Baby Bottle Warmer 301

Baby Bottle Warmer 301
UntitledBook1.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 2:32 PM
Baby Bottle Warmer 301
USER GUIDE / HANDLEIDING / MANUEL D’UTILISATEUR
BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL DE USUARIO
BRUKSANVISNING / BRUGERVEJLEDNING
ANVÄNDARHANDBOK / KÄYTTÖOHJE / MANUALE D’USO
MANUAL DO UTILIZADOR / UŽIVATELSKÁ P!ÍRU"KA
#$%&'() *+%)%) / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / INSTRUKCJA OBS,UGI
MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE / UŽÍVATEL’SKÝ MANUÁL
V.1.0-11/08
UntitledBook1.book Page 73 Wednesday, November 26, 2008 2:32 PM
TOPCOM Baby Bottle Warmer 301
1
Przeznaczenie
Podgrzewacz butelek dzieci!cych Baby Bottle Warmer 301 jest przeznaczony do podgrzewania i
utrzymywania w"a#ciwej temperatury butelek dzieci!cych.
1.1
Porady dotycz2ce bezpiecze4stwa
Urz2dzenie jest przeznaczone tylko do zastosowa4 opisanych w niniejszym
podr7czniku u6ytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialno9ci za zranienia lub
uszkodzenia spowodowane niezgodnym z przeznaczeniem lub nieostro6nym
u6ytkowaniem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Informacje ogólne
Dok"adnie przeczyta% instrukcje bezpiecze&stwa i zachowa% niniejszy podr!cznik u'ytkownika do
pó(niejszego wgl)du.
Podczas u'ytkowania nale'y przestrzega% podstawowych zasad bezpiecze&stwa dla urz)dze&
elektrycznych.
To nie jest zabawka. Nie pozwala% dziecku na zabaw! z nim.
*cis"y nadzór jest wymagany, gdy urz)dzenie jest u'ywane w pobli'u dziecka.
Nie jest przeznaczone do u'ytkowania przez osoby niedo"!'ne bez nadzoru.
Nie pozostawia% niepilnowanego urz)dzenia pod napi!ciem. Od")czy% je od (ród"a zasilania
natychmiast po u'yciu.
Urz)dzenie jest przeznaczone tylko do u'ytku prywatnego. Nie jest przeznaczone do zastosowa&
medycznych lub komercyjnych.
Urz)dzenie nie jest wodoodporne. Nie wolno wystawia% go na deszcz ani wilgo%.
Upewni% si! czy urz)dzenie nie znajduje si! zbyt blisko (róde" ciep"a takich jak piekarniki, grzejniki
lub bezpo#rednie #wiat"o s"oneczne.
Pora6enie pr2dem elektrycznycm
Przed pod")czeniem urz)dzenia do (ród"a zasilania, sprawdzi% czy napi!cie na etykiecie (na
spodzie bazy) odpowiada napi!ciu w sieci.
Nie u'ywa% urz)dzenia z uszkodzonym przewodem zasilaj)cym lub wtyczk).
Nie u'ywa% urz)dzenia, je#li nie dzia"a prawid"owo, spad"o lub zosta"o uszkodzone.
Naprawy urz)dze& elektrycznych mog) by% wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby.
Niew"a#ciwa naprawa mo'e stwarza% znaczne zagro'enie dla u'ytkownika. W celu naprawy
urz)dzenia skontaktowa% si! z serwisem lub autoryzowanym przedstawicielem.
Nie wolno rozmontowywa% urz)dzenia. Nie zawiera ono cz!#ci, które mog"yby by% naprawiane
przez u'ytkownika.
Nie stosowa% innych dodatków, ni' te dostarczone wraz z urz)dzeniem.
Nie zrzuca% ani nie wk"ada% obiektów do 'adnych otworów.
Urz)dzenia nie nale'y umieszcza% w wilgotnym pomieszczeniu ani w odleg"o#ci mniejszej ni' 1,5
m od (ród"a wody.
Nie wolno rozmontowywa% urz)dzenia. Nie zawiera ono cz!#ci, które mog"yby by% naprawiane
przez u'ytkownika.
Nigdy nie u'ywa% urz)dzenia podczas burzy.
TOPCOM Baby Bottle Warmer 301
73
POLSKI
1.2
UntitledBook1.book Page 74 Wednesday, November 26, 2008 2:32 PM
TOPCOM Baby Bottle Warmer 301
1.4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3
Ostrze6enia dotycz2ce podgrzewacza butelek dzieci7cych Baby Bottle Warmer
301
Nigdy nie u'ywa% bazy bez wody w #rodku.
Nie dotyka% gor)cych powierzchni.
Nie przemieszcza% bazy, gdy znajduje si! w niej woda.
Nie zanurza% bazy, przewodu lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
Nie dopuszcza%, by przewód zasilaj)cy wisia" na kraw!dzi sto"u lub blatu.
Nie umieszcza% urz)dzenia na gor)cej powierzchni lub w piekarniku.
Sprawdza% jedzenie na tylnej cz!#ci d"oni przed podaniem, aby upewni% si!, 'e jego temperatura
jest bezpieczna dla dziecka.
U'ywa% tylko specjalnych butelek dla dzieci, które s) przystosowane do gotowania.
Z powodów higienicznych, nale'y zmienia% wod! przy ka'dym u'yciu urz)dzenia.
Jedzenie nie mo'e by% podgrzewanie zbyt d"ugo.
Opis urz2dzenia
Akcesoria
Pokrywa
Wyciskacz do soku
Pucharek na jedzenie
Otwór podgrzewaj)cy
Kontrolka LED zasilania
Termostat
Wtyczka zasilania
Instalacja
1
2
3
7
4
5
6
40°C
OFF
70°C
100°C
• Pod")czy% przewód zasilaj)cy do gniazdka zasilania o napi!ciu 230V.
Gniazdko zasilania powinno znajdowa; si7 blisko i by; <atwo dost7pne.
74
TOPCOM Baby Bottle Warmer 301
UntitledBook1.book Page 75 Wednesday, November 26, 2008 2:32 PM
TOPCOM Baby Bottle Warmer 301
4
4.1
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozpocz7cie pracy
Podgrzewacz butelek dzieci7cych
Zdj)% wszystkie akcesoria z urz)dzenia.
Wla% 100ml wody do otworu podgrzewaj)cego 4 .
W"o'y% butelk! dzieci!c) z mlekiem (240 ml) do otworu
podgrzewaj)cego 4 .
Ustawi% termostat 6 na 70°C.
Woda zostanie podgrzana i ogrzeje butelk! dziecka.
Po 10 minutach mleko osi)gnie temperatur! ok. 40°C.
Wyj)% butelk! z podgrzewacza i sprawdzi% temperatur! mleka.
Od")czy% zasilanie po u'yciu. Wyla% wod! z urz)dzenia po jego
och"odzeniu.
ml
150
120
ml
l
90m
l
60m
l
30m
100ml
40°C
OFF
70°C
100°C
4.2
•
•
•
•
•
•
•
•
POLSKI
Zmiana temperatury termostatu b7dzie mia<a wp<yw na czas
podgrzewania. Im wy6sza temperatura, tym krótszy czas podgrzewania.
– Na podgrzanie 240ml od temperatury lodówki (7°C) potrzeba +/- 10 minut (termostat
70°C).
– Na podgrzanie 150 ml od temperatury pokojowej (20°C) potrzeba +/-7 minut (termostat
70°C).
Obraca; butelk7 mi7dzy d<o4mi, aby rozprowadzi; w niej ciep<o. Nie potrz2sa;!
Zawsze sprawdza; temperatur7 jedzenia na tylnej cz79ci d<oni.
Sterylizator
Wla% 50ml wody do otworu podgrzewaj)cego 4 .
W"o'y% butelk! dzieci!c), odci)gacz pokarmu lub smoczek do otworu
podgrzewaj)cego.
Zamocowac pucharek na jedzenie 3 dnem do góry na górnej cz!#ci
otworu podgrzewaj)cego 4 .
Ustawi% termostat 6 na 100°C.
Element grzejny podgrzeje wod! do 100°C i wytworzy par!.
Na wysterylizowanie butelki dzieci!cej, odci)gacza pokarmu lub smoczka
potrzeba 15 minut.
Od")czy% zasilanie.
Zdj)% pucharek na jedzenie 3 i wyj)% butelk! dzieci!c), odci)gacz
pokarmu lub smoczek.
l
90m
l
60m
l
30m
30ml
40°C
OFF
70°C
100°C
Sterylizowane przedmioty mog2 by; bardzo gor2ce. Nie wyjmowa;
ich go<ymi r7kami, bo mo6e to spowodowa; poparzenie.
Umy; butelk7 dzieci7c2, odci2gacz pokarmu lub smoczek przed sterylizacj2.
TOPCOM Baby Bottle Warmer 301
75
UntitledBook1.book Page 76 Wednesday, November 26, 2008 2:32 PM
TOPCOM Baby Bottle Warmer 301
4.3
Podgrzewanie
Baby Bottle Warmer 301 mo'e by% u'ywany do podgrzewania’ duszonego jedzenia dla dziecka.
•
•
•
•
•
•
Wla% 150ml wody do otworu podgrzewaj)cego 4 .
W"o'y% jedzenie dla dziecka (maks. 150g) do pucharka 3 .
W"o'y% pucharek z jedzeniem 3 do otworu podgrzewaj)cego 4 .
Przykry% pucharek pokrywk) .
Ustawi% termostat 6 na 100°C.
Woda zostanie podgrzana do maksymalnie 100°C. Podgrzana woda
ogrzeje jedzenie.
Miesza% regularnie
Od")czy% zasilanie, odczeka% a' urz)dzenie ostygnie i wymy% pucharek i
pokryw! zaraz po u'yciu.
•
•
l
90m
l
60m
l
30m
150ml
40°C
OFF
Czas gotowania i rezultat zale62 od wielko9ci i jako9ci jedzenia.
\wiczy; przed u6yciem.
Nie zbli6a; d<oni do otworów, poniewa6 mo6e to spowodowa;
poparzenia.
Nie podnosi; pokrywki w czasie podgrzewania go<ymi r7kami.
Wymiesza; jedzenie po podgrzewaniu, aby rozprowadzi; ciep<o.
Zawsze sprawdza; temperatur7 jedzenia na tylnej cz79ci d<oni.
4.4
70°C
100°C
Utrzymywanie ciep<a
Po podgrzaniu butelki dziecka lub jedzenia, mo'na utrzymywa% je ciep"e.
• Upewni% si!, 'e w otworze podgrzewaj)cym jest 150 ml wody 4 .
• W"o'y% butelk! lub pucharek na jedzenie 3 do otworu podgrzewaj)cego 4 .
• Ustawi% termostat 6 na ')dan) temperatur!.
• Woda zostanie podgrzana i utrzyma zawarto#% butelki dziecka lub pucharka w wybranej
temperaturze.
Nie trzyma; butelki d<u6ej ni6 1 godzin7.
Zawsze sprawdza; temperatur7 jedzenia na tylnej cz79ci d<oni.
5
Dane techniczne
Zasilanie
Moc znamionowa
Temperatura
6
•
•
•
•
76
100-240 V/AC/50-60 Hz
80W
Maksymalnie 100°C (+/- 5°C)
Czyszczenie
Od")czy% urz)dzenie i odczeka% a' ostygnie.
Wyczy#ci% mi!kk) #ciereczk) lub lekko wilgotn) g)bk).
Nie dopu#ci%, aby woda lub inna ciecz dosta"a si! do urz)dzenia lub akcesoriów.
Nie u'ywa% do czyszczenia #ciernych substancji czyszcz)cych, szczotek, benzyny, nafty oraz
substancji do polerowania szk"a lub powierzchni lakierowanych.
TOPCOM Baby Bottle Warmer 301
UntitledBook1.book Page 77 Wednesday, November 26, 2008 2:32 PM
TOPCOM Baby Bottle Warmer 301
7
Utylizacja urz2dzenia (9rodowisko)
Na koniec okresu eksploatacji produktu, nie nale'y go wyrzuca% razem ze zwyk"ymi
odpadami domowymi, ale trzeba go zanie#% do punktu zbiórki, zajmuj)cego si!
recyklingiem sprz!tu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje na to symbol
umieszczony na produkcie, na instrukcji obs"ugi i/lub opakowaniu.
Niektóre materia"y wchodz)ce w sk"ad niniejszego produktu mo'na ponownie
wykorzysta%, je'eli zostan) dostarczone do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi. Dzi!ki
ponownemu wykorzystaniu niektórych cz!#ci lub surowców ze zu'ytych produktów przyczyniaj) si!
Pa&stwo w istotny sposób do ochrony #rodowiska. Aby uzyska% informacje na temat lokalnych punktów
zbiórki, nale'y zwróci% si! do w"adz lokalnych.
8.1
Gwarancja Topcom
Okres gwarancji
Urz)dzenia Topcom s) obj!te 24-miesi!cznym okresem gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna si! w
dniu zakupu nowego urz)dzenia.
Cz!#ci eksploatacyjne lub wady nieznacznie wp"ywaj)ce na dzia"anie lub warto#% sprz!tu nie s) obj!te
gwarancj).
Gwarancj! nale'y udowodni%, przedstawiaj)c oryginalny rachunek zakupu, na którym widnieje data
zakupu oraz model urz)dzenia.
8.2
Obs<uga gwarancji
Wadliwe urz)dzenie nale'y zwróci% do zak"adu serwisowego Topcom wraz z wa'nym rachunkiem
zakupu.
Je'eli w urz)dzeniu wyst)pi usterka w trakcie trwania okresu gwarancji, firma Topcom lub jej
autoryzowany zak"ad serwisowy bezp"atnie usunie powsta") usterk! spowodowan) wad) materia"ow)
lub produkcyjn).
Firma Topcom b!dzie wype"nia% zobowi)zania gwarancyjne wed"ug w"asnego uznania, naprawiaj)c lub
wymieniaj)c wadliwe urz)dzenia lub podzespo"y wadliwych urz)dze&. W przypadku wymiany, kolor i
model urz)dzenia mog) ró'ni% si! od urz)dzenia pierwotnie zakupionego.
Data pierwotnego zakupu b!dzie okre#la% pocz)tek okresu gwarancyjnego. Okres gwarancyjny nie
ulega przed"u'eniu, je'eli urz)dzenie zosta"o wymienione lub naprawione przez Topcom lub
autoryzowany zak"ad serwisowy.
8.3
Wyj2tki od gwarancji
Uszkodzenia lub wady spowodowane nieprawid"owym obchodzeniem si! lub prac) z urz)dzeniem oraz
uszkodzenia powsta"e w wyniku zastosowania nieoryginalnych cz!#ci lub akcesoriów nie zalecanych
przez Topcom, nie s) obj!te gwarancj).
Gwarancja nie obejmuje szkód wywo"anych przez czynniki zewn!trzne, takich jak pioruny, woda i ogie&,
ani uszkodze& powsta"ych w czasie transportu.
Gwarancja nie ma zastosowania, je'eli numer seryjny urz)dzenia zosta" zmieniony, usuni!ty lub nie
mo'e zosta% odczytany.
Ten produkt jest zgodny z najwa6niejszymi wymogami i innymi
odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2004/108/EC.
Deklaracj7 zgodno9ci mo6na znale^; na:
http://www.topcom.net/cedeclarations.php
TOPCOM Baby Bottle Warmer 301
77
POLSKI
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising