Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
Mode d’emploi
Bedienungsanleitung
Instruction manual
BW-80
NL
FR
D
GB
GEBRUIKSAANWIJZING................................................
MODE D’EMPLOI ...........................................................
BEDIENUNGSANLEITUNG ............................................
USERS MANUL ..............................................................
2
3
6
9
12
BELANGRIJKE GEBRUIKERSTIPS
NL
De uiteindelijke temperatuur van de melk of voeding wordt mede bepaald door
de hoeveelheid water in de flessenwarmer. Als de temperatuur te hoog is, wordt
aangeraden minder water in de flessenwarmer te gebruiken. Is de temperatuur te
laag, gebruik dan meer water.
Neem regelmatig het flesje/potje uit de flessenwarmer en schud de melk of roer
het voedsel om de temperatuur gelijkmatig te verdelen.
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
• Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor
het geval u later nog iets na wilt zoeken.
• Gebruik de flessenwarmer nooit zonder water er in.
Verplaats geen apparaat waarin hete vloeistof zit.
Dompel de flessenwarmer en/of het aansluitsnoer met stekker niet onder in
water of andere vloeistoffen.
Plaats de flessenwarmer buiten het bereik van kinderen op een droog, slipvrij,
horizontaal oppervlak.
Houd de flessenwarmer constant in het oog, zeker als het in de nabijheid van
kinderen wordt gebruikt.
Laat het aansluitnsoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
Zet de flesenwarmer niet op hete oppervlakken of in een hete oven.
Gebruik de flessenwarmer alleen wanneer de omgevingstemperatuur tussen
de +7 ºC en de +37 ºC ligt.
Gooi telkens na het opwarmen van een flesje of potje het water uit de flessenwarmer weg en gebruik vers water bij een volgende voedselbereiding.
BEDIENING
Plaats het potje (zonder deksel) of flesje in de flessenwarmer.
Vul de ruimte tussen het flesje/potje en de binnenwand van de
flessenwarmer met water. Voor het eerste gebruik dient u het water niet
hoger te vullen dan halverwege de melk in het flesje of het voedsel in het
potje.
Plaats daarna de transparant deksel op de flessenwarmer.
Zet de temperatuur regelaar op de gewenste stand
(MILK, FOOD, STERILISE of 100ºC).
Milk: voor het opwarmen van flesmelk in fles. (40ºC-47ºC)
Food: voor het opwarmen van voeding in pot. Plaats de pot op het
mandje. (65ºC-85ºC)
Sterilise: voor het steriel maken van speentjes etc. Leg de steriel te
maken onderdelen in het mandje. Gebruik ± 40ml water.
100ºC: Waterkoker voor persoonlijk gebruik.
3
5.
6.
7.
8.
9.
Doe de stekker in een 230 Volt stopcontact of met behulp van de 12V
adapter in een 12V auto stopcontact. LET OP: de adapter kan op 2
manieren worden geplaatst op de 230V. steker. Echter werkt de adapter
maar op 1 manier.
Het indicatielampje licht op als indicatie dat het water verwarmd wordt.
Zodra dit lampje dooft, heeft het water de ingestelde temperatuur bereikt.
Het lampje zal nu regelmatig aan gaan en weer doven als indicatie dat de
flessenwarmer de temperatuur van het water op peil houdt.
De tijd die de melk of het voedsel nodig heeft om op de gewenste
temperatuur te komen, is afhankelijk van de hoeveelheid en van de
begintemperatuur (kwam de melk uit de koelkast of was deze op
kamertemperatuur).
Neem regelmatig het flesje/potje uit de flessenwarmer en schud de melk
of roer het voedsel om de temperatuur gelijkmatig te verdelen. Controleer
hierbij de temperatuur van de voeding op de rug van uw hand.
Zodra de melk of het voedsel de juiste temperatuur bereikt heeft, haalt u
het potje of flesje uit de flessenwarmer. Draai de regelaar linksom naar de
positie OFF en haal de stekker uit het stopcontact. Gooi daarna het warme
water weg en droog de flessenwarmer van binnen en van buiten af.
Controleer de temperatuur van de voeding eerst op de rug van de hand voordat u
de baby gaat voeden, om er zeker van te zijn dat de voeding op een temperatuur
is die veilig is voor uw baby. Als de temperatuur te hoog is, gebruik dan de
volgende keer minder water in de binnenruimte van de flessenwarmer. Is de
temperatuur te laag, dan de volgende keer meer water gebruiken.
BEDIENING IN DE AUTO
Zorg ervoor dat bij verwarmen mbv de de flessenwarmer in de auto, dat de auto
stil staat en de motor draait (i.v.m. stroomverbruik (7,5A.)). Gebruik alleen de
meegeleverde 12V adapter. Gebruik geen andere 12V adapter. De meegeleverde
adapter is speciaal voor deze flessenwarmer ontworpen. zie bediening voor het
gebruik.
4
ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
Schoonmaken:
Haal de stekker van de Baby flessenwarmer uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Maak de houder en de buitenkant van de Baby flessenwarmer
schoon met een vochtige doek.
Dompel de Baby flessenwarmer nooit in water en zet deze ook niet op een oppervlak met water (droge ondergrond). Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen.
Ontkalken:
Aanslag door hard water moet verwijderd worden. Doe dit alleen met witte azijn.
Giet de azijn in het reservoir tot deze halfvol is, laat het staan tot de aanslag helemaal verdwenen is. Goed uitspoelen en afvegen met een vochtige doek.
Waarschuwing:
Als er een storing optreedt, neem dan contact op met de Alecto servicedienst op
telefoonnummer 073-6411355.
Probeer in geen geval zelf de flessenwarmer te repareren; haal het apparaat
niet uit elkaar. Onderhoud mag alleen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel
uitgevoerd worden.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
THUIS GEBRUIK GEBRUIK IN AUTO
Voeding:
220-240V.
12VDC
Frequentie:
50HZ
-
Vermogen:
100W.
65W.
PTC
PTC
Verwarmings
element:
Gebruiksomgevingstemperatuur: tussen +7 ºC en +37 ºC
MILIEU
Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet
bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een
inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische
apparatuur.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
De verklaring van conformiteit is beschikbaar
op de website WWW.ALECTO.INFO
5
FR
CONSEILS IMPORTANT D’UTILISATION
La température finale du lait ou de la nourriture dépend également de la quantité
d’eau dans le chauffe-biberon. Il est conseillé d’utiliser moins d’eau dans le
chauffe-bouteilles si la température est trop élevée. Utilisez plus d’eau si la température est trop basse.
Retirez régulièrement le biberon / petit pot du chauffe-biberon et secouez le lait ou
mélangez la nourriture afin d’avoir une température régulière partout.
•
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
• Lire et conserver ces instructions.
• Ne jamais utiliser l’appareil sans qu’il soit rempli d’eau.
• Ne pas déplacer un appareil contenant des liquides chauds.
Ne pas immerger l’appareil, le cordon ou la fiche dans de l’eau ou tout autre liquide.
Placer le chauffe-biberon hors de portée des enfants et sur une surface sèche, non
glissante et horizontale.
Surveillance rigoureuse nécessaire lorsque l’appareil est utilisé à proximité
d’enfants.
Ne pas laisser le cordon d’alimentation pendre sur le bord d’une table ou d’un plan
de travail.
Ne pas mettre sur des surfaces chaudes ou dans un four chaud.
Utiliser uniquement le chauffe-biberon lorsque la température ambiante est entre
+7ºC et +37ºC.
Pour des raisons d’hygiène, changer souvent l’eau dans le chauffe-biberon.
COMMANDE
Placez le petit pot (sans couvercle) ou le biberon dans le chauffe-biberon.
Remplissez le vide entre le biberon / le petit pot et la paroi intérieure du
chauffe-biberon avec de l’eau. Lors d’une première utilisation vous ne devez
pas remplir l’eau plus haute que la moitié du lait dans le biberon ou la nourriture dans le petit pot.
Placez ensuite le couvercle transparent sur le chauffe-bouteille.
Mettez le régulateur de la température sur la position souhaitée
(MILK, FOOD, STERILISE ou 100°C.
Milk: pour réchauffer du lait en bouteille
FOOD : pour réchauffer de la nourriture en pot. Placez le pot sur le
panier.
STERILISE : pour stériliser des trayons etc. Mettez les pièces à
stériliser dans le panier. Utilisez +/- 40ml d’eau
100°C : Bouilloire pour une utilisation personnel
6
5.
6.
7.
8.
9.
Mettez la prise dans une prise de courant de 230 Volt dans une prise
d’alimentation de voiture de 12V à l’aide d’un adaptateur de 12V.
ATTENTION : l’adaptateur peut être placé de 2 façons sur le fiche de 230V.
Cependant l’adaptateur ne fonctionne que d’une façon.
La petite lampe d’indication s’allume pour indiquer que l’eau chauffe. L’eau
a atteint la température programmée dès que la lampe s’éteint. La petite
lampe va maintenant s’allumer et s’éteindre régulièrement pour indiquer que
le chauffe-biberon garde la température de l’eau à niveau.
La durée nécessaire pour que le lait ou la nourriture atteigne la température
souhaitée dépend de la quantité et de la température du début (est-ce que
le lait sort du frigo ou est-ce qu’il était à température ambiante).
Retirez le biberon / petit pot régulièrement du chauffe-biberon et secouez le
lait ou mélangez la nourriture afin d’avoir une température régulière partout.
Contrôlez la température du lait ou de la nourriture sur le dos de votre.
Retirez le petit pot ou le biberon du chauffe-biberon dès que le lait ou la
nourriture a atteint la température souhaitée. Tournez le régulateur vers
la gauche sur la position OFF et retirez la prise de la prise de courant.
Jetez ensuite l’eau chaude et essuyez le chauffe-biberon à l’intérieure et
l’extérieure.
Contrôlez d’abords la température de la nourriture sur le dos de votre main avant
de nourrir le bébé, afin d’être certain que la nourriture soit à une température sûre
pour votre bébé. Si la température est trop élevée vous pouvez utiliser moins
d’eau la prochaine fois dans le chauffe-biberon. Si la température est trop basse
alors utilisez plus d’eau la prochaine fois.
OPÉRATION EN VOITURE
Veillez à ce que la voiture est immobile avec le moteur allumé (concernant la
consommation de courant (7,5A.)) lors du réchauffement à l’aide d’un chauffebouteille. Utilisez uniquement l’adaptateur 12V livré avec. N’utilisez pas d’autre
adaptateur 12V. l’adaptateur livré avec est spécialement conçu pour le chauffebouteille. Voir contrôle d’utilisation.
7
INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Nettoyage :
Déconnecter le chauffe-biberon de la prise de courant et le laisser refroidir. Nettoyer le
récipient et l’extérieur du chauffe-biberon avec un chiffon humide.
Ne jamais immerger le chauffe-biberon dans de l’eau. Ne pas utiliser de produits de
nettoyage ou à récurer.
Décalcifier :
Éliminer les dépôts calcaires. A cet effet, utiliser uniquement du vinaigre blanc. Verser
le vinaigre dans le récipient jusqu’à mi-hauteur, laisser reposer jusqu’à ce que les
dépôts calcaires soient éliminés. Bien rincer et essuyer avec un chiffon humide.
Avertissement :
En cas d’anomalie, consulter le centre de service d’Alecto au numéro +31 (0) 73 6411
355. N’essayer en aucun cas de réparer le chauffe-biberon vous-même; ne pas démonter. Les réparations doivent uniquement être effectuées par un personnel qualifié.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
UTILISATION À
LA MAISON
UTILISER DANS LA
VOITURE
Alimentation:
220-240V.
12VDC
Fréquence:
50HZ
-
Consommation
électrique:
100W.
65W.
PTC
PTC
Système de
chauffage:
Température ambiante opérationnelle : entre +7ºC et +37ºC
ENVIRONNEMENT
Au terme du cycle de vie de ce produit, vous ne devez pas jeter le produit
dans les déchets ménagers ordinaires mais le déposer dans un point de
collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Vous retrouverez la déclaration de conformité sur le
website WWW.ALECTO.INFO
8
WICHTIGE BENUTZERTIPPS
D
Die Endtemperatur der Milch oder der Nahrung wird durch die Menge von Wasser in der Flasche bestimmt. Wenn die Temperatur zu hoch ist, ist es empfehlenswert, weniger Wasser in den Flaschenwärmer zu tun. Ist die Temperatur zu
niedrig, benutzen Sie dann mehr Wasser.
Nehmen Sie regelmäßig die Flasche / das Gläschen aus dem Flaschenwärmer
und schütteln die Milch oder rühren Sie das Essen durch, um eine gleichmäßige
Temperaturverteilung zu erhalten.
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
• Lesen Sie sich diese Anleitung durch und heben Sie sie auf.
• Benutzen Sie das Gerät unter keinen Umständen, wenn es nicht mit
Wasser gefüllt ist.
Ein Gerät mit heißer Flüssigkeit darf nicht verschoben oder angehoben werden.
Tauchen Sie das Gerät, das Anschlusskabel oder den Stecker nicht in Wasser oder
in andere Flüssigkeiten.
Stellen Sie den Babyflaschenwärmer außerhalb der Reichweite von Kindern und
auf einer trockenen, rutschfesten waagerechten Fläche auf.
Kinder, die sich in der Nähe des Gerätes aufhalten, sind streng zu beaufsichtigen.
Lassen Sie das Anschlusskabel nicht von einer Tischkante oder einem Schrank
herunterhängen.
Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Flächen oder in einen warmen Ofen.
Benutzen Sie den Babyflaschenwärmer nur bei einer Raumtemperatur zwischen
+7º C und +37º C.
Das Wasser im Flaschenwärmer sollte aus hygienischen Gründen nach jeder
Benutzung häufig gewechselt werden.
BEDIENUNG
1.
2.
3.
Stellen Sie das Gläschen (ohne Deckel) oder das Fläschchen in den
Flaschenwärmer.
Füllen Sie den Zwischenraum von Fläschchen / Gläschen und der Innenwand des Flaschenwärmers mit Wasser. Bei der ersten Nutzung füllen Sie
das Wasser nicht höher als zur Hälfte der Milch im Fläschchen oder bis zur
Hälfte der Nahrung im Gläschen.
Platzieren Sie danach den transparenten Deckel auf dem Flaschenwärmer.
9
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Stellung ein
(MILK, FOOD, STERILISE of 100ºC).
Milk: für das Erwärmen von Flaschenmilch in der Flasche.
Food: für das Erwärmen von Essen im Gläschen. Stellen Sie das
Gläschen auf das Körbchen.
Sterilise: für das Sterilisieren von Saugern etc. Legen Sie das zu
steriliesierende Teil in das Körbchen. Verwenden Sie +/- 40ml Wasser.
100ºC: Wasserkocher für den persönlichen Gebrauch
Stecken Sie denn Stecker in eine 230 Volt Steckdose oder mit Hilfe des
12V Adapter in eine 12 V Autosteckdose. ACHTUNG: der Adapter kann auf
2 Arten in den 230V Stecker gesetzt werden. Er funktionier aber nur auf
einer Art..
Die Anzeigelampe leuchtet auf, wenn das Wasser erwärmt wird. Sobald die
Lampe erlischt, hat das Wasser die eingestellte Temperatur erreicht. Die
Anzeige wird nun regelmäßig an und aus gehen, als Symbol dafür, dass die
Wassertemperatur konstant auf die eingestellte Temperatur gehalten wird
Die Zeit, die die Milch oder das Essen nötig hat um, die gewünschte
Temperatur zu erhalten, ist abhängig von der Menge und der Anfangstemperatur (kam die Milch aus dem Kühlschrank oder hatte diese schon
Zimmertemperatur).
Nehmen Sie regelmäßig die Flasche / das Gläschen aus dem Flaschenwärmer und schütteln die Milch oder rühren Sie das Essen durch, um eine
gleichmäßige Temperaturverteilung zu erhalten. Kontrollieren Sie hierbei
die Temperatur von der Nahrung auf dem Rücken Ihrer Hand.
Sobald die Milch oder das Essen die gewünschte Temperatur erreicht hat,
nehmen Sie das Gläschen oder das Fläschchen aus dem Flaschenwärmer.
Drehen Sie den Regler in die Position OFF und ziehen den Stecker aus der
Steckdose / 12V Anschluss. Kippen Sie danach das warme Wasser aus
und trocknen der Flaschenwärmer von innen und außen ab.
Kontrollieren Sie die Nahrung auf Ihrem Handrücken, bevor Sie Ihr Baby füttern, um
sicher zu stellen, dass die Temperatur für Ihr Baby unbedenklich ist. Sollte es vorkommen, dass die Temperatur regelmäßig zu hoch ist, wird empfohlen weniger Wasser in
den Flaschenwärmer zu füllen. Ist die Temperatur zu niedrig, dann sollten Sie mehr
Wasser benutzen
BEDIENUNG IM AUTO
Sorgen Sie dafür, z.B.. beim verwenden als Flaschenwärmer im Auto, dass das Fahrzeug steht und der Motor läuft (auf Grund des Stromverbrauches (7,5A)). Verwenden
Sie nur den mitgelieferten 12V Adapter. Benutzen Sie keinen anderen 12V Adapter.
Der mitgelieferte Adapter ist speziell für den Flaschenwärmer entwickelt. Siehe Bedienung für die Benutzung.
10
10
PFLEGE DES GERÄTES
Reinigung:
Ziehen Sie den Stecker des Babyflaschenwärmers aus der Steckdose und lassen Sie
das Gerät abkühlen. Reinigen Sie den Einsatz und die Außenseite des Babyflaschenwärmers mit einem feuchten Tuch.
Tauchen Sie den Babyflaschenwärmer unter keinen Umständen in Wasser. Bitte
verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
Kalk:
Kalkablagerungen müssen entfernt werden. Bitte verwenden Sie zu diesem Zweck
nur klaren Essig. Füllen Sie den Einsatz bis zur Hälfte mit Essig und lassen Sie den
Essig einwirken, bis sich alle Kalkablagerungen gelöst haben. Spülen Sie gründlich
mit klarem Wasser nach und wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch nach.
Achtung:
Wenn im Gerät Störungen auftreten sollten, setzen Sie sich bitte mit dem Alecto
Servicezentrum in Verbindung unter der Telefonnummer +31 (0) 73 6411 355. Sie
sollten unter keinen Umständen versuchen, den Flaschenwärmer selbst zu reparieren
oder auseinander zu bauen. Wartungsarbeiten sind ausschließlich von qualifizierten
Kundendienstmitarbeitern vorzunehmen.
TECHNISCHE DATEN
HEIMGEBRAUCH
VERWENDUNG
IM AUTO
Speisung:
220-240V.
12VDC
Frequenz:
50HZ
-
Stromverbrauch:
100W.
65W.
PTC
PTC
Heizsystem:
Umgebungstemperatur bei Betrieb : zwischen +7º C und 37º C
UMWELTSHUTZ
Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollten Sie dieses Produkt nicht
in den normalen Hausmüll werfen, sondern bei einer Sammelstelle für die
Aufbereitung von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben.
ERKLÄRUNG ZUR KONFORMITÄT
Deklaration der Conformität steht zur verfügung auf der
Website WWW.ALECTO.INFO
11
GB
IMPORTANT USER TIPS
The final temperature of the milk or food is determined by the amount of water in
the bottle warmer. If the temperature is too high, it is recommended to use less
water in the bottle warmer. In case the temperature is too low, use more water.
It is advised to regularly take out the bottle or pot and shake or stir well for an
even heating of the content.
IMPORTANT SAFEGUARDS
•
•
•
•
•
•
• Read and save these instructions.
• Never use the unit without water in it.
• Do not move an appliance containing hot liquids.
• Do not immerse appliance, cord or plugs in water or other liquid.
Place the Baby Bottle Warmer out of the reach of children and on a dry, nonslip, horizontal surface.
Close supervision is necessary when the unit is used near children.
Do not let cord hang over edge of table or counter.
Do not place on hot surfaces or in a heated oven.
Only use the Baby Bottle Warmer when the ambient temperature is between
+7ºC and +37ºC.
Change the water in the bottle warmer each time after use for hygienic reasons.
OPERATION
1. Place the pot (without lid) or bottle in the container and fill the space between
the bottle and the inner container with water up to half the bottle's content.
2.
Position the temperature regulator to the requested setting (MILK, FOOD,
STERILISE of 100ºC).
3.
Zet de temperatuur regelaar op de gewenste stand
(MILK, FOOD, STERILISE of 100ºC).
Milk: Warm up milk in a bottle.
Food: Warm up food in pot, place the pot into basket.
Sterilise: Sterilize soothers etc, place items into basket and apply
about 40ml of water.
100ºC: Boil water for other personal use.
4.
Put the mains plug into 230V wall socket of with the use of the 12V adapter
5.
into the 12V car socket. Attention the adapter fits on two ways but only one
works.
6. The indication lamp lights, indicating that the water is being heat up. As soon
as this lamp dims, the water has reached its temperature and from now on the
lamp will go on and off on a regular base, indicating that the water is kept on
the set temperature.
12
12
7. The time it needs to warm up the milk or the food depends on the quantity and
on the temperature the mik or food has before heating up. (room temperature
or coming from fridge).
8. Stir the contents of the bottle or pot frequently for more rapid distribution of
heat.
9. After a few minutes the food will have reached just the right temperature for
your baby. Remove the bottle or pot from the container, turn the control knob to
'OFF' and disconnect the bottle warmer from the mains.
Check the temperature of the contents on the back of the hand first before feeding
it to the baby, to ensure that the temperature of the bottle contents are safe for
your baby. If the temperature is too hot, use less water in the inside of the bottle
warmer. In case the temperature is too low, use more water.
USAGE IN THE CAR
Do not use while driving, please put the car aside the road but keep the engine
running (high power consumption of 7.5A). Only use the included 12V adapter
because this adapter is designed for this product.
13
MAINTENANCE INSTRUCTIONS
Cleaning:
Disconnect the Baby Bottle Warmer from the mains socket (or the cigarette lighter
socket) and allow it to cool down. Clean the container and the outside of the Baby
Bottle Warmer with a damp cloth.
Never immerse the Baby Bottle Warmer in water. Do not use cleaning or
scouring agents.
Decalcify:
Hard water deposits must be removed. To do this use white vinegar only. Pour the
vinegar into the tank at mid-level, allow to rest until the hard water deposits have
been completely eliminated. Rinse well and wipe with a damp cloth.
Warning:
If a fault occurs, consult the Alecto service centre at telephone number
+31 (0) 73 6411 355. Under no circumstances should you try to repair the Baby
Bottle Warmer yourself; do not dismantle. Servicing should be performed by
qualified service personnel only.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply:
HOME USE
CAR USE
220-240V.
12VDC
Frequency:
50HZ
-
Power:
100W.
65W.
PTC
PTC
Heating system:
Operational ambient temperature: between +7ºC and +37ºC
ENVIRONMENT
At the end of the product lifecycle, you should not throw this product
into the normal household garbage but bring the product to a collection
point for the recycling of electrical and electronic equipments.
DECLARATION OF CONFORMITY
The declaration of conformity is available on the website
WWW.ALECTO.INFO
14
15
Service
Help
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
[email protected]
[email protected]
NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666
DE +49 (0) 180 503 0085
Festnetz 0,14 €/Minute
Handy bis zu 0,42/Minute
Hesdo
Azielaan 12
5232BA
s'-Hertogenbosch
The Netherlands
V1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement