DICKIE TUNER RC BOAT
D: Bedienungsanleitung
GB: Operating instructions
F: Mode d’emploi
NL: Bedieningshandleiding
I: Istruzioni per l’uso
E: Instrucciones de uso
P: Instruções de utilização
S: Bruksanvisning
N: Betjeningsanvisning
DK: Betjeningsvejledning
FIN: Käyttöohje
TR: Kullanım Talimatnamesi
19796_M_TuningBoat.indd 1
GR: Αγαπητέ πελάτη
BG: Инструкция за експлоатация
CZ: Návod k použití
H: Kezelési utasítás
HR: Upute za uporabu
PL: Instrukcja użytkowania
RO: Instrucţiuni de folosire
RUS: Инструкция по эксплуатации
SK : Návod na použitie
SLO: Navodilo za uporabo
UA: Посібник з експлуатації
Art. 19796
DICKIE TUNER
RC BOAT
06.11.2006 8:28:53 Uhr
A
3x1,5V R6 Batterien = 4,5 V
C
2
1,5V R6
1,5V UM-3
1,5V R6
1,5V UM-3
1,5V R6
1,5V UM-3
3
B
2
1
4
1
3
1,5V R03 (AAA)
1,5V R03 (AAA)
2 x 1,5 V R03 Batterien = 3 V
!
6 -3
R
V UM
6 -3
1,5 ,5 V
R
1
V UM
1,5 ,5 V
6 -3
R
1
V UM
1,5 ,5 V
1
Modul 27073
!
Modul 40046
Nur Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare NiMH-Batterien verwenden.
Only alkaline-batteries or NiMH-batteries recommended.
19796_M_TuningBoat.indd 2
!
06.11.2006 8:29:00 Uhr
Fernsteuerung
C
!
Falls Wasser in den Boots-körper eingedrungen ist, muss
dieses nach Gebrauch entfernt werden. Öffnen Sie hierzu
den Wasserablauf. Achtung! Vor Gebrauch muss dieser
wieder verschlossen werden.
• Fahrzeug mit 2-Kanal-Funkfernsteuerung
• 7 Fahrfunktionen:
vorwärts-links-rechts,
rückwärts-links-rechts
stopp
• Nicht für den Betrieb im Salzwasser geeignet!
B
C
Remote control
R
Water outlet
Any water that has penetrated into the body of the boat
must be emptied out after use. Release this by opening the
water outlet. Warning! Before use it must be shut again.
Features
• Vehicle with 2-channel radio remote control
• 7 driving functions:
forward-left-right,
backward-left-right
stop
• Not suitable for use in salt water!
19796_M_TuningBoat.indd 3
1. Niemals das Boot hochnehmen, solange die Schiffsschraube
noch dreht!
2. Finger, Haare und lose Kleidung nicht in die Nähe der Schiffsschraube bringen, wenn das Boot auf „On“ geschaltet ist!
3. Um unvorhergesehenen Betrieb zu vermeiden, müssen die
Batterien bei Nichtverwendung aus dem Spielzeug
genommen werden.
4. Nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen benutzen!
5. Das Boot bitte nicht bei starkem Wind, bei Wellengang und bei
starker Strömung betreiben
6. Bitte beachten Sie, dass das Boot mit entladenen Akkus nur
begrenzt steuerbar ist.
7. Das Spielzeug darf nur entsprechend den Anweisungen im vollständig zusammengebauten Zustand im Wasser betrieben werden!
8. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, das Spielzeug nach
Gebrauch vollständig zu entleeren und zu trocknen.
9. Auf richtige Polung achten! Verbrauchte Batterien nicht
in den Hausmüll geben, sondern nur bei den bestehenden
Sammelstellen oder einem Sondermüllplatz abgeben.
Nur angegebene Batterien verwenden. Batteriewechsel
darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Batterien
regelmäßig auf Auslaufen prüfen. Verbrauchte Batterien
aus dem Spielzeug herausnehmen. Nicht aufladbare
Batterien dürfen nicht geladen werden. Aufladbare
Batterien vor dem Laden aus dem Spielzeug entnehmen.
Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden.
Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte
Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Ladegerät regelmäßig auf Schäden überprüfen.
Bei einem Schaden darf das Ladegerät bis zur
vollständigen Reparatur nicht mehr verwendet werden.
Ladevorgang nur in trockenen Räumen durchführen,
Gerät vor Nässe schützen.
GB
!
Achtung:
Der Hersteller ist nicht verantwortlich für jedwede Radio- oder TV
Störung, welche durch unautorisierte Modifikationen an dieser
Ausstattung hervorgerufen wird. Solche Modifikationen können
das Benutzungsrecht des Anwenders annullieren.
Konformitätserklärung
gemäß Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)
Hiermit erklärt Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, dass sich dieses
Modul 27073 & 40046 in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Die Original-Konformitätserklärung kann unter folgendem
Internet-Link abgerufen werden:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Bedeutung des Symbols auf dem Produkt, der Verpackung oder
Gebrauchsanleitung. Elektrogeräte sind Wertstoffe und gehören
am Ende der Laufzeit nicht in den Hausmüll! Helfen Sie uns bei
Umweltschutz und Ressourcenschonung und geben Sie dieses
Gerät bei den entsprechenden Rücknahmestellen ab. Fragen
dazu beantwortet Ihnen die für die Abfallbeseitigung zuständige
Organisation oder Ihr Fachhändler.
•
•
•
•
Set the boat switch to “On”.
Have batteries been correctly inserted?
Are the battery contacts bent or dirty?
Are batteries empty or faulty?
The boat does not react correctly, the remote
control is out of range
• Are the batteries losing strength?
• Are there other radio controlled vehicles being used in the
vicinity, maybe using the same frequency?
• Are metal grids / fences causing disturbance?
• Transmitter or power masts often cause the boat to react in an
uncontrolled way.
• Are walkie-talkies / CB senders being used in the vicinity, maybe
causing interference?
Precautions (Please retain!)
1. Never take the boat out of the water while the propeller
is still turning.
2. Keep fingers, hair and loose clothing away from the propeller
when the boat is switched on.
3. To avoid accidental operation, remove battery pack when
not in use.
4. Only use under the direct supervision of an adult!
5. Please do not operate the boat in strong winds,
waves or strong currents.
6. Please note that steering of the boat is limited with
discharged batteries.
7. Toy must only be operated in water when fully assembled,
and in accordance with the instructions.
8. For hygiene reasons we recommend that the toy is
fully emptied and dried after use.
9. Check for correct polarity! Do not discard used batteries with
household waste; they should be disposed of at existing
collection points or at a special waste disposal site. Only use
the batteries specified. Batteries must only be changed by adults.
Check batteries regularly for leakage. Remove used batteries
from the vehicle. Non-rechargeable batteries must not be
recharged. Rechargeable batteries should be removed from
the vehicle before charging. Rechargeable batteries must be
charged under adult supervision. Different types of batteries
or new and used batteries should not be used together.
Connection terminals must not be short-circuited. Check charging
unit regularly for damage. In case of damage the charging
unit must not be used until it has been fully repaired.
The charging procedure must only be undertaken
in dry areas; protect unit from damp.
• Läßt die Leistung der Batterien/Akkus nach?
• Sind noch andere Modelle mit Funkfernsteuerung in der Nähe,
die vielleicht auf der gleichen Frequenz senden?
• Verursachen Metallgitter/Zäune Störungen?
• Sende- oder Strommasten führen oft zu einem unkontrollierten
Verhalten des Bootes.
• Sind Walkie-Talkies/CBN-Funker in der Nähe, die Störungen
hervorrufen können?
The boat does not react
We are delighted that you have chosen this faithfully
reproduced and high-quality product. To ensure that you enjoy
your model for a long time, we would ask you to handle your
vehicle carefully to avoid damaging delicate parts. To prevent
accidental operation of the vehicle, batteries and power packs
must be removed from the toy when not in use. We wish you
lots of fun playing!
1 On/off switch
2 Battery holder
3 Battery holder locking
Den Schalter vom Boot auf „On“ stellen.
Sind Batterien/Akkus richtig eingelegt?
Sind die Batteriekontakte verbogen oder verschmutzt?
Sind Batterien entladen oder defekt?
Das Boot reagiert nicht richtig,
die Reichweite ist zu gering
Vorsichtsmaßnahmen (Bitte aufbewahren!)
Dear customers,
Boat
1 Control light transmission function will only light up
if a control function is entered.
2 Control lever: For forward travel, press both levers
forwards; for reverse travel press both levers back-wards.
Moving only the left or right lever forwards or backwards
will turn the car in the appropriate direction. Turning is
accelerated if both levers are pressed in different
directions.
3 Battery holder
4 Telescope antenna
•
•
•
•
!
Wasserablauf
Besonderheiten
A
Das Boot reagiert nicht
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses detailgetreue und hochwertige Produkt entschieden haben. Damit Sie lange Freude an
Ihrem Modell haben, bitten wir Sie, sorgsam mit diesem Artikel
umzugehen, um eine Beschädigung empfindlicher Anbauteile
zu verhindern. Um unvorhergesehenen Betrieb zu vermeiden,
müssen die Batterien und Akkus bei Nichtverwendung aus dem
Spielzeug genommen werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Spielen!
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Batteriefach
3 Batteriefachverschluss
1 Kontroll-Leuchte Sendefunktion leuchtet nur dann auf,
wenn eine Steuerungsfunktion eingegeben wird.
2 Steuerhebel: Für eine Vorwärtsfahrt drücken Sie beide
Hebel nach vorne, für eine Rückwärtsfahrt drücken Sie
beide Hebel nach hinten. Bewegt man nur den linken
bzw. rechten Hebel vor- oder rück-wärts dreht das
Fahrzeug in die ent-sprechende Richtung. Die Drehung
wird beschleunigt, wenn beide Hebel in unterschiedliche Richtungen gedrückt werden.
3 Batteriefach
4 Teleskopantenne
D
DEUTSCH
B
Lieber Kunde,
!
ENGLISH
A
Boot
Warning:
The manufacturer is not responsible for any radio or television
interference which might be caused by unauthorised modifications
to this equipment. Modifications of this nature may invalidate the
user’s consumer rights.
Declaration of conformity
in accordance with guidelines 1999/5/EG (R&TTE)
Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG hereby declares that this module
27073 & 40046 is in accordance with the basic requirements and
other relevant regulations of guideline 1999/5/EG.
The original declaration of compliance can be viewed on the
Internet at the following URL:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Meaning of the symbol on the product, packaging or instructions.
Electronic devices are valuable materials and at the end of their
useful life should not be disposed of with the household waste!
Help us to protect the environment and safeguard our resources
by discarding this equipment at a dedicated recycling point. The
authority responsible for waste disposal or your retailer will be able
to answer any questions you may have regarding this.
06.11.2006 8:29:04 Uhr
FRANÇAIS
A
Bateau
B
Télécommande
C
Cher client,
1 Bouton marche-arrêt
2 Compartiment des piles
3 Verrouillage du compartiment à piles
1 La lampe témoin pour la fonction d’émission s’allume
seulement lorsqu’une fonction de commande est entrée.
2 Levier de commande: Pour la marche avant, pousser les
deux leviers vers l’avant, pour la marche arrière, pousser
les deux leviers vers l’arrière. Si l’on n’actionne que le
levier gauche ou droite, le véhicule tournera dans la
direction correspondante. Le virage est accéléré quand
les deux leviers sont poussés dans des directions
différentes.
5 Compartiment des piles
4 Antenne téléscopique
!
Sortie d’eau
Si de l’eau s’est infiltrée dans le corps du bateau,
il convient de l’éliminer après usage. Pour cela, ouvrir la sortie d’eau. Attention ! Celle-ci doit être refermée avant usage.
• Engin avec télécommande radio à 2 canaux
• 7 fonctions de conduite:
avant-gauche-droite,
arrière-gauche-droite
stop
• Ne pas utiliser en eau salée!
NEDERLANDS
B
C
Afstandbesturing
Als er water is binnen-gedrongen in de romp, moet dat
na gebruik worden verwijderd. Opent u hiervoor de
wateruitloop. Pas op! Voor gebruik moet deze weer worden
gesloten.
Bijzonderheden
• Voertuig met 2-kanaal radiobesturing
• 7 functies voor de rijrichting:
vooruit-links-rechts,
achteruit-links-rechts
stop
• Niet geschikt voor gebruik in zout water!
19796_M_TuningBoat.indd 4
1. Ne soulevez jamais le bateau tant que l’hélice tourne !
2. Veillez à ce que tenir doigts, cheveux et vêtements lâches à
distance de l’hélice lorsque le bateau est mis sur « On » !
3. Pour éviter tout fonctionnement accidentel, il faudra enlever le
bloc batterie lorsque le véhicule n‘est pasutilisé.
4. À n’utiliser que sous la stricte surveillance d’une personne
adulte !
5. N’utilisez pas le bateau en cas de vent et de courants forts et
lorsqu’il y a des vagues.
6. N’oubliez pas qu’un bateau dont la pile est déchargée, n’est plus
tout à fait dirigeable.
7. Le jouet ne doit être utilisé qu’une fois le montage terminé et
réalisé conformément aux instructions!
8. Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons de vider
complètement le jouet après usage et de le sécher.
9. Respecter la polarité des piles ! Ne pas jeter les piles usagées
aux ordures ménagères mais les déposer dans un lieu
de collecte ou dans un centre de recyclage spécialisé. N’utiliser
que les piles indiquées. Le remplacement des piles doit être
effectué par des adultes uniquement. Vérifier régulièrement
si les piles n’ont pas coulé. Retirer les piles usagées du jouet. Les
piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Retirer
les piles du jouet avant le chargement. Le chargement des piles
doit s’effectuer sous la surveillance d’un adulte uniquement.
Ne pas utiliser ensemble des piles de différents types ou des
piles neuves avec des piles usagées. Les bornes ne doivent
pas être court-circuitées Vérifier régulièrement si le chargeur
ne présente pas de défauts. En cas de défaut, ne pas utiliser
le chargeur jusqu’à ce qu’il soit complètement réparé.
Le chargement doit s’effectuer dans des lieux secs,
l’appareil doit être protégé de l’humidité.
!
Placer l’interrupteur du bateau sur « On »
Les batteies/accus sont-ils bien mis en place?
Les contacts de la batterie sont-ils tordus ou encrassés?
Les batteries/accus sont-ils déchargés ou défectueux?
Le bateau ne réagit pas correctement,
la portée est trop faible
• Les batteries/accus perdent en puissance?
• D‘autres maquettes dans le voisinage sont télégiidées á la même
fréquence?
• Des grillages/clôtures métalliques provoquent des perturbations?
• Les mâts d’émission et de courant entraînent souvent un
comportement incontrôlé du bateau.
• Des Talkies-Walkies ou cibistes dans le voisinage peuvent entraîner
des perturbations?
!
Attention :
Le fabricant n’est pas responsable des perturbations radio ou
TV dues à des modifications non autorisées de cet équipement.
De telles modifications peuvent annuler le droit d’utilisation de
l’usager.
Déclaration de conformité
Conformément à la directive 1999/5/CE (R&TTE)
Par la présente, Dickie Spielzeug GmbH & Co. KG déclare que ce
module 27073 & 40046 est conforme aux exigences essentielles et
autres dispositions de la directive 1999/5/CE.
La déclaration de conformité d‘origine peut être consultée
sous le lien Internet suivant:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Signification du symbole sur le produit, l’emballage ou le mode
d’emploi. Les appareils électriques sont des biens potentiellement
recyclables qui ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères
une fois usés. Aidez-nous à protéger notre environnement et à
économiser nos ressources et remettez cet appareil à un lieu de
collecte approprié. Si vous avez des questions sur l’élimination des
déchets, adressez-vous aux organisations compétentes ou à votre
revendeur.
NL
De boot reageert niet
wij verheugen ons, dat u voor dit detailgetrouwe product van
hoge kwaliteit heeft gekozen. Om lang plezier aan uw model
te kunnen beleven, vragen wij u, met zorg met dit artikel
om te gaan, om beschadiging van kwetsbare accessoires te
voorkomen. Om per ongeluk aanspringen te voorkomen,
moeten de batterijen en accu’s bij niet-gebruik uit het
speelgoed worden gehaald. Wij wensen u veel plezier bij het
spelen!
1 Aan/uit knop
2 Batterijen-vakje
3 Afsluiting batterijen-vakje
Wateruitloop
•
•
•
•
Mesures de précaution (à conserver !)
Beste klant,
Boot
1 Controle-lampje zendfunctie gaat alleen branden,
als er een besturingsfunctie wordt ingegeven.
2 Stuurhendel: Om vooruit te rijden duwt u beide hendels
naarvoren, om achteruit te rijden trekt u beide hendels
naar achteren. Als men slechts de linker c.q. rechter hen
del naar voren of achteren beweegt draait het voertuig
in die overeenkomstige richting. De draaiing wordt
versneld, als de beide hendels in verschillende
richtingen worden geduwd.
3 Batterijen-vakje
4 Telescoop-antenne
Le bateau ne réagit pas
Merci d’avoir choisi ce produit de qualité et fidèle jusqu’au
détail à l’original. Pour pouvoir profiter plus longtemps de
votre modèle réduit, nous vous prions de prendre soin de cet
article de manière à éviter tout endommagement des pièces
particulièrement fragiles. Afin d’éviter toute mise en marche
inopinée, il est nécessaire de retirer les piles et les accus du
jouet lorsque celui-ci n’est pas utilisé. Nous vous souhaitons un
agréable divertissement !
Particularités
A
F
•
•
•
•
De boot reageert niet goed, de reikwijdte
is te klein
• Wordt het vermogen van de accu’s resp. batterijen minder?
• Zijn er nog andere modellen met radio-afstandsbediening in
de buurt, die wellicht op dezelfde frequentie zenden?
• Veroorzaken metalen roosters of hekken storingen?
• Zend- of stroommasten leiden vaak tot ongecontroleerd gedrag
van de boot.
• Zijn er walkie-talkies/CBN-radiogebruikers in de buurt,
die storingen kunnen opwekken?
Voorzorgsmaatregelen (bewaren s.v.p.!)
1. Nooit de boot optillen zolang de scheepsschroef nog draait!
2. Vingers, haar en losse kleding niet in de buurt van de
scheepsschroef laten komen, als de boot op „On“ is gezet!
3. Om te voorkomen dat het produkt per ongeluk wordt
ingeschakeld, dient de ”batterijen-groep” te worden verwijderd
als het niet wordt gebruikt.
4. Alleen onder het directe toezicht van een volwassene
gebruiken!
5. De boot s.v.p. niet laten werken bij sterke wind, bij golfslag
en bij sterke stroming.
6. Let op! De boot is met ontladen accu alleen beperkt te besturen.
7. Het speelgoed mag alleen volgens de instructies in geheel
gemonteerde toestand in het water worden gebruikt!
8. Om redenen van hygiëne adviseren wij, het speelgoed na
gebruik volledig te legen en te drogen.
9. Letten op de juiste poling! Lege batterijen niet met het
huishoudelijk afval meegeven, maar alleen bij de bestaande
verzameldepots of een speciaal depot voor chemisch afval
afgeven. Alleen aangegeven batterijen gebruiken. Het
vervangen van batterijen mag alleen door volwassenen worden
verricht. Batterijen regelmatig controleren op uitlopen. Lege
batterijen uit het speelgoed halen. Niet oplaadbare batterijen
mogen niet worden opgeladen. Oplaadbare batterijen voor
het laden uit het speelgoed halen. Oplaadbare batterijen alleen
onder toezicht van volwassenen laden. Ongelijke soorten
batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen
worden gebruikt. Aansluitklemmen mogen niet kortgesloten
worden. Laadapparaat geregeld op schade controleren.
Bij een schade mag het laadapparaat niet meer worden
gebruikt tot het helemaal gerepareerd is. Laden alleen
in droge ruimten, Apparaat beschermen tegen vocht.
De schakelaar van de boot op „On“ zetten.
Zijn batterijen resp. accu’s correct aangebracht?
Zijn de batterijcontacten verbogen of vuil?
Zijn accu’s resp. baterijen ontladen of defect?
!
Pas op:
De producent is niet verantwoordelijk voor enige radio- of
TV storing, die door niet goedgekeurde wijzigingen aan deze
uitrusting wordt teweeggebracht. Zulke wijzigingen kunnen het
gebruiksrecht van de gebruiker teniet doen.
Verklaring van conformiteit
volgens Richtlijn 1999/5/EG (R&TTE)
Hierbij verklaart Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, dat dit module
27073 & 40046 in overeenstemming is met de basisvereisten en de
andere relevante voorschriften van Richtlijn 1999/5/EG.
U kunt de originele conformiteitsverklaring verkrijgen door naar de
volgende link te gaan:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Betekenis van het symbool op het product, de verpakking of
gebruiksaanwijzing. Elektrische apparaten zijn waardevolle
stoffen en behoren op het einde van de levenscyclus niet bij
het huishoudelijk afval! Help u ons met milieubescherming en
spaarzaam omgaan met de natuurlijke hulpbronnen en geeft u dit
apparaat af bij de daarvoor bevoegde recyclingdepots. Uw vragen
daarover beantwoordt de organisatie die verantwoordelijk is voor
de afvalverwijdering of uw vakhandelaar.
06.11.2006 8:29:08 Uhr
Telecomando
C
1 Avvio/Arresto
2 Scomparto batterie
3 Chiusura vano batterie
1 La spia luminosa della funzione di trasmissione si
accende solo quando si inserisce una funzione di
comando.
4 Leva di comando: Per una guida in avanti spostare
entrambe le leve in avanti, per una guida all’indietro
spostare entrambe le leve all’indietro. Muovendo soltan
to la leva di sinistra o di destra in avanti o indietro, il
veicolo gira nella direzione corrispondente.
La rotazione accelera se entrambe le leve vengono
spostate in direzioni diverse.
3 Scomparto batterie
4 Antenna di sicurezza
!
Caratteristiche
• Veicolo con radiocomando a 2 canali
• 7 funzioni di guida:
avanti-sinistra-destra,
indietro-sinistra-destra
stop
• Non indicato per l’uso in acqua salata!
B
Telemando
C
Desagüe
En caso de que agua haya entrado en el cuerpo del barco,
se debe vaciarlo después de utilizarlo. Para ello, abra el
desagüe. ¡Atención! Antes de volver a utilizarlo, hay que
cerrarlo de nuevo.
Propiedades especiales
• Vehículo con radiotelemando de 2 canales
• 7 funciones de marcha:
adelante-a la izquierda-a la derecha
atrás-a la izquierda-a la derecha
parada
• No adecuada para el servicio en agua de mar!
19796_M_TuningBoat.indd 5
1. Non sollevare mai la barca finché l’elica gira!
2. Non avvicinare dita, capelli e parti di vestiti libere all’elica
quando la barca è in posizione „On“!
3. Per evitare avviamenti accidentali, rimuovere il blocco batterie
quando non si utilizza il veicolo.
4. Utilizzare solo dietro la diretta sorveglianza di un adulto!
5. Non azionare la barca in caso di vento forte, di moto ondoso
e di corrente violenta.
6. Notare: a batterie scariche, la barca è manovrabile solo
a tempo limitato.
7. È consentito azionare il giocattolo in acqua solo come da
indicazioni e se completamente montato!
8. Per motivi igienici si consiglia, dopo l’uso, di vuotare
completamente il giocattolo e di asciugarlo.
9. Prestare attenzione al corretto collegamento dei poli! Non
smaltire le batterie esauste con i rifiuti domestici, ma soltanto
presso gli appositi punti di raccolta o presso centri di smaltimento
di rifiuti speciali. Utilizzare solo le batterie indicate. Le batterie
devono essere sostituite esclusivamente da adulti. Controllare
regolarmente l’integrità delle batterie. Estrarre le batterie esauste
dal giocattolo. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Togliere
le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle. Ricaricare
le batterie ricaricabili solo sotto la supervisione di un adulto. Non
utilizzare contemporaneamente tipi diversi di batterie o batterie
nuove e usate. Non cortocircuitare i morsetti di collegamento.
Controllare regolarmente se il caricabatterie è danneggiato. In caso
di danni, non riutilizzare il caricabatterie fino a quando non è
stato riparato. Utilizzare il caricabatterie solo in luoghi
asciutti e proteggerlo dall’umidità.
• La potenza degli accumulatori o delle batterie è ridotta?
• Nelle vicinanze sono presnti altri modellini con radiocomando
a distanza che trasmettono alla stessa frequenza?
• Recinsioni o reticolati metallici provocano interferenze?
• Spesso i pali di trasmissione e della corrente elettrica causano un
comportamento incontrollato della barca.
• Nelle vicinanze sono presenti dei walkie-talkie o dei trasmettitori
CBN che possono provocare interferenze?
Attenzione:
Il produttore non è responsabile per eventuali interferenze
radio o TV causate de modifiche non autorizzate della presente
attrezzatura. Questo tipo di modifiche può annullare il diritto d’uso
dell’utilizzatore.
Dichiarazione di conformità
ai sensi della Direttiva 1999/5/CE (R&TTE)
Con la presente Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG dichiara
che il presente modulo 27073 & 40046 è conforme ai requisiti
fondamentali e alle altre norme rilevanti della Direttiva 1999/5/CE.
L‘originale della dichiarazione di conformità può essere estratto da
internet tramite il link:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Significato del simbolo sul prodotto, sulla confezione o nelle
istruzioni per l’uso. Gli apparecchi elettrici sono prodotti riciclabili
e quindi, al termine del loro ciclo di vita, non devono essere gettati
tra i rifiuti domestici. Aiutateci a tutelare l’ambiente e a preservare
le risorse, conferendo questo apparecchio presso i relativi centri
di raccolta. Se avete domande a questo proposito, vi consigliamo
di rivolgervi all’ente responsabile dello smaltimento dei rifiuti o al
vostro rivenditore specializzato.
E
El barco no reacciona
Nos satisface que se haya decidido por este producto fiel a
los detalles y de alta calidad. Para que pueda disfrutar durante
mucho tiempo de su modelo, le rogamos tratar este artículo
con cuidado para evitar que sus sensibles componentes se
dañen. Para evitar un funcionamiento imprevisto, hay que retirar
las pilas y los acumuladores cuando no se use el vehículo. Le
deseamos que se divierta al jugar.
!
Posizionare l’interruttore della barca su „On“.
Le batterie o gli accumulatori sono inseriti correttamente?
I contatti delle batterie sono deformati o sporchi?
Le batterie o gli accumulatori sono scarichi o guasti?
La barca non reagisce correttamente il raggio
d’azione è insufficiente
Misure di sicurezza (da conservare!)
Estimado cliente:
1 Interruptor On/Off
2 Alojamiento de pilas
3 Cierre del compartimiento para las pilas
1 El piloto de control “función de transmisión” se
encenderá solamente cuando se entre una función de
mando.
2 Palanca de control: Para ir hacia delante, mover ambas
palancas hacia delante, para ir hacia atrás, mover ambas
palancas hacia atrás. Si se mueve sólo una de las
palancas, o sea la palanca izquierda o la palanca
derecha hacia delante o atrás, el vehículo girará en la
dirección correspondiente. Si ambas palancas son
accionadas en direccionnes opuestas, la velocidad del
giro se acelerará.
3 Alojamiento de pilas
4 Antena telescópica
•
•
•
•
!
Nel caso in cui nello scafo della barca sia entrata dell’acqua,
questa dovrà essere eliminata dopo l’uso. Per fare ciò, aprire
lo scarico dell’acqua. Attenzione! Prima dell’uso, lo scarico
dovrà essere richiuso.
A
La barca non reagisce
La ringraziamo per aver scelto questo prodotto di qualità curato
nei minimi dettagli. Per prolungare il più possibile la durata
del modellino, si consiglia di prestare attenzione per evitare
danni ai componenti delicati dell’articolo. Per evitare partenze
accidentali, rimuovere le batterie e gli accumulatori quando il
giocattolo non viene utilizzato. Buon divertimento!
Scarico dell’acqua
Barco
I
ITALIANO
B
Gentile Cliente,
•
•
•
•
El barco no reacciona correctamente, el alcance
el alcance es demasiado corto
• ¿Se están agotando las baterías?
• ¿Se encuentran cerca otros modelos guiados con mando a
distancia que tal vez emitan en igual frecuencia?
• ¿Hay tal vez alambrados o redes metálicas que generen
interferencias?
• Torres de alta tensión o antenas provocan con frecuencia
un comportamiento incontrolado del modelo.
• ¿Se encuentran cerca Walkie-Talkies/ sistemas de radiotransmisión
(CBN) que puedan provocar las interferencias?
Medidas de seguridad (¡por favor, guárdelas!)
1. ¡No elevar nunca el barco mientras que el hélice del barco
siga dando vueltas!
2. ¡No acercar los dedos, el pelo o prendas sueltas al hélice del barco,
cuando el barco está conectado! (en posición “ON”).
3. Para evitar la puesta en marcha accidental, retirar el pack de
baterías cuando no vaya a usarse el juguete.
4. ¡Utilizarlo sólo bajo la supervisión directa de una persona
adulta!
5. Favor, no poner en servicio el barco con vientos, oleajes y
corrientes fuertes.
6. Sírvase tener en cuenta que el barco no se deja controlar
perfectamente cuando los acumuladores están descargados.
7. ¡No está permitido hacer funcionar el juguete si no está
completamente montado de acuerdo con las instrucciones!
8. Por razones de higiene, recomendamos que se vacíe y seque el
juguete completamente después de utilizarlo.
9. ¡Tenga en cuenta la polaridad correcta! No arroje las pilas usadas
a la basura, sino que deposítelas en los recolectores de pilas de los
comercios especializados o en un contenedor de residuos
especiales. Utilice únicamente las pilas especificadas. El cambio
de las pilas lo deben efectuar sólo los adultos. Compruebe
regularmente que las pilas no se derramen. Saque las pilas usadas
del juguete. No cargue las pilas no recargables. Retire las pilas
recargables del juguete antes de cargarlas. Cargue las pilas
recargables sólo bajo la supervisión de adultos. No se deben
usar pilas de diferentes tipos o pilas nuevas y usadas
conjuntamente. Los terminales no deben cortocircuitarse.
Compruebe el cargador regularmente por si presentara
daños. En caso de un defecto, el cargador no debe
utilizarse antes de que no haya sido completamente
reparado. Cargue las pilas sólo en recintos secos,
proteja el aparato contra la humedad.
Poner el interruptor del barco en la posición “ON”.
¿Baterías/acumuladores bien colocados?
¿Contactos de las baterías torcidos o sucios?
¿Baterías/acumuladores descargados o defectuosos?
!
ESPAÑOL
A
Barca
Atención:
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier tipo
de interferencia en radios o televisores, causada por modificaciones
no autorizadas del equipamiento. Estas modificaciones pueden
anular el derecho de uso del usuario.
Declaración de conformidad
de acuerdo a la directiva 1999/5/CE (R&TTE)
Por la presente, la Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG declara que el
presente módulo 27073 & 40046 cumple con los requerimientos
básicos y las demás disposiciones de la directiva 1999/5/CE.
Se puede acceder a la declaración de conformidad original a través
del siguiente enlace de Internet:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Significado del símbolo en el producto, el embalaje o las
instrucciones de uso. ¡Los aparatos eléctricos son desechos
reciclables que no deben arrojarse a la basura doméstica al final
de su vida útil! Ayúdenos con la protección del medio ambiente y
de los recursos y deposite este aparato con los correspondientes
puntos de recogida. Si tiene preguntas al respecto, diríjase a la
autoridad competente para la eliminación de basuras o a su
distribuidor especializado.
06.11.2006 8:29:12 Uhr
PORTUGUÊS
A
Barco
B
Telecomando
C
Caro Cliente
1 Interruptor Ligar/Desligar
2 Suporte para baterias
3 Suporte para baterias com tampa
1 Lâmpada de controlo da função de transmissão só
se acende quando é introduzida uma função de
comando.
2 Alavanca de controlo: Para andar para a frente,
pressione as duas alavancas para a frente, para ander
para trás, pressione as duas alavancas para trás. Se
pressionar somente a alavanca esquerda ou direita para
a frente ou para trás, o veículo desloca-se para a
respectiva direcção. A rotação é acelerada quando as
duas alavancas são pressionadas em direcções opostas.
3 Suporte para baterias
4 Antena telescópica
!
No caso de entrar água para dentro do corpo do barco,
retire-a após a utilização do barco.
Particularidades
• Veículo com comando à distância por rádio de 2 canais
• 7 funções de marcha:
avançar-esquerda-direita
retroceder-esquerda-direita
paragem
• Não adequado para o funcionamento em água salgada!
SVENSKA
A
B
Fjärrstyrning
C
Vattenavlopp
Om vatten har trängt in i båtens skrov, så måste det tömmas
ut efter användningen genom att öppna avloppet.
Varning! Innan båten används igen,
måste avloppet stängas till riktigt.
Specialiteter
• Fordon med 2-kanals radiostyrning
• 7 körfunktioner:
framåt-vänster-höger,
bakåt-vänster-höger
stopp
• Ej lämpad för drift i saltvatten!
19796_M_TuningBoat.indd 6
•
•
•
•
1. Nunca retire o barco da água enquanto a hélice do barco
está a rodar!
2. Afaste os dedos, cabelo e peças de roupa solta das proximidades
da hélice do barco enquanto este se encontra em “On”!
3. Para evitar o mau funcionamento deve-se retirar as baterias em
caso de uma não utilização do brinquendo.
4. Usar só sob supervisão directa de um adulto!
5. Não coloque o barco na água durante vento intenso,
ondulação e corrente forte.
6. Por favor, tenha em atenção que o barco com as pilhas
descarregadas só pode ser comandado de forma limitada.
7. O brinquedo só pode ser operado na água quando
completamente montado de acordo com as instruções.
8. Por razões de higiene, recomendamos que o brinquedo
seja completamente esvaziado e seco após a sua utilização.
9. Ter atenção a uma correcta colocação dos pólos! As pilhas
gastas não pertencem ao lixo doméstico devendo ser entregues
nos locais de recolha existentes ou colocadas num pilhão.
Utilizar apenas as pilhas indicadas. A substituição das pilhas
apenas deve ser realizada por adultos. Verificar regularmente se
as pilhas têm fuga. Retirar as pilhas gastas do brinquedo.
As pilhas não recarregáveis não devem recarregadas. Antes
de se proceder à recarga de pilhas recarregáveis, retirá-las do
brinquedo. Carregar as pilhas recarregáveis apenas sob a
supervisão de um adulto. Nunca misturar tipos de pilhas
diferentes, nem misturar pilhas novas com usadas. Os terminais
de conexão não podem sofrer um curto-circuito. Verificar
o carregador regularmente em relação a danos. Em caso
de danos, o carregador não deve ser utilizado até que
esteja completamente reparado. Proceder ao processo
de carga apenas em espaços interiores secos.
Proteger o aparelho da humidade.
• Está a capacidade das baterias a acabar?
• Estão outros modelos telecomandados por perto,
que talvez estejam a emitir na mesma frequência?
• Causam redes/grades de ferro algum tipo de interferência?
• As antenas de emissão e de corrente eléctrica levam muitas vezes
a um comportamento incontrolável do barco.
• Estão Walkie-Talkies/Rádio-CBN por perto, que possam causar
algum tipo de interferência?
!
Atenção:
O fabricante não se responsabiliza por qualquer interferência
rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste
equipamento. Este tipo de modificações pode anular o direito de
utilização do utilizador.
Declaração de conformidade
Segundo Directiva 1999/5/CE (R&TTE)
A Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG vem por este meio declarar que
este módulo 27073 & 40046 se encontra em conformidade com
os requisitos fundamentais e as outras prescrições relevantes da
Directiva 1999/5/CE.
A declaração original de conformidade pode ser obtida através
do seguinte link:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Significado do símbolo no produto, na embalagem ou nas
instruções de utilização. Os aparelhos eléctricos são materiais
recicláveis e não pertencem ao lixo doméstico no final da vida!
Ajude-nos a proteger o ambiente e a poupar os nossos recursos
entregando este aparelho num local de recolha adequado. Em caso
de dúvidas, contacte a organização responsável pela eliminação do
lixo ou o seu revendedor.
S
Båten reagerar inte
det gläder oss att du valt denna detaljtrogna produkt av hög
kvalitet. För att ha glädje av modellen under lång tid ber vi att
du hanterar artikeln varsamt för att förhindra skador på känsliga
delar. För att undvika oavsiktlig drift måste batterierna, vanliga
så väl som uppladdningsbara, tas ur leksaken när den inte ska
användas. Vi önskar mycket nöje under leken!
!
Coloque o interruptor do barco em “ON”.
Estão as baterias colocadas de modo correcto?
Estão as ligações da baterias tortas ou sujas?
Estão as baterias vazias ou estragadas?
O barco não reage correctamente correcto,
o alcance é pequeno
Medidas preventivas (Por favor, guardar!)
Bästa/bäste kund,
1 Av/på knapp
2 Batterilucka
3 Lås till batterilucka
1 Kontrollampan för sändningsfunktion tänds bara
om en styrfunktion har angivits.
2 Styrspak: För att köra framåt trycker du båda spakarna
framåt, för att köra bakåt trycker du båda spakarna
bakåt. För man enbart den vänstra respektive enbart
den högra spaken framåt eller bakåt, så vrider sig
fordonet i motsvarande riktning. Vridningen gär ännu
snabbare om man trycker båda spakarna i olika
riktningar.
3 Batterilucka
4 Antenn
O barco não reage
Vimos manifestar a nossa grande satisfação por ter adquirido
um produto fiel ao detalhe e de alta qualidade. Para que possa
usufruir do seu modelo durante muito tempo, pedimos que
trate o artigo com cuidado para evitar danos em componentes
sensíveis. Para prevenir um funcionamento inadvertido, as pilhas
e as pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo caso
este não seja utilizado. Desejamos-lhe muito prazer durante a
brincadeira!
Escoamento da água
Båten
P
•
•
•
•
Båten reagerar inte riktigt,
räckvidden är otillräcklig
• Avtar batterieffekten?
• Finns det andra modeller med radiostyrning i närheten som
eventuellt arbetar med samma frekvens?
• Förorsakar metallgaller/staket störningar?
• Sändar- och strömmaster leder ofta till att båten beter sig på ett
okontrollerat sätt.
• Finns det walkie-talkies/ CBN-radio i närheten som kan förorsaka
störningar?
Försiktighetsåtgärder (spara dessa!)
1. Lyft aldrig upp båten medan propellern fortfarande rör på sig!
2. Se till att inte ha fingrar, hår eller lös klädsel i närheten av
propellern om båten är inställd på „On“!
3. Ha inte fingrar och hår i närheten av hjulen, när bilen är igång.
4. Får endast användas under direkt uppsikt av vuxna!
5. Använd inte båten vid stark vind, vågor eller kraftig strömning.
6. Tänk på att det bara är inskränkt möjligt att styra båten med
urladdade batterier.
7. Leksaken får endast användas enligt anvisningarna, i fullkomligt
hopmonterat tillstånd i vatten!
8. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att efter användning
tömma leksaken fullständigt och att torka den.
9. Var noga med rätt polning! Kasta inte förbrukade batterier
i hushållssoporna utan lämna dem till batteri-insamling eller
riskavfallsinsamling. Använd endast de batterier som anges.
Batteribyte får endast utföras av vuxna. Kontrollera regelbundet
att inte batterierna läcker. Tag ur förbrukade batterier ur
leksaken. Batterier som inte är avsedda för uppladdning får
inte laddas. Tag ur uppladdningsbara batterier ur leksaken före
laddning. Uppladdningsbara batterier får endast laddas under
vuxens uppsikt. Olika sorters batterier, eller nya och gamla
batterier, får inte användas tillsammans. Anslutningsklämmor
får inte kortslutas. Kontrollera regelbundet om laddaren är
skadad. Vid skada får inte laddaren användas innan
den reparerats fullständigt. Genomför endast uppladdning i
torra utrymmen och skydda apparaten mot väta.
Ställ båtens strömbrytare på „On“.
Ligger batterierna riktigt?
Är batterikontakterna böjda eller smutsiga?
Är batterierna urladdade eller defekta?
!
Observera:
Tillverkaren bär inget ansvar för någon form av radio- eller TV
störning som uppkommer på grund av otillåtna förändringar på
utförandet. Sådana förändringar kan göra att användarens rätt att
bruka produkten förfaller.
Konformitetsförklaring
enligt direktiv 1999/5/EG (R&TTE)
Härmed deklarerar Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, att modulen
27073 & 40046 är utformad i enlighet med grundläggande krav och
andra relevanta föreskrifter i direktiv 1999/5/EG.
Följande Internet-länk leder till den ursprungliga
konformitetsförklaringen:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Betydelse av symbol på produkt, på förpackning eller
bruksanvisning. Elektriska apparater kan återvinnas och ska inte
kastas i hushållssoporna den dag de slutar att fungera! Hjälp oss
i arbetet med miljöskydd och miljövänliga produkter och lämna
apparaten till lämpligt återvinningssystem. Frågor på detta område
besvaras av kommunal inrättning och ansvarig för sophantering
eller av fackhandeln.
06.11.2006 8:29:16 Uhr
Fjernkontroll
C
1 Strømbryter
2 Batteriboks
3 Batterilokk lås
1 Kontrollys - sendefunksjon lyser bare hvis en
styrefunksjon har blitt gitt.
2 Styrespak: For framoverkjøring trykkes begge spakene
framover, for rygging trykkes begge spakene bakover.
Beveger du kun den venstre hhv høyre spaken fram
eller tilbake, dreier kjøretøyet seg i tilsvarende retning.
Dreiningen blir hurtigere dersom begge spakene blir
trykket i forskjellige retninger. er.
3 Batteriboks
4 Teleskop antenne
!
Dersom det kommer vann inn i skroget på båten, må dette
fjernes igjen etter bruken. Åpne vannutløpet.
Obs! Før bruk må dette lukkes igjen.
Spesielle funksjoner
• Kjøretøy med 2 kanals radiostyring
• 7 kjørefunksjoner:
framover-venstre-høyre,
tilbake-venstre-høyre
stopp
• Ikke egnet for bruk i saltvann!
A
B
Fjernstyring
C
Vandafløb
Hvis der er trængt vand ind i skibet, skal dette fjernes efter
brugen. Åbn hertil vandafløbet.
Giv agt! Inden brug skal dette igen lukkes.
Særheder
• Køretøj med 2-kanal-radiofjernstyring
• 7 kørefunktioner:
fremad-til venstre-til højre,
baglæns-til venstre-til højre
stop
• Ikke egnet til brug i saltvand!
19796_M_TuningBoat.indd 7
•
•
•
•
1. Ta aldri båten opp så lenge propellen dreier seg rundt!
2. Fingre, hår og løse klær må ikke komme i nærheten av propellen
så lenge båten er slått på „On“!
3. Hold fingere, hår og klær borte fra hjulene mens bilen er slått på.
4. Må kun benyttes under direkte oppsyn av voksne!
5. Båten må ikke brukes ved sterk vind, ved høye bølger
eller sterk strømning.
6. Vennligst ta hensyn til at båten kun er begrenset mulig å
styre når akkuene er ladet ned.
7. Leketøyet må kun brukes i vann i henhold til anvisningene og
fullstendig montert!
8. Av hygieniske grunner anbefaler vi at leketøyet etter bruken
tømmes fullstendig og at det tørkes.
9. Pass på at polene klemmes riktig! Brukte batterier må ikke kastes i
det vanlige bosset, men må leveres på spesielle
samlesteder for batterier eller på et avfallsdeponi. Bruk kun de
batteriene som er oppgitt. Kontroller batteriene regelmessig
at de ikke renner ut. Brukte batterier må tas ut av leketøyet.
Prøv ikke å lade opp batterier som ikke er beregnet for opplading.
Batterier som kan lades opp må tas ut av leketøyet før de lades
opp. Oppladingen må kun skje under påsyn av voksne. Ikke bruk
batterier av forskjellig type eller nye og brukte batterier sammen.
Koplingsklemmene må ikke kortsluttes. Ladeapparater må
undersøkes regelmessig at de ikke er skadet. Dersom et
ladeapparat har en feil, må det ikke brukes før det er reparert.
Oppladingen må kun foretas i tørre rom. Apparatet
må beskyttes mot væte.
rekkevidden er for dårlig
• Begynner akkuenes/batterienes kapasitet å avta?
• Finnes det andre modeller med radiofjern-styring i nærheten,
som kanskje sender på den samme frekvensen?
• Forårsaker metallgitter/gjærder forstyrr-elser?
• Sende- eller strømmaster fører ofte til en ukontrollert bevegelse
av båten.
• Finnes det walkie-talkier/CBN-radiooperatører i nærheten som
kunne forårsake forstyrrelser?
!
Produsenten kan ikke være ansvarlig for alle radio- og TV
forstyrrelser som kan bli forårsaket på grunn av ikke autoriserte
modifikasjoner på disse produktene. Slike modifikasjoner kan føre
til at brukeren mister bruksretten.
i henhold til direktiv 1999/5/EG (R&TTE)
Hermed erklærer Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, at denne
modulen 27073 & 40046 er i overensstemmelse med de
grunnleggende kravene og de andre relevante forskriftene som er
oppgitt i direktiv 1999/5/EG.
Den opprinnelige samsvarserklæringen kan du se på Internet på
følgende URL:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Betydningen av symbolet på produktet, på emballasjen eller
bruksanvisningen.
Utrangerte elektroapparater er verdistoffer og må ikke kastes i det
vanlige bosset! Ved å levere apparatene inn på spesialdeponier
hjelper du oss med å verne miljøet og å skåne resursene. Dersom
du har spørsmål angående dette temaet, kan du henvende deg til
avfallsvesenet på stedet der du bor, eller til faghandelen der du har
kjøpt apparatet.
DK
Skibet reagere ikke
•
•
•
•
Stil kontakten til skibet på „On“.
Er batterierne/de genopladelige batterier sat ind korrekt?
Er batterikontakterne bøjet eller snavset?
Er batterierne/de genopladelige batterier afladet eller defekte?
Skibet reagere ikke rigtigt,
rækkevidden er for kort
• Er batterierne/de genopladelige batterier ved at blive afladet?
• Er der andre fjernbetjente modeller i nærheden, som evt.
bruger samme frekvens?
• Er der metalgittre/hegn, der kan forårsage forstyrrelser?
• Sende eller strømmaster fører ofte til at skibet opfører sig
ukontrolleret.
• Er der radiotelefoner/CB-radioer i nærheden, der kan forårsage
forstyrrelser?
Forsigtighedsforanstaltninger
(opbevar venligst!)
1. Løft aldrig skibet op, sålænge skibsskruen drejer!
2. Bring ikke fingre, hår og løs beklædning i nærheden af
skibsskruen, hvis skibet står på „On“!
3. Pas på ikke at få fingre, hår og løse beklædnings-genstande
i nærheden af motor eller hjul, mens der er tæandt for bilen.
4. Må kun benyttes under direkte opsyn af en voksen!
5. Brug ikke skibet ved stærk vind, ved bølgegang og ved
stærk strømning.
6. Bemærk venligst, at bådens styrbarhed er begrænset med brugte
akkumulatorer.
7. Legetøjer må kun bruges i vand samlet fuldstændig tilsvarende
vejledningen!
8. Af hygiejniske grunde anbefaler vi, at tømme og tørre legetøjet
fuldstændigt efter brug.
9. Vær opmærksom på rigtig poling! Smid ikke brugte batterier
i husholdningsaffaldet, men aflever dem kun hos eksisterende
samlesteder eller på et specialaffaldsdeponi. Anvend kun de
angivne batterier. Batteriudskiftning må kun foretages af voksne.
Kontroller regelmæssigt at batterierne ikke er løbet ud. Tag brugte
batterier ud af legetøjet. Ikke-opladelige batterier må ikke oplades.
Tag opladelige batterier ud af legetøjet inden opladning. Oplad
kun opladelige batterier under opsyn af voksne. Uens batterityper
eller nye og brugte batterier må ikke anvendes sammen.
Tilslutningsklemmer må ikke kortsluttes. Kontroller regelmæssigt
ladeapparatet for skader. Ved en skade må ladeapparatet ikke
mere benyttes indtil det er fuldstændigt repareret.
Oplad kun i tørre rum, beskyt apparatet mod fugtighed.
Obs:
Konformitetserklæring
Det glæder os, at De har besluttet Dem for dette detaljetro
og førsteklasses produkt. For at De længe kan have glæde af
Deres model, beder vi Dem, for at undgå en beskadigelse af
ømfindtlige komponenter, at behandle denne artikel med
omhu. For at undgå utilsigtet drift, skal batterier og akku’er tages
ud, når legetøjet ikke bruges. Vi ønsker Dem god fornøjelse!
!
Sett bryteren på båten på „On“.
Er batteriene/akkuene riktig innsatt?
Er batterikontaktene bøyde eller til-smusset?
Er akkuene/batteriene utladet eller defekte?
Båten reagerer ikke riktig,
Forsiktighetstiltak (vennligst oppbevar disse
forholdsreglene!)
Kære kunde
1 Tænd/sluk
2 Batterirum
3 Lås til batterirum
1 Kontrollampe til sendefunktion lyser kun, hvis der
bliver indtastet en styrefunktion.
2 Styrearm: Tryk begge arme fremad for at køre fremad,
tilbaglænskørsel trykkes begge arme bagtil. Når man
trykker kun den højre eller venstre arm fremad eller
bagtil, drejer køretøjet i den tilsvarende retning.
Drejningen kan accelereres, begge arme trykkes i
modsat retning.
3 Batterirum
4 Teleskopantenne
Båten reagerer ikke
Vi gleder oss over at du har bestemt deg for dette verdifulle
produktet som i detaljene er helt nøyaktig laget i henhold til
originalen. For at du skal ha glede av denne modellen i lang tid,
ber vi deg om å behandle denne artikkelen med omsyn, for så
å forhindre at noen av de ømfintlige byggekomponentene skal
ta skade. For å unngå at det blir satt i gang ved en feiltakelse, må
batteriene og akkus tas ut av dette leketøyet når det ikke skal
brukes. Vi ønsker deg lykke til Vi ønsker deg lykke til under leken!
Vannavløp
Skibet
N
NORSK
B
Kjære kunde
!
DANSK
A
Båten
Obs:
Fabrikanten er ikke ansvarlig for nogen form for radio- eller
tv-forstyrrelse, der fremkaldes som følge af uautoriserede
modifikationer på denne udrustning. Sådanne modifikationer kan
annullere brugerens brugsret.
Overensstemmelseserklæring
Iht. direktiv 1999/5/EU (R&TTE)
Hermed erklærer Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, at dette
modul 27073 & 40046 befinder sig i overensstemmelse med de
grundlæggende krav og de andre relevante forskrifter i direktiv
1999/5/EU.
Den originale konformitetserklæring kan hentes på følgende link:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Betydning af symboler på produkt, emballage eller brugsanvisning.
Elektroapparater er brugbart materiale og hører ved slutningen
af deres levetid ikke i husholdningsaffaldet! Hjælp os med
miljøbeskyttelse og ressourcebesparelse og aflever dette apparat
på de tilsvarende afleveringssteder. Spørgsmål vedrørende dette
besvarer den for renovation ansvarlige organisation eller Deres
forhandler.
06.11.2006 8:29:20 Uhr
SUOMI
A
Vene
B
Kauko-ohjaus
C
Arvoisa asiakas,
!
Vedenpoisto
Jos vettä on päässyt tunkeutumaan veneeseen, se on
poistettava käytön jälkeen. Avaa sen tekemiseksi veden
poistoputki. Huomio! Se on suljettava taas ennen käyttöä.
Erityisyyksiä
• ajoneuvo ja 2-kanavainen kauko-ohjaus
• 7 ajotoimintoa: eteenpäinvasemmalle-oikealle, taaksevasemmalle-oikealle,
pysähtyminen
• Ei sovellu käyttöön suolaisessa vedessä!
•
•
•
•
Vene ei reagoi oikein,
on kantama liian pieni
• Väheneekö paristojen / akkujen teho?
• Onko lähellä myös muita laitteita, jotka toimivat radio-ohjauksella
ja ehkä samalla taajuudella?
• Aiheuttavatko metalliverkot/aidat häiriöitä?
• Lähetinmastot tai virtapylväät aiheuttavat usein sen, että vene
käyttäytyy kontrolloimattomasti.
• Onko lähellä radiopuhelimia tai CBN-radiosähköttimiä, jotka voivat
aihettaa häiriöitä?
Turvatoimet (Säilytä hyvin!)
1. Älä nosta venettä koskaan vedestä, niin kauan kuin
veneen potkuri vielä pyörii!
2. Älä saata sormia, hiuksia äläkä irrallisia vaatekappaleita veneen
potkurin läheisyyteen, jos veneen kytkin on asennossa “on”.
3. Jotta vältyttäisiin laitteen tahattomalta käytöltä, tulisi paristot
irrottaa lelusta silloin, kun sitä ei käytetä.
4. Käytettävä ainoastaan aikuisten suoran valvonnan alaisena!
5. Älä käytä venettä voimakkaassa tuulessa, aallokossa äläkä
voimakkaassa virtauksessa.
6. Huomio, että venettä, jonka akut ovat tyhjentyneet, voidaan
ohjata vain rajoitetusti.
7. Leikkikalua saa käyttää ainoastaan annettujen ohjeiden
mukaisesti, kokonaan kootussa tilassa sekä ainoastaan vedessä.
8. Hygieenisistä syistä suosittelemme veden poistamista
leikkikalusta käytön jälkeen ja leikkikalun kuivaamista.
9. Varmista paristojen oikea napaisuus! Älä hävitä käytettyjä
paristoja talousjätteiden joukossa, vaan toimita ne
ainoastaan olemassa oleviin keräilypisteisiin tai
ongelmajätelaitoksiin. Käytä ainoastaan mainittuja paristoja.
Paristonvaihdon saavat suorittaa ainoastaan aikuiset henkilöt.
Tarkasta paristot säännöllisesti vuotojen varalta. Poista käytetyt
paristot leikkikalusta. Kertakäyttöisiä paristoja ei saa ladata. Irrota
ladattavat paristot leikkikalusta ennen latausta. Lataa ladattavat
paristot ainoastaan aikuisten valvonnassa. Erilaisia
paristotyyppejä tai uusia ja vanhoja paristoja ei saa käyttää
yhdessä. Liitospuristimia ei saa oikosulkea. Tarkasta latauslaite
säännöllisesti vaurioiden varalta. Vauriotapauksessa ei
latauslaitetta saa enää käyttää, ennen kuin se on täysin
korjattu. Suorita lataustapahtuma ainoastaan kuivissa
tiloissa, suojaa laitetta kosteudelta.
Aseta veneen kytkin asentoon “On”.
Onko paristot / akut asetettu oikein?
Ovatko paristojen kosketuspinnat vääntyneet tai likaantuneet?
Ovatko paristot tyhjiä tai viallisia?
!
Huomio:
Valmistaja ei vastaa mistään tälle laitteistolle tehtyjen asiattomien
muutosten aiheuttamista radio- tai TV-häiriöistä. Tällaiset muutokset
saattavat peruuttaa käyttäjän käyttöoikeuden.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) mukaisesti
Täten Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG vakuuttaa, että tämä
moduuli 27073 & 40046 vastaa direktiivin 1999/5/EY perustavia
vaatimuksia ja muita tärkeitä määräyksiä.
Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä
Internetissä seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Tuotteen, pakkauksen tai käyttöohjeen symbolien merkitykset.
Sähkölaitteet ovat hyötyjätteitä eivätkä ne kuulu käyttöaikansa
loputtua talousjätteisiin! Auta meitä suojelemaan ympäristöä
ja säästämään raaka-aineita, ja luovuta tämä laite vastaavaan
kierrätyspisteeseen. Hävittämistä koskeviin kysymyksiin vastaa
jätehuollosta vastaava organisaatio tai alan myyntiliike.
TR
TÜRKÇE
A
Sürat teknesi
B
Uzaktan kumanda
C
Vene ei reagoi
iloitsemme siitä, että valitsit tämän yksityiskohtaisesti tarkan
ja korkealaatuisen tuotteen. Jotta sinulla olisi pitkään iloa
pienoismallistasi, pyydämme sinua käsittelemään tätä
tuotetta huolella, etteivät herkät rakenneosat vaurioituisi.
Välttääksesi odottamatonta käyttöä tulee paristot ja akut poistaa
leikkikalusta, kun sitä ei käytetä. Toivotamme sinulle ajoiloa!
1 Kytkin/katkaisin
2 Paristolokero
3 Paristolokeron suljin
1 Lähetystoiminnon tarkkailuvalo syttyy ainoastaan
ohjauskomentoa annettaessa.
2 Ohjausvipu: Kun haluat ajaa eteenpäin, paina molempia
vipuja eteen, peruuttaessasi paina molempia vipuja
taaksepäin. Jos liikutetaan vain vastenta tai oikeaa vipua
eteen-tai taaksepäin, kääntyy ajoneuvo näihin suuntiin.
Kierto peutuu, jos molempia vipuja painetaan eri
suuntiin.
3 Paristolokero
4 Teleskooppiantenni
FIN
Değerli Müşterimiz,
1 Açma/kapama düğmesi
2 Pil bölümü
3 Pil bölüm kilidi
1 Bir kumanda işlevi cihaza girildiğinde ancak kontrol
lambası- verici işlevi yanar.
2 Kumanda kolu: İleri hareket sağlamak için kolu öne doğru
bastırınız, geri hareket etmesi için de kolu arkaya doğru
bastırınız. Eğer sadece sağ veya sol kol ileri veya geri
çevrilirse de araç ilgili yöne doğru hareket eder. Eğer
her iki kol da farklı yönlere doğru bastırılırsa bu durumda
dönme hareketi hızlandırılır.
3 Pil bölümü
4 Teleskop anten
Su boşaltımı
Eğer teknenin gövdesine su girmiş ise bu suyun oyuncağı
kullanmadan önce çıkarılması gerekir. Bunun için de su
boşaltma haznesini açınız. Dikkat! Tekneyi kullanmadan
önce bu haznenin tekrar kapatılması gerekir.
Özellikleri
• 2-Kanallı uzaktan kumandalı araç
• 7 Sürüş fonkszonlu:
ileri - sola - sağa
geriye - sola - sağa
stop
• Tuzlu suda kullanmak için uygun değildir!
19796_M_TuningBoat.indd 8
Eğer tekne hareket etmiyor ise
bu aslına uygun ve üstün kaliteli ürünü seçtiğiniz için teşekkür
ederiz. Bu modeli uzun süre keyifle kullanabilmeniz ve de
aksamlarının zarar görmemesi için, ürünü özenle kullanmanızı
tavsiye ederiz. Aracın istenmeden çalışmasını önlemek için,
kullanılmadığı süreler içerisinde pil ve akülerin oyuncaktan
çıkartılmasını tavsiye ederiz. Keyif dolu oyunlar dileriz!
!
•
•
•
•
Eğer tekne hareket etmiyorsa, menzili kısadır
• Pil/akü gücü azalıyor mu?
• Belki de yakında daha başka telsiz –uzaktan kumandalı modeller
bulunuyor ve bunlar da aynı frekans üzerinde yer alıyor?
• Arızalı metal korkuluk/ çitler söz konusu olabilir?
• Verici veya akım direkleri sıkça teknenin kontrolsüz hareket etmesi
ne sebep olabilir.
• Eğer yakında Telsiz /CBN- telsizleri var ise ve bunlar arızaya neden
olabilecektir?
Alınması gereken önlemler (lütfen saklayınız!)
1. Teknenin pervanesi döndüğü süre içerisinde kesinlikle tekneyi
yukarı kaldırmayınız!
2. Parmak, saç ve serbest kıyafetleri teknenin pervanesine tekne
„açık” konumda iken yaklaştırmayınız!
3. Beklenmedik bir anda teknenin çalışmasını önlemek için
kullanılmadığı zaman içerisinde oyuncaktaki piller çıkarılmalıdır.
4. Sadece bir yetişkinin doğrudan gözetimi altında oyuncak
kullanılmalıdır!
5. Tekneyi sert rüzgarda, dalgalı bir ortamda ve yoğun akımda
çalıştırmayınız
6. Aküsü bitmiş bir teknenin sadece sınırlı biçimde kumanda
edilebileceğini göz önünde bulundurunuz.
7. Oyuncak sadece ilgili talimatlar doğrultusunda eksiksiz olarak
birleştirilmiş bir durumda suda çalıştırılabilir!
8. Hijyenik sebeplerden dolayı oyuncağı kullandıktan sonra tama
men boşaltmayı ve kurulamayı öneriyoruz.
9. Kutupların doğru bağlanmasına dikkat edin! Boşalmış olan pilleri
günlük çöpe atmayarak mevcut toplama noktalarına ya da
özel atık toplama noktalarına teslim edin. Yalnız belirtilmiş
olan pilleri kullanın. Piller yalnız yetişkin kişiler tarafından
değiştirilmelidir. Piller düzenli olarak akma yönünden
kontrol edilmelidir. Boşalmış olan piller aracın içerisinden
çıkartılmalıdır. Şarj yapılması öngörülmeyen pillere şarj yapmayın.
Şarj yapılacak olan pilleri şarj yapmadan önce araçtan çıkartın.
Şarj yapılacak olan piller yalnız yetişkinlerin gözetimi
altında şarj yapılmalıdır. Değişik tip piller ile yeni ve
kullanılmış olan pilleri bir arada kullanmayın. Bağlantı
klemensleri kısa devre bağlanmamalıdır. Şarj cihazını
düzenli olarak hasar yönünde kontrol edin. Şarj cihazında
herhangi bir hasar olması durumunda hasar giderilinceye
kadar cihaz kullanılmamalıdır. Şarj işlemini yalnız kuru
mekanlarda yapın ve cihazı ıslaktan koruyun.
teknenin düğmesi “açık “konuma getirilir.
Pil/ akü doğru yerleştirilmiş midir?
Pil duyları eğrilmiş veya kirlenmiş midir?
Piller bitmiş veya arızalı mıdır?
!
Dikkat:
Üretici donanım üzerinde izinsiz olarak yapılmış olan
değişikliklerden kaynaklanan radyo ve televizyon
parazitlenmelerinden sorumlu değildir. Bu tür değişiklikler
kullanıcının kullanma haklarının iptaline yol açabilirler.
Uygunluk beyanı
1999/5/EG (R&TTE) sayılı yönetmeliğe göre
İşbu beyan ile Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, 27073 & 40046
modüllerinin 1999/5/EG sayılı yönetmeliğin temel yükümlülüklerine
ve bağlantılı diğer talimatlarına uygun olduğunu beyan eder.
Asıl uyumlululuk bildirimi Internette aşağıdaki URL’de görülebilir:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Ürün, ambalaj ve de kullanma kılavuzu üzerindeki sembolün anlamı.
Elektronik cihazlar değerli hammadde olduklarından ticari
ömürlerinin sonunda ev çöpüne atılmamalıdırlar! Çevrenin ve doğal
kaynakların korunması konusunda bize yardımcı olunuz ve bu cihazı
ilgili toplama noktalarına teslim ediniz. Bu konuyla ilgili sorularınızı
ilgili kuruluşlar ya da yetkili satış noktanız cevaplandırmaktadır.
06.11.2006 8:29:24 Uhr
Τηελεχειρισμός
C
1 Διακόπτης λειτουργίας/διακοπής
2 Θήκη μπαταριών
3 Κλείσιμο θήκης μπαταριών
1 Η λυχνία ελέγχυο λειτουργίας εκπομπής ανάβει μόνο
όταν γίνεται εισαγωγή κάποιας λειτουργίας οδήγησης.
2 Μοχλός χειρισμού: Για οδήγηση προς τα εμπρός πιέστε
και τους δύο μοχλούς προς τα εμπρός, για οδήγηση
προς τα πίσω, πιέστε και τους δύο μοχλούς προς τα πίσω.
Εάν πιέσετε μόνο τον αριστερό ή τον δεξιό μοχλό,
μπροστά ή πίσω, στρίβει το όχημα στην ανάλογη
κατεύθυνση. Η στροφή επιταχύνεται εάν πιεσθούν
και οι δύο μοχλοί σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
3 Θήκη μπαταριών
4 Tηλεσκοπική κεραία
!
Σε περίπτωση εισχώρησης νερού στο σκάφος, πρέπει να
γίνεται απομάκρυνσή του μετά τη χρήση. Προς το σκοπό
αυτό ανοίξτε την εκροή ενρού. Προσοχή! Πριν από τη
χρήση πρέπει να κλείσετε πάλι την εκροή νερού.
Ιδιαιτερότητες
• Οχημα με τηλεκοντρόλ 2 καναλιών
• 7 λειτουργίες οδήγησης:
mπροστά-αριστερά-δεξιά
όπισθεν-αριστερά-δεξιά
στοπ
• Ακατάλληλο για τη χρήση σε θαλάσσιο νερό!
A
B
Дистанционно управление
C
Оттичане на водата
Ако е проникнала вода във вътрешността на лодката,
тя трябва да се отстрани след използването и. За целта
отворете канала за водата. Внимание! Преди употреба
трябва да го затворите отново.
Особености
• Превозно средство с 2-канално дистанционно
управление
• 7 двигателни функции:
напред-наляво-надясно,
назад-наляво-надясно,
стоп
• Негодна за употреба в солена вода!
•
•
•
•
1. Μη σηκώνετε ποτέ το σκάφος ψηλά, εφόσον περιστρέφεται
ακόμη η προπέλα!
2. Δεν επιτρέπεται να πλησιάζετε την προπέλα του σκάφους με
μαλλιά, δάκτυλα ή φαρδιά ρούχα, όταν το σκάφος βρίσκεται στη
θέση λειτουργίας „On“!
3. Προς αποφυγή απρόβλεπτης λειτουργίας πρέπει να αφαιρείτε
τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές από το παιχνίδι, όταν
δεν το χρησιμοποιείτε.
4. Η χρήση επιτρέπεται μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενός ενήλικου
προσώπου!
5. Μη λειτουργείτε το σκάφος, όταν υπάρχει δυνατός άνεμος, κύματα
ή ρεύματα.
6. Παρακαλούμε προσέξτε ότι το σκάφος οδηγείται μόνο
περιορισμένα με άδειους συσσωρευτές.
7. Το παιχνίδι επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στο νερό μόνο εφόσον
έχει συναρμολογηθεί πλήρως σύμφωνα με τις υποδείξεις!
8. Για λόγους υγιεινής συνιστούμε , μετά από κάθε χρήση να αδειάζετε
πλήρως το παιχνίδι και να το στεγνώνετε.
9. Προσέχετε τη σωστή πολικότητα! Μην απορρίπτετε τις άδειες
μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά μόνο στα ειδικά σημεία
συλλογής ή σε χώρο ειδικών απορριμμάτων. Χρησιμοποιείτε μόνο
τις πρτεινόμενες μπαταρίες. Η αντικατάσταση των μπαταριών
επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ενήλικες. Ελέγχετε τακτικά τις
μπαταρίες για ενδεχόμενη υπερχείλιση. Αφαιρείτε τις άδειες
μπαταρίες από το παιχνίδι. Δεν επιτρέπεται η φόρτιση μη
επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Πριν από την επαναφόρτιση
αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το παιχνίδι.
Η επαναφόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών
επιτρέπεται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Δεν επιτρέπεται
η χρήση ανόμοιων τύπων μπαταριών ούτε άδειων μπαταριών
μαζί με νέες μπαταρίες. Δεν επιτρέπεται να βραχυκυκλώνονται
οι ακροδέκτες σύνδεσης. Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή
φόρτισης σχετικά με βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης της
συσκευής φόρτισης δεν επιτρέπεται πλέον η χρήση της έως
ότου επιδιορθωθεί πλήρως η βλάβη. Η διαδικασία φόρτισης
επιτρέπεται να γίνεται μόνο σε ξηρούς χώρους, προστατέψτε
τη συσκευή από υγρασία.
• Οι μπαταρίες/συσσωρευτές χάνουν δύναμη;
• Μήπως υπάρχουν άλλα τηλεκατευθυνόμενα οχήματα που
λειτουργούν στην περιοχή και χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα;
• Υπάρχουν μεταλλικά πλέγματα/φράχτες που δημιουργούν
διαταραχές;
• Κεραίες ή ηλεκτρικά σύρματα προκαλούν συχνά ανεξέλεγκτη
συμπεριφορά του σκάφους.
• Λειτουργούν πλησίον ασύρματες συσκευές walkie-talkies/CBN που
ίσως προκαλούν παρεμβολές;
!
Προσοχή:
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για διαταραχές ραδιοφώνων
ή τηλεοράσεων, οι οποίες προκαλούνται από αναρμόδιες
τροποποιήσεις στον εξοπλισμό αυτό. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του χρήστη.
Δήλωση Συμμόρφωσης
Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/5/EΚ (R&TTE)
Με την παρούσα η εταιρία Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG δηλώνει
ότι το δομοστοιχείο αυτό 27073 & 40046 ανταποκρίνεται στις
βασικές απαιτήσεις και στις άλλες σημαντικές προδιαγραφές της
Οδηγίας 1999/5/EΚ.
Για την πρωτότυπη δήλωση συμβατότητας ακολουθήστε τον
παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Σημασία του συμβόλου στο προϊόν, στη συσκευασία ή στις
οδηγίες χρήσης. Οι ηλεκτρικές συσκευές είναι ανακυκλώσιμα
υλικά και δεν επιτρέπεται σε περίπτωση αχρηστίας να καταλήγουν
στα οικιακά απορρίμματα! Υποστηρίξτε μας στην προστασία
του περιβάλλοντος και των αποθεμάτων και παραδώστε αυτή
τη συσκευή στις ανάλογες υπηρεσίες συλλογής. Σε περίπτωση
ερωτήσεων απευθυνθείτε στην αρμόδια τοπική υπηρεσία διάθεσης
απορριμμάτων ή στον αντιπρόσωπό σας.
BG
Лодката не реагира
радваме се, че взехте решение да закупите този
висококачествен и детайлно изработен продукт. За да се
радвате дълго време на Вашия модел Ви умоляваме да
манипулирате внимателно този артикул, за да предотвратите
повреда на чувствителни компоненти. За да предотвратите
неочакваното пускане, извадете батериите и акумулаторните
батерии от играчката, когато не я използвате. Желаем Ви
много удоволствие при играта!
!
Ρυθμίστε το διακόπτη του σκάφους στη θέση „On“.
Εχουν μπει σωστά οι μπαταρίες / συσσωρευτές;
Οι επαφές των μπαταριών είναι λυγισμένες ή βρώμικες;
Οι μπαταρίες είναι άδειες ή ελαττωματικές;
Το σκάφος δεν αντιδρά σωστά, το
τηλεχειριστήριο είναι εκτός βεληνεκούς
Υποδείξεις (παρακαλούμε να τις φυλάξετε!)
Уважаеми клиенти,
1 Прекъсвач Вкл. / изкл.
2 Гнездо за батериите
3 Капак за затваряне на батерийното гнездо
1 Контролната лампичка предавателна функция светва
само, когато се зададе функция за управление.
2 Лост за управление: За посока напред натиснете
двата лоста напред, за обратен ход натиснете двата
лоста назад. Ако движете левия респ. десния лост
напред или назад, лодката се завърта в съответната
посока. Въртенето се ускорява, когато и двата лоста
се натиснат в различни посоки.
3 Гнездо за батериите
4 Телескопна антена
Το σκάφος δεν αντιδρά
χαιρόμαστε για την απόφασή σας να αποκτήσετε αυτό το
προϊόν υψηλής ποιότητας. Για να απολαύσετε για πολύ χρόνο το
μοντέλο σας, επιθυμούμε να σας παρακαλέσουμε να χειρίζεστε
προσεκτικά το προϊόν αυτό, ώστε να αποφύγετε βλάβες στα
ευαίσθητα εξαρτήματά του. Προς αποφυγή απρόβλεπτης
λειτουργίας, θα πρέπει σε περίπτωση μη χρήσης να αφαιρούνται
οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές από το όχημα. Σας ευχόμαστε
καλή διασκέδαση στο παιχνίδι σας!
Εκροή νερού
Лодка
GR
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
B
Αγαπητέ πελάτη,
•
•
•
•
Поставете прекъсвача на лодката на „On“.
Поставени ли са правилно батериите/акумулаторните батерии?
Изкривени или замърсени ли са контактите на батерията?
Изпразнени или дефектни ли са батериите?
Лодката не реагира правилно, радиусът на
действие е твърде малък
Предпазни мерки (Моля, съхранете!)
1. Не вдигайте никога лодката, докато се върти гребния винт!
2 Не приближавайте пръсти, коса или свободно облекло
до гребния винт, когато лодката е включена на „ON“!
3 За да предотвратите неочакваното пускане, извадете батериите
от играчката, когато не я използвате.
4. Да се използва само под прекия надзор на възрастни лица!
5. Не пускайте лодката при силен вятър, силно вълнение или
силно течение.
6. Обърнете внимание на това, че лодката може да се управлява
само ограничено, когато батериите са празни.
7. Играчката може да се използва само според инструкциите в
напълно сглобено състояние във вода!
8. По хигиенични причини Ви препоръчваме след употреба да
изпразните и подсушите напълно играчката.
9. Обърнете внимание на правилната полярност! Не изхвърляйте
изхабените батерии при домашните отпадъци, ами предайте
само в съществуващите депа за специални отпадъци.
Използвайте само посочените видове батерии. Смяната
на батериите да се извършва само от възрастни лица.
Контролирайте редовно батериите за изтичане. Извадете
изхабените батерии от играчката. Батерии, които не могат
да бъдат зареждани, не трябва да се зареждат. Батерии,
които могат да се зареждат, се изваждат от играчката преди
зареждане. Зареждайте батериите само под надзора на
възрастно лице. Различни видове батерии или нови и
стари батерии не трябва да се използват едновременно.
Съединителните клеми не трябва да се съединяват
накъсо. Контролирайте редовно захранващия блок
за щети. При повреда захранващият блок не трябва да
се използва до цялостната му поправка. Извършвайте
зареждането само в сухи помещения, пазете уреда
от влага.
!
• Намалява ли мощността на батериите/акумулаторните батерии?
• Има ли в близост други модели с дистанционно управление,
които предават на същата честота?
• Предизвикват ли се смущенията от метални решетки/огради?
• Предавателни и електрически стълбове водят често до
неконтролируемо движение на автомобила.
• Има ли в близост Walkie-Talkie/CB-радиоапарати, които могат да
предизвикат смущения?
Внимание:
БЪЛГАРСКИ
A
Σκάφος
Производителят не отговаря за радио или телевизионни
смущения, които могат да се предизвикат от неавторизираната
модификация на това оборудване. Такива модификации могат да
анулират правото за използване от потребителя.
Декларация за съответствие
Съгласно директива 1999/5/EС (R&TTE)
Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG декларира, че този модел 27073
& 40046 се намира в съответствие с основните изисквания и
другите съществени разпоредби на директива 1999/5/EG.
Можете да прегледате оригиналната
декларация за съответствие в Интернет на адрес:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Значение на символа върху продукта, опаковката или
инструкцията за употреба. Електроуредите са вторични
суровини и не трябва да се изхвърлят при битовите отпадъци
в края на тяхната давност! Помогнете ни при опазването на
околната среда и щаденето на ресурсите и предайте този уред
в специалните за целта депа. На въпросите Ви ще отговорят
компетентната организация, отговорна за отстраняването на
отпадъците или Вашият специализиран търговец.
Http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
19796_M_TuningBoat.indd 9
06.11.2006 8:29:28 Uhr
ČEŠTINA
A
Člun
B
Dálkové ovládání
C
Milý zákazníku,
1 Zapínač/vypínač
2 Přihrádka na baterie
3 Uzávěr přihrádky na baterie
1 Kontrolka funkce vysílání svítí pouze tehdy, když je
zavedena funkce ovládání.
2 Ovládací páčky: Pro jízdu vpřed zatlačte obě ovládací
páčky dopředu, pro jízdu vzad zatlačte obě páčky dozadu.
Pohybuje-li se pouze levou, respektive pravou páčkou
dopředu nebo dozadu, otáčí se plavidlo odpovídajícím
směrem. Otočení se urychlí, pokud se stlačí obě páčky
odlišných směrech.
3 Přihrádka na baterie
4 Teleskopická anténa
!
Pokud pronikne voda do trupu člunu, musí se tato voda po
použití odstranit. Otevřete k tomu odtok vody. Pozor! Před
použitím musí být tento odtok znovu uzavřen.
Zvláštnosti
• Vozidlo s 2-kanálovým radiovým ovládáním
• 7 funkcí:
vpřed-vlevo-vpravo
zpátečka-vlevo-vpravo
stop
• Není vhodný k provozu ve slané vodě!
MAGYAR
Hajó
B
Távvezérlés
C
Vízleeresztés
Ha víz hatolt be a hajótestbe, használat után el kell
távolítani. Ehhez nyissa ki a vízleeresztőt! Figyelem!
Használat előtt a vízleeresztőt ismét le kell zárni.
Különlegességek
• Jármű 2-csatornás rádió-távvezérléssel
• 7 féle menetfunkció:
Elöre-Balra-Jobbra
Hátra-Balra-Jobbra
Stop
• Sósvízben nem üzemeltethető!
19796_M_TuningBoat.indd 10
• Spínač člunu nastavit do polohy „On“.
• Byly správně vloženy baterie/akubaterie?
• Jsou znečištěny nebo ohnuty kontakty baterií?
• Jsou akubaterie/baterie vybité nebo vadné?
Člun nereaguje správně,
akční rádius je příliš malý
• Došlo k poklesu výkonnosti akubaterií/baterií?
• Nachází se v blízkosti ještě jiné modely s dálkovým rádiovým
řízením, u kterých lze vycházet z toho, že vysílají ve stejném
kmitočtu?
• Jsou příčinou poruch kovové mříže/ploty?
• Stožáry vysílačů nebo elektrického vedení vedou často k
nekontrolovanému chování člunu.
• Nachází se v blízkosti Walkie-Talkie/ vysílačky CBN, které by mohly
být příčinou poruch?
Bezpečnostní opatření (prosíme o uschování!)
1. Nikdy člun nezvedejte, dokud se lodní šroub ještě točí!
2. Nenechávejte prsty, vlasy a volné oblečení v blízkosti lodního
šroubu, pokud je na člunu zapnuto „On“!
3. Aby nedošlo k nečekanému spuštění této hračky, musí se z ní
baterie při jejím nepoužívání vyjmout.
4. Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby!
5. Neprovozujte prosím člun při silném větru, vlnobití a silném
proudu.
6. Vezměte prosím na vědomí, že při vybitých akumulátorových
bateriích lze člun ovládat pouze omezeně.
7. Tato hračka se smí provozovat ve vodě pouze v kompletně
smontovaném stavu, který odpovídá návodu!
8. Z hygienických důvodu doporučujeme, aby byla z této hračky
po jejím použití vypuštěna voda a byla vysušena.
9. Dávat pozor na správné póly! Použité baterie neházet do
domácího odpadu, ale odevzdat do zvláštního sběru nebo do
střediska zvláštního odpadu. Používat pouze uvedené typy
baterií. Výměnu baterií by měli provádět pouze dospělé
osoby. Baterie pravidelně kontrolovat, aby nevytekly. Vybité
baterie vytáhnout z hračky. Baterie, které nejsou určeny pro
opakované nabíjení, nesmí být znovu nabíjeny. Baterie, které
je možné opětovně nabít, vytáhnout před nabitím z hračky.
Baterie určené pro opětovné nabití mohou být nabíjeny
pouze pod dozorem dospělých osob. Dohromady nesmí být
smíchány různé typy baterií, a to ani nové s použitými.
Spojovací svorky nesmí být zkráceny. Nabíjecí zařízení je
potřeba pravidelně kontrolovat na poškození. V případě zjištění
poškození nesmí být přístroj použit až do konečného
a úplného odstranění poruchy. Nabíjení provádět
pouze v suchých prostorách. Přístroj je třeba chránit před
mokrem.
Kedves Vevőnk!
!
!
Upozornění:
Výrobce nezodpovídá za žádné rušení rozhlasu nebo televize, které
může být způsobeno neautorizovanou modifikací tohoto zařízení.
Takovéto modifikace mohou anulovat právo užívání pro uživatele.
Prohlášení o shodě
Podle směrnice 1999/5/EG (R&TTE)
Společnost Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že
tento modul 27073 & 40046 je v souladu se základními požadavky
a ostatními příslušnými pravidly směrnice 1999/5/EG .
Originál prohlášení o shodě je ke stažení na Internetu na
následující adrese:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Význam symbolů na výrobku, na obalu nebo v návodě k použití.
Elektrické přístroje jsou hodnotné materiály a po ukončení jejich
používání nepatří do domácího odpadu! Pomozte nám při ochraně
přírody a při ochraně primárních zdrojů a odevzdejte tento
přístroj po jeho použití do příslušné sběrny použitých přístrojů. Na
otázky v této souvislosti Vám dají odpověď příslušné organizace
zodpovědné za likvidaci odpadu nebo pracovníci Vašeho
specializovaného obchodu.
H
A hajó nem reagál
Örülünk, hogy megvásárolta ezt a minden részletében élethű
és kiváló minőségű terméket. Annak érdekében, hogy sokáig
örömét lelje ebben a modellben, kérjük, gondosan bánjon ezzel
a cikkel, hogy megakadályozza a kényes elemek megsérülését. A
váratlan működésbe lépés elkerülése érdekében az elemeket és
az akkukat ki kell venni a játékszerből, ha nincs használatban. Sok
örömet és jó szórakozást kívánunk a játékhoz!
1 Be/Ki kapcsoló
2 Elemtartó rekesz
3 Elemtartó rekesz lezárása
1 Az adófunkció ellenőrzőlámpája csak akkor gyullad fel,
ha vezérlési funkciót táplálnak be.
2 Vezérlőkarok: Előremenethez mindkét kart nyomja előre,
hátramenethez mindkét kart nyomja hátra! Ha csak a bal
ill. jobb kart nyomja előre vagy hátra, a jármű a megfelelő
irányba fordul. A fordulás felgyorsul, ha a két kart
ellentétes irányokba nyomja.
3 Elemtartó rekesz
4 Teleszkópos antenna
Člun nereaguje
těší nás, že jste se rozhodl pro tento do detailů vypracovaný
a kvalitní výrobek. Abyste se mohl dlouho radovat ze svého
modelu, prosíme Vás, abyste s tímto výrobkem zacházel pečlivě,
abyste tak zabránil poškození choulostivých vestavěných částí.
Aby nedošlo k neočekávanému uvedení do chodu, musí být
baterie a akumulátory z hračky při jejím nepoužívaní vytáhnuty.
Přejeme Vám při hře hodně zábavy!
Odvod vody
A
CZ
•
•
•
•
A hajó nem megfelelően reagál,
túl kicsi a hatótávolság
• Csökken az elemek/akkuk teljesítménye?
• Vannak még más modellek is a közelben, amelyek rádió-távvezér
lése talán ugyanazon a frekvencián ad?
• Lehet, hogy fémrácsok/kerítések okozzák a zavarokat?
• Az adóantennák vagy villanyoszlopok miatt gyakran válik a hajó
viselkedése ellenőrizhetetlenné.
• Vannak walkie-talkie-k /CB rádiók a közelben, amelyek zavarokat
okozhatnak?
Óvintézkedések (Kérjük, őrizze meg!)
1. Soha ne emelje fel a hajót, amíg a hajócsavar még forog!
2. Az ujjak, a haj és a laza ruházat ne kerüljön a hajócsavar
közelébe, ha a hajó „On”-ra van kapcsolva!
3. A váratlan beindulás elkerülése érdekében ki kell venni az
elemeket a játékszerből, ha nem használja.
4. Legalább egy felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható!
5. Ne használja a hajót erős szélben, nagy hullámzásnál és erős
áramlás esetén!
6. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hajó lemerült elemekkel csak
korlátozottan irányítható!
7. A játékszert csak az útmutatásoknak megfelelően, teljesen
összeszerelt állapotban, vízben szabad üzemeltetni!
8. Higiéniai okokból azt javasoljuk, hogy a játékszert használat után
teljesen ürítse ki és szárítsa meg!
9. Ügyeljen a helyes pólusokra! A használt elemeket ne dobja a
háztartási szemét közé, hanem adja le a felállított gyűjtőhelyeken
vagy egy veszélyeshulladék-telepen! Az elemcserét csak
felnőttek végezhetik el. Rendszeresen ellenőrizni kell
az elemeket, hogy nem folytak-e ki. A használt elemeket ki kell
venni a játékból. A nem tölthető elemeket nem szabad tölteni.
A feltölthető akkumulátorokat töltés előtt ki kell venni a játékból.
A feltölthető akkumulátorokat csak felnőttek felügyelete mellett
szabad feltölteni. Nem azonos típusú vagy új és használt
elemeket nem szabad együtt használni. A csatlakozó kapcsokat
nem szabad rövidre zárni. Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a
töltőkészülék nem sérült-e meg. Sérülés esetén a teljes kijavításig
nem szabad használni a töltőkészüléket.
A töltési műveletet csak száraz levegőjű helyiségekben
szabad végezni, a készüléket óvni kell a nedvességtől.
A hajó kapcsolóját állítsa „On“-ra!
Jól tette be az elemeket/akkukat?
Az elemek érintkezői elgörbültek vagy beszennyeződtek?
Az elemek kimerültek vagy meghibásodtak?
!
Figyelem:
A gyártó nem vállal felelősséget azért a rádió- vagy TV-vételi
zavarért, amelyet e felszerelés jogosulatlan módosításai okoznak. Az
ilyen módosítások érvénytelenítik a felhasználó használati jogát.
Konformitási nyilatkozat
az 1999/5/EG (R&TTE) irányelv szerint
A Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG ezennel kijelenti, hogy ez a
27073 & 40046 modul összhangban van az 1999/5/EG irányelv
alapvető követelményeivel és más fontos előírásaival.
Originalna izjava o usklađenosti s vrijedećim direktivama može se
naći na sljedećoj Internet stranici:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
A terméken, a csomagoláson vagy a használati utasításban látható
szimbólum jelentése.
A villamos készülékek újrahasznosítható anyagok és a lejáratuk
után nem a háztartási szemétbe valók! Segítsen nekünk a
környezetvédelemben és az erőforrások megkímélésében és
adja le ezt a terméket a megfelelő visszavételi helyeken! Az ezzel
kapcsolatos kérdéseire választ kap a hulladék-elhelyezésben
illetékes szervezettől vagy a szakkereskedőjétől.
06.11.2006 8:29:32 Uhr
Daljinsko upravljanje
C
1 Sklopka za uključivanje i isključivanje
2 Pretinac za baterije
3 Zatvarač na pretincu za baterije
1 Kontrolna žaruljica za funkciju odašiljanja zasvijetli
samo kad se aktivira funkcija upravljanja.
2 Ručice za upravljanje: za vožnju naprijed pritisnite
obje ručice prema naprijed, a za vožnju natrag pritisnite
obje ručice prema natrag. Ako se pokreće samo lijeva
odnosno desna ručica naprijed ili natrag, vozilo se
okreće u odgovarajućem smjeru. Okretanje se ubrzava
ako se obje ručice pritisnu u različitim smjerovima.
3 Pretinac za baterije
4 Teleskopska antena
!
Posebnosti
• vozilo s trokanalnim daljinskim radioupravljanjem
• 7 funkcija vožnje:
naprijed-lijevo-desno
natrag-lijevo-desnozaustavljanje
• Nije prikladno za pogon u slanoj vodi!
B
Zdalne sterowanie
C
Spust wody
Jeśli do wnętrza łodzi dostanie się woda, to po użyciu
należy ję wylać. W tym celu należy otworzyć spust wody.
Uwaga! Przed użyciem należy go ponownie zamknąć.
Szczegóły
• Pojazd z 2-kanałowym zdalnym sterowaniem
• 7 funkcji do jazdy:
do przodu-w lewo-w prawodo tylu-w lewo-w prawo
stop
• Nie nadaję się do użytku w słonej wodzie!
19796_M_TuningBoat.indd 11
1. Tako dugo dok se brodski vijak okreće, nikako ne podižite čamac!
2. Kad je čamac uključen na „On“, ne približavajte se brodskom vijku
prstima, kosom ili širokom odjećom.
3. Da biste izbjegli nepredviđeni rad čamca, u slučaju nekorištenja
morate izvaditi baterije iz igračke.
4. Koristiti samo pod direktnim nadzorom odrasle osobe!
5. Molimo da čamac ne koristite u slučaju jakog vjetra, valova
ili jakog strujanja.
6. Molimo da obratite pažnju na to da se čamcem s ispražnjenom
baterijom može samo ograničeno upravljati.
7. Igračka se smije koristiti u vodi samo u skladu s uputama i potpuno
sastavljena!
8. Zbog higijenskih razloga preporučujemo da nakon uporabe
igračku potpuno ispraznite i osušite.
9. Paziti na ispravno postavljanje polova! Potrošene baterije ne
bacati u kućni otpad, već ih predati kod postojećih sabirnih mjesta
ili smetlišta za specijalni otpad. Koristiti samo naznačene baterije.
Baterije smiju zamijeniti samo odrasle osobe. Baterije redovno
pregledati na isticanje. Potrošene baterije izvaditi iz igračke.
Baterije, koje se ne mogu ponovno puniti, ne smiju se puniti.
Baterije, koje se mogu puniti, prije punjenja izvaditi iz igračke.
Baterije, koje se mogu puniti, se smiju puniti samo uz nadzor
odraslih osoba. Tipove baterije, koji nisu isti, ili nove i trošene
baterije se ne smiju zajedno koristiti. Priključne spojke se ne smiju
kratko spojiti. Uređaj za punjenje redovno pregledati na oštećenja.
Kod štete se uređaj za punjenje ne smije više koristiti do potpunog
popravka. Postupak punjenja se smije provesti samo
u suhim prostorijama, uređaj zaštititi od vlage.
PL
Pozor:
Proizvođač nije odgovoran za bilo koju vrstu smetnji radija ili
televizije, koje su uzrokovane kroz neovlaštenu modifikaciju na tim
opremama. Takve modifikacije mogu anulirati pravo korisnika na
upotrebu.
Izjava o konformnosti
prema smjernici 1999/5/EG (R&TTE)
Ovim Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG izjavljuje, da je ovaj modul
27073 & 40046 izrađen shodno osnovnih zahtjevima i drugim bitnim
propisima smjernice 1999/5/EG.
Izvornu deklaraciju o suglasju moguće je vidjeti
na Internetu, i to na sljedećoj URL adresi:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Značenje simbola na proizvodu, pakovanju ili uputi za uporabu.
Električni uređaji su radni materijali i na kraju vijeka trajanja se ne
smiju zbrinuti preko kućanskog otpada! Pomozite nam kod zaštite
okoliša i održavanju zaliha i predajte ovaj uređaj kod odgovarajućih
mjesta za uzimanje otpada. Pitanja o tome će Vam odgovoriti
organizacija odgovorna za uklanjanje otpada ili Vaš trgovac.
-
przełączyć włącznik łódki na „On”
Czy umieszczono prawidłowo baterie/ akumulatory?
Czy kontakty baterii są ukryte bądź brudne?
Czy baterie są wyładowane lub uszkodzone?
Łódka nie reaguje prawidłowo,
odległość jest za mała
- Słabnące baterie/akumulator?
- Czy w pobliżu znajdują się inne zdalnie sterowane modele,
które odbierają na tej samej częstotliwości?
- Zakłócenia powodowane przez metalowe kraty lub płoty?
- Urządzenia nadawcze i słupy często powodują niekontrolowane
zachowanie się łódki.
- Czy w pobliżu znajdują się walkie-talkie lub krótkofalówki
mogące powodować zakłócenia?
Środki ostrożności (proszę zachować!)
1. Nie podnosić łódki, gdy śruba okrętowa się kręci!
2. Jeśli łódka jest włączona na “On” należy uważać, by ręce, włosy,
luźna garderoba nie dostały się w pobliże śruby okrętowej!
3. Aby uniknąć nieplanowanego uruchomienia łódki należy wyjàc z
niej baterie, jeśli nie jest ona używana.
4. Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej!
5. Nie należy używać łódki w czasie silnego wiatru, przy
dużych falach i silnym prądzie.
6. Sterowanie łódką bez naładowanych akumulatorów jest
ograniczone.
7. Zabawka może być użytkowana tylko w wodzie, zgodnie z
zaleceniami i w stanie w pełni zmontowanym!
8. Ze względów higienicznych zalecane jest całkowite opróżnienie i
osuszenie zabawki po użyciu.
9. Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie baterii! Zużytych
baterii nie wyrzucać razem z odpadkami domowymi, lecz oddać
je w specjalnych punktach zbiórki baterii lub punktach zbiórki
odpadów szczególnych. Używać tylko zalecanych baterii.
Wymiana baterii może być przeprowadzona tylko przez dorosłych.
Baterie sprawdzać systematycznie, czy się nie wylały. Zużyte
baterie wyciągnąć z zabawki. Nie ładować baterii, które nie są
przeznaczone do ponownego ładowania. Przed ładowaniem
należy baterie wyciągnąć z pojazdu. Baterie ładować tylko od
nadzorem dorosłych. Nie wolno używać razem różnych typów
baterii lub baterii nowych i używanych. Nie wolno zwierać
zacisków połączeniowych. Ładowarkę sprawdzać systematycznie
pod kątem uszkodzeń. W wypadku uszkodzenia ładowarki,
nie wolno jej używać zanim nie zostanie naprawiona.
Ładować tylko w suchych pomieszczeniach, urządzenie
chronić przed wilgocią.
• Smanjuje li se snaga baterija/akumulatora?
• Nalaze li se u blizini neki drugi modeli s daljinskim
radioupravljanjem koji možda odašilju signale na istoj frekvenciji?
• Uzrokuju li smetnje metalne rešetke/ograde?
• Stupovi odašiljača ili struje često dovode do nekontroliranog
ponašanja čamca.
• Postoje li u blizini walkie-talkiji/CBN-radiostanice koje mogu
uzrokovati smetnje?
Łódka nie reaguje
cieszymy się, że zdecydowaliście się Państwo na wysokiej
jakości, wiernie odtworzony produkt. Ażeby długo cieszyć
się posiadaniem tego modelu, prosimy obchodzić się nim
ostrożne przez co uniknie się uszkodzenia wrażliwych części.
Ażeby zapobiec niepożądanemu uruchomieniu się pojazdu,
należy wyciągnąć z niego baterie i akumulatorki, kiedy nie jest
on używany. Życzymy Państwu wiele przyjemności podczas
zabawy!
!
Sklopku na čamcu stavite u položaj „ON“.
Jesu li baterije/akumulator točno umetnuti?
Jesu li kontaktni baterije savinuti ili zaprljani?
Jesu li baterije ispražnjene ili neispravne?
Čamac ne reagira pravilno, domet je premali.
Mjere opreza (Molimo da ih sačuvate!)
Drogi kliencie,
1 Włącznik i wyłącznik
2 Pojemnik na baterie
3 Zamknięcie pojemnika na baterie
1 Kontrolne światełko nadawania świeci się tylko
podczas sterowania pojazdu.
2 Dźwignia sterująca: Aby jechac w przód, przechylić
obie dźwignie w przód, aby jechać w tył przechylić
obie dźwignie w tył. Jeśli przechyli się tylko lewą lub
prawą dźwignię w przód lub w tył, to pojazd skręca
w danym kierunku. Przechylenie obu dźwigni w
przeciwnych kierunkach przyspiesza obrót.
3 Pojemnik na baterie
4 Antena teleskopowa
•
•
•
•
!
Ako voda prodre u tijelo čamca, nakon uporabe mora se
ukloniti. U tu svrhu otvorite odvod vode. Pozor! Prije nastavka uporabe čamca odvod se mora ponovno zatvoriti.
A
Čamac ne reagira
radujemo se, što ste se odlučili za ovaj u detalju vjeran i
visokovrijedan proizvod. Kako biste dugo vremena imali nešto
od svog modela molimo Vas, da pažljivo rukujete sa ovim
artiklom, kako biste spriječili oštećenje osjetljivih elemenata.
Za izbjegavanje nepredviđenog rada, iz igračke morate izvaditi
baterije i akumulatore, ako istu ne koristite. Puno zadovoljstva
kod igranja!
Odvod vode
Łódka
HR
HRVATSKI
B
Dragi kupče,
!
POLSKI
A
Čamac
Uwaga:
Producent nie jest odpowiedzialny za usterki w odbiorze radia
lub telewizji, których przyczyną są nieautoryzowane modyfikacje
w urządzeniu. Tego typu modyfikacje mogą być przyczyną
anulowania praw użytkowania urządzenia.
Deklaracja zgodności
zgodnie z dyrektywą 1999/5/EG (R&TTE)
Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG oświadcza, że moduł 27073 &
40046 jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi istotnymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/EG.
Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem w oryginale mozna
obejrzeæ w Internecie pod nastêpujacym adresem:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Znaczenie symbolu na produkcie, opakowaniu, instrukcji
użytkowania. Urządzeń elektrycznych i surowców wtórnych
po ich wysłużeniu się nie wolno wyrzucać razem z odpadkami
domowymi! Urządzenie po wysłużeniu się proszę oddać do
specjalnego punktu zbiórki, a tym samym zadbać o ochronę
środowiska i oszczędzać bogactwa naturalne. Z ewentualnymi
pytaniami w sprawie utylizacji odpadów należy zwrócić się do
punktu sprzedaży urządzenia lub do powołanej w tym celu
jednostki.
06.11.2006 8:29:36 Uhr
ROMÂNÂ
A
Şalupă
B
Telecomanda
C
Stimate client,
1 Întrerupător
2 Cutie pentru baterii
3 Încuietoarea cutiei pentru baterii
1 Lampa de control a funcţiunii de emisie se aprinde
numai când se introduce o funcţiune de manevrare
2 Pârghia de manevrare: Pentru o deplasare înainte,
apăsaţi ambele pârghii către înainte, pentru o deplasare
înapoi, ambele pârghii către înapoi. În cazul în care se
mişcă numai pârghia stângă, respectiv cea dreaptă spre
înainte sau înapoi, vehiculul se roteşte spre acea direcţie.
Rotaţia se amplifică dacă ambele pârghii sunt mişcate în
direcţii opuse.
3 Cutie pentru baterii
4 Antenă telescopică
!
În cazul în care a pătruns apă în corpul şalupei, aceasta
trebuie îndepărtată după folosire. Deschideţi în acest scop
orificiul de scurgere a apei.
Atenţie! Înainte de folosire, acesta trebuie reînchis.
Particularităţi
• Vehicul cu telecomandă radio cu 3 canale
• 7 funcţiuni de rulare:
înainte-stânga-dreapta,
înapoi-stânga dreapta
stop
• Nepotrivit pentru operarea în apă sărată!
РУССКИЙ
A
B
Дистанционное управление
C
Отвод воды
В случае, если в корпус лодки попадёт вода, то её
необходимо удалить оттуда. Для этого откройте отвод
воды. Внимание! Перед использованием отвод воды
нужно закрыть.
Особенности
• Транспортное средство с триканальным
радиоуправлением
• 7 функции движения:
вперед-влево-вправо,
назад-влево-вправо,
стоп
• Не использовать в солёной воде!
19796_M_TuningBoat.indd 12
• A se plasa comutatorul emiţătorului şi al automobilului
pe poziţia „ON“.
• Bateriile/acumulatorii sunt introduşi corect?
• Contactele pentru baterii sunt îndoite sau murdare?
• Bateriile sunt descărcate sau defecte?
Şalupa nu reacţionează corect,
raza de acţiune este prea redusă
• Scade performanţa bateriilor/acumulatorilor?
• Există alte modele cu telecomandă radio în apropiere care
emit pe aceeaşi frecvenţă?
• Grilaje/garduri din metal provoacă perturbări?
• Stâlpi de emisie sau de curent conduc adesea la un
comportament necontrolat al şalupei.
• Există în apropiere aparate de emisie-recepţie/CB care pot
provoca perturbări?
Măsuri de precauţie (rugăm a se păstra!)
1. Nu ridicaţi niciodată şalupa, atât timp cât elicea vasului
se mai roteşte!
2. Nu aduceţi degetele, părul, piese de îmbrăcăminte în apropierea
elicei, când şalupa este conectată pe poziţia „On“.
3. Pentru a se evita o funcţionare neprevăzută, bateriile trebuie
îndepărtate din vehicul în cazul nefolosirii.
4. A nu se folosi decât sub supravegherea directă a unui adult.
5. Vă rugăm să nu folosiţi şalupa pe vânt puternic, valuri şi în
cazul unor curenţi puternici.
6. Vă rugăm să aveţi în vedere că şalupa cu acumulatorii descărcaţi
este manevrabilă doar într-o măsură limitată. Mai întâi trebuie
pus în funcţiune emiţătorul şi apoi şalupa pentru a se evita o
funcţionare necontrolată.
7. Nu este permisă operarea şalupei decât în conformitate cu
instrucţiunile de folosire, în stare complet montată şi în apă.
8. Din raţiuni igienice, după folosire, vă recomandăm golirea
completă şi uscarea jucăriei.
9. A se acorda atenţie polilor corecţi! A nu se arunca bateriile
uzate în gunoiul menajer ci a se preda la punctele de colectare
existente sau la un punct de colectare pentru deşeurile
speciale. A se folosi numai bateriile indicate. Efectuarea înlocuirii
bateriilor este permisă numai de către adulţi. A se verifica
regulat bateriile referitor la scurgere. A se extrage bateriile
uzate din jucărie. Nu este permisă încărcarea bateriilor
nereîncărcabile. Înainte de încărcare, a se extrage
din jucărie bateriile reîncărcabile. Încărcarea bateriilor
reîncărcabile este permisă numai de către adulţi. Nu
este permisă folosirea împreună a bateriilor de tip
diferit sau a bateriilor noi şi folosite. Nu este permisă
scurtcircuitarea clemelor de conectare. A se verifica regulat
aparatul de încărcare în privinţa deteriorărilor. În cazul unei
defecţiuni, nu este permisă folosirea aparatului de încărcare
până la repararea completă. A se efectua procesul de
încărcare numai în încăperi uscate, a se proteja aparatul
faţă de umiditate.
Уважаемый
покупатель!
1 Выключатель
2 Отсек для батареек
3 Затвор отсека для батареек
1 Контрольный осветительный аппарат: Посылаемый
сигнал загорается только тогда, когда задана функция
управления.
2 Рычаг управления: Для хода лодки вперёд
необходимо нажать вперёд на оба рычага, для хода
назад – нажать оба рычага назад. Если нажимать вперёд
или назад правый или левый рычаг по отдельности, то
судно поворачивается в соответствующем направлении.
Чтобы ускорить поворот, необходимо нажимать на
рычаги в различных направлениях.
3 Отсек для батареек
4 Телескопическая антенна
Şalupa nu reacţionează
ne bucurăm că v-aţi decis pentru acest produs precis în detalii
şi de înaltă calitate. Pentru a vă bucura timp îndelungat de
modelul dumneavoastră, vă rugăm să manipulaţi cu grijă
acest articol spre a evita deteriorarea pieselor ataşate sensibile.
Spre a se evita o punere în funcţiune neprevăzută, bateriile şi
acumulatorii trebuiesc extrase din jucărie în caz de nefolosire. Vă
dorim mult amuzament la joacă!
Scurgerea apei
Лодка
RO
!
conform directivei 1999/5/CE (R&TTE)
Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG declară prin prezenta că modulul
27073 & 40046 se află în conformitate cu cerinţele fundamentale şi
celelalte reglementări relevante ale directivei 1999/5/CE.
Originalul declaraţiei de confirmare poate fi vizualizat pe
Internet la următorul URL:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Semnificaţia simbolului pe produs, amblaj sau instrucţiunile de
folosire. Aparatele electrice sunt materii prime şi locul lor după
încheierea ciclului de viaţă nu este în gunoiul menajer! Ajutaţi-ne la
menajarea mediului şi a resurselor, predând acest aparat la punctele
corespunzătoare de colectare. Răspunsuri la întrebările referitoare
la aceste chestiuni vă oferă organizaţia responsabilă cu colectarea
deşeurilor sau comerciantul dumneavoastră specializat.
RUS
Лодка не реагирует:
•
•
•
•
Поставить выключатель в положение „On“.
Проверить правильность установки батареек/аккумуляторов.
Проверить контакты батареек на загрязнённость и погнутость
Проверить, батарейки на зарядку и повреждения.
Лодка не правильно реагирует, слишком
малый радиус действия
• Снизилась мощность батареек/аккумуляторов.
• Вблизи находятся другие модели с радиоуправлением,
которые могут находиться на одинаковой частоте.
• Помехи могут вызывать металлические сетки /заборы.
• Радиомачты часто приводят к неконтролируемому
поведению лодки.
• Вызвать помехи могут плееры/радиоприёмники.
Меры предосторожности
(необходимо сохранить)
1. Не поднимать лодку вверх, пока вращается гребной винт!
2. Когда лодка включена на „On“, вблизи гребного винта не
должны находиться пальцы, волосы и свободная одежда!
3. Чтобы избежать непредусмотренного использования, по
окончании игры необходимо изъять из игрушки батарейки.
4. Использовать только под присмотром взрослых!
5. Не использовать лодку при сильном ветре, при волнении на
море или при сильном течении.
6. Обратите внимание, что при разряженном аккумуляторе
лодка ограниченно управляема.
7. Использовать игрушку в воде, только в собранном
состоянии и в соответствии с инструкциями!
8. По гигиеническим причинам после использования
рекомендуется спускать воду и высушивать игрушку.
9. Соблюдайте полярность! Не выбрасывайте использованные
батареи с домашним мусором, а сдавайте их в
соответствующие пункты приема специальных отходов.
Используйте только батареи указанных типовМенять
батареи разрешается только взрослым людям.Регулярно
проверяйте, не истек ли срок службы батарей. Не оставляйте
отработанные батареи внутри игрушки. Не пытайтесь
заряжать одноразовые батареи. Многоразовые батареи
перед зарядкой необходимо извлечь из игрушки. Зарядка
многоразовых батарей только под наблюдением взрослых!
Запрещается одновременно использовать батареи
разных типов или новые и бывшие в употреблении
батареи. Запрещается замыкать накоротко
соединительные клеммы. Регулярно проверяйте
зарядное устройство на наличие повреждений.
Запрещается использовать поврежденное
зарядное устройство до того, как оно будет полностью
отремонтировано. Заряжайте батареи только в сухих
помещениях, берегите игрушку от воздействия влаги.
Producătorul nu răspunde pentru nici o perturbare radio sau TV
provocată de o modificare neautorizată a acestui echipament.
Asemenea modificări pot anula dreptul de folosire al utilizatorului.
Declaraţie de conformitate
Мы рады, что вы выбрали это детализованное и
высококачественное изделие. Чтобы изделие прослужило
как можно дольше, обращайтесь с ним заботливо,
предотвращая повреждение хрупких деталей конструкции.
Чтобы не допустить случайного включения, извлекайте
батареи и аккумуляторы, когда игрушка не используется.
Надеемся, вы получите настоящее наслаждение от игры!
!
Atenţie:
!
Внимание!
Производитель не несет ответственности за нарушение
радио- и телевизионного сигнала, вызванное внесением
неразрешенных изменений в конструкцию устройства.
Внесение таких изменений может послужить причиной утраты
собственником права на пользование устройством.
Заявление о соответствии
согласно директиве 1999/5/EG (R&TTE)
Компания Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG заявляет, что изделие
27073 & 40046 соответствует основным требованиям и другим
положениям директивы 1999/5/EG.
Оригинал заявления о соответствии находится
в Интернете по следующему адресу:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Значение символа на изделии, упаковке или в руководстве
пользователя. Электроприборы содержат ценные материалы
и не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором!
Сдавая устройство в пункт приема, вы вносите свой посильный
вклад в дело защиты окружающей среды и рационального
использования ресурсов. Получить соответствующие сведения
можно у предприятия, занимающегося переработкой мусора,
или в специализированном магазине.
06.11.2006 8:29:40 Uhr
Diaľkové ovládanie
C
!
Odvod vody
Ak prenikne voda do trupu člna, musí sa po použití
odstrániť. Otvorte odtok vody. Pozor! Pred ďalším použitím
člna musíte odtok znovu zatvoriť.
Zvláštnosti
• Vozidlo s 2-kanálovým rádiovým ovládaním
• 7 funkcií pohybu:
dopredu - doľava - doprava
dozadu - doľava - doprava
zastaviť
• Nie je vhodné pre činnosť v slanej vode!
A
Čoln
B
Daljinsko krmiljenje
C
Odtok vode
V primeru, da je v trup čolna vdrla voda, se mora ta po
koncu uporabe odstraniti. V ta namen odprite odtok vode.
Pozor! Pred uporabo se mora le-ta ponovno zapreti.
Posebnosti
• vozilo s dvokanalnim radijskim daljinskim upravljanjem
• 7 funkcij vožnje:
naprej-levo-desno,
nazaj-levo-desno
ustavljanje
• Ni primeren za uporabo v slani vodi!
19796_M_TuningBoat.indd 13
•
•
•
•
1. Nikdy nezdvíhajte čln, ak sa lodná skrutka ešte točí!
2. Dbajte, aby sa prsty, vlasy a voľné oblečenie nedostali do blízkosti
lodnej skrutky, ak je na člne zapnuté „On“!
3. Ak sa hračka nepoužíva, musia sa z nej vytiahnuť batérie, aby sa
nečakane nespustila.
4. Používajte len pod priamym dozorom dospelej osoby!
5. Nepoužívajte čln, ak je silný vietor, vlnobitie alebo silný prúd.
6. Pamätajte, že ovládanie člna s vybitými akumulátormi je
obmedzené.
7. Túto hračku môžete používať vo vode len vtedy, ak je úplne zosta
vená podľa návodu!
8. Z hygienických dôvodov odporúčame po použití hračky
vypustenie vody a vysušenie.
9. Dávať pozor na správne póly! Použité batérie nehádzať do odpadu
domácností, ale odovzdať do zvláštneho zberu alebo na stredisku
zvláštneho odpadu. Používať len uvedené typy bateriek. Výmenu
batérií by mali zabezpečovať len dospelí. Batérie pravidelne
kontrolovať, aby nevytiekli. Vybité batérie vybrať z hračky. Batérie,
ktoré nie sú určené pre opakované nabíjanie, nesmú byť znovu
nabíjané. Batérie, ktoré je možné opätovne nabiť, pred nabitím
vybrať z hračky. Batérie určené pre opätovné nabitie môžu
byť nabíjané len pod dozorom dospelých. Dohromady nesmú
byť zmiešané rôzne typy batérií ani nové s použitými Spojovacie
svorky nesmú byť skrátené. Nabíjacie zariadenie je potrebné
pravidelne kontrolovať aby nebolo poškodené. V prípade zistenia
poškodenia nesmie byť prístroj používaný až do konečného
a úplného odstránenia poruchy. Nabíjanie uskutočňovať len
v suchých miestnostiach. Prístroj je treba chrániť
pred mokrom.
!
• Neslabne výkon batérií/akumulátorov?
• Nenachádzajú sa v blízkosti nejaké iné modely rádiového
diaľkového ovládania, ktoré možná vysielajú na rovnakej
frekvencii?
• Nezapríčiňujú poruchy kovové mreže/ploty?
• Vysielacie stožiare i stožiare elektrického vedenia často
spôsobujú nekontrolovateľné správanie člna.
• Nenachádzajú sa náhodou v blízkosti Walkie-Talkie/CB-vysielače,
ktoré by mohli zapríčiniť poruchy?
Upozornenie:
Výrobca nezodpovedá za žiadne rušenie rozhlasu alebo televízie,
ktoré môže byť spôsobené neautorizovanou modifikáciou na
tomto zariadení. Takéto modifikácie môžu zrušiť právo používania
pre používateľa.
Prehlásenie o zhode
Podľa smernice 1999/5/EG (R&TTE)
Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG týmto vyhlasuje, že tento modul
27073 & 40046 je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými
relevantnými predpismi smernice 1999/5/EG .
Originál vyhlásenia o zhode je k nahliadnutiu na internete na
nasledujúcej URL:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Význam symbolov na výrobku, na obale alebo v návode na
použitie. Elektrické prístroje sú hodnotné materiály a po ukončení
ich používania nepatria do odpadu domácností! Pomôžte nám pri
ochrane prírody a pri ochrane primárnych zdrojov a odovzdajte
tento prístroj po jeho používaní do príslušnej zberne použitých
prístrojov. Na otázky v tejto súvislosti Vám dajú odpoveď príslušné
organizácie zodpovedné za likvidáciu odpadu alebo pracovníci
Vášho špecializovaného obchodu.
SLO
Čoln ne reagira
veseli smo, da ste se odločili za ta v detajlih zvest in
visokokakovosten izdelek. Da se boste dolgo veselili svojega
modela, vas prosimo, da skrbno ravnate s tem artiklom in
tako preprečite poškodovanje občutljivih priključnih delov.
Da se izognete nepredvidenemu zagonu, morate v primeru
neuporabe igrače iz nje odstraniti baterije in akumulatorje.
Želimo vam veliko zabave pri igri!
!
Spínač člnu nastavte na „ON“.
Sú batérie/akumulátory správne založené?
Sú kontakty na batériách ohnuté alebo zašpinené?
Sú batérie vybité alebo poškodené?
Čln nereaguje správne
Akčný rádius je príliš malý
Bezpečnostné opatrenia (prosíme o uschovanie!)
Dragi kupec,
1 Stikalo za vklop/izklop
2 Predal za baterije
3 Zapora predala za baterije
1 Kontrolna lučka Oddajna funkcija sveti samo,
ko se vnese neka krmilna funkcija.
2 Krmilna ročica: Za vožnjo naprej potisnite obe ročici
naprej, za vzvratno vožnjo potisnite obe ročici nazaj. Če
premikate samo levo oz. desno ročico naprej ali nazaj,
vozilo zavije v ustrezno smer. Zavijanje se pospeši, če
obe ročici držite v različnih smereh.
3 Predal za baterije
4 Teleskopska antena
Čln nereaguje
teší nás, že ste sa rozhodli pre tento tak do detailov vypracovaný
a kvalitný výrobok. Aby ste sa mohli dlho radovať z Vášho
modelu prosíme Vás, aby ste s týmto výrobkom zachádzali
starostlivo, aby ste tak zabránili poškodeniu chúlostivých
prirobených častí. Aby nedošlo k neočakávanému uvedeniu
do činnosti, musia byť batérie a akumulátory pri nepoužívaní
z hračky vybrané. Želáme Vám pri hre veľa zábavy!
1 Zapínač/vypínač
2 Priečinok pre batérie
3 Uzáver priečinka pre batérie
1 Kontrolka funkcie vysielania svieti len vtedy, ak je
zavedená funkcia ovládania.
2 Ovládacie páčky: Ak chcete jazdiť vpred, zatlačte obe
ovládacie páčky dopredu, pre jazdu vzad zatlačte obe
páčky dozadu. Ak sa pohne len ľavou (respektíve pravou
páčkou) dopredu či dozadu, plavidlo sa otočí príslušným
smerom. Otočenie bude rýchlejšie, ak sa stlačia obe
páčky v odlišných smeroch.
3 Priečinok na batérie
4 Teleskopická anténa
SK
SLOVENČINA
B
Milý zákazník,
•
•
•
•
Stikalo na čolnu preklopite na „On“.
So baterije / akumulatorji pravilno vložene/i?
So baterijski kontakti zviti ali umazani?
So baterije izpraznjene ali pokvarjene?
Čoln ne reagira pravilno, doseg je premajhen.
Previdnostni ukrepi (Prosimo shranite!)
1. Nikoli ne dvigujte čolna, dokler se vijak še vrti!
2. Ne približujte se vijaku s prsti, lasmi ali ohlapnimi oblačili,
dokler je čoln vključen („On“)!
3. Za preprečevanje nehotenega vklopa se morajo baterije v času,
ko čolna ne uporabljene, odstranjene iz igrače.
4. Uporabljajte samo pri direktnem nadzoru odrasle osebe.
5. Čolna ne uporabljajte pri močnem vetru, visokih valovih in
pri močnem strujanju
6. Prosimo upoštevajte, da se čoln z izpraznjenimi baterijami
lahko samo omejeno krmili.
7. Čoln se sme samo uporabljati v vodi, ustrezno z navodili v
celotno sestavljenem stanju!
8. Iz higienskih razlogov priporočamo, da igračo po uporabi
popolnoma izpraznite in posušite.
9. Pazite na pravilno polariteto! Izrabljenih baterij ne odlagajte v
hišne odpadke, ampak jih oddajte le na obstoječa zbirališča ali
mesto za zbiranje posebnih odpadkov. Uporabljajte le navedene
baterije. Zamenjavo baterij sme opravljati le odrasla oseba. Redno
preverjajte, ali baterije iztekajo. Izrabljene baterije odstranite
iz igrače. Ne smejo se polniti baterije, ki se za to niso namenjene.
Polnilne baterije pred polnjenjem odstranite iz igrače. Polnilne
baterije polnite le pod nadzorom odrasle osebe. Skupaj se ne
sme uporabljati neenakih tipov baterij ali novih in rabljenih baterij.
Priključnih spon se ne sme spajati na kratko. Redno preverjajte
polnilnik glede poškodb. V primeru poškodbe se polnilnika ne sme
uporabljati dokler se popolnoma ne popravi. Postopek polnjenja
izvajajte le v suhih prostorih, napravo zaščitite pred vlago.
!
• Ali se zmanjšuje moč baterij/akumulatorja?
• Ali so v bližini še drugi modeli z daljinskim upravljanjem, ki
morda oddajajo na isti frekvenci?
• Ali povzročajo motnje kovinske mreže/ ograje?
• Oddajniški stolpi in električni drogovi pogosto povzročajo
nekontrolirano obnašanje čolna.
• So v bližini amaterski radijski oddajniki (walkie-talkie / CBN),
ki lahko povzročijo motnje?
Pozor:
SLOVENŠČINA
A
Čln
Proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli radijsko ali televizijsko
motnjo, ki je bila izzvana zaradi nepooblaščenih sprememb na tej
opremi. Takšne spremembe lahko razveljavijo pravico uporabnika
do uporabe.
Izjava o skladnosti
v skladu z direktivo 1999/5EG (R&TTE)
Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG s tem izjavlja, da se ta modul 27073
& 40046 ujema s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi
predpisi direktive 1999/5/EG.
Originalno izjavo o skladnosti lahko najdete na naslednjem
spletnem naslovu:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Pomen simbolov na izdelku, embalaža ali navodilo za uporabo.
Električne naprave so vredne snovi in ob koncu svoje življenjske
dobe ne sodijo med hišne odpadke! Pomagajte nam pri varstvu
okolja in zaščiti resursov tako, da to napravo oddate pri ustreznih
mestih za prevzem. Na vprašanja o tem bo vam odgovorila
organizacija, pristojna za odstranjevanje odpadkov, ali vaš
prodajalec.
06.11.2006 8:29:44 Uhr
УКРАЇНСЬКА
A
Човен
B
Дистанційне управління
C
Шановний покупець!
1 Вимикач
2 Відсік для батарейок
3 Затвор відсіку для батарейок
1 Контрольний освітлювальний апарат: сигнал,
що посилається, загоряється тільки тоді, коли задана
функція управління.
2 Важіль керування: Для ходу човна вперед необхідно
натиснути вперед на обидва важелі, для ходу назад
- натиснути на обидва важелі назад. Якщо натискати
вперед або назад окремо правий або лівий важіль,
то судно повертається у відповідному напрямку. Щоб
прискорити поворот, необхідно натискати на важелі в
різних напрямках .
3 Відсік для батарейок
4 Телескопічна антена
Відвід води
У випадку, якщо в корпус човна потрапить вода, то її
необхідно видалити. Для цього відкрийте відвід води.
Увага! Перед використанням відвід води потрібно
закрити.
Особливості
• Транспортний засіб 2 триканальним дистанційним
радіокеруванням
• 7 функції керування:
вперед-ліворуч-праворуч,
назад-ліворуч-праворуч,
стоп
• Не використовувати в солоній воді!
UA
Човен не реагує:
Ми щиро вдячні вам за придбання деталізованої
високоякісної іграшки! Щоб іграшка прослужила вам
якомога довше, поводьтеся з нею дбайливо, намагайтеся
не пошкодити чутливі зовнішні елементи. Щоб запобігти
випадковому вмиканню, виймайте батарейки, коли іграшка
не використовується. Сподіваємося, ви отримаєте справжнє
задоволення від гри!
!
•
•
•
•
Човен не правильно реагує, занадто малий
радіус дії
• Знизилася потужність батарейок/акумуляторів.
• Поблизу знаходяться інші моделі з радіоуправлінням, що
можуть знаходитися на однаковій частоті.
• Перешкоди можуть викликати металеві сітки /забори .
• Радіощогли часто приводять до неконтрольованого
поводження човна.
• Викликати перешкоди можуть плеєри/радіоприймачі.
Запобіжні заходи (необхідно зберегти)
1. Не піднімати човен нагору, поки обертається гребний гвинт!
2. Коли човен включений на „On“, поблизу гребного гвинта не
повинні знаходитися пальці, волосся і вільний одяг!
3. Щоб уникнути непередбаченого використання, по закінченні
гри необхідно вилучити з іграшки батарейки.
4. Використовувати тільки під доглядом дорослих!
5. Не використовувати човен при сильному вітрі, при
хвилюванні на морі або при сильній течії.
6. Зверніть увагу, що при розрядженому акумуляторі човен
обмежено керований.
7. Використовувати іграшку у воді, тільки в зібраному стані і
відповідно до інструкцій!
8. По гігієнічних причинах після використання
рекомендується спускати воду і висушувати іграшку.
9. Дотримуйтеся полярності батарейок! Не викидайте
використані батарейки разом із побутовим сміттям.
Здавайте їх до спеціального пункту збору або утилізації.
Використовуйте тільки батарейки вказаних типів. Заміну
батарейок повинні проводити лише дорослі. Регулярно
перевіряйте рівень зношеності батарейок. Не залишайте
відпрацьовані батарейки у іграшці. Забороняється
заряджати одноразові батарейки. Багаторазові батарейки
перед заряджанням необхідно витягти з іграшки. Заряджайте
багаторазові батарейки тільки під наглядом дорослих.
Не застосовуйте одночасно батарейки різних типів, а також
нові батарейки разом із тими, які вже були у використанні.
Забороняється замикати з’єднувальні клеми. Регулярно
перевіряйте зарядний пристрій на наявність
пошкоджень. Забороняється використовувати
пошкоджений зарядний пристрій до проведення
ремонту. Заряджання треба проводити в сухому
приміщені. Бережіть прилад від вологи.
Поставити вимикач у положення „On“.
Перевірити правильність установки батарейок/акумуляторів.
Перевірити контакти батарейок на забруднення і погнутість
Перевірити, батарейки на зарядку й ушкодження.
!
Увага!
Виробник не несе відповідальності за перешкоди проходженню
телевізійного і радіосигналу, спричинені внесенням
недозволених змін у конструкцію іграшки. Внесення таких змін
може призвести до втрати власником права на користування
іграшкою.
Заява про відповідність
директиві ЕС 1999/5/EG (R&TTE)
Компанія Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG заявляє, що продукт
27073 & 40046 відповідає основним вимогам і іншим положенням
директиви ЄС 1999/5/EG.
Оригінал декларації про відповідність можна переглянути в
Інтернеті за наступною адресою:
http://www.simbatoys.de/dickie_service/konformitaet.html
Значення символу на продукті, упаковці або у посібнику з
експлуатації. Електроприлади містять цінні матеріали і не
повинні утилізуватися разом із побутовим сміттям. Здавши
прилад до відповідного пункту прийому, ви зробите посильний
внесок у справу захисту навколишнього середовища і
раціонального використання природних ресурсів. Про
відповідну інформацію звертайтеся до підприємства з
переробки сміття або до спеціалізованих закладів торгівлі.
DICKIE SPIELZEUG GmbH & Co. KG · Werkstraße 1 · D-90765 Fürth
19796_M_TuningBoat.indd 14
06.11.2006 8:29:46 Uhr
19796_M_TuningBoat.indd 15
06.11.2006 8:29:47 Uhr
Absender
96515 Sonneberg
Dickie-Spielzeug
Bitte
freimachen
Hier abtrennen
GmbH & Co.KG
Serviceabteilung
Mittlere Motschstr. 9
Verwenden Sie den anhängenden Vordruck.
Batterien, Akkus und sonstiges Zubehör wie
Sender und Ladegerät bitte mit einschicken.
Sollte der Artikel Funktionsstörungen haben, wenden Sie sich bitte
vertrauensvoll an die Verkaufsstelle, in der Sie das Spielzeug erworben
haben. Bei eventuellen Reparaturen schicken Sie bitte den Artikel mit
Kaufquittung und ausreichend frankiert an die untenstehende
Sonneberger Serviceadresse. Von dort erhalten Sie den reparierten
Artikel wieder frei Haus zurück.
Achtung, Wichtig:
SERVICE-KARTE
SERVICEKARTE
Absender
SERVICEKARTE
4.
5.
Datum/Unterschrift des Käufer s
Sonstige Angaben zum festgestellten Mangel:
Keine Reaktion auf die Funktion vorwärts-rückwärts-Stop?
Spricht die Steuerung nach links oder rechts nicht an?
b) nach mehreren Betriebsstunden?
Wann wurde die Störung bemerkt?
a) Sofort beim ersten Spielbetrieb?
2.
3.
Liegt eine totale Funktionslosigkeit vor?
(Bei Schaltvorgängen keine Bewegung und Reaktion feststellbar!)
1.
Bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen mit einem K reuz (X), wodurch eine gezielte und damit
schnellere Behebung der Störung ermöglicht wird.
JA
Angaben über die Funktionsstörungen:
NEIN
2
GmbH & Co.KG
Serviceabteilung
Mittlere Motschstr. 9
5.
4.
3.
Wann wurde die Störung bemerkt?
a) Sofort beim ersten Spielbetrieb?
2.
Datum/Unterschrift des Käufer s
Sonstige Angaben zum festgestellten Mangel:
Keine Reaktion auf die Funktion vorwärts-rückwärts-Stop?
Spricht die Steuerung nach links oder rechts nicht an?
b) nach mehreren Betriebsstunden?
Liegt eine totale Funktionslosigkeit vor?
(Bei Schaltvorgängen keine Bewegung und Reaktion feststellbar!)
1.
Please
affix
stamp
96515 Sonneberg
NEIN
Dickie-Spielzeug
Bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen mit einem Kreuz (X), wodurch eine gezielte und damit
schnellere Behebung der Störung ermöglicht wird.
JA
Angaben über die Funktionsstörungen:
96515 Sonneberg
Dickie-Spielzeug
Bitte
freimachen
Hier abtrennen
GmbH & Co.KG
Serviceabteilung
Mittlere Motschstr. 9
Verwenden Sie den anhängenden Vordruck.
Batterien, Akkus und sonstiges Zubehör wie
Sender und Ladegerät bitte mit einschicken.
Sollte der Artikel Funktionsstörungen haben, wenden Sie sich bitte
vertrauensvoll an die Verkaufsstelle, in der Sie das Spielzeug erworben
haben. Bei eventuellen Reparaturen schicken Sie bitte den Artikel mit
Kaufquittung und ausreichend frankiert an die untenstehende
Sonneberger Serviceadresse. Von dort erhalten Sie den reparierten
Artikel wieder frei Haus zurück.
Achtung, Wichtig:
SERVICE-KARTE
1
19796_M_TuningBoat.indd 16
06.11.2006 8:29:48 Uhr
Sender
96515 Sonneberg
GERMANY
GmbH & Co.KG
Service department
Mittlere Motschstr. 9
Dickie-Spielzeug
Please
affix
stamp
Here seperate
Please use the enclosed form.
Batteries, accumulators and any other accessories like transmitter and
charger should be enclosed when despatching us the damaged article.
If the article shows any faults or rather does not work or run properly, please
get in touch with your local dealer, where you have bought the product.
For any repairs please despatch the article together with your receipt of
purchase and post paid to the below service address in Sonneberg. They
will immediately return the repaired product to you.
Attention! Important:
SERVICE CARD
SERVICECARD
Sender
5.
4.
Date / Signature of purchase r
Short description of the defect:
No reaction to the forwards / reverse – stop commands?
Does the steering not react to left or right commands?
b) after several hours of operation?
When was the malfunction observed?
a) immediately upon initial operation?
2.
3.
Is the vehicle completely inoperative?
(No movement and reaction to gear changes)
1.
YES
NO
Please answer the following questions with a cross (x) to enable the fault to be rectified correctly and more quickly.
Details of malfunctions:
Sender
2
GmbH & Co.KG
Service department
Mittlere Motschstr. 9
96515 Sonneberg
GERMANY
Dickie-Spielzeug
Please
affix
staPlease
mp
affix
stamp
5.
4.
3.
When was the malfunction observed?
a) immediately upon initial operation?
2.
Date / Signature of purchaser
Short description of the defect:
No reaction to the forwards / reverse – stop commands?
Does the steering not react to left or right commands?
b) after several hours of operation?
Is the vehicle completely inoperative?
(No movement and reaction to gear changes)
1.
YES
NO
Please answer the following questions with a cross (x) to enable the fault to be rectified correctly and more quickly.
SERVICECARD
Details of malfunctions:
96515 Sonneberg
GERMANY
GmbH & Co.KG
Service department
Mittlere Motschstr. 9
Dickie-Spielzeug
Please
affix
stamp
Here seperate
Please use the enclosed form.
Batteries, accumulators and any other accessories like transmitter and
charger should be enclosed when despatching us the damaged article.
If the article shows any faults or rather does not work or run properly, please
get in touch with your local dealer, where you have bought the product.
For any repairs please despatch the article together with your receipt of
purchase and post paid to the below service address in Sonneberg. They
will immediately return the repaired product to you.
Attention! Important:
SERVICE CARD!
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project