d28132c/d28134/d28135(k)

d28132c/d28134/d28135(k)
www.
.eu
D28111
D28113(K)
D28130
D28132C
D28134
D28135(K)
D28139
D28141
1
Dansk
4
Deutsch
13
English
24
Español
33
Français
42
Italiano
53
Nederlands
63
Norsk
73
Português
82
Suomi
93
Svenska
101
Türkçe
110
EÏÏËÓÈο
119
Copyright DEWALT
2
1
2
3
4
A
1
5
8
3
5
6
6
3
7
9
6
6
B1
B2
14
12
10
11
14
13
A
12
10
11
14
12
10
11
2
B
C1
2
C2
15
15
4
D
3
DANSK
VINKELSLIBER D28111/D28113(K)/D28130/
D28132C/D28134/D28135(K)/D28139/D28141
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT til
en af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
V
Motoreffekt
W
Omdrejningstal ubelastet min-1
Skivediameter
mm
Spindeldiameter
Vægt
kg
Sikringer:
230 V maskiner
D28111
230
850
10.000
115
M14
2,1
D28113(K)
230
900
10.000
115
M14
2,1
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord. Læs
vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
FORSIGTIG: Når det bruges uden
sikkerhedsadvarselsymbolet, angiver
det en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i
beskadigelse af ejendom.
Angiver risiko for elektrisk stød
4
D28132C
230
1.200
10.000
125
M14
2,5
D28134
230
1.100
10.000
125
M14
2,2
D28135(K)
230
1.400
10.000
125
M14
2,5
D28139
230
850
10.000
125
M14
2,1
D28141
230
1.400
9.000
150
M14
2,6
10 A
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Brandfare.
D28130
230
900
10.000
125
M14
2,2
EU-overensstemmelseserklæring
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
DEWALT erklærer, at disse værktøjer er konstrueret
i overensstemmelse med:98/37/EØF (until
28.December 2009); 2006/42/EU (from 29.December
2009); 2004/108/EU; 2006/95/EU; EN60745-1;
EN60745-2-3; EN55014-1:2000 +A1:2001
+A2:2002; EN55014-2:1997 +A1:2001; EN61000-32:2006; EN61000-3-3:1995 +A1:2001+ A2:2005.
DANSK
For yderligere information kontakt da DEWALT på nedenstående adresse eller se bagsiden af
brugervejledningen.
LpA (lydtryk)
KPA (usikkerhed for lydtryk)
LWA (akustisk effekt)
KWA (usikkerhed for akustisk effekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141
90
89
90
89
89
91
89
91
5
3
3
3
3
3
3
3
101
100
101
100
100
102
100
102
5
3
3
3
3
3
3
3
Samlede værdier for vibration (triax vektorsum) bestemt i henhold til EN60745:
m/s²
5,3
7,0
6,0
4,6
Vægtet RMS-accelerationsværdi
m/s²
10,8
11,7
10,0
7,7
Usikkerhed K
Det angivne vibrationsemissionsniveau er blevet målt
i overensstemmelse med en standard testmetode og
kan bruges til at sammenligne et stykke væktøj med
et andet.
Den angivne vibrationsemissionsværdi kan også
bruges til en forløbig vurdering af eksponering for
vibration.
ADVARSEL: Vibrationsemissionsværdien
under faktisk brug af værktøjet kan afvige
fra den angivne værdi afhængigt af,
hvordan værktøjet bruges. Dette kunne
medføre en betydelig undervurdering af
udsættelsen for vibration, hvis værktøjet
ofte bruges på en sådan måde.
En vurdering af niveauet af eksponering for vibration
inden for en bestemt arbejdsperiode skal også tage
i betragtning tidsrum, hvor værktøjet er slukket, og
tidsrum, hvor det kører i tomgang, såvel som når det
er under belastning.
Dette kan betydeligt mindske eksponeringsniveauet
målt over hele arbejdsperioden.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11D-65510, Idstein,
Tyskland
07/2007
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at mindske
risikoen for personskader.
7,0
9,6
5,2
9,4
5,1
7,4
5,7
9,7
Generelle sikkerhedsbestemmelser
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og instruktioner.
Manglende overholdelse af alle advarsler
og instruktioner kan medføre risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG BRUG.
Udtrykket “elektrisk værktøj” i alle de advarsler, der er
angivet i det efterfølgende, henviser til elektrisk værktøj
tilsluttet el-nettet (med ledning) eller batteridrevet
(uden ledning) elektrisk værktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
vel oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at bruge elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og forbipassende på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, så som rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Der er øget risiko
for elektrisk stød, hvis din krop er forbundet til
jord.
5
DANSK
c)
Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i noget elektrisk værktøj, øges
risikoen for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud fra
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f)
Hvis det ikke er muligt at undgå at bruge
elektrisk værktøj i fugtige omgivelser,
skal el-forsyningen beskyttes af en HFIafbryder. Brug af en HFI-afbryder mindsker
risikoen for elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft,
når du bruger elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed under
anvendelse af elektrisk værktøj kan forårsage
alvorlig personskade.
b) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, der bruges,
når omstændighederne foreskriver det,
reducerer personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Se efter at
afbryderen er i slukket stilling, før
tilslutning til en strømkilde og/eller
isættelse af batteripakke, og før værktøjet
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før elektrisk værktøj startes.
En skruenøgle eller anden nøgle, der bliver
siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold god
fodstilling og balance til hver en tid. Dette
giver bedre kontrol af elektrisk værktøj når
uventede situationer forekommer.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold hår, tøj
og handsker væk fra bevægelige dele.
6
Løstsiddende tøj, smykker og langt hår kan
blive grebet i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Brug af sådant udstyr kan
mindske støvrelaterede helbredsrisici.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt med elektrisk
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst
egnet til det arbejde, der skal udføres.
Det rette værktøj får arbejdet gjort bedre og
mere sikkert ved den belastning, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten
og/eller tag batteripakken ud, inden
der foretages eventuelle justeringer,
tilbehør udskiftes, eller værktøjet stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Elektrisk værktøj skal, når det ikke
anvendes, opbevares utilgængeligt for
børn, og personer, som ikke er bekendt
med elektrisk værktøj eller disse
instruktioner, må ikke betjene værktøjet.
Elektrisk værktøj er farligt i hænderne på
personer, som ikke er instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg, om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu så vel
som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis elektrisk
værktøj er beskadiget, skal det repareres
før brug. Mange ulykker forårsages af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og
rent. Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj
med skarpe skærekanter har mindre
sandsynlighed for at binde og er lettere at
styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og til den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
DANSK
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres af
en kvalificeret servicetekniker, og der
skal anvendes identiske reservedele.
Derved sikres, at værktøjets driftssikkerhed
opretholdes.
YDERLIGERE SÆRLIGE
SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsanvisninger for al
anvendelse
a) Dette elektriske værktøj er beregnet til brug
som vinkelsliber, sandsliber eller stålbørste.
Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner,
illustrationer og specifikationer, der følger
med det elektriske værktøj. Manglende
overholdelse af alle nedenstående instruktioner
kan medføre risiko for elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
b) Anvendelse til polering eller som
skæremaskine anbefales ikke med dette
stykke værktøj. Anvendelser, som værktøjet ikke
er beregnet til, kan forårsage farlige situationer
eller personskade.
c) Anvend kun specielt designede værktøjsdele
som anbefales af værktøjsproducenten. Der
er ingen garanti for sikker betjening, selv om en
værktøjsdel kan monteres på værktøjet.
d) Værktøjsdele skal altid være godkendt
til hastigheder højere end værktøjets
hastighed som angivet på mærkepladen.
Hvis en værktøjsdel anvendes ved hastigheder,
som er højere end den godkendte, kan den
springe i stykker på grund af overbelastning.
e) Værktøjsdelenes tykkelse og udvendige
diameter skal ligge inden for værktøjets
godkendte kapacitetsgrænse. Tilbehør, der
ikke passer i størrelsen, kan ikke afskærmes og
styres korrekt.
f) Hulstørrelsen på skiver, flanger, bagskiver
eller andre typer tilbehør skal passe
nøjagtigt til værktøjets spindel. Værktøjsdele
med monteringshul, som ikke passer til
monteringsdelene på værktøjet, vil køre skævt og
vibrere voldsomt, hvilket kan medføre at værktøjet
ikke kan styres.
g) Anvend aldrig beskadigede værktøjsdele.
Før brug efterses slibeskiver for skår og
revner, bagskiver for revner og slid, og
trådbørster for løse eller revnede tråde.
Hvis værktøjet eller en værktøjsdel tabes,
skal de kontrolleres for skade. Alternativt
monteres nye og intakte dele. Efter kontrol
og montering af dele afprøves værktøjet ved
at køre ved maksimal hastighed i ubelastet
tilstand i et minut. Personer inklusive
operatøren skal holde afstand til det
roterende værktøjs overflade. En beskadiget
værktøjsdel vil oftest gå i stykker under testen.
h) Brug altid sikkerhedsudstyr. Alt efter
forholdene bæres visir, sikkerhedsmaske
eller sikkerhedsbriller. Efter behov bæres
støvmaske, høreværn, handsker og
sikkerhedsforklæde til beskyttelse mod
slibestykker og afslag fra arbejdsemnet.
Øjenbeskyttelsen skal kunne standse løsrevne
dele fra arbejdsprocessen. Støvmasken eller
åndedrætsværnet skal kunne filtrere partikler, der
opstår under arbejdet. Langvarig udsættelse for
højt støjniveau kan føre til tab af høreevne.
i) Sørg for at andre personer i området
opholder sig i sikker afstand til
arbejdsstedet. Alle personer der
opholder sig på arbejdsstedet skal bære
sikkerhedsudstyr. Dele af arbejdsemnet eller af
et defekt værktøjsstykke kan løsrives og forårsage
skade uden for det nære arbejdsområde.
j) Værktøjet skal altid holdes ved hjælp af
de isolerede greb, når skæreværktøjet
under arbejdet kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller dets egen ledning.
Hvis skæreværktøjet kommer i kontakt med
strømførende ledninger, kan værktøjets metaldele
blive strømførende, og operatøren
få stød.
k) Sørg for at ledningen er i sikker afstand fra
den roterende værktøjsdel. Hvis kontrollen
over værktøjet mistes, kan det føre til at ledningen
skæres over eller flænses, og din arm eller hånd
kan blive trukket ind i det roterende værktøj.
l) Læg aldrig værktøjet ned, før værktøjsdelen
står helt stille. Det roterende værktøj kan gribe
fat i overfladen, så du mister kontrollen over
værktøjet.
m) Hav aldrig værktøjet gående mens du bærer
det langs siden. Hvis dit tøj kommer i kontakt
med den roterende værktøjsdel, kan værktøjet
blive trukket ind mod kroppen.
n) Værktøjets udluftningsriller skal rengøres
jævnligt. Motorens ventilator trækker støv ind
i huset, og ophobning af metalstøv kan føre til
risiko for elektrisk stød.
o) Anvend aldrig værktøjet i nærheden af
brændbare materialer. Gnister kan antænde
brændbare materialer.
7
DANSK
p) Værktøjsdele, der kræver kølevæske, må
ikke anvendes. Anvendelse af vand eller andre
kølevæsker kan føre til skade eller dødsfald
forårsaget af elektrisk stød.
Årsager til og forebyggelse mod
tilbageslag
• Tilbageslag er en pludselig reaktion på
fastknibning af en skive, bagflange, børste eller
andet tilbehør, som får ukontrolleret værktøj til
at slå ud i den modsatte retning af tilbehørets
omdrejningsretning, på det sted, hvor det bliver
fastknebet.
• Hvis f.eks. en slibeskive fastknibes af
arbejdsemnet, vil den kant af skiven, som
leder ind i arbejdsemnet på det sted, hvor den
fastknibes, bide fast i materialets overflade og
få skiven til at vandre ud fra arbejdsemnet eller
slå ud. Hjulet vil enten slå ud i retning mod
eller bort fra operatøren, afhængigt af skivens
omdrejningsretning, hvor den går fast. Slibeskiver
kan også gå itu under sådanne forhold.
• Tilbageslag forekommer ved fejlagtig
anvendelse og/eller under uhensigtsmæssige
arbejdsprocesser eller arbejdsbetingelser, og kan
undgås når følgende forholdsregler overholdes:
a) Hold godt fast på værktøjet, og hold krop og
arme således, at du kan modstå kraften fra
evt. tilbageslag. Brug altid ekstrahåndtaget,
hvis der er et, så du har den bedst
mulige kontrol over tilbageslag eller
reaktionsmoment under start. Operatøren kan
kontrollere momentreaktioner eller tilbageslag ved
iagttagelse af passende forholdsregler.
b) Hold aldrig hånden nær roterende tilbehør.
Tilbehøret kan slå tilbage mod hånden.
Sikkerhedsadvarsler specielt med
henblik på slibearbejde
a) Der må kun anvendes skiver, som er
anbefalet til værktøjet samt den dertil
hørende beskyttelsesskærm. Skiver, som
ikke er designet til værktøjet, kan ikke afskærmes
korrekt, og medfører risiko.
b) Beskyttelsesskærmen skal fastgøres korrekt
til værktøjet og monteres, så den giver
optimal beskyttelse, og så lidt af skiven som
muligt er udækket i retning mod operatøren.
Beskyttelsesskærmen beskytter operatøren mod
afbrækkede skivestykker og utilsigtet kontakt med
skiven.
c) Skiverne må kun anvendes til det formål,
de er beregnet til. Eksempelvis må man
ikke slibe med siden af en skæreskive.
Skæreskiver er beregnet til slibning med kanterne,
og påvirkning fra siderne kan føre til at de
splintres.
d) Anvend kun intakte skiveflanger af korrekt
størrelse og form i forhold til skiven.
Skiveflangen skal støtte skiven, og reducere
risikoen for at skiven går i stykker. Flanger til
skæreskiver er ikke de samme som flanger til
slibeskiver.
e) Anvend aldrig nedslidte skiver fra større
værktøjer. Skiver udviklet til større værktøjer kan
ikke tåle den høje hastighed, et mindre værktøj
kører ved, og går derfor let i stykker.
Sikkerhedsadvarsler specielt med
henblik på stålbørstearbejde
c) Hold aldrig kroppen i den bane værktøjet vil
bevæge sig i, hvis det slår ud. Tilbageslag vil
sende værktøjet i den modsatte retning af skivens
rotation, hvor denne fastklemmes.
a) Vær klar over, at stålbørstens tråde
udslynges fra børsten, selv under
normal funktion. Børstens tråde må ikke
overbelastes ved at presse for hårdt på
børsten. Børstens tråde kan let gennemtrænge
let påklædning og/eller hud.
d) Udvis speciel forsigtighed ved arbejde i
hjørner, ved skarpe kanter, osv. Undgå, at
skiven hopper eller klemmes fast. Hjørner,
skarpe kanter og hoppen har en tendens til at
gribe det roterende tilbehør og forårsage tab af
kontrol eller tilbageslag.
b) Hvis brug af en beskyttelsesskærm
anbefales til stålbørstearbejde, må denne
ikke komme i kontakt med stålbørstehjulet
eller børsten. Stålbørstehjulets eller børstens
diameter kan forøges som følge af arbejdet og
centrifugal kraft.
e) Der må ikke påsættes et kædesavhjul
beregnet til skulpturarbejde eller et
almindeligt rundsavhjul på maskinen.
Sådanne blade forårsager ofte tilbageslag og tab
af kontrol.
ETIKETTER PÅ VÆRKTØJET
Følgende piktogrammer ses på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
8
DANSK
Brug beskyttelsesbriller.
Brug høreværn.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Vinkelsliber
1 Beskyttelsesskinne
1 Sidehåndtag
1 Flangesæt
1 Nøgle
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Man må aldrig modificere
elektrisk værktøj eller nogen del
deraf. Det kan medføre person- eller
ejendomsskade.
TILTÆNKT BRUG
Denne kraftige D28111/D28113(K)/D28130/
D28132C/D28134/D28135(K)/D28139/D28141
vinkelsliber er designet til professionelt slibearbejde
på forskellige arbejdssteder (dvs. byggepladser). MÅ
IKKE bruges ved høj fugtighed eller under forhold,
hvor der er brændbare væsker eller gasser til stede.
Der må IKKE bruges andre slibeskiver end skiver
med et forsænket center eller papirskiver.
Vore kraftige vinkelslibere er professionelt el-værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Uerfarne brugere må kun bruge værktøjet under
overvågning.
1
2
3
4
Afbryder
Spindellås
Beskyttelsesskinne
Sidehåndtag
D28113(K)/D28130/D28132C/D28135(K)/D28141 SIDEHÅNDTAG FOR ANTIVIBRATION
Antivibrationssidehåndtaget gør det mere behageligt
at arbejde, idet det absorberer de vibrationer, der
skabes af værktøjet.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 NØGLEFRI BESKYTTELSESSKÆRM
Den nøglefri beskyttelsesskærm giver mulighed for
hurtig justering under anvendelsen for at opnå større
alsidighed.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 STØVUDKASTNINGSSYSTEM
Støvudkastningssystemet forhindrer støvophobning
omkring beskyttelsesskærmen og motorindsugningen
og minimerer mængden af støv, der kommer ind
i motorhuset.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret
i henhold til EN 60745; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
UDSKIFTNING AF KABEL ELLER STIK
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
ADVARSEL: Træk stikket ud af
stikkontakten inden samling og justering.
9
DANSK
MONTERING OG AFMONTERING AF BESKYTTELSESSKÆRMEN (FIG. B1 & B2)
D28111/D28139 - BESKYTTELSESSKÆRM MED FIKSERINGSSKRUE (FIG. B1)
• Anbring vinkelsliberen på et bord med spindlen
opad.
• Justér knopperne (5) efter rillerne (6).
• Tryk beskyttelsesskærmen ned, og drej den i den
ønskede retning.
• Spænd skruen (7) godt.
• Fjern beskyttelsesskærmen ved at løsne skrue.
ADVARSEL: Benyt aldrig værktøjet uden
beskyttelsesskærmen.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 NØGLEFRI BESKYTTELSESSKÆRM (FIG. B2)
• Anbring vinkelsliberen på et bord med spindlen
opad.
• Udløs klemlåsen (8), og hold
beskyttelsesskærmen (3) over værktøjet som vist.
• Justér knopperne (5) efter rillerne (6).
• Tryk beskyttelsesskærmen ned, og drej den i den
ønskede retning.
• Øg eventuelt klemstyrken ved at stramme skruen
(9).
• Spænd klemlåsen.
• Fjern beskyttelsesskærmen ved at løsne klemlåsen.
ADVARSEL: Benyt aldrig værktøjet uden
beskyttelsesskærmen.
MONTERING OG AFMONTERING AF EN SLIBE- ELLER
SKÆRESKIVE (FIG. C1 & C2)
• Anbring maskinen på et bord med
beskyttelsesskærmen opad.
• Montér inderflangen (10) korrekt på spindelen
(11) (fig. C1).
• Anbring skiven (12) på flangen (10). Ved montering
af en skive med forhøjet centrum skal man
sørge for, at den hævede del (13) vender mod
inderflangen (10).
• Skru yderflangen (14) på spindlen (11) (fig. C2):
- ringen på flangen (14) skal vende mod skiven
ved montering af en slibeskive (A):
- ringen på flangen (14) skal vende væk fra
skiven ved montering af en skæreskive (B).
10
• Tryk på spindellåsen (2), og drej spindelen (11),
indtil den låser sig fast i positionen.
• Spænd flangen (14) med den vedlagte nøgle
med to tappe.
• Slip spindellåsen.
• Fjern skiven ved at løsne flangen (14) med nøglen
med to tappe.
ADVARSEL: Anvend ikke en beskadiget
skive.
MONTERING AF SIDEHÅNDTAGET (FIG. D)
• Spænd sidehåndtaget (4) godt fast i et af hullerne
(14) i en af gearkassens sider.
BRUGERVEJLEDNING
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Sørg for, at alle de materialer, der skal
slibes eller skæres, er fastgjort på stedet.
• Tryk kun ganske let på maskinen. Der
må ikke udøves sidetryk på skiven.
• Undgå overbelastning. Lad maskinen
køre et par minutter uden belastning,
hvis den skulle blive for varm.
FØR VÆRKTØJET TAGES I BRUG:
• Monter den ønskede beskyttelsesskærm og
slibe- eller skæreskive. Anvend ikke slidte skiver.
• Sørg for at montere inder- og yderflangerne
korrekt.
• Kontroller, at skiven roterer i den retning som er
angivet på tilbehøret og værktøjet.
STARTE OG STOPPE (FIG. A)
• Værktøjet startes ved at trykke på afbryderen.
• For kontinuerlig drift trykkes afbryderen helt frem.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Når værktøjet er i kontinuerlig drift, standses det
ved at trykke bag på afbryderen.
ADVARSEL: Der må ikke tændes eller
slukkes for værktøjet, når det er belastet.
DANSK
METALANVENDELSER
• Når du bruger dette værktøj til metalopgaver, skal
du sørge for, at der er indsat en reststrømsenhed
(RCD) for at undgå reststrømsrisiko forårsaget af
metalspåner.
• Hvis strømforsyningen afbrydes af RCD’en,
skal værktøjet indleveres til reparation på et
autoriseret DEWALT-værksted.
ADVARSEL: Under ekstreme
arbejdsforhold kan der samle sig
strømledende støv inden
i maskinhuset, når man arbejder med
metal. Dette kan resultere i, at den
beskyttende isolering i maskinen bliver
ødelagt, hvorved brugeren kan få
elektrisk stød.
For at undgå ophobning af metalspåner i maskinen
rådes du til at rense ventilationshullerne dagligt.
Se „Vedligeholdelse“.
BRUG AF BLØDE SKÆRESKIVER
ADVARSEL: Dannelse af metalstøv
• Langvarig anvendelse af bløde skæreskiver til
metal kan resultere i øget risiko for elektrisk stød.
Reducér denne risiko ved at indsætte en RCD før
brug og rense ventilationshullerne dagligt ved at
blæse trykluft ind i dem i overensstemmelse med
nedennævnte vedligeholdelsesinstruktioner.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
AUTOMATISK STOP VED SLIDTE BØRSTER
Motoren slår automatisk fra og angiver dermed, at
kulbørsterne er ved at være slidt, og at værktøjet
trænger til en servicegennemgang. Kulbørsterne kan
ikke udskiftes af brugeren. Tag værktøjet med til en
autoriseret DEWALT-reparatør.
SMØRING
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
RENGØRING
ADVARSEL: Hold ventilationshullerne
åbne og rengør maskinhuset jævnligt med
en blød klud.
RENSNING AF VENTILATIONSHULLERNE
For at undgå ophobning af støv i maskinen rådes du
til at rense ventilationshullerne dagligt.
• Afbryd maskinen ved stikkontakten.
• Blæs trykluft gennem ventilationsrillerne.
• Gør ventilationshullerne rene med en blød børste
eller en tør klud. Brug ikke metalobjekter, da
dette vil beskadige de indvendige dele.
Beskyttelse af miljøet
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere
i meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
Separat indsamling. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du
ikke skal bruge det længere, må det ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet. Dette produkt
skal være tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialerne. Genbrug af materialer
forebygger miljøforurening og nedbringer
behovet for råstoffer.
11
DANSK
Lokale regler kan give mulighed for separat
indsamling af elektriske husholdningsprodukter på
kommunale lossepladser eller hos en forhandler,
når du køber et nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug af
DEWALT-produkter, når deres levetid er slut.
Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores
vegne.
For information om nærmeste autoriserede
værksted: kontakt det lokale DEWALT kontor på den
adresse, som er opgivet i denne brugsanvisning.
Desuden findes en liste over alle autoriserede
DeWalt serviceværksteder og alle oplysninger om
vores eftersalgsservice på Internettet på adressen:
www.2helpU.com
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder
efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
DEWALT SERVICE
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til
et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund
af materiale-eller produktionsfejl inden for
de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller
også udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra
service og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com
12
DEUTSCH
WINKELSCHLEIFER D28111/D28113(K)/
D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur
ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre
der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Scheibendurchmesser
Spindeldurchmesser
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(kg)
D28111
230
850
10.000
115
M14
2,1
D28113(K)
230
900
10.000
115
M14
2,1
D28130
230
900
10.000
125
M14
2,2
D28132C
230
1.200
10.000
125
M14
2,5
D28134
230
1.100
10.000
125
M14
2,2
D28135(K)
230
1.400
10.000
125
M14
2,5
D28139
230
850
10.000
125
M14
2,1
D28141
230
1.400
9.000
150
M14
2,6
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Die nachfolgenden Definitionen beschreiben die
Relevanz der einzelnen Warnhinweiswörter. Bitte lesen
Sie das Handbuch und achten Sie auf diese Symbole.
Feuergefahr
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
wird.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
EG-Konformitätserklärung
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
konstruiert wurden gemäß den Richtlinien und Normen:98/37/EG (until 28.December 2009); 2006/42/EG
(from 29.December 2009); 2004/108/EG;
2006/95/EG; EN60745-1; EN60745-2-3; EN550141:2000 +A1:2001 +A2:2002; EN55014-2:1997
+A1:2001; EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:1995
+A1:2001+ A2:2005.
VORSICHT: Weist bei Verwendung
ohne das Sicherheitssymbol auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, ggf.
zu Sachschäden führt
13
DEUTSCH
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
LpA (Schalldruck)
KPA (Schalldruckunbestimmtheit)
LWA (Schallleistung)
KWA
(Schallleistungsunbestimmtheit)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141
90
89
90
89
89
91
89
91
5
3
3
3
3
3
3
3
101
100
101
100
100
102
100
102
dB(A)
5
3
3
3
3
3
3
Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der triaxialen Beschleunigung) gemäß EN60745:
Gewichteter RMSm/s²
5,3
7,0
6,0
4,6
7,0
5,2
5,1
Beschleunigungswert
11,7
10,0
7,7
9,6
9,4
7,4
m/s²
10,8
Unbestimmtheit K
Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde
gemäß einer Standardtestmethode gemessen und
kann für den Vergleich der Werkzeuge miteinander
verwendet werden.
Der angegebene Schwingungsemissionswert
kann auch zur vorläufigen Expositionsbeurteilung
verwendet werden.
WARNUNG: Der
Schwingungsemissionswert während
der tatsächlichen Verwendung kann
sich je nach Verwendungsart des
Werkzeugs unterscheiden. Dies könnte
zu einer erheblichen Unterschätzung der
Exposition führen, wenn das Werkzeug
regelmäßig auf diese Art und Weise
verwendet wird.
Eine Schätzung des Expositionsgrads der
Schwingungen während eines bestimmten Zeitraums
sollte außerdem berücksichtigen, wie oft das
Werkzeug ausgeschaltet wird und wann es zusätzlich
zur Auslösezeit im Leerlauf läuft.
Dies kann den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11 D-65510
Idstein, Deutschland
07/2007
14
3
5,7
9,7
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitsregeln
ACHTUNG! Alle SicherheitsWarnhinweise und alle Anweisungen
lesen. Die Nichteinhaltung der
nachstehend aufgeführten Anweisungen
kann elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
Der nachfolgend verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“
bezieht sich auf netzbetriebene Werkzeuge (mit
Netzkabel) und auf akkubetriebene Werkzeuge (ohne
Netzkabel).
1) ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordnung oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
DEUTSCH
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Werkzeug erhöht das Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert das
Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten
Sie darauf, was Sie tun, und lassen Sie
beim Umgang mit Elektrowerkzeugen
gesunden Menschenverstand walten.
Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge,
wenn Sie müde sind oder unter dem
Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch von
Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Verwenden Sie persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c)
Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil befindet,
kann zu Verletzungen führen.
e) Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
Werkzeug in unerwarteten Situationen besser
unter Kontrolle halten.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Falls Vorrichtungen zu Staubabsaugung
bzw. Staubfang vorhanden sind,
vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Die Nutzung dieser Vorrichtungen
verringert Gefährdungen durch Staub.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden
Werkzeug können die Arbeiten besser und
sicherer in dem Leistungsbereich, für das es
konzipiert ist, erledigt werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der
Stromquelle und/oder dem Akku vom
Elektrowerkzeug, bevor Sie Einstellungen
vornehmen, Zubehör wechseln oder
Elektrowerkzeuge aufbewahren.
Diese Vorsichtsmaßnahmen verhindern
ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
15
DEUTSCH
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in Händen von
unerfahrenen Personen gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
ZUSÄTZLICHE WERKZEUGSPEZIFISCHE
SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheitsanweisungen für alle
Arbeiten
a) Dieses Elektrowerkzeug ist zur Verwendung
als Schleifmaschine, Schwingschleifer und
als Topfbürste bestimmt. Lesen Sie alle
Sicherheits-/Warnhinweise, Anweisungen,
Darstellungen und technischen Daten zu
diesem Elektrowerkzeug. Die Nichteinhaltung
der nachstehend aufgeführten Anweisungen
kann elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
b) Dieses Elektrowerkzeug eignet sich
nicht zur Verwendung als Polier- oder
Schneidegerät. Bei zweckfremder
Verwendung des Elektrowerkzeugs besteht
Verletzungsgefahr.
16
c) Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht
speziell für dieses Werkzeug konstruiert
wurde und vom Werkzeughersteller nicht
empfohlen wird. Auch wenn sich ein anderes
Zubehör einstecken lässt, ist der sichere Betrieb
dadurch nicht gewährleistet.
d) Die Nenndrehzahl des Zubehörs muss
mindestens gleich der auf dem Werkzeug
angegebenen Höchstdrehzahl sein.
Zubehör das mit einer höheren Drehzahl als die
eigene Höchstdrehzahl betrieben wird, kann
auseinanderbrechen.
e) Der Außendurchmesser und die Stärke des
Zubehörs muss innerhalb der Nennkapazität
des Elektrowerkzeugs liegen. Bei falsch
dimensioniertem Zubehör ist kein ausreichender
Schutz und keine Kontrolle gewährleistet.
f) Der Lochdurchmesser der Scheiben,
Flanschen, Teller oder anderer Zubehörteile
muss richtig auf die Spindel des
Elektrowerkzeugs passen. Zubehörteile mit
falschem Lochdurchmesser passen nicht zu
den Befestigungsteilen, wobei das Werkzeug
unwuchtig läuft, stark vibriert und eventuell die
Kontrolle über das Werkzeug verloren gehen
kann.
g) Beschädigtes Zubehör nicht verwenden. Vor
jeder Verwendung das Zubehör inspizieren,
z. B. die Schleifscheibe auf Absplitterungen
oder Risse, den Teller auf Risse, Einrisse
oder übermäßigen Verschleiß, die
Topfbürste auf lockere oder gerissene
Drähte. Wenn das Elektrowerkzeug
fallen gelassen wurde, muss dieses auf
Schäden überprüft und ein unbeschädigtes
Zubehörteil eingesetzt werden. Nach
der Überprüfung und Installation eines
Zubehörteils halten Sie das Werkzeug
so, dass Sie und jegliche dabei stehende
Personen nicht in gleicher Ebene mit dem
rotierenden Zubehör stehen. Schalten Sie
dann das Werkzeug ein und lassen Sie es
mit maximaler Leerlaufdrehzahl eine Minute
lang laufen. Ein beschädigtes Zubehör bricht
bei diesem Test normalerweise auseinander.
h) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Je nach Art der
Anwendung müssen evtl. auch ein
Gesichtsschirm, Schutzbrille oder
Sicherheitsbrille getragen werden.
Gegebenenfalls sollten auch Staubmaske,
Gehörschutz, Handschuhe und eine
Arbeitsschürze getragen werden, die
kleine Fragmente des Schleifkörpers
oder Werkstücks abfangen können. Der
Augenschutz muss fähig sein, die bei den
DEUTSCH
verschiedenen Arbeiten weggeschleuderten
Schuttteilchen abzufangen. Die Staubmaske
oder das Atemschutzgerät muss fähig
sein, die bei Ihrer Arbeit erzeugten Partikel
herauszufiltern. Bei langer Aussetzung an
intensiven Lärm besteht die Gefahr von
Gehörschäden.
i) Besucher müssen sich in einem sicheren
Abstand zum Arbeitsbereich fernhalten.
Personen, die den Arbeitsbereich betreten,
müssen persönliche Schutzausrüstung
tragen. Fragmente des Werkstückes oder
gebrochenes Zubehör können wegfliegen und
auch außerhalb des direkten Arbeitsumfeldes
Verletzungen verursachen.
j) Halten Sie das Werkzeug nur an den
isolierten Oberflächen, wenn Sie in
Bereichen arbeiten, in denen es mit
verborgenen elektrischen Installationen
oder seinem eigenen Netzkabel in Kontakt
kommen könnte. Bei einem Auftreffen
auf ein stromführendes Kabel werden die
freiliegenden Metallflächen des Elektrowerkzeugs
stromführend.
k) Positionieren Sie das Kabel so, dass es nicht
in den Drehbereich des Zubehörs gelangen
kann. Wenn Sie die Kontrolle verlieren, kann das
Kabel durchgeschnitten oder mitgerissen werden,
wobei Ihre Hand oder Ihr Arm in das rotierende
Zubehör gezogen werden kann.
l) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
hin, bevor es vollkommen zum Stillstand
gekommen ist. Das rotierende Zubehör kann
die Oberfläche greifen, was einen Verlust der
Kontrolle über das Werkzeug zur Folge haben
kann.
m) Tragen Sie niemals das eingeschaltete
Elektrowerkzeug an Ihrer Seite. Bei einem
versehentlichen Kontakt mit dem rotierenden
Zubehör könnte Ihre Kleidung erfasst und das
Werkzeug in Ihren Körper gezogen werden.
n) Reinigen Sie regelmäßig die Luftschlitze
des Elektrowerkzeugs. Das Kühlungsgebläse
des Motors zieht Staub in das Gehäuse und
eine übermäßige Ansammlung von Metallpulver
kann elektrische Gefahren verursachen.
o) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
der Nähe von brennbaren Stoffen. Solche
Stoffe können durch Funken entzündet werden.
p) Verwenden Sie kein Zubehör, das flüssige
Kühlmittel erfordert. Die Verwendung von
Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann einen
elektrischen Schlag oder tödlichen Stromunfall
zur Folge haben.
Ursachen und Verhinderung von
Rückschlägen
• Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion auf
das Klemmen einer Scheibe, des Tellers, der
Bürste oder anderen Zubehörs, wobei das
Elektrowerkzeug, wenn es nicht unter Kontrolle
des Benutzers ist, entgegen der Drehrichtung
des klemmenden Zubehörs zurückgestoßen
wird.
• Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück
festhängt oder eingeklemmt ist, kann sich die
im Werkstück befindliche Schneidkante der
Scheibe in der Materialoberfläche festfressen
und sich nach oben herausarbeiten bzw.
herausgestoßen werden. Dabei kann die
Schleifscheibe zum Bediener hin oder vom
Bediener weg gestoßen werden, was von der
Drehrichtung der Scheibe zum Zeitpunkt des
Klemmens abhängt. Unter diesen Bedingungen
ist auch ein Bruch der Schleifscheibe möglich.
• Ein Rückschlag ist das Ergebnis des falschen
Gebrauchs und/oder der falschen Bedienung
oder Einsatzbedingungen des Werkzeugs
und kann durch die unten aufgeführten
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen
vermieden werden:
a) Halten Sie das Werkzeug gut fest und
stellen Sie sich so hin, dass Ihr Körper
und Ihr Arm den Rückschlagkräften
widerstehen kann. Verwenden Sie immer
den Zusatzgriff (wenn vorhanden), um eine
maximale Kontrolle über Rückschläge oder
Drehmomentreaktionen beim Starten zu
erhalten. Bei Beachtung der entsprechenden
Vorsichtsmaßnahmen können die durch
Drehmomentreaktionen oder Rückschläge
verursachten Kräfte vom Bediener unter
Kontrolle gebracht werden.
b) Legen Sie die Hände niemals in die Nähe
von rotierendem Zubehör. Bei einem
Rückschlag könnte es auf Ihre Hand auftreffen.
c) Stellen Sie sich so hin, dass sich Ihr Körper
außerhalb des Rückschlagbereichs befindet.
Der Rückschlag treibt das Elektrowerkzeug in
die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung
der Scheibe an der Blockierstelle.
d) Bei der Bearbeitung von Ecken, scharfen
Kanten usw. muss besonders vorsichtig
vorgegangen werden. Vermeiden Sie
ein Abprallen oder Hängenbleiben des
Zubehörs. Ecken, scharfe Kanten oder
Abprallen führt oft zum Hängenbleiben des
sich drehenden Zubehörs und zum Verlust der
Kontrolle oder zum Rückschlag.
17
DEUTSCH
e) Es darf keine Sägekette, kein Holzsägeblatt
oder gezahntes Sägeblatt angebracht
werden. Solche Blätter sind eine häufige
Ursache für Rückschläge und den Verlust der
Kontrolle über das Werkzeug.
Spezielle Sicherheits- und
Warnhinweise für Schleifarbeiten
a) Verwenden Sie nur die Schleifscheiben, die
für Ihr Elektrowerkzeug und die speziell für
die Scheibe konstruierte Schutzabdeckung
empfohlen sind. Nicht für das Werkzeug
bestimmte Scheiben können nicht ausreichend
geschützt werden und sind gefährlich.
b) Die Schutzabdeckung muss sicher
am Elektrowerkzeug befestigt und
sicher positioniert sein, damit so wenig
Schleifscheibe wie möglich in Richtung
des Bedieners freiliegt. Die Schutzabdeckung
dient zum Schutz vor abgebrochenen
Scheibenfragmenten und einem versehentlichen
Kontakt mit der Schleifscheibe.
c) Die Schleifscheiben dürfen nur für ihre
empfohlenen Anwendungen eingesetzt
werden. Es darf zum Beispiel nicht mit der
Seite der Trennscheibe geschliffen werden.
Trennscheiben sind für das Umfangschleifen
bestimmt. Wen diese Scheiben an hohe
Seitenkräfte ausgesetzt werden, können sie
zerbrechen.
d) Verwenden Sie nur unbeschädigte
Scheibenflanschen mit der richtigen
Größe und Form für die gewählte
Scheibe. Die richtigen Flanschen stützen
die Scheibe und reduzieren somit die Gefahr
eines Scheibenbruchs. Die Flanschen für
Trennscheiben unterscheiden sich eventuell von
denen für Schleifscheiben.
e) Verwenden Sie keine abgenutzten Scheiben
von größeren Elektrowerkzeugen. Die für ein
größeres Elektrowerkzeug bestimmten Scheiben
eignen sich nicht für die höheren Drehzahlen
eines kleineren Werkzeuges und können dabei
bersten.
Spezielle Sicherheits- und
Warnhinweise für Arbeiten mit
Topfbürsten
a) Beachten Sie, dass auch bei ganz normalen
Arbeiten Stahldrähte weggeschleudert
werden. Drücken Sie nicht zu fest auf, um
eine Überbeanspruchung der Stahldrähte
zu vermeiden. Die Stahldrähte können dünne
Kleidungsstücke und/oder die Haut leicht
durchdringen.
18
b) Wird für die Arbeit mit der Topfbürste
die Verwendung eines Schutzschildes
empfohlen, muss darauf geachtet
werden, dass zwischen Schutzschild
und Scheiben- bzw. Topfbürste keine
Blockierungen bestehen. Der Scheiben- oder
Topfbürstenumfang kann sich aufgrund der
Arbeits- oder Zentrifugalkräfte erweitern.
SCHILDER AUF DEM GERÄT
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem
Werkzeug:
Bedienungsanleitung
vor Gebrauch lesen.
Benutzen Sie eine Schutzbrille.
Tragen Sie einen Gehörschutz.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Winkelschleifer
1 Schutzvorrichtung
1 Zusatzhandgriff
1 Flanschsatz
1 Gabelschlüssel
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
DEUTSCH
VERWENDUNGSZWECK
Der D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/
D28134/D28135(K)/D28139/D28141 HeavyDuty-Winkelschleifer ist für professionelles Schleifen
an verschiedenen Arbeitsstellen (z. B. Baustellen)
konzipiert. VERWENDEN SIE DAS WERKZEUG
NICHT IN einer nassen Umgebung oder in der Nähe
von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
60745 zweifach isoliert; ein Erdleiter ist
aus diesem Grunde überflüssig.
CH
NUR Schleifscheiben mit vertiefter Mitte und
Schleifmoppteller verwenden – keine anderen
Schleifscheiben sind zulässig.
Die Heavy-Duty-Winkelschleifer sind Elektrowerkzeuge
für den professionellen Gebrauch. LASSEN SIE
Kinder nicht in Kontakt mit dem Werkzeug kommen.
Unerfahrene Personen dürfen das Werkzeug nur unter
Beaufsichtigung benutzen.
1
2
3
4
Ein-/Aus-Schalter
Spindelarretierung
Schutzvorrichtung
Zusatzhandgriff
BEI ERSATZ DES NETZKABELS ACHTEN
SIE AUF VERWENDUNG DES SCHWEIZER
NETZSTECKERS.
TYP 11 FÜR KLASSE II
(DOPPELISOLIERUNG) - GERÄTE
TYP 12 FÜR KLASSE I
(SCHUTZLEITER) - GERÄTE
CH
ORTSVERÄNDERLICHE GERÄTE,
DIE IM FREIEN VERWENDET WERDEN, MÜSSEN ÜBER EINEN
FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER ANGESCHLOSSEN WERDEN.
AUSWECHSELN DES NETZKABELS ODER -STECKERS
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28135(K)/D28141 ANTI-VIBRATIONS-SEITENGRIFF
Der Anti-Vibrations-Seitengriff bietet zusätzlichen
Komfort durch Aufnehmen der Vibrationen,
die durch das Werkzeug verursacht werden.
Verlängerungskabel
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 SCHLÜSSELLOSE SCHUTZVORRICHTUNG
Mit Hilfe der schlüssellosen Schutzvorrichtung kann
während des Einsatzes eine schnelle Einstellung
erfolgen, was die Einsatzmöglichkeiten erhöht.
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten). Der
Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das
Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig
aus.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 STAUBAUSWURFSYSTEM
Das Staubauswurfsystem verhindert eine Ansammlung von Staub um die Schutzvorrichtung und das
Motorinnere herum und minimiert die in das Motorgehäuse eindringende Staubmenge.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Zusammenbauen und Einstellen
WARNUNG: Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den
Netzstecker.
ANBRINGEN UND ENTFERNEN DER SCHUTZVORRICHTUNG
(ABB. B1 & B2)
D28111/28139 - SCHUTZVORRICHTUNG MIT
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE (ABB. B1)
• Legen Sie den Winkelschleifer mit der Spindel
nach oben auf einen Tisch.
19
DEUTSCH
• Richten Sie die Zapfen (5) mit den Schlitzen (6) aus.
• Drücken Sie die Schutzvorrichtung herunter und
drehen Sie sie in die gewünschte Stellung.
• Ziehen Sie die Schraube (7) sicher an.
• Um die Schutzvorrichtung zu entfernen, lockern
Sie die Schraube.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Werkzeug niemals ohne die Schutzvorrichtung.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 SCHLÜSSELLOSE SCHUTZVORRICHTUNG (ABB. B2)
• Legen Sie den Winkelschleifer mit der Spindel
nach oben auf einen Tisch.
• Lösen Sie die Sicherungsklammer (8) und halten
Sie die Schutzvorrichtung (3) wie angegeben
über das Werkzeug.
• Richten Sie die Zapfen (5) mit den Schlitzen (6) aus.
• Drücken Sie die Schutzvorrichtung herunter und
drehen Sie sie in die gewünschte Stellung.
• Erhöhen Sie gegebenenfalls die Spannkraft,
indem Sie die Schraube (9) anziehen.
• Ziehen Sie die Sicherungsklammer fest.
• Um die Schutzvorrichtung zu entfernen, lösen Sie
die Sicherungsklammer.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Werkzeug niemals ohne die Schutzvorrichtung.
ANBRINGEN UND ENTFERNEN EINER SCHLEIF- ODER
TRENNSCHEIBE (ABB. C1 & C2)
• Legen Sie den Winkelschleifer mit der Schutzvorrichtung nach oben auf einen Tisch.
• Bringen Sie den inneren Flansch (10) richtig auf
der Spindel (11) an (Abb. C1).
• Setzen Sie die Scheibe (12) auf den Flansch (10).
Beim Anbringen einer Scheibe mit Mittenerhöhung vergewissern Sie sich, daß die Mittenerhöhung (13) zum Flansch (10) weist.
• Schrauben Sie den äußeren Flansch (14) auf der
Spindel (11) (Abb. C2):
- Beim Anbringen einer Schleifscheibe (A) muß
der Ring am Flansch (14) zur Scheibe weisen;
- Beim Anbringen einer Trennscheibe (B) muß
der Ring am Flansch (14) von der Scheibe weg
weisen.
20
• Drücken Sie den Spindelarretierknopf (2) und
drehen Sie die Spindel (11), bis sie in ihrer Lage
einrastet.
• Ziehen Sie den Flansch (14) mit Hilfe des mitgelieferten Gabelschlüssels fest.
• Lassen Sie den Spindelarretierknopf wieder los.
• Um die Scheibe abzunehmen, lösen Sie den
Flansch (14) mit dem Gabelschlüssel.
WARNUNG: Benutzen Sie keine beschädigte Scheibe.
ANBRINGEN DES SEITENHANDGRIFFS (ABB. D)
• Schrauben Sie den Seitenhandgriff (4) fest in eines
der Löcher (14) an den Seiten des Getriebegehäuses.
GEBRAUCHSANWEISUNG
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die
Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Stellen Sie sicher, daß sämtliche zu
schleifende bzw. zu schneidende
Materialien in ihrer Lage gesichert sind.
• Üben Sie nur einen leichten Druck auf
das Elektrowerkzeug aus. Üben Sie keinen
seitlichen Druck auf die Scheibe aus.
• Vermeiden Sie Überlastungen. Sollte
sich das Elektrowerkzeug überhitzen,
so lassen Sie es einige Minuten lang im
Leerlauf laufen.
VOR DEM BETRIEB:
• Installieren Sie die richtige Schutzhaube und die
Schleif- oder Trennscheibe. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Scheiben.
• Vergewissern Sie sich, das der innere und äußere
Flansch richtig montiert sind.
• Überzeugen Sie sich, daß sich die Schleif- oder
Trennscheibe in Pfeilrichtung (siehe Zubehörteil
und Werkzeug) dreht.
EIN- UND AUSSCHALTEN (ABB. A)
• Drücken Sie zum Einschalten den Ein-/AusSchalter.
DEUTSCH
• Für Dauerbetrieb drücken Sie den Ein-/Ausschalter ganz nach vorne.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los. Zum Stoppen des Werkzeuges bei
Dauerbetrieb drücken Sie hinten auf den Schalter.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
WARNUNG: Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht unter Belastung ein oder
aus.
METALLANWENDUNGEN
• Wird dieses Werkzeug für Metalleinsätze verwendet, vergewissern Sie sich, daß eine FehlerstromSchutzeinrichtung miteinbezogen wurde, um
Restrisiken durch Metallstaub zu vermeiden.
• Wurde die Stromversorgung durch die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung abgeschaltet, bringen
Sie das Werkzeug zu einer autorisierten DeWALT
Reparaturwerkstatt.
WARNUNG: Unter extremen Arbeitsbedingungen kann sich leitender Staub im
Innern des Maschinengehäuses ansammeln, sofern mit Metall gearbeitet wurde.
Dies kann dazu führen, daß die Schutzisolation in der Maschine abgenutzt
wird und die Gefahr eines elektrischen
Schlages besteht.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung
voraus.
SELBSTABSCHALTENDE BÜRSTEN
Der Motor wird automatisch abgeschaltet, wenn die
Kohlebürsten fast verschlissen sind. Das Werkzeug
muß dann instand gesetzt werden. Die Kohlebürsten
können nicht vom Benutzer ausgetauscht werden.
Bringen Sie das Werkzeug zu einer autorisierten
DEWALT Kundendienstwerkstatt.
Um die Ansammlung von Metallstaub innerhalb der
Maschine zu vermeiden, empfehlen wir, die Belüftungsschlitze täglich zu reinigen. Siehe „Wartung“.
VERWENDUNG VON FÄCHERSCHEIBEN
SCHMIEREN
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
WARNUNG: Aufbau von Metallstaub
• Ein intensiver Gebrauch von Fächerscheiben
für Metallanwendungen kann die Gefahr von
elektrischen Schlägen erhöhen. Um diese Gefahr
zu verringern, verwenden Sie einen FehlerstromSchutzschalter (FI-Schutzschalter) und reinigen
Sie die Belüftungsschlitze täglich, indem Sie
gemäß den unten aufgeführten Wartungsanweisungen Druckluft hineinblasen.
REINIGUNG
WARNUNG: Sorgen Sie dafür, daß die
Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
21
DEUTSCH
REINIGUNG DER BELÜFTUNGSSCHLITZE
Um die Ansammlung von Staub innerhalb der Maschine zu vermeiden, empfehlen wir, die Belüftungsschlitze täglich zu reinigen.
• Ziehen Sie den Netzstecker.
• Blasen Sie trockene Druckluft durch die Belüftungsschlitze.
• Reinigen Sie die Belüftungsschlitze mit einer
weichen Bürste oder einem trockenen Lappen.
Verwenden Sie keine Metallgegenstände, da
diese die Teile im Innern des Geräts beschädigen
können.
Umweltschutz
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden müssen, oder falls Sie es nicht weiter verwenden wollen, so darf es nicht über den Hausmüll
entsorgt werden. Stellen Sie dieses Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
Durch die getrennte Entsorgung gebrauchter Produkte und Verpackungen
können die Materialien recycelt und
wiederverwertet werden. Die Wiederverwertung recycelter Materialien schont
die Umwelt und verringert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen oder
seitens des Händlers vor, bei dem Sie das neue Produkt erworben haben.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALT-Produkte
gern zurück und sorgt für eine umweltfreundliche
Entsorgung und Wiederverwertung. Um diesen
Dienst zu nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu
einer Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere
Kosten gesammelt.
22
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darüber läßt sich die
nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln. Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten und aller
Kundendienststellen von DEWALT sowie der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu finden unter:
www.2helpU.com
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind, können
Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges
ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem
DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese Leistung ist
im Kaufpreis eingeschlossen.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf der
Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALT-Kundendienstwerkstätte und weitere Informationen
finden Sie auch im Internet: www.2helpU.com
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises
oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch
Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
23
ENGLISH
ANGLE GRINDER D28111/D28113(K)/D28130/
D28132C/D28134/D28135(K)/D28139/D28141
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical data
Voltage
V
(U.K. & Ireland only)
V
Power input
W
No-load speed
min-1
Wheel diameter
mm
Spindle diameter
Weight
kg
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
D28111
230
850
10,000
115
M14
2,1
D28113(K)
230
230/115
900
10,000
115
M14
2,1
D28130
230
900
10,000
125
M14
2,2
D28132C
230
1,200
10,000
125
M14
2,5
D28134
230
1,100
10,000
125
M14
2,2
D28135(K)
230
230/115
1,400
10,000
125
M14
2,5
D28139
230
850
10,000
125
M14
2,1
D28141
230
1,400
9,000
150
M14
2,6
230 V tools 10 Amperes, mains
230 V tools 13 Amperes, in plugs
115 V tools 16 Amperes, mains
Definitions: Safety Guidelines
EC-Declaration of conformity
The definitions below describe the level of severity for
each signal word. Please read the manual and pay
attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
CAUTION: Used without the safety alert
symbol indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, may result
in property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of risk of fire.
24
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
DEWALT declares that these power tools have been
designed in compliance with: 98/37/EC
(until 28.December 2009); 2006/42/EC (from
29.December 2009); 2004/108/EC; 2006/95/EC;
EN60745-1; EN60745-2-3; EN55014-1:2000
+A1:2001 +A2:2002; EN55014-2:1997 +A1:2001;
EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:1995 +A1:2001+
A2:2005.
ENGLISH
For more information, please contact DEWALT at the address below, or refer to the back of the manual.
LpA (sound pressure)
KPA (sound pressure uncertainty)
LWA (acoustic power)
KWA (acoustic power uncertainty)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141
90
89
90
89
89
91
89
91
5
3
3
3
3
3
3
3
101
100
101
100
100
102
100
102
5
3
3
3
3
3
3
3
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745:
m/s²
5,3
7,0
6,0
Weighted RMS acceleration value
Uncertainty K
m/s²
10,8
11,7
10,0
The declared vibration emission value has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with
another.
The declared vibration emission value may also be
used in a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The vibration emission
value during actual use of the power
tool can differ from the declared value
depending on the ways in which the tool
is used. This could lead to a significant
underestimate of exposure when the tool
is used regularly in such a way.
An estimation of the level of exposure to vibration
experienced during a given period of work should also
take into account the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the trigger
time.
This may significantly reduce the exposure level over
the total working period.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
07/2007
4,6
7,7
7,0
9,6
5,2
9,4
5,1
7,4
5,7
9,7
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Safety Rules
WARNING! Read all instructions. Failure
to follow all instructions listed below may
result in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE.
The term “power tool” in all of the warnings listed
below refers to your mains-operated (corded) power
tool or battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of electric
shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
25
ENGLISH
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk
of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for
outdoor use. Use of a cord suitable for
outdoor use reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid safety
shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal
injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off-position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger on
the switch or energising power tools that have
the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.
e) Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected
situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can
be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of these devices can reduce dustrelated hazards.
26
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the power
tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool's
operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents
are caused by poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended could
result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety instructions for all operations
a) This power tool is intended to function as a
grinder, sander, wire brush. Read all safety
warnings, instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may
result in electric shock, fire and/or serious injury.
ENGLISH
b) Operations such as polishing or cutting-off
are not recommended to be performed with
this power tool. Operations for which the power
tool was not designed may create a hazard and
cause personal injury.
c) Do not use accessories which are not
specifically designed and recommended
by the tool manufacturer. Just because the
accessory can be attached to your power tool, it
does not assure safe operation.
d) The rated speed of the accessory must
be at least equal to the maximum speed
marked on the power tool. Accessories
running faster than their rated speed can break
and fly apart.
e) The outside diameter and the thickness of
your accessory must be within the capacity
rating of your power tool. Incorrectly sized
accessories cannon be adequately guarded or
controlled.
f) The arbour size of wheels, flanges, backing
pads or any other accessory must properly
fit the spindle of the power tool. Accessories
with arbour holes that do not match the
mounting hardware of the power tool will run out
of balance, vibrate excessively and may cause
loss of control.
g) Do not use a damaged accessory. Before
each use inspect the accessory such
as abrasive wheel for chips and cracks,
backing pad for cracks, tear or excess
wear, wire brush for loose or cracked
wires. If power tool or accessory is
dropped, inspect for damage or install an
undamaged accessory. After inspecting and
installing an accessory, position yourself
and bystanders away from the plane of the
rotating accessory and run the power tool
at maximum no-load speed for one minute.
Damaged accessories will normally break apart
during this test time.
h) Wear personal protective equipment.
Depending on application, use face
shield, safety goggles or safety glasses.
As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and shop apron capable
of stopping small abrasive or workpiece
fragments. The eye protection must be capable
of stopping flying debris generated by various
operations. The dust mask or respirator must be
capable of filtrating particles generated by your
operation. Prolonged exposure to high intensity
noise may cause hearing loss.
i) Keep bystanders a safe distance away from
work area. Anyone entering the work area
must wear personal protective equipment.
Fragments of workpiece or of a broken accessory
may fly away and cause injury beyond immediate
area of operation.
j) Hold power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an
operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord.
Cutting accessory contacting a “live” wire may
make exposed metal parts of the power tool
“live” and shock the operator.
k) Position the cord clear of the spinning
accessory. If you lose control, the cord may be
cut or snagged and your hand or arm may be
pulled into the spinning accessory.
l) Never lay the power tool down until the
accessory has come to a complete stop. The
spinning accessory may grab the surface and
pull the power tool out of your control.
m) Do not run the power tool while carrying
it at your side. Accidental contact with the
spinning accessory could snag your clothing,
pulling the accessory into your body.
n) Regularly clean the power tool’s air vents.
The motor’s fan will draw the dust inside
the housing and excessive accumulation of
powdered metal may cause electrical hazards.
o) Do not operate the power tool near
flammable materials. Sparks could ignite these
materials.
p) Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid coolants
may result in electrocution or shock.
Causes and Operator Prevention
of Kickback
• Kickback is a sudden reaction to a pinched or
snagged rotating wheel, backing pad, brush
or any other accessory. Pinching or snagging
causes rapid stalling of the rotating accessory
which in turn causes the uncontrolled power
tool to be forced in the direction opposite of the
accessory’s rotation at the point of the binding.
• For example, if an abrasive wheel is snagged or
pinched by the workpiece, the edge of the wheel
that is entering into the pinch point can dig into
the surface of the material causing the wheel to
climb out or kick out. The wheel may either jump
toward or away from the operator, depending on
direction of the wheel’s movement at the point of
pinching. Abrasive wheels may also break under
these conditions.
27
ENGLISH
• Kickback is the result of tool misuse and/or
incorrect operating procedures or conditions and
can be avoided by taking proper precautions as
given below:
a) Maintain a firm grip on the power tool and
position your body and arm to allow you to
resist kickback forces. Always use auxiliary
handle, if provided, for maximum control
over kickback or torque reaction during
start up. The operator can control torque
reaction or kickback forces, if proper precautions
are taken.
b) Never place your hand near the rotating
accessory. Accessory may kickback over your
hand.
c) Do not position your body in the area
where power tool will move if kickback
occurs. Kickback will propel the tool in direction
opposite to the wheel’s movement at the point of
snagging.
d) Use special care when working corners,
sharp edges etc. Avoid bouncing and
snagging the accessory. Corners, sharp edges
or bouncing have a tendency to snag the rotating
accessory and cause loss of control or kickback.
e) Do not attach a saw chain woodcarving
blade or toothed saw blade. Such blades
create frequent kickback and loss of control.
Safety Warnings Specific for Grinding
Operations
a) Use only wheel types that are recommended
for your power tool and the specific guard
designed for the selected wheel. Wheels for
which the power tool was not designed cannot
be adequately guarded and are unsafe.
b) The guard must be securely attached to
the power tool and positioned for maximum
safety, so the least amount of wheel is
exposed towards the operator. The guard
helps to protect operator from broken wheel
fragments and accidental contact with wheel.
c) Wheels must be used only for recommended
applications. For example: do not grind with
the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off
wheels are intended for peripheral grinding, side
forces applied to these wheels may cause them
to shatter.
d) Always use undamaged wheel flanges
that are of correct size and shape for your
selected wheel. Proper wheel flanges support
the wheel thus reducing the possibility of wheel
breakage. Flanges for cut-off wheels may be
different from grinding wheel flanges.
28
e) Do not use worn down wheels from larger
power tools. Wheel intended for larger power
tool is not suitable for the higher speed of a
smaller tool and may burst.
Safety Warnings Specific for Wire
Brushing Operations:
a) Be aware that wire bristles are thrown by
the brush even during ordinary operation.
Do not overstress the wires by applying
excessive load to the brush. The wire bristles
can easily penetrate light clothing and/or skin.
b) If the use of a guard is recommended for
wire brushing, do not allow any interference
of the wire wheel or brush with the guard.
Wire wheel or brush may expand in diameter due
to work and centrifugal forces.
LABELS ON TOOL
The following pictographs are shown on the tool:
Read the instruction manual before use
Wear safety glasses
Wear ear protection
Package contents
The package contains:
1 Angle grinder
1 Guard
1 Side handle
1 Flange set
1 Two-pin spanner
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
WARNING: Never modify the power tool
or any part of it. Damage or personal
injury could result.
ENGLISH
INTENDED USE
Your angle grinder D28111/D28113(K)/D28130/
D28132C/D28134/D28135(K)/D28139/D28141 has
been designed for professional grinding and cutting
applications.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
DO NOT use grinding wheels other than center
depressed wheels and flap-disk.
These heavy-duty angle grinders are professional
power tools. DO NOT let children come into
contact with the tool. Supervision is required when
inexperienced operators use this tool.
1
2
3
4
On/off switch
Spindle lock
Guard
Side handle
D28113(K)/D28130/D28132C/D28135(K)/D28141 ANTI-VIBRATION SIDE HANDLE
The anti-vibration side handle offers added comfort
by absorbing the vibrations caused by the tool.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 KEYLESS GUARD
The keyless guard allows for quick adjustment during
the application to enhance application versatility.
1
2
4
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 DUST EJECTION SYSTEM
The dust ejection system prevents dust pile-up
around the guard and motor inlet, and minimises the
amount of dust entering the motor housing.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen between
the primary and secondary winding.
3
WARNING: Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2.
29
ENGLISH
• Align the lugs (5) with the notches (6).
• Press the guard down and rotate it to the
required position.
• If required, increase the clamping force by
tightening the screw (9).
• Tighten the clamping lock.
• To remove the guard, release the clamping lock.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
WARNING: Never use the tool without
the guard in place.
45
60
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
WARNING: Prior to assembly and
adjustment always unplug the tool.
FITTING AND REMOVING A GRINDING OR CUTTING DISC
(FIG. C1 & C2)
• Place the tool on a table, guard up.
• Fit the inner flange (10) correctly onto the spindle
(11) (fig. C1).
• Place the disc (12) on the flange (10). When
fitting a disc with a raised center, make sure that
the raised centre (13) is facing the flange (10).
• Screw the outer flange (14) onto the spindle (11)
(fig. C2):
– the ring on the flange (14) must face towards
the disc when fitting a grinding disc (A);
– the ring on the flange (14) must face away from
the disc when fitting a cutting disc (B).
• Press the spindle lock (2) and rotate the spindle
(11) until it locks in position.
• Tighten the flange (14) with the two-pin spanner
supplied.
• Release the spindle lock.
• To remove the disc, loosen the flange (14) with
the two-pin spanner.
MOUNTING AND REMOVING THE GUARD (FIG. B1 & B2)
WARNING: Do not use a damaged disc.
D28111/D28139 - GUARD WITH FIXING SCREW (FIG. B1)
• Place the angle grinder on a table, spindle up.
• Align the lugs (5) with the notches (6).
• Press the guard down and rotate it to the
required position.
• Securely tighten the screw (7).
• To remove the guard, slacken the screw.
WARNING: Never use the tool without
the guard in place.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 KEYLESS GUARD (FIG. B2)
• Place the angle grinder on a table, spindle up.
• Release the clamping lock (8) and hold the guard
(3) over the tool as shown.
30
MOUNTING THE SIDE HANDLE (FIG. D)
• Screw the side handle (4) tightly into one of the
holes (14) on either side of the gear case.
Instructions for use
WARNING:
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Ensure all materials to be ground or cut
are secured in place.
ENGLISH
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Do not exert side pressure on the disc.
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition.
PRIOR TO OPERATION:
• Install the guard and appropriate disc or wheel.
Do not use excessively worn discs or wheels.
• Be sure the inner and outer flange are mounted
correctly.
• Make sure the disc or wheel rotates in the direction
of the arrows on the accessory and the tool.
SWITCHING ON AND OFF (FIG. A)
• To run the tool, press the on/off switch (1).
• For continuous operation, press the switch
completely forward.
• To stop the tool, release the switch. To stop the
tool in continuous operation, press on the back
part of the switch.
WARNING: Do not switch the tool on or
off when under load.
METAL APPLICATIONS
• When using the tool in metal applications, make
sure that a residual current device (RCD) has
been inserted to avoid residual risks caused by
metal swarf.
• If the power supply is shut off by the RCD, take
the tool to authorised DEWALT repair agent.
WARNING: In extreme working
conditions, conductive dust can
accumulate inside the machine housing
when working with metal. This can result
in the protective insulation in the machine
becoming degraded with a potential risk
of an electrical shock.
To avoid build-up of metal swarf inside the machine,
we recommend to clear the ventilation slots on a
daily basis. See “Maintenance”.
USING FLAP DISCS
WARNING: Metal dust build-up
• Extensive use of flap discs in metal applications
can result in the increased potential for electric
shock. To reduce this risk, insert an RCD before
use and clean the ventilation slots daily by
blowing dry compressed air into the ventilation
slots in accordance with the below maintenance
instructions.
Optional accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
POP-OFF BRUSHES
The motor will be automatically shut off indicating
that the carbon brushes are nearly worn out and that
the tool needs servicing. The carbon brushes are
not user-serviceable. Take the tool to an authorised
DEWALT repair agent.
LUBRICATION
Your power tool requires no additional lubrication.
31
ENGLISH
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
CLEANING
WARNING: Keep the ventilation slots
clear and regularly clean the housing with
a soft cloth.
CLEARING THE VENTILATION SLOTS
To avoid build-up of dust inside the machine,
we recommend to clear the ventilation slots on a
daily basis.
• Unplug the machine.
• Blow dry compressed air through the ventilation
slots.
• Clear the ventilation slots using a soft brush or
dry cloth. Do not use metallic objects as these
might damage the internal parts.
Protecting the environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal household
waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to
be recycled and used again. Re-use
of recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces the
demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at municipal
waste sites or by the retailer when you purchase
a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
32
You can check the location of your nearest authorised
repair agent by contacting your local DEWALT office
at the address indicated in this manual. Alternatively,
a list of authorised DEWALT repair agents and full
details of our after-sales service and contacts are
available on the Internet at: www.2helpU.com
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT
repair agents and full details on our aftersales service are available on the Internet at
www.2helpU. com
E S PA Ñ O L
AMOLADORA ANGULAR D28111/D28113(K)/
D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran asiduidad en el
desarrollo y la innovación de sus productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario
profesional.
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Diámetro del disco
Diámetro del eje
Peso
Fusibles
Herramientas 230 V:
V
W
min-1
mm
kg
D28111
230
850
10.000
115
M14
2,1
D28113(K)
230
900
10.000
115
M14
2,1
D28130
230
900
10.000
125
M14
2,2
D28132C
230
1.200
10.000
125
M14
2,5
D28134
230
1.100
10.000
125
M14
2,2
D28135(K)
230
1.400
10.000
125
M14
2,5
D28139
230
850
10.000
125
M14
2,1
D28141
230
1.400
9.000
150
M14
2,6
10 A
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de cada palabra de señal. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro
inminente, que si no se evita, provocará
la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita, podría
provocar la muerte o lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita, puede
provocar lesiones leves o moderadas.
Declaración de conformidad CE
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido diseñadas de conformidad a las normas
siguientes: 98/37/EC (until 28.December 2009);
2006/42/EC (from 29.December 2009); 2004/108/EC;
2006/95/EC; EN60745-1; EN60745-2-3; EN550141:2000 +A1:2001 +A2:2002; EN55014-2:1997
+A1:2001; EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:1995
+A1:2001+ A2:2005
ATENCIÓN: utilizado sin el símbolo
de alerta de seguridad indica una
situación de posible peligro que, si no
se evita, puede provocar daños en la
propiedad.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Peligro de incendio.
33
E S PA Ñ O L
Para información más detallada, contacte a DEWALT en la dirección indicada abajo o consulte el dorso de
este manual.
LpA (presión de sonido)
KPA (incertidumbre de
presión de sonido)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de
potencia acústica)
dB(A)
D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141
90
89
90
89
89
91
89
91
dB(A)
dB(A)
5
101
3
100
3
101
3
100
3
100
3
102
3
100
3
102
dB(A)
5
3
3
3
3
3
3
3
5.2
9.4
5.1
7.4
5.7
9.7
Valores de vibración totales (cantidad vectorial triaxial) determinados según el EN60745:
Valor cuadrático medio
m/s²
5.3
7.0
6.0
4.6
7.0
(RMS) de aceleración ponderado
m/s²
10.8
11.7
10.0
7.7
9.6
Incertidumbre K
El valor de emisión de vibraciones declarado se
ha medido de acuerdo con un método de prueba
estándar; esta medición se puede utilizar para
comparar una herramienta con otra.
El valor de emisión de vibraciones declarado también
se puede emplear en una evaluación de exposición
preliminar.
ADVERTENCIA: el valor de emisión de
vibraciones durante el uso actual de la
herramienta eléctrica puede diferir del
valor declarado dependiendo de la forma
en la que se utilice la misma. Esto puede
provocar una infravaloración significativa
de la exposición cuando la herramienta
se utiliza de forma regular de una
determinada manera.
Una estimación del nivel de exposición a la vibración
que experimenta durante un periodo de trabajo
determinado también debería tener en cuenta los
espacios de tiempo en que la herramienta esté
desconectada o no esté siendo utilizada, además del
tiempo de activación.
Esto significaría una disminución en el nivel de
exposición sobre el periodo de trabajo total.
Director de Ingeniería y Desarrollo de Productos
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Alemania
07/2007
34
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesión, lea el manual de instrucciones.
Normas generales de seguridad
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones puede
provocar descargas eléctricas, incendios
o lesiones graves.
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES COMO FUTURA REFERENCIA.
El término “herramienta eléctrica” incluido en todas
las advertencias enumeradas a continuación hace
referencia a su herramienta eléctrica operada con
corriente (cable eléctrico) o a su herramienta eléctrica
operada con baterías (inalámbrica).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas y oscuras
propician accidentes.
b) No opere las herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden encender el
polvo o los vapores.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse al tomacorriente. Nunca
modifique el enchufe de ninguna manera.
No utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas con conexión a
E S PA Ñ O L
tierra. Los enchufes no modificados y que
se adaptan a los tomacorrientes reducirán el
riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, hornillos y
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto a
tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas ni
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua a una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de
corriente residual (RCD) de seguridad. El
uso de un RCD reduce el riesgo de sufrir una
descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar daños personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre el
interruptor o enchufar herramientas eléctricas
con el interruptor en la posición de encendido
puede propiciar accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un
mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas en
movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para
la conexión de accesorios con fines
de recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso de
estos dispositivos puede reducir los peligros
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo de un modo
mejor y más seguro a la potencia para la que
fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si
no puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Toda herramienta que no puede
ser controlada mediante el interruptor es
peligrosa y debe repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente de
alimentación o la batería de la herramienta
eléctrica antes de realizar cualquier ajuste,
cambio de accesorios o almacenar las
herramientas eléctricas. Estas medidas de
seguridad preventivas reducen el riesgo de
encender la herramienta eléctrica de forma
accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta.
Las herramientas eléctricas son peligrosas
si son operadas por usuarios que no tienen
formación.
35
E S PA Ñ O L
e)
Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
f) Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
g) Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para las
que fue diseñada podría originar una situación
peligrosa.
5) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona calificada
en reparaciones que realice el
mantenimiento de su herramienta
eléctrica y que sólo utilice piezas de
repuesto idénticas. Esto garantizará la
seguridad de la herramienta eléctrica.
NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para
todas las operaciones
a) Esta herramienta eléctrica ha sido diseñada
para funcionar como amoladora, lijadora y
cepillo metálico. Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones
y especificaciones que acompañan a esta
herramienta eléctrica. El incumplimiento
de todas las instrucciones enumeradas a
continuación puede provocar descargas
eléctricas, incendios o lesiones graves.
b) Con esta herramienta eléctrica no se
recomienda realizar operaciones tales como
pulir o serrar. El uso de esta herramienta
eléctrica para operaciones distintas a las
explícitamente previstas puede suponer un
peligro y provocar daños personales.
36
c) No utilice accesorios que no hayan sido
específicamente diseñados y recomendados
por el fabricante de la herramienta. Aunque
el accesorio encaje en su herramienta eléctrica,
no significa que garantice su funcionamiento
seguro.
d) La velocidad nominal del accesorio debe
ser como mínimo igual a la velocidad
máxima que figura en la herramienta
eléctrica. Aquellos accesorios que funcionen
más rápido que su velocidad nominal podrían
partirse y salir despedidos.
e) El diámetro exterior y el grosor de su
accesorio debe ajustarse al nominal de
capacidad de su herramienta eléctrica.
Aquellos accesorios que no tengan las medidas
correctas no quedarán oportunamente
protegidos o controlados.
f) El tamaño de las ruedas, las bridas, las
almohadillas de apoyo o cualquier otro
accesorio, deben ajustarse perfectamente
en el eje de la herramienta eléctrica. Los
accesorios con agujeros que no se ajusten al
equipo de montaje de la herramienta eléctrica,
se descompensarán, vibrarán excesivamente y
podrían ser causa de la pérdida de control.
g) No utilice accesorios deteriorados. Antes
de su uso, inspeccione los accesorios tales
como los discos abrasivos para grietas
y desconchados, la almohadilla para las
grietas, manchas o un desgaste excesivo, el
cepillo de alambre para los cables sueltos o
agrietados. Si una herramienta eléctrica o
accesorio se cae, inspeccione si ha sufrido
daños o instale un accesorio que no esté
dañado. Después de inspeccionar e instalar
un accesorio, colóquese usted mismo y
los que puedan estar a su alrededor lejos
del plano de rotación del accesorio y haga
funcionar la herramienta eléctrica a la
máxima velocidad sin carga durante un
minuto. Los accesorios dañados normalmente
se romperán y desprenderán durante esta
prueba.
h) Lleve equipo de protección personal. Según
la aplicación, utilice un protector facial,
gafas de seguridad o cristales de seguridad.
Si es necesario, colóquese una mascarilla
antipolvo, protectores para los oídos,
guantes y un delantal de trabajo capaz de
absorber pequeños fragmentos abrasivos
o de la pieza. La protección para los ojos
debe poder detener los restos que salgan
despedidos por las distintas operaciones.
La mascarilla antipolvo o el respirador debe
poder filtrar las partículas generadas durante el
E S PA Ñ O L
trabajo. Una exposición prolongada a ruidos
de gran intensidad podría ser causa de pérdida
de audición.
i) Mantenga a las personas a una distancia
segura, alejada de la zona de trabajo.
Cualquiera que entre en la zona de trabajo
debería llevar un equipo de protección
personal. Podrían salir despedidos fragmentos
de las piezas o de un accesorio roto y causar
lesiones fuera de la zona de trabajo.
j) Coloque la herramienta eléctrica sólo en
superficies absorbentes aisladas cuando
realice un trabajo en el que accesorio
de corte pueda entrar en contacto con
cables ocultos o con su propio cable. Un
accesorio de corte que entre en contacto con
un cable “activo” podría hacer que las piezas
de metal expuestas de la herramienta eléctrica
transmitieran también corriente y electrocutaran
al operario.
k) Coloque el cable lejos del acces orio
giratorio. Si pierde el control, el cable podría
cortarse o enrollarse y su mano o su brazo
podrían verse atraídos por el accesorio giratorio.
l) Nunca deje la herramienta eléctrica sobre
una superficie hasta que el accesorio se
haya parado del todo. El accesorio giratorio
podría engancharse en la superficie y tirar de la
herramienta eléctrica hasta quedar fuera de su
control.
m) No haga funcionar la herramienta eléctrica
mientras la lleve a su lado. El contacto
accidental con el accesorio giratorio podría
rasgar su ropa y empujar el accesorio hasta su
cuerpo.
n) Limpie con regularidad los respiraderos
de la herramienta. El ventilador del motor
absorberá el polvo presente en el interior de
la carcasa y una excesiva acumulación de
metal en polvo podría convertirse en un peligro
debido a la electricidad
o) No haga funcionar esta herramienta
eléctrica cerca de materiales inflamables.
Las chispas podrían incendiar estos materiales.
p) No utilice accesorios que requieran
refrigerantes líquidos. La utilización de agua
u otros líquidos refrigerantes podrían causar
electrocuciones o calambres.
Causas de la inversión de giro y su
prevención por parte del operario
que se encuentre comprimido o esté atascado
y que, a su vez, hace que la herramienta
eléctrica se descontrole y vaya en sentido
opuesto al giro del accesorio en el momento de
la conexión.
• Por ejemplo, si una pieza engancha o
comprime una muela abrasiva, el borde de
la rueda que entra en contacto con el punto
crítico puede quedarse clavado en la superficie
del material y hacer que la rueda salga
despedida. La rueda también puede escaparse
de las manos del operario, según el sentido
del movimiento de la rueda en el punto de
compresión. En estas condiciones, las muelas
abrasivas también pueden romperse.
• La inversión de giro es el resultado de un mal
uso de la herramienta y/o de unos incorrectos
procedimientos o condiciones de uso y
se puede evitar tomando las medidas de
precaución adecuadas, tal y como se indica
seguidamente:
a) Sujete fuertemente la herramienta
eléctrica y coloque su cuerpo y su brazo
de manera que le permita resistir la fuerza
de la inversión de giro. Utilice siempre
una empuñadura auxiliar, si la hay, para
controlar mejor la inversión de giro o la
reacción del par durante el arranque. El
operario puede controlar la reacción del par o
la fuerza de la inversión de giro siempre que
tome las debidas precauciones.
b) No coloque nunca su mano cerca del
accesorio giratorio. El accesorio puede
golpearle la mano.
c) No coloque su cuerpo en la zona en la
que se moverá la herramienta eléctrica,
de lo contrario podría golpearle. En caso
de atascarse, la inversión de giro empujará
la herramienta en el sentido opuesto al
movimiento de la rueda.
d) Tenga especial cuidado cuando trabaje
curvas, bordes afilados, etc. Evite el rebote
y el enganche del accesorio. Las curvas, los
bordes afilados o los rebotes tienden a atascar
el accesorio giratorio y provocan la pérdida del
control o la inversión de giro.
e) No coloque una cuchilla para tallar madera
en la sierra de cadena ni una cuchilla de
sierra dentada. Estas cuchillas generan con
frecuencia inversiones de giro y pérdidas de
control.
• La inversión de giro es una reacción brusca
a una rueda giratoria, una almohadilla de
repuesto, un cepillo o cualquier otro accesorio
37
E S PA Ñ O L
Advertencias específicas para las
operaciones de amolado
a) Utilice sólo los discos recomendados para
su herramienta eléctrica y la protección de
seguridad específicamente diseñada para el
disco seleccionado. Los discos que no hayan
sido diseñados para esta herramienta eléctrica
no quedarán oportunamente protegidos y no
ofrecerán seguridad.
b) La protección debe quedar sujeta a
la herramienta de seguridad y estar
perfectamente colocada para obtener
la máxima seguridad, de modo que el
operador quede expuesto a una mínima
superficie de la herramienta. La protección
sirva para proteger al operario de los fragmentos
de disco rotos o del contacto adicional con el
disco
c) Los discos deben utilizarse sólo para las
aplicaciones recomendadas. Por ejemplo:
no realice operaciones de amolado con
el lateral del disco de corte. Los discos de
cortar han sido diseñados para los amolados
periféricos, por lo que las fuerzas laterales
aplicadas a estas muelas podrían hacer que se
partieran.
d) Utilice siempre cejas de disco que no estén
dañadas, que tengan el tamaño y la forma
correctas para el disco seleccionado. Unas
cejas adecuadas para el disco sujetan la muela y
así reducen la posibilidad de su rotura. Las cejas
para los discos de corte pueden ser distintas a
las cejas para las muelas.
e) No utilice discos gastados de herramientas
eléctricas más grandes. Los discos diseñados
para una herramienta eléctrica más grande no
resultan adecuados para la mayor velocidad
de una herramienta más pequeña y podrían
quemarse.
Advertencias específicas para las
operaciones de cepillado metálico
a) No olvide que el cepillo desprende cerdas
metálicas durante su funcionamiento
habitual. No sobrecargue los alambres
mediante la aplicación de una carga
excesiva en el cepillo. Las cerdas metálicas
pueden penetrar fácilmente en ropas ligeras
y/o en la piel.
b) Si se recomienda el uso de una protección
para el cepillado metálico, no permita
ninguna interferencia de la rueda metálica
o del cepillo metálico con la protección. La
38
rueda metálica o el cepillo metálico pueden
sufrir un aumento en su diámetro debido al
trabajo y a las fuerzas centrífugas.
ETIQUETAS SOBRE LA HERRAMIENTA
En la herramienta se indican los siguientes
pictogramas:
Lea el manual de instrucciones antes de
usar la herramienta.
Lleve gafas de protección.
Use protección acústica.
Verificación del contenido del
embalaje
El paquete contiene:
1 Amoladora angular
1 Protector
1 Empuñadura lateral
1 Conjunto de bridas
1 Llave de dos clavijas
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
ADVERTENCIA: nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza de
esta. Puede ocasionarse un daño o una
lesión personal
USO PREVISTO
La amoladora de ángulo de alto rendimiento
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/
D28135(K)/D28139/D28141 fue diseñada para
realizar amolamientos profesionales en distintos tipos
de trabajo (por ejemplo, obras de construcción). NO
use la herramienta bajo condiciones de humedad o
en presencia de gases o líquidos inflamables.
E S PA Ñ O L
NO utilice otras muelas que las ruedas de centro
deprimido y discos con protección.
Estas amoladoras de alto rendimiento son
herramientas profesionales. NO permita que los niños
tengan contacto con la herramienta. Cuando la hagan
funcionar operarios sin experiencia, es necesaria su
supervisión.
1
2
3
4
Interruptor de marcha/parada
Inmovilizador del husillo
Protector
Empuñadura lateral
D28113(K)/D28130/D28132C/D28135(K)/D28141 EMPUÑADURA LATERAL ANTIVIBRACIÓN
La empuñadura lateral antivibración ofrece una
comodidad adicional absorbiendo las vibraciones
provocadas por la herramienta.
Utilización de un cable de
prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
ADVERTENCIA: Desenchufe la
herramienta antes de proceder con el
montaje y los ajustes.
MONTAJE Y RETIRADA DEL PROTECTOR (FIG. B1 & B2)
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 PROTECTOR SIN LLAVE
El protector sin llave permite un ajuste rápido durante
la aplicación para aumentar la versatilidad de la misma.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 SISTEMA DE EYECCIÓN DE POLVO
El sistema de eyección de polvo evita la acumulación
de polvo alrededor del protector y la entrada del
motor, al tiempo que minimiza la cantidad de polvo
que penetra en el alojamiento del motor.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
red corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 60745; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
SUSTITUCIÓN DE CABLE O ENCHUFE
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
D28111/D28139 - PROTECTOR CON TORNILLO DE FIJACIÓN
(FIG. B1)
• Coloque la amoladora angular en una mesa, con
el eje hacia arriba.
• Haga coincidir las orejetas (5) con las ranuras (6).
• Presione el protector y gírelo hasta la posición
deseada.
• Apriete firmemente el tornillo (7).
• Para retirar el protector, afloje el tornillo.
ADVERTENCIA: Nunca utilice la
herramienta sin el protector colocado en
su lugar.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 PROTECTOR SIN LLAVE (FIG. B2)
• Coloque la amoladora angular en una mesa, con
el eje hacia arriba.
• Suelte el cierre (8) y sostenga el protector (3)
sobre la herramienta como se muestra.
• Haga coincidir las orejetas (5) con las ranuras (6).
• Presione el protector y gírelo hasta la posición
deseada.
• Si fuera necesario, aumente la fuerza de cierre
apretando el tornillo (9).
• Apriete el cierre.
• Para retirar el protector, suelte el cierre.
39
E S PA Ñ O L
Nunca utilice la herramienta sin el
protector colocado en su lugar.
MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN DISCO DE AMOLADO
O DE CORTE (FIG. C1 & C2)
• Coloque la herramienta en una mesa, con el
protector hacia arriba.
• Fije la brida interior (10) correctamente en el eje (11)
(fig. C1).
• Coloque el disco (12) sobre la brida (10). Cuando
instale un disco con el centro elevado, asegúrese
de que el centro elevado (13) quede hacia la
brida (10).
• Enrosque la brida exterior (14) en el eje (11)
(fig. C2):
- el aro de la brida (14) debe quedar hacia el
disco cuando se instala un disco de amolar (A);
- el aro de la brida (14) debe quedar al lado
contrario del disco cuando se instala un disco
de corte (B).
• Presione el bloqueo del eje (2) y haga girar el eje
(11) hasta que encaje en su posición.
• Apriete la brida (14) con la llave doble para tuercas
suministrada.
• Suelte el bloqueo del eje.
• Para retirar el disco, afloje la brida (14) con la
llave doble para tuercas.
ADVERTENCIA: No utilice el disco si
está dañado.
MONTAJE DE LA EMPUÑADURA LATERAL (FIG. D)
• Atornille la empuñadura lateral (4) firmemente
en uno de los orificios (14) de cualquiera de los
lados de la caja de engranajes.
Instrucciones para el uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegúrese de que todos los materiales
que se vayan a amolar o cortar estén
sujetos en su posición.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. No ejerza presión
lateral sobre el disco.
40
• Evite la sobrecarga. En caso de
calentamiento de la herramienta, hágala
funcionar unos minutos sin carga.
ANTES DE TRABAJAR:
• Montar el protector adecuado y un disco o una
muela. No use discos o muelas excesivamente
desgastados.
• Asegúrese de que las bridas interior y exterior
estén correctamente instaladas.
• Asegúrese de que el disco o la muela gira en el
sentido indicado por las flechas en el accesorio
y la herramienta.
ENCENDIDO Y APAGADO (FIG. A)
• Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor de encendido/apagado (1).
• Para trabajar de manera continua, presione el
interruptor de encendido/apagado hacia delante.
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
Para parar la herramienta en modo de
funcionamiento continuo, presione sobre la parte
trasera del interruptor.
ADVERTENCIA: No encienda ni apague
la herramienta mientras se encuentre
bajo carga.
APLICACIONES METÁLICAS
• Cuando utilice la herramienta en aplicaciones
metálicas, asegúrese de insertar un dispositivo
de corriente residual (RCD) para evitar los riesgos
residuales provocados por el polvo metálico.
• Si el RCD desconecta el suministro eléctrico,
lleve la herramienta a un servicio técnico
autorizado de DEWALT.
ADVERTENCIA: En condiciones de
trabajo extremas, el polvo conductor
puede acumularse en el interior del
alojamiento de la máquina al trabajar
con metal. Esto puede hacer que el
aislamiento protector de la máquina se
degrade con el riesgo potencial de una
descarga eléctrica.
E S PA Ñ O L
Para evitar la acumulación de polvo metálico en el
interior de la máquina, le recomendamos que limpie
las ranuras de ventilación diariamente.
Consulte “Mantenimiento”.
USO DE DISCOS DE ALETAS
LUBRICACIÓN
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
ADVERTENCIA: Acumulación de polvo
metálico
LIMPIEZA
• El uso abundante de discos de aletas en
aplicaciones metálicas puede provocar el
aumento del potencial de descarga eléctrica.
Para reducir este riesgo, inserte un dispositivo
de corriente residual (RCD) antes del uso y limpie
las ranuras de ventilación diariamente, soplando
con aire comprimido en las ranuras según las
siguientes instrucciones de mantenimiento.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
solo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
ADVERTENCIA: Evite que se obturen las
ranuras de ventilación y limpie el exterior
con regularidad utilizando un paño suave.
DESOBSTRUCCIÓN DE LAS RANURAS DE VENTILACIÓN
Para evitar la acumulación de polvo en el interior
de la máquina, le recomendamos que despeje las
ranuras de ventilación diariamente.
• Desenchufe la máquina.
• Sople con aire comprimido a través de las
ranuras de ventilación.
• Despeje las ranuras de ventilación con un cepillo
suave o un paño seco. No utilice objetos metálicos
ya que éstos podrían dañar los componentes
internos.
Protección del medio ambiente
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta
y de una limpieza frecuente.
DESGASTE DE ESCOBILLAS
El motor se apagará automáticamente indicando
que las escobillas de carbón están casi desgastadas
y que la herramienta necesita mantenimiento.
Las escobillas de carbono no pueden ser sustituidas
por el usuario. Confíe la herramienta al servicio
técnico autorizado DEWALT.
Separación de desechos. Este producto
no debe desecharse con la basura
doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto
DEWALT o éste ha dejado de tener utilidad para
usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se
deseche por separado.
La separación de desechos de productos
usados y embalajes permite que los
materiales puedan reciclarse y reutilizarse.
La reutilización de materiales reciclados
ayuda a evitar la contaminación
medioambiental y reduce la demanda de
materias primas.
41
E S PA Ñ O L
La normativa local puede prever la separación de
desechos de productos eléctricos de uso doméstico
en centros municipales de recogida de desechos o
a través del distribuidor cuando adquiere un nuevo
producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida
y el reciclado de los productos DEWALT que hayan
llegado al final de su vida útil. Para hacer uso de
este servicio, devuelva su producto a cualquier
servicio técnico autorizado, que lo recogerá en
nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio técnico
más cercano poniéndose en contacto con la oficina
local de DEWALT en la dirección que se indica
en este manual. Como alternativa, encontrará en
Internet, en la dirección siguiente, la lista de servicios
técnicos autorizados de DEWALT e información
completa de nuestros servicios de posventa y
contactos: www.2helpU.com
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro
de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico
para su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com
42
FRANÇAIS
MEULEUSE D’ANGLE D28111/D28113(K)/
D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années, DEWALT produit des outils électriques
adaptés aux exigences des utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Diamètre de meule/disque
Largeur de l’arbre
Poids
D28111
230
850
10.000
115
M14
kg 2,1
V
W
min-1
mm
Fusible:
Outils 230 V
D28113(K)
230
900
10.000
115
M14
2,1
D28130
230
900
10.000
125
M14
2,2
D28132C D28134
230
230
1.200
1.100
10.000 10.000
125
125
M14
M14
2,5
2,2
D28135(K)
230
1.400
10.000
125
M14
2,5
D28139
230
850
10.000
125
M14
2,1
D28141
230
1.400
9.000
150
M14
2,6
10 A
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER: indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
Déclaration CE de conformité
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes : 98/37/EC (until
28.December 2009); 2006/42/EC (from 29.December
2009); 2004/108/EC; 2006/95/EC; EN60745-1;
EN60745-2-3; EN55014-1:2000 +A1:2001
+A2:2002; EN55014-2:1997 +A1:2001; EN61000-32:2006; EN61000-3-3:1995 +A1:2001+ A2:2005.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
ATTENTION : utilisé sans le symbole de
l’alerte de sécurité indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
dégâts matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Risque d’incendie.
43
FRANÇAIS
Pour de plus amples informations, contactez DEWALT à l’adresse ci-dessous ou reportez-vous au dos de ce
manuel.
LpA (pression acoustique)
KPA (incertitude de la
pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de la
puissance acoustique)
dB(A)
D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141
90
89
90
89
89
91
89
91
dB(A)
dB(A)
5
101
3
100
3
101
3
100
3
100
3
102
3
100
3
102
dB(A)
5
3
3
3
3
3
3
3
7,0
9,6
5,2
9,4
5,1
7,4
5,7
9,7
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées d’après EN 60745 :
Valeur d’accélération
m/s²
5.3
7,0
6,0
4,6
pondérée efficace
m/s²
10.8
11,7
10,0
7,7
Incertitude K
La valeur d’émission vibratoire déclarée a été
mesurée conformément à une méthode d’essai
standard et peut être utilisée pour comparer un outil
à un autre.
La valeur d’émission vibratoire déclarée peut
également être utilisée pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : la valeur d’émission
vibratoire pendant l’utilisation effective
de l’outil électrique peut varier par
rapport à la valeur déclarée, en fonction
de la manière dont l’outil est utilisé. Elle
peut conduire à une sous-estimation
considérable de l’exposition lorsque l’outil
est régulièrement utilisé de cette manière.
Une estimation du niveau d’exposition aux vibrations
pendant une période de travail donnée doit
également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension et lorsqu’il fonctionne à vide, en plus
du temps de déclenchement.
Ces éléments peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale de travail.
Directeur de développement des produits
Horst Grossmann
Directeur de développement des produits
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Allemagne
07/2007
44
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le mode
d’emploi.
Instructions générales de sécurité
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les instructions. Le non-respect des
avertissements et des instructions peut
entraîner une électrocution, un incendie
et/ou des blessures graves.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
Le terme « outil électrique » mentionné dans tous
les avertissements ci-dessous se rapporte aux outils
branchés sur secteur (avec câble de raccordement)
ou fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accidents.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des outils
FRANÇAIS
électriques reliés à la terre (masse). Les
fiches non modifiées et les prises de courant
adaptées réduisent les risques d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à l’écart
de sources de chaleur, huile, bords
tranchants ou pièces en mouvement. Le
risque d’électrocution augmente si le cordon
est endommagé ou entortillé.
e) Utilisez une rallonge convenant pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon convenant pour l’utilisation à l’extérieur.
f) Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit
protégé par dispositif de courant résiduel
(RCD). L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position éteinte avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher des
outils électriques dont l’interrupteur est sur
la position marche augmentent les risques
d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous aurez
ainsi une meilleure maîtrise de l’outil électrique
en cas de situations imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer les
vêtements amples, les bijoux et les cheveux
longs.
g) Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de tels accessoires permet de
réduire les risques liés à la présence de
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique qui ne
peut être contrôlé par l’interrupteur représente
un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
45
FRANÇAIS
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
f) Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
g) Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
CONSIGNES PARTICULIÈRES DE
SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES
Consignes de sécurité communes à
toutes les tâches
a) Cet outil électrique est conçu pour meuler,
poncer et nettoyer avec une brosse
métallique. Lisez tous les avertissements
de sécurité, instructions, illustrations
et spécifications donnés avec cet outil
électrique. Le non-respect des instructions
indiquées ci-dessous peut entraîner une
électrocution, un incendie et/ou des blessures
graves.
b) Il n’est pas recommandé de polir ou
tronçonner avec cet outil électrique. Vous
risquez de vous exposer à un danger et de vous
blesser si vous utilisez l’outil électrique dans des
tâches pour lesquelles il n’a pas été conçu.
c) N’utilisez pas d’accessoires autres que ceux
conçus spécialement et recommandés par
le fabricant d’outils. Ce n’est pas parce qu’un
accessoire se fixe correctement sur votre outil
que son utilisation en toute sécurité est garantie.
d) La vitesse nominale de l’accessoire doit
être au moins égale à la vitesse maximum
inscrite sur l’outil électrique. Les accessoires
tournant plus vite que leur vitesse nominale
peuvent se casser et voler en éclats.
e) Le diamètre externe et l’épaisseur de
l’accessoire doivent être dans les limites
46
de la capacité de l’outil électrique. Des
accessoires ayant des dimensions autres
ne pourront pas être protégés ni maîtrisés
correctement.
f) L’orifice des meules, flasques, disques
d’appui ou autre accessoire doit s’insérer
parfaitement sur la broche de l’outil. Des
accessoires dont l’orifice central ne correspond
pas au matériel de montage de l’outil tourneront
sans équilibre, vibreront excessivement et
pourront entraîner une perte de contrôle.
g) N’utilisez pas un accessoire endommagé.
Avant chaque utilisation, inspectez les
accessoires : vérifiez que la meule abrasive
n’est pas fissurée ou écaillée, que le disque
d’appui n’est pas fissuré, déchiré ou usé,
que les fils de la brosse métallique ne sont
pas desserrés ou fissurés. Si vous faites
tomber l’outil ou son accessoire, vérifiez
qu’il n’est pas abîmé ou bien remplacez
l’accessoire endommagé. Après avoir vérifié
et posé un accessoire, écartez-vous (ainsi
que les spectateurs) de l’axe de l’accessoire
en rotation et faites tourner l’outil en régime
à vide maximum pendant une minute.
Les accessoires endommagés se brisent
généralement au cours de cette période d’essai.
h) Portez un équipement de protection
individuel. Selon l’application, utilisez un
masque de protection ou des lunettes de
sécurité. Si nécessaire, portez un masque
anti-poussières, des protège-tympans, des
gants et un tablier de protection pouvant
arrêter les particules abrasives ou les
fragments de pièce. Les lunettes de sécurité
doivent pouvoir arrêter les débris volants produits
par les diverses opérations. Le masque antipoussières ou le masque filtrant doivent pouvoir
filtrer les particules produites par l’opération. Une
exposition prolongée à un bruit d’intensité élevée
peut entraîner une perte auditive.
i) Tenez les spectateurs à une distance sûre
de l’espace de travail. Toute personne
pénétrant dans l’espace de travail doit
porter un équipement de protection
individuel. Des fragments provenant de la pièce
de travail ou d’un accessoire cassé peuvent voler
en éclats et blesser les personnes se trouvant
dans la zone immédiate de travail.
j) Tenez l’outil par une surface de prise isolée
uniquement, lorsque vous effectuez une
tâche où l’accessoire de découpe pourrait
toucher un câblage caché ou son propre
cordon d’alimentation. En cas de contact de
l’accessoire de découpe avec un câble sous
FRANÇAIS
tension, les pièces métalliques à découvert de
l’outil électrocuteraient l’utilisateur.
k) Placez le cordon à l’écart de l’accessoire en
rotation. Si vous perdez le contrôle, le cordon
risque d’être coupé ou tiré et votre main ou votre
bras peuvent être happés par l’accessoire en
rotation.
l) Assurez-vous que l’accessoire est
complètement arrêté avant de poser l’outil.
L’accessoire en rotation risque de s’accrocher à
la surface et de vous faire perdre le contrôle de
l’outil.
m) Ne faites pas fonctionner l’outil lorsque vous
le portez contre vous. Un contact accidentel
de l’accessoire en rotation risque d’happer vos
vêtements et d’attirer l’outil vers vous.
n) Nettoyez régulièrement les bouches
d’aération de l’outil. Le ventilateur du moteur
attire la poussière à l’intérieur du carter de
l’outil et une accumulation excessive de poudre
métallique présente un risque électrique.
o) N’utilisez pas l’outil à proximité de
matériaux inflammables. Des étincelles
pourraient enflammer ces matériaux.
p) N’utilisez pas d’accessoires nécessitant un
réfrigérant liquide. L’utilisation d’eau ou d’un
réfrigérant liquide peut entraîner une électrocution
ou un choc électrique.
Causes et prévention du recul
• Le recul est une réaction soudaine de l’outil
lorsque la meule, le disque d’appui, la brosse
ou tout autre accessoire en rotation est coincé
ou happé faisant que l’outil électrique hors de
maîtrise est poussé dans le sens inverse de la
rotation de l’accessoire à l’endroit du blocage.
• Par exemple, si une meule abrasive se trouve
happée ou coincée par la pièce de travail, le
bord de la meule rencontrant le point de blocage
peut percer la surface du matériel faisant que la
meule se soulève ou se dégage. La meule peut
alors s’approcher ou s’éloigner de l’utilisateur,
en fonction du sens de rotation de la meule
à l’endroit du blocage. Les meules abrasives
peuvent aussi se briser dans de telles conditions.
• Le recul est le résultat d’une mauvaise utilisation
de l’outil et/ou de procédures ou conditions
d’utilisation incorrectes. On peut l’éviter en
prenant des précautions adéquates, comme
indiqué ci-dessous :
a) Tenez fermement l’outil électrique, et placez
votre corps et votre bras de manière à
pouvoir résister à la force du recul. Utilisez
toujours la poignée auxiliaire (s’il y en a une)
pour maîtriser au maximum le recul ou le
couple de réaction au démarrage. Par des
mesures de précaution appropriées, l’utilisateur
peut maîtriser les forces de recul et du couple de
réaction.
b) Ne placez jamais votre main à proximité de
l’accessoire en rotation. Celui-ci pourrait être
repoussé contre votre main.
c) Ne vous positionnez pas dans la zone où
l’outil électrique se déplacera en cas de
recul. Le recul propulsera l’outil dans le sens
inverse du mouvement de la meule à l’endroit du
blocage.
d) Redoublez de précaution lorsque vous
travaillez des coins, des bords tranchants,
etc. Évitez de faire rebondir ou s’accrocher
l’accessoire. Les coins, les bords tranchants
ou l’action de rebondir tendent à bloquer
l’accessoire en rotation et à provoquer la perte
de maîtrise ou le recul.
e) N’utilisez pas de lames de scie à chaînes de
sculpteur ou dentées. Ces lames provoquent
fréquemment un recul ou une perte de maîtrise.
AVERTISSEMENTS RELATIFS À
LA SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES AUX
OPÉRATIONS DE MEULAGE
a) Utilisez uniquement les meules
recommandées pour votre outil et le
protecteur conçu pour la meule choisie. Les
meules pour lesquelles l’outil n’a pas été conçu
ne pourront pas être protégées correctement et
se révèleront dangereuses.
b) Le protecteur doit être fixé fermement
sur l’outil et placé en vue d’une sécurité
maximale, de sorte qu’une moindre surface
de meule soit exposée en direction de
l’utilisateur. Le protecteur permet de protéger
l’utilisateur des éclats de meule brisée et d’un
contact accidentel avec la meule.
c) Les meules ne doivent être utilisées que
pour les applications recommandées. Par
exemple : ne procédez pas au meulage avec
le côté de la meule à tronçonner. Les meules
de découpage abrasif sont conçues pour un
meulage périphérique. Exercer une force latérale
sur ces meules peut les briser.
d) Utilisez toujours des flasques pour meule
en bon état, aux dimensions et forme
convenant à la meule sélectionnée. Des
flasques pour meule adéquates soutiennent
la meule, diminuant ainsi la possibilité d’une
rupture de la meule. Les flasques pour meules
47
FRANÇAIS
à tronçonner peuvent être différentes de celles
pour meule abrasive.
e) N’utilisez pas de meules usées provenant
d’outils plus grands. Les meules conçues
pour des outils plus grands ne conviennent pas
à la vitesse supérieure d’un petit outil et risquent
d’éclater.
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
AVERTISSEMENTS RELATIFS À
LA SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES AUX
OPÉRATIONS DE NETTOYAGE À LA
BROSSE MÉTALLIQUE
a) Sachez que la brosse perd des fils
métalliques même pendant une opération
normale. Ne sollicitez pas trop les fils
métalliques en exerçant une force excessive
sur la brosse. Les fils métalliques peuvent
facilement pénétrer les vêtements légers et/ou la
peau.
b) Si l’utilisation d’un protecteur est
recommandée pour le nettoyage à la brosse
métallique, ne laissez pas la meule ou la
brosse métalliques entrer en contact avec le
protecteur. La meule ou la brosse métalliques
peuvent augmenter de diamètre en raison de la
tâche et des forces centrifuges.
ÉTIQUETTES APPOSÉES SUR L’OUTIL
Les pictogrammes suivants sont illustrés sur l’outil :
Lisez le mode d’emploi avant toute
utilisation.
Portez des lunettes de protection
Munissez-vous d’une protection auditive
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Meuleuse d’angle
1 Dispositif de protection
1 Poignée latérale
1 Jeu de brides
1 Clé à ergots
1 Coffret de transport (seulement pour modèles K)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
48
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou une de ses pièces
sous peine de provoquer des dégâts
matériels ou des blessures corporelles.
UTILISATION PRÉVUE
La meuleuse angulaire D28111/D28113(K)/D28130/
D28132C/D28134/D28135(K)/D28139/D28141
à usage industriel est conçue pour un meulage
professionnel sur divers chantiers (chantiers de
construction par exemple). NE L’UTILISEZ PAS
dans un endroit humide ou en présence de liquides
ou de gaz inflammables.
N’utilisez PAS de meules abrasives autres que
celles renforcées à moyeu déporté et des disques à
lamelles.
Cette meuleuse angulaire à usage industriel est
un outil électrique professionnel. Tenez les enfants À
L’ÉCART DE l’outil. Les utilisateurs inexpérimentés
doivent être encadrés lorsqu’ils utilisent cet outil.
1
2
3
4
Interrupteur marche/arrêt
Bouton de blocage de l’arbre
Dispositif de protection
Poignée latérale
D28113(K)/D28130/D28132C/D28135(K)/D28141 - POIGNÉE
LATÉRALE ANTI VIBRATION
La poignée latérale anti vibration assure un surcroît
de confort en absorbant les vibrations générées par
l’outil.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 CARTER PROTECTEUR SANS CLÉ
Le carter protecteur sans clé permet des réglages
rapides pendant l’application pour assurer sa
polyvalence.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 SYSTÈME D’ÉJECTION DE POUSSIÈRE
Le système d’éjection de poussière empêche la
poussière de s’accumuler autour du carter protecteur
et de l’admission du moteur tout en minimisant la
quantité de poussière s’infiltrant dans le carter du
moteur.
FRANÇAIS
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond
à la tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme à
la norme EN 60745; un branchement
à la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
TOUJOURS UTILISER LA FICHE PRESCRITE LORS DU
REMPLACEMENT DU CÂBLE D’ALIMENTATION.
TYPE 11 POUR LA CLASSE II
(ISOLATION DOUBLE) - OUTILS
TYPE 12 POUR LA CLASSE I
CH
(CONDUCTEUR DE TERRE) - OUTILS
EN CAS D’UTILISATION À L’EXTÉRIEUR,
CONNECTER LES OUTILS PORTATIFS À
UN DISJONCTEUR FI.
REMPLACEMENT DU CORDON SECTEUR OU DE LA FICHE
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué adapté pour la puissance
absorbée de cet outil (voir les caractéristiques
techniques).
La section minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
Assemblage et réglage
AVERTISSEMENT : Toujours retirer la
fiche de la prise avant de procéder à
l’assemblage ou au réglage.
MISE EN PLACE ET RETRAIT DU CARTER PROTECTEUR
(FIG. B1 & B2)
D28111/D28139 - CARTER PROTECTEUR AVEC VIS DE
FIXATION (FIG. B1)
• Posez la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers
vous.
• Alignez les fiillets (5) avec les encoches (6).
• Enfoncez le carter protecteur et faites-le tourner
jusqu’à la position souhaitée.
• Serrez bien la vis (7).
• Pour retirer le carter, desserrez la vis.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas l’outil
sans carter protecteur.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 CARTER PROTECTEUR SANS CLÉ (FIG. B2)
• Posez la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers
vous.
• Dévissez le système de blocage (8) et placez le
carter protecteur (3) sur l’outil selon le schéma.
• Alignez les fiillets (5) avec les encoches (6).
• Enfoncez le carter protecteur et faites-le tourner
jusqu’à la position souhaitée.
• Augmentez au besoin la force de blocage en
serrant la vis (9).
• Serrez le dispositif de blocage.
• Pour démonter le carter, dévissez le système de
blocage.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas l’outil
sans carter protecteur.
MONTAGE ET DÉMONTAGE DU DISQUE DE MEULAGE OU DE
TRONÇONNAGE (FIG. C1 & C2)
• Posez la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers
vous.
• Placez correctement la bride intérieure (10) sur
l’arbre (11) comme indiqué (fig.C1).
• Placez le disque (12) sur l’arbre (10). Lorsque
vous placez un disque avec un centre surélevé,
assurez-vous que le centre surélevé (13) est bien
placé face à la bride (10).
• Placez correctement la bride extérieure (14) sur
l’arbre (11) comme indiqué (fig.C2) :
- l’anneau de la bride (14) doit faire face au disque
lorsque vous placez un disque de meulage (A) ;
- l’anneau de la bride (14) doit être placé à
l’opposé de la face du disque lorsque vous
placez un disque de tronçonnage (B).
• Enfoncez le bouton de blocage de l’arbre (2) et
faites tourner l’arbre (11) jusqu’à ce qu’il se bloque.
• Serrez la bride (14) avec la clé à ergots fournie.
• Relâchez le bouton de blocage de l’arbre.
• Pour démonter le disque, desserrez la bride (14)
avec la clé à ergots.
49
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas de
disque endommagé.
MONTAGE DE LA POIGNÉE LATÉRALE (FIG. D)
• Vissez la poignée latérale (4) dans un des trous
(14) à droite et à gauche du boîtier d’engrenage.
MODE D’EMPLOI
•
•
•
•
AVERTISSEMENT :
Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
Assurez-vous que tous les matériaux à
meuler ou à tronçonner sont bien fixés.
Appliquez une force modérée sur l’outil.
N’exercez pas de pression sur les côtés
du disque.
Évitez toute surcharge. Si l’outil chauffe,
laissez-le tourner quelques minutes sans
charge.
AVANT LA MISE EN MARCHE:
• Monter le carter de protection et la meule ou le
disque de tronçonnage adaptés. Ne pas utiliser
de meules ou de disques trop usés.
• Vérifier le montage des flasques intérieur et
extérieur.
• Vérifier si la meule ou le disque tourne dans le
sens des flèches sur l’accessoire et l’outil.
MISE EN MARCHE ET ARRÊT (FIG. A)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur marche/arrêt (1).
• Pour un fonctionnement en continu, avancez
l’interrupteur marche/arrêt à fond.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur. S’il est
en fonctionnement en continu, appuyez sur la
face arrière de l’interrupteur marche/arrêt.
AVERTISSEMENT : Ne mettez pas en
marche et n’arrêtez pas l’outil lorsqu’il est
en charge.
APPLICATIONS MÉTALLIQUES
• En utilisant l’outil pour des applications métal,
assurez-vous qu’un dispositif RCD (Residual
current device – Dispositif de courant résiduel)
est en place afin d’éviter les risques liés aux
poussières métalliques.
• Si le RCD coupe l’alimentation, amenez l’outil à
un technicien agréé DEWALT.
AVERTISSEMENT : Dans des conditions
de travail extrêmes, de la poussière
conductrice peut s’accumuler dans le
boîtier de la machine pour les applications
métal. De ce fait, l’isolation protectrice
de la machine peut se dégrader avec un
risque potentiel d’électrocution.
Pour éviter l’accumulation de poussières métalliques
dans la machine, nous vous recommandons de
nettoyer quotidiennement les fentes de ventilation.
Voir « Entretien ».
UTILISATION DES DISQUES À RABATS
AVERTISSEMENT : Accumulation de
poussière métallique
• Une utilisation extensive des disques à rabats
pour des applications métalliques peut engendrer
un potentiel d’électrocution accru. Pour réduire
ce risque, insérez un RCD avant utilisation et
nettoyez les orifices de ventilation quotidiennement
en les soufflant à l’air comprimé selon les
instructions d’entretien ci-dessous.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : l’utilisation
d’accessoires autres que ceux fournis
par DEWALT peut se révéler dangereuse
car ils n’ont pas été testés sur ce produit.
Afin de réduire le risque de blessure,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT.
Adressez-vous à votre revendeur pour de plus amples
informations sur les accessoires appropriés.
50
FRANÇAIS
ENTRETIEN
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
BALAIS USÉS
Le moteur se coupe automatiquement indiquant
que les balais de charbon sont presque usés et que
l’outil doit bénéficier d’un entretien. Pour changer les
charbons, faire appel à un Service agréé DEWALT.
Confiez votre outil à un réparateur DEWALT agréé.
LUBRIFICATION
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
NETTOYAGE
AVERTISSEMENT : Les fentes d’aération
doivent toujours être dégagées. Nettoyer
régulièrement le boîtier avec un chiffon
doux.
NETTOYAGE DES FENTES DE VENTILATION
Pour éviter l’accumulation de poussières dans la
machine, nous vous recommandons de nettoyer
quotidiennement les fentes de ventilation.
• Débranchez la machine.
• Soufflez de l’air comprimé sec dans les fentes de
ventilation.
• Nettoyez les fentes de ventilation à l’aide d’une
brosse douce ou d’un chiffon sec. N’utilisez pas
d’objets métalliques susceptibles d’endommager
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT,
ou si vous n’en avez plus l’utilité, ne le jetez pas
avec vos déchets domestiques Rendez-le disponible
pour une collecte séparée.
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage
des articles afin de les utiliser à nouveau.
Le fait d’utiliser à nouveau des produits
recyclés permet d’éviter la pollution
environnementale et de réduire la
demande de matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la
collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès du
revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter
et de recycler les produits DEWALT lorsqu’ils ont
atteint la fin de leur cycle de vie. Pour en bénéficier, il
vous suffit de retourner votre produit à un réparateur
agréé qui fera le nécessaire.
Pour connaître l’adresse du réparateur agréé le plus
proche de chez vous, contactez le bureau DEWALT
à l’adresse indiquée dans ce manuel. Vous pourrez
aussi trouver une liste des réparateurs agréés de
DEWALT et de plus amples détails sur notre service
après-vente sur le site Internet à l’adresse suivante :
www.2helpU.com
les pièces internes.
Protection de l’environnement
Collecte séparée. Ce produit ne doit pas
être jeté avec les déchets domestiques
normaux.
51
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou
le Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12
mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service
après-vente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à
notre discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une
liste de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés
sur le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
52
I TA L I A N O
SMERIGLIATRICE ANGOLARE D28111/
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/
D28135(K)/D28139/D28141
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni
tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
V
Potenza assorbita
W
Velocità a vuoto
min-1
Diametro mola/disco mm
Larghezza albero
Peso
kg
D28111
230
850
10.000
115
M14
2,1
Fusibili:
Modelli da 230 V
D28113(K)
230
900
10.000
115
M14
2,1
D28130
230
900
10.000
125
M14
2,2
D28132C
230
1.200
10.000
125
M14
2,5
D28134
230
1.100
10.000
125
M14
2,2
D28135(K)
230
1.400
10.000
125
M14
2,5
D28139
230
850
10.000
125
M14
2,1
D28141
230
1.400
9.000
150
M14
2,6
10 A
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di gravità di
ciascuna indicazione. Leggere il manuale e prestare
attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca decesso o infortuni
gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare decesso o
infortuni gravi.
Dichiarazione CE di conformità
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
DEWALT dichiara che questi elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/EC (until
28.December 2009); 2006/42/EC (from 29.December
2009); 2004/108/EC; 2006/95/EC; EN60745-1;
EN60745-2-3; EN55014-1:2000 +A1:2001
+A2:2002; EN55014-2:1997 +A1:2001; EN61000-32:2006; EN61000-3-3:1995 +A1:2001+ A2:2005.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare infortuni di
entità lieve o moderata.
ATTENZIONE: se utilizzato senza il
simbolo di avvertenza per la sicurezza,
indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può
provocare danni alle proprietà.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Pericolo d’incendio.
53
I TA L I A N O
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente manuale.
LpA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza sonora)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141
90
89
90
89
89
91
89
91
5
3
3
3
3
3
3
3
101
100
101
100
100
102
100
102
5
3
3
3
3
3
3
3
Valori totali relativi alla vibrazione (somma vettoriale triassiale) determinati in base allo standard EN 60745:
Valore accelerazione
m/s²
5,3
7,0
6,0
4,6
7,0
5,2
5,1
RMS ponderata
m/s²
10,8
11,7
10,0
7,7
9,6
9,4
7,4
Incertezza K
I valori di emissione delle vibrazioni dichiarati sono
stati misurati secondo un metodo di rilevazione
standard, e possono essere usati per confrontare fra
loro due utensili.
I valori di emissione delle vibrazioni dichiarati possono
essere inoltre usati per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: i valori di emissione
delle vibrazioni durante l’uso effettivo
dell’elettroutensile possono differire
dai valori dichiarati, a seconda delle
condizioni in cui viene usato tale utensile.
Questo potrebbe portare a importanti
sottostime dell’esposizione nei casi in cui
l’utensile venisse usato regolarmente in
tali condizioni.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni
sperimentate durante un dato periodo di lavoro deve
tenere conto anche delle volte in cui l’utensile viene
spento, dei momenti in cui è inattivo e dei tempi di
accensione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il livello di
esposizione in un dato periodo di lavoro.
Direttore tecnico e per lo sviluppo dei prodotti
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Germania
07/2007
54
5,7
9,7
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali, leggere il manuale di
istruzioni.
Regole generali per la sicurezza
AVVERTENZA! Leggere tutte le
avvertenze per la sicurezza e tutte
le istruzioni. La mancata osservanza di
tutte le istruzioni indicate di seguito può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni personali gravi.
CONSERVATE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTO FUTURO.
Il termine “elettroutensile” nelle avvertenze elencate
di seguito fa riferimento sia agli utensili alimentati da
rete (tramite filo) sia agli utensili alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere pulito e ben illuminato
l’ambiente di lavoro. Gli ambienti disordinati
o bui favoriscono gli incidenti.
b) Non utilizzare elettroutensili in atmosfere
esplosive, ad esempio in presenza di
liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli
elettroutensili creano scintille che possono
provocare l’accensione di polvere e fumi.
c) Tenere lontani i bambini e i presenti
durante l’uso di un elettroutensile. Le
distrazioni possono provocare la perdita di
controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono
essere adatte alla presa di rete. Mai
modificare in alcun modo la spina. Non
utilizzare adattatori con gli elettroutensili
con collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese
appropriate.
I TA L I A N O
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Non abusare del cavo. Evitare di utilizzare
il cavo per spostare, tirare o scollegare
l’elettroutensile. Tenere il cavo al riparo da
calore, olio, spigoli e parti in movimento.
Se il cavo è danneggiato o impigliato, aumenta
il rischio di scosse elettriche.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio di
scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto ad
ambienti esterni.
f) Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un salvavita
riduce i rischi di shock elettrico.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buonsenso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’influenza di droghe, alcool o medicinali.
Un attimo di disattenzione durante l’uso di
elettroutensili può provocare gravi infortuni.
b) Usare equipaggiamento per la protezione
antinfortunistiche. Indossare sempre una
protezione per gli occhi. L’uso di protezioni
antinfortunistiche quali mascherine per la
polvere, scarpe antiscivolo, elmetti o cuffie
protettive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia nella posizione OFF prima di
connettere la fonte di corrente e/o il
blocco batteria, afferrare o trasportare
il dispositivo. Se gli elettroutensili vengono
trasportati tenendo il dito sull’interruttore o
collegati alla rete elettrica con l’interruttore nella
posizione ON, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli di
regolazione. Un chiavistello o chiave fissati su
una parte rotante dell’elettroutensile possono
provocare infortuni.
e) Non perdere l’equilibrio. Mantenere
costantemente i piedi per terra e un
corretto equilibrio. In questo modo si ottiene
un maggiore controllo sull’elettroutensile nelle
situazioni impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in
movimento.
g) Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. L’uso di questi
dispositivi può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione. Se
si utilizza l’elettroutensile corretto alla velocità
per cui è stato progettato, è possibile eseguire
il lavoro in modo migliore e più sicuro.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile che non
possa essere controllato con l’interruttore è
pericoloso e deve essere riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con lo strumento e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
e) Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi siano
errori di allineamento o grippaggio delle
parti in movimento, parti rotte e altre
situazioni che potrebbero influire sull’uso
dell’elettroutensile. In caso di danni,
riparare l’elettroutensile prima dell’uso.
Molti incidenti sono provocati da elettroutensili
su cui non è stata effettuata la corretta
manutenzione.
f) Mantenere l’affilatura e la pulizia degli
strumenti di taglio. La manutenzione corretta
degli strumenti di taglio e l’uso con dispositivi
di taglio correttamente affilati, riducono le
probabilità di grippaggio e facilitano il controllo.
55
I TA L I A N O
g) Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
ULTERIORI REGOLE SPECIFICHE PER
LA SICUREZZA
Istruzioni di sicurezza per tutte le
operazioni
a) Il presente elettroutensile è progettato per
fungere da mola, smerigliatrice, spazzola
metallica. Leggere tutte le avvertenze
sulla sicurezza, le istruzioni le illustrazioni
e le specifiche allegate al presente
elettroutensile. La mancata osservanza di tutte
le istruzioni indicate di seguito può provocare
scosse elettriche, incendi e/o lesioni personali
gravi.
b) Si consiglia di non effettuare operazioni
di lucidatura o taglio con il presente
elettroutensile. Operazioni diverse da quelle
previste per l’elettroutensile possono essere
pericolose e possono causare lesioni personali.
c) Non utilizzare accessori non progettati
e raccomandati specificatamente dal
produttore. Il fatto che un accessorio possa
essere collegato all’elettroutensile non garantisce
la sicurezza dell’operazione.
d) La velocità stimata dell’accessorio deve
essere almeno pari alla velocità massima
segnalata sull’elettroutensile. Gli accessori
con velocità superiori alla velocità stimata
possono rompersi e schizzare dappertutto.
e) Il diametro esterno e lo spessore
dell’accessorio devono essere compresi
nella capacità dell’elettroutensile. Accessori
di dimensioni non adatte non possono essere
adeguatamente controllati o protetti.
f) Le dimensioni dell’albero dei dischi, delle
flangie, dei cuscinetti di sostegno o di
qualsiasi altro accessorio devono adattarsi
perfettamente all’asse dell’elettroutensile.
Gli accessori con fori che non corrispondono alle
dimensioni della minuteria metallica di montaggio
56
dell’elettroutensile saranno sbilanciati, vibreranno
in maniera eccessiva e potrebbero far perdere il
controllo.
g) Non utilizzare accessori danneggiati.
Prima dell’uso ispezionare gli accessori
per individuare schegge e crepe nel disco
abrasivo, rotture e segni di usura eccessiva
nei cuscinetti di sostegno, fili sciolti o
spezzati nella spazzola metallica. In caso di
caduta dell’elettroutensile o dell’accessorio,
verificare eventuali danni o installare un
accessorio non danneggiato. Dopo aver
controllato e installato un accessorio,
allontanarsi e far allontanare i presenti
dal piano di rotazione dell’accessorio e
accendere l’elettroutensile alla velocità
massima a vuoto per un minuto.
Generalmente, gli accessori danneggiati si
rompono durante questo controllo.
h) Indossare le protezioni antinfortunistiche.
A seconda dell’applicazione utilizzata,
utilizzare protezione facciale, mascherine o
occhiali di protezione. Nei casi appropriati
indossare la mascherina antipolvere, le
cuffie protettive, guanti e grembiule in
grado di trattenere piccoli frammenti abrasi.
La protezione per gli occhi deve essere in
grado di trattenere il materiale generato dalle
diverse operazioni. La mascherina antipolvere o
il respiratore devono essere in grado di filtrare
le particelle di polvere create dalla lavorazione.
La prolungata esposizione a rumore ad alta
intensità può causare la perdita dell’udito.
i) Tenere i presenti a distanza di sicurezza
dall’ambiente di lavoro. Chiunque entri
nell’ambiente di lavoro deve indossare
l’attrezzatura di sicurezza. I frammenti del
materiale lavorato o di un accessorio andato
in pezzi possono volare via e provocare danni
anche oltre l’area più vicina all’operazione.
j) Quando si eseguono operazioni in cui
l’accessorio di taglio può entrare in contatto
con fili nascosti o con il cavo elettrico
tenere l’elettroutensile esclusivamente dalle
impugnature, che sono isolate. Il contatto tra
l’accessorio di taglio e un filo “in tensione” può
mettere “in tensione” le parti metalliche esposte e
causare uno shock elettrico all’operatore.
k) Tenere il cavo a distanza dall’accessorio
rotante. Se si perde il controllo dell’utensile, il
cavo può essere tagliato o restare impigliato e
trascinare la mano o il braccio dell’operatore
nell’accessorio rotante.
I TA L I A N O
l) Non lasciare mai l’elettroutensile prima che
l’accessorio si sia fermato completamente.
L’accessorio rotante potrebbe far presa sulla
superficie e trascinare l’elettroutensile fuori dal
controllo dell’operatore.
m) Non accendere l’elettroutensile mentre
lo si trasporta. Un contatto accidentale
con l’accessorio rotante potrebbe impigliare
i vestiti e far penetrare l’accessorio nel corpo
dell’operatore.
n) Pulire regolarmente gli sfiatatoi
dell’elettroutensile. La ventola del motore
trascina la polvere all’interno dell’utensile e un
accumulo eccessivo di polvere di metallo può
provocare scosse elettriche.
o) Non accendere l’elettroutensile vicino a
materiali infiammabili. Le scintille potrebbero
dar fuoco a tali materiali.
p) Non utilizzare accessori che richiedono
refrigeranti liquidi. L’uso di acqua o di altri
refrigeranti liquidi potrebbe provocare shock o
morte per scossa elettrica.
Cause e prevenzione di contraccolpi
• Un contraccolpo è una reazione improvvisa a un
disco girevole, un cuscinetto di sostegno, una
spazzola pinzati o impigliati, oppure a qualsiasi
altro accessorio che a turno fanno sì che
l’elettroutensile, senza controllo, sia forzato nella
direzione opposta della rotazione dell’accessorio
al punto di blocco.
• Ad esempio, se un disco abrasivo è impigliato o
pinzato da un pezzo in lavorazione, il bordo del
disco che sta entrando nel punto di pinzatura
può entrare nella superficie del materiale
causando il sollevamento o la fuoriuscita del
disco. Il disco può saltare verso l’operatore o
in direzione opposta, in base alla direzione del
movimento del disco al punto di contatto. In
queste condizioni i dischi abrasivi possono anche
rompersi.
• Il contraccolpo è la conseguenza di un utilizzo
scorretto e/o di procedure o condizioni di lavoro
non adatte, e può essere evitato prendendo le
seguenti precauzioni:
a) Mantenere una presa salda
dell’elettroutensile e posizionare il corpo e
le braccia in modo da resistere alle forze del
contraccolpo. Utilizzare sempre le maniglie
aggiuntive dell’utensile, se in dotazione, per
avere il massimo controllo del contraccolpo
o della reazione della forza rotatoria durante
l’accensione. Con le necessarie precauzioni,
la reazione della forza di rotazione e la forza del
contraccolpo possono essere controllate.
b) Non avvicinare mai le mani all’accessorio
girevole. L’accessorio potrebbe causare
contraccolpi sulle mani.
c) Non posizionare il corpo nella zona dove
l’elettroutensile, in caso di contraccolpo,
potrebbe muoversi. Il contraccolpo potrebbe
spingere l’utensile nella direzione opposta al
movimento del disco nel punto in cui è impigliato.
d) Prestare particolare attenzione quando
vengono lavorati angoli, bordi taglienti
ecc. Evitare di far rimbalzare e impigliare
l’accessorio. Angoli, bordi taglienti o il rimbalzo
tendono ad impigliare l’accessorio girevole e
causano perdite di controllo o contraccolpi.
e) Non collegare lame di sega a catena per
legno o lame per sega dentate. Alcune lame
provocano frequenti contraccolpi e perdite di
controllo.
Avvertenze per la sicurezza
specifiche per operazioni di molatura
a) Utilizzare solo i dischi raccomandati per
l’elettroutensile e la protezione specifica
per il disco scelto. I dischi diversi da quelli
previsti per l’elettroutensile non possono essere
controllati adeguatamente, di conseguenza non
sono sicuri.
b) La protezione deve essere attentamente
fissata all’elettroutensile e posizionata
al livello massimo di sicurezza, in modo
che resti esposta verso l’operatore una
superficie minima del disco. La protezione
aiuta a proteggere l’operatore dai frammenti di un
disco rotto e dal contatto accidentale con il disco
stesso.
c) I dischi devono essere utilizzati solo per
le applicazioni indicate. Per esempio, non
molare con la parte laterale di un disco da
taglio. I dischi da taglio abrasivi sono pensati per
una molatura periferica. Le forze laterali applicate
a tali dischi potrebbero farli andare in pezzi.
d) Utilizzare sempre flangie intatte, della
dimensione e della forma adatte al disco
prescelto. Le flangie adatte sostengono il disco,
riducendo così la possibilità di una rottura. Le
flangie per i dischi da taglio potrebbero essere
diverse da quelle per
i dischi da molatura.
e) Non utilizzare dischi usurati di altri
elettroutensili più grandi. I dischi di
elettroutensili più grandi non sono adatti alla
maggiore velocità di un utensile più piccolo e
potrebbero esplodere.
57
I TA L I A N O
Avvertenze di sicurezza specifiche
per operazioni di spazzolatura
a) Fare attenzione alle setole metalliche che
vengono lanciate dalla spazzola persino
durante il normale utilizzo. Non forzare
troppo i fili di metallo esercitando peso
eccessivo sulla spazzola. Le setole metalliche
possono penetrare facilmente nei vestiti leggeri
e/o nella pelle.
b) Se per la spazzolatura è consigliata una
protezione, accertarsi che il disco metallico
o la spazzola non interferisca con la
protezione. Il diametro della spazzola o del disco
metallico può espandersi a causa delle forze
centrifughe e del lavoro.
ETICHETTE SULL’ELETTROUTENSILE
Sull’elettroutensile sono presenti le seguenti
immagini:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Indossare occhiali protettivi.
Descrizione (fig. A)
AVVERTENZA: mai alterare
l’elettroutensile o le sue parti.
Diversamente, si potrebbero provocare
danni o infortuni.
USO PREVISTO
La mola angolare per uso industriale D28111/
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141 è studiata per applicazioni
professionali in ambienti di lavoro diversi (per esempio
cantieri). NON utilizzare sul bagnato o in presenza di
liquidi o gas infiammabili.
NON utilizzare dischi per molatura diversi dai dischi a
centro depresso e dai dischi lamellari.
Le mole angolari per uso industriale sono
elettroutensili professionali. NON lasciare
l’utensile alla portata dei bambini. È necessaria
una supervisione quando l’utensile è usato da
personale inesperto.
1
2
3
4
Interruttore acceso/spento
Blocca-albero
Riparo
Impugnatura laterale
Indossare una protezione per le orecchie.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Smerigliatrice angolare
1 Riparo
1 Impugnatura laterale
1 Gruppo flangia
1 Chiave a due naselli
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28135(K)/D28141 IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONI
L’impugnatura laterale garantisce un maggior confort
assorbendo le vibrazioni causate dall’elettroutensile.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 PROTEZIONE AUTOSERRANTE
La protezione autoserrante consente una rapida
regolazione durante il lavoro, aumentando la versatilità
dell’elettroutensile.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 SISTEMA DI EMISSIONE DELLE POLVERI
Il sistema di emissione delle polveri, previene l’accumulo
della polvere intorno alla protezione e all’apertura di
ingresso del motore e riduce al minimo la quantità di
polvere che entra nel carter del motore.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio
a disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
58
I TA L I A N O
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 60745, perciò non è richiesta
la messa a terra.
CH
PER LA SOSTITUZIONE DEL CAVO DI
ALIMENTAZIONE, UTILIZZARE SEMPRE
LA SPINA DI TIPO PRESCRITTO.
TIPO 11 PER LA CLASSE II
(DOPPIO ISOLAMENTO) - UTENSILI ELETTRICI
TIPO 12 PER LA CLASSE I
(MESSA A TERRA) - UTENSILI ELETTRICI
CH
GLI APPARECCHI PORTATILI, UTILIZZATI
IN AMBIENTE ESTERNO, DEVONO ESSERE COLLEGATI AD UN INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE.
SOSTITUZIONE DEL CAVO O DELLA SPINA
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà
essere di tipo omologato e di dimensione idonee a
garantire l’alimentazione elettrica dell’apparecchio
(vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione
minima del conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un
avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
AVVERTENZA: Prima di effettuare il
montaggio o la regolazione disinserire
sempre la spina dalla presa di
alimentazione.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA PROTEZIONE
(FIG. B1 & B2)
D28111/D28139 - PROTEZIONE CON VITE DI FISSAGGIO
(FIG. B1)
• Collocare la smerigliatrice angolare su un piano,
con l’alberino rivolto verso l’alto.
• Allineare le linguette (5) alle fessure (6).
• Spingere in basso la protezione e ruotarla in
posizione.
• Stringere saldamente la vite (7).
• Per rimuovere la protezione allentare la vite.
AVVERTENZA: Non usare mai
l’elettroutensile senza la protezione.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 PROTEZIONE AUTOSERRANTE (FIG. B2)
• Collocare la smerigliatrice angolare su un piano,
con l’alberino rivolto verso l’alto.
• Sbloccare il fermo di bloccaggio (8) e tenere la
protezione (3) sopra l’elettroutensile, come illustrato.
• Allineare le linguette (5) alle fessure (6).
• Spingere in basso la protezione e ruotarla in
posizione.
• Se necessario, aumentare la forza di bloccaggio
serrando la vite (9).
• Stringere il fermo di bloccaggio.
• Per togliere la protezione, sbloccare il fermo
di bloccaggio.
AVVERTENZA: Non usare mai
l’elettroutensile senza la protezione.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA MOLA O DEL DISCO DA
TAGLIO (FIG. C1 & C2)
• Mettere la smerigliatrice angolare su un piano,
con la protezione rivolta verso l’alto.
• Inserire correttamente la flangia interna (10)
sull’alberino (11) (fig. C1).
• Collocare il disco (12) sulla flangia (10). Se la mola
o il disco sono sollevati al centro, accertare che
l’area in rilievo (13) sia rivolta verso la flangia (10).
• Avvitare la flangia esterna (14) sull’alberino (11)
(fig. C2):
- quando si installa una mola (A), l’anello della
flangia (14) deve essere rivolto verso la mola;
- quando si installa un disco da taglio (B),
l’anello della flangia (14) deve essere rivolto in
direzione opposta al disco.
• Premere il fermo dell’alberino (2) e ruotare
l’alberino (11) fino a che non si blocca in posizione.
• Serrare la flangia (14) utilizzando la chiave a due
naselli in corredo.
59
I TA L I A N O
• Rilasciare il fermo dell’alberino.
• Per togliere la mola o il disco, allentare la flangia
(14) usando la chiave a due naselli.
AVVERTENZA: Non usare un disco o
una mola danneggiati.
MONTAGGIO DELL’IMPUGNATURA LATERALE (FIG. D)
• Avvitare saldamente l’impugnatura laterale (4) in
uno dei fori (14) ricavati su entrambi i lati della
scatola ingranaggi.
ISTRUZIONI PER L’USO
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertare di avere bloccato in posizione
tutti i materiali da smerigliare o tagliare.
• Esercitare solo una leggera pressione
sull’utensile. Non esercitare pressioni
laterali sul disco o la mola.
• Evitare carichi eccessivi. Se l’elettroutensile
si riscalda, lasciarlo girare a vuoto per
qualche minuto.
Prima del funzionamento:
• Applicare la difesa e la mola o il disco da taglio.
Non utilizzare mole o dischi eccessivamente
usurati.
• Assicurarsi che la flangia interna e la flangia
esterna siano montate correttamente.
• Verificare che il disco o la mola girino nel senso
delle frecce riportate sull’accessorio stesso e
sull’apparecchio.
LAVORAZIONI DI METALLI
• Utilizzando l’elettroutensile su metalli, verificare
di aver inserito un dispositivo di corrente residua
(RCD) per evitare rischi correlati allo sfrido metallico.
• Qualora l’elettroutensile fosse spento dal
dispositivo RCD, portarlo presso un centro di
riparazioni autorizzato DEWALT.
AVVERTENZA: !In condizioni operative
estreme, lavorando con i metalli è
possibile che si verifichi un accumulo di
polvere conduttiva all’interno del corpo
macchina.
Tale accumulo può causare un degrado
dell’isolamento di protezione della
macchina, con conseguente rischio
potenziale di scosse elettriche.
Per evitare l’accumulo di sfrido metallico nella
macchina, si consiglia di pulire giornalmente
le fessure di ventilazione. Vedere la sezione
„Manutenzione“.
UTILIZZO DEI DISCHI LAMELLARI
AVVERTENZA: Attenzione: accumulo di
polvere metallica
• Un costante utilizzo di dischi lamellari su metalli
può aumentare i rischi di scosse elettriche. Per
ridurre tale rischio, inserire un dispositivo RCD
(dispositivo di sicurezza a corrente residua) e
pulire quotidianamente le aperture di ventilazione
con un getto d’aria compressa asciutta, seguendo
le istruzioni di manutenzione riportate di seguito.
Accessori opzionali
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO (FIG. A)
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore
acceso/spento (1).
• Per il funzionamento in continuo, spingere
l’interruttore completamente in avanti.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Per fermare l’elettroutensile in funzionamento
continuo, premere il lato posteriore dell’interruttore.
AVVERTENZA: Non accendere o
spegnere l’elettroutensile mentre è sotto
carico.
60
AVVERTENZA: poiché non sono stati
testati con il prodotto, l’uso di accessori
diversi da quelli offerti da DEWALT con lo
strumento potrebbe essere pericoloso.
Per ridurre il rischio di lesioni, si consiglia
di utilizzare insieme al prodotto soltanto
accessori raccomandati da DEWALT.
I TA L I A N O
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
MANUTENZIONE
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo
a manutenzione periodica.
SPAZZOLE USURATE
Il motore si spegnerà automaticamente con
l’indicazione che le spazzole di carbone sono
prossime ad usurarsi e che l’elettroutensile deve
essere sottoposto a manutenzione. Le spazzole di
carbone non possono essere sostituite dall’utente.
Affidare l’elettroutensile ad un centro di riparazioni
autorizzato DEWALT.
LUBRIFICAZIONE
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
PULITURA
AVVERTENZA: Tenere libere le feritoie di
ventilazione e pulire l’esterno dell’utensile
periodicamente con un panno morbido.
PULIZIA DELLE FESSURE DI VENTILAZIONE
Per evitare l’accumulo di polvere all’interno della
macchina, si consiglia di pulire giornalmente le
fessure di ventilazione.
• Scollegare la spina dalla presa di alimentazione.
• Utilizzare un getto d’aria compressa asciutta per
pulire le fessure di ventilazione.
• Pulire le fessure di ventilazione utilizzando una
spazzola morbida o un panno asciutto.
Non utilizzare oggetti metallici che potrebbero
danneggiare le parti interne.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto oppure
di disfarsene in quanto non più necessario, non
dovrà essere smaltito con i normali rifiuti domestici.
Smaltire il prodotto tramite raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti
e imballaggi usati, consente il riciclaggio
e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare
i materiali riciclati aiuta a prevenire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la raccolta
differenziata di elettrodomestici possono essere
disponibili presso i punti di raccolta municipali o
presso il rivenditore, al momento dell’acquisto di un
nuovo prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la
raccolta differenziata e la possibilità di riciclare i
prodotti DEWALT che hanno esaurito la loro durata
in servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il
prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato
della raccolta per conto dell’azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede DEWALT locale, presso il recapito
indicato in questo manuale. Altrimenti, un elenco
completo di tutti i tecnici autorizzati DEWALT e
i dettagli completi sui contatti e i servizi postvendita sono disponibili su Internet alla pagina:
www.2helpU.com
61
I TA L I A N O
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei primi
12 mesi dalla data di acquisto sarà effettuata
gratuitamente da parte del Centro Assistenza
autorizzato su presentazione della prova di
acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche
di funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per ottenere
l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più
vicino (si prega di consultare il retro del presente
manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo
di dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
62
NEDERLANDS
HAAKSE SLIJPER D28111/D28113(K)/
D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling en
innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Schijfdiameter
Spindelmaat
Gewicht
V
W
min-1
mm
Zekeringen:
230 V machines
kg
D28111
230
850
10.000
115
M14
2,1
D28113(K)
230
900
10.000
115
M14
2,1
D28130
230
900
10.000
125
M14
2,2
D28132C
230
1.200
10.000
125
M14
2,5
D28134
230
1.100
10.000
125
M14
2,2
D28135(K)
230
1.400
10.000
125
M14
2,5
D28139
230
850
10.000
125
M14
2,1
D28141
230
1.400
9.000
150
M14
2,6
10 A
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor
elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en
op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot de
dood of ernstige verwondingen.
EG-Verklaring van overeenstemming
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines
in overeenstemming zijn met:98/37/EC (until
28.December 2009); 2006/42/EC (from 29.December
2009); 2004/108/EC; 2006/95/EC; EN60745-1;
EN60745-2-3; EN55014-1:2000 +A1:2001
+A2:2002; EN55014-2:1997 +A1:2001; EN61000-32:2006; EN61000-3-3:1995 +A1:2001+ A2:2005.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot kleine
of matige verwondingen.
VOORZICHTIG: Indien gebruikt zonder
het veiligheidsalarmsignaal wijst dit op
een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
schade aan eigendommen.
Duidt op het risico op een elektrische
schok.
Brandgevaar.
63
NEDERLANDS
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
LpA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheid geluidsdruk)
LWA (akoestische kracht)
KWA (onzekerheid
akoestische kracht)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141
90
89
90
89
89
91
89
91
5
3
3
3
3
3
3
3
101
100
101
100
100
102
100
102
dB(A)
5
3
3
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald conform EN 60745:
5,3
7,0
6,0
Gewogen RMS acceleratiewaarde m/s²
m/s²
10,8
11,7
10,0
Onzekerheid K
De aangegeven trillingsemissie is gemeten in
overeenstemming met een standaardtestmethode
en kan worden gebruikt om het ene gereedschap te
vergelijken met een ander.
De aangegeven trillingsemissie kan ook
worden gebruikt in een voorafgaande
blootstellingsbeoordeling.
WAARSCHUWING: De trillingsemissie
tijdens het eigenlijke gebruik van het
elektrisch gereedschap kan verschillen
van de aangegeven waarde afhankelijk
van de wijze waarop het gereedschap
wordt gebruikt. Dit zou kunnen leiden
tot een merkelijke onderschatting van
de blootstelling als het gereedschap
regelmatig op zo’n manier wordt gebruikt.
Een schatting van de blootstelling aan trillingen
ervaren tijdens een bepaalde werkperiode moet
ook rekening houden met de perioden wanneer het
gereedschap uitgeschakeld is, en als het gewoon
draait zonder te werken bovenop de opstarttijd.
Dit kan het blootstellingsniveau aanzienlijk verlagen
gezien over de hele werkperiode.
Directeur Techniek en productontwikkeling
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11D-65510,
Idstein, Duitsland
07/2007
64
3
3
3
3
3
4,6
7,7
7,0
9,6
5,2
9,4
5,1
7,4
5,7
9,7
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsels te verminderen, lees de
handleiding met instructies.
Algemene veiligheidsregels
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet-naleven van alle
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot elektrische schok, brand en/of ernstig
letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
VOOR LATER GEBRUIK.
De term “elektrisch gereedschap” in alle onderstaande
waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch
gereedschap met netvoeding (met snoer) of
accugedreven (snoerloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere plekken
vragen om ongelukken.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
in een explosieve omgeving, zoals in de
buurt van brandbare vloeistoffen, gassen
of stof. Elektrisch gereedschap creëert
vonken die het stof of de dampen kunnen
doen ontbranden.
c) Houd kinderen en toeschouwers op een
afstand tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
controleverlies.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker op geen enkele manier aan.
Gebruik geen verloopstekkers met geaard
elektrisch gereedschap. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
NEDERLANDS
verminderen het risico op elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlaktes zoals pijpen, radiatoren,
ovens en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico op elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of water. Water dat in elektrisch
gereedschap terechtkomt, verhoogt het risico
op een elektrische schok.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om het elektrische
gereedschap te dragen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico op een elektrische schok.
e) Als u elektrisch gereedschap buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer
dat geschikt is voor gebruik in open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor
gebruik in open lucht vermindert het risico op
een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrisch
gereedschap gebruikt. Gebruik geen
elektrisch gereedschap als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van
elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstige
lichamelijke verwondingen.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand “uit” is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
gereedschap aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische gereedschap
kan tot lichamelijke verwondingen leiden.
e) Reik niet te ver. Behoud voortdurend uw
evenwicht en balans. Hierdoor bewaart u
in onverwachte omstandigheden een betere
controle over het elektrische gereedschap.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt
van bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg dan
dat deze aangesloten zijn en op de juiste
manier gebruikt worden. Het gebruik van
deze voorzieningen kan stofgerelateerde
gevaren verminderen.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het elektrische gereedschap
niet. Gebruik het juiste elektrische
gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap zal het karwei
beter en veiliger klaren aan de snelheid
waarvoor het ontworpen werd.
b) Gebruik het elektrische gereedschap
niet als de schakelaar het niet in- en
uitschakelt. Elk elektrisch gereedschap dat
niet met de schakelaar bediend kan worden, is
gevaarlijk en moet hersteld worden.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires wijzigt of
elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar ongebruikt elektrisch
gereedschap buiten het bereik van
kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
gereedschap of met deze instructies het
elektrische gereedschap niet gebruiken.
Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrisch gereedschap.
Controleer op foutuitlijning of vastlopen
van beweegbare delen, gebroken
onderdelen of een andere omstandigheid
die de werking van het elektrische
65
NEDERLANDS
gereedschap kan beïnvloeden. Als het
elektrische gereedschap beschadigd
is, laat dit dan herstellen alvorens het
te gebruiken. Veel ongelukken worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrisch gereedschap.
f) Houd snijwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden snijwerktuigen met
scherpe snijkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies, en houdt daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou een
gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen hebben.
5) ONDERHOUDSBEURT
a) Laat uw elektrische gereedschap
onderhouden door een erkende
onderhoudsmonteur die alleen identieke
vervangingsonderdelen gebruikt. Dit
handhaaft de veiligheid van het elektrische
gereedschap.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSREGELS
Veiligheidsinstructies voor alle
werkzaamheden
a) Dit elektrische werktuig is bedoeld om te
slijpen, schuren en (staal)borstelen. Lees
alle bij dit elektrische werktuig behorende
veiligheidswaarschuwingen, instructies,
illustraties en specificaties. Het niet naleven
van alle onderstaande instructies kan leiden tot
een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.
b) Polijsten en frezen worden niet aanbevolen
met dit elektrische werktuig. Dit elektrische
werktuig gebruiken voor werk waarvoor het niet
was bedoeld, kan gevaarlijk zijn en leiden tot
letsels.
c) Gebruik geen hulpstukken die niet speciaal
door de fabrikant worden vervaardigd of
aangeraden. Dat een hulpstuk op uw elektrische
werktuig kan worden bevestigd, garandeert nog
geen veilig gebruik.
d) Het nominale toerental van het hulpstuk
moet minimaal gelijk zijn aan de maximum
snelheid die op het elektrische werktuig
staat aangegeven. Hulpstukken die gebruikt
worden op een snelheid hoger dan het nominale
toerental kunnen kapot gaan en uit elkaar vliegen.
66
e) De buitenste diameter en de dikte
van het hulpstuk moeten binnen de
capaciteitsgrenzen van het elektrische
werktuig liggen. Hulpstukken die niet de juiste
maten hebben, kunnen niet veilig
gebruikt worden.
f) De asmaat van schijven, flenzen,
steunschijven en andere hulpstukken moet
overeenstemmen met de spindelmaat
van het elektrische werktuig. Hulpstukken
zonder as-uitsparing die niet op de juiste manier
gemonteerd kunnen worden, zullen uit balans
raken, overmatig trillen en kunnen controleverlies
tot gevolg hebben.
g) Gebruik geen beschadigde hulpstukken.
Controleer hulpstukken voor elk gebruik:
schuurschijven op splinters en barsten,
steunschijven op barsten, scheuren en
overmatige slijtage, staalborstels op losse
of gespleten draden. Als u het elektrisch
werktuig of een hulpstuk laat vallen,
controleer dan of het niet beschadigd
is. Nadat u een hulpstuk gecontroleerd
en gemonteerd heeft, zorg dan dat u
en eventuele omstanders op een veilige
afstand van het draaiingsvlak van het
werktuig staan, en laat het elektrische
werktuig één minuut onbelast op maximale
snelheid draaien. Beschadigde hulpstukken
vallen normaal gesproken uit elkaar tijdens deze
testperiode.
h) Draag persoonlijke veiligheidsuitrusting.
Afhankelijk van de werking, dient u
gezichtsbescherming, oogbescherming of
een veiligheidsbril te dragen. Draag, indien
nodig, een stofmasker, gehoorbescherming,
handschoenen en een overall die geschikt
zijn om kleine schurende of rondvliegende
deeltjes tegen te houden. De oogbeschermer
moet in staat zijn om rondvliegende deeltjes
tegen te houden die het gevolg zijn van
uiteenlopende werkzaamheden. Het stofof gasmasker dient kleine stofdeeltjes die
vrijkomen bij het gebruik van het werktuig te
filteren. Langdurige blootstelling aan lawaai kan
gehoorbeschadiging veroorzaken.
i) Houdt omstanders op een veilige afstand
van uw werkplek. Iedereen die zich op de
werkplek bevindt, dient een persoonlijke
veiligheidsuitrusting te dragen. Delen van
het werkstuk of van een defect hulpstuk kunnen
wegvliegen en ook letsel veroorzaken op enige
afstand van de werkplek.
j) Houdt het elektrische werktuig alleen vast
bij de geïsoleerde handgrepen wanneer u
het gebruikt op een wijze waarbij verborgen
NEDERLANDS
draden of de snoer van het werktuig
geraakt zouden kunnen worden. Wanneer
een hulpstuk een stroomdraad raakt kunnen de
metalen delen van het elektrische werktuig onder
stroom komen te staan en kan de gebruiker een
schok krijgen.
k) Zorg dat het snoer niet in de buurt van het
draaiende hulpstuk komt. Als u de controle
verliest, kan het snoer doorgesneden worden en
uw hand of arm kan in het draaiende hulpstuk
getrokken worden.
l) Leg het elektrische werktuig pas neer
wanneer het hulpstuk volledig tot stilstand
is gekomen. Het draaiende hulpstuk kan het
oppervlak raken, waardoor u de controle over het
elektrische werktuig kunt verliezen.
m) Laat het werktuig nooit aanstaan terwijl
u het draagt. Als het draaiende hulpstuk per
ongeluk uw lichaam aanraakt, kan het in uw
kleding blijven haken met als gevolg dat het
hulpstuk in uw lichaam wordt gedraaid.
n) Maak de ventilatieopeningen van het
elektrische werktuig regelmatig schoon. De
ventilator van de motor zuigt stof naar binnen en
een overmatige opeenhoping van metaalpoeder
kan tot elektrisch gevaar leiden.
o) Gebruik het eleketrische werktuig niet in
buurt van ontvlambare materialen. Vonken
kunnen deze materialen tot ontbranding brengen.
p) Gebruik geen hulpstukken die koelvloeistof
nodig hebben. Het gebruik van water of andere
koelvloeistoffen kan elektrocutie of
schok tot gevolg hebben.
Oorzaken en voorkomen van
terugslag door de gebruiker
• Terugslag is een plotse reactie op een geklemd of
gehaakt draaiend wiel, beschermkussen, borstel
of een ander accessoire die of dat op zijn beurt
veroorzaakt dat het niet meer gecontroleerde
elektrische werktuig wordt gedwongen in
tegenovergestelde richting van de rotatie van het
accessoire waar het vastzit.
• Als een schuurwiel bijvoorbeeld gehaakt of
geklemd wordt door het werkstuk, kan de rand
van het wiel dat het geklemde punt binnenkomt
in het oppervlak van het materiaal graven
waardoor het wiel uitklimt en terugslaat. Het wiel
kan naar de gebruiker of weg van de gebruiker
springen, afhankelijk van de richting van de
beweging van het wiel op het punt van klemming.
Schuurwielen kunnen in deze omstandigheden
ook breken.
• Terugslag is het gevolg van onjuist
gebruik van het werktuig en/of verkeerde
werkomstandigheden en kan voorkomen worden
door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen,
zoals hieronder aangegeven.
a) Houd het elektrische werktuig stevig vast
en breng lichaam en armen in een houding
die het mogelijk maakt een eventuele
terugslag op te vangen. Indien beschikbaar,
dient u altijd gebruik te maken van een
hulphandgreep, zodat u maximale controle
hebt bij een terugslag of draaireactie
bij het opstarten. Indien de aangewezen
voorzorgsmaatregelen worden genomen, kan de
gebruiker controle houden bij een draaireactie of
terugslag.
b) Plaats de handen nooit dichtbij het
draaiende accessoire. Het accessoire kan
terugslaan over uw handen.
c) Houd uw lichaam nooit waar terugslag van
het elektrische werktuig kan plaatsvinden.
Door terugslag kan het werktuig vooruitgaan in
de richting tegenovergesteld aan de beweging
van het wiel waar het vastzit.
d) Wees bijzonder voorzichtig als u aan
hoeken, scherpe randen etc. werkt. Vermijd
dat het accessoire terugkaatst en vast
haakt. Het draaiende accessoire haakt dikwijls
vast bij hoeken, scherpe randen of terugkaatsing,
met verlies van controle of terugslag tot gevolg.
e) Bevestig geen blad van een kettingzaag
voor hout of een getand zaagblad. Deze
zaagbladen zorgen vaak voor terugslag en
controleverlies.
Veiligheidswaarschuwingen specifiek
voor slijpen
a) Gebruik alleen slijpschijven die worden
aanbevolen voor uw type werktuig en
gebruik een beschermkap die geschikt is
voor de gekozen schijf. Schijven waarvoor het
elektrisch werktuig niet ontworpen is, kunnen niet
adequaat afgedekt worden en zijn niet veilig.
b) De beschermkap moet stevig en in een
zodanige positie gemonteerd worden dat
maximale veiligheid geboden wordt en de
gebruiker zo veel mogelijk afgeschermd
wordt van de schijf. De beschermkap
beschermt de gebruiker tegen rondvliegende
splinters en ongewild contact met de schijf.
c) Schijven dienen alleen gebruikt te worden
voor de aanbevolen toepassingen.
Bijvoorbeeld: slijp niet met de zijkant van
67
NEDERLANDS
een doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn
bedoeld voor omtrekslijpen, zijdelingse druk kan
een dergelijke schijf uiteen laten spatten.
d) Gebruik altijd onbeschadigde flenzen van
de juiste vorm en afmeting voor de gekozen
schijf. Goede flenzen ondersteunen de schijf,
wat het risico verkleint dat de schijf breekt.
Flenzen voor doorslijpschijven kunnen verschillen
van flenzen voor afbraamschijven.
e) Gebruik geen versleten schijven van grotere
elektrische werktuigen. Een schijf bedoeld
voor een groter elektrisch werktuig is niet geschikt
voor de hogere snelheid van een kleiner werktuig
en kan barsten.
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
WAARSCHUWING: Verander nooit
het elektrische gereedschap of enig
onderdeel daarvan. Dit kan leiden tot
schade of lichamelijke verwondingen.
Veiligheidswaarschuwingen specifiek
voor werking met staalborstel
a) U dient te weten dat de metalen haren
van de borstel zelf tijdens standaard
werkzaamheden loskomen. Vermijd
overbelasting van de borstelharen door
de borstel overmatig te belasten. De haren
van de staalborstel kunnen gemakkelijk in lichte
kleding en/of de huid dringen.
b) Indien bescherming aanbevolen is bij
gebruik van een staalborstel, mag de
bescherming de staaldraad of -borstel
niet hinderen. De diameter van de staaldraad
of -borstel kan uitzetten door het werk en
middelpuntvliedende kracht.
LABELS OP DE MACHINE
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Lees de gebruiksaanwijzing
vóór gebruik.
Draag een veiligheidsbril
Draag gehoorbescherming
BEOOGD GEBRUIK
De D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/
D28134/D28135(K)/D28139/D28141 zware haakse
slijper is ontworpen voor professioneel slijpwerk op
verschillende werkplekken (d.w.z. bouwlocaties).
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
GEBRUIK GEEN andere slijpwielen dan een in het
midden ingedrukt wiel of lamellenschijf.
Deze zware haakse slijpers zijn professionele
elektrische werktuigen. HOUD het gereedschap
uit de buurt van kinderen. Toezicht is vereist als
onervaren bedieners dit gereedschap gebruiken.
1
2
3
4
Aan/uit-schakelaar
Spindelblokkering
Beschermkap
Zijhandgreep
D28113(K)/D28130/D28132C/D28135(K)/D28141 ANTI-TRILLINGSZIJHANDGREEP
De anti-trillingszijhandgreep biedt extra comfort door
de trillingen te absorberen die veroorzaakt worden
door de machine.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Haakse slijper
1 Beschermkap
1 Zijhandgreep
1 Set flenzen
1 Spansleutel
68
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 SNELSPANBESCHERMKAP
De snelspanbeschermkap maakt een snelle
aanpassing mogelijk tijdens de toepassing om de
veelzijdigheid van de toepassing te vergroten.
NEDERLANDS
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 UITLAAT VOOR STOFUITSTOOT
De uitlaat voor stofuitstoot voorkomt de
opeenhoping van stof rond de beschermkap en
motorinlaat and vermindert de hoeveelheid stof die
de motorbehuizing kan binnendringen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60745;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
VERVANGEN VAN HET SNOER OF DE STEKKER
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
WAARSCHUWING: Haal vóór het
monteren en instellen altijd de stekker uit
het stopcontact.
MONTEREN EN VERWIJDEREN VAN DE BESCHERMKAP
(FIG. B1 & B2)
D28111/D28139 - BESCHERMKAP MET BEVESTIGINGSSCHROEF (FIG. B1)
• Leg de machine met de spindel naar boven op
een tafel.
• Breng de nokken (5) op één lijn met de sleuven (6).
• Druk de beschermkap naar beneden de draai
hem tot de vereiste positie.
• Draai de schroef goed vast (7).
• Draai de schroef los om de beschermkap te
verwijderen.
WAARSCHUWING: Gebruik het
apparaat nooit als de beschermkap niet
is geplaatst.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 SNELSPANBESCHERMKAP (FIG. B2)
• Leg de machine met de spindel naar boven op
een tafel.
• Draai de vergrendeling (8) los en houd de
beschermkap (3) boven het apparaat zoals
aangegeven.
• Breng de nokken (5) op één lijn met de sleuven (6).
• Druk de beschermkap naar beneden de draai
hem tot de vereiste positie.
• Verhoog de klemdruk, indien nodig, door de
schroef iets aan te draaien (9).
• Zet de vergrendeling vast.
• Maak de vergrendeling los om de beschermkap
te verwijderen.
WAARSCHUWING: Gebruik het
apparaat nooit als de beschermkap niet
is geplaatst.
AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN EEN AFBRAAM- EN
DOORSLIJPSCHIJF (FIG. C1 & C2)
• Leg de machine met de beschermkap naar
boven op een tafel.
• Plaats de binnenflens (10) correct op de spindel
(11) (fig. C1).
• Plaats de schijf (12) op de flens (10). Zorg ervoor
dat bij het plaatsen van een schijf met verhoging
in het midden, de verhoging (13) tegen de flens
(10) is geplaatst.
• Schroef de buitenste flens (14) op de spindel (11)
(fig. C2):
- bij het plaatsen van een afbraamschijf (A) moet
de ring op de flens (14) tegen de schijf worden
geplaatst;
- bij het plaatsen van een doorslijpschijf (B) moet
de ring op de flens (14) niet aan de kant van de
schijf worden geplaatst;
• Druk de spindelvergrendeling (2) in en verdraai de
spindel (11) totdat deze in de juiste positie vastklikt.
69
NEDERLANDS
• Draai de flens (14) aan met behulp van de
meegeleverde spansleutel.
• Laat de spindelvergrendeling los.
• Draai de flens (14) met de spansleutel los om de
schijf te verwijderen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen
beschadigde schijf.
MONTEREN VAN DE ZIJHANDGREEP (FIG. D)
• Draai de zijhandgreep (4) vast in een van de
gaten (14) aan de zijkant van het motorhuis.
AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies
in acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Controleer of alle werkstukken die
afgebraamd of doorgeslepen moeten
worden goed vastgeklemd zijn.
• Oefen slechts een lichte druk op de
machine uit. Voer geen zijdelingse druk
op de schijf uit.
• Voorkom overbelasting. Laat de machine
in geval van oververhitting een paar
minuten onbelast draaien.
VOOR GEBRUIK:
• Monteer de juiste beschermkap en afbraam- of
doorslijpschijf. Gebruik geen overmatig versleten
of beschadigde schijven.
• Controleer of de binnen- en buitenflens juist zijn
gemonteerd.
• Controleer de draairichting van de schijf aan de
hand van de pijlen op de machine en de schijf.
IN- EN UITSCHAKELEN (FIG. A)
• Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de machine
in te schakelen.
• Voor continu bedrijf duwt u de aan/uit-schakelaar
naar voren.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Schakel de machine in continu bedrijf uit door op
de achterkant van de schakel uit te drukken.
70
WAARSCHUWING: Schakel de machine
nooit in of uit bij volle belasting.
TOEPASSINGEN MET METAAL
• Wanneer u de machine voor metaal gebruikt,
zorg er dan voor dat het reststroomapparaat
(RCD) is geplaatst om restrisico’s veroorzaakt
door metaalstof te voorkomen.
• Breng de machine naar een erkend servicecenter indien de stroom wordt onderbroken door
de RCD.
WAARSCHUWING: In extreme
werkomstandigheden kan geleidend
stof zich in de behuizing van de machine
ophopen wanneer u met metaal
werkt. Dit kan ertoe leiden dat het
beschermende isolatiemateriaal in de
machine verslechterd met het potentiele
risico op een elektrische schok.
Om ophoping van metaalstof in de machine te
voorkomen, raden wij u aan om de ventilatiesleuven
dagelijks schoon te maken. Zie “Onderhoud”.
GEBRUIK VAN LAMELLENSCHIJVEN
WAARSCHUWING: Opeenhoping van
metaalstof
• Veelvuldig gebruik van lamellenschijven met metaal
kan leiden tot een toename van een mogelijke
elektrische schok. Plaats een reststroomapparaat
voor gebruik om dit risico te verminderen.
Reinig de ventilatiesleuven dagelijks door droge
perslucht in de ventilatiesleuven te blazen
in overeenstemming met de onderstaande
instructies met betrekking op het onderhoud.
Optionele toebehoren
WAARSCHUWING: Omdat accessoires,
behalve die van DEWALT, niet zin getest
in combinatie met dit product, kan het
gebruik van dergelijke accessoires met dit
gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico
op letsel te beperken, mogen uitsluitend
NEDERLANDS
accessoires worden gebruikt bij dit
product die worden aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor verder informatie over de
geschikte toebehoren.
ONDERHOUD
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
ZELFUITSCHAKELENDE BORSTELS
De motor wordt automatisch uitgeschakeld ten
teken dat de koolborstels bijna versleten zijn en
de machine aan een onderhoudsbeurt toe is. De
koolborstels kunnen niet door de gebruiker worden
vervangen. Breng de machine naar een erkend
Service-center.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging
toe is of het u niet langer van dienst kan zijn, gooi
het dan niet bij het huishoudelijk afval. Zorg ervoor
dat het product gescheiden kan worden ingezameld.
Door gebruikte producten en verpakkingen
gescheiden in te zamelen, worden
de materialen gerecycled en opnieuw
gebruikt. Hergebruik van gerecyclede
materialen voorkomt milieuvervuiling en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een nieuw
product koopt, kunnen aan plaatselijke voorschriften
gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten. Om
gebruik te maken van deze service, retourneert u het
product naar een van de erkende servicecentra, die
deze producten voor ons verzamelt.
REINIGING
WAARSCHUWING: Houd de
ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
SCHOONMAKEN VAN DE VENTILATIESLEUVEN
Om ophoping van stof in de machine te voorkomen,
raden wij u aan om de ventilatiesleuven dagelijks
schoon te maken.
• Trek de stekker uit de machine.
• Blaas droge perslucht door de ventilatiesleuven.
• Maak de ventilatiesleuven schoon met een
zachte borstel of een droge doek. Gebruik geen
metalen voorwerpen omdat anders interne
onderdelen kunnen beschadigen.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie m.b.t.
onze klantenservice vinden op het volgende Internetadres: www.2helpU.com
71
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN „NIET GOED, GELD TERUG“
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap
om welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet
zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar
DEWALT, samen met uw aankoopbewijs en uw
rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht
of reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in
onze Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU. com
72
NORSK
VINKELSLIPER D28111/D28113(K)/D28130/
D28132C/D28134/D28135(K)/D28139/D28141
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en
av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Turtall, ubelastet
Skivediameter
Spindelbredde
Vekt
V
W
min-1
mm
Sikring:
230 V
kg
D28111
230
850
10.000
115
M14
2,1
D28113(K)
230
900
10.000
115
M14
2,1
D28130
230
900
10.000
125
M14
2,2
D28132C
230
1.200
10.000
125
M14
2,5
D28134
230
1.100
10.000
125
M14
2,2
D28135(K)
230
1.400
10.000
125
M14
2,5
D28139
230
850
10.000
125
M14
2,1
D28141
230
1.400
9.000
150
M14
2,6
10 A
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær
spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
Samsvarserklæring
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyene er
konstruert i henhold til: 98/37/EU (until 28.December
2009); 2006/42/EU (from 29.December 2009);
2004/108/EU; 2006/95/EU; EN60745-1; EN607452-3; EN55014-1:2000 +A1:2001 +A2:2002;
EN55014-2:1997 +A1:2001; EN61000-3-2:2006;
EN61000-3-3:1995 +A1:2001 + A2:2005.
FORSIKTIG!: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
FORSIKTIG!: Når dette ordet brukes
sammen med sikkerhetsvarselsymbolet,
foreligger det en potensielt farlig situasjon
som, hvis den ikke unngås, kan føre til
materiell skade.
Angir fare for elektrisk støt.
Brannfare.
73
NORSK
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside
.
LpA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk-usikkerhet)
LWA (lydstyrke)
KWA (lydstyrke-usikkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141
90
89
90
89
89
91
89
91
5
3
3
3
3
3
3
3
101
100
101
100
100
102
100
102
5
3
3
3
3
3
3
3
Total vibrasjonverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til EN60745:
m/s²
5,3
7,0
6,0
Vektet RMS-akselerajonsverdi
m/s²
10,8
11,7
10,0
Usikkerhets-K
Den oppgitte vibrasjonsemisjonsverdien har blitt målt
i overenstemmelse med en standard testmetode
og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et
annet.
Den oppgitte vibrasjonsemisjonsverdien kan også
brukes til en foreløpige eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Vibrasjonsemisjonsverdien
under faktisk bruk av det elektriske
verktøyet kan avvike fra den oppgitte
verdien, avhengig av hvordan verktøyet
brukes. Det kan føre til en vesentlig
undervurdering av eksponeringen når
verktøyet brukes regelmessig på en
bestemt måte.
En beregning av eksponeringen mot vibrasjon som
oppleves i en bestemt arbeidsperiode må også ta i
betrakting gangene verktøyet slås av og det kjøres på
tomgang i tillegg til arbeidstiden.
Dette kan redusere eksponeringsnivået vesentlig over
hele arbeidsperioden.
Direktør, konstruksjonsteknikk og produktutvikling
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger Straße 11D-65510,
Idstein, Tyskland
07/2007
74
4,6
7,7
7,0
9,6
5,2
9,4
5,1
7,4
5,7
9,7
ADVARSEL: Les bruksanvisningen for å
redusere skaderisikoen.
Generelle sikkerhetsregler
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Unnlatelse av å følge alle
anvisningene kan føre til elektrisk støt,
brann og/eller alvorlig personskade.
OPPBEVAR ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR SENERE BRUK.
Begrepet «elektrisk verktøy» i advarslene nedenfor
viser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk verktøy
eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSSTEDET
a) Arbeidsstedet skal være rent og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
atmosfærer, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøy produserer
gnister som kan antenne støv eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøy.
Distraksjoner kan forårsake tap av kontroll.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må
passe i stikkontaktene. Modifiser aldri et
støpsel. Bruk ikke tilpasningsstøpsler på
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer,
reduserer risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn
eller fuktighet. Hvis vann kommer inn i et
elektrisk verktøy, øker faren for elektrisk støt.
NORSK
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk aldri ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet med.
Hold ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk
alltid vernebriller. Bruk av verneutstyr
som støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren for
personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler
til strøm og/eller batteripakke, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll med det elektriske verktøyet hvis
det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
rett måte. Bruk av slike støvanordninger kan
redusere fare i tilknytning til støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Tving ikke det elektriske verktøyet til
andre oppgaver enn det det er beregnet
på. Bruk riktig elektrisk verktøy til jobben.
Det rette elektriske verktøyet gjør jobben både
bedre og tryggere, i den farten det er laget for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Et elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres
med bryteren, er farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å kontrollere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker identiske
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
FLERE SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
bruksområder
a) Dette elektroverktøyet fungerer som
slipemaskin, sandslipemaskin, stålbørste.
Les alle sikkerhetsvarsler, anvisninger,
75
NORSK
illustrasjoner og spesifikasjoner som følger
med dette elektroverktøyet. Hvis du unnlater
å følge alle anvisningene nedenfor kan det
forekomme elektrisk støt, brann og/eller alvorlig
personskade.
b) Bruksområder som polering eller avkutting
anbefales ikke med dette elektroverktøyet.
Bruk av verktøyet til funksjoner som det ikke var
fremstilt for kan medføre fare og personskade.
c) Bruk ikke tilbehør som ikke er spesielt
utformet og anbefalt av produsenten av
verktøyet. Det at et tilbehør kan koples til det
elektriske verktøyet, er i seg selv ingen garanti for
at det kan brukes på en trygg måte.
d) Den angitte hastigheten for tilbehøret må
minst tilsvare maksimumshastigheten
som er angitt på det elektriske verktøyet.
Tilbehør som kjøres raskere enn den klassifiserte
hastigheten, kan gå i stykker og slynges utover.
e) Utvendig diameter og tykkelse
på tilbehøret skal være innenfor
kapasitetsklassifiseringen til det elektriske
verktøyet. Tilbehør med feil størrelse kan ikke
vernes eller kontrolleres på riktig måte.
f) Størrelsen på hullet i skiver, flenser, puter og
annet tilbehør må passe med spindelen på
det elektriske verktøyet. Tilbehør med hull som
ikke passer til monteringsdelene i det elektriske
verktøyet, vil kjøres ute av balanse, vibrere for
mye og kan forårsake tap av kontroll.
g) Bruk ikke skadd tilbehør. Tilbehøret skal
inspiseres før hver bruk. Sjekk f.eks. om
slipeskiven har hakk eller sprekker, om
puten har sprekker, revner eller slitasje,
og om stålbørsten har løse eller ødelagte
tråder. Hvis det elektriske verktøyet eller et
tilbehør faller i gulvet eller bakken, skal du
sjekke at det ikke er skadet eller montere
et uskadet tilbehør. Etter at et tilbehør er
inspisert og montert, skal du stille deg
selv og eventuelle tilskuere slik at alle
vender bort fra det roterende tilbehøret.
Kjør deretter det elektriske verktøyet med
maksimal hastighet uten belastning i ett
minutt. Skadd tilbehør går som regel i stykker i
løpet av denne testtiden.
h) Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Bruk
ansiktsvern eller vernebriller, avhengig
av bruken. Bruk eventuelt støvmaske,
hørselsvern, hansker og arbeidsforkle som
kan stanse små deler som slipes vekk.
Vernebrillene må kunne stanse flygende deler
som kan oppstå ved forskjellige typer bruk. Støv-
76
eller pustemasken må kunne filtrere partikler som
kan oppstå under bruk. Langvarig opphold i mye
støy kan forårsake hørselstap.
i) Hold tilskuere på god avstand fra
arbeidsstedet. Alle som befinner seg
på arbeidsstedet må bruke personlig
beskyttelsesutstyr. Fragmenter fra
arbeidsstykket eller et ødelagt tilbehør kan
slynges utover og forårsake personskade lenger
vekk enn selve arbeidsstedet.
j) Det elektriske verktøyet skal bare holdes i
de isolerte gripeflatene under bruk der et
skjæretilbehør kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller ledningen til selve
verktøyet. Hvis et skjæretilbehør kommer i
kontakt med en strømførende ledning, kan synlige
metalldeler i verktøyet også bli strømførende og gi
brukeren elektrisk støt.
k) Legg ledningen slik at den ikke er i veien for
roterende tilbehør. Hvis du mister kontrollen,
kan ledningen kuttes av eller sette seg fast, og
du kan få hånden eller armen dratt inn i det
roterende tilbehøret.
l) Legg ikke fra deg det elektriske verktøyet
før tilbehøret har stanset helt. Det roterende
tilbehøret kan gripe tak i underlaget og dra det
elektriske verktøyet ut av kontroll.
m) Kjør ikke det elektriske verktøyet mens du
bærer det fra et sted til et annet. Utilsiktet
kontakt med det roterende tilbehøret kan føre til
at klærne setter seg fast i tilbehøret og drar det
inn mot kroppen.
n) Rengjør lufteåpningene på det
elektroverktøyet med jevne mellomrom.
Viften i motoren trekker støv inn i kammeret, og
ansamlinger av stålstøv kan forårsake strømfare.
o) Bruk ikke det elektriske verktøyet i
nærheten av antennelige materialer. Gnister
kan antenne slike materialer.
p) Bruk ikke tilbehør som trenger kjølevæske.
Bruk av vann eller annen kjølevæske kan medføre
elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk.
Årsaker til tilbakeslag og hvordan
brukeren kan forhindre dette
• Tilbakeslag er en plutselig reaksjon som oppstår
når en roterende skive, en støttepute, en børste
eller annet tilbehør kommer i klemme eller
setter seg fast. Dette kan i sin tur føre til at det
ukontrollerte elektroverktøyet blir tvunget i motsatt
retning av tilbehørets rotasjon ved bindepunktet.
NORSK
• Hvis for eksempel en slipeskive setter seg
fast eller kommer i klemme i arbeidsstykket,
kan den kanten på skiven som kommer inn i
klemmepunktet grave seg inn i materialflaten.
Dette kan medføre at skiven går ut eller slår
seg tilbake. Skiven kan enten hoppe mot eller
bort fra brukeren, avhengig av hvilken retning
skivens bevegelse hadde da det kom i klemme.
Slipeskiver kan også brekke under slike forhold.
• Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av
verktøyet og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold
som kan unngås ved å ta følgende forholdsregler:
a) Hold elektroverktøyet i et fast grep og hold
kroppen og armen i en posisjon der du
kan motstå tilbakeslagkraften. Bruk alltid
et hjelpehåndtak, hvis dette følger med,
for å få maksimal kontroll over tilbakeslag
eller momentreaksjon ved oppstart.
Brukeren kan kontrollere momentreaksjonen
eller tilbakeslagkraften hvis det tas passende
forholdsregler.
b) Du må aldri legge hånden nær det roterende
tilbehøret. Tilbehøret kan slå tilbake på hånden.
c) Ikke stå i området der elektroverktøyet vil
bevege seg hvis det forekommer tilbakeslag.
Tilbakeslaget vil drive verktøyet i motsatt retning
av skivens bevegelse i det øyeblikk den setter seg
fast.
d) Vær spesielt forsiktig når du arbeider med
hjørner, skarpe kanter, osv. Ikke la tilbehøret
hoppe eller setter seg fast. Hjørner, skarpe
kanter eller hopping har en tendens til å sette fast
det roterende tilbehøret. Dette medfører tap av
kontroll eller tilbakeslag.
e) Ikke koble til et sagkjedeblad
(trebearbeiding) eller et tannet sagblad. Slike
blad forårsaker ofte tilbakeslag og tap av kontroll.
Spesielle sikkerhetsvarsler for bruk
av slipeverktøy
a) Bruk bare skiver som anbefales til det
elektriske verktøyet samt vernet som er
utformet for bruk med den valgte skiven.
Skiver som ikke er beregnet på bruk med det
elektriske verktøyet, kan ikke vernes skikkelig og
er ikke trygge å bruke.
b) Vernet skal festes godt på det elektriske
verktøyet og plasseres for maksimal
sikkerhet, slik at så lite så mulig av skiven
er synlig mot brukeren. Vernet beskytter også
brukeren mot ødelagte biter av skiven og utilsiktet
kontakt med skiven.
c) Skiver skal bare brukes til det de er
beregnet på. Eksempel: Slip ikke med
flatsiden av en kutteskive. Kutteskiver er
beregnet på kantsliping. Press mot flatsiden av
slike skiver kan gjøre at de knuses.
d) Bruk alltid uskadde skiveflenser med riktig
størrelse og form for den valgte skiven.
Riktige skiveflenser støtter skiven og reduserer
dermed risikoen for at skiven skal gå i stykker.
Flenser for kutteskiver kan være annerledes enn
flenser for slipeskiver.
e) Bruk ikke nedslitte skiver fra større
elektriske verktøy. Skiver som er beregnet
på større elektriske verktøy, passer ikke for den
høyere hastigheten til et mindre verktøy og kan
derfor gå i stykker.
Spesielle sikkerhetsvarsler for bruk
av stålbørste
a) Vær oppmerksom på at stålbusten kastes ut
av børsten selv ved vanlig drift. Stålbusten
må ikke overbelastes ved å legge stor kraft
på børsten. Stålbusten kan lett trenge gjennom
klær og/eller hud.
b) Hvis det anbefales å bruke stålbørstevern,
må du påse at stålbørstehjulet eller
børsten ikke kommer i kontakt med vernet.
Diameteren på stålbørstehjulet eller børsten kan
økes på grunn av bruk eller sentrifugalkrefter.
ETIKETTER PÅ UTSTYRET
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Les brukerhåndboken før bruk.
Bruk vernebriller.
Bruk hørselsvern.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Vinkelsliper
1 Vern
1 Sidehåndtak
1 Flenssett
1 Pinnenøkkel
1 Koffert (kun K-modeller)
77
NORSK
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri modifiseres, ellers kan det oppstå
materiell skade eller personskade.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
SKIFTING AV KABEL ELLER STØPSEL
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
TILTENKT BRUK
Bruk av skjøteledning
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/
D28135(K)/D28139/D28141 heavy-duty vinkelsliper
er designet for bruk til profesjonell sliping på
forskjellige arbeidsplasser (f.eks byggeplasser).
SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
IKKE bruk andre slipeskiver enn skiver med innfelte
midtstykker og lamellskive.
Montering og justering
Disse heavy-duty vinkelsliperne er profesjonelle
el-verktøy. LA IKKE barn røre verktøyet. Det
kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette
verktøyet.
1
2
3
4
Strømbryter
Spindellås
Vern
Sidehåndtak
D28113(K)/D28130/D28132C/D28135(K)/D28141
- Vibrasjonsdempet sidehåndtak
Det vibrasjonsdempede sidehåndtaket gir ytterligere
komfort ved å absorbere vibrasjonene fra verktøyet.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28141 - Selvspennende vern
Det selvspennende vernet muliggjør rask justering
mens verktøyet brukes, så det blir mer allsidig.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28141 - Støvutløpssystem
Støvutløpssystemet motvirker opphoping av støv
rundt vernet og motorens luftinntak, og gjør den
støvmengden som kommer inn i motorhuset så liten
som mulig.
78
kabelen helt av først.
ADVARSEL: Ta alltid støpselet ut av
stikkontakten før montering og justering av
verktøyet.
MONTERE OG DEMONTERE VERNET (FIG. B1 & B2)
D28111/D28139 - Vern med festeskrue (fig. B1)
• Plasser vinkelsliperen på et bord med spindelen
opp.
• Sett tappene (5) på linje med sporene (6).
• Press vernet ned og drei det til ønsket posisjon.
• Stram skruen godt (7).
• For å ta av vernet må du løsne på skruen.
ADVARSEL: Bruk aldri verktøyet uten at
vernedekselet er på plass.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 SELVSPENNENDE VERN (FIG. B2)
• Plasser vinkelsliperen på et bord med spindelen
opp.
• Utløs klemmelåsen (8) og hold vernet (3) over
verktøyet, som vist.
• Sett tappene (5) på linje med sporene (6).
NORSK
• Press vernet ned og drei det til ønsket posisjon.
• Om nødvendig, øk klemmestyrken ved å stramme
til skruen. (9).
• Stram klemmelåsen.
• For å fjerne vernedekselet, frigjør du
klemmelåsen.
ADVARSEL: Bruk aldri verktøyet uten at
vernedekselet er på plass.
SETTE PÅ OG FJERNE EN SLIPE- ELLER
SKJÆRESKIVE
(FIG. C1 & C2)
• Plasser verktøyet på et bord med vernedekselet
opp.
• Monter den indre flensen (10) riktig på spindelen
(11) (fig. C1).
• Sett skiven (12) på flensen (10). Når du monterer
en skive med et opphøyet senter, pass på at det
opphøyde senteret (13) er mot flensen (10).
• Skru ytterflensen (14) inn på spindelen (11) (fig. C2):
- ringen på flensen (14) må stå mot skiven når
slipeskive (A) monteres,
- ringen på flensen (14) må stå bort fra skiven når
skjæreskive (B) monteres.
• Trykk inn spindellåsen (2) og drei spindelen (11) til
den låses på plass.
• Stram flensen (14) med den topinnede
skrunøkkelen som medfølger.
• Slipp spindellåsen.
• Fjern skiven ved å løsne flensen (14) med
skrunøkkelen.
ADVARSEL: Ikke bruk skiver som er
skadet.
MONTERE SIDEHÅNDTAKET (FIG. D)
• Skru sidehåndtaket (4) stramt inn i et av hullene
(14) på en av sidene av girhuset.
BRUKSANVISNING
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Kontroller at alle materialer som skal
slipes eller skjæres er godt fastlåst.
• Bruk forsiktig trykk på verktøyet.
Ikke trykk fra siden på skiven.
• Ikke overbelast verktøyet. Hvis verktøyet
blir varmt, må det få gå ubelastet i et par
minutter.
FØR MASKINEN TAS I BRUK:
• Monter passende beskyttelsesdeksel og slipeeller kappeskive. Bruk ikke utslitte eller skadde
skiver.
• Forsikre deg om at indre og ytre flens er riktig
montert.
• Kontroller at skiven roterer i den retningen som er
angitt på tilleggsutstyret og maskinen.
SKRU PÅ OG AV (FIG. A)
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
strømbryteren.
• Trykk bryteren helt fremover for kontinuerlig drift.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Trykk på bakre del av bryteren for å stanse
verktøyet i kontinuerlig drift.
ADVARSEL: Ikke slå av verktøyet mens
det er belastet.
METALLBEARBEIDING
• Når dette verktøyet brukes til bearbeiding av metall,
må du forvisse deg om at en reststrømbryter
er koblet inn for å unngå den restrisikoen som
forårsakes av metallspon.
• Hvis strømforsyningen brytes av
reststrømbryteren, må du bringe verktøyet til en
autorisert DEWALT-reparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme
arbeidsforhold kan ledende støv samles
opp inne i maskinhuset under bearbeiding
av metall. Dette kan resultere i at den
beskyttende isolasjonen til maskinen blir
svakere, hvilket kan medføre risiko for
elektrisk støt.
For å unngå at det bygges opp ansamlinger av
metallspon inne i maskinen, anbefaler vi daglig
rengjøring av ventilasjonsåpningene. Se ”Vedlikehold”.
79
NORSK
BRUKE SLIPESKIVER
ADVARSEL: Opphoping av metallstøv
• Omfattende bruk av slipeskiver ved
metallbearbeiding kan resultere i økt potensiale
for elektrisk støt. For å redusere denne risikoen
må du sette inn en reststrømbryter før bruk og
rengjøre ventilasjonsåpningene daglig ved å blåse
tørr trykkluft inn i ventilasjonsåpningene i henhold
til nedenstående vedlikeholdsanvisninger.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i
ekstrautstyr.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
AUTOSTOPP VED SLITTE KARBONBØRSTER
Motoren slås av automatisk, hvilket betyr at
karbonbørstene nesten er utslitt og at verktøyet må
til service. Kullbørstene kan ikke skiftes av brukeren.
Ta verktøyet med til en autorisert DEWALT-reparatør.
SMØRING
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
RENGJØRING
ADVARSEL: Hold ventilasjonsspaltene
åpne og rengjør elverktøyet regelmessig
med en myk klut.
80
HOLDE VENTILASJONSÅPNINGENE RENE
For å unngå at det bygges opp ansamlinger av støv
inne i maskinen, anbefaler vi daglig rengjøring av
ventilasjonsåpningene.
• Trekk ut støpselet av stikkontakten.
• Blås tørr trykkluft gjennom ventilasjonsåpningene.
• Rengjør ventilasjonsåpningene med en myk
børste eller tørr klut. Ikke bruk metallgjenstander,
da disse kan ødelegge de indre delene.
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes
ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må
du unnlate å kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet
gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk
av resirkulerte materialer bidrar til
å forhindre forsøpling av miljøet og
reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen, ved
kommunale deponier eller gjennom forhandleren når
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og
resirkulering av DEWALT-produkter etter at de
har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av
våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle inn
produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale DEWALTkontoret på den adressen som er oppgitt i denne
bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte
DEWALT-serviceverksteder og fullstendige
servicevilkår finnes også tilgjengelig på Internett,
adresse: www.2helpU.com
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT
verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din
DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter
det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder
fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har
feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan
du finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com
81
PORTUGUÊS
REBARBADORA D28111/D28113(K)/D28130/
D28132C/D28134/D28135(K)/D28139/D28141
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo de produtos
e o espírito de inovação fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Velocidade em vazio
Diâmetro do disco
Diâmetro do veio
Peso
V
W
min-1
mm
kg
D28111
230
850
10.000
115
M14
2,1
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
D28113(K)
230
900
10.000
115
M14
2,1
D28130
230
900
10.000
125
M14
2,2
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de aviso. Leia cuidadosamente o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: Indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não for
evitada, irá resultar em morte ou lesões
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
menores ou moderadas.
CUIDADO: utilizado sem o símbolo de
alerta de segurança, indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em danos
materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
82
D28134
230
1.100
10.000
125
M14
2,2
D28135(K)
230
1.400
10.000
125
M14
2,5
D28139
230
850
10.000
125
M14
2,1
D28141
230
1.400
9.000
150
M14
2,6
10 Ampéres
Definições: directrizes de segurança
Perigo de incêndio.
D28132C
230
1.200
10.000
125
M14
2,5
Declaração CE de conformidade
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com: 98/37/
CE (until 28.December 2009); 2006/42/CE (from
29.December 2009); 2004/108/EC;
2006/95/CE; EN60745-1; EN60745-2-3;
EN55014-1:2000 +A1:2001 +A2:2002;
EN55014-2:1997 +A1:2001; EN61000-3-2:2006;
EN61000-3-3:1995 +A1:2001+ A2:2005.
PORTUGUÊS
Para mais informações, queira consultar a DEWALT no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
LpA Pressão acústica
KPA (instabilidade
da pressão acústica)
LWA (potência acústica)
KWA (instabilidade da
potência acústica)
dB(A)
D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141
90
89
90
89
89
91
89
91
dB(A)
dB(A)
5
101
3
100
3
101
3
100
3
100
3
102
3
100
3
102
dB(A)
5
3
3
3
3
3
3
3
5,2
9,4
5,1
7,4
5,7
9,7
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores) determinados segundo a norma EN60745
Valor de aceleração eficaz
Instabilidade K
m/s²
m/s²
5,3
10,8
7,0
11,7
O valor de emissão de vibrações declarado foi
medido em conformidade com um método de teste
padrão e poderá ser utilizado para comparar uma
ferramenta com outra.
O valor de emissão de vibrações declarado poderá
igualmente ser utilizado numa avaliação preliminar da
exposição.
ATENÇÃO: o valor de emissão de
vibrações durante a utilização real da
ferramenta eléctrica pode ser diferente
do valor declarado dependendo da
forma como a ferramenta for utilizada.
Isto poderá fazer com que se subestime
significativamente o nível de exposição
quando a ferramenta for utilizada
regularmente de tal maneira.
Uma estimativa do nível de exposição à vibração
sentida durante um determinado período de trabalho
deverá igualmente ter em conta os períodos em que
a ferramenta estiver desligada e não estiver a ser
utilizada, para além do tempo de activação.
Isto poderá reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total de trabalho.
Director de engenharia e desenvolvimento de
produtos
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Alemanha
07/2007
6,0
10,0
4,6
7,7
7,0
9,6
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesões, leia o manual de instruções.
Regras gerais de segurança
ATENÇÃO! Leia todos os avisos de
segurança e instruções na íntegra. O
não cumprimento dos avisos e instruções
poderá resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURAS CONSULTAS.
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com fio)
ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e
bem iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
As ferramentas eléctricas criam faíscas que
poderão inflamar as poeiras ou os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
83
PORTUGUÊS
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou
desligar a ferramenta eléctrica. Mantenha
o cabo afastado de calor, óleo, pontas
afiadas ou peças em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco de
choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção
ao que está a fazer e faça uso
do senso comum ao operar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma
ferramenta eléctrica quando estiver
cansado ou sob o efeito de drogas,
álcool ou medicamentos. Um momento
de desatenção durante a utilização de
ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre protecção ocular. Os
equipamentos de protecção como máscara
anti-poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usados nas condições
apropriadas, reduzem o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Confira se o interruptor está na posição
de desligado antes de ligar a fonte
de alimentação eléctrica e/ou bateria
ou antes de levantar ou transportar a
ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar a ferramenta
eléctrica ou se ligar aparelhos que estejam
com o interruptor ligado, poderá causar
acidentes.
84
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f) Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
g) Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização destes
dispositivos reduz os riscos provocados
por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta
eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica
correcta para o seu trabalho. A ferramenta
correcta realizará o trabalho melhor e com
mais segurança, ao ritmo
para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance das crianças e não permita que
o aparelho seja utilizado por pessoas
não familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
e) Efectue a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
PORTUGUÊS
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas
de corte devidamente tratadas, com cantos
afiados, emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS
ADICIONAIS
Instruções de segurança para todas
as operações
a) Esta ferramenta eléctrica destina-se a
funcionar como uma rectificadora, lixadeira
ou escova de arame. Leia todos os avisos
de segurança, instruções, ilustrações e
especificações fornecidos em conjunto com
esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
das instruções enumeradas em seguida poderá
resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou
lesões graves.
b) Não se recomenda a realização de
operações como polimento ou corte com
esta ferramenta eléctrica. Operações para as
quais a ferramenta eléctrica não foi concebida
podem constituir um perigo e causar lesões
físicas.
c) Não utilize acessórios que não tenham
sido especificamente concebidos e
recomendados pelo fabricante da
ferramenta. Apesar de ser possível aplicar um
acessório na sua ferramenta eléctrica, tal não
significa que a sua utilização é segura.
d) A velocidade nominal do acessório tem
que corresponder, no mínimo, à velocidade
máxima indicada na ferramenta eléctrica.
Os acessórios que funcionam a uma velocidade
mais rápida do que a sua velocidade nominal
podem partir-se e soltar-se.
e) O diâmetro externo e a espessura do
seu acessório devem situar-se dentro da
classificação de capacidade da ferramenta
eléctrica. Não é possível proteger nem controlar
de forma adequada os acessórios com um
tamanho incorrecto.
f) O tamanho do encaixe dos discos,
flanges, almofadas de apoio ou qualquer
outro acessório tem que corresponder
correctamente ao eixo da ferramenta
eléctrica. Os acessórios com orifícios de
encaixe que não correspondem ao equipamento
de montagem da ferramenta eléctrica irão
funcionar de forma desequilibrada, irão vibrar
excessivamente e poderão resultar na perda de
controlo.
g) Não utilize um acessório danificado. Antes
de cada utilização, verifique o acessório
para verificar a existência de, por exemplo,
lascas e fendas no disco abrasivo, fendas,
rasgos ou desgaste excessivo na almofada
de apoio e arames soltos ou quebrados
na escova de arame. Se a ferramenta
eléctrica ou acessório forem deixados
cair, inspeccione-os quanto à existência
de danos ou instale um acessório que não
esteja danificado. Depois de inspeccionar
e instalar um acessório, o operador, bem
como qualquer pessoa presente, deve
manter uma posição afastada do plano do
acessório rotativo e utilizar a ferramenta
eléctrica na velocidade máxima sem
carga durante um minuto. Normalmente, os
acessórios danificados irão partir-se durante este
período experimental.
h) Use equipamento de protecção pessoal.
Consoante a aplicação, use um escudo
facial, viseiras de protecção ou óculos
de segurança. Conforme apropriado, use
uma máscara de protecção contra poeiras,
protectores auriculares, luvas e um avental
de oficina com capacidade para o proteger
contra pequenos fragmentos abrasivos
ou da peça de trabalho. A protecção ocular
tem que ter capacidade para o proteger contra
a projecção dos detritos gerados em diversas
operações. A máscara de protecção contra
poeiras tem que ter capacidade para filtrar as
partículas geradas pelas operações. A exposição
prolongada a um ruído de elevada intensidade
pode causar perda de audição.
85
PORTUGUÊS
i ) Mantenha as outras pessoas presentes
no local a uma distância segura da área
de trabalho. Qualquer pessoa que entre
na área de trabalho tem que usar o
equipamento de protecção pessoal. Os
fragmentos da peça de trabalho ou de um
acessório partido podem ser projectados e
causar lesões para além da área imediata de
operação.
j) Quando realizar uma operação em que
o acessório de corte possa entrar em
contacto com fios escondidos ou com o
seu próprio cabo, segure a ferramenta
eléctrica com as superfícies do punho
isoladas. O contacto do acessório de corte com
um fio condutor também pode carregar partes
metálicas expostas da ferramenta eléctrica e
provocar um choque no operador.
k) Posicione o cabo afastado do acessório
em rotação. Se perder o controlo, o cabo
poderá ficar cortado ou preso e a sua mão ou
braço podem ser puxados para o acessório em
rotação.
l) Nunca poise a ferramenta eléctrica sem que
o acessório tenha parado completamente.
O acessório em rotação pode ficar preso à
superfície e puxar a ferramenta eléctrica para fora
do seu controlo.
m) Não tenha a ferramenta eléctrica a
funcionar quando a transportar ao seu
lado. O contacto acidental com o acessório
em rotação poderia prender o vestuário,
aproximando o acessório do corpo.
n) Limpe regularmente os respiradores da
ferramenta eléctrica. A ventoinha do motor irá
aspirar a poeira para dentro do alojamento e uma
acumulação excessiva de metal carregado pode
resultar em perigos eléctricos.
o) Não opere a ferramenta eléctrica próximo
de materiais inflamáveis. As faíscas poderiam
inflamar estes materiais
p) Não utilize acessórios que requerem a
utilização de refrigerantes líquidos. A
utilização de água ou de outros refrigerantes
líquidos pode resultar em electrocussão ou
choque.
Causas e prevenção do operador em
relação ao efeito de retorno
• O retorno é uma reacção súbita a um disco
giratório, almofada de apoio, escova ou qualquer
outro acessório comprimido ou preso, que por
sua vez força a ferramenta eléctrica na direcção
contrária à da rotação do acessório no ponto de
união.
86
• Por exemplo, se um disco abrasivo for
comprimido ou preso pela peça de trabalho,
a extremidade do disco que está a entrar no
ponto de preensão pode mergulhar na superfície
do material, fazendo com que o disco levante
ou salte para fora. O disco pode saltar na
direcção do operador ou para longe do mesmo,
consoante o sentido do movimento do disco no
ponto de preensão. Nestas condições, os discos
abrasivos também podem partir.
• Este efeito resulta da utilização indevida da
ferramenta e/ou de condições ou procedimentos
de operação incorrectos que podem ser evitados
seguindo as precauções apropriadas descritas
em seguida:
a) Agarre a ferramenta eléctrica com firmeza
e posicione o corpo e os braços de modo a
resistir às forças de retorno. Utilize sempre
a pega auxiliar, se fornecida, para um
máximo controlo de reacções de retorno
ou torção durante o arranque. O operador
pode controlar as forças de reacção de torção
ou de retorno, se forem tomadas precauções
adequadas.
b) Nunca coloque a mão próximo do acessório
rotativo. O acessório pode retornar sobre a sua
mão.
c) Não coloque o seu corpo na zona para
onde a ferramenta eléctrica se irá deslocar
em caso de retorno. O retorno impulsionará a
ferramenta no sentido oposto ao movimento do
disco no ponto de preensão.
d) Use de especial atenção ao trabalhar em
cantos, arestas aguçadas, etc. Evite fazer
ressaltar e prender o acessório. Cantos,
arestas aguçadas ou ressaltos têm tendência
a prender o acessório rotativo e dar origem a
perda de controlo ou retorno.
e) Não fixe uma lâmina de serra de corrente de
corte de madeira nem uma lâmina de serra
dentada. Tais lâminas causam retornos e perdas
de controlo frequentes.
Avisos de segurança específicos para
operações de rectificação
a) Utilize apenas discos do tipo recomendado
para a ferramenta eléctrica e a protecção
especificamente concebida para o disco
seleccionado. A utilização de discos para
os quais a ferramenta não foi concebida não
garante uma protecção e segurança adequadas.
PORTUGUÊS
b) A protecção deve estar devidamente presa
à ferramenta eléctrica e posicionada de
forma a garantir a segurança máxima,
de modo ao disco ficar o mínimo exposto
possível na direcção do operador. A
protecção ajuda a proteger o operador contra
fragmentos do disco partidos e o contacto
acidental com o disco.
c) Os discos têm que ser utilizados para as
aplicações recomendadas. Por exemplo:
não proceda à rectificação com o lado do
disco de corte. Os discos de corte abrasivos
destinam-se à rectificação periférica, sendo
que a aplicação de forças laterais neste tipo de
discos poderá fazer com que se desfaçam.
d) Utilize sempre flanges de disco não
danificadas com o tamanho e forma
correctos para o disco seleccionado. As
flanges de disco proporcionam um apoio
correcto, reduzindo a possibilidade de ruptura
do disco. As flanges para os discos de corte
podem ser diferentes das flanges de discos de
rectificação.
e) Não utilize discos gastos de ferramentas
eléctricas maiores. Um disco destinado a uma
ferramenta eléctrica maior não é adequado para
a velocidade superior de uma ferramenta menor
e, por conseguinte, pode rebentar.
Avisos de segurança específicos para
operações com escovas de arame
a) Tenha em atenção que cerdas de arame
são projectadas pela escova mesmo
durante uma utilização normal. Não aplique
demasiada pressão nas cerdas ao colocar
uma carga excessiva sobre a escova. As
cerdas de arame podem penetrar facilmente
através de vestuário leve e/ou da pele.
b) Se a utilização de uma protecção for
recomendada para operações com
escovas de arame, não permita qualquer
interferência do disco ou da escova de
arame com a protecção. O disco ou a escova
de arame pode expandir-se em diâmetro devido
às forças de trabalho e centrífugas.
ETIQUETAS DA FERRAMENTA
Aparece o seguinte na ferramenta:
Ler o manual de instruções antes de utilizar.
Utilize protecções auriculares.
Verificação do conteúdo da
embalagem
A embalagem contém:
1 Rebarbadora
1 Resguardo
1 Punho lateral
1 Conjunto de flanges
1 Chave de dois pinos
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta
eléctrica ou qualquer uma das suas
peças. Podem ocorrer danos ou lesões.
FINALIDADE
A rectificadora angular para trabalhos intensivos
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/
D28135(K)/D28139/D28141 foi concebida para a
rectificação profissional em vários locais de obras (por
exemplo, estaleiros de construção).
NÃO UTILIZE a ferramenta em condições de
humidade ou na presença de líquidos ou gases
inflamáveis.
NÃO utilize discos de rectificação diferentes de
discos de centro rebaixado e discos laminados.
Estas rectificadoras angulares para trabalhos
intensivos são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças mexam na ferramenta.
É necessária supervisão quando operadores sem
experiência utilizam esta ferramenta.
1
2
3
4
Interruptor on/off
Dispositivo de bloqueio do veio
Resguardo
Punho lateral
Utilize óculos de protecção.
87
PORTUGUÊS
D28113(K)/D28130/D28132C/D28135(K)/D28141 - PUNHO
LATERAL ANTI-VIBRAÇÃO
O PUNHO LATERAL ANTI-VIBRAÇÃO AUMENTA O NÍVEL DE
CONFORTO ATRAVÉS DA ABSORÇÃO DAS VIBRAÇÕES
PROVOCADAS PELA FERRAMENTA.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 RESGUARDO SEM CHAVE
O resguardo sem chave permite um ajuste rápido
durante a aplicação, de modo a aperfeiçoar a sua
versatilidade.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 SISTEMA DE EJECÇÃO DE PÓ
O sistema de ejecção de pó evita a acumulação
de pó à volta do resguardo e da entrada do motor,
minimizando também a quantidade de pó que entra
no compartimento do motor.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão da rede corresponde
à voltagem indicada na placa de identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 60745, não
sendo, por isso, necessária uma ligação
à terra.
SUBSTITUIÇÃO DO CABO OU FICHA
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta ferramenta
(Veja os dados técnicos). A dimensão mínima do
condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Montagem e afinação
ATENÇÃO: Antes da montagem de
acessórios e da afinação retire sempre a
ficha da tomada.
88
MONTAGEM E REMOÇÃO DO RESGUARDO
(FIG. B1 & B2)
D28111/D28139 - RESGUARDO COM PARAFUSO DE
FIXAÇÃO (FIG. B1)
• Coloque a rebarbadora sobre uma mesa, com o
veio para cima.
• Alinhe as linguetas (5) com as fendas (6).
• Empurre o resguardo para baixo e rode-o até à
posição desejada.
• Aperte bem o parafuso (7).
• Para remover o resguardo, desaperte um pouco
o parafuso.
ATENÇÃO: Nunca utilize a ferramenta
sem o resguardo.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 RESGUARDO SEM CHAVE (FIG. B2)
• Coloque a rebarbadora sobre uma mesa, com o
veio para cima.
• Liberte o botão de travamento (8) e segure no
resguardo (3) por cima da ferramenta como
ilustrado.
• Alinhe as linguetas (5) com as fendas (6).
• Empurre o resguardo para baixo e rode-o até
à posição desejada.
• Se necessário, aumente a força de fixação
apertando o parafuso (9).
• Aperte o botão de travamento.
• Para remover o resguardo, solte o botão
de travamento.
ATENÇÃO: Nunca utilize a ferramenta
sem o resguardo.
INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE UM DISCO DE REBARBAR OU
DE CORTE (FIG. C1 & C2)
• Coloque a ferramenta sobre uma mesa, com o
resguardo para cima.
• Coloque a flange interna (10) correctamente no
veio (11) (fig. C1).
• Coloque o disco (12) na flange (10). Aquando da
colocação de um disco com um centro levantado,
certifique-se de que o centro levantado (13) fica
virado para a flange (10).
PORTUGUÊS
• Aparafuse a flange externa (14) no veio (11)
(fig. C2):
- o anel na flange (14) deve ficar virado para o
disco aquando da colocação de um disco de
rebarbar (A);
- o anel na flange (14) deve ficar afastado do
disco aquando da colocação de um disco de
corte (B).
• Prima o botão de bloqueio do veio (2) e rode o
veio (11) até que alcance a posição de bloqueio.
• Aperte a flange (14) com a chave de dois pinos
incluída.
• Solte o botão de bloqueio do veio.
• Para remover o disco, desaperte a flange (14)
com a chave de dois pinos.
ATENÇÃO: Não utilize discos
danificados.
MONTAGEM DO PUNHO LATERAL (FIG. D)
• Aparafuse o punho lateral (4) apertando-o num
dos furos (14) situados nos dois lados da caixa
de engrenagens.
MODO DE EMPREGO
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Assegure-se de que todos os materiais
a serem lixados ou cortados estão fixos
no lugar.
• Aplique apenas uma leve pressão à
ferramenta. Não aplique pressão lateral
ao disco.
• Evite a sobrecarga. Caso a ferramenta
aqueça, deixe-a funcionar durante
alguns minutos sem carga.
ANTES DA OPERAÇÃO:
• Instale o devido resguardo e disco. Não utilize
discos com um nível de desgaste excessivo.
• Certifique-se de que a flange interna e externa
estão correctamente montadas.
• Certifique-se que o disco roda na direcção das
setas indicadas no acessório ou na ferramenta.
LIGAR E DESLIGAR (FIG. A)
• Para ligar a máquina pressione o interruptor (1).
• Para a utilização em contínuo, empurre o
interruptor totalmente para a frente.
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
Para parar a ferramenta quando esta se
encontrar em utilização em contínuo, prima a
parte de trás do interruptor.
ATENÇÃO: Não ligue nem desligue a
ferramenta quando estiver sob carga.
APLICAÇÕES DE METAL
• Para utilizar a ferramenta em aplicações de
metal, certifique-se de que liga um dispositivo
de corrente residual (RCD) para evitar eventuais
riscos originados pelas limalhas.
• Caso se verifique um corte de corrente originado
pelo RCD, leve a ferramenta a um agente de
reparação DEWALT autorizado.
ATENÇÃO: Em condições de trabalho
extremas, poderá acumular-se pó
condutor no interior do compartimento
da máquina ao trabalhar com metal. Isto
poderá dar origem a que o isolamento
protector da máquina fique danificado,
podendo provocar um choque eléctrico.
Para evitar a acumulação de limalhas no interior da
máquina, recomendamos que limpe diariamente as
ranhuras de ventilação. Consulte „Manutenção“.
UTILIZAÇÃO DE DISCOS DE ABA
ATENÇÃO: Acumulação de pó de metal
• A utilização prolongada de discos de aba em
aplicações de metal pode resultar num aumento
do risco de choque eléctrico. Para reduzir este
risco, introduza um RCD antes de utilizar e limpe
diariamente as ranhuras de ventilação aplicando
ar comprimido seco através das ranhuras de
ventilação em conformidade com as instruções
de manutenção a seguir indicadas.
89
PORTUGUÊS
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: dado que os acessórios, que
não os disponibilizados pela DEWALT,
não foram testados com este produto,
a utilização de tais acessórios nesta
ferramenta poderá ser perigosa. Para
reduzir o risco de lesão, deverão utilizarse apenas os acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
MANUTENÇÃO
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza
regular da ferramenta.
ESCOVAS DE DESENCAIXE RÁPIDO
O motor desligar-se-á automaticamente, indicando
que as escovas de carbono estão quase gastas e
que é necessário efectuar a manutenção à ferramenta.
As escovas de carvão não podem ser reparadas
pelo utilizador. Leve a ferramenta a um técnico
DEWALT autorizado.
LUBRIFICAÇÃO
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa
de lubrificação suplementar.
LIMPEZA
ATENÇÃO: Conserve livres as aberturas
de ventilação e limpe regularmente o
corpo da máquina utilizando um pano
macio.
LIMPEZA DAS RANHURAS DE VENTILAÇÃO
Para evitar a acumulação de pó no interior da
máquina, recomendamos que limpe diariamente as
ranhuras de ventilação.
• Desligue a ficha da máquina.
• Aplique ar comprimido seco através das ranhuras
de ventilação.
90
• Limpe as ranhuras de ventilação com uma
escova macia ou um pano seco. Não utilize
objectos metálicos, uma vez que tal danificará as
peças internas.
Protecção do meio ambiente
Recolha em separado. Não deve deitar
este produto fora juntamente com o lixo
doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus
produtos DEWALT precise de ser substituído ou
decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este
produto disponível para uma recolha em separado.
A recolha em separado de produtos e
embalagens utilizados permite que os
materiais sejam reciclados e reutilizados.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a evitar a poluição ambiental e a
reduzir a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a
recolha em separado de produtos eléctricos junto
das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT que tenham
atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer
agente de reparação autorizado que o irá recolher
em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de reparação
mais próximo de si contacte o escritório local da
DEWALT no endereço indicado neste manual.
Se preferir, consulte a lista de agentes autorizados
da DEWALT e os dados completos dos nossos
serviços de atendimento pós-venda na Internet no
endereço: www.2helpU.com
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a
sua reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e
ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12
meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com
91
SUOMI
KULMAHIOMAKONE D28111/D28113(K)/
D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta
DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
V
Ottoteho
W
Kuormittamaton kierrosnopeus min-1
Laikkakoko
mm
Karan kierre
Paino
kg
Sulakkeet:
230 V
D28111 D28113(K)
230
230
850
900
10.000 10.000
115
115
M14
M14
2,1
2,1
D28132C
230
1.200
10.000
125
M14
2,5
D28134
230
1.100
10.000
125
M14
2,2
D28135(K)
230
1.400
10.000
125
M14
2,5
D28139
230
850
10.000
125
M14
2,1
D28141
230
1.400
9.000
150
M14
2,6
10 A
Määritelmät: Turvallisuusohjeita
Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin
liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja
kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta.
Mikäli vaaraa ei voida välttää,
seurauksena on hengenmenetys tai
vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMIO: Ilman vaarasymbolia ilmaisee
mahdollista vaaratilannetta. Mikäli sitä
ei voida välttää, voi seurauksena olla
omaisuuden vahingoittuminen.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
92
D28130
230
900
10.000
125
M14
2,2
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
seuraavien standardien mukaisesti: 98/37/EY (until
28.December 2009); 2006/42/EY (from 29.December
2009); 2004/108/EC; 2006/95/EY; EN60745-1;
EN60745-2-3; EN55014-1:2000 +A1:2001 +A2:2002;
EN55014-2:1997 +A1:2001; EN61000-3-2:2006;
EN61000-3-3:1995 +A1:2001+ A2:2005.
SUOMI
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta.
LpA (äänipaine)
KPA (äänipaineen epävarmuus)
LWA (akustinen teho)
KWA (akustisen tehon epävarmuus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141
90
89
90
89
89
91
89
91
5
3
3
3
3
3
3
3
101
100
101
100
100
102
100
102
5
3
3
3
3
3
3
3
ViTärinän kokonaisarvot (kolmen akselin vektorisumma) määritettynä standardin EN60745 mukaisesti:
5,3
7,0
6,0
4,6
7,0
5,2
Painotettu kiihtyvyyden tehollisarvo m/s²
m/s²
10,8
11,7
10,0
7,7
9,6
9,4
Epävarmuus K
Ilmoitettu tärinäarvo on mitattu standardoidun
testausmenetelmän mukaisesti ja sitä voidaan käyttää
työkalujen vertaamiseen keskenään.
Ilmoitettua tärinäarvoa voidaan myös käyttää
alustavassa altistumiseen liittyvässä arvioinnissa.
VAROITUS: Työkalun käyttötavasta
riippuen sähkötyökalun käytön aikainen
tärinäarvo saattaa poiketa ilmoitetusta
arvosta. Tämä voi johtaa merkittävään
altistumisen aliarviointiin, jos työkalua
käytetään säännöllisesti kyseisellä tavalla.
Tietyn työjakson aikaisessa tärinälle altistumisen
arvioinnissa tulee ottaa käyttöajan lisäksi huomioon ne
ajanjaksot, jolloin työkalu on lepotilassa tai käy tyhjää.
Tämä saattaa vähentää altistumistasoa huomattavasti
työjakson kokonaisaikaan nähden.
Tekniikasta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11D-65510,
Idstein, Saksa
07/2007
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla käyttöohjeet.
Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS! Lue kaikki turvallisuutta
koskevat varoitukset ja kaikki
ohjeet. Ellei seuraavia ohjeita noudateta,
seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/
tai vakava vamma.
5,1
7,4
5,7
9,7
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Käsite ”sähkötyökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
sähkötyökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
sähkötyökaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja
hyvin valaistuna. Epäjärjestyksessä
olevat tai pimeät alueet voivat aiheuttaa
onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottoroituja työkaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä
nesteitä, kaasuja tai pölyä. Moottoroiduista
työkaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat
sytyttää pölyn tai kaasut palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa, kun käytät
moottoroitua työkalua. Häiriötekijät voivat
aiheuttaa hallinnan menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottoroitujen työkalujen pistokkeiden
on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan
tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja
pintoja, kuten putkia, lämpöpatteria, liettä
tai jääkaappia. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottoroituja työkaluja
sateeseen tai märkään paikkaan. Työkalun
sisään menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
93
SUOMI
e)
f)
Kun käytät moottoroitua työkalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
Jos sähkötyökalun käyttäminen
kosteassa tilassa on välttämätöntä,
käytä vikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää
sähköiskun riskiä.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottoroitua
työkalua väsyneenä tai huumeiden,
alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Tarkkaamattomuuden hetki
työkalua käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojia. Sellaiset turvavarusteet, kuten
pölynaamari, liukastumista estävät kengät,
kypärä tai korvasuojat olosuhteiden niitä
vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja.
c) Estä laitteen tahaton käynnistyminen.
Varmista, että virtakytkin on poisasennossa, ennen kuin kytket laitteen
virtalähteeseen ja/tai akkuun tai ennen
kuin nostat tai ryhdyt kantamaan sitä.
Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai
pistokkeen työntäminen pistorasiaan, kun
kytkin on päälle kytkettynä, voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Tällaisten laitteiden käyttö voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaratekijöitä.
4) MOOTTOROIDUN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottoroitua työkalua väkisin.
Käytä tarpeeseesi soveltuvaa työkalua.
Oikeanlainen työkalu tekee työn paremmin ja
turvallisemmin sillä nopeudella, mihin se on
suunniteltu.
94
b) Älä käytä moottoroitua työkalua, jos
virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois
päältä. Kaikki moottoroidut työkalut, joita ei
voi hallita kytkimellä, ovat vaarallisia ja ne on
korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akku
sähkötyökalusta, ennen kuin ryhdyt
tekemään muutoksia tai vaihtamaan
lisävarusteita siihen tai asetat sen
säilytykseen. Tällaiset ehkäisevät turvatoimet
alentavat vahingossa käynnistymisen riskiä
sähkötyökalua käytettäessä.
d) Varastoi moottoroidut työkalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa
osissa väärä kohdistus tai takertelua,
ovatko osat rikkoutuneet tai vaikuttaako
jokin muu seikka mahdollisesti laitteen
käyttöön. Jos laite vaurioituu, korjauta
se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet
johtuvat moottoroitujen työkalujen huonosta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g) Noudata sähkötyökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia.
Tämä varmistaa moottoroidun työkalun
turvallisuuden.
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
Kaikkia toimintoja koskevat
turvallisuusohjeet
a) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu
hiomakoneeksi ja teräsharjaksi.
Tutustu kaikkiin sähkötyökalun mukana
toimitettuihin turvavaroituksiin, ohjeisiin,
kuviin ja teknisiin tietoihin. Ellei seuraavia
ohjeita noudateta, seurauksena voi olla sähköisku,
tulipalo ja/tai vakava vamma.
SUOMI
b) Tätä sähkötyökalua ei suositella
kiillottamiseen tai leikkaamiseen.
Sähkötyökalun käyttäminen muuhun kuin
suunniteltuun tarkoitukseen voi synnyttää
vaaratilanteita ja aiheuttaa henkilövammoja.
c) Älä käytä lisävarusteita, joita työkalun
valmistaja ei ole erityisesti suunnitellut ja
suositellut käytettäväksi työkalun kanssa.
Vaikka tällaisen lisävarusteen voisi kiinnittää
käyttämääsi työkaluun, se ei välttämättä toimi
turvallisesti.
d) Lisävarusteelle määritellyn nopeuden on
oltava vähintään sama kuin työkaluun
merkitty maksiminopeus. Jos lisävarusteita
käytetään suuremmalla nopeudella kuin mitä niille
on määritetty, ne saattavat särkyä ja
singota irti.
e) Lisävarusteen ulkohalkaisijan ja paksuuden
tulee olla moottorityökalullesi määritetyn
kapasiteetin rajoissa. Vääränkokoisia
apulaitteita ei voi riittävästi suojata eikä hallita.
f) Laikkojen, laippojen, välilevyjen tai muiden
lisävarusteiden karareiän on sovittava
kunnolla työkalun karaan. Jos lisävarusteiden
karareiät eivät sovi työkalun kiinnitysosaan, laitteet
joutuvat pois tasapainosta, tärisevät liikaa ja
voivat aiheuttaa hallinnan menetyksen.
g) Älä käytä viallista lisävarustetta. Tarkista
aina ennen käyttöä, onko esimerkiksi
hiomalaikassa lastuja tai säröjä, ovatko
välilevyt säröytyneet, repeytyneet tai
kuluneet liikaa tai ovatko teräsharjan
harjakset löystyneet tai säröytyneet. Jos
moottorityökalu tai lisävaruste putoaa,
tarkasta vauriot tai asenna ehjä lisävaruste.
Siirry lisävarusteen tarkastuksen tai
uuden laitteen asennuksen jälkeen
muiden läsnäolijoiden kanssa pois
laitteen pyörintäalueelta ja käytä työkalua
maksimityhjäkäynnillä minuutin ajan. Yleensä
viallinen lisävaruste irtoaa tällaisen testin aikana.
h) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita.
Käytä käyttötarkoituksen vaatimaa
kasvosuojusta, suojasilmälaseja tai
turvalaseja. Käytä tarvittaessa pölysuojainta,
kuulosuojaimia, käsineitä ja suojaesiliinaa,
jotka suojaavat pieniltä hiomahiukkasilta
ja työstettävän kappaleen palasilta.
Silmäsuojauksen on pystyttävä estämään
erilaisissa töissä syntyvien roskien joutuminen
silmiin. Pölysuojuksen tai hengityssuojaimen
on pystyttävä suodattamaan työssä syntyvät
hiukkaset. Pitkittynyt altistuminen voimakkaalle
melulle saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
i) Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä
työalueelta. Kaikkien työalueelle tulevien on
käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita.
Työstettävästä kappaleesta tai rikkoutuneesta
lisävarusteesta saattaa sinkoutua palasia,
jotka aiheuttavat vamman työskentelyalueen
välittömässä läheisyydessä oleville henkilöille.
j) Pidä työskentelyn aikana kiinni
ainoastaan moottorityökalun eristetyistä
tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste
voi joutua kosketuksiin piilossa olevan
sähköjohdotuksen tai laitteen oman johdon
kanssa. Jännitteelliseen johtoon koskeva
leikkaava lisävaruste voi tehdä paljaana olevat
metalliosat jännitteellisiksi ja aiheuttaa työkalun
käyttäjälle sähköiskun.
k) Älä anna johdon koskea pyörivään
lisävarusteeseen. Jos menetät työkalun
hallinnan, johto saattaa leikkautua poikki tai
repeytyä, ja kätesi tai käsivartesi voi joutua
pyörivään lisävarusteeseen.
l) Älä koskaan laske moottoroitua työkalua
alas, ennen kuin lisävaruste on kokonaan
pysähtynyt. Pyörivä lisävaruste saattaa pureutua
alustan pintaan ja vetää työkalun hallinnastasi.
m) Älä pidä moottorityökalua käynnissä, kun
kannat sitä vierelläsi. Vahingossa tapahtuva
kosketus pyörivään lisävarusteeseen saattaa
saada lisävarusteen tarttumaan vaatetukseesi ja
vetää lisävarusteen kiinni kehoosi.
n) Puhdista sähkötyökalun ilmanottoaukot
säännöllisesti. Moottorin tuuletin vetää pölyä
rungon sisälle, ja jauhemaisen metallin liiallinen
kerääntyminen voi aiheuttaa sähkövaaroja.
o) Älä käytä moottorityökalua syttyvien
materiaalien läheisyydessä. Kipinät voivat
sytyttää nämä materiaalit palamaan.
p) Älä käytä lisävarusteita, jotka vaativat
jäähdytysnesteitä. Veden tai muiden
jäähdytysnesteiden käyttö voi aiheuttaa lievän tai
hengenvaarallisen sähköiskun.
Takaiskujen syyt ja estäminen
• Takaisku on työkalun yhtäkkinen reaktio,
joka aiheutuu pingottuneesta tai johonkin
kohteeseen tarttuneesta pyörivästä laikasta,
tukilaikasta, harjasta tai muusta lisälaitteesta,
joka puolestaan aiheuttaa takertumishetkellä
työkalun kontrolloimattoman ja lisälaitteen
pyörimissuuntaan nähden vastakkaiseen
suuntaan ohjautuvan liikkeen.
• Jos esimerkiksi hiomalaikka pingottuu tai tarttuu
työstökappaleeseen, laikan reuna, joka työntyy
tarttumiskohtaan, voi upota materiaalin pintaan
95
SUOMI
saaden laikan siten irtoamaan tai ponnahtamaan
irti. Laikka saattaa joko ponnahtaa työkalun
käyttäjää kohden tai tästä poispäin riippuen laikan
liikkeen suunnasta tarttumiskohdassa. Hiomalaikat
voivat myös murtua tällaisissa tilanteissa.
• Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta
käytöstä ja/tai vääristä työmenetelmistä tai
työolosuhteista. Se voidaan välttää seuraavilla
varotoimenpiteillä:
a) Pidä tukevasti kiinni sähkötyökalusta
ja asetu itse ja aseta käsivartesi siten,
että pystyt vastustamaan mahdollisen
takaiskun voimaa. Käytä aina lisäkahvaa,
jos työkalussa on sellainen, jotta pystyt
ohjaamaan työkalua mahdollisimman
hyvin mahdollisesta takaiskusta tai
käynnistämisen aikana sattuvasta
vääntötilanteesta huolimatta. Työkalun
käyttäjä voi pystyä ohjaamaan työkalua
vääntötilanteesta tai takaiskun voimasta
huolimatta, jos hän ryhtyy etukäteen tarpeellisiin
varotoimiin.
b) Älä milloinkaan aseta kättäsi pyörivän
lisälaitteen lähelle. Lisälaite voi aiheuttaa
käteesi kohdistuvan takaiskun.
c) Älä asetu itse sellaiseen kohtaan, johon
sähkötyökalu voi siirtyä takaiskun
sattuessa. Takaisku lennättäisi työkalun sen
takertumishetkellä laikan pyörimissuuntaan
nähden vastakkaiseen suuntaan.
d) Ole erityisen varovainen työstäessäsi
kulmia, teräviä reunoja tms. Vältä lisälaitteen
hyppyyttämistä ja takertumista. Kulmat,
terävät reunat ja hyppyyttäminen saavat usein
pyörivän lisälaitteen takertumaan kohteeseen ja
aiheuttavat hallinnan menetyksen tai takaiskun.
e) Älä kiinnitä työkaluun ketjusahan
puunsahausterää tai hammastettua
sahanterää. Tällaiset terät aiheuttavat usein
takaiskuja ja aiheuttavat työkalun hallinnan
menetyksen.
paljaana käyttäjään päin. Suojus estää
rikkoutuneiden laikan palasten lentämisen
käyttäjää kohti ja estää häntä koskemasta
vahingossa laikkaan.
c) Laikkoja saa käyttää ainoastaan
suositeltuihin käyttötarkoituksiin. Älä
esimerkiksi hio katkaisulaikan reunalla.
Hiovat katkaisulaikat on tarkoitettu kehähiontaan.
Laikkaan kohdistettu sivuvoima voi särkeä sen.
d) Käytä valitsemaasi laikkaan aina kooltaan
ja muodoltaan sopivia, ehjiä laippoja.
Oikeanlaiset laipat tukevat laikkaa ja vähentävät
siten laikan rikkoutumisen mahdollisuutta.
Katkaisulaikkojen laipat voivat olla erilaisia kuin
hiomalaikkojen laipat.
e) Älä käytä isommista moottorityökaluista
otettuja kuluneita laikkoja. Isompaan
moottorityökaluun tarkoitettu laikka ei sovi
pienempään ja nopeammin pyörivään työkaluun
ja voi siksi haljeta.
Teräsharjausta koskevat
turvavaroitukset
a) Muista, että työkalusta saattaa lennähtää
irti harjaksia jopa tavallisen käytön aikana.
Älä kuormita teräslankoja liiaksi painamalla
harjaa liian lujaa. Harjakset voivat helposti
porautua vaatetuksen ja/tai ihon läpi.
b) Jos teräsharjausta varten suositellaan
suojuksen käyttöä, älä anna
teräslankalaikan tai -harjan koskettaa
suojusta. Teräslankalaikka tai -harja voi laajentua
läpimitaltaan työstämisen ja keskipakoisvoiman
vaikutuksesta.
LAITTEEN MERKIT
Työkalussa on seuraavat piktogrammit:
Lue ohjekirja ennen käyttöä.
Hiontaa koskevat turvavaroitukset
a) Käytä vain työkalullesi suositeltuja
laikkatyyppejä ja valitsemallesi laikalle
suunniteltua erikoissuojusta. Laikkoja ei voi
suojata kunnolla eivätkä ne ole turvallisia, jos niitä
ei ole suunniteltu käytettäviksi tämän työkalun
kanssa.
b) Suojus on kiinnitettävä huolellisesti
moottorityökaluun ja asetettava
mahdollisimman suojaavaan asentoon,
jolloin laikasta on mahdollisimman vähän
96
Käytä suojalaseja
Käytä kuulosuojaimia
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Kulmahiomakone
1 Laikan suojus
SUOMI
1
1
1
1
1
1
Sivukahva
Laippasarja
Kahdella tapilla varustettu kiristysavain
Laukku (vain K-mallit)
Käyttöohje
Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkötyökaluun tai mihinkään sen
osaan. Siitä voisi seurata vaurioita tai
henkilövahinkoja.
KÄYTTÖTARKOITUS
Suurtehoinen D28111/D28113(K)/D28130/
D28132C/D28134/D28135(K)/D28139/D28141kulmahiomakone on suunniteltu erilaisissa
työpisteissä, kuten esim. rakennustyömailla yms.,
tehtävään ammattimaiseen hiomistyöhön.
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai syttyvien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
ÄLÄ käytä muita kuin keskeltä koveria hiomalaikkoja
ja pehmeitä laikkoja.
Suurtehoiset kulmahiomakoneet ovat ammattilaisten
sähkötyökaluja. ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin.
Käytön valvonta on välttämätöntä silloin kun työkalun
käyttäjät ovat kokemattomia.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ
Pölynpoistojärjestelmä estää pölyn kerääntymisen
suojuksen ja moottorin tuloaukon ympärille ja
minimoi moottorin koteloon pääsevän pölyn määrän.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneesi on kaksoiseristetty EN 60745:n
mukaisesti; siksi ei tarvita maadoitusjohtoa.
KAAPELIN TAI PISTOTULPAN VAIHTO
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Asennus ja säädöt
VAROITUS: Vedä pistokytkin
pistorasiasta aina ennen asennusta.
SUOJUKSEN ASENNUS JA IRROTUS (KUVA B1 & B2)
1
2
3
4
Virtakytkin
Karalukko
Laikan suojus
Sivukahva
D28113(K)/D28130/D28132C/D28135(K)/D28141 TÄRINÄVAIMENNETTU SIVUKAHVA
Tärinävaimennettu sivukahva tarjoaa lisämukavuutta
vaimentamalla työkalun aiheuttaman tärinän.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 PIKASUOJUS
Pikasuojus mahdollistaa nopean säädön käytön
aikana laitteen monikäyttöisyyden lisäämiseksi.
D28111/D28139 - SUOJUS JA KIINNITYSRUUVI (KUVA B1)
• Aseta kulmahiomakone pöydälle, kara ylöspäin.
• Pane kiinnitysulokkeet (5) samaan kohtaan lovien
(6) kanssa.
• Paina suojus alas ja kierrä se haluamaasi
asentoon.
• Kiristä ruuvi hyvin (7).
• Poistaaksesi suojuksen löysää ruuvia.
VAROITUS: Älä koskaan käytä työkalua
ilman, että suojus on paikallaan.
97
SUOMI
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 PIKASUOJUS (KUVA B2)
• Aseta kulmahiomakone pöydälle, kara ylöspäin.
• Vapauta kiristyslukko (8) ja pidä suojusta (3)
työkalun yllä kuvan osoittamalla tavalla.
• Pane kiinnitysulokkeet (5) samaan kohtaan lovien
(6) kanssa.
• Paina suojus alas ja kierrä se haluamaasi asentoon.
• Lisää tarvittaessa sulkuvoimaa kiristämällä
ruuvia (9).
• Kiristä kiristyslukko.
• Kun haluat poistaa suojuksen, vapauta
kiristyslukko.
VAROITUS: Älä koskaan käytä työkalua
ilman, että suojus on paikallaan.
HIOMA- TAI LEIKKAUSLAIKAN ASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN (KUVA C1 & C2)
• Aseta työkalu pöydälle, laikan suojus ylöspäin.
• Asenna sisälaippa (10) oikein karaan (11) (kuva C1).
• Aseta laikka (12) laipan (10) päälle. Kun asennat
laikkaa keskiön ollessa nostettuna, varmista, että
nostettu keskiö (13) on laippaan (10) päin.
• Ruuvaa ulkolaippa (14) karaan (11) (kuva C2):
- laipassa (14) olevan renkaan täytyy olla laikkaan
päin, kun hiomalaikkaa (A) asennetaan;
- laipassa (14) olevan renkaan täytyy olla
poispäin laikasta, kun leikkauslaikkaa (B)
asennetaan;
• Paina karalukkoa (2) ja kierrä karaa (11), kunnes
se loksahtaa paikoilleen.
• Kiristä laippa (14) mukana toimitetulla
mutteriavaimella.
• Vapauta karalukitus.
• Kun haluat irrottaa laikan, löysää laippaa (14)
mutteriavaimella.
VAROITUS: Älä käytä vahingoittunutta
laikkaa.
SIVUKAHVAN ASENNUS (KUVA D)
• Ruuvaa sivukahva (4) tiukasti johonkin reikään
(14) jommallakummalla puolella vaihdelaatikkoa.
98
KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista, että kaikki hiottavat tai leikattavat
materiaalit on kiinnitetty kunnolla.
• Paina työkalua vain kevyesti. Älä
myöskään paina laikkaa sivusuunnassa.
• Vältä kuormittamasta laitetta liikaa.
Jos työkalu alkaa kuumentua, anna sen
käydä muutaman minuutin ajan ilman
kuormitusta.
ENNEN KÄYTTÄMISTÄ:
• Asenna sopiva laikan suojus. Alä käytä vääntyneitä
laikkoja.
• Varmista, että sisä- ja ulkolaippa on asennettu
oikein.
• Tarkista, että laikka pyörii lisätarvikkeissa ja
koneessa olevien nuolien osoittamaan suuntaan.
VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ (KUVA A)
• Käynnistä kone virtakytkimestä (1).
• Jos haluat valita jatkuvan toiminnan, työnnä
virtakytkin kokonaan eteen.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin. Kun haluat
lopettaa jatkuvan toiminnan, paina kytkimen
takaosaa.
VAROITUS: Älä käynnistä tai pysäytä
konetta, jos se on kuormitettuna.
METALLISOVELLUKSET
• Kun työkalua käytetään metallisovelluksissa,
varmista, että jäännösvirtalaite (RCD) on
asennettu, jotta voidaan välttää metallin
epäpuhtauksien aiheuttamat jäännösriskit.
• Jos RCD katkaisee virransyötön, vie työkalu
valtuutettuun DEWALTin huoltoliikkeeseen.
VAROITUS: Äärimmäisissä
käyttöolosuhteissa sähköä johtavaa
pölyä voi kertyä koneen kotelon sisään,
kun työstetään metallia. Tämä voi
johtaa siihen, että koneen suojaeristys
heikkenee, jolloin on olemassa
sähköiskun vaara.
SUOMI
Jotta voidaan välttää metalliepäpuhtauden kertyminen
koneen sisään, suosittelemme puhdistamaan
ilmanvaihtoaukot päivittäin. Katso „Huolto“.
PUHDISTUS
LÄPPÄLAIKKOJEN KÄYTTÖ
VAROITUS: Varoitus: Metallitomun
kertyminen
• Läppälaikkojen pitkäaikainen käyttö
metallisovelluksissa voi saada aikaan
lisääntyneen sähköiskun vaaran. Vähentääksesi
tätä riskiä asenna RCD ennen käyttöä ja puhdista
ilmastointiaukot päivittäin puhaltamalla niihin
kuivaa paineilmaa alla olevien huolto-ohjeiden
mukaisesti.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTin
tarjoamia lisävarusteita ei ole testattu
tämän tuotteen kanssa, sellaisten
lisävarusteiden käyttö tämän työkalun
kanssa voi olla vaarallista. Vahinkoriskin
vähentämiseksi vain DEWALTin
suosittelemia lisävarusteita tulisi käyttää
tämän tuotteen kanssa.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi soveltuvista
lisävarusteista.
HUOLTO-OHJEITA
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
IRTI NAPSAUTETTAVAT HARJAT
Moottori sammuu automaattisesti, mikä on merkkinä
siitä, että hiiliharjat ovat kuluneet lähes loppuun
ja kone tarvitsee huoltoa. Käyttäjä ei voi huoltaa
hiiliharjoja. Vie kone valtuutettuun DEWALTin
huoltoliikkeeseen.
VAROITUS: Pidä tuuletusaukot puhtaina
ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä
rievulla.
ILMANVAIHTOAUKKOJEN PUHDISTUS
Jotta vältettäisiin lian kertyminen koneen sisään,
suosittelemme puhdistamaan ilmanvaihtoaukot
päivittäin.
• Kytke kone irti sähköverkosta.
• Puhalla kuivaa paineilmaa ilmanvaihtoaukkojen
läpi.
• Puhdista ilmanvaihtoaukot pehmeällä harjalla tai
kuivalla liinalla. Älä käytä metalliesineitä, koska ne
voivat vahingoittaa sisäisiä osia.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on
kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa materiaalien
kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien
uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään
ympäristön saastumisen ja vähentää
raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille
tai jättää ne vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
99
SUOMI
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT
–tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen
jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit
hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla
Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme.
Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää
sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset.
Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU. com
100
SVENSKA
VINKELSLIP D28111/D28113(K)/D28130/
D28132C/D28134/D28135(K)/D28139/D28141
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till
ett av de mest pålitliga namnen för professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad
Skivdiameter
Spindeldiameter
Vikt
V
W
min-1
mm
kg
Säkring:
230 V
D28111
230
850
10.000
115
M14
2,1
D28113(K)
230
900
10.000
115
M14
2,1
D28130
230
900
10.000
125
M14
2,2
D28132C
230
1.200
10.000
125
M14
2,5
D28134
230
1.100
10.000
125
M14
2,2
D28135(K)
230
1.400
10.000
125
M14
2,5
D28139
230
850
10.000
125
M14
2,1
D28141
230
1.400
9.000
150
M14
2,6
10 A
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA: Anger en situation av
omedelbar fara som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig skada.
VARNING: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
OBSERVER: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i lindrig eller måttlig
skada
OBSERVER: Angett utan
säkerhetsvarningssymbolen anger en
situation av potentiell fara som, om den
inte undviks, kan resultera i materiell
skada.
CE-Försäkran om överensstämmelse
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
DEWALT intygar att dessa elverktyg är konstruerade
i överensstämmelse med följande normer:
98/37/EU (until 28.December 2009); 2006/42/EU
(from 29.December 2009); 2004/108/EU;
2006/95/EU; EN60745-1; EN60745-2-3;
EN55014-1:2000 +A1:2001 +A2:2002;
EN55014-2:1997 +A1:2001; EN61000-3-2:2006;
EN61000-3-3:1995 +A1:2001+ A2:2005.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandfara.
101
SVENSKA
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående adress, eller läsa på baksidan av
bruksanvisningen.
LpA (ljudtryck)
KPA (mätningsavvikelse ljudtryck)
LWA (akustisk styrka)
KWA (mätningsavvikelse
akustisk styrka)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141
90
89
90
89
89
91
89
91
5
3
3
3
3
3
3
3
101
100
101
100
100
102
100
102
5
3
3
3
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsummor) bestämda i enlighet med EN 60745:
m/s²
5,3
7,0
6,0
4,6
Viktat accelerationsmedelvärde
m/s²
10,8
11,7
10,0
7,7
Mätningsavvikelse K
Det deklarerade emissionsvärdet för vibrationer har
uppmätts i enlighet med standardtestmetoder och
kan användas för jämförande av ett verktyg med ett
annat.
Det deklarerade emissionsvärdet för vibrationer
kan också användas i preliminär bedömning av
exponering för vibrationer.
VARNING: Vibrationsvärdet under faktisk
användning av elverktyget kan skilja sig
från det deklarerade värdet, beroende på
hur verktyget används. Detta kan leda till
betydande underskattning av exponering
för vibrationer, om verktyget regelbundet
används på detta sätt.
En uppskattning av graden av exponering för
vibrationer under en viss arbetsperiod bör, förutom
den tid då det är aktiverat, också räkna in tiden då
verktyget är avstängt och då det går på tomgång.
Detta kan i betydande grad minska graden
av exponering för vibrationer under den totala
arbetsperioden.
Produktutvecklings- och ingenjörsdirektör
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11D-65510,
Idstein, Tyskland
07/2007
102
3
3
3
3
7,0
9,6
5,2
9,4
5,1
7,4
5,7
9,7
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsföreskrifter
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtelse att följa
nedanstående instruktioner kan resultera
i elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig
skada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS.
Termen «elverktyg» i alla varningar nedan syftar på ditt
eldrivna elverktyg (anslutet via sladd till eluttag) och/
eller ditt batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder till
olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närhet av lättantändliga vätskor,
gaser eller damm. Elverktyg åstadkommer
gnistor som kan antända damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd under
det att elverktyget används. Distraktioner
kan få dig att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
SVENSKA
c)
Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget.
Håll sladden borta från hetta, olja, vassa
kanter och rörliga maskindelar. En skadad
eller tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk
stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användande av ett elverktyg i
fuktig miljö inte går att undvika ska en
strömkälla skyddad av jordfelsbrytare
(RCD) användas. Användande av
jordfelsbrytare minskar risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Säkerhetsutrustning, t.ex. andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
som används på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av
misstag. Se till att strömbrytaren står i
avstängt läge innan du kopplar verktyget
till eluttag och/eller batteripaket och
innan du lyfter eller bär verktyget. Att bära
elverktyg med fingret på strömbrytaren eller att
sätta i verktygets kontakt då strömbrytaren är
påslagen inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
g) Om utrustning tillhandahålls för utsugning
och insamling av damm, försäkra dig om
att de är anslutna och använda på rätt
sätt. Användande av de här tillsatserna kan
minska dammrelaterade risker.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Använd inte elverktyget för uppgifter det
inte är avsett för. Använd rätt elverktyg för
rätt uppgift. Elverktyget kommer att utföra
arbetet bättre och säkrare om det används för
sitt avsedda ändamål.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Alla elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farliga att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från eluttaget
och/eller batteripaketet från elverktyget
innan du utför justeringar, byter tillbehör
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör
det repareras före det används. Många
olyckor orsakas av bristfälligt underhållna
elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och
bitarna osv. i enlighet med de här
instruktionerna och med hänsyn till
arbetsförhållanden och det arbete som
ska utföras. Användande av elverktyget för
andra ändamål än det är menat för, kan orsaka
farliga situationer.
5) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
103
SVENSKA
TILLKOMMANDE SPECIELLA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsföreskrifter för all
användning
a) Detta elverktyg är menat att fungera
som slip, sandare, stålborste. Granska
alla säkerhetsvarningar, instruktioner,
illustrationer och specifikationer som
levereras med det här elverktyget.
Underlåtelse att följa alla nedanstående
instruktioner kan resultera i elektrisk stöt, brand
och/eller allvarlig skada.
b) Det här elverktyget rekommenderas inte
att användas för polering, kapning och
liknande. Att använda elverktyget för andra
uppgifter än de det utformats för, kan vara farligt
och orsaka personskada.
c) Använd inte tillbehör som inte speciellt
utformats och rekommenderats av
verktygstillverkaren. Det är inte säkert att
tillbehöret är säkert att använda bara för att det
kan fästas vid ditt elverktyg.
d) Tillbehörets högsta tillåtna hastighet
måste alltid vara lika hög som eller högre
än den maximala hastighet som anges på
elverktyget. Tillbehör som körs fortare än sin
högsta tillåtna hastighet kan brytas sönder och
flyga av.
e) Den yttre diametern och tjockleken hos ditt
tillbehör måste ligga inom gränsen för ditt
elverktygs kapacitet. Tillbehör av felaktig storlek
kan inte rätt skyddas och kontrolleras.
f) Storleken på hjulaxeln hos skivor, flänsar,
mellanlägg och andra tillbehör måste
passa elverktygets spindel. Tillbehör med
axel som inte passar till monteringsenheterna på
elverktyget kommer att komma ur balans, vibrera
för mycket och kan få dig att förlora kontrollen.
g) Använd inte skadade tillbehör. Varje gång
du använder ett tillbehör bör du först leta
efter hack och sprickor i slipskivor, sprickor,
revor och slitage hos mellanlägg och lösa
eller spruckna strån i metallborstar. Om
elverktyget eller tillbehöret tappas i golvet
bör du kontrollera att inget skadats eller
montera ett nytt tillbehör. Efter att du
undersökt och monterat ett tillbehör, bör du
hålla området med det roterande tillbehören
riktat ifrån dig själv och andra personer i
närheten och låta verktyget gå på tomgång
på maximal hastighet i en minut. Skadade
tillbehör bryts normalt sönder under den här
testtiden.
104
h) Bär skyddsutrustning. Bär ansiktsmask
eller skyddsglasögon beroende på vilket
arbete som utförs. Där så behövs bör du
bära andningsmask, hörselskydd, handskar
och skyddsförkläde som kan stoppa små
bitar av slipmaterial eller arbetsstycken.
Skyddsglasögonen måste kunna stoppa
flygande flisor som kan skapas vid olika arbeten.
Andningsmasken eller andningsskyddet måste
kunna filtrera partiklar som skapas vid ditt
arbete. Långa perioder i högt buller kan orsaka
hörselskador.
i) Håll andra personer på säkert avstånd
från arbetsområdet. Alla som kommer
in på arbetsområdet måste bära
skyddsutrustning. Delar av ett arbetsstycke
eller från ett trasigt tillbehör kan flyga iväg och
orsaka skada även utanför arbetets omedelbara
närhet.
j) Håll elverktyget enbart i de isolerade
greppsytorna när du utför arbete där ett
skärtillbehör kan komma i kontakt med
dolda elledningar eller den egna sladden.
Ett skärtillbehör som kommer i kontakt med en
strömförande ledning kan göra blottade delar av
elverktyget strömförande och ge användaren en
elektrisk stöt.
k) Se till att sladden hålls borta från det
roterande tillbehöret. Om du förlorar kontrollen,
kan sladden kapas eller fastna och din hand eller
arm kan dras in till det roterande tillbehöret.
l) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget före
tillbehöret har stannat fullständigt. Det
roterande tillbehöret kan ta tag i ytor och dra
elverktyget med sig så att du förlorar kontrollen
över det.
m) Ha inte elverktyget påslaget medan du bär
det vid din sida. Det roterande tillbehöret kan
komma i kontakt med och fastna i dina kläder
och dra det in mot din kropp.
n) Rengör elverktygets luftventiler regelbundet.
Motorns fläkt drar damm in i motorhuset och stor
ansamling av metalldamm kan orsaka elfara.
o) Använd inte elverktyget nära lättantändliga
material. Gnistor kan antända sådana material.
p) Använd inte tillbehör som kräver kylvätska.
Användande av vatten eller andra kylvätskor kan
resultera i elektrisk stöt eller elchock.
Orsaker och förebyggande av rekyl
• Rekyl är en plötslig reaktion då en roterande
skiva, mellanlägg, borste eller annat tillbehör,
kommer i kläm eller fastnar, vilket i sin tur får ett
SVENSKA
okontrollerat elverktyg att tvingas gå i motsatt
riktning i förhållande till tillbehörets rotation vid
stället där det fastnat.
• Till exempel kan kanten på en skiva som gått
in i en klämpunkt, gräva in sig i materialets yta
och få skivan att klättra eller studsa ut, om
slipskivan fastnat eller klämts fast i arbetsstycket.
Skivan kan antingen hoppa mot eller bort från
användaren, beroende på skivans rörelseriktning
vid stället där det fastnat. Slipskivan kan också,
under sådana omständigheter brytas sönder.
• Rekyl är ett resultat av felaktig användning
av verktyget och/eller felaktiga
användningsprocedurer eller omständigheter
och kan undvikas genom att man vidtar lämpliga
försiktighetsåtgärder beskrivna nedan:
a) Håll elverktyget i ett fast grepp och ställ
dig så att din kropp och din arm kan stå
emot rekylkraft. Använd alltid hjälphandtag
om det finns, för att ha maximal kontroll
över rekyl- eller vridmomentsreaktioner
under starten. Användaren kan kontrollera
vridmomentsreaktioner och rekylkrafter, om
lämpliga försiktighetsåtgärder iakttas.
b) Placera aldrig din hand nära det roterande
tillbehöret. Tillbehöret kan rekylera över din
hand.
c) Ställ dig inte i det område dit elverktyget
kommer att röra sig om rekyl skulle inträffa.
Rekyl kommer att kasta verktyget i motsatt
riktning i förhållande till skivans rörelse vid stället
där det fastnar.
d) Var extra försiktig när du arbetar med hörn,
skarpa kanter osv. Undvik att låta tillbehöret
studsa eller fastna. Hörn, skarpa kanter och
studsning har en tendens att få det roterande
tillbehöret att fastna och orsaka förlust av
kontrollen eller rekyl.
e) Montera inte ett sågkedjeblad för
träkarvning eller ett tandat sågblad. Sådana
blad orsakar ofta rekyl och förlust av kontrollen.
Särskilda säkerhetsvarningar för
slipning
a) Använd bara skivor som rekommenderas för
ditt elverktyg och det skydd som designats
speciellt för den utvalda skivan. Skivor, för
vilka elverktyget inte är designat kan inte skyddas
rätt och är inte säkra att använda.
b) Skyddet måste fästas vid elverktyget och
ställas in på rätt sätt för att ge maximal
säkerhet, så att så lite som möjligt av
skivan ligger blottad mot användaren.
Skyddet hjälper till att skydda användaren från
sönderbrutna bitar av skivan och oavsiktlig
kontakt med skivan.
c) Skivor skall enbart användas för
rekommenderade funktioner. Till exempel:
Slipa inte med sidan av en kapskiva.
Kapskivor med slipfunktion är till för perifer
slipning, att utsätta de här skivorna för sidotryck
kan få dem att splittras.
d) Använd alltid oskadade skivflänsar som är
av rätt storlek och form för den skiva du
valt. Rätt skivflänsar stödjer skivan och minskar
på så sätt risken att skivan går sönder. Flänsar
för kapskivor kan vara annorlunda än flänsar för
slipskivor.
e) Använd inte utslitna skivor från större
elverktyg. Skivor som är avsedda för större
elverktyg lämpar sig inte för den högre
hastigheten hos mindre verktyg och kan brytas
sönder.
Särskilda säkerhetsvarningar för
stålborsning
a) Var medveten om att stålborst lossnar
från borsten och flyger iväg, även under
normal användning. Överstressa inte
borsten genom att utöva för mycket tryck
på stålborsten. Stålborsten kan lätt gå igenom
tunna kläder och/eller hud.
b) Om användande av skydd rekommenderas
för stålborstning, bör du inte tillåta att
stålborstskivan kommer i kontakt med
skyddet. Stålborstskivan eller borsten kan
komma att växa i diameter på grund av arbetet
och centrifugeringskrafter.
MÄRKEN PÅ APPARATEN
Följande symboler syns på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användande.
Använd skyddsglasögon
Använd hörselskydd
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Vinkelslip
1 Skydd
105
SVENSKA
1
1
1
1
1
1
Sidohandtag
Flänssats
Nyckel
Låda (endast K-modeller)
Instruktionshandbok
Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
AVSEDD ANVÄNDNING
Vinkelslipen för tunga applikationer D28111/
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/
D28135(K)/D28139/D28141 är konstruerad för
professionell slipning på olika arbetsplatser (dvs.
byggarbetsplatser). ANVÄND INTE i fuktiga miljöer,
eller i närhet av lättantändliga vätskor eller gaser.
ANVÄND INTE andra slipskivor än de med försänkt
centrum och lamellskivor.
Dessa vinkelslipar för tunga applikationer är
professionella elverktyg. TILLÅT INTE barn att
komma i kontakt med verktyget. Övervakning krävs
då det här verktyget används av oerfarna personer.
1
2
3
4
Strömbrytare
Spindellås
Skydd
Sidohandtag
D28113(K)/D28130/D28132C/D28135(K)/D28141 VIBRATIONSFRITT SIDOHANDTAG
Det vibrationsfria sidohandtaget ger extra bekvämlighet
genom att absorbera vibrationer som orsakas av
verktyget.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 SNABBSKYDD
Snabbskyddet kan snabbt och enkelt justeras under
arbetet för mångsidigare tillämpning.
106
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 DAMMUTKASTSYSTEM
Dammutkastsystemet förebygger att damm samlas
runt skyddskåpan och motorns luftintag så att så
litet damm som möjligt tränger in i motorhuset.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 60745; jordledare är
således överflödigt.
VARNING! 115 V enheter måste
drivas via en automatiskt isolerande
transformator med jordskydd mellan
primär och sekundär spolning.
UTBYTE AV KABEL ELLER KONTAKT
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Montering och inställning
VARNING: Koppla alltid ur verktyget
innan Du börjar med montering och
inställning.
MONTERING OCH BORTTAGNING AV SKYDDSKÅPAN
(FIG. B1 & B2)
D28111/D28139 - SKYDD MED FÄSTSKRUV (FIG. B1)
• Placera vinkelslipen på ett bord med spindeln
uppåt.
SVENSKA
•
•
•
•
Passa in tapparna (5) med spåren (6).
Tryck ner skyddet och vrid det till önskat läge.
Dra åt skruven (7) ordentligt.
Lossa skruven för att avlägsna skyddet.
VARNING: Använd aldrig verktyget utan
skyddet.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/D28141 SNABBSKYDD (FIG. B2)
• Placera vinkelslipen på ett bord med spindeln
uppåt.
• Frigör spärrklämman (8) och håll skyddet (3) över
verktyget som bilden visar.
• Passa in tapparna (5) med spåren (6).
• Tryck ner skyddet och vrid det till önskat läge.
• Om det behövs kan man spänna hårdare genom
att dra åt skruven (9).
• Spänn spärrklämman.
• Frigör spärren för att ta av skyddet.
VARNING: Använd aldrig verktyget utan
skyddet.
MONTERING OCH DEMONTERING AV SLIP- OCH KAPSKIVOR
(FIG. C1 & C2)
• Placera maskinen på ett bord med skyddet uppåt.
• Placera innerflänsen (10) på rätt sätt på spindeln
(11) (fig. C1).
• Placera skivan (12) på flänsen (10). En skiva
med upphöjt centrum ska monteras med
upphöjningen (13) vänd mot flänsen (10).
• Skruva fast den yttre flänsen (14) på spindeln (11)
(fig. C2):
- ringen på flänsen (14) ska vara vänd mot skivan
när en slipskiva monteras (A);
- ringen på flänsen (14) ska vara vänd bort från
skivan när en kapskiva monteras (B).
• Tryck in spindellåset (2) och vrid spindeln (11) tills
den spärras.
• Dra åt den gängade flänsen (14) med den
medföljande nyckeln.
• Släpp spindellåset.
• Ta av skivan genom att lossa på flänsen (14) med
nyckeln.
MONTERING AV SIDOHANDTAGET (FIG. D)
• Skruva fast sidohandtaget (4) stadigt i ett av
hålen (14) på sidorna av växelhuset.
BRUKSANVISNING
VARNING:
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att alla arbetsstycken som ska
slipas eller kapas är fastklämda.
• Tryck helt lätt mot verktyget och
arbetsytan. Tryck inte i sidled mot skivan.
• Undvik överbelastning. Om maskinen
blir varm, låt den gå på tomgång utan
belastning i några minuter.
INNAN DU BÖRJAR:
• Montera rätt sprängskydd och skiva.
Använd aldrig utslitna skivor.
• Se till att den inre och yttre flänsen är korrekt
monterad.
• Se till att skivan roterar i samma riktning som
pilarna på maskinen och tillbehöret.
STRÖMBRYTARE (FIG. A)
• För att starta maskinen, trycka på strömbrytaren
(1).
• För kontinuerlig drift trycker du strömbrytaren helt
framåt.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång
trycker du baktill på strömbrytaren.
VARNING: Koppla aldrig till eller från
maskinen när den är belastad.
METALLARBETE
• Se när du arbetar med verktyget i metall till att en
restströmsanordning (RCD) har installerats för att
undvika risk för restström till följd av metallspån.
• Om RCD stänger av strömtillförseln måste
verktyget lämnas in hos en befogad DEWALT
reparationsverkstad.
VARNING: Använd aldrig en skadad
skiva.
107
SVENSKA
VARNING: Under extrema
arbetsomständigheter kan ledande
damm samlas inuti maskinhöljet vid
arbete med metall. Detta kan försämra
maskinens skyddsisolering och möjligen
leda till risk för elchock.
För att undvika att metallspån samlas inuti
maskinen, rekommenderar vi att dagligen rengöra
ventilationsspringorna. Se “Underhåll”.
BRUK AV FLAPPSKIVOR
SMÖRJNING
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
RENGÖRING
VARNING: Håll ventilationsöppningen ren
och rengör regelbundet elverktyget med
en mjuk trasa.
VARNING: Varning: Samlat metalldamm
• Omfattande bruk av flappskivor vid metallarbete
kan öka risken för elektriska stötar. För att
undvika detta bör en restströmsanordning
placeras före bruk och ventilationsspringorna
blåsas ut dagligen med tryckluft enligt
nedanstående underhållsanvisningar.
Valfria tillbehör
VARNING Då andra tillbehör än de som
erbjuds av DEWALT inte har testats med
den här produkten, kan användande
av sådana tillbehör vara farligt. För att
minska olycksrisken bör enbart tillbehör
rekommenderade av DEWALT användas
med den här produkten.
Rådgör med din handlare för information om lämpliga
tillbehör.
SKÖTSEL
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
AUTOMATISKT STOPP VID SLITNA BORSTAR
Motorn stängs av automatiskt om kolborstarna
är nästan utslitna och verktyget kräver underhåll.
Kolborstarna kan inte bytas av användaren.
Lämna in den hos en auktoriserad DEWALT
reparationsverkstad.
108
RENGÖRING AV VENTILATIONSSPRINGORNA
För att undvika att damm samlas inuti maskinen,
rekommenderar vi att dagligen rengöra
ventilationsspringorna.
• Dra ur kontakten.
• Blås torr tryckluft genom ventilationsspringorna.
• Rengör ventilationsspringorna med en mjuk
borste eller torr trasa. Använd aldrig ett
metallföremål, detta kan skada apparatens
invändiga delar.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
DEWALT-produkt med en ny, eller inte längre behöver
den, ska du inte kasta den i hushållssoporna. Denna
produkt skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan materialen
återvinnas och användas på nytt.
Användning av återvunna material skonar
miljön och minskar förbrukningen av
råvaror.
SVENSKA
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda
insamlingar av uttjänt elutrustning från hushåll,
antingen vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för DEWALT-produkter när de en
gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en
auktoriserad reparations- och servicerepresentant
som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad
får du genom kontakt med den lokala DEWALTföreträdare, vars adress du återfinner i manualen.
En lista på auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor och kontakter finns även tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader
efter inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT. Som
alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT
serviceverkstad och kompletta detaljer om
vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com
109
TÜRKÇE
AÇILI ZIMPARA D28111/D28113(K)/
D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28139/D28141
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn deneyimi DEWALT’
profesyonel kullanclar işin en güvenilir partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
D28111 D28113(K) D28130 D28132C D28134
D28135(K)
D28139
Voltaj
V
230
230
230
230
230
230
230
230
Güç ihtiyac
W
850
900
900
1.200
1.100
1.400
850
1.400
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
9.000
115
115
125
125
125
125
125
150
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M14
2,1
2,1
2,2
2,5
2,2
2,5
2,1
2,6
min-1
Yüksüz hz
Tekerlek çap
mm
Mil çap
Ağrlk
kg
D28141
Sigortalar
230 V aletler
10 A
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm
veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
çok yakın bir tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm
veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Güvenlik alarmı simgesi
olmaksızın kullanılırsa, engellenmemesi
halinde mal zararı ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangn tehlikesi.
110
EC-Uygunluk bildirimi
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/
D28135(K)/D28139/D28141
DEWALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EC (until 28.
December 2009); 2006/42/EC (from 29.December 2009);
2004/108/EC; 2006/95/EC; EN60745-1; EN60745-2-3;
EN55014-1:2000 +A1:2001 +A2:2002; EN55014-2:1997
+A1:2001; EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:1995
+A1:2001+ A2:2005.
TÜRKÇE
Daha fazla bilgi için, lütfen DEWALT’n aşağdaki adresi ile temas kurun veya kullanm klavuzunun
arkasna bakn.
LpA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı belirsizliğii)
LWA (ses gücü)
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28111 D28113 D28130 D28132C D28134
90
89
90
89
89
5
3
3
3
3
101
100
101
100
100
5
3
3
3
3
Titreşim toplam değerleri (triax vektör toplamı) EN 60745’e göre tayin edilmiştir:
m/s²
5,3
7,0
6,0
4,6
Yüklü RMS ivmelenme değeri
m/s²
10,8
11,7
10,0
7,7
Belirsizlik K
Beyan edilen titreşim emisyon değeri standart bir teste
uygun olarak ölçülmüştür ve elektrikli aletin başka bir
aletle karşılaştırılması için kullanılabilir.
Beyan edilen titreşim emisyon değeri, maruz kalma ön
değerlendirmesinde de kullanılabilir..
UYARI: Elektrikli aletin gerçek kullanımı
sırasındaki titreşim emisyon değeri aletin
kullanım şekline bağlı olarak beyan edilen
değerden farklı olabilir. Alet düzenli olarak
bu şekilde kullanıldığında bu durum
önemli bir maruz kalma değerinin altında
değerlendirmeye neden olabilir..
Belirli bir çalışma süresi boyunca tecrübe edilen titreşime
maruz kalma seviyesinin tahmini, alet kapalı ve tetikleme
süresine ek olarak boşta çalışıyor iken de göz önüne
alınmalıdır.
Bu da toplam çalışma süresinde maruz kalma seviyesini
önemli derecede azaltabilir.
Direktör, Mühendislik ve Ürün Geliþtirme
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11D-65510,
Idstein, Almanya
07/2007
7,0
9,6
D28135 D28139 D28141
91
89
91
3
3
3
102
100
102
3
3
3
5,2
9,4
5,1
7,4
5,7
9,7
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
kullanım kılavuzunu okuyun..
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm
talimatları okuyun. Uyarı ve talimatlara
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/
veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN.
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana şebekeden
güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi veya pil ile çalışan
(kablosuz) elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi ışıklandırın.
Karışık veya karanlık bölgeler kazalara yol
açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
kullanmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanı
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları ve
etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize sebep olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun olmalıdır.
Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin. Topraklanmış
elektrikli aletler ile adaptör fişleri kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik
çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle temas
etmesini engelleyin. Vücudunuzun topraklanması
halinde elektrik çarpması riski artmaktadır.
111
TÜRKÇE
c)
d)
e)
f)
Elektrikli aletleri yağmur veya ıslak koşullara
maruz bırakmayın. Bir elektrik aletinin içine
giren su elektrik çarpması riskini artıracaktır.
Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın. Kabloyu
hiçbir zaman elektrik aletini taşımak, çekmek
veya prizden çekmek üzere kullanmayın.
Kabloyu ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış
kablolar elektrik çarpması riskini artırmaktadır.
Bir elektrikli aleti dış mekanda kullanırken, dış
mekan kullanımına uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Dış mekan kullanımına uygun bir
kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
Elektrikli aletin rutubetli bir ortamda
çalýþtýrýlmasý kaçýnýlmaz ise, korumalý bir
artýk akým cihazý (RCD) beslemesi kullanýn.
RCD kullanýmý elektrik çarpma tehlikesini
azaltýr.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte olun,
ne yaptığınıza dikkat edin ve sağ duyunuzu
kullanın. Yorgun olduğunuz zaman veya ilaç,
alkol veya başka tedavi etkisi altında iken
elektrikli aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık bir dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
b) Kiþisel koruyucu ekipman kullanýn. Her zaman
göz korumasý kullanýn. Uygun koþullarda
kullanýlan toz maskesi, kaymaz emniyet
ayakkabýlarý, kask veya duyma korumasý gibi
güvenlik teçhizatlarý kiþisel yaralanmalarý
azaltacaktýr.
c) Ýstemeyerek çalýþtýrmaktan kaçýnýn. Aleti güç
kaynaðýna ve/veya pil takýmýna baðlamadan,
havaya kaldýrmadan veya taþýmadan önce
açma-kapama anahtarýnýn kapalý konumda
olduðundan emin olun. Elektrikli aletleri
parmaðýnýz anahtar üzerindeyken taþýmak veya
anahtarý açýk konumdaki elektrikli aletleri prize
takmak kazalara yol açacaktýr.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden önce
varsa ayar anahtarını veya ayarlı penseyi
çıkarın. Elektrikli aletin bir dönen parçasına
bağlı kalan bir ayarlı pense veya anahtar kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın. Her
zaman için uygun ayak basacak yer bulun
ve dengenizi sağlayın. Böylece beklenmeyen
durumlarda elektrikli alet daha iyi kontrol
edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
Bol giysiler, takılar veya uzun saç hareketli
parçalara takılabilir.
112
g)
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi halinde,
bunların uygun biçimde bağlanması ve
kullanılmasını sağlayın. Bu cihazların kullanımı
tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. İşinizi
ancak doğru elektrikli alet tasarlandığı amaç
doğrultusunda daha iyi ve daha güvenli bir
şekilde yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa elektrikli
aleti kullanmayın. Anahtar ile kontrol
edilemeyen herhangi bir elektrikli alet
tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuar
deðiþtirmeden ya da elektrikli aletleri
depolamadan önce güç kaynaðýndan fiþi çekin
ve/veya elektrikli aletten pil takýmýný çýkarýn.
Bu türlü koruyucu güvenlik önlemleri elektrikli
aletin yanlýþlýkla çalýþmasý riskini azaltýr.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin ve
elektrikli aleti veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin
vermeyin. Elektrikli aletler eğitimsiz kullanıcıların
elinde çok tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın. Hareketli
parçaların hizalanmasını veya bağlantılarını,
parçaların kırık olup olmadığını ve elektrikli
aletlerin çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, kullanmadan
önce elektrikli aletin tamirini yaptırın. Kazaların
pek çoğu bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı
gerektiği şekilde yapılmış keskin uçlu kesme
aletlerinin rahatsızlık yaratma olasılığı daha az,
kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarlarý ve uçlarý,
çalýþma koþullarýný ve gerçekleþtirilecek iþi
göz önüne alarak bu talimatlara göre kullanýn.
Elektrikli aletin amacý dýþýndaki iþlemlerde
kullanýlmasý tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir görevlisi
tarafından sadece aynı yedek parçalar
kullanılarak tamir edilmesini sağlayın. Bu
şekilde elektrikli aletin güvenliği sağlanmış
olacaktır.
TÜRKÇE
İLAVE ÖZEL GÜVENLİK
KURALLARI
Tüm işlemler için güvenlik
talimatları
a) Bu elektrikli alet bir öğütücü, zımpara makinesi,
tel fırça olarak kullanılmaküzere tasarlanmıştır.
Bu elektrikli alet ile verilen tüm güvenlik
uyarıları,talimatlar, resimli açıklamalar ve teknik
özellikleri okuyun. Aşağıda açıklanan bütün
talimatlara uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddiyaralanmaya yol açabilir.
b) Bu elektrikli aletle cilalama ya da kesme gibi
işlemlerin gerçekleştirilmesi önerilmez. Elektrikli
aletin tasarlanma amacı dışındaki işlemler tehlike ve
kişisel yaralanmalara neden olabilir.
c) Üretici firma tarafından özel olarak tasarlanmamış
ve tavsiye edilmemiş aksesuarları kullanmayın.
Bunun nedeni, aksesuarın elektrikli aletinize
eklenebileceği ancak güvenli bir çalışma temin
etmeyeceğidir.
d) Aksesuarın nominal hızı en az elektrikli alet
üzerinde yazan maksimum hıza eşit olmalıdır. İlgili
nominal hızından daha hızlı çalışan aksesuarlar
kırılabilir ve etrafa saçılabilir.
e) Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı elektrikli
aletinizin kapasite oranı içinde olmalıdır. Yanlış
ebatlı aksesuarlar yeteri kadar korunamaz ve kontrol
edilemez.
f) Çark, flanş, disk taban ya da diğer aksesuarların
mil çapı elektrikli aletin miline tam olarak
uymalıdır. Elektrikli aletin montaj donanımına
uymayan mil çapına sahip aksesuarlar dengesiz
çalışır, aşırı titreşim yapar ve kontrolü kaybetmeye
neden olabilir.
g) Hasar görmüş aksesuarları kullanmayın. Her
kullanımdan önce aksesuarları inceleyin, örneğin
zımpara diski talaş ve çatlaklara karşı, disk tabanı
çatlak, kopma ya da aşırı kullanıma karşı, tel
fırçayı gevşek ya da kırık tellere karşı kontrol
edin. Elektrikli alet ya da aksesuar düşürülürse,
hasar olup olmadığını kontrol edin ya da sağlam
aksesuar takın. Aksesuarın incelenmesi ve monte
edilmesinden sonra, kendinizi ve etraftaki insanları
dönen aksesuar düzleminden uzakta tutun ve bir
dakika boyunca elektrikli aleti boşta ve maksimum
hızda çalıştırın. Bu test süresince hasarlı aksesuarlar
normal olarak kırılarak dağılacaktır.
h) Kişisel koruyucu ekipman giyin. Uygulamaya bağlı
olarak yüz kalkanı, koruyucu gözlük ya da güvenlik
gözlükleri kullanın. Yeri geldiğinde küçük aşındırıcı
maddeleri ya da iş parçalarını durduran toz
maskesi, işitme sistemi koruyucuları, eldiven ve iş
önlüğü giyin. Göz koruması, çeşitli işlemler sonucu
açığa çıkan uçar parçacıkları durdurabilmelidir.
Toz maskesi ya da gaz maskesiyaptığınız işlem
sonucu açığa çıkan partikülleri filtreleyebilmelidir.
Uzunsüreli yüksek şiddetli gürültüye maruz kalma
işitme kaybına neden olabilir.
i) Çevrede bulunan şahısları çalışma alanından
uzakta güvenli bir mesafede tutun. Çalışma alanına
giren şahıslar kişisel koruyucu ekipman giymelidir.
İş parçası ya da kırık bir aksesuara ait parçacıklar
fırlayabilir ve çalışma alanının yakın çevresinde
yaralanmalara neden olabilir.
j) Kesim aksesuarlarının gizli sargı devrelerine
ya da kendi kablosuna temas edebileceği bir işi
yaparken elektrikli aleti sadece izoleli kavrama
yüzeyleri ile tutun. “Canlı” (enerjili) kablo ucuna
temas eden kesim aksesuarı, elektrikli aletin maruz
kalan metal parçalarını “canlı” tutarak kullanıcının
çarpılmasına neden olabilir.
k) Kabloyu dönen aksesuardan uzak tutun. Kontrolü
kaybederseniz kablo kesilebilir ya da kopabilir ve
eliniz ya da kolunuz dönen aksesuar içine çekilebilir.
l) Aksesuar tamamen durmadıkça elektrikli aleti asla
yere koymayın. Dönen aksesuar yüzeyi yakalayabilir
ve elektrikli aleti kontrolünüzden çıkarabilir.
m) Elektrikli aleti yanınızda taşırken çalıştırmayın.
Kaza ile temas halinde, dönen aksesuar giysinize
takılabilir, aksesuarı vücudunuza doğru çekebilir.
n) Elektrikli aletin hava çıkışlarını düzenli olarak
temizleyin. Motor fanı tozu muhafaza içine çeker
ve aşırı toz metal toplanması elektriksel tehlike
yaratabilir.
o) Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yakınında
çalıştırmayın. Kıvılcım bu malzemeleri tutuşturabilir.
p) Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarlar kullanmayın.
Su ya da diğer sıvı soğutucuların kullanılması
elektrik çarpması ya da şok ile sonuçlanabilir.
Nedenler ve Operatörün Geri
Tepmeden Korunması
• Geri tepme; sıkışık ya da takılmış olan döner disk,
sırt tampon, fırça ya da elektrikli aletin kontrolsüz
olarak bağlama noktasında aksesuar dönüşüne zıt
yönde zorlanmasına neden olan diğer aksesuara
karşı ani reaksiyondur.
• Örneğin iş parçası tarafından bir zımpara diskin
takılması ya da sıkışması durumunda sıkışma
noktasına giren disk kenarı malzemenin yüzeyini
kazıyarak diskin yükselmesine ya da fırlamasına
neden olabilir. Disk, sıkışma noktasındaki hareket
yönüne bağlı olarak ya operatöre doğru ya da
operatörden uzağa fırlayabilir. Zımpara diskler de
bu koşullar altında kırılabilir.
• Geri tepme, aletin yanlış kullanılması ve/veya yanlış
çalıştırma prosedürleri veya çalıştırma şartları
sonucu ortaya çıkar ve aşağıda verilen önlemler
alınarak engellenebilir:
113
TÜRKÇE
a) Elektrikli aleti sıkıca tutun, vücudunuzu ve
kolunuzu geri tepme gücüne karşı koyacak şekilde
konumlandırın. Geri tepmeye ya da çalıştırma
sırasındaki döndürme momenti tepkisine karşı
maksimum kontrol sağlamak için eğer varsa
yardımcı kolu kullanın. Doğru önlemler alınırsa
döndürme momenti tepkileri ya da geri tepmeler
operatör tarafından kontrol edilebilir.
b) Döner aksesuar civarına asla elinizi sokmayın.
Aksesuar elinizde geri tepme etkisi yapabilir.
c) Geri tepmenin meydana gelmesi durumunda
vücudunuzu elektrikli aletin hareket edeceği alanda
bulundurmayın. Geri tepme hareketi aleti takılma
noktasında tekerlek hareketine ters yönde itecektir
d) Köşe, keskin kenarlar vb. yerlerle çalışırken
özellikle dikkatli olun. Aksesuarı sektirmekten ve
taktırmaktan kaçının. Köşeler, keskin kenarlar ya
da sektirme hareketi döner aksesuarı engelleme
eğilimindedir ve kontrolün kaybedilmesine ya da geri
tepmeye neden olabilir.
e) Testere zinciri oymacılık bıçağı ya da dişli testere
bıçağı bağlamayın. Bu tür bıçaklar sık sık geri
tepme ve kontrol kaybı oluşturur.
Öğütme İşlemleri için Özel
Güvenlik Uyarıları
a) Sadece elektrikli aletiniz için tavsiye edilen
disk türlerini ve seçilen disk için tasarlanmış
özel muhafazayı kullanın. Elektrikli alet için
tasarlanmamış olan diskler yeteri kadar koruma
yapamazlar ve güvenli değillerdir.
b) Muhafazanın elektrikli alete güvenli bir
şekilde bağlanması ve maksimum güvenlik için
konumlandırılması gerekir, böylece kullanıcı,
diskin az bir kısmına maruz kalacaktır. Muhafaza,
kullanıcının kırılan disk parçacıklarından ve disk ile
istenmeyen temaslardan korunmasına yardımcı olur.
c) Diskler sadece önerilen uygulamalar için
kullanılmalıdır. Örneğin: kesme diskinin kenarı
ile öğütme işlemi yapmayın. Zımpara kesici diskler
çevresel öğütme için tasarlanmıştır, bu disklere
uygulanan yan kuvvetler diskleri parçalayabilir.
d) Her zaman seçilen disk için doğru ebat ve şekilde,
hasarsız disk flanşları kullanın. Uygun disk flanşları
diski destekler ve disk kırılması olasılığını azaltır.
Kesme diski flanşları öğütücü disk flanşlarından
farklı olabilir.
e) Daha büyük elektrikli aletler için yıpranmış diskler
kullanmayın. Daha büyük elektrikli aletler için
tasarlanmış disk daha küçük bir aletin yüksek hızları
için uygun değildir ve parçalanabilir.
114
Tel Fırça İşlemleri için Özel
Güvenlik Uyarıları
a) Sıradan işlemlerde bile fırçadan tel kıllar
fırlayabileceğini unutmayın. Fırçaya aşırı yük
uygulayarak telleri aşırı germeyin. Tel kıllar ince
giysilere ve/veya deriye kolayca nüfuz edebilir.
b) Tel fırçalama işlemi için koruyucu kullanımı
tavsiye edilirse tel disk ya da fırçanın koruyucu
ile temasına izin vermeyin. Metal tel disk ya da
fırça çapı çalışma ve santrifüj güçleri nedeniyle
genişleyebilir.
Kapak disklerin kullanm
UYARI: Metal tozun artmas
• Metal uygulamalarnda kapak disklerin
geniş kullanm elektrik şokunda artan bir
potansiyel ile sonuçlanabilir. Riski indirgemek
için, kullanmadan önce bir RCD takn ve
aşağdaki bakm talimatlarna uygun olarak
havalandrma deliklerinin içine basnçl
kuru hava üflemek suretiyle havalandrma
deliklerini temizleyin.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde aşağdaki işaretler bulunur:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Daima emniyet gözlüğünü takn.
Kulak korumalarn takn.
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Açl zmpara
1 Mahfaza
1 Yan tutamak
1 Flanş seti
1 Çift pimli anahtar
1 Kutu (sadece K modelleri)
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
TÜRKÇE
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya
aksesuarlarnda hasar oluşup oluşmadğn
kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tanm (şekil A)
UYARI: Elektrikli aleti veya
herhangi bir parçasını hiçbir zaman
değiştirmeyin. Hasara veya kişisel
yaralanmaya sebep olabilir.
KULLANIM ALANI
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/
D28134/D28135(K)/D28139/D28141 dayanıklı
açısal taşlama makinesi, çeşitli çalışma yerlerinde (ör.
inşaat şantiyeleri) profesyonel taşlama işlemleri için
tasarlanmıştır. Nemli koşullarda veya yanıcı sıvılar ya da
gazların bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
Basık merkezli taşlama diskleri ve flap disk dışında başka
taşlama diski KULLANMAYIN.
Bu dayanıklı açısal taşlama makineleri, profesyonel
elektrikli aletlerdir. ÇOCUKLARIN aletle temas
etmesine izin vermeyin. Bu aletin deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanıldığı zamanlarda gözetim gereklidir.
1
2
3
4
Açma/kapama anahtar
Mil kilidi
Mahfaza
Yan tutamak
D28113(K)/D28130/D28132C/D28135(K)/
D28141 - Titreşimsiz yan tutacak
Titreşimsiz yan tutacak, alet tarafndan sebep
olunan titreşimleri emmek için ilave edilen bir
rahatlğ sağlamaktadr.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/
D28135(K)/D28141 - Anahtarsz mahfaza
Anahtarsz mahfaza, uygulama becerikliliğini
arttrmak üzere uygulama esnasnda çabuk ayar
sağlamaktadr.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/
D28135(K)/D28141 - Toz çkartma sistemi
Toz çkartma sistemi, mahfaza etrafnda ve motor
ağznda biriken tozlar önler ve motor kutusuna
giren toz miktarn minimize eder.
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun imal
edilmiştir. Daima, şebeke voltajnn, aletinizin
üstünde yazl olan voltajla ayn olmasna dikkat
edin.
DEWALT aletiniz, EN 60745 uyarnca
çift yaltmldr, bu nedele
topraklanmas gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr tellerin
arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve
çplak iletken, kötü bağlant, hasarl yaltm
kontrolü yapn. Gerekli onarmlar yapn veya
gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
UYARI: Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Mahfazann (şekil B1 & B2) monte edilmesi ve
çkartlmas
D28111/D28139 - Sabitleme vidas ile muhafaza
(şekil B1)
• Mil yukar gelecek şekilde açl zmparay bir
masann üzerine yerleştirin.
• Dilleri (5) girişlerle (6) hizalayn.
• Sipere bastrn ve döndürerek istenilen
konuma getirin.
• Viday (7) iyice skştrn.
• Muhafazay çkartma için viday gevşetin.
UYARI: Mahfaza yerinde olmadan aleti
asla kullanmayn.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/
D28135(K)/D28141 - Anahtarsz muhafaza
(şekil B2)
• Mil yukar gelecek şekilde açl zmparay bir
masann üzerine yerleştirin.
115
TÜRKÇE
• Skştrma kilidini (8) serbest brakn ve siperi
(3) gösterildiği şekilde aletin üzerinde tutun.
• Dilleri (5) girişlerle (6) hizalayn.
• Sipere bastrn ve döndürerek istenilen
konuma getirin.
• Gerekirse viday (9) skştrarak skştrma
gücünü arttrn.
• Skştrma kilidini skştrn.
• Siperi sökmek için skştrma kilidini açn.
UYARI: Mahfaza yerinde olmadan aleti
asla kullanmayn.
Zmpara veya kesim disklerini takma ve çkarma
(şekil C1 & C2)
• Mahfaza yukar durumda aleti bir tezgaha
yerleştirin.
• İç flanş (10) doğru bir şekilde milin (11)
üzerine yerleştirin (res. C1).
• Flanşn (10) üzerine diski (12) yerleştirin.
Ortas yüksek bir disk takarken, yüksek
merkezin (13) flanşa (10) dönük olduğundan
emin olun.
• Dş flanş (14) milin (11) üzerine yerleştirin
(res. C2):
- flanşn (14) üzerindeki halka, zmpara diski
taklrken diske bakyor olmaldr (A);
- flanşn (14) üzerindeki halka, zmpara
diski taklrken diskin aksi yönüne bakyor
olmaldr (B);
• Mil kilidine (2) bastrn ve yerine
kilitleninceye kadar mili (11) çevirin.
• Size verilen çift pimli anahtarla flanş (14)
skştrn.
• Mil kilidini serbest brakn.
• Diski sökmek için, çift pimli anahtar
kullanarak flanş (14) gevşetin.
UYARI: Hasarl diskleri kullanmayn.
Yan tutacağn monte edilmesi (şekil D)
• Yan tutacağ (4) makine kutusunun her iki
tarafndaki deliklerden (14) birine skca
vidalayn.
116
Kullanm talimatlar
UYARI:
• Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
• Zmparalanacak veya kesilecek tüm
malzemelerin yerlerine sabitlendiğine
emin olun.
• Alete sadece hafif bir bask uygulayn.
Diske yan bask uygulamayn.
• Aşr yük vermekten kaçnn.
Alet çok fazla sndğnda yüksüz
durumdayken birkaç dakika çalştrn.
Kullanmadan önce:
• Uygun siper, disk ya da çark takn. Aşr
aşnmş disk ya da çarklar kullanmayn.
• İç ve dş flanşlarn düzgün takl olduğundan
emin olun.
• Disk ya da çarkn, aksesuar ve cihaz üzerindeki
oklarn gösterdiği yönde dönmesine dikkat
edin.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
• Aleti çalştrmak için, açma/kapama anahtar
(1) basn.
• Sürekli çalştrmak için anahtar tamamen ileri
itin.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi braknz.
Aletin sürekli çalşmasn durdurmak için
anahtarn arka ksmna basn.
UYARI: Aleti yük altndayken açp
kapamayn.
Metal uygulamalar
• Aleti metal uygulamalarda kullanrken, metal
talaş tarafndan sebep olunan baz tehlikeleri
engellemek için bir fazla akm cihaznn (RCD)
taklmş olduğuna emin olun.
• RCD tarafndan elektrik kesilir ise, aleti yetkili
bir DEWALT tamir servisine götürün.
UYARI: Olağanüstü çalşma
koşullarnda, metal ile çalşrken
iletken toz makinenin muhafazasnn
içine girebilir. Bu, makinenin içinde,
TÜRKÇE
bir elektrik şokunun potansiyel riski
ile koruyucu yaltmn indirgenmesi
ile sonuçlanabilir.
Makinenin içinde metal talaşn birikmesini
engellemek için, havalandrma deliklerini günlük
olarak temizlemenizi tavsiye ederiz. Baknz
“Bakm”.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
Kapak disklerin kullanm
UYARI: Metal tozun artmas
• Metal uygulamalarnda kapak disklerin
geniş kullanm elektrik şokunda artan bir
potansiyel ile sonuçlanabilir. Riski indirgemek
için, kullanmadan önce bir RCD takn ve
aşağdaki bakm talimatlarna uygun olarak
havalandrma deliklerinin içine basnçl
kuru hava üflemek suretiyle havalandrma
deliklerini temizleyin.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından verilenler
dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, bu aksesuarların bu
aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak için, bu aletle
birlikte sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için
satıcınızla görüşün.
Bakm
DEWALT elektrikli aletiniz, minimum bakmla
uzun süre çalşacak şekilde imal edilmiştir. Her
zaman sorunsuz çalşmas, alete gerekli bakmn
yaplmasna ve düzenli temizliğe bağldr.
Frçalar ayrn
Motor, karbon frçalarn neredeyse ypranmaya
yüz tuttuğunu ve aracn servise girmesi gerektiğini belirterek otomatik olarak
kapanacaktr. Karbon frçalar kullanc tarafndan
değiştirilebilir değildir. Aleti yetkili bir DEWALT
tamir servisine götürün.
UYARI: Havalandrma kanallarnn
temiz ve açk olmasna dikkat edin ve
aletin gövdesini düzenli olarak yumuşak
bir bezle temizleyin.
Havalandrma deliklerinin temizlenmesi
Makinenin içinde tozun birikmesini engellemek
için, havalandrma deliklerini günlük olarak
temizlemenizi tavsiye ederiz.
• Makinenin fişini prizden çekin.
• Havalandrma deliklerinin içinden kuru
basnçl hava verin.
• Havalandrma deliklerini yumuşak bir frça
veya kuru bir bez kullanarak temizleyin.
Metalik nesneler aletin iç ksmlarna zarar
verebileceğinden bunlar kullanmayn.
Çevreyi koruma
Ayr biriktirme. Bu ürün normal ev
atklar ile çöpe atlmamaldr.
DEWALT ürününüz şayet bir gün değiştirilmesi
gerekiyor ise, veya bundan böyle sizin için
kullanlmayacak ise bu aleti normal ev atklar ile
çöpe atmayn. Bu ürünü ayr bir biriktirme için
ayrn.
Kullanlmş ürünlerin ayrca
biriktirilmesi ve paketlenmesi
malzemelerin yeniden dönüşümüne ve
yeniden kullanmna izin vermektedir.
Yeniden dönüşümü olan malzemelerin
yeniden kullanm, çevre kirliliğini
önlenmesine yardm etmekte ve ham
maddeye olan talebi indirgemektedir.
117
TÜRKÇE
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satn aldğnz
zaman, belediye atk bölgelerinde veya perakendeciler tarafndan evlerden elektrikli aletlerin
ayr olarak biriktirilmesini sağlayabilir.
DEWALT ürünleri çalşma ömürlerini
tamamladklarnda, DEWALT bunlarn geri
kazandrlmas ve biriktirilmesi için kolaylklar
sağlamaktadr. Bu hizmetten yararlanmak için
lütfen sahip olduğunuz ürünü, bunlar toplayan
yetkili bir tamir servisine götürün.
Bu klavuzda belirtilen adresteki yerel
DEWALT ofisine başvurarak size en yakn yetkili
tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da,
Internet’te DEWALT yetkili tamir servislerinin
listesini ve satş sonras hizmet veren yetkililerin tam detaylarn öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com adresindedir.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
DEWALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletinizin
performans sizi tam olarak tatmin etmiyorsa,
30 gün içinde takas için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. Satn alma belgesinin ibraz
şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
DEWALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz servis
desteğine de sahiptir. Satn alma tarihinden
itibaren bir yl içinde yaplan hiçbir onarm
ve koruyucu bakm işleminden işçilik
ücreti almamaktayz. Satn alma tarihinin
belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
DEWALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletleri,
satş tarihinden itibaren bir yl süreyle
garantilidir. Hatal malzemeden veya
işçilikten kaynaklanan tüm arzalar ücretsiz
onarlr. Lütfen aleti herhangi bir yetkili
DEWALT veya Black & Decker servis merkezine
gönderin, ya da bizzat başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya girişimde
bulunulan onarmlardan kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve amaç
dş kullanmdan kaynaklanan hasar.
Size en yakn yetkili DEWALT tamir acentesi
için lütfen bu klavuzun arkasnda bulunan
uygun telefon numarasn kullann. Buna ek
olarak, DEWALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile ilgili
tüm detayli bilgileri Internet’de www.2helpU.
com adresinden edinebilirsiniz.
118
∂§§∏¡π∫∞
ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ (ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ)
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/
D28135(K)/D28139/D28141
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
Δ¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
Δ¿ÛË
V
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
W
Δ·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘ min-1
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
mm
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˜
μ¿ÚÔ˜
kg
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
D28111
230
850
10.000
115
M14
2,1
D28113(K)
230
900
10.000
115
M14
2,1
D28130
230
900
10.000
125
M14
2,2
D28132C
230
1.200
10.000
125
M14
2,5
D28134
230
1.100
10.000
125
M14
2,2
D28135(K)
230
1.400
10.000
125
M14
2,5
D28139
230
850
10.000
125
M14
2,1
D28141
230
1.400
9.000
150
M14
2,6
10 A
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει ελαφρό ή μέσης
σοβαρότητας τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το εργαλείο
χρησιμοποιείται χωρίς το σύμβολο
προειδοποίησης ασφαλείας, καθορίζει
μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί
να έχει σαν αποτέλεσμα ζημιά σε
περιουσιακά στοιχεία.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
D28111/D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/
D28135(K)/D28139/D28141
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EK, 89/336/EOK, 2006/95/EK, 88/188/EOK,
EN 60745-1, EN 60745-2-6, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
119
∂§§∏¡π∫∞
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘:
LpA (ακουστική πίεση)
KPA (αβεβαιότητα
ακουστικής πίεσης)
LWA (ακουστική ισχύς)
KWA ((αβεβαιότητα
ακουστικής ισχύος)
dB(A)
D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141
90
89
90
89
89
91
89
91
dB(A)
dB(A)
5
101
3
100
3
101
3
100
3
100
3
102
3
100
3
102
dB(A)
5
3
3
3
3
3
3
3
Συνολικές τιμές κραδασμών (άθροισμα τριαξονικού φορέα) καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745:
Ζυγισμένη τιμή επιτάχυνσης RMS
m/s²
5,3
7,0
6,0
4,6
7,0
5,2
5,1
m/s²
10,8
11,7
10,0
7,7
9,6
9,4
7,4
Αβεβαιότητα K
Η καθορισμένη τιμή εκπομπής κραδασμών έχει
μετρηθεί σύμφωνα με την τυπική μέθοδο τεστ και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των
εργαλείων μεταξύ τους.
Η καθορισμένη τιμή εκπομπής κραδασμών μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί σε προκαταρκτική
αποτίμηση έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η τιμή εκπομπής
κραδασμών κατά την πραγματική χρήση
του εργαλείου μπορεί να διαφέρει από
την καθορισμένη τιμή, ανάλογα με τους
τρόπους χρήσης του εργαλείου. Αυτό
θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική
υποτίμηση της έκθεσης όταν το εργαλείο
χρησιμοποιείται τακτικά μ’ αυτό τον
τρόπο.
Μια αποτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε
κραδασμούς που διαπιστώνονται κατά μια δεδομένη
περίοδο εργασίας, θα πρέπει επίσης να λαμβάνει
υπόψη τα χρονικά διαστήματα παύσης λειτουργίας
του εργαλείου και τα διαστήματα λειτουργίας σε
ρελαντί, πλέον του χρόνου ενεργοποίησης.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης κατά την όλη χρονική διάρκεια εργασίας.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
07/2007
120
5,7
9,7
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικοί κανονισμοί ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε
όλες τις προειδοποιήσεις και
όλες τις οδηγίες. μη τήρηση των
προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί
να έχει σαν αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά ή και σοβαρό τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω,
αναφέρεται σε εργαλείο ηλεκτροδοτούμενο (με
καλώδιο) από την κύρια παροχή ηλεκτροδότησης, ή
σε εργαλείο με ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας
(με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί να
προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
∂§§∏¡π∫∞
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην
τροποποιείτε ποτέ το βύσμα ηλεκτροδότησης
με οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
οποιαδήποτε βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα βύσματα και
οι ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματος με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν το
σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη
βροχή ή σε συνθήκες υγρής ατμόσφαιρας. Η
είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση του
ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε το μακριά
από θερμότητα, ελαιώδεις ουσίες, αιχμηρά
αντικείμενα ή γωνίες, ή μετακινούμενα
εξαρτήματα. Καλώδια που έχουν υποστεί
ζημιά ή που είναι “μπερδεμένα”, αυξάνουν
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε
καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για χρήση
σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για εξωτερική χρήση μειώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση του
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι
κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική
κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου.
Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο εάν είστε κουρασμένος (-η), ή
υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Φοράτε πάντα προστατευτικά
γυαλιά. Η χρήση προστατευτικού
εξοπλισμού όπως αναπνευστικής μάσκας,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους,
ή προστατευτικών ακουστικών για τις
κατάλληλες συνθήκες, θα μειώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν αθέλητη εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε το
εργαλείο στην πηγή ηλεκτροδότησης ή και
στο πακέτο μπαταρίας και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας στο
διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα εργαλείων
με ανοικτό (θέση on) διακόπτη, αποτελούν
αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό
κλειδί πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό
εργαλείο. Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
που έχει αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό
τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε συνεχώς
σταθερό πάτημα και ισορροπία. Αυτό σας
δίνει τη δυνατότητα καλύτερου ελέγχου
του ηλεκτρικού εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα και τα
γάντια μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.
Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί
σωστά και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
Η χρήση αυτών των συσκευών μπορεί να
μειώσει τους σχετιζόμενους με τη σκόνη
κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μη χρησιμοποιείτε με υπερβολική δύναμη
το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε
το κατάλληλο εργαλείο για την εφαρμογή
σας. Το σωστό για κάθε χρήση εργαλείο θα
κάνει τη δουλειά για την οποία προορίζεται
καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια, στο
βαθμό για τον οποίο σχεδιάστηκε.
β) Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
εάν ο διακόπτης (on-off) δεν λειτουργεί.
Οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο που δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
121
∂§§∏¡π∫∞
γ)
Αποσυνδέστε το βύσμα από την πηγή
ηλεκτροδότησης πριν την πραγματοποίηση
οποιωνδήποτε ρυθμίσεων, την αλλαγή
παρελκομένων, ή την αποθήκευση του
ηλεκτρικού εργαλείου. Αυτού του είδους
τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο
απροσδόκητης λειτουργίας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων. Ελέγξτε
για τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή
στρέβλωση κινούμενων εξαρτημάτων,
για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του
ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το ηλεκτρικό
εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε για
την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε.
Πολλά ατυχήματα έχουν προκληθεί
από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν
συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ.,
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας
και την εργασία που πρόκειται να
πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου για εργασίες διαφορετικές απ’
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να
προκαλέσει επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
122
ΠΡΌΣΘΕΤΟΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλες τις
λειτουργίες
α) Το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται
για λειτουργία ως τροχιστής, λειαντής,
συρμάτινη βούρτσα. Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
εικόνες και προδιαγραφές που παρέχονται με
το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση των
οδηγιών που περιγράφονται παρακάτω μπορεί
να επιφέρει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και
σοβαρό τραυματισμό.
β) Λειτουργίες όπως στίλβωμα ή κοπή,
δεν συνιστώνται με το παρόν ηλεκτρικό
εργαλείο. Λειτουργίες για τις οποίες δεν έχει
σχεδιαστεί αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο, μπορεί
να προκαλέσουν κίνδυνο και προσωπικό
τραυματισμό.
γ) Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που δεν έχουν
σχεδιαστεί και συσταθεί συγκεκριμένα από
τον κατασκευαστή εργαλείων. Το γεγονός και
μόνο ότι ένα εργαλείο μπορεί να προσαρτηθεί
στο ηλεκτρικό σας εργαλείο, δεν εγγυάται την
ασφαλή του λειτουργία.
δ) Η αποτιμημένη ταχύτητα του παρελκόμενου
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη μέγιστη
ταχύτητα που είναι σημειωμένη στο ηλεκτρικό
εργαλείο. Παρελκόμενα που υποβάλλονται σε
μεγαλύτερη ταχύτητα από την αποτιμημένη γι’
αυτά, μπορεί να σπάσουν και να πεταχτούν από
το εργαλείο.
ε) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του
παρελκόμενου σας πρέπει να είναι εντός των
ορίων αποτίμησης του ηλεκτρικού εργαλείου
σας. Παρελκόμενα με μη κατάλληλες διαστάσεις
δεν μπορούν να προφυλαχτούν ή ελεγχθούν
επαρκώς.
στ) Το μέγεθος της οπής σπειρώματος των τροχών,
φλαντζών, πελμάτων υποστήριξης ή άλλων
παρελκομένων, πρέπει να ταιριάζει επακριβώς
με το μέγεθος του σπειρώματος άξονα του
ηλεκτρικού εργαλείου. Παρελκόμενα με οπές
σπειρώματος που δεν ταιριάζουν με το υλικό
προσαρμογής του ηλεκτρικού εργαλείου, θα
περιστρέφονται χωρίς ισορροπία, θα δονούνται
υπερβολικά και μπορεί να προκαλέσουν
απώλεια ελέγχου.
ζ) Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που έχουν
υποστεί ζημιά. Πριν από κάθε χρήση,
∂§§∏¡π∫∞
επιθεωρήστε το κάθε παρελκόμενο, όπως
τροχούς λείανσης, για τυχόν θραύσματα ή
ρωγμές, εγκοπές ή υπερβολική φθορά και
τη συρματόβουρτσα για τυχόν χαλαρά ή
σπασμένα συρματάκια. Εάν σας πέσει το
ηλεκτρικό εργαλείο, επιθεωρήστε το για τυχόν
ζημιά ή εγκαταστήστε παρελκόμενο που δεν
έχει υποστεί ζημιά. Μετά την επιθεώρηση
και την εγκατάσταση παρελκόμενου,
απομακρύνετε το σώμα σας και κάθε
παρευρισκόμενο άτομο από το επίπεδο
του περιστρεφόμενου παρελκόμενου και
λειτουργήστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη
μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο για ένα λεπτό.
Τα παρελκόμενα που έχουν υποστεί ζημιά θα
σπάσουν συνήθως κατά τη διάρκεια αυτής της
δοκιμής.
η) Φοράτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Ανάλογα με την εφαρμογή, χρησιμοποιήστε
μάσκα προσώπου ή γυαλιά ασφαλείας. Όπως
είναι κατάλληλο, φοράτε μάσκα κατά της
σκόνης, προστατευτικά αυτιών, γάντια και
ποδιά εργαστηρίου που μπορεί να σταματήσει
μικρά λειαντικά θραύσματα ή θραύσματα
του τεμαχίου εργασίας. Τα προστατευτικά
γυαλιά πρέπει να μπορούν να σταματούν
εκτοξευόμενα τεμάχια που παράγονται από
διάφορες εργασίες. Η μάσκα κατά της σκόνης
ή ο αναπνευστήρας πρέπει να είναι σε θέση να
φιλτράρουν σωματίδια που παράγονται από
την εργασία σας. Η παρατεταμένη έκθεση σε
θόρυβο υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει
κώφωση.
θ) Διατηρείτε τα παρευρισκόμενα άτομα σε
απόσταση ασφαλείας από την περιοχή
εργασίας. Οποιοσδήποτε εισέρχεται
στην περιοχή εργασίας πρέπει να φοράει
προστατευτικό εξοπλισμό. Τυχόν θραύσματα
από το τεμάχιο εργασίας ή από σπασμένο
παρελκόμενο μπορεί να εκτοξευτούν μακριά
και να προκαλέσουν τραυματισμό πέρα από την
άμεση περιοχή εργασίας.
ι) Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από
τις μονωμένες επιφάνειες χειρολαβής όταν
εκτελείτε κάποια λειτουργία κατά την οποία το
παρελκόμενο κοπής μπορεί να έρθει σ’ επαφή
με κρυμμένη καλωδίωση ή με το ίδιο του το
καλώδιο. Εάν το παρελκόμενο κοπής έρθει
σ’ επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο, μπορεί
να εκθέσει τα μεταλλικά εξαρτήματα του
ηλεκτρικού εργαλείου σε ηλεκτρική τάση και να
προκαλέσει την ηλεκτροπληξία του χειριστή.
ια) Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από το
περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Εάν χάσετε τον
έλεγχο, το καλώδιο μπορεί να κοπεί ή τσακιστεί
και το χέρι σας μπορεί να τραβηχτεί στο
περιστρεφόμενο παρελκόμενο.
ιβ) Μην αφήνετε ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο
κάτω έως ότου έχει σταματήσει τελείως το
παρελκόμενο. Το περιστρεφόμενο παρελκόμενο
μπορεί να αρπάξει την επιφάνεια και να
τραβήξει το ηλεκτρικό εργαλείο προκαλώντας
την απώλεια ελέγχου του.
ιγ) Μη λειτουργείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν το
μεταφέρετε στο πλάι σας. Τυχόν απροσδόκητη
επαφή με το περιστρεφόμενο παρελκόμενο
μπορεί να αρπάξει τα ρούχα σας, τραβώντας το
παρελκόμενο προς το σώμα σας.
ιδ) Καθαρίζετε τακτικά τους αεραγωγούς
του ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας
του μοτέρ θα τραβήξει τη σκόνη εντός
του περιβλήματος και τυχόν υπερβολική
συσσώρευση θραυσμάτων μετάλλου μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.
ιε) Μη λειτουργείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κοντά
σε εύφλεκτα υλικά. Οι σπινθήρες μπορεί να
προκαλέσουν ανάφλεξη αυτών των υλικών.
π) Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που απαιτούν
υγρά ψυκτικά. Η χρήση νερού ή άλλων υγρών
ψυκτικών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Αιτίες και αποτροπή ανάδρομης
ώθησης από το χειριστή
• Η ανάδρομη ώθηση είναι μια αιφνίδια
αντίδραση ενός περιστροφικού τροχού που
έχει μαγκώσει, ή πέλματος υποστήριξης,
βούρτσας, ή άλλου παρελκομένου που με τη
σειρά του μπορεί να προκαλέσει στη συνέχεια
την κίνηση του ανεξέλεγκτου εργαλείου σε
κατεύθυνση αντίθετη από την περιστροφή του
παρελκομένου στο σημείο εμπλοκής.
• Για παράδειγμα, εάν ένας λειαντικός τροχός
έχει μαγκώσει στο τεμάχιο εργασίας, το
άκρο του τροχού που εισχωρεί στο σημείο
μαγκώματος μπορεί να εισχωρήσει στην
επιφάνεια του υλικού, κάνοντας τον τροχό
να ανέβει προς τα έξω ή να “κλoτσήσει” προς
τα έξω. Ο τροχός μπορεί είτε να αναπηδήσει
προς το χειριστή ή μακριά απ’ αυτόν, ανάλογα
με την κατεύθυνση της κίνησης του τροχού
στο σημείο που μάγκωσε. Οι λειαντικοί τροχοί
μπορεί επίσης να σπάσουν κάτω απ’ αυτές τις
συνθήκες.
• Η ανάδρομη ώθηση είναι το αποτέλεσμα
κακομεταχείρισης του εργαλείου ή και
εσφαλμένων διαδικασιών χειρισμού ή συνθηκών
και μπορεί να αποφευχθεί με τις κατάλληλες
προφυλάξεις που παρέχονται παρακάτω:
α) Διατηρήστε σταθερή λαβή στο ηλεκτρικό
εργαλείο και τοποθετήστε το σώμα σας και
το βραχίονά σας έτσι ώστε να μπορείτε να
έχετε αντίσταση σε δυνάμεις ανάδρομης
123
∂§§∏¡π∫∞
ώθησης. Χρησιμοποιείτε πάντα βοηθητική
χειρολαβή, εάν διατίθεται, για μέγιστο έλεγχο
ανάδρομης ώθησης ή αντίδρασης ροπής
κατά την εκκίνηση. Ο χειριστής μπορεί να
ελέγξει την αντίδραση ροπής ή τις δυνάμεις
ανάδρομης ώθησης, εάν ληφθούν οι κατάλληλες
προφυλάξεις.
β) Μην τοποθετείτε ποτέ το χέρι σας κοντά στο
περιστροφικό παρελκόμενο. Το παρελκόμενο
μπορεί να αναπηδήσει (λόγω ανάδρομης
ώθησης) πάνω από το χέρι σας.
γ) Μην τοποθετείτε το σώμα σας σε περιοχή όπου
μπορεί να αναπηδήσει το ηλεκτρικό εργαλείο
σε περίπτωση ανάδρομης ώθησης. Η ανάδρομη
ώθηση θα ωθήσει το εργαλείο σε κατεύθυνση
αντίθετη από την κίνηση του τροχού στο σημείο
που έχει μαγκώσει.
δ) Ασκείτε ιδιαίτερη προσοχή κατά την εργασία
σε γωνίες, αιχμηρά άκρα κλπ. Αποφύγετε
τις αναπηδήσεις και τυχόν μαγκώματα του
παρελκομένου. Οι γωνίες, τα αιχμηρά άκρα ή
οι αναπηδήσεις έχουν την τάση να προκαλούν
μάγκωμα του περιστροφικού παρελκομένου και
την απώλεια ελέγχου ή την ανάδρομη ώθηση.
ε) Μην προσαρτάτε λεπίδα ξυλογλυπτικής
αλυσοπρίονου ή λεπίδα δισκοπρίονου με
δόντια. Αυτές οι λεπίδες προκαλούν συχνές
ανάδρομες ωθήσεις και απώλεια ελέγχου.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
συγκεκριμένες για εφαρμογές
τροχίσματος
α) Χρησιμοποιείτε μόνο τροχούς τύπων που
συνιστώνται για το ηλεκτρικό σας εργαλείο
και το συγκεκριμένο προφυλακτήρα που είναι
σχεδιασμένος για τον επιλεγμένο τροχό. Τροχοί
για τους οποίους το ηλεκτρικό εργαλείο δεν
έχει σχεδιαστεί, δεν μπορούν να προφυλαχτούν
επαρκώς και δεν είναι ασφαλείς.
β) Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι ασφαλώς
προσαρτημένος στο ηλεκτρικό εργαλείο και
τοποθετημένος για μέγιστη ασφάλεια, έτσι
ώστε να είναι εκτεθειμένη η ελάχιστη δυνατή
επιφάνεια του τροχού προς το χειριστή. Ο
προφυλακτήρας βοηθά στην προστασία του
χειριστή από θραύσματα σπασμένου τροχού και
απροσδόκητη επαφή με τον τροχό.
γ) Οι τροχοί πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο για τις συνιστώμενες εφαρμογές. Για
παράδειγμα: μην τροχίζετε με την πλευρά
του τροχού κοπής. Οι λειαντικοί τροχοί κοπής
προορίζονται για περιφερικό τρόχισμα. Η
εφαρμογή πλευρικών δυνάμεων σ’ αυτούς τους
124
τροχούς μπορεί να προκαλέσει τη θραύση τους.
δ) Χρησιμοποιείτε πάντα φλάντζες τροχών που
δεν έχουν υποστεί ζημιά και που έχουν το
σωστό μέγεθος και σχήμα για τον τροχό που
επιλέξατε. Οι κατάλληλες φλάτζες τροχών
υποστηρίζουν τον τροχό, μειώνοντας έτσι την
πιθανότητα θραύσης του τροχού. Οι φλάντζες
για τροχούς κοπής μπορεί να είναι διαφορετικές
από τις φλάντζες για τροχούς τροχίσματος.
ε) Μη χρησιμοποιείτε τροχούς από μεγαλύτερα
ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν φθαρεί.
Τροχός που προορίζεται για μεγαλύτερο
ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι κατάλληλος για
τις υψηλότερες ταχύτητες του μικρότερου
εργαλείου και μπορεί να υποστεί θραύση.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
συγκεκριμένες για εφαρμογές
συρμάτινης βούρτσας
α) Έχετε υπόψη ότι τα συρματάκια της
μεταλλικής βούρτσας πετάγονται από τη
βούρτσα ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες
λειτουργίας. Μην καταπονείτε υπερβολικά
τα συρματάκια εφαρμόζοντας υπερβολικό
φορτίο στη βούρτσα. Τα συρματάκια μπορεί
να διαπεράσουν εύκολα λεπτά ρούχα ή και το
δέρμα.
β) Εάν συνιστάται η χρήση προφυλακτήρα
για συρμάτινη βούρτσα, μην επιτρέπεται
οποιαδήποτε παρεμβολή του συρμάτινου
τροχού ή της βούρτσας με τον προφυλακτήρα.
Ο συρμάτινος τροχός ή η βούρτσα μπορεί να
επεκταθούν σε διάμετρο λόγω της εργασίας και
των φυγόκεντρων δυνάμεων.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Επιπλέον των πικτογραμμάτων σε αυτό το
εγχειρίδιο, οι ετικέτες στο εργαλείο δείχνουν τα εξής
πικτογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη
χρήση.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
Φοράτε προστατευτικά ακουστικά.
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 °ˆÓÈ·Îfi˜ ÙÚÔ¯fi˜
1 ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ·
1 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
1 ™ÂÙ ÊÏ·ÓÙ˙ÒÓ
1 ∫ÏÂȉ› Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜
1 ∫È‚ÒÙÈÔ (Ù‡· K ÌfiÓ·)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ηÈ
Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
√ ÁˆÓÈ·Îfi˜ ÙÚÔ¯fi˜ D28111/D28113(K)/D28130/
D28132C/D28134/D28135(K)/D28139/D28141
ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜
·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÎÔ‹˜.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών ή
αερίων.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τροχούς λείανσης εκτός από
τροχούς πεπιεσμένους στο κέντρο και δίσκους flapdisk.
Αυτοί οι βαριάς χρήσης γωνιακοί τροχοί
(λειαντήρες) είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία. ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σ'
επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται επιτήρηση όταν
άπειροι χειριστές χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο.
1
2
3
4
¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ·
¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
D28113(K)/D28130/D28132C/D28135(K)/D28141 ¶Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ηٿ ÙË ‰FIÓËÛË
∏ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ηٿ ÙË ‰fiÓËÛË ÚÔÛʤÚÂÈ
ÚfiÛıÂÙË ¿ÓÂÛË ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ
ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28141 - ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎFI ¯ˆÚ›˜ ÎÏÂȉ›
ΔÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ¯ˆÚ›˜ ÎÏÂȉ› ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚË
Ú‡ıÌÈÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ
·‡ÍËÛË Â˘ÂÏÈÍ›·˜ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28141 - ™‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎFIÓ˘
ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ
Ì¿˙ÂÌ· Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Á‡ÚÔ ·fi ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
Î·È ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú, Î·È ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ› ÙË
ÔÛfiÙËÙ· ÛÎfiÓ˘ Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘
ÌÔÙ¤Ú.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ
·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 60745. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
125
∂§§∏¡π∫∞
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μÁ¿˙ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
EÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
(ÂÈÎ. B1 & B2)
D28111/D28139 - ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎFI Ì ‚›‰·
ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (ÂÈÎ. 1)
• ΔÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔÓ ÙÚÔ¯ÈÛÙ‹ ÁˆÓÈÒÓ ¿Óˆ ÛÂ
¤Ó· ÙÚ·¤˙È, Ì ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙȘ Ï·‚¤˜ (5) Ì ÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ (6).
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· οو ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ı¤ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙË ‚›‰· (7).
• °È· Ó· ·›ÚÂÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi, ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ
ÙË ‚›‰·.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ¶ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó Ô
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘.
D28113(K)/D28130/D28132C/D28134/D28135(K)/
D28141 - ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎFI ¯ˆÚ›˜ ÎÏÂȉ› (ÂÈÎ. 2)
• ΔÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔÓ ÙÚÔ¯ÈÛÙ‹ ÁˆÓÈÒÓ ¿Óˆ ÛÂ
¤Ó· ÙÚ·¤˙È, Ì ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘ÛÊ›Á͈˜ (8)
Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (3) ¿Óˆ ·fi
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙȘ Ï·‚¤˜ (5) Ì ÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ (6).
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· οو ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ı¤ÛË.
• E¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ·˘Í‹ÛÙ ÙËÓ ÈÛ¯‡ Û‡ÛÊÈÁ͢
ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙË ‚›‰· (9).
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘ÛÊ›Á͈˜.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·,
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û‡ÛÊÈÁ͢.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ¶ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó Ô
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘.
126
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÂÓFI˜ ‰›ÛÎÔ˘
ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. C1 & C2)
• ΔÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È,
Ì ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· (10)
ÛˆÛÙ¿ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· (11) (ÂÈÎ. C1).
• ΔÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ (12) ¿Óˆ ÛÙË ÊÏ¿ÓÙ˙·
(10). √Ù·Ó ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ ¤Ó·Ó ‰›ÛÎÔ ÌÂ
·Ó·ÛËΈ̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
·Ó·ÛËΈ̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ (13) Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ
ÊÏ¿ÓÙ˙· (10).
• μȉÒÛÙ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· (14) Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· (11) (ÂÈÎ. C2).
- Ô ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ¿Óˆ ÛÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· (14) ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·Ù¿ ÙËÓ
ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ (A),
- Ô ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ¿Óˆ ÛÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· (14) ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·Ù¿
ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ (B),
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (2) ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· (11) ¤ˆ˜ fiÙÔ˘
·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÛÙË ı¤ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· (14) Ì ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ›
‰‡Ô ·Î›‰ˆÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË
ÊÏ¿ÓÙ˙· (14) Ì ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ› ‰‡Ô ·Î›‰ˆÓ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ¡· ÌËÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ‹
ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜.
EÁηٿÛÙ·ÛË Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ (ÂÈÎ. D)
• μȉÒÛÙ ÙËÓ ·Ú¿Ï¢ÚË Ï·‚‹ (4) ÛÊȯٿ
̤۷ Û ̛· ·fi ÙȘ ÙÚ‡˜ (14) Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô
Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ ÙˆÓ Ô‰ÔÓÙˆÙÒÓ ÙÚÔ¯ÒÓ.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• ΔËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο Ô˘
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏÂÈ·ÓıÔ‡Ó ‹ Ó· ÎÔÔ‡Ó
Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ›ÂÛË Â¿Óˆ ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ªËÓ ·ÛΛ٠Ï¢ÚÈ΋ ›ÂÛË
¿Óˆ ÛÙÔÓ ‰›ÛÎÔ.
∂§§∏¡π∫∞
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ıÂÚÌ·Óı›, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô.
¶ÚÈÓ ·FI ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
Î·È ‰›ÛÎÔ ‹ ÙÚÔ¯fi. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜
‹ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋
ÊÏ¿ÓÙ˙· Ì Û›ڈ̷ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı›
ÛˆÛÙ¿.
• μ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‹ Ô ÙÚÔ¯fi˜
Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ‚ÂÏÒÓ Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó Â¿Óˆ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on-off (1).
• °È· Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË. °È· Ó·
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó ·˘Ùfi ›ӷÈ
Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙË Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȤÛÙÂ
ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªËÓ
ÂÓÂÚÁÔÔț٠‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÔÚÙ›Ô.
ªÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜
• √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÈ
ÙÔÔıÂÙËı› ÌÈ· Û˘Û΢‹ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜
Ú‡̷ (RCD) ÁÈ· Ó· ·Ô„˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ
·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ΛӉ˘ÓÔÈ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È
·fi ÙË ÌÂÙ·Ï›ÎÈ ÛÎfiÓË.
• ∞Ó Ë ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ ÏfiÁÔ Ù˘ RCD,
ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
ΤÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ™Â ·ÎÚ·›Â˜
Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÔÚ› Ó·
Ì·˙¢Ù› ·ÁÒÁÈÌË ÛÎfiÓË Ì¤Û· ÛÙÔ
ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Ì˯¿ÓËÌ· fiÙ·Ó
‰Ô˘Ï‡ÂÙ Ì ̤ٷÏÏ·. ∞˘Ùfi ÌÔÚ›
Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË Ù˘
ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋˜ ÌfiÓˆÛ˘ ÙÔ˘
Ì˯¿ÓËÌ· Ì ¤Ó· Èı·Ófi ΛӉ˘ÓÔ
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ Ì¿˙ÂÌ· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘
̤۷ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ηı·Ú›˙ÂÙÂ
ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ÂÍ·¤ÚˆÛ˘ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË.
μÏ. «™˘ÓÙ‹ÚËÛË».
ÃÚ‹ÛË ‰›ÛÎˆÓ Ï·Ù·Á›ÛÌ·ÙÔ˜
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË:
™˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘
• ∏ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ‰›ÛÎˆÓ Ï·Ù·Á›ÛÌ·ÙÔ˜
Û ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ
Û ·˘ÍË̤ÓË Èı·ÓfiÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜. °È·
Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ Î›Ó‰˘ÓÔ, ÂÈÛ¿ÁÂÙ ¤Ó·
RDC ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È Î·ı·Ú›ÛÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜
ÂÍ·¤ÚˆÛ˘ οı ̤ڷ Ê˘ÛÒÓÙ·˜ ÛÙÂÁ·Ófi
ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú· ÛÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ÂÍ·¤ÚˆÛ˘
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ οو Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
παρελκόμενα, εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των παρελκομένων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για τη μείωση του κινδύνου
τραυματισμού, πρέπει να χρησιμοποιείτε
μόνο τα συνιστώμενα από τη DEWALT
παρελκόμενα μ’ αυτό το προϊόν.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
127
∂§§∏¡π∫∞
Æ‹ÎÙÚ˜
√ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜
fiÙÈ ÔÈ „‹ÎÙÚ˜ ·fi ¿Óıڷη ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ
Êı·Ú› Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
√È „‹ÎÙÚ˜ ·fi ¿Óıڷη ‰ÂÓ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È
·fi ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË. ¶ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÈÛ΢‹˜ Ù˘
DEWALT.
§›·ÓÛË
ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·I¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
∫·I·ÚÈÛÌFI˜ Û¯ÈÛÌÒÓ ÂÍ·¤ÚˆÛ˘
°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ Ì¿˙ÂÌ· ÛÎfiÓ˘ ̤۷
ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ηı·Ú›˙ÂÙ ÙȘ
Û¯ÈṲ̂˜ ÂÍ·¤ÚˆÛ˘ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË.
• μÁ¿ÏÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
• º˘Û‹ÍÙ ÛÙÂÁÓfi Û˘ÌÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú· ̤۷ ·fi
ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ÂÍ·¤ÚˆÛ˘.
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ÂÍ·¤ÚˆÛ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· ̷ϷΛ· ‚Ô‡ÚÙÛ· Ë ¤Ó·
ÛÙÂÁÓfi ·Ó›. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÂÂȉ‹ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı›
‚Ï¿‚Ë ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ηÈ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
•Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ
ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚÈÊı› ÌÂ
Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.
E¿Ó οÔÈ· ̤ڷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
Û·˜ DEWALT ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‹ ‰ÂÓ
Û·˜ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ϤÔÓ, ÌËÓ ÙÔ ·ÔÚÚ›„ÂÙ ÌÂ
Ù· ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ∫¿ÓÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹.
128
∏ ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ӈÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ
ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ. ∏ Â·Ó¿¯ÚËÛË
·Ó·Î˘ÎÏˆÌ¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Û¿ÓÈ· ˘ÏÈο.
√È ÙÔÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó
ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi
ηÙÔÈ˘, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹
·fi ÙÔÓ ¤ÌÔÚ· fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ
ÚÔ˚fiÓ.
∏ DEWALT ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ηÈ
·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. °È· Ó· οÓÂÙÂ
¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÂÈÛÙÚ¤„·Ù ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ,
fiÔ˘ ı· ÙÔ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÚÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛË.
EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜
Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ DEWALT ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó·
ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ٷ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ·
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT Î·È ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ηÈ
ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: www.2helpU.com
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏Δπ∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜ fiˆ˜
ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ EΔ√À™ ™Àªμ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒμπ™
•
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ EΔ√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ
·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙÂ
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
129
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
070-225587
Fax:
070-225585
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
7020 1511
Fax:
7022 4910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT Deutschland
Postfach 1202
65502 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ: (01) 8981-616
Φαξ: (01) 8983-570
Service:
(01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
France
DEWALT
BP 30084 - 5 allée des hêtres
69579 Limonest Cedex
Tel:
33 (0) 472 20 39 72
Fax:
33 (0) 472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT Schweiz
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
044-755 60 70
Fax:
044-730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederland
DEWALT BV
Joulehof 12
4622 RG Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT Österreich
Oberlaaerstr. 248
1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh: 010 400 430
Faksi: (09) 2510 7100
www.dewalt.fi
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax:
(09) 2510 7100
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.DEWALT.se
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - İstanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
655658-00
130
934 797 400
934 797 439
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
10/07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement