User manual Alex (Nederlands, English, Français

User manual Alex (Nederlands, English, Français
ALEX
(FWD / RWD / RWD Short Base)
gebruikershandleiding
user manual
manuel d’utilisation
Bedienungsanleitung
6000030D
Nederlands
4
English
31
Français
58
Deutsch
85
3
Nederlands
© 2015 Handicare
Alle rechten voorbehouden.
De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke
wijze en met welke middelen dan ook (elektronisch of mechanisch), zonder voorafgaande,
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Handicare.
De verstrekte informatie is gebaseerd op algemene gegevens aangaande de ten tijde van
verschijnen bekende constructies. Handicare voert een beleid van continue product verbetering,
wijzigingen zijn derhalve voorbehouden.
De verstrekte informatie is geldig voor het product in standaard uitvoering. Handicare kan derhalve
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de van de standaard
uitvoering afwijkende specificaties van het product.
De beschikbare informatie is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar Handicare kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de informatie of voor de gevolgen daarvan.
Handicare kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit werkzaamheden
die door derden zijn uitgevoerd.
De door Handicare gehanteerde gebruiksnamen, handelsnamen, handelsmerken, etc. mogen
krachtens de wetgeving inzake de bescherming van handelsmerken niet als vrij worden
beschouwd.
2015-01
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Voorwoord ............................................................................................................. 6
1.1 Deze handleiding ............................................................................................ 6
1.2 Gebruikte symbolen in deze handleiding ........................................................ 6
Veiligheid ............................................................................................................... 7
2.1 Temperatuur ................................................................................................... 7
2.2 Bewegende onderdelen .................................................................................. 7
2.3 Elektromagnetische straling ............................................................................ 7
2.4 Aanduidingen op de rolstoel............................................................................ 8
Algemene beschrijving van de rolstoel .............................................................. 9
3.1 Configuraties ................................................................................................... 9
3.2 Gebruiker ...................................................................................................... 10
3.3 Gebruiksomgeving ........................................................................................ 10
3.4 Verstellingen ................................................................................................. 11
Instellen van de rolstoel ..................................................................................... 12
4.1 Zithoek, Zithoogte ......................................................................................... 12
4.2 Zwaartepunt instelling van de stoel (stoelpositie).......................................... 12
4.3 Hoogte en diepte van de bedieningskast ...................................................... 12
4.4 Programma van het besturingsysteem.......................................................... 12
Controleren van de rolstoel voor gebruik ......................................................... 13
Gebruik van de rolstoel ...................................................................................... 14
6.1 Instappen en uitstappen ................................................................................ 14
6.2 Rijden met de rolstoel ................................................................................... 15
6.3 Rijden op een helling .................................................................................... 15
6.4 Obstakels ...................................................................................................... 16
6.5 Verstellingen ................................................................................................. 17
6.6 Duwen van de rolstoel................................................................................... 17
6.7 Stallen na gebruik ......................................................................................... 18
Transport van de rolstoel ................................................................................... 19
7.1 Transporteren of vervoeren van de rolstoel .................................................. 19
7.2 Transporteren van de rolstoel (zonder inzittende)......................................... 19
7.3 De rolstoel als zitplaats in het voertuig .......................................................... 20
7.4 Het vastzetten van de rolstoelgebruiker ........................................................ 20
Onderhoud van de rolstoel ................................................................................ 22
8.1 Rolstoel reinigen ........................................................................................... 22
8.2 Accu’s ........................................................................................................... 23
8.3 Banden.......................................................................................................... 24
8.4 Afdanken van de rolstoel............................................................................... 24
Garantie ............................................................................................................... 25
9.1 Definities van termen .................................................................................... 25
9.2 Tabel garantieperiode ................................................................................... 26
Technische specificaties .................................................................................... 28
10.1 Elektrisch aansluitschema............................................................................. 28
10.2 Technische specificaties Alex ....................................................................... 29
10.3 Technische specificaties Qlass zitsysteem ................................................... 30
5
1
1.1
Voorwoord
1.2
Deze handleiding
De gebruikshandleiding voor deze
elektrische rolstoel bestaat uit drie
boekjes. Neem de gehele
gebruikshandleiding goed door voordat
het product in gebruik genomen wordt.
De inhoud is essentieel voor veilig
gebruik en het goed onderhouden
(reinigen) van de rolstoel.
•
De algemene gebruikshandleiding
(dit boekje)
•
De zitsysteem handleiding (QLASS)
•
De bedieningskast handleiding
Indien een van deze handleidingen niet
meegeleverd is bij uw rolstoel, neem dan
direct contact op met uw dealer. Naast
deze gebruikshandleiding is er voor
dealers een servicehandleiding
beschikbaar.
Gebruikte symbolen in deze
handleiding
Waarschuwingssymbool
Volg de instructies die bij dit symbool
vermeld staan op.
Het niet met de nodige voorzichtigheid
opvolgen van deze instructies kan leiden
tot lichamelijk letsel of tot schade aan de
rolstoel of het milieu!
Verwijzingssymbool
Dit symbool verwijst naar een
afzonderlijke gebruikshandleiding. Bij
deze verwijzing kunt u terugvinden naar
welke specifieke handleiding en naar
welk gedeelte wordt verwezen.
Deze algemene handleiding verwijst
daar waar nodig naar de andere
handleidingen. Dit gebeurt op de
volgende wijze:
ALGEMEEN
BEDIENINGSKAST: Verwijzing naar
gebruikshandleiding van de
bedieningskasten.
QLASS: Verwijzing naar
gebruikshandleiding van het zitsysteem.
6
2
Veiligheid
•
•
Volg de instructies op bij de
waarschuwingen! Als de instructies niet
met de nodige voorzichtigheid worden
opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of
schade aan de rolstoel of aan het milieu
tot gevolg hebben. Daar waar mogelijk
zijn de waarschuwingen geplaatst in het
relevante hoofdstuk.
2.3
•
•
2.2
Elektromagnetische straling
De standaard uitvoering van uw
elektrische rolstoel is getest op de van
toepassing zijnde eisen met betrekking
tot elektromagnetische straling (EMCeisen). Ondanks deze testen:
• is het niet uit te sluiten dat
elektromagnetische straling de
rolstoel beïnvloedt. Denk hierbij aan:
• mobiele telefonie
• grote medische apparaten
• overige bronnen van
elektromagnetische straling
• is het niet uit te sluiten dat de
elektrische rolstoel
elektromagnetische velden
beïnvloedt. Denk hierbij aan:
• winkeldeuren
• diefstal alarmsystemen in winkels
• garagedeur openers
Mochten dergelijke problemen zich
onverhoopt toch voordoen, dan
verzoeken wij u dit direct bij uw dealer te
melden.
Waarschuwingen worden aangegeven
met het waarschuwingssymbool.
2.1
Elektrische rugverstelling
Wegzwenkbare
bedieningskasthouder
Temperatuur
Vermijd te allen tijde lichamelijk
contact met de motors van de
rolstoel. Motors zijn tijdens het
gebruik continu in beweging en
kunnen een hoge temperatuur
bereiken. Na gebruik koelen de
motors langzaam af. Lichamelijk
contact kan ervoor zorgen dat u zich
verbrandt.
Indien u de rolstoel niet gebruikt,
zorg dan dat deze niet langdurig met
direct zonlicht in aanraking komt.
Bepaalde onderdelen van de
rolstoel, zoals de zitting, de
rugleuning en de armsteunen
kunnen heet worden als ze te lang
in de zon staan. Hierdoor kan
verbranding of overgevoeligheid van
de huid optreden.
Bewegende onderdelen
Een rolstoel bevat bewegende en
roterende onderdelen. Contact met
bewegende onderdelen kan ernstige
lichamelijke letsel of schade aan de
rolstoel tot gevolg hebben. Contact met
bewegende onderdelen van de rolstoel
dient vermeden te worden.
•
Wielen (draaien en zwenken)
•
Elektrische kantelverstelling
•
Elektrische hoog/laag
7
2.4
Aanduidingen op de rolstoel
De op deze rolstoel aangebrachte
aanduidingen, symbolen en instructies
maken deel uit van de getroffen
veiligheidsvoorzieningen. Ze mogen niet
worden afgedekt of verwijderd. Ze
moeten gedurende de levensduur van de
rolstoel op de rolstoel zitten en duidelijk
leesbaar zijn.
Vervang of herstel onmiddellijk
onleesbaar geworden of beschadigde
aanduidingen, symbolen en instructies.
Raadpleeg hiervoor uw dealer.
Zie figuur 2.1
1. Raadpleeg de handleiding voor
gebruik.
2. Accu oplaad punt
3. Pas op voor breuk!
Let op, dat er bij het wegzwenken van de
bedieningskast niets wordt afgekneld.
4. Transport vergrendelpunt voor
vervoer in een voertuig
5. Vrijloop schakelaar
Zet de vrijloop schakelaar nooit in de
stand ‘Duwen’ als de rolstoel op een
helling staat!
Figuur 2.1
6. Afknelgevaar. Blijf met handen en
vingers uit de omgeving van de
bewegende delen bij het verstellen
van de hoogte en/of het verstellen
van de kantelhoek van de rolstoel.
7. Identificatie plaatje (zie ook fig. 2.2)
a. Type
b. Bouwjaar
c. Identificatienummer
d. Gebruiksgebied binnen of buiten
e. Maximale belasting in kg
Figuur 2.2
8
3
Algemene beschrijving
van de rolstoel
CE verklaring
Het product voldoet aan de
bepalingen van de richtlijn
voor Medische.
3.1
Configuraties
De Alex bestaat globaal uit een onderstel
met daarop een zitsysteem. Door het
bijzondere onderstel is het mogelijk om
de Alex zowel als een voorwiel als een
achterwiel aangedreven rolstoel te
configureren (VWA respectievelijk AWA).
De Alex is leverbaar in verschillende
snelheden tot maximaal 10 km/h.
Verder kan de Alex worden uitgevoerd
met twee type banden (binnen en
buiten). Dit heeft gevolgen voor
bepaalde specificaties. Om dit inzichtelijk
te maken is er waar nodig een
onderscheid gemaakt in een Alex ‘type
BINNEN / buiten’ en een Alex ‘type
BUITEN / binnen’.
•
•
•
Figuur 3.1
Hoofdcomponenten basisuitvoering
a. Aandrijfwielen
b. Zwenkwielen
c. Vrijloop schakelaar
d. Bedieningskast
Zitsysteem
e. Zitkussen
f. Rugleuning
g. Armsteun
h. Beensteun met voetondersteuning
De technische specificaties mogen
niet worden gewijzigd.
Maak geen aanpassingen aan het
elektrische circuit.
Modificatie van de rolstoel of van
onderdelen hiervan is niet
toegestaan.
9
3.2
Gebruiker
3.3
Het rijden met een elektrische rolstoel
vereist cognitief, fysiek en visueel
vermogen van de gebruiker. De
gebruiker moet in staat zijn om de
gevolgen van acties tijdens het rijden
met de rolstoel te kunnen inschatten en
te corrigeren.
De rolstoel mag maximaal 1 persoon
vervoeren. Het maximaal
gebruikersgewicht is 136 kg., tenzij
anders vermeld op het
identificatieplaatje. Extra toegevoegd
gewicht in de vorm van rugzak,
accessoires of medische apparatuur
dient bij het gewicht van de gebruiker te
worden opgeteld en dit totaalgewicht
mag het maximale gebruikersgewicht
niet overschrijden.
De gebruiker dient verder op de hoogte
te zijn van de inhoud van de handleiding
voordat deze met de rolstoel gaat rijden.
Daarnaast dient de gebruiker van de
rolstoel een deugdelijke
gebruiksinstructie te hebben gehad van
de dealer voordat hij/zij gaat deelnemen
aan het verkeer. De eerste ervaringen
met de rolstoel moeten worden
opgedaan onder de begeleiding van een
trainer/adviseur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruiksomgeving
Deze rolstoel is ontwikkeld voor gebruik
binnen en buiten het huis (EN12184
(2009) klasse B). Rijd buitenshuis enkel
op geplaveide wegen, trottoirs, voet- en
fietspaden. De snelheid dient afgestemd
te worden op de omgeving.
Met alle verstellingen in de neutrale
stand (tabel 3.1) geldt dat bij een AWA
Alex een helling ≤10˚ tot een normale
gebruiksomgeving wordt gerekend
waarbij de stabiliteit niet in het geding
komt. Bij een VWA Alex is dat ≤6˚. In de
technische specificaties is dit terug te
vinden onder de ‘maximaal veilige
helling’.
•
De gebruiker van de rolstoel is te
allen tijde volledig verantwoordelijk
voor de naleving van de plaatselijk
geldende veiligheidsvoorschriften en
-richtlijnen.
Als u onder invloed bent van
middelen die de rijvaardigheid
kunnen beïnvloeden, mag u niet met
de rolstoel rijden.
U dient voldoende gezichtsvermogen
te hebben om in de betreffende
gebruikssituatie veilig met de rolstoel
te kunnen rijden.
Neem met niet meer dan een
persoon plaats in de rolstoel.
Laat geen kinderen zonder toezicht in
de rolstoel rijden.
•
•
•
•
•
•
10
Rijd voorzichtig op gladde wegen, als
gevolg van regen, ijsvorming of
sneeuw!
Voorkom dat de rolstoel in contact
komt met zeewater: zeewater is
agressief en tast de rolstoel aan.
Voorkom dat de rolstoel in contact
komt met zand: zand kan
doordringen tot in de draaiende delen
van de rolstoel, waardoor onnodig
snelle slijtage optreedt.
U bent verplicht om verlichting te
voeren bij beperkt zicht.
Het rijden met hogere snelheid vraagt
om extra voorzichtigheid. Stel
binnenshuis, op trottoirs en in
voetgangersgebieden een lagere
maximumsnelheid in.
Rijd niet van hoge obstakels af.
Gebruik de rolstoel niet als het
kouder is dan: -10˚C of warmer dan
+50˚C.
Bevestig geen gewicht aan de
rolstoel zonder advies van een
specialist. U kunt onbedoeld de
stabiliteit van het product
beïnvloeden.
Duw en/of sleep geen objecten voort
met de rolstoel.
Open geen deuren met de
beensteunen.
Rijd niet door plassen water.
3.4
Verstellingen
Het is mogelijk om de Alex uit te rusten
met de volgende elektrische en/of
mechanische verstellingen:
Verstelling
Elektrisch
verstelbare
kantel
Elektrisch
verstelbare
hoog/laag
Elektrisch
verstelbare rug
Elektrische of
mechanisch
verstelbare
beensteunen
Neutrale stand
De gehele stoel
rechtop
De stoel in de
laagst mogelijk
positie
De rugleuning zo
ver mogelijk
rechtop
De beensteunen
zo dicht mogelijk
tegen de rolstoel
aan.
Figuur 3.2
Tabel 3.1: Elektrische verstellingen en de neutrale
stand
•
•
Gebruik van de elektrische
verstellingen beïnvloedt het
zwaartepunt en dient enkel op vlakke
ondergrond gebruikt te worden.
Elektrische verstellingen gaan
gepaard met bewegende en/of
roterende onderdelen. Contact met
deze bewegende onderdelen kan
ernstige lichamelijke letsel of schade
aan de rolstoel tot gevolg hebben.
Contact met bewegende onderdelen
van de rolstoel dient vermeden te
worden.
11
4
Instellen van de rolstoel
Door de zithoogte te verhogen komt het
zwaartepunt hoger te liggen. Dit heeft
een negatief effect op de (dynamische)
stabiliteit.
Er bestaat niet zoiets als de gemiddelde
rolstoelgebruiker. Daarom zijn de
rolstoelen van Handicare in te stellen op
de specifieke situatie van de gebruiker.
We maken daarbij onderscheid tussen
het instellen en verstellen van de
rolstoel. Instellen gebeurt in principe
eenmalig en moet door de dealer worden
uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. Verstellingen kunnen door de
gebruiker zelf worden uitgevoerd. Voor
verstellingen is geen gereedschap
benodigd.
4.2
Het zwaartepunt van de stoel kan
verplaats/ingesteld worden door de stoel
te verplaatsen. Hiervoor zijn drie posities
in de zitslede aangebracht. Verander
alleen de positie van de stoel en het
zwaartepunt om specifieke
omstandigheden van de gebruiker te
compenseren. Bijvoorbeeld: als een
gebruiker geen benen heeft.
Alleen uit te voeren door
gekwalificeerde specialisten
Instellen van het zitsysteem
Door de uitgebreide instelmogelijkheden
van het zitsysteem is optimale
ondersteuning van het lichaam mogelijk.
De volgende instellingen zijn mogelijk:
Zitsysteem QLASS
• Zitdiepte & zitbreedte
• Rughoek
• Hoogte armsteun
• Onderbeenlengte
• Hoek van de voetplaat
4.1
Zwaartepunt instelling van
de stoel (stoelpositie)
Het verplaatsen van het zwaartepunt van
de rolstoel:
• Zal een negatieve invloed hebben op
de rijkarakteristieken van de rolstoel
wanneer niet correct toegepast.
• Zal een negatief effect hebben op de
dynamische stabiliteit wanneer niet
correct toegepast.
Neem in geval van twijfel contact op met
de technische ondersteuning van
Handicare.
Zithoek, Zithoogte
4.3
Afhankelijk van de specifieke
omstandigheden van de gebruiker kan
de zithoogte worden ingesteld. Alle
optionele zithoogtes vallen binnen de
maximaal veilige helling van 6˚ (10.5%)
zoals beschreven in EN12184 (2009)
klasse B. Het verlagen van de zithoogte
heeft een positief effect op de
(dynamische) stabiliteit.
Hoogte en diepte van de
bedieningskast
Zie QLASS
4.4
Programma van het
besturingsysteem
Enkel uit te voeren door opgeleide
specialisten. Het verkeerd afstellen van
de parameters van het
besturingssysteem kan tot zeer
gevaarlijke situaties leiden!
12
5
Controleren van de
rolstoel voor gebruik
Let op! Controleer het volgende voor het
rijden:
• Of de banden voldoende zijn
opgepompt (hst. 8.3).
• Of de accu’s voldoende zijn
opgeladen. De groene lampjes op de
accu indicator moeten branden. BEDIENINGSKAST
•
Of de verlichting en de
richtingaanwijzers werken BEDIENINGSKAST
•
Zorg dat de vrijloopschakelaar in de
stand ‘rijden’ staat
•
Houd tijdens het gebruik van de
rolstoel rekening met de lengte van
uw kleding. Controleer vóór het
gebruik altijd of er een kans bestaat
dat kleding of kledingaccessoires in
contact kunnen komen met de wielen
of ander bewegende en/of roterende
onderdelen waarin ze verstrikt
kunnen raken.
In de winter hebben accu’s een
lagere capaciteit. Bij een lichte vorst
is de capaciteit ongeveer 75% van de
normale capaciteit. Bij een
temperatuur lager dan -5˚C is dit
ongeveer 50%. Dit vermindert de
actieradius.
•
13
6
6.1
Gebruik van de rolstoel
Instappen en uitstappen
In- en uitstappen in een rolstoel wordt
ook wel beschreven als het maken van
een transfer.
Let op! Zorg ervoor dat voordat een
transfer wordt gemaakt:
• De bedieningskast uit staat BEDIENINGSKAST
•
•
De vrijloopschakelaar in de stand
‘rijden’ staat (hst. 6.6)
Ga niet op de voetplaten staan. Deze
zijn niet gemaakt om het volle
gewicht van een persoon te dragen.
Bovendien kan hierdoor de rolstoel
kantelen.
Figuur 6.1
Voorwaartse transfer
1. Klap de voetsteunen omhoog (fig
6.1).
2. Zwenk kuitplaten weg (indien van
toepassing) (fig 6.1).
3. Zwenk indien mogelijk de
beensteunen weg (fig 6.2).
4. Neem plaats in de stoel.
Figuur 6.2
Zijwaartse transfer (fig 6.3)
1. Druk de pal naar achteren, om de
armsteun te ontgrendelen (fig 6.3).
2. Neem de armsteun naar boven uit de
armsteunhouder (fig 6.3).
3. Neem plaats in de stoel
Figuur 6.3
14
6.2
•
•
•
Rijden met de rolstoel
Maak een noodstop door de joystick los
te laten. Vermijd tijdens het rijden het
volgende:
• Druk de aan/uit knop niet in
• Beweeg niet plotseling in
tegengestelde richting. De rolstoel
stopt dan abrupt en maakt een
schokkende beweging. Behalve dat
dit niet comfortabel is, kan het op een
helling mogelijk leiden tot het
kantelen van de rolstoel.
In het verkeer bent u als rolstoelgebruiker kwetsbaar. Houd er
rekening mee dat u niet altijd door
andere verkeersdeelnemers wordt
opgemerkt. Houdt u zich aan de
geldende verkeersregels.
Vermijd eenzame routes, zodat er in
geval van nood snel voor hulp
gezorgd kan worden.
Pas de snelheid en rijstijl aan op de
omstandigheden.
6.3
•
•
•
•
Rijden op een helling
Met alle verstellingen in de neutrale
stand (tabel 3.1) geldt dat bij een AWA
Alex een helling ≤10˚ (17.6%) tot een
normale gebruiksomgeving wordt
gerekend waarbij de stabiliteit niet in het
geding komt. Bij een VWA Alex is dat ≤6˚
(10.5%). In de technische specificaties is
dit terug te vinden onder de ‘maximaal
veilige helling’.
Het rijden met een elektrische rolstoel
gebeurt via een bedieningskast. De
bedieningskast heeft een aparte
handleiding BEDIENINGSKAST die
met deze rolstoel is meegeleverd.
Zet de bedieningskast aan BEDIENINGSKAST
Stel de maximale snelheid in BEDIENINGSKAST
Hellingen groter dan normale
gebruiksomgeving
Het rijden op hellingen die groter zijn dan
de maximaal veilige helling kan leiden tot
veiligheidsrisico’s met betrekking tot de
stabiliteit. Dit vereist grote
voorzichtigheid en volledige beheersing
door de gebruiker. Rij altijd voorzichtig
en ga nooit zelf experimenteren! Volg de
instructies bij de waarschuwingen!
Beweeg de joystick in de richting
waar u heen wilt bewegen
Als de joystick verder naar voren
bewogen wordt, dan gaat de rolstoel
harder rijden
Bochten
• Neem nooit bochten met volle
snelheid. Verminder de snelheid voor
het nemen van een bocht.
• Gebruik de richtingaanwijzers bij het
veranderen van de rijrichting.
De stabiliteit en prestaties van een
rolstoel zijn afhankelijk van vele
variabelen. Rolstoelen zijn aangepast op
de individuele gebruiker. Daarom zullen
de variabelen verschillen van rolstoel tot
rolstoel. Laat u daarom goed door uw
dealer voorlichten over het gebruik van
de rolstoel en of de specifieke
afstellingen of aanpassingen voor uw
situatie invloed hebben op de
rijkarakteristieken van de rolstoel.
Stoppen/noodstop
Om te stoppen dient de joystick naar de
neutrale stand te worden bewogen of
losgelaten te worden. De rolstoel remt
dan automatisch af. Ook een noodstop
wordt gemaakt door de joystick los te
laten.
15
6.4
Rijden op helling
• Rijd op hellingen altijd langzaam en
geconcentreerd.
• Vermijd plotselinge en schokkende
bewegingen.
• Vermijd het maken van een noodstop
op een helling.
• Probeer op hellingen zo weinig
mogelijk van richting te veranderen.
• Draai niet op een helling.
• Rijd alleen op een helling met alle
verstellingen in de neutrale stand.
• Het kan zeer gevaarlijk zijn om
achterwaarts op een helling te rijden.
• Rijd niet op hellingen met los grind of
een zanderig wegdek, omdat een van
de aandrijfwielen dan kan
slippen/spinnen.
• Te lang op een helling rijden kan
oververhitting van de motor tot
gevolg hebben.
• Met het vooruit afdalen met een VWA
rolstoel raden we altijd een anti-tip
aan.
Obstakels
Stoep oprijden
• Kies de plek waar de stoeprand het
laagst is (zie hoofdstuk 10
‘klimvermogen voor obstakels’).
• Ga met de rolstoel recht voor de
stoeprand staan (20 cm ervoor).
• Beweeg de joystick naar voren. Rijd
de stoep op zonder van richting te
veranderen.
• Zodra de voorwielen de stoep zijn
opgereden, moet u de snelheid
behouden om met alle wielen op de
stoep te komen. Als het niet lukt om
de stoep op te komen moet een lager
deel gekozen worden om de stoep op
te komen.
Stoep afrijden
• Kies de plek waar de stoeprand het
laagst is. Neem bij twijfel geen risico
en zoek een andere route of hulp.
• Ga met de voorwielen recht voor de
stoeprand staan
• Beweeg de joystick langzaam naar
voren. Rijd voorzichtig en zo
langzaam mogelijk de stoep af,
zonder van richting te veranderen.
Berg op
• Indien u merkt dat uw snelheid sterk
terug loopt bij het rijden op een
helling, moet u een minder steile
route nemen.
•
Berg af
• Voorkom dat de rolstoel een te hoge
snelheid behaalt.
•
16
Rijd nooit met een rolstoel een trap
af.
Rijd niet van obstakels hoger dan
6cm. af.
6.5
Verstellingen
Verstellingen zijn die onderdelen van de
rolstoel die zonder gereedschap door de
gebruiker te verstellen zijn. De Alex kan
worden uitgevoerd met de volgende
verstellingen:
Mechanische verstellingen
• Comfort beensteunen QLASS
• Wegzwenkbare joystickhouder QLASS
•
Hoofdsteun QLASS
Elektrische verstellingen
• Elektrische kantelverstelling BEDIENINGSKAST
•
•
•
6.6
Figuur 6.4
Elektrische hoog/laag BEDIENINGSKAST
Elektrische rugverstelling BEDIENINGSKAST
Elektrische beensteunen BEDIENINGSKAST
Duwen van de rolstoel
De rolstoel kan verplaatst worden door
deze te duwen. Daarvoor moeten de
motors worden ontkoppeld. Dat gebeurt
met een vrijloopschakelaar, voor iedere
motor een.
De vrijloopschakelaar heeft twee
standen:
• Stand ‘Rijden’ (a in figuur 6.5). Er kan
niet geduwd worden.
• Stand ‘Duwen’ (b in figuur 6.5).. Er
kan niet gereden worden met de
bedieningskast.
Figuur 6.5
17
Alleen in de stand ‘rijden’ werkt de
automatische parkeerrem. De
vrijloophendel dient alleen in de stand
duwen gezet te worden, als er geduwd
moet worden. Zet de vrijloop direct in de
stand rijden als de rolstoel niet meer
geduwd wordt.
•
•
6.7
De vrijloophendel is een functie die is
ontwikkeld voor begeleiders van
rolstoelgebruikers. De vrijloophendel
dient nooit door de gebruiker bediend
te worden maar enkel door een
begeleider.
Gebruik de stand duwen nooit op een
helling! Wanneer de vrijloophendel in
de stand duwen wordt gezet, wordt
ook de automatische parkeerrem
uitgeschakeld. De rolstoel kan van de
helling afrijden.
Stallen na gebruik
Wanneer de rolstoel niet wordt gebruikt,
dient deze gestald te worden op een
droge plek zonder weersinvloeden.
Plaats de rolstoel niet in direct zonlicht.
Onderdelen van de rolstoel kunnen dan
zo warm worden dat u zich eraan kunt
branden. De omgevingstemperatuur mag
tijdens de opslag niet lager zijn dan 20˚C en niet hoger dan +65˚C.
18
7
7.1
Transport van de
rolstoel
•
Transporteren of vervoeren
van de rolstoel
Elektrische rolstoelen zijn te zwaar om te
tillen. Gebruik geschikte oprijplaten om
de rolstoel in het voertuig te krijgen.
Eenmaal in het voertuig dient de rolstoel
dan te worden vastgezet aan de
daarvoor bedoelde vastzetpunten (figuur
7.1 ). Gebruik hiervoor een volgens ISO
10542 goedgekeurd vastzetsysteem dat
geschikt is voor het totale gewicht van de
rolstoel.
Het totale gewicht van de rolstoel is
afhankelijk van de samenstelling van
de rolstoel. De technische specificaties
(Hst. 9) geven een overzicht van enkele
opties en hun aandeel in het totale
gewicht. Weeg altijd het totale gewicht
van de rolstoel om zeker te zijn van het
juiste vastzetsysteem.
•
•
•
•
•
•
•
Er mogen enkel GEL of AGM accu’s
gebruikt worden.
Figuur 7.1
7.2
Transporteren van de
rolstoel (zonder inzittende)
Voor vervoer van de rolstoel zonder
inzittende. Onderdelen die gemakkelijk
losgenomen kunnen worden van de
rolstoel dienen verwijderd te worden.
• Neem de beensteunen weg Plaats de rolstoel enkel in
voorwaartse rijrichting in het voertuig.
Gebruik een vastzetsysteem dat is
goedgekeurd volgens ISO 10542 en
geschikt is voor het totale gewicht
van de rolstoel.
De rolstoel dient enkel vastgezet te
worden door gebruik te maken van
vastzetpunten aan het frame
voorzien van het volgende symbool.
De rolstoel mag niet vastgezet
worden aan accessoires (anti-tip,
armleuningen enz.).
Gebruik alle 4 de vastzetpunten (fig
6.1)
Zorg dat de vrijloopshendels van de
motors op de stand “rijden” staan.
Er mogen geen wijzigingen worden
uitgevoerd aan de
transportbevestigingspunten van de
rolstoel zonder goedkeuring van
Handicare.
Indien een rolstoel betrokken is
geweest in een ongeval, dan dient
deze door een medewerker van
Handicare gecontroleerd te worden
voordat deze opnieuw wordt ingezet.
QLASS
Neem de armsteunen weg QLASS
Verwijder het zitkussen QLASS
Verwijder het rugkussen QLASS
Verwijder het hoofdkussen (indien
van toepassing) QLASS
Berg deze deugdelijk op. Indien de
laadruimte van de auto klein is, is er ook
de mogelijkheid om de rug neer te
klappen QLASS.
•
•
•
•
19
7.3
7.4
De rolstoel als zitplaats in
het voertuig
De Alex is succesvol gecrashtest
volgens de richtlijnen van ISO7176-19.
Desalnietemin is een rolstoel niet
ontworpen als zitplaats in een voertuig
en kan u niet dezelfde veiligheid bieden
als een reguliere zitplaats in een auto,
hoe goed de rolstoel ook gefixeerd is in
het betreffende voertuig. Handicare
adviseert rolstoelgebruikers indien
mogelijk een transfer te maken naar een
reguliere zitplaats in de auto.
•
•
Niet voor iedere rolstoelgebruiker is het
mogelijk om een transfer te maken. Om
de veiligheid van de rolstoelgebruiker en
de medepassagiers te optimaliseren is
het van belang dat de volgende
instructies en waarschuwingen
nageleefd worden.
•
•
•
Vraag om bevestiging van de vervoerder
dat de auto geschikt, verzekerd en
uitgerust is voor het vervoeren van een
gebruiker in een rolstoel.
•
Het vastzetten van de rolstoel
Voor het vastzetten van de rolstoel dient
u de instructies van hoofdstuk 7.1 op te
volgen.
•
•
•
•
•
Indien een werkblad aanwezig is
dient dit te worden verwijderd en
deugdelijk te worden opgeborgen.
Alle verstellingen dienen in de
neutrale stand te staan tijdens
vervoer (hst 3.4)
Handicare raadt aan de rolstoel uit te
voeren met een hoofdsteun en deze
te gebruiken tijdens transport met de
rolstoel als zitplaats.
Eventuele accessoires op de rolstoel
dienen te worden verwijderd en
deugdelijk te worden opgeborgen.
20
Het vastzetten van de
rolstoelgebruiker
Voor het vastzetten van de
rolstoelgebruiker dient een
veiligheidsgordel voor bekken en
voor schouder gebruikt te worden.
Deze moeten in de vorm van een
driepunt vastzetsysteem worden
bevestigd aan de vloer en wand het
voertuig (figuur 7.2).
Plaats de veiligheids gordel zo strak
mogelijk over de bekken en in een
hoek tussen de 30° en 75°.
Het bovenstuk van de
veiligheidsgordel gaat de romp en
schouder.
De veiligheidsgordel moet zo strak
mogelijk tegen het lichaam zitten en
mag niet gedraaid zitten.
Zorg dat de veiligheidsgordel niet
door onderdelen van de rolstoel
wordt belemmerd, zoals armsteunen
of wielen.
Eventueel aanwezige gordels op de
rolstoel zijn enkel geschikt
positioneringsgordels en mogen nooit
gebruikt worden als veiligheidsgordel.
Zorg er bij het aanbrengen van de
veiligheidsgordels voor dat de
ontgrendelknop van deze gordels niet
de onderdelen van de rolstoel kan
raken tijdens een ongeval en zo
onbedoeld los kunnen schieten.
Figuur 7.2
Figuur 7.3
21
8
Onderhoud van de
rolstoel
8.1
Rolstoel reinigen
Voor het reinigen van het zitsysteem
verwijzen we u naar de handleiding
zitsysteem QLASS.
Neem contact op met uw dealer voor
informatie betreffende specifieke
afstellingen, onderhoud of reparatie.
Vermeld dan altijd het type, het bouwjaar
en het identificatienummer, die op het
identificatieplaatje van de rolstoel staan
(fig 2.2).
•
Laat de rolstoel eenmaal per jaar, of bij
intensief gebruik eenmaal per half jaar,
controleren door uw dealer.
•
Dagelijks
• Accu’s opladen na ieder gebruik
(hst. 8.2)
Wekelijks
• Bandenspanning controleren en
zo nodig banden oppompen (hst.
8.3)
Maandelijks
• Reinigen van de rolstoel (hst. 8.1)
Jaarlijks
• Controle door dealer. o.a. uit te
voeren:
• Controleren banden en wielen
(bandendruk en slijtage)
• Nalopen van alle bout en
moerverbindingen
• Nalopen van de elektronische
componenten
• Motors controleren en vervangen
van de koolborstels
• Controleren op beschadigingen
die bij verder gebruik kunnen
leiden tot beschadigingen van
product of gebruiker
Zorg dat tijdens het schoonmaken de
bedieningskast uit staat. Als de
joystick onbedoeld wordt aangeraakt
kan de rolstoel bewegen of kunnen
de elektrische opties onbedoeld
gebruikt worden.
Wees voorzichtig met water in
verband met de elektrische
installatie.
Droog vuil afnemen
Reinig de vuile delen eerst met een natte
spons. Gebruik daarvoor bij voorkeur
schoon water of een zacht zeepwater.
Wrijf de delen daarna droog met een
zachte droge doek.
•
•
•
Tabel 7.1: Onderhoud van de rolstoel
22
Gebruik nooit schurende of
agressieve schoonmaakmiddelen.
Deze kunnen krassen veroorzaken.
Gebruik geen organische
oplosmiddelen als thinner,
wasbenzine of terpentine.
Gebruik nooit een hoge druk reiniger
voor het reinigen van de rolstoel.
8.2
Accu’s onderhouden
Zorg ervoor dat de accu’s altijd goed
geladen zijn. Langdurig niet gebruiken
kan de accu’s beschadigen.
Gebruik de rolstoel niet als de accu’s
bijna leeg zijn en rijd de accu’s nooit
helemaal leeg. Dit kan de accu’s ernstig
beschadigen en u loopt het risico
ongewenst stil te komen staan.
Accu’s
In de rolstoel zijn “droge” gel-accu’s
geplaatst. Deze accu’s zijn geheel
gesloten en onderhoudsvrij.
•
•
Het gebruik van ‘natte’ accu’s is niet
toegestaan.
In de winter hebben accu’s een
lagere capaciteit. Bij een lichte vorst
is de capaciteit ongeveer 75% van de
normale capaciteit. Bij een
temperatuur lager dan -5˚C is dit
ongeveer 50%. Dit vermindert de
actieradius.
Accu’s vervangen
Als de capaciteit van de accu’s steeds
kleiner wordt en de rolstoel nog maar
hele korte ritjes kan maken, zijn de
accu’s aan het einde van hun
levensduur. De accu’s moeten dan
vervangen worden. Raadpleeg hiervoor
de dealer.
Accu’s laden
Raadpleeg de handleiding van de
acculader of deze geschikt is voor de
gebruikte accu’s. Raadpleeg hoofdstuk
10 voor technische specificaties.
•
•
•
Schakel de bedieningskast van de
rolstoel eerst uit.
Steek de oplaadplug van de
acculader in de oplaadaansluiting
van de bedieningskast BEDIENINGSKAST
•
Activeer de acculader. Dit is
afhankelijk van het type acculader.
Raadpleeg de handleiding van de
acculader.
Als de rolstoel niet gebruikt wordt, wordt
geadviseerd om de accu’s via de
acculader op te laden. Bij normaal
gebruik dienen de accu’s elke nacht te
worden geladen.
Op de acculader is af te lezen wanneer
de accu’s volledig zijn geladen.
Afhankelijk van hoe leeg de accu’s zijn,
kan het tot wel 12 uur duren voordat de
accu’s weer volledig geladen zijn.
NB: Het duurt ongeveer 15 volledige
laadcycli voordat de accu’s in de rolstoel
over de volledige capaciteit beschikken.
23
Accu’s bevatten zuren. Beschadigde
accu’s kunnen de gezondheid
ernstige schade toebrengen. Volg
altijd de instructies op de accu’s op.
8.3
Banden
8.4
Voor het goed functioneren van de
rolstoel is het van groot belang dat de
banden op de juiste spanning worden
gehouden. Deze is te vinden op de
zijkant van de band.
Aandrijf wielen
INDOOR: 12”
12½ x 2¼
Max. 2.8 bar
Zwenk wielen
INDOOR: 9”
2.80/2.50-4
Max. 3.5 bar
Aandrijf wielen
OUTDOOR: 14”
3.00-8
Max. 3.5 bar
Zwenk wielen
INDOOR: 9”
2.80/2.50-4
Max. 3.5 bar
Milieu
Indien uw rolstoel overbodig is
of aan vervanging toe is, kan
deze meestal na overleg door
uw dealer worden teruggenomen. Mocht
dit niet mogelijk zijn, informeer dan bij uw
gemeente naar de mogelijkheden voor
hergebruik of milieuvriendelijke
verwerking van de gebruikte materialen.
Voor de productie van de rolstoel is
gebruik gemaakt van diverse
kunststoffen en metalen. Bovendien
bevat de rolstoel elektronische
componenten die tot het elektronische
afval behoren. De accu’s behoren tot het
chemische afval. Over de rolstoel wordt
geen verwijderingsbijdrage berekend.
Te zachte banden geven een minder
goed rijgedrag van de rolstoel. Maar ook
kost het meer energie om de rolstoel
voort te bewegen, waardoor de accu’s
zwaarder belast worden. Bovendien is
de bandenslijtage bij het rijden met
zachte banden onnodig groot.
•
Overschrijd nooit de maximale
bandenspanning.
Bandenreparatie aangedreven wielen
•
•
Afdanken van de rolstoel
De levensduur van de rolstoel wordt
beïnvloed door de mate waarin de
rolstoel wordt onderhouden. Om
optimaal te kunnen profiteren van de
levensduur van uw stoel dient deze
regelmatig te worden onderhouden (zie
hst. 9).
Banden dienen alleen vervangen te
worden door gekwalificeerde
specialisten. Voor een uitgebreide
beschrijving over bandenreparatie
wordt verwezen naar de service
handleiding die voor gekwalificeerde
specialisten beschikbaar is.
Laat de banden eerst volledig
leeglopen voordat er met
reparatiewerkzaamheden begonnen
wordt.
24
9
9.1
Garantie
Definities van termen
Definities van in deze garantie gebruikte termen:
• Aanbieder van de garantie: Handicare B.V., Vossenbeemd 104, 5705 CL Helmond,
Nederland.
• Dealer: degene die het product doorverkoopt aan de gebruiker.
• Defect: een omstandigheid waardoor het product niet stevig is of geschikt voor
gebruik en die wordt veroorzaakt door gebrekkige kwaliteit van het materiaal dat
gebruikt is om het product te fabriceren, of door de kwaliteit van het
fabricageproces.
• Garantie: de rechten en verplichtingen zoals beschreven in dit document.
• Garantieperiode: de tijdsduur van de garantie.
• Gebruiker: degene die het product gebruikt.
• Herstelmaatregel: reparatie, vervanging of teruggave van het product.
• Klant: degene die het product rechtstreeks bij Handicare koopt.
• Onderdeel: onderdeel van het product dat verwisseld of vervangen kan worden,
zoals een optie, accessoire, reserveonderdeel of slijtbaar onderdeel.
• Optie: een accessoire dat door Handicare met het oorspronkelijke product wordt
geleverd ter uitbreiding van het standaard productmodel.
• Product: product dat geleverd is volgens de brochure of het contract (bv. rolstoel,
scooter, acculader enz.).
• Reserveonderdeel: duurzaam onderdeel dat na aankoop van het oorspronkelijke
product is gekocht en bloot kan staan aan natuurlijke slijtage of natuurlijke
vervuiling bij normaal gebruik tijdens de levensduur van het product.
• Retourzending: product of onderdeel dat moet worden geretourneerd.
• RMA-procedure: procedure voor het retourneren van goederen, contacteer uw
dealer.
• Slijtbaar onderdeel: het onderdeel dat blootstaat aan natuurlijke slijtage of
natuurlijke vervuiling bij normaal gebruik tijdens de levensduur van het product
(paragraaf 9 van de algemene verkoopsvoorwaarden van Handicare).
In weerwil van de rechten en verplichtingen van Handicare, de klant en gebruiker, zoals
beschreven in de algemene verkoopsvoorwaarden van Handicare, zijn de rechten van
de klant en/of gebruiker jegens Handicare ingeval van defecten beperkt tot de in deze
garantie beschreven bepalingen. Handicare garandeert dat tijdens de garantieperiode
het product zonder defecten functioneert.
Bij een defect is de gebruiker verplicht om - binnen twee weken na constatering van het
defect - contact op te nemen met de dealer. Hij moet een retourneringsformulier
invullen en het product of onderdeel retourneren via de RMA-procedure. Naar eigen
goeddunken zal Handicare het herstel uitvoeren dat onder de gegeven
omstandigheden geschikt lijkt, binnen een redelijke tijdsperiode (hangt af van de aard
van de claim) vanaf ontvangst van het ingevulde retourneringsformulier. De
garantieperiode zal na het herstel niet worden verlengd.
25
9.2
Tabel garantieperiode
Elektrische rolstoel
Omschrijving
Garantieperiode
Voorbeelden zijn onder meer (maar
zijn niet beperkt tot de hieronder
genoemde onderdelen)
Frame
2 jaar
Assemblage/frame
Aandrijfsysteem*
1 jaar
Transmissieas, motor, motorrem
Elektronica*
1 jaar
Reserveonderdelen
Nieuw: 1 jaar na factuurdatum
Hersteld: 90 dagen na
factuurdatum
Bedieningskast,
bedieningsmechanisme, kabelboom,
elektronische onderdelen
Remmen
Slijtbare onderdelen
40 dagen na factuurdatum
Koolborstels enz.
Opties/accessoires
2 jaar
Spiegel, spatborden enz. Geleverd met
het oorspronkelijke product
*Ook bij levering als reserveonderdeel
Zitsysteem
Omschrijving
Garantieperiode
Voorbeelden zijn onder meer (maar
zijn niet beperkt tot de hieronder
genoemde onderdelen)
Frame
2 jaar
Assemblage/frame
Elektronica
1 jaar
Elektronische onderdelen
Reserveonderdelen
Nieuw: 1 jaar na factuurdatum
Hersteld: 90 dagen na
factuurdatum
Metalen onderdelen
Slijtbare onderdelen
40 dagen na factuurdatum
Stoffering enz.
Opties/accessoires
2 jaar
Heupgordel, beugels voor tas enz.
Geleverd met het oorspronkelijke
product
Alleen tijdens de garantieperiode accepteert Handicare verzend- en herstelkosten die
verband houden met garantie op het hulpmiddel.
Deze garantie komt te vervallen indien:
• het product en/of de onderdelen ervan veranderd zijn;
• er uiterlijke veranderingen zijn door gebruik;
• de instructies voor gebruik en onderhoud niet zijn nageleefd, het apparaat niet op
de normale manier gebruikt is, er sprake is van slijtage, onachtzaamheid,
bijkomende schade door veronachtzaming van eerdere symptomen, overbelasting,
ongevallen door derden, het gebruik van niet-originele onderdelen, en niet door het
product veroorzaakte defecten;
• er overmacht heeft plaatsgevonden (overstroming, brand enz.).
26
Onder deze garantie vallen niet:
• banden en binnenbanden;
• accu’s (vallen onder de garantie van de accufabrikant).
Klanten en/of gebruikers hebben juridische (wettelijke) rechten onder de toepasselijke
nationale wetten met betrekking tot de verkoop van consumentenproducten. Deze
garantie heeft geen invloed op uw mogelijke wettelijke rechten, noch op de rechten die
niet kunnen worden uitgesloten of beperkt, noch op rechten tegen de entiteit bij wie het
product gekocht is. Klanten mogen opkomen voor rechten die zij naar eigen oordeel
hebben.
27
10 Technische specificaties
Het product voldoet aan de bepalingen van de richtlijn voor medische
hulpmiddelen en is voorzien van een CE-markering.
Het product voldoet aan de onderstaande normen en eisen. Deze worden
gecontroleerd door onafhankelijke testinstellingen.
Norm
Toelichting/omschrijving
EU richtlijn
93/42 EEC
NEN-EN
12182 (2009)
Van toepassing zijnde eisen zoals vermeld in Annex1
NEN-EN
12184 (2009)
Klasse B
ISO 7176-8
ISO 7176-9
ISO 7176-14
ISO 7176-16
ISO 7176-19
De in NEN-EN 12184 (2009) genoemde eisen uit
EN12182 (2009): Technische hulpmiddelen voor
gehandicapten-Algemene eisen en
beproevingsmethoden oktober 2009
Elektrisch aangedreven rolstoelen, scooters en
bijbehorende laadapparaten – Eisen en
beproevingsmethoden april 2009
Eisen en testmethoden voor impact-, statische- en
vermoeiingssterkte juli 1998
Klimaattest voor elektrisch aangedreven rolstoelen
Eisen en testmethoden voor controllersystemen van
elektrisch aangedreven rolstoelen 1997
Eisen aan weerstand tegen ontbranding mei 1997
De Alex voldoet aan de eisen voor een crashtest zoals
die zijn omschreven in ISO 7176-19
Accu’s
Maximale afmetingen accu’s
Gewicht
testdummy
Nvt
160 kg
160 kg
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
104 kg
Max.
Eenheid
260 x 172 x 210
mm
(b x d x h)
50, 60, 78
Ah
24
V
12
Arms.
BEDIENINGSKAST
Klasse 2 dubbel geïsoleerd
Accucapaciteit
Maximaal toelaatbare laadspanning
Maximale laadstroom
Connector type
Isolatie
10.1 Elektrisch aansluitschema
Het elektrische aansluitschema is afhankelijk van het type besturingsysteem dat wordt
gebruikt en is terug te vinden in de handleiding van de bedieningskast
BEDIENINGSKAST.
28
10.2 Technische specificaties Alex
Model:
Type:
Klasse:
Omschrijving
Totale lengte inclusief std. beensteunen
Achterwiel aangedreven
Voorwiel aangedreven
ShortBase achterwiel aangedreven
Total breedte (Min. 12” / Max. 14”)
Totaal gewicht zonder accu’s:
Accu’s 50Ah AGM (C20) (set van twee)
Accu’s 60Ah GEL (C20) (set van twee)
Accu’s 78Ah GEL (C20) (set van twee)
Elektrische hoog/laag
Elektrische kantelverstelling
Elektrische rug
Elektrische beensteunen
Lekvrije wielen
- 8” zwenkwielen (set van twee)
- 9” zwenkwielen (set van twee)
- 12” aandrijfwielen (set van twee)
- 14” aandrijfwielen (set van twee)
Transport gewicht van het zwaarste onderdeel
Maximaal veilige helling
Achterwiel aangedreven
Voorwiel aangedreven
ShortBase (RWD)
Statische stabiliteit
Neerwaarts / Opwaarts / Zijwaarts
Actieradius*
Accu’s 78Ah (C20)
Klimvermogen voor obstakels**
Achterwiel aangedreven**
Voorwiel aangedreven**
ShortBase (RWD)
Maximale snelheid voorwaarts**
Draaicirkel (ISO 7176-5)
Achterwiel aandrijving
Voorwiel aandrijving\
ShortBase (RWD)
Alex
FWD / RWD / ShortBase
B
Min.
Max.
Unit
610
70
+ 27
+ 43.0
+ 50.0
+9
+4
+1.5
+4
1080
1120
1140
640
+ 0.8
+ 1.2
+ 1.7
+ 1.9
65
10˚
6˚
10˚
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
(17.6)
(10.5)
(17.6)
15 / 15 / 15
35
60
60
60
6 / 10 / 12.5
910
660
840
˚ (%)
˚ (%)
˚ (%)
˚
km
mm
mm
mm
km/h
mm
mm
mm
* De volgende aspecten beïnvloeden de actieradius negatief: Obstakels, ruig terrein,
rijden op hellingen, temperatuur onder het vriespunt en het veelvuldig gebruiken van
elektrische opties.
** Waarden gemeten met 14”aandrijfwielen en 9” zwenkwielen. Kleinere aandrijfwielen
en zwenkwielen kunnen invloed hebben op deze waarden.
29
10.3 Technische specificaties Qlass zitsysteem
Zithoekinstelling
Mechanisch
Elektrisch
Effectieve zitdiepte
Effectieve zitbreedte
Rughoek
Rughoogte
Onderbeenlengte
0° / 3° / 6°
0° - 45°
440 - 520
380 - 525
89
118
480
550
390
500
˚
˚
mm
mm
˚
mm
mm
Seat height (floor to top of seat frame, no cushion)
FWD – RWD – ShortBase
12” wheels
Std. or 45° tilt
Lift or lift & tilt
40.5 cm*
43.0 cm
45.5 cm
48.0 cm
14” wheels
Std. or 45° tilt
Lift or lift & tilt
44.5 cm*
47.0 cm
49.5 cm
52.0 cm
41.5 cm*
44.0 cm
46.5 cm
49.0 cm
*Niet icm 78 Ah accu’s
30
45.5 cm*
48.0 cm
50.5 cm
53.0 cm
English
© 2015 Handicare
All rights reserved.
The information provided herein may not be reproduced and/or published in any form, by print,
photoprint, microfilm or any other means whatsoever (electronically or mechanically) without the
prior written authorisation of Handicare.
The information provided is based on general data concerning the constructions known at the time
of the publication of this manual. Handicare executes a policy of continuous improvement and
reserves the right to changes and modifications.
The information provided is valid for the product in its standard version. Handicare cannot be held
liable for possible damage resulting from specifications of the product deviating from the standard
configuration.
The available information has been prepared with all possible diligence, but Handicare cannot be
held liable for possible errors in the information or the consequences thereof.
Handicare accepts no liability for loss resulting from work executed by third parties.
Names, trade names, etc. used by Handicare may not, as per the legislation concerning the
protection of trade names, be considered as being available.
2015-01
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Foreword ............................................................................................................. 33
1.1 This user manual .......................................................................................... 33
1.2 Symbols used in this manual ........................................................................ 33
Safety ................................................................................................................... 34
2.1 Temperature ................................................................................................. 34
2.2 Moving parts ................................................................................................. 34
2.3 Electromagnetic radiation.............................................................................. 34
General description of the wheelchair .............................................................. 36
3.1 Configurations ............................................................................................... 36
3.2 The user ........................................................................................................ 37
3.3 User environment.......................................................................................... 37
3.4 Adjustment options ....................................................................................... 38
Wheelchair settings ............................................................................................ 39
4.1 Seat angle, seat height ................................................................................. 39
4.2 Seat position and centre point of gravity setting............................................ 39
4.3 Height and depth of the controller ................................................................. 39
4.4 Programme of the control system ................................................................. 39
Checking the wheelchair before putting into use ............................................ 40
Use of the wheelchair ......................................................................................... 41
6.1 Getting in and out of the wheelchair.............................................................. 41
6.2 Driving the wheelchair ................................................................................... 42
6.3 Driving on a slope ......................................................................................... 42
6.4 Obstakels ...................................................................................................... 43
6.5 Adjustment options ....................................................................................... 44
6.6 Freewheel switch: pushing the wheelchair .................................................... 44
6.7 Storage after use .......................................................................................... 45
Transport of the wheelchair ............................................................................... 46
7.1 Transporting the wheelchair .......................................................................... 46
7.2 Transport of the wheelchair (no occupant) .................................................... 46
7.3 The wheelchair as seat in a vehicle .............................................................. 47
7.4 Securing the occupant .................................................................................. 47
Maintenance of the wheelchair .......................................................................... 49
8.1 Cleaning the wheelchair ................................................................................ 49
8.2 Batteries ........................................................................................................ 50
8.3 Tyres ............................................................................................................. 51
8.4 Discarding the wheelchair ............................................................................. 51
Warranty .............................................................................................................. 52
9.1 Definitions of terms ....................................................................................... 52
9.2 Warranty period table .................................................................................... 53
Technical specifications .................................................................................... 55
10.1 Electric wiring diagram .................................................................................. 55
10.2 Technical specifications Alex ........................................................................ 56
10.3 Technical specifications Qlass seating system ............................................. 57
32
1
1.1
Foreword
1.2
This user manual
The user manual for this electric
wheelchair consists of three booklets.
Read the entire user manual carefully
before taking the product into use. The
information provided by this manual is
essential for the safe use and proper
care (cleaning) of the wheelchair.
The general user manual (this booklet)
The user manual for the seating system
(QLASS)
The user manual for the controller
If one of these user manuals was not
included with your wheelchair, please
contact your dealer immediately. In
addition to this user manual, there is also
a service manual for qualified specialists.
Symbols used in this
manual
Warning symbol
Follow the instructions next to this
symbol closely.
Not paying careful attention to these
instructions could result in physical injury
or damage to the wheelchair or the
environment.
Reference symbol
The symbol refers to a separate user
manual. This reference will indicate the
specific user manual and the section to
which is being referred.
This general user manual will refer,
where necessary, to one of the other
user manuals. This is indicated as
follows:
GENERAL
CONTROLLER: Refers to the user
manual for the controllers.
QLASS: Refers to the user manual
for the seating system.
33
2
Safety
2.3
Follow the instructions carefully next to
these warning symbols! Not paying
careful attention to these instructions
could result in physical injury or damage
to the wheelchair or the environment.
Wherever possible, safety information is
provided in the relevant chapter.
The standard version of your electric
wheelchair has been tested on the
applicable requirements with respect to
electromagnetic radiation (EMC
requirements) In spite of these tests:
• it cannot be excluded that
electromagnetic radiation may have
an influence on the wheelchair. For
example:
• mobile telephony
• large-scale medical apparatus
• other sources of electromagnetic
radiation
• it cannot be excluded that the
wheelchair may interfere with
electromagnetic fields. For example:
• shop doors
• burglar alarm systems in shops
• garage door openers
In the unlikely event that such problems
do occur, we request that you notify your
dealer immediately.
Safety information is indicated with
the warning symbol.
2.1
•
•
2.2
Electromagnetic radiation
Temperature
Avoid physical contact with the
wheelchair’s motors at all times.
Motors are continuously in motion
during use and can reach high
temperatures. After use, the motors
will cool down slowly. Physical
contact could cause burns.
If you do not use the wheelchair,
ensure that it is not exposed to direct
sunlight for lengthy periods of time.
Certain parts of the wheelchair, such
as the seat, the back and the
armrests can become hot if they have
been exposed to full sunlight for too
long. This may cause burns or
allergic reactions to the skin.
Moving parts
A wheelchair has moving and rotating
parts. Contact with moving parts may
result in serious physical injury or
damage to the wheelchair. Contact with
the moving parts of the wheelchair
should be avoided.
• Wheels (turning and castor)
• Electric tilt in space adjustment
• Electric high/low option
• Electric backrest adjustment
• Swing-away controller holder
34
Decals and instructions on the
wheelchair
The signs, symbols and instructions
affixed to the wheelchair comprise
part of the safety facilities. They must
never be covered or removed. They
must remain present and clearly
legible throughout the entire lifespan
of the wheelchair.
Replace or repair all illegible or
damaged signs, symbols and
instructions immediately. Please
contact your dealer for assistance.
See figure 2.1
1. Check manual before using.
2. Battery charging connection.
3. Danger for crushing!
Use caution when swinging the
controller aside to avoid getting
anything crushed.
4. Attachment point of the tie-down
system for transportation in a vehicle.
5. Freewheel switch
Don’t put the freewheel switch in
‘Push’ mode on a slope
Figure 2.1
6. Trap danger. Stay away from moving
or rotating parts with hands and
fingers when adjusting your seating
options.
7. Identification plate (see also fig. 2.2)
a. Model
b. Year of manufacture
c. Identification number
d. Usage is indoors and outdoors
e. Maximum load in kg
Figure 2.2
35
3
General description of
the wheelchair
CE declaration
The product is in conformity with the
provisions of the Medical
Devices Directive and thus
has CE marking.
3.1
Configurations
Generally speaking, the Alex is
comprised of an undercarriage with a
seating system on top. This special
undercarriage makes it possible for you
to configure Alex as a front wheel or rear
wheel-driven wheelchair (FWD or
respectively RWD). The ALEX is
available in a range of different speeds
up to a maximum of 12.5 km/hr.
In addition, the Alex can be executed
with two different kinds of tyres (indoors
and outdoors). This will have an effect
on certain specifications. To make this
easier for our customers, we have made
a distinction between the Alex ‘type
INDOOR / outdoor and an Alex ‘type
OUTDOOR / indoor’.
•
•
•
Figure 3.1
Main components basic model
a. Drive wheels
b. Castors wheels
c. Freewheel switch
d. Controller
Zitsysteem
e. Seat cushion
f. Backrest
g. Armrest
h. Legrest with footsupport
The technical specifications may not
be changed.
Do not make any changes to the
electrical circuit.
Any modifications to the wheelchair
or any parts thereof are not
permitted.
36
3.2
The user
3.3
Driving an electric wheelchair requires
cognitive, physical and visual skills. The
user must be able to estimate and
correct the results of actions when
operating the wheelchair.
The wheelchair can not transport more
than 1 person at a time. The maximum
user weight is 160 kg. unless otherwise
indicated on the identification plate.
Additional weight, such as rucksacks,
accessories or medical apparatus must
be added to the user’s weight to
determine the maximum weight, which
cannot be exceeded.
The user must be informed of the
contents of this user manual before
driving the wheelchair. In addition, the
user of the wheelchair must be given
thorough instruction by a qualified
specialist before he or she participates in
traffic. The first sessions in the
wheelchair should be practiced under
supervision of a trainer/advisor.
•
•
•
•
•
•
•
•
User environment
This wheelchair has been designed to
accommodate both indoor and outdoor
use (EN12184 (2009) class B). When
driving the wheelchair outdoors, drive
only on paved roads, pavements,
footpaths and bicycle paths. The speed
must be adapted to suit the environment.
With all adjustment options set to neutral
(table 3.1), it can be assumed that when
using an RWD Alex, a slope of ≤10˚
belongs to a normal user environment
with no danger of instability. In an FWD
Alex this is ≤6˚. In the technical
specifications, you will find this under
‘maximum safe slope’.
The user of the wheelchair is at all
times completely responsible for
complying with the applicable local
safety regulations and guidelines.
If you are under the influence of
medicines that can have an effect on
your ability to drive, you are not
permitted to drive a wheelchair.
Adequate vision is required in order
to safely operate a wheelchair in the
user situation concerned.
Not more than one person at a time
can be seated in the wheelchair.
Do not allow children to ride in the
wheelchair unsupervised.
•
•
•
•
•
•
•
•
37
Drive carefully on slippery roads
resulting from rain, ice or snow!
Prevent the wheelchair from coming
into contact with sea water: sea water
is caustic and may damage the
wheelchair.
Prevent the wheelchair from coming
into contact with sand: sand can
permeate into the moving parts of the
wheelchair, causing extensive wear
on these parts.
You are required to turn on the lights
in case of limited visibility.
When driving at higher speeds you
must be extra careful. Select a lower
maximum speed indoors, on the
pavement and in pedestrian areas.
Do not drive off high obstacles.
Do not use the wheelchair if
temperatures are below: -10˚C or
above +50˚C.
Do not attach a weight to the
wheelchair without the approval of a
qualified specialist. This may
negatively affect the stability of the
product.
Do not push and/or tow any objects
with the wheelchair.
Do not open doors using the legrests.
Do not drive through puddles of
water.
3.4
Adjustment options
The Alex is available with the following
electrical and/or mechanical adjustment
options:
Adjustment
Powered tilt in
space
Powered seatlift
Powered
backrest recline
Powered (or
mechanical)
elevating legrests
Neutral position
The entire chair
upright
The chair in the
lowest position
The backrest as
upright as
possible
The legrests are
positioned as
closely as
possible to the
chair.
Figuur 3.2
Table 3.1: Powered options and their neutral
position.
•
•
Use of the electrical adjustment
options may influence the centre
point of gravity. These adjustments
should only be made when the
wheelchair is stationed on a flat
surface.
Electrical adjustment options are
linked to moving and/or rotating
parts. Contact with these moving
parts may result in serious physical
injury or damage to the wheelchair.
Contact with the moving parts of the
wheelchair must be avoided.
38
4
Wheelchair settings
Enlarging the seat height has a negative
influence on the (dynamic) stability,
because the centre point of gravity gets
higher.
The average wheelchair user does not
exist. This is why Handicare wheelchairs
can be adjusted according to the specific
needs of the user.
In this, we make a distinction between
wheelchair settings and wheelchair
adjustment options. Settings are carried
out only once and must be executed by
qualified specialists, unless explicitly
stated otherwise. Adjustment options can
be carried out by the user. These
adjustment options do not require the
use of tools.
4.2
The seat position and centre point of
gravity can be adjusted. For this purpose
there are 3 positions in the seat slide.
The wheelchair is designed and tested to
be used in the standard position (middle
hole). Only change the seat position and
centre point of gravity to compensate
specific user circumstances. For
example: when a user has no legs.
Only to be carried out by qualified
specialists.
Adjusting the seating system
The extensive settings with respect to
the seating system allow for optimum
support of the body. The following setting
options are possible:
Changing the seat position and centre
point of gravity:
• Will have a negative influence on the
driving characteristics of the
wheelchair if used wrong.
• Will have a negative influence on the
(dynamic) stability of the wheelchair if
used wrong.
In case of doubt contact Handicare
technical support for advice.
Seating system QLASS
• Depth, width of the seat
• Backrest angle
• Armrest height
• Lower leg length
• Angle of the footplate
4.1
Seat position and centre
point of gravity setting
4.3
Seat angle, seat height
Height and depth of the
controller
See QLASS
Depending on the specific circumstances
of the user of the wheelchair the seat
height can be set. Every optional seat
height lays within the 6˚ (10.5%)
maximum safe slope of according to
EN12184 (2009) ClassB. Lowering the
seat height has a positive influence on
the (dynamic) stability.
4.4
Programme of the control
system
Only to be carried out by qualified
specialists. Incorrect setting of the
parameters of the control system could
lead to very dangerous situations.
39
5
Checking the wheelchair
before putting into use
Be careful! Check the following before
driving:
• Are the tyres sufficiently inflated (Ch.
8.3).
• Are the batteries sufficiently
charged? The green lights on the
battery indicator must be on. CONTROLLER
•
Are the lights on the direction
indicators functioning properly? CONTROLLER
•
Ensure that the free wheel switch has
been set to ‘drive’.
When operating the wheelchair, ensure
that your clothing does not hamper the
wheelchair (i.e. too long). Before use,
always check if your clothing or
accessories do not come into contact
with the wheels or and other moving
and/or rotating parts in which they could
become entangled.
In winter, batteries have a reduced
capacity. During a period of light frost,
the capacity is roughly 75% of the
normal capacity. At temperatures below 5˚C this will be roughly 50%. This will
reduce your range of action.
40
6
6.1
Use of the wheelchair
Getting in and out of the
wheelchair
Getting in and out of a wheelchair is
sometimes called making a transfer.
Be careful! Before a transfer is made,
ensure that:
• The controller has been switched off
CONTROLLER
• That the freewheel switch has been
switched to ‘drive’ (ch. 6.6)
• Do not stand on the foot-plates.
These have not been designed to
accommodate the full weight of a
person. In addition, this could cause
the wheelchair to topple over.
Figure 6.1
Forward transfer
Flip the footplates up (fig 6.1).
Swing the calf plates to the side (if
applicable) (fig 6.1).
If possible, swing the legrests to the side
(fig 6.2).
Seat yourself in the chair.
Figure 6.2
Sideways transfer
Push the lever to the back to unlock the
armrest (fig 6.3).
Take the armrest out (fig 6.3).
Seat yourself in the chair.
Figure 6.3
41
6.2
•
•
•
Driving the wheelchair
An emergency stop can be made by
releasing the joystick. The following
should be avoided when driving:
• Do not push the on/off button
• Do not move suddenly in the
opposite direction. The wheelchair
will come to an abrupt standstill with
a sudden jolt. Not only is this
uncomfortable, it could lead to tipping
over if you are on a slope.
As a wheelchair user, you are
vulnerable in traffic. Keep in mind
that other participants in traffic may
not always notice you. Keep to the
applicable traffic regulations.
Avoid out-of-the-way routes so that
help can be quickly on its way when
needed.
Adapt your driving style and speed to
the circumstances.
6.3
With all adjustment options set to the
neutral position (table 3.1), it can be
assumed that when using an RWD Alex,
a grade of ≤10˚ (17.6%) belongs to a
normal user environment with no danger
of instability. In an FWD Alex this is ≤6˚
(10.5%). In the technical specifications,
you will find this under ‘maximum safe
slope’.
Electric wheelchairs are driven by means
of a controller. The controller has its own
user manual CONTROLLER, which
has been included with this wheelchair.
•
•
•
•
Driving on a slope
Switch on the controller CONTROLLER
Set the maximum speed limit CONTROLLER
Move the joystick into the direction
you would like to go
Moving the joystick even further
forwards will cause the wheelchair to
move faster
Slopes steeper than the normal user
environment
Driving on slopes whose grade is
steeper than the maximum safety limit
can lead to safety risks with respect to
stability. This requires great care and
complete control of the user. Always
drive carefully and never take
unnecessary risks! Follow the
instructions next to the warnings
carefully!
Curves
• Never take curves at full speed.
Decrease your speed before taking a
curve.
• Use the indicators when changing
direction.
The stability and performance of a
wheelchair depend on a number of
variables. Wheelchairs are adapted
according to the needs of individual
users. This is why variables will differ
from wheelchair to wheelchair. Ask your
dealer to inform you about the
instructions for use and the specific
settings and adjustments that can
influence the driving characteristics of
the wheelchair.
Braking/Emergency stop
To brake, the joystick must be moved
into the neutral position or released
completely. The wheelchair will brake
automatically. An emergency stop can
also be made by releasing the joystick.
42
6.4
Driving on a slope
• When driving on a slope, always
drive carefully and with the utmost
concentration.
• Avoid sudden and jerky movements.
• Avoid making emergency stops on a
slope.
• Avoid changing direction on a slope
whenever possible.
• Do not turn on a slope.
• Only drive up a slope with all the
adjustment options set to the neutral
position.
• Driving on a slope in reverse can be
extremely dangerous.
• Do not drive on slopes with loose
gravel or a sandy surface, as one of
the driving wheels could slip/spin.
• Driving on a slope too long can cause
overheating of the motor.
• When driving down a slope forwards
in a FWD wheelchair, we always
recommend using an anti-tip.
Obstakels
Driving up a kerb
• Choose the place where the kerb is
at its lowest (see chapter 10 ‘climbing
capacity for obstacles’)
• Drive straight up to the kerb (20 cm in
front of the kerb).
• Move the joystick forwards. Drive up
the kerb without changing direction.
• As soon as the front wheels are on
the pavement, you must maintain
speed in order to get onto the
pavement with all wheels. If it is
impossible to drive onto the
pavement, find a lower place where it
is possible.
Driving down a kerb
• Choose the place where the kerb is
at its lowest. In case of doubt, do not
take any risks and find another route
or someone to help you.
• Drive with your front wheels straight
up to the kerb.
• Move the joystick slowly forwards.
Drive down the kerb carefully and as
slowly as possible, without changing
direction.
Uphill
• If you notice a strong decrease in
speed when driving up a slope, take
a less steep route.
Downhill
• Prevent the wheelchair from gaining
too much speed.
•
•
43
Never drive down stairs in a
wheelchair.
Do not drive off obstacles higher than
6 cm.
6.5
Adjustment options
Adjustment options are those parts of a
wheelchair that can be adjusted by the
user without the use of tools. The Alex
can be ordered with the following
adjustment options:
Mechanical adjustment options
• Comfort legrests QLASS
• Swing-away joystick holder QLASS
•
Headrest QLASS
Electrical adjustment options
• Electrical tilt adjustment CONTROLLER
•
•
•
6.6
Figure 6.4
Electrical high/low option CONTROLLER
Electrical backrest adjustment CONTROLLER
Electrical legrests CONTROLLER
Freewheel switch: pushing
the wheelchair
The wheelchair can also be moved by
pushing. For this purpose, the motors
must be disengaged. This is done with a
freewheel switch; one for each motor.
The freewheel switch can be set to two
positions:
• ‘Drive’ mode. In this position, the
chair can not be pushed (a in figure
6.5).
• ‘Push’ mode. In this position, the
chair can not be driven using the
controller (b in figure 6.5).
Figuur 6.5
44
The automatic parking brake only works
if the switch is set to the ‘drive’ position.
The freewheel switch should only be set
to ‘push’ if the chair is to be pushed.
When the chair is no longer being
pushed, the freewheel switch should be
set to 'drive' immediately.
•
•
6.7
The freewheel switch is a function
that was developed especially for
wheelchair attendants. The freewheel
switch should only be operated by
the attendant and never by the user.
Never set the switch to ‘push’ on a
slope! When the freewheel switch is
set to ‘push’, the automatic parking
brake will be deactivated. The
wheelchair could then move down
the slope.
Storage after use
If the wheelchair is not in use, it must be
stored in a cool place without being
exposed to extreme weather conditions.
Do not place the wheelchair in direct
sunlight. Parts of the wheelchair can
become so hot that they could cause
burns. The surrounding temperature
when stored may not be lower than 20˚C
or higher than +65˚C.
45
7
7.1
Transport of the
wheelchair
Transporting the wheelchair
Power wheelchairs are very heavy to lift.
Use suitable ramps to wheel the chair in
and out of the vehicle. Once the
wheelchair is in the vehicle, it must be
secured with an ISO 10542 approved tiedown system that is suited to the weight
of that particular wheelchair. The
wheelchair can only be fastened by
securing it to the tie-down points on the
wheelchair’s frame (fig. 7.1).
The total weight of the wheelchair
depends on its composition. The
technical specifications (Ch. 10) give
insight in several optional items and how
they influence the total weight. Always
weigh the total weight of the wheelchair
to be certain that the correct fastening
system is used.
•
•
•
•
•
•
•
•
Figure 7.1
7.2
Transport of the wheelchair
(no occupant)
When the wheelchair is transported
without an occupant, remove the parts
that can be taken away.
Position the wheelchair in the car
never in another way than facing
front wards.
Use an ISO 10542 approved
attachment system suitable for the
total weight of the wheelchair to
secure the wheelchair.
The wheelchair can only be fastened
by securing it to the tie-down points
on the wheelchair’s frame (fig. 7.1).
The wheelchair may not be secured
onto any accessories (wishbones,
armrests, anti-tip brackets etc.).
Use all 4 tie-down points (fig. 7.1).
Make sure that the freewheel levers
are set to ‘drive’ (fig. 6.5).
It’s not allowed to alter the tie-down
points on the frame without
permission of Handicare.
If the wheelchair is involved in an
accident it needs to be checked and
approved by a Handicare expert
before it will be used again.
Only use GEL or AGM batteries.
•
•
•
•
•
•
46
Remove the legrests QLASS
Remove the armrests QLASS
Remove the seating QLASS
Remove the backrest QLASS
Remove the headrest (if applicable)
QLASS
Store and secure these items in a
proper way. It’s also possible to flip
down the backrest if that is necessary
due to lack of space in the vehicle
QLASS.
7.3
The wheelchair as seat in a
vehicle
7.4
The Alex is successfully crash tested
according to ISO 7176-19. Even so, a
wheelchair is not designed as a car seat
and cannot offer the same degree of
safety that is offered by standard car
seats. Handicare recommends that
wheelchair users transfer to a regular car
seat if possible.
•
•
It’s not possible for every wheelchair
user to make a transfer. To optimize the
safety of the wheelchair user and other
passengers in the vehicle. Follow all the
instructions and warnings carefully!
•
•
•
Always ask for confirmation of the
transporter that the vehicle is suitably
designed, insured and equipped to
transport a person a person in a
wheelchair.
Fixating the wheelchair
• To tie down the wheelchair for
transport in the vehicle, follow the
instructions of chapter 7.1.
•
•
•
•
•
•
•
When the wheelchair is equipped
with a table top this needs to be
removed during transport. Store
these parts securely.
All adjustment options of the seating
system need to be in the ‘neutral’
position (Ch. 3.4).
Handicare recommends that the
wheelchair is always equipped with a
headrest and that this is used during
transport when the wheelchair is
used as a carseat.
Any accessories on the wheelchair
need to be removed and need to be
stored securily..
47
Securing the occupant
Use a three-point occupant restraint
system to secure the occupant of the
wheelchair on the pelvis/hips and
shoulder. This three-point safety belt
must be secured to the roof and the
floor of the vehicle (fig.7.2).
Position the belt across the hips as
tightly as possible at an angle
between 30° and 75°.
The other part of the belt is
positioned to sit across the chest and
shoulder (fig. 7.2).
The seat belt should fit as tightly as
possible and must not be twisted.
Ensure that the seat belt is not
obstructed from having contact with
the body by wheelchair parts, such
as armrests or wheels.
When the wheelchair is equipped
with positioning belts: these should
nerver be used as safety belts.
Care should be taken when applying
the occupant restraint to position the
seatbelt buckle so that the release
button will not be contacted by
wheelchair components during crash.
Figure 7.2
Figure 7.3
48
8
Maintenance of the
wheelchair
8.1
Cleaning the wheelchair
To clean the seating system, we refer to
the user manual for the seating system
QLASS.
For information concerning specific
settings, maintenance or repair work,
please contact your dealer (dealer
contact details on the back cover). Make
sure you always mention the model, year
of manufacture and identification
number. This information is provided on
the identification plate of the product (fig.
2.2.
•
•
We recommend having the wheelchair
serviced by your dealer once a year, or
in case of intensive use, every six
months.
Ensure that the controller is switched
off during cleaning. If the joystick is
accidently touched, the wheelchair
can move and the electrical options
used accidentally.
Be careful with water in view of the
electronic system.
Removing dry dirt
First, wipe the dirty parts with a wet
sponge. Use preferably clean water or
soft soapy water. Wipe the parts dry with
a soft dry cloth.
Daily
• Charge batteries after each use
(hst. 8.2)
Weekly
• Check the tyre pressure and
inflate the tyres if necessary (hst.
8.3)
Monthly
• Clean the wheelchair (hst. 8.1)
Annually
• Dealer check: including:
• Inspection of the wheels: (tyre
pressure, wear and tear).
• Inspection of all the bolt and nut
joints.
• Inspection of all electronical parts
en components.
• Inspection of the motors and the
carbon brushes).
• Inspection of damages to the
product that can lead to further
damage of the product or injuries
of the user when not repaired.
•
•
•
Tabel 7.1: Onderhoud van de rolstoel
49
Never use abrasive or aggressive
cleaning agents. They can scratch
the wheelchair.
Do not use organic solvents such as
thinner, benzene or white spirit.
Never use a high pressure cleaner
for cleaning the wheelchair.
8.2
Maintaining the batteries
Ensure that the batteries are always fully
charged. Not using the batteries for a
long period of time can damage them.
Do not use the wheelchair if the batteries
are almost depleted and never
completely deplete the batteries. This
can seriously damage the batteries and
you may run the risk of coming to an
unintended standstill.
Batteries
The wheelchair uses ‘dry’ gel batteries.
These batteries are completely closed
and maintenance free.
•
•
The use of ‘wet’ batteries is not
permitted.
In winter, batteries have a reduced
capacity. During a period of light
frost, the capacity is roughly 75% of
the normal capacity. At temperatures
below -5˚C this will be roughly 50%.
This will reduce your range of action.
Replacing the batteries
If the capacity of the batteries is
continually decreasing so that the
wheelchair can only be used for short
trips, this will mean that the batteries are
the end of their lifespan. The batteries
will then need to be replaced. Please
contact your dealer for assistance.
Charging the batteries
Check the manual of the battery charger
to see if it’s suitable for the type of used
batteries. Check chapter 10 for the
technical specifications.
•
•
•
•
First, switch off the wheelchair’s
controller.
Put the charge plug of the battery
charger in the charge connector of
the controller CONTROLLER
Activate the battery charger. This
depends on the type of battery
charger. Consult the user manual of
your battery charger.
If the wheelchair is not being used, we
recommend charging the batteries via
the battery charger. For normal use, the
batteries should be charged every night.
The battery charger’s display will indicate
when the batteries have been fully
charged. Depending on how depleted
the batteries are, it may take up to 12
hours before the batteries are once
again fully charged.
NB: It takes about 15 full charging cycli
before the batteries reach their full
capacity.
50
Batteries contain acids. Damaged
batteries can cause severe danger to
your health. Follow the instructions
on the batteries at all times.
8.3
Tyres
8.4
To ensure that your wheelchair functions
properly, it essential that the tyres are
kept at the correct pressure. The
maximum pressure can be found on the
tyre.
Drive wheels
INDOOR: 12”
12½ x 2¼
Max. 2.8 bar
Castor wheels
INDOOR: 9”
2.80/2.50-4
Max. 3.5 bar
Drive wheels
OUTDOOR: 14”
3.00-8
Max. 3.5 bar
Castor wheels
INDOOR: 9”
2.80/2.50-4
Max. 3.5 bar
The environment
If your wheelchair has come to
be superfluous or needs to be
replaced, it can usually be
taken back by your dealer in
consultation. If this is not possible,
please ask your local authority about the
possibilities of recycling or
environmentally friendly disposal of the
materials.
In the production of a wheelchair, many
different plastics and materials are
incorporated. Furthermore, the
wheelchair is comprised of various
electronic components that should be
disposed of as electronic waste. The
batteries should be put in the chemical
waste bin. No environmental contribution
for eventual recycling applies to
wheelchairs.
Tyres that are too soft will have a
negative effect on the wheelchair’s
performance. It will also cost more
energy to move the wheelchair forward
and this will also cause the batteries to
be depleted faster. Furthermore, wear on
the tyres when driving with soft tyres is
unnecessarily high.
•
Never exceed the maximum tyre
pressure.
Tyre repair of drive wheels
•
•
Discarding the wheelchair
The lifespan of a wheelchair is
influenced by the extent to which it is
maintained. To be able to take maximum
advantage of the lifespan of your
wheelchair we recommend regular
maintenance (see chapter maintenance).
Tyres should only be replaced by a
qualified specialist. For an extensive
description of tyre repairs we would
like to refer you to the service manual
available to qualified specialists.
Before tyres are repaired they must
first be completely deflated.
51
9
9.1
Warranty
Definitions of terms
Definitions of terms used in this warranty:
• After sales service part: Part purchased after the intial product that is durable and
may be subjected to natural wear and tear or natural contamination during normal
operation within the lifetime of the product.;
• Consumable part: Part that is subjected to natural wear and tear or natural
contamination during normal operation within the lifetime of the product (section 9 of
Handicare’s general terms and conditions of sale);
• Client: Those who purchase the product directly from Handicare;
• Corrective action: Repair, replace or refund of the product;
• Dealer: Those who re-sell the product to the User;
• Defect: Any circumstance due to which the product is not sound or fit to use, caused
by a lack of quality of the material used to manufacture the product as well as the
quality of the manufacturing process;
• Option: An accessory delivered with the initial product by Handicare to extend the
standard product model;
• Product: Product that is delivered according to brochure or contract (e.g.
wheelchair, scooter, battery-charger etc.);
• Part: Part of product that can be exchanged or replaced. This can be an option,
accessory, service part or consumable part;
• Returns: Product or part that needs to be returned;
• RMA-process: Process to return goods, contact your dealer;
• User: Those who use the product;
• Warranty: The rights and obligations set forth in this document;
• Warranty period: The period of time during which the warranty is valid;
• Warranty provider: Handicare B.V., Vossenbeemd 104, 5705 CL Helmond, The
Netherlands.
Notwithstanding the rights and obligations of Handicare, Client and User set forth in
Handicare’s general terms and conditions of sale, the rights of the Client and/or User
towards Handicare in case of defects are limited to the provisions set forth in this
warranty. For the duration of the warranty period Handicare guarantees that the product
is without defects.
In case of any defects the User is required –within two weeks after discovery of the
defect- to contact the dealer. He has to complete a return form and return the product
or part via the RMA- process. Handicare will, at its sole discretion, take the corrective
action it seems fit under the given circumstances within a reasonable period of time
(depends on nature of claim) from receipt of the completed return form. The warranty
period will not be extended after a corrective action.
52
9.2
Warranty period table
Power wheelchair
Description
Warranty period
Examples include, but are not
limited to the parts mentioned below
Frame
2 years
Weldment/frame
Drive system*
1 year
Transaxle, motor, motor brake
Electronics*
1 year
Controller, controlling mechanism,
wiring harness, electronic components
After sales service
parts
New: 1 year after invoice
Repaired: 90 days after invoice
Brakes
Consumable parts
40 days after invoice
Carbon brushes, etc.
Options/ Accessories 2 years
Mirror, mudguards etc. Delivered with
the initial product
*also in case of after sales service part delivery
Seating
Description
Warranty period
Examples include, but are not
limited to the parts mentioned below
Frame
2 years
Weldment/frame
Electronics
1 year
Electronic components
After sales service
parts
New: 1 year after invoice
Repaired: 90 days after invoice
Metal parts
Consumable parts
40 days after invoice
Upholstery etc.
Options/ Accessories 2 years
Lap strap, bag brackets etc. Delivered
with the initial product
Handicare will only accept shipment costs and corrective costs related to warranty on
equipment during the warranty period.
This warranty will void in case of:
• The product and/or its parts being modified;
• Changes in cosmetic appearance by use;
• Failure to observe the instructions for use and maintenance, use other than normal
use, wear and tear, negligence, collateral damage by neglect of earlier symptoms,
overloading, third-party accidents, non-original parts used and defects not caused
by the product;
• Circumstances beyond our control (flood, fire, etc.).
This warranty does not cover:
• Tyres and inner tubes
• Batteries (covered by the battery manufacturer’s warranty).
53
Clients and/or Users have legal (statutory) rights under applicable national laws relating
to the sale of consumer products. This warranty does not affect statutory rights you
may have nor those rights that cannot be excluded or limited, nor rights against the
entity from whom the product was purchased. Clients may assert any rights they have
at their sole discretion.
54
10 Technical specifications
This product complies with the regulations and guidelines for medical aids
and carries a CE symbol.
The product meets the requirements and standards below. These are
checked by independent institutions.
Standard
Definition/description
Weight
test
dummy
EU guideline
93/42 EEC
Applicable as mentioned in Appendix 1
N/A
NEN-EN
12182 (1999)
NEN-EN
12184 (2009)
Class B
ISO 7176-8
ISO 7176-9
ISO 7176-14
ISO 7176-16
ISO 7176-19
The requirements from EN12182 (1999) as mentioned
in NEN-EN 12184 (2009): Technical aids for the
handicapped - General requirements and test methods
October1997
Electric wheelchairs, scooters and accompanying
battery chargers - Requirements and test methods April
2009
Requirements and test methods for impact, static and
fatigue strengths July 1998
Climate tests for electric wheelchairs
Requirements and test methods for control systems for
electric wheelchairs 1997
Requirements for resistance to ignition of upholstered
parts May 1997
The Alex meets the crash test requirements as
described in ISO 7176-19
Batteries
160 kg
160 kg
N/A
N/A
N/A
N/A
104 kg
Max.
Unit
260x172x210
mm
10.25x6.75x8.25
inch
50 / 60 / 78
Ah
Max.
Unit
24
V
12
Arms.
CONTROLLER
Class 2 double insulated
Maximum dimensions batteries
Battery capacity
Battery charger
Maximum permissible charging voltage
Maximum charging current
Connector type
Insulation
10.1 Electric wiring diagram
The electric wiring diagram depends on the type of controller used. Relevant
information can be found in the user manual of the controller CONTROLLER.
55
10.2 Technical specifications Alex
Model:
Type:
Class:
Description
Total length including legrests
Rear Wheel Drive
Front Wheel Drive
ShortBase Drive
Total width
Total weight without batteries:
Batteries 50Ah AGM (C20) (set of two)
Batteries 60Ah GEL (C20) (set of two)
Batteries 78Ah GEL (C20) (set of two)
Powered seatlift option
Powered tilt in space
Powered backrest
Powered legrests
Puncture proof wheels
- 8” castor wheels (set of two)
- 9” castor wheels (set of two)
- 12” drive wheels (set of two)
- 14” drive wheels (set of two)
Transport weight of the heaviest part
Maximum safe slope
Rear Wheel Drive
Front Wheel Drive
ShortBase Drive
Static stability
Downwards / Upwards / Sideways
Range of action*
Batteries 78Ah (C20)
Climbing capacity for obstacles**
Rear Wheel Drive**
Front Wheel Drive**
ShortBase Drive**
Max. speed forwards**
Turning radius (ISO 7176-5)
Rear Wheel Drive
Front Wheel Drive
ShortBase Drive**
Alex
FWD / RWD / ShortBase
B
Min.
Max.
Unit
610
70
+ 27
+ 43
+ 50
+9
+4
+ 1.5
+4
1080
1120
1140
640
+ 0.8
+ 1.2
+ 1.7
+ 1.9
65
10˚
6˚
10˚
kg
kg
kg
kg
kg
(17.6)
(10.5)
(17.6)
15 / 15 / 15
35
60
60
60
6 / 10 / 12.5
910
660
840
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
˚ (%)
˚ (%)
˚ (%)
˚
km
mm
mm
mm
km/h
mm
mm
mm
* The following aspects have a negative influence on the range of action: Obstacles,
rugged terrain, driving on slopes, exposure to temperatures below the freezing point
and frequent use of electronic adjustment options.
** Specifications are measured with 14” drive wheels en 9” castor wheels. Smaller drive
wheels and castor wheels may influence these values.
56
10.3 Technical specifications Qlass seating system
Seat angle adjustment
Mechanical
Electrical
Effective seat depth
Effective seat width
Backrest angle
Backrest height
Lower leg length
0° / 3° / 6°
0° - 45°
440 - 520
380 - 525
89
118
480
550
390
500
˚
˚
mm
mm
˚
mm
mm
Seat height (floor to top of seat frame, no cushion)
FWD – RWD – ShortBase
12” wheels
Std. or 45° tilt
Lift or lift & tilt
40.5 cm*
43.0 cm
45.5 cm
48.0 cm
14” wheels
Std. or 45° tilt
Lift or lift & tilt
44.5 cm*
47.0 cm
49.5 cm
52.0 cm
41.5 cm*
44.0 cm
46.5 cm
49.0 cm
*Not in combination with 78 Ah batteries
57
45.5 cm*
48.0 cm
50.5 cm
53.0 cm
Français
© 2015 Handicare
Tous droits réservés.
Les informations fournies ne doivent en aucun cas être reproduites et/ou publiées sous
quelque forme que ce soit et avec quelque procédé que ce soit (électronique ou
mécanique) sans l’autorisation écrite préalable et expresse de Handicare.
Les informations fournies sont basées sur des données générales relatives aux
constructions connues au moment de leur parution. Handicare mettant en oeuvre une
politique d’amélioration constante de ses produits, des modifications sont donc sous
réserve.
Les informations fournies sont valables pour le produit dans sa version standard.
Handicare décline par conséquent toute responsabilité en cas d’éventuel préjudice
découlant de spécifications de produit qui se révèleraient différentes de celles de la
version standard.
Bien que les informations disponibles aient été constituées avec tous les soins
possibles, Handicare décline toute responsabilité en cas d’erreurs éventuelles dans
ces informations ou de leurs conséquences. Handicare décline également toute
responsabilité en cas de préjudice découlant de travaux effectués par des tiers.
En vertu de la législation relative à la protection des marques commerciales, les noms
d’utilisation, noms commerciaux, marques commerciales etc. appliqués par Handicare
ne doivent pas être considérés comme libres.
2015 -01
58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Avant propos ....................................................................................................... 60
1.1 Sur le présent mode d’emploi ....................................................................... 60
1.2 Utilisation des symboles dans ce mode d’emploi .......................................... 60
Sécurité ................................................................................................................ 61
2.1 Température ................................................................................................. 61
2.2 Pièces mobiles .............................................................................................. 61
2.3 Rayonnement électromagnétique ................................................................. 61
2.4 Autocollants et instructions présents sur le fauteuil roulant........................... 62
Description générale du fauteuil roulant .......................................................... 63
3.1 Configurations ............................................................................................... 63
3.2 L’utilisateur .................................................................................................... 64
3.3 L’utilisateur .................................................................................................... 64
3.4 Options de réglage ........................................................................................ 65
Réglages du fauteuil ........................................................................................... 66
4.1 Angle et hauteur du siège ............................................................................. 66
4.2 Réglage du centre de gravité du fauteuil (position du siège) ........................ 66
4.3 Hauteur et profondeur de la commande........................................................ 66
4.4 Programme du système de commande ........................................................ 66
Vérification du feuteuil roulant avant sa mise en service ............................... 67
Utilisation du fauteuil roulant ............................................................................ 68
6.1 Entrer et sortir ............................................................................................... 68
6.2 Conduire le fauteuil roulant ........................................................................... 69
6.3 Conduire en pente ........................................................................................ 69
6.4 Obstacles ...................................................................................................... 70
6.5 Options de réglage ........................................................................................ 71
6.6 Commutateur Main Libre: pousser le fauteuil roulant.................................... 71
6.7 Rangement après utilisation.......................................................................... 72
Transport du fauteuil roulant ............................................................................. 73
7.1 Transport du fauteuil roulant ......................................................................... 73
7.2 Le fauteuil roulant en tant que siège du véhicule .......................................... 74
7.3 Arrimage de l'occupant du fauteuil roulant .................................................... 74
Maintenance du fauteuil roulant ........................................................................ 76
8.1 Nettoyage du fauteuil roulant ........................................................................ 76
8.2 Batteries ........................................................................................................ 77
8.3 Pneus ............................................................................................................ 78
8.4 Se débarrasser du fauteuil roulant ................................................................ 78
Garantie ............................................................................................................... 79
9.1 Définitions ..................................................................................................... 79
9.2 Tableau des Durées de garantie ................................................................... 80
Caractéristiques techniques .............................................................................. 82
10.1 Schéma de raccordement électrique ............................................................ 82
10.2 Caractéristiques techniques Alex .................................................................. 83
10.3 Caractéristiques techniques du système d’assise Qlass............................... 84
59
1
1.1
1.2
Avant propos
Sur le présent mode
d’emploi
Utilisation des symboles
dans ce mode d’emploi
Symbole d’Avertissement
Respectez scrupuleusement les
instructions figurant à côté de ce
symbole. Le fait contraire risquerait de
provoquer des blessures corporelles ou
d'endommager le fauteuil roulant ou
l’environnement.
Le mode d’emploi de ce fauteuil roulant
électrique comporte trois brochures.
Lisez attentivement l’intégralité du mode
d’emploi avant d’utiliser le produit pour la
première fois. Les informations
contenues dans ce mode d’emploi sont
fondamentales pour une utilisation
appropriée et sans risque (ainsi que le
nettoyage correspondant) du fauteuil
roulant.
Le mode d’emploi général
(cette brochure)
Le mode d’emploi du siège (QLASS)
Le mode d’emploi de la commande
Si l’une de ces brochures venait à
manquer dans l’emballage de votre
fauteuil roulant, veuillez immédiatement
contacter votre revendeur. En plus de ce
mode d’emploi, il existe également un
manuel de réparation pour les
spécialistes qualifiés.
Symbole de Référence
Ce symbole se rapporte à un autre mode
d’emploi. Cette référence indique le
mode d’emploi particulier et le chapitre
auxquels il est fait référence.
Ce mode d’emploi général se rapporte,
le cas échéant, à l’un ou l‘autre des
modes d’emploi, sous la forme suivante :
GENERAL
COMMANDE se rapport au mode
d’emploi des commandes.
QLASS : se rapport au mode
d’emploi du siège..
60
2
Sécurité
roulant. Il faut éviter tout contact avec les
pièces mobiles du fauteuil roulant.
• Les roues (tournantes et pivotantes)
• Bascule d’assise électrique
• Haut/bas électrique
• Inclinaison du dossier électrique
• Support de commande escamotable
Respectez scrupuleusement les
instructions figurant à côté de ces
symbols d’avertissement ! Le fait
contraire risquerait de provoquer des
blessures corporelles ou d'endommager
le fauteuil roulant ou l’environnement. A
chaque fois que cela est possible, les
informations sur la sécurité sont fournies
dans le chapitre respectif.
2.3
Les informations sur la Sécurité sont
reprises avec le symbole
d’avertissement.
2.1
•
•
•
2.2
Rayonnement
électromagnétique
La version standard de votre fauteuil
roulant électrique a fait l’objet de tests
sur les exigences en vigueur dans le
cadre de la directive sur les
ayonnements électromagnétiques
(Exigence EMC). Malgré ces tests, on ne
peut pas exclure que:
• le rayonnement électromagnétique
peut avoir une influence sur le
fauteuil roulant. Par exemple :
• la téléphonie mobile
• un appareil médical de grande
puissance
• d’autres sources de rayonnement
électromagnétique
• le fauteuil roulant interfère avec des
champs électromagnétiques. Par
exemple :
• portes de magasin
• système antivol dans les
magasins boîtiers d'ouverture de
portes de garage
Température
Evitez tout contact physique avec le
moteur du fauteuil roulant, à tout
moment. Le moteur fonctionne de
façon permanente lorsque l’appareil
est en cours d’utilisation, et il peut
atteindre des températures élevées.
Après utilisation, le moteur refroidit
lentement. Tout contact physique
avec le moteur peut occasionner des
brûlures.
En cas d’inutilisation du fauteuil
roulant, veillez à ne pas le laisser
exposé aux rayons directs du soleil
pendant des périodes prolongées.
Certaines pièces du fauteuil roulant,
comme le siège, le dossier et les
accoudoirs peuvent chauffer en cas
d’exposition prolongée aux rayons
directs, et provoquer ainsi des
rûlures ou des réactions allergiques
de la peau.
Dans le cas fort improbable où l’un de
ces incidents se produirait, nous vous
invitons à le signaler immédiatement à
votre revendeur.
Pièces mobiles
Un fauteuil roulant comporte des pièces
mouvantes et rotatives. Tout contact
avec ces pièces mobiles peut
occasionner de graves blessures
corporelles ou des dégâts au fauteuil
61
2.4
Autocollants et instructions
présents sur le fauteuil
roulant
Les signes, symboles et instructions
fixées sur le fauteuil roulant se
rapportent à une partie des fonctions de
sécurité. En aucun cas, ils ne doivent
être recouverts ni enlevés. Au contraire,
ils doivent rester présents et être
clairement lisibles pendant
toute la durée de vie du fauteuil roulant.
Remplacez ou réparez mmédiatement
tous signe, symbole et instructions
illisibles ou endommagés. Veuillez
contacter vote revendeur pour obtenir de
l’aide.
voir la figure 2.1
1. Vérifiez le mode d’emploi avant
utilisation.
2. Connexion pour le chargement de la
batterie.
3. Danger de se faire écraser !
Soyez prudent lorsque vous écartez la
commande afin de ne rien écraser.
4. Point d’attache du système
d’arrimage en cas de transport dans
un véhicule.
5. Commutateur Main Libre
Figure 2.1
Ne mettez pas le commutateur Main
Libre en mode “Pousser” dans une
pente.
6. Danger de piège. Danger de se
coincer les doigts.
7. Plaque signalétique (fig. 2.2)
a. Modèle
b. Année de fabrication
c. Numéro d’identification
d. Usage en intérieur et extérieur
e. Charge maximale en kg
Figure 2.2
62
3
Description générale du
fauteuil roulant
Le produit est conforme
aux dispositions de la
directive sur les appareils
médicaux et peut donc
revêtir la marque CE.
3.1
Configurations
Le fauteuil roulant électronique Alex est
disponible en 2 versions. Version traction
les roues motrices se trouvent à l’avent
de la chaise et la version propulsion les
roues motrices se trouvent à l’arrière de
la chaise. La chaise est disponible avec
différentes options et sa vitesse peut
varier jusqu’à 12.5 km/heure En outre,
vous pouvez équiper Alex avec deux
types de pneus différents (pour usage
intérieur ou extérieur), ce qui produira un
effet sur certaines spécifications. Afin de
faciliter la tâche de nos clients, nous
avons établi une distinction entre le
modèle Alex de type INTÉRIEUR /
extérieur et Alex de type EXTÉRIEUR /
intérieur.
•
•
•
Figure 3.1
Principaux composants du modèle
de base
a. Roues motrices
b. Roues pivotantes
c. Commutateur Main Libre
d. Commande
Siège
e. Siège
f. Dossier rembourré
g. Accoudoir
h. Appui-jambe avec repose-pied
Les caractéristiques techniques
peuvent ne pas être modifiées.
Ne pas apporter de modifications au
circuit électrique.
Toute modification apportée au
fauteuil roulant ou à une de ses
composantes n’estpas autorisée.
63
3.2
3.3
L’utilisateur
La conduite d’un fauteuil roulant
électrique exige des aptitudes cognitives,
physiques et visuelles. L’utilisateur doit
pouvoir estimer et corriger les résultats
de certaines actions lorsqu'il conduit le
fauteuil roulant. Le fauteuil roulant ne
peut pas transporter plus d’une personne
à la fois. Le poids maximum de
l’utilisateur est de 136 kg, sauf indication
contraire figurant sur la plaque
signalétique. Tout poids supplémentaire,
du style sac à dos, accessoires ou
appareil médical, doit être ajouté au
poids de l’utilisateur afin de déterminer le
poids maximum qui ne peut pas être
dépassé. L’utilisateur doit être informé
du contenu de ce mode d’emploi avant
de pouvoir conduire le fauteuil roulant.
En outre, l’utilisateur du fauteuil roulant
doit avoir préalablement reçu une
formation complète de la part d’un
spécialiste agréé avant de
pouvoir prendre part au trafic. Les
premières séances de pratique en
fauteuil roulant devraient avoir lieu sous
la surveillance d’un formateur/conseiller.
•
•
•
•
•
L’utilisateur
Ce fauteuil roulant a été conçu pour un
usage tant intérieur qu’extérieur
(EN12184 (2009) classe B). Lorsque
vous conduisez le fauteuil roulant en
extérieur, roulez uniquement sur des
routes pavées, des chaussées, des
trottoirs et des pistes cyclables. La
vitesse doit être adaptée en fonction de
l’environnement dans lequel vous
circulez. Si les options de réglage sont
fixées sur la position neutre (tableau
3.1), on peut supposer qu’en cas
d’utilisation d’un modèle Alex RWD, une
pente _ à10° relève d’un environnement
utilisateur ne présentant pas de danger
d’instabilité. Pour un modèle Alex FWD,
il faut compter _ à 6°. Vous trouverez
dans les caractéristiques techniques,
ce point est détaillé sous pente
maximale sans risqué.
•
•
En matière de sécurité, l’utilisateur du
fauteuil roulant est à tout moment
tenu de respecter les
réglementations et les directives
locales en vigueur
Si vous vous trouvez sous l’influence
de médicaments susceptibles d’avoir
un effetsur votre capacité à conduire,
vous ne pouvez pas conduire de
fauteuil roulant.
Une vision adéquate est exigée pour
manipuler un fauteuil roulant sans
risque, en ce qui concerne
l’utilisateur.
Une seule personne à la fois peut
être assise sur le fauteuil roulant.
Ne pas laisser les enfants manipuler
le fauteuil roulant sans qu’une
surveillance ne soit prévue.
•
•
•
•
•
64
Conduisez prudemment sur des
routes glissantes à la suite de chutes
de pluie, de glace ou de neige !
Evitez que le fauteuil roulant n’entre
en contact avec l'eau de mer : celleci est caustique et risque
d’endommager le fauteuil roulant.
Evitez que le fauteuil roulant n’entre
en contact avec le sable : celui-ci
peut s’infiltrer dans certaines pièces
mobiles du fauteuil roulant, et
cautilisateur une importante usure de
celles-ci.
Vous devez allumer les phares en
cas de visibilité restreinte.
Si vous roulez à des vitesses
supérieures, vous devez adopter une
conduite plus prudente. Sélectionnez
des vitesses maximales inférieures si
vous roulez sur la chaussée et dans
des zones réservées aux piétons.
Ne pas rouler sur des obstacles de
haute taille.
Ne pas utiliser le fauteuil roulant en
cas de températures inférieures à 10˚C ou supérieures à +50˚C.
peut entraîner des blessures corporelles
graves ou endommager le fauteuil
roulant. Il faut donc éviter tout contact
avec les pièces mobiles du fauteuil
roulant.
Ne pas attacher de poids au fauteuil
roulant sans voir obtenu l’approbation
d’un spécialiste agréé, sous peine
d’affecter de façon contraire la
stabilité du produit.
Ne pas pousser ni tracter d'objets à
l'aide du fauteuil roulant.
Ne pas ouvrir les portes à l’aide de
l’appui-jambes.
Ne pas rouler dans des flaques
d'eau.
•
•
•
•
3.4
Options de réglage
Le modèle Alex est disponible avec les
options de réglage électriques et/ou
mécaniques suivantes:
Option de
réglage
Option de
réglage
électrique pour
l’inclinaison
Option de
réglage
électrique pour la
hauteur
Option de
réglage
électrique pour le
dossier
rembourré
Option de
réglage
électrique ou
mécanique pour
l’appui-jambes
Position neutre
Tout le fauteuil
est droit
Figure 3.2
Le fauteuil se
trouve dans la
position la plus
basse
Le dossier
rembourré est le
plus droit
possible
L’appui-jambes
se trouve le plus
prêt possible du
fauteuil
Tableau 2.1 : options de réglage électrique et
position neutre
L’utilisation des options de réglage
électrique peut influencer le centre de
gravité. Ces réglages doivent être
effectués uniquement lorsque le fauteuil
roulant est placé sur une surface plane.
Les options de réglage électrique sont
liées aux pièces mobiles et/ou rotatives.
Tout contact avec ces pièces mobiles
65
4
Réglages du fauteuil
•
L’utilisateur moyen d’un fauteuil roulant
n’existe pas. C’est la raison pour laquelle
il est possible de régler les fauteuils
roulants Handicare en fonction des
besoins particuliers de l’utilisateur.
A cet effet, nous établissons une
distinction entre les réglages du fauteuil
roulant et les options de réglage du
fauteuil roulant. Les réglages n'ont lieu
qu’une seule fois et doivent être
effectués par des spécialistes agréés,
sauf indication contraire, tandis que les
options de réglage peuvent être
effectuées par l’utilisateur. Ces options
de réglage n’exigent aucun outil
particulier.
4.2
Réglage du centre de
gravité du fauteuil (position
du siège)
Le centre de gravité du fauteuil peut être
déplacé / réglé en déplaçant le siège.
Trois positions sont à cet effet prévues
dans le chariot du siège (illustration 3.1).
Ne changer la position du siège et le
centre de gravité du fauteuil que pour
compenser une circonstance due à
l'utilisateur. Par exemple si l'utilisateur
n'a pas de jambes.
Seuls des spécialistes agréés peuvent
effectuer ces réglages
Le fait de modifier la position du siège et
du centre de gravité :
• Aura une influence négative sur la
conduite du fauteuil roulant en cas
d’utilisation inappropriée.
• Aura une influence négative sur la
stabilité (dynamique) du fauteuil
roulant en cas d’utilisation
inappropriée.
En cas de doute, n’hésitez pas à
contacter le support technique
d’Handicare afin d’obtenir des conseils
avisés.
Réglage du siège
Les réglages approfondis du siège
permettent un soutien optimal du corps.
Les options de réglage suivantes sont
disponibles :
Siège QLASS
Profondeur, largeur du siège
Angle du dossier rembourré
Hauteur de l’accoudoir
Longueur de la jambe inférieure
Angle de la plaque d’appui pour les
pieds
4.1
Le fait d’agrandir la hauteur du siège
a une influence négative sur la
stabilité (dynamique), car le centre de
gravité devient plus élevé.
4.3
Angle et hauteur du siège
Hauteur et profondeur de la
commande
QLASS
En fonction de circonstances
particulières propres à l’utilisateur du
fauteuil roulant, vous pouvez ajuster la
hauteur du siège. Chaque hauteur
optionnelle du siège est conforme à la
pente maximale sans risque de 6˚
(10,5%), telle que prescrite par la norme
EN12184 (2009) de Classe B. Le fait de
baisser la hauteur du siège a une
influence positive sur la stabilité
(dynamique).
4.4
Programme du système de
commande
Ne peut être effectué que par des
spécialistes agréés. Tout réglage
incorrect des paramètres du système de
commande peut mener à des situations
très dangereuses.
66
5
Vérification du feuteuil
roulant avant sa mise en
service
Attention ! Vérifiez ce qui suit avant de
conduire le fauteuil roulant :
• Les pneus sont-ils suffisamment
gonflés (Ch. 8.3)
• Les batteries sont-elles suffisamment
chargées ? Les témoins verts de la
batterie doivent être allumés. COMMANDE
•
•
•
•
Les lumières correspondant aux
clignotants fonctionnent-elles
correctement ? COMMANDE
S’assurer que le commutateur Main
Libre est réglé sur conduite .
Lorsque vous utilisez le fauteuil
roulant, assurez-vous que vos
vêtements ne gênent pas le fauteuil
roulant (ils ne doivent pas être trop
longs). Avant toute utilisation, vérifiez
si vos vêtements ou les accessoires
n’entrent pas en contact avec les
roues ou/et d’autres parties mobiles
et/ou rotatives dans lesquelles elles
pourraient être enchevêtrées.
En hiver, les batteries ont une
capacité réduite. Durant une période
de gel léger, la capacité atteint
approximativement 75% de la
capacité normale. A des
températures en dessous de -5˚C,
cela peut aller jusqu’à 50%. Ce qui
réduite votre choix d'actions.
67
6
6.1
Utilisation du fauteuil
roulant
Entrer et sortir
Entrer et sortir d'un fauteuil roulant est
également nommé effectuer un transfert.
Attention ! Avant d'effectuer un transfert,
veiller :
• À ce que le boîtier de commande soit
éteint BOÎTIER DE COMMANDE
• À ce que le commutateur de roue
libre soit en position « marche »
(chapitre 6.6)
• Ne pas monter sur les plaques des
repose-pieds. Elles ne sont pas
prévues pour supporter le poids total
d'une personne. Le fauteuil roulant
risque de plus de basculer.
Figure 6.1
Transfert en marche avant
• Rabattre les plaques des reposepieds vers le haut (fig. 6.1).
• Faire pivoter sur le côté les maintiens
de mollet (le cas échéant) (fig. 6.1).
• Faire si possible pivoter sur le côté
les repose-jambes (fig. 6.2).
• Prendre place dans le fauteuil.
Figure 6.2
Transfert par le côté (fig. 6.3)
• Pousser le taquet vers l'arrière afin
de déverrouiller l'accoudoir (fig. 6.3).
• Soulever l'accoudoir pour le libérer
de son support (fig. 6.3).
• Prendre place dans le fauteuil.
Figure 6.3
68
6.2
•
•
•
Conduire le fauteuil roulant
Un arrêt d’urgence est possible si vous
relâchez la manette. Il faut éviter les
situations suivantes lors de la conduite :
• Ne pas pousser sur le bouton
Marche/Arrêt (on/off)
• Ne pas se déplacer soudainement
dans la direction oppose. Le fauteuil
roulant s’immobilise de façon
abrupte, en occasionnant une
secousse. C'est non seulement
inconfortable, mais cela risque
d'occasionner une chute si vous vous
trouvez dans une pente.
En tant qu'utilisateur d'un fauteuil
roulant, vous êtes vulnérable dans le
trafic. Ayez toujours à l’esprit que les
autres conducteurs risquent de ne
pas vous remarquer dans le trafic.
Respectez les réglementations en
vigueur en matière de trafic.
Evitez les itinéraires à l'écart, afin
que l'on puisse vous aider
rapidement en cas de besoin.
Adaptez votre programme et votre
vitesse de conduite en fonction des
circonstances.
6.3
Les fauteuils roulants électriques
fonctionnent à l’aide d’une commande.
La commande possède son propre mode
d’emploi COMMANDE, qui est fourni
avec ce fauteuil roulant.
•
Allumez la commande •
Fixez la limite de vitesse maximale
•
•
Conduire en pente
Si toutes les options de réglage sont
fixées sur la position neutre (tableau
3.1), on peut supposer que l’utilisation
d’un fauteuil Alex RWD dans une pente
de ≤10˚ (17,6%) représente une
utilisation normale dans un
environnement ne présentant pas de
danger d’instabilité. Pour un Alex FWD,
il faut une pente ≤6˚ (10,5%). Dans les
caractéristiques techniques, vous
trouverez ces références sous « pente
maximale sans risque .
COMMANDE
COMMANDE
Déplacez la manette dans la direction
de votre choix
Si vous déplacez la manette
davantage vers l’avant, vous
accélérez la vitesse du fauteuil
roulant.
Pentes plus abruptes que celles
Rencontréesn dans un environnement
normal d’utilisation
La conduite dans des pentes plus
abruptes que celles qui sont conseillées
pour une sécurité maximale peut
entraîner certains risques pour la
sécurité de l'utilisateur du fait que sa
stabilité n'est plus assurée. Dans ce
cas, le plus grand soin et la plus grande
maîtrise de l’appareil sont exigés.
Conduisez toujours avec prudence et ne
prenez pas de risques inconsidérés !
Suivez attentivement les instructions
figurant à côté des signes
d’avertissement !
Virages
Ne jamais prendre de virage à pleine
vitesse. Diminuez votre vitesse avant de
négocier un virage.
Utilisez les clignotants lorsque vous
changez de direction
Freinage/Arrêt d’urgence
Pour freiner, la manette doit être placée
sur la position neutre ou entièrement
relâchée. Le fauteuil roulant s’arrête
automatiquement. Un arrêt d’urgence
peut également être effectué en
relâchant la manette.
La performance de la stabilité d’un
fauteuil roulant dépend d’un certain
nombre de variables. Les fauteuils
roulants sont adaptés selon les besoins
69
de chaque utilisateur. Raison pour
laquelle les variables diffèrent d’un
fauteuil roulant à l’autre. Demandez à
votre revendeur de vous informer sur les
consignes d’utilisation et les paramètres
spécifiques, ainsi que les réglages qui
peuvent influencer les caractéristiques
propres à la conduite du fauteuil roulant.
6.4
Obstacles
Monter sur un trottoir
• Choisissez l’endroit où le trottoir est
le plus bas (voir le chapitre 10
“capacité à grimper des obstacles”)
• Roulez en ligne droite vers le (20 cm
en face du trottoir).
• Déplacez la manette vers l’avant.
Montez sur le trottoir sans changer
de direction.
• Dès que les roues avant se trouvent
sur la chaussée, vous devez
maintenir la vitesse afin de pouvoir
monter sur la chaussée avec toutes
les roues. Si ce n’est pas possible de
monter sur la chaussée, cherchez un
endroit situé plus bas encore.
Conduire en pente
• En cas de conduite en pente, soyez
toujours très prudent et très
concentré.
• Evitez les mouvements brusques et
secs.
• Evitez de faire des arrêts d’urgence
dans une pente.
• Eviter dans la mesure du possible de
changer de direction en pente.
• Ne pas tourner dans une pente.
• Ne conduisez en pente que si toutes
les options de réglage sont fixées sur
la position neutre.
• Conduire en pente en marche arrière
peut s’avérer extrêmement
dangereux.
• Ne pas conduire en pente sur des
graviers ou sur une surface
sablonneuse, sous peine de voir une
des roues motrices glisser/tourner
dans le vide.
• La conduite en pente durant une
période trop longue peut surchauffer
le moteur.
• En cas de descente d’une pente vers
l’avant, dans un fauteuil roulant FWD,
nous vous recommandons d’utiliser
toujours un système antirenversement.
Descendre d’un trottoir
• Choisissez l’endroit où le trottoir est
le plus bas. En cas de doute, ne
prenez pas de risque et chercher un
autre parcours ou quelqu’un pour
vous aider.
• Roulez en veillant à ce que les roues
avant soient droites par rapport au
trottoir.
• Déplacez lentement la manette vers
l’avant. Descendez le trottoir
attentivement, et aussi lentement que
possible, sans changer de direction.
•
•
En descente
• Si vous remarquez une forte
diminution de la vitesse lorsque vous
montez une pente, vous devez
emprunter un itinéraire moins abrupt.
En montée
• Evitez que le fauteuil roulant ne
prenne trop de vitesse.
70
Ne jamais descendre des escaliers
en fauteuil roulant.
Ne pas passer au-dessus d'obstacles
supérieurs à 6 cm.
6.5
Options de réglage
Les options de réglage sont ces parties
du fauteuil roulant qui peuvent être
ajustées par l’utilisateur, sans devoir
recourir à des outils. Le fauteuil Alex
peut être commandé avec les options de
réglage suivantes :
Options mécaniques de réglage
• Confort appui-jambes QLASS
• Support de manette oscillant
QLASS
• Appui-tête QLASS
Options électriques de réglage
• Réglage électrique d’inclinaison
COMMANDE
• Option électrique haut/bas
COMMANDE
• Régalage électrique du dossier
rembourré COMMANDE
• Appui-jambes électrique
COMMANDE
6.6
Figure 6.4
Commutateur Main Libre:
pousser le fauteuil roulant
Vous pouvez également déplacer le
fauteuil roulant en le poussant. Pour ce,
il faut dégager le moteur, à l’aide d’un
commutateur Main Libre (un pour
chaque moteur en réalité).
Le commutateur Main Libre peut être
placé dans deux positions :
• Mode “conduite” (‘a’ dans la fig. 6.5).
Dans cette position, il n’est pas
possible de pousser le fauteuil.
• Mode “pousser” (‘b’ dans la fig. 6.5).
Dans cette position, il n’est pas
possible de conduire le fauteuil à
l'aide de la commande.
Figuur 6.5
71
Le frein de stationnement automatique
fonctionne uniquement si le
commutateur est en position «
conduite ». Le commutateur Main Libre
doit être placé sur « pousser »
uniquement si vous devez pousser le
fauteuil. Lorsque vous ne devez plus
pousser le fauteuil, vous devez
immédiatement placer le commutateur
Main Libre ssur conduite.
•
•
6.7
La fonction de commutateur Main
Libre a été mise au point
spécialement pour les surveillants de
fauteuil roulant. Le commutateur
Main Libre doit être utilisé
uniquement par le surveillant et
jamais par l’utilisateur.
Ne placez jamais le commutateur sur
pousser lorsque vous êtes en pente !
Lorsque le commutateur Main Libre
est placé sur pousser , le frein de
stationnement automatique est
désactivé. Le fauteuil roulant pourrait
alors descendre la pente.
Rangement après utilisation
En cas d’inutilisation du fauteuil roulant,
vous devez le ranger dans un endroit
frais et éviter de l’exposer à des
conditions météorologiques extrêmes.
Ne pas exposer le fauteuil roulant aux
rayons directs du soleil. Certaines
parties du fauteuil roulant peuvent
devenir si chaudes qu’elles pourraient
provoquer des brûlures. La température
ambiante en cas de rangement ne doit
pas être inférieure à 20˚C ni supérieure à
+65˚C.
72
7
7.1
Transport du fauteuil
roulant
Transport du fauteuil
roulant
Les fauteuils roulants électriques sont
trop lourds pour être soulevés. Utiliser
des plaques métalliques pour faire
monter le fauteuil roulant dans le
véhicule. Une fois dans le véhicule, le
fauteuil doit être arrimé aux points de
fixation prévus à cet effet (figure 7.1).
Utiliser à cet effet un système d'arrimage
homologué ISO 10542 convenant pour le
poids total du fauteuil roulant.
Le poids total du fauteuil dépend de la
composition du fauteuil roulant. Les
spécifications techniques (chapitre 10)
donnent un aperçu de quelques options
ainsi que la part qu'elles représentent
dans le poids total. Toujours peser le
fauteuil en entier pour être certain que le
système d'arrimage convienne.
•
•
•
•
•
•
•
•
Figure 7.1
Transport du fauteuil roulant (sans
occupant)
Pour le transport du fauteuil roulant sans
occupant, le fauteuil roulant peut être
démonté. Les éléments faciles à retirer
doivent alors être enlevés.
• Retirer les repose-jambes QLASS
• Retirer les accoudoirs QLASS
• Retirer le coussin du sièg QLASS
• Retirer le coussin du dossier
QLASS
• Retirer le coussin de l'appuie-tête (le
cas échéant) QLASS
Les ranger correctement. Si le coffre de
la voiture est petit, il est possible de
rabattre le dossier QLASS.
Ne placer le fauteuil roulant que dans
le sens de la marche du véhicule.
Utiliser un système d'arrimage
homologué ISO 10542 convenant
pour le poids total du fauteuil roulant.
Le fauteuil roulant ne doit être arrimé
que par les points de fixation du
cadre pourvus du symbole suivant.
Le fauteuil roulant ne doit pas être
fixé à des accessoires (plaque
antidérapante, accoudoirs et autres).
Utiliser les quatre points de fixation
(fig. 7.1)
Veiller à ce que les leviers de roue
libre du moteur soient en position de
marche.
Aucune modification ne doit être
apportée aux points de fixation de
transport du fauteuil roulant sans
l'approbation de Handicare.
Si un fauteuil roulant a été impliqué
dans un accident, il doit être contrôlé
par du personnel de Handicare avant
de pouvoir être réutilisé.
N'utiliser que des batteries GEL ou
AGM.
73
7.2
7.3
Le fauteuil roulant en tant
que siège du véhicule
Le fauteuil Alex a subi avec succès des
tests de crash, conformément à la
directive ISO7176-19. Le fauteuil n'a
néanmoins pas été conçu pour servir de
siège de voiture et ne peut pas offrir la
même sécurité qu'un tel siège, quelque
soit son mode d'arrimage dans le
véhicule. Handicare conseille aux
utilisateurs du fauteuil roulant de
s'installer, dans la mesure du possible,
dans un siège normal du véhicule.
•
•
•
Il n'est pas possible pour tous les
utilisateurs de fauteuil roulant d'effectuer
un tel transfert. Pour optimiser la sécurité
de l'utilisateur du fauteuil roulant et des
autres passagers, il est important de
suivre les instructions énoncées ci-après
et de respecter les avertissements.
•
•
•
Demander au transporteur de confirmer
que le véhicule convient pour le transport
d'un utilisateur et son fauteuil roulant et
qu’il est assuré et équipé à cet effet.
•
Arrimage du fauteuil roulant
Pour arrimer le fauteuil roulant, suivre les
instructions du chapitre 6.1.
•
•
•
•
Si un plan de travail est présent, il
convient de le retirer et de le ranger
correctement.
Tous les réglages doivent être mis en
position neutre durant le transport
(chapitre 3.4).
Handicare conseille d'équiper le
fauteuil roulant d'un appuie-tête et
d'utiliser ce dernier durant le
transport du fauteuil avec son
occupant.
Les éventuels accessoires du fauteuil
roulant doivent être retirés et
correctement rangés.
74
Arrimage de l'occupant du
fauteuil roulant
Pour arrimer l'occupant du fauteuil
roulant, il convient d'attacher une
ceinture de sécurité sur les hanches
et l'épaule. Cette ceinture doit avoir
trois points d'arrimage au sol et sur le
côté du véhicule (figure 7.2).
Tendre la ceinture de sécurité autant
que possible sur les hanches avec un
angle compris entre 30° et 75°.
La partie supérieure de la ceinture
passe sur le torse et l'épaule.
La ceinture de sécurité doit être bien
tendue à plat sur le corps et ne doit
pas être torsadée.
Veiller à ce que la ceinture de
sécurité ne soit pas gênée par des
parties du fauteuil roulant telles que
les accoudoirs ou les roues.
Les éventuelles ceintures du fauteuil
roulant ne sont destinées qu'au
positionnement de l'occupant et ne
peuvent pas remplacer la ceinture de
sécurité.
Veiller à ce que la pose des ceintures
de sécurité à ce que le bouton de
déverrouillage de ces dernières ne
puisse pas se détacher seul ni
toucher des parties du fauteuil
roulant durant un accident.
Figure 7.2
Figure 7.3
75
8
Maintenance du fauteuil
roulant
8.1
Nettoyage du fauteuil
roulant
Pour le nettoyage du système de siège,
voir le manuel de ce système QLASS.
Prendre contact avec le revendeur pour
toute information relative aux réglages
spécifiques, à la maintenance ou à la
réparation. Toujours mentionner le type,
l'année de construction et le numéro
d'identification figurant sur la plaque
signalétique du fauteuil roulant (fig. 2.2).
•
Faire vérifier le fauteuil roulant par le
revendeur une fois par an ou deux fois
par an en cas d'utilisation intensive.
•
Chaque jour
• Recharger les batteries après
chaque utilisation (chapitre 8.2)
Chaque semaine
• Contrôler la pression des pneus et
les gonfler si nécessaire (chapitre
8.3)
Chaque mois
• Nettoyage du fauteuil roulant
(chapitre 8.1)
Chaque année
• Contrôle par le revendeur, entre
autres :
• des pneus et roues (pression et
usure des pneus)
• de tous les boulons et écrous de
raccordement
• des parties électroniques
• du moteur, avec remplacement
des balais de dynamo
• de dommages pouvant en cas de
poursuite de l'utilisation du fauteuil
entraîner de plus graves
dommages au produit ou à
l'occupant.
Veiller à ce que le boîtier de
commande soit éteint durant les
opérations de nettoyage. Si la
manette est activée par accident, le
fauteuil roulant risque de bouger ou
des options s'activer par accident.
Attention à l'eau en raison des
installations électriques.
Nettoyage de la saleté sèche
Nettoyer en premier lieu les parties sales
avec une éponge mouillée. Utiliser de
préférence à cet effet de l'eau propre ou
légèrement savonneuse. Sécher ensuite
les divers éléments avec un chiffon doux
et sec.
•
•
•
Tableau 7.1 : Maintenance du fauteuil roulant
76
Ne jamais utiliser de produit abrasif
ou agressif, sous peine de rayer le
fauteuil.
Ne pas utiliser de solvant organique
tel que diluant, essence ou
térébenthine.
Ne jamais nettoyer le fauteuil roulant
avec un jet à haute pression.
8.2
NB : La capacité totale des batteries est
atteinte au terme d'environ 15 cycles de
rechergement des batteries.
Batteries
Le fauteuil est équipé de batteries
« sèches ». Ces batteries sont
entièrement fermées et ne nécessitent
aucune maintenance.
•
•
Maintenance des batteries
S'assurer que les batteries sont toujours
entièrement chargées. La non-utilisation
des batteries durant une période
prolongée peut les endommager.
Ne pas utiliser le fauteuil roulant si les
batteries sont presque vides et ne jamais
les laisser se vider entièrement, sous
peine de les endommager
sérieusement.Vous pourriez également
provoquer un arrêt involontaire du
fauteuil.
L'utilisation de batteries « à fluide »
est interdite.
La capacité des batteries est réduite
en hiver. Durant une période de léger
gel, la capacité de la batterie est
d'environ 75 % de la capacité
normale. À des températures
inférieures à - 5 ˚C, la capacité est
réduite d'environ 50 %. Cela réduit
l'autonomie du fauteuil.
Remplacement des batteries
Si la capacité des batteries diminue
continuellement de sorte qu’il ne soit
plus possible d’utiliser le fauteuil roulant
que pour des petits trajets, cela signifie
que les batteries se trouvent en fin de
vie. Il convient alors de les remplacer.
Contacter à cet effet le revendeur.
Chargement des batteries
Consulter le mode d’emploi du chargeur
de batterie pour déterminer s’il convient
pour les batteries utilisées. Pour plus
d’informations sur les caractéristiques
techniques, voir le chapitre 10.
•
•
Mettre en premier lieu la commande
du fauteuil roulant hors tension.
Placer la prise de charge du chargeur
de batterie dans le connecteur de
charge de la commande BOÎTIER
•
DE COMMANDE
•
Activer le chargeur de batterie. Cela
dépend du type de chargeur.
Consulter le manuel du chargeur de
batterie.
Si le fauteuil roulant n’est pas utilisé,
nous vous recommandons de charger
les batteries à l'aide du chargeur de
batterie. Pour un usage normal, il faut
charger les batteries chaque nuit.
L’affichage du chargeur de batteries
indique quand les batteries sont
entièrement chargées. En fonction de
l'état de charge des batteries, leur
chargement peut prendre jusqu'à 12
heures.
77
Les batteries contiennent des acides.
Des batteries endommagées peuvent
nuire gravement à la santé. Suivre en
permanence les instructions figurant
sur les batteries.
8.3
Pneus
8.4
Afin de garantir le bon fonctionnement
de votre fauteuil roulant, il est essentiel
que les pneus soient toujours gonflés à
la bonne pression. La pression
maximale se trouve sur le pneu et sur le
tableau 7.1.
Roue motrice
INDOOR: 12”
12½ x 2¼
Max. 2.8 bar
Roue pivotante
INDOOR: 9”
2.80/2.50-4
Max. 3.5 bar
Roue motrice
OUTDOOR: 14”
3.00-8
Max. 3.5 bar
Roue pivotante
INDOOR: 9”
2.80/2.50-4
Max. 3.5 bar
La durée de vie d’un fauteuil dépend de
la manière dont il est entretenu. Pour
profiter le plus longtemps possible de
votre fauteuil roulant, nous vous
recommandons de l'entretenir
régulièrement (voir le chapitre sur la
maintenance).
L’environnement
Si votre fauteuil roulant devient
superflu ou doit être remplacé,
vous pouvez le ramener chez
votre revendeur afin qu’il le passe en
revue. Si ce n’est pas possible,
demandez à votre administration locale
quelles possibilités existent en matière
de recyclage ou de liquidation soucieuse
de l’environnement.
Au cours de la production d’un fauteuil
roulant, de nombreux éléments en
plastique et autres sont intégrés. En
outre, le fauteuil roulant se compose de
plusieurs éléments électroniques qui
doivent être jetés en tant que déchet
électronique. Les batteries doivent être
jetées dans une poubelle pour déchets
chimiques. Aucune contribution
environnementale pou un recyclage
éventuel ne s'applique aux fauteuils
roulants.
Des pneus trop mous auront un effet
négatif sur la performance du fauteuil
roulant. Cela coûtera également plus
d’énergie pour faire avancer le fauteuil
roulant et usera les batteries plus
rapidement. En outre, l’usure des pneus
en cas de conduite avec des pneus
mous est inutilement élevée.
•
Ne jamais dépasser la pression
maximale des pneus (Tableau 7.1).
Réparation du pneu des of roues
motrices
•
•
Se débarrasser du fauteuil
roulant
Les pneus doivent uniquement être
remplacés par un spécialiste agréé.
Pour une description approfondie des
réparations des pneus, nous vous
renvoyons au manuel de réparation
disponible chez les spécialistes
agréés.
Avant de réparer le pneu, if doit
d’abord être entièrement dégonflé.
78
9
9.1
Garantie
Définitions
Définitions des termes utilisés dans la présente garantie :
• Accessoire : pièce livrée par Handicare ensemble avec le produit initial pour
compléter le modèle de produit standard ;
• Client : personne qui achète directement un produit auprès de Handicare ;
• Défaut : toute irrégularité rendant le produit impropre ou inadapté à son utilisation,
en raison de la qualité insatisfaisante du matériau utilisé pour sa fabrication ou du
procédé de fabrication ;
• Durée de garantie : période de validité de la garantie ;
• Garant : Handicare B.V., Vossenbeemd 104, 5705 CL Helmond, Pays-Bas.
• Garantie : droits et obligations exposés dans le présent document ;
• Mesure corrective : réparation, remplacement ou remboursement du produit ;
• Pièce : composant échangeable ou remplaçable d’un produit. Il peut s’agir d’une
pièce facultative, d’un accessoire, d’une pièce de rechange ou consommable ;
• Pièce consommable : pièce soumise à l’usure ou à la salissure naturelle dans des
conditions d’utilisation normales au cours du cycle de vie du produit (chapitre 9 des
conditions générales de vente de Handicare) ;
• Pièce d’usure après-vente: pièce consommable acquise après le produit initial
soumise à l’usure ou à la salissure naturelle dans des conditions d’utilisation
normales au cours du cycle de vie du produit ;
• Procédure de retour (RMA) : procédure régissant le retour de produits, contactez
votre revendeur ;
• Produit : article livré conformément à la brochure ou au contrat (p.ex. fauteuil
roulant, scooter, chargeur de batterie, etc.) ;
• Retours : produit ou pièce devant être retournés ;
• Revendeur : personne qui revend le produit à l’Utilisateur ;
• Utilisateur : personne se servant du produit ;
Nonobstant les droits et obligations de Handicare, du Client et de l’Utilisateur exposés
aux conditions générales de vente de Handicare, les droits du Client et/ou de
l’Utilisateur vis-à-vis de Handicare en cas de Défaut se limitent aux dispositions
prévues par la présente Garantie. Handicare garantit que le Produit est exempt de
Défaut pendant la Durée de la garantie.
S’il constate un Défaut, l’Utilisateur doit contacter son Revendeur dans un délai de
deux semaines après la découverte de ce Défaut. Il doit remplir un formulaire de
Retour et expédier le Produit ou la pièce selon la procédure de Retour. Handicare, à sa
seule discrétion, prendra la Mesure corrective jugée adaptée à la situation dans un
délai raisonnable (selon la nature de la réclamation) après la réception du formulaire
renseigné. Une Mesure corrective ne prolonge pas la Durée de garantie.
79
9.2
Tableau des Durées de garantie
Fauteuils roulants électrique
Description
Durée de garantie
Exemples incluant sans s'y limiter
les pièces mentionnées ci-après
Châssis
2 ans
Soudures/châssis
Système de
traction*
1 an
Boîte-pont, moteur, frein moteur
Électronique*
1 an
Boîtier de commandes, mécanisme de
commande, faisceau de câblage,
composants électroniques
Pièces d'usure
après-vente
Neuves : 1 an à compter de la
date de facture
Freins
Réparées : 90 jours à compter de
la date de facture
Pièces
consommables
40 jours à compter de la date de
facture
Balais de carbone, etc.
Options /
accessoires
2 ans
Rétroviseur, garde-boue, etc. Livrés
ensemble avec le produit initial.
*également en cas de livraison de pièces d’usure après-vente
Systèmes d’assise
Description
Durée de garantie
Exemples incluant sans s'y limiter
les pièces mentionnées ci-après
Châssis
2 ans
Soudures/châssis
Électronique
1 an
Composants électroniques
Pièces d'usure
après-vente
Neuves : 1 an à compter de la
date de facture
Pièces métalliques
Réparées : 90 jours à compter de
la date de facture
Pièces
consommables
40 jours à compter de la date de
facture
Garnissage, etc.
Options /
accessoires
2 ans
Options /
accessoires
2 ans (standard)
Sangle ventrale, fixations des sacs,
etc. Livrés ensemble avec le produit
initial.
Panier, tablette, dossier, etc. Livrés
ensemble avec le produit initial.
Handicare prend uniquement en charge les frais d’expédition et de réparation ou de
remplacement liés à la garantie d’équipement pendant la Durée de garantie.
80
La présente Garantie est invalidée :
• si le produit et/ou ses pièces ont été modifiés ;
• en cas de modification du produit due à l’usure normale ;
• en cas de manquements aux instructions d’utilisation et d’entretien, en cas
d’utilisation autre que celle prévue, usure, négligence, dommages collatéraux
résultant de la négligence de symptômes préalables, surcharge, accidents avec des
tiers, utilisation de pièces qui ne sont pas d’origine et défauts qui ne sont pas
causés par le produit ;
• en cas de force majeure (inondation, incendie, etc.)
La présente Garantie ne couvre pas :
• les pneus et les chambres à air
• et les batteries (couvertes par la garantie du fabricant de batterie).
Les Clients et/ou les Utilisateurs disposent de droits (statutaires) en vertu de la
législation nationale en vigueur concernant la vente de produits de consommation. La
présente Garantie n’influence en aucun cas les trois droits suivants :
• les droits statutaires,
• les droits qui ne peuvent être ni exclus ni restreints,
• les droits des clients vis-à-vis de l’entité à laquelle a été acheté le Produit
81
10 Caractéristiques techniques
Le produit satisfait aux dispositions de la directive pour les accessoires
médicaux et porte le marquage CE.
Le produit satisfait aux normes et exigences suivantes. Cela est contrôlé
par des instituts de test indépendants.
Norme
Explications / description
Directive UE
93/42 CEE
NEN-EN
12182 (2009)
Application comme mentionné à l'Annexe 1
NEN-EN
12184 (2009)
Classe B
ISO 7176-8
ISO 7176-9
ISO 7176-14
ISO 7176-16
ISO 7176-19
Exigences de la norme NEN-EN 12184 (2009) de
EN12182 (2009) : aides techniques pour handicapés Contraintes générales et méthodes d’essai octobre
2009
Fauteuils roulants électriques, scooters et chargeurs
de batteries d’appoint - Contraintes et méthodes
d’essai avril 2009
Contraintes et méthodes d’essai pour l’impact, la
statique et la limite d’endurance juillet 1998
Tests sur le climat pour les fauteuils roulants
électriques
Contraintes et méthodes d’essai pour les systèmes de
commande des fauteuils roulants électriques 1997
Exigences pour la résistance à l’allumage mai 1997
Le modèle Alex satisfait aux exigences du test de
crash, tel que décrit dans la norme ISO 7176-19
Batteries
Dimensions maximales de la batterie
Test de
poids
factice
Sans objet
160 kg
160 kg
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
104 kg
Max.
Unité
260 x 172 x 210
mm
(larg. x prof. x haut.)
50, 60, 78
Ah
24
V
12
Arms.
BOÎTIER DE COMMANDE
Double isolation de la Classe 2
Capacité de la batterie
Tension de charge maximale autorisée
Courant de charge maximal
Type de connecteur
Isolation
10.1 Schéma de raccordement électrique
Le schéma électrique dépend du type de commande utilisée. Toutes les informations
pertinentes s’y rapportant se trouvent dans le manuel du boîtier de commande.
BOÎTIER DE COMMANDE.
82
10.2 Caractéristiques techniques Alex
Modèle :
Type :
Classe :
Description
Longueur totale, repose-jambes inclus
Roue motrice arrière
Roue motrice avant
Roue motrice arrière, ShortBase
Largeur totale (Min. 12” / Max. 14”)
Poids total sans les batteries :
Batteries 50Ah (C20) (jeu de deux)
Batteries 60Ah (C20) (jeu de deux)
Batteries 78Ah (C20) (jeu de deux)
Réglage électrique de la hauteur
Réglage électrique de l'inclinaison
Dossier électrique
Repose-jambes électriques
Pivotantes 8", étanche (jeu de deux)
Pivotantes 9", étanche (jeu de deux)
Roues motrices 12”, étanche (jeu de deux)
Roues motrices 14”, étanche (jeu de deux)
Poids de transport de la pièce la plus lourde
Pente maximale sans risque
Roue motrice arrière
Roue motrice avant
Roue motrice arrière, ShortBase
Stabilité statique
Vers le bas / Vers le haut / Latéralement
Autonomie*
Batteries 78Ah (C20)
Capacité à monter sur des obstacles**
Roue motrice arrière**
Roue motrice avant**
Roue motrice arrière, ShortBase**
Vitesse maximale en marche avant**
Rayon minimal de braquage (ISO 7176-5)
Roue motrice arrière
Roue motrice avant
Roue motrice arrière, ShortBase
Alex
FWD / RWD / ShortBase
B
Min.
Max.
Unité
610
70
+ 27
+ 43
+ 50
+9
+4
+ 1.5
+4
+ 0.8
+ 1.2
+ 1.7
+ 1.9
65
10˚
6˚
10˚
1080
1120
1140
640
(17,6)
(10,5)
(17,6)
15 / 15 / 15
35
60
60
60
6 / 10 / 12.5
890
610
840
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
˚ (%)
˚ (%)
˚ (%)
˚
km
mm
mm
mm
km/h
mm
mm
mm
* Les aspects suivants ont une influence négative sur l'autonomie : obstacles, terrain accidenté,
conduite en pente, exposition à des températures inférieures au point de congélation et utilisation
fréquente d’options électroniques de réglage.
** Specifications are measured with 14” drive wheels en 9” castor wheels. Smaller drive
wheels and castor wheels may influence these values.
83
10.3 Caractéristiques techniques du système d’assise Qlass
Réglage de l'inclinaison du siège
- Mechanique
- Électrique
Profondeur effective du siège
Largeur effective du siège
Inclinaison du dossier
Hauteur du dossier
Longueur de jambe sous le genou
0° / 3° / 6°
0° - 45°
440 - 520
380 - 525
89
118
480
550
390
500
˚
˚
mm
mm
˚
mm
mm
Hauteur du siège, sans assise
FWD – RWD – ShortBase
roues motrices 12”
Lift ou
std. ou
Lift + 45°
45° réglage
réglage de
de bascule
bascule
40.5 cm*
43.0 cm
45.5 cm
48.0 cm
roues motrices 14”
Lift ou
std. ou
Lift + 45°
45° réglage
réglage de
de bascule
bascule
44.5 cm*
47.0 cm
49.5 cm
52.0 cm
41.5 cm*
44.0 cm
46.5 cm
49.0 cm
*pas possible avec 78 Ah batteries
84
45.5 cm*
48.0 cm
50.5 cm
53.0 cm
Deutsch
© 2015 Handicare
Alle Rechte vorbehalten.
Ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Handicare dürfen die zur
Verfügung gestellten Informationen in keiner Weise und auf keine Art (elektronisch oder
mechanisch) vervielfältigt bzw. verbreitet werden.
Den zur Verfügung gestellten Informationen liegen allgemeine Angaben zu den zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung bekannten Konstruktionen zu Grunde. Da Handicare eine Politik der
ständigen Produktverbesserung verfolgt, sind Änderungen vorbehalten.
Die zur Verfügung gestellten Informationen gelten für die Standardausführung des Produkts.
Für eventuelle Schäden, die Ihnen entstehen, weil die Spezifikationen des an Sie gelieferten
Produkts von denen der Standardausführung abweichen, kann Handicare nicht haftbar
gemacht werden.
Die zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit aller erdenklicher Sorgfalt
zusammengestellt. Handicare haftet jedoch nicht für eventuelle Fehler in den Informationen
oder daraus resultierenden Folgen.
Für Schäden, die durch von Dritten ausgeführte Arbeiten entstehen, haftet Handicare
nicht.
Die von Handicare verwendeten Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Handelsmarken usw.
dürfen gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Handelsmarken nicht als frei
betrachtet werden.
2015-01
85
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vorwort ................................................................................................................ 87
1.1 Diese Bedienungsanleitung .......................................................................... 87
1.2 In diesem Handbuch enthaltene Symbole..................................................... 87
Sicherheit ............................................................................................................ 88
2.1 Temperatur ................................................................................................... 88
2.2 Bewegliche Teile ........................................................................................... 88
2.3 Elektromagnetische Strahlung ...................................................................... 88
2.4 Auf dem Rollstuhl angebrachte Aufkleber und Hinweise .............................. 89
Allgemeine Beschreibung des Rollstuhls ........................................................ 90
3.1 Konfigurationen ............................................................................................. 90
3.2 Benutzer........................................................................................................ 91
3.3 Benutzerumgebung ....................................................................................... 91
3.4 Justieroptionen.............................................................................................. 92
Rollstuhleinstellungen ....................................................................................... 93
4.1 Sitzkantelung, Sitzhöhe................................................................................. 93
4.2 Einstellung der Sitzposition und des Schwerpunkts ...................................... 93
4.3 Höhe und Tiefe der Steuerung ...................................................................... 93
4.4 Programmierung der Steuerung .................................................................... 93
Überprüfung des Rollstuhls vor seinem Einsatz ............................................. 94
Umgang mit dem Rollstuhl / Anwendungsrisiken............................................ 95
6.1 Einsteigen in den Rollstuhl und Aussteigen aus dem Rollstuhl ..................... 95
6.2 Mit dem Rollstuhl fahren ............................................................................... 96
6.3 Fahren an Steigungen................................................................................... 96
6.4 Hindernisse ................................................................................................... 97
6.5 Justieroptionen.............................................................................................. 98
6.6 Freilaufschalter: Schieben des Rollstuhls ..................................................... 98
6.7 Lagerung nach der Verwendung ................................................................... 99
Transport des Rollstuhls .................................................................................. 100
7.1 Transport des Rollstuhls ............................................................................. 100
7.2 Transport des Rollstuhls (ohne darin sitzende Person)............................... 100
7.3 Der Rollstuhl als Sitzplatz im Fahrzeug....................................................... 101
7.4 Das Festschnallen des Rollstuhlfahrers ...................................................... 101
Wartung des Rollstuhls .................................................................................... 103
8.1 Reinigung des Rollstuhls............................................................................. 103
8.2 Batterien...................................................................................................... 104
8.3 Reifen.......................................................................................................... 105
8.4 Außerbetriebnahme des Rollstuhls ............................................................. 105
Garantiebestimmungen .................................................................................... 106
9.1 Begriffsdefinitionen ..................................................................................... 106
9.2 Tabelle der Garantiefristen .......................................................................... 107
Technische Daten ............................................................................................. 109
10.1 Schaltplan ................................................................................................... 109
10.2 Technischen Daten Alex ............................................................................. 110
10.3 Technischen Daten Qlass Sitzsysteem ....................................................... 111
86
1
1.1
Vorwort
1.2
Diese Bedienungsanleitung
Die Bedienungsanleitung für diesen
elektrischen Rollstuhl besteht aus drei
Teilen. Lesen Sie die gesamte
Bedienungsanleitung vor der
Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig
durch. Die in diesem Handbuch
enthaltenen Informationen sind für die
sichere Nutzung und korrekte Pflege
(Reinigung) des Rollstuhls unbedingt
erforderlich.
• Die allgemeine Bedienungsanleitung
(dieses Büchlein)
• Die Bedienungsanleitung für das
Sitzsystem (QLASS)
• Die Bedienungsanleitung für die
Steuerung
Wenn eine dieser
Bedienungsanleitungen nicht mit Ihrem
Rollstuhl mitgeliefert wurde, wenden Sie
sich bitte sofort an Ihren Händler.
Abgesehen von dieser
Bedienungsanleitung gibt es auch ein
Servicehandbuch für qualifizierte
Fachleute.
In diesem Handbuch
enthaltene Symbole
Warnzeichen
Halten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Anweisungen genau
ein. Werden diese Anweisungen nicht
sorgfältig beachtet, kann das unter
Umständen Körperverletzungen oder
Schäden am Rollstuhl oder der
Umgebung verursachen.
Referenzsymbol
Dieses Symbol bezieht sich auf eine
separate Bedienungsanleitung. Bei
dieser Referenz werden auch die
spezifische Bedieungsanleitung und der
fragliche Absatz genannt.
Diese allgemeine Bedienungsanleitung
bezieht sich an den entsprechenden
Stellen auf eine der anderen
Bedienungsanleitungen. Diese
Textstellen sind wie folgt
gekennzeichnet:
ALLGEMEIN
STEUERUNG: Bezieht sich auf die
Bedienungsanleitung für die
Steuerungen.
QLASS: Bezieht sich auf die
Bedienungsanleitung für das Sitzsystem.
87
2
Sicherheit
Kontakt mit den beweglichen Teilen des
Rollstuhls tunlichst zu vermeiden.
Räder (reguläre Räder und
Schwenkräder)
Dreidimensionale elektrische Kantelung
Elektrische Sitzhöhenverstellung
Elektrische Rückenneigungsverstellung
Wegschwenkbares Bediengerät
Die mit einem solchen Warnzeichen
markierten Anweisungen sind sorgfältig
einzuhalten! Werden diese Anweisungen
nicht sorgfältig beachtet, kann das unter
Umständen Körperverletzungen oder
Schäden am Rollstuhl oder der
Umgebung verursachen. Nach
Möglichkeit stehen die
Sicherheitsinformationen in dem
entsprechenden Kapitel.
2.3
Das Standardmodell Ihres elektrischen
Rollstuhls ist auf Basis der
diesbezüglichen Sicherheitsauflagen im
Hinblick auf die elektromagnetische
Strahlung (EMC-Vorschriften) geprüft
worden. Trotz dieser Tests:
Sicherheitsinformationen sind mit
einem Warnzeichen gekennzeichnet.
2.1
•
•
2.2
Elektromagnetische
Strahlung
Temperatur
lässt sich nicht ganz ausschließen,
dass elektromagnetische Strahlung
auch Auswirkungen auf den Rollstuhl
haben kann. Beispielsweise:
• mobile Telefonie
• medizinische Großgeräte
• andere elektromagnetische
Strahlungsquellen
• lässt sich nicht ganz ausschließen,
dass der Rollstuhl eventuell
Interferenzen mit
elektromagnetischen Feldern
verursacht. Beispielsweise:
• Ladentüren
• Einbruchalarmsysteme in
Geschäften
• Garagentürsteuerungen
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass
derartige Probleme auftreten,
informieren Sie bitte unverzüglich Ihren
Händler.
Der körperliche Kontakt mit den
Motoren des Rollstuhls ist unbedingt
zu vermeiden. Die Motoren sind
während des Betriebs ständig in
Bewegung und können sich stark
aufheizen. Nach der Verwendung
kühlen sich die Motoren langsam ab.
Beim körperlichen Kontakt besteht
Verbrennungsgefahr.
Wenn Sie den Rollstuhl nicht nutzen,
ist sicherzustellen, dass er vor
anhaltender direkter
Sonneneinstrahlung geschützt wird.
Einige Teile des Rollstuhls,
beispielsweise der Sitz, die
Rückenlehne und die Armlehnen
können sich aufheizen, wenn sie
längere Zeit der vollen Sonne
ausgesetzt werden. Das kann
Verbrennungen oder allergische
Hautreaktionen verursachen.
•
Bewegliche Teile
Jeder Rollstuhl besitzt bewegliche Teile
sowie rotierende Teile. Der Kontakt mit
den beweglichen Teilen kann schwere
Körperverletzungen verursachen oder
den Rollstuhl beschädigen. Daher ist der
88
2.4
Auf dem Rollstuhl
angebrachte Aufkleber und
Hinweise
Die am Rollstuhl angebrachten Zeichen,
Symbole und Hinweise gehören zu den
Schutzvorrichtungen. Diese dürfen daher
niemals abgedeckt oder entfernt werden.
Sie müssen während der gesamten
Lebensdauer des Rollstuhls vorhanden
und deutlich lesbar / erkennbar sein.
Alle unleserlichen oder beschädigten
Zeichen, Symbole und Hinweise sofort
ersetzen beziehungsweise reparieren.
Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn
Sie Hilfe benötigen.
Zie figuur 2.1
1. Vor der Verwendung das Handbuch
hinzuziehen.
2. Anschluss zum Aufladen der
Batterien
3. Quetschgefahr!
Beim seitlichen Ausfahren der
Steuerung ist Vorsicht geboten, damit
keine Körperteile gequetscht werden.
4.
5.
Anschlusspunkt des
Befestigungssystems für den
Transport in einem Fahrzeug
Freilaufschalter
Abb. 2.1
Am Hang (an einer Schräge) den
Freilaufschalter nicht auf “Push”
einstellen
6.
7.
Einklemmgefahr. Gefahr, die Finger
einzuklemmen
Typenschild (Abb. 7.2)
a. Modell
b. Baujahr
c. ID-Nummer
d. Eignet sich für Innenräume
sowie für das aussengelände
e. Maximale Tragfähigkeit in kg
89
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising