RT 6050_deckblatt.indd

RT 6050_deckblatt.indd
RT 6050
DE
Elektro Rasentrimmer
FR
Coupe-bordures électrique
NL
Elektrische trimmer - Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IT
Tagliabordi elettrico - Traduzione delle istruzioni per l‘uso originali
- Originalbetriebsanleitung
Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen!
- Traduction du mode d’emploi d’origine
Lire attentivement le mode d‘emploi avant chaquemise en service!
Voor inwerkingstelling de gebruiksaanwijzing lezen!
Prima della messa in funzione leggere le istruzioni per l’uso!
GR
Hλεκτροχορτοκοπτικό - Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
SI
Kosilnica za travo
ES
Πριν από την έναρξη λειτουργίας διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού!
- Prevod originalnega navodila za uporabo
Pred zagonom preberite navodilo za uporabo!
Cortabordes eléctrico -
Traducción de las instrucciones de servicio originales
¡Lea las instrucciones de manejo antes de efectuar la puesta en marcha!
2
1
X
4
3
X
5
6
1
2
2
8
7
3
9
10
11
12
3
X
13
14
2
3
4
1
1
1
Abbildung und Erklärung der Piktogramme Représentation et explication des pictogrammes
Illustrazione e spiegazione dei simboli
Slika in pojasnilo k piktogramom
Afbeelding en verklaring van de pictogrammen
Áðåéêüíéóç êáé åðåîÞãçóç ôùí óõìâüëùí
Símbolos y su significado
1
2
3
4
5
DE
1 Augen- und Gehörschutz tragen!
2 Warnung!
3 Gebrauchsanweisung lesen!
4 Dritte aus dem Gefahrenbereich halten
5 Werkzeug läuft nach!
6 Dieses Elektrowerkzeug nicht dem Regen aussetzen
7 Bei Beschädigung oder Durchschneiden der Anschlussleitung sofort Stecker ziehen!
8 Achtung Umweltschutz! Dieses Gerät darf nicht mit
dem Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Das Altgerät nur in einer öffentlichen Sammelstelle abgeben.
6
7
8
FR
1 Porter des protections des yeux et des oreilles!
2 Attention!
3 Lisez l’instruction de service!
4 Ecarter des tiers personnes de la zone dangereuse!
5 Outil avec marche à vide!
6 Ne pas laisser cet outil électrique sous la pluie!
7 En cas de détérioration ou section du câble retirer
immédiatement la prise!
8 Attention ! Protection de l’environnement! Le présent
appareil ne peut en aucun cas être éliminé avec les
ordures ménagères/déchets. Toujours déposer les
appareils usagés dans un centre de collection.
4
NL
1 Gehoor- en oogbeveiliging dragen!
2 Waarschuwing!
3 Leest U de gebruiksaanwijzing, a.u.b.
4 Zorg dat derden tijdens de werking van de strimmer
uit de buurt van het apparaat blijven!
5 Werktuig loopt na!
6 Dit elektrowerktuig niet aan de regen onderwerpen!
7 Bij beschadiging of doorsnijden van de kabel dadelijk
de stekker uit het stopcontact halen !
8 Opgelet milieubescherming! Dit apparaat mag niet bij
het gewone huishoudelijke afval worden aangeboden.
Het oude apparaat alleen bij een gemeentelijk of
regionaal afvalverzamelstation inleveren.
IT
1 Portare il dispositivo per la protezione degli occhi e
delle orecchie!
2 Avvertimento!
3 Leggere le istruzioni per l’uso!
4 Tenere lontano terze persone dall’area di lavoro!
5 L’attrezzo prosegue il movimento anche dopo
l’interruzzione!
6 Non esporre questo utensile elettrico alla pioggia!
7 In caso di danneggiamento o taglio del cordone di
allacciamento, togliere immediatamente la spina!
8 Attenzione protezione dell’ambiente! Questo ap
parecchio non può essere smaltito con la spazza
tura domestica/con rifiuti non riciclabili. Consegnare
l’apparecchio vecchio esclusivamente in un punto di
raccolta pubblico.
GR
1 öoñÜôå ðñoóôáôåuôéêÜ ãõáëéÜ êáé ùôoáóðßäåò
2 Ðñoóo÷Þ
3 Ðñéí ôçí ÷ñçóéìoðoßçóç äéáâÜóôå ôéò oäçãßåj ÷ñÞóåùò
4 ÊñáôÜôå ìáêñéÜ ôá óýñìáôá áðü ôçí åðêßíäõíç
ðåñéo÷Þ
5 Ëåéôoõñãéá êáé ìåôÜ ôçõ áðoóýíäåóç áð ôo ñåýìá
6 Aõôü ôo ìç÷Üíçìá ná ìçí åêôåßèåôå óôçí âño÷Þ
7 Óå ðåñßðôùóç âëÜâçò ôoõ êáëùäßoõ âãÜëôå to öéò
áðü ôçí ðñßæá
8 Προσοχή προστασία περιβάλλοντος! Αυτή η
συσκευή δεν επιτρέπεται να πεταχτεί στα οικιακά
απορρίμματα. Την παλιά συσκευή την παραδίδετε
μόνο σε ένα δημόσιο κέντρο περισυλλογής.
SI
1 Uporabljajte zašèitna oèala in slušalke proti hrupu!
2 Pozor!
3 Preberite navodila za uporabo !
4 Ne uporabljajte naprave v bližini drugih oseb in živali
5 Naprava se ne zaustavi v trenutku izkljuèitve
6 Ne izpostavljajte naprave vlažnim vremenskim
pogojem!
7 V kolikor ob delu poškodujete kabel, napravo takoj
izkljuèite iz vtiènice
8 Pozor, varstvo okolja! Te naprave se ne sme
zavreèi skupaj s hišnimi/ostalimi odpadki. Odsluženo
napravo oddajte le na javnem zbirnem mestu.
ES
1 Lleve protecciones del oído y de los ojos!
2 Cuidado!
3 Lea las instrucciones de manejo!
4 Mantener alejado terceros de la zona peligrosa!
5 Hilo no se para inmediatamente despuésde parar el
motor!
6 No exponga esta herramienta eléctrica a la lluvia!
7 Al dañarse o cortarse el cable de red desenchufe inmediatamente el aparato!
8 Atención: protección del medio ambiente. Este apara
to no debe evacuarse junto a la basura doméstica ni
el rechazo. El aparato, una vez desechado, deberá entregarse en un puesto de recolección colectivo.
5
DE | Gebrauchsanweisung
Elektro-Rasentrimmer
Verehrter Kunde,
um eine zuverlässige Inbetriebnahme zu gewährleisten, haben wir diese Gebrauchsanweisung geschaffen. Wenn Sie
die folgenden Hinweise beachten, wird ihr Gerät stets zu Ihrer Zufriedenheit arbeiten und eine lange Lebensdauer
besitzen.
Unsere Geräte werden vor der Serienherstellung unter härtesten Bedingungen erprobt und während der Fertigung
ständigen Kontrollen unterzogen. Dies gibt uns die Sicherheit und Ihnen die Gewähr, stets ein ausgereiftes Produkt
zu erhalten.
Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- und Ausführungsänderungen vorbehalten.
Technische Daten
Modell
Nennspannung Nennfrequenz
Nennleistung Leerlaufdrehzahl
Schnittbreite
Fadenstärke
Fadenvorrat
Fadenverlängerung
Gewicht
Schalldruckpegel (gemessen nach EN 60335-2-91)
Vibration (gemessen nach EN 60335-2-91)
RT 6050
230
50
500
9.500
30
1,4-1,6
2 x 4
Tipp-Automatik
2,8
79
K = 3,0 dB(A)
< 2,5
K = 1,5 m/s²
V~
Hz
W
min-1
cm
mm
m
kg
dB(A)
m/s²
Funkentstört nach EN 55014, EN 61000.
Schutzklasse II/VDE 0700
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
Die Geräte sind nach den Vorschriften gemäß, VDE 0700 Teil 91 (EN 60335-2-91) gebaut und entsprechen voll den
Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes
6
Originalbetriebsanleitung
DE | Gebrauchsanweisung
Allgemeiner Sicherheitshinweis
benutzen. Bitte bewahren Sie die Hinweise für späteren Gebrauch auf.
Angaben zur Geräuschemission gemäß Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) bzw. EG-Maschinenrichtlinie: Der
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz kann 80 dB (A) überschreiten. In dem Fall sind Schallschutzmaßnahmen
für den Bediener erforderlich (z.B. Tragen eines Gehörschutzes).
1) Korrekter und sicherer Gebrauch
a) tragen Sie einen Augenschutz oder eine Schutzbrille;
b) erlauben Sie nie, dass Kinder oder Personen, die
mit den genannten Anweisungen nicht vertraut
sind , die Maschine zu benutzen;
c) unterbrechen Sie den Gebrauch der Maschine,
wenn Personen, vor allem Kinder oder Haustiere,
in der Nähe sind;
d) benutzen Sie die Maschine nur bei Tageslicht
oder guter künstlicher Beleuchtung;
e) vor Inbetriebnahme der Maschine und nach irgendwelchem Aufprall, prüfen Sie sie auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung, und
lassen Sie notwendige Reparaturen durchführen;
f) benutzen Sie die Maschine nicht mit beschädigten oder fehlenden Schutzeinrichtungen;
g) halten Sie immer Hände und Füße von der
Schneideinrichtung entfernt vor allem, wenn Sie
den Motor einschalten;
h) seien Sie vorsichtig gegen Verletzungen an jede
Einrichtung, die zum Abschneidender Fadenlänge dient. Nach dem Herausziehen eines neuen
Fadens halten Sie die Maschine immer in ihre
normale Arbeitsposition, bevor Sie eingeschaltet
wird;
i) montieren Sie nie metallische Schneidelemente;
j) benutzen Sie nie Ersatz- und Zubehörteile, die
vom Hersteller nicht vorgesehen oder empfohlen
sind;
k) ziehen Sie den Netzstecker ab vor Prüfung, Reinigung oder Arbeiten an der Maschine und wenn
sie nicht im Gebrauch ist;
l) achten Sie darauf, dass Luftöffnungen frei von
Verschmutzungen sind;
Bitte beachten Sie: Dieses Gerät darf in Wohngebieten nach der deutschen Maschinenlärmschutzverordnung vom September 2002 an Sonn- und Feiertagen
sowie an Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr nicht
in Betrieb genommen werden.
Beachten Sie zusätzlich auch die landesrechtlichen
Vorschriften zum Lärmschutz !
Achtung: Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungsund Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen und beachten Sie alle
diese Hinweise, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.
Die Geräte sind nach dem neuesten Stand der Technik
und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren
für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Maschine und anderer Sachwerte
entstehen.
Geräte nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie
bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewußt
unter Beachtung der Gebrauchsanweisung benutzen!
Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen, umgehend beseitigen (lassen)!
Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen. Gefahren- und
Sicherheitshinweise unbedingt beachten. Nichtbeachten
dieser Hinweise kann lebensgefährlich sein. Unfallverhütungsvorschriften unbedingt befolgen. Bitte machen
Sie sich vor Gebrauch mit der Handhabung des Gerätes
vertraut.
2) Wartung
a) ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker
und überprüfen Sie die Maschine auf Beschädigung;
b) lagern Sie die Maschine nicht in Reichweite von
Kindern;
c) elektrisch betriebene Trimmer sollten nur von autorisierten Personen instand gesetzt werden;
d) benutzen Sie nur Ersatz- und Zubehörteile, die
vom Hersteller empfohlen sind.
e) Schneidkopf regelmäßig von Gras reinigen.
f) Schneidkopf regelmäßig in kurzen Abständen
überprüfen. Bei wahrnehmbaren Veränderungen
(Vibration, Geräusche) sofort Trimmer abschalten und sicher festhalten. Trimmer auf den Boden
drücken, um Schneidkopf abzubremsen, dann
Netzstecker ziehen. Schneidkopf überprüfen auf Anrisse achten.
g) Schadhaften Schneidkopf sofort auswechseln
lassen - auch bei scheinbar geringfügigen Haarrissen. Beschädigten Schneidkopf nicht reparieren.
Verwendungszweck
Die Geräte sind ausschließlich zum Schneiden von
Zierrasen, d.h. von Rasenkanten bestimmt. Eine andere
oder darüber hinausgehende Benutzung, wie z.B. das
Schneiden von Gestrüpp ist nicht bestimmungsgemäß.
Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller
/ Lieferer nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.
Zur bestimmungsgemäßen Anwendung gehört auch das
Beachten der Gebrauchsanweisung und die Einhaltung
der Inspektions- und Wartungsbedingungen.
Die Gebrauchsanweisung ständig am Einsatzort des
Gerätes aufbewahren.
Sicherheitshinweise
ACHTUNG! Beim Gebrauch der Maschine sind die
Sicherheitshinweise zu beachten.
Bitte lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die Sicherheit anderer diese Hinweise, bevor Sie die Maschine
7
DE | Gebrauchsanweisung
h) Reinigen Sie nach jedem Gebrauch Ihren Trimmer sorgfältig. Säubern Sie die Luftöffnungen.
i) Kunststoffteile mit feuchtem Tuch reinigen.
Scharfe Reinigungsmittel können den Kunststoff
beschädigen.
j) Lassen Sie kein fließendes Wasser in das Gerät
gelangen und spritzen Sie es nicht mit Wasser
ab.
k) Bewahren Sie den Trimmer trocken und frostsicher auf.
15.Zum kurzzeitigen Transport des Trimmers (z.B. zu einer anderen Arbeitsstelle) Schalter loslassen, Netzstecker ziehen.
4) Anwendungshinweise
1. Die Schutzabdeckung muss beim Einschalten des
Trimmers dem Körper zugewandt sein.
2. Schutzbrille oder Augenschutz, geschlossene Schuhe mit griffiger Sohle, eng anliegende Arbeitskleidung, Handschuhe und Gehörschutz tragen.
3. Trimmer immer gut festhalten - immer auf festen und
sicheren Stand achten.
4. In unübersichtlichem, dicht bewachsenem Gelände
besonders vorsichtig arbeiten!
5. Trimmer nicht bei Regen im Freien stehen lassen.
6. Kein nasses Gras schneiden! Nicht bei Regen benutzen!
7. Vorsicht an Abhängen oder in unebenem Gelände,
Rutschgefahr!
8. Auf Abhängen nur quer zur Neigung trimmen - Vorsicht beim Wenden!
9. Auf Baumstümpfe und Wurzeln achten, Stolpergefahr!
10.Vermeiden Sie den Gebrauch des Trimmers bei
schlechten Wetterbedingungen, besonders wenn
Gefahr eines Gewitters besteht.
11.Die hohe Drehzahl des Schneidwerkzeuges und der
Stromanschluss bringen besondere Gefahren mit
sich. Deshalb sind beim Arbeiten mit dem Trimmer
besondere Sicherheitsmaßnahmen nötig.
12.Sicheren Umgang mit dem Trimmer vom Verkäufer
oder einem Fachmann zeigen lassen.
13.Dieser Trimmer ist nicht dafür bestimmt, durch
Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels
Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie
der Trimmer zu benutzen ist.
14.Trimmer nur an Personen weitergeben (ausleihen),
die mit seiner Handhabung grundsätzlich vertraut
sind. Auf jeden Fall Gebrauchsanweisung mitgeben!
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen die Trimmer
nicht bedienen.
15.Der Benutzer ist verantwortlich gegenüber Dritten im
Arbeitsbereich des Trimmers.
16.Wer mit dem Trimmer arbeitet, muss gesund, ausgeruht und in guter Verfassung sein. Rechtzeitig
Arbeitspausen einlegen! - Nicht unter Einfluss von
Alkohol oder Drogen arbeiten.
17.Im Umkreis von 15 m dürfen sich weder weitere
Personen / Kinder noch Tiere aufhalten, da Steine
u.ä. vom rotierenden Schneidkopf weggeschleudert
werden können.
3) Allgemeine Hinweise
1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
2. Machen Sie sich mit den Steuer- oder Regeleinrichtungen und der ordnungsgemäßen Verwendung des
Gerätes vertraut.
3. Überprüfen Sie die Netz- und Verlängerungsleitungen vor dem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Alterung. Beschädigte Leitungen,
Kupplungen, Netzstecker und Schneidköpfe nicht
verwenden.
4. Wird die Leitung während des Gebrauchs beschädigt, trennen Sie sie sofort vom Netz. DIE LEITUNG
NICHT BERÜHREN, BEVOR SIE VOM NETZ GETRENNT IST.
5. Nehmen Sie den Rasentrimmer (Rasenkantentrimmer) nicht in Betrieb, wenn die Leitungen beschädigt
oder abgenutzt sind.
6. Warnung: Die Rotation der Schneidwerkzeuge dauert nach dem Abschalten des Motors noch an.
7. Halten Sie die Verlängerungsleitungen von dem
Schneidwerkzeug fern.
8. Wir empfehlen, die Steckdose durch einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Fehlerstrom von nicht
mehr als 30 mA abzusichern oder bei Anschluss des
Trimmers einen solchen zwischenzuschalten. Nähere Auskünfte gibt der Elektroinstallateur.
9. Vor jedem Arbeitsbeginn Trimmer auf einwandfreie
Funktion und vorschriftsmäßigen, betriebssicheren
Zustand prüfen. Besonders wichtig sind Anschlussund Verlängerungsleitung, Netzstecker, Schalter und
Schneidkopf.
10.Achtung: Die Netzanschlussleitung dieses Trimmers
darf nur durch den Herstellerkundendienst oder eine
Elektrofachkraft ausgewechselt werden.
11.Verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die für
den Außengebrauch zugelassen sind und die nicht
leichter sind als Gummischlauchleitungen H07 RN-F
nach DIN/VDE 0282 mit mindestens 1,5 mm2. Stecker und Kupplungen von Verlängerungsleitungen
müssen spritzwassergeschützt sein. Trimmer nur
mit einwandfreier Schutzvorrichtung betreiben, auf
festen Sitz des Schneidkopfes achten.
12.Netzstecker nicht durch Ziehen an der Leitung aus
der Steckdose ziehen, sondern am Netzstecker
anfassen.
13.Verlängerungsleitung so verlegen, dass sie nicht
beschädigt wird und keine Stolperfallen schafft.
14.Verlängerungsleitung nicht an Kanten, spitzen oder
scharfen Gegenständen scheuern lassen und nicht
quetschen, z.B. in Türritzen oder Fensterspalten.
Wichtige Hinweise, damit Sie Ihren Garantieanspruch
nicht verlieren:
• Halten Sie die Lufteintrittsschlitze sauber, da sonst der
Motor nicht gekühlt wird.
• Arbeiten Sie nicht mit längerem Faden als die durch
die Abschneidklinge vorgegebene Länge .
8
DE | Gebrauchsanweisung
• Verwenden Sie nur Spezialschneidfaden mit max. 1,4
- 1,6 mm ø.
• Drücken Sie den Schneidkopf nicht auf die Erde, außer
beim Verlängern des Fadens, dadurch bremsen Sie
den eingeschalteten Motor.
• Schlagen Sie den Schneidkopf nicht auf harte Erde, da
sonst die Motorwelle unwuchtig wird.
von 3 möglichen Positionen einstellen. Zum Einrasten
Taste 3 loslassen.
Die mittlere Position ist geeignet, um mit dem Trimmer
bequem unter Hindernissen, wie z.B. Büsche oder
Sitzmöbel zu gelangen.
Die untere Position wird zum Kantenschneiden benötigt, wie im folgenden Absatz beschrieben.
4.Einstellung zum Kanten schneiden (Abb. 7): Rohrlänge auf kürzeste Position einstellen, wie unter Pkt. 2
beschrieben. In dieser Position kann nun das gesamte
obere Griffteil um 180 ° gedreht werden. Auch hierbei
kann die Rohrlänge in 5 möglichen Positionen eingestellt werden.
Montage der Schutzabdeckung (Abb. 1)
Legen Sie die Schutzabdeckung auf das Trimmergehäuse auf und befestigen Sie diese mit den 3 mitgelieferten
Schrauben.
Anschluss des Gerätes (Abb. 2-3)
Rasen trimmen (Abb. 9)
Die Maschinen können nur an Einphasen-Wechselstrom
betrieben werden. Sie sind schutzisoliert nach Klasse
II VDE 0700 und CEE 20 und können deshalb auch an
Steckdosen ohne Schutzleiter angeschlossen werden.
Achten Sie aber vor Inbetriebnahme darauf, dass die
Netzspannung mit der auf dem Leistungsschild angegebenen Betriebsspannung übereinstimmt!
• Auf kleinen Rasenflächen Trimmer gleichmäßig hin
und her schwingen - zum Mähen großer Flächen ist
der Trimmer nicht geeignet.
• Möglichst mit linker Hälfte schneiden, gemähtes Gras,
Staub und aufgewirbelte Steine o.ä. werden dann
nach vorne geschleudert, weg vom Bediener.
• Ideale Arbeitsbedingungen erreichen Sie, wenn Sie
das Gerät mit einer Schrägneigung von ca. 30 Grad
nach links halten.
Mindestquerschnitt der Verlängerungsleitung:
1,5 mm2
• Kabelhalter durch Druck auf die Taste ( Bild 2) nach
aussen schwenken.
• Eine Schlaufe der Verlängerungsleitung zur Zugentlastung durch die Öffnung im Griff stecken. Kabelhalter
durch Druck auf die Taste (Bild 3) wieder nach innen
schwenken.
• Nach der Arbeit, Kabelhalter durch Druck auf die Taste
(Bild 2) nach aussen schwenken und Leitung herausziehen. Kabelhalter wieder in den Griff schwenken
Schneidfaden verlängern
Kontrollieren Sie die Nylonschnur regelmäßig auf Beschädigung und ob die Schnur noch die durch die Abschneidklinge vorgegebene Länge aufweist.
Bei nachlassender Schnittleistung: Gerät einschalten
und über eine Rasenfläche halten. Schneidkopf auf
den Boden tippen (Abb. 10). Der Faden wird durch
Auftippen nachgestellt, wenn Fadenende(n) mindestens
2,5 cm lang ist. Wenn Fadenende(n) kürzer: Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen. Spule bis zum Anschlag
drücken und Fadenende(n) kräftig ziehen (Abb. 11).
Wenn kein(e) Fadenende(n) sichtbar - siehe Fadenspule
erneuern.
Ein-, Ausschalten (Abb. 4)
Zur Inbetriebnahme Ihres Rasentrimmers:
• Sicheren Stand einnehmen.
• Gerät in beide Hände nehmen.
• Aufrecht stehen, Gerät entspannt halten.
• Schneidkopf nicht auf dem Boden aufsetzen!
• Schalter drücken.
• Zum Ausschalten Schalter wieder loslassen.
Sollte die Schnur länger sein als 8,5 cm, wird sie bei
Anlauf automatisch auf die richtige Länge abgeschnitten
(Abb. 12).
Achtung: Schneidklinge vor Grasresten befreien, damit
Schneideffekt nicht beeinträchtigt wird.
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Schneidklinge.
Zusatzgriff, Neigungswinkel und Rohrlänge
einstellen (Abb. 5-8)
Fadenspule erneuern
1.Handgriff einstellen : Inbusschraube 1 mit dem
mitgelieferten Inbusschlüssel lösen (Abb. 5). Handgriff
in eine von 3 möglichen Positionen einstellen. Inbusschraube wieder fest ziehen.
Zuerst Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Warten Sie bis der Nylonfaden zum Stillstand gekommen ist.
Dann beide Verriegelungen 1 seitlich am Schneidkopf
drücken und Schneidkopfdeckel 2 nach oben abnehmen
(Abb.13). Leere Fadenspule entnehmen und die neue
Spule 3 so einsetzen, dass je ein Fadenende seitlich am
Schneidkopf aus der Auslassöse hervorsteht (Abb.14).
Achten Sie darauf, dass die Feder 4 ordnungsgemäß
unter der Fadenspule sitzt. Anschließend Deckel wie-
2.Rohrlänge einstellen (Abb. 6) : Taste 2 nach oben
ziehen und Griffteil in eine von 5 möglichen Positionen
schieben. Taste 2 zum Einrasten loslassen.
3.Neigungswinkel einstellen (Abb. 8) : Taste 3 nach
unten drücken. Neigungswinkel des Motorteils in eine
9
DE | Gebrauchsanweisung
Garantiebedingungen
der aufdrücken. Beide Verriegelungen müssen korrekt
einrasten.
Andere Störungen am Gerät nicht selbst beheben,
sondern nur vom autorisierten Fachmann reparieren
lassen.
Für dieses Werkzeug leisten wir unabhängig von den
Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag
gegenüber dem Endabnehmer wie folgt Garantie: Die
Garantiezeit beträgt 36 Monate (bei Registrierung 60
Monate) und beginnt mit der Übergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen ist. Bei kommerziellem
Einsatz sowie Verleih reduziert sich die Garantiezeit
auf 12 Monate. Ausgenommen von der Garantie sind
Verschleißteile und Schäden die durch Verwendung
falscher Zubehörteile, Reparaturen mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und Bruch sowie
mutwillige Motorüberlastung entstanden sind. Garantieaustausch erstreckt sich nur auf defekte Teile, nicht
auf komplette Geräte. Garantiereparaturen dürfen nur
von autorisierten Werkstätten oder vom Werkskundendienst durchgeführt werden. Bei Fremdeingriff erlischt
die Garantie.
Bei Garantiefall kostenloser Geräteversand
Aufbewahrung
Produkt-Registrierung zur Garantieverlängerung auf 5
Jahre unter: www.tonino-lamborghini-garden.com
Störungen
• Gerät läuft nicht: Prüfen, ob Strom vorhanden ist
(z.B. durch Versuch an einer anderen Steckdose
oder mittels Spannungsprüfer). Falls das Gerät an
einer Steckdose mit Strom nicht läuft, es unzerlegt an
unseren Zentralservice oder eine autorisierte Fachwerkstatt einsenden.
• Schneidfaden verschwindet in der Fadenspule:
Fadenspule (siehe Fadenspule erneuern) ausbauen,
Fadenende durch Öse führen und Spule wieder einsetzen. Falls der Nylonfaden aufgebraucht ist, bitte
neue Spule einsetzen.
• Gerät gründlich säubern, besonders die Kühlluftschlitze.
• Verwenden Sie zum säubern kein Wasser.
• Gerät an einem trockenen und sicheren Ort aufbewahren. Vor unbefugter Benutzung (z.B. durch Kinder)
schützen.
Hotline
• Kompetente Unterstützung bei Fragen zur Inbetriebnahme
• Beantwortung technischer Fragen
• Bestellung und Lieferung von Ersatzteilen
• Produkt-Registrierung zur Garantieverlängerung auf
5 Jahre
Reparaturdienst
Reparaturen an Elektrowerkzeugen dürfen nur durch
eine Elektro-Fachkraft ausgeführt werden. Bitte beschreiben Sie bei der Einsendung zur Reparatur den von
Ihnen festgestellten Fehler.
Service
• Bei Garantiefall kostenloser Geräteversand
• Schnelle Reparatur in max. 3 Tagen nach Eingang
im Service
Entsorgung und Umweltschutz
Wenn Ihr Gerät eines Tages unbrauchbar wird oder Sie
es nicht mehr benötigen, geben Sie das Gerät bitte auf
keinen Fall in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie
es umweltgerecht. Geben Sie das Gerät bitte in einer
Verwertungsstelle ab. Kunststoff- und Metallteile können
hier getrennt und der Wiederverwertung zugeführt werden. Auskunft hierzu erhalten Sie auch in Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
10
DE | Gebrauchsanweisung
EG-Konformitätserklärung
Wir, MOGATEC GmbH, Im Grund 14, D-09430 Drebach, erklären in alleiniger Verantwortung, dass der Rasentrimmer RT 6050, auf den sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2004/108/EG (EMV-Richtlinie), 2011/65/EU
(RoHS-Richtlinie) und 2000/14/EG (Geräuschrichtlinie) einschließlich Änderungen entspricht. Zur sachgerechten
Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden folgende
Normen und/oder technische Spezifikation(en) herangezogen:
DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1):2007-02; EN 60335-1:2002
DIN EN 60335-2-91 (VDE 0700 Teil 91):2004-01; EN 60335-2-91:2003
DIN EN 786:2001-12; DIN EN 50336 (VDE 0700-336):2006-11; EN 50336:2003
EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 50366
gemessener Schallleistungspegel *
94 dB (A)
garantierter Schallleistungspegel * 96 dB (A)
* Benannte Stelle: DPLF, D-64823 Groß-Umstadt
Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang VI / Richtlinie 2000/14/EG
Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusätzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.
Münster, 08.07.2013
Gerhard Knorr, Technische Leitung Ikra GmbH
CE-Konformitätsbevollmächtigter Mogatec GmbH
Aufbewahrung der technischen Unterlagen: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
11
FR | Mode d‘emploi
Coupe-bordures électrique
Cher client,
Le présent mode d‘emploi a été préparé afin d‘assurer le fonctionnement optimal de votre appareil. Si vous observez
scrupuleusement les instructions cidessous, votre appareil vous donnera entière satisfaction pendant longtemps.
Nos appareils doivent répondre aux plus hautes exigences vont leur production en série et sont soumis aux contrôles
de qualités très sévères, même pendant la fabrication. Ceci nous donne la sécurité et vous offre la garantie de disposer toujours d‘un produit de haute fiabilité.
En vue de l‘amélioration du produit nous réservons le droit d‘apporter des modifications de conception et d‘exécution.
1. Caractéristiques Techniques
Modèle
RT 6050
Tension nominale
V~
Fréquence nominale
Hz
Consommation nominale W
Vitesse à vide
min-1
Largeur de coupe
cm
Epaisseur de fil
mm
Réserve de fil
m
Système avance fil
Poids
kg
Niveau de puissance acoustique (selon EN 60335-2-91) dB (A)
Vibration (selon EN 60335-2-91)
m/s2
230 50
500
9.500
30
1,4-1,6
2 x 4
semi-automatique 2,8
82 K = 3,0 dB(A)
< 2,5
K = 1,5 m/s²
Déparasité selon EN 55014 et EN 61000
Catégorie de protection: II/ VDE 0700
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans le cadre du perfectionnement permanent de nos produits.
Les appareils sont construits selon les prescriptions conformément à VDE 0700-91 (EN 60335-2-91) et sont entièrement conformes aux prescriptions de la loi sur la sécurité de la production.
12
Traduction du mode d’emploi d’origine
FR | Mode d‘emploi
Conseil général de sécurité
1) Conseils pour le maniement sûr
a) Porter des lunettes de protection ou une autre
protection pour les yeux, des chaussures compactes avec semelle antidérapante, des vêtements près du corps et des protège-oreilles
insonorisants.
b) Les mineurs ne sont pas autorisés à manier le
coupe-bordures. Ne confier (prêter) le coupebordures qu’à des personnes qui se sont déjà
familiarisées avec son utilisation.
c) Ne pas utiliser le coupe-bordures si des personnes, notamment des enfants ou des animaux
domestiques se trouvent à proximité.
d) Travailler calmement, de manière bien réfléchie
et seulement dans de bonnes conditions de visibilité et d’éclairage; veiller à ne mettre personne
en danger! Travailler avec prudence!
e) Avant l’emploi, vérifiez si le câble de branchement et la rallonge présentent des dommages ou
des signes de vieillissement. Ne pas employer le
coupe-bordures si les câbles sont endommagés
ou usés.
f) Ne pas utiliser des cordons d’alimentation, des
rallonges électriques, des prises, des fiches
électriques et des têtes de coupe endommagés.
g) Toute négligence d’emploi peut provoquer des
blessures aux pieds et aux mains en raison des
éléments rotatifs de coupe. Mettez uniquement le
moteur en marche lorsque les mains et les pieds
sont éloignés de l’outil de coupe.
h) Attention! La lame destinée à couper le fil provoque une risque de blessures! Après échange
de la bobine, mettez l’appareil à la position normale de travail avant de la mise in marche.
i) Jamais utiliser des dispositifs de coupe métalliques où adaptables.
j) Employer exclusivement les pièces détachées
d’origine.
k) Retirez le connecteur de la prise avant d’effectuer tous travaux sur la machine(nettoyage,
transport ..). Toujours éteindre l‘appareil et retirer
la fiche avant le réglage ou le nettoyage ou avant
de contrôler si le câble est noué ou endommagé.
l) Nettoyer les orifices de refroidissement du carter
moteur, si nécessaire.
Les indications relatives aux émissions sonores de
bruit sont conformes à la loi sur la sécurité des produits
(ProdSG), voire à la Directive Machines de l’Union Européenne: le niveau de pression acoustique au lieu de
travail peut dépasser 80 dB (A). Dans ce cas il convient
de prévoir des mesures de protection acoustique pour
l’opérateur (par ex. port de protègeoreilles).
Attention: protection contre le bruit! Avant la mise
en marche, informez-vous des prescriptions locales.
Attention:En utilisant des outils électriques il faut observer les règles fondamentales de sécurité suivants pour
vous protéger contre l’électrocution, d’éventuelles blessures et tous risques d’incendie. Veuillez lire et observer
tous ces instructions avant d’utiliser cet outil électrique.
Conservez les règles de sécurité à une place sûre.
Les machines sont construites suivant de technique et
selon les règles de sécurité en vigueur. Cepen-dant, leur
emploi peut représenter un danger pour l’utilisateur ou
des tiers et entraîner un préjudice pour la machine ou
d’autres valeurs matérielles.
Employer uniquement la machine en état technique
impeccable, conformément à son objet en ayant
conscience de la sécurité et des dangers et en respectant l’instruction d’emploi! Eliminer (ou faire éliminer)
notamment toute panne pouvant nuire à la sécurité.
Il est indispensable de lire et d’étudier la notice d’emploi
avant la première mise en service. Respecter impérativement les prescriptions et les avertissements de
sécurité. La non-observation des règles de sécurité
énumérées ci-après peut entraîner des conséquences
graves, voire même fatales. Respecter impérativement
les directives de sécurité établies pour prévenir les
accidents. Avant la première utilisation familiarisez-vous
avec la machine.
Objet d’emploi
Les machines sont exclusivement prévues pour couper
les bordures de pelouses. Un autre emploi ou un dérogatif, comme par ex. la coupe de buissons ou haies ou
la tonte de pelouses en surface importante n’est pas
considéré comme conforme. Le fabricant/fournisseur
décline toute responsabilité pour les dommages qui
en résultent. L’utilisateur en portera tous les risques et
périls. Font également partie d’un emploi conforme le
respect des instructions d’utilisation et le respect des
conditions d’inspection, de maintenance et de sécurité.
2) Maintenance
a) Avant l’interruption ou la fin du travail: Déconnecter la fiche électrique! Maintenance du coupebordures (la fiche électrique étant déconnectée!):
N’effectuer que les interventions de maintenance
décrites dans la notice d’emploi.
b) Les enfants doivent être surveillés, afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
c) Pour toute intervention sortant de ce cadre,
s’adresser à un service aprèsvente.
d) Employer exclusivement les pièces détachées
d’origine.
e) Dégager l’herbe de la tête de coupe à des intervalles réguliers.
Conserver en permanence les instructions d’utilisa-tion
sur le lieu d’emploi de la machine.
Avis de sécurité
Attention! Respecter impérativement les prescriptions et les avertissements de sécurité.
Avant la première utilisation familiarisez-vous avec la
machine. Conserver en permanence les instructions
d’utilisation sur le lieu d’emploi de la machine.
13
FR | Mode d‘emploi
11.N’utilisez que des câbles de rallonge autorisés pour
l’emploi à l’extérieur; ils ne doivent en aucun cas être
plus légers que les câbles en caoutchouc H07 RN-F
conformes à la norme DIN/VDE 0282 de 1,5 mm2
minimum. Les fiches électriques et les prises des
rallonges électriques doivent être étanches aux projections d’eau. N’utiliser le coupe-bordures qu’avec
un capot protecteur en parfait état et veiller à ce que
la tête de coupe soit bien fixée et serrée.
12.Ne pas tirer sur le cordon pour déconnecter la fiche
de la prise électrique, mais saisir la fiche électrique.
13.Poser la rallonge électrique de telle sorte qu’elle ne
soit pas endommagée et ne présente pas de risque
de trébuchement.
14.Laisser la rallonge électrique à l’écart des bords coupants, des objets pointus ou effilés et veiller à ne pas
l’écraser, par exemple, dans des fentes de portes ou
des ouvertures de fenêtres.
15.Pour un transport du coupe-bordures de courte durée, par exemple à un autre emplacement de travail:
Relâcher le commutateur, tirer la prise!
f) Vérifier l’état de la tête de coupe à intervalles
réguliers et immédiatement si son comportement
change (vibrations, bruits): Couper le moteur,
maintenir très fermement le coupe-bordures.
Freiner la tête de coupe jusqu’à ce qu’elle soit à
l’arrêt en appuyant le coupe-bordures contre le
sol, puis débrancher la fiche électrique. Vérifier
la tête de coupe, faire attention aux fissures
superficielles.
g) Remplacer immédiatement la tête de coupe
endommagée, même en cas de fissures superficielles minimes. Ne pas réparer une tète de
coupe endommagée.
h) Nettoyer les orifices de refroidissement du carter
moteur, si nécessaire.
i) Nettoyer les pièces en matière plastique au
moyen d’un torchon humide. Les détergents
puissants peuvent attaquer la matière plastique.
j) Ne pas pulvériser d’eau sur le coupebordures!
k) Ranger le coupe-bordures en toute sécurité dans
un emplacement sec.
4) Conseils pour l’utilisation
1. Lors de la mise en marche du coupeherbe, le capot
protecteur doit être orienté en direction du corps de
l’opérateur.
2. Porter des lunettes de protection ou une autre protection pour les yeux, des chaussures compactes
avec semelle antidérapante, des vêtements près du
corps et des protège-oreilles insonorisants.
3. Toujours maintenir fermement le coupe-bordures,
toujours veiller à avoir une position confortable et
stable.
4. Prendre des précautions particulières dans des terrains difficiles, à végétation dense!
5. Ne pas laisser le coupe-bordures en plein air sous la
pluie.
6. Ne pas couper de l’herbe mouillée! Ne pas utiliser le
coupe-bordures sous la pluie.
7. Attention, on risque de glisser sur terrains en pente
ou irréguliers!
8. Sur terrains en pente, ne faucher qu’en direction
oblique par rapport à la pente, attention en tournant!
9. Se méfier des souches d’arbres et des racines, ils
risquent de vous faire trébucher!
10. Ne pas utiliser de coupe-bordures lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, principalement en cas de risque d’orage.
11.La grande vitesse de l’outil de coupe et l’alimentation
électrique comportent des risques particuliers. Le
travail avec le coupe-bordures nécessite donc des
précautions de sécurité particulières.
12.Se faire montrer le maniement sûr du coupe-bordures par le vendeur ou par une personne compétente.
13.Cet appareil n’est pas sensé être utilisé par des
personnes (y compris des enfants) aux capacités
physiques, sensorielles ou mentales limitées ou
manquant d’expérience et/ou de connaissances,
sauf si, pour leur sécurité, elles sont sous la surveillance d’une personne responsable ou encore si
3) Conseils généraux de sécurité
1. Lire le manuel d’utilisation avant de se servir de la
machine
2. Se faire montrer le maniement sûr du coupe-bordures
par le vendeur ou par une personne compétente.
3. Avant l’emploi, vérifiez si le câble de branchement et
la rallonge présentent des dommages ou des signes
de vieillissement. Ne pas employer le coupe-bordures si les câbles sont endommagés ou usés.
4. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après vente ou
des personnes de qualification similaire afin d’éviter
un danger. NE PAS TOUCHER AU CABLE AVANT
DE L’AVOIR RETIRE de la prise.
5. Ne pas utiliser des cordons d’alimentation, des rallonges électriques, des prises, des fiches électriques
et des têtes de coupe endommagés.
6. Attention! Danger! L’outil de coupe continue à tourner pendant un certain temps, après l’arrêt du moteur. Risque de blessures aux doigts et aux pieds!
7. Tenir la rallonge électrique de telle sorte que le cordon de coupe rotatif ne puisse pas la toucher.
8. La prise électrique doit être pourvue d’un disjoncteur
à courant de défaut ou il faut intercaler un tel disjoncteur lors du branchement électrique. Pour tous
renseignements complémentaires, contacter un électricien. Pour un empli sûr il est conseillé d’alimenter la
machine par l’intermédiaire d’un dispositif protecteur
à courant de défaut (RCD) de moins de 30 mA.
9. Avant chaque utilisation, vérifier que le coupebordures soit en partait état de fonctionnement et
conforme aux prescriptions et aux règles de sécurité.
Le cordon d’alimentation, la rallonge électrique, la
fiche électrique, le commutateur et la tête de coupe
doivent notamment faire l’objet d’un contrôle
10.Attention: la ligne de branchement sur secteur du
présent appareil ne peut être remplacée que par le
service après-vente du fabricant ou par un électricien
professionnel.
14
FR | Mode d‘emploi
retirer l’alimentation. Replacez le porte-câble dans la
poignée.
cette dernière leur a exactement indiqué comment
utiliser l’appareil.
14.Les mineurs ne sont pas autorisés à manier le coupebordures. Ne confier (prêter) le coupe-bordures qu’à
des personnes qui se sont déjà familiarisées avec
son utilisation. Dans tous les cas, toujours y joindre
la notice d’emploi! Les adolescents de moins de 16
ans ne sont pas autorisés à utiliser l‘appareil.
15.L‘utilisateur est responsable vis-à-vis de tiers dans le
rayon d‘utilisation de l‘appareil.
16.Pour travailler avec un coupe-bordures, il est indispensable d’être bien reposé et en bonne santé,
c’est-à-dire en bonne condition physique et mentale.
Faire des pauses à temps! Ne pas travailler sous
l’influence de l’alcool ou des drogues.
17.A part l’utilisateur, ni les personnes (enfants!) ni les
animaux ne doivent se trouver dans un rayon de 15
m autour de l’appareil étant donné que la tête de
coupe rotative peut projeter des pierres, objets, ...
etc.
Mise en circuit/hors circuit (ill. 4)
Pour mettre en circuit votre coupe-bordures:
• Veiller à avoir une position confortable et stable.
• Saisir l’appareil à deux mains.
• Se tenir droit. Tenir l’appareil en restant décontracté.
• Ne pas poser la tête de coupe sur le sol.
• Enfoncer le commutateur.
• Pour arrêter l’appareil, relâcher le commutateur.
Réglage de la poignée supplémentaire, de
l’angle d’inclinaison et de la longueur du
manche (ill. 5-8)
1.Réglage de la poignée: desserrez la vis à six pans
creux 1 avec la clé six pans fournie (illustration 5).
Réglez la poignée dans l’une des 3 positions possibles.
Revissez la vis à six pans creux.
2.Réglage de la longueur du manche (ill. 6): Tirez la
touche 2 vers le haut et poussez cette partie de la
poignée dans l’une des 5 positions possibles. Relâchez
la touche 2 jusqu’à enclenchement.
3.Réglage de l’angle d’inclinaison (ill. 8): Poussez la
pièce 3 vers le bas. Réglez l’ange d’inclinaison dans
l’une des 3 positions possibles. Relâchez la pièce 3
jusqu’à enclenchement.
Instructions importantes pour ne pas perdre le droit à
la garantie:
• Gardez les orifices de refroidissement moteur toujours
propre.
• Ne travaillez pas avec un fil de coupe d’une longueur
supérieure.
• N’utilisez que les bobines et les fils de rechange d’origine de 1,4 - 1,6 mm Ø.
• N’appuyez pas la tête de coupe tournante sur le sol
afin d’éviter la surchauffe du moteur.
• Ne frappez pas la tête tournante par terre pour ne pas
courir le risque de déséquilibrer l’axe du moteur.
La position moyenne est conseillée pour passer le coupebordures sous des obstacles, comme des buissons ou des
sièges, par exemple.
La position inférieure est utilisée pour couper les bordures
comme décrit ci-dessous.
Montage de la protection (ill. 1)
4.Réglage pour la coupe des bordures (illustration 7):
Réglez la longueur du manche sur la position la plus
courte, tel que décrit au point 2. Dans cette position,
toute la partie supérieure de la poignée peut être tournée
à 180°. La longueur du manche peut ainsi être réglée
dans 5 positions différentes.
Placez le revêtement de protection sur le boîtier de l’appareil et fixez-le à l’aide des 3 vis fournies.
Branchement (ill. 2 - 3)
Ces machines ne peuvent fonctionner que sur courant
alternatif monophasé. Elles sont protégées par une
double isolation conforme à la classe ll des normes
VDE 0700 et CEE 20. Veiller toutefois avant la mise en
service à ce que la tension du réseau correspond bien
à la tension indiquée sur la plaque signalétique de la
machine!
Coupe de gazon (ill. 9)
• Sur les petites surfaces de gazon, faire basculer le
coupe-bordures de façon régulière dans les deux sens
- le coupe-bordures ne convient pas pour faucher des
surfaces importantes.
Sections minimales requises pour la rallonge électrique:
• Couper, dans la mesure du possible, avec le côté
gauche; l’herbe coupée la poussière et les pierres
soulevées du sol ou autres sont alors projetées vers
l’avant, en direction opposée à l’opérateur.
1,5 mm2
• Pivotez le porte-câble vers l’extérieur en pressant le
bouton (ill. 2).
• Introduisez un passant de la rallonge à travers l’ouverture de la poignée pour une décharge de traction.
Repivotez le porte-câble vers l’intérieur en pressant
sur le bouton (ill. 3).
• Une fois le travail terminé, pressez le bouton (ill. 2)
pour positionner le porte-câble vers l’extérieur et
• Vous obtiendrez des condition idéales de travail en
maintenant l’appareil avec une inclinaison d’environ 30
degrés vers la gauche.
15
FR | Mode d‘emploi
Rallonger le fil de coupe
Stockage
Vérifiez régulièrement que le fil de nylon ne comporte
pas de dégradations et que le fil présente toujours la
longueur prescrite.
• Nettoyer l’appareil à fond, tout particulièrement les
orifice de refroidissement moteur.
• Ne jamais utiliser d’eau pour le nettoyage.
• Conserver l’appareil à un endroit sec et sûr. Le mettre
à l’abri de toute utilisation non autorisée (par exemple
hors de portée des enfants).
Si le rendement de coupe baisse : Mettre l’appareil en
marche et le tenir au-dessus d’une surface de gazon.
Appuyer légèrement la tête de coupe sur le sol (ill. 10).
La sortie du fil, en appuyant sur le sol, est assurée si
l’extrémité (les extrémités) du fil a (ont) une longueur
d’au moins de 2,5 cm. Si l’extrémité (les extrémités) du
fil est (sont) plus courte(s): Arrêter l’appareil. Retirer la
fiche électrique. Pousser la bobine jusqu’en butée et tirer
vigoureusement sur l’extrémité (les extrémités) du fil (ill.
11). Si l’extrémité (les extrémies) du fil n’est (ne sont)
pas visible(s) - voir Remplacement de la bobine.
Service de réparation
Les réparations des outils électriques devront être
uniquement effectuées par un électricien spécialisé.
Veuillez décrire l’erreur constatée lorsque vous envoyez
l’appareil en réparation.
Votre coupe-bordure dispose d’une lame pour la coupe
du fil, qui réajuste à chaque fois le fil à la longueur correcte (ill. 12).
Recyclage et protection de l’environnement
Au cas où votre appareil devenait un jour inutilisable ou
si vous n’en aviez plus l’usage, ne jetez en aucun cas
l’appareil avec les déchets ménagers, mais veillez à un
recyclage conforme aux principes écologiques.
Allez déposer l’appareil dans un centre de recyclage.
Les éléments en matière synthétique et en métal seront
séparés et réutilisés. Votre commune ou l’administration
urbaine vous fourniront tous les renseignements à ce
sujet.
Attention: Ne pas laisser de restes d’herbe sur la lame,
afin que sa qualité de coupe n’en soit pas entravée.
Attention: Il est conseillé de manier les lames avec
prudence en raison du risque de blessure.
Remplacement de la bobine
Tout d’abord arrêter l’appareil et débrancher la prise.
Patienter jusqu’à ce que le fil de nylon soit également
à l’arrêt. Presser ensuite les deux dispositifs de verrouillage latéraux 1 sur la tête de coupe et ôter par le
haut le couvercle 2 de la tête de coupe (ill. 13). Retirer la
bobine de fil vide et placer la nouvelle bobine 3 de manière à ce qu’une fin de fil sorte sur le côté de la tête de
coupe par l’ouverture réservée à cet effet (ill. 14). Veiller
à ce que le ressort 4 soit bien placé comme il faut sous
la bobine de fil. Refermer ensuite le couvercle en exerçant une pression, afin que les dispositifs de verrouillage
s’enclenchent correctement.
Conditions de garantie
Indépendamment des obligations ressortant du contrat
de vente conclu par le fournisseur avec le consommateur final, nous accordons pour cet appareil la garantie
suivante : La période de garantie est de 36 mois (avec
Enregistrement 60 mois) et entre en vigueur à la remise
de l‘outil qui sera justifiée par présentation du bon
d‘achat original. En cas d‘utilisation commerciale ou
de location, la période de garantie se limite à 12 mois.
Les pièces d‘usure et les dommages dus à l‘utilisation
de pièces non conformes, à des réparations effectuées
avec des pièces non originales, à l‘exercice de la
force, à des coups, une destruction ou une surcharge
intentionnelle du moteur sont exclus de la garantie. Les
échanges sous garantie ne concernent que les pièces
défectueuses et non les appareils complets. Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que
par des ateliers autorisés ou par le service après-vente
de l‘usine. La garantie s‘éteint en cas d‘intervention
étrangère au fournisseur agréé. Expédition gracieuse
d’appareils en cas d’intervention
Incidents
• L’appareil ne fonctionne pas : Vérifiez s’il y a du courant (par ex: en branchant un autre appareil électroportatif). Si l’appareil ne fonctionne pas, donnez le
coupe-bordures à l’atelier spécialisé ou au service
après-vente de l’usine.
• Le fil nylon disparaît dans la bobine ou la cassette
: Démontez la bobine au la cassette comme indiqué
plus haut (Remplacement de la bobine), mettre une
nouvelle bobine - si nécessaire -, faire passer le fil
par les ouvertures latérales et remontez l’ensemble
de la tête.
Ne réparez pas en cas d’autres incidents, adressez vous
à un spécialiste. En cas de panne ou si vous avez besoin
de pièces de rechange, veuillez vous adresser à votre
fournisseur habituel.
Enregistrement pour la prolongation de garantie sur 5
ans sous: www.tonino-lamborghini-garden.com
16
FR | Mode d‘emploi
Service en ligne
S.A.V
• Soutien compétent à vos questions pour la mise en
service
• Réponse aux questions techniques
• Prise de commande et livraison des pièces de rechange
• Enregistrement pour la prolongation de garantie sur
5 ans
• Expédition gracieuse d‘appareils en cas d’intervention
• Réparation rapide, maximum sous 3 jours à réception
de l’appareil défectueux.
Déclaration de Conformité pour la CE
Nous, MOGATEC GmbH, Im Grund 14, D-09430 Drebach, déclarons sous notre seule responsabilité que le
produit coupe-bordures RT 6050, faisant l’objet de la déclaration sont conformes aux prescriptions fondamentales
en matière de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la 2006/42/CE (directive relative aux machines),
2004/108/CE (directive EMV), 2011/65/EU (directive RoHS) et 2000/14/CE (directives en matière de bruit) modifications inclues. Pour mettre en pratique dans les règles de l’art les prescriptions en matière de sécurité et de
santé stipulées dans les Directives de la CEE, il a été tenu compte des normes et/ou des spécifications techniques
suivantes:
DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1):2007-02; EN 60335-1:2002
DIN EN 60335-2-91 (VDE 0700 Teil 91):2004-01; EN 60335-2-91:2003
DIN EN 786:2001-12; DIN EN 50336 (VDE 0700-336):2006-11; EN 50336:2003
EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 50366
Niveau sonore mesuré *
94 dB (A)
Niveau sonore garanti *
96 dB (A)
* Service compétent: DPLF, D-64823 Groß-Umstadt
Procédure d’évaluation de conformité voir annexe VI / directive 2000/14/CE
L’année de fabrication est indiquée sur la plaque de l’appareil et est également repérable sur le numéro de série consécutif.
Münster, 08.07.2013
Gerhard Knorr, Direction technique Ikra GmbH
Représentant pour la conformité CE, Mogatec GmbH
La documentation technique est conservée par: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
17
NL | Gebruiksaanwijzing
Elektrische trimmer
Geachte klant,
Om veilige in gebruik nemen te garanderen hebben we voor U deze gebruiksaanwijzing samengesteld. Als U zich
aan volgende aanwijzingen houd zal het apparaat altijd tot volledige tevredenheid werken en garanderen wij een
lange levensduur.
Onze apparaten zijn voor serieproduktie getest onder zwaarste omstandigheden en tijdens de produktie constant gecontroleerd. Dat geeft ons de zekerheid en aan U de garantie, dat U een betrouwbaar produkt heeft aangeschaft.
In belang van technische ontwikkeling zijn veranderingen in constructie voorbehouden.
Technische gegevens
Model
Nominale spanning
V~
Nominale frequentie
Hz
Nominale opneming W
Vrijlooptoerental
min-1
Snedebreedte
cm
Draadsterkte
mm
Draadvoorraad
m
Draadverlengning
Gewicht
kg
Geluidsdrukniveau (volgens EN 60335-2-91) dB (A)
Vibratie (volgens EN 60335-2-91)
m/s²
RT 6050
230
50
500
9.500
30
1,4-1,6
2 x 4
‘Tip’automaat
2,8
82
K = 3,0 dB(A)
< 2,5
K = 1,5 m/s²
Ontstoort naar EN 55014 en EN 61000.
Beveiligingsklasse: II/VDE 0700
Technische veranderingen behouden wij ons met het oog op de steeds verdere ontwikkeling van deze produkten voor.
De apparaten zijn volgens de voorschriften overeenkomstig VDE 0700-91 (EN 60335-2-91) gefabriceerd en voldoen
aan alle voorschriften die de Duitse wet op de produktveiligheid stelt.
18
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
NL | Gebruiksaanwijzing
Algemene Veiligheidsvoorschriften
1) Instructies voor en veilig hanteren
a) Draag een vizier of een veiligheidsbril, gesloten
schonen met stroeve zool, nauwsluitende werkkleding en gehoorbescherming.
b) Minderjarigen mogen niet met de trimmer werken. Geef of leen de trimmer alleen aan personen die met dit type en het gebruik ervan
vertrouwd zijn.
c) De trimmer niet gebruiken wanneer personen,
in ‘t bijzonder kinderen of huisdieren, in de buurt
zijn.
d) Werk rustig, met overleg en alleen bij goed licht
en goed zicht, breng anderen niet in gevaar!
e) Voor gebruik moet de aansluit- en verlengingsleiding op sporen van een beschadiging of veroudering worden gecontroleerd. De trimmer niet
gebruiken, wanneer de leidingen beschadigt of
versleten zijn.
f) Gebruik geen beschadigde kabels, koppelingen,
netstekersen snijkoppen.
g) Een onachtzaam gebruik kan door de roterende
snijelementen verwondingen aan voeten en handen veroorzaken. Motor alleen inschakelen wanneer de handen en voeten van de snijwerktuigen
verwijderd zijn.
h) Pas op! Gevaar voor verwondingen bij de afsnijinrichting van de snijdraad. Na het plaatsen van
een nieuwe draadspoel houdt u de trimmer in
de normale werkpositie, voordat u deze weer
inschakelt.
i) Nooit metalen snijelementen inzetten.
j) Gebruik uitsluitend originele onderdelen.
k) Voor alle werkzaamheden aan het apparaat
en voor het transport: Trek de netsteker uit de
contactdoos. Voordat u het apparaat afstelt of
schoonmaakt of voordat u controleert of er wat
aan het netsnoer mankeert (knikken of knopen
in het snoer of beschadigingen aan het snoer),
het apparaat uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact halen.
l) Reinig, indien nodig, de koelluchtsleuven in het
motorhuis.
Geluid emissiewaarden volgens product veiligheids wetgeving (ProdSG) en de EG Machinerichtlijnen: Het
geluidsdrukniveau aan de arbeidsplaats kan 80 dB (A)
overschrijden. In dit geval zijn geluidsisolatie-maatregelen voor de bediener noodzakelijk (bijv. dragen van een
gehoorbescherming).
Opgelet: Geluidsreductie! Zorg ervoor dat u bij ingebruikneming de regionaal geldende voorschriften
in acht neem.
Attentie: bij gebruik van elektrische toestellen, gelieve
volgende richtlijnen aandachtig te lezen om u te beschermen voor elektrokutatie, gevaar en gevaar voor
brand. Lees alle instructies aandachtig voor het in gebruikname van uw toestel.
De machines zijn naar die nieuwste stand van de
techniek en de erkende veiligheidstechnische regelen
gebouwd. Nochtans kunnen gedurende hun gebruik gevaren voor lichaam en leven van de gebruiker of derde
resp. schade aan de machine en andere voorwerpen
ontstaan.
De machines alleen in een technische onberispelijke
toestand evenals reglementair, veiligheids- en gevarenbewust onder inachtneming van de gebruiksaanwijzing
gebruiken! In ‘t bijzonder storingen, die van invloed op
de veiligheid kunnen zijn, onmiddellijk (laten) verwijderen!
Lees beslist de handleiding door, alvorens de trimmer
voor het eerst in gebruik te nemen. Neem de veiligheidsvoorschriften beslist in acht. Veronachtzaming van
deze voorschriften kan levensgevaarlijk zijn. Neem de
ongevalspreventievoorschriften beslist in acht. Gelieve
uw machine te leren gebruiken voor u ermee werkt.
Toepassingsdoel
De machines zijn uitsluitend voor het snijden van siergazons, d.w.z. van gazonkanten bestemd. Een ander
en verdergaand gebruik zoals bijv. het snijden van
struikgewas en heggen of uitgestrekte gazons geldt
als niet reglementair. Voor daaruit resulterende schaden is de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk. Het
risico draagt alleen de gebruiker. Tot en reglementaire
toepassing behoort ook het in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en de nakoming van de inspectie- en
onderhoudvoorwarden.
De gebruiksaanwijzing voortdurend bij de hand aan de
inzetplaats van de machines bewaren!
2) Onderhoud
a) Alvorens het werk te onderbreken of te beëindigen: trek de netsteker los! Trimmer onderhouden
(netsteker losgetrokken!). Voer alleen die onderhoudswerkzaamheden uit die in de handleiding
staan beschreven.
b) Laat u door de verkoper of een vakman demonstreren hoe u veilig met het apparaat kunt
omgaan.
c) Laat alle andere werkzaamheden over aan de
dealer.
d) Nooit metalen snijelementen inzetten.
e) Ontdoe de snijkop regelmatig van gras.
f) Controleer de snijkop regelmatig, na korte afstanden, schakel bij waarneembare veranderingen
(trillingen, geluiden) de trimmer direct uit en houd
hem goed vast. Druk de trimmer op de grond om
Veiligheidsvoorschriften
Opgelet! Neem de veiligheidsvoorschriften beslist in
acht.
Lees alle instructies aandachtig voor het in gebruikname
van uw toestel. De gebruiksaanwijzing voortdurend bij de
hand aan de inzetplaats van de machines bewaren!
19
NL | Gebruiksaanwijzing
raakt, b.v. tussen deuren of ramen.
14.Om de trimmer over een korte afstand te transporteren, b.v. naar een andere werkplek: laat de
schakelaar los.
de snijkop tot stilstand te brengen en trek de netsteker los. Controleer de snijkop let op scheuren.
g) Laat een beschadigde snijkop direct vervangen
ook als er alleen haarscheurtjes zichtbaar zijn.
Repareer een beschadigde snijkop niet.
h) Reinig, indien nodig, de koelluchtsleuven in het
motorhuis.
i) Reinig kunststof onderdelen met een vochtige
doek. Scherpe reinigingsmiddelen kunnen de
kunststof beschadigen.
j) Spuit de trimmer niet schoon met water!
k) Bewaar de trimmer op een droge en veilige plek.
4) Gebruiksinstructies
1. Als de trimmer wordt ingeschakeld, moet de beschermkap naar het lichaam gericht zijn.
2. Draag een vizier of een veiligheidsbril, gesloten
schonen met stroeve zool, nauwsluitende werkkleding en gehoorbescherming.
3. Houd de trimmer altijd vast. Zorg altijd dat u stevig op
een veilige plaats staat.
4. Werk uiterst voorzichtig in onoverzichtelijk, dichtbegroeid terrein!
5. Laat de trimmer niet in de regen staan.
6. Maai geen nat gras! Werk niet bij regen met het trimmer.
7. Wees voorzichtig op hellingen of in oneffen terrein:
kans op uitglijden!
8. Maai op hellingen alleen dwars op de helling, voorzichtig bij het keren!
9. Wees bedacht op boomstronken en wortels; struikelgevaar!
10.Vermijd het gebruik van de trimmer in slechte weersomstandigheden, vooral als er een risico van een
onweersbui.
11.Het hoge toerental van het snijgarnituur en de lichtnetaansluiting kunnen voor bijzonder ge-vaarlijke
situaties zorgen. Bij het werken met de trimmer moeten daarom speciale veiligheids-maatregelen worden
getroffen.
12.Blijk geven van veilige behandeling van de trimmer
kan door de verkoper of een specialist.
13. Deze trimmer is niet bedoeld voor deze om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en / of kennis,
tenzij ze worden begeleid door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ontvangen
van hun instructies, zoals de trimmer wordt gebruikt.
14. Geef altijd de handleiding mee! 2. Jongeren onder de
16 jaar mogen het apparaat niet gebruiken.
15.Degene die het apparaat gebruikt, draagt verantwoordelijkheid tegenover derden die zich binnen het
werkgebied van het apparaat bevinden.
16.Wie met de trimmer werkt, moet uitgerust, gezond
en in goede lichamelijke conditie zijn. Neem op tijd
rustpauzes! Na gebruik van alcohol of verdovende
middelen mag niet met de trimmer worden gewerkt.
17.Binnen een straal van 15 m mogen zich andere personen (kinderen!) noch dieren bevinden, daar stenen
e.d. door de draaiende snijkop kunnen worden weggeslingerd.
3) Algemene Voorschriften
1. Blijk geven van veilige behandeling van de trimmer
kan door de verkoper of een specialist.
2. Voor gebruik moet de aansluit- en verlengings-leiding op sporen van een beschadiging of veroudering
worden gecontroleerd. De trimmer niet gebruiken,
wanneer de leidingen beschadigt of versleten zijn.
3. Wanneer de leiding gedurende het gebruik wordt
beschadigd, moet de leiding onmiddellijk van het net
worden gescheiden. NIET IN CONTACT MET DE
LEIDING KOMEN, ALVORENS ZU VAN HET NET
IS GESCHEIDEN.
4. Gebruik geen beschadigde kabels, koppelingen,
netstekersen snijkoppen.
5. Attentie! Gevaar! Als de motor wordt uitgeschakeld,
draait der snijkop nog even door: kans op letsel aan
handen of voeten!
6. Houd de verlengkabel zo vast, dat hij niet door de
draaiende kunststof maaidraad kan worden geraakt.
7. Voor en veilige werking wordt aanbevolen, de machine over een foutenstroombeveiligings-voorziening
(RCD) met een foutenstroom van niet meer dan 30
mA te verzorgen. Raadpleeg voor meer informatie
de installateur.
8. Controleer voor het begin van de werkzaamheden
of de trimmer goed functioneert en of hij volgens
voorschrift in technisch goede staat verkeert. Vooral
belangrijk zijn de net en verlengkabel, de netsteker,
de schakelaar en de snijkop.
9. Opgelet: Het elektriciteitssnoer van dit apparaat
mag alleen worden vernieuwd door de serviceafdeling van de fabrikant of door een elektrotechnisch
vakman.
10.Gebruik alleen verlengkabels die voor buiten-gebruik
zijn toegestaan en die niet lichter zijn dan de met
rubber beklede kabels H07 RN-F volgens DIN/VDE
0282 met minimaal 1,5 mm2. Netstekers en koppelingen van verlengkabels moeten beveiligd zijn
tegen spatwater. Gebruik de trimmer alleen met een
intacte beschermkap en zorg ervoor dat de snijkop
goed vastzit.
11.Trek de netsteker niet uit de contactdoos door aan de
kabel te trekken, maar aan de netsteker zelf.
12.Werk voorzichtig! Zorg ervoor dat de verlengkabel
niet kan worden beschadigd en dat niemand erover
kan struikelen
13.Voorkom dat de verlengkabel langs randen of langs
puntige of scherpe voorwerpen schuurt of bekneld
Belangrijke aanwijzingen opdat u uw aanspraak op garantie niet verliest:
• Houd de luchtspleet schoon.
• Werk niet met een langere snoer dan de door het
mesje afgesneden lengte.
20
NL | Gebruiksaanwijzing
De middelste stand is goed om met de trimmer eenvoudig onder hindernissen, bijv. struiken of zitmeubels, te
komen.
• Gebruik alleen speciale monodraden en originele
spoelen tot max. 1,4 mm ø (blij voorkeur onze originele draden).
• Druk de snijkop niet op de grond, daardoor wordt de
ingeschakelde motor afgeremd.
• Sla de snijkop niet op een harde ondergrond daar
anders de motor uit balans raakt.
De onderste stand is nodig om randjes te snijden, zoals
beschreven in de volgende alinea.
4.Instelling om randjes te snijden (afb. 7): stel de buislengte in op de kortste stand, zoals beschreven onder
punt 2. In deze stand kan nu het hele bovenste greepgedeelte 180° worden gedraaid. Ook hierbij kan de
buislengte in 5 mogelijke standen worden ingesteld.
Montage van de beschermkap (afb. 1)
Leg de beschermkap op de trimmerbehuizing en bevestig deze met de 3 meegeleverde schroeven.
Gazon strimmen (afb. 9)
Aansluiting (afb. 3)
• Beweeg de strimmer op kleine gazons gelijkmatig heen
en weer. De strimmer is niet geschikt voor het maaien
van grotere oppervlakken.
• Maai bij voorkeur met de linkerhelft; gemaaid gras,
stof,losgeraakte stenen e.d. worden dan naar voren
weggeslingerd, van de gebruiker vandaan
• Het beste snijdt u wanneer het apparaat onder een
hoek van 30° naar links gehouden wordt
De apparaten kunnen allen aan een eenfase wisselstroom worden aangesloten. De machine zijn volgens
VDE 0700, klasse II en CEE 20 geisoleerd. Controleer
voor het ingebruikneming of de netspanning overeenkomt met de op het type plaatje aangegeven spanning.
Minimale draaddiameter van de verlengkabel:
1,5 mm2
• Kabelhouder door druk op de knop (afb. 2) naar buiten
zwenken.
• Steek een lus van het verlengsnoer door de opening in
de greep om het snoer te ontlasten. Kabelhouder door
druk op de knop (afb. 3) weer naar binnen zwenken.
• Na het werk kabelhouder door druk op de knop (afb. 2)
naar buiten zwenken en snoer eruit trekken. Kabelhouder weer in de greep zwenken.
Het verlengen van de snijdraad
Controleer regelmatig de nylondraad op beschadigingen. Tevens controleren of het nog de voorgeschreven
lengte heeft.
Als de maaiprestaties afnemen: Schakel het apparaat
in en houd het boven een gazonoppervlak. Druk de
snijkop even op de grond (afb. 10): hierdoor wordt
de maaidraad langer als het (de) uiteinde(n) van de
maaidraad ten minste 2,5 cm lang is (zijn). Bij kortere
draaduiteinden: Schakel het apparaat uit, trek de netstekker los. Druk de spoel tegen de aanslag en trek
krachtig aan het (de) draaduiteinde(n) (afb. 11). Als
er geen draaduiteinde(n) zichtbaar wordt (worden) zie
Vernieuwen van de draadspoel.
In-, uitschakelen (afb. 4)
Om met uw strimmer te werken:
• Neem een veilige houding aan.
• Houd het apparaat vast .
• Ga rechtop staan. Houd het apparaat ontspannen
vast.
• Plaats de snijkop niet op de grond.
• Druk de schakelaar in.
• Laat de schakelaar weer los om het apparaat uit te
schakelen.
Mocht de draad langer zijn, dan wordt deze bij het
starten automatisch op de juiste lengte afgesneden
(afb. 12).
Let op: afsnijmes van grasresten ontdoen, opdat het
maairesultaat niet negatief beïnvloed wordt.
Voorzichtig: risico op verwondingen door het afsnijmes.
Vernieuwen van de draadspoel
Extra greep, hoek en buislengte instellen
(afb. 5-8)
Eerst het apparaat uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact halen. Wacht tot de nylondraad tot stilstand
is gekomen. Daarna de beide vergrendelingen 1 aan
de zijkant van de snijkop indrukken en de deksel 2 van
de snijkop naar boven toe er afhalen (afb. 13). De lege
draadspoel eruit halen en de nieuwe spoel 3 er zo inzetten dat er een draadeinde aan de zijkant van de snijkop
uit elk uitlaatoog steekt (afb. 14). Let er op, dat de veer
4 op de juiste wijze onder de draadspoel zit. Daarna de
deksel er weer op drukken. De beide vergrendelingen
moeten correct inklikken.
1.Handgreep instellen: draai inbusschroef 1 met de
meegeleverde inbussleutel los (afb. 5). Handgreep
in een van de 3 mogelijke standen instellen. Inbusschroef weer vastdraaien.
2.Buislengte instellen (afb. 6): trek knop 2 naar boven
en schuif het greepgedeelte in een van de 5 mogelijke
standen. Knop 2 loslaten om de greep vast te zetten.
3.Hoek instellen (afb. 8): druk knop 3 omlaag. Hoek
van het motordeel in een van de 3 mogelijke standen
instellen. Knop 3 loslaten om motordeel vast te zetten.
21
NL | Gebruiksaanwijzing
Storingen
betrekking op de defecte onderdelen, niet op complete
apparaten. Reparaties die met de garantie samenhangen, mogen alleen worden verricht door goedgekeurde
werkplaatsen of door de klantenservice van de fabriek.
Bij reparaties door anderen vervalt de garantie.
Apparaat gratis opsturen in garantiegeval
Product-registratie voor de garantieverlenging tot 5 jaar:
www.tonino-lamborghini-garden.com
• Het apparaat werkt niet: Stopcontact nazien of spanning voorhanden is (b.v. testen op een ander stopcontact of met een voltmeter). Zou dit tot geen resultaat
leiden, geeft U de strimmer in een vakwerkplaats of
aan de werkservice.
• Snijdraad verdwijnt in de spoel: Spoel volgens de
aanwijzingen in Vernieuwen van de draadspoel eruithalen. Het draadeinde door het oog halen en die spoel
er weer inzetten. Indien de snoer verbruikt is, er weer
nieuwe inzetten.
Hotline
• Competente ondersteuning bij vragen over de ingebruikneming
• Beantwoorden van technische vragen
• Bestelling en levering van onderdelen
• Product-registratie voor de garantieverlenging tot 5
jaar
Andere storingen aan het apparaat niet zelf trachten te
verhelpen, maar dit door een erkend vakman laten controleren resp. laten repareren.
Opslag
• Reinig het apparaat grondig, vooral de koelluchtsleuven.
• Gebruik bij het schoonmaken geen water.
• Bewaar het apparaat op een droge en veilige plek
voorkom gebruik door onbevoegden (b.v. kinderen).
Service
• Apparaat gratis opsturen in garantiegeval
• Snelle reparatie in max. 3 dagen na ontvangst bij de
service
Reparatiedienst
Reparaties aan elektrowerktuigen mogen alleen door
een elektrovakman uitgevoerd worden. Omschrijft U
alstublieft bij de inzending voor een reparatie de door U
vastgestelde fouten.
Afvalverwerking en milieubeheer
Wanneer uw grasstrimmer op zeker moment niet meer
te gebruiken is of wanneer u het niet meer nodig heeft,
gooi het apparaat dan nooit weg bij het gewone huis-,
tuin- en keukenafval, maar verwijder het overeenkomstig de milieuvoorschriften. Bied het apparaat bij een
recyclingbedrijf aan. Kunststof onderdelen en metalen
onderdelen kunnen hier worden gescheiden en voor hergebruik geschikt worden gemaakt. Informatie hierover
kunt u ook krijgen bij uw gemeente.
Garantievoorwaarden
Voor dit elektrisch apparaat geven wij onafhankelijk van
de verplichtingen die de handelaar volgens de koopovereenkomst ten opzichte van de eindafnemer heeft,
als volgt garantie:
De garantieperiode bedraagt 36 maanden (bij registratie
60 maanden) en begint bij de overdracht, welke door
een originele koopbon bewezen moet kunnen worden.
Bij commerciële toepassing alsook bij verhuur is de
garantie beperkt tot 12 maanden. Uitgezonderd van de
garantie zijn de slijtbare onderdelen en de schades die
ontstaan zijn door het gebruik van verkeerde accessoires, door reparaties met onderdelen die niet origineel
bij dit apparaat horen, door gebruik van geweld, door
slag en breuk, alsook door opzettelijke overbelasting
van de motor. Inruil op basis van de garantie heeft enkel
22
NL | Gebruiksaanwijzing
EG-Conformiteitsverklaring
Wij, MOGATEC GmbH, Im Grund 14, D-09430 Drebach, verklaren enig in verantwoording, dat het product
Elektrische trimmer RT 6050, waarop deze verklaring betrekking heeft, beantwoordt aan de van toepassing
zijnde fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de Richtlijn 2006/42/EG (machinerichtlijn), 2004/108/
EG (EMV-Richtlijn), 2011/65/EU (RoHS-Richtlijn) en 2000/14/EG (geluidsrichtlijn) inclusief veranderingen. Voor de
desbetreffende tenuitvoerlegging van de in de Richtlijnen genoemde veiligheids en gesondheidseisen is rekening
gehouden met de volgende normen en/of technische specificaties:
DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1):2007-02; EN 60335-1:2002
DIN EN 60335-2-91 (VDE 0700 Teil 91):2004-01; EN 60335-2-91:2003
DIN EN 786:2001-12; DIN EN 50336 (VDE 0700-336):2006-11; EN 50336:2003
EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 50366
Gemeten geluidsvermogensniveau *
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau * 94 dB (A)
96 dB (A)
* De bevoegde dienst: DPLF, D-64823 Groß-Umstadt
Procedure voor conformiteitsbeoordeling volgens appendix VI / Richtlijn 2000/14/EG
Het bouwjaar is op het type schildje gedrukt maar ook te herkennen aan de hand van het serienummer.
Münster, 08.07.2013
Gerhard Knorr, Technisch management Ikra GmbH
Gevolmachtigde CE-conformiteit Mogatec GmbH
Technische documentatie gedeponeerd bij: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
23
IT | Istruzioni per l‘uso
Tagliabordi elettrico
Spettabile cliente,
per poter garantire una messa in funzione affidabile, abbiamo preparato per Voi queste istruzioni per l’uso. Se
manterrete i seguenti consigli, la macchina lavorerà sempre in modo soddisfacente e noi garantiamo per la sua lunga
durata.
Le nostre macchine sono state provate, prima della messa in produzione di serie, alle condizioni più difficili e durante
la produzione sono sottoposte ad un permanente controllo. Questo assicura a Voi la garanzia e a noi la sicurezza, che
avete acquistato un prodotto completo.
Nell’ interesse di un migliore sviluppo tecnico ci riserviamo di effettuare cambiamenti nella costruzione della macchina.
Dati Tecnici
Modello
RT 6050
Tensione della rete
V~
Frequenza nominale
Hz
Potenza nom. assorbita W
Numero di giri a vuoto
min-1
Larghezza di taglio
cm
Spessore del filo
mm
Riserva di filo
m
Prolungamento del filo
Peso
kg
Livello di pressione acustica (secondo EN 60335-2-91) dB (A)
Vibrazione (secondo EN 60335-2-91)
m/s2
230 50 500
9.500
30
1,4-1,6
2 x 4
Automatico a impulsi
2,8
82
K = 3,0 dB(A)
< 2,5
K = 1,5 m/s²
Protezione contro i radiodisturbi secondo EN 55014 e EN 61000
Isolamento protettivo secondo la classe II/VDE 0700
Salvo modifiche tecniche.
Gli apparecchi sono stati costruiti secondo le disposizioni vigenti, VDE
����������������������������������������������
0700-91 (EN 60335-2-91)�������������������
, e rispondono pienamente ai requisiti prescritti dalla legge sulla sicurezza e dei prodotti.
24
Traduzione delle istruzioni per l’uso originali
IT | Istruzioni per l‘uso
Avviso generale sulla sicurezza
Leggete e attenetevi a queste indicazioni prima di usare
questo elettroutensile. Conservate bene i presente avvisi
sulla sicurezza.
Indicazioni sull’emissione di rumori in base alla legge
tedesca sulla sicurezza delle prodotti (ProdSG) e/o alla
Direttiva Macchine: se il livello di pressione acustica
determinato nel posto di lavoro supera gli 80 dB(A).
In un simile caso, bisogna prevedere per l’utente delle
misure di isolamento acustico (per esempio l’uso di un
dispositivo di protezione sonora).
1) Avvertenze per un uso sicuro
a) Portare occhiali protettivi o visiera, scarpe chiuse
munite di suole antisdrucciolevoli, un abito da
lavoro aderente, guanti e protezioni dell’udito
b) L’impiego del tagliabordi non è consentito ai minorenni. Affidare (prestare) il tagliabordi soltanto
a persone che lo conoscono e che lo sanno maneggiare, consegnando loro sempre le istruzioni
per l’uso.
c) Non lavorare con l’apparecchio in presenza di
persone, specialmente bambini o animali domestici.
d) Lavorare con calma e concentrati soltanto in buone condizioni di luce e di visibilità, non mettere in
pericolo altre persone. Lavorare con attenzione!
e) Prima dell’uso controllare la linea di allacciamento e quella di prolungamento onde identificare
ogni possibile elemento di Danneggiamento o invecchiamento. Non utilizzare il tosaerba quando
le linee elettriche sono danneggiate o consumate.
f) Non usare cavi, giunti, spine e teste falcianti
difettosi.
g) Gli elementi di taglio rotanti, se usati con distrazione, possono causare lesioni alle mani a ai
piedi. Inserire il motore solamente quando le
mani ed i piedi sono lontani dagli utensili di taglio.
h) Attenzione! La zona della taglierina del filo di
taglio può essere pericolosa! Dopo avere inserita
una nuova bobina contenente il filo, prima di riaccendere tenere il regolatore nella sua normale
posizione di lavoro.
i) Non usare mai elementi di taglio metallici.
j) Usare solo ricambi originali.
k) Prima di ogni intervento sull’apparecchiatura:
staccare la spina dalla presa di corrente. Prima
di regolare o pulire l‘apparecchio, o prima di
eseguire delle verifiche per accertare se il cavo
di alimentazione è dan-neggiato in un certo qual
modo, è necessario spegnere l‘apparecchio ed
estrarre la spina dalla presa di corrente.
l) Se necessario, pulire le feritoie per l’aria di raffreddamento nella carcassa motore.
Attenzione: inquinamento acustico! Prima dell’impiego prendere conoscenza delle norme regionali.
Attenzione: Durante l’uso di elettroutensili vanno osservate le seguenti regole di base per preservarsi dal
rischio di scariche elettriche, ferite o pericolo di incendio.
Leggete e attenetevi a queste indicazioni prima di usare
questo elettroutensile. Conservate bene i presente avvisi
sulla sicurezza.
Le macchine sono costruite secondo il più recente livello
tecnologico nonché in conformità con le regole e norme
generalmente riconosciute nel campo della tecnica di
sicurezza. Nonostante ciò il loro uso è suscettibile di
possibili pericoli per la vita dell’utente o di terze persone
e/o essere causa di danno alla macchina stessa e ad
altri beni materiali.
Si raccomanda, conseguentemente, di impiegare le
macchine soltanto quando le stesse sono in condizione
tecnicamente ineccepibile. Usare le macchine conformemente alla loro destinazione, consapevoli dei criteri di
sicurezza e del pericoli specifici e osservando le relative
istruzioni sull’uso! Eliminare (o far eliminare) soprattutto
ogni inconveniente o anomalia suscettibili di pregiudicare la sicurezza!
Leggere attentamente le istruzioni sull’uso. Seguire
assolutamente le avvertenze di pericolo e di sicurezza,
la cui inosservanza può comportare pericoli mortali.
Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni antin-fortunistiche. Prima dell’uso, non mancate di familiarizzare con
la manipolazione dell’utensile.
Possibilità di utilizzazione
Le macchine sono destinate esclusivamente per il taglio
di tappeti erbosi ornamentali, p. es. dei bordi erbosi.
Ogni altro uso o complementare delle macchine, per
esempio il taglio di siepi o cespugli oppure di tappeti
erbosi di grande dimensione, non corrisponde alla loro
finalità. Il fabbricante / fornitore non assumerà nessuna
responsabilità per danni risultanti dall’inosservanza di
queste disposizioni. Il rischio lo assumerà esclusivamente l’utente.
L’osservanza delle istruzioni sull’uso nonché la verifica
delle condizioni dell’utensile e la conseguente
2) Manutenzione
a) Prima di interrompere e terminare il lavoro:
staccare la spina dalla presa. Manutenzione del
tagliabordi (spina di corrente staccata!): Eseguire
solo gli interventi di manutenzione descritti nel
libretto d’uso.
b) I bambini debbono essere sorvegliati per impedire loro di giocare con l’attrezzo.
c) Affidare tutti gli altri interventi all’Assistenza Tecnica.
d) Non usare mai elementi di taglio metallici.
e) Eliminare periodicamente l’erba dalla testa falciante.
4. Avvertenze sulla sicurezza
Attenzione: Durante l’uso di elettroutensili vanno
osservate le seguenti regole di base per preservarsi
dal rischio.
25
IT | Istruzioni per l‘uso
in perfette condizioni; badare all’accoppiamento fisso
della testa falciante.
12.Afferrare la spina per staccarla, non tirare il cavo.
13.Posare la prolunga in modo che non venga danneggiata e che non crei il pericolo di inciampare.
14.Attenzione che la prolunga non sfreghi su bordi e
oggetti appuntiti o taglienti e che non venga schiacciata, per es. in fessure di porte o di finestre.
15. Nel trasporto del tagliabordi a breve distanza, p. es.
in un altro punto di lavoro: rilasciare l’interruttore,
staccare la spina.
f) Controllare ad intervalli brevi e regolari la testa
falciante, in caso di notevoli alterazioni (vibrazioni, rumori) controllare immediatamente: Spegnere il motore, tenere ferma l’apparecchiatura,
premere il tagliabordi sul terreno per arrestare
la testa falciante, poi staccare la spina. Controllare le condizioni della testa falciante, badare ad
eventuali incrinature.
g) Sostituire immediatamente la testa falciante difettosa anche con incrinature capillari quasi inavvertibili. Non riparare la testa falciante danneggiata.
h) Se necessario, pulire le feritoie per l’aria di raffreddamento nella carcassa motore.
i) Pulire le parti di plastica con un panno umido.
I detergenti corrosivi possono danneggiare la
plastica.
j) Non pulire il tagliabordi con un getto d’acqua.
k) Riporre il tagliabordi al sicuro in un luogo asciutto.
4) Istruzioni d’impiego
1. Durante l’inserimento del tagliabordi lo schermo di
protezione deve essere rivolto verso l’operatore.
2. Portare occhiali protettivi o visiera, scarpe chiuse
munite di suole antisdrucciolevoli, un abito da lavoro
aderente, guanti e protezioni dell’udito
3. Afferrare il tagliabordi sempre saldamente, assumere
sempre una posizione ferma e sicura.
4. In zone di scarsa visibilità e di fitta vegetazione,
lavorare con la massima attenzione!
5. Non tenere il tagliabordi all’aperto quando piove.
6. Non tagliare l’erba bagnata. Non usare perciò il
tagliabordi sotto la pioggia!
7. Attenzione al pericolo di scivolare su pendii o terreni
accidentati.
8. Sui pendii falciare soltanto in direzione trasversale
rispetto alla pendenza, attenzione nel girare.
9. Attenzione a ceppi e radici, pericolo di inciampare.
10.Evitare l’uso del tagliabordi in condizioni meteorologiche negative, soprattutto se vi è il rischio di un
temporale.
11.Lavorando con il tagliabordi occorrono particolari
misure di sicurezza, perché l’elevato numero dei
giri del dispositivo di taglio e il funzionamento con la
corrente elettrica costituiscono un elevato pericolo.
12.Farsi istruire dal venditore o da un esperto sull’uso
sicuro del tagliabordi.
13.L’attrezzo non è destinato all’uso da parte di persone
(inclusi i bambini) che per motivi di natura fisica,
sensoriale o mentale, o a causa di una scarsa esperienza e conoscenza non possano utilizzare l’apparecchio in sicurezza senza controllo o senza essere
stati prima istruiti in merito da persona responsabile
della loro sicurezza.
14.L‘uso dell‘apparecchio non è consentito a giovani di
età inferiore a 16 anni.
15.Assumete la Vostra responsabilità quali utenti
dell’apparecchio nei confronti di terze persone possibilmente entrate nella zona di lavoro.
16. Chi lavora con il tagliabordi deve essere sano, riposato e in buone condizioni psicofisiche. Con-cedersi
delle pause al momento opportuno! Non usare l’apparecchiatura sotto l’effetto di bevande alcoliche o
di droghe.
17. Nel raggio di 15 m non devono trovarsi altre persone
(bambini) o animali, poiché la rotazione della testa
falciante potrebbe fare schizzare intorno sassi e
simili.
3) Avvertenze generali
1. Leggere le istruzioni sull’uso!
2. Farsi istruire dal venditore o da un esperto sull’uso
sicuro del tagliabordi.
3. Prima dell’uso controllare la linea di allacciamento e
quella di prolungamento onde identificare ogni possibile elemento di Danneggiamento o invecchiamento.
Non utilizzare il tosaerba quando le linee elettriche
sono danneggiate o consumate.
4. Se il cavo elettrico fosse danneggiato durante l’uso
della macchina, questa deve essere immediatamente staccato dalla rete. NON TOCCARE IL CAVO
PRIMA DI AVERLO STACCATO DALLA RETE.
5. Non usare cavi, giunti, spine e teste falcianti difettosi.
6. Attenzione! Pericolo! Dopo il disinserimento del
motore, il dispositivo di taglio continua a ruotare.
Pericolo di lesioni per dita e piedi!
7. Tenere la prolunga in modo che non tocchi il filo di
nylon in rotazione.
8. Per assicurare il funzionamento sicuro si raccomanda di alimentare la macchina, attraverso un
dispositivo di protezione contro correnti di guasto
(RCD), con una corrente di guasto di non più di 30
mA. Il vostro elettricista può fornirvi informazioni più
dettagliate.
9. Prima di ogni lavoro verificare le condizioni funzionali del tagliabordi che devono corrispondere alle
prescrizioni. Sono particolarmente importanti i cavi
di collegamento e di prolunga, la presa di corrente,
l’interruttore e la testa falciante.
10.Attenzione: il cavo di allacciamento alla rete di questo apparecchio può essere sostituito soltanto dal
servizio d‘assistenza della casa produttrice o da un
elettricista specializzato.
11.Utilizzare soltanto tubazioni di prolunga che siano
omologate per l’impiego all’esterno e che non siano
più leggere dei tubi flessibili in gomma H07 RN-F
secondo DIN/VDE 0282 di almeno 1,5 mm2. Le spine
e i collegamenti dei cavi di prolunga devono essere
protetti dagli spruzzi d’acqua. Usare il tagliabordi
solo in combinazione con lo schermo di protezione
26
IT | Istruzioni per l‘uso
Avviso importante - per non invalidare la garanzia:
zione (fig. 5). Regolare l’impugnatura in una delle 3
posizioni possibili. Stringere bene nuovamente la vite
con impronta esagonale.
• Mantenete sempre libera la presa d’aria del motore.
• Non usate mai il filo di nylon più lungo di quanto consentito dall’apposito coltello sul paragambe.
• Utilizzate solamente filo nylon originale di diametro 1,4
mm in rocchetti originali.
• Non premete al suolo la testina durante l’uso della
macchina, per evitare di frenare la rotazione del motore.
• Non battete mai la testina su terreno duro, perché
proteste squilibrare l’albero motore.
2.Regolazione della lunghezza del tubo (fig. 6): tirare
verso l’alto il tasto 2 e spostare la parte dell’impugnatura in una delle 5 posizioni possibili. Rilasciare il tasto
2 per far scattare in posizione la parte.
3.Regolazione dell’angolo di inclinazione (fig. 8):
premere verso il basso il tasto 3. Regolare l’angolo di
inclinazione della parte del motore in una delle 3 posizioni possibili. Per far scattare in posizione la parte
rilasciare il tasto 3.
Posizionare la copertura protettiva sul corpo del tagliabordi e fissarla con le 3 viti fornite in dotazione.
La posizione centrale è indicata per consentire di raggiungere comodamente con il tagliabordi i punti più inaccessibili situati sotto ad ostacoli (ad esempio cespugli o
mobili).
Collegamento elettrico dell’apparecchiatura
La posizione bassa serve per tagliare i bordi nelle modalità descritte nel paragrafo successivo.
Montaggio dello schermo di protezione (fig. 1)
(fig. 2-3)
4.Regolazione per il taglio di bordi (fig. 7): regolare il
tubo alla lunghezza minima, come descritto al punto 2.
In questa posizione a questo punto è possibile ruotare
l’intera parte superiore dell’impugnatura di 180°. Anche qui la lunghezza del tubo può essere regolata in 5
posizioni diverse.
Le macchine possono essere usate soltanto con corrente alternata monofase. Esse sono dotate di isolamento
protettivo secondo la classe II delle norme VDE 0700 e
CEE 20. Prima di ogni messa in funzione, si prega però
di assicurarsi che la tensione della rete corrisponda alla
tensione di servizio indicata sulla targa delle caratteristiche della macchina!
Sezione minima della prolunga:
Tosatura del prato (fig. 9)
• Su zone erbose piccole orientare il tagliabordi uniformemente a destra ed a sinistra, il tagliabordi non è
adatto per la falciatura di grandi zone.
• Tagliare possibilmente con la metà sinistra: l’erba tagliata, la polvere e sassi ecc. smossi vengono lanciati
avanti, in senso opposto all’operatore.
• Si otterranno migliori risultati tenendo il tagliabordi inclinato verso sinistra con una angolazione di 30° circa.
1,5 mm2
• Premendo il tasto (fig. 2) spostare verso l’esterno il
fermacavo.
• Con la prolunga formare un’anello e farla passare attraverso l’apertura presente nell’impugnatura dell’attrezzo per scaricare la tensione del cavo. Premendo il
tasto (fig. 3) spostare di nuovo verso l’interno il fermacavo.
• Al termine del lavoro, premendo il tasto (fig. 2), spostare verso l’esterno il fermacavo ed estrarre il cavo.
Riposizionare il fermacavo nell’impugnatura.
Allungamento del filo
Controllare regolarmente che il filo di nylon non sia danneggiato e che abbia la lunghezza prescritta.
Inserimento, disinserimento (fig. 4)
Quando la resa di taglio diminuisce: tenere l’apparecchio e tenerla sopra una zona erbosa (fig. 10). Battere
qualche colpetto sul terreno con la testa della macchina,
in questo modo il filo si allunga premesso che la lunghezza minima della/e estremità filo sia di 2,5 cm. Se
la/le estremità sono più corte: Disinserire l’apparecchio,
staccare la spina. Premere a fondo la bobina e tirare
energicamente la/le estremità filo (fig. 11). Se non si vedono la/le estremità del filo : vedere punto Sostituzione
della bobina.
Per l’inserimento:
• Assumere una posizione stabile.
• Afferrare l’apparecchio saldamente.
• Stare diritto, tenere l’apparecchio in modo rilassato.
• Non posare per terra la testa falciante.
• Premere l’interruttore .
• Per il disinserimento rilasciare l’interruttore.
Il tagliabordi è dotato di una lama che accorcia continuamente il filo alla giusta lunghezza (fig. 12).
Regolazione dell’impugnatura supplementare, dell’angolo di inclinazione e della lunghezza del tubo (fig. 5-8)
Attenzione: tenere pulita la lama rimuovendo i depositi
di erba affinché questa sia sempre efficiente.
Prudenza: le lame taglienti possono causare lesioni.
1.Regolazione dell’impugnatura: allentare la vite con
impronta esagonale 1 con la brugola fornita in dota27
IT | Istruzioni per l‘uso
Sostituzione della bobina
Garanzia
Spegnere l’attrezzo e staccare la spina dalla rete
elettrica. Aspettare che il filo di nylon si fermi. Successivamente premere i due pulsanti laterali 1 e togliere
il coperchio 2 tirandolo verso l’alto (fig. 13). Estrarre la
bobina vuota e inserire la bobina nuova 3 in modo che
da ogni occhiello sul lato della testa tagliente fuoriesca
un’estremità di un filo (fig. 14). Assicurarsi che la molla
4 sia correttamente posizionata sotto la bobina del filo.
Chiudere il coperchio affinché i due pulsanti scattino
nella loro posizione.
Per questo attrezzo, indipendentemente dagli obblighi
del commerciante di fronte al consumatore, concediamo
la seguente garanzia.- Il periodo della garanzia è di 36
mesi (per registrazione 60 mesi) ed esso ha inizio al momento dell‘acquisto, il quale è da comprovare mediante
lo scontrino fiscale. Se l‘apparecchio viene utilizzato in
modo commerciale, o se viene affittato, questo periodo
è ridotto a 12 mesi. Sono esclusi dalla garanzia: le componenti soggette ad usura e i danni che sono causati
dall‘utilizzo di accessori non conformi, da riparazioni con
componenti non originali, dall‘ utilizzo di troppa forza,
da colpi e rotture come anche il sovraccarico volontario
del motore. La sostituzione nell‘ambito della garanzia
si riferisce unicamente alle componenti difettose e non
agli apparecchi completi. Le riparazioni, nell‘ambito della
garanzia, si devono eseguire unicamente presso officine
autorizzate o presso il servizio clienti dello stabilimento.
Al momento di un intervento non autorizzato, la garanzia
cessa di persistere. Spedizione gratuita delle macchine
in garanzia.
Individuazione guasti
• Il tagliabordi non funziona: controllate che ci sia
corrente (provando ad esempio con un’altra presa o
con un tester). Se la presa funziona regolarmente ma il
tagliabordi non gira, inviatelo ad un punto di assistenza
autorizzato, senza smontarlo.
• Il filo di nylon sparisce all’interno del rocchetto:
aprite la testina e smontate il rocchetto, estraete il filo
di nylon dal rocchetto facendo passare le estremità
attraverso le apposite sedi sul corpo testina, quindi
reinserite il rocchetto e chiudete il coperchio della
testina. Se il filo di nylon è esaurito, inserite un rocchetto nuovo.
Registrazione prodotto per il prolungamento della garanzia a 5 anni: www.tonino-lamborghini-garden.com
HOTLINE
Non cercate di eseguire nessun’altra riparazione da soli,
ma rivolgetevi per verifiche e riparazioni ad un punto
assistenza autorizzato. In caso di disturbi o di necessità
di pezzi di ricambio rivolgersi al proprio rivenditore.
• Supporto qualificato in caso di problemi tecnici per la
messa in funzione
• Risposte a domande tecniche
• Ordine e consegna dei pezzi di ricambio
• Registrazione prodotto per il prolungamento della
garanzia a 5 anni
Conservazione
• Pulire accuratamente l’apparecchio, specialmente le
feritoie di raffreddamento.
• Non utilizzare acqua per la pulizia.
• Conservare l’apparecchio in un luogo asciutto e sicuro. Assicurarla dall’uso non autorizzato (p. es. da
bambini).
SERVIZIO POST VENDITA
• Spedizione gratuita delle macchine in garanzia
• Riparazione entro 7 giorni dal ricevimento della macchina difettosa
Servizio di riparazioni
Ogni riparazione su degli utensili elettrici deve essere
effettuata solamente da uno specialista. In occasione
della consegna dell’apparecchio per fini di riparazione,
si prega di descrivere il difetto identificato.
Smaltimento e protezione dell’ambiente
Una volta divenuto inutilizzabile o non più necessario
l’attrezzo non potrà essere in nessun caso gettato nella
spazzatura di casa, ma dovrà essere smaltito in modo
ecologico. L’attrezzo dovrà essere consegnato ad un
centro di raccolta e recupero. I componenti di plastica e
metallo saranno separati e destinati al riciclo. Informazioni al riguardo sono disponibili anche presso gli enti
pubblici comunali e municipali.
28
IT | Istruzioni per l‘uso
Dichiarazione CE di Conformità
Noi, MOGATEC GmbH, Im Grund 14, D-09430 Drebach, dichiariamo sotto la ns. propria responsabilità che il
prodotto Tagliabordi elettrico RT 6050, è conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute
di cui alle Direttive 2006/42/EG (Direttiva Macchine), 2004/108/CE (direttiva EMV), 2011/65/EU (direttiva RoHS) e
2000/14/CE (Direttiva sulla rumorosità) comprensivi di modifiche. Per la verifica della Conformità di cui alle Direttive
sopra menzionate, sono state consultate le seguenti norme armonizzate EN e Specificazioni Tecniche Nazionali:
DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1):2007-02; EN 60335-1:2002
DIN EN 60335-2-91 (VDE 0700 Teil 91):2004-01; EN 60335-2-91:2003
DIN EN 786:2001-12; DIN EN 50336 (VDE 0700-336):2006-11; EN 50336:2003
EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 50366
livello di potenza sonora misurato *
livello di potenza sonora garantito *
94 dB (A)
96 dB (A)
* Ufficio denominato: DPLF, D-64823 Groß-Umstadt
Procedura di valutazione della conformità secondo l’allegato VI della direttiva 2000/14/CE
L’anno di costruzione è riportato sulla targhetta dell’apparecchio ed individuabile tramite il numero di serie progressivo.
Münster, 08.07.2013
Gerhard Knorr, Direzione tecnica Ikra GmbH
Incaricato alla Conformità CE Mogatec GmbH
Conservazione della documentazione tecnica: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
29
GR | Οδηγίες χρήσεως
Hλεκτροχορτοκοπτικό
Αξιότιμε πελάτη,
Για να εξασφαλίσουμε ασφαλή εισαγωγή στη λειτουργία, συνετάξαμε για σας αυτές τις οδηγίες
χειρισμού. Εάν θα τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες, θα είστε πάντα ευχαριστημένος με τη λειτουργία
της μηχανής και σας εγγυώμεθα τη μακριά ζωή του.
Οι μηχανές μας, πριν την παραγωγή τους σε σειρά, δοκιμάστηκαν στις πιο σκληρές συνθήκες και
κατά την παραγωγή τους ήταν υπό συνεχή έλεγχο. Αυτό σημαίνει για μας σιγουριά και για σας βεβαίωση, ότι παραλάβατε άριστο προϊόν.
Για να διευκολύνουμε την τεχνική εξέλιξη επιφυλασσόμεθα για αλλαγές κατασκευής και επεξεργασίας.θαμνοκόπτη.
Ôå÷íéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ
Tupos (Montšllo)
Hlektrik» t£sh
V~
Hlektrik» sucnÒthta Hz
IscÚj W
Strofšj an£ leptÒ
min-1
Pl£toj kop»h
cm
Di£metroj N»matoj
mm
M»koj N»matoj
m
Epim»kunsh N»matoj
B£roj
kg
De…kthj QorÚbou (sÚmfwna me EN 60335-2-91)
dB (A)
Kradasmo… (sÚmfwna me EN 60335-2-91)
m/s2
RT 6050
230 50
500
9.500 30
1,4-1,6 2 x 4 autÒmata
2,8
82 K = 3,0 dB(A) < 2,5 K = 1,5 m/s² Monwsh sÚmfwna me EN 55014 kai EN 61000.
Κατηγορία προστασίας I I/VDE 0700
Ta tecnik£ carakthristik£ mporoÚn na all£xoun.
Οι συσκευές έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις, VDE 0700-91 (EN 60335-2-91), και βρίσκονται
πλήρως σε συμφωνία με τις διατάξεις του νόμου περί ασφάλειας συσκευών και προϊόντων.
30
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
GR | Οδηγίες χρήσεως
ÃåíéêÝò Ïäçãßåò Áóöáëåßáò
Parakalè prin crhsimopoi»sete to ergale…o, m£qete
kal£ to ceirismÒ tou. Parakalè na šcete sto cèro
ergas…aj tij odhg…ej cr»shj.
Στοιχεία για την εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το νόμο
περί ασφαλείας και προϊόντων (ProdSG) και την οδηγία
περί μηχανών της ΕΚ: O qÒruboj se sunq»kej doulei£j
sto cèro ergas…aj mpore… na uperbe… ta 80 dB(A).Se
aut» thn per…ptwsh pršpei o cr»sthj na l£bei prÒsqeta
mštra profÚlaxhj (p.c. na foršsei wtoasp…dej).
1) Ðëçñoöoñßåò ãéá áóöáëç ÷ñÞóç
a) Pršpei ep…shj na for£te guali£ prostas…aj,
kleist£ papoÚtsia me sÒla pou den glistr£ei,
sten£ roÚca ergas…aj Òpwj ep…shj kai wtoasp…
dej.
b) An»likoi den epitršpetai na ceir…zontai to
clookoptikÒ. To ergale…o mpore…te na to
diaqštete (dane…zete) mÒno se £toma ta opo…a
gnwr…zoun ton ceirismÒ tou. Pršpei opwsd»pote
maz… me to ergale…o na d…nete kai tij odhg…ej
cr»shj.
c) Mhn crhsimopoie…te to clookoptikÒ Òtan br…
skontai kont£ saj se £lla £toma, paidi£ »
katoik…dia zèa.
d) Erg£zeste p£nta »rema, me sÚnesh kai mÒno e£n
up£rcoun kalšj sunq»kej fwtismoÚ šcontaj
kalÒ optikÒ ped…o kai mhn prokale…te kindÚnouj
se £lla £toma.
e) Prin th cp»sh, pršpei opwsd»pote na elšgcete
gia opoiad»pote fqor£ tou kalwd…ou » tou
kalwd…ou thj prošktashj (mpalantšzaj). Mhn
xrhsimopoie…te to clookoptikÒ Òtan ta kalèdia
e…nai fqarmšna.
f) Mhn crhsimopoie…te fqarmšna kalèdia,
suzeÚxeij, reumatol»ptej kai koptikšj kefalšj.
g) B£zete se k…nhsh ton kinht»ra mÒno Òtan cšria
kai pÒdia e…nai makri£ apÒ ta koptik£ ergale…a.
Cr»sh tou ergale…ou cwr…j thn apaitoÚmenh
prosoc» mpore… lÒgw twn peristrefÒmenwn
koptikèn kefalèn na prokalšsei traumatismoÚj
se pÒdia kai cšria.
h) Prosšxte idia…tera gia traumatismoÚj pou
mporoÚn na proklhqoÚn apÒ to mhcanismÒ
pou crhsimeÚei gia to kÒyimo thj koptik»j …
naj. Met£ apÒ allag» thj mesinšzaj » met£
thn epim»kunsh thj koptik»j …naj pršpei na
krat»sete to clookoptikÒ se kanonik» qšsh
ergas…aj prin to qšsete p£li se leitourg…a.
i) Mhn crhsimopoie…te potš metallik» …na kop»j.
j) Crhsimopoie…te mÒno gn»sia antallaktik£.
k) Prin xekin»sete opoiad»pote ergas…a sto
ergale…o prin ton kaqarismÒ » th metafor£ tou
ergale…ou, bg£lte to reumatol»pth (fij kalwd…
ou) apÒ thn pr…za. Πριν από τη ρύθμιση ή τον
καθαρισμό της συσκευής ή πριν από τον έλεγχο,
εάν το καλώδιο είναι μπερδεμένο ή έχει υποστεί
ζημιά, κλείνετε τη συσκευή και αφαιρείτε το φις
από την πρίζα.
l) Kaqar…ste touj aeragwgoÚj tou plastikoÚ
kalÚmmatoj (pla…sio) tou kinht»ra.
Προσοχή: Προστασία θορύβου! Κατά τη χρήση
του προσέχετε τις ισχύουσες τοπικές διατάξεις.
Prosoc»; Kat£ th cr»sh hlektrikèn ergale…wn pršpei
na throÚntai oi parak£tw odhg…ej asfale…aj gia thn
apofug» hlektroplhx…aj, k…nduno atuc»matoj » fwti£j.
Diab£ste kai dèste prosoc» se Òlej tij odhg…ej prin
crhsimopoi»sete autÒ to ergale…o. Ful£xte epimelèj
tij odhg…ej asfale…aj.
Ta ergale…a e…nai kataskeuasmšna apolÚtwj sÚmfwna
me th nša tecnolog…a kai touj anagnwrismšnouj kanÒnej
asfale…aj. Par’ Òla aut£ mporoÚn kat£ th cr»sh tou
ergale…ou na prokÚyoun k…ndunoi gia to sèma akÒmh
kai gia th zw» tou cr»sth » tr…twn prosèpwn » zhmi£
sto …dio to ergale…o » se £lla antike…mena.
Ta ergale…a pršpei na crhsimopoioÚntai mÒno Òtan
br…skontai se £yogh tecnik» kat£stash kai d…nontaj
prosoc» gia thn asfal» kai cwp…j kindÚnouj leitourg…
aj, crhsimopoièntaj p£nta tij odhg…ej cr»shj. Idia…tera
probl»mata pou aforoÚn thn asfal» cr»sh tou ergale…
ou pršpe (na af»nete) na episkeuastoÚn £mesa.
Diab£ste tij odhg…ej cr»shj prosektik£. Dèste idia…
terh prosoc» stij odhg…ej gia tucÒn kindÚnouj kai gia
thn asf£lei£ saj. Mh apaitoÚmenh prosoc» mpore…
na e…nai epik…ndunh gia th zw» saj. Akolouqe…ste tij
odhg…ej gia thn apofug» atuc»matoj. Parakalè prin
crhsimopoi»sete to ergale…o, m£qete kal£ to ceirismÒ
tou.
Σêoðüò ôçò ÷ñÞóçò ôoõ åñãáëåßoõ
Ta ergale…a e…nai apokleistik£ ftiagmšna gia na
kÒboun gras…di (koÚrema gkazÒn) se anqÒkhpouj
eidikÒtera gia tij akmšj perimetrik£ twn anqÒkhpwn.
K£poia £llh » h upšrbash aut»j thj cr»shj, Òpwj gia
par£deigma to kÒyimo q£mnwn » per…fraxh me pr£sina
fut£ (lugoÚstrej) » to koÚrema meg£lhj epif£neiaj
apÒ gkazÒn den emp…ptoun ston srismÒ leitourg…aj tou
mhcan»matoj. Gia zhmišj pou prokÚptoun apÒ aut» th
cr»sh den euqÚnetai o kataskeuast»j. Ton k…nduno šcei
mÒno o cr»sthj. Sth swst» cr»sh tou ergale…ou, an»kei
ep…shj h prosoc» twn odhgièn cr»shj Òpwj ep…shj kai
h t»rhsh twn odhgièn epiqeèrhshj kai sunt»rhshj tou
ergale…ou.
Parakalè na šcete sto cèro ergas…aj tij odhg…ej
cr»shj.
2) Συντήρηση
a) Met£ apÒ diakop» » to tšloj thj ergas…aj
pršpei na bg£lete ton reumatol»pth apÒ thn pr…
za. Sunthre…ste to ergale…o saj (reumatol»pthj
ektÒj pr…zaj): Sunthre…ste to ergale…o saj
akolouqèntaj Òti anafšretai stij odhg…ej
cr»shj. Ïäçãßåò áóöáëåßáò
Prosoc»; Dèste idia…terh prosoc» stij odhg…ej gia
tucÒn kindÚnouj kai gia thn asf£lei£ saj.
31
GR | Οδηγίες χρήσεως
b) Τα παιδιά οφείλουν να επιβλέπονται, για να
διασφαλιστεί, ότι αυτά δεν παίζουν με το
εργαλείο.
c) Gia Òlej tij £llej ergas…ej, apeuqunqe…te sthn
uphres…a exuphršthshj pelatèn.
d) Mhn crhsimopoie…te potš metallik» …na kop»j.
e) Kaqar…zete sucn£ thn koptik» kefal» apÒ to
gras…di.
f) Elšgcete sucn£ se mikr£ cronik£ diast»mata
thn koptik» kefal». Sthn per…ptwsh pou
antilhfqe…te allagšj (kradasmoÚj, qorÚbouj)
qštete amšswj ektÒj leitourg…aj to ergale…o kai
to krat£te staqer£. Pišste to clookoptikÒ sto
šdafoj gia na fren£rete thn koptik» kefal»
kai met£ bg£zete ton reumatol»pth apÒ thn pr…
za. Elšgcete thn koptik» kefal» - prosšxte gia
tucÒn rwgmšj.
g) All£xte amšswj calasmšnej koptikšj kefalšj
akÒmh kai Òtan antilhfqe…te mikršj fainomenik£
rwgmšj. Mhn episkeu£zete tij calasmšnej
koptikšj kefalšj.
h) Kaqar…ste touj aeragwgoÚj tou plastikoÚ
kalÚmmatoj (pla…sio) tou kinht»ra.
i) Plastik£ mšrh tou ergale…ou pršpei na kaqar…
zontai me ugrÒ pan…. Iscur£ aporrupantik£
mpore… na prokalšsoun zhmišj sto plastikÒ.
j) Mhn r…cnete nerÒ sto clookoptikÒ.
k) ApoqhkeÚete to ergale…o se asfalšj kai xhrÒ
cèro.
sÚndeshj, h epim»kunsh tou kalwd…ou Òpwj ep…shj
h pr…za, o diakÒpthj kai h kefal» kop»j.
10.Προσοχή: Το ηλεκτρικό καλώδιο αυτής της
συσκευής επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο
από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης πελατών
του κατασκευαστή ή από έναν εξειδικευμένο
ηλεκτρολόγο.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαλαντέζες, οι οποίες
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς
χώρους και δεν είναι ελαφρότερες από καλώδια
εύκαμπτου ελαστικού H07 RN-F σύμφωνα με το
DIN/VDE 0282 με ελάχιστο 1,5 mm2. Reumatol»pthj,
kalèdia, suzeÚxeij kalwd…wn kai mpalantšzej pršpei
na diaqštoun adi£broch prostas…a. Crhsimopoie…te
to clookoptikÒ mÒno Òtan o exoplismÒj prostas…aj
leitourge… £yoga kai elšgcete an h koptik» kefal»
e…nai swst£ prosarmosmšnh sto ergale…o.
12.Mhn trab£te potš to kalèdio gia na bgei o
reumatol»pthj apÒ thn pr…za all£ pi£nont£j ton
apÒ to bÚsma (fij).
13. Topoqete…ste thn prošktash kalwd…ou, štsi èste na
mh fqarqe… » na mhn prokalšsei k£poio pšsimÒ saj.
14.Mhn af»mete thn prošktash kalwd…ou na tr…betai
p£nw se gwn…ej » £krej » aicmhr£ antike…mena kai
mhn thn sumpišzete (tsak…zete) k£tw apÒ th scism»
thj pÒrtaj » egkopšj paraqÚrwn.
15.Gia mikr»j di£rkeiaj metafor£ tou clookoptikoÚ
(p.c. se £llo cèro ergas…aj) af»ste to diakÒpth,
bg£lte to reumatol»pth.
3) ÃåíéêÝò Oäçãßåò
4) Ðëçñoöoñßåò ãéá ôç ÷ñÞóç ôoõ åñãáëåßoõ
1. Πριν από την έναρξη λειτουργίας διαβάζετε τις
οδηγίες χειρισμού!
2. Zhte…ste apÒ ton pwlht» » ton eidikÒ na s£j de…xei
ton asfal» ceirismÒ tou ergale…ou.
3. Prin th cp»sh, pršpei opwsd»pote na elšgcete gia
opoiad»pote fqor£ tou kalwd…ou » tou kalwd…ou
thj prošktashj (mpalantšzaj). Mhn xrhsimopoie…te
to clookoptikÒ Òtan ta kalèdia e…nai fqarmšna.
4. E£n kat£ th di£rkeia thj ergas…aj fqarqe… to
kalèdio pršpei na bg£lete smšswj to reumatol»pth
apÒ thn pr…za. MHN AGGIZETE TO KALWDIO PRIN
BGEI APO THN PRIZA.
5. Mhn crhsimopoie…te fqarmšna kalèdia, suzeÚxeij,
reumatol»ptej kai koptikšj kefalšj.
6. Arosoc» ! K…ndunoj ! Koptik£ mšrh tou ergale…ou
peristršfontai kai met£ thn paÚsh leitourg…aj tou
kinht»ra. K…ndunoj gia traumatismÒ twn daktÚlwn
kai twn podièn.
7. Pršpei na krat£te štsi thn prošktash kalwd…ou,
èste na mhn šrqei potš se epaf» me thn mesinšza
pou peristršfetai.
8. Gia th swst» cr»sn tou ergale…ou s£j
sumbouleÚoume na crhsimopoi»sete
mia tštoia
suskeu» (RCD) pou den epitršpei th dišleush
reÚmatoj me adunam…a šlxhj megalÚterh apÒ 30
mA. Gia perissÒterej plhrofor…ej rwt»ste ton
hlektrolÒgo saj.
9. Prin apÒ k£qe cr»sn, pršpei na elšgcete to ergale…o
scetik£ me thn £yogh kat£stash leitourg…aj kai
asfale…aj, idia…terh shmas…a šcoun to kalèdio
1. To prostateutikÒ k£lumma (profulakt»raj) thj
koptik»j kefal»j pršpei kat£ thn ekk…nhsh tou
ergale…ou na e…nai strammšnoj proj to sèma tou
cr»sth.
2. Pršpei ep…shj na for£te guali£ prostas…aj,
kleist£ papoÚtsia me sÒla pou den glistr£ei,
sten£ roÚca ergas…aj Òpwj ep…shj kai wtoasp…dej.
3. Pršpei na krat£te to clookoptikÒ p£nta staqer£ kai
na šcete kat£ th cr»sh staqer» kai asfal» qšsh.
4. Se cèrouj pou e…nai asafe…j h polÚ pukno… se
bl£sthsh pršpei na erg£zeste me idia…terh prosoc».
5. Mhn af»nete to ergale…o se upa…qriouj cèrouj Òtan
bršcei.
6. Mhn koureÚete ugrÒ gras…di mhn crhsimopoie…te to
ergale…o kat£ th di£rkeia broc»j.
7. Prosoc» se plagišj » mh ep…pedej epif£neiej, k…
ndunoj na glistr»sete !
8. Se plagišj na erg£zeste se pl£gia qšsh se scšsh
me thn kl…sh, prosoc» Òtan all£zete kateÚqunsh.
9. Prosoc» se mikroÚj kormoÚj dšndrwn kai r…zej, k…
ndunoj na skont£yete.
10. Αποφύγετε τη χρήση του χλοοτάπητα στις κακές καιρικές
συνθήκες, ιδίως αν υπάρχει κίνδυνος καταιγίδα.
11. H meg£lh tacÚthta peristrof»j thj koptik»j
kefal»j Òpwj kai h sÚndesh tou ergale…ou me to
reÚma mpore… na prokalšsoun kindÚnouj. Gia to
lÒgo autÒ pršpei kat£ th di£rkeia thj ergas…aj me
to clookoptikÒ na pa…rnete eidik£ mštra asfale…aj.
12. Zhte…ste apÒ ton pwlht» » ton eidikÒ na s£j de…xei
ton asfal» ceirismÒ tou ergale…ou.
32
GR | Οδηγίες χρήσεως
• Στρέφετε προς τα έξω το στήριγμα καλωδίου με το πάτημα επάνω στο πλήκτρο ( Εικόνα 2).
• Για την αποφόρτιση εφελκυσμού οδηγείτε μια θηλιά του
καλωδίου προέκτασης μέσω του ανοίγματος στη χειρολαβή. Στρέφετε πάλι προς τα μέσα το στήριγμα καλωδίου με το πάτημα επάνω στο πλήκτρο (Εικόνα 3).
• Μετά την εργασία, στρέφετε προς τα έξω το στήριγμα
καλωδίου με το πάτημα επάνω στο πλήκτρο (Εικόνα
2) και τραβάτε έξω το καλώδιο. Στρέφετε το στήριγμα
καλωδίου πάλι στη χειρολαβή
13.Το εργαλείο αυτό δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί
από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών)
με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή στις περιπτώσεις έλλειψης
εμπειρίας και/ή έλλειψης γνώσεων, εκτός εάν, αυτά
επιβλέπονται από ένα υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους άτομο ή έχουν λάβει από αυτό οδηγίες, για το
πώς πρέπει να χρησιμοποιούν το εργαλείο.
14.Νέοι κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να
χειρίζονται τη συσκευή.
15.Ο χρήστης είναι υπεύθυνος έναντι τρίτων στο χώρο
εργασίας της συσκευής.
16.‘Opoioj erg£zetai me to clookoptikÒ pršpei na e…nai
ugi»j, xekoÚrastoj kai se kal» fusik» kat£stash.
Pršpei ep…shj na k£nei egka…rwj kai ta apara…
thta diale…mmata ergas…aj! Mhn erg£zeste upÒ thn
epirro» alkoÒl » narkwtikèn.
17.Se perifšreia 15 m den epitršpetai na br…skontai
£lla £toma, paidi£ » katoik…dia giat… mpore… na
petactoÚn pštrej apÒ thn peristrof» thj kefal»j
kop»j.
Eêêßíçóç êáé óτáìÜτçìá ôoõ åñãáëåßoõ
(Εéê. 4)
Ãéá ôçí åêêßíçóç ôoõ ÷ëooêoðôéêoý óáò:
• ΠÜñôå áóöáëÞ èÝóç.
• ΚñáôÞóôå ôo åñãáëåßo êáëÜ.
• ΠÜñôå oñèÞ óôÜóç êáé êñáôÞóôå ôo åãáëåßo ÷áëáñÜ.
• Mçí áêoõmðÜôå ôçí êoðôéêÞ êåöáëÞ óôo Ýäáöoò.
• ΠiÝóôå ôoí äiáêüðôç.
• Γéá íá êëåßóåôå ôo åñãáëåßo áöÞóôå ôo äéáêüðôç.
Shmantikšj plhrofor…ej gia na mhn c£sete to dika…wma
thj eggÚhshj:
Ρυθμίζετε πρόσθετη χειρολαβή, γωνία κλίσης
και μήκος σωλήνα (Εικ. 5-8)
• Krat£te touj aeragwgoÚj tou kinht»ra kaqaroÚj,
èste autÒj na yÚcetai.
• Mhn erg£zeste me m»koj thj koptik»j …naj
megalÚtero apÒ autÒ pou or…zetai apÒ th lep…da
kop»j thj …naj.
• Crhsimopoie…te mÒno gn»siej koptikšj …nej kai gn»siej
mesinšzej (phn…a) me mšgisth di£metro 1,4 - 1,6 mm
(kalÚtepa tij dikšj maj gn»siej koptikšj …nej).
• Mhn pišzete thn koptik» kefal» sto šdafoj giat…
štsi fren£rete ton se leitourg…a kinht»ra.
• Mhn ktup£te thn koptik» kefal» se sklhršj
epif£neiej touj ed£fouj giat… štsi epibarÚnetai o
£xonaj tou kinht»ra.
1.Ρυθμίζετε χειρολαβή: Ξεβιδώνετε τη βίδα τύπου
Άλεν 1 με το εμπεριεχόμενο κλειδί τύπου Άλεν (Εικ.
5). Ρυθμίζετε τη χειρολαβή σε μια από τις 3 πιθανές
θέσεις. Σφίγγετε πάλι τη βίδα τύπου Άλεν.
2.Ρυθμίζετε μήκος σωλήνα (Εικ. 6): Τραβάτε το πλήκτρο 2 προς τα επάνω και σπρώχνετε τη λαβή σε μια
από τις 5 πιθανές θέσεις. Για να ασφαλίσει αφήνετε
πάλι το πλήκτρο 2 ελεύθερο.
3.Ρυθμίζετε γωνία κλίσης (Εικ. 8): Πιέζετε το πλήκτρο
3 προς τα κάτω. Ρυθμίζετε τη γωνία κλίσης του τμήματος κινητήρα σε μια από τις 3 πιθανές θέσεις. Για να
ασφαλίσει αφήνετε ελεύθερο το πλήκτρο 3.
Η μεσαία θέση είναι κατάλληλη, ώστε με το χορτοκοπτικό
να έχετε άνετη πρόσβαση πίσω από εμπόδια, όπως θάμνους ή καθίσματα.
Η κάτω θέση απαιτείται για το κόψιμο γωνιών, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη παράγραφο.
4.Ρύθμιση για το κόψιμο γωνιών ( Εικ. 7) : Ρυθμίζετε
το μήκος σωλήνα στην πλέον κοντή θέση, όπως περιγράφεται στο σημείο 2. Στη θέση αυτή μπορεί τώρα να
περιστραφεί κατά 180 ° ολόκληρο το επάνω μέρος της
χειρολαβής. Επίσης και εδώ μπορεί το μήκος σωλήνα
να ρυθμιστεί σε 5 πιθανές θέσεις.
ΠñoóáñìoãÞ ôoõ ðñoóôáôåõôéêoý êáëýììá
ôoò (ðñoφõëáêôÞráò) (Εéê.1)
Τοποθετείτε τον προφυλακτήρα επάνω στο περίβλημα
του χορτοκοπτικού και το στερεώνετε με τις 3 εμπεριεχόμενες βίδες.
Σýíäåóç τoõ åñãáëåßoõ ìå τo çëåêτñéêü
äßêτõo (Εéê. 2-3)
Ôá åñãáëåßá ìðoñoýí íá óõíäåèoýí ìüío óå
ìoíoöáóéêü åíáëëáóóüìåío ñåýìá. Åßíáé ìoíùìÝíá
óýìöùíá ìå ôçí êëÜóç II VDE 0700 êáé CEE 20.
ÐñoóÝîôå ðñéí ôçí Ýíáñîç ëåéôoõñãßáò ôoõ åñãáëåßoõ,
ç ôÜóç ôoõ êõêëþìáôoò íá åßíáé óýìöùíç ìå ôçí ôÜóç
ëåéôoõñãßáò ðoõ áíáöÝñåôå ðÜíù óôçí ðéíáêßäá éó÷ýoò
ôoõ ìç÷áíÞìáôoò.
Koýñåìá ãñáóéäéoý (ãêáæüí) (Εικ. 9)
• Se mikršj epif£neiej gkazÒn pršpei to clookoptikÒ
na aiwre…tai omoiÒmorfa - h suskeu» den e…nai
kat£llhlh gia tou koÚrema meg£lwn epifaneièn.
• E£n e…nai dunatÒn to kÒyimo na g…netai me to aristerÒ
mšroj tou ergale…ou giat… štsi to »dh kommšno gras…
di, h skÒnh kai mikršj pštrej eksfendon…zontai proj
ta emprÒj makri£ apÒ ton cr»sth.
ÅëÜ÷éóôç äéÜìåtñoò ôçò ðñoÝêôáóçò êáëùäßoõ.
1,5 mm²
33
GR | Οδηγίες χρήσεως
ÁðoèÞêåõóç
• Petuca…nete tij kalÚterej sunq»kej ergas…aj Òtan
krat£te to ergale…o me mia kl…sh per…pou 30° mo…rej
proj ta arister£.
• Kaqap…zete swst£ to ergale…o, eidikÒtera touj
aeragwgoÙj tou kinht»ra.
• Για τον καθαρισμό μη χρησιμοποιείτε νερό.
• ApoqhkeÚete to ergale…o saj se xhrÒ kai asfalšj
mšroj. Prosšcete na mhn crhsimopoihqe… apÒ
anarmÒdia £toma (p.c. paidi£).
ΕðéìÞêõíóç τoõ íÞìáτoò êoðÞò
Elšgcete sucn£ to plastikÒ n»ma gia tucÒn fqoršj kai
gia to swstÒ m»koj pou or…zetai apÒ th lep…da kop»j
thj …naj.
Υðçñåóßá åîõðçñÝτçóçò ðåëáτþí
/Otan meiènete h koptik» ikanÒthta: Qštete se
leitourg…a to ergale…o kai to krat£te p£nw apÒ mia
epif£neia gkazÒn. Akoumpe…ste elafr£ thn koptik»
kefal» sto šdafoj (eik. 10). Me autÒn ton trÒpo ruqm…
zete to n»ma ef’ Òson oi £krej tou šcoun toul£ciston
2,5 ekatost£ m»koj. E£n oi £krej tou n»matoj e…
nai pio kontšj: Stamat»ste to ergale…o, bg£lte ton
reumatol»pth apÒ thn pr…za. Pišzete to sÚsthma tou
phn…ou mšcri to tšrma kai trab»xte dunat£ to n»ma (eik.
11). E£n den blšpete tij £krej tou n»matoj tÒte tij odhg…
ej sto Allag» phn…ou n»matoj.
Episkeušj se hlektrik£ ergale…a epitršpetai na k£noun
mÒnoi eidiko… hlektrolÒgoi.
Parakalè perigr£yte akribèj to l£qoj leitourg…aj
pou antilhfq»kate.
Απορριμματική διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος
Όταν η συσκευή σας μετά από πολύ καιρό είναι πλέον
άχρηστη ή εσείς δεν τη χρειάζεστε πλέον, σε καμιά
περίπτωση δεν την πετάτε στα οικιακά απορρίμματα,
αλλά φροντίζετε για μια φιλική προς το περιβάλλον
απορριμματική διαχείριση.
Παρακαλείσθε να παραδώσετε και τη συσκευή σε
ένα κέντρο αξιοποίησης απορριμμάτων. Συνθετικά και
μεταλλικά εξαρτήματα μπορούν εδώ να διαχωριστούν
και να οδηγηθούν στην ανακύκλωση. Πληροφορίες περί
αυτού θα λάβετε επίσης από τις τοπικές υπηρεσίες
του δήμου.
Το χορτοκοπτικό σας έχει μια λεπίδα κοπής νήματος,
η οποία κόβει το νήμα κοπής πάντα στο σωστό μήκος
(Εικ. 12).
Προσοχή: Καθαρίζετε τη λεπίδα κοπής από υπολείμματα γκαζόν, ώστε να μην επηρεάζεται η απόδοση
στο κόψιμο.
Προσοχή: Κίνδυνος τραυματισμού από τη λεπίδα κοπής νήματος.
Αντικατάσταση πηνίου νήματος
Όροι εγγύησης
Διακόπτετε κατ’ αρχήν τη λειτουργία του μηχανήματος
και βγάζετε το ρευματολήπτη από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί το πλαστικό νήμα. Στη
συνέχεια πιέζετε τα δύο κουπιά ασφάλισης 1 πλάγια
στην κοπτική κεφαλή και αφαιρείτε το καπάκι της κοπτικής κεφαλής 2 προς τα επάνω (Εικ. 13). Αφαιρείτε
το άδειο πηνίο νήματος και τοποθετείτε το νέο πηνίο 3
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προεξέχει από μια άκρη
του νήματος πλάγια της κοπτικής κεφαλής από την
οπή εξόδου (Εικ. 14). Προσέχετε, ώστε τα ελατήριο 4
να εδράζει κανονικά κάτω από το πηνίο νήματος. Στη
συνέχεια πιέζετε επάνω το καπάκι. Και τα δύο κουμπιά
ασφάλισης πρέπει να ασφαλίσουν σωστά.
Για το ηλεκτρικό αυτό εργαλείο παρέχουμε, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του εμπορικού καταστήματος
από το συμβόλαιο αγοράς, έναντι του τελικού πελάτη
εγγύηση σύμφωνα με τα ακόλουθα: Η διάρκεια εγγύησης ανέρχεται σε 36 μήνες (Καταγραφή του προϊόντος
60 μήνες )και αρχίζει με την ημερομηνία αγοράς του
προϊόντος και η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται
με την αυθεντική απόδειξη της αγοράς. Σε περίπτωση
επαγγελματικής χρήσης ή επιχείρησης ενοικίασης η
διάρκεια εγγύησης μειώνεται στους 12 μήνες. Από
την εγγύηση εξαιρούνται τα εξαρτήματα φθοράς και
ζημιές που έχουν προκύψει από τη χρησιμοποίηση λανθασμένων πρόσθετων εξαρτημάτων, από επισκευές με
μη γνήσια ανταλλακτικά, από χρήση βίας, κτυπήματα
και σπασίματα και σκόπιμη υπερφόρτωση κινητήρα.
Η αντικατάσταση στο πλαίσιο της εγγύησης περιλαμβάνει μόνο τα κατεστραμμένα εξαρτήματα και όχι
ολόκληρη τη συσκευή. Επισκευές κατά τη διάρκεια
της εγγύησης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένα συνεργεία από το τμήμα τεχνικής
υποστήριξης της εταιρίας μας. Σε περίπτωση επέμβασης από τρίτους παύει να ισχύει η εγγύηση. Δωρεάν
αποστολή του μπορντουροψάλιδου (καλύπτεται το
κόστος αποστολής).
ΒëÜâåò
• To ergale…o den leitourge… : Elšgcete e£n up£rcei
reÚma (p.c. dokim£ste se £llh pr…za » elšgxte thn pr…
za saj me šna dokimastikÒ t£shj). E£n to ergale…o
den leitourg»sei Òtan sundeqe… me agwgÒ reÚmatoj,
tÒte pršpei na stalqe… olÒklhro sto sšrbij.
• To n»ma kop»j c£netai mšsa sto phn…o: Bg£zete to
phn…o (Allag» phn…ou n»matoj) odhge…tai to £kro
tou n»matoj mšsa apÒ mia op» kai xanab£zete to
phn…o.
Sthn per…ptwsh pou to n»ma šcei crhsimopoihqe… Òlo,
tÒte parakalè topoqete…ste kainoÚrio phn…o » sÚsthma
phn…ou.
Καταγραφή του προϊόντος για την παράταση της εγγύησης στα 5 χρόνια: www.tonino-lamborghini-garden.
com
34
GR | Οδηγίες χρήσεως
Hotline
• Υπεύθυνη υποστήριξη σε ερωτήματα της έναρξης
λειτουργίας
• Απάντηση τεχνικών ερωτήσεων
• Παραγγελία ανταλλακτικών και παράδοση
• Καταγραφή του προϊόντος για την παράταση της εγγύησης στα 5 χρόνια
Σέρβις
• Δωρεάν αποστολή του μπορντουροψάλιδου (καλύπτεται το κόστος αποστολής).
• Επισκευή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
παραλαβή του εργαλείου.
Δήλωση της ΕK για τη συμμόρφωση
Εμείς, η MOGATEC GmbH, Im Grund 14, D-09430 Drebach, δηλώνουμε υπεύθυνα, ότι τα προϊόντα ×ëooêoðôéêo
RT 6050, τα οποία περιλαμβάνει αυτή η δήλωση, ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες απαιτήσεις των καθοδηγήσεων
της ΕK για ασφάλεια και προστασία υγείας 2006/42ΕΚ (Οδηγία περί μηχανών νέα), 2004/108/EK (Καθοδηγήσεις
EMV), 2011/65/EU (Οδηγία RoHS) και 2000/14/EK (Οδηγία θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών τους.
Για τη σωστή πραγματοποίηση απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας υγείας, αναφερόμενων στις καθοδηγήσεις
της ΕK, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι κανόνες και/ή τεχνικοί καθορισμοί:
DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1):2007-02; EN 60335-1:2002
DIN EN 60335-2-91 (VDE 0700 Teil 91):2004-01; EN 60335-2-91:2003
DIN EN 786:2001-12; DIN EN 50336 (VDE 0700-336):2006-11; EN 50336:2003
EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 50366
μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος *
εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος *
94 dB (A)
96 dB (A)
* Ορισμένη υπηρεσία: DPLF, D-64823 Groß-Umstadt
Μέθοδος αξιολόγησης συμμόρφωσης σύμφωνα με το παράρτημα VI / Οδηγία 2000/14/ΕΚ
Το κατασκευαστικό έτος του είναι αποτυπωμένο επάνω στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών και μπορεί να διαπιστωθεί
πρόσθετα από τον αύξοντα αριθμό σειράς.
Münster, 08.07.2013
Gerhard Knorr, Τεχνική διεύθυνση Ikra GmbH
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος CE Mogatec GmbH
Φύλαξη των τεχνικών εγχειριδίων : Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
35
SI | Navodilo za uporabo
Kosilnica za travo
Spoštovani kupec,
Da bi zagotovili zanesljiv in varen zagon, smo sestavili to navodilo za uporabo. Če boste upoštevali naslednje napotke,
bo vaša naprava delovala vedno v vaše zadovoljstvo in bo imela visoko življenjsko dobo.
Naše naprave se pred serijsko izdelavo preizkusijo pod najtežjimi pogoji, med proizvodnjo pa jih stalno preverjamo.
To nam daje gotovost, vam pa jamstvo, da vedno dobite neoporečen izdelek.
V interesu tehničnega razvoja si pridržujemo pravico do konstrukcijskih in izvedbenih sprememb.
Tehnicni podatki
Model
Napetost
V~
Frekvenca
Hz
Moè
W
Število vrtljajev
min-1
Širina rezanja
cm
Debelina niti
mm
Rezervna nit
m
Navíjanie
Teža
kg
Nivo hrupa (po EN 60335-2-91) dB (A)
Vibracije (po EN 60335-2-91) m/s2
RT 6050
230
50
500
9.500
30
1,4-1,6
2x4
automatsko
2,8
79
K = 3,0 dB(A)
< 2,5
K = 1,5 m/s²
Radio frekvenène motnje po EN 55014 in EN 61000
Razred zašèite II/VDE 0700
Tehniène spremembe si pridružujemo.
Vse kosilnice z nitjo so izdelane po predpisih VDE 0700-91 (EN 60335-2-91) in popolnoma ustrezajo predpisom
Zakona o varnosti proizvodov.
36
Prevod originalnega navodila za uporabo
SI | Navodilo za uporabo
Splošna varnostna opozorila
iztrošenosti. Ne uporabljajte naprave v kolikor so
kabli poškodovani ali iztrošeni.
f) Ne uporabljajte kablov, vtikaèev, vtiènic in rezilne
glave v kolikor so poškodovani.
g) Vrtljivi deli naprave lahko z nepravilno uporabo
povzroèijo poškodbe rok in nog. Napravo vkljuèite
samo takrat, ko so prsti in noge oddaljene od
rezilne glave.
h) Pozor!! Ne dotikajte se noža za rezanje niti.
Po zamenjavi ali podaljševanju niti postavite
napravo v normalen delovni položaj in šele nato
napravo vkljuèite.
i) Nikoli ne uporabljajte kovinske rezilne elemente.
j) Pri zamenjavi delov uporabljajte samo originalne
rezervne dele.
k) Ob èišèenju, popravilu ali transportu naprave
morate obvezno izkljuèiti napravo iz omrežja
kakor tudi v primeru, ko je naprava brez nadzora.
l) Redno pregledujte in èistite reže za hlajenje na
ohišju motorja.
Podatki o emisiji hrupa v skladu z Zakonom o varnosti
proizvodov (ProdSG) oz. s strojno direktivo ES: višina
zvoènega pritiska na delovnem mestu ne presega 80
dB (A). V tem primeru je nujna uporaba zašèitnih slušalk
za uporabnika.
POZOR: zašèita pred hrupom! Pred delom preverite
lokalne predpise.
Pozor: pri uporabi električnih aparatov je obvezna
zaščita pred električnih udarom, poškodbam in
nevarnosti pred požarom. Preberite in pazite na vsa
opozorila pred uporabo elektriènih naprav. Navodila za
uporabo shranite.
Stroji so izdelani po najnovejših tehniènih zahtevah
in znanimi tehniènimi pravili. Kljub temu pa lahko pri
uporabi naprave pride do nevarnosti za zdravje in življenje
uporabnika ali tretje osebe, ter do poškodbe predmetov
v okolici.
Uporabljajte samo naprave, ki so tehnièno brezhibne in
v skladu z varnostnimi predpisi. Vsako tehnično napako,
ki vpliva na varnost, je treba odpraviti.
2) Vzdrževanje
a) Ob prekinitvah in po koncu dela napravo
takoj izključite iz omrežja. Pri vzdrževanju in
popravljanju naprave sledite navodilom za
uporabo. b) Otroke je treba nadzorovati, in preprečite jim
igranje z aparatom.
c) Za vse postopke vzdrževanja in popravila, kateri
so opisani v navodilu za uporabo se obrnite na
pooblaščeni servis.
d) Nikoli ne uporabljajte kovinske rezilne elemente.
e) Vedno oèistite ostanke trave iz rezilne glave.
f) Pri delu obèasno preverjajte rezilno glavo. V
kolikor opazite spremembe (vibracije, povečan
zvok) takoj izkljuèite napravo iz vtiènice,
odložite napravo na tla tako, da se rezilna
glava popolnoma ustavi in napravo izkljuèite z
elektriènega omrežja. Preglejte rezilno glavo –
bodite pozorni na eventuelne poškodbe.
g) Poškodbe na glavi takoj odpravite, èetudi na v
pogled izgleda manjša poškodba. Ne poskušajte
sami popravljati rezilne glave.
h) Redno pregledujte in èistite reže za hlajenje na
ohišju motorja.
i) Plastiène dele oèistite z vlažno krpo. Kemikalije in
sredstva za èišèenje lahko poškodujejo plastiko.
j) Ne perite naprave z vodo!
k) Naprave hranite na suhem mestu in izven dosega
otrok.
Pomembno je, da pazljivo preberete varnostna navodila,
saj je lahko njihovo neupoštevanje življenjsko nevarno.
Namen uporabe
Naprava je namenjena samo za košnjo trave na težko
dostopnih mestih, kjer ni možna uporaba rotacijske
kosilnice. Uporaba naprave druge namene (rezanje žive
meje, grmovja in velikih travnatih površin) ni dovoljena.
Za tako nastale poškodbe proizvajalec ne nosi nobene
odgovornosti. Uporabnik sam nosi odgovornost zaradi
nenamenske uporabe. Pod namensko uporabo razumemo
uporabljanje naprave v skladu z navodili za uporabo
kakor tudi upoštevanje vseh pravil vezanih na njegovo
vzdrževanje in skladišèenje. Navodila za uporabo morajo
vedno biti dosegljiva.
Varnostna opozorila
Pozor! Prebrati je treba celotna navodila.
Kljub temu pa lahko pri uporabi naprave pride do
nevarnosti za zdravje in življenje uporabnika ali tretje
osebe. Navodila za uporabo mora biti na dosegu rok.
1) Navodilo za varnostno delo
a) Nosite zašèitna oèala ali masko za obraz,
zašèitne rokavice, zaprta obuvala in šèitnike za
ušesa. Ne nosite široka delovna oblaèila.
b) Napravo z navodili posodite izkljuèno osebam,
ki se spoznajo z naèinom delovanja naprave!
c) Naprave ne koristite v bližini drugih oseb, otrok in
živali.
d) Delajte umirjeno, premišljeno in samo ob dovolj
dobri svetlobi in upoštevajte varnostna merila.
Upoštevajte varnost drugih!
e) Pred uporabo preglejte prikljuène in podaljševalne
kable zaradi eventuelnih znakov poškodbe in
3) Splošna opozorila
1. Pred zagonom preberite navodilo za uporabo!
2. Prodajalec/strokovnjak vas bo opozoril o naèinu dela
in vzdrževanja naprave.
3. Pred uporabo preglejte prikljuène in podaljševalne
kable zaradi eventuelnih znakov poškodbe in
iztrošenosti. Ne uporabljajte naprave v kolikor so
kabli poškodovani ali iztrošeni.
4. Če med delom pride do poškodbe kabla, napravo
tako izključite iz električnega omrežja. KABLA SE
37
SI | Navodilo za uporabo
NE DOTIKAJTE PREDEN GA NE IZKLJUČITE IZ
ELEKTRIČNEGA OMREŽJA!
5. Ne uporabljajte kablov, vtikaèev, vtiènic in rezilne
glave v kolikor so poškodovani.
6. Pozor!! Nevarnost! Bodite pozorni pri izklopu, ker se
rezilna glava zaradi vztrajnosti še vrti nekaj sekund.
Pazite na prste in noge, da prepreèite poškodbo!
7. Podaljševalni kabel odmaknite od vrtljive glave in
ga obesite preko ramena. Pazite, da pri košnji ne
prerežete podaljšanega kabla.
8. Naprava mora biti prikljuèena na ustrezno napetost.
Priporoèa se uporaba varnostnega stikala na
instalaciji, kjer je varovalka velikosti 16 A. Za
toènejše informacije se obrnite na elektrièarja.
9. Pred vsako uporabo preverite ali so izpolnjeni vsi
tehnièni in varnostni predpisi. Posebno pozornost
posvetite na prikljuèni in podaljševalni kabel, vtikaèe,
vtiènice in rezilno glavo.
10.Pozor! Napeljavo, za priključitev te naprave na
omrežje, sme menjati samo servisna služba
izdelovalca ali elektrikar.
11.Uporabljajte samo kabel, ki odgovarja varnostnim
predpisom. Vtikaèi in vtiènice podaljševalnega kabla
morajo biti odporni na vodo. Uporabljajte napravo
samo takrat, ko je šèitnik pravilno postavljen. Rezilna
glava mora biti dobro pritrjena.
12.Ne izkljuèujte naprave tako, da povleèete kabel,
temveč primite vtikač in ga izvlecite iz vtičnice.
13.Podaljševalne kable v celoti razvite in pozorno
položite na tla tako, da se ne bodo poškodovali.
14.Ne vlecite podaljševalnih kablov preko robov, ostrih
ali koničastih predmetov in skozi ozke odprtine na
primer pri vratih ali oknih.
15.Pri prenašanju naprave npr. (do druge delovne
površine) izkljuèite napravo z elektriènega omrežja.
12.Prodajalec/strokovnjak vas bo opozoril o naèinu dela
in vzdrževanju naprave.
13.Ta naprava ni namenjena za to, da jo uporabljajo
osebe (vključno z otroci), ki so omejene v telesnih,
senzoričnih ali duševnih zmogljivostih ali jim
primanjkuje izkušenj in/ali znanja, razen v primeru,
če jih nadzira oseba, odgovorna za njihovo varnost,
ali pa so od te osebe dobili navodila o tem, kako se
napravo uporablja.
14.Otroci in osebe mlajše od 18 let ne smejo uporabljati
te naprave. 15.Oseba katera dela z napravo nosi vso odgovornost
za ljudi, ki se zadržujejo v bližini naprave.
16.Oseba katera dela z napravo mora biti fizièno
in psihièno sposobna za opravljanje tega dela.
Odpoèijte se v kolikor se med delom poèutite
utrujeni! Naprave ne uporabljajte v kolikor ste pod
vplivom alkohola in drugih opojnih sredstev.
17.Če med delovanjem vrtljiva glava udari ob manjši
predmet, ga lahko z veliko hitrostjo odbije daleč
stran. Da boste zmanjšali nevarnost in poškodbe, ne
dovolite, da se v bližini naprave zadržujejo opazovalci,
otroci, živali in druge osebe v razdalji 15 m.
Garancijski pogoji:
• Reže za zrak morajo biti vedno èiste in odprte. V
nasprotnem lahko pride do pregrevanja motorja in
garancija ne bo priznana.
• Pri delu ne uporabljajte daljše nitke od predvidene.
• Uporabljajte izkljuèno originalne tuljave z nitko z
najveè 1,4 - 1,6 mm debeline.
• Pri košnji ne pritiskajte rezilne glave ob tla, ker s tem
obremenjujete motor.
• Nikdar ne udarjajte naprave v trdo podlago, ker lahko
pride do poškodbe glave motorja.
4) Navodilo za uporabo
Montaža zašèitnega pokrova (slika 1)
1. Pri vkljuèitvi mora biti šèitnik obrnjen proti vam.
2. Nosite zašèitna oèala ali masko za obraz, zašèitne
rokavice, zaprta obuvala in šèitnike za ušesa. Ne
nosite širokih delovnih oblačil.
3. Pri delu napravo držite èvrsto z obema rokama pazite na pravilno držo in stabilen položaj.
4. Posebna pozornost se priporoèa pri gosto obraslim
in nepreglednim terenom.
5. Ne izpostavljajte naprave dežju in vlažnemu
vremenu.
6. Naprave ne uporabljajte kadar pada dež in ne kosite
mokre trave!
7. Posebna pozornost se priporoèa pri delu na pobočjih
in ne ravnem terenu - nevarnost zdrsa!
8. Na strmini delajte z vzdolžnimi linijami - nevarnost
pri obraèanju!
9. Pazite na štore in korenine - nevarnost spotikanja!
10.Izogibajte se uporabi robov v slabih vremenskih
razmerah, še posebej, če obstaja nevarnost nevihta.
11.Visoko število vrtljajev in prikljuèitev na elektrièno
omrežje naprave predstavlja potencialno nevarnost
za uporabnika zaradi tega je potrebno pri delu
z napravo obvezno upoštevati odgovarjajoèe
varnostne mere.
Zaščitni pokrov položite na ohišje kosilnice in ga pritrdite
s 3 zraven dobavljenimi vijaki.
Prikljuèek aparata (slika 4)
Napravo prikljuèite na enofazno omrežje. Naprave so
izolirane proti evropskih standardom zašèite, razred II
VDE 0700 in CEE 20. Napetost elektriène mreže mora
odgovarjati velikosti napetosti navedeni v tehniènih
podatkih naprave - preverite podatke pred vkljuèitvijo
naprave v uporabo!
Povpreèni presek podaljševanega kabla mora biti min.
1,5mm2
• Držalo kabla s pritiskom na tipko (slika 2) obrnite
navzven.
• Za razbremenitev potega eno zanko podaljševalne
napeljave vtaknite skozi odprtino v ročaju. Držalo kabla
s pritiskom na tipko (slika 3) zopet obrnite navznoter.
• Po delu držalo kabla s pritiskom na tipko (slika 2)
obrnite navzven in napeljavo potegnite ven. Držalo
kabla zopet obrnite v ročaj.
38
SI | Navodilo za uporabo
Vkljuèevanje in izkljuèevanje naprave (slika 4)
podaljšati za cca. 10,5 cm. Vkljuèite napravo in nitka se
bo avtomatièno odrezala na pravo dolžino.
V kolikor ste izvlekli veè kot 10,5 cm se bo pri ponovni
vkljuèitvi avtomartièno odrezala na pravo dolžino (slika
12).
Za vkljuèevanje naprave:
• zavzeti varen položaj
• napravo držati èvrstvo z obema rokama
• delati v pokonèni drži. Napravo držati z zadostno
varnostno razdaljo.
• ne pritiskajte rezilne glave ob tla
• pritisnite stikalo
• naprava je izkljuèena, ko spustimo stikalo
Pozor: Oèistite nož od trave, kakor efekt rezanja ne bo
zmanjšan.
Opozorilot: Lahko se na rezilu ranite!
Menjava tuljave
Najprej izkljuèite napravo in izvlecite vtikaè iz vtiènice.
Poèakajte, da se najlonska nit zaustavi. Nato pritisnite
obe zapori 1 boèno na rezilni glavi in snemite pokrov
rezilne glave 2 in ga dvignite proti sebi. (slika 13).
Izvleèite prazno tuljavo najlon nitke in na njeno mesto
vstavite novo tuljavo 3 tako, da en konec nitke povleèete
skozi odprtino v ohišju (slika 14). Pazite na to, da je vzmet
4 ustrezno namešèena pod tuljavo. Na koncu zaprite
pokrov. Obe zapori morata biti pravilno zaskoèeni.
Nastavitev dodatnega ročaja, kota nagiba in
dolžine cevi (sl. 5-8)
1.Nastavitev ročaja: Inbus vijak 1 odvijte s pomočjo
zraven dobavljenega inbus ključa (sl. 5). Ročaj
nastavite v enega od 3 možnih položajev. Inbus vijak
zopet pritegnite.
2.Nastavitev dolžine cevi (sl. 6): Tipko 2 potegnite
navzgor in del ročaj potisnite v enega od 5 možnih
položajev. Tipko 2 spustite, da se zaskoči.
3.Nastavitev kota nagiba (sl. 8): Tipko 3 potisnite
navzdol. Kot nagiba dela motorja nastavite v enega od
3 možnih položajev. Tipko 3 spustite, da se zaskoči.
Srednji položaj je primeren za to, da lahko s kosilnico
udobno sežete pod ovire, kot so npr. grmovja ali sedežno
pohištvo.
Spodnji položaj je potreben za rezanje robov, kot je
opisano v naslednjem odstavku.
4.Nastavitev za košenje robov (sl. 7): Dolžino cevi
nastavite v najkrajši položaj, kot je opisano pod točko
2. V tem položaju se lahko celotni zgornji del ročaja
zavrti za 180 °. Tudi pri tem se da dolžino cevi nastaviti
v 5 možnih položajev.
Tehnièni problemi
• Naprava ne dela: Preverite, èe je elektrika. Èe je
elektrièna napetost in naprava kljub temu ne dela
napravo pošlite v celoti nazaj na servis ali v drugo
servisno službo.
• Nitke ni v tuljavi: zamenjamo nitko glej postopek pod
Menjava tuljave ) izvlecite konec niti ter jo speljite
skozi odprtnino in tuljavo vstavite nazaj. Ce je najlon
nit porabljena, vstavite novo tuljavo z nitko.
Vsa ostala dela vzdrževanja in popravila naj popravi
ustrezna servisna služba.
Shranjevanje
• Stroj temeljito oèistiti, posebno pozornost posvetite
èišèenju rež za dotok zraka motorja.
• Za èišèenje ne uporabljajte tekoèe vode.
• Stroj hranite na suhem in varnem mestu izven dosega
otrok.
Košnja trave (slika 9)
• Na manjši travnati površini kosite tako, da kosilnico
enakomerno vodite v smeri levo – desno. Ta kosilnica
ni prirejena za košnjo veèjih površin.
• V kolikor je to mogoèe, kosite po levi strain, ker bo v
tem sluèaju pokošena trava, prah, razni kamenèki in
podobno odvrženi naprej pred kosilnico, daleè od vas.
• Idealne delovne pogoje boste dosegli z držanjem
kosilnice pod kotom 30 stopinj levo.
Servisna služba
Popravila na elektrièni napravi lahko opravlja le
pooblašèeni elektrièar. Prosimo Vas, da ob pošiljanju
izdelka na servis pisno opišete vrsto napake katero ste
ugotovili.
Podaljšanje rezilne niti
Redno pregledujte, da ni poškodovana nit ter da ima
vedno predpisano dolžino. Kadar je najlon nitka krajša
vkljuèite napravo ter jo postavite pokonèno na travo.
Rezilno glavo pritisnite k tlom (slika 10). S tem dotikom
se bo nitka avtomatsko podaljšala na ustrezno dolžino.
V kolikor je nitka krajša od 2,5 cm je treba izkljuèiti
napravo ter vtikaè potegniti iz vtiènice. Napravo obrnite
proti sebi, pritisnite na rezilno glavo (slika 11) in iz strani
izvleèite nitko. Èe nitka iz ohišja ni vidna morate pokrov
tuljave odpreti. Vstavite konca v ustrezne odprtine in jih
Odstranjevanje odpadkov in varstvo okolja
Kadar Vaša naprava nekega dne postane neuporabna
ali je ne potrebujete veè, Vas prosimo, da naprave na
noben naèin ne vržete med gospodinjske odpadke,
temveè jo odstranite okolju primerno.
Prosimo, da napravo oddate na mestu za zbiranje
odpadkov. Tam bodo plastiène in kovinske dele lahko loèili
in jih dali reciklirati. Tozadevne informacije dobite tudi pri
Vaši obèinski ali mestni upravi.
39
SI | Navodilo za uporabo
Garancijski pogoji
Za to napravo dajemo sledeèo garancijo neodvisno od
obveznosti in dolžnosti trgovca iz kupne pogodbe do
konènega porabnika in odjemalca: Garancijska doba
znaša 36 mesecev (Registrácia 60 mesecev) in se
priène s predajo in vroèitvijo naprave, ki se dokaže z
originalnim raèunom oziroma dokazilom o nakupu. Pri
komercialni uporabi in izposoji se garancijska doba
zmanjša na 12 mesecev. Iz garancije so izvzeti deli, ki se
(hitro) obrabijo in škoda oz. okvare, ki so nastale zaradi
uporabe napaènih kosov opreme, pribora in prikljuèkov,
zaradi popravil z neoriginalnimi deli, zaradi uporabe sile,
udarcev in lomov ter zaradi zlonamerne preobremenitve
motorja. Zamenjava v okviru garancije zajema samo
defektne oz. poškodovane dele in ne kompletnih naprav.
Garancijska popravila smejo izvajati samo avtorizirane
in pooblašèene delavnice ali servisna služba podjetja.
Bezplatné zaslanie prístroja v prípade potreby servisu
Registrácia produktu pre predĺženie záruky na 5 rokov:
www.tonino-lamborghini-garden.com
ES Izjava o skladnosti
Mi, MOGATEC GmbH, Im Grund 14, D-09430 Drebach, izjavljamo s polno odgovornostjo, da izdelek Kosilnica za
travo RT 6050, na katerega se nanaša ta izjava ustreza vsim varstvenim in zdravstvenim zahtevam po normativu
2006/42/ES (direktiva o strojih), 2004/108/EG (EMV navodila), 2011/65/EU (direktiva o RoHS), 2000/14/EG (Pravilnik o hrupu) vkljuèno z vsemi premembami. Za uresnièitev varnostnim in zdravstvenim zahtevam so predpisane
sledeèe tehniène norme in specifikacije:
DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1):2007-02; EN 60335-1:2002
DIN EN 60335-2-91 (VDE 0700 Teil 91):2004-01; EN 60335-2-91:2003
DIN EN 786:2001-12; DIN EN 50336 (VDE 0700-336):2006-11; EN 50336:2003
EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 50366
Nivo zvoènega tlaka * Nivo zvoène moèi * 94 dB (A)
96 dB (A) * Meritev narejena pri: DPLF, D-64823 Groß-Umstadt
Izmerjeni postopek po dodatku VI / Smernica 2000/14/EG
Leto izdelave je natisnjeno na ploščici s podatki o tipu in dodatno ugotovljivo na podlagi zaporedne serijske številke.
Münster, 08.07.2013
Gerhard Knorr, Tehnično vodstvo: Ikra GmbH
Pooblaščeno podjetje za potrjevanje skladnosti in oznake CE: Mogatec GmbH
Shranjevanje tehniènih dokumentov: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
40
ES | Instrucciones de manejo
Cortasetos eléctrico
Estimado cliente:
Escribimos estas instrucciones para empleo para asegurar una puesta en servicio fiable de su cortacésped. Si Uds.
observan las instrucciones siguientes, el dispositivo trabajará siempre a su entera satisfacción y garantizamos su
larga vida útil.
Nuestros dispositivos fueron ensayados bajo las condiciones más duras antes de la producción en serie y son sometidos a los controles constantes. durante la producción Todo eso nos asegura y es garantía de que se trata de
un producto de alta calidad.
En consideración del otro desarrollo técnico reservamos las modificaciones de construcción y de presentación.
Datos técnicos
Modelo
Tensión nominal
V~
Frecuencia nominal
Hz
Vatios W
Número de revoluciones sin carga
r.p.m.
Anchura de corte
cm
Grosor de hilo mm
Hilo almacenado
m
Prolongación del hilo
Peso
kg
Nivel de presión acústica (según EN 60335-2-91)
dB (A)
Vibración (según EN 60335-2-91)
m/s²
RT 6050 230
50
500
9.500
30
1,4-1,6
2x4
automático
2,8
82
K = 3,0 dB(A)
< 2,5
K = 1,5 m/s²
Protección antiparasitaria según norma EN 55014 y EN 61000.
Clase de protección II/VDE 0700
Salvo modificaciones técnicas.
Los aparatos han sido construidos de acuerdo con las disposiciones de la norma VDE 0700-1 (EN 60335-2-91), y
cumplen totalmente los requisitos de la Ley de Seguridad de Productos.
41
Traducción de las instrucciones de servicio originales
ES | Instrucciones de manejo
Advertencias Generales de Seguridad
Familiarizase con el manejo del cortabordes antes de
utilizarlo por primera vez. El manual de instrucciones
siempre tiene que estar cerca del lugar de aplicación
de la máquina.
Datos relativos a la emisión de ruido según la Ley alemana de seguridad de productos (ProdSG) y la Directriz
de maquinaria de la CE: El nivel de presión acústica
en el lugar de trabajo puede sobrepasar los 80 dB(A).
En este caso, el operador deberá tomar medidas de
protección contra el ruido (p. ej. llevar una protección
en el oído).
A) Advertencias para una utilización segura
a) Llevar gafas de protección u otro tipo de protección en los ojos, guantes, calzado cerrado con
suelas antideslizantes, ropa ceñida al cuerpo y
protectores para los oídos.
b) Los menores de edad no deben utilizar la desbrozadora eléctrica. Prestar la desbrozadora eléctrica únicamente a personas que sepan usarla.
c) No utilizar la desbrozadora cuando personas y
particularmente niños o animales domésticos se
encuentren en las cercanías.
d) Trabajar tranquilamente y con prudencia solamente bajo buenas condiciones de luz y de vista
¡no poner en peligro a terceros! Trabajar con
cautela.
e) Antes de usar la máquina, compruebe si en los
cables de conexión y de prolongación hay daños
visibles o se ven síntomas de envejecimiento. No
use el cortabordes con cable dañado o desgastado.
f) No utilizar nunca cables, acoplamientos, enchufes o cabezas de corte deteriorados.
g) Hay peligro de lesiones, principalmente cortes
en manos y pies por el uso descuidado de los
elementos de corte y la desbrozadora en general. Sólo conecte el motor cuando manos y pies
estén a una distancia suficiente.
h) Atención: El dispositivo que corta el hilo de nilón
puede producir lesiones (cortes). Después de
cambiar la bobina o después del avance del hilo,
tomar el cortabordes en la posición de trabajo
antes de conectar la máquina.
i) No inserte elementos de corte metálicos.
j) Utilizar únicamente piezas de recambio originales.
k) Desenchufar el cortabordes cuando no se utilice,
para su transporte y antes de realizar cualquier
tarea de reparación o verificación en el mismo.
Antes de efectuar el ajuste o la limpieza del
aparato o de comprobar si el cable de conexión
está enredado o estropeado, se tendrá que desactivar el aparato y desenchufar el conector de
la red.
l) En caso necesario limpiar las ranuras de refrigeración situadas en el cárter del motor.
Atención: ¡Protección contra el ruido! Al poner
en marcha, observar las disposiciones regionales
pertinentes.
Atención: Si se usan herramientas eléctricas se tienen
que tomar las siguientes medidas de seguridad, fundamentales para protegerse contra descargas y evitar el
peligro de lesiones y de incendio.
Leer y observar todas las advertencias antes de utilizar esta herramienta eléctrica. Conservar en buenas
condiciones el manual de instrucciones. Las máquinas
son construidas con última tecnología y conforme a las
normas generales de seguridad técnica. No obstante,
un uso inadecuado puede provocar lesiones muy graves
al usuario o a terceros e incluso, reducir la capacidad
funcional de la máquina y de otros valores reales.
Solamente utilice la máquina en condiciones téc-nicas
impecables y conforme a lo prescrito, piense en su
seguridad y en los peligros inherentes y siga las instrucciones de uso. Repare o haga reparar inmediatamente
cualquier fallo técnico que pueda afectar su seguridad!
Es muy importante que Ud. lea el manual de instrucciones antes de poner en marcha el cortabordes por
primera vez. ¡Siga las instrucciones de seguridad! No
seguir estas advertencias puede poner en peligro su
propia vida. Siga siempre las indicaciones para prevenir
accidentes. Familiarizase con el manejo del cortabordes
antes de utilizarlo por primera vez.
Aplicación
La máquina está destinada única y exclusivamente a
cortar césped, concretamente a recortar los bordes.
Cualquier otro tipo de aplicación, como cortar malezas
y arbustos o grandes superficies de césped se considerará como antireglamentario y por consiguiente el
fabricante / suministrador no responderá de los daños
que resulten de ello En esta caso, el usuario es el único
que asumirá la responsabilidad. El uso reglamentario
de la máquina también implica que se siga el manual de
instrucciones y se cumplan las directivas de inspección
y mantenimiento.
El manual de instrucciones siempre tiene que estar
cerca del lugar de aplicación de la máquina.
B) Mantenimiento
a) Al interrumpir o terminar el trabajo con la desbrozadora: Desenchufar siempre el aparato de
la toma de corriente. Para su mantenimiento
Debe estar siempre desenchufado. Realizar
únicamente aquellos trabajos de mantenimiento
descritos en el manual de instrucciones.
b) Es necesario vigilar los niños para garantizar que
no jueguen con el aparato.
Instrucciones de seguridad
Atención: ¡Siga las instrucciones de seguridad! No
seguir estas advertencias puede poner en peligro
su propia vida.
42
ES | Instrucciones de manejo
interruptor y la cabeza de corte.
10.Atención: El cable de conexión a corriente solamente
debe ser cambiado por el servicio técnico del fabricante o un electricista.
11.Utilizar sólo líneas de alargo, que estén autorizadas
para exteriores y que no sean más ligeras que líneas
tubulares de goma H07 RN-F según la norma DIN/
VDE 0282, con un mínimo de 1,5 mm2. Los enchufes y acoplamientos de los cables de prolongación
tienen que ser a prueba de salpicaduras. Accionar el
cortabordes solamente con un protector en perfectas
condiciones. Controlar el asiento fijo del cabezal de
corte.
12.No desenchufar el enchufe tirando del cable sino
cogerlo por el enchufe mismo.
13.Colocar el cable de prolongación de forma que el
mismo no pueda ser dañado ni sea motivo de tropiezo.
14.Evitar que el cable de prolongación roce en aristas
o en objetos agudos o cortantes. No aprisionar el
cable, p. ej. en el resquicio de puertas o ventanas
entreabiertas.
15.Para transportar, aunque sea a pocos metros, la
desbrozadora eléctrico (p. ej. a otro lugar de trabajo):
soltar el interruptor y desenchufar el cortabordes.
c) Encargar todos los demás trabajos a un taller de
asistencia técnica.
d) Utilizar únicamente piezas de recambio originales.
e) Limpiar con regularidad la cabeza de corte de
césped y hierbas.
f) Inspeccionar con regularidad, en intervalos cortos, la cabeza de corte. Si se notan alteraciones
(vibraciones, ruidos, etc.) desconectar inmediatamente el cortabordes y sujetarlo de forma
segura. Apretar el cortabordes contra el suelo
para frenar la cabeza de corte y a continuación
desenchufar el aparato de la toma de corriente.
Controlar la cabeza de corte, prestar atención a
rajaduras finas.
g) En caso que la cabeza de corte esté deteriorada
o tengo grietas que parezcan muy finas, sustituirla inmediatamente. Nunca reparar una cabeza
de corte que esté deteriorada.
h) En caso necesario limpiar las ranuras de refrigeración situadas en el cárter del motor.
i) Limpiar las piezas de material sintético.
j) ¡No limpiar la desbrozadora con la manguera de
agua o con una hidrolimpiadora.
k) Guardar la desbrozadora de forma segura en un
lugar seco.
D) Instrucciones de empleo
C) Instrucciones generales
1. Al conectar la desbrozadora, la cubierta protectora
tiene que estar orientada hacia el cuerpo.
2. Llevar gafas de protección u otro tipo de protección
en los ojos, guantes, calzado cerrado con suelas
antideslizantes, ropa ceñida al cuerpo y protectores
para los oídos.
3. Sujetar el cortabordes siempre estando de pie firmemente, en postura estable y segura.
4. ¡En terreno de difícil orientación y con mucha vegetación se deberá trabajar con mucho cuidado.
5. No dejar al aire libre la desbrozadora cuando llueva.
6. ¡No cortar hierba húmeda. ¡Nunca utilizar la desbrozadora cuando llueva.
7. Tener cuidado en declives o en terreno desnivelado.
-¡ Existe peligro de resbalar!
8. En declives segar solamente de forma diagonal y no
hacia arriba o abajo. Cuidado al darse la vuelta!
9. Prestar atención a troncos y raíces - ¡ Existe peligro
de tropezar!
10.Evite el uso de la desbrozadora en condiciones de
mal tiempo, especialmente si existe el riesgo de una
tormenta.
11.Dado que la conexión a la red eléctrica y el elevado
número de revoluciones conllevan unos peligros
especiales, es necesario conocer una serie de precauciones adicionales.
12.Pida a su representante u a otro profesional del ramo
que le enseñe a utilizar de forma segura la desbrozadora eléctrica.
13.El presente aparato no está destinado a ser usado
por personas (incluidos niños) con facultades físicas,
sensoriales o mentales limitadas o con experiencia
y/o conocimientos insuficientes, salvo cuando estén
siendo supervisadas por una persona responsable
1. Lea las instrucciones de uso antes de usar la máquina.
2. Pida a su representante u a otro profesional del ramo
que le enseñe a utilizar de forma segura la desbrozadora eléctrica.
3. Antes de usar la máquina, compruebe si en los
cables de conexión y de prolongación hay daños
visibles o se ven síntomas de envejecimiento. No
use el cortabordes con cable dañado o desgastado.
4. Si el cable sufre daños durante la utilización, desenchufe inmediatamente la máquina. NO TOQUE EL
CABLE ANTES DE DESENCHUFAR LA MÁQUINA.
5. No utilizar nunca cables, acoplamientos, enchufes o
cabezas de corte deteriorados.
6. ¡Atención! ¡Peligro! La herramienta de corte todavía
gira cuando se ha desconectado el motor. ¡Peligro
de lesiones en los dedos y los pies.
7. Sujetar el cable de prolongación de forma que el hilo
de material sintético en rotación no pueda rozarlo.
8. La caja de enchufe tiene que estar equipada con un
interruptor de corriente de defecto. Si es necesario
habrá que interconectar uno. Informaciones más
detalladas al respeto se las facilitará su electricista.
Para un funcionamiento seguro recomendamos que
la máquina se alimente mediante un dispositivo de
protección de corriente de defecto (RCD) con una
corriente de defecto no superior a de 30 mA.
9. Antes de empezar a trabajar deberá controlarse
siempre el correcto funcionamiento, las perfectas
condiciones de seguridad reglamentarias la desbrozadora. De especial importancia son el cable de
conexión, el cable de prolongación, el enchufe, el
43
ES | Instrucciones de manejo
Puesta en marcha, desconexión (Ilustración 4)
de su seguridad o hayan sido instruidas por éstas
sobre como usar el aparato.
14.Los menores de edad no deben utilizar la desbrozadora eléctrica. Prestar la desbrozadora eléctrica
únicamente a personas que sepan usarla. ¡Entregar
siempre el manual de instrucciones. A los jóvenes
menores de 16 años no se les permite utilizar el
aparato.
15.El usuario es responsable frente a terceros en la
zona de trabajo del aparato.
16.No debe utilizar el cortabordes eléctrico si no se
encuentra en buenas condiciones físicas, ni bajo la
influencia de alcohol o drogas.
17.Asegúrese de que no se encuentren otras per-sonas
(¡niños!) o ani-males en un círculo de 15 m porque
piedras u otros objetos parecidos pueden salir despedidos por la cabeza de corte rotatorio.
Para conectar su cortabordes:
• Ponerse de pie firmemente.
• Sujetar el aparato con ambas manos.
• Trabajar en postura erguida. Llevar el aparato de forma
relajada.
• No apoyar el cabezal de corte en el suelo.
• Pulsar el interruptor.
• Para desconectar el aparato soltar el interruptor.
Ajuste del asa adicional, el ángulo de inclinación y la longitud del tubo (fig. 5-8)
1.Ajuste del asa: Soltar el tornillo de hexágono interior
1 con la llave de Allen (fig. 5). Ajustar el asa a una de
las 3 posibles posiciones. Volver a apretar el tornillo de
hexágono interior.
Advertencias importantes para no perder el derecho de
garantía:
2.Ajuste de la longitud del tubo (fig. 6): Estirar la tecla
2 hacia arriba y deslizar el asa a una de las 5 posibles
posiciones. Soltar la tecla 2 para que se enclave.
• Mantenga las ranuras de refrigeración limpias, de lo
contrario el motor puede calentarse y averiarse.
• No trabajar con el hilo de longitud superior, utilizar la
longitud determinada por la cuchilla de corte.
• Utilice solamente hilos especiales y bobinas originales
de ø max. 1,4 - 1,6 mm (Recomendamos nuestros
hilos originales).
• No apretar la cabeza de corte sobre el suelo, pues con
ello se frena el motor que se halla girando.
• No golpear la cabeza de corte sobre el suelo duro,
pues con ello el eje del motor se desequilibra.
3.Ajuste de la inclinación (fig. 8): Pulsar la tecla 3 hacia abajo. Ajustar el ángulo de inclinación a una de las
3 posibles posiciones. Soltar la tecla 3 para que se
enclave.
La posición central es adecuada para llegar con la recortadora, cómodamente detrás de obstáculos, como,
p.ej., arbustos o mobiliario de jardín.
La posición inferior es necesaria para recortar cantos,
tal y como se describe en el siguiente apartado.
4.Ajuste para cortar cantos (fig. 7): Ajustar la longitud
del tubo a la posición más corta, de la forma descrita
bajo el punto 2. En esta posición puede ahora girarse
toda la parte superior del asa en 180º. También aquí
puede ajustarse la longitud del tubo en 5 posiciones
diferentes.
Montaje de la protección (Ilustración 1 )
Colocar la cobertura protectora sobre el armazón de la
recortadora y fijarla con los 3 tornillos suministrados.
Conexión a la red eléctrica (Ilustración 2-3)
Cortar césped (Ilustración 9)
Las máquinas solamente pueden conectarse con corriente alterna monofásica. Tienen aislamiento protector
según clase II VDE 0700 y CEE 20. Antes de conectar
la máquina preste atención a que la tensión de la red
coincida con la tensión de servicio indicada en la placa
de características.
• Para cortar superficies de césped pequeñas, mover
el cortabordes con movimientos uniformes en vaivén. El cortabordes no es apto para cortar grandes
superficies
• Siempre que sea posible deberá cortarse con el lado
izquierdo porque así el césped cortado, polvo y piedras y otros objetos parecidos, saldrán despedidos
hacia delante, y no hacia el usuario.
• Las condiciones ideales de trabajo se obtienen si
se sostiene la máquina inclinándola unos 30 grados
hacía la izquierda.
Secciones transversales mínimas del cable de prolongación:
1,5 mm²
• Girar hacia fuera el sujetacables, pulsando la tecla
(figura 2).
• Pasar un lazo de la línea de alargo para la descarga
de la tracción a través de la abertura del asa. Volver
a girar hacia dentro el sujetacables, pulsando la tecla
(figura 3).
• Después del trabajo, girar hacia fuera el sujetacables,
pulsando la tecla (figura 2), y extraer el cable. Volver
a meter el sujetacables dentro del asa.
Alargar el hilo cortante
Controle regularmente el hilo de nylon con respeto a
daños y si el hilo tiene aún el largo prescrito por la hoja
cortante.
Conectar el aparato y colocarlo encima de una superficie
de césped. Tocar con la cabeza de corte brevemente
44
ES | Instrucciones de manejo
el suelo (ilustración 10). Con dicho toque, el hilo se
reajusta si el extremo del hilo (o bien los extremos de
hilo) tienen una longitud mínima de 2,5cm. En caso que
los extremos sean más cortos: Desconectar el aparato y
desenchufarlo de la toma de corriente. Empujar la bobina hasta que haga tope y tirar fuertemente del extremo
del hilo (o bien de los extremos de hilo) (ilustración 11).
do envíe el aparato defectuoso al servicio de reparación
se ruega especificar el fallo constatado.
Evacuación y protección del medio ambiente
Si el aparato algún día se volviese carente de utilidad o
ya no se necesite, no debe tirarse el aparato en cuestión, bajo ninguna circunstancia, a la basura doméstica,
sino, evacuarlo de una forma ecológica. El aparato
deberá entregarse en un punto de recogida autorizado.
Las piezas de material sintético y de metal podrán así
ser separadas allí y reutilizarse en la cadena de producción. Información relativa a la evacuación también
puede solicitarse en las administraciones de las comunidades o urbanas correrspondientes.
El trimmer tiene una cuchilla de corte fino, que acorta el
hilo cortante siempre a la longitud correcta ((ilustración
12).
Atención: Limpiar la cuchilla de corte de restos de hierba, para no reducir el efecto cortante.
Precaución: Existe peligro de accidentarse con la cuchilla de corte.
Cambio de la bobina del hilo
Condiciones de garantía
Desactive primeramente el aparato y desenchufe el
conector de la red. E spere hasta que el hilo de nylon
se haya detenido. Presione entonces ambos enclavamientos 1 dispuestos lateralmente en la cabeza de corte
y retire la tapa 2 de la cabeza de corte hacia arriba
((ilustración 13). Extraiga la bobina de hilo vacía y coloque la nueva bobina 3 de tal modo que cada extremo
del hilo sobresalga lateralmente de la cabeza de corte
por el ojal de salida (ilustración 14). Tenga cuidado que
el r esorte 4 se encuentre puesto reglamentariamente
debajo de la bobina de hilo. A continuación, monte de
nuevo la tapa. Ambos enclavamientos tendrán que encajar correctamente.
Independientemente de las obligaciones del vendedor
derivadas del contrato de compra, por esta herramienta
le concedemos al comprador final la siguiente garantía: La garantía asciende a 36 meses (En el registro
60 meses) y empieza con la entrega que deberá ser
demostrada por el comprobante de compra original. En
el caso de una aplicación comercial, así como de un
alquiler, el período de garantía se reduce a 12 meses.
De la garantía están excluidas las piezas de desgaste y
los daños que se han originado por el empleo de piezas
accesorias equivocadas, reparaciones con piezas no
originales, uso de la fuerza, golpe y rotura, así como
una sobrecarga con intención del motor. La sustitución
cubierta por la garantía se extiende únicamente a piezas
defectuosas y no a aparatos completos. Reparaciones
cubiertas por la garantía deberán ser efectuadas sólo
por talleres autorizados o por el Servicio de Postventa
de la fábrica. La garantía caducará en el caso de una
intervención ajena.
Problemas de tipo técnico
• La máquina no se pone en marcha: Controle si la
caja de enchufe está bajo tensión (p. ej. con otra herramienta eléctrica). Si no tiene éxito con esto tendrá
que entregar su máquina a un taller especializado o al
servicio postventa.
• El hilo desaparece en la bobina: Desmontar la bobina (según Cambio de la bobina del hilo), conducir el
extremo del hilo a través del ojete y montar la bobina.
Si no queda más hilo de nilón, montar una nue bobina.
Envío gratuito de aparatos en caso de ser necesario
Registro de productos para la ampliación de la garantía
a 5 años: www.tonino-lamborghini-garden.com
Servicio de atención al cliente
Otros trabajos de mantenimiento y reparación no indicados en este manual de instrucciones solamente
deberán efectuarse por personas autorizadas o por
el servicio postventa.
• Soporte competente en cuestiones referentes a la
puesta en marcha
• Respuesta a preguntas técnicas
• Pedido de piezas de repuesto y suministro
• Registro de productos para la ampliación de la garantía a 5 años
Conservar la máquina
• Limpiar minuciosamente el aparato, especialmente las
ranuras del aire de refrigeración.
• No utilizar agua para limpiarlo.
• Guardar el aparato en un lugar seco y seguro. Evitar su
utilización por personas ajenas (p. ej. niños).
Servicio
• Envío gratuito de aparatos en caso de ser necesario
• Reparación rápida, en máx. 7 días después de la
llegada al servicio
Servicio de reparación
Las reparaciones de herramientas eléctricas solamente
deben ser efectuadas por técnicos competentes. Cuan45
ES | Instrucciones de manejo
CE Declaración de Conformidad
Nosotros, MOGATEC GmbH, Im Grund 14, D-09430 Drebach, declaramos bajo responsabilidad propia que les
producto cortabordes RT 6050, a los cuales se refiere la presente declaración corresponden a las exigencias
básicas de las normativa de la 2006/42/CE (Directriz de maquinaria), 2004/108/UE (normativa EMV), 2011/65/
EU (normativa RoHS) y 2000/14/UE (directriz de ruidos) modificaciones incluidos. Con el fin de realizar de forma
adecuada las exigencias referentes a la seguridad y a la sanidad mencionadas en las normativas de la CEE fueron
consultadas las siguientes normativas y especificaciones técnicas:
DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1):2007-02; EN 60335-1:2002
DIN EN 60335-2-91 (VDE 0700 Teil 91):2004-01; EN 60335-2-91:2003
DIN EN 786:2001-12; DIN EN 50336 (VDE 0700-336):2006-11; EN 50336:2003
EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 50366
Nivel de ruido medido * 94 dB (A)
Nivel de ruido garantizado * 96 dB (A)
* Punto denominado: DPLF, D-64823 Groß-Umstadt
Procedimiento de evaluación de conformidad según Apéndice VI / Directiva 2000/14/CE
El año de construcción está impreso en el rótulo de características, y puede determinarse además por medio del número de serie
consecutivo.
Münster, 08.07.2013
Gerhard Knorr, Dirección técnica: Ikra GmbH
Apoderado para el certificado de conformidad CE: Mogatec GmbH
Guarda la documentación técnica: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
46
PRODOTTI DISTRIBUITI DA
PRODUCTS DISTRIBUTED BY
ikra GmbH - Schlesier Straße 36 - 64839 Münster-Altheim (Germany) - Telefon: ++49 6071 3003 0 Telefax: ++49 6071 3003 30
service@tonino-lamborghini-garden.com - www.tonino-lamborghini-garden.com
SU LICENZA DI TONINO LAMBORGHINI Spa
UNDER LICENSE OF TONINO LAMBORGHINI Spa
WWW.LAMBORGHINI.IT
12700013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising