Bedienungsanleitung
Asgård 8
Brugsvejledning • Bedienungsanleitung • User Manual • Eldningsinstruktion
Ecolabel - Sintef 110-0234 - EN 13240
www.aduro.dk / www.aduro.no / www.adurofire.de
Asgård er en del af Aduro A/S
Asgård ist Teil von Aduro A/S
Asgård is part of Aduro A/S
Asgård är en del av Aduro A/S
Version 2
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Tillykke med din nye Asgård brændeovn!
For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Asgård brændeovn, er det vigtigt, at du læser betjeningsvejledningen
grundigt, inden brændeovnen installeres og tages i brug.
1.0 Generelt
1.1 Godkendelser
Asgård 8 opfylder den europæiske standard EN 13240 samt Norsk standard NS 3058 og er dermed godkendt til
montering og brug i Europa. Produktionen er samtidig underlagt ekstern kvalitetskontrol. Produktdokumentation for
Norge har Sintef nr. 110-0234 og kan downloades fra www.aduro.no eller på www.nbl.sintef.no. Asgård 8 er
yderligere Svanemærket, hvilket understreger, at brændeovnen opfylder de stengeste miljøkrav og produceres på
en miljømæssig forsvarlig måde.
1.2 Tekniske data
Nominel effekt:
5 kW
Virkningsgrad
81,6%
Skorstenstræk
12 Pa
Maksimal afbrændingsmængde pr. time:
- Træ
ca. 2,4 kg
Varmeeffekt i bygninger med:
130 m
2
- Gennemsnitlig isolering:
90 m
2
- Dårlig isolering:
50 m
2
- Optimal isolering:
Røgafgang diameter:
150 mm
Vægt: 84 kg
Materiale: pladejern
Mål (HxBxD): 900 x 503 x 368 mm
1.3 Hjemtransport
Ved hjemtransport af brændeovnen skal den helst stå lodret op. Hvis du vil lægge den ned, er det vigtigt at fjerne
løse dele fra brændkammeret, dvs. støbejernsrist og løse ildfaste sten, og tage askeskuffen ud. Alternativt kan du
fylde brændkammeret op med overskudsemballage, så de løse dele fastholdes.
1.4 Serienummer
På brændeovnen er der angivet et serienummer nederst på typeskiltet bag på ovnen. Vi anbefaler, at du skriver
nummeret i nedenstående felt. Af hensyn til garantien og ved øvrige henvendelser er det vigtigt, at du kan oplyse
dette nummer.
Serienr.
-2-
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
2.0 Installation af brændeovnen
Du må gerne selv installere din brændeovn – det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Det er
vigtigt at være opmærksom på, at alle lokale forordninger og regler, inklusive dem der henviser til nationale og
europæiske standarder, skal overholdes ved installation af brændeovnen.
Bemærk: Brændeovnen må først tages i brug, når den er godkendt af den lokale skorstensfejer. Efter godkendelse
skal skorstensfejeren underskrive prøvningsattesten (se side 8), som dokumentation for, at ovnen opfylder
miljøkravene i henhold til Brændeovnsbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. juni 2008.
For Norge: Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig
for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskriftsmessig måte og er forpligtet til at få installasjonen inspisert og
sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollør. Lokalt feiervesen må informeres dersom installasjonen medfører
endret feiebehov.
2.1 Ovnens placering/afstandskrav
Kun når ovnen placeres op ad brændbart materiale, stilles der krav til afstand. Asgård 8 brændeovnen skal opstilles
mindst 20 cm fra brændbart materiale bagud og mindst 30 cm ved siden af ovnen. Foran ovnen må der ikke
møbleres inden for en afstand på 85 cm. Hvis brændeovnen tilsluttes med et isoleret røgrør kan afstanden bagud
reduceres til 10 cm. Se nedenstående illustration.
Står brændeovnen op ad en murstensvæg eller andre ikke brændbare materialer, er der ingen minimumskrav til
afstand. Af hensyn til rengøringen og for den bedste udnyttelse af konvektionsluften anbefales det dog at holde
cirka 5-10 cm afstand til væggen. I Norge gjeler følgende regler: Ved plassering mot forskriftsmessig brannmur skal
avstanden minimum være 10 cm bak og 10 cm til siden.
* Ved anvendelse af isoleret røgrør
Bagside
30
20/10*
30
85
Bemærk: at brændeovnen skal installeres på et gulv med tilstrækkelig bæreevne. Hvis den eksisterende
konstruktion ikke opfylder denne forudsætning, skal der foretages passende foranstaltninger (fx
belastningsfordelende plade) for at opnå dette.
For at en brændeovn kan placeres på et brændbart materiale som f.eks. trægulv eller gulvtæppe, er et ikke
brændbart underlag nødvendigt. Gulvpladens størrelse afhænger af brændeovnens størrelse og skal minimum
dække 30 cm foran brændeovnen og 15 cm til hver side. I Norge er det ikke et krav at gulvplaten skal dekke 15 cm
til hver side. Vi anbefaler imidlertid, at gulvplaten minimum dekker 5-10 cm til siden.
2.2 Rørtilslutning
Asgård 8 er fra fabrikken monteret med røgafgang i toppen. Ønskes røgafgang bagud tages den runde plade af
bagpladen øverst bag på ovnen og derefter afmonteres dækpladen, der fra fabrikken er monteret ved
bagudgangen. Dækpladen monteres herefter på topafgangen indefra. Topafgangen afsluttes med en pynteplade,
som ligger i askeskuffen. Til Asgård brændeovne anvendes et røgrør med en diameter på 150 mm.
-3-
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
2.3 Tilslutning til muret skorsten
Hvis brændeovnen skal tilsluttes en muret skorsten, benyttes bagudgangen eller et buet røgrør via topafgangen.
Efter opmåling laves hul i skorstenen, hvor murbøsningen placeres og mures tæt med pejsemørtel. Herefter
placeres brændeovnen, og røgrøret sættes på plads. Der lægges en tynd pakning mellem røgrør og murbøsning for
at tætne samlingerne. Røgrøret skal gå 5-10 cm ind i murbøsningen, men må ikke gå ind og blokere for åbningen
i skorstenen (se illustration nedenfor).
X
Læs eventuelt mere om de danske regler i Bygningsreglement for småhuse udgivet af Byggestyrelsen.
Brændeovnen kan tilsluttes til en skorsten med flere påmonterede varmekilder.
3.0 Fyring i brændeovnen
3.1 Vigtige sikkerhedsoplysninger
 Brændeovnen bliver varm under brug, og der skal derfor udvises fornøden forsigtighed.
 Opbevar aldrig let antændelige væsker som benzin i nærheden af brændeovnen og anvend aldrig let
antændelige væsker til at antænde brændet i brændeovnen.
 Tøm aldrig askeskuffen, når brændeovnen er varm. Der kan ligge gløder i askeskuffen i op til 24 timer
efter, at ilden er gået ud. Vent derfor med at tømme askeskuffen til du er sikker på, at der ingen gløder er
i asken.
 Lågen skal være lukket, mens brændeovnen bruges. Kun de første minutter under optænding kan lågen
stå på klem.
 I tilfælde af skorstensbrand: luk alle spjæld på brændeovnen og ring til brandvæsenet.
3.2 Hvilket træ er egnet til fyring?
Vi anbefaler at bruge kløvet løvtræ, der har været opbevaret mindst 1 år udendørs under tag. Træ, der opbevares
indendørs, har tendens til at blive for tørt og dermed afbrænde for hurtigt. Træet skal helst fældes om vinteren, for
da er meget af fugtigheden i træet trukket ned i rødderne. For at opnå optimal afbrænding må træets fugtighed ikke
overstige 18%, hvilket svarer til ca. et års opbevaring udendørs under tag. Træets fugtighed kan måles ved hjælp af
en fugtmåler eller ved at smøre opvaskemiddel i den ene ende af træet og puste i den anden ende. Hvis træet er
tørt nok, vil der komme sæbebobler. Træet kløves i stykker med en diamater på ca. 10 cm og en brændelængde på
max 32 cm. Ved anvendelse af for fugtigt træ reduceres ovnens virkningsgrad betydeligt og partikelemissionen
øges.
Det er forbudt at afbrænde lakeret træ, imprægneret træ, spånplader, papir og andet affald. Afbrænding af disse
materialer skader både miljøet, brændeovnen og dit helbred. Fossile brændsler må ikke anvendes.
3.3 Hvordan tænder jeg op i min brændeovn?
Optændingen er meget afgørende for en hurtig og effektiv start på forbrændingen.
1) Åbn for opstartsspjældet/primærspjældet nederst på lågen og sekundærluften/sekundærspjældet øverst på
lågen. Primærspjældet bruges i starten til at få bålet i gang, mens sekundærluften holder bålet ved lige.
Sekundærluften er lukket, når spjældet er skubbet helt til højre og åben, når spjældet er skubbet til venstre.
Nedenstående illustration viser brændeovnen set fra fronten med angivelse af spjældene.
2) Læg et kløvet stykke træ på tværs i brændkammeret og placer to optændingsbriketter op ad træet. Tænd
briketterne og læg hurtigt et nyt stykke kløvet træ tæt op af briketterne og et par små stykker træ på tværs
ovenpå. Der skal kunne komme luft til briketterne samtidig med, at træstykkerne skal ligge tæt og ”varme”
hinanden.
3) Hold lågen ca. 1 cm på klem, indtil glasset er så varmt, at du ikke længere kan røre det. Luk herefter lågen.
Når der er klare synlige flammer, og ilden har godt fat, lukkes for primærspjældet.
-4-
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
På www.aduro.dk / www.aduro.no under „Aduro brændeovne“ / „Aduro peisovner“ kan du finde en film, som giver
råd om optænding og fyring i brændeovnen.
Sekundærspjæld
Primærspjæld
Bemærk: betjeningsgreb bliver varme, når brændeovnen bruges. Anvend derfor den medfølgende handske til
betjening af ovnen.
3.4 Første optænding
De første gange brændeovnen anvendes, kan der forekomme røg og lugtgener fra brændeovnen, hvilket er ganske
normalt. Det skyldes, at den varmefaste maling hærder. Sørg derfor for tilstrækkelig udluftning i denne periode. Det
er ligeledes vigtigt at fyre forsigtigt de første 2-3 gange, da brændeovnen herved kan udvide sig langsomt. Desuden
bør du være opmærksom på, at ovnen under opvarmning og nedkøling kan give nogle såkaldte „klikkelyde“, a la
når du hælder kogende vand i en vask. Disse skyldes de store temperaturforskelle, som materialet udsættes for.
Under første optænding, som bør foretages med ca. 1 kg træ, er det ligeledes en god ide at lade lågen stå på klem,
og den må ikke lukkes, før ovnen er kold. Dette bør gøres for at forhindre, at pakningen klistrer fast på selve ovnen.
3.5 Hvordan fyrer jeg i min brændeovn?
Brændeovnen er beregnet for intermitterende forbrænding. Det betyder, at hver påfyring brændes ned til gløder, før
der genpåfyres.
For at få den bedste forbrænding skal du regulere effekten/varmemængden med brændslet. Små stykker brænde
giver kraftigere forbrænding end store stykker brænde, da overfladen er større, og der bliver frigivet mere gas.
Dernæst afgør mængden af træ i brændkammeret også forbrændingen. Til normal brug bør du ikke lægge mere
end to stykker træ ind. Hvis du ønsker en høj effekt, kan du lægge mere træ på. Den nominelle varmeydelse opnås
ved at påfyre ca. 2 kg træ pr. time.
3.6 Sekundærspjæld
Sekundærspjældet øverst på lågen skal altid være åbent, mens der fyres i brændeovnen. Med dette spjæld kan du
tilpasse brændeovnen til skorstenstrækket og den varmeeffekt, som du ønsker. Mod højre skruer du ned for
lufttilførslen og mod venstre skruer du op. Brændeovnen fungerer under normale omstændigheder med dette
spjæld mellem 60% og 100% åbent. Du må aldrig lukke så langt ned for luftspjældet, at flammerne går ud. Der skal
altid være synlige flammer for at opnå en ren og effektiv forbrænding.
-5-
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
3.7 Primærspjæld
Når du lægger nyt træ ind, skal der åbnes for primærspjældet nederst på lågen, indtil ilden har fået rigtig fat. For at
udnytte brændslet optimalt kan du vente med at lægge nyt træ på, indtil glødelaget er så lille, at det er nødvendigt at
åbne for primærspjældet i ca. 2 min. for at få ild i de nye brændestykker.
For at reducere risikoen for at der kommer aske ud af ovnen, når lågen åbnes for indfyring af nyt træ, er det en god
ide at åbne primærspjældet nederst på lågen ca. 1 minut før lågen åbnes. Dette resulterer i øget træk gennem
ovnen og reducerer risikoen for, at aske drysser ud.
Bemærk: hvis du overfyrer brændeovnen og afbrænder mere end ca. 2,5 kg træ i timen, er der risiko for, at lakken
på ovnen misfarves og senere falder af. Ovnen kan senere efterlakeres, men det er ikke omfattet af producentens
garanti. Ligeledes er andre skader på ovnen der skyldes overfyring ikke dækket af garantien.
3.8 Ventilation/frisklufttilførsel
For at brændeovnen virker optimalt, skal der tilføres luft til forbrændingen. Derfor skal der kunne komme
tilstrækkeligt med luft ind i rummet, hvor brændeovnen står. Tætte huse, kraftige emhætter og ventilationsanlæg
kan skabe undertryk omkring brændeovnen, hvilket giver røggener og dårlig forbrænding. I disse tilfælde vil det
være nødvendigt at åbne et vindue for at tilføre luft til forbrændingen og udligne undertrykket. Alternativt kan du
anbringe en luftrist i det rum, hvor brændeovnen står. Den luftmængde, der bruges til forbrændingen, er ca. 25
3
m /h.
4.0 Skorstenen
Data til beregning af skorsten:
Røgtemperatur målt ved [20C]
Skorstenstræk ved prøvningeffekt
[mbar]/[Pa]
Røggasmasseflow [g/s]
Træ
355
0,12/12
3,8
Den optimale forbrænding opnåes ved et konstant skorstenstræk på 0,10 til 0,14 mbar målt i røgrøret over ovnen.
Der er mange faktorer, der påvirker skorstenstrækket, blandt andet temperaturen udenfor, vindstyrke og
omkringliggende bygninger. Kan der ikke etableres et tilstrækkeligt naturligt skorstenstræk, kan du montere en
røgsuger på skorstenen. Er skorstenstrækket for højt, kan der monteres et spjæld til regulering af
skorstenstrækket. Kontakt den lokale skorstensfejer for nærmere rådgivning herom.
4.1 Dårligt træk i skorstenen
Hvis skorstenen er for lav, utæt eller mangelfuldt isoleret, kan der opstå problemer med skorstenstrækket (lad
skorstensfejeren vurdere det). Trækket skal være ca. 0,10 – 0,14 mbar for at give en tilfredsstillende forbrænding
og forhindre røgudslip.
Hvis skorstensfejeren vurderer, at trækket er i orden, og du stadig har problemer med optændingen, kan du prøve
at forlænge optændingsfasen/bruge flere tynde optændingspinde, så skorstenen varmes godt igennem. Skorstenen
trækker først optimalt, når den er varm. Optændingsfasen kan forlænges ved at bruge masser af optændingspinde
samt 1-2 optændingsblokke. Når der er dannet glødelag, fyldes 2-3 stykker tørt, kløvet brænde på.
5.0 Vedligeholdelse af brændeovnen
Pakninger
Med tiden bliver pakningerne slidte og bør derfor efterses. Er de utætte, bør de skiftes.
Glas
Vådt træ kan give sodpletter på ruden. De fjernes dog let med en fugtig klud, som du dypper i kold aske fra ovnen
og gnider på det tilsodede glas. Der findes også rengøringsmidler, der er specielt egnet til at fjerne sod fra ruden.
Brændkammeret
De gule plader i brændkammeret slides naturligt og bør udskiftes, når der kommer revner på mere end en halv
centimeter. Pladernes holdbarhed afhænger af, hvor meget og hvor kraftigt ovnen bliver brugt. Du kan selv udskifte
pladerne, som fås i færdige sæt. Du kan også købe hele plader, så du selv kan kopiere de slidte plader. Spørg din
forhandler.
-6-
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Aske
Tøm askeskuffen inden den bliver helt fyldt. Lad altid et askelag blive i bunden af ovnen, da det isolerer
brændkammeret og gør det nemmere at tænde op.
Rengøring af brændeovnen
Ovnens overflade er malet med en varmebestandig Senotherm® maling, der holder sig pænest, hvis den blot
støvsuges med et lille mundstykke med bløde børster eller støves af med en tør blød klud. Brug ikke sprit eller
andre opløsningsmidler, da dette vil fjerne malingen. Brændeovnen må ikke rengøres med vand.
Brændeovnens indre og røgrør kan rengøres gennem lågen og eventuelt gennem renseåbning i røgrøret. Den
øverste ildfaste sten (røglederpladen) kan fjernes, hvorved der er fri adgang til toppen af brændeovnen og røgrøret.
Røgrøret kan også fjernes fra ovnen og renses på den måde. Rengøring af brændeovnens indre og røgrør bør
foretages årligt eller hvis nødvendigt oftere i relation til, hvor ofte brændeovnen benyttes. Dette arbejde kan også
bestilles ved skorstensfejeren.
Reparation af overfladen
Får du en ridse i eller bliver overfladen på din brændeovn slidt ned, kan den let efterbehandles/opfriskes med den
originale Senotherm® lak på spraydåse. Den fås i både sort og grå hos din lokale forhandler.
Bemærk: al vedligeholdelse af brændeovnen bør kun ske, når den er kold.
Reservedele og uautoriseret ændring
Der må kun anvendes originale reservedele til brændeovnen. Forhandleren kan være behjælpelig med rådgivning
og salg af reservedele. Enhver uautoriseret ændring af brændeovnen er forbudt, da brændeovnen derved ikke
længere opfylder de godkendte specifikationer.
6.0 Tilbehør
Til Asgård ovnene tilbydes et bredt sortiment af tilbehør:







Pejsesæt
Brændekurve i filt og læder
Brændespande
Pejsegitter
Briketkasse og askespand
Gulvplader i glas og stål
Røgrør
7.0 Reklamationsret og garanti
I henhold til købeloven gælder reklamationsretten i to år fra købsdato af brændeovnen. Købskvittering med dato
gælder som bevis. Reklamationsretten dækker ikke skader forårsaget af forkert installation og brug af
brændeovnen. Reklamationsretten omfatter ligeledes ikke løsdele og sliddele (ildfaste sten, glas, pakninger,
skinner, støbejernsrist og greb), da de slides ved almindelig brug. Disse dele kan købes som reservedele.
8.0 Spørgsmål og svar
Har du brug for yderligere informationer, kan du læse meget mere på www.aduro.dk / www.aduro.no.
God fornøjelse!
-7-
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
-8-
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Asgård Kaminofens!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie mit der Montage beginnen oder den Ofen in
Betrieb nehmen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Asgård Kaminofen.
1.0 Allgemeines
1.1 Zulassungen
Ihr Asgård Kaminofen wurde nach europäischen Normen und Richtlinien hergestellt (EN 13240, NS 3058 (Norway),
SP (Sweden), DIN+, CE) und in führenden europäischen Prüfinstituten getestet und zugelassen. Dies gibt Ihnen die
Garantie, dass der Ofen sämtlichen Ansprüchen an Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Wirkungsgrad, d. h.
Heizökonomie, gerecht wird. Gleichzeitig ist Asgård 8 mit dem Umweltsiegel „nordischer Schwan“ zertifiziert
worden.
1.2 Technische Daten
Nennwärmeleistung:
5 kW
Wirkungsgrad
81,6%
Schornstein Zug:
12 Pa
Maximale Aufgabemenge pro Stunde:
- Holz
ca. 2,4 kg
Raumheizvermögen in Gebäuden mit:
130 m
2
Durchschnittlicher Isolierung:
90 m
2
Schlechter Isolierung:
50 m
2
Optimaler Isolierung:
Rauchabgang, Diameter:
150 mm
Gewicht: 84 kg
Material: Stahl
Maße (HxBxT): 900 x 503 x 368 mm
1.3 Heimtransport
Wenn Sie Ihren Kaminofen nach Hause transportieren, sollte dieser senkrecht stehen. Wenn Sie den Ofen
trotzdem liegend transportieren möchten, ist es besonders wichtig, die losen Teile in der Brennkammer
(Gusseisenrost und lose feuerfeste Steine) zu entfernen, und Aschkasten herauszunehmen. Alternativ können Sie
die feuerfesten Steine und den Gusseisenrost im Brennkammer liegen lassen und danach mit überschüssigem
Verpackungsmaterial auffüllen, so dass die losen Teile festgehalten werden.
1.4 Seriennummer
Auf Ihrem Kaminofen finden Sie ein Schild mit der Seriennummer. Schreiben Sie bitte diese Nummer auf die
angegebene Stelle. Nennen Sie bitte diese Seriennummer, wenn Sie sich an den Händler wenden.
Seriennr.
-9-
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
2.0 Montage des Kaminofens
Die Montage des Ofens muss den geltenden Anforderungen der Behörden sowie den örtlichen Baubestimmungen
entsprechen. Wir empfehlen vor der Montage des Ofens, Kontakt mit dem örtlichen Schornsteinfeger
aufzunehmen.
Ihr zuständiger Bezirksschornsteinfeger ist vor Aufstellung des Kaminofens zu informieren. Er ist als Fachmann in
der Lage, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und wird nach der Aufstellung des Kaminofens den
ordnungsgemäßen Anschluß überprüfen. Nähere Angaben über gesetzliche Vorschriften zur Aufstellung und zum
Betrieb von Feuerstätten können der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) sowie der Feuerstättenverordnung
(FeuVo) entnommen werden.
2.1 Abstand zu brennbarem Material
Auch für den Aufstellungsplatz sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. So sollte der Fußboden vor dem
Kaminofen aus nicht brennbarem Material bestehen (z. B. Fliesen, Klinker oder Naturstein). Besteht der Fußboden
aus brennbaren oder temperaturempfindlichen Materialien, wie z. B. Holz, Parkett, Kork oder Teppich aus Naturoder Kunstfasern, muss eine nicht brennbare Unterlage (z. B. Stahlblech oder Fliesen) vorgesehen werden. Die
Mindestgröße dieser Unterlage ist in den einschlägigen Landesvorschriften festgelegt. Fragen Sie Ihren
Schornsteinfeger. Normalerweise muss der Boden vor dem Kaminofen mit einem nicht brennbaren Material
mindestens 50 cm vor dem Ofen und 30 cm beiderseits der Ofentür gedeckt werden.
Der Abstand der Ofenrückwand muss mindestens 20 cm zu brennbaren Raumwänden betragen, und der Abstand
der Ofenseitenwände zu brennbaren Raumwänden, oder wärmeempfindlichen, bzw. leicht entzündlichen
Gegenständen, muss mindestens 30 cm betragen. Im Strahlungsbereich der Ofentür dürfen sich im Abstand von
mindestens 85 cm nach vorne und 85 cm seitlich gemessen, keine brennbaren oder wärmeempfindlichen
Gegenstände befinden oder aufgestellt werden. Falls der Kaminofen mit einem isolierten Rauchrohr angeschlossen
wird, kann der Abstand hinter dem Ofen auf 10 cm reduziert werden. Sehen Sie die unten stehende Illustration. Der
Abstand kann durch die Aufstellung eines hinterlüfteten Strahlungsschutzbleches reduziert werden. Fragen Sie
auch dazu Ihren Schornsteinfeger.
Das Einhalten von Abständen ist nur dann erforderlich, wenn der Ofen neben brennbarem Material
aufgestellt wird. Mit Rücksicht auf die Konvektionsluft und die Reinigung empfehlen wir jedoch, dass der Abstand
zum Mauerwerk 5-10 cm beträgt.
* Bei Anwendung von einem isolierten
Rauchrohr
Rückseite
30
20/10*
30
85
Bodentragfähigkeit: Stellen Sie sicher, dass die Unterlage das Gewicht des Ofens und des Stahlschornsteins tragen
kann.
2.2 Rohranschluss
Asgård 8 ist bei der Lieferung immer für Rauchabzug oben vorbereitet. Wenn das Rauchrohr hinten montiert
werden soll, muss die runde Platte oben an der Rückseite des Ofens abgebrochen werden. Danach muss der
- 10 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Deckplatte (sitzt bei dem hinteren Rauchabzug) abmontiert werden. Die Deckplatte wird nun auf dem Rauchabzug
(oben) von innen montiert. Schließlich wird die Schmuckplatte oben auf dem Ofen gelegt (Platte finden Sie im
Aschkasten). Für Asgård Kaminöfen wird ein Rauchrohr mit einem 150 mm Diameter benutzt.
2.3 Anschluss an einen gemauerten Schornstein
Wenn der Kaminofen an einen gemauerten Schornstein angeschlossen werden soll, muss der hintere Rauchabzug
oder der obere Rauchabzug zusammen mit einem gebogenen Rauchrohr benutzt werden. Nach der Aufmessung
muss ein Loch im Schornstein vorbereitet werden, in dem die Mauerbuchse eingesteckt wird. Schließen Sie das
Loch mit Kaminmörtel. Schließlich werden Kaminofen und das Rauchrohr richtig platziert. Legen Sie eine dünne
Dichtungsschnur zwisch
en Rauchrohr und Mauerbuchse. Das Rauchrohr muss 5-10 cm in die Mauerbuchse einstecken – es darf aber nicht
die Öffnung im Schornstein blockieren (sehen Sie die unten stehende Illustration).
X
Bauart 1 (selbstschließende Tür)
Der Feuerraum muss bei Betrieb und Stillstand geschlossen bleiben, da sonst weitere am gleichen Schornstein
angeschlossene Feuerstätten erheblich beeinflusst werden. Die Feuerraumtür ist selbstschließend. Sie darf nur
zum Nachlegen des Brennstoffes geöffnet werden. Die Selbstschließfunktion wird durch eine im Scharnier der
Feuerraumtür eingesetzte Rückstellfeder gewährleistet.
3.0 Heizen im Kaminofen
3.1 Wichtige Warn- und Sicherheitshinweise








Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt in der Nähe des Kaminofens, wenn dieser in Betrieb ist, sein.
Die Verletzungsgefahr an heißen Teilen des Kaminofens ist erheblich.
Bewahren Sie niemals leicht entzündliche Flüssigkeiten wie Benzin oder Spiritus in der unmittelbaren Nähe
des Kaminofens auf.
Verwenden Sie niemals leicht entzündliche Flüssigkeiten zum Anzünden des Kaminofens.
Eine Abluft-Dunstabzughaube, die im gleichen oder in anliegenden Räumen betrieben wird, kann zu Austreten von Rauchgas in den Aufstellraum führen, wenn dem Raum zu wenig Frischluft zugeführt wird.
Heiße Asche darf nicht in die Mülltonne oder ins Freie weggeworfen werden.
Der Kaminofen darf nicht mit offener Feuerraumtür betrieben werden. Nur während der Anzündung kann
die Tür die ersten paar Minuten angelehnt werden.
Im Falle eines Schornsteinbrands: Schließen Sie alle Drosselklappen und rufen Sie die Feuerwehr an.
3.2 Brennmaterialien
Der Kaminofen ist für Holz und Holzbriketts geeignet. Das Bundes-Immissionsschutzgesetz schreibt vor, dass nur
trockene naturbelassene Hölzer (Feuchtigkeitsgehalt höchstens 20%) als Brennstoff für Kleinfeuerstätten
verwendet werden dürfen. Nasses Holz führt zu stärkerer Teerbildung. Am besten geeignet sind Holzscheite von
ca. 10 cm Umfang und max 32 cm Länge aus mindestens zwei Jahren trockengelagertem Buchen-, Eichen-,
Birken- oder Obstbaumholz.
Wichtig: Ein Kaminofen ist keine „Müllverbrennungsanlage“. Auf keinen Fall dürfen Kohlegruß, Feinhackschnitzel,
Rinden- und Spanplattenabfälle, feuchtes und/oder mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz, Papier und Pappe
(außer zum Anzünden) verbrannt werden. Fossile Brennstoffe dürfen auch nich verwendet werden. Das
Verbrennen von Abfall ist gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz verboten. Die bei der Abfallverbrennung
entstehenden Abgase können Ihre Gesundheit gefährden sowie Schäden an den Schamotten- und Metallteilen
Ihres Kaminofens und am Schornstein verursachen.
- 11 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
3.3 Anzünden und Anheizen
Das Anzünden ist für einen schnellen und effektiven Start der Verbrennung von großer Bedeutung.
1) Öffnen Sie sowohl die primäre Luftzufuhr/Anlaufschieber unten an der Tür als auch die sekundäre
Luftzufuhr oben an der Tür. Die sekundäre Luftzufuhr ist geschlossen wenn der Schieber nach rechts
geschoben ist und offen, wenn der Schieber nach links geschoben ist. Die unten stehende Illustration zeigt
die Schieber.
2) Legen Sie ein Stück gespaltenes Holz quer in die Brennkammer und zwei Zündtabs nebenan. Entzünden
Sie die Zündtabs und legen Sie gleich danach noch ein gespaltenes Holzstück daneben und einige kleinere
Holzstücke quer obendrauf. Die Zündtabs brauchen ein bisschen Luft – die Holzstücke müssen jedoch
dicht an einander liegen, um einander aufzuwärmen.
3) Lassen Sie die Tür 1 cm offen, bis das Glas so warm ist, dass es nicht mehr berührt werden kann.
Schließen Sie dann die Tür. Wenn es klare sichtbare Flammen gibt, und das Feuer gut brennt, schließen
Sie die primäre Luftzufuhr.
Auf www.adurofire.de unter „Aduro Kaminöfen“ finden Sie den Film „Bedienungsanleitung“, wo Sie sehen können
wie Sie den Ofen bedienen.
Sekundäre Luftzufuhr
Primäre Luftzufuhr
ACHTUNG: Die einzelnen Bedienungselemente werden öfters sehr heiß! Zur Bedienung im heißen Zustand bitte
die als Zubehör mitgelieferte „kalte Hand“ benutzen.
3.4 Erste Inbetriebnahme
Das Holz der Verpackung bitte zum erstmaligen Anheizen des Kaminofens verwenden. Beim ersten Heizen im
Ofen muss vorsichtig vorgegangen werden, da alle Materialien sich an die Wärme gewöhnt werden müssen. D. h.
den Kaminofen langsam aufwärmen, bis er Höchstwärme erreicht. Danach mehrere Male nachlegen, so dass der
Ofen recht gut durchgewärmt wird. Der Lack, mit dem der Ofen lackiert ist, härtet beim ersten Feuern, und dabei
können Rauch-/Geruchsbelästigungen entstehen. Sorgen Sie deshalb immer für eine gute Entlüftung. Bitte seien
Sie darauf aufmerksam, dass sich die Farbe der Handschuhe auf den Ofen abfärben kann, wenn der Lack nicht
genügend gehärtet ist. Bitte berühren Sie deswegen erst die Tür nach den ersten 2-3 Anzündungen.
Während der ersten Inbetriebnahme, die mit etwa 1 kg Holz durchgeführt werden muss, muss die Tür leicht
angelehnt bleiben und darf nicht geschlossen werden, bis der Ofen kalt ist. Dies ist zu verhindern, dass die
Dichtung am Ofen klebt.
- 12 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
3.5 Heizanleitung
Der Kaminofen ist für intermittierende Verbrennung vorgesehen.
Um die beste Verbrennung zu sichern, muss der Effekt/die Wärmeabgabe mit dem Holz reguliert werden. Kleinholz
gibt kräftigerer Verbrennung als große Holzscheite, da die Oberfläche größer ist und dadurch wird mehr Gas
freigegeben. Entscheidend für die Verbrennung ist auch die Menge von Holz in der Brennkammer. Bei normalem
Gebrauch soll nicht mehr als zwei Holzscheite eingelegt werden. Wenn ein hoher Effekt erfordert wird, kann mehr
Holz nachgelegt werden. Die nominelle Wärmeleistung wird beim Einlegen von ca. 2 kg Holz pro Stunde erreicht.
3.6 Sekundäre Luftzufuhr
Der Schieber oben auf der Tür muss immer während des Heizens offen sein. Der Schieber darf nie so geschlossen
sein, dass die Flammen ausgehen. Es muss immer sichtbare Flammen geben, um eine saubere und effektive
Verbrennung zu sichern. Eine zu niedrige Luftzufuhr kann zu einer schlechten Verbrennung, hohen Emissionen als
auch einer schlechten Wirkungsgrad führen.
3.7 Primäre Luftzufuhr
Wenn neues Holz eingelegt wird, muss die primäre Luftzufuhr geöffnet werden, bis das Feuer richtig brennt. Um
das Holz optimal auszunutzen, muss das Nachlegen von Holz erst dann erfolgen, wenn eine solide Glutschicht
erreicht ist, und es nötig ist, die primäre Luftzufuhr zwei Minuten zu öffnen, um die neuen Holzscheite anzuzünden.
Um das Risiko zu reducieren, dass Asche aus dem Ofen kommt beim Nachlegen von Holz, ist es eine gute Idee,
der Schieber eine Minute, bevor die Tür geöffnet wird, zu öffnen. Dies sichert einen höheren Zug durch den Ofen
und reduziert dadurch das Risiko, dass Asche aus dem Ofen fällt.
Achtung: Wenn der Kaminofen überfordert wird und mehr als ca. 2,5 kg Holz pro Stunde abbrennt, gibt es ein
Risiko, dass sich der Lack verfärbt und später abfällt. Der Ofen kann später lackiert werden – dies ist jedoch nicht
von der Garantie umfasst. Sonstige Schäden am Kaminofen, die durch die Überforderung des Ofens entstanden
sind, sind auch nicht von der Garantie umfassen.
3.8 Ventilation
Beim Betrieb der Feuerstätte muss eine ausreichende Raumbelüftung, d. h. Außenluftzufuhr in dem Aufstellungsraum sichergestellt werden. Dies kann durch ein geöffnetes Fenster oder eine geöffnete Außentür
erfolgen. Sicherer ist jedoch, wenn gleichzeitig mit der Aufstellung des Kaminofens eigens für die erforderliche
Verbrennungsluftzuführung eine besondere Öffnung in die Außenwand im Bereich des Aufstellungsplatzes des
Kaminofens geschaffen wird. In die Öffnung, wird ein einstellbares Lüftungsgitter eingesetzt, welches sich von der
Raumseite her öffnen und schließen läßt. Der Kaminofen benötigt bei der Verfeuerung von Holz bis zu 25 m³
Frischluft pro Stunde.
4.0 Schornstein
Daten zur Berechnung des Schornsteins (bei Nennwärmeleistung):
Abgastemperatur gemessen bei [20C]
Förderdruck bei Nennwärmeleistung
[mbar]/[Pa]
Abgasmassenstrom [g/s]
Holz
355
0,12/12
3,8
Um einen einwandfreien Betrieb des Kaminofens sicherzustellen, muss der Schornsteinzug möglichst konstant auf
einem Wert von 0,10 bis 0,14 mbar, gemessen im Rauchrohr hinter dem Ofen, gehalten werden. Da der
Schornsteinzug von mehreren veränderlichen Faktoren wie Außenlufttemperatur, Rauchgastemperatur,
Schornsteinbelegung, Windstärke usw. beeinflußt wird, ist er im Jahresverlauf sehr unterschiedlich. Wenn es nicht
möglich ist, einen natürlichen, ausreichenden Zug zu etablieren, kann ein Rauchsauger am Schornstein montiert
werden. Wenn der Zug zu hoch ist, kann man eine Klappe zu Regulierung des Schornsteinzuges montieren.
Kontaktieren Sie den örtlichen Schornsteinfeger für nähere Beratung.
4.1 Fehlender Zug im Schornstein
Wenn der Schornstein zu niedrig, undicht oder mangelhaft isoliert ist, kann es Probleme mit dem Zug verursachen
(lassen Sie den Schornsteinfeger dies beurteilen). Der Zug muss ungefähr 0,10 – 0,14 mbar sein.
Wenn der Zug in Ordnung ist, kann die Anzündphase durch das Einlegen mehrerer dünneren Holzscheite
verlängert werden, damit der Schornstein gut durchgewärmt wird. Der Zug ist erst dann optimal, wenn der
- 13 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Schornstein warm wird. Die Anzündphase wird verlängert, wenn mehr Kleinholz und zwei Zündtabs eingelegt
werden. Wenn die Glutschicht solide ist, legen Sie noch 2-3 gespaltene Holzstücke darauf.
Betrieb in der Übergangszeit
Bei Außentemperaturen über ca. 15°C kann es bei geringer Feuerungsleistung u. U. zur Beeinträchtigung des
Schornsteinzuges kommen, so dass die Rauchgase nicht mehr vollständig abziehen (Qualm, Geruch nach
Rauchgasen). In diesem Fall erhöhen Sie die Verbrennungsluft. Geben Sie in der Folge geringere
Brennstoffmengen auf. Schließen Sie die Türen und Luftschieber der anderen am gleichen Schornstein
angeschlossenen Feuerstätten, die nicht in Betrieb sind. Kontrollieren Sie die Reinigungsöffnungen des
Schornsteins auf Dichtheit.
5.0 Wartung und Reinigung
Alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind bei vollständig ausgekühltem Ofen vorzunehmen.
Dichtungen
Kontrollieren Sie, dass die Dichtungen unbeschädigt und weich sind. Ist dies nicht der Fall, sollten sie
ausgewechselt werden. Außerdem sind die Tür- und Verschlussscharniere mit Kupferfett einzufetten.
Glasscheibe
Die große Glasscheibe bleibt sauber dank wirkungsvoller Scheibenspülung - einem Luftvorhang, der das Verrußen
der Scheibe verhindert. Voraussetzungen für die Scheibenspülung sind die Benutzung von trockenem Holz und
dass der Schornstein den nötigen Zug hat. Nasses Holz kann Rußflecken an der Scheibe verursachen. Am
einfachsten bei starker Verrußung ist es, die Scheibe mit Kaminglasreiniger zu putzen oder einem Stück
Küchenrolle, eventuell mit ein bisschen Wasser und ein wenig Asche darauf, zu reinigen. Zuletzt mit trockener
Küchenrolle abtrocknen. Wenn diese Reinigung durchgeführt wird, muss das Glas kalt sein.
Die Brennkammer
Die effektive Isolierung der Brennkammer kann mit der Zeit verschleißen. Es hat für die Effektivität des Ofens keine
Bedeutung, dass die Isolierung reißt. Sie sollte jedoch ausgewechselt werden, wenn der Verschleiß die Hälfte der
ursprünglichen Stärke übersteigt. Sie können selbst die Platten, die als ein kompletter Satz erhältlich ist,
umtauschen. Sie können auch ganze Platten kaufen, und die alten Platten kopieren. Fragen Sie Ihren Verkäufer.
Asche
Der Aschkasten wird am einfachsten entleert, indem eine Abfalltüte über die Schublade gezogen wird, diese
umgedreht und danach wieder vorsichtig aus der Tüte herausgezogen wird. Asche wird durch die Müllabfuhr
entsorgt. Achten Sie darauf, dass sich noch 24 Stunden, nachdem das Feuer im Ofen ausgegangen ist, Glut in der
Asche befinden kann! Lassen Sie immer etwas Asche im Boden des Ofens liegen. Dies isoliert die Brennkammer
und macht es einfacher das Feuer anzuzünden.
Reinigung des Kaminofens
Die Wartung des Ofens sollte nur vorgenommen werden, wenn er kalt ist. Die tägliche Wartung beschränkt sich auf
ein Minimum. Es ist am einfachsten, den Ofen außen mit einem kleinen Mundstück mit weichen Bürsten
staubzusaugen. Der Ofen kann auch mit einem trockenen, weichen Lappen oder einem weichen Handfeger
abgestaubt werden. Der Kaminofen darf nicht mit Wasser gereinigt werden.
Das innere und außere Rauchrohr des Kaminofens können durch die Tür und eventuell durch eine Klappe im
Rauchrohr gereinigt werden. Der oberste feuerfeste Stein (Rauchleitplatte) kann entfernt werden, damit es freier
Zugang zu dem oberen Teil des Kaminofens und dem Rauchrohr gibt. Das Rauchrohr kann auch vom Kaminofen
entfernt und gereinigt werden. Die Reinigung des inneren Kaminofens und des Rauchrohrs soll jährlich gemacht
werden. Wenn der Ofen jedoch öfters benutzt wird, soll die Reinugung öfters vorgenommen werden. Der
Schornsteinfeger kann diese Reinigung ausführen, wenn dies gewünscht wird.
Oberfläche
Es ist normalerweise nicht nötig, die Oberfläche nachzubehandeln. Eventuelle Lackschäden können jedoch mit
Senotherm®-Spray ausgebessert werden. Bitte seien Sie darauf aufmerksam, dass sich die Farbe der Handschuhe
auf den Ofen abfärben kann, wenn der Lack nicht genügend gehärtet ist. Diese hitzebeständige Farbe ist nicht
feuchtigkeitsfest. Stellen Sie deshalb keine Gegenstände auf den Ofen. Es könnte sich durch Schwitzwasser leicht
unschöne Rostflecken bilden.
Ersatzteile und unautorisierte Änderung
Es darf nur originale Ersatzteile für den Kaminofen benutzt werden. Der Verkäufer kann Ihnen mit Ratgebung und
Verkauf von Ersatzteilen behilflich sein. Jede unautorisierte Änderung des Kaminofens ist verboten, da der
Kaminofen sonst nicht mehr die geprüften Spezifikationen erfüllt.
- 14 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
6.0 Zubehör
Für diesen Ofen gibt es folgende Zubehöre:
 Kaminbesteck
 Holzkorbe in Filz und Leder
 Holzeimer
 Sicherheitsgitter
 Brikettkasten und Ascheimer
 Unterlegplatte in Glas und Stahl
 Rauchrohr
7.0 Reklamationsrecht und Garantie
Unsere Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre für Ihren neuen Kaminofen. Als Beleg dient das Kaufdatum Ihrer
Rechnung. Eine Gewährleistung kann jedoch nur dann erfolgen, wenn die technischen Richtlinien und Hinweise in
dieser Betriebsanleitung beachtet wurden. Nicht garantiepflichtig sind alle lose Teile, die der direkten Feuerung
ausgesetzt sind (z. B. Glasscheiben, Isoliersteine, Feuerroste, Dichtungen usw.). Diese Teile können später
ausgetauscht werden und als Ersatzteile gekauft werden. Ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen sind
Schäden, die infolge unkorrekter Bedienung des Ofens, eines unsachgemäßen Anschlusses oder aufgrund der
Einwirkung physischer Gewalt entstanden sind.
8.0 Fragen und Antworten
Haben Sie weitere Fragen betreffend Asgård Kaminöfen - dann sehen Sie bitte www.adurofire.de.
Viel Vergnügen!
- 15 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Good luck with your new wood burning stove!
In order to get the best possible pleasure and benefit from your new Asgård wood burning stove, it is important that
you read this User Manual thoroughly before you install your wood burning stove and start to use it.
1.0 General
1.1 Compliance
Asgård 8 complies with the EN 13240 European standards, as well as the NS 3058 Norwegian standard and is
thereby approved for installation and use in Europe. The product documentation for Norway has Sintef number 1100234 and can be downloaded from our website at www.aduro.no or from www.nbl.sintef.no. At the same time, the
manufacturing process is subject to external quality control. Asgård 8 also carries the Nordic Swan Eco-label, which
guarantees that the wood burning stove complies with the most stringent environmental requirements and has been
manufactured in an environmentally correct manner.
1.2 Technical data
Nominal power:
5 kW
Energy efficiency
81,6%
Chimney draught
12 Pa
Maximum combustion amount per hour:
- Wood approx.
2.4 kg
Heat rating in buildings with:
Optimum insulation:
130 m
2
Average insulation:
90 m
2
Inadequate insulation:
50 m
2
Flue outlet, diameter:
150 mm
Weight: 84 kg
Material: steel
Dimension (HxWxD): 900 x 503 x 368 mm
1.3 Transportation
When taking your wood burning stove home, please ensure that it travels in an upright position. If you wish to lay it
flat, it is important that you remove loose parts from the combustion chamber (cast iron grate and loose fireproof
tiles) and remove the ash drawer. Alternatively you could also fill the combustion chamber with excess packaging so
the parts are kept in place.
1.4 Serial number
The wood burning stove has a serial number on the rating plate on the back of the stove. Please write this number
in the space below. For the purposes of the guarantee and for other enquiries, it is important that you are able to
quote this number.
Serial number
- 16 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
2.0 Installation of the wood burning stove
You are welcome to install your wood burning stove yourself – but we strongly recommend that you consult your
chimney sweep before you begin the installation. Your dealer can also provide you with installation advice. It is
important to ensure that all local rules and regulations, including ones relating to national and European standards,
are complied with when installing this device.
Please note: You may not begin to use the wood burning stove until it has been inspected and approved by your
local chimney sweep.
2.1 Position of the stove/distance requirements
The new wood burning stove must be installed in a suitable and physically possible position. You need to be sure
that the position complies with local regulations. Distance requirements will only apply if the wood burning stove is to
be placed close to flammable materials. The Asgård 8 should be installed at a distance of 20 cm from flammable
materials at the rear and at a distance of 30 cm from the side. All furniture must be kept at least 85 cm away from
the front of the stove. If the stove is installed with an insulated pipe then you may reduce the distance behind the
stove to 10 cm. See illustration below.
If the stove is positioned against a brick wall or other non-flammable material, there is no minimum distance
requirement. To facilitate cleaning and for the best use of the convection air, we recommend that you leave a
distance of approximately 5–10 cm to the wall. The Asgård 8 is built as a convection stove. This means that air from
the room circulates between the inner stove and the outer covering. As a result, the heated air is distributed evenly
throughout the room.
* When using an insulated pipe
Behind stove
30
20/10*
30
85
Please note: that the wood burning stove must be installed on a floor with the adequate load-bearing capacity. If the
existing construction does not meet this requirement, appropriate adaptation measures must be taken (e.g. a loaddistributing plate).
If the wood burning stove is to be placed close to flammable material, such as a wooden floor or carpet, it must be
placed on a non-flammable base. The floor plate should extend for at least 30 cm in front of the wood burning
stove, and 15 cm on each side.
2.2 Pipe connection
Asgård 8 leaves the factory with the flue outlet mounted on the top. If you require the flue outlet on the back,
remove the round circle from the rear cover at the upper rear of the stove. The cover plate (that covers the rear
outlet) should then be moved to the top outlet. The top outlet is finished with the plate that lies in the ash drawer. A
flue pipe with an internal diameter of 150 mm should be used for Asgård stoves.
2.3 Connection to a brick chimney
If the stove is being connected to a brick chimney, the rear outlet should be used or a curved flue pipe should be
used via the top outlet. After measurement, a hole is made in the chimney in which the pipe sleeve is placed and
fireplace mortar is used to seal it in place. The stove is placed in position and the flue pipe is put in place. A thin
- 17 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
gasket is placed between the flue pipe and the pipe sleeve to seal the joints. The flue pipe should protrude 5–10 cm
into the pipe sleeve, but must not block the opening in the chimney (see the illustration below).
X
The wood burning stove can be connected to a chimney to which other heat sources are connected.
3.0 Lighting a fire in the wood burning stove
3.1 Important safety information





The wood burning stove will become warm during use and therefore it should be treated with all necessary
caution.
Never keep easily combustible fluids such as petrol in the vicinity of the wood burning stove – and never
use easily combustible fluids to light the fire in the wood burning stove.
Never empty the ash drawer when the wood burning stove is warm. Embers may still be found in the ash
drawer for up to 24 hours after the fire has gone out. Please wait to empty the ash drawer until you are sure
that there are no embers in the ash.
The door should be kept closed while the wood burning stove is in use. While lighting the fire, the door can
stand ajar for the first few minutes.
In the event of a chimney fire: Close all the dampers on the wood burning stove and call the fire-fighting
service.
3.2 Recommended fuels?
We recommend the use of split hardwood that has been stored outdoors under cover for at least 1 year. Wood
that has been stored indoors has a tendency to become too dry and will burn too quickly. The wood should
preferably be felled in the winter, when a lot of the moisture in the wood will have been drawn down into the
roots. In order to achieve optimum combustion, the wood’s moisture level should not exceed 18%, which roughly
corresponds to storing the wood under cover outdoors for one year. The moisture level of the wood can be
measured using a moisture meter or by applying washing up liquid to one end of the log and blowing air in the
other end. If the wood is dry enough, soap bubbles will appear. The wood should be chopped into logs with a
diameter of approx. 10 cm and a log length of max. 32 cm.
Correct firing provides optimal heat output and maximum economy. At the same time, correct firing prevents
environmental damage in the form of smoke and malodorous fumes and also reduces the risk of chimney fires.
Well seasoned wood fuel is essential for correct use. Make sure your fuel is kept dry. If the fuel is wet, a large
proportion of the heat will be used to vaporize the water, and this energy will disappear up the chimney. It is
clearly not only uneconomical to fire with wet fuel but also, as mentioned above, increases the risk of producing
soot, smoke and other environmentally damaging by-products.
Burning varnished wood, impregnated wood, chipboard, paper and other waste is strictly forbidden. Burning these
materials will damage the environment, the wood burning stove and your own health. Fossil fuels must not be used.
3.3 How do I light a fire in the wood burning stove?
The fire lighting method is very important for starting combustion quickly and efficiently.
1) Open the primary air intake/damper at the bottom of the door and open the secondary air intake at the top
of the door. The primary damper is used at the start to get the fire going, while the secondary air intake
keeps the fire burning evenly. The secondary air intake is open when the damper is pushed all the way to
the right and closed when the damper is pushed to the left. The illustration below shows the stove seen
from the front with the dampers indicated.
2) Place a log of wood crosswise in the combustion chamber and put 2 firelighters close to the log. Light the
firelighters and quickly put a new log close to the firelighters and several small logs at an angle above it. Air
must be able to reach the firelighters, but the logs should be touching to “warm” each other.
- 18 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
3) Keep the door approx. 1 cm ajar, until the glass is too hot to touch. Then close the door. When there are
distinct, visible flames and the fire has taken hold, close the primary air intake/damper.
Secondary air intake
Primary air intake
Important: The control handle will get warm when the wood burning stove is being used. Please use the glove
provided when you operate the wood burning stove.
3.4 The first time a fire is lit
The first few times the wood burning stove is used, there may be some smoke and unpleasant odours from the
wood burning stove, which is fairly normal. This is caused by the heat-resistant paint hardening. Make sure there is
sufficient ventilation during this stage. It is also important not to let the fire burn too fiercely the first 2–3 times, so
that the wood burning stove has time to expand slowly. You should also be aware that the stove may make clicking
sounds as it heats up and cools down – rather like pouring boiling water into a sink. These are caused by the great
differences in temperature to which the materials are being exposed.
During the first firing, which should be carried out using approximately 1 kg of wood, the stoking door must be left
slightly open and must not be closed until the stove is cold. This is to prevent the sealing rope sticking to the stove.
3.5 How should I use my wood burning stove?
The wood burning stove is intended for intermittent combustion. This means that each stoking should burn down to
embers before new logs are added.
In order to obtain the best possible combustion, you should regulate the effect/heat output with the fuel. Burning
small logs provides more powerful combustion than burning large logs as the surface area is greater and more gas
is released. The amount of wood in the combustion chamber is another factor that affects combustion. In normal
circumstances, you should not place more than two logs in the stove. If you want an enhanced effect, you can add
more logs. The nominal heat output is reached by burning approx. 2 kg per hour.
3.6 Secondary damper
The secondary damper should always be open while the wood burning stove is in use. This damper allows you to
adjust the wood burning stove to the chimney draft and the heat output you require. In normal circumstances, the
wood burning stove should be working with this damper open between 60% and 100%. You should never close the
air intake so far that the flames are extinguished. There should always be visible flames in order to achieve clean
and efficient combustion.
- 19 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
3.7 Primary damper
When you add a new log, the primary air intake/damper should be opened until the fire is burning properly. In order
to utilize the fuel to the fullest extent, the embers should have burnt for so long that it is necessary to open the
primary air intake for approx. 2 minutes to get the new log to burn.
In order to reduce the risk of ash falling from the stove when the door is opened to add more fuel, it is a good idea
to open the primary air intake/damper for approx. 1 minute before the door is opened. This increases the draught
through the stove and reduces the risk that ash will drop on the floor.
Please note: if you overload the wood burning stove and burn more than approx. 2.5 kg wood/hour, there is a risk
that the lacquered surface of the stove will become discoloured and eventually fall off. The stove can be resurfaced,
but this is not covered by the manufacturer’s guarantee. In the same way, any other damage to the stove caused by
overloading will not be covered by the guarantee.
3.8 Ventilation/fresh air supply
In order for the wood burning stove to function at optimum efficiency, air is needed for the combustion process.
There must be sufficient fresh air coming into the room containing the wood burning stove. In very well-insulated
houses, or houses with powerful cooker hoods and/or air conditioning systems, a vacuum can be created around
the stove, leading to smoke leakage and poor combustion. In these circumstances, it might be necessary to open a
window to provide air for combustion and to equalize the vacuum. Alternatively, you could fit an air vent in the room
3
containing the wood burning stove. The amount of air needed for combustion is 25 m /h.
4.0 The chimney
Data for chimney calculation:
Flue temperature at [20 C]
Chimney draught at testing power
[mbar]/[Pa]
Flue gas mass flow [g/s]
Wood
355
0.12/12
3,8
The optimum combustion is achieved at a constant chimney draught of 0.10 to 0.14 mbar measured in the flue pipe
above the stove. There are many factors that affect the chimney draught, including the outside temperature, wind
strength and surrounding buildings. If it is impossible to establish a sufficiently natural chimney draught, the chimney
can be fitted with a smoke extractor. If the chimney draught is too strong, a damper can be fitted to regulate the
chimney draught. Contact your local chimney sweep for more advice.
4.1 Inadequate draught in the chimney
If the chimney is too short, leaks or is inadequately insulated, there may be problems with the chimney draught (let
the chimney sweep assess this). The draught should be approx. 0.10–0.14 mbar in order to provide satisfactory
combustion and prevent smoke leakage.
If the chimney sweep judges the draught to be satisfactory, but you still have problems lighting a fire, try extending
the fire lighting phase/using more thin pieces of kindling, so that the chimney gets thoroughly warm. The chimney
will not draw at optimum effect until it is warm. The fire lighting phase can be prolonged by using a lot of kindling
and 1-2 firelighters. When a layer of embers has been formed, add 2–3 dry logs.
5.0 Maintaining and cleaning your wood burning stove
Gaskets
With time, the gaskets will wear, and, in order to avoid wild combustion, they must be replaced as required.
Glass
If the wood you burn is too moist, you will get soot stains on the glass pane. They can be easily removed using a
damp cloth that you dip in cold ash and rub on the sooty glass. Special cleaning agents are also available to remove
soot from glass.
Combustion chamber
The yellow tiles in the combustion chamber eventually wear out and they should be replaced when the cracks are
more that 0.5 cm. The durability of the tiles will depend on how often and how intensively the stove is used. You can
- 20 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
change the tiles yourself. They are available as a ready-to-use set. You can also buy one-piece tiles that you can
cut to the size of the worn plates yourself. Please consult your dealer.
Ash
Empty the ash drawer before it becomes completely full. Always leave a layer of ash on the bottom of the stove, as
this insulates the combustion chamber and makes lighting a fire easier.
Cleaning the wood burning stove
The stove’s surface is treated with a heat-resistant Senotherm® paint, which will stay at its best just by being
vacuumed with a small, soft mouthpiece or dusted with a soft, dry cloth. Do not use water, spirit or other solvents
which will remove the paint.
The inside of the wood burning stove and the flue pipe can be cleaned via the door and the cleaning aperture in the
flue pipe/chimney. The upper fireproof tile (the exhaust deflector) can be removed, allowing access to the top of the
wood burning stove. Cleaning of the inside of the wood burning stove and the flue pipe should be undertaken at
least once a year, or more frequently if necessary, depending on how often the wood burning stove is used. This
work can also be carried out by the chimney sweep.
Repairing the surface
If the surface of your wood burning stove gets scratched or worn, it can easily be refaced/renewed using the original
Senotherm® paint in an aerosol can. It is available in black or grey from your local dealer.
Please note: All maintenance and cleaning of the wood burning stove should be carried out when it is cold.
Spare parts and unauthorized alterations
You may only use original spare parts in the wood burning stove. Consult your dealer for advice and when
purchasing spare parts. All forms of unauthorized alterations to the wood burning stove are strictly forbidden, as the
wood burning stove will no longer comply with the approved specifications.
6.0 Accessories
There is a wide product range of accessories for Asgård stoves:







Companion sets
Firebaskets in felt and bonded leather
Firewood buckets
Briquette bucket and ashbucket
Fireplace hearth fence
Glass and steel floor plates
Flue pipes
7.0 Product liability and warranty
In accordance with the Danish Sale of Goods Act, product liability will exist for two years from the date of purchase
of the wood burning stove. The dated receipt will be sufficient proof. Product liability will not cover damage caused
by incorrect installation and use of the wood burning stove. Likewise, product liability will not cover loose parts and
wear parts (fireproof tiles, glass, gaskets, rails, cast iron grate and control), as they are worn by ordinary use. These
parts can be purchased as spare parts.
8.0 FAQ
If you need more information, please go to www.aduro.dk.
Enjoy your stove!
- 21 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Lycka till med din nya braskamin från Asgård!
För att du ska få så stor glädje och nytta som möjligt av din nya braskamin från Asgård är det viktigt att du läser
genom bruksanvisningen noga innan du installerar och använder kaminen.
1.0 Allmänt
1.1 Certifieringar
Asgård 8 uppfyller den europeiska standarden EN 13240 samt norsk standard NS 3058 och är därmed godkänd för
montering och användning i Europa. Produktionen genomgår dessutom extern kvalitetskontroll.
Produktdokumentationen för Norge har Sintef-nummer 110-0234 och kan laddas ner från www.aduro.no eller
www.nbl.sintef.no. Asgård 8 är också Svanenmärkt, vilket innebär att kaminen uppfyller mycket stränga miljökrav
och tillverkas på ett miljövänligt sätt.
1.2 Tekniska data
Nominell värmeeffekt:
5 kW
Verkningsgrad
81,6%
Nominellt skorstensdrag
12 Pa
Maximal förbränning per timme:
- Trä
ca 2,4 kg
Värmeeffekt i byggnader med:
130 m
2
- Genomsnittlig isolering:
90 m
2
- Dålig isolering:
50 m
2
- Optimal isolering:
Rökrör diameter:
150 mm
Vikt: 84 kg
Material: plåt
Mått (HxBxD): 900 x 503 x 368 mm
1.3 Hemtransport
När braskaminen transporteras hem ska den helst stå upp. Om du vill lägga den ner är det viktigt att du tar bort lösa
delar i brännkammaren, dvs. gjutjärnsgaller och lösa eldfasta stenar, samt tar ut asklådan. Du kan även låta de
eldfasta stenarna och gjutjärnsgallret sitta kvar i brännkammaren och därefter fylla utrymmet med överblivet
emballage, så att alla lösa delar hålls på plats.
1.4 Serienummer
På braskaminen finns ett serienummer angivet, se typskylten på baksidan av kaminen. Vi rekommenderar att du
skriver upp serienumret i nedanstående fält. För att garantin ska gälla och vi enklare ska kunna hjälpa dig vid
eventuella frågor är det viktigt att du kan uppge det här numret.
Serienr
2.0 Installation av braskamin
Du får gärna installera braskaminen på egen hand, men vi rekommenderar att du ber en sotare om vägledning. Din
återförsäljare kan också ge råd om installationen. Det är viktigt att du uppfyller alla gällande nationella och
europeiska bestämmelser och förordningar vid installation av braskaminen. För att kaminens funktion och säkerhet
skall kunna garanteras rekommenderar vi att installationen utförs av en fackman. Våra återförsäljare av Asgård kan
rekommendera lämpliga montörer, se www.aduro.dk.
- 22 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Obs! Braskaminen måste godkännas av behörig brandmästare innan den tas i bruk.
2.1 Placering av braskaminen/avståndskrav
Avståndskrav föreligger bara när braskaminen placeras intill brännbart material. Braskaminen Asgård 8 ska
placeras minst 20 cm framför brännbara material och det ska vara minst 30 cm utrymme på braskaminens sidor.
Det är förbjudet att placera möbler inom 85 cm framför braskaminen. Om braskaminen tilsluttes med et isoleret
røkrør kann avstånden bak til reduceres til 10 cm. Se nedanstående illustration.
Om braskaminen ska stå intill en murad vägg eller andra ej brännbara material finns inga krav på
säkerhetsavstånd. För att underlätta rengöringen och utnyttja konvektorluften optimalt rekommenderar vi dock att
du har ca 5–10 cm avstånd till väggen.
*om braskaminen er tilsluttet med et
isoleret røkrør
Baksida
30
20/10*
30
85
Obs! Det är viktigt att braskaminen installeras på ett golv med tillräcklig bärighet. Om den befintliga konstruktionen
inte uppfyller de här kraven måste golvet förstärkas på lämpligt sätt (t.ex. med hjälp av en platta som fördelar
belastningen över en större yta) för att uppnå detta.
Om braskaminen ska placeras på ett brännbart underlag som t.ex. trägolv eller heltäckningsmatta måste du först
lägga ett icke brännbart underlag emellan. Golvplattans storlek beror på hur stor braskamin du har och plattan ska
gå minst 30 cm framför och 15 cm på var sida om braskaminen.
2.2 Röranslutning
Vid leverans från fabriken är Asgård 8 försedd med ett rökrör högst upp. Ønskes røgafgang bagud tages den runde
plade af bagpladen øverst bag på ovnen og derefter afmonteres dækpladen, der fra fabrikken er monteret ved
bagudgangen. Dækpladen monteres herefter på topafgangen indefra. Topafgangen afsluttes med en pynteplade,
som ligger i askeskuffen. Till Asgård braskaminer används ett rökrör med en diameter på 150 mm.
2.3 Anslutning till murad skorsten
Om braskaminen ska anslutas till en murad skorsten används den bakre utgången eller ett böjt rökrör via
toppavgången. Mät noga och gör sedan hål i skorstenen. Sätt väggenomföringen på plats och täta muren med
murbruk. Ställ sedan dit braskaminen och montera fast rökröret. Lägg en tunn packning mellan rökröret och
väggenomföringen för att täta anslutningen. Rökröret ska gå 5–10 cm in i väggenomföringen, men får inte gå så
långt in att den blockerar skorstensöppningen (se figur nedan).
- 23 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
X
Braskaminen kan vara ansluten till samma skorsten som flera andra värmekällor. Men innan du gör det måste du
kontrollera vilka regler som gäller.
3.0 Elda i braskaminen
3.1 Viktiga säkerhetsanvisningar





Braskaminen blir varm under drift och bör därför hanteras med försiktighet.
Förvara aldrig lättantändliga vätskor som bensin i närheten av braskaminen och använd aldrig
lättantändliga vätskor för att få eld i kaminen.
Töm aldrig asklådan när braskaminen är varm. Det kan ligga glöd i asklådan upp till 24 timmar efter att
elden har slocknat. Vänta därför med att tömma asklådan tills du är säker på att det inte finns någon glöd
kvar i lådan.
Luckan ska vara stängd när braskaminen används. Under de första minuterna efter att du har tänt kan du
dock lämna luckan på glänt.
I händelse av soteld ska du stänga samtliga spjäll på braskaminen och tillkalla brandkåren.
3.2 Bränsletyper
Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och fruktträd kan användas som bränsle i
kaminen. Olika träslag har olika densitet, ju högre densitet veden har desto högre är energivärdet. Högst densitet
har bok, ek och björk. Vi rekommenderar att du använder trä som har kluvits och sedan förvarats utomhus under
tak i minst ett år. Trä som förvaras inomhus har en tendens att bli för torrt och brinner därför för snabbt. Träden ska
helst fällas om vintern, då en stor del av träets fukt har dragits ner i rötterna. För att uppnå optimal förbränning bör
träets fukthalt inte överstiga 18 procent, vilket motsvarar ca 1 års förvaring utomhus under tak. Träets fukthalt kan
mätas med hjälp av en fuktmätare eller genom att smörja in ena änden av ett vedträ med diskmedel och därefter
blåsa i andra änden. Om träet är tillräckligt torrt bildas såpbubblor. Träet ska klyvas i bitar med en diameter på ca
10 cm och längden ska vara max. 32 cm. Om du använder alltför fuktig ved minskas kaminens värmeeffekt
avsevärt och partikelutsläppen ökar.
Det är förbjudet att elda lackerat och impregnerat trä, spånplattor, papper och annat avfall. Fossila bränslen får inte
avnändas. Eldning av sådant material skadar såväl miljön som braskaminen och din hälsa.
3.3 Hur tänder jag braskaminen?
Tändningen spelar stor roll när du vill uppnå snabb och effektiv förbränning.
1) Börja med att öppna primärspjället/startspjället längst nere på luckan och
sekundäröppningen/sekundärspjället högst upp på luckan. Primärspjället används i början för att få fyr på
brasan, medan sekundärluften håller brasan vid liv. Sekundärspjället är stängt när du har skjutit det längst
till höger och öppet när du har skjutit det längst till vänster. Nedanstående figur visar braskaminen sedd
framifrån och var spjällen sitter.
2) Lägg ett vedträ på tvären i brännkammaren och placera två tändbriketter ovanpå. Tänd briketterna och lägg
sedan genast ett nytt vedträ direkt ovanpå briketterna och ett par små trästickor på tvären ovanpå. Det
måste kunna komma luft till briketterna, men vedträna ska ligga tätt ihop och ”värma“ varandra.
4) Låt luckan stå öppen ca 1 cm tills glaset är så varmt att du inte längre kan röra vid det. Stäng sedan luckan.
När det finns klara, synliga flammor och elden har tagit bra fart, stäng primärspjället.
På www.aduro.dk under ”Aduro braskaminer” finns en film med tips om hur du tänder och eldar i braskaminen.
- 24 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Sekundärspjäll
Primärspjäll
Obs! Handtagen blir varma när braskaminen används. Använd därför den medföljande handsken till att sköta
kaminen.
3.4 Första eldningen
De första gångerna du använder braskaminen kan det förekomma rök och dålig lukt från braskaminen, vilket är helt
normalt. Det beror på att den värmebeständiga lacken härdas. Se till att vädra tillräckligt i rummet under den här
tiden. Det är också viktigt att elda försiktigt de två till tre första gångerna, eftersom braskaminen långsamt utvidgas.
Du bör också känna till att kaminen under uppvärmning och nedkylning kan avge så kallade ”klickljud“, ungefär som
när du häller kokande vatten i en diskho. Detta beror på de stora temperaturskillnader som materialet utsätts för.
Första gången du eldar bör du använda ca 1 kg ved och det är också en bra idé att låta luckan stå på glänt och inte
stänga den förrän kaminen har svalnat. Detta ska göras för att förhindra att packningen klistrar fast på själva
kaminen.
3.5 Hur eldar jag i braskaminen?
Braskaminen är avsedd för intermittent förbränning. Det betyder att varje eldning får brinna ner till glöd innan man
eldar på igen.
För att få bästa tänkbara förbränning ska du reglera effekten/värmemängden med hjälp av bränslet. Små vedträn
ger kraftigare förbränning än stora vedträn, eftersom ytan är större och veden avger mer gas. Dessutom avgörs
förbränningen också av mängden ved i brännkammaren. Till normal användning bör du inte lägga in mer än två
vedträn i taget. Om du vill uppnå högre effekt kan du lägga in mer ved. Den nominella värmeeffekten uppnås
genom att elda ca 2 kg ved per timme.
3.6 Sekundärspjäll
Sekundärspjället ska alltid vara öppet när du eldar i braskaminen. Med det här spjället kan du anpassa
braskaminen till skorstensdraget och önskad värmeeffekt. Dra spjället åt vänster för att öka lufttillförseln och åt
höger för att minska den. Under normala förhållanden fungerar braskaminen när spjället är mellan 60 och 100
procent öppet. Skjut aldrig spjället så långt åt vänster att flammorna slocknar. Du ska alltid kunna se flammor, då
vet du att förbränningen är ren och effektiv.
3.7 Primärspjäll
När du lägger in ny ved ska du öppna primärspjället som sitter längst nere på luckan. Låt spjället vara öppet tills
elden har tagit fart. För att utnyttja bränslet optimalt kan du vänta med att lägga på ny ved tills glöden är så liten att
- 25 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
du måste öppna primärspjället i ca 2 min. för att få fyr på de nya vedträna.
Om du vill undvika att det yr aska ur kaminen när du öppnar luckan för att lägga i ny ved kan du öppna
primärspjället ca 1 minut innan du öppnar luckan. Då ökar draget genom kaminen och det är inte lika sannolikt att
aska faller ut.
Obs! Om du eldar för kraftigt i braskaminen och förbränner mer än ca 2,5 kg ved i timmen finns det risk för att
lacken på kaminen missfärgas och senare faller av. Det går att lacka om kaminen, men detta täcks inte av
tillverkarens garanti. Andra skador på kaminen som beror på alltför kraftig eldning täcks inte heller av garantin.
3.8 Ventilation/frisklufttillförsel
För att braskaminen ska fungera optimalt måste förbränningen tillföras luft. Därför är det viktigt att det kan komma
in tillräckligt med luft i det rum där braskaminen står. Täta hus, kraftiga fläktar och ventilationsanläggningar kan
skapa undertryck kring braskaminen, vilket ger röklukt och dålig förbränning. I sådana fall är det nödvändigt att
öppna ett fönster för att tillföra luft till förbränningen och jämna ut undertrycket. Du kan också sätta in en luftventil i
det rum där braskaminen står. Mängden förbränningsluft som åtgår till förbränningen är ca 25 m³/h.
4.0 Skorstenen
Data för beräkning av skorsten:
Rökgastemperatur uppmätt vid [20 C]
Rekommenderat skorstensdrag
[mbar]/[Pa]
Rökgas, massaflöde [g/s]
Trä
355
0,12/12
3,8
Den optimala förbränningen uppnås vid ett konstant skorstensdrag på 0,10 till 0,14 mbar, uppmätt i rökröret ovanför
kaminen. Det finns många faktorer som påverkar skorstensdraget, bland annat utomhustemperatur, vindstyrka och
omkringliggande byggnader. Minsta rekommenderade skorstenslängd är 3,5 m och lämplig tvärsnittsarea är 150200 cm² (150-160 mm i diameter). Om det inte går att få tillräckligt bra skorstensdrag på naturlig väg kan du
montera en röksugare på skorstenen. Om skorstensdraget är för starkt kan du montera ett spjäll som reglerar det.
Kontakta sotaren på orten för närmare rådgivning om detta.
4.1 Dåligt drag i skorstenen
Om skorstenen är för låg, otät eller bristfälligt isolerad kan det uppstå problem med skorstensdraget (låt sotaren
bedöma det). Draget ska vara ca 0,10–0,14 mbar för att ge tillfredsställande förbränning och förhindra rökutsläpp.
Om sotaren gör bedömningen att draget är tillräckligt och du ändå har problem med att få fyr i kaminen, kan du
prova att förlänga tändfasen/använda flera tunna stickor, så att skorstenen värms upp ordentligt helt igenom.
Skorstenen drar inte optimalt förrän den är ordentligt varm. Tändfasen kan förlängas genom att du använder
massor av stickor samt 1–2 tändbriketter. När du har fått ordentlig glöd fyller du på med 2–3 torra vedträn.
5.0 Underhåll av braskaminen
Packningar
Med tiden blir packningarna slitna och bör då ses över. Om de är otäta bör de bytas.
Glas
Fuktig ved kan ge sotfläckar på glaset. Du kan enkelt torka bort dem med en fuktig trasa som du doppar i kall aska
från kaminen och gnider på det sotade glaset. Det finns även rengöringsmedel som är särskilt avsedda för
borttagning av sot på glaset.
Brännkammaren
De gula plattorna i brännkammaren slits naturligt och bör bytas ut när de har fått sprickor som är mer än en halv
centimeter stora. Plattornas hållbarhet beror på hur mycket och hur kraftigt kaminen används. Du kan själv byta
plattorna som levereras i färdiga set. Du kan också köpa hela plattor så att du själv kan kopiera de utslitna
plattorna. Fråga din återförsäljare.
Aska
Töm asklådan innan den blir helt full. Lämna alltid ett lager aska i botten av kaminen. Det isolerar brännkammaren
och gör det enklare att tända brasan.
- 26 -
Dansk | Deutsch | English | Svenska
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Rengöring av braskaminen
Kaminens yta är lackad med värmebeständig Senotherm®-lack. Den bevaras bäst om du bara dammsuger på den
med ett litet munstycke med mjuka borst eller dammar av den med en torr och mjuk trasa. Använd inte vatten, sprit
eller andra lösningsmedel, eftersom det avlägsnar lacken.
Braskaminens insida och rökrör kan rengöras genom luckan och eventuellt genom rökrörets rensningsöppning.
Den översta eldfasta stenen (rökvändarplattan) kan tas bort, så att du får fri tillgång till toppen av braskaminen och
rökröret. Det går också att ta bort rökröret från kaminen och rengöra det på så sätt. Du bör rengöra braskaminens
insida och rökrör varje år eller oftare om så behövs, beroende på hur mycket kaminen används. Du kan även be
sotaren utföra det här arbetet.
Reparation av ytbeläggningen
Om det blir repor i ytbeläggningen eller om den slits ner kan du efterbehandla den/fräscha upp ytan med den
ursprungliga Senotherm®-lacken på sprayburk. Den finns i både svart och grått hos din lokala återförsäljare.
Obs! Utför allt underhåll på braskaminen när den är kall.
Reservdelar och ej godkända ändringar
Du får endast använda originaldelar till braskaminen. Din återförsälajre erbjuder rådgivning och säljer reservdelar.
Det är förbjudet att genomföra ej godkända ändringar på braskaminen, eftersom det innebär att den inte längre
uppfyller de godkända specifikationerna.
6.0 Tillbehör
Till Asgård braskaminer erbjuds ett brett sortiment av tillbehör:







Eldningsverktyg
Vedkorgar i filt och läder
Vedspann
Säkerhetsgrind
Brikettkorg og askhink
Golvplattor i glas och stål
Rökrör
7.0 Reklamationsrätt och garanti
I enlighet med gällande konsumentköplag har kunden rätt att reklamera braskaminen inom två år från inköpsdatum.
Kvitto med datum gäller som bevis. Reklamationsrätten täcker inte skador som har orsakats av felaktig installation
eller användning av braskaminen. Reklamationsrätten omfattar inte heller lösa delar eller slitdelar (eldfasta stenar,
glas, packningar, skenor, gjutjärnsgaller och handtag), eftersom dessa slits genom vanlig användning. De här
delarna kan köpas som reservdelar.
8.0 Frågor och svar
Om du vill ha mer information får du gärna besöka vår hemsida på www.aduro.dk.
Mycket nöje!
- 27 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising