Casio | XJ-SK600 | Návod k použití | Casio YA-S10 XJ-SK600 Návod k použití

Modul geometrické korekce
Cz
YA-S10
Návod k použití
z Před použitím modulu geometrické korekce a projekčního systému si nezapomeňte si přečíst pokyny
v průvodci nastavením k modelu YA-S10.
z Před použitím modulu geometrické korekce a projekčního systému postupujte podle pokynů
v průvodci nastavením k modelu YA-S10.
z Ponechte si veškerou uživatelskou dokumentaci při ruce pro budoucí použití.
z Chcete-li získat nejnovější verzi tohoto návodu, navštivte webové stránky:
http://world.casio.com/manual/projector/
z DLP je registrovaná ochranná známka společnosti Texas Instruments ve Spojených státech.
z HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing, LLC.
z XGA je registrovaná ochranná známka společnosti IBM Corporation ve Spojených státech.
z Crestron je registrovaná ochranná známka společnosti Crestron Electronics, Inc. ve Spojených
státech.
z Jiné názvy společností a produktů mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo
ochrannými známkami příslušných vlastníků.
z Součásti tohoto produktu jsou částečně založeny na práci sdružení Independent JPEG Group.
z Obsah tohoto návodu k použití podléhá změnám bez předchozího upozornění.
z Kopírování tohoto návodu, ať zčásti nebo vcelku, je zakázáno. Návod smíte používat pro vlastní
osobní využití. Veškeré jiné využití je bez svolení společnosti CASIO COMPUTER CO., LTD.
zakázáno.
z Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. neodpovídá za jakékoli ušlé zisky nebo nároky třetích
stran vyplývající z používání tohoto produktu nebo této příručky.
z Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. neodpovídá za jakékoli ztráty nebo ušlé zisky způsobené
ztrátou dat kvůli závadě nebo údržbě tohoto produktu nebo z jakýchkoli jiných důvodů.
z Ukázková vyobrazení v této příručce slouží pouze pro informaci a nemusí se přesně shodovat
s obrazovkami, které vytváří vlastní produkt.
1
Obsah
Operace na ovládacím modulu ..................... 3
Ovládání projekčního systému pomocí
sítě LAN ..................................................... 11
Dálkový ovladač ovládacího modulu ................. 3
Tlačítka a indikátory ovládacího modulu ........... 3
Změna vstupního zdroje (INPUT)...................... 4
Automatické nastavení vstupního signálu
RGB (AUTO).................................................. 4
Přerušení obrazu a vypnutí zvuku (BLANK)...... 4
Pozastavení obrazu (FREEZE) ......................... 4
Změna poměru stran obrazu vstupního
zdroje (ASPECT) ........................................... 5
Nastavení úrovně hlasitosti ............................... 6
Vytvoření vlastního loga .................................... 6
Podporovaná externí zařízení ......................... 11
Využití počítače ke konfiguraci síťového
nastavení ovládacího modulu ...................... 11
Ovládaní projekčního systému příkazy
RS-232C ..................................................... 14
Formát odesílání příkazu ................................. 14
Seznam příkazů............................................... 15
Indikátor ........................................................ 16
Řešení problémů .......................................... 17
Používání nabídky nastavení......................... 8
Dodatek ......................................................... 18
Operace v základní nabídce nastavení ............. 8
Konfigurace nabídky nastavení ......................... 8
Podporované signály ....................................... 18
Termíny a obecné zásady
z Termín „Projekční systém“ v této příručce se vztahuje k níže uvedeným systémům.
• Duální projekční systém XJ-SK600
• Duální projekční systém XJ-SK650
• Projekční systémy sestavené z modulu geometrické korekce YA-S10 (v tomto návodu označován
jako „Ovládací modul“), který je připojen k jednomu nebo dvěma samostatně dostupným projektorům
CASIO
z Tlačítka [S], [T], [W] a [X] na dálkovém ovladači ovládacího modulu (YT-200) slouží k volbě položek
nastavení v dialogovém okně nebo v nabídce zobrazené na projekční ploše. Tato tlačítka použijte při
provádění pokynu „vybrat xxx“ v této příručce.
z Některé modely, k nimž se vztahuje tato příručka, nemusí být v určitých geografických oblastech
dostupné.
2
Operace na ovládacím modulu
K provádění operací na ovládacím modulu lze použít jeho dálkový ovladač (YT-200) nebo tlačítka
ovládacího modulu. Dálkový ovladač ovládacího modulu umožňuje řídit projekční systém, jako by to byl
samostatný projektor.
Dálkový ovladač ovládacího modulu
Ovládací modul má na přední a zadní straně přijímače signálu. Vysílač signálu na dálkovém ovladači
ovládacího modulu nasměrujte na jeden z přijímačů.
1 Vysílač signálu dálkového ovladače
2 Tlačítka [ALL], [1], [2], [3], [4]
Slouží k zapínání nebo vypínání napájení. Další informace
naleznete v průvodci nastavením k modelu YA-S10.
3 Tlačítka [INPUT], [AUTO], [S], [T], [W], [X], [ENTER], [MENU],
[ESC], [BLANK], [FREEZE], [ASPECT]
Slouží k nejrůznějším operacím s projektorem. Tyto operace jsou
vysvětleny v dalších kapitolách tohoto návodu.
4 Tlačítka [CORRECT], [POSITION], [AÙB], [IMAGE]
Slouží k formování promítaného obrazu. Další informace
naleznete v průvodci nastavením k modelu YA-S10.
1
2
3
4
Aby nedošlo k vybití baterií, dálkový ovladač ukládejte tak, aby nedošlo k neúmyslnému stisku
jeho tlačítek.
Tlačítka a indikátory ovládacího modulu
1
2
4
5
6
7
3
1
2
3
4
5
6
7
8
8
3
Indikátor POWER/STANDBY
Tlačítko [ENTER]
Tlačítko [MENU]
Tlačítko [P] (Vypínač)
Tlačítko [INPUT]
Tlačítko [AUTO]
Kurzorová tlačítka (q/w/U/I)
Tlačítko [ESC]
Změna vstupního zdroje (INPUT)
1.
Stiskněte tlačítko [INPUT].
2.
V dialogovém okně „Vstup“, které se objeví, vyberte požadovaný vstupní zdroj
a poté stiskněte tlačítko [ENTER].
Automatické nastavení vstupního signálu RGB
(AUTO)
Pokud se obraz ze signálu RGB přiváděného z počítače nepromítá správně, proveďte automatické
nastavení tlačítkem [AUTO]. Pokud se obraz nezlepší, zkontrolujte níže popsané položky.
z Ujistěte se, že ovládací modul podporuje typ signálu. Další informace získáte v kapitole
„Podporované signály“ (strana 18).
z Změňte nastavení položky „Možnosti nastavení 3 Automatické nastavení“ v nabídce nastavení
(strana 9).
Přerušení obrazu a vypnutí zvuku (BLANK)
Stiskem tlačítka [BLANK] se vypne obraz a zvuk*1 ze vstupního zdroje. Místo promítaného obrazu se
objeví černá projekční plocha (výchozí nastavení), modrá plocha, přednastavené logo nebo vlastní
logo.*2
Chcete-li obnovit normální projekci obrazu i zvuku, stiskněte znovu tlačítko [BLANK] nebo [ESC].
*1 Pokud byl zvolen vstupní zdroj HDMI, projekční systém připojený k ovládacímu modulu bude
vyzařovat zvuk z reproduktorů projektoru.
*2 Prázdnou projekční plochu lze konfigurovat prostřednictvím položky „Nastavení obrazovky 3
Prázdná obrazovka“ (strana 9).
Pozastavení obrazu (FREEZE)
Stiskem tlačítka [FREEZE] se obraz aktuálního vstupního zdroje pozastaví. Chcete-li v reálném čase
pokračovat v projekci obrazu ze vstupního zdroje, stiskněte znovu tlačítko [FREEZE] nebo [ESC].
4
Změna poměru stran obrazu vstupního zdroje
(ASPECT)
Při každém stisku tlačítka [ASPECT] se bude poměr stran obrazu ze vstupního zdroje přepínat v níže
uvedeném pořadí takto:
Vstupní zdroj HDMI (PC) nebo RGB:
3 Normální 3 Plný formát
Vstupní zdroj HDMI (DTV) nebo komponentní signál:
3 Normální 3 Plný formát 3 16:9 3 Obálka
Chcete-li zachovat originální poměr stran vstupního zdroje, vyberte „Normální“, chcete-li projekci
v maximální velikosti, která vyplní cílovou projekční plochu, vyberte „Plný formát“. Při použití nastavení
„Obálka“ se velikost zdrojového obrazu změní ve vodorovném směru na šířku 1280 bodů a poměr stran
vstupního signálu zůstane zachován. Horní a spodní úseky zdrojového obrazu budou oříznuty, takže
se v promítaném obrazu objeví pouze středová část se svislou šířkou 800 bodů. Při volbě „16:9“ se
poměr stran obrazu vstupního signálu změní na poměr stran projekce 16:9.
Mějte na paměti, že při zvětšení nebo zmenšení velikosti obrazu při komerčním využití nebo
veřejných prezentacích může dojít k porušení zákonem chráněných autorských práv držitele
autorských práv originálního materiálu.
5
Nastavení úrovně hlasitosti
Chcete-li upravit úroveň hlasitosti zvuku, který je vyzařován z reproduktorů projektoru, nebo zvukový
výstup umlčet, postupujte podle níže uvedených pokynů.
Projektor aktivuje zvukový výstup pouze tehdy, pokud byl pomocí ovládacího modulu vybrán
vstup HDMI a do projekčního systému přiveden audiosignál HDMI.
Úprava hlasitosti reproduktorů projektoru
1.
Tlačítkem [MENU] vyvolejte nabídku nastavení.
2.
Vyberte položku „Nastavení hlasitosti“ a poté stiskněte tlačítko [ENTER].
3.
K nastavení hlasitosti použijte tlačítka [W] a [X]. Po nastavení požadované
úrovně stiskněte tlačítko [MENU].
Vypnutí zvukového výstupu projektoru
1.
Tlačítkem [MENU] vyvolejte nabídku nastavení.
2.
Vyberte položku „Nastavení hlasitosti“ a poté stiskněte tlačítko [ENTER].
3.
Vyberte položku „Vypnout zvuk“ a poté tlačítky [W] a [X] změňte nastavení na
„Zapnout“.
4.
Stiskněte tlačítko [MENU].
Chcete-li obnovit zvukový výstup projektoru, podle pokynu 3 výše uvedeného postupu změňte tlačítky
[W] a [X] nastavení na „Vypnout“ nebo postupujte podle pokynů v odstavci „Úprava hlasitosti
reproduktorů projektoru“.
Vytvoření vlastního loga
Obsah projekční plochy lze zachytit a uložit do interní paměti ovládacího modulu jako obrazová data.
Obrazová data uložená do paměti projektoru se nazývají „Vlastní logo“.
Vlastní logo lze využívat následujícím způsobem.
– Jako stav „Bez signálu“, který se promítá pokaždé, když do ovládacího modulu není přiveden žádný
vstupní signál.
– Jako stav „Prázdná obrazovka“, který se promítá při stisku tlačítka [BLANK].
Pamatujte si, že použitím ovládacího modulu k registraci obrazových dat při komerčním využití
nebo veřejných prezentacích může dojít k porušení zákonem chráněných autorských práv
držitele autorských práv originálního materiálu.
6
Zachycení obsahu projekční plochy a její uložení jako vlastní logo
z Jakmile začnete podle níže uvedeného postupu snímat obsah projekční plochy, vlastní logo
aktuálně uložené v paměti ovládacího modulu bude odstraněno.
z Pokud se probíhající snímání obsahu přeruší z jakéhokoli důvodu před dokončením, místo
vašeho vlastního loga se obnoví výchozí obraz (světle zelený obrázek). Ale závisí na
načasování přerušení. Může se stát, že obrazovka bude sejmuta a zaregistrována jako vlastní
logo částečně.
1.
Na projekční plochu promítněte obraz, který chcete zaregistrovat jako vlastní
logo.
z Pokud používáte vstupní zdroj RGB nebo HDMI (PC), použijte jedno z následujících rozlišení:
1366 × 768, 1360 × 768, 1280 × 800 nebo nižší. Pokud má promítaný obraz jiné než výše
uvedené rozlišení, sejmutí obrazu není možné.
z Pro snímání jsou podporovány pouze následující typy komponentních signálů: 480i, 480p,
576i, 576p. Snímání nelze uskutečnit, pokud se použije vstupní zdroj s jiným typem
komponentního signálu.
z Sejmutí není možné, pokud je promítaný obsah chráněný.
2.
Tlačítkem [MENU] vyvolejte nabídku nastavení.
3.
Vyberte položku „Možnosti nastavení“ a poté stiskněte tlačítko [ENTER].
4.
Vyberte položku „Zachytávat vlastní logo“ a poté stiskněte tlačítko [ENTER].
5.
Až se objeví dialogové okno s výzvou k potvrzení „Zahájí snímání aktuálního
zobrazení. Chcete pokračovat?“, vyberte „Ano“ a stiskněte tlačítko [ENTER].
z Jakmile stisknete [ENTER], promítaný obraz se na promítací ploše pozastaví a bude zahájeno
zachytávání.
z V případě úspěšného uložení obrazu se na okamžik zobrazí zpráva „Sejmutí obrazovky bylo
dokončeno.“
Specifikace vlastního loga pro nastavení Bez signálu nebo Prázdná
obrazovka
Tlačítkem [MENU] vyvolejte nabídku nastavení a poté proveďte jednu z následujících operací.
z Chcete-li vybrat „Vlastní logo“, použijte „Nastavení obrazovky 3 Bez signálu“ (strana 9).
z Chcete-li vybrat „Vlastní logo“, použijte „Nastavení obrazovky 3 Prázdná obrazovka“ (strana 9).
7
Používání nabídky nastavení
Stiskem tlačítka [MENU] se dole na projekční ploše zobrazí nabídka nastavení. Tuto nabídku lze použít
k úpravám promítaného obrazu (jas, kontrast) a ke změně nastavení ovládacího modulu.
Položka nabídky
(Vedlejší nabídka)
Hlavní nabídka
Zvýraznění
Operace v základní nabídce nastavení
Požadovaná akce:
Postup:
Zobrazení nabídky
nastavení
Ukončení nabídky
nastavení
Stiskněte tlačítko [MENU]. Stisknutím tlačítka [MENU] dojde k ukončení nabídky
nastavení a k uložení nastavení, které jste nakonfigurovali.
Výběr položky nabídky
Tlačítky [S] a [T] přesuňte zvýraznění na nabídku obsahující položku, kterou chcete
vybrat, a poté stiskněte tlačítko [ENTER]. Tlačítky [S] a [T] přesuňte zvýraznění na
položku nabídky, kterou chcete vybrat.
Konfigurace nastavení
položky nabídky
z U položky, která má vpravo šipky W a X, použijte ke změně nastavení tlačítka [W]
a [X].
z U položky, která má vpravo příkazy „Upravit[ENTER]“ nebo „OK[ENTER]“ vyvolejte
tlačítkem [ENTER] dialogové okno určené ke konfiguraci nastavení.
Konfigurace nabídky nastavení
Písmeno v závorce napravo od názvu položky nabídky označuje vstupní zdroj obrazu. Nastavení této
položky nabídky se použije pouze při volbě konkrétního vstupního zdroje. Významy písmen:
R znamená vstup RGB, C je komponentní vstup, H je vstup HDMI (PC) a D je vstup HDMI (DTV).
Položka nabídky, vedle níž není písmeno, se použije bez ohledu na vstupní zdroj obrazu.
Položka nabídky:
Požadovaná akce:
Vlastnosti obrazu 3 Jas
Nastavení jasu promítaného obrazu.
Vlastnosti obrazu 3
Kontrast
Nastavení kontrastu promítaného obrazu.
Vlastnosti obrazu 3
Režim barev*1
Vyberte jeden z následujících režimů barev obrazu: „Standardní“, „Grafika“, „Divadlo“,
„Tabule“, „Hra“.
Vlastnosti obrazu 3
Poměr barev
Vyberte některou z následujících předvoleb poměrů barev: „Teplá“, „Normální“,
„Studená“. Lze použít také k samostatnému nastavení červené, zelené a modré.
Vlastnosti obrazu 3
Obnovit výchozí
Obnovení výchozího nastavení položek „Jas“, „Kontrast“, „Režim barev“ a „Poměr
barev“.
Upravit polohu 3
Vertikální poloha (RC)
Úprava vertikální a horizontální polohy obrazu vstupního zdroje vzhledem k cílové
projekční ploše.
Upravit polohu 3
Horizontální poloha (RC)
8
Položka nabídky:
Požadovaná akce:
Upravit polohu 3 Kmitočet
(R)
Nastavení kmitočtu vstupního signálu RGB v případě, že se v promítaném obraze
objevují svislé čáry, protože ovládací modul není schopen sledovat kmitočet
vstupního signálu RGB. Pokud promítaný obraz během nastavování zmizí, před
nastavením ho obnovte tlačítkem [AUTO]. Podrobnosti naleznete v odstavci
„Automatické nastavení vstupního signálu RGB (AUTO)“ (strana 4).
Upravit polohu 3
Fáze (R)
Nastavení fáze vstupního signálu RGB v případě, že se fáze ovládacího modulu
a vstupního signálu RGB neshoduje.
Upravit polohu 3
Obnovit výchozí (RC)
Obnovení výchozího nastavení položek „Vertikální poloha“, „Horizontální poloha“,
„Kmitočet“ a „Fáze“.
Nastavení hlasitosti 3
Hlasitost (HD)
Další informace získáte v kapitole „Nastavení úrovně hlasitosti“ (strana 6).
Nastavení hlasitosti 3
Vypnout zvuk (HD)
Nastavení hlasitosti 3
Obnovit výchozí (HD)
Obnovení výchozího nastavení položek „Hlasitost“ a „Vypnout zvuk“.
Nastavení obrazovky 3
Poměr stran
Změna poměru stran obrazu vstupního zdroje. Toto nastavení je stejné jako
nastavení tlačítka [ASPECT] (strana 5).
Nastavení obrazovky 3
Bez signálu
Určuje typ obrazu promítaného v případě, že do ovládacího modulu není přiveden
žádný vstupní signál (Bez signálu) nebo když byl obraz tlačítkem [BLANK] vypnut
(Prázdná obrazovka). K dispozici jsou možnosti „Modrá“ (modrá projekční plocha)
„Černá“ (černá projekční plocha), „Logo“ (přednastavené logo) a „Vlastní logo“
(strana 6).
Nastavení obrazovky 3
Prázdná obrazovka
Nastavení obrazovky 3
Formování obrazu
Zobrazí se stejná nabídka „Formování obrazu“ jako při stisku tlačítka [CORRECT].
Další informace naleznete v průvodci nastavením k modelu YA-S10.
Nastavení obrazovky 3
Obnovit výchozí
Obnovení výchozího nastavení položek „Bez signálu“ a „Prázdná obrazovka“. Tato
operace neovlivní nabídku nastavení „Formování obrazu“.
Vstupní nastavení 3
Konektor POČÍTAČ (RC)
Nastavení určuje, zda bude typ vstupního signálu na konektoru COMPUTER identifikován
automaticky, nebo se použije fixní nastavení RGB nebo komponentní signál.
Vstupní nastavení 3
Indikátor názvu signálu
Nastavení určuje, zda se při změně typu vstupního signálu tlačítkem [INPUT] bude
zobrazovat nově vybraný typ vstupního signálu (Zapnout) nebo nebude (Vypnout).
Vstupní nastavení 3
Obnovit výchozí
Obnovení výchozího nastavení položek „Konektor POČÍTAČ“ a „Indikátor názvu
signálu“.
Možnosti nastavení 3
Automatické nastavení (R)
Automatické nastavení kmitočtu a fáze.
Zapnout: Automatické nastavení povoleno.
Vypnout: Automatické nastavení zakázáno.
Možnosti nastavení 3
Vyhledávání signálu (R)
Toto nastavení použijte, pokud má ovládací modul problémy s automatickou detekcí
vstupního signálu RGB.
1: Výchozí nastavení
2: Použijte při problémech s projekcí signálu 1280 × 768 nebo 1400 × 1050.
3: Použijte při problémech s projekcí signálu 1360 × 768.
Možnosti nastavení 3
Režim Eco*1
Určete, zda bude mít prioritu úspora energie nebo jas projekce.
Zapnout: Režim snížení spotřeby je povolen.
Vypnout (Normální): Režim snížení spotřeby je vypnut, použije se normální jas.
Vypnout (Jasný): Režim snížení spotřeby je vypnut, použije se maximální jas.
Možnosti nastavení 3
Automatické vypnutí
Povolení nebo zákaz režimu Automatické vypnutí, který projekční systém
automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti (neproběhne žádná operace a žádný
vstup signálu). K dispozici jsou možnosti „Vypnout“ (Automatické vypnutí je
zakázáno) a „10 min“ (Automatické vypnutí po 10 minutách nečinnosti).
Možnosti nastavení 3
Přímé zapnutí
Povolení (Zapnout) a zákaz (Vypnout) automatického zapnutí ovládacího modulu
okamžitě po zapojení napájecího kabelu do síťové zásuvky. Současně se zapne
i projektor (projektory) připojený k ovládacímu modulu.
9
Položka nabídky:
Požadovaná akce:
Možnosti nastavení 3
Zachytávat vlastní logo
Viz odstavec „Vytvoření vlastního loga“ (strana 6).
Možnosti nastavení 3
Čísla externího napájení
Určete, který z vypínačů dálkového ovladače ([1], [2], [3], [4]) zapne ovládací modul.
Podrobnosti naleznete v kapitole „Zapnutí/vypnutí napájení ovládacího modulu“
v průvodci nastavením k modelu YA-S10.
Možnosti nastavení 3
Jazyk
Nastavení jazyka zobrazovaných údajů.
angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, švédština, portugalština,
holandština, norština, polština, finština, čeština, turečtina, ruština, čínština
(zjednodušená), čínština (tradiční), korejština, japonština
Možnosti nastavení 3
Obnovit výchozí
Obnovení výchozího nastavení položek „Režim Eco“, „Automatické vypnutí“, „Přímé
zapnutí“ a „Čísla externího napájení“. Pokud se používá vstupní zdroj RGB, operace
také aktivuje režim „Automatické nastavení“. Tato operace nevymaže vlastní logo
uložené příkazem „Zachytávat vlastní logo“.
Nastavení sítě LAN 3
Aktivace po síti zapnuta
Nastavení určuje, zda bude napájení ovládacího modulu možno zapnout dálkově,
prostřednictvím kabelové sítě LAN. Při volbě „Povolit“ je dálkové zapnutí aktivní, při
volbě „Zakázat“ je neaktivní.
Tato položka automaticky zakáže operace uskutečněné za operacemi
„Nastavení sítě LAN 3 Inicializovat nastavení sítě LAN“ nebo „Obnovit vše 3
Obnovit vše“. Pokud ovládáte projekční systém prostřednictvím kabelové sítě
LAN, po inicializaci nezapomeňte nastavení změnit zpět na „Povolit“.
Nastavení sítě LAN 3
Informace o síti LAN
Zobrazení níže vysvětlených údajů.
Název modulu: Název ovládacího modulu
Adresa MAC: Jedinečná adresa MAC ovládacího modulu
IP adresa:
IP adresa ovládacího modulu
Nastavení sítě LAN 3
Inicializovat nastavení sítě
LAN
Inicializace položek „Aktivace po síti zapnuta“ a Síťové nastavení ovládacího modulu
(naleznete v kapitole „Nastavení sítě“ (strana 13)).
Provozní údaje
Zobrazení níže uvedených údajů. Údaj o rozlišení je dostupný pouze při použití
vstupního zdroje RGB nebo HDMI (PC).
Vstupní signál, Název signálu, Rozlišení, Horizontální kmitočet, Vertikální kmitočet,
Systém skenování, Provozní doba zdroje světla (A), Provozní doba zdroje světla (B)
Obnovit vše 3 Obnovit vše Inicializace všech položek nabídky nastavení, kromě níže uvedených.
– Nastavení obrazovky 3 Formování obrazu
– Možnosti nastavení 3 Jazyk
– Vlastní logo uložené příkazem „Zachytávat vlastní logo“
*1 Nastavení této položky nelze nakonfigurovat, pokud je k některému z níže uvedených modelů
projektoru připojen ovládací modul.
XJ-A131, XJ-A141, XJ-A146, XJ-A241, XJ-A246, XJ-A251, XJ-A256
Ke změně odpovídajícího nastavení projektoru lze použít dálkový ovladač projektoru.
10
Ovládání projekčního systému pomocí sítě LAN
Projekční systém lze ovládat z počítače nebo jiného externího zařízení – připojením zařízení do portu
LAN ovládacího modulu.
Podporovaná externí zařízení
z Projekční systém podporuje příkazy ovladače Crestron Electronics a softwaru (RoomView®).
http://www.crestron.com/
z Informace o typech externích zařízení, které lze připojit k portu LAN a použít k ovládání projekčního
systému, a informace o ovládacích příkazech podporovaných každým externím zařízením, budou
zveřejněny na níže uvedené webové stránce společnosti CASIO, jakmile budou k dispozici.
http://www.casio-intl.com/support/
Využití počítače ke konfiguraci síťového nastavení
ovládacího modulu
Tato část vysvětluje, jak navázat bezdrátové síťové připojení mezi ovládacím modulem a počítačem,
a jak poté ke konfiguraci síťového nastavení ovládacího modulu použít webový prohlížeč.
Pokud připojujete počítač k ovládacímu modulu poprvé nebo ho připojujete po provedení příkazu
„Inicializovat nastavení sítě LAN“ z nabídky „Nastavení sítě LAN“, musíte před vyzkoušením
řízení ovládacího modulu prostřednictvím síťového připojení provést níže uvedené kroky.
1. Ovládací modul a počítač připojte k síti, jejíž součástí je stroj s funkcí serveru DHCP.
2. Při použití IP adresy, kterou ovládacímu modulu automaticky přidělil server DHCP, se zobrazí
stránka Správa systému ovládacího modulu.
3. Podle níže uvedeného postupu proveďte konfiguraci síťového nastavení ovládacího modulu.
11
Síťové nastavení ovládacího modulu a počítače
1.
LAN port ovládacího modulu zapojte do stejného rozbočovače LAN nebo jiného
síťového zařízení, k němuž je připojen počítač.
Do portu LAN ovládacího
modulu
Rozbočovač LAN
Počítač
z V konfiguracích jako na obrázku musíte použít přímé kabely LAN. Pokud propojujete LAN port
ovládacího modulu přímo s portem LAN počítače, použijte křížový kabel LAN.
2.
IP adresu ovládacího modulu získáte podle následujícího postupu.
(1) Tlačítkem [MENU] vyvolejte nabídku nastavení.
(2) Vyberte položku „Nastavení sítě LAN 3 Informace o síti LAN“.
3.
Na počítači spusťte webový prohlížeč.
4.
Do adresního řádku webového prohlížeče zadejte IP adresu ovládacího modulu
a poté stiskněte tlačítko [Enter].
z Příklad: pokud je IP adresa ovládacího modulu 192.168.100.10, zadejte http://192.168.100.10.
z Poté se zobrazí stránka Správa systému ovládacího modulu. Informace o dalším postupu
naleznete v dalším odstavci „Konfigurace síťového nastavení ovládacího modulu“.
Konfigurace síťového nastavení ovládacího modulu
1.
K zobrazení stránky Správa systému ovládacího modulu použijte webový
prohlížeč počítače.
z Viz odstavec „Síťové nastavení ovládacího modulu a počítače“ (strana 12).
2.
Klikněte na položku „Správa systému“. Na stránce, která se zobrazí, zadejte
heslo (výchozí heslo: admin) a poté klikněte na tlačítko [Login].
z Zobrazí se stránka „Stav“.
3.
Na levém panelu vyvolejte kliknutím na „Nastavit“ stránku „Nastavit“.
4.
Nastavení změňte zadáním hodnoty nebo výběrem možnosti.
z Podrobnosti o všech položkách nastavení naleznete v dalším odstavci „Nastavení sítě“.
5.
Chcete-li použít nastavení, které jste nakonfigurovali, klikněte na tlačítko [Apply].
12
Nastavení sítě
Název nastavení
Nastavit IP
Získat IP adresu
automaticky/
Použít následující IP
adresu
Popis
Položka určuje, zda chcete získat IP adresu automaticky nebo zadat
ručně.
z Pokud vyberete položku „Použít následující IP adresu“, použije se IP
adresa, maska podsítě a informace o výchozí bráně, které zadáte
ručně.
z Pokud vyberete položku „Získat IP adresu automaticky“, zadání IP
adresy, masky podsítě a informace o výchozí bráně není nutné (a je
zakázáno).
Výchozí nastavení: Získat IP adresu automaticky
IP adresa
Určuje IP adresu ovládacího modulu.
Maska podsítě
Určuje hodnotu masky podsítě, která určuje rozsah IP adres podsítě, do
něhož náleží ovládací modul.
Výchozí brána
Určuje výchozí bránu podsítě.
Název modulu
Pro identifikaci ovládacího modulu lze zadat název až s 20 znaky.
Aktivace po síti
Nastavení určuje, zda lze ovládací modul v pohotovostním režimu (je
vypnutý, ale má připojené napájení) zapnout prostřednictvím kabelové sítě
LAN.
Povolit: Zapnutí je povoleno.
Zakázat: Zapnutí je zakázáno (výchozí nastavení).
Změna přihlašovacího hesla
1.
K zobrazení stránky Správa systému ovládacího modulu použijte webový
prohlížeč počítače.
z Viz odstavec „Síťové nastavení ovládacího modulu a počítače“ (strana 12).
2.
Klikněte na položku „Změnit heslo“.
3.
Na stránce, která se zobrazí, zadejte dvakrát nové heslo: jednou do pole „Nové
heslo“ a znovu do pole „Heslo vložit znovu“.
z Jako heslo lze zadat až osm jednobajtových znaků.
z Pamatujte si, že heslo, které jste zde vložili, budete potřebovat při příštím přihlášení na stránku
Správa systému. Ujistěte se, že zadané heslo nezapomenete. Pokud si heslo zapíšete, dbejte
na to, aby se vám neztratilo, nebo aby se nedostalo do nepovolaných rukou.
4.
Chcete-li použít změnu hesla, klikněte na tlačítko [Apply].
Obnovení výchozího nastavení sítě ovládacího modulu
1.
K zobrazení stránky Správa systému ovládacího modulu použijte webový
prohlížeč počítače.
z Viz odstavec „Síťové nastavení ovládacího modulu a počítače“ (strana 12).
2.
Klikněte na položku „Obnovit výchozí nastavení“.
3.
Na stránce, která se zobrazí, klikněte na tlačítko [Apply].
13
Ovládaní projekčního systému příkazy RS-232C
Ovládací modul lze připojit k počítači běžně prodávaným sériovým (křížovým) kabelem a poté ovládat
projekční systém příkazy RS-232C.
Formát odesílání příkazu
Sériový port svého počítače nakonfigurujte s tímto nastavením.
Komunikační
protokol
Přenosová rychlost
19200 b/s
Datový bit
8 bitů
Parita
Žádné
Stop-bit
1 bit
Řízení toku
Žádné
Tento příkaz odešlete, jestliže potřebujete informace o momentálním nastavení ovládacího
modulu.
Přečíst příkaz
Formát odesílání
(<příkaz>?)
Formát příjmu
(<použitelný rozsah nastavení příkazu>,<aktuální
nastavení>)
Příklad odesílání příkazu
( VOL ? )
odeslán z počítače do ovládacího modulu.
4
( 0 - 30 , 15 )
vrácen z ovládacího modulu do počítače.
Odešlete tento příkaz umožňující ovládání modulu (zapnutí/vypnutí, atd.) a zápis dat do
ovládacího modulu.
Formát odesílání
Napsat příkaz
Příklad odesílání příkazu
(<příkaz><hodnota nastavení>)
( VOL 0 )
odeslán z počítače do ovládacího modulu.
4
Nastavení hlasitosti ovládacího modulu se změní na 0.
z Všechny příkazy používají znaky ASCII a celá čísla v dekadickém formátu.
z Když je odeslán příkaz, který ovládací modul nemůže rozeznat, vrátí se symbol otazníku (?). Také
každý příkaz, který se pokusí nastavit hodnotu ležící mimo použitelný přípustný rozsah, bude
ignorován.
z Pokud ovládací modul provádí proces vyvolaný dříve odeslaným příkazem, tlačítky ovládacího
modulu nebo tlačítky dálkového ovladače, odeslání dalšího příkazu musí čekat, dokud ovládací
modul předchozí proces nedokončí.
14
Seznam příkazů
Pokud je ovládací modul vypnutý, jsou podporovány pouze následující funkce: Nepokoušejte se do
ovládacího modulu odeslat žádný další příkaz.
z Zapnout/vypnout napájení: Čtení
z Zapnutí: Zápis
R: Čtení povoleno W: Zápis povolen
Funkce
Příkaz
RW
Rozsah nastavení
Zapnout/vypnout napájení:
PWR
RW
0: Vypnout, 1: Zapnout
Přepínání vstupu:
0: Vstupní zdroj se přepne na konektor COMPUTER
a nastavení konektoru COMPUTER se změní na RGB.
1: Vstupní zdroj se přepne na konektor COMPUTER
a nastavení konektoru COMPUTER se změní na
komponentní.
6: Vstupní zdroj se přepne na konektor COMPUTER
a nastavení konektoru COMPUTER změní na Auto.
7: Vstupní zdroj se přepne na HDMI.
SRC
RW
0: RGB, 1: Komponentní,
6: Auto1 (RGB/
Komponentní),
7: HDMI
Prázdná obrazovka:
Zapne nebo vypne prázdnou obrazovku.
BLK
RW
0: Vypnout, 1: Zapnout
Hlasitost:
Určuje hlasitost výstupu z audiovstupu HDMI do ovládacího
modulu, pokud je zvuk vyzařován z reproduktorů projektoru
nebo linkového výstupu.
VOL
RW
0 až 30*1
Režim barev:
Vybere režim barev.
PST
RW
1: Grafika, 2: Divadlo,
3: Standardní, 4: Tabule,
5: Hra
Poměr stran:
Určuje poměr stran.*2
ARZ
RW
0: Normální, 1: 16:9,
3: Obálka, 4: Plný formát
Získat délku provozní doby zdroje světla:
Provedením tohoto příkazu získáte údaj o provozní době
zdroje světla projektoru připojeného k ovládacímu modulu.
Pokud jsou projektory dva, získáte údaj o delší provozní době
z obou.
LMP
R
0- Jednotka: Hodiny
*1 Maximální přípustná hodnota závisí na připojeném projektoru (projektorech).
*2 Toto nastavení je stejné jako nastavení konfigurované pod položkou „Změna poměru stran obrazu
vstupního zdroje (ASPECT)“ (strana 5).
15
Indikátor
Indikátor POWER/STANDBY na ovládacím modulu slouží k indikaci momentálního stavu ovládacího
modulu podle níže uvedeného popisu: bude svítit, blikat a zhasne.
Nesvítí: Ovládací modul není připojen k síti
Bliká červeně: Inicializace ovládacího modulu (během této doby nelze napájení vypnout.)
Svítí červená: Ovládací modul v pohotovostním režimu (připraven k zapnutí)
Bliká zeleně: Ovládací modul se spouští (stav bezprostředně po zapnutí)
Svítí zeleně: Napájení je zapnuto a ovládací modul pracuje normálně
Pokud indikátor POWER/STANDBY bliká oranžově, znamená to, že u ovládacího modulu došlo
k závažné chybě. V tomto případě ovládací modul vypněte a obraťte se na svého původního
prodejce nebo určené servisní středisko.
16
Řešení problémů
Pokud zaznamenáte jakýkoli problém s projekčním systémem, zkontrolujte následující položky.
Problém
Příčina a požadované opatření
Napájení se nezapne.
z Ujistěte se, že jsou napájecí kabely ovládacího modulu i projektoru zapojeny do
síťové zásuvky.
z Možná jste na dálkovém ovladači stiskli vypínač označený číslem, které se liší od
čísla přiřazeného na ovládací modul pod položkou „Možnosti nastavení 3 Čísla
externího napájení“. Stiskněte tlačítko [ALL] na dálkovém ovladači nebo
[P] (Vypínač) na ovládacím modulu. Po zapnutí ovládacího modulu použijte
nabídku nastavení (strana 10) a zkontrolujte, které tlačítko dálkového ovladače
bylo přiřazeno pro napájení.
z Ovládací modul nemusí být připojen k projektoru (projektorům) kabelem
RS-232C. Podrobnosti naleznete v části „Zapojení“ v průvodci nastavením
k modelu YA-S10.
z Pokud nebudete moci zapnout napájení ani po kontrole výše uvedených kroků,
může se jednat o závažnou chybu ovládacího modulu. Obraťte se na svého
původního prodejce nebo určené servisní středisko CASIO.
Dálkový ovladač nefunguje.
z Možná zkoušíte používat dálkový ovladač projektoru (YT-120). K operacím
s ovládacím modulem použijte dálkový ovladač ovládacího modulu (YT-200).
z Baterie v ovladači mohou být vybité. Vyměňte je.
Není slyšet zvuk.
z U tohoto projekčního systému je zvuk vyzařován z reproduktorů projektoru (nebo
z konektoru pro linkový výstup) pouze u vstupního zdroje HDMI. Pokud je jako
vstupní zdroj nastaven signál RGB nebo komponentní signál, zvuk nebude
z projektoru vyzařován.
z Pokud se zvuk neozývá ani při nastavení vstupního zdroje HDMI, zkuste upravit
hlasitost na ovládacím modulu (strana 6). Také si ověřte činnost zvukového
výstupu u vstupního zdroje.
Projekce bez obrazu.
Ovládací modul nemusí být připojen k projektoru (projektorům) kabelem HDMI.
Podrobnosti naleznete v části „Zapojení“ v průvodci nastavením k modelu YA-S10.
Promítaný obraz je
rozmazaný.
Pokud jsou k ovládacímu modulu připojeny dva projektory, nastavení pozic a/nebo
parametrů „Formování obrazu“ obou projektorů nemusí být přizpůsobeno.
Postupujte podle pokynů v odstavcích „Formování obrazu podle projekční plochy
(dva projektory)“ a „Úprava polohy projektoru (dva projektory)“ v průvodci
nastavením k modelu YA-S10.
17
Dodatek
Podporované signály
I když je signál v tabulce uveden, není zaručeno, že bude možno zobrazit jeho obsah správně.
Signál RGB
Hodnoty uvedené vlevo od symbolu lomítka (/) představují rozlišení, zatímco hodnoty vpravo vertikální
kmitočet (Hz).
VESA
Název signálu
*1
Název signálu
*1
Název signálu
*1
640 × 480/60
31,5
1024 × 768/75
60
1366 × 768/60
47,7
640 × 480/72
37,9
1024 × 768/85
68,7
1400 × 1050/A*2
65,3
640 × 480/75
37,5
1152 × 864/75
67,5
1440 × 900/60
55,9
640 × 480/85
43,3
1280 × 768/60
47,8
1600 × 1200/60
75
800 × 600/56
35,2
1280 × 800/60
49,7
1680 × 1050/60
65,3
800 × 600/60
37,9
1280 × 960/60
60
800 × 600/72
48,1
1280 × 960/85
85,9
800 × 600/75
46,9
1280 × 1024/60
64
800 × 600/85
53,7
1280 × 1024/75
80
1152 × 864/70
64
1024 × 768/60
48,4
1280 × 1024/85
91,1
1400 × 1050/B*2
64
1024 × 768/70
56,5
1360 × 768/60
47,7
Jiné
Název signálu
*1
Hodnota vpravo od symbolu lomítka (/) v názvu signálu představuje vertikální kmitočet (Hz).
Komponentní signál
Název signálu
*1
Signál HDMI (PC)
Název signálu
Signál HDMI (DTV)
*1
Název signálu
*1
HDTV 1080p/50
56,3
800 × 600/60
37,9
SDTV 480p/60
31,5
HDTV 1080p/60
67,5
1024 × 768/60
48,4
SDTV 576p/50
31,25
HDTV 720p/50
37,5
1280 × 768/60
47,8
HDTV 720p/50
37,5
HDTV 720p/60
45
1280 × 800/60
49,7
HDTV 720p/60
45
HDTV 1080i/50*3
28,1
1280 × 960/60
60
HDTV 1080i/50*3
28,13
HDTV 1080i/60
33,7
1280 × 1024/60
64
HDTV 1080i/60
33,75
SDTV 576p/50
31,3
1400 × 1050/60
65,3
HDTV 1080p/50
56,25
HDTV 1080p/60
67,5
SDTV
576i/50*3
16,6
SDTV 480p/60
31,5
SDTV 480i/60
15,7
*1: Horizontální kmitočet (kHz)
*2: Vertikální kmitočet 60 Hz
*3: Při projekci těchto signálů může dojít ke zkreslení obrazu. Pokud se tak stane, na zařízení, které je
zdrojem obrazu (DVD přehrávač apod.), zapněte progresivní formát výstup. Podrobné informace
najdete v dokumentaci dodávané k zařízení, které je zdrojem obrazu.
18
Licenční podmínky GPL a LGPL
(1) Tento produkt využívá software (tento software), na který se vztahují licence GNU General Public
License (GPL) a GNU Lesser General Public License (LGPL). V souladu s licenčními podmínkami
GPL a LGPL pochází je zdrojový kód tohoto softwaru z otevřených zdrojů. Každý, kdo si chce
otevřený zdrojový kód prohlédnout, si jej může stáhnout z webu CASIO Projektor. Při každém
kopírování, úpravě nebo distribuci tohoto softwaru se ujistěte, že postupujete v souladu se
všeobecnými podmínkami licence GPL a LGPL.
(2) Tento software je poskytován tak, „jak je“, bez jakékoli výslovně uvedené nebo předpokládané
záruky. Toto prohlášení však nemá vliv na smluvní vztahy a podmínky záruky vlastního produktu
(včetně poruch způsobených tímto softwarem).
(3) Následují podmínky GPL a LGPL, za nichž je tento software poskytován.
19
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to
most of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to
using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public
License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge
for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can
change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these
things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to
ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that
there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on,
we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced
by others will not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger
that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for
everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
20
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright
holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”,
below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the
Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is
addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the
Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of
having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program
does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in
any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this
License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of
this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based
on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is
derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it,
when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an
announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work
based on the Program is not required to print an announcement.)
21
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works
in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute
them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely
by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective
works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with
a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the
other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the
following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for
software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a
charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding
source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with
Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.
For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated
place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source
along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have
received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.
22
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else
grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the
Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do
so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works
based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution
of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of
this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms
and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any
version ever published by the Free Software Foundation.
23
10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution
conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted
by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
24
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the
best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under
these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
“copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is
modify it under
as published by
of the License,
free software; you can redistribute it and/or
the terms of the GNU General Public License
the Free Software Foundation; either version 2
or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive
mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type ‘show c’
for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the appropriate parts of the
General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than
‘show w’ and ‘show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your
program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program ‘Gnomovision’
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If
your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary
applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License
instead of this License.
25
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and
change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it.
You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary
General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations
below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software
(and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that
you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that
you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or
to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the
recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and
recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this
license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library.
Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what
they have is not the original version, so that the original author’s reputation will not be affected by
problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to
make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a
version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
26
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License.
This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is
quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in
order to permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of
the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General
Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom.
The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s
freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less
of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the
ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages
in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of
a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be
allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used
non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so
we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of
people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in
non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its
variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure
that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention
to the difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former
contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to
run.
27
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice
placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the
terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed
as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently
linked with application programs (which use some of those functions and data) to form
executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under
these terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For
a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output
from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what
the Library does and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive
it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this
License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based
on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the
terms of this License.
28
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does
not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application
does not supply it, the square root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works
in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute
them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely
by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective
works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a
work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the
other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License
to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If
a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you
can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is
not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object
code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement
to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along
with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the
Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in
isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this
License.
29
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a
derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses
the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for
distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the
object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is
not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if
the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and
small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is
unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this
object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work
under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library”
with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the
customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that
the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the
work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the
Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you
must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the
Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the
complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code,
so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of
definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the
modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is
one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer
system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly
with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing
this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent
this user a copy.
30
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and
utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating
system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries
that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library
together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other
library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else
grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the
Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so,
and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on
it.
10.Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance
by third parties with this License.
11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution
of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
31
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
12.If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may
add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.
13.The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of
this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms
and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.
14.If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution
conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the
free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software
generally.
NO WARRANTY
15.BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
32
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we
recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by
permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General
Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at
least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library ‘Frob’ (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!
33
MA1302-A
Download PDF

advertising