HD, HDW - Systemair

HD, HDW - Systemair
HD, HDW
NO
Montage- och bruksanvisning
GB
Instructions for installation and use
DE
Montage-und Bedienungsanleitung
RU
Инструкция по установке и
эксплуатации
IT
Manuale di installazione e
funzionamento
Declaration of Conformity
Systemair AB
Industrivägen 3
739 30 Skinnskatteberg
Tel: 0222-440 00
Fax: 0222-440 99
We declare under own responsibility that the following product(s)
Air-curtains series ScreenMaster
Types:
HD0, HD0L, HD8 and HD12, HDW, HDWL, HDWV, and HDWVL
which is(are) covered by this declaration of conformity comply with the
EC Low Voltage Directive (LVD) 73/23/EEC
EC Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 89/336 /EEC & 92/31 EEC
and is(are) manufactured in accordance with the following stated harmonised
standard(s) or other normative document(s).
LVD:
CCA HD 251 S3:1982 incl. Am. 1-3
CCA HD 251 S1:1987 incl. Am. 1-4
EMC: EN 55 014: 1993
EN 60 555-2/3: 1991
EN 55 104
Complete technical documentation is available.
Skinnskatteberg, June 14th 2004
Mats Sándor
Technical Manager
NO
GB
DE
RU
IT
1
NO
GB
DE
RU
IT
2
NO
GB
DE
RU
IT
3
NO
GB
DE
RU
IT
4
NO
Produsent
Våre produkter er produsert iht. gjeldende
internasjonale standarder og forskrifter.
Systemair AB
Industrivägen 3
739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN
Tel : +46 222 440 00
Fax : +46 222 440 99
Produsenten erklærer at følgende produkter:
Luftgardin
HD0, HD0L, HD8 and HD12, HDW, HDWL, HDWV,
and HDWVL
EU– Samsvarserklæring
Jf. EUs EMC-direktiv 89/336/EEC, 92/31/EEC
samsvarer med kravene i følgende EU-direktiv.
Følgende harmoniserende standarder brukes:
EN 55 014: 1993
EN 60 555-2/3: 1991
EN 55 104
EU– Samsvarserklæring
Jf. EUs lavvolt direktiv 73/23/EEC
Fullstendig teknisk dokumentasjon er tilgjengelig.
Følgende harmoniserende standarder brukes:
Skinnskatteberg, mars 2002
CCA HD 251 S3:1982 incl. Am. 1-3
CCA HD 251 S1:1987 incl. Am. 1-4
Mats Sándor
Teknisk sjef
5
NO
monteringskonsollens sentrumshull og i et av
sporene, slik at hele aggregatet kan vris og
luftens utblåsningsrettning dermed justeres.
• Observer angitte minimumsavstander (fig.3)
og at apparatene ikke må monteres direkte
under eluttaket.
Monterings- og bruksanvisning
Bruksområde
Systemair ScreenMaster HD er et luftportaggregat beregnet for fast montering ovenfor
eller ved siden av porter og entréer fra 2 til 3,5
meters høyde. ScreenMaster HD levereres
med eller uten varmebatteri. Varmebatteri
finnes både for varmt vann og elektrisk.
Aggregatet uten varme kan kompletteres med
elvarme senere. Luftportens effektivitet er
avhengig av graden av undertrykk i lokalet,
temperatur-forskjellen mellom inne- og uteluft
samt vindhastighet mot portåpningen.
Kapslingsklassen er IP 21, sprutsikker
utførelse.
b) Stående ved siden av porten
• I visse tilfeller er det ikke mulig å montere
aggregatet ovenfor porten. Med hjelp av
montasjeplaten HDS kan apparatene stilles
over hverandre ved siden av porten slik at
luftstrømmen blåser horisontalt (fig.4).
• Luftportaggregatet monteres vertikalt på
innsiden av porten, så nærme åpningens
kant som mulig, med vifteutblåsningen
nærmest åpningen.
• Montasjeplaten består av to deler. Den yttre
delen skrus fast i gulvet. Med M10-skruer
fikseres aggregatet i montasjeplatens
slissede spor. Skruene dras ikke hardere til
enn at aggregatet kan vris og
utblåsningsrettningen justeres. Den indre
delen monteres på undersiden av det
aggregatet som skal stå på gulvet.
Montasjeplaten skrus fast med 3 stk M10
skruer i de forberedde hullene.
• Aggregatet løftes på plass og begge delene
av montasjeplatene boltes sammen. Max
byggehøyde for vertikale aggregat er 3,5 m.
• På det øverste apparatets kortside monteres
en av de medfølgende montagebrakettene
(eller annet passende stag) som festes i
veggen slik at toppen av tårnet sikres.
• Monter turtallsbryteren HDR4 på en slik
plass at den er lett tilgjengelig for
manøvrering av luftporten.
• For å styre apparater med varme monteres
effektvelger HDEV i forbindelse med
turtallsbryteren og en termostat, f.eks. type
SR122 på et sted der den tar temperaturforandringene når porten hurtig detekteres
(åpner).
• Ved vertikal montasje kan luften i visse
fallrotere i lokalet og forårsake trekk. En
smal vegg montert ved siden av åpningen
(den siden der luftportene ikke står), stopper
opp luftstrømmen og dermed minsker
rotasjonen.
Funksjon
Luften tas inn fra apparatets over- og
underside og blåses ut med høy hastighet slik
at den skjermer av portåpningen og minimerer
varme/ kulderas. Opphengnings-konsollene
gjør det mulig å rette aggregatet og dermed
luftstrålen med hensyn til belastningen på
porten. Jo større belastning p.g.a.
vind/undertrykk/temperatur, desto mer skal
luftstrålen vinkles mot uteluften.
Med turtallsbryteren (HDR4) justeres
lufthastigheten slik at beskyttelsen av porten
blir optimal. En HDR4 kan regulere inntil 7 stk.
HD (en meters versjoner) evt. 4 stk. HD()L
(1,65 meters versjoner) Apparater med
elvarmebatter kan reguleres med en
effektvelger HDEV, 0 -1/2 - 1/1 effekt og 2trinnstermostat SR122. En HDEV, og evt.
SR122, kan regulere inntil 7 lange luftgardiner.
Observer at undertrykk i lokalet forringer
luftportens effektivitet vesentlig. Ventilationen
bør derfor være ballansert!
Montering
a) Hengende over porten
• Luftportaggregatet monteres normalt på
innsiden av porten så nærme åpningens
kant som mulig, med vifteutblåsningen
nærmest åpningen.
• Når et kjølerom skal beskyttes, monteres
luftportene på den varme siden.
• For å minimere tap mellom apparatene skal
de monteres tett sammen. Ved montering
kreves det normalt en avstand mellom
aggregatene på minst 50 mm for å komme til
skruene for opphengningen.
• Marker og sett opp de medfølgende
monteringsbrakettene på vegg eller i tak og
heng deretter opp aggregatet i brakettene
(fig.1). Aggregatet festes med M10-skruer i
Installasjon
Installasjonen, som skal tilkobles en flerpolet
bryter med en bryteavstand på minst 3 mm,
skal utføres av godkjent installatør og i henhold
til gjeldende forskrifter. Det finnes ulike
alternativ for regulering av motorernes turtall,
se koblingsskjema side. 4-7. Luken på
apparatenes underside åpnes ved at
låsetappene vris en 1/4 gang med en
6
NO
1. At spenning finnes fram til elvarmebatteriet; kontroller sikringer og eventu-ell
arbeidsbryter.
2. At varmebehov foreligger; kontroller
termostatinnstilling og virkelig temperatur.
3. At eventuell effektvelger står i rett posisjon.
4. At overopphetingstermostat ikke er løst ut,
se beskrivning nedenfor. Om feilen ikke
kan finnes, ta kontakt med servicetekniker.
skrutrekker. Anslutningen skjer med kabel av
type EKK, EKLK eller tilsvarende. På
apparatets overside finns knockouts, 2 stk.ø37
og 3 stk. ø 29. Benyttede kabel gjennomføringer må oppfylle kravet til kapslingsklasse!
Type
All styring
HD8
HD8
HD12
HD12
Effekt
kW
8
8
12
12
Spenning
V
230V
230V 3~
400V 3~
230V 3~
400V 3~
Min.areal
mm2
1,5
4
2,5
10
4
Overopphetning (aggregat med
elvarmebatteri)
Luftportaggregatet er utstyrt med temperaturbegrensere. Om den har løst ut p.g.a
overopphetning, tilbakestilles den på følgende
måte:
a) Bryt strømmen med den allpolige bryteren.
b) Fastsett årsaken og reparer feilen.
c) Tilbakestilles på følgende måte:
• Åpne luken på aggregatets underside.
• Lokaliser de begge røde knappene.
• Trykk inn begge knappene (behøver ikke
trykkes inn samtilig) til et klikk høres.
d) Start luftportaggregatet igjen.
For aggregat med elvarme gjelder at effekt og
styrespenning mates separat i ulike
koblingsrom (se koblingsskjema side 4-7). l
gruppesentralen skal det angis at
"Luftportaggregatet mates fra mer enn en
gruppeledning".
Justering av luftport og luftstrøm
Luftstrålens retning og hastighet skal justeres
med hensyn til belastningen på porten.
Trykkrefter påvirker luftstrømmen slik at den
bøyer av innover i lokalet (ved oppvarmet
lokale og kald uteluft). Luftstrømmen bør derfor
rettes utover for å stå imot belastningen. Opp
til 15° kan være en passende vinkel. Generelt
kan sies at jo større belastning desto større
vinkel kreves. Når et kjølerom skal beskyttes
monteres luftportene på den varme siden og
med luftstrømmen rettet 0-10° mot den varme
siden. Andre innstillninger kan bli aktuelle, men
må prøves fram i hvert tilfelle.
Sikkerhet
• Sikre at området rundt apparatets innsug- og
utblåsgitter holdes fri fra materiell som kan
hindre luftstrømmen gjennom apparatet!
• Apparatet har ved drift hete overflater!
• Apparatet får ikke tildekkes helt eller delvis
med klær eller liknende material, da
overopphetning av apparatet kan medføre
brannfare!
Vedlikehold
Grunninstilling turtall
Viktig! Spenningen skal alltid brytes før
inspeksjon og rengjøring begynner (OBS!
aggregat med elvarme kan spenningsmates fra
flere gruppesikringer). Viftenes motorer og
øvrige komponenter trenger ikke annet
vedlikehold enn rengjøring ved behov, minst
en gang per år.
Luftinntaksgitter,viftehjul og elvarmeelement rengjøres ved hjelp av støvsuger eller
tørkes rene med en fuktig klut. Åpne
inspektionsluken for å komme til elementene
og viftehjulene.
Still inn turtallet ved hjelp av
turtallsregulatorene slik at lufthastigheten 1
meter over gulvet blir 3-4 m/s. Observer at
utblåsningsrettning og turtall kan trenge
ytterligere finjustering avhengig av portens
belastning.
Feilsøkning
Om viftene ikke blåser, kontroller følgende:
1. At manøverspenning kommer fram til
aggregatet; kontroller sikringer, arbeidsbryter, eventuelt koblingsur som
starter/stopper aggregatet.
2. At eventuell turtallsregulering er rett
innstillt.
3. At endebryteren fungerer (om en slik er
innstallert). HDGL.
Jordfeilsbryter (gjelder aggregat
med elvarme)
Om installasjonen er beskyttet med jordfeilsbryter og denne løser ut ved innkoblingen kan
årsaken være fukt i varmeelementene. Når et
aggregat som inneholder varmeelement ikke
brukes under en lengre periode eller lagres i
fuktig miljø kan fukt trenge inn. Dette er ikke å
Om det ikke blåser varmt, kontroller følgende:
7
NO
betrakte som en feil, men repareres enklest
ved å starte aggregatet via et uttak uten
jordfeilsbryter som fører til at elementene
tørker ut. Tørketiden kan variere fra noen
timmer til ett par døgn. For å forebygge dette
er det fornuftig at anlegget tas i drift i kortere
stunder under lengre driftsstans.
Garantien gjelder bare om Systemair
montasje- og vedlikeholdsanvisninger er
fulgt og aggregatet benyttes slik det er
beskrevet.
8
NO
Type
Varmeeffekt
Spenning,motor/styring
Spenning, varmeeffekt
Strømstyrke motor/styring
Strømstyrke varmeeffekt
Luftmengde
Temp.økn.ved full effekt
Lydnivå
Vekt
Lengde
Kapslingsklasse
El-nummer
Type
Spenning,motor/styring
Strømstyrke motor/styring
Luftmengde
Lydnivå
Vekt
Lengde
Kapslingsklasse
El-nummer
kW
V
V
A
A
m3/h
°C
dB(A)
kg
mm
V
A
m3/h
dB(A)
kg
mm
Tilbehør
Turtallsbryter (4-steg) *1
Turtallsbryter (2 x 4 steg)
Turtallsregl. (stegl.) HD0, HD0L*2
Effektvelger 0 – ½ - 1/1
Endebryter
2-trinnstermostat
Montasjeplate for høgkantsmont.
Undertaksgitter (1192 x 192)
Undertaksgitter (1515 x 192)
HD0
–
230V~
–
1,6
–
900/1800
–
44/62
39
1000
IP 24
49 131 35
HD0L
–
230V~
–
2,4
–
1300/2700
–
45/63
57
1670
IP 24
49 131 37
HD8
8
230V~
400V 3~
1,6
11,5
900/1800
27/13
44/62
44
1000
IP 24
49 131 36
HD12
12
230V~
400V 3~
2,4
17,3
1300/2700
27/13
45/63
64
1670
IP 24
49 131 38
HDW
230V~
1,6
800/1700
44/62
51
1000
IP 24
49 131 39
HDWV
230V~
2,4
800/1700
44/62
51
1000
IP 24
49 131 73
HDWL
230V~
1,6
1200/2500
45/63
74
1670
IP 24
49 131 40
HDWVL
230V~
2,4
1200/2500
45/63
74
1670
IP 24
49 131 74
Benevning
HDR4
HDR 42
REU
HDEV
HDGL
SR122
HDS
22003
22004
El-nummer
49 131 41
49 131 75
49 360 50
49 131 42
49 131 43
49 295 81
49 131 44
*1 Kan regulere
maks 7 korte
eller 4 lange
luftgardiner
*2 Kan regulere
maks 2 luftgardiner
Temperaturøkning for HD(V) med vannbatteri
ti
°C
0
+10
+15
+20
HDW(V)
HDW(V)L
T1/T2=80/60 T1/T2=60/40 T1/T2=55/35 T1/T2=80/60 T1/T2=60/40 T1/T2=55-35
vent.
Q
Q
Q
Q
Q
Q
∆t
∆t
∆t
∆t
∆t
∆t
pos.*
°C
kW
°C
kW
°C
kW
°C
kW
°C
kW
°C
kW
1
56,7 15,4 39,8 10,8 35,5
9,6
61,9 22,0 43,9 15,6 39,3 14,0
4
45,1 26,0 31,2 18,0 27,7 16,0 48,9 41,4 34,2 28,9 30,4 25,8
1
48,5 13,2 31,5
8,5
27,2
7,4
53,2 18,9 35,0 12,5 30,04 10,8
4
38,4 22,1 24,5 14,1 21,0 12,1 41,8 35,4 27,0 22,8 23,2 19,7
1
44,4 12,0 27,3
7,4
22,9
6,2
48,8 17,3 30,5 10,9 25,8
9,1
4
35,1 20,2 21,1 12,2 17,6 10,1 38,2 32,4 23,3 19,8 19,5 16,5
1
40,3 10,9 23,1
6,3
18,6
5,0
44,4 16,9 26,0
9,2
21,1
7,5
4
31,7 18,3 17,7 10,2 14,1
8,1
34,6 29,4 19,6 16,7 15,8 13,4
*HDW: pos.1 = 800 m3/h, pos.4 = 1700 m3/h
*HDWL pos.1 = 1200 m3/h, pos.4 = 2500 m3/h
T1/T2 = Vanntemp inn/ut °C
Q = Varmeeffekt
.
9
ti = lufttemp. innløp
∆ti = Lufttempøkning.
GB
Manufacturer
Our products are manufactured in compliance with
applicable international standards and regulations.
Systemair AB
Industrivägen 3
739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN
Tel: +46 222 440 00
Fax: +46 222 440 99
The manufacturer hereby confirms that the following
products:
EC Declaration of Conformity
Air curtains
HD0, HD0L, HD8 and HD12, HDW, HDWL, HDWV,
and HDWVL
as defined by EC’s EMC-directive 92/31/EEC
The following harmonized standards are in use:
EN 55 014: 1993
EN 60 555-2/3: 1991
EN 55 104
Comply with the following EC-directives:
EC Declaration of Conformity
as defined by the EC Low Voltage Directive
73/23/EEC
The complete technical documentation is available.
Skinnskatteberg, March 2004
The following harmonized standards are in use:
CCA HD 251 S3:1982 incl. Am. 1-3
CCA HD 251 S1:1987 incl. Am. 1-4
Mats Sándor
Technical Manager
10
GB
Installation and operating
instructions
The units are secured with M10-screws
in the centre hole of each bracket and in one of
the notches, thus allowing the whole unit to be
turned and the angle of the air flow to be
adjusted.
• Observe the minimum distances given in fig.3
and also that the units may not be
mounted
directly below a power outlet.
Application area the Systemair ScreenMaster
HD air curtains are intended for stationary
installation above or at the side of entrance
and smaller doors with a height between 2.5
and 3.5 metres. The ScreenMaster HD is
supplied with or without heating elements.
Electric heat can be added to units without
heat at a later time. The efficiency of the air
curtains is dependent on the difference of air
pressure and temperature (between the rooms
that are separated by the air curtain) and
pressure caused by wind. The protection class
of ScreenMaster HD is IP 21, drip-proof
design.
b) Standing at the side of the doorway
When space above the doorway is limited, the
units can be mounted standing beside the
opening, thus creating a horizontal air flow
(fig.4). Mounting plates HDS is mounted
between units and between the lowest unit and
the floor.
•
The units are mounted vertically inside
the doorway as close to the edge of the
opening as possible with the nozzle closest to
the opening.
• The mounting plate consists of two parts. The
outer one is secured to the floor (or at the top
of the lower unit) with the supplied screws. The
units are secured with M10-screws in the
centre hole of each bracket and in one of the
notches, thus allowing the whole unit to be
turned and the angle of the air flow to be
adjusted. The inner part is mounted on the
under side of unit that is standing on the floor.
The plate is secured with 3 M10-screws in the
prepared screw holes.
•
Lift the unit on to the plate and screw
the plates together. Maximum building height
for vertical units is 3.5 metres.
•
At the end of the uppermost unit, one of
the supplied mounting brackets (or other
suitable strut) is mounted and then attached to
the wall in order to secure the top of the tower.
•
Mount the air speed regulator HDR4
within easy reach for controlling the air
curtains.
• To control units with electric heat, the output
selector HDEV is mounted in conjunction with
the speed regulator and a thermostat (i.e.
SR122), in such a place that changes of the
temperature close to the opening, can be
quickly detected.
•
When mounting vertically, draught can
occur due to rotating air. The mounting of a
narrow wall at the side of the opening (the side
where no units are mounted), can decrease
the rotation.
Operation
The air is drawn in from the upper and lower
side of the unit and is blown out at high velocity
across the doorway, providing a protective air
shield. The air shield minimizes heat and cold
air leakage. By using the supplied brackets,
the unit can be tilted and the airflow directed to
suit the current load on the door. The more
load caused by pressure, temperature
differences and wind, the more should the air
flow be directed outwards. The air velocity is
adjusted with a speed regulator (HDR4) that
must be ordered separately and can regulate
as many as 7 short (two motors) or 4 long (3
motors) air curtains. Units with electric heating
coil can be regulated with the power selector
(HDEV) in 3 steps (0 - ½ - 1/1) and with a 2stage thermostat, SR122. One HDEV can
regulate up to 7 long air curtains. NOTE! Air
pressure imbalance between rooms separated
by air curtains, considerably reduces the
efficiency of the air curtain. The ventilation
should therefore be balanced!
Mounting
a) Above the doorway
•
The unit is usually mounted inside the
doorway as close to the opening as possible
with the nozzle closest to the opening.
•
When used above interior freezer doors,
the unit should be mounted on the warm side.
•
To minimize air leakage between the
units, they should be mounted side by side as
close as possible. To be able fasten the
screws for the bracket a gap of 50 mm
between the units is required.
•
Attach the two (2) wall mounting
brackets securely to the wall or suitable
structure. Attach the air curtain to the brackets
(fig.1).
Electrical installation
The electrical installation should be carried out
by a qualified electrician in conformity with
11
GB
breaker, time switch (if any) that starts and
stops the unit.
b)
That the speed regulator is correctly set.
c)
That the door switch is working (if any).
HDGL. If the error cannot be fixed, please
contact qualified service technician.
prevailing regulations. The appliance should be
preceded by a triple pole switch with at least 3
mm breaking gap.
Different alternatives for air flow regulation are
possible, see wiring diagrams on previous
pages The hatch on the underside of the unit is
opened by turning the locking pins 1/4 of a lap.
The connection should be made with a cable
type S05VV-U, A05VV-R or similar. On the
upper side of the unit there are knock-outs, 2
pcs ø 37 and 3 pcs ø 29. The cable glands
used must guarantee the protection class
requirements!
Type
All control
HD8
HD8
HD12
HD12
Power
kW
8
8
12
12
Voltage
V
230V
230V 3~
400V 3~
230V 3~
400V 3~
If there is no heat, check the following:
a)
Power supply to electric heater; check
fuses and circuit breaker (if any).
b)
Thermostat settings and actual
temperature.
c)
That the power selector (if any) is set
correctly.
d)
That the overheat protection has not
been released. If so, please check description
below.
Min.area
mm2
1.5
4
2.5
10
4
Overheating (applies to units with
electric heat)
The HD is equipped with an overheat
protector. If it is released due to overheating,
reset as follows:
a)
Disconnect the electricity with the fully
isolated switch.
b)
Investigate the matter and repair the
fault.
c)
Reset is performed as follows:
• Dismount the service hatch on the underside
of the unit.
• Locate the red buttons.
• Press the buttons until a click is heard (not
need to pressed simultaneously).
d)
Connect the air curtain again. If the
error cannot be fixed, please contact qualified
service technician.
For the units with electrical heating, the power
and voltage should be supplied in different
connection areas (see wiring diagram). In the
distribution board it is to be indicated that ”the
air curtains can be supplied from more than
one connection”.
Adjusting the unit and the air
flow
Direction and speed of the air flow should be
adjusted with regard to the load on the door.
Pressure forces the air stream to bend towards
the interior of the room (when the room is
heated and the outside is cold). To withstand
the load, the air flow should be directed
outwards. An angel up to 15° can be
recommended. The more load caused by
under pressure, temperature differences and
wind, the more should the air flow be directed
outwards. A baffle on each side of the doorway
will improve the efficiency of the air curtains.
When used above freezer or cooler doors, the
units should be mounted on the warm side with
the air flow directed 0-10° towards the warm
side.
Safety
•
Ensure that the area around the intake
and exhaust grille is kept free from material,
which can obstruct the air flow through the unit!
•
During operation the surfaces of the unit
are hot!
•
The unit must not be covered fully or
partially with clothes, or similar, as overheating
can result in a fire risk!
Maintenance
Basic air flow settings
NOTE! Disconnect electricity prior to cleaning
or inspection (units with electric heat can be
supplied from more than one connection). The
fan motors and the other components require
no maintenance other than cleaning when
necessary, however at least once year. Grille,
impeller and elements are vacuum cleaned or
dried clean with a damp cloth. Open the
inspection hatch to reach elements and
impellers.
The airflow is set with the airflow selector so
that the speed of the air is 3-4 m/s 1 m above
the floor. The direction of the airflow and the air
velocity may need to be adjusted more
accurately depending on the load on the door.
Trouble shooting
If the fans do not run, check the following:
a)
Power supplies; check fuses, circuit-
12
GB
Safety cut-out (applies to units
with electric heat)
If the installation is protected by means of a
safety cut-out, which trips when the appliance
is connected, this may be due to moisture in
the heating element. When an appliance
containing a heater element, has not been
used for a long period and is stored in a damp
environment, moisture can enter the element.
This should not be seen as a fault, but is
simply rectified by connecting the appliance to
the mains supply via a socket without a safety
cut-out, so that the moisture can be driven out
of the element.
The drying time can vary from a few
hours to a few days. As a preventive measure
the Screenmaster HD should occasionally be
run for a short time when it is not being used
for an extended period of time.
The guarantee is only valid if the HD units
are used in the manner intended by the
manufacturer and in accordance with the
installation and maintenance instructions.
13
GB
Type
Heating power
Voltage motor/controls
Voltage heating
Current motor/controls
Current heating
Air flow
Heating power full air flow
Sound level
Weight
Length
Protection class
kW
V
V
A
A
m3/h
°C
dB(A)
kg
mm
HD0
–
230V~
–
1,6
–
900/1800
–
44/62
39
1000
IP 24
HD0L
–
230V~
–
2,4
–
1300/2700
–
45/63
57
1670
IP 24
HD8
8
230V~
400V 3~
1,6
11,5
900/1800
27/13
44/62
44
1000
IP 24
HD12
12
230V~
400V 3~
2,4
17,3
1300/2700
27/13
45/63
64
1670
IP 24
Type
Voltage motor/controls
Current motor/controls
Airflow
Sound level
Weight
Length
Protection class
V
A
m3/h
dB(A)
kg
mm
HDW
230V~
1,6
800/1700
44/62
51
1000
IP 24
HDWV
230V~
2,4
800/1700
44/62
51
1000
IP 24
HDWL
230V~
1,6
1200/2500
45/63
74
1670
IP 24
HDWVL
230V~
2,4
1200/2500
45/63
74
1670
IP 24
Accessories
Air flow control (4-step) *1
Air flow control (2 x 4 step)
5-Step air flow control *2
Heating power selector (electric HD)
0 – ½ - 1/1
Door switch
2-step termostat
Bracket set for vertical mounting
Type
HDR4
HDR42
REU
HDEV
HDGL
SR122
HDS
*1 Can control max
7 short or 4 long
HD
*2 Can control max
2 HD
Temp increase / heating power for HD(V) with hot water coils
ti
°C
0
+10
+15
+20
HDW(V)
HDW(V)L
T1/T2=80/60 T1/T2=60/40 T1/T2=55/35 T1/T2=80/60 T1/T2=60/40 T1/T2=55-35
fan
Q
Q
Q
Q
Q
Q
∆t
∆t
∆t
∆t
∆t
∆t
pos.*
°C
kW
°C
kW
°C
kW
°C
kW
°C
kW
°C
kW
1
56,7 15,4 39,8 10,8 35,5
9,6
61,9 22,0 43,9 15,6 39,3 14,0
4
45,1 26,0 31,2 18,0 27,7 16,0 48,9 41,4 34,2 28,9 30,4 25,8
1
48,5 13,2 31,5
8,5
27,2
7,4
53,2 18,9 35,0 12,5 30,04 10,8
4
38,4 22,1 24,5 14,1 21,0 12,1 41,8 35,4 27,0 22,8 23,2 19,7
1
44,4 12,0 27,3
7,4
22,9
6,2
48,8 17,3 30,5 10,9 25,8
9,1
4
35,1 20,2 21,1 12,2 17,6 10,1 38,2 32,4 23,3 19,8 19,5 16,5
1
40,3 10,9 23,1
6,3
18,6
5,0
44,4 16,9 26,0
9,2
21,1
7,5
4
31,7 18,3 17,7 10,2 14,1
8,1
34,6 29,4 19,6 16,7 15,8 13,4
3
3
*HDW: pos.1 = 800 m /h, pos.4 = 1700 m /h
3
3
*HDWL pos.1 = 1200 m /h, pos.4 = 2500 m /h
T1/T2 = in/out wat.temp°C
Q = given efficiency
14
ti = temp. of inlet air
∆ti = temp. incr. for the air
DE
Hersteller
unsere Produkte sind gem. geltenden EURichtlinien hergestellt worden.
Systemair AB
Industrivägen 3
739 30 Skinnskatteberg
Sweden
Tel : +46 222 440 00
Fax : +46 222 440 99
EU-Garantie für die
Übereinstimmung
Hersteller garantiert, dass folgende Produkte:
die Luftschleiergeräte
HD0, HD0L, HD8 and HD12, HDW, HDWL, HDWV,
and HDWVL
die Forderungen der unten erwähnten EU-Direktive
entsprechen.
mit der EMC-Direktive der EU: 92/31/EEC
Angepasste Standards:
EN 55 014: 1993
EN 60 555-2/3: 1991
EN 55 104
EU-Garantie für die Übereinstimmung mit der EUNiedrigspannungsdirektive
73/23/EEC och 93/68/EEC
Die komplette technische Dokumentation steht zur
Verfügung.
Skinnskatteberg, März 2004
Angepasste Standards:
CCA HD 251 S3:1982 incl. Am. 1-3
CCA HD 251 S1:1987 incl. Am. 1-4
Mats Sándor
Technischer Leiter
15
DE
•
Montage- und
Bedienungsanleitung
Anwendungsbereich
Systemair ScreenMaster HD ist eine Serie von
Luftschleiern, für feste Montierung über oder
seitlich von Toren und Eingängen von 2 bis zu
3.5 Meter beabsichtigt. ScreenMaster HD ist
mit oder ohne Heizelemente geliefert. Das
Gerät ohne Wärme kann mit Heizelementen
später versehen werden.
Die Leistungsfähigkeit der Luftschleier ist
von der Grösse des Unterdruckes im Lokal,
dem Temperaturunterschied zwischen Innenund Aussenluft sowie der Luftgeschwindigkeit
gegen die Toröffnung, abhängig. Schutzklasse
ist IP 21, spritzwassergeschützte Ausführung.
•
•
Funktion
Die Luft wird von der Ober- und Unterseite des
Gerätes angesaugt und wird mit hoher
Geschwindigkeit ausgeblast so, dass sie eine
Luftsperre in der Toröffnung bildet und
Wärme/Kühlverluste minimiert. Die
Befestigungs- konsolen ermöglichen eine
Richtung der Geräte und hierdurch den
Luftstrom, mit Rücksicht auf die Belastung des
Tores. Je grössere Belastung aufgrund
Wind/Unterdruck/Temperatur, je soll der
Luftstrom gegen die Aussenluft gewinkelt
werden.
Mit dem Drehzahlschalter (HDR4) wird die
Luftgeschwindigkeit justiert so, dass der
Schutz des Tores optimal wird. Geräte mit
Elektkrowärmebatterie können mit einem
Leistungswähler HDEV, 0-1/2-1/1 und 2-Stufen
Thermostat SR122 geregelt werden
Achtung! Es ist zu beachten, dass in
Räumen mit Unterdruck ist die
Leistungsfähigkeit des Luftschleiers erheblich
verschlechtert. Die Entlüftung sollte
druckausgleichend sein!
Um Verluste zwischen den Geräten zu
minimieren, bitte diese so nahe einander
wie möglich montieren. Bei Montierung ist
normalerweise einen Mindestabstand auf
min. 50 mm zwischen den Geräten
erforderlich um die Schrauben für
dieAufhängung zu erreichen.
Markieren und montieren Sie die
gelieferten Befestigungskonsolen an der
Wand oder in der Decke. Danach bitte die
Geräte in den Konsolen (Fig. 1)
aufhängen. Das Gerät soll mit M10Schrauben im Centrumloch der
Befestigungskonsole und in einer der
Spühren befestigt werden, so dass das
ganze Gerät gedreht werden kann und die
Ausblasrichtung der Luft justiert werden
kann.
Bitte beachten Sie den angegebenen
Minde stabstand (Fig. 3) und dass die
Geräte dürfen direkt unter eine elektrische
Anzapfung nicht montiert werden.
b) Stehend bei der Seite des Tores
• Manchmal ist es nicht möglich die Geräte
oberhalb von den Toren zu montieren. Mit
Hilfe einer Montageplatte, HDS, können
die Geräte auf einander seitlich des Tores
gestellt werden so, dass der Luftstrom
horizontal blast (Fig. 4)
• Die Luftschleier werden an der Innenseite
des Tores vertikal montiert so nahe die
Kante der Öffnung wie möglich, mit dem
Ventilatorauslass unmittelbar an der
Öffnung.
• Die Montageplatte besteht aus 2 Teile. Der
äussere Teil wird im Fussboden
festgeschraubt. Mit den M10-Schrauben
werden das Gerät in den Schlitzspühren
festgesetzt. Die Schrauben nicht ganz fest
anziehen. Es soll möglich sein die Geräte
zu drehen und die Ausblasrichtung zu
justieren. Der innere Teil soll auf die
Unterseite des Gerätes, welches auf das
Fussboden stehen soll, montiert werden.
Die Montageplatte soll mit 3 M10
Schrauben in den vorgebohrten Löchern
festgeschraubt werden.
• Das Gerät wird auf Platz gehoben und die
beiden Montageplatten werden
zusammengebolzt. Maximale Bauhöhe für
vertikale Geräte ist 3,5 Meter. • Auf den
oberen Giebel wird eine von den
gelieferten Befestigungskonsolen (oder
geeignete Stütze) montiert. Diese wird an
der Wand montiert so, dass der Topf der
Säule gesichert ist.
• Montieren Drehzahlschalter HDR4 auf
solchen Platz, dass er einfach für
Steuerung des Luftschleiers ist.
Montierung
a) Hängend oberhalb des Tores
• Der Luftschleier wird normalerweise auf
die
Innenseite des Tores, so nahe die Kante
der
Öffnung wie möglich, mit dem Ventilatorauslass unmittelbar an der Öffnung,
montiert.
• Wann ein Kühlraum geschützt werden soll,
sollen die Luftschleier auf die warme Seite
montiert werden.
16
DE
•
•
Um Geräte mit Elektrowärme zu steuern,
wird ein Leistungswähler HDEV im
Anschluss zu dem Drehzahlschalter und
ein Thermostat, z.B. der Typ SR122 auf
solchen Platz montiert, dass Temperaturveränderungen in der Nähe vom Tor
schnell entdeckt werden.
Bei vertikaler Montage kann die Luft aus
gewissen Gründen im Lokal rotieren und
Zugluft verursachen. Eine enge Wand,
seitlich von der Öffnung montiert (die Seite
wo die Luftschleier plaziert sind), stoppt
den Luftstrom und hierdurch wird die
Rotation gesenkt.
Grundeinstellung der Drehzahl
Mit Hilfe der Drehzahlregulatoren wird die
Drehzahl eingesstellt so, dass die
Luftgeschwindigkeit 1 Meter oberhalb des
Fussbodens 3-4 M/S wird. Bitte notieren Sie,
dass eine Feineinstellung der Ausblasrichtung
und Drehzahl evtl erforderlich ist mit Rücksicht
auf die Belastung des Tores.
Fehlersuche
Wenn die Ventilatoren nicht blasen, bitte
kontrollieren Sie, dass:
a) Betätigungsspannung zum Gerät
vorhanden ist; kontrollieren Sicherungen,
Arbeitsschalter, eventuell Schaltuhr, die
das Gerät startet/stoppt.
b) eventuelle Drehzahlregelung korrekt
eingestellt ist
c) der Endlageschalter funktioniert (wenn
installiert). HDGL.
Elektrische Installation
Vor dem Gerät muss ein mehrpoliger Schalter
mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung montiert
sein, der nur von einem Elektrofachmann in
Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften angeschlossen werden darf. Es geben
verschiedene Alternativen für Regelung der
Drehzahl der Motoren, S. Schaltschemas
Seiten 4-7. Anschluss soll mit Kabel Typ EKK,
EKLK oder ähnliches erfolgen. Das Gerät hat
an der Oberseite Ausbrechnöffnungen, 2 St.
Ø37 mm und 3 St. Ø29 mm. Verwendete
Kabeldurchführungen müssen die
Forderungen an Schutzklasse auffüllen.
Wenn keine Wärme blast, bitte kontrollieren
Sie, dass:
a) Spannung zu der Elvärmebatterie vor
handen ist; kontrollieren Sicherungen und
eventuellen Arbeitsschalter.
b) Wärmebedarft vorliegt; kontrollieren
Thermostateinstellung und wirkliche
Temperatur.
c) eventueller Leistungswähler in korrekter
Lage ist
d) der Überhitzungsschutz nicht ausgelöst
hat, S. Beschreibung laut unten.
Wenn Sie den Fehler nicht finden können, bitte
nehmen Sie Kontakt mit einem Servicetechniker.
Für Aggregate mit Elektroheizelemente
müssen Leistungs- und Steuerspannung in
verschiedenen Schalträumen getrennt gespeist
werden, S. Schaltschemas Seiten 4-7. Im
Verteilungskasten muss angegeben werden,
dass “die Luftschleier werden von mehr als
einer Hauptleitung gespeist”. Justierung des
Luftschleiers und des Luftstroms Die Richtung
des Luftschleiers und die Geschwindigkeit
werden mit Rücksicht auf die Belastung des
Tores justiert. Die Druckkraft beeinflusst den
Luftstrom so, dass dieser nach innen im Lokal
abbiegt (bei geheiztem Lokal und kalter
Aussenluft). Deshalb soll der Luftstrom nach
aussen gerichtet werden um der Belastung
wiederzustehen. Bis auf 15o kann ein
geeigneter Winkel sein. Als generell gelten,
dass je grösser die Belastung, je grösser
Winkel ist erforderlich. Wenn man ein
Kühlraum schützen soll, werden die
Luftschleier auf die warme Seite montiert und
mit dem Luftstrom 0-10° gegen die warme
Seite gerichtet. Andere Einstellung können
infragekommen. Dies muss vom Fall zu Fall
geprüft werden.
Überhitzung
(Gerät mit Elektrowärmebatterien)
Der Luftschleier ist mit einem
Temperaturbegrenzer versehen. Wenn er
wegen Überhitzung ausgelöst ist, muss er wie
folgt rückgestellt werden:
a) Der Strom mit dem mehrpoligen Schalter
abschalten.
b) Fehlerursache feststellen.
c) Bitte wie folgt zurückstellen:
-Die Klappe auf die Unterseite des Gerätes
öffnen.
-Die beiden roten Knöpfen lokalisieren.
-Bitte drücken Sie die roten Knöpfen ein
bis ein “Klick” gehört ist (muss nicht
gleichzeitig werden).
d) Das Gerät wieder einschalten.
17
DE
Sicherheit
Erdschlusschalter
•
(ist für Gerät mit Elektrowärme gültig)
Wenn die Installation mit Erdschlusschalter
geschützt ist und dieser beim Einschalten
auslöst, kann dies auf Feuchte in den
Wärmeelementen beruhen. Wann ein Gerät
Wärmeelemente enthält und dies während
einer längeren Zeit nicht verwendet ist oder in
einem feuchtigen Lokal gelagert ist, kann
Feuchte hineindrängen. Dies ist nicht als einen
Fehler zu betrachten sondern wird am
einfachsten durch Einschalten ohne
Erschlusschalter gelöst da die Elemente
hierdurch trocknen. Die Trockenzeit kan
variieren von einer bis auf 24 Stunden. Um
dies zu vermeiden, rekommendieren wir, dass
Sie während eines längeren Aufenthalts, die
Anlage ab und zu startet.
•
•
Der Bereich um die Ansaug- und
Ausblasgitter muss von Gegenständen
saubergehalten werden die den Luftstrom
durch das Gerät behindern können!
Das eingeschaltete Gerät hat heisse
Oberflächen!
Das Gerät darf nicht teilweise oder
vollständig mit Kleidungsstücken
überdeckt werden, da dies zu Ûberhitzung
des Gerätes und Feuergefahr führen kann.
Wartung
Wichtig! Vor Inspektion und Reinigung, bitte
immer den Strom abschalten. Achtung! Geräte
mit Elektrowärme können von mehreren
Gruppensicherungen spannungsgespeist
werden.
Da die Motoren und übrige Komponenten
wartungsfrei sind, müssen sie bei Bedarf nur
gereinigt werden, jedoch mindestens einmal
jährlich. Lufteinlassgitter, Flügelräder und
Elektrowärmeelemente werden staubgesaugt
oder mit einem feuchtigen Tuch gereinigt.
Öffnen Sie die Schauklappe um die Elemente
und Flügelräder zu erreichen.
Die Garantie ist nur gültig ob die Systemair
Montage- und Bedienungsanleitungen
gefolgt sind und die Geräte laut den
Instruktionen verwendet sind.
18
DE
Typ
Leistung
Spannung, Motor/Betätig.
Spannung, Wärmeleist.
Stromst. Motor/Betätig.
Stromst. Wärmeleistung
Luftfördervolumen
Luft bei vollerm Leistung
Lautstärke
Gewicht
Länge
Schutzklasse
kW
V
V
A
A
m3/h
°C
dB(A)
kg
mm
HD0
–
230V~
–
1,6
–
900/1800
–
44/62
39
1000
IP 24
HD0L
–
230V~
–
2,4
–
1300/2700
–
45/63
57
1670
IP 24
HD8
8
230V~
400V 3~
1,6
11,5
900/1800
27/13
44/62
44
1000
IP 24
HD12
12
230V~
400V 3~
2,4
17,3
1300/2700
27/13
45/63
64
1670
IP 24
Typ
Spannung, Motor/Betätig.
Stromst. Motor/Betätig.
Luftfördervolumen
Lautstärke
Gewicht
Länge
Schutzklasse
V
A
m3/h
dB(A)
kg
mm
HDW
230V~
1,6
800/1700
44/62
51
1000
IP 24
HDWV
230V~
2,4
800/1700
44/62
51
1000
IP 24
HDWL
230V~
1,6
1200/2500
45/63
74
1670
IP 24
HDWVL
230V~
2,4
1200/2500
45/63
74
1670
IP 24
Zubehör
Drehzahlregler (4-Stufen) *1
Stufenlose Drehzahl. HD0, HD0L*2
Leistungswähler 0 – ½ - 1/1
Endlageschalter
2-Stufen Thermostat
Montageplatte f. Hochkantmontage
Typ
HDR4
REU
HDEV
HDGL
SR122
HDS
Temperatursteigerung für HD(V) mit Wasserheizregister
ti
°C
0
+10
+15
+20
*1 Kann.max 7 lange
oder kurtze Luftschleiern regeln
*2 Kann max. 2
Luftschleiern regeln
HDW(V)
HDW(V)L
T1/T2=80/60 T1/T2=60/40 T1/T2=55/35 T1/T2=80/60 T1/T2=60/40 T1/T2=55-35
vent.
Q
Q
Q
Q
Q
Q
∆t
∆t
∆t
∆t
∆t
∆t
pos.*
°C
kW
°C
kW
°C
kW
°C
kW
°C
kW
°C
kW
1
56,7 15,4 39,8 10,8 35,5
9,6
61,9 22,0 43,9 15,6 39,3 14,0
4
45,1 26,0 31,2 18,0 27,7 16,0 48,9 41,4 34,2 28,9 30,4 25,8
1
48,5 13,2 31,5
8,5
27,2
7,4
53,2 18,9 35,0 12,5 30,04 10,8
4
38,4 22,1 24,5 14,1 21,0 12,1 41,8 35,4 27,0 22,8 23,2 19,7
1
44,4 12,0 27,3
7,4
22,9
6,2
48,8 17,3 30,5 10,9 25,8
9,1
4
35,1 20,2 21,1 12,2 17,6 10,1 38,2 32,4 23,3 19,8 19,5 16,5
1
40,3 10,9 23,1
6,3
18,6
5,0
44,4 16,9 26,0
9,2
21,1
7,5
4
31,7 18,3 17,7 10,2 14,1
8,1
34,6 29,4 19,6 16,7 15,8 13,4
*HDW: pos.1 = 800 m3/h, pos.4 = 1700 m3/h
*HDWL pos.1 = 1200 m3/h, pos.4 = 2500 m3/h
T1/T2 = Wass.temp.ein/aus°C
Q = Heizleistung
19
ti = lufttemp. saugseit.
∆ti = Lufttemperatursteiz.
RU
Изготовитель
Наша продукция изготовлена в соответствии с
требованиями действующих международных
стандартов и правил.
Systemair AB
Industrivägen 3
739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN
Tel: +46 222 440 00
Fax: +46 222 440 99
Декларация ЕС по Соответствию
Настоящим Производитель удостоверяет, что
ниже перечисленные изделия:
Определена Директивой ЕС по
Электромагнитной Совместимости 92/31/EEC
Воздушные завесы
HD0, HD0L, HD8 and HD12, HDW, HDWL, HDWV,
and HDWVL
При производстве соблюдается
согласованная система стандартов:
EN 55 014: 1993
EN 60 555-2/3: 1991
EN 55 104
соответствуют следующим директивам ЕС:
Декларация ЕС по Соответствию
Имеется полная техническая документация.
Определена Директивой ЕС для Приборов
Низкого Напряжения 73/23/ЕЕС и 93/68/ЕЕС.
Скиннскаттеберг, Март 2004
При производстве соблюдается
согласованная система стандартов:
CCA HD 251 S3:1982 incl. Am. 1-3
CCA HD 251 S1:1987 incl. Am. 1-4
Mats Sándor
Технический директор
20
RU
выдува завесы следует располагать как
можно ближе к проёму.
•
Если завеса будет использоваться
для защиты холодильной камеры, то она
должна быть установлена на теплой
стороне.
•
Аппараты должны быть установлены
вплотную друг к другу, чтобы не было
разрыва между воздушными потоками.
Необходимый монтажный зазор между
завесами 50мм для закручивания болтов
консоли.
•
Надежно закрепите две (2) консоли
на стене или иной ограждающей
конструкции и подвесьте завесу на консоли
(рис.1).
Крепление производится штатными
болтами М10 в центральные отверстия
консоли и на торце завесы, угол нужного
наклона завесы фиксируется штатными
болтами М10 в соответствующих
отверстиях консоли и завесы.
•
Соблюдайте минимальные
расстояния (рис.3) и следите за тем, чтобы
аппарат не устанавливался
непосредственно под силовой розеткой.
Инструкция по установке и
использованию
Воздушные завесы Systemair ScreenMaster
предназначены для защиты входных
дверей и ворот высотой от 2,5 х до 3,5
метров. ScreenMaster HD может
поставляться с нагревательными
элементами или без них. Элементы могут
быть в случае необходимости установлены
в корпус завесы дополнительно.
Эффективность работы завесы зависит от
разности температур и давлений в зонах
(помещениях), между которыми она
устанавливается, а так же от ветрового
напора со стороны улицы. Класс защиты
оборудования с электрическим
нагревателем - каплезащищенное
исполнение IP 21.
Эксплуатация
Воздух поступает в канал всасывания в
верхней и нижней части корпуса и
выдувается с большой скоростью поперёк
дверного проёма, создавая защитный
воздушный барьер. Воздушный барьер
минимизирует утечки через открытые
ворота холодного (теплого) воздуха.
Консоли для подвешивания позволяют
сместить плоскость потока воздуха в
нужную сторону, в зависимости от нагрузки
с той или другой стороны ворот. Чем
больше нагрузка, вызванная разностью
давлений, температур или ветровым
напором, тем больше угол смещения
плоскости потока воздушной завесы в
сторону улицы. Скорость потока воздуха
может регулироваться пультом управления
скоростью вращения вентиляторов
(HDR4), который поставляется отдельно и
регулирует до 7 коротких (два вентилятора)
или 4 длинных (3 вентилятора) воздушных
завес. Завесы с электрическими
нагревательными элементами работают в
режимах мощности 0 - ½ - 1/1, которые
выбираются при помощи пульта HDEV и
регулируются 2х ступенчатым термостатом
SR122. Один пульт управления мощностью
HDEV может управлять до 7 длинных
воздушных завес. ВНИМАНИЕ! Если в
помещении пониженное давление, то
эффективность работы воздушной завесы
будет значительно снижена. Вентиляция
должна быть сбалансированной!
b) Установка сбоку от ворот
В случае, когда места над воротами
недостаточно для горизонтального
размещения воздушных завес, они
устанавливаются в колонну сбоку от ворот,
создавая боковой воздушный поток по всей
высоте (рис.4). Крепление завес к полу и
между собой осуществляется при помощи
вставки HDS.
•
Завесы устанавливаются вертикально
внутри помещения с щелью выдува
максимально приближенной к торцу и
продольной оси ворот.
•
Для колонны, состоящей из двух
завес, необходимо заказать две вставки
HDS, каждая из которых в свою очередь
состоит из двух частей. Внешняя часть
через центральное и полукруглое отверстие
крепится на анкерные болты в полу (или на
верхнем торце нижней завесы болтами
М10), а внутренняя часть на нижнем торце
нижней и верхней завесы. До фиксации
нижней части HDS на анкерных болтах
выставьте ее под нужным углом к плоскости
ворот, затяните гайки. Вставка фиксируется
3 болтами М10.
•
Установите завесы одна на другую и
зафиксируйте внешнюю и внутреннюю
части HDS прилагаемыми болтами.
Максимальная высота колонны не должна
превышать 3,5 метра.
•
На верхнем торце верхней завесы
устанавливается штатная консоль для
Монтаж
a) Подвешивание над воротами
•
Завеса обычно устанавливается
внутри помещения над воротами как можно
ближе к продольной оси проема. Щель
21
RU
крепления колонны к стене.
•
Пульт управления скоростью
вращения вентиляторов HDR4 установить в
любом удобном для эксплуатации месте.
•
При монтаже завес с электрическими
нагревательными элементами пульт
управления мощностью HDEV
устанавливается рядом с HDR4, а
термостат (например, SR122) - в том месте,
где он наиболее точно фиксировал бы
изменения температуры в зоне ворот.
•
Если при вертикальной установке в
зоне ворот ощущается излишняя
циркуляция воздуха (сквозняк), то
рекомендуется с противоположной от завес
стороны ворот установить узкий простенок
для снижения циркуляции воздуха.
потока
Направление и скорость воздушного потока
регулируется в зависимости от конкретных
условий для данного воротного проема. Для
ворот со значительной ветровой нагрузкой
(или при значительной разности внутренней
и наружной температуры) необходимо
смещать плоскость выдува в сторону
улицы. Рекомендуемый угол смещения - до
150. Чем более сложные условия в створе
ворот вызванные пониженным давлением,
температурной разницей и ветром, тем
больше угол смещения плоскости выдува в
сторону улицы. Наибольшая
эффективность достигается при
экранировании с обеих сторон дверного
проема. При установке над воротами
холодильных камер воздушные завесы
располагают с теплой стороны и угол
смещения плоскости выдува в сторону
теплого помещения составляет 0 – 10°.
Электрическое подключение
Подключение должно производиться
квалифицированным электриком с
соблюдением соответствующих норм.
Аппарат включается в сеть после
центрального выключателя с минимальным
воздушным зазором в 3мм.
Возможны различные варианты по
управлению скоростью воздушного потока,
см. электросхемы на предшествующих
страницах.
Передняя панель завесы открывается
поворотом фиксирующих винтов на ¼
оборота. Электрическое подсоединение
производится проводами типа SO5VV-U,
AO5VV-R или аналогичными. В верхней
части корпуса расположены
раскрывающиеся отверстия, 2 шт. ø 37 и 3
шт. ø 29. Кабельные сальники должны
гарантировать требования по классу
защиты изделия!
Базовые настройки
регулирования воздушного
потока
Скорость воздушного потока задается с
пульта управления скоростью вращения
вентиляторов 3-4 м/сек на расстоянии 1
метра от пола. Для дверей и ворот,
находящихся в сложных условиях, иногда
требуется настраивать более точно угол
выдува струи воздушной завесы.
Устранение неисправностей
Если не вращаются вентиляторы, то надо
проверить:
a)
Наличие напряжения в сети,
предохранители, предохранитель короткого
замыкания и выключатель на таймере, если
таковые имеются.
b)
Правильность установки
переключателя на пульте управления
скорости.
c)
Исправность концевого выключателя
HDGL (при наличии). Если неисправность
не определяется, обратитесь в сервисную
службу.
Модель Мощность Напряжение
Mин.
кВт
В
сечение
мм2
All
230В
1.5
control
HD8
8
230В 3~
4
HD8
8
400В 3~
2.5
HD12
12
230В 3~
10
HD12
12
400В 3~
4
Если не работают нагревательные
элементы, то надо проверить:
a)
Наличие напряжения в сети,
предохранители, автоматический
выключатель (если есть).
b)
Температуру, заданную на
термостате и реальную в помещении.
c)
Исправность и положение
переключателя пульта управления
мощностью.
В воздушных завесах с электрическими
нагревательными элементами силовой
кабель и кабель управления имеют разные
вводы (см. электросхему). На щите
управления должно быть указано
«воздушная завеса запитана более чем с
одного автомата защиты».
Регулировка воздушного
22
RU
Прочистьте решетки влажной матерчатой
салфеткой, снимите крышку и
пропылесосьте нагревательные элементы и
вентиляторы.
d)
Если сработала защита от перегрева
внутри корпуса, то см. пояснения в разделе
«перегрев».
Перегрев (для завес с
электронагревательными
элементами)
Заземление с автоматическим
выключением (относится к
завесам с
электронагревательными
элементами)
Воздушные завесы оборудованы датчиком
защиты от перегрева. При срабатывании
датчика выполните следующие операции
для его перезапуска:
a)
Отключите центральный
выключатель завесы на
распределительном щите.
b)
Определите неисправность или
причину перегрева и устраните ее.
c)
Перезапустите датчик перегрева:
•
Откройте сервисную крышку на
нижней панели завесы.
•
Найдите красные кнопки на корпусе.
•
Нажмите кнопки до щелчка
(одновременное нажатие не обязательно).
d)
Закройте крышку и включите
центральный выключатель. Если
неисправность не определяется,
обратитесь в сервисную службу.
Если завеса защищена заземлением с
автоматическим выключением и при
подсоединении реле-автомат срабатывает,
то это может происходить вследствие
наличия влаги на (в) нагревательных
элементах. Это не следует рассматривать
как неисправность и легко устраняется
подключением к розетке без заземления,
так чтобы элементы смогли просохнуть.
Процесс сушки может
занимать от двух часов до двух дней. Для
предотвращения этого, если
предполагается, что завесы с
нагревательными элементами не будут
эксплуатируются достаточно долго, следует
все-таки время от времени включать
ScreenMaster HD на нагрузку для
профилактики.
Меры по безопасности
•
Убедитесь, что входная и выходная
решетки не закрыты какими-либо
материалами, способными помешать
прохождению воздушного потока!
•
В процессе работы поверхности
прибора разогреваются!
•
Во время эксплуатации завеса не
должна быть закрыта полностью или
частично какими-либо материалами, так как
перегрев аппарата может явиться причиной
возгорания этих материалов и
последующего пожара!
Производитель принимает на себя
гарантийные обязательства только в
том случае, когда воздушные завесы
HD эксплуатируются в соответствии
с его требованиями и положениями
настоящей инструкции.
Обслуживание
Внимание! Отключите центральный
выключатель завесы на
распределительном щите до проведения
обследования или чистки завесы (в
воздушных завесах с электрическими
нагревательными элементами силовой
кабель и кабель управления имеют разные
вводы). Мотор вентилятора не требует
какого-либо ухода, другие поверхности, на
которых оседает пыль, требуют
периодической чистки, по крайней мере, раз
в год. Решетки на входе и выходе
воздушного потока, вентиляторы и
нагревательные элементы следует
регулярно прочищать.
23
RU
Мощность
Напряжение
двигатель/управление
Напряжение нагреватель
Ток двигатель/упр-ние
Ток нагреватель
Расход воздуха
Повышение температуры
воздуха
Уровень шума
Вес
Длина
Класс защиты
Напряжение
двигатель/управление
Ток двигатель/упр-ние
Расход воздуха
Уровень шума
Вес
Длина
Класс защиты
кВТ
В
HD0
–
230В~
HD0L
–
230В~
HD8
8
230В~
HD12
12
230В~
В
A
A
м3/ч
°C
–
1,6
–
900/1800
–
–
2,4
–
1300/2700
–
400В 3~
1,6
11,5
900/1800
27/13
400В 3~
2,4
17,3
1300/2700
27/13
dБ(A)
кг
мм
44/62
39
1000
IP 24
45/63
57
1670
IP 24
44/62
44
1000
IP 24
45/63
64
1670
IP 24
HDW
230В~
HDWV
230В~
HDWL
230В~
HDWVL
230В~
1,6
800/1700
44/62
51
1000
IP 24
2,4
800/1700
44/62
51
1000
IP 24
1,6
1200/2500
45/63
74
1670
IP 24
2,4
1200/2500
45/63
74
1670
IP 24
В
A
м3/ч
dБ(A)
кг
мм
Принадлежности
4-х скоростной пульт управления *1
Пульт управления (2 x 4-х скоростной)
5-ти ступенчатый регулятор скорости *2
Пульт управления мощностью
(электрическая HD) 0 – ½ - 1/1
Датчик открытия ворот
2-х ступенчатый термостат
Вставка для вертикальной установки
*1 Может
управлять макс.
7 короткими или
4 длинными
завесами HD
*2 Может управлять
макс. 2 завесами
HD
HDR4
HDR42
REU
HDEV
HDGL
SR122
HDS
Мощность нагрева и увеличение температуры воздуха HDW(V)
HDW(V)
HDW(V)L
T1/T2=80/60 T1/T2=60/40 T1/T2=55/35 T1/T2=80/60 T1/T2=60/40
ti
°C
подача
воздуха
1
0
4
1
+10
4
1
+15
4
1
+20
4
∆t
°C
56,7
45,1
48,5
38,4
44,4
35,1
40,3
31,7
∆t
°C
39,8
31,2
31,5
24,5
27,3
21,1
23,1
17,7
Q
kВт
15,4
26,0
13,2
22,1
12,0
20,2
10,9
18,3
3
Q
kВт
10,8
18,0
8,5
14,1
7,4
12,2
6,3
10,2
*HDW: Подача воздуха 1 = 800 м /ч,
T1/T2 = Температура воды на входе/выходе °C
3
*HDWL Подача воздуха 1 = 1200 м /ч,
Q = мощность обогрева
∆t
°C
35,5
27,7
27,2
21,0
22,9
17,6
18,6
14,1
Q
kВт
9,6
16,0
7,4
12,1
6,2
10,1
5,0
8,1
∆t
°C
61,9
48,9
53,2
41,8
48,8
38,2
44,4
34,6
∆t
°C
43,9
34,2
35,0
27,0
30,5
23,3
26,0
19,6
Q
kВт
22,0
41,4
18,9
35,4
17,3
32,4
16,9
29,4
3
Подача воздуха 4 = 1700 м /ч
ti = температура воздуха на входе
3
Подача воздуха 4 = 2500 м /ч
∆ti = увеличение температуры воздуха
24
Q
kВт
15,6
28,9
12,5
22,8
10,9
19,8
9,2
16,7
T1/T2=5535
Q
∆t
°C
kВт
39,3 14,0
30,4 25,8
30,04 10,8
23,2 19,7
25,8 9,1
19,5 16,5
21,1 7,5
15,8 13,4
IT
Costruttore
I nostri prodotti sono realizzati in accordo con gli
standard e le norme internazionali di produzione.
Systemair AB
Industrivägen 3
SE 739 30
Skinnskatteberg
Szwecja
Biuro : +46 222 440 00
Fax : +46 222 440 99
Il produttore dichiara che i seguenti prodotti:
Lame d’aria
Dichiarazione di conformità
HD0, HD0L, HD8 and HD12, HDW, HDWL, HDWV,
and HDWVL
come definito nella Direttiva Europea di
Compatibilità Elettromagnetica: 92/31/EEC
Soddisfano le seguenti direttive Europee:
Le seguenti normative sono state
rispettate:
Dichiarazione di conformità
come definito nella Direttiva Europea 73/23/EEC per
macchine a bassa tensione e dalla 93/68/EEC
EN 55 014: 1993
EN 60 555-2/3: 1991
EN 55 104
Le seguenti normative sono state rispettate:
E’ disponibile la documentazione completa.
CCA HD 251 S3:1982 incl. Am. 1-3
CCA HD 251 S1:1987 incl. Am. 1-4
Skinnskatteberg, Marzo 2004
Mats Sándor
Direttore Tecnico
IT
Applicazioni
Installazione
Le lame d’aria serie HD ed HDW della
Systemair sono progettate per essere installate
in modo fisso lateralmente o al di sopra di vani
d’ingresso e aperture con altezze comprese tra
2,5 metri e 3,5 metri. Questo modello viene
fornito con o senza batterie di riscaldamento.
L’efficienza delle lama d’aria è un parametro
dipendente dalla differenza di pressione e di
temperatura dell’aria (tra i due locali separati
dalla stessa lama d’aria) e dalla pressione
generata dal vento.
Grado di protezione: IP 21 per i modelli con
batteria elettrica e IP 44 per i restanti modelli.
a) Installazione sopra al vano porta
•
Per ottenere l’effetto barriera
massimo, sempre consigliabile, installare la
porta a lama d’aria sopra l’apertura, con la
bocca di mandata il più vicino possibile
all’apertura stessa.
•
Se installata sopra alle porte
delle celle frigorifere l’unità deve essere
montata nella zona a temperatura ambiente.
•
Per ottimizzare le perdite d’aria
tra le varie unità, affiancare più moduli tra loro
il più vicino possibile. Lasciare uno spazio
minimo di almeno 50 mm. tra le unità in modo
da poter avvitare le viti delle staffe di fissaggio.
•
Montare saldamente le staffe di
fissaggio alla parete o ad una struttura adatta
e, successivamente, fissare la lama d’aria alle
staffe (fig.1).
•
Le unità sono assicurate con viti
M10 al foro centrale di ciascuna staffa di
fissaggio e in una delle guide semicircolari, in
modo tale da permettere all’intera unità di
essere orientata e la regolazione dell’angolo
del flusso d’aria in uscita.
•
Rispettare la distanza minima
d’installazione come mostrato in fig. 3.
Non installare l’unità direttamente sotto un
punto di estrazione aria.
Funzionamento
L’aria ambiente entra dalla parte superiore e
dalla parte inferiore della lama d’aria ed esce
con un getto verticale ad alta velocità lungo la
direzione del vano porta, formando una
barriera d’aria protettiva; quest’ultima, in tal
modo, minimizza le perdite di calore nel
periodo invernale e le perdite di aria fresca in
estate.
La lama d’aria può essere inclinata mediante le
staffe di fissaggio fornite con il prodotto in
modo tale che il flusso d’aria in mandata
contrasti il carico di aria corrente proveniente
dall’esterno.
Maggiore è il carico dato da pressione,
differenza di temperatura e dal vento, più il
flusso d’aria dovrà essere diretto verso
l’esterno.
La velocità del flusso d’aria è controllata
attraverso un regolatore di velocità (HDR4),
che può essere ordinato a parte, il quale
consente una regolazione su un massimo di 7
unità lunghe 1 metro (2 motori), e fino a 4 unità
lunghe 1,5 metri (3 motori).
Per regolare le resistenze elettriche è
disponibile un commutatore(HDEV) a 3
posizioni (0 – ½ - 1) a cui può essere,
eventualmente, collegato un termostato a 2
stadi (SR122). Il selettore HDEV è in grado di
comandare fino a 7 lame d’aria lunghezza 1,5
metri.
NOTA: La differenza di pressione tra le zone
separate dalle lame d’aria ne riduce
l’efficienza; pertanto è bene verificare che, se
presente, la ventilazione dei locali sia
correttamente bilanciata.
b) Installazione in posizione laterale
rispetto al vano porta
Qualora lo spazio sopra al vano porta sia
limitato, le unità possono essere installate
verticalmente come una colonna lungo uno dei
due lati dell’apertura, formando un flusso
d’aria orizzontale (fig.4).
Le piastre di montaggio HDS vengono montate
tra le varie unità e tra l’unità in posizione più
bassa e il pavimento.
•
Installare la porta a lama d’aria
nel vano porta, con la bocca di mandata il più
vicino possibile all’apertura.
• La piastra di montaggio è composta di
due parti: la parte più esterna è fissata al
pavimento (o alla parte superiore dell’unità
posta più in basso) tramite le apposite viti.
Le unità sono assicurate con viti M10 al foro
centrale di ciascuna staffa di fissaggio e in una
delle guide semicircolari, in modo tale da
permettere all’intera unità di essere orientata e
la regolazione dell’angolo del flusso d’aria in
uscita.La parte più interna è installata sulla
parte inferiore dell’unità che si appoggia sul
pavimento. La piastra è assicurata a fori
predisposti tramite 3 viti M10.
IT
• Accostare l’unità alla piastra e avvitare
le piastre tra loro. L’altezza massima
consentita per installazioni in verticale è 3,5
metri.
• Montare una delle barre di fissaggio
fornite (o una struttura adatta), sulla parte
superiore dell’unità posta più in alto e,
successivamente, fissarla al muro in modo tale
da assicurare la struttura.
• Installare il regolatore di velocità HDR4
in posizione tale da poter operare su esso
agevolmente.
• Per il controllo di lame d’aria dotate di
resistenza elettrica, utilizzare il commutatore
HDEV insieme al regolatore di velocità HDR4.
Eventualmente utilizzare un termostato (per
esempio il modello SR122), in modo tale che
possano essere rilevati cambiamenti repentini
della temperatura dovuti ai momenti di
apertura e di chiusura della porta.
• In caso di installazione delle lame
d’aria in posizione verticale, occorre
predisporre una parete sul lato opposto al fine
di frenare il flusso d’aria.
Collegamenti elettrici
I collegamenti elettrici devono essere realizzati
da un elettricista autorizzato in conformità con i
criteri di regolazione usuali. Un interruttore
multipolare, con una distanza di contatto di
almeno 3 mm, deve essere adottato in fase di
installazione dei componenti accessori. La
regolazione del flusso dell’aria può essere
realizzata anche attraverso soluzioni diverse
come mostrato nella parte degli schemi
elettrici. L’apertura dello sportello sul lato
inferiore della lama d’aria è possibile svitando
di ¼ di giro le viti di fissaggio.
Per il collegamento deve essere utilizzato un
cavo tipo S05VV-U, A05VV-R o uno simile. Sul
lato superiore dell’unità sono presenti 2 fori
passacavo con diametro 37 mm e 3 con
diametro 29 mm. Gli anelli di tenuta utilizzati
devono soddisfare il grado di protezione.
Modello
Tutti i
controlli
HD8
HD8
HD12
HD12
Potenza
kW
8
8
12
12
Tensione
V
Area min.
mm2
230V
1,5
230V 3∼
400V 3∼
230V 3∼
400V 3∼
4
2,5
10
4
Per quanto riguarda le lame d’aria dotate di
resistenze elettriche, la potenza e la tensione
devono essere fornite in sezioni di
alimentazione distinte (vedere schemi elettrici).
Nel quadro di distribuzione deve essere
indicato che “ la lama d’aria può essere
alimentata da più di un collegamento”.
Regolazione dell’unità e del flusso d’aria
La direzione e la velocità del flusso d’aria
devono essere regolate con attenzione in
funzione del carico nella zona dell’apertura.
La pressione fa si che il flusso d’aria si indirizzi
verso l’interno dell’ambiente (ambiente
riscaldato ed esterno a bassa temperatura).
Per far fronte al carico d’aria, il flusso d’aria
dovrà essere diretto verso l’esterno, con un
angolo di inclinazione possibile fino a 15 gradi.
Maggiore è il carico dato da pressione,
differenza di temperatura e dal vento, più il
flusso d’aria dovrà essere diretto verso
l’esterno.
Un deflettore (schermo di protezione) su ogni
lato del vano apertura migliora l’efficienza della
lama d’aria. Se installata sopra a porte
frigorifere, l’unità deve essere montata nella
zona a temperatura ambiente, con con
un’inclinazione del flusso d’aria da 0 a 10 gradi
verso la zona più calda.
Regolazione base del flusso d’aria
Il flusso d’aria è regolato attraverso un
selettore di flusso in modo tale che la velocità
dell’aria sia 3-4 m/s ad un’altezza di 1 metro.A
seconda del carico nella zona dell’apertura,
può rendersi necessaria un’ulteriore
regolazione della direzione del flusso e della
velocità dell’aria.
Risoluzione dei problemi
Ventilatori non funzionanti - fare le seguenti
verifiche:
a. Alimentazione elettrica: controllare
fusibili, interruttore, temporizzatore (se
presente) che attiva e disattiva l’unità.
b. Controllare che il regolatore di velocità
sia correttamente regolato.
c. Verificare che il microinterruttore
della porta (HDGL), se presente, sia
funzionante.
Contattare un elettricista autorizzato nel caso
in cui il guasto non sia stato rilevato.
IT
Mancato funzionamento del riscaldamento fare le seguenti verifiche:
Manutenzione
a. resistenze elettriche: controllare fusibili
e interruttore (se presente).
b. Regolazioni del termostato sulla
temperatura ambiente.
c. Controllare che il commutatore (se
presente) sia correttamente regolato.
Verificare che non si sia attivata la protezione
da surriscaldamento (vedere paragrafo
successivo).
NOTA: Scollegare l’alimentazione elettrica
prima di procedere alla pulizia o ad una verifica
interna (le unità dotate di resistenza elettrica
possono essere alimentate da più di un
collegamento).
Il motore del ventilatore e gli altri componenti
non necessitano di particolare manutenzione
se non di una pulizia almeno una volta all’anno
( o quando si ritiene necessario).
Aprire lo sportello d’ispezione per accedere
agli elementi interni e alla ventola. La griglia, la
ventola e gli elementi interni vanno puliti con
un aspirapolvere o tramite pulizia a secco con
un panno umido.
Surriscaldamento (unità con
resistenza elettrica)
La lama d’aria modello HD è dotata di una
protezione da surriscaldamento; se questa si
attiva a causa di un accidentale
surriscaldamento, è necessario resettare
l’unità nel seguente modo:
a. Scollegare l’alimentazione tramite un
sezionatore.
b. Analizzare il problema e risolvere il
guasto.
c. Resettare eseguendo le seguenti
operazioni:
Rimuovere lo sportello posto sulla
parte inferiore dell’unità.
Localizzare i pulsanti rossi.
Premere i pulsanti fino a che non
è udibile uno scatto (non è
necessario che i pulsanti siano
premuti simultaneamente).
d. Ricollegare nuovamente la lama
d’aria.
Contattare un elettricista autorizzato
nel caso in cui il guasto non sia stato
trovato.
Sicurezza
• Assicurarsi che lo spazio circostante la
presa d’aria e la griglia di fuoriuscita dell’aria
stessa non sia ostruito da qualsiasi cosa possa
impedire il normale flusso attraverso l’unità.
• ATTENZIONE: non toccare la lama
d’aria durante il normale funzionamento a
causa dell’elevata temperatura che raggiunge
la sua superficie.
• L’unità non deve essere coperta con
indumenti o altro (sia totalmente che
parzialmente); esiste, altrimenti, il rischio di
incendio a causa del surriscaldamento del
prodotto.
Interruttore di sicurezza (unità con
resistenza elettrica)
Nel caso di un’installazione protetta da un
interruttore di sicurezza, e nel caso questo
scatti quando siano accese le lame d'aria, la
causa è da ricercarsi in una probabile
presenza di umidità sulla resistenza elettrica.
Esiste la possibilità che una certa quantità di
umidità possa essere presente sulle resistenze
installate all'interno delle lame d'aria, non
utilizzate per un periodo lungo e conservato in
ambiente umido. Pur non dovendo essere
considerato un difetto, il problema può essere
risolto semplicemente collegando l’accessorio
all’alimentazione elettrica attraverso una presa
di corrente senza interruttore di sicurezza così
da eliminare l’umidità presente sull’elemento.
Il tempo necessario affinchè l’umidità sparisca
può variare da poche ore ad alcuni giorni.
Come precauzione si consiglia di far
funzionare la lama d’aria Serie HD almeno per
qualche breve periodo di tempo, anche
durante i periodi in cui non è normalmente
impiegata.
La garanzia è valida solo nel caso in cui le
unità HD siano utilizzate nel modo indicato
dal costruttore e secondo le istruzioni di
d’installazione e manutenzione.
IT
Modello
Potenzialità termica
Tensione motore
Alimentazione elettrica
Assorbimento motore
Assorbimento
Portata aria
Incremento temperatura
bassa/alta velocità
Pressione sonora
Peso
Lunghezza
Grado di protezione
Modello
Tensione motore
Assorbimento motore
Portata aria
Pressione sonora
Peso
Lunghezza
Grado di protezione
kW
V
V
A
A
m3/h
HD0
230V∼
1,6
900/1800
HD0L
230V∼
2,4
1300/2700
HD8
8
230V∼
400V 3∼
1,6
11,5
900/1800
HD12
12
230V∼
400V 3∼
2,4
17,3
1300/2700
°C
-
-
27/13
27/13
dB(A)
kg
mm
44/62
39
1000
IP24
45/63
57
1670
IP24
44/62
44
1000
IP24
45/63
64
1670
IP24
HDW
230V∼
1,6
800/1700
44/62
51
1000
IP24
HDWV
230V∼
2,4
800/1700
44/62
51
1000
IP24
HDWL
230V∼
1,6
1200/2500
45/63
74
1670
IP24
HDWVL
230V∼
2,4
1200/2500
45/63
74
1670
IP24
V
A
m3/h
dB(A)
kg
mm
Accessori
Regolatore di velocità a 4 posizioni
Regolatore di velocità a 4 posizioni per
funzionamento con microinterruttore
Regolatore autotrasformatore a 5 posizioni
Commutatore a 3 posizioni (0 – ½ - 1)
Microinterruttore
Termostato a 2 stadi
Set staffe per montaggio verticale
*1
Modello
HDR4
HDR42
*2
REU
HDEV
HDGL
SR122
HDS
*1 Per controllare fino a max. di 7 lame d’aria HD lunghezza 1 metro o di 4 HD lunghezza 1,5 metri.
*2 Per controllare fino a max. di 2 lame d’aria HD
Incremento di temperatura/potenzialità termica modelli HD con batteria acqua calda
ti
°C
0
+10
+15
+20
Ventilatore
posizione*
1
4
1
4
1
4
1
4
T1/T2=80/60
∆t
Q
°C
kW
56,7
15,4
45,1
26,0
48,5
13,2
38,4
22,1
44,4
12,0
35,1
20,2
40,3
10,9
31,7
18,3
HDW: Posizione 1 = 800 m3/h
Posizione 4 = 1700 m3/h
HDWL:Posizione 1 = 1200 m3/h
Posizione 4 = 2500 m3/h
HDW(V)
T1/T2=60/40
∆t
Q
°C
kW
39,8
10,8
31,2
18,0
31,5
8,5
24,5
14,1
27,3
7,4
21,1
12,2
23,1
6,3
17,7
10,2
T1/T2=55/35
∆t
Q
°C
kW
35,5
9,6
27,7
16,0
27,2
7,4
21,0
12,1
22,9
6,2
17,6
10,1
18,6
5,0
14,1
8,1
T1/T2=80/60
∆t
Q
°C
kW
61,9
22,0
48,9
41,4
53,2
18,9
41,8
35,4
48,8
17,3
38,2
32,4
44,4
16,9
34,6
29,4
HDW(V)L
T1/T2=60/40
∆t
Q
°C
kW
43,9
15,6
34,2
28,9
35,0
12,5
27,0
22,8
30,5
10,9
23,3
19,8
26,0
9,2
19,6
16,7
T1/T2=55/35
∆t
Q
°C
kW
39,3
14,0
30,4
25,8
30,04 10,8
23,2
19,7
25,8
9,1
19,5
16,5
21,1
7,5
15,8
13,4
ti = temp. di ingresso dell’aria
∆t = incremento di temperatura dell’aria
Q = efficienza fornita
T1/T2 = temp. acqua in ingresso/temp. acqua in uscita
IT
Systemair AB
Представительство Systemair
Industrivägen 3
SE-739 30 Skinnskatteberg
Sweden
Phone: +46 222 440 00
Fax:
+46 222 440 99
www.systemair.com
101000, Россия, Москва,
Архангельский пер., д. 7, стр. 1, оф. 2
Тел:
+7 095 933 1436
Факс: +7 095 933 1431
www.systemair.com.ru
[email protected]
201304
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement