Casio XJ-SK600 YA-S10 Instrukcja Obsługi

Casio XJ-SK600 YA-S10 Instrukcja Obsługi
Urządzenie do korekcji geometrycznej
YA-S10
Instrukcja Obsługi
z Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia korekcji geometrycznej i systemu projektora należy
się zapoznać ze środkami ostrożności zamieszczonymi w Przewodniku konfiguracji YA-S10.
z Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia korekcji geometrycznej i systemu projektora należy
wykonać czynności opisane w Przewodniku konfiguracji YA-S10.
z Upewnij się, czy posiadasz całą dokumentację użytkownika, w celu otrzymania niezbędnych
informacji.
z Najnowszą wersję podręcznika można pobrać z podanej poniżej strony.
http://world.casio.com/manual/projector/
z DLP jest zastrzeżonym znakiem towarowym Texas Instruments w Stanach Zjednoczonych.
z HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC.
z XGA jest zastrzeżonym znakiem towarowym IBM Corporation w Stanach Zjednoczonych.
z Crestron jest zastrzeżonym znakiem towarowym Crestron Electronics, Inc. w Stanach
Zjednoczonych.
z Inne nazwy firm i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi
odpowiednich właścicieli.
z Niektóre elementy tego produktu są częściowo oparte na pracach zespołu Independent JPEG Group.
z Treść niniejszego przewodnika użytkownika może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
z Kopiowanie niniejszego podręcznika, we fragmentach lub w całości, jest zakazane. Podręcznik
można wykorzystywać wyłącznie do osobistego użytku. Inne wykorzystanie jest zakazane bez
uprzedniej zgody CASIO COMPUTER CO., LTD.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści lub roszczenia
stron trzecich, wynikających z używania niniejszego produktu lub podręcznika.
z CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści
związane z utratą danych spowodowanych przez wadliwe działania lub obsługę techniczną
niniejszego produktu, ani z jakiegokolwiek innego powodu.
z Przykładowe ekrany w niniejszym podręczniku zamieszczono wyłącznie w celach instruktażowych i
mogą się one różnić od rzeczywistych ekranów.
1
Pl
Spis treści
Wykonywanie operacji urządzenia
sterującego .................................................. 3
Używanie przewodowej sieci LAN w celu
sterowania systemem projektora ............ 11
Pilot zdalnego sterowania urządzenia
sterującego .................................................... 3
Klawisze i wskaźniki urządzenia sterującego .... 3
Aby zmienić źródło sygnału (INPUT)................. 4
Automatyczna regulacja sygnału
wejściowego RGB (AUTO) ............................ 4
Wygaszenie obrazu i wyciszenie dźwięku
(BLANK)......................................................... 4
Zatrzymanie obrazu (FREEZE) ......................... 4
Zmiana współczynnika kształtu obrazu
ze źródła wejściowego (ASPECT) ................. 5
Regulacja poziomu głośności............................ 6
Tworzenie własnego logo użytkownika ............. 6
Obsługiwane urządzenia zewnętrzne.............. 11
Używanie komputera w celu
skonfigurowania ustawień sieci LAN
urządzenia sterującego ................................ 11
Obsługiwanie systemu projektora przy
użyciu poleceń RS-232C .......................... 14
Format przesyłania komend ............................ 14
Lista komend ................................................... 15
Wskaźnik....................................................... 16
Rozwiązywanie problemów ......................... 17
Załącznik ....................................................... 18
Obsługiwane sygnały....................................... 18
Używanie menu konfiguracyjnego................ 8
Podstawowe operacje menu
konfiguracyjnego............................................ 8
Ustawienia menu konfiguracyjnego................... 8
Terminologia i konwencje
z Termin “system projekcji” w tym przewodniku odnosi się do następujących elementów.
• XJ-SK600 Dual Projection System
• XJ-SK650 Dual Projection System
• Systemów projekcji tworzonych przez urządzenie do korekcji geometrycznej YA-S10 (które w
niniejszej instrukcji nazywane jest „urządzeniem sterującym”) podłączone do jednego lub dwóch
dostępnych osobno projektorów CASIO
z Za pomocą przycisków [S], [T], [W] oraz [X] na pilocie zdalnego sterowania urządzenia sterującego
(YT-200) wybierz ustawienia w oknie dialogowym lub menu wyświetlanym na ekranie projekcyjnym.
Użyj przycisków, gdy w instrukcji pojawi się polecenie „wybierz xxx”.
z Niektóre modele, o których mowa w niniejszym przewodniku mogą być niedostępne na pewnych
obszarach.
2
Wykonywanie operacji urządzenia sterującego
Operacje urządzenia sterującego można kontrolować za pomocą pilota zdalnego sterowania (YT-200)
lub przycisków urządzenia sterującego. Pilot zdalnego sterowania urządzenia sterującego umożliwia
kontrolowanie systemu projektora tak, jakby był to pojedynczy projektor.
Pilot zdalnego sterowania urządzenia sterującego
Z tyłu i z przodu urządzenia sterującego znajdują się odbiorniki sygnałów. Podczas wykonywania
wszystkich operacji należy skierować źródło sygnału pilota urządzenia sterującego na jeden z
odbiorników.
1 Nadajnik sygnału pilota zdalnego sterowania
2 Klawisze [ALL], [1], [2], [3], [4]
Służą do włączania i wyłączania zasilania. Więcej informacji,
patrz “Przewodnik konfiguracji YA-S10”.
3 Klawisze [INPUT], [AUTO], [S], [T], [W], [X], [ENTER], [MENU],
[ESC], [BLANK], [FREEZE], [ASPECT]
Służą do wykonywania różnych operacji podczas projekcji. Te
operacje zostały dokładniej opisane w dalszej części niniejszej
instrukcji.
4 Klawisze [CORRECT], [POSITION], [AÙB], [IMAGE]
Służą do kształtowania obrazu podczas projekcji. Więcej
informacji, patrz “Przewodnik konfiguracji YA-S10”.
1
2
3
4
Aby uniknąć zużywania baterii, należy przechowywać pilota w taki sposób, aby uniemożliwić
przypadkowe naciskanie klawiszy.
Klawisze i wskaźniki urządzenia sterującego
1
2
4
5
6
7
3
1
2
3
4
5
6
7
8
8
3
Wskaźnik POWER/STANDBY
Klawisz [ENTER]
Klawisz [MENU]
Klawisz [P] (Zasilanie)
Klawisz [INPUT]
Klawisz [AUTO]
Klawisze kursora (q/w/U/I)
Klawisz [ESC]
Aby zmienić źródło sygnału (INPUT)
1.
Naciśnij klawisz [INPUT].
2.
W oknie dialogowym “Wejście”, które się pojawi, wybierz odpowiednie źródło
wejściowe, a następnie wciśnij klawisz [ENTER].
Automatyczna regulacja sygnału wejściowego RGB
(AUTO)
Jeżeli obraz sygnału RGB wysyłanego z komputera nie jest prawidłowo wyświetlany, naciśnij klawisz
[AUTO], aby go automatycznie dopasować. Jeżeli nie spowoduje to poprawienia obrazu, należy
sprawdzić poniższe punkty.
z Upewnić się, że typ sygnału jest obsługiwany przez urządzenie sterujące. Dalsze informacje
znajdują się w rozdziale “Obsługiwane sygnały” (strona 18).
z W menu konfiguracyjnym zmienić ustawienie “Ustawienia opcji 3 Automatyczna regulacja”
(strona 9).
Wygaszenie obrazu i wyciszenie dźwięku (BLANK)
Naciśnięcie klawisza [BLANK] powoduje wyłączenie obrazu i dźwięku*1 ze źródła wejściowego.
Powoduje to zmianę obrazu projekcji na pusty ekran (ustawienie domyślne), niebieski ekran, wstępnie
ustawione logo lub logo użytkownika.*2
Aby przywrócić normalny obraz i dźwięk, naciśnij klawisz [BLANK] ponownie lub klawisz [ESC].
*1 Po wybraniu źródła wejściowego HDMI system projektora podłączony do urządzenia sterującego
będzie generować dźwięk z głośników projektora.
*2 Projekcję pustego ekranu można skonfigurować za pomocą ustawienia “Ustawienia ekranu 3
Pusty ekran” (strona 9).
Zatrzymanie obrazu (FREEZE)
Naciśnięcie przycisku [FREEZE] powoduje zatrzymanie bieżącego obrazu źródła wejściowego. Aby
przywrócić rzeczywisty obraz ze źródła, należy nacisnąć przycisk [FREEZE] ponownie lub przycisk
[ESC].
4
Zmiana współczynnika kształtu obrazu ze źródła
wejściowego (ASPECT)
Każde naciśnięcie klawisza [ASPECT] powoduje przełączanie współczynnika kształtu obrazu ze źródła
wejściowego w kolejności przedstawionej poniżej.
Źródło HDMI (PC) lub RGB:
3 Normalny 3 Pełny
Źródło HDMI (DTV) lub komponentowe:
3 Normalny 3 Pełny 3 16:9 3 Letter Box
Wybierz opcję “Normalny”, aby zachować oryginalny współczynnik kształtu obrazu ze źródła lub opcję
“Pełny”, aby wyświetlić obraz o maksymalnym rozmiarze, który zmieści się na ekranie docelowym.
Opcja “Letter Box” zmienia obraz w poziomie na szerokość 1280 punktów, zachowując współczynnik
kształtu obrazu źródłowego. Górne i dolne części obrazu źródłowego są odcięte, tak że w
wyświetlanym obrazie widać jedynie pionowy środek o szerokości 800 punktów. Wybranie opcji “16:9”
zmienia obraz ze źródła na obraz projekcji o współczynniku 16:9.
Należy pamiętać, że powiększanie lub zmniejszanie rozmiaru obrazu w celach komercyjnych lub
podczas publicznych prezentacji może stanowić naruszenie prawnie chronionych praw autorskich
właściciela oryginalnego materiału.
5
Regulacja poziomu głośności
Wykonując poniższe procedury, można dopasować poziom głośności dźwięku emitowanego przez
głośniki projektora albo wyciszyć dźwięk.
Projektor emituje dźwięk tylko po wybraniu wejścia HDMI, gdy sygnał urządzenia sterującego i
sygnał HDMI audio są doprowadzane do systemu projektora.
Aby dopasować poziom głośności głośników projektora
1.
Naciśnij klawisz [MENU], aby wyświetlić menu konfiguracyjne.
2.
Wybierz “Regulacja głośności” i naciśnij klawisz [ENTER].
3.
Użyj klawiszy [W] i [X], aby ustawić poziom głośności. Po ustawieniu żądanego
poziomu naciśnij klawisz [MENU].
Aby wyciszyć głośniki projektora
1.
Naciśnij klawisz [MENU], aby wyświetlić menu konfiguracyjne.
2.
Wybierz “Regulacja głośności” i naciśnij klawisz [ENTER].
3.
Wybierz “Wycisz” i naciśnij klawisze [W] oraz [X], aby zmienić ustawienie na
“Wł.”.
4.
Naciśnij klawisz [MENU].
Aby wyłączyć wyciszenie głośnika projektora, użyj klawiszy [W] i [X] w kroku 3 powyższej procedury,
aby zmienić ustawienie na “Wył.” lub wykonaj operację opisaną w rozdziale “Aby dopasować poziom
głośności głośników projektora”.
Tworzenie własnego logo użytkownika
Istnieje możliwość przechwycenia ekranu i zapisania go jako obrazu we wbudowanej pamięci
urządzenia sterującego. Obraz zapisany w pamięci urządzenia sterującego nazywa się “Własne logo”.
Własnego logo można wykorzystać w opisany poniżej sposób.
– Jako “Ekran przy braku sygnału”, wyświetlany wtedy, gdy do urządzenia sterującego nie dociera
sygnał wejściowy.
– Jako “Pusty ekran” wyświetlany po naciśnięciu klawisza [BLANK].
Należy pamiętać, że używanie urządzenia sterującego do rejestrowania obrazu w celach
komercyjnych lub podczas publicznych prezentacji może stanowić naruszenie prawnie
chronionych praw autorskich właściciela oryginalnego materiału.
6
Przechwytywanie ekranu i zapisywanie go jako własne logo
z Natychmiast po rozpoczęciu przechwytywania obrazu w opisany poniżej sposób, własne logo
przechowywane dotychczas w pamięci urządzenia sterującego zostaje usunięte.
z Jeżeli operacja przechwytywania zostanie z jakiegoś powodu przerwana przed ukończeniem,
własne logo powróci do domyślnych ustawień fabrycznych (jasnozielony obraz). Jednakże, w
zależności od momentu, w którym nastąpiło przerwanie, może dojść do częściowego
przechwycenie ekranu i zapisania części obrazu jako własnego logo.
1.
Wyświetl na ekranie obraz, który chcesz zarejestrować jako własne logo.
z W przypadku używania źródła wejściowego RGB lub HDMI (PC), użyj jednej z następujących
rozdzielczości: 1366 × 768, 1360 × 768, 1280 × 800 lub mniejszej. Wykonanie operacji
przechwytywania ekranu nie będzie możliwe, jeżeli wyświetlany obraz będzie mieć inną
rozdzielczość niż zdefiniowane powyżej.
z Przechwytywać można jedynie następujące sygnały komponentowe: 480i, 480p, 576i, 576p.
Nie można wykonać przechwycenia z wykorzystaniem źródła komponentowego sygnału
wejściowego innego niż powyższy.
z Wykonanie operacji przechwytywania ekranu nie jest możliwe podczas wyświetlania chronionej
zawartości.
2.
Naciśnij klawisz [MENU], aby wyświetlić menu konfiguracyjne.
3.
Wybierz “Ustawienia opcji” i wciśnij klawisz [ENTER].
4.
Wybierz “Przechwycenie własnego logo” i naciśnij klawisz [ENTER].
5.
W odpowiedzi na okno dialogowe “Rozpoczyna przechwytywanie bieżącego
ekranu? Kontynuować?”, które się pojawi, wybierz odpowiedź “Tak” i naciśnij
klawisz [ENTER].
z Obraz wyświetlane w momencie naciśnięcia klawisza [ENTER] zostanie zatrzymany na
ekranie i rozpocznie się przechwytywanie.
z Jeżeli obraz zostanie zapisany pomyślnie, pojawi się komunikat “Przechwytywanie ekranu
zakończone.”.
Ustawianie własnego logo jako ekranu przy braku sygnału lub pustego
ekranu
Naciśnij klawisz [MENU], aby wyświetlić menu konfiguracyjne, a następnie wykonaj jedną z poniższych
procedur.
z Użyj opcji “Ustawienia ekranu 3 Ekran przy braku sygnału” (strona 9), aby wybrać “Własne logo”.
z Użyj opcji “Ustawienia ekranu 3 Pusty ekran” (strona 9), aby wybrać “Własne logo”.
7
Używanie menu konfiguracyjnego
Naciśnięcie klawisza [MENU] powoduje wyświetlenie na ekranie projekcyjnym menu konfiguracyjnego
przedstawionego poniżej. Za pomocą tego menu można dokonać regulacji wyświetlanego obrazu
(jasność, kontrast itd.) oraz zmienić ustawienia urządzenia sterującego.
Element menu
(Podmenu)
Główne menu
Podświetlenie
Podstawowe operacje menu konfiguracyjnego
Aby:
Wykonaj następującą operację:
Wyświetlanie menu
konfiguracyjnego
Wyjście z menu
konfiguracyjnego
Naciśnij klawisz [MENU]. Naciśnięcie klawisza [MENU] w celu wyjścia z menu
konfiguracyjnego powoduje zapisanie ustawień skonfigurowanych podczas jego
wyświetlania.
Wybór elementu menu
Użyj klawiszy [S] i [T], aby podświetlić menu, które zawiera element menu, który
chcesz wybrać, a następnie naciśnij klawisz [ENTER]. Następnie użyj klawiszy [S] i
[T], aby podświetlić element menu, który chcesz wybrać.
Konfiguracja ustawienia
elementu menu
z W przypadku elementu menu, po którego prawej stronie znajdują się strzałki W i X,
użyj klawiszy [W] i [X], aby zmienić ustawienie.
z W przypadku elementu menu, po którego prawej stronie znajduje się opcja
“Modyfikuj[ENTER]” lub “OK[ENTER]”, naciśnij klawisz [ENTER], aby wyświetlić
okno dialogowe umożliwiające skonfigurować ustawienie.
Ustawienia menu konfiguracyjnego
Litera w nawiasach po prawej stronie nazwy elementu menu wskazuje źródło wejściowe obrazu.
Ustawienie tego elementu menu jest stosowane tylko po wybraniu określonego źródła. Znaczenie
poszczególnych liter to: R dla wejścia RGB, C dla wejścia komponentowego, H dla wejścia HDMI (PC)
oraz D dla wejścia HDMI (DTV). Element menu, obok którego nie znajduje się żadna litera, jest
uaktywniany niezależnie od źródła wejściowego obrazu.
Użyj elementu menu:
Aby wykonać następującą operację:
Właściwości obrazu 3
Jasność
Regulacja jasności wyświetlanego obrazu.
Właściwości obrazu 3
Kontrast
Regulacja kontrastu wyświetlanego obrazu.
Właściwości obrazu 3
Tryb koloru*1
Wybór jednego z następujących trybów koloru wyświetlanego obrazu: “Standard”,
“Grafika”, “Teatr”, “Tablica”, “Gra”.
Właściwości obrazu 3
Balans kolorów
Wybór jednego z następujących ustawień balansu kolorów: “Ciepły”, “Normalny”,
“Zimny”. Za pomocą tej opcji można także osobno regulować kolor czerwony, zielony
i niebieski.
Właściwości obrazu 3
Przywróć ustawienia
domyślne
Przywraca domyślne ustawienia opcji “Jasność”, “Kontrast”, “Tryb koloru” i “Balans
kolorów”.
8
Użyj elementu menu:
Ustaw pozycję 3
Pozycja pionowa (RC)
Aby wykonać następującą operację:
Regulacja pionowej i poziomej pozycji obrazu źródłowego względem ekranu
docelowego.
Ustaw pozycję 3
Pozycja pozioma (RC)
Ustaw pozycję 3
Częstotliwość (R)
Regulacja częstotliwości sygnału wejściowego RGB, gdy na wyświetlanym obrazie
pojawiają się pionowe linie, ponieważ urządzenie sterujące nie obsługuje
częstotliwości sygnału wejściowego RGB. Jeżeli wyświetlany obraz zniknie z
wyświetlacza podczas regulacji, należy nacisnąć klawisz [AUTO], aby przywrócić
ustawienie sprzed regulacji. Więcej informacji znajduje się w rozdziale “Automatyczna
regulacja sygnału wejściowego RGB (AUTO)” (strona 4).
Ustaw pozycję 3
Faza (R)
Regulacja fazy sygnału wejściowego RGB, gdy obraz migocze, ponieważ faza
urządzenia sterującego i faza sygnału wejściowego RGB nie są dopasowane.
Ustaw pozycję 3
Przywróć ustawienia
domyślne (RC)
Przywrócenie ustawień domyślnych opcji “Pozycja pionowa”, “Pozycja pozioma”,
“Częstotliwość” i “Faza”.
Regulacja głośności 3
Głośność (HD)
Dalsze informacje znajdują się w rozdziale “Regulacja poziomu głośności” (strona 6).
Regulacja głośności 3
Wycisz (HD)
Regulacja głośności 3
Przywróć ustawienia
domyślne (HD)
Przywrócenie ustawień domyślnych opcji “Głośność” i “Wycisz”.
Ustawienia ekranu 3
Współczynnik kształtu
Zmiana współczynnika kształtu obrazu źródła wejściowego. To ustawienie jest
identyczne z ustawieniem klawisza [ASPECT] (strona 5).
Ustawienia ekranu 3
Ekran przy braku sygnału
Ustawienie typu ekranu wyświetlanego, gdy do urządzenia sterującego nie dopływa
sygnał wejściowy (Ekran przy braku sygnału) lub gdy ekran został wykasowany przez
naciśnięcie przycisku [BLANK] (Pusty ekran). Dostępne opcje to “Niebieski” (niebieski
ekran), “Czarny” (czarny ekran), “Logo” (ekran z wstępnie skonfigurowanym logo)
oraz “Własne logo” (strona 6).
Ustawienia ekranu 3
Pusty ekran
Ustawienia ekranu 3
Kształtowanie obrazu
Wyświetlenie tego samego menu “Kształtowanie obrazu”, które pojawia się po
naciśnięciu klawisza [CORRECT]. Więcej informacji, patrz “Przewodnik konfiguracji
YA-S10”.
Ustawienia ekranu 3
Przywróć ustawienia
domyślne
Przywrócenie ustawień domyślnych opcji “Ekran przy braku sygnału” oraz “Pusty
ekran”. Ta operacja nie wpływa na ustawienia menu “Kształtowanie obrazu”.
Ustawienia wejścia 3
Wejście COMPUTER (RC)
Określenie czy sygnał wejściowy terminala COMPUTER powinien być identyfikowany
automatycznie, czy ma być stale stosowany sygnał RGB lub sygnał komponentowy.
Ustawienia wejścia 3
Wskaźnik nazwy sygnału
Określenie czy nowy wybrany typ sygnału wejściowego powinien być wyświetlany
(Wł.), czy nie (Wył.) po naciśnięciu klawisza [INPUT] w celu zmiany sygnału
wejściowego.
Ustawienia wejścia 3
Przywróć ustawienia
domyślne
Przywrócenie ustawień domyślnych opcji “Wejście COMPUTER” oraz “Wskaźnik
nazwy sygnału”.
Ustawienia opcji 3
Automatyczna regulacja (R)
Ustawienie automatycznej regulacji częstotliwości i fazy.
Wł.: Automatyczna regulacja włączona.
Wył.: Automatyczna regulacja wyłączona.
Ustawienia opcji 3
Wyszukiwanie sygnału (R)
Tego ustawienia należy użyć, gdy urządzenie sterujące ma problemy z
automatycznym wykrywaniem sygnału wejściowego RGB.
1: Ustawienie domyślne
2: Wybrać w przypadku problemów z wyświetlaniem sygnału 1280 × 768 lub
1400 × 1050.
3: Wybrać w przypadku problemów z wyświetlaniem sygnału 1360 × 768.
9
Użyj elementu menu:
Aby wykonać następującą operację:
Ustawienia opcji 3
Tryb eko*1
Ustawienie priorytetu oszczędzania energii lub jasności projekcji.
Wł.: Oszczędzanie energii włączone.
Wył. (Zwykły): Oszczędzanie energii wyłączone, normalna jasność.
Wył. (Jasny): Oszczędzanie energii wyłączone, maksymalna jasność.
Ustawienia opcji 3
Automatyczne wyłączenie
Włączenie lub wyłączenie automatycznego wyłączania zasilania — funkcja, która wyłącza
system projektora po upływie 10 minut braku aktywności (brak wykonywanych operacji i
brak sygnału wejściowego). Dostępne opcje to “Wył.” (automatyczne wyłączanie wyłączone)
oraz “10 min” (automatyczne wyłączanie po upływie 10 minut braku aktywności).
Ustawienia opcji 3
Natychmiastowe włączanie
Włączenie (Wł.) i wyłączenie (Wył.) automatycznego włączania urządzenia sterującego po
podłączeniu przewodu zasilania urządzenia sterującego do gniazda zasilania. Projektory
podłączone do urządzenia sterującego także zostaną w tym momencie włączone.
Ustawienia opcji 3
Przechwycenie własnego logo
Patrz “Tworzenie własnego logo użytkownika” (strona 6).
Ustawienia opcji 3
Liczba zdalnych połączeń
Ustawienie, który z przycisków zasilania na pilocie zdalnego sterowania ([1], [2], [3],
[4]) włącza urządzenie sterującego. Patrz “Zasilanie urządzenia sterującego Wł./Wył.”
w Przewodnik konfiguracji YA-S10.
Ustawienia opcji 3 Język
Ustawienie języka wyświetlania.
angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, szwedzki, portugalski, niderlandzki,
norweski, polski, fiński, czeski, turecki, rosyjski, chiński (uproszczony), chiński
(tradycyjny), koreański, japoński
Ustawienia opcji 3
Przywróć ustawienia
domyślne
Przywrócenie ustawień domyślnych opcji “Tryb eko”, “Automatyczne wyłączenie”,
“Natychmiastowe włączanie” oraz “Liczba zdalnych połączeń”. Jeżeli źródło
wejściowe to RGB, ta operacja inicjalizuje także ustawienie “Automatyczna
regulacja”. Ta operacja nie powoduje usunięcia własnego logo zapisanego za
pomocą funkcji “Przechwycenie własnego logo”.
Ustaw. przewodowej sieci
LAN 3 Pilot włączony
Ustawienie, czy zasilanie urządzenia sterującego może być włączane zdalnie przez
przewodową sieć LAN. Wybranie opcji “Włącz” umożliwia zdalne uruchamianie,
natomiast opcji “Wyłącz” — uniemożliwia je.
Ten element jest automatycznie ustawiany na “Wyłącz” po wykonaniu operacji
“Ustaw. przewodowej sieci LAN 3 Zainicjuj ustawienia przewodowej sieci LAN”
lub “Ustawienia domyślne 3 Ustawienia domyślne”. Podczas korzystania z
systemu projektora przez przewodową sieć LAN, należy po uruchomieniu zmienić
ponownie ustawienie na “Włącz”.
Ustaw. przewodowej sieci
LAN 3 Informacje o
przewodowej sieci LAN
Wyświetlenie informacji opisanych poniżej.
Nazwa urządzenia: Nazwa urządzenia sterującego
Adres MAC:
Unikatowy adres MAC urządzenia sterującego
Adres IP:
Adres IP urządzenia sterującego
Ustaw. przewodowej sieci
LAN 3 Zainicjuj ustawienia
przewodowej sieci LAN
Inicjalizacja ustawienia “Pilot włączony” i ustawień sieci LAN urządzenia sterującego
(patrz “Ustawienia sieci LAN” na stronie 13).
Informacje operacyjne
Wyświetlenie informacji opisanych poniżej. Informacje o rozdzielczości są dostępne
tylko wtedy, gdy źródło wejściowe to RGB lub HDMI (PC).
Sygnał wejściowy, Nazwa sygnału, Rozdzielczość, Częstotliwość pozioma, Częstotliwość
pionowa, System skanowania, Czas pracy lampy (A), Czas pracy lampy (B)
Ustawienia domyślne 3
Ustawienia domyślne
Inicjalizacja wszystkich ustawień elementów menu konfiguracyjnego, z wyjątkiem
tych wymienionych poniżej.
– Ustawienia ekranu 3 Kształtowanie obrazu
– Ustawienia opcji 3 Język
– Własne logo użytkownika zapisane za pomocą funkcji “Przechwycenie własnego logo”
*1 Ustawienia tej pozycji nie można skonfigurować za pomocą urządzenia sterującego podłączonego
do jednego z poniższych modeli projektorów.
XJ-A131, XJ-A141, XJ-A146, XJ-A241, XJ-A246, XJ-A251, XJ-A256
Do zmiany odpowiednich ustawień projektora można posłużyć się pilotem zdalnego sterowania
projektora.
10
Używanie przewodowej sieci LAN w celu sterowania
systemem projektora
Systemem projektora można sterować przez komputer lub inne urządzenie zewnętrzne, podłączając
urządzenie do portu LAN urządzenia sterującego.
Obsługiwane urządzenia zewnętrzne
z System projektora obsługuje polecenia sterownika Crestron Electronics i oprogramowanie
(RoomView®).
http://www.crestron.com/
z Informacje na temat rodzajów urządzeń zewnętrznych, które można podłączyć do portu LAN i
wykorzystać do sterowania systemem projektora oraz polecenia sterujące dla każdego urządzenia
zewnętrznego będą opublikowane na poniżej stronie CASIO, gdy tylko takie informacje będą
dostępne.
http://www.casio-intl.com/support/
Używanie komputera w celu skonfigurowania
ustawień sieci LAN urządzenia sterującego
W tej sekcji objaśniono sposób nawiązania połączenia LAN między urządzeniem sterującym a
komputerem, a następnie wykorzystania przeglądarki sieci web na komputerze w celu skonfigurowania
ustawień sieci LAN urządzenia sterującego.
Jeżeli komputer jest po raz pierwszy podłączany do urządzenia sterującego lub podłączenie
następuje po wykonaniu polecenia “Zainicjuj ustawienia przewodowej sieci LAN” w menu
“Ustaw. przewodowej sieci LAN”, należy przed próbą skorzystania z urządzenia sterującego
przez połączenie LAN wykonać poniższe kroki.
1. Podłączyć urządzenie sterujące i komputer do sieci, w które znajduje się urządzenie z funkcją
serwera DHCP.
2. Wykorzystując adres IP automatycznie przydzielony do urządzenia sterującego przez serwer
DHCP, wyświetlić stronę administracyjną urządzenia sterującego.
3. Skonfigurować ustawienia LAN urządzenia sterującego, posługując się poniższą procedurą.
11
Aby skonfigurować połączenie LAN między urządzeniem sterującym a
komputerem
1.
Połączyć port LAN urządzenia sterującego do tego samego hubu LAN lub innego
urządzenia sieciowego, do którego podłączony jest komputer.
Do portu LAN urządzenia
sterującego
Hub LAN
Komputer
z W konfiguracji takiej jak na ilustracji powyżej, należy użyć kabla prostego. Jeżeli port LAN
urządzenia sterującego jest podłączony bezpośrednio do portu LAN komputera, należy użyć
kabla krzyżowego.
2.
Wykonać poniższe kroki, aby uzyskać adres IP urządzenia sterującego.
(1) Naciśnij klawisz [MENU], aby wyświetlić menu konfiguracyjne.
(2) Wybrać “Ustaw. przewodowej sieci LAN 3 Informacje o przewodowej sieci LAN”.
3.
4.
W komputerze należy otworzyć przeglądarkę internetową.
W pasku adresu przeglądarki internetowej należy wprowadzić adres IP
urządzenia sterującego, a następnie nacisnąć klawisz [Enter].
z Na przykład, jeśli adres IP urządzenia sterującego to 192.168.100.10, wpisać http://192.168.100.10.
z Spowoduje to wyświetlenie strony administracyjnej systemu urządzenia sterującego.
Informacje na temat czynności, które należy wykonać w dalszej kolejności, patrz “Aby
skonfigurować ustawienia sieci LAN urządzenia sterującego” poniżej.
Aby skonfigurować ustawienia sieci LAN urządzenia sterującego
1.
Używając przeglądarki sieci web na komputerze, wyświetlić stronę
administracyjną systemu urządzenia sterującego.
z Patrz “Aby skonfigurować połączenie LAN między urządzeniem sterującym a komputerem”
(strona 12).
2.
Kliknij “Administrator systemu”. Pojawi się ekran, na którym należy wprowadzić
hasło (hasło domyślne: admin) i kliknąć przycisk [Login].
z Spowoduje to wyświetlenie ekranu “Stan”.
3.
W lewej części okna kliknąć opcję “Konfiguracja”, aby wyświetlić ekran
“Konfiguracja”.
4.
Zmień ustawienie wprowadzając wartość lub wybierając opcję.
z Szczegółowe informacje na temat każdego elementu ustawień, patrz “Ustawienia sieci LAN”
poniżej.
5.
Aby zastosować skonfigurowane ustawienia, należy kliknąć przycisk [Apply].
12
Ustawienia sieci LAN
Nazwa ustawienia
Konfiguracja
IP
Opis
Pobierz adres IP
Określa czy adres IP ma być otrzymywany automatycznie czy ma zostać
automatycznie/
wpisany ręcznie.
Użyj podanego adresu IP z Wybór “Użyj podanego adresu IP” powoduje użycie adresu IP, maski
podsieci i bramki domyślnej, które zostały wprowadzone ręcznie.
z Określenie adresu IP, maski podsieci i bramki domyślnej nie jest
koniecznie (i jest wyłączone), gdy wybrano opcję “Pobierz adres IP
automatycznie”.
Ustawienie domyślne: Pobierz adres IP automatycznie
Adres IP
Określa adres IP urządzenia sterującego.
Maska podsieci
Określa wartość maski podsieci, która precyzuje zakres adresu IP
podsieci, do której należy urządzenie sterujące.
Brama domyślna
Określa domyślną bramkę podsieci.
Nazwa skrzynki
Identyfikator urządzenia sterującego o maksymalnej długości 20 znaków.
Zdalne sterowanie włączone
Określa, czy urządzenie sterujące może zostać uruchomione przez
przewodową sieć LAN z trybu czuwania (urządzenie sterujące wyłączone
zasilanie dostarczane).
Włącz: Włączenie zasilania jest możliwe.
Wyłącz: Włączenie zasilania nie jest możliwe (ustawienie domyślne).
Aby zmienić hasło logowania
1.
Używając przeglądarki sieci web na komputerze, wyświetlić stronę
administracyjną systemu urządzenia sterującego.
z Patrz “Aby skonfigurować połączenie LAN między urządzeniem sterującym a komputerem”
(strona 12).
2.
Kliknij “Zmień hasło”.
3.
Na wyświetlonym ekranie wpisz dwukrotnie nowe hasło, jeden raz w polu “Nowe
hasło” i ponownie w polu “Wprowadź ponownie hasło”.
z Hasło może zawierać do ośmiu jednobitowych znaków.
z Hasło będzie potrzebne przy następnym logowaniu do strony administracyjnej. Nie wolno
zapomnieć wprowadzonego hasła. Jeżeli hasło zostanie zapisane, należy uważać, aby go nie
zgubić lub aby nie wpadło w niepowołane ręce.
4.
Aby zastosować zmianę hasła, kliknij przycisk [Apply].
Aby przywrócić domyślne ustawienia sieci LAN urządzenia sterującego
1.
Używając przeglądarki sieci web na komputerze, wyświetlić stronę
administracyjną systemu urządzenia sterującego.
z Patrz “Aby skonfigurować połączenie LAN między urządzeniem sterującym a komputerem”
(strona 12).
2.
Kliknij “Przywróć ustawienia fabryczne”.
3.
Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk [Apply].
13
Obsługiwanie systemu projektora przy użyciu
poleceń RS-232C
W celu połączenia komputer z urządzeniem sterującym można użyć dostępnego w handlu kabla
szeregowego (krzyżowego), a następnie używać poleceń RS-232C do sterowania systemem
projektora.
Format przesyłania komend
Należy skonfigurować port szeregowy komputera za pomocą poniższych ustawień.
Protokół
komunikacyjny
Szybkość danych
19200 bps
Bit danych
8 bitów
Parzystość
Brak
Bit stopu
1 bit
Sterowanie przepływem
Brak
Komendę należy przesłać w celu uzyskania informacji na temat aktualnej konfiguracji
urządzenia sterującego.
Komenda odczytu
Format wysyłanej komendy
(<komenda>?)
Format odbieranej komendy
(<możliwy zakres ustawień>,<aktualne ustawienie>)
Przykład wysyłania komendy
( VOL ? )
wysłana z komputera do urządzenia sterującego.
4
( 0 - 30 , 15 )
zwrócona z urządzenia sterującego do
komputera.
Komendę należy wysyłać w celu sterowania urządzeniem sterującym (włączanie/wyłączanie
zasilania) i zmieniania ustawień.
Format wysyłanej komendy
Komenda zapisu
Przykład wysyłania komendy
(<komenda><wartość ustawiana>)
( VOL 0 )
wysłana z komputera do urządzenia sterującego.
4
Ustawienie głośności urządzenia sterującego przyjmuje
wartość 0.
z Wszystkie komendy używają znaków ASCII i całkowitych liczb dziesiętnych.
z Jeżeli urządzenie sterujące nie rozpozna prawidłowo komendy, to zwróci znak zapytania (?).
Komendy usiłujące ustawić wartość poza dozwolonym zakresem są ignorowane.
z Jeżeli urządzenie sterujące wykonuje polecenie otrzymane za pomocą komendy, przycisków na
panelu sterowania lub pilota, wysłanie kolejnej komendy musi poczekać do zakończenia
wykonywania poprzedniego procesu.
14
Lista komend
Gdy urządzenie sterujące jest wyłączone, obsługiwane są wyłącznie poniższe funkcje. Nie należy
przesyłać do urządzenia sterującego innych komend.
z Włączanie/wyłączanie zasilania: odczyt
z Włączanie zasilania: zapis
R: możliwy odczyt W: możliwy zapis
Funkcja
Komenda
RW
Zakres ustawienia
Włączanie/wyłączanie zasilania:
PWR
RW
0: Wył., 1: Wł.
Przełączanie sygnału:
0: Przełącza źródło sygnału wejściowego na złącze
COMPUTER i zmienia ustawienia złącza COMPUTER na
tryb RGB.
1: Przełącza źródło sygnału wejściowego na złącze
COMPUTER i zmienia ustawienia złącza COMPUTER na
tryb Component.
6: Przełącza źródło sygnału wejściowego na złącze
COMPUTER i zmienia ustawienia złącza COMPUTER na
tryb Auto.
7: Przełącza źródło sygnału wejściowego na tryb HDMI.
SRC
RW
0: RGB, 1: Komponentowy,
6: Auto1
(RGB/Komponentowy),
7: HDMI
Pusty ekran:
Włącza i wyłącza pusty ekran.
BLK
RW
0: Wył., 1: Wł.
Głośność:
Określa poziom głośności wyjściowej dla wejścia dźwięku
HDMI do urządzenia sterującego, gdy jest on emitowany przez
głośniki projektora lub wyjście liniowe.
VOL
RW
0 do 30*1
Tryb koloru:
Wybiera trybu koloru.
PST
RW
1: Grafika, 2: Teatr,
3: Standard, 4: Tablica,
5: Gra
Współczynnik kształtu:
Określa współczynnik kształtu obrazu.*2
ARZ
RW
0: Normalny, 1: 16:9,
3: Letter Box, 4: Pełny
Czas pracy lampy:
Wykonanie tej komendy powoduje pobranie czasu
podświetlenia z projektora podłączonego do urządzenia
sterującego. Jeżeli są dostępne dwa projektory, zostaje
pobrany dłuższy czas z obu.
LMP
R
0- Jednostka: godziny
*1 Wartość maksymalnego dopuszczalnego poziomu zależy od podłączonych projektorów.
*2 To ustawienie jest jednoznaczne z ustawieniem skonfigurowanym przy użyciu opcji “Zmiana
współczynnika kształtu obrazu ze źródła wejściowego (ASPECT)” (strona 5).
15
Wskaźnik
Wskaźnik POWER/STANDBY urządzenia sterującego świeci, miga i wyłącza się zgodnie z poniższym
opisem, informując o bieżącym stanie urządzenia sterującego.
Nie świeci: Urządzenie sterujące nie jest podłączone do gniazda zasilania
Miga kolorem czerwonym: Inicjalizowanie urządzenia sterującego (w tym czasie nie można włączyć
zasilania.)
Świeci kolorem czerwonym: Urządzenie sterujące działa w trybie czuwania (jest gotowe do włączenia)
Miga kolorem zielonym: Uruchamianie urządzenia sterującego (bezpośrednio po włączeniu zasilania)
Świeci kolorem zielonym: Zasilanie jest włączone i urządzenie sterujące działa prawidłowo
Wskaźnik POWER/STANDBY migający kolorem pomarańczowym informuje o wystąpieniu
krytycznego błędu w urządzeniu sterującym. Gdy to nastąpi, należy wyłączyć urządzenie
sterujące i skontaktować się z dystrybutorem lub wyznaczonym serwisem naprawczym.
16
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z systemem projektora należy sprawdzić następujące elementy.
Problem
Przyczyna i sposób działania
Zasilanie nie włącza się.
z Upewnić się, że przewody zasilania urządzenia sterującego i projektora są
podłączone do gniazda zasilania.
z Przyczyną może być naciskanie przycisku włączania zasilania na pilocie z
numerem innym niż przypisany do urządzenia sterującego przy użyciu
ustawienia “Ustawienia opcji 3 Liczba zdalnych połączeń”. Naciśnij klawisz
[ALL] na pilocie zdalnego sterowania lub klawisz [P] (Zasilanie) na urządzeniu
sterującym. Po włączeniu urządzenia sterującego użyj menu konfiguracyjnego
(strona 10), aby sprawdzić, do którego klawisza przypisano tę funkcję.
z Urządzenie sterujące nie może być podłączone do projektorów za pomocą kabli
RS-232C. Skorzystaj z sekcji “Okablowanie” w “Przewodniku konfiguracji
YA-S10” i sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowe.
z Jeżeli po sprawdzeniu powyższego wciąż nie jest możliwe włączenie zasilania,
problemem może być krytyczny błąd urządzenia sterującego. Należy
skontaktować się z dystrybutorem lub wyznaczonym serwisem naprawczym.
Pilot zdalnego sterowania nie
działa.
z Możliwe, że próbujesz użyć pilota zdalnego sterowania projektora (YT-120). Użyj
pilota urządzenia sterującego (YT-200), aby sterować operacjami urządzenia
sterującego.
z Baterie pilota mogą być zużyte. Należy wymienić baterie.
Brak dźwięku.
z W przypadku tego systemu projektora dźwięk jest emitowany przez głośniki
projektora (lub terminal z wyjściem liniowym) tylko wtedy, gdy źródłem
wejściowym jest HDMI. Dźwięk nie jest emitowany przez projektory, gdy źródłem
jest sygnał RGB lub sygnał komponentowy.
z Jeżeli dźwięk nie jest emitowany, gdy źródłem jest sygnał HDMI, spróbuj ustawić
poziom głośności urządzenia sterującego (strona 6). Sprawdź także, czy źródło
wejściowe wysyła sygnał dźwięku.
Brak projekcji obrazu.
Urządzenie sterujące nie może być podłączone do projektorów za pomocą kabli
HDMI. Skorzystaj z sekcji “Okablowanie” w “Przewodniku konfiguracji YA-S10” i
sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowe.
Rozmazany obraz projekcji.
Jeżeli do urządzenia sterującego są podłączone dwa projektory, ustawienia pozycji
i/lub “Kształtowanie obrazu” tych dwóch projektorów mogą nie być wyrównane.
Należy wykonać procedury opisane w części “Aby kształtować obraz tak, aby
pasował do ekranu projekcyjnego (dwa projektory)” oraz “Aby wyregulować pozycję
projektora (dwóch projektorów)” w Przewodniku konfiguracji YA-S10.
17
Załącznik
Obsługiwane sygnały
Nawet jeżeli sygnał znajduje się na poniższej liście, nie stanowi to gwarancji, że poprawne
wyświetlenie obrazów będzie możliwe.
Sygnał RGB
Wartości po lewej stronie symbolu ukośnika (/) oznaczają rozdzielczość, a wartość po prawej stronie
oznacza częstotliwość pionową (Hz).
VESA
Nazwa sygnału
*1
Nazwa sygnału
*1
Nazwa sygnału
*1
640 × 480/60
31,5
1024 × 768/75
60
1366 × 768/60
47,7
640 × 480/72
37,9
1024 × 768/85
68,7
1400 × 1050/A*2
65,3
640 × 480/75
37,5
1152 × 864/75
67,5
1440 × 900/60
55,9
640 × 480/85
43,3
1280 × 768/60
47,8
1600 × 1200/60
75
800 × 600/56
35,2
1280 × 800/60
49,7
1680 × 1050/60
65,3
800 × 600/60
37,9
1280 × 960/60
60
800 × 600/72
48,1
1280 × 960/85
85,9
800 × 600/75
46,9
1280 × 1024/60
64
800 × 600/85
53,7
1280 × 1024/75
80
1024 × 768/60
48,4
1280 × 1024/85
91,1
1024 × 768/70
56,5
1360 × 768/60
47,7
Inne
Nazwa sygnału
*1
1152 × 864/70
64
1400 × 1050/B*2
64
Wartość po prawej stronie symbolu ukośnika (/) w nazwie sygnału poniżej oznacza częstotliwość
pionową (Hz).
Sygnał komponentowy
Nazwa sygnału
*1
Sygnał HDMI (PC)
Nazwa sygnału
Sygnał HDMI (DTV)
*1
Nazwa sygnału
*1
HDTV 1080p/50
56,3
800 × 600/60
37,9
SDTV 480p/60
31,5
HDTV 1080p/60
67,5
1024 × 768/60
48,4
SDTV 576p/50
31,25
HDTV 720p/50
37,5
1280 × 768/60
47,8
HDTV 720p/50
37,5
HDTV 720p/60
45
1280 × 800/60
49,7
HDTV 720p/60
45
HDTV 1080i/50*3
28,1
1280 × 960/60
60
HDTV 1080i/50*3
28,13
HDTV 1080i/60
33,7
1280 × 1024/60
64
HDTV 1080i/60
33,75
SDTV 576p/50
31,3
1400 × 1050/60
65,3
HDTV 1080p/50
56,25
SDTV 576i/50*3
16,6
HDTV 1080p/60
67,5
SDTV 480p/60
31,5
SDTV 480i/60
15,7
*1: Częstotliwość pozioma (kHz)
*2: Częstotliwość pionowa 60 Hz
*3: Podczas projekcji tych sygnałów może wystąpić zniekształcenie obrazu. W takim przypadku należy
włączyć ustawienie wyjścia progresywnego urządzenia będącego źródłem obrazu (odtwarzacz
DVD, itp.). Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji użytkownika dołączonej do
urządzenia.
18
GPL i LGPL
(1) Niniejszy produkt wykorzystuje oprogramowanie (Oprogramowanie) objęte licencjami GNU General
Public License (GPL) oraz GNU Lesser General Public License (LGPL). Zgodnie z licencjami GPL i
LGPL, kod źródłowy Oprogramowania jest otwartym kodem źródłowym. Każdy kto chce zapoznać
się z otwartym kodem źródłowym może go pobrać ze strony domowej projektora CASIO. Kopiując,
modyfikując lub dystrybuując Oprogramowanie należy to robić zgodnie z warunkami licencji GPL i
LGPL.
(2) Oprogramowanie jest dostarczane “takie, jakie jest” bez żadnych wyraźnych lub domniemanych
gwarancji. Jednak niniejsze oświadczenie nie dotyczy warunków gwarancji dla samego produktu
(włączając wadliwe funkcjonowanie z powodu Oprogramowania).
(3) Poniżej tekst licencji GPL i LGPL obowiązujących dla Oprogramowania.
19
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to
most of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to
using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public
License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge
for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can
change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these
things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to
ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that
there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on,
we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced
by others will not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger
that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for
everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
20
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright
holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”,
below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the
Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is
addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the
Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of
having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program
does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in
any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this
License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of
this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based
on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is
derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it,
when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an
announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work
based on the Program is not required to print an announcement.)
21
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works
in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute
them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely
by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective
works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with
a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the
other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the
following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for
software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a
charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding
source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with
Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.
For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated
place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source
along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have
received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.
22
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else
grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the
Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do
so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works
based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution
of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of
this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms
and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any
version ever published by the Free Software Foundation.
23
10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution
conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted
by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
24
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the
best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under
these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
“copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is
modify it under
as published by
of the License,
free software; you can redistribute it and/or
the terms of the GNU General Public License
the Free Software Foundation; either version 2
or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive
mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type ‘show c’
for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the appropriate parts of the
General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than
‘show w’ and ‘show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your
program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program ‘Gnomovision’
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If
your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary
applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License
instead of this License.
25
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and
change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it.
You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary
General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations
below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software
(and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that
you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that
you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or
to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the
recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and
recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this
license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library.
Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what
they have is not the original version, so that the original author’s reputation will not be affected by
problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to
make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a
version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
26
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License.
This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is
quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in
order to permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of
the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General
Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom.
The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s
freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less
of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the
ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages
in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of
a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be
allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used
non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so
we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of
people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in
non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its
variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure
that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention
to the difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former
contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to
run.
27
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice
placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the
terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed
as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently
linked with application programs (which use some of those functions and data) to form
executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under
these terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For
a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output
from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what
the Library does and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive
it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this
License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based
on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the
terms of this License.
28
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does
not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application
does not supply it, the square root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are
not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works
in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute
them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely
by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective
works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a
work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the
other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License
to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If
a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you
can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is
not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object
code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement
to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along
with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the
Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in
isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this
License.
29
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a
derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses
the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for
distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the
object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is
not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if
the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and
small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is
unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this
object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work
under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library”
with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the
customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that
the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the
work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the
Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you
must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the
Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the
complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code,
so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of
definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the
modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is
one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer
system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly
with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing
this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent
this user a copy.
30
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and
utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating
system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries
that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library
together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other
library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the
Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else
grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the
Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so,
and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on
it.
10.Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance
by third parties with this License.
11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution
of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
31
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
12.If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may
add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.
13.The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of
this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms
and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.
14.If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution
conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the
free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software
generally.
NO WARRANTY
15.BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
32
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we
recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by
permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General
Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at
least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library ‘Frob’ (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!
33
MA1302-A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement