Sony SLV-D975PE, SLV-D970PB, SLV-D980PD User's manual

Sony SLV-D975PE, SLV-D970PB, SLV-D980PD User's manual

DVD ure

đ

aj/

Videorekorder

Upute za uporabu

SLV-D980P D

SLV-D975P E

SLV-D970P E

© 2005 Sony Corporation

2-585-815-32 (1)

UPOZORENJE

Radi sprje

č

avanja opasnosti od požara ili kratkog spoja, nemojte izlagati ure

đ

aj utjecaju kiše ili vlage.

Nemojte otvarati ku

ć

ište jer bi moglo do

ć

i do elektri

č

nog udara. Prepustite popravke isklju

č

ivo stru

č

nim osobama.

Mrežni kabel smiju zamijeniti samo stru

č

ne osobe u ovlaštenom servisu.

Ovaj uređaj pripada grupi laserskih uređaja klase 1 (CLASS 1

LASER) Oznaka (CLASS 1

LASER) nalazi se na stražnjoj vanjskoj strani uređaja.

OPREZ

Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava opasnost od oštećenja vida. Budući da je laserska zraka koja se koristi u ovom

DVD uređaju/videorekorderu

štetna za oči, nemojte pokušavati otvarati kućište. Prepustite popravke samo stručnim osobama.

Mjere opreza

Sigurnost

Ovaj uređaj koristi napajanje

220-240 V izmjenično, 50 Hz.

Provjerite odgovara li napon napajanja uređaja Vašem mrežnom naponu.

Radi prevencije od požara ili strujnog udara, na uređaj ne postavljajte predmete s vodom, kao što su vaze.

Uređaj je pod naponom sve dok je priključen na mrežnu (čak i kad je isključen).

Postavljanje

Uređaj nemojte postaviti u skučen prostor, npr. policu za knjige ili sl.

Nemojte postavljati uređaj u nagnuti položaj. Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu na vodoravnoj podlozi.

Udaljite uređaj i diskove od opreme koja proizvodi jako magnetno polje, primjerice mikrovalne pećnice ili zvučnici.

Nemojte na uređaj stavljati teške predmete.

Nemojte postavljati uređaj na podloge poput tepiha i stolnjaka ili blizu materijala koji bi mogli prekriti otvore za hlađenje (npr. zavjese).

Ako prenesete uređaj izravno iz hladnog prostora u zagrijani, u unutrašnjosti se može kondenzirati vlaga. Pri tome postoji opasnost od oštećivanja vrpce i video-glave. Kod prvog uključivanja uređaja ili ako ste uređaj prenijeli iz hladnog u topliji prostor, pričekajte oko tri sata prije uključivanja uređaja.

Zbrinjavanje isluženih elektri

č

nih i elektroni

č

kih ure

đ

aja (vrijedi za države

Europske unije i ostale europske države s odvojenim sustavima prikupljanja otpada)

Ovaj znak na uređaju ili ambalaži označava da se ovaj uređaj ne smije odbaciti zajedno s ostalim kućanskim otpadom, već da se treba zbrinuti preko specijalizirane tvrtke koja se bavi recikliranjem električnih ili elektronskih aparata.

Pravilnim zbrinjavanjem starog uređaja čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.

Nepravilnim odlaganjem uređaja ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Recikliranjem materijala štede se sirovine. Za podrobnosti o recikliranju raspitajte se u svojoj lokalnoj zajednici, kod komunalne tvrtke ili kod svog prodavatelja gdje ste kupili uređaj.

2

Dobrodošli!

Zahvaljujemo na kupnji Sony

DVD uređaja/videorekordera. Prije uporabe uređaja, molimo, u cijelosti pročitajte ovaj priručnik i spremite ga za buduću uporabu.

Oprez

Za uporabu videorekordera

Televizijski programi, filmovi, video vrpce i ostali materijali mogu biti zaštićeni zakonom.

Neovlašteno presnimavanje može biti kažnjivo radi zaštite autorskih prava. Program kabelske televizije također može biti zaštićen i u tom slučaju potrebno je od davatelja usluge i/ili vlasnika programa zatražiti suglasnost za presnimavanje.

Za uporabu DVD ure

đ

aja

Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava (copyright) koja je patentirana u SAD-u i predstavlja intelektualno vlasništvo tvrtke Macrovision Corporation i drugih tvrtki. Uporabu ove tehnologije mora odobriti

Macrovision Corporation i namijenjena je isključivo za kućnu i drugu ograničenu uporabu, osim ako Macrovision Corporation nije izričito odobrio drugačiju uporabu.

Zabranjeno je reverzno inženjerstvo ili rastavljanje.

3

Sadržaj

UPOZORENJE ...............................................................................................................................

2

Dobrodošli! .....................................................................................................................................

3

Oprez ...............................................................................................................................................

3

O ovom priručniku ..........................................................................................................................

6

Diskovi koje je moguće reproducirati.............................................................................................

6

Napomene o diskovima...................................................................................................................

8

Priprema

Korak 1 : Sadržaj isporuke ...............................................................................................9

Korak 2 : Priprema daljinskog upravlja č a ....................................................................... 10

Korak 3 : Povezivanje DVD ure đ aja/videorekordera......................................................13

Korak 4 : Podešavanje DVD ure đ aja/videorekordera pomo ć u funkcije automatskog podešavanja .............................................................................. 16

Korak 5 : Odabir jezika ................................................................................................... 19

Korak 6 : Podešavanje sata ........................................................................................... 21

Korak 7 : Pohranjivanje kanala....................................................................................... 24

Podešenje PAY-TV/Canal Plus dekodera....................................................................................

33

Osnovne funkcije Napredno povezivanje

Reprodukcija diskova...................................

36

Prikaz na zaslonu .........................................

41

Zaključavanje uložnice diska

(sprječavanje pristupa djeci) ........................

44

Reprodukcija kasete .....................................

45

Snimanje TV programa................................

49

Snimanje TV programa pomoću funkcije ShowView

(samo SLV-D960P E i D930 D) ..................

53

Programirano snimanje pomoću vremenske funkcije ......................................

58

Provjera/promjena/poništenje programiranog snimanja ..............................

62

Spajanje A/V prijemnika..............................

64

Povezivanje S-Video/komponentnim video kabelom ..............................................

66

DVD podešenja i uga

đ

anja

Podešavanje zvuka .......................................

69

Podešavanje prikaza .....................................

72

Podešavanje jezika izbornika ili dijaloga.....

76

Ograničenje reprodukcije .............................

79

4

Dodatne funkcije DVD reprodukcije

Uporaba DVD izbornika ..............................

82

Zoom scene ..................................................

84

Promjena kuta kamere..................................

85

Prikaz titlova ................................................

87

Različiti načini reprodukcije

(programirana reprodukcija, reprodukcija u slučajnom redoslijedu, ponavljanje reprodukcije) ................................................

89

Promjena zvuka............................................

94

Virtualni Surround zvuk ..............................

95

Reprodukcija MP3 audio zapisa ..................

97

Reprodukcija JPEG slika ...........................

103

Reprodukcija VIDEO-CD diskova s

"PBC funkcijama"......................................

107

Dodatne funkcije videorekordera

Brzo podešavanje timera za snimanje........

109

Snimanje stereo i dvokanalnih programa ....

111

Pretraživanje pomoću indeks funkcije .......

114

Podešavanje kvalitete slike (Tracking) ......

116

Promjena opcija izbornika .........................

118

Presnimavanje ............................................

120

Dodatne informacije

Općenite informacije o podešavanju..........

123

U slučaju problema ....................................

125

Tumač pojmova..........................................

132

Tehnički podaci..........................................

134

Opis dijelova i kontrola..............................

136

Jezik dijaloga/titlova DVD diska ...............

141

5

O ovom priručniku

U ovom priručniku opisuje se uglavnom upravljanje uređajem pomoću daljinskog upravljača. No, uređajem možete na jednak način upravljati i pomoću tipaka na samom uređaju koje imaju jednako ili slično značenje.

Pojam "DVD" koristi se za označavanje raznih vrsta diskova: DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD+R i DVD-RW/DVD-R.

U ovom priručniku koriste se sljedeći znakovi:

Znak Zna

č

enje

Označava funkcije za DVD

VIDEO ili DVD-RW/DVD-R diskove u video modu, odnosno

DVD+RW/DVD+R diskove.

Označava funkcije za DVD-RW diskove u VR (Video Recording) modu.

Označava funkcije za VIDEO

CD, Super VCD ili CD-R/CD-

RW diskove u video CD ili Super

VCD formatu.

Označava funkcije za glazbene

CD ili CD-R/CD-RW diskove u glazbenom CD formatu.

Označava funkcije za DATA CD diskove (CD-ROM/CD-R/CD-

RW koji sadrže MP3* audio zapise ili JPEG datoteke).

Označava funkcije za DATA

DVD (DVD-

ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-

RW/DVD-R koji sadrže MP3* audio zapise ili JPEG datoteke)

Funkcije raspoložive za VHS video kasete.

* MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni format definiran od strane ISO/MPEG, a služi za sažimanje audio podataka.

Diskovi koje je moguće reproducirati

Format diska

DVD-VIDEO

DVD-RW/-R

DVD+RW/+R

VIDEO-CD/glazbeni

CD

CD-RW/-R

"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R

DL", "DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD" su registrirani zaštitni znakovi.

Upute uz CD/DVD diskove

Ovaj uređaj može reproducirati sljedeće formate

CD-ROM/CD-R/CD-RW diskova:

Audio CD format

Video CD format

MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke, formata ISO 9660* Level 1/Level 2 ili prošireni format Joliet

KODAK Picture CD format

* Logički format datoteka i mapa na CD-ROM disku definiran je od strane organizacije ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju).

Uređaj može reproducirati sljedeće formate DVD-

ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R diskova:

MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke koji odgovaraju formatu UDF (Universal Disk

Format).

6

Regionalni kôd

Vaš DVD uređaj ima regionalni kôd otisnut sa stražnje strane uređaja i reproducirati će samo DVD

VIDEO diskove označene jednakim regionalnim kodom. Ovaj sustav se koristi radi zaštite autorskih prava.

DVD diskovi označeni oznakom također se mogu reproducirati na ovom uređaju.

Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD-

VIDEO disk, na TV ekranu se pojavi poruka

"Wiedergabe dieser DVD nicht möglich, wegen falschem Regionalcode." (Reprodukcija ovog diska nije moguća zbog pogrešnog regionalnog koda).

Neki DVD-VIDEO diskovi nemaju oznaku regionalnog koda iako je reprodukcija DVD diska zabranjena regionalnim ograničenjima.

Regionalni kôd

Primjeri diskova koji se ne mogu reproducirati na ovom uređaju

Ovaj uređaj ne može reproducirati sljedeće diskove:

Sve CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim onih koji su navedeni na prethodnoj stranici.

CD-ROM diskove snimljene u PHOTO CD

• formatu.

CD-Extra podatke

DVD Audio diskove

HD sloj sa Super Audio CD diskova

Također uređaj ne može reproducirati sljedeće diskove:

DVD-VIDEO s različitim regionalnim kodom.

Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,

• u obliku kartice, srca...).

Diskove s naljepnicom.

Diskove na kojima je ostala samoljepljiva vrpca od celofana ili naljepnica.

Upute uz DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/

DVD-R ili CD-R/CD-RW diskove

Neki DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R ili

CD-R/CD-RW diskovi ne mogu se reproducirati na ovom uređaju zbog: kvalitete snimanja, fizičkog stanja diska, odnosno osobina naprave ili softvera za snimanje.

Disk se također ne može reproducirati ako nije ispravno finaliziran. Podrobnosti potražite u uputama za uporabu uređaja za snimanje.

Obratite pažnju da neke DVD+RW/DVD+R diskove nije možda moguće reproducirati ako nisu pravilno finalizirani. Takve diskove reproducirajte u normalnom modu. Također nije moguće reproducirati DATA-CD/DATA-DVD Packet

Write format.

nastavlja se

7

Upute uz reprodukciju DVD i VIDEO-

CD diskova

Neke mogućnosti reprodukcije DVD i VIDEO-CD diskova proizvođači softvera namjerno ugrađuju.

Pri reprodukciji DVD i VIDEO-CD diskova na ovom uređaju može se dogoditi da neke mogućnosti nećete moći koristiti. Provjerite uputu priloženu uz DVD ili VIDEO-CD disk.

Glazbeni CD sa zaštitom autorskih prava

Ovaj uređaj podešen je za reprodukciju CD diskova koji podržavaju Compact Disk (CD) standard. Od nedavno neke tvrtke koje proizvode glazbene CD diskove, prodaju diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Obratite pažnju na to da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i da ih možda nećete moći reproducirati na ovom uređaju.

Napomene uz DualDisc diskove

Ovaj uređaj podešen je za reprodukciju CD diskova koji podržavaju Compact Disk (CD) standard.

DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda neće reproducirati na ovom uređaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.

"DualDisc" je zaštitni znak organizacije RIAA

(Recording Industry Association of America).

Napomene o diskovima

Kako bi održali diskove čistima, prihvatite ih za rub. Nemojte dodirivati površinu diskova.

Nemojte izlagati disk izravnom utjecaju sunčevog svjetla ili izvora topline, primjerice, kanala za dovod vrućeg zraka, i nemojte ostavljati disk u automobilu parkiranom na suncu jer bi moglo doći do znatnog porasta temperature

• u unutrašnjosti automobila.

Nakon reprodukcije, spremite disk u njegov omot.

Prije reprodukcije, očistite disk krpom. Obrišite disk od sredine prema rubu.

Nemojte koristiti otapala, primjerice: benzin, razrjeđivač, komercijalno dostupna sredstva za čišćenje ili antistatičke raspršivače namijenjene za vinilne ploče.

8

Priprema

Korak 1 : Sadržaj isporuke

Provjerite jeste li uz DVD uređaj/videorekorder dobili sljedeće dijelove:

Daljinski upravljač

Antenski kabel

Dvije baterije R6 (AA)

Napomena

Isporučeni daljinski upravljač predviđen je za korištenje uz ovaj DVD uređaj/videorekorder.

Provjerite naziv modela svog ure

đ

aja

Upute u ovom priručniku koriste se za tri modela: SLV-D980P D, SLV-D975P E i SLV-D970P E.

Provjerite naziv modela svog uređaja na stražnjoj strani DVD uređaja.

Razlike u načinu upravljanja će biti jasno označene u tekstu, npr. "samo za SLV-D980P D".

9

Korak 2 : Priprema daljinskog upravljača

Umetanje baterija

Umetnite dvije baterije AA (R6) i pri tome obratite pozornost na polaritet + i

– označen u prostoru za baterije.

Najprije umetnite kraj baterije s negativnim (–) polaritetom, zatim pritisnite prema dolje dok pozitivni (+) kraj ne upadne na svoje mjesto.

Uporaba daljinskog upravlja

č

a

Senzor daljinskog upravlja

č

a

Daljinski upravljač možete koristiti za upravljanje ovim DVD uređajem/ videorekorderom i Sony

TV prijemnikom. Tipke na daljinskom upravljaču označene točkom (•), možete koristiti za upravljanje Sony TV prijemnikom. Ako TV nema simbol X blizu senzora daljinskog upravljača, ovim upravljačem nećete moći upravljati Sony

TV prijemnikom.

TV /

DVD VIDEO

ODABERITE

VIDEO

ODABERITE

DVD

Za upravljanje Podesite prekida

č

TV / DVD

••••

VIDEO na

DVD uređajem DVD•VIDEO, zatim pritisnite SELECT DVD i usmjerite daljinski upravljač prema DVD uređaju/videorekorderu. videorekorderom DVD•VIDEO, zatim pritisnite SELECT VIDEO i usmjerite daljinski upravljač prema DVD uređaju/videorekorderu.

TV prijemnikom TV i usmjerite daljinski upravljač prema TV prijemniku.

10

Napomene

Pri normalnoj uporabi vijek trajanja baterija je tri do šest mjeseci.

Ako daljinski upravljač ne koristite duže vremena, izvadite baterije kako ne bi došlo do istjecanja elektrolita i oštećenja.

Nemojte koristiti nove baterije zajedno sa starima.

Nemojte koristiti različite tipove baterija.

Ne ostavljajte daljinski upravljač na vrlo toplim ili vlažnim mjestima.

Ne stavljajte razne predmete u kućište daljinskog upravljača, naročito kod zamjene baterija.

Ne izlažite senzor daljinskog upravljača izravnom svjetlu sunca ili rasvjetnog tijela, jer može doći do kvara uređaja.

Uporaba daljinskog upravlja

č

a s drugim TV prijemnicima

Daljinski upravljač je tvornički programiran tako da omogućuje upravljanje drugim TV prijemnicima koje nije proizveo Sony. Ako se Vaš TV prijemnik nalazi na popisu, podesite odgovarajući kôd.

1

Prebacite TV / DVD

VIDEO na vrhu daljinskog upravljača u položaj TV.

2

Pritisnite i zadržite @/1 i brojčanim tipkama upišite kôd svog TV prijemnika. Zatim otpustite tipku @/1.

Sada možete koristiti tipke @/1, VOL +/–, PROG +/–, MUTING*, TV/VIDEO, brojčane tipke, -/-- * za upravljanje TV prijemnikom. Također možete koristiti tipke označene točkom (•) za upravljanje Sony TV prijemnikom. Za upravljanje DVD uređajem/videorekorderom, podesite TV / DVD

VIDEO na DVD

VIDEO.

* Samo za Sony TV prijemnike.

nastavlja se

11

Kodovi TV prijemnika uz koje možete koristiti ovaj daljinski upravlja

č

Ako se na popisu nalazi više kodova, pokušajte ih upisati jednog po jednog dok ne pronađete onog koji odgovara vašem TV prijemniku.

Proizvo

đ

a

č

Sony

Akai

Ferguson

Grundig

Hitachi

JVC

Loewe

Mivar

NEC

Nokia

Kôd

01, 02

68

52

10, 11

24

33

45

09, 70

66

15, 16, 69

Proizvo

Panasonic

Philips

Saba

Samsung

Sanyo

Sharp

Telefunken

Thomson

Toshiba đ

a

č

Kôd

17, 49

06, 07, 08

12, 13

22, 23

25

29

36

43

38

Napomene

Ako upišete novi kôd, prethodno upisani kôd se briše.

Ako TV prijemnik koristi daljinski upravljač s drugačijim sustavom od onog programiranog za rad s

DVD uređajem/videorekorderom, nije moguće upravljati TV prijemnikom pomoću daljinskog upravljača.

Pri zamjeni baterija daljinskog upravljača, kôd se može automatski promijeniti. Podesite odgovarajući kôd pri svakoj izmjeni baterija.

12

Korak 3 : Povezivanje DVD uređaja/ videorekordera

U odjeljku "Napredno povezivanje" (strana 64) objašnjeni su dodatni načini spajanja koji će omogućiti reprodukciju slike i zvuka uz potpuno iskustvo kućnog kina.

Ako vaš TV prijemnik ima Scart priključak (EURO-AV), pogledajte stranu 14.

Ako vaš TV prijemnik nema Scart (EURO-AV) priklju

č

ak

1

Mrežni kabel u mrežnu uti

č

nicu

AERIAL IN (antenski ulaz)

Antenski kabel (isporu

č

en)

: tok signala

Izvucite antenski kabel iz antenske priključnice na TV prijemniku i priključite ga na antenski ulaz 8 sa stražnje strane DVD uređaja/videorekordera.

2

Spojite antenski izlaz * na antenski ulaz svog

TV prijemnika pomoću isporučenog antenskog kabela.

3

Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.

Napomena

Pri spajanju DVD uređaja/videorekordera i TV prijemnika samo pomoću antenskog kabela, potrebno je podesiti kanale (strana 16).

nastavlja se

13

Ako vaš TV prijemnik ima Scart (EURO-AV) priklju

č

ak

1

Mrežni kabel

AERIAL IN

(antenski ulaz) u mrežnu uti

č

nicu

Antenski kabel (isporu

č

en)

Scart

(EURO-AV)

: tok signala

Scart kabel (nije isporu

č

en)

Izvucite antenski kabel iz antenske priključnice na TV prijemniku i priključite ga na antenski ulaz 8 sa stražnje strane

DVD uređaja/videorekordera.

2

Priključite antenski izlaz * na antenski ulaz vašeg TV prijemnika pomoću isporučenog antenskog kabela.

3

4

Spojite LINE-1 (EURO AV) priključak

DVD uređaja/videorekordera i EURO-AV

(Scart) priključak TV prijemnika pomoću dodatnog Scart kabela.

Ovakvo priključenje poboljšava kvalitetu slike i zvuka

Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.

LINE-1

(EURO AV)

14

Dodatne mogu

ć

nosti priklju

č

ivanja

Na satelitski ili digitalni prijemnik s Line Through funkcijom

Uporabom Line Through funkcije možete gledati programe preko satelitskog ili digitalnog prijemnika priključenog na ovaj DVD uređaj/videorekorder ili TV čak i kad je DVD uređaj/videorekorder isključen. Kad uključite satelitski ili digitalni prijemnik, ovaj DVD uređaj/videorekorder automatski usmjerava signal iz prijemnika prema televizoru bez uključivanja.

LINE-3

LINE OUT

Scart kabel (nije isporu

č

en)

: tok signala

1

Spojite satelitski ili digitalni prijemnik na priključak LINE-3 kao na gornjoj slici.

2

Isključite DVD uređaj/videorekorder.

Za gledanje programa, uključite satelitski ili digitalni prijemnik i TV.

Napomene

Ova funkcija možda se neće moći koristiti kod nekih vrsta satelitskih ili digitalnih prijemnikâ.

Kada je DVD uređaj/videorekorder uključen, odaberite video kanal TV prijemnika.

Line Through funkcija neće ispravno funkcionirati ako je uključen ("Ein")štedljivi mod

("Stromsparmodus") u izborniku "OPTIONEN". Isključite ("Aus") štedljivi mod želite li da ova funkcija ispravno radi.

15

Korak 4 : Podešavanje DVD uređaja/ videorekordera pomoću funkcije automatskog podešavanja

Prije prve uporabe DVD uređaja/ videorekordera, podesite ga pomoću funkcije automatskog podešavanja. Ova funkcija omogućuje automatsko podešavanje jezika prikaza na TV ekranu, TV kanala, kanala za

ShowView* funkciju i sata.

* Samo SLV-D980P D

Priprema:

Želite li upravljati DVD uređajem/ videorekorderom, podesite prekidač na daljinskom upravljaču TV / DVD•VIDEO na

DVD•VIDEO (strana 10).

1

2

Uključite TV i prebacite ga na video kanal.

Ako Vaš TV nema Scart (EURO-AV) priključak, postavite TV na kanal 32

(početni HF kanal za ovaj DVD uređaj/videorekorder). Za ugađanje TV prijemnika pogledajte TV priručnik. Ako se ne pojavi oštra slika, pogledajte

"Promjena HF kanala" na strani 18.

Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.

DVD uređaja/videorekorder se automatski uključuje i na TV ekranu se pojavljuje izbornik "LANGUAGE

SET".

16

3

4

Pritisnite

V/v za odabir željenog jezika, zatim više puta pritisnite tipku ENTER.

Na TV ekranu se pojavljuje izbornik za odabir zemlje ("LÄNDERWAHL").

Kratice zemalja su sljede

ć

e:

Kratica

A

I

N

P

B

DK

FIN

D

NL

Zemlja

Austrija

Belgija

Danska

Finska

Njemačka

Nizozemska

Italija

Norveška

Portugal

Kratica

E

S

CH

TR

GR

HU

PL

CZ

Zemlja

Španjolska

Švedska

Švicarska

Turska

Grčka

Mađarska

Poljska

Češka

Pritisnite tipke

V/v/B/b da biste odabrali kraticu svoje zemlje iz tablice u koraku 3, a zatim pritisnite

ENTER.

Ako se ne pojavi kratica vaše zemlje, odaberite

"Andere".

DVD uređaj/videorekorder započinje pretraživanje svih dostupnih kanala i pohranjuje ih (u skladu s vašim područjem).

Želite li promijeniti slijed kanala ili isključiti neželjene programe, pogledajte

"Promjena/isključivanje programskog broja" na strani 27.

Nakon pretraživanja i prebacivanja svih kanala, na TV zaslonu se pojavljuje prikaz sata kod svake postaje koja emitira signal točnog vremena. Ako se ne pojavi prikaz sata, namjestite sat ručno. Pogledajte "Podešavanje sata" na strani 21.

nastavlja se

17

Poništenje funkcije automatskog podešavanja

Pritisnite tipku SET UP.

Promjena HF kanala

Ako se na vašem TV prijemniku ne prikazuje oštra slika, promijenite HF kanal na DVD uređaj/videorekorderu i na TV prijemniku. U izborniku "OPTIONEN" odaberite opciju

"Sondereinstellungen", a zatim tipkama

V/v odaberite "HF-Ausgang". Pomoću tipaka B/b odaberite HF kanal, te pritisnite ENTER. Zatim podesite novi HF kanal na TV prijemniku kako bi se pojavila oštra slika.

Savjet

Ako želite promijeniti jezik prikaza na TV ekranu koji je prethodno postavljen pomoću automatskog podešavanja, pogledajte stranu 19.

Napomene:

Prilikom svake uporabe funkcije automatskog podešavanja, neka od podešenja (ShowView, Time, itd.) bit će poništena. Kad se to dogodi, morat ćete ih ponovno podesiti.

Funkcija automatskog ugađanja i pohrane se aktivira samo kod prvog priključivanja uređaja na napajanje nakon kupnje.

Ako želite ponovno upotrijebiti funkciju automatskog podešavanja, odaberite "Sondereinstellungen" u "OPTIONEN" izborniku te pritisnite tipke

V/v za odabir opcije "Auto-Senderprog", te ponovite korak 3.

Tvornička podešenja možete vratiti ako pritisnete tipku x na DVD uređaju/videorekorderu na 5 sekundi ili dulje, pod uvjetom da u uređaj nije umetnuta kaseta.

18

Korak 5 : Odabir jezika

Moguće je promijeniti jezik prikaza podataka na TV ekranu.

Priprema...

Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV prijemnik.

Za kontrolu DVD uređaja/videorekordera, podesite TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču (strana 10).

Na TV prijemniku odaberite video kanal, tako da se signal iz uređaja pojavi na TV ekranu.

Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije moguće otvoriti izbornik za podešavanja.

Zaustavite DVD reprodukciju.

1

Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite

V/v za odabir

(OPTION) te pritisnite ENTER.

2

Pritisnite

V/v za odabir opcije “Sprache”, zatim pritisnite ENTER.

Pojavi se izbornik “SPRACHE WÄHLEN”.

nastavlja se

19

3

4

Pritisnite

V/v za odabir željenog jezika, zatim pritisnite ENTER.

Pritisnite SET UP za izlazak iz izbornika.

20

Korak 6 : Podešavanje sata

Da biste ispravno mogli koristiti snimanje pomoću timera, potrebno je podesiti točno vrijeme i datum.

Funkcija automatskog podešavanja sata radi samo ako postaja u Vašem području emitira signal točnog vremena.

Priprema...

Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV prijemnik.

Za upravljanjem DVD uređajem/videorekorderom, podesite

TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču (strana 10).

Na TV prijemniku odaberite video kanal, tako da se signal iz uređaja pojavi na TV ekranu.

Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije moguće otvoriti izbornik za podešavanja.

Zaustavite DVD reprodukciju.

1

Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite

V/v za odabir

(OPTION) te pritisnite ENTER.

2

Pritisnite

V/v za odabir opcije "Uhr", zatim pritisnite ENTER.

Pojavljuje se izbornik “UHR EINSTELLEN”.

nastavlja se

21

3

4

5

6

7

8

Pritisnite

V/v kako biste podesili sate.

Pritisnite b za odabir minuta, zatim pritisnite V/v za podešavanje minuta.

Redom podesite dan, mjesec i godinu tako da ih odaberete pritiskom na b te pomoću tipaka V/v odaberite znamenke za svaki podatak, a zatim pritisnite b za odabir.

Dan u tjednu se podešava automatski.

Za odabir funkcije "Autom. Zeiteinst." pritisnite tipku b (automatsko podešavanje sata).

Pritisnite

V/v za uključivanje ("Ein") automatskog podešavanja sata.

DVD uređaj/videorekorder automatski podešava sat prema signalu točnog vremena kojeg emitiraju kanali PR 1 do PR 5.

Ako Vam funkcija automatskog podešavanja sata nije potrebna, odaberite "Aus".

Pritisnite ENTER za potvrdu..

Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.

22

Savjeti

Ako "Autom. Zeiteins" postavite na "Ein", funkcija automatskog podešavanja sata se aktivira prilikom svakog isključivanja DVD uređaja/videorekordera. Vrijeme se automatski podešava prema signalu TV postaje.

Za promjenu znamenki tijekom podešavanja, pritisnite

B za povratak na podatak kojeg želite promijeniti i odaberite znamenku pomoću

V/v.

Napomena

Točno vrijeme se pojavljuje na pokazivaču ako je odabran VIDEO mod i kaseta nije umetnuta, ili kod isključenog DVD uređaja.

23

Korak 7 : Pohranjivanje kanala

Ako se neki kanali ne mogu pohraniti pomoću automatskog podešavanja, možete ih pohraniti ručno.

Priprema...

Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV prijemnik.

Za upravljanje DVD uređajem, podesite

TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču (strana 10).

Na TV prijemniku odaberite video kanal, tako da se signal iz uređaja pojavi na TV ekranu.

Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije moguće otvoriti izbornik za podešavanje.

Zaustavite DVD reprodukciju.

1

Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite

V/v za odabir

(OPTION) te pritisnite ENTER.

2

Pritisnite

V/v za odabir opcije

"Sendereinstellungen", zatim pritisnite ENTER.

Pojavljuje se izbornik

“SENDEREINSTELLUNGEN”.

24

3

4

5

6

7

Pritisnite

V/v za odabir "Man. Sedereins.", zatim pritisnite ENTER.

Pritisnite

V/v za odabir retka u kojem želite izvršiti pohranu, zatim pritisnite b.

Za prikaz drugih stranica s programskim brojevima od 6 do 80, uzastopno pritisnite tipke

V/v.

Uzastopno pritisnite

B/b dok se ne pojavi željeni kanal.

Pritisnite

V/v za odabir "NAME", zatim pritisnite b.

Unesite naziv TV postaje.

1

Pritisnite

V/v za odabir znaka. Svakim pritiskom na tipku

V, znakovi se mijenjaju u sljedećem rasporedu:

A

t

B

t

...

t

Z

t

0

t

1

t

...

t

9

t

– (razmak)

t

A

2

Pritisnite b za odabir sljedećeg znaka.

Oznaka se postavlja na sljedeće mjesto i trepće.

Za ispravak znaka, pritisnite

B/b dok ne počne treptati znak kojeg želite ispraviti, a zatim ga ponovo upišite.

Naziv postaje može sadržati najviše 4 znaka.

nastavlja se

25

8

Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.

9

Pritisnite C RETURN¸ te SET UP za izlazak iz izbornika.

Ako slika na TV zaslonu nije oštra

Ako slika nije jasna, također možete koristiti funkciju ručnog ugađanja (FEIN). Nakon izvršenog koraka 5, pritisnite tipke

V/v da biste odabrali FEIN. Pritisnite B/b kako biste dobili jasnu sliku, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Savjeti

Da biste podesili programski broj za dekoder, pogledajte "Podešenje 'PAY-TV/Canal Plus' dekodera" na strani 33.

DVD uređaj/videorekorder automatski prikazuje ime postaje ako TV postaja emitira informacije o

TV kanalu.

Napomene

Kod ručnog podešavanja "FEIN" funkcijom, izbornik može postati teže čitljiv zbog smetnji u prijemu slike.

26

Promjena/isklju

č

ivanje programskog broja

Nakon pohranjivanja kanala možete mijenjati programske brojeve po želji. Ako se neki programski broj ne koristi ili je podešen na program koji ne želite gledati, možete ga onemogućiti.

Također možete promijeniti nazive postaja.

Ako nazivi postaja nisu prikazani, možete ih unijeti ručno.

Promjena programskog broja

Priprema...

Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV prijemnik.

Za kontrolu DVD-VCR uređaja, podesite

TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču (strana 10).

Na TV prijemniku odaberite video kanal, tako da se signal iz uređaja pojavi na TV zaslonu.

Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije moguće otvoriti "SETUP MENU".

Zaustavite DVD reprodukciju.

1

Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite

V/v za odabir

(OPTION) te pritisnite ENTER.

2

Pritisnite

V/v za odabir opcije

"Sendereinstellungen", a zatim pritisnite ENTER.

Pojavljuje se izbornik

“SENDEREINSTELLUNGEN”.

nastavlja se

27

3

4

5

6

7

Pritisnite

V/v za odabir "Man. Sendereinst.", zatim pritisnite ENTER.

Pritisnite

V/v za odabir željenog retka u kojem želite promijeniti položaj programa.

Za prikaz ostalih stranica za programske brojeve 6 do 80, uzastopno pritisnite

V/v.

Pritisnite ENTER, zatim pritisnite

V/v dok se redak odabranog kanala ne pomakne na željeni položaj programa.

Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.

Za promjenu programskog broja druge postaje, ponovite korake 4 do 6.

Pritisnite C RETURN, te SET UP za izlazak iz izbornika.

28

Isklju

č

ivanje neželjenih programskih brojeva

Nakon pohranjivanja kanala možete isključiti neželjene programske brojeve. Isključeni programi se preskaču kad pritisnete tipke

PROG +/–.

Priprema...

Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV prijemnik.

Za upravljanje DVD uređajem, podesite

TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču (strana 10).

Na TV prijemniku odaberite video kanal, tako da se signal iz uređaja pojavi na TV ekranu.

Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije moguće otvoriti izbornik za podešavanja.

Zaustavite DVD reprodukciju.

1

Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite

V/v za odabir

(OPTION) te pritisnite ENTER.

2

Pritisnite

V/v za odabir opcije

"Sendereinstellungen", zatim pritisnite ENTER.

Pojavljuje se izbornik

“SENDEREINSTELLUNGEN”.

nastavlja se

29

3

4

5

Pritisnite

V/v za odabir opcije "Man. Sendereinst.", zatim pritisnite ENTER.

Pritisnite

V/v za označavanje retka programa kojeg želite isključiti.

Za prikaz drugih stranica s programskim brojevima od 6 do 80, uzastopno pritisnite

V/v.

Pritisnite CLEAR.

Odabrani redak se briše, kao na desnoj slici.

6

7

Ponovite korake 4 i 5 za druge programske brojeve koje želite isključiti.

Pritisnite C RETURN, te SET UP za izlazak iz izbornika.

Napomena

Pažljivo odaberite programski broj kojeg želite isključiti. Pogriješite li, potrebno je ponovo ručno podesiti kanal.

30

Promjena naziva postaja

Naziv postaje (do 4 znaka) možete mijenjati ili upisati sami. Za automatski prikaz naziva postaje, DVD uređaj/videorekorder mora primiti informaciju o kanalu.

Priprema...

Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV prijemnik.

Za upravljanje DVD uređajem, podesite

TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču (strana 10).

Na TV prijemniku odaberite video kanal, tako da se signal iz uređaja pojavi na TV ekranu.

Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije moguće otvoriti izbornik za podešavanja.

Zaustavite DVD reprodukciju.

1

Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite

V/v za odabir

(OPTION) te pritisnite ENTER.

2

3

Pritisnite

V/v za odabir opcije

"Sendereinstellungen", zatim pritisnite ENTER.

Pojavljuje se izbornik

“SENDEREINSTELLUNGEN”.

Pritisnite

V/v za odabir opcije "Man. Sendereinst.", zatim pritisnite ENTER.

nastavlja se

31

4

5

6

7

8

Pritisnite

V/v za odabir retka u kojem želite promijeniti naziv postaje, zatim pritisnite b.

Za prikaz ostalih stranica s programskim brojevima

6 do 80, uzastopno pritisnite

V/v.

Pritisnite

V/v za odabir "NAME", a zatim pritisnite b.

Upišite naziv postaje.

1

Pritisnite

V/v za odabir znaka. Svakim pritiskom na tipku

V, znakovi se mijenjaju u sljedećem rasporedu:

A

t

B

t

...

t

Z

t

0

t

1

t

...

t

9

t

– (razmak)

t

A

2

Pritisnite b za odabir sljedećeg znaka.

Oznaka se postavlja na sljedeće mjesto i trepće.

Za ispravak znaka, pritisnite

B/b dok ne počne treptati znak kojeg želite ispraviti, a zatim ga ponovo upišite.

Naziv postaje može sadržavati do 4 znaka.

Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.

Pritisnite C RETURN, te SET UP za izlazak iz izbornika.

32

Podešenje PAY-TV/Canal Plus dekodera

Ako na DVD uređaj/videorekorder spojite dekoder (nije isporučen), možete gledati ili snimati PAY-

TV/Canal Plus programe.

Priklju

č

ivanje dekodera

Scart kabel

(nije isporu

č

en)

PAY-TV/Canal

Plus dekoder

Scart

(EURO-AV)

LINE-3

Scart

(EURO-AV)

AERIAL IN

(antenski ulaz)

Antenski kabel (isporu

č

en)

: tok signala

Scart kabel (nije isporu

č

en)

LINE-1 (EURO AV) nastavlja se

33

Podešavanje PAY-TV/Canal Plus kanala

Za gledanje ili snimanje PAY-TV/Canal Plus programa, pomoću prikaza na TV ekranu podesite svoj DVD uređaj/videorekorder na prijem kanala.

Za ispravno podešavanje kanala, slijedite sve niže opisane korake.

Priprema...

Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV prijemnik.

Za upravljanje DVD uređajem, podesite

TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču (strana 10).

Na TV prijemniku odaberite video kanal, tako da se signal iz uređaja pojavi na TV ekranu.

Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije moguće otvoriti izbornik za podešavanja.

Zaustavite DVD reprodukciju.

1

Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite

V/v za odabir

(OPTION) te pritisnite ENTER.

2

3

Pritisnite

V/v za odabir opcije

"Sendereinstellungen", zatim pritisnite ENTER.

Pojavi se izbornik “SENDEREINSTELLUNGEN”.

Pritisnite

V/v za odabir opcije "Man. Sendereinst.", zatim pritisnite ENTER.

34

4

5

6

7

Pritisnite

V/v za odabir retka kojeg želite podesiti za dekoder, zatim pritisnite b.

Za prikaz ostalih stranica s programskim brojevima od 6 do 80, uzastopno pritisnite

V/v.

Pritisnite

V/v za odabir "DECODER".

Pritisnite b da biste "DECODER" postavili na

"EIN", zatim pritisnite ENTER.

Pritisnite C RETURN, te SET UP za izlazak iz izbornika.

35

Osnovne funkcije

Reprodukcija diskova

Ovisno o disku, neke operacije mogu se razlikovati i neke funkcije mogu biti ograničene. Pogledajte upute koje ste dobili uz disk.

Priprema...

Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV prijemnik.

Na TV prijemniku odaberite video kanal, tako da se signal iz uređaja pojavi na TV ekranu.

Za upravljanje DVD uređajem, podesite

TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču (strana 10).

1

Pritisnite Z za otvaranje uložnice diska te stavite disk u uložnicu.

stranu za reprodukciju okrenite prema dolje

36

2

Pritisnite H.

Uložnica diska se zatvara i DVD uređaj započinje reprodukciju.

Na pokazivaču se prikazuje vrijeme reprodukcije.*

Ovisno o disku, na ekranu TV prijemnika se može pojaviti izbornik.

Za DVD, pogledajte stranu 82. Za

VIDEO-CD, pogledajte stranu 107.

Sat Minute Sekunde

* "_ _ _ _ _" se pojavljuje ako nema diska u uređaju.

Savjeti

Za podešavanje timera tijekom reprodukcije DVD diska, postupite po uputama u poglavlju

"Snimanje pomoću Quick Timer funkcije" na stranici 109.

Tijekom reprodukcije DVD diska, uređaj se ne isključuje u pripravno stanje čak i kad se zaustavi snimanje pomoću videorekordera.

Napomene

Format slike možete promijeniti u izborniku "BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN" (pogledajte poglavlje "Podešavanje prikaza" na stranici 72).

Ako želite reproducirati disk, zaustavite VIDEO reprodukciju.

Ako reproducirate oštećen DVD ili VIDEO-CD, reprodukcija će se zaustaviti na mjestu oštećenja.

Nije moguće jamčiti da će reprodukcija playlist popisa snimaka u VR modu duljih od 10 sati biti bez problema.

Ostale funkcije

Za... Pritisnite...

Zaustavljanje reprodukcije

Pauziranje reprodukcije*

1

Nastavak reprodukcije nakon pauze x

X

H

U SKIP

Reprodukcija sliku po sliku unaprijed tijekom pauze

Reprodukcija sliku po sliku unatrag tijekom pauze

T REPLAY

Prelazak na sljedeće poglavlje, zapis ili scenu kod kontinuirane reprodukcije

> NEXT na daljinskom upravljaču ili M na uređaju

Prelazak na prethodno poglavlje, zapis ili scenu kod kontinuirane reprodukcije

. PREV na daljinskom upravljaču ili m na uređaju

nastavlja se

37

Za...

Brzo traženje željenog mjesta

Pritisnite...

m ili M na daljinskom upravljaču (također možete držati m ili M pritisnuto na uređaju)

Brzina reprodukcije se mijenja svakim pritiskom na tipku na daljinskom upravljaču (ili uređaju) na sljedeći način:

DVD

Ubrzana reprodukcija prema naprijed: PLAY t

(

1,4 ••N•*

2 t 1M t 2M t 3M t 4M t

5M t 6M

Ubrzana reprodukcija unatrag: PLAY t 1m t

2m t 3m t 4m t 5m t 6m

CD, MP3 i VIDEO CD

Ubrzana reprodukcija prema naprijed: PLAY t 1M t 2M t 3M

Ubrzana reprodukcija unatrag: PLAY t 1m t

2m t 3m

Kad pronađete željeno mjesto, pritisnite H.

Usporena reprodukcija tijekom kontinuirane reprodukcije (samo DVD i

VIDEO CD)

Pritisnite X, zatim pritisnite ^ ili y.

Svakim pritiskom na tipku ^ ili y, brzina reprodukcije se mijenja na sljedeći način:

DVD

Usporeno prema naprijed:

(

0,6 ••N• *

2 t 2 y t

3 y

Usporeno unatrag (osim DVD-RW u VR modu): 1 ^ t 2 ^ t 3 ^

VIDEO CD samo usporeno prema naprijed: 1 y t 2 y t 3 y

Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite H.

Ponavljanje prethodne scene 10 sekundi pri kontinuiranoj reprodukciji*

3

(brzo ponavljanje)

T REPLAY

Ubrzani prikaz trenutne scene 30 sekundi pri kontinuiranoj reprodukciji *

3

*

4

(brzi pregled)

U SKIP

Zaustavljanje reprodukcije i vađenje diska

Z

*

1

Ako DVD uređaj ostane u stanju pauze dulje od 5 minuta, reprodukcija će se automatski zaustaviti.

*

2

Ubrzana ili usporena reprodukcija sa zvukom (pogledajte "Ubrzana ili usporena reprodukcija sa zvukom (samo DVD)" na stranici 39)

*

3

Vrijedi samo za DVD-VIDEO i DVD-RW/DVD-R ili DVD+RW/DVD+R.

*

4

Tipku U SKIP možete pritisnuti do četiri puta. Na taj način pokrećete ubrzanu reprodukciju od ukupno dvije minute.

38

Savjeti

Funkcija brzog ponavljanja praktična je za pregled propuštenih scena ili dijaloga koje želite ponoviti.

Funkcija brzog pregleda praktična je za preskakanje neželjene scene.

Napomene

Zvuk se ne reproducira, osim kod:

− normalne reprodukcije

− ubrzane ili usporene reprodukcije sa zvukom

Ubrzana ili usporena reprodukcija sa zvukom nije moguća ako je uključen virtualni surround efekt.

Ovisno o metodi snimanja, kod CD, MP3 i VIDEO CD diskova možda neće biti moguća ubrzana reprodukcija unatrag.

Kod nekih scena nije moguće koristiti funkcije ponavljanja ili ubrzanog pretraživanja prema naprijed.

Prebacivanje između Original (ORG) i Playlist (PL) u VR modu moguće je samo dok je reprodukcija diska zaustavljena. Pritisnite tipku TOP MENU za izbor između ORG i PL opcije.

Ubrzana ili usporena reprodukcija sa zvukom (samo DVD)

Možete slušati dijalog ili zvuk scene tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije.

Za uključivanje ubrzane reprodukcije, pritisnite M tijekom reprodukcije.

Za uključivanje usporene reprodukcije, pritisnite X i nakon toga y tijekom reprodukcije.

Pritisnite H za povratak na normalnu reprodukciju.

Napomene

Tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije sa zvukom nije moguće koristiti efekt virtualnog surround zvuka. Također nije moguće uključiti ubrzanu ili usporenu reprodukciju dok je uključen virtualni surround efekt.

Nije moguća reprodukcija DTS zvučnih zapisa tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije.

Nastavak reprodukcije diska (Resume Play)

DVD uređaj pamti mjesto na kojem zaustavite disk, čak i nakon isključenja u pripravno stanje pritiskom na @/1.

1

Tijekom reprodukcije diska, pritisnite x za zaustavljanje reprodukcije.

2

Pritisnite H.

DVD uređaj započinje reprodukciju od dijela na kojem ste je zaustavili u koraku 1.

Savjet

Za reprodukciju od početka diska, pritisnite x dva puta te pritisnite H.

nastavlja se

39

Napomene o reprodukciji DTS* zvu

č

nih zapisa na CD disku

Tijekom reprodukcije DTS-kodiranih CD diskova, na analognim stereo priključcima se čuje jak šum.

Za sprječavanje mogućeg oštećenja audio sustava, korisnik mora biti posebno oprezan kada su analogni stereo priključci DVD uređaja spojeni na sustav pojačala.

Nemojte reproducirati DTS zvučne zapise ako prethodno niste spojili DVD uređaj na audio komponentu koja ima ugrađen DTS dekoder. DVD uređaj prosljeđuje DTS signal preko DIGITAL

AUDIO OUT (COAXIAL ili OPTICAL) priključnice čak i kad je opcija "DTS" u

"TONEINSTELLUNGEN" izborniku za podešavanje (strana 70) isključena ("Aus") i može utjecati na vaš sluh ili uzrokovati oštećenje zvučnika.

Napomene o reprodukciji DVD diskova s DTS zvu

č

nim zapisima

DTS audio signali se prosljeđuju preko DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL ili OPTICAL) priključnice.

Pri reprodukciji DVD diska koji sadrži DTS zvučne zapise, uključite ("Ein") opciju "DTS" funkcije u

"TONEINSTELLUNGEN" izborniku (strana 70).

Ako uređaj spojite na audio opremu bez DTS dekodera, nemojte uključivati ("Ein") opciju "DTS" funkcije "TONEINSTELLUNGEN" u izborniku za podešavanje (strana 70). Iz zvučnika se može čuti jak šum koji može utjecati na Vaš sluh ili uzrokovati oštećenje zvučnika.

* "DTS" i "DTS Digital Out" su zaštićeni nazivi tvrtke Digital Theater Systems, Inc.

40

Prikaz na zaslonu

Tijekom reprodukcije možete provjeriti informacije o disku.

Prikazan sadržaj se razlikuje ovisno o vrsti diska koji se reproducira.

Broj

č

ane tipke

Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije. Pojavljuje se sljedeća informacija: vrsta diska, tekući naslov/zapis, poglavlje, trenutni položaj, jezik dijaloga i titlova. Za kratice jezika, pogledajte "Jezik dijaloga/titlova DVD diska" na strani 141.

Vrsta diska

Broj teku

ć

eg naslova/zapisa

Broj teku

ć

eg poglavlja

Trenutni položaj

Jezik dijaloga

Jezik titlova

Korisnikov AV mod

Napomena

Dok je reprodukcija zaustavljena, nije moguće birati prikaz informacija o disku.

nastavlja se

41

Za reprodukciju željenog naslova/zapisa ili poglavlja

Pomoću ovog izbornika možete reproducirati željeni naslov/ zapis, odnosno željeno poglavlje.

1

Pritisnite

V/v tijekom reprodukcije za odabir željene opcije.

2

Pritisnite

B/b za promjenu opcije.

3

Pritisnite ENTER za početak reprodukcije.

4

Pritisnite DISPLAY ili C RETURN za isključenje izbornika.

Tijekom reprodukcije DVD-a pojavit će se ikona naslova/zapisa ili poglavlja te broj tekućeg naslova/zapisa ili poglavlja i položaj brojača.

Za reprodukciju od željenog položaja broja

č

a

Pomoću ovog izbornika možete reproducirati željeni naslov/ zapis prema broju.

1

Pritisnite

V/v za odabir znaka položaja brojača.

2

Brojčanim tipkama unesite željeni naslov/zapis.

3

Pritisnite ENTER za početak reprodukcije.

4

Pritisnite DISPLAY ili C RETURN za isključenje izbornika.

Savjet

Možete promijeniti prikaz brojača (proteklo ili preostalo vrijeme) tipkama

B/b (samo DVD i CD)

DVD

Indikator

T *:**:**

T-*:**:**

C *:**:**

C-*:**:**

Informacija na broja

č

u

Proteklo vrijeme reprodukcije trenutnog naslova

Preostalo vrijeme reprodukcije trenutnog naslova

Proteklo vrijeme reprodukcije trenutnog poglavlja

Preostalo vrijeme reprodukcije trenutnog poglavlja

42

CD

Indikator

T * : ** : **

T– * : ** : **

D * : ** : **

D– * : ** : **

Informacija na broja

č

u

Proteklo vrijeme reprodukcije trenutnog zapisa

Preostalo vrijeme reprodukcije trenutnog zapisa

Proteklo vrijeme reprodukcije diska

Preostalo vrijeme reprodukcije diska

Napomene

Ovisno o disku, prikaz se može razlikovati.

Na pokazivaču će se prikazivati vrijeme i kod promjene prikaza brojača na ekranu.

Pri korištenju Copy Control CD i CD EXTRA ili CD diskova sa slikom i sl. preostalo vrijeme reprodukcije trenutnog zapisa i diska ponekad se neće prikazati.

Za podešavanje reprodukcije (korisnikov AV mod)

Video signal kojeg odašilje uređaj pri reprodukciji DVD ili VIDEO-CD diska (uz isključenu PCB funkciju) možete tako podesiti da dobijete željenu kvalitetu slike. Odaberite podešavanje koje je najprikladnije za dotični program.

1

Pritisnite

V/v tijekom reprodukcije za odabir znaka za korisnikov AV mod.

2

Tipkama

B/b promijenite podešavanja.

Podešavanje Video podešavanje Audio podešavanje

Dynamisch 2

Dynamisch 1

Standard

Kino 1

Kino 2

Postiže dinamičniji prikaz slike od dinamičko 1 prikaza povećavanjem kontrasta i zasićenosti boja.

Pun (modulirani) zvuk s čistijim visokim tonovima i basovima nego

Dynamisch 1.

Postiže snažnu dinamičku sliku povećavanjem kontrasta i zasićenosti boja.

Pun (modulirani) zvuk s čistim visokim tonovima i basovima.

Isključeno (standardno podešavanje).

Prikaz standardne slike.

Standardni zvuk.

Svijetle boje postaju svjetlije, tamne boje zasićenije i povećava se kontrast.

Jak zvuk s jakim basovima.

Pojedinosti u tamnijim područjima se naglašavaju.

Jak zvuk s jačim basovima nego

Kino 1.

Savjet

Pri reprodukciji filma, preporučuje se korištenje moda "Kino 1" ili "Kino 2".

43

Zaključavanje uložnice diska (sprječavanje pristupa djeci)

Uložnicu diska možete zaključati tako da spriječite neželjeno otvaranje.

Zaklju

č

avanje uložnice diska

Dok je uređaj uključen, istovremeno pritisnite tipke x, X i SELECT DVD na uređaju. Na pokazivaču se pojavljuje natpis "LOCK". Uložnica diska je zaključana.

Otklju

č

avanje uložnice diska

Istovremeno pritisnite x, X i SELECT DVD na uređaju. Uložnica diska je opet otključana.

Napomene

Ako zaključate uložnicu dok je ona otvorena, zaključavanje će se aktivirati nakon što zatvorite uložnicu.

Uložnicu ne možete zaključati dok je DVD uređaj isključen. Uložnicu možete zaključati tijekom reprodukcije ili u stop modu.

44

Reprodukcija kasete

Priprema...

Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV prijemnik.

Na TV prijemniku odaberite video kanal, tako da se signal iz uređaja pojavi na TV ekranu.

Za upravljanje DVD uređajem, podesite

TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču (strana 10).

1

2

Umetnite video kasetu.

Videorekorder će se sam uključiti i, ako je odstranjen plastični graničnik s kasete, započinje reprodukcija.

Pritisnite H.

Na pokazivaču je prikazano vrijeme reprodukcije.

Kad vrpca dođe do kraja, automatski se premota na početak.

Sat Minute Sekunde nastavlja se

45

Ostale funkcije

Za... Pritisnite...

Zaustavljanje reprodukcije

Prekid reprodukcije (pauzu)* x

X

Nastavak reprodukcije nakon pauze

X ili H

Premotavanje naprijed

Premotavanje natrag

Izbacivanje kasete

M kad je vrpca zaustavljena m kad je vrpca zaustavljena

Z

* Ako videorekorder ostane u stanju pauze dulje od 5 minuta, reprodukcija će se automatski nastaviti.

Isklju

č

enje ure

đ

aja tijekom premotavanja (Rewind Shut Off)

Pritisnite ?/1 tijekom premotavanja vrpce. Uređaj će se isključiti, no vrpca će se nastaviti premotavati dok ne dođe do kraja.

Reprodukcija/pretraživanje pri razli

č

itim brzinama

Na

č

in reprodukcije Postupak

Pregled slike tijekom premotavanje naprijed ili natrag

Ubrzana reprodukcija

Za vrijeme premotavanja prema naprijed, zadržite pritisnutom

M. Za vrijeme premotavanja prema naprijed, pritisnite i zadržite m.

Za vrijeme reprodukcije, kratko pritisnite M ili m.

Nastavlja se reprodukcija vrpce 5 puta većom brzinom od normalne.

Za vrijeme reprodukcije, pritisnite i zadržite M ili m.

Nastavlja se reprodukcija vrpce 5 puta većom brzinom od normalne. Kad otpustite tipku, nastavlja se normalna reprodukcija.

Pritisnite y.

Za vrijeme reprodukcije pritisnite T REPLAY.

Usporena reprodukcija*

1

Ponavljanje prethodne scene tijekom reprodukcije (brzo ponavljanje)*

2

Ubrzani pregled trenutne scene u trajanju od 30 sekundi (brzi pregled)*

3

Za vrijeme reprodukcije pritisnite U SKIP.

46

Na

č

in reprodukcije Postupak

Reprodukcija uz mijenjanje brzine (Shuttle play)

Tijekom reprodukcije pritisnite . ili >. Brzinu reprodukcije možete mijenjati na sljedeći način:

REW*

4 y –PLAY2 y –PLAY y –SLOW y STILL y

SLOW y PLAY y PLAY2 y FF*

5

*

1

Brzinu reprodukcije možete podešavati tipkom M ili m.

*

2

Na 10 sekundi u SP i LP modu i na 15 sekundi u EP modu.

*

3

Tipku U SKIP možete pritisnuti najviše četiri puta. Na taj način pokrećete ubrzanu reprodukciju u ukupnom trajanju od 2 minute.

*

4

"REW" trepće na pokazivaču.

*

5

"FF" trepće na pokazivaču.

Za nastavak normalne reprodukcije

Pritisnite H PLAY.

Podešavanje televizijskog sustava

Ako slika tijekom reprodukcije nema boje ili se pojavljuju crte kod reprodukcije, podesite

"Farbsystem" u "OPTIONEN" izborniku za usklađivanje sustava i kasete (pogledajte stranu

123). (Normalno podešeno na "Auto".)

Uporaba broja

č

a vrpce

Pritisnite tipku CLEAR na dijelu vrpce koji želite kasnije pronaći. Brojač na pokazivaču se postavi na “0:00:00”.

Za prikaz brojača na ekranu TV prijemnika, pritisnite DISPLAY tijekom normalne reprodukcije.

Savjet

Podesite sliku uporabom tipke TRACKING +/– u sljedećim situacijama:

Ako se pojave crtice tijekom usporene reprodukcije.

Ako se pojave linije s gornje i donje strane slike tijekom pauze.

Ako slika treperi tijekom pauze.

nastavlja se

47

Napomene

Kasete snimljene u LP modu u mogu se reproducirati na ovom videorekorderu no nije zajamčena kvaliteta slike.

Svaki put kad se umetne video kaseta, brojač se postavi na “0:00:00”.

Brojač prestaje s brojanjem čim vrpca dođe do praznog dijela.

Ovisno o vrsti vašeg TV prijemnika, pri reprodukciji video kasete snimljene u NTSC sustavu, može se dogoditi sljedeće:

Slika postane crno-bijela.

Slika treperi.

Nema slike na TV ekranu.

Na TV ekranu se javljaju vodoravne pruge.

Zasićenje boje se poveća ili smanji.

Nakon 10 sati, brojač na pokazivaču se vrati na “0:00:00” i ponovno počne odbrojavanje.

Tijekom reprodukcije s promjenom brzine ne čuje se zvuk.

Prilikom ubrzane reprodukcije prema natrag može doći do smetnji slike.

Tijekom reprodukcije video kasete moguće je uključiti izbornik za podešavanja, no daljinski upravljač se automatski prebacuje na DVD. Pritisnite SET UP za izlazak iz izbornika.

Zaustavite reprodukciju diska tijekom reprodukcije video kasete.

Slika se vraća na normalnu reprodukciju iz usporene reprodukcije prema natrag nakon 30 sekundi.

48

Snimanje TV programa

Priprema...

Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV prijemnik.

Na TV prijemniku odaberite video kanal, tako da se signal iz uređaja pojavi na TV ekranu.

Za upravljanje DVD uređajem, podesite

TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču (strana 10).

Za snimanje preko dekodera, uključite dekoder.

Provjerite je li kaseta duljeg trajanja od ukupnog vremena materijala za snimanje.

Broj

č

ane tipke

1

Umetnite nezaštićenu kasetu (plastični graničnik za zaštitu od brisanja ne smije biti odlomljen).

nastavlja se

49

2

Za snimanje normalnog programa, pritisnite tipku PROG +/– dok se broj željenog programa ne pojavi na pokazivaču.

Za snimanje s dekodera ili drugog ulaznog izvora koji je spojen na jedan od

LINE ulaza, pritisnite INPUT SELECT dok se na pokazivaču ne pojavi oznaka spojene linije.

3

Pritisnite tipku SP/LP za odabir brzine vrpce SP ili LP.

Iako LP (Long Play) omogućuje dva puta dulje snimanje, SP (Standard Play) osigurava bolju kakvoću slike i zvuka.

4

Započnite snimanje pritiskom na tipku z REC.

Na pokazivaču se pojavi crveni indikator snimanja.

Indikator snimanja

Zaustavljanje snimanja

Pritisnite x.

50

Provjera preostalog vremena

Tri puta pritisnite tipku DISPLAY. Uz uključeni prikaz na TV ekranu, ponovno pritisnite

DISPLAY za provjeru preostalog trajanja vrpce.

Broja

č

Preostalo vrijeme

Za ispravnu provjeru preostalog trajanja vrpce, postavite "Bandlänge Wählen" u izborniku

"VHS-EINSTELLUNGEN", ovisno o tipu vrpce koju koristite (pogledajte stranu 118).

Maksimalno vrijeme snimanja

Duljina vrpce

E-180

E-240

E-260

E-300

SP

3 sata

4 sata

4 sata i 20 minuta

5 sati

LP

6 sati

8 sati

8 sati 40 minuta

10 sati

Gledanje jednog programa za vrijeme snimanja drugog

1

Ako je vaš TV prijemnik spojen s videorekorderom preko A/V priključka, podesite TV na vlastiti antenski ulaz. Ako nemate takav način spajanja, preskočite ovaj korak.

2

Na TV prijemniku odaberite drugi program kojeg želite gledati.

Gledanje DVD diska za vrijeme snimanja

1

Pritisnite tipku SELECT DVD za upravljanje DVD uređajem.

2

Pritisnite Z i uložite disk u uložnicu.

3

Pritisnite H

.

Uložnica diska se zatvori i počne reprodukcija DVD diska. Prikaz na TV ekranu se automatski prebaci na DVD reprodukciju.

nastavlja se

51

Zaštita snimljene kasete

Za sprječavanje slučajnog brisanja kasete, odlomite zaštitni graničnik kao na slici. Ako želite presnimiti zaštićenu kasetu, prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.

Zaštitni grani

č

nik

Savjeti

Za odabir programa možete koristiti brojčane tipke na daljinskom upravljaču. Za dvoznamenkaste brojeve, prvo pritisnite -/-- (desetice) i nakon toga brojčane tipke.

Tipkom INPUT SELECT ili tipkama PROG +/- možete odabrati video izvor s LINE priključnica.

Na TV ekranu se prikazuju podaci o stanju vrpce, ali se ne snimaju na vrpcu.

Ako tijekom snimanja ne želite gledati TV program, možete isključiti TV prijemnik. Ako koristite dekoder, ostavite ga uključenog.

Napomene

Ako su na vrpcu snimljeni zapisi u PAL i NTSC sustavu, brojač vrpce neće točno prikazati položaj.

To je posljedica razlika između ciklusa brojanja kod ova dva video sustava.

Tijekom snimanja PAY-TV/Canal Plus programa nije moguće gledati drugi PAY-TV/Canal Plus program.

Kad umetnete kasetu kraćeg trajanja (npr. T-20 ili T-30) ili u LP modu, prikaz preostalog dijela vrpce možda neće biti ispravan.

Brojač preostalog dijela vrpce namijenjen je samo za približno mjerenje.

Preostalo vrijeme se prikaže 30 sekundi nakon stavljanja video kasete.

Nije moguće presnimavanje DVD diska na video kasetu.

Za gledanje TV programa tijekom snimanja na video kasetu, zaustavite reprodukciju diska.

52

Snimanje TV programa pomoću funkcije

ShowView

(samo SLV-D980P D)

ShowView sustav omogućuje jednostavno programiranje videorekordera za snimanje pomoću timera. Jednostavno upišite

ShowView broj s popisa u TV vodiču. Datum, vrijeme i TV kanal sa željenom emisijom se automatski podešavaju. Pri svakom programiranju možete pohraniti ukupno osam programa, uključujući podešenja načinjena drugim metodama programiranog snimanja.

Priprema...

Provjerite je li sat DVD uređaja/ videorekordera podešen na točno vrijeme.

Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV prijemnik.

Na TV prijemniku odaberite video kanal, tako da se signal iz uređaja pojavi na TV ekranu.

Za upravljanje DVD uređajem, podesite

TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču (strana 10).

Snimate li preko dekodera, uključite dekoder.

Umetnite nezaštićenu kasetu (zaštitni graničnik ne smije biti otkinut). Kaseta treba trajati dulje od ukupnog vremena snimanja.

Ako je u tijeku reprodukcija DVD diska, izbornik za podešavanje se ne može prikazati. Zaustavite zato reprodukciju DVD diska.

Broj

č

ane tipke nastavlja se

53

1

Pritisnite SETUP i odaberite (TIMER) tipkama

V/v te pritisnite ENTER. Izbornik za podešavanje timera možete otvoriti i pritiskom na tipku TIMER.

Na TV ekranu se pojavi izbornik "TIMER-

EINSTELLUNGEN".

2

3

Pritisnite

V/v za odabir "Show View", zatim pritisnite ENTER.

Na TV ekranu se pojavi izbornik "Show View".

Pritisnite brojčane tipke za upis ShowView broja.

Ako pogriješite, pritisnite CLEAR i ponovo upišite ispravan broj.

Možete također pritisnuti

B za brisanje zadnjeg unesenog broja.

54

7

4

5

6

Pritisnite ENTER.

Na TV ekranu se pojave sljedeći podaci: datum, vremena početka i završetka snimanja, programski broj ili naziv postaje, brzina vrpce i VPS (Video

Programme System)/PDC (Programme Delivery

Control) podešenja.

Ako se u stupcu "PR" (program) pojavi oznaka "–

–" (to se može dogoditi kod lokalnih TV postaja), potrebno je ručno odabrati odgovarajući programski broj. Pritisnite

V/v za odabir željenog programskog broja. Ako ne odaberete programski broj datum, vrijeme početka i završetka snimanja, brzinu vrpce i VPS podešenja nećete moći podesiti.

Za snimanje preko dekodera ili nekog drugog izvora spojenog na LINE priključnicu, pritisnite INPUT SELECT tako da se na pokazivaču pojavi oznaka izvora na položaju "PR".

Ovaj postupak potrebno je izvesti samo jednom za određeni kanal. Videorekorder će zatim pohraniti podešenja.

Ako su podaci netočni, pritisnite CLEAR.

Ako želite promijeniti datum, brzinu vrpce i podešenja VPS/PDC funkcije:

1

Pritisnite

B/b dok se oznaka ne postavi na funkciju koju želite promijeniti.

2

Pritisnite

V/v za ponovno podešenje.

Za snimanje istog programa svakog dana u tjednu ili istog dana svakog tjedna, pogledajte opis

"Dnevno/tjedno snimanje" na strani 55.

Za uporabu VPS/PDC funkcije, uključite ("Ein") "V/P". Za detalje o korištenju

VPS/PDC funkcije, pogledajte opis "Programirano snimanje pomoću VPS/PDC signala", strana 56.

Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.

Pritisnite ENTER za potvrdu svih podešenja

nastavlja se

55

8

Pritisnite ?/1 za isključenje DVD-videorekordera.

Na pokazivaču se pojavi oznaka c i videorekorder se prebaci u pripravno stanje za snimanje.

Za snimanje preko dekodera ili drugog izvora, ostavite spojenu opremu uključenom.

Zaustavljanje snimanja

Za zaustavljanje DVD uređaja/videorekordera tijekom snimanja, pritisnite SELECT

VIDEO te zatim pritisnite x.

Dnevno/tjedno snimanje

U koraku 5 prema gornjem opisu, pritisnite v za odabir načina snimanja. Svakim pritiskom na tipku v, oznaka se mijenja kao na donjem prikazu. Pritisnite V za promjenu oznaka u obrnutom slijedu.

heute (danas)

t

TÄGL (svaki dan)

t

MO~SA (od ponedjeljka do subote)

t

MO~FR (od ponedjeljka do petka)

t

W-SA (svake subote) .....

t

W-SO

(svake nedjelje)

t

1 Monat später (1 mjesec kasnije)

t

(datumi se odbrojavaju)

t

heute (danas)

Programirano snimanje pomo

ć

u VPS/PDC signala

Neke TV postaje, zajedno sa svojim programom, emitiraju i VPS ili PDC signale. Ovi signali osiguravaju programirano snimanje bez obzira na kašnjenje početka programa, prerane početke ili prekide emitiranja.

Pri uporabi VPS/PDC funkcije, u koraku 5 prema gornjem opisu uključite ("Ein") "V/P".

Također možete koristiti VPS/PDC funkciju za izvor spojen na jedan ili više LINE ulaza.

Uporaba funkcije automatske regulacije brzine vrpce

U koraku 5 prema gornjem opisu pritisnite v za odabir "Auto". Kada snimate u SP modu i preostalo vrijeme na kaseti je kraće od snimanja, brzina vrpce se automatski mijenja u LP.

Na dijelu vrpce u kojem je nastala ova promjena, može doći do manjih smetnji u slici. Da bi ova funkcija radila ispravno, "Bandlänge wählen" podešenja u izborniku "VHS-

EINSTELLUNGEN" moraju biti točna (strana 118).

Savjeti

Za odabir video izvora spojenog na linijski ulaz možete također koristiti tipku INPUT SELECT.

Možete produljiti podešeno vrijeme ShowView funkcije za 10, 20, 30, 40, 50 ili 60 minuta. "Show

View Zeit+" u izborniku "OPTIONEN" podesite na željeno produljene vremena (strana 123).

Za potvrdu, promjenu ili brisanje programiranih podešenja, pogledajte opis

"Provjera/promjena/poništenje programiranog snimanja" (strana 62).

56

Napomene

Ako je VPS/PDC signal preslab ili ako TV postaja ne emitira VPS/PDC signale, videorekorder će započeti snimanje u podešeno vrijeme bez uporabe VPS/PDC funkcije.

Ako pritisnete ?/1 a video kaseta nije umetnuta, na pokazivaču trepće indikator c.

Gledanje drugog TV programa nakon podešavanja timera

1

Ako je vaš TV spojen na videorekorder putem A/V priključaka, podesite antenski ulaz

TV prijemnika; u protivnom preskočite ovaj korak.

2

Odaberite drugi kanal na TV prijemniku.

Savjeti

Ako se pojavi indikator (, videorekorder trenutno snima ovaj program.

Tijekom snimanja na video kasetu možete također:

Resetirati brojač (strana 47).

Uključiti prikaz informacija o vrpci na ekranu TV prijemnika (strana 51).

57

Programirano snimanje pomoću vremenske funkcije

Moguće je pohraniti ukupno 6 programa.

Priprema...

Provjerite je li sat DVD uređaja/videorekordera podešen na točno vrijeme.

Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV prijemnik.

Na TV prijemniku odaberite video kanal, tako da se signal iz uređaja pojavi na TV ekranu.

Za upravljanje DVD uređajem, podesite

TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču (strana 10).

Snimate li preko dekodera, uključite dekoder.

Umetnite nezaštićenu kasetu (zaštitni graničnik ne smije biti otkinut). Kaseta treba trajati dulje od ukupnog vremena snimanja.

Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije moguće uključiti izbornik za podešavanje.

Zaustavite reprodukciju DVD diska.

Broj

č

ane tipke

58

1

Pritisnite SET UP, odaberite (TIMER) tipkama

V/v i pritisnite ENTER. Izbornik za podešavanje timera možete otvoriti i pritiskom na tipku TIMER.

Samo SLV-D980P D

Pojavljuje se "TIMER-EINSTELLUNGEN" izbornik.

Samo SLV-D975P E i D970P E

Pojavljuje se izbornik za programiranje timera.

Korak 2 preskočite.

2

Samo SLV-D980P D

Pritisnite

V/v za odabir opcije "Standard", te pritisnite ENTER.

Pojavljuje se izbornik za programiranje timera.

3

Podesite datum, vrijeme početka i završetka snimanja, programski broj, brzinu vrpce i VPS/PDC funkciju.

1

Pritisnite b za odabir svakog podatka redom.

2

Pritisnite

V/v za podešenje svakog podatka.

Za ispravak podešenja, pritisnite

B za povratak na taj podatak i ponovo ga podesite.

Za snimanje istog programa svakog dana u tjednu ili istog dana svakog tjedna, pogledajte opis "Dnevno/tjedno snimanje" na strani 60.

Za uporabu VPS/PDC funkcije, uključite ("Ein") "V/P". Podrobnije podatke o

VPS/PDC funkciji potražite u opisu "Programirano snimanje pomoću VPS/PDC signala" na strani 56.

Za snimanje s izvora spojenog na LINE ulaz, pritisnite INPUT SELECT za prikaz izvora na položaju "PR".

nastavlja se

59

4

Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.

Za odabir drugog podešenja, pritisnite

V/v za odabir novog retka te ponovite korak 3.

Pritisnite ENTER za potvrdu svih podešenja

5

6

Pritisnite ?/1 za isključenje videorekordera.

Na pokazivaču se pojavi oznaka c i videorekorder se prebaci u pripravno stanje za snimanje.

Za snimanje s dekodera ili drugog izvora, ostavite spojeni uređaj uključen.

Prekid snimanja

Za zaustavljanje snimanja, pritisnite SELECT VIDEO, te tipku x.

Dnevno/tjedno snimanje

U koraku 3 prema gornjem opisu, pritisnite v za odabir načina snimanja. Svakim pritiskom na tipku v, oznaka se mijenja prema donjem prikazu. Pritisnite V za promjenu oznaka u obrnutom slijedu.

heute (danas)

t

TÄGL (svaki dan)

t

MO~SA (od ponedjeljka do subote)

t

MO~FR (od ponedjeljka do petka)

t

W-SA (svake subote) .....

t

W-SO

(svake nedjelje)

t

1 Monat später (1 mjesec kasnije)

t

(datumi se odbrojavaju)

t

heute (danas)

Uporaba funkcije automatske regulacije brzine vrpce

U koraku 3 prema gornjem opisu pritisnite v za odabir "Auto". Kada snimate u SP načinu i preostalo vrijeme na kaseti je kraće od snimanja, brzina vrpce se automatski mijenja u LP.

Na dijelu vrpce u kojem nastaje ova promjena može doći do manjih smetnji u slici. Da bi ova funkcija radila ispravno, "Bandelänge wählen" podešenja u izborniku "VHS-

EINSTELLUNGEN" moraju biti točna (strana 118).

Savjeti

Za odabir video izvora spojenog na linijski ulaz možete također koristiti tipku INPUT SELECT.

Za potvrdu, promjenu ili brisanje programiranih podešenja, pogledajte opisu

"Provjera/promjena/poništenje programiranog snimanja" (pogledajte stranu 62).

60

Napomene

Kod podešavanja vremenske funkcije s VPS/PDC signalima, unesite vrijeme početka i završetka programa točno kako je navedeno u TV vodiču. U suprotnom, VPS/PDC funkcija neće raditi.

Ako je VPS/PDC signal preslab ili ako TV postaja ne emitira VPS/PDC signale, videorekorder će započeti snimanje u podešeno vrijeme bez uporabe VPS/PDC funkcije.

Ako pritisnete ?/1 a video kaseta nije umetnuta, na pokazivaču trepće indikator c.

Gledanje drugog TV programa nakon podešavanja timera

1

Ako je vaš TV spojen na videorekorder putem A/V priključaka, podesite antenski ulaz

TV prijemnika; u protivnom preskočite ovaj korak.

2

Odaberite drugi kanal na TV prijemniku.

Savjeti

Ako se indikator ( pojavi, to znači da videorekorder upravo snima taj program.

Moguće je izvesti sljedeće radnje za vrijeme snimanja:

Resetiranje brojača (strana 47).

Prikaz informacija na TV ekranu (strana 51)

61

Provjera/promjena/poništenje programiranog snimanja

Priprema...

Provjerite je li sat DVD uređaja/videorekordera podešen na točno vrijeme.

Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV prijemnik.

Na TV prijemniku odaberite video kanal, tako da se signal iz uređaja pojavi na TV ekranu.

Za upravljanje DVD uređajem, podesite

TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču (strana 10).

Snimate li s dekodera, uključite dekoder.

Umetnite nezaštićenu kasetu (zaštitni graničnik ne smije biti odlomljen). Kaseta treba trajati dulje od ukupnog vremena snimanja.

Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije moguće uključiti izbornik za podešavanja.

Zaustavite reprodukciju DVD diska.

1

Pritisnite SET UP, te tipke

V/v za odabir opcije

Samo SLV-D980P D

Pojavit će se "TIMER-EINSTELLUNGEN" izbornik.

Samo SLV-D975P E i D970P E

Pojavit će se izbornik za podešavanje timera.

Korak 2 preskočite.

(TIMER) i pritisnite ENTER.

62

2

3

Samo SLV-D980P D

Pritisnite

V/v za odabir opcije "Standard", zatim pritisnite ENTER.

Želite li promijeniti podešenje, prijeđite na sljedeći korak.

Ukoliko ne želite promijeniti podešenja, pritisnite SET UP za izlazak iz izbornika.

Pritisnite

V/v za odabir podešenja koje želite promijeniti ili poništiti.

Za promjenu podešenja, pritisnite

B/b za odabir podešenja koje želite promijeniti i pritisnite

V/v kako bi ga ponovo podesili.

Za poništenje podešenja, pritisnite CLEAR.

Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.

4

5

Pritisnite ENTER za potvrdu svih podešenja.

Ako još imate programiranih snimanja, isključite videorekorder tako da uređaj prijeđe u stanje pripravnosti za snimanje.

Ako snimate preko dekodera ili nekog drugog video izvora, ostavite dekoder ili drugi uređaj uključenim.

U slu

č

aju preklapanja programiranih snimanja

Program čije snimanje započinje prvo ima najveću prednost i sljedeći program će se početi snimati tek nakon završetka prvog. Ako programi započinju u isto vrijeme, snimat će se onaj program koji se nalazi na prvom mjestu u izborniku.

Program 1 približno 20 sekundi

Program 2 propušteno

Program 1

Program 2 približno 20 sekundi bit

ć

e propušteno

63

Napredno povezivanje

Spajanje A/V prijemnika

A

Priklju

č

enje na A/V poja

č

alo (prijemnik) s Dolby* Surround (Pro Logic) dekoderom i 3 do 6 zvu

č

nika

Dolby Surround efekti mogući su samo pri reprodukciji Dolby Surround audio ili višekanalnih audio (Dolby Digital) diskova.

* Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" i dvostruki D simbol su zaštićeni nazivi i oznake tvrtke Dolby Laboratories.

DVD ure

đ

aj/videorekorder

Stereo audio kabel (nije isporu č en)

(crveni)

(bijeli) na OUT AUDIO L/R l

: tok signala

(bijeli) (crveni)

[Zvu č nici] na audio ulaz

Poja č alo (prijemnik) s Dolby

Surround dekoderom

[Zvu č nici]

Stražnji (L) Stražnji (R)

Subwoofer Srednji

Prednji (L) Prednji (R)

64

B

Priklju

č

enje A/V prijemnika s digitalnim ulaznim priklju

č

kom, Dolby

Digital, MPEG audio ili DTS* dekoderom i 6 zvu

č

nika

Ovo priključenje omogućuje uporabu funkcije Dolby Digital, MPEG audio ili DTS dekodera Vašeg AV pojačala (prijemnika). Nije moguće slušanje Surround efekata ovog uređaja. Spojite uređaje na način i .

* "DTS" i "DTS Digital Out" su zaštićeni nazivi tvrtke Digital Theater Systems, Inc.

DVD ure

đ

aj/videorekorder

(crveni)

Stereo audio kabel

(nije isporu č en)

(bijeli) na OUT AUDIO L/R l

: tok signala na audio ulaz

[Zvu č nici]

(bijeli) i

Koaksijalni digitalni kabel

(nije isporu č en) ili na DIGITAL AUDIO OUT

(COAXIAL ili OPTICAL)

Opti č ki digitalni kabel

(nije isporu č en)

Prije spajanja uklonite pokrov priklju č ka

(crveni) na koaksijalni digitalni ili opti č ki ulaz

[Zvu č nici]

AV poja č alo (prijemnik) s dekoderom

Stražnji (L)

Subwoofer

Prednji (L)

Srednji

Stražnji (R) Prednji (R)

Napomena

Nakon što dovršite priključenje, u izborniku "TONEINSTELLUNGEN" (strana 69) podesite funkciju

“Dolby Digital” na “Dolby Digital” i uključite ("Ein") “DTS”. Ako Vaše AV pojačalo (prijemnik) ima MPEG audio dekoder, podesite “MPEG” na “MPEG” u "TONEINSTELLUNGEN" izborniku

(strana 69). U protivnom, iz zvučnika se neće čuti zvuk ili će se čuti jak šum.

65

Povezivanje S-Video/komponentnim video kabelom

Kad koristite S-VIDEO povezivanje, izvršite audio povezivanje putem priključaka OUT AUDIO L/R ili DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ili COAXIAL).

A

Primijenite ovaj na

č

in spajanja ako vaš TV prijemnik ima S-VIDEO ulazni priklju

č

ak

Spojite S VIDEO kabel (nije isporučen). Ovime se postiže slika visoke kvalitete.

DVD ure

đ

aj/videorekorder

ili ili l

: tok signala

(samo DVD)

TV prijemnik

S VIDEO kabel (nije isporu č en)

Audio kabel

(isporu č en)

Koaksijalni digitalni kabel

(nije isporu č en) na audio ulaz

Opti č ki digitalni kabel (nije isporu č en)

Prije spajanja uklonite pokrov priklju č ka na koaksijalni ili opti č ki digitalni ulaz

TV prijemnik ili AV poja č alo

Napomene

U izborniku "BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN" (strana 72) uključite ("Ein") funkciju “DVD S-

Videoausg” za gledanje slike preko S-VIDEO priključka.

Spajanje putem priključka S-VIDEO OUT namijenjeno je samo za DVD uređaj.

66

B

Primijenite ovaj na

č

in ako vaš TV prijemnik ima komponentni video priklju

č

ak

Spojite TV prijemnik pomoću komponentnog video kabela (nije isporučen) ili pomoću tri video kabela (nisu isporučeni) jednake vrste i duljine s COMPONENT VIDEO OUT priključnicama. Na ovaj način se postiže točna reprodukcija boja i visoka kvaliteta slike.

Objašnjenja o audio priključcima nalaze se na strani 64.

DVD videorekorder

(zeleno) (plavo) (crveno)

Komponentni video kabel

(nije isporu č en)

TV prijemnik

(zeleno)

(plavo)

(crveno) l : tok signala

(samo DVD)

Ako vaš TV prijemnik može primati signale progresivnog formata (525P/625P), morate upotrijebiti ovaj način spajanja i u izborniku "BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN" uključiti

("Ein") opciju "Progressive" (strana 74). Indikator PROGRESSIVE se uključuje i svijetli narančasto dok DVD uređaj emitira progresivan signal.

Indikator PROGRESSIVE nastavlja se

67

Napomene

Priključnica COMPONENT VIDEO OUT namijenjena je samo za spajanje DVD uređaja.

Napominjemo da nisu svi TV uređaji visoke rezolucije kompatibilni s ovim uređajem. Može se dogoditi da se na slici pojave smetnje. Ako se pri korištenju progresivnog signala pojave smetnje, molimo korisnika da podesi uređaj na "Standarddefinition". Ako imate pitanja o kompatibilnosti svog

Sony TV aparata s ovim DVD uređajem, obratite se našem servisu.

68

DVD podešenja

Podešavanje zvuka

Izbornik "Toneinstellungen" omogućuje podešavanje zvuka prema uvjetima reprodukcije i načinu spajanja uređaja.

2

3

1

Pritisnite SET UP kada je uređaj zaustavljen, te tipkama

V/v odaberite opciju

(DVD), te pritisnite ENTER.

Pritisnite

V/v za odabir opcije "Toneinstellungen", zatim pritisnite ENTER.

Pritisnite

V/v za odabir opcije podešenja s prikazanog popisa:

"Dolby Digital","MPEG", "DTS" ili "DYNAMIKBEGR."

nastavlja se

69

4

Pritisnite

B/b za odabir opcije.

5

Pritisnite SET UP za izlazak iz izbornika.

Opcije izbornika

Dolby Digital

Za odabir vrste Dolby Digital signala.

Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.

D-PCM

Odaberite ovo podešenje kad je uređaj spojen na audio komponentu koja nema ugrađen Dolby Digital dekoder.

Dolby Digital Odaberite ovo podešenje kad je uređaj spojen na audio komponentu s ugrađenim Dolby Digital dekoderom.

MPEG

Za odabir vrste MPEG audio signala.

Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.

PCM

Odaberite ovo podešenje kad je uređaj spojen na audio komponentu koja nema ugrađen MPEG dekoder. Ako reproducirate MPEG Audio zvučne zapise, uređaj prosljeđuje na izlaz stereo signale preko DIGITAL AUDIO

OUT (OPTICAL ili COAXIAL) priključka.

MPEG Odaberite ovo podešenje kad je uređaj spojen na audio komponentu s ugrađenim MPEG dekoderom.

DTS

Za odabir vrste DTS signala.

Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.

Aus (isklju

č

eno)

Ein (uklju č eno)

Odaberite ovo podešenje kad je uređaj spojen na audio komponentu koja nema ugrađen DTS dekoder.

Odaberite ovo podešenje kad je uređaj spojen na audio komponentu s ugrađenim DTS dekoderom.

70

DYNAMIKBEGR. (Kontrola dinamičkog opsega)

Omogućuje postizanje čistog zvuka uz malu glasnoću zvuka pri reprodukciji DVD diska koji ima funkciju "DYNAMIKBEGR.". Ovo ima utjecaja na izlaz na sljedećim priključnicama:

OUT AUDIO L/R priključnice

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ili COAXIAL) samo kada je funkcija "Dolby

Digital" postavljena na "D-PCM".

Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.

Standard

Gesamter Bereich

U normalnim okolnostima odaberite ovaj položaj.

Omogućava stvaranje osjećaja stvarne nazočnosti na mjestu izvođenja.

Napomene

Spojite li komponentu koja ne podržava odabranu vrstu audio signala, iz zvučnika će se čuti neugodan glasan šum (ili neće biti zvuka) koji može naškoditi vašem sluhu ili uzrokovati oštećenje zvučnika

Šumove možete čuti i pri korištenju linearnog PCM tona. Pojava ne predstavlja funkcionalan problem.

Ako je "DTS" uključen ("Ein"), možete podešavati Surround opcije (strana 95).

Reprodukcija DTS zvuka nije moguća tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije (strana 39).

71

Podešavanje prikaza

Izbornik "Bildschirmeinstellungen" omogućuje podešavanje prikaza na ekranu prema uvjetima reprodukcije i načinu spajanja uređaja.

2

3

1

Pritisnite SET UP kada je uređaj zaustavljen, te tipkama

V/v odaberite opciju

(DVD), te pritisnite ENTER.

Pritisnite

V/v za odabir opcije

"Bildschirmeinstellungen", zatim pritisnite ENTER.

Pritisnite

V/v za odabir opcije podešenja s prikazanog popisa:

"TV-Gerät", "DVD LINE1 RGB-Ausgang", "DVD S-Videoausg" ili "DVD

Component-Ausgang".

Za uključivanje opcije "Progressive", pogledajte stranu 74.

72

4

Pritisnite

B/b za odabir opcije.

5

Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.

Opcije izbornika

TV-Gerät

Za odabir formata ekrana spojenog TV prijemnika (standardan 4:3 ili široki format).

Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.

4:3 Letter Box

4:3 Pan Scan

16:9

Odaberite ovo podešenje kad na uređaj spojite standardni 4:3 TV prijemnik. Prikazuje široku sliku na kojoj se vide pruge na gornjem i donjem dijelu ekrana.

Odaberite ovo podešenje kad na uređaj spojite standardni 4:3 TV prijemnik. Prikazuje široku sliku na cijelom ekranu tako da je dio slike automatski odrezan.

Odaberite ovo podešenje kad na uređaj spojite TV prijemnik sa širokim ekranom ili s funkcijom prikaza slike u širokom formatu.

4:3 Letter Box 4:3 Pan Scan 16:9

DVD LINE1 RGB-Ausgang

Odabir mod izlaznog video signala iz LINE-1 (EURO AV) priključka na stražnjoj strani uređaja.

Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.

Aus

Ein

Onemogućuje izlaz RGB signala.

Omogućuje izlaz RGB signala.

DVD S-Videoausg

Za odabir moda izlaza video signala iz S-VIDEO OUT priključnice na stražnjoj strani uređaja.

Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.

Ein

Aus

Odaberite ovu opciju kad je uređaj spojen na TV preko S-VIDEO priključka.

Odaberite ovu opciju kad je uređaj spojen na TV koji nema S-VIDEO priključak.

nastavlja se

73

DVD komponentni izlaz

Za uključivanje ili isključivanje komponentnog izlaznog signala na priključnicama sa stražnje strane uređaja.

Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.

Ein

Aus

Odaberite ovu opciju kad želite da uređaj odašilje komponentni DVD signal.

Odaberite ovu opciju kad želite prekinuti odašiljanje komponentnog DVD signala.

Napomene

Podešenja reprodukcije pohranjena na disku imaju prednost pred podešavanjima izbornika "DVD-

EINSTELLUNGEN" i možda neće raditi sve opisane funkcije.

Ovisno o DVD-VIDEO disku, možda će uređaj automatski odabrati "4:3 Letter Box" umjesto "4:3

Pan Scan" i obratno.

Povezivanje putem priključka S-VIDEO OUT namijenjeno je samo za DVD uređaj.

Ako je uključena ("Ein") opcija u "DVD LINE1 RGB-Ausgang" podešavanju, "DVD S-Videoausg" i

"DVD Component-Ausgang"* će se automatski isključiti ("Aus").

Ako je uključena ("Ein") opcija u "DVD LINE1 RGB-Ausgang" podešavanju, izlazi "DVD

S.Videoausg" i "DVD Component-Ausgang"* neće ispravno funkcionirati.

Ako uključite ("Ein") opcije "DVD S-Videoausg" i "DVD Component-Ausgang", automatski se isključuje ("Aus") "DVD LINE1 RGB-Ausgang" opcija.

Ako uključite ("Ein") opciju "Progressive", opcija "DVD LINE1 RGB-Ausgang" se automatski isključuje ("Aus").

Za reprodukciju željenog naslova/zapisa ili poglavlja

Ako vaš TV prijemnik prima signale progresivnog formata (525P/625P), možete postići točnu reprodukciju boje i visoku kvalitetu slike.

1

Ponovite korake 1 i 2 sa strane 72 i tipkama

V/v odaberite opciju "Progressive".

2

Pritisnite

B/b za odabir opcije i potvrdite tipkom ENTER.

74

3

Pratite prikaz na ekranu TV uređaja.

1

Provjerite može li vaš TV prijemnik koristiti

Progressive opciju (525P/625P).

2

Spojite uređaje komponentnim video kabelom

(crveno/zeleno/plave priključnice). Provjerite

"Primijenite ovaj način ako vaš TV prijemnik ima komponentni video priključak na strani 67.

3

Odaberite [OK] tipkama

B/b kako biste testirali video signal.

4

Ako video signal djeluje ispravno, video priključivanje je završeno. Pritisnite tipku ENTER.

Na uređaju svijetli narančasti indikator PROGRESSIVE.

Ako slika nije ispravna, pritisnite tipku C RETURN.

Provjerite priključke (strana 67).

5

Pritisnite SET UP za napuštanje izbornika.

Savjet

Podešavanje "Progressive" možete podesiti u stop modu tako da na uređaju držite najmanje pet sekundi pritisnutu tipku X ili ako u koraku 2 odaberete "Aus".

Napomena

Ako ste uključili "Progressive" opciju s TV uređajem koji na podržava progresivni signal, pogoršat će se kvaliteta slike. Isključite ("Aus") opciju "Progressive".

75

Podešavanje jezika izbornika ili dijaloga

Moguće je podesiti različite jezike za izbornik, dijaloge ili titlove.

1

Pritisnite SET UP kada je uređaj zaustavljen, te tipkama

V/v odaberite opciju

(DVD), te pritisnite ENTER.

2

Pritisnite

V/v za odabir opcije

"Spracheneinstellung", zatim pritisnite ENTER.

Pojavit će se "SPRACHENEINSTELLUNG" izbornik.

76

3

4

Pritisnite

V/v za odabir opcije jezika iz liste:

"DVD Menü" (DVD izbornik), "Ton" (zvuk) ili "Untertitel" (titlovi).

Zatim pritisnite ENTER.

Pritisnite

V/v za odabir željenog jezika izbornika, zatim pritisnite ENTER:

SPRACHEN DVD-MENÜ

Možete odabrati željeni jezik izbornika diska.

TON FÜR WIEDERGABE

Za promjenu jezika zvučnog zapisa. Kada je odabrana opcija "Original", bit će odabran glavni jezik s diska.

UNTERTITEL-SPRACHE

Za odabir jezika titlova snimljenih na DVD

VIDEO. Ako odaberete opciju "Wie Ton", jezik titlova će se prilagoditi jeziku zvučnog zapisa.

5

Pritisnite SET UP za izlazak iz izbornika.

Savjet

Odaberete li u koraku 4 opciju "Andere", pojavit će se dodatni izbornik jezika. Tipkama

V/v/B/b odaberite željeni jezik, zatim pritisnite ENTER.

nastavlja se

77

Napomene

Ako u koraku 4 odaberete jezik koji nije snimljen na DVD disk, uređaj automatski odabere neki od snimljenih jezika.

Podešenja reprodukcije pohranjena na disk imaju prednost u odnosu na podešenja izbornika DVD

SETUP i možda neće raditi sve opisane funkcije.

Ako promijenite SPRACHE DVD-MENÜ podešenje nakon reprodukcije diska, pritisnite Z za otvaranje i zatvaranje uložnice, da biste uključili izbornik, te ponovo pokrenite reprodukciju.

78

Ograničenje reprodukcije

Moguće je ograničiti reprodukciju nekih DVD diskova na prethodno određenu razinu, u skladu s dobi gledatelja. Funkcija ograničenja reprodukcije (Kindersicherung) omogućuje podešavanje razine ograničenja reprodukcije.

Broj

č

ane tipke

1

Pritisnite SET UP kada je uređaj zaustavljen, te tipkama

V/v odaberite opciju

(DVD), te pritisnite ENTER.

2

Pritisnite

V/v za odabir opcije "Kindersicherung", zatim pritisnite ENTER

nastavlja se

79

3

Pritisnite b za odabir opcije "Ja" (da).

Ako niste unijeli zaporku

Pojavi se izbornik za unos nove zaporke.

Unesite 4-znamenkastu zaporku brojčanim tipkama.

Pojavi se izbornik za potvrdu zaporke.

Ponovno unesite zaporku.

Ukoliko ste već registrirali zaporku

Pojavi se izbornik za unos zaporke.

Unesite 4-znamenkastu zaporku brojčanim tipkama.

Ako ste isključili ("Aus") opciju "Passwort verwenden" nakon unosa zaporke, na ekranu se ne pojavljuje natpis "PASSWORT-PRÜFUNG".

4

5

Pritisnite

V/v za odabir opcije "Freigabe-Ebene"

(razina ograničenja), zatim pritisnite ENTER.

Pritisnite

V/v za odabir željene razine ograničenja, zatim pritisnite ENTER.

Raspoložive su sljedeće opcije:

Stufe 8 (odrasli) y Stufe 7 y Stufe 6 y Stufe

5 y Stufe 4 y Stufe 3 y Stufe 2 y Stufe 1

(djeca)

Što je razina veća, veće je ograničenje.

80

6

Pritisnite SET UP za izlazak iz izbornika.

Promjena zaporke

1

U koraku 4 na strani 80 odaberite "Passwort ändern".

Pojavi se izbornik za unos nove zaporke.

2

Unesite 4-znamenkastu zaporku brojčanim tipkama.

Pojavi se izbornik za potvrdu zaporke.

3

Ponovno unesite novu zaporku.

Isklju

č

enje funkcije ograni

č

enja reprodukcije

Podesite "Passwort verwenden" na "Nein" u koraku 3 na strani 80.

Reprodukcija diska za koji je podešena funkcija ograni

č

enja reprodukcije

1

Uložite disk te pritisnite H.

Pojavi se izbornik za unos zaporke.

2

Unesite 4 znamenkastu zaporku brojčanim tipkama.

Uređaj započinje reprodukciju diska.

Ako zaboravite zaporku

1

Izvadite disk i isključite DVD uređaj/videorekorder

2

Ponovno uključite DVD uređaj/videorekorder bez diska u uređaju.

3

Pritisnite i 5 sekundi zadržite pritisnutima istovremeno m i M.

Na ekranu se pojavi "Reset OK".

4

Isključite DVD uređaj/videorekorder.

Zaporka se izbriše.

5

Za novu zaporku, slijedite korak 3 na strani 80.

Napomene

Pri reprodukciji DVD diskova koji nemaju funkciju ograničenja reprodukcije, na ovom uređaju se ne može ograničiti reprodukcija.

Sve razine ograničenja ispod razine koju ste podesili bit će blokirane.

Zapišite zaporku i držite je na sigurnom mjestu da je ne zaboravite.

Sva podešavanja koja ste podesili u izborniku "DVD-EINSTELLUNGEN" obrisat će se prilikom brisanja zaporke.

Podešavanje jezika

Podešavanje zvuka

Podešavanje prikaza (slike)

Ograničenje reprodukcije

81

Dodatne funkcije DVD reprodukcije

Uporaba DVD izbornika

DVD je podijeljen na duže slikovne ili glazbene dijelove koji se nazivaju naslovi. Pri reprodukciji DVD VIDEO diska koji sadrži nekoliko naslova, možete pomoću tipke TOP

MENU odabrati željeni naslov.

Pri reprodukciji DVD VIDEO diska koji omogućuje odabir opcija, primjerice jezika titlova i jezika govora, odaberite ove opcije pomoću tipke MENU.

Broj

č

ane tipke

1

Pritisnite tipku TOP MENU ili MENU.

Na TV ekranu se pojavi izbornik diska.

Sadržaj izbornika se razlikuje ovisno o disku.

82

2

Pritisnite

V/v/B/b za odabir opcije koju želite reproducirati ili izmijeniti te pritisnite ENTER.

Za odabir opcije možete također koristiti brojčane tipke.

Napomena

Kod nekih DVD VIDEO diskova možda nećete moći koristiti tipku TOP MENU.

83

Zoom scene

Moguće je koristiti zoom opciju tijekom reprodukcije ili kada je slika zaustavljena. O zoom opciji uz JPEG slike pročitajte na strani

103 "Reprodukcija JPEG slika".

1

Pritisnite tipku ZOOM.

Pojavi se .

2

Pritisnite

V/v/B/b za pomicanje indikatora na dio koji želite uvećati.

3

Više puta pritisnite ENTER za promjenu uvećanja.

Svakim pritiskom tipke, uvećanje se mijenja na sljedeći način.

2 ( t 4 ( t 2 ( t normalna veličina.

Napomene

Nije moguće koristiti uvećanje 4

(

tijekom reprodukcije VIDEO CD diska.

Funkcija zoom možda neće biti raspoloživa kod nekih DVD diskova.

84

Promjena kuta kamere

Kod DVD diskova kod kojih je scena snimljena iz više kutova, na zaslonu se pojavi oznaka ")" kada pritisnete ANGLE tijekom reprodukcije. To znači da možete mijenjati kut kamere.

Broj

č

ane tipke

1

Pritisnite tipku ANGLE tijekom reprodukcije.

Pojavi se broj kuta kamere.

Broj iza kose crte prikazuje ukupan broj kutova.

nastavlja se

85

2

Više puta pritisnite

B/b za odabir broja kuta kamere.

Scena se prikazuje iz odabranog kuta.

Napomena

Ovisno o DVD disku, možda nećete moći mijenjati kut čak niti kad su scene na DVD disku snimljene iz više kutova.

86

Prikaz titlova

Kod DVD diskova kod kojih su snimljeni titlovi, možete ih za vrijeme reprodukcije

DVD diska po želji uključiti ili isključiti.

1

Pritisnite tipku SUBTITLE tijekom reprodukcije.

2

3

Više puta pritisnite

B/b za odabir željenog jezika.

Ovisno o DVD disku, bit će raspoloživi razni jezici.

Pogledajte "Jezik dijaloga/titlova DVD diska" na strani 141 za kratice jezika.

Više puta pritisnite

V/v za odabir opcije "Ein" (uključeno).

Isklju

č

enje prikaza titlova

Odaberite "Aus" u koraku 3.

nastavlja se

87

Napomena

Ovisno o DVD disku, možda nećete moći mijenjati ili isključiti titlove čak niti kad su na DVD disku snimljeni višejezični titlovi.

88

Različiti načini reprodukcije

(programirana reprodukcija, reprodukcija u slučajnom redoslijedu, ponavljanje reprodukcije)

Možete odabrati sljedeće načine reprodukcije:

Programirana reprodukcija (strana 89), programirana reprodukcija MP3 zvučnih zapisa (strana 99)

Reprodukcija u slučajnom redoslijedu (strana 91) i reprodukcija MP3 zapisa u slučajnom redoslijedu (strana 100)

Ponavljanje reprodukcije (strana 92)

Napomene

Reprodukcija se poništava u sljedećim slučajevima:

− kada otvorite uložnicu diska,

− kada uređaj isključite u pripravno stanje pritiskom na ?/1.

Programirana reprodukcija

Sadržaj diska možete reproducirati u željenom redoslijedu određivanjem redoslijeda naslova, poglavlja ili zapisa na disku kako bi izradili svoj program. Možete programirati najviše 20 zapisa.

Opis programiranja MP3 zapisa opisan je na strani 99.

1

Pritisnite PROGRAM kada je DVD uređaj zaustavljen.

nastavlja se

89

2

3

Pritisnite

B/b za odabir opcije

"PROGRAMMIEREN", zatim pritisnite ENTER.

Više puta pritisnite

V/v/B/b za odabir broja scene/poglavlja kojeg želite programirati, zatim pritisnite ENTER.

4

5

Za programiranje drugih poglavlja/zapisa, ponovite korak 3.

Programirani brojevi naslova, zapisa i poglavlja su prikazani odabranim slijedom.

Pritisnite H za početak reprodukcije programa.

Počne programirana reprodukcija.

Kada se program završi, možete ga ponovno pokrenuti pritiskom tipke H.

Zaustavljanje programirane reprodukcije

Pritisnite CLEAR tijekom programirane reprodukcije dok se u gornjem lijevom kutu ekrana ne pojavi natpis "Aus".

Izmjene ili brisanje programa

1

Primijenite korake 1 i 2 iz odjeljka "Izrada vlastitog programa (Programirana reprodukcija)".

2

Višestrukim pritiskanjem tipke v odaberite opciju "Letz. Track löschen" i pritisnite

ENTER. Svakim pritiskom na tipku briše se po jedno programsko mjesto. Zadnji uneseni broj možete obrisati tipkom CLEAR. Zadnji programiran broj se obriše.

3

Primijenite korak 3 za novo programiranje.

Brisanje svih programa

1

Primijenite korake 1 i 2 iz odjeljka "Izrada vlastitog programa (Programirana reprodukcija)".

2

Višestrukim pritiskanjem tipke v odaberite opciju "Letz. Track löschen", odaberite opciju "Alle Tracks löschen" tipkom b i pritisnite ENTER.

Svi programirani brojevi bit će obrisani.

Napomene

Uređaj prepoznaje do 99 zapisa.

Odjednom se može programirati do 20 zapisa.

90

Reprodukcija u slu

č

ajnom redoslijedu

Sadržaj diska možete reproducirati tako da uređaj "pomiješa" redoslijed naslova, poglavlja ili zapisa i reproducira ih u slučajnom redoslijedu. Redoslijed se može razlikovati od redoslijeda pri prethodnoj reprodukciji na ovakav način.

Za promjenu redoslijeda reprodukcije MP3 zapisa, pogledajte stranu 100.

1

Pritisnite REPAET kada je DVD uređaj zaustavljen.

2

Pritisnite

B/b za odabir opcije "ZUFALL", zatim pritisnite ENTER.

Povratak na normalnu reprodukciju

Pritisnite CLEAR tijekom reprodukcije u slučajnom redoslijedu dok se u gornjem lijevom kutu ekrana ne pojavi natpis "Aus".

Savjeti

Reprodukcija u slučajnom redoslijedu se prekida nakon što se reproduciraju svi zapisi.

Tijekom reprodukcije u slučajnom redoslijedu nije moguće koristiti opcije ponavljanja reprodukcije.

nastavlja se

91

Ponavljanje reprodukcije

Uređaj može ponavljati reprodukciju svih naslova ili zapisa s diska ili pojedinačnog naslova, poglavlja ili zapisa.

1

Pritisnite REPEAT za vrijeme reprodukcije.

92

2

Više puta pritisnite REPEAT ili tipke

B/b za odabir opcije koju želite ponavljati.

Pri reprodukciji DVD diska

Kapitel: za ponavljanje tekućeg poglavlja.

Titel: za ponavljanje tekućeg naslova na disku.

Pri reprodukciji VIDEO-CD diska (s isklju

č

enom PBC funkcijom) ili

CD diska

Stück: za ponavljanje reprodukcije tekućeg zapisa.

Disc: za ponavljanje reprodukcije svih zapisa.

Pri reprodukciji DATA-CD diska (MP3 audio)

FILE: za ponavljanje reprodukcije tekućeg zapisa (datoteke).

DIR: za ponavljanje tekućeg albuma (direktorija).

DISK: za ponavljanje cijelog diska

Povratak na normalnu reprodukciju

Odaberite "Aus" u koraku 2 ili pritisnite CLEAR tijekom ponavljanja reprodukcije.

Savjet

Ako tijekom ponavljanja reprodukcije pritisnete x, ponavljanje reprodukcije se prekida.

Napomene

Pri reprodukciji DVD-RW diskova u VR modu, ponavljanje reprodukcije nije moguće.

Pri reprodukciji VIDEO-CD diskova s uključenom PBC funkcijom, ponavljanje reprodukcije nije moguće. Pogledajte naslov "Reprodukcija VIDEO-CD diskova s PBC funkcijama" na strani 107.

Tijekom programirane reprodukcije nije moguće koristiti funkciju ponavljanja reprodukcije.

93

Promjena zvuka

Pri reprodukciji DVD diskova snimljenih u više audio formata (PCM, Dolby Digital,

MPEG ili DTS) moguće je promijeniti audio format. Kod DVD diskova snimljenih s višejezičnim zapisima, možete odabrati željeni jezik dijaloga.

Kod CD, DATA-CD ili VIDEO-CD diskova, možete odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i možete slušati zvuk odabranog kanala preko oba (desnog i lijevog) zvučnika.

Primjerice, kod VIDEO-CD diska za karaoke na kojem je snimljena skladba tako da su na desnom kanalu snimljeni vokali a na lijevom kanalu glazba, možete odabrati lijevi kanal i slušati samo glazbu preko oba zvučnika.

Želite li reproducirati zvuk s diska u linearnom

PCM formatu uz Dolby Digital ili DTS efekte, uređaj trebate spojiti na na strani 65.

način prikazan

1

Pritisnite AUDIO tijekom reprodukcije.

2

Više puta pritisnite

B/b za odabir željenog jezika/podešenja zvuka.

Kod reprodukcije DVD diska

Ovisno o DVD disku, razlikuje se odabir jezika.

Pogledajte "Jezik dijaloga/titlova DVD diska" na strani 141 za kratice jezika.

Kod reprodukcije VIDEO-CD ili CD diska

Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.

STEREO

Links

Rechts

Standardni stereo zvuk

Zvuk lijevog kanala (mono)

Zvuk desnog kanala (mono)

94

Virtualni surround zvuk

Kada spojite stereo TV prijemnik ili 2 prednja zvučnika, funkcija SURROUND vam omogućuje uživanje u surround efektima uporabom zvučne slike putem prednjih zvučnika koja stvara dojam da su priključeni stražnji zvučnici.

1

Pritisnite SURROUND tijekom reprodukcije.

2

Više puta tipke

B/b za odabir opcije "Surround 1", Surround 2" ili "Surround 3"

Surround efekti kakve dobivate su dolje prikazani.

Surround 1 Surround 2 Surround 3

: Virtualni zvu č nik.

nastavlja se

95

Poništenje podešenja

Odaberite "Aus" u koraku 2.

Napomene

Ako reprodukcija ne sadrži signal za stražnje zvučnike, teže se čuje surround efekt.

Kada aktivirate surround efekt, isključite surround podešenje spojenog TV prijemnika ili pojačala

(prijemnika).

Vaš položaj pri slušanju treba biti između zvučnika i na jednakoj udaljenosti od zvučnika. Zvučnici trebaju biti postavljeni u sličnom okruženju.

Ako koristite priključak DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ili COAXIAL) te podesite "Dolby

Digital" na "Dolby Digital" ili "DTS" na "Ein" u izborniku "TONEEINSTELLUNGEN", zvuk će se čuti ali neće imati Surround efekt.

Dok je uključen virtualni surround, nije moguće koristiti ubrzanu ili usporenu reprodukciju sa zvukom (strana 39).

96

Reprodukcija MP3 audio zapisa

Moguće je reproducirati DATA-CD diskove

(CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili DATA-DVD diskove (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/

DVD-RW/DVD-R) snimljene u MP3 (MPEG

1 Audio Layer 3) formatu.

1

Pritisnite Z i umetnite DATA-CD ili DATA-DVD u uložnicu diska, zatim pritisnite Z za zatvaranje uložnice.

Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD disk s

MP3 audio zapisima i JPEG slikama, pojavit će se

"Mediatyp wählen" izbornik.

Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD koji sadrži samo MP3 audio zapise, pojavit će se MP3 prikaz.

Možete preskočiti korak 2.

nastavlja se

97

2

Pritisnite

V/v za odabir opcije "MP3", zatim pritisnite ENTER.

Započinje reprodukcija prvog zapisa. Prema potrebi pritisnite tipku x.

Mod ponavljanja

Vrijeme reprodukcije

3

Pritisnite C RETURN i tipkama

V/v, odaberite željeni album u lijevom stupcu i pritisnite ENTER.

4

Tipkama

V/v odaberite željeni zapisa u desnom stupcu i pritisnite ENTER.

Odabrani zapis počinje s reprodukcijom.

Kod reprodukcije zapisa ili albuma, naslov će biti zasjenjen. Broj trenutnog zapisa će se pojaviti na pokazivaču

Za isklju

č

enje reprodukcije

Pritisnite tipku x.

Za ponavljanje reprodukcija

Tijekom reprodukcije više puta pritisnite tipku REPEAT kako biste promijenili mod ponavljanja.

FILE: ponavljat će se trenutna datoteka (zapis).

DIR: ponavljat će se trenutni direktorij (album).

DISK: ponavljat će se uloženi disk.

Za odlazak na sljede

ć

u ili prethodnu stranicu

Pritisnite b ili B.

Za povratak na prethodni prikaz

Pritisnite C RETURN.

Za prikaz izbornika "Mediatyp wählen"

Pritisnite x dva puta i nakon toga TOP MENU.

98

Za isklju

č

enje prikaza

Pritisnite x, zatim pritisnite C RETURN više puta.

Napomene

Samo brojevi i slova abecede mogu biti upotrijebljeni za nazive albuma i zapisa. Sve ostalo će biti prikazano kao zvjezdica (*).

Moguće je prikazati najviše 12 alfanumeričkih znakova naziva albuma ili zapisa.

Nije moguć prikaz ID 3 oznaka.

Programiranje MP3 audio zapisa

1

Pritisnite tipku x dva puta i nakon toga REPEAT.

2

Tipkama

B/b odaberite "PROGRAMIEREN" i pritisnite

ENTER.

3

Tipkama

V/v odaberite željeni zapis u lijevom stupcu i pritisnite ENTER.

4

Tipkama

V/v odaberite željni zapis i pritisnite ENTER.

5

Za programiranje ostalih zapisa, ponovite korak 4.

Programirani zapisi prikazat će se odabranim redoslijedom. Tipkom CLEAR obrišite zadnji programirani zapis.

6

Reprodukciju pokrenite tipkom H.

Započinje reprodukcija programa. Nakon završetka reprodukcije, program možete ponovno pokrenuti tipkom

H.

nastavlja se

99

Za prekidanje reprodukcije programa

Tijekom reprodukcije pritisnite tipku x.

Napomena

Možete programirati do 20 naslova odjednom.

Za povratak na normalnu reprodukciju

Tijekom reprodukcije programa pritisnite CLEAR.

Savjet

Tijekom reprodukcije programa nije moguće koristiti opcije ponavljanja.

Reprodukcija MP3 zapisa u slu

č

ajnom redoslijedu

1

Pritisnite x dva puta i zatim tipku REPEAT.

2

Tipkama

B/b odaberite opciju "ZUFALL" i pritisnite

ENTER.

Za povratak na normalnu reprodukciju

Tijekom reprodukcije u slučajnom redoslijedu pritisnite tipku CLEAR.

Savjeti

Reprodukcija u slučajnom redoslijedu se prekida nakon što se reproduciraju svi zapisi.

Tijekom reprodukcije u slučajnom redoslijedu nije moguće koristiti opcije ponavljanja.

Napomene o MP3 audio zapisima

Reprodukcija MP3 audio zapisa (MPEG-1 Audio Layer III) je moguća putem DATA-CD

(CD-ROM/CD-R/CD-RW) diskova ili DATA-DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/

DVD-RW/DVD-R). Međutim, diskovi moraju biti snimljeni u ISO9660 razina 1 ili razina 2 ili Joliet formatu da bi uređaj mogao prepoznati zapise, a DATA-DVD u Universal Disk

Format (UDF) formatu. Također je moguća reprodukcija DATA-CD ili DATA-DVD Multi session ili Multi Border diskova (pogledajte "Reprodukcija Multi Session/Border diskova" na strani 100).

Za više informacija o formatu zapisa, pogledajte upute CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW uređaja ili programa za snimanje (nisu dio isporuke).

Reprodukcija Multi Session/Border diskova

Ovaj uređaj može reproducirati Multi Session CD diskove kada je MP3 audio zapis smješten u prvoj sesiji/borderu. Moguća je i reprodukcija MP3 zapisa snimljenih u drugim sesijama/borderima.

Ako su u prvoj sesiji/borderu snimljeni audio zapisi i slike u glazbenom ili video CD formatu, samo će se ta prva sesija/border reproducirati.

100

Napomene

Ako podacima koji nisu u MP3 formatu dodijelite ".MP3" ekstenziju, uređaj ih neće moći ispravno prepoznati i proizvest će glasan šum koji može oštetiti vaše zvučnike.

Uređaj ne može reproducirati audio zapise u MP3PRO formatu.

Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA-CD/DATA-DVD diskove koji su snimljeni u

Packet Write formatu.

Ako su na DATA-DVD disk snimljeni video podaci i MP3 audio zapisi, uređaj prepoznaje samo video podatke.

Ovaj uređaj može reproducirati MP3 audio zapise snimljene brzinom od 128 kbps i frekvencijom uzorkovanja od 44,1kHz. Pokušate li reproducirati MP3 audio zapise snimljene s drukčijim značajkama, može doći do jakog šuma, preskakanja zvuka ili oštećenja zvučnika.

Ovisno o disku, početak reprodukcije može malo kasniti.

Slijed reprodukcije MP3 audio zapisa

Slijed reprodukcije albuma i zapisa snimljenih na DATA-CD disk ide ovim redoslijedom.

Struktura sadržaja diska

Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Razina 5

KORIJEN album zapis

Kada umetnete DATA-CD i pritisnete H, jedan za drugim će se reproducirati numerirani zapisi od 1 do 7. Svaki pod-album/zapis unutar odabranog albuma ima prioritet nad sljedećim albumom unutar iste razine. (Primjer: E sadrži G tako da se 6 reproducira prije 7.)

Kada se nakon pritiska na C RETURN prikaže popis MP3 albuma (strana 98), albumi su organizirani na sljedeći način: A t B t C t D t E t F t G. Albumi u kojima nema zapisa (kao što je album C), nisu prikazani na popisu.

nastavlja se

101

Savjeti

Ukoliko na početak imena zapisa dodate brojeve (01, 02, 03, itd.), zapisi će biti reproducirani tim redoslijedom.

Diskovima sa mnogo razina treba više vremena za početak reprodukcije. Neki diskovi sa mnogo razina na mogu se reproducirati.

Napomene

Slijed reprodukcije može biti drukčiji od opisanog, ovisno o programu koji se koristi za snimanje

DATA-CD ili DATA-DVD diskova.

Opisani slijed reprodukcije nije primjenjiv ako na DATA-CD ili DATA-DVD disku u postoji više od

1000 albuma i zapisa.

Uređaj prepoznaje do 999 datoteka koje sadrže MP3 ili JPEG podatke. Datoteke se prepoznaju redom kojim su snimljene. Ako ste snimili npr. 990 JPEG datoteka i 100 MP3 datoteka, prepoznat će se prvo 990 JPEG datoteka i onda 9 MP3 datoteka.

Ovisno o sadržaju diska, pokretanje reprodukcije treba određeno vrijeme.

102

Reprodukcija JPEG slika

Moguće je reproducirati DATA-CD (CD-

ROM/CD-R/CD-RW) i DATA-DVD (DVD-

ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R) snimljene koji sadrže JPEG slikovne datoteke.

1

Pritisnite Z i umetnite DATA-CD ili DATA-DVD u uložnicu i zatim pritisnite Z za zatvaranje uložnice.

Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD s MP3 audio zapisima i JPEG slikama, pojavit će se

"Mediatyp wählen" izbornik.

Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD koji sadrži samo JPEG audio zapise, pojavit će se izbornik "Miniaturbilder". Možete preskočiti korak 2 u ovom slučaju.

nastavlja se

103

2

3

Pritisnite

V/v za odabir opcije "JPEG", zatim pritisnite ENTER.

Pojavit će se "Miniaturbilder" izbornik.

Ako ne pritisnete ENTER nakon odabira tipa medija, odabrani medij bit će automatski reproduciran.

Pritisnite . ili > za odabir sljedeće/prethodne stranice albuma, te tipkama

V/v/B/b odaberite sliku u "Miniaturbilder" izborniku.

Prikaz odabrane slike

1

Pritisnite ENTER.

Broj odabrane slike se pojavljuje na pokazivaču.

2

Za prikaz sljedeće/prethodne slike, pritisnite

. ili >.

Slide show reprodukcija

1

Pritisnite H.

Slide show reprodukciju također je moguće pokrenuti pomoću izbornika na odabranoj slici.

Za detalje, pogledajte poglavlje "Slide show" na strani 105.

2

Pritisnite

B/b za odabir željene brzine reprodukcije u "Intervall" izborniku, te pritisnite

ENTER.

Slide show reprodukcija počinje od odabrane slike.

: Brzo

: Normalno

: Sporo

Rotacija odabrane slike

1

Pritisnite

V/v/B/b za odabir slike u "Miniaturbilder" zaslonu, te pritisnite ENTER.

2

Pritisnite

B/b za odabir opcije " ", te pritisnite ENTER.

Svakim pritiskom na tipku ENTER, slika se rotira u smjeru kazaljke na satu za 90°.

104

Zoom slike

1

Pritisnite

V/v/B/b za odabir slike u "Miniaturbilder" izborniku te pritisnite ENTER.

2

Pritisnite

B/b za odabir opcije " ", te pritisnite ENTER.

Prikazuje se " ".

3

Pritisnite

V/v/B/b za pomicanje znaka " " u položaj gdje želite zoom slike.

4

Pritisnite ENTER više puta za promjenu faktora povećanja. Svakim pritiskom na tipku ENTER, faktor se mijenja na sljedeći način.

2 ( t normalno povećanje

Napomena

Tipka ZOOM na daljinskom upravljaču se ne može koristiti za JPEG slikovne datoteke na DATA-

CD/DATA-DVD diskovima.

Slide show

1

Pritisnite

V/v/B/b za odabir slike u "Miniaturbilder" izborniku te pritisnite ENTER.

2

Pritisnite

B/b za odabir opcije " ", te pritisnite ENTER.

Pojavit će se "Intervall" izbornik.

3

Pritisnite

B/b za odabir željene brzine reprodukcije, te pritisnite ENTER.

Počinje Slide show reprodukcija.

Uklju

č

enje/isklju

č

enje izbornika u pojedina

č

nom prikazu

Pritisnite CLEAR za otvaranje izbornika. Tipkom

B ili b odaberite željeni izbornik.

Povratak u "Miniaturbilder" izbornik

Tipkom MENU vratite se u "Miniaturbilder" izbornik. Pritisnite . više puta za povratak na prvu "Miniaturbilder" stranicu.

Povratak u "Mediatyp wählen" izbornik

Pritisnite x dva puta i nakon toga TOP MENU.

Napomene

Slide show reprodukcija ide samo u jednom smjeru.

Nije moguća rotacija ili zoom slike za vrijeme Slide show reprodukcije.

Ako odaberete " " u rotiranom prikazu, slika u "Miniaturbilder" prikazu će također biti rotirana.

Korigirajte rotaciju u pojedinačnom prikazu u izborniku .

nastavlja se

105

Napomene o JPEG datotekama

Moguća je reprodukcija JPEG datoteka na DATA-CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili

DATA-DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R) diskovima. Međutim, diskovi moraju biti snimljeni u ISO9660 razina 1 i razina 2 ili Joliet formatu, a DATA-

DVD diskovi u Universal Disk Format (UDF) formatu da bi uređaj mogao prepoznati zapise (datoteke). Također je moguća reprodukcija DATA-CD i DATA-DVD Multi Session ili Multi Border diskova (pogledajte "Reprodukcija Multi Session/Border diskova" na strani

106).

Pogledajte upute uz CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW uređaj ili softver (nije dio isporuke) za detalje o formatima snimanja.

Napomene

Ako ne isti DATA-DVD snimite video podatke i JPEG slikovne datoteke, uređaj će prepoznati samo video podatke.

Uređaj prepoznaje do 999 datoteka koje sadrže MP3 ili JPEG podatke. Datoteke se prepoznaju redom kojim su snimljene. Ako ste snimili npr. 990 JPEG datoteka i 100 MP3 datoteka, prepoznat će se prvo 990 JPEG datoteka i onda 9 MP3 datoteka

Reprodukcija Multi Session/Border diskova

Ako su JPEG slikovne datoteke snimljene u prvoj sesiji/borderu, uređaj reproducira i JPEG slikovne datoteke iz drugih sesija/bordera. Ako su u prvoj sesiji snimljeni audio zapisi i slike u glazbenom CD formatu ili video CD formatu, samo prva sesija/border će biti reproduciran.

Savjet

Ako stavite brojeve (01, 02, 03, itd.) na početak naziva datoteka, bit će reproducirane tim redoslijedom.

Napomene

Sustav može reproducirati ekstenzije ".JPG" ili ".JPEG".

Neki DATA-CD ili DATA-DVD diskovi neće biti reproducirani, ovisno o formatu datoteke.

Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA-CD ili DATA-DVD diskove u Packet Write formatu.

Ako dodate ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG" datoteci koja nije JPEG formata, prikazuje se poruka

"Keine Anzeige".

Ovisno o disku ili veličini datoteka, bit će potrebno neko vrijeme za pokretanja reprodukcije.

Progresivne i nekomprimirane JPEG datoteke nisu podržane.

Format slike je ograničen. Slike ovih dimenzija mogu se prikazati: širina 32 - 7 680 piksela i visina

32 - 8 192 piksela.

106

Reprodukcija VIDEO-CD diskova s "PBC" funkcijama

Funkcija PBC (Playback Control) omogućuje

Vam interaktivno pretraživanje i druge postupke. PBC reprodukcija slijedi izbornik prikazan na ekranu TV prijemnika.

Broj

č

ane tipke

1

2

Uključite ("PBC Ein") funkciju pritiskom na tipku MENU.

Pojavljuje se izbornik.

Pritisnite

V/v za odabir željene opcije.

Za odabir broja opcije ili zapisa možete također koristiti brojčane tipke.

nastavlja se

107

3

Pritisnite ENTER.

4

Slijedite upute iz izbornika za interaktivno podešavanje.

Pogledajte upute isporučene s diskom jer se postupak upravljanja može razlikovati, ovisno o VIDEO-CD disku.

Za povratak u izvornik

Pritisnite C RETURN.

Za reprodukciju s isklju

č

enom PBC funkcijom "PCB Aus"

Pritisnite MENU za odabir opcije "PCB Aus".

Kada je odabrana opcija "PCB Aus", DVD uređaj počne kontinuiranu reprodukciju. Nije moguće reproducirati zaustavljene slike, kao što je prikaz izbornika.

Za povratak na "PCB Ein", pritisnite MENU za odabir opcije "PCB Ein".

Savjet

Ovisno o VIDEO-CD disku, u uputama isporučenim uz disk možda će u koraku 3 umjesto "Pritisnite

ENTER" pisati "Pritisnite SELECT". U tom slučaju pritisnite H.

108

Dodatne funkcije videorekordera

Brzo podešavanje timera za snimanje

Nakon početka normalnog snimanja, možete podesiti videorekorder tako da se automatski zaustavi nakon određenog vremena.

1

Za vrijeme snimanja, pritisnite tipku z REC.

2

Uzastopno pritisnite z REC za podešavanje trajanja snimanja.

U SP modu

Svakim pritiskom na tipku, vrijeme trajanja snimanja se povećava za 30 minuta.

Normalno snimanje

U LP modu

Svakim pritiskom na tipku, vrijeme trajanja snimanja se povećava na dolje prikazan način.

Normalno snimanje

Brojač vrpce se svake minute smanjuje do 0:00, nakon čega se zaustavlja snimanje i videorekorder se automatski isključi.

nastavlja se

109

Produženje trajanja snimanja

Uzastopno pritisnite tipku z REC za podešenje novog trajanja snimanja.

Poništenje timera

Uzastopno pritisnite z REC dok s pokazivača ne nestane indikator c i videorekorder se vrati na normalno snimanje.

Zaustavljanje snimanja

Pritisnite x.

Napomena

Pri podešavanju trajanja snimanja nije moguć prikaz tekućeg vremena vrpce na pokazivaču.

Ako je uključena reprodukcija DVD diska, DVD uređaj ne prelazi u pripravno stanje nakon što završi snimanje.

110

Snimanje stereo i dvokanalnih programa

U sustavu ZWEITON (njema

č

ki stereo ili dvokanalni sustav)

Ovaj videorekorder automatski prima i snima stereo i dvokanalne programe zasnovane na

ZWEITON sustavu. Kod prijema takvih programa, na pokazivaču se pojavi oznaka

STEREO.

Odabir dvokanalnog zvuka za vrijeme snimanja

Pritisnite AUDIO za odabir željenog zvuka.

Zvuk

Glavni zvuk

Pomoćni zvuk

Prikaz na TV ekranu

HAUPTTON

NEBENTON

Oznaka na pokaziva

STEREO

STEREO

Glavni i pomoćni zvuk HAUPT/NEBENTON

MONO

STEREO

STEREO

Standardni zvuk*

* Kod dvokanalnih programa obično se glavni kanal čuje iz lijevog i desnog kanala. č

u

Odabir stereo programa za vrijeme snimanja

Zvuk

Stereo zvuk

Lijevi kanal

Desni kanal

Standardni zvuk*

Prikaz na TV ekranu

STEREO

L-KANAL

R-KANAL

L-KANAL + R-KANAL

Oznaka na pokaziva

č

u

STEREO

STEREO

STEREO

STEREO

* Kod stereo programa obično je pomiješan zvuk lijevog i desnog kanala.

U sustavu NICAM*

Ovaj videorekorder automatski prima i snima stereo i dvokanalne programe bazirane na

NICAM sustavu (na TV ekranu se pojavi indikator NICAM). Kod prijema takvih programa, na pokazivaču se pojavi oznaka STEREO.

Za snimanje NICAM programa, potrebno je postaviti "NICAM" u "OPTIONEN" izborniku na "Ein" (početno podešenje). Detalje o provjeri podešenja potražite na strani 123.

* SLV-D980P D ne podržava ovu funkciju

nastavlja se

111

Odabir zvuka za vrijeme snimanja

Pritisnite AUDIO za odabir željenog zvuka.

Stereo programi

Zvuk

Stereo zvuk

Prikaz na TV ekranu

NICAM, STEREO

Oznaka na pokaziva

č

u

STEREO

Lijevi kanal

Desni kanal

NICAM, L-KANAL

NICAM, R-KANAL

STEREO

STEREO

NICAM, L-KANAL + R-KANAL STEREO

Lijevi i desni kanal*

* Obično je pomiješan zvuk lijevog i desnog kanala.

Dvokanalni programi

Zvuk

Glavni zvuk

Pomoćni zvuk

Glavni i pomoćni zvuk

Standardni zvuk*

* Obično glavni zvuk (mono).

Prikaz na TV ekranu

NICAM, HAUPTTON

NICAM, NEBENTON

NICAM, HAUPT/NEBENTON

NICAM, MONO

Oznaka na pokaziva

STEREO

STEREO

STEREO

STEREO č

u

Odabir zvuka za vrijeme Hi-fi reprodukcije

Pritisnite AUDIO za odabir željenog zvuka.

Zvuk

Stereo zvuk

Lijevi kanal

Desni kanal

Prikaz na TV ekranu

STEREO

L-KANAL

R-KANAL

Oznaka na pokaziva

STEREO

STEREO

STEREO

Pomiješani zvuk*

Mono zvuk

MISCHTON

MONO

STEREO

Bez oznake

* Pomiješan zvuk lijevog i desnog kanala, i normalan mono zvučni zapis. č

u

112

Na

č

in snimanja zvuka na video kasetu

Videorekorder snima zvuk na dva odvojena traga. Hi-Fi zvuk se snima na glavni trag zajedno sa slikom. Mono zvuk se snima na mono trag uz rub vrpce.

Stereo Dvokanalni

Uobi

č

ajeno pomiješani lijevi/desni kanali Uobi

č

ajeno glavni zvuk

Normalni audio trag

(mono)

Hi-Fi audio trag

(glavni trag)

Stereo zvuk

(lijevi/desni kanali)

Glavni (lijevi kanal)

Pomo

ć

ni (desni kanal)

Napomene

Za slušanje stereo zvuka pri reprodukciji, morate koristiti Scart ili AUDIO OUT spojeve.

Pri reprodukciji vrpce snimljene u mono tehnici, čuje se mono zvuk bez obzira na AUDIO podešenje.

113

Pretraživanje pomoću indeks funkcije

Ovaj videorekorder označava vrpcu pomoću posebnog indeksnog signala na mjestu početka snimanja svakog naslova. Ove signale možete koristiti kao oznaku za pronalaženje određenog naslova.

Pronalaženje odre

đ

enog naslova (Anspielautomatik)

1

2

Umetnite video kasetu sa snimljenim indeksima u videorekorder.

Pritisnite INDEX, zatim pritisnite m/M.

Videorekorder svaku snimku na vrpci očitava po 5 sekundi.

3

Pritisnite H za pokretanje reprodukcije kada pronađete željeni naslov.

114

Traženje odre

đ

enog naslova (Indexsuche)

Umetnite video kasetu sa snimljenim indeksima u videorekorder.

1

2

Pritisnite INDEX, zatim dva puta pritisnite m/M.

Za pretraživanje prema naprijed, dva puta pritisnite tipku M.

Za pretraživanje prema natrag, dva puta pritisnite tipku m.

3

Pritisnite m/M ovisno o tome na kojem mjestu na kaseti se nalazi naslov kojeg želite pronaći.

Svakim pritiskom na tipku, broj se poveća ili smanji za

±

20.

4

Videorekorder započinje traženje određenog indeksa. Na tom mjestu automatski započinje reprodukcija.

Zaustavljanje pretraživanja

Pritisnite x.

Napomene

Ako se snimanje izvodi iz stanja pauze, indeks signal se ne snima na vrpcu. Ipak, indeks signal će se snimiti ako za vrijeme pauze promijenite program.

115

Podešavanje kvalitete slike

(Tracking)

Podešavanje funkcije Tracking

Iako videorekorder automatski podešava smirivanje slike pri reprodukciji, mogu se pojaviti izobličenja ako je snimljena vrpca u lošem stanju. U tom slučaju, ručno podesite smirivanje slike.

Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku

TRACKING +/– za prikaz skale podešavanja smirivanja slike. Smetnje bi trebale nestati nakon pritiska na jednu od dvije tipke. Za povratak na automatsko podešenje smirivanja slike, izvadite video kasetu i ponovno je umetnite.

Podešavanje oštrine slike

(Smart Trilogic)

Možete automatski podesiti oštrinu slike.

Skala podešavanja

116

1

Za vrijeme reprodukcije video kasete, pritisnite SET

UP, zatim pritisnite

V/v za odabir

(OPTION) te pritisnite ENTER.

2

3

4

5

Pritisnite

V/v za odabir "Optionen", zatim pritisnite

ENTER.

Pritisnite

V/v za odabir "Smart Trilogic", zatim pritisnite b.

Pritisnite

V/v da biste podesili "SMART

TRILOGIC" na "EIN" (uključeno) ili "AUS"

(isključeno).

EIN: Oštrina slike se podešava automatski.

AUS: Ručno podesite oštrinu slike.

Za ublažavanje slike, pritisnite

B.

Za izoštravanje slike, pritisnite b.

Pritisnite C RETURN za povratak na izvorni prikaz.

117

Promjena opcija izbornika

1

Pritisnite SET UP kada je DVD uređaj zaustavljen, te pritisnite

V/v za odabir

(OPTION) ili ,

(VIDEO), zatim pritisnite ENTER.

2

Pritisnite

V/v za odabir opcije koju želite izmijeniti.

118

3

Pritisnite

B/b za promjenu podešenja.

4

Pritisnite SET UP za izlazak iz izbornika.

Opcije izbornika

Standardna podešenja označena su debljim slovima.

OPTIONEN

Odabir

Auto Aus

Bildschirmmeldungen

Stromsparmodus

Podesite

"

Aus

" za isključenje funkcije automatskog isključivanja.

"1Std."/"2Std."/"3Std." (sati) za automatsko isključenje DVD videorekordera ako nema signala, te ako nijedna tipka nije pritisnuta u tom vremenu.

"

Ein

" za prikaz izbornika na zaslonu.

"Aus" za brisanje izbornika sa zaslona.

"Ein" za vrijeme dok je uređaj u stanju pripravnosti isključuje indikatore na pokazivaču i tako svodi potrošnju energije na minimum.

"

Aus

" ostavlja uključene indikatore na pokazivaču tijekom rada u stanju pripravnosti.

VHS-EINSTELLUNGEN

Odabir

Bandlänge wählen

Wiederholen

Podesite

"E180" za uporabu kasete E-180 ili kraće

"E240" za uporabu kasete E-240

"E260" za uporabu kasete E-260

"E300" za uporabu kasete E-300

"Ein" za ponavljanje reprodukcije kasete. Videorekorder automatski premota vrpcu na početak i ponovno počne reprodukciju.

"Aus" za isključenje automatskog ponavljanja reprodukcije.

Napomene

Dok je videorekorder u stanju pripravnosti za snimanje na pokazivaču svijetli indikator c čak i dok je uređaj podešen na štedljivi način rada (Stromsparmodus "Ein").

Funkcija automatskog premotavanja ne radi ispravno ako je uključen ("Ein") štedljivi način rada u izborniku "OPTIONEN". Podesite opciju "Stromsparmodus" na "Aus" želite li koristiti funkciju.

119

Presnimavanje

Priklju

č

enje za snimanje pomo

ć

u ovog videorekordera

Spojite izlazne priključnice drugog videorekordera na ulazne priključnice ovog videorekordera.

Pogledajte primjere A do C i odaberite priključenje koje najbolje odgovara vašem videorekorderu.

Primjer A

TV prijemnik Ovaj videorekorder (snimanje)

Drugi videorekorder

(reprodukcija)

Scart

(EURO-AV)

Scart kabel (nije dio isporuke)

: tok signala

Primjer B

Ovaj videorekorder (snimanje)

LINE-1 (EURO AV)

TV prijemnik

120

LINE-2 IN

t

/

o

L/R

LINE OUT

Drugi videorekorder

(reprodukcija)

Audio/video kabel

(nije isporu

č

en) : tok signala

Primjer C

TV prijemnik Ovaj videorekorder (snimanje)

Drugi videorekorder

(reprodukcija)

LINE-3

Scart

(EURO-AV)

Scart kabel (nije isporu

č

en)

: tok signala

Priklju

č

enje videorekordera na stereo sustav

Audio kabelom (nije isporučen) spojite LINE-2 IN t/o L/R priključnice na ovom videorekorderu s izlaznim audio priključnicama stereo sustava.

Napomene

Uvijek spojite priključke jednake boje na kabelu i videorekorderu.

Ako je drugi videorekorder mono, nemojte spajati crvene priključke.

Ako spojite vaš videorekorder na LINE IN i LINE OUT priključke drugog videorekordera, ispravno odaberite izlaz kako bi spriječili brujanje.

Kad spojite drugi videorekorder na LINE-3 ili LINE-2 priključak, pritisnite INPUT SELECT da bi se na pokazivaču pojavila oznaka "L3" ili "L2".

nastavlja se

121

Postupak (kod snimanja na ovome videorekorderu)

Priprema

Uključite TV prijemnik i odaberite video kanal.

Pritisnite tipku INPUT SELECT dok se na pokazivaču ne pojavi oznaka spojenog izvora.

Pritisnite SELECT VIDEO za upravljanje videorekorderom.

Pritisnite SP/LP za odabir brzine vrpce, SP ili LP

1

Umetnite snimljenu video kasetu u drugi videorekorder s kojeg ćete snimati

(zaštitni plastični graničnik je odlomljen). Potražite početak dijela vrpce od kojeg želite snimati i zatim prebacite taj videorekorder u stanje pauze pri reprodukciji.

2

Umetnite kasetu za snimanje u vaš videorekorder (zaštitni plastični graničnik je na svom mjestu). Potražite dio vrpce od kojeg želite snimati i pritisnite tipku X za prebacivanje u stanje pauze pri snimanju.

3

Na vašem videorekorderu pritisnite tipku REC z za pauzu snimanja.

4

Istodobnim pritiskom na tipke X na oba videorekordera započinje snimanje.

Zaustavljanje snimanja

Pritisnite tipke x (Stop) na oba videorekordera.

Savjet

Ako želite preskočiti neke dijelove koje ne želite presnimiti, pritisnite X na ovom videorekorderu kad započne prizor kojeg želite izbaciti. Na kraju tog prizora, ponovo pritisnite X za nastavak snimanja.

122

Dodatne informacije

Općenite informacije o podešavanju

Mijenjanje opcija izbornika

1

Pritisnite SET UP kada je DVD uređaj zaustavljen, te pritisnite

V/v za odabir

(OPTION), zatim pritisnite ENTER.

2

3

Pritisnite

V/v za odabir opcije "Optionen", zatim pritisnite ENTER.

Pojavi se izbornik "OPTIONEN".

Pritisnite

V/v za odabir opcije koju želite izmijeniti.

nastavlja se

123

4

5

Pritisnite

B/b za promjenu podešenja.

Ako mijenjate podešenje "RF Output Channel", pojavit će se upit o potvrdi.

Tipkom ENTER potvrdite izbor.

Pritisnite SET UP za izlazak iz izbornika

Opcije izbornika

Početna podešenja označena su debljim slovima.

Odabir

Farbsystem

NICAM*

1

Smart Trilogic

Show View Zeit+*

2

Podesite

"Auto" za automatski odabir televizijskog sustava.

"PAL" za uporabu video kasete snimljene u PAL sustavu.

"B/W" za uporabu video kasete sa snimljenim crno-bijelim zapisom.

Kod korištenja kasete snimljene u NTSC formatu:

"

NTPB

" za reprodukciju kasete snimljene u NTSC formatu na PAL TV prijemniku.

"NT4.43" za reprodukciju kasete snimljene u NTSC formatu na TV prijemniku koji podržava i druge standarde.

"Ein"

za snimanje NICAM programa na Hi-fi audio trag.

"Aus" za snimanje standardnog zvuka na Hi-fi audio trag.

Podrobnije podatke potražite na strani 111.

"Ein" za automatsko podešenje oštrine slike.

"Aus za ručno podešenje oštrine slike.

"Aus" za isključenje ShowView funkcije.

10/20/30/.../60 (minuta) koje je moguće odabrati za produženje vremena

ShowView podešenja.

*

1

SLV-D980P D ne podržava ovu funkciju

*

2

samo SLV-D980P D

124

U slučaju problema

Naiđete li na probleme pri radu s vašim videorekorderom, molimo da provjerite funkcije prema sljedećoj tablici. Ako i dalje postoje problemi, obratite se Sony servisu.

Op

ć

enito

Simptom

?/1 (uključeno/pripravno stanje) prekidač ne radi.

Uređaj je uključen, ali ne radi.

Rješenje

Čvrsto priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.

Sat stoji, na pokazivaču je ispisano “– –

:– –”.

Daljinski upravljač ne radi.

Skala podešenja smirivanja slike se ne pojavljuje na TV zaslonu.

Nije moguća kontrola drugih TV prijemnika

U unutrašnjosti je došlo do kondenzacije vlage. Isključite

DVD uređaj, izvucite mrežni priključak i ostavite uređaj dulje od 3 sata da se osuši.

Sat ne radi jer je videorekorder bio isključen iz mreže. Ponovo podesite sat (i timer).

Usmjerite ga prema osjetilu na DVD uređaju/videorekorderu.

Zamijenite obje baterije daljinskog upravljača novima ako su dotrajale.

Provjerite je li prekidač TV / DVD

VIDEO na daljinskom upravljaču u ispravnom položaju.

Odaberite odgovarajuću funkciju (VIDEO ili DVD) tipkom

SELECT DVD/VIDEO.

Uslijed lošeg stanja vrpce nije moguće podesiti smirivanje slike.

Podesite kôd svog TV prijemnika. Pri zamjeni baterija na daljinskom upravljaču može doći do promjene koda.

nastavlja se

125

DVD ure

đ

aj

Simptom

Nema slike/pojavljuju se smetnje na slici.

Slika ne ispunjava ekran čak niti kada u izborniku

"BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN" podesite "TV-Gerät".

Nema slike s videorekordera spojenog na priključke LINE IN.

Rješenje

Ponovo čvrsto spojite kabele.

Kabeli su oštećeni.

Provjerite priključke s vašim TV prijemnikom (strana 13) i podesite ulazni signal tako da se na TV ekranu pojavi signal uređaja.

Disk je zaprljan ili neispravan.

Ako video sa vašeg DVD uređaja prolazi kroz videorekorder i dolazi do TV prijemnika, ili ako ste spojeni na kombinaciju

TV/VIDEO uređaja, zaštita od presnimavanja koja se primjenjuje kod nekih DVD diskova može utjecati na kakvoću slike. Ako i nakon izravnog spajanja uređaja na TV prijemnik i dalje postoji problem, molimo pokušajte spojiti uređaj na S

VIDEO ulaz TV prijemnika (strana 66).

Uređaj ste podesili za prijem progresivnog formata (narančasti indikator PROGRESSIVE svijetli), ali vaš uređaj ne podržava progresivni signal. Isključite ("Aus") opciju "Progressive"

(strana 74).

Ponekad se slika može pogoršati čak i kad je vaš TV prijemnik kompatibilan s progresivnim signalom (480p) ako je uređaj podešen na progresivni format. Isključite ("Aus") progresivan signal i tako vratite uređaj u normalan format

(strana 74).

Priključnica COMPONENT VIDEO OUT nije u uporabi ili je pogrešno podešena opcija "Progressive" u

"BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN". Narančasti indikator

PROGRESSIVE svijetli. Provjerite podešavanja (strana 72) i priključke (strana 67).

Format slike na vašem DVD disku je nepromjenjiv.

DVD uređaj treba biti u pripravnom stanju kako bi se vidjela slika s videorekordera.

126

Simptom

Nema zvuka.

Zvuk ima smetnje.

Zvuk je tih.

Nema reprodukcije diska.

Nije moguća reprodukcija MP3 audio zapisa (strana 97).

Rješenje

Ponovo čvrsto spojite spojne kabele.

Spojni kabeli su oštećeni.

DVD uređaj je spojen na pogrešan ulazni priključak pojačala

(prijemnika) (strana 64).

Ulaz pojačala (prijemnika) nije ispravno odabran.

Uređaj se nalazi u stanju pauze ili usporene reprodukcije.

Izvodi se pretraživanje prema naprijed ili natrag.

Ako se zvuk ne pojavljuje na DIGITAL AUDIO OUT

(OPTICAL ili COAXIAL) priključku, provjerite audio postavke (strana 69).

Pri reprodukciji DTS zvučnih zapisa, zvuk sa smetnjama se pojavljuje na priključcima OUT AUDIO L/R (str. 40) ili na priključcima DIGITAL OUT (OPTICAL ili COAXIAL).

Razina glasnoće je niska na nekim DVD diskovima. Glasnoća se može poboljšati ako "DYNAMIKBEGR." podesite na

"Gesamter Bereich" (strana 71).

Disk je naopako umetnut.

Umetnite disk u uložnicu sa stranom za reprodukciju prema dolje.

Disk je savijen.

Uređaj ne može reproducirati neke diskove (strana 7).

Regionalni kôd DVD diska ne odgovara DVD uređaju.

U uređaju se kondenzirala vlaga.

Uređaj ne može reproducirati nefinalizirane CD-R, CD RW,

DVD-R ili DVD RW diskove (strana 7).

Ispravno podesite prekidač TV / DVD

VIDEO.

Odaberite odgovarajuću funkciju (VIDEO ili DVD) tipkom

SELECT DVD/VIDEO.

DATA CD ili DATA-DVD nije snimljen u MP3 formatu po standardu ISO 9660 razina 1 i 2 ili UDF formatu.

MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".

Podaci nisu u MP3 formatu iako imaju ekstenziju ".MP3".

Podaci nisu MPEG1 Audio Layer 3 podaci.

Uređaj ne može reproducirati podatke u MP3PRO formatu.

nastavlja se

127

Simptom

Nije moguća reprodukcija JPEG datoteke.

Rješenje

DATA-CD ili DATA-DVD nije snimljen u JPEG formatu po standardu ISO 9660 razina 1 i 2 ili UDF.

JPEG slika nema ekstenziju ".JPG" ili "JPEG".

Datoteke nisu JPEG, iako su ekstenzije datoteka ".JPG" ili

"JPEG".

Duljina ili širina slike je veća od 4 720 točaka.

Uređaj može prikazati samo brojke i slova. Drugi znakovi se prikazuju kao zvjezdica (*).

Naziv MP3 audio zapisa ili albuma ili

JPEG slikovne datoteke nije ispravno prikazan.

Reprodukcija diska se ne odvija od početka.

Odabrana je programirana reprodukcija, reprodukcija slučajnim slijedom ili ponavljanje (strane 89, 91 i 92).

Odabran je nastavak reprodukcije ("Resume Play") (strana 39).

Disk sadrži funkciju automatske reprodukcije.

Uređaj automatski započinje reprodukciju diska.

Reprodukcija se automatski zaustavi.

Nije moguće zaustavljanje, pretraživanje, usporena reprodukcija, ponavljanje, reprodukcija u slučajnom redoslijedu ili programirana reprodukcija.

Nije moguća promjena jezika zvučnog zapisa.

Neki diskovi imaju snimljen signal automatske pauze. Pri reprodukciji takvih diskova, uređaj se pri nailasku na signal automatski zaustavlja.

Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti neke od navedenih funkcija. Pogledajte upute isporučene uz disk.

Nije moguća promjena jezika titlova ili isključenje prikaza titlova.

Nije moguća promjena kuta kamere.

DVD uređaj ne radi ispravno.

Pokušajte koristiti izbornik na DVD disku umjesto izravnog odabira tipkom na daljinskom upravljaču (strana 82).

Na DVD nije snimljen višejezični zvuk.

Na DVD disku je onemogućena promjena jezika dijaloga.

Pokušajte koristiti izbornik na DVD-u umjesto izravnog odabira tipkom na daljinskom upravljaču (strana 82).

Na DVD nisu snimljeni višejezični titlovi

Na DVD disku je onemogućena promjena jezika titlova.

Pokušajte koristiti izbornik na DVD-u umjesto izravnog odabira tipkom na daljinskom upravljaču (strana 82).

Na DVD nisu snimljeni prizori iz više kutova.

Na DVD disku je onemogućena promjena kuta.

Statički elektricitet i druge smetnje mogu utjecati na rad uređaja. Isključite uređaj iz utičnice.

128

Videorekorder

Simptom Rješenje

Slika se ne pojavljuje na TV ekranu.

Slika nije jasna.

Provjerite je li TV podešen na video kanal. Ako koristite monitor, podesite ga na video ulaz.

Ako je videorekorder spojen na TV prijemnik Scart kabelom, provjerite svijetli li na pokazivaču indikator VIDEO. Pritisnite tipku TV/VIDEO na daljinskom upravljaču za paljenje

VIDEO indikatora.

Postojeće postaje uzrokuju smetnje u radu videorekordera.

Podesite izlaz HF kanala vašeg videorekordera (strana 18).

Podesite smirivanje pomoću tipaka TRACKING +/–.

Video glave su zaprljane (pogledajte posljednju stranicu poglavlja "U slučaju problema"). Očistite video glave pomoću

Sony kasete za čišćenje glave. Ako se ove kasete za čišćenje ne mogu nabaviti kod vas, odnesite videorekorder u Sony servis (ova usluga se naplaćuje). Nemojte koristiti druge komercijalne kasete za mokro čišćenje jer bi mogle oštetiti video glavu.

Možda treba zamijeniti video glave. Potražite savjet u ovlaštenom servisu.

Slika nema boje

"Farbsystem" opcija u "OPTIONEN" izborniku je pogrešno podešena. Podesite ju prema formatu kasete.

Pri pretraživanju, slika pada po vertikali.

Podesite vertikalnu sinkronizaciju na TV prijemniku.

Nema tona.

Zvuk na video kaseti koja je snimljena ovim videorekorderom nije stereo ili

STEREO indikator trepće na pokazivaču.

Vrpca je oštećena.

Ako ste spojili A/V kabele, provjerite spojeve.

Podesite smirivanje (TRACKING).

Video glave su zaprljane. Očistite video glave pomoću Sony kasete za čišćenje, prema objašnjenju gore.

nastavlja se

129

Simptom

Slika se ne pojavljuje na TV ekranu.

Prijem TV slike je loš.

Nakon stavljanja video kasete, odmah započne reprodukcija.

Kaseta se izbaci nakon pritiska na z

REC.

Ništa se ne događa nakon pritiska na z

REC.

Timer ne radi.

VPS/PDC funkcija ne radi ispravno.

Rješenje

Provjerite je li TV podešen na video kanal. Koristite li monitor, postavite ga na video ulaz.

Postojeće postaje uzrokuju smetnje u radu videorekordera.

Podesite izlaz HF kanala Vašeg videorekordera (pogledajte strana 18).

Odaberite ispravan izvor tipkom INPUT SELECT. Odaberite programski broj pri snimanju TV programa; odaberite linijski ulaz pri snimanju s druge opreme.

Provjerite spoj antenskog kabela.

Podesite TV antenu.

Na video kaseti je odlomljen zaštitni graničnik. Prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.

Na video kaseti je odlomljen zaštitni graničnik. Prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.

Provjerite je li vrpca došla do kraja.

Provjerite je li podešen sat.

Kaseta mora biti umetnuta.

Zaštitni graničnik ne smije biti odlomljen.

Vrpca ne smije biti na kraju.

Mora postojati upisan program snimanja.

Provjerite nije li prošlo vrijeme upisanog programa.

Provjerite je li dekoder uključen.

Provjerite je li satelitski prijemnik uključen.

Ako je DVD videorekorder isključen iz mreže više od jedne minute, sat se zaustavi. Ponovo podesite sat i vremensku funkciju.

Isključite videorekorder i izvucite mrežni kabel iz utičnice.

Provjerite jeste li točno podesili datum i vrijeme.

Provjerite je li podešeno VPS/PDC vrijeme ispravno (možda je pogreška u TV vodiču). Ako željena postaja ne emitira valjanu VPS/PDC informaciju, snimanje neće započeti.

Ako je prijem loš, VPS/PDC signal je možda ometan smetnjama i tada videorekorder neće započeti snimanje.

130

Simptom

Nije moguće gledati PAY TV/Canal

Plus programe kad je videorekorder u pripravnom stanju.

PAY-TV/Canal Plus program se uvijek snima sa smetnjama.

Kaseta se ne može umetnuti.

Broj odabranog ulaznog priključka se ne pojavljuje na pokazivaču.

Videorekorder treba očistiti.

Rješenje

Provjerite je li u izborniku "SENDER TABELLE" opcija

"DEC" za ovaj kanal postavljena na "EIN".

Provjerite je li PAY-TV/Canal Plus Scart kabel čvrsto utaknut.

Provjerite je li PAY-TV/Canal Plus Scart kabel čvrsto utaknut.

Provjerite je li u izborniku "SENDER TABELLE" opcija

"DEC" za ovaj kanal postavljena na "EIN".

Provjerite nije li već umetnuta neka druga kaseta.

Pritisnite INPUT SELECT za prikaz spojenog ulaznog priključka.

Očistite kućište čistom i suhom krpom ili blagom otopinom sredstva za čišćenje. Nemojte koristiti otapala (alkohol, benzin).

Simptomi koji nastaju uslijed zaprljanih video glava

Normalna slika

Loša slika

Nejasna slika

Nema slike (ili se

pojavi crno-bijeli

šum) po

č

etno one

č

ć

enje završno

131

Tumač pojmova

Dolby Digital (strane 65 i 70)

Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju je razvila korporacija Dolby Laboratories.

Ova tehnologija je usklađena s 5.1-kanalnim

Surround zvukom. U ovom formatu je stražnji kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.

Dolby Digital osigurava 5.1 diskretne kanale visokokvalitetnog digitalnog zvuka jednakog kao i kod Dolby Digital Cinema audio sustava.

Ostvareno je dobro odvajanje kanala, budući da su podaci svih kanala pojedinačno snimljeni i digitalno obrađeni.

Dolby Surround (Pro Logic) (strana 64)

Tehnologija obrade audio signala koju je razvila korporacija Dolby Laboratories za potrebe

Surround zvuka. Kad ulazni signal sadrži

Surround komponentu, Pro Logic prosljeđuje prednje, srednji i stražnje signale. Stražnji kanal je mono.

DTS (strana 70)

Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju je razvila kompanija Digital Theater

Systems, Inc.. Ova tehnologija je usklađena s

5.1-kanalnim Surround zvukom. U ovom formatu je stražnji kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal. DTS osigurava 5.1 diskretne kanale visokokvalitetnog digitalnog zvuka.

Ostvareno je dobro odvajanje kanala, budući da su podaci svih kanala pojedinačno snimljeni i digitalno obrađeni.

DVD (strana 6)

Disk koji sadrži do 8 sati video snimke, iako je njegov promjer jednak kao promjeru CD diska.

Jednoslojni jednostrani DVD sadrži 4,7 GB, što je 7 puta više od CD diska. Dvoslojni jednostrani DVD sadrži 8,5 GB, jednoslojni dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a dvoslojni dvostrani DVD sadrži 17 GB.

Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan od svjetskih standarda tehnologije komprimiranja digitalnog zvuka. Slikovni podaci su komprimirani na približno 1/40 svoje originalne veličine. DVD također koristi tehnologije promjenjive brzine kodiranja koja mijenja podatke za upis zavisno od stanja slike.

Zvučni podaci se snimaju u višekanalnim formatima, primjerice Dolby Digital, te omogućuju užitak u realističnom zvuku.

Osim toga, DVD omogućuje različite napredne funkcije, primjerice, odabir kuta kamere, odabir jezika i ograničenje reprodukcije sadržaja koji nisu primjereni djeci.

DVD-RW (strana 6)

DVD-RW je disk jednake veličine kao DVD

VIDEO koji omogućuje višestruko snimanje i brisanje. Moguća su dva različita načina uporabe

DVD-RW diska: VR i Video. DVD-RW-i snimljeni u Video načinu imaju isti format kao

DVD VIDEO disk, dok diskovi snimljeni u VR

(Video Recording) načinu omogućuju programiranje i editiranje snimljenog sadržaja.

132

DVD+RW (strana 6)

DVD+RW (plus RW) je disk koji omogućuje višestruko snimanje i brisanje. DVD+RW koristi format snimanja sličan DVD VIDEO formatu.

Naslov (strana 41)

Najduži video ili audio zapis na DVD disku filmu, itd., kod video softvera, ili cijeli album kod glazbenog softvera.

Normalan format

U normalnom formatu se svaka slika sastoji od dvije poluslike zato jer se prikazuje svaki drugi redak slike. Ovo je standardan format prikaza slike na TV prijemnicima. Parne poluslike sastoje se od parnih redaka, a neparne poluslike od neparnih redaka.

Poglavlje (strana 41)

Dio filma ili glazbenog djela snimljenog na

DVD manji od naslova. Naslov se sastoji od nekoliko poglavlja. Ovisno o disku, možda neće biti nijednog poglavlja.

Progresivni format (strane 67 i 74)

Za razliku od normalnog formata u kojem se za prikaz jedne slike koriste dvije poluslike, progresivni format odjednom prikazuje cijelu sliku. To znači da progresivni format prikazuje

50-60 slika u sekundi, za razliku od normalnog formata koji prikazuje 25 ili 30 slika u sekundi

(50-60 poluslika). Ukupna kvaliteta slike je time povećana tako da su statične slike, tekst i vodoravne linije oštriji. Ovaj uređaj je kompatibilan s progresivnim formatom 525 ili

625.

Zapis (strana 41)

Dio video snimke ili audio zapisa na VIDEO-

CD disku (dužina skladbe).

133

Tehnički podaci

Sustav

Laser

Poluvodički laser

Format signala sustava

PAL/(NTSC)

Raspon kanala

PAL (B/G)

VHF E2 do E12

VHF talijanski kanali A do H

UHF E21 do E69

CATV S01 do S05, S1 do S20

HYPER S21 do S41

HF izlazni signal

UHF kanali 21-69

Antenski izlaz

Asimetrični priključak za antenu 75 ohma

Brzina vrpce

SP: PAL 23,39 mm/s (snimanje/reprodukcija)

NTSC 33,35 mm/s (samo reprodukcija)

LP: PAL 11,70 mm/s (snimanje/reprodukcija)

NTSC 16,67 mm/s (samo reprodukcija)

EP: NTSC 11,12 mm/s (samo reprodukcija)

Maksimalno vrijeme snimanja/reprodukcije

10 sati u LP načinu (s kasetom E300)

Vrijeme premotavanja naprijed i natrag

Približno 1 minutu (s kasetom E180)

Ulazi i izlazi

LINE-1 (EURO AV)

21 pin

Video ulaz: pin 20

Audio ulaz: pinovi 2 i 6

Video izlaz: pin 19

Audio izlaz: pinovi 1 i 3

LINE-2 IN t/o L/R

VIDEO IN, cinch priključak (1)

Ulazni signal: 1 Vp-p, 75 ohma, asimetrični, negativna sinkronizacija

AUDIO IN, cinch priključak (2)

Ulazna razina: 327 mVrms

Ulazna impedancija: veća od 47 kiloohma

LINE-3

21 pin

OUT

Video ulaz: pin 20

Audio ulaz: pinovi 2 i 6

VIDEO OUT, cinch priključak (1)

Izlazni signal: 1 Vp-p, 75 ohma, asimetrični, negativna sinkronizacija

AUDIO OUT, cinch priključak (2)

Standardan izlaz: 327 mVrms

Impedancija opterećenja: 47 kiloohma

Izlazna impedancija: manja od 10 kiloohma

Dodatni AUDIO OUT, cinch priključak (2)

Standardni izlaz: 327 mVrms

Impedancija opterećenja: 47 kiloohma

Izlazna impedancija: manje od 10 kiloohma

DIGITAL OUT (OPTICAL)

Optički izlazni priključak/-18 dBm

(valna duljina 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL) cinch priključak/0,5 Vp-p/75 ohma

COMPONENT VIDEO OUT (Y, C

B

, C

R

) cinch priključak

Y: 1,0 Vp-p/C

B

, C

R

: 0,7 Vp-p, 75 ohma

S VIDEO OUT

4-pinski mini DIN/Y: 1 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL), 0,286

Vp-p (NTSC)/75 ohma

134

Timer

Sat

Kvarcni

Prikaz timera

24-satni ciklus

Podešavanje timera

6 programa (najviše)

Op

ć

enito

Napajanje

220-240V izmjenično, 50Hz

Potrošnja

20 W

Potrošnja u stanju pripravnosti

2,6 W (mod štednje energije, minimum)

Radna temperatura

5 º C do 40 º C

Temperatura skladištenja

-20

º

C do 60

º

C

Dimenzije zajedno s dijelovima koji strše i kontrolama

(š/v/d)

Približno 430 x

85 x

287 mm

Masa

Približno 3,9 kg

Isporu

č

eni pribor

Daljinski upravljač (1)

Baterije R6 (AA) (2)

Antenski kabel (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

135

Opis dijelova i kontrola

U zagradama ( ) su označeni brojevi stranica na kojima možete potražiti podrobnije podatke.

Prednja strana

A

Tipka ?/1 (uključenje/pripravno stanje)

(11) (39) (46)

B

Indikator PROGRESSIVE (67) (74)

C

Uložnica diska (36)

D

Tipka A (otvaranje/zatvaranje uložnice diska) (36) (38)

E

Pretinac za kasetu (45)

F

Tipka A za izbacivanje kasete (46)

G

Tipka z REC (snimanje) (50)

H

Tipke m (premotavanje natrag)/ M

(premotavanje naprijed) (38) (46)

I

Tipka x (stop) (37) (46)

J

Tipka X (pauza) (37) (46)

K

Tipka H (reprodukcija)*

1

(37) (45)

L

X Senzor daljinskog upravljača (10)

M

Tipke PROGRAM/TRACKING +/-*

1

(50)

N

Tipke SELECT DVD/VIDEO (DVD/Video odabir) (10)

O

Priključnice LINE-2 IN t/o L/R (ulaz signala 2 lijevo/desno)*

2

(120)

*

1

Tipke H i PROGRAM/TRACKING + imaju ispupčenje.

Koristite ispupčenje kao orijentir kod rukovanja

DVD videorekorderom.

*

2

Pokriven

136

Pokaziva

č

A

Indikator DVD (37)

B

Indikator kuta kamere (85)

C

Indikator snimanja (50)

D

Indikator VIDEO (videorekorder) (45)

E

Indikator video kasete (45)

F

Indikator timera (56)

G

Indikator STEREO (111)

H

Vrijeme reprodukcije/sat/trenutni status

(37) (45)

I

Indikator SURR (Surround) (95)

J

Indikator DTS (70)

K

Indikator diska (37)

nastavlja se

137

Stražnja strana

DVD ure

đ

aj i videorekorder

A

Mrežni kabel (13)

B

Priključnica OUT VIDEO/AUDIO L/R (64)

C

Priključnica 8 (antenski ulaz) (13)

D

Priključnica * (izlaz za TV) (13)

E

Priključnica LINE-3 (ulaz 3) (15)

F

Priključnica LINE-1 (ulaz 1) (EURO AV)

(14)

Samo DVD ure

đ

aj

G

Priključnice LINE OUT AUDIO L/R (audio lijevi/desni izlaz) (66)

H

Priključnice COMPONENT VIDEO OUT

(komponentni video izlaz) C

R

/C

B

/Y* (67)

I

Priključnice S-VIDEO OUT (S-VIDEO izlaz) (66)

J

Priključnica DIGITAL AUDIO OUT

(digitalni audio izlaz) (OPTICAL) (65)

K

Priključnica DIGITAL AUDIO OUT

(digitalni audio izlaz) (COAXIAL) (65)

138

Daljinski upravlja

č

za DVD ure

đ

aj

A

Tipka Z (otvaranje/zatvaranje) (36) (38)

B

Prekidač TV / DVD

VIDEO) (10)

C

Tipka SELECT DVD (10)

D

Brojčane tipke* (11) (80)

E

Tipka CLEAR (brisanje) (30) (90)

F

Tipka SURROUND (95)

G

Tipka SET UP (podešavanje) (18)

H

Tipka SUBTITLE (titlovi) (87)

I

Tipka AUDIO* (94)

J

Tipka U SKIP (preskakanje) (37)

K

Tipka T REPLAY (ponavljanje) (37)

L

Tipka X (pauza) (37)

M

Tipka H (reprodukcija)* (37)

N

Tipke

V/v/B/b

Tipka ENTER (unos) (17) (69)

O

Tipka DISPLAY (41)

P

Tipka TOP MENU (glavni izbornik) (82)

Q

Tipka ?/1 (uključenje/pripravno stanje)

(11) (39)

R

Tipke VOL (glasnoća) +/– (11)

S

Tipka ZOOM (84)

T

Tipka -/-- (desetice) (11)

U

Tipka REPEAT (ponavljanje) (89) (92)

V

Tipka ANGLE (kut kamere) (85)

W

Tipke ^ m/M y (37) (38)

X

Tipke . PREV/> NEXT (37)

Y

Tipka x (stop) (37)

Z

Tipka C RETURN (povratak) (26) a

Tipka MENU (82)

* Brojčana tipka 5, AUDIO i H imaju na sebi izbočenu točkicu koja olakšava upravljanje DVD uređajem/videorekorderom.

nastavlja se

139

Daljinski upravlja videorekorder

č

za

A

Tipka Z (vađenje kasete) (46)

B

Prekidač TV / DVD

VIDEO) (10)

C

Tipka SELECT VIDEO (10)

D

Brojčane tipke* (11)

E

Tipka CLEAR (brisanje) (30) (47)

F

Tipka SET UP (podešavanje) (18)

G

Tipka TIMER (59)

H

Tipka AUDIO* (111)

I

Tipka U SKIP (46)

J

Tipka T REPLAY (46)

K

Tipka SP (standardna reprodukcija)/LP

(duža reprodukcija) (50)

L

Tipka z REC (snimanje) (50)

M

Tipka X (pauza) (46)

N

Tipka H (reprodukcija)* (45)

O

Tipke

V/v/B/b/tipka ENTER (17) (54)

P

Tipka DISPLAY (51)

Q

Tipka ?/1 (uključenje/pripravno stanje)

(11) (46)

R

Tipke PROG (program)/TRACKING +/– *

(50) (116)

S

Tipka VOL (glasnoća) +/– (11)

T

Tipka -/-- (desetice) (11)

U

Tipka MUTING (isključivanje zvuka) (11)

V

Tipka INDEX (114)

W

Tipka TV/VIDEO (11)

X

Tipka INPUT SELECT (izbor ulaza) (50)

Y

Tipke m (premotavanje natrag)/M

(premotavanje naprijed)

Tipka SLOW y (46)

Z

Tipka ./> SHUTTLE (47) a

Tipka x (stop)(46) b

Tipka C RETURN (26) (117)

* Brojčana tipka 5, AUDIO, H i PROG/TRACKING

+ imaju na sebi izbočenu točkicu koja olakšava upravljanje DVD uređajem/videorekorderom.

140

Jezik dijaloga/titlova DVD diska

Kratica

Arapski

Bugarski

Kineski

Hrvatski

Češki

Danski

Njemački

Engleski

Španjolski

Finski

Francuski

Grčki

Mađarski

Indonezijski

Hindi

Islandski

Talijanski

Hebrejski

Japanski

Korejski

Malezijski

Nizozemski

Norveški

Poljski

Portugalski

Ruski

Švedski

Tajlandski

Turski

Vijetnamski

Afrikaans

IDN

IND

ISL

ITA

IWR

JPN

KOR

MAL

NLD

NOR

POL

POR

RUS

SVE

THA

TUR

VIE

ZAF

DAN

DEU

ENG

ESP

FIN

FRA

GRE

HUN

Jezik

ARA

BUL

CHI

CRO

CZK

141

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement