Whirlpool | K 3C8 P.B(W)/U | Instruction for Use | PL - Indesit

Kuchnia
Instalacja i obs³uga
Cooker
Installation and use
Êóõoííaÿ ïëèòà
Óñòàíîâêà è ïîëüçîâàíèå
sporák
instalace a použití
Elektroherd
Installations- und Bedienungsanleitung
Ãîòâàðñêà ïå÷êà
Ìîíòàæ è óïîòðåáà
K 3C8 P.B/U
CZ
Kuchnia elektryczna z p³yt¹ ceramiczn¹ i
piekarnikiem “Siedmiu kucharzy”
Instrukcja instalacji i obslugi
3
Cooker with new “7 cuochi” oven and ceramic
hob
Instructions for installation and use
15
Ïëèòà ñ íîâîé äóõîâêîé “7 Ïîâàðî┠è
ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ èç ñòåêëîêåðàìèêè
Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè
25
Sporák s troubou “7 kuchaøù”
Návod k instalaci a použití
35
Der Elektroherd mit dem Neuen “7 Cuochi”Backofen
Installations- und Bedienungsanleitung
47
Ãîòâàðñêà ïå÷êà ñ ôóðíà òèï “7 ãîòâà÷à”
è êåðàìè÷åí ïëîò
Èíñòðóêöèè çà ìîíòàæ è óïîòðåáà
58
Zalecenia eksploatacyjne
13. Niniejsze urzàdzenie mo˝e byç stosowane wy∏àcznie do celów, do jakich zosta∏o zaprojektowane.
Wszelkie inne zastosowania (na przyk∏ad ogrzewanie pomieszczeƒ) nale˝y uznaç za niew∏aÊciwe,
a tym samym niebezpieczne. Producent nie bierze
odpowiedzialnoÊci za szkody i zniszczenia wynik∏e
z niew∏aÊciwego lub nieodpowiedniego u˝ytkowania urzàdzenia.
14. Podczas korzystania z urzàdzeƒ elektrycznych nale˝y
przestrzegaç kilku podstawowych zasad. W szczególnoÊci:
q nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi lub wilgotnymi d∏oƒmi, ani majàc mokre stopy,
q nie wolno korzystaç z urzàdzenia, przebywajàc
w jego otoczeniu bez obuwia,
q nie stosowaç przed∏u˝aczy, a jeÊli b´dzie to konieczne, nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç,
q aby wy∏àczyç kabel zasilajàcy z gniazdka sieciowego w ˝adnym wypadku nie nale˝y ciàgnàç za
kabel,
q nie nara˝aç urzàdzenia na dzia∏anie czynników
atmosferycznych (deszczu, s∏oƒca, itp.),
q z urzàdzania nie powinny korzystaç bez nadzoru
dzieci ani osoby nie znajàce urzàdzenia.
15. Przed przystàpieniem do czyszczenia lub innych
prac konserwacyjnych nale˝y zawsze, za pomocà
g∏ównego wy∏àcznika lub wyjmujàc wtyczk´ kabla
zasilajàcego z gniazdka, od∏àczyç urzàdzenie od
zasilania.
16. Je˝eli zauwa˝y si´ p´kni´cia na powierzchni p∏yty
ceramicznej, nale˝y natychmiast od∏àczyç pràd.
W celu naprawienia uszkodzenia nale˝y zwróciç si´
wy∏àcznie do autoryzowanego punktu naprawy i stosowaç wy∏àcznie oryginalne cz´Êci zamienne. Nie
zastosowanie si´ do tej zasady mo˝e spowodowaç,
˝e urzàdzenie nie b´dzie bezpieczne.
17. Je˝eli urzàdzenie ma pozostawaç przez jakiÊ czas
nie u˝ywane, radzimy od∏àczyç przewód zasilajàcy
po uprzednim wyj´ciu wtyczki z gniazdka. Nale˝y
ponadto odpowiednio zabezpieczyç te cz´Êci urzàdzenia, które mog∏yby stanowiç zagro˝enie, zw∏aszcza dla dzieci, które mog∏yby w zabawie u˝yç
urzàdzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
18. P∏yta ceramiczna jest odporna na wahania temperatury i uderzenia. Je˝eli jednak zostanie uderzona
czymÊ ostrym, jak nó˝ czy inne narz´dzia, mo˝e
p´knàç. W takim wypadku nale˝y natychmiast
od∏àczyç zasilanie i zwróciç si´ do autoryzowanego
punktu naprawy.
19. Nale˝y pami´taç, ˝e p∏ytki grzejne pozostajà ciep∏e
przez oko∏o pó∏ godziny po wy∏àczeniu. W tym czasie nie nale˝y przypadkowo stawiaç na nich ˝adnych naczyƒ lub przedmiotów.
20. Nie wolno w∏àczaç powierzchni grzejnych, je˝eli
znajduje si´ na nich folia aluminiowa lub tworzywa
plastikowe.
21. Nie nale˝y zbli˝aç si´ do nagrzanych powierzchni.
22. U˝ywajàc drobnego sprz´tu AGD nale˝y zwróciç
uwag´, aby przewody zasilajàce tych urzàdzeƒ nie
dotyka∏y rozgrzanych powierzchni.
1. Niniejsze urzàdzenie przeznaczone jest do zastosowaƒ domowych oraz nieprofesjonalnych.
2. Przed przystàpieniem do u˝ytkowania urzàdzenia,
nale˝y starannie zapoznaç si´ z podr´cznikiem
u˝ytkownika. Zawiera on wa˝ne zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa instalacji, obs∏ugi oraz
konserwacji kuchenki. Podr´cznik nale˝y zachowaç do póêniejszego u˝ytku.
3. Po rozpakowaniu kuchenki nale˝y sprawdziç czy
w trakcie transportu nie uleg∏a ona uszkodzeniu
i czy nie brakuje ˝adnych cz´Êci. W przypadku
jakichkolwiek wàtpliwoÊci nale˝y zasi´gnàç porady
wykwalifikowanego technika. Wszelkie elementy
opakowania (torby plastykowe, pianka poliestrowa,
gwoêdzie, itp.) nale˝y przechowywaç w miejscach,
do których nie majà dost´pu dzieci, poniewa˝ elementy te mogà byç dla nich niebezpieczne.
4. Urzàdzenie powinno byç instalowane zgodnie z zaleceniami producenta, przez wykwalifikowanego specjalist´. Niew∏aÊciwa instalacja mo˝e byç przyczynà
niebezpiecznych wypadków i innego rodzaju zagro˝eƒ zdrowia ludzi, zwierzàt lub innych obiektów. Za
zagro˝enia tego typu producent urzàdzenia nie bierze odpowiedzialnoÊci.
5. Instalacja elektryczna urzàdzenia b´dzie bezpieczna
wy∏àcznie wtedy gdy kuchenka zostanie przy∏àczona do sprawnej instalacji uziemiajàcej, spe∏niajàcej
obowiàzujàce wymagania bezpieczeƒstwa. W przypadku wàtpliwoÊci co do posiadanej przez Paƒstwa
instalacji uziemiajàcej zalecamy konsultacj´ wykwalifikowanego specjalisty. Producent urzàdzenia nie
bierze odpowiedzialnoÊci za szkody spowodowane
przez urzàdzenie, które nie zosta∏o w∏aÊciwie uziemione.
6. Przed pod∏àczeniem urzàdzenia do zasilania nale˝y
sprawdziç czy dane podane na tabliczce znamionowej odpowiadajà parametrom sieci zasilajàcej.
7. Nale˝y sprawdziç, czy dopuszczalne obcià˝enie sieci
elektrycznej oraz gniazdek sieciowych pozwala na
przy∏àczenie urzàdzenia. Maksymalny pobór mocy
podany jest na tabliczce znamionowej. W przypadku
wàtpliwoÊci nale˝y zasi´gnàç porady wykwalifikowanego technika.
8. Do pod∏àczenia urzàdzenia do sieci elektrycznej nale˝y u˝yç wielobiegunowego wy∏àcznika sieciowego
o odleg∏oÊci styków co najmniej 3 mm.
9. Je˝eli gniazdko sieciowe i wtyczka urzàdzenia nie
pasujà do siebie, nale˝y zlecieç wykwalifikowanemu
elektrykowi wymian´ gniazdka oraz sprawdzenie,
czy przekrój kabli w gniazdku odpowiada maksymalnej pobieranej mocy przez urzàdzenie. Stosowanie
przejÊciówek, rozga∏´ziaczy ani przed∏u˝aczy nie jest
zalecanie.
10. Nie nale˝y pozostawiaç urzàdzenia pod∏àczonego
do zasilania jeÊli nie jest ono u˝ywane. Je˝eli urzàdzenie nie jest u˝ywane nale˝y wy∏àczyç je wy∏àcznikiem g∏ównym i zakr´ciç dop∏yw gazu.
11. Nie wolno zas∏aniaç szczelin wylotowych goràcego
powietrza ani szczelin wentylacyjnych.
12. Nie wolno samodzielnie wymieniaç kabla zasilajàcego.
Uszkodzony kabel zasilajàcy mo˝e byç wymieniony
wy∏àcznie w autoryzowanym punkcie serwisowym.
3
PL
29. Nale˝y pami´taç, ˝e skóra ma∏ych dzieci jest o wiele
bardziej wra˝liwa ni˝ skóra osób doros∏ych, przez
co bardziej nara˝ona jest na pora˝enia. Dlatego te˝
zalecamy, aby podczas korzystania z urzàdzenia
oraz podczas jego stygni´cia po zakoƒczeniu gotowania uniemo˝liwiç przebywanie w jego pobli˝u
ma∏ych dzieci.
30. Aby zapobiec mo˝liwoÊci przypadkowego rozlania
goràcej zawartoÊci, do gotowania na p∏ytkach elektrycznych nie nale˝y u˝ywaç garnków z nierównym
lub zdeformowanym dnem.
31. Szczególnej uwagi nale˝y do∏o˝yç podczas korzystania z naczyƒ do sma˝enia frytek itp., aby uniknàç
mo˝liwoÊci rozlania goràcego oleju. Naczyƒ takich
nie wolno w ˝adnym wypadku pozostawiaç bez nadzoru poniewa˝ przegrzany olej móg∏by zaczàç si´ gotowaç i zapaliç na goràcym elemencie grzewczym.
32. W pobli˝u w∏àczonego urzàdzenia nie wolno u˝ywaç ∏atwopalnych p∏ynów, jak na przyk∏ad benzyna
lub inne ∏atwopalne rozpuszczalniki.
33. Nie nale˝y pozwalaç dzieciom na zbli˝anie si´ do
kuchenki, zw∏aszcza podczas korzystania z grilla lub
piekarnika, poniewa˝ cz´Êci te podczas pieczenia
stajà si´ bardzo goràce.
34. Je˝eli urzàdzenie nie jest u˝ywane nale˝y upewniç
si´ czy wszystkie pokr´t∏a ustawione sà w po∏o˝eniu „q”/„o”.
35. Do szuflady kuchni nie wolno wk∏adaç goràcych
naczyƒ i materia∏ów ∏atwopalnych.
36. Kuchni´ nale˝y ustawiç na pod∏odze (nie ustawiaç
na cokole).
37. Nie wolno uderzaç w pokr´t∏a i palniki.
38. Zabrania si´ samowolnego dokonywania przeróbek kuchni na inny rodzaj gazu oraz dokonywania
zmian w instalacji zasilajàcej gazowej i elektrycznej.
Wszelkie zmiany mo˝e wykonaç jedynie uprawniony instalator.
23. U˝ywajàc do gotowania rondli, nale˝y zwróciç uwag´,
by ich ràczki by∏y skierowane do Êrodka, aby ich
przypadkiem nie wywróciç.
24. Nie wolno pozostawiaç w∏àczonej powierzchni grzejnej, je˝eli nic na niej nie gotujemy, poniewa˝ ulegnie ona bardzo szybkiemu rozgrzaniu, co mo˝e
uszkodziç elementy grzejne.
25. Zalecenia przed pierwszym u˝yciem. Klej u˝yty do
zabezpieczenia p∏yty mo˝e pozostawiaç t∏uste Êlady.
Radzimy usunàç go przed rozpocz´ciem u˝ytkowania urzàdzenia za pomocà delikatnego (nie Êciernego) Êrodka czystoÊci. Przez pierwszych kilka godzin
u˝ytkowania mo˝e unosiç si´ znad kuchni zapach
gumy, który jednak szybko zniknie.
26. Je˝eli urzàdzenie uleg∏o awarii lub pracuje niew∏aÊciwie, nale˝y od∏àczyç je od zasilania i pozostawiç
je w spokoju do czasu przybycia wezwanego technika. Wszelkie naprawy powinny byç wykonywane
wy∏àcznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
Nale˝y zawsze ˝àdaç stosowania oryginalnych
cz´Êci zamiennych. Nieprzestrzeganie powy˝szych
zasad mo˝e przyczyniç si´ do zmniejszenia bezpieczeƒstwa urzàdzenia.
27. W przypadku gdy zrezygnujà Paƒstwo z u˝ywania
kuchenki lub innych elektrycznych urzàdzeƒ domowego u˝ytku, dobrze b´dzie, po od∏àczeniu od zasilania, zabezpieczyç je przez odci´cie kabla zasilajàcego. Wykonanie tych czynnoÊci zmniejszy mo˝liwoÊç
ulegni´cia nieszcz´Êliwym wypadkom przez dzieci,
które mog∏yby u˝ywaç urzàdzenia jako zabawki.
28. Jednym z cz´stszych typów wypadków, które mogà
zdarzyç si´ podczas korzystania z kuchenek sà poparzenia ma∏ych dzieci. Mogà one powstaç:
a) w wyniku dotkni´cia goràcych cz´Êci,
b) w wyniku rozlania goràcych p∏ynów,
c) gdy dziecko Êciàgnie na siebie naczynie, chwytajàc za wystajàcy poza blat kuchenki uchwyt.
Instalacja
w pomieszczeniu zblokowanej wentylacji nawiewno-wywiewnej – u˝ywaç jako poch∏aniacz.
Uwaga: Kuchnia zabudowana w klasie X (PN-92/E08208/01) nie mo˝e byç zabudowana wysokim meblem.
Jednak w ka˝dym przypadku meble do zabudowy muszà mieç ok∏adzin´ oraz klej do jej przyklejenia odporny
na temperatur´ 100°C. Niespe∏nienie tego warunku mo˝e
spowodowaç zdeformowanie powierzchni lub odklejenia
ok∏adziny. Je˝eli nie mamy pewnoÊci co do odpornoÊci
termicznej mebli, kuchni´ nale˝y zabudowaç meblami
zachowujàc odst´p ok. 2 cm.
Przyk∏ad ustawienia kuchni (rys.). Âciana znajdujàca si´
za kuchnià powinna byç uodporniona na wysokie temperatury. Podczas korzystania z kuchni, jej tylna Êciana
mo˝e rozgrzaç si´ do temperatury oko∏o 50°C, ponad
temperatur´ otoczenia. W∏aÊciwa instalacja kuchni wymaga uwzgl´dnienia poni˝szych kwestii:
a) kuchni´ mo˝na ustawiç w kuchni, kuchnio-jadalni lub
pokoju spe∏niajàcym warunki techniczne wynikajàce
Poni˝sze instrukcje przeznaczone sà dla wykwalifikowanego specjalisty instalujàcego urzàdzenie. Instrukcje te
majà na celu zapewnienie mo˝liwie najbardziej profesjonalnego i doÊwiadczonego wykonania czynnoÊci
zwiàzanych z instalacjà i konserwacjà urzàdzenia.
Wa˝ne: Wszelkie prace regulacyjne lub konserwacyjne nale˝y przeprowadzaç po od∏àczeniu kuchenki od zasilania.
Instalacja kuchni
q
q
Kuchnia elektryczna pod wzgl´dem ochrony przed
przegrzaniem otaczajàcych powierzchni jest
przyrzàdem klasy X i jako taka mo˝e byç zabudowana w ciàgu meblowym tylko do wysokoÊci
p∏yty roboczej tj. 850 mm od posadzki. Zabudowa
powy˝ej tego poziomu jest zabroniona.
Odleg∏oÊç pomi´dzy palnikami nawierzchniowymi, a okapem nadkuchennym powinna wynosiç
min. 650 mm. Okap nale˝y – w przypadku braku
PL
4
z przytoczonych przepisów; nie wolno jej instalowaç
w ∏azience ani w pomieszczeniu z prysznicem,
b) meble znajdujàce si´ obok kuchni, które wystajà powy˝ej powierzchni kuchni, powinny znajdowaç si´ w
odleg∏oÊci co najmniej 200 mm od kraw´dzi p∏yty z palnikami. Nie wolno wieszaç zas∏on zaraz za kuchnià ani
w odleg∏oÊci 110 mm od Êcianek bocznych kuchni,
c) okapy nale˝y montowaç zgodnie z instrukcjami podanymi w do∏àczonych do nich instrukcjach obs∏ugi,
d) szafki sàsiadujàce z okapem powinny znajdowaç
si´ w odleg∏oÊci co najmniej 420 mm od powierzchni kuchni. Minimalna odleg∏oÊç nad poziomem palników, w jakiej mogà byç mocowane elementy umeblowania kuchni wykonane z materia∏ów nie zabezpieczonych termicznie wynosi 700 mm,
e)
Monta˝ kabla zasilajàcego
Otwarcie skrzynki zaciskowej:
q odkr´ciç Êruby „V”,
q pociàgnàç i otworzyç pokryw´ skrzynki zaciskowej.
W celu pod∏àczenia kabla wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
q Wstawiç mostki A i B we w∏aÊciwe miejsca, w zale˝noÊci od typy pod∏àczenia, zgodnie ze schematem
pokazanym powy˝ej.
Uwaga: Mostki sà fabrycznie wkr´cone w pozycji pod∏àczenia kuchni do jednej fazy 230 V (dwa mostki ∏àczà
punkty 1-2-3 ). Mostek ∏àczàcy punkty 4-5 znajduje si´
w dolnej cz´Êci kostki przy∏àczeniowej.
q Odkr´ciç Êruby przytrzymujàce kabel i trzy Êruby
styków L - N .
q Zamocowaç kabelki pod g∏ówkami Êrub przestrzegajàc kolorów: niebieski (N) do gniazda 5; bràzowy
(R-S-T) do gniazda 1-2-3; ˝ó∏to-zielony
) do gniazda
.
q Zamocowaç kabel zasilajàcy w odpowiedniej prowadnicy i zamknàç pokryw´.
Êciana stykajàca si´ z tylnà Êcianà kuchni powinna byç
wykonana z materia∏u ˝aroodpornego. Tylna Êciana
kuchenki mo˝e si´ rozgrzaç podczas pracy do temperatury wy˝szej o 55°C od temperatury otoczenia.
Poziomowanie kuchenki
Kuchenka wyposa˝ona jest w nó˝ki o zmiennej wysokoÊci
umo˝liwiajàce odpowiednie wypoziomowanie urzàdzenia. JeÊli jest to konieczne, nale˝y wkr´ciç lub wykr´ciç
nó˝ki znajdujàce si´ w naro˝nikach podstawy kuchenki
a˝ do uzyskania w∏aÊciwego wypoziomowania.
Pod∏àczenie kuchni do instalacji elektrycznej
Na kablu zasilajàcym nale˝y zamontowaç standardowà
wtyczk´, odpowiadajàcà maksymalnemu obcià˝eniu,
które podano na tabliczce znamionowej. Ewentualnie
mo˝na pod∏àczyç urzàdzenie bezpoÊrednio do instalacji
elektrycznej. W tym przypadku nale˝y dodatkowo zamontowaç jednobiegunowy wy∏àcznik sieciowy o odleg∏oÊci
styków co najmniej 3 mm i odpowiadajàcy obowiàzujàcym
przepisom bezpieczeƒstwa (przewód uziemiajàcy nie
mo˝e byç roz∏àczany przez wy∏àcznik). Wy∏àcznik ten
b´dzie odcina∏ kuchenk´ od zasilania.
Kabel zasilajàcy powinien byç u∏o˝ony w taki sposób,
aby temperatura w ˝adnym punkcie jego powierzchni
nie mog∏a przekroczyç temperatury pokojowej powi´kszonej o 50°C.
Przed wykonaniem po∏àczenia nale˝y sprawdziç, czy:
q bezpiecznik oraz instalacja elektryczna wytrzymajà
obcià˝enie kuchenki,
q instalacja elektryczna wyposa˝ona jest w skuteczny
system uziemiajàcy spe∏niajàcy wymagania aktualnych standardów i przepisów,
q wtyczka lub wy∏àcznik sieciowy b´dà ∏atwo dost´pne,
q w przypadku wymiany kabla nale˝y zwróciç uwag´,
aby przewód uziemienia by∏ d∏u˝szy o oko∏o 2 cm
od pozosta∏ych przewodów.
Pod∏àczenie do instalacji elektrycznej
Aby zapobiec nagrzewaniu si´ kabla zasilajàcego, nale˝y go przed przystàpieniem do korzystania z kuchenki
ca∏kowicie rozwinàç. Kuchenki nale˝y pod∏àczaç do zasilania wed∏ug poni˝szego diagramu:
400 3N
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
R
3
1
230V 1N
H07RN-F 3x4 CEI-UNEL 35364
1
2
R
2
N
3
R
5
T
S
400V 2N
H05RR-F 4x2.5 CEI-UNEL 35363
4
4
5
4
5
S N
3
N
5
PL
Dane techniczne
Wymiary piekarnika
szerokoÊç
g∏´bokoÊç
wysokoÊç
Urzàdzenie jest zgodne z nast´pujàcymi normami Wspólnoty Europejskiej:
– 72/23/EEC z dnia 19/02/73 (Niskie Napi´cie)
i póêniejsze zmiany.
– 89/336/EEC z dnia 03/05/89 (KompatybilnoÊç
Elektromagnetyczna) i póêniejsze zmiany.
– 93/68/EEC z dnia 22/07/93 i póêniejsze zmiany.
39 cm
41 cm
34 cm
Obj´toÊç robocza piekarnika:
54 litry
Max. moc piekarnika:
2700 W
Moce grza∏ek p∏yty:
lewa przednia
lewa tylna
prawa tylna
prawa przednia
1200
1700
1200
1700
Niniejsze urzàdzenie posiada certyfikat bezpieczeƒstwa wydany przez OBR „PREDOM” w Warszawie.
W
W
W
W
Uwaga:
Tabliczka znamionowa w zale˝noÊci od modelu umieszczona jest na:
– wewn´trznej stronie drzwiczek schowka,
– wewn´trznej stronie lewego boku kuchni widoczna
po wysuni´ciu szuflady.
Max. moc grza∏ek p∏yty:
5800 W
Etykieta energetyczna
Etykieta energetyczna jest zgodna z Dyrektywà UE 2002/
40/CE (norma EN 50304).
Energoch∏onnoÊç podana w oparciu o nastawy piekarnika:
– pieczenie statyczne: wybrana funkcja
– pieczenie dynamiczne: wybrana funkcja
Cz´stotliwoÊç i napi´cie zasilania kuchenki:
230/400V 3N ~ 50Hz
Wymiary szuflady do podgrzewania ˝ywnoÊci:
szerokoÊç
42 cm
g∏´bokoÊç
44 cm
wysokoÊç
23 cm
Opis kuchni
Kuchnia elektryczna z p∏ytà ceramicznà
i piekarnikiem „Siedmiu kucharzy”
E
F
G
K
L
M
N
O
Q
R
S
Panel sterujàcy
Regulowane nó˝ki
Taca na kapiàcy t∏uszcz lub do pieczenia
Kratka piekarnika
Pokr´t∏o wybierajàce opcje pracy piekarnika
Pokr´t∏o termostatu piekarnika
Pokr´t∏a grza∏ek p∏yty kuchni
Kontrolka uruchomienia piekarnika
Zielona kontrolka w∏àczenia elektrycznej p∏ytki grzejnej
Elektroniczny programator
Blokada drzwi piekarnika (nie wszystkie modele)
E
K
S
G
Q
O
F
R
PL
M
L
N
6
Instrukcja obs∏ugi
Poszczególne funkcje kuchenki obs∏ugiwane sà za pomocà pokr´te∏ znajdujàcych si´ na panelu sterujàcym.
Uwaga: Przed pierwszym u˝yciem piekarnika i grilla nale˝y urzàdzenie wygrzaç. Wygrzewanie powinno trwaç
oko∏o pó∏ godziny. W tym czasie piekarnik powinien byç
pusty, termostat powinien byç ustawiony na najwy˝szà
temperatur´, drzwi powinny byç otwarte. Nale˝y równie˝
zapewniç odpowiednià wentylacj´ kuchni. Zapach, który
odczuwany jest za zwyczaj podczas wygrzewania kuchenki, zwiàzany jest z parowaniem substancji wykorzystywanych do zabezpieczenia piekarnika na czas
magazynowania.
Uwaga: Dolnà pó∏k´ nale˝y wykorzystywaç podczas
pieczenia na ro˝nie. W przypadku innych opcji piekarnika nie nale˝y stosowaç dolnej pó∏ki. Nie nale˝y nic k∏aÊç
na dolnej cz´Êci piekarnika podczas pracy urzàdzenia –
mo˝e to spowodowaç uszkodzenie emalii. Do pieczenia
nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie kratk´ piekarnika.
piekarnika oraz w∏àczone zostanà oba elementy grzejne
– górny i dolny. W tym trybie piekarnik pracuje podobnie
do tradycyjnych pieców stosowanych przez nasze
babki. Statyczny piec konwekcyjny jest niezastàpiony
w przygotowywaniu potraw sk∏adajàcych si´ z dwóch lub
wi´kszej iloÊci oddzielnych sk∏adników, które po∏àczone
tworzà ostateczne danie, jak na przyk∏ad: kapusta i ˝eberka wieprzowe, dorsz na s∏ono po hiszpaƒsku, sztokfisz all’anconetana, krucha ciel´cina z ry˝em, itp.
Doskona∏e rezultaty uzyskuje si´ równie˝ podczas przyrzàdzania daƒ z wo∏owiny lub ciel´ciny, takich jak: mi´sa
duszone, gulasze, dziczyzna, noga lub ∏opatka wieprzowe, itp. Wymagajà one powolnego pieczenia i stopniowego dodawania bulionu lub p∏ynów. Ten tryb pieczenia
nadaje si´ równie˝ doskonale do pieczenia kruchych
ciastek lub herbatników jak równie˝ deserów owocowych.
W trybie statycznego pieca konwekcyjnego zalecane
jest korzystanie jedynie z jednego poziomu piekarnika.
Wykorzystanie wi´kszej iloÊci tac wp∏yn´∏oby negatywnie na rozk∏ad temperatury wewnàtrz piekarnika. Wybór
jednego z poziomów w piekarniku umo˝liwia zró˝nicowanie stopnia wypieczenia górnej i dolnej cz´Êci potrawy.
Pieczenie na dwóch pierwszych dolnych poziomach zapewni rozprowadzanie wi´kszej iloÊci ciep∏a w dolnej
cz´Êci piekarnika.
Wa˝ne: W kuchni wyposa˝onej w elektroniczny programator przed uruchomieniem piekarnika nale˝y
najpierw jednoczeÊnie wcisnàç przyciski
i
(na wyÊwietlaczu pojawi si´ symbol
).
Blokada drzwi piekarnika (nie wszystkie modele)
Niektóre modele zosta∏y wyposa˝one w blokad´ zabezpieczajàcà drzwi piekarnika, umieszczonà mi´dzy panelem sterujàcym, a drzwiami piekarnika. Otwarcie drzwi
jest mo˝liwe po lekkim uniesieniu blokady do góry.
2. Pieczenie ciasta
Po∏o˝enie pokr´t∏a „L”:
.
Po∏o˝enie pokr´t∏a „M”: wybraç po∏o˝enie z zakresu
pomi´dzy 60°C a Max.
W tej funkcji zaczyna dzia∏aç termoobieg i wszystkie elementy zapewniajàce delikatne ciep∏o g∏ównie od do∏u.
Ta funkcja jest przeznaczona do gotowania delikatnych
potraw, w szczególnoÊci ciast które muszà wyrosnàç, co
u∏atwia podgrzewanie od spodu.
Praktyczne rady:
– przed w∏o˝eniem potrawy piekarnik musi byç rozgrzany,
– nie wolno piec wi´cej ni˝ jednà brytfann´,
– potrawy nale˝y ustawiaç na kratce piekarnika,
– kratk´ nale˝y wsunàç w pozycj´ nr 3,
– nie otwieraç drzwi piekarnika w trakcie pieczenia.
Pokr´t∏a piekarnika (L) (M)
Pokr´t∏a te s∏u˝à do wyboru ró˝nych funkcji oraz do ustawiania temperatury w∏aÊciwej dla potraw pieczonych
w piekarniku. Funkcje pieczenia sà ustawiane przez odpowiednie operowanie dwoma pokr´t∏ami:
L
– opcje pracy piekarnika (symbol
M
– temperatura pieczenia (symbol
3. Pieczenie pizzy
Po∏o˝enie pokr´t∏a „L”:
.
Po∏o˝enie pokr´t∏a „M”: wybraç po∏o˝enie z zakresu
pomi´dzy 60°C a Max.
W tej pozycji jest w∏àczone dolny i obwodowy element
grzejny oraz termoobieg. Pozwala to na szybkie nagrzanie
piekarnika dzi´ki du˝ej mocy dostarczanej (2800–2900 W),
przy czym ciep∏o rozchodzi si´ g∏ównie z do∏u. Funkcja
„pieczenie pizzy” jest szczególnie zalecana do potraw
wymagajàcych du˝ej iloÊci ciep∏a, na przyk∏ad: pizzy
i du˝ych pieczeni. Nale˝y u˝ywaç tylko jednego poziomu,
gdy˝ w przypadku u˝ywania dwóch poziomów nale˝y
zamieniç potrawy miejscami w trakcie ich przygotowywania.
)
)
Po ustawieniu pokr´t∏a w dowolnym po∏o˝eniu, poza po∏o˝eniem „Off”, zapali si´ lampka O sygnalizacyjna
piekarnika. Ustawienie pokr´t∏a na symbolu
umo˝liwia w∏àczenie oÊwietlenia piekarnika bez koniecznoÊci
w∏àczania ˝adnych elementów grzejàcych. Podczas pieczenia oÊwietlenie piekarnika ca∏y czas jest w∏àczone,
˝eby przypominaç nam o pracy urzàdzenia.
1. Piekarnik statyczny
Po∏o˝enie pokr´t∏a „L”:
.
Po∏o˝enie pokr´t∏a „M”: wybraç po∏o˝enie z zakresu
pomi´dzy 60°C a Max.
Po wybraniu tego programu zapali si´ lampka kontrolna
4. Piekarnik z nawiewem
Po∏o˝enie pokr´t∏a „L”:
.
Po∏o˝enie pokr´t∏a „M”: wybraç po∏o˝enie z zakresu
pomi´dzy 60°C a Max.
7
PL
W trybie piekarnika z nawiewem wymuszana jest cyrkulacja goràcego powietrza. Ruch powietrza wokó∏ potrawy wywo∏ywany jest przez wentylator znajdujàcy si´
w dolnej cz´Êci piekarnika. To w∏aÊnie dzi´ki goràcemu
powietrzu pieczona potrawa przyrumienia si´ równomiernie i dok∏adnie. Dzi´ki utrzymywaniu sta∏ej temperatury przez ca∏y czas pieczenia, w trybie piekarnika z nawiewem istnieje mo˝liwoÊç równoczesnego pieczenia
ró˝nych potraw, pod warunkiem, ˝e ich czasy pieczenia
sà jednakowe. W trybie tym mo˝na wykorzystaç trzy
pó∏ki jednoczeÊnie, patrz rozdzia∏ „równoczesne pieczenie na wielu pó∏kach”.
Kilka uwag na temat potraw, których przygotowywanie
zalecane jest w tym trybie:
Tryb ten umo˝liwia uzyskanie doskona∏ych rezultatów
przy pieczeniu daƒ wymagajàcych zapiekania i dosyç
d∏ugiego czasu pieczenia, na przyk∏ad: lazania, pieczone makarony, risotto, vol-au-vent, itp. Ponadto, dzi´ki
doskona∏emu rozk∏adowi ciep∏a mo˝liwe jest stosowanie
ni˝szych temperatur do przygotowywania pieczeni.
Dzi´ki ni˝szej temperaturze zmniejsza si´ wysychanie
i uzyskuje si´ bardziej kruche mi´so oraz zapobiega si´
jego kurczeniu. Tryb z nawiewem nadaje si´ szczególnie
dobrze do pieczenia ryb z minimalnym dodatkiem
przypraw – pozwala to na zachowanie ich smaku i wyglàdu. Doskona∏e rezultaty uzyskuje si´ równie˝ przy
duszeniu warzyw, na przyk∏ad: kapusty, rzepy, marchewki,
cukini, bak∏a˝anów, papryki.
Desery: tryb ten gwarantuje równie˝ osiàgni´cie wyÊmienitych rezultatów przy pieczeniu ciast zakwaszanych, jak
na przyk∏ad biszkopt, bu∏eczki do herbaty, croissanty. Tryb
z nawiewem mo˝e byç stosowany do rozmra˝ania mi´sa,
ryb i chleba – po ustawieniu temperatury na 80°C–100°C.
Aby rozmroziç bardziej delikatne potrawy, nale˝y ustawiç
pokr´t∏o termostatu na 50°C bàdê zastosowaç obieg zimnego powietrza, ustawiajàc termostat na 0°C.
7. Podwójny grill z wentylacjà
Po∏o˝enie pokr´t∏a „L”:
.
Po∏o˝enie pokr´t∏a „M”: wybraç po∏o˝enie z zakresu
pomi´dzy 60°C a 200°C.
Tryb ten ∏àczy wielokierunkowe promieniowanie cieplne
elementów grzejnych z cyrkulacjà goràcego powietrza.
Po∏àczenie takie zapobiega przypalaniu si´ powierzchni
potraw oraz umo˝liwia dotarcie energii cieplnej do wn´trza daƒ. Tryb ten nadaje si´ doskonale do pieczenia
mieszanych – warzywno-mi´snych kebabów, kie∏bas,
˝eberek, kotletów z jagni´cia, kurczaków, przepiórek, itp.
Ponadto doskonale piecze tuƒczyka, steki z miecznika
i nadziewanà màtw´, itp.
Uwaga: Z grilla (programy 5, 6, 7) nale˝y korzystaç przy
zamkni´tych drzwiczkach.
Kontrolka piekarnika (O)
Sygnalizuje moment, w którym piekarnik grzeje. W momencie osiàgni´cia temperatury zadanej pokr´t∏em termostatu kontrolka zgaÊnie. W∏àczy si´ ponownie, kiedy
grza∏ki znowu zacznà grzaç, a˝ do osiàgni´cia temperatury, kiedy znowu zgaÊnie. Kontrolka informuje o prawid∏owej pracy termostatu, który czuwa nad utrzymaniem
sta∏ej temperatury w piekarniku.
Wa˝ne: Podczas korzystania z piekarnika lub grilla
nale˝y uniemo˝liwiç dzieciom dost´p do urzàdzenia.
Drzwiczki piekarnika podczas pieczenia rozgrzewajà
si´ do bardzo wysokiej temperatury.
Ro˝en
Uruchamianie ro˝na.
Z ro˝na korzysta si´ w nast´pujàcy sposób:
a) Wsunàç tac´ na kapiàcy t∏uszcz w prowadnic´ nr 1.
b) Zamontowaç ro˝en w otworze znajdujàcym si´ w tylnej Êrodkowej cz´Êci piekarnika, sprawdzajàcy czy
przednie po∏àczenie ro˝na umieszczone zosta∏o
poprawnie w ramce mocujàcej.
c) Zdemontowaç plastikowy uchwyt i uruchomiç silnik
obracajàcy ro˝en za pomocà pokr´t∏a wyboru funkcji
(L) ustawiajàc w pozycji
.
d) Uruchomiç grza∏k´ grilla pokr´t∏em (M) pozycja Max.
5. Grill
Po∏o˝enie pokr´t∏a „L”:
.
Po∏o˝enie pokr´t∏a „M”: Max.
W tym trybie, dania pieczone sà ciep∏em wypromieniowywanym z elektrycznego elementu grzejnego umieszczonego w górnej cz´Êci piekarnika. Wyjàtkowo wysoka
temperatura grilla, po∏àczona z jej bezpoÊrednim dzia∏aniem, umo˝liwia natychmiastowe przyrumienianie powierzchni mi´s i pieczeni. Przysma˝ona powierzchnia
pieczeni jest jednoczeÊnie barierà zapobiegajàcà wysychaniu dania. Funkcja ta pozwala wi´c na otrzymywanie
soczystych i kruchych daƒ mi´snych. Pieczenie w tym
trybie zalecane jest przede wszystkim do przygotowywania daƒ, które wymagajà wysokich temperatur na
powierzchni, jak na przyk∏ad ciel´cina lub befsztyki,
˝eberka, filety, hamburgery, itp...
6. Podwójny Grill
Po∏o˝enie pokr´t∏a „L”:
.
Po∏o˝enie pokr´t∏a „M”: Max.
W trybie tym element grzejny jest znacznie wi´kszy ni˝
w normalnych trybach. Dzi´ki nowemu kszta∏towi, grill
ten ma wydajnoÊç wi´kszà o oko∏o 50% od tradycyjnych.
Eliminuje on ponadto obszary nie ogrzanego powietrza,
które mogà pojawiaç si´ w naro˝nikach piekarnika.
PL
Dodatkowa, trzecia szyba do drzwiczek
Istnieje mo˝liwoÊç dokupienia specjalnego zestawu
zmniejszajàcego temperatur´ drzwiczek dzia∏ajàcego
piekarnika. JeÊli w Paƒstwa domu sà ma∏e dzieci, zakup
tego zestawu jest koniecznoÊcià. Numer zestawu to
076650. Zestaw ten instalowany i rozprowadzany jest
przez autoryzowane punkty serwisowe.
8
Elektroniczny programator pieczenia
Funkcja ta umo˝liwia zaprogramowanie piekarnika lub
grilla w jeden z nast´pujàcych sposobów:
q opóênione rozpocz´cie pieczenia trwajàcego okreÊlonà iloÊç czasu,
q natychmiastowe rozpocz´cie pieczenia trwajàcego
okreÊlonà iloÊç czasu,
q minutnik.
4. Po zwolnieniu przycisku, po oko∏o 4 sekundach, na
wyÊwietlaczu pojawi si´ bie˝àcy czas.
A
Zapali si´ litera „A” przypominajàc, ˝e d∏ugoÊç i godzina
zakoƒczenia pieczenia zosta∏y zaprogramowane w trybie automatycznym. W ten sposób, piekarnik w∏àczy si´
automatycznie o 12:30 by po 30 minutach wy∏àczyç si´.
Gdy piekarnik jest w∏àczony, na wyÊwietlaczu, przez ca∏y
czas pieczenia, wyÊwietlany b´dzie symbol
.
W dowolnej chwili procesu pieczenia mo˝na wyÊwietliç ustawiony czas pieczenia przyciskajàc przycisk
oraz godzin´ zakoƒczenia pieczenia – przyciskajàc przycisk
.
Zakoƒczenie ustawionego czasu pieczenia, zostanie
zasygnalizowane kilkuminutowym sygna∏em minutnika; aby go wy∏àczyç – nale˝y po prostu przycisnàç
dowolny przycisk, poza przyciskami – i +.
Je˝eli zaprogramowano wy∏àcznie d∏ugoÊç (punkt 2)
czasu pieczenia, piekarnik w∏àczy si´ od razu.
Funkcje przycisków:
: minutnik – godziny i minuty
: czas pieczenia
: czas koƒca pieczenia
–
+
: ustawianie czasu pieczenia – do ty∏u
: ustawianie czasu pieczenia – do przodu
Ustawianie zegara
Po pod∏àczeniu urzàdzenia do zasilania lub w przypadku
przerwy w zasilaniu, zegar zostanie automatycznie skasowany (ustawi si´ na godzin´ 0:00) i zacznie migaç.
q Przycisnàç jednoczeÊnie przyciski
i
a nast´pnie ustawiç czas (w ciàgu 4 sekund) za pomocà
przycisków – oraz + .
Przycisk + przesuwa czas do przodu.
Przycisk – cofa czas.
Za ka˝dym razem, gdy konieczne b´dzie ustawienie zegara, nale˝y wykonaç czynnoÊci opisane powy˝ej.
W celu skasowania ustawienia programatora nale˝y
jednoczeÊnie wcisnàç przyciski
i
.
Minutnik
Minutnik umo˝liwia odliczanie ustalonego okresu czasu.
Funkcja ta nie w∏àcza ani nie wy∏àcza piekarnika – jedynie sygnalizuje up∏yni´cie ustawionego czasu.
Po przyciÊni´ciu przycisku
na wyÊwietlaczu pojawi
si´:
R´czne sterowanie pracà piecyka
Po ustawieniu czasu, programator prze∏àczy si´ automatycznie w tryb r´cznego sterowania piecykiem.
Uwaga: Przestawianie piekarnika na sterowania r´czne
i automatyczne odbywa si´ przez jednoczesne naciskanie przycisków
i
.
Nast´pnie, za pomocà przycisków – i + nale˝y ustawiç
wybrany czas do odliczania.
Po zwolnieniu przycisku, minutnik zacznie odliczanie, a na
wyÊwietlaczu prezentowany b´dzie bie˝àcy czas.
Programowanie pracy piekarnika
Podczas programowania konieczne jest ustawienie czasu
trwania pieczenia oraz czasu, kiedy pieczenie ma si´ zakoƒczyç. Za∏ó˝my, ˝e wyÊwietlacz pokazuje godzin´ 10:00.
1. Wybraç odpowiedni tryb pokr´t∏em trybu piekarnika
a pokr´t∏em termostatu odpowiednià temperatur´
(na przyk∏ad – piekarnik konwencjonalny, temperatura 200°C);
2. Przycisnàç przycisk
a nast´pnie (w ciàgu czterech
sekund) rozpoczàç ustawianie czasu pieczenia, za
pomocà przycisków – i +. Za∏ó˝my, ˝e chcemy
ustawiç czas pieczenia na 30 minut. Na wyÊwietlaczu
pojawi si´:
Po osiàgni´ciu ustawionego czasu, rozlegnie si´ sygna∏
akustyczny, który mo˝na wy∏àczyç przyciskajàc dowolny z przycisków (poza przyciskami – i +); wtedy znajdujàcy si´ do tej pory na wyÊwietlaczu symbol
zgaÊnie.
Poprawianie / odwo∏ywanie ustawieƒ
q Wprowadzone dane mogà zostaç w dowolnym
momencie zmienione, przez przyciÊni´cie klawisza
– lub +.
q Gdy odwo∏uje si´ ustawionà wartoÊç d∏ugoÊci
pieczenia, dane godziny zakoƒczenia pieczenia
zostanà równie˝ odwo∏ane i vice versa.
q W trakcie programowania piekarnika, nie mo˝na
wprowadziç godziny zakoƒczenia pieczenia wczeÊniejszej od czasu trwania pieczenia.
A
3.
Po zwolnieniu przycisku, po oko∏o 4 sekundach, na
wyÊwietlaczu pojawi si´ ponownie bie˝àca godzina,
wraz z symbolem
i literà „A” (auto).
Przycisnàç przycisk
, a nast´pnie za pomocà
przycisków – i + ustawiç godzin´, o której pieczenie ma si´ zakoƒczyç. Za∏ó˝my, ˝e ma byç to godzina 1:00 po po∏udniu.
A
9
PL
Pieczenie - porady
Kuchenka umo˝liwia Paƒstwu przyrzàdzanie potraw na
wiele ró˝nych sposobów, umo˝liwiajàc wybór najlepszej
metody dla danego rodzaju dania. Z czasem nauczà si´
Paƒstwo najlepszych sposobów wykorzystania tego
niezwykle wygodnego urzàdzenia. Przedstawione poni˝ej wskazówki sà jedynie ogólnymi zaleceniami, które
mogà byç zmieniane odpowiednio do w∏asnego doÊwiadczenia.
równomiernego przyrumieniania. Uwaga! Opiekanie
nale˝y prowadziç przy zamkni´tych drzwiach piekarnika,
osiàgniemy wówczas lepsze rezultaty i znacznà oszcz´dnoÊç energii (oko∏o 10%). Przy korzystaniu z ka˝dej
funkcji z u˝yciem opiekacza, zaleca si´ ustawienie pokr´t∏a regulacji temperatury w pozycji maximum. Wymóg
ten ÊciÊle zwiàzany jest z zasadami, na których opiera
si´ funkcjonowanie opiekacza – optymalna wydajnoÊç
promieni podczerwonych dzia∏ajàcych na potraw´ osiàgana jest w wysokich temperaturach. W przypadku gdy
jest taka potrzeba mo˝na oczywiÊcie obni˝yç temperatur´ w piekarniku, gdy pracuje on w jednej z funkcji
z u˝yciem opiekacza. W tym celu, wystarczy za pomocà
termoregulatora ustawiç (ni˝szà od maksymalnej) ˝àdanà temperatur´. Aby zapobiec Êciekaniu t∏uszczu do
komory piekarnika, u˝ywajàc opiekacza nale˝y umieÊciç
specjalnà blach´ na pierwszym poziomie od do∏u.
Wst´pne nagrzewanie piekarnika
W przypadkach, gdy zachodzi koniecznoÊç uprzedniego
nagrzania piekarnika, w zasadzie ka˝dorazowo przy pieczeniu potraw przygotowywanych z u˝yciem dro˝d˝y,
zaleca si´ skorzystanie z funkcji roboczej
„pieczenie pizzy” pozwalajàcej na szybkie nagrzanie piekarnika,
przy niewielkim zu˝yciu energii. Po w∏o˝eniu potrawy do
piekarnika, w zale˝noÊci od potrzeby mo˝na skorzystaç
z innej funkcji roboczej urzàdzenia.
Pieczenie ciast
Ciasta nale˝y wk∏adaç do nagrzanego piekarnika, piekarnik osiàga w∏aÊciwà temperatur´, gdy zgaÊnie lampka
kontrolna „O”. Nie nale˝y otwieraç drzwi piekarnika w trakcie pieczenia gdy˝ mo˝e to spowodowaç opadni´cie ju˝
wyroÊni´tego ciasta. Masa wsadowa ciasta (ciasta ubijane) nie powinna byç zbyt p∏ynna, w przeciwnym razie
wyd∏u˝a to cykl pieczenia.
Najcz´Êciej powtarzajàce si´ problemy w przypadku
pieczenia ciast:
Jednoczesne korzystanie z wi´cej ni˝ jednego
poziomu roboczego piekarnika
Jednoczesne pieczenie na dwóch poziomach roboczych
piekarnika jest mo˝liwe jedynie przy w∏àczeniu funkcji
„termoobieg”. Zaleca si´ skorzystanie z drugiego
i trzeciego poziomu od gdy˝ pierwszy i czwarty sà bezpoÊrednio ogrzewane, co mo˝e spowodowaç przypalenie si´ delikatnych potraw. U˝ywajàc trzech poziomów
jednoczeÊnie nale˝y u˝ywaç poziomów Êrodkowych,
nale˝y tak˝e zamieniç miejscami potraw´ z trzeciego
i czwartego poziomu podczas pieczenia.
Ciasto jest zbyt suche.
Nast´pnym razem ustawiç temperatur´ wy˝sza o 10°C
i skróciç czas pieczenia.
Korzystanie z opiekacza
Piekarnik 7 kucharzy daje paƒstwu 3 ró˝ne mo˝liwoÊci
opiekania.
Dla ma∏ych porcji nale˝y korzystaç z funkcji
„grill”,
która przy niewielkim poborze mocy (tylko 1200 W) pozwala na osiàgniecie doskona∏ych rezultatów opiekania
niewielkich porcji produktów, w przypadku takich potraw
jak tosty, parówki itp. Z uwagi na fakt, i˝ tylko Êrodkowa
cz´Êç grzejnika opiekacza ˝arzy si´, potrawy umieszczone w naro˝nikach rusztu piekarnika nie sà opiekane.
Nale˝y zatem pami´taç o w∏aÊciwym umieszczeniu
potraw na ruszcie, tj. w jego centralnej cz´Êci.
Ciasto „siada”.
Masa wsadowa powinna byç g´stsza lub nale˝y obni˝yç o 10°C temperatur´ pieczenia
Wierzch ciasta jest przypalony.
UmieÊciç ciasto na ni˝szym poziomie piekarnika, ustawiç ni˝szà temperatur´, wyd∏u˝yç czas pieczenia.
Ciasto ma zakalec.
Nale˝y zrobiç suchszà mas´, zmniejszyç temperatur´
i wyd∏u˝yç czas pieczenia.
Funkcja
„podwójny grill” gwarantuje natomiast
pe∏ne wykorzystanie powierzchni rusztu. U˝ywaç dla
równomiernie roz∏o˝onych potraw, zajmujàcych ca∏à powierzchni´ rusztu w celu uzyskania równo zrumienionej
na z∏oty kolor skórki.
Ciasto przywar∏o do formy.
Starannie wysmarowaç form´ i wysypaç màkà.
W wyniku równoczesnego pieczenia ciast na dwóch
ró˝nych poziomach uzyskaliÊmy niezadowalajàcy
rezultat w przypadku jednego z nich (ró˝nica w stopniu wypieczenia).
Ustawiç ni˝szà temperatur´. Równoczesne w∏o˝enie
potraw do piekarnika, wcale nie oznacza, i˝ muszà one
zostaç wyj´te w jednakowym czasie.
Funkcja
„podwójny grill z nawiewem” okazuje si´
niezastàpiona w przypadku koniecznoÊci szybkiego opiekania, ∏àczàc zalety opiekacza z korzyÊciami wynikajàcymi ze stosowania funkcji termoobiegu: gotowa potrawa jest pi´knie przyrumieniona i dobrze wypieczona od
do∏u. Umo˝liwia opiekanie du˝ych kawa∏ków mi´sa i drobiu bez u˝ycia ro˝na. Mo˝na równie˝ korzystaç z opisanej funkcji w koƒcowym etapie pieczenia potraw, w celu
PL
10
Potrawy mi´sne i rybne
Aby uniknàç nadmiernego wysuszenia mi´sa, zalecana
minimalna masa ustalona zosta∏a na 1 kg. Drób i ryby powinny byç pieczone w niskich temperaturach (150–175°C).
Zalecana temperatura dla mi´s zale˝y natomiast w du˝ym stopniu od ˝àdanego stopnia wypieczenia. Je˝eli
pragniemy, aby mi´so by∏o „krwiste” nale˝y w pierwszej
fazie pieczenia, ustawiç na krótki okres czasu wysokà
temperatur´ rz´du 200–220°C, by póêniej stopniowo jà
obni˝aç. Przy wyborze odpowiedniej temperatury nale˝y
kierowaç si´ nast´pujàcà zasadà: im wi´ksza porcja
mi´sa, tym ni˝sza temperatura i d∏u˝szy czas pieczenia.
U∏o˝yç mi´so na Êrodku rusztu i umieÊciç pod nim blach´ na kapiàcy t∏uszcz. Potrawa powinna znajdowaç si´
poÊrodku piekarnika. JeÊli chce si´, by by∏a ona bardziej
ogrzewana od do∏u, nale˝y skorzystaç z ni˝szych poziomów. Aby pieczeƒ zachowa∏a wszystkie walory smakowe
(szczególnie w przypadku kaczki i dziczyzny), nale˝y od
góry ob∏o˝yç jà boczkiem lub s∏oninà.
Pieczenie pizzy
W celu uzyskania najlepszych rezultatów, przy pieczeniu
pizzy, nale˝y zastosowaç funkcj´
„pieczenie pizzy”:
– Wst´pnie nagrzaç piekarnik, nie krócej ni˝ przez 15
minut.
– UmieÊciç pizz´ w aluminiowej blasze i u∏o˝yç na ruszcie stanowiàcym wyposa˝enie piekarnika. Stosowanie
b´dàcej na wyposa˝eniu blachy do pieczenia, wyd∏u˝y∏oby niepotrzebnie czas pieczenia, a pizza nie
by∏aby dostatecznie chrupiàca.
– Unikaç cz´stego otwierania drzwi piekarnika podczas
pieczenia.
– W przypadku pizzy z du˝à iloÊcià nadzienia (capricciosa, quattro stagioni) zaleca si´ dodanie mozzarelli
w po∏owie pieczenia.
– W przypadku pieczenia na wi´cej ni˝ jednym poziomie
(maksymalnie na 3) zaleca si´ w∏àczenie termoobiegu
gdy˝ przy w∏àczenie samej funkcji
„pieczenie pizzy” powoduje, ˝e pierwszy poziom od do∏u
jest cieplejszy od pozosta∏ych.
11
PL
Instrukcja obs∏ugi p∏yty ceramicznej
Opis p∏yty do gotowania
A Pola grzewcze
B Kontrolka ciep∏a szczàtkowego. Wskazuje, ˝e jedna
lub wi´cej p∏ytek majà temperatur´ ponad 60°C tak˝e
po ich wy∏àczeniu. Niektóre modele majà cztery kontrolki ciep∏a szczàtkowego, po jednej dla ka˝dej p∏ytki.
Pokr´t∏a elektrycznych p∏ytek grzejnych kuchenki (N)
Kuchenki mogà byç wyposa˝one w p∏ytki grzejne zwyk∏e lub szybko nagrzewajàce si´, w wielu ró˝nych konfiguracjach (p∏ytki szybko nagrzewajàce ró˝nià si´ od
normalnych czerwonym kó∏kiem na ich Êrodku). Aby
uniknàç rozpraszania energii cieplnej i przypalania daƒ,
nale˝y stosowaç wy∏àcznie garnki o p∏askich dnach, o
Êrednicach nie mniejszych od Êrednicy p∏ytki. W poni˝szej tabeli przedstawiono zalecane po∏o˝enia pokr´te∏
do przygotowywania ró˝nych potraw.
Opis elementów grzejnych
Po∏o˝enie
Elementy promieniste sk∏adajà si´ z okràg∏ych oporników.
Rozgrzewajà si´ w kilkadziesiàt sekund od w∏àczenia.
Uwagi na temat u˝ytkowania p∏yty ceramicznej
Aby osiàgnàç najlepsze rezultatu gotujàc na p∏ycie, nale˝y przestrzegaç kilku podstawowych zasad dotyczàcych
gotowania i przygotowywania potraw.
– U˝ywaç garnków z p∏askim dnem, by byç pewnym
˝e garnek przystaje do p∏ytki.
0
wy∏àczona
1
gotowanie warzyw, ryb
2
gotowanie kartofli (na parze), zup,
ciecierzycy, fasoli
3
Dalsze gotowanie du˝ych iloÊci jedzenia,
minestrone
4
pieczenie (Êrednia intensywnoÊç)
5
pieczenie (bardziej intensywne)
6
przyrumienianie i osiàganie temperatury
wrzenia w krótkim czasie
Lampka sygnalizacyjna p∏ytek elektrycznych (Q)
Lampka ta Êwieci si´ przez ca∏y czas gdy w∏àczona jest
jakaÊ p∏ytka elektryczna na blacie kuchenki.
Szuflada / schowek kuchni
Pod piekarnikiem znajduje si´ szuflada lub schowek
(w zale˝noÊci od modelu) przeznaczone do przechowywania garnków i akcesoriów kuchni. Ponadto, w czasie pieczenia mogà byç wykorzystywane do trzymania
potraw w cieple. Drzwi schowka otwiera si´ przez lekkie
uniesienie i obrócenie ku do∏owi.
Uwaga: W szufladzie / schowku nie nale˝y przechowywaç rzeczy ∏atwopalnych.
Do szuflady kuchni nie wolno wk∏adaç goràcych
naczyƒ.
– U˝ywaç garnków o wystarczajàcej Êrednicy zakrywajàcych w ca∏oÊci p∏ytk´, tak by wykorzystywane by∏o
ca∏e ciep∏o.
– Upewniç si´ ˝e spód garnka jest czysty i suchy, co
zapewnia dobre przyleganie i d∏ugi u˝ytkowanie p∏ytek i samych garnków.
– Nie u˝ywaç naczyƒ u˝ywanych jednoczeÊnie na palnikach gazowych. Skoncentrowanie ciep∏a w palnikach
gazowych jest takie, ˝e mo˝e deformowaç dno garnka
tak wi´c u˝ywajàc go nast´pnie na blacie ceramicznym nie osiàgnie si´ nigdy zamierzonego rezultatu.
PL
P∏ytka normalna lub
szybko nagrzewajàca si´
12
Pieczenie w piekarniku – porady praktyczne
Pozycja pokr´t∏a
piekarnika
Rodzaj
potrawy
Masa
(kg)
Numer
pó∏ki
od do∏u
Czas
rozgrzewania
wst´pnego (min.)
Po∏o˝enie
pokr´t∏a
termostatu
Czas
pieczenia
(min.)
kaczka
pieczeƒ ciel´ca
pieczeƒ wieprzowa
herbatniki
1
1
1
–
3
3
3
3
15
15
15
15
200
200
200
160
65-70
70-75
70-80
15-20
2. Pieczenie
ciasta
kruche ciasta
torty z owocami
0,5
1
3
2/3
15
15
180
180
20-30
45-50
3. Pieczenie
pizzy
pizza
pieczeƒ ciel´ca
kurczak
0,5
1
1
3
2
2/3
15
10
10
220
220
180
15-20
25-30
60-70
4. W∏àczony
termoobieg
pizza (na kilku poziomach)
lasagne
tagliatelle zapiekane
makaron zapiekany
jagni´
kurczak
makrela
kie∏czak Êródziemnomorski
tort czekoladowy
1
1,8
1
1
1
1
1,5
1
1
2/4
3
3
3
2
2
2
2
3
15
10
10
10
10
15
10
10
10
230
180
180
180
180
200
180
180
160
15-20
30-35
20-30
20-30
40-45
60-70
50-55
55-60
50-60
5. W∏àczony
grill
sola i màtwa
szasz∏yki z kalmarów i krewetek
dorsz w plastrach
warzywa z rusztu
1
1
1
1
4
4
4
3/4
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
8
4
10
8-10
befsztyk ciel´cy
kotlety
hamburgery
makrela
1
1,5
1
1
4
4
3
4
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
15
20
7
15-20
kurczak z rusztu
nadziewana màtwa
1,5
1,5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
ciel´cina
kurczak
1,5
1,5
5
5
200
200
70-80
70-80
1. W∏àczony
grzejnik dolny
i górny
6. W∏àczony
podwójny grill
7. Podwójny
grill z nawiewem
Ro˝no
Uwaga: podane czasy pieczenia sà przybli˝one i mogà byç ró˝ne w zale˝noÊci od indywidualnych upodobaƒ.
13
PL
Konserwacja i czyszczenie piekarnika
Przed przystàpieniem do czyszczenia lub innych
prac konserwacyjnych nale˝y zawsze od∏àczyç urzàdzenie od zasilania, za pomocà g∏ównego wy∏àcznika
lub wyjmujàc wtyczk´ kabla zasilajàcego z gniazdka.
Aby zapewniç d∏ugà ˝ywotnoÊç kuchenki nale˝y jà regularnie czyÊciç pami´tajàc, ˝e:
– powierzchnie emaliowane i samoczyszczàce powinny byç przemywane ciep∏à wodà – nie wolno u˝ywaç
substancji Êcierajàcych ani ˝ràcych;
– wn´trze piekarnika nale˝y czyÊciç mo˝liwie cz´sto;
mycie takie nale˝y przeprowadzaç gdy piekarnik jest
wcià˝ ciep∏y stosujàc do tego ciep∏à wod´ ze Êrodkiem myjàcym, na koniec piekarnik dobrze sp∏ukaç
i wytrzeç do sucha
– je˝eli elementy ze stali nierdzewnej poddane zostanà
dzia∏aniu agresywnych detergentów (zawierajàcych fosfor) lub wody o du˝ym st´˝eniu wapna zostanà one
nara˝one na korozje. Zaleca si´ przemywanie tych
cz´Êci oraz osuszanie ich zaraz po umyciu. Dobrà
praktykà b´dzie równie˝ wycieranie do sucha wszelkich rozlanych p∏ynów, kropli i plam wody.
Ârodki przeznaczone do czyszczenia p∏yt ceramicznych:
– ∏opatka z ostrzem i ostrza do wymiany
– Hobbistica i Ferramenta
– Stahl-Fix
– SWISSCLEANER
– WK TOP
Inne Êrodki przeznaczone do p∏yt ceramicznych
– Casalinghi
– Fai-Da-Te
– Ferramenta
Do nabycia w supermarketach.
Czyszczenie p∏yty
Zanim zaczniesz gotowaç, powierzchnia p∏yty musi byç
wyczyszczona przy pomocy wilgotnej Êcierki, tak by
usunàç kurz i resztki jedzenia. Powierzchnia p∏yty powinna byç czyszczona regularnie przy u˝yciu letniej wody
i nie Êciernego detergentu. Co jakiÊ czas nale˝y u˝ywaç
Êrodka przeznaczonego specjalnie do czyszczenia p∏yt
ceramicznych. Najpierw nale˝y usunàç z p∏yty wszystkie
resztki jedzenia i t∏uszczu przy pomocy ∏opatki do czyszczenia na przyk∏ad CERA (nie nale˝y do wyposa˝enia).
Wymiana ˝arówki oÊwietlenia piekarnika
– Wy∏àczyç zasilanie kuchenki, przekr´cajàc przycisk
wy∏àcznika sieciowego lub wyjmujàc wtyczk´ z kontaktu (o ile jest dost´pna).
– Odkr´ciç szklanà os∏on´ uchwytu lampki.
– Odkr´ciç lampk´ i wymieniç ˝arówk´ – musi to byç
˝arówka wysoko-temperaturowa (300°C) o nast´pujàcych parametrach:
• Napi´cie: 230 V
• moc: 25 W
• gwint: E14
– Zamontowaç szklanà os∏on´ i przy∏àczyç kuchenk´
do zasilania.
CzyÊciç p∏yt´, gdy jest letnia, u˝ywajàc odpowiedniego
Êrodka czyszczàcego i r´czników papierowych, wytrzeç
wilgotnà Êcierkà, a nast´pnie do sucha. Folia aluminiowa, plastikowe przedmioty i materia∏y syntetyczne, które
przypadkiem si´ roztopi∏y, podobnie jak cukier i potrawy
z du˝à jego zawartoÊcià, nale˝y natychmiast usunàç
z jeszcze ciep∏ej p∏ytki przy pomocy ∏opatki. Specjalne
Êrodki czyszczàce tworzà na powierzchni warstw´ chroniàcà przed brudem. Chroni ona tak˝e powierzchnià
przed ewentualnymi uszkodzeniami spowodowanymi
potrawami z du˝à zawartoÊcià cukru. W ˝adnym przypadku nie nale˝y u˝ywaç gàbek lub produktów Êciernych,
a tak˝e agresywnych chemicznie produktów takich jak
spraye do kuchenek lub odplamiacze.
PL
14
Important safety warnings
To maintain the EFFICIENCY and SAFETY of this appliance, we recommend:
• call only the Service Centers authorized by the manufacturer
• always use original Spare Parts
1 This appliance is intended for nonprofessional use
within the home.
2 These instructions are only for those countries whose
symbols appear in the booklet and on the serial no.
plate of the appliance.
3 This owner’s manual is for a class 1 appliance (insulated) or class 2, subclass 1 appliances (installed
between two cabinets.
4 Before using your appliance, read the instructions in
this owner’s manual carefully since it provides all the
information you need to ensure safe installation, use
and maintenance. Always keep this owner’s manual
close to hand since you may need to refer to it in the
future.
5 When you have removed the packing, check that the
appliance is not damaged. If you have any doubts, do
not use the appliance and contact your nearest Ariston
Service Centre. Never leave the packing components
(plastic bags, polystyrene foam, nails, etc.) within the
reach of children since they are a source of potential
danger.
6 The appliance must be installed only by a qualified technician in compliance with the instructions provided. The
manufacturer declines all liability for improper installation, which may result in personal injury and damage
to property.
7 The electrical safety of this appliance can only be guaranteed if it is correctly and efficiently earthed, in compliance with regulations on electrical safety. Always
ensure that the earthing is efficient. If you have any
doubts, contact a qualified technician to check the system. The manufacturer declines all liability for damage
resulting from a system which has not been earthed.
8 Before plugging the appliance into the mains, check
that the specifications indicated on the date plate (on
the appliance and/or packaging) correspond with those
of the electrical and gas systems in your home.
9 Check that the electrical capacity of the system and
sockets will support the maximum power of the appliance, as indicated on the data plate. If you have any
doubts, contact a qualified technician.
10 An omnipolar switch with a contact opening of at least
3 mm or more is required for installation.
11 If the socket and appliance plug are not compatible,
have the socket replaced with a suitable model by a
qualified technician, who should also check that the
cross-section of the socket cable is sufficient for the
power absorbed by the appliance. The use of adaptors, multiple sockets and/or extensions, is not recommended. If their use cannot be avoided, remember to
use only single or multiple adapters and extensions
which comply with current safety regulations. In these
cases, never exceed the maximum current capacity
indicated on the individual adaptor or extension and
the maximum power indicated on the multiple adapter.
12 Do not leave the appliance plugged in if it is not in use.
Switch off the main switch and gas supply when you
are not using the appliance.
13 The openings and slots used for ventilation and heat
dispersion must never be covered.
14 The user must not replace the supply cable of this appliance. Always contact an after-sales service centre
which has been authorised by the manufacturer if the
cable has been damaged or needs replacement.
15 This appliance must be used for the purpose for which
it was expressly designed. Any other use (e.g. heating
rooms) is considered to be improper and consequently
dangerous. The manufacturer declines all liability for
damage resulting from improper and irresponsible use.
16 A number of fundamental rules must be followed when
using electrical appliances. The following are of particular importance:
• Do not touch the appliance when your hands or feet
are wet.
• Do not use the appliance barefooted.
• Do not use extensions, but if they are necessary,
caution must be exercised.
• Never pull the power supply cable or the appliance
to unplug the appliance plug from the mains.
• Never leave the appliance exposed to atmospheric
agents (rain, sun etc.)
• Do not allow children or persons who are not familiar with the appliance to use it, without supervision.
17 Always unplug the appliance from the mains or switch
off the main switch before cleaning or carrying out maintenance.
18 If you are no longer using an appliance of this type,
remember to make it unserviceable by unplugging the
appliance from the mains and cutting the supply cable.
Also make all potentially dangerous parts of the appliance safe, above all for children who could play with
the appliance.
19 To avoid accidental spillage do not use cookware with
uneven or deformed bottoms on the electric plates. Turn
the handles of pots and pans inwards to avoid knocking them over accidentally.
20 Never use flammable liquids such as alcohol or gasoline, etc. near the appliance when it is in use.
21 When using small electric appliances near the hob,
keep the supply cord away from the hot parts.
22 Make sure the knobs are in the “•”/”¡” position when
the appliance is not in use.
23 When the appliance is in use, the heating elements
and some parts of the oven door become extremely
hot. Make sure you don’t touch them and keep children well away.
24 If the cooker is placed on a pedestal, take the
necessary precautions to prevent the same from sliding
off the pedestal itself.
15
Installation
The following instructions should be read by a qualified
technician to ensure that the appliance is installed,
regulated and technically serviced correctly in compliance
with current regulations.
Important: disconnect the cooker from the electricity when
making any adjustement, maintenance operation, etc.
Electrical connection
The power supply cable since its size depends on the
electric connection (see the following connection diagram).
Positioning
The appliance can be installed next to furniture units which
are no taller than the top of the cooker hob. For proper
installation of the cooker, the following precautions must
be taken:
a) Kitchen cabinets installed next to the cooker that are
taller than the top of the hob must be situated at least
200 mm from the edge of the hob.
b) Hoods must be installed according to the requirements
in the installation manual for the hoods themselves and
in any case at a minimum distance of 650 mm.
c) Place the wall cabinets adjacent to the hood at a
minimum height of 420 mm from the hob (see figure).
d) Should the cooker be installed beneath a wall cabinet,
the latter should be situated at least 700 mm
(millimetres) away from the hob, as shown in the figure.
e) the cut-out for the cooker cabinet should have the
dimensions indicated in the figure.
400V 2N~
H05RR-F 4x2.5 CEI-UNEL 35363
1
230V 1N~
H07RN-F 3x2.5 CEI-UNEL 35364
1
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
420 mm.
Min.
2
N
3
R
4
5
4
5
S N
3
2
5
T
S
R
4
3
N
R
· introduce the cables (N and 6) as shown in the figure
and tighten the relative screws.
· fix the remaining cables on the 1-2-3 clips.
· fix the feeding cable in the special cable stop and close
the cover fastening it with the screw “V”.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
Min.
600 mm.
2
Feeding cable installation
Terminal block opening:
· Unscrew screw “V”
· Pull and open the junction block lid
For the installation of the feeding cable carry out the
following operations:
· position the small connection A-B according to the type
of connection that has to be performed using the
scheme shown in the figure.
Note: the small connections are prepared by the Factory
for the 230V monophase connection (contacts 1-2-3 are
connected to one another). The bridge 4-5 is situated in
the lower part of the terminal block.
HOOD
Min.
1
1
2
3
V
Levelling
In order to have a perfect levelling of the cooker adjustable
feets are supplyed. They can be screwed in the seats
positioned in the corners of the cooker base.
B
A
N
Connecting the supply cable to the mains
Fit a plug, normalised for the load indicated on the data
plate, on the cable; when making the connection directly
to the mains, an omnipoIar switch with a minimum opening
of 3 mm between the contacts, must be installed between
the appliance and the mains. This switch must be sufficient
for the load and must comply to regulations in force (the
earthing wire must not be interrupted by the switch). The
power supply cable must be positioned so that it does not
exceed 50°C more than room temperature at any point of
its length. Before making the connection check that:
· the limiter valve and the home system can support the
appliance load (see data plate);
· the power supply system has an efficient earthing
connection which complies with the provisions of
current regulations;
· the socket or omnipoar circuit-breaker is easily
accessible once the cooker has been installed.
16
Technical Specifications
Oven
Dimensions (WxDxH)
Volume
Oven absorption Max
7
39x41x34 cm
54 lt
2700 W
Ceramic Hob
Front Left
Back Left
Back Right
Front Right
Hob Ceramic absorption Max
This appliance conforms with the following
European Economic Community directives:
1200 W
1700 W
1200 W
1700 W
5800 W
-
ENERGY LABEL
Directive 2002/40/EC on the label of electric ovens
Norm EN 50304
Energy consumption for Natural convection
heating mode: a Convection
Declared energy consumption for Forced convection
Class
heating mode: L Ventilation
-
73/23/EEC of 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent
modifications;
89/336/EEC of 03/05/89 (Electromagnetic
Compatibility) and subsequent modifications;
93/68/EEC of 22/07/93 and subsequent
modifications.
104
50
60
Voltage and frequency
230/400 V 3N AC 50 Hz
Inner Dimensions of the Food Warmer:
85/90
Width: 42 cm
Depth: 44 cm
Height: 23 cm
The cooker with new “7 cuochi” oven and ceramic hob
E. Control Panel
F. Adjustable Feet or Legs
G. Dripping Pan or Baking Sheet
K. Oven Rack
L. Selector knob
M. Thermostat Knob
N. The control knobs for the electric plates
O. Thermostat Light
Q. The green pilot lamp
R. The electronic cooking programmer
S. Door lock device (only on certain models)
E
K
S
G
Q
O
F
R
M
L
N
17
How To Use Your Appliance
The various features of cooker are controlled through the
knobs and buttons located on the control panel.
1.Convection Mode
- Position of the “L” knob: a
- Position of the “M” knob: between 50°C and Max
On this setting, the light comes on and the top and bottom
heating elements are activated. This is the classic, traditional type oven which has perfected, with exceptional heat
distribution and reduced energy consumption. The convection oven is still unequalled when it comes to cooking
dishes made up of several ingredients, e.g. cabbage with
ribs, stews, etc. Excellent results are achieved when preparing meat-based dishes as well (braised meats, stew,
goulash, wild game, ham etc.) which need to cook slowly
and require basting or the addition of liquid. It still remains
the best system for cooking pastries and fruit in general
and when using specific covered containers for oven cooking. When cooking in convection mode, only use one dripping-pan or cooking rack at a time, otherwise the heat
distribution will be uneven. Select from among the various
rack heights based on whether the dish needs more or
less heat from the top or bottom.
Notice: The first time you use your appliance, we recommend that you set the thermostat to the highest setting
and leave the oven on for about half an hour with nothing
in it, with the oven door shut. Then, open the oven door
and let the room air. The odour that is often detected during this initial use is due to the evaporation of substances
used to protect the oven during storage and until it is
installed.
Attention: Only use the bottom shelf of the oven when
using the rotisserie to cook (where present). For all other
types of cooking, never use the bottom shelf and never
place anything on the bottom of the oven when it is in
operation because this could damage the enamel. Always
place your cookware (dishes, aluminium foil, etc. etc.) on
the grate provided with the appliance inserted especially
along the oven guides.
N.B.: Should the appliance be equipped with an electronic
programmer, to use the electric oven, just press buttons
2. Pastry Mode
V and W at the same time (the m symbol will appear
on the display) before selecting the desired cooking
function.
- Position of the “L” knob: S
- Position of the “M” knob: between 50° and Max
The fan will start and all of the heating elements will turn
on. This provides a delicate heating process with a prevalence of heat from the bottom. This mode is ideal for baking and cooking delicate foods - especially pastries that
need to rise because the heat coming from the bottom
helps the leavening process. Some advice:
• Always preheat the oven;
• Never place more than one dish in the oven at a time;
• The rack (unless cooking directly on the dripping-pan)
should be used because it allows for better air circulation; In any case, do not leave unused dripping-pans in
the oven;
• Position the rack at the third or second height from the
bottom in order to take full advantage of the heat rising
from the bottom of the oven; Place the pastry pan in
the centre of the rack;
• Do not open the door when cooking pastries in order
to prevent rapid temperature changes that could impede the cooking process and make the pastry drop.
Door lock device (only present on some models)
Some models are equipped with a “door lock” device
situated between the control panel and the oven door. To
open the door, lift up device “A” indicated in the figure.
A
The Oven Control Knobs
The “7 Programms” oven combines all the advantages of
traditional “static” ovens with those of modern “ventilated”
ones.
The”7 Programms” oven is extremely versatile and offers
7 different but sure and easy ways of cooking. Use the
knobs to select the different cooking functions available
on the “7 Programms” oven:
L - selector knob;
M - thermostat knob.
When the selector knob is on any other setting than that
identified by the “o”, the oven light turns on. The setting
3. Pizza Mode
- Position of the “L” knob: U
- Position of the “M” knob: between 50°C and Max
The bottom and circular heating elements, as well as the
fan, will come on. This combination rapidly heats the oven
due to the large amount of power used by the appliance
(2700 W), which results in the production of considerable
heat coming prevalently from the bottom and from forced
air circulation. The pizza mode is ideal for foods which
need high temperatures to cook, like pizza and large roasts.
Use only one dripping-pan or rack at a time. However, if
more than one is used, they must be switched half way
through the cooking process.
identified by the 8 symbol makes it possible to turn the
oven light on without having any of the oven heating elements on. When the oven light is on, it means that the
oven is in use, and it will remain on for the entire time the
oven is being used.
18
4. Ventilation Mode
7. Ventilated Double Grill
- Position of the “L” knob: L
- Position of the “M” knob: between 50°C and Max
Since the heat remains constant and uniform throughout
the oven due to the fan at the bottom, the air cooks and
browns food uniformly over its entire surface. With this
mode, you can also cook various dishes at the same time,
as long as their respective cooking temperatures are the
same. A maximum of 2 rack levels can be used at the
same time, following the instructions in the section entitled, “Cooking On More Than One Rack”. This cooking
mode is ideal for au gratin dishes or those which require
an extended cooking time like lasagne etc...
Moreover, the excellent heat distribution makes it possible to use lower temperatures when cooking roasts. This
results in less loss of juices, meat which is more tender
and a decrease in the loss of weight for the roast. The
ventilated mode is especially suited for cooking fish, which
can be prepared with the addition of a limited amount of
condiments, thus maintaining their flavour and appearance.
Excellent results can also be attained when cooking vegetable like courgettes, aubergines, peppers, tomatoes, etc.
Desserts: leavened cakes are also perfect for the ventilated mode. Moreover, this mode can also be used to thaw
meat, fish and bread by setting the temperature to 80°100°C. To thaw more delicate foods, set the thermostat to
50°C or use only the cold air circulation feature by setting
the thermostat to 0°C.
- Position of the “L” knob: K
- Position of the “M” knob: between 50 and 200°C
This combination of features increases the effectiveness
of the unidirectional thermal radiation of the heating elements through forced air circulation of the air throughout
the oven. This helps prevents foods from burning on the
surface, allowing the heat to penetrate into the food. Excellent results are achieved with kebabs made with meats
and vegetables, sausages, ribs, lamb chops, chicken, quail,
pork chops, etc. This mode is also ideal for cooking fish
steaks, like swordfish, tuna, grouper etc.
In this function, the rotisserie motor will also turn on (where
present). Cooking with this function is especially recommended for meat dishes such as loins, poultry, etc….
Note: When using the grill (features 5, 6, 7), the oven
door must be closed.
Thermostat Light (O)
This light indicates that the oven is heating. When it turns
off, the temperature inside the oven has reached the setting made with the thermostat knob. At this point, the light
will turn on and off as the oven maintains the temperature
at a constant level.
Attention
Avoid the children touch the oven door because it is very
hot during the cooking.
The rotisserie
To operate the rotisserie, proceed as follows:
a) place the dripping-pan on the 1st rack;
b) insert the special rotisserie support on the 4th rack and
position the spit by inserting it through the special hole
into the rotisserie at the back of the oven;
c) to start the spit, set the oven selection knob (L) on
5. Grill
- Position of the “L” knob: F
- Position of the “M” knob: Max
The extremely high and direct temperature of the grill
makes it possible to brown the surface of meats and roasts
while locking in the juices to keep them tender. The grill is
also highly recommended for dishes that require high temperature on the surface: beef steaks, veal, entrecôte, filets, hamburger etc...
setting K
6. The “Double Grill”
- Position of the “L” knob: d
- Position of the “M” knob: Max
This oversized grill has a completely new design, increasing cooking efficiency by 50%. The double grill also eliminates pockets of unheated air in the corners of the oven.
Important: Always leave the oven door closed when
using the grill setting n order to achieve the best results
and save on energy (about 10%).
When using the grill, place the rack at the top rack heights
(see cooking table) and place the dripping-pan beneath
the oven rack to prevent grease from falling onto the bottom of the oven.
Oven door kit
In order to further decrease the temperature of the oven
door and reduce energy consumption, a supplemental kit
has been made available. This kit should be installed if the
oven is used in the presence of small children. To install
the protective glass for the oven door (code 076650), contact your nearest Merloni Eletrodomestici Service Centre
indicated on the list provided with the appliance.
19
Electronic Cooking Programmer
P
This feature allows you to program the oven or the grill as
follows :
• delayed start for a specific length of time;
• immediate start for a specific length of time;
• timer.
Button Functions:
The letter “A” will light up reminding you that the length
and end cooking time were programmed in automatic
mode. At this point, the oven will turn on automatically at
12:30 and then turn off after 30 minutes. When the oven is
n
: timer - hours and minutes;
W
s
t
: end cooking time;
turned on, the m symbol will be displayed for the entire
cooking time. At any time during the cooking process, the
length of the cooking time can be displayed by pressing the
: set cooking time - backward;
V button, and the end cooking time by pressing the W
V : cooking time;
button.
After the cooking time has expired, the timer will ring
for several minutes; to turn it off, simply press any of
: set cooking time - forward.
How to reset the digital clock.
After the appliance has been connected to the power supply,
or when the power has gone out, the clock display will
automatically reset to 0:00 and begin to blink.
•
the buttons except the s and t buttons.
Immediate start with preset duration
By programming just the duration (points 1 and 2 of the
“Start delayed cooking with preset duration” section),
cooking will start up immediately.
Press the V and W buttons consecutively and
then reset the time (within 4 seconds) using the s and
t buttons.
The t button sets the time forward.
The s button sets the time backward.
To cancel a cooking schedule already programmed
Press the V and W buttons simultaneously.
Timer Feature
The timer feature allows you to enter a given amount of time
from which the timer begins to count down. This feature does
not turn the oven on or off; it merely sounds when the time
has expired.
Whenever the time must be reset, follow this same procedure.
Manual Operation of the Oven
After resetting the time, the program automatically switches
to the manual mode.
Note: To reset the manual mode after each “automatic”
When the n button has been pressed, the display will read
as follows:
cooking, press the V and W buttons simultaneously.
Q
Start delayed cooking with preset duration
The length of the cooking program as well as the time at
which the cooking program ends must be set. If we assume
that the time displayed on the timer is 10:00:
1. Turn the oven control knobs to the feature and temperature desired (e.g. conventional oven, 200°C);
2. Press the V button and then set the cooking time (within
Then use the t and s buttons to set the desired time.
After the button has been released, the timer will start to
count down and the current time will be displayed.
R
four seconds) using the s and t buttons. Let us suppose that we set the cooking time at 30 minutes. The
display will read as follows:
After the time has expired, an acoustical signal will be emitted,
which can be turned off by pressing any of the buttons (except
the t and s buttons) at this point the n symbol will also
turn off.
N
Correction/Cancellation of Data
• The data entered can be changed at any time by pressing
After the button has been released, the current time will
be displayed again after approximately 4 seconds, along
with the m symbol and the letter “A” (AUTO);
•
3. Press the W button and then use the s and t buttons
to set the time for when the cooking program should end.
Let us suppose this time to be 1:00 p.m.
•
O
the corresponding button and the t or s buttons.
When the data for the length of the cooking time is
cancelled, the data for the end cooking time are also
cancelled automatically, and vice versa.
If the oven has been programmed, it will not accept end
cooking times which are before the start of the cooking
process.
Buzzer volume control
Once you have made and confirmed the clock settings,
4. After the button has been released, the current time will
be displayed after approximately 4 seconds:
use button s to adjust the volume of the alarm buzzer.
20
Practical Cooking Advice
The oven offers a wide range of alternatives which allow
you to cook any type of food in the best possible way. With
time you will learn to make the best use of this versatile
cooking appliance and the following directions are only a
guideline which may be varied according to your own personal experience.
When using this function, place the grid on the 2nd or 3rd
oven rack from the bottom (see cooking table) then, to prevent fat and grease from dripping onto the bottom of the
oven and thus smoke from forming, place a dripping-pan on
the 1st rack from the bottom. When using this function together with the spit (only on some models), you can also
cook dishes on the dripping-pan situated on the 1st rack, for
example: potatoes, etc…….
Preheating
If the oven must be preheated (this is generally the case
when cooking leavened foods), the U “pizza mode”
(setting three) can be used to reach the desired temperature as quickly as possible in order to save on energy.
Once the food has been placed in the oven, the most appropriate cooking mode can then be selected.
Baking Pastries
When baking pastries, always place them in the oven after it has been preheated. Make sure you wait until the
oven has been preheated thoroughly (the red “O” light will
turn off). The temperature is normally around 160°C. Do
not open the door while the pastry is cooking in order to
prevent it from dropping. Batters must not be too runny,
as this will result in prolonged cooking times. In general:
Cooking on More Than One Rack
If you have to cook on more than one rack at the same
time, use only setting 4, L “ventilated mode,” which is
the only one that is appropriate for this type of cooking.
The rack heights used should be the three centre ones,
as the bottom and top racks receive too much direct heat,
which could burn more delicate foods. If three racks are
used at the same time, the food on the middle rack will
take a little longer to cook. Therefore, leave it in the oven
for an additional few minutes. If you are preparing a complete meal with all three racks at the same time, place the
dish that calls for a lower cooking temperature (generally
pastries) on the middle rack.
Pastry is too dry
Increase the temperature by 10°C and reduce the
cooking time.
Pastry dropped
Use less liquid or lower the temperature by 10°C.
Pastry is too dark on top
Place it on a lower rack, lower the temperature, and
increase the cooking time.
Using the Grill
The oven allows you to use two different grilling methods.
Use the no. 5 setting F “Grill” for small portions. Energy consumption for this feature is only 1200 W; however, it is ideal for grilling small dishes or portions, e.g.
toast, frankfurters, etc.
Place the food in the centre of the grill, as only the
centre of the heating element is turned on. Food in
the corners of the oven will not be cooked.
Cooked well on the inside but sticky on the
outside
Use less liquid, lower the temperature, and increase
the cooking time.
The pastry sticks to the pan
The no. 6 setting d “Double Grill” allows you to grill
along the entire surface area of the grill itself. Use this
feature when you have food distributed uniformly beneath
the grill and you want it to be browned evenly.
Important: Always leave the oven door closed when
using the grill setting n order to achieve the best results and save on energy (about 10%).
When using the grill settings, it is recommended that the
thermostat be set to maximum, as this is the optimal setting for the grill, which utilizes radiation produced by infrared rays. However, this does not mean that lower temperature settings cannot be used when necessary by simply turning the control knob.
When using the grill, place the rack at the 4 rack heights
(see cooking table) and place the dripping-pan beneath
the oven rack to prevent grease from falling onto the bottom of the oven.
Grease the pan well and sprinkle it with a dusting of
flour or use greaseproof paper.
I used more than one level and they are not all at
the same cooking point
Use a lower temperature setting. It is not necessary to
remove the food from all the racks at the same time.
Cooking Pizza
For best results when cooking pizza, use setting 3 U
“The Pizza Oven”:
• Preheat the oven for at least 15 minutes;
• Use a light aluminium pizza pan, placing it on the broiler
supplied with the oven. If the dripping-pan is used, this
will extend the cooking time, making it difficult to get a
crispy crust;
• Do not open the oven door frequently while the pizza
is cooking;
• If the pizza has a lot of toppings (three of four), it is
recommended that the mozzarella cheese be placed
on top halfway through the cooking process.
Setting 7 K “Ventilated Double Grill”, is extremely useful
for grilling foods rapidly, as the distribution of heat makes
it possible not only to brown the surface, but also to cook
the bottom part. It can also be used to grill large pieces of
meat or fowl. Moreover, it can also be used for browning
foods at the end of the cooking process.
21
Cooking fish and meat
When cooking white meat, fowl and fish use low
temperatures. (150°C-175°C). When red meat must be
superficially well-cooked but succulent inside, it is
advisable to start with a high temperature (200-220°C) for
a short time, and then to reduce it at a later point. Generally
speaking, the more meat there is, the lower the temperature and the longer the cooking time should be.Place the
meat in the centre of the grid and put a spill-tray underneath
to catch grease drips. Insert the grid so that it is in the
middle of the oven. If more heat from below is required,
use the 1° bottom shelf.
User’s instructions the ceramic hob
Description
The hobs have been provided with radiant electric heaters.
These heaters are incorporated under the surface of the
hob as zones which redden while they are in use.
A. Cooking area (A).
B. A lights which indicate whether the corresponding
heaters are at a temperature in excess of 60° C; even
if the hob/zone has been switched off.
A
Instructions for using the pyroceram top
To obtain the best results from your hob, there are some
basic rules to follow when cooking or preparing food.
· All types of pots and pans may be used on the ceramic
glass cooktop. However, the bottom surface must be
perfectly flat. Naturally, the thicker the bottom of the
pot or pan, the more uniformly the heat is distributed.
· Make sure that the base of the pan completely covers
the cooking ring, so as to make full use of the heat
produced
A
· Always make sure that the pan base is always dry and
clean so as to guarantee proper contact as well as
longer-lasting pans and the long life-span of the hob.
· Do not use the same pans which are used for cooking
on gas burners. The heat strength of gas burners may
deform the pan base and will not give the same results
if it is subsequently used on a glazed ceramic hob.
B
Description of the heating elements
The radiant heating elements are composed of circular
heating elements. They only become red after being turned
on for 10-20 seconds.
Pratical advice for using the electric plates
The cook-top electric plate control knobs (N)
The cookers may be equipped with standard, fast and
automatic electric plates in various combinations (the fast
plates distinguished from the others by a red dot in the
centre, the automatic ones by a round aluminium disk at
the centre.
To avoid heat dispersion and damage to the plates,
recommend using cooking vessels with flat bottoms in
diameters which are not smaller than the plate diameter.
Table shows the correspondence between the position
indicated on the knobs and the use for which the plates
advised.
Setting
Normal or Fast Plate
0
Off
1
Cooking vegetables, fish
2
Cooking potatoes (using steam) soups,
chickpeas, beans.
3
Continuing the cooking of large quantities
of food, minestrone
4
For roasting (average)
5
For roasting (above average)
6
For browning and reaching a boil in a
short time.
The green pilot lamp (Q)
This lights up when an electric plate is turned on.
22
Practical Cooking Advice
Selection
Knob Setting
1 Covection
Mode
Type of Food
Cooking
Time
(minutes)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
2 Pastry Mode Cakes
Pies
S
Plum cake
Sponge cake
0.5
1
-
3
2/3
3
3
15
15
15
15
180
180
180
160
20-30
45-50
40-50
25-30
3 Pizza Mode
0.5
1
1
3
2
2/3
15
10
10
220
220
180
15-20
25-30
60-70
1
1.8
1
1.5
1.5
1
1
1.5
1
0.5
0.5
1
2-4
3
3
3
2
2-4
2
2
3
2-4
2-4
2-4
15
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
10
230
180
180
180
180
200
180
180
160
190
180
165
15-20
30-35
20-30
20-30
40-45
60-70
30
55-60
40-50
20-25
2.5
2-4
15
200
a
U
4 Ventilation
Mode
L
5 Grill Mode
F
Duck
Roast beef
Roast pork
Biscuits
Tarts
Wt. Rack Position Preheating Thermostat
(Kg) From Oven
Time
Knob
Bottom
(minutes)
Setting
Pizza
Roast beef
Chicken
Pizza (on 2 racks)
Lasagne
Pasta bakes au gratin
Baked Pasta
Lamb
Chicken + potatoes
Mackerel
Sea Bream
Plum cake
Cream puffs (on 2 racks
Biscuits (on 2 racks) Sponge
cake (on 2 racks)
Pasta bakes au gratin (on 2
racks)
Sole and squid
Squid and shrimp on spits
Cod fillets
Grilled vegetables
K
35-40
1
1
1
1
4
4
4
3/4
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
8
4
10
8-10
1
1.5
1
1
n.° 4
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
15-20
20
7
15-20
5
With rotisserie
Veal on the spit
Chicken on the spit
1.0
2.0
-
5
5
Max
Max
70-80
70-80
Grilled chicken
Cuttle-fish
Chicken (inserted on the spit) +
potatoes (on the dripping-pan)
1.5
1.5
1.5
-
2
2
2
5
5
5
5
200
200
200
200
55-60
30-35
70-75
70-75
With rotisserie
Veal on the spit
Chicken on the spit
Lamb on the spit
1.5
1.5
1.5
-
5
5
5
200
200
200
70-80
70-80
70-80
With multi-skewer rotisserie
(only a few models)
Meat kebabs
Vegetable kebabs
1.0
0.8
-
5
5
Max
Max
40-45
25-30
6 Double Grill Veal steaks
Cutlets
d
Hamburgers
Caballas
Toasted sandwiches
7 Ventilated
Double Grill
10-15
20-25
NB: cooking times are approximate and may vary according to personal taste. When cooking using the grill or
double grill or ventilated double grill, the dripping-pan must always be placed on the 1st oven rack from te bottom.
23
Routine maintenance and cleaning of the oven
Disconnect the oven from the source of electricity
before performing any maintenance or cleaning. To
ensure a long life for your oven, clean it frequently and
carefully, keeping in mind that:
· Do not use steam equipment to clean the appliance.
· the enamelled parts and the self-cleaning panels
should be washed with warm water without the addition
of abrasive powders or corrosive substances which
could damage the finish;
· The inside of the oven should be cleaned fairly often
while it is still warm, using warm water and detergent
followed by careful rinsing and drying;
· stainless steel may become marked if it comes into
contact with very hard water or harsh detergents
(containing phosphorous) for long periods of time. After
cleaning, it is advisable to rinse thoroughly and dry. It
is also recommended to dry any water drops;
· avoid dirt and grease accumulating on the control panel
by cleaning it frequently. Use non-abrasive sponges or
soft cloths to avoid scratching enamelled or shiny steel
parts.
Glass ceramic hob
cleaners
Available from
Window scraper Razor blade DIY Stores
scrapers
Cleaning the hob surface
Prior to cooking, the hob surface should always be cleaned
using a damp cloth to remove any dust or stray food
particles. The hob surface should be regularly cleaned
with a lukewarm solution of water and a mild detergent.
Periodically it may be necessary to use a proprietary
ceramic hob cleaner. First remove all spilt food and fat
with a window scrape, preferably the razor blade type
B (not supplied) or, failing that, the fixed blade
razor edge type.
Replacement blades
DIY Stores,
supermarkets,
chemists
COLLO luneta
HOB BRITE
Hob Clean
SWISSCLEANER
Boots, Co-op stores,
department stores, Regional
Electricity Company shops,
supermarkets
Replacing the oven light bulb
· Either pull out the plug (if it is accessible) or disconnect
the oven from the mains by turning off the multipole
switch used for connecting the oven to the electricity
source;
· Remove the glass cover of the lamp holder;
· Unscrew the bulb and replace it with a high temperature resistant bulb (300°C) with the following
characteristics:
- Voltage 230/240 V
- Wattage 25W
- Type E14
· Replace the glass cover and reconnect the power
supply to the oven.
Then clean the hob while it is still warm to the touch with
a suitable cleaner and paper towel. Then rinse it and wipe
it dry with a clean cloth .If aluminium foil or plastic items
are accidentally allowed to melt on the hob surface they
should be immediately removed from the hot cooking area
with a scraper. This will avoid any possible damage to the
surface. This also applies to sugar or any food with a high
sugar content. Do not use abrasive sponges or scourers
of any type. Corrosive cleaners such as oven sprays and
stain removers should also not be used.
24
Áåçîïàñíîñòü — õîðîøàÿ ïðèâû÷êà
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ýòî îáîðóäîâàíèå ðàçðàáîòàíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
âíóòðè ïîìåùåíèé. Íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå
èñïîëüçóéòå îáîðóäîâàíèå íà óëèöå.
Ïëèòà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ è ðàçîãðåâà ïèùè â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé èíñòðóêöèåé. Èñïîëüçîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ íå ïî íàçíà÷åíèþ, à òàêæå ïðîìûøëåííîå èñïîëüçîâàíèå,
èñïîëüçîâàíèå ïëèòû â îôèñàõ, ïðåäïðèÿòèÿõ ñôåðû
îáñëóæèâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ è ò.ï. íå
ïðåäóñìîòðåíî. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âûõîä èç ñòðîÿ îáîðóäîâàíèÿ ïðè íàðóøåíèè äàííîãî ïóíêòà èíñòðóêöèè.
Äàííàÿ èíñòðóêöèÿ îòíîñèòñÿ ê îáîðóäîâàíèþ êëàññà
1 (ñâîáîäíàÿ óñòàíîâêà) è êëàññà 2 ïîäêëàññà 1 (óñòàíîâêà ìåæäó äâóìÿ øêàôàìè).
Ñíèìèòå óïàêîâêó; ýëåìåíòû óïàêîâêè (ïëàñòèêîâûå ïàêåòû, ïåíîïëàñò, ìåòàëëè÷åñêèå ñêðåïêè) ìîãóò áûòü
ïîòåíöèàëüíî îïàñíû äëÿ äåòåé, ïîýòîìó âûáðîñüòå
óïàêîâêó ñðàçó æå èëè óáåðèòå â íåäîñòóïíîå ìåñòî.
Óáåäèòåñü, ÷òî Âàøà ïëèòà íå ïîâðåæäåíà è ïîëíîñòüþ
óêîïëåêòîâàíà. Åñëè ó Âàñ åñòü ñîìíåíèÿ, ñâÿæèòåñü ñ
ïðîäàâöîì íåìåäëåííî.
Çàïðåùåíî èñïîëüçîâàíèå óäëèíèòåëåé è ïåðåõîäíèêîâ.
Äëèíà êàáåëÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1,5 ì. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âîçãîðàíèÿ, ïðîèçîøåäøèå èç-çà èñïîëüçîâàíèÿ òðîéíèêîâ è óäëèíèòåëåé,
à òàêæå ñîåäèíèòåëüíîãî êàáåëÿ, ñå÷åíèå êîòîðîãî íå
ñîîòâåòñòâóåò ïîòðåáëÿåìîé îáîðóäîâàíèåì ìîùíîñòè.
Ïðè óñòàíîâêå íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ñîîòâåòñòâèå õàðàêòåðèñòèê ñåòè è ïëèòû. Íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ ñîäåðæàòñÿ â ñïåöèàëüíîé òàáëèöå íà çàäíåé ñòîðîíå
ïëèòû.
Ðîçåòêà è âèëêà äîëæíû áûòü îäíîãî òèïà.
Ïëèòà äîëæíà óñòàíàâëèâàòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ïðîèçâîäèòåëÿ è ñòàíäàðòàìè, äåéñòâóþùèìè íà
òåððèòîðèè ñòðàí ÑÍÃ. Íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà ìîæåò
ïðèíåñòè âðåä ëþäÿì, æèâîòíûì èëè Âàøåé ñîáñòâåííîñòè.  ñëó÷àå íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêè Ïðîèçâîäèòåëü ñíèìàåò ñ ñåáÿ âñÿêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Ýëåêòðè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðîâàíà òîëüêî ïðè
íàëè÷èè ýôôåêòèâíîãî çàçåìëåíèÿ, âûïîëíåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ýëåêòðè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
Ýòî òðåáîâàíèå îáÿçàòåëüíî äîëæíî ñîáëþäàòüñÿ. Åñëè
âîçíèêëè ñîìíåíèÿ, ñâÿæèòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì ïî óñòàíîâêå, êîòîðûé ïðîâåðèò Âàøó ñèñòåìó çàçåìëåíèÿ.
Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá,
âûçâàííûé îòñóòñòâèåì çàçåìëåíèÿ èëè åãî íåèñïðàâíîñòüþ.
Åñëè ïëèòà ïîäêëþ÷àåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê ñåòè (áåç
âèëêè è ðîçåòêè), íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ìíîãîëèíåéíûé âûêëþ÷àòåëü ñ ðàññòîÿíèåì ìåæäó ðàçâåäåííûìè
êîíòàêòàìè íå ìåíåå 3 ìì, ëèíèÿ çàçåìëåíèÿ ïðè ýòîì
íå äîëæíà ðàçðûâàòüñÿ. Âûêëþ÷àòåëü äîëæåí óñòàíàâëèâàòüñÿ â ëåãêîäîñòóïíîì ìåñòå.
Âñåãäà âûíèìàéòå âèëêó èç ðîçåòêè èëè îòêëþ÷àéòå ýëåêòðè÷åñòâî íà Âàøåì ùèòêå ïåðåä ìîéêîé èëè äðóãèìè
îïåðàöèÿìè ïî ïðîôèëàêòèêå ïëèòû.
Íå òÿíèòå ïðîâîä, ÷òîáû âûíóòü âèëêó èç ðîçåòêè: ýòî
î÷åíü îïàñíî. Íå ïåðåæèìàéòå è íå íàòÿãèâàéòå ñåòåâîé êàáåëü. Äëÿ çàìåíû ïîâðåæäåííîãî êàáåëÿ âûçûâàéòå ñïåöèàëèñòà èç îáñëóæèâàþùåé îðãàíèçàöèè.
Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ è
ùåëè â çàäíåé ÷àñòè ïëèòû è ïîä ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ
íå áûëè çàêðûòû, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçíèêàåò îïàñíîñòü ïðåâûøåíèÿ ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû ýëåêòðè÷åñêîé èçîëÿöèè è êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ.
14. Âàøà ïëèòà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî äëÿ òîãî, äëÿ
÷åãî îíà ðàçðàáîòàíà. Åñëè Âû ðåøèëè èñïûòàòü ïëèòó
äðóãîé ðàáîòîé, (íàïðèìåð, îòàïëèâàòü ïîìåùåíèÿ) äåëàéòå ýòî íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê.
Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ïîëîìêè,
âûçâàííûå íåíàäëåæàùèì èëè íåðàçóìíûì èñïîëüçîâàíèåì.
15. Íå êàñàéòåñü ïëèòû, åñëè Âàøè ðóêè èëè íîãè ìîêðûå
èëè ñûðûå, íå ïîëüçóéòåñü îáîðóäîâàíèåì áîñèêîì.
16. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùèìè òðåáîâàíèÿìè Ãîñóäàðñòâåííîé Ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû íå îñòàâëÿéòå ïëèòó áåç
ïðèñìîòðà.
17. Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì è ëèöàì, íå çíàêîìûì ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé, ïîëüçîâàòüñÿ ïëèòîé â âàøå îòñóòñòâèå.
18. Çàïðåùàåòñÿ èçìåíåíèå êîíñòðóêöèè ïëèòû è âìåøàòåëüñòâî ëèö, íå óïîëíîìî÷åííûõ Ïðîèçâîäèòåëåì íà
ãàðàíòèéíûé ðåìîíò.
19. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàëûõ êóõîííûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ
ðÿäîì ñ ïëèòîé ñëåäèòå, ÷òîáû èõ ïèòàþùèå êàáåëè íå
êàñàëèñü ãîðÿ÷èõ ÷àñòåé îáîðóäîâàíèÿ.
20. Îòêëþ÷àéòå ïëèòó îò ñåòè, êîãäà óåçæàåòå íàäîëãî.
21. Íå èñïîëüçóéòå ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ æèäêîñòè (àëêîãîëü, áåíçèí è ò.ï.) ðÿäîì ñ ðàáîòàþùèì îáîðóäîâàíèåì.
22. Íå ñòàâüòå íà ïëèòó ïîñóäó ñ íåðîâíûì èëè äåôîðìèðîâàííûì äíîì. Ñòàðàéòåñü ðàñïîëàãàòü ïîñóäó òàê,
÷òîáû ðó÷êè íå ïåðåãðåâàëèñü è ÷òîáû áûëî íåâîçìîæíî îïðîêèíóòü ïîñóäó, ñëó÷àéíî çàäåâ çà ðó÷êè.
23. Åñëè ïëèòà íå èñïîëüçóåòñÿ, ïðîâåðüòå, ÷òî ðóêîÿòêè
íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ íàõîäÿòñÿ â ïîëîæåíè諕»/ «î».
24. ×àñòè ïëèòû ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ äîëãîå âðåìÿ îñòàþòñÿ
ãîðÿ÷èìè. Áóäüòå îñòîðîæíû, íå ïðèêàñàéòåñü ê ïëèòå:
äîæäèòåñü, êîãäà îíà ïîëíîñòüþ îñòûíåò.
25. Ïðåäóïðåæäåíèå:íèêîãäà íå ïîìåùàéòå ãîðÿ÷óþ ïîñóäó è âîñïëàìåíÿþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îòäåëåíèå äëÿ
õðàíåíèÿ è ïîäîãðåâà.
Íèêîãäà íå îñòàâëÿéòå âêëþ÷åííûå êîíôîðêè ïóñòûìè
èëè ñ íåèñïîëüçóåìîé ïîñóäîé, òàê êàê ïîñóäà áûñòðî
íàãðåâàåòñÿ, ÷òî ìîæåò ïîâðåäèòü îáîðóäîâàíèå.
26. Ïðè óñòàíîâêå ïëèòû íà îïîðû, ñîáëþäàéòå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, ÷òîáû èçáåæàòü ñîñêàëüçûâàíèÿ ïëèòû ñ îïîð.
27. Ïðè âîçíèêíîâåíèè íåñòàíäàðòíîé ñèòóàöèè îòêëþ÷èòå
ïëèòó îò ñåòè, ïîçâîíèòå â ñåðâèñíûé öåíòð, òåëåôîí
êîòîðîãî óêàçàí â ãàðàíòèéíîì äîêóìåíòå (ãàðàíòèéíîì
òàëîíå, ñåðâèñíîé êíèæêå, ñåðâèñíîì ñåðòèôèêàòå).
28. Åñëè Âû ðåøèëè, ÷òî ïëèòà áîëüøå íå ãîäèòñÿ äëÿ ýêñïëóàòàöèè, ñäåëàéòå åå íåïðèãîäíîé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ: îòêëþ÷èòå îò ñåòè, îáðåæüòå ïèòàþùèé êàáåëü,
ñíèìèòå ïîòåíöèàëüíî îïàñíûå ÷àñòè (ýòî îñîáåííî
âàæíî äëÿ áåçîïàñíîñòè äåòåé, êîòîðûå ìîãóò èãðàòü ñ
íåèñïîëüçóåìûìè èëè âûáðîøåííûìè ïðèáîðàìè).
Âíèìàíèå!
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîé è áåçîïàñíîé ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì:
· íå ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ëèö, íå óïîëíîìî÷åííûõ Ïðîèçâîäèòåëåì;
· ïðè ðåìîíòå òðåáîâàòü èñïîëüçîâàíèÿ îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé.
25
Óñòàíîâêà
Ýòîò ðàçäåë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ òåõíèêîâ
è ñîäåðæèò èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è îáñëóæèâàíèþ ïëèòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè áåçîïàñíîñòè.
Âàæíî: ïåðåä ëþáûìè ðàáîòàìè ïî íàëàäêå, îáñëóæèâàíèþ
è ò.ï. îòêëþ÷èòå ïëèòó îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
Óñòàíîâêà ïëèòû
Ïëèòà ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ ðÿäîì ñ êóõîííîé ìåáåëüþ, êîòîðàÿ, îäíàêî, íå äîëæíà áûòü âûøå ïëèòû.
Ïðè óñòàíîâêå ïëèòû íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå ìåðû
ïðåäîñòîðîæíîñòè:
a) Êóõîííàÿ ìåáåëü, ïðåâûøàþùàÿ ïî âûñîòå ïëèòó, äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 200 ìì îò êðàÿ
ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ïëèòû.
á) Âûòÿæêè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñîãëàñíî èõ èíñòðóêöèÿì ïî ïî
ýêñïëóàòàöèè, è íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 650 ìì îò ðàáî÷åé
ïîâåðõíîñòè ïëèòû.
â) Ñòåííûå øêàôû, ñìåæíûå ñ âûòÿæêîé, íàâåøèâàþòñÿ íà
âûñîòå íå ìåíåå 420 ìì îò ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ïëèòû
(ñì. ðèñ.).
ã) Ïðè óñòàíîâêå ïëèòû ïîä ñòåííûìè øêàôàìè ðàññòîÿíèå ìåæäó øêàôàìè è ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ ïëèòû äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 700 ìì, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
å) Ðàçìåðû äëÿ âñòðàèâàíèÿ ïëèòû â ìîäóëü êóõîííîé
ìåáåëè óêàçàíû íà ðèñóíêå.
1
2
R
400V 2N~
H05RR-F 4x2.5 CEI-UNEL 35363
1
230V 1N~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
1
4
3
2
N
3
R
4
5
4
5
S N
3
2
5
T
S
N
R
 Ðîññèè: R=A, S=B, T=C.
Óñòàíîâêà ïèòàþùåãî êàáåëÿ
×òîáû îòêðûòü êîììóòàöèîííóþ êîëîäêó:
· âûâåðíèòå âèíò V (ðèñ. 2);
· ñíèìèòå êðûøêó êîëîäêè, ïîòÿíóâ åå íà ñåáÿ.
Ïîäñîåäèíåíèå ïèòàþùåãî êàáåëÿ ïðîèçâîäèòñÿ ñëåäóþùèì
îáðàçîì :
· óñòàíîâèòå ïåðåìû÷êè À- ñîãëàñíî òðåáóåìîé ñõåìå
ñîåäèíåíèÿ (ðèñ. 3).
Ïðèìå÷àíèå: çàâîäñêàÿ ïðåäóñòàíîâêà âûïîëíåíà äëÿ îäíîôàçíîãî ñîåäèíåíèÿ 230  (êîíòàêòû 1-2-3 ñîåäèíåíû ìåæäó
ñîáîé). Ïåðåìû÷êà 4-5 íàõîäèòñÿ â íèæíåé ÷àñòè
êîììóòàöèîííîé êîëîäêè.
·
·
·
ïîäñîåäèíèòå ïðîâîäà (N è 6) êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 3
è çàêðåïèòå èõ âèíòàìè;
çàôèêñèðóéòå îñòàâøèåñÿ ïðîâîäà â çàæèìàõ 1-2-3;
çàôèêñèðóéòå ïèòàþùèé êàáåëü â õîìóòå è çàêðîéòå êðûøêó êîììóòàöèîííîé êîëîäêè, çàâåðíóâ âèíò V.
1
2
3
V
Âûðàâíèâàíèå ïëèòû (òîëüêî äëÿ íåêîòîðûõ
ìîäåëåé)
Âàøà ïëèòà ñíàáæåíà ðåãóëèðóåìûìè íîæêàìè, êîòîðûå
ñëóæàò äëÿ åå âûðàâíèâàíèÿ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè, íîæêè âêðó÷èâàþòñÿ â îòâåðñòèÿ ïî óãëàì îñíîâàíèÿ ïëèòû
(ðèñ. 1).
B
A
N
Ïîäñîåäèíåíèå êàáåëÿ ê ñåòè
Îñíàñòèòå ïèòàþùèé êàáåëü ñîîòâåòñòâóþùåé âèëêîé (ñì.
òàáëè÷êó õàðàêòåðèñòèê) èëè íåïîñðåäñòâåííî ïîäêëþ÷èòå
îáîðóäîâàíèå ê ñåòè (áåç âèëêè è ðîçåòêè).  ïîñëåäíåì ñëó÷àå äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí ìíîãîëèíåéíûé âûêëþ÷àòåëü,
ñîîòâåòñòâóþùèé íàãðóçêå îáîðóäîâàíèÿ, ñ ðàññòîÿíèåì
ìåæäó ðàçâåäåííûìè êîíòàêòàìè íå ìåíåå 3 ìì, ïðè÷åì
ëèíèÿ çàçåìëåíèÿ íå äîëæíà ðàçðûâàòüñÿ. Ïèòàþùèé êàáåëü
ñëåäóåò ðàñïîëàãàòü òàê, ÷òîáû ïî âñåé äëèíå îí íèêîãäà íå
íàãðåâàëñÿ äî òåìïåðàòóðû, ïðåâûøàþùåé íà 50°Ñ
êîìíàòíóþ.
Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì óáåäèòåñü â òîì, ÷òî:
· ïðåäîõðàíèòåëè (ïðîáêè) èëè àâòîìàòè÷åñêèå âûêëþ÷àòåëè è ïðîâîäêà âûäåðæèâàþò ðàáî÷óþ íàãðóçêó îáîðóäîâàíèÿ (ñì. òàáëè÷êó õàðàêòåðèñòèê);
· çàçåìëåíèå ñîîòâåòñòâóåò ïðàâèëàì è òðåáîâàíèÿì,
ïðåäúÿâëÿåìûìè ê çàçåìëåíèþ áûòîâîé òåõíèêè;
· ðîçåòêà èëè ìíîãîëèíåéíûé âûêëþ÷àòåëü íàõîäÿòñÿ â
ëåãêîäîñòóïíîì ìåñòå.
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß
Ýëåêòðè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ ãàðàíòèðóåòñÿ òîëüêî ïðè ïðàâèëüíîì åãî çàçåìëåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè ýëåêòðè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
Ïðîèçâîäèòåëü ñíèìàåò ñ ñåáÿ âñÿêóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ëþáîé óùåðá, ïðè÷èíîé êîòîðîãî ÿâèëîñü íåïðàâèëüíîå
ïîäêëþ÷åíèå îáîðóäîâàíèÿ.
Ïàðàìåòðû ïèòàþùåãî êàáåëÿ çàâèñÿò îò òèïà ýëåêòðè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ (ñì. ñëåäóþùóþ òàáëèöó, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î ðàçëè÷íûõ ñïîñîáàõ ñîåäèíåíèÿ ïðîâîäîâ è ïåðåìû÷åê
äëÿ àäàïòàöèè ýëåêòðîïëèò ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, à òàêæå òðåáîâàíèÿ ê òèïó êàáåëÿ).
26
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà
íà ñîîòâåòñòâèå ÃÎÑÒàì:
Äóõîâêà
Ðàçìåðû (Øèðèíà x Ãëóáèíà x Âûñîòà) 39x41x34 cì
Îáúåì
54 ë
Ìîùíîñòü äóõîâêè (Max)
2700 Âò
Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ ïîâåðõíîñòü
(çîíû íàãðåâà)
Ïåðåäíÿÿ ëåâàÿ
Çàäíÿÿ ëåâàÿ
Çàäíÿÿ ïðàâàÿ
Ïåðåäíÿÿ ïðàâàÿ
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü
27570.0-87
27570.14-88
23511-79
Ð 50033-92
Ð 50696-94
Êîä îðãàíà
ïî ñåðòèôèêàöèè
ÌÅ 53
7
1200 Âò
1700 Âò
1200 Âò
1700 Âò
5800 Âò
Ýòî îáîðóäîâàíèå ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì äèðåêòèâàì
Åâðîïåéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà:
- 73/23/EEC îò 19/02/73 (Íèçêîå íàïðÿæåíèå) è ïîñëåäóþùèå
ìîäèôèêàöèè;
- 89/336/EEC îò 03/05/89 (Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü)
è ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè;
- 93/68/EEC îò 22/07/93 è ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè.
ENERGIA TÁBLA
Az elektromos sütõk jelzéseirõl szóló 2002/40/EU elõírás.
EN 50304 szabvány
Ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè ïðè íàòóðàëüíîé
êîíâåêöèè
ôóíêöèÿ íàãðåâàíèÿ: a Ñòàòè÷åñêîå
Çàÿâëåíèå î ðàñõîäå ýëåêòðîýíåðãèè êëàññà
ïðèíóäèòåëüíîé êîíâåêöèè
104
ôóíêöèÿ íàãðåâàíèÿ: L Âåíòèëèðîâàííîå
50
60
Íàïðÿæåíèå è ÷àñòîòà ïèòàíèÿ
230 Â / 400 Â 3N AC 50 Ãö
Ðàçìåðû îòäåëåíèÿ äëÿ õðàíåíèÿ è ïîäîãðåâà:
Øèðèíà: 42 ñì
85/90
Ãëóáèíà: 44 ñì
Âûñîòà: 23 ñì
Êóõîííàÿ ïëèòà ñ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé äóõîâêîé
E
F
G
K
L
M
N
O
Q
R
S
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Ðåãóëèðóåìûå íîæêè èëè îïîðû
Ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà èëè ïðîòèâåíü
Ðåøåò÷àòàÿ ïîëêà äóõîâêè
Ðóêîÿòêà âûáîðà ôóíêöèé äóõîâêè
Ðóêîÿòêà òåðìîñòàòà
Ðóêîÿòêè óïðàâëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèìè êîíôîðêàìè
Èíäèêàòîð òåðìîñòàòà äóõîâêè
Çåëåíûé èíäèêàòîð ýëåêòðè÷åñêèõ êîíôîðîê
Ýëåêòðîííûé ïðîãðàììàòîð
Óñòðîéñòâî áëîêèðîâêè äâåðöû äóõîâêè
(òîëüêî äëÿ íåêîòîðûõ ìîäåëåé)
E
K
S
G
Q
O
F
R
M
L
N
27
Èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè
Ñòàòè÷íàÿ äóõîâêà îñîáåííî ïîäõîäèò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ìÿñíûõ áëþä, êîòîðûå äîëæíû ãîòîâèòüñÿ ìåäëåííî è â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ òðåáóþò äîáàâëåíèÿ æèäêîñòè, èëè
áëþä, ñîñòîÿùèõ èç äâóõ (è áîëåå) êîìïîíåíòîâ (íàïðèìåð,
ãóëÿø, ìÿñíûå çàïåêàíêè). Òàêæå ðåæèì ïîäõîäèò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñóõèõ áèñêâèòîâ, ïå÷åíüÿ, ãàëåò, çàïå÷åííûõ
ôðóêòîâ.
Äëÿ ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ òåïëà èñïîëüçóéòå òîëüêî îäèí ïðîòèâåíü (èëè ðåøåòêó). Óðîâåíü ðàñïîëîæåíèÿ
ïðîòèâíÿ âûáèðàéòå â çàâèñèìîñòè îò íåîáõîäèìîñòè áîëüøåãî íàãðåâà áëþäà ñâåðõó èëè ñíèçó.
Äëÿ âûáîðà ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé ïëèòû ñëóæàò ðóêîÿòêè è
êíîïêè íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.
Âíèìàíèå: ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì äóõîâêè ìû ðåêîìåíäóåì ïðîêàëèòü ïóñòóþ äóõîâêó, óñòàíîâèâ òåðìîñòàò
â ìàêñèìàëüíîå ïîëîæåíèå. Çàòåì îòêðîéòå äâåðöó äóõîâêè è ïðîâåòðèòå êîìíàòó, ÷òîáû óäàëèòü çàïàõ ñìàçî÷íûõ
âåùåñòâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ êîíñåðâàöèè îáîðóäîâàíèÿ âî
âðåìÿ åãî õðàíåíèÿ äî óñòàíîâêè.
Ïðåäóïðåæäåíèå: èñïîëüçîâàíèå äíà äóõîâêè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïðè ðàáîòå âåðòåëà (ïðè íàëè÷èè). Âî âñåõ äðóãèõ
ñëó÷àÿõ ãîòîâüòå ïèùó òîëüêî íà ðåøåòêå èëè ïðîòèâíå,
âñòàâëÿÿ èõ ïî íàïðàâëÿþùèì. Íè â êîåì ñëó÷àå íå ðàñïîëàãàéòå ïîñóäó (áëþäà, àëþìèíèåâóþ ôîëüãó è ò.ä.) íà äíå
äóõîâêè — ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü ýìàëåâîå ïîêðûòèå.
2. ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÀŸ ÄÓÕÎÂÊÀ
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè L:
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè M: ëþáîå ìåæäó 50°C è Max
 äóõîâêå ãîðèò ñâåò, ðàáîòàåò âåíòèëÿòîð è âñå íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû. Ýòî îáåñïå÷èâàåò äåëèêàòíûé ïðîöåññ
íàãðåâà, ïîòîê ãîðÿ÷åãî âîçäóõà íàïðàâëåí ñíèçó ââåðõ.
Òåìïåðàòóðà â äóõîâêå äîñòèãàåò çíà÷åíèÿ, çàäàííîãî ðóêîÿòêîé òåðìîñòàòà è äàëåå îñòàåòñÿ íåèçìåííîé.
Ðåæèì èäåàëåí äëÿ äîâåäåíèÿ äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè ïîëóôàáðèêàòîâ (â ñïåöèàëüíûõ ôîðìàõ), óæå ãîòîâûõ ñíàðóæè,
íî ñûðûõ âíóòðè. Îí òàêæå ïîäõîäèò äëÿ âûïåêàíèÿ êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé, êîòîðûå äîëæíû ïîäíÿòüñÿ (ïèðîãîâ, òîðòîâ...).
Íåñêîëüêî ñîâåòîâ:
· âñåãäà ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåâàéòå äóõîâêó;
· íå ãîòîâüòå îäíîâðåìåííîâ äóõîâêå áîëåå îäíîãî áëþäà;
· ðàçìåùàéòå ôîðìó äëÿ âûïå÷êè (åñëè íå ãîòîâèòå ïðÿìî
íà ïðîòèâíå) íà ðåøåòêå — ýòî îáåñïå÷èâàåò íàèëó÷øóþ
öèðêóëÿöèþ ãîðÿ÷åãî âîçäóõà è ðàâíîìåðíûé íàãðåâ;
· âî âðåìÿ âûïå÷êè âûíèìàéòå âñå íåèñïîëüçóåìûå ïðîòèâíè è ðåøåòêè;
· ïîìåùàéòå ðåøåòêó íà âòîðîé èëè òðåòèé óðîâíè ñíèçó,
ôîðìó äëÿ âûïå÷êè – íà ñåðåäèíó ðåøåòêè;
· âî âðåìÿ âûïåêàíèÿ êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé ñòàðàéòåñü íå
îòêðûâàòü äâåðöó äóõîâêè — ýòî èçìåíÿåò òåìïåðàòóðó â
äóõîâêå, îñòàíàâëèâàåò ïðîöåññ ïðèãîòîâëåíèÿ è òåñòî â
ðåçóëüòàòå ìîæåò «íå ïîäíÿòüñÿ».
Ïðèìå÷àíèå: Åñëè ïëèòà îñíàùåíà ýëåêòðîííûì ïðîãðàììàòîðîì, òî ïåðåä âûáîðîì æåëàåìîãî ðåæèìà ïðèãîòîâëåíèÿ â ýëåêòðè÷åñêîé äóõîâêå íàæìèòå îäíîâðåìåííî
êíîïêè
S
V è W (ñèìâîë m ïîÿâèòñÿ íà äèñïëåå).
Óñòðîéñòâî áëîêèðîâêè äâåðöû äóõîâêè
(òîëüêî äëÿ íåêîòîðûõ ìîäåëåé)
Íåêîòîðûå ìîäåëè îñíàùåíû óñòðîéñòâîì áëîêèðîâêè äâåðöû äóõîâêè, ðàñïîëîæåííûì ìåæäó ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ è
äâåðöåé. ×òîáû îòêðûòü äâåðöó, ïîäíèìèòå óñòðîéñòâî “À”,
êàê ïîêàçàíî íà ðèñ.
A
Ðóêîÿòêè óïðàâëåíèÿ äóõîâêîé (L è M)
3. ÏÈÖÖÀ
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ äóõîâêà ñî÷åòàåò ïðåèìóùåñòâà òðàäèöèîííûõ ñòàòè÷íûõ äóõîâîê è ñîâðåìåííûõ äóõîâîê ñ ïðèíóäèòåëüíîé âåíòèëÿöèåé. Ýòî óíèâåðñàëüíîå îáîðóäîâàíèå ïðåäëàãàåò 7 ðàçëè÷íûõ ðåæèìîâ ïðèãîòîâëåíèÿ, âûáîð
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ äâóõ ðóêîÿòîê:
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè L:
U
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè M: ëþáîå ìåæäó 50°C è Max
ñâåò. Ïðè óñòàíîâêå ðóêîÿòêè â ïîçèöèþ 8 ñâåò çàæèãàåòñÿ
áåç âêëþ÷åíèÿ íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ. Ãîðÿùàÿ ëàìïî÷êà äóõîâêè ïîêàçûâàåò, ÷òî äóõîâêà èñïîëüçóåòñÿ. Ñâåò îñòàåòñÿ ãîðåòü â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè èñïîëüçîâàíèÿ
äóõîâêè.
 äóõîâêå ãîðèò ñâåò, ðàáîòàþò íèæíèé è êðóãëûé íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû è âåíòèëÿòîð. Òàêàÿ êîìáèíàöèÿ ïîçâîëÿåò áûñòðî äîñòèãíóòü òåìïåðàòóðû, çàäàííîé
òåðìîñòàòîì. Ïîòîê ãîðÿ÷åãî âîçäóõà íàïðàâëåí ñíèçó ââåðõ.
 ýòîì ðåæèìå ïîòðåáëÿåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè
(2700 Âò).
Ðåæèì èäåàëåí äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïðîäóêòîâ ïðè âûñîêîé
òåìïåðàòóðå, íàïðèìåð, ïèööû è æàðêîãî. Èñïîëüçóéòå
îäíîâðåìåííî òîëüêî îäèí ïðîòèâåíü èëè ðåøåòêó. Ïðè èñïîëüçîâàíèè îäíîâðåìåííî äâóõ ïðîòèâíåé (ðåøåòîê) â ñåðåäèíå ïðèãîòîâëåíèÿ èõ ñëåäóåò ïîìåíÿòü ìåñòàìè.
1. ÑÒÀÒÈ÷ÍÀŸ ÄÓÕÎÂÊÀ
4. ÂÅÍÒÈËÈÐÓÅÌÀß ÄÓÕÎÂÊÀ
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè L:
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè M:
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè L:
L — ðóêîÿòêè âûáîðà ôóíêöèé äóõîâêè;
M — ðóêîÿòêè òåðìîñòàòà.
Êîãäà ðóêîÿòêà âûáîðà ôóíêöèé äóõîâêè L íàõîäèòñÿ â ëþáîì ïîëîæåíèè, êðîìå «î» — âûêëþ÷åíî, â äóõîâêå ãîðèò
a
ëþáîå ìåæäó 50°C è Max
L
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè M: ëþáîå ìåæäó 50°C è Max
 äóõîâêå ãîðèò ñâåò, ðàáîòàþò îáà íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòà
è âåíòèëÿòîð. Äóõîâêà íàãðåâàåòñÿ äî òåìïåðàòóðû, çàäàííîé ðóêîÿòêîé òåðìîñòàòà; âûáðàííàÿ òåìïåðàòóðà ïîääåðæèâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Ýòîò ðåæèì ïîçâîëÿåò ãîòîâèòü
ðàçëè÷íûå áëþäà íà äâóõ ðåøåòêàõ îäíîâðåìåííî (ñì. ðàçäåë «Ïðèãîòîâëåíèå íà íåñêîëüêèõ óðîâíÿõ îäíîâðåìåííî»).
Ðåæèì èäåàëåí äëÿ áëþä, êîòîðûå òðåáóþò äëèòåëüíîãî
Ãîðèò ëàìïà îñâåùåíèÿ, âêëþ÷åíû âåðõíèé è íèæíèé
íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû. Äóõîâêà íàãðåâàåòñÿ äî òåìïåðàòóðû, çàäàííîé ðóêîÿòêîé òåðìîñòàòà; âûáðàííàÿ òåìïåðàòóðà ïîääåðæèâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Ïîòîê ãîðÿ÷åãî
âîçäóõà íàïðàâëåí ñâåðõó âíèç. Ïðåâîñõîäíîå ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû ïîçâîëÿåò ãîòîâèòü â ýòîì ðåæèìå ìíîãèå
âèäû ïðîäóêòîâ.
28
7. ÂÅÍÒÈËÈÐÓÅÌÛÉ ÄÂÎÉÍÎÉ ÃÐÈËÜ
ïðèãîòîâëåíèÿ. Òàêæå ýòîò ðåæèì ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ æàðêîãî ïðè ìåíüøåé òåìïåðàòóðå. Ðåæèì
ïîçâîëÿåò ïðèãîòîâèòü ìÿñíûå ïðîäóêòû áîëåå ñî÷íûìè è
íåæíûìè. Ðåæèì âåíòèëèðóåìîé äóõîâêè õîðîøî ïîäõîäèò
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðûáû ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåíüøåãî êîëè÷åñòâà ïðèïðàâ, ÷åì îáû÷íî, òàê êàê ïîçâîëÿåò ëó÷øå
ñîõðàíèòü âêóñ è àðîìàò áëþäà. Âåëèêîëåïíûå ðåçóëüòàòû
ïîëó÷àþòñÿ ïðè ãîòîâêå îâîùåé ( êàáà÷êè, áàêëàæàíû, ïåðöû, ïîìèäîðû è ò.ä.) è âûïå÷êå èçäåëèé èç äðîææåâîãî òåñòà.
Êðîìå òîãî, äàííûé ðåæèì ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàçìîðàæèâàíèÿ ìÿñà, ðûáû è õëåáà ïðè óñòàíîâêå òåìïåðàòóðû
80–100°Ñ. Ïðè ðàçìîðàæèâàíèè â ýòîì ðåæèìå òðåáóåòñÿ
âäâîå ìåíüøå âðåìåíè ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàçìîðàæèâàíèåì
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Äëÿ ðàçìîðàæèâàíèÿ ïðîäóêòîâ, êîòîðûå íåëüçÿ íàãðåâàòü (òîðòîâ èç ìîðîæåíîãî, êðåìîâûõ èëè ôðóêòîâûõ òîðòîâ è ïð.), óñòàíîâèòå òåðìîñòàò â
ïîëîæåíèå 50°Ñ èëè ïîëîæåíèå «0» – öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.
5. ÃÐÈËÜ
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè L:
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè L:
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè M: ëþáîå ìåæäó 50 è 200°C
 äóõîâêå ãîðèò ñâåò, ðàáîòàþò íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû
ãðèëÿ è âåíòèëÿòîð. Íàïðàâëåííîå òåïëîâîå èçëó÷åíèå ñî÷åòàåòñÿ ñ ïðèíóäèòåëüíîé öèðêóëÿöèåé âîçäóõà âíóòðè
äóõîâêè. Ýòî ïðåäîõðàíÿåò ïîâåðõíîñòü ïèùè îò ïðèãîðàíèÿ è óñèëèâàåò ïðîíèêàþùóþ ñïîñîáíîñòü òåïëà. Ïðåâîñõîäíûå ðåçóëüòàòû äîñòèãàþòñÿ ïðè ãîòîâêå â ýòîì ðåæèìå
ìÿñíûõ øàøëûêîâ ñ îâîùàìè, ñîñèñîê, ñâèíûõ ðåáðûøåê,
êîòëåò èç áàðàíèíû, ïîðöèîííûõ öûïëÿò, ñâèííûõ îòáèâíûõ
è ò.ï. Âåíòèëèðóåìûé ãðèëü èäåàëåí äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ðûáíûõ ñòåéêîâ, òóíöà, òðåñêè è ïð.
 ýòîì ðåæèìå ìîòîð òàêæå âðàùàåò âåðòåë (ïðè íàëè÷èè),
íà êîòîðîì ðåêîìåíäóåòñÿ ãîòîâèòü ìÿñíîå æàðêîå, äîìàøíþþ ïòèöó è ò.ä .
Âíèìàíèå: ïðè èñïîëüçîâàíèè ãðèëÿ (ðåæèìû 5, 6, 7) äâåðöà äóõîâêè äîëæíà áûòü çàêðûòà.
F
Èíäèêàòîð òåðìîñòàòà äóõîâêè (Î)
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè M: Max
Èíäèêàòîð ãîðèò, êîãäà äóõîâêà íàãðåâàåòñÿ. Èíäèêàòîð ïîãàñíåò, êîãäà òåìïåðàòóðà â äóõîâêå äîñòèãíåò çíà÷åíèÿ, çàäàííîãî ðóêîÿòêîé òåðìîñòàòà. Ñ ýòîãî ìîìåíòà èíäèêàòîð
íà÷íåò ìèãàòü, ïîêàçûâàÿ, ÷òî òåðìîñòàò ðàáîòàåò ïðàâèëüíî, ïîääåðæèâàÿ â äóõîâêå ïîñòîÿííóþ òåìïåðàòóðó.
 äóõîâêå ãîðèò ñâåò, ïèùà ïîäâåðãàåòñÿ òåïëîâîìó èíôðàêðàñíîìó èçëó÷åíèþ îò ðàñêàëåííîãî âåðõíåãî öåíòðàëüíîãî ýëåìåíòà. Ýòî èçëó÷åíèå íàãðåâàåò ïîâåðõíîñòü ìÿñà
íåïîñðåäñòâåííî (âîçäóõ íàãðåâàåòñÿ ñëàáî). Íà ìÿñå îáðàçóåòñÿ ðóìÿíàÿ êîðî÷êà, êîòîðàÿ ñîõðàíÿåò ìÿñî ñî÷íûì
è ìÿãêèì.
Ãðèëü èäåàëåí äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä, òðåáóþùèõ âûñîêîé òåìïåðàòóðû ïîâåðõíîñòè, òàêèõ êàê: áèôøòåêñû, òåëÿòèíà, ôèëå, ãàìáóðãåðû, ðîìøòåêñ è ò.ä.
6. ÄÂÎÉÍÎÉ ÃÐÈËÜ
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè L:
K
Âíèìàíèå: äâåðöà äóõîâêè â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ ñèëüíî íàãðåâàåòñÿ, íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì ïðèêàñàòüñÿ ê íåé.
Âåðòåë (òîëüêî äëÿ íåêîòîðûõ ìîäåëåé)
Ïðè èñïîëüçîâàíèè âåðòåëà, äåéñòâóéòå ñëåäóþùèì îáðàçîì:
a) ïîìåñòèòå ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà íà 1-é óðîâåíü;
d
á) âñòàâüòå ðàìêó âåðòåëà íà 4-é óðîâåíü è ïîìåñòèòå íà
íåå âåðòåë, âñòàâèâ åãî â ñïåöèàëüíîå îòâåðñòèå â çàäíåé ñòåíêå äóõîâêè;
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè M: Max
 äóõîâêå ãîðèò ñâåò è ðàáîòàåò äâîéíîé íàãðåâàòåëüíûé
ýëåìåíò ãðèëÿ, ìîòîð âðàùàåò âåðòåë. Ýòîò ãðèëü áîëüøå
îáû÷íîãî, åãî ìîùíîñòü íà 50% ïðåâûøàåò ìîùíîñòü ïðîñòîãî ãðèëÿ. Ïðè ðàáîòå äâîéíîãî ãðèëÿ âîçäåéñòâèþ òåïëà
ïîäâåðãàþòñÿ äàæå óãëû äóõîâêè.
â) âêëþ÷èòå âåðòåë, óñòàíîâèâ ðóêîÿòêó L â ïîëîæåíèå
K.
Âàæíî: ïðè ïîëüçîâàíèè ãðèëåì âñåãäà äåðæèòå äâåðöó
äóõîâêè çàêðûòîé. Ýòî ïîçâîëèò âàì ïîëó÷èòü ïðåâîñõîäíûå ðåçóëüòû è ñáåðåæåò ýëåêòðîýíåðãèþ (îêîëî 10%).
Ïîìåùàéòå ðåøåòêó íà âåðõíèå óðîâíè (ñì. òàáëèöó ãë.
“Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ïî ïðèãîòîâëåíèþ ïèùè â äóõîâêå”).
Ïîä ðåøåòêó ãðèëÿ ïîìåñòèòå ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà.
Òðåòüå ñòåêëî äâåðöû äóõîâêè
Äëÿ ïîíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû ïîâåðõíîñòè äâåðöû ðàáîòàþùåé äóõîâêè, à òàêæå ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäà ýëåêòðîýíåðãèè
ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè äîïîëíèòåëüíîãî
çàùèòíîãî ñòåêëà. Òàêîå ñòåêëî (êîä 076650) Âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè â ñåðâèñíîì öåíòðå èëè ó äèëåðà ïî çàïàñíûì
÷àñòÿì, òåëåôîíû óêàçàíû â ãàðàíòèéíîì äîêóìåíòå.
29
Ýëåêòðîííûé ïðîãðàììàòîð
P
Ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììàòîðà ìîæíî ïðîãðàììèðîâàòü ñëåäóþùèå ôóíêöèè äóõîâêè èëè ãðèëÿ:
· çàäåðæêà íà÷àëà ïðèãîòîâëåíèÿ íà óñòàíîâëåííîå âðåìÿ;
· íåìåäëåííîå íà÷àëî ïðèãîòîâëåíèÿ ñ óñòàíîâëåííîé
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ;
· òàéìåð.
Ñâåòÿùàÿñÿ áóêâà “À” ïîêàçûâàåò, ÷òî â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå óñòàíîâëåíû ïðîäîëæèòåëüíîñòü è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ.  íàøåì ïðèìåðå äóõîâêà âêëþ÷èòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â 12.30 è ïðåêðàòèò ðàáîòó ñïóñòÿ 30 ìèíóò.
Êîãäà äóõîâêà âêëþ÷èòñÿ, ñèìâîë m áóäåò ïîäñâå÷èâàòüñÿ
íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìåíè ïðèãîòîâëåíèÿ.  ëþáîé ìîìåíò Âû ìîæåòå ïîñìîòðåòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ, íàæàâ êíîïêó V, èëè âðåìÿ åãî îêîí÷àíèÿ, íàæàâ
Íàçíà÷åíèå êíîïîê
n
: âêëþ÷åíèå òàéìåðà - ÷àñû è ìèíóòû;
V
: ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ;
êíîïêó W.
Ïî îêîí÷àíèè âðåìåíè ïðèãîòîâëåíèÿ ñðàáîòàåò çâóêîâîé ñèãíàë. Ñèãíàë áóäåò çâó÷àòü íåñêîëüêî ìèíóò; ÷òîáû îòêëþ÷èòü åãî, ïðîñòî íàæìèòå ëþáóþ èç êíîïîê,
W : âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ;
s : óìåíüøåíèå âðåìåíè;
t : óâåëè÷åíèå âðåìåíè.
êðîìå s è t.
Íåìåäëåííûé ñòàðò
Óñòàíîâêà öèôðîâûõ ÷àñîâ
Åñëè çàïðîãðàììèðîâàíà òîëüêî ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ (ï. 1 è 2), äóõîâêà íà÷íåò ðàáîòó íåìåäëåííî.
Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðîñåòè èëè ïîñëå ñáîÿ â ýëåêòðîïèòàíèè íà äèñïëåå ìèãàåò: 0.00.
·
Íàæìèòå ïîñëåäîâàòåëüíî êíîïêè V è
W è çàòåì (â
òå÷åíèå 4-õ ñåêóíä) ñ ïîìîùüþ êíîïîê s è t óñòàíî-
Îòìåíà çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè
ïðèãîòîâëåíèÿ
âèòå òî÷íîå âðåìÿ.
×òîáû îòìåíèòü óæå çàïðîãðàììèðîâàííîå âðåìÿ ïðèãîòîâ-
Ïðè íàæàòèè êíîïêè t âðåìÿ âîçðàñòàåò.
ëåíèÿ, íàæìèòå îäíîâðåìåííî êíîïêè
Ïðè íàæàòèè êíîïêè
·
s âðåìÿ óáûâàåò.
Òàéìåð
Òàéìåð ïîçâîëÿåò çàäàâàòü íóæíîå âðåìÿ, êîòîðîå îí áóäåò
îòñ÷èòûâàòü â îáðàòíóþ ñòîðîíó. Òàéìåð íå âêëþ÷àåò è íå
âûêëþ÷àåò äóõîâêó, à ïðîñòî ïî èñòå÷åíèè çàäàííîãî
ïðîìåæóòêà âðåìåíè âêëþ÷àåò çâóêîâîé ñèãíàë.
Äëÿ ëþáîãî èçìåíåíèÿ âðåìåíè ïîâòîðèòå âûøåîïèñàííóþ ïðîöåäóðó.
Ðàáîòà äóõîâêè â ðó÷íîì ðåæèìå
Ïîñëå òîãî, êàê Âû óñòàíîâèëè âðåìÿ, ïðîãðàììàòîð íà÷èíàåò ðàáîòàòü â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñíîâà âåðíóòüñÿ â ðó÷íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ïîñëå êàæäîãî ïðèãîòîâëåíèÿ â «Àâòîìàòè÷åñêîì» ðå-
Íàæìèòå êíîïêó
æèìå, íàæìèòå îäíîâðåìåííî êíîïêè V è W.
Ìîæíî óñòàíîâèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîöåññà ïðèãîòîâëåíèÿ è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ. Ïðåäïîëîæèì,
äèñïëåé ïîêàçûâàåò âðåìÿ 10.00:
2.
Q
.
Ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî âðåìåíè, ñðàáîòàåò çâóêîâîé
ñèãíàë, êîòîðûé ìîæíî âûêëþ÷èòü íàæàòèåì ëþáîé èç êíîïîê
(êðîìå t è s), â ýòîò ìîìåíò ñèìâîë n íà äèñïëåå òàêæå
ïîãàñíåò.
Èñïðàâëåíèå èëè îòìåíà óñòàíîâîê
·
N
Çàïðîãðàììèðîâàííûå äàííûå â ëþáîå âðåìÿ ìîæíî
èçìåíèòü íàæàòèåì ñîîòâåòñòâóþùåé êíîïêè èëè êíî-
Îòïóñòèòå êíîïêó, ÷åðåç 4 ñåêóíäû äèñïëåé ñíîâà áóäåò
·
ïîêàçûâàòü öèôðîâîå çíà÷åíèå òåêóùåãî âðåìåíè, ñèìâîë m è áóêâó “À” (AUTO).
Íàæìèòå êíîïêó V è óñòàíîâèòå âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
·
ãîòîâëåíèÿ, èñïîëüçóÿ êíîïêè s è t, íàïðèìåð, 13.00.
4.
íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ:
R
Ïîâîðîòîì ðóêîÿòîê óïðàâëåíèÿ óñòàíîâèòå æåëàåìûé
ðåæèì è òåìïåðàòóðó ïðèãîòîâëåíèÿ (íàïðèìåð, «Ñòàòè÷åñêàÿ äóõîâêà», 200°Ñ).
Íàæìèòå êíîïêó V, à çàòåì óñòàíîâèòå (â òå÷åíèå 4-õ
ñåêóíä) ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ
êíîïîê s è t. Ïðåäïîëîæèì óñòàíàâëèâàåòñÿ âðåìÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ 30 ìèíóò, íà äèñïëåå Âû óâèäèòå:
3.
n,
Çàòåì ñ ïîìîùüþ êíîïîê t è s óñòàíîâèòå òðåáóåìîå
âðåìÿ.
Êîãäà Âû îòïóñòèòå êíîïêó, íà÷íåòñÿ îáðàòíûé îòñ÷åò âðåìåíè è íà äèñïëåå âûñâåòèòñÿ çíà÷åíèå òåêóùåãî âðåìåíè:
Ïðîãðàììèðîâàíèå âðåìåíè ïðèãîòîâëåíèÿ
1.
Vè W.
O
ïîê t è s.
Êîãäà îòìåíÿþòñÿ äàííûå î ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðèãîòîâëåíèÿ, òî àâòîìàòè÷åñêè îòìåíÿåòñÿ è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ, è íàîáîðîò.
Åñëè äóõîâêà óæå çàïðîãðàììèðîâàíà, òî íîâàÿ óñòàíîâêà îêîí÷àíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ, ââåäåííàÿ ïåðåä ñòàðòîì, âîñïðèíÿòà íå áóäåò.
Ðåãóëÿöèÿ ãðîìêîñòè çâóêîâîãî ñèãíàëà
Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ è ïîäòâåðæäåíèÿ ðåãóëÿöèè ÷àñîâ ïðè
Êîãäà Âû îòïóñòèòå êíîïêó, ÷åðåç 4 ñåêóíäû íà äèñïëåå
îïÿòü ïîÿâèòñÿ öèôðîâîå çíà÷åíèå òåêóùåãî âðåìåíè
ïîìîùè êíîïêè s ìîæíî îòðåãóëèðîâàòü ãðîìêîñòü çâóêîâîé
ñèãíàëèçàöèè.
30
Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû
òåìïåðàòóðà ïðèãîòîâëåíèÿ ïðèìåðíî 160°C. Íå îòêðûâàéòå äâåðöó äóõîâêè âî âðåìÿ âûïåêàíèÿ, ÷òîáû òåñòî íå îñåëî.
Òåñòî íå äîëæíî áûòü ñëèøêîì æèäêèì, èíà÷å âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ìîæåò çàòÿíóòüñÿ.
Øèðîêèé äèàïàçîí ôóíêöèé äóõîâêè ïîçâîëÿåò ïðèãîòîâèòü
ïèùó íàèëó÷øèì ñïîñîáîì. Ñî âðåìåíåì Âû ïðèîáðåòåòå
ñîáñòâåííûé îïûò, êîòîðûé ïîçâîëèò íàèáîëåå ïîëíî èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè îáîðóäîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, Âàì ïîìîãóò ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè:
Îáùèå çàìå÷àíèÿ:
Ïðåäâàðèòåëüíûé íàãðåâ äóõîâêè
Åñëè ïèðîã ñëèøêîì ñóõîé:
Åñëè íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíî íàãðåòü äóõîâêó, èñïîëü-
â ñëåäóþùèé ðàç ïîâûñüòå òåìïåðàòóðó íà 10°C
è ñîêðàòèòå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ.
çóéòå ðåæèì 3 U — «Ïèööà», ïðèìåíåíèå êîòîðîãî ïîçâîëèò Âàì áûñòðî äîñòè÷ü æåëàåìîé òåìïåðàòóðû è
ñýêîíîìèò ýíåðãèþ. Çàòåì ïîìåñòèòå áëþäî â äóõîâêó è
âûáåðèòå æåëàåìûé ðåæèì ïðèãîòîâëåíèÿ.
Åñëè ïèðîã ñëèøêîì ñûðîé:
â ñëåäóþùèé ðàç ïîíèçüòå òåìïåðàòóðó íà 10°C èëè
ñîêðàòèòå êîëè÷åñòâî æèäêîñòè ïðè çàìåøèâàíèè òåñòà.
Ïðèãîòîâëåíèå
íà íåñêîëüêèõ óðîâíÿõ îäíîâðåìåííî
Åñëè ïîâåðõíîñòü ïèðîãà ñëèøêîì òåìíàÿ:
Òîëüêî ðåæèì 4 L — «Âåíòèëèðóåìàÿ äóõîâêà» ïîçâîëÿåò ãîòîâèòü îäíîâðåìåííî íà íåñêîëüêèõ ðåøåòêàõ.
Èñïîëüçóéòå òðè öåíòðàëüíûõ óðîâíÿ; âåðõíèé è íèæíèé
óðîâíè íàõîäÿòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîì êîíòàêòå ñ ãîðÿ÷èì
âîçäóõîì, ïîýòîìó «äåëèêàòíûå» áëþäà íà íèõ ìîãóò ïðèãîðåòü. Ãîòîâÿ îäíîâðåìåííî íà òðåõ óðîâíÿõ äóõîâêè, ó÷òèòå,
÷òî áëþäî íà ñðåäíåì óðîâíå áóäåò ãîòîâèòüñÿ äîëüøå, ïîýòîìó îñòàâüòå åãî â äóõîâêå åùå íà íåñêîëüêî ìèíóò. Åñëè
âû èñïîëüçóåòå îäíîâðåìåííî òðè óðîâíÿ äóõîâêè, áëþäî,
òðåáóþùåå áîëåå íèçêîé òåìïåðàòóðû ïðèãîòîâëåíèÿ
(âûïå÷êà) ïîìåñòèòå íà ñðåäíèé óðîâåíü.
ïîìåñòèòå ôîðìó íà áîëåå íèçêèé óðîâåíü, óìåíüøèòå
òåìïåðàòóðó è óâåëè÷üòå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ.
Åñëè ïèðîã õîðîøî ïðîïå÷åí ñíàðóæè, à âíóòðè ñûðîé:
ñîêðàòèòå êîëè÷åñòâî æèäêîñòè ïðè çàìåøèâàíèè òåñòà,
óìåíüøèòå òåìïåðàòóðó è óâåëè÷üòå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ.
Åñëè ïèðîã ïðèãîðàåò ê ôîðìå:
õîðîøî ñìàæüòå è ïîñûïüòå ìóêîé ôîðìó.
Èñïîëüçîâàíèå ãðèëÿ
Êîãäà ãîòîâèòñÿ ñðàçó íåñêîëüêî áëþä, áëþäà
äîõîäÿò äî ãîòîâíîñòè íå îäíîâðåìåííî:
Ìíîãîïðîãðàììíàÿ äóõîâêà èìååò òðè ðàçëè÷íûõ ðåæèìà ðàáîòû ãðèëÿ.
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ìàëûõ ïîðöèé ïèùè èñïîëüçóéòå ðåæèì
óìåíüøèòå òåìïåðàòóðó. Áëþäà, êîòîðûå Âû ãîòîâèòå,
äîëæíû èìåòü îäèíàêîâîå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ.
5 F «Ãðèëü». Ïðè ýòîì ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè áóäåò âñåãî
1200 Âò, íî äëÿ ìàëûõ êîëè÷åñòâ ïèùè, òàêèõ êàê òîñòû è
ò.ï., ýòîãî äîñòàòî÷íî.
Ïèùó ñëåäóåò ðàñïîëàãàòü â öåíòðå ðåøåòêè, ò.ê. ðàáîòàåò òîëüêî öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü âåðõíåãî íàãðåâàòåëüíîãî
ýëåìåíòà, è ïèùà, ïîñòàâëåííàÿ â óãëàõ ðåøåòêè, îñòàíåòñÿ íåïðèãîòîâëåííîé.
Ïðèãîòîâëåíèå ïèööû
Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øåãî ðåçóëüòàòà èñïîëüçóéòå ðåæèì
3 U «Ïèööà».
Âàæíî: äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåâîñõîäíûõ ðåçóëüòàòîâ è ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè (îêîëî 10%) ïðè ïîëüçîâàíèè ãðèëåì
äåðæèòå äâåðöó äóõîâêè çàêðûòîé.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ëþáîãî èç òðåõ ðåæèìîâ ãðèëÿ ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâêà ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðû, ïîñêîëüêó ðàáîòà ãðèëÿ îñíîâàíà íà èíôðà-êðàñíîì èçëó÷åíèè. Îäíàêî,
ïðè íåîáõîäèìîñòè, Âû ìîæåòå óñòàíîâèòü òåìïåðàòóðó ïî
ñâîåìó óñìîòðåíèþ.
Ïðè ïîëüçîâàíèè ãðèëåì ïîñòàâüòå ðåøåòêó íà 4-é óðîâåíü, à ïîä ðåøåòêó ïîìåñòèòå ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà.
Ðåæèì 7
K — «Äâîéíîé âåíòèëèðóåìûé ãðèëü» óäîáåí
·
Ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåéòå äóõîâêó (íå ìåíåå 15 ìèíóò).
·
Èñïîëüçóéòå ëåãêèé àëþìèíèåâûé ïðîòèâåíü, ðàçìåñòèòå åãî íà æàðîâíå (ðåøåòêå), âõîäÿùåé â êîìïëåêò
ïîñòàâêè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ãëóáîêîãî ïðîòèâíÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ äîëüøå è ñëîæíåå ïîëó÷èòü
õðóñòÿùóþ êîðî÷êó.
·
Íå îòêðûâàéòå äâåðöó äóõîâêè â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ ïèööû.
·
Ïðè ãîòîâêå ïèööû ñ íåñêîëüêèìè íàïîëíèòåëÿìè â
ñåðåäèíå ïðèãîòîâëåíèÿ ïîëîæèòå íà ïèööó ñûð «Ìîööàðåëëà».
Ïðèãîòîâëåíèå ðûáû è ìÿñà
×òîáû èçáåæàòü ïåðåñóøèâàíèÿ, ãîòîâüòå ìÿñî êóñêàìè íå
ìåíüøå 1 êèëîãðàììà. Êîãäà ãîòîâèòå áåëîå ìÿñî, ïòèöó èëè
ðûáó, çàäàâàéòå íèçêóþ òåìïåðàòóðó (150–175°Ñ). Ïðè ïðèãîòîâëåíèè êðàñíîãî ìÿñà, êîòîðîå äîëæíî áûòü õîðîøî ïðîïå÷åííûì ñíàðóæè è ñî÷íûì âíóòðè, íà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê
âðåìåíè ïîâûñüòå òåìïåðàòóðó äî 200–220°Ñ, à çàòåì óñòàíîâèòå ïðåæíåå çíà÷åíèå.  îñíîâíîì ÷åì áîëüøå æàðêîå,
òåì íèæå òåìïåðàòóðà è äîëüøå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ. Ïîëîæèòå ìÿñî íà ñåðåäèíó ðåøåòêè, à ïîä íåå ïîìåñòèòå ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà. Ïîñòàâüòå ðåøåòêó íà ñðåäíèé
(öåíòðàëüíûé) óðîâåíü äóõîâêè. Åñëè Âû õîòèòå óâåëè÷èòü
êîëè÷åñòâî òåïëà ñíèçó, èñïîëüçóéòå íèæíèé óðîâåíü äóõîâêè. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âêóñíîé êîðî÷êè ïîëèâàéòå ìÿñî ðàñòîïëåííûì æèðîì èëè îáëîæèòå êóñî÷êàìè áåêîíà, ðåøåòêó
ïîìåñòèòå â âåðõíþþ ÷àñòü äóõîâêè.
äëÿ áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ. Áëþäî ïðèãîòàâëèâàåòñÿ âíóòðè, à ñíàðóæè îáðàçóåòñÿ ïðèÿòíàÿ êîðî÷êà. Òàê ìîæíî
ïðèãîòîâèòü áåç èñïîëüçîâàíèÿ âåðòåëà êðóïíûå êóñêè ìÿñà
èëè ïòèöó. Êðîìå òîãî, ðåæèì ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
ïîäðóìÿíèâàíèÿ áëþäà â êîíöå åãî ïðèãîòîâëåíèÿ.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîãî ðåæèìà ñòàâüòå ðåøåòêó íà 2-é èëè
3-é ñíèçó óðîâíè (ñì. òàáë. ïî ïðèãîòîâëåíèþ ïèùè â äóõîâêå), à íà 1-ì óðîâíå ðàçìåñòèòå ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà. Ïðè
èñïîëüçîâàíèè ýòîãî ðåæèìà âìåñòå ñ âåðòåëîì (ïðè
íàëè÷èè) Âû ìîæåòå òàêæå ïðèãîòîâèòü íà ïîääîíå äëÿ ñáîðà
æèðà (1-é óðîâåíü) êàðòîôåëü è ò.ï.
Âûïå÷êà ïèðîãîâ
Ïåðåä âûïå÷êîé ïèðîãîâ âñåãäà ïðîãðåâàéòå äóõîâêó (ïðèìåðíî 15 ìèí.). Óäîñòîâåðüòåñü, ÷òî äóõîâêà ïîëíîñòüþ ïðîãðåëàñü (êðàñíûé èíäèêàòîð Î äîëæåí ïîãàñíóòü). Îáû÷íî
31
Èñïîëüçîâàíèå ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïîâåðõíîñòè
Îïèñàíèå
Èñïîëüçîâàíèå ïîñóäû íà ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé
ïîâåðõíîñòè
Ðàáî÷àÿ ïîâåðõíîñòü îáîðóäîâàíà ðàäèàëüíûìè êîíôîðêàìè, âñòðîåííûìè ïîä ïîâåðõíîñòü êàê çîíû íàãðåâà, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ êðàñíûìè âî âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ.
A. Îáëàñòè äëÿ ãîòîâêè (A).
Â. Èíäèêàòîðû îñòàòî÷íîãî òåïëà — ïîêàçûâàþò, ÷òî òåìïåðàòóðà ñîîòâåòñòâóþùåé çîíû íàãðåâà (êîíôîðêè)
âûøå 60°Ñ, äàæå åñëè íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò óæå âûêëþ÷åí.
A
Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ïðè èñïîëüçîâàíèè
ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ïðàâèëà:
A
·
Èñïîëüçóéòå êóõîííóþ ïîñóäó ñ ãîðèçîíòàëüíûì è ãëàäêèì äíîì. Ýòî îáåñïå÷èò ïîëíûé êîíòàêò äíà ïîñóäû ñ
çîíîé íàãðåâà. Èñïîëüçîâàíèå êàñòðþëü ñ äåôîðìèðîâàííûì (âûãíóòûì èëè âîãíóòûì) äíîì íåäîïóñòèìî.
·
Èñïîëüçóéòå êóõîííóþ ïîñóäó äîñòàòî÷íîãî äèàìåòðà:
÷òîáû îíà ïîëíîñòüþ çàêðûâàëà çîíó íàãðåâà. Êðîìå
òîãî, ðàñïîëàãàéòå ïîñóäó òî÷íî íàä âûáðàííîé çîíîé
íàãðåâà, ÷òî ñïîñîáñòâóåò íàèáîëåå ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ òåïëà.
·
Âñåãäà ïðîâåðÿéòå, ÷òîáû äíî êàñòðþëü è ñêîâîðîä áûëî
ñóõèì è ÷èñòûì. Ýòî îáåñïå÷èò õîðîøèé êîíòàêò ìåæäó
ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ è êóõîííîé ïîñóäîé è ïðîäëèò
ñðîê èõ ñëóæáû.
Íå ïîëüçóéòåñü ïîñóäîé, â êîòîðîé ãîòîâèëè íà ãàçîâîé
ïëèòå. Êîíöåíòðèðîâàííîå òåïëî îò ãàçîâîé ãîðåëêè ìîæåò äåôîðìèðîâàòü äíî êóõîííîé ïîñóäû, ÷òî íå îáåñïå÷èò ïîëíûé êîíòàêò ïîñóäû ñ ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ.
B
Îïèñàíèå íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ
Ðàäèàëüíûå êîíôîðêè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êðóãëûå íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû, êîòîðûå íàãðåâàþòñÿ äî êðàñíà
÷åðåç 10–20 ñåêóíä ïîñëå âêëþ÷åíèÿ.
·
Ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ ýëåêòðè÷åñêèõ êîíôîðîê
ÐÓÊÎßÒÊÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÌÈ
ÊÎÍÔÎÐÊÀÌÈ (N)
Ïîçèöèÿ Îáû÷íàÿ èëè áûñòðàÿ êîíôîðêà
Ïëèòû ìîãóò áûòü îáîðóäîâàíû îáû÷íûìè, áûñòðîíàãðåâàþùèìèñÿ è àâòîìàòè÷åñêèìè ýëåêòðè÷åñêèìè êîíôîðêàìè
â ðàçëè÷íûõ êîìáèíàöèÿõ (áûñòðîíàãðåâàþùèåñÿ êîíôîðêè ìîæíî îòëè÷èòü ïî êðàñíîìó êðóæêó â öåíòðå, àâòîìàòè÷åñêèå — ïî àëþìèíèåâîìó äèñêó â öåíòðå).
×òîáû èçáåæàòü ïîòåðü òåïëà è ïîð÷è ïîñóäû, ðåêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü ïîñóäó ñ ïëîñêèì äíîì, äèàìåòð êîòîðîãî íå
ïðåâûøàåò äèàìåòð êîíôîðêè.
Òàáëèöà ïîêàçûâàåò ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ïîçèöèåé ðóêîÿòêè è öåëüþ, äëÿ êîòîðîé îíà èñïîëüçóåòñÿ.
0
Âûêëþ÷åíî
1
Ïðèãîòîâëåíèå îâîùåé,ðûáû
2
Ïðèãîòîâëåíèå êàðòîôåëÿ íà ïàðó,
ñóïîâ,ôàñîëè
3
Ïðèãîòîâëåíèå è âûäåðæèâàíèå
áîëüøèõ êîëè÷åñòâ ïèùè
4
Æàðåíüå (ñðåäíåå)
5
Æàðåíüå (óñèëåííîå)
6
Æàðåíüå äî êîðî÷êè,êèïÿ÷åíèå
Çåëåíûé èíäèêàòîð ýëåêòðè÷åñêèõ êîíôîðîê (Q)
Èíäèêàòîð ãîðèò, êîãäà âêëþ÷åíà õîòÿ áû îäíà ýëåêòðè÷åñêàÿ êîíôîðêà.
32
Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû
Ïîçèöèÿ ðóêîÿòêè
âûáîðà
ôóíêöèé
äóõîâêè
Áëþäî
Âåñ,
êã
Óðîâåíü
ïðîòèâíÿ
ñíèçó
Âðåìÿ
ïðåäâàðèòåëüíîã
î ðàçîãðåâà
äóõîâêè, ìèí
Ïîçèöèÿ
ðóêîÿòêè
òåðìîñòàòà,
Ñ°
Âðåìÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ,
ìèí
3
3
3
3
3
3
2/3
3
3
3
2
2/3
2-4
3
3
3
2
2-4
2
2
3
2-4
2-4
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
200
200
200
180
180
180
180
180
160
220
220
180
230
180
180
180
180
200
180
180
160
190
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
20-30
45-50
40-50
25-30
15-20
25-30
60-70
15-20
30-35
20-30
20-30
40-45
60-70
30
55-60
40-50
20-25
10-15
2-4
10
165
20-25
2-4
4
4
4
3-4
4
4
3
4
15
5
5
5
5
5
5
5
5
200
Ìàõ
Ìàõ
Ìàõ
Ìàõ
Ìàõ
Ìàõ
Ìàõ
Ìàõ
35-40
8
4
10
8-10
15-20
20
7
5
2
2
-
5
5
5
5
5
Ìàõ
Ìàõ
200
200
200
70-870-80
55-60
30-35
70-75
2
5
200
70-75
-
5
5
5
200
200
200
70-80
70-80
70-80
-
5
5
Ìàõ
Ìàõ
40-45
25-30
1. Ñòàòè÷íàÿ
äóõîâêà
Óòêà
1
Æàðêîå èç ãîâÿäèíû
1
Æàðêîå èç ñâèíèíû
1
Áèñêâèòû
Òîðòû
1
2. Êîíäèòåðñêàÿ
Êåêñû
0,5
äóõîâêà
Òîðòû
1
Ñëèâîâûé ïèðîã
Âîçäóøíûé ïèðîã (áèñêâèò)
3. Ïèööà
Ïèööà
0,5
Æàðêîå èç ãîâÿæèíû
1
Êóðèöà
1
4. Âåíòèëèðóåìàÿ Ïèööà (íà 2-õ óðîâíÿõ)
1
äóõîâêà
Ëàçàíüÿ
1,8
Çàïå÷åííàÿ ëàïøà íà ðåøåòêå
1
Çàïå÷åííàÿ ëàïøà
1,5
Áàðàíèíà
1,5
Êóðèöà ñ êàðòîôåëåì
1
Ñêóìáðèÿ
1
Ìîðñêîé ëåù
1,5
Ñëèâîâûé ïèðîã
1
Ñëîéêè ñ êðåìîì (íà 2-õ óðîâíÿõ)
0,5
Áèñêâèòû (íà 2-õ óðîâíÿõ)
0,5
Âîçäóøíûé ïèðîã (áèñêâèò)
(íà 2-õ óðîâíÿõ)
1
Çàïå÷åííàÿ ëàïøà íà ðåøåòêå (íà 2-õ
óðîâíÿõ)
2,5
5. Ãðèëü
Ìîðñêàÿ êàìáàëà è êàëüìàðû
1
Øàøëûê èç êàëüìàðîâ è êðåâåòîê
1
Ôèëå òðåñêè
1
Çàïå÷åííûå îâîùè
1
6. Äâîéíîé ãðèëü Áèôøòåêñû èç òåëÿòèíû
1
Êîòëåòû
1,5
Ãàìáóðãåðû
1
Çàïå÷åííûå áóòåðáðîäû
4 øò.
Áëþäà íà âåðòåëå
Òåëÿòèíà
1,0
Êóðèöà
2,0
7. Âåíòèëèðóåìûé Êóðèöà-ãðèëü
1,5
äâîéíîé ãðèëü
Êàðàêàòèöà
1,5
Êóðèöà (íà âåðòåëå) +
1,5
êàðòîôåëü (íà ïîääîíå äëÿ ñáîðà
æèðà)
Áëþäà íà âåðòåëå
Òåëÿòèíà
1,5
Êóðèöà
1,5
Áàðàíèíà
1,5
Áëþäà íà ìíîãîøàìïóðíîì
âåðòåëå (òîëüêî äëÿ íåêîòîðûõ
ìîäåëåé)
Øàøëûêè èç ìÿñà
1,0
Øàøëûêè èç îâîùåé
0,8
a
S
U
L
F
d
K
Ïðèìå÷àíèå: âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíûììîæåò
è
èçìåíÿòüñÿ ïî Âàøåìó óñìîòðåíèþ.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåæèìîâ ãðèëÿ íà íèæíèé óðîâåíü äóõîâêè ïîìåñòèòå ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà.
33
Îáñëóæèâàíèå è óõîä
×èñòÿùèå ñðåäñòâà, îñîáåííî äëÿ ñòåêëîêåðàìèêè, îñòàâëÿþò çàùèòíóþ ïëåíêó íà ïîâåðõíîñòè, êîòîðàÿ ïðåäîòâðàùàåò íàðàùèâàíèå æèðà è ïèùåâûõ îñòàòêîâ. Ýòà ïëåíêà
òàêæå ñëóæèò äëÿ çàùèòû ïîâåðõíîñòè îò ïîâðåæäåíèé,
âûçâàííûõ ïèùåâûìè ïðîäóêòàìè ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì
ñàõàðà.
Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå æåñòêèå ãóáêè (ùåòêè) è àáðàçèâíûå ïðåïàðàòû. Êðîìå òîãî, íå äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ õèìè÷åñêè àêòèâíûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
î÷èñòêè äóõîâîê è óäàëåíèÿ ðæàâ÷èíû.
Ïåðåä ëþáîé îïåðàöèåé ïî óõîäó è ÷èñòêå îòêëþ÷àéòå
äóõîâêó è ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.
Äóõîâêà
Äëÿ ïðîäëåíèÿ ñðîêà ñëóæáû îáîðóäîâàíèÿ íåîáõîäèìî
òùàòåëüíî è ðåãóëÿðíî åãî ÷èñòèòü, èìåÿ â âèäó, ÷òî:
·
·
·
·
·
Äëÿ ÷èñòêè íå èñïîëüçîâàòü ïàðîâûå àãðåãàòû.
Ýìàëèðîâàííûå ÷àñòè è ñàìîî÷èùàþùèåñÿ ïîâåðõíîñòè ìîéòå òåïëîé âîäîé áåç ïðèìåíåíèÿ àáðàçèâíûõ è
ðàçúåäàþùèõ ñðåäñòâ, êîòîðûå ìîãóò èñïîðòèòü èõ.
Èçíóòðè äóõîâêó ïðîìûâàéòå ïîêà îíà åùå íå îñòûëà
òåïëîé âîäîé ñ ìîþùèì ñðåäñòâîì, çàòåì òùàòåëüíî
îïîëîñíèòå è âûòðèòå.
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü ìîæåò ïîòåðÿòü ñâîè ñâîéñòâà ïðè
äëèòåëüíîì êîíòàêòå ñ æåñòêîé âîäîé èëè àãðåññèâíûìè ÷èñòÿùèìè ñðåäñòâàìè (ñîäåðæàùèìè ôîñôîð). Ðåêîìåíäóåòñÿ êîìïîíåíòû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
ïðîìûâàòü âîäîé è âûòèðàòü íàñóõî, íå îñòàâëÿÿ ïîäòåêîâ.
Ðåãóëÿðíî î÷èùàéòå ïàíåëü óïðàâëåíèÿ îò ãðÿçè è æèðà
íåàáðàçèâíîé ãóáêîé èëè ìÿãêîé òêàíüþ, ñòàðàÿñü íå
ïîöàðàïàòü ýìàëèðîâàííûå èëè áëåñòÿùèå ìåòàëè÷åñêèå ÷àñòè.
×èñòÿùèå ñðåäñòâà äëÿ
êåðàìè÷åñêîé
Ãäå ìîæíî ïðèîáðåñòè
ïîâåðõíîñòè
Óõîä çà ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ
Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè åå íåîáõîäèìî î÷èñòèòü âëàæíîé òðÿïî÷êîé îò ãðÿçè è îñòàòêîâ ïèùè.
Î÷èùàéòå ïîâåðõíîñòü ðåãóëÿðíî ðàñòâîðîì òåïëîé âîäû
è ìÿãêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà. Ïåðèîäè÷åñêè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ÷èñòêè ïîâåðõíîñòåé èç êåðàìè÷åñêîãî ñòåêëà. Ñíà÷àëà óäàëèòå âñå
îñòàòêè ïèùè è æèðà îêîííûì ñêðåáêîì, ïðåäïî÷òèòåëüíî
ñ áðèòâåííûì ëåçâèåì B (íå âõîäèò â êîìïëåêò
ïîñòàâêè) èëè ëåçâèåì ïîäîáíîãî òèïà .
Ñêðåáêè
Ñìåííûå ëåçâèÿ
Ôèðìåííûå ìàãàçèíû,
óíèâåðìàãè, ñóïåðìàðêåòû.
COLLO luneta
HOB BRITE
Hob Clean
SWISSCLEANER
ìàãàçèíû ýëåêòðîáûòîâîé
òåõíèêè, õîçÿéñòâåííûå
ìàãàçèíû.
Çàìåíà ëàìïû â äóõîâêå
(äàííàÿ ïðîöåäóðà íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèéíûì
ðåìîíòîì)
·
·
·
·
Î÷èùàéòå ïîâåðõíîñòü ïîêà îíà åùå òåïëàÿ, èñïîëüçóÿ ïîäõîäÿùåå ÷èñòÿùåå ñðåäñòâî è áóìàæíûå ïîëîòåíöà, çàòåì
ïðîòðèòå åå âëàæíîé è ñóõîé òêàíüþ.
Àëþìèíèåâàÿ ôîëüãà, ïëàñòìàññà èëè ñèíòåòè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ñàõàð èëè ïðîäîâîëüñòâåííûå ïðîäóêòû ñ âûñîêèì åãî ñîäåðæàíèåì, ïëàâÿòñÿ íà ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè è
äîëæíû áûòü íåìåäëåííî óäàëåíû ñêðåáêîì, ïîêà ïîâåðõíîñòü åùå òåïëàÿ.
Îòêëþ÷èòå äóõîâêó îò ñåòè, âûêëþ÷èâ ìíîãîïîëÿðíûé
âûêëþ÷àòåëü èëè (ïðè íàëè÷èè) âûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè.
Ñíèìèòå ñòåêëÿííóþ êðûøêó ñ äåðæàòåëÿ ëàìïû.
Âûâåðíèòå ëàìïó (ñì. ðèñ.) è çàìåíèòå åå ëàìïîé, âûäåðæèâàþùåé íàãðåâ äî 300îÑ ñî ñëåäóþùèìè õàðàêòåðèñòèêàìè:
- íàïðÿæåíèå
230 Â,
- ìîùíîñòü
25 Âò,
- òèï
Å14.
Ïîìåñòèòå ñòåêëÿííóþ êðûøêó äåðæàòåëÿ íà ìåñòî è
ïîäêëþ÷èòå äóõîâêó ê ñåòè.
Merloni Elettrodomestici spa
Ñðîê ñëóæáû
10 ëåò
ñî äíÿ èçãîòîâëåíèÿ
Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ
âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ, íå óõóäøàþùèå
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ.
Íåêîòîðûå ïàðàìåòðû, ïðèâåäåííûå â ýòîé èíñòðóêöèè,
ÿâëÿþòñÿ ïðèáëèçèòåëüíûìè.
Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè
çà íåçíà÷èòåëüíûå îòêëîíåíèÿ îò óêàçàííûõ âåëè÷èí.
34
K 3C8 P.B/U
Sporák s troubou “7 kuchaøù”
Návod k instalaci a použití
Vážený zákazníku,
dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.
Pøi vybírání pøístroje peèlivì zvažte, jaké èinnosti a funkce od pøístroje
požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdìjším nárokùm,
nemùže být dùvodem k reklamaci. Pøed prvním použitím si pozornì
pøeètìte pøiložený èeský návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým dováženým výrobkùm, a dùslednì se jím øiïte. Veškeré
výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou urèeny
výrobky specializovaných výrobcù. Všechny doklady o koupi a o
eventuálních opravách Vašeho výrobku peèlivì uschovejte pro poskytnutí
maximálnì kvalitního záruèního i pozáruèního servisu.
Dodržování tìchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V pøípadì jejich
nerespektování však nemùžeme uznat pøípadnou reklamaci.
Doporuèujeme Vám po dobu záruèní lhùty uchovat pùvodní obaly k
výrobku.
Než budete kontaktovat servisní støedisko, peèlivì prostudujte návod na
obsluhu a záruèní podmínky uvedené v záruèním listì. Pokud bude pøi
opravì zjištìno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady
zákazník.
Upozornìní
Vážený zákazníku, návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z
všeobecného návodu pro celou výrobkovou øadu. Z tohoto dùvodu mùže
dojít k situaci, že nìkteré funkce, ovládací prvky a pøíslušenství nejsou
urèeny pro vᚠvýrobek. Dìkujeme za pochopení.
35
CZ
Dùležité
Aby byla zajištìna øádná ÚÈINNOST a BEZPEÈNOST tohoto zaøízení, doporuèujeme Vám:
l Kontaktovat servisní støedisku, které je autorizováno výrobcem
l Vždy používat originální náhradní díly.
1 Tento spotøebiè je urèen k neprofesionálnímu použití
v domácnostech.
2 Tyto pokyny platí jen pro zemì, jejichž symboly jsou uvedeny
v pøíruèce nebo na typovém štítku výrobku.
3 Tento návod k obsluze je urèen pro zaøízení tøídy 1 (samostatnì stojící) nebo zaøízení tøídy 2 podtøídy 1 (vestavné).
4 Pøed použitím spotøebièe si peèlivì pøeètìte pokyny uvedené
v tomto návodu k obsluze, protože zde naleznete všechny
pokyny nezbytné pro zajištìní bezpeèné instalace, použití a
údržby spotøebièe. Tento návod k obsluze mìjte vždy po ruce.
5 Ihned po vybalení spotøebièe pøekontrolujte, zda spotøebiè
není poškozen. Pokud máte nìjaké pochybnosti, spotøebiè
nepoužívejte a kontaktujte nejbližší servisní støedisko Ariston.
Nikdy nenechávejte obaly od výrobku (napø. plastové pytle,
polystyrénové díly, høebíky atd.) v dosahu dìtí, jelikož mohou
být zdrojem nebezpeèí
6 Spotøebiè smí být nainstalován pouze kvalifikovaným
technikem v souladu s poskytnutými instrukcemi. Výrobce
se pøedem zøíká odpovìdnosti za pøípadné škody na majetku
nebo zranìní osob, které vzniknou nesprávným
nainstalováním spotøebièe.
7 Z elektrického hlediska je spotøebiè bezpeèný jen tehdy, je-li
øádnì a úèinné uzemnìn tak, jak to vyžadují pøíslušné
pøedpisy. Vždy se ujistìte, že uzemnìní je úèinné; máte-li
nìjaké pochybnosti, obrate se na kvalifikovaného elektrikáøe,
který systém zkontroluje. Výrobce nenese odpovìdnost za
škodu zpùsobenou systémem, který nebyl uzemnìn.
8 Pøed zapojením spotøebièe do sítì se pøesvìdète, že
specifikace uvedená na typovém štítku (na zaøízení/na obalu)
odpovídá specifikaci elektrorozvodné nebo plynorozvodné
sítì ve Vaší domácnosti.
9 Zkontrolujte, zda je elektrická pøípojka, vèetnì pojistky,
dostateènì dimenzována na zátìž, kterou spotøebiè
pøedstavuje (uvedeno na typovém štítku). Máte-li jakékoliv
pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného odborníka.
10 Do síového pøívodu je tøeba zaøadit vícepólový vypínaè, jehož
kontakty musí být ve vypnutém stavu alespoò 3 mm od sebe.
11 Nelze-li vidlici síového pøívodu zapojit do elektrické zásuvky,
obrate se na kvalifikovaného technika, který zásuvku nahradí
vhodnìjším modelem. Kvalifikovaný technik by mìl zároveò
zkontrolovat, zda je prùøez síového pøívodu vhodný pro
napájení spotøebièe. Použití adaptérù, vícenásobných
zásuvek a/nebo prodlužovacích kabelù se nedoporuèuje.
Pokud se nelze jejich použití vyhnout, použijte vždy pouze
jednoduché nebo vícenásobné adaptéry nebo prodlužovací
kabely, které vyhovují požadavkùm platných bezpeènostních
norem. V tìchto pøípadech nikdy nepøekraèujte maximální
bìžnou výkonnost uvedenou na jednoduchém adaptéru nebo
prodlužovacím kabelu a maximální výkon uvedený na
vícenásobném adaptéru.
12 Pokud spotøebiè nebudete používat, vypnìte napájení
spotøebièe a zavøete kohout na plynové pøípojce.
13 Nikdy nezakrývejte ventilaèní štìrbiny a štìrbiny pro odvod
pøebyteèného tepla.
CZ
14 Nikdy nevymìòujte síový pøívod tohoto spotøebièe. V pøípadì
poškození nebo výmìny síového pøívodu se vždy obrate
na servisní støedisko autorizované výrobcem.
15 Tento spotøebiè musí být používán k úèelùm, pro které je
urèen. Jakékoliv jiné použití (napø. pro vytopení místnosti) je
považováno za nesprávné a tedy nebezpeèné. Výrobce
nenese odpovìdnost za škody zpùsobené nesprávným a
nezodpovìdným použitím spotøebièe.
16 Pøi používání el. spotøebièù je tøeba dodržet nìkolik
základních pravidel. Ta následující jsou obzvláštì dùležitá:
l
Nikdy se nedotýkejte spotøebièe, máte-li mokré ruce nebo
nohy.
l
Nikdy se spotøebièem nemanipulujte, jste-li naboso.
l
Nepoužívejte prodlužovací kabely, je-li jejich použití
nezbytné, manipulujte s nimi opatrnì.
l
Neodpojujte spotøebiè ze zásuvky tahem za kabel
síového pøívodu nebo za vlastní spotøebiè.
l
Spotøebiè nevystavujte pùsobení atmosférických vlivù
(d隝, pøímé sluneèní záøení atd.).
l
Zabraòte dìtem a nezpùsobilým osobám, aby se dostaly
do styku se spotøebièem bez dozoru.
17 Pøed èištìním nebo provádìním údržby vždy vytáhnìte síový
pøívod spotøebièe ze zásuvky nebo vypnìte jeho napájení.
18 Pokud zaøízení vyøazujete z provozu, zabezpeète jej tím,
že odøíznete síový pøívod (nejprve jej odpojte ze sítì).
Také zabezpeète všechny poten-ciálnì nebezpeèné èásti
zaøízení pøed dìtmi, které by si s vyøazeným zaøízením
mohly hrát.
19 Abyste zabránili náhodnému rozlití vaøené tekutiny,
nepokládejte na hoøáky varné desky nádobí s nerovným nebo
deformovaným dnem. Držadla hrncù a pánví ohnìte dovnitø,
abyste zabránili jejich náhodné srážce.
20 Nìkteré èásti trouby mohou být zahøáté na vysokou teplotu i
dlouho poté, co byla trouba vypnuta. Dbejte
na to, abyste se jich nedotkli.
21 V blízkosti spotøebièe, který je právì v provozu, nikdy nepoužívejte hoølavé kapaliny jako napø. líh nebo benzín atd.
22 Používáte-li v blízkosti varné desky malá elektrická zaøízení,
zabraòte tomu, aby se síový pøívod zaøízení dostal do styku
se zahøátým povrchem spotøebièe.
23 Jestliže spotøebiè nepoužíváte, zkontrolujte, zda jsou
regulaèní knoflíky nastaveny do polohy „ l”/„o”.
24 Bìhem používání zaøízení jsou topná tìlesa a nìkteré èásti
dvíøek trouby zahøátá na vysokou teplotu Dbejte na to, abyste
se jich nedotkli, a zabraòte dìtem, aby se dostaly do
bezprostøední blízkosti.
25 Plynová zaøízení vyžadují dostateènou ventilaci. Jedinì tak
je zajištìn jejich perfektní provoz. Pøi instalaci sporáku
vezmìte na vìdomí pokyny uvedené v kapitole nazvané
„Umístìní”.
26 Varování: horké nádoby nebo pøedmìty z hoølavého
materiálu nikdy nevkládejte do prostoru pod troubou
sloužícího k ohøívání pokrmù.
27 Je-li sporák umístìn na soklu, proveïte všechna nezbytná
opatøení zabraòující tomu, aby sporák ze soklu sklouzl.
36
Instalace
Následující pokyny jsou urèeny pro odborné pracovníky,
aby podle platných ustanovení mohli provádìt instalaci,
seøízení a technickou údržbu zaøízení.
Dùležité:Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích prací
nebo údržby odpojte zaøízení od sítì.
Elektrické pøipojení
Napájecí kabel, nebo jeho rozmìr závisí na pøipojení (viz
následující diagram).
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
Umístìní
Zaøízení mùže být umístìno vedle kuchyòského nábytku,
který sporák nepøevyšuje. Aby byla instalace sporáku
provedena správnì, je zapotøebí uèinit následující opatøení:
a) Kuchyòské skøíòky umístìné vedle sporáku a pøevyšující sporák musí být umístìny alespoò 200 mm od
okraje sporáku.
b) Odsavaèe par musí být instalovány dle požadavkù
uvedených v návodu k jejich obsluze. V každém pøípadì
musí být odsavaè umístìn alespoò 650 mm nad
sporákem.
c) Nástìnné kuchyòské skøíòky umístìné vedle odsavaèe
par je zapotøebí umístit do výšky alespoò 420 mm nad
úrovní varné desky (viz obrázek).
d) Má-li být sporák umístìn pod nástìnnou kuchyòskou
skøíòkou, spodek skøíòky musí být umístìn ve výšce
alespoò 700 mm nad sporákem, viz obrázek.
e) Výøez pro skøíòku sporáku by mìl mít rozmìry uvedené
na obrázku.
1
230V 1N~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
1
·
420 mm.
420 mm.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
·
Min.
4
3
2
N
3
R
4
5
4
5
S N
3
2
5
T
S
R
400V 2N~
H05RR-F 4x2.5 CEI-UNEL 35363
·
600 mm.
2
N
R
Instalace napájecího kabelu
Otevøení svorkovnice:
· Vyšroubujte šroub „V”
· Tahem otevøete kryt svorkovnice
Pøi zapojování napájecího kabelu postupujte následovnì:
· Podle požadovaného zpùsobu zapojení nastavte malý
propojovací mùstek A-B (viz obr. 3).
Poznámka: Propojky jsou výrobcem nastaveny na jednofázový rozvod 230 V (kontakty 1-2-3 jsou navzájem
propojeny). Mùstek 4-5 je umístìn ve spodní èásti
svorkovnice.
HOOD
Min.
1
Podle obrázku zapojte vodièe (N a 6), utáhnìte
pøíslušné šrouby.
Pøipojte zbývající vodièe na svorky 1-2-3.
Kabel upevnìte do speciální kabelové svìrky, zavøete
kryt svorkovnice a zajistìte šroubem „V”.
1
2
3
V
Vyrovnání
Zaøízení mùžete dokonale vyrovnat pomocí dodávaných
nastavitelných nožièek (viz obr. 1), které zašroubujete do
závitù v rozích podstavce sporáku.
B
A
N
Pøipojení napájecího kabelu k síti
Na síový pøívod pøipevnìte vhodnou síovou vidlici, která
odpovídá zátìži uvedené na typovém štítku. Pokud
zaøízení musí být pøipojeno pøímo k síti, je tøeba se mezi
pøístroj a sí zapojit vícepólový vypínaè (jistiè) s minimální
vzdáleností kontaktù v rozpojeném stavu 3 mm, který je
dimenzován na pøíslušné zatížení a odpovídá platným
normám (ochranný vodiè uzemnìní nesmí být vypínaèem
pøerušen). Síový pøívod musí být umístìn tak, aby na
žádném místì nebyl vystaven teplotì, která by byla o 50°
vyšší, než je teplota v pokoji.
Pøed provedením pøipojení se pøesvìdèete:
· zda je dostateènì dimenzována elektrická pøípojka
(pojistky, jistièe), zjištìné údaje porovnejte s hodnotami
na typovém štítku;
· zda je v bytovém (domovním) rozvodu zajištìno øádné
uzemnìní odpovídající platným pøedpisùm;
· zda je k zásuvce, popø. vícepólovému vypínaèi
nainstalovaného zaøízení snadný pøístup.
37
CZ
Technické údaje
7
Trouba
Rozmìry
39 × 41 × 34 cm
Objem
54 litrù
Max. pohlcení tepla v troubì
2700 W
Sklokeramická varná deska
Pøední levá varná zóna
1200 W
Zadní levá varná zóna
1700 W
Zadní pravá varná zóna
1200 W
Pøední pravá varná zóna
1700 W
Max. pohlcení tepla keramickou varnou deskou
5800 W
Toto zaøízení vyhovuje následujícím smìrnicím EHS:
-
73/23/EEC z 19. 2. 1973 (Nízké napìtí) a následným
úpravám;
89/336/EEC z 3. 5. 1989 (Elektromagnetická
kompatibi-lita) a následným úpravám;
93/68/EEC z 22. 7. 1993 a následným úpravám.
ENERGY LABEL (ENERGETICKÝ ŠTÍTEK)
Smìrnice 2002/40/CE o energetických štítcích pro
elektrické trouby
Norma EN 50304
Spotreba energie u nucené konvekce
104
50
60
funkce ohøevu: a Statický ohøev
Prohlášení o spotøebì energie pro tøídu pøirozené
konvekce.
85/90
Funkce ohøevu: L Ventilátor
Napájecí napìtí a frekvence
230V/400V 3N AC 50 Hz
Vnitøní rozmìry prostoru pro ohøev pokrmu
Šíøka: 42 cm
Hloubka: 44 cm
Výška: 23 cm
Sporák s troubou “7 kuchaøù”
E
F
G
K
L
M
N
O
Q
Ovládací panel
Nastavitelné nohy
Plech na odkapávání, popø. peèící plech
Peèící rošt
Knoflík volby peèících režimù
Knoflík pro nastavení teploty v troubì (termostat)
Regulaèní knoflíky elektrických plotýnek
Indikátor zahøívání trouby
Zelená kontrolka (Indikátor zahøívání elektrické
plotýnky)
R Tlaèítko elektronického peèícího programátoru
S Zaøízení pro zablokování dvíøek trouby (pouze
u urèitých modelù)
E
K
S
G
Q
O
F
R
CZ
M
L
N
38
Návod k používání zaøízení
1. Statický režim
Rùzné peèící režimy, kterými je trouba vybavena, lze volit
pomocí regulaèních knoflíkù umístìných na ovládacím
panelu.
- Poloha knoflíku “L”: a
- Poloha knoflíku “M”: mezi 50°C a Max
Pokud je vybrána tato poloha, zapne se osvìtlení trouby,
horní a spodní topná tìlesa zaènou høát. V tomto režimu
pracuje trouba pøesnì tak, jako trouba Vaší babièky, i když
toto zaøízení samozøejmì dosahuje lepšího rozložení tepla
a úspory energie. Trouba se statickým ohøevem totiž dosud
nebyla pøekonána. Velmi vhod pøijde, pøipravujete–li jídla
o dvou nebo více složkách, napø. vepøové žebírko se zelím,
dušené maso apod. Vynikajících výsledkù dosáhnete pøi
pøípravì pokrmù z masa, napø. dušeného èi vaøeného
masa, guláše, zvìøiny a vepøové peèenì, nebo se musí
pøipravovat pomalu a neustále podlévat. Je to také nejlepší
metoda peèení cukroví, èajového peèiva, jakož i ovocných
dezertù. Je to také nejlepší metoda peèení, pokud
používáte nádoby s víkem speciálnì urèené pro peèení
v troubì. Ve statickém režimu pøipravujte pokrm pouze
na jednom pekáèi, nebo více pekáèù poruší rovnomìrné
rozložení teploty uvnitø trouby. Zvolte optimální úroveò
v závislosti na tom, zda je pro pøípravu pokrmu spíše
vyžadováno teplo pùsobící odspodu nebo svrchu.
2. Pozvolné peèení
Pozor: Pøed prvním použitím trouby a grilu troubu pøibližnì
na pùl hodiny zapnìte naprázdno. Pøesvìdète se, zda
uvnitø trouby nic není a termostat nastavte na nejvyšší
teplotu. Otevøete dvíøka a v místnosti zajistìte øádné
vìtrání. Trouba se musí takto vypálit. Možná, že ucítíte
zápach, protože se vypalují zbytky konzervaèních èinidel,
které troubu a gril chránily bìhem skladování.
Pozor: Spodní patro trouby používejte pouze tehdy,
pøipravujete-li pokrm v režimu grilování na rožni (je-li jím
sporák vybaven). Pøi pøípravì pokrmù v jakémkoliv jiném
režimu peèení nikdy nepoužívejte spodní patro a nikdy
nestavte nádoby s pokrmem pøímo na dno trouby. Došlo
by k poškození glazury na peèící nádobì. Peèící nádoby
(nádoby, alobal apod.) vždy umisujte na rošt zasunutý
do drážek po stranách trouby. Rošt je souèástí
dodávaného pøíslušenství.
Poznámka: Je-li zaøízení vybaveno elektronickým
programátorem a chcete-li zaèít používat troubu,
jednoduše souèasnì stisknìte tlaèítka
displeji se zobrazí symbol
požadovaný režim peèení.
m)
V a W (na
- Poloha knoflíku “L”: S
- Poloha knoflíku “M”: mezi 50°C a Max
Zapne se ventilátor a všechna topná tìlesa zaènou høát.
Tento režim zabezpeèí jemné peèení, pøièemž v
pøevládající míøe teplo pùsobí zespoda. Tento režim je
ideální pro peèení jemných pokrmù - obzvláštì jemného
peèiva, které mají v troubì “nabìhnout”, èemuž napomáhá
pùsobení tepla zespoda.
Zde je nìkolik rad:
l Troubu vždy pøedehøejte;
l V tomto režimu pøipravujte pouze jeden pokrm;
l V tomto režimu by mìl být vždy použit rošt (pokud
pokrm nepøipravujete pøímo na pekáèi), nebo zlepšuje
cirkulaci vzduchu uvnitø trouby; v žádném pøípadì
nenechávejte bìhem peèení v troubì prázdný pekáè;
l Abyste co nejoptimálnìji využili tepla pùsobícího
odspodu, umístìte pokrm na druhou nebo tøetí úroveò
odspodu; plech s koláèem umístìte doprostøed roštu;
l Bìhem peèení neotevírejte dvíøka trouby, aby nedošlo
k náhlému poklesu teploty uvnitø trouby. Výsledkem
by mohl být pokleslý koláè.
a teprve poté zvolte
Zaøízení pro zablokování dvíøek
(pouze u nìkterých
modelù)
Nìkteré modely jsou vybaveny zaøízením pro blokaci
dvíøek umístìným mezi ovládacím panelem a dvíøky
trouby. Chcete-li dvíøka trouby otevøít, vytáhnìte zaøízení
A
“A” zobrazené na obrázku.
Knoflíky pro ovládání trouby
Trouba “7 programù” v sobì spojuje výhody tradièní peèící
“statické” trouby s pøednostmi moderního horkovzdušného
ohøevu s nuceným obìhem horkého vzduchu.
Využití trouby “7 programù” je mnohostranné, mùžete si
volit mezi 7 rùznými peèícími režimy. Všech 7 peèících
režimù trouby “7 programù” lze nastavit pomocí knoflíkù
umístìných na ovládacím panelu:
L - knoflík volby peèících režimù
M - knoflík pro nastavení teploty v troubì.
Pokud je knoflík výbìru peèícího režimu v jiné poloze než
”o ”, zapne se osvìtlení trouby. Pøi nastavení knoflíku do
polohy 8 mùžete osvìtlit prostor trouby bez zapínání
topných tìles. Je-li zapnuto osvìtlení trouby, znamená to,
že trouba je v provozu. Osvìtlení zùstane zapnuto po celou
dobu, po kterou je trouba používána.
3. Pizza
- Poloha knoflíku “L”: U
- Poloha knoflíku “M”: mezi 50°C a Max
Zapnou se dolní a kruhová topná tìlesa a také ventilátor.
V tomto režimu dojde díky velkému množství energie
(2700 W), které tato trouba vydá, k velice rychlému zahøátí
trouby. Výsledkem je vytvoøení velkého množství tepla
pùsobícího pøevážnì zespoda. Tento režim je ideální pro
pøípravu pokrmù, které vyžadují peèení za vysoké teploty
jako napø. pizza nebo velké peèenì. Použijte pouze jeden
peèící plech nebo rošt. Pokud použijete více než jeden
peèící plech nebo rošt, musíte je uprostøed peèení vymìnit.
39
CZ
4. Horkovzdušný režim
7. Dvojitý gril s ventilací
- Poloha knoflíku “L”: L
- Poloha knoflíku “M”: mezi 50°C a Max
Vzhledem k tomu, že díky cirkulaci zajištìné vìtrákem
umístìným vzadu pùsobí horký vzduch ve všech èástech
trouby stejnì, je výsledný pokrm upeèený dozlatova,
stejnomìrnì a dokonale. V tomto režimu lze souèasnì
pøipravovat více pokrmù (za pøedpokladu, že tyto vyžadují
pøibližnì stejnou dobu peèení). Mùžete péci maximálnì
na dvou roštech najednou – viz odstavec ”Vaøení na
jednom nebo více roštech najednou”. Tento režim je
vhodný pro pøípravu gratinovaných pokrmù nebo pokrmù,
které vyžadují dlouhé peèení, napø. lasagne, apod.
Navíc Vám tento režim umožòuje snížit teplotu peèení,
nebo teplo pùsobí uvnitø trouby rovnomìrnì. Maso tak
bude mnohem šavnatìjší, zùstane mìkké a neztratí na
objemu. Výbornì se tento režim hodí též k pøípravì ryb.
Vystaèíte s velmi malým množstvím oleje, ryba zùstane
vzhledovì i chuovì takøka nezmìnìna. Výborných
výsledkù dosáhnete také s dušenou zeleninou: lilky,
paprikami, rajèaty apod.
Zákusky: tento režim je ideální pro pøípravu kynutých
koláèù. Horkovzdušný režim mùžete též používat pro
rozmrazování masa, ryb a chleba. Staèí nastavit teplotu
mezi 80°C a 100°C. Pøi rozmrazování choulostivìjších
pokrmù nastavte teplotu na 50°C nebo využijte pouhé
cirkulace vzduchu o pokojové teplotì. V takovém pøípadì
nastavte termostat na 0°C.
-
Poloha knoflíku “L”:
K
Poloha knoflíku “M”: mezi 50°C a 200°C
Tento režim spojuje výhody jednosmìrného sálavého
tepla a nuceného obìhu vzduchu v troubì, který zabraòuje
spálení pøipravovaného pokrmu a zajišuje jeho optimální
prohøátí. Vynikajících výsledkù dosáhnete pøi použití tohoto
režimu k pøípravì mletého masa, zeleniny, klobás,
vepøových žebírek, jehnìèích kotlet, kuøat, køepelek
a vepøových øízkù. Gril s ventilací je velmi vhodný i pro
úpravu rùzných rybích specialit, napø. steakù z meèouna,
tuòáka nebo plnìné chobotnice.
U této funkce se motor grilu (je-li jím trouba vybavena)
také otáèí. Pøípravu pokrmu v tomto režimu je obzvláštì
vhodné použít pøi pøípravì pokrmù z masa jako napø.
ledvin, drùbeže apod.
Dùležité:Bìhem doby, kdy používáte gril (režim 5, 6, 7),
je tøeba ponechat dvíøka trouby zavøená.
Indikátor zahøívání trouby (O)
Tato kontrolka svítí v prùbìhu ohøívání trouby a zhasne
tehdy, jakmile je v troubì dosažena požadovaná teplota
nastavená knoflíkem termostatu. Støídavé rozsvìcování
a zhasínání kontrolky od tohoto okamžiku svìdèí o tom,
že termostat pracuje správnì a že teplota v troubì bude
udržována v požadované výši.
5. Gril
Pozor
Zabraòte dìtem, aby se dotkly dvíøek trouby, protože ta
jsou bìhem provozu trouby zahøátá na vysokou teplotu.
6. Dvojitý gril
Otáèející se rošt
Pro obsluhu otáèejícího se roštu proveïte následující:
a) umístìte plech pro zachycení odkapávajícího tuku na
první úroveò ;
b) na ètvrtou úroveò umístìte speciální podporu
otáèejícího se roštu a jeden konec roštu zasuòte do
speciálního otvoru v podpoøe umístìného u zadní
strany trouby;
c) rošt uvedete do provozu nastavením knoflíku volby
- Poloha knoflíku “L”: F
- Poloha knoflíku “M”: Max
Pøímým pùsobením vysoké teploty se maso pøi grilování
rychle opeèe dohnìda. Tak se zabrání ztrátì tekutin
z masa, které je pak vláèné a šavnaté. Grilování je
vhodnou úpravou pokrmù, jež vyžadují vysokou teplotu
na povrhu: telecí èi hovìzí steaky, žebírka, filé, hamburgery
atd.
K
- Poloha knoflíku “L”: d
režimù (L) do polohy
.
- Poloha knoflíku “M”: Max
Tento gril je vìtší než bìžný a vyniká zcela novým
provedením: z hlediska možnosti pøípravy pokrmù má
kapacitu o 50% vyšší. Dvojitý gril nezná tzv. rohové zóny,
tj. místa, kde døíve teplo pùsobilo nerovnomìrnì.
Dùležité: Bìhem doby, kdy používáte gril, je tøeba
ponechat dvíøka trouby zavøená.
Dosáhnete tak lepších
výsledkù a ušetøíte energii (cca 10%).
Pokud používáte gril, umístìte peèící rošt na horní patra
(viz tabulka pøípravy pokrmù). Pod peèící rošt umístìte
plech zachycující odkapávající omastek. Zabráníte tak,
Pøídavné (tøetí) sklo ve dvíøkách
aby se tuk pøipaloval na dnì trouby.
Chcete-li, aby dvíøka na vnìjším povrchu ještì ménì høála
a aby byla úspora energie co nejvyšší, mùžete si dokoupit
tøetí sklo do dvíøek jako pøídavnou tepelnì izolaèní vrstvu.
Máte-li malé dìti, je tento doplnìk nutný. Chcete-li do
dvíøek trouby nainstalovat pøídavné sklo (prodává se pod
obj. èíslem 076650), kontaktujte Vašeho nejbližšího
autorizovaného prodejce Merloni Elektrodomestici
uvedeného na pøiloženém letáku.
CZ
40
Elektronické programování hodin
P
Programátor Vám umožní pøednastavit u trouby a grilu:
l dobu spuštìní peèení s pøednastavenou délkou
peèení;
l okamžité spuštìní peèení s pøednastavenou délkou
peèení;
l èasový spínaè.
Svítí-li na displeji písmeno “A” znamená to, že byla
pøednastavena délka peèení a doba ukonèení peèení
v automatickém režimu.Ve 12:30 se trouba automaticky
zapne a peèení bude ukonèeno po uplynutí 30 minut. V
okamžiku, kdy se trouba zapne, se na displeji objeví symbol
m, který bude na displeji zobrazen po celou dobu peèení.
Funkce tlaèítek
n
: Èasovaè s hodinami a minutami;
W
s
t
: Doba ukonèení peèení;
Bìhem peèení mùžete kdykoliv stisknout tlaèítko V, chceteli, aby se na displeji zobrazila nastavená doba peèení. Chceteli, aby se na displeji zobrazila doba ukonèení peèení , stisknìte
tlaèítko W.
Nastane-li doba ukonèení peèení, zazní zvukový signál
oznamující, že peèení bylo ukonèeno. Chcete-li jej
vypnout, stisknìte jakékoliv tlaèítko (kromì tlaèítek
s
V : Délka peèení;
: Nastavená doba peèení - zpìt;
: Nastavená doba peèení - vpøed.
Jak znovunastavit digitální hodiny
Poté, co jste vidlici síového pøívodu trouby zapojili do zásuvky
nebo došlo-li k výpadku napájecí sítì, digitální hodiny zaènou
blikat a budou nastaveny na 0:00:
l Stisknìte souèasnì tlaèítka V a W. Poté tlaèítky
a t).
Okamžité zahájení peèení s pøednastavenou délkou
peèení
Nastavíte-li pouze délku peèení (bod 1 a 2 oddílu s názvem
“Odložená doba zahájení peèení s pøednastavenou délkou
peèení”), trouba se zapne okamžitì.
s a t (do 4 sekund) nastavte pøesný èas.
Použijte tlaèítko t, chcete-li nastavit èas po smìru
hodinových ruèièek.
Použijte tlaèítko s, chcete-li nastavit èas proti smìru
hodinových ruèièek.
Pøi vzniku nutnosti nastavit hodiny, vždy postupujte stejným
zpùsobem.
Zrušení pøednastavené délky peèení
Stisknìte souèasnì tlaèítka V a W.
Q
Režim ruèního ovládání trouby
Poté, co byly hodiny nastaveny, nastaví se programátor
automaticky do režimu ruèního ovládání.
Poznámka: Chcete-li se vždy po ukonèení “automaticky
øízeného” peèení navrátit do režimu ruèního ovládání,
stisknete-li souèasnì tlaèítka V a W.
Režim èasového spínaèe
Èasový spínaè se používá pro odpoèítávání nastaveného
èasu. Nevypíná ani nezapíná troubu, pouze vydá zvukový
signál v okamžiku, kdy uplynul nastavený èas.
Stiskem tlaèítka n se na displeji zobrazí:
R
Odložená doba zahájení peèení s pøednastavenou
délkou peèení
Délka peèení a doba ukonèení peèení musí být nastaveny.
Potom tlaèítky s a t nastavte požadovaný èas.
Pøedpokládejme, že na displeji je zobrazen èas 10:00.
1. Knoflíkem volby peèících režimù nastavte vhodný
Jakmile uvolníte stisk tìchto tlaèítek, zaène èasovaè ihned
režim peèení a knoflíkem pro nastavení teploty v troubì
odpoèítávat nastavený èas. Na displeji se zobrazí aktuální
nastavte požadovanou teplotu (pøíklad: statický režim,
èas.
teplota 200°C).
Po uplynutí nastaveného èasu zazní zvukový signál. Chcete2. Stisknìte tlaèítko V a tlaèítky s a t (bìhem 4
li jej vypnout, stisknìte jakékoliv tlaèítko (kromì tlaèítek s
sekund) nastavte délku peèení. Pøedpokládejme, že
délka peèení byla nastavena na 30 minut Na displeji
a t). Symbol n zobrazený na displeji zmizí.
je znázornìno:
N
Zmìna a zrušení nastavení
l Nastavení lze zmìnit v jakémkoli okamžiku a to tak,
že stisknete odpovídající tlaèítko a poté tlaèítko
Uvolnìte stisk tlaèítka a bìhem následujících 4 sekund
se na displeji opìt objeví aktuální èas se symbolem
tlaèítka m a písmenem “A” (AUTO).
l
3. Stisknìte tlaèítko W a tlaèítky s a t nastavte dobu
ukonèení peèení. Pøedpokládejme, že doba ukonèení
peèení byla nastavena na 1:00 odpoledne.
l
O
s
nebo t.
Je-li zrušeno nastavení délky peèení, zruší se také
nastavení doby ukonèení peèení a naopak.
V režimu automatického ovládání trouba nelze zadat
dobu ukonèení peèení pøed dobou zahájení peèení.
Nastavení hlasitosti akustického signálu
Po nastavení èasu a jeho potvrzení, je možné
prostøednictvím tlaèítka s nastavit hlasitost akustického
signálu alarmu.
4. Uvolnìte stisk tlaèítka a bìhem následujících 4 sekund
se na displeji zobrazí aktuální èas.
41
CZ
Praktické rady pøi peèení
Trouba Vám nabízí rùzné zpùsoby umožòující pøipravit
jakýkoliv druh pokrmu co nejlepším zpùsobem. Postupem
èasu se jistì nauèíte maximálnì využívat všech výhod
tohoto všestranného sporáku. Následující pokyny jsou
pouze orientaèní, v pøípadì potøeby je mùžete obmìòovat.
zabarvení pokrmu dozlatova po uvaøení pokrmu
Pokud používáte tento režim, umístìte rošt na druhou nebo
tøetí úroveò odspodu (viz tabulka). Na první úroveò odspodu
umístìte plech, který bude zachycovat odkapávající tuk a
zabraòovat tak jeho pøipalování na dnì trouby. Pokud
používáte tento režim ve spojení s otoèným roštem (pouze
u nìkterých modelù), mùžete také pøipravovat pokrm na
plechu urèeném pro zachycení odkapávajícího tuku napø.
peèené brambory…
Pøedehøívání
Pokud je tøeba troubu pøedehøát, což je nutné pøi pøípravì
vìtšiny kynutých pokrmù, doporuèujeme použít režim ”pizza” U (nastavení tøi), který umožòuje rychle dosáhnout
požadovanou teplotu a šetøit tak energií. Po vložení pokrmu
do trouby již mùžete nastavit jiný, vhodnìjší režim.
Hotové peèivo je pøíliš suché
Zvyšte teplotu o 10°C a zkrate dobu peèení.
Pøíprava pokrmù na více roštech najednou
Potøebujete-li pøipravovat pokrm na více roštech najednou,
Dort se slehl
použijte režim L ”Horkovzdušný”(nastavení ètyøi),
nebo jde o jediný režim, který tuto pøípravu umožní. Pøi
pøípravì s pomocí horkého vzduchu používejte tøi
prostøední výšková patra, protože první dolní a první horní
jsou vystaveny pøímému pùsobení horkého vzduchu, takže
choulostivìjší pokrmy by se mohly pøipálit. Potøebujete-li
souèasnì použít tøi rošty najednou, vyžaduje pokrm
umístìný na prostøedním roštu o trochu více èasu. Proto
jej ponechejte péct v troubì o nìkolik minut déle.
Pøipravujete-li pokrm na všech tøech roštech najednou,
umístìte pokrm vyžadující nižší teplotu peèení (obvykle
koláèe) na prostøední rošt.
Použijte hustší tìsto nebo snižte teplotu o 10°C.
Hotové peèivo je na povrchu pøíliš tmavé
Pøi peèení peèivo umístìte do nižší polohy, snižte
teplotu a prodlužte dobu peèení.
Tìsto je zvenèí dobøe upeèeno, ale uvnitø zùstává
lepivé.
Použijte hustší tìsto, snižte teplotu a prodlužte dobu
peèení
Použití grilu
Trouba nabízí dva rùzné režimy grilování. Pro grilování
Tìsto se pøilepilo ke stìnám formy (pekáèe)
menších porcí postaèí režim F ”Gril” (nastavení 5). Pøi
Nádobu dobøe vymažte a vysypte strouhankou nebo
tomto nastavení se topné tìleso zapne na výkon pouhých
moukou.
1200 W, což pro menší porce naprosto staèí. Napø. u
sendvièù, toastù èi párkù jsou výsledky vynikající.
Pokrm položte na grilovací rošt doprostøed, protože Pøi peèení na více roštech (v horkovzdušném
v tomto režimu vyzaøuje jen prostøední úsek horního režimu) nejsou všechny pokrmy hotové stejnì
topného tìlesa a pokrm umístìný v rohu by zùstal rychle
nedovaøený.
Nastavte nižší teplotu. Není nutné vyndávat z trouby
Nastavení 6 d ”Dvojitý gril” odpovídá režimu, v nìmž
všechny pokrmy najednou.
mùžete pøi grilování využít celou plochu roštu. Pokrm musí
Peèení koláèù
být rozložen na celé ploše roštu stejnomìrnì. Docílíte
Sladké peèivo vždy vkládejte až do vyhøáté trouby. Pøed
krásného zabarvení dozlatova.
Dùležité: Pøipravujete-li pokrm v režimu grilování, vložením koláèe do trouby se ujistìte, že trouba byla
zahøátá na požadovanou teplotu (èervená kontrolka ”O”
ponechejte dvíøka trouby zavøená
. Nejenže docílíte
zhasne). Bìžná teplota uvnitø vyhøáté trouby je 160° C.
lepších výsledkù, ale také uspoøíte cca 10% energie.
Bìhem peèení neotevírejte dvíøka trouby, koláè by mohl
Pøi používání jednoho z grilovacích režimù se doporuèuje
klesnout. Syrové tìsto nesmí být pøíliš øídké, aby se doba
nastavit na termostatu maximální teplotu, nebo gril využívá
peèení pøíliš neprodlužovala. Obecnì platí:
pøenosu tepla sáláním a pøi maximální teplotì je i
vyzaøování nejúèinnìjší. Samozøejmì mùžete na
Peèení pizzy
termostatu nastavit i nižší teplotu, je-li tøeba.
Nejlepších výsledkù pøi pøípravì pizzy dosáhnete, použijetePøi grilování umístìte rošt na ètvrtou úroveò (viz tabulka) a
li režim ”Pizza” U (nastavení 3):
zásadnì používejte odkapávací plech umístìný pod
l Pøedehøívejte troubu po dobu alespoò 15 minut;
roštem, aby nedošlo ke zneèištìní dna trouby
l Použijte hliníkovou peèící formu urèenou pro pøípravu
odkapávajícím omastkem.
pizzy a umístìte ji na rošt, který je dodáván spolu se
”Dvojitý gril s ventilací”(nastavení 7) je velice
Režim
zaøízením. Používáte-li peèící plech, bude pizza
vyžadovat delší dobu peèení a bude obtížnìjší
užiteèný pøi rychlém grilování pokrmu. Rozložení tepla
dosáhnout, aby mìla køupavou kùrku;
umožòuje nejen zabarvit pokrm krásnì dozlatova, ale také
l
Bìhem peèení pizzy neotvírejte troubu pøíliš èasto;
dolní èást pokrmu uvaøit. Tento režim je vhodné použít pøi
l
Má-li pizza mnoho vrstev (tøi nebo ètyøi), doporuèujeme
grilování vìtších porcí masa nebo drùbeže bez grilu. Tensýr (mozzarellu) umístit na povrch pizzy až bìhem
to režim je dále vhodné použít k docílení krásného
peèení (pøibližnì v polovinì).
K
CZ
42
Pokyny k používání keramické varné desky
Popis
Varná deska je vybavena varnými zónami pracujícími
na bázi sálavého tepla. Topná tìlesa jsou umístìna pod
povrchem keramické desky, v zapnutém stavu èervenì
svítí.
A. Varná zóna
B. Kontrolka udávající, zda je pøíslušná varná zóna
v provozu, svítí i po vypnutí plotýnky/varné zóny, dokud
její teplota pøesahuje 60°C.
A
Používání keramické varné desky
Chcete–li s varnou deskou dosahovat optimálních
výsledkù, øiïte se pøi pøípravì pokrmù následujícími
pokyny:
· Pro vaøení na sklokeramické varné desce lze používat
všechny typy pánví a hrncù. Jejich dno ovšem musí
být perfektnì rovné. Èím silnìjší je dno pánve nebo
hrnce, tím lépe je teplo rozloženo.
·
Používejte nádoby s odpovídajícím prùmìrem. Nádoba
by mìla pokrýt celou plochu varné zóny, aby bylo
maximálnì využito uvolòované teplo.
·
Ujistìte se, že dno nádoby je suché a èisté. Zajistíte
tak lepší kontakt a delší životnost varné desky i samotného nádobí.
Na keramické desce nevaøte nikdy v nádobí, které
používáte na plynovém sporáku. Intenzivní žár z plynového hoøáku mùže totiž zdeformovat dno nádoby.
Ta pak pøi vaøení na keramické desce nebude
dosahovat požadovaných výsledkù.
A
B
Popis topných prvkù
Varné zóny se sálavým teplem jsou tvoøeny kruhovým
topným prvkem. Èervené svìtlo se na nich rozsvítí až po
zhruba 10 – 20 sekundách po zapnutí.
·
Praktické rady pøi používání elektrických plotýnek
Regulaèní knoflíky elektrických plotýnek (N)
Sporáky mohou být vybaveny rùznými kombinacemi
standardních, „rychlých” a automatických plotýnek („rychlé” plotýnky mají ve støedu èervenou teèku, automatické
hliníkový kotouè).
Abyste zamezili úniku tepla nebo pøípadnému poškození
plotýnek, doporuèujeme používat nádoby s rovným dnem
a prùmìrem, minimálnì stejnì velkým, jako je prùmìr
plotýnky.
V tabulce jsou uvedeny pøíklady použití plotýnek pøi
Poloha
Normální nebo rychlovarná plotýnka
0
Vypnuto
1
Zelenina, ryby
2
Brambory (dušené), polévky, cizrna,
fazole
3
Vaøení velkých množství jídla a „eintopfù"
4
Peèení (støední)
5
Peèení (prudší)
6
Opékání dozlatova nebo rychlé zahøátí
na provozní teplotu
nastavení regulaèních knoflíkù na odpovídající stupeò.
Indikátor zahøívání elektrické plotýnky (Q)
Tato kontrolka svítí v prùbìhu ohøívání elektrické plotýnky.
43
CZ
Obvyklé èištìní a údržba
Pøed každým èištìním vypnìte sporák ze sítì.
Pro dosažení dlouhé životnosti pøístroje je nezbytnì nutné
jej pravidelnì celý vyèistit. Dbejte však na následující
pokyny:
·
·
·
·
·
Necistete prostrednictvím zarízení využívajících páru.
Smaltované èásti a samoèistící panely omývejte pouze
teplou vodou. Zásadnì nepoužívejte žádný písek ani
jiné abrasivní prostøedky. Vyhnìte se také agresivním
chemickým èinidlùm, protože všechny tyto látky tìmto
èástem škodí;
Vnitøek trouby èistìte co nejèastìji a to bìhem doby,
kdy je ještì teplý. Používejte teplotu vodu s pøídavkem
saponátu. Poté jej dùkladnì opláchnìte a vysušte.
Dlouhodobý styk s vodou o vysokém obsahu vápníku
nebo s èistícími prostøedky na bázi fosforu mùže na
nerezové oceli zanechat skvrny. Doporuèujeme proto
rám po èištìní dostateènì opláchnout a utøít do sucha.
Mìli byste též urychlenì odstranit vodu, která pøíp.
pøeteèe z hrncù;
Zabraòte tomu, aby na ovládacím panelu zaschly
neèistoty nebo mastnota. Používejte jemné houby nebo
mìkké hadøíky, aby nedošlo k poškrábání
smaltovaných èástí nebo ploch z lesklé oceli.
Èištìní povrchu varné desky
Pøed vaøením je vždy nutné keramickou desku otøít vlhkým
hadøíkem, abyste odstranili prach a zbytky jídla. Desku je
tøeba pravidelnì èistit vlažnou vodou s jemným
saponátem. Obèas mùže být potøeba vyèistit povrch
speciálním èistícím prostøedkem na sklokeramické desky.
Nejprve odstraòte zbytky jídla a tuku pomocí stìrky typu
B (není souèástí dodávaného pøíslušenství) nebo
žiletky.
Prodejna, kde jej mùžete
zakoupit
Èistící stìrka, škrabka
Prodejny pro stavebníky
a kutily,
Náhradní ostøí do škrabky
Prodejny pro stavebníky
a kutily,
Drogerie,
Supermarkety
COLLO luneta
HOB BRITE
Prostøedek na èištìní
sklokeramických varných
desek
SWISSCLEANER
Drogerie, Obchody
s obuví, Železáøství,
Specializované prodejny
elektrospotøebièù,
Supermarkety a obchodní
domy
Výmìna žárovky osvìtlení vnitøku trouby
· Buï vytáhnìte síový pøívod trouby ze zásuvky (je-li to
možné) nebo troubu odpojte od sítì vypnutím
vícepólového pøepínaèe používaného pro pøipojení
trouby ke zdroji el. energie.
· Odšroubujte sklenìný kryt žárovky;
· Vyšroubujte žárovku a nahraïte ji novou žáruvzdornou
(300°C) žárovkou s následujícími parametry:
- Napìtí 230/240 V
- Pøíkon 25 W
- Závit E14
· Zašroubujte zpìt sklenìný kryt a troubu pøipojte k síti.
Potom, dokud je deska ještì teplá, ji vyèistìte vhodným
èistícím prostøedkem a papírovým ruèníkem.
Varnou desku nakonec opláchnìte a vytøete do sucha
èistým hadøíkem. Pokud se na povrchu desky nataví
pøedmìty z umìlé hmoty nebo hliníkové fólie, odstraòte
je ihned, ještì z horkého povrchu škrabkou. Zabráníte
tak pøípadnému poškození povrchu sklokeramické varné
desky. Pokud se na povrchu varné desky nataví cukr nebo
pokrmy s obsahem cukru, také je ihned odstraòte. Na
èištìní nepoužívejte drsné houby, drátìnky a korozívní
èistící prostøedky jako napø. spreje na èištìní trub nebo
odstraòovaèe skvrn.
CZ
Prostøedek na èištìní
keramické varné desky
44
Praktické rady pøi peèení
Poloha knoflíku
volby režimu
1 Statický režim
a
2 Pozvolné
peèení
S
3 Pizza
U
4 Horkovzdušný
režim
L
5 Gril
F
6 Dvojitý gril
d
7 Dvojitý gril
s ventilací
K
1
1
1
1
0,5
1
0,5
1
1
1
1,8
Poloha
roštu
(odspodu)
3
3
3
3
3
3
2/3
3
3
3
2
2/3
2-4
3
Doba
pøedehøe
vu (min)
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
200
200
200
180
180
180
180
180
160
220
220
180
230
180
Doba
vaøení
(min.)
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
20-30
45-50
40-50
25-30
15-20
25-30
60-70
15-20
30-35
1
1,5
1,5
1
1
1,5
1
3
3
2
2-4
2
2
3
10
10
10
15
10
10
10
180
180
180
200
180
180
160
20-30
20-30
40-45
60-70
30
55-60
40-50
0,5
0,5
2-4
2-4
10
10
190
180
20-25
10-15
1
2-4
10
165
20-25
2,5
1
1
1
1
1
1,5
1
1
4 kusy
2-4
4
4
4
3/4
4
4
3
4
4
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
200
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
35-40
8
4
10
8-10
15-20
20
7
15-20
5
1,0
2,0
1,5
1,5
1,5
2
2
-
5
5
5
5
5
Max
Max
200
200
200
70-80
70-80
55-60
30-35
70-75
-
2
5
200
70-75
1,5
1,5
1,5
-
5
5
5
200
200
200
70-80
70-80
70-80
1,0
0,8
-
5
5
Max
Max
40-45
25-30
Pøipravovaný pokrm
Hmotnost
(kg)
Kachna
Hovìzí peèenì
Vepøová peèenì
Snìhové peèivo
Sušenky
Koláèe
Závin
Švestkový koláè
Piškotový øez
Pizza
Hovìzí peèenì
Kuøe
Pizza (na 2 úrovních)
Lasagne
Gratinované zapeèené
tìstoviny
Zapeèené tìstoviny
Jehnìèí
Kuøe + brambory
Makrela
Pražma
Švestkový koláè
Krémové lehké peèivo
(na 2 úrovních)
Cukroví (na 2 úrovních)
Piškotový øez (na 2
úrovni)
Gratinované zapeèené
tìstoviny (na 2 úrovních)
Platýz a sépie
Chobotnice a garnáty
Filé z tresky
Grilovaná zelenina
Telecí steaky
Kotlety
Hamburgery
Makrela
Sendviè
S otáèejícím se roštem
Telecí na rožni
Kuøe na rožni
Grilované kuøe
Sépie
Kuøe (napíchnuté na
rožni) + brambory (na
plechu zachycujícím tuk)
S otáèejícím se roštem
Telecí na rožni
Kuøe na rožni
Jehnìèí na rožni
S otáèejícím se roštem
s více rameny (pouze u
nìkterých modelù)
Masový špíz
Zeleninový špíz
Nastavení
termostatu
Poznámka: Doby peèení jsou pouze orientaèní a mohou se mìnit v závislosti na Vašich osobních preferencích
Pokud používáte režim grilu, dvojitého grilu nebo dvojitého grilu s ventilací, vždy na první patro odspodu umístìte
plech, který bude zachycovat kapající tuk.
45
CZ
Seznam servisních støedisek je uveden na internetových
stránkách:
http://www.merloni.cz
http://www.indesit.cz
http://www.ariston.cz
Garantem servisu pro Èeskou republiku je firma
AP servis AR s.r.o., tel.: 02/71 74 20 67
Merloni Elettrodomestici s.r.o.
U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3,
Èeská republika
www.Merloni.com
viale Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano
tel. 0732/6611 - telex 560196 - fax 0732/662954
Wichtige Sicherheitshinweise
Um die LEISTUNGSFÄHIGKEIT und SICHERHEIT dieses Gerätes zu gewährleisten, bitten wir Sie, folgendes beachten zu
wollen:
• Wenden Sie sich ausschließlich an unsere anerkannten Kundendienst-Zentren
• Verlangen Sie, dass nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
12 Lassen Sie das Gerät nicht unnötigerweise eingeschaltet.
Schalten Sie den Hauptschalter aus, wenn das Gerät nicht
gebraucht wird.
13 Öffnungen und Schlitze für Belüftung und Wärmeableitung
dürfen nicht verstopft werden.
14 Das Versorgungskabel dieses Gerätes darf vom Benutzer
nicht ausgewechselt werden. Sollte das Kabel beschädigt
sein, oder sollte es ausgewechselt werden müssen, dann
wenden Sie sich ausschließlich an eine vom Hersteller anerkannte Kundendienststelle.
15 Dieses Gerät darf nur für den Zweck, für den es geschaffen
wurde, eingesetzt werden. Jeder andere Einsatz (zum Beispiel: zum Beheizen von Räumen) ist als unsachgemäß und
gefährlich anzusehen. Der Hersteller kann für eventuelle,
durch unsachgemäßen, falschen oder unangemessenen
Gebrauch verursachte Schäden nicht zur Verantwortung gezogen werden.
16 Die Verwendung eines jeden Elektrogerätes setzt die Einhaltung einiger wichtiger Grundregeln voraus, insbesondere
folgender:
• Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten
Händen oder Füßen;
• Benutzen Sie das Gerät nicht barfuß;
• Verwenden Sie keine Verlängerungen, es sei denn mit
besonderer Vorsicht;
• Ziehen Sie den Stecker nicht am Versorgungskabel oder
sogar an dem Gerät selbst aus der Steckdose;
• Setzen Sie das Gerät nicht der Witterung aus (Regen,
Sonne usw.);
• Lassen Sie das Gerät nicht von unbeaufsichtigten Kindern oder unbefugten Personen benutzen.
17 Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit ist das Gerät entweder durch Herausziehen des Steckers, oder durch Abschalten des Hauptschalters der Hausanlage stromlos zu
machen.
18 Soll das Gerät nicht mehr verwendet werden empfehlen wir,
dieses durch Durchschneiden des Versorgungskabels, nach
Herausziehen desselben aus der Steckdose, unbrauchbar
zu machen. Ferner raten wir, jene Geräteteile zu vernichten, die vor allem für Kinder, die das unbrauchbare Gerät
zum Spielen benutzen könnten, eine Gefahr darstellen.
19 Stellen Sie keine unstabilen oder verformten Töpfe auf die
Brenner und auf die Elektroplatten, um Unfälle durch Umkippen derselben zu vermeiden. Stellen Sie Stieltöpfe so
auf die Kochstelle, dass ein zufälliges Anstoßen vermieden wird.
20 Benutzen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten (Alkohol, Benzin ...) in der Nähe des eingeschalteten Gerätes.
21 Achten Sie bitte darauf, dass bei Benutzen von kleinen
Elektrohausgeräten in Kochstellennähe das Versorgungskabel nicht mit heißen Herdteilen in Berührung kommt.
22 Vergewissern Sie sich stets, dass sich die Reglerknöpfe
auf Position „•“/“¡“ befinden, wenn sich das Gerät nicht in
Gebrauch befindet.
23 Bei in Betrieb befindlichem Gerät werden die
Heizelemente und einige Ofentürteile sehr heiß. Vermeiden Sie demnach, diese zu berühren und halten Sie
Kinder vom Ofen fern.
24 Wird der Herd auf einem Sockel aufgestellt, dann achten
Sie bitte darauf, dass das Gerät fest genug verankert wurde, und nicht von diesem Sockel rutschen kann.
1
Dieses Gerät ist für den nicht professionellen Einsatz im
privaten Haushalt bestimmt.
2 Diese Anleitungen gelten nur für die Bestimmungsländer,
deren Symbole im Handbuch und auf dem Typenschild des
Gerätes abgebildet sind.
3 Dieses Handbuch bezieht sich auf ein Gerät der Klasse
1 (isoliert), oder der Klasse 2 - Unterklasse 1 (Einbau
zwischen 2 Unterschränke).
4 Lesen Sie bitte vor Gebrauch des Gerätes die in diesem
Handbuch enthaltenen Hinweise aufmerksam durch. Sie
enthalten wichtige Angaben hinsichtlich der Sicherheit bei
der Installation, dem Gebrauch und der Wartung. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf, damit Sie es jederzeit zu Rate ziehen können.
5 Nach Entfernen der Verpackung überzeugen Sie sich bitte
von der Unversehrtheit des Gerätes. Im Zweifelsfall raten
wir, das Gerät nicht zu benutzen und sich an Fachpersonal
zu wenden. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial wie Plastikbeutel, Schaumstoffe, Nägel usw. nicht in Reichweite
von Kindern auf, da sie eine große Gefahrenquelle darstellen.
6 Die Installation ist von Fachpersonal und gemäß den Anweisungen des Herstellers durchzuführen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden an Personen, Tieren
oder Gegenständen führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden kann.
7 Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es sachgemäß und gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften an eine leistungsfähige Erdungsanlage angeschlossen wird. Die Gegebenheit dieser
grundlegenden Sicherheitsanforderung muß überprüft werden, im Zweifelsfalle ist eine Kontrolle durch Fachpersonal
anzufordern. Der Hersteller kann für eventuelle durch Fehlen einer Erdungsanlage verursachte Schäden nicht zur Verantwortung gezogen werden.
8 Vor Anschluß des Gerätes kontrollieren Sie bitte, dass die
auf dem Typenschild (befindlich auf dem Gerät und/oder
auf der Verpackung) angegebenen Daten mit denen des
Strom- und Gasversorgungsnetzes übereinstimmen.
9 Vergewissern Sie sich davon, dass die elektrische Leistung
der Anlage und der Steckdosen der maximalen, auf dem
Typenschild angegebenen Höchstleistung des Gerätes entspricht. Im Zweifelsfalle ziehen Sie bitte einen Fachmann
zu Rate.
10 Bei der Installation muß ein allpoliger Schalter mit einem
Kontaktöffnungsabstand von 3 mm oder höher zwischengeschaltet werden.
11 Falls Steckdose und Stecker des Gerätes nicht übereinstimmen sollten, ist die Steckdose von einem Fachmann
durch eine andere geeigneten Typs zu ersetzen. Dieser muß
bei der Gelegenheit auch überprüfen, dass der Steckdosen-Kabelquerschnitt der Leistungsaufnahme des Gerätes
entspricht. Allgemein ist die Verwendung von Adpatern,
Vielfachsteckdosen und/oder Verlängerungen nicht ratsam.
Falls deren Gebrauch jedoch unvermeidlich sein sollte,
dürfen nur Einfach- oder Vielfachadapter und Verlängerungen verwendet werden, die den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen; achten Sie darauf, dass die auf dem
Einfachadapter und den Verlängerungen angegebene
Stromleistungsgrenze und die auf dem Vielfachadapter
angegebene Höchstleistungsgrenze nicht überschritten
wird.
47
Installierung
Die nachstehend aufgeführten Anweisungen sind an den FachInstallateur gerichtet und gelten als Leitlinien zur korrekten
technischen Installation, Einstellung und Wartung gemäß den
geltenden Richtlinien.
Wichtig: Vor jeder Einstellung, Wartung usw. muss der Backofen vom Stromnetz getrennt werden.
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
Aufstellung
Das Gerät kann neben Unterschränke installiert werden, deren Höhe die des Kochfeldes nicht überragt. Um eine korrekte
Installation des Herdes zu gewährleisten, sind folgende
Vorsichtsmaßregeln zu beachten:
a) Die angrenzenden Schränke, deren Höhe die des Kochfeldes überschreiten, müssen einen Abstand von mindestens 200 mm vom Rand des Kochfeldes aufweisen.
b) Dunstabzugshauben sind gemäß den in den Gebrauchsanleitungen der Dunstabzugshaube aufgeführten Anweisungen zu installieren und zwar in einem Abstand von
mindestens 650 mm.
c) Die an die Dunstabzugshaube angrenzenden Hängeschränke sind in einem Abstand von mindestens 420 mm vom
Kochfeld aufzuhängen (siehe Abbildung).
d) Sollte der Herd unter einem Hängeschrank installiert werden, muß bei Anbringen desselben ein Abstand von mindestens 700 mm (Millimeter) vom Kochfeld eingehalten
werden.
e) Der Schrankumbau muss die auf der Abbildung angegebenen Abmessungen aufweisen.
420 mm.
Min.
1
230V 1N~
H07RN-F 3x2.5 CEI-UNEL 35364
1
4
3
2
3
R
N
4
5
4
5
S N
3
2
5
T
S
R
400V 2N~
H05RR-F 4x2.5 CEI-UNEL 35363
·
N
R
Die Drähte (N und 6) wie auf der Abbildung veranschaulicht anschließen und mittels der entsprechenden Schrauben befestigen.
· Befestigen Sie die restlichen Drähte an den Klemmen 12-3.
· Befestigen Sie das Versorgungskabel in der entsprechenden Kabelklemme und bringen Sie den Deckel wieder
an.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
Min.
600 mm.
2
Installation des Netzkabels
Öffnen des Klemmengehäuses:
· die Schraube „V“ herausschrauben;
· Deckel des Klemmengehäuses öffnen.
Zur Installation des Netzkabels verfahren Sie nun wie
folgt:
· Die Anschlüsse A-B je nach der Art des gewünschten
Anschlusses gemäß dem Schaltbild der Abbildung 3 herstellen.
Anmerkung: Diese Anschlüsse sind werkseitig für einen 220
V Einphasen-Anschluss vorgesehen ( die Kontakte 1-2-3 sind
untereinander verbunden). Die Brücke 4-5 befindet sich im
unteren Teil des Klemmengehäuses.
HOOD
Min.
1
1
2
3
V
B
Nivellieren
Um den Herd korrekt eben ausrichten zu können, werden
höhenverstellbare Stellfüße mitgeliefert (siehe Abb. 1), die in
die entsprechenden Sitze (in den unteren Geräteecken) eingeschraubt werden können.
A
N
Anschluß des Versorgungskabels an das Stromnetz
Versehen Sie das Kabel mit einem Normstecker, für die auf dem
Typenschild angegebene Belastung. Wird das Gerät direkt an das
Stromnetz angeschlossen, ist ein allpoliger Schalter mit einer
Kontakt-Mindestöffnung von 3 mm zwischenzuschalten. Dieser
Schalter muss der Strombelastung und den geltenden Richtlinien
entsprechen (der Erdleiter darf nicht durch den Schalter
unterbrochen werden). Das Versorgungskabel muss so verlaufen,
dass es an keiner Stelle eine Temperatur erreicht, die 50°C über
der Raumtemperatur liegt. Bevor der Anschluß vorgenommen
wird, beachten Sie, daß:
Elektroanschluss
Das Zuleitungskabel ist je nach der Art des Elektroanschlusses
zu bemessen (siehe nachfolgendes Anschlussschema).
·
das Druckminderventil und die Hausanlage die Belastung
durch das Gerät aushalten (siehe Typenschild);
·
Die Versorgungsanlage mit einer den gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften entsprechenden Erdung versehen
ist;
Die Steckdose oder der allpolige Schalter bei installiertem
Herd leicht zugänglich ist.
·
48
Technische Eigenschaften
Backofen
Abmessungen (BxTxH)
Nutzvolumen
Bedarfsspitze des Backofens
7
39x41x34 cm
54 Liter
2700 W
Glaskeramik-Kochfeld
Vorne links
Hinten links
Hinten rechts
Vorne links
Bedarfsspitze des Glaskeramik-Kochfeldes
Dieses Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:
1200 W
1700 W
1200 W
1700 W
5800 W
-
ENERGY LABEL
ENERGIE-ETIKETT
Richtlinie 2002/40/CE über die Etikettierung von Elektrobacköfen
Norm EN 50304
Energieverbrauch Natürliche Konvektion
73/23/EWG vom19.02.73 (Niederspannung) und
nachfolgenden Änderungen;
89/336/EWG vom 03.05.89 (elektromagnetische
Verträglichkeit) und nachfolgenden Änderungen;
93/68/EWG vom 22.07.93 und nachfolgenden Änderungen.
104
Heizfunktion: a Statischer
Deklarierte Energieverbrauchsklasse Erzwungene Konvektion
50
60
Heizfunktion: L Heißluft
85/90
Spannung und Frequenz
230V / 400V 3N AC 50 Hz
Nutzabmessungen des Geschirrwagens:
Breite: 42 cm
Tiefe: 44 cm
Höhe: 23 cm
Des Gasherd mit dem Neuen “7 Cuochi”-Backofen
E.
F.
G.
K.
L.
M.
N.
O.
Q.
R.
S.
Schalterblende
Höhenverstellbare Füße bzw. Beine
Fettpfanne bzw. Backblech
Backofenrost
Funktionswähler
Thermostatenregler
Kochzonen-Reglerknöpfe
Thermostaten-Kontrollleuchte
Grüne Kontrollleuchte
Elektronischer Garzeitprogrammierer
Türsperre (nur bei einigen Modellen)
E
K
D
Q
O
F
R
M
L
N
49
Inbetriebnahme des Gerätes
Die Wahl der einzelnen Funktionen erfolgt mittels der auf der
Schalterblende angeordneten Reglerknöpfe.
1. Statischer Backofen
- Einstellung des Drehknopfes „L“:a
- Einstellung des Drehknopfes „M“: wahlweise zwischen 50°C
und Max
Die Backofenbeleuchtung schaltet sich ein und die beiden
Heizelemente, das obere und das untere, setzen sich in Betrieb .
Dies ist der klassische Backofen unserer Großmütter, der jedoch,
was Wärmeverteilung und Energieeinsparung anbelangt, auf ein
außergewöhnliches Niveau gebracht wurde. Der statische Backofen ist unübertrefflich bei der Zubereitung von Eintopfgerichten
wie: Kohl mit Schweinerippchen, Stockfisch auf spanische Art,
Stockfisch mit Tomatensoße, Kalbsgeschnetzeltes mit Reis usw....
Ausgezeichnete Resultate erzielen Sie bei der Zubereitung von
Rind- und Kalbfleischgerichten wie: Schmorbraten, Ragout, Gulasch, Wild, Lammkeule, Schweinslende usw., die eine lange Garzeit und ständige Hinzugabe von Flüssigkeit erfordern. Der statische Backofen bietet immer noch das beste System zum Backen
von Kleingebäck und Kuchen, zum Garen von Obst, sowie zum
Garen von Auflaufgerichten bzw. Gerichten in geschlossenen
Backformen. Bei Einsatz des statischen Backofens schieben Sie
bitte jedes Mal nur ein Backblech ein, da ein gleichzeitiges Garen
bzw. Backen auf mehreren Ebenen keine gleichmäßige Hitzeverteilung gewährleistet. Je nach Einsatz der verschiedenen Einschubhöhen, kann die Unter- bzw. Oberhitze optimal genutzt werden.
Zur Beachtung: Bei erstmaliger Inbetriebnahme sollte der leere
Backofen für etwa 30 Minuten bei eingestellter Höchsttemperatur
und geschlossener Backofentür in Betrieb gesetzt werden. Nach
Ablauf dieser Zeit schalten Sie den Backofen aus, öffnen die
Backofentür und lüften die Küche. Der hierbei evtl. entstehende
Geruch wird durch das Verdunsten der zum Schutz des Backofens während des Zeitraums zwischen Produktion und erster Inbetriebnahme aufgetragenen Stoffe verursacht.
Zur Beachtung: Verwenden Sie die unterste Einschubhöhe bitte
nur bei Einsatz des Bratspießes (wo vorhanden). Für alle anderen
Gararten ist diese Einschubhöhe nicht zu verwenden. Stellen Sie
bei in Betrieb befindlichem Backofen auch niemals Kochgeschirr
auf den Backofenboden. Sie könnten hierdurch die Emaille beschädigen. Stellen Sie Ihr Kochgeschirr (Auflaufformen, Alufolien,
usw.) stets auf die ordnungsgemäß in die Führungsschienen eingesetzten, mit dem Gerät gelieferten Backofenroste.
NB: Bei den mit elektronischem Programmierer ausgestatteten
Geräten müssen bei Einsatz des Elektro-Backofens die Tasten
V und W gleichzeitig gedrückt werden (auf dem Display er-
scheint das Symbol m) bevor die gewünschte Garfunktion eingestellt wird.
Türsperre (nur bei einigen Modellen)
Einige Modelle sind mit einer „Türsperre“ ausgerüstet, die sich
zwischen der Frontblende und der Backofentür befindet. Um die
Tür zu öffnen, muss die Vorrichtung „A“ hochgeklappt werden (siehe
Abbildung).
2. „Kuchen-Backofen“
- Einstellung des Drehknopfes „L“: S
- Einstellung des Drehknopfes „M“: wahlweise zwischen 50° und
Max
Das Gebläse wird in Betrieb genommen sowie sämtliche
Heizelemente in Einsatz gebracht. Hierdurch wird eine äußerst
„delikate“, vorwiegend von unten aufsteigende Hitze gewährleistet. Diese Funktion eignet sich zum Garen zarter Speisen, insbesondere jedoch zum Backen von Hefeteigen, deren Gärung dank
der von unten aufsteigenden Hitze gefördert wird. Einige Ratschläge:
· Schieben Sie das Backwerk immer in den heißen Backofen.
· Schieben Sie jedesmal nur ein Gericht ein.
· Stellen Sie die Backformen direkt auf den Backofenrost (es sei
denn, man brät oder backt direkt auf dem Backblech); dies
ermöglicht eine optimale Wärmezirkulation. Auf jeden Fall sollten keine leeren, unbenutzten Backbleche im Backofen belassen werden.
· Verwenden Sie die zweite oder dritte Einschubhöhe (von unten), um die Unterhitze besser zu nutzen. Stellen Sie die
Backformen mitten auf den Backrost.
· Öffnen Sie während des Backens nicht die Backofentür, um
ein Zusammenfallen des Kuchens zu verhindern.
A
Backofenregler
Der ‚7 Cuochi‘ -Backofen vereint in einem einzigen Gerät die Vorzüge der herkömmlichen Backöfen mit „statischem“-Wärmeübergang und die der modernen „Heißluft“-Backöfen mit Wärmeströmung.
Es handelt sich um ein äußerst vielseitiges Gerät, das es Ihnen
ermöglicht, zwischen 7 einfachen und sicheren Brat-/
Backmethoden wählen zu können. Eingestellt werden die Garfunktionen des „7 Cuochi“ mittels der beiden Drehknöpfe:
L - Funktionswähler
M - Thermostatenregler
Bei jeder von der mit dem Symbol „o“ gekennzeichneten Position
‚AUS‘ abweichenden Einstellung schaltet sich die Backofenbeleuchtung ein.
3. „Pizza-Backofen“
- Einstellung des Drehknopfes „L“: U
- Einstellung des Drehknopfes „M“: wahlweise zwischen 50°C und
Max
Das „untere“ und das „runde“ Heizelement schalten sich ein und
das Gebläse wird in Betrieb genommen. Durch diese Kombination wird aufgrund der hohen Leistung (2700 W) die erforderliche
Temperatur in kürzester Zeit erreicht. Bei dieser Beheizungsart
wird mit dem Gebläse die von der unterstützenden Unterhitze erzeugte Wärme im Backofen verteilt. Diese Funktion eignet sich
besonders für die Speisen, die hohe Gartemperaturen verlangen,
wie eben Pizza, oder auch für besonders große
Fleischbraten.Verwenden Sie bitte jedesmal nur ein Backblech bzw.
einen Backrost. Beschicken Sie immer nur eine Ebene, soll auf
Drehen Sie den Schalter auf das Symbol 8 wird die Backofenbeleuchtung eingeschaltet, auch wenn kein Heizelement aktiviert
wurde.Die Beleuchtung bleibt während des Bratens bzw. Backens
eingeschaltet, und ist ein Zeichen dafür, daß sich der Backofen in
Betrieb befindet.
50
zwei Ebenen gebacken werden, dann sind die Speisen nach der
halben Garzeit gegeneinander auszutauschen.
des Backofens. Hierdurch wird ein Verbrennen der Speisenoberflächen verhindert, die Hitze dringt tiefer in die Speisen ein.
Der Umluftgrill garantiert ein absolutes Gelingen von: Fleisch/
Gemüsespießen, Bratwürsten, Schweinerippchen, Lammkoteletts,
Huhn, Wachteln, Schweinekoteletts usw. sowie von Fisch, wie:
Barsch-, Thunfisch- und Schwertfischschnitten usw. ).
Auf dieser Einstellung setzt sich auch der Bratspieß (wo vorgesehen) in Betrieb. Verwenden Sie diesen für Lendenbraten, Geflügel
usw.
Anmerkung: Grillen Sie (Funktion 5, 6, 7) ausschließlich bei geschlossener Backofentür.
4. „Heißluft-Backofen“
- Einstellung des Drehknopfes „L“: L
- Einstellung des Drehknopfes „M“: wahlweise zwischen 50°C und
Max
Dank der gleichmäßig verteilten Heißluft werden die Speisen sehr
gleichmäßig gegart bzw. gebacken. Es können auch gleichzeitig
mehrere Gerichte unterschiedlicher Art gegart werden, vorausgesetzt es werden keine unterschiedlichen Gartemperaturen verlangt.
Es ist demnach möglich, gleichzeitig auf zwei Einschubhöhen zu
garen. Beachten Sie hierzu die Anleitungen des Abschnitts „Gleichzeitiges Garen auf mehreren Einschubhöhen“. Ausgezeichnete
Resultate erzielen Sie im Heißluftofen bei Gerichten, die gratiniert
werden sollen und längere Garzeiten verlangen, wie z.B.: Lasagna,
überbackene Maccheroni, Reisaufläufe, Vol au Vent usw.
Bei Fleischgerichten eignen sich besonders Braten zum Garen im
Heißluftbackofen. Dank der optimalen Hitzeverteilung können niedrigere Temperaturen eingestellt werden. Es tritt weniger Fleischsaft aus, das Fleisch bleibt demnach zarter und der Gewichtsverlust wird eingeschränkt. Besonders geschätzt wird der Heißluftbackofen bei der Zubereitung von Fisch, der auf diese Weise mit
wenig Zutaten gegart werden kann, wodurch Aussehen und Geschmack unveränderlich erhalten bleiben. Auch für Beilagen wie
Zucchini, Auberginen, Paprikaschoten, Tomaten usw. eignet sich
der Heißluftbackofen ausgezeichnet.
Dessert: Sehr gut gelingt Kleingebäck wie: Biskuitböden, Brioches,
Croissant. Die Heißluft-Funktion kann auch zum Auftauen von
Fleisch, Fisch und Brot verwendet werden. Stellen Sie hierzu den
Thermostaten auf 80°?100°C ein. Zum Auftauen delikater Speisen stellen Sie jedoch entweder eine Temperatur von 50°C ein,
oder verwenden nur die kalte Umluft (Thermostateneinstellung
demnach auf 0°C).
Thermostaten-Kontrollleuchte (O)
Die eingeschaltete Kontrollleuchte ist ein Zeichen dafür, daß sich
der Backofen in Betrieb befindet. Sie erlischt, wenn die über den
Thermostatenregler eingestellte Temperatur im Backofeninnern
erreicht wurde. Das nun abwechselnde Aufleuchten und Erlöschen
der Kontrolleuchte zeigt an, daß der Thermostat korrekt arbeitet,
und die Backofentemperatur konstant gehalten wird.
Achtung
Bei eingeschaltetem Backofen könnte die Tür sehr heiß werden,
demnach sollten Kinder ferngehalten werden.
Bratspieß
Zur Inbetriebnahme des Bratspießes verfahren Sie wie folgt:
a) Schieben Sie die Fettpfanne auf die 1. (unterste) Führung;
b) Schieben Sie die Bratspießhalterung auf die 4. Führung (von
unten) und stecken Sie den Spieß durch das entsprechende Loch
in die auf der Backofenrückwand befindliche Vorrichtung.
c) Dieser wird durch Drehen des Backofen-Funktionswähler (L)
auf Position
K in Betrieb gesetzt.
5. Grill
- Einstellung des Drehknopfes „L“: F
- Einstellung des Drehknopfes „M“: Max
Durch die äußerst hohe Temperatur und die direkt auf das Grillgut
gerichtete Hitze wird das Fleisch auf der Oberseite rasch gebräunt,
somit tritt kein Fleischsaft aus und das Fleisch bleibt zarter. Die
Grillfunktion eignet sich ganz besonders für solche Speisen, die
eine äußerst hohe Oberhitze verlangen: Rinder- und Kalbssteaks,
Entrecôte, Fleischfilet, Hamburger usw. ...
Bausatz Backofentür
Ein Herabsetzen der Wärmeerzeugung an der Backofentür, sowie
ein Herabsetzen des Energieverbrauchs kann durch Einbau eines
zusätzlichen Schutzbausatzes erreicht werden. Dieser sollte auf
jeden Fall in Haushalten mit kleinen Kindern verwendet werden.
Zum Erwerb dieses Bausatzes (unter dem Ersatzteilcode 076650)
wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Ihre nächstgelegene Kundendienststelle (siehe beiliegendes Verzeichnis).
6. „Doppelgrill“
- Einstellung des Drehknopfes „L“: d
- Einstellung des Drehknopfes „M“: Max
Es handelt sich um einen größeren Grill als die üblichen, mit einem ganz neuen Design: Die Grill-Leistung wird um 50% erhöht.
Beim Doppelgrill werden auch die Eckzonen beheizt.
Wichtig: Grillen Sie bei geschlossener Backofentür, dadurch
erzielen Sie nicht nur optimale Ergebnisse, sondern sparen auch
Energie (ca. 10%).
Setzen Sie den Grillrost in die oberen Führungen (siehe Tabelle)
ein, und schieben Sie die Fettpfanne unter das Grillgut (unterste
Führung), um abtropfendes Fett aufzufangen und Rauchbildung
zu vermeiden.
7. „Umluft-Doppelgrill“
- Einstellung des Drehknopfes „L“:
K
-Einstellung des Drehknopfes „M“: wahlweise zwischen 50°C und
200°C
Außer der einseitigen Strahlungshitze zirkuliert Heißluft im Innern
51
Der elektronische Garprogrammierer
P
Dieser ermöglicht, den Backofen oder den Grill für folgende
Funktionen zu programmieren:
• verzögerter Start bei vorbestimmter Gardauer;
• sofortiger Start bei vorbestimmter Gardauer;
• Kurzzeitwecker.
Tastenfunktionen:
Die aufleuchtende Anzeige “A” erinnert daran, daß Garzeit und
Garende in Automatik-Betrieb programmiert wurden. Der
Backofen schaltet sich also automatisch um 12.30 Uhr ein, um
nach 30 Minuten wieder abzuschalten. Bei eingeschaltetem
Backofen leuchtet für die gesamte Kochzeit das Kochtopfsymbol
n : Kurzzeitwecker
V : Gardauer
m Durch Druck auf die Taste V kann die eingestellte Garzeit
bzw. -dauer jederzeit visualisiert werden, und durch Druck auf die
W : Garende
s : Zurückstellen der Garzeiten
t : Vorstellen der Garzeiten
Taste W die als Garende vorgesehene Uhrzeit.
Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal; um
dieses auszuschalten drücken Sie eine beliebige Taste, mit
Ausnahme der Tasten s und t.
Einstellen der Digitaluhr
Nach dem Netzanschluß oder nach einem Stromausfall blinkt auf
dem Display die Anzeige: 0.00
•
Sofortiger Start bei vorbestimmter Gardauer
Wird nur die Gardauer programmiert (Punkt 1 und 2 des Abschnitts
“Verzögerter Start bei vorbestimmter Gardauer”) startet der
Backofen sofort.
Gleichzeitig die Tasten V und W drücken und
anschließend (innerhalb 4 Sekunden) mit den Tasten s und
t die genaue Uhrzeit einstellen.
Mit der Taste t wird die Zeit verlängert.
Mit der Taste s wird die Zeit verkürzt.
Löschen eines gespeicherten Programms
Gleichzeitig die Tasten V und W drücken.
Kurzzeitwecker-Funktion
Bei dieser Funktion wird eine Zeit mit rückläufigem Ablauf eingestellt.
Diese Funktion steuert weder das Ein- noch das Ausschalten des
Backofens; nach abgelaufener Zeit ertönt nur ein akustisches Signal.
Bei Druck auf die Taste n erscheint die Anzeige:
Für ein eventuelles Neueinstellen der Uhrzeit ist Vorstehendes zu
wiederholen.
Manueller Backofenbetrieb
Nach Einstellen der Uhrzeit schaltet der Programmierer automatisch
auf manuelle Betriebsweise.
Anmerkung: Um nach einem Garen im “Automatik”-Betrieb wieder
auf manuelle Betriebsweise umzuschalten, sind die Tasten V
Q
Stellen Sie nun mit den Tasten t und s die gewünschte Zeit
ein.
Wird die Taste wieder freigelassen, setzt sofort die Zeitrechnung
ein; auf dem Display erscheint die laufende Uhrzeit.
und W gleichzeitig zu drücken.
Verzögerter Start bei vorbestimmter Gardauer
In einem solchen Fall muß die Garzeit bzw. -dauer und die als
Garende vorgesehene Uhrzeit eingestellt werden. Nehmen wir an,
das Display zeige 10.00 Uhr an:
1. Drehen Sie den Backofen-Reglerknopf auf die gewünschte
Betriebsweise und Temperatur (z.B.: statischer Backofen,
200°C)
2. Die Taste V drücken und daraufhin (innerhalb 4 Sekunden)
R
Nach abgelaufener Zeit ertönt ein akustisches Signal, das durch
Druck auf eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Tasten t und
s) ausgeschaltet werden kann; das Symbol n erlischt.
mit den Tasten s und t die gewünschte Garzeit (Dauer)
einstellen. Nehmen wir als Beispiel eine Kochzeit von 30
Minuten; auf dem Display erscheint die Anzeige:
Ändern und Löschen der Daten
• Die gespeicherten Daten können jederzeit durch Druck auf die
N
•
Wird die Taste (nach 4 Sekunden) wieder freigelassen, erscheint
erneut die Anzeige der laufenden Uhrzeit mit dem Symbol m
und dem Buchstaben “A” (AUTOMATIK-BETRIEB)
•
3. Die Taste W drücken und anschließend durch Drücken der
entsprechende Taste und Drücken der Taste t oder s
gelöscht werden.
Wird die Gardauer gelöscht, wird automatisch auch das
Garende gelöscht und umgekehrt.
Bei programmierter Betriebsart akzeptiert das Gerät als
Garende keine Zeiten, die vor dem vom Gerät selbst
vorgesehenen Garbeginn liegen.
Lautstärkenregelung des Alarmsignals
Nach Einstellung der Uhr und entsprechender Bestätigung, kann
Tasten s und t die als Garende errechnete Uhrzeit
einstellen, nehmen wir an: 13,00 Uhr.
mittels der Taste
werden.
O
4. Wird die Taste wieder freigelassen, erscheint nach 4 Sekunden
auf dem Display wieder die laufende Uhrzeit:
52
s die Lautstärke des Alarmsignals reguliert
Praktische Back-/Brathinweise
bildung zu vermeiden. Bei gleichzeitigem Einsatz dieser Funktion
und dem Bratspieß (nur bei einigen Modellen) kann auch auf dem
Backblech (1. Ebene) gegart werden, wie z.B.: Kartoffeln usw.
Der Backofen stellt Ihnen eine umfangreiche Programmpalette zur
Verfügung, um jede Speise optimal garen zu können. Im Laufe der
Zeit werden Sie dieses vielseitige Gerät optimal zu nutzen wissen,
demnach gelten die nachstehenden Anleitungen nur als Richtlinie, die Sie durch Ihre persönliche Erfahrung erweitern können.
Backen
Schieben Sie das Backwerk immer in den heißen Backofen. Vergewissern Sie sich, dass der Backofen die erforderliche Temperatur (Vorheizzeit) erreicht hat (rote Kontrollleuchte „O“ erlischt). Die
zum Backen erforderlichen Temperaturen liegen normalerweise
bei 160°C. Öffnen Sie während des Backens nicht die Backofentür, um ein Zusammenfallen des Kuchens zu verhindern. Rührteige dürfen nicht zu dünnflüssig sein, um die Backzeit nicht zu sehr
zu verlängern. Was tun wenn:
Vorheizen
Sollte sich ein Vorheizen des Backofens als erforderlich erweisen,
wie bei Hefeteigen usw., dann empfiehlt sich der Einsatz der Funk-
tion 3 U „Pizza-Backofen“ da auf dieser Einstellung die gewünschte Temperatur in kürzester Zeit, und demnach stromsparend, erreicht werden kann. Nach Einschieben des Backgutes
kann der Backofen dann auf die geeignete Temperatur umgeschaltet werden.
Der Kuchen zu trocken ist ?
Gleichzeitiges Garen auf mehreren Einschubhöhen
Soll auf mehreren Einschubhöhen gegart werden, dann wählen
Das nächste Mal stellen Sie eine um 10°C höhere
Temperatur ein und verkürzen Sie die Backzeit.
Sie bitte nur die Funktion 4 „Heißluft“ L nur diese ermöglicht
ein solches Garen. Beim Heißluftgaren verwenden Sie jedoch bitte nur die drei mittleren Einschubhöhen, die oberste und die unterste ist zu direkt der Heißluft ausgesetzt, wodurch empfindliche
Gerichte leicht verbrennen könnten. Wird auf drei Ebenen gleichzeitig gebacken bzw. gebraten, dann wird das auf der mittleren
Einschubhöhe befindliche Gericht etwas später gar. Lassen Sie
dieses demnach einige Minuten länger im Backofen. Soll jedoch
ein komplettes Menü gleichzeitig im Backofen zubereitet werden,
dann verwenden Sie die mittlere Einschubhöhe für das Gericht,
das niedrigere Temperaturen erfordert, wie z.B. Kuchen.
Der Kuchen zusammenfällt ?
Verwenden Sie weniger Flüssigkeit oder stellen Sie
eine um 10°C niedrigere Temperatur ein.
Der Kuchen an der Oberseite zu dunkel ist ?
Wählen Sie eine niedrigere Einschubhöhe, eine
niedrigere Temperatur und verlängern Sie die
Backzeit.
Der Kuchen außen gut gebacken aber innen noch
klebrig ist ?
Gebrauch des Grills
Der Backofen ermöglicht Ihnen zwei unterschiedliche Grillarten.
Verwenden Sie die Funktion 5 F “Grill” für kleine Portionen.
Auf dieser Einstellung liegt der Energieverbrauch bei nur 1200 W,
und ist demnach ideal für kleines Grillgut, wie: es. überbackenes
Toastbrot, Würstchen usw.
Legen Sie das Grillgut auf die Mitte des Rostes, da nur der
mittlere Teil des oberen Heizwiderstandes eingeschaltet ist.
Grillgut auf den Eckzonen des Grills wird nicht gar.
Verwenden Sie weniger Flüssigkeit, reduzieren Sie
die Temperatur, verlängern Sie die Backzeit.
Der Kuchen sich nicht aus der Form löst ?
Fetten Sie die Kuchenform gut ein und bestäuben Sie
sie mit etwas Mehl.
Die Funktion 6 d „Doppelgrill“ ermöglicht das Garen auf der
gesamten Rostoberfläche. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn
der ganze Rost mit Grillgut belegt ist und eine gleichmäßige Bräunung gewünscht wird.
Wichtig: Grillen Sie bei geschlossener Backofentür, dadurch
erzielen Sie nicht nur optimale Ergebnisse, sondern sparen auch
Energie (ca. 10%).
Bei Einsatz der Grillfunktionen sollte der Thermostat auf die höchste Stufe eingestellt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass, falls
erforderlich, nicht auch niedrigere Temperaturen eingestellt werden können.
Setzen Sie den Grillrost in die oberen Führungen (siehe Tabelle)
ein, und schieben Sie die Fettpfanne unter das Grillgut (unterste
Führung), um abtropfendes Fett aufzufangen und Rauchbildung
zu vermeiden.
Die Einstellung 7
Speisen mit unterschiedlichen Garzeiten auf
mehreren Ebenen gegart werden ?
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein. Es ist
nicht erforderlich, die auf mehreren Ebenen gegarten
Speisen gleichzeitig aus dem Ofen zu nehmen.
Pizza
Zum optimalen Garen einer Pizza wählen Sie die Funktion 3 U
„Pizza-Backofen“:
· Heizen Sie den Backofen mindestens 15 Minuten vor.
· Verwenden Sie eine Leichtmetallform und stellen Sie diese
direkt auf den Backrost. Bei Verwenden des Backblechs bzw.
der Fettpfanne wird die Garzeit verlängert, und man wird kaum
eine knusprige Pizza erhalten.
· Während des Backens sollte die Backofentür nicht zu häufig
geöffnet werden.
· Bei reich belegten Pizzas (Capricciosa, Quattro Stagioni) ist
es ratsam, die Mozzarella erst nach Verstreichen der halben
Backzeit hinzuzugeben.
K „Umluft-Doppelgrill“ ist äußerst praktisch
für rasches Grillen, die vom Grill ausgestrahlte Heißluft wird besser verteilt, wodurch gleichzeitig die Oberseite gebräunt und die
Unterseite gegart wird. Er ermöglicht das Garen großer Braten
oder Geflügel, ohne Einsatz des Bratspießes. Auf dieser Einstellung können bereits gegarte Gerichte noch kurz überbacken werden. (Nudelaufläufe usw.)
Setzen Sie den Grillrost auf die 2. oder 3. Führung, von unten,
(siehe Tabelle), und schieben Sie die Fettpfanne auf die erste, d.h.
unterste Schiene, um abtropfendes Fett aufzufangen und Rauch-
53
Fisch und Fleisch
Für Geflügel und Fisch ist eine niedrigere Temperatur (150°C175°C) einzustellen. Für Rinderbraten, der außen gut angebraten,
innen jedoch saftig bleiben soll, empfiehlt es sich, das Fleisch bei
hoher Temperatur (200-220°C) rasch anzubraten, um dann auf
eine niedrigere Temperatur überzugehen. Als Richtlinie gilt: Je grö-
ßer der Braten, desto niedriger die Temperatur und um so länger
die Bratzeit. Legen Sie das Fleisch auf die Mitte des Rostes und
schieben Sie die Fettpfanne darunter. Schieben Sie den Rost so
ein, dass er sich in der Mitte des Backofens befindet. Sollte mehr
Unterhitze erforderlich sein, dann verwenden Sie die unterste Einschubhöhe.
Anleitungen zum Einsatz des Glaskeramik-Kochfeldes
Beschreibung
Die Kochfelder sind mit elektrischen Heizstrahlern
bestückt, die sich unter den Kochzonen befinden, die
bei Inbetriebnahme glühend werden.
A. Kochzone (A).
B. Kontrolllampen, die darauf aufmerksam machen, dass die entsprechenden Zonen eine Temperatur von 60°C übersteigen,
auch wenn die Kochzone bereits ausgeschaltet wurde.
A
Anleitungen zum Einsatz des GlaskeramikKochfeldes
Um optimale Leistungen Ihres Glaskeramik-Kochfeldes zu gewährleisten, sind beim Kochen einige grundsätzliche Maßnahmen zu
beachten.
· Auf Glaskeramik-Kochfeldern kann jede Art von Kochgeschirr
verwendet werden. Die Böden müssen jedoch perfekt glatt
sein. Ein stärkerer Boden garantiert jedoch eine gleichmäßigere
Hitzeverteilung.
A
B
Beschreibung der Heizelemente
Bei den Strahlerelementen handelt es sich um runde
Heizstrahler, die innerhalb von nur 10-20 Sekunden
nach dem Einschalten rot aufglühen.
·
Achten Sie darauf, dass der Topfboden die Kochzone gänzlich
ausfüllt: sonst geht ungenutzte Energie verloren.
·
Achten Sie darauf, dass der Boden des Geschirrs trocken und
sauber ist: Hierdurch wird eine perfekte Auflage auf der Kochzone sowie eine längere Lebensdauer Ihres Glaskeramik-Kochfeldes und Ihrer Töpfe gewährleistet.
Vermeiden Sie den Einsatz von Kochgeschirr, das bereits auf
Gasherden verwendet wurde. Durch die stark konzentrierte
Hitze der Gasbrenner könnten sich die Böden etwas verformt
haben, und somit keine optimalen Kochresultate bei Einsatz
auf einem Glaskeramik-Kochfeld mehr gewährleisten.
·
54
Praktische Ratschläge zum Einsatz der Elektroplatten
Reglerknöpfe für die Elektroplatten des Kochfeldes (N)
Einstellung Normal- oder Schnellkochplatte
Die Herde können mit Standard-, Schnellaufheiz- und AutomatikElektroplatten in unterschiedlichen Kombinationen, bestückt sein
(die Schnellaufheizplatte ist durch einen roten Punkt
gekennzeichnet, die Automatik-Platten durch eine Alu-Diskette
in der Mitte).
Um zu große Wärmeverluste und Schäden an den Platten zu
verhindern, sollten Sie Töpfe und Pfannen mit glattem Boden
verwenden, deren Durchmesser nicht kleiner ist, als der der
Elektroplatte.
Der Tabelle können Sie entnehmen, welche Platte und welche
Einstellung für welche Garart am besten geeignet ist.
0
Ausgeschaltet
1
Garen von Gemüse, Fisch
2
Kartoffeln (dämpfen) Gemüsesuppen,
Kichererbsen, Bohnen
3
Weitergaren von Eintopfgerichten und
Gemüsesuppen
4
Braten (mäßige Hitze)
5
Braten (starke Hitze)
6
Anbraten von Fleisch und rasches
Aufkochen von Speisen
Grüne Kontrollleuchte (Q)
Diese Kontrollleuchte blinkt auf, wenn eine Kochzone eingeschaltet wird.
55
Praktische Back-/Brathinweise
Position
Funktionswähler
1. Statischer
Backofen
Gerichte
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
0.5
1
-
3
2/3
3
3
15
15
15
15
180
180
180
160
20-30
45-50
40-50
25-30
3. Pizza-Backofen Pizza
Roastbeef
U
Hähnchen
0.5
1
1
3
2
2/3
15
10
10
220
220
180
15-20
25-30
60-70
4. HeißluftBackofen
Pizza (auf 2 Ebenen)
Lasagne
Überbackene Nudeln
Nudelaufläufe
Lamm
Brathähnchen + Kartoffeln
Makrelen
Goldbrasse
Plum cake
Windbeutel (auf 2 Ebenen)
Gebäck (auf 2 Ebenen)
Biskuitböden (auf 2 Ebenen)
Überbackene Nudeln (auf 2
Ebenen)
1
1.8
1
1.5
1.5
1
1
1.5
1
0.5
0.5
1
2.5
2-4
3
3
3
2
2-4
2
2
3
2-4
2-4
2-4
2-4
15
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
180
180
200
180
180
160
190
180
165
200
15-20
30-35
20-30
20-30
40-45
60-70
30
55-60
40-50
20-25
10-15
20-25
35-40
Seezunge und Tintenfische
Tintenfisch- und Krebsspieße
Kabeljaufilet
Gegrillte Gemüse
1
1
1
1
4
4
4
3/4
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
8
4
10
8-10
1
1.5
1
1
n.° 4
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
15-20
20
7
15-20
5
1.0
2.0
-
5
5
Max
Max
70-80
70-80
1.5
1.5
1.5
-
2
2
2
5
5
5
5
200
200
200
200
55-60
30-35
70-75
70-75
Am Bratspieß
Kalbfleisch am Spieß
Huhn am Spieß
Lamm am Spieß
1.5
1.5
1.5
-
5
5
5
200
200
200
70-80
70-80
70-80
Mit Mehrfach-Bratspieß (nur
bei einigen Modellen)
Fleischspieße
Gemüsespieße
1.0
0.8
-
5
5
Max
Max
40-45
25-30
a
2. KuchenBackofen
S
L
5. Grill
F
6. Doppelgrill
d
Ente
Roastbeef
Schweinebraten
Kleingebäck
Mürbeteigkuchen
Gew. Einschub-Höhe Vorheizdauer
Position
Garzeit
(kg)
von unten
(Min.)
Thermostaten- (Min.)
Regler
Kuchen
Torten
Plum cake
Biskuitböden
Kalbsteaks
Koteletts
Hamburger
Makrelen
Toasts
Am Bratspieß
Kalbfleisch am Spieß
Huhn am Spieß
7.UmluftDoppelgrill
K
Gegrilltes Hähnchen
Tintenfische
Hähnchen (am Spieß) +
Röstkartoffeln (auf dem
Backblech)
NB: Bei den angegebenen Garzeiten handelt es sich um Richtwerte, die je nach Wunsch geändert werden können.
Bei Einsatz des Grills, des Doppelgrills oder des Umluft-Doppelgrills ist die Fettpfanne in die unterste Führung zu
setzen.
56
Reinigung und Pflege des Backofens
Vor jeder Reinigung und Pflege muß das Gerät vom Stromnetz
getrennt werden. Um eine lange Lebensdauer des Backofens zu
gewährleisten, muss er regelmäßig gründlich gereinigt werden.
Beachten Sie hierbei, dass:
·
·
Verwenden Sie zur Reinigung bitte keine Dampfgeräte.
die emaillierten und selbstreinigenden Teile nur mit lauwarmem
Wasser und nicht mit Scheuermitteln oder scharfen
Reinigungsmitteln, die diese Teile beschädigen könnten, zu
reinigen sind;
· der noch lauwarme Backofen möglichst nach jedem Gebrauch
mit warmem Wasser und Spülmittel gereinigt, mit klarem
Wasser nachgespült und sorgfältig abgetrocknet wird;
· auf den Inoxstahlteilen Flecken hinterbleiben können, wenn
stark kalkhaltiges Wasser oder scharfe (phosphorhaltige)
Spülmittel für längere Zeit darauf stehenbleiben. Es ist ratsam,
diese Teile nach der Reinigung gut nachzuspülen und
trockenzureiben; auch Wassertropfen sollten sofort
trockengerieben werden;
· Reinigen Sie auch die Schalterblende regelmäßig, um zu
vermeiden, dass Unreinheiten und Fett darauf ablagern.
Verwenden Sie weiche Schwämme oder weiche Tücher, um
die emaillierten Teile sowie die Hochglanzteile aus Edelstahl
nicht zu verkratzen.
Spezialreinigungsmittel für
Glaskeramik-Kochfelder
Wo sind diese
erhältlich ?
Klingenschaber und
Ersatzklingen
Haushaltwaren
Warenhäusern
Stahl-Fix
SWISSCLEANER
WK TOP
Andere Produkte f.Glaskeramik
Haushaltwaren
Hobbyläden
Warenhäusern
Supermärkten
Austausch der Backofenlampe
· Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (wenn zugänglich),
oder unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Backofen durch
Abschalten des allpoligen Schalters.
· Die Glasabdeckung der Lampenhalterung herausdrehen.
· Die Lampe herausschrauben und durch eine hitzebeständige
Lampe (300°C) nachstehender Eigenschaften ersetzen:
- Spannung 230/240 V
- Leistung 25W
- Sockel E14
· Setzen Sie den Gehäusedeckel wieder auf und stellen Sie die
Stromzufuhr zum Backofen wieder her.
Reinigung der Kochfeld-Oberflächen
Reinigen Sie das Kochfeld vor Kochbeginn mit einem feuchten
Tuch, um sämtliche Staubreste oder eventuelle alte Kochreste zu
beseitigen. Das Kochfeld sollte regelmäßig mit lauwarmer milder
Spüllauge gereinigt werden. Glaskeramikfelder sollten von Zeit zu
Zeit auch mit einem entsprechenden, im Handel erhältlichen
Spezialreiniger behandelt werden. Entfernen Sie zuerst sämtliche
Fettspritzer oder Kochreste mit einem für Glas geeigneten
Flachschaber B (nicht mitgeliefert).
Reinigen Sie das Kochfeld, wenn es noch lauwarm ist, verwenden
Sie hierzu ein weiches Papiertuch und ein geeignetes
Reinigungsmittel. Spülen Sie es dann klar nach und reiben Sie es
mit einem sauberen weichen Tuch trocken. Versehentlich
geschmolzene Alufolie, Plastikteile oder Kunststoffe müssen sofort
mit einem Klingenschaber entfernt werden, da sonst die Oberfläche
beschädigt würde. Dasselbe gilt für Zuckerreste oder stark
zuckerhaltige Speisereste. Verwenden Sie absolut keine
Scheuerschwämme oder sonstige Scheuermittel. Vermeiden Sie
auch den Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln, wie
Backofensprays oder Fleckenentferner.
57
Ïðåïîðúêè çà áåçîïàñíîñò
Çà ãàðàíòèðàíå íà åôåêòèâíîñòòà è áåçîïàñíîñòòà íà óðåäà, íèå ïðåïîðú÷âàìå:
• îáàæäàéòå ñå ñàìî íà îòîðèçèðàíè îò ïðîèçâîäèòåëÿ ñåðâèçíè öåíòðîâå
• èçïîëçâàéòå âèíàãè îðèãèíàëíè ðåçåðâíè ÷àñòè
1 Òîçè óðåä íå å ïðîôåñèîíàëåí è å ïðåäíàçíà÷åí
ñàìî çà äîìàøíà óïîòðåáà.
2 Òàçè èíñòðóêöèÿ å ñàìî çà òåçè ñòðàíè ÷èèòî
ñèìâîëè ñà èçïèñàíè íà êíèæêàòà.
3 Òàçè èíñòðóêöèÿ ñå îòíàñÿ ñàìî çà óðåäè êëàñ 1
(èçîëèðàíè) èëè êëàñ 2, ïîäêëàñ 1 (èíñòàëèðàíè
ìåæäó äâà øêàôà).
4 Ïðåäè ðàáîòà ñ óðåäà ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òàçè
èíñòðóêöèÿ çà åêñïëîàòàöèÿ. Òÿ ñúä úðæà
íåîáõîäèìàòà èíôîðìàöèÿ çà ïðàâèëíèÿ ìîíòàæ
è íà÷èí íà ðàáîòà è ïîääðúæêà.
5 Ïðîâåðåòå öåëîñòòà íà óðåäà ñëåä êàòî ãî èçâàäèòå îò îïàêîâêàòà. Àêî èìàòå ìàêàð è ìèíèìàëíè ñúìíåíèÿ, ïîòúðñåòå ïîìîùòà íà êâàëèôèöèðàí ïåðñîíàë.Íå îñòàâÿéòå îïàêîâ ú÷íèòå ìàòåðèàëè (ïëàñòìàñîâè ïëèê÷åòà, ïîëèñòèðîë, ïèðîíè è
äð.) çà èãðà íà äåöà, òúé êàòî ìîãàò äà ñå îêàæàò
îïàñíè çà òÿõ.
6 Ìîíòàæúò å çà ñìåòêà íà êóïóâà÷à è òðÿáâà äà ñå
èçâúðøè îò êâàëèôèöèðàíè ñïåöèàëèñòè ñïîðåä èíñòðóêöèèòå íà ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåïðàâèëíîòî ìîíòèðàíå ìîæå äà ïðè÷èíè ùåòè íà õîðà, æèâîòíè èëè
ïðåäìåòè, çà êîèòî ïðîèçâîäèòåëÿò íå íîñè îòãîâîðíîñò.
7 Åëåêòðè÷åñêàòà áåçîïàñíîñò íà óðåäà å ãàðàíòèðàíà êîãàòî òîé å ïðàâèëíî ñâúðçàí â èçïðàâíà åë.
èíñòàëàöèÿ, íàäåæäíî çàçåìåíà ñïîðåä ñòàíäàðòíèòå íîðìè çà ñèãóðíîñò. Ïðåïîðú÷âà ñå ëè÷íî äà
ïðîâåðèòå òîâà îñíîâíî èçèñêâàíå çà ñèãóðíîñò è â
ñëó÷àé íà ñúìíåíèå äà èçèñêàòå ùàòåëíà ïðîâåðêà íà åë. èíñòàëàöèÿòà îò ñòðàíà íà êâàëèôèöèðàíè ñïåöèàëèñòè.Ïðîèçâîäèòåëÿò íå å îòãîâîðåí çà
ùåòè ïî ïðè÷èíà íà åâåíòóàëíî íåçàçåìåíà èíñòàëàöèÿ.
8 Ïðåäè äà èçâúðøèòå ñâúðçâàíåòî, ïðîâåðåòå äàëè äàííèòå íà óðåäà îòãîâàðÿò íà òåçè íà åë. èíñòàëàöèÿòà.
9 Ïðîâåðåòå äàëè êàïàöèòåòúò íà èíñòàëàöèÿòà è íà
êîíòàêòèòå å ïîäõîäÿù çà ìàêñèìàëíàòà ìîùíîñò
íà óðåäà, ïîñî÷åíà íà ñúîòâåòíàòà òàáåëà. Ïðè ñúìíåíèÿ ñå êîíñóëòèðàéòå ñúñ ñïåöèàëèñò.
10 Ïðè èçâúðøâàíå íà ìîíòàæà å íåîáõîäèì ìíîãîïîëþñåí ïðåêúñâà÷ ñ ðàçñòîÿíèå ìåæäó êëåìèòå ïîíå 3 ìì.
11 Àêî ùåïñåëúò è êîíòàêòúò ñà íåñúâìåñòèìè,
ùåïñåëà òðÿáâà äà ñå ñìåíè îò êâàëèôèöèðàí
òåõíèê, êîéòî òðÿáâà äà ïðîâåðè äàëè
çàõðàíâàùèÿò êàáåë ìîæå äà ïîåìå êîíñóìèðàíàòà
îò óðåäà ìîùíîñò. Íå ñå ïðåïîðú÷âà èçïîëçâàíåòî
íà àäàïòîðè, óäúëæèòåëè è ðàçêëîíèòåëè. Àêî âñå
ïàê òîâà ñå îêàæå íåîáõîäèìî, èçïîëçâàéòå
åäèíñòâåíî îáèêíîâåíè àäàïòîðè è ïîäõîäÿùè
óäúëæèòåëè, êàòî âíèìàâàòå äà íå íàäâèøèòå
òåõíèòå ãðàíèöè çà ñèëà íà òîêà è íàïðåæåíèå.
12  ñëó÷àé, ÷å íÿìà äà èçïîëçâàòå óðåäà äúëãî âðåìå
å äîáðå äà ãî èçêëþ÷èòå îò îñíîâíèÿ ïðåêúñâà÷ è/
èëè çàõðàíâàíåòî íà ãàç.
13 Íå çàïóøâàéòå îòâîðèòå çà âåíòèëàöèÿ è òîïëîîáìåí.
14 Íå ñìåíÿéòå çàõðàíâàùèÿ êàáåë ñàìè. Àêî òîâà ñå
îêàæå íåîáõîäèìî, ïîòúðñåòå ïîìîùòà íà ñïåöèàëèçèðàíèÿ ñåðâèç íà ïðîèçâîäèòåëÿ.
15 Óðåäúò òðÿáâà äà ñå èçïîëçâà åäèíñòâåíî çà öåëòà, çà êîÿòî å ñúçäàäåí. Âñÿêàêâà äðóãà óïîòðåáà
(íàïð. çàòîïëÿíå íà ïîìåùåíèÿ) ñå ñ÷èòà çà íåñâîéñòâåíà è ñëåäîâàòåëíî îïàñíà.Ïðîèçâîäèòåëÿò
íå íîñè îòãîâîðíîñò çà åâåíòóàëíè ùåòè, ïðè÷èíåíè îò íåñâîéñòâåíà, ïîãðåøíà èëè íåðàçóìíà ðàáîòà ñ óðåäà.
16 Ïðè ðàáîòà ñ êàêúâòî è äà å åëåêòðè÷åñêè óðåä ñúáëþäàâàéòå ñëåäíèòå îñíîâíè ïðàâèëà:
- íå äîêîñâàéòå óðåäà ñ ìîêðè èëè âëàæíè ðúöå;
- íå òðÿáâà äà ñòå áîñè äîêàòî áîðàâèòå ñ íåãî;
- èçáÿãâàéòå óïîòðåáàòà íà óäúëæèòåëè;
- íå äúðïàéòå êàáåëà, çà äà èçêëþ÷èòå óðåäà îò êîíòàêòà;
- íå ãî îñòàâÿéòå íà àòìîñôåðíèòå âëèÿíèÿ (äúæä,
ñëúíöå è äð.);
- íå îñòàâÿéòå äåöà èëè íåïîäãîòâåíè çà òîâà õîðà
äà áîðàâÿò ñ íåãî, áåç äà ãè íàáëþäàâàòå ñòðèêòíî.
17 Ïðåäè äà èçâúðøâàòå ïî÷èñòâ àíå èëè åâåíòóàëíî
ïîïðàâêà íà óðåäà å íåîáõîäèìî äà ãî èçêëþ÷èòå
îò çàõðàíâàùàòà ìðåæà ïîñðåäñòâîì îñíîâíèÿ ïðåêúñâà÷ èëè íàïðàâî îò êîíòàêòà.
18 Àêî ðåøèòå äà íå èçïîëçâàòå ïîâå÷å åëåêòðîóðåä îò
òîçè âèä, òðÿáâà äà ãî îáåçîïàñèòå, êàòî îòðåæåòå
çàõðàíâàùèÿ êàáåë, ñëåä êàòî ãî èçêëþ÷èòå îò êîíòàêòà. Îáåçîïàñåòå îñâåí òîâà è âñè÷êè ÷àñòè íà óðåäà, êîèòî ïðåäñòàâëÿâàò ïîòåíöèàëíà îïàñíîñò íàéâå÷å çà äåöà, êîèòî áèõà ìîãëè äà ñè èãðàÿò ñ íåãî.
19 Çà äà èçáåãíåòå ðàçëèâàíèÿ, íå èçïîëçâàéòå ñúäîâå
ñ íåðàâíî èëè äåôîðìèðàíî äúíî. Íàñî÷âàéòå
äðúæêèòå íà ñúäîâåòå íàâúòðå çà äà ñå ïðåäïàçèòå
îò ñëó÷àéíîòî èì ïðåîáðúùàíå.
20 Íÿêîè ÷àñòè îò óðåäà îñòàâàò ãîðåùè äúëãî ñëåä
óïîòðåáà. Íå ãè äîêîñâàéòå.
21 Íèêîãà íå èçïîëçâàéòå ëåñíî çàïàëèìè òå÷íîñòè,
êàòî ñïèðò è áåíçèí, áëèçî äî óðåäà êîãàòî òîé
ðàáîòè.
22 Êîãàòî èçïîëçâàòå ìàëêè åëåêòðîäîìàêèíñêè óðåäè
â áëèçîñò äî ïå÷êàòà äðúæòå çàõðàíâàùèÿò èì
êàáåë äàëå÷ îò ãîðåùèòå ÷àñòè.
23 Äðúæòå êëþ÷îâåòå â íóëåâî ïîëîæåíèå êîãàòî íå
èçïîëçâàòå óðåäà.
24 Êîãàòî ôóðíàòà èëè ãðèëúò ðàáîòÿò, ñúîòâåòíèòå
÷àñòè ìíîãî ñå íàãðÿâàò è å íåîáõîäèìî äà äúðæèòå äåöàòà ïî-äàëå÷å îò òÿõ.
25 Âíèìàíèå: íèêîãà íå ïîñòàâÿéòå ãîðåùè ñúäîâå
èëè çàïàëèìè ìàòåðèàëè â äîëíîòî ÷åêìåäæå.
26 Àêî ïîñòàâèòå ïå÷êàòà íà ïîñòàâêà, âçåìåòå
ïðåäïàçíè ìåðêè äà íå ñå ïëúçíå.
58
Ìîíòàæ
Íàñòîÿùèòå èíñòð óêöèè ñå îòíàñÿò åäèíñòâåíî çà
êâàëèôèöèðàíèÿ åõíèê, êîéòî ùå èçâúðøè ìîíòàæà è
ðåãóëèðàíåòî íà Âàøàòà ïå÷êà, ùå ÿ ïîääúðæà â èçïðàâíî
ñúñòîÿíèå ñïîðåä äåéñòâàùèòå â ñðàíàòà íîðìè è
ñòàíäàðòè.
Âàæíî:âñÿêà ïîïðàâêà, ïî÷èñâàíå è ðåãóëèðàíå íà óðåäà
èçâúðøâàéòå ñëåä êàòî ñòå ãî èçêëþ÷èëè îò åëåêòðè÷åñêàòà
ìðåæà.
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
Èíñòàëèðàíå
Òîçè óðåä ìîæå äà áúäå ìîíòèðàí â ñúñåäñòâî ñ äðóãè
êóõíåíñêè ìåáåëè íå ïî-âèñîêè îò ñàìàòà ïå÷êà. Çà
ïðàâèëíîòî ðàçïîëàãàíå íà ïå÷êàòà òðÿáâà äà èìàòå
ïðåäâèä ñëåäíîòî:
a) øêàôîâå, ðàçïîëîæåíè îòñòðàíè êîèòî íàäâèøàâàò
ðàáîòíèÿ ïëîò òðÿáâà äà îòñòîÿò îò íåãî íà ïîíå 200
ìì;
á) Àáñîðáàòîðèòå äà ñå ìîíòèðàò ñïîðåä èíñòðóêöèèòå íà
ïðîèçâîäèòåëÿ, íà âèñî÷èíà ìèíèìóì 650ìì.
â) Ïðèëåæàùèòå íà àáñîðáàòîðà øêàôîâå òðÿáâà äà ñà
íà ðàçñòîÿíèå ìèíèìóì 420ìì. îò íàãðÿâàùèòå ñå
ïëî÷è.(âèæ ôèãóðàòà)
ã) Àêî ïå÷êàòà ñå ìîíòèðà ïîä âãðàäåí àáñîðáàòîð, òîé
òðÿáâà äà å íà ðàçñòîÿíèå ïîíå 700ìì îò ïëîòà è.
ä) Íèøàòà ïðåäíàçíà÷åíà çà ïå÷êàòà òðÿáâà äà å ñ
ðàçìåðèòå ïîêàçàíè ïî-äîëó íà ôèãóðàòà.
420 mm.
Min.
400V 2N~
H05RR-F 4x2.5 CEI-UNEL 35363
1
230V 1N~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
1
2
N
3
R
2
5
T
S
R
4
3
4
5
4
5
S N
3
N
R
· ïîñòàâåòå êàáåëèòå ( N è 6 ) êàêòî å ïîêàçàíî íà
ôèãóðàòà è ñúîòâåòíèòå âèíòîâå.
· ôèêñèðàéòå îñòàíàëèòå êàáåë÷åòà âúðõó êëåìè1-2-3.
· ôèêñèðàéòå êàáåëà â ñúîòâåòíîòî ìÿñòî íà çàêðåïâàíå
è çàòâîðåòå êàïàêà íà êóòèÿòà ñúñ âèíò “ V”.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
Min.
600 mm.
2
Ìîíòàæ íà çàõðàíâàùèÿ êàáåë
Îòâàðÿíå íà ïðèñúåäèíèòåëíàòà êóòèÿ:
· Ðàçâèéòå âèíò “V”
· äðúïíåòå è îòâîðåòå ãîðíàòà ñòðàíà íà êàïàêà
Çà ìîíòàæà íà çàõðàíâàùèÿ êàáåë èçâúðøåòå ñëåäíèòå
îïåðàöèè:
· ïîñòàâåòå ìîñò÷åòà A-B â çàâèñèìîñò îò òèïà íà
ñâúðçâàíåòî, êîåòî æåëàåòå äà îñúùåñòâèòå.
Èçïîëçâàéòå ñõåìàòà íà ôèã.3
Çàáåëåæêà: ìîñò÷åòàòà ñà äîñòàâåíè îò ôàáðèêàòà
ïðîèçâîäèòåë è ñà çà ñâúðçâàíå êúì 230V ìîíîôàçåí
òîê(êîíòàêòè 1-2-3 ñà ñâúðçàíè ïîìåæäó ñè). Ìîñò÷åòî 4-5 å
ðàçïîëîæåíî â äîëíàòà ÷àñò íà ïðèñúåäèíèòåëíàòà êóòèÿ.
HOOD
Min.
1
1
2
3
V
B
A
Íèâåëèðàíå íà óðåäà(ñàìî ïðè íÿêîè ìîäåëè)
Çà äîáðîòî íèâåëèðàíå ïå÷êàòà å ñíàáäåíà ñ ðåãóëèðàùè
êðà÷åòà. Àêî å íåîáõîäèìî òåçè êðà÷åòà ìîãàò äà ñå íàâèÿò
â úãëèòå íà îñíîâàòà íà ïå÷êàòà.
(Ôèã.1).
N
Ñâúðçâàíå íà çàõðàíâàùèÿ êàáåë ñ ìðåæàòà
Åëåêòðè÷åñêàòà ïå÷êà èìà òàáåëêà, íà êîÿòî ñà ïîñî÷åíè ìîùíîñòòà è íàïðåæåíèåòî.Ìîíòèðàéòå íà êàáåëà íîðìàëåí ùåïñåë ñ ïîäõîäÿù êàïàöèòåò.  ñëó÷àé íà äèðåêòíî ñâúðçâàíå êúì ìðåæàòà å íåîáõîäèìî äà ìîíòèðàòå ìåæäó óðåäà è ìðåæàòà ìíîãîïîëþñåí ïðåêúñâà÷ ñ ìèí. îòâîð ìåæäó êëåìèòå îò 3 ìì,
ñúîáðàçåí ñ íàòîâàðâàíåòî è îòãîâàðÿù íà íîðìèòå
çà ñèãóðíîñò (çàçåìÿâàùèÿò êàáåë íå ñå èçêëþ÷âà îò
ïðåêúñâà÷à). Çàõðàíâàùèÿò êàáåë íå òðÿáâà äà å â
áëèçîñò ñ âúíøíè òåìïåðàòóðè ïî âèñîêè îò 75 î Ñ.Ïðåäè äà èçâúðøèòå ñâúðçâàíåòî íàïðàâåòå ñëåäíèòå ïðîâåðêè:
· ïðåäïàçèòåëÿò è äîìàøíàòà èíñòàëàöèÿ ìîãàò äà ïîíåñàò íàòîâàðâàíåòî íà óðåäà (âèæòå òàáëèöàòà ñ õàðàêòåðèñòèêèòå);
· çàõðàíâàùàòà èíñòàëàöèÿ å íàäåæäíî çàçåìåíà è îòãîâàðÿ íà íîðìèòå çà ñèãóðíîñò;
· êîíòàêòúò èëè ìíîãîïîëþñíèÿò ïðåêúñâà÷ äà ñà â áëèçîñò ñ ïå÷êàòà è ñà ëåñíî äîñòúïíè.
Íà÷èí íà ñâúðçâàíå
Ðàçìåðúò íà çàõðàíâàùèÿ êàáåë çàâèñè îò íà÷èíà íà
ñâúðçâàíå( âèæ äèàãðàìàòà).
59
Òåõíè÷åñêè õàðàêòåðñòèêè
Ôóðíà
Ðàçìåðè (ØxÄxÂ)
Îáåì
Ìàêñèìàëíà êîíñóìèðàíà ìîùíîñò
íà ôóðíàòà
7
39x41x34 cm
54ë
2100W
Êåðàìè÷íè êîòëîíè
Ïðåäåí ëÿâ
Çàäåí ëÿâ
Çàäåí äåñåí
Ïðåäåí äåñåí
Ìàêñèìàëíà êîíñóìèðàíà ìîùíîñò
íà êåðàìè÷íèÿ ïëîò
Òîçè óðåä å ïðîåêòèðàí â ñúîòâåòñòâèå ñ
äèðåêòèâèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç êàêòî
ñëåäâà:
- 73/23/EEC îò 19/02/73 (Íèñêî íàïðåæåíèå)
è ïîñëåäâàëèòå ïðîìåíè;
- 89/336/EEC îò 03/05/89 (Åëåêòðîìàãíèòíà
ñúâìåñòèìîñò) è ïîñëåäâàëèòå ïðîìåíè;
- 93/68/EEC îò 22/07/93 è ïîñëåäâàëèòå
ïðîìåíè.
1200 W
1700 W
1200 W
1700 W
5800 W
ENERGY LABEL
(ÅÒÈÊÅÒ - ÅËÅÊÐÎÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ)
Äèðåêòèâà 2002/40/CE çà åòèêåòà çà åëåêòðè÷åñêèòå
ôóðíè
Íîðìà EN 50304
Ðàçõîä íà åíåðãèÿ ñ ïðèíóäèòåëíà êîíâåêöèÿ
104
íà÷èí çà çàãðÿâàíå : a Ñòàòè÷åí
Äåêëàðàöèÿ çà åíåðãèéíè ðàçõîäè Êàòåãîðèÿ
åñòåñòâåíà êîíâåêöèÿ
íà÷èí íà çàãðÿâàíå:
L
50
60
Ñ âåíòèëèðàíå
85/90
Íàïðåæåíèå è ÷åñòîòà
230V / 400V 3N AC 50 Hz
Âúòðåøíè ðàçìåðè íà îòäåëåíèåòî çà çàòîïëÿíå
íà ñúäîâåòå:
Øèðèíà: 42 cm
Äúëáî÷èíà: 44 cm
Âèñî÷èíà: 23 cm
Ïå÷êà ñ ôóðíà òèï “7 ãîòâà÷à”
E
F
G
K
L
M
N
O
Q
R
S
Êîìàíäíî òàáëî
Ðåãóëèðóåìè êðà÷åòà
Òàâà çà ïå÷åíå
Ñêàðè
Êëþ÷ íà ôóðíàòà
Êëþ÷ íà òåðìîñòàòà
Êëþ÷îâå çà åëåêòðè÷åñêèòå êîòëîíè
Ñèãíàëíà ëàìïà íà òåðìîñòàòà
Çåëåíà ñèãíàëíà ëàìïà
Åëåêòðîíåí ïðîãðàìàòîð
Êëþ÷àëêà íà âðàòàòà (ñàìî çà íÿêîè ìîäåëè)
E
K
S
G
Q
O
F
R
M
L
N
60
Êàê äà èçïîëçâàòå óðåäà
Ðàçëè÷íèòå ôóíêöèè íà ïå÷êàòà ñå ðåãóëèðàò îò
êëþ÷îâåòå íà êîìàíäíîòî òàáëî.
1.Ñòàòè÷íà ôóðíà
- Êëþ÷ “L” íà ïðîãðàìàòîðà: ïîç. a
- Êëþ÷à íà òåðìîñòàòà “ M” : ìåæäó 50°C è Max
 òîâà ïîëîæåíèå ñå âêëþ÷âàò ëàìïàòà íà ôóðíàòà,
ãîðíèÿò è äîëíèÿò ðåîòàíè. Òîâà å êëàñè÷åñêàòà,
òðàäèöèîííà âèä ôóðíà, êîÿòî çíà÷èòåëíî å ïîäîáðåíà
êàòî ðàçïðåäåëåíèå íà òîïëèíàòà è íàìàëÿâàíå íà
ðàçõîäà íà åíåðãèÿ. Êîíâåíöèîíàëíèÿò íà÷èí íà ïå÷åíå
ñè îñòàâà íåçàìåíèì, êîãàòî ïðèãîòâÿìå ÿñòèÿ îò äâå
èëè ïîâå÷å ñúñòàâêè, íàïð. ñâèíñêî ñúñ çåëå, òå ëåøêî ñ
îðèç è ò.í. Ñ îòëè÷íî êà÷åñòâî ñà ïðèãîòâåíèòå ïî òîçè
íà÷èí ïå÷åíè ìåñà, êàòî íàïð. ñâèíñêè áóò, òåëåøêî,
äèâå÷ è äð., ïðè êîåòî ñå èçèñêâà áàâåí îãúí è
íåïðåêúñíàòî äîáàâÿíå íà òå÷íîñòè. Òîâà îñòàâà íàèäîáðàòà ñèñòåìà çà ïðèãîòâÿíå íà áèñêâèòè è äðóãè
ñëàäêàðñêè èçäåëèÿ, êàêòî è çà ïå÷åíå íà ïëîäîâå èëè
êîãàòî çà ïå÷åíåòî ñå èçïîëçâàò ñïåöèàëíè çàòâîðåíè
ñúäîâå. Ïðè ïå÷åíå â êîíâåíöèîíàëåí ðåæèì
ïðåïîðú÷âàìå äà èçïîëçâàòå ñàìî åäíà òàâà èëè ñêàðà
- â ïðîòèâåí ñëó÷àé ñå íàðóøàâà ïðàâèëíîòî
ðàçïðåäåëåíèå íà òîïëèíàòà. Ïîäáåðåòå ðàçëè÷íî íèâî
íà ÿñòèÿòà â çàâèñèìîñò äàëè ñå íóæäàÿò îò ïîâå÷å
òîïëèíà îòãîðå èëè îòäîëó.
Âíèìàíèå: Ïðè ïúðâîíà÷àëíî âêëþ÷âàíå íà óðåäà,
ïðåïîðú÷âàìå äà îñòàâèòå òåðìîñòàòà íà ôóðíàòà íà
íàé-âèñîêîòî äåëåíèå íà òåìïåðàòóðàòà è äà îñòàâèòå
óðåäà äà ðàáîòè â ïðîäúëæåíèå íà ïîëîâèí ÷àñ ñ
îòâîðåíà âðàòà.Îñòàâåòå ñòàÿòà ñ îòâîðåíà âðàòà.
Îòäåëåíàòà ìèðèçìà ïðè íà÷àëíîòî âêëþ÷âàíå íà
ôóðíàòà ñå äúëæè íà èçïàðåíèåòî íà çàùèòíèòå
âåùåñòâà ïîëçâàíè çà ïðåäïàçâàíå ïî âðåìå íà
ñúõðàíåíèå íà óðåäà è ïðåäè ìîíòàæà.
Âíèìàíèå: Èçïîëçâàéòå íàé-íèñêàòà ñêàðà íà ôóðíàòà
çà ïå÷åíå íà øèø (êúäåòî å íàëè÷íî). Çà âñÿêî äðóãî
ïå÷åíå èçïîëçâàéòå ïîäâèæíàòà ðåøåòêà è íå ïîñòàâÿéòå
ñúäîâå íà äúíîòî íà ôóðíàòà, çà äà íå ïîâðåäèòå
åìàéëà.
Çàáåëåæêà: Çà äà ïîëçâàòå åëåêòðè÷åñêàòà ôóðíà â
ñëó÷àé, ÷å ïå÷êàòà å îáîðóäâàíà ñ åëåêòðîíåí
ïðîãðàìàòîð, íàòèñíåòå åäíîâðåìåííî áóòîíèòå V è
W (ñèìâîëúò m ùå ñå ïîÿâè íà äèñïëåÿ) ïðåäè äà
èçáåðåòå æåëàíàòà ïðîãðàìà çà ïå÷åíå.
2. Ôóðíà çà ñëàäêèøè
Êëþ÷àëêà íà âðàòàòà (ñàìî íà íÿêîè ìîäåëè)
Íÿêîè ìîäåëè ñà îáîðóäâàíè ñ êëþ÷àëêà íà âðàòàòà,
êîÿòî ñå íàìèðà ìåæäó êîìàíäíîòî òàáëî è âðàòàòà íà
ôóðíàòà. Çà äà îòâîðèòå âðàòàòà, ïîâäèãíåòå ïàë÷åòî“ A”
ïîêàçàíî íà ôèãóðàòà ïî-äîëó.
- Ïîçèöèÿ íà êëþ÷à “ L” : S
- Ïîçèöèÿ íà êëþ÷à “ M” : ìåæäó 50° è Max
Ïðè òîâà ïîëîæåíèå ñå âêëþ÷âàò âñè÷êè íàãðåâàòåëíè
åëåìåíòè è âåíòèëàòîðúò. Òîâà îñèãóðÿâà íåæíî
çàïè÷àíå ñ ïðåîáëàäàâàùî íàãðÿâàíå îòäîëó. Òàçè
ôóíêöèÿ å èäåàëíà çà ïå÷åíå íà íåæíè ÿñòèÿ - ïîñïåöèàëíî çà òåñòåíè èçäåëèÿ, êîèòî òðÿáâà äà íàáóõíàò
òúé êàòî òîïëèíàòà îòäîëó ïîäïîìàãà òîçè ïðîöåñ. Íÿêîè
ñúâåòè:
• Âèíàãè ïîäãðÿâàéòå ôóðíàòà ïðåäâàðèòåëíî;
• Íèêîãà íå ïîñòàâÿéòå âúâ ôóðíàòà íÿêîëêî áëþäà
åäíîâðåìåííî;
• Ïðè ïå÷åíå èçïîëçâàéòå âèíàãè ðåøåòêàòà íà
ôóðíàòà, îñâåí àêî íå ïå÷åòå â òàâè÷êàòà. Ïî òîçè
íà÷èí ñå óëåñíÿâà öèðêóëàöèÿòà íà âúçäóõà è
òîïëîîáìåíà. Ïðè âñè÷êè ñëó÷àè íå îñòàâÿéòå âúâ
ôóðíàòà íåíóæíè òàâè;
• Ïî ïðèíöèï èçïîëçâàéòå íèâà 2 è 3 îòäîëó íàãîðå,
êàòî ïîñòàâÿòå ÿñòèÿòà, êîèòî ñå íóæäàÿò îò ïî-âèñîêà
òåìïåðàòóðà, íà âòîðî íèâî. Ïîñòàâåòå ñëàäêèøèòå
íà íèâî 2.
• Ïî âðåìå íà ïå÷åíåòî íà ñëàäêèøèòå íå îòâàðÿéòå
âðàòàòà íà ôóðíàòà çà äà íå îòíåìàòå îò
òåìïåðàòóðàòà, ïðè êîåòî îáèêíîâåíî ñëàäêèøèòå
ñïàäàò.
A
Êëþ÷îâå çà óïðàâëåíèå íà ôóðíàòà
Ôóðíàòà ñ “7 ïðîãðàìè” îáåäèíÿâà â åäèí óðåä
ïðåäèìñòâàòà íà òðàäèöèîííîòî “ñòàòè÷íî” ïå÷åíå ñ òåçè
íà ìîäåðíîòî “âåíòèëèðàíî” ïå÷åíå.
Ôóðíàòà ñ “7 ïðîãðàìè” å èçêëþ÷èòåëíî ðàçíîîáðàçíà è
ïðåäëàãà 7 ðàçëè÷íè, íî ñèãóðíè è ëåñíè íà÷èíà çà
ïðèãîòâÿíå íà ÿñòèÿòà. Ñ êëþ÷îâåòå Âèå ìîæåòå äà
èçáåðåòå ðòàçëè÷íèòå ôóíêöèè íà ôóðíàòà ñ “7 ïðîãðàìè”
ïîäõîäÿùè çà ÿñòèÿòà, êîèòî ïðèãîòâÿòå.
L - ïðîãðàìàòîð
M - êëþ÷ íà òåðìîñòàòà
Êîãàòî äåëåíèåòî íà ïðîãðàìàòîðà ñî÷è âúðõó ñèìâîë
ðàçëè÷åí îò “o”, àâòîìàòè÷íî ñå âêëþ÷âà ëàìïàòà íà
3. Ôóðíà çà ïèöè
- Ïîçèöèÿ íà êëþ÷à “L” : U
- Ïîçèöèÿ íà êëþ÷à “ M” : ìåæäó 50°C è Max
Ïðè òîâà ïîëîæåíèå ñå âêëþ÷âàò äîëíèÿò è êðúãîâèÿò
íàãðåâàòåë è âåíòèëàòîðà. Òàçè êîìáèíàöèÿ çàãðÿâà
ìíîãî áúðçî ôóðíàòà áëàãîäàðåíèå íà ìàêñèìàëíàòà
ìîùíîñò êîíñóìèðàíà îò óðåäà (2700 W), êîåòî îñèãóðÿâà
çíà÷èòåëíà òîïëèíà îòäîëó è îò ïðèíóäèòåëíàòà
âúçäóøíà öèðêóëàöèÿ. Ôóðíàòà çà ïèöè å èäåàëíà çà
ïðèãîòâÿíå íà ÿñòèÿ, êîèòî èçèñêâàò âèñîêà òåìïåðàòóðà,
ôóðíàòà.Íàëè÷èåòî íà ñèìâîëà 8 ïðàâè âúçìîæíî
âêëþ÷âàíåòî íà ëàìïàòà íà ôóðíàòà, áåç äà ñå âêëþ÷åíè
íàãðåâàòåëèòå íà ôóðíàòà.Êîãàòî ëàìïàòà å âêëþ÷åíà
ñëåäîâàòåëíî ôóðíàòà ôóíêöèîíèðà è ëàìïàòà ùå
îñòàíå âêëþ÷åíà äî ïðèêëþ÷âàíå íà ïå÷åíåòî.
61
êàòî ïèöà è ãîëåìè êúñîâå ìåñî. Ïðè òîçè ðåæèì
èçïîëçâàéòå ñàìî åäíà òàâà èëè ñêàðà. Àêî ñå íàëàãà äà
ïîëçâàòå äâå íèâà ñúêðàòåòå âðåìåòî íåîáõîäèìî çà
ïðèãîòâÿíå íà õðàíàòà íàïîëîâèíà.
îáèêíîâåíî âúçäóõúò íå å çàòîïëåí.
Âíèìàíèå: Ïðè ïîëçâàíå íà ãðèëà (òî÷êà 3, 4), âðàòàòà
íà ôóðíàòà òðÿáâà äà áúäå çàòâîðåíà. Òàêà ùå ïîëó÷èòå
íàé-äîáðè ðåçóëòàòè è ùå ñïåñòèòå åíåðãèÿ.(îêîëî 10%)
Ïîñòàâåòå òàâàòà, â êîÿòî ùå ñå ñòè÷à ìàçíèíàòà íà íàéíèñêîòî íèâî.
4. Âåíòèëèðàíî ïå÷åíå
- Êëþ÷ “L” íà ïîç.: L
- Ïîçèöèÿ íà òåðìîñòàòà “ M”: ìåæäó 50°C è Max
Âúâ ôóðíàòà ñå ñúçäàâà óñèëåíà öèðêóëàöèÿ íà òîïúë
âúçäóõ. Òîïëèíàòà öèðêóëèðà îêîëî ÿñòèåòî, çàäâèæâàíà
îò âåíòèëàòîð, ïîñòàâåí íà çàäíàòà ñòåíà íà ôóðíàòà.
Ïî òîçè íà÷èí ñàìèÿò âúçäóõ èçâúðøâà ïå÷åíåòî íàïúëíî
ðàâíîìåðíî îò âñè÷êè ñòðàíè. Òúé êàòî ôóðíàòà å
âåíòèëèðàíà è òîïëèíàòà ñå ðàçïðåäåëÿ ðàâíîìåðíî âúâ
âñè÷êèòå è òî÷êè, ìîæåòå äà ïå÷åòå åäíîâðåìåííî
ðàçëè÷íè ÿñòèÿ è äà èçïîëçâàòå äâåòå íèâà íà ôóðíàòà
åäíîâðåìåííî. Ìîãàò äà ñå ïîëçâàò ìàêñèìóì äâå
ðåøåòêè çà åäíîâðåìåííî ïå÷åíå, êàòî å íåîáõîäèìî
âíèìàòåëíî äà ñå ñëåäâàò èíñòðóêöèèòå ⠓Åäíîâðåìåííî
ïå÷åíå íà ïîâå÷å íèâà”.Îòëè÷íè ðåçóëòàòè ñå ïîñòèãàò
ïðè ïå÷åíåòî íà ÿñòèÿ, êîèòî èçèñêâàò äîñòà âðåìå ëàçàíÿ, ñóôëåòà,
Îòëè÷íè ðåçóëòàòè ñå ïîëó÷àâàò ïðè ïå ÷åíåòî íà ãîëåìè
ïîðöèè ìåñî, òúé êàòî äîáðîòî ðàçïðåäåëåíèå íà
òåìïåðàòóðàòà, ïîçâîëÿâà äà ñå ïå÷å íà ïî-íèñêà
òåìïåðàòóðà è ïî òîçè íà÷èí ñå çàïàçâà àðîìàòíî è
êðåõêî ìåñîòî è ñå ãóáè ïî-ìàëêî îò òåãëîòî ìó.
Âåíòèëèðàíàòà ôóðíà å èçêëþ÷èòåëíî ïîäõîäÿùà çà
ïðèãîòâÿíå íà ðèáà, òúé êàòî áåç äà å íóæíà äîáàâêà íà
àðîìàòèçèðàùè áóëüîíè è ñîñîâå, òÿ çàïàçâà âêóñîâèòå
ñè êà÷åñòâà è âúíøåí âèä. Ïðè çåëåí÷óöèòå îòëè÷íè
ðåçóëòàòè ñå ïîñòèãàò ïðè ïðèãîòâÿíåòî íà ÷óøêè,
òèêâè÷êè, ïàòëàäæàíè è äð.
Ùî ñå îòíàñÿ äî äåñåðòèòå, äîáðè ðåçóëòàòè ñå ïîëó÷àâàò
ïðè ïå÷åíåòî íà êîçóíàöè, ïàíäèøïàíè, áðèîø, êðîàñàíè.
Òàçè ñèñòåìà ìîæå äà ñå èçïîëçâà çà ðàçìðàçÿâàíå íà
“áåëè” è “÷åðâåíè” ìåñà, õëÿá, ðèáà êàòî òåðìîñòàòúò
ñå ïîñòàâè â ïîçèçèÿ ìåæäó 80 è 100 Ñ. Çà ðàçìðàçÿâàíå
íà ïî-äåëèêàòíè õðàíè ïîñòàâåòå íà ïîçèöèÿ 50 Ñ èëè
èçïîëçâàéòå ñàìîòî öèðêóëèðàíå íà ñòóäåí âúçäóõ êàòî
òåðìîñòàòúò å â ïîçèöèÿ 0 Ñ.
7. Âåíòèëèðàí äâîåí ãðèë
- Ïîçèöèÿ íà êëþ÷à “ L”:
K
- Ïîçèöèÿ íà òåðìîñòàòà “ M” : ìåæäó 50 è 200°C
Îáåäèíÿâà åäíîïîñî÷íîòî òåðìè÷íî ãðååíå è óñèëåíà
öèðêóëàöèÿ íà âúçäóõà âúâ ôóðíàòà. Òîâà íå ïîçâëÿâà
èçãàðÿíå íà ïîâúðõíîñòíèÿ ñëîé, òúé êàòî òîïëèíàòà
ïðîíèêâà äúëáîêî â ÿñòèåòî.×ðåç òàçè ñèñòåìà íà ïå÷åíå
ñå ïîñòèãàò èçêëþ÷èòåëíè ðåçóëòàòè ïðè ïðèãîòâÿíåòî íà
øèø÷åòà îò ìåñî è çåëåí÷óê, ñâèíñêè áóòîâå, àãíåøêè
êîòëåòè, ñâèíñêî ôèëå è äð.Ñèñòåìàòà å ïðåâúçõîäíà çà
ïðèãîòâÿíå íà âñè÷êè âèäîâå ðèáà.
Ïðè òàçè ôóíêöèÿ ñúùî ñå âêëþ÷âà ìîòîð÷åòî íà øèøà
(ïðè ìîäåëèòå, êúäåòî å ìîíòèðàíî)
Çàáåëåæêà: Êîãàòî èçïîëçâàòå ãðèëà (ôóíêöèè 5,6 è 7)
âðàòàòà íà ôóðíàòà òðÿáâà äà áúäå çàòâîðåíà.
Ëàìïà íà òåðìîñòàòà (Î)
Òàçè ëàìïà ïîêàçâà ÷å ôóðíàòà íàãðÿâà. Êîãàòî ñå
èçêëþ÷è ñëåäâà, ÷å òåìïåðàòóðàòà âúòðå âúâ ôóðíàòà å
äîñòèãíàëà íèâîòî çàäàäåíî îò òåðìîñòàòà. Â òîâà
ïîëîæåíèå, ëàìïàòà ùå ïðîäúëæè äà ñå âêëþ÷âà è
èçêëþ÷âà äîêàòî ïîääúðæà åäíî òåìïåðàòóðíî íèâî.
Âíèìàíèå!
Ïàçåòå äåöàòà îò äîïèð äî âðàòàòà íà ôóðíàòà ïî
âðåìå íà ãîòâåíå òúé êàòî å ìíîãî ãîðåùà.
Âúðòÿù ñå øèø
Ïðè ðàáîòà ñ ãðèëà ñëåäâàéòå èíñòðóêöèèòå:
a) ïîñòàâåòå òàâàòà íà ïúðâî íèâî;
á) ïîñòàâåòå ñïåöèàëíàòà êóêà íà øèøà íà ÷åòâúðòî íèâî
è ïîñòàâåòå êðàÿ íà øèøà â îòâîðà íà ãúðáà íà
ôóðíàòà;
â) çà äà âêëþ÷èòå âúðòÿùèÿ ñå øèø, ïîñòàâåòå êëþ÷à
(L) â ïîçèöèÿ
K
5. Ïå÷åíå íà ãðèë
- Ïîçèöèÿ íà êëþ÷à“ L”: F
- Ïîçèöèÿ íà òåðìîñòàòà “ M” : Max
Ïå÷åíåòî íà ãðèë ñå èçâúðøâà ïîñðåäñòâîì òåðìè÷íî
åäíîïîñî÷íî ãðååíå îòãîðå íàäîëó.
Ïå÷åíåòî íà òàçè âèñîêà òåìïåðàòóðà ïîçâîëÿâà ìåñîòî
äà ñå çàïè÷à áúðçî îòãîðå ïðè êîåòî ñå ñúõðàíÿâà
àðîìàòúò ìó è îñòàâà êðåõêî.
Ãîðåùî ñå ïðåïîðú÷âà ïðè ïðèãîòâÿíåòî íà ÿñòèÿ, êîèòî
èçèñêâàò äîáðî èçïè÷àíå íà ïîâúðõíîñòíèÿ ñëîé: íàïð.
ôèëåòà, áèôòåê, õàìáóðã åðè è äð.
3-òî ñòúêëî íà âðàòàòà íà ôóðíàòà
Ñ öåë ïîíèæàâàíå òåìïåðàòóðàòà íà âðàòàòà íà ôóðíàòà
è íàìàëÿâàíå êîíñóìàöèÿòà íà åíåðãèÿ, Âàøèÿò óðåä
ìîæå äà áúäå îáîðóäâàí ñ äîïúëíèòåëåí êîìïëåêò ñ 3òî ñòúêëî íà âðàòàòà íà ôóðíàòà. Àêî èçïîëçâàòå óðåäà
â ïðèñúñòâèåòî íà ìàëêè äåöà å íåîáõîäèìî ìîíòèðàíåòî
íà òîçè êîìïëåêò îò êâàëèôèöèðàí òåõíèê, Çà ìîíòèðàíå
íà ïðåäïàçíîòî ñòúêëî êúì âðàòàòà íà ôóðíàòà(êîä
076650), ïðåïîðú÷âàìå äà ñå ñâúðæåòå ñ îòîðèçèðàíèÿ
ñåðâèçåí öåíòúð.
6. Äâîåí ãðèë
- Ïîçèöèÿ íà êëþ÷à “ L” : d
- Ïîçèöèÿ íà òåðìîñòàòà “ M” : Max
Òîçè ãðèë å ïî-ãîëÿì îò ñðåäíèÿ è èìà èçöÿëî íîâ äèçàéí:
ïîâèøåíà åôåêòèâíîñò ïðè ïðèãîòâÿíåòî íà ÿñòèÿ ñ 50%.
Ïðè èçïîëçâàíå íà òàçè ôóíêöèÿ íà ôóðíàòà, ñå
åëèìèíèðàò îíåçè ó÷àñòúöè íà ôóðíàòà, â êîèòî
62
Åëåêòðîíåí ïðîãðàìàòîð
P
Òàçè ôóíêöèÿ Âè ïîçâîëÿâà äà ïðîãðàìèðàòå ôóðíàòà èëè ãðèëà
êàêòî ñëåäâà:
• çàáàâåí ñòàðò çà îïðåäåëåíî âðåìå;
• íåçàáàâåí ñòàðò çà îïðåäåëåíî âðåìå;
• òàéìåð.
Ôóíêöèè íà áóòîíèòå:
n
: òàéìåð- ÷àñîâå è ìèíóòè;
W
s
t
: êðàé íà ïå÷åíåòî;
Áóêâàòà “A” ùå ñåäè èçïèñàíà, çà äà Âè íàïîìíÿ, ÷å
ïðîäúëæèòåëíîñòòà è êðàÿò íà ïå÷åíåòî ñà áèëè
ïðîãðàìèðàíè â àâòîìàòè÷åí ðåæèì.  òîçè ñëó÷àé ôóðíàòà
ùå ñå âêëþ÷è àâòîìàòè÷íî â 12:30 è ùå ñå èçêëþ÷è ñëåä 30
ìèíóòè. Ñëåä êàòî ôóðíàòà ñå âêëþ÷è, ñèìâîëúò m ùå ñåäè
èçïèñàí ïðåç öÿëîòî âðåìå íà ïå÷åíå. Ïðåç êîåòî è äà å
âðåìå íà ïå÷åíåòî ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà ïðîöåñà ìîæå äà ñå
èçïèøå ÷ðåç íàòèñêàíå íà áóòîíà V, à ïúê êðàÿò - ÷ðåç
V : âðåìå çà ïå÷åíå;
: çàäàâàíå íà âðåìåòî çà ïå÷åíå- íèçõîäÿùî;
íàòèñêàíå íà áóòîíà W.
Ñëåä êàòî èçòå÷å âðåìåòî íà ïå÷åíå, òàéìåðúò ùå
çàçâúíè â ïðîäúëæåíèå íà íÿêîëêî ìèíóòè; çà äà ãî
èçêëþ÷èòå, ïðîñòî íàòèñíåòå êîéòî è äà å îò áóòîíèòå, ñ
: çàäàâàíå íà âðåìåòî çà ïå÷åíå- âúçõîäÿùî.
Êàê äà íàãëàñèòå öèôðîâèÿ ÷àñîâíèê.
Ñëåä êàòî óðåäà áúäå ñâúðçàí êúì åëåêòðè÷åñêàòà ìðåæà èëè
êîãàòî å èìàëî ïðåêúñâàíå íà åë.çàõðàíâàíå, ÷àñîâíèêúò
àâòîìàòè÷íî ùå ñå íóëèðà 0:00 è ùå çàïî÷íå äà ìèãà.
•
èçêëþ÷åíèå íà áóòîíèòå s è t.
Íåçàáàâåí ñòàðò çà îïðåäåëåíî âðåìå
Àêî å ïðîãðàìèðàíî ñàìî ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà ïå÷åíå (òî÷êè
1 è 2 îò “Êàê äà ïðîãðàìèðàòå ôóðíàòà”), òîãàâà ôóðíàòà ùå ñå
âêëþ÷è âåäíàãà.
Íàòèñíåòå áóòîíèòå V è W ïîñëåäîâàòåëíî è íàãëàñåòå
òî÷íîòî âðåìå (â ðàìêèòå íà 4 ñåêóíäè), èçïîëçâàéêè
áóòîíèòå s è t .
t íàãëàñÿâà âðåìåòî âúçõîäÿùî.
Áóòîíúò s íàãëàñÿâà âðåìåòî íèçõîäÿùî.
Áóòîíúò
Íóëèðàíå íà âå÷å çàäàäåíà ïðîãðàìà
Íàòèñíåòå áóòîíè V è W åäíîâðåìåííî.
Êîãàòî ñå íàëîæè äà ñâåðèòå ÷àñîâíèêà, èçïúëíåòå ñúùàòà
ïðîöåäóðà.
Òàéìåð
Òàéìåðúò ðàáîòè êàòî îòáðîÿâà çàäàäåí ïåðèîä îò âðåìå. Òàçè
ôóíêöèÿ íà òàéìåðà íå âêëþ÷âà è èçêëþ÷âà ôóðíàòà. Òîé ñàìî
èçäàâà çâóêîâ ñèãíàë, êîãàòî âðåìåòî å èçòåêëî.
Ðú÷åí ðåæèì íà ðàáîòà íà ôóðíàòà
Ñëåä ñâåðÿâàíå íà âðåìåòî, ïðîãðàìàòîðúò àâòîìàòè÷íî ñå
ïðåâêëþ÷âà íà ðú÷åí ðåæèì.
Âíèìàíèå: Çà äà âêëþ÷èòå ðú÷åí ðåæèì íà ðàáîòà ñëåä êàòî å
èçïîëçâàí “àâòîìàòè÷åí” ðåæèì, íàòèñíåòå áóòîíèòå
åäíîâðåìåííî.
Êîãàòî áóòîíúò n å íàòèñíàò íà äèñïëåÿ ñå èçïèñâà:
Q
Vè W
Òîãàâà èçïîëçâàéòå áóòîíèòå t è s çà äà íàãëàñèòå æåëàíîòî
âðåìå. Ñëåä îñâîáîæäàâàíåòî íà áóòîíà, òàéìåðúò ùå çàïî÷íå
äà îòáðîÿâà è òåêóùîòî âðåìå ùå ñå èçïèøå.
Êàê äà ïðîãðàìèðàòå ôóðíàòà
Ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà ïðîãðàìàòà çà ïå÷åíå, êàêòî è âðåìåòî
êîãàòî ùå çàâúðøè òðÿáâà äà áúäàò çàäàäåíè. Àêî ïðåäïîëîæèì,
÷å âðåìåòî èçïèñàíî íà òàéìåðà å 10:00:
1. Çàâúðòåòå êëþ÷îâåòå çà óïðàâëåíèå íà ôóðíàòà, çàäàâ àéêè
æåëàíàòà ôóíêöèÿ è òåìïåðàòóðà (íàïð. ñòàòè÷íà ôóðíà,
200°C);
2. Íàòèñíåòå áóòîí V è íàãëàñåòå âðåìåòî çà ïå÷åíå (â
R
Ñëåä êàòî èçòå÷å âðåìåòî ùå ïðîçâó÷è çâóêîâ ñèãíàë, êîéòî ìîæå
äà áúäå ñïðÿí ÷ðåç íàòèñêàíå íà êîéòî è äà å îò áóòîíèòå (ñ
èçêëþ÷åíèå íà áóòîíèòå t è s). Ïðè òîâà ïîëîæåíèå ñèìâîëúò
ðàìêèòå íà ÷åòèðè ñåêóíäè) èçïîëçâàéêè áóòîíèòå t è s .
Íåêà ïðåäïîëîæèì, ÷å íàãëàñåíîòî âðåìå çà ïå÷åíå å 30
ìèíóòè. Íà äèñïëåÿ ùå ñå èçïèøå êàêòî ñëåäâà:
n ñúùî ùå çàãàñíå.
Êîðåêöèÿ/Íóëèðàíå íà èíôîðìàöèÿòà
• Âúâåäåíàòà èíôîðìàöèÿ ìîæå äà áúäå ïðîìåíåíà ïî âñÿêî
N
âðåìå ÷ðåç íàòèñêàíå íà ñúîòâåòíèÿ áóòîí è íà áóòîíèòå
Ñëåä êàòî áóòîíúò áúäå îñâîáîäåí, òåêóùîòî âðåìå ùå ñå
èçïèøå íà äèñïëåÿ ñëåä îêîëî 4 ñåêóíäè çàåäíî ñúñ ñèìâîëà
m è áóêâàòà “A” (AUTO);
•
3. Íàòèñíåòå áóòîíà V è èçïîëçâàéòå áóòîíèòå s è t çà äà
íàãëàñèòå âðåìåòî, êîãàòî ïðîãðàìàòà çà ïå÷åíå òðÿáâà äà
ñâúðøè. Íåêà ïðåäïîëîæèì òîâà âðåìå å 13:00.
•
O
t
è s.
Êîãàòî èíôîðìàöèÿòà çà ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà ïå÷åíåòî å
íóëèðàíà, èíôîðìàöèÿòà çà êðàé íà ïå÷åíå ñúùî ñå íó ëèðà
àâòîìàòè÷íî è îáðàòíî.
Àêî ôóðíàòà å áèëà ïðîãðàìèðàíà íÿìà äà áúäå âúçïðèåò
êðàé íà ïå÷åíåòî, àêî òî å ïðåäè íà÷àëîòî íà ïðîöåñà.
Ðåãóëèðàíå íèâîòî íà çâóêîâèÿ ñèãíàë
Ñëåä êàòî èçáåðåòå è ïîòâúðäèòå çàäàäåíîòî íà ÷àñîâíèêà ñ
áóòîíà s ìîæåòå äà ðåãóëèðàòå íèâîòî íà çâóêà íà àëàðìàòà.
4. Ñëåä êàòî áóòîíúò áúäå îñâîáîäåí, òåêóùîòî âðåìå ùå ñå
èçïèøå íà äèñïëåÿ ñëåä îêîëî 4 ñåêóíäè:
63
Ïðàêòè÷íè ñúâåòè çà ïå÷åíå
Ôóðíàòà ïðåäëàãà ðåä âúçìîæíîñòè çà ïå÷åíå ïî íàéïîäõîäÿùèÿ íà÷èí.Ðàçëè÷íèòå ôóíêöèè ïîçâîëÿâàò
òîïëèíàòà äà ñå íàñî÷âà îïòèìàëíî: îòãîðå, îòäîëó,
ðàâíîìåðíî è ñ íåîáõîäèìèÿ èíòåíçèòåò. Ñ âðåìåòî
ùå ñå íàó÷èòå äîáðå äà ðàáîòèòå ñ Âàøàòà ïå÷êà-åòî
çàùî ñëåäâàùèòå çàáåëåæêè ùå ñà Âè îò ïîëçà ñàìî â
íà÷àëîòî, äîêàòî íå ñòå íàòðóïàëè âñå îùå ëè÷åí îïèò.
ðàçïðåäåëåíèåòî íà òîïëèíàòà ïîçâîëÿâà íå ñàìî
ïîëó÷àâàíåòî íà çàãàð, íî è èçïè÷àíå îòäîëó. Ñúùî òàêà
ìîæå äà ñå èçïîëçâà çà ïå÷åíå íà ãîëÿìè êúñîâå ìåñî.
Íåùî ïîâå÷å, òàçè ôóíêöèÿ ìîæå äà ñå èçïîëçâà çà
ïîëó÷àâàíå íà êàôÿâ çàãàð â êðàÿ íà ïå÷åíåòî.
Êîãàòî èçïîëçâàòå òàçè ôóíêöèÿ ïîñòàâåòå ñêàðèòå íà
íèâî 3 èëè 4 (âèæ òàáëèöà çà ïîëçâàíå íà ôóðíàòà)à
íàé-îòäîëó ñëîæåòå òàâè÷êà çà ñúáèðàíå íà ìàçíèíàòà,
êàòî ïî òîçè íà÷èí ñå èçáÿãâà èçòè÷àíå íà ìàçíèíà ïî
äúíîòî íà ôóðíàòà.  ñëó÷àé, ÷å èçïîëçâàòå òàçè ôóíêöèÿ
çàåäíî ñúñ øèø (ñàìî çà íÿêîè ìîäåëè), åäíîâðåìåííî
ñ òîâà ìîæåòå äà ïå÷åòå ÿñòèÿ â òàâè÷êàòà, ïîñòàâåíà
íà íèâî 1, íàïð. êàðòîôè, è äð.
Ïðåäâàðèòåëíî çàòîïëÿíå íà ôóðíàòà
Àêî å íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëíî çàòîïëÿíå íà
ôóðíàòà (îáèêíîâåíî ïðè ïðèãîòâÿíå íà ïàíäèøïàíè),
ìîæå äà èçïîëçâàòå “ôóíêöèÿ ïèöà” U (ïîëîæåíèå
3) çà äîñòèãàíå íà æåëàíàòà òåìïåðàòóðà âúçìîæíî
íàé-áúðçî è çà ñïåñòÿâàíå íà åíåðãèÿ. Ñëåä êàòî
ÿñòèåòî å ïîñòàâåíî âúâ ôóðíàòà ìîæåòå äà èçáåðåòå
íàé-ïîäõîäÿùàòà ïðîãðàìà çà ïå÷åíå.
Ïå÷åíå íà ñëàäêèøè
Ñëàäêèøèòå òðÿáâà äà ñå ïåêàò â ïðåäâàðèòåëíî
çàãðÿòà ôóðíà.(ïîäãðÿâàéòå ÿ ïðåäâàðèòåëíî îêîëî 1015ìèí.) Òåìïåðàòóðàòà íîðìàëíî å îêîëî 160°C/200°C.
Ïî âðåìå íà ïå ÷åíåòî íå îòâàðÿéòå âðàòàòà íà
ôóðíàòà.
Îáùè ïðàâèëà:
Åäíîâðåìåííî ïå÷åíå íà íÿêîëêî íèâà
Ñàìî ïðîãðàìàòà âåíòèëèðàíî ïå÷åíå Âè ïîçâîëÿâà
äà ïîëçâàòå äâå íèâà åäíîâðåìåííî. L
“âåíòèëèðàíà ôóðíà”. Ñêàðèòå òðÿáâà äà ñå ïîñòàâÿò
íà òðèòå öåíòðàëíè íèâà, òúé êàòî íàé-ãîðíîòî è íàéäîëíîòî íèâî ñå íàãðÿâàò íàé-ìíîãî, êîåòî ìîæå äà
äîâåäå äî ïðåãàðÿíå íà ÿñòèÿòà. Àêî ñå èçïîëçâàò
òðèòå íèâà åäíîâðåìåííî, çà ïðèãîòâÿíåòî íà ÿñòèåòî
ïîñòàâåíî íà ñðåäíîòî íèâî ùå å íåîáõîäèìî ïî-äúëãî
âðåìå, ò.å. îñòàâåòå ãî âúâ ôóðíàòà íÿêîëêî ìèíóòè
ïîâå÷å. Àêî ïðèãîòâÿòå ÿñòèÿ íà òðèòå íèâà
åäíîâðåìåííî , ïîñòàâåòå ÿñòèåòî, êîåòî ñå íóæäàå
îò íàé-íèñêà òåìïåðàòóðà íà ïå÷åíå(îáèêíîâåíî
ñëàäêèøè) íà ñðåäíîòî íèâî.
Àêî ñëàäêèøúò ñå èçñóøè
Ñëåäâàùèÿò ïúò ïå÷åòå íà òåìïåðàòóðà ñ îêîëî
10°C ïî-âèñîêà è ñúêðàòåòå âðåìåòî çà ïå÷åíå.
Ñëàäêèøúò ñïàäà
Ïðèãîòâåòå ïî-ãúñòà ñìåñ è íàìàëåòå
òåìïåðàòóðàòà ñ îêîëî 10°C.
Àêî ñëàäêèøúò ïðåãîðè îòãîðå
Ïå÷åíå íà ãðèë
Ôóðíàòà Âè ïîçâîëÿâà äà èçïîëçâàòå äâà ðàçëè÷íè
ìåòîäà íà ïå÷åíå íà ãðèë.
Ïðåìåñòåòå ãî ïî-íèñêî, íàìàëåòå òåìïåðàòóðàòà
è óâåëè÷åòå âðåìåòî çà ïå÷åíå.
Àêî ñëàäêèøúò å äîáðå èçïå÷åí îòâúòðå, à
ñóðîâ îòâúí.
Èçïîëçâàéòå ôóíêöèÿ 5 F “Ãðèë” çà ïî-ìàëêè ïîðöèè.
Êîíñóìàöèÿòà íà åíåðãèÿ ïðè òàçè ôóíêöèÿ å ñàìî 1200
W; òàçè ôóíêöèÿ å èäåàëíà çà ìàëêè ïîðöèè è ÿñòèÿ.
Ñëîæåòå õðàíàòà â öåíòúðà íà ãðèëà, òúé êàòî ñàìî
öåíòðàëíèÿ íàãðåâàòåë å âêëþ÷åí. Àêî ñòå ïîñòàâèëè
õðàíàòà â úãëèòå íà ôóðíàòà, íÿìà äà èìà
âúçìîæíîñò äà ñå èçïå÷å ðàâíîìåðíî.
Ñëåäâàùèÿò ïúò èçïîëçâàéòå ïî-ìàëêî òå÷íîñò,
íàìàëåòå òåìïåðàòóðàòà è óâåëè÷åòå âðåìåòî íà
ïå÷åíå.
Ñëàäêèøúò íå ñå îòäåëÿ îò ôîðìàòà
Íàìàæåòå ôîðìàòà ñ ìàñëî è ïîðúñåòå ñ áðàøíî
Ôóíêöèÿ 6 d “Äâîåí Ãðèë” Âè ïîçâîëÿâà äà ïîñòàâÿòå
õðàíàòà ïî öÿëàòà ïîâúðõíîñò íà ãðèëà. Èçïîëçâàéòå
òàçè ôóíêöèÿ êîãàòî ñòå ðàçïðåäåëèëè ðàâíîìåðíî
õðàíàòà ïîä ãðèëà è æåëàåòå ðàçâíîìåðíî èçïè÷àíå.
Âàæíî: Âèíàãè ïðè ïîëçâàíå íà ãðèëà äîáðå
çàòâàðÿéòå âðàòàòà íà ôóðíàòà. Ïî òîçè íà÷èí
ïåñòèòå åíåðãèÿ (îêîëî 10%) è ùå ïîñòèãíåòå îòëè÷íè
ðåçóëòàòè.
Êîãàòî èçïîëçâàòå ïå÷åíå íà ãðèë, ïðåïîðú÷âàìå ïå÷åíå
íà ìàêñèìàëíà òåìïåðàòóðà, ïðè êîåòî ñå èçïîëçâà
îïòèìàëíî èíôðà÷åðâåíîòî ëú÷åíèå. Òîâà íå îçíà÷àâà,
÷å ïðè íåîáõîäèìîñò íå ìîæåòå äà ïîëçâàòå è ïå÷åíå
íà ïî-íèñêà òåìïåðàòóðà, ÷ðåç çàâúðòàíå íà êëþ÷à íà
òåðìîñòàòà
Ïðè ïå÷åíå íà ãðèë, ïîñòàâåòå ðåøåòêàòà íà íèâî 4 (âèæ
òàáëèöà çà ïîëçâàíå íà ôóðíàòà), à íàé-îòäîëó ñëîæåòå
òàâè÷êà çà ñúáèðàíå íà ìàçíèíàòà, êàòî ïî òîçè íà÷èí
ñå èçáÿãâà èçòè÷àíå íà ìàçíèíà ïî äúíîòî íà ôóðíàòà.
Ôóíêöèÿ 7 “Âåíòèëèðàí äâîåí ãðèë” å îñîáåíî
ïîäõîäÿùà çà áúðçî çàïè÷àíå íà ÿñòèÿ, òúé êàòî
Àêî ïå÷åì åäíîâðåìåííî íà äâå íèâà, íî
ÿñòèÿòà íå ñà â åäíà è ñúùà ñòåïåí ãîòîâè.
Ðàçëè÷íèòå ÿñòèÿ èìàò ðààçëè÷íî âðåìå çà
ïðèãîòâÿíå.
Ïðèãîòâÿíå íà ïèöà
Çà îòëè÷íè ðåçóëòàòè ïðè ïðèãîòâÿíå íà ïèöà
èçïîëçâàéòå ôóíêöèÿ
U “Ôóðíà Ïèöà”(ïîçèöèÿ 3):
• Çàãðåéòå ïðåäâàðèòåëíî ôóðíàòà çà îêîëî 15
ìèíóòè;
• Èçïîëçâàéòå àëóìèíèåâà òàâà çà ïèöà êîÿòî
ïîñòàâÿòå âúðõó àëóìèíèåâàòà ïîñòàâêà (â
îêîìïëåêòîâêàòà íà ïå÷êàòà). Àêî ñå èçïîëçâà
òàâè÷êàòà íà ôóðíàòà, âðåìåòî çà ïå÷åíå ùå ñå
óäúëæè è òðóäíî ùå ñå ïîëó÷è õðóïêàâ âêóñ.
64
• Ïðè ïå÷åíå íà ïèöà, íå îòâàðÿéòå ÷åñòî âðàòàòà íà
•
çàïàçÿò àðîìàòíè è ñî÷íè, å äîáðå äà çàïî ÷íåì
ïå÷åíåòî íà âèñîêà òåìïåðàòóðà (200°C-220°C) çà
êðàòêî âðåìå êàòî âïîñëåäñòâèå íàìàëÿâàìå
òåìïåðàòóðàòà.Ïî ïðèíöèï, êîëêîòî ïî-ãîëÿìî å
êîëè÷åñòâîòî ìåñî, òîëêîâà ïî-íèñêà òðÿáâà äà áúäå
òåìïåðàòóðàòà è ïî-äúëãî âðåìåòî çà ïå÷åíå.Ïîñòàâåòå
ìåñîòî â ñðåäàòà íà ðåøåòêàòà è ïîñòàâåòå ïîä íåÿ
òàâàòà çà ñúáèðàíå íà ìàçíèíèòå. Ïîñòàâåòå ðåøåòêàòà
â ñðåäàòà íà ôóðíàòà.Àêî èñêàòå ïîâå÷å òîïëèíà îòäîëó,
ïîñòàâåòå ðåøåòêàòà íà ïúðâàòà ñòåïåí îòäîëó.
ôóðíàòà.
Àêî ïèöàòà å ïðèãîòâåíà ñ ìíîãî ïðîäóêòè(òðè èëè
÷åòèðè), ïðåïîðú÷âàìå äà ïîñòàâèòå êàøêàâàëà
ïðåç âòîðàòà ïîëîâèíà îò ïå÷åíåòî.
Ïå÷åíå íà ìåñî è ðèáà
Ïðè ïå÷åíå íà “ áÿëî ìåñî”, ïòèöè è ðèáà èçïîëçâàéòå
íèñêè òåìïåðàòóðè(150°C-175°C). Çà “÷åðâåíè” ìåñà,
êîèòî òðÿáâà äà ñà äîáðå èçïå÷åíè îòâúí è äà ñå
Èíñòðóêöèè çà ðàáîòà ñ ïëîòà îò ñòúêëîêåðàìèêà
Îïèñàíèå
Ïëîòúò îò ñòúêëîêåðàìèêà å ñíàáäåí ñ ðàäèàëíè
åëåêòðè÷åñêè íàãðåâàòåëè. Òåçè íàãðåâàòåëè ñà
ìîíòèðàíè ïîä ñòúêëîòî, êàòî îôîðìÿò çîíè, êîèòî
ïî÷åðâåíÿâàò ïðè âêëþ÷âàíå.
A. Òåðìè÷íè çîíè (A).
B. Ñèãíàëíè ëàìïè, êîèòî ïîêàçâàò äàëè ñúîòâåòíèÿ
íàãðåâàòåë å ñ òåìïåðàòóðà ïî-âèñîêà îò 60° C;
äîðè è ñëåä èçêëþ÷âàíå íà ïëîòà/çîíà.
A
Èíñòðóêöèè çà èçïîëçâàíå ñòúêëîêåðàìè÷íèÿ
ïëîò
Çà ïîñòèãàíå íà íàé-äîáðè ðåçóëòàòè îò Âàøèÿ
ãîòâàðñêè ïëîò òðÿáâà äà ñïàçâàòå íÿêîè îñíîâíè
ïðàâèëà ïðè ïðèãîòâÿíåòî íà ÿñòèÿòà.
· Âúðõó ñòúêëîêåðàìè÷íèÿ ïëîò ìîæå äà ñå èçïîëçâàò
âñÿêàêâè âèäîâå òåíäæåðè è òèãàíè. Âúâ âñåêè
ñëó÷àé èçïîëçâàíèòå ñúäîâå òðÿáâà äà áúäàò ñ
ïðàâî ãëàäêî äúíî. Åñòåñòâåíî, êîëêîòî å ïî-äåáåëî
äúíîòî íà òåíäæåðàòà èëè òèãàíà, òîëîêîâà ïîâå÷å
íåíóæíà òîïëèíà ñå îòäåëÿ.
A
·
Èçïîëçâàíèòå ñúäîâå òðÿáâà äà áúäàò ñ ïîäõîäÿù
äèàìåòúð íà äúíîòî. Òî òðÿáâà äà ïîêðèâà íàïúëíî
íàãðÿòàòà çîíà. Òàêà òîïëèíàòà ñå èçïîëçâà íàéðàöèîíàëíî
·
Äúíàòà íà èçïîëçâàíèòå ñúäîâå âèíàãè òðÿáâà äà
ñà ñóõè è ÷èñòè. Òîâà ãàðàíòèðà äîáúð êîíòàêò, êàêòî
è äúëúã æèâîò íà ïëîòà è ñúäîâåòå.
Íå èçïîëçâàéòå åäíè è ñúùè ñúäîâå çà ãàçîâè è
êåðàìè÷íè êîòëîíè. Òîïëèíàòà íà ãàçîâèòå ãîðåëêè
ìîæå äà äåôîðìèðà äúíàòà íà ñúäîâåòå è ñëåä òîâà
íÿìà äà ïîëó÷èòå æåëàíèÿ ðåçóëòàò ïðè
èçïîëçâàíåòî èì âúðõó èäåàëíèÿ êåðàìè÷åí ïëîò.
B
Îïèñàíèå íà íàãðåâàòåëíèòå åëåìåíòè
Ðàäèàëíèòå íàãðåâàòåëíè åëåìåíòè ñà èçãðàäåíè îò
êðúãîâè íàãðåâàòåëíè åëåìåíòè. Òå ñòàâàò ÷åðâåíè 1020 ñåêóíäè ñëåä âêëþ÷âàíåòî èì.
·
65
Èíñòðóêöèè çà ðàáîòà ñ åëåêòðè÷åñêèòå êîòëîíè
Êëþ÷îâå çà êîòëîíèòå (I)
Ïå÷êèòå ìîãàò äà áúäàò ñ íîðìàëíè, áúðçè è
àâòîìàòè÷íè êîòëîíè â ðàçëè÷íè êîìáèíàöèè (áúðçèòå
ñà îáîçíà÷åíè ñ ÷åðâåíî êðúã÷å ïî ñðåäàòà, à
àâòîìàòè÷íèòå èìàò êðúãëà àëóìèíèåâà ïëî÷èöà ñúùî
ïî ñðåäàòà). Çà äà íÿìàòå çàãóáè íà òîïëèíà,
èçïîëçâàéòå ñúäîâå ñ ïëîñêè äúíà è äèàìåòúð íå ïîìàëúê îò òîçè íà êîòëîíà. Òàáëèöàòà ïîêàçâà
ñúîòâåòñòâèåòî ìåæäó ïîçèöèèòå, ïîêàçàíè íà
êëþ÷îâåòå è ïðåïîðúêèòå çà èçïîëçâàíå íà êîòëîíèòå.
Ïîçèöèÿ Íîðìàëåí èëè áúðç êîòëîí
0
çàãàñåí
1
Âàðåíå íà çàëåí÷óöè, ðèáà
2
Âàðåíå íà êàðòîôè(íà ïàðà), ñóïè, ãðàõ,
ôàñóë.
3
ãîòâåíå, çàäóøàâàíå- ñëàáî è ïî-ñèëíî
4
Çà ïå÷åíå- óìåðåíî
5
Çà ïå÷åíå- ïî-ñèëíî
6
Çà áúðçî ñâàðÿâàíå
Çåëåí ñâåòëèíåí èíäèêàòîð (H)
Òîçè èíäèêàòîð ñâåòâà, êîãàòî íÿêîé îò åëåêòðè÷åñêèòå
êîòëîíè å âêëþ÷åí.
66
Ïðàêòè÷íè ñúâåòè çà ïå÷åíå
Ïîç. íà
êëþ÷à íà
ôóðíàòà
Âèä ÿñòèå
Òåãëî
(êã)
Ñòåïåíè íà
ôóðíàòà
îòäîëó
Âðåìå çà Ïîçèöèÿ íà Âðåìå çà
çàãðÿâàíå òåðìîñòàòà ïå÷åíå
(ìèíóòè)
(ìèíóòè)
1 Ñòàòè÷íà
ôóðíà
Ïàòåøêî
Òåëåøêî ïå÷åíî
Ñâèíñêî ïå÷åíî
Áèñêâèòè
Ìàñëåíêè
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
2 Ôóðíà çà
ñëàäêèøè
Êêåêñîâå
Ïàéîâå
Ïëîäîâè êåêñîâå
Ïàíäèøïàíè
0.5
1
-
3
2/3
3
3
15
15
15
15
180
180
180
160
20-30
45-50
40-50
25-30
3 Ôóðíà çà
ïèçè
Ïèöà
Òåëåøêî ïå÷åíî
Ïèëåøêî
0.5
1
1
3
2
2/3
15
10
10
220
220
180
15-20
25-30
60-70
1
1.8
1
1.5
1.5
1
1
1.5
1
0.5
0.5
1
2.5
2-4
3
3
3
2
2-4
2
2
3
2-4
2-4
2-4
2-4
15
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
180
180
200
180
180
160
190
180
165
200
15-20
30-35
20-30
20-30
40-45
60-70
30
55-60
40-50
20-25
10-15
20-25
35-40
1
1
1
1
4
4
4
3/4
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
8
4
10
8-10
1
1.5
1
n.° 4
4
4
3
4
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
15-20
20
7
5
Ïå÷åíå íà øèø
Òåëåøêî íà øèø
Ïèëåøêî íà øèø
1.0
2.0
-
5
5
Max
Max
70-80
70-80
Ïèëå íà ãðèë
Ñåïèÿ
Ïèëå íà øèø ñ êàðòîôè (â
òàâè÷êàòà
1.5
1.5
1.5
-
2
2
2
5
5
5
5
200
200
200
200
55-60
30-35
70-75
70-75
Ïå÷åíå íà øèø
Òåëåøêî íà øèø
Ïèëå íà øèø
Àãíåøêî íà øèø
1.5
1.5
1.5
-
5
5
5
200
200
200
70-80
70-80
70-80
Øàøëèê (ñàìî ïðè íÿêîè
ìîäåëè)
Ìåñåí êåáàï
Çåëåí÷óêîâ êåáàï
1.0
0.8
-
5
5
Max
Max
40-45
25-30
a
S
U
Ïèöà (íà 2 íèâà)
4
Âåíòèëèðàíî Ëàçàíÿ
Çàïå÷åíè ìàêàðîíè
ïå÷åíå
Çàïå÷åíà ïàñòà
L
Àãíåøêî
Ïèëå ñ êàðòîôè
Ñêóìðèÿ
Ìîðñêè ïëîäîâå
Ïëîäîâ ïàé
Öåëóâêè(íà 2 íèâà)
Áèñêâèòè(íà 2 íèâà)
Ïàíäèøïàí(íà 2 íèâà)
Çàïå÷åíà ïàñòà(íà 2 íèâà)
5 Ïå÷åíå íà
ãðèë
F
Ðèáà ôèëå
Ìîðñêè ïëîäîâå
Áÿëà ðèáà
Çåëåí÷óöè íà ãðèë
6 Äâîåí ãðèë Òåëåøêè ïúðæîëè
Êêîòëåòè
d
Õàìáóðãåðè
Ïðåïå÷åíè ñàíäâè÷è
7
Âåíòèëèðàí
Äâîåí Ãðèë
K
Âàæíî: Âðåìåíàòà çà ïå÷åíå ñà ïðèáëèçèòåëíè è ìîãàò äà âàðèðàò ñúîáðàçíî Âàøèÿ âêóñ. Ïðè ïå÷åíå íà
ãðèë ïîñòàâåòå ðåøåòêàòà íà íàé-íèñêîòî íèâî, à íàé-îòäîëó ñëîæåòå òàâè÷êà çà ñúáèðàíå íà ìàçíèíàòà,
êîÿòî äà íå ñå ðàçëèâà ïî äúíîòî íà ôóðíàòà
67
Åæåäíåâíî ïî÷èñòâàíå è ïîääúðæàíå íà ïå÷êàòà
Ïðåäè âñÿêà îïåðàöèÿ ïî ïî÷èñòâàíå, èçêëþ÷åòå
ïå÷êàòà îò êîíòàêòà.
Çà äà óäúëæèòå æèâîòà íà Âàùèÿ óðåä å íåîáõîäèìî
åæåäíåâíî ïî÷èñòâàíå è ïîääúðæàíå:
·
·
·
·
·
Äà íå ñå èçïîëçâàò ïàðíè óñòðîéñòâà ïðè
ïî÷èñòâàíå.
Åìàéëèðàíèòå ÷àñòè è ñàìîïî÷èñòâàùèòå ñå ïàíåëè
ñå èçìèâàò ñ òîïëà âîäà, áåç äà ïîëçâàòå àáðàçèâíè
ïî÷èñòâàùè ïðåïàðàòè, ñ êîèòî ìîæå äà ïîâðåäèòå
ïîâúðõíîñòòà èì.
Ôóðíàòà ñå ïî÷èñòâà îùå äîêàòî å òîïëà ñ
ïîäõîäÿùè çà öåëòà ïðåïàðàòè, êàòî ñëåä òîâà
èçïëàêíåòå è ïîäñóøåòå.
×àñòèòå íà ôóðíàòà îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà ìîãàò
äà ñå ïîâðåäÿò, àêî èçïîëçâàòå ñèëíî àáðàçèâíè
ïðåïàðàòè (ñúäúðæàùè ôîñôîð). Ñëåä ïî÷èñòâàíå
ïðåïîðú÷âàìå èçïëàêâàíå ñ âîäà è ïîäñóøàâàíå.
Íå îñòàâÿéòå ïå÷êàòà íåïîäñóøåíà.
Èçáÿãâàéòå íàòðóïâàíåòî íà íå÷èñòîòèè è ìàçíèíè
âúðõó êîíòðîëíèÿ ïàíåë, êàòî ãî ïî÷èñòâàòå
ðåäîâíî. Èçïîëçâàéòå íåàáðàçèâíè ãúáè èëè ìåêè
êúðïè çà äà èçáåãíåòå íàäðàñêâàíåòî íà
åìàéëèðàíèòå èëè íèêåëèðàíè ÷àñòè.
Ïî÷èñòâàùè ïðåïàðàòè
çà êåðàìè÷íèÿ ïëîò
Íàëè÷íè â:
Ñïåöèàëíà øïàòóëà òèï
Ceran
Ìàãàçèíè Íàïðàâè ñè Ñàì
Ðåçåðâíè îñòðèåòà çà
øïàòóëè
Ìàãàçèíè Íàïðàâè ñè Ñàì,
Ñóïåðìàðêåòè,
äðîãåðèè.
COLLO luneta
HOB BRITE
Hob Clean
SWISSCLEANER
Ñóïåðìàðêåòè,
Õèïåðìàðêåòè,
Ìàãàçèíè çà ïåðèëíè
ïðåïàðàòè.
Ñìÿíà íà ëàìïàòà âúâ ôóðíàòà
· Ïðåêúñíåòå çàõðàíâàíåòî êúì óðåäà;
· Ìàõíåòå ñòúêëåíîòî êàïà÷å íà ôàñîíêàòà;
· Îòâèéòå äåôåêòèðàëàòà ëàìïà è ÿ ñìåíåòå ñ íîâà,
óñòîé÷èâà íà âèñîêè òåìïåðàòóðè (300°C) ñúñ
ñëåäíèòå õàðàêòåðèñòèêè:
- Íàïðåæåíèå 230V
- Ìîùíîñò 25W
- Âèä E14
· Ïîñòàâåòå îáðàòíî ñòúêëåíîòî êàïà÷å è ñâúðæåòå
ïå÷êàòà êúì çàõðàíâàíåòî.
Ïî÷èñòâàíå íà ïëîòà îò ñòúêëîêåðàìèêà
Ïðåäè äà çàïî÷íåòå äà ãîòâèòå, ïî÷èñòåòå
ñòúêëîêåðàìè÷íèÿ ïëîò êàòî èçïîëçâàòå âëàæíà
êúðïà çà îòñòðàíÿâàíå íà ïðàõ è îñòàòúöè îò
ïðåäèøíî ãîòâåíå. Ïîâúðõíîñòòà íà ïëîòà òðÿáâà äà
ñå ïî÷èñòâà ðåäîâíî ñ õëàäêà âîäà è íåæåí ïðåïàðàò.
Ïåðèîäè÷íî ïî÷èñòâàéòå ñúñ ñïåöèàëíèòå ïðåïàðàòè
çà ïî÷èñòâàíå íà ñòúêëîêåðàìè÷íè ïëîòîâå:
· îòñòðàíåòå îò ïëîòà òâúðäèòå îñòàòúöè îò õðàíà è
ìàçíèíà êàòî èçïîëçâàòå ñïåöèàëíàòà ïëàñòìàñîâà øïàòóëà èëè îñòðà øïàòóëà òèï B
(äîñòàâÿ ñå äîïúëíèòåëíî);
· ïî÷èñòåòå ïëîòà, çàãðÿò íà ñëàáà òåìïåðàòóðà êàòî
èçïîëçâàòå ñïåöèàëåí ïî÷èñòâàù ïðåïàðàò è àáñîðáèðàùà êóõíåíñêà êúðïà (òèï ãúáà);
· çàáúðøåòå ñ âëàæíà êúðïà è ïîäñóøåòå.
 ñëó÷àé, ÷å àëóìèíèåâî ôîëèî èëè ïëàñòìàñîâè
÷àñòèöè ñå ðàçòîïÿò âúðõó ïëîòà, òå òðÿáâà âåäíàãà
äà ñå îòñòðàíÿò ñúñ øïàòóëàòà. Òîâà ùå ïðåäîòâðàòè
ïîâðåæäàíåòî íà ïëîòà. Ñúùîòî ñå îòíàñÿ è çà çàõàð
èëè äðóãè ïðîäóêòè, ðàçòîïåíè âúðõó ïëîòà.Íå èçïîëçâàéòå àáðàçèâíè ãúáè èëè ïî÷èñòâàùà òåë. Òàêà
ñúùî íå èçïîëçâàéòå êîðîçèîííè ìèåùè ïðåïàðàòè,
êàòî ñïðåé çà ïî÷èñòâàíå íà ôóðíè èëè ïðåïàðàòè çà
ïðåìàõâàíå íà ïåòíà.
68
69
70
71
Merloni Elettrodomestici
Cucina con forno nuovo “7 cuochi” e piano VTC (Spec. Polonia)
10/03 - 195040871.00
Viale Aristide Merloni 47
60044 Fabriano
Italy
Tel +39 0732 6611
Fax +39 0732 662501
www.merloni.com
Download PDF

advertising