SO 1060 CZ SK PL LV EN DE Sušička ovoce

SO 1060 CZ SK PL LV EN DE Sušička ovoce
Sušička ovoce
Sušička ovocia
Suszarka do owoców
Augļu žāvētājs
Fruit Dehydrator
Obsttrockner
SO 1060
CZ
SK
PL
LV
EN
DE
CZ
CZ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby,
které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí
220- 240 ~ 50 Hz
Příkon
245 W
Hlučnost
46 dB(A) re 1 pw
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
/FQPVäÓWFKUFTQPUżFCJŘKJOBL OFäKFQPQTÈOPWʸUPNUPOÈWPEV
1żFEQSWOÓNQPVäJUÓNPETUSBŵUF[FTQPUżFCJŘFWÝFDIOZPCBMZBʸNBSLFUJOHPWÏNBUFSJÈMZ
0WŞżUF [EBQżJQPKPWBOÏOBQŞUÓPEQPWÓEÈIPEOPUÈNOBʸUZQPWÏNÝUÓULVTQPUżFCJŘF
/FOFDIÈWFKUFTQPUżFCJŘCF[EP[PSVCŞIFNQSPWP[V
4QPUżFCJŘVNÓTUŞUFQPV[FOBʸTUBCJMOÓBʸUFQFMOŞPEPMOâQPWSDITUSBOPVPEʸKJOâDI[ESPKƉUFQMB5FOUPQPWSDINVTÓNÓU
dostatečnou nosnost, aby unesl spotřebič i s připravovaným obsahem. Okolo spotřebiče ponechte volný prostor
alespoň 15 cm.
/FOFDIUFTQPUżFCJŘWʸEPTBIVIPżMBWâDINBUFSJÈMƉ OFQPLMÈEFKUFOJDOBʸWSDIOÓTUSBOVTQPUżFCJŘF
/FWLMÈEFKUFNBUFSJÈMZ[ʸQBQÓSVOFCPQMBTUVEPʸWOJUżOÓIPQSPTUPSVTQPUżFCJŘF
/F[BLSâWFKUFPUWPSZTQPUżFCJŘF ISP[ÓOFCF[QFŘÓQżFIżÈUÓ
7FʸWOJUżOÓNQSPTUPSVTQPUżFCJŘFOJDOFTLMBEVKUF
6ESäVKUFTQPUżFCJŘWʸŘJTUPUŞ/FEPWPMUF BCZDJ[ÓUŞMFTBQSPOJLMBEPʸPUWPSƉNżÓäFL.PIMBCZ[QƉTPCJU[LSBU QPÝLPEJU
TQPUżFCJŘOFCP[QƉTPCJUQPäÈS
1żJ WZQPKPWÈOÓ TQPUżFCJŘF [F [ÈTVWLZ FMFLUSJDLÏIP OBQŞUÓ OJLEZ OFUBIFKUF [Bʸ QżÓWPEOÓ LBCFM BMF VDIPQUF [ÈTUSŘLV
a tahem ji vypojte.
/FEPWPMUFEŞUFNBʸOFTWÏQSÈWOâNPTPCÈNTFTQPUżFCJŘFNNBOJQVMPWBU QPVäÓWFKUFIPNJNPKFKJDIEPTBIV
0TPCZTFTOÓäFOPVQPIZCPWPVTDIPQOPTUÓ TFTOÓäFOâNTNZTMPWâNWOÓNÈOÓN TʸOFEPTUBUFŘOPVEVÝFWOÓ[QƉTPCJMPTUÓ
nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené
osoby.
%CFKUF[WâÝFOÏPQBUSOPTUJ QPLVEKFTQPUżFCJŘQPVäÓWÈOWʸCMÓ[LPTUJEŞUÓ
/FEPWPMUF BCZCZMTQPUżFCJŘQPVäÓWÈOKBLPISBŘLB
;BCSBŵUFUPNV BCZQżÓWPEOÓLBCFMWPMOŞWJTFMQżFTISBOVQSBDPWOÓEFTLZ LEFCZOBʸOŞIPNPIMZEPTÈIOPVUEŞUJ
/FQPVäÓWFKUFTQPUżFCJŘOBʸNPLSÏNQPWSDIV ISP[ÓOFCF[QFŘÓÞSB[VFMFLUSJDLâNQSPVEFN
/FQPVäÓWFKUFKJOÏQżÓTMVÝFOTUWÓ OFäKFEPQPSVŘFOPWâSPCDFN
/FQPVäÓWFKUF TQPUżFCJŘ Tʸ QPÝLP[FOâN QżÓWPEOÓN LBCFMFN ŘJ [ÈTUSŘLPV OFDIUF [ÈWBEV OFQSPEMFOŞ PETUSBOJU
autorizovaným servisním střediskem.
/FUBIFKUFBʸOFQżFOÈÝFKUFTQPUżFCJŘ[BʸQżÓWPEOÓLBCFM
%SäUFTQPUżFCJŘTUSBOPVPEʸ[ESPKƉUFQMB KBLPKTPVSBEJÈUPSZ USPVCZBʸQPEPCOŞ$ISBŵUFKFKQżFEQżÓNâNTMVOFŘOÓN
zářením, vlhkostí.
/FTBIFKUFOBʸTQPUżFCJŘWMILâNBOFCPNPLSâNBSVLBNB
7ʸQżÓQBEŞQPSVDIZWZQOŞUFTQPUżFCJŘBʸWZUÈIOŞUF[ÈTUSŘLV[F[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQŞUÓ
4QPUżFCJŘKFWIPEOâQPV[FQSPQPVäJUÓWʸEPNÈDOPTUJ OFOÓVSŘFOQSPLPNFSŘOÓQPVäJUÓ
/FQPOPżVKUFQżÓWPEOÓLBCFM [ÈTUSŘLVOFCPTQPUżFCJŘEPʸWPEZBOJEPʸKJOÏLBQBMJOZ
SO 1060
SO1020
1
CZ
CZ
t 1SBWJEFMOŞLPOUSPMVKUFTQPUżFCJŘJʸQżÓWPEOÓLBCFM[ʸEƉWPEVQPÝLP[FOÓ/F[BQÓOFKUFQPÝLP[FOâTQPUżFCJŘ
t 1żFEŘJÝUŞOÓNBʸQPʸQPVäJUÓTQPUżFCJŘWZQOŞUF
t Pokud zpozorujete kouř, vypněte spotřebič a vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Nechte přikryté víko, aby se
zabránilo případnému šíření ohně.
t /FPQSBWVKUFTQPUżFCJŘTBNJ0CSBƃUFTFOBʸBVUPSJ[PWBOâTFSWJT
t .BYJNÈMOÓEPQPSVŘFOÈEPCBQSPWP[VOFTNÓQżFLSPŘJUIPEJO
t %PQPSVŘVKFNFQPVäÓUTVÝJŘLVWäEZTʸEPEBOâNJQMBUZJʸQżFTUP äFOŞLUFSÈ[ƉTUBOPVQSÈ[EOÈ
Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.
POPIS VÝROBKU
1
1
1. Víko
2. Regulátor nastavení teploty
3. Vypínač ON/OFF
55
4. Tělo spotřebiče
5. Sušicí síta
6. Tlačítka timeru
7. Display
4
4
2
3
2
3
6
7
UPOZORNĚNÍ:
Než uvedete nový spotřebič do provozu, měli byste jej nechat sestavený a zapnutý bez ovoce po dobu asi 30 minut.
1PUÏKFK[ʸIZHJFOJDLâDIEƉWPEƉ[WFOŘÓPUżFUFWMILâNIBEżÓLFNBʸTVÝJDÓTÓUBVNZKUFWʸUFQMÏWPEŞ
NÁVOD K OBSLUZE
Spotřebič je určen k sušení potravin (ovoce, zeleniny, bylin, květin, hub, masa, atd.).
Během sušení potravin dochází k odpařování vody. Spotřebič využívá principu stejnoměrného proudění teplého
vzduchu, takže potraviny nejsou přepalovány a suší se rovnoměrně.
Pokud nakrájené ovoce namočíte do slabého roztoku citrónové šťávy, zachová si světlou barvu a nezhnědne.
Tvrdou zeleninu (mrkev, celer) lze před sušením ponořit na 1-2 minuty do horké vody a pak ji osušit. Lépe si zachová chuť
a sušení trvá kratší dobu.
1. Ovoce a zeleninu nejdříve omyjte a osušte. Kousky, které jsou nekvalitní (nahnilé, potlučené atd.) okrojte. Pro
VSZDIMFOÓQSPDFTVTVÝFOÓNƉäFUFPWPDFPEQFDLPWBU WZLSPKJUKÈEżJODFŘJPMPVQBUTMVQLV0WPDFNƉäFUFQPUżÓUOFCP
OBNPŘJUEPʸNFEV LPżFOÓOFCPOŞKBLÏÝƃÈWZ BCZTUFQżJ[QƉTPCJMJKFIPDIVƃTWâNQPäBEBWLƉN
2. Potraviny nakrájejte na plátky, které rovnoměrně rozložíte na sušicí síta. Plátky potravin nepokládejte na sebe, mezi
QMÈULZCZNŞMBCâUNFOÝÓNF[FSB1SP[BDIPWÈOÓQSPVEŞOÓW[EVDIVQPOFDIUFWPMOÏBMFTQPŵQMPDIZTVÝJDÓIPTÓUB
0ETUSBOŞOÓNQSÈ[EOâDITÓU[MFQÝÓUFQSPVEŞOÓW[EVDIVBʸ[LSÈUÓUFEPCVTVÝFOÓ.JOJNÈMOÓQPŘFUTÓUWÝBLNVTÓCâULT
Vždy používejte s víkem.
2
SO
1060
SO1020
CZ
CZ
4.4.Zapojte
sušičku
do elektřiny
Po sestavení
spotřebiče
si regulátorem teploty zvolte požadovanou teplotu sušení.
5. Stisknutím
tlačítka (3) zapneme spotřebič, na display se objeví 10 (hodin)
Doporučujeme:
6. Stisknutím
tlačítka
+/- (6) nastavte požadovanou dobu sušení. Po nastavení času, dojte k uložení a spuštění za
Květiny: cca
35 – 40°C
10sekund
nečinnosti.
Bylinky: cca
40°C
7. Regulátorem
nastavení teploty (2) nastavíme požadovanou teplotu sušení.
Pečivo: 40 – 50°C
Doporučujeme:
Květiny: cca 35 – 40°C; Bylinky: cca 40°C; Pečivo: 40 – 50°C; Zelenina: 50 – 55°C; Ovoce: 55 – 60°C;
Zelenina: 50 – 55°C
Maso,
– 70°C
Ovoce:ryby:
55 –65
60°C
se experimentovat. Doba a intenzita sušení jsou hodně individuální a závisí na obsahu vody, tloušťce plátků,
Nebojte
.BTP SZCZo¡$
chuti. Brzy sami zjistíte, jaký stupeň usušení vám vyhovuje.
vaší
/FCPKUFTFFYQFSJNFOUPWBU%PCBBʸJOUFO[JUBTVÝFOÓKTPVIPEOŞJOEJWJEVÈMOÓBʸ[ÈWJTÓOBʸPCTBIVWPEZ
UMPVÝƃDFQMÈULƉ 8. Po
uběhnutí nastaveného času
se spotřebič vypne.
WBÝÓDIVUJ#S[ZTBNJ[KJTUÓUF
KBLâTUVQFŵVTVÝFOÓWÈNWZIPWVKF
9.5.Přibližně
Přibližněvvpolovině
poloviněsušicí
sušicídoby
dobydoporučujeme
doporučujemevypnout
vypnoutspotřebič
spotřebičaasušené
sušenépotraviny
potravinyzkontrolovat.
zkontrolovat.Přerovnejte
Přerovnejte sušicí
sušicí
síta
shora dolů tak, aby
se spodní síta dostala nahoru a horní se dostala dolů. Poté pokračujte v sušení. Potraviny
TÓUBTIPSBEPMƉUBL
BCZTFTQPEOÓTÓUBEPTUBMBOBIPSVBʸIPSOÓTFEPTUBMBEPMƉ1PUÏQPLSBŘVKUFWʸTVÝFOÓ1PUSBWJOZ
budou
budou ještě
ještě rovnoměrněji
rovnoměrněji usušené.
usušené.
10.
Přidokončení
dokončenísušení
sušeníspotřebič
nechte horký
vzduch
uvnitř,zeažzásuvky
do přirozeného
ochlazení,
je možné
vyjmout potraviny.
6. Po
vypněte,
vypojte
elektrického
napětí poté
a nechte
vychladnout.
POZOR:
Aby se potraviny nekazily, musí být dostatečně usušené!
Správně usušená zelenina má být suchá a lámavá.
Správně usušené ovoce má být kožnaté a ohebné.
Správně usušené houby mají být kožnaté až lámavé.
Správně usušené byliny mají být drolivé.
BALENÍ A USKLADNĚNÍ SUŠENÝCH POTRAVIN
Před uskladněním musí být potraviny zcela vychladlé (jinak by se mohly zapařit a zkazit). Před zabalením pro dlouhodobé
uskladnění vyčkejte cca 1 týden.
Sušené kousky doporučujeme balit po menším počtu, abyste po otevření spotřebovali celé balení.
Sušené potraviny skladujte nejlépe v uzavíratelných sklenicích, případně v látkových nebo papírových sáčcích.
ZPŮSOBY SPOTŘEBY USUŠENÝCH POTRAVIN
a) Potraviny lze konzumovat nebo zpracovávat v usušeném stavu.
C 1PUSBWJOZM[FQżFELPO[VNBDÓOFCP[QSBDPWÈOÓNOBNPŘJUOÈTMFEVKÓDÓN[QƉTPCFN
Nalijte do hrnce studenou vodu, ponořte do ní sušené kousky a nechte v lednici nabobtnat 1-8 hodin podle druhu
potravin. Dojde ke zvětšení objemu potravin až na dvojnásobek.
"CZTF[BDIPWBMBWâäJWPWÈIPEOPUBTVÝFOÏ[FMFOJOZ NƉäFUFKJWʸUÏUPWPEŞEÈMFWBżJUBʸQżJQSBWPWBU
ORIENTAČNÍ KAPACITA A DOBA SUŠENÍ NĚKTERÉHO OVOCE A ROSTLIN
Ovoce nebo rostlina
Jablka
Hrušky
kapacita sušení s 5 síty
doba sušení s 5 síty
2 kg
16 hod.
2 kg
17 hod.
1,8 kg
11-12 hod.
Houby
1 kg
6-7 hod.
Zelenina
1 kg
4-5 hod.
Byliny a čajové lístky
220 g
1-2 hod.
Květiny
200 g
1-2 hod.
Meruňky, broskve, švestky
SO 1060
SO1020
3
CZ
CZ
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pozor!
Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky!
Před manipulací se ujistěte, že spotřebič již vychladl!
K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo tvrdé
předměty, protože mohou povrch spotřebiče poškodit!
Sušicí síta omyjte v teplé vodě s přídavkem saponátu. Pokud jsou silně znečištěna, nechte je odmočit a pak použijte
jemný kartáček.
Nikdy nečistěte základnu spotřebiče s ventilátorem pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte
do vody!
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Problém
.PUPSOFQSBDVKF
.PUPSGPVLÈ BMF
sušička nehřeje
Příčina
Řešení
Špatně nebo málo zasunutá
zástrčka do zásuvky.
Zkontrolujte připojení zástrčky.
Zásuvka není napájena.
Zkontrolujte přítomnost napětí, např. jiným spotřebičem.
Poškozený přívodní kabel.
Dejte jej přezkoušet a opravit autorizovaným servisním
střediskem.
Zareagovala tepelná pojistka
proti přehřátí.
Vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Nechte spotřebič
vychladnout. Pokud ani po vychladnutí těleso nezačne
hřát, obraťte se na autorizovaný servis.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ke spotřebiči je možné dokoupit následující příslušenství:
Sušicí síto
obj. kód 42390620
cena dle platného ceníku
SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
• Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
• Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.
Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné
odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
4
SO 1060
SK
SK
PODĚKOVÁNÍ
ĚBLVKFNF7ÈN äFTUFTJLÞQJMJWâSPCPL[OBŘLZ$PODFQUBʸQSBKFNF7ÈN BCZTUFCPMJTʸOBÝÓNWâSPCLPNTQPLPKOÓQPʸDFMÞ
dobu jeho používania.
Pred prvým použitím si preštudujte pozorne celý návod na obsluhu a potom ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné
PTPCZ LUPSÏCVEÞTʸWâSPCLPNNBOJQVMPWBƃ CPMJPCP[OÈNFOÏTʸUâNUPOÈWPEPN
Technické parametre
Napätie
220- 240 ~ 50 Hz
Príkon
245 W
Hlučnosť
46 dB(A) re 1 pw
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohoto
spotrebiča je 46 dB(A), čo predstavuje hladinu
"ʸBLVTUJDLÏIPWâLPOVW[IűBEPNOBʸSFGFSFOŘOâ
akustický výkon 1 pW.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
/FQPVäÓWBKUFTQPUSFCJŘJOBL BLPKFPQÓTBOÏWʸUPNUPOÈWPEF
1SFEQSWâNQPVäJUÓNPETUSÈŵUF[PTQPUSFCJŘBWÝFULZPCBMZBʸNBSLFUJOHPWÏNBUFSJÈMZ
0WFSUF ŘJQSJQÈKBOÏOBQÊUJF[PEQPWFEÈIPEOPUÈNVWFEFOâNOBʸUZQPWPNÝUÓULVTQPUSFCJŘB
/FOFDIÈWBKUFTQPUSFCJŘQPŘBTQSFWÈE[LZCF[EP[PSV
4QPUSFCJŘ VNJFTUOJUF JCB OBʸ TUBCJMOâ Bʸ UFQFMOF PEPMOâ QPWSDI CPLPN PEʸ JOâDI [ESPKPW UFQMB5FOUP QPWSDI NVTÓ
NBƃEPTUBUPŘOÞOPTOPTƃ BCZVOJFTPMTQPUSFCJŘBKTʸQSJQSBWPWBOâNPCTBIPNOkolo spotrebiča ponechajte voľný
priestor aspoň 15 cm.
/FOFDIÈWBKUFTQPUSFCJŘWʸEPTBIVIPSűBWâDINBUFSJÈMPW OFLMBśUFOJŘOBʸWSDIOÞTUSBOVTQPUSFCJŘB
/FWLMBEBKUFNBUFSJÈMZ[ʸQBQJFSBBMFCPQMBTUVEPʸWOÞUPSOÏIPQSJFTUPSVTQPUSFCJŘB
/F[BLSâWBKUFPUWPSZTQPUSFCJŘB ISP[ÓOFCF[QFŘFOTUWPQSFISJBUJB
7PWOÞUPSOPNQSJFTUPSFTQPUSFCJŘBOJŘOFTLMBEVKUF
6ESäJBWBKUF TQPUSFCJŘ Wʸ ŘJTUPUF /FEPWPűUF BCZ DVE[JF UFMFTÈ QSFOJLMJ EPʸ PUWPSV NSJFäPL .PIMJ CZ TQÙTPCJƃ TLSBU QPÝLPEJƃTQPUSFCJŘBMFCPTQÙTPCJƃQPäJBS
1SJ WZQÈKBOÓ [P [ÈTVWLZ FMFLUSJDLÏIP OBQÊUJB TQPUSFCJŘ OJLEZ OFƃBIBKUF [Bʸ QSÓWPEOâ LÈCFM BMF VDIPQUF [ÈTUSŘLV
a ťahom ju vypojte.
/FEPWPűUFEFƃPNBʸOFTWPKQSÈWOZNPTPCÈNNBOJQVMPWBƃTPTQPUSFCJŘPN QPVäÓWBKUFIPNJNPJDIEPTBIV
0TPCZ TP [OÓäFOPV QPIZCPWPV TDIPQOPTƃPV [OÓäFOâN [NZTMPWâN WOÓNBOÓN Tʸ OFEPTUBUPŘOPV EVÝFWOPV
TQÙTPCJMPTƃPV BMFCP PTPCZ OFPCP[OÈNFOÏ Tʸ PCTMVIPV NVTJB QPVäÓWBƃ TQPUSFCJŘ JCB QPE EP[PSPN [PEQPWFEOFK
osoby oboznámenej s obsluhou.
%CBKUFOBʸ[WâÝFOÞPQBUSOPTƃ QPLJBűTBTQPUSFCJŘQPVäÓWBWʸCMÓ[LPTUJEFUÓ
/FEPWPűUF BCZTBTQPUSFCJŘQPVäÓWBMBLPISBŘLB
;BCSÈŵUFUPNV BCZQSÓWPEOâLÈCFMWPűOFWJTFMDF[ISBOVQSBDPWOFKEPTLZ LEFCZOBŵNPIMJEPTJBIOVƃEFUJ
/FQPVäÓWBKUFTQPUSFCJŘOBʸNPLSPNQPWSDIV ISP[ÓOFCF[QFŘFOTUWPÞSB[VFMFLUSJDLâNQSÞEPN
/FQPVäÓWBKUFJOÏQSÓTMVÝFOTUWP BLPPEQPSÞŘBWâSPCDB
/FQPVäÓWBKUF TQPUSFCJŘ Tʸ QPÝLPEFOâN QSÓWPEOâN LÈCMPN BMFCP [ÈTUSŘLPV DIZCV EBKUF JIOFś PETUSÈOJƃ
v autorizovanom servisnom stredisku.
4QPUSFCJŘOFQSFOÈÝBKUFBʸOFƃBIBKUF[BʸQSÓWPEOâLÈCFM
4QPUSFCJŘVNJFTUOJUFCPLPNPEʸ[ESPKPWUFQMB BLPTÞSBEJÈUPSZ SÞSZBʸQPEPCOF$ISÈŵUFIPQSFEQSJBNZNTMOFŘOâN
žiarením a vlhkosťou.
/FEPUâLBKUFTBTQPUSFCJŘBWMILâNJBMFCPNPLSâNJSVLBNJ
7ʸQSÓQBEFQPSVDIZWZQOJUFTQPUSFCJŘBʸWZUJBIOJUF[ÈTUSŘLV[P[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQÊUJB
4QPUSFCJŘKFWIPEOâMFOOBʸQPVäJUJFWʸEPNÈDOPTUJ OJFKFVSŘFOâOBʸLPNFSŘOÏQPVäJUJF
/FQPOÈSBKUFQSÓWPEOâLÈCFM [ÈTUSŘLVBMFCPTQPUSFCJŘEPʸWPEZBOJEPʸJOFKLWBQBMJOZ
SO 1060
SO1020
5
SK
SK
t 1SBWJEFMOF LPOUSPMVKUF TQPUSFCJŘ BK QSÓWPEOâ LÈCFM BCZ TUF PEIBMJMJ NPäOÏ QPÝLPEFOJF 1PÝLPEFOâ TQPUSFCJŘ
nezapínajte.
t 1SFEŘJTUFOÓNBʸQPʸQPVäJUÓTQPUSFCJŘWZQOJUF
t Pokiaľ spozorujete dym, vypnite spotrebič a vypojte prívodný kábel zo zásuvky. Nechajte prikryté veko, aby
sa zabránilo prípadnému šíreniu ohňa.
t /FPQSBWVKUFTQPUSFCJŘTBNJ0CSÈƃUFTBOBʸBVUPSJ[PWBOâTFSWJT
t .BYJNÈMOZPEQPSÞŘBOâŘBTQSFWÈE[LZOFTNJFQSFLSPŘJƃIPEÓO
t 4VÝJŘLVPEQPSÞŘBNFQPVäJƃWäEZTʸEPEBOâNJQMÈUNJBKOBQSJFLUPNV äFOJFLUPSÏ[ʸOJDI[PTUBOÞQSÈ[EOF
Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.
POPIS VÝROBKU
1
1
1. Veko
2. Regulátor nastavenia teploty
3. Vypínač ON/OFF
5
5
4. Telo spotrebiča
5. Sušiace sitá
6. Tlačidlá nastavujúce časový
interval vypínania
7. Display
4
4
2
3
3
2
6
7
UPOZORNENIE:
4LÙSBLPVWFEJFUFOPWâTQPUSFCJŘEPʸQSFWÈE[LZ CZTUFIPNBMJOFDIBƃ[PTUBWFOâBʸ[BQOVUâCF[PWPDJBBTJNJOÞU
1PUPNIP[ʸIZHJFOJDLâDIEÙWPEPW[WPOLBPUSJUFWMILPVIBOESJŘLPVBʸTVÝJBDFTJUÈVNZUFWʸUFQMFKWPEF
NÁVOD NA OBSLUHU
4QPUSFCJŘKFVSŘFOâOBʸTVÝFOJFQPUSBWÓO PWPDJB [FMFOJOZ CZMÓO LWFUPW IÞC NÊTBBUś 1PŘBTTVÝFOJBQPUSBWÓOTBPEQBSVKFWPEB4QPUSFCJŘWZVäÓWBQSJODÓQSPWOPNFSOÏIPQSÞEFOJBUFQMÏIPW[EVDIV UBLäF
QPUSBWJOZTBOFQSFQBűVKÞBʸTVÝJBTBSPWOPNFSOF
"LOBLSÈKBOÏPWPDJFOBNPŘÓUFEPʸTMBCÏIPSP[UPLVDJUSØOPWFKÝƃBWZ [BDIPWÈTJTWFUMÞGBSCVBʸOF[IOFEOF
5WSEÞ[FMFOJOV NSLWV [FMFS NPäOPQSFETVÝFOÓNOBʸoNJOÞUZQPOPSJƃEPʸIPSÞDFKWPEZBʸQPUPNKVPTVÝJƃ-FQÝJFTJ
zachová chuť a sušenie trvá kratšie.
0WPDJFBʸ[FMFOJOVOBKTLÙSPNZUFBʸPTVÝUF,ÞTLZ LUPSÏTÞOFLWBMJUOÏ OBIOJUÏ PUMŘFOÏBUś QPWZLSBKVKUF/Bʸ[SâDIMFOJF
QSPDFTV TVÝFOJB NÙäFUF PWPDJF WZLÙTULPWBƃ WZLSPKJƃ KBESPWOÓLZBMFCP PMÞQBƃ ÝVQLV 0WPDJF NÙäFUF QPUSJFƃ BMFCP
OBNPŘJƃEPʸNFEV LPSFOJBBMFCPOFKBLFKÝƃBWZ BCZTUFQSJTQÙTPCJMJKFIPDIVƃTWPKJNQPäJBEBWLÈN
2. Potraviny nakrájajte na plátky, ktoré rovnomerne rozložíte na sušiace sitá. Plátky potravín neukladajte na seba,
NFE[JQMÈULBNJCZNBMBCZƃNFOÝJBNFE[FSB/Bʸ[BDIPWBOJFQSÞEFOJBW[EVDIVOFDIBKUFWPűOâDIBTQPŵQMPDIZ
sušiaceho sita.
0ETUSÈOFOÓN QSÈ[EOZDI TÓU [MFQÝÓUF QSÞEFOJF W[EVDIV Bʸ TLSÈUJUF ŘBT TVÝFOJB .JOJNÈMOZ QPŘFU TÓU WÝBL NVTÓ CZƃ
5 kusov. Vždy používajte veko.
6
SO
1060
SO1020
SK
SK
4. Zapojte sušičku do elektriny
5. 1Pʸ[PTUBWFOÓTQPUSFCJŘBTJSFHVMÈUPSPNUFQMPUZ[WPűUFQPäBEPWBOÞUFQMPUVTVÝFOJB
Stlačením tlačidla (3) zapneme spotrebič, na displayi sa objaví 10 (hodín)
6. 0EQPSÞŘBNF
Stilačením tlačidla +/- (6) nastavte požadovanú dobu sušenia. Po nastavení času a nečinnosti 10 sekúnd dôjde k
Kvety:
ccaa35
– 40 °C
uloženiu
spusteniu
cca 40nastavenia
°C
7. Bylinky:
Regulátorom
teploty (2) nastavíme požadovanú teplotu sušenia
Pečivo: 40 – 50
°C cca 35 – 40 °C; Bylinky: cca 40 °C; Pečivo: 40 – 50 °C; Zelenina: 50 – 55 °C; Ovocie: 55 – 60 °C; Mäso,
Odporúčame:
Kvety:
Zelenina:
55 °C
ryby: 65 –50
70–°C.
Ovocie:
55
–
60
°C
Nebojte sa experimentovať.
Čas a intenzita sušenia sú veľmi individuálne a závisia od obsahu vody, hrúbky plátkov,
.ÊTP SZCZo¡$
vašej chuti. Čoskoro sami zistíte, aký stupeň sušenia vám vyhovuje.
/FCPKUFTBFYQFSJNFOUPWBƃėBTBʸJOUFO[JUBTVÝFOJBTÞWFűNJJOEJWJEVÈMOFBʸ[ÈWJTJBPEʸPCTBIVWPEZ ISÞCLZQMÈULPW
8. Po ubehnutí nastaveného času sa spotrebič vypne.
WBÝFKDIVUJėPTLPSPTBNJ[JTUÓUF BLâTUVQFŵTVÝFOJBWÈNWZIPWVKF
9. Približne v polovici času sušenia odporúčame vypnúť spotrebič a skontrolovať sušené potraviny. Upravte sušiace sitá
1SJCMJäOFWʸQPMPWJDJŘBTVTVÝFOJBPEQPSÞŘBNFWZQOÞƃTQPUSFCJŘBʸTLPOUSPMPWBƃTVÝFOÏQPUSBWJOZ6QSBWUFTVÝJBDFTJUÈ
zhora nadol tak, aby sa spodné sitá dostali hore a horné dolu. Potom pokračujte v sušení. Potraviny sa usušia ešte
zhora nadol tak, aby sa spodné sitá dostali hore a horné dolu. Potom pokračujte v sušení. Potraviny sa usušia ešte
rovnomernejšie.
rovnomernejšie.
10. Pri dokončení sušenia nechajte horúci vzduch vovnútri, až do prirodzeného ochladenia, potom je možné vybrať
1PʸEPLPOŘFOÓTVÝFOJBTQPUSFCJŘWZQOJUF WZQPKUF[P[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQÊUJBBʸOFDIBKUFWZDIMBEOÞƃ
potraviny.
Pozor!
Aby sa potraviny nekazili, musia byť dostatočne usušené!
Správne usušená zelenina má byť suchá a lámavá.
Správne usušené ovocie má byť kožovité a ohybné.
Správne usušené huby majú byť kožovité až lámavé.
Správne usušené byliny sa majú drobiť.
BALENIE A USKLADNENIE SUŠENÝCH POTRAVÍN
1SFE VTLMBEOFOÓN NVTJB CZƃ QPUSBWJOZ ÞQMOF WZDIMBEOVUÏ JOBL CZ TB NPIMJ [BQBSJƃ Bʸ QPLB[Jƃ 1SFE [BCBMFOÓN
OBʸEMIPEPCÏVTLMBEOFOJFQPŘLBKUFDDBUâäEFŵ
4VÝFOÏLÞTLZPEQPSÞŘBNFCBMJƃQPʸNFOÝPNNOPäTUWF BCZTUFQPʸPUWPSFOÓTQPUSFCPWBMJDFMÏCBMFOJF
Sušené potraviny skladujte najlepšie v uzatvárateľných pohároch, prípadne v látkových alebo papierových vreckách.
SPÔSOBY SPOTREBY USUŠENÝCH POTRAVÍN
a) Potraviny možno konzumovať alebo spracovávať v usušenom stave.
C 1PUSBWJOZNPäOPQSFELPO[VNÈDJPVBMFCPTQSBDPWBOÓNOBNPŘJƃOBTMFEVKÞDJNTQÙTPCPN
%PʸISODBOBMFKUFTUVEFOÞWPEV QPOPSUFEPʸOFKTVÝFOÏLÞTLZBʸOFDIBKUFWʸDIMBEOJŘLFOBQVŘBƃoIPEÓOQPEűBESVIV
potravín. Objem potravín sa zväčší až na dvojnásobok.
"CZTB[BDIPWBMBWâäJWPWÈIPEOPUBTVÝFOFK[FMFOJOZ NÙäFUFKVWʸUFKUPWPEFśBMFKWBSJƃBʸQSJQSBWPWBƃ
ORIENTAČNÁ KAPACITA A DOBA SUŠENIA NIEKTORÉHO OVOCIA A RASTLÍN
Ovocie alebo rastlina
kapacita sušenia s 5 sitami
doba sušenia s 5 sitami
Jablká
2 kg
16 hod.
Hrušky
2 kg
17 hod.
1,8 kg
11-12 hod.
Marhule, broskyne, slivky
Huby
1 kg
6-7 hod.
Zelenina
1 kg
4-5 hod.
Byliny a čajové lístky
220 g
1-2 hod.
Kvety
200 g
1-2 hod.
SO 1060
SO1020
7
SK
SK
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pozor!
Pred každým čistením spotrebiča vytiahnite prívodný kábel z elektrickej zásuvky!
Pred manipuláciou sa uistite, že spotrebič už vychladol!
/Bʸ ŘJTUFOJF QPWSDIV TQPUSFCJŘB QPVäÓWBKUF JCB WMILÞ IBOESJŘLV OFQPVäÓWBKUF äJBEOF ŘJTUJBDF QSPTUSJFELZ BOJ UWSEÏ
QSFENFUZ QSFUPäFNÙäVQPÝLPEJƃQPWSDITQPUSFCJŘB
4VÝJBDFTJUÈPNZUFWʸUFQMFKWPEFTʸQSÓEBWLPNTBQPOÈUV"LTÞTJMOF[OFŘJTUFOÏ OFDIBKUFJDIPENPŘJƃBʸQPUPNQPVäJUF
KFNOÞLFGLV
Nikdy nečistite základňu spotrebiča s ventilátorom pod tečúcou vodou, neoplachujte ju ani neponárajte do vody!
RIEŠENIE ŤAŽKOSTÍ
Problém
.PUPSOFQSBDVKF
Príčina
Riešenie
Nesprávne alebo málo zasunutá
zástrčka do zásuvky.
Skontrolujte pripojenie zástrčky.
Zásuvka nie je napájaná.
Skontrolujte prítomnosť napätia, napr. iným
spotrebičom.
Poškodený prívodný kábel.
%BKUFIPQSFTLÞÝBƃBʸPQSBWJƃBVUPSJ[PWBOÏNV
servisnému stredisku.
.PUPSGÞLB BMFTVÝJŘLB Zareagovala tepelná poistka
nehreje.
proti prehriatu.
Vypojte prívodný kábel zo zásuvky. Nechajte
TQPUSFCJŘWZDIMBEOÞƃ"LBOJQPʸWZDIMBEOVUÓUFMFTP
nezačne hriať, obráťte sa na autorizovaný servis.
PRÍSLUŠENSTVO
,ʸTQPUSFCJŘVKFNPäOÏEPLÞQJƃOBTMFEVKÞDFQSÓTMVÝFOTUWP
Sušiace sito
obj. kód 42390620
cena podľa platného cenníka
SERVIS
ÁESäCVSP[TJBIMFKÝJFIPDIBSBLUFSVBMFCPPQSBWV LUPSÈWZäBEVKF[ÈTBIEPʸWOÞUPSOâDIŘBTUÓWâSPCLV NVTÓWZLPOBƃ
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
• Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
• Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
• Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.
Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu.
Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.
Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby
pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.
8
SO 1060
PL
CZ
PL
PODZIĘKOWANIE
%[JŢLVKFNZ[Bʸ[BLVQQSPEVLUVNBSLJ$PODFQUőZD[ZNZ1BŴTUXVQF’OFKTBUZTGBLDKJ[ʸKFHPVƒZULPXBOJB
1S[FEQJFSXT[ZNVƒZDJFNOBMFƒZVXBƒOJFQS[FD[ZUBŗDB’ŕJOTUSVLDKŢPCT’VHJ [BDIPXVKŕDKŕOBʸQS[ZT[’Pžŗ1P[PTUB’F
PTPCZ LUØSFCŢEŕQPT’VHJXB’ZTJŢQSPEVLUFN QPXJOOZSØXOJFƒ[BQP[OBŗTJŢ[ʸOJOJFKT[ŕJOTUSVLDKŕ
Parametry techniczne
Napięcie
Pobór mocy
Poziom hałasu
220- 240 ~ 50 Hz
245 W
46 dB(A) re 1 pw
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
t /JFOBMFƒZVƒZXBŗVS[ŕE[FOJBXTQPTØCJOOZ OJƒQPEBOPXOJOJFKT[FKJOTUSVLDKJ
t 1S[FE SP[QPD[ŢDJFN VƒZULPXBOJB OBMFƒZ VTVOŕŗ [ʸ VS[ŕE[FOJB XT[ZTULJF FMFNFOUZ PQBLPXBOJB Jʸ XZKŕŗ NBUFSJB’Z
marketingowe.
t /BMFƒZTQSBXE[Jŗ D[ZOBQJŢDJFXTJFDJPEQPXJBEBXBSUPžDJPNQPEBOZNOBʸUBCMJD[DF[OBNJPOPXFKVS[ŕE[FOJB
t /JFOBMFƒZQP[PTUBXJBŗVS[ŕE[FOJBXUSBLDJFQSBDZCF[OBE[PSV
t 6S[ŕE[FOJFQPXJOOPCZŗVNJFT[D[POFXZ’ŕD[OJFOBʸTUBCJMOZDIQPXJFS[DIOJBDI PEQPSOZDIOBʸE[JB’BOJFXZTPLJDI
UFNQFSBUVS [ʸEBMBPEʸJOOZDIƑSØEF’DJFQ’B1PXJFS[DIOJBNVTJNJFŗPEQPXJFEOJŕOPžOPžŗ BCZVUS[ZNBŗVS[ŕE[FOJF
SB[FN[ʸ[BXBSUPžDJŕWokół urządzenia należy zachować wolną przestrzeń, przynajmniej po 15 cm z każdej
strony.
8[BTJŢHVVS[ŕE[FOJBOJFOBMFƒZQP[PTUBXJBŗNBUFSJB’ØXQBMOZDI/JFXPMOPTUBXJBŗOJDOBʸXJFS[DIVVS[ŕE[FOJB
t /JFOBMFƒZXL’BEBŗNBUFSJB’ØXQBQJFSPXZDIBOJQMBTUJLPXZDIEPʸXOŢUS[BVS[ŕE[FOJB
t /JFXPMOP[BLSZXBŗPUXPSØXVS[ŕE[FOJB QPOJFXBƒHSP[JUPKFHPQS[FHS[BOJFN
t /JFOBMFƒZVƒZXBŗXOŢUS[BVS[ŕE[FOJBKBLPTDIPXLB
t 6S[ŕE[FOJFOBMFƒZVUS[ZNZXBŗXD[ZTUPžDJ/JFXPMOPEPQVžDJŗ BCZQS[F[PUXPSZTJBULJQS[FEPTUB’ZTJŢDJB’BPCDF
.PHŕPOFTQPXPEPXBŗ[XBSDJF VT[LPE[JŗVS[ŕE[FOJFMVCTQPXPEPXBŗQPƒBS
t 8Z’ŕD[BKŕDVS[ŕE[FOJF[ʸHOJB[ELB OJFXPMOPT[BSQBŗ[BʸQS[FXØE[BTJMBKŕDZ OBMFƒZDIXZDJŗXUZD[LŢJʸ[BʸOJŕQPDJŕHOŕŗ
t 6S[ŕE[FOJF OBMFƒZ VƒZXBŗ X NJFKTDV OJFEPTUŢQOZN EMB E[JFDJ Jʸ PTØC OJFPEQPXJFE[JBMOZDI /BMFƒZ LPS[ZTUBŗ
[ʸVS[ŕE[FOJBQP[BJDI[BTJŢHJFN
t 0TPCZ OJFQF’OPTQSBXOF SVDIPXP MVC VNZT’PXP PTPCZ OJFPEQPXJFE[JBMOF MVC PTPCZ LUØSF OJF [BQP[OB’Z TJŢ
[ʸOJOJFKT[ŕJOTUSVLDKŕ NPHŕVƒZXBŗVS[ŕE[FOJBUZMLPQPEOBE[PSFNPTPCZPEQPXJFE[JBMOFK [B[OBKPNJPOFK[ʸPCT’VHŕ
t +FƒFMJXUSBLDJFQSBDZVS[ŕE[FOJBXQPCMJƒV[OBKEVKŕTJŢE[JFDJ OBMFƒZ[BDIPXBŗT[D[FHØMOŕPTUSPƒOPžŗ
t 6S[ŕE[FOJBOJFOBMFƒZVƒZXBŗKBLP[BCBXLJ
t /BMFƒZVXBƒBŗ BCZQS[FXØE[BTJMBKŕDZOJF[XJTB’QS[F[LSBXŢEƑTUP’VMVCQ’ZUZLVDIFOOFKoHSP[JUPžDJŕHOJŢDJFN
VS[ŕE[FOJBQS[F[E[JFDJ
t 6S[ŕE[FOJBOJFOBMFƒZVƒZXBŗOBʸ[FXOŕUS[BOJTUBXJBŗHPOBʸNPLSZDIQPXJFS[DIOJBDIoHSP[JUPQPSBƒFOJFNQSŕEFN
elektrycznym.
t /BMFƒZVƒZXBŗXZ’ŕD[OJFBLDFTPSJØX[BMFDBOZDIQS[F[QSPEVDFOUB
t /JF OBMFƒZ VƒZXBŗ VS[ŕE[FOJB [ʸ VT[LPE[POZN QS[FXPEFN [BTJMBKŕDZN MVC XUZD[Lŕ OBQSBXŢ VTUFSLJ OBMFƒZ
CF[[X’PD[OJF[MFDJŗBVUPSZ[PXBOFNVTFSXJTPXJ
t /JFOBMFƒZQS[FNJFT[D[BŗVS[ŕE[FOJB DJŕHOŕDKFMVCQS[FOPT[ŕD[BʸQS[FXØE[BTJMBKŕDZ
t 6S[ŕE[FOJFOBMFƒZUS[ZNBŗ[ʸEBMBPEʸƑSØEF’DJFQ’B UBLJDIKBLLBMPSZGFSZ QJFLBSOJLJJʸUZNQPEPCOF/BMFƒZDISPOJŗKF
QS[FECF[QPžSFEOJNPEE[JB’ZXBOJFNQSPNJFOJPXBOJBT’POFD[OFHPJʸXJMHPDJŕ
t /JFXPMOPEPUZLBŗVS[ŕE[FOJBXJMHPUOZNJMVCNPLSZNJSŢLBNJ
t 8QS[ZQBELVBXBSJJOBMFƒZXZ’ŕD[ZŗVS[ŕE[FOJFJʸXZKŕŗXUZD[LŢ[ʸHOJB[ELBFMFLUSZD[OFHP
SO 1060
SO1020
9
PL
CZ
PL
t 1SPEVLUKFTUQS[F[OBD[POZXZ’ŕD[OJFEPʸVƒZULVEPNPXFHP OJFOBEBKFTJŢEPʸXZLPS[ZTUBOJBLPNFSDZKOFHP
t /JFXPMOP[BOVS[BŗQS[FXPEV[BTJMBKŕDFHP XUZD[LJBOJTBNFHPVS[ŕE[FOJBXXPE[JFBOJJOOZDIDJFD[BDI
t /BMFƒZ SFHVMBSOJF LPOUSPMPXBŗ VS[ŕE[FOJF Jʸ QS[FXØE [BTJMBKŕDZ QPE LŕUFN FXFOUVBMOZDI VT[LPE[FŴ /JF OBMFƒZ
X’ŕD[BŗVT[LPE[POFHPVS[ŕE[FOJB
t 1S[FESP[QPD[ŢDJFND[ZT[D[FOJBVS[ŕE[FOJBPSB[QPʸKFHPVƒZDJVOBMFƒZKFXZ’ŕD[Zŗ
t Jeżeli pojawi się dym, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć przewód zasilający z gniazdka. Należy pozostawić
opuszczone wieko urządzenia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
t /JFOBMFƒZQPEFKNPXBŗQSØCTBNPE[JFMOFKOBQSBXZVS[ŕE[FOJB8UZNDFMVOBMFƒZTLPOUBLUPXBŗTJŢ[ʸBVUPSZ[PXBOZN
serwisem.
t ;BMFDBTJŢ BCZNBLTZNBMOZD[BTQSBDZVS[ŕE[FOJBOJFQS[FLSBD[B’HPE[JO
t ;BMFDBTJŢ BCZXVS[ŕE[FOJV[BXT[F[OBKEPXB’PTJŢTJUEPʸTVT[FOJB OBXFUKFƒFMJOJFLUØSFQP[PTUBKŕQVTUF
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta, ewentualne naprawy nie będą uznawane jako
gwarancyjne.
1
OPIS PRODUKTU
1
1. Wieko
2. Regulator temperatury
5
5
3. Włącznik ON/OFF
4. Korpus urządzenia
5. 5 Sita do suszenia
6. Przyciski ustawienia czasu
7. Wyświetlacz
4
4
2
3
2
3
6
7
UWAGI:
1S[FE SP[QPD[ŢDJFN VƒZULPXBOJB OPXFHP VS[ŕE[FOJB OBMFƒZ X’ŕD[Zŗ HP X TUBOJF [NPOUPXBOZN CF[ PXPDØX
OBʸPLP’PNJOVU/BTUŢQOJF[ʸQPXPEØXIJHJFOJD[OZDIOBMFƒZQS[FUS[FŗVS[ŕE[FOJF[ʸ[FXOŕUS[XJMHPUOŕT[NBULŕ
JʸVNZŗTJUBEPʸTVT[FOJBXDJFQ’FKXPE[JF
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6S[ŕE[FOJFQS[F[OBD[POFKFTUEPʸTVT[FOJBƒZXOPžDJ PXPDF KBS[ZOZ [JP’B LXJBUZ HS[ZCZ NJŢTPJUQ 1PED[BT TVT[FOJB ƒZXOPžDJ OBTUŢQVKF PEQBSPXZXBOJF XPEZ 6S[ŕE[FOJF E[JB’B OBʸ [BTBE[JF SØXOPNJFSOFHP
przepływu ciepłego powietrza, nie następuje więc przepalanie surowca, a suszenie odbywa się równomiernie.
;BOVS[BKŕDQPLSPKPOFPXPDFXT’BCZNSP[UXPS[FTPLVDZUSZOPXFHP NPƒFNZ[BDIPXBŗJDIKBTOZLPMPSJʸ[BQPCJFD
CSŕ[PXJFOJV
5XBSEF KBS[ZOZ NBSDIFX TFMFS NPƒOB QS[FE TVT[FOJFN [BOVS[Zŗ OBʸ NJOVUZ X HPSŕDFK XPE[JF Bʸ OBTUŢQOJF
PTVT[Zŗ1P[XPMJUPOBʸ[BDIPXBOJFTNBLVJʸTLSØDFOJFD[BTVTVT[FOJB
0XPDFJʸKBS[ZOZOBMFƒZOBKQJFSXVNZŗJʸPTVT[Zŗ,BXB’LJHPST[FKKBLPžDJ [HOJUF QPU’VD[POFJUE OBMFƒZPELSPJŗ
"CZ QS[ZžQJFT[Zŗ QSPDFT TVT[FOJB NPƒOB VTVOŕŗ QFTULJ [ʸ PXPDØX XZLSPJŗ D[Ţžŗ žSPELPXŕ MVC VTVOŕŗ TLØSLŢ
10
SO
1060
SO1020
PL
CZ
PL
0XPDF NPƒOB QPTNBSPXBŗ MVC [BOVS[Zŗ X NJPE[JF QS[ZQSBXJF MVC KBLJNž TPLV DP QP[XPMJ OBʸ PTJŕHOJŢDJF
QPƒŕEBOFHPFGFLUVTNBLPXFHP
őZXOPžŗOBMFƒZQPLSPJŗXQMBTUFSLJ LUØSFOBTUŢQOJFSP[L’BEBNZSØXOPNJFSOJFOBʸTJUBDIEPʸTVT[FOJB1MBTUFSLØX
OJFOBMFƒZVL’BEBŗXBSTUXBNJ OBMFƒZ[BDIPXZXBŗQPNJŢE[ZOJNJQFXOŕNJOJNBMOŕPEMFH’Pžŗ"CZVNPƒMJXJŗ
QS[FQ’ZXQPXJFUS[B OBMFƒZQP[PTUBXJŗQS[ZOBKNOJFKQPXJFS[DIOJTJUBOJFXZLPS[ZTUBOF
8ZKŢDJFQVTUZDITJUQPQSBXJBQS[FQ’ZXQPXJFUS[BJʸTLSBDBD[BTTVT[FOJB8VS[ŕE[FOJVNVTJ[OBKEPXBŗTJŢKFEOBL
DPOBKNOJFKTJU;BXT[FVƒZXBKQPLSZXŢ
4. 1Pʸ
Podłącz
suszarkę do gniazdka
elektrycznego.
QS[ZHPUPXBOJV
VS[ŕE[FOJB
OBMFƒZ XZCSBŗ PEQPXJFEOJŕ UFNQFSBUVSŢ TVT[FOJB [Bʸ QPNPDŕ SFHVMBUPSB
5. temperatury.
Naciskając przycisk (3) włącz urządzenie, na wyświetlaczu pojawi się 10( godzin)
6. Polecamy:
naciskając przycisk +/- (6) nastaw pożądany czas suszenia. Po nastawieniu czasu ustawienia zostaną zapisane,
urządzenie
uruchomi
Kwiaty:
ok. 35
– 40°C się po 10 sekundach bezczynności.
7. Zioła:
Regulatorem
ok. 40°Custawienia temperatury (2) ustaw pożądaną temperaturę suszenia.
Polecamy:ok.
Kwiaty:
ok. 35 – 40°C; Zioła: ok. 40°C; Pieczywo: ok. 40 – 50°C; Warzywa: 50 – 55°C; Owoce: 55 – 60°C;
Pieczywo:
40 – 50°C
Mięso, ryby:
– 70°C
Warzywa:
5065
– 55°C
Zachęcamy
eksperymentów. Czas i intensywność suszenia są sprawą indywidualną – zależą od zawartości wody,
Owoce:
55 –do
60°C
grubości
plasterków i upodobań smakowych. Na podstawie doświadczenia można wkrótce bez trudności określić,
.JŢTP
SZCZo¡$
jaka moc jestEPʸ
odpowiednia.
;BDIŢDBNZ
FLTQFSZNFOUØX $[BT Jʸ JOUFOTZXOPžŗ TVT[FOJB Tŕ TQSBXŕ JOEZXJEVBMOŕ o [BMFƒŕ PEʸ [BXBSUPžDJ
8. XPEZ
Po upływie
nastawionego czasu urządzenie się wyłączy.
HSVCPžDJQMBTUFSLØXJʸVQPEPCBŴTNBLPXZDI/BʸQPETUBXJFEPžXJBED[FOJBNPƒOBXLSØUDFCF[USVEOPžDJ
9. PLSFžMJŗ
Mniej więcej
w połowie czasu suszenia zalecamy wyłączenie urządzenia i kontrolę suszonej żywności. Należy
KBLBNPDKFTUPEQPXJFEOJB
przemieścić
suszenia
w taki
sposób,[BMFDBNZ
aby sita znajdujące
sięVS[ŕE[FOJB
u dołu znalazły
się na górze
i na odwrót.
Następnie
.OJFK
XJŢDFKsita
Xdo
QP’PXJF
D[BTV
TVT[FOJB
XZ’ŕD[FOJF
Jʸ LPOUSPMŢ
TVT[POFK
ƒZXOPžDJ
/BMFƒZ
suszenie. X
Dzięki
żywność
zostanie
wysuszona
równomiernie.
można kontynuować
QS[FNJFžDJŗ
TJUB EPʸ TVT[FOJB
UBLJtemu
TQPTØC
BCZ TJUB
[OBKEVKŕDF
TJŢ Vʸbardziej
EP’V [OBMB[’Z
TJŢ OBʸ HØS[F Jʸ OBʸ PEXSØU
10./BTUŢQOJFNPƒOBLPOUZOVPXBŗTVT[FOJF%[JŢLJUFNVƒZXOPžŗ[PTUBOJFXZTVT[POBCBSE[JFKSØXOPNJFSOJF
Po zakończeniu suszenia poczekaj na wystygnięcie urządzenia, po tym można wyjąć wysuszoną żywność.
1Pʸ[BLPŴD[FOJVTVT[FOJBOBMFƒZXZ’ŕD[ZŗVS[ŕE[FOJF XZKŕŗXUZD[LŢ[ʸHOJB[ELBOBQJŢDJBFMFLUSZD[OFHPJʸQPD[FLBŗ
na wystygnięcie suszarki.
UWAGA!
"CZƒZXOPžŗTJŢOJFQTV’B NVTJCZŗEPTUBUFD[OJFXZTVT[POB
Właściwie ususzone jarzyny powinny być suche i łamliwe.
Właściwie ususzone owoce powinny być szorstkie i giętkie.
Właściwie ususzone grzyby powinny być szorstkie albo nawet łamliwe.
Właściwie ususzone zioła powinny być kruche.
PAKOWANIE i PRZECHOWYWANIE SUSZONEJ ŻYWNOŚCI
1S[FE [BQBLPXBOJFN VTVT[POFK ƒZXOPžDJ EPʸ QS[FDIPXBOJB OBMFƒZ QPD[FLBŗ OBʸ KFK DB’LPXJUF XZTUZHOJŢDJF X
QS[FDJXOZNSB[JFNPƒFOBTUŕQJŗ[BQBS[FOJFQPXPEVKŕDFQTVDJFTJŢƒZXOPžDJ 1S[FE[BQBLPXBOJFNEPʸE’VHPUSXB’FHP
QS[FDIPXZXBOJBOBMFƒZQPD[FLBŗPLP’PUZHPEOJB
4VT[POFLBXB’LJ[BMFDBNZQBLPXBŗXNOJFKT[FKJMPžDJ BCZNØDQPʸPUXBSDJVPQBLPXBOJB[VƒZŗDB’ŕKFHP[BXBSUPžŗ
4VT[POŕƒZXOPžŗOBKMFQJFKKFTUQS[FDIPXZXBŗX[BNZLBOZDIT[LMBOZDIOBD[ZOJBDI FXFOUVBMOJFXUFLTUZMOZDIMVC
papierowych torebkach.
ZASTOSOWANIE SUSZONEJ ŻYWNOŚCI
B 6TVT[POŕƒZXOPžŗNPƒOBTQPƒZXBŗMVCQS[FUXBS[BŗXTUBOJFVTVT[POZN
C %SVHBNPƒMJXPžŗQPMFHBOBʸKFK[BNPD[FOJVQS[FETQPƒZDJFNMVCEBMT[ZNQS[FUXBS[BOJFNXOBTUŢQVKŕDZTQPTØC
%Pʸ PEQPXJFEOJFHP OBD[ZOJB OBMFƒZ XMBŗ [JNOŕ XPEŢ [BOVS[Zŗ X OJFK TVT[POF LBXB’LJ Jʸ QP[PTUBXJŗ X MPEØXDF
QS[F[HPE[JO BCZOBQŢD[OJB’Z X[BMFƒOPžDJPEʸSPE[BKVTVSPXDB5PTQPXPEVKFBƒEXVLSPUOF[XJŢLT[FOJFKFHP
PCKŢUPžDJ
"CZ [BDIPXBŗ XBSUPžŗ PEƒZXD[ŕ TVT[POZDI KBS[ZO NPƒOB QØƑOJFK VƒZŗ UFK TBNFK XPEZ EPʸ HPUPXBOJB Jʸ JOOFHP
przetwarzania.
SO 1060
SO1020
11
PL
PL
ORIENTACYJNA POJEMNOŚĆ I CZAS SUSZENIA DLA NIEKTÓRYCH OWOCÓW
I INNYCH ROŚLIN
Owoc lub roślina
pojemność suszarki z 5 sitami
czas suszenia z 5 sitami
Jabłka
2 kg
16 godz.
Gruszki
2 kg
17godz.
1,8 kg
11-12 godz.
1 kg
6-7 godz.
Jarzyny
1 kg
4-5 godz.
Zioła i herbata liściasta
220 g
1-2 godz.
Kwiaty
200 g
1-2 godz.
Morele, brzoskwinie, śliwki
Grzyby
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Uwaga!
1S[FED[ZT[D[FOJFNVS[ŕE[FOJBOBMFƒZ[BXT[FXZKŕŗQS[FXØE[BTJMBKŕDZ[ʸHOJB[ELBFMFLUSZD[OFHP
1S[FESP[QPD[ŢDJFND[ZT[D[FOJBOBMFƒZVQFXOJŗTJŢ ƒFVS[ŕE[FOJFKFTUKVƒ[JNOF
%PD[ZT[D[FOJBQPXJFS[DIOJVS[ŕE[FOJBOBMFƒZVƒZXBŗXZ’ŕD[OJFXJMHPUOFKžDJFSFD[LJ OJFXPMOPTUPTPXBŗžSPELØX
D[ZT[D[ŕDZDIBOJUXBSEZDIQS[FENJPUØX QPOJFXBƒNPH’ZCZPOFVT[LPE[JŗQPXJFS[DIOJŢVS[ŕE[FOJB
4JUB EP TVT[FOJB OBMFƒZ PCNZŗ X DJFQ’FK XPE[JF [ EFUFSHFOUFN +FƒFMJ Tŕ POF NPDOP [BOJFD[ZT[D[POF NPƒOB
QP[PTUBXJŗKFEPPENPD[FOJBJOBTUŢQOJFVƒZŗEFMJLBUOFKT[D[PUFD[LJ
W żadnym przypadku nie wolno czyścić podstawy urządzenia z wentylatorem pod bieżącą wodą, płukać go
ani zanurzać w wodzie!
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
8UZD[LB[PTUB’BX’PƒPOBEPHOJB[ELB
4QSBXE[JŗQPE’ŕD[FOJFXUZD[LJ
OJFX’BžDJXJFMVCOJFEPL’BEOJF
Silnik nie działa.
Silnik dmucha,
ale suszarka nie
grzeje.
#SBLQSŕEVXHOJB[ELV
4QSBXE[Jŗ D[ZXHOJB[ELVKFTUOBQJŢDJF OBQS[ZL’BE
QS[ZQPNPDZJOOFHPVS[ŕE[FOJBFMFLUSZD[OFHP
6T[LPE[POZQS[FXØE[BTJMBKŕDZ
;MFDJŗKFHPQS[FUFTUPXBOJFJOBQSBXŢBVUPSZ[PXBOFNV
PžSPELPXJTFSXJTPXFNV
Zareagowało zabezpieczenie
termiczne przed przegrzaniem się
silnika.
Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
1PD[FLBŗBƒVS[ŕE[FOJFXZTUZHOJF+FƒFMJVS[ŕE[FOJFOJF
[BD[OJFHS[BŗOBXFUQPXZTUZHOJŢDJV OBMFƒZ[XSØDJŗTJŢ
do autoryzowanego serwisu.
AKCESORIA
%PʸVS[ŕE[FOJBNPƒOB[BLVQJŗOBTUŢQVKŕDFBLDFTPSJB
4JUPEPʸTVT[FOJB
LPE[BNØXJFOJB
12
DFOBXFE’VHPCPXJŕ[VKŕDFHPDFOOJLB
SO
1060
SO1020
PL
PL
SERWIS
,POTFSXBDKŢ X XJŢLT[ZN [BLSFTJF MVC OBQSBXZ XZNBHBKŕDF JOHFSFODKJ X FMFNFOUZ XFXOŢUS[OF VS[ŕE[FOJB OBMFƒZ
[MFDJŗQSPGFTKPOBMOFNVTFSXJTPXJ
OCHRONA ŚRODOWISKA
• Preferuj odzysk materiałów opakowaniowych i starych urządzeń elektrycznych.
• Pudło urządzenia elektrycznego można oddać do punktu odbioru odpadów segregowanych.
• Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy oddać do punkcie odbioru materiałów do odzysku.
Recykling urządzenia elektrycznego po upływie jego żywotności:
Symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, iż urządzenia nie należy utylizować
razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą utylizację urządzenia, pomagamy zapobiegać negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby skutkować nieodpowiednią
likwidacją produktu. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim
urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi utylizacji odpadu domowego lub w sklepie,
w którym zakupiono produkt.
SO 1060
13
LV
LV
PATEICĪBA
Pateicamies par šīs Concept ierīces iegādi. Ceram, ka būsiet apmierināti ar šo izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku.
Pirms pirmās ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet to un uzglabājiet rokasgrāmatu drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā
varētu to pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kuri izmanto šo ierīci, pirms tās lietošanas būtu iepazinušies ar
norādījumiem.
Tehniskie raksturlielumi
Spriegums
Jauda
Trokšņa līmenis
220- 240 ~ 50 Hz
245 W
46 dB(A) re 1 pw
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
14
-JFUPKJFUÝPJFSūDJUJLBJUŔ LŔJ[LMŔTUūUTÝBKŔFLTQMVBUŔDJKBTSPLBTHSŔNBUŔ
1JSNTQJSNŔTJFSūDFTJ[NBOUPÝBOBTSFJ[FTOPŶFNJFUWJTVJFQBLPKVNVVOSFLMŔNBTNBUFSJŔMVT
1ŔSMJFDJOJFUJFT LBFMFLUSPUūLMBTQSJFHVNTBUCJMTUTQSJFHVNBN LBTJSNJOŠUTV[UFIOJTLPQBNBUEBUVQMŔLTOūUFT
/FBUTUŔKJFUJFSūDJCF[V[SBVE[ūCBTUŔTEBSCūCBTMBJLŔ
/PWJFUPKJFUJFSūDJUJLBJV[TUBCJMBTVOTJMUVNJ[UVSūHBTWJSTNBTESPÝŔBUUŔMVNŔOPDJUJFNTJMUVNBBWPUJFNÀBJWJSTNBJ
nepieciešama pietiekama celtspēja, lai noturētu ierīci ar tās saturu. Ierīces tuvumā atstājiet vismaz 15 cm brīvas
vietas.
Neuzglabājiet ierīces tuvumā ugunsnedrošus materiālus, nelieciet neko uz tās augšējās virsmas.
/FJFWJFUPKJFUJFSūDŠQBQūSBWBJQMBTUJLŔUBNBUFSJŔMVT
/FQŔSTFE[JFUJFSūDFTBUWFSFT KPQBTUŔWQŔSLBSÝBOBTSJTLT
*FSūDFTJFLÝQVTŠOFLPOFV[HMBCŔKJFU
6[UVSJFUJFSūDJUūSV/FQJFŲBVKJFUKFCLŔEVQSJFLÝNFUVJFLŲƇÝBOVDBVSJSFäťJN5BTWBSJ[SBJTūUūTTBWJFOPKVNV VHVOTHSŠLV
vai ierīces bojājumus.
"UWJFOPKPUJFSūDJOPLPOUBLUMJH[EBT OFLBEOFSBVKJFUFMFLUSūCBTWBEV4BUWFSJFUTQSBVELPOUBLUVVOBUWJFOPKJFUUP WJFHMJ
pavelkot.
/FŲBVKJFUBSJFSūDJEBSCPUJFTCŠSOJFNWBJQFSTPOŔNCF[BUUJFDūHŔNJFNBŶŔN
1FSTPOŔNBSJFSPCFäPUŔNLVTUūCVTQŠKŔN JFSPCFäPUVNBŶVV[UWFSJ OFQJFUJFLBNŔNHBSBTQŠKŔNWBJDJMWŠLJFN LBT
nepārzina pareizu ierīces izmantošanu, tā ir jāizmanto tikai atbildīgas, zinošas personas uzraudzībā.
+BJFSūDFTJ[NBOUPÝBOBTMBJLŔUVWVNŔJSCŠSOJ JFWŠSPKJFUQBQJMEVQJFTBSE[ūCV
/FŲBVKJFUJ[NBOUPUJFSūDJLŔSPUBŲMJFUV
/PESPÝJOJFU MBJFMFLUSūCBTWBETOFCƇUVEBSCB[POŔVOUBNOFWBSŠUVQJFLŲƇUCŠSOJ
/FMJFUPKJFUJFSūDJV[NJUSBTWJSTNBT KPQBTUŔWFMFLUSJTLŔTTUSŔWBTUSJFDJFOBSJTLT
*[NBOUPKJFUUJLBJSBäPUŔKBJFUFJLUPTQJFEFSVNVT
/FJ[NBOUPKJFUJFSūDJBSCPKŔUVFMFLUSūCBTWBEVWBJTQSBVELPOUBLUV-BJWFJLUVCPKŔUVEFUBŲVMBCPÝBOVWBJOPNBJŶV nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu servisa apkalpes centru.
/FWFMDJFUVOOFQŔSWJFUPKJFUJFSūDJ WFMLPUUPBJ[FMFLUSūCBTWBEB
/PWJFUPKJFUJFSūDJESPÝŔBUUŔMVNŔOPUŔEJFNTJMUVNBBWPUJFNLŔSBEJBUPSJ LSŔTOJTVUNM/FQBLŲBVKJFUJFSūDJUJFÝVTBVMFT
staru vai mitruma iedarbībai.
/FQJFTLBSJFUJFTJFSūDFJBSNJUSŔNWBJTMBQKŔNSPLŔN
1SPCMŠNVHBEūKVNŔJ[TMŠE[JFUJFSūDJVOBUWJFOPKJFUTQSBVEOJOPFMFLUSPUūLMBSP[FUFT
*FSūDFJSQBSFE[ŠUBUJLBJNŔKTBJNOJFDūCBTWBKBE[ūCŔN5ŔOBWQBSFE[ŠUBFLTQMVBUŔDJKBJLPNFSDOPMƇLPT
/FQJFŲBVKJFUFMFLUSūCBTWBEB TQSBVELPOUBLUBWBJJFSūDFTOPLŲƇÝBOVƇEFOūWBJDJUŔÝůJESVNŔ
3FHVMŔSJQŔSCBVEJFU WBJJFSūDFVOFMFLUSūCBTWBETOBWCPKŔUJ#PKŔUVJFSūDJOFESūLTUJFTMŠHU
SO
1060
SO1020
LV
LV
t 1JSNTJFSūDFTUūSūÝBOBTVOMJFUPÝBOBTJ[TMŠE[JFUUP
t Ja redzat dūmus, izslēdziet ierīci un atvienojiet vadu no kontaktligzdas. Atstājiet vāciņu aizvērtu, lai
nepieļautu iespējamo uguns izplatīšanos.
t *SBJ[MJFHUTMBCPUJFSūDJQBUTUŔWūHJ4B[JOJFUJFTBSQJMOWBSPUVTFSWJTBBQLBMQFTDFOUSV
t .BLTJNŔMBJTJFUFJDBNBJTJFSūDFTEBSCBMBJLTOFESūLTUCƇUJMHŔLTQBSTUVOEŔN
t *FTBLŔNWJFONŠSJ[NBOUPUäŔWŠUŔKVBSWJTJFNQJFDŔNLPNQMFLUŔFTPÝBKŔNQMŔUOŠN QBUKBEBäBTQBMJLTUVLÝBT
Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas remonts.
IERĪCES APRAKSTS
1
1
1. Vāks
2. Temperatūras iestatījumu regulators
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
5
5
4. Ierīces pamatne
5. Žāvēšanas plaukti
6. Taimera pogas
7. Ekrāns
44
3
2
2
3
6
7
BRĪDINĀJUMS:
Pirms jaunas ierīces izmantošanas tā ir jāuzstāda un jāieslēdz uz 30 minūtēm bez augļu ievietošanas. Pēc tam higiēnas
apsvērumu dēļ noslaukiet to no ārpuses ar mitru drāniņu, savukārt žāvēšanas plauktus nomazgājiet karstā ūdenī.
EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI
*FSūDFJSQBSFE[ŠUBQŔSUJLBTQSPEVLUV BVHŲJ EŔS[FŶJ HBSÝBVHJ [JFEJ TŠOFT HBŲBVUNM äŔWŠÝBOBJ
1ŔSUJLBT QSPEVLUV äŔWŠÝBOBT MBJLŔ J[UWBJLP ƇEFOT *FSūDF J[NBOUP WJFONŠSūHBT TJMUB HBJTB QBEFWFT QSJODJQV MūE[ BS UP
pārtikas produkti netiek pārkarsēti un tiek izžāvēti viendabīgi.
+BTBHSJF[UVTBVHŲVTJFNŠSLTJFUWŔKŔDJUSPOBTVMBTÝůūEVNŔ UJFTBHMBCŔTHBJÝVLSŔTVVOOFBQCSƇOŠT
Cietus dārzeņus (burkānus, selerijas sakni) pirms žāvēšanas var uz 1–2 minūtēm iemērkt karstā ūdenī un pēc tam
nosusināt. Tādā veidā dārzeņi saglabās garšas īpašības un žāvēšana aizņems mazāk laika.
1. Nomazgājiet un nosusiniet augļus un dārzeņus. Nogrieziet iebojātās un saspiestās daļas. Lai paātrinātu žāvēšanas
QSPDFTV OP BVHŲJFN WBS J[ŶFN LBVMJŶVT J[HSJF[U TFSEJ WBJ OPNJ[PU UPT -BJ QJFÝůJSUV BVHŲJFN ūQBÝV HBSÝV UPT WBS
iesmērēt vai samērcēt ar medu, garšvielām vai sulu.
1ŔSUJLBTQSPEVLUVTTBHSJF[JFUÝůŠMūUŠT LBTWJFONŠSūHJKŔJ[LMŔKV[äŔWŠÝBOBTQMBVLUB/FMJFDJFUÝůŠMūUFTDJUVV[DJUBTVO
QŔSŔLDJFÝJDJUVDJUBJ-BJOPESPÝJOŔUVHBJTBQBEFWJ OFBQLMŔKJFUWJTNB[äŔWŠÝBOBTQMBVLUB
*[ŶFNPUUVLÝVTäŔWŠÝBOBTQMBVLUVT V[MBCPTJFUHBJTBQBEFWJVOTBūTJOŔTJFUäŔWŠÝBOBTMBJLV5BŘVJFSūDŠKŔCƇUWJTNB[
pieciem žāvēšanas plauktiem. Vienmēr lietojiet vāku.
SO 1060
SO1020
15
LV
LV
4.4. Pievienojiet
augļu žāvētāju
elektrotīklam. regulatoru iestatiet vēlamo žāvēšanas temperatūru.
Pēc ierīces uzstādīšanas
ar temperatūras
5. Piespiediet
*FTBLŔN (3) pogu, lai ieslēgtu ierīci, ekrānā parādīsies 10 (stundas).
6. Piespiediet
/ - pogas (6), lai iestatītu nepieciešamo žāvēšanas laiku. Pēc laika iestatīšanas tas saglabāsies, un ierīce
ziedi: apm.+35–40°c
ieslēgsies
1040°C
sekundēm, ja nekas cits netiks piespiests.
garšaugi: pēc
apm.
7. Ar
termostataizstrādājumi:
pogu (2) iestatiet
vēlamo žāvēšanas temperatūru.
konditorejas
40–50°C
Iesakām:
ziedi: apm. 35–40°C; garšaugi: apm. 40°C; konditorejas izstrādājumi: 40–50°C; dārzeņi: 50–55°C; augļi:
dārzeņi: 50–55°C
55–60°C;
gaļa, zivis: 65–70°C
augļi: 55–60°C
eksperimentēt! Žāvēšanas ilgums un intensitāte ir ļoti atšķirīga un atkarīga no mitruma satura, šķēlīšu
Nebaidieties
HBŲB [JWJTo¡$
un daudzuma, kā arī no Jūsu garšas īpatnībām. Drīz vien atklāsiet, kāda žāvēšanas intensitāte Jums patīk
biezuma
/FCBJEJFUJFTFLTQFSJNFOUŠUÇŔWŠÝBOBTJMHVNTVOJOUFOTJUŔUFJSŲPUJBUÝůJSūHBVOBULBSūHBOPNJUSVNBTBUVSB
ÝůŠMūÝV
biezuma un daudzuma, kā arī no Jūsu garšas īpatnībām. Drīz vien atklāsiet, kāda žāvēšanas intensitāte Jums patīk
vislabāk.
vislabāk.
8. Pēc
iestatītā žāvēšanas laika beigām ierīce pati izslēgsies.
Aptuvenižāvēšanas
žāvēšanaslaika
laikavidū
vidūiesakām
iesakāmizslēgt
izslēgtierīci
ierīciun
unpārbaudīt
pārbaudītžāvējamos
žāvējamos pārtikas
pārtikas produktus. Apmainiet žāvēšanas
9.5. Aptuveni
plauktusvietām
vietāmtā,tā,lailaiapakšējie
apakšējiebūtu
būtuvirspusē,
virspusē,bet
betaugšējie
augšējie– apakšā.
– apakšā.
tam
turpiniet
žāvēšanu.
Tādējādi
pārtikas
plauktus
PēcPēc
tam
turpiniet
žāvēšanu.
Tādējādi
pārtikas
produktitiks
tiksizžāvēti
izžāvētivēl
vēlviendabīgāk.
viendabīgāk.
produkti
6. Kad
Pēc augļu
žāvēšanas
pabeigšanas
izslēdziet
ierīci, karstajam
atvienojietgaisam
elektrības
vadu no
kontaktligzdas
un ļaujiet
ierīceiproduktus.
atdzist.
10.
žāvētājs
būs beidzis
žāvēt, ļaujiet
iekšpusē
atdzist,
tikai tad izņemiet
gatavos
BRĪDINĀJUMS!
Aby se potraviny nekazily, musí být dostatečně usušené!
Pareizi izžāvēti dārzeņi ir sausi un lūstoši.
Pareizi izžāvēti augļi ir sīksti un valkani.
Pareizi izžāvētas sēnes ir sīkstas vai lūstošas.
Pareizi izžāvēti garšaugi ir birzīgi.
ŽAVĒTU PĀRTIKAS PRODUKTU IEPAKOŠANA UN UZGLABĀŠANA
Pirms uzglabāšanas pārtikas produkti ir jāatdzesē (citādi tie varētu oksidēties un sabojāties). Pirms iepakošanas ilglaicīgai
uzglabāšana nogaidiet apmēram vienu nedēļu.
Žāvētos gabaliņus iesakām iepakot nelielās porcijās, lai pēc iepakojuma atvēršanas varētu apēst visu.
Žāvētos pārtikas produktus vislabāk ir uzglabāt aizveramas stikla burkās, kā arī auduma vai papīra maisiņos.
ŽĀVĒTO PĀRTIKAS PRODUKTU LIETOŠANAS VEIDI
a) Žāvētus pārtikas produktus var ēst uzreiz vai apstrādāt.
b) Žāvētus pārtikas produktus var pirms ēšanas vai apstrādes iemērcēt: ielejiet katliņā aukstu ūdeni, ielieciet tajā žāvētos
gabaliņus un ievietojiet ledusskapī uz 1–8 stundām (atkarībā no pārtikas produktu veida), lai tie uzbriestu. Pārtikas
produktu daudzums palielināsies, gandrīz divkāršojoties.
Lai nezaudētu žāvētu dārzeņu uzturvērtību, tos var vārīt un sagatavot tajā pašā ūdenī.
DAŽU AUGĻU UN AUGU APTUVENAIS DAUDZUMS UN ŽĀVĒŠANAS ILGUMS
Augļi vai augi
žāvēšanas daudzums ar 5 plauktiem
žāvēšanas ilgums ar 5 plauktiem
Āboli
2 kg
16 h
Bumbieri
2 kg
17 h
1,8 kg
11-12 h
Sēnes
Aprikozes, persiki, plūmes
1 kg
6-7 h
Dārzeņi
1 kg
4-5 h
Garšaugi un tējas lapas
220 g
1-2 h
Ziedi
200 g
1-2 h
16
SO
1060
SO1020
LV LV
4. Pēc ierīces uzstādīšanas ar temperatūras regulatoru iestatiet vēlamo žāvēšanas temperatūru.
*FTBLŔN
ziedi: apm. 35–40°c
garšaugi: apm. 40°C
konditorejas izstrādājumi: 40–50°C
dārzeņi: 50–55°C
augļi: 55–60°C
HBŲB [JWJTo¡$
/FCBJEJFUJFTFLTQFSJNFOUŠUÇŔWŠÝBOBTJMHVNTVOJOUFOTJUŔUFJSŲPUJBUÝůJSūHBVOBULBSūHBOPNJUSVNBTBUVSB ÝůŠMūÝV
biezuma un daudzuma, kā arī no Jūsu garšas īpatnībām. Drīz vien atklāsiet, kāda žāvēšanas intensitāte Jums patīk
vislabāk.
5. Aptuveni žāvēšanas laika vidū iesakām izslēgt ierīci un pārbaudīt žāvējamos pārtikas produktus. Apmainiet žāvēšanas
plauktus vietām tā, lai apakšējie būtu virspusē, bet augšējie – apakšā. Pēc tam turpiniet žāvēšanu. Tādējādi pārtikas
produkti tiks izžāvēti vēl viendabīgāk.
6. Pēc žāvēšanas pabeigšanas izslēdziet ierīci, atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.
BRĪDINĀJUMS!
Aby se potraviny nekazily, musí být dostatečně usušené!
Pareizi izžāvēti dārzeņi ir sausi un lūstoši.
Pareizi izžāvēti augļi ir sīksti un valkani.
Pareizi izžāvētas sēnes ir sīkstas vai lūstošas.
Pareizi izžāvēti garšaugi ir birzīgi.
ŽAVĒTU PĀRTIKAS PRODUKTU IEPAKOŠANA UN UZGLABĀŠANA
Pirms uzglabāšanas pārtikas produkti ir jāatdzesē (citādi tie varētu oksidēties un sabojāties). Pirms iepakošanas ilglaicīgai
uzglabāšana nogaidiet apmēram vienu nedēļu.
Žāvētos gabaliņus iesakām iepakot nelielās porcijās, lai pēc iepakojuma atvēršanas varētu apēst visu.
Žāvētos pārtikas produktus vislabāk ir uzglabāt aizveramas stikla burkās, kā arī auduma vai papīra maisiņos.
ŽĀVĒTO PĀRTIKAS PRODUKTU LIETOŠANAS VEIDI
a) Žāvētus pārtikas produktus var ēst uzreiz vai apstrādāt.
b) Žāvētus pārtikas produktus var pirms ēšanas vai apstrādes iemērcēt: ielejiet katliņā aukstu ūdeni, ielieciet tajā žāvētos
gabaliņus un ievietojiet ledusskapī uz 1–8 stundām (atkarībā no pārtikas produktu veida), lai tie uzbriestu. Pārtikas
produktu daudzums palielināsies, gandrīz divkāršojoties.
Lai nezaudētu žāvētu dārzeņu uzturvērtību, tos var vārīt un sagatavot tajā pašā ūdenī.
DAŽU AUGĻU UN AUGU APTUVENAIS DAUDZUMS UN ŽĀVĒŠANAS ILGUMS
Augļi vai augi
žāvēšanas daudzums ar 5 plauktiem
žāvēšanas ilgums ar 5 plauktiem
Āboli
2 kg
16 h
Bumbieri
2 kg
17 h
1,8 kg
11-12 h
Sēnes
Aprikozes, persiki, plūmes
1 kg
6-7 h
Dārzeņi
1 kg
4-5 h
Garšaugi un tējas lapas
220 g
1-2 h
Ziedi
200 g
1-2 h
SO
16 1060
SO1020
17
LV LV
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Brīdinājums!
Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas!
Pirms apkopes pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi!
*FSūDFTWJSTNVESūLTUUūSūUUJLBJBSNJUSVESŔOJŶV/FJ[NBOUPKJFUNB[HŔÝBOBTMūE[FLŲVTWBJDJFUVTQSJFLÝNFUVT KPUJFWBS
bojāt ierīces virsmu!
Žāvēšanas plauktus mazgājiet karstā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli. Ja tie ir ļoti netīri, iemērciet tos un pēc tam notīriet
ar mīkstu birstīti.
Nemazgājiet ierīces pamatni ar ventilatoru tekošā ūdenī, neskalojiet to un nemērciet ūdenī!
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
Sarežģījums
Nedarbojas motors.
.PUPSTEBSCPKBT CFU
žāvētājs nesilda
Cēlonis
Risinājums
Spraudnis ir nepareizi vai
nepietiekami pievienots
elektrotīklam.
Pārbaudiet spraudņa savienojumu.
&MFLUSPUūLMBSP[FUFOBWEBSCB
kārtībā.
Pārbaudiet spriegumu, piemēram, pieslēdzot citu ierīci.
*SCPKŔUTFMFLUSūCBTWBET
Nogādājiet to pārbaudīšanai un labošanai pilnvarotā
servisa apkalpes centrā.
Nostrādāja pārkaršanas
drošinātājs.
Atvienojiet vadu no kontaktrozetes. Ļaujiet ierīcei
atdzist. Ja ierīce nesildīs arī pēc tam, vērsieties pēc
palīdzības pilnvarotā servisa apkalpes centrā.
PIEDERUMI
Komplektā ar ierīci var iegādāties šādus piederumus:
Žāvēšanas plaukts
pas. Nr. 42390620
cena saskaņā ar aktuālo cenrādi
APKALPE
Nopietni remontdarbi vai remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iejaukšanās ierīces detaļās, jāveic specializētā apkalpes
servisā.
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
• Iesakām nodot iesaiņojuma materiālus un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
• Ierīces kasti var nodot šķirojamos atkritumos.
• Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei.
Ierīces nodošana otrreizējai pārstrādei pēc tās kalpošanas laika beigām:
Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav paredzēts nodošanai mājsaimniecības
atkritumos. Ir svarīgi to nogādāt otrreiz pārstrādājamo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas
punktā. Nodrošinot pareizu izstrādājuma iznīcināšanu, palīdzēsiet novērst negatīvo ietekmi uz apkārtējo
vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šā izstrādājuma iznīcināšana. Papildu informāciju par
izstrādājuma otrreizējo apstrādi meklējiet vietējā pašvaldībā, pie mājsaimniecības atkritumu iznīcināšanas
pakalpojumu sniedzēja vai veikalā, kur iegādājāties izstrādājumu.
18
SO 1060
EN EN
ACKNOWLEDGMENT
5IBOLZPVGPSQVSDIBTJOHB$PODFQUQSPEVDU8FIPQFZPVXJMMCFTBUJTmFEXJUIPVSQSPEVDUUISPVHIPVUJUTTFSWJDFMJGF
1MFBTFTUVEZUIFFOUJSF0QFSBUJOH.BOVBMDBSFGVMMZCFGPSFZPVTUBSUVTJOHUIFQSPEVDU,FFQUIFNBOVBMJOBTBGFQMBDF
GPSGVUVSFSFGFSFODF.BLFTVSFUIBUBMMPUIFSQFPQMFVTJOHUIFBQQMJBODFBSFGBNJMJBSXJUIUIFDPOUFOUTPGUIFJOTUSVDUJPO
manual.
Technical parameters
Voltage
220- 240 ~ 50 Hz
Power input
245 W
Noise level
46 dB(A) re 1 pw
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS:
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
%POPUVTFUIJTBQQMJBODFJOBNBOOFSEJõFSFOUGSPNUIFJOTUSVDUJPOTJOUIJTNBOVBM
3FNPWFBMMQBDLBHJOHBOENBSLFUJOHNBUFSJBMTGSPNUIFBQQMJBODFCFGPSFZPVVTFJUGPSUIFmSTUUJNF
.BLFTVSFUIFDPOOFDUJOHWPMUBHFDPSSFTQPOETUPWBMVFTPOUIFBQQMJBODFUZQFMBCFM
%POPUMFBWFUIFBQQMJBODFVOBUUFOEFEEVSJOHPQFSBUJPO
0OMZQMBDFUIFBQQMJBODFPOBTUBCMFBOEIFBUSFTJTUBOUTVSGBDFBXBZGSPNPUIFSIFBUTPVSDFT5IJTTVSGBDFTIBMMIBWF
a sufficient load capacity to hold the appliance and its contents. Leave at least 15 cm of free space around the
appliance.
%POPUMFBWFUIFBQQMJBODFDMPTFUPnBNNBCMFNBUFSJBMTEPOPUQMBDFBOZUIJOHPOUPQPGUIFBQQMJBODF
%POPUJOTFSUBOZJUFNTNBEFPGQBQFSPSQMBTUJDJOTJEFUIFBQQMJBODF
%POPUDPWFSUIFBQQMJBODFPQFOJOHTUIFSFJTBEBOHFSPGPWFSIFBUJOH
%POPUTUPSFBOZUIJOHJOTJEFUIFBQQMJBODF
,FFQUIFBQQMJBODFDMFBO%POPUBMMPXBOZGPSFJHOPCKFDUTUPFOUFSUIFBQQMJBODFUISPVHIUIFHSJMMF5IFZNJHIU
EBNBHFPSTIPSUDJSDVJUUIFBQQMJBODF PSTFUJUPOmSF
/FWFSQVMMUIFQPXFSDPSEXIFOEJTDPOOFDUJOHUIFNBDIJOFGSPNUIFTPDLFUHSBTQBOEQVMMUIFQMVH OPUUIFDPSE
%POPUBMMPXDIJMESFOPSMFHBMMZJODBQBDJUBUFEQFPQMFUPIBOEMFUIFBQQMJBODFVTFJUPVUPGSFBDIPGTVDIQFPQMF
"OZQIZTJDBMMZDIBMMFOHFEQFPQMF QFPQMFXJUISFEVDFETFOTPSZQFSDFQUJPOPSJOTVöDJFOUNFOUBMDBQBDJUZ PSQFPQMF
XIPIBWFOPUCFFOGBNJMJBSJTFEXJUIJUTPQFSBUJPONBZPOMZVTFUIFBQQMJBODFVOEFSUIFTVQFSWJTJPOPGBSFTQPOTJCMF
QFSTPOXIPJTGBNJMJBSXJUIUIFTFJOTUSVDUJPOT
"MXBZTCFFYUSFNFMZDBSFGVMXIFOVTJOHUIFBQQMJBODFXIJMFDIJMESFOBSFOFBSCZ
%POPUBMMPXUIFBQQMJBODFUPCFVTFEBTBUPZ
.BLFTVSFUIFQPXFSDPSEEPFTOPUIBOHPWFSUIFFEHFPGUIFXPSLJOHBSFB XIFSFDIJMESFONJHIUSFBDIJU
%POPUVTFUIFBQQMJBODFPOXFUTVSGBDFTBTUIFSFJTBSJTLPGFMFDUSJDTIPDL
%POPUVTFBOZPUIFSBDDFTTPSJFTFYDFQUUIPTFSFDPNNFOEFECZUIFNBOVGBDUVSFS
/FWFSVTFUIFBQQMJBODFXJUIBEBNBHFEQPXFSDPSEPSQMVH$POUBDUBOBVUIPSJTFETFSWJDFDFOUSFJNNFEJBUFMZUP
IBWFBOZTVDIEFGFDUSFQBJSFE
/FWFSQVMMUIFTVQQMZQPXFSDPSEPSVTFJUUPDBSSZUIFNBDIJOF
,FFQUIFBQQMJBODFBXBZGSPNBOZTPVSDFTPGIFBU TVDIBTSBEJBUPST PWFOT FUD%POPUFYQPTFUIFBQQMJBODFUPEJSFDU
sunlight or moisture.
%POPUUPVDIUIFBQQMJBODFXJUIEBNQPSXFUIBOET
5VSOPõUIFBQQMJBODFBOEEJTDPOOFDUUIFQMVHGSPNUIFNBJOTPVUMFUJOUIFFWFOUPGBOZGBJMVSF
5IFBQQMJBODFJTJOUFOEFEGPSIPVTFIPMEVTFPOMZJUJTOPUEFTJHOFEGPSDPNNFSDJBMBQQMJDBUJPO
%POPUJNNFSTFUIFQPXFSDBCMF UIFQMVH PSUIFBQQMJBODFJUTFMGJOXBUFSPSBOZPUIFSMJRVJE
$IFDLUIFBQQMJBODFBOEJUTQPXFSDPSESFHVMBSMZGPSEBNBHF/FWFSUVSOUIFBQQMJBODFPOJGJUJTEBNBHFE
SO
18 1060
SO1020
19
EN EN
t 5VSOUIFBQQMJBODFPõQSJPSUPDMFBOJOHBOEBGUFSVTJOHJU
t If you see smoke, switch the appliance off and disconnect the cable from the mains socket. Leave the cover
on to prevent the possible spread of fire.
t %POPUBUUFNQUUPSFQBJSUIFVOJUCZZPVSTFMG$POUBDUBOBVUIPSJTFETFSWJDFDFOUSF
t 5IFNBYJNVNSFDPNNFOEFEPQFSBUJPOUJNFNVTUOPUFYDFFEIPVST
t 8FSFDPNNFOEBMXBZTVTJOHUIFEFIZESBUPSXJUIUIFTVQQMJFEUSBZT FWFOJGTPNFSFNBJOWBDBOU
Failure to follow the manufacturer‘s instructions may lead to refusal of warranty repair.
PRODUCT DESCRIPTION
1
1
1. Lid
2. Temperature set-up controller
3. ON/OFF switch
5
5
4. Appliance body
5. Drying screens
6. Timer buttons
7. Display
4
4
2
3
2
3
6
7
WARNING:
#FGPSFZPVPQFSBUFBOFXVOJU MFBWFJUBTTFNCMFEBOEUVSOFEPOXJUIPVUGSVJUGPSBCPVUNJOVUFT$MFBOUIFVOJU
BGUFSXBSETVTJOHBXFUDMPUIGPSTBOJUBSZSFBTPOT BOEXBTIUIFESZJOHTDSFFOTJOXBSNXBUFS
OPERATING INSTRUCTIONS
5IFVOJUJTEFTJHOFEUPESZGPPE GSVJU WFHFUBCMFT IFSCT nPXFST NVTISPPNT NFBU FUD 8BUFSJTFWBQPSBUFEEVSJOHUIFESZJOHQSPDFTT5IFVOJUXPSLTPOUIFQSJODJQMFPGEJSFDUnPXPGIPUBJS XIJDINFBOT
UIFGPPEJTOPUPWFSIFBUFE BOEJTESJFEFWFOMZ
*GZPVQVUDVUQJFDFTPGGSVJUJOBXFBLTPMVUJPOPGMFNPOKVJDF JUXJMMLFFQJUTCSJHIUDPMPVS BOEOPUHPCSPXO
:PVNBZQVUIBSEWFHFUBCMFT DBSSPU DFMFSZ JOIPUXBUFSGPSNJOVUFTCFGPSFESZJOH BOEUIFOESBJOUIFN5IFZ
will retain their taste, and the drying will take less time.
8BTIBOEESZGSVJUTPSWFHFUBCMFTmSTU$VUBXBZBOZQPPSRVBMJUZQJFDFT IBMGSPUUFO CSVJTFE FUD 5PTQFFEVQUIF
QSPDFTT ZPVDBOTUPOFUIFGSVJU DVUPVUUIFDPSFPSQFFMUIFTLJO:PVDBOEJQUIFGSVJUJOIPOFZ IFSCTPSKVJDFUP
adjust the flavour to your liking.
$VUUIFGPPEJOUPTMJDFT BOEBSSBOHFUIFTMJDFTPOESZJOHTDSFFOTJOBOFWFONBOOFS%POPUPWFSMBQUIFTMJDFTUIFSF
TIPVMECFBUJOZTQBDFCFUXFFOUIFN5PBMMPXTVöDJFOUBJSnPX MFBWFBUMFBTUPGUIFESZJOHTDSFFOTVSGBDF
GSFF
3. You can improve the airflow and shorten the process by removing empty screens. However, always leave at least 5
screens in the appliance. Always use the lid.
SO1020
20
SO 1060
19
EN EN
4.Connect
the dryer into mains. TFMFDUUIFSFRVJSFEESZJOHUFNQFSBUVSFVTJOHUIFUFNQFSBUVSFDPOUSPMMFS
"GUFSBTTFNCMJOHUIFBQQMJBODF
5. Press
(3)
buton
to turn ON the appliance, the display will appear 10 (hours).
We recommend:
6. Press
+ / - buttons (6) to set the required drying time. After setting the time, it will save and turn ON after 10 seconds
'MPXFSTBQQSPY¡$
inactivity.
of
)FSCTBQQSPY¡$
7. The
termostat
knob
(2) set the desired drying temperature.
Bakery
products:
40-50°C
We
recommend:
Flowers: approx. 35-40°C; Herbs: approx. 40°C; Bakery products: 40-50°C; Vegetables: 50-55°C;
Vegetables:
50-55°C
Fruit:
Fruit:55-60°C;
55-60°C Meat, fish: 65-70°C
notmTI¡$
be afraid of experimenting. The time and intensity of drying varies depending on the water content, thickness
Do
.FBU
slices, their quantity and your preference. You will soon find out for yourself what mode suits you the best.
of
%POPUCFBGSBJEPGFYQFSJNFOUJOH5IFUJNFBOEJOUFOTJUZPGESZJOHWBSJFTEFQFOEJOHPOUIFXBUFSDPOUFOU
UIJDLOFTT
8. After
a period
of the set time, the appliance will switch OFF
PGTMJDFT
UIFJSRVBOUJUZBOEZPVSQSFGFSFODF:PVXJMMTPPOmOEPVUGPSZPVSTFMGXIBUNPEFTVJUTZPVUIFCFTU
9.We
recommend turning the unit off about halfway through the drying period, andBOEDIFDLJOHUIFGPPE3FBSSBOHF
checking the food. Rearrange the
8FSFDPNNFOEUVSOJOHUIFVOJUPõBCPVUIBMGXBZUISPVHIUIFESZJOHQFSJPE
drying
screens so that the lower ones move up and vice versa. Continue drying. The food will dehydrate more evenly.
UIFESZJOHTDSFFOTTPUIBUUIFMPXFSPOFTNPWFVQBOEWJDFWFSTB$POUJOVFESZJOH5IFGPPEXJMMEFIZESBUFNPSF
10. evenly.
When the food dryer will finish with drying let the hot air inside until natural cooling, then it is possible to remove
food.
the
"GUFSESZJOH
UVSOUIFVOJUPõ VOQMVHUIFQPXFSDPSEGSPNUIFXBMMPVUMFU BOEMFUUIFVOJUDPPMEPXO
CAUTION!
5IFGPPENVTUCFTVöDJFOUMZESZUPQSFWFOUTQPJMJOH
Correctly dried vegetables will be dry and brittle.
Correctly dried fruit will be leathery and pliable.
Correctly dried mushrooms will be leathery or even brittle.
Correctly dried herbs will be crumbly.
PACKAGING AND STORAGE OF DRIED FOOD
5IFESJFEGPPENVTUCFDPPMQSJPSUPTUPSBHF PUIFSXJTFJUNBZTUFBNVQBOETQPJM 8BJUGPSBCPVUPOFXFFLCFGPSF
QBDLJOHGPSMPOHUFSNTUPSBHF
8FSFDPNNFOEQBDLJOHUIFESJFEQJFDFTJOTNBMMFSRVBOUJUJFT TPUIBUZPVDBOVTFVQUIFXIPMFQBDLBGUFSPQFOJOH
*EFBMMZ TUPSFUIFESJFEGPPEJOTFBMBCMFHMBTTFT PSDMPUIPSQBQFSCBHT
CONSUMPTION OF DRIED FOOD
B 5IFGPPEDBOCFDPOTVNFEPSQSPDFTTFEESZ
C 5IFGPPEDBOCFTPBLFECFGPSFDPOTVNQUJPOPSQSPDFTTJOHBTGPMMPXT
1PVSDPMEXBUFSJOUPBQPU TVCNFSHFUIFESJFEQJFDFTBOEMFUUIFNTXFMMJOBGSJEHFGPSIPVSTEFQFOEJOHPOUIFGPPE
UZQF5IFWPMVNFPGGPPEXJMMJODSFBTFVQUPEPVCMF
5PSFUBJOUIFOVUSJUJPOBMWBMVFPGUIFESJFEGPPE ZPVDBOVTFUIFXBUFSGPSDPPLJOHBOEQSFQBSBUJPO
RECOMMENDED CAPACITIES AND TIME OF DRYING FOR SOME FRUITS
AND PLANTS
Fruit or plant
Drying capacity with 5 screens
Drying time with 5 screens
Apples
2 kg
16 hours
Pears
2 kg
17 hours
1,8 kg
11-12 hours
1 kg
6-7 hours
Apricots, peaches and plums
Mushrooms
Vegetables
1 kg
4-5 hours
Herbs and tea leaves
220 g
1-2 hours
Flowers
200 g
1-2 hours
SO
20 1060
SO1020
21
EN EN
CLEANING AND MAINTENANCE
CAUTION!
"MXBZTEJTDPOOFDUUIFQPXFSTVQQMZDBCMFGSPNUIFNBJOTPVUMFUCFGPSFDMFBOJOHUIFBQQMJBODF
Prior to handling, make sure the appliance is cool!
5IFTVSGBDFPGUIFVOJUNBZPOMZCFDMFBOFEVTJOHBNPJTUDMPUI%POPUVTFBOZEFUFSHFOUTPSIBSEPCKFDUTBTUIFZNBZ
EBNBHFUIFVOJUTVSGBDF
8BTIUIFESZJOHTDSFFOTJOXBSNXBUFSXJUIBCJUPGEFUFSHFOU*GUIFTDSFFOTBSFWFSZEJSUZ MFBWFUIFNJOUIFXBUFSBOE
UIFOVTFBTPGUCSVTI
Never clean the base with the fan under running water, do not rinse it, and do not submerge it in water!
TROUBLESHOOTING
Problem
The motor is not running.
The motor is blowing but
the unit is not warming up.
Cause
Solution
The plug is inserted into the socket
incorrectly or insufficiently.
Check the plug connection.
The socket is not supplied with
electricity.
Check to make sure voltage is present, e.g. by
using another appliance.
The supply cable is damaged.
3FGFSUIFVOJUUPBOBVUIPSJTFETFSWJDFDFOUSF
GPSUFTUJOHBOESFQBJS
5IFIFBUGVTFBHBJOTUPWFSIFBUJOH
has reacted.
Disconnect the power supply cable from
the socket. -FUUIFVOJUDPPM*GUIFCPEZEPFT
OPUTUBSUXBSNJOHVQFWFOBGUFSDPPMJOH SFGFS
to an authorised service centre.
ACCESSORIES
5IFGPMMPXJOHBDDFTTPSJFTDBOCFCPVHIUXJUIUIFVOJU
%SZJOHTDSFFO PSEFSDPEF
1SJDFBDDPSEJOHUPUIFQSJDFMJTUJOGPSDF
SERVICING
"OZFYUFOTJWFNBJOUFOBODFPSSFQBJSSFRVJSJOHBDDFTTUPUIFJOUFSOBMQBSUTPGUIFQSPEVDUTIBMMCFQFSGPSNFECZBO
authorized service center.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
• Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
• The transport box may be disposed of as sorted waste.
• Polyethylene bags shall be handed over for recycling.
Appliance recycling at the end of its service life:
A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste.
It must be taken to the collection point of an electric and electronic equipment recycling facility. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can
learn more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or
in the shop where you bought this product.
22
SO 1060
DE DE
DANKE für IHR Vertrauen
8JSCFEBOLFOVOTCFJ*IOFO EBTT4JFFJO1SPEVLUEFS.BSLF$PODFQUHFLBVGUIBCFO VOEXàOTDIFO*IOFO EBTT4JFNJU
VOTFSFN1SPEVLUàCFSTFJOFHFTBNUF(FCSBVDITEBVFS[VGSJFEFOTFJOXFSEFO
-FTFO 4JF WPS EFN FSTUFO (FCSBVDI TPSHGÊMUJH EJF #FEJFOVOHTBOMFJUVOH VOE CFXBISFO 4JF EJFTF HVU BVG 4UFMMFO 4JF
TJDIFS EBTTTJDIBVDIBOEFSF1FSTPOFO EJFEJFTFT1SPEVLUCFOVU[FO NJUEFS(FCSBVDITBOXFJTVOHWFSUSBVUNBDIFO
Technische Parameter
Spannung
Leistung
Lärmpegel
220- 240 ~ 50 Hz
245 W
46 dB(A) re 1 pw
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
#FOVU[FO4JFEBT(FSÊUOJDIUBVGBOEFSF8FJTF BMTJOEJFTFS"OMFJUVOHCFTDISJFCFO
7PSEFNFSTUFO(FCSBVDIBMMF7FSQBDLVOHFOVOE8FSCFNBUFSJBMJFOWPN(FSÊUFOUGFSOFO
ÃCFSQSàGFO4JF PCEJF"OTDIMVTTTQBOOVOHEFO8FSUFOBVGEFN5ZQFOTDIJMEEFT(FSÊUFTFOUTQSJDIU
(FSÊUXÊISFOEEFT#FUSJFCFTOJDIUVOCFBVGTJDIUJHUMBTTFO
%BT(FSÊUOVSBVGFJOFSTUBCJMFOVOEIJU[FCFTUÊOEJHFO0CFSnÊDIFVOEOJDIUJOEFS/ÊIFWPOBOEFSFO8ÊSNFRVFMMFO
QMBU[JFSFO %JFTF 0CFSnÊDIF NVTT FJOF BVTSFJDIFOEF 5SBHGÊIJHLFJU IBCFO VN EBT (FSÊU BVDI NJU EFN
[V[VCFSFJUFOEFO *OIBMU USBHFO [V LÚOOFO Um das Gerät herum sollten Sie einen Freiraum von mindestens
15 cm lassen.
%BT(FSÊUOJDIUJOEFS/ÊIFWPOCSFOOCBSFO.BUFSJBMJFOBVGTUFMMFO OJDIUTBVGEJF0CFSTFJUFEFT(FSÊUFTMFHFO
,FJOF1BQJFSPEFS,VOTUTUPõNBUFSJBMJFOJOEFO*OOFOSBVNEFT(FSÊUFTMFHFO
%JF(FSÊUFÚõOVOHFOOJDIUBCEFDLFO FTESPIUÃCFSIJU[VOHTHFGBIS
,FJOF(FHFOTUÊOEFJN*OOFOSBVNEFT(FSÊUFTMBHFSO
(FSÊU TBVCFS IBMUFO /JDIU [VMBTTFO EBTT JO EJF (JUUFSÚõOVOHFO 'SFNELÚSQFS FJOESJOHFO %JFTF LÚOOUFO FJOFO
,VS[TDIMVTTWFSVSTBDIFO EBT(FSÊUCFTDIÊEJHFOPEFSFJOFO#SBOEWFSVSTBDIFO
;JFIFO4JFCFJN5SFOOFOEFT(FSÊUFTWPOEFS4UFDLEPTFVOUFSFMFLUSJTDIFS4QBOOVOHOJFBN"OTDIMVTTLBCFM TPOEFSO
FSHSFJGFO4JFEFO4UFDLFSVOEUSFOOFO4JFJIOEVSDI)FSBVT[JFIFOWPOEFS4UFDLEPTF
-BTTFO4JFOJDIU[V EBTT,JOEFSVOE6OCFGVHUFEBT(FSÊUIBOEIBCFOVOECFOVU[FO4JFFTBV•FSIBMCJISFS3FJDIXFJUF
1FSTPOFONJUFJOHFTDISÊOLUFS#FXFHMJDILFJU NJUWFSNJOEFSUFS4JOOFTXBISOFINVOH NJUVO[VSFJDIFOEFOHFJTUJHFO
'ÊIJHLFJUFOPEFSNJUEFS#FEJFOVOHOJDIUWFSUSBVUHFNBDIUF1FSTPOFOEàSGFOEBT(FSÊUOVSVOUFS"VGTJDIUFJOFS
verantwortlichen und mit der Bedienung vertraut gemachten Person benutzen.
&TJTUFSIÚIUF7PSTJDIUHFCPUFO XFOO4JFEBT(FSÊUJOEFS/ÊIFWPO,JOEFSOWFSXFOEFO
-BTTFO4JFOJDIU[V EBTTEBT(FSÊUBMT4QJFM[FVHWFSXFOEFUXJSE
7FSNFJEFO4JF EBTTEBT;VMFJUVOHTLBCFMGSFJàCFSEJF,BOUFEFS"SCFJUTQMBUUFIÊOHU XPFT,JOEFSHSFJGFOLÚOOUFO
#FOVU[FO4JFEBT(FSÊUOJDIUBVGOBTTFS0CFSnÊDIF FTESPIU7FSMFU[VOHTHFGBISEVSDI4USPNTDIMBH
7FSXFOEFO4JFOVSEBTWPN)FSTUFMMFSFNQGPIMFOF;VCFIÚS
7FSXFOEFO4JFEBT(FSÊUOJDIUNJUCFTDIÊEJHUFN"OTDIMVTTLBCFMPEFS4UFDLFS-BTTFO4JFEFO.BOHFMVOWFS[àHMJDI
von einem autorisierten Servicecenter beheben.
;JFIFO4JFPEFSUSBHFO4JFEBT(FSÊUOJDIUBN;VMFJUVOHTLBCFM
)BMUFO 4JF EBT (FSÊU WPO 8ÊSNFRVFMMFO XJF )FJ[LÚSQFSO ½GFO VTX GFSO 4DIàU[FO 4JF FT WPS EJSFLUFS
Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
#FSàISFO4JFEBT(FSÊUOJDIUNJUGFVDIUFOPEFSOBTTFO)ÊOEFO
#FJFJOFS4UÚSVOHEBT(FSÊUBVTTDIBMUFOVOEEFO4UFDLFSBVTEFS4UFDLEPTFIFSBVT[JFIFO
SO
22 1060
SO1020
23
DE DE
t %BT(FSÊUJTUOVSGàSEFO(FCSBVDIJN)BVTIBMUHFFJHOFU FTJTUOJDIUGàSLPNNFS[JFMMF;XFDLFCFTUJNNU
t 5BVDIFO4JFEBT"OTDIMVTTLBCFM EFO4UFDLFSPEFSEBT(FSÊUXFEFSJO8BTTFSOPDIJOFJOFBOEFSF'MàTTJHLFJU
t ÃCFSQSàGFO4JFEBT(FSÊUVOEEBT"OTDIMVTTLBCFMSFHFMNʕJHBVG#FTDIÊEJHVOHFO4DIBMUFO4JFOJFFJOCFTDIÊEJHUFT
(FSÊUFJO
t 7PSEFS3FJOJHVOHVOEOBDIEFS7FSXFOEVOHTDIBMUFO4JFEBT(FSÊUBC
t Sofern Sie Rauch bemerken, schalten Sie das Gerät aus und ziehen das Anschlusskabel aus der Steckdose
heraus. Lassen Sie den Deckel zugedeckt, um eine eventuelle Ausbreitung des Feuers zu vermeiden.
t 3FQBSJFSFO4JFEBT(FSÊUOJDIUTFMCTU8FOEFO4JFTJDIBOFJOFOBVUPSJTJFSUFO3FQBSBUVSTFSWJDF
t %JFNBYJNBMFFNQGPIMFOF#FUSJFCT[FJUEBSG4UVOEFOOJDIUàCFSTDISFJUFO
t 8JSFNQGFIMFO EFO5SPDLOFSJNNFSNJUEFONJUHFMJFGFSUFO1MBUUFO[VCFOVU[FO BVDIXFOOFJOJHFWPOJIOFOMFFS
bleiben.
Bei einer Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers kann eine eventuelle Reparatur nicht als
Gewährleistungsreparatur anerkannt werden.
PRODUKTBESCHREIBUNG
1
1
1. Deckel
2. Regler der Temperatureinstellung
3. Schalter ON/OFF
4. Gerätekörper
5. Trockensiebe
5
5
6. Timer-Taste
7. Anzeige
44
3
2
3
2
6
7
HINWEIS:
#FWPS4JFEBTOFVF(FSÊUJO#FUSJFCOFINFO TPMMUFO4JFEJFTFT[VTBNNFOHFTFU[UVOEPIOF0CTUGàSFJOF;FJUWPO
DB .JOVUFO FJOHFTDIBMUFU MBTTFO %BOBDI XJTDIFO 4JF EJFTFTBVT IZHJFOJTDIFO (SàOEFO WPO BV•FO NJU FJOFN
GFVDIUFO-BQQFOBCVOEEJF5SPDLFOTJFCFXBTDIFO4JFJNXBSNFO8BTTFS
BEDIENUNGSANLEITUNG
%BT(FSÊUJTU[VN5SPDLOFOWPO-FCFOTNJUUFMO 0CTU (FNàTF ,SÊVUFS #MVNFO 1JM[F 'MFJTDIVTX CFTUJNNU
8ÊISFOE EFT5SPDLOFOT EFS -FCFOTNJUUFM XJSE8BTTFS WFSEBNQGU %BT (FSÊU OVU[U EBT 1SJO[JQ EFS HMFJDINʕJHFO
4USÚNVOHWPOXBSNFS-VGU TPEBTTEJF-FCFOTNJUUFMOJDIUBOCSFOOFOVOEHMFJDINʕJHHFUSPDLOFUXFSEFO
8FOO 4JF EBT JO 4DIFJCFO HFTDIOJUUFOF 0CTU JO FJOFS TDIXBDIFO -ÚTVOH BVT ;JUSPOFOTBGU FJOXFJDIFO CFIÊMU EBT
Obst seine helle Farbe und wird nicht braun.
)BSUFT(FNàTF .ÚISFO 4FMMFSJF LBOONBOWPSEFN5SPDLOFOGàS.JOVUFOJOIFJ•FT8BTTFSFJOUBVDIFOVOE
EBOBDIBCUSPDLOFO&TCFIÊMUCFTTFSTFJOFO(FTDINBDLVOEEBT5SPDLOFOEBVFSUFJOFLàS[FSF;FJU
SO1020
24
SO 1060
23
DE DE
%BT 0CTU VOE (FNàTF [VOÊDITU XBTDIFO VOE BCUSPDLOFO 4UàDLF EJF LFJOF HVUF 2VBMJUÊU IBCFO BOHFGBVMU matschig usw.) abschneiden. Zur Beschleunigung des Trocknungsprozesses das Obst entkernen, das Kerngehäuse
IFSBVTTDIOFJEFOPEFSEJF4DIBMFFOUGFSOFO%BT0CTULÚOOFO4JFNJU)POJH (FXàS[FOPEFS4BGUCFTUSFJDIFOPEFS
EBSJOFJOXFJDIFO VNEFO(FTDINBDL*ISFO8àOTDIFOBO[VQBTTFO
-FCFOTNJUUFM JO 4DIFJCFO TDIOFJEFO VOE HMFJDINʕJH BVG EFO 5SPDLFOTJFCFO BVTCSFJUFO %JF 4DIFJCFO OJDIU
àCFSFJOBOEFSMFHFO [XJTDIFOEFO4DIFJCFOTPMMUFFJOFXFOJH1MBU[TFJO'àSEBT"VGSFDIUFSIBMUFOEFS-VGUTUSÚNVOH
MBTTFO4JFNJOEFTUFOTEFS'MÊDIFEFT5SPDLFOTJFCFTGSFJ
%VSDI &OUGFSOFO EFS MFFSFO 4JFCF WFSCFTTFSO 4JF EJF -VGUTUSÚNVOH VOE WFSLàS[FO EJF 5SPDLOVOHT[FJU %JF
.JOEFTUBO[BIMEFS4JFCFNVTTKFEPDI4UTFJO7FSXFOEFO4JFJNNFSEFO%FDLFM
Stecken
/BDI EFS
;VTBNNFOTFU[VOH
4.
Sie den
Trockner in Strom EFT (FSÊUT XÊIMFO 4JF NJU EFN 5FNQFSBUVSSFHMFS EJF HFXàOTDIUF
Trocknungstemperatur.
5. Drücken
Sie (3) Schalten Sie das Gerät ein, wird das Display 10 (Stunden) erscheinen
Drücken
6OTFSF&NQGFIMVOH
6.
Sie + / - (6), um die gewünschte Trocknungszeit . Nachdem Sie die Zeit, schließlich verbrennt zu speichern
Blumen:
ca. 35für
– 40
und
zu laufen
10 °C
Sekunden Inaktivität.
Kräuter:
ca. 40 Temperatureinstellung
°C
7. Die
Steuerung
(2) die gewünschte Trocknungstemperatur
Backwaren:
40 – 50 °CBlumen: ca. 35 – 40 °C; Kräuter: ca. 40 °C; Backwaren: 40 – 50 °C; Gemüse: 50 – 55 °C;
Unsere
Empfehlung:
Obst:
(FNàTFo¡$
55 – 60 °C; Fleisch, Fische: 65 – 70 °C
Obst: 55Sie
– 60
Wagen
sich°Cans Experimentieren. Trocknungsdauer und -intensität sind sehr individuell und vom Wassergehalt,
der
'MFJTDI
'JTDIFo¡$
Scheibenstärke,
Menge und Ihrem Geschmack abhängig. Sie werden bald feststellen, welche Trocknungsstufe
Ihnen
8BHFO4JFTJDIBOT&YQFSJNFOUJFSFO5SPDLOVOHTEBVFSVOEJOUFOTJUÊUTJOETFISJOEJWJEVFMMVOEWPN8BTTFSHFIBMU
zusagt.
EFS4DIFJCFOTUÊSLF
.FOHFVOE*ISFN(FTDINBDLBCIÊOHJH4JFXFSEFOCBMEGFTUTUFMMFO
XFMDIF5SPDLOVOHTTUVGF
8. Wenn
die eingestellte
Zeit abgelaufen ist, wird das Gerät ausgeschaltet.
*IOFO[VTBHU
9. Ungefähr
in der Hälfte der Trocknungsdauer empfehlen wir das Gerät auszuschalten und die zu trocknenden Leb ensmittel
6OHFGÊISzu
JOprüfen.
EFS )ÊMGUF
EFSSie
5SPDLOVOHTEBVFS
XJS EBT
(FSÊU
BVT[VTDIBMUFO
VOE EJF
[Vnach
USPDLOFOEFO
Richten
die TrockensiebeFNQGFIMFO
von oben nach
unten
so aus,
dass die unteren
Siebe
oben und
-FCFOTNJUUFM[VQSàGFO3JDIUFO4JFEJF5SPDLFOTJFCFWPOPCFOOBDIVOUFOTPBVT
die
oberen nach unten kommen. Danach setzen Sie das Trocknen fort. Die LebensmittelEBTTEJFVOUFSFO4JFCFOBDI
werden noch gleichmäßiger
PCFOVOEEJFPCFSFOOBDIVOUFOLPNNFO%BOBDITFU[FO4JFEBT5SPDLOFOGPSU%JF-FCFOTNJUUFMXFSEFOOPDI
getrocknet.
HMFJDINʕJHFSHFUSPDLOFU
10. Nach Abschluss der Trocknung, damit heiße Luft im Inneren, bis natürliche Kühlung, dann ist es möglich, die Nah /BDI #FFOEJHVOH EFT 5SPDLOVOHTWPSHBOHT EBT (FSÊU BVTTDIBMUFO WPO EFS 4UFDLEPTF USFOOFO VOE BCLàIMFO
rung zu entfernen.
lassen.
ACHTUNG:
%BNJUEJF-FCFOTNJUUFMOJDIUWFSEFSCFO NàTTFOTJFBVTSFJDIFOEHFUSPDLOFUTFJO
Korrekt getrocknetes Gemüse sollte trocken und bröckelig sein.
Korrekt getrocknetes Obst sollte ledrig und weich sein.
Korrekt getrocknete Pilze sollten ledrig bis bröckelig sein.
Korrekt getrocknete Kräuter sollten krümelig sein.
VERPACKUNG UND LAGERUNG DER GETROCKNETEN LEBENSMITTEL
7PSEFN-BHFSONàTTFOEJF-FCFOTNJUUFMWPMMBVTHFLàIMUTFJO BOTPOTUFOLÚOOUFOTJF'FVDIUJHLFJUBVGOFINFOVOE
WFSEFSCFO 7PSEFN&JOQBDLFOGàSFJOFMBOHGSJTUJHF-BHFSVOHXBSUFO4JFDB8PDIF
%JF HFUSPDLOFUFO 4UàDLF FNQGFIMFO XJS JO LMFJOFSF 4UàDL[BIMFO [V WFSQBDLFO TP EBTT 4JF OBDI EFN ½õOFO EJF
gesamte Packung verbrauchen.
%JF HFUSPDLOFUFO -FCFOTNJUUFM MBHFSO 4JF BN CFTUFO JO WFSTDIMJF•CBSFO (MBTCFIÊMUFSO HHG JO 4UPõ PEFS
Papierbeuteln.
VERBRAUCHSMÖGLICHKEITEN DER GETROCKNETEN LEBENSMITTEL
B %JF-FCFOTNJUUFMLÚOOFOJNHFUSPDLOFUFO;VTUBOEWFS[FISUPEFSWFSBSCFJUFUXFSEFO
C %JF-FCFOTNJUUFMLÚOOFOWPSEFN7FS[FISPEFSEFS7FSBSCFJUVOHGPMHFOEFSNB•FOFJOHFXFJDIUXFSEFO
*OFJOFO5PQGLBMUFT8BTTFSHFCFO JOEJFTFTEJFHFUSPDLOFUFO4UàDLFFJOUBVDIFOVOEJN,àIMTDISBOLo4UVOEFOKF
OBDI-FCFOTNJUUFMBSUBVGRVFMMFOMBTTFO%BT7PMVNFOEFS-FCFOTNJUUFMWFSHSڕFSUTJDICJTBVGEBT%PQQFMUF
6NEFO&SOÊISVOHTXFSUEFTHFUSPDLOFUFO(FNàTFT[VFSIBMUFO LÚOOFO4JFFTJOEJFTFN8BTTFSXFJUFSLPDIFOVOE
zubereiten.
SO
24 1060
SO1020
25
DE DE
ORIENTIERUNGSANGABEN ZUR KAPAZITÄT UND TROCKNUNGSDAUER EINIGER
OBSTSORTEN UND PFLANZEN
Obst oder Pflanze
Trocknungskapazität mit 5 Sieben
Trocknungszeit mit
Äpfel
2 kg
16 Stunden
Birnen
2 kg
17 Stunden
1,8 kg
11-12 Stunden
1 kg
6-7 Stunden
Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen
Pilze
Gemüse
1 kg
4-5 Stunden
Kräuter und Teeblätter
220 g
1-2 Stunden
Blumen
200 g
1-2 Stunden
REINIGUNG UND WARTUNG
Vorsicht!
5SFOOFO4JFEBT"OTDIMVTTLBCFMWPSKFEFS3FJOJHVOHEFT(FSÊUFTWPOEFS4UFDLEPTF
7FSHFXJTTFSO4JFTJDIWPSEFS)BOEIBCVOH EBTTEBT(FSÊUCFSFJUTBCHFLàIMUJTU
7FSXFOEFO4JF[VS3FJOJHVOHEFS(FSÊUFPCFSnÊDIFOVSFJOFOGFVDIUFO-BQQFO LFJOF3FJOJHVOHTNJUUFMPEFSIBSUF
(FHFOTUÊOEF EBEJFTFEJF(FSÊUFPCFSnÊDIFCFTDIÊEJHFOLÚOOUFO
%JF5SPDLFOTJFCFJOXBSNFO8BTTFSNJU3FJOJHVOHTNJUUFMBCXBTDIFO4PGFSOEJFTFTUBSLWFSTDINVU[UTJOE MBTTFO4JF
TJFFJOXFJDIFOVOEEBOOWFSXFOEFO4JFFJOFGFJOF#àSTUF
Das Gerätegehäuse mit dem Lüfter nie unter fließendem Wasser reinigen, nicht abspülen und nicht ins
Wasser tauchen!
PROBLEMLÖSUNGEN
Problem
%FS.PUPS
arbeitet nicht.
%FS.PUPSCMÊTU der Trockner
heizt aber nicht
Ursache
Lösung
Der Stecker ist nicht richtig
oder nicht vollständig in die
Steckdose eingesteckt.
1SàGFO4JFEFO"OTDIMVTTEFT4UFDLFST
Der Stecker wird nicht mit
Spannung versorgt.
1SàGFO4JF PC4QBOOVOHWPSIBOEFOJTU [#NJUFJOFN
BOEFSFO(FSÊU
Anschlusskabel ist beschädigt.
Lassen Sie es von einem autorisierten Servicecenter
àCFSQSàGFOVOESFQBSJFSFO
Die Wärmesicherung gegen das
)FJ•MBVGFOXVSEFBLUJWJFSU
Trennen Sie das Zuleitungskabel von der Steckdose.
-BTTFO4JFEBT(FSÊUBCLàIMFO4PGFSOEFS(FSÊUFLÚSQFS
OJDIUFJONBMOBDIEFN"CLàIMFO[VIFJ[FOCFHJOOU XFOEFO4JFTJDIBOFJOFOBVUPSJTJFSUFO3FQBSBUVSTFSWJDF
ZUBEHÖR
;VN(FSÊULÚOOFO4JFGPMHFOEFT;VCFIÚSOBDILBVGFO
5SPDLFOTJFC
#FTUFMM/S
1SFJTOBDIEFSHàMUJHFO1SFJTMJTUF
SO1020
26
SO 1060
25
DE DE
SERVICE
&JOFVNGBOHSFJDIF8BSUVOHPEFS3FQBSBUVS EJFFJOFO&JOHSJõJOEJFJOOFSFO5FJMFEFT(FSÊUFTFSGPSEFSU JTUEVSDIFJOF
BVUPSJTJFSUF8FSLTUBUUEVSDI[VGàISFO
UMWELTSCHUTZ
• Recyclen Sie die Verpackungsmaterialien und alte Geräte.
• Die Verpackung des Gerätes im sortierten Abfall entsorgt werden.
• Plastikbeutel aus Polyethylen (PE) entsorgen Sie beim Werkstoff-Recycling.
Recyclen des Gerätes am Ende der Lebensdauer:
Das Symbol am Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht in den Haushaltsabfall gehört. Es ist erforderlich, dieses in eine Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer
Anlagen abzuliefern. Durch Sicherstellung einer richtigen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch eine ungeeignete Entsorgung dieses Produktes verursacht würden. Detailliertere Informationen zum Recycling
dieses Produktes können Sie bei der entsprechenden örtlichen Behörde in Erfahrung bringen, beim Dienst für Entsorgung von Haushaltsabfall oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.
SO 1060
27
28
SO 1060
CZ
Záruční podmínky
SK
Záručné podmienky
PL
Karta gwarancyjna
LV
Garantijas talons
EN
Warranty Certificate
www.my-concept.com
CZ
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Výrobce (příp. dovozce) odpovídá za vlastnosti výrobku stanovené příslušnými technickými normami a podmínkami
po dobu záruky. Záruční doba trvá 24 měsíců od data prodeje výrobku spotřebiteli.
Spotřebitel má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (viz níže), popřípadě, není-li to
vzhledem k povaze vady neúměrné, právo na výměnu vadné součásti výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo
odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li
výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen.
Platnost záruky je podmíněna:
- dodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze výrobku,
- předložením dokladu o koupi výrobku.
Právo odpovědnosti za vady výrobku uplatňuje spotřebitel u prodejce, u kterého výrobek zakoupil.
Právo na opravu lze uplatnit v místě, kde jste výrobek zakoupili, nebo u některého autorizovaného servisního
střediska, jejichž seznam je součástí balení výrobku nebo ho naleznete na internetu na adrese www.my-concept.
com. Pokud spotřebitel zvolí jiný než nejbližší autorizovaný servis, ponese v souvislosti s tím zvýšené náklady.
Upozornění pro spotřebitele
Spotřebitel je povinen uschovat doklad o zaplacení výrobku.
Při reklamaci výrobku je nutno výrobek řádně očistit a bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při případné
přepravě do autorizovaného servisu. Převzetí znečištěného výrobku, může prodejce odmítnout, případně budou
spotřebiteli naúčtovány náklady za jeho vyčištění.
Výrobce (příp. dovozce) si vyhrazuje právo nehradit náklady spojené s neoprávněnou reklamací a vyžadovat
náhradu od reklamujícího za nezbytné náklady spojené se zjišťováním oprávněnosti a řešením reklamace.
Právo na bezplatné provedení opravy výrobku, resp. vrácení výrobku nelze uplatnit v těchto případech:
- nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz a obsluhu výrobku, které jsou uvedeny v návodu k obsluze
výrobku,
- k závadě došlo vlivem mechanického, tepelného nebo chemického poškození, zkratem, přepětím v síti nebo
nesprávnou instalací,
- k závadě došlo neodborným zásahem třetí osoby,
- k závadě došlo při živelné události,
- k závadě došlo nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou v rozporu s návodem k obsluze včetně závad
způsobených vodními a jinými usazeninami,
- opotřebení výrobku nebo jeho částí způsobené jeho obvyklým používáním,
- změna barvy topných ploch nebo poškrábání ploch v souvislosti s jejich obvyklým používáním,
- vzhledové a funkční změny způsobené slunečním zářením, tepelným zářením nebo vodními a jinými usazeninami,
- uplynutí životnosti některých částí výrobku, např. akumulátory, žárovky atd.
To, jaké povahy je vzniklá vada, je oprávněn posoudit pouze výrobce, dovozce, autorizovaný servis, popř. soudní
znalec, nikoliv prodejce nebo spotřebitel.
Na vadné náhradní díly vyměněné v rámci záruční opravy nevzniká spotřebiteli nárok.
Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy, je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně příslušenství
a dokumentů dodaných s výrobkem.
Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka.
2
30
SO 1060
Pozn.: Reklamace výrobku poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce.
Výrobce:
Jindřich Valenta - ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Česká republika,
tel: +420 465 471 433, fax: +420 465 473 304, IČO 13216660
email: [email protected], www.my-concept.com
SO 1060
3
31
SK
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Predajca je povinný zoznámiť spotrebiteľa s funkciou a parametrami výrobku.
Výrobca (príp. dovozca) zodpovedá za vlastnosti výrobku stanovené príslušnými technickými normami
a podmienkami po dobu záruky. Záručná doba trvá 24 mesiacov od dátumu predaja, pokiaľ výrobca (príp. dovozca)
nestanovil inak.
Spotrebiteľ má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie chyby (viď nižšie), prípadne, ak to
nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, právo na výmenu chybnej súčasti výrobku. Právo na výmenu výrobku
alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné uplatniť iba pri splnení všetkých zákonných predpokladov, a to iba
vtedy, ak nebol výrobok nadmerne opotrebený alebo poškodený.
Platnosť záruky je podmienená:
- dodržaním pokynov uvedených v návode na obsluhu výrobku,
- dokladom o kúpe výrobku
Právo zodpovednosti za chyby výrobku uplatňuje spotrebiteľ u predajcu, u ktorého výrobok zakúpil.
Právo na opravu je možné uplatniť v mieste, kde ste výrobok kúpili alebo v niektorom autorizovanom stredisku,
ktorých zoznam je súčasťou balenia výrobku alebo ho nájdete na internete na adrese www.my-concept.sk.
Upozornenie pre spotrebiteľa
Spotrebiteľ je povinný uschovať doklad o zaplatení výrobku. Pri reklamácii výrobku je nutné výrobok riadne očistiť
a bezpečne zabaliť tak, aby nedošlo k poškodeniu pri prípadnej preprave do autorizovaného servisu. Prevzatie
znečisteného výrobku, môže predajca odmietnuť, prípadne budú spotrebiteľovi naúčtované náklady za jeho
vyčistenie.
Výrobca (príp. dovozca) si vyhradzuje právo nehradiť náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou a vyžadovať
náhradu od reklamujúceho za nevyhnutné náklady spojené so zisťovaním oprávnenosti a riešením reklamácie.
Právo na bezplatné vykonanie opravy výrobku, resp. vrátenie výrobku, nie je možné uplatniť v týchto prípadoch:
- neboli dodržané podmienky na inštaláciu, prevádzku a obsluhu výrobku, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu
výrobku,
- k chybe došlo vplyvom mechanického, tepelného alebo chemického poškodenia, skratom alebo prepätím v sieti,
- k chybe došlo neodborným zásahom tretej osoby,
- k chybe došlo pri živelnej udalosti,
- k chybe došlo nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou v rozpore s návodom na obsluhu, vrátane chýb
spôsobených vodnými a inými usadeninami,
- opotrebenie výrobku alebo jeho častí spôsobené jeho obvyklým používaním,
- zmena farby vykurovacích plôch alebo poškrabanie plôch v súvislosti s ich obvyklým používaním,
- vzhľadové a funkčné zmeny spôsobené slnečným žiarením, tepelným žiarením alebo vodnými a inými
usadeninami,
- uplynutia životnosti niektorých častí výrobku, napr. akumulátory, žiarovky, atď.
To, akej povahy je vzniknutá chyba, je oprávnený posúdiť iba výrobca, dovozca, autorizovaný servis, príp. súdny
znalec, nie však predajca alebo spotrebiteľ.
Na chybné náhradné diely vymenené v rámci záručnej opravy nevzniká spotrebiteľovi nárok.
Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok vrátane príslušenstva
a dokumentov dodaných s výrobkom.
Na darčeky pridané k výrobku pri predaji, a ktorých cena nebola spotrebiteľovi účtovaná, nie je poskytovaná záruka.
4
32
SO 1060
Pozn.: Reklamácia výrobku poškodeného pri preprave sa riadi reklamačným poriadkom prepravcu.
Výrobca:
Jindřich Valenta - ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Česká republika,
tel: +420 465 471 433, fax: +420 465 473 304, IČO 13216660
email: [email protected], www.my-concept.com
Dovozca:
ELKO Valenta Slovakia s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika,
tel.: +421 326 583 465, fax: +421 326 583 466, email: [email protected], web: www.my-concept.sk
SO 1060
5
33
PL
KARTA GWARANCYJNA
DANE PRODUKTU:
Model:
Numer fabryczny:
Data sprzedaży:
Pieczątka i podpis sprzedawcy:
Sprzedawca ma obowiązek poinformowania konsumenta o funkcjach i parametrach produktu oraz powinien kompletnie
i czytelnie wypisać kartę gwarancyjną w dniu sprzedaży produktu.
Bez kompletnie wypełnionych informacji w koniecznym zakresie karta gwarancyjna jest nieważna!
Producent (ewentualnie importer) odpowiada za to, aby właściwości produktu były zgodne z odpowiednimi normami
i warunkami technicznymi przez cały okres gwarancyjny. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesięcy od daty sprzedaży,
jeżeli producent (lub importer) nie określi innych warunków.
Na podstawie gwarancji użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego, szybkiego i skutecznego usunięcia wady
(patrz poniżej), ewentualnie, jeżeli nie jest to niewspółmierne ze względu na charakter wady, do wymiany wadliwych
części produktu. Prawo do wymiany produktu lub odstąpienia od umowy kupna przysługuje w przypadku spełnienia
wszystkich przesłanek wynikających z przepisów prawa, wyłącznie wtedy, jeżeli produkt nie jest nadmiernie zużyty lub
uszkodzony.
Ważność gwarancji jest uwarunkowana:
- przestrzeganiem wskazówek podanych w instrukcji obsługi produktu,
- przedstawieniem dowodu sprzedaży z wszystkimi wymaganymi elementami lub ważnej karty gwarancyjnej.
Użytkownik może dochodzić praw gwarancyjnych dotyczących wad produktu tylko u sprzedawcy, u którego zakupiony
został dany produkt.
Prawa do naprawy można dochodzić w miejscu, gdzie produkt został zakupiony, lub w jednym z autoryzowanych
ośrodków serwisowych, których lista dostarczana jest razem z produktem. Listę można znaleźć również na stronie
internetowej www.my-concept.pl.
Uwagi dla użytkownika
Użytkownik zobowiązany jest do zachowania karty gwarancyjnej i dowodu sprzedaży produktu. Reklamowany produkt
powinien być odpowiednio oczyszczony i bezpiecznie zapakowany, aby nie doszło do jego uszkodzenia w trakcie
ewentualnego transportu do autoryzowanego serwisu. W przypadku jeżeli reklamowane urządzenie będzie brudne,
serwis może odmówić naprawy i odesłać urządzenia na koszt klienta lub doliczyć koszty czyszczenia.
Gwarancją nie są objęte ruchome elementy wyposażenia wyrobu (akcesoria) przeznaczone do samodzielnego montażu
przez użytkownika, np: węże, rury, ssawko-szczotki, worki, filtry (do odkurzaczy); sita, miski (do sokowirówek); trzepaki,
nasadki, kubki miksujące, sprzęgła (do mikserów i blenderów); głowice ubijające, mieszaki hakowe, tarcze tnące (do
robotów); sprzęgła, sita, nożyki (do maszynek do mięsa), baterie zasilające.
Producent (ewentualnie importer) zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z nieuzasadnioną
reklamacją i dochodzenia u reklamującego zwrotu kosztów, których poniesienie było konieczne w związku z weryfikacją
uzasadnienia reklamacji i jej rozpatrzeniem.
6
34
SO 1060
Prawo do bezpłatnej naprawy produktu, ewentualnie do jego wymiany, nie przysługuje w następujących przypadkach:
- nieprzestrzeganie warunków instalacji, eksploatacji i obsługi produktu, które podano w instrukcji obsługi produktu,
- wada jest skutkiem uszkodzenia mechanicznego, termicznego lub chemicznego, zwarcia lub przepięcia w sieci,
- wada jest skutkiem niefachowej ingerencji w urządzenie,
- wada jest skutkiem działania siły wyższej,
- wada jest skutkiem niedostatecznej lub nieodpowiedniej konserwacji sprzecznej z instrukcją obsługi, łącznie
z usterkami spowodowanymi osadami wodnymi i innymi,
- zużycie produktu lub jego części spowodowane jego standardowym użytkowaniem,
- zmiana koloru powierzchni grzewczych lub porysowanie powierzchni w związku z użytkowaniem produktu,
- zmiany wyglądu i funkcjonalności spowodowane promieniowaniem słonecznym, ciepłem lub osadami wodnymi
i innymi,
- zużycie niektórych części produktu, np. akumulatory, żarówki itd.
O charakterze powstałej wady może orzekać wyłącznie producent, importer, autoryzowany serwis, ewentualnie biegły
sądowy, jednak nie sprzedawca lub użytkownik.
Użytkownik nie ma prawa do zwrotu wadliwych zamiennych części, wymienionych w ramach naprawy gwarancyjnej.
W przypadku odstąpienia od umowy kupna użytkownik powinien zwrócić kompletny produkt łącznie z akcesoriami
i dokumentacją dostarczoną z produktem.
Prezenty dołączone do produktu przy sprzedaży, za które nabywca nie zapłacił, nie są objęte gwarancją.
Użytkownik ma wszystkie minimalne prawa wynikające z przepisów prawa.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
Uwaga: Reklamacja produktu uszkodzonego przy transporcie podlega regulaminowi reklamacji przewoźnika.
CZ Tento zarůční list platí pouze pro prodej v Polsku.
SK Tento záručný list platí iba pri predaji v Poľsku.
PL Ta karta gwarancyjna obowiązuje tylko w POLSCE.
Producent:
Jindřich Valenta - ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Republika Czeska,
tel: +420 465 471 433, fax: +420 465 473 304, email: [email protected], www.my-concept.com
Importer:
Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o., Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14, email: [email protected], www.my-concept.pl
SO 1060
7
35
LV
GARANTIJAS TALONS
IZSTRĀDĀJUMA RAKSTUROJUMS:
Modelis:
Izstrādājuma numurs:
Pārdošanas datums:
Pārdevēja paraksts un zīmogs:
Pārdevēja pienākums ir iepazīstināt patērētāju ar izstrādājuma parametriem un darbību, kā arī pilnībā un salasāmi
aizpildīt garantijas talonu izstrādājuma pārdošanas dienā.
Ja nav pareizi aizpildīta vai nepareizi norādīta nepieciešamā informācija par izstrādājumu, garantijas talons
ir nederīgs!
Ražotājs (vai piegādātājs) garantijas laika periodā ir atbildīgs par izstrādājuma tehniskajām īpašībām un tā darbību, ko
paredz attiecīgās tehniskās normas un nosacījumi.
Garantijas laiks ilgst 24 mēnešus, sākot no pārdošanas datuma, ja ražotājs (vai piegādātājs) nav noteicis citādi.
Patērētājam garantijas ietvaros ir tiesības uz bezmaksas, savlaicīgu un pilnīgu izstrādājuma bojājumu novēršanu (skat.
tālāk) vai, ja tas nav neadekvāti attiecībā pret bojājuma raksturu, tiesības uz izstrādājuma bojāto detaļu maiņu. Tiesības
uz izstrādājuma maiņu vai pirkšanas līguma nosacījumu neievērošanu var izmantot tikai tad, ja ir izpildīti visi likumīgie
nosacījumi, un tikai gadījumā, ja izstrādājums nav ticis pārmērīgi nolietots vai bojāts.
Garantija ir spēkā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
- ievēroti izstrādājuma apkalpes instrukcijas norādījumi,
- uzrādīti visi pirkumu apliecinošie dokumenti un spēkā esoša garantijas apliecība.
Ar pretenzijām par bojājumiem patērētājam jāgriežas tirdzniecības vietā, kur izstrādājums tika iegādāts.
Bojājumu labošanu var pieteikt tajā pašā tirdzniecības vietā, kur tika iegādāts izstrādājums, vai arī kādā no autorizētajiem
servisa centriem, kuru saraksts ir norādīts iepakojuma sastāvā, vai arī varat to atrast tīmekļa vietnē: www.my-concept.com.
Brīdinājums patērētājam
Patērētāja pienākums ir saglabāt garantijas talonu un pirkuma apliecinošu dokumentu (kases čeku, pavadzīmi u.c.),
kas apliecina produkta iegādi. Sūdzību gadījumā izstrādājums rūpīgi jāiztīra un jāiesaiņo tā, lai, to transportējot uz
autorizēto servisa centru, tas netiktu bojāts.
Ražotājam (vai piegādātājam) ir tiesības nesegt izdevumus, kas ir saistīti ar nepamatotu sūdzību, un pieprasīt no
sūdzības iesniedzēja nepieciešamo atlīdzību par izdevumiem, kas ir radušies, noskaidrojot sūdzības pamatojumu.
Tiesības uz izstrādājuma bezmaksas labošanu, respektīvi, izstrādājuma atdošanu, nav iespējams izmantot šādos
gadījumos:
- ja nav tikuši ievēroti instalācijas, ekspluatācijas vai apkalpes nosacījumi, kas ir norādīti izstrādājuma lietošanas
instrukcijā;
- ja bojājums ir radies mehāniskas, termiskas vai ķīmiskas iedarbības, īssavienojuma vai elektrotīkla pārsprieguma
rezultātā;
8
36
SO 1060
- ja bojājums ir radies trešās personas neprofesionālas rīcības rezultātā;
- ja bojājums ir radies dabas katastrofas rezultātā;
- ja bojājums ir radies nepietiekošas vai nepiemērotas aprūpes dēļ, kas ir pretrunā ar lietošanas instrukciju, tostarp
bojājumi, ko ir izraisījušas ūdens vai citas nogulsnes;
- ja izstrādājuma vai tā daļas nolietojums ir radies parastas lietošanas rezultātā;
- ja apsildes laukumu krāsas maiņu vai virsmu skrāpējumu ir izraisījusi parasta lietošana;
- ja izskata vai funkcijas maiņu ir izraisījis saules starojums, siltums, ūdens vai citas nogulsnes;
- ja atsevišķām izstrādājuma daļām, piem., akumulatoram, spuldzēm utt., ir beidzies kalpošanas laiks.
To, kāda ir attiecīgā bojājuma izcelsme, ir tiesīgs novērtēt vienīgi ražotājs, piegādātājs, autorizētais servisa centrs vai
tiesu eksperts nevis pārdevējs vai patērētājs.
Patērētājam nav tiesību uz bojātajām rezerves daļām, kas ir apmainītas garantijas remonta gaitā.
Ja patērētājs neievēro pirkšanas līguma nosacījumus, tā pienākums ir atdot izstrādājumu visā pilnībā, tostarp aprīkojumu
un dokumentus, kas tikuši piegādāti kopā ar izstrādājumu.
Uz dāvanām, kuras var tikt pievienotas izstrādājumam pārdošanas laikā un kuru cena no patērētāja nav iekasēta,
garantija neattiecas.
Patērētājam ir tikai tās tiesības, ko nosaka likums.
Piez.: Uz sūdzībām par bojājumiem, kas ir radušies izstrādājuma transportēšanas laikā, attiecas transportētāja sūdzību
iesniegšanas nolikumi.
Ražotājs:
Jindřich Valenta - ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Čehijas Republika,
tālr.: +420 465 471 433, fakss: +420 465 473 304, e-pasts: [email protected], mājaslapa: www.my-concept.com
Piegādātājs:
SIA Verners VT, Piedrujas iela 5a, Rīga LV-1073, Latvija
Tālr.: +371 67 021 021, fakss: +371 67 021 000, e-pasts: [email protected], www.verners.lv
SO 1060
9
37
EN
WARRANTY CERTIFICATE
PRODUCT DATA:
Model:
Production number:
Date of purchase:
Seal and signature of vendor:
The vendor is obliged to inform the consumer of the features and parameters of the product and fill in the Warranty
Certificate fully and legibly on the day of purchase.
The Certificate is not valid without all the prescribed data correctly filled in!
The manufacturer (or importer) is responsible for the features of the product under the applicable technical standards and
conditions for the warranty period.
The warranty period is 24 months from the date of purchase, unless stated otherwise by the manufacturer (or importer).
Under the warranty the consumer is entitled to the free, timely and duly executed remedy of faults (see below), or
to receive a replacement of the defective part of the product, provided it is not disproportionate with regards to the
nature of the fault. The right to replacement of the product or termination of the purchase contract can be exercised
only if all the legal preconditions have been met, on the condition that the product was not excessively worn or
damaged.
The validity of the guarantee is subject to:
- Observance of the instructions mentioned in the Operating Manual;
- A document proving payment including all the prerequisites, or a valid Warranty Certificate;
Any claims with regards to product liability shall be exercised by the consumer with the vendor where the product
was purchased.
The right to repair can be exercised at the location where you purchased the product or at an authorized service centre;
a list of the centres is included in the product package or you may find it on the website www.my-concept.com.
Notice for consumers
The consumer is obliged to keep the Warranty Certificate and cash voucher to demonstrate payment for the product.
When exercising a claim on a product, it has to be cleaned and packed in order to prevent any damage during
transport to an authorized centre. The manuacturer (or importer) reserves the right not to accept a product which is
not cleaned duly. Additional cleaning of the product will be charged.
The manufacturer (or importer) reserves the right not to pay the cost of false claims and to require that the claiming
party cover all the necessary costs related to the examination of the qualification and solution of the claim.
The right to free repair of the product, or refund, shall not be exercised in the following cases:
- The conditions of the installation, operation and handling of the product, mentioned in the Operating Manual, were
not observed;
10
38
SO 1060
-
The fault occurred due to mechanical, thermal or chemical damage, short circuit or overvoltage;
The fault is due to the unauthorized intervention of a third party;
The fault is due to force majeure;
The fault is due to insufficient or undue maintenance in conflict with the Operating Manual, including faults
caused by limescale and other sediments;
Wear and tear of the product, or its part, caused by regular use;
Change of the colour of heating surfaces, or scratched surfaces due to regular use;
Changes of appearance and function due to sunshine, thermal radiation, or limescale and other sediments;
Expired service life of some parts of the product, e.g. accumulators, bulbs etc.
The nature of the fault can be determined only by the manufacturer, importer, authorized centre, or authorized
expert, not by the vendor or consumer.
The consumer shall have no claim to faulty spare parts replaced within a warranty repair.
In the case of termination of the purchase contract, the consumer is obliged to return the complete product, including
the accessories and documents supplied.
There is no warranty related to promotional items supplied with the product, the price of which was not charged to
the consumer.
The consumer has all the minimum rights under the applicable laws.
Note: Claims regarding products damaged during transport shall be governed by the complaint procedure of the
freight forwarder.
Manufacturer:
Jindřich Valenta - ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Czech Republic,
tel: +420 465 471 433, fax: +420 465 473 304, email: [email protected], www.my-concept.com
Importer:
Jindřich Valenta - ELKO Valenta Czech Republic, Vysokomýtská 1800,
565 01 Choceň, Tel. +420 465 471 400, Fax: 465 473 304, www.my-concept.com
SO 1060
11
39
CZ
SEZNAM SERVISNÍCH MÍST
SK
ZOZNAM SERVISNÝCH STREDISIEK
PL
WYKAZ PUNKTÓW SERVISOVYCH
www.my-concept.com
SO 1060
40
Česká republika
Název
Ulice
PSČ
Město
Telefon
Fax
E-mail
ELKO VALENTA-SERVIS
Vysokomýtská 1800
565 01
CHOCEŇ
465 471 433
465 473 304
PSČ
Mesto
Telefón
Fax
[email protected]
Slovenská republika
Názov
Ulica
E-mail
ABC-SERVIS Jozef Abel
Štefánikova 50
949 03
Nitra
037/6526063
037/7413098
[email protected]
D-J SERVIS
Šebastovska 17
080 06
Prešov
051/7767666
051/7767666
[email protected]
ELEKTRA - D.Valach
Kožušnícka 34
911 05
Trenčín
032/6523806
HOSPOL elektro spol.s r.o
Rustaveliho 7
831 06
Bratislava
02/44889832
[email protected]
02/44873078
[email protected]
M-SERVIS Mareš Jaroslav
Komenského 38
010 01
Žilina
041/5640627
041/5640627
[email protected]
T.V.A. servis s.r.o.
Južná trieda 48/D
040 01
Košice
055/6338501
055/6233537
[email protected]
Odborárov 49
052 01
Spišská Nová Ves
053/4421857
053/4426030
[email protected]
Gorkého 2
036 01
Martin
043/4288211
043/4308993
[email protected]
Hatalova 341
029 01
Námestovo
0905/247408
043/5522056
[email protected]
Spojová 19
974 01
Banská Bystrica
048/4135535
048/4135521
[email protected]
VILLA MARKET s.r.o.
X-TECH ,s.r.o.
ZMJ elektroservis
ELSPO
Distribútor: ELKO Valenta - Slovakia, s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
tel.: +421 326 583 465, fax: +421 326 583 466, email: [email protected], www.my-concept.sk
Polska
SERWIS CENTRALNY
Nazwa
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
Elko Valenta Polska sp. z o.o.
Ostrowskiego 30
53-238
WROCŁAW
071/339-04-44 w. 27
41
Fax
E-mail
[email protected]
SO 1060
Jindřich Valenta – ELKO Valenta Czech Republic
Vysokomýtská 1800,565 01 Choceň
Tel. +420 465 322 895, Fax: +420 465 473 304
www.my-concept.cz
ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o.
Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466
www.my-concept.sk
Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o.
Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14
www.my-concept.pl
Verners VT Ltd.
Piedrujas iela 5a, Riga, Latvia
Tel. + 371 67021021, fakss + 371 67021000
e-pasts: [email protected]
www.verners.lv
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement