Vattenkokare Graef WK61/62

Vattenkokare Graef WK61/62
Wasserkocher WK 61 / WK 62
Vattenkokare WK 61 / WK 62
Bouilloire WK 61 / WK 62
Hervidor de agua WK 61 / WK 62
Bollitore d‘acqua WK 61 / WK 62
Waterkooktoestel WK 61 / WK 62
Bedienungsanleitung
Bruksanvisning
Notice d’utilisation
Manual de instrucciones
Istruzioni per l’uso
Bedieningshandleiding
3
D
Bedienungsanleitung
SE
Bruksanvisning
14
Notice d´utilisation
24
Manual de Instrucciones
35
Istruzioni per l’uso
46
Bedieningshandleiding
57
F
ES
I
NL
Elektrisk Kokare WK 61 / WK 62
SV
Förod
Varning
Bäste kund
Följande varningar används i denna
bruksanvisning:
Ni har gjort ett klokt val då ni
köpt en WK 61 / WK 62 elektrisk
vattenkokare. Ni är nu ägare av en
etablerad kvalitetsprodukt.
Vi tackar för ert köp och önskar er
mycket nöje med er nya elektriska
vattenkokare.
Information angående
denna bruksanvisning
Denna bruksanvisning är en del
av den elektriska vattenkokaren
(fortsättningsvis kallad kokaren)
som tillhandahåller viktig information om första användning, säkerhet, hantering och skötsel.
Bruksanvisningen bör förvaras
lätt tillgänglig. Var och en som
gör något av följande bör läsa
motsvarande instruktioner:
●● Första användning,
●● Hantering och
●● Rengöring av kokaren.
Spara bruksanvisningen och låt den
följa med kokaren vid ett eventuellt
ägarbyte.
Denna bruksanvisning kan givetvis
inte täcka all tänkbara situationer.
Kontakta vid problem i första hand
ert inköpsställe för Graefs produkter,
en auktoriserad serviceverkstad
eller generalangenten.
14
VARNING
Detta indikerar en möjligt
farlig situation. Att inte följa
instruktionerna kan medföra
allvarlig personskada och i
värsta fall dödsfall.
OBSERVERA
Detta indikerar en möjligt
farlig situation. Att inte följa
instruktionerna kan medfölja
allvarlig skada på kokaren.
VIKTIGT!
Detta indikerar användbara tips
och annan nyttig information!
Användning
Denna kokare är inte avsedd
för proffesionellt bruk. Använd
kokaren enbart för att koka vatten.
Kokaren är inte lämplig för att koka
soppa, mjölk eller andra vätskor
eller förpackad mat.
Kokaren är avsedd enbart för
hemmabruk eller i
• personalkök i mindre kontor;
• lantkök;
• hotellrum och liknande;
• frukostpensionat.
Elektrisk Kokare WK 61 / WK 62
VIKTIGT!
Begränsat ansvar
►►Använd endast för hemma-
All teknisk information, data och
instruktioner avseende installation,
handhavande och skötsel beskriven
i denna bruksanvisning är noga
kontrollerad vid tidpunkten då
denna trycktes.
Ändringar i kokarens konstruktion
sker dock fortlöpande .
Tillverkaren kan inte ta något ansvar för skador som orsakats av:
●● Ignorering av bruksanvisningen
bruk eller jämförbart!
All annan användning betraktas
som felaktig.
OBSERVERA
Fara vid felaktig användning!
Kokaren kan orsaka skador om
den används på felaktigt sätt.
►►Använd kokaren enbart på
avsett vis.
►►Följ alltid instruktionerna i
denna bruksanvisning.
All garanti upphör om kokaren
används på annat vis än avsett.
SV
●● Felaktig användning
●● Felaktiga reparationer
●● Egna tekniska modifieringar
●● Montering av främmande reserv-
delar
Översättningarna är noggrant utförda. Vi reserverar oss mot felaktiga
översättningar. Endast det tyska
originalet är bindande.
Användaren ansvarar för korrekt
handhavande av kokaren.
© Gebr. Graef & Co. KG - 01
15
Elektrisk Kokare WK 61 / WK 62
Kundservice
SV
Skulle er vattenkokare vara i behov
av service, bör ni i första hand
kontakta inköpsstället. Generalagenten kan kontaktas på följande
adress.
Adesso AB
Förrådsvägen 6
181 41 Lidingö
Tel.: 08-663 40 60
Fax: 08-663 40 62
E-post: [email protected]
Säkerhet
Följande kapitel innehåller viktiga
säkerhetsinstruktioner angående
handhavandet av kokaren.
Denna kokare uppfyller alla krav på
säkerhet. Felaktigt handhavande
kan dock orsaka skador på kokaren
och även personskador.
Elsäkerhet
Varning
Att vidröra skadade
strömförande ledare kan vara
förenat med livsfara!
Följ säkerhetsföreskrifterna
nedan för att undvika elskador:
►►Använd aldrig kokaren
om elsladden eller
anslutningskontakten är
skadade.
►►Skadad anslutningskabel ska
alltid bytas av auktoriserad
verkstad.
►►Öppna aldrig kokaren för att
komma åt innandömet. Risk
för skada kan föreligga.
►►All kontakt med elektricitet
kan medföra svåra skador.
Enkla säkerhetsföreskrifter
För säker hantering av kokaren bör
följande regler iaktagas:
■■ Kontrollera innan kokaren an-
vänds att den inte har några
synliga skador. Använd aldrig en
skadad kokare.
■■ Byte av skadad elsladd får endast
utföras av auktoriserad verkstad.
■■ Reparationer ska endast utföras
av auktoriserad specialist eller
serviceverkstad. Felaktig reparation
kan leda till skador. Dessutom
upphör garantin att gälla.
■■ Enbart en av Graef godkänd
serviceverkstad får användas
under garantiperioden för att
16
Elektrisk Kokare WK 61 / WK 62
Första användning
garantin ska forsätta gälla.
■■ Defekta delar får endast ersättas
med orginaldelar. I annat fall kan
säkerheten äventyras.
■■ Denna kokare är inte avsedd att
användas av personer (inkluderande barn) med nedsatta fysiska
eller mentala förmågor, som
saknar nödvändiga kunskaper,
utan överinseende av person som
ansvarar för säkerheten och känner
till hur kokaren ska hanteras.
■■ Barn får inte tillåtas använda
kokaren som leksak.
■■ Håll alltid i kontakten och inte i
sladden när elanslutningen tas
bort.
■■ Se till att elsladden är fri och inte
fastnar i något
Säkerhetsinstruktioner
SV
OBSERVERA
Följ säkerhetsinstruktionerna
nedan för att undvika skador
då kokaren används för första
gången:
►►Använd inte materialet för
paketering som leksak. Risk
för kvävning kan föreligga.
Kontrollera innehållet
förpackningen
i
Kokaren levereras med följande
delar:
●● Elektrisk kokare
●● Basplatta
●● Bruksanvisning
VIKTIGT!
►►Kontrollera vid leverans att
inga delar saknas eller har
några synliga skador.
►►Kontakta omgående
inköpsstället eller
transportföretaget om
något saknas eller om
förpackningen skadats i
frakten.
© Gebr. Graef & Co. KG - 01
17
Elektrisk Kokare WK 61 / WK 62
Uppacking
SV
Packa upp
jande:
elektriska sladden.
kokaren enligt föl-
‹‹ Ta ut kokaren ur kartongen.
‹‹ Ta bort allt packmaterial.
‹‹ Ta bort eventuella etiketter på
kokaren (ta inte bort elspecifikationerna).
Avfallshantering
Paketeringen skyddar kokaren mot
transportskador. Förpackningen är
miljövänlig och återvinningsbar.
Lämna den förpackning som inte
längre används till återvinning och
bidra därmed till en bättre miljö.
VIKTIGt!
►►Spar om möjligt
orginalförpackningen
under garantiperioden för
att underlätta eventuella
transporter.
Uppställningsplats
För säkert och problemfri användning måste kokarens uppställningsplats uppfylla nedanstående
krav:
■■ Kokaren måste stå på ett jämnt
horisontellt underlag som inte får
vara halt och även tål kokarens
tyngd.
■■ Se till att kokaren inte kan falla
omkull.
■■ Placera kokaren så att barn inte
kan komma åt heta ytor eller den
18
Elanslutning
Följ dess instruktioner för säker
och problemfri elanslutning av
kokaren:
■■ Kontrollera innan kokaren används första gången att den
är avsedd för 220-240 volt (se
kokarens märkning). Om så inte
är fallet kan kokaren skadas
vid användning. Kontakta en
elektriker vid tveksamhet.
■■ Se till att elsladden inte är skadad.
Låt den inte komma i kontakt
med heta eller vassa föremål.
■■ Elsladden får inte spännas.
■■ Elsäkerheten bygger på att kokaren är ansluten till ett jordat
uttag. Ojordad anlutning bör
inte användas. Kontakta en
elektriker vid tveksamheter.
Tillverkaren eller återförsäljaren
ansvarar inte för skador som
uppkommer på grund av felaktig
elanslutning.
Elektrisk Kokare WK 61 / WK 62
Funktioner
Översikt
2.
3.
SV
1) Utlopp
1.
2) Lock
3) Knapp för att öppna
lock
7.
4.
5.
6.
4) Handtag
5) Strömbrytare
6) Basplatta
7) Rostfritt stål med acryl
Teknisk information
Electrisk kokare WK 61
Dimensioner
(L x W x H)
Electrisk kokare WK 62
220 x 220 x 245
220 x 220 x 245
mm
Vikt
ca. 1.5
ca. 1.5
kg
Rymd
1.5 liter
1.5 liter
mm
220 - 240
220 - 240
Volt
1850 - 2200
1850 - 2200
Watt
Rostfritt stål, vit acryl
Rostfritt stål, svart acryl
Spänning
Effekt
Färg
Prestanda
●● Lyft av stäng av
●● Elektrisk kokare i rostfritt stål
●● Max kapacitet 1.5 liter
Reservdelar
●● Interna nivåmarkeringar
Följande reservdelar finns tillgängliga för denna kokare:
●● Skydd mot överhettning och
●●
●●
●●
●●
torrkokning
Tryckknapp för att öppna locket
Löstagbart kalkfilter
Strömbrytare med lampindikator
Automatisk avstängning
●● Basplatta
●● Utbytbart kalkfilter
Kontakta ert inköpsställe om ni
behöver reservdelar till kokaren.
© Gebr. Graef & Co. KG - 01
19
Elektrisk Kokare WK 61 / WK 62
SV
Före första
ning
använd-
Läs dessa användarinstruktioner
noga och förvara dem lättillgängliga
för senare användning.
Vatten kan kokas upp på några
minuter med denna kokare.
Kokaren rengörs genom att fylla
den med rent kallt vatten. Låt det
sedan koka upp. Häll sedan ut
vattnet.
Användning
Nedan följer viktig information om
hur kokaren ska användas.
Säkerhetsinstruktioner
OBSERVERA
Följ nedanstående
säkerhetsinstruktioner för att
undvika skador:
►►Fyll inte kokaren med vatten
över max-märket. I annat fall
kan vatten som bubblar över
orsaka brännskador.
►►Öppna inte locket då vattnet
kokar.
►►Rör inte kokarens yttervägg
som kan bli mycket het.
►►Dränk aldrig kokaren eller
basplattan i vatten eller
någon annan vätska.
►►Håll kokaren enbart i
handtaget.
►►Se till att det alltid finns
tillräckligt med vatten i
kokaren för att förhindra
torrkokning.
20
Ytterligare säkerhetsinstruktioner
OBSERVERA
Följ säkerhetsinstruktionerna
nedan för att förhindra olyckor
och skador:
►►Använd aldrig kokaren i
närheten av någon het källa.
►►Använd aldrig kokaren
utomhus. Förvara den på ett
torrt ställe.
►►Använd aldrig kokaren i
badrummet.
►►Ta alltid bort elanslutningen
vid påfyllning av vatten, efter
varje användning och före
rengöring.
►►Använd kokaren enbart med
den medföljande basplattan.
Använd aldrig basplattan till
något annat.
►►Slå enbart på kokaren efter
att den fyllts med vatten.
Använd endast kallt vatten.
►►Locket ska alltid stängas
försiktigt.
Koka vatten
‹‹ Ta ut hela elsladden ur bas-
plattan.
‹‹ Ta bort kokaren från basplattan.
‹‹ Öppna luckan och fyll kokaren
med vatten.
Elektrisk Kokare WK 61 / WK 62
VIKTIGT!
Lyft av stäng av
►►Fyll aldrig kokaren över
Om man lyfter av kokaren från
basplattan under uppkokning,
kommer den att stänga av sig själv.
Detta kallas lyft av stäng av.
maxindikeringen.
►►Fyll alltid kokaren så att
vattennivån ligger mellan
markeringarna för max och
min.
‹‹ Placera kokaren på basplattan.
‹‹ Anslut kokaren till ett eluttag.
SV
Vård och rengöring
Detta avsnitt beskriver hur kokaren
ska vårdas och rengöras.
Säkerhetsinstruktioner
‹‹ Tryck på strömbrytaren.
‹‹ Kokaren är nu tillslagen.
OBSERVERA
‹‹ När vattnet börjar koka kom-
Följ säkerhetsinstruckionerna
nedan innan kokaren rengörs:
►►Kontrollera att kokaren är
avstängd och inte ansluten
till ett eluttag.
►►Använd inga starka eller
slipande rengöringmedel.
Använd inte heller något
lösningmedel.
►►Skrapa inte av fläckar med
något hårt verktyg.
►►Dränk inte ner kokaren i
vatten.
►►Låt kokaren kallna helt innan
den rengörs.
mer kokaren att stängas av
automatiskt.
‹‹ Indikatorlampan slocknar.
‹‹ Om så önskas kan vattnet kokas
upp en gång till genom att
trycka på strömbrytaren. Vänta
dock ca 30 sekunder efter det
att kokaren slagit av sig själv.
Kalkfilter
Det löstagbara kalkfiltret hindrar
kalkflagor att komma ut.
Skydd mot torrkokning
och överhettning
Denna kokare har ett överhettningsskydd. Skulle kokaren slås
på med inget eller för lite vatten
kommer den att stänga av sig
själv. Vänta en stund tills kokaren
svalnat. Fyll kokaren med vatten
och fortsätt som vanligt.
© Gebr. Graef & Co. KG - 01
21
Elektrisk Kokare WK 61 / WK 62
SV
Rengöring
Se till att kokaren inte är ansluten
till elnätet. Låt kokaren kallna.
Rengör kokarens yttre med en
mjuk trasa. Vid behov kan ett milt
rengöringsmedel användas.
Avkalkning
Beroende på vattnets hårdhet kan
ett kalklager med tiden avsättas på
väggar och botten av den rostfria
behållaren. Ju hårdare vatten ju
snabbare byggs kalklagret upp.
Detta är ofarligt men kan försämra
kokarens funktion.
Av denna anledning rekommenderar
vi regelbunden avkalkning enligt
följande
‹‹ Fyll kokaren till 3/4 med vatten.
‹‹ Låt vattnet koka upp.
‹‹ Fyll
upp kokaren till MAXmärket med ättika efter det att
den stängt av sig.
VIKTIGt!
►►Koka aldrig denna blandning!
‹‹ Låt blandningen stå i kokaren
över natten.
‹‹ Töm kokaren och skölj ur den
flera gånger med friskt vatten.
22
VIKTIGt!
►►Det går lika bra att använda
andra avkalkningsmedel. Se
bara till att följa tillverkarens
anvisningar.
Elektrisk Kokare WK 61 / WK 62
Återvinning
Denna produkt ska, som symbolen visar, aldrig slängas som
hushållsavfall när den tjänat ut. Materialet kan återanvändas.
Återanvändning är ett viktigt bidrag till omsorg om naturen.
Lämna produkten till återvinningscentral.
SV
Garanti
2 års garanti
Vi lämnar 2 års garanti mot fabrikationsfel. Garantin gäller
inte felaktig användning eller vårdslös hantering. Garantireparationer utförs endast mot uppvisande av inköpskvitto.
© Gebr. Graef & Co. KG - 01
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement