MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI
MANUALE DʼUSO
INSTRUCTIONS
MODE DʼEMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BRUKSANVISNING
BRUGERVEJLEDNING
MACCHINA PER CAFFÈ E CAPPUCCINO
COFFEE AND CAPPUCCINO MAKER
MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO
KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT
KOFFIE- EN CAPPUCCINOAPPARAAT
CAFETERA PARA CAFÉ Y CAPUCHINO
MÁQUINA DE CAFÉ E CAPPUCCINO
ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΚΑΙ CAPPUCCINO
КОФЕМАШИНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ И КАПУЧЧИНО
PŘÍSTROJ NA PŘÍPRAVU KÁVY A KAPUČÍNA
EKSPRES DO KAWY I KAWY CAPPUCCINO
KAFFEMASKIN FÖR ESPRESSO OCH CAPPUCCINO
KAFFE- OG CAPPUCCINOMASKINE
A7
A
A4
A3
A6
A8
A9
A5
A10
A2
A18 A13
A14
A1
A12
A19
A15
A20
A16
A17
A21
A22
A25
A23
A24
B1
B
A7
A9
B6 B7
B8
B9
B2
B3
B4
B5
A11
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
17
18
19
20
21
22
23
24
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
25
26
27
28
INNEHÅLL
UTMATNING AV HETT VATTEN.......16
INLEDNING...............................7
BRYGGNING AV CAPPUCCINO
(GENOM ATT ANVÄNDA
ÅNGFUNKTIONEN).....................17
Symboler som används i denna bruksanvisning ..........................................................7
Bokstäver inom parentes............................7
Problem och reparationer...........................7
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL .....17
Rengöring av maskinen............................17
Rengöring av behållaren för kaffesumpen 17
Rengöring av droppskålen .......................18
Rengöring av vattentanken.......................18
Rengöring av kaffeutloppets pip...............18
Rengöring av tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe...........................................18
Rengöring av maskinens inre ..................18
Rengöring av bryggenheten .....................18
SÄKERHETSÅTGÄRDER ................7
Väsentliga säkerhetsföreskrifter .................7
Avsedd användning ....................................8
Bruksanvisningar .......................................8
BESKRIVNING AV APPARATEN........8
Beskrivning av apparaten ...........................8
Beskrivning av kontrollpanelen...................8
FÖRBEREDANDE HANDLINGAR.......9
ÄNDRING OCH INSTÄLLNING AV MENYNS PARAMETRAR ..................19
Kontroll av leveransen ................................9
Uppställning av apparaten ..........................9
Apparatens anslutning till el .......................9
Ställa klockan ...........................................19
Inställning av tid för automatisk start .......20
Avkalkning................................................20
Ändrat val för kaffetemperatur..................21
Ändrat val för varaktighet av påslaget läge ...
.................................................................21
Programmering av vattnets hårdhetsgrad 21
Återställning till fabriksinställningarna
(reset) ......................................................22
AUTOMATISK BELYSNING AV
KOPPSTÄLL ..............................9
INBYGGD INSTALLATION .............10
APPARATENS FÖRSTA PÅSÄTTNING ..
...........................................12
Installation av filtret..................................12
Byte av filtret ............................................13
Borttagande av filtret ................................13
BYTE AV SPRÅK .......................22
PÅSÄTTNING OCH
FÖRUPPVÄRMNING ...................13
TEKNISKA SPECIFIKATIONER........22
AVSTÄNGNING AV APPARATEN .....22
KASSERING.............................22
BRYGGNING AV KAFFE (MED HELA
KAFFEBÖNOR) .........................13
MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ
DISPLAYEN .............................23
ÄNDRAT VAL AV MÄNGD ESPRESSO I
KOPPEN .................................15
PROBLEMLÖSNING ...................25
INSTÄLLNING AV KAFFEKVARNEN .15
RECEPT .................................27
BRYGGNING AV ESPRESSOKAFFE
MED MALET KAFFE (ISTÄLLET FÖR
KAFFEBÖNOR) ........................16
6
takta vår kundservice genom att ringa till det
nummer som anges i det bifogade häftet ”Kundservice”. Om ditt land inte finns bland de som listas i häftet kan du ringa till numret som anges i
garantibeviset. Vid behov av reparation ska du
uteslutande vända dig till vårt Tekniska Servicekontor. Du finner adresserna i garantibeviset som
levereras med maskinen.
INLEDNING
Tack för att du valt en automatisk kaffemaskin för
espresso och cappuccino.
Vi önskar dig mycket nöje med din nya apparat.
Härmed ber vi dig att ägna några minuter till att
läsa igenom denna bruksanvisning.
På så sätt kan du undvika att hamna i farliga situationer och att skada maskinen.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Symboler som används i denna
bruksanvisning
Väsentliga säkerhetsföreskrifter
Alla viktiga föreskrifter åtföljs av dessa symboler.
Sådana föreskrifter ska obligatoriskt följas.
Försummelse i att följa dessa föreskrifter kan leda
till elstötar, allvarliga personskador, brännskador,
brand eller skador på apparaten.
Varning! Denna apparat är endast avsedd
för hemmabruk.
Fara! Eftersom apparaten fungerar med
elektrisk ström utesluts inte möjligheten att den
kan förorsaka elstötar.
Således ska följande säkerhetsanvisningar följas:
• Vidrör inte apparaten med våta händer.
• Vidrör inte elkontakten med våta händer.
• Kontrollera att det alltid finns fri åtkomst till
eluttaget som apparaten är anslutet till så att
elkontakten kan tas ut om behov uppstår.
• Försök inte att reparera apparaten om den
har ett fel. Stäng istället av apparaten genom
att frånskilja huvudbrytaren (A23), ta ut kontakten från eluttaget och kontakta det Tekniska servicekontoret.
• Om elkontakten eller sladden skadas får
dessa endast bytas ut av vårt Tekniska Servicekontor, för att undvika onödiga risker.
Fara!
Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till
eller är orsaken till elstöt med risk för död.
Varning!
Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till
eller är orsaken till skador på personer eller på
apparaten.
Fara för brännskada!
Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till
eller är orsaken till brännskador.
Observera:
Dessa symboler framhäver riktlinjer och information som är viktig för användaren.
Varning! Allt förpackningsmaterial
(plastpåsar, polystyren) ska förvaras oåtkomligt
för barn.
Bokstäver inom parentes
Bokstäverna inom parentes beskrivs i bildtexten
för Beskrivning av apparaten (sid. 3).
Varning! Personer (även barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller nedsatta sinnesintryck, eller med dålig erfarenhet eller
kunnighet får inte använda denna apparat utan att
de noggrant övervakas och instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker
med apparaten.
Problem och reparationer
Vid problem eller fel ska du först försöka att åtgärda problemet genom att följa de föreskrifter
som anges i paragraferna "Meddelanden som
visas på displayen" och "Åtgärder för problemlösning". Om inget hjälper för att åtgärda felet eller
vid behov av ytterligare hjälp, ber vi dig att kon7
Fara för brännskada! Denna apparat
producerar hett vatten och således kan det bildas
ånga när maskinen är på. Var noga med att inte
komma i kontakt med vattenstänk eller het ånga.
Vidrör inte apparatens heta ytor när du använder
den. Använd handtagen eller handgreppen.
•
mans med den.
Försummelse i att iaktta anvisningarna kan
orsaka skador på personer eller på apparaten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som
orsakats av att anvisningarna försummats.
BESKRIVNING AV
APPARATEN
Varning! Klamra dig inte fast på espressomaskinen när den är i utdraget läge från möbeln. Placera inga föremål som innehåller vätska,
antändbart eller frätande material ovanpå maskinen. Använd tillbehörsfacket till de tillbehör som
behövs för att brygga kaffet (till exempel kaffemåttet). Placera inte sådana föremål ovanpå maskinen som är så stora att de kan hindra dess
rörelser eller som är ostadiga.
Beskrivning av apparaten
(sid. 3 - A)
A1. Koppställ
A2. Servicelucka
A3. Kaffeledare
A4. Behållare för kaffesump
A5. Bryggenhet
A6. Belysning
A7. Reglage för start/stand-by (*)
A8. Kontrollpanel
A9. Reglage för val av ångfunktion (*)
A10. Utfällbar cappuccinoenhet
A11. Munstycke till cappuccinoenhet
A12. Vattentank
A13. Kafferör (med ställbart höjdläge)
A14. Droppskål
A15. Lock till behållaren för kaffebönor
A16. Behållare för kaffebönor
A17. Justeringsratt för att ställa in kaffekvarnens
malningsgrad.
A18. Lucka för tratt till färdigmalet kaffe
A19. Kaffemått
A20. Plats för kaffemått
A21. Tratt för påfyllning av färdigmalet kaffe
A22. Nätkabel
A23. Huvudströmbrytare PÅ/AV
A24. Förvaringsutrymme
A25. Avkalkningsfilter (i förekommande fall)
(*) med lampa på vissa modeller
Varning! Maskinen får inte göra drycker,
hetvatten eller ånga när den är utdragen från möbeln. Vänta tills maskinen är helt avstängd innan
du tar ut den. Försummelse i att iaktta denna
föreskrift kan skada maskinen! Med undantag
av inställningen av kaffekvarnen, vilken ska utföras när maskinen är i utfällt läge (se kapitlet ”Inställning av kaffekvarnen”).
Observera: Använd endast tillbehör och
reservdelar som är av original eller som rekommenderats av tillverkaren.
Avsedd användning
Denna apparat har tillverkats för att brygga
espressokaffe och för att värma drycker.
All annan användning betraktas som felaktig.
Denna apparat är inte lämplig att användas i kommersiellt syfte.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att apparaten använts på fel sätt.
Denna apparat kan installeras tillsammans med
en inbyggnadsugn om ugnen är försedd med en
kylfläkt på baksidan (ugn med maximal effekt
3kW).
Beskrivning av kontrollpanelen
(sid. 3 - B)
Vissa av kontrollpanelens knappar har dubbel
funktion:
Funktion nummer två beskrivs i förkommande
fall inom parentes.
B1. Display: Hjälper användaren under
handhavandet av apparaten.
B2. Knapp
för att välja smak på kaffet.
Bruksanvisningar
Denna bruksanvisning ska läsas noggrant innan
apparaten tas i bruk.
• Bruksanvisningen ska förvaras på säker
plats. Om apparaten överlåts till tredje man
ska bruksanvisningarna överlämnas tillsam8
B3. Knapp
för utmatning av en eller två
starka koppar
B4. Knapp
för utmatning av en eller två
normala koppar
B5. Knapp
för utmatning av en eller två
svaga koppar
B6. MENY-knapp för att aktivera eller
avaktivera programmeringsläget för
menyns parametrar.
B7. Knapp
för att välja färdigmalet kaffe
(Följande gäller i menyläge: “NEXT”knapp, används för att visa nästa
parameter i menyn).
B8. Sköljningsknapp
: En kort sköljning
utförs för att värma upp bryggenheten.
(Följande gäller i menyläge: ”CHANGE”knapp, används för att ändra menyns
parametrar).
B9. Knapp
för utmatning av hett vatten
eller för att bekräfta. (Följande gäller i
menyläge: ”OK”-knapp, används för att
bekräfta menyns parametrar).
ditt vattens hårdhetsgrad så snart som möjligt genom att följa anvisningarna i “Programmering av vattnets hårdhetsgrad”.
Apparatens anslutning till el
Fara! Kontrollera att spänningen på elnätet överensstämmer med vad som anges på
märkskylten. Apparaten får endast anslutas till ett
yrkesmässigt korrekt installerat eluttag med en
minimal kapacitet på 10A och med jordanslutning. Om apparatens kontakt inte passar ihop
med eluttaget ska du låta en behörig person byta
ut kontakten mot en som passar.
I enlighet med säkerhetsdirektiven, ska du under
installationen använda en allpolig brytare med ett
minimiavstånd mellan kontakterna på 3 mm.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
För att du ska lära dig att handskas med apparaten på rätt sätt ska du vid den första användningen noggrant följa de detaljerade anvisningar
som anges i nedanstående paragrafer.
Varning! Strömförsörjningen ska vara försedd med nätfrånskiljare i enlighet med användarlandets installationsföreskrifter.
FÖRBEREDANDE
HANDLINGAR
Kontroll av leveransen
AUTOMATISK BELYSNING PÅ
KOPPSTÄLLET
Efter att emballaget tagits bort ska du kontrollera
att apparaten inte skadats och att samtliga tillbehör finns med. Använd inte apparaten om den har
väl synliga skador. Vänd er till Tekniskt servicecenter.
När apparaten sätts på tänds automatiskt lamporna (A6) som belyser kaffepipen och koppstället och på vissa modeller tänds även reglagen.
Lamporna förblir tända tills apparaten stängs av.
Vid utmatning av kaffe, ånga eller hett vatten sätts
kylfläkten på.
När funktionen har avslutats kommer apparaten
att bibehålla kylfläkten på för att förhindra bildandet av kondens på köksmöbelns insida. Fläkten stängs av automatiskt efter några minuter.
Uppställning av apparaten
Varning! Följ dessa säkerhetsanvisningar när du installerar apparaten.
• Installationen ska utföras av en behörig tekniker i enlighet med rådande lagstiftning (se
par. “Inbyggd installation”).
• Emballagematerialet (plastpåsar, polyester,
etc.) får inte lämnas inom räckhåll för barn
eftersom de kan vara mycket farliga.
• Apparaten ska inte installeras på platser där
temperaturen kan sjunka till 0 °C eller under
(apparaten kan ta skada om vattnet fryser till
is).
• Vi rekommenderar att du ställer in värdet för
Observera: Denna funktion förblir oförändrad även i de fall apparaten stängs av genom att
reglaget
(A7) vrids åt höger eller åt vänster.
Varning! Titta inte rakt mot lamporna
eller genom ett optiskt förstoringsinstrument.
9
m
INBYGGD INSTALLATION
21 m
455 mm
Kontrollera det minimala utrymmesbehovet för
apparatens korrekta installation.
Espressomaskinen installeras i ett högskåp, vilket
ska vara väl förankrat mot väggen med vanliga
fästbyglar.
Varning!
m
m
15 m
82 mm
372 mm
•
595 m
528 m
m
361
5 mm
4
45 mm
m
45 m
45 mm
450
•
Viktigt: Alla ingrepp som rör installation eller
underhåll ska utföras när maskinen är frånskiljd från elnätet.
Samtliga köksmöbler som kommer i direktkontakt med apparaten ska vara värmebeständiga (min. 65°C).
För att garantera korrekt ventilering, ska möbelns baksida lämnas öppen (se måtten på
bilden).
m
560 m
500
m
mm
45 m
in
850 mm Min.
•
550
45 mm
M
mm
m
45 m
45 mm
200 cm2
10
200 cm2
mm
x 16
Lagen kräver att apparaten är ansluten till
jord. Den elektriska anslutningen ska utföras
av en kvalificerad tekniker och i enlighet med
tillverkarens anvisningar och med nationellt
regelverk.
Vi rekommenderar att ordna så att eluttaget är
lätt att komma åt.
x2
x4
Placera skenorna på möbelns sidoytor, på det
sätt som visas på bilden.
Fäst dessa med de avsedda skruvarna och dra
sedan ut dem fullständigt.
I de fall espressomaskinen installeras ovanpå en
”Varmhållningslåda” (max 500 W) kan du använda dess ovansida som referens när du positionerar skenorna.
Då kommer inte stödhyllan att finnas.
Ställ apparaten på skenorna och försäkra dig om
att tapparna är ordentligt isatta innan du fäster
apparaten med de medföljande skruvarna.
x1
x4
560 +
1 mm
m
350m
pprox.
a
Fäst nätkabeln med den avsedda klämman för
att undvika att kabeln fastnar när
espressomaskinen dras ut och in från
köksmöbeln.
Nätkabeln ska vara tillräckligt lång för att tillåta
att apparaten dras ut från skåpet vid påfyllning
av behållaren för kaffebönor.
Om apparaten behöver ställas in ska du använda
de medföljande avståndsdonen och placera dem
under eller på sidan om stödet.
11
APPARATENS FÖRSTA
PÅSÄTTNING
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
sedda handtagen (fig. 4). Öppna locket och
fyll på behållaren för kaffebönor, stäng locket
och tryck därefter in espressomaskinen i
köksmöbeln.
Maskinen har provkörts i fabriken med riktigt
kaffe. Det är således normalt att det finns
spår av kaffe i kvarnen.
Vi garanterar under alla omständigheter att
denna maskin är ny.
Vi rekommenderar att så snart som möjligt
utföra kundinställningen för vattnets hårdhet
genom att följa anvisningarna i kapitlet ”Inställning av vattnets hårdhetsgrad”.
Anslut apparaten till elnätet och tryck på huvudbrytaren PÅ/AV (A23).
Först ska önskat språk ställas in:
För att ställa in svenska ska du vänta tills displayen visar meddelandet: “TRYCK PÅ OK
FÖR ATT INSTALLERA SVENSKA”.
Medan meddelandet visas ska du trycka på
OK-knappen (B9) (fig. 1) i minst 3 sekunder
tills meddelandet ”SVENSKA INSTALLERAT”
visas. Sedan visar apparaten meddelandet på
svenska som talar om att inställningen har
gjorts. Om du råkar välja fel språk ska du följa
anvisningarna i kap. “Ändring av språk” för
att på nytt ställa in önskat språk. Utför därefter de förfaranden som föreslås av apparaten:
Efter 5 sekunder visas meddelandet “FYLL
PÅ VATTEN": För att fylla på vattentanken ska
du ta ut den (fig. 2), skölja den och fylla på
med friskt vatten. Gå inte över MAX-strecket.
Sätt tillbaka tanken genom att trycka in den
helt in.
Ställ sedan en kopp under cappuccinoenheten (fig. 3).
Maskinen visar då meddelandet: “HETT VATTEN TRYCK PÅ OK”. Tryck på OK-knappen
(fig. 1) och efter några sekunder kommer
vatten att rinna ut från cappuccinoenheten
(vattenutmatningen avbryts sedan automatiskt).
Maskinen visar då meddelandet: ”AVSTÄNGNING PÅGÅR VAR GOD VÄNTA…” och maskinen stängs av.
Fäll ut espressomaskinen genom att dra den
utåt och var noga med att använda de av-
Varning! För att undvika felfunktioner på
maskinen ska du inte fylla på med färdigmalet
kaffe, frystorkat kaffe, karamelliserade kaffebönor eller annat som kan förstöra maskinen.
Därefter är maskinen klar för användning.
Observera: I början behöver maskinen
göra 4-5 koppar espresso och 4-5 koppar cappuccino innan resultatet blir tillfredsställande.
Observera: Om du för att sätta på maskinen använder huvudbrytaren PÅ/AV (A23) kommer funktionen SJÄLVDIAGNOS att starta
automatiskt och därefter stängs maskinen av.
Vrid på reglaget
(A7) (åt höger eller åt vänster) (fig. 5) för att starta maskinen igen.
Installation av filtret
Till vissa modeller medföljer ett avkalkningsfilter
som förbättrar vattnets kvalitet och garanterar
därmed att apparaten får en längre livslängd.
Följ dessa anvisningar för att installera filtret:
1. Avlägsna filtret från förpackningen (A25).
2. Ställ in datummarkören (se fig. 28) tills de
aktuella användningsmånaderna visas.
Observera: Filtrets varaktighet är två månader vid normal användning av apparaten. Om
den däremot står oanvänd men med filtret installerat, är varaktigheten högst 3 veckor.
3. Sätt in filtret i vattentanken (A12) och tryck
ned det tills det når tankens botten (se figur
28).
4. Fyll sedan på vatten i tanken och sätt in den
i maskinen.
5. Vrid cappuccinoenheten utåt (A10) och placera en behållare (på minst 100 ml) under
den.
Observera: När filtret har installerats
måste filtrets närvaro meddelas till appara12
ten.
6. Tryck på knappen MENY (B6) för att öppna
menyn.
7. Tryck på knappen NEXT (B7) tills texten “INSTALLERA FILTER” visas på displayen.
8. Tryck på OK-knappen (B9).
9. Meddelandet ”HETT VATTEN TRYCK PÅ OK”
visas på displayen.
10. Tryck på OK-knappen (B9). Apparaten startar utmatningen av hett vatten medan texten
“VAR GOD VÄNTA...” visas på displayen.
När utmatningen är klar återgår apparaten
automatiskt till läget “REDO”.
Borttagande av filtret
Om du önskar använda apparaten utan detta filter
räcker det inte med att ta bort filtret, utan borttagandet måste även meddelas till apparaten.
Gör på följande sätt:
1. Tryck på knappen MENY (B6) för att öppna
menyn.
2. Tryck på knappen NEXT (B7) tills texten “AVINSTALLERA FILTER” visas på displayen.
3. Tryck på OK-knappen (B9).
Därefter återgår apparaten automatiskt till läget
“REDO”.
PÅSÄTTNING OCH
FÖRUPPVÄRMNING
Byte av filtret (“Filter återställt”)
När meddelandet “BYT UT FILTER” visas på displayen eller när de två månader som gäller för
filtrets varaktighet har gått (se datummarkören)
ska filtret bytas ut. Gör på följande sätt:
1. Ta ut det uttjänta filtret.
2. Öppna det nya filtrets förpackning.
3. Ställ in datummarkören (se fig. 28) tills de
aktuella användningsmånaderna visas (filtret
varar i två månader).
4. Sätt in filtret i vattentanken och tryck ned det
tills det når tankens botten (se figur 28).
5. Fyll sedan på tanken och sätt in den i maskinen.
6. Vrid cappuccinoenheten utåt och ställ en behållare (på minst 100 ml) under den.
7. Tryck på knappen MENY (B6) för att öppna
menyn.
8. Tryck på knappen NEXT (B7) tills texten “FILTER ÅTERSTÄLLT NEJ” visas på displayen.
9. Tryck på knappen CHANGE (B8) tills texten
“FILTER ÅTERSTÄLLT JA” visas på displayen.
10. Tryck på OK-knappen (B9) för att bekräfta.
11. Meddelandet ”HETT VATTEN TRYCK PÅ OK”
visas på displayen.
12. Tryck återigen på OK-knappen (B9). Apparaten startar utmatningen av hett vatten medan
texten “VAR GOD VÄNTA...” visas på displayen.
När utmatningen är klar återgår apparaten
automatiskt till läget “REDO”.
Varje gång som apparaten sätts på utför den en
automatisk föruppvärmning och sköljning. Detta
kan inte avbrytas.
Apparaten är klar att användas efter att dessa
skeden avslutats.
Fara för brännskada! Under sköljningen
kommer det att rinna ut lite varmt vatten från kaffeutloppens pip.
Akta så att du inte får vattenstänk på dig.
Vrid på reglaget
(A7) (åt höger eller åt vänster) (fig. 5) för att sätta på apparaten: Meddelandet ”UPPVÄRMNING PÅGÅR VAR GOD
VÄNTA...” visas på displayen.
När uppvärmningsskedet har avslutats, visar displayen ett annat meddelande: “SKÖLJNING”. På
så sätt värms inte enbart värmetanken upp, men
apparaten låter det varma vattnet rinna i ledningarna inuti apparaten så att även de värms upp.
Apparaten har uppnått drifttemperatur när meddelandet “REDO NORMAL SMAK” visas på displayen.
BRYGGNING AV KAFFE
(MED HELA KAFFEBÖNOR)
1. Maskinen är fabriksinställd för att göra
espresso med normal styrka. Det går att begära kaffe med extra mild, mild, stark eller
13
extra stark smak. Tryck på knappen
(B2)
(fig. 6) för att välja önskad smak. Displayen
visar vilken smak på kaffet du valt.
2. Placera en kopp under kaffepipen om du bett
om 1 kopp kaffe (fig. 7) eller två koppar om
du bett om 2 koppar kaffe (fig. 8). För att erhålla en utsökt crema ska du sänka kaffepipen (fig. 9) så att den kommer så nära
kopparna som möjligt.
3. Tryck på knappen
(B3) om du vill ha en
stark espresso (fig. 10), på knappen (B4)
för en normal espresso eller på knappen
(B5) för en svag espresso. Om du däremot
önskar få 2 koppar espresso ska du trycka på
knappen 2 gånger (inom 2 sekunder). Gör på
det sätt som beskrivs i följande kapitel om du
önskar ändra på den mängd espresso som
maskinen automatiskt fyller koppen med. (Då
börjar maskinen att mala kaffebönorna och
att mata ut kaffe i koppen. När den förinställda mängden kaffe har erhållits slutar maskinen automatiskt att mata ut kaffe och slänger
ut sumpkakan i behållaren för kaffesump).
4. Efter några sekunder visar maskinen på nytt
meddelandet som talar om att den är redo
och det går att begära en ny kopp kaffe.
5. Vrid på reglaget
(A7) (åt höger eller åt
vänster) (fig. 5) för att stänga av maskinen
(Innan den stängs av utför maskinen automatiskt ett sköljningsprogram. Lite varmt
vatten rinner ut från rören och samlas upp i
den underliggande droppskålen. Akta så att
du inte bränner dig).
OBS 1: Om kaffet endast droppar ut eller om det
inte kommer ut något kaffe alls, är det nödvändigt
att du vrider justeringsratten för malningsgrad
(A17) (fig. 11) ett steg medsols (se kap. ”Inställning av kaffekvarnen”).
Vrid endast ett steg i taget tills önskad effekt uppnås.
OBS 2: Om kaffet rinner ut för fort och du inte är
nöjd med creman, ska du vrida justeringsratten
för malningsgrad (A17) (fig. 11) ett steg motsols
(se kap. ”Inställning av kaffekvarnen”).
Var noga med att inte vrida justeringsratten för
mycket eftersom det då kan inträffa att espresson i stället matas ut droppvis vid bryggning av
två koppar.
OBS 3: Råd att följa för att få ett varmare kaffe:
• Om du vill brygga en stark espresso (på mindre än 60 cc) när maskinen just satts på, kan
du använda det varma vattnet från sköljningen för att värma upp koppen. Om det däremot har gått 2/3 minuter sedan den senaste
kaffekoppen bryggdes och du vill brygga en
kopp till, är det nödvändigt att värma upp
bryggenheten genom att trycka på knappen
(B8) (fig. 12). Låt sedan vattnet rinna
ned i den underliggande droppskålen eller
använd vattnet för att fylla (och sedan
tömma) koppen som ska användas till kaffet
i syftet att värma den.
• Använd inte koppar som har tjocka kanter, eftersom de absorberar värmen, med undantag om kopparna föruppvärms.
• Använd uppvärmda koppar som sköljs med
varmt vatten.
OBS 4: Medan maskinen brygger espressokaffet
kan utmatningen avbrytas i vilket ögonblick som
helst genom att trycka på den av knapparna
(B3),
(B4) eller
(B5) som valts tidigare.
OBS 5: Om du vill ha mer espressokaffe i koppen
efter att det har slutat att rinna ut, behöver du
bara trycka in den av knapparna &, & eller & som
valts tidigare och hålla knappen intryckt tills du
erhåller önskad mängd (denna åtgärd måste utföras inom 3 sekunder efter det att kaffet har slutat att rinna ut).
OBS 6: När displayen visar meddelandet:
”FYLL PÅ VATTEN” är det nödvändigt att fylla på
vattentanken för att maskinen ska kunna brygga
mer kaffe.
(Vanligtvis är vattnet inte helt slut i tanken när
detta meddelande visas).
OBS 7: När maskinen har bryggt 14 koppar
espresso (eller 7 dubbla koppar) visas meddelandet: “TÖM BEHÅLLAREN FÖR KAFFESUMP”
för att varna om att behållaren för kaffesump är
full och att den måste tömmas och rengöras.
Om behållaren inte rengörs kommer meddelandet att kvarstå på displayen och det går inte att
brygga kaffe.
För att utföra rengöringen ska du öppna serviceluckan på framsidan genom att dra i utmatnin14
matning av följande typer av kaffe:
• Stark espresso, vid tryck på knapp (B3).
• Normal espresso, vid tryck på knapp (B4).
• Svag espresso, vid tryck på knapp
(B5).
Gör på följande sätt om du önskar att ändra
på dessa mängder:
• Tryck in i minst 10 sekunder knappen
(eller
eller
) som motsvarar den funktion som du vill ändra mängden på. Släpp
knappen när displayen visar meddelandet
”PROGRAMMERA MÄNGD” och maskinen
startar att mata ut kaffet.
• När önskad mängd espresso har fyllt koppen
ska du trycka en gång till på samma knapp
som tidigare för att lagra den nya mängden i
minnet.
Efter detta skede har maskinen programmerats
om enligt den nya inställningen och på displayen
visas meddelandet ”REDO”.
gsröret (A13) (fig. 13), ta ut droppskålen (A14)
(fig. 14), tömma den och rengöra den.
Vid rengöring ska droppskålen alltid tas bort fullständigt, så att den inte riskerar att falla när behållaren för kaffesump tas ut.
Töm och rengör behållaren för kaffesump noggrant och var noga med att få bort samtliga rester
som kan ha lagt sig på dess botten.
INSTÄLLNING AV
KAFFEKVARNEN
Varning! Varje gång som du tar ut droppskålen är det OBLIGATORISKT att tömma behållaren för kaffesump, även i de fall den är nästan
tom. Om du inte gör det kan det inträffa att behållaren för kaffesump fylls mer än vad som är
meningen när du brygger nästföljande espresson
och att maskinen täpps igen.
Kaffekvarnen behöver inte justeras under den första tiden den används eftersom den förinställts i
fabriken för en korrekt utmatning av espressokaffet. I de fall du anser, efter att du bryggt de första kopparna, att espressokaffet rinner ut för fort
eller för långsamt (droppvis) är det nödvändigt
att ställa in malningsgraden med hjälp av justeringsratten (A17) (fig. 11).
OBS 8: Ta inte ut vattentanken medan maskinen
matar ut kaffe. Om du skulle råka ta ut vattentanken kan maskinen inte brygga kaffet och visar då
meddelandet:
”FÖR FINMALET STÄLL IN MALNING OCH
TRYCK PÅ OK”
För att starta om maskinen ska du sätta tillbaka
vattentanken och trycka på OK-knappen (B9).
Meddelandet ”HETT VATTEN TRYCK PÅ OK”
visas på displayen. Tryck på OK-knappen (B9)
och låt vatten rinna ut från cappuccinoenheten
några sekunder.
Varning! Du får endast vrida på justeringsratten medan kaffekvarnen maler.
För att espressokaffet ska
rinna ut långsammare och
därmed få en bättre crema,
ska du vrida ratten ett steg
motsols (=mer finmalet
kaffe).
För att espressokaffet ska
rinna ut fortare (så att det
rinner istället för att
droppa), ska du vrida ratten
ett steg medsols (=mer
grovmalet kaffe).
ÄNDRAT VAL AV MÄNGD
ESPRESSO I KOPPEN
Maskinen är fabriksinställd för automatisk ut15
(Maskinen har provkörts i fabriken med riktigt
kaffe. Det är således normalt om det finns spår av
kaffepulver i kvarnen.
Vi garanterar under alla omständigheter att denna
maskin är ny).
OBS 4: Endast färdigmalet kaffe för espressokaffe
får hällas ned i tratten. Fyll inte på med hela kaffebönor, frystorkat kaffe, karamelliserade kaffebönor eller annat som kan förstöra maskinen.
OBS 5: Om tratten skulle täppas igen efter att du
fyllt på med mer än ett mått malet kaffe, ska du
använda en kniv för att få ned kaffet (fig. 17). Tag
sedan ut bryggenheten för att rengöra den och
maskinen enligt beskrivningen i kap. ”Rengöring
av bryggenheten).
BRYGGNING AV
ESPRESSOKAFFE MED
FÄRDIGMALET KAFFE
(ISTÄLLET FÖR
KAFFEBÖNOR)
UTMATNING AV HETT
VATTEN
•
Tryck på knappen
(B7) (fig. 15) och
välj funktionen för färdigmalet kaffe (på detta
sätt utesluts kaffekvarnens funktion).
Maskinen visar meddelandet “REDO FÄRDIGMALET".
• Ta ut apparaten till utdraget läge. Använd de
avsedda handtagen.
• Lyft upp locket i mitten och häll ett kaffemått
färdigmalet kaffe i tratten (fig. 16). Tryck
sedan in apparaten i skåpet igen och följ anvisningarna som ges i kapitlet “Bryggning av
kaffe (med hela kaffebönor)”.
OBS! Endast en kopp espresso kan bryggas
åt gången, genom att trycka en enda gång på
knappen
(B3) eller
(B4) eller
(B5).
• Om du vill återgå till att brygga kaffet med
hela kaffebönor efter att maskinen har använt
färdigmalet kaffe, är det nödvändigt att avaktivera funktionen för färdigmalet kaffe genom
att trycka på knappen
(B2) (fig. 6). Kaffekvarnens funktion aktiveras då på nytt.
OBS 1: Fyll aldrig på med färdigmalet kaffe när
maskinen är avstängd eller innan att du tryckt på
knappen
(B7), eftersom det då kan spridas
inuti maskinen.
OBS 2: Fyll inte på med mer än ett kaffemått åt
gången eftersom maskinen då inte kan brygga
kaffet och det malna kaffet då antingen hamnar
inuti maskinen och smutsar ned den eller orsakar
att kaffet droppar ut.
OBS 3: Använd endast det kaffemått som medföljer maskinen när du mäter upp mängden malet
kaffe att fylla på.
Maskinen är fabriksinställd för att automatiskt
mata ut cirka 200 ml hett vatten.
• Kontrollera först att maskinen är redo för användning.
• Placera cappuccinoenheten mot mitten och
ställ en behållare under den (fig. 3).
• Tryck på knappen
(B9) (fig. 1).
Maskinen visar meddelandet ”HETT VATTEN
TRYCK PÅ OK”.
• Tryck på OK-knappen. Vatten rinner ut från
cappuccinoenheten och fyller den underliggande behållaren. (Funktionen för hett vatten
ska inte köras i mer än 2 minuter i följd).
Tryck på knapp
(B9) för att avbryta.
Maskinen avbryter utmatningen automatiskt
när den förinställda mängden hett vatten har
uppnåtts.
BRYGGNING AV
CAPPUCCINO (GENOM ATT
ANVÄNDA
ÅNGFUNKTIONEN)
•
•
16
Vrid cappuccinoenheten (A10) mot mitten
(fig. 3).
Tag fram en behållare och fyll den med cirka
100 ml mjölk för varje cappuccino som ska
göras och ställ den under cappuccinoenheten. När du väljer ut behållaren ska du tänka
på att mjölkens volym fördubblas eller tredubblas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vi rekommenderar att du använder lättmjölk
med kylskåpstemperatur.
Vrid på ångreglaget
(A9) (fig. 18) (åt
höger eller åt vänster) Meddelandet ”ÅNGA
TRYCK PÅ OK” visas på displayen.
Tryck på OK-knappen (B9) (fig. 1).
Vrid på ångreglaget
(A9) för att avbryta
ångan.
Doppa ned cappuccinoenheten (A10) i behållaren med mjölk (fig. 19). Var noga så att
inte referenslinjen på cappuccinoenheten
(visas med pilen på fig. 19) doppas ned i
mjölken. Ånga kommer ut från cappuccinoenheten och gör så att mjölken får krämig
och skummig konsistens. För att erhålla ett
tjockare skum, ska du doppa ned cappuccinoenheten i mjölken och röra skålen långsamt nedifrån och uppåt. (Kör inte
ångfunktionen i mer än 2 minuter i följd).
Vrid på ångreglaget
(A9) för att avbryta
ångan när mjölken har fått önskad skummig
konsistens.
Laga till kaffet enligt beskrivningen ovan, i
lagom stora koppar, och fyll sedan kopparna
med den mjölk som skummats tidigare. Cappuccinon är klar. Tillsätt socker efter smak
och strö eventuellt lite kakao ovanpå skummet.
VIKTIGT: Rengör alltid cappuccinosystemet
genast efter användning. Gör på följande sätt:
Vrid på ångreglaget
(A9) och sedan på
OK-knappen (B9) för att låta en liten mängd
ånga matas ut i några sekunder. Detta gör att
ångröret rengörs från mjölkresterna.
VIKTIGT: För att garantera korrekt hygien,
rekommenderar vi att följa detta förfarande
varje gång som en cappuccino görs så att
inga rester blir kvar i mjölkkretsen.
Vänta ett par minuter så att cappuccinoenheten kallnar. Tag ett stadigt tag i cappuccinoenhetens spak med den ena handen, skruva
loss cappuccinoenheten med den andra handen genom att vrida den medsols och ta loss
den nedåt (fig. 20).
Drag cappuccinoenhetens munstycke (A11)
nedåt så att det lossar (fig. 21).
Tvätta cappuccinoenheten och munstycket
•
•
•
noggrant med varmt vatten.
Kontrollera att de två hålen som visas på bild
22 inte är igentäppta.
Använd en nål för att göra rent dem om det
behövs.
Montera tillbaka munstycket genom att sätta
upp det i cappuccinoenheten och vrida ordentligt.
Sätt tillbaka cappuccinoenheten genom att
trycka den uppåt och vrida motsols.
RENGÖRING OCH
UNDERHÅLL
Innan ett rengöringsarbete påbörjas på maskinen
ska den ha kallnat och vara frånkopplad från elnätet. Lägg aldrig ned maskinen i vattenbad: det
är en elektrisk apparat. Använd inte lösningsmedel eller repande rengöringsmedel.
Det räcker att du använder en fuktig och mjuk
trasa. INGEN av maskinens komponenter tål maskindisk.
Rengöring av maskinen
Följande maskindelar ska rengöras regelbundet:
• Behållaren för kaffesump (A4).
• Droppskålen (A14).
• Vattentanken (A12).
• Munstyckena på kaffeutloppet (A13), cappuccinoröret (A11) och på cappuccinoenheten (A10).
• Tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe
(A21).
• Maskinens inre: öppna serviceluckan för att
få åtkomst till dess insida (A2).
• Bryggenheten (A5).
Rengöring av behållaren för
kaffesumpen
När meddelandet “TÖM BEHÅLLAREN FÖR KAFFESUMP” visas på displayen ska behållaren tömmas och rengöras.
Om behållaren inte rengörs kommer meddelandet att kvarstå på displayen och det går inte att
brygga kaffe. Gör följande för att rengöra den:
• Öppna serviceluckan (A2) på espressoma17
•
skinens framsida (fig. 13), ta därefter ut
droppskålen (A14) (fig. 14), töm den och
rengör den.
Töm och rengör behållaren för kaffesump
noggrant och var noga med att få bort samtliga rester som kan ha lagt sig på dess botten.
Rengöring av kaffeutloppets pip
1. Rengör munstyckena (A13) för hetvatten regelbundet med hjälp av en trasa (fig. 25).
2. Kontrollera regelbundet att kaffeutloppets hål
inte är igentäppta. Avlägsna vid behov eventuella rester från kaffet med hjälp av en tandpetare (fig. 23).
Varning! Varje gång som du tar ut droppskålen är det obligatoriskt att tömma behållaren
för kaffesump, även i de fall den nästan är tom.
Om du inte gör det kan det inträffa att behållaren
för kaffesump fylls mer än vad som är meningen
när du brygger nästföljande espresson och att
maskinen täpps igen.
Rengöring av tratten för påfyllning av
färdigmalet kaffe
•
Rengöring av droppskålen
Kontrollera regelbundet (cirka en gång i månaden) att tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe (A21) inte är igentäppt.
Avlägsna vid behov eventuella rester från kaffet med hjälp av en kniv (fig. 17).
Fara! Innan ett rengöringsarbete påbörjas
på maskinen ska den stängas av genom att trycka
på huvudbrytaren PÅ/AV (A23) och frånkopplas
från elnätet. Doppa aldrig maskinen i vattenbad.
Varning! Om droppskålen inte töms regelbundet kan det hända att vattnet rinner över
kanterna och att det hamnar inuti eller vid sidan
av maskinen. Detta kan skada maskinen och köksmöbeln.
Rengöring av maskinens inre
1. Kontrollera regelbundet (cirka en gång i veckan) att maskinen inte är smutsig på insidan.
Avlägsna vid behov eventuella rester från kaffet med hjälp av en kniv och en trasa.
2. Sug upp resterna med en dammsugare (fig.
26).
Droppskålen är försedd med en flottör (röd) som
anger när vattennivån kräver tömning (fig. 24).
Innan denna flottör börjar att sticka upp från
koppstället ska droppskålen tömmas och rengöras.
Gör följande för att ta ut droppskålen:
1. Öppna serviceluckan (A2) (fig. 13).
2. Ta ut droppskålen (A14) tillsammans med
behållaren för kaffesump (A4) (fig. 14).
3. Töm droppskålen och behållaren för kaffesump (A4) och tvätta dem rena.
4. Sätt tillbaka droppskålen tillsammans med
behållaren för kaffesump (A4).
5. Stäng serviceluckan.
Rengöring av bryggenheten
Bryggenheten (A5) ska rengöras minst en gång i
månaden.
Varning! Det går inte att ta ut bryggenheten (A5) när maskinen är på. Forcera inte bryggenheten för att få den, eftersom maskinen då
kan gå sönder.
Rengöring av vattentanken
1. Kontrollera att maskinen har stängts av på
korrekt sätt (se ”Avstängning”).
2. Öppna serviceluckan (A2) (fig. 13).
3. Ta ut droppskålen (A14) tillsammans med
behållaren för kaffesump(fig. 14).
4. Tryck de två frikopplingsknapparna inåt samtidigt som du trycker bryggenheten utåt (fig.
1. Vattentanken (A12) ska rengöras regelbundet (cirka en gång i månaden) med en fuktig
trasa och med lite milt rengöringsmedel.
2. Skölj vattentanken noggrant efter rengöringen för att få bort eventuella rester av rengöringsmedlet.
18
27).
Varning! Rengör bryggenheten utan att
använda rengöringsmedel eftersom det då skulle
kunna avlägsna smörjmedlet som finns på kolvens insida, med följden att bryggenheten hakar
upp sig och inte kan användas.
Tål ej maskindisk.
5. Lägg ned bryggenheten i vattenbad i 5 minuter och skölj den sedan under rinnande vatten.
6. Efter rengöringen ska bryggenheten (A5)
monteras tillbaka i hållaren och på tappen
nedtill.
Hållare
Tapp
Tryck sedan på texten PUSH tills den hakas
fast genom att klicka till.
Observera noga! Om du har svårigheter
att få in bryggenheten på plats är det nödvändigt
att du (innan den sätts in) trycker ihop den hårt
ovanifrån och underifrån på det sätt som visas på
bilden tills den får rätt storlek.
7. Kontrollera när bryggenheten sitter på plats
att de två röda knapparna är i fasthakat
läge.
8. Sätt tillbaka droppskålen (A14) och behållaren för kaffesump.
9. Stäng serviceluckan (A2).
ÄNDRING OCH
INSTÄLLNING AV MENYNS
PARAMETRAR
När du har vridit på reglaget
(A7) och väntat
tills maskinen är redo för användning, går det att
utföra inställningar i menyn för att ändra följande
parametrar och funktioner:
• KLOCKA
• IGÅNGSÄTTNING 7:30
• AUTOMATISK START NEJ
• AVKALKNING NEJ
• TEMPERATUR MEDELHÖG
• AV EFTER 1 TIMME
• HÅRDHETSGRAD 4
• FABRIKSINST. NEJ
• INSTALLERA FILTER/AVINSTALLERA FILTER
(*)
• FILTER ÅTERSTÄLLT NEJ (*)
(*) finns endast på vissa modeller
Ställa klockan
Gör på följande sätt för att ställa maskinens
klocka:
• Tryck på MENY-knappen (B6) och sedan upprepande på NEXT-knappen (B7) tills maskinen visar meddelandet “KLOCKA…00:00”
• Tryck på CHANGE-knappen (B8) för att ställa
klockan. (Genom att hålla CHANGE-knappen
intryckt går klockan snabbt framåt).
• Tryck på OK-knappen (B9) för att bekräfta inställningen.
• Tryck på MENY-knappen för att lämna programmeringsläget eller på NEXT för att ändra
andra parametrar.
När apparaten är i standby-läge och du trycker
på vilken som helst av knapparna kommer klockan att visas på displayen i 5 sekunder och, om
inställd, symbolen
för automatisk start.
19
hud och ögon.
Inställning av tid för automatisk
start
Observera noga! Använd endast de avkalkningsmedel som rekommenderas av tillverkaren.
I annat fall upphävs garantin.
Garantin upphävs också i de fall avkalkningen inte
utförs på korrekt sätt.
På grund av att maskinen värmer vatten hela
tiden för bryggning av kaffe är det helt normalt
att de inre ledningarna med tiden fylls med kalklagringar.
När maskinen visar meddelandet “AVKALKNING”
är det dags att utföra avkalkningen. Gör på följande sätt:
• Kontrollera att avkalkningsfiltret (i förekommande fall) har tagits bort och att maskinen
är redo för användning.
• Tryck på MENY-knappen (B6) och sedan upprepande på NEXT-knappen (B7) tills maskinen visar meddelandet “AVKALKNING NEJ”
• Tryck på CHANGE-knappen (B8). Maskinen
visar meddelandet ”AVKALKNING JA”.
Tryck på OK-knappen (B9).
Meddelandet ”AVKALKNINGSMEDEL” visas
på displayen.
• Töm vattentanken och häll i innehållet från
flaskan med avkalkningsmedel genom att
följa anvisningarna på avkalkningsmedlets
förpackning. Fyll sedan på med vatten upp till
vattentankens MAX-streck. Nästa gång du
utför en avkalkning ska du använda avkalkningsmedel av samma typ och märke som
det medföljande medlet (går att köpa hos de
servicecenter som auktoriserats av tillverkaren), eller ett som rekommenderats av servicecentret. Följ alltid de anvisningar som
anges på förpackningen.
• Ställ en skål som rymmer minst 1,5 liter
under cappuccinoenheten (fig. 3).
• Tryck på OK-knappen. Avkalkningslösningen
rinner ut från cappuccinoenheten och fyller
den underliggande skålen.
Maskinen visar meddelandet ”AVKALKNING
PÅGÅR”.
• Avkalkningsprogrammet utför automatiskt en
rad utmatningar och pauser efter varandra,
Den här funktionen gör det möjligt att programmera en bestämd tid som maskinen ska starta på
så att den är redo för användning.
• Kontrollera att klockan på maskinen har
ställts enligt beskrivningen i föregående kapitel.
• Tryck på MENY-knappen (B6) (den ovanliggande kontrollampan tänds) och sedan upprepande på NEXT-knappen (B7) tills
maskinen
visar
meddelandet
“KLOCKA…00:00”
• Tryck på CHANGE-knappen (B8) för att ställa
tiden för automatisk start (Genom att hålla
CHANGE-knappen intryckt går klockan
snabbt framåt).
• Tryck på OK-knappen (B9) för att bekräfta.
• Om du trycker en gång till på NEXT-knappen
kommer maskinen att visa meddelandet “AUTOMATISK START NEJ”.
• Tryck på CHANGE-knappen för att ställa om
funktionen (Maskinen visar meddelandet
“AUTOMATISK START JA”).
• Tryck på OK-knappen för att aktivera funktionen för automatisk start.
OBS: När maskinen är avstängd och en tid
för automatisk start har ställts in, kommer
symbolen
att visas intill tiden på den
släckta displayen.
• Tryck på MENY-knappen för att lämna programmeringsläget eller på NEXT för att ändra
andra parametrar.
Avkalkning
Varning! Kontrollera att avkalkningsfiltret
(i förekommande fall) har tagits bort innan du påbörjar förfarandet för maskinens avkalkning.
Varning! Avkalkningsmedlet inehåller
syror som kan verka irriterande på hud och ögon.
Det är absolut obligatoriskt att följa tillverkarens
säkerhetsföreskrifter som anges på avkalkningsmedlets förpackning och att noggrant respektera de åtgärder som ska vidtas vid kontakt med
20
•
•
•
•
•
•
•
•
så att alla kalkavlagringar avlägsnas från
espressomaskinens inre.
Efter cirka 30 minuter visar maskinen meddelandet “SKÖLJNING PÅGÅR FYLL PÅ VATTEN”. Nu ska maskinen sköljas för att
avlägsna eventuella rester från avkalkningsmedlet inuti maskinen. Gör på följande
sätt:
Töm vattentanken, skölj den och fyll den med
rent vatten.
Sätt tillbaka vattentanken.
Töm skålen som fyllts med vätskan och sätt
tillbaka den under cappuccinoenheten.
Tryck på OK-knappen. Varmt vatten rinner ut
från cappuccinoenheten och fyller den underliggande skålen. Maskinen visar meddelandet ”SKÖLJNING PÅGÅR“.
När maskinen har tömt hela vattentanken
visas meddelandet “SKÖLJNING KLAR...
TRYCK PÅ OK”.
Tryck på OK-knappen och fyll vattentanken
återigen med rent vatten.
Nu har avkalkningsprogrammet avslutats och
maskinen är redo att brygga kaffe.
OBS: Om avkalkningsprogrammet avbryts
innan det har avslutats kommer meddelandet om avkalkning att kvarstå och det är nödvändigt att starta om hela programmet från
början.
Töm vattentanken, skölj den, fyll den med
rent vatten och mata ut en kopp hett vatten.
grammeringsläget eller på NEXT för att ändra
andra parametrar.
Ändrat val för varaktighet av
påslaget läge (Energisparfunktion)
Maskinen är fabriksinställd för att stängas av automatiskt efter 1 timme utan användning.
Gör på följande sätt om du önskar ändra antalet
timmar som maskinen ska förbli påslagen innan
den automatiskt stängs av (högst 3 timmar):
• Tryck på MENY-knappen (B6) och sedan upprepande på NEXT-knappen (B7) tills maskinen visar meddelandet “AV EFTER 1 TIMME”.
• Tryck på CHANGE-knappen för att ändra antalet timmar som maskinen ska förbli påslagen innan den automatiskt stängs av.
• Tryck på OK-knappen (B9) för att bekräfta inställningen.
• Tryck på MENY-knappen för att lämna programmeringsläget eller på NEXT för att ändra
andra parametrar.
Programmering av vattnets
hårdhetsgrad
Meddelandet för avkalkning av maskinen visas
efter ett förbestämt antal drifttimmar som har
ställts in på fabriken och som har beräknats efter
den maximala kalkhalt som kan finnas i användarens vatten.
Det går att förlänga funktionsperioden och därmed förlänga intervallen mellan avkalkningarna
genom att programmera maskinen efter den faktiska kalkhalten i ditt vatten.
Gör på följande sätt:
• Öppna förpackningen till teststickan "Total
hardness test" (bifogas på sid. 2). Doppa ned
stickan fullständigt i vattnet i några sekunder.
Ta sedan upp teststickan och vänta cirka 30
sekunder (tills den ändrar färg och röda fyrkanter bildas).
• Sätt på maskinen genom att vrida på reglaget
(A7) (fig. 5).
• Tryck på MENY-knappen (B6) och sedan upprepande på NEXT-knappen
(B7) tills maskinen visar meddelandet “HÅRDHETSGRAD
4”.
Varning! GARANTIN UPPHÄVS I DE FALL
AVKALKNINGEN INTE UTFÖRS PÅ KORREKT
SÄTT.
Ändrat val för kaffetemperatur
Gör på följande sätt om du önskar ändra temperatur på det utmatade kaffet:
• Tryck på MENY-knappen (B6) och sedan upprepande på NEXT-knappen (B7) tills maskinen visar meddelandet “TEMPERATUR
HÖG”.
• Tryck på CHANGE-knappen (B8) tills maskinen visar önskad kaffetemperatur.
• Tryck på OK-knappen (B9) för att bekräfta.
• Tryck på MENY-knappen för att lämna pro21
•
•
Tryck upprepande på CHANGE tills numret
överensstämmer med antalet röda fyrkanter
som bildats på teststickan (till exempel, om
det bildats 3 röda fyrkanter ska du trycka på
knappen två gånger så att meddelandet “VATTENHÅRDHET 3” visas).
Tryck på OK-knappen (B9) för att bekräfta inställningen.
Nu är maskinen programmerad så att den
avger meddelandet om avkalkning när det
verkligen behövs, baserat på vattnets effektiva kalkhalt.
AVSTÄNGNING AV
APPARATEN
Varje gång som apparaten stängs av utför den
automatiskt en maskinsköljning som inte kan avbrytas.
Fara för brännskada! Under sköljningen
kommer det att rinna ut lite varmt vatten från kaffeutloppens pip. Akta så att du inte får vattenstänk på dig. Vrid på reglaget start/stand-by
(A7) för att stänga av apparaten. Apparaten utför sköljningen och stängs sedan av.
Tabell över nivåer för vattenhårdhet
hårdhet
1 = mjukt
tyska
grader
franska
grader
0-6 dH
0-11 fH
2 = medel/mjukt 7-13 dH
12-23 fH
3 = medel/hårt
14-20 dH
24-36 fH
4 = hårt
> 21 dH
> 37 fH
Observera noga! Om apparaten inte
kommer att användas under en längre period ska
du även sätta huvudbrytaren AV/PÅ (23), som
finns på apparatens baksida, på 0.
TEKNISKA
SPECIFIKATIONER
Återställning till
fabriksinställningarna (reset)
Spänning: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Effektförbrukning: 1350W
Tryck: 15 bar
Vattentankens volym: 1,8 liter
Mått LxHxB: 595x455x397 mm
Vikt: 23 kg
Det går att återgå till maskinens ursprungliga inställningar (även efter att användaren har ändrat
dem). Gör på följande sätt:
• Tryck på MENY-knappen (B6) och sedan upprepande på NEXT-knappen (B7) tills maskinen visar meddelandet: FABRIKSINST. NEJ
• Tryck på CHANGE-knappen (B8). Maskinen
visar meddelandet ”FABRIKSINST. JA”.
• Tryck på OK-knappen (B9) för att återställa
till fabriksinställningarna.
• Maskinen återställs till de ursprungliga fabriksinställningarna och visar meddelandet
”REDO”.
Apparaten uppfyller kraven i följande EGdirektiv:
•
•
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och följande ändringar.
EMC-direktivet 2004/108/EG och följande ändringar.
De material och föremål som är avsedda att
komma i kontakt med livsmedelsprodukter överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordningen 1935/2004.
BYTE AV SPRÅK
För att ändra språket ska du hålla CHANGE-knappen intryckt i minst 5 sekunder, tills maskinen
visar inställningsmeddelandet på olika språk.
Välj sedan önskat språk genom att följa förfarandet som beskrivs i paragrafen ”Apparatens första påsättning”.
22
KASSERING
Inga elektriska produkter får lov att slängas tillsammans med hushållsavfallet.
De apparater som är försedda med denna
symbol omfattas av EG-direktivet
2002/96/EG.
Alla förbrukade elektriska och elektroniska produkter ska kasseras separat från hushållsavfallet
genom att överlämna dem till specialiserade återvinningsplatser som förutses av staten.
Genom att kassera den förbrukade apparaten på
ett korrekt sätt förhindrar du miljöförstörelse och
risker för personers hälsa.
För ytterligare information om hur den förbrukade apparaten ska kasseras ber vi dig att vända
dig till kommunförvaltningen, till återvinningscentralen eller till affären som apparaten inhandlats i.
23
MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN
VISUALISERAT MEDDELANDE
MÖJLIG ORSAK
ÅTGÄRD
FYLL PÅ VATTEN
•
Vattentanken är tom eller
felmonterad.
•
Fyll vattentanken och/eller
sätt in den på korrekt sätt
genom att trycka in den
ordentligt.
FÖR FINMALET
STÄLL IN MALNING
omväxlande med
TRYCK PÅ OK
•
Kaffet är för finmalet och
därför rinner espresson ut
för långsamt.
Maskinen kan inte brygga
kaffe på grund av att det
finns luft i hydraulkretsen.
•
Vrid malningsgradens justeringsratt ett steg mot
nummer 7.
Tryck på OK-knappen (B9)
och låt vatten rinna ut från
cappuccino-enheten.
TÖM BEHÅLLAREN FÖR
KAFFESUMP
•
Antingen är behållaren för
kaffesump (A4) full, eller
så har ingen espresso
gjorts på tre dagar (detta
görs för att garantera god
hygien på maskinen).
•
Töm behållaren för kaffesump och rengör den.
Sätt sedan tillbaka den på
plats. Viktigt: Varje gång
som du tar ut droppskålen
är det OBLIGATORISKT
att tömma behållaren för
kaffesump, även i de fall
den är nästan tom. Om du
inte gör det kan det inträffa att behållaren för
kaffesump fylls mer än
vad som är meningen när
du brygger nästföljande
espresson och att maskinen täpps igen.
SÄTT I BEHÅLLAREN FÖR
KAFFESUMP
•
Efter rengöringen har inte
behållaren för kaffesump
satts på plats.
•
Öppna serviceluckan och
sätt in behållaren för kaffesump på plats.
FYLL PÅ MALET KAFFE
•
Funktionen ”Färdigmalet
kaffe” har valts, men inget
kaffepulver har lagts i tratten.
Tratten (A21) är igentäppt.
•
Ta ut maskinen och fyll
tratten med färdigmalet
kaffe.
•
Töm tratten med hjälp av
en kniv så som beskrivs i
par. "Rengöring av tratten
för påfyllning av färdigmalet kaffe".
•
•
24
•
VISUALISERAT MEDDELANDE
MÖJLIG ORSAK
ÅTGÄRD
AVKALKA!
•
Anger att maskinen behöver avkalkas.
•
Avkalkningsprogrammet
som beskrivs i kap. “Avkalkning” ska fullföljas så
snart som möjligt.
MINSKA KAFFEMÄNGDEN
•
För mycket kaffepulver
har använts.
•
Välj en mildare smak eller
minska dosen färdigmalet
kaffepulver och tryck
sedan på knappen för en
ny kopp espresso.
FYLL BEHÅLLAREN FÖR
KAFFEBÖNOR
•
Kaffebönorna har tagit
slut.
•
Fyll på behållaren för kaffebönor.
SÄTT I
INFUSIONSANORDNINGEN
•
Efter rengöringen har inte
bryggenheten satts på
plats.
•
Sätt in bryggenheten på
plats enligt anvisningarna
i kap. ”Rengöring av bryggenheten”.
STÄNG LUCKAN
•
Serviceluckan är öppen.
•
Stäng serviceluckan.
GENERELLT LARM
•
Maskinen är mycket
smutsig på insidan
•
Rengör maskinen noggrant enligt anvisningarna
i par. ”Rengöring och underhåll”.
Om meddelandet kvarstår
även efter rengöringen,
kontakta servicekontoret.
25
PROBLEMLÖSNING
Listan nedan innehåller några möjliga funktionsstörningar.
Om du inte lyckas åtgärda problemet genom att följa anvisningarna nedan, kontakta kontoret för Teknisk service.
PROBLEM
Kaffet är inte varmt.
Kaffet har för lite crema.
Kaffet rinner ut för långsamt
eller droppar ut.
MÖJLIG ORSAK
ÅTGÄRD
•
Kopparna var inte uppvärmda.
•
Värm upp kopparna
genom att skölja dem
med varmt vatten.
•
Bryggenheten har kallnat
därför att det gått 2/3 minuter från den senaste
koppen espresso.
•
Värm upp bryggenheten
innan du brygger kaffet
genom att trycka på knappen
(B8) (fig. 12).
•
Kaffet är för grovmalet.
•
Vrid malningsgradens justeringsratt motsols ett
steg mot nummer 1
medan
kaffekvarnen
maler (fig. 11).
•
Fel kaffeblandning används.
•
Använd en kaffeblandning
som är till för espressomaskiner.
•
Kaffet är för finmalet.
•
Vrid malningsgradens justeringsratt medsols ett
steg mot nummer 7
medan
kaffekvarnen
maler (fig. 11).
Vrid ett steg i taget tills
önskad effekt uppnås.
Justeringens
verkan
märks först efter 2 koppar
espresso.
Kaffet rinner ut för fort.
26
PROBLEM
MÖJLIG ORSAK
ÅTGÄRD
Kaffet rinner ut för fort.
•
Kaffet är för grovmalet.
•
Vrid malningsgradens justeringsratt motsols ett
steg mot nummer 1
medan
kaffekvarnen
maler (fig. 11).
Var noga med att inte
vrida justeringsratten för
mycket, eftersom det kan
medföra att kaffet kommer att droppa ut vid begäran av två koppar kaffe.
Justeringens
verkan
märks först efter 2 koppar
espresso.
Kaffet rinner inte ut från det
ena munstycket eller från
inget av dem.
•
Kaffepipen är igensatta.
•
Rengör keffepipen med en
tandpetare (fig. 23).
Kaffet rinner inte ut från
utloppets pip, men längs serviceluckan (A2).
•
Hålen på kaffepipen är
igensatta av intorkat kaffepulver.
•
Rengör kaffepipen med en
tandpetare, en trasa eller
med en diskborste (fig.
23).
•
Kaffeledaren (A3) på serviceluckans insida är igensatt.
•
Rengör kaffeledaren (A3)
noggrant, speciellt vid
gångjärnen.
•
Det färdigmalda kaffepulvret har fastnat i tratten
(A21)
•
Rengör tratten (A21) med
en trä- eller plastgaffel.
Rengör maskinens insida.
Det rinner inte ut kaffe från
pipen, men vatten.
27
RECEPT
Irish coffee
Kaffepunch
Ingredienser (för 3 personer):
2 msk socker
1 msk vatten
9 tsk vispgrädde
6 mask irländsk whisky
4 koppar varmt kaffe
Gör så här:
Koka upp vatten och socker och låt koka i en
minut. Lägg sedan i whisky och det varma kaffet.
Blanda och häll upp i glas med fot.
Häll försiktigt ned grädden i kaffedrycken (3 tsk
grädde per glas).
RÅD:
Grädden kan vispas något så att den flyter ovanpå
kaffedrycken.
Det går även bra att tillsätta Grand Marnier eller
Calvados.
Ingredienser (för 6 personer):
½ liter varmt kaffe
½ liter vitt portvin
½ liter rom
100 g kanderat rörsocker
Gör så här:
Häll ned kaffet i en kastrull och tillägg rom och
portvin. Värm blandningen till kokpunkt.
Lägg i det kanderade rörsockret lite i taget och
smaka dig fram tills drycken är lagom söt.
När sockret har lösts upp serveras drycken i sedvanliga glas med låg fot.
Kejsarens kaffe
Ingredienser (för 3 personer):
3 koppar espresso
3 äggulor
3 tsk socker
3 dl mjölk
2 små glas (snaps/likörglas) brandy
Gör så här:
Vispa äggulorna tillsammans med socker och
brandy. Lägg i den uppvärmda mjölken och det
varma kaffet.
RÅD: Skumma mjölken något och häll i försiktigt
på slutet.
Perfekt tillsammans med chokladtårta.
Kaffesorbet
Ingredienser (för 4 personer):
200 g strösocker
2 dl espressokaffe
Gör så här:
Lös upp sockret i ½ liter vatten och låt det koka
på låg värme i några minuter så att det tjocknar.
Låt det kallna och häll sedan ned kaffet.
När ingredienserna har blandats noggrant ska du
sila blandningen. Ställ i frysen tills den får kornig
konsistens.
Danskt kaffe
Ingredienser:
6 ägg
Rivet skal av en citron
100 g socker
¾ liter kallt starkt kaffe
1 stort glas brandy
Gör så här:
Vispa äggen och citronskalet. Lägg i sockret lite
i taget och vispa tills smeten blir pösig.
Lägg försiktigt i kaffe och brandy under omrörning.
Servera i tekoppar eller i runda glas som varit i
frysen.
Shakerato - Italiensk coffee shake
Ingredienser:
4 koppar espresso
4 tsk socker
12 st isbitar
Gör så här:
Krossa isbitarna och häll ned dem i det redan
sockrade kaffe.
Skaka kaffeblandningen i en shaker tills konsistensen är krämig och skummig.
RÅD: Det går även bra att köra i en mixer på låg
hastighet och servera i flute eller i tumblerglas.
28
10
5713211921/02.09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement