PORTABLE GUITAR AMPLIFIER 173.003
PORTABLE GUITAR AMPLIFIER
173.003
Instruction Manual
Gebruiksaanwijzing
Mode d’Emploi
Gebrauchsanleitung
Brugsanvisning
Layout
Fig. 1
UK
Thank you for purchasing this SkyTronic portable guitar amplifier. Please read this manual carefully and
keep it for future reference.
Warnings
-
For indoor use only.
When you unplug the unit from the mains always pull the plug, never the lead.
Never plug or unplug the unit with wet hands.
If the plug and/or mains lead are damaged, they need to be repaired by a qualified technician.
Repairs have to be carried out by a qualified technician.
Only connect this unit to an earthed mains outlet of 230 VAC / 50 Hz / 10-16 A.
Do no place the unit near heat sources.
Always unplug the unit during a thunderstorm or when it is not in use.
If the unit has not been used for a longer period of time, condensation can occur inside the housing.
Please let the unit reach room temperature prior to use.
Keep out of the reach of children.
The channel controls must be set at their minimum values prior to switching the unit on.
To prevent clipping of the amplifier do not set the volume level too high.
Layout
Figure 1:
1. VDC input
2. 6,3 mm headpone input
3. 6,3 mm guitar input
4. Volume control
5.
6.
7.
8.
Tune control
Off/On/OverDrive control
Power display LED
3” speaker
Operation
Connect a cable with the guitar input (3) and your guitar. Connect the supplied PP3 battery with the battery
connection and turn the amplifier on (‘on’ function) with the on/off/od button (6). Adjust the volume with the
volume control (4) and the sound with the tune control (5) until the output signal suits your needs. The ‘on’
function will give you a clear guitar sound, the ‘od’ (overdrive) function will give you a distorted sound.
Its also possible to listen to the output signal via a headphone (not supplied). An adapter can also be used
for the power supply (not supplied). Be sure you use an adapter with the right voltage rating (230 VAC to 9
VDC).
Specifications
Power supply: ........................................................................................................ 9VDC (1x PP3)
Output power: .........................................................................................................................1.6W
Speaker: ....................................................................................................................... 75 mm (3”)
Dimensions: ...................................................................................................... 135 x 185 x 90mm
Weight: .................................................................................................................................. 0.7 kg
• Specifications and design are subject to change without prior notice.
Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit. This would
also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or
disrespect of the warnings contained in this manual. SkyTronic UK cannot be held responsible for personal injuries caused by a
disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.
NL
Hartelijk dank voor de aanschaf van deze SkyTronic draagbare gitaarversterker. Lees deze handleiding
aandachtig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik.
Waarschuwingen
-
-
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
In de apparaten bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open de behuizing van deze
versterker daarom NOOIT.
Voordat de apparaten gerepareerd of onderhouden worden, dienen deze eerst losgekoppeld te
worden van het net. Ook bij het vervangen van een zekering moet eerst de stekker uit het
stopcontact worden gehaald .
Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen respectievelijk uit en in het stopcontact.
Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door resp. een vakman en een deskundige.
Sluit het apparaat alléén aan op een 230 VAC / 50 Hz geaard stopcontact, verbonden met een 1016A meterkastgroep.
Bij onweer altijd de stekkers uit het stopcontact halen, zo ook wanneer de apparaten voor langere
tijd niet gebruikt wordt.
Bij hergebruik kan condensatiewater gevormd worden; laat de apparaten eerst op kamertemperatuur
komen.
Bij het verwijderen van de stekkers uit het stopcontact nooit aan het netsnoer trekken.
Dit apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Alle knoppen moeten op de ‘0’ waarde staan alvorens u de versterker inschakelt.
Om clippen te voorkomen dient u het uitgangsniveau niet te hoog te zetten.
Layout
Figuur 1:
1. VDC ingang
2. 6,3 mm hoofdtelefoon ingang
3. 6,3 mm gitaar ingang
4. Volume bediening
5.
6.
7.
8.
Toon bediening
Off/On/OverDrive knop
Aan/Uit LED indicatie
3” speaker
Gebruik
Verbind een kabel met de gitaar ingang (3) en uw gitaar. Verbind nu de meegeleverde PP3 (9V) batterij met
de batterij aansluiting en zet de versterker aan met de on/off/od knop (6). Pas het volume aan met de volume
bediening (4) en pas het geluid aan met de tune toon bediening (5) totdat het geluid aan uw wensen voldoet.
De ‘on’ functie geeft u een helder gitaargeluid, de ‘od’ functie geeft u een gestoord geluid.
Het is ook mogelijk om het uitgangssignaal met een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) te beluisteren door
een hoofdtelefoon met de hoofdtelefoon ingang (2) te verbinden. Er kan ook een adapter worden gebruikt als
spanningsbron (niet meegeleverd). Let op dat u een adapter gebruikt met de juiste spanning (230 VAC naar
9 VDC).
Specificaties
Aansluitspanning: ................................................................................................. 9 VDC (1x PP3)
Uitgangsvermogen: .................................................................................................................1.6W
Luidspreker: .................................................................................................................. 75 mm (3”)
Afmetingen: ...................................................................................................... 135 x 185 x 90 mm
Gewicht: ................................................................................................................................ 0.7 kg
•
Specificaties en ontwerp zijn onderworpen aan veranderingen zonder dat deze vooraf aangekondigd zijn.
Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in élk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het apparaat niet eigenmachtig
worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in élke
vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in achtnemen van de waarschuwingen in het algemeen en gestelde in deze
gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt SkyTronic B.V. geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als
gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in wélke vorm dan ook.
F
Nous vous remercions pour l’achat de cet amplificateur de guitare portable SkyTronic. Lisez attentivement ce
manuel avant la première mise en service.
Consignes de sécurité:
-
Uniquement pour utilisation à l’intérieur.
L’appareil contient des pièces sous tension. NE JAMAIS ouvrir le boîtier.
Débranchez l’appareil avant d’effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et avant de
remplacer le fusible.
Ne jamais brancher ou débrancher l’appareil avec les mains mouillées.
Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
Branchez l’appareil uniquement sur une prise de terre de 230Vac/50Hz d’une intensité de 10-16A.
Pendant un orage ou en cas de non-utilisation, débranchez toujours l’effet de lumière du secteur.
Après une période de non-utilisation prolongée, de l’eau de condensation a pu se former. Attendez
que l’appareil ait atteint la température ambiante.
Pour débrancher, tirer toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
Tenir hors de la portée des enfants.
Tous les boutons doivent être réglés sur ‘0’ avant de mettre l’amplificateur sous tension.
Pour éviter une surcharge, ne pas régler le niveau de sortie trop haut.
Description
Fig. 1:
1.
2.
3.
4.
Entrée VDC
Jack 6,3 mm pour casque
Jack 6,3 mm pour la guitare
Réglage de volume
5.
6.
7.
8.
Réglage de tonalité
Bouton M/A/Overdrive
Voyant de tension M/A
Haut-parleur 7,5cm (3”)
Fonctionnement
Branchez un cordon sur l’entrée guitare (3) et sur votre guitare. Branchez la pile 9V fournie sur le connecteur
de pile et mettez l’amplificateur sous tension au moyen du bouton M/A (6). Réglez le volume avec le bouton
(4) et la tonalité avec le bouton (5). Sur la position ‘ON’, le son de la guitare est normal, sur la position ‘OD’, il
est déformé.
Vous pouvez aussi écouter le son dans un casque (non fourni) en branchant un casque sur l’entrée (2).
Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur (non fourni). Utilisez un adaptateur qui délivre une
tension de 9Vdc.
Caractéristiques techniques
Alimentation: ...........................................................................................................9 Vdc (1x PP3)
Puissance de sortie: ...............................................................................................................1.6W
Haut-parleur: ................................................................................................................. 75 mm (3”)
Dimensions: ..................................................................................................... 135 x 185 x 90 mm
Poids: .................................................................................................................................... 0.7 kg
•
Sous réserve de modifications techniques et esthétiques sans préavis
N’effectuez jamais de réparations vous-même et n’apportez jamais de modifications sous peine d’invalider la garantie.
La garantie ne s’applique pas dans le cas de dommages sous quelque forme que ce soit, qui ont été provoqués suite à une
mauvaise utilisation et le non-respect des avertissements et consignes de sécurité contenus dans ce manuel.
SkyTronic décline toute responsabilité en cas de dommages corporels suite au non-respect des consignes de sécurité et des
avertissements. Ceci s’applique aussi aux préjudices ultérieurs éventuels.
D
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses tragbaren Gitarrenverstärkers der Marke SkyTronic !
Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme durch.
Warnung:
-
Nur für Innengebrauch.
Im Gerät befinden sich spannungsführende Teile. NIEMALS das Gehäuse öffnen.
Vor Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, sowie vor dem Auswechseln der Sicherung erst den
Netzstecker abziehen.
Stecker niemals mit nassen Händen anfassen.
Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen werden.
Das Gerät nur an eine geerdete 230V AC/50Hz Netzsteckdose mit 10-16A Leistung anschließen.
Bei Unwetter, sowie Nichtgebrauch das Netzgerät aus der Steckdose ziehen.
Nach längerem Nichtgebrauch kann sich Kondenswasser im Gehäuse gebildet haben. Lassen Sie
das Gerät erst auf Raumtemperatur kommen.
Beim Abziehen des Steckers immer am Stecker ziehen, niemals an der Netzschnur.
Das Gerät von Kindern fernhalten.
Alle Regler müssen vor dem Einschalten des Verstärkers auf ‚0’ gestellt werden.
Um Überlastung zu vermeiden, darf der Ausgangspegel nicht zu hoch eingestellt werden.
Beschreibung
Abb. 1:
1.
2.
3.
4.
VDC Eingang
6,3 mm Eingang für Kopfhörer
6,3 mm Gitarreneingang
Lautstärkeregler
5.
6.
7.
8.
Klangregler
Ein/Aus/Overdrive Regler
Betriebsanzeige
3” Lautsprecher
Bedienung
Ein Kabel mit dem Gitarreneingang (3) und Ihrer Gitarre verbinden. Die mitgelieferte 9V Batterie mit dem
Batterieanschluss verbinden und den Verstärker mit dem Ein/Aus/Overdrive Regler (6) einschalten. Die
Lautstärke mit dem Regler (4) und den Klang mit dem Regler (5) einstellen. In der ‚ON’ Stellung ist der Klang
der Gitarre normal, in der ‚OD’ Stellung ist er verzerrt.
Das Ausgangssignal kann auch über einen Kopfhörer (nicht mitgeliefert) gehört werden. Dazu einen
Kopfhörer an Eingang (2) anschließen. Das Gerät kann auch über einen Netzadapter (nicht mitgeliefert)
versorgt werden. Benutzen Sie einen Adapter mit der richtigen Spannung (230 VAC auf 9 VDC).
Technische Daten
Versorgung: .......................................................................................................... 9 VDC (1x PP3)
Ausgangsleistung: ..................................................................................................................1.6W
Lautsprecher: ................................................................................................................ 75 mm (3”)
Abmessungen: ................................................................................................. 135 x 185 x 90 mm
Gewicht: ................................................................................................................................ 0.7 kg
•
Technische und Designänderungen ohne Voranmeldung vorbehalten
Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. Sie verlieren dadurch
den Garantieanspruch.
Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch unsachgemäßen Gebrauch und
Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind.
SkyTronic BV ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und
Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.
DK
VIGTIGT
-
Læs hele denne vejledning før ibrugtagning og gem den for senere brug.
Apparatet er kun beregnet til indendørs brug og må ikke udsættes for fugt/vand.
Placer ikke apparatet i direkte sollys eller tæt på anden varmekilde.
Forsøg ikke at adskille apparatet, en hver reparation bør foretages af autoriseret personale.
Layout
Figur 1:
1. DC bøsning
2. 6,3 mm jack for tilslutning af hovedtlf.
3. 6,3 mm jackfor tilslutning af guitar
4. Volume kontrol
5.
6.
7.
8.
Tune kontrol
Off/On/OverDrive kontrol
Power LED
3” højttaler
IBRUGTAGNING
Isæt medfølgende 9V batteri, tilslut en guitar til indgangsbøsningen(3) og forstærkeren er klar til brug.
Kontakten 6 har tre stillinger : Off = slukket, On = tændt + ren lyd og Od = tændt + forvrænget lyd.
Ønsker man at anvende hovedtlf. tilsluttes den blot (2) og højttaleren frakobles automatisk.
Det er muligt at strømforsyne forstærkeren med en lysnet-adaptor (excl.). Denne skal afgive en stabiliseret
DC-spænding på 9V og tilsluttes til DC-bøsningen(1).
SPECIFIKATIONER
Forsyningsspænding: ............................................................................................ 9VDC (1x PP3)
Udgangseffekt: ........................................................................................................................1.6W
Højttaler: ....................................................................................................................... 75 mm (3”)
Dimensioner: ..................................................................................................... 135 x 185 x 90mm
Vægt: .................................................................................................................................... 0.7 kg
• Specifikationer kan ændres uden varsel
Forsøg ikke at adskille apparatet, da en hver form for reklamationsret derved bortfalder.
Af samme grund må der heller ikke foretages konstruktive ændringer på apparatet.
Følgeskader eller tab foresaget af fejl på apparatet dækkes ikke.
SkyTronic Scandinavia er ikke ansvarlig for skader som skyldes uagtsomhed, misvedligeholdelse eller at anvisninger i denne
vejledning ikke er fulgt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement