Eurom PH2750 met CO2-detectie Owner Manual

Add to My manuals
48 Pages

advertisement

Eurom PH2750 met CO2-detectie Owner Manual | Manualzz

Gebruiksaanwijzing

Bedienungsanleitung

Instructions for use

Manuel d'utilisation

EUROM PH2750(C)

Petroleumkachel met CO²-detectie (optioneel)

Petroleumofen mit CO2-Detektion (optional)

Petroleum heater with CO² detection (optional)

Convecteur à pétrole avec détection de CO2

(en option)

RU

IT

CS

PL

SK

RO

SV

NO

FI

HU

EN

DE

FR

DA

NL Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken!

This symbol on your device means: do not cover!

Dieses Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet: Nicht abdecken!

Ce symbole sur votre appareil signifie : ne pas couvrir !

Dette symbol betyder: Må ikke tildækkes!

Den här symbolen betyder: får ej övertäckas!

Dette symbolet på apparatet betyr: Må ikke dekkes til!

Tämä laitteessa oleva symboli tarkoittaa: ei saa peittää!

A készülékén lévő szimbólum jelentése: ne takarja le!

Tento symbol na vašem zařízení znamená: nezakrývejte!

Ten symbol na urządzeniu oznacza: nie zakrywać!

Tento symbol na vašom zariadení znamená: nezakrývajte! acest simbol ce apare pe aparatul dumneavoastră înseamnă: nu acoperiţi

Этот символ на вашем устройстве означает: не накрывать!

Questo simbolo sul dispositivo indica: non coprire!

2

WAARSCHUWINGEN VOORAF

U bent nu in het bezit van een EUROM petroleumkachel: een praktische en betrouwbare vorm van bijverwarming waar u ongetwijfeld veel genoegen aan zult beleven.

In de omgang met brandstoffen en vuur dient altijd de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht te worden genomen. Lees daarom deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van uw kachel aandachtig door en bewaar de gebruiksaanwijzing. U kunt deze nog nodig hebben wanneer er een storing optreedt of wanneer de kachel niet goed functioneert.

U heeft een verwarmingstoestel gekocht dat werkt op vloeibare brandstof en dat kan worden gebruikt voor het tijdelijk extra verwarmen van vertrekken. Tijdens het gebruik van de kachel dient u rekening te houden met de onderstaande veiligheidsvoorschriften:

Er dient voldoende ventilatie te zijn in het vertrek waarin u de kachel gebruikt.

Deze kachel is verplaatsbaar en kan op verschillende plaatsen in huis worden gebruikt, mits de betreffende ruimte voldoende geventileerd is (er dient voldoende luchtaan- en afvoer te zijn via openingen met een minimale doorsnede van 50cm²). Wanneer u de kachel gebruikt in woonvertrekken, en met name slaapkamers, waar dergelijke ventilatieopeningen niet aanwezig zijn, dient u tijdens het gebruik van de kachel een raam open te laten staan.

De petroleum die u gebruikt, dient zuiver, vers en conform de voorschriften in het overheidsbesluit van 8 januari 1998 te zijn (zie ook paragraaf C - BRANDSTOF).

Uw kachel mag alleen worden gebruikt in een niet te kleine ruimte, waar de temperatuur niet hoger is dan ongeveer 25 °C.

Gebruik de kachel niet op één van de volgende plaatsen:

- in kleine, afgesloten ruimtes als een caravan, cabine of boot

- op plaatsen waar het tocht;

- op plaatsen waar brandbare gassen kunnen vrijkomen/hangen of waar open vuur is;

- onder een schoorsteen;

- in de nabijheid van gordijnen of brandbare voorwerpen;

- in een ruimte waar de temperatuur reeds hoger is dan 25°C.

De kachel is bedoeld voor tijdelijk gebruik en mag nooit zonder toezicht branden.

Schakel de kachel uit (en controleer of hij ook echt uit is) wanneer u het vertrek verlaat, ook al is dat maar voor even.

Leg geen voorwerpen op- en hang niets voor de kachel.

Deze kachel is niet geschikt voor de bereiding van voedsel of het drogen van kleding enz.

Vermijd elk contact met het rooster wanneer de kachel brandt!

De bovenkant van de kachel wordt niet heel warm, maar het rooster wordt wel heet.

Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezig- heid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren.

Sta kinderen niet toe met het apparaat te spelen. Dit apparaat is niet geschikt om te worden bediend door kinderen of personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of door personen zonder kennis of ervaring met dit apparaat.

Het is in geen geval toegestaan zelf reparaties aan dit apparaat uit te voeren. Dit mag alleen worden gedaan door een daartoe bevoegde deskundige.

Wanneer u zich niet aan dit verbod houdt, loopt u of andere in de ruimte aanwezige personen het risico van koolmonoxidevergiftiging! Tevens vervalt de aansprakelijkheid van leverancier/importeur/fabrikant en de garantie.

Gebruik de kachel niet continu

ZORG ALTIJD VOOR VOLDOENDE VENTILATIE

3

TECHNISCHE GEGEVENS

MODELNUMMER

Type convector

Verwarmingsvermogen

Brandstofverbruik

Brandduur

Brandstoftank

Inhoud brandstoftank

Ontsteking

Uitstootcontrole warmte

CO² controle

Afmetingen

Gewicht

Minimaal verwarmd volume / uur

BESCHRIJVING

PH2750 & PH2750C

Straalconvector

2700W

225 g/u

Ongeveer 14 uur

Uitneembare tank

3,8 liter

PH2750: 2 x D batterijen, 1,5V

PH2750C: 4 x R14 batterijen, 1,5V

(batterijen niet meegeleverd)

Aanwezig

Alleen in de PH2750C

29,5 x 45 x 49,5 cm

8,6 kg

40 m

3

Figuur A

1. Handgreep

2. Toegangsklep brandstoftank

3. Brandstoftank

4. Beschermrooster

5. Brandstofpeilglas

6. Ontstekingsknop

7. Instelknop lonthoogte

8. Stopknop

Figuur E

1. Aanzuigbuis

2. Sifonpomp

3. Afdichtstop

4. Slang

5. Brandstoftank

6. Brandstofpeilglas

4

PH2750C

Het type PH2750C is uitgevoerd met luchtsensor: een voorziening die direct de CO²

(koolmonoxide) in de ruimte meet. Ook wanneer u de kachel onder abnormale condities gebruikt (slechte ventilatie of een te kleine ruimte) zal deze voorziening de automatische uitschakeling van de kachel in werking stellen.

Probeer in dat geval niet uw kachel direct weer in werking te stellen maar ventileer grondig, ververs de lucht en wacht tot de temperatuur in de kamer daalt. Neem de oorzaak van de uitschakeling weg voordat u vervolgens de kachel weer in gebruik neemt.

Bij deze uitvoering (PH2750C) is de vlamhoogte niet regelbaar.

A. DE INSTALLATIE VAN DE KACHEL

1. UITPAKKEN

1. Maak de kartonnen verpakking open.

2. Haal de kachel met toebehoren uit de doos en verwijder de opvulstukken aan de zijkanten.

3. Open het beschermrooster (4 in figuur A) door dit aan de rechterkant vast te pakken, op te tillen en naar voren te trekken. Neem de brander uit de kachel door eerst het bovenste kartonnen opvulstuk naar onder te schuiven en te verwijderen en vervolgens het onderste opvulstuk te verwijderen.

4. Zet de brander weer op zijn plaats en zorg ervoor dat deze goed staat. Hiertoe dient u de onderaan de brander bevestigde metalen veer enkele centimeters heen en weer te bewegen totdat de brander op de goede plaats zit (figuur B).

5. Zet het beschermrooster weer op zijn plaats. Plaats de verticale rechterstang in de bovenste opening, licht hem op, druk hem aan en laat hem vervolgens in de onderste opening zakken.

6. Open de klep die toegang geeft tot de brandstoftank (2 in figuur A) en verwijder het opvulstuk dat onder de klep zit.

7. Stop alle verpakkingsdelen die u heeft verwijderd terug in de doos en bewaar deze gedurende de gebruiksseizoen op een droge plaats.

8. Verwijder de schroef uit het deksel van het batterijcompartiment aan de achterzijde van de kachel. Druk het deksel naar boven en trek het naar voren. Plaats nu de alkalinebatterij (PH2750: 2 x D,

1,5V – PH2750C: 4 x R14, 1,5V) met de + en – polen zoals aangegeven. Sluit nu het deksel weer (Fig. C) en schroef het vast. Verwijder de batterijen uit de kachel wanneer deze gedurende enige tijd niet wordt gebruikt.

9. Controleer het uitschakelsysteem als volgt:

- zet het lont in de hoogste stand m.b.v. de hiervoor bedoelde knop (7 in figuur A).

Let op: wanneer de tank is verwijderd, is deze handeling niet mogelijk. Deze kachel is

ontworpen voor tijdelijk gebruik; wanneer de tank ontbreekt, werkt de kachel niet;

- druk op de stopknop (8 in figuur A) om het lont weer omlaag te brengen.

Om u ervan te vergewissen dat het lont helemaal naar beneden is gegaan, probeert u of u de knop (7 in figuur A) tegen de klok in kunt draaien. Als dit niet lukt, wil dat zeggen dat het uitschakelsysteem goed functioneert.

5

Wanneer u deze knop wel tegen de klok in kunt draaien, is het uitschakelsysteem defect. U mag de kachel dan niet gebruiken en mag ook niet zelf proberen dit te verhelpen. U dient dan contact op te nemen met de afdeling Klantenservice.

Pas op! Gevaar!

Verwijder de batterijen nooit terwijl de kachel brandt.

Zorg voor goede kwaliteit alkaline batterijen

Steek de kachel nooit aan met lucifer, een aansteker of welk vuur dan ook.

B. HET VULLEN VAN DE BRANDSTOFTANK

Uit brandveiligheidsoverwegingen dient de brandstoftank als volgt te worden gevuld:

- Schakel de kachel vooraf uit.

- Vul de tank op een andere plaats dan waar de kachel staat.

- In alle gevallen dient u te controleren of de opnieuw gevulde tank goed is afgesloten en zich op veilige afstand van eventuele warmtebronnen of open vuur bevindt.

1. Trek de brandstoftank met behulp van de handgreep uit de kachel (figuur D).

2. Open de verpakking met brandstof en steek de rechte aanzuigbuis van de sifonpomp hierin (1 in figuur E).

3. Zet de brandstoftank met de schroefdop naar boven naast de verpakking met brandstof, de handgreep ingeklapt. Zorg dat de tank goed stabiel staat of houd hem vast, zodat hij niet om kan vallen. Draai nu de dop van de brandstoftank.

4. Steek de flexibele, geribbelde slang van de sifonpomp (4 in figuur E) in de tank.

5. Pomp de brandstof vanuit de verpakking in de tank door op de balg van de pomp (2 in Figuur E) in te knijpen. De afdichtstop van de balg (3 in figuur E) moet hierbij in de st and “ON” (dichtgedraaid) staan.

6. Houd het brandstofniveau in de tank in de gaten.

Dit niveau is af te lezen in het venster aan de bovenkant van de tank (figuur F).

Zodra dit venster van geel (1 in figuur F) in zwart (2 in figuur F) begint te veranderen, dient u de afdichtingsstop naar de stand “OFF” te zetten (wat los te draaien dus) en te wachten totdat de pomp leeg is voordat u deze verwijdert. Wanneer het venster geheel zwart is, is de tankte te vol (3 in figuur F).

Let op: pas op voor overstromen; wanneer dit gebeurt de tank goed schoonvegen

alvorens hem in de kachel terug te plaatsen.

7. Plaats de dop weer op de brandstoftank en plaats de tank weer in de kachel. Het venster van de brandstoftank bevindt zich nu onder op de kachel. U kunt dit venster door de behuizing van de kachel heen zien. Het is zwart (1 in figuur G), en wanneer het geel wordt (2 in figuur G), betekent dit dat er nog maar weinig brandstof over is, en dat u de tank moet bijvullen. Wanneer het venster in zijn geheel geel is geworden

(3 in figuur G), is de tank helemaal leeg.

LET OP: Controleer voordat u de tank opnieuw vult of de kachel uit en afgekoeld is. Pas dan mag u de tank uit de kachel nemen. Zo voorkomt u ongelukken wanneer er druppels brandstof op de kachel zouden vallen.

6

C. BRANDSTOF

SOORT BRANDSTOF

Meer dan 95% van de problemen met een petroleumkachel zijn te wijten aan het gebruik van een verkeerd type brandstof dan wel vervuilde brandstof. Deze problemen worden niet door de garantie gedekt!

Gebruik uitsluitend zuivere petroleum die geschikt is voor verplaatsbare kachels. De petroleum moet voldoen aan de verordeningen van 8 januari 1998 en 18 juli 2002. De aromaten dienen uit de petroleum verwijderd te zijn (max. 1% toegestaan) en de petroleum dient volkomen vrij te zijn van onzuiverheden. Het ontvlampunt dient boven de 61° te liggen.

Uw voorraadtank dient schoon en leeg te zijn wanneer u deze vult of laat vullen. Er mag geen vervuiling of vloeistof (water, diesel, benzine enz.) in zijn achtergebleven. Houd de voorraadtank speciaal voor de brandstof voor uw kachel!

OPSLAG VAN PETROLEUM

Bewaar uw petroleum niet in de nabijheid van een warmtebron en stel haar niet bloot aan zonlicht.

Petroleum die te lang is opgeslagen verliest haar zuiverheid en daarmee haar effectiviteit.

Bewaar dus nooit brandstof tot het volgende seizoen.

D. VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK

1. KACHEL WATERPAS PLAATSEN

Controleer of de kachel op een veilige plaats (niet in de looproute!) en op een effen, stabiele en horizontale ondergrond staat. Wanneer de kachel niet waterpas staat, kan de automatische uitschakeling voorkomen dat hij in werking treedt.

7

2. LONT

Voor het eerste gebruik dient u het lont een paar uur tijd te geven om petroleum te absorberen. Gebruik uitsluitend zuivere petroleum geschikt voor kachels, zonder aromaten of vervuiling, met een ontstekingspunt boven de 61°. Dit mede om de levensduur van het lont te verlengen.

Wanneer het lont abnormaal hard wordt, als het geblokkeerd wordt of abnormaal brandt dient het door een daartoe gekwalificeerd vakman te worden vervangen. Wend u tot uw leverancier.

Het lont en de vervanging ervan vallen niet onder de garantie. Volg dus de gebruiksinstructies nauwkeurig om een maximaal prestatie te bereiken.

Een niet-origineel lont dat niet de juiste eigenschappen bezit of niet goed is afgesteld kan het verbrandingsproces negatief beïnvloeden met het risico van uitval of koolmonoxidevergiftiging. Uw kachel voldoet dan niet meer aan de eisen!

De garantie vervalt wanneer een ander dan een origineel lont wordt gebruikt.

E. ONTSTEKING

Controleer, voor u de kachel ontsteekt, of:

- de kachel stabiel en horizontaal staat

- zich geen voorwerpen binnen een straal van 1 meter rond de kachel bevinden

- de juiste batterijen (4 x LR14) op hun plaats zitten

- de brander in de correcte positie over het lont staat

- de tank voldoende en de juiste brandstof bevat

- alle verdere omstandigheden veilig zijn

Voor uw gemak en veiligheid is deze kachel uitgerust met een ontstekingssysteem dat wordt gevoed door de vier batterijen die u al in het batterijvak van de kachel heeft geplaatst.

LET OP: wanneer u deze kachel voor de eerste keer gebruikt, dient u na het plaatsen van de tank twee uur te wachten alvorens de kachel aan te steken. Het lont moet namelijk eerst goed doordrenkt zijn met brandstof.

Wij raden u aan de kachel voor de eerste keer buiten aan te steken, omdat de onderdelen van de kachel in de fabriek zijn voorzien van een laagje vet dat moet verbranden.

Wanneer u de kachel wilt testen in het warme seizoen, kunt u problemen ondervinden bij de ontsteking.Aan het lontmechanisme is namelijk een temperatuurgevoelige beveiliging gekoppeld. Wanneer de omgevingstemperatuur boven de 25°C ligt, is het niet meer mogelijk de kachel aan te steken. Wacht tot de temperatuur daalt of voer de test uit nadat de kachel een tijdje koel heeft gestaan (wel beschut).

Ontsteking:

1. Draai de instelknop voor het lonthoogte (7 in figuur A) met de klok mee totdat het lont in de hoogste stand staat.

2. Druk op de ontstekingsknop (6 in figuur A), zodat de ontsteker contact maakt met het lont.

3. Zodra het lont brandt (normaal na 1 of 2 seconden), laat u de knop los waardoor de gloeispiraal omlaag gaat. Houd de knop niet te lang vast, om verbranding van het lont te voorkomen.

Ontbrandt het lont niet, probeer het dan na 10 à 15 seconden nogmaals.

4. Beweeg de onderaan de brander bevestigde metalen veer zonodig wat heen en weer (zie figuur B), zodat de brander in de juiste stand komt.

5. Controleer de vlammen nadat de kachel 5 tot 7 minuten heeft

8

gebrand. De vlammen moeten rood van kleur en gelijkmatig langs de gehele brander verdeeld zijn (zie figuur I). Wanneer dit niet het geval is, dient u de onderaan de brander bevestigde veer voorzichtig te bewegen (zie figuur B).

WAARSCHUWING: ontsteek uw kachel nooit met lucifer, aansteker of ander vuur!

Aanpassen vlamhoogte

Wanneer de vlam, ondanks de regeling, te hoog of onregelmatig is (de kleur niet gelijkmatig), pak dan de veer op de verbrandingskamer en beweeg die voorzichtig één of twee keer heen en weer. De vlam van de PH2750nkan ook iets getemperd worden door de instelknop (nr. 7

– fig. A) iets naar links te draaien. Als het probleem blijft bestaan, schakel de kachel dan uit en wend u tot uw leverancier. Wanneer u een slecht brandende kachel blijft gebruiken, zijn roet en/of koolmonoxide het gevolg.

Wanneer u gelijktijdig een ventilator of een luchtbevochtiger gebruikt, kan de vlam enigszins roze worden. Dit is normaal.

Raak nooit de automatische ontsteking aan wanneer de kachel in gebruik is. Door deze in te drukken laat u de vlam naar boven komen, waardoor het lont kan verbranden.

F. DE KACHEL UITSCHAKELEN

1. Druk op de stopknop (8 in figuur A) om het lont naar beneden te brengen. Wanneer het lont niet geheel naar beneden gaat, dient u de instelknop voor het lonthoogte (7 in figuur A) tegen de klok in te draaien totdat het lont zich zo laag mogelijk bevindt.

2. Licht de brander na 2 tot 3 minuten op met behulp van de veer en controleer of de brander inderdaad helemaal uit is.

Om de verspreiding van een onaangename geur bij het uitschakelen van de kachel te beperken, kunt u de instelknop voor het lonthoogte vasthouden wanneer u op de stopknop drukt en het lont hiermee vervolgens heel langzaam naar het laagste punt draaien, zodat de verbranding langzaam afneemt (alleen PH2750).

Mogelijk ziet u bij het lont een blauwe vlam; hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Dit duurt ongeveer 5 minuten, de tijd die nodig is om het restgas te verbranden dat nog in het bovendeel van de behuizing van het lont aanwezig is.

9

UITSCHAKELING DOOR VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Het is mogelijk dat uw kachel om veiligheidsredenen zichzelf uitschakelt. Dit gebeurt:

 als de temperatuur in de ruimte voldoende (rond de 25°C of meer, iets afhankelijk van weersomstandigheden en grootte van de ruimte) is. De veiligheidsvoorziening schakelt de kachel dan automatisch uit.

 als de kachel een heftige stoot of val heeft ondergaan. De schok- en omvalbeveiliging schakelt de kachel dan automatisch uit. Voor u de kachel weer inschakelt dient u te controleren of er geen schade is ontstaan. In geval van schade de kachel niet meer gebruiken maar ter reparatie aanbieden bij uw leverancier.

 (alleen bij de PH2750C) wanneer er een te hoog CO²-gehalte in de lucht wordt gemeten.

Probeer in dat geval ook niet direct uw kachel weer in werking te stellen. Ventileer eerst grondig, ververs de lucht en wacht tot de temperatuur in de kamer daalt.

G. DE KACHEL OPNIEUW IN WERKING STELLEN

Nadat u uw kachel hebt uitgeschakeld dient u minstens vijf minuten te wachten voordat u hem weer in werking stelt. Wanneer de verbrandingskamer geen tijd heeft gehad om af te koelen, kan opnieuw ontsteken tot de afgifte van geurtjes leiden.

H. CONTROLE EN ONDERHOUD VAN UW KACHEL

LET OP: het is ten strengste verboden zelf aan de volgende onderdelen te werken:

-

-

Het beveiligingssysteem

Het brandstofpeilglas

Houd uw kachel schoon. Neem hem regelmatig af, controleer of er geen vet is achtergebleven en verwijder brandstofsporen die tijdens het bijvullen op de brandstoftank zijn gemorst; zo voorkomt u een onaangename geur.

Controleer steeds als u de brandstoftank vult of deze nog in goede staat verkeert.

Wanneer de tank lekt, gedeukt is of roestplekken vertoont, dient u hem direct te vervangen.

Een nieuw tank is verkrijgbaar bij uw leverancier of klantenservice.

Reinig en onderhoud het lont regelmatig.

Het reinigen van het lont en de lont-omgeving dient buiten of op een goed geventileerde plaats te gebeuren. Tijdens het reinigen kan er namelijk een sterke, onaangename geur vrijkomen.

1. Steek de kachel aan en wacht tot deze vanzelf uitgaat.

2. Steek de kachel opnieuw aan, dertig minuten nadat deze vanzelf is uitgegaan, en laat hem opnieuw vanzelf uitgaan.

3. Wanneer het lont koud is, verwijdert u met behulp van een kleine, zachte metalen borstel of een oude tandenborstel roet-, teer- en koolstofdeeltjes van het bovenste gedeelte van het lont.

4. Nadat u dit heeft gedaan, moet het lont soepel zijn. Het is echter mogelijk dat bepaalde delen van het lont hard blijven. De op het lont achtergebleven harde deeltjes dient u dan met een platte tang fijn te knijpen. Wanneer u hierna nog niet geheel tevreden bent over het resultaat, kunt u deze procedure nogmaals herhalen, waarbij u van tevoren een beetje brandstof in de tank doet. Als het resultaat hierna nog steeds niet naar tevredenheid is, dient u contact op te nemen met de klantenservice om het lont te laten vervangen.

Let op dat er tijdens het reinigen geen deeltjes in de cilinder vallen die om het lont heen zit.

Controleer voor elk gebruik de conditie van het lont om er zeker van te zijn dat deze niet vervuild is met koolstof, waardoor de bovenkant van het lont stijf en broos wordt, of met roet of teer, waardoor het lont erg zwart wordt. Dit kan ernstige gevolgen hebben:

10

- problemen bij het omhoog draaien van het lont met de knop;

- problemen bij de ontsteking;

- slechte verbranding;

- problemen bij het uitschakelen.

Deze problemen kunnen optreden nadat er twee a drie brandstoftanks zijn verbruikt. Wij raden u echter aan de kachel in het brandseizoen systematisch elke week te reinigen op de manier zoals hierna omschreven. Buiten het brandseizoen dient u de kachel ook regelmatig te reinigen, maar dit is afhankelijk van de toestand van het lont.

Controleer of er roet, teer of koolstof aan weerszijden van het lont aanwezig is. Als dit het geval is, dient u de betreffende oppervlakken voorzichtig schoon te krabben met een platte schroevendraaier, waarbij u ervoor moet oppassen dat er geen deeltjes in de cilinder vallen die om het lont heen zit.

Controleer het anti-schoksysteem op onderstaande wijze:

1. Zet het lont in de hoogste stand met behulp van de hiervoor bedoelde knop (7 in figuur

A). NB: Wanneer de tank niet op zijn plaats zit, is deze handeling niet mogelijk. Omdat deze kachel is ontworpen voor tijdelijk gebruik werkt de kachel niet wanneer de tank ontbreekt.

2. Schud de kachel heen en weer. Als het goed is, hoort u nu een klik van een pal die losschiet, waardoor het lont vrijkomt en naar beneden valt. Controleer of het lont helemaal naar beneden is gezakt door te proberen de knop (7 in figuur A) tegen de klok in te draaien. Als dit niet lukt, betekent dit dat het anti-schoksysteem goed werkt. Lukt het wel, dan is het systeem defect en mag u uw kachel niet gebruiken. Probeer de voorziening niet zelf te repareren maar wend u tot uw leverancier of servicestation.

GEBRUIK UW PETROLEUMKACHEL NIET:

- in kleine, afgesloten ruimtes als een caravan, cabine of boot

- zonder de aanwezigheid van iemand die verantwoordelijk is voor de werking

- met voorwerpen bovenop de kachel, bijv. om iets op te warmen

- op een plaats waar het tocht of luchtstromen passeren

- continu

BELANGRIJK!

 Het is streng verboden zelf werkzaamheden aan het veiligheidssysteem uit te voeren of er wijzigingen op aan te brengen. Doet u dat wel, dan zijn de mogelijke gevolgen (niet of niet correct werken van het veiligheidssysteem en evt. vervolgschade) voor uw eigen rekening.

 Houd om veiligheidsredenen altijd een meter afstand tussen de kachel en enig ander object, zoals muren, meubels, gordijnen enz.

 Gebruik de kachel uitsluitend in een goedgeventileerde ruimte waar verder geen ontvlambare gassen aanwezig zijn.

 Elke ruimte waarin deze kachel wordt gebruikt dient te beschikken over een opening voor luchtaanvoer en een opening voor luchtafvoer, van elk minimaal 50 cm².

 Gebruik de kachel van 2750W niet in een ruimte die kleiner is dan 44 m³ (± 18 m²).

GEBRUIK UW KACHEL NOOIT IN EEN RUIMTE ONDER GRONDNIVEAU ,

ZOALS KELDERS, SOUSTERRAINS ENZ.

(Daar circuleert de lucht namelijk onvoldoende)

DE KACHEL OPSLAAN BUITEN HET SEIZOEN

Als u onderstaande instructies nauwkeurig opvolgt, kunt u uw kachel in het volgende seizoen weer zonder problemen gebruiken.

1. Reinig de brandstoftank door hierin een beetje brandstof te gieten en dit heen en weer te schudden. Gebruik vooral geen water omdat hierdoor de tank kan gaan roesten.

2. Maak de tank helemaal leeg en controleer of er echt geen brandstof is achtergebleven.

11

3. Plaats de tank in de kachel, steek de kachel vervolgens aan en wacht totdat deze vanzelf uitgaat. (Dit duurt ongeveer 1 uur.) Dit dient buitenshuis te worden gedaan.

4. Verwijder de brandstoftank en zet hem open, zodat hij kan drogen.

5. Verwijder de batterijen en bewaar deze op een droge plaats.

6. Verwijder de brander nadat u het rooster heeft geopend.

7. Reinig de brander en de metalen delen rondom het lont.

8. Zet de brander weer in de kachel en laat het lont in de laagste stand staan.

9. Stop de kachel in de originele verpakking in de doos en stop hier ook de gebruiksaanwijzing bij.

10. Bewaar de kachel op een droge en goed geventileerde plaats.

I. PROBLEMEN OPLOSSEN

DE ONTSTEKING WERKT NIET GOED

Mogelijk zijn de batterijen leeg; vervang ze.

Werkt de ontsteking dan nog steeds niet, verwijder dan de batterijen weer en vervang de ontsteking door als volgt te werk te gaan:

1. Open het beschermrooster.

2. Verwijder de brander.

3. De ontsteking zit met een bajonetsluiting vergrendeld. Pak hem vast, druk hem in, draai hem een beetje en neem hem uit

(zie fig. J).

4. Controleer de ontsteker. De draad kan kapot of vervormd zijn.

Bij een beperkte vervorming kunt u proberen de draad weer recht te buigen met behulp van een voorwerp met een fijne punt. In alle andere gevallen moet de ontsteking worden vervangen. Een nieuwe ontsteking is verkrijgbaar bij uw leverancier of de klantenservice.

Gebruik alleen een originele ontsteking!

5. Zet de ontsteking en vervolgens de brander weer op zijn plaats en sluit het rooster.

6. Stop de batterijen terug in het batterijcompartiment.

12

TROUBLESHOOTING:

PROBLEEM

De kachel gaat onbedoeld uit en het

beveiligingssysteem wordt geactiveerd.

De kachel gaat niet aan:

1. De brandstoftank is leeg.

2. Er zit water in de brandstof.

3. De ontstekingsknop werkt niet.

De kachel verspreidt rook of een onaangename geur:

1. De vlam komt te hoog.

2. Er komt een sterke luchtstroom de kachel in.

3. De brander staat niet horizontaal.

4. Er zit roet of teer op het lont.

5. De brandstof is verontreinigd.

De vlam flakkert of gaat uit:

1. Er zit water in de brandstof.

2. Er zit roet of teer op het lont.

Het lont brandt te snel op:

De brandstof is vermengd met niet goedgekeurde, vluchtige of gevaarlijke brandstof.

Het lont kan niet gemakkelijk omhoog of omlaag worden gedraaid:

1. Er zit water in de brandstof.

2. Er zit roet of teer op het lont.

De kachel staat in brand:

OPLOSSING

Ventileer de ruimte en zorg dat de temperatuur daalt.

NOOIT DE KACHEL DIRECT

WEER AAN TE STEKEN! Wacht daar minstens 30 minuten mee.

1. Vul de brandstoftank met de juiste brandstof.

2. Laat de tank leeglopen. Vraag uw leverancier het lont te vervangen. Vul vervolgens de tank met de juiste brandstof.

3. Vervang de batterijen. Vervang de ontsteker.

1. Draai het lont omlaag, zodat de vlam minder hoog komt (alleen PH2750).

2. Zet de kachel op een plaats waar het niet tocht.

3. Beweeg de brander heen en weer met de veer totdat deze goed ten opzichte van het lont staat.

4. Maak het lont schoon.

5. Maak de brandstoftank leeg. Vraag uw leverancier het lont te vervangen.

Vul vervolgens de tank met de juiste brandstof.

1. Maak de brandstoftank leeg en schoon. Vraag uw leverancier het lont te vervangen. Vul daarna de tank met de juiste brandstof.

2. NEEM CONTACT OP MET UW

LEVERANCIER WANNEER HET

PROBLEEM BLIJFT BESTAAN

1. Maak de brandstoftank leeg en schoon. Vraag uw leverancier het lont te vervangen. Vul daarna de tank met de juiste brandstof.

1. Maak de brandstoftank leeg en schoon. Vraag uw leverancier het lont te vervangen. Vul daarna de tank met de juiste brandstof.

2. Volg de instructies hierboven.

Bel de brandweer

- Probeer de vlammen te doven met

een brandblusser of met zand. Als dit

niet lukt, kunt u dekens over de

kachel leggen en hier water op

gieten. Nooit rechtstreeks water op

de kachel gieten.

13

DE

WARNUNGEN VORAB

Sie sind nun im Besitz eines EUROM Petroleumofens: eine praktische und zuverlässige

Form der Zusatzheizung, die Ihnen zweifellos nützliche Dienste leisten wird.

Beim Umgang mit Brennstoffen und Feuer ist stets größtmögliche Vorsicht zu beachten.

Lesen Sie daher vor der Benutzung Ihres Ofens diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie. Sie können diese benötigen, wenn eine Störung auftritt oder der Ofen nicht ordentlich funktioniert.

Sie haben eine Heizung gekauft, die mit flüssigem Brennstoff arbeitet und für die vorübergehende zusätzliche Raumheizung genutzt werden kann. Bei der Verwendung des

Ofens müssen Sie folgende Sicherheitsvorschriften einhalten:

Der Raum, in dem Sie den Ofen verwenden, muss gut belüftet sein. Dieser Ofen ist umsetzbar und kann an verschiedenen Stellen im Haus verwendet werden, sofern der betreffende Raum ausreichend belüftet ist (es muss eine hinreichende Luftzufuhr und

Luftabfuhr durch mindestens 50 cm² große Öffnungen vorhanden sein). Wenn Sie den

Ofen in Wohnräumen und insbesondere in Schlafzimmern verwenden, wo solche

Lüftungsöffnungen fehlen, müssen Sie während der Verwendung des Ofens ein Fenster geöffnet lassen.

Das verwendete Petroleum muss rein und frisch sein und den Vorschriften der

Verordnung vom 8. Januar 1998 genügen (siehe auch Abschnitt C -

BRENNSTOFF).

Sie dürfen den Ofen nur in einem nicht zu kleinen Raum verwenden, dessen

Temperatur unter ca. 25 °C liegt.

Verwenden Sie den Ofen nicht an folgenden Stellen:

- in kleinen geschlossenen Räumen wie Wohnwagen, Führerhaus oder Boot

- an zugigen Stellen

- an Stellen, wo brennbare Gase freikommen/sein können oder es offenes Feuer gibt

- unter einem Schornstein

- in der Nähe von Gardinen oder brennbaren Gegenständen

- in einem Raum, dessen Temperatur 25 °C bereits übersteigt.

Der Ofen ist für die zeitweilige Nutzung bestimmt und darf nie ohne Aufsicht

brennen. Schalten Sie den Ofen aus (und kontrollieren Sie, ob er auch wirklich aus ist), wenn Sie das Zimmer verlassen, sei es auch nur für kurze Zeit.

Legen Sie keine Gegenstände auf den Ofen und hängen Sie nichts davor.

Dieser Ofen ist nicht für die Zubereitung von Lebensmitteln oder das Trocknen von

Kleidung o. ä. bestimmt.

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit dem Gitter, währen der Ofen brennt!

Die Oberseite des Ofens wird nicht sehr warm, das Gitter jedoch wird heiß.

Sorgen Sie für gute Aufsicht, wenn dieses Gerät im Beisein von Kindern,

Behinderten oder Tieren betrieben wird. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Das Gerät darf nicht von Kindern, Behinderten oder Personen ohne Sachverstand bedient werden.

Es ist untersagt, selbst Reparaturen an diesem Gerät auszuführen. Diese dürfen

nur von einem Fachmann ausgeführt werden. Wenn Sie sich nicht an dieses Verbot halten, gehen Sie oder andere im Raum anwesende Personen das Risiko einer

Kohlenmonoxidvergiftung ein! Zudem verfallen die Haftung von

Lieferant/Importeur/Hersteller und die Garantie.

Verwenden Sie den Ofen nicht kontinuierlich.

SORGEN SIE IMMER FÜR GUTE BELÜFTUNG!

14

TECHNISCHE DATEN

MODELLNUMMER

Konvektortyp

Heizleistung

Brennstoffverbrauch

Brenndauer

Brennstofftank

Inhalt Brennstofftank

Zündung

Ausstoßkontrolle Wärme

CO

2

-Kontrolle

Abmessungen

Gewicht

Mindestens beheizter Rauminhalt/h

BESCHREIBUNG

PH2750 & PH2750C

Heizstrahler

2700 W

225 g/h ca. 14 h

Abnehmbarer Tank

3,8 Liter

PH2750: 2 x D Batterien, 1,5V

PH2750C: 4 x R14 Batterien, 1,5V

Batterien nicht mitgeliefert)

Vorhanden

Nur im PH2750C

29,5 x 45 x 49,5 cm

8,6 kg

40 m

3

Abb. A

1. Handgriff

2. Zugangsklappe Brennstofftank

3. Brennstofftank

4. Schutzgitter

5. Brennstoffschauglas

6. Zündknopf

7. Einstellknopf Luntenhöhe

8. Stopknopf

Abb. E

1. Ansaugrohr

2. Siphonpumpe

3. Stopfen

4. Schlauch

5. Brennstofftank

6. Brennstoffschauglas

15

PH2750C

Der Typ PH2750C ist mit einem Luftsensor ausgerüstet: eine Vorkehrung, die das CO

2

(Kohlendioxid) im Raum misst. Auch wenn Sie den Ofen unter anormalen Bedingungen verwenden (schlechte Lüftung oder zu kleiner Raum), wird diese Vorkehrung das automatische Ausschalten des Ofens aktivieren.

Versuchen Sie nach einer automatischen Abschaltung nicht, den Ofen sofort wieder anzuschalten, sondern lüften Sie zunächst gründlich, lassen Sie frische Luft herein und warten Sie, bis die Temperatur im Zimmer gesunken ist. Beseitigen Sie die Ursache der automatischen Abschaltung, bevor Sie den Ofen wieder einschalten.

In dieser Ausführungsform (PH2750C) ist die Höhe der Flamme nicht einstellbar.

A. INSTALLATION DES OFENS

1. AUSPACKEN

1. Öffnen Sie den Pappkarton.

2. Holen Sie den Ofen und das Zubehör aus dem Karton und entfernen Sie die

Ausfüllungen an den Seiten.

3. Öffnen Sie das Schutzgitter (4 in Abb. A), indem Sie es an der rechten Seite ergreifen, hoch- und nach vorn ziehen. Nehmen Sie den Brenner aus dem Ofen, indem Sie erst die obere Ausfüllung aus Pappe nach unten schieben und entfernen und dann die untere

Ausfüllung entfernen.

4. Setzen Sie den Brenner wieder an seine Stelle und sorgen Sie dafür, dass er ordentlich eingesetzt ist. Dazu bewegen Sie die unter dem

Brenner befestigte Metallfeder einige Male hin und her, bis der

Brenner ordentlich eingesetzt ist (Abb. B).

5. Setzen Sie das Schutzgitter zurück. Setzen Sie die vertikale rechte Stange in die obere

Öffnung, heben Sie sie an, drücken Sie sie an und lassen Sie sie daraufhin in die untere

Öffnung sinken.

6. Öffnen Sie die Klappe für den Zugang zum Brennstofftank (2 in Abb. A) und entfernen

Sie die Ausfüllung unter der der Klappe.

7. Legen Sie alle Verpackungsteile in den Karton und lagern Sie diesen während der

Nutzungszeit an einer trockenen Stelle.

8. Lösen Sie die Schraube im Deckel des

Batteriefaches an der Rückseite des Ofens. Drücken

Sie den Deckel nach oben und ziehen Sie ihn nach vorn. Legen Sie jetzt die Alkali Batterien (PH2750: 2 x D, 1,5V – PH2750C: 4 x R14, 1,5V) unter

Beachtung der richtigen Polarität ein. Schließen Sie jetzt den Deckel (Abb. C) und schrauben Sie ihn fest.

Entnehmen Sie die Batterien dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

9. Kontrollieren Sie das Abschaltsystem wie folgt:

- Setzen Sie die Lunte mit dem dafür vorgesehenen

Knopf (7 in Abb. A) in den höchsten Stand.

Achtung: Wenn der Tank abgenommen ist, ist diese Handlung nicht möglich. Dieser

Ofen ist für die zeitweilige Nutzung entworfen; wenn der Tank fehlt, arbeitet der Ofen nicht.

- Drücken Sie den Stopknopf (8 in Abb. A), um die Lunte wieder zu verkleinern.

16

Um sicherzustellen, dass die Lunte ganz nach unten gegangen ist, versuchen Sie, ob Sie den Knopf (7 in Abb. A) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen können. Geht dies nicht, dann bedeutet dies, dass das Abschaltsystem ordentlich funktioniert.

Wenn Sie diesen Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn drehen können, ist das

Abschaltsystem defekt. Sie dürfen dann den Ofen nicht verwenden und auch nicht

versuchen, ihn zu reparieren. Sie müssen sich dann an den Kundendienst wenden.

Achtung! Gefahr!

Entfernen Sie nie die Batterien, während der Ofen brennt.

Nehmen Sie stets hochwertige Alkali-Batterien.

Entzünden Sie den Ofen nie mit Streichholz, Feuerzeug oder anderem

Feuer.

B. FÜLLEN DES BRENNSTOFFTANKS

Aus Brandschutzgründen muss der Brennstofftank folgendermaßen gefüllt werden:

- Schalten Sie den Ofen erst aus.

- Füllen Sie den Tank an einer anderen Stelle als dort, wo der Ofen steht.

- Sie müssen stets prüfen, ob der gefüllte Tank ordentlich verschlossen ist und sich in sicherem Abstand von eventuellen Hitzequellen oder offenem Feuer befindet.

1. Ziehen Sie den Brennstofftank am Handgriff aus dem Ofen (Abb. D).

2. Öffnen Sie die Brennstoffverpackung und stecken

Sie das rechte Ansaugrohr mit der Siphonpumpe hinein (1 in Abb. E).

3. Stellen Sie den Brennstofftank mit der

Schraubkappe nach oben neben die

Brennstoffverpackung, den Handgriff eingeklappt.

Sorgen Sie dafür, dass der Tank stabil steht oder halten Sie ihn fest, so dass er nicht umfallen kann.

Drehen Sie jetzt die Kappe des Brennstofftanks ab.

4. Stecken Sie den flexiblen gerippten Schlauch der Siphonpumpe (4 in Abb. E) in den

Tank.

5. Pumpen Sie den Brennstoff aus der Verpackung in den Tank, indem Sie den Balg der Pumpe (2 in

Abb. E) zusammendrücken. Der Stopfen des Balgs

(3 in Abb. E) muss dabei in der Stellung “ON”

(zugedreht) sein.

6. Behalten Sie das Brennstoffniveau im Tank im

Auge. Dieses Niveau ist durch das Schauglas an der Tankoberseite abzulesen (Abb. F).

Sobald sich dieses Schauglas von Gelb (1 in Abb.

F) in Schwarz (2 in Abb. F) zu ändern beginnt, setzen Sie den Stopfen in die Stellung “OFF” (also etwas lösen) und warten Sie, bis die Pumpe leer ist, woraufhin Sie sie entfernen. Wenn das Schauglas ganz Schwarz ist, ist der Tank zu voll (3 in Abb. F).

Achtung: Nicht überfüllen! Wenn dies doch geschieht, den Tank ordentlich säubern,

bevor Sie ihn in den Ofen einsetzen.

7. Setzen Sie die Kappe wieder auf den Brennstofftank und den Tank wieder in den

Ofen. Das Schauglas des Brennstofftanks befindet sich jetzt unten am Ofen. Sie können dieses Schauglas durch das Ofengehäuse hindurch sehen. Es ist Schwarz (1 in Abb. G), und wenn es Gelb wird (2 in Abb. G), bedeutet dies, dass nur noch wenig

17

Brennstoff vorhanden ist und Sie den Tank auffüllen müssen. Wenn das Schauglas komplett Gelb geworden ist (3 in Abb. G), ist der Tank völlig leer.

ACHTUNG: Prüfen Sie vor dem Füllen des Tanks, ob der Ofen ausgeschaltet und abgekühlt ist. Erst dann dürfen Sie den Tank aus dem Ofen nehmen. So verhindern Sie Unfälle, falls

Brennstofftropfen auf den Ofen fallen.

C. BRENNSTOFF

BRENNSTOFFSORTE

Mehr als 95 % der Probleme mit einem Petroleumofen sind der Verwendung eines falschen

Brennstofftyps oder eines verunreinigten Brennstoffs zuzuschreiben. Diese Probleme sind nicht von der Garantie gedeckt!

Verwenden Sie ausschließlich reines Petroleum, das für portable Öfen geeignet ist. Das

Petroleum muss den Verordnungen vom 8. Januar 1998 und 18. Juli 2002 genügen. Die

Aromaten müssen aus dem Petroleum entfernt sein (max. 1 % ist zulässig) und das

Petroleum muss völlig frei von Unreinheiten sein. Der Flammpunkt muss über 61° liegen.

Ihr Vorratstank muss sauber und leer sein, wenn Sie diesen füllen (lassen). Es darf keine

Verunreinigung oder Flüssigkeit (Wasser, Diesel, Benzin o. ä.) darin sein. Behalten Sie den

Vorratstank speziell für den Brennstoff Ihres Ofens!

LAGERUNG VON PETROLEUM

Bewahren Sie Ihr Petroleum nicht in der Nähe einer Wärmequelle und setzen Sie es nicht dem Sonnenlicht aus.

Petroleum, das zu lange gelagert wurde, verliert seine Reinheit und damit Effektivität.

Bewahren Sie Brennstoff also nicht bis zur nächsten Saison.

18

D. NUTZUNGSVORBEREITUNG

1. OFEN WAAGERECHT AUFSTELLEN

Prüfen Sie, ob der Ofen an einem sicheren Ort (nicht auf einer Laufroute!) und auf einem ebenen, stabilen und horizontalen Untergrund steht. Steht der Ofen nicht horizontal, dann kann die automatische Ausschaltung die Funktion verhindern.

2. LUNTE

Vor der ersten Nutzung müssen Sie der Lunte einige Stunden geben, um Petroleum zu absorbieren. Verwenden Sie ausschließlich reines, für Öfen geeignetes Petroleum, ohne

Aromaten oder Verunreinigungen, mit einem Flammpunkt über 61°. Dies sorgt auch dafür, die Lebensdauer der Lunte zu verlängern.

Wenn die Lunte anormal hart wird, blockiert ist oder anormal brennt, ist sie von einem

Fachmann zu ersetzen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Lieferanten.

Die Lunte und deren Austausch fallen nicht unter die Garantie. Halten Sie sich also exakt an die Bedienungsanleitung, um höchste Leistungen zu erreichen.

Eine andere als die Originallunte, welche nicht die richtigen Eigenschaften besitzt oder falsch eingestellt ist, kann den Verbrennungsprozess beeinträchtigen und das Risiko eines Ausfalls und einer Kohlenmonoxidvergiftung nach sich ziehen. Ihr Ofen erfüllt dann nicht mehr die an ihn gestellten Anforderungen!

Die Garantie verfällt, wenn eine andere als die Originallunte verwendet wird.

E. ZÜNDUNG

Prüfen Sie vor dem Entzünden des Ofens, ob:

- der Ofen stabil und horizontal steht

- sich in einem Umkreis von einem Meter um den Ofen keine Gegenstände befinden

- die richtigen Batterien (4 x LR14) ordentlich eingelegt sind

- der Brenner in der korrekten Position über der Lunte ist

- der Tank genügend richtigen Brennstoff enthält

- alle weiteren Umstände sicher sind.

Für Ihren Komfort und Ihre Sicherheit ist dieser Ofen mit einem Entzündungssystem ausgerüstet, das von den vier Batterien gespeist wird, die Sie ins Batteriefach des Ofens eingelegt haben.

ACHTUNG: Wenn Sie diesen Ofen zum ersten Mal verwenden, müssen Sie nach dem

Einsetzen des Tanks zwei Stunden warten, bevor Sie den Ofen anzünden. Die Lunte muss nämlich erst gut mit Brennstoff getränkt sein.

Wir empfehlen, den Ofen beim ersten Mal im Freien anzuzünden, weil die Ofenteile werkseitig mit einer Fettschicht versehen wurden, die verbrennen muss.

Wenn Sie den Ofen testen wollen, wenn es warm ist, kann es Probleme mit der Zündung geben. Der Luntenmechanismus ist nämlich mit einer temperaturempfindlichen Sicherung gekoppelt. Wenn die Umgebungstemperatur über 25 °C liegt, kann der Ofen nicht angezündet werden. Warten Sie auf kühlere Temperaturen oder führen Sie den Test aus, nachdem der Ofen einige Zeit kühl gestanden hat (allerdings geschützt).

Zündung:

1. Drehen Sie den Einstellknopf für die Luntenhöhe (7 in Abb. A) im Uhrzeigersinn, bis die

Lunte in der höchsten Stellung ist.

2. Drücken Sie den Zündknopf (6 in Abb. A), so dass der Zünder mit der Lunte Kontakt macht.

19

3. Sobald die Lunte brennt (normalerweise nach ein oder zwei

Sekunden), lassen Sie den

Knopf los, wodurch die Glühspirale nach unten geht. Halten Sie den Knopf nicht zu lange fest, um ein Verbrennen der Lunte zu vermeiden. Entflammt die Lunte nicht, dann versuchen Sie es nach 10-15 Sekunden erneut.

4. Bewegen Sie die unten am Brenner befestigte Metallfeder erforderlichenfalls etwas hin und her (siehe Abb. B), so dass der

Brenner in die richtige Position kommt.

5. Prüfen Sie die Flammen, nachdem der Ofen fünf bis sieben

Minuten gebrannt hat. Die Flammen müssen von roter Farbe sein und gleichmäßig über den gesamten Brenner verteilt sein

(siehe Abb. I). Ist dies nicht der Fall, dann müssen Sie die unten am Brenner befestigte Feder vorsichtig bewegen (siehe Abb. B).

WARNUNG! Entzünden Sie den Ofen nie mit Streichholz, Feuerzeug oder anderem

Ändern der Flammenhöhe

Wenn die Flamme trotz der Steuerung zu hoch oder unregelmäßig (die Farbe nicht gleichmäßig) ist, bewegen Sie die Feder an der Verbrennungskammer vorsichtig ein oder zweimal hin und her. Die Flamme der PH2750 kann auch etwas gedämpft werden, indem

Sie den Einstellknopf (Nr. 7 – Abb. A) etwas nach links drehen. Wenn das Problem bleibt, schalten Sie den Ofen aus und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten. Wenn Sie einen schlecht brennenden Ofen verwenden, entstehen Ruß und/oder Kohlenmonoxid.

Wenn Sie gleichzeitig einen Lüfter oder Luftbefeuchter verwenden, kann die Flamme rosa werden. Das ist normal.

Berühren Sie nie die automatische Zündung, wenn der Ofen brennt. Indem Sie diese eindrücken, entfesseln Sie das Feuer, das die Lunte verbrennt.

F. OFEN AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie den Stopknopf (8 in Abb. A), um die Lunte zu verkleinern. Wenn die

Lunte nicht ganz nach unten geht, müssen Sie den Einstellknopf für die Luntenhöhe

(7 in Abb. A) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Lunte so niedrig wie möglich ist.

20

2. Heben Sie den Brenner nach zwei bis drei Minuten mit Hilfe der Feder an und prüfen

Sie, ob der Brenner tatsächlich völlig erloschen ist.

Um die Verbreitung des unangenehmen Geruchs beim Ausschalten des Ofens zu beschränken, können Sie den Einstellknopf für die Luntenhöhe festhalten, wenn Sie den Stopknopf drücken und die Lunte hiermit daraufhin ganz langsam zum niedrigsten Punkt drehen, so dass die Verbrennung langsam abnimmt (nur PH2750).

Möglicherweise sehen Sie bei der Lunte eine blaue Flamme

– dies ist kein Grund zur

Sorge. Dies dauert rund fünf Minuten – so lange dauert es, um das Restgas zu verbrennen, das sich noch im oberen Teil des Gehäuses der Lunte befindet.

AUSSCHALTEN DURCH SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Es kann vorkommen, dass sich Ihr Ofen aus Sicherheitsgründen von selbst ausschaltet. Dies geschieht:

 wenn die Temperatur in dem Raum ausreichend ist (ca. 25 °C oder mehr, etwas von den

Witterungsbedingungen und der Größe des Raums abhängig). Die

Sicherheitsvorkehrung schaltet den Ofen dann automatisch aus.

 wenn der Ofen einen kräftigen Stoß abbekam oder heruntergefallen ist. Der Stoß- und

Fallschutz schaltet den Ofen dann automatisch aus. Bevor Sie den Ofen wieder einschalten, müssen Sie prüfen, ob keine Schäden entstanden sind. Verwenden Sie einen beschädigten Ofen nicht mehr, sondern bringen Sie ihn Ihrem Lieferanten zur

Reparatur.

 (nur beim PH2750C) wenn ein zu hoher CO

2

-Gehalt in der Luft gemessen wird.

Versuchen Sie in diesem Fall nicht, den Ofen sofort wieder einzuschalten. Lüften Sie erst gründlich, lassen Sie frische Luft herein und warten Sie, bis die Temperatur im Zimmer sinkt.

G. OFEN ERNEUT EINSCHALTEN

Nachdem Sie den Ofen ausgeschaltet haben, müssen Sie mindestens fünf Minuten warten, bevor Sie ihn erneut einschalten. Wenn die Verbrennungskammer keine Zeit zum Abkühlen hatte, kann das erneute Anzünden zur Freisetzung eines unangenehmen Geruchs führen.

H. KONTROLLE UND WARTUNG IHRES OFENS

ACHTUNG: Es ist dem Nutzer strengstens untersagt, sich an folgenden Teilen zu versuchen:

-

-

Sicherheitssystem

Brennstoffschauglas

Halten Sie den Ofen sauber. Wischen Sie ihn regelmäßig ab, kontrollieren Sie, ob kein Fett zurückgeblieben ist und entfernen Sie Brennstoffspuren, die beim Nachfüllen des

Brennstofftanks verkleckert sind; so verhindern Sie unangenehme Gerüche.

Prüfen Sie vor jedem Befüllen des Brennstofftanks, ob sich dieser in ordentlichem

Zustand befindet. Wenn der Tank leckt, eingedellt ist oder Rostflecken aufweist, müssen

Sie ihn unverzüglich ersetzen. Einen neuen Tank erhalten Sie bei Ihrem Lieferanten oder beim Kundendienst.

Reinigen und warten Sie die Lunte regelmäßig.

Das Reinigen von Lunte und Luntenumgebung hat im Freien an einem gut belüfteten Ort zu erfolgen. Beim Reinigen kann nämlich ein starker unangenehmer Geruch freikommen.

1. Zünden Sie den Ofen an und warten Sie, bis er von selbst ausgeht.

2. Zünden Sie den Ofen erneut an, dreißig Minuten, nachdem er von selbst ausgegangen ist, und lassen Sie ihn erneut von selbst ausgehen.

21

3. Wenn die Lunte kalt ist, entfernen Sie mit Hilfe einer kleinen weichen Metallbürste oder einer alten Zahnbürste Ruß-, Teer- und Kohlenstoffteilchen von dem oberen Teil der

Lunte.

4. Danach sollte die Lunte elastisch sein. Möglich ist jedoch, dass bestimmte Teile der

Lunte hart bleiben. Die auf der Lunte verbliebenen harten Teilchen müssen Sie dann mit einer Flachzange zerdrücken. Wenn Sie danach mit dem Ergebnis noch nicht gänzlich zufrieden sind, können Sie dieses Verfahren wiederholen, wobei Sie vorher etwas

Brennstoff in den Tank geben. Ist das Ergebnis dann immer noch nicht zufriedenstellend, dann müssen Sie sich an den Kundendienst wenden, um die Lunte austauschen zu lassen.

Achten Sie beim Reinigen darauf, dass keine Teilchen in den Zylinder rings um die Lunte fallen.

Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung den Zustand der Lunte, um sicher zu sein, dass diese nicht mit Kohlenstoff verschmutzt ist, wodurch die Oberseite der Lunte steif und brüchig wird, oder mit Ruß oder Teer verschmutzt ist, wodurch die Lunte sehr schwarz wird.

Dies kann zu ernsthaften Problemen führen:

- Probleme beim Hochdrehen der Lunte mit dem Knopf

- Probleme bei der Zündung

- schlechte Verbrennung

- Probleme beim Ausschalten.

Diese Probleme können auftreten, nachdem zwei bis drei Brennstofftanks verbraucht sind.

Wir empfehlen, den Ofen während der Brennsaison systematisch jede Woche auf die hierunter beschriebene Weise zu reinigen. Außerhalb der Brennsaison müssen Sie den Ofen ebenfalls regelmäßig reinigen, doch ist dies vom Zustand der Lunte abhängig.

Kotrollieren Sie, ob Ruß, Teer oder Kohlenstoff an den Seiten der Lunte vorhanden ist.

Ist dies der Fall, dann müssen Sie die betreffenden Flächen mit einem flachen

Schraubendreher vorsichtig sauberkratzen, wobei Sie darauf achten müssen, dass keine

Teilchen in den die Lunte umgebenen Zylinder fallen.

Kontrollieren Sie das Antistoßsystem auf folgende Weise:

1. Setzen Sie die Lunte mit dem dafür vorgesehenen Knopf (7 in Abb. A) in den höchsten

Stand. Hinweis: Wenn der Tank abgenommen ist, ist diese Handlung nicht möglich. Weil dieser Ofen für die zeitweilige Nutzung entworfen ist, arbeitet der Ofen nicht, wenn der

Tank fehlt.

2. Schütteln Sie den Ofen hin und her. Sie hören das Klicken einer sich lösenden

Sperrklinke, wodurch sich die Lunte löst und herunterfällt. Prüfen Sie, ob die Lunte ganz nach unten gesackt ist, indem Sie versuchen, den Knopf (7 in Abb. A) entgegen dem

Uhrzeigersinn zu drehen. Geht dies nicht, dann funktioniert das Antistoßsystem ordentlich. Geht das doch, dann ist das System defekt und dürfen Sie den Ofen nicht verwenden. Versuchen Sie die Vorkehrung nicht selbst zu reparieren, sondern wenden

Sie sich an Ihren Lieferanten oder eine Werkstatt.

VERWENDEN SIE DEN PETROLEUMOFEN NICHT:

- in kleinen geschlossenen Räumen wie Wohnwagen, Führerhaus oder Boot

- wenn niemand zugegen ist, der für die Funktion verantwortlich ist

- mit Gegenständen auf dem Ofen, z. B. um etwas aufzuwärmen

- an einer Stelle, wo Zugluft herrscht

- kontinuierlich.

22

WICHTIG!

 Es ist streng verboten, selbst Arbeiten an dem Sicherheitssystem durchzuführen oder es zu ändern. Tun Sie dies doch, dann gehen die möglichen Folgen (Ausfall oder schlechte

Funktion der Sicherheitssysteme und eventuelle Folgeschäden) auf Ihr Konto.

 Halten Sie aus Sicherheitsgründen stets einen Meter Abstand zwischen dem Ofen und allen anderen Objekten wie Wänden, Möbeln, Gardinen usw.

 Verwenden Sie den Ofen ausschließlich in einem gut belüfteten Raum, in dem ansonsten keine entzündlichen Gase vorhanden sind.

 In jedem Raum, in dem dieser Ofen eingesetzt wird, müssen eine Öffnung für die

Luftzufuhr und eine Öffnung für die Luftabfuhr von jeweils mindesten 50 cm² vorhanden sein.

 Verwenden Sie den Ofen mit 2750 W nicht in einem Raum, dessen Inhalt kleiner ist als

44 m³ (± 18 m² Fläche).

VERWENDEN SIE DEN OFEN NIE IN RÄUMEN UNTER DER

ERDOBERFLÄCHE WIE KELLER, TIEFPARTERRE USW.

(Dort herrscht nämlich ungenügende Luftzirkulation.)

LAGERUNG DES OFENS AUSSERHALB DER SAISON

Wenn Sie folgende Hinweise genau einhalten, können Sie Ihren Ofen in der nächsten Saison wieder problemlos einsetzen.

1. Reinigen Sie den Brennstofftank, indem Sie etwas Brennstoff hineingeben und den Tank schütteln. Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser, weil dies zu Rostbildung führen kann.

2. Leeren Sie den Tank vollständig und prüfen Sie, ob wirklicher aller Brennstoff entfernt ist.

3. Setzen Sie den Tank in den Ofen, zünden Sie den Ofen dann an und warten Sie, bis er von selbst ausgeht. (Dies dauert rund eine Stunde.) Dies ist im Freien zu tun.

4. Nehmen Sie den Brennstofftank heraus und öffnen Sie ihn, so dass er trocknen kann.

5. Entnehmen Sie die Batterien und lagern Sie diese an einem trockenen Ort.

6. Entfernen Sie den Brenner, nachdem Sie das Gitter geöffnet haben.

7. Reinigen Sie den Brenner und die Metallteile rings um die Lunte.

8. Setzen Sie den Brenner wieder in den Ofen und lassen Sie die Lunte auf der niedrigsten

Stellung.

9. Legen Sie den Ofen in die Originalverpackung und fügen Sie die Bedienungsleitung hinzu.

10. Lagern Sie den Ofen an einem trockenen und gut belüfteten Ort.

I. PROBLEMBEHEBUNG

DIE ZÜNDUNG FUNKTIONIERT NICHT RICHTIG.

Möglicherweise sind die Batterien leer – tauschen Sie sie aus.

Funktioniert die Zündung dann immer noch nicht, dann entnehmen Sie die Batterien wieder und ersetzen Sie die Zündung auf folgende Weise:

1. Öffnen Sie das Schutzgitter.

2. Entfernen Sie den Brenner.

3. Die Zündung ist mit einem Bajonettverschluss verriegelt. Sie halten ihn fest, drücken ihn ein, drehen ihn ein wenig und nehmen ihn heraus (siehe Abb. J).

4. Kontrollieren Sie den Anzünder. Der Draht kann defekt oder verformt sein. Bei einer nicht zu starken Verformung können

Sie versuchen, den Draht mit Hilfe eines Gegenstands mit feiner Spitze wieder geradezubiegen. In allen anderen Fällen ist der Anzünder zu ersetzen. Einen neuen Anzünder erhalten Sie bei Ihrem Lieferanten oder beim Kundendienst.

Verwenden Sie nur einen Originalanzünder!

5. Setzen Sie den Anzünder und dann den Brenner wieder ein und schließen Sie das Gitter.

6. Legen Sie die Batterien wieder in das Batteriefach ein.

23

FEHLERBESEITIGUNG:

PROBLEM

Der Ofen geht unbeabsichtigt aus und

das Sicherheitssystem wird aktiviert.

Der Ofen geht nicht an:

1. Der Brennstofftank ist leer.

2. Es befindet sich Wasser im

Brennstoff.

3. De Zündknopf funktioniert nicht.

Der Ofen setzt Rauch oder einen unangenehmen Geruch frei:

1. Die Flamme ist zu hoch.

2. Ein starker Luftstrom zieht in den

Ofen.

3. Der Brenner steht nicht waagerecht.

4. Auf der Lunte befindet sich Ruß oder

Teer.

5. Der Brennstoff ist verunreinigt.

Die Flamme flackert oder geht aus:

1. Es befindet sich Wasser im

Brennstoff.

2. Auf der Lunte befindet sich Ruß oder

Teer.

Die Lunte verbrennt zu schnell:

Der Brennstoff ist mit einem nicht genehmigten, flüchtigen oder gefährlichen Brennstoff vermischt.

Die Lunte lässt sich schwierig verstellen:

1. Es befindet sich Wasser im

Brennstoff.

2. Auf der Lunte befindet sich Ruß oder Teer.

BEHEBUNG

Lüften Sie den Raum und sorgen Sie für eine niedrigere Temperatur.

NIEMALS DEN

OFEN SOFORT WIEDER ANZÜNDEN!

Warten Sie damit mindestens eine halbe

Stunde.

1. Befüllen Sie den Brennstofftank mit dem richtigen Brennstoff.

2. Lassen Sie den Tank leerlaufen.

Bitten Sie Ihren Lieferanten, die

Lunte auszutauschen. Befüllen Sie den Brennstofftank daraufhin mit dem richtigen Brennstoff.

3. Tauschen Sie die Batterien aus.

Tauschen Sie den Anzünder aus.

1. Drehen Sie die Lunte herunter, so dass die Flamme kleiner wird (nir

PH2750).

2. Stellen Sie den Ofen an eine Stelle, wo keine Zugluft herrscht.

3. Bewegen Sie den Brenner mit der

Feder hin und her, bis er in der richtigen Position hinsichtlich der

Lunte ist.

4. Reinigen Sie die Lunte.

5. Leeren Sie den Brennstofftank.

Bitten Sie Ihren Lieferanten, die

Lunte auszutauschen. Befüllen Sie den Brennstofftank daraufhin mit dem richtigen Brennstoff.

1. Leeren Sie den Brennstofftank und reinigen Sie ihn. Bitten Sie Ihren

Lieferanten, die Lunte auszutauschen. Befüllen Sie den

Brennstofftank daraufhin mit dem richtigen Brennstoff.

2. WENDEN SIE SICH BEI EINEM

FORTDAUERN DES PROBLEMS

AN IHREN LIEFERANTEN.

1. Leeren Sie den Brennstofftank und reinigen Sie ihn. Bitten Sie Ihren

Lieferanten, die Lunte auszutauschen. Befüllen Sie den

Brennstofftank daraufhin mit dem richtigen Brennstoff.

1. Leeren Sie den Brennstofftank und reinigen Sie ihn. Bitten Sie Ihren

Lieferanten, die Lunte auszutauschen. Befüllen Sie den

Brennstofftank daraufhin mit dem richtigen Brennstoff.

3. Befolgen Sie die obigen

Anweisungen.

24

Der Ofen brennt!

25

Rufen Sie die Feuerwehr!

Versuchen Sie, die Flammen mit einem Feuerlöscher oder mit Sand zu löschen. Ist dies erfolglos, dann legen Sie Decken über den Ofen und gießen Sie Wasser darauf. Niemals

Wasser direkt auf den Ofen gießen.

EN

WARNINGS IN ADVANCE

You are now the owner of a EUROM petroleum heater – a practical and reliable form of supplemental heating that will undoubtedly give you great pleasure.

You must also exercise the greatest possible caution when handling fuel and fire. Therefore please read these instructions for use carefully before using your heater and keep them in a safe place. You may need them again if a fault occurs or if the heater does not function correctly.

You have purchased a heating device that operates with liquid fuel and that can be used for the temporary supplementary heating of rooms. When using the heater you must take account of the following safety instructions:

The room in which you are using the heater must be sufficiently ventilated. This heater is mobile and can be used at various locations in your home, on condition that the room is sufficiently ventilated (there must be sufficient are supply and extraction through openings with a minimum diameter of 50cm²). If you use the heater in residential rooms, and particularly in bedrooms, where this type of ventilation opening is not present, you must leave a window open while using the heater.

The petroleum that you use must be pure, fresh and in compliance with the regulations stipulated in the government legislation of 8 January 1998 (see also paragraph C - FUEL).

Your heater may only be used in a room that is not too small, where the temperature is not higher than approximately 25 °C.

Do not use the heater in one of the following locations:

- in small, closed spaces such as caravans, cabins or boats

- in places where there is a draft

- in places where flammable gasses may be released/may accumulate or where there are open flames

- under a chimney

- in the vicinity of curtains or flammable objects

- in a room where the temperature already exceeds 25°C.

The heater is intended for temporary use and may never operate unsupervised.

Switch the fire off (and check that it is actually off) when you leave the room, even if this is only for a short time.

Do not place any objects on and do not hang object in front of the heater.

This heater is unsuitable for the preparation of food or the drying of clothing, etc.

Avoid any contact with the grill while the heater is in operation!

The top of the heater does not become very warm, but the grill does become hot.

Ensure that there is careful supervision when this device is used in the presence

of children, disabled persons or pets. Do not permit children to play with the device.

This device is unsuitable for operation by children or persons with physical, sensory or mental disabilities or by persons without any knowledge or experience of this device.

It is no case permitted to execute repairs on this device. This may only be

executed by an appropriately authorized expert. If you fail to comply with this instruction, you or other people in the room run the risk of carbon monoxide poisoning! In addition, the liability of the supplier/importer/manufacturer lapses.

Do not use the heater continuously

ALWAYS ENSURE THAT THERE IS SUFFICIENT VENTILATION

26

MODEL NUMBER

Type convector

Heating capacity

Fuel consumption

Combustion period

Fuel tank

Fuel tank volume

Ignition

Heat emission control

CO² detection

Dimensions

Weight

Minimum heated volume / hour

DESCRIPTION

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PH2750 & PH2750C

Radiating convector

2700W

225 g/u

Approximately 14 hours

Removable tank

3.8 litres

PH2750: 2 x D Batteries, 1,5V

PH2750C: 4 x R14 Batteries, 1,5V

(Batteries not supplied)

Present

Only in the PH2750C

29.5 x 45 x 49.5 cm

8.6 kg

40 m

3

Diagram A

1. Handle

2. Fuel tank access cover

3. Fuel tank

4. Protective grill

5. Fuel level indicator

6. Ignition button

7. Wick height adjustment knob

8. Stop button

Diagram E

1. Suction line

2. Siphon pump

3. Sealing plug

4. Hose

5. Fuel tank

6. Fuel level indicator

27

PH2750C

Type PH2750C is fitted with an air sensor: a device that immediately measures the CO²

(carbon monoxide) in the room. This device will also automatically de-activate the heater if you use the heater under abnormal conditions (poor ventilation or an insufficiently large room).

If this occurs, do not try to reactivate your heater immediately. First ventilate thoroughly, refresh the air and wait until the temperature in the room drops. Remove the cause of the deactivation before using the heater again.

In this embodiment (PH2750C) is the flame height not adjustable.

A. THE INSTALLATION OF THE HEATER

1. UNPACKING

1. Open the cardboard packaging.

2. Take the heater and its accessories out of the box and remove the filler pieces on the sides.

3. Open the protective grill (4 in diagram A) by holding it on the right side, lifting it and then pulling it forwards. Take the burner out of the heater by first sliding the top cardboard filler piece down and then removing it and then removing the bottom filler piece.

4. Put the burner back in place and ensure that it is positioned correctly. To do this, move the metal spring that is fastened under the burner back and forth a few centimetres until the burner is in the correct position

(diagram B).

5. Put the protective grill back in position. Place the vertical right in the top opening, lift it up, push it and then allow it to drop into the bottom opening.

6. Open the cover that provides access to the fuel tank (2 in diagram A) and remove the filler piece that is under the cover.

7. Put all of the packaging components that you have removed back into the box and store this in a dry place during the season when the heater is in use.

8. Remove the screw from the cover of the battery compartment on the back of the heater. Push the cover upwards and pull it forward. Now place the alkaline batteries (PH2750: 2 x D, 1,5V – PH2750C:

4 x R14, 1,5V) with the + and – poles as indicated.

Now close the cover again (Diagram C) and screw it closed. Remove the batteries from the heater if they are not being used for an extended period of time.

9. Check the de-activation system in the following way:

- Move the wick to the highest position with the aid of the appropriate button (7 in diagram A).

Attention: This is not possible when the tank has been removed. This heater was designed for temporary use – the heater will not work if the tank is absent.

- press the stop button (8 in diagram A) in order to move the wick down again.

In order to ascertain that the wick has moved completely to the lowest position again, try to turn the button (7 in diagram A) anti-clockwise. If this is not possible, this means that the de-activation system is functioning correctly.

28

If you are able to turn this button anti-clockwise, the de-activation system is defective.

You are then not permitted to use the heater or to attempt to resolve this problem. You must contact the customer service department.

Attention! Danger!

Never remove the batteries while the heater is in operation.

Ensure that good quality alkaline batteries are used

Never ignite the heater with a match, a lighter or any other flame whatsoever.

B. FILLING THE FUEL TANK

Due to fire safety considerations the fuel tank must be filled in the following manner:

- First, switch the heater off.

- Fill the tank in a different location to the heater.

- In all cases you must check that the refilled tank is correctly sealed and is located at a safe distance from any heat sources or open flames.

1. Use the handle to pull the fuel tank out of the heater (diagram D).

2. Open the fuel packaging and insert the straight suction line of the siphon pump into it (1 in diagram

E).

3. Place the fuel tank with the screw top facing up next to the fuel packaging, with the handle folded down. Ensure that the tank is completely stable or hold it firmly so that it cannot fall over. Now unscrew the cap of the fuel tank.

4. Insert the flexible, ribbed hose of the siphon pump

(4 in diagram E) into the tank.

5. Pump the fuel from the packaging into the tank by squeezing the bellows of the pump (2 in diagram

E). The sealing plug of the bellows (3 in diagram E) must be in the “ON” (closed) position.

6. Monitor the fuel level in the tank. This level can be seen in the window on the top of the tank (diagram

F).

As soon as this window starts to change from yellow (1 in diagram F) to black (2 in diagram F), you must move the sealing plug to the “OFF” position (therefore unscrewing it a little) and wait until the pump is empty before you remove it. If the window is completely black, the tank is too full (3 in diagram F).

Attention: avoid spillage. If this does occur, clean the tank thoroughly before putting it back into the heater.

7. Put the cap back on to the fuel tank and place the tank back into the heater. The window of the fuel tank is now located at the bottom of the heater. You can see this window through the housing of the heater. It is black (1 in diagram G), and when it changes to yellow (2 in diagram G) this means that there is only a small quantity of fuel remaining and that you must refill the tank. When the window changes to completely yellow (3 in diagram G) the tank is completely empty.

ATTENTION: Check that the heater is switched off and cool before refilling the tank. You are only permitted to remove the tank from the heater when this is the case. This prevents the possibility of accidents caused by droplets falling onto the heater.

29

C. FUEL

FUEL TYPE

More than 95% of the problems with a petroleum heater are due to using an incorrect type of fuel or contaminated fuel. These problems are not covered by the guarantee!

Only use pure petroleum that is suitable for mobile heaters. The Petroleum must meet the ordinance of 8 January 1998 and 18 July 2002. The aromatics must have been removed from the petroleum (max. 1% permitted) and the petroleum must be completely free of contaminants. The ignition point must be above 61°.

Your reserve tank must be clean and empty when you fill it or have it filled. It may not contain any dirt or liquid (water, diesel, benzene, etc.) remnants. Keep the reserve tank especially for the fuel for your heater!

PETROLEUM STORAGE

Do not store your petroleum in the vicinity of a heat source and do not expose it to sunlight.

Petroleum that has been stored for too long loses its purity and thereby its effectiveness. So never store fuel until the next season.

D. PREPARATION FOR USE

1. PLACING THE HEATER LEVEL

Check that the heater is standing in a safe location (not where people walk!) and on an even, stable and horizontal surface. If the heater is not level, the automatic de-activation may prevent it from operating.

2. WICK

Before the first use, you must give the wick several hour to absorb the petroleum. Use only pure petroleum that is suitable for heaters, without aromatics or contamination, with an ignition point above 61°. This is also to extend the life span of the wick.

30

If the wick is abnormally hard or blocked or burns abnormally it must be replaced by an appropriately qualified professional. Ask your supplier.

The wick and its replacement are not covered by the guarantee. Therefore follow the instructions for use closely in order to ensure maximum performance.

A non-original wick that does not have the correct properties or is incorrectly adjusted can have a negative effect on the combustion process, with the risk of de-activation or carbon monoxide poisoning. Your heater will then no longer meet the requirements!

The guarantee lapses when a wick other than an original wick is used.

E. IGNITION

Before igniting the heater, check that:

- the heater is stable and horizontal

- there are not object located within 1 metre of the heater

- the correct batteries (4 x LR14) are in place

- the burner is in the correct position over the wick

- the tank contains a sufficient quantity of the correct fuel

- all other circumstances are safe

For your convenience and safety, this heater is fitted with an ignition system that is powered by the four batteries that you have already placed in the battery compartment of the heater.

ATTENTION: when using this heater for the first time you must for two hours after placing the tank before igniting the heater. The wick must be thoroughly saturated with fuel.

We recommend that you ignite the heater outside when you first use it because certain parts of the heater are coated with grease in the factory and this must burn off.

If you want to test the heater during a warm season you may experience problems with ignition. A temperature-sensitive safety feature is linked to the wick mechanism. When the ambient temperature exceeds 25°C it is no longer possible to ignite the heater. Wait until the temperature drops or carry the test out after the heater has been cool for some time (out of drafts).

Ignition:

1. Turn the adjustment knob for the wick height (7 in diagram A) clockwise until the wick is at its highest position.

2. Press the ignition button (6 in diagram A) so that the igniter makes contact with the wick.

3. As soon as the wick is lit (normally after 1 or 2 seconds), release the button. The spiral filament will then drop down. Do not depress the button for too long, in order to prevent the wick from burning. If the wick does not ignite, try again after 10 to

15 seconds.

4. If necessary, move the metal spring that is fitted under the burner back and forth a little (see diagram B) so that the burner moves into the correct position.

5. Check the flames after the heater has been lit for 5 to 7 minutes. The flames must be red and evenly distributed across the entire length of the burner (see diagram I). If this is not the case, move the spring fitted under the burner carefully back and forth (see diagram

B).

WARNING: never ignite your heater with a match, lighter or other fire!

31

Changing the flame height

If the flame, despite the adjustment, is too high or irregular (the colour is not even), hold the spring on the combustion chamber and carefully move it back and forth once or twice. The flame of the PH2750 can also be reduced by turning the adjustment button (no. 7 – diag. A) a little to the left. If the problem persists, switch the heater off and ask your supplier for assistance. If you continue to use a heater that is functioning poorly, the results will be soot and/or carbon monoxide.

If you use a ventilator or an air humidifier at the same time, the flame may become somewhat pink. This is normal.

Never touch the automatic ignition when the heater is in operation. Pressing this will cause the flame to rise, thereby burning the wick.

F. SWITCHING THE HEATER OFF

3. Press the start button (8 in diagram A) to move the wick down. If the wick does not move down completely, you must turn the wick height adjustment knob (7 in diagram

A) anticlockwise until the wick is as low as possible.

4. Use the spring to lift the burner up after 2 or 3 minutes and check whether the burner is indeed completely extinguished.

In order to limit the spread of unpleasant odours when the heater is switched off, you can hold the wick height adjustment knob when you press the stop button. The wick will then revolve very slowly to the lowest point, so that the combustion gradually decreases (only PH2750).

You may see a blue flame emitting from the wick

– this is not a cause for concern.

This last for approximately 5 minutes, the time that is required to burn the remnant gas that is still present in the upper part of the wick housing.

SWITCHING OFF FOR SAFETY REASONS

Your heater may switch itself off for safety reasons. This happens:

 If the temperature in the room is sufficient (around 25°C or more, depending on weather conditions and the size of the room). The safety feature will then switch the heater off automatically.

 If the heater has had a hard knock or fallen down. The shock and falling safety feature will then switch the heater off automatically. Check that no damage has occurred before

32

switching the heater back on. If damage has occurred, do not use the heater, but take it to your supplier for repair.

 (only with the PH2750C) if an excessive CO² level is detected in the air. In that case, do not attempt to immediately reactivate your heater. First ventilate thoroughly, refresh the air and wait until the temperature in the room drops.

G. RE-ACTIVATING THE HEATER

After you have switched your heater off you must wait for at least five minutes before switching it on again. If the combustion chamber has not had an opportunity to cool down, reignition may lead to the emission of odours.

H. INSPECTION AND MAINTENANCE OF YOUR HEATER

ATTENTION: It is strictly forbidden to work on the following components:

-

-

The safety system

The fuel indicator glass

Keep your heater clean. Clean it regularly, check that there are no grease remnants and remove traces of fuel that have been spilled on the fuel tank during filling. This is in order to prevent unpleasant odours.

When you fill the fuel tank always check that it is still in good condition. If the tank leaks, is dented or is rusty you must replace it immediately. A new tank is available at your supplier or from the customer service department.

Clean and maintain the wick regularly.

The cleaning of the wick and the wick environment must take place outdoors or in a well ventilated space. This is because a strong, unpleasant odour may be released during cleaning.

1. Ignite the heater and wait until it switches off without intervention.

2. Re-ignite the heater after it has switched itself off and then allow it to go out again.

3. When the wick is cold you can use a small, soft metal brush or an old toothbrush to remove soot, tar and carbon particles from the top part of the wick.

4. When you have done this, the wick must be flexible. However, it is possible that certain parts of the wick will remain hard. You must then use a flat pincer to squeeze the hard particles that remain on the wick. If you are still not satisfied with the result you can repeat this procedure, putting a little fuel into the tank beforehand. If the result is still unsatisfactory, contact the customer service in order to have the wick replaced.

Ensure that none of the particles around the wick do not fall into the cylinder during cleaning.

Check the condition of the wick before every use in order to ensure that it is not contaminated with carbon, which would make the top of the wick stiff and brittle, or met soot and tar, which makes the wick extremely black. This can have serious consequences:

- problems when using the knob to raise the wick

- problems with the ignition

- poor combustion

- problems with de-activation.

These problems may occur after two or three fuel tanks have been used. However, we recommend that you systematically clean the heater in the manner described below every week during the heating season. You must also clean the heater regularly outside the heating season, but this depends on the condition of the wick.

Check for the presence of soot, tar or carbon on both sides of the wick. If this is the case, you must carefully scratch the relevant surfaces clean with a flat screwdriver, ensuring that no particles fall into the cylinder that surrounds the wick.

33

Check the anti-shock system in the following manner:

1. Adjust the wick to the highest position with the aid of the appropriate knob (7 in diagram

A). NB: This is not possible if the tank is not in its correct position. As this heater was designed for temporary use, it will not function if the tank is missing.

2. Shake the heater back and forth. If everything is in order you will hear a click as a catch unlocks, thereby releasing the wick and allowing it to fall down. Check that the wick has dropped completely by attempting to turn the knob (7 in diagram A) anticlockwise. If this fails, this means that the anti-shock system works effectively. If it does work, the system is defective and you must not use your heater. Do not attempt to repair the device.

Approach your supplier or service station.

DO NOT USE YOUR PETROLEUM HEATER:

- in small, closed rooms such as caravans, cabins or boats

- without the presence of someone who is responsible for its operation

- with objects on top of the heater. E.g. to heating something up

- at a location that is subject to drafts or air flows

- continuously

IMPORTANT!

 It is strictly forbidden to execute work on the safety system or to alter it. If you contravene this regulation, the potential consequences (non or incorrect functioning of the safety system and possibly subsequent damage) are at your expense.

 For safety reason, always maintain a distance of at least one metre between the heater and any other object, such as walls, furniture, curtains, etc.

 Only use the heater in a well ventilated room where no other flammable gasses are present.

 Every room where this heater is used must have an opening for air supply and an opening for air extraction – each a minimum of 50 cm².

 Do not use the heater of 2750W in a room that is smaller than 44 m³ (± 18 m²).

NEVER USE YOUR HEATER IN A ROOM UNDER GROUND LEVEL, SUCH

AS BASEMENTS, CELLARS, ETC.

(there is insufficient air circulation in these rooms)

STORING THE HEATER OUTSIDE THE HEATING SEASON

If you follow the instructions below you will be able to use your heater in the next season without problems.

1. Clean the fuel tank by pouring a little fuel into it and shaking it. Do not use water as this may cause the tank to rust.

2. Completely empty the tank and check that no fuel has remained.

3. Place the tank in the heater, then ignite it and wait for it to go out without intervention (this takes approximately 1 hour.) This must be done outdoors.

4. Remove the fuel tank and open it, so that it can dry.

5. Remove the batteries and store in a dry place.

6. Remove the burner after you have opened the grill.

7. Clean the burner and the metal parts around the wick.

8. Put the burner back into the heater and adjust the wick to the lowest position.

9. Put the heater into the original packaging in the box, including the instructions for use.

10. Store the heater in a dry and well ventilated place.

34

I. PROBLEM SOLVING

THE IGNITION IS NOT FUNCTIONING CORRECTLY

The batteries may be dead. Replace them.

If the ignition is still not working, remove the batteries again and replace the ignition as follows:

1. Open the protective grill.

2. Remove the burner.

3. The ignition is locked with a bayonet connector. Hold it, push it in, turn it a little and then remove it (see diag. J).

4. Check the ignition. The wire may be broken or distorted. If the distortion is limited you can try to bend it back into shape with the aid of an object with a sharp tip. In all other cases the ignition must be replaced. A new ignition is available from your supplier or the customer service department.

Only use an original ignition!

5. Put the ignition and then the burner back in place and close the grill.

6. Put the batteries back and close the battery compartment.

TROUBLESHOOTING:

PROBLEM

The heater switches off unintentionally

and the safety system is activated.

The heater does not switch on:

1. The fuel tank is empty.

2. There is water in the fuel.

3. The ignition button does not work.

The heater spreads smoke or an unpleasant smell:

1. The flame is too high.

2. A strong air flow enters the heater.

3. The burner is not horizontal.

4. There is soot or tar on the wick.

5. The fuel is contaminated.

The flame flickers or goes out:

1. There is water in the fuel.

2. There is soot or tar on the wick.

The wick burns up too quickly:

The fuel is mixed with unapproved, volatile or dangerous fuel.

SOLUTION

Ventilate the room and ensure that the temperature drops.

NEVER LIGHT THE

HEATER AGAIN IMMEDIATELY! Wait for at least thirty minutes until you do that.

1. Fill the fuel tank with the correct fuel.

2. Allow the tank to empty. Ask you supplier to replace the wick. Then fill the tank with the correct fuel.

3. Replace the batteries. Replace the ignition.

1. Lower the wick so that the flame is less high (only PH2750).

2. Put the heater in a place that is not subject to drafts.

3. Move the burner back and forth with the spring until it is in the correct position in relation to the wick.

4. Clean the wick.

5. Empty the fuel tank. Ask your supplier to replace the wick. Now fill the tank with the correct fuel.

1. Empty the fuel tank and clean it. Ask your supplier to replace the wick.

Then fill the tank with the correct fuel.

2. CONTACT YOUR SUPPLIER IF THE

PROBLEM PERSISTS

1. Empty the fuel tank and clean it. Ask your supplier to replace the wick.

Then fill the tank with the correct fuel.

35

The wick cannot be revolved up or down easily:

1. There is water in the fuel.

2. There is soot or tar on the wick.

The heater is on fire:

1. Empty the fuel tank and clean it. Ask your supplier to replace the wick.

Then fill the tank with the correct fuel.

2. Follow the instructions above.

Cal the fire service

- Try to extinguish the flames with a fire extinguisher or with sand. If this fails, you can place blankets over the heater and pour water onto them. Never pour water directly into the heater.

36

FR

AVERTISSEMENTS PRÉALABLES

Vous êtes en possession d'un convecteur à pétrole EUROM : une forme pratique et fiable de chauffage d'appoint qui vous procurera beaucoup de plaisir.

Les combustibles et le feu doivent toujours être manipulés avec la plus grande prudence.

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant l'utilisation du convecteur et conservez le manuel en un endroit sûr. Vous aurez peut-être besoin de ce manuel en cas de panne ou de mauvais fonctionnement du convecteur.

Vous venez d'acheter un appareil de chauffage qui fonctionne avec du combustible liquide et qui peut s'utiliser pour le chauffage d'appoint et intermittent de pièces. Pendant l'utilisation du convecteur, vous devez observer les consignes de sécurité suivantes :

La pièce dans laquelle vous utilisez le convecteur doit être suffisamment aérée.

Ce convecteur est mobile et peut être utilisé dans différents endroits de la maison, à condition que la pièce en question soit suffisamment aérée (l'air doit être acheminé et

évacué de manière suffisante par l'intermédiaire d'ouvertures d'une section minimale de

50 cm²). Lorsque vous utilisez le convecteur dans des pièces, en particulier des chambres à coucher, n'ayant pas ce type d'ouverture de ventilation, vous devez laisser une fenêtre ouverte pendant l'utilisation du convecteur.

Le pétrole que vous utilisez doit être pur, frais et conforme aux prescriptions de l'arrêté officiel du 8 janvier 1998 (voir également paragraphe C - COMBUSTIBLE).

Votre convecteur doit uniquement être utilisé dans un espace suffisamment vaste, où la température ne dépasse pas environ 25 °C.

N'utilisez pas le convecteur dans l'un des endroits suivants :

- espaces exigus fermés, tels que caravane, cabine ou bateau ;

- endroits exposés à des courants d'air ;

- endroits où il peut y avoir dégagement ou suspension de gaz inflammables ou présence de flammes ;

- sous une cheminée ;

- à proximité de rideaux ou d'objets inflammables ;

- espaces où la température est supérieure à 25° C.

Le convecteur est destiné à un usage intermittent et ne doit jamais fonctionner

sans surveillance. Éteignez le convecteur (et vérifiez qu'il est réellement éteint) lorsque vous quittez la pièce, même pour un court instant.

Ne disposez pas d'objet sur ou devant le convecteur. Ce convecteur ne convient pas à la préparation d'aliments ou au séchage de vêtements, etc.

Évitez tout contact avec la grille lorsque le convecteur fonctionne !

Le dessus du convecteur ne devient pas très chaud, mais la température de la grille peut

être élevée.

Veillez à une surveillance adéquate lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants, de personnes incapables ou d'animaux domestiques.

Interdisez aux enfants de jouer avec l'appareil. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou par des personnes souffrant d'un handicap corporel, sensoriel ou mental ou n'ayant aucune connaissance ou expérience de cet appareil.

Des réparations ne peuvent en aucun cas être effectuées par l'utilisateur. Celles-ci

doivent toujours être effectuées par un spécialiste compétent. Si vous ne vous tenez pas à cette interdiction, vous ou d'autres personnes présentes dans la pièce courrez le risque d'une intoxication au monoxyde de carbone ! La responsabilité du fournisseur/de l'importateur/du fabricant et la garantie sont alors annulées.

N'utilisez pas le convecteur en permanence

VEILLEZ TOUJOURS À UNE AÉRATION SUFFISANTE

37

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NUMÉRO DE MODÈLE

Type de convecteur

Puissance nominale

Consommation de combustible

Autonomie

Réservoir de combustible

Capacité du réservoir

Allumage

Contrôle de sortie d'air

Contrôle CO

2

Dimensions

Poids

Volume minimal à chauffer / heure

DESCRIPTION

PH2750 & PH2750C

Convecteur rayonnant

2700 W

225 g/h

14 heures environ

Réservoir amovible

3,8 litres

PH2750: 2 x D piles, 1,5V

PH2750C: 4 x R14 piles, 1,5V

(Piles non fournies)

Compris

Uniquement sur PH2750C

29,5 x 45 x 49,5 cm

8,6 kg

40 m

3

Figure A

1. Poignée

2. Porte d'accès au réservoir

3. Réservoir

4. Grille de protection

5. Jauge de combustible

6. Bouton de mise en marche

7. Positionneur de mèche

8. Bouton d'arrêt

Figure E

1. Tube droit

2. Poire

3. Bouchon d'air

4. Flexible

5. Réservoir

6. Jauge

38

PH2750C

Le type PH2750C est doté d'un capteur qui mesure directement le taux de CO

2

(monoxyde de carbone) présent dans l'air de la pièce. Même lorsque vous utilisez le convecteur dans des conditions anormales (mauvaise aération, espace trop exigu), ce dispositif procède à la mise à l'arrêt immédiate du convecteur.

Dans ce cas, n'essayez pas de remettre directement en service votre convecteur, mais aérez d'abord convenablement la pièce, renouvelez l'air présent et attendez que la température dans la pièce baisse. Identifiez et éliminez la cause de la mise à l'arrêt avant de remettre le convecteur en service.

Dans ce mode de réalisation (PH2750C) la hauteur de la flamme n'est pas réglable.

A. INSTALLATION DU CONVECTEUR

1. DÉBALLAGE

1. Ouvrez l'emballage en carton.

2. Retirez du carton le convecteur avec accessoires et libérez-le de ses cales latérales.

3. Ouvrez la grille de protection (4 dans la figure A) en la saisissant par la droite, en la soulevant et en la tirant vers l'avant. Sortez le brûleur du convecteur en faisant d'abord glisser vers le bas et en enlevant ensuite la cale en carton supérieure, et ensuite en retirant la cale inférieure.

4. Remettez le brûleur en place et assurez-vous de son bon positionnement. Pour cela, saisissez le ressort métallique fixé sous le brûleur et bougez-le jusqu'à ce qu'il soit bien calé

(figure B).

5. Remettez la grille de protection en place. Engagez le barreau vertical de droite dans l'ouverture supérieure, soulevez-le, poussez-le et laissez-le ensuite descendre dans l'ouverture inférieure.

6. Ouvrez le couvercle donnant accès au réservoir de combustible (2 dans la figure A) et enlevez la cale qui se trouve sous le couvercle.

7. Rangez toutes les pièces d'emballage que vous venez de retirer dans le carton d'origine et conservez le tout au sec pendant la saison de chauffage.

8. Retirez la vis du couvercle du compartiment à piles à l'arrière du convecteur. Poussez le couvercle vers le haut et tirez-le vers l'avant. Insérez les piles alcalines

(PH2750: 2 x D, 1,5V

– PH2750C: 4 x R14, 1,5V) , en respectant les polarités (+) et ( –) indiquées.

Refermez le couvercle (Fig. C) et serrez la vis.

Retirez les piles si l'appareil doit rester quelque temps sans fonctionner.

9. Testez le système d'arrêt de la façon suivante :

- remontez la mèche en position haute à l'aide du bouton prévu à cet effet (7 dans la figure A).

Attention : si le réservoir n'est pas en place, vous ne pourrez pas procéder à cette opération. Ce convecteur est

conçu pour un usage intermittent ; l'absence de réservoir empêche son fonctionnement ;

- appuyez sur le bouton d'arrêt (8 dans la figure A) pour faire redescendre la mèche.

39

Pour vous assurer que la mèche est bien descendue, essayez de tournez le bouton (7 dans la figure A) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous n'y arrivez pas, cela signifie que le système d'arrêt fonctionne correctement.

Si vous parvenez à tourner ce bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cela signifie que votre système d'arrêt est défaillant. Il vous est interdit de mettre en marche votre convecteur et d'intervenir sur l'appareil. Vous devez faire appel au service après-vente.

Attention ! Danger !

N'enlevez jamais les piles quand le convecteur fonctionne.

Utilisez des piles alcalines de bonne qualité.

N'allumez jamais le convecteur avec une allumette, un briquet ou toute autre flamme.

B. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE

Pour des raisons de sécurité anti-incendie, le remplissage du réservoir de combustible doit se faire comme suit :

- Mettez d'abord le convecteur à l'arrêt.

- Remplissez le réservoir dans un autre endroit que celui dans lequel se trouve le convecteur.

- Dans tous les cas, vous devez vérifier que le réservoir rempli est bien fermé et qu'il se trouve à une distance sûre de toute source éventuelle de chaleur ou de flamme.

1. Retirez le réservoir du convecteur au moyen de la poignée (figure D).

2. Ouvrez le récipient qui contient le combustible et introduisez-y le tube rigide de la pompe siphon (1 dans la figure E).

3. Avec le bouchon orienté vers le haut, placez le réservoir à côté du récipient de combustible

(poignée rentrée). Assurez-vous que le réservoir est correctement stabilisé ou tenez-le pour qu'il ne puisse pas se renverser. Enlevez à présent le bouchon du réservoir.

4. Introduisez le tube annelé souple de la pompe siphon (4 dans la figure E) dans le réservoir.

5. Pompez le combustible du récipient vers le réservoir en appuyant sur la poire de la pompe (2 dans la figure E). Le bouchon d'air de la poire (3 dans la figure E) doit être tourné en position « ON »

(fermée).

6. Surveillez le niveau dans le réservoir. Regardez à cet effet la fenêtre qui se trouve dans la partie supérieure du réservoir (figure F).

Dès que cette fenêtre passe du jaune (1 dans la figure F) au noir (2 dans la figure F), tournez le bouchon vers la position « OFF » (donc légèrement desserrer) et attendez que la pompe soit vide avant de la retirer. Si la fenêtre est entièrement noire, il y a sur-remplissage (3 dans la figure F).

Attention : ne pas déborder ; le cas échéant, essuyez soigneusement le réservoir avant de le remettre dans le convecteur.

40

7. Replacez le bouchon sur le réservoir et remettez le réservoir en place dans le convecteur. La fenêtre du réservoir se trouve maintenant dans la partie inférieure du convecteur. Vous pouvez voir cette fenêtre à travers l'enveloppe du convecteur. Elle est noire (1 dans la figure G) et, lorsqu'elle passe au jaune (2 dans la figure G), cela signifie qu'il ne reste plus beaucoup de combustible dans le réservoir et que vous devez faire le plein. Quand la fenêtre est entièrement jaune (3 dans la figure G), cela signifie que le réservoir est vide.

ATTENTION : Avant d'effectuer un nouveau remplissage, veillez à ce que le convecteur soit

éteint et refroidi avant de sortir le réservoir du convecteur. Vous éviterez de cette manière tout risque d'accident si des gouttes de combustible devaient tomber sur le convecteur.

C. COMBUSTIBLE

TYPE DE COMBUSTIBLE

Plus de 95 % des problèmes liés à des convecteurs à pétrole sont dus à l'utilisation d'un mauvais type de combustible ou d'un combustible contaminé. Ces problèmes ne sont pas couverts par la garantie !

Utilisez uniquement du pétrole pur convenant à des convecteurs mobiles. Le pétrole doit être conforme aux arrêtés du 8 janvier 1998 et 18 juillet 2002. Les aromates doivent être éliminés du pétrole (1 % maximum autorisé) et le pétrole ne doit contenir aucune impureté. Le point d'inflammation doit être supérieur à 61°.

Votre réservoir de stockage doit être propre et vide lorsque vous le remplissez ou faites remplir. Il ne peut plus contenir d'impuretés ou de liquides (eau, fioul domestique, essence, etc.). Utilisez le réservoir de stockage uniquement pour le combustible de votre convecteur !

CONSERVATION DE PÉTROLE

Ne stockez pas votre pétrole à proximité d'une source de chaleur et ne l'exposez pas à la lumière du soleil.

41

Du pétrole stocké pendant une durée prolongée perd de sa pureté et de son efficacité. Ne conservez donc jamais de combustible au-delà d'une saison de chauffage.

D. PRÉPARATION AVANT USAGE

1. METTEZ LE CONVECTEUR À NIVEAU

Vérifiez que le convecteur se trouve en un endroit sûr (pas dans un lieu de passage !) et sur une surface stable, plane et horizontale. Si le convecteur n'est pas mis à niveau, le dispositif d'arrêt automatique peut empêcher le convecteur de fonctionner.

2. MÈCHE

Si vous utilisez ce convecteur pour la première fois, il est nécessaire que la mèche s'imprègne de combustible pendant quelques heures. Utilisez exclusivement du pétrole pur convenant aux convecteurs, sans aromates ou impuretés et dont le point d'inflammation est supérieur à 61°. Ces précautions permettent notamment de prolonger la durée de vie de la mèche.

Si la mèche devient anormalement dure, qu'elle est bloquée ou qu'elle se consume de façon anormale, elle devra être remplacée par un professionnel compétent. Adressez-vous à votre fournisseur.

La mèche et son remplacement ne sont pas couverts par la garantie. Observez scrupuleusement les instructions d'emploi pour obtenir les performances maximales.

Une mèche non originale ne possédant pas les propriétés correctes ou mal réglée peut avoir un effet négatif sur le processus de combustion et entraîner un risque de panne ou d'intoxication au monoxyde de carbone. Votre convecteur n'est alors plus conforme aux normes !

La garantie n'est plus applicable lorsqu'une autre mèche que la mèche originale est utilisée.

E. ALLUMAGE

Avant d'allumer le convecteur, vérifiez si :

- le convecteur se trouve sur une surface stable, plane et horizontale

- aucun objet ne se trouve dans un rayon d'1 mètre autour du convecteur

- les piles du type préconisé (4 x LR14) sont insérées

- le brûleur est placé correctement sur la mèche

- le réservoir contient suffisamment de combustible du type requis

- toutes les autres circonstances sont sûres

Pour votre confort et votre sécurité, ce convecteur est doté d'un système d'allumage alimenté par quatre piles que vous avez déjà insérées dans le compartiment à piles du convecteur.

ATTENTION : lorsque vous utilisez ce convecteur pour la première fois, vous devez attendre deux heures après la mise en place du réservoir avant d'allumer le convecteur. La mèche doit d'abord s'imprégner de combustible.

Pour la première fois, nous vous recommandons d'allumer le convecteur à l'extérieur car les composants du convecteur sont recouverts d'origine d'une pellicule de gras qui doit d'abord se consumer.

Si vous voulez tester ce convecteur alors qu'il fait encore chaud, vous rencontrerez peut-être des difficultés d'allumage. Le mécanisme de la mèche est relié à un dispositif de sécurité sensible à la température. Lorsque la température ambiante est supérieure à 25°C, le convecteur ne peut pas être allumé. Attendez que la température baisse ou effectuez le test après avoir placé le convecteur dans un endroit tempéré (ou protégé).

42

Allumage :

1. Tournez le bouton de positionnement de la mèche (7 dans la figure A) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se trouve dans la position la plus haute.

2. Enfoncez le bouton d'allumage (6 dans la figure A), pour que l'allumeur rentre en contact avec la mèche.

3. Dès que la mèche est allumée (normalement après 1 ou 2 secondes), relâchez le bouton pour abaisser le filament. Ne tenez pas trop longtemps le bouton enfoncé pour que la mèche ne se consume pas. Si la mèche ne s'allume pas, essayez à nouveau après 10 à 15 secondes.

4. Bougez le ressort qui se trouve dans la partie basse du brûleur

(voir figure B), afin qu'il soit correctement positionné.

5. Vérifiez la flamme après 5 à 7 minutes de fonctionnement. Elle doit être homogène et de couleur rouge sur toute la périphérie du brûleur (voir figure I).

Dans le cas contraire, bougez légèrement le ressort qui se trouve dans la partie basse du brûleur (voir figure B).

ATTENTION : n'allumez jamais votre convecteur avec une allumette, un briquet ou

Réglage de la flamme

Si la flamme, malgré le réglage, est trop haute ou irrégulière (couleur non homogène), prenez le ressort sur la chambre de combustion et bougez-le une ou deux fois avec précaution. Vous pouvez également légèrement baisser la flamme de la PH2750 en tournant le bouton de réglage (n° 7 – fig. A) légèrement vers la gauche. Si le problème persiste,

éteignez le convecteur et adressez-vous au fournisseur. Si vous continuez à utiliser un convecteur dont la combustion n'est pas optimale, de la suie peut se former et/ou vous risquez une intoxication au monoxyde de carbone.

Si vous utilisez simultanément un ventilateur ou un humidificateur, la flamme peut devenir légèrement rose. Ceci est normal.

Ne touchez jamais l'allumage automatique lorsque le convecteur fonctionne encore. En enfonçant celui-ci, vous faites remonter la flamme et vous risquez que la mèche se consume.

43

F. EXTINCTION DU CONVECTEUR

1. Appuyez sur le bouton d'arrêt (8 dans la figure A) pour faire redescendre la mèche. Si la mèche ne descend pas entièrement, vous devez tourner le bouton de positionnement de la mèche (7 dans la figure A) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la mèche se trouve dans la position la plus basse possible.

2. Après 2 ou 3 minutes, relevez le brûleur à l'aide du ressort et vérifiez si le brûleur est effectivement bien éteint.

Pour limiter le dégagement d'une mauvaise odeur au moment de l'extinction du convecteur, vous pouvez maintenir le bouton de positionnement de la mèche lorsque vous appuyez sur le bouton d'arrêt, puis le tourner tout doucement jusqu'à ce qu'il arrive au point le plus bas afin de ralentir progressivement la combustion (seulement

PH2750).

Si vous constatez la présence d'une flamme bleue au niveau de la mèche, vous ne devez pas vous en inquiéter. Cela durera environ 5 minutes, le temps nécessaire à la combustion des gaz résiduels se trouvant encore dans la partie supérieure du logement de la mèche.

EXTINCTION PAR DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Il est possible que votre convecteur s'éteigne automatiquement pour des raisons de sécurité.

Ceci peut se produire :

 quand la température dans la pièce est suffisamment élevée (environ 25° C ou plus en fonction des conditions climatiques). Le dispositif de sécurité éteint alors automatiquement le convecteur.

 lorsque le convecteur a subi une chute ou un choc importants. Le dispositif de sécurité anti-choc et anti-chute éteint alors automatiquement le convecteur. Avant de remettre le convecteur en marche, vous devez vérifier si le convecteur est endommagé. En cas d'endommagement, n'utilisez plus le convecteur et confiez-le pour réparation à votre fournisseur.

 (uniquement pour le PH2750C) quand la teneur en CO

2

dans l'air est trop élevée. Dans ce cas, n'essayez pas de remettre directement le convecteur en marche. Aérez d'abord convenablement, renouvelez l'air présent et attendez que la température ambiante baisse.

G. REMISE EN MARCHE DU CONVECTEUR

Après avoir éteint le convecteur, vous devez attendre au moins cinq minutes avant de le remettre en service. Si la chambre de combustion n'a pas eu le temps de se refroidir, le fait de remettre le convecteur en marche peut occasionner des odeurs.

H. VÉRIFICATION ET ENTRETIEN DE VOTRE CONVECTEUR

ATTENTION : il est strictement interdit d'intervenir soi-même sur les composants suivants :

- Le dispositif de sécurité

- La jauge à combustible

Veillez à la propreté de votre convecteur. Essuyez-le régulièrement, vérifiez qu'il ne reste pas de corps gras et éliminez les coulures de combustible qui ont pu se déposer sur le réservoir au moment du remplissage. Vous évitez ainsi le dégagement de mauvaises odeurs.

À chaque remplissage du réservoir de combustible, vérifiez son état. Si le réservoir fuit, est cabossé ou présente des traces de rouille, vous devez le remplacer directement. Un nouveau réservoir est disponible auprès de votre fournisseur ou du service après-vente.

44

Nettoyez et entretenez régulièrement la mèche.

Le nettoyage de la mèche et des parties autour de la mèche doit s'effectuer à l'extérieur ou dans un espace bien aéré. Cette opération peut dégager une odeur forte et désagréable.

1. Allumez le convecteur et attendez qu'il s'éteigne seul.

2. Allumez à nouveau le convecteur trente minutes après l'avoir laissé s'éteindre, et laissezle à nouveau s'éteindre seul.

3. Lorsque la mèche est froide, passez une petite brosse métallique souple ou une vieille brosse à dents sur la partie supérieure de la mèche pour éliminer les restes de suie, de goudron et de charbon.

4. À la fin de cette opération, la mèche doit être souple. Il se peut que certains endroits restent durs. Il convient alors d'écraser les résidus durs avec une pince plate afin de les réduire en poussière. Si vous n'êtes pas encore satisfait du résultat final, vous pouvez répéter la procédure en veillant à mettre au préalable un peu de combustible dans le réservoir. Si le résultat ne s'améliore pas, vous devez prendre contact avec le service après-vente afin de faire remplacer la mèche.

Attention de ne pas laisser tomber de restes dans le cylindre qui entoure la mèche lorsque vous nettoyez celle-ci.

Avant toute utilisation, vérifiez l'état de la mèche afin de vous assurer qu'elle n'est pas encrassée par du charbon qui rendra la partie supérieure de la mèche rigide ou cassante, ou par de la suie ou du goudron qui rendront la mèche très noire. Ceci peut avoir des conséquences graves :

- difficulté pour remonter la mèche à l'aide du bouton ;

- difficulté d'allumage ;

- mauvaise combustion ;

- difficulté d'extinction.

Ces problèmes peuvent survenir lorsque deux à trois réservoirs de combustible ont été consommés. Nous vous recommandons d'effectuer l'opération de nettoyage expliquée cidessus systématiquement toutes les semaines en pleine de saison de chauffage. En dehors de la saison de chauffage, vous devez également nettoyer régulièrement le convecteur, mais la fréquence dépend de l'état de la mèche.

Vérifiez si de la suie, du goudron ou de charbon sont présents de part et d'autre de la

mèche. Si c'est le cas, grattez doucement avec un tournevis les surfaces en question, en veillant à ce que les restes détachés ne tombent pas dans le cylindre dans lequel se trouve la mèche.

Testez le dispositif anti-choc de la façon suivante :

1. Relevez la mèche en position haute à l'aide du bouton prévu à cet effet (7 dans la figure

A). NB : Cette opération ne peut pas être effectuée si le réservoir n'est pas en place.

Comme ce convecteur est conçu pour un usage intermittent, il ne fonctionne pas quand le réservoir est absent.

2. Secouez l'appareil. En principe, vous devez entendre le bruit d'un cliquet qui se libère, dégageant et faisant descendre la mèche. Vérifiez si la mèche a bien atteint la position la plus basse en essayant de tourner le bouton (7 dans la figure A) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si vous n'y arrivez pas, cela signifie que le système anti-choc fonctionne correctement. Si vous y parvenez, cela signifie que le système est défectueux.

Dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser votre convecteur. N'essayez pas de réparer vous-même le dispositif et adressez-vous à votre fournisseur ou au service après-vente.

N'UTILISEZ PAS VOTRE CONVECTEUR À PÉTROLE :

- dans des espaces exigus fermés, tels que caravane, cabine ou bateau

- sans la présence d'une personne responsable du fonctionnement

- avec des objets posés sur le convecteur, par exemple pour les chauffer

- dans un endroit exposé à des courants ou déplacements d'air

- en permanence

45

IMPORTANT !

 Il est strictement d'intervenir soi-même sur le système de sécurité ou d'y apporter des modifications. Si vous ne respectez pas cette interdiction, vous serez responsable des conséquences éventuelles (non-fonctionnement ou fonctionnement inadéquat du système de sécurité et dommages consécutifs éventuels).

 Pour des raisons de sécurité, observez toujours un mètre de distance entre le convecteur et tout autre objet, tel que murs, meubles, rideaux, etc.

 Utilisez uniquement le convecteur dans un espace bien aéré où ne se trouvent pas de gaz inflammables.

 Chaque pièce dans laquelle ce convecteur est utilisé doit disposer d'une ouverture pour l'arrivée d'air et d'une ouverture pour l'évacuation de l'air, chacune d'une section de 50 cm² minimum

 N'utilisez pas le convecteur de 2750 W dans une pièce dont la surface est inférieure à 44 m³ (± 18 m²).

N'UTILISEZ JAMAIS LE CONVECTEUR DANS UN ESPACE SITUÉ SOUS

LE NIVEAU DU SOL, TEL QUE CAVES, SOUS-SOLS, ETC.

(La circulation de l'air est insuffisante dans ce type de pièces)

RANGEMENT DU CONVECTEUR HORS SAISON

En suivant attentivement ces instructions, vous aborderez la prochaine saison de chauffe dans les meilleures conditions.

1. Rincez l'intérieur du réservoir de combustible en y versant un peu de combustible et en le secouant. N'utilisez surtout pas de l'eau afin d'éviter la formation de rouille.

2. Videz entièrement le réservoir et vérifiez qu'il ne reste plus de combustible.

3. Placez le réservoir dans le convecteur, allumez le convecteur et attendez qu'il s'éteigne seul. (Cela dure environ 1 heure.) Ceci doit être effectué à l'extérieur.

4. Retirez le réservoir de combustible et ouvrez-le de façon à ce qu'il puisse sécher.

5. Retirez les piles et conservez-les dans un endroit sec.

6. Enlevez le brûleur après avoir ouvert la grille.

7. Nettoyez le brûleur et les parties métalliques autour de la mèche.

8. Replacez le brûleur dans le convecteur et laissez la mèche dans sa position la plus basse.

9. Placez le convecteur dans le carton de l'emballage d'origine et joignez-y également le manuel d'utilisation.

10. Rangez le convecteur dans un endroit sec et bien ventilé.

I. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

L'ALLUMEUR NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT

Les piles sont peut-être à plat. Remplacez-les.

Si l'allumeur ne fonctionne toujours pas, enlevez à nouveau les piles et remplacez l'allumeur en procédant comme suit :

1. Ouvrez la grille de protection.

2. Retirez le brûleur.

3. L'allumeur est maintenu en place par une fermeture à baïonnette. Enfoncez-le, tournez-le légèrement et sortez--le

(voir fig. J).

4. Vérifiez l'allumeur. Le filament peut être cassé ou déformé.

Dans le cas d'une légère déformation, vous pouvez essayer de le plier à l'aide d'un objet avec une pointe fine de façon à ce qu'il soit de nouveau droit . Dans tous les autres cas,

46

l'allumeur doit être remplacé. Vous pouvez vous procurer un nouvel allumeur auprès de votre fournisseur ou du service après-vente.

Utilisez uniquement un allumeur d'origine !

5. Remettez l'allumeur et ensuite le brûleur en place et refermez la grille.

6. Réinsérez les piles dans le compartiment à piles.

CONSEILS EN CAS DE PANNE:

RÉSOLUTION

Le convecteur s'arrête intempestivement

et le système de sécurité s'est déclenché.

Le convecteur ne s'allume pas :

1. Le réservoir de carburant est vide.

2. Il y a de l'eau dans le combustible.

3. Le bouton d'allumage ne fonctionne pas.

DE PROBLÈMES

Aérez la pièce et veillez à faire baisser la température.

NE JAMAIS ESSAYER DE

RÉALLUMER DIRECTEMENT LE

CONVECTEUR ! Attendez au moins 30 minutes avant d'essayer de le rallumer.

1. Remplissez le réservoir avec le combustible conforme.

2. Videz le réservoir. Demandez à votre fournisseur de remplacer la mèche.

Remplissez ensuite le réservoir avec le combustible conforme.

3. Remplacez les piles. Remplacez l'allumeur.

Le convecteur dégage de la fumée ou une mauvaise odeur :

1. La flamme est trop haute.

2. Un flux d'air important est présent dans le convecteur.

3. Le brûleur ne se trouve pas en position horizontale.

4. De la suie ou du goudron se trouvent sur la mèche.

5. Le combustible est contaminé.

La flamme vacille ou s'éteint :

1. Il y a de l'eau dans le combustible.

2. De la suie ou du goudron se trouvent sur la mèche.

La mèche se consume trop rapidement :

Le combustible est mélangé à du carburant non conforme, volatile ou dangereux.

La mèche s'ajuste difficilement :

1. Il y a de l'eau dans le combustible.

2. De la suie ou du goudron se

1. Baissez la mèche pour que la flamme soit moins haute (seulement

PH2750).

2. Disposez le convecteur dans un endroit sans courant d'air.

3. Bougez le brûleur avec le ressort jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné par rapport à la mèche.

4. Nettoyez la mèche.

5. Videz le réservoir de combustible.

Demandez à votre fournisseur de remplacer la mèche. Remplissez ensuite le réservoir avec le combustible conforme.

1. Nettoyez le réservoir de combustible.

Demandez à votre fournisseur de remplacer la mèche. Remplissez ensuite le réservoir avec le combustible conforme.

2. CONTACTEZ VOTRE

FOURNISSEUR SI LE PROBLÈME

PERSISTE

1. Nettoyez le réservoir de combustible.

Demandez à votre fournisseur de remplacer la mèche. Remplissez ensuite le réservoir avec le combustible conforme.

1. Nettoyez le réservoir de combustible.

Demandez à votre fournisseur de remplacer la mèche. Remplissez ensuite le réservoir avec le combustible conforme.

47

trouvent sur la mèche.

Le convecteur est en feu :

2. Observez les instructions ci-dessus.

Appelez les pompiers

Essayez d'éteindre les flammes avec un extincteur ou du sable. Sinon, jetez des couvertures sur le convecteur et versez de l'eau sur ces couvertures. Ne jetez jamais directement de l'eau sur le convecteur.

EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden e-mail: [email protected] www.euromac.nl

48

advertisement

Related manuals

advertisement