Baumatic | BF207 | mikosoft praha sromikosoft praha sro mikosoft praha

mikosoft praha sromikosoft praha sro mikosoft praha
m
m
a
ra
h
ft
p
so
ik
o
a
ra
h
ft
p
so
ik
o
.
r.o
s.
.
r.o
s.
m
m
tp
of
os
ik
tp
of
os
ik
ra
ra
ha
ha
s.
s.
CHLADNIČKA S MRAZÁKEM
BF207
r.o
.
r.o
.
Datum prodeje
r.o
.
.
r.o
s.
a
ft
p
so
……………………......
…………………….......
ik
o
Výrobní číslo
…………………….....
m
ft
p
so
Model
ik
o
m
ra
h
ra
h
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
ha
s.
r.o
.
s.
ha
ra
tp
of
os
ik
m
Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na
informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře:
s.
s.
LIKVIDACE ODPADU
Roztřiďte odpad podle různých materiálů
(kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej
podle místních předpisů (zákon č.125/97
Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška
č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení
jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16
a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).
ha
ra
tp
of
of
tp
ra
ha
POPRODEJNÍ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspělá technologie
našich spotřebičů zaručuje jejich
bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se
odstranit ji zkontrolováním, zda jste
postupovali podle pokynů uvedených
v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické
pomoci prosíme kontaktujte naše servisní
středisko :
os
ik
ik
os
Tento spotřebič je určen jenom pro
použití v domácnosti.
m
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš
výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod
na obsluhu, což Vám pomůže správně
používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si
ho pro budoucí potřebu.
Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod.
nebo na www.baumatic.cz
Prosíme, abyste měli připravené po ruce
následující údaje :
•
typ výrobku / model
•
sériové číslo
•
datum zakoupení spotřebiče
.
r.o
r.o
.
Protože Baumatic neustále vylepšuje své
produkty, vyhrazuje si právo učinit změny,
které budou považovány za nevyhnutelné,
bez upozornění v této Příručce.
s.
a
ra
h
ra
h
a
s.
ZÁRUKA
Na Váš nový spotřebič poskytujeme
24-měsíční záruku.
ft
p
ft
p
Upozornění:
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum
instalace a uvedení do provozu.
so
ik
o
Tato dokumentace bude od Vás
požadována servisním technikem při
záruční opravě.
m
so
Prosím uchovejte si také účet
o zaplacení za spotřebič / fakturu.
ik
o
m
m
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě,
organizaci k tomu oprávněné. V opačném
případě Vaše právo na bezplatné
odstranění závady zaniká.
r.o
.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
r.o
.
1.
2
2.
STRUKTURA CHLADNIČKY
m
s.
ha
ra
tp
of
os
ik
ik
o
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
m
ik
o
Poznámka
Toto vyobrazení je pouze orientační,
konkrétní příslušenství porovnejte se
skutečným spotřebičem!
m
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
ha
s.
r.o
.
Přečtěte si, prosím, tento návod před
prvním použitím.
Vzhled chladničky je dán výrobou.
Z důvodů výrobních změn nemusí
Vaše chladnička plně odpovídat
tomuto návodu k použití.
r.o
.
3
•
Před zapojením chladničky je nutné
zkontrolovat, zda je jmenovité napětí
stejné jako napětí uvedené na
typovém štítku.
Napájecí zástrčka by měla mít vlastní
oddělenou zásuvku, aby nemohlo dojít
k přehřátí elektrického vodiče od
ostatních zástrček.
Nedovolte dětem, aby si hráli
s ovládacími prvky nebo se
spotřebičem.
Na dvířka spotřebiče nezavěšujte
žádné těžké předměty, aby se
chladnička nepřeklopila.
Je nebezpečné měnit specifikace nebo
se jakýmkoli způsobem pokoušet tento
spotřebič upravovat.
Do mrazáku nevkládejte žádné
zatavené nádoby nebo sycené
kapaliny jako jsou perlivé nápoje,
zvyšující se tlak v nádobách může
způsobit jejich explozi s následnými
škodami na chladničce nebo i na
zdraví.
Na chladničku nesmíte stříkat vodu.
Mohlo by to způsobit poruchy
fungování chladničky nebo zasažení
elektrickým proudem.
Do chladničky neukládejte hořlavé
materiály jako je alkohol, benzín, LPG,
lepidla apod.
Kostky ledu a zmrzlá lízátka
nekonzumujte ihned po vyjmutí
z mrazáku, protože byste si mohli
způsobit odřeniny kůže zmrazeným
povrchem.
Chladničku odpojte od elektrického
napájení při výměně žárovky osvětlení
nebo v případě, že ji delší čas
nepoužíváte.
s.
r.o
s.
a
ft
p
ik
o
•
m
so
ra
h
s.
a
•
ft
p
•
•
ra
h
•
.
ik
m
•
r.o
•
•
so
•
•
.
•
Při manipulaci chladničku nikdy
nenaklápějte v úhlu větším než 45° od
svislé roviny.
Při transportu se vyhněte nárazům a
prudkým otřesům. Nepoužívejte sílu na
žádné součásti chladničky, zejména
pak na kondenzátor, dvířka a madlo,
aby nedošlo k jejich deformaci, která
by mohla ovlivnit jejich funkčnost.
Zajistěte kolem chladničky dostatek
prostoru, aby mohla správně fungovat.
Chladnička nesmí být instalována
v prostředí s vysokými teplotami,
slunečním zářením a s vysokou
vlhkostí.
Chladničku byste měli umístit na pevné
podlaze, aby nebyla příliš hlučná.
Pro Vaši bezpečnost a ochranu je
tento spotřebič uzemněn
prostřednictvím napájecí zástrčky při
jejím zapojení do odpovídající síťové
zásuvky. Pokud si nejste jisti, zda je
Vaše síťová zásuvka správně
uzemněna, obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
tp
ra
•
of
NÁVOD K INSTALACI
os
•
of
ik
•
ha
ha
tp
ra
•
os
4.
ik
o
m
m
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
s.
Tento typ chladničky se velmi využívá
v takových místech jakými jsou hotely,
kanceláře, studentské koleje a
domácnosti. Chladnička je vybavena
vysoce účinným kompresorem a
klasickým rozvodem. Těší se výhodám
nízké spotřeby elektrické energie,
schopnosti účinného řízení chlazení a
snadného použití.
5.
r.o
.
VŠEOBECNĚ
r.o
.
3.
4
s.
ra
ra
tp
os
m
r.o
.
•
•
.
•
ra
h
ft
p
so
ik
o
m
ik
o
so
ft
p
ra
h
a
s.
•
a
•
r.o
ik
•
ik
os
of
•
s.
Při prvním spuštění chladničky
nastavte spínač termostatu na 3,
připojte elektrické napájení a
chladničku zapněte, neukládejte do ní
jídlo. Obvykle je dobré ji takto nechat 2
až 3 hodiny. Pak termostat nastavte na
požadovanou teplotu a uložte do
chladničky potraviny.
Teplotu chlazení lze nastavit otočením
stupnice na termostatu. Nastavení na
stupeň 3 nebo 4 je pro běžné použití
nejvhodnější. Čím vyšší je číslo na
stupnici termostatu, tím vyšší je
chladící výkon. Pokud nastavíte
termostat na 0, chladnička se zastaví.
Neukládejte do chladničky příliš velké
množství potravin.
Otvírejte dvířka co nejméně, aby se
v chladničce udržovala stálá teplota,
před uložením do chladničky nechejte
jídlo vždy zchladnout na pokojovou
teplotu, aby se nezvyšovala spotřeba
elektrické energie.
Pokud chcete vyrobit kostky ledu,
naplňte zásobník pitnou vodou a vložte
ho do mrazáku. Výroba kostek ledu
trvá asi 2-3 hodiny. Kostky ledu lze
vyjmout tak, že zásobník zkroutíte.
tp
•
ha
s.
FUNKCE
ha
6.
m
m
•
Nikdy ho neohýbejte nahoru a dolů,
mohli byste ho zlomit.
Námrazu v mrazícím boxu lze
automaticky odmrazit, voda může
odtékat do odkapávače, který podpírá
kompresor. Kondenzovaná voda se
odpaří teplem z kompresoru. Pokud
není vypouštěcí hadice v prostoru
kompresoru nainstalována správným
způsobem, před použitím ji znovu
nainstalujte.
Odmrazujte chladící box kdykoli, kdy je
vrstva námrazy na povrchu asi 3 nebo
4 mm. Při rozmrazování vyjměte
všechny potraviny a příslušenství,
nastavte termostat do polohy 0 a
otevřete dvířka. Po rozpuštění
námrazy odstraňte vodu a vysušte
vnitřní prostor chladničky. Chladničku
pak můžete znovu spustit otočením
termostatu na požadované nastavení.
Pokud je teplota okolního prostředí
nižší než 10°C, zapn ěte spínač
kompenzace, aby nebyl kompresor
dlouhou dobu vypnutý. Když je teplota
okolního prostředí je nad 10°C,
vypněte, prosím, tento spínač, uspoříte
elektrickou energii.
Touto funkcí jsou na přání vybaveny
pouze některé modely.
r.o
.
r.o
.
Než spotřebič znovu zapnete po
výpadku elektrické energie, počkejte 5
minut.
of
•
5
r.o
.
s.
ha
s.
ha
ra
tp
of
of
tp
ra
Funkce tlačítka Standard (Normal): Když
stisknete tlačítko Standard, spotřebič si
nastaví následující teploty: chladnička + 5
°C a mrazni čka – 18 °C. Displej zobrazí
aktuální teploty v obou odděleních a funkce
se aktivuje.
Když stisknete jiné tlačítko nebo bude
nastavena jiná teplota než je výše
uvedena, chladnička opustí režim
Standard.
os
OVLÁDACÍ PANEL
os
7.
ik
m
ik
Ovládací panel je navržen pro nastavení
zvolené funkce/nastavení teploty a
zobrazení teploty v chladničce a mrazničce.
Je umístěn v horní části vrchních dvířek.
Na ovládacím panelu jsou umístěny tři
tlačítka – Energy Saving (úspora energie),
Standard a Quick Freeze (rychlé mrazení).
Funkce Nastavení teploty: V tomto režimu
můžete nastavit Vámi požadovanou teplotu
pro chladničku i mrazničku. Abyste
aktivovali tuto funkci, stiskněte tlačítko
Standard a držte jej asi 5 sekund. Na
displeji budou blikat číslice
teploty chladničky a mrazničky. Pak
stiskněte tlačítko znovu a na displeji se
zobrazí číslice teploty, které budou stoupat
vždy o 1 stupeň při každém stisknutí
tlačítka. Když jste zadali Vámi zvolenou
teplotu, počkejte asi 8 sekund. Kontrolní
systém uloží Vaše nastavení a spotřebič
začne podle něj pracovat.
Pokud si zvolíte teplotu pro chladničku + 5
°C a mrazni čku – 18 °C, bude spot řebič
pracovat v režimu Standard a displej
zobrazí kontrolku Standard.
Jestli dojde během nastavování teploty
k výpadku proudu, systém nebude při
obnovení dodávky proudu toto nastavení
akceptovat. Proto jej musíte zadat znovu.
.
r.o
s.
a
ra
h
ft
p
ik
o
m
so
Funkce tlačítka Energy Saving (úspora
energie): Pokud stisknete toto tlačítko,
teplota spotřebiče se nastaví následovně:
chladnička +7 °C a mrazni čka – 15 °C.
Displej zobrazí aktuální teplotu v obou
odděleních a funkce se aktivuje.
Když stisknete jiné tlačítko nebo bude
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
Funkce tlačítka Quick Freeze (rychlé
mrazení): Když jste právě do mrazničky
uložili potraviny a přejete si, aby se rychle
zmrazili, můžete nastavit tuto funkci
stisknutím tlačítka. Po jeho stisknutí se na
displeji zobrazí teplota mrazničky. Funkce
se okamžitě aktivuje. Pokud spotřebič
pracuje v tomto režimu a Vy stisknete jiné
tlačítko nebo byl spotřebič v tomto režimu
po dobu 26 hodin, funkce Quick Freeze se
automaticky deaktivuje a spotřebič se vrátí
do předchozího režimu.
ik
o
m
m
nastavena jiná teplota než je výše
uvedena, chladnička opustí režim úspory
energie. Doporučujeme použití režimu
úspory energie během normálního
používání.
r.o
.
Upozornění
•
Při rozmrazování nepoužívejte
k odstranění námrazy z povrchu
výparníku nikdy ostré nebo kovové
předměty, poškodí výparník.
•
Láhve s nápoji neskladujte v mrazícím
boxu, aby nemohlo dojít k jejich
roztržení nebo k poškození chladničky.
•
Mezi jednotlivými balíčky s potravinami
nechávejte prostor, aby v chladničce a
mrazícím boxu mohl volně cirkulovat
studený vzduch.
6
r.o
.
s.
ha
ra
tp
of
os
ik
ik
o
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
m
.
r.o
s.
a
ra
h
so
ft
p
m
m
ik
o
m
ik
os
of
tp
ra
ha
s.
r.o
.
Poznámka
•
Když otevřete dvířka chladničky nebo
stisknete tlačítka ovládacího panelu,
pozadí displeje se rozsvítí. Displej
bude svítit 10 minut po zavření dvířek
nebo po posledním stisknutí tlačítka.
Po 10 minutách se nasvícení
automaticky vypne.
•
Alarm: Pokud jsou dvířka otevřená po
dobu delší než 30 sekund, alarm bude
pípat 3x každých 30 sekund, aby Vám
připomněl, že se dvířka musí zavřít.
Když dvířka do 10 minut nezavřete,
alarm přestane pípat.
•
Když chladničku připojíte poprvé do el.
sítě, bude trvat asi 3 sekundy, než se
chladnička zapne, aby se proud
stabilizoval.
•
Kontrolní systém má funkci 3
minutového zdržení při restartu
chladničku kvůli ochraně kompresoru.
•
Když se na displeji zobrazí hlášení
o chybě (E1, E2 nebo E3) nebo jejich
kombinace, i když je teplota uvnitř
chladničky dostatečně chladná,
kontaktujte servisní centrum kvůli
opravě.
7
Při čištění chladničky odpojte
elektrické napájení. Důkladně ji vytřete
hadrem namočeným v neutrálním
čistícím prostředku, pak ji otřete čistou
vodou. Nemyjte chladničku vodou
přímo, abyste zabránili vzniku koroze a
případným poruchám spotřebiče.
Nepoužívejte k čištění chladničky nikdy
kyseliny, chemické roztoky, benzín
nebo podobné prostředky, protože
mohou poškodit lakovaný povrch nebo
plastové díly.
Jednou nebo dvakrát ročně odstraňte
prach z kompresoru na zadní straně
spotřebiče pomocí kartáče nebo
vysavače, protože nahromaděný prach
ovlivňuje výkon spotřebiče a způsobuje
zvýšení odběru elektrické energie.
s.
ha
ra
ra
ha
s.
Když jsou potraviny v chladničce
zmražené: ujistěte se, zda:
•
termostat je ve správné poloze
•
v chladničce není příliš velké množství
potravin s vysokou vlhkostí
of
os
m
ik
•
ik
os
of
tp
Když chladnička funguje příliš hlučně:
ujistěte se, zda:
•
chladnička je správně ve vodorovné
poloze
•
chladnička se nedotýká okolních
předmětů
•
v chladničce nejsou uložené nádoby
nebo tuhé balíčky, které se vzájemně
dotýkají
tp
•
v chladničce není příliš velké množství
potravin nebo teplých pokrmů
r.o
.
•
r.o
.
ČIŠTĚNI A ÚDRŽBA
9.
Když nelze chladničku spustit v zimě:
•
spínač kompenzace je vypnutý. Měli
byste ho zapnout, protože teplota
okolního prostředí je nižší než 10°C
VYHLEDÁVÁNĺ ZÁVAD
Když chladnička nefunguje: ujistěte se,
zda:
•
elektrické napájení funguje a napětí je
normální
•
pojistka není spálená
•
elektrická zástrčka je pevně zasunutá
do síťové zásuvky
•
nastavení termostatu není v poloze 0
r.o
s.
s.
r.o
.
Když dochází k přetékání vody na zem:
•
vypouštěcí otvor je zablokovaný
•
vypouštěcí hadice v prostoru
kompresoru není správně
nainstalována
a
ra
h
so
ik
o
m
so
ik
o
ft
p
ra
h
a
Když chladnička běží v létě bez zastavení:
•
v chladničce je příliš velké množství
jídla
•
stupnice termostatu je na vyšší poloze,
jako je např. poloha 7 atd.
•
dvířka chladničky se otvírají příliš často
•
kolem chladničky není správná
ventilace
•
dvířka nejsou dobře zavřená nebo je
těsnění dveří deformované
ft
p
Když chladnička dostatečně nechladí:
ujistěte se, zda:
•
termostat je nastavený správně podle
požadavku.
•
kolem chladničky je dostatečný prostor
•
dvířka se neotvírají příliš často nebo
na příliš dlouhou dobu
•
na chladničku nedopadá přímé
sluneční záření nebo není umístěna
v blízkosti zdroje tepla
.
m
m
•
8.
8
tp
tp
10. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
of
os
ik
.
r.o
s.
a
ra
h
ft
p
so
ik
o
m
ik
o
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
Podrobné specifikace naleznete na
typovém štítku na zadní straně chladničky.
Specifikace mohou v důsledku zavádění
úprav na výrobku podléhat změnám bez
předchozího upozornění.
m
m
r.o
.
s.
ha
ra
ra
ha
s.
r.o
.
Poznámka:
Během období s vysokou relativní vlhkostí
se může na povrchu chladničky vytvářet
vlhkost. To není závada. Stačí ji pouze
setřít. Pokud Vaše chladnička nefunguje
správně ani po kontrole výše uvedených
bodů, bez prodlení se obraťte, prosím, na
servisní oddělení.
9
ZÁRUČNÍ DOBA
Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu
a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít
vlastnosti stanovené příslušnými
technickými podmínkami a normami po
celou dobu záruky, která se poskytuje na
výrobky v délce 24 měsíců.
s.
Jako záruční opravu nelze uplatňovat
seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto
práce má povinnost provést firma
provádějící instalaci spotřebiče v rámci
těchto prací.
Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky
je předložení faktury (daňového dokladu)
jako dokladu o koupi zboží a řádně
vyplněného Záručního listu.
ra
tp
tp
ra
ha
ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE
NEVZTAHUJE NA:
•
vady způsobené použitím v rozporu
s Návodem k obsluze
•
vady způsobené závadami nebo
nedostatky v přívodních médiích,
v instalaci zboží nebo vzniklé
v důsledku nevhodných provozních
podmínek
ha
Další podmínkou poskytnutí záruky je
řádně vyplněný Záruční list.
SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
NA:
•
vady světelných zdrojů a snímatelných
částí ze skla nebo z umělých hmot
•
zboží, které je používáno v rozporu
s Návodem k obsluze
•
zboží, které bylo použito
k podnikatelským, komerčním nebo
jiným účelům, vymykajícím se
běžnému používání domácího
spotřebiče v domácnosti
•
vady způsobené neodborným
zásahem třetí osobou
•
dřezy a kohoutkyjakoukoli škodu
způsobenou převozem, špatným
zacházením nebo zanedbáním, jemné
součástky a součástky podléhající
zkáze: zástrčky, pojistky, žárovky,
kryty na světla, ozdobné díly, kabely,
filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli
gumové části, keramické nebo
skleněné povrchy, promáčknuté,
poškrábané nebo natřené části
•
příslušenství, pečící plechy, rukojeti,
lívanečníky, stojany na pánve, police,
víka a objímky na hořáky, vložky do
trouby
of
os
ik
ik
os
of
Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje
výrobku zákazníkovi. Doba záruky se
prodlužuje o dobu od uplatnění práva na
záruční opravu do dne ukončení opravy
výrobku.
m
ZÁRUČNÍ OPRAVY
Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na
bezplatné servisní lince Baumatic®
800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.
.
r.o
s.
a
ra
h
ft
p
so
ik
o
m
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ
USTANOVENÍ
Platnost záruky je podmíněna odborným
uvedením spotřebiče do provozu, který
musí odpovídat platným normám a
bezpečnostním předpisům.
ik
o
m
m
•
vady způsobené vnějšími vlivy
(poškození při přepravě, stěhování,
jiná manipulace, živelné události)
opotřebení při užívání
r.o
.
r.o
.
•
s.
11. Baumatic® ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
10
ra
tp
of
os
ik
m
ik
os
of
tp
ra
UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE
Kupující je povinen při přebírání zboží
zkontrolovat zda není poškozené, zda je
kompletní a zda jsou předány a řádně
vyplněné Záruční list a Daňový doklad.
V případě poškození zboží je nutné o tomto
ihned při přebírání informovat dopravce a
sepsat protokol o škodě. Na pozdější
reklamace nebude brán zřetel. V případě,
že výsledkem reklamace bude vrácení
výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět
v obalu, který brání poškození výrobku při
přepravě zpět.
.
r.o
s.
a
ra
h
ft
p
so
ik
o
m
so
ft
p
ra
h
a
s.
r.o
.
Označením CE je zaručeno splnění
všech zákonných požadavků EU a
výrobky také splňují požadavky normy
RoHS 2002/95/EC
ik
o
m
m
r.o
.
s.
ha
ha
s.
r.o
.
Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci,
jakož i v případě, kdy reklamovaná vada
zboží nebude zjištěna, je spotřebitel
povinen uhradit náklady vzniklé
v souvislosti s takovou reklamací.
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising