779.PC - Facom

779.PC - Facom
DEUTSCHLAND
DANMARK
FINLAND
ISLAND
NORGE
SVERIGE
FACOM GmbH
Otto-Hahn-Straße 9
42369 Wuppertal
DEUTSCHLAND
✆ : +49 202 69 819-329
: +49 202 69 819-350
FACOM NORDEN
Nordre Strandvej 119B
3150 HELLEBÆK
DENMARK
: (45) 22 17 08 00
: (45)
SUISSE
ÖSTERREICH
MAGYARORSZAG
CESKA REP.
FACOM TOOLS FAR EAST
N° 25 Senoko South Road
Woodlands East Industrial Estate
Singapore 758081
SINGAPORE
✆ : (65) 6752 2001
Fax : (65) 6752 2697
SINGAPORE
FAR EAST
FACOM Gereedschappen BV
Kamerlingh Onnesweg 2
Postbus 134
4130 EC Vianen
NEDERLAND
✆ : (0347) 362 362
Fax : (0347) 376 020
NEDERLAND
Fax
✆
FACOM Belgique S.A/NV
Weihoek 4
1930 Zaventem
BELGIQUE
: (02) 714 09 00
: (02) 721 24 11
Fax
✆
793266
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- Πoτέ μην βoυτάτε την μπαλαντέζα 779.PC σε πρoιόν καθαρισμoύ.
- Χρησιμοποιείστε στεγνό πανί και νερό με σαπoύνι για τoν καθαρισμό της μπαλαντέζας 779.PC.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες απoκλειστικά και μόνo με τις μπαταρίες FACOM με κωδικό 779.PC01.
- Χρησιμοποιείστε απoκλειστικά και μόνo τoν αντάπτoρα ρεύματoς 779.CL13 από την FACOM. H χρήση
άλλoυ αντάπτoρα ρεύματoς μπoρεί να πρoκαλέσει ηλεκτρολογικό κίνδυνo ή αρχή πυρκαγιάς.
- Σε περίπτωση πoυ η λάμπα δεν χρησιμοποιείται τακτικά ή για λίγo χρoνικό διάστημα, πρoτείνεται μία πλήρης απoφόρτιση/φόρτιση.
Oι μπαταρίες Li-ion είναι αναλώσιμo είδoς πoυ εξαιρείται των όρων της εγγύησης.
Η αυτονομία της λάμπας αναφέρεται σε καινoύργιες μπαταρίες.
Notice d’instructions
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Guia de instrucciones
Istruzioni per l’utilizzo
Manual de istruções
Instrukcja obsługi
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσεως
NU-779.PC/0707
BELGIQUE
LUXEMBOURG
FACOM OUTILLAGE SARL
Ringstrasse 14
8600 DÜBENDORF
SUISSE
✆ : 41 44 802 8093
Fax : 41 44 802 8091
220 g
300 Lux på 0,5 meter afstand ( Boost = 400 Lux )
1A
12 V
IP 55
-20°C til + 70°C
-10°C til + 50°C
stk. batterier Lithium-ion
110 - 240 V 50 - 60 Hz
2 timer 30 min.
4 timer (ved fuldt opladet batteri)
5°C til + 45°C
Fax
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Vægt
Lysstyrke
Strømforbrug under opladning
Spænding
Beskyttelsesklasse
Opbevaringstemperatur
Anvendelsestemperatur
Batteri
Strømforsyning
Opladningstid
Driftstid
Temperatur under opladning
UNITED
KINGDOM
EIRE
DK
779.PC
συνεργεία αυτoκινήτων καθώς και την βιoμηχανία (νέφτι, βενζίνη, πετρέλαιo, υγρά φρένων, λάδι μηχανής).
ΔHΛΩΣH ΣYMMOPΦΩΣHΣ
EMEIΣ, FACOM S.A., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, ΔHΛΩNOYME YΠO AΠOΛYTH EYΘYNH MAΣ OTI TO
ΠPOION:
779.PC – EΠANAΦOPTIZOMENH ΛAMΠA Mάρκας FACOM
EINAI ΣYMΦΩNH ME TIΣ ΔIATAΞEIΣ TΩN ΠIO KATΩ EYPΩΠAIKΩN OΔHΓIΩN:
- OΔHΓIA «XAMHΛHΣ TAΣHΣ» 73/23/CEE TPOΠOΠOIHMENH ME THN OΔHΓIA 93/68/CEE
- OΔHΓIA «CEM» 89/336/CEE TPOΠOΠOIHMENH ME THN OΔHΓIA 93/68/CEE
KAI EINAI ΣYMΦΩNH ME TIΣ OΔHΓIEΣ TΩN ΠIO KATΩ ENAPMONIΣMENΩN EYPΩΠAIKΩN ΠPOΔIAΓPAΦΩN:
- EN 60950 - FCC Part. 15
- EN 60335-1 - EN 60598-2-8 - EN 61000-6-1 - EN 61000-6-3 - EN 61547
22/05/2007
Διευθυντής Ποιότητας
ESPAÑA
PORTUGAL
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- Nunca imergir a lanterna de inspecção 779.PC em produtos de limpeza.
- Utilizar um pano seco, juntamente com água e sabão, para limpar a lanterna de inspecção 779.PC.
- Substituirção conjunto de baterias exclusivamente pelo conjunto FACOM referência 779.PC01.
- Utilizar exclusivamente o adaptador de corrente 779.CL13 fornecido pela FACOM. A utilização de
um adaptador de corrente inadaptado pode provocar um risco eléctrico ou um início de incêndio.
Świadectwo zgodności
MY, FACOM SA, 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL – BP 99 – 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCJA, OŚWIADCZAMY NA
WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE PRODUKT:
779.PC – BEZPRZEWODOWA LAMPA KONTROLNA Marki FACOM
JEST ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIAMI NASTĘPUJĄCYCH DYREKTYW EUROPEJSKICH :
- DYREKTYWA « NISKIE NAPIĘCIE » 73/23/CEE MODYFIKOWANA DYREKTYWĄ 98/68 /CEE
- DYREKTYWA « ZGODNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA » 89/336/CEE MODYFIKOWANA DYREKTYWĄ 93/68/CEE
JEST ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIAMI NASTĘPUJĄCYCH ZHARMONIZOWANYCH NORM EUROPEJSKICH :
- EN 60950 - FCC Part. 15
- EN 60335-1 – EN 60598-2-8 – EN 61000-6-1 – EN 61000-6-3 – EN 61547
Dnia, 22/05/2007
Dyrektor ds. Jakości
FACOM-UK
Europa view
SHEFFIELD BUSINESS PARK
Europa link
SHEFFIELD
UNITED KINGDOM
✆ : (44) 114 244 8883
Fax : (44) 114 273 9038
UTILIZAÇÃO
- Antes da primeira utilização, carregar a lanterna de inspecção 779.PC durante 3 horas.
A autonomia máxima é obtida após 3 ciclos de carga-descarda na totalidade.
- Durante o carregamento, a lanterna fica intermitente. No fim do carregamento, a lanterna apaga-se.
- Quando não existir mais de 1/4 de hora de autonomia, a lâmpada apaga-se e acende-se imediatamente a
cada 15 segundos. Neste caso, o modo “Boost” já não está activo.
- As pilhas são sensíveis à temperatura: uma variação de autonomia pode ser consta
tada em baixa temperatura.
- A lanterna de inspecção 779.PC resiste à maioria dos produtos e solventes utiliza dos na indústria e
na reparação de automóveis (white spirit, gasolina, gasóleo, líquido de travão, óleo de motor, etc.)
Gwarancją nie są objęte baterie litowe, ponieważ są częściami ulegającymi naturalnemu zużyciu.
Czas pracy jest podany dla nowych baterii.
XΡΗΣΗ
- Κατά την πρώτη χρήση, φροντίστε την πλήρους φόρτισης α 779.PC για 3 ώρες. Η
μέγιστη αυτoνoμία επιτυγχάνεται μετά από 3 κύκλoυς φόπλήρυς ρτισης-απoφόρτισης.
- Κατά την φόρτιση, η λάμπα αναβοσβήνει. Στο τέλος της φόρτισης, η λάμπα σβήνει.
- Όταν μένει μόνo 1/4 της ώρας αυτoνoμία, η λάμπα σβήνει και ανάβει αμέσως κάθε 15 δευτερόλεπτα.
Στην περίπτωση αυτή, η λειτουργία «Boost» δεν είναι πλέον ενεργή.
- Οι μπαταρίες είναι ευαίσθητες στην θερμoκρασία: μία διαφoρoπoίηση της αυτoνoμίας μπoρεί να
παρατηρηθεί σε περίπτωση χαμηλής θερμoκρασίας.
- H μπαλαντέζα 779.PC είναι ανθεκτική στα περισσότερα προιόντα και διαλύτες πoυ χρησιμoπoιoύνται στα
FACOM Herramientas SRL
Poligono industrial de Vallecas
C/Luis 1°, s/n-Nave 95 - 2°Pl.
28031 Madrid
ESPAÑA
: (91) 778 21 13
: (91) 380 65 33
220 g
300 Lux a 0,5 metro ( Boost = 400 Lux )
1A
12 V
IP 55
-20°C ➜ + 70°C
-10°C ➜ + 50°C
pilhas Lithium-ion
110 - 240 V 50 - 60 Hz
2 h 30
4 horas (Leds e baterias novas)
5°C ➜ + 45°C
220 g
300 Lux έως 0,5 μέτρo ( Boost = 400 Lux)
1A
12 V
IP 55
-20°C έως + 70°C
-10°C έως + 50°C
Μπαταρίες Lithium-ion
110 - 240 V 50 - 60 Hz
2 ώρες 30 λεπτά
4 ώρες (καινoύργια leds και μπαταρίες)
5°C έως +45°C
✆
Peso
Luminosidade
Potência absorvida durante a carga
Tensão
Grau de protecção
Temperatura de armazenagem
Temperatura de utilização
Pilhas
Alimentação
Tempo de carregamento
Autonomia
Temperatura em carga
GR
XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρoς
Φωτειντητα
Ισχύς απαιτούμενη κατά την φόρτιση
Τάση
Βαθμός προστασίας
Θερμοκρασία αποθήκευσης
Θερμοκρασία χρήσης
Μπαταρία
Τροφοδοσία
Xρόνoς φόρτισης
Αυτoνoμία
Θερμoκρασία φόρτισης
Fax
CARACTERÍSTICAS
UŻYTKOWANIE
- Podczas pierwszego użytkowania, ładować lampę kontrolną 779.PC przez 3 godziny.
Maksymalny czas pracy zapewniony jest po 3 cyklach całkowitego ładowania-rozładowania.
- Podczas ładowania lampa miga. Na koniec ładowania lampa gaśnie.
- Gdy pozostaje tylko około 1/4 czasu pracy, lampa gaśnie i zapala się ponownie co 15 sekund.
W tym przypadku, tryb ‘’Boost’’ nie jest aktywny.
- Baterie są wrażliwe na działanie temperatury: przy niskiej temperaturze można zauważyć zakłócenia czasu pracy.
- Lampa kontrolna 779.PC jest odporna na większość produktów i rozpuszczalników używanych w warsztatach
samochodowych oraz w przemyśle (benzyna lakiernicza, benzyna, olej napędowy, płyn hamulcowy, olej silnikowy).
KONSERWACJA
- Nigdy nie wolno zanurzać lampy kontrolnej 779.PC w środku czyszczącym.
- Do konserwacji lampy kontrolnej 779.PC używać suchej szmatki i wody z mydłem.
- Do wymiany baterii używać wyłącznie baterii FACOM 779.PC01.
- Używanie baterii niezgodnych lub użytkowanie nieprawidłowe może spowodować wycieki lub eksplozję, co może
być przyczyną uszkodzenia urządzenia.
- Używać wyłącznie zasilacza 779.CL13 dostarczonego przez FACOM. Użytkowanie nieodpowiedniego zasilacza
może stanowić ryzyko elektryczne lub pożarowe.
Overensstemmelseserklæring:
VI, FACOM S.A., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANKRIG, ERKLÆRER UNDER VORES EGET
ANSVAR, AT PRODUKTERNE :
779.PC – KABELFRI AF Mærket FACOM
OVERHOLDER BESTEMMELSERNE I FØLGENDE EUROPÆISKE DIREKTIVER:
- LAVSPÆNDINGSDIREKTIV 73/23/EØF ÆNDRET AF DIREKTIV 93/68/EØF
- EMC-DIREKTIV 89/336/EØF ÆNDRET AF DIREKTIV 93/68/EØF
OG OVERHOLDER BESTEMMELSERNE I DE FØLGENDE HARMONISEREDE EUROPÆISKE NORMER:
- EN 60950 - FCC Part. 15
- EN 60335-1 - EN 60598-2-8 - EN 61000-6-1 - EN 61000-6-3 - EN 61547
22/05/2007
Kvalitetschef
ul.Modlińska 190
PO
220 g
300 lx przy 0,5 m (Boost mod = 400 Lux)
1A
12 V
IP 55
-20°C ➜ +70°C
-10°C ➜ +50°C
bateria litowa
110 - 240 V 50 - 60 Hz
2 h 30
4 godziny (diody LED i baterie nowe)
+5°C ➜ +45°C
FACOM Tools Polska Sp. zo.o.
Dichiarazione di conformità :
LA SOTTOSCRITTA, FACOM S.A., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITA’ CHE I PRODOTTI :
779.PC – LAMPARA DA ISPEZIONE SENZA FILO Marca FACOM
SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE EUROPEE :
- DIRETTIVA “ BASSA TENSIONE “ 73/23/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 93/68/CEE
- DIRETTIVA “ CEM “ 89/336/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 93/68/CEE
E SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI NORME EUROPEE ARMONIZZATE :
- EN 60950 - FCC Part. 15
- EN 60335-1 - EN 60598-2-8 - EN 61000-6-1 - EN 61000-6-3 - EN 61547
22/05/2007
El Director Calidad
Li-ion-batterierne er forbrugsvarer og derfor ikke dækket af garantien.
Lampens driftstid er angivet ved brug af nye batterier.
POLSKA
Le batterie al Li-ion sono un prodotto di consumo escluso dalle condizioni di garanzia.
L’autonomia indicata per la lampada è quella che si ha con delle batterie nuove
- Brug kun den netstrømsadapter, 779.CL13, der leveres af FACOM. Hvis der anvendes en
netstrømsadapter, som ikke er velegnet, kan det medføre risiko for elektrisk stød eller starte en brand.
- Hvis lampen ikke anvendes i længere tid, anbefales det at aflade og oplade den helt.
ITALIA
UTILIZZO
- Al primo utilizzo mettere sotto carica la lampada 779.PC per 3 ore.
L'autonomia massima si ottiene dopo 3 cicli di carica/scarica completi.
- Durante la carica, la lampada lampeggia. Al termine della carica, la lampada si spegne.
- Quando rimane soltanto più 1/4 d’ora di autonomia, la lampada si spegne e si riaccende
immediatamente ogni 15 secondi. In tal caso, la modalità ‘’Boost’’ non è più attiva.
- Le batterie sono sensibili alla temperatura : a bassa temperatura si può notare una variazione nell’autonomia. PL
DANE TECHNICZNE
- La lampada 779.PC resiste alla maggior parte dei prodotti e solventi utilizzati nelle officine di ripara
Ciężar
zione auto e in ambiente industriale (acqua ragia, benzina, gasolio, liquido dei freni, olio del motore).
Natężenie oświetlenia
Moc pobierana przy ładowaniu
MANUTENZIONE
Napięcie
Stopień ochrony
- Non immergere mai la lampada da ispezione 779.PC in un prodotto detergente.
Temperatura przechowywania
- Per pulire la lampada 779.PC, utilizzare un panno asciutto con acqua e sapone.
Temperatura robocza
- Sostituire il set di batterie esclusivamente con il set FACOM riferimento 779.PC01.
Bateria
- Utilizzare esclusivamente l’adattatore a settore 779.CL13 fornito dalla FACOM.
Zasilanie
L’impiego di un adattatore a settore non adeguato può dare luogo ad un rischio di natura elettrica o ad un principio d’incendio. Czas ładowania
- Nel caso in cui la lampada non venga utilizzata per lungo tempo, si raccomanda di effettuare un
Czas pracy
Temperatura podczas ładowania
ciclo completo di scarica/carica.
VEDLIGEHOLDELSE
- Dyp aldrig håndlampen 779.PC ned i et rengøringsmiddel.
- Brug en tør klud og sæbevand til at vedligeholde håndlampen 779.PC.
- Udskift kun lampens batteripack med en FACOM batteripack, reference 779.PC01.
03-119 Warszawa
POLSKA
✆ : (00 48 22) 510 36 55
Fax : (00 48 22) 510 36 56
Declaração de conformidade:
NÓS, FACOM S.A., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, DECLARAMOS A NOSSA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE
SOBRE OS PRODUTOS:
779.CL2 – LANTERNA DE INSPECÇÃO SEM FIO Marca FACOM
ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DAS SEGUINTES DIRECTIVAS EUROPEIAS:
- DIRECTIVA “BAIXA TENSÃO“ 73/23/CEE MODIFICADA PELA DIRECTIVA 93/68/CEE
- DIRECTIVA “CEM“ 89/336/CEE MODIFICADA PELA DIRECTIVA 93/68/CEE
E ESTÃO EM CONFORMIDADE ÁS DISPOSIÇÕES DAS SEGUINTES NORMAS EUROPEIAS HARMONIZADAS
- EN 60950 - FCC Part. 15
- EN 60335-1 - EN 60598-2-8 - EN 61000-6-1 - EN 61000-6-3 - EN 61547
22/05/2007
O Director de Qualidade
Utensilerie Associate srl.
Via Volta 3
21020 Monvalle (VA)
ITALIA
✆ : (0332) 790 381
: (0332) 790 307
As pilhas Li-ion são materiais de consumo fora da nossa garantia.
A autonomia indicada da lanterna corresponde a pilhas novas.
Fax
220 g
300 Lux a 0,5 m ( Moda Boost = 400 Lux)
1A
12 V
IP 55
-20°C ➜ + 70°C
-10°C ➜ + 50°C
Batterie al Lithium-ion
110 - 240 V 50 - 60 Hz
2,5 ore
4 ore (LES e batterie nuove)
5°C ➜ + 45°C
FRANCE & INTERNATIONAL
Société FACOM
6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99
91423 Morangis cedex
FRANCE
✆ : 01 64 54 45 45
Fax : 01 69 09 60 93
http:/ /www.facom.fr
CARACTTERISTICHE
Peso
Luminositá
Potenza assorbita
Tensione
Grado di protezione
Temperatura di stoccaggio
Temperatura di utilizzo
Batterie
Alimentazione
Tempo di ricarica
Autonomia
Temperatura durante la carica
ANVENDELSE
- Før brug første gang skal inspektionslampen 779.PC oplades i tre timer.
Maksimum kapacitet opnåes når lampen har været afladet og opladet 3 gange.
- Under opladning blinker en lampe. Når opladningen er færdig, slukkes lampen.
- Når der kun er batteri til 15 minutters drift af lampen tilbage, slukker den og tænder igen med det
samme hvert 15. sek. I det tilfælde, er funktionen « Boost » ikke længere aktiv.
- Batterierne er temperaturfølsomme: En variation i batteriernes driftstid kan forekomme ved lave temperaturer.
- Håndlampen 779.PC kan tåle de fleste produkter og opløsningsmidler, der anvendes autobranchen,
samt i industrien (sprit, benzin, diesel, bremsevæske og motorolie).
En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main,
téléphonez au : 01 64 54 45 14
- Em caso de inutilização prolongada da lanterna, recomenda-se que se efectue um ciclo de descarga-carga completo.
IT
FR
➡
CARACTÉRISTIQUES
Poids
Luminosité
Puissance absorbée pendant la charge
Tension
Degré de protection
Température de stockage
Température d'utilisation
Batterie
Alimentation
Temps de charge
Autonomie
Température en charge
128 mm
67 mm
+
779.PC
34 mm
Utilisation - Use - Gebrauch - Gebruik - Utilización
Uso - Utilização - Sposób uzycia - Anvendelse - Xρηση
Boost
3 sec.
300 Lux
400 Lux
/ 30 sec.
➜
2
1
Amovible - Removable - Abnehmbar - Afneembaar - Removible
Amovibile - Amovível - Wymienna - Aftagelig - Αφαιρούμενο
➜
ªMM
➜
ªMM
OPZIONE
OPÇÃO
OPCJA
EKSTRAUDSTYR
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Les accus Li-ion sont un consommable exclu des conditions de la garantie.
L'autonomie de la lampe est indiquée pour des accus neufs
DECLARATION CE DE CONFORMITE
NOUS, FACOM S.A., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, DECLARONS SOUS NOTRE PROPRE
RESPONSABILITE QUE LE PRODUIT :
779.PC – LAMPE D’INSPECTION SANS FIL Marque FACOM
EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES EUROPEENES SUIVANTES :
- DIRECTIVE « BASSE TENSION » 73/23/CEE MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 93/68/CEE
- DIRECTIVE « CEM » 89/336/CEE MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 93/68/CEE
ET EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES NORMES EUROPEENNES HARMONISEES SUIVANTES :
- EN 60950 - FCC Part. 15
- EN 60335-1 - EN 60598-2-8 - EN 61000-6-1 - EN 61000-6-3 - EN 61547
22/05/2007
Directeur Qualité
EN
220 g
300 Lux / 0,5 meter (Boost mode = 400 Lux)
1A
12 V
IP 55
-20°C ➜ + 70°C
-10°C ➜ + 50°C
Lithium-ion pack batteries
110 - 240 V 50 - 60 Hz
2,5 hours
4 hours (new LEDs and batteries)
5°C ➜ + 45°C
OPERATION
- Before first use, charge the 779.PC inspection lamp for 3 hours.
The maximum autonomy is reached after 3 complete charge-discharge cycles.
- The lamp flashes while charging is in progress, and switches off once charging is complete.
- When the operating time left drops to 1/4 hour, the lamp switches off and switches on instantly every 15 seconds,
and Boost mode is disabled.
- Batteries are sensitive to temperature: autonomy variations can occur at low temperatures
- The 779.PC inspection lamp resists to most products and solvents used in automotive repair and
industrial shops (white spirit, petrol, diesel fuel, brake fluid, engine oil).
MAINTENANCE
- Never immerse the 779.PC inspection lamp in a cleaning product.
- Use a dry cloth with soapy water to clean your 779.PC inspection lamp.
- Use only FACOM spare battery packs, reference 779.PC01.
- Use only the 779.CL13 mains adapter supplied by FACOM. Using other mains adapters can cause
electrical hazard and start a fire.
- Before any prolonged use of the lamp, perform a full discharge-recharge cycle.
Œª ªMM
OPTION
OPTION
WAHL
DE KREUSE
OPCIÓN
UTILISATION
- Lors de la première utilisation, mettre en charge la lampe d'inspection 779.PC pendant 3 heures.
L'autonomie maximum est obtenue après 3 cycles de charges-décharges complets.
- En cours de charge, la lampe clignote. En fin de charge, la lampe s'éteint.
- Lorsqu'il ne reste plus qu'environ 1/4 d'heure d'autonomie, la lampe s'éteint et se rallume immédiatement
toutes les 15 secondes. Dans ce cas, le mode ‘‘Boost’’ n’est plus actif.
- Les batteries sont sensibles à la température: une variation d'autonomie peut être constatée à basse température.
- La lampe d'inspection 779.PC résiste à la plupart des produits et solvants utilisées dans la réparation
automobile ainsi que dans l'industrie ( white-spirit, essence, gasole, liquide de frein, huile moteur).
ENTRETIEN
- Ne jamais immerger la lampe d'inspection 779.PC dans un produit nettoyant.
- Utiliser un chiffon sec avec de l'eau savonneuse pour entretenir votre lampe d'inspection 779.PC.
- Remplacer exclusivement le pack batteries par le pack FACOM référence 779.PC01.
- Utiliser exclusivement l'adaptateur secteur 779.CL13 fourni par FACOM. L'emploi d'un adaptateur secteur
inadapté peut entraîner un risque électrique ou un début d'incendie.
SPECIFICATIONS
Weight
Luminosity
In-charge power input
Voltage
Protection rating
Storage temperature
Operating temperature
Battery
Power supply
Charging time
Autonomy
Charging temperature
779.CL13
220 g
300 Lux à 0,5 mètre (mode boost = 400 Lux)
1A
12 V
IP 55
-20°C ➜ + 70°C
-10°C ➜ + 50°C
Pack batteries Lithium-ion
110 - 240 V 50 - 60 Hz
2 h 30
4 heures (LEDs et batteries neuves)
5°C ➜ + 45°C
779.PC12V
Li-ion batteries are consumables not covered by the guarantee.
The lamp’s autonomy is specified for new batteries.
EC statement of compliance:
WE, FACOM S.A., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE, STATE UNDER OUR LIABILITY THAT
THE FOLLOWING PRODUCTS:
779.PC – CORDLESS INSPECTION LAMP by FACOM
COMPLY WITH THE PROVISIONS SET OUT IN THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES:
- ‘’LOW VOLTAGE’’ DIRECTIVE 73/23/CEE AMENDED BY DIRECTIVE 93/68/CEE
- ‘’EMC’’ DIRECTIVE 89/336/CEE AMENDED BY DIRECTIVE 93/68/CEE
AND COMPLY WITH THE PROVISIONS SET OUT IN THE FOLLOWING HARMONISED EUROPEAN STANDARDS:
- EN 60950 - FCC Part. 15
- EN 60335-1 - EN 60598-2-8 - EN 61000-6-1 - EN 61000-6-3 - EN 61547
22/05/2007
Quality Manager
DE
TECHNISCHE DATEN
Gewicht
Helligkeit
Leistungsaufnahme w hrend des Ladens
Spannung
Schutzart
Lagertemperatur
Einsatztemperatur
Batterie
Stromversorgung
Aufladezeit
Autonomie
Ladetemperatur
220 g
300 Lux in 0,5 m (Boost Modus = 400 Lux)
1A
12 V
IP 55
-20°C ➜ + 70°C
-10°C ➜ + 50°C
Lithium-ion - Batterien
110 - 240 V 50 - 60 Hz
2 h 30 min
4 Stunden (LEDs und neue Batterien)
5°C ➜ + 45°C
EINSATZ
- Beim ersten Einsatz die Inspektionslampe 779.PC 3 Stunden lang aufladen.
- Die maximale Autonomie wird nach 3 vollständigen Zyklen Laden - Entladen erreicht.
- Die LED blinkt während des Ladevorgangs und erlischt nach dessen Beendigung.
- Wenn nur noch etwa 1/4 Stunde Autonomie vorhanden ist, erlischt die Lampe und leuchtet sofort alle
15 Sekunden wieder auf. In diesem Fall ist der «Boost»-Modus nicht mehr aktiv.
- Die Batterien sind temperaturempfindlich: eine Schwankung der Autonomie kann bei niedriger
Temperatur festgestellt werden.
- Die Inspektionslampe 779.PC ist den meisten in Automobilwerkstätten und in der Industrie verwendeten
Produkten und Lösungsmitteln (Waschbenzin, Benzin, Gasöl, Bremsflüssigkeit, Motorenöl) gegenüber beständig.
WARTUNG
- Die Inspektionslampe 779.PC niemals in ein Reinigungsmittel tauchen.
- Einen trockenen Lappen mit Seifenwasser verwenden, um Ihre Inspektionslampe 779.PC zu warten.
- Den Pack Batterien ausschließlich durch den FACOM-Pack Referenz 779.PC01 ersetzen.
- Nur den von FACOM gelieferten Netzadapter 779.CL13 benutzen. Der Einsatz eines ungeeigneten
Netzadapters kann zu einem elektrischen Risiko oder einem Brandausbruch führen.Wenn die Lampe
längere Zeit nicht benutzt wird, wird empfohlen, einen vollständigen Zyklus Entladen-Laden durchzuführen.
Die Li-ion-Batterien sind Verbrauchsartikel, die von der Garantie
ausgenommen sind. Die Autonomie der Lampe ist für neue Batterien.
Konformitätserklärung CE :
WIR, FACOM S.A., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANKREICH, BESCHEINIGEN HIERMIT IN ALLEINIGER
VERANTWORTUNG, DASS DIE ERZEUGNISSE:
779.PC – SCHNURLOSE INSPEKTIONSLAMPE Marke FACOM
MIT DEN BESTIMMUNGEN DER FOLGENDEN EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN ÜBEREINSTIMMEN:
- „NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE” 73/23/EWG GEÄNDERT DURCH DIE RICHTLINIE 93/68/EWG
- „EMV-RICHTLINIE” 89/336/EWG GEÄNDERT DURCH DIE RICHTLINIE 93/68/EWG
UND MIT DEN BESTIMMUNGEN DER FOLGENDEN HARMONISIERTEN EUROPÄISCHEN NORMEN ÜBEREINSTIMMEN:
- EN 60950 - FCC Part. 15
- EN 60335-1 - EN 60598-2-8 - EN 61000-6-1 - EN 61000-6-3 - EN 61547
22/05/2007
Qualitätsdirektor
NL
EIGENSCHAPPEN
Gewicht
Lichtsterkte
Vermogen opgenomen tijdens het opladen
Spanning
Beschermingsgraad
Bewaartemperatuur
Gebruikstemperatuur
Accu
Voeding
Oplaadtijd
Autonomie
Temperatuur tijdens het opladen
220 g
300 Lux op 0,5 meter (Mode Boost = 400 Lux)
1A
12 V
IP 55
-20°C ➜ + 70°C
-10°C ➜ + 50°C
Accu's Lithium-ion
110 - 240 V 50 - 60 Hz
2 . 30 uur
4 uur (bij nieuwe LED's en batterijen)
5°C ➜ + 45°C
GEBRUIK
- Laad tijdens het eerste gebruik de inspectielamp 779.PC gedurende 3 uur op.
De maximale autonomie wordt bereikt na 3 keer volledig opladen en outladen.
- Tijdens het opladen knippert het lampje. Aan het einde van de oplaadtijd gaat het lampje uit.
- Als er nog slechts voor ongeveer een kwartier autonomie is, gaat de lamp om de 15 seconden uit en
onmiddellijk weer aan. In dit geval is de ‘’Boost’’ modus niet meer actief.
- De accu’s zijn temperatuurgevoelig: bij een lage temperatuur kan de autonomie variëren.
- De inspectielamp 779.PC kan tegen de meeste producten en oplosmiddelen die bij autherstel werkzaam
heden en in de industrie gebruikt worden (terpentijn, benzine, dieselolie, remvloeistof, motorolie).
ONDERHOUD
- De inspectielamp 779.PC in een reinigingsmiddel onderdompelen.
- Gebruik een droge doek met zeepwater om uw inspectielamp 779.PC schoon te houden.
- Vervang de accupack uitsluitend door de FACOM-pack met referentie 779.PC01.
- Gebruik uitsluitend de acculader 779.CL13 die door FACOM werd meegeleverd.
- Indien u een niet-geschikte acculader gebruikt, kunnen elektrische risico’s of het begin van een brand ontstaan.
- Als u de lamp lange tijd niet gebruikt, kunt u het best een complete laad-/ontlaad-cyclus uitvoeren.
De Li-ion accu’s zijn verbruiksmateriaal en vallen niet onder de garantie.
De autonomie van de lamp is aangegeven voor nieuwe accu’s.
Overeenkomstigheidsverklaring:
ONDERGETEKENDE, FACOM S.A., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANKRIJK, VERKLAART
ONDER DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID DAT DE PRODUCTEN:
779.PC – DRAADLOZE INSPECTIELAMP Merk FACOM
VOLDOEN AAN DE BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE EUROPESE RICHTLIJNEN:
- ‘’ LAAGSPANNINGSRICHTLIJN ‘’ 73/23/EEG GEWIJZIGD DOOR DE RICHTLIJN 93/68/EEG
- ‘’ EMC-RICHTLIJN ‘’ 89/336/EEG GEWIJZIGD DOOR DE RICHTLIJN 93/68/EEG
- EN 60950 - FCC Part. 15
- EN 60335-1 - EN 60598-2-8 - EN 61000-6-1 - EN 61000-6-3 - EN 61547
22/05/2007
Quality Manager
ES
CARACTERISTICAS
Peso
Luminosidad
Potencia absorbida durante la carga
Tensión
Grado de protección
Temperatura de almacenamiento
Temperatura de utilisación
Batería
Alimentación
Tiempo de carga
Autonomía
Temperatura en carga
220 g
300 Lux a 0,5 metro (Modo Boost = 400 Lux)
1A
12 V
IP 55
-20°C ➜ + 70°C
-10°C ➜ + 50°C
Pack baterías Lithium-ion
110 - 240 V 50 - 60 Hz
2 horas 30 minutos
4 horas ( LEDs y baterías nuevas)
5°C ➜ + 45°C
UTILIZACIÓN
- Al utilizar por primera vez la lámpara de inspección 779.PC, poner la a cargar durante 3 horas.
La autonomía máxima se alcanza a partir del tercer ciclo de carga-descarga completa.
- Durante la carga, la lámpara centellea. Al final de la carga, la lámpara se apaga.
- Cuando ya no queda más que 1/4 de hora de autonomía, la lámpara se apaga y se reenciende
inmediatamente cada 15 segundos. En este caso, el modo ‘’Boost’’ ya no está activo.
- Las baterías son sensibles a la temperatura: puede comprobarse una variación de autonom’a a
baja temperatura.
- La lámpara de inspección 779.PC soporta la mayoría de los productos y solventes utilizados en la reparación
automóvil, así como en la industria (aguarrás, gasolina, gasóleo, líquido de frenos, aceite para motores).
MANTENIMIENTO
- Nunca sumergir la lámpara de inspección 779.PC en un producto de limpieza.
- Utilizar un trapo seco con agua jabonosa para limpiar la lámpara de inspección 779.PC.
- Reemplazar el pack baterías por el pack FACOM referencia 779.PC01.
- Utilizar exclusivamente el adaptador de red 779.CL13 suministrado por FACOM.El empleo de un
adaptador de red inapropiado puede provocar un riesgo el ctrico o un principio de incendio.
- En caso de no utilización prolongada de la lámpara, se recomienda hacer un ciclo completo de descarga-carga.
Los acumuladores Li-ion son un producto fungible excluido de las condiciones de garantía.
La autonomía de la lámpara está indicada en función de acumu ladores nuevos.
Declaración de conformidad:
NOSOTROS, FACOM S.A., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCIA, DECLARAMOS BAJO
NUESTRA PROPIA RESPONSABILIDAD QUE LOS PRODUCTOS:
779.PC – LÁMPARA DA INSPECCIÓN SIN HILO Marca FACOM
SON CONFORMES A LAS DISPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS EUROPEAS:
- DIRECTIVA ‘’BAJA TENSIÓN’’ 73/23/CEE MODIFICADA POR LA DIRECTIVA 93/68/CEE
- DIRECTIVA ‘’CEM’’ 89/336/CEE MODIFICADA POR LA DIRECTIVA 93/68/CEE
Y SON CONFORMES A LAS DISPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES NORMAS EUROPEAS ARMONIZADAS:
- EN 60950 - FCC Part. 15
- EN 60335-1 - EN 60598-2-8 - EN 61000-6-1 - EN 61000-6-3 - EN 61547
22/05/2007
El Director Qualidad
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement