Wenger | 70370 | TISDAG 6 MAR - Netpublicator

Recept, kryss, serier, utmaningen & sudoku · sidan 21.
l$'&š(&'(
POLISEN SAKNAR SPÅR
EFTER
BILBRÄNDERNA
■ Hittills i år har polisen fått in
VAD KRÄVS FÖR ATT EN
POLIS
SKA FÅ KICKEN?
■ Imorgon börjar rättegången mot
SÅ MINSKAR DU
VARDAGSSTRESSEN
■ Får du magont när du
fyra anmälningar om bilbränder
i Kristianstad. Men polisen saknar
spår – och utredningarna läggs ner.
Malmöpolisen som misstänks ha sexofredat åtta kvinnor. City granskar vad
som krävs för att en polis ska få kicken.
inte hinner med? Lugn.
City tipsar om genvägarna
till ett mer avstressat liv.
+
)$*
(+
TISDAG 6 MAR
JM<I@><&MvIC;<E$JG<:@8C›J@;FIE8('Æ((
=FKF1:?8IC<JJPB<J&8G
Hälsa, Mode och Utbildning – varje tisdag i City
”Efter decennier av kommunistiskt styre är det
fria tänkandet en mycket
trögstartad process.”
BFEJ<IK
=\`jkm`ccYaljjXg‚\e]\k]\jk
■ Sju års oavbrutet turnerande, en jättesuccé och sedan 18 månaders paus från rampljuset. Nu är Feist
tillbaka – och på torsdag spelar hon på Falconer i Köpenhamn.
J@;8E(0
Motormode ›Dfkfijgfik€iipbXe[\_\kk`df[\m€ic[\e
J@;8E(-
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
)
I<;@><I@E>1G<K<IJA{9<I>&D8IK@EI8GG
:`kpBi`jk`XejkX[^\jlkXm:`kpJb‚e\89fZ_€i\e[\cXmJb‚e\d\[`X89%K`[e`e^\e€igfc`k`jbkfY\if\e[\%
K\c\]fe1'++$(/,,()%D\aci\[Xbk`fe1i\[Xbk`fe\e7Z`kpbi`jk`XejkX[%j\%8[i\jj1:`kp&Bi`jk`XejkX[jYcX[\k#)0(/+Bi`jk`XejkX[%9\jbjX[i\jj1?ie\kEpX9flc\mXi[\e$M€jkiXMXcc^XkXe%
:_\]i\[XbkifZ_Xejm%lk^`mXi\1B\ijk`=fijY\i^%I\[Xbk`fejZ_\]1AfeXjBXea\%<[`k`fejZ_\]18e[\ij9\_idXee%EXkkZ_\]1C\eXG_`c`gjfe%
KRISTIANSTAD
■ @dfi^feYiaXii€kk\^‚e^\emot Malmöpolisen som misstänks ha
j\of]i\[Xk‚kkXbm`eefi`gfc`j_lj\k% Även om han fälls för ”enstaka fall” får han
behålla jobbet.
■ :`kp^iXejbXimX[jfdbi€mj]iXkk\egfc`jjbX]‚b`Zb\e%
”Ett hån mot de kvinnliga
Snacket om den 55-årige
mannen ska ha pågått i flera år. Om att han som ende
polis regelbundet var i herrarnas omklädningsrum
i polishuset på Davidshall
just den tid då lokalvårdarna städade. Om att han ska
ha strosat runt utan att skyla sig, ibland med stånd.
Men inget hände förrän
förra våren då en polis som
satt i samma ledningsgrupp
som kommissarien anmälde att hon tröttnat på hans
”vidrörande” och kommentarer. En utredning inleddes som lett till att han åtalats för att systematiskt ha
sexofredat sex städerskor
och två poliser.
BXe]‚Y\_‚ccXafYY\k
När en polis anklagas för
brott utreds fallet alltid
även av polisens personalansvarsnämnd inför rättegången.
Fälls 55-åringen för merparten av anklagelserna är
det inget snack, enligt yttrandet. Då avskedas han.
Men om han bara döms
”för något enstaka fall” talar det mesta för att han behåller jobbet.
=FKF1DwIK<EJM<D8IB
D8CD{%É;\k€i\kk_‚e
dfk[\bm`eec`^XXejk€cc$
[Xfd_Xe]‚imXiXbmXi%É
;\kj€^\iDXcdgfc`j\e
A\Xe\kk\CXijjfe%
Ja€cm_€m[Xi[\e_^k
lggjXkk\gfc`j\eXkk_Xe
€ilkjXkk]i\ebfejg`$
iXk`fe%
LGGI{I;
■Gfc`j`ejg\bkiA\Xe\kk\
CXijjfebXe`ek\]ijk‚
mXi]igfc`jdXee\ejbX]‚
afYYXbmXifd_Xe[dj]i
j\ol\cckf]i\[Xe[\%
Det är den formuleringen som får polisinspektör
Jeanette Larsson att gå i taket. Hon ansvarar bland annat för Malmöpolisens hatbrottsutbildning.
– Jag förstår inte hur
han kan få vara kvar om
han döms. Hur ska vi med
trovärdighet kunna stävja
brott ute i samhället, när
vi tillåter brott i vår högsta
ledning?
– Och vad sänder det för
signaler till de polisanställda om chefer tillåts göra
så här? Eller till de utsatta
kvinnorna?
Jeanette Larsson tycker
också att det är märkligt att
ansvarsnämnden inte preciserar vad enstaka fall betyder.
– Är det ett sexuellt ofredande eller sju? Det verkar
som att man behandlas olika inom polisen beroende
på vilken position man har.
K<OK1
G<K<I?<IB<C
g\k\i%_\ib\c
7Z`kpdXcdf%j\
;LJ:?<E@GFC@J?LJ<K
■?€id`jjk€ebj[\e,,$‚i`^\gf$
c`jdXee\e_XYcfkkXkj`kkbe]i
]c\iXbm`eec`^XcfbXcm‚i[Xi\%Fd
_XeYXiX[dj]ie‚^iXXm_€e$
[\cj\ieXbXe_Xe]‚Y\_‚ccXafY$
Y\k% =FKF1GFC@J<EJ={ILE;<IJ{BE@E>
FAKTA
,,$‚i`e^\ekfkXce\bXi
Gfc`jdXee\ee\bXik`ccXccX
XebcX^\cj\i%Le[\ij`ek`[g‚
;Xm`[j_XccZpbcX[\_Xek`ccafY$
Y\kfZ_[ljZ_X[\[€i]i%D\e
[\kjbXXcck`[_Xjb\kk]i\
'/%(,Æ[\^‚e^\i_Xedkk
jk€[\ijbfij‚_Xi[\mXi`k]i
k`[`^X%
8ebcX^\cj\efdXkkg\e`j\e
mXi`k\i`^\iX[€ii\ek]ikXc#
d\eXi_Xe%
>€ccXe[\[\km‚gfc`jbm`e$
efieXd`jjk€eb\i,,$‚i`e^\e
Xkk_Xe€ilkjXkk]i\ebfe$
jg`iXk`fe%
,,$‚i`e^\e€ij\[Xe]iiX
m‚i\efdgcXZ\iX[k`cc\kkXe$
eXkgfc`j_lj%
KP;C@>@E=FID8K@FE
■;\e_€ijbpck\ejXkkg‚fd$
bc€[e`e^jildd\kÆkifkj[\k
XebcX^Xjgfc`jdXee\e]iXkk
i\^\cYle[\k_X[ljZ_Xkle[\i
jk€[k`[\e%
Nyheter i korthet
BI@JK@8EJK8;%KiX]`bj`klX$
k`fe\ebi`e^a€iem€^j$
jkXk`fe\e€id`ejkjX^k
bXfk`jbaljkel%
G‚d‚e[X^j\]k\id`[$
[X^\ebifZbX[\\eYljj
fZ_\eg\ijfeY`c#d\e
jfdklimXijbX[X[\j
`e^\ed€ee`jbX%
Det var strax efter två som
bussen skulle göra en högersväng.
För att klara utfarten från järnvägsstationen måste bussen ligga
i vänsterfilen och av nå-
gon orsak körde bussen
in i en personbil som stod
i högerfilen.
Skadorna inskränkte sig
till bilens plåt, men trafiksituationen blev ännu
mer komplicerad, eftersom bussen och personbilen blockerade korsningen.
Många har befarat
olyckor i den hårt trafikerade korsningen, men
ännu har inget allvarligare
tillbud inträffat.
BI@JK@8EJK8;J9C8;<K
=FKF19FJJ<E@CJJFE&BI@JK@8EJK8;J9C8;<K
9ljjfZ_g\ijfeY`c`bifZb
BI@JK@8EJK8;
4 700
%%%YXiefZ_mloeX
Y\jbk\YXied€j$
jXeÉLe[\iYXiX
le^XiÉg‚PccXe
`_\c^\e%;\k€i
,'']c\i€e]iiX
‚i\kfZ_epkk
Y\jbji\bfi[%
:@KP
Jki\ab_fk\k
XmYc‚jk
40 företag hade varslats om
strejk från och med onsdag
7 mars. En av de berörda arbetsplatserna var rådhusbygget i Kristianstad.
Men nu har arbetsgivarsidan, Sveriges Byggindustrier, och fackförbundet
Byggnads sagt ja till medlarnas bud i byggkonflikten
och det blir ingen strejk.
Budet innebär löneökningar på 2,6 procent, enligt ett
pressmeddelande.
BI@JK@8EJK8;J9C8;<K
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
D\acXeefej1]fi\kX^jXeefej7bi`jk`XejkX[jYcX[\k%j\K\c\]feXeefej1'++$(/,,''%
M;1AXbfYJk‚_c%KipZb1DXcdK`[e`e^jkipZb%
8ekXcc€jXi\Fim\jkf)'((1* 1)/''':`kpJb‚e\kfkXck1))0''' %
*
Studier närmare arbetslivet
Högskolan Kristianstad är unik genom att det ingår verksamhetsförlagd utbildning, en form av praktik, i alla våra program på
grundnivå. Vi erbjuder 40 program och 630 kurser inom:
anställda”
Högskolan Kristianstad www.hkr.se
Poliser behåller jobbet
trots sexuellt ofredande
D8CD{%ÉD`jj_Xe[\cfZ_
j\olXcYifkkc\[\i`i\$
^\ck`ccXmjb\[$d\[le$
[XekX^]ij\ol\cckf]i\$
[Xe[\%É
;\kj€^\iJb‚e\gfc`j$
\ejZ_\]jali`jkD‚ik\e
LeY\Zb%
GcXkj\eXm^i
I egenskap av sin position
yttrar han sig alltid till personalansvarsnämnden inför deras beslut. Så även
i fallet med 55-åringen.
– Vid sexuella ofredanden brukar drygt hälften av
ärendena leda till avsked.
Sammantaget innebär alla
händelser i det här fallet
det. Men var och en av händelserna är inte i den övre
Händelser som inträffat på
arbetsplatsen bedöms hårdare, menar han.
– Vi hade ett fall med en
handledare som tryckte ner
en aspirant i en soffa och
tafsade på henne. Det bedömde vi som avsked.
Ett annat fall där en ledig polisman åtalades för
att ha tafsat på en kvinna
i en krogkö ansågs inte avskedsgrundande.
delen av skalan,
säger Unbeck
som inte vill
precisera vad
”enstaka fall”
betyder.
Elva skånska poliser utreddes av personalansvarsnämnden ifjol. Ingen av
dem fick lämna myndigheten.
D‚ik\e
LeY\Zb%
J\o`jk`jbYcf^^
Det senaste avskedandet
är den polisassistent som
under signaturen Farbror
Blå publicerade 382 blogginlägg om sitt jobb. Nämnden sparkade honom för 1,5
år sedan eftersom de ansåg inläggen sexistiska och
kränkande.
Polisassistenten fick
dock tillbaka jobbet – efter
att han överklagat och vunnit i arbetsdomstolen.
G<K<I?<IB<C
FAKTA
;\ki\j\eXjk\jb‚ejbXgfc`j\ieXjfdi`jb\iXkXmjb\[
<ec\[`^DXcdgfc`jXed€c$
[\jfZ_‚kXcX[\j`_jkXj]i
Xkk_Xkm`e^Xkj`ejfej]fkYfccj$
dfkjk‚e[Xi\Xkk^‚e\ig‚be€
fZ_Y\jfe\efdlij€bk%?X[\
_Xe[dkjfZ_jkiX]]\kY\$
[dkjg‚]€e^\cj\e`m‚jblcc\
_XeXmjb\[Xkj%D\ek`e^ji€k$
k\e]i`X[\%
TIPSA
CITY
?Xi [l e‚^fk Xkk
?Xi[le‚^fkXkk
Y\i€kkX6E‚^fk
fi€kkm`jk#blc\cc\i
bfejk`^k
jfd_Xi
_€ek6
?{I8M
;@>
<DD8
C@<;9<I>
\ddX%c`\[Y\i^
7Z`kpbi`jk`XejkX[%j\
'++$(/,,()
<ejb‚ejbgfc`jjbXm`[ki\
k`cc]€cc\e_Xcf^^Xk`e`gfc`j\ej
fc`bXi\^`jk\iÆ`lki\[e`e^Xi
jfd`ek\mXi_Xej%?Xe\ib€e$
e\i[XkX`eki‚e^fZ_Yifkkdfk
kpjkeX[jgc`bk\e%D\e_Xejcl$
kX[\ja€cmdXekg‚gfc`j\e
`jfdiXj%
BI@JK@8EJK8;
B
I
I`jb\iXi‚kXc]iYifkk
dfk[alijbp[[jcX^\e
d
D
Drygt
500 grisar köptes in i Ängelh
holm och Halland där den nya ägare
ren lät stämpla om dem. Men grisarna transporterades inte hem till gården i nordöstra Skåne utan direkt till
Scan, utan någon anmälan till Jordbruksverket. Nu riskerar bonden åtal
för brott mot djurskyddslagen.
Det kan även vara frågan om urkundsförfalskning och bedrägeri. De
inblandade misstänks för att ha rivit
leveranssedlarna för djuren och lämnat falska dokument till Scans slakteri i Kristianstad.
BI@JK@8EJK8;J9C8;<K
<eDXcdgfc`j^cd[\\e
m€jbXd\[e`fjbalkmXg\eg‚
gXib\i`e^\elkXe]iJg`cc\$
g\e^\ejbalkYXeX%;\_Xd$
eX[\[fZb`ek\`fi€kkX_€e[\i%
E€de[\e^XmdXee\emXi$
e`e^fZ_ce\Xm[iX^%
SFI
SKÅNSKA FÖR
INFLYTTADE
Jgi€e^\bp[1
BXcfgjg‚jd‚bkkY`kXi
jfdjk\bjfZ_bfbXjj‚
c€e^\Xkk[\]Xcc\ije[\i
_\ckfZ__‚cc\k%
KX`d`8X$
j\#)(%JXe$
aXDXiaXef$
m`Z#)+%A`d$
d`\E`cjjfe#
]\ck#
)-%C`eXAfe]\ck#
fe#**%
)/%FcXFcjjfe#**%
GRATTIS!
DEN 6
MARS
Ge barn en bättre framtid.
Varje fadder gör stor skillnad! Bli fadder i Plan på plansverige.org
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
I<;@><I@E>1AF?8EG@?C<D8IB&B8K8I@E8<BJKI8E;
?C<D8IB&B8K8I@E8<BJKI8E;
+ Ep_\k\i
ALLA TEXTER
Krönikan
KRÖNIKEPÅ-
BLOGGEN
CITYSKANE.
SE/
CITYKRONIK
AN
Historien
påverkar
framtiden...
Summan av 1931 och 1960
är lika med 2012!
”De kristna gudstrogna korsfararna kom för att
frälsa de muhammedanska
barbarerna” – så beskrevs
korstågen i en historiebok
som jag hade under min gymnasietid.
Boken i sig var från 60-talet och jag hoppas
innerligt att den inte används i våra gymnasier
i dag, men att synen från 60-talet eller varför
inte självaste 1931 lever kvar är ett faktum som
kvarstår.
KMw9IvE;<I@?<C><E
■J\ek`je[X^jbm€ccYiXeeY`cXi
g‚km‚fc`bXX[i\jj\i`Bi`jk`XejkX[%
=FKF1G<K<IwBCLE;?&BI@JK@8EJK8;J9C8;<K
Anlagda bilbränder
i stan förblir olösta
BI@JK@8EJK8;%8ecX^[XY`c$
Yi€e[\i`Bi`jk`XejkX[
bcXiXj`ek\lgg%Gfc`j\e
_Xi`e^Xjg‚ifZ_lki\[$
e`e^XieXc€^^je\i%
I söndags brann två parkerade bilar på Charlottesborg.
Polisen har valt att inte
inleda någon förundersökning eftersom det fanns för
få uppgifter att gå vidare
med.
Le^XfZ_jdXcX
– Två yngre män har setts
hälla vätska över den ena
bilen och strax efter började den brinna. Tyvärr
finns inte mer signalement
än att de var unga och hade
smal kroppsbyggnad. Det
är inte mycket att gå på, säger Eskil Jemn på polisen
i Kristianstad.
Gfc`j\e_Xi`e^Xjg‚i
Polisens tekniker hittade
inga spår. Försök att spåra
med hundpatrull gjordes
också. Dessa gav inte heller
resultat.
– Det hade varit för
mycket folk på platsen för
att hundarna skulle kunna
– I de flesta fall är det nog
det.
Hittills i år har polisen
B€ejcXe€iXkk[\kYc`m`kÕ\i fått in fyra anmälningar om
XecX^[XY`cYi€e[\i[\j\eXj$ anlagda bilbränder. I samtk\‚i\e%Jk€dd\i[\k6
liga fall har polisen inte in– Vi har haft en del bilbrän- lett en förundersökning elder de senaste tre fyra åren. ler lagt ner den efter ett tag.
Många bilar har eldats upp
utan att det gått att hitta vm\ek\be`jbk]\c
någon anledning till var- Räddningstjänsten i Kristiför – som i det senaste anstad har hittills haft åtta
fallet. Ägaren är den ende bilbränder i år. I deras stasom har nyttjat bilen och tistik ingår även bilar som
han har inte några hot mot till exempel har börjat brinna på grund av tekniskt fel.
sig.
få upp ett spår, säger Eskil
Jemn.
?Xe[cXi[\kfdi\ekf]f^6
D@B8<C?8CCHM@JK#
BI@JK@8EJK8;J9C8;<K
FAKTA
8ecX^[XYi€e[\i`‚i
Gfc`j\e_Xi_`kk`ccj`‚i]‚kk`e
Xed€ce`e^Xifd]piXXecX^$
[XY`cYi€e[\i`Bi`jk`XejkX[j
bfddle%@jXdkc`^X]Xcc_Xi
lki\[e`e^\ecX^kje\i%
;\j\eXjk\‚i\ejY`cYi€e[\i
(*&(18cYf^XkXe%
()&)1M€jkiXMXcc^XkXe%
+&*1AXZfYjm€^%
+&*1?Xjj\cm€^\e%
BvCC81GFC@J<E
Le[\i)'((bX[\XekXc\k
Y`cYi€e[\i%
)'',1),jkpZb\e%
)''-1))jkpZb\e%
)''.1)0jkpZb\e%
)''/1(*jkpZb\e%
)''01).jkpZb\e%
)'('1).jkpZb\e%
)'((1*+jkpZb\e%
BvCC81Iv;;E@E>JKAvEJK<E
Detta gäller när du lägger ut material på Facebook
JBwE<%MX[^€cc\ie€idXe
c€^^\ilgg]`cd\i#Y`c[\i
fZ_k\ok\ig‚=XZ\Yffb6
:`kpkXi_a€cgXm;XkX$
`ejg\bk`fe\ejali`jkAf$
eXj8e^mXcc]iXkki\[X – Vi får göra
lkg\ijfelgg^`]kjcX^\e en helhetsglc %
bedömning
– När det gäller publicering på internet så klassas
bilder, filmer och personuppgifter som ostrukturerade. Då kan de publiceras
så länge de inte anses kränkande.
man måste göra en bedömning i varje enskilt fall.
FZ_ [\k Xm$
^ij]i‚e]Xcc
k`cc]Xccfde‚$
^fk €i bi€e$
bXe[\6
:@KP`^‚i%
AfeXj8e^mXcc%
och fråga oss vad det är det
här för material som är med
på bilderna som kan anses
kränkande.
Det går alltså inte att generellt slå fast vad som är
en kränkning av den personliga integriteten utan
let 1931. Jo, 1931 har påverkat vår nutida samhällsdebatt mer än vad vi tror. 1931 var året då
Hergé gav ut serien ”Tintin i Kongo”. I Belgien och även här i Sverige har debatten kring
”Tintin i Kongo” i mångt och mycket handlat
om ifall serien är rasistisk utefter sättet som
albumet målar upp kongoleser som primitiva
individer med kolsvart hud och tjocka läppar.
Nu senast fick kongolesen Mbutu Monondo
avslag av en belgisk domstol för att ha krävt att
albumet ska förbjudas. Enligt domen så speglar seriealbumet dåtidens framställningssätt
och det har ingen rasistisk avsikt.
Men om belgiska domstolar och för den delen svenska läsare avfärdar dåtidens framställningssätt som enbart dåtidens synsätt, hur
kommer det sig att afrofobin fortfarande är ett
faktum i dag?
Jag tror knappats att en 12-åring tänker att
det var dåtidens framställningssätt när han eller hon läser om Tintins resa i Kongo. Barn påverkas av vad som sprids via våra medier. Om
vi nu har ”parental advisory” på skivor och filmer, varför finns inte samma etikett på barnböcker?
C`bXdpZb\kjfdvi än i dag ser på muslimer
som ”muhammedanska barbarer”, lika mycket påverkar Tintins syn
på Kongo vår syn på den
afrikanska kontinenten.
Ett sätt att ta itu med
vår historia är att inte låta den påverka vår
framtid. Det känns
dock som att
afrofobi är mer
acceptabelt än
andra rasistiska
uttrycksformer.
Om Hergé hade
målat upp andra
grupper på samma sätt, hade man
då låtit hans album finnas kvar
för utlåning och
försäljning?
BEHRANG
MIRI
=`eej[\kle[XekX^6
– Man kan publicera saker
i en journalistisk mening. Vill man debattera saker med allmänheten så kan man göra det.
Vill du i din blogg påpeka hur en politiker har
betett sig i sin tjänsteutövning så har du ganska
stora möjligheter att göra
det. Du kan till och med
skriva kränkande saker.
Elle[iXie`j€b\ikvarför jag just nämner årta-
BEHRANG@BEHRANGMIRI.COM
Behrang är rappare, skådis, pedagog, föreläsare, konferencier… en McGyver
som älskar falafel.
vm\efddXe`ek\€iaflieX$
c`jk6
– Vem som helst kan ha ett
journalistiskt ändamål. Det
är inte förbehållet traditionell media.
8EE88EBC8DJ:?D@;K
JAPP!
J\dcfifZ_‚k\ij\dcfi
Æm`cbX]c\im`cc_X]c\i]\k$
k`j[X^Xi6
NOPE!
8eXeXjg‚g`qqXÆYc€€€€
Vill du veta en
”hemlis”?
Under mässan kommer
det att finnas kanonerbjudanden från våra reseutställare. Vi får inte berätta
om dessa i tidningen men
kom gärna in på Ystads Resebyrå så berättar vi mer.
PS! De kan inte bokas
förrän den 10/3.
2012
Succéduon från förra året, Anne Lundberg och
German Zamudio, är tillbaka i Österporthallen
för att laga mat lördagen den 10 mars.
YIF Handboll bjuder in till populära Res & Matmässan
och programmet är späckat med mat- och reseupplevelser!
Öppet kl 10-16. Entréavgift 70 kr
PROGRAM
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
Mässan öppnar
Matlagning med Spansk touch - Anne & German
Dragning lott
Uppträde ”Rockis & Poppis”
Matlagning - Resturang Lite Mer gör Smørrebrød
Matlagning - Mossagårdens Rotsakspytt med Linette Olsson
Matlagning med Italiensk touch - Anne & German
Dragning lott
Matlagning - Resturang Lite Mer gör Smørrebrød
Matlagning tema skaldjur - Anne & German
Hvens Getost med Glenn
Matlagning med Kina touch - Anne & German
Uppträde ”Rockis & Poppis”
Dragning lott
SAL 1
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Resa till S:t Petersburg, Kaukasus och Uzbekistan
med Latitude Travel
Peking en specialresa för Ystads Resebyrås
kunder med Kinaresor
Kryssning till Nordkap, Spetsbergen och Island
med Latitud Travel
Indien – kulturen och äventyret med Indienresor
Upplev Italien med flyg eller buss med Ölvemarks
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
I<;@><I@E>1G<K<IJA{9<I>
- Ep_\k\i
IF8I98IE<E
■<c\m\ieX]i‚e:+$^pdeXj`\kfZ_
8ekfeJXcm`ejfdjg\cXiClZ`]\iA€ie$
bcf#]‚iYXie\eXkkjbiXkkX`m\ZbXej
YXiek\Xk\ig‚K\Xk\iYXi\e%
=FKF19FJJ<E@CJJFE&BI@JK@8EJK8;J9C8;<K
Ungdomars
situation
i hemmet
undersöks
BI@JK@8EJK8;%@m\ZbXe]‚i
*,'''le^[fdXi
`Jb‚e\jmXiXg‚\e\e$
b€kfdYcXe[XeeXk]X$
d`ca#_€cjXfZ_Xcbf_fc%
Jp]k\k€iXkk]‚\e
Yi\[Xi\Y`c[XmYXiefZ_
le^[fdXijc\meX[j$
]i_‚ccXe[\e%
Undersökningen görs av
Region Skåne tillsammans
med Kommunförbundet
Skåne. Alla elever i årskurs
sex, årskurs nio och gymnasiets årskurs två ska få
svara på enkäten.
– Vi har genomfört liknande enkäter tidigare,
men då låg fokus främst på
alkohol, tobak och droger.
Vi ser redan nu att föräldrarnas utbildningsnivå har
betydelse för var ungdomarna hamnar senare i livet. Nu har vi breddat enkäten för att få en helhetsbild, säger Mathias Grahn,
statistiker på avdelningen
för miljö och folkhälsa på
Region Skåne.
ÉGi`fi`k\iX[^ilggÉ
:+$\c\m\i^ic`jk`^YXiek\Xk\i
BI@JK@8EJK8;%ClZ`]\ijc`jk
€i\eYXiek\Xk\i#jfd
jg\cXjg‚K\Xk\iYXi\e
`m\ZbXe%=i\jk€cc$
e`e^\e_Xe[cXifdc\af$
e\kClZ`]\iA€iebcffZ_
_XejbfdgXeafe
ÆYfe[bXkk\eAej%
K`ccjXddXejjd`[\i
[\\egcXe]iXkkbfd$
dX‚k[ifkke`e^\eji`b\$
[fdXi%
I korridoren in till teaterscenen var det i går förmiddag livligt, och munnarna
gick i högvarv på barnen.
Spänningen ökade då de
möttes av spindelnät och
spindlar som dekorerade
entrédörren.
D‚e^XjbiXkk
Föreställningen bjöd på
mycket bus och hyss. Drott-
ningens butler, Fleng-Deng,
var den som fick skratten
att eka i lokalen.
– Det är roligt att barnen
reagerar på det sättet, och
det är viktigt att det finns
glädje – även om det är ett
allvarligt innehåll. När man
ser barnen skratta så sprids
ett lyckorus genom hela
kroppen, säger Sofie Gerhartz, regissör.
65:2 st för
GEVALIA KAFFE
400-500 g, gäller ekologiskt,
jmfpris: 65-81,25/kg,
max 1 köp/hushåll
För de som vill se föreställningen, spelas den
för allmänheten på lördag
klockan 11.00 och 13.00.
>€jkjb‚[`j
Skådespelarna är elever på
C4-gymnasiet – utom Anton Salvin, som spelar Lucifer Järnklo och är gästskådespelare. Manuset
är skrivet av en före detta
samhällselev på C4. Sofie
Gerhartz tycker att det är
roligt att jobba med en före
detta elev, eftersom det
känns så naturligt.
Målet med föreställningen var att barnen skulle
vara nöjda och glada.
– Det tycker jag verkligen att vi har lyckats med!
8EE89FE;<JJFE&
BI@JK@8EJK8;J9C8;<K
5:-
Resultatet av Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012 kommer att presenteras efter sommaren
och ska användas som underlag för beslut och prioriteringar i Region Skåne och
i kommunerna, men även
som stöd i skolans hälsofrämjande arbete. Förhoppningen är att fortsätta genomföra enkäten vart
fjärde år.
– Barn och unga är en
prioriterad grupp i vårt
folkhälsoarbete, säger Birgitta Södertun, KD, regionråd som har folkhälsoansvar.
BI@JK@8EJK8;J9C8;<K
Pangpris
PIZZA,
/st
Vici, 300 g, olika sorter,
max 5 st/kund
jmfpris: 16,66/kg
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
Ep_\k\i .
Kameraövervakning på skolor granskas
FAKTA
FRÅGAN
9XiX\ejbfcX
]`Zb^f[b€ek
M`[\[XcjjbfcXe1*,bXd\ifi#mXiXm]piX
]`cdX[\]ijkfikfdi‚[\%=i[‚c`^kd\[
jbpckXijfdY\i€kkXifdm\imXbe`e^\e%
Ifj\e^‚i[jjbfcXe1*'bXd\ifi#mXiXm
]piX]`cdX[\]ijkfikfdi‚[\%=i[‚c`^k
d\[jbpckXijfdY\i€kkXifdm\imXb$
e`e^\e%
Jf]`\cle[jjbfcXe1(,bXd\ifi#mXiXm
jal]`cdX[\]ijkfikfdi‚[\fZ_jal
d‚jk\kXje\i]iXkk[\jXkk[€i[\`ek\
]`Zb%
1
Dcc\m‚e^jjbfcXe1
K`fbXd\ifi#`e^\e
Xed€ibe`e^%
C`e[€e^\ejbfcXe1
K`fbXd\ifi#d\e
YXiXk`ccjk‚e[]i)'%%
K`fd‚jk\[€i]ikXje\i%
Pkk\ic`^Xi\k`f]`cdX[\]ijkfikfdi‚[\%
GODKÄND
?<DC@>KFDIw;<
■ ?\ei`bBm\eeY\i^lkXe]i[\e_\dc`^X[XkXZ\ekiX$
=FKF1DwIK<EJM<D8IB
c\e`Jf]`\cle[jjbfcXejb€ccXi\%
D8CD{%=id‚e^XbXd\$
ifi#]i[‚c`^jbpcke`e^
fZ_bXd\ifijfd]`cdXi
]idpZb\k%
=piXjbfcfi]`ZbYXb$
c€oXe€iC€ejjkpi\c$
j\e`^‚i^iXejbX[\
m\imXbe`e^\eXm]\d
DXcdjbfcfi%:`kp]ca$
[\d\[k`ccJf]`\cle[j$
jbfcXe%
– Det är inte godkänt, slår
Henrik Kvennberg från
Länsstyrelsen fast när han
summerar kameraöver-
vakningen på Sofielundsskolan.
*.'bXd\ifiY\mXbXi
Han står i ett kontrollDXcdjjbfcfilkm€e[`^k# rum i skolans källare och
XccX\]k\ijbfck`[%;\k€i
jämför noga de 15 oli[\djfdC€ejjkpi\cj\e
ka kamerabilderna med
^\ik`ccjk‚e[]i%
sin egen karta. Sju kameBXd\iXm\imXbe`e^
ror filmar mer än de fått
`efd_lji\^c\iXjXm[XkX$
tillstånd till. Sju sitter
`ejg\bk`fe\e%
på platser där de inte får
JkXk`jk`b\eY\m`jXiXkk
– och måste tas ner snajbX[\^i\cj\ed`ejbXi
e€idXej€kk\ilggbXd\$ rast.
– Det är alltid allvarligt
ifi#fZ_Xkk[\[€id\[Y\$
kXcXij`^Y‚[\\bfefd`jbk när man filmar där man
fZ_kip^^_\kjd€jj`^k#\e$ inte får filma, säger Henc`^kJkX[j]Xjk`^_\k\i%
rik Kvennberg.
FAKTA
Henric Sjöstrand på
Stadsfastigheter, som
ansvarar för kameraövervakningen av utemiljön
på Malmös skolor, lovar
att åtgärda alla brister.
É<eY\kp[Xe[\Xmm`b\cj\É
– Jag håller med om att det
är allvarligt att så många
kameror är fel, helt klart.
Vi ska se till att detta görs
på rätt sätt.
?libXedXej€kkXlggbX$
d\ifi]\c6
– Ja du, man har byggt om
och trott att man satt upp
kamerorna på rätt plats.
Än värre är det på Lindängenskolan där man satt
upp 30 kameror – trots att
man bara har tillstånd för
20. Så när Henrik Kvennberg sammanfattar sin inspektionsrunda i Malmö
är han inte nöjd.
– Det är en betydande
avvikelse mot de tillstånd
vi beviljat.
D8I:LJJM<EJJFE
dXiZlj%jm\ejjfe7Z`kpdXcdf%j\
MX[kpZb\i[lfdXkk
jbfcXebXd\iXm\imXbXj6
■8d`i8c$DXpX_`#(+#bcXjj/Z1
– Det är dåligt, det
känns som att man
inte har någon frihet i skolan. De
hjälper nog lite mot
vandalisering, men
det vandaliseras ju
ändå inte så mycket. Så jag tycker att
kamerorna är slöseri med pengar.
■8d\c8ck_XbX]`#(+#bcXjj/Z1
– De är väl bra för
om någon gjort något, till exempel ritat på väggar eller
sparkat på något, så
kan man se det. Jag
tror att det blivit
mindre skadegörelse sen kamerorna
sattes upp.
■AXdXJX`[#(,#bcXjj/Z1
– Man känner sig
inträngd och skolledningen hotar dig
med kamerorna. De
finns överallt så du
känner dig inte fri
någonstans.
Misstänkt gisslandrama fick odramatisk upplösning
D8CD{%Gfc`j\eipZbk\lk
d\[]lccjkpibXk`cc^`jj$
cXe[iXdXkg‚C`e[€e^\e
`DXcd%
<]k\i[ip^kkm‚k`d$
dXimXi[\km\i%
Flera personer larmade
polisen till Kantatgatan vid
halv tolvtiden i går. En man
hade trängt sig in i en lägenhet där hans barn fanns.
Uppringarna talade om familjebråk. Totalt sju personer utöver mannen själv
fanns i lägenheten, bland
annat fyra barn.
– Det fanns uppgifter
om att han skulle skada sig
själv. Han krävde att få kon-
10:/st
POTATIS I SÄCK
Sverige, 5 kg, klass 1,
jmfpris: 2:-/kg,
max 1 st/kund
takt med sociala myndigheter, säger Calle Persson.
Vid 14-tiden lyckades polisens förhandlare få mannen att öppna dörren. Enligt polisen kvarhölls personerna i lägenheten inte
mot sin vilja, någon brottsmisstanke fanns därför inte
under måndagen.
– Det betyder att situationen aldrig varit hotfull,
säger Calle Persson.
Det hela ska enligt anhöriga på plats ha handlat om
oenigheter kring vårdnaden
av barnen. Mannen omhändertogs av vårdpersonal.
@J89<CC<9<:BD8E
8C<O8E;<IM@:B?F==
■Gfc`j\ej`e]fidXki:Xcc\G\ijjfe%
nuella
a
m
a
n
fi
från vår vdelning:
fiska
129:-
/kg
RÖDSPÄTTAFILÉ
Nordostatlanten
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
I<;@><I@E>1D@:8<C8C8E;<C@LJ
/ Ep_\k\i
FAKTA
AfXb`d{_dXe
BFE=IFEK8K@FE
■;Xml[J\i\qc`ZfZ_AfXb`d{_$
dXe#jfd`j`kkgifa\bkXiY\k\bfe$
]ifek\iXii\jkXliXe^€^Xi\`Cle[
fZ_DXcdjfdj\im\iXi_Xa]\ej$
jfggX%
=FKF18EE@B8?<EE@E>
Upp till kamp – för hajarna
CLE;%;\km`cc;Xml[J\$
per år. Och oftast av miss- miljoner hajar dödas vartag, de gillar inte ens män- je år. Det handlar inte bara
i\qc`ZfZ_AfXb`d{_$
niskokött. I de flesta fallen om ”ännu ett utrotningsdXejfd`j`kkgifa\bk$
dör människan av förblöd- hotat djur”, utan hela ekoXiY\k\bfe]ifek\iXi
systemet rubbas och kan
i\jkXliXe^€^Xi\`Cle[ ning – inte för att de blivit
till och med kollapsa
fZ_DXcdjfdj\im\iXi uppätna. Media och
filmer som ”Hajen”
utan hajarna efter_Xa]\ejjfggX%
tror jag bidragit
:`kpdk\i^pdeXj`j$
”Upp till 100 som de är i toppen
k\ieX)0m\Zbfi`e`Gif$ till den felaktiga miljoner hajar av ekosystemet.
bilden, säger Joa- dödas varje år.” Det här får konsea\bk1I€[[X_XaXieX%
kim Öhman.
kvenser även för
AF8B@D{?D8E
oss, säger Joakim
De har tröttnat på bilden
Öhman.
av hajar som blodtörstiga MXi]ib€dgX]ialjk
monster. Och vill i stället _XaXi6
– Vi vill påverka på olika
lyfta fram djurens utsatt- – Jag har alltid varit fasci- sätt. Till att börja med gehet.
nerad av hajar. Samtidigt nom att upplysa lokalbefolk– Faktum är att hajar ser vi nu ett allvarligt pro- ningen om det här problei snitt dödar 5,5 människor blem med att upp till 100 met, säger Davud Serezlic.
HOTAD
?li _Xi [\k ^‚kk d\[ bfe$
]ifekXk`fe\e_`kk`ccj6
– Vi har besökt en restaurang i Lund som hade hajfenssoppa på menyn. När vi
kom dit och presenterade
oss förstod servitören direkt vad det handlade om.
Vi fick prata med chefen,
och de hade redan tagit bort
soppan sa de, eftersom folk
hade klagat. Och det var ju
bra, säger Joakim Öhman.
göra en hemsida åt en klient.
Så vi började med att göra en
webbsida och lägga upp fakta och anledningar till varför
och hur man kan engagera
sig, säger Davud Serezlic.
MX[m€ekXi_€ie€jk6
– Vi ska skriva och dela ut
flygblad och hoppas att folk
engagerar sig, säger Joakim
Öhman.
– Och så planerar vi att
besöka Havets hus i LyseE€i][[\j`[„eXkk^iX\kk kil. Där finns fler experter
som vi kan fråga, säger Dagifa\bkXiY\k\Xm[\k_€i6
– Jag läste webbdesign vud Serezlic.
i tvåan och fick i uppdrag att
8EE@B8?<EE@E>
■wc[\i1(/%
■9fi1Cle[%
■>i1>‚iki\[a\‚i\kg‚eX$
klim\k\ejbXgjgif^iXdd\k#
Jgpb\e%
■=Xd`ca1DXddX#gXggX#
jpjk\ifZ_jbc[gX[[XeC`jX%
■8bkl\cc1AfYYXid\[gif$
a\bkXiY\k\kÉGifa\bkI€[[X
?XaXieXÉ%
;Xml[J\i\qc`Z
■ wc[\i1(/%
■ 9fi1Cle[%
■ >i1>‚iki\[a\‚i\kg‚
eXklim\k\ejbXgjgif^iXd$
d\k#Jgpb\e%
■ =Xd`ca1DXddX#gXggX#
c`cc\Yifi%
■ 8bkl\cc1AfYYXid\[
gifa\bkXiY\k\kÉGifa\bkI€[$
[X?XaXieXÉ%
Ki\k`gjÆj‚bXe
[l\e^X^\iX[`^
■(%>ijfdm`1j€^k`cce€i
[lj\iXkki\jkXliXe^\ij\i$
m\iXi_Xa]\efi%
■)%Jgi`[m`[Xi\blejbXg\e
fd_XaXieXjlkjXkk_\kk`cc
jc€bkfZ_m€ee\i%
■*%<e^X^\iX[`^`\efi^X$
e`jXk`fe#\cc\iafYYX`[\\cckg‚
XeeXkj€kk%
■ C€jd\ig‚1
nnn%iX[[X_XaXieX%fi^%
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
Ep_\k\i 0
-ELITSERIEHANDBOLL -
Foto: Bildbyrån
Våra Diamantsponsorer
säsongen 2011/2012
Sparbanken 1826
Kristianstadsbladet
Maxi ICA Stormarknad Kristianstad
Kristianstads Kommun
UNDVIK KÖER
köp din biljett på
förköp eller kom
i god tid
Ord. pris 114:-
Kristianstad Arena
Tisdag 6 mars kl 19:00
Förköp på Turistbyrån, ICA MAXI Kristianstad, eller Domus Kristianstad.
Du kan också köpa biljett på www.webbiljett.se/kristianstad Biljettkassan öppnar kl 17.30.
57:-
Tipsa oss om du saknar tidningsställ nära dig!
distribution@cityskane.se
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
(' Jm\i`^\&M€ic[\e JG<:@8CÆmXia\k`j[X^`:`kp
LbWZ_c_hFkj_diefWZ[^[ci[][hd_idZW][diipjbXgi\j`[\ekmXc$
?]haechWffehj[hecfd]XkkXe[\mXc]ljb$
F]WjehdW_\b[hWhoiaWijZ[h[\dfejki\iX[\klj\ekXcj$
K<OK1
8C<O8E;<IM@:B?F==
Xc\oXe[\i%m`Zb_f]]
7Z`kpjbXe\%j\
■Glk`ejk‚iXig‚mXceXkk\efijXbX[\j#\ec`^k_fefdja€cm#Xm[\ebiX]k`^Xm`e[\e%@^‚i[\dfejki\iX[\klj\e$
kXcjdfkmXci\jlckXk\k%<ec`^k99:^i\gj(,'g\ijfe\i`DfjbmXfZ_JXebkG\k\ijYli^%Klj\ekXcjGlk`e$Xe_€e^$
Xi\gXjjX[\g‚Xkk]`iXd\[Xe()'''\okiX`ebXccX[\biXmXccgfc`j\i_ccfi[e`e^%
=FKF1J:8EG@O
Protester och larm om fusk
IPJJC8E;%;\dfejkiXk`f$
e\ic€ibeXggXjk]€ccX
Glk`e%@jk€cc\kbfdd\i
Y‚[\fggfj`k`fe\efZ_\e
‚c[iXe[\Glk`eXkkkm`e^$
XjjbXbfdgifd`jj\i
[\e€idXjk\‚i\e%
;\kkifiipjjcXe[j$
\og\ik\e9fG\k\ijjfe#
gif]\jjfi`jkXkjm\k\e$
jbXgm`[DXcd?^$
jbfcX%
I presidentvalet saknades
egentliga alternativ till Vla-
dimir Putin. Även den opposition som nu samlas på gatorna saknar ledargestallt.
– Dels har det varit så
att tills alldeles nyligen har
Putins legitimitet varit bedövande stark och det har
inte funnits något utrymme för alternativ. Putin
sitter på maktapparaten,
alltså den administrativa
maktutövningen som kan
försvåra verksamheten för
alternativ. Och det är avskräckande.
Ändå tror Bo Petersson
att Putin under den mandatperiod som nu väntar
kommer att möta oppositionen på något sätt.
– Jag hoppas det. De här
tecknen på väggen måste
vara uppenbara även för Putin.
– Under hela sin karriär
har han levt på styrka, karisma och att vara den unga
ledaren som kan leverera
det folket vill ha. Men Putin börjar bli gubbe, trots
sin machoframtoning.
Och när Putin börjar tappa attraktionskraften återstår enligt Bo Petersson två
alternativ:
– Då är det frågan om
att närma sig Europa eller
satsa på en ”kinesisk” lösning – ett mer auktoritärt
styre. Men den styrkan tror
jag inte att Putin har.
Det ryska folket är nu resignerat menar Bo Petersson.
Oppositionen kan knap-
past förvänta sig något stöd
från utlandet och demonstrationerna lär knappast
eskalera till våldsamheter.
– Det finns skäl att anta
att det fuskats, men jag tror
inte att det finns tillräcklig
grund att protestera för att
bestrida valets giltighet.
– Vi kommer nog att se
hur demonstrationsintensiteten planar ut. Man finner nog ett sätt att kanalisera missnöjet i en politisk
dialog.
FAKTA
J‚^`Zb[\k`mXc\k1
McX[`d`iGlk`e]`ZbbeXggk
-+gifZ\ekXmijk\ieX%Bfd$
dle`jkc\[Xi\e>\eeX[`aQ`l$
^XefmYc\mmXc\kjkm‚Xd\[
(.gifZ\ekXmijk\ieX%
;\ipjbXfi^Xe`jXk`fe\e>f$
cfj]`Zble[\imXc[X^\e`e
*.''Xed€ce`e^Xifd]ljb%
;\e\lifg\`jbXfi^Xe`jXk`f$
e\eFJJ<d\eXiXkkmXc\kmXi
kp[c`^km`ebcXkk`ccGlk`ej]i[\c%
Frågan:
=`eej[\ke‚^fe]ilkfdGlk`ejfdjblcc\bleeXjkpiXIpjjcXe[6
dem skulle kunna leda ett
land.
det hela skulle tystas ner
rätt snabbt och Putin skulle
lyckas lösa upp alla knutar
i slutändan. Han har retoriken med sig och ryssarna
är rädda för kaos, gränslöshet och avsaknad av tydlig
styrning.
MX[kifi[lbfdd\iXkk_€e$
[X`IpjjcXe[[\ee€idXjk\
k`[\e6
– Omöjligt att säga, men
man känner doften av förändringar.
MX[kifi[lfd[\eeX
É^XkXejÉfggfj`k`fejfd[\$
dfejki\iXi6?Xi[\ejk[
YcXe[]fcb\k6
NATALJA ENFORSEN,
¿*(#bfdk`ccJm\i`^\)''-fZ_afYYXijfdkfcb]id\[cXi\1 – Det verkar inte så. Just
nu syns ingen stark ledare som folket kan lita på,
som vet vad det handlar om
att styra ett jätteland som
Ryssland, som har känslor
=FKF1GI@M8K
för Ryssland och ryska folket och som har bred erfarenhet. Det finns en och
annan informell karismatisk rebell, men jag personligen anser inte att någon av
– ”Gatans” opposition är
folket. Det är en stark makt
som just nu är ganska upprörd och spretig. Jag tror
inte att de vet exakt vad de
vill och hur det kan genomföras. Jag tycker att förändringar i landet måste börja hos människorna själva.
Gillar man inte korruption
då matar man den inte och
ursäktar sig med att den är
skapad av regimen.
MX[kifi[lfd[\eeX
É^XkXejÉfggfj`k`fejfd
[\dfejki\iXi6?Xi[\ejk[
YcXe[]fcb\k6
ALICE SAMOILOVA,
¿*)#bfdk`ccJm\i`^\(00(fZ_el[i`m\iblckli]id\[c`e^\e
IpjbXGfjk\e]iXkkjgi`[Xipjbblckli1
=FKF1DwIK<EJM<D8IB
– I dagens läge vet jag faktiskt inte om det finns någon annan kandidat som
kan kliva in och styra landet. Demokratitänkandet
är relativt nytt i Ryssland.
I ett land som har varit så
hårt drabbat av krig och
fattigdom och har så många
decennier av kommunistiskt styre i backspegeln är
det fria tänkandet en mycket trögstartad process.
MX[kifi[lbfdd\iXkk_€e$
[X`IpjjcXe[[\ee€idXjk\
k`[\e6
– Om valfusk skulle bekräftas även den här gången tror jag att det skulle bli
massiva demonstrationen
igen men jag tror också att
– Gatans opposition vet vad
de inte vill ha och vad de
inte vill tolerera men problemet är att de inte riktigt vet vem de skulle vilja
ge vid makten istället i dagens läge.
– Någon sådan person eller parti finns inte enlig mig
men det är ändå extremt
viktigt att människor engagerar sig och är beredda att
försvara sina demokratiska
rättigheter.
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
Jm\i`^\&M€ic[\e ((
Nyheter i korthet
■{m\iklj\e]cpbk`e^Xi_XicpZbXkj
kXj`^]i‚efdi‚[\kbi`e^?fdjm\i
^i€ej\ek`ccC`YXefe%
=FKF1J:8EG@O
Flyende vittnar om övergrepp i Homs
JPI@<E%:`m`cXjfd]cpkk
]i‚ejkX[\e?fdjm`kk$
eXifdm\i^i\ggfZ_
jlddXi`jbXXmi€kk$
e`e^Xi`fdi‚[\k9XYX
8di%
G‚ci[X^Y\jb\i
Bf]`8eeXeJpi`\e%
Sedan rebellgrupperna i förra veckan drog sig
tillbaka har röda korset
stängts ute från Baba Amr,
den värst drabbade delen
av Homs.
I går nådde hjälpsändningar fram till angränsande områden.
Situationen i de drabbade områdena beskrivs som
katastrofal, mat och medicin saknas liksom värme
och vatten, rapporterar
Reuters.
Enligt oppositionella källor genomför regeringstrupper rensningar
i Baba Amr och mängder
av vittnesmål och tortyr
och avrättningar har läckt
ut. Tidigare regeringssoldater vittnar om att militären har order om att
”skjuta på allt som rör sig”,
rapporterar BBC.
I går meddelade Kofi
Annan, FN:s och Arabförbundets särskilda sändebud till Syrien, att han
på lördag reser till Damaskus för att försöka övertala regimen att upphöra
med våld mot civilbefolkningen.
:@KP
Det behövs fler platser för
ensamkommande flyktingbarn. Det menar Migrationsverket som nu skriver upp sin prognos för hur
många som väntas komma
de närmaste åren. Nu ber
verket kommunerna fördubbla sin kvot, från 800
till 1 600 platser, rapporterar SR.
Det är främst konflikterna i Afghanistan och Somalia som ligger bakom ökningen. Förhoppningen är
nu först och främst att de 50
kommuner som inte tar emot
några barn ska göra det.
I<;F8KKBMFK<I8D<I8
”Med det generande
resultat vi har
i näringslivet i dag
tror jag det är den
utväg vi måste välja.”
={I<K8>JIvM<EG>>PCC<E?8DD8I
9<IvKK8I={IM<:B8EJ8==vI$
<I8KK?8EM@CCBMFK<I8
={I8KK{B8AvDC@B$
?<K<E@JKPI<CJ<ILDD<E%
=FKF1J:8EG@O
=c\igcXkj\i
Y\_mj]iYXie
:@K8K<K
=FKF1J:8EG@O
JM<I@><
EFI><
Jm\ejbkifj_X
[[XkmXbk
En svensk man häktades i går misstänkt för att
ha misshandlat en kvinnlig vakt till döds utanför en
krog i Norge, rapporterar
SR. Misshandeln skedde
i lördags kväll i Porsgrunn
i södra Norge. Dörrvakten
fick allvarliga huvudskador
vid misshandeln och avled i söndags kväll. Den 27årige svensken var berusad
vid tillfället och säger sig
inte minnas någonting.
JM<I@><
LJ8
=`jbXiXmcXj
]i_‚ik
C€ZbXlkjXkk]i
^ipdY\_Xe[c`e^
Uppsvällda kroppar, ögon
som nästan ploppar ut
och till och med tatuerade
mönster. Tropikföreningar
och akvariefisksgrossister
slår larm om att aveln på
akvariefiskar spårat ur. Nu
stoppas införseln av de hårdast avlade arterna, rapporterar SR.
FN:s specielle rapportör om
tortyr bedömer att Wikileaks-läckan Bradley Manning har utsatts för grym
och förnedrande behandling av amerikanska myndigheter, rapporterar TT.
I åtta månader satt Manning
isolerad i ett militärfängelse
nära Washington.
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
()
I<;@><I@E>1D8IK@EI8GG
SPORT
Läget inför kvällens
åttondelsfinaler
9\e]`ZXÆQ\e`k
Km1M`XjXkJgfik#)'%+,%
9\e]`ZX
9€jkXd‚cjbpkk`:C1
äjZXi:Xi[fqf#+d‚c%
C`^XgcXZ\i`e^1)1X%
Ki€eXi\1Afi^\A\jlj#
Gfikl^Xc%
:C$k`kcXi1)(0-(#(0-) %
D@C8EM@;8I<6
■QcXkXe@YiX_`dfm`ZfZ__XejD`cXe
_Xi\kklkd€ibklk^‚e^jc€^\\]k\i
jkfij\^\iedfk8ij\eXc`]iiXdk\k%
=FKF1J:8EG@O
Formtoppade forwards
bäddar för sevärd retur
=FK9FCC%QcXkXe@YiX_`df$
m`Z€ijk\b_\kaljkel%
@bm€ccYfikXdfk
8ij\eXc_fggXjjm\ejb$
\eg‚Xkk]fid\ejbX
_‚ccX`j`^%
Æ=i_fgge`e^jm`j]‚i
_Xem`eeX^lc[Yfcc\e#
j€^\iD`cXejki€eXi\
DXjj`d`c`Xef8cc\^i`%
Åttondelsfinalen mellan
Arsenal och Milan är mer
eller mindre avgjord.
Men där finns ändå anledningar att slå på tv:n
i kväll. Mycket tack vare
matchen i matchen mellan
opas hetaste
två av Europas
anfallare – Robin van
h
Persie och
Zlatan Ibra-himovic.
– Ibra? Tillsammans med Messi
ano Ronaloch Cristiano
do är han bland
de tre bästaa spelden,
larna i världen,
ri.
säger Allegri.
ppningsvis
– Förhoppningsvis
nna guldbollen,
får han vinna
men det beror mycket på
vilka resultat vi uppnår i år.
QcXkXe`bXefejcX^
Qc
Zlat Ibrahimovic är
Zlatan
h
i en hysterisk
form – frågan är om han någonsin
bä
varit bättre.
Han låg bakom alla mål
när Sverige slog Kroatie
atien med 3–1 – och
gjo
gjorde hattrick på 14
mi
minuter
i helgen när
M
Milan
slog Palermo.
Robin van Pers toppar Premisie
er leagues skytteliga på
25 mål. Med två mål borta mot Liverpool i helgen
såg han till att ett utspelat
Arsenal vann med 2–1.
– Målen han gör nu är
verkligen fantastiska och
att få vara inblandad och
se honom är en dröm om
jag ska vara ärlig, säger lagkamraten Theo Walcott.
– Han är i sitt livs form
och vi står alla bakom honom.
=I<;I@BC@E;JKI8E;
]i\[i`b%c`e[jkiXe[7Z`kpdXcdf%j\
FAKTA
QcXkXemjIfY`emXeG\ij`\
QcXkXe@YiX_`dfm`Z
IfY`emXeG\ij`\
D‚c`:_Xdg`fejc\X^l\1,%
D‚c`J\i`\81(/%
D‚c`:_Xdg`fejc\X^l\1*%
D‚c`Gi\d`\ic\X^l\1),%
Q\e`kJ1kG\k\ijYli^
9€jkXd‚cjbpkk`:C1
IfdXeJ_`ifbfm#,d‚c%
C`^XgcXZ\i`e^1(1Xj€jfe^$
\ejclk %
Ki€eXi\1ClZ`XefJgXcc\kk`#
@kXc`\e%
:C$k`kcXi1'%
J‚jclkX[\]ijkXdk\k1
Q\e`kmXeed\[*Æ)%Km‚
d‚cXmIfdXeJ_`ifbfm^Xm
ipjjXieXj\^\ie`[\eeX
jm€e^`^XdXkZ_%D\e
9\e]`ZXjkm‚YfikXd‚c^i
Xkki\kli\e€e[‚b€eej_\ck
gg\e%F\i_ikjm‚ik`ggXk%
8ij\eXcÆD`cXe
Km1M`XjXk=fkYfcc#)'%+,%
D`cXe
9€jkXd‚cjbpkk`:C1
QcXkXe@YiX_`dfm`Z#,d‚c%
C`^XgcXZ\i`e^1(1X%
Ki€eXi\1DXjj`d`c`Xef
8cc\^i`#@kXc`\e%
:C$k`kcXi1.(0-*#(0-0#
(0/0#(00'#(00+#)''*#
)''. %
8ij\eXc
9€jkXd‚cjbpkk`:C1
IfY`emXeG\ij`\#*d‚c%
C`^XgcXZ\i`e^1+1X%
Ki€eXi\18ij…e\N\e^\i%
:C$k`kcXi1'%
J‚jclkX[\]ijkXdk\k1
D`cXemXeed\[+Æ'%;\k€i
jel[[g‚fdac`^kXkkm€e[X
[\kkX%Jg\Z`\cckjfd_€i]$
iXi\@YiX_`dfm`Zm\ibc`^\e
_Xi_`kkXkjkfi]fid\e%
Sport i korthet
CITATET
8D<I@B8EJB=FK9FCC
9\ce`e^]i
kl]]XkXZbc`e^Xi
Amerikansk fotboll är
känd för att vara en hård
kontaktsport. Nu visar det
sig att flera klubbar betalat pengar till spelare som
tacklat motståndare så
brutalt att de inte kunnat
fullfölja matcherna. :@KP
”Det kan vara
så att giftermål kan hjälpa
honom.”
:@KPKIvE8I<EIF9<I$
KFD8E:@E@?8IKI{KK$
E8KGwJKILCG<CC<ED8$
I@F98CFK<CC@F:?LGG$
D8E8I?FEFDEL8KK
>vE>8J@>#Jw8KK?8E
=wIC@K<JK89@C@K<K
@C@M<K%
:@KP
57
=FK9FCC
=FK9FCC
<c]jYfi^j
d‚cmXbk
be€jbX[X[
Jkfi]icljkÆ[‚
j‚^X[\;\ee\iYp
j`kkcXe[jcX^
¿gf€e^^afi[\
;\ifeN`cc`Xdj
e€iE\nA\ij\p
E\kjY\j\^iX[\
:_Xicfkk\9fYZXkj
d\[('+Æ('(%;\k
`ee\YXi`ek\YXiX
Xkk_XejXkk\epkk
j€jfe^jY€jkX#N`c$
c`Xdj,.gf€e^
Y\kp[[\fZbj‚epkk
bclYYi\bfi[%
Mycket talar för att
Elfsborg får klara
sig utan nyförvärvet Kevin StuhrEllegaard i den allsvenska premiären.
Målvakten skadade knäet i helgens träningsmatch
mot Kalmar och
kommer att gå gipsad i 14 dagar.
:@KP
:@KP
8
IfYc\jd`jjXi
`efd_lj$MD
Dayron Robles missar
inomhus-VM i Turkiet
i helgen. Det sedan OSmästaren och världsrekordinnehavaren på
100 meter häck skadat
sig under ett träningspass i Spanien.
:@KP
¿dXkZ_\ijXm$
Xm$
ekXi
jk€e^e`e^m€ekXi
?XdYli^jXe$$
]XccXi\GXfcf
>l\ii\if]i
Jklkk$
m\i]Xcc\kg‚Jklkk$
Jm\e
^Xikjd‚cmXbkJm\e
\cj\e
Lci\`Z_%?€e[\cj\e
\c^\e
`eki€]]X[\`_\c^\e
k€e$
fZ_>l\ii\ifk€e$
[\k
b\im\ibcX^X[\k
_‚i[XjkiX]]\k%%
:@KP
P
L
Landslaget
åkte på storstryk
m
mot Tyskland med 4–0. Därm
med missade svenskorna fin
nalen i träningsturneringen
i Algarve. Nu väntar i stället
U
USA i en match om tredjep
priset.
– Vi underpresterade bruta
talt. Det var absolut inte bra.
D
Det var alldeles för stillaståeende, vi vann inte en närk
kamp, säger förbundskapten
T
Thomas
Dennerby till SR.se.
:@KP
I<;@><I@E>1D8IK@EI8GG
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
Jgfik (*
Läget är lika svårt som givet. Malmö Redhawks behöver vinna borta
mot Rögle i kväll för att ha en chans att nå kvalserien. City har tagit
tempen på Skånelagen inför ödesderbyt.
Sista chansen, Redhawks
RÖGLE
VS
MALMÖ
■M`bkfiC`e[^i\ejI^c\
m\ibXimXiX`YiX]fid`e]i
bm€cc\ej[\iYp%
=FKF1D8KJIFJCLE;&?;
saksen och Sean Curry
har underpresterat. Positiva överraskningar – unge
Hampus Lindholm och
Daniel Sondell som spelat
upp sig rejält på sistone.
D‚cmXbk
=finXi[j
Målvaktsparet Jonas
Fransson och Joel Gistedt
har kompletterat varandra bra. Fransson har inte
varit lika överlägsen som
förra säsongen men tycks
vara på väg att formtoppa.
Eric Himelfarb fortsätter
att vara poängrikast i Rögle utan att briljera. Formstarkast – Andrée Brendheden och skadedrabbade
Viktor Lindgren som inte
är hundra på spel i kväll.
9XZbXi
Ki€eXi\
Har varierat kraftigt
i spelkvalitén. Victor Panelin Borg, Alexander Bon-
Dan Tangnes hade den
otacksamma uppgiften att
träda in i ett stökigt läge
■C`eljBcXj\ejDXcd
I\[_Xnbj_XibeXggXjki‚[
d\[\eep]icljk`bm€cc%
=FKF1DwIK<EJM<D8IB
– men trots att Rögle presterat ojämna resultat har
han ändå lyckats skapa en
trygghet i laget.
– speciellt när motståndarna forecheckar hårt. Dessutom härjar skador bland
backorna.
=fid
=finXi[j
Har pendlat som en hypernervös barometer under Skånevintern. Men
tycks vara på väg att stabilisera sig – mot varmare
kvalserieväder.
D‚cmXbk
Pontus Sjögren har visat
sig oerhört viktig för Malmö Redhawks. Han måste
nästan vara på topp för att
laget ska kunna vinna.
9XZbXi
TOTALT: 15
Har spelat upp sig på slutet
och den defensiva aspekten av spelet är inte fullt så
dåligt som ryktet. Men osäkerheten är ändå påtaglig
Malmö har inte gjort över
tre mål i en och samma
match sedan den 18 januari. Det duger förstås inte.
Anfallsvägarna är uppenbara och alldeles för mycket hänger på lagets poängkung Linus Klasen.
oundviklig: varför lyckas
inte Ulf Taavola tända sina
spelare inför matcherna?
=fid
Det verkade som att formen var på gång i februari.
Men efter en fin vinsträcka
har Redhawks klappat
ihop. Laget har förlorat tre
av de fyra senaste matcherna. Och sättet man gjort
det på har varit allt annat
imponerande.
Ki€eXi\
Påtagligt ofta hör man
tränarna vara förvånade
över spelarnas bristande
inställning. Så frågan är
TOTALT: 10
■ =FIK=8I8E;<FJvB<IK kring flera backar inför ödesderbyt i Ängelholm
@J?F:B<P%DXcdjYXZb$
j`klXk`fe€i]fik]XiXe[\
fj€b\i%
9‚[\;Xe`\cAfj\]j$
jfefZ_A;=fii\jk€i
km\bjXddXk`ccjg\c
`bm€cc\ej[\j[\iYp
dfkI^c\%
Det kan bli så att Jesper
Mattsson får fortsätta som
back. Han avslutade ju
matchen mot Västerås på
den positionen sedan JD
Forrest skadade sig.
Amerikanen är ett frågetecken inför derbyt med sin
revbensskada.
– Jag ska göra allt för att
kunna spela, sa Forrest efter matchen mot Västerås.
För Daniel Josefsson är
läget ljusare. Han skadade nacken mot Södertälje
FAKTA
I^c\$I\[_Xnbj
MXi1C`e[XYXi\eX#ve^\c$
_fcd%
E€i1(0%''%
Km1M`XjXk?fZb\p%
i slutet av februari – men
kunde igår träna med övriga laget.
– Det är hopp om det, det
kändes positivt, säger Josefsson.
– Jag kommer testa hur
det känns innan matchen,
vi tar beslut om spel då.
?Xi[\kb€ekjafYY`^kXkkj`k$
kXm`[j`[Xe6
– Verkligen. Det är helt fel
tid att vara skadad på.
B€ejcXe `e]i I^c\dXk$
Z_\e6
i taget, säger Daniel Josefsson.
– Det är derby och alltid
fantastiskt roliga matcher
att spela.
MX[ ]‚i e` j\ lgg d\[ _fj
I^c\6
<iX]ilkj€kke`e^Xi`]ibmXc$
j\i`\e6
– Det blir en tuff resa det
som är kvar. Det kommer
att krävas enormt mycket
av oss. Vi får ta en match
– Det viktigaste blir att
komma till matchen väl
förberedd. Att ha rätt fokus
och sedan göra jobbet till
hundra procent.
=I<;I@BC@E;JKI8E;
]i\[i`b%c`e[jkiXe[7Z`kpdXcdf%j\
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
I<;@><I@E>1JF=@8G<K<IJ<E
(+ ?€cjX
I\[Xbki1DXi`XC`e[dXesk\dX7Z`kpjbXe\%j\s'+'$)/)+*'%
■ JKI<JJ1Bryt med den skadliga vardagsstressen.
1
TIPS:
J‚iljkXi[l
[`^dfkjki\jj
Jfmi\^\cYle[\k
;\k€im`bk`^kXkk`ek\jcXimXd\[jde\efZ_
]ijbX^‚fZ_c€^^Xj`^fZ_^‚lgge‚^ficle[Xi\^\cYle$
[\k%?X[\k]i€jZ_k`jfmildd\kj‚[\kb€eejYiXXkk^‚fZ_
^‚`e[€i%8kkjfmildd\k€ikpjk#dibkfZ_jmXck€ifZbj‚
]Xbkfi\ijfdbXe_a€cgXjde\eg‚kiXm\e%
2 Dfk`fe\iX
FXmj\kkfd[\k€id\[\egifd\eX[#Zpb\c\c$
c\i^pdki€e`e^€idfk`feYiX]iXkkdfkm\ibXjki\jj%<]k\i
ki€e`e^\eYilbXidXeb€eeX\ejbeb€ejcX`bifgg\efZ_Yc`
d\iXmjcXggeX[fZ_jki\jj_fidfe\ieXjaleb\ik`ccd\iefi$
dXcXe`m‚\i%;\jfdc`[\iXm‚e^\jkXkkXZb\ibXem`[`ek\ej`m
ki€e`e^`m`jjX]Xcc_€mX‚e^\jkb€ejcfieX%
3 vkYiX
K@;JKALM
■8kkjk€e[`^kmXiXlggbfggcX[jbXgXijki\jj]iXd]i
Xcck`^ilgg\e)'Æ*'$‚i`e^Xi%
=FKF1;8M@;9<I>JKI{D
C‚k`ek\jki\jj\ejbX[X
Brukar du få magont när du tänker på allt du borde göra
men inte hinner med? Du är knappast ensam. Men det
går att minska på stressen i vardagen.
– Man kan säga saker ?\idXe?fcdfd1
Det är lätt att stressa upp
sig. Jobb som inte är klara, vänner man inte hunnit
träffa eller en ostädad lägenhet. Faktum är att alla
människor har ett inbyggt
stressystem i kroppen som
kickar igång kroppen och
gör den uppmärksam. Att
kortsiktigt bli stressad är
det oftast ingen fara med.
Riskerna kommer med den
långsiktiga stressen.
– Då oroar man sig ständigt för saker som borde bli
gjorda och man känner sig
alltid stressad, säger Herman Holm, psykiatriker
som jobbat mycket kring
stress.
B€ee\i dXe den ständiga
stressen under en längre period kan det leda till att man
sover sämre och får svårt att
komma ihåg saker.
som ”Jag är alltid trött” eller
”Jag känner mig dement”,
säger Herman Holm.
Stressymptom är vanligare bland unga, framför
allt i åldern 20–30 år.
– Den gruppen är ständigt uppkopplade och mottagliga via internet och
spenderar flera timmar om
dagen vid exempelvis Facebook. Det gör att man lätt
känner sig uppstressad.
Jfdkli€i#bcXiXi våra kroppar av ganska mycket stress
så länge den får återhämta
sig mellan varven.
– Vi kan jobba så in i tusan, bara vi får någon paus
under dagen och ser till att
vi sover någorlunda bra.
Det är därför viktigt att
ta hand om sin kropp både
fysiskt och mentalt.
Gfj`k`mjki\jj1É;\egfj`k`mX
jki\jj\e€icljkY\kfeX[%<e[`i`$
^\ekjfd[`i`^\iXi\e_\cfib\j$
k\i_Xi\o\dg\cm`j_^Xbk`m`k\k
g‚jki\jje`m‚ed\e_feealk\i
XmXkkgi\jk\iX%É
E\^Xk`mjki\jj1É;\ee\^Xk`mX
jki\jj\e€ijk€e[`^ke€imXiXe[\
fZ_b€ee\k\ZbeXjf]kXXmb€ej$
cfijfdË;\kbfdd\i€e[‚`ek\
Xkk^‚ËÉ%
– En del behandlar sina
kroppar som datorer och
kör helt slut på sig själva.
Människan har ett bränsle
som du måste fylla på för
att inte paja kroppsligt och
själsligt.
?\idXe^\i\o\dg\c på utmattningssyndrom som
har ökat mycket de senaste åren.
– Och utmattning i lättare form har säkert de flesta
varit med om.
D\ejki\jjXim`d\i`[X^€e
]ikal^f‚ij\[Xe6
– Det är en svår fråga men
FAKTA
man kan definitivt se en
ökning av depressions?\idXe?fcd
>i1Aljkel\kk[`m\ij\XiY\$ tillstånd. Och det är i förlängningen vad som hänk\`efdgjpb`Xki`Y‚[\cfbXck
`DXcdfZ_g‚eXk`fe\cce`m‚% der. Om vi själva inte drar
i bromsen, blir det krop9fi1{ikf]kXefiifdCle[%
pens sätt att säga ifrån.
?lijki\jjXi[lXm6ÉAX^
^`ccXiXkkiiXg‚d`^^€ieX
d\[_a€cgXm\ebXefkjfd$
dXik`[%K`kkXg‚]‚^cXi€i\e
XeeXeXmbfggc`e^jfd€iXm$
jki\jjXe[\%É
K<OK1
BI@JK@E8?<;CLE;
k\dX7Z`kpjbXe\%j\
MXi`\iX[bfjk€im`bk`^k]iXkkdXejbXd‚YiX%
;\k`ee\Y€i\eYiXYcXe[e`e^d\ccXebfc_p[iXk\ifZ_]\kk
fZ_XkkdXe]‚i`j`^epkk`^X]\kk\ifZ_m`kXd`e\ijfd\o\d$
g\cm`jY$m`kXd`e\cc\iFd\^X*]\kk\i%JeXYYdXk€i`ek\YXiX
f_€cjfjXdklkXebXe€m\eg‚m\ibXjki\jje`m‚\ieXe\^Xk`mk%
4 8e[e`e^jgXlj
?`kkX\ejkle[mXia\[X^[‚[l^‚ile[XefZ_kXi
\egXljfZ_]fblj\iXig‚\ekXeb\`el\kfZ_]ijb\ijc€ggX
[\ejk€e[`^kg‚^‚\e[\kXeb\jkidd\e%;\k€im\k\ejbXgc`^k
Y\m`jXkXkk[\jjXgXlj\i^ijb`cceX[g‚jki\jje`m‚e%?`kkX\e
k`[jfd€i\ebcXjk]i[`^fZ_kXe‚^iXd`elk\i]i[`^ja€cm%
FYjFd[\e_€ime`e^\e^\i[`^jkii\gi\jj`Xkkpkk\ic`$
^Xi\gi\jk\iXe‚^fkj‚€i[\kY€kki\Xkkc‚kXYc`%
5 BfggcXli
@[X^]cajm`Xm\kkjk€e[`^k]c[\Xm`e]fidXk`fe
m`X`ek\ie\kfZ_jdXikg_fe\jfZ__Xif]kXb€ejcXeXmXkkm`
Xcck`[d‚jk\mXiXk`cc^€e^c`^X%BfggcX[‚fZ_[‚liaXZb\kfZ_
mXife‚YXi%;\kbXemXiXjm‚ikXkkjcXggeXXme€idXe_\cX
k`[\eXmYipkjXmgc`e^Xe[\fZ_Yc`ebXe[\jkie`e^jdfd\ek%
6 Gi`fi`k\iX
<kkmXec`^kd`jjkX^€iXkkm`]ijb\i_`eeXd\[
d\i€em`fibXi%;€i$
]i€i[\km`bk`^kXkk
`ej\k`[\ejY\^i€ej$
e`e^XifZ_c€iXj`^
✔ ;ljfm\ififc`^kfZ_mXbeXi
gi`fi`k\iX%=i‚^X[`^
k`[`^kg‚dfi^fe\e%
ja€cm1ÉMX[kpZb\iaX^
✔ ;lb€ee\ifcljk`bifgg\e%
€im`bk`^k6ÉFd[lk`cc
✔ ;lkpZb\iXc[i`^XkkY\i^\k
\o\dg\ckpZb\i[\k
d\[Xcck[ljbX^iXd`ejbXi%
€im`bk`^kXkkki€]]X[`$
✔ ;lb€ee\i[`^]fik]XiXe[\
eXm€ee\i#j‚]ijb
jki\jjX[e€i[lbfdd\i_\d
fZ_
fcXe
ijb
\cc\
Y\k
Xkk_`kkXk`[Xkkld^‚j
afY
]i‚e
d\[[\d%
]ijb\ijcXggeXXm%
MXie`e^jk\Zb\e
ALJKEL1?vCJ8
VECKANS
=FKFE1J:8EG@O
MYT
Dw9I8
É=€ijbk€iXcck`[
Y€kki\€e]ipjkÉ
✔ =8CJBK
Frysta grönsaker som
snabbfrysts direkt efter att de har
skördats kan vara lika
nyttiga som färska.
Jg€eeXmd\[
YXcXejbl[[\
■ <]k\i\eXiY\kj[X^
`j`kkXe[\jk€cce`e^
bXeYXcXejbl[$
[\e^\c`e[i`e^
‚kfe[Xip^$
^XifZ_jg€e$
[Xdljbc\i%
Bl[[\e_Xi\e
dXjj\iXe[\\]$
]\bkfZ_dXebXe
Xek`e^\ej`kkXg‚
[\e\cc\iXem€e[X[\e
jfdip^^jk[%
98C8EJBL;;<=IwE:8J8CC#*+0BI%
BOOSTA
med BÄR
■ CX[[X`e]im‚i\ed\[
\ejdffk_`\%?€i€i\kk
m`kXd`ei`bki\Z\gk]iXkk
dfkX`m€^YXZ`cc\ieX%
(XmfbX[f
([c]ipjkX_Xccfe\cc\i
afi[^lYYXi
([ckiXeY€ijal`Z\
■ D`oXXcckk`ccjXddXej
jc€kk`\ed`o\i#_€cclgg
fZ_ealk
10 ÅR
YNGRE PÅ
3 TIMMAR
KIvE@E>
Dfk`fej$
dfk`mXk`fe
■ Ki\k`ddXijdfk`fe
`m\ZbXebXe^iX[`^
Y`fcf^`jbk_\cXk`f‚i
pe^i\#[\k_XiYi`kk`jbX
fZ_Xd\i`bXejbX]fijb$
Xi\j\kk`jkl[`\i%
I<;@><I@E>1JF=@8G<K<IJ<E
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
LkY`c[e`e^ (,
I\[Xbki1;Xm`[9\i^jkidsk\dX7Z`kpjbXe\%j\s'+'$)/)+*'%
?`kkXi€kk`lkY`c[e`e^j[ale^\ce
El€i[\kjeXik[X^jXkk
jbXk`cc_^jbfcfifZ_
le`m\ij`k\k%:`kpkf^\kk
jeXZbd\[\ejkl[`\$
m€^c\[Xi\fd_lidXe
jbX^iXfddXe€ifj€$
b\i%
man fyller i intresset för
olika yrken på en skala från
ett till tio för att på så sätt
ringa in intresseområden.
Även Arbetsförmedlingen
erbjuder olika test för den
som är osäker.
Att välja utbildning är inte Lkm\imX[dXe€iintressedet lättaste.
rad av spelar förÅke Heed som
stås även andra
är allmän stufaktorer in.
– Vi pratar om
dievägledare
vid Lunds uniallt på samtalet,
versitet menar ”Arbetsbåde intresse, karatt ett bra tips
riär, lön och utför den osäkre marknaden landsmöjligheter,
är att tänka på är ju föräneftersom man ska
vilka favoritvara medveten
ämnen man derlig med
om det. Jag tyckhade i gymna- konjunktuer att man ska ta
siet och grundhänsyn till arbetsrerna.”
skolan.
marknaden när
man väljer, men
– Det är en wB<?<<;#JKL;@<$
det ska inte vara
bra ingång. Mv>C<;8I<CLE;J
avgörande. ArFinns det nå- LE@M<IJ@K<K
betsmarknaden
got som du har
är ju föränderlig
varit intresserad av länge? Då är det tro- med konjunkturerna.
Åke Heed tycker också att
ligen något du kommer att
klara bra och ha motivation det är bra att prata med familj, syskon och kompisar.
för att läsa.
– Men förlita dig inte för
?XidXe`ek\i`bk`^k formu- mycket på dem, det är ditt
lerat för sig själv vad man är eget beslut!
mest intresserad av kan ett
K<OK1
intressetest vara hjälp på
D8I@8C@E;D8E
vägen. Studievägledningen
k\dX7Z`kpjbXe\%j\
har även ett formulär där
BfccXg‚e€k\k
✔ 8iY\kj]id\[c`e^\e
_Xi\kk`eki\jj\k\jkjfd
€i^ile[c€^^Xe[\#j\e
bfdd\i\e[\cjkl[\ek\i
fZ_j€^\iÉ[\kjkf[XkkaX^
jblcc\Yc`Y\^iXme`e^j\eki\$
gi\eiÉd\edXejbX`ek\
k`kkXj‚dpZb\kg‚[\\ejb`c$
[Xpib\eX#lkXed\im`cb\e
YiXejZ_dXe_XdeXi`%
?€i]`eejÉPib\e8${É[€i
dXebXec€jXfdfc`bXpi$
b\efZ_€m\ej\_lid‚e^X
c\[`^XafYY[\k]`eejaljkel
`efd[\kpib\k%
D8IBE8;
@EK<8CCK
✔ J8:F_XiYiXpib\j$
`e]fidXk`fefdXccXXbX$
[\d`jbXpib\e%?€ibXe
dXefZbj‚j\ce\c€^\kfZ_
]iXdk`[jlkj`bk\i]ifc`bX
pib\e%
Mv>M8C
■8kkm€caXlkY`c[e`e^bXeb€eeXjjm‚ik%<kkY\jb_fj\e
jkl[`\m€^c\[Xi\bXejb`e^iX[`ddfieX% =FKF1;8M@;9<I>JKI{D
STUDIEVÄGLEDAREN TIPSAR
?`kkXlkY`c[e`e^\e
MXief^^iXeefZ_j€kk`ek\
`^‚e^\kkgXi[X^Xi`eeXej`jkX
Xejbe`e^j[Xkld#lkXeYiaX
`k`[%
BfccXlgglkY`c[e`e^\e[l
k€eb\ijbXfi[\ekc`^k%<e[\c
_XibXejb\bfdd`k`eg‚j`kk
ki\[a\_Xe[jmXcfZ_b€ee\i`e$
k\k`ccj‚dpZb\kfd[\k%8e[iX
jfdjbk\kkgif^iXd_Xi
bXejb\YXiXk`kkXkg‚mX[[\e
]ijkXk\id`e\e`ee\_‚cc\ifZ_
b€ee\ij\eXkklkY`c[e`e^\e
`ek\XccjmXimX[[\k€ebkj`^%
I`e^lgg`ejk`klk`fe\efZ_
jk€cc]i‚^fi%=i‚^Xk`cc\o\dg\c
fd[\^afike‚^fele[\ijb$
✔ Jkl[\iX%el_Xi\kkYiX
m\ibkp^]iXkka€d]iX
fc`bXlkY`c[e`e^Xid\[mXi$
e`e^Xmm`cbXafYYjfdk`[`^Xi\
Xe[iXfZ_bfddX]iXdk`cc
jkl[\ek\ig‚lkY`c[e`e^\e[l
mXie‚^fejkXejm\i$
€i`eki\jj\iX[Xm_Xi]‚kk%
bXi[\elkY`c[$
J`jkX
e`e^[lm`cc
;lbXefZbj‚i`e^X
Xejbe
lgge‚^fejfdafYYXi
`e^j[X^ jbXm\ibXi
Y€jk%
d\[[\k[lm`ccc€jX
fZ_]i‚^Xfd[\iXj
]i_^
afYY#_li\emXec`^Xi$
jbfcXf
Z_
Y\kjm\ZbXj\ilk%
le
15/4
`m\ij`k\
k
MILJÖBILAR FRÅN TOYOTA
Öppettider:
Må–fre 9.30–18
Lör 10–14
AYGO 1.0 Plus 5-D
Pris: 99.900kr
Ordinare pris: 117.650 kr
Miljöbilen Aygo är en av de skandinaviska småbilsägarnas
absoluta favoriter.Hur smidig som helst. Perfekt i stadsmiljö.
Den ger dig låga ägandekostnader och hög funktionalitet.
YARIS 1.0 3-D
Pris från: 134.800kr
Miljöbilen Yaris är en ovanligt och välutrustad liten bil. Med den
nya multimediaplattformen Touch & Go kan du enkelt styra musik,
navigation, telefon m.m. på en 6,1-tums pekskärm. Yaris är bekväm,
smidig och rymlig som få i sin klass.
AYGO: YARIS: VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER.
BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE.
Fredrik
Krister
Hedentorpsv 14, KRISTIANSTAD, www.toyotakristianstad.se
Säljare direkt: 044 781 40 20
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
I<;@><I@E>1:<:@C@8?8><C@E
(- Df[\
I\[Xbki18[i`XeeXAXcd`e^sX[i`XeeX7Z`kpjbXe\%j\s'+'$)/)+*'%
Dfkfidf[\
■ 2012 är året då träning och motorsport på allvar tar steget in
i modevärlden. Vårens sportinspirerade plagg för tankarna till
svettiga timmar i boxningsringen och svindlande farter på racingbanan.
( ?D#_\ii#(+0bifefi%
) ?D#[Xd#*+0bifefi%
* >`eXKi`Zfk#[Xd(+0bifefi%
+ :lYlj#[Xd#00bifefi%
, K`^\if]Jn\[\e#_\ii#)-00
bifefi%
- 8Ze\#[Xd#(+'''bifefi%
. ?D#_\ii#.00bifefi%
/ N\\b[Xp#_\ii#-''bifefi%
0 M\ifDf[X#[Xd#+,0bifefi%
('N\\b[Xp#*''bifefi%
(( >`eXKi`Zfk#[Xd#()0bifefi%
() ;`eJbf#[Xd#)00bifefi%
(* 8Ze\#[Xd#()'''bifefi%
0
(
('
)
,
((
*
-
+
.
/
(*
()
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
Ea\ (.
Abonnemangsserien presenterar
DÅLIG TV-BILD?
Rep av antenner & tv
Ring oss 044-228560
ANTENNSERVICE AB
BUGG
FOXTROT
Onsdagen den 7/3 kl 19.00
13,5 tim 60% Bugg avg 500:Forts. kurs Bugg kl 20.45,
avgift 2 kurser i följd 500:-
Tisdag 6 mars
kl. 19.00
Konserthuset
Kristianstad
Stora salen
BJÄRNUMS- I\jX
BINGO
Onsdagar kl 19.00
i Folkets Park.
Fr om 4/1 förhöjd
vinstlista.
Tel: 0736-876576.
Välkomna!
HEMSEDAL
Sol, snö
och härlig
skidåkning!
Buss, Hotell, 1/2 pens. och liftkort
Söndag-torsdag, 4 skiddagar ................................
4590:-
Påsklovsresa vecka 14
Påsklovsresa vecka 14
Buss, boende och liftkort
Söndag-torsdag, 4 skiddagar ............................. fr
031-51 80 00
www.jtalpinresor.se
2940:-
Buss från
Malmö
Sommarlust Kristianstad
Ingvars 044-21 73 18
www.ingvarsdancingteam.se
Köp
K
öp biljett
biljettt på
å www.musikisyd.se
www musiikisyd
d se
Domus & Turistbyrån
112 000 LÄSARE
ANLITAR HANTVERKARE*
Skåningarna behöver din hjälp, du når kunderna
genom regionens i särklass starkaste eftertextpaket!
www.helaskane.se
www.facebook.com/helaskane
!%"
& # %
# #%
$!
# #
!#
""
!
#
*Inom 24 månader, källa TNS-SIFO Orvesto Konsument 2011:3
Tipsa oss om du saknar tidningsställ nära dig!
distribution@cityskane.se
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
(/
I<;@><I@E>1:<:@C@8?8><C@E
NÖJE LILLFREDAG
MARTIN
AXÉN
ELIN
TALI
FALKENSTRÖM DA SILVA
AMANDA
SVENSSON
”Vad är Thåström?
Vem är Mellofinal?”
”Lördagspartaj
med ostbågar och
Thorsten Flincks
oklippta tånaglar.”
”Be mig välja mellan tåflört och mellis
i stället, det vore
mycket svårare.”
DLJ@B<IF:?BCL998II8E>{I
2
={I=8KK8I<
”I helgen blir det
Thåström–Mello:
1–0.”
9€jkXjfle[kiXZb\k]i`ek\ieXk`fe\ccXbm`eef[X^\e6
9€jkXjfle[kiXZb\k]i`ek\ie
Jon Mitchells
”Det är Joni
samlade produktioti 1974. Hon
ner fram till
skrev fanta
fantastiska låtar
och texter och står för
oc stolthet.”
integritet och
Afe`D`kZ_\cc%
”Annika Norlins tolkJag vill inte sudsud
ning avv ’Jag
t’ på nu-skakardas ut’
na-sönder-voväggarna-sönder-volym. När grannen bankar på så kör vi igång
Detroitt Cobras och underbaraa Rachel Nagy,
8ee`bXEfic`e% drar på
å dansskorna
och höjer lite till.”
”’I never found anyone who fulfill my
needs, a lonely place to be, so
I learned
lear
to depend on me’.
Wh
Whitney Houstons ’Greate
test love of all’ borde vara
b
bibeln för alla grymma
br
brudar som dejtar snubba
bar som slåss. Dumpa!!
Syn
Synd bara att hon inte lyckad
des leva som hon lärde.”
”Klassiker som ’Ellen sa nej’ och ’Innerst
inne är du en riktig kvinna, Louise’ från
Sånger om kvinnor. Säg nej till rutiga
korts!”
”’M
”’Männen som inte älskar
kvi
kvinnor’, den spanska versio
sionen av ’Män som hatar
kvi
kvinnor’. Är ’hata’ ett tabubu-ord på spanska? Eller
var titeln ’Homosexuella
män
män’ helt enkelt upptagen?
Fas
Fast spanjorernas ’Flickan
som drömde om en tändstic och en bensindunk’
sticka
klår ’Flickan som lekte med
elde med hästlängder.
elden’
”Några titlar jag själv planerat att skriva,
samtliga inspirerade av kvällstidningslöpsedlar, exempelvis ’Adelsman högg
sin hund med machete’ eller ’Hjälp, min
man är kär i Gina Tricot-tjejen’. Även
’Hitlers hypnotisör’, biografi-deckaren
som ska göra mig rik, tycker jag har en
suggestiv klang.
*'dXij[\cXiYi`kk\ieXlkÉD\jkl[[XYfbk`k\c$gi`j\kÉ%M`cb\e€i[`ek`k\c]Xmfi`k6
`k6
”’Atom
”’Atomens
medvetande’
av Alica A Bailey… elle kanske ’Universell
ler
U
Från
DET ENDA MAN Undervisning
K
Kosmos’.
Den har
i
ingen
författare utan
b
bara
en kontaktperso som är Kalevi Riison
kon
konen.
De enda böckerna man behöver!”
BEHÖVER
3
E{A<JI<;8BK{I
”Jag är väldigt förtjustt i korta, koncisa titlar som ’Pöller
san’ och ’Idioten’. Eller
re
för den delen lite längre
och koncisa, som Carl-Johan Vallgrens ’För
herr Bachmanns broschyr’. En titel som
fastnat bara för att den
är så fantastisk är annars Anders Paulruds
’Fjärilen i min hjärna’.”
N_`ke\p?fljkfe%
Km‚^‚e^\iK_‚jkid`DXcd%M€ca\i[lifZb`bfe\e\cc\iD\ccf]`eXcg‚ci[X^6
”Vad är Thåström? Vem är Mellofinal?
På lördag ligger jag i min jordhåla och läedveser ’Atomens Medvevertande’ och ’Univerg
sell Undervisning
Från Kosmos’.
STÖR MIG ICKE,
Stör mig icke,
tack!”
TACK!
CvJKGw
”Eftersom jag
var för sent
på det så hann
biljetterna ta
slut. Självklart
=c`eZbjfbc`ggkXk‚eX^cXi% är jag inte det
minsta bitter över det här. I stället för
Thåström alltså: lördagspartaj med ostbågar och Thorsten Flincks oklippta tånaglar.”
# DROTTNING SILVIA
”I dag har vi varit
med Estelle på Skansen.
Hon fick allt hon pekade på. Elefant, lejon,
b
björn, katt, älg, boaorm,
d
delfin,
apa och en pensionä
när.”
KN@
KN@KK<IJ@>E8KLI<EÉ;IFKKE@E>J@CM@8É?8I
JG<E;<I8KC@K<BM8C@K<KJK@;D<;EP898IE$
JG<
98IE<K%
98I
”Det roliga
med Melodifestivalen är
de utflippade
bidragen med
K_‚jkid%
österlensk rap
i kombination med övervintrad eurotechno, och nu har jag ju redan sett dem.
Så i helgen blir det Thåström–Mello:
1–0.”
”Inget av det. Med
KOLLAR HELLRE
två sådana alternativ stannar jag
hellre hemma och
vkollar på gamla avsnitt av X-files. Be mig
välja mellan tåflörtt och
mellis i stället, det vore mycket svårare.”
JGFK@=PC@JK8E8M@;8>LJK8=JJFE
={I=<JK1
C@>>81
C@>>81
■ É9iXk`jcX$$
mXÉÆ9\`ilk%%
■ ÉNfibPfliNXp
ÉNfibPfliNXpFlkÉ
Æ8e`;`=iXeZ
Æ8e`;`=iXeZf%
=<JK1
■ ÉLgg
fZ_E\iÉÆ
8gfcfe`X%
<=K<I=<JK1
■ ÉJk\c$
cXjj‚e^É
ÆI€]m\e%
>L@CKPGC<8JLI<1
JLI<1
■ É=Xd\ÉÆ@i\e\
@i\e\
:XiX%
98BFDI8KK<E1
98BFD
■ É=€
É=€i^\ieXj
bi`^É
bi`^É
ÆBX
ÆBXgk\e
I[
I[%
X-FILES
=FKF1KF9@8J8EE<I=<C;K?
1
E{A<JI<;8BK{I
KIvE81
KIv
■ ÉDp
:f
:fdgXea\$
iiXÉ>f^fc ¿j‚e^Xi\#c‚kjbi`mXi\fZ_
9
9fi[\ccf% ^`kXii`jk`DXcdYXe[\k
8gfcfe`Xjfdjg\cXig‚K_\
K`mfc``?\cj`e^Yfi^g‚ci[X^%
■JZXeeXHI$
bf[\ed\[
dfY`c\efZ_]‚
_\cXc`jkXe
[`i\bk
I<;@><I@E>1:<:@C@8?8><C@E
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
Ea\ (0
JBI<M@<KKJM<G
■É;\k_€imXi]ijkX^‚e^\eaX^jbi\m\kkXcYld`\kkjm\g%
;\kkf^Z`ibXki\d‚eX[\i#`eeXe[\jjjbi\maX^d\jk]iX^$
d\ekXi`jbkle[\iklie„\iÉj€^\i=\`jk%
=FKF1J:8EG@O
=\`jkk`ccYXbX`YXcXej\]k\igXlj\e
DLJ@B%Jal‚ijfXmYilk\kklie\iXe$
[\#\ea€kk\jlZZ„fZ_j\[Xe\e(/
d‚eX[\ic‚e^gXlj%El_Xi=\`jk
_`kkXkYXcXej\e%
G‚kfij[X^jg\cXi_fe`Bg\e$
_Xde%
urnerar. Jag odlade till
när man inte turnerar.
n trädgård, det är välexempel i min
kt att se någonting
digt symboliskt
eist över telefon från
växa, säger Feist
nto.
sitt hem i Toronto.
9`^Jli
Kritikerhyllade albumet ”Metals”,
som kom i höstas, var inte alls självklart för Feist. Hon debuterade som
soloartist 1999 men det var först med
”The reminder” och framför allt låten ”1 2 3 4” som hon nådde den breda
publiken 2007. Men efter succén, som
föregicks av sju års oavbrutet turnerande, höll sig Feist borta från musiken i ett och ett halvt år.
Men den perioden vill hon inte
prata om i dag, säger sångerskans
pr-kvinna och avbryter intervjun när
ämnet kommer upp.
Feist verkar själv inte ta illa upp av
frågan.
– När skivan kom ut var det det
enda som folk frågade om och till
slut blev jag lite galen. Nu gör jag inte
lika många intervjuer så det är inte
lika plågsamt att prata om. Men vad
gjorde jag? Jag gjorde allt man gör
När hon till slut började skriva
orde hon det isomusik igen gjorde
lerad i ett skjul i samma trädgård. Det var första gången hon skrev under en
anhänganlängre sammanhängande period.
platsen
Inspelningsplatsen
kom också attt bli betyforniska
delsefull: kaliforniska
Big Sur. Men det blev
inte alls den solröm
indränkta dröm
örsom Feist förställt sig.
– När vi kom
dit i februari
var det full
storm, träd
som piskade, regn och
dimma. Vi
boddeprecis
bodde
precispåenklippbrant
kl
medStilla
Havet dånande in mot
m oss med vindarna som kommer hela vägen från
Japan. Det var väld
väldigt bra på ett sätt
för det ändrade hur vi spelade. Vi satt
nästan hopkurade fframför järnspisen
för att hålla värmen.
värmen
Jal‚i
På tisdag dr
drar Europa-turnén
O och på torsdag
i gång i Oslo
spelar Feist på Falconer
i Köpenhamn.
Köpe
Den här gången har
hon bestämt
best
sig för att turnera fram
fra till hösten, vis
av erfarenheten
erfar
från sitt
sju år långa turnerande
i början
börj av 2000-talet.
– Då var varje turné
så olika att jag först
i slutet
s
förstod att
d
det gått sju år. För
m
mycket av något
kommer aldrig
att vara bra. Det
handlar om bala
lans.
FAKTA
=\`jk
EXde1C\jc`\=\`jk%
wc[\i1*-%
9Xb^ile[1Jg\cX[\`glebYXe[jfdkfe$
‚i`e^%Jfcf[\Ylk\iX[\(000fZ_jc€ggk\
)''+lgg]icaXi\eÉC\k`k[`\É%8cYld\k
ÉK_\i\d`e[\iÉ]i‚e)''.Yc\m\ejkfi
jlZZ„YcXe[XeeXkg‚^ile[Xmc‚k\eÉ()
*+ÉjfdXem€e[\j`\ei\bcXd]`cd%=\`jk
]a€i[\XcYldÉD\kXcjÉjc€ggk\j`j\gk\d$
Y\i]iiX‚i\k%?fe€ifZbj‚d\[c\d
`YXe[\k9ifb\eJfZ`XcJZ\e\%
Bli`fjX1;pb\ilggjfdj`^ja€cm
`]`cd\eÉDlggXieXÉ%?XifZbj‚^afik
\kk`e_fgg`YXiegif^iXdd\kÉJ\jXdÉ%
Bc`gg\k[€i_fec€idlggXieXXkki€beX
k`cc]piX_Xij\kkjm\i)'d`cafe\i^‚e^\i
g‚PflklY\%
■JZXeeXHI$
bf[\ed\[[`e
k\c\]fefZ_j\
bc`gg\k[`i\bk%
KKJG<BKI8
Hört & Hänt
CITATET
HOT CHIP
SLÄPPER
NY SKIVA
=@CD
DLJ@B
B`eeXdXebcXi ;\g\Z_\Df[\
]iÉIfYfZfgÉ jg\cXi`eepkk
Joel Kinnaman spelar huvudrollen i nya ”Robocop”.
Filmen är en nyversion av
klassikern från 1987, där
Peter Weller spelade den
skjutne polisen som återvänder till livet som en
blandning mellan människa och robot. KKJG<BKI8
”Jag känner vemod,
det gör jag. Personligen kommer jag
att sakna att tala
direkt till
tittarna.”
Depeche Mode är på väg att
påbörja inspelningen av en
ny platta. Enligt sångaren
och frontmannen Dave Gahan har gruppen 20 demolåtar klara.
I slutet av året beräknar
Depeche Mode att plattan
ska vara klar.
KKJG<BKI8
■?fk:_`gjc€gg\i
epkkXcYld`jfd$
dXi%;\kYi`kk`jbX
\c\bkifgfgYXe[\kj
epXjb`mX]‚ieXd$
e\kÉ@efli_\X[jÉ
fZ_bfdd\i[\e
((ale`%
KKJG<BKI8
AI WEIWEIS SOLROSFRÖN
KÖPTA AV TATE BRITAIN
■KXk\9i`kX`e`Cfe[fe_XibgkZ`ibX‚kkXd`cafe\iXm[\e
b`e\j`jb\bfejke€i\e8`N\`n\`j[ip^k(''d`cafe\i_Xe[$
d‚cX[\jfcifj]ie%JXdkc`^Xjfcifj]ieble[\j\jg‚\elk$
jk€cce`e^`kliY`e_Xcc\eg‚jpjk\idlj\\kKXk\Df[\ie)'('%
M\ib\k]`Zbj\eXi\jg€iiXjXmj\[Xe[Xdd\k\]k\i]ieX
=FKF1J:8EG@O
d\[]ikm`jjX_€cjfi`jb\i%KKJG<BKI8
BCF:B8E))%+'
@J{E;8>JBMvCCJ8
ALJK@E<B@IB?<A;w
K@CCK@KK8IE8F:?
><EFD={I;<;<E
8CCI8J@JK8Gw$
8EEFEJ<I@E><E
@JMK%=I8D{M<IJB8
98I8?8CCwFIE8J
I{JK<IGI<J<EK<I8
GIF>I8DD<E%
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
)' D\acD\jj
D\acXk`cckpZbk`cc7Z`kpjbXe\%j\Jbi`mbfikLgg^\Xcck`[eXdefZ_X[i\jj€m\efd[lXem€e[\ij`^eXkli%I\[Xbk`fe\e]iY\_‚cc\ij`^i€kk\eXkki\[`^\iXk\ok\ieX%
D\jjXk`cc.)(*'%Jbi`m:@KPRd\ccXejcX^TKP:BRd\ccXejcX^T[`ek\ok%
Ökad samordning fullt möjlig
{gg\kYi\mk`ccc\[e`e^\e]i
JAfZ_A\ie_lj\e1
;\k mXi d\[ besvikelse
och förvåning som vi mottog beskedet om att SJ inte
längre tänker ha någon direktförsäljning av biljetter
på Lund C. Beslutet känns
dåligt berett och riskerar
att försvåra för resenärer
och försvaga SJ:s varumärke.
Cle[j:€i\e av landets fem
mest trafikerade stationer.
Lunds profil med ett engagemang för klimatsmart
resande, ett dynamiskt nä-
ringsliv, landets största universitet och Skånes universitetssjukhus bidrar starkt
till detta. Att SJ i dag säljer
biljetter på 30 orter, men
att Lund inte ska vara en av
dem känns mot bakgrund
av detta orimligt. SJ:s närvaro i Lund borde vara av
central betydelse för företagets utveckling.
Skälet som har framförts
är främst internethandelns
ökning, men också en problematisk hyresnivå från
Jernhusens sida som inverkar negativt på intäkterna.
Samtidigt får vi som lokala
politiska företrädare många
OMPRÖVA BESLUT
@]ijkX_Xe[Yi SJ och Jern-
husen ompröva sina beslut
och möjliggöra en fortsatt
biljettförsäljning. Det är
också ett sätt att bereda sig
på kommunens kraftsam-
* / ( .
[X^Xi%J‚c€e^\
_Xi[\ejm\ejb\
aflieXc`jk\e
;Xn`k@jXXbjlkk`k
`]€e^\cj\`<i`ki\X
ÆlkXei€kk\^‚e^%
Fd [\k d\[ _€em`je`e^ till
”I första hand bör SJ och
Jernhusen ompröva sina beslut
och möjliggöra en fortsatt
biljettförsäljning.”
signaler från lundabor som
uppskattat SJ:s manuella
biljettförsäljning.
=I<<;8N@K
ling kring stationsområdet.
De kommande åren kommer området att genomgå
omfattande förändringar
för att stärka kollektivtrafiken och möjliggöra ett modernt resecentrum. Detta
borde öka intresset för en
närvaro i Lund.
de skäl som har nämnts
ovan inte är möjligt att ompröva beslutet bör en ökad
samordning med Skånetrafiken genomföras. Det borde vara fullt möjligt för de
två samhällsägda reseföretagen, SJ och Skånetrafiken, att samarbeta kring
biljettförsäljning i gemensamma lokaler. På detta sätt
skulle servicen och kundnyttan förbättras samtidigt
som hyreskostnaderna kan
minskas.
8E;<IJ8CD>I<E#J
Fggfj`k`feji‚[#Cle[jbfddle
Anställ i stället
för att spara
AX# [\k €i bcXik Xkk före-
tagen kan anställa fler
om man sänker skatterna. Men det händer oftast inte. I stället tar de ut
pengarna i vinst, som landar i aktieägarnas fickor,
utan att skapa ett enda
jobb. I stället för att bara
sitta och hoppas att det
skapas fler jobb borde vi
anställa folk inom skola, vård och omsorg. Det
är dessutom där arbetskraften verkligen behövs.
8O<C#(/wI
Inte ett dugg synd om Ranelid!
É;\k €i jpe[ fd Björn Ranelid – varför hoppar alla
på honom?” låter det i den
svenska medievärldens alla
kanaler numera. Det är inte
ett dugg synd om Ranelid!
En som ”larvar sig i parkerna”, som detta kallades förr
i tiden och som i dag främst
motsvaras av att uppträda
i Let’s Dance, Stjärnorna på
Slottet och Melodifestivalen, gör det för att få uppmärksamhet (och möjligen
tjäna en liten slant). Det är
ett högst medvetet val och
har man gjort det får man
helt enkelt vara hårdhudad. Ranelid är helt enkelt
en ständigt turnerande författarartist med en glans
och stjärnstatus värdig en
stor rockstjärnas.
en sällsynt duglig skribent,
vilket inte minst alla utmärkelser han fått är bevis
på.
C<KËJ;8E:<
■9aieIXe\c`[k`ccjXd
dXejd\[j`e[XejgXik\e\i
DXi`XC`e[Y\i^`C\kËj[XeZ\
]iiX‚i\k%
=FKF1J:8EG@O
IFCC@={CJ:?
JDJ
KXZbk`ccJohan Erikssons
insändare 2/3. Blev glad
när jag läste din insändare. Äntligen någon som
tycker samma.
:@KP)dXij
AX^ _X[\ ja€cm nöjet att
medverka på samma antivåldsturné som både Ranelid och Håkan Nesser för ett antal år sedan och kan garantera
att Björn är en mycket sympatisk person och
;X^\eji\Z\gk
Jfkefj\ej
kfjj`^XkfXjk
)gfik`fe\i
(%Sätt ugnen på 200 grader
och grill.
)% Börja med att göra peston. Rosta pinjenötterna
lite lätt i en torr stekpanna.
Mixa basilika och pinjenötter i en matberedare (har du
ingen matberedare fungerar det att stöta i en mortel). Tillsätt vitlök, salt och
jan
peppar och droppa i oljan
åter
successivt medans du låter
matberedaren gå. Kör till
sansist ner den rivna parmesanen, vips så har du gjort din
egen pesto.
*% Bre peston på
å
n
brödskivorna lägg sedan
d
på salami och toppa med
rivost och ett par dragg
n.
med svartpepparkvarnen.
Lägg mackorna på en plåt
rädmed bakplåtspapper, grädda i ugnen tills osten fårr en
härligt ljusbrun färg.
:`ibX*'d`elk\i
+% Medans mackorna står
och mumsar till sig i ugnen,
blandar du ruccola med tomater och tunt skivad rödlök. Slår över lite olja salt
och peppar och blandar
runt.
,%Ta ut mackorna från ugnen, toppa med din lilla sallad och servera direkt.
;X^\eji\Z\gk`:`kp€ibfdgfe\iXkXm
M\ife`ZX9ia\jjfefZ_DXi`X9lYjfd€i
km‚XmBi`jk`XejkX[jY€jkXjk\bfimdX[Xd\i%
K`ccjXddXejd\[Jfkefj\e#jfkXigXggXej
kjXY`k#fdmXe[cXi[\j€jfe^\ejfZ_kiXbk\ej
]`eXjk\i‚mXifik`ccjdXjb`^XbfimXifZ_beXj`^k
^f[XXei€kke`e^Xi%
;\kkXY\_mj¿
+jb`mfijli$
[\^jYi[
/jb`mfijXcXd`
XmY€jkXjk\jfik
,'^iXdOF
gi€jkfjk
JmXikg\ggXi
IlZZfcX
(&)Xjbd`e`
gcfddfe$
kfdXk\i
(c`k\ei[cb
G\jkf
),^ig`ea\ekk\i
([cfc`mfcaX
,'^ii`m\e
gXid\jXe
(m`kcbjbcp]kX
JXckg\ggXi
(be`gg\YXj`c`bX
bXccgi\jjX[iXgj$
fcaX
jXckg\ggXi
@e^i\[`\ej\ieX
[`i\bk`[`edfY`c
$jZXeeXHI$bf[\e
Brukar du
briljera för vänner och
bekanta med din kokkonst?
Ta chansen att dela med dig av din bästa
rätt till hundratusentals skåningar.
Skicka in receptet och dina kontaktuppgifter samt
en bild och en kort presentation av dig själv.
Mejla recept@cityskane.se
Bland publicerade bidrag lottar vi ut
ett presentkort på Cervera värt 1 000 kr.
Lycka till!
&EE
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
D\acXk`cckpZbk`cc7Z`kpjbXe\%j\Jbi`mbfikLgg^\Xcck`[eXdefZ_X[i\jj€m\efd[lXem€e[\ij`^eXkli%I\[Xbk`fe\e]iY\_‚cc\ij`^i€kk\eXkki\[`^\iXk\ok\ieX%
D\jjXk`cc.)(*'%Jbi`m:@KPRd\ccXejcX^TKP:BRd\ccXejcX^T[`ek\ok%
ELVIS
HOROSKOPET
AV MARIA OCH TONY CRONSTAM
CARPE DIEM
AV NIKLAS ERIKSSON
BARNENS PLANET
J\i`\i )(
'+5#"
*'5
'1+&
&
/"-5
,(0
+10*
+&+$27+0.
!&$#9.
(/0.
&+0"."#)"3
*7//&$0))0
/,*7.+400, %(+/("
(7++/)&0",2+0
8$,+
/,*-8
/08./&$
/0900!&$
&"+/-" &
"))#.8$
04 (/"*"))".0&!&+0")7$
$028/0.8+&(,./#9.00
%'7)-!&$-8+8$,0/700
00!10&!&
$."*&//
1--#0
00"+2&//
-"./,+/
2/&(0".
/".+11000(1++/0.1
)0&))!"0#9.!&$
#"5
*./
%
'1+&5
'1)&
,(05
+,2
,*&/(
(+!1+1
#8*9')&$
%"0".00
)80!&+
0)+$".
, %!&+-"./,+)&$%"0
(,**0&))100.4 (
1%.-)
+".-800
!.4$10
!&+(//
-8+8$,0
/700#9.
/9(%"))."")&*&+".,+9
!&$10$&#0".
+2&//
,."!$9.
/&$*7.(
.&0" (
+"0#9."+
!$/,*
+,$&+0")&.%")0-.,
)"*#.&#9.(,.-&,+"+
%
*./5
-.&)
'1)&5
1$
+,25
!" 1*8/0"
+1"/07*
*2&)("+
0(0&(!1
/(+27+
!&"+2&//
+$")7$"+%"0, %!7.
"#0".%8))!&$0&))!"+
00/-"
&"))080
$+!"2".
(.)&*".
"01+$
+!"7+!1
#9."/07))0!&$*"+!1
04 (/#,.0#.+!"%&++
(1.
&))!1
&!$
().2
"+/-" &"))
1--$&#0
-8"00
0&))#."!//07))+!"/700
#8.!1(+/("'1!0&))
*".7+!107+(0!&$
-.&)5
*'
1$5
/"-
!" 5
'+
+#))7.
'1/0+17/
0#9./2.
/8$8&+0"
., %
&+27+0
+7/0!.$#.8+"+2&//
-"./,+/,*04 (/%+8
$,0,0)0*"!!&$
1+$#.1+
(+*"!
%'7)-2
/&+'1/0+1
*4 ("0
(."0&2
#+0/&2&/#.*+4
&+0."//+0/&!,.2/&$
/'7)2
(400"+
7.'1/0+1
$+/(
"+".$&/(
, %&+&0&
0&2.&(, %
27)(,*+.10*+&+$.
2,)&(/)$
Har du ett kul barncitat? Se under sudokut
SUDOKU
UTMANINGEN
LÖSNINGAR
9..10*+&+$"+
3
2
1
5
2
3
40 2
2
4
1
4
3
1
3
2
3
O0008
2
3
1
2
De 5x5 kvadraterna symboliserar 25 skyskrapor sedda ovanifrån. De fem
byggnaderna i var och en av de vågräta och lodräta raderna har 10, 20,
30, 40 och 50 våningar – men inte nödvändigtvis i nämnd ordning. Som
starthjälp är antalet våningar i en av byggnaderna angivet. Talen längs de
fyra sidorna anger hur många byggnader man
kan se från det hållet, om man står nere på
Exempel:
marken på ett visst avstånd från skyskraporna.
3 4 1 2 2
Tittar man på en rad skyskrapor utifrån en en av 3 10 20 50 40 30 3
de fyra riktningarna, kan man se en eller fler
byggnader – beroende på i vilken ordning 2 40 30 20 50 10 2
byggnaderna står. Om den första byggnaden t. 1 50 40 30 10 20 4
ex. är 50 våningar hög, kan man bara se denna,
eftersom den skymmer de lägre byggnaderna 3 30 10 40 20 50 1
bakom sig.
2 20 50 10 30 40 2
Kan du lista ut hur hög varje byggnad är?
3 1 3 2 2
9..(.4//"0
TAR
BORT
KAN
DOMARE
A
A V
L
L Ä
G
A S
N
U
A
S
S A
Ö T Ä C K E
A R
R I S
O M A N
T
S K R I V N I
VÄSTGÖTAORT
SKYDDAT
LÄGE
GÅR
MELLAN
LÄNDER
KOLIK
TILLFREDS
INNERLIG
MODERNT
I
S N
E N
V R E
IAKTTAR
NYTTJAR
RÖKARE
AVSIDES
ÅKER
LÄNGRE
I
KAN
BLI TE
SVALKAR
"HALV"
HÖGT
KORT
DJUR I
KYRKAN?
GJORDE
ETT UTTALANDE
SES PÅ
SCEN
GÅR
LÄTT RÖ
HÄR ÄR
MUSKAT
HUVUDSTAD
STORA
PROV I
SKOLAN
KALLAS
FEL I
TIDNING
SKÄNKA
SKER I
BUTIKER
GREKISK
Ö
MILNEFIGUR
LOKAL
SMÄLEK
F
G Ö R
E R U
S
R Ä N
L I
Ö J D
N
T I S
A N K
N G A
MÅTT
I KINA
LJUSBRUN
FÄRG
FÖREGICK
REGGAE
S
A
M
O
S
FÖRMODAR
A
N
T
A
R
© Bulls
(" !$
4))&!"/-")#7)0/,*
/(+//800/&##.,.
+#&++/&2.'"
."$&,+"#9.0.4 (
0/&##.,.+(+&+0"
#)400/+/&##.#8.
)!.&$#9."(,**
*".7+"+$8+$-".
.!"))".(,)1*+
CITY-KRYSSET
MINNESBILDER
RESERVATIONER
LÄMNAR
JOBBSÖKANDE
STYR
KAN
STIGA
GRAND
LUXE
VINDA
9."$8"+!")9/+&+$
'##"$$
"OVE PÅ
POSTEN"
LAGANTAL
SVENSK
RIDDARE
FLICKA
VANLIG
BUSKE
SERIEFIGUR
STRED
PÅ HÄST
9."$8"+!")9/+&+$
"$$
KAN
EKONOMIN
VARA
STÅR
VI I?
HAN
DANSADE I
RINGEN
FLAGGAN
DE SES
PÅ HAND
PERIOD
HANS
SOM FOR
UTFÖR
TIDIG
VILL
FISKARE
OCH
BABY HA
HÖG
BERGSTOPP
PRATAR
FRAM
MUSIK
SÄLJS
SKOR I
LONDONLUFT
SKICKA IN ROLIGA CITAT
"SER" I
MÖRKER
© Bulls
KONSTNÄR
LILJEFORS
.!1"00.,)&$0.+ &000$"01.2".()&$%"0"+1(+!"0)&"+/".&"/0.&--
-,/0 &000&)).+"+/-)+"01))//"(.&26.+ &006&7*+"/.!"+/8
/".2&0&))000" (+."+./1!'".#8.0!")2!"0
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
)) Km
Våldsam vardag
De senaste månaderna har
våldet eskalerat i Malmö.
Vad kan polisen och samhället göra för att få till en
förändring? Dokumentären
”Skotten i Malmö” söker
svar på frågan.
SVT2 20.30
SVT1
18.00
18.10
18.15
19.00
19.15
19.30
SVT2
Rapport
Regionala nyheter
Go’kväll
Kulturnyheterna
Regionala nyheter
Rapport
Dubbel kärlek
Hur är det att leva med två
fruar, eller två män? ”Korrespondenterna” har besökt ett amerikanskt kärlekskonvent där alla deltagare lever tillsammans
med mer än en partner.
SVT2 22.15
Erik och Mackan utför brandmannatestet i sin nya serie.
FOTO: TV6
Ovanlig smitta
Humorparet synar manligheten
Mansrollen har genomgått en radikal förändring sedan
den tiden då det räckte med att röka pipa och hålla upp
dörren för en kvinna för att uppfattas som en riktig karl.
Men vad är manlighet 2012? Det ska Erik Ekstrand och
Mackan Edlund ta reda på i sin nya underhållningsserie
”Erik & Mackan – knäcker den manliga koden”. I kväll påbörjar de jakten på manligheten.
TV6 21.00
20.00
I dramaserien ”Den sista
dokusåpan” bryter en zombiesmitta ut mitt under inspelningen av en ny realityserie. Deltagarna måste
då resa genom ett zombieinfekterat Sverige till
säkerheten.
TV6 22.00
FILMGUIDEN MED BJÖRN BRÅNFELT
Medan åren går
Flicka utan namn
Drama. En film som bara
en britt kan göra, kanske
bara Mike Leigh till och
med. Vi följer ett äldre
par (Jim Broadbent och
Ruth Sheen) i deras
vardag under ett år – och
älskar varje sekund.
Flerfaldigt prisbelönad,
Oscarsnominerat manus.
(Storbritannien, 2011)
CANAL+ FIRST 21.00
Thriller. Nedtonat rättegångsdrama, där storyn
om ett kvinnomord berättas i återblickar. Torsten
Lilliencrona är en metodisk kriminalare i en film
som tar lite god tid på sig
ibland. Men tonen är realistisk, nästan halvdokumentär, efter amerikansk
modell. (Sverige, 1954)
SVT1 14.20
Joel
Kinnaman
Alfre
Woodard
Snabba cash
What’s cooking?
Chicago 10
Gnomeo och Julia
Thriller. Norrlänning
(Joel Kinnaman) drömmer om stekarliv på
Stureplan och lockas in
på brottets bana – för att
hålla i en tråd i Daniel
Espinosas överraskande
starka film efter Jens
Lapidus roman. Snyggt –
och obehagligt spännande. (Sverige, 2010)
CANAL+ HITS 9.20
Komedi. Skådespelarna,
Alfre Woodard, Mercedes
Ruehl, Joan Chen, Kyra
Segwick med flera, bär
filmen som skildrar fyra
familjer i Los Angeles,
med olika etnisk bakgrund, som förbereder
Thanksgiving-helgen.
(USA, 2000)
TV4 FILM 17.00
Dokumentär. Unik dokumentär – som mixar animerat med musik och
gamla arkivbilder – för att
berätta om en uppmärksammad protestaktion,
i Chicago mot Vietnamkriget, i samband med
demokraternas partikonvent. (USA, 2008)
SVT1 23.55
Animerat. Shakespeares
klassiska kärleksdrama,
med rivaliserande trädgårdstomtar – röda mot
blå – i rollerna. Tyvärr
funkar det inte särskilt
bra. För mycket 3D-action, typ gräsklipparrallyn, och för lite substans.
(USA/Storbritannien,
2011)
VIASAT FILM 20.00
VÄDRET
Masoud är en av de åtta
deltagare som är kvar på
den sista etappen. FOTO: SVT
20.00 Mot alla odds
Svensk realityserie från
2011. Del 8 av 8. SVT1
HD. Även 7/3, 8/3 och
SVT24 (syntolkat).
21.00 Veckans brott
Svenskt kriminalmagasin. Del 8 av 10. Även
8/3 och SVT24 10/3.
22.00 Hübinette
Svensk pratshow från
2012. Även 7/3, 11/3 och
SVT24 11/3.
22.30 Dox: Follow the
leader
Am dokumentär. SVT1
HD. Även 7/3 och 8/3.
23.30 Stoppa könsstympningen!
23.45 Rapport
23.50 Kulturnyheterna
23.55 Chicago 10
Am animerad film.
1.35
Rapport
1.40 30 grader i februari
(R)
2.35 Rapport
2.40 Plus (R)
3.40 Rapport
3.45 Bästa frisören (R)
4.35–4.40 Rapport
4.50 Sverige i dag (R)
5.15–6.00 Go’kväll (R)
Säker
Reportage från hitfabriken
Motown i Detroit.
FOTO: UR
Osäker
Ons
Hässleholm
+3
0
Tor
SVERIGE I DAG
+1
0
Fre
Lör
Ons Tor
+20
4
5
4
3-6 m/s
C°
6
KUSTVÄDRET
6
+25
+20
7
+15
Hanöbukten
4-7 m/s
3-6 m/s
7 m/s
Middag
5 m/s
Kväll
5 m/s
7
+10
0°
Kristianstad: Mulet väder men uppehåll. Temperatur 1 till 3
grader. Sydostlig vind.
NEDERBÖRD senaste 14 dagarna
9
7 m/s
Middag
7 m/s
Kväll
7 m/s
5-9
m/s
5/3
15
10
5
0
-5
-10
Normal
27/2
5/3
-15
11
11
-20
12
3-6 m/s
SOLEN
Max
21/2
10
-25
Min
10
-10
12
TEMPERATUR senaste 14 dagarna
(mm)
9
0-3 m/s
-5
Morgon
8
+5
8
Sydkusten
Simrishamn
+1
0
-7
VÄRLDEN I DAG
+14
+27
3
4-7 m/s
Morgon
+22
-5
+9
+16
2
3
+6
+25
2
5
+1
+10
1
+2
-1
Karlshamn
Kristianstad
+3
-1
Åhus
+3
-1
-6
+18
+3
De tätaste molnen finns
över västra Götaland
och västra
Svealand. På
övriga håll soligt
1
väder eller
minskad
molnighet.
+2
-1
Ryd
27/2
20.00
17.55 Adam live
Svensk pratshow från
2012. Även i natt.
18.55 Keno
19.00 The real housewives
of Atlanta
Am realityserie från
2009.
Del 2
av 16.
NeNe
kontaktar Kim
eftersom
Kim
hon vill Zolciak
reparera deras relation. Även
7/3.
20.00 Top model Sverige
Svensk realityserie från
2012. Del 6 av 10. Posering med levande accessoarer. Även 11/3.
21.00 Project runway
Amerikansk realityserie
från 2010. Del 9 av 14.
Designerna får i uppdrag att skapa en moderiktig look för L’Oreal.
Programledare: Heidi
Klum. Även 11/3.
22.00 Project runway
Amerikansk realityserie
från 2010. Designerna
utformar tyger som
trycks digitalt och sedan
används för att skapa
helt unika kläder. Även
11/3.
23.00 2 1/2 män
Am komediserie från
2008. Charlie ex-partners barn är
påfallande lik honom.
Även i natt.
23.30 Navy CIS
Amerikansk kriminalserie från 2004. En
officer rapporteras ha
begått självmord.
0.30 NCIS: Los Angeles
Amerikansk kriminalserie från 2010.
1.30 My name is Earl
2.00 Englands förtäckta
bordeller
2.55 2 1/2 män (R)
3.20 Navy CIS (R)
4.05 My name is Earl (R)
4.30 Kath and Kim
4.50 Adam live (R)
Annonsplats
Ganska säker
Markaryd
+3
0
21/2
18.00 Japans tsunami –
varför gick det så illa?
18.50 En pojkdröm blev
sann (R)
19.00 Vem vet mest?
SVT2 HD. Även 7/3, 11/3
och SVT24 senare i dag.
19.30 Löftet – leva utan
alkohol
Finsk dokumentärserie.
Del 4 av 6. Även 7/3,
8/3, 11/3 och SVT24 7/3.
20.00 Låtarna som
förändrade musiken
UR. Svensk musikserie.
Del 5 av 8. Detroit.
Reportage från den
gamla hitfabriken
Motown. Även 9/3.
20.30 Skotten i Malmö
Svensk dokumentär
från 2012. Sex människor ihjälskjutna
i Malmö på kort tid.
Även 7/3, 10/3, 11/3, 17/3
och SVT24 8/3.
21.00–22.00 Aktuellt
SVT2 HD.
21.00 Aktuellt
21.35 Regionala nyheter
21.43 Aktuellt
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Korrespondenterna
Svenskt utrikesmagasin
från 2012. Även 10/3,
11/3, 12/3 och 13/3.
22.45 Hårdrockens historia
Dokumentärserie från
2011. Även 8/3, 10/3 och
SVT24 8/3.
23.30 Jakten på Ole Bull (R)
0.30 Chaplin: Emigranten
(R)
0.55–1.55 Tsunamins
överlevare (R)
Prognosen idag
KRISTIANSTAD I DAG 6 MARS
25
20
15
10
5
0
TV3
Kristianstad
Upp Ner
I dag
06.41 17.48
I morgon 06.39 17.51
MÅNEN
Upp Ner
15.41 05.25
17.06 05.44
+28
+25
+24
+26
+20
VÄRLDEN I MORGON
Algarve
Antalya
Aten
Bagdad
Bangkok
Barcelona
Beijing
Beirut
Belgrad
Berlin
Bryssel
Budapest
Chicago
Helsingfors
Hongkong
Hurghada
Kanarieöarna
Kapstaden
Lissabon
London
Los Angeles
+17 sol
+13 skur
+14 moln
+18 sol
+33 skur
+11 sol
+10 moln
+16 moln
+2 moln
+2 moln
+5 regn
+2 sol
+16 moln
-8 moln
+20 skur
+23 sol
+20 sol
+25 sol
+18 moln
+7 regn
+14 sol
Malaga
Mallorca
Mecka
Miami
Moskva
New Delhi
New York
Oslo
Paris
Phuket
Prag
Rhodos
Rom
Sarajevo
Colombo
Sydney
Tallinn
Teheran
Tokyo
Warszawa
Zagreb
+18 skur
+12 sol
+31 sol
+23 skur
-11 mulet
+27 sol
+11 sol
-2 snö
+7 regn
+31 skur
+2 moln
+15 sol
+13 sol
-2 moln
+28 moln
+18 skur
-7 moln
+7 sol
+15 moln
-1 moln
+3 sol
WWW.SMHI.SE
:@KP×K@J;8>-D8IJ)'()
Km )*
TV4
KANAL 5
17.00 Leila bakar (R)
Svensk matlagningsserie från 2010. Repris
från 28/1.
17.25 Halv åtta hos mig (R)
Svensk matlagningsserie från 2012. Repris
från 5/3.
18.00 112 – på liv och död
Svensk dokumentärserie från 2010. Maria
på ambulansen får ett
larm om en ung patient
med hjärtproblem. De
har tre mil till patienten
och hon fruktar att de
inte ska hinna dit i tid.
19.00 Nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
Svensk matlagningsserie från 2012. Del 26
av 72. Dagens värd är
Gun-Marie och hon
bjuder på skaldjur, kokt
oxfilé med getostpaj
och avokadosorbet.
20.00 Äntligen hemma
Svensk inredningsserie
från 2012. Del 7 av 16.
Inredaren Benedikte
Ugland fixar i ordning
ett tonårsrum. Programledare: Martin
Timell. Även i natt.
21.00 House
Amerikansk dramaserie
från 2010-11. Del 22 av
23. Thirteen får besök
av en person hon lärde
känna i fängelset, som
blivit knivstucken och
behöver vård.
22.00–23.00 Nyheterna
22.00 Nyheterna
22.10 Nyheterna med
ekonomi
22.30 Lokala nyheter
22.35 Sport
22.45 Väder
23.00 Reprisstart: Hawaii
five–0 (R)
Am actiondramaserie.
23.55 Äntligen hemma (R)
Från i kväll. Även 8/3.
0.55 Jordan, rättsläkare
(R)
1.50 Numbers (R)
2.50 Dirt
3.50 That ’70s show (R)
4.20–5.15 Hem till gården
18.00 The middle
18.30 Vänner
19.00 The Big bang theory
Am komediserie från
2011. Även senare i kväll.
19.30 The Big bang theory
Am komediserie från
2011. Sheldons mamma
kommer på besök.
Även i natt.
20.00 Wipeout vinter
Svensk underhållning
från 2012. Tävlande är
Gabriel Jacobsson, Ida
Crüsell, Jerry Larsson,
Lee Hall, Evelyn Isokaanta, Malin Aspman,
Paula Uribe, Hugo
Rosas. Även 9/3.
21.00 Desperate housewives
Am dramakomediserie
från 2011. Lynette har
en stor bekännelse för
Tom. Även 11/3.
21.55 Happy endings
Am komediserie från
2011. Brad får veta att
en gammal väninna till
Jane kommer på besök.
Gästskådespelare: Fred
Savage. Även 10/3.
22.25 Mike & Molly
22.55 Criminal minds
23.55 The Big bang theory
(R)
0.50 The Cleveland show
1.15
Mike & Molly (R)
1.45 Supernatural
2.35 The shield
3.25 Girls of the Playboy
mansion
3.50 United States of Tara
4.15
Ellen DeGeneres
show (R)
4.55 The middle (R)
5.15
Pantertanter
5.40–6.00 Säsongsavslutning: Pantertanter
TV6
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
Cops
Simpsons
Family guy
2 1/2 män
Simpsons
Även 7/3.
20.30 Family guy
Även i natt.
21.00 Programstart: Erik
& Mackan – knäcker
den manliga koden
22.00 Programstart:
Den sista dokusåpan
22.30 Mad love
23.00 Scrubs
0.00 How I met your
mother (R)
0.30 My name is Earl
1.00 Spin city (R)
1.30 Skål
2.00 Family guy (R)
2.30 Våra värsta år (R)
3.00 Stargate Atlantis (R)
3.45 Stargate SG 1 (R)
4.30 My name is Earl (R)
4.50 Skål (R)
5.15
Cops (R)
5.40–6.05 Whacked out
sports
SJUAN
TV8
19.00 En plats i solen – borta eller hemma bäst?
Brittisk realityserie från
2009. Del 21 av 55.
Även 7/3.
20.00 The mentalist
Amerikansk kriminaldramaserie från 2010.
Del 1 av 22. Patrick Jane
börjar undra om han
hör hemma på enheten.
21.00 Mördare okänd
Brittisk kriminalserie
från 2005. Även 10/3.
22.05 Restoration home
23.20 Seinfeld
23.50 Brottskod:
Försvunnen
0.45 I lagens namn:
Brottslig synvinkel
1.40 Trauma
2.35 Nip/Tuck
3.25 Seinfeld (R)
3.50 Brottskod:
Försvunnen (R)
4.35–5.25 I lagens namn:
Brottslig synvinkel (R)
5.40–6.30 En plats på
landet
KANAL 9
Jerry Larsson utmanar
banan.
FOTO: KANAL 5
18.30 Judys domstol
Amerikansk realityserie.
19.00 Viktkampen
Amerikansk dokumentärserie från 2006.
20.00 112 – på liv och död
Svensk dokumentärserie från 2012. Sjuksköterskan Maria beger
sig till en man som varit
sängliggande i tre
dagar. Även 11/3.
21.00 Mannen som talar
med hundar (R)
22.00 Ghost whisperer
23.00 Ett herrans liv (R)
23.50 M.A.S.H. (R)
0.20 Law & order: Special
victims unit (R)
1.20
Ghost whisperer (R)
2.20 Vem dömer Amy? (R)
3.20 I nöd och skuld (R)
4.15
Dickinsons auktionsklipp (R)
5.10–6.05 Specialfall: Riskförlossningar (R)
18.00 Cold case
Am kriminalserie från
2004. 1977 hittades en
dörrvakt mördad.
19.00 4 stjärnors middag
Svensk matlagningsserie från 2011. Jennie
Benjaminsson bjuder på
viltplanka på hjort.
19.30 Gränsbevakarna
Australien
Australisk dokumentärserie.
21.00 Cops with cameras
22.00 Top gear
23.10 Law & order: Special
victims unit
0.10
Criminal minds
1.05 Frasier
1.30 Alias
2.25 Criminal minds (R)
3.20 MacGyver (R)
4.10
Jeremy Kyle show (R)
4.50 Pantertanter (R)
5.15–6.00 McLeods
döttrar (R)
SVT2
8.10 Japans tsunami – varför gick
det så illa? 9.00 SVT Forum. 12.00
Löftet – leva utan alkohol. 12.30 Vem
vet mest? 13.00–15.30 UR. 16.05
Skotten i Malmö. 16.35 Agenda.
17.20 Nyhetstecken. 17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset. 18.00 Först vågen, sedan strålningen. 18.50 Räddade av
gränspolisen. 19.00 Vem vet mest?
19.30 Miffo-tv. 20.00 Njutbara trädgården. 20.30 Från Sverige till himlen. 21.00 Aktuellt. 22.00 Sport.
22.15 Babel. 23.00 Jag kysste Putin.
0.00 Scener ur ett vardagsliv.
1.00 Gavin … 1.30 Skotten i Malmö.
2.00–2.55 Tsunamin och sjukhusen.
TV3
6.00 Nanny. 6.30 Rix morronzoo.
9.00 Jims värld. 9.25 Lyxfällan.
10.20 Våra bästa år. 11.10 Top model
15. 12.05 Project runway. 13.00 The
real housewives …14.00 Parenthood. 14.55 Lyxfällan. 15.55 Top
model 15. 16.55 Project runway.
17.55 Adam live. 18.55 Keno. 19.00
The real housewives … 20.00 Efterlyst. 21.00 Kjelles smakresa. 22.00
Extrema samlare. 23.00 2 1/2 män.
23.30 Navy CIS. 0.30 NCIS: LA.
1.30 My name is Earl. 2.00 Efterlyst.
2.55 2 1/2 män. 3.20 Navy CIS.
4.05 My name is Earl. 4.30 Kath …
4.50 Adam live. 5.35–6.00 Nanny.
TV4
5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter tio.
11.35 Hem till gården. 12.45 Holby
city. 14.05 Vad blir det för mat.
14.45 Skidskytte. 17.00 Leila bakar.
17.25 Halv åtta hos mig. 17.55 112 –
på liv och död. 18.25 Lotto, Joker
och Drömvinsten. 18.30 112 – på liv
och död, forts. 19.00 Nyheterna.
19.15 Lokala nyheter. 19.20 Väder.
19.30 Halv åtta hos mig. 20.00 Sveriges mästerkock. 21.00 Fuskbyggarna. 22.00 Nyheterna. 23.00 Hawaii five–0. 23.55 Sveriges mästerkock. 0.55 Jordan, rättsläkare. 1.50
Numbers. 2.50 Dirt. 3.40 That ’70s
show. 4.20–5.15 Hem till gården.
20.00
ÖVRIGA KANALER
TV4 GULD
14.20 Hem till gården. 15.20 Ally McBeal. 17.05 Forsytesagan. 18.05 Alias
Smith & Jones. 19.05 Livet runt trettio. 21.00 Hulken. 22.00 Mord och
inga visor. 22.55 Arkiv X. 23.50 Forsytesagan. 0.50 Freddy’s nightmares. 2.35 Hem till gården. 3.25–4.45
Adolf i toppform. 5.25 Zorro. 5.50–
6.40 Alias Smith & Jones.
TV4 KOMEDI
14.00 Ett herrans liv. 14.35 Happy
trapper. 15.10 Rita rocks. 15.35 Huset fullt. 16.35 30 Rock. 17.00 David
Letterman. 18.00 ’Allå, ’allå, ’emliga
armén. 19.20 Skål. 19.50 Cosby.
20.20 Monty Pythons flygande
cirkus. 21.00 Långt från Las Vegas.
21.30 Will & Grace. 22.00 30 Rock.
22.30 Baddiel and Skinner unplanned. 23.00 Skål. 23.30 David Letterman. 0.25 Last comic standing.
2.00 Will & Grace. 2.25 Långt från
Las Vegas. 2.50 Monty Pythons
flygande cirkus. 3.20 30 Rock.
3.45 M.A.S.H. 4.35 Baddiel and
Skinner unplanned. 5.00 Rita rocks.
5.20–5.21 David Letterman.
TV11
15.35 Smash cuts. 16.05 Buffy the
vampire slayer. 17.00 Ghost whisperer. 18.00 Big brother. 19.00 Big
brother 24/7. 20.00 90210. 21.00
Sons of anarchy. 22.00 Big brother.
23.00 90210. 0.00 Rookie blue.
1.00 Jerry Springer. 2.00 Big brother. 3.00 Numbers. 4.00 Sons of
anarchy. 5.15–6.55 Bachelor pad.
TV4 FAKTA
14.00 SOS. 15.00 Kritiskt tillstånd.
16.00 Överleva. 17.00 Urban legends. 18.00 Brottsplats USA. 19.00
Strandpatrullen. 20.00 Erin Brockovich i rättvisans namn. 21.00 Tillbaka på brottsplatsen. 22.05 Världens
brott. 23.05 Efter de avgörande timmarna. 0.05 Kvinnor bakom galler.
1.00 Polis på plats. 2.05 Kritiskt
tillstånd. 3.05 Världens brott. 4.05
Förlossningskliniken. 5.10–6.00
Kriminellt.
SVT24
20.00 Mot alla odds. 21.00 Vem vet
mest? 21.30 Ett barns hjärta. 22.00
Drömmen om landet. 23.00 Agenda. 23.45–0.00 Sportnytt.
Auction kings. 2.00 Gold Rush. 3.00
James May’s Man Lab. 3.55 Dödlig
fångst. 4.45 Bilfixarna. 5.35–6.00
Så funkar det!
MTV
14.10 Degrassi: The next generation.
14.40 Friendzone. 15.10 Plain Jane.
16.10 Made. 17.05 Degrassi: The next
generation. 17.35 Friendzone. 18.05
Teen mom 2. 19.00 I used to be fat.
20.55 Jersey shore. 21.50 Ridiculousness. 22.50 Pranked. 23.20
South Park. 23.50 American dad.
0.15 Svampbob. 1.10 Pranked. 1.40
Jersey shore. 2.35 South Park. 3.05
Svampbob. 3.55 Fantastic music
videos. 4.30–6.00 Nightvideos.
DR1
14.30 Nye hvide verden. 15.00 DR
Update – nyheder og vejr. 15.10
Lægerne. 16.00 Mira og Marie.
16.05 Dyk Olli dyk. 16.20 Timmy-tid.
16.30 Lille Nørd. 17.00 Miss Marple:
Invitation til mord. 17.50 DR Update
– nyheder og vejr. 18.00 Skattejægerne. 18.30 TV Avisen med
sporten. 19.05 Aftenshowet. 20.00
Hammerslag. 20.30 Spise med Price – Grease. 21.00 TV Avisen. 21.25
Kontant. 21.50 Sporten. 22.00
Irene Huss: Tatoveret torso. 23.30
En chance til. 0.00 Clement Søndag.
0.40 OBS. 0.45–1.35 Lægerne.
TV2 DANMARK
14.05 Liebhaverne. 14.35 Desperate
housewives. 15.25 Dagens mand.
16.00 Nyh og sporten. 16.05 Regionale nyh. 16.15 Cykling: Paris-Nice, 3.
etape. 17.05 Venner. 18.00 Nyh og
sporten. 18.10 Regionale nyh. 18.20
Go’ aften Danmark. 18.50 Vejret.
19.00 Nyh. 19.30 Regionalprogram.
20.00 Vores virkelig store familie.
20.35 Hva’ bruden ikke ved. 21.25
Alarm 112. 22.00 Nyh og sporten.
22.20 Regionale nyh. 22.30 Station 2 Politirapporten. 23.05 Natholdet. 23.40 Jail. 0.05 White collar.
0.55 Kongen af Queens. 1.55 Natholdet. 2.30 Criminal Intent: London. 3.20 X-files. 4.10 Grænsepatruljen. 5.00 Nouky og venner. 5.05
Bakugan. 5.30–6.00 Dinosaur King.
DISCOVERY
12.00 Dödlig fångst. 13.00 Extrem
överlevnad. 14.00 Street customs.
15.00 Gigantiska byggen. 16.00
Mythbusters. 17.00 Swamp Loggers.
18.00 Wheeler dealers. 19.00 Så
funkar det! 20.00 Auction kings.
21.00 Gold Rush. 22.00 James
May’s Man Lab. 23.00 Swamp Loggers. 0.00 Extrem överlevnad. 1.00
AL JAZEERA
14.00 Newshour. 15.00 News live.
15.30 The stream. 16.00 Newshour.
17.00 News live. 17.30 Risking it all.
18.00 News live. 18.30 Inside story.
19.00 Newshour. 20.00 News live.
20.30 The stream. 21.00 The fight
for Amazonia. 22.00 Newshour.
23.00 News live. 23.30 Risking it all
0.00 Newshour. 1.00 News live.
1.30 Inside story DC. 2.00 Syria.
3.00 Newshour. 4.00 News live.
4.30 Witness. 5.00 News live.
5.30–6.00 The stream.
KANAL 5
6.05 Home videos. 6.30–9.00 Vakna. 9.15 Grey’s … 10.05 Förhäxad.
10.55 Sjunde himlen. 11.50 Losing
it with Jillian. 12.45 Vänner. 13.15
DeGeneres. 14.05 Gordon Ramsay.
15.05 OC. 16.05 Unga mödrar. 16.35
Home videos. 17.05 Grey’s … 18.00
The middle. 18.30 Vänner. 19.00 Big
bang. 20.00 Tunnelbanan. 21.00
Grey’s … 22.55 Criminal minds.
23.55 Big bang. 00.45 The Cleveland show. 1.15 Tunnelbanan. 2.15
Supernatural. 3.00 The shield. 3.50
Playboy mansion. 4.15 United States
of Tara. 4.40 DeGeneres 5.20 The
middle. 5.40–6.00 Pantertanter.
TV6
7.25 Lois & Clark. 8.20 Jims värld.
8.50 Spin city. 9.20–10.15 Chuck.
10.45 Våra värsta år. 11.45 Stargate
Atlantis. 12.40 Stargate SG 1. 13.35
Jims värld. 14.05 Chuck. 15.00
Simpsons. 16.00 Family guy. 16.30
Scrubs. 17.30 How I met … 18.00
Cops. 18.30 Simpsons. 19.00 Family
guy. 19.30 2 1/2 män. 20.00 Chuck.
21.00 Wieners. 22.55 Scrubs.
23.55 How I met … 0.25 My name is
Earl. 0.55 Spin city. 1.25 Skål. 1.55
Våra värsta år. 2.55 Stargate Atlantis. 3.40 Stargate SG 1. 4.25 My
name is Earl. 4.45 Skål. 5.15 Cops.
5.35–6.00 Whacked out sports.
TV I MORGON
SVT1
6.00 Nyh. 6.25 Gomorron. 10.00
Go’kväll. 10.45 Mot alla odds. 11.45
Livsviktigt. 12.55 Hübinette. 13.25 Så
ska det låta. 14.25 Georgy – en ploygirl. 16.00 Nyh. 16.05 Skidor. 17.55
Sport. 18.00 Nyh. 18.15 Go’kväll.
19.00 Kulturnyh. 19.15 Nyh. 20.00
Uppdrag gr… 21.00 Den sjungande
trapp… 22.00 Game of thrones.
22.55 Dag. 23.20 Tv-cirkeln: Game
of thrones. 23.35 Nyh. 23.40 Kulturnyh. 23.45 Skavlan. 0.45 Anslagstavlan. 0.50 Dox: Follow the leader.
2.05 Nyh. 2.10 Drömmen om landet.
3.10 Nyh. 3.15 Damages. 4.05 Nyh.
4.10–6.00 Nattsändn.
Visste du att City & Kristianstadsbladet
erbjuder regionens starkaste annonspaket?
Auktionen
kommer att
pågå mellan
den 14 och
23 maj
EttBraBud.nu är en
nätauktion, som
bara innehåller
nya produkter
och attraktiva
tjänster från
lokala butiker
och företag!
Hälsa, Mode och Utbildning – varje tisdag i City
!
E
R
A
G
A
ens
T
r
å
E
v
ÖR
igång
F
nte
art
i
n
a
s
s
i
mis
rv
a
–
r
d
n
tio
d!
Nu
k
e
u
m
a
ta
ra
störs ns att va
ha
c
n
i
d
Kontakta din säljare
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising