SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS
INDOOR UNIT
MSZ-FH25VE
MSZ-FH35VE
English is original.
For user
OPERATING INSTRUCTIONS
• To use this unit correctly and safely, be sure to read these operating instructions before use.
English
Übersetzung des
Originals
For den Anwender
BEDIENUNGSANLEITUNG
• Für einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch des Geräts unbedingt diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.
Deutsch
Traduction du texte
d’origine
A l’attention des clients
NOTICE D’UTILISATION
• Pour avoir la certitude d’utiliser cet appareil correctement et en toute
sécurité, veuillez lire cette notice d’instructions avant de mettre le climatiseur sous tension.
Français
Vertaling van het
origineel
Voor de klant
BEDIENINGSINSTRUCTIES
• Om dit apparaat correct en veilig te kunnen gebruiken moet u deze bedieningsinstructies voor gebruik eerst doorlezen.
Nederlands
Traducción del
original
Para los clientes
MANUAL DE INSTRUCCIONES
• Para utilizar esta unidad de forma correcta y segura, lea previamente
estas instrucciones de funcionamiento.
Español
Traduzione
dell’originale
Per gli utenti
LIBRETTO D’ISTRUZIONI
• Per utilizzare correttamente ed in tutta sicurezza questo apparecchio,
leggere il presente libretto d’istruzioni prima dell’uso.
Italiano
Μετάφραση του
αρχικού
Για το χρήστη
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα σωστά και με ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ελληνικά
Tradução do
original
Para o utilizador
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
• Para utilizar esta unidade correctamente e com segurança, certifiquese de que lê estas instruções de operação antes da utilização.
Português
Oversættelse af
den originale tekst
Til kunden
BETJENINGSVEJLEDNING
• Læs denne betjeningsvejledningen før brug, så enheden bruges korrekt
og sikkert.
Dansk
Översättning från
originalet
För användaren
BRUKSANVISNING
• Läs bruksanvisningen innan enheten tas i bruk så att den används säkert och på rätt sätt.
Svenska
Orijinalin çevirisi
Kullanıcı için
ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI
• Bu üniteyi doğru ve güvenli bir biçimde kullanmak için, kullanmadan
önce bu işletim talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
Türkçe
Перевод
оригинала
Для пользователя
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• В целях правильной и безопасной эксплуатации данного устройства обязательно перед его использованием прочтите настоящее
руководство по эксплуатации.
Русский
INNEHÅLL
N SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
N KASSERING
N DELARNAS NAMN
N FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING
N ANVÄNDA I-SEE
N VAL AV DRIFTLÄGEN
N FLÄKTHASTIGHET OCH JUSTERING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING
N I-SAVE-DRIFT
N EKONOMIKYLFUNKTIONENS (ECONO COOL)
N ANVÄNDA NATURAL FLOW
N ANVÄNDA LUFTRENING
N ANVÄNDA LÄGET POWERFUL
N ENVÄNDA TIMERN (ON/OFF TIMER)
N ANVÄNDA VECKOTIMERN
N RENGÖRING
N NÄR DU TROR ATT DET HAR UPPSTÅTT PROBLEMV
N NÄR LUFTKONDITIONERINGEN INTE SKA ANVÄNDAS UNDER LÄNGRE TID
NINSTALLATIONSPLATS OCH ELARBETE
N SPECIFIKATIONER
1
2
3
3
5
6
7
8
8
9
9
9
9
10
11
12
13
13
13
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Eftersom denna produkt innehåller rörliga delar och delar som kan förorsaka elektriska stötar, bör du läsa “Säkerhetsföreskrifter” innan du tar produkten i bruk.
Symbolerna som används i denna handbok och deras
betydelse
• Eftersom de punkter med varningar som behandlas här är viktiga för säkerheten, bör du se till att du följer dem till punkt och pricka.
: Gör ej.
• När du har läst igenom denna handbok, förvara den lättåtkomlig tillsammans
med installationshandboken så att du lätt har tillgång till dem som referens.
: Följ instruktionerna.
: Stick inte in fingrar, pinnar etc.
Varningsmärken och deras betydelse
VARNING:
Felaktig hantering kan mycket lätt förorsaka allvarlig
fara såsom dödsfall, allvarlig kroppsskada etc.
FÖRSIKTIGHET:
Felaktig hantering kan, beroende på omständigheterna, förorsaka allvarlig fara.
: Stå inte på inomhus/utomhusenheterna och placera ingenting på dem.
: Fara för elektrisk stöt. Var försiktig.
: Se till att du drar ut nätsladden ur vägguttaget.
: Var noga med att stänga av strömmen.
VARNING
Anslut inte elkabeln till en skarvpunkt, använd en förlängningssladd
eller anslut flera enheter till ett vägguttag.
• Detta kan orsaka överhettning, brand eller elektriska stötar.
Se till att elkontakten inte är smutsig och sätt in den ordentligt i
uttaget.
• En smutsig kontakt kan orsaka brand eller elektriska stötar.
Bunta inte ihop, dra, skada eller modifiera elkabeln och utsätt den
inte för värme eller tunga föremål.
• Detta kan orsaka brand eller elektriska stötar.
Slå inte FRÅN/TILL strömbrytaren och dra inte ut/sätt inte i nätsladden ur/i vägguttaget medan aggregatet är i drift.
• Detta kan ge upphov till gnistor som kan orsaka brand.
• När inomhusenheten har stängts AV med fjärrkontrollen, se till att slå
FRÅN strömbrytaren eller dra ur elkontakten.
Utsätt inte kroppen för kallt, direkt luftdrag under lång tid.
• Detta kan vara skadligt för hälsan.
Enheten får inte installeras, flyttas, tas isär, ändras eller repareras
av användaren.
• En felaktigt hanterad luftkonditionering kan orsaka brand, elektriska
stötar, skador, vattenläckor osv. Kontakta återförsäljaren.
• Om nätsladden är skadad, måste den för undvikande av fara bytas ut
av tillverkaren eller av auktoriserad servicepersonal.
Vid installation, flytt eller service av enheten, säkerställ att inget
annat ämne än det specificerade köldmediumet (R410A) kommer
in i kylledningarna.
• Närvaron av en främmande substans som t.ex. luft kan orsaka en
onormal tryckökning och leda till explosion eller skador.
• Användning av något annat köldmedium är det som anges för systemet
kan ge upphov till mekanisk skada, fel i systemet eller att systemet
slutar fungera. I värsta fall kan de leda till allvarliga problem med att
säkerställa produktens säkerhet.
Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintag/luftutblås.
• Det kan orsaka skador eftersom fläkten roterar inuti med höga hastigheter under drift.
Vid onormala omständigheter (exempelvis om det luktar rök),
stoppa luftkonditioneringen och dra ut kontakten eller slå FRÅN
strömbrytaren.
• Fortsatt drift vid onormala omständigheter kan ge upphov till funktionsstörning, brand eller elektriska stötar. Kontakta din återförsäljare om
detta inträffar.
Om luftkonditioneringen varken kyler eller värmer kan det bero på
att köldmediet läcker. Kontakta din återförsäljare om detta inträffar.
Om reparationen omfattar påfyllning av köldmedium, fråga serviceteknikern efter ytterligare information.
• Det köldmedium som används i luftkonditioneringen är ofarligt. I normala fall läcker det inte ut. Men om köldmediet läcker ut och kommer
i kontakt med en värmekälla t.ex. en fläktförvärmare, fotogenkamin
eller spis kommer det att bildas en farlig gas.
Försök aldrig tvätta inomhusenhetens insida. Kontakta återförsäljaren om enhetens insida behöver rengöras.
• Olämpliga rengöringsmedel kan orsaka skador på plastmaterialen inuti
enheten vilket kan leda till vattenläckor. Driftfel, rök eller brand uppstår
om rengöringsmedel kommer i kontakt med de elektriska delarna eller
motorn.
FÖRSIKTIGHET
Vidrör inte luftintaget eller inomhus/utomhusenhetens aluminiumflänsar.
• Det kan orsaka personskador.
Använd inte insektsmedel eller antändbara gaser på enheten.
• Detta kan förorsaka brand eller leda till att enheten deformeras.
Enheten får inte användas av personer (inklusive barn) med fysiska,
sensoriska eller mentala funktionshinder eller personer som saknar
vana och kunskaper om de inte övervakas av en ansvarig eller
instrueras hur enheten används.
Barn bör hållas under uppsyn så att de inte leker med enheten.
Sw-1
● BRUKSANVISNING ●
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
FÖRSIKTIGHET
Rör aldrig vid kontakterna med våta händer.
• Det kan orsaka elektriska stötar.
Utsätt varken husdjur eller krukväxter för direkt luftdrag.
• Detta kan skada både husdjur och växter.
Rengör inte luftkonditioneringen med vatten. Ställ inte heller ett föremål
som innehåller vatten, som t.ex. en blomvas, ovanpå den.
• Detta kan orsaka brand eller elektriska stötar.
Placera ej andra elektriska apparater eller möbler under inomhus/utomhusenheten.
• Vatten kan droppa ner från enheten och kan orsaka fel eller skador.
Trampa inte på eller ställ något föremål ovanpå utomhusenheten.
• Det kan orsaka skador om du eller föremålet faller.
Låt aldrig enheten stå på ett stativ som är skadat.
• Enheten kan falla och orsaka skada.
Stå inte på en ostadig pall när enheten ska sättas igång eller rengöras.
• Du kan skadas om du ramlar.
Dra aldrig i nätsladden.
• Det kan leda till att en del av ledaren går sönder vilket i sin tur kan
resultera i överhettning eller brand.
Försök aldrig att ladda eller ta isär ett batteri, och kasta det aldrig
på elden.
• Det kan leda till batteriläckage, brand eller explosion.
Använd inte enheten i mer än 4 timmar när luftfuktigheten är hög
(80 % relativ luftfuktighet eller mer) och/eller när fönster eller dörrar
är öppna.
• Det kan göra att kondensvatten i luftkonditioneringen börjar droppa vilket
kan blöta ned och förstöra möbler.
• Vattenkondensering i luftkonditioneringen kan bidra till att svamp bildas,
t.ex. mögelsvamp.
Använd inte enheten för specialändamål som t.ex. förvaringsplats för
mat, djur, växter, precisionsutrustning eller konstföremål.
• Detta kan både orsaka kvalitetsförsämring och skada djur och växter.
Utsätt inte förbränningsapparater för direkt luftflöde.
• Det kan ge upphov till ofullständig förbränning.
Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sväljas av misstag.
• Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och/eller förgiftning.
Innan enheten rengörs, stäng AV den och dra ut elkontakten eller slå
FRÅN strömbrytaren.
• Det kan orsaka skador eftersom fläkten roterar inuti med höga hastigheter
under drift.
Om enheten kommer att stå oanvänd under en lång tid, dra ut elkontakten eller slå FRÅN strömbrytaren.
• Enheten kan samla på sig smuts som kan orsaka överhettning eller
brand.
Byt fjärrkontrollens batterier mot nya av samma typ.
• Om ett gammalt batteri används tillsammans med ett nytt kan det uppstå
överhettning, läckage eller explosion.
Om du får batterivätska på hud eller kläder ska det tvättas bort med
rent vatten.
• Om batterivätska kommer i kontakt med dina ögon, skölj ögonen noga
med rent vatten och sök genast vård.
Se till att lokalen är välventilerad när enheten används tillsammans
med en förbränningsapparat.
• Otillräcklig ventilation kan ge upphov till syrebrist.
Slå FRÅN strömbrytaren när åskan går och det finns risk för blixtnedslag.
• Om åskan slår ner kan enheten förstöras.
När luftkonditioneringen har använts i flera säsonger ska, utöver
normal rengöring, också inspektion och underhåll utföras.
• Smuts eller damm i enheten kan orsaka en obehaglig lukt, bidra till att
svamp bildas, t.ex. mögelsvamp, eller täppa igen avloppet. Detta kan leda
till att vatten börjar läcka från inomhusenheten. Kontakta återförsäljaren
för inspektion och underhåll eftersom det krävs specialkunskaper.
VIKTIGT
Smutsiga filter orsakar kondensation i luftkonditioneringen som bidrar till att svamp
bildas, t.ex. mögelsvamp. Luftfiltren bör därför rengöras varannan vecka.
Kontrollera att de horisontala lamellerna är i stängt läge innan enheten startas. Om
enheten startas när de horisontala lamellerna är i öppet läge kanske de inte återgår
till rätt läge.
För installation
VARNING
Kontakta återförsäljaren för montering av luftkonditioneringen.
• Den bör inte monteras av användaren eftersom monteringen kräver
specialkunskaper. En felaktigt monterad luftkonditionering kan orsaka
läckage, brand eller elektriska stötar.
Använd avsedd strömförsörjning till luftkonditioneringen.
• En icke avsedd strömförsörjning kan ge upphov till överhettning eller
brand.
Installera ej enheten på platser där brandfarlig gas kan läcka ut.
• Om ett gasläckage uppstår och gas ansamlas kring enheten, kan detta
ge upphov till en explosion.
Jorda enheten korrekt.
• Anslut inte jordledningen till gas- eller vattenledningar, åskledare eller
telefonens jordledning. Felaktig jordning kan orsaka elektriska stötar.
FÖRSIKTIGHET
Beroende på var luftkonditioneringen är placerad (exempelvis i
områden med hög luftfuktighet) kan du behöva installera en jordfelsbrytare.
• Om en jordfelsbrytare inte installeras, kan detta ge upphov till elektriska
stötar.
Se till att dräneringsvattnet rinner ut ordentligt.
• Om tömningsvägen är felaktig kan vatten droppa ner från inomhus/utomhusenheten, och väta ner och förstöra möbler.
Vid onormala förhållanden
Stoppa genast driften av luftkonditioneringen och kontakta din återförsäljare.
KASSERING
När du vill göra dig av med denna produkt – kontakta återförsäljaren.
Obs:
Denna symbolmärkning gäller bara i EU-länder.
Symbolmärkningen är i enlighet med direktiv 2002/96/EC
artikel 10 Information för användare och bilaga IV, och/
eller direktiv 2006/66/EC artikel 20 Information för slutanvändare och bilaga II.
Fig. 1
Sw-2
Denna produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är designad och tillverkad av
ma-terial och komponenter med hög kvalitet som kan återvinnas och/eller
återan-vändas.
Denna symbol betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter, bat-terier och ackumulatorer skall sorteras och hanteras separat från hushållsavfall.
Om det finns en kemisk beteckning tryckt under symbolen (Fig. 1) betyder det att
batteriet eller ackumulatorn innehåller en tungmetall med en viss koncentration.
Detta anges på följande sätt:
Hg: kvicksilver (0,0005%), Cd: kadmium (0,002%), Pb: bly (0,004%)
Inom den Europeiska Unionen finns det separata insamlingssystem för begagnade elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer.
Var vänlig lämna denna produkt, batterier och ackumulatorer hos din lokala mottagningsstation för avfall och återvinning.
Var snäll och hjälp oss att bevara miljön vi lever i!
DELARNAS NAMN
Inomhusenhet
Fjärrkontroll
Frontpanel
Luftrenarenhet Sid. 9, 11
Signalsändningsdel
Signalens räckvidd:
Cirka 6 m
Teckenruta
Ett eller flera pip hörs
från inomhusenheten när
signalen tas emot.
Luftintag
Nöddriftsknapp Sid. 6
Luftfilter
Temperaturknappar Sid. 6
ON/OFF
(slå till/stäng av)-knapp
Knapp för styrning av
fläkthastighet (FAN)
Knapp för
funktionsval
Luftreningsfilter
(Elektrostatiskt
antiallergienzyms- Horisontell
lamell
filter och deodorantfilter)
Luftutblås
Sid. 7
Sid 6
i-see-sensor Sid. 5
WIDE VANE-knapp
ECONO
COOLknapp Sid. 8
Sid. 7
Lamellinställnings(VANE control) knapp
POWERFULknapp Sid. 9
Sid. 7
PURIFIER-knapp Sid. 9
i-save-knapp
(Luftrenande)
(Ström)
Fjärrkontrollens
mottagningsfönster
Funktionsindikeringslampa
Sid. 8
INDIRECT/DIRECTknapp Sid. 5
NATURAL
FLOW-knapp
TIME, TIMER-knappar
Sid. 9
Öka tiden
Minska tiden
WEEKLY TIMERknappar Sid. 10
Sid. 3, 9
SENSOR
(i-see)-knapp
Utomhusenhet
Sid. 5
RESET-knapp Sid. 3
Luftintag (baktill och på sidan)
Rörledning
CLOCK-knapp
Avloppsslang
Sid. 3
Fjärrkontrollens hållare
Luftutblås
• Montera hållaren till
fjärrkontrollen på en
plats där signalen kan
nås av inomhusenheten.
• När fjärrkontrollen
inte används ska den
placeras i hållaren.
Avlopp
Utomhusenheternas utseende kan variera.
Lucka
Öppna fjärrkontrollen
genom att skjuta ned
locket. Skjut ned det ytterligare för att komma
åt knapparna för veckotimerinställning.
Använd bara fjärrkontrollen som medföljer
enheten.
Använd inte några andra fjärrkontroller.
Om två eller fler inomhusenheter installeras i närheten av varandra kanske den
inomhusenhet som du inte avser att köra
svarar på fjärrkontrollens kommandon.
FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING
Före användning: Sätt i väggkontakten och/eller vrid på huvudströmbrytaren.
Montera fjärrkontrollens batterier
4.
1.
Ställ in aktuellt klockslag
3.
Tryck på RESET.
1.
Ta av frontluckan.
2.
3.
Ställ in dag genom att
trycka på DAY-knappen.
Tryck på CLOCK.
För in den negativa
polen på de alkaliska
AAA-batterierna först.
2.
Sätt tillbaka frontluckan.
• Se till att batteriernas polaritet är korrekt.
• Använd inte manganbatterier eller batterier som läcker. Det kan leda till fel
på fjärrkontrollen.
• Använd inte återuppladdningsbara batterier.
• Byt ut alla batterier mot nya av samma typ.
• Batterierna kan användas i ca. 1 år. Men om batteriernas hållbarhetstid har
gått ut håller de inte lika länge.
• Tryck försiktigt på RESET med ett långsmalt föremål.
Om du inte trycker på RESET, kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar
på rätt sätt.
4.
Tryck på CLOCK
igen.
Ställ in tiden genom att trycka på
TIME-knappen eller TIMER-knapparna.
Varje tryckning ökar/minskar
tiden med 1 minut (10 minuter om
knappen hålls intryckt längre).
• Tryck försiktigt på CLOCK med ett långsmalt
föremål.
Sw-3
● BRUKSANVISNING ●
FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING
1
Öppna läget för positionsinställning genom att hålla
intryckt på fjärrkontrollen i 2 sekunder.
2
Välj målposition för installationen genom att trycka på
.
(För varje tryck på
ningen:)
(Mitten)
3
Tryck på
visas positionerna i ord-
(Höger)
(Vänster)
för att slutföra positionsinställningen.
Obs:
Installationsplatsen kan bara ställas in när följande krav uppfylls:
• Fjärrkontrollen är avstängd.
• Veckotimern är inte inställd.
• Veckotimern redigeras inte.
Ställa in installationsplats
Kom ihåg att ställa in fjärrkontrollen efter inomhusenhetens installationsplats.
Installationsplats:
Vänster: Avstånd till objekt (vägg, skåp osv.) är högst 50 cm till vänster
Mitten: Avstånd till objekt (vägg, skåp osv.) är minst 50 cm till vänster och till
höger
Höger: Avstånd till objekt (vägg, skåp osv.) är högst 50 cm till höger
(Vänster) (Mitten)
Plats
Fjärrkontrollens
display
Sw-4
(Höger)
Vänster
Mitten
Höger
ANVÄNDA I-SEE
ABSENCE DETECTION
Den här funktionen aktiverar automatiskt energisparläget när ingen befinner
sig i rummet.
1
2
Tryck på
tills
visas i teckenfönstret på fjärrkontrollen när du vill aktivera funktionen.
Tryck på
igen när du vill inaktivera ABSENCE
DETECTION.
Läget INDIRECT/DIRECT
Med läget INDIRECT/DIRECT kan driften finjusteras beroende på var en person
befinner sig i rummet.
1
2
Läget i-see
Rumstemperaturen styrs baserat på en rimlig temperatur i läget i-see.
1
Tryck på
i läget COOL, DRY, HEAT eller AUTO
när du vill aktivera INDIRECT/DIRECT. Läget är bara
tillgängligt när läget i-see är aktiverat.
För varje tryck på
ändras läget INDIRECT/DIRECT i följande ordning:
(INDIRECT)
Tryck på
i läget COOL, DRY, HEAT eller AUTO
när du vill aktivera läget i-see.
(DIRECT)
(OFF)
(INDIRECT) : En person i rummet utsätts i mindre
utsträckning för det direkta luftflödet.
(DIRECT) : Området i närheten av en person
luftkonditioneras i första hand.
• Tryck försiktigt med ett smalt föremål.
tänds. (Visningsdel för drift)
•
• Standardinställningen är ”aktiv”.
2
• Horisontal och vertikal luftflödesriktning väljs automatiskt.
• Luftflödets riktning kan justeras manuellt om du inte känner dig nöjd
med luftriktningen som valts i läget INDIRECT. Sid. 7
Tryck på
TECTION.
•
3
igen när du vill aktivera ABSENCE DE-
tänds. (Visningsdel för drift)
Tryck på
igen när du vill inaktivera i-see.
3
Läget INDIRECT/DIRECT avbryts automatiskt om du
inaktiverar läget i-see.
• Läget INDIRECT/DIRECT avbryts även om du trycker på knappen
VANE eller WIDE VANE.
Obs:
Rör inte i-see-sensorn. Det kan skada i-see-sensorn.
Sw-5
● BRUKSANVISNING ●
VAL AV DRIFTLÄGEN
AUTO-läge (Automatisk växling)
Enheten väljer driftläget beroende på skillnaden mellan rumstemperaturen
och den inställda temperaturen. Under AUTO-läget, ändrar enheten läge
(COOL↔HEAT) om rumstemperaturen skiljer sig 2°C från den inställda
temperaturen i mer än 15 minuter.
Obs:
Auto-läge rekommenderas inte om inomhusenheten är ansluten till en
utomhusenhet av MXZ-typ. När flera inomhusenheter drivs samtidigt,
kanske enheten inte kan växla mellan driftlägena COOL och HEAT. I
sådana fall går inomhusenheten in i standbyläge (se tabellen för funktionsindikeringslampan).
COOL-läge
Njut av sval luft av önskad temperatur.
Obs:
Använd inte COOL-läget vid mycket låga utomhustemperaturer (lägre än
-10°C). Vatten som kondenseras i enheten kan börja droppa och blöta ner
eller förstöra möbler m.m.
DRY-läge
Avfukta ditt rum. Eventuellt kyls rummet ner en aning.
Temperaturen kan inte ställas in under DRY-läget.
HEAT-läge
1
Tryck på
Njut av varm luft av önskad temperatur.
för att starta enheten.
FAN-läge
2
Tryck på
för att välja driftläge. Varje tryckning
ändrar läge på följande sätt:
(AUTO)
3
(COOL)
(DRY)
(HEAT)
Note:
Vi rekommenderar att enheten drivs läget FAN för att torka inomhusenhetens insida när läget COOL/DRY har använts.
(FAN)
Tryck på
eller
för att ställa in temperaturen.
Varje tryckning höjer eller sänker temperaturen med 1°C.
Tryck på
Cirkulerar luften i rummet.
för att stoppa driften.
Nöddrift
När fjärrkontrollen inte kan användas...
Nödfallsdriften aktiveras när du trycker på nöddriftsknappen (E.O.SW) på
inomhusenheten.
Varje gång E.O.SW trycks in ändras driften på följande sätt:
Obs:
Funktionsindikeringslampa
Multisystemdrift
Minst två inomhusenheter kan drivas av en utomhusenhet. Om flera inomhusenheter körs samtidigt kan lägena kyla/tork/fläkt och värme inte ställas in samtidigt.
När COOL/DRY/FAN är valt på en enhet och HEAT är valt på en annan eller vice
versa, går den enhet som sist valts in i standbyläge.
Nödfallskylning COOL
Nödfallsvärme HEAT
Stopp
Funktionsindikeringslampa
Funktionsindikeringslampan visar vilken funktion enheten är inställd på.
Visar
Funktion
Standbyläge (endast vid multisystemdrift)
Tänd
Blinkar
Ställ in temperaturen på: 24 °C
Fläkthastighet: Medium
Horisontell lamell: Auto
Obs:
• Provkörning utförs under de första 30 minuterna vid drift.
Temperaturregleringen fungerar inte, och fläkthastigheten
är inställd på hög.
• Fläkthastigheten stiger gradvis för att blåsa ut varm luft vid
nödfallsdrift med uppvärmning.
• Vid nödfallsdrift med nedkylning återställs de horisontala
lamellernas position inom ca en minut och sedan startar
driften.
Automatisk omstartningsfunktion
Om ett strömavbrott inträffar eller nätströmmen stängs av under drift, startar den
“automatiska omstartningsfunktionen” automatiskt enheten i samma läge som hade
ställts in med fjärrkontrollen innan nätströmmen bröts. Om timern är inställd, upphävs
timerinställningen, och enheten kommer att sättas igång när strömmen slås på.
Om du inte vill använda denna funktion, bör du kontakta en servicerepresentant eftersom enhetens inställning måste ändras.
Sw-6
FLÄKTHASTIGHET OCH JUSTERING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING
Luftflödets riktning
(AUTO) .......... Lamellen är inställd så att luftflödets riktning är som mest
effektiv. COOL/DRY/FAN: horisontalt läge. HEAT: läge (4).
(Manuell) ....... För effektiv luftkonditionering, välj det övre läget för COOL/
DRY och det nedre läget för HEAT. Om det nedre läget väljs
för COOL/DRY, kommer lamellen automatiskt att flyttas till
horisontalt läge (3) efter 0,5 till 1 timme för att förhindra att
kondensation droppar.
(Svängning) ... Lamellen rör sig omväxlande upp och ner.
Tryck på
för att välja fläkthastighet. Varje tryckning ändrar fläkthastigheten på följande sätt:
(AUTO)
(Tyst)
(Low)
(Med.)
(High) (Super High)
• Två korta pip hörs från inomhusenheten när den ställs på AUTO.
• Använd en högre fläkthastighet för att kyla ned/värma upp rummet
snabbare. Vi rekommenderar att fläkthastigheten sänks när rummet
är svalt/varmt.
• Använd en lägre fläkthastighet för tystare drift.
Obs:
Multisystemdrift
Luftflödestemperaturen kan vara låg när flera inomhusenheter drivs samtidigt
av en utomhusenhet för uppvärmning. I sådana fall rekommenderar vi att du
ställer in fläkthastigheten på AUTO.
Tryck på
för att välja luftflödesriktning. Varje
tryckning ändrar luftflödets riktning på följande sätt:
(AUTO)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(SVÄNGNING)
• Två korta pip hörs från inomhusenheten när den ställs på AUTO.
• Använd alltid fjärrkontrollen när luftflödets riktning ändras. Om de horisontala lamellerna flyttas för hand kanske de inte fungerar som de ska.
• När strömbrytaren slås på återställs de horisontala lamellernas position inom ca en minut och sedan startar driften. Detsamma gäller vid
nödfallsdrift med nedkylning.
• Om de horisontala lamellerna ser ut att vara i fel läge, se sidan 12 .
• När höger och vänster horisontala lameller är inställda på samma nivå
kanske de inte är helt i linje.
Tryck på
för att välja luftflödets horisontella
riktning. Varje tryckning ändrar luftflödets riktning på
följande sätt:
(SVÄNGNING)
Sw-7
● BRUKSANVISNING ●
EKONOMIKYLFUNKTIONENS
I-SAVE-DRIFT
(ECONO COOL)
Tryck på
medan du är i driftläget COOL sidan 6
för att starta ekonomisk nedkylning (ECONO COOL).
1
2
Enheten drivs med rörlig vertikal drift i olika cykler beroende på luftflödets temperatur.
Välj i-save-läget genom att trycka på
COOL, ECONO COOL eller HEAT.
i läget
Tryck på
igen för att avbryta ekonomisk nedkylning (ECONO COOL).
Ställ in temperatur, fläkthastighet och luftflödesriktning.
• Samma inställning väljs nästa gång när du trycker på
.
• Två inställningar kan sparas. (En för COOL/ECONO COOL och en för
HEAT)
• Välj en temperatur, fläkthastighet och luftflödesriktning som passar
rummet.
• I vanliga fall är minimitemperaturen i läget HEAT 16°C. När enbart
i-save används är dock minimitemperaturen 10°C.
Tryck på
igen när du vill avbryta drift med i-save.
• Du kan även avbryta drift med i-save genom att trycka på MODE- eller
POWERFUL-knappen.
i-save-drift
En enkel hämtningsfunktion gör att du kan hämta en föredragen (förinställd) inknappen en gång. Du kan snabbt gå tillbaka
ställning genom att trycka på
till den föregående inställningen genom att trycka på knappen igen.
Exempel på användning:
1. Lågenergiläge
Ställ in temperaturen 2°C till 3°C varmare i läget COOL och kallare i läget
HEAT.
Inställningen är lämplig för rum där ingen befinner sig samt när du sover.
2. Spara inställningar som används ofta
Du kan spara dina favoritinställningar för lägena COOL/ECONO COOL och
HEAT. Det gör att du kan välja din favoritinställning med en knapptryckning.
Sw-8
• Funktionen ECONO COOL avbryts också när knappen VANE, POWERFUL eller NATURAL FLOW trycks ned.
Vad är “ekonomisk nedkylning (ECONO COOL)”?
Ett rörligt utströmmande luftflöde (luftflödesväxling) gör att du känner dig mer
avsvalkad än vid ett konstant luftflöde. Så även om temperaturen automatiskt
ställs in 2°C högre, är det möjligt att åstadkomma kyla på ett behagligt sätt.
Tack vare detta kan man spara energi.
ANVÄNDA NATURAL FLOW
ANVÄNDA LÄGET POWERFUL
Tryck på
i läget COOL eller HEAT sidan 6 när
du vill aktivera läget POWERFUL.
Tryck på
i läget COOL eller FAN sidan 6 när du
vill aktivera NATURAL FLOW.
Tryck på
FLOW.
Fläkthastighet
: Särskild hastighet för läget POWERFUL
Horisontell lamell : Ställ in läge eller läge för nedåtgående luftflöde vid
AUTO-inställning
igen när du vill inaktivera NATURAL
• Temperaturen kan inte ställas in när läget POWERFUL används.
• NATURAL FLOW inaktiveras även när du trycker på knappen POWERFUL eller ECONO COOL.
Tryck på
FUL.
Vad är “NATURAL FLOW”?
Luftflödet liknar mer och mer naturlig vind allt eftersom tiden går. En person i
rummet utsätts inte direkt för luftflödet och det känns bekvämare.
• POWERFUL-läget avbryts även automatiskt efter 15 minuter eller när
knappen ON/OFF, FAN, ECONO COOL, NATURAL FLOW eller i-save
trycks in.
Obs:
Eftersom fläkthastigheten ständigt förändras under NATURAL FLOW ändras
även ljudet av luftflödet, vindhastigheten och luftflödestemperaturen. Detta är
inget fel.
igen när du vill avbryta läget POWER-
ENVÄNDA TIMERN
(ON/OFF TIMER)
ANVÄNDA LUFTRENING
Tryck på
ING.
1
under drift för att ställa in
Tryck på
eller
timern.
(ON-timer) : Enheten slås PÅ vid den inställda
tidpunkten.
när du vill aktivera läget AIR PURIFY-
(OFF-timer) : Enheten stängs AV vid den inställda tidpunkten.
• Lampan AIR PURIFYING tänds. (Visningsdel)
*
eller
blinkar.
* Se till att rätt klockslag och datum har ställts in. Sidan 3
Tryck på
ING.
igen när du vill inaktivera AIR PURIFY-
• Lampan AIR PURIFYING slocknar. (Visningsdel)
2
Vad är läget “AIR PURIFYING”?
• Ta aldrig på luftrenarenheten när den används. Trots att luftrenarenheten är
säkert konstruerad kan det leda till problem om du tar på enheten eftersom
den avger elektricitet med hög spänning.
• Ett “väsande” ljud kan höras när luftreningsfunktionen används. Ljudet produceras när plasma matas ut. Detta är inget fel.
• Luftrenarlampan tänds inte om frontpanelen inte är helt stängd.
(Minska) för att ställa
Varje tryckning ökar eller minskar den inställda tiden med 10 minuter.
eller
blinkar.
• Ställ in timern när
En inbyggd enhet i inomhusenheten minskar luftburna sporer, virus, mögel och
allergener i läget AIR PURIFYING.
Obs:
Tryck på
(Öka) och
in tid på timern.
3
Tryck på
eller
igen för att avbryta timern.
Obs:
• Timern ON och timern OFF kan användas tillsammans. -markeringen anger ordningen för timerfunktionerna.
• Om strömavbrott inträffar när ON/OFF-timern är inställd, se sidan 6 “Automatisk omstartningsfunktion”.
Sw-9
● BRUKSANVISNING ●
ANVÄNDA VECKOTIMERN
• Maximalt 4 ON- eller OFF-timers kan ställas in för enskilda veckodagar.
• Maximalt 28 ON- och OFF-timers kan ställas in för en vecka.
3
T. ex.: Enheten drivs på 24°C från uppstigandet fram till att hemmet lämnas och
på 27°C från och med hemkomsten fram till sängdags på veckodagar.
Enheten drivs på 27°C från sent uppstigande till tidigt sänggående på veckosluten.
Inställning1
Mon
Inställning2
ON
Inställning3
OFF
6:00
Sat
och
för att ställa in ON/OFF,
T.ex.: [ON], [6:00]
och [24°C]
är valda.
Inställning4
ON
OFF
24°C
Fri
Tryck på
,
tid och temperatur.
27°C
8:30
Inställning1
17:30
22:00
Inställning2
ON
för att
Tryck på
välja ON/OFF-timer.
OFF
Tryck på
Tryck på
om du vill justera
tiden.
om du vill justera
temperaturen.
27°C
Sun
8:00
21:00
Obs:
Den enkla ON/OFF-timerinställningen är tillgänglig när veckotimern är på. I sådana fall har ON/OFF-timern prioritet över veckotimern och veckotimern aktiveras igen när den enkla ON/OFF-timern stängs av.
Timerinställningen raderas
.
om du trycker på
* Håll knappen intryckt om du vill ändra tiden snabbt.
Tryck på
och
om du vill fortsätta att ställa in
timern för andra dagar och/eller nummer.
4
Tryck på
för att avsluta och överföra inställningen
för veckotimern.
*
som tidigare blinkade slocknar och den
aktuella tiden visas.
Obs:
• Tryck på
för att överföra veckotimerns inställningar till inomhusenhe-
ten. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten i 3 sekunder.
• Du behöver inte trycka på
för varje inställning när du ställer in timern
för mer än en veckodag eller mer än ett nummer. Tryck på
en gång
när alla inställningar är klara. Alla inställningar för veckotimern sparas.
• Tryck på
för att aktivera veckotimerns inställningsläge och håll
intryckt i 5 sekunder när du vill radera alla veckotimerinställningar. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
5
Tryck på
för att slå PÅ veckotimern. (
tänds.)
* Veckodagen vars timerinställningar har slutförts tänds när veckotimern
är PÅ.
Ställa in veckotimern
Tryck på
igen för att stänga AV veckotimern.
(
slocknar.)
* Se till att aktuellt klockslag och dag är korrekt inställda.
1
Obs:
Tryck på
för att aktivera veckotimerns inställningsläge.
*
De sparade inställningarna raderas inte när veckotimern stängs AV.
blinkar.
Kontrollera veckotimerns inställning
2
Tryck på
och nummer.
och
för att välja inställningsdag
Tryck på
läge.
*
T.ex.: [Mon Tue ... Sun]
och [1] är valda.
Tryck på
för att välja veckodag som ska ställas in.
1
Tryck på
för att
välja inställningsnummer.
2
för att aktivera veckotimerns inställnings-
blinkar.
Tryck på
eller
när du vill visa inställningen
för en viss dag eller ett visst nummer.
Tryck på
ningsläge.
för att stänga veckotimerns inställ-
Obs:
visas när du har valt att visa inställningarna för alla veckodagar
och en annan inställning inkluderas bland dem.
* Alla dagar kan väljas.
Sw-10
RENGÖRING
Instruktioner:
• Slå ifrån strömmen eller stäng av strömbrytaren före rengöring.
• Se till att inte röra vid metalldelarna med händerna.
• Använd inte bensen, thinner, polermedel eller insektsmedel.
• Använd bara utspädda milda rengöringsmedel.
• Utsätt inte delarna för direkt solljus, värme eller eld när de ska torka.
• Använd inte vatten som är varmare än 50°C.
Luftrenarenhet
Var 3:e månad:
• Avlägsna smuts med en dammsugare.
När smuts inte kan tas bort med dammsugare:
• Blötlägg filtret och dess ram i ljummet vatten och skölj dem sedan.
• Låt torka ordentligt i skugga efter tvätt.
Luftfilter
• Rengör varannan vecka
• Ta bort smuts genom att dammsuga eller skölja med vatten.
• Låt torka ordentligt i skugga när det har tvättats med vatten.
Luftreningsfilter
(Elektrostatiskt antiallergienzymsfilter,
blått)
Var 3:e månad:
• Avlägsna smuts med en dammsugare.
När smuts inte kan tas bort med dammsugare:
• Blötlägg filtret och dess ram i ljummet vatten innan de sköljs.
• Låt torka ordentligt i skugga efter tvätt. Montera luftfiltrets alla tungor.
Varje år:
• Byt till ett nytt luftreningsfilter för
bästa prestanda.
• Artikelnr MAC-2330FT-E
och
Dra för att avlägsna från luftfiltret
(Deodorantfilter, svart)
Frontpanel
Gångjärn
Hål
Var 3:e månad:
• Avlägsna smuts med en dammsugare eller lägg det inramade filtret i blöt
i ljummet vatten (30-40 °C) i cirka 15 minuter. Skölj ordentligt.
• Låt torka ordentligt i skugga efter tvätt.
• Den luktborttagande funktionen återfås när filtret rengörs.
När smuts eller lukter inte kan avlägsnas med rengöring:
• Byt till ett nytt luftreningsfilter.
• Artikelnr MAC-3000FT-E
1. Lyft frontpanelen tills ett “klick” hörs.
2. Håll i gångjärnen och dra, för att demontera enligt ovanstående bild.
• Torka med en torr, mjuk trasa eller skölj med vatten.
• Lägg den inte i blöt i vatten i mer än två timmar.
• Låt torka ordentligt i skugga.
3. Montera frontpanelen genom att följa demonteringsanvisningarna i omvänd ordning. Stäng
frontpanelen ordentligt, och tryck på de ställen
som visas av pilarna.
Viktigt
• Rengör filtren regelbundet för bästa prestanda och för
att reducera strömförbrukningen.
• Smutsiga filter orsakar kondensation i luftkonditioneringen som bidrar till att svamp bildas, t.ex. mögelsvamp.
Luftfiltren bör därför rengöras varannan vecka.
• Rör inte i-see-sensorn.
• Av säkerhetsskäl fungerar inte luftrenarenheten på några minuter efter det att driften har startats eller frontpanelen har öppnats/stängts.
• Ta inte isär luftrenarenheten.
• Ta inte på några andra delar än luftrenarenhetens ram.
Sw-11
● BRUKSANVISNING ●
NÄR DU TROR ATT DET HAR UPPSTÅTT PROBLEMV
Om dessa punkter har kontrollerats och problemet trots detta kvarstår
– använd inte enheten och kontakta återförsäljaren.
Symptom
Förklaring och kontrollpunkter
Inomhusenhet
Enheten går inte igång.
• Är huvudströmbrytaren påslagen?
• Är nätsladdens kontakt ansluten?
• Har ON-timern ställts in? Sid. 9
Den horisontella lamellen rör sig ej. • Har de horisontella och vertikala lamellerna monterats korrekt?
• Är fläktskyddet deformerat?
• När strömbrytaren slås på återställs de horisontala lamellernas position inom ca en minut. De
horisontala lamellerna fungerar sedan som vanligt
när återställningen är klar. Detsamma gäller vid
nödfallsdrift med nedkylning.
Symptom
Förklaring och kontrollpunkter
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollens display är släckt
eller diffus. Inomhusenheten
reagerar inte på signal från
fjärrkontrollen.
• Är batterierna slut? Sid. 3
• Är batteriernas polaritet (+, -) korrekt? Sid. 3
• Är någon av knapparna på fjärrkontrollen eller på
någon annan elektrisk utrustning intryckt?
Kyler eller värmer inte
Rummet kan inte kylas ner/värmas upp tillräckligt mycket.
• Är temperaturinställningen korrekt? Sid. 6
• Är fläktinställningen korrekt? Ändra fläkthastigheten
till ett högre läge. Sid. 7
• Är filtren rena? Sid. 11
• Är fläkten och värmeväxlaren i inomhusenheten
rena?
• Finns det något som blockerar luftintaget eller luftutblåset på inom- eller utomhusenheten?
• Är några dörrar eller fönster öppna?
Rummet kan inte kylas ner
tillräckligt mycket.
• Om en ventilationsfläkt eller gasspis används i
rummet, ökas kylbelastningen, vilket resulterar i en
otillräcklig kyleffekt.
• Om utomhustemperaturen är hög, kanske kyleffekten
inte är tillräcklig.
Rummet kan inte värmas upp
tillräckligt mycket.
• Om utomhustemperaturen är låg, kanske värmeeffekten inte är tillräcklig.
Luft blåser inte tillräckligt snabbt
vid uppvärmning.
• Vänta medan enheten förbereder utblåsning av
varmluft.
Enheten kan inte användas under
cirka 3 minuter efter en återstart.
• Detta skyddar enheten enligt instruktioner från
mikroprocessorn. Vänta.
Imma strömmar ut genom inomhusenhetens utsläpp.
• Den kalla luften från enheten kyler snabbt ner fukten
i rumsluften så att det bildas imma.
Rörelsen av den HORISONTELLA
LAMELLEN upphör under en kort
stund för att sedan starta igen.
• Detta är normalt för den HORISONTELLA LAMELLENS svängningsrörelse.
Den undre horisontala lamellen rör
sig inte när SVÄNGNING är valt i
läget COOL/DRY/FAN.
• Det är normalt att den undre horisontala lamellen
inte rör sig när SVÄNGNING är valt i läget COOL/
DRY/FAN.
Luftflödets riktning ändras under
drift.
Den horisontella lamellens riktning
kan ej justeras via fjärrkontrollen.
• När enheten används i läget COOL eller DRY och
luften blåser nedåt i 1/2 - 1 timme kommer luftflödets
riktning att automatiskt ställas in på horisontalt läge
för att förhindra att vattnet kondenseras och droppar.
• Om luftströmmens temperatur är för låg vid uppvärmning eller om avfrostning utförs, ställs den horisontala lamellen automatiskt i horisontellt läge.
Luften från inomhusenheten
luktar konstigt.
Driften stoppas under cirka 10
minuter under uppvärmningen.
• Utomhusenheten är i avfrostningsläge.
Detta tar högst 10 minuter, vänta så länge. (När
yttertemperaturen är för låg och luftfuktigheten är
för hög, kan frost bildas.)
Knakande ljud hörs.
• Ljudet uppkommer vid expansion/sammandragning
av frontpanelen m.m., på grund av temperaturförändringar.
"Gurglande" ljud hörs.
Enheten startar av sig själv när
huvudströmbrytaren slås på trots
att den inte tagit emot signaler från
fjärrkontrollen.
• Dessa modeller är försedda med en automatisk omstartningsfunktion. När huvudströmbrytaren stängs
av utan att enheten först har stängts av med hjälp av
fjärrkontrollen, och därefter sätts på igen, kommer
enheten automatiskt att starta i samma läge som
den var inställd i med fjärrkontrollen innan luftkonditioneringen stängdes av med huvudströmbrytaren.
Se “Automatisk omstartningsfunktion” Sid. 6 .
• Detta ljud kan höras när utomhusluft absorberas
från dräneringsslangen vilket gör att vatten i dräneringsslangen sprutar ut vid påslag av huven eller
ventilationsfläkten.
Detta ljud kan även höras om utomhusluft blåser in
i dräneringsslangen vid kraftiga vindar.
Ett mekaniskt ljud hörs från
inomhusenheten.
• Det är det ljud som uppstår vi omkoppling (påsättning/avstängning) av fläkten eller kompressorn.
Ljudet av rinnande vatten hörs.
• Detta är ljudet av köldmedium eller kondensvatten
som strömmar i enheten.
Ett väsande ljud hörs ibland.
• Detta ljud uppkommer när det köldmedium som
strömmar i enheten byter riktning.
De två horisontala lamellerna
nuddar varandra. De horisontala
lamellerna är i fel läge. De horisontala lamellerna återgår inte till rätt
“stängt läge”.
Gör något av följande:
• Slå av och på strömbrytaren. Kontrollera att de
horisontala lamellerna flyttas till rätt “stängt läge”.
• Starta och stoppa nödfallsdrift med nedkylning och
kontrollera att de horisontala lamellerna flyttas till
rätt “stängt läge”.
I läget COOL/DRY stannar
utomhusenheten och sedan börjar
inomhusenheten gå på låg hastighet när rumstemperaturen når den
inställda temperaturen.
• Om rumstemperaturen skiljer sig från den inställda
temperaturen börjar inomhusfläkten drivas i enlighet
med fjärrkontrollens inställningar.
Inomhusenheten missfärgas över
tiden.
• Även om plasten gulnar på grund av påverkan av
vissa faktorer som ultraviolett ljus och temperatur, så
har detta ingen effekt på produktens funktioner.
Luftflöde
Ljud
Timer
Veckotimern fungerar inte enligt
inställningarna.
• Är ON/OFF-timern inställd? Sid. 9
• Överför inställningsinformationen för veckotimern till
inomhusenheten igen. En lång ljudsignal hörs från
inomhusenheten när informationen har tagits emot.
3 korta ljudsignaler hörs om information inte kan tas
emot. Kontrollera att informationen har tagits emot.
Sid. 10
• Inomhusenhetens inbyggda klocka anger fel tid om
ett strömavbrott inträffar och strömmen bryts. Det kan
göra att veckotimern inte fungerar som den ska.
Se till att fjärrkontrollen placeras på en plats där
signalen kan tas emot av inomhusenheten. Sid. 3
Enheten startas/stoppas av sig
själv.
• Är veckotimern inställd? Sid. 10
Multisystem
Inomhusenheten som inte är i drift • En mindre mängd köldmedium fortsätter att
blir varm, och ett ljud som påminströmma in i inomhusenheten trots att denna inte
ner om rinnande vatten hörs från
är i drift.
enheten.
Om värmeläget väljs startar inte • Om enheten startas medan avfrostning av utomdriften med det samma.
husenheten pågår tar det ett par minuter (max. 10
minuter) att blåsa ut varm luft.
Utomhusenhet
Fläkten i utomhusenheten roterar
ej även om kompressorn är igång.
Även om fläkten roterar, så stannar den efter en kort stund.
• Om utomhustemperaturen är låg under kylning,
kan fläkten vara i drift emellanåt för att upprätthålla
tillräcklig kylkapacitet.
Vatten läcker från utomhusenheten.
• När luftkonditioneringen drivs i läget COOL (KYLA)
eller DRY (TORKA), kyls rörledningen och dess anslutningar ned vilket gör att vattnet kondenserar.
• I läget uppvärmning, droppar det vatten som kondenserat på värmeväxlaren.
• I läget uppvärmning, gör avfrostning att vatten som
frusit till is på utomhusanläggningen smälter och
börjar droppa.
Vit rök strömmar ut från utomhusenheten.
• I läget uppvärmning, ser den ånga som bildas vid
avfrostning ut som vit rök.
Sw-12
• Är filtren rena? Sid. 11
• Är fläkten och värmeväxlaren i inomhusenheten
rena?
• Enheten kan suga in odörer som sitter i väggar,
mattor, möbler, tyg osv., och blåsa ut denna dåliga
lukt med utblåsluften.
Använd ej luftkonditioneringen, och kontakta din återförsäljare i följande
fall:
• När vatten läcker eller droppar från inomhusenheten.
• När indikatorlampan för drift blinkar.
• Om säkringen ofta löser ut.
• Signalen från fjärrkontrollen tas inte emot i ett rum där det finns ett elektroniskt
lysrör av ON/OFF-typ (fluorescerande lampa/lysrör av invertertyp osv.).
• Luftkonditioneringen kan vid drift störa radio- och TV-mottagningen. En signalförstärkare kan komma att behövas för den utrustning som störs.
• När onormala ljud hörs.
NÄR LUFTKONDITIONERINGEN INTE
INSTALLATIONSPLATS OCH
SKA ANVÄNDAS UNDER LÄNGRE TID
1
ELARBETE
Installationsplats
Ställ in den högsta temperaturen i manuellt läge COOL,
och kör i 3 till 4 timmar. Sid. 6
Undvik att installera luftkonditioneringen på följande platser.
• På platser med mycket maskinolja.
• Saltbemängda omgivningar som t.ex. havsstränder.
• Där sulfidgas bildas, som t.ex. vid heta källor.
• Där olja kan stänka eller oljig rök finns i luften (t.ex. i kök eller fabriker, där
plastens egenskaper kan förändras eller skadas).
• Där det finns högfrekvensutrustning eller trådlös utrustning.
• Där luften från utomhusenhetens luftutblås är blockerad.
• Där ljudet vid drift eller luft från utomhusenheten stör i grannhusen.
• Detta torkar upp enhetens insida.
• Fukt i luftkonditioneringen kan skapa gynnsamma förhållanden för
svampbildning, t.ex. mögelsvamp.
2
3
4
Tryck på
för att stoppa driften.
Utomhusenheten bör placeras på minst 3 meters
avstånd från TV-, radio osv. I områden med dåliga
mottagningsförhållanden, se till att öka avståndet
mellan utomhusenheten och antennen för den mottagare som påverkas av eventuella störningar från
luftkonditioneringen.
Stäng av huvudströmbrytaren och/eller dra ur nätsladden ur vägguttaget.
För att skydda från
påverkan från den
fluorescerande lampan,
håll dem så långt ifrån
varandra som möjligt.
Ta ur alla batterier i fjärrkontrollen.
Fluorescerande lampa
av invertertyp
När luftkonditioneringen används på nytt:
1
2
3
4
vägg, osv.
Väl ventilerat,
torrt utrymme
Lämna avstånd
för att förhindra
störningar i bilden
eller ljudet.
1m
eller
mer
Rengör luftfiltret. Sid. 11
1 m eller
mer
200 mm eller
mer
TV
Trådlös
eller
bärbar
telefon
Kontrollera att luftintag och luftutblås på inom- och
utomhusenheterna inte är blockerade.
100 mm eller
mer
3m
eller
mer
Radio
Elarbeten
Kontrollera att jordanslutningen är utförd på korrekt sätt.
• Tillse att luftkonditioneringen har en egen strömförsörjningskrets.
• Var noga med att inte överskrida huvudströmbrytarens/säkringens kapacitet.
Läs “FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING” och
följ instruktionerna. Sid. 3
Om du har några frågor – välkommen att kontakta återförsäljaren.
SPECIFIKATIONER
Aggregatets namn
Modell
MSZ-FH25VE(HZ)
MSZ-FH25VE
MSZ-FH35VE
Utomhus
MUZ-FH25VE(HZ)
MUZ-FH35VE(HZ)
Funktion
Strömförsörjning
Effekt
Kyla
Ingång
Inomhus
Utomhus
Mängd köldmedium (R410A)
Inomhus
IP-kod
Utomhus
LP ps
Tillåtet övertryck
drifttryck
HP ps
Vikt
Ljudnivå
kW
2,5
kW
kg
kg
kg
0,485
Värme
Kyla
~ /N, 230 V, 50 Hz
3,2
3,5
0,580
Undre gräns
Övre gräns
Värme
Undre gräns
4,0
0,82
0,80
MPa
MPa
Inomhus (Super High/
High/Med./Low/Tyst)
dB(A)
42/36/29/23/20
44/36/29/24/20
42/36/29/24/21
44/36/29/24/21
Utomhus
dB(A)
46
49
49
50
Inomhus
Kyla
Värme
13,5
37
1,15
IP 20
IP 24
1,64
4,15
Garanterat arbetsområde
Övre gräns
MSZ-FH35VE(HZ)
Inomhus
32°C DB
23°C WB
21°C DB
15°C WB
27°C DB
—
20°C DB
—
Utomhus
MUZ-FH25/35VE
46°C DB
—
-10°C DB
—
24°C DB
18°C WB
-15°C DB
-16°C WB
MUZ-FH25/35VEHZ
46°C DB
—
-10°C DB
—
24°C DB
18°C WB
-25°C DB
-26°C WB
DB: Torr lampa
WB: Våt lampa
Obs:
1. Märkdata
Kylning —
Inomhus:
Utomhus:
Uppvärmning — Inomhus:
Utomhus:
27 °C DB, 19 °C WB
35 °C DB
20 °C DB
7 °C DB, 6 °C WB
2. Ljudmätningar har utförts i enlighet med JIS C9612 och ISO 5151(T1).
Sw-13
EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EC UYGUNLUK BEYANI
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС
CE-ERKLÆRING OM SAMSVAR
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND
hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels,
commerciaux et d’industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφράς
βιομηχανίας περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria
ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan
eder:
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:
vakuuttaa täten yksinomaisella vastuullaan, että jäljempänä kuvatut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskäyttöön ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetut ilmastointilaitteet ja lämpöpumput:
MITSUBISHI ELECTRIC, MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE, MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE,
MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ, MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ
Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.
Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive
Οδηγίες
Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.
Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.
Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet.
Huomautus: Sarjanumero on merkitty laitteen arvokilpeen.
Directivas
Direktiver
Direktiv
Direktifler
Директивы
Direktiver
Direktiivit
2006/95/EC: Low Voltage Directive
2006/42/EC: Machinery Directive
2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility Directive
2009/125/EC: Energy-related Products Directive
Our authorized representative in EU, who is authorized to compile the technical file, is
as follows.
Unser autorisierter Vertreter in der EU, der ermächtigt ist die technischen Daten zu
kompilieren, ist wie folgt.
Notre représentant agréée dans L’UE, qui est autorisé à compiler le fichier technique,
est le suivant.
Onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU, die gemachtigd is het technische
bestand te compileren, is als volgt.
Nuestro representante autorizado en la UE, que está autorizado para compilar el archivo técnico, es el siguiente.
Il nostro rivenditore autorizzato nell’UE, responsabile della stesura della scheda tecnica, è il seguente.
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός μας στην ΕΕ, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να
συντάξει τον τεχνικό φάκελο, είναι ο εξής.
O nosso representante autorizado na UE, que está autorizado para compilar o ficheiro
técnico, é o seguinte:
Vores autoriserede repræsentant i EU, som er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske fil, er følgende.
Vår EG-representant som är auktoriserad att sammanställa den tekniska filen är följande.
Avrupa Birliği’nde bulunan ve teknik dosyayı düzenleme yetkisine sahip yetkili temsilcimiz aşağıda belirtilmiştir:
Наш авторизованный представитель в ЕС, уполномоченный на составление технического файла, указан ниже.
Vår autoriserte EU-representant, som har autorisasjon til å utarbeide denne tekniske
filen, er som følger.
Valtuutettu EU-edustaja, joka on valtuutettu laatimaan teknisen eritelmän, on mainittu
alla.
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
Yoji SAITO
Product Marketing Director
Issued:
THAILAND
1 June, 2012
Tomoyuki MIWA
Manager, Quality Assurance Department
HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
SG79F661H01
Download PDF

advertising