MANUALE D'USO INStrUctIONS MODE D'EMpLOI

MANUALE D'USO INStrUctIONS MODE D'EMpLOI
MANUALE D’USO
Instructions
Mode d’emploi
BEDIENUNGSANLEITUNG
Gebruiksaanwijzingen
Manual de instrucciones
Manual DE INSTRUções
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BRUKSANVISNING
BRUGERVEJLEDNING
macchina per caffè e cappuccino
COFFEE AND CAPPUCCINO MAKER
MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO
KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT
KOFFIE- EN CAPPUCCINOAPPARAAT
CAFETERA PARA CAFÉ Y CAPUCHINO
MÁQUINA DE CAFÉ E CAPPUCCINO
ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΚΑΙ CAPPUCCINO
КОФЕМАШИНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ И КАПУЧЧИНО
PŘÍSTROJ NA PŘÍPRAVU KÁVY A KAPUČÍNA
EKSPRES DO KAWY I KAWY CAPPUCCINO
KAFFEMASKIN FÖR ESPRESSO OCH CAPPUCCINO
KAFFE- OG CAPPUCCINOMASKINE
INHOUDSOPGAVE
DE MENUPARAMETERS WIJZIGEN EN INSTELLEN........ 18
Instelling van de klok..............................................................18
Instelling van het tijdstip van automatische inschakeling.......18
Ontkalking..............................................................................18
Wijziging van de koffietemperatuur........................................19
Wijziging van de inschakelduur..............................................19
Programmering van de hardheid van het water......................19
Herstellen van de fabrieksinstellingen (reset).........................20
Spoelprocedure.......................................................................20
INLEIDING................................................................. 7
In deze aanwijzingen gebruikte symbolen................................7
Letters tussen haakjes...............................................................7
Problemen en reparaties...........................................................7
VEILIGHEID............................................................... 7
Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid...........7
Gebruik conform de bestemming..............................................8
Gebruiksaanwijzingen..............................................................8
DE TAAL WIJZIGEN................................................... 20
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT............................. 8
Beschrijving van het apparaat...................................................8
Beschrijving van het melkreservoir en accessoires....................8
Beschrijving van het bedieningspaneel.....................................8
UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT........................ 20
TECHNISCHE GEGEVENS........................................... 20
VERWERKING.......................................................... 20
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN........................ 8
Controle van het transport........................................................8
Installatie van het apparaat......................................................9
Aansluiting van het apparaat....................................................9
MELDINGEN OP HET DISPLAY.................................... 21
OPLOSSING VAN PROBLEMEN................................... 22
RECEPTEN............................................................... 23
AUTOMATISCHE VERLICHTING VAN HET OPZETVLAK
VOOR DE KOPJES........................................................ 9
INSTALLATIE (INBOUW)............................................ 10
EERSTE GEBRUIK VAN HET APPARAAT....................... 12
INSCHAKELING EN OPWARMING............................... 12
KOFFIE ZETTEN (MET KOFFIEBONEN)......................... 12
DE HOEVEELHEID KOFFIE IN HET KOPJE WIJZIGEN...... 14
DE MAALGRAAD REGELEN ........................................ 14
PESPRESSOKOFFIE ZETTEN MET VOORGEMALEN KOFFIE
(IN PLAATS VAN KOFFIEBONEN) .............................. 14
AFGIFTE VAN WARM WATER...................................... 14
DE HOEVEELHEID WATER WIJZIGEN........................... 15
CAPPUCCINO BEREIDEN (OPGESCHUIMDE MELK En
KOFFIE)................................................................... 15
OPGESCHUIMDE MELK BEREIDEN (ZONDER KOFFIE)... 15
DE HOEVEELHEID KOFFIE EN MELK VOOR DE
CAPPUCCINO WIJZIGEN............................................ 16
REINIGING EN ONDERHOUD ..................................... 16
Reiniging van het apparaat.....................................................16
Reiniging van het koffiedikbakje.............................................16
Reiniging van het drupbakje...................................................16
Reiniging van het waterreservoir............................................16
einiging van de spuitmonden.................................................17
Reiniging van de trechter voor het inbrengen van de
voorgemalen koffie.................................................................17
Reiniging van de binnenkant van het apparaat.......................17
Reiniging van de zetgroep......................................................17
Reiniging van het melkreservoir.............................................17
6
INLEIDING
VEILIGHEID
Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid
Wij danken u voor uw voorkeur voor dit automatische apparaat voor het zetten van koffie en cappuccino. Wij wensen u veel
plezier met uw nieuwe apparaat. Neemt u enkele minuten de
tijd om deze gebruiksaanwijzingen door te lezen. Zo voorkomt u
eventuele gevaarsituaties of beschadiging van het apparaat.
Attentie! Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijke doeleinden.
In deze aanwijzingen gebruikte symbolen
Gevaar! Aangezien het apparaat met elektrische
stroom werkt, kan niet worden uitgesloten dat geen elektrische
schokken worden opgewekt.
Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:
• Raak het apparaat nooit met vochtige of natte handen
aan.
• Raak de stekker nooit met vochtige of natte handen aan.
• Controleer of het gebruikte stopcontact altijd vrij toegankelijk is, want alleen op die manier kan de stekker indien
nodig meteen verwijderd worden.
• Probeer de defecten van het apparaat niet eigenhandig te
repareren. Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar (A19), verwijder de stekker uit het stopcontact en wendt
u zich tot de Technische Service.
• Als de stekker of het netsnoer beschadigd is, mag het
uitsluitend door de Technische Service vervangen worden,
om elk risico te voorkomen
De belangrijke waarschuwingen gaan van deze symbolen vergezeld. Deze waarschuwingen moeten strikt in acht worden
genomen. Fouten in het opvolgen van de vermelde aanwijzingen kunnen elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden,
brand of schade aan het apparaat veroorzaken.
Gevaar!
Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsel door elektrische
schokken met gevaar voor het leven.
Attentie!
Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsel aan personen of
schade aan het apparaat.
Gevaar brandwonden!
Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van brandwonden of verbrandingen.
Attentie! Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic
zakjes, piepschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen.
Nota Bene:
Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de
gebruiker.
Attentie! Sta het gebruik van dit apparaat niet toe
aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of
sensoriële capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis,
tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het
apparaat spelen.
Letters tussen haakjes
De letters tussen haakjes komen overeen met de legenda in de
Beschrijving van het apparaat (pag. 3).
Problemen en reparaties
Probeer, in geval van problemen, ze eerst zelf op te lossen door
de aanwijzingen te volgen in de paragraaf “Meldingen op het
display” en “Oplossing van problemen”. Als dit niet voldoende
mocht zijn of als u nadere uitleg mocht wensen, kunt u zich
tot de klantenservice wenden door het nummer te bellen dat
is aangegeven op het blad “klantenservice”. Indien uw land niet
op dit blad vermeld staat, belt u dan het nummer dat op de
garantie is aangegeven. Wendt u zich voor eventuele reparaties
uitsluitend tot de Technische Service. De adressen zijn vermeld
op het garantiecertificaat dat bij het apparaat is gevoegd.
Gevaar brandwonden! Dit apparaat produceert
warm water en wanneer het werkt kan er waterdamp gevormd
worden. Let op dat u niet in contact komt met waterspatten of
hete stoom. Raak niet de warme oppervlakken van het huishoudelijke apparaat aan. Gebruik de knoppen of handgrepen.
Attentie! Steunt u niet op het apparaat wanneer het
uit het meubel is getrokken. Plaats geen voorwerpen op het
apparaat die vloeistoffen, ontvlambare of corrosieve materialen bevatten, gebruik het accessoirevak voor het opbergen van
de accessoires die nodig zijn voor het zetten van koffie (bijvoorbeeld het maatschepje). Plaats geen grote voorwerpen die
7
bewegingen kunnen verhinderen of instabiele voorwerpen op
het apparaat.
Attentie! Bereid nooit drankjes, warm water, stoom
wanneer het apparaat is uitgetrokken: wacht altijd tot het apparaat inactief is alvorens het uit trekken. Veronachtzaming van
deze waarschuwing kan schade aan het apparaat veroorzaken!
A15. Klepje van trechter voor voorgemalen koffie
A16. Opbergruimte maatschepje
A17. Trechter voor inbrengen voorgemalen koffie
A18. Netsnoer
A19. ON/OFF hoofdschakelaar
A20. Accessoirevak
A21. IEC-connector
Gebruik conform de bestemming
Beschrijving van het melkreservoir en accessoires
Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het verwarmen van drankjes. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk
beschouwd worden.
Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
Dit apparaat kan geïnstalleerd worden boven op een inbouwoven, als deze oven aan de bovenkant voorzien is van een koelventilator (maximumvermogen van de oven 3 kW).
(pag. 3 - B)
B1. Schuifje melkopschuiminrichting
B2. Handgreep van het melkreservoir
B3. CLEAN-toets
B4. Melkopvoerbuisje
B5. Afgiftepijpje opgeschuimde melk
B6. Melkopschuiminrichting
B7. Afgiftegroep heet water
B8. Maatschepje
Gebruiksaanwijzingen
Beschrijving van het bedieningspaneel
(pag. 3 - C)
Sommige toetsen van het paneel hebben een dubbele functie:
deze wordt in de beschrijving tussen haakjes aangegeven
C1. Display: helpt de gebruiker bij het gebruik van het apparaat.
C2. Toets MENU voor het activeren of inactiveren van de instelmodus van de menuparameters.
C3. Toets
voor het selecteren van voorgemalen koffie
(Wanneer het MENU wordt geopend: dient de toets “NEXT”
om de volgende menuparameter weer te geven).
C4. Toets
spoelen: voert een korte spoelbeurt uit om de
zetgroep op te warmen
(Wanneer het MENU wordt geopend: dient de toets “CHANGE” om de menuparameters te wijzigen).
C5. Toets voor afgifte warm water
(Wanneer het MENU wordt geopend: dient de toets “OK” om
de menuparameters te bevestigen).
C6. Knop : om het apparaat in uit of te schakelen.
C7. Toets
voor de selectie van de smaak van de koffie.
C8. Toets
voor de afgifte van een of twee kleine kopjes
“ristretto” koffie.
C9. Toets
voor de afgifte van een of twee normale koppen
koffie.
C10.Toets
voor de afgifte van een of twee grote koppen
“lungo” koffie.
C11.Knop : voor de afgifte van een cappuccino of opgeschuimde melk.
Lees aandachtig deze aanwijzingen alvorens het apparaat te
gebruiken.
• Bewaar deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig.
Als het apparaat aan andere personen wordt overgedaan,
moeten ook deze gebruiksaanwijzingen aan hen overhandigd worden.
• Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan leiden tot
letsel aan personen en schade aan het apparaat.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzingen.
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
Beschrijving van het apparaat
(pag. 3 - A )
A1. Opzetvlak kopjes
A2. Servicedeurtje
A3. Koffietoevoerlaatje
A4. Koffiedikbakje
A5. Zetgroep
A6. Lichten
A7. Bedieningspaneel
A8. Spuitmond heet water en stoom
A9. Waterreservoir
A10. Afgiftegroep koffie (verstelbaar in de hoogte)
A11. Drupbakje
A12. Deksel van koffiebonenreservoir
A13. Koffiebonenreservoir
A14. Regelknop maalgraad
8
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Controle van het transport
AUTOMATISCHE VERLICHTING VAN HET OPZETVLAK VOOR DE KOPJES
Controleer, na de verpakking te hebben verwijderd, of het apparaat intact is en alle accessoires aanwezig zijn.
Gebruik het apparaat niet indien schade wordt geconstateerd.
Wendt u zich tot de Technische Service.
Bij inschakeling van het apparaat, verlichten de lichten (A6) automatisch de afgiftegroep en het opzetvlak voor de kopjes.
De lichten blijven branden zolang het apparaat niet uitgeschakeld wordt.
Tijdens de afgifte van koffie, stoom en warm water, wordt de koelventilator ingeschakeld. Nadat de functie beëindigd is, blijft
de koelventilator werken om condensvorming in het meubel te
voorkomen: na enkele minuten gaat de ventilator automatisch
uit.
Installatie van het apparaat
Attentie! Wanneer het apparaat geïnstalleerd wordt,
moeten de volgende veiligheidsvoorschriften in acht worden
genomen:
• De installatie moet verricht worden door een vakkundig
technicus overeenkomstig de geldende plaatselijke voorschriften (zie par. “INSTALLATIE “)
• De verpakkingselementen (plastic zakken, polyester, e.d.)
moeten buiten het bereik van kinderen gehouden worden,
aangezien ze potentieel gevaarlijk zijn.
• Installeer het huishoudelijke apparaat nooit in omgevingen waarin de temperatuur onder 0° C kan zakken (de
eventuele bevriezing van het water kan het apparaat beschadigen).
• Men adviseert om zo snel mogelijk de waarden van de
hardheid van het water aan te passen volgens de aanwijzingen in “PROGRAMMERING VAN DE HARDHEID VAN HET
WATER”.
Nota Bene: Het apparaat voltooit deze functie ook als
het wordt uitgeschakeld door de knop
(C6) naar rechts of
links te draaien.
Attentie! Kijk niet rechtstreeks of met behulp van een
optisch instrument in de lichten.
Aansluiting van het apparaat
Gevaar! Controleer of de netspanning overeenkomt
met de spanning aangeduid op het gegevensplaatje.
Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de regels geïnstalleerd stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en
voorzien van een doeltreffende aarding.
Indien de stekker niet in het stopcontact past, het stopcontact
door een vakman laten vervangen door een stopcontact van het
geschikte type.
Voor het in acht nemen van de veiligheidsrichtlijnen, moet
tijdens de installatie een meerpolige schakelaar met een minimumafstand tussen de contacten van 3 mm worden gebruikt.
Gebruik geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren.
Volg de gedetailleerde aanwijzingen in de volgende paragrafen
om te leren hoe het apparaat werkt.
Attentie! Er moeten uitschakelvoorzieningen in het
stroomnet aanwezig zijn die voldoen aan de nationale installatievoorschriften.
9
INSTALLATIE (INBOUW)
m
mm
2 m
22222 mm
mm
455
mm
mm
455
455
Controleer de benodigde minimumafmetingen voor de correcte
installatie van het apparaat.
Het koffiezetapparaat moet geïnstalleerd worden in een kolom
en deze kolom moet stevig aan de muur bevestigd zijn m.b.v.
beugels die in de handel verkrijgbaar zijn.
Attentie:
• Belangrijk: Alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden moeten verricht worden terwijl het apparaat van het
elektriciteitsnet is afgekoppeld.
• De keukenmeubels die rechtstreeks contact maken met het
apparaat moeten hittebestendig zijn (min. 65°C).
• Laat, om een correcte ventilatie te garanderen, een opening aan de onderkant van het meubel vrij (zie afmetingen
op afbeelding).
mm
372
mm
mm
372
372
m
5 mm
11155 m
mm
5559955 m
mm
95 mm
m
mm
5552288 m
28 mm
m
m
mm
61 m
m
3336611 m
m
5 mm
44455 m
mm
45 mm
mm
45
45 mm
m
5 mm
44455 m
mm
450
450
450
45 mm
mm
45
45 mm
5556600 m
mm
60 mm
m
850
mm
850
850
mm
mm
m
mm
00 m
5550000 mm
m
5 mm
44455 m
mm
45 mm
mm
45
45 mm
Miinn...
mM
mm
Min
50 m
5555500 mm
m
5 mm
44455 m
mm
45 mm
mm
45
45 mm
cm22
200 cm
200
200 cm2
10
cm22
200 cm
200
200 cm2
xx16
2
x 16
x2
x 16
x 16
x4
x4
x4
x2
x4
x2
Plaats de rails op de zijoppervlakken van het meubel, zoals getoond in de figuur.
Bevestig de rails met hun schroeven en trek ze vervolgens volledig uit. Indien het koffiezetapparaat boven een “warmhoudlade”
(max. 500 W) geïnstalleerd wordt, gebruik dan het bovenste opx1
x 1van deze warmhoudlade
pervlak
als referentie voor het plaatsen
van de rails. In dat geval zal er geen opzetvlak zijn.
Plaats het apparaat op de rails en controleer of de pennen goed
in hun zittingen zijn ingebracht, en bevestig daarna het apparaat met de bijgevoegde
schroeven.
x4
x4
560 +
1 mm
x4
x1
x1
560 +
1 mm
50mm
x. 3
appro
x.
appro
m
350m
x4
560 +
560 +
50mm
x. 3
appro
1 mm
1 mm
mm
x. 350
appro
Bevestig het netsnoer met de hiervoor bestemde clip, om te voorkomen dat het snoer tijdens het inbrengen of uitnemen van
het apparaat blijft steken.
Het netsnoer moet lang genoeg zijn om toe te staan dat het
apparaat uit het meubel kan worden geschoven wanneer het
koffiebonenreservoir gevuld moet worden.
De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
De elektrische aansluiting moet verricht worden door een vakman volgens de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijk
geldende voorschriften.
Het stopcontact moet bereikbaar zijn.
Als het apparaat niet perfect waterpas mocht staan, kunnen de
bijgevoegde afstandsstukken onder of opzij van de steun worden geplaatst.
11
EERSTE GEBRUIK VAN HET APPARAAT
•
•
1.
2. 3. 4. 5. 6. Op de fabriek is er koffie gebruikt tijdens de controle van
de machine; het is dus normaal als u sporen van koffie in
de koffiemolen aantreft. Wij garanderen in elk geval dat dit
apparaat nieuw is.
Men adviseert om zo snel mogelijk de hardheid van het
water aan te passen volgens de procedure beschreven in
“Programmering van de hardheid van het water”.
Sluit het apparaat op het elektriciteitsnet aan en druk op
de ON/OFF hoofdschakelaar (A23).
De gewenste taal moet nu gekozen worden:
Voor het instellen van de Nederlandse taal moet men
wachten totdat de volgende melding op het display verschijnt: “DRUK OP OK VOOR NEDERLANDS”. Houd, terwijl
de melding weergegeven wordt, de toets OK (C5) (fig. 1)
minstens 3 seconden ingedrukt tot de melding “NEDERLANDS OK” verschijnt. Als per ongeluk een niet gewenste
taal wordt geselecteerd, volg dan de aanwijzingen in hoofdstuk “Wijziging van de taal” om de juiste taal te kiezen.
Volg hierna de aanwijzingen die het apparaat zelf geeft:
Na 5 seconden geeft het apparaat weer “WATER VULLEN”:
Neem, om het waterreservoir te vullen, het uit (fig. 2), spoel het en vul het met schoon water zonder de streep MAX te
overschrijden. Plaats het reservoir terug en duw het goed
aan.
Plaats vervolgens een kopje onder de afgiftegroep van
heet water (fig. 3).(Als de afgiftegroep niet is aangebracht,
toont het apparaat de melding “AFGIFTEGROEP WATER” en
moet deze groep vastgehaakt worden zoals getoond in figuur 4. Op het display verschijnt de melding: “HEET WATER
DRUK OP OK”. Druk op de toets OK (C5) (fig. 1) en na enkele
seconden loopt een beetje water uit de afgiftegroep. (De
afgifte van water wordt automatisch onderbroken).
Op het display verschijnt nu de melding: “UITSCHAKELING
... EVEN WACHTEN” en het apparaat gaat uit.
Trek het apparaat naar buiten bij de hiervoor bestemde
handgrepen (fig. 5): open het deksel en vul het koffiebonenreservoir, sluit het deksel en duw het apparaat weer
naar binnen.
Nota Bene: Bij elke inschakeling m.b.v. de ON/OFF hoofdschakelaar (A19), zal het apparaat de functie “AUTODIAGNOSE” starten om vervolgens uit te schakelen; om het apparaat opnieuw in te schakelen, moet de knop (C6) verdraaid worden
(naar links of naar rechts).
INSCHAKELING EN OPWARMING
Elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld, wordt automatisch een opwarmings- en spoelcyclus uitgevoerd die niet onderbroken kan worden. Het apparaat is alleen na uitvoering van
deze cyclus klaar voor gebruik.
Gevaar brandwonden! Tijdens het spoelen loopt een
beetje warm water uit de spuitmonden van de afgiftegroep van
de koffie. Let op dat u niet wordt geraakt door waterspatten.
Draai, om het apparaat in te schakelen, de knop (C6) (naar
links of naar rechts) (fig. 6): op het display verschijnt de melding
“OPWARMING ..... EVEN WACHTEN”. Na het opwarmen toont
het apparaat een andere melding: “SPOELING”; op deze manier
wordt niet alleen de ketel verwarmd, maar zorgt het apparaat ervoor dat warm water door de inwendige leidingen loopt,
zodat ook deze opgewarmd worden. Het apparaat is op temperatuur wanneer op het display verschijnt “KLAAR VOOR GEBRUIK
NORMALE SMAAK”.
KOFFIE ZETTEN (MET KOFFIEBONEN)
1. Het apparaat is in de fabriek ingesteld om koffie met een
normale smaak af te geven. Het is mogelijk koffie met extra
milde, milde, sterke of extra sterke smaak te zetten. Druk,
om de gewenste smaak te selecteren, op de toets
(C7)
(fig. 7): de gewenste smaak verschijnt op het display.
2. Zet één kopje onder de afgiftegroep om 1 koffie te zetten
(fig. 8) of 2 kopjes om 2 koffie te zetten (fig. 9).
Om een smeuïger crème te verkrijgen, de afgiftegroep zo
dicht mogelijk bij de kopjes brengen, door hem omlaag te
zetten (fig. 10).
3. Druk op de toets
(C8) voor een klein kopje (fig. 11) of
op de toets
(C9) voor een normale kop of op de toets
(C10) voor een grote kop.
Druk voor 2 koffie twee maal op de toets (binnen 2 seconden). Ga, om de hoeveelheid koffie die het apparaat
automatisch in het kopje afgeeft te wijzigen, te werk zoals beschreven in het volgende hoofdstuk. (Het apparaat
maalt nu de koffiebonen en geeft de koffie af in het kopje.
Zodra de vooraf ingestelde hoeveelheid koffie is verkregen,
onderbreekt het apparaat de automatische afgifte en voert
het koffiedik af naar het bakje voor koffiedik).
Attentie! Om storingen te voorkomen, nooit voorgemalen koffie, oploskoffie, gebrande koffiebonen of voorwerpen
gebruiken die het apparaat kunnen beschadigen.
Nu is het apparaat klaar voor het normale gebruik.
Nota Bene: Bij het eerste gebruik, is het noodzakelijk
4-5 kopjes koffie en 4-5 cappuccino’s te zetten voordat het apparaat een bevredigend resultaat begint te geven.
12
4. Na enkele seconden geeft het apparaat opnieuw de melding weer dat het klaar voor gebruik is en kan een ander
kopje koffie gezet worden.
5. Draai, om het apparaat uit te schakelen, de knop
(C6)
(naar links of naar rechts). (Vóór het uitschakelen, voert
het apparaat automatisch een spoeling uit: er komt wat
warm water uit de afgiftegroep, dat opgevangen wordt
in het onderstaande drupbakje. Let op dat u zich niet verbrandt).
OPMERKING 1: Indien de koffie druppelsgewijs of helemaal niet
afgegeven wordt, moet de regelknop van de maalgraad (fig. 12)
één klik rechtsom worden gedraaid (zie hoofdstuk “Regeling
van de maalgraad”). Draai één klik per keer, tot de gewenste
afgifte verkregen wordt.
OPMERKING 2: Indien de koffie te snel afgegeven wordt en de
crème niet bevredigend is, moet de regelknop van de maalgraad (fig.12) één klik linksom worden gedraaid (zie hoofdstuk
“Regeling van de maalgraad”). Let erop de regelknop van de
maalgraad niet te ver te draaien, want anders kan het gebeuren
dat voor 2 kopjes de koffie druppelsgewijs afgegeven wordt.
OPMERKING 3: Tips om warmere koffie te verkrijgen:
• Wanneer u, meteen nadat u het apparaat ingeschakeld
hebt, een klein kopje wilt zetten (minder dan 60 cc), gebruik dan het warme spoelwater om het kopje voor te
verwarmen. Indien evenwel na de laatst gezette kop koffie
meer dan 2/3 minuten zijn verstreken wordt aangeraden
de zetgroep, alvorens een nieuw kopje te zetten, voor te
verwarmen door te drukken op de toets
(C4) (fig. 13).
Laat het water in het onderstaande drupbakje lopen of gebruik dit water om het kopje waaruit de koffie gedronken
wordt te vullen (en vervolgens te ledigen), met de bedoeling het voor te verwarmen.
• Gebruik geen te dikke kopjes, omdat deze te veel warmte
aan de koffie onttrekken, tenzij ze voorverwarmd worden.
• Gebruik kopjes die zijn voorverwarmd door ze met warm
water af te spoelen
OPMERKING 4: Terwijl het apparaat koffie zet, kan de afgifte op
elk moment worden onderbroken door te drukken op de eerder
bediende toets (C8) of
(C9) of (C10).
OPMERKING 5: Net na de koffieafgifte en indien men de hoeveelheid koffie wil verhogen, volstaat het een van de eerder
bediende toetsen (C8) of (C9) of
(C10) ingedrukt te
houden tot de gewenste hoeveelheid wordt verkregen (dit moet
binnen 3 seconden na de koffieafgifte gebeuren).
OPMERKING 6: wanneer op het display de volgende melding
verschijnt: “WATER VULLEN” moet het waterreservoir worden
gevuld, want anders geeft het apparaat geen koffie af.
(Het is normaal dat er nog wat water in het reservoir staat wanneer deze melding verschijnt).
OPMERKING 7: na elke 14 enkele kopjes koffie (of 7 dubbele),
toont het apparaat de melding: “KOFFIEDIKRESERVOIR LEGEN”
om aan te geven dat het bakje voor koffiedik vol is. Maak het
bakje leeg en reinig het. Zolang het bakje voor koffiedik niet
wordt gereinigd, blijft de melding weergegeven en kan geen
koffie worden gezet.
Open, voor de reiniging, het deurtje vooraan door aan de handgreep te trekken (fig. 14), neem vervolgens het drupbakje uit
(fig.15), ledig het en maak het schoon.
Trek, op het moment dat de reiniging wordt uitgevoerd, het drupbakje altijd volledig uit, om te voorkomen dat het valt wanneer het
bakje voor koffiedik wordt verwijderd.
Maak het bakje voor koffiedik leeg en reinig het zorgvuldig, door
alle restjes die zich op de bodem hebben afgezet te verwijderen.
Attentie! wanneer het drupbakje wordt verwijderd,
moet het koffiedikbakje VERPLICHT geledigd worden, ook al is
het niet vol. Doet u dit niet, dan kan het gebeuren dat bij het
zetten van de volgende kopjes koffie, het koffiedikbakje te vol
raakt en het apparaat verstopt raakt.
OPMERKING 8: wanneer het apparaat koffie afgeeft, mag het
waterreservoir nooit verwijderd worden. Mocht dit toch gebeuren, dan slaagt het apparaat er niet meer in koffie te zetten en
verschijnt de melding: “TE FIJN GEMALEN REGELEN MAALGRAAD
en AFGIFTEGROEP WATER en DRUK OP OK”. Breng, om het apparaat weer op te starten, de afgiftegroep heet water (fig. 4) in als
dit nog niet gebeurd is, druk op de toets OK (C5) en laat enkele
seconden water uit de afgiftegroep lopen.
DE HOEVEELHEID KOFFIE IN HET KOPJE WIJZIGEN
Het apparaat is vooraf ingesteld in de fabriek om automatisch
de volgende soorten koffie af te geven:
• Klein kopje, druk op de toets (C8);
13
ESPRESSOKOFFIE ZETTEN MET VOORGEMALEN
KOFFIE (IN PLAATS VAN KOFFIEBONEN)
• Normale kop, druk op de toets
(C9);
• Grote kop, druk op de toets
(C10).
Indien u deze hoeveelheden wenst te wijzigen, als volgt te werk
gaan:
• Houd minstens 3 seconden de toets (C8) (of
(C9) of
(C10)) ingedrukt waarvan men de hoeveelheid wenst
te wijzigen en laat los wanneer het display weergeeft:
“PRG. HOEVEELHEID” en het apparaat koffie begint af te
geven.
• Druk zodra de koffie in het kopje het gewenste niveau bereikt, nogmaals op de toets om de nieuwe hoeveelheid in
het geheugen op te slaan.
Nu is het apparaat opnieuw geprogrammeerd volgens de nieuwe instellingen en op het display verschijnt het opschrift “KLAAR VOOR GEBRUIK”
•
Druk, voor het kiezen van de functie voorgemalen koffie
(waarbij de werking van de koffiemolen wordt uitgesloten), op de toets
(C3) (fig. 16). Het apparaat toont
de melding “KLAAR VOOR GEBRUIK VOORGEMALEN”.
• Trek het apparaat naar buiten bij de hiervoor bestemde
handgrepen.
• Til het dekseltje in het midden op, breng in de trechter
een maatschepje voorgemalen koffie in (fig. 17); duw het
apparaat naar binnen en ga te werk zoals beschreven in
“Koffie zetten (met koffiebonen).”
NB: Er kan telkens 1 koffie gezet worden door te drukken
op de toets (C8) of
(C9) of (C10).
• Als men na het zetten van koffie met voorgemalen koffie,
weer koffie wil zetten met koffiebonen, moet de functie
voorgemalen koffie uitgeschakeld worden door nogmaals
te drukken op de toets
(C7) en de koffiemolen wordt
weer in werking gesteld.
OPMERKING 1: Doe nooit voorgemalen koffie in het apparaat
wanneer dit uitgeschakeld is, om te voorkomen dat de koffie
verloren gaat in het apparaat.
OPMERKING 2: Gebruik nooit meer dan 1 maatschepje koffie,
want anders zet het apparaat geen koffie en gaat de gemalen
koffie verloren in het apparaat, dat vuil wordt, of wordt de koffie
druppelsgewijs afgegeven.
OPMERKING 3: Gebruik, om de juiste hoeveelheid koffie te doseren, alleen het bijgevoegde maatschepje.
OPMERKING 4: Doe in de trechter uitsluitend voorgemalen koffie
voor espressoapparaten: gebruik nooit koffiebonen, oploskoffie
of andere materialen die het apparaat kunnen beschadigen.
OPMERKING 5: Indien meer dan één maatschepje voorgemalen
koffie aangebracht wordt en de trechter verstopt raakt, gebruik
dan een mes om de koffie te doen zakken (fig. 18), en verwijder
en reinig vervolgens de zetgroep en het apparaat zoals beschreven in de paragraaf “Reiniging van de zetgroep”.
DE MAALGRAAD REGELEN
De koffiemolen hoeft niet te worden geregeld, tenminste niet in
het begin, omdat dit reeds in de fabriek is gebeurd, met het oog
op een correcte koffieafgifte. Indien u evenwel na de eerste kopjes vaststelt dat te koffie te snel of te langzaam (druppelsgewijs)
wordt afgegeven, moet de maalgraad worden geregeld met behulp van de regelknop van de maalgraad (fig. 12).
Attentie! Wanneer deze knop één klik rechtsom wordt gedraaid
(één cijfer), verkrijgt men snellere koffieafgifte (niet druppelsgewijs). Draait u de knop één klik linksom, dan verkrijgt men
een langzamere afgifte en ziet de crème er beter uit. Het effect
van deze regeling wordt pas duidelijk na de afgifte van minstens
2 volgende kopjes koffie. De regelknop van de maalgraad mag
alleen verdraaid worden wanneer de koffiemolen in werking is.
AFGIFTE VAN WARM WATER
•
•
•
•
Om een langzamere koffieafgifte en een betere crème te verkrijgen, één klik linksom draaien (=koffiebonen fijner gemalen).
Om een snellere koffieafgifte te verkrijgen (niet druppelsgewijs),
één klik rechtsom draaien (=koffiebonen grover gemalen).
(Op de fabriek is er koffie gebruikt tijdens de controle van de
machine; het is dus normaal als u sporen van koffie in de koffiemolen aantreft. Wij garanderen in elk geval dat dit apparaat
nieuw is).
14
Controleer altijd of het apparaat klaar is voor gebruik.
Controleer of de waterafgiftegroep vastgehaakt is aan de
spuitmond (fig.4)
Plaats een kan onder de afgiftegroep (fig.3).
Druk op de toets Het apparaat toont de melding ”HEET
WATER” en het hete water zal uit de afgiftegroep in de kan
lopen. (Men adviseert om niet langer dan 2 minuten heet
water af te geven). Druk, om te onderbreken, op de toets
(C5). Het apparaat onderbreekt in elk geval automatisch de afgifte zodra de vooraf ingestelde hoeveelheid
warm water is verkregen.
DE HOEVEELHEID WARM WATER WIJZIGEN
•
Draai de knop
(C11) naar rechts. Op het display verschijnt de melding “CAPPUCCINO...” en na enkele seconden
loopt de opgeschuimde melk uit het afgiftepijpje in het
onderstaande kopje. (De melkafgifte wordt automatisch
onderbroken).
• Het apparaat maalt vervolgens de bonen, geeft koffie af en
geeft opnieuw de melding KLAAR VOOR GEBRUIK weer.
• De cappuccino is nu klaar: voeg naar wens suiker toe en
strooi eventueel een beetje cacaopoeder op het schuim.
OPMERKING 1: Tijdens de bereiding van een cappuccino is het
mogelijk de afgifte van opgeschuimde melk of koffie te onderbreken, door te knop (C11) naar rechts te draaien.
OPMERKING 2: Indien het reservoir tijdens de afgifte van opgeschuimde melk leeg raakt, kan het losgehaakt worden om melk
toe te voegen. Haak het reservoir weer vast en draai de knop
(C11) naar rechts om een nieuwe cappuccino te bereiden.
OPMERKING 3: Om een complete reiniging en hygiëne van de
melkopschuiminrichting te garanderen, moeten de binnenleidingen van het deksel van het melkreservoir na het bereiden
van de cappuccino’s gereinigd worden.
• Zet een kan onder het afgiftepijpje van de melk.
• Houd de toets CLEAN (reinigen) op het deksel van het
melkreservoir minstens 3 seconden ingedrukt (fig. 25). Op
het display verschijnt de melding “REINIGING BEZIG”. Na
de reiniging, het melkreservoir loshaken en in de koelkast
plaatsen. Het wordt afgeraden om de melk langer dan 15
minuten buiten de koelkast te laten.
OPMERKING 4: Om de hoeveelheid koffie of opgeschuimde melk
die het apparaat automatisch in het kopje afgeeft te wijzigen, te
werk gaan zoals beschreven in het hoofdstuk “De hoeveelheid
koffie en melk voor cappuccino wijzigen”.
Het apparaat is vooraf ingesteld in de fabriek om automatisch
ongeveer 200ml heet water af te geven. Indien u deze hoeveelheden wenst te wijzigen, als volgt te werk gaan:
• Haak de waterafgiftegroep (fig. 4) vast.
• Plaats een kan onder de afgiftegroep (fig.3).
• Druk minstens 2 seconden op de toets
(C5) totdat de
volgende melding verschijnt: “HEET WATER PRG. HOEVEELHEID” en het hete water komt uit de waterafgiftegroep.
• Wanneer het hete water in het kopje het gewenste niveau
bereikt, druk dan nogmaals op de toets
(C5) om de
nieuwe hoeveelheid in het geheugen op te slaan. (Men
adviseert om niet langer dan 2 minuten heet water af te
geven).
PREPARAZIONE DEL CAPPUCCINO (LATTE SCHIUMATO E CAFFÈ’)
•
•
•
•
•
Selecteer de gewenste koffiesmaak om de cappuccino te
bereiden, door te drukken op de toets
(C7).
Neem het deksel van het melkreservoir af.
Vul het reservoir met circa 100 gram melk per cappuccino
die men wenst te bereiden (fig. 19), en overschrijd hierbij
niet het niveau MAX (komt overeen met ongeveer 750ml),
aangegeven op het reservoir. Gebruik bij voorkeur magere
of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5° C).
Zorg ervoor dat het opvoerbuisje goed in het rubbertje is
aangebracht (fig. 20); plaats het deksel weer op het melkreservoir.
Plaats het schuifje van het melkreservoir (B1) tussen de
opschriften CAPPUCCINO en CAFFELATTE (koffie verkeerd)
die op het deksel van het melkreservoir zijn gestempeld.
Het is mogelijk om het soort schuim te regelen: door het
schuifje iets in de richting van het opschrift CAFFELATTE te
verplaatsen, verkrijgt men een compacter soort schuim.
Door het schuifje echter naar het opschrift CAPPUCCINO te
verschuiven, verkrijgt men een minder dicht soort schuim.
OPGESCHUIMDE MELK BEREIDEN (ZONDER KOFFIE)
•
•
GEEN schuim
Compacter”
schuim
•
•
•
Schuifje
•
“Minder dicht” schuim
•
•
Verwijder de afgiftegroep van het hete water (fig. 21) en
haak het melkreservoir vast aan de spuitmond (fig. 22).
Verplaats het afgiftepijpje van de melk zoals getoond in
fig. 23 en zet een voldoende grote kop onder de afgiftegroep van de koffie en onder het afgiftepijpje van de melk.
•
15
Neem het deksel van het melkreservoir af.
Vul het reservoir met de hoeveelheid melk die men wil
bereiden (fig. 19).
Doe het deksel op het melkreservoir.
Haak het melkreservoir aan het apparaat vast (fig. 22).
Plaat een voldoende grote kop onder het afgiftepijpje (fig.
23).
Draai de knop (C11) naar rechts. Het apparaat toont
de melding “MELK OPSCHUIMEN” en na enkele seconden
loopt de opgeschuimde melk uit het afgiftepijpje in het
onderstaande kopje.
Reinig, na de afgifte, de inwendige leidingen van het melkreservoir door te drukken op de toets CLEAN zoals beschreven in het vorige hoofdstuk (opmerking 3).
DE HOEVEELHEID KOFFIE EN MELK VOOR CAPPUCCINO WIJZIGEN
Reiniging van het koffiedikbakje
Wanneer op het display het opschrift “KOFFIEDIKRESERVOIR LEGEN” verschijnt, moet dit geleegd en gereinigd worden.
Zolang het bakje voor koffiedik niet wordt gereinigd, blijft de
melding weergegeven en kan geen koffie worden gezet.
Om de reiniging uit te voeren:
• Open het deurtje (A2) vooraan (fig. 14), neem vervolgens
het drupbakje uit (A11) (fig.15), ledig het en maak het
schoon.
• Maak het bakje voor koffiedik leeg en reinig het zorgvuldig, door alle restjes die zich op de bodem hebben afgezet
te verwijderen.
Het apparaat is vooraf ingesteld in de fabriek om automatisch
een standaard cappuccino af te geven. Indien u deze hoeveelheden wenst te wijzigen, als volgt te werk gaan:
• Vul het melkreservoir tot aan de MAX. aanduiding;
• Draai de knop (C11) naar rechts en houd hem minstens
3 seconden naar rechts gedraaid totdat de volgende melding verschijnt: “MELK CAPPUCCINO PRG. HOEVEELHEID”.
Laat hierna de knop los. Het apparaat begint melk af te
geven.
• Zodra de gewenste hoeveelheid melk is afgegeven, de
knop (C11) weer naar rechts draaien om de hoeveelheid in het geheugen op te slaan, waarna de melkafgifte
onderbroken wordt. (Men adviseert om niet langer dan 3
minuten opgeschuimde melk af te geven).
• Na enkele seconden wordt de kop met koffie gevuld en
verschijnt de melding “KOFFIE CAPPUCCINO PRG. HOEVEELHEID”.
• Zodra de gewenste hoeveelheid koffie is afgegeven, de
knop (C11) weer naar rechts draaien om de hoeveelheid in het geheugen op te slaan, waarna de koffieafgifte
onderbroken wordt.
Nu is het apparaat opnieuw geprogrammeerd volgens de nieuwe instellingen en op het display verschijnt het opschrift “KLAAR VOOR GEBRUIK”.
Attentie! wanneer het drupbakje wordt verwijderd,
moet het koffiedikbakje verplicht geledigd worden, ook al is het
niet vol. Doet u dit niet, dan kan het gebeuren dat bij het zetten
van de volgende kopjes koffie, het koffiedikbakje te vol raakt en
het apparaat verstopt raakt.
Reiniging van het drupbakje
Attenzione! Als het drupbakje niet regelmatig geledigd wordt, kan het water over de rand stromen en in of opzij
van het apparaat terechtkomen.
Het drupbakje is voorzien van een drijvende indicator (rood) van
het waterniveau in het bakje zelf (fig. 31). Voordat deze indicator uit het opzetvlak voor de kopjes steekt, moet het bakje
geledigd en gereinigd worden.
Om het bakje te verwijderen:
1. Open het servicedeurtje (A2) (fig. 14).
2. Verwijder het drupbakje (A11) en het bakje voor koffiedik
(A4) (fig. 15).
3. Ledig het drupbakje en het bakje voor koffiedik en reinig
ze.
4. Breng het drupbakje compleet met bakje voor koffiedik in.
5. Sluit het servicedeurtje.
REINIGING EN ONDERHOUD
Alvorens reinigingswerkzaamheden uit te voeren, moet het
apparaat afgekoeld zijn en van het elektriciteitsnet afgekoppeld zijn. Dompel het apparaat nooit in water onder: het is een
elektrisch apparaat. Gebruik voor de reiniging van het apparaat
geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen, Een
vochtige, zachte doek volstaat. Geen enkel onderdeel van het
apparaat mag in de vaatwasser gewassen worden, met uitzondering van het melkreservoir.
Reiniging van het apparaat
Reiniging van het waterreservoir
De volgende onderdelen van het apparaat moeten periodiek
gereinigd worden:
• Bakje voor koffiedik (A4).
• Drupbakje (A11).
• Waterreservoir (A9).
• Spuitmonden van de afgiftegroep koffie (A10).
• Trechter voor inbrengen van voorgemalen koffie (A17).
• Binnenkant van het apparaat, alleen toegankelijk nadat
het deurtje is geopend (A2).
• Zetgroep (A5).
1. Reinig periodiek (circa eens per maand) het waterreservoir (A9) met een vochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel.
2. Spoel het waterreservoir na de reiniging zorgvuldig om
alle resten reinigingsmiddel te verwijderen.
Reiniging van de spuitmonden
1. Reinig de spuitmonden (A10) van de koffieafgiftegroep
regelmatig met een sponsje of een doekje (fig. 27).
2. Controleer periodiek of de gaatjes van de koffieafgiftegro16
ep biet verstopt zijn. Verwijder indien nodig de aangekoekte koffieresten met een tandenstoker (fig. 26).
6. Breng de zetgroep (A5) na reiniging weer aan door hem
in de steun en de onderste pen te steken; druk vervolgens
op het opschrift PUSH totdat de “klik” van vergrendeling
wordt gehoord.
Reiniging van de trechter voor het inbrengen van
de voorgemalen koffie
•
Houder
Controleer periodiek (circa eens per maand) of de trechter
voor het inbrengen van voorgemalen koffie (A17) niet verstopt is. Verwijder indien nodig de aangekoekte koffieresten met een mes (fig. 18).
evaar! Voordat reinigingswerkzaamheden worden
uitgevoerd, dient men het apparaat uit te schakelen door op de
hoofdschakelaar ON/OFF (A19) te drukken en het los te koppelen van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder
in water.
Pen
Reiniging van de binnenkant van het apparaat
1. Controleer periodiek (circa eens per week) of de binnenkant van het apparaat niet vuil is. Verwijder indien nodig
de aangekoekte koffieresten met een keukenmes en een
spons.
2. Zuig de resten op met een stofzuiger (fig. 30).
Nota Bene: Indien de zetgroep moeilijk in te brengen is,
is het noodzakelijk (alvorens hem te plaatsen) hem op de juiste
maat te brengen door tegelijk krachtig te drukken op de onderen bovenkant, zoals aangegeven in figuur.
Reiniging van de zetgroep
De zetgroep (A5) moet minstens eens per maand gereinigd
worden.
Attentie! De zetgroep (A5) kan niet verwijderd worden wanneer het apparaat is ingeschakeld. Probeer de zetgroep
niet met kracht te verwijderen, omdat het apparaat hierdoor
beschadigd kan raken.
7. Controleer of na het inbrengen de twee rode toetsen naar
buiten zijn gesprongen.
8. Breng het drupbakje (A11) met het koffiedikbakje weer in.
9. Sluit het servicedeurtje (A2).
1. Controleer of het apparaat correct is uitgeschakeld (zie
“Uitschakeling”).
2. Open het servicedeurtje (A2) (fig. 14).
3. Verwijder het drupbakje (A11) en het bakje voor koffiedik
(fig. 15).
4. Druk de twee rode ontgrendeltoetsen naar binnen en verwijder tegelijkertijd de zetgroep (fig. 28).
Reiniging van het melkreservoir
Attentie! Reinig de zetgroep zonder reinigingsmiddelen te gebruiken, want de binnenkant van de zuiger is behandeld met een smeermiddel dat door het reinigingsmiddel verwijderd zou worden, waardoor de zetgroep zou gaan vastkleven
en onbruikbaar zou worden.
Attentie! Reinig altijd de interne leidingen van het
melkreservoir (B) na de melk te hebben bereid. Als het reservoir
nog melk bevat, mag het niet lang buiten de koelkast worden
gelaten. Reinig het reservoir na elke bereiding van melk zoals
beschreven onder opmerking 3 van hoofdstuk “Cappuccino bereiden”. Het is mogelijk om alle componenten in de vaatwasser
te wassen: Ze moeten echter in het bovenste rek van de vaatwa-
5. Dompel de zetgroep circa 5 minuten in water onder en spoel hem vervolgens af onder de kraan.
17
sser gezet worden.
1. Draai het deksel van het melkreservoir rechtsom en verwijder het.
2. Trek het afgiftepijpje en het opvoerbuisje weg.
Instelling van de klok
Om de klok van het apparaat in te stellen, als volgt te werk
gaan:
• Druk op de toets MENU (C2) (het controlelampje boven
de toets gaat branden) en druk herhaaldelijk op de toets
NEXT (C3) totdat de volgende melding verschijnt “KLOK…
00:00”
• Druk op de toets CHANGE (C4) om de tijd van de klok in te
stellen. (Als de toets CHANGE (C4) ingedrukt wordt gehouden, loopt de tijd snel vooruit).
• Druk op de toets OK (C5) om de tijd te bevestigen.
• Druk op de toets MENU (C2) om de instelmodus af te sluiten of op NEXT (C3) om andere parameters te wijzigen.
Afgiftepijpje
Opvoerbuisje
Sleufje
Instelling van het tijdstip van automatische inschakeling
Met deze functie wordt het tijdstip geprogrammeerd waarop
het apparaat automatisch inschakelt, om klaar te zijn voor gebruik.
• Controleer of de klok van het apparaat ingesteld is zoals
beschreven in de vorige paragraaf.
• Druk op de toets MENU (C2) (het controlelampje boven de
toets gaat branden) en druk herhaaldelijk op de toets NEXT
(C3) totdat de volgende melding verschijnt “STARTUUR…
00:00”
• Druk op de toets CHANGE (C4) om het automatische startuur in te stellen. (Als de toets CHANGE (C4) ingedrukt wordt
gehouden, loopt de tijd snel vooruit).
• Druk op de toets OK om de ingestelde tijd te bevestigen.
• Druk een maal op de toets NEXT (C3), waarna de volgende melding verschijnt “AUTO START NEE”. Druk op de toets
CHANGE (C4) om de functie te wijzigen (de volgende melding verschijnt: “AUTO START JA”).
• Druk op de toets OK (C5) om de automatische startfunctie
te activeren.
OPMERKING: wanneer het apparaat is uitgeschakeld en het automatische startuur is ingesteld, verschijnt naast het uur op het
Schuifje
Opening
Opening
3. Trek het schuifje weg door het naar buiten te trekken.
4. Was zorgvuldig alle onderdelen met warm water en een
mild reinigingsmiddel. Let in het bijzonder op dat er in de
gaatjes en op het sleufje in de smalle punt van het schuifje
geen melkresten achterblijven.
5. Controleer ook of het opvoerbuisje en het afgiftepijpje niet
met melkresten zijn verstopt.
6. Monteer weer het schuifje, het afgiftepijpje en het opvoerbuisje van de melk.
7. Breng het deksel van het melkreservoir weer aan.
DE MENUPARAMETERS WIJZIGEN EN INSTELLEN
Na de knop
(C6) naar links of rechts gedraaid te hebben
en gewacht te hebben tot het apparaat klaar is voor gebruik,
kunnen binnen het menu de volgende parameters of functies
gewijzigd worden:
• KLOK
• STARTUUR 7:30
• AUTO START NEE
• ONTKALKING NEE
• TEMPERATUUR NORMAAL
• UITSCHAKELEN 1 UUR
• WATERHARDHEID 4
• FABRIEKSWAARDEN NEE
display tevens het symbool
.
• Druk op de toets MENU (C2) om de instelmodus af te sluiten of op NEXT (C3) om andere parameters te wijzigen.
Ontkalking
Attentie! Controleer, voordat u met het ontkalken begint, of het waterfilter verwijderd is.
Attentie! Het ontkalkingsmiddel bevat zuren die de
18
huid en de ogen kunnen irriteren. Het is volstrekt noodzakelijk
om de veiligheidsvoorschriften van de producent op de verpakking van het ontkalkingsmiddel en de aanwijzingen betreffende
de te nemen maatregelen in geval van contact met de huid en
de ogen in acht te nemen.
water.
Breng het reservoir weer aan.
Ledig de volle kan en zet hem opnieuw onder de waterafgiftegroep.
• Druk op de toets OK (C5). Het water komt uit de waterafgiftegroep, vult de onderstaande kan en de volgende melding verschijnt: “SPOELING”.
• Wanneer het apparaat het waterreservoir heeft geledigd,
verschijnt de melding “EINDE SPOELFUNCTIE... DRUK OP
OK”.
• Druk op de toets OK (C5) en vul het waterreservoir weer
met schoon water.
• Het ontkalkingsprogramma is nu afgelopen en het apparaat is klaar om opnieuw koffie te zetten.
OPMERKING: Als men het ontkalkingsprogramma vóór het einde
onderbreekt, geeft het apparaat nog de melding van de ontkalking weer en moet men weer van voren af aan beginnen.
Leeg het waterreservoir, spoel het uit, vul het met schoon water
en laat een kopje heet water afgeven.
•
•
Nota Bene: Gebruik uitsluitend ontkalkingsmiddelen
die door de fabrikant worden aanbevolen. In tegengesteld geval
is de garantie niet geldig. Bovendien is de garantie niet geldig
als de ontkalking niet regelmatig wordt uitgevoerd.
Vanwege het voortdurende opwarmen van het water dat wordt
gebruikt om koffie te zetten, is het normaal dat de leidingen
in het apparaat na verloop van tijd kalkafzettingen vertonen.
Wanneer de melding “ONTKALKEN” verschijnt, is het moment
aangebroken om de ontkalking van het apparaat uit te voeren.
Ga als volgt te werk:
• Druk op de toets MENU (C2) (het controlelampje boven de
toets gaat branden) en druk op de toets NEXT (C3) totdat
de volgende melding verschijnt “ONTKALKING NEE”.
• Druk op de toets CHANGE (C4) en de volgende melding
verschijnt: “ONTKALKING JA”.
• Druk op de toets OK (C5) om het ontkalkingsprogramma te
starten.
• Ledig het waterreservoir, giet de inhoud van een flacon
ontkalkingsmiddel in het reservoir met inachtneming van
de aanwijzingen op de verpakking. Voeg water toe tot het
MAX. niveauteken dat op het reservoir is gedrukt. Gebruik
voor de daaropvolgende ontkalkingsbeurten een ontkalkingsmiddel van hetzelfde type en hetzelfde merk als het
bijgevoegde ontkalkingsmiddel (beschikbaar bij de door
de fabrikant erkende technische servicecentra), of een
door het servicecentrum aanbevolen ontkalkingsmiddel.
Volg altijd de aanwijzingen op de verpakking.
• Haak de waterafgiftegroep vast aan de spuitmond.
• Zet onder de waterafgiftegroep een kan met een inhoud
van minimaal 1,5 liter (fig. 3).
• Druk op de toets OK (C5), waarna de oplossing met ontkalkingsmiddel uit de afgiftegroep begint te lopen en de onderstaande kan vult. Op het display verschijnt de melding
“APPARAAT IN ONTKALKING”.
• Het ontkalkingsprogramma voert automatisch een reeks
van afgiften en pauzes uit, om de kalkafzettingen in het
apparaat te verwijderen.
• Na circa 30 minuten verschijnt de melding “SPOELING...
WATER VULLEN”.
Nu moet gespoeld worden om resten van de oplossing met ontkalkingsmiddel uit het apparaat te verwijderen. Ga als volgt te
werk:
• Leeg het waterreservoir, spoel het en vul het met schoon
Attentie! DE GARANTIE VERVALT INDIEN DE ONTKALKING NIET REGELMATIG WORDT UITGEVOERD.
Wijziging van de koffietemperatuur
Om de temperatuur van de gezette koffie te wijzigen, als volgt
te werk gaan:
• Druk op de toets MENU (C2) (het controlelampje boven de
toets gaat branden) en druk herhaaldelijk op de toets NEXT
(C3) totdat de volgende melding verschijnt “TEMPERATUUR HOOG”.
• Druk op de toets CHANGE (C4) totdat de gewenste koffietemperatuur verschijnt.
• Druk op de toets OK (C5) om te bevestigen.
• Druk op de toets MENU (C2) om de instelmodus af te sluiten of op NEXT (C3) om andere parameters te wijzigen.
Wijziging van de inschakelduur
Het apparaat is in de fabriek ingesteld om 1 uur na het laatste
gebruik automatisch uit te schakelen. Indien men het aantal
uren dat het apparaat ingeschakeld moet blijven (max. 3), als
volgt te werk gaan:
• Druk op de toets MENU (C2) (het controlelampje boven de
toets gaat branden) en druk herhaaldelijk op de toets NEXT
(C3) totdat de volgende melding verschijnt “UITSCHAKELEN 1 UUR”.
• Druk op de toets CHANGE (C4) om de inschakelduur van het
apparaat te veranderen.
• Druk op de toets OK (C5) om de ingestelde tijd te bevestigen.
19
•
Spoelprocedure
Druk op de toets MENU (C2) om de instelmodus af te sluiten of op NEXT (C3) om andere parameters te wijzigen.
Deze functie kan alleen door technisch servicepersoneel worden
gebruikt.
Programmering van de hardheid van het water
DE TAAL WIJZIGEN
De melding van de ontkalking wordt weergegeven na een bepaalde werkingsperiode die in de fabriek is ingesteld, waarbij
rekening is gehouden met het maximale kalkgehalte dat aanwezig mag zijn in het gebruikte water. Deze werkingsperiode
kan worden verlengd, waardoor de ontkalking minder frequent
wordt uitgevoerd. Dit gebeurt door het apparaat op basis van
het werkelijke kalkgehalte in het gebruikte water te programmeren. Als volgt te werk gaan:
• Verwijder het reageerstrookje “Total hardness test uit zijn
verpakking (bijgevoegd op pag. 2) en dompel het enige
seconden volledig onder in een glas water. Neem het uit
het water en wacht circa 30 seconden (totdat het van kleur
verandert en rode vierkantjes verschijnen).
• Schakel het apparaat in door de knop (C6) naar rechts of
naar links te draaien (fig. 6).
• Druk op de toets MENU (C2) en druk herhaaldelijk op de
toets NEXT (C3) totdat de volgende melding verschijnt:
“WATERHARDHEID 4”.
• Druk even vele malen op CHANGE (C4) totdat het nummer
verschijnt dat overeenkomt met het aantal rode vierkantjes dat op het reageerstrookje is verschenen (als er bijvoorbeeld 3 rode vierkantjes op het reageerstrookje zijn
verschenen, moet drie maal op de toets worden gedrukt,
zodat de volgende melding verschijnt: “WATERHARDHEID
3”).
• Druk op de toets OK (C5) om het gegeven te bevestigen.
Nu is het apparaat geprogrammeerd om te melden wanneer ontkalking nodig is, op basis van het werkelijke kalkgehalte van het water.
Druk voor het wijzigen van de taal minstens 5 seconden op de
toets CHANGE (C4) totdat de installatiemelding in verschillende
talen verschijnt. Ga, voor de keuze van de taal, te werk zoals beschreven in par. “Eerste gebruik van het apparaat”.
UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT
Elke keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt een
automatische spoeling uitgevoerd die niet onderbroken kan
worden.
Gevaar op brandwonden! Tijdens het spoelen loopt
een beetje warm water uit de spuitmonden van de afgiftegroep.
Let op dat u niet in contact komt met waterspatten.
Verdraai, om het apparaat uit te schakelen, de knop (C6). Het
apparaat voert de spoeling uit en schakelt zich vervolgens uit.
Nota Bene: Als het apparaat gedurende een langere
periode niet gebruikt wordt, zet dan ook de ON/OFF hoofdschakelaar (A19) aan de achterkant van het apparaat in de stand 0.
TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Stroomverbruik: 1350W
Druk: 15 bar
Inhoud waterreservoir: 1,7 liter
Afmetingen LxHxD: 595 x 455 x 412 mm
Gewicht: 26 kg
Herstellen van de fabrieksinstellingen (reset)
Het is mogelijk om terug te gaan naar de oorspronkelijke instellingen van het apparaat (zelfs nadat de gebruiker ze gewijzigd
heeft), en wel als volgt:
• Druk op de toets MENU (C2) en druk herhaaldelijk op de
toets NEXT (C3) totdat de volgende melding verschijnt:
FABRIEKSWAARDEN NEE.
• Druk op de toets CHANGE (C4) en de volgende melding
verschijnt: “FABRIEKSWAARDEN JA”.
• Druk op de toets OK (C5) om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen.
• Het apparaat keert terug naar de fabrieksinstellingen en
toont de melding “KLAAR VOOR GEBRUIK”.
•
•
Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en latere wijzigingen.
EMC-richtlijn 2004/108/EEG en latere wijzigingen.
De materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen zijn conform de voorschriften
van de Europese verordening (CE) nr. 1935/2004.
VERWERKING
Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat
niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar
moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.
20
MELDINGEN OP HET DISPLAY
WEERGEGEVEN MELDING
WATER VULLEN
MOGELIJKE OORZAAK
OPLOSSING
Het waterreservoir is leeg of verkeerd Vul het waterreservoir en/of breng het
geplaatst.
correct aan door het volledig aan te duwen.
TE FIJN GEMALEN REGELEN MAALGRAAD De maalgraad is te fijn en de koffie komt
Breng de waterafgiftegroep aan en druk dus te langzaam naar buiten.
op OK (C5)
Het apparaat kan geen koffie zetten omdat er lucht in het hydraulische circuit
aanwezig is.
Draai de regelknop van de maalgraad
één klik richting nummer 7.
Breng de afgiftegroep heet water in, druk
op de toets OK (C5) en laat enkele seconden water uit de afgiftegroep lopen.
AFGIFTEGROEP WATER
De waterafgiftegroep is niet of verkeerd Breng de waterafgiftegroep goed aan.
geplaatst.
KOFFIEDIKRESERVOIR LEGEN
Het koffiedikbakje (A4) is vol of er zijn
meer dan drie dagen sinds de laatste
afgifte verstreken (deze handeling garandeert een correcte hygiëne van het
apparaat).
KOFFIEDIKRESERVOIR PLAATSEN
Na de reiniging is het koffiedikbakje niet Open het deurtje en breng het koffiediaangebracht.
kbakje aan.
PLAATSEN RESERVOIR MELK
Het melkreservoir is niet aangebracht.
GEBRUIK VORGEMALEN KOFFIE
De functie “voorgemalen koffie” is gese- Trek het apparaat uit en vul de trechter
lecteerd, maar er is geen voorgemalen met voorgemalen koffie.
koffie in de trechter gedaan.
De trechter (A17) is verstopt.
Ledig de trechter met behulp van een
mes zoals beschreven in de paragraaf
“Reiniging van de trechter voor het inbrengen van de voorgemalen koffie”.
ONTKALKEN
Geeft aan dat het apparaat ontkalkt moet Het ontkalkingsprogramma beschreven
worden.
in de paragraaf “Ontkalking” moet zo snel
mogelijk uitgevoerd worden.
MINDER KOFFIE
Er is te veel koffie gebruikt.
Kies een lichter aroma of gebruik minder voorgemalen koffie en zet opnieuw
koffie.
VULLEN RESERVOIR KOFFIEBONEN
De koffiebonen zijn op.
Vul het reservoir met koffiebonen.
PLAATSEN ZETGROEP
Na het reinigen is de zetgroep niet aan- Breng de zetgroep aan zoals beschreven
gebracht.
in de paragraaf “Reiniging van de zetgroep”.
DEUR SLUITEN
Het deurtje is open
ALGEMEEN ALARM
De binnenkant van het apparaat is zeer Reinig het apparaat zorgvuldig zoals bevuil.
schreven in de paragraaf “Reiniging en
onderhoud”.Als het apparaat na de reiniging nog steeds de melding laat zien,
zicht tot een servicecentrum wenden.
Ledig het bakje, reinig het en breng
het weer aan. Belangrijk: wanneer het
drupbakje wordt verwijderd, moet het
koffiedikbakje VERPLICHT geledigd worden, ook al is het niet vol. Doet u dit niet,
dan kan het gebeuren dat bij het zetten
van de volgende kopjes koffie, het koffiedikbakje te vol raakt en het apparaat
verstopt raakt.
Breng het melkreservoir goed aan.
Sluit het deurtje.
21
OPLOSSING VAN PROBLEMEN
Hieronder zijn enkele mogelijke storingen opgesomd. Als het
PROBLEEM
probleem niet op de beschreven manier opgelost kan worden,
moet contact worden opgenomen met de Technische Service.
MOGELIJKE OORZAAK
De koffie is niet warm
De kopjes zijn niet voorverwarmd
De koffie heeft weinig crème.
De koffiebonen zijn te grof gemalen
OPLOSSING
Verwarm de kopjes door ze met warm
water af te spoelen of minstens 20 minuten op de verwarmingsplaat te laten
De zetgroep is koud geworden omdat er staan.
2/3 minuten sinds de laatste koffie zijn Alvorens koffie te zetten, de zetgroep
verstreken.
verwarmen door te drukken op de toets
(C4) .
Draai de regelknop van de maalgraad één
klik linksom richting nummer 1 terwijl de
koffiemolen werkt.
De koffiemelange die gebruikt wordt is Gebruik een koffiemelange voor espresniet geschikt.
soapparaten.
De koffie wordt te langzaam of druppel- De koffiebonen zijn te fijn gemalen
sgewijs afgegeven.
Draai de regelknop van de maalgraad één
klik rechtsom richting nummer 7 terwijl
de koffiemolen werkt. Ga steeds één klik
verder, totdat de gewenste afgifte wordt
verkregen. Het effect is pas zichtbaar na
afgifte van 2 koffie.
De koffie wordt te snel afgegeven.
Draai de regelknop van de maalgraad één
klik linksom richting nummer 1 terwijl de
koffiemolen werkt.
Let erop dat de regelknop van de maalgraad niet te veel wordt verdraaid, want
anders kan de afgifte druppelsgewijs
gebeuren als er twee kopjes koffie worden gezet. Het effect is pas zichtbaar na
afgifte van 2 koffie.
De koffiebonen zijn te grof gemalen
De koffie loopt niet uit een of beide spuit- De spuitmonden zijn verstopt.
monden van de afgiftegroep.
Reinig de spuitmonden met een tandenstoker (fig. 26).
De koffie loopt niet uit de spuitmonden De gaatjes in de spuitmonden zijn vervan de afgiftegroep, maar langs het stopt door opgedroogde koffieresten.
deurtje (A2).
Het koffietoevoerlaatje (A13) in het deurtje is geblokkeerd.
Reinig de spuitmonden met een tandenstoker, een sponsje of een keukenborstel
met harde haren.
Reinig het koffietoevoerlaatje (A3) zorgvuldig, vooral in de buurt van de scharnieren.
Uit de afgiftegroep komt geen koffie De voorgemalen koffie is in de trechter Reinig de trechter (A17) met een houten
maar water
(A17) blijven vastzitten.
of plastic vork, reinig de binnenkant van
het apparaat.
De melk komt niet uit het afgiftepijpje Het opvoerbuisje is afwezig of niet goed Breng het opvoerbuisje (B4) goed in het
(B5).
geplaatst.
rubbertje van het deksel van het melkreservoir aan (fig. 20).
De melk is niet voldoende opgeschuimd.
Het deksel van het melkreservoir is vuil.
Reinig het deksel van het melkreservoir
zoals beschreven in de paragraaf “Reiniging van het melkreservoir”.
Het schuifje van de melkopschuiminrich- Regel volgens de aanwijzingen in de pating is niet goed geplaatst.
ragraaf “Cappuccino bereiden”.
22
PROBLEEM
MOGELIJKE OORZAAK
OPLOSSING
De melk heeft grote luchtbellen of komt De melk is niet voldoende koud of is niet Gebruik bij voorkeur magere of halfvolle
spuitend uit het afgiftepijpje.
mager/halfvol.
melk op koelkasttemperatuur (ongeveer
5° C). Indien het resultaat nog niet naar
wens is, probeer dan een ander merk
melk te gebruiken.
Het schuifje van de melkopschuiminrich- Verplaats het schuifje iets naar het opting is niet goed geplaatst.
schrift “CAFFELATTE” (zie par. “Cappuccino bereiden”).
Het deksel van het melkreservoir is vuil. Maak het deksel van het melkreservoir
schoon, zoals beschreven in de paragraaf
“Reiniging van het melkreservoir”.
RECEPTEN
Koffiepunch
Irish Coffee
Ingrediënten (voor 3 personen):
2 eetlepels suiker
1 eetlepel water
9 theelepels slagroom
6 eetlepels Ierse whisky
4 koppen hete koffie
Bereiding: Laat het water met de suiker ongeveer één minuut
koken en voeg de whisky en de hete koffie toe.
Roer en schenk in de glazen met steel. Schenk langzaam de slagroom op de koffie (3 theelepels per glas).
TIP: klop de slagroom stijf zodat hij op het oppervlak van de
koffie blijft liggen. Men kan ook Grand Marnier of Calvados toevoegen.
Ingrediënten (voor 6 personen):
1/2 l hete koffie
1/2 l witte port
1/2 l rum
100 g kandijsuiker
Bereiding: Schenk de koffie in een pan, voeg de rum en de port
toe en verhit tot aan het kookpunt. Voeg geleidelijk aan de kandijsuiker toe en proef af en toe of het mengsel zoet genoeg is.
Zodra de suiker is opgelost, opdienen in traditionele glazen met
korte steel.
Koffie van de Keizer
Ingrediënten (voor 3 personen):
3 espressokoffie
3 eierdooiers
3 theelepels suiker
3 dl melk
2 kleine glaasjes brandy
Bereiding: Klop de eierdooiers met de suiker en de brandy.
Voeg de hete melk en de hete koffie toe.
TIP: klop de melk iets op en voeg hem langzaam als laatste ingrediënt toe.
Lekker met een stuk chocoladetaart.
Koffiesorbet
Ingrediënten (voor 4 personen):
200 g suiker
2 dl espressokoffie
Bereiding: Los de suiker in ½ liter water op en bereid een siroop
door het mengsel enkele minuten op laag vuur te laten koken;
laat afkoelen en voeg hieraan de koffie toe. Filter het zodra een
glad mengsel is verkregen en plaats dit in het vriesvak. Meng
dikwijls tot een korrelige consistentie wordt bereikt.
Koffieshake
Deense Koffie
Ingrediënten:
4 espressokoffie
4 theelepels suiker
12 ijsblokjes
Bereiding: Verbrijzel het ijs en voeg het aan de reeds gesuikerde
koffie toe. Schud het in een shaker tot een romig en schuimend
mengsel wordt verkregen.
TIPS: meng in een mixer op lage snelheid en dien op in een flûte
of tumbler.
Ingrediënten:
6 eieren
geraspte schil van één citroen
100 g suiker
3/4 l sterke, koude koffie
1 groot glas brandy
Bereiding: Klop de eieren met de citroenrasp en voeg de suiker
beetje bij beetje toe tot een luchtig en schuimend mengsel
wordt verkregen. Voeg langzaam de koffie en de brandy toe en
blijf roeren. Dien op in ijsgekoelde theekoppen of ballonglazen.
23
2
A6 A7
A
A3
A4
A8 A9
A5
A15
A2
A10
A11
A1
A12
A16
A13
A14
A17
A18
A21
A19
A20
B
B1
B6
B3
B8
B7
B5
B4
B2
C
C1
C6
C2
C3
C4
3
C5
C7
C8
C9 C10
C11
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4
1
2
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
5
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement