Projekti i te nxenit Nr 11 - Portali i Arsimit dhe Formimit Profesional

Projekti i te nxenit Nr 11 - Portali i Arsimit dhe Formimit Profesional
Dokumentacioni i projektit të të nxënit:
“Sistemi solar për përgatitjen e ujit të
ngrohtë sanitar dhe me ngrohje shtesë
nga kaldaja”
Niveli III (Klasa 13)
Projekti i të nxënit 11:
Projektimi, llogaritja dhe montimi i sistemeve të paneleve diellore për përgatitjen e
ujit të ngrohtë sanitar dhe me ngrohje shtesë nga kaldaja
Drejtimi:
Instalues i sistemeve termohidraulike
Profili mësimor:
Panele diellore dhe hidraulikë
Niveli:
III
Klasa:
13
Kohëzgjatja:
45 ditë (270 orë)
Përshkrimi
Në projektin e të nxënit për ngrohjen me panele diellore, nxënësit mësojnë
përmbajtjet teorike dhe praktike që lidhen me projektimin dhe montimin e
sistemeve të paneleve diellore për përgatitjen e ujit të ngrohtë sanitar dhe me
ngrohje shtesë nga kaldaja.
Objektivat e
performancës
Pas përfundimit me sukses të projektit të të nxënit në drejtimin e specializuar
të ngrohjes me energji diellore, nxënësit janë në gjendje të projektojnë, të
llogarisin dhe të skicojnë instalime me kërkesa të ndryshme. Ata i këshillojnë
klientët dhe realizojnë porosi pune për sisteme funksionale panelesh diellore
për ngrohjen e ujit, kompensimin e nevojave për ngrohje dhe futjen e ngrohjes
shtesë nga kaldaja.
Rezultatet e të
nxënit
Në projektin e të nxënit për ngrohjen me panele diellore nxënësit do të
mësojnë kompetencat teknike dhe profesionale për projektimin dhe montimin
e sistemeve të paneleve diellore për ngrohjen e ujit, kompensimin e nevojave
për ngrohje dhe futjen e ngrohjes shtesë nga kaldaja.
Lidhur me projektimin, nxënësit do të mësojnë të realizojnë:
-
shtrirjen e tubacioneve,
-
ngrohjen e ujit,
-
kompensimin e nevojave për ngrohje,
-
skemën e qarkut,
-
planin e instalimit elektrik,
-
kolektorët e sheshtë dhe kolektorët me tuba,
-
teknikën buffer,
-
ndërfutjen e kaldajave të gazit në sistemin solar me ngrohje të kombinuar,
-
shtrirjen e rrjetit tubor në sistemin e kombinuar,
-
instalimin e rregullatorit të sistemit të kombinuar
Nxënësit do të mësojnë të llogarisin:
-
seksionin e tubacioneve,
-
madhësinë e kolektorit,
-
madhësinë e buffer-it,
-
energjinë për kompensimin e nevojave për ngrohje (nevoja vjetore për
energji).
Gjatë realizimit nxënësit do të shfrytëzojnë rezultatet e të nxënit nga projektet
e të nxënit 1 deri 8, si dhe do të zbatojnë të gjitha rregullat e sigurimit teknik
dhe të mbrojtjes nga aksidentet.
Përmbajtje
teorike të
integruara në
projektin e të
nxënit (viti
shkollor 20132014)
Në projektin e të nxënit të paneleve diellore janë integruar edhe përmbajtje
teorike, nëpërmjet të cilave nxënësit mësojnë:
-
të njohin dhe paraqitin armaturat dhe simbolet;
-
të planifikojnë dhe vizatojnë sisteme të ngrohjes diellore, si për ngrohjen e
ujit ashtu edhe për kompensimin e sistemit ngrohës;
-
të arsyetojnë mbi leverdinë ekonomike të përdorimit të sistemit të
kombinuar;
-
të përcaktojnë materialet e tubave;
-
rregullat e instalimit, presionet, sigurimin ndaj ngricave;
-
rregullat e sigurimit teknik;
-
seksionet e tubave;
-
shpejtësinë e rrjedhjes;
-
ena e zgjerimit – madhësia – pozicioni;
-
sistemi i kontrollit;
-
të planifikojnë, të llogarisin dhe të paraqesin vendosjen e tubacioneve dhe
trashësitë e izolimit;
-
madhësitë e kolektorëve dhe buffer-ave;
-
të marrin porosi, t’i përpunojnë, të bisedojnë me klientin, të regjistrojnë të
dhënat dhe përmasat, të bëjnë skica dhe vizatime;
-
përbërjen e materialeve;
-
planin kohor dhe të montimit;
-
protokollet e kontrollit;
-
dokumentacionet dhe pranim-dorëzimi i sistemit me ngrohje të kombinuar
nga kaldaja;
-
prezantimin e të gjithë punës.
Përmbajtjet teorike
Kapitulli
Përmbajtja
I. Planifikimi për
1.
Burimet energjitike.
vendosjen e
2.
Ndikimi i CO2.
kolektorëve*
3.
Shkaktarët e emetimit të CO2 në botë.
4.
Krijimi i efektit serë.
5.
Ndryshimi i çmimeve në botë për lëndët fosile.
6.
Rezervat energjetike nga burimet fosile.
7.
Energjitë e rinovueshme.
8.
Shfrytëzimi i energjisë diellore.
9.
Boizat meteorologjike.
10. Kuptimi i rrezatimit në tokë.
11. Intensiteti i rrezatimit.
12. Rrezatimi mbi sipërfaqet horizontale.
13. Rrezatimi mbi sipërfaqet e rrafshta.
14. Orientimi i sipërfaqeve të kolektorëve.
II. Planifikimi i një
1.
Elementët e një sistemi solar.
sistemi solar për
2.
Pajisjet për shfrytëzimin e energjisë diellore.
shfrytëzimin e
3.
Kolektorët, llojet, ndërtimi.
energjisë diellore
4.
Kolektori solar dhe humbjet e energjisë në kolektor.
5.
Bilanci energjitik te një kolektor.
6.
Elementët përbërës të kolektorit të rrafshët.
7.
Llojet e absorbuesve.
8.
Karakteristikat teknike të kolektorit TopSon F3-1.
9.
Kolektorët me tuba të vakumuar.
10. Kolektorët e pishinave.
11. Testimi i kolektorit.
12. Montimi i kolektorëve të rrafshët.
13. Llogaritja e kolektorit të rrafshët.
14. Grupi solar, përbërësit.
15. Boileri solar.
16. Bazat e njohjes së dimensionimit të një sistemi solar.
III. Bazat themelore
të përllogaritjes
1. Komponentet themelore të një sistemi me qark të mbyllur solar, të
cilat kërkohen të dimensionohen.
së sistemeve të
2. Dimensionimi i kolektorit ose i fushës së kolektorit.
shfrytëzimit të
3. Dimensionimi i rrjetit të mbyllur tubor (përcaktimi i diametrave).
energjisë diellore
4. Dimensionimi i enës së zgjerimit.
5. Dimensionimi i armaturave matëse, siguruese, kontrolluese në
grupin e pompës.
6. Dimensionimi i pompës dhe përzgjedhja e saj.
7. Dimensionimi i akumulatorit të ujit të ngrohtë mbrapa boilerit solar.
8. Metodat e përafërta të dimensionimit të kolektorëve dhe boilerit.
Shfrytëzimi dhe aplikimi i nomogrameve.
9. Analiza e rezultateve të përafërta nga një model dimensionimi dhe
krahasimi me rezultatet e përftuara nga nomogramet.
10. Arsyetimi i përdorimit të diagrameve, nga i cili rezulton faktori
korrektues.
11. Energjia neto e përftuar nga një sistem, i cili më parë është
dimensionuar.
12. Energjia e nevojshme për të ngrohur sasinë e ujit në boilerin solar
të përllogaritur.
13. Shkalla e mbulesës solare.
IV. Provat me
1. Kontrolli i funksionimit.
pajisjen
- Lidhjet e tubacioneve në kolektor.
eksperimentale –
- Lidhjet në akumulues (boiler solar).
MODELI SOLAR
- Pozicioni i pompës qarkulluese.
- Pozicionimi i sensorëve.
- Lidhja elektrike e pompës.
- Mbushja e sistemit me ujë.
2.
Plani i punës për funksionimin e sistemit.
- Pozicionimi i kolektorit ndaj diellit.
- Kontrolli i temperaturave (në kolektor dhe akumulues).
- Eksperimentimet me pozicione të ndryshme të këndit të pjerrësisë
dhe pozicionit kundrejt anëve të horizontit.
- Akordimi i pompës.
- Marrja e energjisë elektrike.
- Shtresëzimi i lëngut në akumulator.
- Metoda e mbushjes dhe zbrazjes së sistemit, me një qark të
mbyllur solar.
- Leverdia ekonomike e ndërtimit të një sistemi solar.
V. Planifikimi i linjave për menaxhimin e mirë të një
projekti (sistemi
solar i kombin.)
VI. Ndërfutja e kal-
- Procesi i djegies në kaldajën e gazit.
dajave të gazit në
- Konsultimi paraprak i manualeve, katalogëve nga prodhuesit.
sistemin solar me
- Ndërtimi dhe funksionimi i kaldajës me gaz.
ngrohje të kombi-
- Armaturat mbrojtëse të gazit.
nuar
- Mënyrat e lidhjes së tymtarit dhe roli i deflektorit.
- Llogaritja e kapacitetit të kaldajës.
- Kontrolli i rrjetit të furnizimit me gaz dhe sigurimi teknik.
- Njohuri bazë mbi sistemet e ndryshme të ngrohjes së kombinuar.
VII. Rrjeti tubor në
- Llojet e tubave që përdoren në sistemin e kombinuar.
sistemin e
- Armaturat matëse, siguruese dhe kontrolluese.
kombinuar
- Lidhja e drejtë e rrjetit të tubave me kaldajën, akumulatorin,
boilerin solar dhe termoizolimi.
VIII. Valvola përzjerëse trekahore me
servomotor
- Pozicioni i valvolës përzjerëse trekahore me servomotor, roli i saj
në këtë sistem.
- Funksionimi i sistemit të kombinuar në verë dhe dimër, roli i
valvolës me servomotor.
IX. Rregullatori i sistemit të kombinuar
X. Kontrolli dhe dorëzimi i sistemit
të kombinuar
- Konsultimi me manualin e rregullatorit nga prodhuesi.
- Kyçja e sensorëve, pompave dhe valvolave me servomotor,
rregullatorëve mes tyre.
- Arsyetime mbi leverdinë ekonomike të përdorimit të sistemit të
kombinuar.
- Mënyrat e përdorimit dhe shfrytëzimit të sistemit të kombinuar.
- Kompletimi i dokumentacioneve dhe pranim-dorëzimi i sistemit me
ngrohje të kombinuar nga kaldaja.
* Njohuritë teorike janë të integruara me punën praktike të nxënësve për realizimin e projektit.
Tiranë, 9.12.2013 (VERSIONI 1) / MK
Projekti i të nxënit: Projektimi, llogaritja dhe montimi i sistemeve të paneleve diellore
për përgatitjen e ujit të ngrohtë sanitar dhe me ngrohje shtesë nga kaldaja
Lista e materialeve*
Nr.
Emërtimi
Njësia matëse
Sasia
1.
Paneli solar
copë
3
2.
Kaldaja
copë
1
3.
Akumulator (boiler) 150 l
copë
1
4.
Boiler solar
copë
1
5.
Radiator
copë
1
6.
Enë zgjerimi 150 l
copë
1
7.
Pompë riqarkullimi
copë
2
8.
Grup pompe
copë
2
9.
Valvol 3-kahore
copë
1
10.
Saraçineskë hollandeze 1”
copë
10
11.
Saraçineskë ¾”
copë
8
12.
Saraçineskë hollandeze ½”
copë
8
13.
Reduksione 1 ¼” - ½” F-M zingato
copë
10
14.
Kundravalvula 1”
copë
2
15.
Tub bakri Ø 18
ml
18
16.
Tub bakri Ø 22
ml
21
17.
Tub bakri Ø 15
ml
12
18.
Pjesë T Ø(22 x 22 x 22) bakri
copë
8
19.
Reduksion Ø(22 x 15) bakri
copë
16
20.
Reduksion Ø(22 x 18) bakri
copë
16
21.
Mesing Ø15 x ½” M bronzi
copë
10
22.
Mesing Ø15 x ½” F bronzi
copë
10
23.
Pjesë T Ø(18 x 18 x 18) bakri
copë
16
24.
Bërryla bakri Ø 18
copë
16
25.
Pjesë T Ø(15 x 15 x 15) bakri
copë
12
26.
Bërryla bakri Ø 15
copë
14
27.
Pjesë T Ø(22 x 22 x 15) bakri
copë
10
28.
Bërryla bakri Ø15 x ½”
copë
20
29.
Mesing Ø18 x 1”
copë
10
30.
Niples bronzi 1”
copë
10
31.
Tub shumështresor Ø16
ml
20
32.
Tub shumështresor Ø20
ml
20
33.
Pjesë T Ø(16 x 16 x 16) (multistradë)
copë
10
34.
Pjesë T Ø(16 x ½” x 16) (multistradë)
copë
8
35.
Bërryla Ø16 x ½” (multistradë)
copë
20
36.
Bashkues bakri Ø15 x Ø18
copë
6
37.
Valvula sigurimi
copë
2
38.
Hollandeze 1”
copë
4
39.
Hollandeze ¾”
copë
4
40.
Rregullator presioni
copë
1
41.
Fasheta Ø75
copë
8
42.
Bashkues bakri Ø18 x Ø22
copë
10
43.
Bombol gazi 10 litra
copë
1
44.
Rregullator gazi
copë
1
45.
Kabëll 2x1
ml
20
46.
Kabëll 3x1,5
ml
10
47.
Veshje amofleks Ø32
ml
18
48.
Bashkues bakri Ø22
copë
16
49.
Bashkues bakri Ø15
copë
20
50.
Bombol gazi 1 litër
copë
6
51.
Tel kallaji
copë
3
52.
Pastë
copë
3
53.
Fije liri
copë
6
54.
Prixhonier M8 (gjatësia 1 m)
copë
10
55.
Prixhonier M10 (gjatësia 1 m)
copë
6
56.
Reduksion buketon 1 ½” x 1” F-M zingato
copë
12
57.
Bashkues multistrade Ø20 x ½”
copë
12
58.
Pjesë T Ø20 x ½” multistradë
copë
4
59.
Bërryla Ø20 x ½” multistradë
copë
6
60.
Bashkues bakri Ø18 x ½” (buketone)
copë
8
* Kjo listë u përgatit nga grupi i mësuesve dhe instruktorëve të termohidraulikës, në seminarin e zhvilluar
në shkollën profesionale “Beqir Çela” të Durrësit, nga 3 deri 6 dhjetor 2013
SISTEMET E SHFRYTËZIMIT TË
ENERGJISË DIELLORE
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Energjia diellore
Swisscontact
Përgatiti dhe sistemoi:
Wolfgang Pfisterer, _
ekspert ndërkombëtar
Mr. sc. Ismet Malsiu,
bashkëtrajnues
1
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi standard
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Installations
– und
Heizungstechnik
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Ç’ajrimi
Skemë e sistemit standard për
shfrytëzimin e energjisë DIELLORE
Sonda (sensori) temperaturike
Elementet themelore përbërëse të një sistemi
standard për shfrytëzimin e energjisë diellore
për përgatitjen e ujit të ngrohtë sanitar
Ena e zgjerimit
Ventili sigurues
Pajisja për matjen e shtypjes
Akumuluesi i ujit të ngrohtë
( Boileri solar )
UNS
Nxehësi elektrik
Rregullatori
Pompa qarkulluese
UFS
Ena
2
Durrës, 02-06 / 2013
Diagrami i shpërndarjes
(rrjedhjes) së energjisë
P A C E R · SDie
O LKompetenzmarke
AREWARMW
SS E R E R Z E U G U N G
fürAEnergiesparsysteme.
PA C E R
Rrezatimi global, Pjesa qendrore
1200 kWh/m²· a gjatë këndit të
pjerrtësisë së kolektorit 45°,
Azimuti 0°
Humbjet në kolektor
400 kWh/m²·a
Tepricat ( kryesisht në verë
nga mospërdorimi )
300 kWh/m²· a
Humbjet në rrjetin tubor të
unazës solare 30 kWh/m²· a
Humbjet në akumuluesin termik
(boilerin solar ) 70 kWh/m²· a
Energjia që shfrytëzohet
400 kWh/m²· a
SH M P M Q K G SH T N
SlikaJB22
D
Shpërndarja e energjisë në sistemin solar me kolektor për
ngrohjen e ujit.
A – Përfitimi bruto i energjisë gjatë vitit;
B – Nevojat e energjisë gjatë vitit;
1 – Energjia diellore neto e përfituar gjatë vitit;
2 – Nevojat për energji shtesë;
3 – Energjia shtesë e përfituar gjatë verës.
Për shumë shtëpi banimi familjare është e rëndësishme që
sistemi solar me kolektor të konceptohet në mënyrë të tillë që
të akumulojë sa më shumë energji nga kolektori në akumulues
dhe atë ta dërgojë tek konsumatori.
3
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi standard solar
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Valvula përzierëse tre kahore me motor është
e domosdoshme, nëse temperaturat e
akumuluara arrijnë vlerën 60°C.
TopSon
F3/F3-1
Uji i ngrohtë
Uji i ftohtë
Valvula përzierëse tre kahore me motor
Rregullatori
TK
Sa më e lartë të jetë temperatura e
akumuluar, aq më shumë energji
është akumuluar në të. Preferohet gjithashtu që të akumulohen temperatura të larta, sepse edhe krijimi i gurit
gëlqeror në këtë rast do të jetë më i
vogël.
TD
SM-1/SM-2
DigiSolar MF
4
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solar me 2 akumulues bivalent
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Qarku i dytë i qarkullimit të
ujit psh. mund të jetë një
akumulues i ujit të ngrohtë
sanitar, ndërsa akumuluesi
tjetër për ngrohjen qendrore
ose për pishinën, e tjera.
Konfigurimi 2
SM-2
DigiSolar
HV – TK
HR - TD
HV
HR
HV
HR
5
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solar me 2 akumulues monovalent
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Zgjidhja ofrohet sidomos për ato pozicione, ku
akumuluesi solar nuk mund të instalohet,
për shembull në nënkulm.
Uji i ngrohtë
Uji i ftohtë
opsionale
EKA
Sistemi i
kontrollit
SM 1
EKA
TK
TD
Uji i ftohtë
6
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solar me 2 akumulues
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Rregullatori
SM -1/SM-2
TK
TD
Sipas këtij parimi,
mund të integrohet
çdo akumulues në
sistemet solare.
SM -1
7
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi standard solar me ngrohje shtesë
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Legjenda:
1 Fusha e kolektorëve;
2 Ventil çajrimi;
3 Sensori temperaturik i kolektorit;
4 Regullatori diferencial i temperaturës
(psh.SM1);
5 Grupi i pompës 5;
6 Sensori temperaturik i akumuluesit solar (boilerit solar);
7 Valvula për mbushje dhe zbrazje;
8 Akumuluesi solar (boileri solar ) SEM-1;
9 Kaldajë me l.d. naftël-/gaz me rregullatorin R2
10 Sensori temperaturik i akumuluesit solar dhe kaldajës.
8
Durrës, 02-06 / 2013
Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme.
9
Durrës, 02-06 / 2013
Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme.
10
Durrës, 02-06 / 2013
Solar heating support ëith double
storage tank SED-6/2
Sistemi solar
Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme.
Ventil përzierës trekahor me motor
KF
Sistemi solar për përgatitjen e
ujit të ngrohtë sanitar me
ngrohjen shtesë dhe me
sistemin e ngrohjes qendrore
SM 1
UNS
UQ
VF
PQ
M
SF
RF
PD
M
PF
SM1
11
SSF
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solar
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Sistemi solar për përgatitjen
e ujit të ngrohtë sanitar me
ngrohjen shtesë
Akumuluesin e dyfishtë
SED-750/280 dhe me sistemin e ngrohjes qendrore
12
Durrës, 02-06 / 2013
Legjenda ( Fig. Faqe 68 )
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Legjenda:
1 Fusha e kolektorëve;
2 Ventil çajrimi;
3 Sensori temperaturik i kolektorit;
4 Regullatori diferencial i temperaturës (psh.SM1);
5 Grupi i pompës 5;
6 Sensori temperaturik i qarkut solar (boilerit solar);
7 Valvula për mbushje dhe zbrazje;
8 Akumuluesi i dyfishtë solar (boileri solar) SED-750/280 ;
9 Rregullator përzierës modular, MM (Konfig. 4);
10 Sensori temperaturik i akumuluesit solar, PF;
11 Ventil përzierës trekahor me motor për përzierjen e shtresave në akumulues;
12 Sensori i temperaturës në tubin e kthimit, RLF;
13 Sensori i temperaturës në akumulues për ujin e ngrohjes qendrore;
14 Kaldajë me l.d. naftë/ gaz për ngrohjen qendrore dhe për ngrohjen shtesë;
15 Përzierës termostatik i ujit sanitar;
16 Sensori i temperaturës në tubin e dërgimit të sistemit të ngrohjes qendrore;
17 Pompë qarkulluese e sistemit të ngrohjes qendrore;
18 Ventil përzierës tre kahor me motor;
19 Pompë qarkulluese për ngrohjen e ujit sanitar. Pompë deponuese.
13
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solar
Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme.
Sistemi solar me ngrohjen shtesë
me dy akumulues solar SPU dhe
me sistemin e ngrohjes qendrore
KF
SM 2
VF
UNS
PQ
PD
PF
M
SF
SM 1
RF
SPU
2
1
SSF1
SEM
M
SSF2
Ventil përzierës trekahor me motor
UF
14
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solar
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Sistemi solar për përgatitjen e
ujit të ngrohtë sanitar me
boilerin solar SEM-1 dhe
akumuluesin SPU-2-W si dhe
me sistemin e ngrohjes
qendrore
15
Durrës, 02-06 / 2013
Legjenda ( Fig. Faqe 71 )
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
1 Fusha e kolektorëve;
2 Ventil çajrimi;
3 Sensori temperaturik i kolektorit;
4 Rregullatori diferencial i temperaturës (psh. DigiSolar);
5 Grupi i pompës;
6 Grupi i pompës;
7 Valvula sferike për mbushje dhe zbrazje;
8 Akumuluesi SPU-2-W;
9 Sensori temperaturik i qarkut solar (akumuluesit);
10 Akumuluesi i ujit të ngrohtë sanitar;
11 Sensori temperaturik i qarkut solar (boilerit solar);
12 Rregullatori përzierës modular MM, (Konfig. 4);
13 Sensori temperaturik i akumuluesit solar. PF;
14 Sensori i temperaturës në tubin e kthimit, RLF;
15 Ventil përzierës trekahor me motor për përzierjen e shtresave;
16 Sensori i temperaturës në akumulues për ujin e ngrohjes qendrore;
17 Kaldajë me l.d. naftë/ gaz për ngrohjen qendrore dhe për ngrohjen shtesë;
18 Pompë qarkulluese për ngrohjen e ujit sanitar;
Pompë depozitore e ujit të ngrohtë sanitar;
19 Ventil përzierës trekahor me motor;
20 Pompë qarkulluese për qarkun e ngrohjes qendrore, MKP;
16
21 Sensori i temperaturës në tubin e dërgimit të sistemit të ngrohjes qendrore,VF.
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solar
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Sistemi solar me akumuluesin
me përzierës të shtresave,
BSP për përgatitjen e ujit të
ngrohtë sanitar dhe për
ngrohje qendrore
17
Durrës, 02-06 / 2013
Legjenda ( Fig. Faqe 73 )
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
1 Fusha e kolektorëve;
2 Ventil çajrimi;
3 Sensori temperaturik i kolektorit;
4 Rregullatori diferencial i temperaturës (psh. SM1);
5 Grupi i pompës 5;
6 Sensori temperaturik i qarkut solar në akumulues i lidhur me rregullatorin;
7 Akumuluesi me përzierës të shtresave, BSP ;
8 Pajisja modulare e ujit të freskët për trajtimin e ujit të freskët;
9 Moduli përzierës MM, (Konfig. 4);
10 Sensori i akumuluesit të ujit të ngrohtë sanitar;
11 Ventil përzierës trekahor me motor për përzierjen e shtresave;
12 Sensori i temperaturës në tubin e kthimit, RLF;
13 Sensori i temperaturës në akumulues për ujin e ngrohjes qendrore;
14 Kaldajë me l.d. naftë/ gaz për ngrohjen qendrore dhe për ngrohjen shtesë
me rregullatorin R2;
15 Grupi për qarkullim (pajisja e kompletuar);
16 Pompë qarkulluese për ngrohjen e ujit sanitar;
Pompë depozitore e ujit të ngrohtë sanitar;
17 Ventil përzierës tre kahor me motor.
18 Pompë qarkulluese për qarkun e ngrohjes qendrore, MKP;
19 Sensori i temperaturës në tubin e dërgimit të sistemit të ngrohjes qendrore,VF;
18
Durrës, 02-06 / 2013
Teknika e lidhjeve
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
10- 20cm
Sipas VDI 6002 duhet të instalohet një pajisje aktivizuese nëse përmbajtja në masë
ndërmjet kolektorit dhe MAG < 50%
Madhësia e pajisjes aktivizuese do të duhej të përputhet me përmbajtjen në masë të
kolektorëve. Për kolektorët me përmbajtje të vogël në masë në tuba rreth 5 – 7 l.
19
Durrës, 02-06 / 2013
Teknika e lidhjeve
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Sistemi i ngrohjes solare nga pullazi
Termosifoni 10xd
së paku 30 cm lartësi
e kërkuar nëse grupi i
pompave është në
largësi të mjaftuesme
nga akumuluesit
Kurthe (gracka) të nxehtësisë
Valvula siguruese 6 bar
H = min.1,50 m
• Tubi i dërgimit i lakuar është i nevojshëm për
shkak të riqarkullimit dhe bymimit termik
• Tek qendrat e kulmit sipas principit të
aktivizimit paraprak është patjetër e
20
kërkueshme
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solar për përgatitjen e ujit të ngrohtë sanitar me
ngrohjen shtesë në akumuluesin e dyfishtë SED-750/280
dhe me sistemin e ngrohjes qendrore
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Akumuluesi i dyfishtë me MM + SM1 me kompletin kthyes
Stand
Stand10/09
10/09
21
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solar për përgatitjen e ujit të ngrohtë sanitar me
ngrohjen shtesë në akumuluesin e ujit të ngrohtë
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Akumuluesi i nxehtesisë me SM2 dhe me akumulues të ujit të ngrohtë
Stand 10/09
22
Durrës, 02-06 / 2013
Skemë hidraulike me akumuluesin BSP
dhe me ngrohjen shtesë
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
23
Durrës, 02-06 / 2013
Skemë hidraulike me akumuluesin BSP dhe
me ngrohjen shtesë nga kaldaja e gazit
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
24
Durrës, 02-06 / 2013
Skemë hidraulike me akumuluesin BSP
dhe me ngrohjen shtesë nga dy kaldaja
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
25
Durrës, 02-06 / 2013
Skemë hidraulike me akumuluesin BSP
dhe me ngrohjen shtesë
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
26
Durrës, 02-06 / 2013
Skemë hidraulike me akumuluesin BSP
dhe me ngrohjen shtesë
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
27
Durrës, 02-06 / 2013
Skemë hidraulike me akumuluesin BSP
dhe me ngrohjen shtesë
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
28
Durrës, 02-06 / 2013
Skemë hidraulike e sistemit solar
Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme.
Qendra kompetente për sistemet e kursimit të energjisë
29
Durrës, 02-06 / 2013
Skemë instalimi
sipas
und të
Photovoltaik
Qendra
përSolarthermie
sistemet
e kursimit
energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
VIESSMANN
30
Durrës, 02-06 / 2013
Skemë instalimi 1
und të
Photovoltaik
Qendra
përSolarthermie
sistemet
e kursimit
energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Legjenda:
WW KW VL RL -
uji i ngrohtë
uji i ftohtë
tubi i dërgimit
tubi i kthimit
31
Durrës, 02-06 / 2013
Skemë instalimi 2
und të
Photovoltaik
Qendra
përSolarthermie
sistemet
e kursimit
energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Legjenda:
WW KW VL RL -
uji i ngrohtë
uji i ftohtë
tubi i dërgimit
tubi i kthimit
32
Durrës, 02-06 / 2013
Skemë instalimi 3
und të
Photovoltaik
Qendra
përSolarthermie
sistemet
e kursimit
energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Legjenda:
WW KW VL RL -
uji i ngrohtë
uji i ftohtë
tubi i dërgimit
tubi i kthimit
33
Durrës, 02-06 / 2013
Skemë instalimi 4
und të
Photovoltaik
Qendra
përSolarthermie
sistemet
e kursimit
energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Skemë instalimi (pajisjet me dy akumulues termikë të ujit të ngrohtë)
Legjenda:
WW KW VL RL -
uji i ngrohtë
uji i ftohtë
tubi i dërgimit
tubi i kthimit
34
Durrës, 02-06 / 2013
Teknologjia e impianteve të mëdha
P A C E R · SDie
O LKompetenzmarke
AREWARMW
SS E R E R Z E U G U N G
fürAEnergiesparsysteme.
PA C E R
Teknologjia e impianteve të mëdha
Çfarë është ndryshe prej sistemeve të vogla?
 Zgjerimi linear në seri të gjata të kolektorëve;
 Krahasimi i fushave të ndryshme për nga madhësia;
 Sjellja stagnuese e kolektorëve;
 Zgjerimi i rezervuarit - zbrazja e enës apo ftohja e kolektorit (pa Folie!!);
 Mbrojtja nga Legionella;
 Shkëmbimi i nxehtësisë së pllakës dhe mbrojtja nga dëmtimi prej akulli (pa folie!!);
 Masat e thjeshta të shërbimit dhe mirëmbajtjes përmes kontrollit nga largësia (pa folie!!).
35
Durrës, 02-06 / 2013
Teknologjia e impianteve të mëdha
P A C E R · SDie
O LKompetenzmarke
AREWARMW
SS E R E R Z E U G U N G
fürAEnergiesparsysteme.
PA C E R
Teknologjia e impianteve të mëdha
36
Durrës, 02-06 / 2013
Teknologjia e impianteve të mëdha
P A C E R · SDie
O LKompetenzmarke
AREWARMW
SS E R E R Z E U G U N G
fürAEnergiesparsysteme.
PA C E R
Teknologjia e impianteve të mëdha
37
Durrës, 02-06 / 2013
Teknologjia e impianteve të mëdha
P A C E R · SDie
O LKompetenzmarke
AREWARMW
SS E R E R Z E U G U N G
fürAEnergiesparsysteme.
PA C E R
Sistem solar i ngrohjes së ujit (77 m2), 100 apartamente Basel (CH)
38
Durrës, 02-06 / 2013
Teknologjia e impianteve të mëdha
P A C E R · SDie
O LKompetenzmarke
AREWARMW
SS E R E R Z E U G U N G
fürAEnergiesparsysteme.
PA C E R
Sistem solar i ngrohjes së ujit (77 m2), 100 apartamente Basel (CH)
39
Durrës, 02-06 / 2013
Listë e plotë dhe mbledhja e të dhënave (1)
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
40
Durrës, 02-06 / 2013
Listë e plotë dhe mbledhja e të dhënave (2)
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
41
Durrës, 02-06 / 2013
Listë e plotë dhe mbledhja e të dhënave (3)
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
42
Durrës, 02-06 / 2013
Listë e plotë dhe mbledhja e të dhënave (4)
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
43
Durrës, 02-06 / 2013
Kujdes
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Protokolli i pritjes:
Për pajisjet solare prej:
Ri-instalimi më:
Pritja e fundit më:
Qëndrimi, vjetërsia e orës së matjes së nxehtësisë:
Qëndrimi, ora e re e matjes së nxehtësisë:
Temperatura e jashtme e ajrit në °C:
Supozimi i kapacitetit të rrezatimit: W/m²:
Gjendja e motit:
44
Durrës, 02-06 / 2013
Kujdesë
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Qarkullimi solar:
Presioni i pajisjeve: bar për temperaturë të qarkullimit solar.: °C
Vlera pH- e lëngut të mbajtjes së nxehtësisë
(Testi i shikimit; në ngjyrë të mbyllët) (pH min. 6.5)
Ndikimi i antifrizit (izolimi+temperatura) i lëngut të nxehtësisë,
deri:
°C
Pompa qarkulluese punon në të trija shkallët
Ajër në pajisje? Zhurmë në pompë (ajri)
Masa qarkulluese në qarkun solar
l/min=l/h
Pengues kthimi/Freri gravitues- Stakim i funksionit të lëshimit
Uji industrial sjell temperaturën e dëshiruar:
Mbajtësi i nxehtësisë në enën ekspanduese
°C
45
Durrës, 02-06 / 2013
Kujdesë
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Kolektori:
Xhami i dëmtuar
Testi i vrimave, eventualisht pastrimi, izolimi nga shiu (në kulm të integruar)
Sigurimi i mbajtjes së kolektorëve
Dëmet e izolimit të gypave/ Lidhjet e sensorëve të kolektorëve
Akumuluesit solarë:
Korenti mbrojtës i anodës së magnezit:
altn. Testimi i pamjes së anodës
mA (min. 0,5 mA);
Në rast të kontrollit të anodës së huaj të korentit, korentit mbrojtës dhe të tensionit
Vintilizimi i ndërruesit të nxehtësisë, Kyçjet dhe lidhjet pa korrozion,
Izolimi
Verifikimi i formimit të gëlqeres
46
Tiranë, 02-06 / 2013
Kujdesë
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Rregullatori solar:
Vlerat e temperaturës të të gjithë sensorëve në rregullator
Funksioni i pompës ndezja/shuarja automatike
Diferenca e temperaturës në ardhje dhe shkuarje
Kapaciteti i qarkullimit:
Pompa funksionon
Ora e kohës është kurdisur saktë
Ngrohja shtesë/Kaldaja:
Temperatuara akumuluese e programuar
Kohërat e aktivizimit të sakta
47
Durrës, 02-06 / 2013
Bazat e rregullimit
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
1. Izolimi termik
 Lidhja e gypave 100% sipas EnEV
Qëndrueshmëria e temperaturës së nevojshme - 30° deri 150 C)
Hapësira e jashtme
Qëndrueshmëria e kohës (lagështia, rrezatimi i rrezeve ultra vjollcë)
te lidhjet e gjata, të drejta: Montimi i mbështjellësit të aluminit
Materiali: për shembull tuba EPDM- me shkumë të mbështjellur,
mbrojtja kundër dëmtimit prej shpendëve
Hapësira e brendshme
Materiali: për shembull: leshi i xhamit apo i gurit i mbështjellur mirë
Lidhja në sistemin e ngrohjes
Kthimi i rregullatorit të ujit të ngrohtë në 45°C
Programimi vetëm në mbrëmje e një kohe të caktuar akumuluese
48
Durrës, 02-06 / 2013
Bazat e rregullimit
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
2. Teknika e pajisjeve
- Funksionalizimi: Mbulimi i kolektorëve (rreziku nga djegia)
- Kompresimi me rreth 6 bar për më shumë orë pa rrezatim (për shembull gjatë natës)
aftësia e depërtimit të glikolit (vrimat nuk mund të vërehen menjëherë)
- Teknika e lidhjes:
Shkuarja: mpiksja e fortë, prerja ose sistemet e shtypjes me leje të prodhuesit!
Ardhja: njësoj si shkuarja, eventualisht hapësira e akumulimit mund të bëhet me
mpiksje të butë
- Mospërdorimi i prerjeve të mëdha diagonale të tubave (veprimi reagues
i sistemit)
 Është e nevojshme një shpëlarje shumë e mirë (Mbetjet e lëndës qarkulluese
reagon me glikol!)
49
Durrës, 02-06 / 2013
Bazat e rregullimit
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
- Mbylljet: Kontrollimi i nivelit konstant të glikolit dhe të temperaturës
- Përdorimi i vogël i lidhjeve mbyllëse (kryesisht mpiksja ose lidhja e shtypjes
për shkak të agresivitetit të ANRO)
- Rubineti në vend të rrëshqitësit (rrëshqitësi ngurtësohet)
- Instalimi i 2 KFE rubinetave për shpëlarje & mbushje të pajisjes
- Ena mbushëse nën gypin e zbrazjes së valvulës siguruese
- Instalimi i mikserit të ujit industrial (ujit të përdorur) (mbrojtja nga përvëlimi)
- Shtypja e pajisjes: 0,5 deri 1,0 bar mbi enën AD (shtypja e enës AD deri 2,5
bar) por: Shtypja e pajisjes nën shtypjen e ujit, për të evituar prishjet e ARNO
në ujin industrial (ujin e përdorur) gjatë kthimit.
50
Durrës, 02-06 / 2013
Bazat e rregullimit
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
- Mbylljet: Kontrollimi i nivelit konstant të glikolit dhe të temperaturës
- Përdorimi i vogël i lidhjeve mbyllëse (kryesisht mpiksja ose lidhja e shtypjes
për shkak të agresivitetit të ANRO)
- Rubineti në vend të rrëshqitësit (Rrëshqitësi ngurtësohet)
- Instalimi i 2 KFE rubineteve për shpëlarje & mbushje të pajisjes
- Ena mbushëse nën gypin e zbrazjes së valvulës siguruese
- Instalimi i mikserit të ujit industrial (ujit të përdorur) (mbrojtja nga përvëlimi)
- Shtypja e pajisjes: 0,5 deri 1,0 bar mbi enën AD (shtypja e enës AD deri 2,5
bar) por: Shtypja e pajisjes nën shtypjen e ujit, për të evituar prishjet e ARNO
në ujin industrial (ujin e përdorur) gjatë kthimit.
51
Durrës, 02-06 / 2013
Bazat e rregullimit
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
3. Shtrirja
- Në rast të datave të pasigurta të planifikimit, është më mirë që komponentët
të përcaktohen me dimensione më të vogla (për shembull zgjedhja e
sipërfaqes së kolektorëve për vëllim të akumuluesve)
4. Qarkullimi i ujit të ngrohtë
- Kërkohet të verifikohet saktësisht (mundësisht të bëhet ndalja)
(Qarkullimi zakonisht e shkatërron shtresimin akumulues)
vënia në përdorim e aparatit dirigjues të kohës dhe temperaturës së
pompës qarkulluese
5. Qarkullimi i mëvetësishëm i pajisjes solare
- Arsyeja: Diferenca e madhe dhe e lartë e temperaturës
- Defekte ose mungesa e valvulave siguruese
- optimale: temperatura konstante e valvulës siguruese direkt nga ndërruesi
i nxehtësisë në shkuarje dhe ardhje
52
Durrës, 02-06 / 2013
Bazat e rregullimit
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
3. Shtrirja
- Në rast të datave të pasigurta të planifikimit, më mirë është që komponentët
të përcaktohen me dimensione më të vogla (për shembull zgjedhja e
sipërfaqes së kolektorëve për vëllim të akumuluesve)
4. Qarkullimi i ujit të ngrohtë
- Kërkohet të verifikohet saktësisht (mundësisht të bëhet ndalja) (Qarkullimi
zakonisht e shkatërron shtresimin akumulues)
 vënia në përdorim e aparatit dirigjues të kohës dhe temperaturës së
pompës qarkulluese
5. Qarkullimi i mëvetësishem i pajisjes solare
- Arsyeja: Diferenca e madhe dhe e lartë e temperaturës
- Defekte ose mungesa e valvulave siguruese
- Optimale: temperatura konstante e valvulës siguruese direkt nga ndërruesi
i nxehtësisë në shkuarje dhe ardhje
53
Durrës, 02-06 / 2013
Bazat e rregullimit
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
7. Ajri brenda në sistem
- Glikoli i mbyll shumë mirë flluskat e ajrit
- Nxjerrja e tërësishme e gazit pas vënies në funksion të pajisjes praktikisht e
pamundshme (sistem i parregulluar – niveli i temperaturës gjithnjë në lëvizje!)
=> Pajisja duhet të lirohet sa më mirë nga ajri që gjendet brenda!
Kur ajri ndodhet brenda në pajisje do të thotë se ndikimi i pajisjes është i
dobët
Endja problematike në pjesët e kulmit:
(Izolimi i mirë dhe elastik në shkuarje dhe ardhje)
Masat preventive:
=> Evitimi i flluskave të ajrit ose vënia në përdorim e valvulës mekanike!
Në pikën më të lartë dhe me të nxehtë (i.d.R. qarkullimi i shkuarjes në kolektor):
- Ena e ajrit > 0,1 Litër me valvulë mekanike
- Ena e ajrit nëse është e mundshme të vihet brenda në dyshemenë e kulmit
- Pa valvulë mekanike (temperatura dhe ngarkesa e avullit, kapja)
54
Durrës, 02-06 / 2013
Bazat e rregullimit
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
8. Montimi i kolektorëve
1. Vendosja e shinave montuese të lidhura mes veti
2. Kurdisja: Së pari kurdisja e bashkuar e kolektorëve, pastaj përdredhja
(kurdisja)
3. Mbulimi i kolektorëve të cilët do të vihen tek më vonë në funksion
4. Lidhja fleksible e kyçjeve VL/RL (tendosja prej ngrohtësisë!)
-
Përdredhja e dadove me kujdes
Kontrollimi i shtypjes së enës ekspanduese
Akumuluesi-WW: Kontrollimi i anodës dhe ndotjes së ndërruesit të nxehtësisë
Grupi i pompave/armaturave: përsëritja e përdredhjes
Të mbrohen lidhjet e sensorit me kolektor nga dëmtimi i kafshëve, mpiksja
është një lidhje e vazhdueshme elektrike
- Përshtatja e shkallës së funksionit të pompës qarkulluese me nevojën e duhur
55
Durrës, 02-06 / 2013
Shkalla e shfytëzimit ( mirësisë)
Karakteristikat e kolektorit
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
CRK
Gypat CRK
56
Durrës, 02-06 / 2013
Abu Dhabi - Qendra tregtare
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
410 – dhoma, pishinë
Dy restorante një kuzhinë
Pajisja më e madhe solare termike in VAE
560 kolektorë F3-1
për 40.000 litra WW - 70°C
Kapaciteti rreth 900 kW me
4 akumulues të nxehtësisë çdo 20.000 litra
57
Durrës, 02-06 / 2013
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Edhe në këtë gjendje kolektorët e mirë janë të qëndrueshëm!!
Stand 10/09
58
Durrës, 02-06 / 2013
Absorbuesit e pishinës
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Teknika solare
Absorbuesit e pishinës
59
59
Durrës, 02-06 / 2013
Absorbuesit e pishinës
Karakteristikat teknike
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Stand 10/09
Vëllimi furnizues i Wolf-it:
- Paketa 1 absorbues
- Paketa 2 absorbues
- Paket 3 absorbues
Lidhja inkluzive e pajisjes, materiali
i lidhjes dhe tiplla përforcuese
Lënda e parë: Polipropilen i qëndueshëm
ndaj rrezeve ultravjollcë dhe ndaj kushteve
atmosferike
60
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solar për ngrohjen e ujit sanitar dhe ujit të pishinës së mbyllurDie
në Kompetenzmarke
një shtëpi Solarthermie
und Photovoltaik
für Energiesparsysteme.
Sistemi solar
Një sistem diellor me ngrohje të ujit të pishinës së mbyllur të një shtëpie përdor ngrohjen diellore në
61
periudhën kalimtare vjeshtë–dimër dhe dimër–pranverë si dhe dhe në dimër kur kemi rrezatim të mjaftueshëm
Durrës, 02-06 / 2013
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Sistemet e kursimit të energjisë
Wolf
62
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solar me ngrohjen shtesë-Wolf
Kaldajë e gazit CGB
Akumuluesi SEM-2
Kolektorët TopSon F3-1
Pajisja komfore e ventilimit të dhomave CWL
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
63
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solare për ngrohje
me kaldajë gazi edhe për ngrohjen shtesë-Wolf
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Kaldajë e gazit CGB
Akumuluesi shtresor BSP
Kolektorët TopSon F3-1
Pajisja komfore e ventilimit të
dhomave CWL
64
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solare për ngrohje
me kaldajë gazi edhe për ngrohjen shtesë-Wolf
Kaldajë me l.d të lëngët Naftë COB
Akumuluesi shtresor BSP
Kolektorët TopSon F3-1
Pajisjet modulare Fotovoltaike
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
65
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solaren për ngrohje
me kaldajën me l. d. Biomasë - Wolf
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Kaldajë me l. d. Pelet BPH
Akumuluesi solar SEM-1
Kolektorët TopSon F3-1
Pajisjet modulare Fotovoltaike
Absorbuesi i Pishinave
66
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solaren për ngrohje
me kaldajën me l. d. Biomasë - Wolf
Kaldajë me l.d. të ngurta me
ndezje gazi - BVG Lambda
Akumuluesi shtresor BSP
Kolektorët TopSon F3-1
Pajisjet modulare fotovoltaike
Absorbuesi i pishinave
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
67
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi solaren për ngrohje
me kaldajën me l. d. Biomasë - Wolf
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Pompa termike
Akumuluesi shtresor BSP
Kolektorët TopSon F3-1
Pajisjet modulare fotovoltaike
Pajisja komfore e ventilimit të
dhomave CWL
68
Durrës, 02-06 / 2013
KALDAJAT E GAZIT
DHE SKEMAT PRINCIPIALE TË FUNKSIONIMIT
Përgatiti dhe sistemoi :
Wolfgang Pfisterer, _ ekspert ndërkombëtar
Mr.sc. Ismet Malsiu, - bashkëtrajnues
Durrës, 2013
Pajisje kuzhine me gaz TIPI – A dhe flakëhedhësi
Shporet gazi
Flakëhedhës laboratori
Ajri primar
Durrës, 02-06 / 2013
Kaldaja me lëndë djegëse të gaztë TIPI - B
Gazrat e tymit
Gazrat e tymit në dalje
Ozhaku
Ozhaku
Armaturë siguruese
e rrymimit
Ventilatori
Ajri i nevojshëm për
djegie
Pajisje me lëndë djegëse
të gaztë TIPI B11
Pajisje me lëndë djegëse
të gaztë TIPI B13
Durrës, 02-06 / 2013
Kaldaja me lëndë djegëse të gaztë TIPI - B
Ajri i nevojshëm për
djegie
Ventilatori
Ozhaku
Ventilatori
Këmbyesi i
nxehtëisë
Flakëhedhësi
Ajri i nevojshëm për
djegie
Pajisje me lëndë djegëse
të gaztë TIPI B22
Pajisje me lëndë djegëse
të gaztë TIPI B32
Durrës, 02-06 / 2013
Oxhaku
Gazrat e tymit
Gazrat e tymit (që çlirohen)
Për kujtesë:
Pajisjet e gazit (kaldajat) TIPI B punojnë në varësi të ajrit të dhomës dhe gjithmonë janë
të lidhura me sistemin për përcjelljen e gazrave të tymit.
Për kujtesë:
Pajisjet e gazit TIPI C punojnë në varësi të ajrit, ku ajri i sjellë nga jashtë paraprakisht i
ngrohur (i parapërgatitur) shkon në pjesën e poshtme të pajisjes së gazit, ku është i
montuar ventilatori, dhe janë të lidhura me sistemin për përcjelljen e gazrave të tymit.
Durrës, 02-06 / 2013
Kaldaja me lëndë djegëse të gaztë TIPI - C
Ajri i nevojshëm për djegie
Gazrat e tymit
Gazrat e tymit - Tymtari
Këmbyesi i nxehtësisë
Furnizimi me gaz
Ventilatori
Pajisje me lëndë djegëse të
gaztë TIPI
Pajisje me lëndë djegëse të
C11
gaztë TIPI
Durrës, 02-06 / 2013
C33
Kaldaja me lëndë djegëse të gaztë TIPI - C
Ajri i nevojshëm për djegie
Gazrat e tymit - Tymtari
Sistemi - LAS
Gazi
Ventilatori
Pajisje me lëndë djegëse të
Pajisje me lëndë djegëse të
gaztë TIPI
gaztë TIPI
C43X
Durrës, 02-06 / 2013
C52
Kaldaja me lëndë djegëse të gaztë TIPI - C
Ajri i nevojshëm për djegie
Ventilatori
Këmbyesi i nxehtësisë
Flakëhedhësi
Gazi
Pajisje me lëndë djegëse të gaztë TIPI
Durrës, 02-06 / 2013
C83
Pajisjet e gazit
Pyetjet
1
1. Emërtoni hapësirat ku mund të instalohen kaminat dhe në cilat dhoma
nuk është e lejuar të montohen?
2
2. Sqaroni termin: ,,Vatrat e hapura për djegie” në pajisjet e gazit?
3.
3 Pajiset e gazit klasifikohen në TIPIN ,,A–C‘’ sipas furnizimit të ajrit të
nevojshëm për djegie?
4.
4 Përse disa nga TIPET përkatëse të pajisjeve të gazit quhen si pajisje të
hapura për përcjelljen e gazrave të tymit?
5.
5 Pajisjet e gazit të TIPIT–C quhen pajisje të hapura për përcjelljen e gazrave
të tymit. Arsyetoni këtë!
6. Cili tip i pajisjeve të gazit paraqet gjeneratorin e nxehtësisë që shfrytëzon
6
lëndën djegëse të ngurtë dhe të lëngët?
7
7. Cilat kamina duhet të vendosen patjetër në kaldatore?
Durrës, 02-06 / 2013
Mos harroni:
Për të hequr dilemat që kanë të bëjnë me arsyet e sigurisë, pajisjet e gazit të
TIPIT A montohen vetëm në rastet kur vëllimi i dhomës është i mjaftueshëm,
kualiteti i dhomës i përshtatshëm dhe në përgjithësi t’u përgjigjen
performancave të DVGW TRG
Durrës, 02-06 / 2013
Kaldajë me lëndë djegëse të gaztë TIPI – B11
Oxhaku (kanali i gazrave të tymit)
Armaturë siguruese e
rrymimit
Këmbyesi i nxehtësisë
Këmbyesi i nxehtësisë
Flakëhedhësi atmosferik
Ajri i nevojshëm për djegie
Gazi
Durrës, 02-06 / 2013
Për kujtesë:
Detektimi (zbulimi) , psh. i rrjedhjes së gazit, është qëllimi i parë i mbrojtjes që
garanton punë të sigurtë, nga se të rikthen në gjendjen fillestare të kontrollit të
përgjithshëm , dhe siguron punë të sigurt që në start të pajisjes të TIPIT B11
Për kujtesë:
Grilat e gazit për pajiset (kaldajat) e TIPIT B11 ndërtohen në varësi të ajrit të
dhomës (i jashtëm), përmbajnë armaturat siguruese të rrymimit por jo edhe
ventilator
Për kujtesë:
Puna e sigurt që në start.
Durrës, 02-06 / 2013
Renditja e dhomave dhe pozicioni i hapësirës së pajisjes së gazit - kaldajës
2 kthina me grila
150 cm²
DH1
Hapësira e pajisjes së gazit
(kaldajës), HDh < m³/kW
Kaldajë e lëndës
djegëse të lëngët
DH2
Menjëherë pranë
hapësirave - korridor
DH4
Durrës, 02-06 / 2013
DH3
Instalimi brenda hapësirës së banjos
Gazrat e tymit
Kthina me grila
75 cm²
Ajri i
dhomës
Kanali i gazrave
të tymit
Gazi
Pajisje e gazit TIPI B11
Kthinë me grila nën derë për ajër
Durrës, 02-06 / 2013
Pajisje e gazit TIPI C11
Muri i jashtëm
Ngrohja e ajrit të dhomës –mënyra e
këmbimit të nxehtësisë
Gazrat e tymit
Ajri i nevojshëm për
djegie – ajri i jashtëm
Ajri i nevojshëm për djegien në
vatrën (kamerën) e mbyllur
Durrës, 02-06 / 2013
Për kujtesë:
Për pajisjet e gazit të TIPIT – C dhe për dhomën e etiketuar me ,,x”nuk duhet të
kuptohet madhësia e hapësirës.
Durrës, 02-06 / 2013
Pajisje e gazit TIPI C12x
Ventilatori
Ajri i nevojshëm për
djegie
Gazrat e tymit
UNS
UFS
Gazi
Durrës, 02-06 / 2013
Ajri i nevojshëm për djegien në
vatrën (kamerën) e mbyllur
Skema kryesore e funksionimit të sistemit të ngrohjes qendrore me trupa
ngrohës (radiatorë)
Ventilatori i ajrit
Kaldajë me lëndë
djegëse të gaztë
Furnizimi me
gaz
Pompë
qarkulluese
Durrës, 02-06 / 2013
Kaldajë me lëndë djegëse të gaztë
për sistemet e ngrohjes qendrore
Ajri i nevojshëm
për djegien
Përcjellja e produkteve
të padjegura
Fotocelula e flakës
Ventilatori për
furnizim me ajër
Këmbyesi i
nxehtësisë
Ena e zgjerimit me
membranë EZM
Elektroda për
ndezje (dhënien e
shkëndisë)
Elektroda për ndezje
(dhënien e shkëndisë)
furnizimi
me L.D. të gaztë
Rregullator me elementet e
nevojshme për rregullim dhe
me EKRAN
Rregullator i rrymimit
(prurjes)(Valvolë droseluese)
Pompë qarkulluese
Ventil moskthimi (jokthyes)
Valvolë sigurie
Tub i dërgimit
Tub shkarkimi
Trupi ngrohës
(radiatori)
Tub i kthimit
Durrës, 02-06 / 2013
Për kujtesë:
Sistemet e ngrohjes Gaz–Qarkullim–Akumulues janë veçanërisht të përshtatshëm për ngrohjen e dhomave të renditura në etazh, faturimi i të cilave është i
rregulluar në mënyrë individuale.
Durrës, 02-06 / 2013
Skema kryesore e funksionimit të sistemit të kombinuar të ngrohjes qendrore
me trupa ngrohës (radiator) dhe përgatitjes së ujit të ngrohtë sanitar
Kyçja e tymtarit për
oxhakun
Kaldajë me lëndë djegëse
të gaztë
Ventilatori i ajrit
Tubi i dërgimit
Tubi i furnizimit me
ujë të ngrohtë sanitar
Trupat Ngrohës
Pompa Qarkulluese
Tubi i kthimit
Furnizimi me
L.D. të gaztë
Pajisjet Sanitare
Durrës, 02-06 / 2013
Furnizimi me
ujë sanitar nga
rrjeti
Ajri i nevojshëm
për djegien
Këmbyesi i nxehtësisë për
sistemin e ngrohjes
qendrore
Përcjellja e produkteve
të padjegura
Ventilatori për
furnizim me ajër
Kaldajë me lëndë
djegëse të gaztë për
sistemet e ngrohjes
qendrore dhe për
sistemet e furnizimit
me ujë të ngrohtë
sanitar. Kaldajë e
kombinuar
Elektroda për ndezje
(dhënien e shkëndisë)
Flakëhedhës i hapur
atmosferik
(
Fotocelula e flakës
Këmbyesi i nxehtësisë për
përgatitjen e ujit të
ngrohtë sanitar
Ena e zgjerimit me
membranë EZM
Pompë qarkulluese
Valvolë droseluese
Tub i dërgimit
Trupi ngrohës
(radiatori)
Tub i furnizimit me ujë
të ngrohtë sanitar
Tub i furnizimit
meL.D. të gaztë
Tub i furnizimit me ujë
sanitar nga rrjeti
Durrës, 02-06 / 2013
Tub shkarkimi
Tub i kthimit
Për kujtesë:
Sistemet Gaz–Komb.–Akumulues janë të përshtatshëm sidomos për ngrohjen
qendrore të dhomave dhe njëkohësisht sjellin ujin e ngrohtë sanitar në sistem
në princip të prurjes.
Durrës, 02-06 / 2013
Skema kryesore e funksionimit të sistemit të kombinuar të ngrohjes qendrore me
trupa ngrohës (radiator) dhe me akumuluesin (boilerin) e ujit të ngrohtë sanitar
Kyçja e tymtarit për
Oxhakun
Trupat ngrohës
Tubi i I dërgimit
Kaldajë e kombinuar me
BOILER me lëndë djegëse të
gaztë
Furnizimi me
L.D. të gaztë
Pajisjet sanitare
Tubi i kthimit
Furnizimi me
ujë sanitar
nga rrjeti
Akumuluesi i ujit të ngrohtë
sanitar (BOILERI )
Durrës, 02-06 / 2013
Për kujtesë:
Sistemet Gaz–Akumulues shërbejnë sidomos për ngrohjen qendrore të
dhomave dhe njëkohësisht sjellin ujin e ngrohtë në sistem dhe atë e
akumulojnë në princip të akumuluesit termik të nxehtësisë.
Durrës, 02-06 / 2013
Kaldajat e gazit
Libri: - ,,Zentralheizung und Lüftungsbau”
Durrës, 02-06 / 2013
Kaldajë e gazit
Durrës, 02-06 / 2013
Fig. 1
Kaldajë e gazit
Durrës, 02-06 / 2013
Fig. 2
Kaldajë e gazit
Durrës, 02-06 / 2013
Fig. 3
Kaldajë e gazit
Legjenda:
1. Sistemi i përcjelljes së gazrave të tymit dhe furnizimit me ajër paraprakisht të
ngrohur.
2. Ventilatori i gazrave të tymit.
3. Kufizues sigurues i temperaturës.
4. Elektrodë e shkëndisë (xixës).
5. Flakëhedhës gazi.
6. Armaturë për furnizim me gaz.
7. Sondë temperaturike në tubin e dërgimit.
8. Manometër për matjen e presionit në tubin e dërgimit.
9. Termometër për matjen e presionit në tubin e dërgimit.
10. Automat i flakëhedhësit.
11. Këmbyesi i nxehtësisë.
12. Sondë temperaturike në tubin e dërgimit të ujit të ngrohtë që del nga këmbyesi i
nxehtësisë.
13. Valvolë (ventil) sferike për mbushje dhe zbrazje të kaldajës.
14. Çelës i ujit.
15. Rregullatori diferencial i presionit.
16. Dhoma e mbyllur e kaldajës për djegie.
17. Këmbyesi i nxehtësisë.
Durrës, 02-06 / 2013
18. Çajrosja me dorë (manuale).
19. Elektroda jonizuese.
20. Enë zgjerimi me membranë.
21. Ventil automatik i çajrimit.
22. Pompë qarkulluese.
23. Ventil trikahor me servomotor.
24. Ventil sigurie.
25. Valvolë moskthimi.
----------------------------------------------------------------------------AW – Uji i ngrohur sanitar që del nga këmbyesi i nxehtësisë.
EK – Uji i ftohtë sanitar që futet në këmbyesin e nxehtësisë.
Gas: - Vendi ku kyçet tubi për furnizim me gaz.
RK – Tubi i kthimit të ujit në kaldajë.
RS - Tubi i kthimit të ujit sanitar në akumulues (boiler).
VK – Tubi i dërgimit të ujit në kaldajë.
VS – Tubi i dërgimit të ujit sanitar në akumulues (boiler).
*** Legjenda i përgjigjet Fig. 2 dhe 3
Durrës, 02-06 / 2013
Mbështjellësi
Këmbyesi i nxehtësisë
Termoizolimi
Kyçja e tymtarit
Kaldajë me lëndë
djegëse të gaztë
Qendra
komanduese
Flakëhedhësi i hapur
(atmosferik )
Durrës, 02-06 / 2013
Traseja e Gazit
Për kujtesë:
Kaldajat me gaz janë të përshtatshme për ngrohjen qendrore të apartamenteve
dhe për ngrohjen e shtëpijave të banimit me shumë anëtarë.
Durrës, 02-06 / 2013
Sistemi i furnizimit me gaz me rregullim automatik
Ventil sferik i gazit
Matës i presionit
Fotocelula
Ventil
elektromagnetik
Njësia qendrore
elektronike
Dhënësi i shkëndisë
Diza e gazit
Filtër gazi
Pajisje për rregullimin e
presionit
Flakëhedhës me injektim
Ajri primar
Durrës, 02-06 / 2013
Durrës, 02-06 / 2013
Durrës, 02-06 / 2013
Durrës, 02-06 / 2013
Durrës, 02-06 / 2013
Durrës, 02-06 / 2013
Akordimi (rregullimi) i pajisjeve të gazit
Durrës, 02-06 / 2013
Metoda volumetrike e akordimit të pajisjes së gazit (kaldajës)
Buloni për rregullimin
Durrës, 02-06 / 2013
Metoda e akordimit të pajisjes së gazit (kaldajës) me anë të
presionit të dizës
Durrës, 02-06 / 2013
Matja e gazrave të tymit
Pajisja me shumë funksione për matjen e gazrave të
tymit
Durrës, 02-06 / 2013
Për kujtesë:
Të gjitha pajisjet e gazit duhet të regjistrohen nëpërmjet metodës volumetrike
ose metodës së rregullimit të presionit të dizës në mënyrë që të punojnë në
kushte nominale të fuqisë së tyre, përkatësisht në gjendje optimale pune.
Për kujtesë:
Me ndihmën e kontrollit funksional të pajisjes së çlirimit të gazrave provohet që
gazrat çlirohen në atmosferë në mënyrë korrekte.
Për kujtesë:
Në matjen e parë dhe në matjet e përsëritura të pajisjes së çlirimit të gazrave,
jemi në gjendje të dijmë që nuk tejkalohen normat e vendosura ligjërisht lidhur
me humbjet e nxehtësisë që kalojnë në atmosferë.
Durrës, 02-06 / 2013
Oxhaqet e pajisjeve (kaldajave) të lëndëve djegëse të
gazta
Durrës, 02-06 / 2013
Format e ndërtimit të
oxhaqeve
a)
a) – Oxhaqet e kësaj forme janë në grupin III,
0,12 m²K/W, mesatar
b)
b) – Oxhaqet e kësaj forme janë në grupin II,
0,22 m²K/W, mesatar
Material izolues
c)
c) – Oxhaqet e kësaj forme janë në grupin I,
Durrës, 02-06 / 2013
0,65 m²K/W, mesatar
Për kujtesë:
Transmetimi i ulët termik – rezistencat e vogla, ndikojnë në ftohjen e
vogël të gazrave të tymit dhe me këtë pwrcellja e tyre është më e mirë.
Për kujtesë:
Në varësi të lëndës djedëse dhe gjendjes së flakës të realizuar në vatër,
oxhaqet (kanalet e gazrave të tymit) mund të ndërtohen të njëfishta,
shumëfishta ose të përziera.
Për kujtesë:
Për transportimin efikas dhe të sigurt të gazrave të tymit lartësia e oxhakut
të shtëpisë duhet të jetë > 4.0 m, matur nga maja e kaldajës së fundit të
kyçur në oxhak, te kyçjet e shumëfishta. Nga maja e kulmit, për këtë rast,
duhet të jetë > 0,4m
Durrës, 02-06 / 2013
Oxhaqet dhe lidhjet e pajisjeve të gazit
Oxhaku me lidhje
të shumëfishtë
të kaldajave
Oxhaku me lidhje të
njëfishtë të kaldajave
Kaldajë gazi
Tipi B11
Qk ≤ 35 KW
Kaldajë gazi
Tipi B11
Qk ≤ 35 KW
Kaldajë gazi
me flakëhedhës
Qk ≥ 50 KW
Kaldajë gazi
Tipi B11
Qk ≤ 35 KW
Durrës, 02-06 / 2013
Lidhjet e përziera në oxhak – kaldajë e gazit dhe kaldajë e L. D. të ngurta dhe të lëngëta
Oxhaku
Lartësia e
tymtarit
Valvolë (farfallë)
gazi
Kaldajë me lëndë djegëse të lëngët dhe të
ngurtë
Pajisje gazi
Tipi B11
Durrës, 02-06 / 2013
Për kujtesë:
Pajisjet siguruese të gazrave të tymit, përkundër kushteve të ndryshme
klimatike, duhet të sigurojnë që në oxhak të kemi rrymim stabël dhe konstant të
gazrave të tymit.
Për kujtesë:
Në sistemet e ngrohjes me gaz (LAS) – ajri i nevojshëm për djegie në pajisjen e
gazit sillet nëpërmjet ventilatorit të montuar në kulm. Ajri i komprimuar
paraprakisht përgatitet duke kaluar nëpër kanalet e ajrit të ndërtuar në oxhak.
Durrës, 02-06 / 2013
Lartësia e oxhaqeve mbi pullaze
Mbulesë e kulmit
(pullazit) kallam
ose bitum
Mbulesë e kulmit
(pullazit) tjegulla
ose pllaka
Mbulesë kulmi (pullazi) e fortë
Mbulesë kulmi (pullazi) e butë
Lartësia e oxhaqeve te rastet e ndërtimeve mbi pullaz
Durrës, 02-06 / 2013
Gazrat e tymit
Ndërtimi i oxhaqeve sipas sistemit LAS
,,LAS”
Luft – Abgas – Schornstein
Ajri – Gazrat e tymit - Oxhaku
Pajisjet e gazit
Tipi C4
Dritare për
pastrim
Durrës, 02-06 / 2013
Oxhak me ndërtim të
koncentruar
Oxhak me ndërtim
paralel
Kanalet e tymit
Tubi për lidhje
Kanalet e ajrit
Oxhaku
Tubi për lidhje
për pajisjen e gazit
Durrës, 02-06 / 2013
Tubi i ajrit për lidhje
në pajisjen e gazit
Tubacioni i gazrave të tymit i montuar brenda në oxhak
Tub i gazrave të tymit i
vendosur në brendësi
të oxhakut
Këmbyesi i
nxehtësisë - 2
Ventilatori
Pajisja e gazit
Këmbyesi i
nxehtësisë - 1
Tubi për furnizim me gaz
Depozitues i kondensatit
Durrës, 02-06 / 2013
Tubacioni i gazrave të tymit i montuar në murin e jashtëm të objektit
Tubi i gazrave të tymit i
montuar në murin e jashtë
Këmbyesi i
nxehtësisë - 2
Pajisja e gazit
Ventilatori
Këmbyesi i
nxehtësisë - 1
Tubi për furnizim me gaz
Tubi për për përcjelljen e
kondensatit
Durrës, 02-06 / 2013
Lartësia e tubacionit të gazrave të tymit mbi pullaz
Tubi i gazrave të tymit
Pajisje gazi
Tipi C3 me ventilator të
ajrit
Muri i ngritur
Baza e tavanit
Pajisje gazi
Tipi C3 me ventilator të
ajrit
Durrës, 02-06 / 2013
Kati i sipërm
Djegia dhe proçesi i djegies
Durrës, 02-06 / 2013
Djegia
Djegia është fenomen që kryhet gjatë oksidimit të materialeve, nga ku çlirohet një sasi e
konsiderueshme e energjisë termike, e cila mund të shfrytëzohet për shndërrim në punë mekanike
ose ngrohje. Në kuptimin teknik, oksidimi i ngadalshëm i metaleve dhe i lëndëve djegëse në depozita
nuk është djegie.
Nxehtësia e djegies (fuqia termike) – është karakteristikë e lëndës djegëse që eksperimentalisht
përcaktohet në enët kalorimetrike ose enët JUNKER kur djegia bëhet me presion konstant
(p = konst.) dmth. për lëndë djegëse të gazta. Këto vlera mund të ndryshojnë deri 1%
Sipas analizës elementare për lëndët djegëse të ngurta vlenë raporti masë
c +h+s+o+n+a+w=1
Per lëndë djegëse të gazta vlen raporti vëllimor
CO + CO2 + H2 + CH4 + CmHm + O2 + N2 = 1
Durrës, 02-06 / 2013
Krijimi i dioksidit të karbonit
Ajri
Shkëndia
Metani
Gazi i tokës
(nëntokësor)
Erë e karburantitProduktet e padjegura (tymi)
Durrës, 02-06 / 2013
Krijimi i ujit në gjendje AVULLI
Ajri
Shkëndia
Metani
Gazi i tokës
(nëntokësor)
Erë e karburantitProduktet e padjegura (tymi)
Durrës, 02-06 / 2013
Krijimi i dioksidit të squfurit
Ajri
Shkëndia
Metani
Gazi i tokës
(nëntokësor)
Erë e karburantitProduktet e padjegura (tymi)
Durrës, 02-06 / 2013
Produktet që çlirohen gjatë proçesit të
djegies së 1m³ gazi tokësor
Durrës, 02-06 / 2013
Gazrat e tymit
Produktet që çlirohen gjatë djegies së 1m³ metani:
+ Azoti
( N2)
(O2)
-------------------------------------= Gazrat e tymit
+ Oksigjeni
Avujt e ujit
Dioksidi i karbonit
Oksidet e ndryshme të azot
Dioksidi i squfurit
Ajri sekundar
Ajri primar
Metani
CH4
1 m³ gaz tokësor
Praktikisht për djegie të 1 m³ gaz
tokësor është e nevojshme sasia prej
12,5 m³ deri në 15 m³ ajër
Durrës, 02-06 / 2013
Krijimi i oksideve të azotit
Ajri
Flaka
Ajri
Flaka
Durrës, 02-06 / 2013
Për kujtesë:
Produktet e prodhuara nga djegia janë si rezultat i një reaksion kimik që ndodh
kryesisht nga karboni dhe hidrogjeni që ndodhen në lëndën djegëse me
oksigjenin që ndodhet në ajër.
Për kujtesë:
Pa oksigjen proçesi i djegies nuk mund të zhvillohet!
Djegia e plotë mund të arrihet vetëm në rastin kur në lëndën djegëse kemi
përzjerje të plotë dhe të mjaftueshme të ajrit.
Durrës, 02-06 / 2013
Djegia
Detyrat
1
Shpjegoni me fjalë fenomenin (dukurinë): ,,djegia”
2
Ç’kuptojmë me djegie të plotë dhe për çfarë arsye nuk mund të arrihet
që djegia të jetë e plotë?
3
Prej cilave produkteve që digjen përbëhet djegia e plotë?
4
5
Sa do të jetë koeficienti teorik i tepricës së ajrit (sasia teorike e ajrit
gjatë djegies së 3,5 kg të naftës EU për ngrohje ose mazutit EU?
Paraqisni reaksionin kimik të lidhshmërisë së produkteve që digjen
gjatë djegies së gazit natyror (metanit).
Durrës, 02-06 / 2013
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Teknika e rregullimit (rregullatorit)
solar – SM 1 / SM 2
Përgatiti dhe sistemoi :
Wolfgang Pfisterer, ekspert ndërkombëtar
Mr.sc. Ismet Malsiu, - bashkëtrajnues
Durrës, 2013
Durrës, 02-06 / 2013
1
Sistemi rregullator WRS - Wolf-it
Qendra
kompetente
për sistemet
e kursimit të energjisë
Die
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Durrës, 02-06 / 2013
2
Qendra
kompetente
për sistemet
e kursimit të energjisë
Die
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Moduli solar SM 1 / SM 2
Përdorimi brenda sistemeve rregulluese WRS të Wolf-it
Është i mundshëm (i realizueshëm) vetëm një modul solar për një pajisje
R1, R2, R3
CGB, CGS, CGW, MGK
eBUS-i
Moduli shërbyes BM
Moduli i përzier MM
Moduli solar SM1/2
Moduli solar SM1/2
me BM-Solar
Durrës, 02-06 / 2013
3
Moduli solar SM 1 / SM 2
Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme.
- Moduli solar për rregullimin e një apo dy
qarqeve (unazave) të sistemit;
- Rregullatori modular mund të ndërvihet ose si
BM me bazë të vendosur në mur si rregullator
nga lagësia;
- Mund të kombinohet me KALDAJëN – dhe
rregullatorin e flakëhedhësit;
- Nëpërmjet rregullatorit modular dhe akumuluesit
solar (boilerit solar) inteligjent rriten kursimet e
energjisë;
- Bëhet matja e energjisë së shpenzuar;
- Mbrohet kolektori gjatë funksionimit të tij;
- Tregimi i vlerave gjatë matjeve bëhet vetëm në
lidhje me modulin kontrollues BM ose BM1;
- Teknika e lidhjes me 5 Stecker RAST;
- Funksionon në mënyrë të pavarur gjatë punës
- Stand Alone
Durrës, 02-06 / 2013
4
Moduli shërbyes solar BM
Qendra
kompetente
për sistemet
e kursimit të energjisë
Die
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
I nevojshëm në pajisjet e ngrohjes edhe pa rregullator solar
Treguesi i gjendjes
Pompa solare e qarkullimit
Rregullatori me
funksionin e tastit
Temperatura
në akumulues
Temperatura
në kolektorë
Bus simboli
Tasti informues
Tasti Kyçje-Shkyçje
Durrës, 02-06 / 2013
5
Moduli solar SM 1 / SM 2
Qendra
kompetente
për sistemet
e kursimit të energjisë
Die
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Përdorimi në mënyrë të pavarur prej aparateve të ngrohjes („Stand Alone“)
BM-Shkurtesë solare
në SM 1/ SM 2 për
operacione lokale
eBusi
2- Adrig
BM-Solar me teledirigjim me
mundësi të funksionalizimit të
kyçjes përmes bazamentit të
murit
Durrës, 02-06 / 2013
6
për sistemet
e kursimit të energjisë
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
DIP- Ndërprerësi. Moduli solar SM1 /SM 2 QendraDiekompetente
A1
Ndezje-/Ndalje
DIP- Ndërprerësi 1:
„ON“ = SM… ndezja
„OFF “ = SM… ndalja
DIP-Ndërprerësi 2 dhe 3 janë gati të pa
rëndësishme.
Rivendosni
DIP- Ndërpresësi 4 për „NDALJE“ dhe
„NDEZJA“ e sërishme.
Vërejtje:
Vlerat për orët e punës dhe të
prodhimit kthehen po ashtu mbrapa.
Durrës, 02-06 / 2013
7
Pjesët e pajisjeve
Tregues i sasisë së nxehtësisë – Set (Grup) (1 Impuls /
Liter) për matjen e prodhimit
të regjistrimit të qarkullimit
dhe të sensorit të qarkullimit
kthyes të shtrirë
Qendra
kompetente
për sistemet
e kursimit të energjisë
Die
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Sensori i qarkullimit
kthyes të shtrirë për
matjen e prodhimit mbi
Δt dhe të qarkullimit të
programuar në
rregullator
Moduli i orës për
matjen e prodhimit
ditor të ,,Standalone‘‘
përkatësisht me ISM1
për vlerësimin statik
(Muaj / Vit)
Durrës, 02-06 / 2013
8
Vëllimi i furnizimit SM 1
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Rregullatori solar SM1
Këllëfi i kolektorëve ¾“
Këllëfi i akumuluesit ½“
Sensori i kolektorit (6mm këllëf` PT 1000)
Sensori akumuluesit (6mm këllëf 5kNTC)
Lidhja me 5 spina (të kyçen që të gjitha!)
Durrës, 02-06 / 2013
9
Moduli solar SM 1
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Sensori i akumuluesit
solar (boilerit solar)
SFS
Tensioni-Rrjeti
Pompa e qarkut
(unazës) solare
SKP
Sensori
i tubit të
kthimit
RLF
Sensori i kolektorit
solar (panelit solar)
SFK
Prurja në masë
(qarkullimi)
E zëvendëson EKA-n dhe EKDK-W
Në lidhje me WRS mund të
aplikohet edhe në akumuluesin
inteligjent që ka funksionin
antilegional
Akumuluesi solar
(boileri solar)
Durrës, 02-06 / 2013
10
Lipjan, trajnimi
Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme.
Moduli solar SM 1
Vaillant
Durrës, 02-06 / 2013
11
Lidhjet
Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme.
Durrës, 02-06 / 2013
12
SM 1 Treguesi i tastave informuese
të solarit BM
Treguesi
BM
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Treguesi Emërtimi
Solar-BM
Vërejtje
WW Solari 1
A : 01
Uji i ngrohtë-niveli i tem. akumuluesi solar (°C)
WW Solari 1
24h
A : 02
Uji i ngrohtë-Tem. maks., akumuluesi solar (°C)
Uji i ngrohtë-Tem. mini. akumuluesi solar (°C)
← i lidhur vetëm me BM
Kolektori 1
A : 03
Temperatuara e kolektorëve pajisja solare (°C)
Kolektori 24h
A : 04
Tem. makismale Kolektorët pajisja solare (°C)
Tem. minimale Kolektorët pajisja solare (°C)
Kthimi
A : 05
← i lidhur vetëm BM
Temperatuara e kthimit në pajisjen solare (°C)
Qarkullimi
A : 06
Qarkullimi në qarkun solar (l/min)
Orët e punës
A : 10
Orët e punës së pompës së qarkut solar (h)
Kapacit. sololar A : 12
kapaciteti aktual i pajisjes solare (kW)
Prodh. në ditë
A : 13
prodhimi aktual ditor i pajisjes solare (kWh)
Σ Prodhimi Wh
A : 14
prodhimi i tërësishëm i pajisjes solare (Wh)
vetëm me senzorin kthyes
vetëm gjatë vërtetimit aktiv
të prodhimit (P08)
Σ Prodhimi kWh A : 15
prodhimi i përgjithshëm i pajisjes solare (kWh)
S Prodhimi MWh A : 16
prodhimi i gjithmbarshëm i pajis. solare (MWh)
Status Sol
mbushja e ujit të ngrohtë pajisja solare
A : 17
(0 = nuk është e nevojshme / 1 = e nevojshme)
i lidhur vetëm me sensorin
kthyes ose me përçuesin e
qarkullimit dhe me vërtetuesin aktiv të prodhimit
(Parameter P08)
Pyetja për „bllokimin“të
mbushjes së akumuluesit
dhe funksionit antilegional
Durrës, 02-06 / 2013
13
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Parametrat solarë SM 1 në rrafshin profesional Qendra
SOLARI
Par. Nr.
BM
Par. Nr.
BM-Solar
Emërtimi
Vendi për
programim
Programimi
i punës
SOL 01
P 01
Diferenca e e ndezjes
8K
30K
10K
SOL 02
P 02
Diferenca e ndaljes
3K
20K
5K
SOL 03
P 03
Funksioni mbrojtës i kolektor.
0
1
0
SOL 04
P 04
Temp. kritike e kolektorëve
90°C
150°C
110°C
SOL 05
P 05
Temp. maks. e kolektorëve
100°C
150°C
130°C
SOL 06
P 06
Temp. maks. akumuluese
15°C
90°C
60°C
SOL 07
P 07
Kategroz. i akumuluesit-> BM
0
8
0
SOL 08
P 08
Regjs. i sasisë së nxehtësisë
0
2
0
SOL 09
P 09
të P08 = 1 vlera e impulsave
të P08 = 2 sasia qarkulluese
0 l/Imp
0 l/min
99l/Imp
99l/min
1 l/Impuls
1 l/min
SOL 10
P 10
Zgjedhja niveli mesatar
0
1
1
SOL 11
P 11
Busspeisung
0
2
2
SOL 50
P 50
Rele testi
1
5
1
Durrës, 02-06 / 2013
14
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Teknika e rregullimit (rregullatorit)
Solari SM 2
Durrës, 02-06 / 2013
16
Moduli solar SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Moduli shtesë SM 2 për pajisjet me një dhe dy qarqe;
Mundësi e përzgjedhjes së 11 konfigurimeve (konfiguracioneve);
Mundësia e komandimit “by pass” për pajisje të mëdha;
2 fusha të kolektorëve (komandimi: lindje-perëndim);
Dirigjimi i pompës përmes rregullimit të numrit të rrotullimeve
Moduli BM që mund të integrohet apo me kutinë e murit të
shfrytëzohet si një teledirigjues;
Kombinohet me rregullatorin e kaldajës dhe të vlerave të djegies;
Kursim më i madh i energjisë përmes mbushjes (akumulatorit)
inteligjent;
Identifikimi i sasisë së nevojshme të energjisë;
Funksioni mbrojtës i kolektorëve;
Tregues i vlerave të reale dhe atyre momentale në kombinim me
modulin BM apo BM Solar;
Teknika e lidhjes me 5 spina.
Durrës, 02-06 / 2013
17
L ---
1
+ eBus ---
- eBus ---
E3 ---
E2
GND ---
E2 ---
SFS1SFK1 E1
GND ---
E1 ---
GND ---
SFK1 ---
GND ---
100 ± 0,3
22,3 ± 0,2
14
SPF1 ---
A2
GND ---
1
L ---
A3 / A4
PE ---
N ---
N ---
11,7 ± 0,25
A1
A2
A3
Z(A4) ---
A(A3) ---
A1
PE ---
Kyçja SKP1
Netz
PE ---
N ---
L ---
PE ---
N ---
PE ---
N ---
L1 ---
Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme.
170 ± 0,3
85 ± 0,2
43,3 ± 0,25
+ 0,2
--- GND
--- +eBus
--- -eBus
Klemmenbelegung
16
12
E3 eBus
Durrës, 02-06 / 2013
19
Konfigurimi i pajisjes SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Durrës, 02-06 / 2013
20
Konfigurimi SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Konfigurimi 1
Tensioni-Kyçja
Pompa e qarkut
(unazës) solare
SKP1
Sensori i akumuluesit
solar (boilerit solar)
SFS1
Sensori
i tubit të
kthimit
RLF
Sensori i kolektorit solar (panelit solar)
SFK1
Pompë përzierëse të shtresave
USP (opsionale)
Prurja në masë
(qarkullimi)
Pajisja njëqarkore
 në lidhje me WRS është i mundshëm
lidhja e mëvonshme e akumuluesit
inteligjent;
 në lidhje me WRS është i mundshëm
lidhja e akumuluesit shtresor me
funksionin antilegional;
 mundësi të regjistrimit të sasisë së
nxehtësisë;
Akumuluesi solar
(boileri solar)
 sipas nevojës zgjidhet numri i
rrotullimeve të pompës.
Durrës, 02-06 / 2013
21
Konfigurimi SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Konfigurimi 2
Pajisja një qarkore
Sensori i akumuluesit
solar (boilerit solar)
SFS1
Tensioni-Kyçja
Ventil përzierës
trekahor me motor
3WUV
Sensori i kolektorit
solar (panelit solar)
SFK1
Pompa e qarkut
(unazës) solare
SKP1
Sensori
i tubit të
kthimit
RLF
Sensori i
Akumuluesit PF
 në lidhje me WRS është i mundshëm
lidhja e mëvonshme e akumuluesit inteligjent;
 në lidhje me WRS është i mundshëm lidhja
e akumuluesit shtresor me funksionin
antilegional;
 nuk ka mundësi të regjistrimit të sasisë së
nxehtësisë;
 sipas nevojës zgjidhet numri i rrotullimeve të
pompës.
Tubi i kthimit i qarkut
(unazës) ngrohëse
Akumuluesi solar
(boileri solar)
 me rritjen e nivelit të temperaturës së
mediumit të punës në tubin kthyes;
 me dirigjimin e valvulës mundësohet ndalja
përkohësisht e punës së pajisjeve për
prodhimin e nxehtësisë.
Tubi i kthimit i qarkut
(unazës) ngrohëse
për në kaldajë
Durrës, 02-06 / 2013
22
Konfigurimi SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Konfigurimi 2
Përzierja e shtresimeve
Tensioni-Kyçja
Sens.i akum.
solar 1 (boil.
solar) SFS1
Sens.i tubit
të kthimit
RLF
Pompë për përzierjen
e shtresave
Senz.i
Kolektorit
SFK1
Pompa e qarkut
(unazës) solare
SKP1
Sens.i akum.
Solar (boil.
solar) PF
 në lidhje me WRS është i mundshëm
lidhja e mëvonshme e akumuluesit
inteligjent;
 në lidhje me WRS është i mundshëm
lidhja e akumuluesit shtresor me
funksionin antilegional;
 nuk ka mundësi të regjistrimit të
sasisë së nxehtësisë;
Akumuluesi 2 Pompë për
përzierjen
RLF
e shtresave
Akumuluesi solar
(boileri solar)
 sipas nevojës zgjidhet numri i
rrotullimeve të pompës.
Durrës, 02-06 / 2013
23
Konfigurimi SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Konfigurimi 3
 Pajisjet dyqarkore
Pompa e qarkut
Tensioni-Kyçja ( unazës) solare
Sens.i akum. Sens.i tubit
solar 1 (boil. të kthimit
RLF
solar) SFS1
SKP2
Prurja në masë
Senz.i
Kolektorit (qarkullimi)
SFK1
Pompa e qarkut
(unazës) solare
SKP1
Senz.i
akum.
solar 2
(bojl.solar)
SFS2
Pompa qarkulluese ZKP
(opsionale )
 Mundësohet puna paralele e
akumuluesve;
 në lidhje me WRS është i mundshëm
lidhja e akumuluesit shtresor me
funksionin antilegional;
 mundësi të regjistrimit të sasisë së
nxehtësisë;
 sipas nevojës zgjidhet numri i
rrotullimeve të pompës.
Akumuluesi solar 1
(boileri solar)
Akumuluesi solar 2
(boileri solar)
Durrës, 02-06 / 2013
24
Konfigurimi SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Konfigurimi 4
Pajisjet dyqarkore
Tensioni-Kyçja
Ventili përzierës
trekahor me
motorr
3WUV
Pompa e qarkut
(unazës) solare
SKP1
Sens.i tubit
Sens.i
akum. solar të kthimit
RLF
1 (boil.solar)
SFS1
Pompa qarkulluese ZKP
(opsionale )
Prurja në masë
Sens.i
kolektorit ( qarkullimi )
SFK1
 Mundësohet puna paralele e akumuluesve;
 në lidhje me WRS është i mundshëm
lidhja e akumuluesit shtresor me
funksionin antilegional;
 mundësi të regjistrimit të sasisë së nxehtesisë;
 sipas nevojës zgjidhet numri i rrotullimeve të
pompës.
Akumuluesi solar 1
( Bojleri solar )
Durrës, 02-06 / 2013
25
Konfigurimi SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Konfigurini 4.1
Pajisje njëqarkore me 2 WT solar
Tensioni-Kyçja
Ventili përzierës
trekahor me
motor
3WUV
Pompa e qarkut
(unazës) solare
SKP1
Sens.i Senz.i tubit
të kthimit
akum.
RLF
solar 1
(boil.solar)
SFS1
Prurja në masë
Senz.i
Kolektorit ( qarkullimi )
SFK1
Pompa qarkulluese ZKP
(opsionale)
në një akumulues
 Akumulimi i nxehtesisë në prioritet
me akumuluesin shtresor BSP-SL;
 mundësi të regjistrimit të sasisë së
nxehtësisë;
Akumuluesi solar
(boileri solar)
 sipas nevojës zgjidhet numri i
rrotullimeve të pompës.
Durrës, 02-06 / 2013
26
Konfigurimi SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Konfigurimi 5
Pajisja dyqarkore
Tensioni-Kyçja
Pompa e qarkut
( unazës ) solare
SKP2
Sens.i Sens.i tubit
Akum.
të kthimit
solar 1
RLF
(boil.solar)
SFS1
Prurja në masë
Senz.i
Sens.i
Kolektorit ( qarkullimi )
kolektorit
SFK1
SFK2
Pompa e qarkut
(unazës) solare
SKP1
Pompa qarkulluese ZKP
(opsionale)
 për 2 fusha të kolektorëve dhe
për 2 pompa;
 në lidhje me WRS është i mundshëm
lidhja e akumuluesit shtresor me
funksionin antilegional;
 mundësi të regjistrimit të sasisë së
nxehtësisë;
Akumuluesi solar
(boileri solar)
 sipas nevojës zgjidhet numri i rrotullimeve të pompës.
Durrës, 02-06 / 2013
27
Konfigurimi SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Konfigurim 6
Pajisjet dyqarkore
Tensioni-Kyçja
Ventili elektrk
el. V1
Pompa e qarkut
( unazës ) solare
SKP1
Senz.i Senz.i tubit
Akum.
të kthimit
solar 1
RLF
Ventili elektrk ( Bojl.solar )
SFS1
el. V2
Pompa qarkulluese ZKP
( Opcionale )
Prurja në masë
Senz.i
Senz.i
Kolektorit
Kolektorit ( qarkullimi )
SFK2
SFK1
 për 2 fusha të kolektorëve,
1 pompë dhe 2 valvula;
 në lidhje me WRS është i mundshëm
lidhja e akumuluesit shtresor me
funksionin antilegional;
 mundësi të regjistrimit të sasisë së
nxehtësisë;
Akumuluesi solar
( Bojleri solar )
 sipas nevojës zgjidhet numri i
rrotullimeve të pompës.
Durrës, 02-06 / 2013
28
Konfigurimi SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Konfigurimi 7
 Pajisjet dyqarkore
Senz.i
Senz.i
Akum.
Akum.
solar 1
Solar 2
Tensioni-Kyçja Pompa e Çarkut
( unazës ) solare Ventili përzierës
( Bojl.solar ) ( Bojl.solar )
trekahor me
SKP2
SFS1
SFS2
motorr
3WUV
Senz.i
Senz.i
Kolektorit
Kolektorit
SFK1
SFK2
Pompa e qarkut Pompa qarkulluese ZKP
( unazës ) solare
( Opcionale )
SKP1
Akumuluesi solar 2
(boileri solar)
Akumuluesi solar 1
(boileri solar)
 për 2 fusha të kolektorëve, 2 pompa
dhe 2 akumulues;
 Akumuluesi i nxehtesisë ka prioritet;
 në lidhje me WRS është i mundshëm
lidhja e akumuluesit shtresor me
funksionin antilegional;
 nuk ka mundësi të regjistrimit të
sasisë së nxehtësisë
 sipas nevojës zgjidhet numri i
rrotullimeve të pompës.
Durrës, 02-06 / 2013
29
Konfigurimi SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Konfigurimi 8
 Pajisjet dyqarkore
Tensioni-Kyçja
Ventili elektrk
el. V1
Pompa e qarkut
( unazës ) solare
SKP1
Akumuluesi solar 1
(boileri solar)
Senz.i
Senz.i
Akum.
Akum.
solar 1
Solar 2
Ventili elektrk ( Bojl.solar ) ( Bojl.solar )
el. V2
SFS1
SFS2
Senz.i
Kolektorit
SFK1
Ventili përzierës
trekahor me motorr
3WUV
Akumuluesi solar 2
(boileri solar)
Senz.i
Kolektorit
SFK2
 për 2 fusha të kolektorëve, 1 pompë
me 2 valvula dhe 2 akumulues;
 akumulimi i nxehtësisë ka prioritet
 në lidhje me WRS është i mundshëm
lidhja e akumuluesit shtresor me
funksionin antilegional;
 nuk ka mundësi të regjistrimit të
sasisë së nxehtësisë;
 sipas nevojës zgjidhet numri i
rrotullimeve të pompës.
Durrës, 02-06 / 2013
30
Konfigurimi SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Konfigurimi 9
 Pajisjet dyqarkore
Tensioni-Kyçja
Ventili përzierës
trekahor me motorr
3WUV
Pompa e qarkut
( unazës ) solare
SKP1
Senz.i
Akum.
solar 1
( Bojl.solar )
SFS1
Pompa qarkulluese ZKP
( Opcionale )
Senz.i
Kolektorit
SFK1
 me ndërprerës Baj-Pas;
Senzor By-Pass
SBF
 në lidhje me WRS është i mundshëm
lidhja e mëvonshme e akumuluesit
inteligjent;
 në lidhje me WRS është i mundshëm
lidhja e akumuluesit shtresor me
funksionin antilegional;
Akumuluesi solar 1
( Bojleri solar )
 nuk ka mundësi të regjistrimit të
sasisë së nxehtësisë;
 sipas nevojës zgjidhet numri i
rrotullimeve të pompës.
Durrës, 02-06 / 2013
31
Konfigurimi SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Konfigurimi 10
 Pajisjet dyqarkore
Senz.i
Senz.i
Akum.
Akum.
solar 1
Tensioni-Kyçja
Solar 2
Ventili ( Bojl.solar )
Ventili përzierës
( Bojl.solar )
përzierës
trekahor me
SFS1
SFS2
trekahor me
motorr
motorr
3WUV
Senz.i
Senzor By-Pass
3WUV
Kolektorit
SBF
SFK1
Pompa
qarkulluese
ZKP
Pompa e qarkut
( Opcionale )
( unazës ) solare
SKP1
 me ndërprerës Baj-Pas, 1 pompë
dhe ventil përzierës trekahor;
 Akumuluesi i nxehtësisë ka prioritet;
 në lidhje me WRS është i mundshëm
lidhja e akumuluesit shtresor me
funksionin antilegional;
 nuk ka mundësi të regjistrimit të
sasisë së nxehtësisë;
 sipas nevojës zgjidhet numri i
rrotullimeve të pompës.
Akumuluesi solar 1
( Bojleri solar )
Durrës, 02-06 / 2013
32
Konfigurimi SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Konfigurim 11
Pajisjet dyqarkore
Tensioni-Kyçja
Ventili elektrk
el. V1
Senz.i
Senz.i
Akum.
Akum.
solar 1
Solar 2
Ventili elektrk ( Bojl.solar ) ( Bojl.solar )
SFS1
SFS2
el. V2
Pompa e qarkut
( unazës ) solare Ventili përzierës
SKP1
trekahor me motorr
3WUV
Akumuluesi solar 1
( Bojleri solar )
Akumuluesi solar 2
( Bojleri solar )
Senz.i
Kolektorit
SFK1
Senzor By-Pass
SBF
• me dy ndërprerës Baj-Pas, 1 pompë
dhe 2 valvula me motor;
 akumulimi i nxehtësisë ka prioritet;
 në lidhje me WRS është i mundshëm
lidhja e akumuluesit shtresor me
funksionin antilegional;
 nuk ka mundësi të regjistrimit të
sasisë së nxehtësisë;
 sipas nevojës zgjidhet numri i
rrotullimeve të pompës.
Durrës, 02-06 / 2013
33
Lista e parametrave SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Durrës, 02-06 / 2013
34
Lista e parametrave SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Durrës, 02-06 / 2013
35
Treguesit SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Durrës, 02-06 / 2013
36
Gabimi në kod SM 2
Qendra
për sistemet
e kursimit të energjisë
Diekompetente
Kompetenzmarke
für Energiesparsysteme.
Durrës, 02-06 / 2013
37
1
AlbVET
Përgatiti dhe sistemoi :
Wolfgang Pfisterer, ekspert
ndërkombëtar
Mr.sc. Ismet Malsiu, - bashkë trajnues
Qendra kompetente për sistemet e kursimit të energjisë
Manual për montimin dhe përdorimin
e
Modulit Solar SM!
Durrës, 2013
Durrës, 2013 - Faqe 1.
2
AlbVET
Përmbajtja
Lista e figurave ........................................................................................................................................................ 4
Lista e tabelave ....................................................................................................................................................... 4
Udhëzimet e sigurisë .............................................................................................................................................. 5
1.1
1.1.1
1.2
1.3
1.4
Normat/ Rregullat ................................................................................................................................. 6
Normat/ Vijat drejtuese......................................................................................................................... 6
Instalimi/ Funksionalizimi...................................................................................................................... 6
Shenjat udhëzuese ................................................................................................................................ 6
Rritja/Riparimi ....................................................................................................................................... 6
Shpjegimi i nocioneve ............................................................................................................................................. 8
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
Temperatura e kolektorëve .................................................................................................................. 8
Temperatura e akumuluesit .................................................................................................................. 8
Sasia qarkulluese ................................................................................................................................... 8
Prodhimi ................................................................................................................................................ 8
Kapaciteti i ngrohjes .............................................................................................................................. 8
Akumuluesi solar ................................................................................................................................... 8
Akumulimi solar .................................................................................................................................... 8
Pompa e qarku solar ............................................................................................................................. 9
Shkurtesat / Përshkrimi i aparaturave .................................................................................................. 9
Përshkrimi i aparateve ............................................................................................................................................ 9
1.14
Montimi............................................................................................................................................... 10
1.14.1 Montimi i modulit solar .................................................................................................................. 10
1.15
Sensori i qarkullimit kthyes ................................................................................................................. 12
1.16
Kapacitete për rekomandim dhe kapacitetet diagonale ..................................................................... 12
Lidhja elektrike ..................................................................................................................................................... 13
Programimi i ndërprerësit DIP .............................................................................................................................. 14
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.23.1
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
Programimi i ndërprerësit DIP, Aktivizimi dhe ndalja e modulit solar ................................................ 14
Aplikimet e mundshme të modulit ..................................................................................................... 14
Lista e parametrave............................................................................................................................. 15
Diferenca e aktivizimit ......................................................................................................................... 16
Diferenca e ndaljes .............................................................................................................................. 16
Funksioni mbrojtës i kolektorëve ........................................................................................................ 17
Temperatura kritike e kolektorëve ..................................................................................................... 17
Funksioni mbrojtës i kolektorëve ........................................................................................................ 17
Ftohja gjatë kthimit ............................................................................................................................. 17
Temperatura maksimale e kolektorëve .............................................................................................. 17
Temperatura maksimale e akumulimit ............................................................................................... 18
Kategorizimi i akumuluesit .................................................................................................................. 18
Regjistrimi i sasisë së ngrohtësisë ....................................................................................................... 19
Vërtetimi i prodhimit përmes matjes së vlerave të qarkullimit .......................................................... 20
Vërtetimi i prodhimit në bazë të dhënies së vlerave të qarkullimit .................................................... 20
Sasia e qarkullimit ............................................................................................................................... 20
Durrës, 2013 - Faqe 2.
3
AlbVET
Përshkrimi i parametrave / Funksioni shtesë ....................................................................................................... 20
1.32
1.33
1.34
1.34.1
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.43.1
1.44
1.45
1.45.1
1.46
1.46.1
Zgjedhja e Mediumit ........................................................................................................................... 20
Releja testuese .................................................................................................................................... 21
Funksioni shtesë .................................................................................................................................. 21
Bllokimi i akumulimit shtesë................................................................................................................ 21
Bllokimi i funksionit antilegional ......................................................................................................... 22
Funksioni antilegional i përditshëm .................................................................................................... 22
Funksioni antilegional njëherë në javë................................................................................................ 22
Ruajtja e pompës nga bllokimi ............................................................................................................ 22
Mbushja e vlerave standarde (Reset) ................................................................................................. 22
Temperatura maksimale e akumuluesit dhe e kolektorit mbi 24 h .................................................... 23
Orët punuese ...................................................................................................................................... 23
Ulja e vlerave ....................................................................................................................................... 23
Gabimet në kode / Ndërrimi e siguresave .......................................................................................... 23
Gabimet në kode: ................................................................................................................................ 23
Ndërrimi i siguresave .......................................................................................................................... 24
Rezistenca e sensorëve ....................................................................................................................... 26
NTC Sensori solar akumuluesi (SFS).................................................................................................... 26
PT1000 Sensori solar i akumuluesit (SFK) ........................................................................................... 27
Rezistenca e sensorit ........................................................................................................................... 27
Të dhëna teknike .................................................................................................................................................. 27
Durrës, 2013 - Faqe 3.
4
AlbVET
Lista e figurave
Figura 1. Përshkrimi i aparateve solare................................................................................................. 10
Figura 2. Montimi i modulit solar.......................................................................................................... 10
Figura 3. Skema se si do të duket montimi i modulit solar ................................................................... 11
Figura 4. Montimi i kapakut të modulit ................................................................................................ 11
Figura 5. Skema e lidhjeve elektrike ..................................................................................................... 13
Figura 6. Ndërprerësi DIP ...................................................................................................................... 14
Figura 7. Moduli solar SM1 brenda sistemit rregullator të Wolf-it ...................................................... 15
Figura 8. Moduli solar SM1 dhe moduli shërbyes BM-solar ................................................................. 15
Figura 9. Skema e kategorizimit të akumuluesit ................................................................................... 19
Figura 10. Skema se si do te dukej procesi gjatë ndërrimit të siguresave ............................................ 25
Lista e tabelave
Tabela 1. Lista e parametrave ............................................................................................................... 16
Tabela 2. Rezistenca e sensorëve .......................................................................................................... 26
Tabela 3. Rezistenca e sensorit PT 1000............................................................................................... 27
Durrës, 2013 - Faqe 4.
5
AlbVET
Udhëzimet e sigurisë
Në përshkrimin që vijon, do të përdoren simbolet dhe shenjat këshilluese. Shumica e
udhëzimeve kanë të bëjnë me mbrojtjen e njeriut dhe sigurinë e aparateve. Udhëzimet e
sigurisë shërbejnë për mbrojtjen e njerëzve dhe për sigurinë e pajisjeve teknike.
,,Udhëzimet e sigurisë‘‘ përmbajnë rregulla, të cilat duhet të zbatohen me përpikëri, për të
evituar rrezikun apo lëndimin e njerëzve dhe për të shmangur dëmtimin e aparateve.
Rreziku nga tensioni elektrik në pjesët elektrike!
Kujdes: Para heqjes së veshjes të ndalet ndërprerësi i punës.
Asnjëherë mos i kapni pjesët elektrike dhe evitoni kontaktet me to kur ndërprerësi është i
ndezur! Ekziston rreziku i ndonjë goditje të rrymës, i cili mund të jetë me pasoja për jetën ose
mund të bëhet edhe shkaktar i vdekjes.
Edhe në vend-kyçjet që janë me ndërprerës të ndalur ka tension.
,,Udhëzimi‘‘ përmban këshilla teknike, të cilat duhet të merren parasysh, në mënyrë që të
evitohen dëmet dhe pengesat e funksionit në pajisje.
Durrës, 2013 - Faqe 5.
6
AlbVET
1.1
1.1.1
Normat/ Rregullat
Normat/ Vijat drejtuese
Aparati si dhe pjesët e rregullatorit përputhen me përcaktimet në vijim:
EG- Vijat drejtuese
- 2006/ 95/ EG Vijat drejtuese të tensionit të ulët - 2004/ 108/ EG EMV-Vijat drejtuese
EN- Normat
- EN 60730-1
- EN 55014-2
- EN 60529
1.2
-
Instalimi/ Funksionalizimi
Instalimi dhe funksionalizimi i rregullatorit të ngrohjes dhe i pjesëve të kyçjes së
aparaturës DIN EN50110-1 lejohet që të kryhet prej elektricistëve profesionist.
Zbatimi i përcaktimeve vendore EVU dhe rregullave VDE
Përcaktimi DIN VDE 0100 për rregullimin e pajisjeve të rrymës së fortë deri në 1000V
Puna e pajisjeve elektronike DIN VDE 0105-100
Dirigjuesit vlejnë për Austrinë rregullat ÖVE si dhe për rregullat vendore të ndërtimit.
1.3
Shenjat udhëzuese
Largimi, tejkalimi ose heqja prej funksioni e pajisjeve siguruese dhe mbikëqyrjes është
e ndaluar!
Pajisja lejohet të përdoret vetëm në gjendje të rregullt teknike. Pengesat dhe dëmtimet,
shfaqja e të cilave e reduktojnë sigurinë, duhet të evitohen menjëherë.
Me rastin e programimit të temperaturës së ujit industrial mbi 60 ºC, duhet të sigurohet
që të bëhet përzierja me ujë të ftohtë (rreziku nga djegia).
1.4
-
Rritja/Riparimi
Funksionimi pa pengesa i pajisjeve elektrike, kërkon që ato të kontrollohen në periudha
të rregullta kohore.
Durrës, 2013 - Faqe 6.
7
AlbVET
-
Pengesat dhe dëmtimet lejohet të evitohen vetëm prej njerëzve profesionist dhe
kompetent.
Pjesët e prishura lejohet të zëvendësohen vetëm me pjesët origjinale të pajisjeve rezervë
të Wolf-it.
Kufizimet e vlerave të prishura të pajisjeve elektrike duhet t’i përmbahen (shih të
dhënat teknike).
Nëse bëhen ndryshime teknike në rregullatorët e Wolf-it, si pasojë e së cilës mund të
paraqiten dëmtimet, nuk japim garanci.
Durrës, 2013 - Faqe 7.
8
AlbVET
Shpjegimi i nocioneve
1.5
Temperatura e kolektorëve
Temperatura e kolektorëve është temperatura e mediumit, e cila prodhohet nga rrezatimi i
diellit që bie mbi kolektor.
Temperatura e kolektorëve matet në vendin e daljes së lëndës qarkulluese nga kolektori,
përkatësisht nga fusha e kolektorëve.
1.6
Temperatura e akumuluesit
Temperatura e akumuluesit, është temperatura, e cila matet në pjesën e poshtme të
akumuluesit në nivel të këmbyesit të nxehtësisë.
1.7
Sasia qarkulluese
Sasia qarkulluese e lëngut është sasia e mediumit, e cila vihet lëvizja në qarkun solar, me
ndihmën e pompës se qarkut solar. Sasia (e lëndës) qarkulluese jepet në l/min.
1.8
Prodhimi
Si prodhim konsiderohet sasia e ngrohjes, e cila prodhohet nga pajisja solare. Kjo gjë arrihet
përmes sasisë qarkulluese dhe diferencës së temperaturës ndërmjet kolektorit dhe temperaturës (së lëndës) kthyese. Me këtë rast bëhet fjalë për një vlerë, e cila mblidhet ose zbritet për
hapësirë kohore (ditë). Prodhimi shënohet në Wh, kWh ose MWh.
1.9
Kapaciteti i ngrohjes
Kapaciteti i ngrohjes paraqet vlerën se në çfarë mase është realizuar të prodhohet sasia e
ngrohjes për një kohë të caktuar. Këtu bëhet fjalë për një vlerë momentale. Ajo shënohet në
kW.
1.10 Akumuluesi solar
Akumuluesi solar konsiderohet akumuluesi, i cili mbushet nga pajisja solare.
1.11 Akumulimi solar
Nxehja e akumulimit përmes pompës së qarkut solar.
Durrës, 2013 - Faqe 8.
9
AlbVET
1.12 Pompa e qarku solar
Është pompa, e cila e vë në lëvizje masën e lëngut në qarkun solar.
1.13 Shkurtesat / Përshkrimi i aparaturave
Shkurtesat
SKP – Pompa e qarkut Solar
SFK – Sensori solar i kolektorit
SFS – Sensori solar i akumuluesit
RLF – Sensori (i lëngut) i qarkullimit kthyes
DFG – Përçuesi i masës së qarkulluese
Përshkrimi i aparateve
Moduli solar (SM1) përmban rregullatorin e një pajisjeje një qarkore me rregullatorin e
dallimit të temperaturës.
Këtu krahasohen temperatura e akumuluesit dhe e kolektorëve dhe varësisht prej diferencës
së temperaturës, pompa e qarkut solar aktivizohet për punë ose ndalet.
Sasia e ngrohtësisë mund të matet ose përmes vërtetimit të prodhimit duke bërë matjen e
vlerave të qarkullimit të lëndës përmes rrjetit të orës për matjen e ngrohtësisë ose përmes
vërtetimit të prodhimit duke regjistruar të dhënat e vlerave të lëndës qarkulluese (gjë për të
cilën nevojitet sensori kthyes).
Me modulin shërbyes BM, BM-solar ose me modulin e ndarë në pjesa ISM1 me softuer
komfort-soft, mund të ndërrohen parametrat dhe të tregohen vlerat dhe gabimet në kod. SM1
e posedon një vend prerës të e-BUS-it dhe në këtë mënyrë mund të integrohet në sistemin e
rregullatorit të Wolf-it.
Durrës, 2013 - Faqe 9.
10
AlbVET
Figura 1. Përshkrimi i aparateve solare
1.14 Montimi
1.14.1 Montimi i modulit solar
Figura 2. Montimi i modulit solar
-
Nxjerrja e modulit solar nga paketimi.
Ç’montimi i modulit solar në Ø55mm ose vendosja e tij direkte në muri.
Kyçja e modulit solar SM1 sipas planit instalues.
Udhëzim: Lidhjet e ndërtimit anësor për sensorët e akumuluesit, sensorët e kolektorëve,
sensorët e lëndës së qarkullimit kthyes dhe për përçuesit e lëndës qarkulluese,
të mos shtrihen së bashku në një lidhje me të njëjtin rrjet.
Durrës, 2013 - Faqe
10.
11
AlbVET
Figura 3. Skema se si do të duket montimi i modulit solar
Moduli shërbyes BM ose BM-solar, mund të montohet në modulin solar. Si alternativë,
moduli shërbyes i vënë në muri, mund të përdoret si telederigjues. Gjatë lidhjes se modulit
solar në sistemin e rregullatorit të Wolf-it, në të cilin veç më ekziston një modul shërbyes,
nuk ka nevojë për një modul shërbyes tjetër të veçantë.
Figura 4. Montimi i kapakut të modulit
Më shumë të dhëna për këtë gjë mund të gjeni në udhëzuesin e përdorimit të modulit
shërbyes BM ose BM-Solar.
Durrës, 2013 - Faqe
11.
12
AlbVET
Përçuesi i qarkullimit
Përçuesi i qarkullimit nevojitet për vërtetimin e prodhimit me vlerën e matur të lëndës
qarkulluese. Kjo vihen në kapësen me etiketën DFG. Përçuesi i qarkullimit gjendet në rrjetin
e orës për matjen e sasisë së ngrohtësisë.
1.15 Sensori i qarkullimit kthyes
Sensori i qarkullimit kthyes nevojitet për vërtetimin e prodhimit.
Të ,,vërtetimi i prodhimit përmes matjes së vlerës së qarkullimit‘‘ gjendet sensori iqarkullimit
kthyes në rrjetin e orës për matjen e sasisë së ngrohtësisë.
Të ,,vërtetimi i prodhimit ku vlerat e qarkullimit deklarohen‘‘ mund të gjendet ky separat.
Sensori i qarkullimit duhet të kyçet në kapëset me etiketën RLF.
1.16 Kapacitete për rekomandim dhe kapacitetet diagonale
H005VV
H05VV
H05VV
H05VV
H05VV
3x 1,0mm2 Lidhja e rrjetit
3x0,75mm2 Pompa e qarkut solar
2x0,5mm2 Lidhja kryesore
2x0,5mm2 Lidhjet e sensorit deri 15m
2x0,75mm2 Lidhjet e sensorit deri 50m
Gjatë punës së shërbimit, e gjithë pajisja duhet të aktivizohet pa tension, për ndryshe ekziston
rreziku i goditjeve të rrymës!
Durrës, 2013 - Faqe
12.
13
AlbVET
Lidhja elektrike
Senzori i Akumuluesit
solar ( Bojlerit solar )
SFS
Tensioni-Rrjeti
Senzori
i tubit të
kthimit
RLF
Senzori i Kolektorit
solar ( Panelit solar)
SFK
Pompa e qarkut
( unazës ) solare
SKP
Prurja në masë
( qarkullimi )
Akumuluesi solar
( Bojleri solar )
Figura 5. Skema e lidhjeve elektrike
Durrës, 2013 - Faqe
13.
14
AlbVET
Programimi i ndërprerësit DIP
1.17 Programimi i ndërprerësit DIP, Aktivizimi dhe ndalja e modulit solar
Në kuti të modulit solar gjendet ndërpreri DIP 4 polesh. Të mundësohet qasja pas largimit të
pjesës së mbulesës.
Me ndërprerësin DIP moduli mund të aktivizohet (,,ON‘‘) dhe të ndalet (,,OFF‘‘). Të moduli
i ndalur mbrojtja e pompës nga bllokimi i saj është ende aktive.
Ndërprerësi 2 dhe 3 nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe.
Me ndërprerësin 4 mund të mbushen vlerat standarde e të gjitha parametrave (=Reset). Për të
realizuar këtë, ndërprerësi DIP 4 fillimisht duhet të vihet në ,,OFF‘‘ dhe pastaj të kthehet
përsëri në ,,ON‘‘. Më këtë rast edhe vlerat, orët e punës dhe prodhimit kthehen mbrapa.
Pas Reset-it, të gjitha LED ndriçojnë për një kohë të shkurtër. Për ndryshe ndërprerësi DIP 4
duhet të qëndrojë ,,ON‘‘.
Programimi i mekanizimit:
Figura 6. Ndërprerësi DIP
1.18 Aplikimet e mundshme të modulit
Moduli solar SM1 mund të vihet në përdorim në kostelacione të ndryshme.
a) SM1 brenda sistemit rregullator të Wolf-it
Moduli solar SM1 mund të lidhet në një sistem të rregullatorit të Wolf-it. Shërbyesi i modulit
solar pason pastaj me modulin solar BM me adresën 0. Po ashtu si shtesë mund të lidhet edhe
një modul shërbyes BM-solar në SM1. Shërbimi mund të bëhet prej BM-së me adresën 0 dhe
me BM-solar.
Durrës, 2013 - Faqe
14.
15
AlbVET
Figura 7. Moduli solar SM1 brenda sistemit rregullator të Wolf-it
Në rast së akumuluesi solar i është përcaktuar një BM tjetër, shërbimi mund të kryhet edhe
prej atij moduli shërbyes. (krahaso përshkrimi i parametrave S0L07 / P07)
Udhëzim:
Brenda sistemit të rregullatorit të Wolf-it mund të lidhet vetëm një SM1.
b) SM1 (Stand-alone) me modulin shërbyes BM-solar
Moduli punon me modulin shërbyes BM-solar
Figura 8. Moduli solar SM1 dhe moduli shërbyes BM-solar
BM-solar mund të montohet me modulin solar SM1 ose mund të përdoret si teledirigjues.
c) SM1 (Sand-alone) pa modulin shërbyes
Ky modul solar punon pa modulin shërbyes. Për këtë shkak shërbimi dhe leximi i vlerave
është i mundshëm vetëm me një sistem WRS të pritjes së largët.
Puna e pompës së qarkut solar dhe pengesat mund të vërehen në saje të LED-së në ballë të
kutisë.
1.19 Lista e parametrave
Të gjithë parametrat për modulin shërbyes BM ose BM-solar mund të programohen.
Të BM (moduli shërbyes) ndërhyrja pason përmes rrafshit të dy të menysë shërbyese të
rrafshët, ,,profesional → solar‘‘ (shih manualin shërbyes të BM).
Durrës, 2013 - Faqe
15.
16
AlbVET
Të BM-solar (moduli shërbyes solar), përmes komandës së tasit rrotullues mund të ndërrohet
rrafshi i parametrit. (shih manualin shërbyes BM solar).
Tabela 1. Lista e parametrave
S0L01 / P01
1.20 Diferenca e aktivizimit
SM1 e mat temperaturën në kolektor dhe në pjesën e poshtme të akumuluesit në lartësi të
këmbyesit të nxehtësisë solare.
Pompa e qarkut solar aktivizohet, kur tejkalohet temperatura e kolektorit, temperatura e
akumuluesit përtej diferencës së temperaturës së aktivizimit.
Temperatura e kolektorit >= temperatura e akumuluesit + diferenca e aktivizimit > pompa
aktivizohet
Për të siguruar një funksionim të dëshiruar, diferenca e aktivizimit mbahet gjithmonë për 5K
mbi diferencën e ndaljes (diferenca e aktivizimit >= diferencën e ndaljes + 5K), edhe nëse
është dhe një vlerë më e vogël.
S0L02 / P02
1.21 Diferenca e ndaljes
Nëse temperatura e kolektorëve dallon nga shuma e temperaturës së akumuluesit dhe të
diferencës së ndaljes, atëherë pompa e qarkut solar ndalet.
Temperatura e kolektorëve < temperatura akumuluese + diferenca e ndaljes → pompa ndalet.
Durrës, 2013 - Faqe
16.
17
AlbVET
S0L3 / P03
1.22 Funksioni mbrojtës i kolektorëve
Nëse parametri S0L03 vendoset në 1, atëherë funksioni mbrojtës i kolektorit dhe ftohja
kthyese janë aktiv.
S0L04 / P04
1.23 Temperatura kritike e kolektorëve
1.23.1 Funksioni mbrojtës i kolektorëve
Pompa e qarkut solar aktivizohet atëherë, kur temperatura e kolektorëve e tejkalon
temperaturën kritike të kolektorëve. Pompa ndalet serish, nëse temperatura e kolektorëve =
temperatura kritike e kolektorëve – 20K ose temperatura akumuluese > 95 ºC.
Kujdes:
Përmes funksionit mbrojtës të kolektorëve, akumuluesi solar vihet në temperatura dhe
ngrihet në nivelit maksimal temperatura akumuluese (maksimale 95ºC). Gjatë
aktivizimit të funksionit mbrojtës të kolektorit është mirë të sigurohet ujë i ftohtë për
përzierjen e ujit industrial (Rrezik nga djegia prej ujit të nxehtë!).
1.24 Ftohja gjatë kthimit
Përmes funksionit mbrojtës të kolektorëve bëhet ngritja e temperaturës së akumulimit. Për ta
reduktuar atë sërish, pasi temperatura e kolektorëve të këtë zbritur, lëshohet pompa e qarkut
solar, kur Temperatura e kolektorit < temperatura akumuluese – 15K
S0L05 / P05
1.25 Temperatura maksimale e kolektorëve
Për të mbrojtur pajisjen, pompa e qarkut solar ndalet me rastin e tejkalimit të temperaturës
maksimale.
Me këtë rast funksioni mbrojtës i kolektorëve nuk është më i efektshëm. Nëse temperatura e
kolektorëve bie për 10K nën temperaturën maksimale, atëherë pompa aktivizohet përsëri
(funksioni mbrojtës i kolektorëve bëhet prapë i efektshëm).
Durrës, 2013 - Faqe
17.
18
AlbVET
S0L06 / P06
1.26 Temperatura maksimale e akumulimit
Uji në akumulues ngrohet deri në temperaturën maksimale të akumuluesit. Mbushja e
akumuluesit mbaron , kur temperatura e akumuluesit > temperatura maksimale e
akumuluesit.
Rrezik nga përvëlimi me ujë të nxehtë!
Temperaturat mbi 60ºC mund të shkaktojnë djegie. Vëreni një mikser të ujit termik, në rast
së temperatura e ujit duhet të vihet mbi 60 ºC.
S0L07 / P07
1.27 Kategorizimi i akumuluesit
Këta akumulues janë relevant vetëm me aktivizimin e modulit solar në një sistem të
rregullatorit të Wolf-it.
Udhëzim:
Tek pajisjet në të cilat ekziston vetëm një akumulues dhe i cili është i kyçur në
aparatin e ngrohjes, nuk duhet të bëhet ndryshimi i programimit të aparatit.
Në një sistem të tërësishëm, mund të ekzistojnë deri 8 akumulues dhe më shumë module
shërbyese BM. Në lidhje me modulin solar SM1, një akumulues vihet në funksion si një
akumulues solar.
Për të siguruar funksionin ,,e bllokimit të rimbushjes së akumuluesit‘‘ ose ,,të bllokimit të
funksionit antilegional‘‘ (shih përshkrimin e funksionit shtesë), duhet që akumuluesit solar t’i
caktohet një modul shërbyes BM. Ky kategorizim vendoset përmes parametrit të 07:
S0L07 / P07 = 0: Akumuluesi solar është kategorizuar në BM 0
S0L07 / P07 = 1: Akumuluesi solar është kategorizuar në BM 1
S0L07 / P07 = 2: Akumuluesi solar është kategorizuar në BM 2
S0L07 / P07 = 3: Akumuluesi solar është kategorizuar në BM 3
S0L07 / P07 = 4: Akumuluesi solar është kategorizuar në BM 4
S0L07 / P07 = 5: Akumuluesi solar është kategorizuar në BM 5
S0L07 / P07 = 6: Akumuluesi solar është kategorizuar në BM 6
S0L07 / P07 = 7: Akumuluesi solar është kategorizuar në BM 7
S0L07 / P07 = 8: nuk ka kategorizim
Durrës, 2013 - Faqe
18.
19
AlbVET
Programimi i adresës në BM (modusi shërbyes) bëhet përmes ndërprerësit DIP (shih
manualin e shërbimit të BM).
Shembulli për kategorizimin e akumuluesit:
Figura 9. Skema e kategorizimit të akumuluesit
Udhëzim: MM = Moduli i përzierjes
Në këtë shembull, akumuluesi solar i është kategorizuar modulit shërbyes me adresën 2
(BM2). Për këtë arsye duhet programuar:
S0L07/ P07 = 2
Programimi mund të kryhet përmes BM (modulit shërbyes) me adresë 0 (BM0) ose përmes
BM-solar-it.
Një shërbyes së modulit solar pas kësaj është i mundshëm edhe një modul shërbyes.
S0L08 / P08
1.28 Regjistrimi i sasisë së ngrohtësisë
Për parametrin 08 mund të zgjidhet mes prodhimit të vërtetuar përmes matjeve ose dhënies së
vlerave të qarkullimit:
S0L08 / P08 = 0: Regjistrimi i sasisë së ngrohtësisë është deaktivizuar
S0L08 / P08 = 1: Vërtetimi i prodhimit përmes matjes së vlerave të qarkullimit
S0L08 / P08 = 2: Vërtetimi i prodhimit në bazë të dhënies së vlerave të qarkullimit
Durrës, 2013 - Faqe
19.
20
AlbVET
1.29 Vërtetimi i prodhimit përmes matjes së vlerave të qarkullimit
Vërtetimi i prodhimit përmes matjes së vlerave të qarkullimit bëhet me anë të sensorit të
kolektorit, përmes përçuesit të lëngut dhe përmes sensorit të qarkullimit kthyes. Në këtë
mënyrë, bëhet matja e saktë e prodhimit dhe e kapacitetit të ngrohjes, gjithmonë në vlerat e
sakta të lëngut qarkullues. Për këtë gjë nevojitet rrjeti i orës për matjen e sasisë së ngrohtësisë
(Lloji nr. 2744392).
1.30 Vërtetimi i prodhimit në bazë të dhënies së vlerave të qarkullimit
Të vërtetimi i prodhimit në bazë të dhënies së vlerave të qarkullimit, duhet që së pari lënda
qarkulluese të vërtetohet dhe pastaj të tregohet. Vërtetimi i prodhimit pas kësaj pason përmes
kësaj vlere, të sensorit të kolektorit dhe të sensorit të qarkullimit kthyes (Lloji nr. 2792022).
Sensori i qarkullimit kthyes duhet të vihet afër grupit të pompave të armaturës. Në rast të
ndërrimit të lëngut të qarkullimit, nuk është e mundshme vërtetimi i saktë i prodhimit.
S0L0 / P 09
1.31 Sasia e qarkullimit
Për vërtetimin e prodhimit duhet të jepet vlera e vërtetuar e qarkullimit, përkatësisht vlera e
impulseve të përçuesit të qarkullimit të përdorur.
Dhënia e këtyre vlerave është e varur nga programimi i parametrit 08:
S0L08 / P08 = 1:
Është vlera e impulseve të përçuesit të përdorur për l/impuls (sasia qarkulluese pro impuls) që
duhet të jepet.
Si programim i mekanizimit të punës, më herët është përcaktuar vlera e duhur e përdorimit të
rrjetit të orës së sasisë së nxehtësisë.
S0L08 / P08 ) = 2:
Duhet të jepet vlera e vërtetuar e qarkullimit për l/min.
Përshkrimi i parametrave / Funksioni shtesë
S0L10 / P10
1.32 Zgjedhja e Mediumit
Këtu duhet të përzgjidhet se a duhet përdorur uji medium apo lëngu specifik i Wolf-it për
bartjen e nxehtësisë.
Durrës, 2013 - Faqe
20.
21
AlbVET
S0L10 / P10 = 0: Medium = ujë
S0L10 / P10 = 1: Medium = lëngu specifik i Wolf-it për bartjen e nxehtësisë
(Antifrizi)
S0L11 / P11
Programimi i mekanizimit të punës = 2, parametrat nuk bën të ndryshohen. Në rast së ky
parametër ndërrohet gabimisht pa e vërejtur, atëherë në BMS nuk shfaqet asgjë në ekran. Në
këtë rast ndërprerësi DIP 4 të kthehet në ,,OFF‘‘ dhe pastaj të kthehet serish në ,,ON‘‘
(Reset).
S0L50 / P50
1.33 Releja testuese
Gjatë aktivizimit të këtij parametri, pompa e qarkut solar dirigjohet për shkaqe të testimit.
Kusht për këtë është, që temperatura e kolektorëve të është më e ulët sesa temperatura
maksimale e kolektorëve (P05) (Temperatura e kolektorëve < temperatura maksimale e
kolektorëve)
Nëse temperatura e kolektorëve është më e madhe sesa vlera e parametrave 05 ,,temperatura
maksimale e kolektorëve‘‘ (programimi i mekanizimit të punës 130 ºC), atëherë as pompa e
kolektorëve të rele testit nuk dirigjohet. Pjesët përbërëse të pompës në këtë mënyrë ruhen nga
temperatura tepër e lartë.
1.34 Funksioni shtesë
1.34.1 Bllokimi i akumulimit shtesë
,,Njësia komanduese e sistemit solar‘‘
Ky funksion është vetëm atëherë i efektshëm, nëse moduli solar është përdoret duke qenë i
përfshirë brenda sistemit të rregullatorit të Wolf-it.
Nëse në 24 orët e fundit para orës 14, një mbushje solare të ketë përfunduar së mbushuri me
sukses (në SM1 të matjes së temperaturës së akumuluesit > temperatura e duhur e
akumuluesit), duhet që temperatura standarde e akumuluesit të vihet në BM (modulin
shërbyes) përkatës, menjëherë në temperaturë të ujit të ngrohtë në nivel minimal.
Nëse brenda 24 orëve nuk vjen deri të mbushja e suksesshme solare, atëherë akumuluesi
rregullohet përsëri nga aparati i ngrohjes duke e sjellë atë në temperaturën standarde.
Mbushja e suksesshme solare mund të matet në BM (modulin shërbyes) dhe në BM- solar
(modulin shërbyes solar) të caktuar.
Durrës, 2013 - Faqe
21.
22
AlbVET
1.35 Bllokimi i funksionit antilegional
Ky funksion është vetëm atëherë i efektshëm, nëse moduli solar është përdoret duke qenë i
përfshirë brenda sistemit të rregullatorit solar të Wolf-it.
Nëse prodhimi solar, që regjistrohet nga sensori i akumuluesit solar të akumuluesit solar
(SFS), mbahet mbi një orë në 65 ºC, atëherë funksioni antilegional ndalet përmes aparatit të
ngrohjes. Bllokimi i funksionit antilegional të aparatit të ngrohjes, lajmërohet në BM
(modulin shërbyes) të caktuar.
Për të siguruar këtë funksion, duhet që temperatura maksimale e akumuluesit (S0L06 / P06)
të programohet mbi 65 ºC: S0L06 / P06 > 65ºC!
Në aparatin e ngrohjes, përmes modulit shërbyes BM mund të zgjidhet funksioni antilegional.
Në këtë rast mund të zgjidhet ndërmjet aktivizimit ditor ose javor.
1.36 Funksioni antilegional i përditshëm
Funksioni antilegional bllokohet përmes aparatit të ngrohjes, nëse deri në ora 18:00 përmes
sensorit të akumuluesit solar, temperatura e akumuluesit, e cila regjistrohet përmes sensorit të
akumuluesit solar (SFS), është mbajtur për një orë mbi temperaturë 65 ºC.
1.37 Funksioni antilegional njëherë në javë
Funksioni antilegional bllokohet përmes aparatit të ngrohjes, nëse në ditën e aplikimit të
funksionit antilegional ose një ditë më herët temperatura e akumuluesit, e cila regjistrohet
përmes sensorit të akumuluesit solar (SFS), është mbajtur për një orë mbi temperaturë 65 ºC.
1.38 Ruajtja e pompës nga bllokimi
Për të parandaluar bllokimin e pompës së qarkut solar si shkak kohërave të gjata të pushimit,
pompa vihet në funksion pas më shumë së 24 orëve të pushimit, rregullisht njëherë në ora
12:00 për rreth 5s. Ky funksion nuk është i efektshëm, nëse temperatura maksimale e
kolektorëve (S0L05 / P05) është tejkaluar.
1.39 Mbushja e vlerave standarde (Reset)
Për t’i plotësuar sërish këto vlera standarde, duhet që ndërprerësi DIP të vihet në ,,OFF‘‘ dhe
pastaj të kthehet prapë në ,,ON‘‘. Vlerat për orët e punës dhe prodhimi kthehen po ashtu
mbrapa.
Durrës, 2013 - Faqe
22.
23
AlbVET
1.40 Temperatura maksimale e akumuluesit dhe e kolektorit mbi 24 h
Bëhet përmbledhja maksimale e temperaturës së akumuluesit dhe e kolektorëve për një ditë
(prej orës 0:00 deri në 24:00 orë). Këto vlera ruhen rregullisht në ora 24:00 dhe mund të
shihen pastaj në BM (moduli shërbyes) ose në BM-solar (moduli shërbyes solar).
1.41 Orët punuese
Orët e punës përmblidhen dhe ruhen në pompën e qarkut solar. Këto vlera tregohen në BM
(moduli solar) dhe në BM-solar (moduli shërbyes solar).
1.42 Ulja e vlerave
Vlerat e orëve të punës, prodhimin ditor dhe prodhimin total mund të ulën përmes BM
(modulit shërbyes) dhe BM-solar (modulit shërbyes solar) duke prekur tastën rrotulluese për
së paku 10s.
1.43 Gabimet në kode / Ndërrimi e siguresave
1.43.1 Gabimet në kode:
Nëse në SM1 vërehet një pengesë, atëherë bën dritë treguesi i kuq LED dhe shfaqet gabimi
në kod i modulit solar të BM (modulin shërbyes) ose i BM-solar (modulin shërbyes solar)
përkatës. Gjatë përdorimit të SM1 në një sistem të rregullatorit të Wolf-it si shtesë, shfaqet
edhe gabimi në kod në modulin shërbyes BM me adresë 0.
Këto pengesa mund të shfaqen në SM1:
Durrës, 2013 - Faqe
23.
24
AlbVET
1.44 Ndërrimi i siguresave
Në qoftë se SM1 nuk tregon kurrfarë funksioni dhe nuk shfaqet asnjë tregues LED edhe pse
ekziston tensioni në rrjet, atëherë duhet të verifikohet siguresa e aparaturës dhe eventualisht
edhe të ndërrimi.
Udhëzim:
Në rast se përdoret sistemi i rregullatorit të Wolf-it, atëherë treguesi i një moduli
shërbyes BM ose BM solar megjithatë qëndron, pasi kjo furnizohet përmes lidhjes
së e-Bus-it drejt komponentëve të tjera të rregullatorit.
Para hapjes së kutisë, duhet të ndahet moduli solar nga tensioni i rrjetit!
Kjo parashihet të bëhet gjatë ndërrimit të siguresave:
1.
2.
3.
4.
Ndalja e tensionit të rrjetit
Largimi i kapakut mbyllës përmes largimit të dy dadove
Largimi i pjesës së sipërme të kutisë me kaçavide
Siguresa gjendet në të majtë të shkallës së plakës nën trafo (siguresa e imët 5x20/6,3
A/m)
Durrës, 2013 - Faqe
24.
25
AlbVET
Figura 10. Skema se si do te dukej procesi gjatë ndërrimit të siguresave
Durrës, 2013 - Faqe
25.
26
AlbVET
1.45 Rezistenca e sensorëve
1.45.1 NTC Sensori solar akumuluesi (SFS)
Rezistenca e sensorëve Sensori i qarkullimit kthyes (RLF)
Temp.
ºC
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Rezistenca
Ohm
51393
48487
45762
43207
40810
38560
36447
34463
32599
30846
29198
27648
26189
24816
23523
22305
21157
20075
19054
18091
17183
16325
15515
14750
14027
13344
12697
12086
11508
10961
10442
9952
9487
9046
8629
Temp.
ºC
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Rezistenca
Ohm
8233
7857
7501
7162
6841
6536
6247
5972
5710
5461
5225
5000
4786
4582
4388
4204
4028
3860
3701
3549
3403
3265
3133
3007
2887
2772
2662
2558
2458
2362
2271
2183
2100
2020
1944
Temp.
ºC
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Rezistenca
Ohm
1870
1800
1733
1669
1608
1549
1493
1438
1387
1337
1289
1244
1200
1158
1117
1078
1041
1005
971
938
906
876
846
818
791
765
740
716
693
670
649
628
608
589
570
Tabela 2. Rezistenca e sensorëve
Durrës, 2013 - Faqe
26.
Temp.
ºC
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Rezistenca
Ohm
552
535
519
503
487
472
458
444
431
418
406
393
382
371
360
349
339
330
320
311
302
294
285
277
270
262
255
248
241
235
228
222
216
211
205
27
AlbVET
1.46 PT1000 Sensori solar i akumuluesit (SFK)
1.46.1 Rezistenca e sensorit
Temp.
Rezistenca
Temp.
ºC
Ohm
ºC
-30
882
20
-20
921
30
-10
960
40
0
1000
50
10
1039
60
Rezistenca
Ohm
1077
1116
1155
1194
1232
Temp.
ºC
70
80
90
100
120
Rezistenca
Ohm
1271
1309
1347
1385
1461
Temp.
ºC
140
160
200
-
Rezistenca
Ohm
1535
1610
1758
-
Tabela 3. Rezistenca e sensorit PT 1000
Të dhëna teknike
Tensioni furnizues........................................................................230 VAC (+10/-15%) / 50 Hz
Kapaciteti absorbues elektronik.....................................................< 5 VA
Kapaciteti maksimal absorbues i motorit përzierës……………….30 VA
Kapaciteti maksimal absorbues për çdo dalje prej pompes………..250 VA
Lloji mbrojtës sipas EN 60529…………………………………....IP 30
Klasa mbrojtese.................................................................................I I
Temperatuara e ambientit të punës………………………...............0 deri 50 ºC
Temperatura e ambientit të depos....................................................-30 deri +60 ºC
Përmbajtja e të dhënave...................................................................EEPROM i permanent
Sigurimi................................................................................Sigurimi i detajuar 5x20 / 6,3A/M
Durrës, 2013 - Faqe
27.
KONTROLLI PAMOR
Nr Emër
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mbiemër
Pozicionimi i kaldajës
Pozicionimi i pompës qark.
Pozicionimi i armat. mbrojtëse
KONTROLLI I PERMASAVE
Nr Emër
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mbiemër
Emërtimi
KONTR. I PERMASAVE
Nr
Emertimi
1 Funksionimi i kaldajës
2 Funksionimi i pompës qarkulluese
3 Funksionimi i valvolës 3 kahore me
servomotor.
4 Reagimi i sensorëve.
5 Kontrolli i tërësishem.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PO
JO
Montage- und
Bedienungsanleitung
Regelung R1
Wolf GmbH · Postfach 1380 · 84048 Mainburg · Tel. 08751/74-0 · Fax 08751/741600 · Internet: www.wolf-heiztechnik.de
WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH · Eduard-Haas-Str. 44 · 4034 Linz · Tel. 0732/385041-0 · Internet: www.wolf-heiztechnik.at
Art.-Nr.: 3061468_0910
Änderungen vorbehalten
D
AT
Inhaltsverzeichnis
Sicherheitshinweise.....................................................................3
Normen / Vorschriften..................................................................4
Montage / Elektrische Arbeiten................................................ 5-6
Inbetriebnahme...........................................................................7
Regelung / Funktion / Bedienung.......................................... 8-10
Regelungsparameter anzeigen / ändern...................................11
Fachmannebene Parameter................................................ 12-25
Betriebsart / Status HG.............................................................26
Soll- / Istwerttemperatur Anzeige..............................................27
Einstellung eBus-Adresse.........................................................28
Einstellprotokoll Parameter.......................................................29
Umstellung STB........................................................................30
Fühlerwiderstände.....................................................................31
Schaltplan Kesselregelung R1 .................................................32
Technische Daten......................................................................33
Störmeldungen..........................................................................34
Stichwortverzeichnis............................................................ 35-36
2
3061468_0910
Sicherheitshinweise
In dieser Beschreibung werden die folgenden Symbole und Hinweiszeichen verwendet. Diese wichtigen Anweisungen betreffen
den Personenschutz und die technische Betriebssicherheit.
„Sicherheitshinweis“ kennzeichnet Anweisungen, die genau einzuhalten sind, um Gefährdung oder Verletzung von Personen zu
vermeiden und Beschädigungen am Gerät zu verhindern.
Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen Bauteilen!
Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung Betriebsschalter ausschalten.
Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Betriebsschalter an
elektrische Bauteile und Kontakte! Es besteht die Gefahr eines
Stromschlages mit Gesundheitsgefährdung oder Todesfolge.
An Anschlussklemmen liegt auch bei ausgeschaltetem Betriebsschalter Spannung an.
Achtung „Hinweis“ kennzeichnet technische Anweisungen, die zu beachten sind, um Schäden und Funktionsstörungen am Gerät zu
verhindern.
Brennerzuleitung
Kesselfühler
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Schutzleiteranschluss
Thermometer
3061468_0910
3
Normen / Vorschriften
Installation / Inbetriebnahme Die Kesselregelung entspricht folgenden Bestimmungen:
EG-Richtlinien
- 2006/95/EG
- 2004/108/EG
Niederspannungsrichtlinie
EMV-Richtlinie
DIN / EN - Normen
EN 60335-1, EN 60730-2-9, EN 14597,
DIN 3440, EN 50165, EN 55014-1
Für die Installation sind nachfolgende Vorschriften, Regeln und
Richtlinien zu beachten
- Die Installation und Inbetriebnahme der Heizung
- Die örtlichen EVU-Bestimmungen
- DIN VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen
bis 1000V
- DIN VDE 105 Betrieb von elektrischen Anlagen
- EN50156 Elektrische Ausrüstung von Feuerungsanlagen
- EN 12828 Heizungssysteme in Gebäuden
Bestimungsgemäße Verwendung
Die Wolf Regelung R1 wird ausschließlich in Verbindung mit Wolf Heizgeräten eingesetzt. Die Regelung R1 ist mit einem Temperaturregler/
-wächter und einem Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet. Die
Regelung steuert einen einstufigen Brenner. Die Kesselsolltemperatur ist
einstellbar von 38-90°C.
Die Regelung R1 kann mit einem Bedienmodul BM zur witterungsgeführten
Temperaturregelung mit Zeitprogramm erweitert werden.
Mitgeltende Unterlagen
Montage- und Bedienungsanleitung des Heizgerätes
Anleitungen aller verwendeten Zubehöre.
Warnhinweise
- Das Entfernen, Überbrücken oder Außerkraftsetzen von Sicherheits- und
Überwachungseinrichtungen ist verboten!
- Die Anlage darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden.
Störungen und Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen, müssen
umgehend beseitigt werden.
- Bei Einstellung der Brauchwassertemperatur über 60°C bzw. bei Aktivierung der Legionellenschutzfunktion (65°C) ist für eine entsprechende
Kaltwasserbeimischung zu sorgen (Verbrühungsgefahr).
Wartung / Reparatur
- Die einwandfreie Funktion der elektrischen Ausrüstung ist in regelmäßigen
Abständen zu kontrollieren.
- Störungen und Schäden dürfen nur von Fachkräften beseitigt werden.
- Schadhafte Bauteile dürfen nur durch original Wolf-Ersatzteile ersetzt
werden.
- Vorgeschriebene elektrische Absicherungswerte sind einzuhalten (siehe
Technische Daten).
Achtung Werden an Wolf-Regelungen technische Änderungen vorgenommen, übernehmen wir für Schäden, die hierdurch entstehen, keine Gewähr.
4
3061468_0910
Montage / Elektrische Arbeiten
Montage
Bei der Montage der Regelung ist zu beachten, dass die Fühlerkapillaren nicht geknickt oder verdreht werden!
Bauseitige Leitungen für Fühler und Fernbedienung nicht zusammen mit Netzleitungen verlegen.
Elektrische Verdrahtung gemäß Schaltplan.
Hinteren Regelungsdeckel nach Lösen der beiden Schrauben
öffnen.
Kesselfühler
in beliebige Öffnung der Tauchhülse des Kessels stecken
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Fühlerkapillare in beliebige Öffnung der Tauchhülse des Kessels
stecken
Schutzleiter-anschluss
Schutzleiteranschluss
an die Regelungskonsole stecken
Thermometer
Thermometer für Kesseltemperaturanzeige
in beliebige Öffnung der Tauchhülse des Kessels stecken
Elektrische Arbeiten
LP = Ladepumpe
Netz 230V
Kesselfühler
KKP = Kesselkreispumpe
A1 = Parametrierbarer Ausgang
Brennerzuleitung
durch die Öffnung in der Regelungskonsole (links/rechts) führen,
je nach Schwenkrichtung der Kesseltüre.
AF = Außenfühler
SF = Speicherfühler
E1 = Parametrierbarer Eingang
eBUS
Brennerzuleitung
Hinweis
Alle eventuell nicht benötigte Stecker in die Steckerleiste stecken.
Farbcodierung beachten.
Netzanschluss
Netzanschlusskabel mit dem mitgelieferten Stecker verbinden.
Stecker in den beschrifteten Platz der Steckerleiste stecken und
Kabel mit Zugentlastung sichern. Kabel durch die Aussparung in
der Kesselrückwand führen.
3061468_0910
5
Montage / Elektrische Arbeiten
Pumpenanschluss
Die Wolf-Kesselkreis- und die Wolf-Speicherladepumpe sind
werkseitig mit Stecker ausgeführt. Kabel durch die Aussparung in
der Kesselrückwand führen. Stecker in die beschrifteten Plätze der
Steckerleiste stecken und Kabel mit Zugentlastung sichern.
A1 parametrierbarer
Ausgang
Anschlusskabel für Ausgang A1 mit dem mitgelieferten Stecker
verbinden. Stecker in den beschrifteten Platz der Steckerleiste
stecken und Kabel mit Zugentlastung sichern. Kabel durch die
Aussparung in der Kesselrückwand führen.
Außenfühler
(Zubehör)
Bauseitige Zuleitung des Außentemperaturfühlers mit dem mitgelieferten Stecker verbinden. Stecker in den beschrifteten Platz
der Steckerleiste stecken und Kabel mit Zugentlastung sichern.
Kabel durch die Aussparung in der Kesselrückwand führen. Außentemperaturfühler an der Nord- oder Nordostwand 2 bis 2,5m
über dem Boden montieren.
Speicherfühler
(Zubehör)
Speicherfühler (Zubehör) in die Tauchhülse des Speichers stecken. Kabel durch die Aussparung in der Kesselrückwand führen.
Stecker in den beschrifteten Platz der Steckerleiste stecken und
Kabel mit Zugentlastung sichern.
E1 parametrierbarer
Eingang
Anschlusskabel für Eingang E1 mit dem mitgelieferten Stecker
verbinden. Stecker in den beschrifteten Platz der Steckerleiste
stecken und Kabel mit Zugentlastung sichern. Kabel durch die
Aussparung in der Kesselrückwand führen.
eBus-Zubehör
Fernbedienung, Funkuhrmodul, Funkuhrmodul mit Außenfühler,
Empfänger für Funkaußenfühler und analoge Funkfernbedienung.
Bauseitige Zuleitung des Zubehörs mit dem mitgelieferten grünen
Stecker (Aufschrift eBus) verbinden. Stecker in den beschrifteten
Platz der Steckerleiste stecken und Kabel mit Zugentlastung
sichern. Kabel durch die Aussparung in der Kesselrückwand
führen.
Hinweis:
Sollen mehrere eBus-Zubehörbauteile gleichzeitig angeschlossen
werden, müssen diese parallel zum eBus-Anschluss angeklemmt
werden.
6
3061468_0910
Inbetriebnahme
Betriebsschalter EIN/AUS der Regelung einschalten.
Betriebsschalter EIN/AUS
Wird die Regelung am Betriebsschalter eingeschaltet, so wird
mit der Werkseinstellung der Betrieb der Heizungsanlage aufgenommen.
Hinweis:
Die Werkseinstellung der Regelung entspricht Erfahrungswerten.
Je nach Anlage bzw. Belegung können Regelungsparameter
abweichend von der Werkseinstellung eingestellt werden! Änderungen können über das Wolf-Regelungszubehör bzw. über PC/
Laptop mit der Wolf-Regelungssoftware vorgenommen werden.
Alle Werkseinstellungen sind unverlierbar gespeichert.
Die Regelgung erkennt bei der Inbetriebnahme automatisch einen
angeschlossenen Speicher- und/oder Außenfühler.
Der Außenfühler wird durch Abklemmen und Aus-/Einschalten der
Versorgungsspannung abgemeldet
Achtung Der Speicherfühler kann durch Abklemmen und Reset (Regelung)
abgemeldet werden.
Der Kesselfühler kann nicht abgemeldet werden.
3061468_0910
7
Regelung / Funktion / Bedienung
Feinsicherung M 6,3 A
eBus-Anschluss
für PC/Laptop
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
Betriebsschalter EIN/AUS
Thermometer
Leuchtring
Heizwasser Temperaturwahl
Resettaste
Warmwasser Temperaturwahl
Betriebsschalter EIN/AUS
Bei Stellung 0 ist die Heizkesselregelung ausgeschaltet. Es
erfolgt kein Frostschutz.
Leuchtring zur Statusanzeige
8
Anzeige
Bedeutung
Grün blinkend
Stand by (Netz ist eingeschaltet, keine
Wärmeanforderung)
Grünes
Dauerlicht
Wärmeanforderung: Pumpe läuft,
Brenner aus
Gelb blinkend
Schornsteinfegerbetrieb
Gelbes
Dauerlicht
Brenner ein, Flamme ein
Rot blinkend
Störung
3061468_0910
Regelung / Funktion / Bedienung
Resettaste
1. zum Zurücksetzen aller Parameter auf Werkseinstellung.
- Betriebschalter muss in Stellung O (AUS) stehen.
- Resettaste drücken und gedrückt halten, während der Betriebsschalter in Stellung I (EIN) gebracht wird.
- Resettaste nach dem Einschalten der Anlage noch mind.
2 Sek. gedrückt halten.
2. zum Entriegeln vom Öl-Feuerungsautomat.
(nur in Kombination mit den entsprechenden Wolf-Komponenten)
- Bei einer Brennerstörung wird durch Drücken der Resettaste
über ein Entriegelungsrelais der Öl-Feuerungsautomat entriegelt.
Hinweis: Gaskessel müssen bei Brennerstörungen direkt
am Gas-Feuerungsautomat über eine Öffnung in
der Schalldämmhaube entriegelt werden.
Warmwasser Temperaturwahl (Drehknopf)
Bei Heizkesseln in Kombination mit einem Speicherwassererwärmer entspricht die Einstellung 1-9 einer Speichertemperatur
von 15-60°C.
In Kombination mit einem digitalen Raumtemperaturregler bzw.
witterungsgeführten Regler wird die Einstellung an der Temperaturwahl Warmwasser wirkungslos. Die Temperaturwahl erfolgt
am Zubehörregler.
Heizwasser Temperaturwahl (Drehknopf)
Einstellbereich von 2 - 8 entspricht einer Heizwassertemperatur
von 38-75°C (Werkseinstellung).
In Kombination mit einem digitalen Raumtemperaturregler bzw. witterungsgeführten Regler wird die Einstellung am Heizwassertemperaturregler wirkungslos (Ausnahme: Schornsteinfegerbetrieb).
Die Heizwassertemperatur wird über die Einstellung des Reglers
errechnet.
Winterbetrieb (Stellung 2 bis 8)
Der Heizkessel heizt im Winterbetrieb die Heizwassertemperatur
auf die am Heizwassertemperaturregler eingestellte Temperatur
auf. Die Umwälzpumpe läuft gemäß Einstellung der Pumpenbetriebsart ständig (Werkseinstellung) bzw. nur bei Brenneransteuerung mit Nachlauf.
Sommerbetrieb
Durch Drehen des Drehknopfes Heizwasser Temperaturwahl in
Stellung
wird der Winterbetrieb deaktiviert und der Sommerbetrieb aktiviert. Sommerbetrieb (Heizung aus) bedeutet nur
Brauchwassererwärmung, jedoch ist der Frostschutz für die Heizung gewährleistet und der Pumpenstandschutz aktiv.
3061468_0910
9
Regelung / Funktion / Bedienung
Schornsteinfegerbetrieb
Durch Drehen des Drehknopfes Heizwasser Temperaturwahl in
Stellung
wird der Schornsteinfegerbetrieb aktiviert. Eine vorangegangene Brennertaktsperre wird aufgehoben. Der Leuchtring
blinkt gelb. Nach Aktivierung des Schornsteinfegerbetriebs arbeitet
die Heizungsanlage nicht witterungsgeführt, sondern mit max.
Heizleistung und versucht eine mittlere Kesselwassertemperatur
von 60°C konstant zu halten. Ist die Kesselwassertemperatur kleiner als 60°C, so läuft nur der Brenner, die Pumpe ist ausgeschaltet.
Bei Überschreiten der Kesselwassertemperatur von 60°C, wird die
Kesselkreispumpe eingeschaltet. Die Speicherladepumpe läuft
nur so lange, bis der Speicher seine eingestellte Soll-Temperatur
erreicht hat. Kann die zugeführte Wärmeenergie nicht abgegeben
werden, wird bei Erreichen der max. Kesselwassertemperatur der
Brenner abgeschaltet.
Der Schornsteinfegerbetrieb wird entweder nach 15 Minuten, oder
wenn die max. Vorlauftemperatur überschritten wird automatisch
beendet. Für eine erneute Aktivierung muss der Drehknopf Heizwasser Temperaturwahl einmal nach links und dann wieder auf
Stellung
gedreht werden.
Thermometer
zur Anzeige der aktuellen Heizwassertemperatur
Feinsicherung
M 6,3 A zum Schutz der Regelungsplatine
eBus-Anschluss
zur Datenübertragung zwischen Regelung und PC/Laptop mit
dem „Software-Set für Kesselregelungen“ (Zubehör)
Sicherheitstemperaturbegrenzer STB
werkseitig auf 110°C eingestellt; wenn erforderlich auf 100°C
umstellbar.
Pumpenstandschutz
10
Der Pumpenstandschutz wird generell Mittags 12:00 Uhr aktiviert.
Die Heizkreispumpe läuft für ca. 10 Sekunden an. Danach laufen
die Speicherladepumpen und die Zirkulationspumpe (falls vorhanden) für 20 Sekunden an. Damit wird ein Festsetzen der Bauteile
verhindert. Sollte der Brenner während des Pumpenstandschutzes
gerade in Betrieb sein, wird dieser für die Dauer von ca. einer
Minute abgeschaltet.
3061468_0910
Regelungsparameter anzeigen / ändern
Eine Änderung bzw. das Anzeigen der Regelungsparameter ist nur über
das Bedienmodul BM möglich. Die Vorgehensweise ist der Bedienungsanleitung des Bedienmoduls BM zu entnehmen.
Achtung
Änderungen dürfen nur von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb oder dem
Wolf-Kundendienst durchgeführt werden.
Achtung
Bei unsachgemäßer Bedienung kann dies zu Funktionsstörungen führen.
Bei der Einstellung von Parameter A09 (Frostschutz Außentemperatur) ist zu beachten, dass bei Temperaturen unter 0°C ein Frostschutz nicht mehr gewährleistet
ist. Dadurch kann die Heizungsanlage mit all seinen Komponenten (z.B. Rohre,
Heizkörper usw.) beschädigt werden.
Parameter-Überblick
(Einstellung und Funktion auf den folgenden Seiten)
Parameter
Frostschutzgrenze
A09
A10
A14
HG01
HG06
HG07
HG08
HG09
HG13
HG14
HG15
HG19
HG20
HG21
HG22
HG24
HG25
HG26
HG32
HG33
HG34
HG35
HG50
HG70
Warmwasser-Parallelbetrieb
Parametrierbarer Ausgang A1
Schaltdifferenz Brenner (dynamisch)
Pumpenbetriebsart
Einstellbereich
-20 bis +10°C
Werkseinst.
+2°C
0/1
0
0 bis 14
0
5 bis 30K
15K
0/1/2
0
Nachlaufzeit Kesselkreispumpe
0 bis 30min
3min
Maximalbegrenzung Kesselkreis TV-max
40 bis 90°C
75°C
Brennertaktsperre
1 bis 30min
4min
Parametrierbarer Eingang E1
Warmwassermaximaltemperatur
Speicherhysterese
Nachlaufzeit Speicherladepumpe
max Speicherladezeit
1 bis 11
1
60 bis 80°C
65°C
1 bis 30K
5K
0 bis 10min
3min
0 bis 5h
2h
Kesselminimaltemperatur TK-min *
38 bis 90°C
38°C
Kesselmaximaltemperatur TK-max
50 bis 90°C
80°C
Warmwasser-Fühlerbetriebsart
Kesselübertemperatur bei Speicherladung
Kesselanfahrentlastung
1/2/3
1
0 bis 40K
10K
0/1
1
Rücklauftemperaturanhebung **
0 bis 70°C
30°C
Hysteresezeit
1 bis 30min
10min
0/1/2
2
0/1
0
eBus-Einspeisung
0 - 5V-Eingang für Fernleitsystem
Testfunktionen
Anzeige
Multifunktions
eingang E1
1 bis 8
-50 Fühlerkurzschluss,bzw. Kontakt geschlossen
-60 Fühlerunterbrechung,bzw. Kontakt offen
Isttemperatur Sammlerfühler HG13 = 7
Isttemperatur Rücklauffühler HG 13 = 11
-
* bei Betrieb mit Gasgebläsebrenner muss 50°C eingestellt werden
** bei Betrieb mit Gasgebläsebrenner muss 40°C eingestellt werden
3061468_0910
11
Fachmannebene Parameter
Frostschutzgrenze
Parameter A09
A09
Unterschreitet die Außentemperatur den eingestellten Wert, läuft
die Kesselkreispumpe ständig. Sinkt die Kesselwassertemperatur
unter +5°C schaltet der Brenner ein und heizt den Kessel
mindestens auf 38°C auf.
2.0
Hinweis:
Die Werkseinstellung darf nur verändert werden, wenn
sichergestellt ist, dass bei niedrigeren Außentemperaturen ein
Einfrieren der Heizungsanlage und deren Komponenten nicht
erfolgen kann.
Werkseinstellung: 2°C
Einstellbereich: -20 bis +10°C
Individuelle Einstellung:______
Warmwasser-Parallelbetrieb Bei Warmwasser-Vorrangschaltung (0) wird während der
Speicherladung die Heizkreispumpe ausgeschaltet. Die Energie
Parameter A10
des Kessels wird ausschließlich der Warmwasserbereitung zur
A10
Verfügung gestellt. Die Speicherladepumpe läuft erst an, wenn
die Kesselwassertemperatur um 5°C wärmer ist, als die aktuelle
Speicherwassertemperatur. Sobald der Speicher die eingestellte
Temperatur erreicht hat, schaltet der Brenner ab und die
Heizkreispumpe ein. Die Speicherladepumpe läuft max. solange
nach, wie dies im Parameter HG19 (Nachlaufzeit Speicherladepumpe) eingestellt ist.
Im Warmwasser-Parallelbetrieb (1) bleibt die Heizkreispumpe
Werkseinstellung: 0
weiter in Betrieb. Ist die Kesselwassertemperatur um 5°C wärmer
Einstellbereich: 0 / 1
als die Speichertemperatur, läuft die Speicherladepumpe an.
Individuelle Einstellung:______
Sobald der Speicher die eingestellte Wassertemperatur erreicht
hat, ist die Speicherladung beendet. Die Speicherladepumpe läuft
max. solange nach, wie dies im Parameter HG19 (Nachlaufzeit
Speicherladepumpe) eingestellt ist.
0
Achtung Im Warmwasserparallelbetrieb (1) kann der Heizkreis zeitweise
mit einer höheren Temperatur beaufschlagt werden.
Warmwassermaximaltemperatur
Parameter A14
A14
65.0
°C
Die Werkseinstellung der Warmwassertemperatur ist 65°C. Sollte
für gewerbliche Zwecke eine höhere Warmwassertemperatur benötigt werden, so kann diese bis auf 80°C freigegeben werden.
Bei aktivierter Legionellenschutzfunktion (BM) wird der Warmwasserspeicher bei der ersten Speicherladung des Tages auf
den eingestellten Wert der Warmwassermaximaltemperatur
aufgeheizt.
Werkseinstellung: 65°C
Einstellbereich: 60 bis 80°C
Es sind geeignete Maßnahmen für einen Verbrühungsschutz zu
treffen. Der Parameter HG22 Kesselmaximaltemperatur sollte
minderstens 5K höher eingestellt werden als die gewählte WarmAchtung wassermaximaltemperatur.
Individuelle Einstellung:______
12
3061468_0910
Fachmannebene Parameter
Schaltdifferenz Brenner
(dynamisch)
Parameter HG01
HG01
15
Die Brennerschaltdifferenz regelt die Kesseltemperatur innerhalb
des eingestellten Bereichs durch Ein- und Ausschalten des
Brenners. Je höher die Ein- Ausschalttemperaturdifferenz
eingestellt wird, desto größer ist die Kesseltemperaturschwankung
um den Sollwert bei gleichzeitig längerer Brennerlaufzeit und
umgekehrt. Längere Brennerlaufzeiten schonen die Umwelt und
verlängern die Lebensdauer von Verschleißteilen
Werkseinstellung: 15 K
Einstellbereich: 5 bis 30 K
Individuelle Einstellung:______
Schaltdifferenz (K)
eingestellte Schaltdifferenz 15K
Hysteresezeit 10 Minuten
Brennerlaufzeit (Min.)
Abb.:
Zeitlicher Verlauf der dynamischen Brennerschaltdifferenz für
eine benutzerdefinierte Brennerschaltdifferenz von 15K und eine
gewählte Hysteresezeit (Parameter HG33) von 10 Minuten.
3061468_0910
13
Fachmannebene Parameter
Pumpenbetriebsart
Parameter HG06
HG06
0
Pumpenbetriebsart 0:
Heizkreispumpe bei Heizungsanlagen ohne Kaskadenschaltung und ohne hydraulische Weiche
Bei Wärmeanforderung Heizung läuft die Heizkreispumpe ständig.
Bei Speichervorrang wird die Heizkreispumpe während der
Speicherladung abgeschaltet.
Werkseinstellung: 0
Einstellbereich: 0 / 1 / 2
Individuelle Einstellung:______
Pumpenbetriebsart 1:
Zubringerpumpe bei Heizungsanlagen mit Kaskadenschaltung und/oder hydraulischer Weiche
Heizkreispumpe wird zur Zubringerpumpe.
Der Sammlerfühler wirkt sowohl auf den Heizbetrieb als auch
auf die Speicherladung. Die Zubringerpumpe läuft nur bei
Brenneranforderung. Pumpennachlauf gemäß Parameter
HG07.
Anfahrentlastung: Bei TK Ist < TK min (38°C) Zubringerpumpe
„Aus“.
MKP und Speicherladepumpe laufen bei Anfahrentlastung
weiter.
Hinweis:Pumpennachlauf sollte von 3 min auf 15 min erhöht werden.
Parameter HG13 muss auf 7 parametriert werden.
Hydraulikschema:
MK1
MKP
ZUP
SPL
PLP
SF
SAF
MK1
MKP
14
=
=
=
=
=
=
=
Zubringerpumpe
Speicherladepumpe
Pufferladepumpe
Speicherfühler
Sammlerfühler
Mischerkreis
Mischerkreispumpe
SAF
Öl- Gasheizkessel
ZUP
Hydraulische
Weiche
oder
Puffer
SF
Speicher
SPL
3061468_0910
Fachmannebene Parameter
Pumpenbetriebsart 2:
Pufferladepumpe für BSP-Speicher
Heizkreispumpe wird Pufferladepumpe.Der Sammlerfühler (Puffer)
wirkt nur auf den Heizbetrieb. Bei Speicherladung wird auf den
internen Kesselfühler geregelt. Die Pufferladepumpe läuft nur
bei einer Brenneranforderung im Heizbetrieb. Pumpennachlauf
gemäß Parameter HG07.
Anfahrentlastung: Bei TKIst < TKmin (38°C) Pufferladepumpe
und Speicherladepumpe „Aus“.MKP läuft bei Anfahrentlastung
weiter.
Hinweis:Pumpennachlauf sollte von 3 min auf 15 min erhöht werden.
Parameter HG13 muss auf 7 parametriert werden.
Hydraulikschema:
MK1
MKP
ZUP =
SPLP =
PLP =
SF =
SAF =
MK1 =
MKP =
Zubringerpumpe
Speicherladepumpe
Pufferladepumpe
Speicherfühler
Sammlerfühler
Mischerkreis
Mischerkreispumpe
Holzkessel
Pufferspeicher
SF SPLP
PLP
Öl- Gasheizkessel
SAF
Einbindung Solaranlage
3061468_0910
15
Fachmannebene Parameter
Nachlaufzeit Kesselkreispumpe
Parameter HG07
HG07
Besteht keine Wärmeanforderung mehr seitens des Heizkreises,
läuft die Kesselkreispumpe um die eingestellte Zeit nach, um einer
Sicherheitsabschaltung des Kessels bei hohen Temperaturen
vorzubeugen.
3
Werkseinstellung: 3 min
Einstellbereich: 0 bis 30 min
Individuelle Einstellung:______
Maximalbegrenzung
Kesselkreis TV-max.
Parameter HG08
HG08
75
Diese Funktion begrenzt die Kesseltemperatur im Heizbetrieb nach
oben hin und der Brenner schaltet ab. Bei der Speicherladung ist
dieser Parameter nicht wirksam und die Kesseltemperatur kann
während dieser Zeit auch höher sein. „Nachheizeffekte“ können
ein geringfügiges Überschreiten der Temperatur verursachen.
Werkseinstellung: 75°C
Einstellbereich: 30 bis 90°C
Individuelle Einstellung:______
Brennertaktsperre
Parameter HG09
HG09
4
Nach jeder Brennerabschaltung im Heizbetrieb ist der Brenner für
die Zeit der Brennertaktsperre gesperrt.
Die Brennertaktsperre wird durch Aus- und Einschalten am
Betriebsschalter oder durch kurzes Drücken der Resettaste
zurückgesetzt.
Werkseinstellung: 4 min
Einstellbereich: 1 bis 30 min
Individuelle Einstellung:______
16
3061468_0910
Fachmannebene Parameter
Parametrierbarer
Eingang E1
Parameter HG13
HG13
Die Funktionen des Eingangs E1 können nur mit eBus-fähigem
Wolf-Regelungszubehör abgelesen und eingestellt werden.
Der Eingang E1 kann mit folgenden Funktionen belegt werden:
1
Werkseinstellung: 1
Einstellbereich: 1 bis 11
Nr.
Bedeutung
1
Raumthermostat
Bei geöffnetem Eingang E1 wird der Heizbetrieb auch
unabhängig von einem digitalen Wolf - Regelungszubehör gesperrt ( Sommerbetrieb).
Ausnahme: Fernbediente Heizkreise
2
Maximalthermostat
Der Eingang E1 muss für eine Brennerfreigabe
geschlossen werden. Bei geöffnetem Kontakt bleibt
der Brenner auch im Schornsteinfeger- Kaskaden-,
und Frostschutzbetrieb für Warmwasser und Heizung
gesperrt.
3
nicht belegt
4
nicht belegt
5
Abgasklappe / Zuluftklappe
Funktionsüberwachung der Abgasklappe/Zuluftklappe mit potentialfreien Kontakt. Geschlossener
Kontakt Voraussetzung für Brennerfreigabe im
Heiz-,Warmwasser-,Kaskaden- und Schornsteinfegerbetrieb.
Wichtig: A1 (HG 14 = 7) muss auf Funktion Abgasklappe / Zuluftklappe parametriert sein.
6
Zirkulationstaster (bauseits)
Nach Betätigen des Tasters wird die Zirkulationspumpe
unabhängig vom Zeitprogramm oder der Stellung des
Programmwahlschalters (BM) für 5 Minuten eingeschaltet.
Wichtig: Ausgang A1 muss in jedem Fall auf
Einstellung 13 programmiert werden!
Achtung Der Eingang E1 darf nicht für den Anschluss von Sicherheitseinrichtungen (z.B. 2. STB, Wassermangelsicherung,
Sicherheitsdruckbegrenzer) verwendet werden. Siehe hierzu
Montagenanleitung Heizgerät.
3061468_0910
17
Fachmannebene Parameter
Der Eingang E1 kann mit folgenden Funktionen belegt werden:
7
Sammlerfühler (Hydraulische Weiche oder Puffer)
Die Ausregelung der Kesseltemperatur im Heizbetrieb und während der Speicherladung ist von der
Konfiguration des Parameters HG06 abhängig.
Der Kesselfühler überprüft weiterhin die Kesselminimal- und Kesselmaximaltemperatur des Wärmeerzeugers.
8
Brennersperrung
Geschlossener Kontakt, Brenner gesperrt.
Die Heizkreis- und die Speicherladepumpe laufen
im normalen Betrieb, jedoch ohne Anfahrentlastung.
Bei Schornsteinfegerbetrieb und Frostschutz ist der
Brenner freigegeben (Ansteuerung Ausgang 1 wenn
HG14 = 12, Umschaltventil, parametriert ist).
9
nicht belegt
10
Externe Brenneranforderung, Eingang E1 geschlossen (z.B. Luftheizer, Schwimmbadanforderung,
2. Speicherladung mittels Thermostat)
Kesselsolltemperatur wird auf Kesselmaximaltemperatur minus 5K gesetzt.
Begrenzung durch maximale Vorlauftemperatur.
Heizkreis- und Speicherladepumpe wie im normalen
Betrieb.
Wichtig: Ausgang A1 muss in jedem Fall auf
Einstellung 14 programmiert werden!
11
Rücklauffühler
Nur in Verbindung mit Parameter HG32 (Rücklauftemperaturanhebung).
Wichtig: Ausgang A1 muss in jedem Fall auf
Einstellung 12 programmiert werden!
18
3061468_0910
Fachmannebene Parameter
Parametrierbarer
Ausgang A1
Parameter HG14
HG14
0
Die Funktionen des Ausgangs A1 können nur mit eBus-fähigem
Wolf-Regelungszubehör abgelesen und eingestellt werden.
Der Ausgang A1 kann mit folgenden Funktionen belegt werden:
Nr.
0
1
Werkseinstellung: 0
Einstellbereich: 0 bis 14
2
Individuelle Einstellung:______
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3061468_0910
Bedeutung
ohne Funktion
Ausgang A1 wird nicht angesteuert.
Zirkulationspumpe 100%
Ausgang A1 wird bei Zirkulationsfreigabe durch Regelungszubehör (BM) angesteuert. Ohne Zubehörregler wird der Ausgang A1 ständig angesteuert.
Zirkulationspumpe 50%
Ausgang A1 wird bei Zirkulationsfreigabe durch
Regelungszubehör (BM) taktend angesteuert
5 Minuten ein und 5 Minuten aus. Ohne Zubehörregler taktet der Ausgang A1 ständig im 5-Minutentakt.
Zirkulationspumpe 20%
Ausgang A1 wird bei Zirkulationsfreigabe durch
Regelungszubehör (BM) taktend angesteuert.
2 Minuten ein und 8 Minuten aus. Ohne Zubehörregler taktet der Ausgang A1 ständig.
Alarmausgang
Ausgang A1 wird nach einer Störung und Ablauf von
4 Minuten angesteuert. )
Flammenmelder
Ausgang A1wird nach Erkennen einer Flamme
(Spannung am Eingang B4) angesteuert.
nicht belegt
Abgasklappe / Zuluftklappe
Vor einem Brennerstart wird Ausgang A1 geschlossen.Die Rückmeldung wird über Eingang E1, (HG 13
= 5) kontrolliert.Schließt Eingang E1 nicht, so geht
der Brenner nicht in Betrieb und nach Ablauf von
zwei Minuten wird FC 8 generiert.
Wichtig: Eingang E1 muss als Abgasklappe/Zuluftklappe parametriert sein.
Fremdentlüftung
Ausgang A1 wird invertiert zum Brenner angesteuert.
Die Abschaltung einer Fremdentlüftung (z.B. Dunstabzug) während des Brennerbetriebs ist nur bei
raumluftabhängigem Betrieb des Wärmeerzeugers
notwendig.
Versorgungsventil
Ausgang A1 wird mit der Brenneranforderung angesteuert.
nicht belegt
Zubringerpumpe
Ausgang A1 wird bei jeder Wärmeanforderung (Heizkreis bzw. Speicherladung) angesteuert.
19
Fachmannebene Parameter
Der Ausgang A1 kann mit folgenden Funktionen belegt werden:
12
13
14
Speicherhysterese
Parameter HG15
HG15
5
Bypasspumpe für Rücklauftemperaturanhebung oder
Umschaltventil.
Ausgang A1 wird angesteuert wenn die Rücklauftemperatur kleiner als die eingestellte Rücklauftemperaturanhebung (Parameter HG32) ist.
Wichtig: Eingang E1 muss in jedem Fall auf
Einstellung 11 programmiert werden oder
wenn eine externe Brennersperrung Eingang E1
(HG 13 = 8) parametriert ist!
Zirkulationspumpe
Ausgang A1 wird nach Betätigen eines Tasters (Impuls Eingang E1) für 5 Minuten angesteuert.
Wichtig: Eingang E1 muss in jedem Fall auf
Einstellung 6 programmiert werden!
Ausgang A1 Ein
Ausgang A1 wird angesteuert wenn Eingang E1
geschlossen ist (externe Brenneranforderung).
Wichtig: Eingang E1 muss in jedem Fall auf
Einstellung 10 programmiert werden!
Mit der Speicherhysterese wird der Ein- und Ausschaltpunkt der
Speicherladung geregelt. Je höher die Ein- und Ausschalttemperaturdifferenz eingestellt wird, desto größer ist die Speichertemperaturschwankung um den Speichersollwert.
Beispiel: Speichersolltemperatur 60°C
Speicherhysterese 5K
Bei 55°C beginnt die Speicherladung und bei 60°C
wird sie beendet.
Werkseinstellung: 5K
Einstellbereich: 1 bis 30 K
Individuelle Einstellung:______
Nachlaufzeit Speicherladepumpe
Parameter HG19
HG19
3
Nach Beendigung der Speicherladung (Speicher hat die eingestellte Temperatur erreicht) läuft die Speicherladepumpe max.
um die eingestellte Zeit nach. Sollte während der Nachlaufzeit
die Kesselwassertemperatur bis auf 5K Differenz zwischen Kessel- und Speicherwassertemperatur gesunken sein, so schaltet
die Speicherladpumpe vorzeitig ab um den Kessel nicht unnötig
stark auszukühlen.
Werkseinstellung: 3 min
Einstellbereich: 0 bis 10 min
Individuelle Einstellung:______
20
3061468_0910
Fachmannebene Parameter
Max. Speicherladezeit
Parameter HG20
HG20
2
Werkseinstellung: 2 Std.
Einstellbereich: 0 bis 5 Std.
Individuelle Einstellung:______
Kesselminimaltemperatur
TK - min.
Parameter HG21
HG21
38
Fordert der Speichertemperaturfühler Wärme, beginnt die Speicherladung. Bei zu klein ausgelegtem Heizkessel, verkalktem
Speicher oder permanentem Warmwasserverbrauch und Vorrangbetrieb, würden die Heizungsumwälzpumpen ständig außer
Betrieb sein. Die Wohnung kühlt stark aus. Um dies zu begrenzen,
besteht die Möglichkeit eine max. Speicherladezeit vorzugeben.
Ist die eingestellte Speicherladezeit abgelaufen, schaltet die
Regelung auf Heizbetrieb zurück und taktet im eingestellten
Wechselrhythmus zwischen Heiz- und Speicherladebetrieb,
unabhängig davon ob der Speicher seine Solltemperatur erreicht
hat oder nicht. Die Funktion bleibt auch im Parallelbetrieb aktiv
(Parameter A10 auf 1). Sie ist nur dann außer Betrieb, wenn dieser
auf 0 gestellt wird.
Bei Heizungsanlagen mit hohem Warmwasserverbrauch, z.B.
Hotel, Sportverein usw. sollte dieser Parameter auf 0 gestellt
werden.
Die Regelung ist mit einem elektronischen Kesseltemperaturregler
ausgestattet, dessen min. Einschalttemperatur einstellbar ist. Wird
diese bei Wärmeanforderung unterschritten, so wird der Brenner
unter Berücksichtigung der Taktsperre eingeschaltet. Liegt keine
Wärmeanforderung vor, so kann die Kesselminimaltemperatur
TK‑min auch unterschritten werden.
Hinweis: Bei Betrieb mit Gasgebläsebrenner muss dieser Parameter auf 50°C eingestellt werden.
Werkseinstellung: 38°C
Einstellbereich: 38 bis 90°C
Individuelle Einstellung:______
Kesselmaximaltemperatur
TK - max.
Parameter HG22
HG22
80
Die Regelung ist mit einem elektronischen Kesseltemperaturregler ausgestattet, dessen max. Abschalttemperatur einstellbar ist
(Kesselmaximaltemperatur). Wird diese überschritten, so wird der
Brenner ausgeschaltet. Eine Wiedereinschaltung des Brenners
erfolgt, wenn die Kesseltemperatur um die Brennerschaltdifferenz
gesunken ist. Überschreitet der Kessel eine Kesseltemperatur von
95°C (evtl. Nachheizeffekt), wird die Kesselkreispumpe für eine
begrenzte Zeit auch im „Sommerbetrieb“ zugeschaltet. Dadurch
wird ein Überhitzen des Kessels verhindert.
Werkseinstellung: 80°C
Einstellbereich: 50 bis 90°C
Individuelle Einstellung:______
3061468_0910
21
Fachmannebene Parameter
Warmwasser-Fühler
Betriebsart
Parameter HG24
HG24
1
Werkseinstellung: 1
Einstellbereich: 1 bis 3
Individuelle Einstellung:______
Hinweis:
Nach Änderung der
Fühlerbetriebsart muss
die Anlage aus- und
wieder eingeschaltet
werden.
Kesselübertemperatur bei
Speicherladung
Parameter HG25
HG25
10
Mit Hilfe der Warmwasser-Fühler-Betriebsart kann der Warmwasserfühlereingang auf drei verschiedene Arten betrieben werden.
Betriebsart 1 ist die Werkseinstellung für Speicherladebetrieb mit
elektronischen Speichertemperaturfühler (Zubehör).
Betriebsart 2 dient zur elektronisch angesteuerten Speicherladung mit Speichertemperaturfühler und zusätzlich einer externen
Thermostatanforderung. Hierbei wird der externe Thermostat
(potentialfrei) bauseits parallel zum elektronischen Speichertemperaturfühler verdrahtet. Solange der externe Thermostat keine
Wärme fordert (Kontakt geöffnet), funktioniert die Speicherladung
normal. Fordert der externe Thermostat Wärme (Kontakt geschlossen), werden die Kesselkreis-, Speicherladepumpe weggeschaltet
und der Mischer geschlossen. Der Brenner heizt den Kessel mit
max. Heizleistung auf TK-max. auf. Bauseits muss über eine
Schützansteuerung gewährleistet werden, dass eine externe Pumpe die Wärme zum externen Verbraucher führt (z.B. Luftheizer,
Schwimmbad). Die Thermostatanforderung hat auch im Standby
Vorrang vor jeder anderen Wärmeanforderung.
Betriebsart 3 dient zur Ansteuerung der Speicherladepumpe mit
einem externen Thermostaten oder elektronischen Speichertemperaturfühler, jedoch ohne Anfahrentlastung. Die Speicherladepumpe läuft auch, wenn die Kessel-Ist-Temperatur kleiner als die
Warmwassertemperatur ist. Der externe Thermostat wird auf die
Klemme Speicherfühler (SF) potentialfrei geklemmt. Damit kann
der Ausgang der Speicherladepumpe zur Speicheransteuerung
oder zu sonstigen Zwecken verwendet werden. Das Schaltzeitenprogramm der Speicherladung (Bedienmodul) bleibt auch bei
reiner Thermostatansteuerung in Funktion. Der Brenner heizt
den Kessel auf Speichersolltemperatur + Kesselübertemperatur
Speicherladung.
Fühlereingang geschlossen: Pumpe ein
Fühlereingang offen:
Pumpe aus
Mit Parameter HG25 wird die Übertemperaturdifferenz zwischen
der Speichertemperatur und der Kesseltemperatur während
der Speicherladung eingestellt. Dabei wird die Kesseltemperatur weiterhin von der Kesselmaximaltemperatur (Parameter
HG22) begrenzt. Damit wird gewährleistet, dass auch in der
Übergangszeit (Frühling/Herbst) die Kesseltemperatur höher
ist als die Speichertemperatur und für kurze Ladezeiten sorgt.
Überschreitet, während der Speicherladung im Sommerbetrieb,
die Kesseltemperatur 95°C, schaltet sich automatisch die Heizkreispumpe für begrenzte Zeit ein, um ein etwaiges Auslösen des
STB zu verhindern.
Werkseinstellung: 10 K
Einstellbereich: 0 bis 40 K
Individuelle Einstellung:______
22
3061468_0910
Fachmannebene Parameter
Kesselanfahrentlastung
Parameter HG26
HG26
1
Werkseinstellung: 1
Einstellbereich: 0 / 1
Die aktivierbare Kesselanfahrentlastung dient zum Schutz des
Kessels gegen Korrosion, welche beim Aufheizen im kalten Zustand durch Kondensatabscheidung im Taupunktbereich hervorgerufen werden kann. Sinkt die Kesseltemperatur um 2K unter den
eingestellten Wert TK‑min, wird die Kesselkreispumpe abgeschalten. Die Freigabe der Pumpe erfolgt, wenn die Kesseltemperatur
den Minimalbegrenzungswert TK-min überschritten hat.
Wird der Brenner durch externe „Schütz-Schaltungen“ gesperrt
(z.B. Rauchgasthermostat Holzkessel), kann TKmin nicht erreicht
werden und die Heizkreis- und Speicherladepumpe bleiben aus.
Individuelle Einstellung:______
Rücklauftemperaturanhebung
Parameter HG32
HG32
30
Für Heizungsanlagen mit Wasserinhalten größer als 20 Ltr./
kW Heizleistung muss eine Rücklauftemperaturanhebung vorgesehen werden. Die minimale Rücklauftemperatur beträgt bei
Heizkesseln mit Ölgebläsebrenner oder bei Gasheizkesseln mit
atmosphärischem Brenner 30°C und bei Heizkesseln mit Gasgebläsebrenner 40°C.
Werkseinstellung: 30
Einstellbereich: 0 bis 70°C
Individuelle Einstellung:______
Hysteresezeit
Parameter HG33
HG33
10
Werkseinstellung: 10 min.
Einstellbereich: 1 bis 30 min.
Individuelle Einstellung:______
3061468_0910
Zur Optimierung der gewählten Brennerschaltdifferenz bei unterschiedlich starker Belastung des Kessels wurde der Regler mit einer
dynamischen Brennerschaltdifferenz ausgestattet. Durch diese
Funktion wird die eingestellte Brennerschaltdifferenz (Parameter
HG01) durch die lastabhängigen Brennerlaufzeiten korrigiert. Steigt
die Brennerlaufzeit bis zu der eingestellten Hysteresezeit an, wird
die Brennerschaltdifferenz bis auf den minimalen Wert von 5K
reduziert. Dadurch ist bei einer geringen Belastung des Kessels
(schnelles Aufheizen = kurze Brennerlaufzeit) die eingestellte
Brennerschaltdifferenz wirksam. Kurze Laufzeiten und häufiges
Takten des Brenners werden wirksam verhindert. Bei längerer
Brennerlaufzeit (hoher Wärmebedarf) wird die Schaltdifferenz bis
auf 5K reduziert. Dadurch wird das Aufheizen des Kessels auf
unnötig hohe Temperaturen vermieden. Der Energieverbrauch
der Heizanlage wird optimiert.
Kurze Laufzeiten und häufiges Takten des Brenners werden durch
diese Funktion verhindert. Dadurch wird die Umwelt entlastet und
der Verschleiß minimiert.
23
Fachmannebene Parameter
eBus-Speisung
Parameter HG34
HG34
Mit Parameter HG34 kann die eBus-Einspeisung auf drei verschiedene Arten geschaltet werden.
Die Einstellungen haben folgende Bedeutung:
0 → eBus-Einspeisung ausgeschaltet
1 → eBus-Einspeisung eingeschaltet
2 → automatische eBus-Einspeisung
2
Werkseinstellung: 2
Einstellbereich: 0 / 1 / 2
Individuelle Einstellung:______
0 - 5V - Eingang
für Fernleitsystem
Parameter HG35
HG35
Mit Parameter HG35 kann der 0 - 5V Eingang für Fernleitsystem
geschaltet werden.
0
Werkseinstellung: 0
Einstellbereich: 0 / 1
Individuelle Einstellung:______
Die Einstellungen haben folgende Bedeutung:
0 → Außenfühleranschluss
Bei der Inbetriebnahme prüft die Regelugn ob und wo ein Außenfühler angeschlossen ist.
1 → 0 - 5V - Eingang (kein Außenfühleranschluss)
Das Spannungssignal am 0 - 5V Eingang wird als Führungsgröße für die Vorgabe der Sammler - Kesselsolltemperatur genutzt
(unabhängig von der Stellung des Programmwahlschalters am
BM).
Begrenzung der Vorlaufsolltemperatur durch TVmax. bzw. TKmax. .
Die Kesselkreispumpe wird zur Zubringerpumpe.
Pumpe ein bei Brenneranforderung.
Pumpennachlauf gemäss HG07.
Entsprechend der Übertragungsfunktion (siehe Diagramm) wird abhängig von der Eingangsspannung die Solltemperatur berechnet.
Kessel - Sammlersolltemperatur in [°C]
90
Kessel - Sammlersollfrostschutz
38
Eingang in [V]
1
5
Hinweis:
Vor Anschluss des Fernleitsystems muss der Parameter HG35 auf 1
und den Anlagenparameter A06 (externen Fühler einstellen) auf „0“
eingestellt werden. Netz ausschalten, Anschluss Fernleitsystem an Stecker „AF“. Netz wieder einschalten. Ansonsten könnte bei einer kleinen
Spannung bereits ein Außenfühler erkannt werden → FC15
24
3061468_0910
Fachmannebene Parameter
TEST-Funktionen
HG50
Mit Hilfe der Testfunktionen können folgende Regelungsausgänge
überprüft werden.
Heizkreispumpe Speicherladepumpe
Ausgang A1 Entstörrelais
Brenner
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
on
on
on
on
on
STB -TEST
Durch gedrückt Halten der Resettaste bei eingeschalteter Regelung wird die Kesselmaximaltemperaturbegrenzung TK-max.
außer Funktion gesetzt. Der Heizkessel heizt auf die eingestellte
Temperatur des Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB) auf
und verriegelt. Damit kann die einwandfreie Funktion des STB
überprüft werden.
Reset
Um einen Reset durchzuführen, sind folgende Schritte einzuhalten:
- Betriebschalter muss in Stellung O (AUS) stehen.
- Resettaste drücken und gedrückt halten, während der Betriebsschalter in Stellung I (EIN) gebracht wird.
- Resettaste nach dem Einschalten der Anlage noch mind. 2 Sek.
gedrückt halten.
Bei einem Reset werden alle Parameter (individuelle Einstellung)
auf Werkseinstellung zurückgesetzt (nur Regelung ohne BM).
3061468_0910
25
Betriebsart / Status HG
Die Anzeige der Betriebsart ist nur über das Bedienmodul BM möglich.
Die Vorgehensweise ist der Bedienungsanleitung des Bedienmoduls BM
zu entnehmen.
Betriebsart
(Anzeige im Bedienmodul BM)
26
Status HG
Bedeutung
0
1
3
5
6
7
8
15
16
17
20
21
22
23
Standby
Schornsteinfegerbetrieb
Wärmeanforderung (Heizbetrieb)
Wärmeanforderung mit Taktsperre
Taktsperre
Frostschutz-Heizung
Anfahrentlastung
Speicherbetrieb
Frostschutz-Speicher
Pumpennachlauf-Speicher
Speicherparallelbetrieb
max. Speicherladezeit überschritten
Fühlerbetriebsart 2, geschlossener Kontakt
Fühlerbetriebsart 3, geschlossener Kontakt
Hinweise
max.15 min.
siehe HG 09
siehe A 09
siehe HG 26
bei Heizgeräten
<+5K
siehe HG 19
siehe A 10
siehe HG 20 , MI 09
siehe HG 24
siehe HG 24
3061468_0910
Soll-/Istwerttemperatur Anzeige
Die Temperaturanzeige (Soll-/Istwerttemperatur) ist nur über das Bedienmodul BM möglich. Die Vorgehensweise ist der Bedienungsanleitung des
Bedienmoduls BM zu entnehmen.
Soll- / Istwerte
(Anzeige im Bedienmodul BM)
Anzeige
WW TEMP
Name
Warmwasser-Isttemperatur Heizung (°C)
Warmwasser-Solltemperatur Heizung (°C)
AUSSENTEMP
Außentemperatur (°C)
AF-MITTEL
Außentemperatur Mittelwert (°C)
AF MAX MIN
RAUMTEMP
Außentemperatur Maximalwert (°C; 0 bis 24Uhr)
Außentemperatur Minimalwert (°C; 0 bis 24Uhr)
Raumtemperatur Istwert (°C)
Raumtemperatur Sollwert (°C)
BETR ART HK Betriebsart Heizkreis (Sonne, Mond, Standby)
Sammler Isttemperatur (°C)
Sammlertemp Sammler Solltemperatur (°C)
Kessel Isttemperatur (°C)
T-KESSEL
Kessel Solltemperatur (°C)
3061468_0910
RUECKLAUF
Rücklauf-Isttemperatur (°C)
STATUS HG
Status Heizgerät
BRENNERSTD
Betriebsstunden Brenner
BRENNERST
Brennerstarts des Heizgerätes
27
Einstellung eBus - Adresse
Einstellung der
eBUS-Adresse
an den Wolf-Heizgeräten
Bei einem Betrieb mehrerer Heizgeräte (Anzahl Heizgeräte >1) in
Verbindung mit einem Kaskadenmodul muss die Busadresse eines
jeden Heizgerätes gemäß der Tabelle eingestellt werden.
Heizgerät
Busadresse
Stellung Drehknopf
Warmwasser
Anzeige Leuchtring
ohne
KM
0
6
grün blinkend
(Werkseinstellung)
1
1*
1
rot blinkend
2
2
2
gelb blinkend
3
3
3
gelb/rot blinkend
4
4
4
gelb/grün blinkend
* In Verbindung mit einem Kaskadenmodul muss das erste Heizgerät auf Busadresse 1
eingestellt werden.
Einstellung der Busadresse
Entstörtaste gedrückt halten, nach 5 Sekunden erscheint der
entsprechende Blinkcode (gem. Tabelle). Mit dem Drehknopf
Temperaturwahl Warmwasser kann die entsprechende Adresse
ausgewählt werden. Entstörtaste wieder loslassen.
Die Zuordnung Heizgeräte bzw. Busadresse (1), (2), (3) und (4)
muss bauseits getroffen werden. Keine Busadresse darf mehrfach
vergeben werden.
Entstörtaste
Temperaturwahl
Warmwasser
Kaskadenbetrieb
Hinweis:Wird nur ein Busteilnehmer (Heizgerät oder KM) vom
Netz getrennt, so müssen alle Teilnehmer über einen
Anlagenschalter aus- und eingeschaltet werden.
In Verbindung mit dem Kaskadenregler KM können zwischen
1 und 4 Regelungen R1 zusammengeschaltet werden.
Die Kommunikation erfolgt über den 2-Draht-Bus. Jedem Kessel
wird eine eBus-Adresse zugeteilt. Das KM übergibt jedem Kessel
den Modulationsgrad (0...100%) und Freigabe, mit dem jeder
Kessel laufen muss.
Die R1 schaltet ein, sobald vom KM ein Modulationsgrad größer
0 vorgegeben wird. Die Speicherladung läuft weiterhin in der R1
ab. Der Schornsteinfegerbetrieb kann nur über den HeizungsDrehknopf an der R1 aktiviert werden.
Nach dem Abschalten des Brenners erfolgt keine Taktsperre.
Die Kesselkreispumpe wird im Kaskadenbetrieb (Modgrad > 0)
automatisch zur Zubringerpumpe.
Wenn Modgrad > 0 dann Pumpe an.
28
3061468_0910
Einstellprotokoll Parameter
Wolf empfiehlt das Einstellprotokoll sorgfältig auszufüllen und aufzubewahren, damit im Servicefall
und bei einem Reset schnell geholfen werden kann.
Parameter
A09
A10
a14
HG01
HG06
HG07
HG08
HG09
HG13
HG14
HG15
HG19
HG20
HG21
HG22
HG24
HG25
HG26
HG32
HG33
HG34
HG35
HG50
HG70
Frostschutzgrenze
Warmwasser-Parallelbetrieb
Warmwassermaximaltemperatur
Schaltdifferenz Brenner (dynamisch)
Pumpenbetriebsart
Einstellbereich
-20 bis +10°C
Werkseinstellung+2°C
0/1
0
60 bis 80°C
65°C
5 bis 30K
15K
0/1/2
0
Nachlaufzeit Kesselkreispumpe
0 bis 30min
3min
Maximalbegrenzung Kesselkreis TV-max
40 bis 90°C
75°C
Brennertaktsperre
1 bis 30min
4min
Parametrierbarer Eingang E1
1 bis 11
1
Parametrierbarer Ausgang A1
0 bis 14
0
1 bis 30K
5K
0 bis 10min
3min
0 bis 5h
2h
Kesselminimaltemperatur TK-min*
38 bis 90°C
38°C
Kesselmaximaltemperatur TK-max
50 bis 90°C
80°C
Speicherhysterese
Nachlaufzeit Speicherladepumpe
max Speicherladezeit
Warmwasser-Fühlerbetriebsart
Kesselübertemperatur bei Speicherladung
Kesselanfahrentlastung
1/2/3
1
0 bis 40K
10K
0/1
1
Rücklauftemperaturanhebung **
0 bis 70°C
30°C
Hysteresezeit
1 bis 30min
10min
eBus-Einspeisung
0 - 5V-Eingang für Fernleitsystem
Testfunktionen
Anzeige
Multifunktionseingang E1
0/1/2
2
0/1
0
1 bis 8
-
Individuelle Einstellung
-50 Fühlerkurzschluss,bzw. Kontakt geschlossen
-60 Fühlerunterbrechung,bzw. Kontakt offen
Isttemperatur Sammlerfühler HG13 = 7
Isttemperatur Rücklauffühler HG 13 = 11
* bei Betrieb mit Gasgebläsebrenner muss 50°C eingestellt werden
** bei Betrieb mit Gasgebläsebrenner muss 40°C eingestellt werden
3061468_0910
29
Umstellung STB
Umstellung des Sicherheitstemperaturbegrenzers
(STB)
Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ist werkseitig auf
110°C eingestellt.
Der STB kann bei Bedarf auf 100°C, umgestellt werden.
Regelung spannungsfrei machen.
Die zwei Schrauben vom Regelungsoberteil lösen und Regelungsoberteil nach vorne klappen.
Klemmschraube vom STB lockern. Stellscheibe auf 100°C, gemäß
Skala einstellen und Klemmschraube anziehen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Achtung: Wird der Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 100°C
umgestellt, darf die Kesselmaximaltemperatur
(TK‑max) nicht auf 90°C eingestellt werden.
30
3061468_0910
Fühlerwiderstände
NTC
Fühlerwiderstände
Kesselfühler, Speicherfühler, Außenfühler, Rücklauffühler,
Sammlerfühler
Temp. °C Widerst. Ω Temp. °C Widerst. Ω Temp. °C Widerst. Ω
-21
51393
14
8233
49
1870
-20
48487
15
7857
50
1800
-19
45762
16
7501
51
1733
-18
43207
17
7162
52
1669
-17
40810
18
6841
53
1608
-16
38560
19
6536
54
1549
-15
36447
20
6247
55
1493
-14
34463
21
5972
56
1438
-13
32599
22
5710
57
1387
-12
30846
23
5461
58
1337
-11
29198
24
5225
59
1289
-10
27648
25
5000
60
1244
-9
26189
26
4786
61
1200
-8
24816
27
4582
62
1158
-7
23523
28
4388
63
1117
-6
22305
29
4204
64
1078
-5
21157
30
4028
65
1041
-4
20075
31
3860
66
1005
-3
19054
32
3701
67
971
-2
18091
33
3549
68
938
-1
17183
34
3403
69
906
0
16325
35
3265
70
876
1
15515
36
3133
71
846
2
14750
37
3007
72
818
3
14027
38
2887
73
791
4
13344
39
2772
74
765
5
12697
40
2662
75
740
6
12086
41
2558
76
716
7
11508
42
2458
77
693
8
10961
43
2362
78
670
9
10442
44
2271
79
670
10
9952
45
2183
80
628
11
9487
46
2100
81
608
12
9046
47
2020
82
589
13
8629
48
1944
83
570
3061468_0910
Temp. °C Widerst. Ω
84
552
85
535
86
519
87
503
88
487
89
472
90
458
91
444
92
431
93
418
94
406
95
393
96
382
97
371
98
360
99
349
100
339
101
330
102
320
103
311
104
302
105
294
106
285
107
277
108
270
109
262
110
255
111
248
112
241
113
235
114
228
115
222
116
216
117
211
118
205
31
V
weiß
L1 N PE
L1 N PE
PE
PE
X10
4
LP
blau
N PE L1
N PE L1
3
X11
5
A1
grün
N PE L1
N PE L1
X1
- blau
- braun
- schwarz
- weiß
- rot
- grau
- gelb/grün
KKP
braun
N PE L1
N PE L1

STB
7
bl
1
br
2
2
X3
1
5
br ws
X4
4 3
2
gr
rt
1
Brenner 1. Stufe
1 PE N T1 T2 S3 B4
sw ge/ bl
gn
6
KF 40°C ca.2,66 K 
AF -10°C ca.27,6 K 
SF 20°C ca.6,24 K 
Fernentriegelung
(Option)
8
X20
1
1
2
2

*SF

AF
2
2
X5
5
blau
6
7
grau
1
1
8
60°C ca.1,24 K 
0°C ca.16,3 K 
45°C ca.2,18 K 
1
2
1
2
grün
eBUS
+ -
80°C ca. 627 
20°C ca.6,24 K 
60°C ca.1,24 K 
***
*E1
gelb
1
2
1
2
2 1
4 3
* Zubehör
** Brücke bei Verwendung des parametrierbaren Eingangs E1 (Parameter HG 13) entfernen.
bl
br
sw
ws
rt
gr
ge/gn
X11
6
*
S1
- Betriebsschalter
F1
- M 6,3 Amp.
X1-20 - Klemmleiste
STB - Sicherheitstemperaturbegrenzer
KKP - Kesselkreispumpe
A1
- parametrierbarer Ausgang A1
LP
- Ladepumpe
PE
- Schutzleiter Kesselverkleidung
AF
- Außenfühler
KF
- Kesselfühler
SF
- Speicherfühler
E1
- parametrierbarer Eingang E1
eBus - eBus
Notschalter bauseits
Netz 230V/50Hz
X10
F1
M6,3A
2
Oder violett
32
S1
0 1
1
KF

2
X7
1
Schaltplan Heizkesselregelung R1
3061468_0910
Technische Daten
Technische Daten
3061468_0910
Anschlußspannung:
230 V ± 10%
Netzfrequenz:
50-60 Hz
Gerätesicherung:
max. 6,3 A / Mittelträge
Leistungsaufnahme:
5VA (Regelung und Zubehör ohne
Brenner und Pumpen, Stand by)
Schaltleistung Pumpen:
je 230 V/4(2)A gem. EN 60730, Teil1
Umgebungstemp.:
0....50°C
Lagertemperatur:
-20 bis 60°C
Datenerhalt:
EEPROM permanent
33
Störmeldungen
Ist eine Störung durch ein rotes Blinken am Leuchtring der Regelung zu erkennen, wird über das
eBus-fähige Wolf‑Regelungszubehör ein Fehlercode angezeigt, dem mit Hilfe folgender Tabelle
Ursache und Auswirkung zugeordnet werden kann.
Nr.
1
Störung
TB Übertemperatur
4
Brennerstörung
6
TW
Übertemperatur
8
Abgasklappe / Zuluftklappe schaltet
nicht
Kesselfühler-Defekt
12
14
SpeicherfühlerDefekt
15
Außentemperaturfühler-Defekt
40
Fehler
Maximalthermostat
Anlagendruckwächter
max. Speicherladezeit überschritten
Fehler
Multifunktionsfühler
(Sammlerfühler)
Fehler
Multifunktionsfühler
(Rücklauffühler)
Fehler Eeprom
Fehler
eBuskennung
52
79
79
81
91
34
Ursache
Der externe Temperaturwächter hat abgeschaltet
Bei Brennerstart keine
Flammenbildung
Die Kesseltemperatur hat
die Grenze für den TW
(z.B. 95°C) überschritten
Abgasklappe / Zuluftklappe
oder deren Rückmeldung
defekt
Der Kessel-Temperaturfühler oder die Zuleitung ist
defekt
Der Sensor für die Warmwassertemperatur oder die
Zuleitung ist defekt
Der Sensor für die Außentemperatur ist defekt
(Kurzschluss oder Bruch)
Der Anlagendruckwächter
hat geschalten oder das
Maximalthermostat hat
ausgelöst
Die Speicherladung dauert
länger als zulässig.
Der Sensor für den Sammelfühler ist defekt (Kurzschluss oder Bruch)
Der Sensor für den Rücklauffühler ist defekt (Kurzschluss oder Bruch)
interner Gerätefehler
eine Busadresse wurde
mehrfach vergeben
Auswirkung / Maßnahme
Brenner aus, HK-Pumpen ein
Service anfordern
Brenner aus, HK-Pumpen ein
Entstörknopf am Feuerungsautom. bzw. Regelung drücken Trotz
mehrmaligem Drücken kein Erfolg
Service anfordern
Brenner aus, HKPumpen ein
Service anfordern
Brenner aus, Pumpe ein
Brenner aus, HK-Pumpen ein
Service anfordern
für Heizbetrieb: keine Auswirkung, Speicherladepumpe und
Heizkreispumpe takten im Wechselrhythmus 1 Std. ein, 1 Std. aus
Service anfordern
Auswirkung analog Außentemperatur unter Frostschutzgrenze
Service anfordern
Brenner aus, Pumpe aus
Abwechselnd Speicher- und
Heizbetrieb
Regelung auf Kesselsolltemp.
keine Auswirkung auf Kesselbetrieb Service anfordern
keine Auswirkung auf Kesselbetrieb Bypasspumpe läuft weiter
Service anfordern
Service anfordern
Service anfordern
3061468_0910
Stichwortverzeichnis
A
A1 parametrierbarer Ausgang......................................................................................... 6
Ausgang A1................................................................................................................... 19
Außenfühler..................................................................................................................... 6
B
Betriebsart............................................................................................................... 26, 27
Brennertaktsperre.......................................................................................................... 16
E
E1 parametrierbarer Eingang.......................................................................................... 6
eBUS-Adresse............................................................................................................... 28
eBus-Anschluss............................................................................................................. 10
eBus-Speisung.............................................................................................................. 24
eBus-Zubehör.................................................................................................................. 6
Eingang E1.................................................................................................................... 17
Einstellprotokoll Parameter........................................................................................... 29
F
Feinsicherung................................................................................................................
Fernleitsystem 0 - 5 V Eingang.....................................................................................
Frostschutzgrenze.........................................................................................................
Fühlerwiderstände.........................................................................................................
10
24
12
31
H
Heizwasser Temperaturwahl (Drehknopf)....................................................................... 9
Hysteresezeit................................................................................................................. 23
I
Inbetriebnahme............................................................................................................... 7
K
Kaskadenbetrieb...........................................................................................................
Kesselanfahrentlastung.................................................................................................
Kesselmaximaltemperatur.............................................................................................
Kesselminimaltemperatur..............................................................................................
Kesselübertemperatur bei Speicherladung...................................................................
28
23
21
21
22
L
Leuchtring........................................................................................................................ 8
M
Maximalbegrenzung Kesselkreis TV-max..................................................................... 16
Max. Speicherladezeit................................................................................................... 21
Montage.......................................................................................................................... 5
3061468_0910
35
Stichwortverzeichnis
N
Nachlaufzeit Kesselkreispumpe.................................................................................... 16
Nachlaufzeit Speicherladepumpe.................................................................................. 20
P
Pumpenanschluss........................................................................................................... 6
Pumpenbetriebsart........................................................................................................ 14
Pumpenstandschutz...................................................................................................... 10
R
Regelungsparameter anzeigen / ändern........................................................................ 11
Reset............................................................................................................................. 25
Resettaste....................................................................................................................... 9
Rücklauftemperaturanhebung....................................................................................... 23
S
Schaltdifferenz Brenner................................................................................................. 13
Schaltplan Heizkesselregelung R2................................................................................ 32
Schornsteinfegerbetrieb................................................................................................ 10
Sicherheitshinweise......................................................................................................... 3
Sicherheitstemperaturbegrenzer STB........................................................................... 10
Soll-/Istwerttemperatur.................................................................................................. 27
Sommerbetrieb................................................................................................................ 9
Speicherfühler................................................................................................................. 6
Speicherhysterese......................................................................................................... 20
STB -TEST.................................................................................................................... 25
Steckerleiste.................................................................................................................... 5
Störmeldungen.............................................................................................................. 34
T
Technische Daten.......................................................................................................... 33
TEST-Funktionen.......................................................................................................... 25
Thermometer................................................................................................................. 10
U
Umstellung STB............................................................................................................ 30
W
Warmwasser-Fühler Betriebsart.................................................................................... 22
Warmwassermaximaltemperatur................................................................................... 12
Warmwasser-Parallelbetrieb......................................................................................... 12
Warmwasser Temperaturwahl (Drehknopf)..................................................................... 9
Warnhinweise.................................................................................................................. 4
Wartung / Reparatur........................................................................................................ 4
Wolf GmbH · Postfach 1380 · 84048 Mainburg · Tel. 08751/74-0 · Fax 08751/741600 · Internet: www.wolf-heiztechnik.de
WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH · Eduard-Haas-Str. 44 · 4034 Linz · Tel. 0732/385041-0 · Internet: www.wolf-heiztechnik.at
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement