ECG KN 128 E Operating instrustions

ECG KN 128 E Operating instrustions
SO 375
SUŠIČKA OVOCE
NÁVOD K OBSLUZE
CZ
SUŠIČKA OVOCIA
NÁVOD NA OBSLUHU
SK
SUSZARKA DO OWOCÓW
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
GYÜMÖLCSSZÁRÍTÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HU
OBSTTROCKNER
BEDIENUNGSANLEITUNG
DE
FRUIT DEHYDRATOR
INSTRUCTION MANUAL
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí
být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto
návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el
ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.  Bitte lesen Sie
vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss
dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user´s manual
must be always included.
EN
SUŠIČKA OVOCE
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky
a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/ uživateli
používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy,
nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických
zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně
uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů.
Nepoužívejte sušičku potravin, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen. Veškeré opravy
včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty
zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Spotřebič a přívodní kabel před použitím
pravidelně kontrolujte.
Chraňte spotřebič před přímým slunečním zářením, kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo
k případnému úrazu elektrickým proudem. Nikdy nedávejte do myčky na nádobí!
Nepoužívejte sušičku potravin venku nebo ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se přívodního kabelu
mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte sušičku potravin v blízkosti vznětlivých předmětů nebo pod nimi, např. v blízkosti záclon.
Teplota povrchů v blízkosti sušičky potravin může být během chodu vyšší než obvykle. Sušičku potravin
umístěte mimo dosah ostatních předmětů tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu potřebná k její
správné činnosti. Nezakrývejte otvory spotřebiče, hrozí nebezpečí přehřátí.
Na vrchní část sušičky nikdy nic nepokládejte ani ji nepřenášejte, dokud není zcela vychladlá.
Sušička je určená pouze pro sušení potravin, do vnitřního prostoru sušičky nevkládejte žádné jiné
materiály (např. papír, plast) a ani v něm nic neskladujte!
Doporučujeme nenechávat sušičku potravin se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru.
Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za
kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.
Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
Sušička potravin by neměla být ponechána během chodu bez dozoru.
Sušičku neuvádějte do chodu bez vrchního dílu. Pouze s tímto dílem je zajištěn správný rozvod vzduchu
do jednotlivých pater. Sušičku používejte vždy s 5 dodanými platy, i pokud by některá zůstala nezaplněna
potravinami k sušení.
Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte sušičku potravin v blízkosti dětí. Nikdy nenechávejte
manipulovat se spotřebičem samotné děti, abyste je ochránili před nebezpečím úrazu elektrickým
proudem, spotřebič není hračka. Dbejte opatrnosti, aby přívod nevisel dolů.
Sušičku potravin nepokládejte na horký povrch ani ji nepoužívejte v blízkosti zdroje tepla (např. plotýnky
sporáku, radiátor, trouba).
Je nezbytné toto zařízení udržovat za všech okolností čisté, protože přichází do přímého kontaktu
s potravinami!
Doporučená doba provozu spotřebiče je maximálně 40 hodin.
Zařízení není určeno pro používání s časovými spínači ani jinými systémy dálkového ovládání.
Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem, jinak se vystavujete riziku ztráty záruky.
Používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Tato sušička potravin je určena pouze
pro domácí použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem
3
nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let
a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
CZ
POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
Víko sušičky
Tlačítko zapnutí/vypnutí
Regulátor nastavení teploty
5 plat k sušení
Základna
1
4
K sušičce je možné dokoupit další plata k sušení
(maximálně může být na sušičce 9 plat).
SUŠENÍ
5
Sušení je jeden z nejstarších způsobů konzervace
3
potravin. Potraviny obsahují více nebo méně vody,
2
kterou v průběhu sušení odstraníme. Zároveň tím
odstraníte živnou půdu pro vznik plísní a zahnívání.
Po správném usušení a při dobrých skladovacích podmínkách lze usušené potraviny přechovávat a používat
i několik let. Odstraněním vody z potravin dojde ke koncentraci aromatických látek, proto jsou chutnější.
Ke konzervaci dochází přirozenou cestou bez použití konzervačních látek. Nedochází ke zničení minerálů
a vitaminů. I když jste zvyklí potraviny zavařovat nebo zmrazit, sušení Vám rozšíří možnosti uskladnění
ovoce, zeleniny, hub, léčivých rostlin a čajů a obohatí Vaše kuchyňské znalosti. Sušení na slunci je v našich
zeměpisných podmínkách spíše věcí náhody. Při sušení v elektrické nebo plynové troubě, která není pro
sušení konstruovaná, dochází vzhledem k malé cirkulaci vzduchu k tzv. „pocení“ potravin, odkapávání šťávy
a následnému přilepení k podložce. Navíc se trouba od připálené šťávy velice těžko čistí.
Vaše nová sušička potravin je rychlejší a efektivnější na základě důsledně fyzikálního systému. Nasávaný
proud vzduchu je rovnoměrně ohříván a rozváděn tak, aby v každém patře odebíral vlhkost připraveným
potravinám. Vlhký vzduch je odváděn ven výtokovými otvory ve víku sušičky. Tento systém umožňuje sušení
ve všech patrech, ale pro rovnoměrné usušení celé náplně sušičky je nutné v průběhu sušení střídat pořadí
jednotlivých pater, neboť vždy ve spodním patře probíhá sušení intenzivněji. Těsně před uplynutím sušícího
procesu je vhodné kvalitu usušení prověřit opticky a na omak. Dle úsudku lze potraviny roztřídit a provozní
čas k usušení prodloužit.
POKYNY K POUŽITÍ
Ovoce a zelenina k sušení musí být čerstvá a zcela zralá. Ze zvadlých, potlučených, nekvalitních plodů, není
možné získat kvalitní sušené. Nezralé plody postrádají barvu a chuť, což se sušením nedá zlepšit. Přezrálé
plody bývají tuhé a dřevnaté nebo měkké až kašovité. Potraviny sušte čerstvé, včas a najednou. Plody před
sušením očistěte a omyjte, aby byly čisté a bez chemikálií. Plody prohlédněte a vyřaďte všechny zkažené,
plesnivé nebo poškozené, mohou zkazit celou dávku k sušení. Nezapomeňte, že v průběhu sušení bude
v místnosti cítit aroma sušených potravin, které není vždy pro každého příjemné.
Před prvním použitím:
1.
2.
3.
4
Odstraňte ze sušičky veškeré obalové materiály.
Sušičku umístěte na stabilní a teplu odolný povrch, stranou od jiných zdrojů tepla. Povrch vybírejte
s ohledem na to, že během sušení není vhodné sušičky přendávat na jiné místo. Nosnost povrchu musí
být adekvátní k váze sušičky i s připravovaným obsahem. Okolo spotřebiče musí být volný prostor
alespoň 15 cm k zajištění správného chodu sušičky.
Nově zakoupenou sušičku sestavte a samotnou bez potravin nechte přibližně 30 minut zapnutou. Poté
vyčkejte, až sušička zcela vychladne. Plata a víko sušičky umyjte teplou vodou a základnu sušičky otřete
zvenčí navlhčeným hadříkem.
POSTUP
1. Před úpravou k sušení všechny potraviny dobře omyjte a osušte. Pro úpravu vybírejte pouze nezávadné
potraviny, poškozená místa vyřízněte. U ovoce odstraňte pecky a jádřinec. Upravené ovoce má být zralé,
ale ne přezrálé.
2. Proces sušení bude stejnoměrný, když potraviny nakrájíte na stejně silné plátky (cca 0,6 cm). Tenké plátky
schnou rychleji, ale nezapomeňte, že se sušením podstatně zmenšují. Neloupané ovoce pokládejte
slupkou dolů a řeznou plochou nahoru. Nerovné tvary pokládejte vždy na hranu se slupkou, ne na
rovnou plochu. Zeleninu rozložte pravidelně pouze v jedné vrstvě. Byliny sušte velmi šetrně. Odstraňte
pouze stonek, byliny dále neporcujte. Listové byliny je třeba během sušícího procesu obracet, aby se
zabránilo slepování.
3. Kousky rovnoměrně rozložte na plata sušičky, nepřekládejte přes sebe, a nechte mezi jednotlivými
kousky mezery. Využijte asi 85 % plochy každého plata sušičky, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace
vzduchu.
Poznámka:
Aby se u některých druhů ovoce zabránilo zhnědnutí, doporučujeme upravit ovoce před sušením v roztoku
z jedné lžíce citrónové šťávy a šálku vody a následně osušte kuchyňským papírem. Citrónovou šťávu můžete
nahradit ananasovým džusem nebo běžně prodávaným vitamínem C. Některé druhy ovoce mají přírodní
voskovaný ochranný potah, např. fíky, švestky, hrozny, borůvky atd.
Ponořte je do vroucí vody na 1–2 minuty, po scezení ihned do studené a osušte. Nakrájejte a dejte sušit.
Slupka zpórovatí a tím se sušení urychlí.
Blanšírování
Většinu druhů zeleniny je vhodné před sušením blanšírovat. Blanšírování omezí porušení vzhledu a chuti
upravených produktů. Je založené na tom, že se ovoce a zelenina krátký čas (1–5 minut) předvaří ve vodě
nebo páře. Připravenou zeleninu (např. mrkev, celer) uložte do drátěného koše nebo síta a ponořte do hrnce
s vařící vodou. Před uložením do sušičky potraviny dokonale osušte.
Blanšírování ve vhodném nálevu může pomoci zachovat barvu jablek, meruněk, fíků, nektarinek, broskví,
hrušek a švestek. Vznikne tak přislazené kandované ovoce. Účinnost těchto způsobů je však nutné vyzkoušet.
Ovoce a zeleninu můžete namáčet v těchto nálevech:
•
•
•
•
•
Citrónová a ananasová šťáva představují přírodní způsob (oproti ostatním metodám) potlačení změny
barvy.
Siřičitan sodný: V lékárně si kupte přípravek pro potravinářské účely.
Kyseliny citrónová a askorbová dodávají produktu „nakyslou chuť vitamínu C“.
Blanšírování ve vodě nebo páře
Blanšírování ve šťávě může pomoci zachovat barvu jablek, meruněk, fíků, nektarinek, broskví, hrušek
a švestek. Vznikne tak přislazené kandované ovoce.
4. Regulátorem teploty zvolte požadovanou teplotu sušení. Minimální počet plat pro zajištění
správného sušení je 5!
Druh potravin
Květiny
Byliny
Pečivo
Zelenina
Ovoce (jablka)
Ovoce (hrušky)
Ovoce (meruňky, broskve, švestky)
Maso, ryby
Doporučená teplota
35 – 40 °C
40 °C
40 – 50 °C
50 – 55 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
65 – 70 °C
5
CZ
CZ
Teplota sušení je pouze orientační, závisí na tloušťce plátků, obsahu vody v potravinách a dalších
faktorech. Je potřeba vyzkoušet jaké nastavení Vám bude vyhovovat tak, abyste byli se sušením
spokojeni.
5. Stiskněte tlačítko zapnutí do pozice I.
6. Plata ve spodní části sušičky jsou vystaveny suššímu a teplejšímu vzduchu a produkt se na nich suší
rychleji. Proto je nutné měnit polohu plat během sušení (rozdělte dle doby sušení na 2 přendání). Během
sušení, které může trvat až 24 hodin (celé ovoce se slupkou – třešně, švestky), měňte mezi sebou pořadí
podnosů každé 3–4 hodiny, aby se zajistilo rovnoměrné prosušení v celé sušičce). Plata měňte přibližně
dle obrázku a přitom je pootočte do strany o čtvrt otáčky, zajistíte tak rovnoměrnější sušení.
7.
Víko sušičky
Víko sušičky
Víko sušičky
Základna
Základna
Základna
ZAČÁTEK
OTOČIT
OTOČIT
Před zkouškou stavu produktu vyjměte ze sušičky hrst potravin a nechte několik minut vychladnout.
Horký materiál se zdá být měkčí, vlhčí a ohebnější, než ve vychladlém stavu. Produkt musí být dostatečně
suchý, aby nedošlo k množení mikroorganizmů a znehodnocení. Sušená zelenina musí být tvrdá a křehká.
Sušené ovoce by mělo být kožnaté a ohebné. Pro dlouhodobé uskladnění by mělo domácí ovoce být
sušší než komerčně sušené ovoce, které se prodává.
Ovoce – ohebné
Zelenina – suchá, lámavá
Houby – kožnaté až lámavé
Byliny – drolivé
8. Po dokončení sušení sušičku potravin vypněte, vypojte ze síťové zásuvky a nechte vychladnout.
Tabulka sušení některých potravin
Ovoce
Spec. úprava
Test usušení, povrch
Čas sušeni
v hod.
nařezat řezy nebo kolečka,
odstranit jádřinec
ano
pružný
4–15
Druh
Forma přípravy
Jablka
Meruňky
nakrájet na půlky nebo čtvrtky
ano
pružný
8–36
Ananas čerstvý
oloupat a nakrájet na kolečka
–
pružný
6–36
Ananas z konzervy
nakrájet, osušit
–
kožený
6–36
Banány dobře zralé
nakrájet na kolečka nebo
proužky 4 mm silné
–
křehký, chřupavý
5–24
Hrušky
odstranit jádřinec, rozpůlit
nebo řezy
ano
pružný, kožený
5–24
Jahody
rozpůlit, malé v celku
ano
neorosený
5–24
Švestky, blumy
půlky nebo celé, s peckou či
bez
–
pružný
5–24
Hrozny
naříznout, pokud možno druh
bez pecek
–
pružný, kožený
6–36
Třešně
s peckami, nedělené
–
kožený
6–36
6
Druh
Forma přípravy
Broskve
dobře zralé
Citrusy
nakrájet řezy nebo oddělit,
kůra v proužcích pro aróma
Rebarbora
použijte jen křehké lodyhy, po
umytí nakrájejte na špalíčky
3 cm
Spec. úprava
Test usušení, povrch
Čas sušeni
v hod.
ano
pružný, kožený
5–24
–
pružný
6–36
ano
neorosený
4–16
Blanšír v min.
Test usušení, povrch
Čas sušení
v hod.
CZ
Zelenina
Druh
Forma přípravy
Artyčoky
očistit, rozřezat na půlky
2–4
křehký
4–12
Chřest
oloupat, celé nebo nařezat na
kousky 2 cm
2–3
křehký
8–36
Fazole (zelená)
konce uříznout, příčně nakrájet
3–4
křehký
4–14
Brokolice
rozdělit na kousky, ponechat
½ hodiny ve slané vodě
3–4 s lžící octa
křehký
5–15
Květák
rozdělit na kousky, ponechat
½ hodiny ve slané vodě
3–4 s lžící octa
kožený
5–15
Kapusta, zelí
očistit a nařezat proužky
2–3 v páře
kožený
4–12
4–12
Mrkev
nařezat šikmo nebo příčně
2–3
kožený
Celer
nařezat na kolečka
2–3
křehký
4–12
Okurky
kolečka 1 cm silná
–
kožený
4–14
Cibule, pórek
nakrájet na kolečka
–
kožený
4–10
Byliny
odstranit stonek, nerozmělnit
–
křehké
2–5
Houby
nakrájet na půlky nebo na
kolečka
–
křehké
4–6
Časy uvedené v tabulce jsou pouze doporučené a mohou dle vlastností sušícího produktu být velmi rozdílné.
RADY A TIPY
Ovoce lze spotřebovat v usušeném stavu. Hodí se však i jako příloha do mnoha receptur. Pokud chcete
usušené ovoce použít stejným způsobem jako čerstvé, musíte ho změkčit, tzn. vrátit mu vlhkost, která byla
odstraněna sušením. Požadované množství usušeného ovoce namočíme do přibližně stejného množství
vody (např. šálek usušeného ovoce do šálku vody – lépe méně vody) a necháme asi 4 hodiny namočené (také
zde platí, že kratší doba je vhodnější). Dále můžete ovoce použít dle receptur jako čerstvé. Rané švestky jsou
chudé na cukr, a proto nejsou vhodné k sušení.
Zeleninu doporučujeme před další úpravou vždy namočit. Např. 1 šálek suché zeleniny a 1 šálek vlažné vody.
Nedávejte však více vody než bude potřeba k přípravě pokrmu. Změklou zeleninu nenechávejte před dalším
použitím zbytečně dlouho odstát. Doba tepelné úpravy zeleniny je přibližně stejná jako u zeleniny mražené.
Na přípravu polévek není nutné sušenou zeleninu změkčovat. Sušenou zeleninu do polévek, omáček a salátů
je možno kuchyňskými přístroji zmenšit na požadovanou velikost. K přípravě krémových polévek, omáček
a dětských pokrmů je nejlépe použít sušenou zeleninu rozemletou. Nedělejte si zásoby umleté zeleniny více,
než můžete spotřebovat do 1 měsíce, neboť delším skladováním ztrácí zelenina trvanlivost.
Samozřejmě je možno změkčenou zeleninu smíchat a použít se zeleninou čerstvou. Papriky mohou být
rozmělněny nebo rozemlety a k dalšímu použití uskladněny ve vzduchotěsných sklenicích.
Houby namočíme (jako zeleninu) a použijeme jako čerstvé. K použití do polévek a omáček je možno houby
rozemlít.
Byliny nepotřebují další úpravu kromě rozmělnění nebo umletí a případného odstranění tvrdých částí.
7
RECEPTY
CZ Míchané ovoce
2 oloupané banány
10 dkg jahod
10 dkg ananasu
Ovoce nakrájejte na stejně velké kousky asi 0,6 cm. Po usušení a vychladnutí promíchejte se směsí drcených
ořechů.
Kroužky jablek se skořicí
2 kg jablek
5 čajových lžiček skořice
Oloupaná jablka nakrájejte na asi 0,6 cm silné kroužky, vykrojte jádro a poprašte skořicí. Dejte sušit.
Citrusový mix
1,5 kg pomerančů
5 citronů
4 grapefruity
Ovoce důkladně omyjte. Nakrájejte asi na 0,6 cm silné plátky i s kůrou a usušte.
Tropický ráj
10 kiwi
1 ananas
3 papáji
Oloupejte papáju a kiwi, okrájejte ananas. Nakrájejte asi na 0,6 cm silné plátky a usušte.
Celerová a česneková sůl
Usušený materiál smíchejte se solí v poměru 1:1.
Směs květin a koření
Můžete si uchovat vůni jara a léta, těšit se z vůně rostlin a květin, které vám rostou na zahrádce nebo volně
v přírodě pomocí sušičky potravin. Květy dejte volně na plato a sušte se všemi větráčky v otevřené poloze.
Dobře usušené květy (asi za 5 hodin), uložte do ozdobné nádoby nebo do sáčku a ozdobte stuhou. Pro
výraznější aroma můžete doplnit skořicí, hřebíčkem, rozmarýnou nebo mátou peprnou.
USKLADNĚNÍ SUŠENÝCH POTRAVIN
Před uskladněním musí být potraviny zcela vychladlé (jinak by se mohly zapařit a zkazit). Před dlouhodobým
uskladněním vyčkejte přibližně 1 týden. Sušené kousky balte po menším počtu, abyste po otevření
spotřebovali celé balení. Potraviny skladujte v uzavíratelných sklenicích (nepoužívejte plastikové nádoby),
případně v látkových nebo papírových sáčcích. K uskladnění sušené zeleniny se velmi dobře hodí zavařovací
folie případně sáčky s vývěvou pro vakuové balení. Usušené potraviny můžeme uchovávat při běžných
pokojových teplotách. Nejlépe však na suchých, chladnějších a tmavých místech.
Při teplotách nižších než 10 °C se doba uskladnění prodlužuje 2–3x.
Doporučuje se příležitostná kontrola uskladněných potravin. Samolepící štítky s udáním druhu a data usušení
Vám zajistí dokonalý přehled.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním a při jakékoliv manipulaci s přístrojem vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky. Očistěte
spotřebič mírně navlhčenou utěrkou. Jednotlivá plata a víko sušičky omyjte běžným přípravkem na mytí
nádobí. Nasávací otvor (mřížka) na motorové části musí být bezpodmínečně čistá, volná k přístupu vzduchu.
Při eventuálním znečištění nebo zanesení prachem mřížku očistěte štětcem nebo nečistotu odsajte
vysavačem. Základnu nikdy neoplachujte či neponořujte pod tekoucí vodou.
Nepoužívejte hrubé houbičky ani čistící prášek. Spotřebič ani přívodní šňůra nesmějí být ponořeny do vody.
8
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém
Motor nepracuje.
Motor fouká, ale sušička
nehřeje.
Příčina
CZ
Řešení
Špatně nebo málo zasunutá
zástrčka do zásuvky.
Zkontrolujte připojení zástrčky.
Zásuvka není napájena.
Zkontrolujte přítomnost napětí, např.
jiným spotřebičem.
Poškozený přívodní kabel.
Dejte jej přezkoušet a opravit
autorizovaným servisním střediskem.
Aktivace tepelné pojistky proti
přehřátí.
Vypojte přívodní kabel ze zásuvky.
Nechte spotřebič vychladnout. Pokud
ani po vychladnutí těleso nezačne hřát,
obraťte se na autorizovaný servis.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Suší ovoce, zeleninu, bylinky, maso a jiné druhy potravin
5 sušících plat o průměru 32 cm
Plynulá regulace teploty (35 °C – 70 °C)
Ventilátor pro rovnoměrné sušení
Ochrana proti přehřátí
Tichý provoz
Možnost dokoupení dalších plat
Protiskluzové nožky
Návod k obsluze s recepty a tipy
Jmenovité napětí: 230 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 250 W
Hlučnost: < 20 dB
VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
08/05
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické
bezpečnosti.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
9
SUŠIČKA OVOCIA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné
podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné
zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť
zaistené používateľom/ používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za
škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou
akejkoľvek časti zariadenia.
SK
Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických
zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane tých nasledujúcich:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10
Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a že je zásuvka
riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.
Nepoužívajte sušičku potravín, ak je spotrebič alebo prívodný kábel poškodený. Všetky opravy
vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty
zariadenia, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Spotrebič a prívodný kábel pred
použitím pravidelne kontrolujte.
Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením, kontaktom s vodou a inými tekutinami, aby nedošlo
k prípadnému úrazu elektrickým prúdom. Nikdy ho nedávajte do umývačky na riad!
Nepoužívajte sušičku potravín vonku alebo vo vlhkom prostredí. Nedotýkajte sa prívodného kábla
mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nepoužívajte sušičku potravín v blízkosti zápalných predmetov alebo pod nimi, napr. v blízkosti záclon.
Teplota povrchov v blízkosti sušičky potravín môže byť počas chodu vyššia než obvykle. Sušičku potravín
umiestnite mimo dosahu ostatných predmetov tak, aby bola zaistená voľná cirkulácia vzduchu potrebná
na jej správnu činnosť. Nezakrývajte otvory spotrebiča, hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
Na vrchnú časť sušičky nikdy nič neklaďte ani ju neprenášajte, pokým nie je úplne vychladnutá.
Sušička je určená iba na sušenie potravín, do vnútorného priestoru sušičky nevkladajte žiadne iné
materiály (napr. papier, plast) a ani v ňom nič neskladujte!
Odporúčame nenechávať sušičku potravín so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez dozoru. Pred
údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel.
Kábel odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.
Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany.
Sušička potravín by nemala byť ponechaná počas chodu bez dozoru.
Sušičku neuvádzajte do chodu bez vrchného dielu. Iba s týmto dielom je zaistený správny rozvod
vzduchu do jednotlivých poschodí. Sušičku používajte vždy s 5 dodanými platňami, aj ak by niektoré
zostali nezaplnené potravinami na sušenie.
Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate sušičku potravín v blízkosti detí. Nikdy nenechávajte
manipulovať so spotrebičom samotné deti, aby ste ich ochránili pred nebezpečenstvom úrazu
elektrickým prúdom, spotrebič nie je hračka. Dbajte na opatrnosť, aby prívod nevisel dole.
Sušičku potravín neklaďte na horúci povrch ani ju nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla (napr. platničky
sporáka, radiátor, rúra).
Je nutné toto zariadenie udržiavať za všetkých okolností čisté, pretože prichádza do priameho kontaktu
s potravinami!
Odporúčané trvanie prevádzky spotrebiča je maximálne 40 hodín.
Zariadenie nie je určené na používanie s časovými spínačmi ani inými systémami diaľkového ovládania.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom, inak sa vystavujete riziku straty záruky.
Používajte iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Táto sušička potravín je určená iba na
domáce použitie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tohto zariadenia.
Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či
mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti
sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie
sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča
a jeho prívodu.
POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
Veko sušičky
Tlačidlo zapnutia/vypnutia
Regulátor nastavenia teploty
5 plátov na sušenie
Základňa
1
4
SK
K sušičke je možné dokúpiť ďalšie pláty na sušenie
(maximálne môže byť na sušičke 9 plátov).
SUŠENIE
5
Sušenie je jeden z najstarších spôsobov konzervácie
3
potravín. Potraviny obsahujú viac alebo menej vody,
2
ktorú v priebehu sušenia odstránime. Zároveň tým
odstránite živnú pôdu pre vznik plesní a zahnívanie.
Po správnom usušení a pri dobrých skladovacích podmienkach je možné usušené potraviny prechovávať
a používať aj niekoľko rokov. Odstránením vody z potravín dôjde ku koncentrácii aromatických látok, preto
sú chutnejšie. Ku konzervácii dochádza prirodzenou cestou bez použitia konzervačných látok. Nedochádza
k zničeniu minerálov a vitamínov. I keď ste zvyknutí potraviny zavarovať alebo zmrazovať, sušenie vám rozšíri
možnosti uskladnenia ovocia, zeleniny, húb, liečivých rastlín a čajov a obohatí vaše kuchynské znalosti.
Sušenie na slnku je v našich zemepisných podmienkach skôr vecou náhody. Pri sušení v elektrickej alebo
plynovej rúre, ktorá nie je pre sušenie konštruovaná, dochádza vzhľadom na malú cirkuláciu vzduchu k tzv.
„poteniu“ potravín, odkvapkávaniu šťavy a následnému prilepeniu k podložke. Navyše sa rúra od pripálenej
šťavy veľmi ťažko čistí.
Vaša nová sušička potravín je rýchlejšia a efektívnejšia na základe dôsledne fyzikálneho systému. Nasávaný
prúd vzduchu je rovnomerne ohrievaný a rozvádzaný tak, aby v každom poschodí odoberal vlhkosť
pripraveným potravinám. Vlhký vzduch je odvádzaný von výtokovými otvormi vo veku sušičky. Tento systém
umožňuje sušenie vo všetkých poschodiach, ale pre rovnomerné usušenie celej náplne sušičky je nutné
v priebehu sušenia striedať poradie jednotlivých poschodí, lebo vždy v spodnom poschodí prebieha sušenie
intenzívnejšie. Tesne pred uplynutím sušiaceho procesu je vhodné kvalitu usušenia preveriť opticky a na
ohmat. Podľa úsudku je možné potraviny roztriediť a prevádzkový čas na usušenie predĺžiť.
POKYNY NA POUŽITIE
Ovocie a zelenina na sušenie musia byť čerstvé a úplne zrelé. Zo zvädnutých, pobitých a nekvalitných plodov
nie je možné získať kvalitné sušené. Nezrelým plodom chýba farba a chuť, čo sa sušením nedá zlepšiť. Prezrelé
plody bývajú tuhé a drevnaté alebo mäkké až kašovité. Potraviny sušte čerstvé, včas a naraz. Plody pred
sušením očistite a umyte, aby boli čisté a bez chemikálií. Plody prezrite a vyraďte všetky pokazené, plesnivé
alebo poškodené, môžu skaziť celú dávku na sušenie. Nezabudnite, že v priebehu sušenia bude v miestnosti
cítiť arómu sušených potravín, ktorá nie je vždy pre každého príjemná.
Pred prvým použitím:
1.
2.
Odstráňte zo sušičky všetky obalové materiály.
Sušičku umiestnite na stabilný a teplu odolný povrch, bokom od iných zdrojov tepla. Povrch vyberajte
s ohľadom na to, že počas sušenia nie je vhodné sušičky prekladať na iné miesto. Nosnosť povrchu
musí byť adekvátna k hmotnosti sušičky aj s pripravovaným obsahom. Okolo spotrebiča musí byť voľný
priestor aspoň 15 cm na zaistenie správneho chodu sušičky.
11
3.
Práve zakúpenú sušičku zostavte a samotnú bez potravín nechajte približne 30 minút zapnutú. Potom
vyčkajte, až sušička úplne vychladne. Pláty a veko sušičky umyte teplou vodou a základňu sušičky utrite
zvonku navlhčenou handričkou.
POSTUP
SK
1. Pred úpravou na sušenie všetky potraviny dobre umyte a osušte. Na úpravu vyberajte iba neškodné
potraviny, poškodené miesta vyrežte. Z ovocia odstráňte kôstky a jadrovník. Upravené ovocie má byť
zrelé, ale nie prezrelé.
2. Proces sušenia bude rovnomerný, keď potraviny nakrájate na rovnako hrubé plátky (cca 0,6 cm). Tenké
plátky schnú rýchlejšie, ale nezabudnite, že sa sušením podstatne zmenšujú. Nelúpané ovocie klaďte
šupkou dole a reznou plochou hore. Nerovné tvary klaďte vždy na hranu so šupkou, nie na rovnú
plochu. Zeleninu rozložte pravidelne iba v jednej vrstve. Byliny sušte veľmi šetrne. Odstráňte iba stonku,
byliny ďalej neporciujte. Listové byliny je potrebné počas sušiaceho procesu obracať, aby sa zabránilo
zlepovaniu.
3. Kúsky rovnomerne rozložte na pláty sušičky, neprekladajte cez seba, a nechajte medzi jednotlivými
kúskami medzery. Využite asi 85 % plochy každého plátu sušičky, aby bola zaistená dostatočná cirkulácia
vzduchu.
Poznámka:
Aby sa u niektorých druhov ovocia zabránilo zhnednutiu, odporúčame upraviť ovocie pred sušením v roztoku
z jednej lyžice citrónovej šťavy a šálky vody a následne osušiť kuchynským papierom. Citrónovú šťavu môžete
nahradiť ananásovým džúsom alebo bežne predávaným vitamínom C. Niektoré druhy ovocia majú prírodný
voskovaný ochranný poťah, napr. figy, slivky, hrozno, čučoriedky atď.
Ponorte ich do vriacej vody na 1 – 2 minúty, po scedení ihneď do studenej a osušte. Nakrájajte a dajte sušiť.
Šupka spórovatie a tým sa sušenie urýchli.
Blanšírovanie
Väčšinu druhov zeleniny je vhodné pred sušením blanšírovať. Blanšírovanie obmedzí porušenie vzhľadu
a chuti upravených produktov. Je založené na tom, že sa ovocie a zelenina krátky čas (1 – 5 minút) predvarí vo
vode alebo pare. Pripravenú zeleninu (napr. mrkva, zeler) uložte do drôteného koša alebo sita a ponorte do
hrnca s vriacou vodou. Pred uložením do sušičky potraviny dokonale osušte.
Blanšírovanie vo vhodnom náleve môže pomôcť zachovať farbu jabĺk, marhúľ, fíg, nektáriniek, broskýň,
hrušiek a sliviek. Vznikne tak prisladené kandizované ovocie. Účinnosť týchto spôsobov je však nutné
vyskúšať.
Ovocie a zeleninu môžete namáčať v týchto nálevoch:
•
•
•
•
•
Citrónová a ananásová šťava predstavujú prírodný spôsob (oproti ostatným metódam) potlačenia zmeny
farby.
Siričitan sodný: V lekárni si kúpte prípravok pre potravinárske účely.
Kyseliny citrónová a askorbová dodávajú produktu „kyslastú chuť vitamínu C“.
Blanšírovanie vo vode alebo pare
Blanšírovanie v šťave môže pomôcť zachovať farbu jabĺk, marhúľ, fíg, nektáriniek, broskýň, hrušiek
a sliviek. Vznikne tak prisladené kandizované ovocie.
4. Regulátorom teploty zvoľte požadovanú teplotu sušenia. Minimálny počet plátov na zaistenie
správneho sušenia je 5!
Druh potravín
Kvetiny
Byliny
Pečivo
Zelenina
Ovocie (jablka)
12
Odporúčaná teplota
35 – 40 °C
40 °C
40 – 50 °C
50 – 55 °C
55 – 60 °C
Druh potravín
Ovocie (hrušky)
Ovocie (marhule, broskyne, slivky)
Mäso, ryby
Odporúčaná teplota
55 – 60 °C
55 – 60 °C
65 – 70 °C
Teplota sušenia je iba orientačná, závisí od hrúbky plátkov, obsahu vody v potravinách a ďalších faktorov.
Je potrebné vyskúšať, aké nastavenie vám bude vyhovovať tak, aby ste boli so sušením spokojní.
5. Stlačte tlačidlo zapnutia do pozície I.
6. Pláty v spodnej časti sušičky sú vystavené suchšiemu a teplejšiemu vzduchu a produkt sa na nich suší
rýchlejšie. Preto je nutné počas sušenia zamieňať polohu poschodí (rozdeľte podľa času sušenia na 2
preloženia. Počas sušenia, ktoré môže trvať až 24 hodín (celé ovocie so šupkou – čerešne, slivky), meňte
medzi sebou poradie podnosov každé 3 – 4 hodiny, aby sa zaistilo rovnomerné presušenie v celej
sušičke). Pláty meňte približne podľa obrázka a pritom ich pootočte nabok o štvrť otáčky, zaistíte tak
rovnomernejšie sušenie.
7.
Veko sušičky
Veko sušičky
Veko sušičky
Základňa
Základňa
Základňa
ZAČIATOK
OTOČIŤ
OTOČIŤ
Pred skúškou stavu produktu vyberte zo sušičky hrsť potravín a nechajte niekoľko minút vychladnúť.
Horúci materiál sa zdá byť mäkší, vlhkejší a ohybnejší, než vo vychladnutom stave. Produkt musí byť
dostatočne suchý, aby nedošlo k množeniu mikroorganizmov a znehodnoteniu. Sušená zelenina musí
byť tvrdá a krehká. Sušené ovocie by malo byť kožovité a ohybné. Pre dlhodobé uskladnenie by byť malo
domáce ovocie suchšie než komerčne sušené ovocie, ktoré sa predáva.
Ovocie – ohybné
Zelenina – suchá, lámavá
Huby – kožovité až lámavé
Byliny – mrvivé
8. Po dokončení sušenia sušičku potravín vypnite, odpojte od sieťovej zásuvky a nechajte vychladnúť.
Tabuľka sušenia niektorých potravín
Ovocie
Špec. úprava
Test usušenia,
povrch
Čas sušenia
v hod.
narezať rezy alebo kolieska,
odstrániť jadrovník
áno
pružný
4 – 15
Druh
Forma prípravy
Jablká
Marhule
nakrájať na polky alebo štvrtky
áno
pružný
8 – 36
Ananás čerstvý
olúpať a nakrájať na kolieska
–
pružný
6 – 36
Ananás z konzervy
nakrájať, osušiť
–
kožený
6 – 36
Banány dobre
zrelé
nakrájať na kolieska alebo
prúžky 4 mm hrubé
–
krehký, chrumkavý
5 – 24
Hrušky
odstrániť jadrovník, rozpoliť
alebo rezy
áno
pružný, kožený
5 – 24
Jahody
rozpoliť, malé v celku
áno
neorosený
5 – 24
Slivky, blumy
polky alebo celé, s kôstkou či bez
–
pružný
5 – 24
13
SK
Druh
Forma prípravy
Hrozno
narezať, ak možno, druh bez
kôstok
Čerešne
s kôstkami, nedelené
Broskyne
dobre zrelé
Citrusy
Rebarbora
SK
Špec. úprava
Test usušenia,
povrch
Čas sušenia
v hod.
–
pružný, kožený
6 – 36
6 – 36
–
kožený
áno
pružný, kožený
5 – 24
nakrájať rezy alebo oddeliť, kôra
v prúžkoch pre arómu
–
pružný
6 – 36
použite len krehké stonky, po
umytí nakrájajte na hranolčeky
3 cm
áno
neorosený
4 – 16
Blanšír v min.
Test usušenia, povrch
Čas sušenia
v hod.
Zelenina
Druh
Forma prípravy
Artičoky
očistiť, rozrezať na polky
2–4
krehký
4 – 12
Špargľa
olúpať, celé alebo narezať na
kúsky 2 cm
2–3
krehký
8 – 36
Fazuľa (zelená)
konce odrezať, priečne nakrájať
3–4
krehký
4 – 14
Brokolica
rozdeliť na kúsky, ponechať
polhodiny v slanej vode
3 – 4 s lyžicou octu
krehký
5 – 15
Karfiol
rozdeliť na kúsky, ponechať
polhodiny v slanej vode
3 – 4 s lyžicou octu
kožený
5 – 15
Kel, kapusta
očistiť a narezať prúžky
2 – 3 v pare
kožený
4 – 12
Mrkva
narezať šikmo alebo priečne
2–3
kožený
4 – 12
Zeler
narezať na kolieska
2–3
krehký
4 – 12
Uhorky
kolieska 1 cm hrubé
–
kožený
4 – 14
Cibuľa, pór
nakrájať na kolieska
–
kožený
4 – 10
Byliny
odstrániť stonku, nerozdrobiť
–
krehké
2–5
Huby
nakrájať na polky alebo na
kolieska
–
krehké
4–6
Časy uvedené v tabuľke sú iba odporúčané a môžu byť podľa vlastností sušeného produktu veľmi rozdielne.
RADY A TIPY
Ovocie je možné spotrebovať v usušenom stave. Hodí sa však aj ako príloha do mnohých receptúr. Ak chcete
usušené ovocie použiť rovnakým spôsobom ako čerstvé, musíte ho zmäkčiť, tzn. vrátiť mu vlhkosť, ktorá bola
odstránená sušením. Požadované množstvo usušeného ovocia namočíme do približne rovnakého množstva
vody (napr. šálka usušeného ovocia do šálky vody – lepšie menej vody) a necháme asi 4 hodiny namočené
(taktiež tu platí, že kratší čas je vhodnejší). Ďalej môžete ovocie použiť podľa receptúr ako čerstvé. Rané slivky
sú chudobné na cukor, a preto nie sú vhodné na sušenie.
Zeleninu odporúčame pred ďalšou úpravou vždy namočiť. Napr. 1 šálka suchej zeleniny a 1 šálka vlažnej
vody. Nedávajte však viac vody, než bude potrebné na prípravu pokrmu. Zmäknutú zeleninu nenechávajte
pred ďalším použitím zbytočne dlho odstáť. Dĺžka tepelnej úpravy zeleniny je približne rovnaká ako pri
zelenine mrazenej. Na prípravu polievok nie je nutné sušenú zeleninu zmäkčovať. Sušenú zeleninu do
polievok, omáčok a šalátov je možné kuchynskými prístrojmi zmenšiť na požadovanú veľkosť. Na prípravu
krémových polievok, omáčok a detských pokrmov je najlepšie použiť sušenú zeleninu rozomletú. Nerobte si
zásoby umletej zeleniny viac, než môžete spotrebovať do 1 mesiaca, lebo dlhším skladovaním stráca zelenina
trvanlivosť.
Samozrejme je možné zmäkčenú zeleninu zmiešať a použiť so zeleninou čerstvou. Papriky je možné rozdrobiť
alebo rozomlieť a pre ďalšie použitie uskladniť vo vzduchotesných pohároch.
14
Huby namočíme (ako zeleninu) a použijeme ako čerstvé. Pre použitie do polievok a omáčok je možné huby
rozomlieť.
Byliny nepotrebujú ďalšiu úpravu okrem rozdrobenia alebo pomletia a prípadného odstránenia tvrdých častí.
RECEPTY
Miešané ovocie
2 olúpané banány
10 dkg jahôd
10 dkg ananásu
Ovocie nakrájajte na rovnako veľké kúsky asi 0,6 cm. Po usušení a vychladnutí premiešajte so zmesou
drvených orechov.
Krúžky jabĺk so škoricou
2 kg jabĺk
5 čajových lyžičiek škorice
Olúpané jablká nakrájajte na asi 0,6 cm hrubé krúžky, vykrojte jadro a poprášte škoricou. Dajte sušiť.
Citrusový mix
1,5 kg pomarančov
5 citrónov
4 grapefruity
Ovocie dôkladne umyte. Nakrájajte asi na 0,6 cm hrubé plátky aj s kôrou a usušte.
Tropický raj
10 kivi
1 ananás
3 papáje
Olúpte papáju a kivi, okrájajte ananás. Nakrájajte asi na 0,6 cm hrubé plátky a usušte.
Zelerová a cesnaková soľ
Usušený materiál zmiešajte so soľou v pomere 1:1.
Zmes kvetín a korenia
Pomocou sušičky potravín si môžete uchovať vôňu jari a leta, tešiť sa z vône rastlín a kvetín, ktoré vám rastú
v záhradke alebo voľne v prírode. Kvety dajte voľne na platňu a sušte so všetkými vetráčikmi v otvorenej
polohe. Dobre usušené kvety (asi za 5 hodín) uložte do ozdobnej nádoby alebo do vrecka a ozdobte stuhou.
Pre výraznejšiu arómu môžete doplniť škoricou, klinčekom, rozmarínom alebo mätou piepornou.
USKLADNENIE SUŠENÝCH POTRAVÍN
Pred uskladnením musia byť potraviny úplne vychladnuté (inak by sa mohli zapariť a skaziť). Pred dlhodobým
uskladnením vyčkajte približne 1 týždeň. Sušené kúsky baľte po menšom počte, aby ste po otvorení
spotrebovali celé balenie. Potraviny skladujte v uzatvárateľných pohároch (nepoužívajte plastikové nádoby),
prípadne v látkových alebo papierových vreckách. Na uskladnenie sušenej zeleniny sa veľmi dobre hodí
zaváracia fólia prípadne vrecká s vývevou pre vákuové balenie. Usušené potraviny môžeme uchovávať pri
bežných izbových teplotách. Najlepšie však na suchých, chladnejších a tmavých miestach.
Pri teplotách nižších než 10 °C sa lehota uskladnenia predlžuje 2- až 3-krát.
Odporúča sa príležitostná kontrola uskladnených potravín. Samolepiace štítky s udaním druhu a dátumu
usušenia vám zaistia dokonalý prehľad.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením a pri akejkoľvek manipulácii s prístrojom vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky.
Očistite spotrebič mierne navlhčenou utierkou. Jednotlivé pláty a veko sušičky umyte bežným prípravkom
15
SK
na umývanie riadu. Nasávací otvor (mriežka) na motorovej časti musí byť bezpodmienečne čistý, voľný
pre prístup vzduchu. Pri eventuálnom znečistení alebo zanesení prachom mriežku očistite štetcom alebo
nečistotu odsajte vysávačom. Základňu nikdy neoplachujte či neponárajte pod tečúcu vodou.
Nepoužívajte hrubé hubky ani čistiaci prášok. Spotrebič ani prívodný kábel sa nesmú ponoriť do vody.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Motor nepracuje.
SK
Príčina
Zle alebo málo zasunutá
zástrčka do zásuvky.
Zásuvka nie je napájaná.
Poškodený prívodný kábel.
Motor fúka, ale
sušička nehreje.
Aktivácia tepelnej poistky
proti prehriatiu.
Riešenie
Skontrolujte pripojenie zástrčky.
Skontrolujte prítomnosť napätia, napr. iným
spotrebičom.
Dajte ho preskúšať a opraviť autorizovaným
servisným strediskom.
Odpojte prívodný kábel od zásuvky. Nechajte
spotrebič vychladnúť. Ak ani po vychladnutí teleso
nezačne hriať, obráťte sa na autorizovaný servis.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Suší ovocie, zeleninu, bylinky, mäso a iné druhy potravín
5 sušiacich plátov s priemerom 32 cm
Plynulá regulácia teploty (35 °C – 70 °C)
Ventilátor pre rovnomerné sušenie
Ochrana proti prehriatiu
Tichá prevádzka
Možnosť dokúpenia ďalších plátov
Protišmykové nožičky
Návod na obsluhu s receptami a tipmi
Menovité napätie: 230 V~ 50 Hz
Menovitý príkon: 250 W
Hlučnosť: < 20 dB
VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako
s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné
prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto
produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto,
kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej
bezpečnosti.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
16
08/05
SUSZARKA DO OWOCÓW
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!
Ostrzeżenie: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków
i sytuacji, mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem, odpowiadającym za bezpieczne
korzystanie z urządzeń elektrycznych, jest ostrożność i zdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze w trakcie
obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie transportu, na skutek
nieprawidłowego użytkowania, wahań napięcia oraz zmiany lub modyfikacji którejkolwiek części urządzenia.
Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając z urządzeń elektrycznych
należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu, podanemu na naklejce na urządzeniu, a gniazdko
jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zamontowane zgodnie z odpowiednimi przepisami
bezpieczeństwa.
Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli uszkodzony jest kabel lub samo urządzenie. Wszelkie naprawy,
w tym wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym serwisie! Nie zdejmować
osłon urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym! Regularnie
kontrolować urządzenie i przewód zasilania.
Urządzenie chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym, wodą i innymi cieczami, aby zapobiec
porażeniu prądem elektrycznym. Urządzenia nie wolno myć w zmywarce!
Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz, ani w wilgotnym środowisku. Nie należy dotykać
przewodu zasilającego mokrymi rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Suszarka nie może być używana pod lub w pobliżu przedmiotów łatwopalnych, na przykład zasłon.
Temperatura w pobliżu urządzenia może być w trakcie jego pracy znacznie podwyższona. Suszarkę
należy umieścić w odpowiedniej odległości od innych przedmiotów celem zapewnienia niezbędnej
cyrkulacji powietrza. Nie zasłaniać otworów urządzenia – mogłoby to spowodować przegrzanie.
Nie należy kłaść niczego na suszarce, ani przenosić jej przed całkowitym ostygnięciem.
Suszarka przeznaczona jest wyłącznie do suszenia produktów spożywczych, nie należy wkładać do niej
ani przechowywać żadnych innych materiałów (np. papieru, plastiku)!
Nie należy pozostawiać suszarki, podłączonej do gniazda zasilania, bez nadzoru. Przed czynnościami
konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie należy tego robić,
pociągając za kabel, ale za wtyczkę.
Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów, ani ostrych krawędzi.
Nie pozostawiać włączonej suszarki bez nadzoru.
Nie uruchamiać suszarki bez górnej części. Dopiero po zamontowaniu górnej części powietrze jest
prawidłowo rozprowadzane do wszystkich poziomów. Suszarka powinna być używana ze wszystkimi
5 blatami, nawet jeżeli nie wszystkie są zapełnione.
Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci. Aby zapobiec
porażeniu prądem elektrycznym, nie należy pozwalać dzieciom na samodzielną obsługę urządzenia –
nie jest ono zabawką. Należy zadbać, aby przewód nie zwisał z blatu.
Suszarki nie należy stawiać na rozgrzanej powierzchni, ani korzystać z niej w pobliżu źródeł ciepła (np.
płyty grzewczej kuchenki, piekarnika, grzejnika).
Ze względu na kontakt urządzenia z produktami spożywczymi, należy je utrzymywać w czystym stanie!
Zalecany maks. czas eksploatacji urządzenia to 40 godzin.
Urządzenie nie może być stosowane z włącznikami czasowymi lub innymi systemami zdalnego
sterowania.
Stosowanie innych, niż zalecane przez producenta, akcesoriów grozi utratą gwarancji.
Używać urządzenie tylko zgodnie z zaleceniami, zawartymi w niniejszej instrukcji. Urządzenie
przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
psychofizycznych lub niewystarczającym doświadczeniu, jeżeli są pod nadzorem lub zostały
17
PL
przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i mają świadomość ew. zagrożeń. Dzieci nie
mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja może zostać powierzona tylko dzieciom
powyżej lat 8 i pod nadzorem. Dzieci poniżej lat 8 nie powinny zbliżać się do urządzenia ani przewodu
zasilania.
OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
Pokrywa suszarki
Przycisk włącz/wyłącz
Pokrętło regulacji temperatury
5 blatów do suszenia
Podstawa
1
4
Do suszarki można dokupić kolejne blaty (można
używać maks. 9 blatów).
SUSZENIE
PL
5
Suszenie to jeden z najstarszych sposobów
3
konserwacji pożywienia. Produkty spożywcze
2
zawierają mniejszą lub większą ilość wody, która
usuwana jest w procesie suszenia. Tym samym
usuwana jest pożywka dla pleśni i bakterii gnilnych. Prawidłowo ususzone produkty można, w odpowiednich
warunkach, przechowywać nawet kilka lat. Po usunięciu wody zwiększy się udział substancji aromatycznych,
dzięki czemu produkty są smaczniejsze. Pożywienie jest konserwowane w naturalny sposób, bez środków
konserwujących. Suszenie nie niszczy minerałów i witamin. Obok mrożenia i wekowania, suszenie jest
kolejnym sposobem na przechowywanie owoców, warzyw, grzybów, czy roślin leczniczych, wzbogacając
zawartość spiżarni. W naszych warunkach klimatycznych suszenie na słońcu nie zawsze jest możliwe. Przy
suszeniu w piekarniku gazowym lub elektrycznym, który nie jest do tego przeznaczony, z uwagi na słaby
obieg powietrza następuje tzw. „pocenie się” produktów spożywczych, skapywanie soku i przyklejanie się
do podłoża. Przypalony sok jest również dość trudny do usunięcia.
Suszarka, dzięki odpowiedniej konstrukcji i właściwościom fizycznym, działa szybciej i efektywniej. Zasysane
powietrze jest równomiernie podgrzewane i rozprowadzane tak, aby zbierało wilgoć ze wszystkich blatów
urządzenia. Wilgotne powietrze jest odprowadzane przez otwory wylotowe w pokrywce suszarki. System
umożliwia suszenie na wszystkich poziomach, ale najszybciej przebiega ono na dolnym blacie, należy więc
zmieniać kolejność poszczególnych blatów w trakcie suszenia. Przed zakończeniem suszenia zalecamy
sprawdzenie poziomu wysuszenia wzrokowo i na dotyk. Produkty można posegregować i ew. przedłużyć
czas suszenia.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Owoce i warzywa przeznaczone do suszenia muszą być świeże i dojrzałe. Nie można uzyskać dobrej
jakości suszonych produktów ze starych, odgniecionych owoców i warzyw. Niedojrzałe owoce nie mają
odpowiedniego smaku ani koloru i proces suszenia tego nie zmieni. Przejrzałe owoce i warzywa mogą
być twarde i łykowate, albo rozmiękłe. Należy suszyć świeże owoce, w odpowiednim czasie i na raz.
Przed suszeniem należy je oczyścić i opłukać, aby usunąć ew. chemikalia. Wyrzucić zepsute, zapleśniałe
lub uszkodzone owoce i warzywa – mogłyby zepsuć całą partię. Należy pamiętać, że w trakcie suszenia
w pomieszczeniu będzie odczuwalny zapach produktów, który nie zawsze jest przyjemny.
Przed pierwszym uruchomieniem:
1.
2.
18
Usunąć z suszarki materiał opakowaniowy.
Postawić urządzenie na stabilnej, odpornej na działanie wysokich temperatur powierzchni, z dala od
źródeł ciepła. Wybierając miejsce należy pamiętać, że niewskazane jest przenoszenie suszarki w trakcie
3.
pracy. Nośność podłoża musi odpowiadać wadze suszarki i suszonych produktów. Aby zapewnić
prawidłową pracę urządzenia, należy pozostawić wokół niego co najmniej 15 cm wolnego miejsca.
Po zakupie należy zmontować urządzenie i włączyć na ok. 30 minut bez produktów spożywczych.
Następnie odczekać, aż całkowicie wystygnie. Blaty i pokrywkę umyć w ciepłej wodzie, a podstawę
przetrzeć z zewnątrz wilgotną szmatką.
PROCEDURA
1. Produkty przeznaczone do suszenia należy dokładnie opłukać i wysuszyć. Wybierać tylko niezepsute
produkty, wykroić uszkodzone fragmenty. Usunąć pestki i gniazda nasienne owoców. Owoce powinny
być dojrzałe, ale nie przejrzałe.
2. Proces suszenia będzie równomierny, jeżeli produkty będą pokrojone w plastry tej samej grubości
(ok. 0,6 cm). Cienkie plastry schną szybciej, ale też znacznie zmniejszają objętość w trakcie suszenia.
Nieobrane owoce należy układać skórką w dół. Nierówne kawałki należy układać stroną ze skórką w dół.
Warzywa rozłożyć równomiernie w jednej warstwie. Zioła należy suszyć bardzo ostrożnie. Usunąć tylko
łodyżkę i nie rozdrabniać. Liście ziół należy w trakcie suszenia obracać, aby się nie posklejały.
3. Kawałki rozłożyć równomiernie na blatach suszarki, nie kłaść na sobie i pozostawić między nimi odstępy.
Wykorzystać ok. 85 % powierzchni każdego z blatów, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
Uwaga:
Aby zapobiec pociemnieniu owoców, zalecamy zanurzenie ich przed suszeniem w roztworze jednej łyżki
soku z cytryny na szklankę wody, a następnie wytarcie papierową serwetką. Sok z cytryny można zastąpić
sokiem z ananasa lub witaminą C. Niektóre owoce mają naturalną woskową warstwę ochronną, np. figi,
śliwki, winogrona, jagody i inne.
Należy je zanurzyć je we wrzątku na 1–2 minuty, po odcedzeniu natychmiast w zimnej wodzie, a następnie
osuszyć. Pokroić i włożyć do suszarki. Na skórce pojawią się pory i suszenie będzie przebiegało szybciej.
Blanszowanie
Zalecane przed suszeniem większości rodzajów warzyw. Blanszowanie pozwala zachować wygląd i smak
produktów. Polega na krótkim (1–5 minut) zanurzeniu owoców i warzyw we wrzątku lub parze. Przygotowane
warzywa (np. marchew, seler) należy włożyć do drucianego koszyka lub sita i zanurzyć w garnku z wrzątkiem.
Przed umieszczeniem w suszarce należy produkty osuszyć.
Blanszowanie pozwala zachować naturalny kolor jabłek, moreli, fig, nektarynek, brzoskwiń, gruszek i śliwek.
Wysuszone owoce mają smak podobny do kandyzowanych. Optymalne wyniki wymagają kilku prób.
Owoce i warzywa można namoczyć w następujących zalewach:
•
•
•
•
•
Sok z cytryny i ananasa to najbardziej naturalny ze sposobów zapobieżenia zmianie koloru.
Siarczan sodu: W aptece można kupić substancję przeznaczoną do celów spożywczych.
Kwas cytrynowy i askorbinowy nadają produktom „kwaśnawy smak witaminy C”.
Blanszowanie w wodzie lub parze
Blanszowanie w soku pozwala zachować naturalny kolor jabłek, moreli, fig, nektarynek, brzoskwiń,
gruszek i śliwek. Wysuszone owoce mają smak podobny do kandyzowanych.
4. Ustaw odpowiednią temperaturę suszenia pokrętłem regulacji. Aby suszenie odbywało się
prawidłowo, musi być co najmniej 5 blatów!
Rodzaj produktów
Kwiaty
Zioła
Pieczywo
Warzywa
Owoce (jabłka)
Owoce (gruszki)
Zalecana temperatura
35 – 40 °C
40 °C
40 – 50 °C
50 – 55 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
19
PL
Rodzaj produktów
Owoce (morele, brzoskwinie, śliwki)
Mięso, ryby
Zalecana temperatura
55 – 60 °C
65 – 70 °C
Temperatura suszenia jest czysto orientacyjna, zależy od grubości plastrów, zawartości wody
w produktach i innych czynników. Należy wypróbować kilka ustawień i wybrać najodpowiedniejsze.
5. Naciśnij przycisk włączenia do pozycji I.
6. Powietrze w dolnych blatach urządzenia jest suchsze i cieplejsze, produkty na nich suszą się szybciej.
W trakcie suszenia należy zmieniać położenie blatów (podzielić czas suszenia na etapy, np. w trakcie
suszenia trwającego 24 godziny (całe owoce w skórce – śliwki, czereśnie) zmieniać kolejność blatów co
3–4 godziny, aby zapewnić równomierne suszenie). Zmieniać kolejność blatów zgodnie z rysunkiem,
obracając je o ćwierć obrotu, aby zapewnić równomierne suszenie.
PL
7.
Pokrywa suszarki
Pokrywa suszarki
Pokrywa suszarki
Podstawa
Podstawa
Podstawa
POCZĄTEK
OBRÓT
OBRÓT
Chcąc ocenić stan wysuszenia produktów należy wyjąć garść z suszarki pozostawić na kilka minut do
ostygnięcia. Gorące produkty wydają się być bardziej miękkie i wilgotne, niż po ostygnięciu. Produkty
powinny być wystarczająco suche, aby nie mogły stać się pożywką dla mikroorganizmów. Ususzone
warzywa muszą być twarde i kruche. Owoce powinny być skórzaste i elastyczne. Owoce przeznaczone do
długoterminowego przechowywania powinny być o wiele bardziej wysuszone, niż podobne produkty
sprzedawane w sklepach.
Owoce – elastyczne
Warzywa – suche, kruche
Grzyby – skórzaste/kruche
Zioła – kruche
8. Po zakończeniu suszenia wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i pozostawić do ostygnięcia.
Tabela suszenia wybranych produktów
Owoce
Specjalne
przygotowanie
Test wysuszenia,
powierzchnia
Czas suszenia
w godz.
pokroić w ćwiartki lub plastry,
usunąć gniazdo nasienne
tak
elastyczne
4–15
Morele
pokroić na połówki lub ćwiartki
tak
elastyczne
8–36
Ananas świeży
obrać i pokroić w plastry
–
elastyczny
6–36
–
skórzasty
6–36
–
kruche, chrupiące
5–24
Rodzaj
Przygotowanie
Jabłka
Ananas konserwowy pokroić, osuszyć
Banany dojrzałe
pokroić w krążki lub paski
grubości 4 mm
Gruszki
usunąć gniazdo nasienne,
przekroić na pół lub w plastry
tak
elastyczne, skórzaste
5–24
Truskawki
przekroić na pół, małe
w całości
tak
niezroszone
5–24
20
Specjalne
przygotowanie
Test wysuszenia,
powierzchnia
Czas suszenia
w godz.
połówki lub całe, z pestką
lub bez
–
elastyczne
5–24
naciąć, w miarę możliwości bez
pestek
–
elastyczne, skórzaste
6–36
Rodzaj
Przygotowanie
Śliwki
Winogrona
Czereśnie
z pestkami, całe
–
skórzaste
6–36
Brzoskwinie
bardzo dojrzałe
tak
elastyczne, skórzaste
5–24
Cytrusy
pokroić w plastry lub podzielić,
skórkę pokroić w paski dla
dodania aromatu
–
elastyczne
6–36
tylko kruche łodygi, po umyciu
pokroić w kostkę 3 cm
tak
niezroszony
4–16
Blanszowanie
w min.
Test wysuszenia,
powierzchnia
Czas suszenia
w godz.
Rabarbar
Warzywa
Rodzaj
Przygotowanie
Karczochy
oczyścić, pokroić na połówki
2–4
kruche
4–12
Szparagi
obrać, w całości lub
w kawałkach dł. 2 cm
2–3
kruche
8–36
Fasolka szparagowa
odciąć końcówki, pokroić na
kawałki
3–4
krucha
4–14
Brokuły
podzielić na kawałki, włożyć na
½ godziny do słonej wody
3–4 z łyżką octu
kruche
5–15
Kalafior
podzielić na kawałki, włożyć na
½ godziny do słonej wody
3–4 z łyżką octu
skórzasty
5–15
Kapusta
oczyścić i pokroić w paski
2–3 w parze
skórzasta
4–12
Marchew
pokroić wzdłuż lub w poprzek
2–3
skórzasta
4–12
Seler
pokroić w plasterki
2–3
kruchy
4–12
Ogórki
plasterki grubości 1 cm
–
skórzaste
4–14
Cebula, por
pokroić w plasterki
–
skórzaste
4–10
Zioła
usunąć łodygę, nie rozgniatać
–
kruche
2–5
Grzyby
pokroić na połówki lub
plasterki
–
kruche
4–6
PL
Czasy podane w tabeli są orientacyjne i mogą być inne, zależnie od właściwości produktu.
RADY I ZALECENIA
Owoce można zjeść w stanie ususzonym. Mogą również zostać wykorzystane do przygotowania wielu dań.
Chcąc wykorzystać owoce w taki sam sposób, jak świeże, należy przywrócić im wilgoć, usuniętą w procesie
suszenia. Ususzone owoce namoczyć w odpowiedniej, niezbyt dużej ilości wody (np. szklanka wody lub
mniej na szklankę owoców) i pozostawić na ok. 4 godziny (raczej krócej, niż dłużej). Po odlaniu wody owoce
można wykorzystać w ten sam sposób, jak świeże. Wczesne śliwki mają niską zawartość cukru, nie nadają się
więc do suszenia.
Warzywa należy zawsze namoczyć przed użyciem. Np.: 1 szklanka warzyw i 1 szklanka letniej wody. Nie
należy dodawać więcej wody, niż to konieczne do przygotowania dania. Miękkie warzywa powinny zostać
szybko wykorzystane. Czas obróbki cieplnej warzyw jest podobny, jak w przypadku warzyw mrożonych.
Suszonych warzyw nie trzeba zmiękczać przed dodaniem ich do zupy. Suszone warzywa do zup, sosów
i sałatek można przed użyciem rozdrobnić za pomocą narzędzi i urządzeń kuchennych. Przygotowując
zupy kremowe, sosy i jedzenie dla dzieci zalecamy zmielenie warzyw. Zmielone warzywa nie powinny być
przechowywane dłużej, niż przez miesiąc.
21
Warzywa namoczone w wodzie można oczywiście zmieszać ze świeżymi. Papryki można po zmieleniu
przechowywać przez dłuższy czas w szczelnych opakowaniach.
Grzyby po namoczeniu (tak, jak warzywa), mogą być użyte w ten sam sposób, co świeże. Przygotowując zupy
kremowe lub sosy można zmielić grzyby.
Zioła wystarczy przed użyciem zmielić, ew. usunąć twarde części, łodyżki itp.
PRZEPISY
Mieszanka owocowa
2 obrane banany
10 dkg truskawek
10 dkg ananasa
Owoce pokroić w kawałki równej wielkości ok. 0,6 cm. Po ususzeniu i ostygnięciu wymieszać z rozdrobnionymi
orzechami.
Plasterki jabłek z cynamonem
PL
2 kg jabłek
5 łyżeczek cynamonu
Obrane jabłka pokroić w plasterki grubości ok. 0,6 cm, wykroić gniazdo nasienne i posypać cynamonem.
Ususzyć.
Mix cytrusów
1,5 kg pomarańczy
5 cytryn
4 grejpfruty
Owoce dokładnie umyć. Pokroić w plasterki grubości ok. 0,6 cm razem ze skórką i ususzyć.
Raj tropikalny
10 kiwi
1 ananas
3 papaje
Obrać papaje, kiwi i ananasa. Pokroić w plasterki grubości ok. 0,6 cm i ususzyć.
Sól czosnkowa i selerowa
Ususzone warzywa wymieszać z solą w stosunku 1:1.
Mieszanka kwiatów i ziół.
Dzięki ususzeniu można przechować zapach wiosny i lata, woń roślin i kwiatów z ogródka lub łąki. Kwiaty
rozłożyć luźno na blacie i suszyć z wszystkimi wiatrakami w pozycji otwartej. Dobrze wysuszone kwiaty (ok.
5 godzin), włożyć do ozdobnego pojemnika lub do woreczka i przewiązać go wstążką. Wyraźniejszy aromat
można uzyskać dodając cynamon, goździki, rozmaryn lub miętę pieprzową.
PRZECHOWYWANIE SUSZONYCH PRODUKTÓW
Przed włożeniem do pojemników produkty muszą całkowicie ostygnąć (w przeciwnym wypadku mogłyby
zaparować i zepsuć się). Przed dłuższym przechowywaniem odczekać ok. 1 tygodnia. Suszone produkty
pakować w mniejszych ilościach, aby po otwarciu zużyć całe opakowanie. Żywność przechowywać
w zamykanych słoikach (nie w plastikowych pojemnikach), ew. w woreczkach papierowych lub z materiału. Do
przechowywania najlepiej nadaje się folia zgrzewana, ew. woreczki z otworem do pakowania próżniowego.
Ususzone produkty można przechowywać w temperaturze pokojowej. Najlepiej jednak w suchym, chłodnym
i zacienionym miejscu.
W temperaturze poniżej 10 °C czas przechowywania wydłuża się 2–3x.
Zalecamy kontrolowanie stanu produktów co pewien czas. Naklejki z podanym rodzajem i datą ususzenia
zapewnią pełną kontrolę nad zawartością spiżarni.
22
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed czyszczeniem i manipulacją odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Oczyścić urządzenie wilgotną
szmatką. Blaty i pokrywę umyć normalnym płynem do mycia naczyń. Otwór zasysający (kratka) na części
z silnikiem musi być zawsze czysty i zapewnić dostęp powietrza. Przy ew. zanieczyszczeniu lub zakurzeniu
wyczyścić kratkę szczotką lub odkurzyć odkurzaczem. Podstawy nie należy opłukiwać ani zanurzać w wodzie.
Nie używać chropowatych gąbek ani proszku do czyszczenia. Urządzenie ani przewód zasilający nie powinny
być zanurzone w wodzie.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Silnik nie działa.
Silnik działa, ale suszarka
nie grzeje.
Przyczyna
Rozwiązanie
Nieprawidłowo podłączona
wtyczka.
Sprawdzić podłączenie wtyczki do
gniazdka.
W gniazdku brak zasilania.
Sprawdzić gniazdko, podłączając do
niego inne urządzenie.
Uszkodzony przewód zasilania.
Oddać do kontroli i ew. naprawy
w autoryzowanym serwisie.
Uruchomił się bezpiecznik,
chroniący przed przegrzaniem.
Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka. Pozostawić
urządzenie do ostygnięcia. Jeżeli
po ostygnięciu suszarka nie zacznie
grzać, oddać urządzenie do naprawy
w autoryzowanym serwisie.
PL
DANE TECHNICZNE
Suszarka do owoców, warzyw, mięs i innych produktów
5 blatów o średnicy 32 cm
Płynna regulacja temperatury (35 °C – 70 °C)
Wentylator, zapewniający równomierne suszenie
Ochrona przed przegrzaniem
Cicha praca
Możliwość dokupienia kolejnych blatów
Nóżki antypoślizgowe
Instrukcja obsługi z radami i przepisami
Napięcie nominalne: 230 V~ 50 Hz
Nominalna moc wejściowa: 250 W
Poziom hałasu: < 20 dB
23
EKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia i tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy
z plastiku – wrzucić do pojemników z plastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE
i innych krajów europejskich z wprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji
o recyklingu tego produktu należy się skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się
przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.
PL
24
08/05
GYÜMÖLCSSZÁRÍTÓ
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Olvassa el figyelmesen és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg!
Figyelmeztetés! A jelen útmutatóban feltüntetett biztonsági előírások és utasítások nem tartalmaznak
minden olyan feltételt és körülményt, amely a használat során bekövetkezhet. A felhasználónak meg kell
értenie, hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni a felhasználótól elvárható elővigyázatosságot és
gondosságot. Ezekről a készüléket használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk
felelősséget a készülék helytelen használatából, a hálózati feszültségingadozásokból, vagy a készülék
bármilyen jellegű átalakításából és módosításából eredő károkért.
A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során
tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a szabályszerűen leföldelt hálózati konnektorhoz, győződjön meg
arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék típuscímkéjén található tápfeszültség
értékével. A hálózati konnektor feleljen meg a hatályos biztonsági előírásoknak.
Amennyiben az aszalógép vagy a hálózati vezetéke sérült, akkor a készüléket használni tilos. A készülék
minden javítását, beleértve a hálózati vezeték cseréjét is, bízza szakszervizre! A készülék
védőburkolatát ne szerelje le. Áramütés veszélye! A készüléket és a hálózati vezetékét minden
használatba vétel előtt ellenőrizze le!
A készüléket óvja a közvetlen napsütéstől, víztől és más folyadékoktól, ellenkező esetben áramütés
érheti. A készüléket mosogatógépben mosni tilos!
Az aszalógépet szabadban és nedves környezetben ne használja. Az aszalógépet és a hálózati vezetékét
nedves vagy vizes kézzel ne fogja meg. Áramütés veszélye!
Az aszalógépet gyúlékony tárgyak vagy anyagok közelében (pl. függöny mellett) ne használja. Az
aszalógép közelében található felületek a készülék használata közben felmelegedhetnek. Az aszalógépet
úgy állítsa fel, hogy a megfelelő működéshez biztosított legyen a levegő szabad áramlása a készülék
környezetében. A készülék szellőzőnyílásait a túlmelegedés veszélye miatt letakarni tilos.
Az aszalógépre ne helyezzen rá semmilyen idegen tárgyat, illetve a gépet addig ne mozgassa, amíg az
teljesen le nem hűlt.
Az aszalógéppel csak élelmiszereket és élelmiszer alapanyagokat lehet szárítani, abba más anyagokat
(például papírt műanyagot stb.) betenni, szárítani vagy tárolni tilos!
Az aszalógépet lehetőleg ne hagyja felügyelet nélkül, ha a hálózati csatlakozódugó a fali konnektorba
be van dugva. Karbantartás megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki a fali konnektorból.
A csatlakozódugót a vezetéknél fogva ne húzza ki a konnektorból. A művelethez fogja meg
a csatlakozódugót.
A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, továbbá azt éles eszközökre se helyezze rá.
A működő aszalógépet lehetőleg ne hagyja felügyelet nélkül.
Az aszalógépet fedél nélkül ne kapcsolja be. Az aszalógép megfelelő működéséhez és a szárító levegő
megfelelő áramlásához a fedél nélkülözhetetlen tartozék. Az aszalógép működtetése közben használja
mind az 5 szárító tálcát, akkor is, ha azokon nincs szárítandó élelmiszer.
Legyen nagyon körültekintő, amikor az aszalógépet gyermekek közelében használja. Ne engedje, hogy
a készüléket gyerekek önállóan használják. A készülék áramütést és égési sérüléseket okozhat! A készülék
nem játék! Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le az asztalról.
Az aszalógépet ne helyezze le forró felületre és azt hőforrások (pl. tűzhely, radiátor, hősugárzó) közelében
se használja.
A készüléket minden használatba vétel után alaposan tisztítsa meg, mert a készülék bizonyos felületei
közvetlenül érintkeznek az élelmiszerekkel.
A készülék folytonos üzemeltetése ne legyen 40 óránál hosszabb.
A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távirányított) konnektorhoz
csatlakoztatni.
Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat, ellenkező esetben elveszítheti a készülékre
nyújtott garanciát.
25
HU
18. Az aszalógépet kizárólag csak a jelen útmutatóban leírtak szerint, az utasításokat betartva használja. Az
aszalógép kizárólag csak háztartásokban használható. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata
miatt bekövetkezett károkért.
19. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék
használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező
személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló
személy felügyelete mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és
a hálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
1.
2.
3.
4.
5.
Fedél
Be- és kikapcsoló gomb
Hőfokszabályzó
5 darab szárító tálca
Alapgép
1
4
Az aszalógéphez további szárító tálcákat lehet
vásárolni (a gépre legfeljebb 9 darab tálcát lehet
ráhelyezni).
SZÁRÍTÁS
HU
5
3
Az élelmiszerek szárítása (aszalása) az egyik
2
legrégebbi konzerváló eljárás. Az élelmiszerekben
található több-kevesebb víz az aszalás során
elpárolog. A víz elpárolgásával csökkenthető a penészedés vagy rothadás kockázata. Megfelelő aszalással
és tárolási körülmények biztosításával a megszárított élelmiszerek akár több évig is tárolhatók. A víz
elpárolgásával az aromás anyagok koncentrációja megnő, így a szárított élelmiszerek ízletesebbek.
A konzerválás természetes úton, konzerváló anyagok nélkül zajlik le. Az élelmiszerből az értékes tápanyagok
és vitaminok nem távoznak el. Ha gyakran főz be vagy fagyaszt le élelmiszereket, akkor az aszalást egy
újabb élelmiszerkonzerválási módszerként alkalmazhatja, gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, teák
stb. tartósításához. A napon történő aszaláshoz megfelelő természeti adottságok szükségesek, amelyek
napsütötte helyeken sem mindig állnak rendelkezésre. Amennyiben az élelmiszereket elektromos vagy
gázsütőben szárítja (amelyek nem erre a célra lettek tervezve), akkor a nem megfelelő levegőáramlás miatt
az élelmiszerekből kicsapódik a víz és a lé, ezért az élelmiszer hozzáragad a tepsihez vagy rácshoz. Ezen kívül
a sütőbe lecsepegett és ráégett levet nagyon nehéz eltávolítani.
A célra törő tervezés segítségével az Ön aszalója gyorsabban, hatékonyabban és tisztábban megbirkózik
az élelmiszerek szárító tartósításával. A készülékben található levegő fűtése és keringtetése egyenletes,
az minden tálcaszinten erőteljesen és hatékonyan szárít. A nedves levegő a készülék fedelén található
lyukakon keresztül távozik el az aszalóból. Az aszalógép segítségével egyszerre több szinten száríthatja az
élelmiszereket, de a szárítás során cserélni kell a tálcák sorrendjét, mivel a legintenzívebb szárítás a legalsó
tálcán történik. Az ajánlott aszalási idő végén szemrevételezéssel és tapintással ellenőrizze le az aszalás
eredményét. Amennyiben szükséges, akkor a szárított élelmiszereket válogassa szét és folytassa az aszalást.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Az aszalandó gyümölcs és zöldség legyen friss és teljesen érett. Száradt, ütődött, rossz minőségű termésekből
nem lehet jó minőségű aszalt terméket előállítani. Az éretlen gyümölcsöknek nincs színűk és ízük, ezeken az
aszalás sem segít. A túlérett gyümölcsök pedig puhák és kásásak, vagy fásak és színevesztettek lehetnek. Az
élelmiszereket frissen és egyszerre aszalja meg. A gyümölcsöket alaposan mossa és szárítsa meg, csak tiszta
és vegyszerektől mentes gyümölcsöket szárítson. A gyümölcsöket vizsgálja meg, és a penészes, ütődött
vagy sérült, esetleg rothadásnak indult gyümölcsöket vegye ki, mert azok az egész adagot tönkretehetik.
26
Ne felejtse el, hogy a szárítás során a helyiségben érezhető lesz a szárított élelmiszerek illata, amely bizonyos
esetekben kellemetlen is lehet.
Az első használatba vétel előtt:
1.
2.
3.
Az aszalógépről távolítson el minden csomagolóanyagot.
Az aszalógépet hőálló és stabil felületre, egyéb hőforrásoktól távol állítsa fel. A felállítás helyének
a kiválasztása során gondoljon arra is, hogy működés közben nem ajánljuk a készülék mozgatását.
A felület teherbírása feleljen meg az aszalógép és a szárítatlan alapanyagok együttes súlyának. A készülék
környékén minden oldalon hagyjon legalább 15 cm szabad helyet a aszalógép megfelelő szellőzéséhez.
Az új aszalógépet állítsa össze, majd élelmiszerek nélkül kapcsolja be körülbelül 30 percre. Majd várja
meg az aszalógép teljes kihűlését. A tálcákat és a készülék fedelét meleg vízben mosogassa el, az
alapgépet pedig enyhén benedvesített ruhával törölje meg.
HASZNÁLAT
1. A szárítás előtt minden élelmiszert alaposan mosson és szárítson meg. A tartósításhoz csak hibátlan
élelmiszereket használjon, a hibás részeket vágja ki. A gyümölcsöket magozza ki és vágja ki a magházat.
A szárítandó gyümölcs legyen érett (de nem túlérett).
2. A szárítás egyenletesebb lesz, ha a szárítandó élelmiszereket egyforma darabokra szeleteli fel.
A vékonyabb szeletek gyorsabban megaszalódnak, de ne felejtse el, hogy jelentős mértékben össze
is mennek. A hámozatlan gyümölcsöket héjával lefelé (vágott résszel felfelé) helyezze le a tálcára.
A szabálytalan alakú darabokat se tegye vágott felületükkel lefelé, azokat inkább tegye az élükre.
A zöldséget csak egy rétegben és egyenletesen rakja le. A gyógy- és fűszernövényeket kíméletes módon
szárítsa. Csak a növények erősebb szárát távolítsa el, a leveleket ne darabolja vagy vágja szét. A leveles
növényeket a szárítás során át kell forgatni, hogy a levelek ne ragadjanak egymáshoz.
3. A szárítandó darabokat egyenletesen rakja le a tálcára, a darabok között hagyjon egy kis szabad helyet.
A tálcáknak csak körülbelül a 85%-t rakja meg, a többi szabad hely a levegő szabad áramlásához
szükséges.
Megjegyzés:
HU
Bizonyos gyümölcsök a szárítás során megbarnulhatnak. Ezt úgy tudja megelőzni, ha a szárítás előtt
a gyümölcsdarabokat citromos vízbe meríti, majd konyhai papírkendővel finoman megtörli. A citromlé
helyett használhat ananászlevet vagy C-vitamint is. Bizonyos gyümölcsök külsején természetes viaszbevonat
található (például: füge, szilva, szőlő, áfonya stb.)
Ezeket mártsa 1–2 percre forró vízbe, majd a leszűrés után azonnal hideg vízbe, végül szárítsa meg. Darabolja
fel, majd tegye a gyümölcsdarabokat az aszalógépbe. A gyümölcsök héja porózus lesz, ami meggyorsítja az
aszalást.
Előfőzés
A legtöbb zöldségfélét a szárítás előtt érdemes előfőzni (más néven blansírozni). Az előfőzés megőrzi
a zöldségek külalakját és ízét. Az előfőzéshez a zöldséget vagy gyümölcsöt rövid időre (1–5 percre) forrásban
lévő vízbe vagy gőzbe kell mártani. Az előkészített zöldséget (pl. sárgarépát, zellert stb.) tegye drótkosárba
vagy szitába és merítse forrásban lévő vízbe, vagy tegye forró gőzbe. Az aszalógépbe való behelyezés előtt
a zöldséget szárítsa meg.
A megfelelő lében való előfőzéssel megőrizhető az alma, a sárgabarack, a füge, a nektarin, az őszibarack,
a körte és a szilva eredeti színe. Akár kandírozott gyümölcsöt is létre lehet így hozni. A módszert azonban
előbb kisebb mennyiségű gyümölcsön próbálja ki.
A zöldségeket és gyümölcsöket a következő levekbe márthatja bele az előfőzés során:
•
•
•
•
A citrom- és ananászlé természetes anyagok (szemben a többi anyaggal), amelyekkel megőrizhető
a gyümölcsök eredeti színe.
Nátrium-szulfit: Gyógyszertárban vásárolható élelmiszeripari termék.
A citrom- és aszkorbinsav az élelmiszereknek savanyú, C-vitamin ízt kölcsönöz.
Előfőzés vízben és gőzben
27
•
Megfelelő lében való előfőzéssel megőrizhető az alma, a sárgabarack, a füge, a nektarin, az őszibarack,
a körte és a szilva eredeti színe. Akár kandírozott gyümölcsöt is létre lehet így hozni.
4. A hőfokszabályzóval állítsa be az aszalási hőmérsékletet. A megfelelő szárításhoz használjon legalább
5 darab szárítótálcát!
Szárítandó élelmiszer
Virágok
Gyógy- és fűszernövények
Péksütemény
Zöldségfélék
Gyümölcs (alma)
Gyümölcs (körte)
Gyümölcs (sárga- és őszibarack, szilva)
Hús, hal
Ajánlott hőmérséklet
35 – 40 °C
40 °C
40 – 50 °C
50 – 55 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
65 – 70 °C
A táblázatban szereplő ajánlott hőmérséklet csak tájékoztató jellegű, és függ a szárítandó élelmiszerek
méretétől, víztartalmától és még sok más tényezőtől. A táblázat értékeit a tapasztalatai alapján
megváltoztathatja.
5. A készülék főkapcsolóját kapcsolja "I" állásba.
6. Az alulra kerülő tálcákon a szárítandó élelmiszereket melegebb és szárazabb levegő éri, ezért itt gyorsabb
az aszalás. Ezért az aszalási időt három részre kell felosztani, és a tálcákat kétszer át kell cserélni. Például
a 24 óráig tartó szárítás során (egész és héjas gyümölcs: cseresznye, szilva), a tálcákat 3-4 óránként
cserélje át, hogy a behelyezett gyümölcsöt egyformán érje a szárító hatás. A tálcákat az alábbi ábrán
látható sorrendben cserélje át, és a tálcákat minden csere során forgassa el egy negyed fordulattal is
(egyenletesebb lesz az aszalás).
HU
7.
Fedél
Fedél
Fedél
Alapgép
Alapgép
Alapgép
KEZDET
TÁLCACSERE
TÁLCACSERE
Az aszalás ellenőrzéséhez vegyen ki néhány darab élelmiszert, majd néhány percig azt hagyja hűlni.
A meleg élelmiszer puhábbnak, hajlékonyabbnak és nedvesebbnek tűnik, mint hideg állapotban. Az
élelmiszer legyen kellően száraz, hogy azon a mikroorganizmusok ne tudjanak elszaporodni, mert
tönkreteszik az aszalt élelmiszert. A szárított zöldség legyen kemény és törékeny. A szárított gyümölcsnek
bőrösnek és hajlékonynak kell lennie. A házilag szárított gyümölcs (amennyiben hosszabb ideig kívánja
tárolni) legyen szárazabb, mint a boltban megvásárolható szárított gyümölcs.
Gyümölcs – hajlékony
Zöldségfélék – száraz, törékeny
Gomba – bőrös, majdnem törékeny
Gyógy- és fűszernövények – morzsolódó
8. A szárítás befejezése után a készüléket kapcsolja ki, húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból, és várja
meg a készülék teljes kihűlését.
28
Élelmiszerek aszalási táblázata
Gyümölcs
Speciális
előkészítés
Aszalási teszt, felület
Aszalási idő
(óra)
vágja ki a magházat, szeletelje
vagy vágjon karikákat
igen
rugalmas
4–15
Kajszibarack
vágja felébe vagy negyedébe
igen
rugalmas
8–36
Friss ananász
hámozza meg és vágjon
karikákat
–
rugalmas
6–36
Konzerv ananász
vágja darabokra, csepegtesse
le
–
bőrös
6–36
Banán (érett)
vágjon kerekeket vagy csíkokat
(4 mm vastag)
–
törékeny, ropogós
5–24
Körte
vágja ki a magházat, vágja
ketté vagy szeletelje fel
igen
rugalmas, bőrös
5–24
Eper
vágja félbe, a kis darabokat ne
vágja el
igen
száraz tapintású
5–24
Szilva, ringló
vágja félbe, vagy hagyja
egészben (maggal vagy
kimagozva)
–
rugalmas
5–24
Szőlő
lehetőleg mag nélküli fajtát
aszaljon, vágja be
–
rugalmas, bőrös
6–36
Cseresznye
egészben (maggal)
Őszibarack
érett
Citrusfélék
Fajta
Előkészítés módja
Alma
Rebarbara
–
bőrös
6–36
igen
rugalmas, bőrös
5–24
felszeletelni vagy gerezdekre
bontani (héjastól - aroma
miatt)
–
rugalmas
6–36
csak friss és törékeny szárakat
aszaljon, vágjon 3 cm-es
darabokat
igen
száraz tapintású
4–16
Előfőzés (perc)
Aszalási teszt, felület
Aszalási idő
(óra)
HU
Zöldségfélék
Fajta
Előkészítés módja
Articsóka
tisztítsa meg, vágja félbe
2–4
törékeny
4–12
Spárga
hámozza meg, egészben vagy
vágjon 2 cm darabokat
2–3
törékeny
8–36
Babhüvely
a végeket vágja le, darabolja
egyforma hosszúságúra
3–4
törékeny
4–14
Brokkoli
szedje szét rózsákra, 1/2 órára
tegye sós vízbe
3–4 (egy kanál
ecettel)
törékeny
5–15
Karfiol
szedje szét rózsákra, 1/2 órára
tegye sós vízbe
3–4 (egy kanál
ecettel)
bőrös
5–15
Kelkáposzta,
káposzta
tisztítsa meg, szeletelje fel
2–3 (gőzben)
bőrös
4–12
Sárgarépa
keresztben vagy ferdén
szeletelje
2–3
bőrös
4–12
Zeller
vágjon karikákat
2–3
törékeny
4–12
Uborka
szeletelje 1 cm vastag
darabokra
–
bőrös
4–14
Hagyma, újhagyma
vágjon karikákat
–
bőrös
4–10
29
Előfőzés (perc)
Aszalási teszt, felület
Aszalási idő
(óra)
távolítsa el a szárat, de
darabolja fel
–
törékeny
2–5
vágja felébe vagy karikákra
–
törékeny
4–6
Fajta
Előkészítés módja
Gyógy- és
fűszernövények
Gomba
A táblázatban feltüntetett aszalási idők csak tájékoztató jellegűek, és a szárítandó élelmiszer tulajdonságaitól
függően jelentős mértékben is eltérhetnek.
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
A gyümölcsöket aszalt állapotban is lehet fogyasztani. Az aszalt gyümölcsöket köretként lehet tálalni,
vagy különböző ételekbe lehet felhasználni. Amennyiben a gyümölcsöket szeretné eredeti állapotuknak
megfelelő módon felhasználni, akkor a gyümölcsöknek vissza kell adni a nedvességtartalmat. A kívánt
mennyiségű gyümölcsöt körülbelül azonos mennyiségű vízbe áztassa be (például egy csésze szárított
gyümölcsre öntsön egy csésze vizet – a víz inkább legyen valamivel kevesebb), majd hagyja a vízben kb.
4 óra hosszat (itt is érvényes, hogy inkább rövidebb ideig). Ezt követően a gyümölcsöt a friss gyümölcsnek
megfelelően használhatja fel. A korai szilva cukortartalma kisebb, ezért az nem igazán alkalmas aszalásra.
A szárított zöldségeket a felhasználás előtt áztassa be vízbe. Például: 1 csésze szárított zöldséget öntsön
le 1 csésze vízzel. Azonban ne öntsön több vizet a zöldségre, mint amennyit a főzéshez kell használni.
A megpuhult zöldséget na hagyja sokáig állni a felhasználás előtt. Az így előkészített zöldség főzési ideje
körülbelül a friss zöldség főzési idejével azonos. Amennyiben levest főz, akkor a szárított zöldséget nem
kell beáztatni. A levesbe, mártásokba vagy salátákba szánt zöldséget különböző konyhai eszközökkel
felapríthatja. Amennyiben krémlevest, krémes mártást vagy gyerekételeket készít, akkor a szárított zöldséget
aprítsa kis darabokra. Az összeaprított szárított zöldséget ne tárolja 1 hónapnál tovább, mert elveszti kedvező
tulajdonságait és aromáját.
A beáztatott zöldségeket természetesen friss zöldségekkel is összekeverheti. A finomra őrölt paprikát
légmentesen lezárt üvegedényben sokáig tárolni lehet.
HU
A gombát a használat előtt áztassa be vízbe. A levesekbe vagy mártásokba szánt gombát aprítsa fel.
A gyógy- és fűszernövényeket nem kell beáztatni, távolítsa el a száraz és kemény szárakat, majd a leveleket
morzsolja az ételbe.
RECEPTEK
Vegyes gyümölcs
2 darab meghámozott banán
10 dkg eper
10 dkg ananász
A fenti gyümölcsöket vágja egyforma (kb. 0,6 cm-es) darabokra. Az aszalás és lehűlés után keverje összetört
diófélékkel.
Almakarika fahájjal
2 kg alma
5 teáskanál őrölt fahéj
A meghámozott almát vágja körülbelül 0,6 mm vastag karikákra (a magházat vágja ki), majd szórja meg őrölt
fahéjjal. Aszalja meg.
Vegyes citrustál
1,5 kg narancs
5 darab citrom
4 darab grépfrút
30
A gyümölcsöket alaposan mossa meg. Szeletelje fel körülbelül 0,6 mm vastag szeletekre (a héjával együtt),
majd aszalja meg a géppel.
Trópusi koktél
10 darab kiwi
1 darab ananász
3 darab papaya
A gyümölcsöket hámozza meg. Szeletelje fel körülbelül 0,6 mm vastag szeletekre, majd aszalja meg a géppel.
Zelleres és fokhagymás só
A megszárított zellert és sót 1:1 arányban keverje össze konyhasóval.
Virág és fűszernövény keverék
A tavasz és nyár hangulatát, a növények és virágok kellemes illatának a megőrzésével felidézheti ősszel
vagy télen is. Ehhez az aszalógéppel szárítson meg a kertjében (vagy a természetben) termő növényeket,
virágokat, fűszereket. A virágszirmokat helyezze a tálcákra és nyitott állapotban szárítsa meg. A jól
megszárított virágszirmokat (körülbelül 5 óra) tegye dísztányérba vagy kis szövetszákba (kösse be egy díszes
szalaggal és akassza fel). Az illatok harmóniáját fahéj darabbal, szegfűszeggel, rozmaringgal vagy mentol
levéllel egészítse ki.
AZ ASZALT ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA
Az eltárolás előtt az alapanyagnak tökéletesen le kell hűlnie (különben bepárásodik és megromlik). A szárított
élelmiszerek végleges eltárolásával várjon 1 hetet a szárítás után. A szárított alapanyagokat kisebb adagokba
csomagolja, hogy az adagot a kinyitás után minél előbb fel tudja használni. A megszárított élelmiszereket
zárható üvegedényekben, szövet- vagy papírzacskókban tárolja (ne használjon műanyag tárolókat).
A megszárított zöldséget fóliahegesztővel lezárt, vagy vákuumcsomagolt műanyag zacskókban tárolhatja.
Az aszalt élelmiszereket szobahőmérsékleten lehet tárolni. De ennél jobb a száraz, hűvös és sötét helyen
való tárolás.
Amennyiben a tárolási hőmérséklet 10°C alatti, akkor a tárolási idő 2–3-szor hosszabb lehet.
Időnként ellenőrizze le a tárolt aszalt élelmiszereket. A jobb áttekinthetőség érdekében a tároló edényeket
öntapadós címkékkel jelölje meg (tüntesse fel a szárítás időpontját).
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A tisztítás és karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból. A készüléket
enyhén benedvesített ruhával törölje meg. A tálcákat és a fedelet mosogatószeres vízben mosogassa el.
Az alapgépen található szívónyílásokat (rácsokat) tartsa tisztán és azokat ne takarja le. A szívónyílásokat
(rácsokat) ecsettel vagy porszívóval tudja megtisztítani. Az alapgépet vízbe mártani vagy folyóvíz alatt
elmosni tilos.
A tisztításhoz karcoló tisztítószereket vagy eszközöket ne használjon. A készüléket és a hálózati vezetéket
vízbe mártani tilos.
31
HU
HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma
A motor nem működik.
A motor fújja a levegőt,
de az aszalógép nem fűt.
Ok
Megoldások
A csatlakozódugó rosszul van
bedugva a konnektorba.
Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően
van-e a konnektorhoz csatlakoztatva.
A konnektorban nincs áram.
Ellenőrizze (például egy másik
készülékkel), hogy a konnektorban van-e
áram.
Sérült a hálózati vezeték.
Vigye márkaszervizbe javításra vagy
ellenőrzésre.
A túlfűtés elleni védelem
bekapcsolt.
A csatlakozódugót húzza ki
a konnektorból. Várja meg, míg
teljesen lehűl a készülék. Amennyiben
a lehűlt készülék a bekacsolás után
nem kezd fűteni, akkor forduljon
a márkaszervizhez.
MŰSZAKI ADATOK
HU
Megszárítja a gyümölcsöket, zöldségeket, fűszernövényeket, húst és egyéb élelmiszereket
5 darab 32 cm átmérőjű szárító tálca
Fokozatmentesen beállítható hőmérséklet (35 °C – 70 °C)
Ventilátor az egyenletes szárításhoz
Túlfűtés elleni védelem
Csendes működés
További tálcákkal egészíthető ki
Csúszásgátló lábak
Használati útmutató receptekkel és tippekkel
Névleges feszültség: 230 V~ 50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel: 250 W
Zajszint: < 20 dB
HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS
A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek –
műanyaggyűjtő szelektív hulladéktároló edénybe.
ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS
Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és
számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban)
Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási
hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására
szakosodott hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros
hatást fejtsen ki az emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes
forrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól,
a háztartási hulladékot feldolgozó szervezettől, vagy a termék forgalmazójától kérhet.
Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses
kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek.
A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.
32
08/05
OBSTTROCKNER
SICHERHEITSHINWEISE
Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!
Warnung: Die Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise, die in dieser Anleitung aufgeführt sind, umfassen
nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen, zu denen es kommen kann. Der Anwender muss
begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind, die sich nicht in ein
Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen also bei der Verwendung und Bedienung dieses Geräts
durch den bzw. die Anwender gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch Transport, eine
unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine Modifikation des Geräts entstehen.
Damit es nicht zur Brandentstehung oder zu einem Unfall durch elektrischen Strom kommt, sollte bei der
Verwendung von Geräten immer die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, einschließlich der
folgenden:
1.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an Ihrer Steckdose der Spannung auf dem Etikett des Geräts
entspricht, und dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Die Steckdose muss gemäß den
geltenden Sicherheitsvorschriften installiert sein.
2. Verwenden Sie den Lebensmitteltrockner nicht, falls das Gerät oder das Stromzufuhrkabel beschädigt ist.
Lassen Sie bitte alle Reparaturen, einschließlich des Austausches des Stromversorgungskabels,
von einem Fachservice ausführen. Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckung des Geräts. Es
könnte zu einem Unfall durch elektrischen Strom kommen! Das Gerät und das Stromzufuhrkabel
müssen vor der Verwendung regelmäßig kontrolliert werden.
3. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, vor Wasserkontakt sowie anderen Flüssigkeiten,
damit es nicht zu einem eventuellen Unfall durch elektrischen Strom kommt. Geben Sie niemals den
Obsttrockner in die Geschirrspülmaschine.
4. Verwenden Sie den Obsttrockner nicht im Außenbereich oder in einer feuchten Umgebung. Fassen Sie
das Stromkabel nicht mit nassen Händen an. Es droht Unfallgefahr durch elektrischen Strom.
5. Verwenden Sie den Obsttrockner nicht in der Nähe von entzündlichen Gegenständen oder unter
diesen, z.B. in der Nähe von Gardinen. Die Oberflächen in der Nähe des Obsttrockners können sich
während seines Betriebes ungewöhnlich erwärmen. Stellen Sie den Obsttrockner außerhalb der
Reichweite von anderen Gegenständen auf, so dass eine freie Luftzirkulation gewährleistet ist, dies
ist für seinen ordnungsgemäßen Betrieb wichtig. Verdecken Sie nicht die Geräteöffnungen, es droht
Überhitzungsgefahr.
6. Auf den oberen Teil des Lebensmitteltrockners legen Sie keine Gegenstände und stellen Sie das Gerät
nicht an eine andere Stelle, wenn es nicht völlig abgekühlt ist.
7. Der Lebensmitteltrockner ist nur dafür bestimmt, Lebensmittel zu trocknen. In den Innenbereich des
Lebensmitteltrockners legen Sie keine Materialien (bspw. Papier, Plastik) und legen Sie darin nichts ab!
8. Wir empfehlen, den Obsttrockner nicht mit dem eingesteckten Stromversorgungskabel in der Steckdose
ohne Aufsicht zu lassen. Ziehen Sie vor der Wartung das Stromversorgungskabel bitte aus der Steckdose.
Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose. Damit Sie das Kabel aus der
Steckdose ziehen können, ziehen Sie bitte am Stecker.
9. Das Stromversorgungskabel darf weder mit heißen Teilen in Berührung kommen noch über scharfe
Kanten führen.
10. Der Obsttrockner sollte während einer Abwesenheit nicht unbeaufsichtigt bleiben.
11. Betreiben Sie den Obsttrockner nicht ohne das Oberteil. Nur mit diesem Teil ist die richtige Luftverteilung
in die einzelnen Trocken-Einsätze gewährleistet. Verwenden Sie den Lebensmitteltrockner immer mit
den 5 mitgelieferten Trocknungsplateaus, auch, wenn einige von ihnen nicht mit Lebensmitteln zum
Trocknen belegt sind.
12. Lassen Sie erhöhte Aufmerksamkeit walten, wenn Sie den Obsttrockner in der Nähe von Kindern
verwenden! Lassen Sie niemals das Gerät von Kindern alleine bedienen, damit sie vor einem gefährlichen
Unfall durch elektrischen Strom geschützt werden. Das Gerät ist kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass
das Stromversorgungskabel nicht herunter hängt.
33
DE
13. Stellen Sie den Lebensmitteltrockner nicht auf heiße Oberflächen und verwenden Sie ihn nicht in der
Nähe von Wärmequellen (bspw. Herdkochplatten, Radiator, Backofen).
14. Es ist unerlässlich, das Gerät an allen Bereichen sauber zu halten, da es zu einem direkten Kontakt mit
Lebensmitteln kommt!
15. Die empfohlene Betriebsdauer des Gerätes beträgt maximal 40 Stunden.
16. Das Gerät ist nicht für die Verwendung mit einem Timer oder anderen Fernbedienungsgeräten bestimmt.
17. Verwenden Sie bitte kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde. Sie können sonst die
Garantie verlieren.
18. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den in dieser Anleitung aufgeführten Hinweisen. Dieser
Obsttrockner ist nur für den privaten nicht-gewerblichen Gebrauch bestimmt. Der Hersteller haftet nicht
für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstanden sind.
19. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von 8 Jahren oder älter sowie von Personen mit geringeren
physischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit unzureichenden Fähigkeiten und Kenntnissen verwendet
werden, wenn Sie beaufsichtigt werden oder in der Verwendung des Gerätes auf eine sichere Art und
Weise angelernt wurden und in der Lage sind, eventuelle Gefahren zu verstehen. Kinder dürfen nicht
mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Wartung, die durch den Verwender durchgeführt werden
soll, darf nicht von Kindern durchgeführt werden, wenn Sie nicht älter als 8 Jahre und beaufsichtigt
werden. Kinder, die jünger als 8 Jahre sind, müssen außerhalb der Reichweite des Gerätes und seines
Zuleitungskabels sein.
BESCHREIBUNG
1.
2.
3.
4.
5.
Deckel des Obsttrockners
Taste Anschalten/Ausschalten
Regulator zur Einstellung der Temperatur
5 Trocknungsplateaus
Basis
Zu dem Lebensmitteltrockner können weitere
Trocknungsplateaus nachgekauft werden (maximal
können Sie in dem Lebensmitteltrockner bis zu 9
Trocknungsplateaus verwenden).
DAS TROCKNEN
DE
1
4
5
3
2
Die Trocknung ist eine der ältesten Arten der
Lebensmittelkonservierung. Die Lebensmittel
enthalten mehr oder weniger Wasser, das im Verlauf der Trocknung entfernt wird. Zugleich entfernen Sie
damit den Nährboden für die Entstehung von Schimmel und Fäulnis. Nach der richtigen Trocknung und
bei guten Lagerungsbedingungen lassen sich getrocknete Lebensmittel aufbewahren und mehrere Jahre
verwenden. Das Entfernen des Wassers aus den Lebensmitteln führt zu einer Konzentration der Aromastoffe,
deshalb sind sie besser in ihrem Geschmack. Zur Konservierung kommt es auf einem natürlichen Weg ohne
die Verwendung von Konservierungsstoffen. Es kommt nicht zu einer Zerstörung der Minerale und Vitamine.
Auch, wenn Sie es gewöhnt sind, Lebensmittel einzukochen oder einzufrieren, so ermöglicht Ihnen das
Trocknen die Möglichkeiten der Lagerung von Obst, Gemüse, Pilzen, Heilpflanzen und Tees und bereichert
Ihre Küchenkenntnisse. Die Trocknung an der Sonne ist bei unseren geografischen Bedingungen eher eine
Glückssache. Bei der Trocknung im Elektro- oder Gasofen, der für die Trocknung nicht konstruiert ist, kommt
es angesichts der kleinen Luftzirkulation zu einem so genannten Schwitzen der Lebensmittel, Abtropfen des
Saftes und folglich zu einem Ankleben an der Unterlage. Darüber hinaus lässt sich der Herd sehr schwer von
dem angebrannten Saft reinigen.
Unser neuer Obsttrockner ist schneller und effektiver auf der Grundlage des durchwegs physikalischen
Systems. Die Ansaugung des Luftstromes ist gleichmäßig erwärmt und so verteilt, dass in jedem TrockenEinsatz die Feuchtigkeit von den vorbereiteten Nahrungsmitteln abgeleitet wird. Die Feuchtluft wird nach
34
außen durch die Ausströmungsöffnungen im Deckel des Obsttrockners abgeführt. Dieses System ermöglicht
die Trocknung in allen Trocken-Einsätzen; aber für die gleichmäßige Trocknung des komplett gefüllten
Obsttrockners ist es notwendig, im Verlauf der Trocknung die Reihenfolge der einzelnen Trocken-Einsätze
abzuwechseln, denn die Trocknung verläuft in dem unteren Trocken-Einsatz am intensivsten. Kurz vor
dem Ende des Trocknungsprozesses ist es vorteilhaft, die Qualität der Trocknung optisch und nach Gefühl
zu überprüfen. Gemäß der Beurteilung lassen sich die Nahrungsmittel einteilen und die Betriebsdauer zur
Trocknung verlängern.
BENUTZUNGSHINWEISE
Obst und Gemüse zum Trocknen muss frisch und völlig reif sein. Aus verwelkten, zerdrückten, nichtqualitativen Früchten kann man keine qualitativen Trockenfrüchte herstellen. Unreife Früchte verlieren die
Farbe und den Geschmack, dass sich beim Trocknen nicht verbessern lässt. Überreife Früchte bleiben zäh
und holzig oder weich bis breiig. Trocknen Sie die Lebensmittel frisch, rechtzeitig und auf einmal. Reinigen
und waschen Sie die Früchte vor dem Trocknen, damit Sie sauber und ohne Chemikalien sind. Schauen Sie
sich die Früchte an und sortieren Sie solche aus, die verdorben, schimmelig oder beschädigt sind. Diese
Früchte können das gesamte Trockengut verderben. Denken Sie bitte daran, dass im Verlauf der Trocknung
im Raum das Aroma der trocknenden Lebensmittel zu riechen ist, das nicht für jeden angenehm ist.
Vor der ersten Verwendung:
1.
2.
3.
Entfernen Sie von dem Lebensmitteltrockner alle Verpackungsmaterialien.
Stellen Sie den Lebensmitteltrockner auf eine stabile und wärmebeständige Oberfläche. Weit genug
entfernt von anderen Wärmequellen. Wählen Sie die Fläche in Hinsicht darauf aus, dass während des
Trockenvorganges es nicht geeignet ist, den Lebensmitteltrockner an eine andere Stelle zu stellen. Die
Tragfähigkeit der Oberfläche muss angemessen sein, damit sie das Gewicht des Lebensmitteltrockners
mit dem zubereiteten Inhalt trägt. Um das Gerät herum muss ein freier Raum von mindestens 15 cm zur
Gewährleistung der richtigen Funktion des Lebensmitteltrockners vorhanden sein.
Bauen Sie den neu erworbenen Lebensmitteltrockner zusammen und lassen Sie etwa 30 Minuten ohne
Lebensmittel angeschaltet. Danach warten Sie ab, bis der Lebensmitteltrockner vollständig abgekühlt
ist. Die Trocknungsplateaus und den Deckel des Lebensmitteltrockners reinigen Sie in warmem Wasser
und die Basis des Lebensmitteltrockners säubern Sie mit einem feuchten Tuch.
ABLAUF
1. Vor der Zubereitung zum Trocknen reinigen und trocknen Sie alle Lebensmittel gut. Für die Zubereitung
wählen Sie nur einwandfreie Lebensmittel aus, die schadhaften Stellen schneiden Sie bitte aus. Bei Obst
entfernen Sie bitte die Kerne und das Kerngehäuse. Das zuzubereitende Obst sollte reif sein, aber nicht
überreif.
2. Der Trocknungsvorgang wird gleichmäßig, wenn Sie alle Lebensmittel in gleiche Scheiben schneiden (ca.
0,6 cm). Dünne Scheiben trocknen schneller. Denken Sie aber bitte daran, dass sie durch das Trocknen
erheblich an Volumen verlieren. Ungeschältes Obst legen Sie mit der Schale nach unten und mit der
Schnittfläche nach oben. Ungerade Formen legen Sie immer auf die Kante mit der Schale, nicht auf die
glatte Fläche. Gemüse verteilen Sie gleichmäßig nur auf einem Trocken-Einsatz. Kräuter trocknen Sie
bitte sehr sparsam. Entfernen Sie nur die Stängel, portionieren Sie nicht die Kräuter. Blattkräuter müssen
während des Trocknungsprozesses umgedreht werden, damit sie vor dem Zusammenhaften geschützt
werden.
3. Legen Sie die Stücke gleichmäßig auf den Trocknungsplateaus des Lebensmitteltrockners aus. Legen
Sie die Scheiben nicht übereinander und lassen Sie zwischen jedem einzelnen Stück einen freien Platz.
Nutzen Sie etwa 85% der Fläche von jeder Platte des Lebensmitteltrockners, damit eine ausreichende
Luftzirkulation gewährleistet ist.
Anmerkung:
Damit manche Arten von Obst vor dem Braunwerden geschützt werden, empfehlen wir, das Obst vor
dem Trocknen in eine Lösung bestehend aus einem Esslöffel Zitronensaft und einer Tasse Wasser zu
35
DE
legen und danach mit einem Küchenpapier abzutrocknen. Zitronensaft können Sie durch Ananassaft
oder durch gängiges im Handel erhältliches Vitamin C ersetzen. Eine Obstarten haben eine natürliche
Wachsschutzschicht, beispielsweise Feigen, Pflaumen, Trauben, Heidelbeeren usw.
Tauchen Sie diese für 1–2 Minuten in kochendes Wasser, nach dem Abläutern gleich in kaltes Wasser und
trocknen Sie die Früchte. Schneiden Sie sie und lassen Sie sie trocknen. Die Schale wird porig und damit wird
das Trocknen beschleunigt.
Blanchieren
Bei den meisten Gemüsearten ist es vorteilhaft, sie zuvor zu blanchieren. Das Blanchieren verhindert eine
Beeinträchtigung des Aussehens und des Geschmackes der zubereiteten Produkte. Das Blanchieren beruht
auf dem Prinzip, dass das Obst und Gemüse eine kurze Zeit (1 – 5 Minuten) in Wasser oder im Dampf
vorgekocht wird. Das zubereitete Gemüse (bspw. Möhren, Sellerie) legen Sie in einen Drahtkorb oder ein Sieb
und tauchen es in einen Kochtopf mit kochendem Wasser. Vor dem Einlegen in den Obsttrockner trocknen
Sie es bitte gründlich ab.
Blanchieren in einem geeigneten Aufguss kann helfen, die Farbe von Äpfeln, Aprikosen, Feigen, Nektarinen,
Pfirsichen, Birnen und Pflaumen zu erhalten. Es entsteht dabei gesüßtes kandiertes Obst. Die Tätigkeit auf
diese Art und Weise muss jedoch zuvor ausprobiert werden.
Obst und Gemüse können Sie in diesen Aufgüssen einweichen:
•
•
•
•
•
Zitronen- und Ananassaft stellt eine natürliche Form (gegenüber anderen Methoden) des Unterdrückens
des Farbwechsels dar.
Schwefligsaures Natron: Besorgen Sie in der Apotheke ein Mittel für Lebensmittelzwecke.
Zitronen- und Ascorbinsäure geben den Produkten einen „säuerlichen Geschmack von Vitamin C“.
Blanchieren im Wasser oder im Dampf
Blanchieren im Saft kann helfen, die Farbe von Äpfeln, Aprikosen, Feigen, Nektarinen, Pfirsichen, Birnen
und Pflaumen zu erhalten. Es entsteht dabei gesüßtes kandiertes Obst.
4. Mit dem Temperaturregler wählen Sie die gewünschte Trocknungstemperatur. Die minimale Anzahl an
Platten zur Gewährleistung des richtigen Trocknens sind 5!
Lebensmittelarten
Blumen
Kräuter
Backwaren
Gemüse
Obst (Äpfel)
Obst (Birnen)
Obst (Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen)
Fleisch, Fisch
DE
Empfohlene Temperatur
35 – 40 °C
40 °C
40 – 50 °C
50 – 55 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
65 – 70 °C
Die Trocknungstemperaturen sind nur orientierungshalber. Die Temperatur hängt von der Dicke der
Scheiben, dem Wassergehalt in den Lebensmitteln und weiteren Faktoren ab. Es ist notwendig, welche
Einstellung für Sie am Geeignetsten ist, damit Sie mit dem Trockenergebnis zufrieden sind.
5. Drücken Sie die ON-Taste in die Position I.
6. Die Platten im unteren Bereich sind für eine trockenere und wärmere Luft eingestellt. Das Produkt
trocknet auf diesen Platten schneller. Deshalb ist es notwendig, die Lage der Trocknungsplateaus
während des Trocknens zu ändern (teilen Sie die Trocknungsdauer in 2 Umladungen auf. Während des
Trockenvorganges, der bis zu 24 Stunden dauern kann (ganzes Obst mit Schale – Kirschen, Pflaumen),
ändern Sie die Anordnung der Reihenfolge der Trocknungsplateaus alle 3–4 Stunden, damit eine
gleichmäßige Trocknung im gesamten Lebensmitteltrockner gewährleistet ist). Die Platten ändern Sie
etwa so wie es in der Abbildung gezeigt wird. Dabei drehen Sie die Seiten mit einer Vierteldrehung und
gewährleisten so eine gleichmäßige Trocknung.
36
7.
Deckel des
Obsttrockners
Deckel des
Obsttrockners
Deckel des
Obsttrockners
Basis
Basis
Basis
ANFANG
DREHEN
DREHEN
Vor dem Ausprobieren des Produktsaftes nehmen Sie eine Handvoll Trockenlebensmittel und lassen Sie
einige Minuten abkühlen. Heißes Material erscheint weicher, feuchter und flexibler, als in abgekühltem
Zustand. Das Produkt muss ausreichend trocken sein, damit es nicht zu einer Vermehrung von
Mikroorganismen und Wertminderungen kommt. Das getrocknete Gemüse muss hart und spröde sein.
Das getrocknete Obst sollte ledrig und flexibel. Nach einer längeren Lagerdauer sollte das im Haushalt
getrocknete Obst trockener wie kommerziell getrocknetes Obst sein, das verkauft wird.
Obst – flexibel
Gemüse – trocken, brüchig
Pilze – ledrig bis brüchig
Kräuter – spröde
8. Nach der Beendigung des Trockenvorganges der zu trocknenden Lebensmittel schalten Sie das Gerät
aus, nehmen es aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen.
Die Trocknungstabelle einiger Lebensmittel
Obst
Spezielle
Zubereitung
Trocknungstest,
Oberfläche
Trocknungsdauer
in Stunden
Eine Schnitte oder eine
Scheibe schneiden, das
Kerngehäuse entfernen
ja
biegsam
4 – 15
Aprikosen
in zwei Hälften schneiden oder
in Viertel
ja
biegsam
8 – 36
Frische Ananas
schälen und in Scheiben
schneiden
–
biegsam
6 – 36
Art
Art der Zubereitung
Äpfel
Ananas aus der Dose schneiden, trocknen
–
ledrig
6 – 36
Bananen gut reif
In Scheiben schneiden oder in
4 mm dicke Streifen
–
brüchig, knusprig
5 – 24
Birnen
das Kerngehäuse entfernen,
halbieren oder Schnitte
ja
biegsam, ledrig
5 – 24
Erdbeeren
halbieren, da klein von der
Form her
ja
nicht feucht
5 – 24
Zwetschgen,
Pflaumen
halbieren oder ganz, mit dem
Kern oder ohne
–
biegsam
5 – 24
Trauben
einschneiden, falls es möglich
ist, eine Sorte ohne Kerne
–
biegsam, ledrig
6 – 36
Kirschen
mit Kernen, nicht teilen
–
ledrig
6 – 36
Pfirsiche
gut reif
ja
biegsam, ledrig
5 – 24
Zitrusfrüchte
in Scheiben schneiden oder
teilen, die Schale in Streifen für
das Aroma
–
biegsam
6 – 36
DE
37
Art
Art der Zubereitung
Rhabarber
nur brüchige Stängel
verwenden, nach dem Putzen
in Spalten von 3 cm schneiden
Spezielle
Zubereitung
Trocknungstest,
Oberfläche
Trocknungsdauer
in Stunden
ja
nicht feucht
4 – 16
Gemüse
Blanchieren in
Minuten
Trocknungstest,
Oberfläche
Zeit des
Trocknens in
Stunden
reinigen, in Hälften schneiden
2–4
brüchig
4 – 12
schälen, ganz oder in Stücke zu
2 cm geschnitten
2–3
brüchig
8 – 36
Bohnen (grün)
die Enden abschneiden,
diagonal schneiden
3–4
brüchig
4 – 14
Brokkoli
in Stücke zerteilen, eine 1/2
Stunde in Salzwasser legen
3 – 4 Esslöffel Essig
brüchig
5 – 15
Blumenkohl
in Stücke zerteilen, eine 1/2
Stunde in Salzwasser legen
3 – 4 Esslöffel Essig
ledrig
5 – 15
Wirsing, Kohl
reinigen und in Streifen
schneiden
2 – 3 im Dampf
ledrig
4 – 12
Möhren
schräg oder diagonal
schneiden
2–3
ledrig
4 – 12
Sellerie
in Scheiben schneiden
2–3
brüchig
4 – 12
Gurken
Scheiben 1 cm dick
–
ledrig
4 – 14
Zwiebel, Lauch
in Scheiben schneiden
–
ledrig
4 – 10
Kräuter
den Stängel entfernen, nicht
zerdrücken
–
brüchig
2–5
Pilze
in zwei Hälften oder in Viertel
schneiden
–
brüchig
4–6
Art
Art der Zubereitung
Artischocken
Spargel
Die Zeiten, die in der Tabelle aufgeführt sind, sind nur empfohlen und können entsprechend den
Eigenschaften des Trocknungsproduktes sehr unterschiedlich sein.
RATSCHLÄGE UND TIPPS
DE
Das Obst lässt sich im trockenen Saft verarbeiten. Es eignet sich auch als Beilage zu vielen Rezepten. Falls Sie
getrocknetes Obst auf die gleiche Weise wie frisches verwenden möchten, müssen Sie es einweichen, d. h., ihm
die Feuchtigkeit zurückgeben, die durch das Trocknen entfernt wurde. Die gewünschte Menge getrocknetes
Obst weichen Sie es mit der annähernd gleichen Menge Wasser ein (bspw. Eine Schale Trockenobst mit einer
Schale Wasser – besser weniger Wasser) und lassen Sie es etwa 4 Stunden eingeweicht (auch hier gilt, je
kürzer desto besser). Im weiteren Verlauf können Sie Obst entsprechend des Rezeptes genau wie das frische
verwenden. Frühe Pflaumen sind arm an Zucker, deshalb sind sie nicht zum Trocknen geeignet.
Gemüse empfehlen wir vor der weiteren Zubereitung immer einzuweichen. Bspw. 1 Schale Trockengemüse
und 1 Schale lauwarmes Wasser. Fügen Sie jedoch nicht mehr Wasser hinzu als zur Zubereitung der Speise
notwendig ist. Weiches Gemüse lassen Sie vor der Weiterverwendung niemals unnötig lange stehen. Die
Dauer der Wärmezufuhr ist annähernd gleich wie bei gefrorenem Gemüse. Für die Zubereitung von Suppen
ist es nicht nötig, getrocknetes Gemüse einzuweichen. Getrocknetes Gemüse für Suppen, Soßen und Salate
kann man mit Küchengeräten auf die gewünschte Größe zerkleinern. Im Falle von Cremesuppen, Soßen
und Kinderspeisen ist es am besten, das Gemüse gemahlen zu verwenden. Legen Sie keine Vorräte an
gemahlenem Gemüse mehr an, als wie Sie innerhalb eines Monats aufbrauchen. Denn bei längerer Lagerung
verliert das Gemüse seine Haltbarkeit.
38
Selbstverständlich ist es möglich, das eingeweichte Gemüse zu mischen und mit frischem Gemüse zu
verwenden. Paprikas können zerkleinert oder gemahlen werden und zur Weiterverwendung in luftdichten
Gläsern gelagert werden.
Pilze werden eingeweicht (wie Gemüse) und frisch verwendet. Zur Verwendung in Suppen und Soßen ist es
möglich, die Pilze zu zerkleinern.
Kräuter brauchen keine weitere Zubereitung außer, dass sie zerkleinert oder gemahlen werden und eventuell
die harten Teile entfernt werden.
REZEPTE
Mischobst
2 geschälte Bananen
100 g Erdbeeren
100 g Ananas
Das Obst schneiden Sie in gleich große Stücke von etwa 0,6 cm. Nach dem Trocknen und dem Abkühlen
mischen Sie die Masse mit gemahlenen Nüssen.
Apfelringe mit Zimt
2 kg Äpfel
5 Teelöffel Zimt
Einen geschälten Apfel schneiden Sie in etwa 0,6 cm dicke Ringe, nehmen Sie den Kern heraus und bestreuen
ihn mit Zimt. Lassen Sie sie trocknen.
Zitrusmix
1,5 kg Orangen
5 Zitronen
4 Grapefruits
Waschen Sie das Obst gründlich. Schneiden Sie etwa 0,6 cm dicke Scheiben und trocknen Sie die Zitronen
mit der Schale.
Tropen-Paradies
10 Kiwi
1 Ananas
3 Papayas
Schälen Sie die Papayas und die Kiwis, teilen Sie die Ananas. Schneiden Sie etwa 0,6 cm dicke Scheiben und
trocknen Sie sie.
DE
Sellerie- und Knoblauchsalz
Das Trockenmaterial mischen Sie mit Salz im Verhältnis 1:1.
Blumen-Kräuter-Mischung
Sie können sich mit Hilfe des Obsttrockners den Duft des Frühlings und des Sommers aus dem Duft von
Pflanzen und Blumen erhalten, die in Ihrem Garten oder in der freien Natur wachsen. Blumen legen Sie frei
auf die Platte und trocknen Sie sie mit allen Öffnungen in geöffneter Position. Die gut getrockneten Blumen
(ca. in 5 Stunden), legen Sie in einen Zierbehälter oder in ein Säckchen und verzieren sie mit einer Schleife.
Für ein intensives Aroma können Sie es mit Zimt, mit Nelken, mit Rosmarin oder mit Pfefferminze befüllen.
LAGERUNG VON TROCKENLEBENSMITTELN
Vor der Lagerung müssen die Lebensmittel völlig abgekühlt sein (sonst können Sie eindampfen und
verderben). Vor einer längeren Lagerung warten Sie etwa 1 Woche. Die Trockenstücke wickeln Sie in einer
größeren Menge ein, damit Sie nach dem Öffnen die gesamte Packung verwenden. Die Lebensmittel
lagern Sie in verschließbaren Gläsern (verwenden Sie keine Plastikbehälter), eventuell in Stoff- oder
Papiersäckchen. Zur Lagerung von Trockengemüse eignet sich sehr gut Einmachfolie eventuell auch Beutel
39
mit einer Vakuumpumpe für Vakuumverpackungen. Die getrockneten Lebensmittel können bei normaler
Raumtemperatur gelagert werden. Am besten an einem trockenen, kühlen und dunklen Ort.
Bei Temperaturen von weniger als 10 °C verlängert sich die Lagerung um das 2–3fache.
Es wird empfohlen, eine gelegentliche Kontrolle der gelagerten Lebensmittel vorzunehmen.
Selbstklebeetiketten, auf denen die Art und das Datum des Trockengutes angegeben ist, gewährleisten
Ihnen einen perfekten Überblick.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG
Vor der Reinigung und bei jeder Bedienung des Gerätes ziehen Sie bitte den Stecker am
Stromversorgungskabel aus der Steckdose. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht befeuchteten Tuch.
Die einzelnen Trocknungsplateaus und den Deckel des Lebensmitteltrockners reinigen Sie mit einem
handelsüblichen Geschirrspülmittel. Die Saugöffnung (Gitter) auf dem Motorteil muss völlig sauber sowie
frei für die Luftzufuhr sein. Bei eventuellen Verunreinigungen oder Staubbelägen reinigen Sie das Gitter
mit einem Pinsel oder saugen Sie die Verunreinigung mit einem Tischstaubsauger auf. Spülen Sie die Basis
niemals unter fließendem Wasser ab, tauchen Sie sie auch nicht in Wasser ein.
Verwenden Sie bitte keine rauen Schwämme und kein Reinigungspulver. Das Gerät und auch das
Stromversorgungskabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden.
PROBLEMBEHEBUNGEN
Problem
Motor arbeitet nicht.
Motor läuft, jedoch
erhitzt sich nicht der
Lebensmitteltrockner.
Ursache
Lösung
Schlecht oder wenig
eingesteckter Stecker in der
Steckdose.
Kontrollieren Sie den Steckeranschluss.
Stecker hat keine Spannung.
Kontrollieren Sie, ob Spannung vorhanden
ist, bspw. mit einem anderen Gerät.
Beschädigtes Stromzufuhrkabel.
Lassen Sie es von einem autorisierten
Servicecenter testen und reparieren.
Aktivierung der Wärmesicherung
gegen Überhitzen.
Nehmen Sie das Stromzufuhrkabel
aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät
abkühlen. Falls ein Heizkörper nach dem
Abkühlen sich nicht mehr aufheizt, wenden
Sie sich an einen autorisierten Service.
DE TECHNISCHE ANGABEN
Trocknet Obst, Gemüse, Kräuter, Fleisch und andere Arten von Lebensmitteln
5 Trockenplateaus im Durchmesser von 32 cm
Stufenloser Temperaturregler (35 °C – 70 °C)
Ventilator für gleichmäßiges Trocknen
Überhitzungsschutz
Leiser Betrieb
Weitere Trockenplateaus nachkaufbar
Rutschfeste Standfüße
Bedienungsanleitung mit Rezepten und Tipps
Nennspannung: 230 V~ 50 Hz
Anschlusswert: 250 W
Geräuschpegel: < 20 dB
40
VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den
Sammelcontainer für Plastik.
ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den
Mitgliedsländern der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der
Abfalltrennung)
Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht
als Hausmüll abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor
negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.
Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling
dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder
die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.
08/05
Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinien über elektromagnetische
Kompatibilität und elektrische Sicherheit.
Eine Änderung des Textes und der technischen Parameter vorbehalten.
DE
41
FRUIT DEHYDRATOR
SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and save for future use!
Warning: The safety measures and instructions, contained in this manual, do not include all conditions and
situations possible. The user must understand that common sense, caution and care are factors that cannot
be integrated into any product. Therefore, these factors shall be ensured by the user/s using and operating
this appliance. We are not liable for damages caused during shipping, by incorrect use, voltage fluctuation or
the modification or adjustment of any part of the appliance.
To prevent fire or risk of electric shock, you should maintain basic precautions when using electrical
appliances,
including the following:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
EN
14.
15.
16.
17.
18.
19.
42
Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided on the appliance label and
that the socket is properly grounded. The outlet must be installed according to valid safety instructions.
Do not use the food dehydrator, if the appliance or the power cord are damaged. All repairs including
cord replacements shall be performed by a professional service centre! Do not remove protective
covers of the appliance, risk of electric shock! Check the appliance and the power cord regularly
before use.
Protect the appliance from direct sunlight, contact with water and other liquids, to prevent possible
injury caused by electric shock. Never put it in a dishwasher!
Do not use the food dehydrator outdoors or in wet environment. Do not touch the power cord with wet
hands. Risk of electric shock.
Do not use the food dehydrator close to inflammable objects or underneath them, e.g. close to curtains.
The surface temperatures close to the food dehydrator may be higher than usual when it is in operation.
Place the food dehydrator away from other objects in a way that ensures free air circulation, needed for
its proper operation. Do not cover the appliance’s openings, there is danger of overheating.
Do not place anything on the top of the dehydrator and do not move it until it cools down entirely.
The dehydrator is designed only to dry food, do not put anything inside the dehydrator (e.g. paper,
plastics) and do not store anything inside!
We recommend that you do not leave the food dehydrator unattended while the power cord is plugged
in. Disconnect the cord from the electrical outlet prior to performing maintenance. Do not pull the cord
from the outlet by yanking the cord. Unplug the cord from the outlet by grasping the plug.
Do not allow the cord to touch hot surfaces or lead the cord over sharp edges.
Do not leave the food dehydrator unattended when in operation.
Do not operate the dehydrator without the top part. Only with this part is the proper air distribution
throughout the individual trays assured. Always use the dehydrator with all 5 trays, even if some should
stay empty of food to dry.
Pay closer attention when you use the food dehydrator near children. Never let the children handle the
appliance by themselves, protect them from the risk of electric shock, an appliance is not a toy. Be careful
that the power cord does not hang down.
Do not place the food dehydrator on a hot surface and do not use it close the a heat source (e.g. hot plate,
stove, radiator, oven).
It is necessary to keep the appliance clean at all times, because it comes in direct contact with food!
The recommended time of the operation of the appliance is 40 hours maximum.
The appliance is not designed to be used with timers or any other remote control systems.
Use accessories only approved by the manufacturer, otherwise you risk voiding the warranty.
Use the appliance only in accordance with the instructions given in this manual. This food dehydrator is
designed for home use only. The manufacturer is not liable for damages caused by the improper use of
this appliance.
The appliance may be used by children 8 years or older and by persons with reduced physical or mental
capabilities, if they are under supervision or if they have been instructed in the use of the appliance in
a safe manner and understand the potential risks. Children must not play with the appliance. Children
must not carry our cleaning and maintenance of the appliance, unless they are 8 years or older and
under supervision. Children younger than 8 years have to be kept away from the appliance and its power
supply.
DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
The dehydrator cover
ON/OFF button
Temperature control
5 drying trays
Base
1
4
It is possible to purchase additional drying trays
(up to maximum 9 trays may be added to the
dehydrator).
DEHYDRATION
5
3
Dehydration is one of the oldest methods of food
2
preservation. Food contains more or less water,
which we remove in the process of dehydration. In
the same time, you remove the breeding ground for mold and decay. It is possible to keep the dehydrated
foods for several years after proper drying and under good storage conditions. Removal of moisture from
the foods concentrates the aromatic compounds, which makes the foods tastier. The preservation is done in
a natural way without using preservatives. No vitamins and minerals are destroyed. Even if you use to can or
freeze food, drying will expand your options of storing fruit, vegetables, mushrooms, herbs and teas and it
will enrich your culinary knowledge. In our geographical conditions, drying of food on the sun can happen
more by chance. When drying food in an electric or a gas oven, which is not designed for it, the food “sweats”,
because of reduced air circulation, juice drips and the food sticks to the tray. Moreover, it is very difficult to
clean the oven off the burned juice.
Your new food dehydrator is faster and more effective thanks to the system based on physics. The airflow
after intake is evenly heated and distributed in order to remove moisture content from food prepared on
each tray. The moist air is drained through the openings in the lid of the dehydrator. This system allows
drying at all levels, however for the uniform drying of the contents in the entire dehydrator, it is necessary to
alternate the order of the trays, because the most intense drying occurs at the bottom level. Just before the
dehydration process is finished, it is advisable to check the quality of the dehydration visually and by touch.
According to your consideration, it is possible to sort out the food and increase the drying time.
OPERATING INSTRUCTIONS
Fruit and vegetables for dehydration should be fresh and fully ripe. It is not possible to obtain good quality
dried food from old, bruised, poor quality fruit. Unripe fruit lacks colour and flavour which cannot be improved
by drying. Overripe fruit is hard and woody or soft and mushy. Dehydrate foods fresh, in time and in the same
time. Clean and wash fruit before dehydration, so that it is clean and free of chemicals. Look the fruit over and
discard any which are spoiled, mouldy or damaged, otherwise they might spoil the whole batch. Remember,
that during drying you will smell the aroma of drying foods, which is not pleasant for everybody.
EN
Before first use:
1.
2.
Remove all packaging material from the dehydrator.
Place the dehydrator on a stable and heat resistant surface, away from other heat sources. Choose
a surface considering the fact that it is not suitable to move the dehydrator to another place during
drying. The load capacity of the surface has to bear the weight of the dehydrator including the prepared
contents. There has to be at least 15 cm of free space around the appliance to ensure proper operation
of the dehydrator.
43
3.
Assemble the new dehydrator and let it run without foods for approximately 30 minutes. Then wait, until
the dehydrator cools down. Wash the trays and the lid of the dehydrator with warm water and wipe the
base of the dehydrator from outside with wet cloth.
PROCESS
1. Wash and dry all the foods before you prepare them for drying. Select only undamaged foods for
preparation for drying, cut out the damaged places. Remove pits and cores from the fruit. Prepared fruit
should be ripe, but not overripe.
2. The drying process will be even when you slice the food in evenly thick slices (about 0.6 cm). Thin slices
dry faster, but remember that the drying process reduces their size substantially. Place the unpeeled fruit
peel down, with the cut side on top. Place the uneven shapes on the side with the peel, not on the cut
side. Spread the vegetables evenly in a single layer. Dry the herbs very gently. Remove only the stem, do
not slice the herbs any further. You have to turn leafy herbs during the drying process to prevent sticking.
3. Spread the pieces evenly on the dehydrator tray, do not put one on top of another and leave spaces
between individual pieces. Use about 85% of each dehydrator tray area to ensure proper air circulation.
Note:
To prevent browning of some types of fruit, we recommend that you pretreat the fruit before drying by
immersing it into a solution of 1 tablespoon of lemon juice and a cup of water, then dry it with paper towel.
You can replace the lemon juice with pineapple juice or with commonly available vitamin C. Some fruits have
natural protective wax coating, e.g. figs, plums, grapes, blueberries, etc.
Immerse them in boiling water for 1–2 minutes, drain and immerse immediately in cold water and dry off.
Slice and dehydrate. Pores in the peel open and the drying will speed up.
Blanching
Most kinds of produce should be blanched before drying. Blanching limits any change to appearance and
taste of the treated products. It is scalding or boiling of fruit and vegetables for a short time (1–5 minutes).
Place the prepared produce (e.g. carrots, celery) in a wire basket or strainer and immerse it in a pot of boiling
water. Dry completely before putting it in the dehydrator.
Blanching in a suitable solution helps to preserve the colour of apples, apricots, figs, nectarines, peaches, pears
and plums. The result will be sweetened candied fruit. It is necessary to try the effectiveness of these methods.
You can soak fruit and vegetables in these solutions:
•
•
•
•
•
Compared to other methods, lemon juice and pineapple juice are the natural way how to preserve colour.
Sodium sulphite: Buy the product for food preparation in the pharmacy.
Citric and ascorbic acid add “a sour taste of vitamin C” to the product.
Blanching in boiling water or steam
Blanching in juice will help to preserve the colour of apples, apricots, figs, nectarines, peaches, pears and
plums. The result will be sweetened candied fruit.
4. Set the required drying temperature with the temperature control. The minimum number of trays to
ensure proper drying is 5!
Types of food
Flowers
Herbs
Baked goods
Vegetables
Fruit (apples)
Fruit (pears)
Fruit (apricots, peaches, plums)
Meat, fish
EN
44
Recommended temperature
35 – 40 °C
40°C
40 – 50 °C
50 – 55 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
65 – 70 °C
The drying temperature is only approximate, it depends on the thickness of the slices, the water content
in the foods and other factors. You have to try which setting suits you until you are satisfied with the
dried products.
5. Switch the On button to position I.
6. The trays at the bottom part of the dehydrator are exposed to warmer and drier air and the product dries
faster. It is therefore necessary to change the order of the trays during drying (divide the drying time
in two changes). During the drying, which might take up to 24 hours (fruit with peel – cherries, plums)
change the order of the trays every 3–4 hours to ensure even drying throughout the dehydrator). Change
the trays approximately as shown in the picture and turn them to the side by a quarter turn to ensure
even drying.
7.
The dehydrator
cover
The dehydrator
cover
The dehydrator
cover
Base
Base
Base
START
TURN
TURN
Before testing the product, remove a handful of food from the dehydrator and let it cool for a few
minutes. The hot product seems to be softer, moister and more flexible than in cooled state. The product
must be dry enough to prevent microorganisms from multiplying and spoilage. Dehydrated produce
must be hard and brittle. Dehydrated fruit should be leathery and flexible. The home dried fruit should
be drier for long term storage than the commercially available dried fruit.
Fruit – flexible
Produce – dry, brittle
Fungi – leathery to brittle
Herbs – crumbly
8. Switch the dehydrator off after finishing the drying process, unplug from the outlet and allow it to coool.
Table for drying some foods
Fruit
Spec.
pretreatment
Dryness test, surface
Drying time
in hrs.
cut slices or circles, remove
core
yes
flexible
4–15
Apricots
cut in halves or quaters
yes
flexible
8–36
Fresh pineapple
peel and slice circles
–
flexible
6–36
Sort
Preparation method
Apples
Canned pineapple
slice, dry off
–
leathery
6–36
Ripe bananas
cut into 4 mm round slices or
strips 4 mm thick
–
brittle, crisp
5–24
Pears
remove the core, cut in half
or slice
yes
flexible, leathery
5–24
Strawberries
cut in half, small ones whole
yes
not dewy
5–24
Plums
halves or whole, with the pit or
without
–
flexible
5–24
Grapes
incise, preferably a seedless
kind
–
flexible, leathery
6–36
Cherries
whole, with the pits
–
leathery
6–36
EN
45
Sort
Preparation method
Peaches
well ripened
Citrus fruit
slice or separate, the peel in
strips for flavour
Rhubarb
use only fragile stems, after
washing cut into 3 cm chunks
Spec.
pretreatment
Dryness test, surface
Drying time
in hrs.
yes
flexible, leathery
5–24
–
flexible
6–36
yes
not dewy
4–16
Blanching in min.
Dryness test, surface
Drying time
in hrs.
Vegetables
Sort
Preparation method
Artichokes
clean, cut in half
2–4
brittle
4–12
Asparagus
peel, whole or cut into 2 cm
pieces
2–3
brittle
8–36
Beans (green)
cut off ends, slice crosswise
3–4
brittle
4–14
Broccoli
divide into pieces, soak ½ hour
in salt water
3–4 s tablespoons
of vinegar
brittle
5–15
Cauliflower
divide into pieces, soak ½ hour
in salt water
3–4 s tablespoons
of vinegar
leathery
5–15
Savoy cabbage,
cabbage
clean and slice into strips
2–3 in steam
leathery
4–12
Carrots
slice diagonally or across
2–3
leathery
4–12
Celery root
round slices
2–3
brittle
4–12
Cucumbers
round slices 1 cm thick
–
leathery
4–14
Onion, leeks
round slices
–
leathery
4–10
Herbs
remove stem, do not squash
–
brittle
2–5
Fungi
slice in half, or round slices
–
brittle
4–6
All times listed in the table are only recommendations, they may be very different depending on the
properties of the product.
ADVICE AND TIPS
Fruit can be consumed in dried state. However, it is suitable as an ingredient for many recipes as well. If you
want to use the dried fruit in the same way as fresh fruit, you have to soften it, that is, you have to return the
moisture that was removed by drying. Soak the required amount of fruit in about the same amount of water
(e.g. one cup of fruit in one cup of water – less water is better) and let it soak for about 4 hours (shorter time
is better here as well). Then you can use the fruit in the same way like fresh in recipes. Early plums are low in
sugar and therefore not suitable for drying.
EN
We recommend that you soak vegetables before cooking. E.g. 1 cup of dried vegetables and 1 cup of water.
Do not use more water than necessary to prepare meal. Do not let the softened vegetables stand too long
before further use. The time of cooking of the vegetables is the same as with frozen vegetables. It is not
necessary to soften vegetables before cooking soup. It is possible to reduce the dried vegetables for soups,
sauces and salads to required size using kitchen appliances. It is best to use ground dried vegetables to
prepare cream soups, sauces and baby food. Do not store more ground vegetables than you can use within
1 month, because the vegetables lose durability with longer storage.
Of course, you can mix and use the softened vegetables and fresh vegetables. Peppers may be ground or
pulverized and stored in airtight jars for future use.
We soak the fungi (like vegetables) and use them like fresh ones. You can grind the fungi to use in soups and
sauces.
The herbs do not need more treatment, except for crushing or grinding or the removal of hard parts.
46
RECIPES
Mixed fruit
2 peeled bananas
100 g strawberries
100 g pineapple
Slice the fruit in evenly sized pieces, about 0,6 cm thick. After drying and cooling, mix with a mixture of
crushed nuts.
Apple rings with cinnamon
2 kg apples
5 teaspoons cinnamon
Cut peeled apples into 0,6 cm thick rings, cut out the core and sprikle with cinnamon. Dehydrate.
Citrus mix
1,5 kg oranges
5 lemons
4 grapefruits
Wash the fruit thoroughly. Cut about 0,6 cm thick slices including the peel and dehydrate.
Tropical paradise
10 kiwi
1 pineapple
3 papayas
Peel the papaya and kiwi, cut off the pineapple rind. Cut about 0,6 cm thick slices and dry.
Celery and garlic salt
Mix the dried material with salt in 1:1 ratio.
Flower and spice mix
You can preserve the scent of spring and summer, enjoy the scent of plants and flowers, which grow in your
garden or wild using the food dehydrator. Strew the flowers loosely on the tray and dry with all the air vents
open. Put the well dried flowers (in about 5 hours) in a decorative container or a bag and decorate with a
ribbon. You can add cinnamon, cloves, rosemary or mint for stronger scent.
DRIED FOOD STORAGE
Allow the food to cool completely before storing it (otherwise it may spoil). Wait about 1 week before longterm storage. Pack smaller amount of dried pieces, so that you consume the whole package after opening.
Store the dried food in resealable jars (do not use plastic containers) or in cloth or paper bags. Canning foil or
bags with vacuum pump are very well suited for dried vegetable storage. Dried food may be stored at room
temperatures. However, the best are dry, cool and dark places.
At temperatures of less than 10 °C, the shelf life extends 2 – 3x.
We recommend an occasional check of the stored foods. Self-adhesive labels indicating content and the date
of drying ensures your control over storage.
CLEANING AND MAINTENANCE
Unplug the power cord from the outlet before cleaning or any other manipulation with the dehydrator. Clean
the appliance using slightly moistened cloth. You can clean the individual trays and the dehydrator cover
using a regular dishwasher liquid. The air intake opening (grid) on the motor has to be absolutely clean, free
for air access. In the event of dirt or dust clogging the grid, clean it with a brush or using vacuum cleaner.
Never rinse or immerse the base under running water.
Do not use rough sponges or cleaning powder. Do not immerse the appliance or power cord into water.
47
EN
TROUBLESHOOTING
Problem
Motor does not work.
Cause
Badly inserted plug in the outlet.
The outlet has no power.
Damaged power cord.
The motor works, but
the dehydrator does
not produce heat.
Activation of the thermal fuse
against overheating.
Solution
Check the outlet connection.
Check for voltage by e.g. using another
appliance.
Have it tested and repaired in an authorized
service center.
Unplug the power cord from the outlet.
Allow the appliance to cool. If the dehydrator
will not start heating up after cooling,
contact an authorized service center.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Dries fruits, vegetables, herbs, meat and other foods
5 trays 32 cm in diameter
Continuous temperature control (35 °C – 70 °C)
Fan for even drying
Safety overheating protection
Silent operation
Additional trays available to purchase
Non-slip feet
Instruction manual with recipes and tips
Nominal voltage: 230 V~ 50 Hz
Nominal input power: 250 W
Noise level: < 20 dB
USE AND DISPOSAL OF WASTE
Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into
plastic recycling containers.
DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME
Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European
countries with an implemented recycling system)
The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste.
Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent
negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product.
Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product,
refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the
product.
This product complies with EU directive requirements on electromagnetic compatibility and
electrical safety.
EN
Changes in text and technical parameters reserved.
48
08/05
www.ecg.cz
Výhradní zastoupení pro ČR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
tel.: +420 272 122 111
e-mail: [email protected]
zelená linka: 800 121 120
CZ
Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, k.s.
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava
tel.: +421 232 113 410
e-mail: [email protected]
SK
Wyłączny przedstawiciel na PL:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
e-mail: [email protected]
PL
Kizárólagos magyarországi képviselet:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
e-mail: [email protected]
HU
Distributor für DE:
K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2
DE-93413 Cham
DE
 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.  Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie
výrobku.  Importer nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu.  Az importőr nem felel a termék használati
útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.  Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.  The importer
takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.
© GVS.cz 2013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement