MAXDATA | ECO 4700 IW | MAXDATA Notebook ECO 4700 IW Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
Podręcznik użytkownika
PL
46
Spis treści
Wskazówka
49
Ważne Wskazówki bezpieczeństwa
53
Zakres dostawy
61
Przygotowanie
63
Przegląd systemu
69
Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ............. 52
Wireless LAN .................................................................................................................. 55
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu wyposażonego ... 56
Oznaczenie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN ........................... 57
Ograniczenia .................................................................................................................... 58
Francja ......................................................................................................................... 58
Włochy ........................................................................................................................ 58
Holandia ...................................................................................................................... 58
Częstotliwości radiowe dla urządzeń wyposażonych w Wireless LAN ............................ 59
Przepisy prawa ................................................................................................................ 60
Wkładanie akumulatora ................................................................................................... 64
Wyjmowanie akumulatora ............................................................................................... 64
Zasilanie........................................................................................................................... 65
Włączanie komputera przenośnego ................................................................................ 66
Zarządzanie energią ......................................................................................................... 67
Lewa strona ..................................................................................................................... 69
Prawa strona.................................................................................................................... 69
Widok z przodu ................................................................................................................ 69
Widok z tyłu ..................................................................................................................... 70
Spód ................................................................................................................................ 70
Objaśnienie wskazań diod LED ....................................................................................... 71
Gorące klawisze (hot keys) .............................................................................................. 72
Włącznik trybu oszczędzania energii ............................................................................... 72
Klawiatura ........................................................................................................................ 73
TouchPad ..........................................................................................................................74
Posługiwanie się TouchPad ...............................................................................................74
Napęd optyczny ............................................................................................................... 75
Gniazdo karty ExpressCard.............................................................................................. 75
Modem do transmisji faksów i danych .............................................................................76
Przyłącze LAN ...................................................................................................................76
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
47
PL
Instrukcja instalacji
77
Specyfikacje
79
Wyszukiwanie i usuwanie zakłóceń
83
Indeks
85
Ponowne instalowanie sterowników ............................................................................... 77
PŁYTA Utility CD.............................................................................................................. 77
Ustawianie rozdzielczości ................................................................................................ 77
48
Spis treści
Wskazówka
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezapowiedzianych zmian w tym dokumencie.
Zawarte tu informacje służą wyłącznie jako opis urządzenia i nie stanowią podstawy do
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu zobowiązań producenta lub pośrednika w
sprzedaży. Ani producent, ani pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
błędy i niedokładności, mogące wystąpić w tym dokumencie. Nie ponoszą oni również
odpowiedzialności za szkody i straty, powstałe w wyniku nieprawidłowego stosowania się do
tego podręcznika. Żadna część tego dokumentu i przynależnego do niego oprogramowania
nie może być kopiowana, tłumaczona lub powielana bez uzyskania uprzedniego zezwolenia
ze strony producenta, autora lub specjalistycznego sprzedawcy. Powyższa zasada nie dotyczy
kopii zapasowych na własny użytek. Wymienione w tym dokumencie marki lub nazwy
produktów są ewentualnie nazwami chronionymi prawami autorskimi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi innych firm. Są one wymieniane jedynie ze względu na ich używanie
i nie mają charakteru zalecenia odnośnie produktu lub producenta.
© MAXDATA 2006
Informacje prawne
Acrobat i logo Acrobat są znakami towarowymi należącymi do firmy Adobe Systems
Incorporated lub jej spółek-córek. Na obszarze działania niektórych jurysdykcji te znaki
towarowe mogą być zarejestrowane.
Intel®, Pentium® i Celeron® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation.
MS-DOS®, Windows, Microsoft® Windows® 95, Microsoft® Windows® 98, Microsoft®
Windows® Me, Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP oraz Microsoft®
Windows® NT są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft.
Zastosowanie i odniesienia
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi wprowadzenie i ma za zadanie zapewniać instrukcje
dotyczące pierwszych czynności wykonywanych po zakupieniu nowego notebooka.
Wszelkie odwołania dotyczą płyty CD-ROM z narzędziami specjalnymi i sterownikami
dołączonej do notebooka. Chcąc zastosować system operacyjny, nie wymieniony w
tym dokumencie, prosimy zapoznać się z odpowiednimi informacjami, znajdującymi się
na CD-ROM w plikach „ReadMe”. Ponadto prosimy zwrócić się do wyspecjalizowanego
sprzedawcy, aby zasięgnąć informacji, czy żądany system operacyjny może być zastosowany
w Państwa notebooku. Na płycie Utility CD nie ma systemu operacyjnego.
Wskazówka: Niektóre lub wszystkie konfiguracje systemu zostały już prawdopodobnie
przeprowadzone.
Wyjaśnienie:
To urządzenie odpowiada normie dla produktów o emisji zakłóceń EN 55022, podstawowej
normie dotyczącej wpływu zakłóceń EN 50082-1 i normie EN 60950 dyrektzwy
niskonapięciowej.
Przy nie uzgodnionych z producentem zmianach w urządzeniu nie gwarantuje się spełnienia
wymagań tych norm.
W celu zapewnienia zgodności elektromagnetycznej (EMV) prosimy zapoznać się z
informacjami podanymi w podręczniku.
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
49
PL
Poziom ciśnienia akustycznego
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy nie przekracza 55 dB(A)
Adnotacja Federal Communications Commisson (FCC)
To urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania przepisów dotyczących urządzeń
cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.
Gwarancja
Okres gwarancji dla urządzenia wynosi 24 miesięcy. W przypadku wystąpienia szkód po
upływie gwarancji przewiduje się możliwość odpłatnej naprawy urządzenia przy pomocy
oryginalnych części zamiennych lub wymianę elementów przez okres co najmniej 3 lat (od
zaprzestania produkcji).
Informacja dla użytkownika:
Urządzenie zostało starannie sprawdzone radiotechnicznie i pozbawione zakłóceń. Przy
stosowaniu zewnętrznych kabli danych należy jednak zwrócić uwagę, że: gdyby zaszła
konieczność wymiany kabla danych, podanego przez producenta, to użytkownik musi
zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed zakłóceniami radiowymi, aby wymieniany
kabel i jakość ekranowania odpowiadały oryginalnemu kablowi.
Należy stosować tylko takie ekranowane kable i tylko takie urządzenia zewnętrzne, których
poziom bezpieczeństwa i zgodności elektromagnetycznej jest identyczny z niniejszym
produktem.
Przy nie zastosowaniu się do tej zasady nie można zagwarantować spełnienia wymagań
powyższych norm!
Optical Disk Drive (ODD):
Zamontowany napęd ODD jest urządzeniem laserowym klasy 1. Nie wolno otwierać
urządzenia i patrzeć w promień lasera, nawet przy użyciu instrumentów optycznych.
Jeżeli napęd nie jest wyraźnie przystosowany do jednoczesnego używania kilku płyt CD,
należy zawsze wkładać tylko jedną płytę.
50
Wskazówka
Utylizacja urządzenia/akumulatora
Po zakończeniu okresu użytkowania przyjmujemy wszystkie nasze
produkty z powrotem, jeżeli ich stan odpowiada normalnemu
zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Przyjęte z powrotem
urządzenia są albo oddawane do dalszego wykorzystania,
albo demontowane i utylizowane w sposób nieszkodliwy dla
środowiska. Przyjmowanie zwrotne realizowane jest przez Państwa
wyspecjalizowanego sprzedawcę.
Akumulatory i baterie, zawierające metale ciężkie nie mogą być wyrzucane wraz ze
śmieciami domowymi. Są one bezpłatnie przyjmowane przez producenta, sprzedawcę
lub ich przedstawiciela, aby umożliwić ich utylizację lub usunięcie w sposób przyjazny dla
środowiska.
Kartonowe opakowanie zewnętrzne i wszystkie kartonowe części wewnętrzne mogą być
przeznaczone na makulaturę.
PL
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
51
Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych w krajach UE zgodnie z dyrektywą 2002/96/EG i
odpowiadającymi jej przepisami krajowymi
a) Sens i cel oddzielnego gromadzenia
Użytkownicy urządzeń elektrycznych i elektronicznych zobowiązani są do oddzielnego
gromadzenia zużytych urządzeń. Zużytych urządzeń elektrycznych/elektronicznych nie wolno
usuwać razem z pozostałymi niesortowanymi odpadami osiedlowymi (domowymi), gdyż
urządzenia te zawierają szereg niebezpiecznych składników, stwarzających problemy przy
utylizacji odpadów. Ich gromadzenie niezależnie od pozostałych odpadów domowych jest
warunkiem specjalnego traktowania i odpowiedniego recyklingu urządzeń elektrycznych/
elektronicznych. Jest to konieczne ze względu na fakt, iż w wielu spośród urządzeń
elektrycznych i elektronicznych znajdują się składniki, które bez odpowiedniego recyklingu
mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Wpólne usuwanie wszystkich odpadów
stwarzałoby możliwość przedostania się materiałów niebezpiecznych do zwykłych odpadów
domowych. W konsekwencji doszłoby do znacznego obciążenia środowiska naturalnego.
b) Znaczenie symbolu „przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach”
Przekreślony pojemnik na odpady na kółkach symbolizuje oddzielne
gromadzenie odpadów.
Urządzenia elektryczne/elektroniczne oznaczone poniższym symbolem nie
mogą być usuwane z pozostałymi odpadami osiedlowymi (domowymi). Można
oddać je bezpłatnie do ogólnie dostępnych punktów ich gromadzenia.
c) Ponowne użycie, recykling i wykorzystanie surowców
Urządzenia elektryczne/elektroniczne zawierają dużą liczbę wartościowych surowców, np.
żelazo, aluminium lub miedź. Składniki takie należy sortować. Ich oddzielne gormadzenie i
sortowanie stanowi podstawę ekologicznej utylizacji i ochrony zdrowia ludzkiego.
W myśl stosownych przepisów producenci zobowiązani są m. in. ponosić koszty odbioru
i utylizacji urządzeń, o których mowa. Nadrzędnym celem jest przy tym ponowne użycie
i wykorzystanie surowców (recykling). Aby stało się to możliwe, użytkownicy chcący
pozbyć się tych urządzeń muszą przekazać je do gminnych punktów ich gromadzenia.
Aktywne wykorzystanie możliwości zwrotu i gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych/
elektronicznych przyczyni się do ich ponownego użycia, recyklingu i wykorzystania zawartych
w nich surowców, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego.
d) Informacje o masie
Informacje dotyczące masy zakupionego produktu znajdują się w wykazie specyfikacji
zestawu (itemlist) oraz na opakowaniu.
52
Wskazówka
Ważne Wskazówki bezpieczeństwa
Notebook jest wprawdzie bardzo wytrzymały, jednak mogą zdarzyć się jego uszkodzenia.
Aby ich uniknąć, należy stosować się do następujących zaleceń:
• Unikać mocnych wstrząśnięć notebooka.
•
Trzymać urządzenie z dala od źródeł wysokich temperatur (grzejnik, bezpośrednie
nasłonecznienie).
•
Chronić notebook przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Można też uniknąć
przez to ewewntualnej utraty danych.
•
Chronić przed wilgocią. Jest to urządzenie elektryczne!
•
Zwrócić uwagę na prawidłowe zasilanie energią.
•
Używany zasilacz musi być atestowany.
Zasilacz wymaga zasilania bez wahań napięcia i bez
przerw. W przypadku wątpliwości prosimy zwrócić się
do lokalnego zakładu energetycznego.
Podczas odłączania od zasilania ciągnąć tylko za
wtyczkę, nigdy za kabel.
Przed rozpoczęciem czyszczenia notebooka, konieczne
jest odłączenie zewnętrznego zasilania (zasilacza
sieciowego lub samochodowego).
•
PL
Informacje dotyczące używania akumulatorów
Wolno stosować baterie przeznaczone wyłącznie do
stosowania z niniejszym notebookiem.
Akumulatory należy ładować przez notebook.
Nie należy usiłować samemu naprawić
uszkodzony akumulator. Naprawę należy zlecić
wyspecjalizowanemu sprzedawcy lub personelowi
posiadającemu odpowiednie kwalifikacje.
Zabezpieczyć uszkodzone akumulatory przed dziećmi
i jak najszybciej je usunąć. Zachować przy tym
ostrożność. Akumulatory mogą eksplodować po
wrzuceniu ich do ognia lub w wyniku niewłaściwego
obchodzenia się z nimi, czy też nieodpowiedniej
utylizacji.
Nabyte przez Państwa urządzenie jest wyposażone w
akumulator. Akumulator może być przeznaczony do
recyklingu. Nie wolno wyrzucać akumulatora do śmieci
domowych. Pytania dotyczące prawidłowej utylizacji
akumulatora prosimy kierować do zakładu zajmującego
się usuwaniem odpadów.
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
53
•
Wskazówka dotycząca baterii do zegara systemowego
Ostrożnie: Przy niewłaściwej wymianie baterii zachodzi
niebezpieczeństwo wybuchu. Wymienianą baterię
należy zastąpić tylko baterią zalecaną przez producenta
lub baterią tego samego typu. Zużytą baterię należy
usuwać zgodnie z zaleceniami producenta.
•
Konserwacja
Nie wolno samemu naprawiać notebooka! Mogą Państwo przez to stracić
uprawnienia z tytułu gwarancji i narazić na porażenie prądem siebie oraz
urządzenie. W razie potrzeby przeprowadzenia konserwacji prosimy zwrócić
się do wykwalifikowanego, fachowego personelu. Odłączyć notebook od
źródła zasilania.
Z następującymi problemami prosimy zwrócić się do wykwalifikowanego,
fachowego personelu:
•
54
-
Zasilacz lub kabel sieciowy jest uszkodzony albo
postrzępiony.
-
Do wnętrza notebooka dostał się płyn.
-
Chociaż notebook był prawidłowo obsługiwany, nie
działa poprawnie.
-
Notebook został upuszczony lub uszkodzony.
Czyszczenie
Nie wolno nigdy dopuścić do dostania się środków czyszczących do środka
notebooka! Używać tylko miękkiej, czystej ściereczki. Nie stosować żadnych
lotnych środków czyszczących (destylatów naftowych) ani szorujących.
Ważne Wskazówki bezpieczeństwa
Wireless LAN
(sieć bezprzewodowa - skrót WLAN)
Państwa notebook może posiadać zamontowany moduł bezprzewodowego połączenia z
siecią (wyposażenie opcjonalne). Moduł ten umożliwia stworzenie sieci bezprzewodowej
bazującej na przekazie danych za pośrednictwem fal radiowych, lub podłączenie urządzenia
do takiej istniejącej sieci. Jest on zgodny ze standardem IEEE802.11a+b+g.
Dzięki technologii WLAN użytkownicy mają możliwość nawiązania bezprzewodowych
połączeń w ramach określonego lokalnego obszaru (np. w obrębie budynku firmy, siedzibie
instytucji, lub budynku użyteczności publicznej, np. hali lotniska). Z urządzeń WLAN można
korzystać w pomieszczeniach biurowych wykorzystywanych tymczasowo, w obiektach, w
których nie jest możliwa instalacja skomplikowanej sieci przewodów, oraz do rozbudowania
istniejącej już sieci LAN tak, by wielu użytkowników mogło pracować w różnym czasie w
różnych miejscach jednego budynku.
Istnieją dwie różne metody korzystania z WLAN.
W wypadku sieci WLAN zaistalowanej na stałe, bezprzewodowe stanowiska (urządzenia
wyposażone w karty sieciowe WLAN lub zewnętrzny modem) nawiązują połączenia z
punktami łączności bezprzewodowej, tworzącymi most pomiędzy tymi stanowiskami
a istniejącym szkieletem sieci. W przypadku tzw. Peer-to-Peer (ad hoc) WLAN, kilku
użytkowników może stworzyć tymczasową sieć w obrębie jednego zamkniętego
pomieszczenia np. sali konferencyjnej, bez potrzeby korzystania z punktów łączności, jeśli
nie ma dostępu do stałej sieci.
W 1997 roku IEEE potwierdziło standard 802.11 dla bezprzewodowych sieci LAN; ustanowiło
to prędkość przesyłu danych od 1 do 2 Mbit/s (megabitów na sekundę). Zgodnie z nową
normą zarządzającą 802.11a+b+g, maksymalna prędkość przesyłu danych wynosi 54 Mbit/s
w paśmie częstotliwości od 2,4 do 5 GHz (gigaherców).
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
55
PL
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
sprzętu wyposażonego w Wireless LAN
W nabytym przez Państwa notebooku zintegrowana jest karta WLAN, w związku z czym
niezbędne jest zachowanie następujących środków ostrożności.
•
Notebook musi być zawsze wyłączony podczas podróży
samolotem lub jazdy samochodem.
•
Podczas pobytu w szpitalu, na sali operacyjnej lub w
pobliżu elektronicznych urządzeń medycznych należy
bezwzględnie wyłączyć elementy radioelektroniczne
notebooka! Fale radiowe mogą spowodować zakłócenie
działania urządzeń medycznych.
•
Notebook musi znajdować się w odległości co najmniej
20 cm od stymulatora pracy serca, gdyż fale radiowe
mogą mieć negatywny wpływ na działanie stymulatora.
•
Fale radiowe mogą również powodować zakłócenia
działania aparatów słuchowych.
•
Notebooka z włączonym elementem
radioelektronicznym nie należy używać ani
przechowywać w pobliżu łatwopalnych gazów ani w
rejonach, w których występuje ryzyko eksplozji (np.
warsztat lakierniczy), gdyż przekazywane fale radiowe
mogą spowodować pożar lub eksplozję.
•
Zasięg połączenia radiowego zależny jest od warunków
otoczenia i środowiska.
•
Bezprzewodowy przekaz danych stwarza ryzyko
dostępu do przekazywanych danych przez
nieuprawnione osoby trzecie.
Firma MAXDATA Computer GmbH nie przyjmuje odpowiedzialności za zakłócenia odbioru
radiowego i telewizyjnego, spowodowanego wprowadzeniem niedozwolonych zmian w
urządzeniu. MAXDATA nie przyjmuje odpowiedzialności za wymianę przewodów lub urządzeń
nie dopuszczonych przez firmę MAXDATA Computer GmbH.
Odpowiedzialność za zakłócenia wywołane taką niedozwoloną zmianą, lub za wymianę
urządzeń leży wyłącznie po stronie użytkownika.
56
Ważne Wskazówki bezpieczeństwa
Oznaczenie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN
Niniejszy sprzęt w dostarczonej wersji spełnia wymagania normy 1999/5/EG wydanej przez
Parlament Europejski, oraz Radę z dn. 9. marca 1999, dotyczące instalacji radiowych oraz
odbiorników telekomunikacyjnych, oraz wzajemnego uznania zgodności.
Niniejszy komputer przenośny może być używany w Belgii, Niemczech, Francji, Wielkiej
Brytanii, we Włoszech, w Luksemburgu, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii i Polsce.
Aktualne informacje na temat ewentualnych ograniczeń użytkowania dostępne są w
odpowiednich urzędach danego kraju. Jeśli Państwa kraj nie znajduje się na powyższej liście,
prosimy zrócić się do odpowiedniego urzędu w celu sprawdzenia, czy użytkowanie tego
produktu jest dozwolone w Państwa kraju.
Belgia - www.bipt.be
Dania - www.tst.dk
Niemcy - www.regtp.de
Finlandia - www.ficora.fi
Francja - www.art-telecom.fr
Grecja - www.eett.gr
Angila - www.oftel.gov.uk
Irlandia - www.comreg.ie
Włochy - www.agcom.it
Luksemburg - www.etat.lu/ILT
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
Holandia - www.opta.nl
Austria - www.rtr.at
Portugalia - www.urt.gov.pt
Szwecja - www.pts.se
Schwajcaria - www.bakom.ch
Hiszpania - www.cmt.es
Islandia - www.pta.is
Lichtenstein - www.ak.li
Norwegia - www.npt.no
PL
57
Ograniczenia
Francja
Ograniczony zakres częstotliwości: We Francji możliwe jest korzystanie wyłącznie z kanałów
10 do 11 (2457 MHz, ew. 2462 MHz). Dozwolone jest korzystanie z urządzenia wyłącznie
w zamkniętych pomieszczeniach.
Informacje: www.art-telecom.fr
Włochy
Zezwolenie ministerstwa niezbędne jest również dla korzystania z urządzenia w zamkniętych
pomieszczeniach. W celu uzyskania zezwolenia należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Dozwolone jest korzystanie z urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach
Informacje: www.agcom.it
Holandia
Dla korzystania z urządzenia na otwartej przestrzeni niezbędne jest posiadanie licencji. W
celu uzyskania licencji należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Informacje: www.opta.nl
58
Ważne Wskazówki bezpieczeństwa
Częstotliwości radiowe dla urządzeń wyposażonych w Wireless
LAN
Poniższe informacje odpowiadają stanowi ze stycznia 2002. Aktualne informacje dostępne
są w odpowiednich urzędach w danym kraju (np. www.regtp.de).
CZĘSTOTLIWOŚCI
Karty sieciowe do komunikacji bezprzewodowej, oraz adaptery są przeznaczone do użytku w
zakresie częstotliwości ISM (przemysł, nauka, medycyna) między 2,4 a 2,4835 GHz, zgodnie
z normą IEEE 802.11b+g. Ponieważ każdy z 11 możliwych kanałów wymaga szerokości
22 MHz zgodnie z DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), dostępne są praktycznie trzy
niezależne od siebie kanały (np. 3, 8 i 11). W poniższej tabeli wymieniono kanały dostępne
w poszczególnych krajach:
Kanal
MHz
1
2412
Europa, R&TTE
X
Francja, R&TTE
2
2417
X
3
2422
X
4
2427
X
5
2432
X
6
2437
X
7
2442
X
8
2447
X
9
2452
X
10
2457
X
X
11
2462
X
X
PL
Ponadto zintegrowana radiowa karta sieciowa obsługuje normę 802.11a. W celu uzyskania
dalszych informacji dotyczących częstotliwości pasma 5 GHz dopuszczonych do używania
w danym kraju należy skontaktować się z odpowiednią agencją rządową.
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
59
Przepisy prawa
ZASTRZEŻENIA DLA URZĄDZEŃ WYPOSAŻONYCH W WIRELESS
LAN
Instalacja i użytkowanie urządzenia z Wireless LAN może odbywać się wyłącznie zgodnie
z instrukcją załączoną do dokumentacji dla użytkownika. Dokumentacja dla użytkownika
stanowi część dostawy produktu. Wszelkie zmiany i modyfikacje niniejszego urządzenia
nie dopuszczone wyraźnie przez producenta mogą prowadzić do utraty praw użytkowania
urządzenia przez użytkownika. Producent nie odpowiada za zakłócenia odbioru radiowego
lub telewizyjnego spowodowane nieuprawnionym wprowadzeniem zmian w urządzeniu,
wymianą lub podłączeniem przewodów lub akcesoriów niezgodnych z zaleceniami
producenta. Użytkownik ma obowiązek usunięcia wszelkich zakłóceń powstałych w wyniku
wprowadzenia niedozwolonych zmian, wymiany, lub zamontowania części. Producent
oraz jego autoryzowani przedstawiciele handlu detalicznego i hurtowego nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody oraz naruszenie przepisów prawa wynikające z niezastosowania
się do niniejszych wytycznych.
60
Ważne Wskazówki bezpieczeństwa
Zakres dostawy
Przed rozpoczęciem instalacji notebooka prosimy upewnić się, czy dostarczone zostały
wszystkie części.
Jeżeli w opakowaniu notebooka brakuje dowolnego elementu wymienionego w spisie
transportowym, należy natychmiast skontaktować się z dealerem.
•
Notebook
•
Akumulator
•
Utility CD
•
Zasilacz
•
Kabel sieciowy
•
Podręcznik
•
Kabel do modemu
W przypadku oddawania komputera do naprawy lub do modernizacji, powinien on
być zapakowany w oryginalne opakowanie. Dlatego też należy starannie przechować
opakowanie.
PL
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
61
62
Przygotowanie
Przed pierwszym uruchomieniem należy zaznajomić się z poszczególnymi częściami
składowymi Państwa systemu.
Przesunąć zasuwkę (1) w prawo i otworzyć pokrywę (2).
Ilustracja 1
(1)
Zasuwka
(2)
Odchyl ekran
PL
1
8
7
2
2
3
4
5
6
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
Ilustracja 2
(1)
Wyświetlacz LCD
(2)
Głośniki
(3)
Klawiatura
(4)
Mikrofon
(5)
TouchPad
(6)
Diody stanu
(7)
Przycisk WŁ. / WYŁ.
(8)
Włącznik trybu oszczędzania energii
63
Wkładanie akumulatora
W zakres dostawy notebooka wchodzi akumulator. Jest on tylko częściowo naładowany.
Należy pamiętać, że czas ładowania baterii wynosi 3 godziny przy wyłączonym komputerze
oraz ok. 5 godzin, jeśli komputer jest włączony.
1
Jest bezwzględnie
konieczne, aby
akumulator
przy pierwszym
uruchomieniu
został całkowicie
naładowany! Nie
odłączać notebooka od
zasilacza sieciowego
aż do naładowania
akumulatora.
Ilustracja 3
(1) Włożyć akumulator do kieszeni akumulatora w kierunku
pokazanym strzałką.
(2) Delikatnie wcisnąć baterię do momentu zatrzaśnięcia.
(3) Wciśnij zatrzaski zwalniające baterię.
Można rozpocząć ładowanie baterii.
Wyjmowanie akumulatora
3
Ilustracja 4
(1) Naciśnij i wyciągnij zatrzaski zwalniające baterię.
(2) Wyjmij baterię z uchwytu.
Można teraz korzystać z notebooka działającego wyłącznie z
zasilania sieciowego.
64
Przygotowanie
Zasilanie
Notebook jest wyposażony w kabel sieciowy oraz uniwersalny, samodopasowujący się
zasilacz sieciowy. Zasilacz sieciowy może pracować z dowolnym, stałym napięciem w
zakresie od 100 do 240 woltów.
Zasilacza należy używać w następujący sposób:
1. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka DC IN mieszczącego się z boku notebooka.
2. Podłączyć kabel sieciowy do zasilacza.
3. Podłączyć kabel sieciowy do gniazdka sieciowego.
Notebook może być
zasilany dowolnie
prądem z akumulatora
lub z sieci.
Pierwsze uruchomienie
odbywa się przy
podłączeniu do
zasilacza. Używać tylko
dostar-czonego zasilacza
sie-ciowego. Używanie
nieodpowiedniego
zasilacza sieciowego
może spowodować
uszkodzenie notebooka.
Zasilacz sieciowy
nie zawiera żadnych
części podlegających
konserwacji.
PL
ZASILACZA
W ŻADNYM WYPADKU
NIE OTWIERAĆ!
ŚMIERTELNE
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
65
Włączanie komputera przenośnego
Na tym kończą się przygotowania. Teraz należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania, aby
włączyć notebook.
Porada:
Po włączeniu notebooka, przycisk wł. / wył. może spełniać
W przypadku
kilka funkcji w zależności od ustawień oszczędzania energii.
„zawieszenia“ się
Przy ustawieniach standardowych, ponowne wciśnięcie
programu lub systemu
przycisku wł. / wył. spowoduje wyłączenie notebooka.
należy wcisnąć
klawisze: Ctrl+Alt+Del.
W większości
przypadków pozwoli
to na zakończenie
tylko zadania, które
przestało odpowiadać
oraz ponowne
uruchomienie
notebooka (tzw.
„restart na ciepło”).
Jeżeli te operacje
nie zadziałają, należy
przytrzymać przycisk
wł. / wył. przez ponad
cztery sekundy, co
spowoduje wyłącznie
Ilustracja 5
notebooka. Teraz
można uruchomić
Po pierwszym uruchomieniu zainstalowany zostanie system
komputer ponownie
operacyjny. Należy zastosować się tu do odpowiednich
(zimny start).
instrukcji.
Korzystanie z komputera można rozpocząć po zakończeniu
instalacji oraz po ponownym uruchomieniu notebooka.
Wskazówka:
W podstawowych funkcjach graficznych możecie Państwo
Proszę pamiętać,
zmieniać rozdzielczość, intensywność kolorów i wygląd
że w przypadku
pulpitu.
systemu operacyjnego
Szersze informacje na ten temat zawarte są we wskazówkach
Microsoft® Windows,
dotyczących instalacji.
konieczne jest zawsze
wyłączanie notebooka
w następujący sposób:
Kliknąć na przycisk
„Start“
Wybrać „Zamknij“
Kliknąć „OK“.
Pozwoli to uniknąć
problemów z twardym
dyskiem lub systemem
operacyjnym.
66
Przygotowanie
Zarządzanie energią
Państwa system jest zgodny z systemem oszczędzania energii ACPI.
Podstawowe ustawienia zarządzania energią w systemach Microsoft® Windows® można
znaleźć w: <Ustawienia> <Opcje energii>. W przypadku pytań proszę zasięgnąć informacji
w funkcji pomocy Microsoft® Windows®.
Można tu ustawiać reakcje na różne stany naładowania akumulatora.
Standby: – małe zużycie energii –
Wyświetlacz zostaje wygaszony, a twardy dysk zatrzymuje się. Miga dioda Power LED.
Naciśnięcie przycisku wł./ wył. spowoduje powrót notebooka do normalnego stanu
operacyjnego. Użytkownicy muszą się ponownie zalogować.
Uśpienie: – Brak poboru mocy bez zasilacza sieciowego –
Aktualny stan operacyjny zostanie zapisany na twardym dysku, a sam notebook zostanie
wyłączony. Wszystkie otwarte dokumenty lub aplikacje są dostępne bez zmian po ponownym
włączeniu komputera.
Wyłączenie notebooka i odłączenie go od sieci (wyciągnięcie wtyczki sieciowej zasilacza)
pozwala na całkowite uniknięcie zużycia energii.
•
Karta ExpressCard — informacje:
Gdy system jest w trybie uśpienia, nie należy nigdy
wyjmować karty ExpressCard. Powoduje to wyłączenie
gniazda i zmianę konfiguracji systemu. Może to być
przyczyną problemów przy następnym uruchamianiu
komputera.
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
67
PL
68
Przegląd systemu
Lewa strona
Żadna ze szczelin
wentylacyjnych nie
może być absolutnie
nigdy zasłonięta
lub zatkana. W
przeciwnym razie
może nastąpić
przegrzanie
urządzenia.
1
2
3
4
Ilustracja 6
(1)
Port DVI-I
(2)
Złącze modemowe
(3)
Złącze LAN
(4)
Gniazdo karty ExpressCard
Prawa strona
PL
1
2
Ilustracja 7
(1)
Napęd optyczny
(2)
Porty USB
Widok z przodu
1
2
3
4 5 6 7
Ilustracja 8
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
(1)
Zatrzask wyświetlacza LCD
(2)
(brak funkcji)
(3)
Gniazdo karty pamięci
(4)
Port FireWire
(5)
Gniazdo mikrofonu
(6)
Wejście audio
(7)
Wyjście audio
69
Widok z tyłu
1
2
4
3
5
6
Ilustracja 9
(1)
Gniazdo zasilacza
(2)
Wyjście S-Video
(3)
Porty USB
(4)
(brak funkcji)
(5)
Gniazdo antenowe TV (opcja — dostępna wkrótce)
(6)
Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą Kensington Lock
Spód
Żadna ze szczelin
wentylacyjnych nie
może być absolutnie
nigdy zasłonięta lub
zatkana. W przeciwnym
razie może nastąpić
przegrzanie urządzenia.
1
7
2
6
5
4
3
Ilustracja 10
(1)
70
Bateria
(2)
Subwoofer
(3)
Dysk twardy i osłona karty Bluetooth
(4)
Gniazdo pamięci RAM
(5)
Gniazdo karty sieci bezprzewodowej
(6)
Gniazdo karty telewizyjnej (opcja — dostępna wkrótce)
(7)
Procesor
Przegląd systemu
Objaśnienie wskazań diod LED
Ilustracja 11
(1)
Dioda LED zasilania
(2)
Poziom naładowania baterii
(3)
Dostęp do napędu
(4)
Num Lock
(5)
Caps Lock
(6)
WLAN
PL
Tabela 1
Symbol
Znaczenie
Świeci na niebiesko, jeśli notebook jest włączony. Miga na niebiesko,
gdy notebook jest w trybie gotowości.
Świeci podczas ładowania baterii. Miga na czerwono, gdy bateria jest
prawie pusta.
Świeci lub miga przy dostępie do dysku twardego lub optycznego.
Świeci po włączeniu funkcji Num Lock.
Świeci po włączeniu funkcji Caps Lock.
Świeci, kiedy jest wykorzystywana bezprzewodowa sieć LAN.
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
71
Gorące klawisze (hot keys)
(Krótkie kombinacje klawiszy o specjalnym znaczeniu)
W celu użycia Hotkeys należy najpierw nacisnąć klawisz Fn a następnie wymagany klawisz
dodatkowy. Aby niektóre funkcje działały prawidłowo, może być konieczne zainstalowanie
sterownika lub dodatkowego oprogramowania. Więcej informacji na ten temat znajduje się
w rozdziale „Instrukcje instalacyjne”.
Tabela 2
Klawisze
Znaczenie
Fn + F1
Włączanie/ wyłączanie sieci bezprzewodowej (WLAN).
Fn + F3
Zmniejszanie głośności.
Fn + F4
Zwiększanie głośności.
Fn + F5
Służy do przełączania między następującymi trybami: wyświetlacz LCD/wyjście DVI/
wyświetlacz LCD+wyjście DVI/wyjście TV/wyświetlacz LCD+wyjście TV.
Fn + F6
Zmniejszanie jasności wyświetlacza ciekłokrystalicznego.
Fn + F7
Zwiększanie jasności wyświetlacza ciekłokrystalicznego.
Fn + F10
Włączanie/ wyłączanie głośników.
Fn + F11
Włączanie/ wyłączanie wyświetlacza ciekłokrystalicznego.
Fn + F12
Przechodzenie do trybu oszczędzania energii.
Włącznik trybu oszczędzania energii
Włącznik trybu oszczędzania energii znajduje się obok włącznika zasilania, tuż nad klawiaturą.
W trybie oszczędzania energii prędkość procesora i jasność wyświetlacza są mniejsze,
dzięki czemu bateria wolniej się wyładowuje. Tryb ten można włączyć tylko wówczas, gdy
notebook jest zasilany z baterii.
Ilustracja 12
72
Przegląd systemu
Klawiatura
Klawiatura Państwa notebooka posiada wszystkie funkcje normalnej klawiatury kompatybilnej
z systemem AT, a oprócz tego ma kilka funkcji specjalnych:
Maszyna do pisania
Klawisze odpowiadają układowi klawiatury maszyny do pisania.
Klawisze funkcyjne
W wielu systemach operacyjnych (i aplikacjach) można za pomocą tych klawiszy wywołać
specjalne funkcje. Bliższe informacje na ten temat znajdą Państwo w odpowiednich
podręcznikach.
Klawisze specjalne
Za pomocą tych klawiszy (i ich kombinacji) można sterować niektórymi funkcjami
sprzętowymi.
PL
Ilustracja 13
(1)
Pole pisania z klawiszem Windows®
(2)
Klawisze funkcyjne — informacje na temat poszczególnych funkcji znajdują
się w tabeli 2 (Skróty klawiaturowe)
(3)
Klawisz Fn (Funkcja)
(4)
Klawisze strzałek
(5)
Klawiatura numeryczna (w celu uaktywnienia tego pola należy wcisnąć
klawisz Num Lock)
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
73
TouchPad
System automatycznie ustawia zintegrowany TouchPad. W przypadku korzystania z systemu
operacyjnego Windows nie ma potrzeby instalacji żadnych sterowników dla podstawowych
funkcji. Jeśli zamierzają Państwo korzystać z funkcji rozszerzonych, należy poszukać
sterownika do ich uaktywnienia na płycie Utility CD.
W tym celu należy zastosować się do instrukcji w rozdziale „Instrukcja instalacji“.
(1)
Pole czujników
(2)
Lewy przycisk myszy
(3)
Prawy przycisk myszy
(4)
Obszar przewijania: działa jak rolka myszy
Wskazówka dla osób leworęcznych: Większość
systemów operacyjnych pozwala na zamianę klawiszy
myszki.
Ilustracja 14
Posługiwanie się TouchPad
(1)
Wybieranie
(2)
Wybieranie, przeciąganie i zwalnianie (Drag´n Drop)
(3)
Dwukrotne klikanie - dla uruchamiania aplikacji/otwierania plików
(4)
Przewijanie
Przy korzystaniu z touchpada należy pamiętać o tym, by palce i sam touchpad były czyste
i suche. Touchpad reaguje na ruchy palca. Im lżejszy dotyk, tym lepsza jest jego reakcja.
Poruszanie pod silnym naciskiem nie poprawi dokładności.
74
Przegląd systemu
Napęd optyczny
Aby włożyć płytę CD, należy nacisnąć przycisk otwierania znajdujący się na przedniej ściance
napędu.
Ilustracja 15
Umieścić płytę CD lub DVD na wrzecionie, tak aby etykieta była skierowana do góry, i
dopchnąć ją delikatnie na wrzeciono.
Wsunąć kieszeń napędu do środka do zatrzaśnięcia. Napęd CD lub DVD jest teraz gotowy
do odczytywania danych.
Niektóre płyty CD posiadają funkcję automatycznego odtwarzania. Oznacza to automatyczne
uruchomienie programu instalacyjnego lub odtwarzania muzyki po włożeniu płyty do
napędu.
Gniazdo karty ExpressCard
Komputer został wyposażony w gniazdo karty ExpressCard. Ma ono szerokość 54 mm i
obsługuje karty rozszerzeń ExpressCard/34 oraz ExpressCard/54.
Aby włożyć kartę ExpressCard,
należy wepchnąć ją do gniazda,
aż się zablokuje. Nawiązać żądane
połączenie (na przykład połączenie
sieciowe). Należy także zapoznać
się z dokumentacją odpowiedniej
karty.
W celu wyjęcia karty ExpressCard,
najpierw delikatnie dopchnąć
ją do wewnątrz. Spowoduje to
zwolnienie zapadki, pozwalając
wyjąć kartę ExpressCard.
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
Ilustracja 16
75
PL
Modem do transmisji faksów i danych
System automatycznie ustawia zintegrowany, analogowy modem. Aby korzystać z modemu,
należy podłączyć gniazdko modemu przez kabel telefoniczny do analogowego gniazda
telefonicznego (nie do ISDN).
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:
Modem może być podłączony do wszystkich analogowych przyłączy w całej Europie.
Celem podłączenia może być wyłącznie przesyłanie danych.
Nie próbować
podłączać modemu do
gniazda telefonicznego
ISDN! Doprowadziłoby
to do zniszczenia
urządzenia.
Ilustracja 17
Przyłącze LAN
Wbudowany adapter sieciowy pozwala na podłączanie komputera do sieci z szybkością
przekazu danych 10/100MBps lub do Internetu przez standard DSL.
Połączenie następuje przez kabel sieciowy Ethernet ze złączami RJ45. Są one podłączone
do notebooka oraz do dostępnego koncentratora sieciowego lub gniazda DSL.
W żadnym razie nie
wolno pomylić złącza
RF45 kabla sieciowego
ze złączem ISDN!
NIGDY nie próbować
podłączenia adaptera
LAN do gniazda
telefonicznego ISDN!
Doprowadziłoby to do
zniszczenia urządzenia.
76
Ilustracja 18
Przegląd systemu
Instrukcja instalacji
Ponowne instalowanie sterowników
W chwili dostawy system Państwa posiada wstępnie zainstalowane oprogramowanie
(preload). To znaczy: Wszystkie niezbędne lub wymagane dla systemu dane i sterowniki są
zapisane na dysku twardym. Na wypadek skasowania danych z dysku lub konieczności jego
formatowania, wszystkie niezbędne sterowniki znajdują się na dołączonej płycie CD Utility.
Po ponownej instalacji systemu operacyjnego (np. za pomocą Recovery CD) mogą Państwo
dzięki temu łatwo doprowadzić notebooka do stanu używalności.
PŁYTA Utility CD
Płyta Utility CD startuje automatycznie po włożeniu do napędu. Gdyby to nie nastąpiło, to
przez Pulpit, Napęd CD należy uruchomić plik utility.exe.
W części „Sterowniki” należy wybrać te sterowniki, które mają zostać zainstalowane.
Zalecane: Zainstalować wszystkie wymienione sterowniki od góry do dołu.
Dodatkowo w części „Utility” można doinstalować rozszerzone funkcje według własnych
wymagań.
Przy obchodzeniu się z płytą Utility CD należy stosować się do instrukcji, zawartych w
menu.
PL
Ustawianie rozdzielczości
Po zainstalowaniu sterowników karty graficznej należy ustawić rozdzielczość na wymagany
poziom (np. 1440 × 900).
Odbywa się to w sposób następujący:
Kliknąć prawym przyciskiem touchpada na wolnej przestrzeni pulpitu. Wybrać
<Właściwości>.
W oknie „Właściwości ekranu“ kliknąć na zakładkę „Ustawienia”.
Tutaj można przesunąć suwak na wygodną dla Państwa rozdzielczość.
Przez wybranie <Zastosuj> rozdzielczość zostaje zatwierdzona.
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
77
78
Specyfikacje
Procesor i platforma
•
Procesor Intel® Core™2 Duo T7200
•
µFC-PGA
•
Intel® 945PM i ICH7-M
Pamięć operacyjna
•
Pamięć główna rozszerzalna do 2 GB DDR2 SDRAM
(Rozszerzanie pamięci głównej należy zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi
specjalistycznemu)
•
Dwa gniazda DDR2-533/667 SODIMM
Wyświetlacz i wideo
•
Wyświetlacz 17 cali WXGA TFT.
Rozdzielczość maksymalna 1440 × 900 z gamą kolorów do 16,7 mln
•
Karta graficzna: ATI Mobility™ Radeon® X1600, pamięć grafiki 256 MB
•
Równoczesna współpraca wyświetlacza LCD/monitora zewnętrznego
•
Monitor zewnętrzny:
Rozdzielczość do 1600 × 1200, 16,7 mln kolorów
PL
Pojemność pamięci
•
1 dysk twardy SATA (2,5“, 9,5 mm)
•
Jeden wewnętrzny napęd optyczny
•
1 gniazdo kart pamięci (MMC), SecureDigital Card (SD), Memory Stick (MS), i MS Pro
Audio
•
Interfejs Azalia z obsługą AC3
•
Wbudowane głośniki stereofoniczne i subwoofer
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
79
Komunikacja
•
Wbudowana karta Fast Ethernet 10/100 Mb/s
•
Bezprzewodowe złącze sieciowe MiniCard 802.11a+b+g (montowane na życzenie)
•
Szybki faksmodem MDC 56 Kb/s V.90 z oprogramowaniem
•
Bluetooth (wyposażenie dodatkowe)
Urządzenia do obsługi
•
Klawiatura Microsoft® Windows® 100 klawiszy
•
Ergonomicznie umieszczony Touchpad
Przyłącza
•
1 port DVI-I
•
1 wyjście TV S-Video
•
1 gniazdo antenowe (opcja — dostępna wkrótce)
•
1 gniazdo wejściowe mikrofonu (funkcja alternatywna: gniazdo wyjściowe do głośników
środkowych)
•
1 wejście liniowe (funkcja alternatywna: gniazdo wyjściowe do głośników tylnych)
•
1 wyjście stereo/SPDIF (funkcja alternatywna: gniazdo wyjściowe do głośników przednich)
•
4 porty USB (v2.0)
•
1 port IEEE 1394 (FireWire/i.Link)
•
Standardowe gniazdo telefoniczne (RJ-11)
•
Standardowe złącze sieciowe (RJ-45)
•
Gniazdko przyłączeniowe prądu stałego
•
Jedno gniazdo karty ExpressCard (54 mm)
Zasilanie
•
Główny akumulator litowo-jonowy, 4400 mAh
•
Zasilacz na prąd przemienny 100–240 V, AC 50–60 Hz, 90 W
•
Ładowanie
System WYŁĄCZONY: ok. 3 godz. (95%)
System WŁĄCZONY: ok. 5 godz. (95%)
•
80
Pełna zgodność ze standardem zarządzania energią ACPI Power Management, Suspend
to Disk, Suspend to RAM
Specyfikacje
System operacyjny
•
O/S Microsoft® Windows® XP
Inne dane
•
280 (głęb.) × 393 (szer.) × 22-33 (wys.) mm
•
Waga 3,5 kg (w zależności od wersji)
•
Temperatura pracy: 0 do 35 °C
•
Wilgotność w środowisku pracy: 10 do 90 % wilgotności względnej
•
Temperatura przechowywania: -20 do +60 °C
PL
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
81
82
Wyszukiwanie i usuwanie zakłóceń
Jeżeli w trakcie pracy na notebooku wystąpią problemy, należy najpierw spróbować
wykorzystać poniższe informacje w celu rozwiązania takiego problemu. Jeśli problem w
dalszym ciągu występuje, należy wyłączyć system na parę minut, a następnie ponownie
uruchomić.
Powoduje to co prawda utratę wszystkich niezapisanych danych, ale prawdopodobnie
system będzie znów działał. Następnie należy się zgłosić do sprzedawcy lub do biura obsługi
klienta.
Pomimo naciśnięcia przycisku wł./ wył., notebook pozostaje wyłączony.
Możliwa przyczyna:
• Brak akumulatora lub źle zainstalowany akumulator
Wskazówka:
• Nie świeci się kontrolka pracy.
Możliwość postępowania:
• Upewnić się czy akumulator znajduje się w kieszeni i czy jest prawidłowo włożony.
•
Upewnić się, czy styki akumulatora bezpośrednio przylegają.
•
Podłączyć komputer do zasilacza sieciowego, aby akumulator (jeśli jest) został
naładowany.
PL
Możliwa przyczyna:
• Niski poziom naładowania akumulatora
Wskazówka:
• Miga kontrolka akumulatora.
Możliwość postępowania:
• Podłącz zasilacz sieciowy do notebooka. Jeżeli system nie zostanie natychmiast
włączony, wyłącz notebook i uruchom go ponownie.
Nie działa wyświetlacz.
Możliwa przyczyna:
• Aktywny jest tryb oszczędzania energii.
Wskazówka:
• Świeci się kontrolka stanu uśpienia (Suspend).
Możliwość postępowania:
• Nacisnąć przycisk wyłącznika komputera.
Możliwa przyczyna:
• Wyświetlacz jest nieprawidłowo wyregulowany.
Możliwość postępowania:
• Nacisnąć klawisz spacji, ewentualnie kilka razy.
•
Jeżeli podłączony jest monitor zewnętrzny, to należy go włączyć.
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
83
Możliwa przyczyna:
• W systemie jest ustawiony inny typ ekranu niż aktualnie podłączony.
Możliwość postępowania:
• Nacisnąć kombinację klawiszy Fn + F5.
•
Jeżeli jest podłączony monitor zewnętrzny, należy go podłączyć do źródła zasilania i
włączyć. Sprawdzić również ustawienia jasności i kontrastu.
System dalej nie pracuje.
Możliwa przyczyna:
• Została uruchomiona funkcja oszczędzania energii.
Wskazówka:
• Ekran wyłącza się.
Możliwość postępowania:
• Nacisnąć dowolny klawisz lub przycisk uruchamiania, jeżeli wszystkie wskaźniki stanu
zgasły.
Możliwa przyczyna:
• Błąd w oprogramowaniu spowodował zawieszenie się systemu.
Możliwość postępowania:
• Dalsze informacje na ten temat zawarte są w podręczniku do systemu operacyjnego.
•
Jeżeli problem nie znika, przeprowadzić ponowne uruchomienie systemu. Wszystkie
niezapisane dane zostaną przy tym utracone! Jeżeli to działanie również nie przyniesie
rezultatów, na chwilę wyłącz i ponownie włącz notebook.
Przy każdym uruchomieniu systemu odbywa się
samotestowanie (POST). Jeżeli wystąpi błąd, pojawi się
komunikat usterkowy z krótkim opisem problemu.
84
Wyszukiwanie i usuwanie zakłóceń
Indeks
A
M
Akumulator ............................................ 64
Maszyna do pisania ............................... 73
Mikrofon ................................................ 63
B
Bateria ................................................... 70
Bezpośrednie nasłonecznienie .............. 53
Bluetooth ............................................... 70
N
C
O
Ctrl+Alt+Del .......................................... 66
Czyszczenie ........................................... 54
Objaśnienie wskazań diod LED ............. 71
D
Diody stanu ........................................... 63
E
ExpressCard .......................................... 69
G
Głośnik ................................................... 72
Głośniki .................................................. 63
Gniazdo antenowe TV ............................ 70
Gniazdo mikrofonu................................. 69
Gniazdo pamięci RAM ........................... 70
Gniazdo zasilacza ................................... 70
H
Hot Keys ................................................ 72
I
IEEE802.11b .......................................... 55
Instrukcje ............................................... 66
Intensywność kolorów .......................... 66
K
Kabel sieciowy ................................. 54, 65
Kensington Lock .................................... 70
Klawiatura ........................................ 63, 73
Klawisze ................................................. 72
Klawisze specjalne ................................. 73
Konserwacja .......................................... 54
MAXDATA Notebook ECO 4700 IW
Napęd optyczny ..................................... 69
Napięcie ................................................. 65
P
Pierwsze uruchomienie ......................... 64
Podstawowe funkcje graficzne .............. 66
Porty USB ........................................ 69, 70
Port DVI-I ............................................... 69
Port FireWire ......................................... 69
Prąd z akumulatora lub sieci .................. 65
Procesor ................................................ 70
Przycisk włączania/wyłączania ............... 66
Przygotowanie ....................................... 63
R
Rozdzielczość ........................................ 66
S
Sieć bezprzewodowa ............................. 72
Standby.................................................. 67
Subwoofer ............................................. 70
System operacyjny ................................ 66
System oszczędzania energii ACPI ........ 67
T
TouchPad ............................................... 63
Tytuł gwarancji ....................................... 54
U
Uśpienie................................................. 67
Utility CD ............................................... 61
85
PL
W
Wejście audio ........................................ 69
Wilgocią ................................................. 53
WLAN ........................................ 55, 71, 72
Wskazówki instalacyjne ......................... 66
Wstrząśnięć notebooka ......................... 53
Wygląd pulpitu ....................................... 66
Wyjście audio ........................................ 69
Wyjście S-Video ..................................... 70
Wyświetlacz LCD................................... 63
Wyszukiwanie i usuwanie zakłóceń ....... 83
Z
Zasilacz .................................................. 61
Zasilacz sieciowy ............................. 65, 67
Zasilanie energią .................................... 53
Zawieszenie się systemu....................... 84
Zimny start............................................. 66
Złącze LAN............................................. 69
Złącze modemowe ................................ 69
Zużycie energii ....................................... 67
86
Download PDF