AnvändarManual Gebruikershandleiding Manuel d'utilisation

Add to my manuals
6 Pages

advertisement

AnvändarManual Gebruikershandleiding Manuel d'utilisation | Manualzz

PI150BN

PI150MN

PI15024BN

PI15024MN

DC TILL AC STRÖMOMVANDLARE 150W

DC/AC VERMOGENSINVERTER 150W

INVERSEUR CC/CA 150W

CONVERTIDOR CC/CA 150W

WECHSELRICHTER DC/AC 150W

MJUK-START

OBSERVERA – OPGELET – CUIDADO - ACHTUNG

ÖVERBELASTNING AV DENNA ENHET ELLER ANSLUTNING AV DEN TILL EN

INDUKTIV LAST (t.ex. kylskåp, fläkt, borr etc) KAN SKADA DEN OCH AUTOMATISKT

UPPHÄVA GARANTIN !!

HET TOESTEL ZAL WORDEN BESCHADIGD INDIEN U HET OVERBELAST OF ER

EEN INDUCTIEVE BELASTING (vb. koelkast, boormachine, ventilator) OP AANSLUIT.

DE GARANTIE VERVALT DAN AUTOMATISCH !!

LA SURCHARGE DE L’APPAREIL OU LA CONNEXION D’UNE CHARGE INDUCTIVE

(p.ex. ventilateur, réfrigérateur, perceuse) ENDOMMAGERONT L’APPAREIL ET LA

GARANTIE SERA INVALIDEE AUTOMATIQUEMENT !!

¡SOBRECARGAR EL APARATO O CONECTAR UNA CARGA INDUCTIVA (p.ej. ventiladores, refrigeradores, taladros) DAÑARÁN EL APARATO Y INVALIDARÁN SU

GARANTÍA AUTOMÁTICAMENTE!

DIE GARANTIE ERLISCHT UND DER SPANNUNGSWANDLER KÖNNTE BESCHÄDIGT

WERDEN, WENN SIE IHN ÜBERLASTEN ODER MIT EINER INDUKTIVEN LAST

VERBINDEN (z.B. Kühlschrank, Lüfter, Bohrmaschine)!

AnvändarManual

Gebruikershandleiding

Manuel d'utilisation

Manual del usuario

Bedienungsanleitung

1. BESKRIVNING

AC utgångssocket cigarettändarkontakt strömbrytare

LED för spänning PÅ lyser i händelse av

överbelastning, svagt batteri & överhettning

2. KOPPLINGAR

Koppla cigarettändarens kontakt till cigarettändaruttaget i Din bil och koppla apparatens 220V:s kontakt till omvandlaren.

3. SÄKRING

Vänligen kontrollera säkringen i cigarettändarens kontakt om strömavbrottsindikatorn ej har tänts under drift. Byt ut en trasig säkring till en hel av samma typ. Vänligen referera till "13. Specifikationer" på sidan 5.

4. UTGÅNGSKAPACITET

Omvandlaren kommer att stängas av automatiskt om den totalt uttagna effekten hos de elektriska apparaterna överskrider omvandlarens utgångskapacitet. Detta händer också om omvandlarens temp överskrider 55°C vid långvarigt bruk.

5. DRIFT

Aktivera alltid omvandlaren först innan aktivering sker av den apparat, som är ansluten till omvandlaren.

Summern kommer att ljuda när batterispänningen är mycket låg, något som indi- kerar att omvandlaren kommer att stängas av inom ett par minuter.

I händelse av överbelastning, kommer omvandlaren att automatiskt försöka gå

över i mjukstartsmode tills användaren minskar på belastningen. och sedan apparaten

Slå på omvandlaren först

6. SPECIELLA REKOMMENDATIONER

Koppla ur AC-omvandlaren, när den inte används, eller när fordonets motor startas.

Om AC-omvandlaren ger ett 'beeping' ljud : stäng av apparaten, koppla ur omvandlaren och starta om fordonets motor. 'Beeping'-ljudet betyder helt enkelt låg-batteri indikering, varnar Dig att batteriets spänning håller på att bli låg. Omvandlaren kommer att stänga av automatiskt om Du inte startar om motorn och fortsätter att använda omvandlaren. Detta lämnar fordonets batteri med omkring 10.5VDC (12V-version) / 21VDC (24V-version), vilket möjliggör att starta motorn och återuppta driften av omvandlaren. Det eliminerar också möjligheten att bli strandsatt med ett dött batteri.

För att undvika överladdning av batteriet, är rådet att köra motorn i 10 till 20 minuter efter varje 2-3 timmars utnyttjande av AC-omvandlaren. Detta tillåter omladdning av motorns batteri.

Vänligen kom ihåg att koppla bort AC-omvandlaren innan batteriladdaren ansluts för att fylla på batteriet. Om det misslyckas att koppla bort omvandlaren innan en laddare an- sluts, kan det resultera i transienter på ingången, som kan skada omvandlaren.

ANSLUTNING AV OMVANDLARENS INGÅNG TILL EN BATTERILADDARE UPP-

HÄVER GARANTIN OCH KAN SKADA OMVANDLAREN.

Säkerställ att spänningen aldrig överskrider 15VDC (12V-version) eller 30VDC (24V-version).

ANSLUTNING AV OMVANDLAREN TILL EN DC KRAFTKÄLLA GOD FÖR 15VDC

(12V-version) ELLER 30VDC (24V-version) UPPHÄVER GARANTIN OCH KAN

SKADA OMVANDLAREN. OMVANDLAREN STÄNGS AV AUTOMATISKT.

Var observant när en enhet ansluts till en PI. Många enheters manualer listar nominell ström och INTE strömmen vid uppstart. PI’arna är skyddade mot överbelastning och kan få anslutna enheter att ha svårt att starta eller inte starta alls. Läs enhetens manual för att ta reda på strömmens toppvärde eller konsultera tillverkaren.

PI av typen ...MN/...BN har en modifierad sinusutgång (nämligen fyrkantsvåg). Läs

PI:ns manual. Detta betyder att en 150W enhet kan möta svårigheter vid uppstart eller kan inte fungera alls vid anslutning till t.ex. en PI150…N.

7. TILLÄGG AV FÖRLÄNGNINGSKABLAR

Vi rekommenderar köparen att avhålla sig från att använda en förlängningskabel mellan DC spänningskällan och omvandlarens DC ingång. Anslutning av en förlängningskabel till DC-ingången kan framkalla ett spänningsfall, som i sin tur medför reducerad verkningsgrad. I stället rekommenderar vi användning av en för- längningskabel för att koppla AC-utgången till apparatens AC. Upp till 100fot(30m) högkvalitativ kabel kan användas. Längre kabel kan ge reducerad spänning.

8. MÄTNING AV AC-SPÄNNINGAR

Utgångsvågen hos AC-omvandlaren är en MODIFIERAD SINUSVÅG. En AUTEN-

TISK RMS VOLTMETER krävs för att mäta AC-utgångens spänning. All annan typ av verktyg för spänningsmätning kan resultera i en avläsning av AC spänning- en, som är upp till 20 till 30V lägre än det uppskattade värdet. Bara en autentisk

RMS voltmeter tillhandahåller en noggrann avläsning.

9. VENTILATION

VIKTIGT ! Täck inte enheten med t.ex. en trasa(duk) och avlägsna alla föremål inom en radie av 50cm. Dessa försiktighetsmått är nödvändiga för att skydda enheten mot överhettning.

10. VARNING

I händelse av problem med AC-utgången, t.ex. kortslutning, överbelastning, etc… kommer skyddskretsen att automatiskt stänga av utgången.

I sådana fall:     (A) stäng genast av strömmen

(B) koppla från alla enheter

(C) kontrollera alla anslutna enheter

(D) man kan använda enheterna igen så snart som problemen har blivit lösta.

Förvara omvandlaren i rätt omgivning :

(A) välventilerad

(B) inte exponerad för direkt solljus eller någon annan värmekälla

(C) otillgänglig för barn

(D) i säkert förvar mot vatten/fukt, olja eller fett

(E) i säkert förvar mot eldfarliga ämnen

Felaktig anslutning av omvandlaren kan upphäva garantin.

11. UNDERHÅLL

Mycket litet underhåll krävs för att hålla omvandlaren i god trim. Rengör enhetens yttre med jämna mellanrum genom att använda en fuktig trasa för att förhindra ansamling av smuts och damm. Täta skruvarna på DC ingångsändarna varje gång enheten skall rengöras.

12. ANMÄRKNING

Alla specifikationer är typiska vid nominell ingångsspänning, 50% laddning och

25°C om ej annat anges. Alla specifikationer kan ändras utan tidigare förvarning.

VARNING : PLOCKA EJ ISÄR DENNA ENHET. DETTA KAN ORSAKA RISK-

ABLA SPÄNNINGAR!! SKICKA TILLBAKA ENHETEN TILL FÖRSÄLJAREN

I HÄNDELSE AV PROBLEM !!

13. SPECIFIKATIONER

DC ingångsspänning                                DC 10-15V (12V) // DC 20-30V (24V)

Uteffekt          150W

Utgångseffekt vid överspänning 450W

Batteri-hög stänga av 15.5 ± 0.5V (12V) // 30 ± 1V (24V)

Batteri-låg alarm 10.5 ± 0.5V (12V) // 21 ± 1V (24V)

Batteri-låg stänga av 10 ± 0.5V (12V) // 20 ± 1V (24V)

Skydd mot kortslutning ja

Icke-laddnings ström                                 < 0.3A

Alarm och termisk avstängning 60°C ± 5°C

DC ingångssäkring 20A (12V) // 10A (24V)

Dimensioner (L x W x H) 165 x 91 x 58mm

Nettovikt 0.85kg

AC utgångsspänning 230V

Frekvens   55Hz

AC utgångshylsa PI150MN // PI15024MN

AC utgångshylsa PI150BN // PI15024BN

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages