klikt u hier
 VC‐102685.2 NL VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik! Tijdens het gebruik van uw stofzuiger, moeten er altijd enkele algemene veiligheidsvoorschriften worden gevolgd, waaronder de volgende: 1. Laat de stofzuiger niet onbeheerd achter terwijl de stekker in het stopcontact zit. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en bij onderhoud. 2. Ter beperking van het risico van elektrische schok dient het apparaat niet buiten of op natte oppervlakken te worden gebruikt. 3. Laat het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Let goed op als het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt. 4. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen accessoires. 5. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is. Als de stofzuiger niet naar behoren werkt, is gevallen, is beschadigd, buiten heeft gestaan of in het water is gevallen, moet deze door een servicedienst worden nagekeken. 6. Niet aan het netsnoer trekken of het apparaat daaraan dragen, geen deur over het netsnoer sluiten en niet over scherpe randen of hoeken trekken. Verplaats de stofzuiger niet over het netsnoer. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken. 7. Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact. Trek aan de stekker uit het stopcontact, niet aan het netsnoer. 8. Raak de stekker of de stofzuiger niet met natte handen aan. 9. Steek geen voorwerpen in openingen. Gebruik het apparaat niet als een van de openingen geblokkeerd is. Voorkom dat stof, pluizen, haren o.i.d. de luchtstroom belemmeren. 10. Houd haren, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen. 11. Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op zoals glas, spijkers, schroeven, munten etc. 12. Zuig geen brandende of rokende voorwerpen op zoals sigaretten, lucifers of hete as. 13. Gebruik het apparaat niet zonder stofzak en/of filter. 14. Schakel het apparaat geheel uit voordat de stekker uit het stopcontact wordt getrokken. 15. Wees extra voorzichtig bij het reinigen op trappen. 16. Gebruik het apparaat niet om brandbare vloeistoffen, zoals benzine, op te zuigen of in een omgeving waar deze aanwezig zouden kunnen zijn. 17. Zuig geen giftige materialen op (chloor, bleekmiddel, ammoniak, ontstopper, enz). 18. Niet gebruiken in een afgesloten ruimte gevuld met dampen afgegeven door oliegebaseerde verf, verfverdunner, motwering, ontvlambaar stof of andere giftige of explosieve dampen. 19. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u stofzuigerslangen aansluit of loskoppelt. Laat de stekker tijdens het opwikkelen niet rondslingeren. 20. Alleen gebruiken op droge oppervlaktes binnenshuis. 21. Uitsluitend gebruiken voor het bestemde doeleinde, zoals beschreven in deze gebruikshandleiding. 22. Berg uw apparaat binnenshuis op in een koele, droge ruimte. 23. Houd uw werkomgeving goed droog. 24. Dompel de stofzuiger nooit in water of andere vloeistoffen. 25. Houd het uiteinde van de slang, buizen en andere openingen uit de buurt van uw gezicht en lichaam. 26. Gebruik de stofzuiger niet om uw huisdieren of andere dieren schoon te maken. ‐ 1 ‐
27. Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter. 28. Houd uw hoofd (ogen, oren, mond, enz.) uit de buurt van de openingen wanneer de stofzuiger werkzaam of aangesloten is. 29. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met gereduceerde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een tekort aan kennis en ervaring, tenzij onder toezicht of na instructies te hebben ontvangen van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid betreffende gebruik van het apparaat. 30. Houd strikt toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij het apparaat als speelgoed gebruiken. 31. Het apparaat dient niet bediend te worden door middel van een externe tijdschakelaar of door middel van een apart systeem met afstandsbediening. 32. Als het stroomsnoer beschadigd is, dan moet het vervangen worden door de fabrikant, diens dealer of een gekwalificeerde technicus om risico’s te voorkomen. 33. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk‐ en vergelijkbaar gebruik zoals: personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door hotel‐, motelgasten en andere residentiële omgevingen; bed and breakfast soortgelijke omgevingen. ONDERDELEN EN ACCESSOIRES 1) Aan/uit schakelpedaal 2) Pedaal van de snoerwikkelaar 3) Elektrische zuigkrachtregeling 4) Metalen buis 5) Combi mondstuk 6) Textielborstel 7) Vloerborstel 8) Harde vloeren borstel BEDIENINGSWIJZE: 1. Koppel de accessoires van de slang aan: Druk de verende knoppen aan beide zijden van het uiteinde van de slang in en schuif dan de slang in de slangaansluiting. 2. Koppel de metalen buizen aan op het gebogen eind van de slang. Koppel één van de hulpstukken/vloerborstels aan het uiteinde van de buis voor verschillende schoonmaakdoeleinden. De vloerborstel heeft twee standen, één voor gladde/harde oppervlakken en één voor zachte/textieloppervlakken – Kies de juiste stand. 3. Het apparaat inschakelen: Pak de stekker vast en trek het snoer uit het apparaat, en steek dan de stekker in het stopcontact. Controleer dat de stroomvoorziening overeenkomt met de benodigde spanning die aangegeven staat op het etiket. Druk op het aan/uitschakelpedaal om het apparaat in te schakelen. Pas het zuigkrachtniveau aan afhankelijk van het te reinigen oppervlak. 4. Zet het apparaat uit: Druk na gebruik op het aan/uit schakelpedaal en het apparaat is uitgeschakeld. Haal de stekker uit het stopcontact en druk op de snoerwikkelaar om de voedingskabel op te rollen. 5. Om het apparaat naar een andere kamer te verplaatsen moet u de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat aan de handgreep meedragen. Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken. ‐ 2 ‐
ONDERHOUD: Wanneer de indicator voor de volle stofzak rood wordt dient de stofzak geleegd te worden of vervangen te worden door een nieuwe stofzak. Volg hiervoor de volgende aanwijzingen: a) Open de voorste afdekking door de sluitknop in te drukken. b) Verwijder de stofzak. c) Haal dan een nieuwe en stop het in de zakhouder doe deze in de gleuf van het compartiment. d) Sluit de voorklep. OPMERKING: 1. De voorklep kan niet gesloten worden tenzij de stofzak op de juiste positie geïnstalleerd is. 2. De motorbeschermingsfilter dient twee keer per jaar, of wanneer het duidelijk zichtbaar verstopt is, schoongemaakt te worden. Als het filter beschadigd is, dan dient er een nieuwe filter in gedaan te worden. 3. Het uitlaatfilter dient tijdig gereinigd te worden. Klik hiervoor het rooster los en schud het filter uit om opgehoopt stof te verwijderen. Plaats het filter terug en klik het rooster dicht. MARKERING OP DE VOEDINGSKABEL OPMERKING: Trek het snoer niet verder uit het apparaat dan de rode markering. De gele markering geeft de ideale kabellengte aan. WAARSCHUWING: De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald vóór enige vorm van onderhoud of reparatie. TECHNISCHE GEGEVENS Bedrijfsspanning: 220‐240V~ 50/60Hz Vermogenverbruik: 2400W (Max.) Geschikte stofzak: Swirl ® Y 50® of kijk op www.buyspareparts.eu GARANTIE EN KLANTENSERVICE Vóór de levering worden onze apparaten streng gecontroleerd. Indien het toestel ondanks alle zorg bij de productie of tijdens het transport beschadigd werd, moet u het naar de handelaar terugbrengen. Naast het wettelijke recht op waarborg heeft de klant recht op de volgende garantieclaim: Wij geven een garantie van 2 jaar op het toestel, te beginnen met de koopdatum. Tijdens die periode verhelpen wij gratis alle gebreken die te wijten zijn aan materiaal‐ of productiefouten door reparatie of vervanging. Gebreken die het gevolg zijn van ondeskundig gebruik van het toestel, fouten tijdens ingrepen en reparaties door derden of door de inbouw van vreemde onderdelen, vallen niet onder deze garantie. Bewaar altijd uw aankoopnota, zonder aankoopnota kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie. Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie. Voor vervolgschade die hieruit ontstaat kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden. Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt iedere aanspraak op garantie. Schade aan accessoires of onderdelen betekend niet dat het gehele apparaat zal worden vervangen. Afgebroken glazen of kunststof onderdelen of accessoires vallen niet onder de garantie en zullen tegen vergoeding vervangen kunnen worden. Defecten aan hulpstukken of aan slijtage onderhevige onderdelen, alsmede reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en zullen dus in rekening gebracht worden. ‐ 3 ‐
MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING U kunt helpen om het milieu te beschermen! Denk a.u.b aan de lokale voorschriften: lever niet werkende elektrische apparaten in bij een geschikt afvalverwerkingcentrum. Emerio Holland B.V. Kenaupark 9 2011 MP Haarlem Nederland Customer service: T: +31 (0)23 5307900 E: [email protected] ‐ 4 ‐
VC‐102685.2 EN SAFETY INSTRUCTIONS For household use only! When using your vacuum, basic safety precautions should always be observed, including the following: 1. Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when no use and before servicing. 2. To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces. 3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by near children. 4. Use only as described in this manual. Use only manufacture’s recommend attachments. 5. Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, enter it to a service center. 6. Do not pull or carry on cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces. 7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. 8. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands. 9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow. 10. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts. 11. Do not pick up hard or sharp objects such as glass nails, screws, coins, etc. 12. Do not pick up hot coals, cigarette, matches or any hot, smoking, or burning objects. 13. Do not use without filters in place. 14. Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner. 15. Use extra care when vacuuming on stairs. 16. Do not pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, etc.) or use in the presence of explosive liquids or vapor. 17. Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc). 18. Do not put in an enclosed space filled with vapors given off by oil based paints, paint thinner, moth proofing, flammable dust, or other explosive or toxic vapors. 19. Always unplug this appliance before connecting or disconnecting vacuum hose. Do not allow plug to whip when rewinding. 20. Use only on dry, indoor surfaces. 21. Do not use this appliance for any purpose more than described in this user’s guide. 22. Store your appliance indoor in a cool, dry area. 23. Keep your work area well dry. 24. Do not immerse the hand vacuum into water or other liquids. 25. Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body. 26. Do not use the cleaner to clean your pets or any animal. 27. Never leave the appliance unattended during use. 28. Keep the head (eyes, ear, mouth, etc) away from the openings, when the cleanser is working or plugging. 29. This appliance is not intended for use by persons (including children) when reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 30. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 31. The machine should not be operated by means of an external timer‐switch or by means of a separate system with remote control. ‐ 5 ‐
32. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard. 33. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments. PARTS AND ACCESSORIE
1) On/Off Switch Pedal 2) Cord Rewinder Pedal 3) Power Control Button 4) Metal Tube 5) Combi Nozzle 6) Textile Nozzle 7) Floor Brush 8) Hard floor brush OPERATING MODE 1. Connect the hose accessories: Press the adaptors at both side of the hose end, and insert the hose into the hose socket. 2. Connect the tube to the curved hose end. Connect the different nozzle tools/floor brush to the tube for different cleaning purposes. The floor brush has two positions, one for hard and one for soft/textile surfaces – Choose the right one. 3. Turn on the appliance: Hold the plug and pull out the cord, then insert the plug into the power socket. Make sure that the power supply corresponds to the required power mentioned on the rating label. Press the on/off switch pedal to turn on the power. Adjust it to the required level depending on the cleaning function. 4. Turn off the appliance: After using, press the on/off switch pedal, the appliance is turned off. Pull the plug out of the power socket; press the cord pedal, the power cord will be drawn in. 5. To move the appliance from room to room, unplug and carry it by using the handle. Never pull the appliance by its cord when moving. MAINTENANCE: When the dust full indicator turns to red, it is time to clean the dust bag or replace with a new bag. To do that, please follow the instructions: a) Open the front cover by pressing the lock clip. b) Remove the dust bag. c) Then take a new one, insert it into the bag holder and put it in the slot of the cabinet. d) Close the front cover. NOTE: 1. The front cover cannot be closed unless the dust bag is installed in right position. 2. The motor protection filter should be removed and rinsed twice a year or whenever it is visibly clogged. If the filter is damaged, a new filter should be replaced. 3. The outlet filter should be cleaned in time. To do that, unclip the outlet grille, shake the filter to clean any dust accumulated. Then relocate the filter and clip the grille. ‐ 6 ‐
Power Cord Marking NOTE: Do not exceed the red mark when pulling out the cord. The yellow mark shows the ideal cable length. WARNING: the plug must be removed from the power socket before any maintenance or replacement. TECHNICAL DATA Voltage: 220‐240V~ 50/60Hz Power: 2400W (Max.) Suitable dust bag: Swirl ® Y 50® or visit www.buyspareparts.eu GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred during production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to statutory legal rights, the purchaser has an option to claim under the terms of the following guarantee: For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. During this period we will remedy all defects free of charge, which can be demonstrably attributed to material or manufacturing defects, by repair or exchange. Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs by third parties or the fitting of non‐original parts are not covered by this guarantee. Always keep your receipt, without the receipt you can’t claim any form of warranty. Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages the we will not be liable. Neither can we be hold responsible for material damage or personal injury caused by improper use or if the instruction manual are not properly executed. Damage to accessories does not mean free replacement of the whole appliance. In such case please contact our service department. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge. Defects to consumables or parts subjected to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the warranty and are to be paid. ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non‐working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre. Emerio Holland B.V. Kenaupark 9 2011 MP Haarlem Nederland Customer service T: +31 (0)23 5307900 E: [email protected] ‐ 7 ‐
VC‐102685.2 DE SICHERHEITSHINWEISE Nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen! Die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise sollten beim Gebrauch des Staubsaugers stets beachtet werden: 1. Lassen Sie den Staubsauger nicht unbeaufsichtigt, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und bevor Sie die Filter herausnehmen. 2. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Flächen, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern. 3. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. In der Nähe von Kindern darf das Gerät nur mit besonderer Aufmerksamkeit benutzt werden. 4. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben und mit dem vom Hersteller empfohlenen Zubehör. 5. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn er heruntergefallen ist, beschädigt ist, im Freien gelassen wurde oder in Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zum autorisierten Kundendienst, damit es geprüft, repariert oder eingestellt werden kann. 6. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Kabel. Verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, schließen Sie keine Tür über dem Kabel und ziehen Sie das Kabel nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Lassen Sie das Gerät nicht über das Kabel laufen. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern. 7. Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Halten Sie hierzu den Stecker fest, nicht das Kabel. 8. Hantieren Sie nicht mit dem Stecker oder dem Staubsauger, wenn Sie nasse Hände haben. Benutzen Sie ihn nicht im Freien oder auf nassen Flächen. 9. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein. Verwenden Sie das Gerät nicht mit blockierten Öffnungen und schränken Sie den Luftstrom nicht ein. Halten Sie alle Öffnungen von Staub, Flusen, Haaren und Sonstigem, das den Luftstrom beeinträchtigen könnte, frei. 10. Halten Sie Haare, lockere Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fern. 11. Saugen Sie keine harten, scharfen oder spitzen Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben, Münzen usw. auf. 12. Saugen Sie keine heißen Kohlen, Zigaretten, Streichhölzer oder heißen, qualmenden oder brennenden Gegenstände auf. 13. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn die Filter eingesetzt sind. 14. Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie den Stecker einstecken oder ausziehen. 15. Geben Sie besonders Acht, wenn Sie auf Treppen staubsaugen. 16. Saugen Sie keine brennbaren oder leicht entzündlichen Substanzen (Feuerzeugbenzin, Benzin usw) auf und benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Flüssigkeiten oder Dämpfen. 17. Saugen Sie keine giftigen Substanzen (Chlorbleiche, Ammoniak, Abflussreiniger usw.) auf. 18. Verwenden Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, in dem sich Dämpfe, die von Farben auf Ölbasis, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder brennbarem Staub abgegeben werden, oder andere explosive oder giftige Dämpfe befinden. 19. Ziehen Sie immer den Stecker des Geräts, bevor Sie den Staubsaugerschlauch anbringen oder abnehmen. Lassen Sie den Stecker beim Aufwickeln nicht umherschlagen. 20. Verwenden Sie das Gerät nur auf trockenen Flächen im Haus. ‐ 8 ‐
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zu dem in dieser Bedienungsanleitung beschrieben Zweck. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort im Haus auf. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich gut trocken. Tauchen Sie den Staubsauger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Schlauch‐ und Rohrende sowie andere Öffnungen von Ihrem Gesicht und Körper fern. Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Reinigen Ihrer Haustiere oder anderer Tiere. Lassen Sie das Gerät niemals beim Betrieb unbeaufsichtigt. Halten Sie Ihren Kopf (Augen, Ohren, Mund usw.) von den Öffnungen fern, wenn der Staubsauger in Betrieb oder eingesteckt ist. Dieses Gerät ist nicht für die Handhabung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen gedacht, es sei denn, ihnen wurde von einem für ihre Sicherheit Verantwortlichen beigebracht, das Gerät richtig zu benutzen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht mit Hilfe einer externen Zeitschaltuhr oder eines separaten Systems mit Fernbedienung eingeschaltet werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt oder für ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie: in Personalküchen von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; auf Bauernhöfen; von Kunden in Hotels, Motels und in anderen Unterkünften; in Unterkünften mit Halbpension. TEILE UND ZUBEHÖR 1) Ein/aus taste (fussschalter) 2) Tritttaste kabelaufwicklung 3) Saugkraftregler 4) Saugrohr (metall) 5) Kombidüse 6) Textillbürste 7) Bodenbürste 8) Bodendüse für glättboden FUNKTIONSWEISE: 1. Schließen Sie das Schlauchzubehör an: Auf die Adapter an beiden Seiten des Schlauchendes drücken und dann den Schlauch in die Schlauchanschlussbuchse stecken. 2. Den Saugrohr mit dem gebogenen Schlauchende verbinden. Schließen Sie die verschiedenen Düsen bzw. Bodendüse an den Schlauch für unterschiedliche Reinigungszwecke. Die Bodendüse verfügt über zwei Stellungen, eine für harte/glatte und eine für weiche/Textiloberflächen – Wählen Sie die geeignete aus. 3. Einschalten: Halten Sie den Netzstecker und ziehen Sie das Kabel aus der Kabelaufwicklung, dann stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Treten Sie den Ein/Aus‐Fußschalter zum Einschalten des Geräts. Mit dem Saugkraftregler bis zum erforderlichen Grad einstellen, je nach Reinigungsfunktion. 4. Ausschalten des Geräts: ‐ 9 ‐
5.
Nach Gebrauch drücken Sie den Ein/Aus Fußschalter zum Ausschalten des Geräts. Ziehen Sie den Netzstecker ab und treten Sie auf den Fußschalter der Kabelaufwicklung, das Netzkabel wird automatisch eingezogen. Zum Umsetzen des Staubsaugers in den nächsten Raum ziehen Sie ihn bitte nicht am Kabel. Ziehen Sie den Netzstecker ab und tragen Sie das Gerät am Handgriff. PFLEGE UND WARTUNG: Wenn die Anzeige für vollen Staubbeutel rot wird, sollte der Staubbeutel gereinigt oder durch einen neuen Beutel ausgetauscht werden. Befolgen Sie dazu diese Anweisungen: a) Durch Drücken auf den Verschlussclip den vorderen Gehäusedeckel öffnen. b) Staubbeutel entnehmen. c) Nehmen Sie dann einen neuen, befestigen ihn am Beutelhalter und schieben diesen in den dafür vorgesehenen Einschubrahmen. d) Die Frontabdeckung schließen. HINWEIS: 1. Die Frontabdeckung kann nur dann geschlossen werden, wenn der Staubbeutel in der richtigen Position eingesetzt wurde. 2. Der Motorschutzfilter sollte zweimal jährlich, oder sobald er sichtbar verstopft ist, entnommen und abgespült werden. Falls der Filter beschädigt ist, sollte ein neuer Filter eingesetzt werden. 3. Der Austrittsfilter sollte rechtzeitig gereinigt werden. Dazu lösen Sie das Gitter und schütteln den Filter, um den angesammelten Staub zu entfernen. Setzen Sie dann den Filter wieder ein und befestigen das Gitter. NETZKABEL MARKIERUNG HINWEIS: Ziehen Sie das Netzkabel nichtüber die rote Markierung hinaus aus, die gelbeMarkierung zeigt die ideale Kabellänge an. WARNUNG: Vor Pflege‐ oder Wartungsarbeiten stets den Netzstecker ziehen. TECHNISCHE DATEN Betriebsspannung: 220‐240V~ 50/60Hz Leistung: 2400W (Max.) Geeignete Staubbeutel: Swirl ® Y 50® oder besuchen Sie www.buyspareparts.eu GARANTIE UND KUNDENSERVICE Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten hat der Käufer die Option, gemäß der Bedingungen der folgenden Garantie zu fordern: Wir bieten eine 2‐jahres‐Garantie für das erworbene Gerät, beginnend am Tag des Verkaufs. Während dieses Zeitraumes erstatten wir sämtliche Defekte gebührenfrei, welche auf Material‐ oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Umtausch. Defekte, die aufgrund von unangemessenem Umgang mit dem Gerät entstehen und Störungen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen Dritter oder das Montieren von nicht‐Originalteilen werden nicht von dieser Garantie abgedeckt. Die Quittung immer aufbewahren, ohne Quittung wird jegliche Garantie ausgeschlossen. Bei Schäden durch Nichteinhalten der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie, Wir ‐ 10 ‐
sind für daraus resultierende Folgeschäden nicht haftbar. Für Materialschäden oder Verletzungen aufgrund falscher Anwendung oder Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise sind wir nicht haftbar. Schäden an den Zubehörteilen bedeutet nicht, dass das gesamte Gerät kostenlos ausgetauscht wird. In diesem Fall kontaktieren Sie unsere Kundendienst. Zerbrochenes Glas oder Kunststoffteile sind immer kostenpflichtig. Schäden an Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteilen, sowie Reinigung, Wartung oder Austausch der besagten Teile werden durch die Garantie nicht abgedeckt und sind deshalb kostenpflichtig. UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG Helfen Sie mit beim Umweltschutz! Bitte denken Sie an Ihre örtlichen Umweltschutzauflagen: Geben Sie elektrische Geräte zur Entsorgung bei den entsprechenden Sammelstellen ab. Emerio Holland B.V. Kenaupark 9 2011 MP Haarlem Niederlande Kundendienst: T: +31(0)23 5307900 E: [email protected] ‐ 11 ‐
VC‐102685.2 FR INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Pour usage domestique uniquement! Lors de l’utilisation de votre aspirateur, respectez toujours les précautions de sécurité de base, y compris celles qui suivent: 1. Ne laissez pas l’aspirateur sans surveillance lorsqu’il est branché. Débranchez‐le de la prise murale lorsque vous ne l’utilisez pas et avant d’enlever les filtres. 2. Afin de réduire tout risque de choc électrique, n'utilisez pas votre aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces humides. 3. Ne laissez pas des enfants l’utiliser comme un jouet. La plus grande vigilance est recommandée lorsque vous l’utilisez à proximité d’enfants. 4. Utilisez‐le uniquement comme cela est décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant. 5. Ne l’utilisez pas si le cordon secteur ou la prise électrique sont endommagés. N’utilisez pas l’aspirateur si vous l’avez échappé, endommagé, laissé à l’extérieur ou échappé dans l’eau. Retournez l’appareil au service après‐vente pour examen, réparation ou réglage. 6. Ne tirez pas et ne portez pas l'appareil par le cordon secteur. N’utilisez pas le cordon secteur comme poignée. Ne refermez pas une porte sur le cordon secteur. Ne tirez pas non plus le cordon secteur en le faisant passer sur des bords tranchants ou des angles. Ne faites pas passer l’appareil sur le cordon secteur. Maintenez le cordon secteur à l’écart des surfaces chaudes. 7. Ne débranchez pas l’aspirateur en tirant sur le cordon secteur. Pour le débranchez, tirez sur la prise et non sur le cordon secteur. 8. Ne manipulez ni la prise ni l’aspirateur si vous avez les mains mouillées. Ne l’utilisez pas à l’extérieur ou sur des surfaces humides. 9. Ne placez aucun objet dans les orifices. Ne l’utilisez pas si un orifice est obstrué et n'entravez pas la circulation de l’air. Veillez à ce que tous les orifices soient dénués de poussière, de fragments de tissu, de cheveux et de tout élément pouvant diminuer la circulation de l’air. 10. Maintenez les cheveux, vêtements amples, doigts et toutes les parties du corps à l’écart des orifices et des pièces mobiles. 11. N’aspirez pas des objets durs ou tranchants tels que des éclats de verre, des vis ou des pièces de monnaie, etc. 12. N’aspirez pas de charbon chaud, de cigarettes, d’allumettes ou tout autre objet fumant ou brûlant. 13. N’utilisez pas l’aspirateur si les filtres ne sont pas en place. 14. Eteignez toutes les commandes avant de brancher ou débrancher l’aspirateur. 15. Faites très attention lors de l’utilisation de l’aspirateur dans des escaliers. 16. N’aspirez pas de matériaux inflammables ou combustibles (essence à briquet, carburant, etc.) et n’utilisez pas non plus l’aspirateur en présence de liquides ou de vapeurs explosibles. 17. N’aspirez pas de matériau toxique (agent chloré de blanchiment, ammoniac, nettoyant pour canalisations, etc). 18. N’utilisez pas l'aspirateur dans un espace confiné chargé d'émanations de peinture à l'huile, de diluant pour peinture, de traitement anti‐mites, de poussière inflammable, ou d'autres vapeurs explosibles ou toxiques. 19. Débranchez toujours cet appareil avant de raccorder ou désaccoupler le flexible d'aspiration. Veillez à ne pas vous faire fouetter par la prise lors de l’enroulement du cordon secteur. 20. N’utilisez l’aspirateur que sur des surfaces sèches et à l’intérieur. 21. Ne l’utilisez pas pour tout autre usage que ceux définis dans ce guide de l’utilisateur. ‐ 12 ‐
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Rangez votre appareil à l’intérieur, dans un endroit sec et frais. Maintenez votre zone de travail parfaitement sèche. Ne plongez pas l’aspirateur dans de l’eau ou tout autre liquide. Maintenez l’extrémité du flexible, des tubes, et des autres orifices à l'écart du visage et du corps. N’utilisez pas l’aspirateur pour nettoyer vos animaux de compagnie ou tout autre animal. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Maintenez le visage (yeux, oreilles, bouche, etc.) à l’écart des orifices lorsque l’aspirateur est en marche ou lorsque vous le branchez. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (ou par des enfants) ayant des déficiences motrices, sensorielles ou mentales ou ayant un manque d’expérience ou de connaissances concernant l’utilisation de l’appareil. Ces personnes doivent être sous la surveillance d’une autre personne et dans un souci de sécurité, des instructions claires doivent être données concernant l’utilisation de l’appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. L’appareil ne doit pas être mis en marche au moyen d’une prise minuteur externe ou au moyen d’un système de télécommande séparé. S’il est endommagé, le cordon d’alimentation doit être remplacé par le fabricant, ses agents de réparation ou une personne qualifiée afin d’éviter tout risque d’accident. Cet appareil est conçu pour être utilisé dans les ménages et dans les lieux similaires notamment: Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres lieux de service; Les fermes; par des clients dans des hôtels, des motels et autres types d'environnement résidentiel; en plus des environnements du type auberge, bistrot, café, etc. PIECES ET ACCESSOIRES 1) Pedale marche/arret 2) Pedale de rembobinage du cordon 3) Bouton de controle de la vitesse 4) Tube en metal 5) Embout etroit 6) Brosse à textile 7) Brosse a coque en pour le sol 8) Rosse dure pour lesol MODE DE FONCTIONNEMENT 1. Connectez les accessoires au tuyau: Appuyez sur les adaptateurs situés à chaque extrêmité du tuyau puis insérez le tuyau dans l’adaptateur prévu à cet effet. 2. Connectez le tube à l’extrémité courbe du tuyau. Connectez les différents diffuseurs/ brosses pour sols au tube pour différents usages. La brosse pour sols a deux positions, une pour les surfaces dures/régulières et une autre pour les surfaces molles/les textiles – choisissez celle qui convient. 3. Allumez l’appareil: Tenez la prise et tirez le cordon, puis insérez la prise dans la prise de courant. Assurez‐vous que l’alimentation correspond au courant requis mentionné sur la plaque signalétique. Appuyez sur la pédale interrupteur on/off pour allumer le courant. Ajustez selon le niveau requis par la fonction de nettoyage. 4. Eteindre l’appareil: ‐ 13 ‐
5.
Après utilisation, appuyer sur la pédale on/off, l’appareil s’éteind. Débrancher la prise, appuyer sur la pédale du cordon, le cordon électrique s’enroule dans l’appareil. Pour déplacer l’appareil d’une pièce à l’autre, débranchez‐le et transportez‐le à l’aide de la poignée. Ne jamais tirer sur le cordon pour déplacer l’appareil. ENTRETIEN Lorsque l’indicateur de réceptacle à poussière plein est rouge, il faut nettoyer le sac à poussière ou changer le sac. Pour cela, suivez les instructions suivantes: a) Ouvrez le couvercle avant en appuyant sur le clip de verrouillage. b) Retirez le sac à poussière. c) En prendre alors un neuf, l’insérer dans le réservoir et le pousser dans la fente du coffrage. d) Refermer le couvercle. NOTE: 1. Le couvercle avant ne peut pas être fermé si le sac à poussière n’est pas correctement installé. 2. Le filtre de protection du moteur doit être retiré et rincé deux fois par an ou lorsqu’il est visiblement encrassé. Si le filtre est endommagé, il doit être remplacé par un neuf. 3. Le filtre d’évacuation doit être nettoyé à temps. Pour cela, détachez la grille, secouez le filtre pour retirer la poussière qui s’est accumulée. Replacez ensuite le filtre et attachez lagrille. MARQUE DU CORDON ÉLECTRIQUE NOTE: Ne pas dépasser la marque rouge pour dérouler le cordon.La marque jaune indique la longueur idéale du câble. AVETISSEMENT: la prise doit être débranchée avant toute opération de maintenance ou réparation. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Tension de service: 220‐240V~ 50/60Hz Puissance: 2400W (Max.) Sac à poussière appropriés: Swirl ® Y 50® ou visitez le site www.buyspareparts.eu GARANTIE ET SERVICE APRÈS‐VENTE Nos appareils sont soumis à un contrôle de qualité strict avant d’être livrés. Si l’appareil a toutefois été endommagé lors de la production ou du transport en dépit des soins que nous lui donnons, retournez l’appareil au vendeur. En plus des droits juridiques, le client a la possibilité dans les limites de la garantie de déposer les réclamations suivantes: Nous offrons une garantie de 2 ans pour l’appareil acheté à partir de la date de vente. Durant cette période nous réparons ou remplaçons sans frais tous les défauts de matériel et de production. Les défauts dus à une utilisation non conforme de l’appareil et les dommages dus à une intervention ou réparation faite par une tierce personne ou dus à l’installation de pièces qui ne sont pas d’origine ne sont pas couverts par cette garantie. Conservez toujours votre reçu, car sans celui‐ci vous ne pourrez réclamer aucune sorte de garantie. Les dommages causés par le non respect des instructions de ce manuel rendront la garantie caduque, Nous décline toute responsabilité en cas de dommages indirects. Nous décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou de dommages corporels causés par une utilisation inappropriée ou si les instructions de sécurité n’ont pas été convenablement observées. Si les accessoires sont endommagés, cela ne signifie pas que toute la machine sera remplacée gratuitement. Dans de tels cas, veuillez contacter notre assistance. Des pièces brisées en verre ou en plastique sont toujours sujettes à des frais. Les défauts des consommables ou des pièces susceptibles de s’user, ainsi que le nettoyage, l’entretien ou la réparation desdites pièces ne sont pas couverts par la garantie et ‐ 14 ‐
doivent donc être payés. APPAREIL RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT Vous pouvez aider à protéger l’environnement! Veuillez vous rappeler de respecter les régulations locales: disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié. Emerio Holland B.V. Kenaupark 9 2011 MP Haarlem Nederland Service à la clientèle T: +31 (0)23 5307900 E: [email protected] ‐ 15 ‐
VC‐102685.2 SE
SÄKERHETSINSTRUKTIONER ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK! När du använder din dammsugare måste de grundläggande säkerhetsföreskrifterna följas, inclusive följande: 1. Lämna inte dammsugaren utom synhåll när den är inkopplad. Koppla bort den från vägguttaget när den inte används och innan filtren tas ut. 2. För att minska risken för elektrisk stöt får den inte användas utomhus eller på fuktiga ytor. 3. Låt inte barn använda den som leksak. Var mycket uppmärksam när den används i närheten av barn. 4. Använd den endast enligt vad som beskrivs i denna anvisning. Använd endast de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren. 5. Får inte användas med skadad sladd eller kontakt. Använd inte dammsugaren om den har tappats, skadats, lämnats utomhus eller doppats i vatten. Lämna apparaten till en kundservice för kontroll, reparation eller byte av delar. 6. Dra eller bär inte dammsugaren i sladden. Använd inte sladden som ett handtag. Stäng inte en dörr med sladden i kläm och dra inte sladden runt vassa kanter eller hörn. Kör inte över sladden. Håll sladden borta från varma ytor. 7. Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden. Fatta tag i kontakten och inte i sladden. 8. Hantera inte kontakten eller dammsugaren med fuktiga händer. Får inte användas utomhus eller på fuktiga ytor. 9. För inte in några objekt i öppningarna. Använd inte dammsugaren om någon öppning är blockerad och begränsa inte heller dess luftflöde. Håll alla öppningar fria från damm, ludd, hår och annat som kan reducera luftflödet. 10. Håll hår, lösa klädesplagg, fingrar och alla delar av kroppen borta från öppningarna och de rörliga delarna. 11. Sug inte upp hårda eller vassa objekt såsom glas, spikar, skruvar, mynt etc. 12. Sug inte upp glödande kol, cigaretter, tändstickor eller något annat varmt, rykande eller brinnande objekt. 13. Använd inte dammsugaren utan att filtren sitter på plats. 14. Stäng av alla kontroller innan du kopplar in eller ur dammsugaren. 15. Var försiktig när du dammsuger i trappor. 16. Sug inte upp brandfarliga material (tändarvätska, bensin etc.) och använd den inte heller i närvaro av explosiva vätskor eller ångor. 17. Sug inte upp giftiga material (blekmedel, ammoniak, kaustiksoda etc.). 18. Använd inte dammsugaren i ett slutet utrymme fyllt med ångor från oljebaserade färger, thinner, insektsmedel, brandfarligt damm eller andra explosiva eller giftiga ångor. 19. Koppla alltid bort dammsugaren innan dammsugarslangen monteras eller tas bort. Se till att kontakten inte viftar när sladden matas in. 20. Får endast användas på torra ytor inomhus. 21. Dammsugaren får inte användas i något annat syfte än de som beskrivs i den här bruksanvisningen. 22. Förvara din dammsugare inomhus på en sval och torr plats. 23. Håll ditt arbetsområde torrt. 24. Sänk aldrig ner dammsugaren i vatten eller någon annan vätska. 25. Håll slangens och rörets öppningar borta från din kropp och ansikte. 26. Använd den inte för att rengöra dina husdjur eller andra djur. 27. Lämna aldrig apparaten oövervakad då den används. ‐ 16 ‐
28. Håll huvudet (ögon, öron, mun etc.) borta från öppningarna, då dammsugaren är i drift eller inkopplad. 29. Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) när minskade fysiska, sensoriska eller mentala förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet . 30. Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten. 31. Maskinen bör inte användas tillsammans med en extern tidsbrytare eller ett separat system med fjärrkontroll. 32. Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en av tillverkaren godkänd reparatör eller liknande kvalificerad person för att undvika faror. 33. Denna apparat ämnas för att användas i hushåll och liknande bruksområden, till exempel: personalköken i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; lantgårdhus; av kunder i hotell, motell, och andra liknande bostadsmiljöer; vandrarhem och liknande miljöer. KOMPONENTLISTA 1. Av/på peda 2. Sladdupplindningspedal 3. Sugkraftsreglage 4. Förlängningsrör 5. Kombiborste 6. Möbelborste 7. Golvborste i metall 8. Munstycke för hårda golv HANTERINGSLÄGE: 1. Anslut slang tillbehören: Tryck på adaptrarna på båda sidor av slangänden och sätt in slangen i uttaget. 2. Anslut förlängningsröret till den krökta delen av slangen. Anslut olika munstycken/golvborstar till röret för olika rengöringssyften. Jämna ytor och en för mjuka/textil ytor – Välj korrekt. Använd kombiborsten för att rengöra smala ytor. 3. Slå på dammsugaren: Håll nere knappen och dra ut sladden. Anslut sedan sladden till ett eluttag. Se till så att elstandarden i ditt hem överensstämmer med specifikationerna angivna på dammsugaren och i denna manual. 4. Slå av dammsugaren: Efter användning, tryck på startknappen igen så kommer dammsugaren att slå av sig själv. Dra ur kontakten från eluttaget och tryck på knappen för att dra in sladden. 5. För att flytta dammsugaren från rum till rum ska du dra ur sladden och lyfta dammsugaren i handtaget. Använd aldrig sladden för att dra dammsugaren efter dig. UNDERHÅLL: När dammindikatorn lyser rött är det dags att rengöra dammpåsen. För att göra detta, följ dessa instruktioner: a) Öppna framskyddet genom att trycka på låsmekanismen. b) Avlägsna dammpåsen. c) Sedan sätta in en ny påse i påshållaren och sätta den vid uttaget i kabinettet. d) Stäng framskyddet. ‐ 17 ‐
NOTERING: 1. Framskyddet kan inte stängas om inte dammpåsen är korrekt installerad. 2. Motorskyddsfiltret bör avlägsnas och sköljas två gånger per år eller när det är synligt tilltäppt. Om filtret skadats bör det bytas ut mot ett nytt. Markeringar på elsladden NOTERA: Dra aldrig ut sladden längre än till den röda markeringen. Den gula markeringen markerar rekommenderad utdragning. VARNING: Sladden måste dras ut från eluttaget innan du påbörjar underhåll eller reparationer. TEKNISKA DATA Driftspänning: 220‐240V~ 50/60Hz Effekt: 2400W(MAX) Lämplig dammsugarpåse: Swirl ® Y 50® eller besök www.buyspareparts.eu GARANTI OCH KUNDTJÄNST Innan leverans genomgår våra apparater en sträng kvalitetskontroll. Om trots detta någon skada skulle uppstått vid produktionen eller vid transporten, ber vi dig att ta med apparaten tillbaka till inköpsstället. Förutom de i lag fastställda garantianspråken har köparen möjlighet att göra gällande följande anspråk på garanti: För den köpta apparaten ges 2 års garanti, med början på inköpsdagen. Under denna tid åtgärdar vi utan kostnader, genom reparation eller byte, alla brister, vilka bevisligen beror på material‐ och tillverkningsfel. Brister som uppstår genom icke fackmässig behandling av apparaten och fel som uppstår genom ingrepp och reparationer av tredje man eller montering av främmande delar, omfattas ej av vår garanti. Behåll alltid ditt kvitto. Utan kvitto kan du inte begära någon som helst garanti. Skador som uppstår p.g.a. att instruktionsmanualen inte följs ogiltigförklarar garantin och om detta leder till påföljande skador så kan inte vi hållas ansvariga. Vi kan inte hållas ansvariga för materiella skador eller personskador som orsakas av felaktig användning eller om inte säkerhetsföreskrifterna följs. Skador på tillbehören innebär inte per automatik ersättning av hela apparaten. I sådana fall ska du kontakta vår kundservice. Trasigt glas och trasiga plastdelar innebär alltid en kostnad. Defekter på förbrukningsartiklar eller slitdelar och även skador orsakade av rengöring, underhåll eller byte av tidigare nämnda delar täcks inte av garantin och ska således betalas av ägaren. MILJÖVÄNLIG KASSERING Du kan hjälpa till att skydda miljön! Var god kom ihåg att respektera lokala regelverk, lämna in icke‐fungerande elektrisk utrustning till en lämplig uppsamlingsplats för avfall. Emerio Holland B.V. Kenaupark 9 2011 MP Haarlem Holland ‐ 18 ‐
Kundservice: T: +31 (0)23 5307900 E: [email protected] ® Swirl and Y 50 are registered trademarks of a company of the Melitta Group ‐ 19 ‐
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement