PARTS / CZĘŚCI / BESTANDTEILE / ELEMENTS / Части / PIEZAS

PARTS / CZĘŚCI / BESTANDTEILE / ELEMENTS / Части / PIEZAS
PARTS / CZĘŚCI / BESTANDTEILE /
ELEMENTS / Части / PIEZAS
1
Opakowanie powinno zawierać: / The packaging
should contain: / Verpackungsinhalt: / L’emballage
devrait contenir: / В упаковке должны находиться: / El envoltorio debe contener:
1.
2
2.
a
GB
ECONOLINE SET LAMP 9W or ECONOLINE
SET LAMP 11W (fig. 1) / ECONOLINE SET
LAMP 9W lub ECONOLINE SET LAMP 11W
(rys. 1) / ECONOLINE SET LAMP 9W oder
ECONOLINE SET LAMP 11W (Zeichn. 1) /
ECONOLINE SET LAMP 9W ou ECONOLINE
SET LAMP 11W (figure 1) / ECONOLINE SET
LAMP 9W или ECONOLINE SET LAMP 11W
(рис. 1) / ECONOLINE SET LAMP 9W lub
ECONOLINE SET LAMP 11W (dibujo 1)
User manual / instrukcję obsługi / Bedienungsanleitung / la notice d’emploi /
руководство по эксплуатации / las instrucciones de uso
INSTRUCTION MANUAL
Dear Customer, we thank you for purchasing our product. We are convinced that you will be satisfied with its
operation. We ask you to read the instruction manual
carefully before using the product to avoid any potential problems.
PRODUCT DESTINATION AND
PROPERTIES
b
ECONOLINE SET LAMP is a lamp designed for lighting
of AQUAEL SHRIMP SET shrimp tanks, other small and
medium aquaria, terraria and also as an independent
lighting set to be used for spot lighting in rooms, on
shelves, in furniture interiors, etc. In aquaria and terraria it is installed by placing directly on the edge of
the tank glass. The lamps are equipped with modern
lighting modules Econoline 9W or Econoline 11W containing energy-efficient fluorescent tube. They emit
large amounts of light while not heating unnecessarily the interior of aquarium or terrarium.
c
CONDITIONS OF SAFE USAGE
d
TECHNICA DATA / DANE TECHNICZNE / TECHNISHE DATEN / Технические данные / DONNEES TECHNIQUES
ECOLINE SET LAMP
Napięcie / Voltage
/Spannung /
V / Hz
Напряжение/
Tension /
Moc całkowita / Total
Wattage / GesamW
tleistung / Puissance
totale / Мощность /
La potencia total
Housing protection degrees / Stopnie ochrony
obudowy / Schutzarten
durch Gehäuse / Ments
de protection du boîtier
/ Степень защиты
корпуса / Grado de
defensa de cubierta
Net weight / Masa netto/
Masse netto/Peso net /
Вес нетто / Poids net
g
9W
11W
230 / 50
9
11
The devide you purchased was manufactured in conformity with all safety standards currently in force on
the area of European Union. For long lasting and safe
usage please read the safety conditions below:
1. The device is designed for usage only indoors and
accordingly to its destination.
2. The device can be powered from a power grid of
voltage stated on the device.
3. A device that is damaged or has a damaged power
cord must not be used. The condition of the power
cord should be checked prior to every start-up of
the device. The power cord must not be repaired,
replaced or have any additional elements installed.
In case of damaging the cord the entire device
should be replaced.
4. Prior to placing hand in the water, all of the electric
devices present in the tank should be unplugged
from power.
5. This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
INSTALLATION AND MAINTENANCE
IPX7
277
312
To install the device place it on the glass edge in aquarium or terrarium as it is presented in fig. 1 and plug it
to the electricity. The appliance can cooperate with
THERMOSTAB TS-500 TIMER. It does not require any
special maintenance. In case it is covered with dust,
it should be wiped with a dry cloth or sponge. The life
span of the energy-efficient fluorescent tube installed
in the module is 10 000 h (that is about 2 years at 12hour use per day). After this period, entire Econoline
module should be replaced - fig. 2 illustrates how it
should be performed.
DISASSEMBLY AND DISPOSAL
It is forbidden to dispose of used electric and electrical equipment in a trash bin. Segregating and proper
utilization of this kind of waste leads to conserving
the resources of natural environment The user is responsible for delivering the used product to a specialized collection point where it will be accepted free of
charge. You can obtain information about such a facility at the local authorities at the product seller.
GUARANTEE CONDITIONS
The manufacturer grants a 24 month guarantee beginning on the date of purchase. The guarantee covers
defects arising from manufacturer fault i.e. defective
materials or assembly errors. It does not cover damage due to user’s fault caused by improper handling
of the device or using the device for purposes discordant its destination.
Attention: any modification or disassembly attempt
exceeding normal usage and maintenance cause the
guarantee void.
In case of noticing improper operation of the device
send it with filled out warranty card to the manufacturer or distributor address. . The conformity of the
production date stamped on the product and written
in the guarantee card is a prerequisite for accepting
the guarantee. The following warranty conditions do
not exclude, limit or suspend user’s rights derived from
discrepancy of the merchandise with the agreement.
The guarantee is limited to repair or replacement of
the unit only and does not cover consequential loss or
damage to animate or inanimate objects.
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego
produktu. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo usatysfakcjonowani z jego działania. Aby uniknąć jakichkolwiek problemów związanych z jego użytkowaniem
prosimy o uprzednie uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją.
PRZEZNACZENIE PRODUKTU
I WŁAŚCIWOŚCI
ECONOLINE SET LAMP jest lampą przeznaczoną do
oświetlania krewetkariów AQUAEL SHRIMP SET, innych małych i średnich akwariów, terrariów, a także
do stosowania jako samodzielny zestaw oświetleniowy do punktowego oświetlania pomieszczeń, półek,
wnętrz mebli itp. W akwariach i terrariach sposób
jego instalacji polega na zamocowaniu bezpośrednio
do krawędzi szyby zbiornika. Lampy wyposażone są
w nowoczesne moduły oświetleniowe Econoline 9W
lub Econoline 11W posiadające świetlówkę energooszczędną. Wytwarzają dużą ilość światła nie nagrzewając przy tym niepotrzebnie wnętrza akwarium lub
terrarium.
WARUNKI BEZPIECZNEGO
UŻYTKOWANIA
Zakupione przez Państwa urządzenie zostało wykonane zgodnie z aktualnymi normami bezpieczeństwa
obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Dla jego
długotrwałego i bezpiecznego użytkowania prosimy
o zapoznanie się z poniższymi warunkami bezpieczeństwa:
1. Urządzenie przystosowane jest do użytkowania
tylko w pomieszczeniach zamkniętych i wyłącznie
zgodnie z przeznaczeniem.
2. Urządzenie może być zasilane wyłącznie z sieci
elektrycznej o napięciu znamionowym podanym
na urządzeniu.
3. Nie należy użytkować urządzenia uszkodzonego,
ani z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym.
Stan przewodu przyłączeniowego powinien być
sprawdzony przed każdym uruchomieniem. Przewodu przyłączeniowego nie wolno naprawiać,
wymieniać ani też instalować na nim innych elementów dodatkowych. W przypadku uszkodzenia
przewodu należy wymienić całe urządzenie.
4. Przed włożeniem ręki do wody zawsze należy odłączyć od zasilania elektrycznego wszystkie urządzenia znajdujące się w zbiorniku.
5. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub
osoby nie mające doświadczenia lub znajomości
sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby
nie bawiły się sprzętem.
MONTAŻ I KONSERWACJA
Montaż urządzenia polega na jego zainstalowaniu
na krawędzi szyby w akwarium lub terrarium w sposób zaprezentowany na rys. 1. i włączeniu wtyczki do
sieci elektrycznej. Urządzenie może współpracować
z włącznikiem czasowym THERMOSTAB TS-500 TIMER.
Urządzenie nie wymaga szczególnej konserwacji.
W przypadku pokrycia kurzem należy przetrzeć je za
pomocą suchej ściereczki lub gąbki. Żywotność świetlówki energooszczędnej zainstalowanej w module
wynosi ok. 10000 godzin (ok. 2 lata przy 12-godzinnym użytkowaniu w ciągu doby). Po tym okresie należy wymienić cały moduł Econoline. Sposób wymiany
ilustruje rys. 2.
DEMONTAŻ I KASACJA
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie
należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i prawidłowa utylizacja tego typu odpadów przyczynia się
do ochrony środowiska naturalnego. Użytkownik jest
odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do
wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie on
przyjęty bezpłatnie. Informację o takim punkcie można uzyskać u władz lokalnych lub w punkcie zakupu.
WARUNKI GWARANCJI
Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Gwarancja obejmuje wyłącznie
uszkodzenia powstałe z winy producenta, tj. wady
materiałowe lub błędy montażowe, nie obejmuje natomiast uszkodzeń powstałych z winy użytkownika
na skutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem lub też wykorzystania go do celów niezgodnych
z jego przeznaczeniem. Uwaga: jakiekolwiek próby
przeróbek lub demontażu sprzętu wykraczające poza
zakres jego normalnego użytkowania i konserwacji
powodują utratę gwarancji!
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania
urządzenia należy przesłać je wraz z wypełniona karta gwarancyjną na adres sprzedawcy lub producenta.
Warunkiem uznania gwarancji jest zgodność daty produkcji wytłoczonej na produkcie z datą wypisaną na
karcie gwarancyjnej. Niniejsze warunki nie wyłączają,
nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Gwarancja jest ograniczona wyłącznie do naprawy
lub wymiany samego urządzenia. Nie obejmuje ona
skutków utraty lub zniszczenia jakichkolwiek innych
obiektów.
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
Geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns für den
Kauf unseres Produkts. Wir sind überzeugt, Sie werden
zufrieden mit seiner Arbeit. Um jegliche Probleme in
Verbindung mit seiner Benutzung zu vermeiden, bitten wir Sie, die folgenden Empfehlungen genau zu
berücksichtigen.
FUNKTION UND EIGENSCHAFTEN
DES PRODUKTS
Die ECONOLINE SET LAMP dient zur Beleuchtung von
AQUAEL SHRIMP SET Garnelenbecken und Aquarien
bzw. Terrarien kleiner und mittlerer Größe und kann
auch als eigenständige Einrichtung zur punktuellen
Ausleuchtung von Räumen, Regalen, Möbelinnenflächen u.ä. eingesetzt werden. In Aquarien und Terrarien wird die Lampe unmittelbar am Rand der Beckenscheibe angebracht. Die Lampen sind mit modernen
Econoline 9W oder Econoline 11W Beleuchtungsmodulen ausgestattet, in denen eine energiesparende
Leuchtstoffröhre Verwendung findet. Sie erzeugen ein
besonders starkes Licht und heizen dabei das Innere
des Aquariums oder Terrariums nicht unnötig auf.
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Die durch Sie gekaufte Einrichtung ist entsprechend
der zur Zeit geltenden Sicherheitsnormen der Europäischen Union hergestellt worden. Zwecks ihrer dauerhaften und sicheren Benutzung dieser Heizer bitten
wir Sie, die folgenden Sicherheitsbedingungen unbedingt zu berücksichtigen:
1. Der Einrichtung darf nur in Räumen und ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung verwendet
werden.
2. Die Einrichtung darf nur zum elektrischen Netz
von einer an der Einrichtung angegebenen Nennspannung angeschlossen werden.
3. Bei einer Beschädigung der Einrichtung oder der
Anschlußleitung darf sie nicht mehr benutzt werden. Der Zustand der Anschlußleitung soll vor
jeder Inbetriebsetzung überprüft werden. Das
Anschlußkabel darf weder ausgetauscht oder repariert werden, noch darf ein anderes Element
in das Kabel installiert werden. Im Falle einer Leitungsbeschädigung soll die ganze Einrichtung
ausgetauscht werden.
4. Jedesmal, bevor Sie in das Wasser greifen, trennen
Sie alle, im Aquarium befindlichen elektrischen
Geräte vom Netz.
5. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels
Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Gerät spielen.
EINBAU UND WARTUNG
Zum Einbau wird die Beleuchtungsvorrichtung wie
in Zeichn. 1 gezeigt an der Kante der Beckenscheibe
angebracht und über den Stecker an das Stromnetz
angeschlossen. Die Vorrichtung kann im Verbund mit
der THERMOSTAB TS-500 TIMER Zeitschaltung betrieben werden und erfordert keine besondere Wartung.
Wenn sich auf dem Gerät Staub abgesetzt hat, ist sie
mit einem trockenen Tuch oder Schwamm abzuwischen. Die in dem Modul verwendete Energiesparröhre hat eine Lebensdauer von etwa 10.000 Stunden (ca.
2 Jahre bei einem 12-Stunden-Betrieb pro Tag). Nach
dieser Zeit ist das gesamte Econoline-Modul auszutauschen. Wie es gewechselt wird, ist in Zeichn. 2 dargestellt.
ENTSORGUNG
Kein abgenutztes elektrisches und elektronisches
Haushaltsgerät darf zum Hausmüll geworfen werden.
Die Selektion und richtige Entsorgung solcher Abfälle trägt zum Schutz der natürlichen Umwelt bei. Der
Benutzer ist verantwortlich für die Abgabe des abgenutzten Gerätes bei einer eingerichteten Sammelstelle oder einem Wertstoffsammelhof, wo es kostenlos
entgegengenommen wird. Genauere Information
über solcher Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Der Hersteller leistet Ihnen ab Kaufsdatum eine Garantie für 24 Monate. Die Garantie schließt bloß Schäden ein, die von dem Schuld des Herstellers entstanden sind, das heißt Material- und Montagefehler. Sie
erstreckt sich jedoch nicht auf Schäden, die durch
Schuld des Benutzers – wie unsachgemäße Behandlung oder Benutzung des Gerätes für Zwecke, die
nicht mit seiner Bestimmung übereinstimmen – entstanden sind.
Achtung: Jeglicher Versuch eines Umbaus oder einer
Auseinandersetzung der Einrichtung, der den Bereich
ihrer normalen Benutzung und Wartung übertritt,
bringt den Verlust der Garantie zur Folge!
Bei Feststellung von Störungen im Betrieb der Einrichtung, soll sie, samt mit dem vom Verkäufer ausgefüllten Garantieschein an die Adresse des Verkäufers
oder des Herstellers versandt werden. Eine Bedingung
zur Anerkennung der Garantierechte ist die Übereinstimmung des auf dem Gerät geprägten Herstellungsdatums mit dem im Garantieschein eingeschriebenen
Datum. Beim Fall, wenn die Ware dem Vertrag nicht
entspricht, werden die daraus folgenden Rechte des
Käufers durch diese Garantiebedingungen weder
ausgeschlossen, noch beschränkt oder ausgesetzt.
Die Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die
Reparatur oder Austausch selbst der Einrichtung. Sie
erstreckt sich aber nicht auf die Folgen des Verfalls
oder der Vernichtung jeglicher anderer Objekte.
FR
NOTICE D’EMPLOI
Chers clients, nous vous remercions pour l’achat de
notre produit. Nous sommes persuadés que vous serez satisfaits de son fonctionnement. Pour éviter un
problème quelconque lié à son utilisation nous vous
prions de bien vouloir prendre connaissance de la notice d’emploi ci-dessous.
LA DESTINATION DU PRIODUIT ET
SES CARACTERISTIQUES
ECONOLINE SET LAMP est une lampe destinée à éclairer les aquariums à crevettes AQUAEL SHRIMP SET,
autres petits et moyens aquariums, terrariums et aussi
une utilisation en tant que module d’éclairage autonome pour un éclairage d’appoint pour les chambres,
les étagères, les intérieurs des meubles etc. Dans les
aquariums et les terrariums on installe le module directement sur le bord de la paroi du récipient. Les lampes sont munies des modules d’éclairage modernes
Econoline 9W ou Econoline 11W possédant un tube
fluorescent à faible consommation d’énergie.
CONDITIONS D’UTILISATION EN
SÉCURITÉ
L’appareil que sous venez d’acheter a été produit en
accord avec les normes de sécurité en vigueur sur le
territoire de l’Union Européenne. Pour assurer son
fonctionnement de longue duré et en sécurité nous
sous prions de prendre connaissance des consignes
de sécurité ci-dessous:
1. L’appareil est destiné à fonctionner à l’abri et seulement en concordance avec sa destination.
2. L’appareil ne peut être alimenté que par un réseau
électrique dont la tension nominale est indiquée
sur l’appareil.
3. Il est interdit d’utiliser l’appareil endommagé, ni
dont le câble d’alimentation est détérioré. L’état
du câble d’alimentation doit être vérifié avant
chaque mise en marche. Il est interdit de réparer,
remplacer le câble d’alimentation et d’y installer
d’éléments accessoires. En cas de son détérioration tout l’appareil doit être remplacé.
4. Avant de placer la main dans l’eau il faut débrancher tout appareil électriques se trouvant dans le
récipient.
5. Cet appareil n’est pas prévu pour etre utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites, ou des personnes dénuées d’expérience
ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier,
par l’intermédiaire d’une personne responsable de
leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions
préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il
convient de surveiller les enfants pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
L‘INSTALLATION ET L’ENTRETIENT
L’installation consiste à fixer l’appareil au bord de la paroi de l’aquarium ou du terrarium de manière montrée
à la figure 1. et à brancher la fiche électrique au réseau
électrique. L’appareil peut fonctionner en série avec
l’interrupteur temporel THERMOSTAB TS-500 TIMER.
L’appareil ne nécessite pas d’entretient particulier.
Dans le cas de poussière il est conseillé de le nettoyer
avec un chiffon sec ou une éponge. La longévité du
tube fluorescent installé dans le module est d’environ
10000 heures (environ 2 ans à raison de 12 heures de
fonctionnement par jour). Après cette période il faut
remplacer le module Econoline entier. La manière de
remplacement est montrée à la figure 2.
DÉMONTAGE ET DÉMOLITION
Les appareils électroménagers et électroniques usés
ne doivent pas être jetés à la poubelle. Le triage et le
recyclage des appareils de ce type contribuent à la
préservation de l’environnement. L’utilisateur est responsable d’amener l’appareil usé au point de collecte
spécialisé où l’appareil sera reçu gratuitement. La liste
de ces points de collecte peut être obtenue auprès
des autorités locales ou du vendeur du produit.
возможностями, лицами, не имеющими опыта
работы с оборудованием или незнающими его
– бесконтрольно или без соблюдения правил
руководства по эксплуатации данного оборудования, предоставленного лицами, отвечающими за их безопасность. Следите за тем, чтобы
дети не играли с оборудованием.
CONDITIONS DE GARANTIE
Le fabricant accorde une garantie pour une période
de 24 mois à compter de la date de l’achat. La garantie
couvre les détériorations dues aux vices de matériaux
et de fabrication, elle ne couvre pas le détériorations
dues au mauvais maniement de l’appareil par l’utilisateur ou à l’utilisation autre que celle prévue par le
fabricant. Attention : toute tentative de remaniement
ou de démontage de l’appareil au delà de l’utilisation
et l’entretien normal provoquent la déchéance de la
garantie. Dans le cas de la constatation d’un mauvais
fonctionnement de l’appareil, il faut l’envoyer accompagné de la carte de garantie dûment remplie à
l’adresse du fabricant ou du distributeur. La condition
de la reconnaissance de la garantie est la concordance
de la data de fabrication indiquée sur le produit avec la
date indiquée sur la carte de garantie. Les conditions
de garantie ci-dessus ne limitent pas ni suspendent
les droits de l’acheteur découlant du désaccord entre
le produit et le contrat d’achat. La garantie se limite
a la reparation ou au remplacement de l’appareil seulement et ne s’applique pas aux pertes ni aux dommages indirects causes aux objets animes ou inanimes.
RU
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Уважаемые господа, благодарим Вас за приобретение нашего продукта. Мы уверены, что Вы останетесь довольны работой устройства. Чтобы избежать проблем, связанных с его эксплуатацией, просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим
руководством по эксплуатации.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И
ЕГО СВОЙСТВА
ECONOLINE SET LAMP – это лампа, предназначенная
для освещения креветочных аквариумов AQUAEL
SHRIMP SET, других видов малых и средних аквариумов, террариумов, а также для применения в качестве самостоятельного осветительного набора
для точечного освещения помещений, полок, внутри мебели, и т.п. В аквариумах и террариумах его
монтаж заключается в фиксации непосредственно
на краю стекла аквариума. Лампы оснащены современными осветительными модулями Econoline 9W
или Econoline 11W с энергосберегающей лампочкой. Дают большое количество света, не нагревая
при этом аквариума или террариума.
УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Приобретенное Вами устройство изготовлено в соответствии с нормами безопасности, действующими на территории Европейского Союза. Для длительного и безопасного использования устройства
просим Вас ознакомиться с приведенными ниже
условиями безопасности:
1. Устройство предназначено для использования
исключительно в закрытых помещениях, только в соответствии с его предназначением.
2. Питание устройства может осуществляться исключительно от электросети с номинальным
напряжением, указанным на устройстве.
3. Нельзя использовать поврежденное устройство или устройство с поврежденным электропроводом. Состояние электропровода следует
проверять перед каждым включением подогревателя. Запрещается ремонтировать и менять электропровод, а также устанавливать на
нем дополнительные элементы. В случае повреждения электропровода следует заменить
все устройство.
4. Перед погружением руки в воду всегда следует
отключить от электропитания все устройства,
находящиеся в аквариуме.
5. Данное оборудование не должно эксплуатироваться лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, психическими, а также
зрительными, слуховыми или осязательными
МОНТАЖ И УХОД
Монтаж установки заключается в его установке на
краю стекла в аквариуме или террариуме в соответствии с изображением на рис. 1 и подсоединении при помощи штепселя к электророзетке. Установка может работать с таймером THERMOSTAB TS500 TIMER. Установка не нуждается в особом уходе.
При покрытии пылью протереть сухой тряпкой
или губкой. Срок службы энергосберегающей лампочки, установленной в модуле, составляет около
10000 часов (примерно 2 года при эксплуатации 12
часов в сутки). По истечении этого времени следует заменить весь модуль Econoline. Способ замены
изображен на рис. 2.
ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ
Использованное электрическое и электронное
бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные
ресурсы окружающей среды. Пользователь несет
ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где
его примут бесплатно. Информацию о таких пунктах можно получить в пункте продажи или сервисном пункте изготовителя.
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Изготовитель предоставляет гарантию на срок 24
месяцев, считая от даты продажи. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине
изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при монтаже. Гарантия не распространяется
на повреждения, возникшие из-за неправильной
эксплуатации устройства или использования не по
назначению.
Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации
или ухода, влекут за собой потерю гарантии!
В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо выслать его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном по адресу изготовителя или дистрибьютора. Условием
принятия гарантии является соответствие даты
изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не
приостанавливают прав покупателя, вытекающих
из несоответствия товара условиям договора. Гарантия ограничена восстановлением или заменой
устройства. Не обеспечивает последствий потери
или уничтожения, каких-либо других элементов”.
Пункты приема на гарантийный ремонт:
г. Москва.ул. Краснобогатырская д.75 (Зоомагазин),
тел.8(495) 971-29-87
г. Санкт-Петербург, ул.Ломаная, 11; 196084,
тел. 8(812)388-12-21
г.Уфа, ул.Цюрупа 75 (Зоосалон «Ветна»)
ES
LAS INSTRUCCIONES DE USO
Estimados Señores, les damos las gracias por la compra
de nuestro producto. Estamos seguros que estarán satisfechos con su funcionamiento. Para evitar cualquier
problema relacionado con su uso le pedimos que lean
atentamente estas instrucciones de uso.
DESTINACIÓN DEL PRODUCTO Y
SUS PROPIEDADES
ECONOLINE SET LAMP es una lámpara destinada para
iluminación de los acuarios para gambas AQUAEL
SHRIMP SET, otros pequeños y medianos acuarios,
terrarios, y también para usarlo como la iluminación
puntual de espacio, de los estantes, interiores del
mueble, etc. Su colocación en los acuarios y terrarios
consiste en la instalación directamente sobre el borde
del cristal del recipiente. Las lámparas están provistas
de unos modernos módulos de iluminación Econoline
9W o Econoline 11W con bombilla de poco consumo
energía. La lámpara emite gran cantidad de luz sin
calentar innecesariamente el interior del acuario o terrario.
camente a la reparacion o al reemplazo del aparato y
no cubre perdidas ni danos resultantes de los objetos
animados o inanimados.
LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
El aparato que han elegido ha sido diseñado de acuerdo a las normas de seguridad vigentes de la Unión
Europea. Para un largo y seguro uso del aparato les
pedimos que lean atentamente las siguientes condiciones de seguridad:
1. El aparato está adaptado para el trabajo en recipientes cerrados y solamente de acuerdo a su destinación.
2. El calentador debe estar conectado a la red de corriente eléctrica de una tensión nominal señalada
en el calentador.
3. No se debe usar un calentador deteriorado o un
calentador con el cable deteriorado. El estado del
cable se debe comprobar siempre antes de ponerlo en marcha. El cable conector no se debe reparar
ni reponer, como tampoco se debe instalar en él
ningún tipo de elemento adicional. En caso del deterioro del cable el calentador no se debe seguir
usando de ningún modo.
4. Antes de poner la mano en el agua hay que desconectar de la red de corriente eléctrica todos los
aparatos que se encuentran en el recipiente.
5. El presente aparato no está destinado para el uso
de las personas (en ello niños) con capacidad física o psíquica limitada, con los sentidos limitados,
o las personas que no tienen experiencia o conocimiento del aparato, a no ser que estén bajo supervisión o actúen conforme las instrucciones de uso
del aparato, entregadas por la persona responsable de la seguridad. Se ha de vigilar que los niños
no jueguen con el aparato.
KARTA GWARANCYJNA / GUARANTEE CARD
GARANTIESCHEIN / FICHE DE GARANTIE
ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ / ГАРАНЦНОННИ КАРТА
ZÁRUČNÍ LIST / GARANCIALEVÉL
SCHEDA DI GARANZIA / CARTA DE GARANTÍA
CARTA DE GARANTIA / GARANTIBEVIS
ECOLINE SET
LAMP
Data produkcji / Date of production / Herstellungsdatum
Date de production / Datum výroby / Дата изготовления
Дата на производство / Gyártási idő / Data di produzione
Data de produçăo / Fecha de producción / Produktionsdatum
Data sprzedaży / Date of selling / Verkaufsdatum
Az eladás dátuma / Fecha de venta / Datum prodeje
Date de vente / Data di vendita / Data de venda
Дата продажи / Дата на продажба / Försäljningsdatum
EL MONTAJE Y LA CONSERVACIÓN
El montaje consiste en la instalación sobre el borde del
cristal del acuario o terrario, de forma presentada en el
dibujo 1. Luego hay que enchufarlo a la red de corriente eléctrica. El aparato puede trabajar con el dispositivo temporal THERMOSTAB TS-500 TIMER. El aparato
no requiere ningún tipo de conservación especial. En
caso de que se cubra de polvo hay que limpiarlo con
un trapo seco o esponja. La durabilidad de la bombilla
de poco consumo de energía, instalada en el módulo
es de unas 10000 horas (unos dos años en caso de un
funcionamiento de 12 horas al día). Después de este
tiempo hay que reponer todo el módulo Econoline. La
forma de restitución la refleja el dibujo 2.
EL DESMONTAJE Y LA CASACIÓN
El equipo eléctrico y electrónico desgastado no se
debe tirar a la basura. La selección y el reciclaje correcto de estos aparatos ayuda a proteger el medio
ambiente. El usuario es responsable de suministrar el
aparato desgastado a un punto de recogida, donde
será depositado gratuitamente. La información sobre
los puntos de recogida se puede obtener de las autoridades locales o en los puntos de venta.
LAS CONDICIONES DE GARANTÍA
El productor concede una garantía por el período de
24 meses desde le fecha de la compra. La garantía
abarca las averías causadas por el productor, es decir
defectos del material o de montaje. La garantía no
abarca deterioros resultado del uso indebido del aparato o también su uso de forma diferente a la que está
destinado. Atención: cualquier intento de transformación o desmontaje del aparato que exceda el uso normal y la conservación del aparato provocan la pérdida
de la garantía!
En caso de determinar irregularidades en el funcionamiento del aparato hay que enviarlo junto con la tarjeta de garantía rellenada a la dirección del vendedor
o del productor. La condición de aceptar la garantía
es la concordancia entre la fecha de la producción
impresa en el aparato y la fecha inscrita en la tarjeta
de garantía. Estas condiciones no excluyen, limitan ni
suspenden los derechos del comprador resultantes de
la falta de concordancia del producto con el contrato.
Esta garantia tiene validez unicamente si se presenta
un comprobante de compra. La garantia se limita uni-
Stempel i podpis sprzedawcy / Stamp & signature of seller
VV
Razítko a podpis prodávajícího / Az eladó pecsétje és aláírása
Штемпель и подпись продавца / Печат и подпис на продавача
Cuño y firma del vendedor / Timbro e firma del commesso
Carimbo e assinatura do vendedor / Säljarens stämpel och signatur
GB
UWAGI KLIENTA / BEMERKUNGEN DES
KUNDEN CLIENT / REMARKS REMARQUES
DU CLIENT / ЗАМЕЧАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Opis usterki: / Beschreibung des Fehlers: /
Defect description:
Description du défaut: / Описание
неисправности:
PL
9W
DE
FR
RU
________________________________________________________
________________________________________________________
11 W
________________________________________________________
Gwarancja jest udzielana na okres dwóch lat od daty
sprzedaży i obowiązuje na terenie Uni Europejskiej.
AQUAEL Janusz Jankiewicz Spółka z o. o.
PL, 02-849 Warszawa, ul. Krasnowolska 50
www.aquael.com, e-mail: [email protected]
Wydanie:B/MULTI/2010-01-05
ES
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement