Dell | Vostro V 3800 | Dell Vostro 3800 Instrukcja użytkownika

Dell Vostro 3800 Instrukcja użytkownika
Dell Vostro 3800
Instrukcja użytkownika
Model regulacji: D08D
Typ regulacji: D08D001
Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia
UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.
OSTRZEŻENIE: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych oraz przedstawia sposób
uniknięcia problemu.
PRZESTROGA: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia,
odniesienia obrażeń ciała lub śmierci.
© 2013 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znaki towarowe użyte w tekście: nazwa Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™,
Venue™, Vostro™ oraz Wi-Fi Catcher™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® oraz Celeron®
są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jest zastrzeżonym znakiem
towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, oraz ATI FirePro™ są znakami towarowymi firmy
Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® przycisk Start systemu Windows Vista oraz Office Outlook® są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji obejmującej dyski i odtwarzacze.
Słowo Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth® SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi®
jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.
2013 - 12
Rev. A00
Spis treści
1 Serwisowanie komputera.......................................................................................................5
Przed przystąpieniem do serwisowania komputera................................................................................................... 5
Wyłączanie komputera...........................................................................................................................................6
Po zakończeniu serwisowania komputera................................................................................................................ 7
2 Wymontowywanie i instalowanie komponentów.................................................................9
Zalecane narzędzia............................................................................................................................................... 9
Przegląd systemu..................................................................................................................................................9
Widok wnętrza komputera ...............................................................................................................................9
Wymontowywanie pokrywy...................................................................................................................................10
Instalowanie pokrywy...........................................................................................................................................10
Wymontowywanie osłony..................................................................................................................................... 10
Instalowanie osłony............................................................................................................................................. 11
Wymontowywanie napędu dysków optycznych.......................................................................................................11
Instalowanie napędu dysków optycznych...............................................................................................................12
Wymontowywanie dysku twardego........................................................................................................................12
Instalowanie dysku twardego................................................................................................................................13
Wymontowywanie kart rozszerzeń........................................................................................................................ 14
Instalowanie kart rozszerzeń................................................................................................................................ 14
Wymontowywanie zasilacza................................................................................................................................. 15
Instalowanie zasilacza......................................................................................................................................... 16
Wymontowywanie radiatora..................................................................................................................................16
Instalowanie radiatora..........................................................................................................................................17
Wymontowywanie procesora................................................................................................................................ 17
Instalowanie procesora........................................................................................................................................ 18
Wymontowywanie modułów pamięci..................................................................................................................... 18
Instalowanie modułów pamięci..............................................................................................................................19
Wymontowywanie wentylatora systemowego......................................................................................................... 19
Instalowanie wentylatora systemowego................................................................................................................. 20
Wymontowywanie panelu we/wy...........................................................................................................................20
Instalowanie panelu we/wy...................................................................................................................................21
Wymontowywanie płyty systemowej...................................................................................................................... 22
Instalowanie płyty systemowej.............................................................................................................................. 22
Elementy płyty systemowej...................................................................................................................................23
3 Rozwiązywanie problemów z komputerem........................................................................ 25
Kody lampek diagnostycznych zasilania................................................................................................................ 25
Diagnostyczne komunikaty o błędach.................................................................................................................... 26
Komunikaty o błędach systemu.............................................................................................................................30
4 Program konfiguracji systemu............................................................................................ 31
Informacje o programie konfiguracji systemu..........................................................................................................31
Otwieranie programu konfiguracji systemu............................................................................................................. 31
Opcje konfiguracji systemu...................................................................................................................................31
Main (Ekran główny)......................................................................................................................................31
Advanced (Zaawansowane)........................................................................................................................... 32
Boot (Uruchamianie)......................................................................................................................................33
Power (Zasilanie).......................................................................................................................................... 34
Security (Zabezpieczenia)..............................................................................................................................34
Exit (Zamknięcie).......................................................................................................................................... 34
5 Dane techniczne....................................................................................................................35
6 Kontakt z firmą Dell.............................................................................................................. 39
1
Serwisowanie komputera
Przed przystąpieniem do serwisowania komputera
Aby uniknąć uszkodzenia komputera i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa. O ile nie wskazano inaczej, każda procedura opisana w tym dokumencie opiera się na założeniu, że są spełnione
następujące warunki:
•
Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem.
•
Podzespół można wymienić lub, jeśli został zakupiony oddzielnie, zainstalować po wykonaniu procedury wymontowywania w
odwrotnej kolejności.
PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera
należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe
zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z
przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance .
OSTRZEŻENIE: Wiele procedur naprawczych może wykonywać tylko przeszkolony technik serwisu. Użytkownik
powinien wykonać tylko czynności związane z rozwiązywaniem problemów oraz proste naprawy wymienione w
dokumentacji produktu lub zlecone przez zespół serwisu i pomocy technicznej przez telefon lub przez Internet.
Uszkodzenia wynikające z serwisowania nie autoryzowanego przez firmę Dell nie są objęte gwarancją na
urządzenie. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z produktem.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocą
opaski uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając co pewien czas niemalowanej metalowej powierzchni
(np. złącza z tyłu komputera).
OSTRZEŻENIE: Z komponentami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy dotykać elementów ani
styków na kartach. Kartę należy chwytać za krawędzie lub za metalowe wsporniki. Komponenty takie jak
mikroprocesor należy trzymać za brzegi, a nie za styki.
OSTRZEŻENIE: Odłączając kabel, należy pociągnąć za wtyczkę lub umieszczony na niej uchwyt, a nie za sam kabel.
Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami; przed odłączeniem kabla tego rodzaju należy nacisnąć zatrzaski złącza.
Pociągając za złącza, należy je trzymać w linii prostej, aby uniknąć wygięcia styków. Przed podłączeniem kabla
należy także sprawdzić, czy oba złącza są prawidłowo zorientowane i wyrównane.
UWAGA: Kolor komputera i niektórych części może różnić się nieznacznie od pokazanych w tym dokumencie.
Aby uniknąć uszkodzenia komputera, wykonaj następujące czynności przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera.
1.
Sprawdź, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta, aby uniknąć porysowania komputera.
2.
Wyłącz komputer (zobacz Wyłączanie komputera).
OSTRZEŻENIE: Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzenia
sieciowego.
3.
Odłącz od komputera wszystkie kable sieciowe.
4.
Odłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych.
5
5.
Po odłączeniu komputera od źródła zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby odprowadzić ładunki elektryczne z
płyty systemowej.
6.
Zdejmij pokrywę.
OSTRZEŻENIE: Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz komputera należy pozbyć się ładunków
elektrostatycznych z ciała, dotykając dowolnej nielakierowanej metalowej powierzchni, np. metalowych
elementów z tyłu komputera. Podczas pracy należy okresowo dotykać nielakierowanej powierzchni metalowej
w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenie wewnętrznych
elementów.
Wyłączanie komputera
OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec utracie danych, należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki i zakończyć
wszystkie programy.
1.
Zamknij system operacyjny:
–
Windows 8:
*
*
–
Za pomocą dotykowego urządzenia wskazującego:
a.
Przesuń od prawej krawędzi ekranu, aby otworzyć menu, a następnie wybierz panel Ustawienia.
b.
Wybierz
a następnie wybierz polecenie Zamknij.
Za pomocą myszy:
a.
Wskaż prawy górny róg ekranu i kliknij panel Ustawienia.
b.
Kliknij
i wybierz polecenie Zamknij.
Windows 7:
1.
Kliknij przycisk Start
.
2.
Kliknij polecenie Zamknij.
lub
2.
6
1.
Kliknij przycisk Start
2.
Kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu menu Start (jak pokazano poniżej), a następnie kliknij polecenie Zamknij..
.
Sprawdź, czy komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia są wyłączone. Jeśli komputer i podłączone do niego
urządzenia nie wyłączyły się automatycznie razem z systemem operacyjnym, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go
przez około 6 sekund, aby je wyłączyć.
Po zakończeniu serwisowania komputera
Po zainstalowaniu lub dokonaniu wymiany sprzętu a przed włączeniem komputera podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, karty i
kable.
1.
Załóż pokrywę.
OSTRZEŻENIE: Aby podłączyć kabel sieciowy, należy najpierw podłączyć go do urządzenia sieciowego, a
następnie do komputera.
2.
Podłącz do komputera kable telefoniczne lub sieciowe.
3.
Podłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne do gniazdek elektrycznych.
4.
Włącz komputer.
5.
W razie potrzeby uruchom program Dell Diagnostics, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.
7
8
2
Wymontowywanie i instalowanie komponentów
Ta sekcja zawiera szczegółowe instrukcje wymontowywania i instalowania komponentów w komputerze.
Zalecane narzędzia
Procedury przedstawione w tym dokumencie mogą wymagać użycia następujących narzędzi:
•
Mały wkrętak z płaskim grotem
•
Wkrętak krzyżakowy
•
Mały rysik z tworzywa sztucznego
Przegląd systemu
Widok wnętrza komputera
1.
3.
5.
wentylator radiatora
płyta systemowa
panel we/wy
2.
4.
moduł pamięci
napęd dysków optycznych
9
6.
7.
9.
wentylator systemowy
dysk twardy
zasilacz
8.
10.
bateria pastylkowa
karta rozszerzeń
Wymontowywanie pokrywy
1.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2.
Wykonaj następujące czynności, aby zdjąć pokrywę:
a) Wykręć śruby mocujące pokrywę do komputera.
b) Unieś i zdejmij pokrywę z komputera.
Instalowanie pokrywy
1.
Umieść pokrywę na ramie montażowej komputera.
2.
Wkręć śruby mocujące pokrywę do komputera.
3.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
Wymontowywanie osłony
1.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2.
Wymontuj pokrywę.
10
3.
Wykonaj następujące czynności, aby zdjąć osłonę:
a) Podważ zatrzaski panelu przedniego, odciągając je od ramy montażowej.
b) Uwolnij zaczepy na przeciwległej krawędzi osłony z ramy montażowej komputera.
c) Zdejmij osłonę z komputera.
Instalowanie osłony
1.
Włóż zaczepy pokrywy do wycięć w komputerze.
2.
Obróć osłonę przednią w stronę komputera.
3.
Dociśnij osłonę przednią, aby zaczepy zaskoczyły.
4.
Zainstaluj pokrywę.
5.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
Wymontowywanie napędu dysków optycznych
1.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2.
Wymontuj następujące elementy:
–
pokrywa
–
osłona
11
3.
Wykonaj następujące czynności, aby wymontować napęd dysków optycznych:
a) Odłącz kabel danych i kabel zasilania od napędu dysków optycznych [1,2].
b) Pociągnij zatrzask zwalniający napędu dysków optycznych i wypchnij napęd ku przodowi komputera [3].
c) Wyjmij napęd dysków optycznych z komputera [4].
Instalowanie napędu dysków optycznych
1.
Umieść napęd dysków optycznych w komputerze i dociśnij, aby go osadzić.
2.
Podłącz kabel danych i kabel zasilania do napędu dysków optycznych.
3.
Zainstaluj następujące elementy:
–
4.
osłona
– pokrywa
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
Wymontowywanie dysku twardego
1.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2.
Wymontuj następujące elementy:
12
–
pokrywa
–
osłona
3.
Wykonaj następujące czynności, aby wymontować wspornik dysku twardego:
a) Odłącz kabel SATA i kabel zasilania od dysku twardego [1,2].
b) Naciśnij niebieski zaczep na wsporniku dysku twardego i unieś go, aby wyjąć wspornik z komputera [3,4].
4.
Wykonaj następujące czynności, aby wymontować dysk twardy ze wspornika:
a) Podważ zaczepy na wsporniku dysku twardego, aby uwolnić dysk.
b) Unieś i wyjmij dysk twardy ze wspornika.
Instalowanie dysku twardego
1.
Umieść dysk twardy we wsporniku.
2.
Umieść dysk twardy we wnęce w komputerze.
3.
Podłącz kabel SATA i kabel zasilania do dysku twardego.
4.
Zainstaluj następujące elementy:
5.
–
osłona
–
pokrywa
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
13
Wymontowywanie kart rozszerzeń
1.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2.
Wymontuj następujące elementy:
–
3.
pokrywa
– osłona
Wykonaj następujące czynności, aby wymontować kartę rozszerzeń:
a)
b)
c)
d)
Pociągnij do góry zaczep zwalniający na zatrzasku mocowania karty [1].
Naciśnij dźwignię zwalniającą, aby uwolnić zaczep z wycięcia na karcie [2].
Pociągnij kartę rozszerzeń do góry, aby ją wyjąć z gniazda w komputerze [3].
Powtórz powyższą procedurę, aby wymontować pozostałe karty rozszerzeń.
Instalowanie kart rozszerzeń
1.
Włóż kartę rozszerzeń do gniazda.
2.
Naciśnij zatrzask, aby zabezpieczyć kartę rozszerzeń w gnieździe.
3.
Powtórz powyższą procedurę, aby zainstalować pozostałe karty rozszerzeń.
4.
Zainstaluj następujące elementy:
–
5.
14
osłona
– pokrywa
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
Wymontowywanie zasilacza
1.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2.
Wymontuj następujące elementy:
3.
–
pokrywa
–
osłona
–
napęd dysków optycznych
– dysk twardy
Odłącz następujące kable zasilania od płyty systemowej, naciskając dźwignię zatrzasku kabla i podnosząc ją.
–
kabel zasilania wentylatora systemowego [1,2]
–
kabel zasilania płyty systemowej [3,4]
a) Wyjmij kable zasilające z metalowych zacisków.
15
4.
Wykonaj następujące czynności, aby wymontować zasilacz:
a) Wykręć śruby mocujące zasilacz do komputera.
b) Naciśnij niebieski zaczep zwalniający obok zasilacza [1].
c) Przesuń zasilacz ku przodowi komputera, a następnie wyjmij go z komputera [2].
Instalowanie zasilacza
1.
Umieść zasilacz w komputerze.
2.
Przesuń zasilacz ku tyłowi komputera, aby go osadzić (charakterystyczne kliknięcie).
3.
Wkręć śruby mocujące zasilacz do komputera.
4.
Umieść kable zasilające w metalowych zaciskach.
5.
Podłącz kable zasilające do płyty systemowej.
6.
Zainstaluj następujące elementy:
7.
–
napęd dysków optycznych
–
dysk twardy
–
osłona
–
pokrywa
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
Wymontowywanie radiatora
1.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2.
Wymontuj następujące elementy:
16
–
pokrywa
–
osłona
–
napęd dysków optycznych
–
dysk twardy
3.
Wykonaj następujące czynności, aby wymontować radiator procesora:
a) Odłącz kabel zestawu radiatora i wentylatora od płyty systemowej.
b) Poluzuj śruby osadzone mocujące zestaw radiatora i wentylatora do płyty systemowej.
c) Unieś zestaw radiatora i wentylatora i wyjmij go z komputera.
Instalowanie radiatora
1.
Umieść zestaw radiatora i wentylatora na procesorze.
2.
Dokręć śruby osadzone mocujące zestaw radiatora i wentylatora do płyty systemowej.
3.
Podłącz kabel zespołu radiatora i wentylatora do płyty systemowej.
4.
Zainstaluj następujące elementy:
5.
–
osłona
–
pokrywa
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
Wymontowywanie procesora
1.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2.
Wymontuj następujące elementy:
3.
–
pokrywa
–
osłona
–
napęd dysków optycznych
–
dysk twardy
–
radiator
Naciśnij dźwignię zwalniającą procesor i przesuń ją na zewnątrz, aby uwolnić spod haczyka zabezpieczającego.
17
4.
Podnieś pokrywę procesora i podnieś procesor, aby wyjąć go z komputera.
Instalowanie procesora
1.
Umieść procesor w gnieździe.
2.
Naciśnij pokrywę procesora, aby dobrze zamocować go w gnieździe.
3.
Naciśnij dźwignię zwalniającą i przesuń ją do wewnątrz, aby zablokować pod haczykiem.
4.
Zainstaluj następujące elementy:
5.
–
radiator
–
dysk twardy
–
napęd dysków optycznych
–
osłona
–
pokrywa
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
Wymontowywanie modułów pamięci
1.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2.
Wymontuj pokrywę.
3.
Naciśnij zatrzaski mocujące po obu stronach modułu pamięci, a następnie podnieś do góry moduł pamięci i wyjmij go z
komputera.
Rysunek 1.
18
Instalowanie modułów pamięci
1.
Dopasuj wycięcie na module pamięci do wypustki w gnieździe na płycie systemowej.
2.
Umieść moduł pamięci w gnieździe.
3.
Dociśnij moduł pamięci, aby zatrzaski mocujące zabezpieczyły moduł.
4.
Zainstaluj pokrywę.
5.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
Wymontowywanie wentylatora systemowego
1.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2.
Wymontuj następujące elementy:
3.
–
pokrywa
–
osłona
– dysk twardy
Wykonaj następujące czynności, aby wymontować kable wentylatora systemowego:
a) Odłącz kabel wentylatora od płyty systemowej [1].
b) Wyjmij kabel wentylatora systemowego z metalowych zacisków [2,3].
19
4.
Wykonaj następujące czynności, aby wymontować wentylator systemowy:
a) Wykręć śruby mocujące wentylator systemowy do komputera.
b) Wyjmij wentylator systemowy z komputera.
Instalowanie wentylatora systemowego
1.
Umieść wentylator w komputerze.
2.
Wkręć śruby mocujące wentylator do komputera.
3.
Umieść kabel wentylatora systemowego w metalowych zaciskach.
4.
Podłącz kabel wentylatora do złącza na płycie systemowej.
5.
Zainstaluj następujące elementy:
6.
–
dysk twardy
–
osłona
–
pokrywa
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
Wymontowywanie panelu we/wy
1.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2.
Wymontuj następujące elementy:
20
–
pokrywa
–
osłona
–
dysk twardy
–
napęd dysków optycznych
3.
Wykonaj następujące czynności, aby odłączyć kable panelu we/wy:
a) Odłącz kabel panelu we/wy i kabel FlyWire od płyty systemowej.
b) Wyjmij kable z metalowych zacisków.
4.
Wykonaj następujące czynności, aby wymontować panel we/wy:
a) Wykręć śrubę mocującą panel we/wy do komputera.
b) Przesuń panel we/wy na zewnątrz i wyjmij go z komputera.
Instalowanie panelu we/wy
1.
Wsuń panel we/wy do wnęki w komputerze.
2.
Wkręć śrubę mocującą panel we/wy.
3.
Umieść trzy kable w metalowych zaciskach.
4.
Podłącz trzy kable panelu we/wy i FlyWire do płyty systemowej.
5.
Zainstaluj następujące elementy:
–
napęd dysków optycznych
–
dysk twardy
–
osłona
–
pokrywa
21
6.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
Wymontowywanie płyty systemowej
1.
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
2.
Wymontuj następujące elementy:
3.
–
pokrywa
–
osłona
–
napęd dysków optycznych
–
dysk twardy
–
radiator
–
procesor
–
pamięć
–
karty rozszerzeń
–
panel we/wy
Wykonaj następujące czynności, aby wymontować płytę systemową:
a)
b)
c)
d)
Odłącz wszystkie kable od płyty systemowej i wyjmij je z prowadnic.
Wykręć śruby mocujące płytę systemową do komputera.
Przesuń płytę systemową ku przodowi komputera i odchyl ją pod kątem 45 stopni.
Wyjmij płytę systemową z komputera.
Instalowanie płyty systemowej
1.
Umieść płytę systemową w komputerze pod kątem 45 stopni i przesuń ją ku tyłowi komputera.
2.
Wkręć śruby mocujące płytę systemową do komputera.
3.
Podłącz wszystkie kable do płyty systemowej i umieść je w prowadnicach.
22
4.
5.
Zainstaluj następujące elementy:
–
panel we/wy
–
pamięć
–
karty rozszerzeń
–
procesor
–
radiator
–
dysk twardy
–
napęd dysków optycznych
–
osłona
– pokrywa
Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.
Elementy płyty systemowej
Poniższa ilustracja przedstawia elementy płyty systemowej.
1.
3.
5.
7.
9.
złącze PCI
złącze PCIe x16
złącze zasilania P2
złącze wentylatora procesora
złącze zasilania P1
2.
4.
6.
8.
złącze PCIe x1
złącze PCIe x1
gniazdo procesora
gniazda pamięci
23
10.
11.
13.
15.
17.
19.
24
złącze modułu czytnika kart
zwornik resetowania zegara czasu rzeczywistego
przednie złącze USB
przednie złącze wskaźników LED
złącza SATA
przednie złącze audio
12.
14.
16.
18.
zwornik resetowania hasła
złącza SATA
złącze wentylatora systemowego
bateria pastylkowa
3
Rozwiązywanie problemów z komputerem
W diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z komputerem pomagają lampki diagnostyczne, kody dźwiękowe oraz komunikaty o
błędach wyświetlane, kiedy komputer jest uruchomiony.
Kody lampek diagnostycznych zasilania
Stan lampki przycisku zasilania
Możliwa przyczyna
Procedura rozwiązywania problemu
Nie świeci
Komputer jest wyłączony lub nie jest
podłączony do źródła zasilania.
•
•
•
Przerywane bursztynowe światło
Błąd podczas testu POST lub awaria
procesora.
•
•
•
Ciągłe bursztynowe światło
Komputer jest w trybie wstrzymania albo
wykrył błąd; możliwa awaria zasilacza.
Tylko szyna +5VSB zasilacza działa
poprawnie.
•
•
•
Ciągłe białe światło
Komputer jest włączony i w pełni
sprawny.
Popraw osadzenie kabla zasilania w
złączu zasilania z tyłu komputera
oraz w gniazdku elektrycznym.
Jeśli komputer jest podłączony do
listwy zasilania, sprawdź, czy listwa
zasilania jest podłączona do
gniazdka elektrycznego i włączona.
Sprawdź także, czy komputer włącza
się, jeśli pominiesz wszystkie
urządzenia zabezpieczające, listwy
zasilania i przewody przedłużające.
Sprawdź, czy gniazdko zasilania jest
sprawne, podłączając do niego inne
urządzenie, na przykład lampę.
Wymontuj, a następnie zainstaluj
ponownie wszystkie karty.
Jeśli to możliwe, wymontuj i
zainstaluj ponownie kartę graficzną.
Sprawdź, czy kabel zasilania jest
prawidłowo podłączony do płyty
głównej i do procesora.
Naciśnij przycisk zasilania, aby
wyprowadzić komputer z trybu
wstrzymania.
Sprawdź, czy wszystkie kable
zasilania są jest prawidłowo
podłączone do płyty systemowej.
Sprawdź, czy główny kabel zasilania
i kabel panelu przedniego są
prawidłowo podłączone do płyty
systemowej.
Jeśli komputer nie reaguje na polecenia,
wykonaj następujące czynności:
•
•
Sprawdź, czy monitor jest
podłączony do źródła zasilania i
włączony.
Jeśli monitor jest podłączony do
źródła zasilania i włączony, sprawdź,
25
Stan lampki przycisku zasilania
Możliwa przyczyna
Procedura rozwiązywania problemu
czy komputer emituje kod
dźwiękowy.
Diagnostyczne komunikaty o błędach
Komunikaty o błędach
Opis
AUXILIARY DEVICE FAILURE (Awaria urządzenia
pomocniczego)
Możliwa awaria tabliczki dotykowej lub myszy zewnętrznej.
Sprawdź, czy kabel myszy zewnętrznej jest prawidłowo
podłączony. Sprawdź w programie konfiguracji systemu, czy
opcja Pointing Device (Urządzenie wskazujące) jest włączona.
BAD COMMAND OR FILE NAME (Nieprawidłowa nazwa
polecenia lub pliku)
Sprawdź, czy polecenie zostało wpisane prawidłowo, z
odstępami w odpowiednich miejscach i z prawidłową nazwą
ścieżki.
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE (Pamięć podręczna
wyłączona z powodu awarii)
Awaria pamięci podręcznej pierwszego poziomu w
mikroprocesorze. Skontaktuj się z firmą Dell.
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE (Awaria kontrolera
napędu CD)
Napęd dysków optycznych nie odpowiada na polecenia
otrzymywane z komputera.
DATA ERROR (Błąd danych)
Dysk twardy nie może odczytać danych.
DECREASING AVAILABLE MEMORY (Zmniejszenie ilości
dostępnej pamięci)
Co najmniej jeden moduł pamięci może być uszkodzony lub
nieprawidłowo osadzony. Wymontuj i ponownie zainstaluj
moduły pamięci, a w razie potrzeby wymień je.
DISK C: FAILED INITIALIZATION (Nie powiodła się
inicjalizacja dysku C:)
Inicjalizacja dysku twardego nie powiodła się. Przeprowadź
testy dysku twardego w programie Dell Diagnostics.
DRIVE NOT READY (Napęd nie jest gotowy)
Aby można było kontynuować operację, we wnęce musi być
zainstalowany dysk twardy. Zainstaluj dysk twardy we wnęce.
ERROR READING PCMCIA CARD (Błąd odczytu karty
PCMCIA)
Komputer nie może zidentyfikować karty ExpressCard.
Wymontuj i ponownie zainstaluj kartę albo użyj innej karty.
EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED (Zmienił się
rozmiar pamięci rozszerzonej)
Ilość pamięci zapisana w pamięci nieulotnej NVRAM nie
odpowiada ilości pamięci faktycznie zainstalowanej w
komputerze. Uruchom ponownie komputer. Jeśli błąd nie
ustąpi, skontaktuj się z firmą Dell.
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE (Kopiowany plik jest zbyt duży dla
napędu docelowego)
Kopiowany plik jest zbyt duży, aby zmieścić się na dysku, lub
dysk jest zapełniony. Skopiuj plik na inny dysk albo użyj dysku
o większej pojemności.
A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING
CHARACTERS (Nazwa pliku nie może zawierać żadnego z
następujących znaków): \ / : * ? " < > | -
Nie używaj tych znaków w nazwach plików.
GATE A20 FAILURE (Błąd bramy A20)
Jeden z modułów pamięci może być nieprawidłowo osadzony.
Wymontuj i ponownie zainstaluj moduły pamięci, a w razie
potrzeby wymień je.
26
Komunikaty o błędach
Opis
GENERAL FAILURE (Błąd ogólny)
System operacyjny nie może wykonać polecenia. Temu
komunikatowi zazwyczaj towarzyszą szczegółowe informacje na przykład Printer out of paper (Brak papieru w drukarce).
Należy podjąć działania odpowiednie do komunikatu.
HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR (Błąd
konfiguracji dysku twardego)
Komputer nie może rozpoznać typu napędu. Wyłącz komputer,
wymontuj dysk twardy i uruchom komputer z dysku
optycznego. Następnie wyłącz komputer, zainstaluj dysk twardy
i uruchom ponownie komputer. Wykonaj testy dysku twardego
w programie Dell Diagnostics.
HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 (Awaria 0
kontrolera dysku twardego)
Dysk twardy nie reaguje na polecenia z komputera. Wyłącz
komputer, wymontuj dysk twardy i uruchom komputer z dysku
optycznego. Następnie wyłącz komputer, zainstaluj dysk twardy
i uruchom ponownie komputer. Jeśli problem nie ustąpi,
wymień dysk twardy. Wykonaj testy dysku twardego w
programie Dell Diagnostics.
HARD-DISK DRIVE FAILURE (Awaria dysku twardego)
Dysk twardy nie reaguje na polecenia z komputera. Wyłącz
komputer, wymontuj dysk twardy i uruchom komputer z dysku
optycznego. Następnie wyłącz komputer, zainstaluj dysk twardy
i uruchom ponownie komputer. Jeśli problem nie ustąpi,
wymień dysk twardy. Wykonaj testy dysku twardego w
programie Dell Diagnostics.
HARD-DISK DRIVE READ FAILURE (Błąd odczytu dysku
twardego)
Dysk twardy może być uszkodzony. Wyłącz komputer,
wymontuj dysk twardy i uruchom komputer z dysku
optycznego. Następnie wyłącz komputer, zainstaluj dysk twardy
i uruchom ponownie komputer. Jeśli problem nie ustąpi,
wymień dysk twardy. Wykonaj testy dysku twardego w
programie Dell Diagnostics.
INSERT BOOTABLE MEDIA (Włóż nośnik startowy)
Próbowano uruchomić system operacyjny z nośnika, na
przykład z dyskietki lub z dysku CD, który nie jest nośnikiem
startowym. Włóż do napędu nośnik startowy.
INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
Dane konfiguracji systemu mogą nie odpowiadać rzeczywistej
SYSTEM SETUP PROGRAM (Nieprawidłowe dane konfiguracji konfiguracji sprzętu. Ten komunikat może zostać wyświetlony
— uruchom program konfiguracji systemu)
po zainstalowaniu modułu pamięci. Wprowadź odpowiednie
ustawienia opcji w programie konfiguracji systemu.
KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE (Awaria linii zegara
klawiatury)
Sprawdź, czy kabel klawiatury zewnętrznej jest prawidłowo
podłączony. Wykonaj test kontrolera klawiatury w programie
Dell Diagnostics.
KEYBOARD CONTROLLER FAILURE (Awaria kontrolera
klawiatury)
Sprawdź, czy kabel klawiatury zewnętrznej jest prawidłowo
podłączony. Uruchom ponownie komputer, nie dotykając
klawiatury ani myszy podczas procedury uruchamiania
systemu. Wykonaj test kontrolera klawiatury w programie
Dell Diagnostics.
27
Komunikaty o błędach
Opis
KEYBOARD DATA LINE FAILURE (Awaria linii danych
klawiatury)
Sprawdź, czy kabel klawiatury zewnętrznej jest prawidłowo
podłączony. Wykonaj test kontrolera klawiatury w programie
Dell Diagnostics.
KEYBOARD STUCK KEY FAILURE (Zacięcie klawisza na
klawiaturze)
Sprawdź, czy kabel klawiatury zewnętrznej jest prawidłowo
podłączony. Uruchom ponownie komputer, nie dotykając
klawiatury ani myszy podczas procedury uruchamiania
systemu. Wykonaj test zacięcia klawisza w programie Dell
Diagnostics.
LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT (Funkcja MediaDirect nie może uzyskać
dostępu do zawartości licencjonowanej)
Program Dell MediaDirect nie może sprawdzić ograniczeń
zarządzania prawami dostępu do zawartości nośników
cyfrowych (DRM) danego pliku, co uniemożliwia odtwarzanie
pliku.
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE (Błąd w linii adresu pamięci w
adresie, funkcja odczytu wartości oczekuje wartości)
Jeden z modułów pamięci może być uszkodzony lub
nieprawidłowo osadzony. Wymontuj i ponownie zainstaluj
moduły pamięci, a w razie potrzeby wymień je.
MEMORY ALLOCATION ERROR (Błąd przydzielania pamięci)
Występuje konflikt między oprogramowaniem, które próbujesz
uruchomić, a systemem operacyjnym, innym programem lub
narzędziem. Wyłącz komputer, odczekaj 30 sekund, a
następnie ponownie uruchom komputer. Spróbuj uruchomić
program. Jeśli komunikat o błędzie wystąpi ponownie, poszukaj
rozwiązania w dokumentacji programu.
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
Jeden z modułów pamięci może być uszkodzony lub
READ VALUE EXPECTING VALUE (Błąd logiczny podwójnego nieprawidłowo osadzony. Wymontuj i ponownie zainstaluj
słowa w adresie, funkcja odczytu wartości oczekuje wartości)
moduły pamięci, a w razie potrzeby wymień je.
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ Jeden z modułów pamięci może być uszkodzony lub
VALUE EXPECTING VALUE (Błąd w linii adresu pamięci w
nieprawidłowo osadzony. Wymontuj i ponownie zainstaluj
adresie, funkcja odczytu wartości oczekuje wartości)
moduły pamięci, a w razie potrzeby wymień je.
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE (Błąd zapisu/odczytu pamięci w
adresie, funkcja odczytu wartości oczekuje wartości)
Jeden z modułów pamięci może być uszkodzony lub
nieprawidłowo osadzony. Wymontuj i ponownie zainstaluj
moduły pamięci, a w razie potrzeby wymień je.
NO BOOT DEVICE AVAILABLE (Brak dostępnego urządzenia
startowego)
Komputer nie może odnaleźć dysku twardego. Jeśli
urządzeniem startowym jest dysk twardy, upewnij się, że napęd
jest zainstalowany, właściwie zamontowany i znajduje się na
nim partycja startowa.
NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE (Brak sektora
rozruchowego na dysku twardym)
System operacyjny może być uszkodzony. Skontaktuj się z
firmą Dell.
NO TIMER TICK INTERRUPT (Brak przerwania taktu zegara)
Jeden z układów na płycie systemowej może być uszkodzony.
Uruchom testy systemu w programie Dell Diagnostics.
NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME
PROGRAMS AND TRY AGAIN (Brak pamięci lub zasobów.
Zakończ niektóre programy i spróbuj ponownie)
Uruchomiono zbyt wiele programów. Zamknij wszystkie okna i
otwórz program, którego chcesz użyć.
28
Komunikaty o błędach
Opis
OPERATING SYSTEM NOT FOUND (Nie odnaleziono
systemu operacyjnego)
Wymontuj i zainstaluj ponownie dysk twardy (zobacz
Podręcznik użytkownika w witrynie support.dell.com). Jeśli
problem nie ustąpi, skontaktuj się z firmą Dell.
OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM (Nieprawidłowa suma
kontrolna opcjonalnej pamięci ROM)
Nastąpiła awaria opcjonalnej pamięci ROM. Skontaktuj się z
firmą Dell.
SECTOR NOT FOUND (Nie odnaleziono sektora)
System operacyjny nie może zlokalizować sektora na dysku
twardym. Na dysku twardym może występować nieprawidłowy
sektor lub tablica alokacji plików (FAT) może być uszkodzona.
Uruchom narzędzie wykrywania błędów systemu Windows w
celu sprawdzenia struktury plików na dysku twardym. Instrukcje
można znaleźć w oknie Pomoc i obsługa techniczna systemu
Windows, klikając Start - Help and Support (Pomoc i obsługa
techniczna). Jeśli istnieje wiele wadliwych sektorów, wykonaj
kopię zapasową danych (o ile to możliwe), a następnie
ponownie sformatuj dysk twardy.
SEEK ERROR (Błąd wyszukiwania)
System operacyjny nie mógł odnaleźć ścieżki na dysku
twardym.
SHUTDOWN FAILURE (Błąd podczas wyłączania systemu)
Jeden z układów na płycie systemowej może być uszkodzony.
Uruchom testy systemu w programie Dell Diagnostics.
TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER (Utrata zasilania
zegara)
Ustawienia konfiguracji systemu są uszkodzone. Podłącz
komputer do gniazdka elektrycznego w celu naładowania
akumulatora. Jeśli problem nie został usunięty, spróbuj
odzyskać dane za pomocą programu konfiguracji systemu, a
następnie natychmiast zakończ program. Jeśli komunikat
pojawi się ponownie, skontaktuj się z firmą Dell.
TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED (Zatrzymanie zegara)
Zapasowy akumulator podtrzymujący ustawienia konfiguracji
systemu może wymagać naładowania. Podłącz komputer do
gniazdka elektrycznego w celu naładowania akumulatora. Jeśli
problem nie ustąpi, skontaktuj się z firmą Dell.
TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP Godzina lub data przechowywana w programie konfiguracji
PROGRAM (Nie ustawiono godziny — uruchom program
systemu nie odpowiada zegarowi systemowemu. Wprowadź
konfiguracji systemu)
poprawne ustawienia opcji Date and Time (Data i godzina).
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED (Awaria układu licznika
zegara 2)
Jeden z układów na płycie systemowej może być uszkodzony.
Uruchom testy systemu w programie Dell Diagnostics.
UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE
(Nieoczekiwane przerwanie w trybie chronionym)
Kontroler klawiatury może działać nieprawidłowo lub moduł
pamięci może być poluzowany. Wykonaj testy pamięci
systemowej i test kontrolera klawiatury w programie Dell
Diagnostics.
X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY
(Napęd X:\ nie jest dostępny. Urządzenie nie jest gotowe)
Włóż dysk do napędu i spróbuj ponownie.
WARNING: BATTERY IS CRITICALLY LOW (Ostrzeżenie:
Krytycznie niski poziom naładowania akumulatora)
Akumulator rozładował się. Wymień akumulator lub podłącz
komputer do gniazdka elektrycznego. Jeśli nie jest to możliwe,
uaktywnij tryb hibernacji albo wyłącz komputer.
29
Komunikaty o błędach systemu
Komunikat systemu
Opis
Previous attempts at booting this system have failed at
Komputer nie może ukończyć trzech kolejnych prób wykonania
checkpoint [nnnn ]. For help in resolving this problem, please
procedury startowej z powodu wystąpienia tego samego błędu.
note this checkpoint and contact Dell Technical
Support (Uwaga! Poprzednie próby uruchomienia tego systemu
nie powiodły się w punkcie kontrolnym [ nnnn ]. Aby uzyskać
pomoc w rozwiązaniu tego problemu, zanotuj ten punkt
kontrolny i skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell)
CMOS checksum error (Błąd sumy kontrolnej pamięci CMOS)
Możliwa awaria płyty głównej albo bateria zegara czasu
rzeczywistego (RTC) jest bliska wyczerpania.
CPU fan failure (Awaria wentylatora procesora CPU)
Awaria wentylatora procesora CPU
System fan failure (Awaria wentylatora systemowego)
Awaria wentylatora systemowego
Hard-disk drive failure (Awaria dysku twardego)
Możliwa awaria dysku twardego wykryta podczas testu POST.
Keyboard failure (Awaria klawiatury)
Uszkodzenie lub obluzowany kabel klawiatury. Jeśli odłączenie
i praiwłodwe podłączenie kabla nie rozwiąże problemu, należy
wymienić klawiaturę.
No boot device available (Brak dostępnego urządzenia
startowego)
Brak partycji startowej na dysku twardym, kabel dysku
twardego jest obluzowany lub urządzenie startowe nie istnieje.
•
•
Jeśli urządzeniem startowym jest dysk twardy, sprawdź,
czy kable są podłączone, a napęd jest właściwie
zamontowany i podzielony na partycje jako urządzenie
startowe.
Uruchom program konfiguracji systemu i upewnij się, że
informacje dotyczące sekwencji ładowania są prawidłowe.
No timer tick interrupt (Brak przerwania taktu zegara)
Jeden z układów na płycie głównej może działać nieprawidłowo
lub wystąpiła awaria płyty systemowej.
USB over current error (Błąd zasilania urządzenia USB)
Odłącz urządzenie USB. Prawidłowa praca urządzenia USB
wymaga odpowiedniego zasilania. Podłącz urządzenie USB do
zewnętrznego źródła zasilania lub, jeśli urządzenie jest
wyposażone w dwa kable USB, podłącz oba kable.
CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has
reported that a parameter has exceeded its normal operating
range. Dell recommends that you back up your data regularly.
A parameter out of range may or may not indicate a potential
hard drive problem (OSTRZEŻENIE - system monitorowania
dysku twardego zgłasza, że jeden z parametrów przekroczył
normalny zakres operacyjny. Firma Dell zaleca regularne
wykonywanie kopii zapasowych danych. Przekroczenie
normalnego zakresu operacyjnego parametru może oznaczać
potencjalny problem z dyskiem twardym.)
Błąd zgłaszany przez system S.M.A.R.T; możliwa awaria dysku
twardego
30
4
Program konfiguracji systemu
Informacje o programie konfiguracji systemu
Program konfiguracji systemu (System Setup) oferuje następujące funkcje:
•
Modyfikowanie konfiguracji systemu po dodaniu, zmianie lub usunięciu dowolnego sprzętu w komputerze.
•
Ustawianie lub zmienianie opcji definiowanych przez użytkownika, takich jak hasło systemowe.
•
Sprawdzanie ilości zainstalowanej pamięci lub ustawianie typu zainstalowanego dysku twardego.
Przed skorzystaniem z programu konfiguracji systemu zaleca się zapisać informacje wyświetlane na ekranie tego programu, aby
można je było wykorzystać w przyszłości.
OSTRZEŻENIE: Ustawienia konfiguracji systemu powinni modyfikować tylko doświadczeni użytkownicy. Niektóre
zmiany mogą spowodować niewłaściwą pracę komputera.
Otwieranie programu konfiguracji systemu
1.
Włącz (albo uruchom ponownie) komputer.
2.
Po wyświetleniu niebieskiego logo DELL poczekaj na wyświetlenie monitu o naciśnięcie klawisza F2.
3.
Kiedy pojawi się monit o naciśnięcie klawisza F2, naciśnij niezwłocznie klawisz <F2>.
UWAGA: Monit o naciśnięcie klawisza F2 oznacza, że klawiatura została zainicjowana. Ponieważ monit może pojawić
się bardzo szybko, należy zwrócić uwagę na jego wyświetlenie i niezwłocznie nacisnąć klawisz F2. Naciśnięcie
klawisza <F2> przed pojawieniem się monitu nie odniesie skutku.
4.
W przypadku zbyt długiego oczekiwania i pojawienia się logo systemu operacyjnego należy zaczekać na wyświetlenie pulpitu
systemu Microsoft® Windows, a następnie wyłączyć komputer i spróbować ponownie.
Opcje konfiguracji systemu
Main (Ekran główny)
System Information
Wyświetla numer modelu komputera.
BIOS Version
Wyświetla numer wersji systemu BIOS.
Build Date
Wyświetla datę kompilacji systemu BIOS.
System Date
Resetuje wewnętrzny kalendarz komputera.
System Time
Resetuje wewnętrzny zegar komputera.
Service Tag
Wyświetla znacznik serwisowy komputera.
Asset Tag
Wyświetla numer środka trwałego, jeśli został przypisany do
komputera.
31
Processor Information (Informacje o procesorze)
Processor Type
Wyświetla typ procesora.
Processor ID
Wyświetla identyfikator procesora.
Processor Core Count
Wyświetla liczbę rdzeni procesora.
L1 Cache Size
Wyświetla ilość pamięci podręcznej procesora poziomu L1.
L2 Cache Size
Wyświetla ilość pamięci podręcznej procesora poziomu L2.
L3 Cache Size
Wyświetla ilość pamięci podręcznej procesora poziomu L3.
Memory Information (Informacje o pamięci)
Memory Installed
Wyświetla łączną ilość pamięci w komputerze.
Memory Available
Wyświetla ilość dostępnej pamięci.
Memory Speed
Wyświetla szybkość pamięci.
Memory Technology
Wyświetla typ i technologię pamięci.
SATA Information (Informacje o urządzeniach SATA)
SATA 0
Wyświetla numer modelu i pojemność dysku twardego.
SATA 1
Wyświetla numer modelu i pojemność dysku twardego.
SATA 2
Wyświetla numer modelu i pojemność dysku twardego.
SATA 3
Wyświetla numer modelu i pojemność dysku twardego.
Advanced (Zaawansowane)
Processor Configuration (Konfiguracja procesora)
Multi Core Support
Umożliwia włączanie i wyłączanie obsługi Ustawienie domyślne: Enabled
wielu rdzeni.
(Włączone)
Limit CPUID Value
Umożliwia włączanie i wyłączanie
ograniczenia wartości CPUID procesora.
Ustawienie domyślne: Enabled
(Włączone)
CPU XD Support
Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji
CPU XD.
Ustawienie domyślne: Enabled
(Włączone)
Intel Virtualization Technology
Umożliwia włączanie i wyłączanie
technologii wirtualizacji.
Ustawienie domyślne: Enabled
(Włączone)
Intel SpeedStep
Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji
Intel SpeedStep.
Ustawienie domyślne: Enabled
(Włączone)
Intel Turbo Boost Technology
Umożliwia włączanie i wyłączanie
Ustawienie domyślne: Enabled
technologii Intel Turbo Boost Technology. (Włączone)
USB Configuration (Konfiguracja USB)
Front USB Ports
Umożliwia włączanie i wyłączanie
przednich portów USB.
Rear USB Ports
Umożliwia włączanie i wyłączanie tylnych Ustawienie domyślne: Enabled
portów USB.
(Włączone)
Onboard Device Configuration (Konfiguracja urządzeń wbudowanych)
32
Ustawienie domyślne: Enabled
(Włączone)
Processor Configuration (Konfiguracja procesora)
Onboard Audio Controller
Umożliwia włączanie i wyłączanie
zintegrowanego kontrolera audio.
Ustawienie domyślne: Enabled
(Włączone)
SATA Mode
Wyświetla tryb SATA.
Ustawienie domyślne: AHCI
Intel Multi-Display
Umożliwia włączanie i wyłączanie
technologii Intel Multi-Display.
Ustawienie domyślne: Disabled
(Wyłączone)
Onboard LAN Controller
Umożliwia włączanie i wyłączanie
zintegrowanego kontrolera sieci LAN.
Ustawienie domyślne: Enabled
(Włączone)
Onboard LAN Boot ROM
Umożliwia włączanie i wyłączanie
zintegrowanej pamięci ROM, używanej
do uruchamiania komputera z sieci LAN.
Ustawienie domyślne: Disabled
(Wyłączone)
Boot (Uruchamianie)
Numlock Key
Umożliwia włączanie i wyłączanie
klawisza Numlock podczas uruchamiania
systemu.
Secure Boot Control
Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji
bezpiecznego uruchamiania.
Load Legacy OPROM
Umożliwia włączanie i wyłączanie
ładowania pamięci OPROM zgodnej ze
starszymi urządzeniami.
Keyboard Errors
Umożliwia włączanie i wyłączanie
wyświetlania błędów klawiatury.
USB Boot Support
Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji
uruchamiania systemu z urządzenia
USB.
Boot Mode
Umożliwia wybieranie trybu
uruchamiania.
1st Boot Device
Umożliwia włączanie i wyłączanie
urządzenia startowego.
2nd Boot Device
Umożliwia włączanie i wyłączanie
urządzenia startowego.
3rd Boot Device
Umożliwia włączanie i wyłączanie
urządzenia startowego.
4th Boot Device
Umożliwia włączanie i wyłączanie
urządzenia startowego.
5th Boot Device
Umożliwia włączanie i wyłączanie
urządzenia startowego.
Hard Disk Drivers
Wyświetla informacje o sterownikach
dysku twardego.
Network Drivers
Wyświetla informacje o sterownikach
urządzeń sieciowych.
33
Power (Zasilanie)
Wake up by Integrated LAN/WLAN
Umożliwia włączanie i wyłączanie opcji wybudzania komputera
przez zintegrowane urządzenia LAN/WLAN
AC Recovery
Umożliwia określenie zachowania systemu po przywróceniu
zasilania.
Auto Power On
Umożliwia włączanie i wyłączanie trybu automatycznego
włączania.
Security (Zabezpieczenia)
Supervisor Password
Wskazuje, czy zostało ustawione hasło administratora.
User Password
Określa, czy zostało skonfigurowane hasło użytkownika.
Set Supervisor Password
Umożliwia zmienianie i usuwanie hasła administratora.
HDD Protection
Umożliwia włączanie i wyłączanie ochrony dysku twardego.
Exit (Zamknięcie)
Opcje dostępne w tej sekcji umożliwiają zapisanie ustawień, odrzucenie wprowadzonych zmian oraz załadowanie ustawień
domyślnych i zamknięcie programu konfiguracji systemu.
34
5
Dane techniczne
UWAGA: Oferta może różnić się w zależności od regionu. Poniższe specyfikacje zawierają tylko te elementy, których
dostarczenie z komputerem wymagane jest przez prawo. Aby zapoznać się z pełną specyfikacją komputera, należy
zapoznać się z sekcją Specyfikacje w Podręczniku użytkownika, który dostępny jest na stronie dell.com/support. Aby
uzyskać więcej informacji dotyczących konfiguracji komputera, zapoznaj się z działem Pomoc i obsługa techniczna w
systemie operacyjnym Windows i wybierz opcję umożliwiającą przeglądanie informacji o komputerze.
Procesor
Typ
•
•
•
•
•
Pamięć podręczna L3
Intel Celeron
Intel Pentium Dual Core
Intel Dual Core i3 (4. generacja)
Intel Dual Core i5 (4. generacja)
Intel Dual Core i7 (4. generacja)
Do 8 MB
Pamięć
Gniazda modułów pamięci
Dwa gniazda DIMM
Pojemność modułów pamięci
2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB i 16 GB
Typ
1600 MHz DDR3 (bez korekcji błędów ECC)
Minimalna pojemność pamięci
2 GB
Maksymalna pojemność pamięci
16 GB
Grafika
Typ grafiki:
Zintegrowana
Intel HD 4600
Autonomiczna
Karta graficzna PCI Express x16
•
Zintegrowana pamięć grafiki
Nvidia M1 - GT625
Współużytkowana pamięć systemowa
Dźwięk
Kontroler zintegrowany
Zintegrowana karta dźwiękowa 5.1 high-definition
Sieć
Kontroler zintegrowany
Realtek 10/100/1000 Mb/s Ethernet
35
Informacje o systemie
Mikroukład
Intel H81
Układ scalony BIOS (NVRAM)
8M SPI Flash ROM
Magistrala rozszerzeń
Szybkość magistrali:
PCI Express
PCIe 2.0 do 5,0 GT/s
SATA
0,1 SATA 3. generacji 6 GB/s i 2,3 SATA 2. generacji 3 GB/s
USB
80 Mb/s
Karty
Vostro 3800
Seria Vostro 3900
PCIe x16
Jedna karta połówkowa
Jedna karta pełnowymiarowa
PCIe x1
Do dwóch kart połówkowych
Do dwóch kart pełnowymiarowych
PCI
Jedna karta połówkowa
Jedna karta pełnowymiarowa
Napędy
Dostępne z zewnątrz:
Wnęki na napędy 5,25"
Jedna
Dostępne od wewnątrz:
Wnęki na napędy 3,5"
Jedna
Złącza zewnętrzne
Dźwięk:
Panel tylny
Trzy złącza
Panel przedni
Dwa złącza słuchawek i mikrofonu na panelu przednim
Sieć
Jedno złącze RJ45
USB:
Panel przedni
•
Panel tylny
Cztery złącza USB 2.0, dwa złącza USB 3.0
Dwa złącza USB 2.0
PS 2
Do podłączenia klawiatury lub myszy PS 2
Grafika
•
•
36
Jedno 15-otworowe złącze VGA
Jedno 19-stykowe złącze HDMI
Wskaźniki i lampki diagnostyczne
Lampka przycisku zasilania
Światło białe: ciągłe białe światło wskazuje, że zasilanie jest
włączone.
Światło bursztynowe: ciągłe bursztynowe światło wskazuje, że
komputer jest w trybie uśpienia/wstrzymania; przerywane
bursztynowe światło sygnalizuje problem z płytą systemową.
Lampka aktywności napędu
Światło białe: przerywane białe światło wskazuje, że komputer
odczytuje dane lub zapisuje dane na dysku twardym.
Zasilanie
Vostro 3800
Bateria pastylkowa
Litowa bateria pastylkowa 3 V
CR2032
Seria Vostro 3900
Litowa bateria pastylkowa 3 V
CR2032
Napięcie wejściowe
Prąd zmienny 90 V – 132 V /
180 V–264 V
Prąd zmienny 180 V – 264 V
Częstotliwość wejściowa
50 Hz do 60 Hz
50 Hz do 60 Hz
Moc
250 W
300 W
Prąd wejściowy
8,00 A / 4,00 A
4,50 A
UWAGA: Vostro V 3800: Całkowita moc wyjściowa przy prądzie +5 V i +3,30 V nie może przekraczać 75 W
UWAGA: Vostro V 3900: Całkowita moc wyjściowa przy prądzie +5 V i +3,30 V nie może przekraczać 90 W
Maksymalne rozpraszanie ciepła
853 BTU/h
1024 BTU/h
UWAGA: Rozpraszanie ciepła jest obliczane na podstawie znamionowej mocy zasilania w watach.
Wymiary i masa
Vostro 3800:
Wysokość
380 mm (14,96")
Szerokość
102 mm (4,01")
Długość
433,1 mm (17,05")
Masa (minimalna)
7,2 kg (15,87 funta)
Seria Vostro 3900:
Wysokość
380 mm (14,96")
Szerokość
175 mm (6,88")
Długość
436,3 mm (17,17")
Masa (minimalna)
8,5 kg (18,73 funta)
37
Środowisko pracy
Temperatura:
Podczas pracy
10°C do 35°C (50°F do 95°F)
Podczas przechowywania
–40°C do 65°C (–40°F do 149°F)
Wilgotność względna
20% do 80% (bez kondensacji)
Wysokość n.p.m.:
UWAGA: V 3800 i V 3900 spełniają chińskie
wymagania dotyczące pracy na wysokości 5000 m
n.p.m..
Podczas pracy
–15,20 m do 3048 m (–50 stóp do 10 000 stóp)
Podczas przechowywania
–15,20 m do 10 668 m (–50 stóp do 35 000 stóp)
Poziom zanieczyszczeń w powietrzu
38
G1 wg normy ISA-S71.04–1985
6
Kontakt z firmą Dell
UWAGA: W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w
dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.
Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu, online oraz telefonicznych. Ich dostępność różni się w
zależności od produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w regionie użytkownika. Aby skontaktować się z działem
sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:
1.
Przejdź do strony internetowej dell.com/support
2.
Wybierz kategorię pomocy technicznej.
3.
Wybierz swój kraj lub region z menu rozwijanego Choose a Country/Region (Wybór kraju/regionu) na górze strony.
4.
Wybierz odpowiednie łącze do działu obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb.
39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising