Vtss100 GB-NL-FR-ES-D

Vtss100 GB-NL-FR-ES-D
VTSS100
SMD REPAIR STATION
SOLDEERSTATION VOOR SMD-COMPONENTEN
STATION DE RÉPARATION POUR CMS
ESTACIÓN DE REPARACIÓN PARA COMPONENTES SMD
REPARATURSTATION FÜR SMD-KOMPONENTEN
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NOTICE D’EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
VTSS100 – SMD REPAIR STATION
1. Introduction & Features
To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm
the environment.
Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized
company for recycling.
This device should be returned to your distributor or to a local recycling service.
Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
Thank you for buying a Velleman product! The VTSS100 is used for general soldering jobs. It features an anti-static
design, adjustable airflow and temperature, and an automatic cooling function. Please read the manual thoroughly
before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your
dealer.
2. Safety Instructions
CAUTION: Misuse may cause injury and physical damage. For your own safety, be sure to
comply with the following precautions.
• Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer
will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
• Make sure the unit is grounded. Always connect to a grounded mains plug.
• Tip temperature may reach as high as 480° when switched on. Therefore, do not use near flammable gases,
paper and other combustible materials. Never touch the tip or any metallic part near the tip when the unit is
switched on.
• Handle with care. The station contains delicate parts. Never drop the unit or submit it to shocks.
• Disconnect the unit from the mains when not in use or during long breaks.
• Make sure that the available voltage does not exceed the voltage stated in the specifications of this manual.
• Do not crimp the power cord and protect it against damage. Have an authorised dealer replace it if necessary.
• Only use genuine replacement parts. Make sure the iron has sufficiently cooled before replacing.
• Work in a well-ventilated area as soldering produces vapours which may be toxic when inhaled.
• Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
• Keep the device away from children and unauthorised users.
• Incorrect use of this tool may cause fire.
• Be cautious when using this tool in places where inflammable products are stored.
• Heat can cause fire to inflammable products even when they are not in sight.
• Do not use the tool in an explosive atmosphere.
• Place the tool back in its stand in order to let it cool down before storage.
3. Use
SOLDERING
1.
2.
3.
4.
5.
Connect the station to the mains. Note that the automatic cooling function has started.
Switch on the unit. The heating element reaches its ideal temperature.
Set the temperature (± 300 ~ 350°C) and the airflow (1 ~ 3).
Apply some solder paste onto the IC.
Preheat the IC.
VTSS100_v3
2
VELLEMAN
6. Solder the IC onto the PCB by heating the lead frame evenly.
7. Wash away the flux when soldering is completed.
NOTE: Be very careful not to damage the IC when soldering. Examine soldering conditions sufficiently.
DESOLDERING
1. Connect the unit to the mains by means of the power cord and switch on the unit. Upon connection, the
automatic blowing function will start blowing air through the pipe. The heating element remains cool.
2. Switch on your station. The heating element warms up.
3. Set the temperature (± 300 ~ 350°C) and air flow (1 ~ 3).
4. Melt the solder. Hold the gun in such way that the nozzle be directly over the IC. Be careful not to touch any
leads of the IC.
5. Remove the IC using tweezers.
6. Turn off the power to the unit.
4. Replacing the Heating Element
1. Loosen the two screws and slide out the heating element. Be careful not to drop the quartz glass or the
heating element.
2. Disconnect the terminal and remove the heating element.
3. Insert a new heating element and reconnect the terminal. Reconnect the ground wire. Handle the heating
element with great care.
4. Reassemble the handle.
5. Technical Specifications
Power Supply
Dimensions Station
Total Weight
Power Consumption
Temperature Range
Air Capacity
Heating Element
230VAC / 50Hz
188 x 127 x 2446mm
3.8kg
250W
100°C ~ 500°C
23l/min
metal heating core
For more info concerning this product, please visit our website www.velleman.eu.
The information in this manual is subject to change without prior notice.
VTSS100 – SOLDEERSTATION VOOR SMD-COMPONENTEN
1. Inleiding en kenmerken
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen,
dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu.
Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een
gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage.
U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.
Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.
VTSS100_v3
3
VELLEMAN
Dank u voor uw aankoop! De VTSS100 wordt gebruikt voor algemene soldeertoepassingen. Dit station met
antistatische eigenschappen heeft een instelbare temperatuur en luchttoevoer, en een automatische koelfunctie. Lees
deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport,
installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.
2. Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING: Een verkeerd gebruik kan leiden tot kwetsuren of beschadiging. Zorg, voor
uw eigen veiligheid, dat u volgende veiligheidsinstructies respecteert.
• De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal
de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
• Zorg ervoor dat u het toestel aan een geaard stopcontact koppelt.
• De temperatuur van de soldeerpunt kan tot 480° oplopen. Vermijd daarom gebruik in de buurt van brandbare
gassen, papier en andere ontvlambare materialen. Raak nooit de soldeerpunt of om het even welk metalen
onderdeel aan wanneer het station is ingeschakeld.
• Behandel het station met zorg. Het station is uitgerust met gevoelige en breekbare onderdelen. Laat het station
nooit vallen en vermijd schokken.
• Ontkoppel het station van het lichtnet wanneer u het toestel een lange tijd niet gebruikt.
• De beschikbare netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning in de specificaties achteraan de handleiding.
• De voedingskabel mag niet omgeplooid of beschadigd zijn. Laat uw dealer zo nodig een nieuwe kabel plaatsen.
• Gebruik enkel officiële reserveonderdelen. Laat de soldeerbouten afkoelen voor u een onderdeel vervangt.
• Werk in een goed geventileerde ruimte. Solderen lost dampen die giftig kunnen zijn wanneer u hen inademt.
• Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de garantie.
• Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.
• Verkeerd gebruik van dit toestel kan brand veroorzaken.
• Wees voorzichtig wanneer u dit toestel gebruikt in ruimtes met brandbare stoffen.
• Hitte kan brandbare stoffen doen ontbranden, ook al zijn deze stoffen niet zichtbaar.
• Vermijd het toestel te gebruiken in ruimtes met een ontplofbare atmosfeer.
• Laat de soldeerbout in de houder afkoelen voordat u hem opbergt.
3. Gebruik
SOLDEREN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koppel het toestel aan het lichtnet. De automatische koelfunctie treedt in werking.
Schakel het toestel in. Het verwarmingselement bereikt de ideale temperatuur.
Stel de temperatuur (± 300 ~ 350°C) en de luchttoevoer (1 ~ 3) in.
Breng wat soldeerpasta op het IC-component.
Warm het IC-component voor.
Soldeer nu het SMD-component op de printplaat vast door de pinnen gelijkmatig op te warmen.
Verwijder daarna alle overtollige flux.
OPMERKING: Ga zorgvuldig te werk en beschadig het SMD-component niet.
LOSSOLDEREN
1. Koppel het station aan het lichtnet door middel van de voedingskabel en schakel het toestel in. Na de
koppeling aan het lichtnet start automatisch de koelfunctie zodat het verwarmingselement koel blijft.
2. Schakel het station in. Het verwarmingselement warmt op.
3. Selecteer de gewenste temperatuur (± 300 ~ 350°C) en het luchtdebiet (1 ~ 3).
4. Laat het soldeer smelten. Houd het mondstuk van de heteluchtbout direct over het IC-component maar houd
de bout niet te dicht bij het IC-component.
5. Verwijder het IC-component met een pincet.
6. Schakel het toestel uit.
7. Verwijder het resterende soldeer.
VTSS100_v3
4
VELLEMAN
4. Vervanging van het verwarmingselement
1. Maak de 2 schroeven los en glijd het verwarmingselement voorzichtig uit de stift. Let erop dat u de kwartsstift
en het verwarmingselement niet beschadigt.
2. Ontkoppel de terminal van het verwarmingselement. Verwijder het verwarmingselement.
3. Plaats een nieuw verwarmingselement en herstel de bekabeling.
4. Herassembleer de bout.
5. Technische specificaties
Voeding
Afmetingen station
Gewicht
Verbruik
Temperatuurbereik
Luchtdebiet
Verwarmingselement
230VAC / 50Hz
188 x 127 x 2446mm
3.8kg
250W
100°C ~ 500°C
23l/min.
metalen verwarmingskern
Voor meer informatie omtrent dit product, zie www.velleman.eu.
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
VTSS100 – STATION DE RÉPARATION POUR CMS
1. Introduction et caractéristiques
Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination d’un appareil en fin de vie peut polluer
l'environnement.
Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux
non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l’appareil en question.
Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local.
Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l’environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! La VTSS100 est une station pour soudage général. La station antistatique est
munie d’un réglage de température et de débit d’air, et d’une fonction de refroidissement automatique. Lire la présente
notice attentivement avant la mise en service de l’appareil. Si l’appareil a été endommagé pendant le transport, ne
pas l’installer et consulter votre revendeur.
2. Prescriptions de sécurité
ATTENTION : Un usage erroné peut entraîner des blessures ou des endommagements. Veiller
à respecter les prescriptions pour votre propre sécurité.
• La garantie ne s’applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre
revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
• Mettre l’appareil à la terre.
• La température de la panne peut atteindre 480° lorsque l’appareil est en service. Ne pas utiliser la station en
proximité de gaz inflammables, papier ou autre matériau combustible. Ne jamais toucher la panne ou toute autre
partie métallique lorsque l’appareil est allumé.
• Manier la station avec précaution puisqu’elle intègre des pièces délicates. Ne jamais exposer la station à des chocs.
• Déconnecter l’appareil du réseau électrique lorsqu’il n’est pas utilisé.
VTSS100_v3
5
VELLEMAN
• La tension réseau ne peut pas dépasser la tension mentionnée dans les spécifications à la fin de cette notice.
• Le câble d’alimentation ne peut pas être replissé ou endommagé. Demander à votre revendeur de renouveler le
câble d’alimentation si nécessaire.
• Ne remplacer une pièce défectueuse que par une pièce de rechange officielle. Veiller à ce que le fer à souder soit
suffisamment refroidi avant de remplacer une pièce.
• Travailler dans une pièce bien ventilée. Le soudage engendre des vapeurs qui sont potentiellement nocifs.
• Les dommages occasionnés par des modifications à l’appareil par le client, ne tombent pas sous la garantie.
• Garder votre VTSS110 hors de la portée de personnes non qualifiées et de jeunes enfants.
• Une utilisation incorrecte de l’appareil peut causer un incendie.
• Être prudent lors de l’utilisation de cet appareil en présence de produits inflammables.
• La chaleur peut enflammer les produits inflammables, même s’ils ne sont pas visibles.
• Éviter d’utiliser l’appareil dans une atmosphère explosive.
• Placer le fer dans son support et laissez-le refroidir avant de la ranger.
3. Emploi
SOUDAGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Connecter la station au réseau électrique. La fonction de refroidissement s’enclenche automatiquement.
Allumer la station. L’élément thermique atteint la température idéale.
Régler la température (± 300 ~ 350°C) et le débit d’air (1 ~ 3)
Appliquer un peu de pâte à souder sur les broches du CI.
Préchauffer le CI.
Souder le CI sur le circuit imprimé en réchauffant les broches de manière égale.
Nettoyer le flux.
REMARQUE : Veiller à ne pas endommager le CI lors du soudage.
DESSOUDAGE
1. Insérer le cordon d’alimentation dans une prise de courant. La fonction de refroidissement automatique
s’enclenche et garde l’élément thermique à une température basse.
2. Allumer la station. L’élément thermique chauffe.
3. Sélectionner la température (± 300 ~ 350°C) et le débit d’air (1 ~ 3).
4. Fondre la soudure. Tenir le fer à air chaud au-dessus du CI sans pour autant toucher les broches.
5. Retirer le CI.
6. Éteindre la station.
4. Remplacement de l’élément thermique
1. Desserrer les deux vis et retirer la panne et glisser l’élément thermique hors de la tige. Veiller à ne pas laisser
tomber le quartz ou l’élément thermique.
2. Décâbler et retirer l’élément thermique.
3. Reconnecter un nouvel élément thermique et le glisser dans la tige avec précaution.
4. Réassembler le fer à souder.
5. Spécifications techniques
Alimentation
Dimensions de la station
Poids
Consommation
Plage de température
VTSS100_v3
230VCA / 50Hz
188 x 127 x 2446mm
3.8kg
250W
100°C ~ 500°C
6
VELLEMAN
Débit d’air
Élément thermique
23l/min
noyau thermique métallique
Pour plus d’information concernant cet article, visitez notre site web www.velleman.eu.
Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.
VTSS100 – ESTACIÓN DE REPARACIÓN PARA COMPONENTES SMD
1. Introducción & Características
A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente este producto
Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el
medio ambiente.
No tire este aparato (ni las pilas eventuales) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada
en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.
Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.
¡Gracias por haber comprado la VTSS100! Es una estación para aplicaciones de soldadura generales. La estación
antiestática está equipada con un ajuste de temperatura y de flujo de aire y una función de enfriamiento automático.
Lea cuidadosamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Verifique si ha sufrido algún daño en el
transporte antes de la puesta en marcha. Si es el caso, no conecte el aparato a la red y póngase en contacto con su
distribuidor.
2. Instrucciones de seguridad
¡OJO!: Un uso incorrecto podría causar lesiones o daños. Asegúrese de respetar las
instrucciones para su propia seguridad.
• Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su
distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
• Ponga el aparato a tierra.
• La temperatura de la punta puede alcanzar 480° si el aparato está funcionando. No utilice la estación cerca de
gas inflamable, papel u otro material combustible. Nunca toque la punta u otra parte metálica si el aparato está
activado.
• Maneje la estación cuidadosamente porque está equipada con piezas frágiles y sensibles. Nunca exponga el
aparato a choques.
• Desconecte el aparato de la red eléctrica si no lo utiliza.
• Asegúrese de que la tensión de red no sea mayor que la tensión indicada en las especificaciones.
• No aplaste ni dañe el cable de alimentación. Si es necesario, pida a su distribuidor reemplazar el cable de
alimentación.
• Reemplace una pieza defectuosa sólo por una pieza de recambio oficial. Deje que el soldador se enfríe
suficientemente antes de reemplazar une pieza.
• Trabaje en una habitación bien aireada. La soldadura produce vapores que puedan ser nocivos.
• Para evitar cualquier daño, bloquee el tornillo de la bomba de la parte inferior de la estación antes de cada
transporte.
• Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
• Mantenga la VTSS100 lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.
• Un uso incorrecto del aparato podría causar un incendio.
• Sea cuidadoso al utilizar este aparato cerca de productos inflamables.
• El calor podría hacer inflamar productos inflamables, incluso si no son visibles.
• No utilice el aparato en un ambiente explosivo.
• Ponga el soldador en el soporte y deje que se enfríe antes de guardarlo.
VTSS100_v3
7
VELLEMAN
3. Uso
SOLDAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Conecte la estación a la red eléctrica. La función de enfriamiento se activa automáticamente.
Active la estación. El elemento calentador alcanza la temperatura ideal.
Ajuste la temperatura (± 300 ~ 350°C) y el flujo de aire (1 ~ 3)
Aplique un poco de pasta de soldadura en los polos del CI.
Precaliente el CI.
Suelde el CI en la placa al calentar los polos de manera igual.
Limpie el flujo.
NOTA: Asegúrese de que no dañe el CI durante la soldadura.
DESOLDAR
1. Introduzca el cable de alimentación en una toma de corriente. La función de enfriamiento se activa
automáticamente y mantiene el elemento calentador a una temperatura baja.
2. Active la estación. El elemento calentador se calienta.
3. Seleccione la temperatura (± 300 ~ 350°C) y el flujo de aire (1 ~ 3).
4. Funda la soldadura. Mantenga la pistola de aire caliente sobre el componente CI sin tocar los polos.
5. Quite el CI.
6. Desactive la estación.
4. Reemplazar el elemento calentador
1. Desatornille los dos tornillos que mantienen la punta. Saque la punta y deslice el elemento calentador fuera.
Asegúrese de que no deje caer el cristal de cuarzo o el elemento calentador.
2. Quite los cables y saque el elemento calentador.
3. Vuelva a conectar un nuevo elemento calentador y deslícelo cuidadosamente en el soldador.
4. Vuelva a montar el soldador.
5. Especificaciones
Alimentación
Dimensiones de la estación
Peso
Consumo
Rango de temperatura
Caudal de aire
Elemento calentador
230VCA / 50Hz
188 x 127 x 2446mm
3.8kg
250W
100°C ~ 500°C
23l/min.
núcleo térmico metálico
Para más información sobre este producto, visite nuestra página web www.velleman.eu.
Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.
VTSS100_v3
8
VELLEMAN
VTSS100 – REPARATURSTATION FÜR SMD-KOMPONENTEN
1. Einführung & Eigenschaften
An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach
seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann.
Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder
verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden.
Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden.
Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.
Wir bedanken uns für den Kauf der VTSS100! Diese Station wird für allgemeine Lötanwendungen verwendet und ist
mit antistatischen Eigenschaften mit einstellbarer Temperatur und Luftzufuhr, und einer automatischen Kühlfunktion
ausgestattet. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob
Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren
Händler.
2. Sicherheitshinweise
WARNUNG: Eine falsche Anwendung könnte zu Verletzungen oder Schäden führen. Sorgen
Sie für Ihre eigene Sicherheit dafür, dass Sie folgende Sicherheitshinweise respektieren.
• Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der
Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
• Sorgen Sie dafür, dass Sie das Gerät erden.
• Die Temperatur der Lötspitze kann 480° erreichen. Verwenden Sie das Gerät deshalb nicht in der Nähe von
brennbaren Gasen, Papier und anderen entflammbaren Materialen. Berühren Sie nie die Lötspitze nie einen
anderen Metallteil wenn die Station eingeschaltet ist.
• Behandeln Sie die Station sorgfältig. Sie ist mit empfindlichen und zerbrechlichen Teilen ausgestattet. Lassen Sie
die Station nie fallen und vermeiden Sie Erschütterungen.
• Trennen Sie das Gerät vom Netz wenn Sie es für eine längere Zeit nicht verwenden.
• Vergewissern Sie sich, dass die anzuschließende Netzspannung nicht höher ist als die Netzspannung
beschrieben in dieser Bedienungsanleitung.
• Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder beschädigt werden kann. Bei Beschädigungen soll
eine Fachkraft das Kabel ersetzen.
• Verwenden Sie nur offizielle Ersatzteile. Lassen Sie den Lötkolben abkühlen ehe Sie ein Zubehörteil ersetzen.
• Sorgen Sie beim Löten für eine ausreichende Belüftung. Löt- und Flussmitteldämpfe können giftig sein.
• Um Schäden zu vermeiden, verriegeln Sie die Schraube der Pumpe unten auf der Station, ehe Sie das Gerät
transportieren.
• Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch.
• Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
• Eine falsche Anwendung dieses Gerätes kann Brand verursachen.
• Seien Sie vorsichtig wenn Sie dieses Gerät in Räumen mit brennbaren Stoffen verwenden.
• Hitze kann dafür sorgen, dass brennbare Stoffe sich entzünden, auch wenn diese nicht sichtbar sind.
• Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit einer explosiven Atmosphäre.
• Lassen Sie den Lötkolben im Halter abkühlen ehe Sie ihn lagern.
VTSS100_v3
9
VELLEMAN
3. Gebrauch
LÖTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Verbinden Sie das Gerät mit dem Netz. Die automatische Kühlfunktion wird aktiviert.
Schalten Sie das Gerät ein. Das Heizelement erreicht die ideale Temperatur.
Stellen Sie die Temperatur (± 300 ~ 350°C) und die Luftzufuhr (1 ~ 3) ein.
Verzinnen Sie die IC-Komponente mit etwas Lötpasta.
Heizen Sie die IC-Komponente vor.
Löten Sie Sie nun die IC-Komponente indem Sie die Lötkontakte gleichmäßig aufheizen.
Streifen Sie danach überschüssiges Flussmittel ab.
BEMERKUNG: Handeln Sie vorsichtig und beschädigen Sie die SMD-Komponente nicht.
ENTLÖTEN
1. Verbinden Sie die Station über das Stromkabel mit dem Lichtnetz und schalten Sie das Gerät ein. Nachdem
Sie die Station mit dem Netz verbunden haben, startet die Kühlfunktion automatisch. So bleibt das
Heizelement kühl
2. Schalten Sie die Station ein. das Heizelement wärmt sich auf.
3. Wählen Sie die gewünschte Temperatur (± 300 ~ 350°C) und den Luftdurchsatz (1 ~ 3) aus.
4. Schmelzen Sie das Lötzinn. Halten Sie das Mundstück der Heißluftpistole direkt über die IC-Komponente.
Halten Sie sie aber nicht zu dicht bei der IC-Komponente.
5. Entfernen Sie die IC-Komponente mit einer Pinzette.
6. Schalten Sie das Gerät aus.
7. Entfernen Sie das übrig bleibende Lötzinn.
4. Das Heizelement wechseln
1. Machen Sie die 2 Schrauben, die die Lötspitze festhalten los und gleiten Sie das Heizelement vorsichtig
heraus. Beachten Sie, dass Sie das Quarzglas und das Heizelement nicht beschädigen.
2. Trennen Sie den Anschluss vom Heizelement. Entfernen Sie das Heizelement.
3. Legen Sie ein neues Heizelement ein und verbinden Sie die Verdrahtung wieder.
4. Montieren Sie den Lötkolben wieder.
5. Technische Daten
Stromversorgung
Abmessungen Station
Gewicht
Verbrauch
Temperaturbereich
Luftkapazität
Heizelement
230VAC / 50Hz
188 x 127 x 2446mm
3.8kg
250W
100°C ~ 500°C
23l/Min.
Metallkern
Für mehr Informationen zu diesem Produkt, siehe www.velleman.eu.
Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
VTSS100_v3
10
VELLEMAN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement