2 Använd Dubbel vridkontroll för att välja

2 Använd Dubbel vridkontroll för att välja
FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN
AUTOMÓVILES/SOLO PER L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
EN
R
DE
Digital Media Receiver
iDA-X305
FR
ES
• OWNER’S MANUAL
Please read before using this equipment.
• ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa
igenom denna användarhandledning.
• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
bitte vor Gebrauch des Gerätes.
• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens
dit toestel te gebruiken.
• MODE D’EMPLOI
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.
• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите настоящее руководство перед
началом использования оборудования.
• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.
• INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il
attrezzatura.
• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Παρακαλούμε διαβάστε το πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
IT
SE
NL
RU
ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200
ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588
ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763
ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989
Designed by ALPINE Japan
68-13530Z12-B
PL
GR
SVENSKA
Innehåll
Bruksanvisning
Priority News .................................................. 11
Visning av radiotext ........................................ 11
iPhone/iPod
Visa displayen ................................................. 12
VARNING
VARNING .................................................. 3
Uppspelning .................................................... 12
Söka efter önskad låt/titel ............................... 12
FÖRSIKTIGT ............................................ 3
Funktionerna Hoppa över sida/
Hoppa över procent/Hoppa över alfabete ...... 13
ATT OBSERVERA .................................... 3
Sökpositionsminne .......................................... 13
Använda den dubbla vridkontrollen
Normal användning ............................................5
Alternativ användning ........................................5
Komma igång
Tillbehörslista ................................................... 6
Sätta på och stänga av strömmen ..................... 6
Ta loss och sätta tillbaka frontpanelen ............. 6
Funktionen Upp/Ned ...................................... 14
Slumpvis uppspelning Shuffle ....................... 14
Slumpvis uppspelning Shuffle All ................. 14
Upprepad uppspelning .................................... 14
Växla visningen i teckenfönstret .................... 14
USB-minne/bärbar ljudspelare/
skivväxlare
Första gången enheten startas ........................... 6
Visa displayen ................................................. 15
Inställning av volymen ..................................... 6
Uppspelning .................................................... 16
Ställa in tid och datum ...................................... 7
Välja en skiva (växlare) (Tillval) .................... 16
Visa kalendern/klockan .................................... 7
Att välja CD-skivväxlare (Tillval) .................. 16
Radio
Välj önskad mapp (mapp upp/ned)
(MP3/WMA/AAC) ...................................... 16
Visa displayen .................................................. 8
Upprepad uppspelning .................................... 17
Lyssna på radio ................................................. 8
M.I.X. (slumpvis uppspelning) ....................... 17
Förinställa stationer manuellt ........................... 8
Söka efter CD-spårnummer
(endast CD-växlare) .................................... 17
Automatisk memorering av stationer ............... 8
Inställning av förvalda stationer ....................... 8
RDS
Inställning av RDS-mottagningsläge och
mottagning av RDS-stationer ........................ 9
Mottagning av regionala (lokala)
RDS-stationer ................................................ 9
PI SEEK-inställning ......................................... 9
Filsökning/mappsökning
(MP3/WMA/AAC-filer) .............................. 18
USB-minnesläge ...............................................18
Läge för bärbar ljudspelare ..............................18
MP3-växlarläge ................................................18
Om MP3/WMA/AAC ..................................... 18
Ljudinställningar
Ställa in PTY31-mottagning
(nödutsändning) .......................................... 10
Inställning av subwoofer/bas/diskant/balans
(vänster – höger)/fader (fram – bak)/
loudness/defeat ............................................ 20
Ställa in tiden för automatisk justering .......... 10
Inställning av bas ............................................ 20
Mottagning av trafikinformation .................... 10
Inställning av diskant ...................................... 21
PTY-inställning (programtyp) ........................ 10
Justering av högpassfiltret .............................. 21
Mottagning av trafikmeddelande under
uppspelning av iPhone/iPod eller Radio .......11
Slå på/stänga av subwoofern ........................... 21
1-SE
SETUP
Bluetooth-inställning
Ställa in Bluetooth-anslutningen
(Bluetooth IN) ............................................. 22
Allmän inställning
Ställa in visning av klockan (Clock Mode) ...... 22
Inställning av mönsterväxling för
kalendervisning (Calendar Type) ................. 22
Ansluta en MP3-växlare (Play Mode) ............. 22
Ljudvägledningsfunktion (Beep) ..................... 22
In/urkoppling av automatisk ljudavstängning
(Int Mute) ..................................................... 23
Ställa in Tone Defeat för externa enheter
(Int Audio) .................................................... 23
Ställa in växlarnamnet (CHG Name) ............... 23
Ställa in AUX-läget (V-Link) ........................... 23
Ställa in AUX+-läget ....................................... 23
AUX+ ljudnivåjustering (AUX+ IN GAIN) ...... 23
Anslutning till en extern förstärkare
(Power IC) .................................................... 23
Ställa in språkets teckensnitt (Language) ........ 23
Demonstration (Demo) .................................... 23
Ställa in anpassningsbar rattfjärrkontroll
(Steering) ...................................................... 24
Displayinställning
Byta belysningsfärg (Illumination) .................. 24
Dimmerkontroll (Dimmer) ............................... 24
Ställa in displaydimmern (Dimmer Level) ...... 24
Inställning för rullning av text (Text Scroll) ...... 24
Växla visningstyp (BGV Select) ...................... 24
Ställa in bakgrundsbildfärg (BGV Color) ........ 24
Hämta bakgrundsbilden (BGV Download) ..... 24
Inställningen iPhone/iPod
Inställning för iPhone/iPod-sökläge ................. 25
Inställning av radiomottagaren
Byta språk för PTY (PTY Language) .............. 25
Styrning av ljudkällans signalnivå
(FM Level) ................................................... 25
Ljudinställning
Spara ljudjusteringsnivån (User Reset) ............ 25
Hämta in ljudjusteringsnivån ........................... 25
Ställa in Media Xpander ON/OFF (MX) ......... 25
Ställa in MX Level (MX Level Adjustment) .......25
In- och urkoppling av subwoofer
(Subwoofer) .................................................. 25
Ställa in subwoofern (Subwoofer System) ...... 25
Använda IMPRINT (valfritt)
Ändra MultEQ-läge ........................................ 26
Justera ljudinställningen i manuellt läge ........ 26
Ställa in Media Xpander ON/OFF (MX) ..... 27
Ställa in MX-nivån ...................................... 27
Förinställd equalizer (Factory’s EQ) ........... 27
2-SE
Slå på/stänga av subwoofern ........................27
Ställa in subwoofersystemet ........................27
Ställa in subwooferfasen ..............................27
Ställa in subwooferkanal ..............................27
Ställa in responslutningen för
högfrekvenshögtalaren (Tweeter) .............27
Ställa in EQ-läget .........................................27
Ställa in filtertyp ..........................................28
Ställa in tidskorrigeringsenhet .....................28
Ljudfältsjustering .........................................28
Ändra den parametriska equalizerkurvan .........28
Ändra den grafiska equalizerkurvan ................28
Justera tidskorrigeringen ..................................29
Justera inställningarna för
övergångsfrekvens ........................................29
Spara och hämta justerat innehåll ....................30
Om tidskorrigering ..........................................31
Om övergången ...............................................32
Om IMPRINT .................................................33
Information
Felsökning .......................................................34
Tekniska data ...................................................37
Installation och anslutningar
Varning ....................................................38
Försiktigt .................................................38
Försiktighetsåtgärder ............................38
Installation .......................................................39
Anslutningar ....................................................41
Bruksanvisning
VARNING
FÖRSIKTIGT
Den här symbolen markerar viktig information.
Ignorera inte det som sägs här eftersom det kan
leda till skador på person eller egendom.
VARNING
Den här symbolen markerar viktig information.
Ignorera inte det som sägs här, eftersom det
kan leda till allvarliga olyckor, till och med
dödlig utgång.
AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM UPPSTÅR.
I annat fall kan personskador eller skador på själva enheten uppstå.
Lämna apparaten till återförsäljaren för reparation.
ATT OBSERVERA
UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR ATT
UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN KÖRNINGEN.
Stanna alltid fordonet på en säker plats innan apparaten
manövreras. I annat fall kan olyckor lätt inträffa.
STÄLL IN LJUDVOLYMEN PÅ EN NIVÅ MED VILKEN DET
FORTFARANDE ÄR MÖJLIGT ATT HÖRA YTTRE LJUD
UNDER PÅGÅENDE KÖRNING.
För hög volym som döljer utryckningsfordons sirener eller
vägsignaler (t ex järnvägsövergångar) kan vara farlig och orsaka en
olycka. DET KAN OCKSÅ ORSAKA HÖRSELSKADA OM
MAN LYSSNAR PÅ FÖR HÖGA VOLYMER I EN BIL.
HÅLL I MÖJLIGASTE MÅN BLICKEN BORTA FRÅN
TECKENFÖNSTRET UNDER KÖRNING.
Teckenfönstret kan vara en störande faktor och leda bort
uppmärksamheten från trafiken, vilket kan leda till olyckor.
Rengöring av produkten
Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten regelbundet.
Om du behöver ta bort svårare fläckar kan du blöta trasan med
vatten – endast. Om du använder något annat medel vid rengöring
kan detta medföra att färgen löses upp eller att plasten skadas.
Temperatur
Kontrollera att temperaturen inuti fordonet är mellan +60°C och
–10°C innan bilstereon slås på.
Underhåll
Försök inte att själv reparera bilstereon, då det uppstår problem.
Kontakta istället affären där bilstereon köptes, eller närmaste
Alpine-verkstad, för reparation.
Angående monteringsplatsen
TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA ÄNDRINGAR.
Se till att iDA-X305 inte installeras på en plats där den utsätts för:
Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stötar.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM
SOM HAR NEGATIV (–) JORD.
•
•
•
•
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig
anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador.
Skydda USB-kontakten
FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. BATTERIER,
UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas omedelbart.
ANVÄND RÄTT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR.
Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stötar.
BLOCKERA INTE VENTILATIONS-ÖPPNINGAR ELLER
VÄRME-PANELER.
Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan leda till
brand.
Direkt solljus och värme
Hög luftfuktighet och vatten
Mycket damm
Kraftiga vibrationer
• Endast en iPhone/iPod, ett USB-minne eller en bärbar
ljudspelare kan anslutas till USB-anslutningen på den här
enheten. Korrekt funktion tillsammans med andra USBprodukter kan inte garanteras.
• Om USB-kontakten används ska bara den medföljande kabeln
användas tillsammans med enheten. Det finns inte stöd för någon
USB-hubb.
• Beroende på det anslutna USB-minnet kan det hända att enheten
inte fungerar, eller att vissa funktioner inte kan utföras.
• De ljudfilsformat som kan spelas upp på denna enhet är
MP3/WMA/AAC.
• Artist-/låtnamn m.m. kan visas men tecknen visas eventuellt inte
på rätt sätt.
DEN HÄR PRODUKTEN ÁR ENDAST AVSEDD FÖR
MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM.
Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller
andra skador.
3-SE
FÖRSIKTIGT
Alpine ansvarar inte för förlorade data, etc., även om data, etc., går
förlorade vid användning av den här produkten.
Hantering av USB-minne
• Denna enhet kan styra en minneslagringsenhet som stödjer
protokollet USB Mass Storage Class (MSC). Spelbara filformat
är MP3, WMA och AAC.
• USB-minnets funktion garanteras inte. Använd USB-minnet i
enlighet med villkoren i avtalet. Läs USB-minnets
användarhandbok noga.
• Undvik användning eller förvaring på följande platser:
Alla platser i bilen som utsätts för direkt solljus eller höga
temperaturer.
Överallt där risken för hög luftfuktighet eller korroderande
substanser är hög.
• Placera USB-minnet på en plats där det inte stör förarens
körning.
• USB-minnet fungerar eventuellt inte som det ska vid hög eller
låg temperatur.
• Använd endast certifierade USB-minnen. Observera att
certifierade USB-minnen inte garanterat fungerar, beroende på
deras typ eller tillstånd.
• Beroende på hur USB-minnets typ och tillstånd eller
kodningsprogrammet ställts in, kan det hända att enhetens
uppspelning eller visning inte fungerar som den ska.
• Filer som är kopieringsskyddade (med en typ av DRM (Digital
Rights Management)) kan inte spelas upp på den här enheten.
Filer i WMA-format med DRM eller AAC-format som har köpts
från iTunes Store innefattas i denna begränsning.
• Det kan ta en stund innan USB-minnet startar uppspelningen.
Om det finns en fil som inte innehåller ljud i USB-minnet kan
det ta lång tid innan det går att spela upp eller söka efter filen.
• Enheten kan spela upp filer med ändelserna ”mp3”, ”wma” eller
”m4a”.
• Ange inte ovan nämnda ändelser för andra filer än ljudfiler.
Dessa data som inte innehåller ljud kommer inte att kännas igen.
Den resulterande uppspelningen kan innehålla brus som kan
skada högtalarna och/eller förstärkaren.
• Det rekommenderas att viktig information säkerhetskopieras på
en PC.
• Ta inte bort USB-enheten när uppspelning pågår.
Ändra SOURCE till något annat än USB och ta sedan bort USBenheten för att förhindra skador på dess minne.
Om hantering av bärbara ljudspelare
• Enheten kan styra en bärbar ljudspelare via USB-gränssnittet.
Ljudfiler för bärbara enheter är MP3 och WMA.
• Det går inte att garantera att alla bärbara ljudspelares funktioner
fungerar. Använd den bärbara ljudspelaren i enlighet med
villkoren i avtalet. Läs den bärbara ljudspelarens
användarhandbok noga.
• Undvik användning eller förvaring på följande platser:
Alla platser i bilen som utsätts för direkt solljus eller höga
temperaturer.
Överallt där risken för hög luftfuktighet eller korroderande
substanser är närvarande.
• Placera den bärbara ljudspelaren på en plats där den inte stör
förarens körning.
• Bärbara ljudspelare fungerar eventuellt inte korrekt när det är
mycket varmt eller kallt.
• Beroende på den bärbara ljudspelarens inställningar, minnesläge
eller kodningsprogramvara, kan det hända att enhetens
uppspelning eller visning inte fungerar som den ska.
4-SE
• Om den bärbara ljudspelaren har en MSC/MTP-inställning, ange
den till MTP.
• En bärbar ljudspelare där USB-masslagringsteknik används som
minne går eventuellt inte att använda med enheten.
• Beroende på inställningarna på den bärbara ljudspelaren stöds
eventuellt USB-masslagring. Lämplig inställning finns i
spelarens bruksanvisning.
• Enheten kan spela upp MP3/WMA-filer som synkroniserats med
Windows Media Player (Ver. 10 eller 11) och som
vidarebefordrats till spelaren. Det går att spela upp tilläggen
”mp3” och ”wma”.
• Om data inte synkroniseras med Windows Media Player och
vidarebefordras på annat sätt kanske enheten inte kan spela upp
filerna korrekt.
• WMDRM10 stöds av enheten.
• En fil som är kopieringsskyddad (upphovsrättsskydd) kan inte
spelas upp.
• Det rekommenderas att viktig information säkerhetskopieras på
en PC.
• Ta inte bort USB-enheten när uppspelning pågår.
Ändra SOURCE till något annat än USB och ta sedan bort
USB-enheten för att förhindra skador på dess minne.
• iPod och iTunes är varumärken som ägs av Apple Inc.,
registrerat i USA och i andra länder.
• iPhone är ett varumärke som ägs av Apple Inc.
• ”Made for iPod” innebär att ett elektroniskt tillbehör har
utvecklats specifikt för iPod och har certifierats av utvecklaren
så att de tillmötesgår de prestandakrav som Apple ställer.
• ”Works with iPhone” innebär att ett elektroniskt tillbehör har
utvecklats specifikt för iPhone och har certifierats av utvecklaren
så att de tillmötesgår de prestandakrav som Apple ställer.
• Apple kan inte hållas ansvarig för funktionen på denna enhet
eller dess överensstämmelse med säkerhets- och lagstadgade
standarder.
• Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller
registrerade varumärken som ägs av Microsoft Corporation i
USA och/eller i andra länder.
• ”Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 används på licens från
Fraunhofer IIS och Thomson.”
• ”Med denna produkt medföljer en licens endast för privat, ickekommersiell användning och det medföljer ingen licens (eller
underförstådd rättighet) för kommersiell användning (d.v.s.
inkomstbringande användning), sändning i realtid (jordbunden,
satellit, kabel och/eller vilken som annan media), sändning/
streaming via Internet, intranät och/eller andra nätverk eller i
andra distributionssystem för elektroniskt innehåll, t ex
tillämpningar för betald uppspelning av ljudinnehåll eller
ljudinnehåll på begäran. Det krävs en oberoende licens för den
typen av användning. Du hittar mer information på
http://www.mp3licensing.com”
• ”Uni-Type™” är en variant av Universal design-teckensnittet
som utvecklats av ett samarbete mellan LIM Corporation Ltd.
och Chiba University Faculty of Engineering.
• ”Uni-Type™” är ett varumärke som registrerats av LIM
Corporation Ltd.
• Audyssey MultEQ XT är ett registrerat varumärke som ägs av
Audyssey Laboratories Inc.
• Märket Bluetooth och dess logotyp ägs av Bluetooth SIG, Inc.
och all användning av sådana märken av Alpine Electronics, Inc.
sker under licens. Övriga varumärken och varumärkesnamn ägs
av respektive ägare.
Använda den dubbla
vridkontrollen
Alternativ användning
Tryck på den yttre ringen och vrid på Dubbel
vridkontroll åt höger eller vänster.
När du släpper Dubbel vridkontroll ändras teckenfönstret.
Tryck på Dubbel vridkontroll
Dubbel vridkontroll
Det finns 2 sätt att använda Dubbel vridkontroll.
Normal användning
Vrid Dubbel vridkontroll åt vänster eller höger.
Beroende på aktuellt läge, varierar resultatet. Om du trycker på och
därefter vrider Dubbel vridkontroll åt höger eller vänster, ändras
displayvisningen kontinuerligt.
Ställ in volymen och bläddra i listan.
5-SE
Komma igång
Dubbel vridkontroll
SOURCE
/ENTER
Sätta tillbaka
1
2
Sätt i frontpanelens högra sida i huvudenheten.
Rikta in spåret i frontpanelen mot de utskjutande
delarna på huvudenheten.
Tryck in frontpanelens vänstra sida tills den sitter på
plats ordentligt i huvudenheten.
VIEW
(FUNCTION/SETUP)
Tillbehörslista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Digital Media-mottagare ....................................................1
Strömkabel .........................................................................1
Monteringskassett .............................................................1
Fodral..................................................................................1
Inramning ...........................................................................1
USB-kabel...........................................................................1
Gränssnittskabel för iPod-dockning ................................1
Gummihatt..........................................................................1
Sexkantsbult ......................................................................1
Skruv (M5×8) ......................................................................4
Användarhandbok ....................................... 1 uppsättning
Sätta på och stänga av strömmen
Starta enheten genom att trycka på
• Kontrollera innan frontpanelen monteras att det inte finns smuts eller
damm på anslutningarna och att inget främmande föremål finns
mellan frontpanelen och själva bilstereon.
• Sätt tillbaka frontpanelen försiktigt. Håll panelen i dess sidor så att
du inte kommer åt några knappar av misstag.
Första gången enheten startas
Se till att trycka på RESET när du använder enheten för första gången
efter byte av bilbatteri, etc.
1
2
3
Stäng av strömmen till enheten.
Tryck på
(Frigör) för att öppna frontpanelen.
Tryck på RESET med en kulspetspenna eller ett
liknande spetsigt föremål.
SOURCE.
• Du kan slå på enheten genom att trycka på valfri annan knapp utom
(Frigör), Dubbel vridkontroll och
VIEW. Enheten slås även
på automatiskt om en iPhone/iPod eller ett USB-minne ansluts.
Tryck och håll
SOURCE intryckt i minst 2 sekunder
för att stänga av enheten.
Ta loss och sätta tillbaka frontpanelen
Ta loss
1
2
3
Stäng av strömmen till enheten.
Tryck på
(Frigör) längst ned till vänster tills
frontpanelen skjuts ut.
Ta tag i den vänstra sidan av frontpanelen och dra
den utåt.
• Frontpanelen kan bli varm under normal användning (särskilt
anslutningskontakterna på frontpanelens baksida). Detta är inget fel.
• Skydda frontpanelen genom att placera den i det medföljande
fodralet.
6-SE
Inställning av volymen
Vrid på Dubbel vridkontroll tills önskad volym erhålls.
Ställa in tid och datum
Visa kalendern/klockan
1
Tryck på
2
Håll
(FUNCTION/SETUP) intryckt i minst 2
sekunder för att aktivera SETUP-läget.
General
Display
iPod
Tuner
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”Clock
/ENTER.
Adjust” och tryck sedan
Kalenderinställningsläget aktiveras.
När årtalet har ställts in fortsätter du med steg 5.
4
5
Använd Dubbel vridkontroll för att välja om du vill
ställa in årtal, månad, dag, timmar eller minuter.
Tryck på
/ENTER.
Årtalsinställningsläget aktiveras och årtalet blinkar. (När
”year” är inställt)
6
Vrid Dubbel vridkontroll för att ställa in årtalet och
/ENTER.
tryck sedan på
Inställningen av årtal är klar. (När ”year” är inställt)
7
8
VIEW igen
Använd Dubbel vridkontroll för att välja
”General”, och tryck sedan på
/ENTER.
Bluetooth
Audio
3
VIEW.
Kalendern/klockan visas. Om du trycker på
återgår du till normaläge.
• Om du väljer mottagnings- eller iPhone/iPod-funktion i
klockprioriteringsläget avbryts visningen av tiden tillfälligt. Den
funktion som valts visas under cirka fem sekunder innan tiden visas
igen.
• När RDS-läget ställs in kan radiotext visas. Se ”Visning av
radiotext” (sidan 11).
• När en iPhone/iPod är inkopplad, kan skärmen för albumets omslag
visas. Se ”Växla visningen i teckenfönstret” (sidan 14).
• I läget Auxiliary/Auxiliary+ visas inte kalender/tid.
Kan styras med fjärrkontroll
Rikta fjärrkontrollen (extra tillbehör) mot fjärrkontrollsensorn.
Upprepa steg 4 till 6 ovan för att ställa in månad, dag,
timmar och minuter.
Håll
intryckt i minst 2 sekunder för att återgå till
normalläget.
• Det är bara när Auto Clock är inställt på OFF som inställningen kan
göras. Se ”Ställa in tiden för automatisk justering” (sidan 10).
• Tryck på
under proceduren för att återgå till det föregående
läget.
Sensor för fjärrkontroll
7-SE
Förinställa stationer manuellt
Radio
1
SOURCE
Dubbel vridkontroll
2
Välj frekvensband och ställ in en radiostation som
du vill lagra i snabbvalsminnet.
Tryck på
(PRESET).
Skärmbilden Preset visas.
3
4
BAND/TA TUNE/A.ME
Håll
1
4
• Totalt 30 stationer kan lagras i snabbvalsminnet (6 stationer för
varje band: FM-1, FM-2, FM-3, MW och LW).
• Om du lagrar en station i ett snabbvalsminne som redan har en
station raderas den gamla stationen och ersätts med den nya.
• Tryck på den yttre ringen och vrid på Dubbel vridkontroll åt höger
eller vänster på skärmen Preset för att ändra Preset-skärmen till ett
annat band.
2
5
Du kan även ändra radioband genom att trycka på BAND/TA.
Visa displayen
<Exempel på radioskärmsvisning>
FM-1
6
Lägesvisning
Snabbvalsnummer
Volym
Sökningsläge
Frekvens
RDS-indikator
1
2
Tryck på
3
SOURCE för att välja läget TUNER.
Tryck upprepade gånger på BAND/TA tills det
önskade frekvensbandet visas i displayen.
FM-1
FM-3
MW
LW
FM-1
FM-2
Tryck upprepade gånger på BAND/TA tills det
önskade frekvensbandet visas i displayen.
Håll TUNE/A.ME intryckt i minst 2 sekunder.
”Auto Memory” visas under tiden som stationerna ställs in
automatiskt. Mottagaren söker automatiskt upp och lagrar
de 6 starkaste stationerna i det valda bandet. De lagras på
lägena 1 till 6 ordnade efter signalstyrka.
När den automatiska lagringen har avslutats ställer
mottagaren in den station som lagrats för snabbvalsknapp
1.
Lyssna på radio
1
2
FM-2
Automatisk memorering av stationer
3
1
2
3
4
5
6
/ENTER intryckt i minst 2 sekunder.
Den valda stationen lagras.
Displayen visar det band, det snabbvalsnummer och den
frekvens som lagras.
(PRESET)
/ENTER
Använd Dubbel vridkontroll för att välja
snabbvalsnummer.
FM-3
MW
LW
FM-1
Välj sökningsläge genom att trycka på TUNE/A.ME.
DX (distansläge)
Local (lokalt läge)
Manual (manuellt läge)
DX (distansläge)
• Utgångsläget är distansläge.
• Om inga stationer lagrats ställer mottagaren in den station du
lyssnade på innan lagringsproceduren påbörjades.
Inställning av förvalda stationer
1
2
Tryck upprepade gånger på BAND/TA tills det
önskade bandet visas i displayen.
Tryck på
(PRESET).
Skärmbilden Preset visas.
Distansläge:
Både starka och svaga stationer ställs in automatiskt
(automatisk sökning).
3
Lokalläge:
Endast starka stationer ställs in automatiskt (automatisk
sökning).
4
Manuellt läge:
Frekvensen ställs in manuellt och stegvis (manuell sökning).
4
Tryck på
station.
När
eller
kontinuerligt.
8-SE
eller
för att ställa in önskad
hålls intryckt ändras frekvensen
Använd Dubbel vridkontroll för att välja en
radiostation.
Tryck på
/ENTER.
Displayen visar den valda stationens band,
snabbvalsnummer och frekvens.
• Tryck på den yttre ringen och vrid på Dubbel vridkontroll åt höger
eller vänster på skärmen Preset för att ändra Preset-skärmen till ett
annat band.
FM-1
FM-2
FM-3
MW
LW
FM-1
Du kan även ändra radioband genom att trycka på BAND/TA.
Mottagning av regionala (lokala)
RDS-stationer
RDS
Dubbel vridkontroll
1
2
Håll
(FUNCTION/SETUP) intryckt i minst 2
sekunder för att aktivera SETUP-läget.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”Tuner”,
och tryck sedan på
/ENTER.
Bluetooth
BAND/TA
/ENTER
VIEW
(FUNCTION/SETUP)
Inställning av RDS-mottagningsläge och
mottagning av RDS-stationer
RDS (Radio Data System) är ett system för radioinformation som
använder en bärvåg för vanliga FM-sändningar på 57 kHz. Med RDS
kan du ta emot olika slags information, som t.ex. trafikmeddelanden,
stationsnamn och automatiskt ställa in en frekvens med högre
signalstyrka som sänder samma program.
1
2
3
4
Tryck på
(FUNCTION/SETUP) för att aktivera
läget Function.
Tryck på
frekvens).
/ENTER för att välja AF-läget (alternativ
Använd Dubbel vridkontroll för att välja On, och
tryck sedan på
/ENTER.
Tryck på
(FUNCTION/SETUP) för att aktivera
RDS-läget.
• När ”Ställa in PTY31-mottagning (nödutsändning)” (sidan 10) är
aktiverad och enheten tar emot en PTY31-signal (nödsändning),
visas ”ALARM” automatiskt i teckenfönstret.
RDS-informationstjänsterna omfattar bl.a. följande tjänster:
PI
PS
AF
TP
TA
PTY
EON
Programidentifiering
Programservicenamn
Alternativa frekvenser
Trafikprogram
Trafikmeddelanden
Programtyp
Information om andra kanaler
3
4
Tryck på
General
Display
iPod
Tuner
Audio
/ENTER för att välja ”Regional”.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja On eller
/ENTER.
Off, och tryck sedan på
I läget Off fortsätter enheten automatiskt att vara inställd på
den relaterade lokala RDS-stationen.
5
Håll
intryckt i minst 2 sekunder för att återgå till
normalläget.
• Tryck på
läget.
under proceduren för att återgå till det föregående
PI SEEK-inställning
1
2
Håll
(FUNCTION/SETUP) intryckt i minst 2
sekunder för att aktivera SETUP-läget.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”Tuner”,
/ENTER.
och tryck sedan på
Bluetooth
3
4
5
General
Display
iPod
Tuner
Audio
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”PI SEEK”
/ENTER.
och tryck sedan på
Använd Dubbel vridkontroll för att välja On eller
/ENTER.
Off, och tryck sedan på
Håll
intryckt i minst 2 sekunder för att återgå till
normalläget.
• Tryck på
läget.
under proceduren för att återgå till det föregående
9-SE
Ställa in PTY31-mottagning
(nödutsändning)
Mottagning av trafikinformation
1
ON/OFF PTY31-mottagning (nödutsändning).
1
2
3
4
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”Tuner”,
/ENTER.
och tryck sedan på
General
Display
iPod
Tuner
Audio
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”PTY31”
/ENTER.
och tryck sedan på
Använd Dubbel vridkontroll för att välja On eller
Off, och tryck sedan på
/ENTER.
Om du ställer in på On tas nödlägessändningar emot
oavsett källan. ”ALARM” visas under mottagning.
5
När en station med trafikinformation är inställd tänds ”TP”indikatorn.
Trafikinformation hörs bara när den sänds.
Om trafikinformation inte sänds ställs enheten om till
standby-läge. När en sändning av trafikmeddelande
påbörjas tas den automatiskt emot av enheten och
informationsskärmbilden TRF visas.
När sändningen av trafikinformation är slut övergår enheten
automatiskt till standby-läge.
Håll
(FUNCTION/SETUP) intryckt i minst 2
sekunder för att aktivera SETUP-läget.
Bluetooth
Håll
intryckt i minst 2 sekunder för att återgå till
normalläget.
När en nödutsändning tas emot ändras volymnivån
automatiskt till den minnesinställda nivån i
trafikinformationsläge. För mer information se ”Mottagning
av trafikinformation” på sidan 10.
• Tryck på
läget.
under proceduren för att återgå till det föregående
• Om trafikinformationens sändningssignal faller under en viss nivå
förblir enheten i mottagningsläge under 1 minut. Om signalen faller
under en viss nivå i över 1 minut, blinkar ”TA”-indikatorn.
• Om du inte vill lyssna på den trafikinformation som tas emot hoppar
du över det trafikmeddelandet genom att trycka lätt på BAND/TA.
TA är fortfarande aktiverat och är redo att ta emot nästa
trafikmeddelande.
• Om volymen ändras under pågående mottagning av ett
trafikmeddelande lagras den nya volymnivån i minnet. Den lagrade
volymnivån återkallas ur minnet och ställs automatiskt in nästa gång
radion tar emot ett trafikmeddelande.
PTY-inställning (programtyp)
1
Ställa in tiden för automatisk justering
2
När detta alternativ ställts in till ON, ändras tiden automatiskt via
RDS-information.
1
2
4
5
Tryck på
(FUNCTION/SETUP) för att aktivera
läget Function.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”PTY”,
/ENTER, samtidigt som
och tryck sedan på
enheten är i läget Radio (FM-mottagning).
Skärmen PTY Select visas.
Håll
(FUNCTION/SETUP) intryckt i minst 2
sekunder för att aktivera SETUP-läget.
3
Använd Dubbel vridkontroll för att välja önskad
programtyp.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”Tuner”,
/ENTER.
och tryck sedan på
Bluetooth
3
Håll BAND/TA intryckt i minst 2 sekunder så att
”TA”-indikatorn tänds.
General
Display
iPod
Tuner
Audio
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”Auto
/ENTER.
Clock” och tryck sedan på
Använd Dubbel vridkontroll för att välja On eller
Off, och tryck sedan på
/ENTER.
Håll
intryckt i minst 2 sekunder för att återgå till
normalläget.
• Tryck på
läget.
under proceduren för att återgå till det föregående
4
Tryck på
/ENTER efter att du valt programtyp för
att börja söka efter en station av den valda
programtypen.
Den valda programtypen blinkar i displayen under
sökningen och lyser när en station hittats.
”No PTY” visas i 10 sekunder när radion inte hittar någon
PTY-station.
• Du kan ställa in språk när PTY visas. Se ”Byta språk för PTY (PTY
Language)” (sidan 25).
10-SE
Mottagning av trafikmeddelande under
uppspelning av iPhone/iPod eller Radio
1
Textmeddelanden från en radiostation kan visas i displayen.
Håll BAND/TA intryckt i minst 2 sekunder så att
”TA”-indikatorn tänds.
Välj visning av radiotext genom att trycka på
medan radion är inställd på FM-mottagning.
Ljudet från pågående uppspelning av iPhone/iPod/USBminne/bärbar ljudspelare/skivväxlare eller ordinarie FMmottagning dämpas automatiskt så fort ett
trafikmeddelande börjar sändas.
När trafikmeddelandet är slut återgår bilstereon till att spela
upp ljudkällan som spelades när meddelandet började.
Visningen växlar varje gång knappen trycks in.
När stationer som sänder trafikmeddelanden inte kan tas
emot:
Under mottagarläge:
När ingen TP-signal kan tas emot i över en minut blinkar ”TA”indikatorn.
I läget för iPhone/iPod/USB-minne/bärbar ljudspelare/
skivväxlare:
När TP-signalen inte längre kan tas emot ställs en station med
trafikinformation på en annan frekvens in automatiskt.
• Mottagaren är försedd med en EON-funktion (information om andra
kanaler) för att hålla reda på alternativa frekvenser till AF-listan.
”EON”-indikatorn tänds under mottagning från en RDS EONstation. Om den mottagna stationen inte sänder trafikmeddelande
ställer mottagaren automatiskt in en annan station som sänder
trafikmeddelande när så sker.
2
Visning av radiotext
VIEW
Om det finns PS-information (programservicenamn)
Snabbval/PS
(programservicenamn)
Radiotext
Kalender/
Klocka
Snabbval/PS
(programservicenamn)
Om det inte finns PS-information (programservicenamn)
Snabbvalsnummer/
frekvens
Radiotext
Kalender/
Klocka
Snabbvalsnummer/
frekvens
• Om ingen textinformation finns eller om enheten inte kan ta emot
textinformationen på rätt sätt visas ingenting.
Håll BAND/TA intryckt i minst 2 sekunder för att
avaktivera trafikinformationsläget.
”TA”-indikatorn släcks.
Priority News
Med den här funktionen kan du ange att nyhetsprogram ska ha
företräde. Du missar aldrig nyhetsprogrammet eftersom enheten
automatiskt ger prioritet åt nyhetsprogrammet när det börjar sändas och
avbryter det program som du lyssnar på.
Den här funktionen är aktiv när enheten är inställd på ett annat läge än
LW- och MW-lägena.
1
2
3
4
Aktivera läget Function genom att trycka på
(FUNCTION/SETUP) medan Radio är inställd på
FM-mottagning.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”News”,
/ENTER.
och tryck sedan på
Använd Dubbel vridkontroll för att välja On, och
/ENTER.
tryck sedan på
Tryck på
för att återgå till normalläge.
”NEWS”-indikatorn visas i displayen.
• Med funktionen NEWS höjs inte ljudvolymen automatiskt, till
skillnad från TA-funktionen.
11-SE
Uppspelning
iPhone/iPod
1
SOURCE
Dubbel vridkontroll
2
Tryck
SOURCE upprepade gånger, för att välja
iPod-läge.
Tryck på
eller
för att välja önskat spår.
Gå tillbaka till början av aktuellt spår:
Tryck på
.
Snabbspolning bakåt:
Tryck och håll inne
.
/
/ENTER
VIEW
När en iPhone/iPod är ansluten till iDA-X305 med rätt typ av kabel,
slutar kontrollerna på iPhone/iPod att fungera.
• Internet eller telefonfunktioner, etc. för iPhone eller iPod touch kan
inte kontrolleras från enheten, utan dessa funktioner måste styras
från din iPhone eller iPod touch.
• Om du ansluter en iPhone till iDA-X305, kan den användas som en
iPod. Om du använder iPhone som en telefon med hands-free,
behöver du ett Bluetooth INTERFACE (KCE-400BT).
• Denna enhet har inte stöd för iPod FULL SPEED™anslutning. Av
den anledningen kan du inte hantera iPhone/iPod, även om du
ansluter en iPhone/iPod med FULL SPEED™ anslutningskabel
(KCE-433iV) till Bluetooth INTERFACE (KCE-400BT).
• Den här enheten hanterar inte videouppspelning från iPhone/iPod.
Om vilka iPhone/iPod som kan användas med den här
enheten
• Denna enhet kan användas med följande iPod-versioner. Det
går inte att garantera rätt funktion för tidigare versioner.
iPhone 3G : Ver.2.0.2
iPhone : Ver.2.0.2
iPod touch : Ver.2.0.2
iPod classic : Ver.1.1.2
iPod med video : Ver.1.3
iPod nano (1 generationen) : Ver.1.1.3
iPod nano (2 generationen) : Ver.1.1.3
iPod nano (3 generationen) : Ver.1.3.1
Visa displayen
1
2
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
3
4
7
8
Lägesvisning
Låttitel/avsnittstitel/ljudbokstitel
Artisttitel/Podcast-titel
Albumtitel/utgivningsdatum
Omslagsbild
Förfluten tid
Återstående uppspelningstid
RDS-indikator
• När uppspelningen når 100 minuter visas ”00’00”.
12-SE
Fortsätt till början av nästa spår:
Tryck på
.
(FUNCTION/SETUP)
Snabbspolning framåt:
Tryck och håll inne
.
3
Om du vill pausa uppspelningen trycker du på
Tryck på
/
/
.
igen för att återuppta uppspelningen.
• Om ett spår spelas på iPhone/iPod när den ansluts till iDA-X305, så
fortsätter uppspelningen efter anslutningen.
• Podcasts eller ljudböcker kan ha flera kapitel. Kapitlen kan bläddras
eller
.
genom att trycka på
Söka efter önskad låt/titel
En iPhone/iPod kan innehålla tusentals spår. Av denna anledning kan
enheten utföra flera olika sökningar med sökfunktionen såsom visas
nedan.
Med hjälp av den individuella hierarkin i söklägena Spellista/Artist/
Album/Podcast/Ljudbok/Genre/Kompositör/Låt kan du förfina din
sökning på det sätt som visas i tabellen nedan.
Hierarki 1
Hierarki 2
Hierarki 3
Hierarki 4
Spellistor
(PLAYLISTS)
Låtar
—
—
Artister
(ARTISTS)
Album
Låtar
—
Album
(ALBUMS)
Låtar
—
—
Podcasts
Avsnitt
—
—
Ljudböcker
(AUDIOBOOKS)
—
—
—
Genrer
(GENRES)
Artister
Album
Låtar
Kompositörer
(COMPOSERS)
Album
Låtar
—
Låtar
(SONGS)
—
—
—
• Du kan välja önskat sökläge. Se ”Inställning för iPhone/iPodsökläge” (sidan 25).
• Till exempel, om den valda artisten bara har ett album, väljs sökläget
omedelbart och hoppar därmed över albumsökningen
Ett exempel: söka efter artistnamn
I följande exempel beskrivs hur en ARTIST-sökning utförs. Du
kan använda ett annat sökläge för samma åtgärd, även om
hierarkin skiljer sig.
1
2
Aktivera läget Menu Select genom att trycka på
/ENTER.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”Artists”
/ENTER.
och tryck sedan på
Artistsökläget aktiveras och ett artistnamn visas.
3
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ett album
och tryck sedan på
/ENTER.
Låtsökläget aktiveras och ett låtnamn visas.
Tryck och håll inne
/ENTER under minst 2 sekunder för
att spela upp de valda albumens alla låtar.
5
Enheten har en funktion för att hoppa över sida/viss procent/i alfabetet
för effektiv sökning. När du använder den här funktionen i sökläget kan
du snabbt söka efter en artist eller låt etc.
1
Använd Dubbel vridkontroll för att välja önskad
artist och tryck sedan på
/ENTER.
Albumsökläget aktiveras och ett albumnamn visas.
Tryck och håll inne
/ENTER under minst 2 sekunder för
att spela upp den valda artistens alla låtar.
4
Funktionerna Hoppa över sida/Hoppa
över procent/Hoppa över alfabete
Använd Dubbel vridkontroll för att välja en låt, och
tryck sedan på
/ENTER.
Det valda spåret spelas upp.
• Om du i sökläget håller ned
i minst 2 sekunder avbryts sökläget.
• Tryck på
i sökläget för att återgå till föregående läge.
• Om namnet på iPhone/iPod väljs i spellistans sökläge och
/ENTER trycks in, kan man söka bland alla låtar i iPhone/iPod.
Om du håller
/ENTER intryckt i minst 2 sekunder spelas alla
låtar i iPhone/iPod upp från början av den första låten i listan.
• ”No Support” visas när textinformationen inte är kompatibel med
iDA-X305.
• När en lista visas kan du använda hoppfunktionerna för sidoprocent
och alfabetet. Mer information finns i ”Funktionerna Hoppa över
sida/Hoppa över procent/Hoppa över alfabete” (sidan 13).
• Om du väljer All i sökläget och trycker på
/ENTER kan du söka
efter alla titlar i nästa hierarki. Om du väljer All och håller
/ENTER intryckt i minst 2 sekunder spelas alla titlar i den valda
hierarkin upp i repetitionsläget.
Tryck på
(FUNCTION/SETUP) flera gånger för
att välja önskat läge.
Fabriksinställningen är funktionen Hoppa över sida.
Funktionen Hoppa över sida
Funktionen Hoppa över alfabete
Funktionen Hoppa över procent
Funktionen Hoppa över
sida:
Funktionen Hoppa över
alfabete:
Procentöverhoppningsfunktion:
2
Funktionen Hoppa över sida
Listan hoppas över sida för sida.
Med den här funktionen hoppar du till
nästa bokstav t.ex. från A till B, B till C.
Du kan hoppa baklänges, t. ex. från B
till A genom att vrida Dubbel
vridkontroll åt vänster.
Anta att det finns 100 låtar på din iPhone/
iPod. Dessa 100 låtar är uppdelade på
10 grupper (0%, 10%...90%).
Tryck på den yttre ringen och vrid Dubbel
vridkontroll åt höger eller vänster.
I en lista hoppar du till nästa sida eller nästa nummer, nästa
bokstav eller nästa procentvärde.
Exempel på procentuell överhoppning
Procentvisning
Exempel på alfabetesöverhoppning
Alfabetvisning
•
Om du trycker på och därefter vrider Dubbel vridkontroll åt höger
eller vänster, ändras displayvisningen kontinuerligt.
• Ordningen i listan beror på modell av iPhone/iPod.
Sökpositionsminne
Under uppspelning från iPhone/iPod, går det att snabbt förflytta sig
uppåt i hierarkin, en nivå åt gången.
Tryck på
.
Den hierarkinivå som valdes senast i sökläget kommer att visas.
Upprepade tryckningar återgår till föregående nivå upp till den
högsta.
13-SE
Funktionen Upp/Ned
Slumpvis uppspelning Shuffle All
Om du väljer ett album och håller in
/ENTER i sökläget kommer
albumet att repeteras. Använd funktionen Up/Down om du vill gå till
föregående eller nästa album.
Shuffle ALL spelar upp alla låtar i iPhone/iPod i slumpmässig ordning.
Indikatordisplay
Hur UP/DOWN-indikatorn visas anger vilka alternativ som kan väljas.
UP/DOWNindikator
1
Tryck på
/ENTER.
Skärmbilden Menu Select visas.
2
Tryck på
/ENTER medan du väljer ”Shuffle All”.
Indikatorn
ordning.
tänds och låtarna spelas upp i slumpvis
• Om du vill avbryta ställer du in läget Shuffle på Off. Se ”Slumpvis
uppspelning Shuffle” (sidan 14).
• Om Shuffle All väljs, avbryts den låt som spelas upp i sökläget.
Spellista
Artist
Upprepad uppspelning
Album
Podcasts
1
Genrer
Kompositörer
Tryck på den yttre ringen och vrid Dubbel vridkontroll åt
vänster.
2
3
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”Song”,
och tryck sedan på
/ENTER.
Den här funktionen är ogiltig om du inte utför en sökning.
Om du söker efter en låt, kan denna åtgärd inte utföras.
Under sökning efter artist kan album med denna artist spelas upp.
Om ett album väljs under artistsökning kan funktionen Up/Down
användas för att spela upp andra album med denna artist.
Slumpvis uppspelning Shuffle
1
Tryck på
(FUNCTION/SETUP).
Skärmbilden Function visas.
2
Off
4
Växla visningen i teckenfönstret
Tryck på
Song
Off
4
Tryck på
.
Låtarna spelas upp i slumpvis ordning.
• Om du vill avbryta väljer du Off i ovanstående procedur.
• Shuffle Album/Shuffle Song fungerar på samma sätt som iPhone/iPod
Shuffle Albums/Shuffle Songs.
14-SE
VIEW.
Låtnamn
Artistnamn
Albumnamn
Använd Dubbel vridkontroll för att välja Shuffle/ENTER.
läget, och tryck sedan på
: Ett album i iPhone/iPod väljs
slumpmässigt och spelas upp i
albumets låtordning.
: Om du väljer en låt i sökläget spelas
alla låtar i det valda läget upp
slumpmässigt.
: Läget Shuffle avstängt.
.
• Om du vill avbryta väljer du Off i ovanstående procedur.
• Under upprepad uppspelning kan inga andra spår väljas genom att
eller
.
trycka på
• Både shuffle- och repeatindikatorn som kan ställas in visas, endast
en låt spelas om och om igen.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”Shuffle”,
/ENTER.
och tryck sedan på
Shuffle Album
Tryck på
Låten spelas upp flera gånger.
Läget Shuffle aktiveras.
3
: En enda låt spelas upp upprepade
gånger.
: Läget Repeat avstängt.
Repeat Song
Tryck på den yttre ringen och vrid Dubbel vridkontroll åt
höger.
•
•
•
•
/ENTER.
Tryck på
Läget Repeat aktiveras.
Återgår till föregående alternativ.
Flyttar fram till nästa alternativ.
(FUNCTION/SETUP).
Tryck på
Skärmbilden Function visas.
Ljudböcker
*1
Omslagsbild/
Låtnamn
Låtnamn
Artistnamn
Albumnamn
Kalender/
klocka
*1
*1 Etikettinformation
Om ingen textinformation finns visas ingenting på displayen.
•
•
•
•
Endast alfanumeriska tecken kan visas.
Det högsta antalet tecken är 128 (128 byte).
Vissa tecken kanske inte visas på rätt sätt.
”No Support” visas när textinformationen inte är kompatibel med
iDA-X305.
USB-minne/bärbar
ljudspelare/skivväxlare
SOURCE
Växlarvisning
Exempel på visning av skärmbilden för CD-växlare
(om det finns CD-text)
1
2
3
4
Dubbel vridkontroll
(FUNCTION/SETUP)
5
6
7
BAND/TA
/
/ENTER
(PRESET)
Om ett USB-minne, portabel ljudspelare eller växlare är ansluten till
enheten kan MP3/WMA/AAC-filer spelas upp.
1
2
3
4
5
6
7
Lägesvisning
CD-text (skivnamn)*2
CD-text (spårnamn)*2
Skivnummer
Spårnummer
Förfluten tid
RDS-indikator
Exempel på visning av skärmbilden för CD-växlare
(om det inte finns någon CD-text)
1
Visa displayen
2
4
Visning för USB-minne/bärbar ljudspelare/skivväxlare
Exempel på skärmbilden för visning av USB-minne/
bärbar ljudspelare (om det finns etikettinformation)
3
5
6
1
2
1
2
3
4
5
6
3
4
5
Lägesvisning
Skivnummer
Spårnummer
Förfluten tid
Volym
RDS-indikator
6
1
2
3
4
5
6
Exempel på skärmbilden för visning av MP3-växlare (om
det finns etikettinformation)
Lägesvisning
Låtnamn
Artistnamn
Albumnamn
Förfluten tid
RDS-indikator
1
2
3
4
Exempel på skärmbilden för visning av USB-minne/
bärbar ljudspelare (om det inte finns etikettinformation)
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
5
1
2
3
4
5
6
Lägesvisning
Låtnamn
Artistnamn
Albumnamn
Förfluten tid
RDS-indikator
Lägesvisning
Mappnamn*1
Filnamn
Förfluten tid
RDS-indikator
15-SE
<Exempel på skärmbilden för visning av MP3-växlare
(om det inte finns någon etikettinformation)>
Välja en skiva (växlare) (Tillval)
1
2
3
4
En CD-växlare för 6 eller 12 skivor kan anslutas till den här enheten
som extra tillbehör om den är kompatibel med Ai-NET. Om en CDväxlare är ansluten via Ai-NET-ingången på den här enheten så styrs
CD-växlaren från huvudenheten.
Med KCA-410C (Versatile Link Terminal) kan den här enheten styra
flera växlare.
Se ”Att välja CD-skivväxlare (Tillval)” på sidan 16 för information om
hur du väljer CD-växlare.
6
5
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Lägesvisning
Mappnamn*1
Filnamn
Skivnummer
Mappnummer
Filnummer
Förfluten tid
RDS-indikator
• Kontrollerna för CD-växlare på enheten fungerar bara om en CDväxlare är ansluten.
• DVD-växlare (tillval) såväl som CD-växlare kan också styras från
den här enheten.
1
2
3
Tryck på
SOURCE för att välja läget ”USB Audio”
eller ”CD CHG”.
för att välja önskat spår (fil).
Återgå till början av det spår (fil) som spelas:
Tryck på
.
Snabbspolning bakåt:
Tryck och håll inne
Aktivera läget för val av CD-växlare genom att trycka
på BAND/TA.
Läget för val av CD-växlare förblir aktivt i några sekunder.
3
Tryck på BAND/TA tills den önskade CD-växlaren
visas på displayen.
.
Välj önskad mapp (mapp upp/ned) (MP3/
WMA/AAC)
.
• Snabbspolning bakåt/framåt är inte tillgänglig när en bärbar
ljudspelare är ansluten.
3
2
Aktivera läget CD CHG genom att trycka på
SOURCE på enheten.
• För ytterligare information om användning av AUX-ingången med
KCA-410C, se ”Ställa in AUX-läget (V-Link)” sidan 23.
Gå till början av nästa spår (fil):
Tryck på
.
Snabbspolning framåt:
Tryck och håll inne
/ENTER.
Med KCA-410C (Versatile Link Terminal) kan du ansluta två växlare
och två externa utgångar (AUX).
1
eller
Tryck på
Att välja CD-skivväxlare (Tillval)
Uppspelning
Tryck på
Använd Dubbel vridkontroll för att välja en skiva.
Det valda skivnumret visas på displayen och CD/MP3uppspelningen startar.
• ID3-etikett/WMA-etikett.
Om en MP3/WMA/AAC-fil innehåller ID3/WMA-etiketter visas de i
sin helhet.
• Visningen av etikettinformation har prioritet. Om det finns
etikettinformation visas inte mapp-/filnamn.
• ”No Support” visas när textinformationen inte är kompatibel med
iDA-X305.
2
(PRESET).
Skärmbilden Disc Select visas.
*1 Om visning av mappnamn, ”ROOT” visas för rotmappen som inte
har något mappnamn.
*2 Visas under uppspelning av skivor med CD-text.
1
Tryck på
Om du vill pausa uppspelningen trycker du på
Tryck på
/ igen för att återuppta uppspelningen.
Tryck på den yttre ringen och vrid Dubbel vridkontroll
åt vänster.
/
.
• Uppspelningstiden visas inte på rätt sätt när en fil inspelad med VBR
(Variable Bit Rate) spelas upp.
Återgå till föregående mapp.
Tryck på den yttre ringen och vrid Dubbel vridkontroll
åt höger.
Flyttar fram till nästa mapp.
Den första filen i den valda mappen spelas upp.
• När M.I.X. spelas upp på en USB-minnesbaserad bärbar ljudspelare
går det inte att utföra denna åtgärd.
16-SE
Upprepad uppspelning
1
Tryck på
CD-växlarläge:
(FUNCTION/SETUP).
Folder *1
Skärmbilden Function visas.
2
Tryck på
: Alla filer på en skiva spelas upp i
slumpmässig ordning och
uppspelningen växlar till nästa skiva.
: Endast filer i en mapp spelas upp i
slumpvis ordning.
: Spåren på alla CD-skivor i
nuvarande CD-magasin tas med i
den slumpvisa uppspelningen.
: Läget M.I.X. är avstängt.
M.I.X. One
All *2
/ENTER.
Läget Repeat aktiveras.
3
Använd Dubbel vridkontroll för att välja
uppspelningsläget Repeat.
Läget för USB-minne/bärbar ljudspelare:
: Endast ett spår upprepas.
: Endast filer i en mapp upprepas.
: Läget Repeat är avstängt.
Repeat One
Folder
Off
CD-växlarläge:
: Endast en fil upprepas.
: Endast filer i en mapp upprepas.
: En skiva upprepas.
: Läget Repeat är avstängt.
Repeat One
Folder *
Disc
Off
Off
*1 När
*2 När
en MP3-kompatibel CD-växlare är ansluten.
en CD-växlare som har ALL M.I.X.-funktion är ansluten.
• Om M.I.X. One är aktiverat under Repeat Disc-uppspelning i CDväxlarläge gäller M.I.X. endast för den aktuella skivan.
5
6
Tryck på
/ENTER.
Tryck på
.
Spåren (filerna) spelas upp i slumpvis ordning.
• Om du vill avbryta väljer du Off i ovanstående procedur.
* När en MP3-kompatibel CD-växlare är ansluten.
• Om Repeat Disc är aktiverat under M.I.X. One-uppspelning i CDväxlarläge gäller M.I.X. endast för den aktuella skivan.
Indikatorn
visas i displayen.
4
5
Söka efter CD-spårnummer (endast
CD-växlare)
Tryck på
/ENTER.
Du kan söka efter en låt baserat på låtnummer.
Tryck på
.
1
• Om du vill avbryta väljer du Off i ovanstående procedur.
M.I.X. (slumpvis uppspelning)
1
Tryck på
(FUNCTION/SETUP).
Skärmbilden Function visas.
2
3
Använd Dubbel vridkontroll för att välja M.I.X.
Tryck på
Tryck på
/ENTER under uppspelning.
Detta ställer in sökläget.
Spåret (filen) spelas upp om och om igen.
2
Vrid Dubbel vridkontroll för att välja önskat spår
/ENTER .
och tryck sedan på
Det valda spåret kommer nu att spelas upp.
• Tryck på
i sökläget om du vill avbryta.
• Medan du väljer i listan kan du trycka på den yttre ringen och vrida
Dubbel vridkontroll åt vänster eller höger för att bläddra listan
skärm för skärm. Om du trycker på och därefter vrider Dubbel
vridkontroll åt höger eller vänster, bläddrar listan på skärmen
kontinuerligt.
• Det går inte att söka efter cd-spårnummer under M.I.X.-uppspelning.
/ENTER.
Läget M.I.X. aktiveras.
4
Använd Dubbel vridkontroll för att välja
uppspelningsläget M.I.X.
Läget för USB-minne/bärbar ljudspelare:
M.I.X. Folder
All
Off
: Endast filer i en mapp spelas upp i
slumpvis ordning.
: Alla spår i USB-minne/
bärbar ljudspelare spelas upp i
slumpmässig ordning.
: Läget M.I.X. är avstängt.
17-SE
3
Filsökning/mappsökning
(MP3/WMA/AAC-filer)
Den valda filen spelas upp.
Du kan visa och söka efter mapp- och filnamn medan du lyssnar på den
fil som spelas upp för tillfället.
USB-minnesläge
1
Under MP3-/WMA-/AAC-uppspelning trycker du på
/ENTER för att aktivera sökläget.
Sökläget aktiveras och ett mapp-/filnamn visas.
2
3
Använd Dubbel vridkontroll för att välja önskad
mapp/fil.
Tryck på
/ENTER.
Om du väljer en fil spelas den valda filen upp.
Om du väljer en mapp visas en mapp/filerna i mappen.
Fortsätt med steg 4.
4
Utför steg 2 och 3 tills du hittar önskad fil.
Läge för bärbar ljudspelare
Gör följande om den bärbara ljudspelaren synkroniseras med Windows
Media Player (ver. 10, 11):
1
2
3
Tryck på
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”Music”,
”Albums” eller ”Playlists”, och tryck sedan på
/ENTER.
Om du väljer ”Music” visas artistnamnlistan. Gå till steg 3.
Om ”Albums” är valt, gå till steg 4-1.
Om ”Playlists” är valt, gå till steg 4-2.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja önskad
artist och tryck sedan på
/ENTER.
album, och tryck sedan på
/ENTER.
Låtlistan på det valda albumet visas.
4-2 Vrid på Dubbel vridkontrol för att välja önskad
spellista, och tryck sedan på
/ENTER.
Låtlistan på den valda spellistan visas.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja önskad låt
/ENTER.
och tryck sedan på
Det valda spåret spelas upp.
MP3-växlarläge
2
Om MP3/WMA/AAC
Sökläget aktiveras.
En albumlista av vald artist visas. Gå till steg 4-1.
1
• Om ett USB-minne är anslutet, kan mappen/filen sökas upp till den
åttonde hierarkin. Den nionde och efterföljande mappen/filen kan
inte sökas och spelas upp.
• Håll
intryckt i minst 2 sekunder för att avbryta.
• När du befinner dig i sökläge, tryck på
för att återgå till
föregående läge.
• Medan du väljer i listan kan du trycka på den yttre ringen och vrida
Dubbel vridkontroll åt vänster eller höger för att bläddra listan
skärm för skärm. Om du trycker på och därefter vrider Dubbel
vridkontroll åt höger eller vänster, bläddrar listan på skärmen
kontinuerligt.
• Fil/mappsökningsläget kan inte användas under uppspelning av
M.I.X.-filer.
• Om det inte finns någon fil i mappen visas ingenting.
• ”ROOT” visas för en rotmapp som saknar mappnamn.
• När en bärbar spelare ansluts, och enbart spellistor har skapats,
visas bara ”Playlists” .
• Om en bärbar spelare kopplas via USB (inte synkroniserad med
Windows Media Player) , se sökning under USB-minnesanslutning.
Se även sidan 4.
/ENTER för att aktivera sökläget.
4-1 Vrid på Dubbel vridkontrol för att välja önskat
5
Använd Dubbel vridkontroll för att välja önskad fil
/ENTER.
och tryck sedan på
Tryck på
/ENTER under MP3-uppspelning för att
aktivera mappsökläget.
Sökläget aktiveras och mappnamnet visas.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja önskad
/ENTER.
mapp och tryck sedan på
Filnamn för vald mapp visas.
18-SE
FÖRSIKTIGT
Förutom för personlig användning är kopiering, distribution
eller överföring av ljud/musik (inklusive MP3/WMA/AACinformation) förbjuden, vare sig det sker med eller utan
ekonomisk ersättning, enligt upphovsrättslagstiftning och
internationella överenskommelser.
Vad är MP3?
MP3, vars officiella namn är ”MPEG-1 Audio Layer 3”, är en
komprimeringsstandard som definierats av ISO (International
Standardization Organization, den internationella
standardiseringsorganisationen) och MPEG, ett gemensamt
organ inom IEC.
MP3-filer innehåller komprimerad ljudinformation. MP3-kodning
komprimerar ljudinformationen extremt mycket, vilket minskar
storleken på musikfiler till upp till en tiondel av den ursprungliga
storleken. Trots det ligger ljudkvaliteten mycket nära CD-kvalitet.
Den här komprimeringen är möjlig att åstadkomma genom att
den ljudinformation som hörseln inte kan uppfatta, liksom de ljud
som maskeras av andra ljud, tas bort.
Vad är AAC?
AAC står för ”Advanced Audio Coding”, och är ett vanligt
ljukomprimeringsformat som används av MPEG2 och MPEG4.
Vad är WMA?
WMA, eller ”Windows Media™ Audio”, är komprimerade
ljuddata.
WMA liknar MP3-data och kan ge ljud av CD-kvalitet med liten
filstorlek.
Metod för att skapa MP3/WMA/AAC-filer
Ljuddata komprimeras med hjälp av programvara för MP3/
WMA/AAC. Mer information om hur du skapar MP3/WMA/AACfiler finns i bruksanvisningen till programvaran.
Följande filändelser för MP3/WMA/AAC-filer kan användas på
enheten:
MP3: ”mp3”
WMA: ”wma” (ver. 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 stöds)
AAC: ”m4a”
WMA stöds inte för följande filer, Windows Media Audio
Professional, Windows Media Audio 9 Voice och Windows
Media Audio 9 Pro Lossless.
Beroende på vilken programvara som används för att skapa
AAC, kan filformatet skilja sig från filändelsen.
Uppspelning av AAC-filer som kodats med iTunes version 7.7
stöds.
Samplingsfrekvenser och bithastigheter som stöds
MP3
Samplingsfrekvenser:
Bithastigheter:
WMA
Samplingsfrekvenser:
Terminologi
Bithastighet
Det här är det värde för ”ljudkomprimeringen” som angetts för
kodningen. Ju högre bithastighet, desto bättre ljudkvalitet, men
filerna blir större.
Samplingsfrekvens
Det här värdet visar hur många gånger per sekund som
ljudinformationen samplas. CD-skivor har t.ex. samplingsfrekvensen
44,1 kHz, vilket betyder att ljudet samplas 44 100 gånger per sekund.
Ju högre samplingsfrekvens, desto högre ljudkvalitet, men filerna blir
större.
Kodning
Konvertera CD-skivor med musik, WAVE-filer (AIFF) och andra
ljudfiler till specificerat ljudkomprimeringsformat.
Etikett
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
16 - 320 kbps
Information om t ex låtens namn, artistnamn, skivnamn etc. som lagts
till MP3/WMA/AAC-filer.
Rotmapp
Rotmappen finns överst i filsystemet. Rotmappen innehåller samtliga
mappar och filer.
Bithastigheter:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz
16 - 320 kbps
AAC
Samplingsfrekvenser:
Bithastigheter:
48 kHz, 44,1 kHz
16 - 320 kbps
Felaktiga samplingsfrekvenser kan göra att den här enheten inte
kan spela upp filen korrekt.
ID3/WMA-etiketter
Den här enheten stödjer ID3-etiketter v1 och v2.2.0, v2.3.0 samt
WMA-etiketter. Följande filer stödjer inte komprimering, kodning,
gruppering eller icke-synkronisering.
Om etikettinformation finns i en MP3/WMA/AAC-fil kan den här
enheten visa namn (spårnamn), artistnamn och skivnamn från
ID3/WMA-etiketten.
Den här enheten kan bara visa enkelbytes alfanumeriska tecken
och understreck. ”No Support” visas för de tecken som inte
stöds.
Beroende på innehållet kan det hända att etikettinformationen
inte återges korrekt.
Spela upp MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC-filer förbereds och skrivs sedan till USB-minnet.
Du kan också synkronisera en MP3/WMA-fil med Windows
Media Player (ver. 10 eller 11), och därefter skicka den till den
bärbara ljudspelaren.
En USB-minnesenhet kan innehålla upp till 10 000 filer/1 000
mappar (inklusive rotmappar). Uppspelning kan inte ske om en
USB-minnesenhet/bärbar ljudspelare överskrider
begränsningarna ovan.
Media som stöds
Den här enheten kan spela upp media på USB-minne/bärbar
musikspelare.
Motsvarande filsystem
Den här enheten stödjer FAT 12/16/32.
19-SE
Ljudinställningar
Inställning av bas
Du kan ändra förstärkningen av basfrekvenser som du vill.
1
Dubbel vridkontroll
(IMPRINT) intryckt i minst 2 sekunder.
Håll
Skärmbilden Sound Setup visas.
2
Tryck på
/ENTER.
Basinställningsläget aktiveras.
Inställning av basens mittfrekvens
3
(IMPRINT)
Tryck på
Om antingen en extern eller IMPRINT ljudprocessor är ansluten, visas
inte skärmen Sound Setup. För en extern ljudprocessor, se
”Ljudinställning” (sidan 25) under ”SETUP” (sidan 22) för att ställa in
ljudet. För en IMPRINT ljudprocessor, se ”Använda IMPRINT
(valfritt)” (sidan 26) för att ställa in ljudet.
4
5
Tryck på
6
1
3
Varje gång denna knapp trycks in ändras läget enligt
följande:
Balance
Subwoofer
• Om du inte trycker på
(IMPRINT) inom 15 sekunder efter det att
du har valt något av lägena Subwoofer, Bass, Treble, Balance eller
Fader växlar enheten automatiskt över till normalt läge.
*1 Du kan inte ställa in dess volym när subwoofern står i läge OFF.
2
Använd Dubbel vridkontroll för att ställa in önskat
ljud i respektive läge.
• Beroende på anslutna enheter kan det hända att vissa funktioner inte
fungerar.
• Du kan spara inställningarna för balans/fader/loudness när du har
gjort dem. Information om hur du sparar dem finns i ”Spara
ljudjusteringsnivån (User Reset)” (sidan 25).
20-SE
100 Hz
200 Hz
Tryck på
för att återgå till basjusteringsläget.
Inställning av bandbredd för bas
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”Q”, och
/ENTER.
tryck sedan på
Inställningsskärmen Q visas.
4
5
Subwoofer: 00 ~ 15
Bass level: –7 ~ +7
Treble level: –7 ~ +7
Balance: Left15 ~ Right15
Fader: Rear15 ~ Front15
Loudness: ON/OFF
Defeat: ON/OFF
Volume: – ~ 0 dB
• Fysiologisk volymkontroll innebär att låga och höga frekvenser
förstärks vid låga lyssningsnivåer. Detta kompenserar för örats
minskade känslighet för bas- och diskantljud. Den här
funktionen fungerar inte när Defeat är inställt på ON.
• Genom att du ställer in Defeat på On återgår tidigare
justeringar av bas, diskant och högpassfilter till
fabriksinställningarna.
80 Hz
Den visade basfrekvensen förstärks.
Inställning av subwoofer/bas/diskant/balans
(vänster – höger)/fader (fram – bak)/
loudness/defeat
Tryck på
(IMPRINT) flera gånger för att välja
önskat läge.
/ENTER.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja önskad
basmittfrekvens och tryck sedan på
/ENTER.
60 Hz
Subwoofer*1
Bass Level
Treble Level
Fader
Loudness
Defeat
Volume
/ENTER.
Inställningsskärmen F0 visas.
/ENTER
Tryck på
/ENTER.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja önskad
bandbredd för basen.
1
1.25
1.5
2
Ändrar den förstärkta basens bandbredd mellan bred eller
smal. En bredare inställning förstärker ett bredare
frekvensintervall över och under mittfrekvensen. En smalare
inställning gör att endast frekvenser nära mittenfrekvensen
förstärks.
6
Tryck på
för att återgå till basjusteringsläget.
• Om du trycker på
under inställningen återgår enheten till
föregående alternativ.
• Den här funktionen fungerar inte när Defeat är inställt på ON.
• Du kan ändra basnivån i normalläge. Mer information finns i
”Inställning av subwoofer/bas/diskant/balans (vänster – höger)/fader
(fram – bak)/loudness/defeat” (sidan 20).
• Efter att ha gjort inställningarna bör du spara dem på enheten. Mer
information finns i ”Spara ljudjusteringsnivån (User Reset)”
(sidan 25).
• Basnivåerna sparas individuellt för varje källa (FM, MW (LW), CD
osv.). Inställningarna för basfrekvens och basbredd gäller för alla
källor (FM, MW (LW), CD, osv.).
Inställning av diskant
Justering av högpassfiltret
Du kan ändra förstärkningen av diskantfrekvenser som du vill.
Högpassfiltret på enheten kan justeras efter din personliga smak.
1
1
Håll
(IMPRINT) intryckt i minst 2 sekunder.
Skärmbilden Sound Setup visas.
2
3
Tryck på
12.5 kHz
15 kHz
17.5 kHz
Den visade diskantfrekvensen förstärks.
6
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”High
Pass Filter Adjustment”, och tryck sedan på
/ENTER.
Vrid Dubbel vridkontroll till önskad HPF-frekvens
och tryck sedan på
/ENTER.
80 Hz
/ENTER.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja önskad
diskantmittfrekvens och tryck sedan på
/ENTER.
10 kHz
2
3
/ENTER.
Inställningsskärmen F0 visas.
4
5
(IMPRINT) intryckt i minst 2 sekunder.
Skärmbilden Sound Setup visas.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”Treble
Adjustment”, och tryck sedan på
/ENTER.
Tryck på
Håll
4
120 Hz
Tryck på
160 Hz
off
för att återgå till normalläge.
• Om du trycker på
under inställningen återgår enheten till
föregående alternativ.
• Den här funktionen fungerar inte när Defeat är inställt på ON.
• Du bör spara inställningen när du gjort den. Information om hur du
sparar den finns i ”Spara ljudjusteringsnivån (User Reset)”
(sidan 25).
Håll
intryckt i minst 2 sekunder för att återgå till
normalläget.
• Om du trycker på
under inställningen återgår enheten till
föregående alternativ.
• Den här funktionen fungerar inte när Defeat är inställt på ON.
• Du kan ändra diskantnivån i normalläge. Mer information finns i
”Inställning av subwoofer/bas/diskant/balans (vänster – höger)/fader
(fram – bak)/loudness/defeat” (sidan 20).
• Efter att ha gjort inställningarna bör du spara dem på enheten. Mer
information finns i ”Spara ljudjusteringsnivån (User Reset)”
(sidan 25).
Slå på/stänga av subwoofern
Om en subwoofer (tillval) ansluts till enheten ska följande inställning
göras.
När subwoofern är inkopplad kan du justera dess utsignalsnivå
(se sidan 20).
1
Håll
(IMPRINT) intryckt i minst 2 sekunder.
Skärmbilden Sound Setup visas.
2
3
4
Använd Dubbel vridkontroll för att välja
/ENTER.
”Subwoofer” och tryck sedan på
Använd Dubbel vridkontroll för att välja
ON/OFF, och tryck sedan på
/ENTER.
Tryck på
för att återgå till normalläge.
• Om du trycker på
under inställningen återgår enheten till
föregående alternativ.
• Du kan ändra subwoofernivån i normalläge. Se ”Inställning av
subwoofer/bas/diskant/balans (vänster – höger)/fader (fram – bak)/
loudness/defeat” (sidan 20).
• Du kan ställa in subwoofersystemet i SETUP-läget. Se ”Spara
ljudjusteringsnivån (User Reset)” (sidan 25).
21-SE
5
SETUP
Med SETUP-menyn kan du anpassa enheten på ett flexibelt sätt så att
den passar dig och ditt användningssätt. Välj inställningar från General,
Display osv., för att göra önskade ändringar.
SOURCE
Dubbel vridkontroll
(FUNCTION/SETUP)
Håll
intryckt i 2 sekunder för att återgå till
normalläget.
• Tryck på
under proceduren för att återgå till det föregående
läget.
• Om du under inställning trycker på den yttre ringen och vrider
dubbel vridkontroll åt vänster eller höger, kommer
inställningsskärmen att växla sida för sida. Om du trycker på och
därefter vrider dubbel vridkontroll åt höger eller vänster, bläddrar
inställningsskärmen kontinuerligt sida för sida.
Bluetooth-inställning
/ENTER
BAND/TA
Välj ”Bluetooth” från huvudmenyn för inställningar i steg 2 ovan.
Om en Bluetooth INTERFACE (KCE-400BT) är ansluten kan du ringa
ett handsfree-samtal med hjälp av en mobiltelefon med Bluetooth.
Gör denna inställning när Bluetooth INTERFACE är ansluten och
Bluetooth-funktionen används. Mer information finns i
bruksanvisningen till Bluetooth INTERFACE.
(PRESET)
Följ steg 1 till 5 för att välja ett objekt att ändra. Se de
separata objektbeskrivningarna efter steg 5 för mer
information.
1
2
3
Håll
(FUNCTION/SETUP) intryckt i minst 2
sekunder för att aktivera SETUP-läget.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja önskat
/ENTER.
alternativ och tryck sedan på
Bluetooth
General
(välj t.ex. General)
Display
iPod
Tuner
Audio
• Om Int Mute är inställt på On, går det inte att göra några
inställningar för Bluetooth. När Bluetooth INTERFACE är ansluten,
ställ Int Mute på Off. Se ”In/urkoppling av automatisk
ljudavstängning (Int Mute)” (sidan 23).
Ställa in Bluetooth-anslutningen (Bluetooth IN)
Bluetooth IN Adapter / Bluetooth IN Off (grundinställning)
Allmän inställning
”General” väljs vid inställningens huvudmeny i steg 2.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ett
/ENTER.
inställningsalternativ och tryck sedan på
(t.ex. välj Beep)
Ställa in visning av klockan (Clock Mode)
24H Type (grundinställning) / 12H Type
Bluetooth:
Bluetooth IN
Du kan välja typ av klockvisning, 12-timmars eller 24-timmars efter
eget önskemål.
General:
Clock Mode
Clock Adjust*1
Calendar Type
Play Mode
Beep
Int Mute
Int Audio
CHG Name*2
AUX IN
3
4
AUX+
AUX Name*
AUX+ IN GAIN*
Power IC
Language
Demo
Steering
Inställning av mönsterväxling för kalendervisning
(Calendar Type)
Display:
Illumination
BGV Select
Du kan ange vilket visningsmönster som ska användas för kalendern när
tiden visas.
Dimmer
Dimmer Level
Text Scroll
BGV Color
BGV Download
M/D/Y / D/M/Y (grundinställning) / Y/M/D
iPod:
Playlists
Artists
Albums
Podcasts
Audiobooks
Genres
Composers
Songs
Y:
M:
D:
Tuner:
Regional*5
Auto Clock*8
ex. D/M/Y
PI SEEK*6
FM Level
Audio*9:
User Preset
MX*10
Subwoofer System*11
PTY Lamguage
PTY 31*7
Subwoofer*10
MX Level Adjustment*10*12
*1 Se ”Ställa in tid och datum” (sidan 7).
*2 Den här inställningen kan bara göras när en växlare är ansluten.
*3 Visas endast när AUX IN är inställd på On.
*4 Visas endast när AUX+ är inställd på On.
*5 Se ”Mottagning av regionala (lokala) RDS-stationer” (sidan 9).
*6 Se ”PI SEEK-inställning” (sidan 9).
*7 Se ”Ställa in PTY31-mottagning (nödutsändning)” (sidan 10).
*8 Se ”Ställa in tiden för automatisk justering” (sidan 10).
*9 Om ljudprocessorn IMPRINT är ansluten kan du göra mer ingående
ljudinställningar. Mer information finns i ”Använda IMPRINT
(valfritt)” (sidan 26).
10
* Det går bara att göra ändringen när en extern ljudprocessor är
ansluten. Mer information finns i ljudprocessorns bruksanvisning.
*11Inställningen är endast tillgänglig när Subwoofer är inställd på ON.
12
* Inställningen är endast tillgänglig när MX är inställd på ON.
4
visar året
visar månad
visar dag
31/Dec/2009
Ansluta en MP3-växlare (Play Mode)
CDDA (grundinställning) / CDDA&MP3
Gör den här inställningen när du ansluter en MP3-växlare. MP3växlaren kan spela upp CD-skivor som innehåller både CD- och MP3data. Men i vissa situationer (som med utökade CD-skivor) fungerar det
inte att spela upp båda typerna av ljudinformation. Under dessa
speciella förhållanden kan du välja att bara spela upp CD-data. Om en
skiva innehåller både CD- och MP3-data börjar uppspelningen från den
del av skivan som innehåller CD-informationen.
CDDA:
Endast CD-informationen kan spelas upp.
CDDA&MP3: Både CD-information och MP3-filer kan spelas
upp.
• Byt skivor efter att ha gjort den här inställningen.
Ljudvägledningsfunktion (Beep)
Beep On (grundinställning) / Beep Off
Använd Dubbel vridkontroll för att ändra
/ENTER.
inställningen och tryck sedan på
(Välj t.ex. Beep On eller Beep Off.)
22-SE
Denna funktion meddelar via en ljudsignal i olika toner beroende på
vilken knapp du tryckt in.
In/urkoppling av automatisk ljudavstängning (Int Mute)
Int Mute On (grundinställning) / Int Mute Off
Om en enhet med avbrottsfunktion är ansluten, stängs ljudet automatiskt
av när avbrottssignalen tas emot från enheten.
• När Bluetooth är inställt på Adapter kan Int Mute inte ställas in. Se
”Ställa in Bluetooth-anslutningen (Bluetooth IN)” (sidan 22).
• När Bluetooth INTERFACE är ansluten, ställ Int Mute på Off.
Ställa in Tone Defeat för externa enheter (Int Audio)
Anslutning till en extern förstärkare (Power IC)
Power IC On (grundinställning) / Power IC Off
När en extern förstärkare är ansluten förbättras ljudkvaliteten om
strömförsörjningen till den interna förstärkaren kopplas ur.
Power IC Off : Använd det här läget när förförstärkarna för framoch bakkanaler används för att driva en extern
förstärkare kopplad till högtalarna. I det här läget
ger huvudenhetens interna förstärkare ingen
utsignal för att driva högtalarna.
Int Audio On / Int Audio Off (grundinställning)
När du ansluter externa enheter till den här enheten och aktiverar Tone
Defeat ignoreras inställd bas- och diskantfrekvens, högpassfilter osv.
Ljud från externa enheter matas alltså ut med standardinställningar.
Förstärkare
Fram
höger
Bak
vänster
Ställa in växlarnamnet (CHG Name)
CHG (grundinställning) / PMD
Förstärkare
När en tillvalsväxlare ansluts kan du ange visningsnamnet för den.
• Den här inställningen kan bara göras när en växlare är ansluten.
När två växlare är anslutna visas CHG1 Name/CHG2 Name och du
kan ställa in båda namnen.
Fram
vänster
Bak
höger
Power IC On: Högtalarna drivs av den inbyggda förstärkaren.
Högtalare
HÖGTALARE
HÖGER FRAM
Ställa in AUX-läget (V-Link)
AUX IN On / AUX IN Off (grundinställning)
Du kan mata in TV/video-ljud genom att ansluta en Versatile Link
Terminal (KCA-410C) (tillval) till den här komponenten.
När ”AUX IN” är inställt på On, välj ”AUX name” genom att vrida på
Double Action encoder, och därefter trycka på
/ENTER.
Efter det, vrid på dubbel vridkontroll för att välja önskat AUX-namn,
och tryck sedan på
/ENTER.
Om KCA-410C är ansluten kan du välja två AUX-namn.
HÖGTALARE
HÖGER BAK
HÖGTALARE
VÄNSTER BAK
• När KCA-410C används kan 2 externa enheter med RCA-utgångar
anslutas. I sådana fall väljer du önskad enhet genom att trycka på
SOURCE för att välja AUX-läget och sedan trycka på BAND/TA.
HÖGTALARE
VÄNSTER FRAM FRAM
Fram
höger
Bak
höger
Bak
vänster
Fram
vänster
Ställa in AUX+-läget
AUX+ On / AUX+ Off (grundinställning)
Du kan mata in ljud från en ansluten extern enhet (exempelvis en bärbar
ljudspelare) till Bluetooth-anslutningen på denna enhet. En
konverteringskabel för att koppla in Bluetooth-anslutningen till AUX IN
(KCE-237B) krävs.
AUX+ On:
AUX+ Off:
Ställ in på On när en extern enhet är ansluten. Om
SOURCE är intryckt och Auxiliary+ är valt,
matas ljudet från den externa enheten in.
Ställ på Off när ett Bluetooth-INTERFACE är
anslutet.
AUX+ ljudnivåjustering (AUX+ IN GAIN)
High (grundinställning)/Low
High:
Low:
Höjer den externa ljudingångsnivån
Sänker den externa ljudingångsnivån
• Systemet avger inget ljud när förstäkarutsignalen är inställd på Off.
Ställa in språkets teckensnitt (Language)
For US / For EU1 (grundinställning) / For EU2 / For Japan /
Other
Ange det språk som ska visas på enheten. Ange till ”For EU1” / ”For
EU2” för att använda inställningen.
For US:
For EU1:
For EU2:
For Japan:
Other:
Engelska, franska, spanska
Ryska, engelska
Engelska, tyska, franska, spanska,
italienska, svenska, portugisiska
Japanska, engelska
Kinesiska (standardiserad), engelska
Demonstration (Demo)
Demo On / Demo Off (grundinställning)
Denna enhet har en demonstrationsfunktion för displayen.
• Avbryt demoläget genom att ställa enheten på Demo OFF.
23-SE
Ställa in anpassningsbar rattfjärrkontroll (Steering)
Displayinställning
Steering On / Steering Off (grundinställning)
Enheten är kompatibel med den adaptiva rattfjärrkontrollen.
Med denna funktion kan enheten styras genom att signaler från
rattfjärrkontrollen överförs till enheten.
För att använda rattfjärrkontrollen trycker du på följande knappar efter
att du har valt inställningen On och tryckt in
/ENTER.
Kontakta din närmaste Alpine-återförsäljare för mer information.
1
Välj den tilldelade funktionen genom att vrida på
Dubbel vridkontroll.
(t.ex. välj Power)
Power
Pause
Source
Mute
Band
Vol. UP
Vol. DN
Bwd
Fwd
P. UP
P. DN
A.Proc
”Display” väljs vid inställningens huvudmeny i steg 2.
Byta belysningsfärg (Illumination)
Illumination Blue (grundinställning) / Illumination Red
Du kan ändra belysningsfärgen för knapparna.
Dimmerkontroll (Dimmer)
Dimmer On / Dimmer Off (grundinställning)
Ställ in Dimmer-kontrollen på On för att minska belysningens ljusstyrka
när fordonets strålkastare är på. Det här läget är användbart om du
tycker att enhetens knappljus lyser för starkt på natten.
Ställa in displaydimmern (Dimmer Level)
Dimmer Level 1 (grundinställning) / Level 2 / Level 3
Med inställningen Dimmer On finns tre tillgänliga nivåer, den högsta
nivån (level 3) är den mest nedtonade när bilens strålkastare är påslagna.
Inställning för rullning av text (Text Scroll)
Text Scroll Type 1 / Type 2 / Off (grundinställning)
2
Tryck på knappen på rattfjärrkontrollen tills det
ändrade signalvärdet för rattfjärrkontrollen visas till
vänster i displayen.
(Tryck exempelvis på Power på knappen på
rattfjärrkontrollen.)
Den ändrade signalen från rattfjärrkontrollen visas till
vänster i displayen.
DE
Power
FF
Tryck på
Type 1/Type 2:
Off:
/ENTER för att aktivera inställningarna.
Det bekräftade signalvärdet för rattfjärrkontrollen visas till
höger i displayen. Med detta tillvägagångssätt tilldelas
enhetens funktion till knappen på rattfjärrkontrollen.
• I delar av teckenfönstret sker eventuellt ingen rullning eller så kan
innehållet vara annorlunda.
• Oberoende av denna inställning så rullar texten om displayen fylls
med text.
Växla visningstyp (BGV Select)
BGV Select Type 1 (grundinställning) / Type 2 / Type 3 / User
Ställa in bakgrundsbildfärg (BGV Color)
BGV Color Type 1 (grundinställning) / Type 2
Du kan ange skärmens bakgrundsfärg till en av två typer.
Type 1:
Type 2:
DE
Power
DE
Det bekräftade signalvärde för rattfjärrkontrollen
4
Upprepa steg 1 till 3 och ställ in varje knapp.
När inställningarna är klara trycker du på
till föregående läge.
Textinformation rullas automatiskt.
Texten rullas bara den första gången den
visas.
Det går att välja 3 olika typer av bakgrunder för displayen.
Om du vill visa en bild som du överfört till enheten väljer du User. Se
”Hämta bakgrundsbilden (BGV Download)” (sidan 24).
Ändrat signalvärde för rattfjärrkontrollen
3
Du kan ställa in en rullningstyp, t.ex. för låttitel eller filnamn på
skärmbilden för källa. Om skärmbilden för sökläget fylls med text rullar
texten.
Du kan även välja önskad bläddringstyp.
för att återgå
Blue (blå)
Röd
Hämta bakgrundsbilden (BGV Download)
Wallpapers kan bara laddas ner i USB-minnesläge. Wallpaper-data finns
tillgängliga på webben för ägare av Alpine-produkter. Ladda ner ett
wallpaper till ditt USB-minne, och ladda sedan upp det till din enhet.
Starta nedladdningen genom att öppna webbsidan nedan och följa
instruktionerna som visas. https://i-personalize.alpine.com/
1
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”BGV
/ENTER.
Download”, och tryck sedan på
Information i USB-minnet genomsöks och högst 10 filer
visas.
2
Använd Dubbel vridkontroll för att välja en fil, och
/ENTER.
tryck sedan på
Den valda filen överförs till enheten.
• Filändelsen är ”apn”.
• Det går inte att visa egentillverkade bakgrundsbilder.
• Om du vill visa den bakgrund du överfört till enheten väljer du User i
”Växla visningstyp (BGV Select)” (sidan 24).
24-SE
Hämta in ljudjusteringsnivån
Inställningen iPhone/iPod
”iPod” väljs vid inställningens huvudmeny i steg 2.
Du kan hämta innehållet som sparats i ”Spara ljudjusteringsnivån (User
Reset)” (sidan 25).
Inställning för iPhone/iPod-sökläge
1
On / Off
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”User
Preset”, och tryck sedan på
/ENTER.
Skärmbilden User Preset visas.
Med den här enheten kan du söka i iPhone/iPod med åtta olika söklägen.
När sökläget är i Spellistor/Artister/Album/Podcasts/Ljudböcker är
grundinställningen On, och när sökläget är i Genrer/Kompositörer/Låtar
är grundinställningen Off.
2
• Mer information om söklägen finns i ”Söka efter önskad låt/titel”
(sidan 12).
• Skärmen User Preset går också att ta fram i normalläget genom att
(PRESET) i 2 sekunder.
trycka på och håll kvar
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ett
förinställningsnummer, och tryck sedan på
/ENTER.
Justerat/inställt innehåll i valt nummer hämtas in.
Ställa in Media Xpander ON/OFF (MX)
Inställning av radiomottagaren
MX On / MX Off (grundinställning)
”Tuner” väljs vid inställningens huvudmeny i steg 2.
När Media Xpander är på och en extern ljudprocessor är ansluten kan du
justera nivån för Media Xpander (mer information finns i
bruksanvisningen till ljudprocessorn).
Byta språk för PTY (PTY Language)
• Visas bara när en extern ljudprocessor är ansluten.
PTY Language GB(grundinställning) / NL/F/D/I/E
Ställa in MX Level (MX Level Adjustment)
Du kan välja ett av följande mönster på språken som visas.
GB:
NL:
F:
D:
I:
E:
Non Effect / Level 1 / Level 2 / Level 3 (grundinställning)
MX (Media Xpander) gör att sång eller instrument låter distinkta
oberoende av musikkällan. FM-radio, cd, USB-minne och iPhone/iPod
kommer att kunna återge musiken tydligt även i bilar där mycket
vägbrus hörs.
ENGELSKA
HOLLÄNDSKA
FRANSKA
TYSKA
ITALIENSKA
SPANSKA
• Visas endast när en extern ljudprocessor är ansluten och MX är
inställt på ON.
In- och urkoppling av subwoofer (Subwoofer)
Styrning av ljudkällans signalnivå (FM Level)
FM Level High (grundinställning) / FM Level Low
Styr FM-signalnivån enligt nedanstående anvisningar när skillnaden
mellan iPhone/iPod och FM-radions volymnivå är för stor.
• Visas bara när en extern ljudprocessor är ansluten.
Ställa in subwoofern (Subwoofer System)
Ljudinställning
Sys 1 (grundinställning) / Sys 2
”Audio” väljs vid inställningens huvudmeny i steg 2.
• Om ljudprocessorn IMPRINT är ansluten kan du göra mer ingående
ljudinställningar. Mer information finns i ”Använda IMPRINT
(valfritt)” (sidan 26).
Inställningen är endast tillgänglig när ”Slå på/stänga av subwoofern”
(sidan 21) är inställd på On.
Sys 1:
Sys 2:
Spara ljudjusteringsnivån (User Reset)
Du kan spara upp till 6 justerade/inställda innehåll på enheten.
Alla följande justerade/inställda objekt sparas i
förinställningsminnet.
1
Subwoofer On (grundinställning) / Subwoofer Off
Om en subwoofer (tillval) ansluts till enheten ska följande inställning
göras.
Element att justera/ställa in
Referenssida
Balansjustering
sidan 20
Faderjustering
sidan 20
Loudnessinställning
sidan 20
Inställning av basens mittfrekvens
sidan 20
Inställning av diskantens mittfrekvens
sidan 21
Ställa in HPF
sidan 21
Subwoofernivån ändras baserat på
huvudvolyminställningen.
Ändringen av subwoofernivå skiljer sig från
huvudvolyminställningen. Subwoofern kan till
exempel höras även vid låga ljudnivåer.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”User
/ENTER.
Preset”, och tryck sedan på
Skärmbilden User Preset visas.
2
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ett
förinställningsnummer, och tryck sedan in och håll
/ENTER i minst 2 sekunder.
in
Justerat/inställt innehåll sparas under valt
förinställningsnummer.
• Skärmen User Preset går också att ta fram i normalläget genom att
(PRESET) i 2 sekunder.
trycka på och håll kvar
25-SE
Använda IMPRINT
(valfritt)
Alpine introducerar nu IMPRINT - världens första teknologi som
grundligt eliminerar akustikproblemen i bilar som vanligen försämrar
ljudkvaliteten. Vi kan nu uppleva musiken så som artisten avsett, läs mer
i ”Om IMPRINT” (sidan 33).
När IMPRINT ljudprocessor (PXA-H100) (säljs separat) ansluts till den
här enheten går det att använda MultEQ och utföra följande
ljudjustering.
Dubbel vridkontroll
Justera ljudinställningen i manuellt läge
Ljudinställningarna kan ändras för att skapa en egen inställning när
MultEQ är avstängt (manuellt läge).
De ändringar som görs i manuellt läge kan lagras till ett förval. Se
”Spara och hämta justerat innehåll” (sidan 30).
Använd steg 1 till 5 för att välja det ljudmenyläge du
vill ändra. Mer information om de olika alternativen
finns i relevant avsnitt nedan.
1
2
Håll
(FUNCTION/SETUP) intryckt i minst 2
sekunder för att aktivera SETUP-läget.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”Audio”,
/ENTER.
och tryck sedan på
Bluetooth
3
/ENTER
BAND/TA
(IMPRINT)
MultEQ, utvecklad av Audyssey Labs, korrigerar automatiskt ljudet
efter lyssningsmiljön. Systemet är optimerat för utvalda platser i bilden.
För att uppnå detta måste MultEQ göra mätningar av bildens
responsegenskaper. Fråga din auktoriserade Alpine-återförsäljare om
hur inställningsproceduren går till.
1
2
3
Håll
(IMPRINT) intryckt i minst 2 sekunder.
Tryck på
/ENTER.
Vrid Dubbel vridkontroll till läget MultEQ och tryck
/ENTER.
sedan på
Curve 1 (MultEQ-1)
OFF (manuellt läge)
4
Curve 2 (MultEQ-2)
Håll
intryckt i minst 2 sekunder för att återgå till
normalläget.
• Du kan bara välja Curve-läget när du har sparat curve 1 och
curve 2.
• När MultEQ är inställd på ON, ställs MX, Factory’s EQ, Parametric
EQ, Graphic EQ, X-Over, Time Correction, Subwoofer System,
Tweeter, EQ Mode, Filter Type, Time Correction Parameter och MX
Level Adjustment in automatiskt. De är då inte lägre
inställningsbara.
26-SE
Display
iPod
Tuner
Audio
Använd Dubbel vridkontroll för att välja önskat
alternativ och tryck sedan på
/ENTER.
User Preset/MX/Factory’s EQ/Sound Field Adjustment*4/
Subwoofer/Subwoofer System*1/Subwoofer Phase*1/
Subwoofer Channel*1/Tweeter*2/EQ Mode/Filter Type/
Time Correction Parameter/MX Level Adjustment*3
(t.ex. Select MX)
(FUNCTION/SETUP)
(PRESET)
Ändra MultEQ-läge
General
*1 De här funktionenerna fungerar inte när Subwoofer är inställd på
OFF.
*2 Den här funktionen kan endast användas när PXA-H100 (säljs
separat) är ansluten och X-OVER-omkopplaren är inställd på 3WAY.
Detaljerad information finns i bruksanvisningen till PXA-H100.
*3 Den här funktionen fungerar inte när MX är inställd på OFF.
*4 I steg 3, kan 3 ljudinställningar (Parametric EQ/Graphic EQ, Time
Correction, X-Over) göras i läget Sound Field Adjustment, vrid på
Dubbel vridkontroll för att göra ditt val och tryck sedan på
/ENTER för att fortsätta till steg 4.
4
Använd Dubbel vridkontroll för att ändra
inställningen och tryck sedan på
/ENTER.
(Välj t.ex. MX On eller MX Off.)
5
Håll
intryckt i minst 2 sekunder för att återgå till
normalläget.
• Inställningar för User Preset, Media Xpander, Factory’s EQ,
Parametric EQ/Graphic EQ Adjustment, EQ Mode och MX Level går
inte att utföra när Defeat är valt till ON.
• Om du trycker på
kommer du tillbaka till föregående
ljudmenyläge.
• Medan du väljer i listan kan du trycka på den yttre ringen och vrida
Dubbel vridkontroll åt vänster eller höger för att bläddra listan
skärm för skärm. Om du trycker på och därefter vrider Dubbel
vridkontroll åt höger eller vänster, bläddrar listan på skärmen
kontinuerligt.
Ställa in Media Xpander ON/OFF (MX)
On / Off (grundinställning)
När Media Xpander är inkopplad kan du justera dess Media Xpandernivån (se sidan 27).
• Denna funktion går inte att utföra när Defeat är valt till ON.
Slå på/stänga av subwoofern
Subwoofer On (grundinställning) / Subwoofer Off
Om en subwoofer (tillval) ansluts till enheten ska följande inställning
göras.
När subwoofern är inkopplad kan du justera dess utsignalsnivå
(se sidan 20).
Ställa in MX-nivån
MX (Media Xpander) gör att sång eller instrument låter distinkta
oberoende av musikkällan. FM radio, CD, USB-minne och iPhone/iPod
kommer att kunna återge musiken tydligt även i en bil med mycket
vägbrus.
Ställa in subwoofersystemet
Sys 1 (grundinställning) / Sys 2
När subwoofern är påslagen kan du välja Sys 1 eller Sys 2 för önskad
subwoofereffekt.
Ändra den källa du vill tillämpa Media XPander på.
Sys 1:
FM (Level 1 till 3, Non Effect):
Sys 2:
Mellanregistret och diskanten blir tydligare och ger ett
välbalanserat ljud i alla frekvenser.
CD (Level 1 till 3, Non Effect):
CD-läget bearbetar stora mängder data under uppspelning. MX
utnyttjar denna stora datamängd till att återge ett renare och
tydligare ljud.
MP3/WMA/AAC/iPod/Bluetooth Audio (Level 1 till 3, Non Effect):
Detta korrigerar information som förlorades vid komprimeringen.
Detta återger ett välbalanserat ljud nära originalet.
DVD (Video CD)
(Level 1 till 2 (FILM), Non Effect):
Dialogdelen av en film återges tydligare.
(Level 3 (MUSIK), Non Effect):
En DVD eller Video CD innehåller en stor mängd data, t.ex.
musikklipp. MX använder dessa data till att återge ljudet exakt.
AUX (Level 1 (MP3/WMA/AAC/iPod/Bluetooth Audio),
Level 2 (FILM), Level 3 (MUSIK), Non Effect):
Välj det MX-läge som motsvarar det media som är anslutet.
Om två yttre enheter ansluts, kan olika MX-lägen väljas för
enheterna.
• För att stänga av MX-läge för alla musikkällor, ställ MX på Off i steg
4.
• Varje musikkälla, som FM-radio, CD, och MP3/WMA/AAC kan ha
sin egna MX-inställning.
• När källan ändras från ”MP3/WMA/AAC till CD-DA” eller ”CD-DA
till MP3/WMA/AAC”, kan ändringen av MX-läge eventuellt fördröja
uppspelningen något.
• En inställning av MX till Off ställer in MX-läge för alla musikkällor
till Off.
• Det finns inget MX-läge för radiobanden MW och LW.
• Denna funktion går inte att utföra när Defeat är valt till ON.
Förinställd equalizer (Factory’s EQ)
Flat/Pops/Rock/News/Jazz & Blues /Electric Dance/ Hip Hop
& Rap/ Easy Listening/Country/Classical/User 1~6 *
10 typiska equalizerinställningar är förinställda från fabriken för flera
olika musiktyper.
Subwoofernivån ändras baserat på
huvudvolyminställningen.
Ändringen av subwoofernivå skiljer sig från
huvudvolyminställningen. Subwoofern kan till
exempel höras även vid låga ljudnivåer.
Ställa in subwooferfasen
Normal (grundinställning) / Reverse
Subwooferns utgångsfas växlar mellan Subwoofer Normal (0°) eller
Subwoofer Reverse (180°).
Ställa in subwooferkanal
Stereo (grundinställning) / Mono
Du kan ställa in subwooferutgången till stereo eller mono. Kontrollera
att du väljer rätt utgång för just din typ av subwoofer.
Stereo:
Mono:
Subwooferutsignal i stereo (L/R)
Subwooferutsignal i mono
Ställa in responslutningen för
högfrekvenshögtalaren (Tweeter)
Maker’s (grundinställning) / User’s
Beroende på högtalarens karakteristik, var försiktig med att ställa in
svarstiden på diskanthögtalaren på 0 dB/ oct i 3WAY-läge (se ”Justera
inställningarna för övergångsfrekvens” på sidan 29), eftersom det kan
skada högtalaren.
Maker’s:
User’s:
Det går inte att ställa in 0 dB/oct som responslutning
för högfrekvenshögtalaren i (3WAY), detta skyddar
högtalarna från skador.
Det går att ställa in 0 dB/oct i (3WAY).
• Du kan bara ställa in på Tweeter när systemomkopplaren på
IMPRINT ljudprocessorn (PXA-H100) är inställd på 3WAY.
Ställa in EQ-läget
Graphic / Parametric (grundinställning)
Med den här inställningen kan du välja mellan en 5-bands parametrisk
och en 7-bands grafisk equalizer.
• Denna funktion går inte att utföra när Defeat är valt till ON.
* Genom att välja User 1 till 6, kan du hämta upp den lagrade EQinställningen som gjordes under ”Spara och hämta justerat
innehåll” (sidan 30).
• Denna funktion går inte att utföra när Defeat är valt till ON.
27-SE
Frekvensjustering (F0)
Ställa in filtertyp
Justerbara frekvensband:
20 Hz till 20 kHz (i steg om 1/3 oktav)
Normal (grundinställning) / Individual
Om du ställer in X-OVER, kan du ställa in kanal L och R på samma nivå
eller oberoende av varandra.
Normal (L=R):
Individual (L/R):
Band1: 20 Hz~80 Hz (63 Hz)
Band2: 50 Hz~200 Hz (150 Hz)
Band3: 125 Hz~3,2 kHz (400 Hz)
Band4: 315 Hz~8 kHz (1 kHz)
Band5: 800 Hz~20 kHz (2,5 kHz)
Vänster och höger högtalare justeras lika
mycket.
Vänster och höger högtalare justeras
separat.
Bandbreddsjustering (Q)
Justerbar bandbredd: 1, 1.5, 3
Ställa in tidskorrigeringsenhet
cm (grundinställning) / inch
Du kan ändra tidskorrigeringsenheten (cm eller inch).
Ljudfältsjustering
Det går att ändra inställningen för Parametric EQ/Graphic EQ
Adjustment, Time Correction och X-Over i detta läge.
Ändra den parametriska equalizerkurvan
Sound Field Adjustment
EQ Adjustment
Du kan ändra equalizerinställningarna för att skapa en responskurva
som är mer tilltalande för just dig. Ställ in EQ-läget på Parametric EQ
om du vill justera den parametriska equalizerkurvan. Mer information
finns i ”Ställa in EQ-läget” (sidan 27).
1
2
Nivåjustering (Gain)
Justerbar nivå: -6 till +6 dB
• Frekvenserna hos intilliggande band kan inte justeras inom 4 steg.
• När du justerar den parametriska EQ: n bör du ha frekvensresponsen
hos de anslutna högtalarna i åtanke.
• Om du vrider Dubbel vridkontroll åt vänster eller höger medan du
trycker in den bläddrar du bland banden. Om du vrider Dubbel
vridkontroll åt vänster eller höger medan du trycker in den
förändras bandet kontinuerligt.
Ändra den grafiska equalizerkurvan
Sound Field Adjustment
EQ Adjustment
Du kan ändra equalizerinställningarna för att skapa en responskurva
som är mer tilltalande för just dig. Ställ in EQ-läget på Graphic EQ om
du vill justera den grafiska equalizerkurvan. Mer information finns i
”Ställa in EQ-läget” (sidan 27).
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”EQ
Adjustment” i läget för ljudfältsjustering, och tryck
sedan på
/ENTER.
1
Använd Dubbel vridkontroll för att välja Band, och
/ENTER.
tryck sedan på
2
Om du väljer ett band visas justeringsskärmen för varje
band.
Använd Dubbel vridkontroll för att justera
frekvens/bandbredd/nivå.
Om du väljer ett band visas justeringsskärmen.
3
4
5
Bandbredd
Nivå
Om du trycker på
/ENTER sparas det ändrade
värdet, och markeringen går vidare till nästa element
som kan justeras.
När bandinställningarna är klara, tryck på BAND/TA.
Skärmen för nästa bandinställning visas.
6
Upprepa steg 3 till 5 för att ställa in respektive band.
28-SE
Använd Dubbel vridkontroll för att justera nivån,
och tryck sedan på
/ENTER.
Nivån väljs och frekvensinställningsläget aktiveras.
Det element du för närvarande justerar tänds.
Frekvens
Använd Dubbel vridkontroll för att välja Band, och
/ENTER.
tryck sedan på
Band1 / Band2 / Band3 / Band4 / Band5 / Band6 / Band7
Band1 / Band2 / Band3 / Band4 / Band5
3
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”EQ
Adjustment” i läget för ljudfältsjustering, och tryck
sedan på
/ENTER.
Frekvens
4
Nivå
Vrid på Dubbel vridkontroll för att välja frekvens,
/ENTER.
och tryck sedan på
Frekvensen väljs och inställningsläget aktiveras. Den valda
frekvensen visas i gult.
5
När bandinställningarna är klara, tryck på BAND/TA.
Skärmen för nästa bandinställning visas.
6
Upprepa steg 3 till 5 för att ställa in respektive
bandnivå.
Frekvensjustering (F0)
Band 1 (63 Hz) / Band 2 (150 Hz) / Band 3 (400 Hz) /
Band 4 (1 kHz) / Band 5 (2,5 kHz) / Band 6 (6,3 kHz) /
Band 7 (17,5 kHz)
Nivåjustering (Gain)
Justerbar utgångsnivå: -6 till +6 dB
• Om du vrider Dubbel vridkontroll åt vänster eller höger medan du
trycker in den bläddrar du bland banden. Om du vrider Dubbel
vridkontroll åt vänster eller höger medan du trycker in den
förändras bandet kontinuerligt.
• Denna funktion går inte att utföra när Defeat är valt till ON.
Justera inställningarna för övergångsfrekvens
Sound Field Adjustment
X-Over
Innan du genomför nedanstående procedurer bör du läsa ”Om
övergången” (sidan 32).
1
2
Använd Dubbel vridkontroll för att välja band, och
tryck sedan på
/ENTER.
Om du väljer ett band visas justeringsskärmen för varje
band.
Justera tidskorrigeringen
Sound Field Adjustment
Time Correction
Innan du genomför nedanstående procedurer bör du läsa ”Om
tidskorrigering” (sidan 31).
1
Använd Dubbel vridkontroll för att välja
”X-Over” i läget för ljudfältsjustering, och tryck
/ENTER.
sedan på
3WAY System / Normal (L=R)
Inställningar:
Low/Mid-Low/Mid-High/High
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”Time
Correction” i läget för ljudfältsjustering, och tryck
sedan på
/ENTER.
3WAY System / Individual (L/R)
Inställningar:
Low L/Low R/Mid-Low L/Mid-Low R/Mid-High L/
Mid-High R/High L/High R
Beroende på hur X-OVER-omkopplaren är inställd på
IMPRINT-ljudprocessorn (PXA-H100), varierar den
högtalare som ska justeras.
F/R/SUBW. System / Normal (L=R)
Inställningar:
Subw./Rear/Front
System 3WAY
High L / High R / Mid L / Mid R / Low L / Low R
F/R/SUBW. System / Individual (L/R)
System F/R/SUBW.
Front L / Front R / Rear L / Rear R / Subw. L / Subw. R
2
Använd Dubbel vridkontroll för att välja högtalare,
/ENTER.
och tryck sedan på
Inställningar:
Subw. L/Subw. R/Rear L/Reat R/Front L/Front R
• Beroende på hur systemet ser ut varierar det vilka band som går att
välja. Se ”Ställa in filtertyp” (sidan 28) och hur X-OVERomkopplaren är inställd på IMPRINT-ljudprocessorn (PXA-H100).
3
Använd Dubbel vridkontroll för att justera
frekvens/lutning/nivå.
Det element du för närvarande justerar tänds.
Band
Valda
högtalare
3
Använd Dubbel vridkontroll för att ställa in
avståndet för varje högtalare.
Gränsfrekvens
0,0 cm~336,6 cm (0,0 inch~132,7 inch)
4
5
Om du trycker på
/ENTER sparas det ändrade
värdet, och markeringen går vidare till nästa
högtalare som kan justeras.
Upprepa steg 2 till 4 för att ställa in alla högtalare.
• Om du vrider Dubbel vridkontroll åt vänster eller höger medan du
trycker in den bläddrar du bland högtalarna. Om du vrider Dubbel
vridkontroll åt vänster eller höger medan du trycker in den byter du
högtalare kontinuerligt.
Du kan även ändra högtalare genom att trycka på BAND/TA.
4
5
Volym
Nivå
Du anger justeringens värde genom att trycka på
/ENTER, och aktuellt läge övergår till nästa
element.
När bandinställningarna är klara, tryck på BAND/TA.
Skärmen för nästa bandinställning visas.
6
Ställ in alla band genom att upprepa steg 3 till 5.
29-SE
Spara och hämta justerat innehåll
Gränsfrekvens (FC)
Justerbara frekvensband:
3WAY System
Inställningar:
Low/Mid-Low L
Mid-High
High
20 Hz~200 Hz
20 Hz~20 kHz
(1 kHz~20 kHz)*1/(20 Hz~20 kHz)*2
User 1 / User 2 / User 3 / User 4 / User 5 / User 6
Innehållet hos alla justerade element (i manuellt läge) går att spara
tillsammans i en förinställning. Du kan ha upp till 6 förinställningar.
Spara det justerade innehållet
1
*1 När
Maker’s har valts. Se ”Ställa in responslutningen för
högfrekvenshögtalaren (Tweeter)” (sidan 27).
*2 När User’s har valts. Se ”Ställa in responslutningen för
högfrekvenshögtalaren (Tweeter)” (sidan 27).
Skärmbilden User Preset visas.
2
F/R/SUBW. System
Hämta det justerade innehållet
Lutningsjustering
Du kan hämta innehållet som sparats i ”Spara och hämta justerat
innehåll” (sidan 30).
Justerbar lutning: 0*/6/12/18/24 dB/okt
Nivåjustering
Justerbar utgångsnivå: -12 till 0 dB.
• När du justerar X-over bör du ha frekvensresponsen hos de anslutna
högtalarna i åtanke.
• Om du vrider Dubbel vridkontroll åt vänster eller höger medan du
trycker in den bläddrar du bland banden. Om du vrider Dubbel
vridkontroll åt vänster eller höger medan du trycker in den
förändras bandet kontinuerligt.
• Om systemet F/R/SUBW./3WAY
Du kan växla till systemläget F/R/SUBW. /3WAY med X-OVERomkopplaren på PXA-H100. Detaljerad information finns i
bruksanvisningen till PXA-H100.
30-SE
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ett
förinställningsnummer, och tryck sedan på och håll
kvar
/ENTER i minst 2 sekunder.
Justerat/inställt innehåll sparas under valt
förinställningsnummer.
Inställningar:
20 Hz~200 Hz
* Det går endast att ange 0 dB/oktav för den höga lutningen när User’s
har valts i ”Ställa in responslutningen för högfrekvenshögtalaren
(Tweeter)” (sidan 27). Beroende på högtalarens responsegenskaper
bör du vara omsorgsfull när du ställer in responslutningen till 0 dB/
oktav eftersom högtalarna kan skadas. På denna enhet visas ett
meddelande när responslutningen för högfrekvenshögtalaren är inställd på 0 dB/oktav.
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”User
/ENTER.
Preset”, och tryck sedan på
1
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ”User
Preset”, och tryck sedan på
/ENTER.
Skärmbilden User Preset visas.
2
Använd Dubbel vridkontroll för att välja ett
förinställningsnummer, och tryck sedan på
/ENTER.
Justerat/inställt innehåll i valt förinställningsnummer hämtas in.
• Skärmen User Preset går att ta fram i normalläget genom att trycka
(PRESET) i 2 sekunder.
på och håll kvar
• Det sparade innehållet raderas inte ens när du återställer enheten
eller kopplar bort batteriet.
• Denna funktion går inte att utföra när Defeat är valt till ON.
Dessa värden är de tidskorrigeringslägen som ska gälla för de
olika högtalarna. Ställ in dessa värden för att få det att verka som
om ljudet når lyssnarpositionen samtidigt som ljudet från övriga
högtalare.
Om tidskorrigering
Avståndet mellan lyssnaren och högtalarna i en bil varierar avsevärt
beroende på den komplicerade högtalarplaceringen. Denna
avståndsskillnad från högtalare till lyssnare orsakar en förändring av
ljudbilden och frekvensegenskaperna. Det orsakas av tidsfördröjningen
mellan de tidpunkter då ljudet når lyssnarens högra och vänstra öra.
För att korrigera detta kan den här enheten fördröja ljudsignalen till de
högtalare som finns närmast lyssnaren. Detta skapar effektivt ett intryck
av ökat avstånd till just dessa högtalare. Lyssnaren kan placeras på
likvärdigt avstånd mellan vänster och höger högtalare för optimal
positionering.
Justeringen görs för varje enskild högtalare i steg om 3,4 cm.
Lista över tidskorrigeringsvärden
Fördr.nr
Tidsskillnad
(ms)
Avstånd
(cm)
Avstånd
(tum)
Fördr.nr
Tidsskillnad
(ms)
Avstånd
(cm)
Avstånd
(tum)
0
0,0
0,0
0,0
51
5,1
173,4
68,3
1
0,1
3,4
1,3
52
5,2
176,8
69,7
2
0,2
6,8
2,7
53
5,3
180,2
71,0
3
0,3
10,2
4,0
54
5,4
183,6
72,4
4
0,4
13,6
5,4
55
5,5
187,0
73,7
5
0,5
17,0
6,7
56
5,6
190,4
75,0
6
0,6
20,4
8,0
57
5,7
193,8
76,4
7
0,7
23,8
9,4
58
5,8
197,2
77,7
8
0,8
27,2
10,7
59
5,9
200,6
79,1
9
0,9
30,6
12,1
60
6,0
204,0
80,4
10
1,0
34,0
13,4
61
6,1
207,4
81,7
11
1,1
37,4
14,7
62
6,2
210,8
83,1
12
1,2
40,8
16,1
63
6,3
214,2
84,4
13
1,3
44,2
17,4
64
6,4
217,6
85,8
14
1,4
47,6
18,8
65
6,5
221,0
87,1
15
1,5
51,0
20,1
66
6,6
224,4
88,4
16
1,6
54,4
21,4
67
6,7
227,8
89,8
17
1,7
57,8
22,8
68
6,8
231,2
91,1
18
1,8
61,2
24,1
69
6,9
234,6
92,5
19
1,9
64,6
25,5
70
7,0
238,0
93,8
20
2,0
68,0
26,8
71
7,1
241,4
95,1
21
2,1
71,4
28,1
72
7,2
244,8
96,5
22
2,2
74,8
29,5
73
7,3
248,2
97,8
23
2,3
78,2
30,8
74
7,4
251,6
99,2
24
2,4
81,6
32,2
75
7,5
255,0
305,5
25
2,5
85,0
33,5
76
7,6
258,4
101,8
26
2,6
88,4
34,8
77
7,7
261,8
103,2
27
2,7
91,8
36,2
78
7,8
265,2
104,5
28
2,8
95,2
37,5
79
7,9
268,6
105,9
29
2,9
98,6
38,9
80
8,0
272,0
107,2
30
3,0
102,0
40,2
81
8,1
275,4
108,5
31
3,1
105,4
41,5
82
8,2
278,8
109,9
*1 Ljudets hastighet: 343 m/s vid 20°C
32
3,2
108,8
42,9
83
8,3
282,2
111,2
Om man med andra ord ger vänster framhögtalare ett
tidskorrigeringsvärde på 5,1 ms innebär det att den verkar vara på
lika långt avstånd från lyssnaren som högtalaren längst bort.
33
3,3
112,2
44,2
84
8,4
285,6
112,6
34
3,4
115,6
45,6
85
8,5
289,0
113,9
35
3,5
119,0
46,9
86
8,6
292,4
115,2
36
3,6
122,4
48,2
87
8,7
295,8
116,6
37
3,7
125,8
49,6
88
8,8
299,2
117,9
38
3,8
129,2
50,9
89
8,9
302,6
119,3
39
3,9
132,6
52,3
90
9,0
306,0
120,6
40
4,0
136,0
53,6
91
9,1
309,4
121,9
41
4,1
139,4
54,9
92
9,2
312,8
123,3
42
4,2
142,8
56,3
93
9,3
316,2
124,6
43
4,3
146,2
57,6
94
9,4
319,6
126,0
44
4,4
149,6
59,0
95
9,5
323,0
127,3
45
4,5
153,0
60,3
96
9,6
326,4
128,6
46
4,6
156,4
61,6
97
9,7
329,8
130,0
47
4,7
159,8
63,0
98
9,8
333,2
131,3
48
4,8
163,2
64,3
99
9,9
336,6
132,7
49
4,9
166,6
65,7
50
5,0
170,0
67,0
Exempel 1. Lyssnarposition: Förarsäte
Justera tidskorrigeringsnivån för vänster framhögtalare till ett högt
värde, och den bakre högra till noll eller ett lågt värde.
5,1ms
0,5m
2,25m
Ljudet är inte balanserat eftersom avståndet mellan lyssnarpositionen
och de olika högtalarna skiljer sig åt.
Skillnaden i avstånd mellan vänster framhögtalare och höger
bakhögtalare är 1,75 meter.
Här beräknar vi tidskorrigeringsläget för vänster framhögtalare i
diagrammet ovan.
Föhållanden:
Högtalaren längst bort – lyssnarposition: 2,25 m
Vänster framhögtalare – lyssnarposition: 0,5 m
Beräkning: L = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m
Tidskorrigering = 1,75 ÷ 343*1 × 1 000 = 5,1 (ms)
Tidskorrigeringen eliminerar skillnaderna i den tid som behövs för att
ljudet ska nå lyssnarpositionen.
Tiden för den vänstra framhögtalaren korrigeras med 5,1 ms så att
dess ljud når lyssnarpositionen samtidigt som ljudet från övriga
högtalare.
Exempel 2. Lyssnarposition: Alla platser
Justera tidskorrigeringsnivån för varje högtalare till nästan samma nivå.
1
2
Sitt på lyssnarpositionen (förarplatsen osv.) och mät
upp avståndet (i meter) mellan ditt huvud och de
olika högtalarna.
Beräkna skillnaden mellan
avståndskorrigeringsvärdet för högtalaren längst
bort och för övriga högtalare.
L = (avstånd till högtalaren längst bort) – (avstånd till övriga
högtalare)
31-SE
Nivåjustering
(0 till -12 dB)
Om övergången
Utgående frekvensintervall
Crossover (X-OVER):
Den här enheten är försedd med aktiv övergång. Övergångsgränserna
begränsar de frekvenser som kommer till utgångarna. Varje kanal
kontrolleras individuellt. På så sätt kan varje högtalarpar drivas av just
de frekvenser de är optimalt konstruerade för.
Övergången justerar HPF (högpassfilter) och eller LPF (lågpassfilter)
för varje band, och även lutningen (hur snabbt filtren släpper vidare
höga och låga frekvenser).
Du bör göra justeringarna i enlighet med högtalarnas
återgivningsegenskaper. Beroende på vilka högtalare du har är det
möjligen inte nödvändigt med ett passivt nätverk. Om du inte är säker
på vad du bör göra här är det bäst om du frågar din auktoriserade
Alpine-handlare.
läge F/R/SUBW.
Gränsfrekvens (i
steg om 1/3 oktav)
HPF
LPF
Lågfrekvenshögtalare
----
20 Hz 200 Hz
Lutning
Nivå
HPF
LPF
----
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/oct.
0 till
-12 dB
Bakre högfrekvenshögtalare
20 Hz 200 Hz
----
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/oct.
----
0 till
-12 dB
Främre
högfrekvenshögtalare
20 Hz 200 Hz
----
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/oct.
----
0 till
-12 dB
Låg frekvens Hög frekvens
(Skiljer sig från den verkliga visningen)
3WAY-läge
Gränsfrekvens (i
steg om 1/3 oktav)
HPF
LPF
Lågfrekvenshögtalare
----
Mellanfrekvenshögtalare
20 Hz 200 Hz
Högfrekvenshögtalare
1 kHz 20 kHz,
(20 Hz ~
20 kHz)*
20 Hz 200 Hz
20 Hz 20 kHz
----
Lutning
HPF
Nivå
LPF
FLAT, 6,
0 till
12, 18,
-12 dB
24 dB/oct.
FLAT, 6,
FLAT, 6,
0 till
12, 18,
12, 18,
-12 dB
24 dB/oct. 24 dB/oct.
----
FLAT*
6, 12, 18,
24 dB/oct.
----
* Endast om du väljer User’s i ”Ställa in responslutningen för
högfrekvenshögtalaren (Tweeter)” (sidan 27).
Låg frekvens Mellanfrekvens Hög frekvens
(Skiljer sig från den verkliga visningen)
32-SE
0 till
-12 dB
Lutning
FLAT
Lutningsjustering
20 Hz
(Skiljer sig från den
HPF-gräns- LPF-gräns- verkliga visningen)
frekvens
frekvens
• HPF (högpassfilter): Kapar de lägre frekvenserna och låter de högre
frekvenserna passera.
• LPF (lågpassfilter): Kapar de högre frekvenserna och låter de lägre
frekvenserna passera.
• Lutning: Nivåförändringen (i dB) för en frekvensändring på en oktav.
• Ju högre lutningsvärde, desto brantare blir lutningen.
• Justera lutningen till FLAT (0 dB/oct) om du vill förbigå HP- eller
LP-filtret.
• Använd inte en tweeter utan HPF påslaget eller inställt på en låg
frekvens, eftersom det låga frekvensinnehållet kan skada högtalaren.
• Du kan inte justera övergångsfrekvensen så att den överstiger HPF
eller underskrider LPF.
• Du bör göra justeringarna i enlighet med högtalarnas
rekommenderade övergångsfrekvens. Avgör rekommenderad
övergångsfrekvens för högtalarna. Om du ställer in ett
frekvensintervall utanför det som rekommenderas kan högtalarna
skadas.
Rekommenderade övergångsfrekvenser för Alpines högtalare hittar
du i respektive bruksanvisning.
Vi tar inget ansvar för skador eller fel på högtalare som orsakas av
att övergångsfrekvenser utanför rekommenderat intervall har
använts.
VI PRESENTERAR IMPRINT
Om IMPRINT
Dessa akustiska problem är så allvarliga att inget korrigeringssystem
har lyckats klara av dem. Inte förrän nu, när vi presenterar
IMPRINT – Alpine erbjuder en kombination av maskin- och
programvara som faktiskt inte bara löser problemen, den förbättrar
också lyssningsplatsen, klangbalansen och skärpan – och det sker
dessutom automatiskt, på bara några minuter!
VISION KONTRA VERKLIGHET
All god musik föds som en vision hos artisten. Efter en halv evighet
med repetitioner, inspelningar och mixning är visionen färdig så att vi
kan lyssna på den, på skiva, radio och andra medier. Men hör vi den så
som artisten skapade den? Olyckligtvis ligger verkligheten så till att vi
nästan aldrig får höra den exakt så som artisten tänkte sig. I synnerhet
inte när vi lyssnar i en bil.
Når föraren
snabbt
BILAR ÄR FÖRSKRÄCKLIGA
LYSSNINGSPLATSER
Bilkupéer är fulla av material som blockerar och försämrar
ljudkvaliteten. Till exempel förstärker och reflekterar fönster de höga
frekvenserna. Stolar och instrumentbräda ändrar vissa frekvenser.
Mattor absorberar och dämpar mellanfrekvenserna. Grafiska och
parametriska equalizers kan bara kurera dessa problem till en viss grad.
Dessutom är högtalarna inte placerade på samma avstånd från
lyssnarna, vilket ger en obalanserad och ocentrerad lyssningsplats.
Tidskorrigering kan ordna detta till viss del, men bara för en
lyssningsplats.
Tygöverdrag
absorberar ljud
Mattklädda ytor undertrycker
mellanregistret
Fönster
reflekterar ljud
Instrumentpanelen
orsakar toppar och dalar
Stolarna ändrar
frekvenser
Tar längre tid på sig
att nå föraren
VARFÖR IMPRINT ÄR ANNORLUNDA
IMPRINT med MultiEQ är överlägset andra equalizersystem på fem
sätt.
• Det är det enda systemet som mäter upp hela
lyssningsområdet, läser in tidsdomäninformation från alla
lyssningsplatser och tillämpar en inbyggd metod för
bearbetning så att alla sittplatser kan representeras.
Oberoende av var man sitter får man nu en optimal
lyssningsupplevelse.
• Den korrigerar både tids- och frekvensproblem vilket ger en
förbättrad lyssningsmiljö och ett mjukare, mer naturligt ljud.
• Dynamisk frekvensfördelning används för att tillämpa
hundratals korrigeringspunkter på de områden där
ljudproblemen är som störst.
• Den avgör de optimerade sammansmältningspunkterna för
lågfrekvensövergångar.
• Den ger, på bara några minuter, en finjustering av billjudet
som vanligen kräver flera dagars arbete av skickliga
yrkesmän.
33-SE
Information
Felsökning
Uppstår ett problem slår du av strömmen, väntar en liten stund och slår
sedan på den igen. Fungerar enheten fortfarande inte som den ska kan
du kontrollera punkterna i följande checklista. De nedanstående råden
hjälper dig att lösa de flesta problem som kan uppstå. Kontrollera
samtliga anslutningar eller kontakta Alpines representant om felet inte
går att reparera.
Grundläggande
Enheten fungerar inte och ingenting visas i displayen.
• Bilens tändning är frånslagen.
- Bilstereon kan inte användas med tändlåset i frånslaget läge
om anslutningarna gjorts enligt anvisningarna.
• Felaktiga anslutningar för strömsladden (röd) och batterisladden
(gul).
- Kontrollera anslutningarna för strömsladden och
batterisladden.
• En säkring har gått.
- Kontrollera säkringen för bilstereon.
• Byt vid behov ut säkringen mot en säkring med korrekt
amperetal.
- Tryck på nollställningsknappen (RESET) med en
kulspetspenna eller ett annat spetsigt föremål.
Radio
Det går inte att ta emot någon station.
• Det finns ingen antenn eller öppen anslutning i kabel.
- Kontrollera att antennen är rätt ansluten.
Byt vid behov ut antennen eller antennkabeln.
Önskad station ställs inte in vid automatisk
stationssökning.
• Du befinner dig i ett område där stationens signalstyrka är låg.
- Kontrollera att radion kopplats om till läget DX för mottagning
av stationer med låga och höga signalstyrkor.
• Det kan hända att antennen inte jordats och/eller anslutits på
korrekt sätt, när bilen befinner sig i ett primärsignalområde.
- Kontrollera antennanslutningarna, antennens jordning och
monteringsplatsen.
• Antennen kanske inte har rätt längd.
- Kontrollera att antennen skjutits ut så långt det går. Byt ut
antennen om den är skadad.
Störningar under pågående radiomottagning.
• Antennen har inte rätt längd.
- Skjut ut antennen helt. Byt ut antennen om den är skadad.
• Bristfällig jordning av antenn.
- Kontrollera att antennen jordats på korrekt sätt. Kontrollera
monteringsplatsen.
Ljud
Inget ljud hörs från högtalarna.
• Enheten har ingen utgångssignal från den interna förstärkaren.
- Power IC växlas i läge ”On” (sidan 23).
iPhone/iPod
iPhone/iPod spelas inte upp och inget ljud hörs.
• iPhone/iPod känns inte igen.
- Återställ enheten och din iPhone/iPod. Se ”Första gången
enheten startas” (sidan 6). För att återställa din iPhone/iPod, se
bruksanvisningen för din iPhone/iPod.
Indikering för iPhone/iPod-läge
Current Error
• Onormal ström leds till USB-kontakten (ett felmeddelande visas
ev. om USB-enheten inte är kompatibel med enheten).
- Försök ansluta en annan iPhone/iPod.
USB Device Error
• En iPhone/iPod som inte stöds av enheten ansluts.
- Anslut en iPhone/iPod som stöds av enheten.
- Återställ din iPhone/iPod.
No USB Device
• En iPhone/iPod är inte ansluten.
- Se till att din iPhone/iPod är ansluten på rätt sätt och att kabeln
inte är böjd orimligt mycket.
• Det finns inga låtar i din iPhone/iPod.
- Ladda ner låtar till din iPhone/iPod, och anslut till denna enhet.
No Support
• Textinformation som inte hanteras av enheten har matats in.
- Använd en iPhone/iPod i vilken textinformationen matats in
som kan hanteras av enheten.
• Kommunikationsfel
- Stäng av tändningslåset och sätt sedan på det igen.
- Bekräfta i displayen när din iPhone/iPod har återanslutits till
iPod-dockans gränssnittskabel och till USB-kabeln.
- Återställ din iPhone/iPod.
MP3/WMA/AAC
MP3-, WMA- eller AAC-filer spelas inte upp.
• Ett skrivfel har uppstått. MP3/WMA/AAC-formatet är inte
kompatibelt.
- Kontrollera att MP3/WMA/AAC-filen har bränts i ett format
som enheten kan hantera. Se ”Om MP3/WMA/AAC”
(sidorna 18-19) bränn sedan om skivan i det format som den
här enheten kan hantera.
34-SE
• Orsakad av att programversionen för din iPhone/iPod inte är
kompatibel med denna enhet.
- Uppdatera programversionen för din iPhone/iPod så att den
blir kompatibel med enheten.
Lägesindikering för bärbar ljudspelare
03
• iPhone/iPod är inte bekräftad.
- Återställ iPhone/iPod.
- Försök med en annan iPhone/iPod.
Current Error
• Onormal ström leds till USB-kontakten (ett felmeddelande visas
ev. om USB-enheten inte är kompatibel med enheten).
- Försök att ansluta en annan bärbar ljudspelare.
Indikering för USB-minne
Current Error
• Onormal ström leds till USB-kontakten (ett felmeddelande visas
ev. om USB-enheten inte är kompatibel med enheten).
USB-minnet är trasigt eller kortslutet.
- Anslut ett annat USB-minne.
USB Device Error
• En USB-enhet som inte är kompatibel med enheten är ansluten.
- Anslut en USB-enhet som är kompatibel med enheten.
No USB Device
• Ett USB-minne är inte anslutet.
- Kontrollera att USB-minnesenheten är rätt ansluten och att
kabeln inte är onödigt böjd.
USB Device Error
• En bärbar ljudspelare som inte är kompatibel med enheten är
ansluten.
- Försök att ansluta en annan bärbar ljudspelare.
No USB Device
• Ingen bärbar ljudspelare är ansluten.
- Kontrollera att den bärbara ljudspelaren är rätt ansluten och att
kabeln inte är böjd för mycket.
• Det finns inga låtar på den bärbara ljudspelaren.
- Överför låtar till den bärbara ljudspelaren och anslut den till
den här enheten.
No Support
• Det finns ingen låt (fil) på USB-minnet.
- Anslut USB-minnesenheten efter att ha lagrat låtar (filer) på
den.
• En samplingsfrekvens/bithastighet som inte hanteras av enheten
används.
- Använd en samplingsfrekvens/bithastighet som hanteras av
enheten.
• En kopieringsskyddad WMA-fil spelades upp.
- Du kan bara spela filer som inte är kopieringsskyddade.
No Support
• Textinformation som inte känns igen av enheten har matats in.
- Använd en USB-minnesenhet med textinformation som
hanteras av enheten.
• Textinformation som inte hanteras av enheten har matats in.
- Använd en bärbar ljudspelare i vilken textinformation matas in
som hanteras av enheten.
• En samplingsfrekvens/bithastighet som inte hanteras av enheten
används.
- Använd en samplingsfrekvens/bithastighet som hanteras av
enheten.
• En kopieringsskyddad WMA-fil spelades upp.
- Du kan bara spela filer som inte är kopieringsskyddade.
- Se till att den bärbara spelaren är inställd på MTP.
• Kommunikationsfel.
- Stäng av tändningslåset och sätt sedan på det igen.
- Kontrollera displayen efter att du återanslutit den bärbara
ljudspelaren till anslutningskabeln.
35-SE
• Uppstår till följd av att programvarans version inte är kompatibel
med enheten.
- Uppdatera programmet i den bärbara ljudspelaren. För
information, se spelarens bruksanvisning.
- Nollställ den bärbara ljudspelaren.
Indikation för CD-växlare
• Skyddskretsen har kopplats in på grund av överhettning.
- Indikeringen slocknar efter att temperaturen återgått till rätt
temperaturområde för manövrering igen.
• Fel i ansluten CD-skivväxlare.
- Kontakta Alpine representant. Tryck på knappen för utmatning
av skivmagasinet och dra ut magasinet.
Kontrollera indikeringen. Sätt därefter in skivmagasinet igen.
Om du inte får ut skivmagasinet, kontakta Alpine representant.
• Skivmagasinet kan inte tas ur.
- Tryck på utmatningsknappen för skivmagasinet. Kontakta
Alpine representant om skivmagasinet inte matas ut.
• En skiva är kvar i CD-växlaren.
- Aktivera utmatningsfunktionen genom att trycka på
utmatningsknappen. Sätt i ett tomt skivmagasin i CD-växlaren
så fort skivväxlaren är färdig med utmatningen. Detta görs för
att få ut den CD-skiva som finns kvar i CD-växlaren.
• Det finns inget magasin i CD-skivväxlaren.
- Sätt i ett skivmagasin.
• Vald CD-skiva finns ej.
- Välj en annan CD-skiva.
36-SE
Tekniska data
FM-MOTTAGARE
Frekvensområde
Enkanalig användbar känslighet
Känslighet för alternativ kanal
Signalbrusförhållande
Kanalseparation vid stereo
Infångningsindex
87,5-108,0 MHz
0,7 µV
80 dB
65 dB
35 dB
2,0 dB
MV-MOTTAGARE
Frekvensområde
Känslighet (IEC-standard)
531-1 602 kHz
25,1 µV/28 dB
LV-MOTTAGARE
Frekvensområde
Känslighet (IEC-standard)
153-281 kHz
31,6 µV/30 dB
USB-AVSNITT
USB-krav
Max. effektförbrukning
Filsystem
MP3-avkodning
WMA-avkodning
USB 1.1/2.0
500 mA
FAT 12/16/32
MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Windows Media™-ljud
(Stöd finns för WMDRM10)
AAC-avkodning
AAC-LC-format ”.m4a”-fil
Antal kanaler
2-kanals (Stereo)
Frekvensåtergivning*
5-20 000 Hz (±1 dB)
Total harmonisk distortion
0,008% (vid 1 kHz)
Dynamikområde
95 dB (vid 1 kHz)
Signalbrusförhållande
105 dB
Kanalseparation
85 dB (vid 1 kHz)
* Frekvensomfånget kan variera beroende på
kodningsprogramvara/bitfrekvens.
ALLMÄNT
Strömförsörjning
14,4 V likström
(11-16 V tillåtet)
Max uteffekt
50 W × 4
Max spänning på för-förstärkarutgång 2 V/10 k ohm
Vikt
1,0 kg
CHASSIETS MÅTT
Bredd
Höjd
Djup
178 mm
50 mm
156 mm
FRAMSIDANS MÅTT
Bredd
Höjd
Djup
170 mm
46 mm
28 mm
STORLEK PÅ DEN LÖSTAGBARA FRONTPANELEN
Bredd
Höjd
Djup
108 mm
46 mm
30 mm
• Rätt till ändringar av tekniska data och utförande utan föregående
meddelande förbehålls.
37-SE
Installation och anslutningar
Innan du installerar eller ansluter enheten bör du läsa
följande, samt sidorna 3 och 4 i den här
bruksanvisningen noggrant, så att du använder enheten
på rätt sätt.
Varning
GÖR ANSLUTNINGARNA PÅ KORREKT SÄTT.
Felaktiga anslutningar kan orsaka brand eller skador på enheten.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM
SOM HAR NEGATIV (–) JORD.
Försiktigt
LÅT EN FACKKUNNIG TEKNIKER GÖRA
KABELDRAGNINGEN OCH MONTERINGEN.
Kabeldragningen och monteringen av denna apparat kräver teknisk
kunskap och erfarenhet. Kontakta återförsäljaren, som sålde
apparaten, för utförandet av säker montering.
ANVÄND ALLTID SPECIFICERADE TILLBEHÖR OCH
MONTERA TILLBEHÖREN ORDENTLIGT.
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig
anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador.
Användandet av andra delar än som är avsedda för denna apparat
kan leda till att apparaten skadas invändigt eller till ostadig
montering på grund av lossnande delar.
KOPPLA UR KABELN FRÅN DET NEGATIVA (–) UTTAGET PÅ
BILBATTERIET INNAN ANSLUTNINGARNA GÖRS.
DRA KABLARNA RAKA OCH SÅ ATT DE INTE KOMMER I
KLÄM ELLER SKAVER MOT SKARPA KANTER.
Detta för att undvika risken för elektriska stötar eller olycksfall på
grund av kortslutning.
KAPA INTE BORT KABELMANTELN FRÅN EN STRÖMKABEL
FÖR ATT STRÖMFÖRSÖRJA NÅGOT ANNANT TILLBEHÖR.
Det leder till en för hög kabelbelastning och kan resultera i brand
eller elektriska stötar.
SE TILL ATT VARKEN RÖR, VÄTSKELEDNINGAR ELLER
KABLAR VIDRÖRS, SKADAS ELLER FÖRHINDRAS VID
BORRNING AV HÅL.
Undersök chassit innan hålen borras så att inte några slangar,
kablar, bränsleledningar eller liknande råkar skadas. Det kan leda
till att brand uppstår.
MONTERA VARKEN MUTTRAR ELLER BULTAR I NÅGON DEL
AV BROMSSYSTEMET VID JORDANSLUTNINGAR.
Bultar eller muttrar som hör till någon vätsketank, styr- eller
bromssystemet (eller något annan system som är av betydelse för
säkerheten) ska ALDRIG användas för kabeldragning eller
jordanslutning. Användandet av sådana delar kan leda till att
fordonets styrförmåga försämras och orsaka bromsfel, brand eller
personskada.
FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. BATTERIER,
UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas omedelbart.
MONTERA INTE APPARATEN PÅ EN PLATS DÄR DEN KAN
UTGÖRA RISK FÖR FORDONETS MANÖVRERING, T.EX. I
NÄRHETEN AV RATT ELLER VÄXELSPAK.
Om installationen försämrar sikten eller hindrar rörelsen hos
väsentliga funktioner kan det lätt leda till olyckor.
SE TILL ATT INTE KABLARNA TRASSLAR IN SIG I
OMGIVANDE FÖREMÅL.
Utför kabeldragningen enligt anvisningarna för att undvika
arrangemang som kan äventyra körningen. Kablar och anslutningar
i närheten av rattstång, växelspak, bromspedal och liknande kritiska
platser kan vara mycket farligt.
VIKTIGT
Skriv ned enhetens serienummer på den reserverade platsen här nedan
och spara det för framtida bruk. Etiketten med serienumret finner du på
enhetens undersida.
38-SE
Undvik kläm- och nötskador genom att se till att kablarna går fria
från rörliga delar (t.ex. bilsätenas glidbanor) och skarpa och
spetsiga kanter. Om kablarna måste dras genom hål i plåten bör
gummibussningar användas som skydd, så att inte kablarna ligger
och nöter mot metallen.
MONTERA INTE APPARATEN DÄR DEN UTSÄTTS FÖR FUKT
ELLER DAMM.
Undvik att installera enheten på platser där fukt och damm kan
tränga in och ställa till skador.
Försiktighetsåtgärder
• Kom ihåg att koppla loss kabeln från bilbatteriets minuspol (–)
innan iDA-X305 monteras. Detta förhindrar att produkten
skadas i händelse av kortslutning.
• Se till att de färgkodade kablarna ansluts enligt
kopplingsschemat. Felaktiga anslutningar kan leda till att
produkten eller bilens elektriska system skadas.
• Var aktsam med bilens elektriska komponenter (t.ex. en inbyggd
dator) vid anslutning till bilens elsystem. Led inte ström till
denna produkt via strömkabeln till en sådan komponent.
Kontrollera att säkringen för avsedd krets till iDA-X305 har rätt
amperetal innan iDA-X305 ansluts till säkringsdosan. Felaktigt
amperetal kan leda till skador på denna produkt och/eller på
fordonet. Kontakta en ALPINE-handlare om osäkerhet
föreligger.
• iDA-X305 har RCA-kopplingar av honkontakttyp för anslutning
till andra produkter (t.ex. en förstärkare) med RCA-kopplingar.
En adapter kan behövas för att ansluta andra produkter. Kontakta
i så fall en auktoriserad ALPINE-handlare angående hjälp.
• Se till att du ansluter högtalarnas (–) kablar till högtalarnas (–)
terminaler. Se till att kablarna för vänster och höger kanal inte
kommer i kontakt med varandra eller med bilens chassi.
SERIENUMMER:
INSTALLATIONSDATUM:
INSTALLATIONSTEKNIKER:
INKÖPSSTÄLLE:
Installation
2
Metallbygel
Skruv
Försiktigt!
Blockera inte enhetens kylare eftersom luftcirkulationen då
hindras. Om den blockeras alstras värme i enheten och det kan
resultera i brand.
Pinnbult
Sexkantsmutter (M5)
Kylare
Denna enhet
Om det redan finns en hållare i bilen sätter du i den
långa sexkantsbulten på baksidan av iDA-X305 och
sätter på gummihatten på bulten. Om det inte finns
något monteringsstöd på bilen skall bakändan av
monteringskassetten säkras med en metallbygel
(medföljer ej). Anslut alla andra kablar till iDA-X305
enligt beskrivningen i kopplingsschemat.
• Som skruv* ska du använda en lämplig skruv för platsen där chassit
ska monteras.
Löstagbar
frontpanel
Försiktigt!
När du installerar enheten i en bil ska du inte ta bort den
löstagbara frontpanelen.
Om den borttagbara frontpanelen tas bort under installationen
kan du råka trycka för hårt och böja metallplattan som håller
den på plats.
3
Skjut in iDA-X305 i instrumentbrädan. När enheten
har satts ordentligt på plats ser du till att låsstiften
är i säkrat läge (dvs. helt nedåt). Detta kan göras
genom att trycka in apparaten ordentligt och trycka
låsstiften nedåt med en liten skruvmejsel. Detta
garanterar att enheten sitter ordentligt i säkrat läge
och det finns ingen risk att den glider ut ur
instrumentbrädan. Montera den löstagbara
frontpanelen.
• Huvudenheten måste vara monterad så att den inte avviker mer än
35 grader från horisontalplanet, från fram- till bakkant.
Låstapp
Mindre än 35°
Löstagning
1. Ta loss den löstagbara frontpanelen.
1
Gummihatt
(medföljer)
Hållare
Monteringskassett
(medföljer)
Sexkantsbult
(medföljer)
Instrumentbräda
2. Använd en liten skruvmejsel (eller ett liknande verktyg)
för att skjuta ”upp” låstapparna (se bilden ovan). Allt
eftersom låsstiften trycks upp kan du försiktigt dra ut
apparaten för att undvika att den låses igen medan du
trycker upp nästa låsstift.
3. Dra ut apparaten och se till att låsstiften inte låser den
igen.
<JAPANSK BIL>
Tryckplåtar*
Denna enhet
Inramning
* Om den installerade monteringskassetten är lös i huvudenheten kan
du åtgärda det genom att böja tryckplåtarna något.
Ta bort monteringskassetten från huvudenheten (se
”Löstagning” på sidan 39). Skjut in
monteringskassetten i instrumentbrädan och fäst
den med metallbyglarna.
Denna enhet
Skruvar (M5 × 8)
(medföljer)
Monteringshållare
39-SE
USB-kabelanslutning
USB-minnesanslutning (säljes separat)
Sätt in en USB-kabel i enheten och fixera den med en låsskruv.
Ansluta USB-minnet
Anslut USB-minnet till USB-kabeln.
USB-kabel
USB-minne
USB-kabel
Lossa USB-minnet
Dra ur USB-minnet rakt ut från USB-kabeln.
iPhone/iPod-anslutning (säljes separat)
USB-kabel
Anslut USB-kabeln till en iPhone/iPod med en gränssnittskabel
för iPod-dockning.
USB-minne
USB-kabel
• När du tar bort USB-minnet drar du det rakt ut.
• Om det inte hörs något ljud eller om USB-minnet inte känns igen
trots att det är anslutet, tar du ut det och sätter sedan in det igen.
• Växla till en annan källa än USB-minnesläget och ta sedan bort
USB-minnet. Om du tar bort USB-minnet i USB-minnesläge kan
informationen på det skadas.
Gränssnittskabel för iPod-dockning
Anslutning till bärbar ljudspelare (säljs separat)
Lossa din iPhone/iPod
Koppla loss iPhone/iPod från iPod-dockans gränssnittskabel.
Ansluta en bärbar ljudspelare
Anslut kabeln som medföljde den bärbara ljudspelaren till
USB-kabeln.
Bärbar ljudspelare
USB-kabel
• När du ändrar enhet till en annan källa än iPod, koppla ur din.
iPhone/iPod. Om du kopplar ur din iPhone/iPod i iPod-läge, kan
data skadas.
• Om det inte hörs något ljud eller om din iPhone/iPod inte känns igen
även om din iPhone/iPod är inkopplad, koppla ur din iPhone/iPod en
gång, och anslut den igen, eller återställ din iPhone/iPod.
• Ställ in EQ-funktionen på OFF på din iPhone/iPod innan den ansluts
till denna enhet.
• Lämna inte din iPhone/iPod i bilen under längre tid. Värme och fukt
kan skada din iPhone/iPod och eventuellt göra den obrukbar.
40-SE
Medföljande kabel till den bärbara ljudspelaren
Ta bort bärbar ljudspelare
Koppla bort den bärbara ljudspelaren från den medföljande
kabeln.
• Mer information finns i den bärbara ljudspelarens bruksanvisning.
Anslutningar
(Svart)
Rattfjärrkontroll G.OUT
(Brun/Gul)
ADAPTIV STYRNING, FJÄRRKONTROLL, IN1
(Brun/Orange)
ADAPTIV RATTFJÄRRKONTROLL, IN2
Till iPhone/iPod eller USB-minne/
bärbar ljudspelare
Till den adaptiva rattfjärrkontrollens
kontrollgränssnittsbox
Till den adaptiva rattfjärrko.ntrollens
kontrollgränssnittsbox
Till den adaptiva rattfjärrkontrollens
kontrollgränssnittsbox
Till Bluetooth INTERFACE
Till fordonets displaygränssnitt
Antenn
JASOantennanslutning
ISO-antennanslutning
(Rosa/Svart) INGÅENDELJUDAVBROTT
Till fordonets telefon
(Blå/Vit)
FJÄRRSTYRT STRÖMPÅSLAG
Till förstärkare eller equalizer
Till motorantenn
(Röd)
TÄNDNING
Till instrumentklustret belysningskabel
(Svart) JORD
Tändningslås
(Blå) MOTORANTENN
(Orange) DIMMER
BATTERI
Högtalare
(Gul)
Batteri
(Grön)
(Grön/Svart)
(Vit)
(Vit/Svart)
Vänster bak
Vänster fram
(Grå/Svart)
Höger fram
(Grå)
(Violett/Svart)
(Violett)
NORM
*
Höger bak
CD-växlare
(säljs separat)
EXT AP
Högtalare
Förstärkare
(säljs separat)
Vänster bak
Höger bak
Förstärkare
(säljs separat)
Vänster fram
Höger fram
Förstärkare
(säljs separat)
Subwoofers
* Systemomkopplaren sitter på enhetens undersida.
41-SE
Kontakt för fordonets displaygränssnitt
Gränssnittskontakt för fjärrstyrning
Ger styrsignaler för fordonets displaygränssnitt. Anslut
denna till dosan för fordonets displaygränssnitt (extra
tillbehör).
För ytterliga information om anslutningar, rådfråga närmaste
Alpine-verkstad.
Till rattfjärrkontrollens gränssnittsdosa.
För ytterliga information om anslutningar, rådfråga närmaste
Alpine-verkstad.
Antennfäste
Ingående ljudavbrott (Rosa/Svart)
Anslut denna kabel till gränssnittsutgången för ljud på en
biltelefon som jordas när ett samtal tas emot.
Ledning för fjärrpåslagning av strömmen (Blå/Vit)
Säkringshållare (10A)
Bakre RCA-in/utgångar
Kan användas som bakre RCA-in/utgångar.
RÖD är höger och VIT är vänster.
Främre RCA-in/utgångar
Kan användas som främre RCA-in/utgångar.
RÖD är höger och VIT är vänster.
Anslut den här ledningen till ledningen för fjärrpåslagning
av strömmen för din förstärkare eller signalprocessor.
Subwooferutgång med RCA-anslutningar
Omkopplingsbar strömkabel (tändning) (Röd)
Systemomkopplare
Anslut denna kabel till ett öppet uttag på fordonets
säkringslåda eller till ett annat oanvänt strömuttag som
sänder ut (+) 12 volts likström bara medan tändningslåset
är tillslaget eller i läget för tillbehörens påslag.
Om du använder en processor med Ai-NET ställer du denna
omkopplare i läget EXT AP. Låt omkopplaren stå i läget
NORM om ingen enhet är ansluten.
Jordledning (Svart)
Anslut denna kabel till ett ställe i bilens chassi. Se till att
kabeln ansluts till blank metall och fästs ordentligt med hjälp
av den medföljande plåtskruven.
Motorantenn (Blå)
Anslut den här ledningen till +B-polen på din motorantenn
om sådan finns.
• Den här ledningen ska enbart användas för att styra fordonets
motorantenn. Använd inte den här ledningen till att slå på en
förstärkare eller signalprocessor etc.
Dimmerkabel (Orange)
Denna kabel kan anslutas till instrumentgruppens
belysningskabel. Du kan då använda fordonets reglage för
dämpning av instrumentljus till att även dämpa
bakgrundsbelysningen för denna enhet.
Batterikabel (Gul)
Anslut den här ledningen till den positiva polen (+) på
fordonets batteri.
ISO-Anslutning för strömförsörjning
ISO-kontakt (utsignal högtalare)
Högtalarkabel (+) för bakre vänster högtalare (Grön)
Högtalarkabel (–) för bakre vänster bakhögtalare (Grön/Svart)
Högtalarkabel (+) för främre vänster högtalare (Vit)
Högtalarkabel (–) för främre vänster framhögtalare (Vit/Svart)
Högtalarkabel (–) för främre höger framhögtalare (Grå/Svart)
Högtalarkabel (+) för främre höger högtalare (Grå)
Högtalarkabel (–) för bakre höger bakhögtalare (Violett/Svart)
Högtalarkabel (+) för bakre höger högtalare (Violett)
Ai-NET-kontakt
Använd denna anslutning för in- och utgångar på andra
enheter (CD-växlare, equalizer etc.) som är utrustade med
Ai-NET.
• Se till att ställa in ”Ställa in ansluten huvudenhet (MODEL
SETUP)” på ”DVD CHG”, när DHA-S690 är ansluten.
• Gränssnittsadapter för iPod (KCA-420i) rekommenderas inte för
denna produkt.
RÖD är höger och VIT är vänster.
• När IMPRINT-ljudprocessorn är ansluten ställs denna in på läget
EXT AP.
• Se till att stänga av strömmen till enheten innan du växlar position.
Anslutning för strömförsörjning
Ai-NET-kabel (medföljer CD-växlare)
RCA-förlängningskabel (säljs separat)
ISO/JASO-antennadapter (säljs separat)
Det kan hända att en ISO/JASO-antennadapter krävs,
beroende på fordonet.
Anpassningsbar rattfjärrkontroll, styrning in 1 (Brun/
Gul)
Till den adaptiva rattfjärrkontrollens gränssnittsdosa.
För ytterligare information om anslutningar, rådfråga
närmaste Alpine-verkstad.
Anpassningsbar rattfjärrkontroll, styrning in 2 (Brun/
Orange)
Till den adaptiva rattfjärrkontrollens gränssnittsdosa.
För ytterligare information om anslutningar, rådfråga
närmaste Alpine-verkstad.
Rattfjärrkontroll G.OUT (Svart)
Till den adaptiva rattfjärrkontrollens gränssnittsdosa.
För ytterligare information om anslutningar, rådfråga
närmaste Alpine-verkstad.
Kontakt för Bluetooth
Anslut denna till en Bluetooth INTERFACE (KCE-400BT)
(tillbehör).
För att kunna använda en mobiltelefon med hands-free
krävs anslutning av en Bluetooth INTERFACE. Läs
bruksanvisningen för Bluetooth INTERFACE för mer
information om anslutningen. Du kan mata in ljud från en
ansluten extern enhet (exempelvis en bärbar ljudspelare) till
Bluetooth-anslutningen på denna enhet. En
konverteringskabel för att koppla in Bluetooth-anslutningen
till AUX IN (KCE-237B) krävs.
USB-kontakt
Anslut USB-kabeln.
USB-kabel
Anslut denna till ett USB-minne/bärbar ljudspelare eller till
en iPhone/iPod. För att använda en iPhone/iPod krävs en
gränssnittskabel för iPod-dockning.
• Använd den medföljande USB-kabeln. Om du använder en annan
USB-kabel än den som medföljer kan rätt prestanda inte garanteras.
• Led inte USB-kabeln tillsammans med andra kablar.
Hindra externt brus från att tränga in i ljudsystemet.
• Placera enheten på plats och dra kablarna på ett avstånd av minst 10 cm från bilens kabelnät.
• Se till att kablarnas avstånd till andra kablar är så stort som möjligt.
• Anslut jordledningen ordentligt till något ställe på bilens chassi, där metallen är ren och oskyddad (ta om nödvändigt bort färg, smuts
eller fett).
• När anläggningen utökas med en störningsdämpare bör den anslutas så långt bort från enheten som möjligt. Din Alpine-verkstad har
olika störningsdämpare, kontakta dem för ytterligare detaljer.
• Din Alpine-verkstad vet bäst om störningsundertryckning, så kontakta återförsäljaren för ytterligare information.
42-SE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement