MKR-88 - M

MKR-88 - M
MKR-88
GEBRUIKSAANWIJZING
NL
NOTICE
FR
D’EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
D
O P E R AT I N G
EN
INSTRUCTIONS
© Bo ret t i BV
MKR-88 Inbouw koelkast-11
BORET TI BV
De Dollard 17
1454 AT
Watergang
T +31(0) 20-4363439
F +31(0) 20-4361326
S +31(0) 20-4363525 (service)
E info @ boret ti.com
The Netherlands
NV BORET TI SA
Rupelweg 16
2850 Boom
T +32 (0) 3-4508180
F +32 (0) 3-4586847
E info.be @ boret ti.com
Belgium
Inhoud
Waarschuwingen-------------------------------------------------------------------------------------------1~2
Afbeelding----------------------------------------------------------------------------------------------------3
Voorbereiding-----------------------------------------------------------------------------------------------3
Bediening----------------------------------------------------------------------------------------------------4
Instructies----------------------------------------------------------------------------------------------------5~7
Ontdooien, reinigen en buiten werking stellen-----------------------------------------------------8~9
Problemen oplossen--------------------------------------------------------------------------------------10
Afvoeren van het oude apparaat
Voordat u een oud apparaat weggooit, dient u ervoor te zorgen dat het onbruikbaar en veilig is. Trek de stekker uit het
stopcontact of maak alle veersloten, deurklinken of grendelsloten onklaar om te voorkomen dat kinderen zich kunnen
opsluiten in het apparaat.
Het koelsysteem bevat isolatiegassen en koelvloeistoffen, die op een gespecialiseerde manier moeten worden afgevoerd.
De waardevolle materialen in een koelkast kunnen worden gerecycled. Neem contact op met uw gemeentelijke
reinigingsdienst voor het op de juiste manier weggooien van een oud apparaat en neem contact op met uw plaatselijke
instantie of leverancier als u vragen heeft. Zorg ervoor dat het leidingwerk van uw koelkast niet beschadigd raakt voordat
het apparaat wordt opgehaald door de reingingsdienst, en draag bij aan een beter milieu door aan te dringen op een
geschikte, niet-vervuilende methode van afvalverwerking.
Weggooien van de verpakking van uw nieuwe apparaat
Al het verpakkingsmateriaal dat gebruikt is in de verpakking van uw nieuwe apparaat kan zonder gevaar voor het milieu
worden weggegooid.
De kartonnen doos kan in stukken worden gescheurd of gesneden en bij het oud papier worden gedaan. De
beschermende folie is gemaakt van polyethyleen en de stukken piepschuim en opvulmateriaal bevatten geen CFK's.
Al deze waardevolle materialen kunnen naar een afvalinzamelingspunt worden gebracht en na adequate recycling
worden hergebruikt.
Neem contact op met uw plaatselijke instantie voor het adres van het dichtstbijzijnde afvalinzamelingspunt of papierbak.
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Lees voordat u het apparaat aanzet de informatie in de gebruikershandleiding zorgvuldig door. De gebruikershandleiding
bevat belangrijke aanwijzingen met betrekking tot installatie, gebruik en onderhoud van het apparaat.
Bewaar de gebruikershandleiding op een veilige plaats en overhandig deze aan de volgende eigenaar als u het apparaat
doorverkoopt.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als de volgende instructies niet worden opgevolgd.
*Beschadigde apparaten mogen niet in gebruik worden genomen. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier.
'De aansluiting en installatie van het apparaat moeten strikt volgens de instructies in de gebruikershandleiding worden
uitgevoerd.
*Om veiligheidsredenen moet het apparaat op de juiste manier worden geaard volgens de specificaties.
"Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Trek aan de stekker om deze uit het
stopcontact te halen, niet aan het snoer.
"Bewaar alcoholische dranken in goed gesloten flessen of houders en bewaar ze altijd rechtop. Bewaar geen explosieve
stoffen in het apparaat - Gevaar voor explosie!
*Beschadig de onderdelen van het apparaat die koelvloeistof bevatten niet door gleuven van de koelkast te doorboren of
te perforeren met scherpe of puntige voorwerpen, de leidingen in elkaar te drukken of te draaien of door de coatings van
de oppervlakken af te schrapen. Als de koelvloeistof naar buiten spuit en in de ogen komt, kan dit ernstig oogletsel
veroorzaken.
*Dek het ventilatierooster van het apparaat niet af.
*Laat kinderen niet spelen met het apparaat. Laat kinderen nooit op de laden zitten of aan de deur gaan hangen.
Als u een nieuwe koelkast / vriezer heeft gekocht in de plaats van een oud apparaat, zorg er dan voor dat alle bestaande
vergrendelingen of sloten op het oude apparaat onklaar worden gemaakt voordat u het apparaat afvoert. Hierdoor
voorkomt u dat kinderen opgesloten kunnen raken in het apparaat.
Zorg ervoor dat het oude apparaat op een milieuvriendelijke manier wordt afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf,
omdat het apparaat schadelijke onderdelen in de koelvloeistof kan bevatten en deze met speciale apparaat moet worden
verwijderd. Neem contact op met uw leverancier of met uw plaatselijke instantie.
Zorg ervoor dat het koelsysteem met de koelvloeistof, met name de warmtewisselaar op de achterkant van het apparaat,
niet beschadigd wordt tijdens het vervoer naar het afvalinzamelpunt, zodat de koelvloeistof niet lekt. Informatie over het
type koelvloeistof/isolatiemiddel vindt u op het typeplaatje van het apparaat.
^Waarschuwing: Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in het inbouwmeubel vrij.
^Waarschuwing: Gebruik geen andere mechanische hulpmiddelen om het ontdooiproces te versnellen dan die
aanbevolen zijn door de fabrikant.
"Waarschuwing: Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast.
"Na installatie moet de stekker toegankelijk blijven.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een netsnoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn
vertegenwoordiger.
'De aansluiting van de netvoeding en de installatie moeten worden uitgevoerd volgens de instructies in de
gebruikershandleiding.
'Gebruik alleen de gereedschappen van de fabrikant voor het ontdooien van het apparaat.
"Dit apparaat is bedoeld voor het koelen van voedsel, het maken van ijsblokjes en het bewaren van diepvriesproducten.
*Het is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Als het apparaat wordt gebruik voor industriële of commerciële
doeleinden, houd u dan aan de betreffende normen en voorschriften.
Schematische weergave van de koelkast-- Voorbereiding
1. Schappen
2. Groente- en fruitladen
3. Temperatuurregelaar
4. Eierhouder
5. Flessenrekken
Deze weergave kan licht afwijken van de indeling van de koelkast die u zojuist heeft gekocht als gevolg
van technische verbeteringen.
Voorbereiding
Uitpakken
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
De bijgeleverde onderdelen en materialen controleren
Controleer de materialen aan de hand van de paklijst. Neem contact op met uw leverancier als er onderdelen ontbreken.
De koelkast op de juiste plaats zetten
*Zorg ervoor dat de koelkast rechtop wordt gehouden tijdens het verplaatsen. Als het apparaat gekanteld moet worden,
mag dit niet meer dan 45 graden zijn. Anders kan het apparaat beschadigd raken, waardoor de koelprestaties
achteruitgaan.
*Om schade aan het product of persoonlijk letsel te voorkomen moet de koelkast worden uitgepakt
door twee of meer personen, nadat het apparaat op een eerder gekozen plaats is gezet.
*Controleer of de koelkast zichtbare schade aan de buitenkant heeft voordat u deze installeert.
*Pak de koelkast niet bij het bovenste blad vast wanneer u deze verplaatst, om schade te voorkomen.
*Stel een beschadigde koelkast niet in werking.
Maak de koelkast voor gebruik schoon.
(Zie de volgende paragraaf "Reinigen")
Rusttijd
Nadat u de koelkast geplaatst en schoongemaakt heeft, moet u deze minimaal 30 minuten laten rusten voordat u het
apparaat op de netvoeding aansluit.
De koelkast aanzetten
Nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken, draait u de temperatuurregelaar naar rechts van stand 0 op een
willekeurige stand tussen de 1 en 7 om de koelkast aan te zetten. De compressor van de koelkast stopt wanneer de
temperatuurregelaar op stand 0 staat.
De temperatuur instellen:
De temperatuur in de koelkast wordt ingesteld door aan de temperatuurregelaar te draaien. De standen 1 tot en met 7
staan voor verschillende temperaturen, van laag naar hoog.
Stand
Omstandigheden
1-2
Zomer of omgevingstemperatuur tussen de 25-35°C
3-4
Lente, herfst of omgevingstemperatuur tussen de 15-25C
4-5
Winter of omgevingstemperatuur tussen de 5-15C
6-7
Snelvriezen
------------- B.
\1
f ---------
|| ________I _ ^
i
-----.
L -----
/
Temperatuurregelaar
Let op: Het duurt enige tijd voordat de koelkast het ingestelde niveau heeft bereikt als u de
temperatuurstand verandert. Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van het verschil tussen de bestaande en de
ingestelde temperatuur, de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur geopend en gesloten wordt en de
hoeveelheid voedsel in de koelkast.
Levensmiddelen in de koelkast plaatsen
Wacht 1~2 uur voordat u levensmiddelen in de koelkast legt nadat u de koelkast heeft ingeschakeld. U kunt
levensmiddelen en diepvriesproducten in de koelkast leggen als de temperatuur in het betreffende vak het instelpunt
heeft bereikt.
Koeling voor kortdurende conservering van levensmiddelen of voor dagelijks
gebruik
Hoewel de temperatuur in de meeste gedeeltes van het koelvak tussen de 0 en 10 graden Celsius kan worden ingesteld,
conservering niet aanbevolen. Koeling is alleen bedoeld voor kortdurende
conservering van levensmiddelen.
wordt langdurige
Koelvak
1. Eieren en boter
2. Conserven en specerijen
3. Dranken en levensmiddelen in flessen
4. Koekjes, gekookt voedsel en melk
5. Vlees en worstjes
6. Fruit, groenten en salades
Voorzorgsmaatregelen bij kortdurende conservering
* Warm voedsel moet eerst afkoelen tot kamertemperatuur voordat het in de koelkast gezet mag
worden.
Droog eventuele druppels op het voedsel af voordat u het in de koelkast zet. Geadviseerd wordt
om voedsel in geschikte zakken te doen voordat u het in de koelkast legt; hierdoor droogt het voedsel niet uit en voorkomt
u dat groenten en fruit verleppen of van smaak veranderen.
* Bewaar geen grote hoeveelheden of een zeer hoog gewicht aan levensmiddelen; het voedsel moet met enige ruimte
ertussen worden bewaard voor een betere conservering. Plaats nooit te veel levensmiddelen op de schappen, omdat
deze kunnen instorten als ze te zwaar beladen worden.
* Het te bewaren voedsel moet gesorteerd worden volgens de behoeften van de gebruiker. Voedsel dat dagelijks
geconsumeerd wordt, moet vooraan worden geplaatst; hierdoor hoeft de deur minder lang geopend te worden. Plaats
voedsel niet te dicht tegen de binnenwanden.
De schappen schoonmaken
* De voedselschappen kunnen uit de koelkast worden gehaald om ze schoon te maken
Lamp en vervangen van de lamp:
*Lamp: 240V, 10W
* Lamphouder: E14 (lampen van meer dan 15W mogen niet worden gebruikt)
* Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het lampje vervangt
* Verwijder het oude lampje door het naar links te draaien
Instructies voor het bewaren van voedsel
*De bewaarperiode wordt langer als groenten met hun wortels naar de koudebron toe worden geplaatst.
*Bladeren van wortels of knollen moeten worden verwijderd voordat u ze in de koelkast legt.
*Leg een vel tissue in het flessenrek voordat u er flessen in zet, zodat het rek later makkelijker schoon te maken is.
*Uien, knoflook, gember, waterkastanjes en andere knolgroenten mogen niet in de koelkast bewaard worden, omdat
deze geschikt zijn voor langdurige conservering bij normale temperaturen.
*Rijpe pompoen, meloen, papaja, bananen en ananas mogen niet in de koelkast bewaard worden. Bevriezing versnelt
het rijpingsproces.
Het koelvak ontdooien
Het koelvak is ontworpen voor automatische ontdooiing. Rijp op de achterwand smelt en stroomt via de afvoerpijp in de
verdampbak boven de compressor op de achterkant van de koelkast, waar het water verdampt door de warmte die door
de compressor wordt afgegeven.
Let op: Zorg dat de afvoerpijp boven de groente- en fruitlade altijd vrij blijft, zodat het ontdooiwater
normaal kan wegstromen. Gebruik het bijgeleverde staafje om eventuele verstoppingen te verwijderen.
Reiniging
De koelkast moet regelmatig schoongemaakt worden om de vorming van onaangename geuren te voorkomen.
* Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de koelkast schoonmaakt.
* Gebruik geen harde borstel, staalborstel, reinigingsmiddel, wasbenzine of andere oplosmiddelen, heet water, zure of
basische reinigingsmiddelen.
* Neem druppels op de oppervlakken van de koelkast af met een zachte doek.
(1) Gebruik geen grote hoeveelheden water om de koelkast te reinigen.
(2) Gebruik een droge doek om de schakelaar, de lamp en de temperatuurregelaar te reinigen.
* Houd de rubberen afdichting altijd schoon
* Reinig de achterkant en de zijkanten van de koelkast regelmatig.
Onderbreking van het gebruik
Als de stroomuitval langere tijd aanhoudt, trek de stekker dan uit het stopcontact en reinig de koelkast zoals hierboven
beschreven.
Laat de deur van de koelkast open als de stroom wordt uitgeschakeld, om te voorkomen dat eventueel voedsel in het
koelvak onaangenaam gaat ruiken.
Let op: Aanbevolen wordt om de koelkast niet uit te schakelen.
Stroomuitval
Zelfs in de zomer kan voedsel in de koelkast enkele uren geconserveerd worden na een stroomuitval.
* Zet geen extra voedsel in de koelkast tijdens een stroomuitval.
* Doe de deur niet open tijdens stroomstoringen.
*Als u van tevoren weet dat er een stroomuitval komt, maak dan ijsblokjes en doe deze in een bakje bovenin in het
koelvak.
Let op: tijdens een stroomstoring of bij technische problemen stijgt de temperatuur in de koelkast en
wordt de bewaartijd korter.
Tijdens vakanties
* Haal eventuele levensmiddelen uit de koelkast bij korte vakanties. Draai de temperatuurknop op de juiste stand en zorg
ervoor dat de deur van de koelkast goed gesloten is.
* Haal bij lange vakanties alle levensmiddelen uit de koelkast en trek de stekker uit het stopcontact. Als de rijp gesmolten
is, reinigt en droogt u het koelvak.
Afvoeren
* Verwijder de deur van de koelkast wanneer u deze afdankt, om te voorkomen dat kinderen zichzelf opsluiten.
De koelkast verplaatsen
* Trek de stekker uit het stopcontact
* Verwijder de levensmiddelen
* Zet de schappen en de groenteladen vast met plakband
"Maak de deur goed vast met plakband
Vragen en antwoorden
De volgende verschijnselen zijn normaal:
*
De temperatuur van de koelkast en de compressor stijgen en de compressor werkt relatief langer als de koelkast voor
het eerst wordt aangezet.
*
Neem druppels op de buitenste oppervlakken van de koelkast af met een zachte doek.
*
Als de deur van de koelkast vaak wordt geopend of te lang open blijft staan in vochtige seizoenen, dan wordt de
ruimte in de koelkast vochtig.
*
Er klinkt een licht geluid als de koelvloeistof door de leidingen stroomt of als de compressor in en uit wordt
geschakeld.
*
Er klinkt een licht geluid als het dooiwater in het verdampingsbakje druppelt.
*
De compressor werkt relatief lang als er grote hoeveelheden voedsel worden geconserveerd of als de
omgevingstemperatuur hoog is.
* De verdamper geeft onaangename geuren af als het koelvak niet wordt schoongemaakt.
Let op. De koelkast mag nooit opnieuw worden aangezet voordat er een periode van minimaal vijf
minuten is verstreken.
Stel de oorzaak van het probleem vast voordat u
reparaties uitvoert.
Verschijnselen
Oorzaken
De koelkast start niet.
Het lampje knippert niet.
*
Slechte aansluiting op de netvoeding (stekker, stopcontact en zekering)
*
De temperatuurknop staat op stand 0.
*
Lage spanning
*
Kapotte lamp
*
Netvoeding niet aangesloten
Te veel lawaai.
*
De temperatuurknop staat op stand 0.
*
Ongelijke plaatsing
*
Contact tussen de koelkast en een muur of ander voorwerp
De compressor werkt zeer *
Eerste gebruik
lang achter elkaar of
*
Te veel voedsel bewaard
*
De deur is zeer vaak geopend bij warm weer
*
De temperatuurregelaar is niet goed ingesteld
*
De koelkast staat in direct zonlicht, of dichtbij een warmtebron
*
Slechte ventilatie of vuil op de condensor
de temperatuur bereikt de
ingestelde waarde niet.
Voedsel is uitgedroogd
Vreemde geuren
* Voedsel is niet goed afgedekt of verpakt
*
Voedsel is niet goed verpakt
*
Rottend voedsel in de koelkast
*
De koelkast moet schoongemaakt worden. Zie "Reiniging"
Waarschuwingen
Waarschuwingen
21
Bediening
Het apparaat plaatsen en installeren
1.
Controleer nadat u het apparaat heeft uitgepakt, of de netvoeding hetzelfde is als de
waarde die staat aangegeven op het typeplaatje.
2.
Als de draairichting van de deur goed is, ga dan door naar punt 3. Als dit niet het geval is,
kunt u de plaats van de scharnieren omkeren. Hiervoor legt u de koelkast voorzichtig op de
achterkant. Gebruik afstandsstukken om te voorkomen dat de leidingen van de condensor
platgedrukt worden en de compressor beschadigd wordt.
2a Verwijder de pen van het onderste scharnier P.
2b Verwijder het onderste scharnier A en maak de deur los.
2c Verwijder de pen van het bovenste scharnier C, en monteer dit op de tegenoverliggende
kant.
2d Verwijder de onderste steun L.
2e Monteer de deur en het scharnier B aan de linkerkant.
2f Monteer de onderste steun L aan de tegenoverliggende kant.
Denk aan het volgende als u het apparaat installeert:
A Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingen, radiatoren,
fornuizen etc. of in direct zonlicht.
B Zorg ervoor dat eventueel water op de achterwand van het koelvak in het afvoerkanaal
stroomt tijdens de automatische ontdooiing.
C Laat het apparaat, nadat u het op zijn plaats heeft gezet, minimaal een uur staan voordat u
het op de netvoeding aansluit.
D Controleer of het apparaat goed werkt voordat u er voedsel in legt.
WAARSCHUWING: INSTALLEER HET APPARAAT NIET IN DE BUURT VAN
WARMTEBRONNEN EN LAAT EEN RUIMTE VAN MINIMAAL 5 CM BOVEN HET
APPARAAT VRIJ.
INSTALLATIE IN HET INBOUWMEUBEL
De afmetingen van het inbouwmeubel moeten overeenkomen met de afmetingen in de
afbeelding. 3 plaats het apparaat in het inbouwmeubel tegen het zijpaneel naast de opening. 3a
pas de pootjes zodanig aan, dat het bovenste paneel de koelkast niet raakt, en monteer het
bovenste gedeelte van de koelkast met de bijgeleverde schroeven in het voorgeboorde paneel
boven de voorste rand.
3b Monteer de onderkant van het apparaat aan de wand van het meubel met behulp van de
speciale haken.
3c Bevestig de twee onderste voetjes in de gaten in de onderkant van het inbouwmeubel.
3d Bevestig waar geleverd de kunststof pakking.
3e Monteer onderdeel X met schroeven op de deur van het apparaat.
3f Bevestig het schuifdeel Y met schroeven, nadat u de deur van het meubel heeft uitgelijnd.
23
Table des matières
Précautions .........................................................................................................
Schéma ..............................................................................................................
Préparation .........................................................................................................
Fonctionnement .................................................................................................
Mode d’emploi....................................................................................................
Dégivrage, nettoyage et arrêt ............................................................................
Localisation des défauts.....................................................................................
Mises en garde
Elimination de l’appareil
Avant de mettre un appareil usagé à la décharge, vérifiez qu’il a été rendu sur et inopérant. Enlevez la fiche et
retirez ou détruisez tout type de ressort, verrou ou serrure pour éviter qu’un enfant puisse s’enfermer dans
l’appareil.
Le système frigorifique contient des gaz isolants et réfrigérants qui doivent faire l’objet d’une procédure spéciale
d’élimination. Les matériaux composant un réfrigérateur ont de la valeur et peuvent être recyclés. Prenez contact
avec le centre local pour l’élimination des déchets afin de mettre à la décharge correctement un vieil appareil et
contactez les autorités locales ou le revendeur pour tout éclaircissement.
Assurez-vous que les tuyaux du réfrigérateur ne subissent pas de dommages avant que l'appareil soit prélevé par
le service de collecte afin de contribuer à la sauvegarde de l’environnement en favorisant une élimination correcte
sans polluer l’environnement.
Elimination de l’emballage de l’appareil neuf
Tout le matériel d’emballage du nouvel appareil peut être éliminé sans dommages pour l'environnement.
Le carton peut être cassé ou coupé pour être acheminé au centre d’élimination du papier. La pellicule dans
laquelle il est enveloppé est en polyéthylène, les protections et les garnitures en polyéthylène ne contiennent pas
de CFC.
Tous ces matériaux de valeur peuvent être portés à un centre de collecte et réutilisés après recyclage.
Demandez aux organismes locaux les noms et les adresses des centres les plus proches de collecte des
matériaux et du papier.
Instructions et consignes de sécurité
Avant de mettre l'appareil en marche lisez attentivement toutes les informations du Guide de l’utilisateur.
Le guide de l'utilisateur contient des observations très importantes sur le montage, le fonctionnement et l’entretien
de l'appareil.
Conservez le guide de l'utilisateur dans un lieu sur et n’oubliez pas de le remettre au nouveau propriétaire en cas
de vente.
Le producteur décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect des instructions
suivantes.
Cautions
*Ne mettez pas l’appareil en marche s’il est endommagé. En cas de doute, consultez le revendeur.
*La connexion et l’installation de l'appareil doivent être effectuées conformément aux instructions décrites dans la
notice de l’utilisateur.
*Pour des raisons de sécurité, l'appareil doit être mis correctement à la terre conformément aux spécifications..
*Avant le nettoyage, n’oubliez jamais de débrancher la fiche de l’appareil. Pour retirer la fiche, il ne faut pas saisir
le câble, mais la fiche. Conservez les boissons alcooliques dans des bouteilles ou des récipients hermétiques,
toujours en position verticale. Ne conservez pas de substances explosives dans l'appareil. Risque d'explosion !
*Evitez d’endommager les parties de l'appareil qui contiennent le réfrigérant en perforant les serpentins avec des
objets coupants ou pointus, en écrasant ou en déformant les tuyaux ou en grattant les revêtements des surfaces.
La sortie du réfrigérant peut provoquer des blessures graves au contact des yeux.
*Ne bouchez pas et ne couvrez pas la grille d’aération de l’appareil.
*Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l’appareil. Ne permettez en aucun cas aux enfants de s’asseoir sur
les tiroirs ou de s’accrocher à la porte.
Si le réfrigérateur ou le congélateur ont été achetés pour en remplacer un précédent, avant de mettre le vieil
appareil à la décharge assurez-vous d’avoir enlevé et détruit toutes les serrures ou les verrous.
Vous évitez ainsi qu’un enfant puisse s’enfermer dans l’appareil.
Eliminez de manière écologiquement correcte l’ancien appareil à travers des centres spécialisés dans la protection
de l’environnement car le réfrigérant qui se trouve dans l’appareil peut contenir des substances dangereuses qu’il
faut éliminer avec des systèmes spéciaux. Adressez-vous à votre revendeur ou aux organismes locaux.
Vérifiez que l'installation contenant le réfrigérant, notamment l’échangeur de chaleur à l’arrière, n’ont pas été
endommagés pendant le transport au site de collecte ou d’élimination, pour être certains que le réfrigérant ne
puisse sortir.
Les données sur le type de réfrigérant ou l’agent isolant utilisé dans l'appareil sont indiqués sur la plaque signalétique.
*Attention : veillez à ne pas obstruer les ouvertures d’aération présentes dans l'appareil ou dans la structure dans
laquelle il sera encastré.
*Attention : N’utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d’autres moyens pour accélérer le dégivrage, si cela n’est
pas recommandé par le producteur.
*Attention : évitez tout dommage au circuit du réfrigérant.
*Attention : N’utilisez pas d’appareillages électriques dans le compartiment de conservation des aliments.
*La fiche doit être accessible même après l'installation de l'appareil.
*Si le cordon d’alimentation est endommagé faites-le remplacer par le producteur ou par son service après-vente.
*Pour la connexion au secteur d’alimentation et pour l'installation, suivez les instructions de la notice.
*Pour le dégivrage utilisez uniquement les outils fournis par le producteur.
Spécifications
*Cet appareil n’est destiné qu’à réfrigérer des aliments, produire de la glace et conserver des aliments
congelés.
*Appareil rigoureusement destiné à un usage domestique. En cas d’utilisation pour des applications
industrielles ou commerciales, veuillez vérifier sa conformité avec les normes et les règlements en la matière.
*Le circuit de réfrigération est étanche.
Schéma du réfrigérateur - Préparation
1.Clayettes
2.Bac à légumes
3.Thermostat
4.Support à œufs
5.Balconnets porte-bouteilles
Ce schéma peut changer légèrement par rapport au schéma effectif du réfrigérateur que
vous venez d’acheter à cause des améliorations techniques.
Préparation
Déballage
Otez tout le matériel d’emballage.
Contrôlez tous les éléments fournis.
Effectuez un contrôle par rapport au bordereau d'emballage. Contactez le distributeur local si vous
constatez des différences.
Assurez une place appropriée à votre réfrigérateur.
*Gardez le réfrigérateur toujours en position verticale pendant les déplacements.
S’il est nécessaire de l’incliner, l'inclinaison ne doit pas dépasser 45 degrés. Dans le
cas contraire l'appareil pourrait subir des dommages qui ne se limiteraient pas à
compromettre les performances de réfrigération.
*Pour éviter des dommages au produit ou aux personnes, le réfrigérateur doit être déballé
par deux personnes après avoir été mis dans l’endroit choisi préalablement.
*Avant l'installation, vérifiez que le réfrigérateur ne présente pas de dommages extérieurs
visibles.
*Ne soulevez pas le réfrigérateur en le prenant par le dessus pour éviter tout dommage.
*Ne mettez pas le réfrigérateur en marche s’il est endommagé.
Nettoyez le réfrigérateur avant l’utilisation.
(Veuillez consulter la section “Nettoyage”)
Période d’inactivité
Après avoir mis en place et nettoyé le réfrigérateur, laissez-le reposer pendant au moins 30 minutes
avant de le brancher sur le secteur d'alimentation.
Fonctionnement
Mise en marche du réfrigérateur
Après le branchement sur le secteur, pour mettre le réfrigérateur en
marche tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d’une montre
de la position 0 à une quelconque position entre 1 et 7. Le compresseur
du réfrigérateur s’arrête en remettant le thermostat sur 0.
Réglage de la température
Pour régler la température dans le réfrigérateur utilisez le thermostat. Les
positions de 1 à 7 correspondent à différentes températures, de la plus
basse à la plus haute.
Position
Conditions
1-2
Eté ou température ambiante entre 25 et 35 °C
3-4
Printemps, automne ou température ambiante entre 15 et 25 °C
4-5
Hiver ou température ambiante entre 5 et 15 °C
6-7
Congélation rapide
Thermostat
Mise en garde : quand vous sélectionnez la température, il faut un certain temps pour que le
réfrigérateur arrive au niveau programmé. La durée de cet intervalle est déterminée par la
différence entre la température existante et celle programmée, par la température ambiante,
par la fréquence d’ouverture de la porte et par la quantité d’aliments dans le compartiment.
Remplissage du réfrigérateur avec les aliments
Après avoir allumé le réfrigérateur, attendez 1 à 2 heures avant d’y stocker les aliments. En général
il faut attendre que l'intérieur du compartiment arrive à la température programmée avant d’y mettre
les aliments à conserver ou congeler.
Mode d’emploi
Le réfrigérateur est destiné au stockage des aliments à consommer en
peu de temps ou tous les jours.
Même si la température dans la plupart du réfrigérateur est comprise entre 0 et 10°C, il est conseillé
de ne pas conserver les aliments trop longtemps. Le réfrigérateur est destiné uniquement au stockage
des aliments à consommer en peu de temps.
Compartiment réfrigérateur
1. Œufs et beurre
2. Conserves et condiments
3. Boissons et bouteilles en général
4. Gâteaux, aliments cuits et lait.
5. Viande et charcuteries
6. Fruits, légumes et salades
Précautions
*Attendez que les aliments cuits soient à température ambiante avant de le mettre
au réfrigérateur.
Essuyez les aliments à l’extérieur avant de les mettre au réfrigérateur.
Les aliments conservés au réfrigérateur doivent être emballés dans des
sachets ou des récipients à fermeture étanche. Vous évitez ainsi que
l'humidité de l'aliment s’évapore et que les légumes et les fruits se fanent
ou perdent leur goût.
Instructions
* Evitez de stocker une quantité excessive d’aliments. Pour une bonne conservation, laissez de l’espace
entre les aliments. Ne surchargez pas les clayettes pour éviter qu’elles puissent céder.
*Rangez les aliments en fonction des exigences de consommation. Les aliments consommés tous les jours
seront mis dans l’espace plus pratique à atteindre. De cette manière vous réduirez au minimum le temps
d’ouverture de la porte. Ne mettez pas les aliments trop près des parois internes.
Nettoyage des bacs pour les aliments
* Les bacs peuvent être démontés pour être lavés.
Ampoule et remplacement
*Ampoule : 240V, 10W
*Douille : E14 (n’utilisez pas d’ampoules de plus de 15W)
*Pour le remplacement, débranchez la fiche d’alimentation.
*Démontez l’ampoule en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Instructions
Conseils pour la conservation des aliments
*La période de conservation des légumes se prolonge si le côté de la racine est tourné vers la
source du froid.
*Otez les feuilles des carottes, navets et similaires.
*Mettez sur le fond du porte-bouteilles une serviette en papier ou similaire pour faciliter le nettoyage.
*Ne conservez pas au réfrigérateur les oignons, l’ail, le gingembre et similaires car ces légumes
doivent être conservé à température ambiante.
*Ne conservez pas au réfrigérateur la courge mure, les melons, la papaye, les bananes et l’ananas.
Le froid accélère le processus de maturation.
Dégivrage et nettoyage - Arrêt
Dégivrage du compartiment réfrigérateur
Le réfrigérateur est équipé de système de dégivrage automatique. Le givre qui se forme sur la paroi
arrière fond et à travers la rainure de drainage arrive dans le bac d’évaporation au-dessus du
compresseur, à l’arrière du réfrigérateur, où il s’évapore grâce à la chaleur dégagée par le
compresseur.
bâtonnet pour le nettoyage
Mise en garde : veillez à ce que l’orifice au-dessus du bac à fruits et légumes ne se bouche
pas pour garantir l’écoulement normal de l’eau de dégivrage. Utilisez le bâtonnet fourni
pour éliminer les obstructions éventuelles.
Nettoyage
Nettoyez régulièrement le réfrigérateur pour éviter la formation de moisissures et d’odeurs désagréables.
*Débranchez toujours l’appareil du secteur électrique avant le nettoyage.
*N’utilisez pas de brosses dures ou en acier, produits détergents, essence ou autres solvants,
eau bouillante, acides ou alcalis.
*Essuyez la surface du réfrigérateur avec un chiffon doux.
(1) Evitez d’utiliser une quantité excessive d’eau pour nettoyer le réfrigérateur
(2) Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'interrupteur, la lampe et le thermostat.
*Gardez le joint de la porte toujours propre.
*Nettoyez régulièrement l’arrière et les côtés du réfrigérateur.
Mise hors service
En cas de coupure de courant prolongée, débranchez la fiche du réfrigérateur et nettoyez-le en suivant
les instructions décrites ci-avant.
Quand vous arrêtez le réfrigérateur, veillez à laisser la porte ouverte pour éviter la formation d’odeurs
désagréables.
Mise en garde : il est conseillé de ne pas mettre le réfrigérateur hors tension.
Defrosting-Cleaning -De-commissioning
Panne de courant
Même en été les aliments mis au réfrigérateur peuvent se conserver quelques heures.
*Ne mettez pas d’autres aliments au réfrigérateur pendant une panne de courant.
*Evitez d’ouvrir la porte pendant les coupures de courant.
*Si la coupure de courant est annoncée, produisez des glaçons et mettez-les dans un bac dans la
partie haute du réfrigérateur.
Mise en garde : si la température dans le réfrigérateur augmente pendant une panne de courant
ou dans le cas de problèmes techniques, la période de conservation se réduit.
En cas de vacances
*Enlevez les aliments du réfrigérateur si la vacance est courte. Réglez le thermostat sur la température
correcte et vérifiez que la porte du réfrigérateur est parfaitement fermée.
*Dans le cas d’une longue vacance, enlevez les aliments du réfrigérateur et coupez le courant.
Après le dégivrage, nettoyez et essuyez le compartiment réfrigérateur.
Elimination
*Avant de mettre le réfrigérateur à la décharge, démontez la porte pour éviter qu’un enfant puisse
s’enfermer dedans.
Déplacement du réfrigérateur
*Débranchez la fiche du réfrigérateur.
*Sortez tous les aliments.
*Bloquez avec du ruban adhésif les clayettes et les casiers.
*Fermez la porte avec du ruban adhésif.
Questions et réponses
Les phénomènes suivants n’indiquent pas la présence de problèmes :
*Quand le réfrigérateur est mis en marche pour la première fois, la température du réfrigérateur et du
compresseur est élevée et le compresseur reste en service assez longtemps.
*Essuyez la surface extérieure du réfrigérateur avec un chiffon doux.
*Si le réfrigérateur est ouvert souvent ou reste ouvert trop longtemps pendant la saison humide, l'intérieur
aussi devient humide.
*La circulation du réfrigérant produit un certain bruit, comme le compresseur quand il fonctionne ou il s’arrête.
*Même l'eau de dégivrage qui tombe dans le bac d’évaporation produit un léger bruit.
*Le compresseur reste en marche pour des périodes assez longues si vous mettez une quantité excessive
d’aliments dans le réfrigérateur ou si la température ambiante est très élevée.
* L'évaporateur peut produire de mauvaises odeurs si le compartiment n’est pas maintenu propre.
Mise en garde : attendez au moins cinq minutes avant de remettre en marche le réfrigérateur
après un arrêt.
Vérifiez la cause du problème avant d’effectuer les réparations.
Problème
Causes probables
Le réfrigérateur ne
démarre
pas
*Défaut de connexion à la source d’alimentation (fiche, prise,
fusible)
*Le thermostat est sur la position 0
*Tension trop basse
*Ampoule grillée
La lampe ne s’allume
*Alimentation électrique non branchée
pas
*Le thermostat est sur la position 0
Bruit excessif
Le compresseur reste
en marche longtemps
ou la température
n’atteint pas la valeur
préfixée
Aliments secs
*Position non horizontale
*Réfrigérateur en contact avec une paroi ou d’autres objets
*Premier fonctionnement
*Quantité excessive d’aliments
*Ouvertures fréquentes de la porte du réfrigérateur pendant la
saison chaude
*Le thermostat n’a pas été programmé correctement
*Le réfrigérateur est exposé directement au soleil ou se trouve
près d'une source de chaleur
*Manque d’aération ou présence de poussière sur le condenseur
*Aliments non couverts ou fermés correctement
*Aliments non fermés correctement
Mauvaises odeurs
*Aliments périmés dans le réfrigérateur
*Le réfrigérateur doit être nettoyé. Voir « Nettoyage »
P
E
D
A
C
C
G
L
F
Q
P
B
L
Q
I
H
G
M
N
E
D
G
E
Q
X
Y
Q
PP
Q
K
H
I
Mise en place et installation de l’appareil
1. Après avoir déballé l'appareil, vérifiez que la tension du secteur correspond à celle
indiquée sur la plaque signalétique.
2. Si la porte s’ouvre dans le sens souhaité, passez au point 3. Dans le cas contraire,
inversez la position des charnières. Après quoi, couchez avec précaution l’appareil sur
le côté arrière, en l’appuyant sur des cales pour éviter d’écraser les tuyaux du
condenseur et d’endommager le groupe compresseur.
2a Enlevez l’axe inférieur P.
2b Enlevez la charnière inférieure A et libérez la porte.
2c Enlevez l’axe supérieur C et remontez-le du côté opposé.
2a Enlevez le support inférieur L.
2e Remontez la porte et la charnière B sur le côté gauche.
2f Remontez le support inférieur L du côté opposé.
Pour l'installation de l'appareil, n’oubliez pas ce qui suit :
A Evitez d’installer l’appareil près de sources de chaleur, tels que radiateurs, poêles,
cuisinières, etc. ou exposé à la lumière directe du soleil.
B Pendant le dégivrage automatique, vérifiez que l'eau qui se forme sur la paroi arrière du
compartiment s’écoule par le système de drainage.
C Après avoir mis place définitivement l’appareil dans la position souhaitée, laissez-le au
repos au moins une heure avant de le brancher sur l'alimentation électrique.
D Vérifiez que l'appareil fonctionne correctement avant d’y mettre les aliments.
ATTENTION : N’INSTALLEZ PAS L’APPAREIL PRES DE SOURCES DE CHALEUR ET
LAISSEZ UN ESPACE D’AU MOINS 5 CM AU-DESSUS.
INSTALLATION DANS LA COLONNE
Les dimensions du logement dans la colonne doivent correspondre à celles indiquées
dans la figure.
3 Placez l'appareil dans le logement contre le panneau latéral adjacent à l'ouverture.
3a Réglez le pied jusqu’à ce que le panneau supérieur se trouve en contact avec le meuble
et fixez la partie haute de l'appareil par les vis fournies, dans le panneau préalablement
percé au-dessus du bandeau.
3b Ancrez le fond de l'appareil à la paroi du meuble au moyen des pièces spéciales
fournies.
3c Fixez les deux pieds inférieurs dans les orifices de la base du meuble.
3d Si fourni d’origine, appliquez le joint en plastique.
3e Ancrez la partie X sur la porte de l'appareil à l’aide des vis.
3f Montez et fixez par des vis la partie Y coulissante, après avoir réglé la porte du
logement.
Inhalt
Achtung .............................................................................................................
Diagramm ..........................................................................................................
Vorbereitung .....................................................................................................
Betrieb .................................................................................................................
Gebrauchsanleitungen........................................................................................
Abtauen, Reinigen und Ausschalten ...............................................................
Fehlersuche........................................................................................................
Achtung
Entsorgung des Geräts
Vor der Entsorgung eines alten Elektrogeräts bitte sicherstellen, dass es nicht mehr in Funktion und sicher
ist. Den Stecker entfernen und alle Arten von Federn, Schlössern oder Verriegelungen entfernen oder zerstören,
damit keine Kinder im Gerät gefangen bleiben können.
Immer berücksichtigen, dass Kühlgeräte Isolationsgase und Kältemittel enthalten, die eine spezielle Entsorgung
verlangen. Die in einem Kühlschrank enthaltenen Wertstoffe können recycled werden. Wenden Sie sich an eine
örtliche Abfallentsorgungsstelle, um ein Altgerät korrekt zu entsorgen, oder wenden Sie sich an die örtlichen
Behörden oder den Verkäufer, um Erläuterungen zu erhalten.
Sicherstellen, dass die Leitungen des Kühlschranks nicht beschädigt werden, bevor das Gerät vom der
Sammelstelle angenommen wird, und zum Umweltbewusstsein beitragen, indem man auf einer korrekten
umweltschonenden Entsorgungsmethode besteht.
Entsorgung der Verpackung des neuen Geräts
Alle Packungsteile des neuen Geräts können ohne Schäden für die Umwelt entsorgt werden.
Der Karton kann verrissen und zerschnitten werden und als Papier entsorgt werden. Die Folie, in die das
Gerät gehüllt ist, besteht aus Polyethylen und die PE-Polster und Einlagen sind FCKW-frei.
Alle diese Wertstoffe können auch zu den Sammelstellen gebracht und nach dem Recycling wieder
verwendet werden.
Fragen Sie bei den lokalen Behörden nach, um sich die Namen und Anschriften der Abfallsammelstellen und
der Papierwiederverwertungsstellen nennen zu lassen, die sich in Ihrer Nähe befinden.
Sicherheitsanweisungen und Warnungen
Vor der Inbetriebnahme des Geräts die in der Gebrauchsanleitung stehenden Informationen aufmerksam lesen.
Die Gebrauchsanleitung enthält sehr wichtige Anmerkungen für Montage, Gebrauch und Instandhaltung des
Geräts.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung an einer sicheren Stelle auf und erinnern sich daran, sie an den neuen
Besitzer weiterzugeben, wenn Sie das Gerät verkaufen.
Der Hersteller haftet nicht für etwaige Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen
ergeben.
Cautions
*Das Gerät nicht einschalten, wenn es Schäden aufweist. In Zweifelsfällen wenden Sie sich an den Händler.
*Anschluss und Installation des Geräts müssen genauso ausgeführt werden, wie es in der Gebrauchsanleitung
beschrieben ist.
*Für die Sicherheit ist es erforderlich, dass das Gerät gemäß den Vorschriften geerdet wird.
*Nicht vergessen, vor der Reinigung immer den Gerätestecker zu ziehen. Um den Stecker zu ziehen, nicht das
Kabel, sondern den Stecker selbst anfassen. Alkoholgetränke in luftdichten Flaschen oder Behältern aufbewahren
und immer in der stehenden Position. Außerdem ist es verboten, explosionsfähige Substanzen im Gerät
aufzubewahren. Explosionsgefahr!
*Die Teile des Geräts, in denen das Kältemittel enthalten ist, nicht beschädigen, indem man die Kühlschlangen mit
spitzen oder schneidenden Gegenständen durchbohrt, die Rohre quetscht oder verbiegt oder die Oberflächen der
Verkleidung abkratzt. Das Kältemittel kann zu schweren Verletzungen führen, wenn es austritt und mit den Augen
in Berührung kommt.
*Die Belüftungsschlitze des Geräts nicht verstopfen oder abdecken.
*Kindern nicht gestatten, mit dem Gerät zu spielen. Kindern sollte man auf keinen Fall erlauben, sich in die
Schubkästen zu setzen oder an die Tür zu hängen.
Sollten Sie den neuen Kühlschrank oder das neue Gefriergerät gekauft haben, um ein altes zu ersetzen, stellen
Sie bitte sicher, dass alle vorhanden Verriegelungen oder Schlösser entfernt oder zerstört worden sind, bevor sie
das Altgerät entsorgen.
Auf diese Weise wird vermieden, dass Kinder sich beim Spielen in dem Gerät einsperren können.
Bitte entsorgen Sie das Altgerät auf eine umweltschonende Art durch ein Unternehmen, das im Umweltschutz
spezialisiert ist, weil das Kältemittel im Gerät schädliche Stoffe enthalten kann, die mit Spezialeinrichtungen zu
entfernen sind. Fragen Sie beim Händler oder den örtlichen Behörden nach.
Prüfen Sie bitte, dass die Anlage, die das Kältemittel enthält, insbesondere der Wärmeaustauscher auf der
Geräterückseite, beim Transport zur Sammel- oder Entsorgungsstelle nicht beschädigt wird, um sicher zu gehen,
dass das Gas nicht austreten kann.
Nähere Angaben zum Typ des verwendeten Kältemittels oder Isoliergases stehen auf dem Typenschild des Geräts.
*Achtung: Die Belüftungsschlitze, die im Gerät oder der Einbaustruktur vorhanden sind, dürfen nicht verstopft werden.
*Achtung: Keine mechanischen oder anderen Mittel benutzen, zum das Abtauen zu beschleunigen, wenn diese
nicht vom Hersteller empfohlen werden.
*Achtung: Den Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
*Achtung: Keine Elektrogeräte im Aufbewahrungsfach für die Lebensmittel halten.
*Der Stecker muss auch nach der Installation des Geräts noch zugänglich sein.
*Wenn das Gerätekabel beschädigt ist, muss es durch ein anderes, vom Hersteller oder einer Kundendienststelle
geliefertes neues Kabel ausgetauscht werden.
*Für den Anschluss an das Stromnetz und für die Installation die Anweisungen der Gebrauchsanleitung beachten.
*Nur die vom Hersteller gelieferten Geräte können zum Abtauen benutzt werden.
Wichtige Angaben
*Dieses Gerät ist nur zum Kühlen von Lebensmitteln, zur Herstellung von Eis und zur Aufbewahrung von
Tiefkühlkost bestimmt.
*Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Wenn Sie es für industrielle und gewerbliche
Zwecke benutzen wollen, ist sicherzustellen, dass es den einschlägigen Normen und Bestimmungen entspricht.
*Der Kältemittelkreislauf ist gasdicht ausgelegt.
Diagramm des Kühlschranks - Vorbereitung
1.Einlageböden
2.Obst- und Gemüseschale
3.Thermostat
4.Eierfach
5.Türabstellfächer für Flaschen
Dieses Diagramm kann sich infolge der technischen Erneuerungen je nach dem
Typ des Kühlschranks leicht ändern.
Vorbereitung
Auspacken
Das Verpackungsmaterial restlos entfernen.
Kontrolle des Lieferumfangs
Die Kontrolle ist anhand der Packliste vorzunehmen. Wenn Abweichungen festgestellt werden,
wenden Sie sich an den Händler vor Ort.
Den idealen Standort für den Kühlschrank finden
*Den Kühlschrank bei allen Transporten immer in der stehenden Position halten. Wenn er
geneigt werden muss, darf die Neigung nie mehr als 45° betragen. Andernfalls könnte das
Gerät Schäden erleiden, durch die seine Kühlleistung beeinträchtigt werden könnte.
*Um Unfälle oder Schäden am Produkt zu vermeiden, muss der Kühlschrank von zwei
Personen ausgepackt werden, nachdem er an der vorher ausgesuchten Position aufgestellt
worden ist.
*Vor der Installation sicherstellen, dass der Kühlschrank von außen keine sichtbaren Schäden
aufweist.
*Um Schäden zu vermeiden, den Kühlschrank beim Heben nicht von oben festhalten.
*Die Kühlschank nicht einschalten, wenn er Schäden aufweist.
Den Kühlschrank vor dem Gebrauch reinigen.
(siehe den folgenden Abschnitt „Reinigung“)
Zeit des Nichtgebrauchs
Wenn der Kühlschrank aufgestellt und gereinigt worden ist, muss er mindestens 30 Minuten ruhen,
bevor man ihn an die Stromversorgung anschließt.
Betrieb
Einschalten des Kühlschranks
Nach dem Anschluss an die Stromversorgung ist der Thermostat zum
Einschalten des Kühlschranks im Urzeigersinn von der Position 0 auf
eine beliebige Stellung von 1 bis 7 zu drehen.
Temperaturregelung
Zum Regeln der Temperatur in Kühlschrank benutzt man den Thermostaten.
Die Positionen von 1 bis 7 entsprechen unterschiedlichen Temperaturen, von
der tiefsten bis zur höchsten.
Position
Bedingungen
1-2
Sommer oder Raumtemperatur zwischen 25 und 35 °C
3-4
Frühling, Herbst oder Raumtemperatur zwischen 15 und 25 °C
4-5
Winter oder Raumtemperatur zwischen 5 und 15 °C
6-7
Schnelles Einfrieren
Thermostat
Hinweis: Wenn man die Temperatur einstellt, braucht der Kühlschrank eine gewisse Zeit, bis
die eingestellte Temperatur erreicht wird. Die Dauer dieses Zeitraums hängt von der Differenz
zwischen der augenblicklichen Temperatur und der eingestellten, der Raumtemperatur, der
Frequenz, mit der die Tür geöffnet wird, und von der Menge von Speisen im Kühlschrank ab.
Füllen des Kühlschranks mit den Lebensmitteln
Nach dem Einschalten des Kühlschranks 1-2 Stunden abwarten, bevor man die Lebensmittel einfüllt.
In der Regel wartet man ab, dass das Innere des Kühlschranks die eingestellte Temperatur erreicht
hat, bevor man die aufzubewahrenden oder einzufrierenden Lebensmittel hineinstellt.
Gebrauchsanleitungen
Das Kühlfach ist für die Lebensmittel bestimmt, die in kurzer Frist oder
täglich aufgebraucht werden sollen.
Auch wenn die Temperatur im größten Teil des Kühlabteils zwischen 0 und 10°C liegt, sollte man die
Lebensmittel nicht länger darin aufbewahren. Das Kühlfach ist für die Lebensmittel bestimmt, die in
kurzer Frist aufgebraucht werden sollen.
Kühlabteil
1. Eier und Butter
2. Essiggemüse und Saucen
3. Getränke und Essen in Flaschen
4. Backwaren, gekochte Speisen und Milch
5. Fleisch und Wurst
6. Obst, Gemüse und Salate
Vorsichtsmaßnahmen für Aufbewahrung der Speisen
*Abwarten, dass gekochte Speisen die Raumtemperatur erreicht haben,
bevor man sie in den Kühlschrank stellt.
Abtropfendes Wasser auf den Lebensmitteln abtrocknen, bevor man sie in
den Kühlschrank stellt.
Man sollte die Speisen in hermetisch geschlossenen Behältern oder Beuteln
in den Kühlschrank stellen. Dadurch wird vermieden, dass die Feuchtigkeit
in den Lebensmittel verdampft, das Obst und Gemüse welkt und seinen
frischen Geschmack verliert.
Instructions
* Den Kühlschrank nie überfüllen. Für eine gute Aufbewahrung darauf achten, dass man Platz zwischen
einem Lebensmittel und dem anderen lässt. Die Einlegeböden nicht zu stark belasten, weil sie sonst
nachgeben könnten.
* Die Lebensmittel sollten nach den durch den Verbrauch bedingten Erfordernissen angeordnet werden.
Die täglich benutzen Lebensmittel sollen dort hingestellt werden, wo man sie schneller erreichen kann.
Auf diese Weise verringert man die Zeiten der Türöffnungen. Die Lebensmittel nicht zu nahe an die
Innenwände stellen.
Reinigung der Lebensmittelhalter
*Die Halter können zur Reinigung herausgenommen werden.
Glühlampe und ihr Ersetzen
*Glühlampe: 240V, 10W
*Lampenfassung: E14 (keine Glühlampen über 15 W benutzen)
*Zum Ersetzen der durchgebrannten Glühlampe den Gerätestecker ziehen.
*Die Glühlampe durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn herausnehmen.
Instructions
Empfehlungen zur Aufbewahrung der Lebensmittel
*Die Aufbewahrungsfrist vom Gemüse kann verlängert werden, wenn man den Wurzelteil
zur Kältequelle richtet.
*Blätter der Möhren, Rüben und Knollenfrüchten sollten entfernt werden.
*Auf den Boden des Flaschenhalters ein Stück Küchenpapier oder ähnliches legen, um die
Reinigung zu vereinfachen.
*Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer oder ähnliche Wurzelgemüse nicht im Kühlschrank aufbewahren,
weil sie sich bei Raumtemperatur besser halten.
*Reifen Kürbis, Zuckermelonen, Papaya, Bananen und Ananas nicht im Kühlschrank aufbewahren.
Die Kälte beschleunigt den Reifeprozess.
Abtauen, Reinigen und Ausschalten
Abtauen des Kühlabteils
Das Kühlabteil hat eine automatische Abtauvorrichtung. Der Reifbelag, der auf der Rückseite entsteht,
löst sich auf und das Wasser tropft in das Abtaurohr im Verdampfungsbehälter über dem Kompressor
auf der Rückseite des Kühlschranks, wo es dank der vom Kompressor erzeugten Hitze verdampft.
Reinigungsstäbchen
Hinweis: Das Abtauloch, das sich über der Obst- und Gemüseschale befindet, immer
frei halten, damit das Abtauwasser normal ablaufen kann. Das zum Lieferumfang gehörige
Reinigungsstäbchen benutzen, um etwaige Verstopfungen zu entfernen.
Reinigung
Reinigen Sie den Kühlschrank regelmäßig, um die Entwicklung von Schimmel und schlechten
Gerüchen zu verhindern.
*Vor dem Reinigen ist das Gerät immer von der Stromversorgung abzutrennen.
*Zur Reinigung keine harten Bürsten, Stahlbürsten, Reinigungsmittel, Benzin oder andere
Lösemittel, siedendes Wasser, Säuren oder Laugen benutzen.
*Die Oberfläche des Kühlschranks mit einem weichen Tuch abtrocknen.
(1) Zum Reinigen des Kühlschranks nicht zu viel Wasser verwenden.
(2) Zum Reinigen von Schalter, Glühlampe und Thermostat einen trockenes Tuch verwenden.
*Die Türgummidichtung immer trocken halten.
*Die Rückseite und die Seitenwände des Kühlschranks regelmäßig reinigen.
Außerbetriebsetzung
Wenn die Stromunterbrechung längere Zeit dauert, den Stecker des Kühlschranks ziehen und
in reinigen, wie schon beschrieben wurde.
Wenn man den Kühlschrank abstellt, die Tür offen stehen lassen, damit die im Inneren des
Kühlschranks verbleibenden Lebensmittel keine schlechten Gerüche erzeugen.
Hinweis: Die Stromversorgung des Kühlschranks sollte nicht ausgeschaltet werden.
Defrosting-Cleaning -De-commissioning
Stromausfall
Auch im Sommer können die Lebensmittel ein paar Stunden nach dem Stromausfall im Kühlschrank a
ufbewahrt werden.
*Während des Stromausfalls keine neuen Lebensmittel in den Kühlschrank stellen.
*Während der Stromunterbrechung sollte man die Tür des Kühlschranks nicht öffnen.
*Wenn die Stromunterbrechung vorher angemeldet wird, Eis herstellen und es in einen Behälter im oberen
Teil des Kühlabteils stellen.
Hinweis: Die Temperatur im Kühlschrank wird im Lauf der Stromunterbrechung oder beim Vorkommen
technischer Probleme ansteigen und die Aufbewahrungszeit der Lebensmittel verkürzt sich demgemäß.
Während der Ferien
*Wenn die Ferien kurz sind, alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank herausnehmen. Den Thermostaten auf die
richtige Temperatur einstellen und prüfen, dass die Kühlschranktür perfekt geschlossen ist.
*Wenn der Urlaub lang ist, die Lebensmittel aus dem Kühlschrank herausnehmen und die Stromversorgung
ausschalten.
Wenn der Kühlschrank angetaut ist, das Kühlabteil reinigen und abtrocknen.
Entsorgung
*Die Tür des Kühlschranks abnehmen, wenn der Kühlschrank verschrottet werden soll, damit Kinder nicht
darin eingeschlossen werden können.
Bewegen des Kühlschranks
*Den Stecker des Kühlschranks ziehen.
*Alle Lebensmittel herausnehmen.
*Die Schubkästen und Einlageböden mit Klebeband befestigen.
*Die Tür mit Klebeband gut befestigen.
Fragen und Antworten
Folgende Ereignisse stellen kein Problem dar:
*Wenn man den Kühlschrank zum ersten Mal einschaltet, ist die Temperatur des Kühlschranks und des
Kompressors relativ hoch und der Kompressor muss recht lange laufen.
*Die Außenfläche des Kühlschranks mit einem weichen Tuch abtrocknen.
*Wenn der Kühlschrank in der feuchten Jahreszeit oft geöffnet wird oder zu lange geöffnet bleibt, wird das
Innere feucht.
*Das umgewälzte Kältemittel erzeugt ein gewisses Geräusch, wie auch der Kompressor, wenn er sich ein- oder
ausschaltet.
*Auch das Abtauwasser, das in die Verdampfungsschale tropft, erzeugt ein geringfügiges Geräusch.
*Der Kompressor bleibt für relativ lange Zeiten in Funktion, wenn man eine zu große Menge Lebensmittel
hineinstellt oder wenn die Raumtemperatur sehr hoch ist.
* Der Verdampfer kann einen schlechten Geruch erzeugen, wenn man das Kühlabteil nicht sauber hält.
Hinweis: Bevor man den Kühlschrank nach dem Ausschalten wieder einschaltet, mindestens fünf
Minuten abwarten.
Die Ursache des Problems feststellen, bevor man Reparaturen vornimmt.
Problem
Mögliche Ursachen
Der Kühlschrank
startetnicht
*Falscher Anschluss an die Stromversorgungsquelle (Stecker,
Steckdose, Sicherung)
*Der Thermostat steht in der Position 0
*Spannung zu tief
Die Lampe geht
nicht an
*Glühlampe durchgebrannt
*Stromversorgung nicht angeschlossen
*Der Thermostat steht in der Position 0
Zu hohes Geräusch
Der Kompressor bleibt
lange eingeschaltet
oder die eingestellte
Temperatur wird nicht
erreicht
Lebensmittel trocken
*Kühlschrank steht nicht eben
*Kühlschrank berührt eine Wand oder andere Gegenstände
*Erste Einschaltung
*Zu große Menge Lebensmittel
*Häufige Öffnungen der Kühlschranktür in der warmen Jahreszeit
*Der Thermostat ist nicht korrekt eingestellt worden
*Der Kühlschrank steht in der Sonne oder in der Nähe einer
Wärmequelle
*Schwache Belüftung oder Staub auf dem Kondensator
* Lebensmittel nicht korrekt eingepackt oder versiegelt
*Lebensmittel nicht korrekt versiegelt
Schlechte Gerüche
*Verdorbene Speisen im Kühlschrank
*Der Kühlschrank muss gereinigt werden. Siehe „Reinigung“.
P
E
D
A
C
C
G
L
F
Q
P
B
L
Q
I
H
G
M
N
E
D
G
E
Q
X
Y
Q
PP
Q
K
H
I
Aufstellung und Installation des Geräts
1. Nach dem Auspacken des Geräts sicherstellen, dass die Netzspannung mit der Spannungsangabe
auf dem Typenschild übereinstimmt.
2. Wenn die Türöffnung in der gewünschten Richtung erfolgt, mit dem Punkt 3 weitermachen.
Andernfalls die Position der Scharniere umkehren. Zu diesem Zweck das Gerät vorsichtig auf seine
Rückwand legen, und zwar auf Abstandhalter, um zu vermeiden, dass die Rohre des Kondensators
gequetscht und das Kompressoraggregat beschädigt wird.
2a Den unteren Bolzen P entfernen.
2b Das untere Scharnier A entfernen und die Tür freigeben.
2c Den oberen Bolzen C entfernen und auf der Gegenseite wieder anbringen.
2d Den unteren Träger L entfernen.
2e Die Tür und das Scharnier B auf der linken Seite wieder montieren.
2f Den unteren Träger L auf der Gegenseite wieder montieren.
Für die Installation des Geräts folgendes nicht vergessen:
A Das Gerät nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen wie Öfen, Heizkörpern, Herden oder im
direkten Sonnenlicht aufstellen.
B Während des automatischen Abtauvorgangs sicherstellen, dass das Wasser, das auf der Rückseite
des Gefrierabteils entsteht, in die Tropfrinne läuft.
C Wenn man das Gerät endgültig in der gewünschten Position aufgestellt hat, sollte man es mindestens
eine Stunde ruhen lassen, bevor man es an die Stromversorgung anschließt.
D Sicherstellen, dass das Gerät korrekt funktioniert, bevor man die Lebensmittel hineinstellt.
ACHTUNG: DAS GERÄT NICHT IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN INSTALLIEREN UND EINEN
RAUM VON MINDESTENS 5 CM DARÜBER FREILASSEN.
INSTALLATION IN EINEM SEITENSCHRANK
Die Innenabmessungen des Seitenschranks müssen denen entsprechen, die in der Abbildung stehen.
3 Das Gerät gegen die Seitenwand an der Öffnung in die Schranknische schieben.
3a Den Fuß einstellen, bis die obere Platte den Schrank berührt und den oberen Teil des Geräts mit den
mitgelieferten Schrauben an der gelochten Platte über der Frontblende verankern.
3b Den Boden des Geräts an der Schrankwand verankern. Dazu die mitgelieferten Spezialbügel
verwenden.
3c Die beiden unteren Füße in den Löchern der Schrankbasis befestigen.
3d Sofern geliefert, die Kunststoffdichtung anbringen.
3e Den Teil X mit Schrauben an der Gerätetür verankern.
3f Den gleitenden Teil Y mit Schrauben montieren, nachdem man die Schranktür eingestellt hat.
Contents
Cautions---------------------------------------------------------------------------------------------1~2
Diagram---------------------------------------------------------------------------------------------3
Preparation-----------------------------------------------------------------------------------------3
Operation-------------------------------------------------------------------------------------------4
Instruction------------------------------------------------------------------------------------------5~7
Defrosting, cleaning and de-commissioning----------------------------------------------8~9
Trouble shooting---------------------------------------------------------------------------------10
Cautions
Disposal of the old appliance
Before disposing an old appliance, please make sure it’s inoperative and safe. Unplug
the appliance and remove or destroy all of the springs, latches, or bolt-locks in order to
avoid the risk of child entrapment.
It must be noted that the refrigeration system contains insulating gases and refrigerants,
which require specialized waste disposal. The valuable materials contained in a refrigerator
can be recycled. Contact your local waste disposal center for proper disposal of
an old appliance and contact your local authority or your dealer if you have any question.
Please ensure that the pipe work of your refrigerator dose not get damaged prior to
being picked up by the relevant waste disposal center, and contribute to environmental
awareness by insisting on an appropriate, any-pollution method of disposal.
Disposal of the packaging of your new appliance
All the packaging materials employed in the package of your new appliance may be
disposed without any danger to the environment.
The cardboard box may be broken or cut into smaller pieces and given to a waste paper
disposal service. The wrapping foil is made of polyethylene and the polyethylene pads
and stuffing contain no fluorochloric hydrocarbon.
All these valuable materials may be taken to a waste collecting center and used again
after adequate recycling.
Consult your local authorities for the name and address of the waste materials collecting
centers and waste paper disposal services nearest to your house.
Safety Instructions and Warnings
Before starting the appliance, read the information given in the User’s Guide carefully.
The User’s Guide contains very important observations relating to the assembly,
operation and maintenance of the appliance.
Keep the User’s Guide in a safe place and remember to hand it over to the subsequent
owner, if you ever sell the appliance.
The manufacturer does not accept responsibility for any damages that may arise due to
non-observation of the following instruction.
*Damaged appliances are not to be put into operation. In case of doubt ,consult your
supplier.
Cautions
Refrigerator Diagram-- Preparation
1.Shelves
2.Vegetable and fruit tray
3.Temperature Controller
4.Egg tray
5.Bottle racks
This diagram may vary slightly with the layout of the refrigerator you have
just purchased due to technical improvements.
Preparation
Unpacking
Remove all packing materials.
Check attachments and materials
Checking should be conducted with reference to the Packing List. Contact the local
distributor if discrepancies are found.
Ensure proper location of the refrigerator.
*Make sure the refrigerator is kept upright during handling.If an inclination is required,
it should not exceed 45 degrees. Otherwise the appliance may get damagedresulting
not only in compromised refrigeration performance.
*To avoid product damage or personal injury, the refrigerator should be unpacked
by two persons after it is located in a previously selected position.
*Before installation,make sure the refrigerator has no visible exterior damage.
*When handling the refrigerator, do not lift it by holding the worktop, to prevent
any damage to the refrigerator.
*Do not start up a refrigerator that is damaged.
Clean the refrigerator before use.
(See the following section “Cleaning”)
Idle time
After the refrigerator has been sited and cleaned, let it stand for more than 30 minutes
before connecting the power source
3
Operation
Starting the refrigerator
After connecting to the power supply, turn the temperature
controller clockwise from position 0 to any position
between 1 and 7 to start the refrigerator. The refrigerator
compressor will stop when the temperature controller
is at position 0.
Adjusting the temperature:
The temperature inside the refrigerator is adjusted by turning the temperature
controller. Positions 1 to 7 represent different temperatures from the lowest to the
highest.
Position
Conditions
1-2
Summer or ambient temperature between25-35ć
3-4
Spring, autumn or ambient temperature between15-25ć
4-5
Winter, or ambient temperature between5-15ć
6-7
Quick freeze
Caution: Some time will be required for the refrigerator to reach the set level when
temperature adjustments are made. The length of this period is determined by
difference in the existing and set temperatures, the ambient temperature, the frequency
with which the door is opened and closed and the amount of food in storage.
Loading the refrigerator with food
When the refrigerator is switched on, do not load food until 1~2 hours have passed.
Usually, food for cold storage or deep freezing can be loaded when the temperature
inside the compartment reaches the set point.
4
Instructions
Cold storage is for short-term food
storage or for daily consumption.
Although the temperature in most parts of the cold storage compartment can be regulated between 0
and 10 degrees Centigrade, extended periods of food storage is not recommended. Cold storage
should only be used for short-term storage.
Cold storage compartment
1. Eggs and butter
2. Pickled food and seasonings
3. Beverages and bottled food
4. Cookies, cooked food and milk
5. Meat and sausages
6. Fruits, vegetables and salads
Cautions for cold storage
* Hot food must be cooled to room temperature before storing in the refrigerator
Dry any water droplets on the food before placing it in the refrigerator.
It is recommended that food be sealed in suitable storage bags before being placed
in the refrigerator;this will prevent moisture in the food from evaporating and prevent
vegetables and fruit from withering or altering in flavor.
5
Instructions
* Do not store excess quantities or weights of food; food should be stored with spaces in
between for better storage results. Never overload shelves, as they may collapse under
excessive loads.
* Food to be stored should be sorted according to consumer requirements. Food consumed
daily should be placed in the most convenient area, this will minimize opening periods for
the door. Do not place food too close to the internal walls.
Food holder cleaning
* Food holders can be taken out for cleaning
Lamp & Replacement:
*Lamp: 240V, 10W
* Lamp holder: E14 (lamps exceeding 15W must not be used)
* For replacement, unplug to disconnect the power
* Remove the lamp by turning anti-clockwise
Instructions
Instructions for food storage
*Storage period will be extended if vegetables are placed with their roots towards the cold source.
*Leaves of carrots or turnips should be removed before storage.
*Put a wad of tissue on the bottle holder before placing bottles on it so that later
cleaning is easier
*Onions, garlic, ginger, water chestnuts and other root vegetables should not be
stored in the refrigerator,as these foods are suitable for long-term storage at
normal temperatures.
*Ripe squash, melon, papaw, bananas and pineapples should not be stored
in the refrigerator.Freezing will accelerate the ripening process.
Defrosting-Cleaning -De-commissioning
Defrosting the cold storage compartment
The cold storage compartment is designed for automatic defrosting. Frost formed on the back wall
will melt and flow via the drainpipe to the evaporating container over the compressor on the back of
the refrigerator, where the heat generated by the compressor will evaporate the water.
Caution: Always keep the drain over the vegetable and fruit tray clear to ensure
the normal flow of defrosted water. Use the rod provided to clear any blockages.
Cleaning
The refrigerator should be cleaned regularly to prevent the formation of bad odors.
* Disconnect the power before cleaning the refrigerator.
* Do not use a hard brush, steel brush, detergent, gasoline or other solvents, hot water,
acid or alkali for cleaning.
* Wipe water drops on the surface of the refrigerator with a soft cloth.
(1) Do not use excessive amounts of water for cleaning the refrigerator
(2) Use a dry cloth to clean the switch, the lamp and the temperature controller
* Always keep the rubber door seal clean
* Clean the back and sides of the refrigerator regularly.
Cessation of Operation
If the power failure lasts for an extended period, unplug the refrigerator and clean the
refrigerator as previously described.
Keep the door of refrigerator open when the power is turned off to prevent any food
remaining in the compartment from producing bad odors.
Caution: It is recommended that the refrigerator is not turned off
8
Defrosting-Cleaning -De-commissioning
Power failure
Even in summer, food can be stored in the refrigerator for a few hours after a power failure.
* Don’t put additional food into the refrigerator during a power failure.
* Avoid opening the door during power failures
*If prior notice of a power failure is given, make some ice and put it in a container in the top
of the cold storage compartment.
Caution: temperature in the refrigerator will rise during a power failure or in the
event of technical problems, and the storage period will be reduced.
During Vacations
* Remove any food from refrigerator is the vacation is short. Turn the temperature selection
knob to the proper position, and make sure that the door of the refrigerator is properly
closed.
* If the vacation is long, take out the food from the refrigerator and disconnect the power.
When the frost inside melts, clean and dry the compartment.
Discarding
* Remove the door of the refrigerator when you get rid of it, in case children may get
trapped in.
Moving the refrigerator
* Unplug the refrigerator
* Remove any food
* Tigh0ten the shelf and vegetable tray with tapes
*Tightly close the door with tape
9
Questions and Answers
Events below are not problems:
* The temperature of the refrigerator and the compressor will rise and the compressor will
run for comparatively longer periods when the refrigerator is first started.
* Wipe water drops on the external surface of the refrigerator with a soft cloth.
* When the refrigerator is opened frequently or stay open too long in humid seasons, the
cavity will be dampened.
* A slight sound will be heard when the liquid refrigerant circulates or when the compressor
switches on and off.
* A slight sound will be heard when defrosted water drops into the evaporating dish.
* The compressor will operate for comparatively longer periods if excessive quantities of
food are stored or the ambient temperature is high.
* The evaporator will produce odors if the compartment is not cleaned.
Caution:The refrigerator should never be restarted until a period of at least five
minutes has elapsed.
Please determine the cause of the problem before making any
repairs.
Phenomena
Refrigerator will not
start. The lamp does not
blink.
Excessive noise.
Causes
Bad connection to power source (plug, socket and fuse)
* The temperature knob is at the 0 position
* Low voltage * Bulb failure
* Power supply not connected
* The temperature knob is at the 0 position
* Uneven placement
* Contact between the refrigerator and a wall or other article
Compressor
operates for a long
period or
tempera-ture does
not reach set point.
Food dry
* First time of operation
* Excessive food stored
* Frequent opening of the refrigerator door due to hot weather
* The temperature controller is not set properly
* Refrigerator is in direct sunlight, or close to a heat source
* Poor ventilation, or dirt on the condenser
* Food not properly covered or sealed
* Failure to seal food properly
Strange odor
* Rotting food inside refrigerator
* Refrigerator should be cleaned. See "Cleaning"
10
P
E
D
A
C
C
G
L
F
Q
P
B
L
Q
I
H
G
M
N
E
D
G
E
Q
X
Y
Q
PP
Q
K
H
I
Positioning and installing the appliance
1. Once the appliance has been unpacked, check the main voltage is the same as that
indicated on the rating plate.
2. If the door opening direction is as required, go to Point 3. Otherwise, reverse the
position of the hinges. To do this, carefully place the on its back, user spacers to
prevent crushing the condenser pipes and damaging the compressor unit.
2a Remove the lower hinge pin P.
2b Remove the lower hinge A and free the door.
2c Remove upper hinge pin C, and refit to the opposite side.
2d Remove the bottom support L.
2e Refit the door and the hinge B one the left side.
2f Refit the bottom support L to the opposite side.
When installing the appliance, remember the following:
A Do not install it near to sources of heat such as heaters, radiators, cookers, etc. or in
direct sunlight.
B Make sure that during the automatic defrost, any water on the back wall of the
compartment runs into the drain channel.
C After the appliance has been placed in its final position, leave it for about at least an
hour before connecting it to the power supply.
D Make sure that the appliance is working properly before placing any food in it.
WARNING: DO NOT INSTALL THE APPLIANCE NEAR TO ANY HEAT SOURCES AND
LEAVE A GAP OF AT LEAST 5 CM ABOVE IT.
INSTALLATION IN THE TALL UNIT HOUSING
The dimensions of the tall unit housing must be correspond to those reported in the figure.
3 insert the appliance in the housing against the side panel adjacent to the opening.
3a adjust the foot until the top panel is not in contact with the unit, and anchor the upper
part of the appliance, using the screws supplied, in the pre-drilled panel over the front
fascia.
3b Anchor the bottom of the appliance to the wall of the unit using the special brackets.
3c Fix the two bottom feet in the holes in the base of the unit.
3d where provided, apply the plastic joint gasket.
3e Anchor the part X with screws on the appliance door.
3f Fit the sliding part Y with screws, after adjusting the housing door.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement