Parní trouba Parná rúra Piekarnik parowy Tvaika

Parní trouba Parná rúra Piekarnik parowy Tvaika
Parní trouba
Parná rúra
Piekarnik parowy
Tvaika krāsns
Steam oven
Dampfröhre
PT5120
CZ
SK
PL
LV
EN
DE
CZ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli spokojeni s naším výrobkem po
celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby,
které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí
230 V ~ 50 Hz
Příkon
1850 W (pečení v páře), 1250 W (gril)
Vnitřní objem trouby
Nastavení teploty
Nastavení doby pečení
26 l
55 – 65 °C (rozmrazování), 70 – 100 °C (pečení v páře)
120 - 200 °C (gril nebo kombinovaný režim)
5 – 60 minut
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
• Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
• Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
• Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče. Používejte pouze zásuvky
elektrického napětí s uzemněním.
• Nenechávejte spotřebič bez dozoru během provozu.
• Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou od jiných zdrojů tepla. Tento povrch musí mít
dostatečnou nosnost, aby unesl spotřebič i s připravovaným obsahem.
• Nezakrývejte spotřebič, hrozí nebezpečí přehřátí.
• Nic na spotřebič během provozu nepokládejte.
• Používejte skleněné nebo kovové nádobí vhodné pro pečení v troubě. Nikdy nepoužívejte materiály, jako např. karton,
papír, plast aj.
• Ve vnitřním prostoru spotřebiče nic neskladujte.
• Nepřenášejte spotřebič zapnutý nebo s horkým obsahem.
• Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte držadla a tlačítka. Pokud manipulujete s horkými částmi, používejte
kuchyňské rukavice (chňapky).
• Dodržujte bezpečnou vzdálenost spotřebiče od ostatních spotřebičů minimálně 10 cm po stranách i vzadu a 20 cm
nad spotřebičem. Zvláštní pozornost věnujte vzdálenosti od hořlavých materiálů, jako je nábytek, záclony, závěsy,
přikrývky, papír, oblečení apod.
• Na spotřebič nic nepokládejte.
• Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by způsobit zkrat, poškodit
spotřebič nebo způsobit požár.
• Do vnitřního prostoru spotřebiče nevkládejte nadměrně velké potraviny nebo kovové předměty. Mohly by způsobit
požár.
• Odpojte spotřebič ze zásuvky elektrického napětí, není-li používán.
• Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku
a tahem ji vypojte.
• Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
• Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
• Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti.
PT5120
1
CZ
• Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí nebo na mokrém povrchu, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
• Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
• Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit
autorizovaným servisním střediskem.
• Netahejte a nepřenášejte spotřebič za přívodní kabel.
• Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte jej před přímým slunečním
zářením, vlhkostí.
• Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
• V případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
• Nedotýkejte se pohyblivých součástí během provozu spotřebiče.
• Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
• Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
• Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození. Nezapínejte poškozený spotřebič.
• Před čištěním a po použití spotřebič vypněte a nechte alespoň 30 minut vychladnout.
• Před každým použitím spotřebiče naplňte zásobník vody, řádně ho zasuňte a během provozu ho nevyjímejte.
• POZOR! Při otevírání dvířek se uvolní velké množství páry. Dbejte opatrnosti. Nebezpečí opaření!
• Nepoužívejte spotřebič bez vložených potravin.
• Při manipulaci s horkými předměty používejte kuchyňské rukavice (chňapky).
• Při přípravě nebo ohřevu kojenecké stravy jídlo nebo nápoj dobře promíchejte a zkontrolujte teplotu, abyste zabránili
popálení.
• Pokud používáte spotřebič v režimu grilu nebo kombinovaném režimu, vyčkejte 5 - 10 minut před zapnutím režimu
páry, aby se vzduch uvnitř spotřebiče ochladil.
• Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozené. Nechte je opravit v autorizovaném
servisu.
• Nepoužívejte spotřebič k přípravě a ohřevu potravin v uzavřených nádobách, mohou explodovat.
• Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.
Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.
POPIS VÝROBKU
1. Bezpečnostní uzavírací systém
2. Dvířka
3. Mřížka výstupu vzduchu
4. Miska na zachytávání
zkondenzované vody
5. Odpařovací miska
6. Trubička přívodu vody
7. Horní topné těleso
8. Dolní topné těleso
9. Ovládací panel
10. Zásobník vody
3
9
10
4
2
2
7
8
6
5
1
PT5120
CZ
Příslušenství
A Rošt
B Děrovaný plech na pečení
C Zachytávací plech na olej a pod.
D Odkládací rošt
E Držák na vytahování plechu
B
E
D
C
A
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Displej
Tlačítko volby režimu (rozmrazování, pára,
gril, kombinovaný režim)
Tlačítko nastavení teploty
Tlačítka nastavení +/Tlačítko volby předvoleného programu
Tlačítko nastavení doby přípravy
Tlačítko START/STOP
Tlačítko nastavení denního času
1
6
2
5
8
3
7
4
POPIS DISPLEJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Indikátor zobrazení doby přípravy
Zobrazení množství vody v zásobníku
Indikátor režimu vaření v páře
Indikátor režimu rozmrazování
Indikátor režimu grilu
Indikátor zobrazení denního času
Aktivovaný zámek kláves
Zobrazení teploty
Zobrazení denního času nebo času přípravy
PT5120
1
5
9
2
3
4
8
6
7
3
CZ
NÁVOD K OBSLUZE
UPOZORNĚNÍ
Než uvedete nový spotřebič do provozu, měli byste jej z hygienických důvodů otřít vně i uvnitř vlhkým hadříkem.
Všechny odnímatelné části umyjte v teplé vodě s přídavkem saponátu nebo v myčce nádobí.
Pak uveďte spotřebič do provozu v režimu grilu bez vložených potravin s maximální nastavenou teplotou na
dobu 20 minut (viz odstavec Návod k obsluze). Je možné, že spotřebič bude během této doby vydávat mírný
zápach a kouř, které po krátké době zmizí. Během tohoto procesu dobře větrejte místnost.
POZOR!
Otevírejte dvířka trouby pomalu a opatrně. Při otevření dvířek v průběhu přípravy nebo po ukončení přípravy
pokrmů se uvolňuje velké množství páry a ze spodní hrany dvířek může odkapávat zkondenzovaná horká voda.
Nebezpečí opaření.
Nezapínejte spotřebič v režimu rozmrazování nebo vaření v páře ihned po dokončení grilování. Nechte vnitřní
prostor spotřebiče 5 – 10 minut vychladnout.
Nastavení denního času
Po zapojení spotřebiče do zásuvky elektrického napětí se na displeji zobrazí blikající údaj 12:00 poté můžete
přejít ke kroku nastavení č. 2.
1. Pokud zobrazený údaj času trvale svítí, stiskněte dlouze tlačítko . Zobrazený údaj času začne blikat.
2. Tlačítky + a - nastavte denní čas.
3. Stiskněte tlačítko pro potvrzení.
Rozmrazování potravin
Spotřebič umožňuje rozmrazování potravin při teplotách 55 – 65 °C.
1. Vyjměte zásobník vody a naplňte ho vodou. Opatrně ho nasaďte zpět a přesvědčte se, že správně zapadl až
na doraz.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Tlačítky + a - nastavte dobu rozmrazování.
4. Stiskněte tlačítko .
5. Stiskněte tlačítko +/- jednou nebo dvakrát pro nastavení teploty rozmrazování.
6. Tlačítkem spotřebič zapnete.
7. Stiskem tlačítka v průběhu programu zapnete funkci odsávání páry. Trvá 3 minuty a během této doby
bude odsáta pára z vnitřního prostoru spotřebiče, aby se snížilo riziko opaření po otevření dvířek. Dalším
stiskem tlačítka běžící program přerušíte.
Pozn.: V průběhu programu můžete upravit čas přípravy stisknutím tlačítka a tlačítky + a -. Teplotu můžete
upravit stisknutím tlačítka °C a tlačítky + a -.
Vaření v páře
Pro vaření v páře lze nastavit teplotu v rozsahu 70 – 100 °C.
1. Vyjměte zásobník vody a naplňte ho vodou. Opatrně ho nasaďte zpět a přesvědčte se, že správně zapadl až
na doraz.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Tlačítky + a - nastavte požadovanou teplotu.
4. Stiskněte tlačítko .
4
PT5120
CZ
5. Tlačítky + a - nastavte dobu přípravy.
6. Tlačítkem spotřebič zapnete.
7. Stiskem tlačítka v průběhu programu zapnete funkci odsávání páry. Trvá 3 minuty a během této doby
bude odsáta pára z vnitřního prostoru spotřebiče, aby se snížilo riziko opaření po otevření dvířek. Dalším
stiskem tlačítka běžící program přerušíte.
Pozn.: V průběhu programu můžete upravit čas přípravy stisknutím tlačítka a tlačítky + a -. Teplotu můžete
upravit stisknutím tlačítka °C a tlačítky + a -.
Režim grilu
Pro grilování lze nastavit teplotu v rozsahu 120 – 200 °C.
1. Stiskněte dvakrát tlačítko .
2. Tlačítky + a - nastavte požadovanou teplotu.
3. Stiskněte tlačítko .
4. Tlačítky + a - nastavte dobu přípravy.
5. Tlačítkem spotřebič zapnete.
6. Stiskem tlačítka v průběhu programu zapnete funkci odsávání páry. Trvá 3 minuty a během této doby
bude odsáta pára z vnitřního prostoru spotřebiče, aby se snížilo riziko opaření po otevření dvířek. Dalším
stiskem tlačítka běžící program přerušíte.
Pozn.: V průběhu programu můžete upravit čas přípravy stisknutím tlačítka a tlačítky + a -. Teplotu můžete
upravit stisknutím tlačítka °C a tlačítky + a -.
Kombinovaný režim grilu a vaření v páře
Pro tento režim lze nastavit teplotu v rozsahu 120 – 200 °C.
1. Vyjměte zásobník vody a naplňte ho vodou. Opatrně ho nasaďte zpět a přesvědčte se, že správně zapadl až
na doraz.
2. Stiskněte třikrát tlačítko .
3. Tlačítky + a - nastavte požadovanou teplotu.
4. Stiskněte tlačítko .
5. Tlačítky + a - nastavte dobu přípravy.
6. Tlačítkem spotřebič zapnete.
7. Stiskem tlačítka v průběhu programu zapnete funkci odsávání páry. Trvá 3 minuty a během této doby
bude odsáta pára z vnitřního prostoru spotřebiče, aby se snížilo riziko opaření po otevření dvířek. Dalším
stiskem tlačítka běžící program přerušíte.
Pozn.: V průběhu programu můžete upravit čas přípravy stisknutím tlačítka a tlačítky + a -. Teplotu můžete
upravit stisknutím tlačítka °C a tlačítky + a -.
Předvolené programy
Spotřebič nabízí celkem 18 předvolených programů:
A)Vaření v páře
Číslo programu
A-1
PT5120
Teplota (°C)
100
Použití
Vaření v páře (zelenina, maso).
5
CZ
Číslo programu
Teplota (°C)
Použití
A-2
95
A-3
90
Příprava křehkých a jemných potravin, ovoce, kompotů (přihřívání
hotových pokrmů, příprava míchaných vajec, plněných rajčat
apod.).
A-4
85
Příprava křehkých a jemných potravin (ryby).
A-5
80
Rozpouštění čokolády, másla, ohřívání ovoce a zeleniny k okamžitému podávání.
A-6
75
Příprava drobných ryb (sardinky apod.).
A-7
60
A-8
55
Rozmrazování potravin pro další přípravu.
B)Režim grilu
Číslo programu
Teplota (°C)
Použití
B-1
200
Obecné grilování (plátky masa, rybí filety, drůbeží stehna a křídla,
pizza apod.).
B-2
180
Plátky masa, celé kuře, drůbeží maso.
B-3
160
Párky, šunka apod.
B-4
140
Pečení pečiva nebo koláčů.
B-5
120
Přihřívání hotových pokrmů.
C)Kombinovaný režim grilu a vaření v páře
Číslo programu
6
Teplota (°C)
Použití
C-1
200
Obecné grilování v páře (plátky masa, rybí filety, drůbeží stehna a
křídla, pizza apod.).
C-2
180
Plátky masa, celé kuře, drůbeží maso.
C-3
160
Párky, šunka apod.
C-4
140
Pečení pečiva nebo koláčů.
C-5
120
Ohřívání a pečení ovoce a zeleniny.
PT5120
CZ
Dětský zámek
1. Dlouhým stiskem tlačítka aktivujete dětský zámek. Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí
symbol . Tlačítka ovládacího panelu jsou nyní blokována.
2. Opětovným dlouhým stiskem tlačítka dětský zámek deaktivujete. Symbol zmizí.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Čistěte spotřebič po každém použití, abyste zabránili hromadění mastnoty, napečených zbytků potravin a vzniku
nepříjemného pachu.
Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí, vylijte zbylou vodu ze
zásobníku a nechte spotřebič vychladnout.
Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
Výměnné příslušenství omyjte v teplé saponátové vodě a opláchněte v čisté vodě nebo použijte myčku nádobí.
Vnitřní a vnější povrch spotřebiče čistěte vlhkým hadříkem. Můžete použít tekutý čisticí přípravek.
Nepoužívejte k čištění houbičku, drátěnku, abrazivní prostředky nebo rozpouštědla (benzin, ředidla apod.).
Mohli byste poškodit ochrannou povrchovou vrstvu.
Před sestavením příslušenství nechte všechny části uschnout.
Udržujte trubičku přívodu vody v čistotě, pravidelně ji kontrolujte po každé přípravě pokrmu.
ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE
Při běžném užívání dochází k usazování nečistot z vody.
Vodní kámen usazený na odpařovací misce odstraňte roztokem vinného octa a vody.
Roztok můžete zahřát, nalít na odpařovací misku, chvíli nechat působit a zbylé
usazeniny vyčistit vlhkým hadříkem.
Pozn.: Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, doporučujeme vyprázdnit
okruh čerpadla, aby v něm nezůstaly zbytky vody.
1. Vyjměte zásobník vody ze spotřebiče (Obr. 1).
2. Stiskněte současně tlačítka a °C. Čerpadlo se zapne.
3. Držte tlačítka stisknutá, dokud nepřestane vytékat voda na odpařovací misku.
Obr. 1
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Zobrazený kód
PT5120
Příčina
Řešení
E-1
Vysoká teplota uvnitř spotřebiče.
Vypněte spotřebič a nechte jej vychladnout.
E-2
Chyba čidla teploty.
Nechte spotřebič zkontrolovat autorizovaným servisem.
E-3
Přehřátí topného tělesa
odpařovací misky.
Vypněte spotřebič a nechte jej vychladnout.
7
CZ
Zobrazený kód
Příčina
E-4
Vadné topné těleso.
E-5
Vadné topné těleso.
E-6
Chyba čidla teploty.
E-7
Chyba čidla teploty.
E-8
Chyba čidla teploty.
E-9
Chyba snímače hladiny v
zásobníku vody.
Řešení
Nechte spotřebič zkontrolovat autorizovaným servisem.
Zkontrolujte množství vody v zásobníku a zda je
zásobník správně umístěn.
SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah o vnitřních částí výrobku, musí provést
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.
Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
8
PT5120
SK
POĎAKOVANIE
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky Concept a prajeme Vám, aby ste boli spokojní s Vaším výrobkom po
celú dobu jeho používania.
Pred prvým použitím si pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a potom si ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné
osoby, ktoré budú s kanvicou manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.
Technické parametre
Napätie
230 V ~ 50 Hz
Príkon
1850 W (pečenie v pare), 1250 W (gril)
Vnútorný objem rúry
Nastavenie teploty
Nastavenie doby pečenia
26 l
55 – 65 °C (rozmrazovanie), 70 – 100 °C (pečenie v pare)
120 - 200 °C (gril alebo kombinovaný režim)
5 – 60 minut
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
• Nepoužívajte spotrebič inak, ako je opísané v tomto návode.
• Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
• Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku spotrebiča. Používajte iba zásuvky elektrického
napätia s uzemnením.
• Nenechávajte spotrebič bez dozoru počas prevádzky.
• Spotrebič umiestnite iba na stabilný a tepelne odolný povrch, bokom od iných zdrojov tepla. Tento povrch musí mať
dostatočnú nosnosť, aby uniesol spotrebič aj s pripravovaným obsahom.
• Nezakrývajte spotrebič, hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
• Počas prevádzky na spotrebič nič neklaďte.
• Používajte sklenený alebo kovový riad vhodný na pečenie v rúre. Nikdy nepoužívajte materiály ako napr. kartón,
papier, plast a i.
• Vo vnútornom priestore spotrebiča nič neskladujte.
• Neprenášajte spotrebič zapnutý alebo s horúcim obsahom.
• Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Používajte držadlá a tlačidlá. Pokiaľ manipulujete s horúcimi časťami, používajte
kuchynské rukavice (chňapky).
• Dodržujte bezpečnú vzdialenosť spotrebiča od ostatných spotrebičov minimálne 10 cm po stranách aj vzadu a 20 cm
nad spotrebičom. Osobitnú pozornosť venujte vzdialenosti spotrebiča od horľavých materiálov, ako sú nábytok,
záclony, závesy, prikrývky, papier, oblečenie a pod.
• Na spotrebič nič neodkladajte.
• Udržiavajte spotrebič v čistote, nedovoľte, aby cudzie telesá prenikli do otvorov mriežok. Mohli by spôsobiť skrat,
poškodiť spotrebič alebo spôsobiť požiar.
• Do vnútorného priestoru spotrebiča nevkladajte nadmerne veľké potraviny alebo kovové predmety. Mohli by spôsobiť
požiar.
• Odpojte spotrebič zo zásuvky elektrického napätia, ak sa nepoužíva.
• Pri vypájaní spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku
a ťahom ju vypojte.
• Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám so spotrebičom manipulovať, používajte ho mimo ich dosahu.
• Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ sa spotrebič používa v blízkosti detí.
• Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka.
• Zabráňte tomu, aby prívodný kábel voľne visel cez hranu pracovnej dosky, kde by na neho mohli dosiahnuť deti.
PT5120
8
SK
• Nepoužívajte spotrebič vo vonkajšom prostredí alebo na mokrom povrchu, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
• Nepoužívajte iné príslušenstvo, ako je odporúčané výrobcom.
• Nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, nechajte chybu ihneď odstrániť
autorizovanému servisnému stredisku.
• Neťahajte a neprenášajte spotrebič za prívodný kábel.
• Držte spotrebič bokom od zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym slnečným
žiarením, vlhkosťou.
• Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrými rukami.
• V prípade poruchy vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia.
• Nedotýkajte sa pohyblivých súčastí počas prevádzky spotrebiča.
• Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
• Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
• Pravidelne kontrolujte spotrebič aj prívodný kábel z dôvodu poškodenia. Nezapínajte poškodený spotrebič.
• Pred čistením a po použití spotrebič vypnite a nechajte aspoň 30 minút vychladnúť.
• Pred každým použitím spotrebiča naplňte zásobník vody, riadne ho zasuňte a počas prevádzky ho nevyberajte.
• POZOR! Pri otváraní dvierok sa uvoľní veľké množstvo pary. Dbajte na opatrnosť. Nebezpečenstvo
obarenia!
• Nepoužívajte spotrebič bez vložených potravín.
• Pri manipulácii s horúcimi predmetmi používajte kuchynské rukavice (chňapky).
• Pri príprave alebo ohreve dojčenskej stravy jedlo alebo nápoj dobre premiešajte a skontrolujte teplotu, aby ste
zabránili popáleniu.
• Pokiaľ používate spotrebič v režime grilu alebo kombinovanom režime, vyčkajte 5 - 10 minút pred zapnutím režimu
pary, aby sa vzduch vo vnútri spotrebiča ochladil.
• Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené. Nechajte spotrebič opraviť
v autorizovanom servise.
• Nepoužívajte spotrebič na prípravu a ohrev potravín v uzavretých nádobách, môžu explodovať.
• Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.
POPIS VÝROBKU
1. Bezpečnostný uzavierací systém
2. Dvierka
3. Mriežka výstupu vzduchu
4. Miska na zachytávanie
kondenzovanej vody
5. Odparovacia miska
6. Rúrka prívodu vody
7. Horné vykurovacie teleso
8. Dolné vykurovacie teleso
9. Ovládací panel
10. Zásobník vody
3
9
10
4
2
10
7
8
6
5
1
PT5120
SK
Príslušenstvo
A Rošt
B Dierovaný plech na pečenie
C Plech na zachytávanie oleja a pod.
D Odkladací rošt
E Držiak na vyťahovanie plechu
B
E
D
C
A
OPIS OVLÁDACIEHO PANELA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Displej
Tlačidlo voľby režimu (rozmrazovanie, para, gril,
kombinovaný režim)
Tlačidlo nastavenia teploty
Tlačidlá nastavenia +/Tlačidlo voľby predvoleného programu
Tlačidlo nastavenia doby prípravy
Tlačidlo ŠTART/STOP
Tlačidlo nastavenia denného času
1
6
2
5
8
3
7
4
OPIS DISPLEJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Indikátor zobrazenia doby prípravy
Zobrazenie množstva vody v zásobníku
Indikátor režimu varenia v pare
2
Indikátor režimu rozmrazovania
3
Indikátor režimu grilu
Indikátor zobrazenia denného času
4
Aktivovaná zámka klávesov
Zobrazenie teploty
Zobrazenie denného času alebo času prípravy
PT5120
1
5
9
8
6
7
11
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
UPOZORNENIE
Než uvediete nový spotrebič do prevádzky, mali by ste ho z hygienických dôvodov zvnútra a zvonku utrieť
vlhkou textíliou. Všetky odnímateľné časti umyte v teplej vode s prídavkom saponátu alebo v umývačke riadu.
Potom uveďte spotrebič do prevádzky v režime grilu bez vložených potravín s maximálnou nastavenou teplotou
na dobu 20 minút (pozri odsek Návod na obsluhu). Je možné, že bude spotrebič počas tejto doby vydávať mierny
zápach a dym, ktoré po krátkom čase zmiznú. Počas tohto procesu dobre vetrajte miestnosť.
POZOR!
Otvárajte dvierka rúry pomaly a opatrne. Pri otvorení dvierok počas prípravy alebo po ukončení prípravy
pokrmov sa uvoľňuje veľké množstvo pary a zo spodnej hrany dvierok môže odkvapkávať skondenzovaná
horúca voda. Nebezpečenstvo obarenia.
Nezapínajte spotrebič v režime rozmrazovania alebo varenia v pare ihneď po dokončení grilovania. Nechajte
vnútorný priestor spotrebiča 5 - 10 minút vychladnúť.
Nastavenie denného času
Po zapojení spotrebiča do zásuvky elektrického napätia sa na displeji zobrazí blikajúci údaj 12:00, potom môžete
prejsť ku kroku nastavenia č. 2.
1. Pokiaľ zobrazený údaj času trvalo svieti, stlačte dlho tlačidlo . Zobrazený údaj času začne blikať.
2. Tlačidlami + a - nastavte denný čas.
3. Stlačte tlačidlo pre potvrdenie.
Rozmrazovanie potravín
Spotrebič umožňuje rozmrazovanie potravín pri teplotách 55 – 65 °C.
1. Vyberte zásobník vody a naplňte ho vodou. Opatrne nasaďte zásobník vody späť a presvedčte sa, že správne
zapadol až na doraz.
2. Stlačte tlačidlo .
3. Tlačidlami + a - nastavte dobu rozmrazovania.
4. Stlačte tlačidlo .
5. Stlačte tlačidlo + raz alebo dvakrát pre nastavenie teploty rozmrazovania.
6. Tlačidlom spotrebič zapnite.
7. Stlačením tlačidla v priebehu programu zapnite funkciu odsávania pary. Trvá 3 minúty a počas tejto
doby sa odsaje para z vnútorného priestoru spotrebiča, aby sa znížilo riziko obarenia po otvorení dvierok.
Ďalším stlačením tlačidla bežiaci program prerušíte.
Pozn.: V priebehu programu môžete upraviť čas prípravy stlačením tlačidla a tlačidlami + a -. Teplotu
môžete upraviť stlačením tlačidla °C a tlačidlami + a -.
Varenie v pare
Pre varenie v pare možno nastaviť teplotu v rozsahu 70 – 100 °C.
1. Vyberte zásobník vody a naplňte ho vodou. Opatrne nasaďte zásobník vody späť a presvedčte sa, že správne
zapadol až na doraz.
2. Stlačte tlačidlo .
3. Tlačidlami + a - nastavte požadovanú teplotu.
4. Stlačte tlačidlo .
12
PT5120
SK
5. Tlačidlami + a - nastavte dobu prípravy.
6. Tlačidlom spotrebič zapnite.
7. Stlačením tlačidla v priebehu programu zapnite funkciu odsávania pary. Trvá 3 minúty a počas tejto
doby sa odsaje para z vnútorného priestoru spotrebiča, aby sa znížilo riziko obarenia po otvorení dvierok.
Ďalším stlačením tlačidla bežiaci program prerušíte.
Pozn.: V priebehu programu môžete upraviť čas prípravy stlačením tlačidla a tlačidlami + a -. Teplotu
môžete upraviť stlačením tlačidla °C a tlačidlami + a -.
Režim grilu
Pre grilovanie možno nastaviť teplotu v rozsahu 120 – 200 °C.
1. Stlačte dvakrát tlačidlo .
2. Tlačidlami + a - nastavte požadovanú teplotu.
3. Stlačte tlačidlo .
4. Tlačidlami + a - nastavte dobu prípravy.
5. Tlačidlom spotrebič zapnite.
6. Stlačením tlačidla v priebehu programu zapnite funkciu odsávania pary. Trvá 3 minúty a počas tejto
doby sa odsaje para z vnútorného priestoru spotrebiča, aby sa znížilo riziko obarenia po otvorení dvierok.
Ďalším stlačením tlačidla bežiaci program prerušíte.
Pozn.: V priebehu programu môžete upraviť čas prípravy stlačením tlačidla a tlačidlami + a -. Teplotu
môžete upraviť stlačením tlačidla °C a tlačidlami + a -.
Kombinovaný režim grilu a varenia v pare
Pre tento režim možno nastaviť teplotu v rozsahu 120 – 200 °C.
1. Vyberte zásobník vody a naplňte ho vodou. Opatrne nasaďte zásobník vody späť a presvedčte sa, že správne
zapadol až na doraz.
2. Stlačte trikrát tlačidlo .
3. Tlačidlami + a - nastavte požadovanú teplotu.
4. Stlačte tlačidlo .
5. Tlačidlami + a - nastavte dobu prípravy.
6. Tlačidlom spotrebič zapnite.
7. Stlačením tlačidla v priebehu programu zapnite funkciu odsávania pary. Trvá 3 minúty a počas tejto
doby sa odsaje para z vnútorného priestoru spotrebiča, aby sa znížilo riziko obarenia po otvorení dvierok.
Ďalším stlačením tlačidla bežiaci program prerušíte.
Pozn.: V priebehu programu môžete upraviť čas prípravy stlačením tlačidla a tlačidlami + a -. Teplotu
môžete upraviť stlačením tlačidla °C a tlačidlami + a -.
Predvolené programy
Spotrebič ponúka spolu 18 predvolených programov:
A)Varenie v pare
Číslo programu
A-1
PT5120
Teplota (°C)
100
Použitie
Varenie v pare (zelenina, mäso).
13
SK
Číslo programu
Teplota (°C)
Použitie
A-2
95
A-3
90
Príprava krehkých a jemných potravín, ovocia, kompótov
(ohrievanie hotových pokrmov, príprava miešaných vajec,
plnených rajčín a pod.).
A-4
85
Príprava krehkých a jemných potravín (ryby).
A-5
80
Rozpúšťanie čokolády, masla, ohrievanie ovocia a zeleniny na
okamžité podávanie.
A-6
75
Príprava drobných rýb (sardinky a pod.).
A-7
60
A-8
55
Rozmrazovanie potravín pre ďalšiu prípravu.
B)Režim grilu
Číslo programu
Teplota (°C)
Použitie
B-1
200
Obvyklé grilovanie (plátky mäsa, rybie filety, hydinové stehná a
krídla, pizza a pod.).
B-2
180
Plátky mäsa, celé kurča, hydinové mäso.
B-3
160
Párky, šunka a pod.
B-4
140
Pečenie pečiva alebo koláčov.
B-5
120
Prihrievanie hotových pokrmov
C)Kombinovaný režim grilu a vaření v páře
Číslo programu
14
Teplota (°C)
Použitie
C-1
200
Obvyklé grilovanie v pare (plátky mäsa, rybie filety, hydinové
stehná a krídla, pizza a pod.).
C-2
180
Plátky mäsa, celé kurča, hydinové mäso.
C-3
160
Párky, šunka a pod.
C-4
140
Pečenie pečiva alebo koláčov.
C-5
120
Ohrievanie a pečenie ovocia a zeleniny.
PT5120
SK
Detský zámok
1. Dlhým stlačením tlačidla aktivujete detský zámok. Ozve sa pípnutie a na displeji sa zobrazí
symbol . Tlačidlá ovládacieho panelu sú teraz blokované.
2. Opätovným dlhým stlačením tlačidla detský zámok deaktivujete. Symbol zmizne.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Čistite spotrebič po každom použití, aby ste zabránili hromadeniu mastnoty, napečených zvyškov potravín a
vzniku nepríjemného pachu.
Pred čistením a po použití spotrebič vypnite, vypojte zo zásuvky elektrického napätia, vylejte zvyšnú vodu zo
zásobníka, nechajte spotrebič vychladnúť.
Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
Výmenné príslušenstvo umyte v teplej saponátovej vode a opláchnite v čistej vode alebo použite umývačku
riadu.
Vnútorný a vonkajší povrch spotrebiča čistite vlhkou handričkou. Môžete použiť tekutý čistiaci prípravok.
Na čistenie nepoužívajte špongiu, drôtenku, abrazívne prostriedky alebo rozpúšťadlá (benzín, riedidlá a pod.).
Mohli by ste poškodiť ochrannú povrchovú vrstvu.
Pred poskladaním príslušenstva nechajte všetky časti vyschnúť.
Udržujte rúrku prívodu vody v čistote, pravidelne ju kontrolujte po každej príprave pokrmu.
ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA
Pri bežnom používaní dochádza k usadzovaniu nečistôt z vody.
Vodný kameň usadený na odparovacej miske odstráňte roztokom vínneho octu a vody.
Roztok môžete ohriať, naliať na odparovaciu misku, nechať chvíľu pôsobiť a zvyšné
usadeniny vyčistiť vlhkou handričkou.
Pozn.: Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, odporúčame vyprázdniť okruh
čerpadla, aby v ňom nezostali zvyšky vody.
1. Vyberte zásobník vody zo spotrebiča (Obr. 1).
2. Stlačte súčasne tlačidlá a °C . Čerpadlo sa zapne.
3. Držte tlačidlá stlačené, kým neprestane vytekať voda na odparovaciu misku.
Obr. 1
RIEŠENIE ŤAŽKOSTÍ
Zobrazený kód
PT5120
Príčina
Riešenie
E-1
Vysoká teplota vnútri spotrebiča.
Vypnite spotrebič a nechajte ho vychladnúť.
E-2
Chyba snímača teploty.
Nechajte spotrebič skontrolovať autorizovaným
servisom.
E-3
Prehriatie vykurovacieho telesa
odparovacej misky.
Vypnite spotrebič a nechajte ho vychladnúť.
15
SK
Zobrazený kód
Príčina
E-4
Chybné vykurovacie teleso.
E-5
Chybné vykurovacie teleso.
E-6
Chyba snímača teploty.
E-7
Chyba snímača teploty.
E-8
Chyba snímača teploty.
E-9
Chyba snímača hladiny v
zásobníku vody.
Riešenie
Nechajte spotrebič skontrolovať autorizovaným
servisom.
Skontrolujte množstvo vody v zásobníku a správne
umiestnenie zásobníka.
SERVIS
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.
Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné
zaniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste
výrobok zakúpili.
16
PT5120
PL
PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu pełnej satysfakcji przez cały czas jego użytkowania.
Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Prosimy
upewnić się, aby także pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.
Parametry techniczne
Napięcie
Pobór mocy
230 V ~ 50 Hz
1850 W (wypiek w parze), 1250 W (grill)
Objętość wewnętrzna piekarnika
Ustawienie temperatury
26 l
55 – 65 °C (rozmrażanie), 70 – 100 °C (wypiek w parze)
120 - 200 °C (grill lub tryb kombinowany)
Ustawienie czasu pieczenia
5 – 60 minut
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
• Nie należy używać urządzenia w sposób inny, niż podano w niniejszej instrukcji.
• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy usunąć wszystkie części opakowania i wyjąć materiały
marketingowe.
• Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Należy korzystać wyłącznie z uziemionego gniazda elektrycznego.
• Nie należy pozostawiać urządzenia w trakcie pracy bez nadzoru.
• Urządzenie powinno być umieszczane wyłącznie na stabilnych powierzchniach, odpornych na działanie wysokich
temperatur, z dala od innych źródeł ciepła. Taka powierzchnia musi mieć odpowiednią nośność, aby utrzymać
urządzenie razem z zawartością.
• Nie wolno zakrywać urządzenia, grozi to jego przegrzaniem.
• W trakcie pracy urządzenia, nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów.
• Należy używać szklanych lub metalowych naczyń, przeznaczonych do pieczenia w piekarniku. Nie należy używać
materiałów takich jak karton, papier, tworzywa sztuczne itp.
• Nie należy używać piekarnika jako schowka.
• Nie należy przenosić urządzenia, kiedy jest włączone lub kiedy znajduje się w nim gorąca zawartość.
• Nie wolno dotykać gorącej powierzchni. Należy używać uchwytów i przycisków. Przy manipulacji gorącymi częściami
należy używać rękawic kuchennych.
• Należy przestrzegać bezpiecznej odległości piekarnika od pozostałych urządzeń elektrycznych, która wynosi co
najmniej 10 cm po bokach i z tyłu oraz 20 cm nad piekarnikiem. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby w
pobliżu nie znajdowały się materiały łatwopalne, takie jak meble, firanki, zasłony, koce, papier, ubrania itp.
• Nie należy umieszczać na piekarniku żadnych przedmiotów.
• Urządzenie należy utrzymywać w czystości, nie można pozwolić, aby ciała obce przedostały się do wewnątrz poprzez
otwory w kratkach. Mogą one spowodować zwarcie, uszkodzić urządzenie lub spowodować pożar.
• Do piekarnika nie wolno wkładać zbyt dużej ilości żywności oraz metalowych przedmiotów. Mogą one spowodować pożar.
• Na czas, kiedy urządzenie elektryczne nie będzie używane, należy odłączyć je od sieci.
• Wyłączając urządzenie z gniazdka nie wolno szarpać za przewód zasilający, należy chwycić wtyczkę i pociągnąć za nią.
• Urządzenia należy używać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieodpowiedzialnych. Nie należy pozwolić im na
posługiwanie się urządzeniem.
• Jeżeli w pobliżu urządzenia, w trakcie jego pracy, znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.
• Nie należy pozwolić na to, aby urządzenie służyło dzieciom do zabawy.
• Należy uważać, aby przewód zasilający nie zwisał przez krawędź stołu lub płyty kuchennej – grozi to ściągnięciem
urządzenia przez dzieci.
• Urządzenie należy używać tylko we wnętrzach, nie używać na mokrych powierzchniach, grozi to niebezpieczeństwem
porażenia prądem elektrycznym.
PT5120
17
PL
• Nie należy używać akcesoriów innych, niż zalecane przez producenta.
• Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, naprawę usterki należy
bezzwłocznie zlecić autoryzowanemu serwisowi.
• Nie wolno przemieszczać urządzenia, ciągnąc je lub przenosząc za przewód zasilający.
• Urządzenie powinno być trzymane z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piekarniki i podobne. Należy chronić
je przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i wilgocią.
• Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
• W przypadku awarii należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
• Nie należy dotykać ruchomych części, podczas pracy urządzenia.
• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie jest przeznaczony do wykorzystania komercyjnego.
• Nie należy zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
• Należy regularnie kontrolować urządzenie i przewód zasilający pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie wolno
włączać uszkodzonego urządzenia elektrycznego.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia oraz po jego użyciu należy go wyłączyć i poczekać przynajmniej 30 minut
na jego ostygnięcie.
• Przed każdym użyciem urządzenia należy napełnić zasobnik wody, następnie wsunąć go na swoje miejsce i nie
wyjmować w trakcie pracy urządzenia.
• UWAGA! Przy otwarciu drzwiczek z urządzenia wychodzi duża ilość pary. Należy zachować ostrożność.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
• Nie należy włączać piekarnika bez żywności w środku.
• Przy manipulacji gorącymi przedmiotami należy używać rękawic kuchennych.
• Przygotowując lub podgrzewając jedzenie dla niemowląt, należy dobrze wymieszać potrawę lub napój i sprawdzić
temperaturę, aby zapobiec poparzeniu.
• Używając piekarnika w trybie grilla lub kombinowanym, należy odczekać 5 - 10 minut przed włączeniem funkcji pary,
aby powietrze wewnątrz urządzenia elektrycznego schłodziło się.
• Nie należy używać urządzenia, jeżeli drzwiczki lub uszczelka drzwiczek są uszkodzone. Należy zlecić naprawę
autoryzowanemu serwisowi.
• Nie należy używać urządzenia do przygotowania i podgrzewania żywności w zamkniętych pojemnikach, grozi to ich
eksplozją.
• Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W tym celu prosimy skontaktować się z
autoryzowanym serwisem.
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta, ewentualne naprawy nie będą uznawane jako
gwarancyjne.
OPIS PRODUKTU
1. Bezpieczny system zamykania
2. Drzwiczki
3. Kratka wydmuchu powietrza
4. Miska do łapania skroplonej wody
5. Miska do parowania
6. Rurka doprowadzająca wodę
7. Element grzewczy górny
8. Element grzewczy dolny
9. Panel sterowniczy
10. Zasobnik wody
3
9
10
4
2
18
7
8
6
5
1
PT5120
PL
Akcesoria
A Ruszt
B Dziurkowana blacha do pieczenia
C Blacha do łapania oleju itp.
D Ruszt do odkładania
E Uchwyt do wyjmowania blachy
B
E
D
C
A
OPIS PANELU STEROWNICZEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wyświetlacz
Przycisk wyboru trybu (rozmrażanie, para, grill,
tryb kombinowany)
Przycisk ustawienia temperatury
Przyciski ustawienia +/Przycisk wyboru programu fabrycznego
Przycisk ustawienia czasu przygotowania
Przycisk START/STOP
Przycisk ustawienia aktualnego czasu
1
6
2
5
8
3
7
4
OPIS WYŚWIETLACZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wskaźnik czasu przygotowania
Wyświetlenie ilości wody w zasobniku
Wskaźnik trybu gotowania w parze
Wskaźnik trybu rozmrażania
Wskaźnik trybu grilla
Wskaźnik aktualnego czasu
Aktywna blokada przycisków
Wyświetlenie temperatury
Wyświetlenie aktualnego czasu lub czasu
przygotowania
PT5120
1
5
9
2
3
4
8
6
7
19
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
UWAGI
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy, z powodów higienicznych, obmyć je z zewnątrz i wewnątrz
wilgotną ściereczką. Wszystkie zdejmowane części urządzenia należy wymyć w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.
Następnie należy włączyć urządzenie w trybie grilla na 20 minut bez żywności, ustawiając temperaturę na
maksimum (patrz Instrukcja obsługi). Możliwe, że piekarnik w tym czasie będzie wydzielał lekki swąd i dym,
które jednak po krótkim czasie powinny zniknąć. W tym czasie należy dokładnie wietrzyć pomieszczenie.
UWAGA!
Drzwiczki piekarnika należy otwierać powoli i ostrożnie. Przy otwieraniu drzwiczek w ciągu przygotowania lub
po zakończeniu przygotowania potraw wychodzi duża ilość pary, a z dolnej krawędzi drzwiczek może kapać
skroplona gorąca woda. Niebezpieczeństwo poparzenia!
Nie należy włączać urządzenia w trybie rozmrażania lub gotowania na parze, natychmiast po zakończeniu
grillowania. Należy odczekać przynajmniej 5 - 10 minut, dopóki wnętrze piekarnika nie wystygnie.
Ustawienie aktualnego czasu
Po podłączeniu urządzenia do gniazdka elektrycznego na wyświetlaczu migają cyfry 12:00 - można wykonać
ustawienia w ramach kroku nr 2.
1. Jeżeli pokazywany czas świeci się stale (nie miga), należy przytrzymać przycisk . Cyfry zaczną migać.
2. Przy pomocy przycisków + i – można ustawić aktualny czas.
3. Aby potwierdzić wprowadzone dane, należy nacisnąć przycisk .
Rozmrażanie żywności
Urządzenie umożliwia rozmrażanie żywności w temperaturze 55 – 65 °C.
1. Należy wyjąć zasobnik wody i napełnić go wodą. Ostrożnie osadzić zasobnik wody z powrotem i sprawdzić,
czy znalazł się dokładnie na swoim miejscu (zapadnięcie zatrzasku).
2. Nacisnąć przycisk .
3. Przy pomocy przycisków + i – ustawić czas rozmrażania.
4. Nacisnąć przycisk .
5. Aby ustawić temperaturę rozmrażania, nacisnąć raz lub dwa razy przycisk +.
6. Za pomocą przycisku włączamy urządzenie.
7. Naciskając przycisk , w trakcie realizacji programu, można włączyć funkcję odciągania pary. Odciąganie
trwa przez 3 minuty. Pozwala to na redukcję ryzyka poparzenia w momencie otwarcia drzwiczek. Realizację
programu można przerwać, naciskając przycisk .
Uwaga: W trakcie realizacji programu można zmodyfikować czas przygotowania, naciskając przycisk i
przyciski + oraz -. Temperaturę można skorygować, naciskając przyciski oraz + lub -.
Gotowanie na parze
Do gotowania na parze można ustawić temperaturę z zakresu 70 – 100 °C.
1. Należy wyjąć zasobnik wody i napełnić go wodą. Ostrożnie osadzić zasobnik wody z powrotem i sprawdzić,
czy znalazł się dokładnie na swoim miejscu (zapadnięcie zatrzasku).
2. Należy nacisnąć przycisk .
3. Przy pomocy przycisków + i – ustawić odpowiednią temperaturę.
4. Należy nacisnąć przycisk .
20
PT5120
PL
5. Przy pomocy przycisków + i - ustawić czas przygotowania potraw.
6. Za pomocą przycisku włączamy urządzenie.
7. Naciskając przycisk w trakcie realizacji programu, można włączyć funkcję odciągania pary. Odciąganie
trwa przez 3 minuty. Pozwala to na redukcję ryzyka poparzenia w momencie otwarcia drzwiczek. Realizację
programu można przerwać, naciskając przycisk .
Uwaga: W trakcie realizacji programu można zmodyfikować czas przygotowania, naciskając przycisk oraz
przyciski + lub -. Temperaturę można skorygować, naciskając przyciski °C oraz + lub -.
Tryb grilla
Do grillowania można ustawić temperaturę z zakresu 120 – 200 °C.
1. Należy nacisnąć dwukrotnie przycisk .
2. Przy pomocy przycisków + i - ustawić odpowiednią temperaturę.
3. Należy nacisnąć przycisk .
4. Przy pomocy przycisków + i - ustawić czas przygotowania potraw.
5. Za pomocą przycisku włączamy urządzenie.
6. Naciskając przycisk w trakcie realizacji programu, można włączyć funkcję odciągania pary. Odciąganie
trwa przez 3 minuty. Pozwala to na redukcję ryzyka poparzenia w momencie otwarcia drzwiczek. Realizację
programu można przerwać, naciskając przycisk .
Uwaga: W trakcie realizacji programu można zmodyfikować czas przygotowania, naciskając przycisk oraz
przyciski + lub -. Temperaturę można skorygować, naciskając przyciski °C oraz + lub -.
Kombinowany tryb grilla i gotowania na parze
W tym trybie można ustawić temperaturę z zakresu 120 – 200 °C.
1. Należy wyjąć zasobnik wody i napełnić go wodą. Ostrożnie osadzić zasobnik wody z powrotem i sprawdzić,
czy znalazł się dokładnie na swoim miejscu (zapadnięcie zatrzasku).
2. Należy nacisnąć trzykrotnie przycisk .
3. Przy pomocy przycisków + i - ustawić odpowiednią temperaturę.
4. Należy nacisnąć przycisk .
5. Przy pomocy przycisków + i - ustawić czas przygotowania potraw.
6. Za pomocą przycisku włączamy urządzenie.
7. Naciskając przycisk w trakcie realizacji programu, można włączyć funkcję odciągania pary. Odciąganie
trwa przez 3 minuty. Pozwala to na redukcję ryzyka poparzenia w momencie otwarcia drzwiczek. Realizację
programu można przerwać, naciskając przycisk .
Uwaga: W trakcie realizacji programu można zmodyfikować czas przygotowania, naciskając przycisk oraz
przyciski + lub -. Temperaturę można skorygować, naciskając przyciski °C oraz + lub -.
Programy fabryczne
Urządzenie posiada 18 programów ustawionych fabrycznie:
A)Gotowanie w parze
Numer programu
A-1
PT5120
Temperatura (°C)
100
Zastosowanie
Gotowanie na parze (warzywa, mięso).
21
PL
Numer programu
Temperatura (°C)
Zastosowanie
A-2
95
A-3
90
Przygotowanie chrupiących i delikatnych potraw, owoców,
kompotów (podgrzewanie gotowych potraw, jajecznicy,
faszerowanych pomidorów itp.).
A-4
85
Przygotowanie chrupiących i delikatnych potraw (ryby).
A-5
80
Rozpuszczanie czekolady, masła, podgrzewanie owoców i jarzyn
do natychmiastowego podawania.
A-6
75
Przygotowanie drobnych ryb (sardynki itp.).
A-7
60
A-8
55
Rozmrażanie żywności w celu późniejszego gotowania.
B)Tryb grilla
Numer programu
Temperatura (°C)
Zastosowanie
B-1
200
Grillowanie ogólne (plasterki mięs, filety rybie, udka i skrzydełka
drobiowe, pizza itp.).
B-2
180
Plasterki mięsa, kurczak w całości, mięso drobiowe.
B-3
160
Parówki, szynka itp.
B-4
140
Pieczenie ciast lub kołaczy.
B-5
120
Podgrzewanie gotowych potraw
C)Kombinowany tryb grilla i gotowania na parze
Numer programu
22
Temperatura (°C)
Zastosowanie
C-1
200
Grillowanie ogólne na parze (plasterki mięs, filety rybie, udka i
skrzydełka drobiowe, pizza itp.).
C-2
180
Plasterki mięsa, kurczak w całości, mięso drobiowe.
C-3
160
Parówki, szynka itp.
C-4
140
Pieczenie ciast lub kołaczy.
C-5
120
Podgrzewanie i pieczenie owoców i jarzyn.
PT5120
PL
Zamek zabezpieczający przed dziećmi
1. Poprzez przytrzymanie przycisku można włączyć zamek zabezpieczający przed dziećmi. Zabrzmi sygnał
dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol . Przyciski panelu sterowniczego są zablokowane.
2. Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku można wyłączyć zamek. Symbol znika z wyświetlacza.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Grill należy czyścić po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłustych zanieczyszczeń, przypieczonych
resztek żywności i powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.
Przed czyszczeniem i po użyciu należy wyłączyć urządzenie, odłączyć z gniazdka elektrycznego, wylać resztę
wody z zasobnika i poczekać, aż zupełnie wystygnie.
Nie należy zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani innych
cieczach.
Ruchome części należy wymyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie opłukać w
czystej wodzie.
Powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną urządzenia należy czyścić wilgotną ściereczką. Można użyć środków
czyszczących w płynie.
Do czyszczenia nie należy używać gąbek, ostrych przedmiotów, środków abrazyjnych ani rozpuszczalników
(benzyna, rozpuszczalniki itp.). W ten sposób można uszkodzić ochronną warstwę na powierzchni.
Przed montażem wyposażenia należy poczekać na wyschnięcie wszystkich części.
Rurkę doprowadzającą wodę należy utrzymywać w czystości i regularnie ją kontrolować po każdym użyciu
piekarnika.
USUWANIE KAMIENIA WODNEGO
Przy zwykłym użytkowaniu, w misce powstaje osad.
Kamień wodny osadzony w misce do parowania można usunąć przy pomocy roztworu
octu winnego i wody. Roztwór można podgrzać, wlać do miski do parowania i na
chwilę pozostawić. Resztki osadów można wyczyścić wilgotną szmatką.
Uwaga: Jeżeli urządzenie przez dłuższy czas nie będzie używanie, zalecamy
opróżnienie obiegu pompy, aby nie pozostawały w nim resztki wody.
1. Należy wyjąć zasobnik wody z piekarnika (Ryc. 1).
2. Nacisnąć równocześnie przyciski i °C. Pompa się włączy.
3. Należy przytrzymać przyciski, dopóki woda nie przestanie wypływać na miskę do
parowania.
Ryc. 1
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Wyświetlony kod
Przyczyna
E-1
Wysoka temperatura wewnątrz
piekarnika.
Wyłączyć urządzenie i poczekać na jego ostygnięcie.
E-2
Błąd czujnika temperatury.
Należy oddać urządzenie do kontroli w autoryzowanym
serwisie.
E-3
Przegrzanie się elementu
grzewczego miski do parowania.
Wyłączyć urządzenie i poczekać na jego ostygnięcie.
PT5120
Rozwiązanie
23
PL
Wyświetlony kod
Przyczyna
E-4
Wadliwy element grzewczy.
E-5
Wadliwy element grzewczy.
E-6
Błąd czujnika temperatury.
E-7
Błąd czujnika temperatury.
E-8
Błąd czujnika temperatury.
E-9
Błąd czujnika poziomu w
zasobniku wody.
Rozwiązanie
Należy oddać urządzenie do kontroli w autoryzowanym
serwisie.
Sprawdzić ilość wody w zasobniku oraz jego pozycję.
SERWIS
Konserwację o większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia należy
zlecić profesjonalnemu serwisowi.
OCHRONA ŚRODOWISKA
- Należy preferować odzysk materiałów opakowaniowych i starych urządzeń elektrycznych.
- Pudło urządzenia elektrycznego można oddać w punkcie odbioru odpadów segregowanych.
- Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy oddać w punkcie odbioru materiałów do odzysku.
Recykling urządzenia elektrycznego po upływie jego żywotności:
Symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, iż urządzenia nie należy likwidować
razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą utylizację urządzenia, pomagamy zapobiegać
negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby wyniknąć z nieodpowiedniej
utylizacji produktu. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim urzędzie gminy,
przedsiębiorstwie zapewniającym usługi utylizacji odpadu domowego lub w sklepie, gdzie zakupiono produkt.
24
PT5120
LV
PALDIES
Pateicamies jums par šīs konceptuālās ierīces iegādi. Ceram, ka būsit apmierināti ar mūsu izstrādājumu visu tā kalpošanas
laiku.
Lūdzu, pirms ierīces izmantošanas uzsākšanas, uzmanīgi iepazīstieties ar visu ekspluatācijas rokasgrāmatu. Glabājiet
rokasgrāmatu drošā vietā turpmākām uzziņām. Pārliecinieties, ka citi cilvēki pirms šīs ierīces lietošanas ir iepazinušies
ar šiem norādījumiem.
TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI
Spriegums
Jaudas izlietojums
230 V ~ 50 Hz
1 850 W (ēdiena gatavošana tvaikos), 1 250 W (grils)
Cepeškrāsns ietilpība
26 l
Temperatūras iestatījumi
55 – 65 °C (atkausēšana), 70 – 100 °C (ēdiena gatavošana tvaikos)
120 - 200 °C (grils vai kombinētais režīms)
Cepšanas laika regulēšana
5 – 60 minūtes
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:
• Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā.
• Pirms ierīces izmantošanas pirmās reizes, noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
• Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst informācijai tehnisko pamatdatu plāksnītē. Izmantojiet tikai
iezemētus sienas izvadus.
• Neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās darba laikā.
• Novietojiet ierīci tikai uz stabilas un siltumizturīgas virsmas drošā attālumā no citiem siltuma avotiem. Šai virsmai
nepieciešama pietiekama celtspēja, lai turētu ierīci ar tās saturu.
• Nepārklājiet ierīci. Pastāv pārkaršanas risks.
• Ierīces darbības laikā uz tās neko nedrīkst likt.
• Lietojiet stikla vai metāla virtuves piederumus, kas der izmantošanai cepeškrāsnīs. Nekad nelietojiet tādus
materiālus kā kartons, papīrs, plastmasa un tamlīdzīgi.
• Neko neglabājiet cepeškrāsnī.
• Nepārvietojiet ierīci, ja tā ir ieslēgta vai tajā atrodas karsti priekšmeti vai pārtika.
• Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas. Izmantojiet virtuves cimdus, lai rīkotos ar
karstiem piederumiem.
• Glabājiet ierīci drošā attālumā no citām ierīcēm; 10 cm sānos un aizmugurē un 20 cm virs ierīces. Nodrošiniet, lai
būtu drošs attālums starp ierīci un viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, mēbelēm, aizkariem, mežģīnēm,
galdautiem, papīra, apģērba utt.
• Uz ierīces neko nedrīkst likt.
• Uzturiet ierīci tīru. Nepieļaujiet jebkādu priekšmetu iekļuvi ierīcē cauri režģim. Tas var izraisīt īssavienojumu,
ugunsgrēku vai sabojāt ierīci.
• Nelieciet cepeškrāsnī pārlieku lielas ēdiena porcijas vai metāla priekšmetus. Tas var izraisīt ugunsgrēku.
• Atvienojiet ierīci no sienas izvada, kad to nelietojat.
• Atvienojot ierīci no sienas izvada, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet vadu un atvienojiet to, viegli
pavelkot.
• Neļaujiet darboties ar ierīci bērniem vai personām bez attiecīgām iemaņām. Izmantojiet ierīci vietās, kuras šādām
personām nav pieejamas.
• Ja ierīces izmantošanas laikā tuvumā atrodas bērni, ievērojiet papildu piesardzību.
• Neļaujiet nevienam izmantot ierīci kā rotaļlietu.
PT5120
25
LV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pārliecinieties, ka elektrības vads neatrodas darba zonā un ka tam nevar piekļūt bērni.
Nelietojiet ierīci ārpus telpām vai uz mitras virsmas. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!
Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
Nekad neizmantojiet ierīci ar bojātu elektrības kabeli vai spraudkontaktu. Bojātu detaļu labošanas vai maiņas
nolūkā nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Aizliegts vilkt un pārvietot ierīci, satverot elektrības vadu.
Turiet ierīci drošā attālumā no tādiem siltuma avotiem kā radiatori, krāsnis utt. Nepakļaujiet ierīci tiešu saules
staru vai mitruma iedarbībai.
Nepieskarieties ierīcei ar mitrām vai slapjām rokām.
Problēmu gadījumā izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudni no elektrotīkla rozetes.
Nepieskarieties kustīgām daļām ierīces darbības laikā.
Ierīce paredzēta tikai mājsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komercnolūkos.
Nepieļaujiet elektrības vada, spraudkontakta vai pašas ierīces nokļūšanu ūdenī vai jebkādā citā
šķidrumā.
Regulāri pārbaudiet, vai ierīce un elektrības vads nav bojāts. Bojātu ierīci nedrīkst ieslēgt.
Izslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist vismaz 30 minūtes, pirms tīrīšanas un pēc lietošanas.
Pirms katras izmantošanas, piepildiet ūdens tvertni, kārtīgi to iespiediet un darbības laikā izņemiet to.
BRĪDINĀJUMS! Kad atverat durvis, izplūst daudz tvaiku. Esiet uzmanīgi. Pastāv applaucēšanās risks!
Nelietojiet šo ierīci, kad tajā nav ievietots ēdiens.
Izmantojiet virtuves cimdus, lai rīkotos ar karstiem piederumiem.
Gatavojot vai sildot pārtiku vai dzērienus mazuļiem, labi sajauciet to un pārbaudiet temperatūru, lai nepieļautu
applaucēšanos.
Lietojot ierīci grila vai kombinētā režīmā, pagaidiet 5 - 10 minūtes, pirms ieslēdzat tvaiku režīmu, lai ļautu iekšā
esošajam gaisam atdzist.
Nelietojiet ierīci, ja durvis vai blīvējums ir bojāts. Ierīce jālabo pilnvarotā servisa centrā.
Nelietojiet ierīci, lai gatavotu vai karsētu ēdienus noslēgtos traukos, jo tie var sprāgt.
Nav atļauts ierīci labot patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Ražotāja norādījumu neievērošana var izraisīt garantijas remonta atteikumu.
IERĪCES APRAKSTS
1. Drošības slēgšanas sistēma
2. Durvis
3. Gaisa izplūdes režģis
4. Kondensētā ūdens savākšanas
tvertne
5. Iztvaicēšanas trauks
6. Ūdens padeves caurule
7. Augšējais sildītājs
8. Apakšējais sildītājs
9. Vadības bloks
10. Ūdens tvertne
3
9
10
4
2
26
7
8
6
5
1
PT5120
LV
Piederumi
A Grils
B Caurumota cepšanas paplāte
C Plākšņveida paplāte eļļas utt. savākšanai
D Steka režģis
E Cepšanas paplātes turētājs
B
E
D
C
A
VADĪBAS BLOKA APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Displejs
Režīma izvēles poga (atsaldēt, tvaiks, grils,
kombinēts)
Temperatūras iestatīšanas poga
+/- iestatījuma poga
Iepriekš iestatītu programmu izvēles poga
Gatavošanas laika iestatīšanas poga
Poga „START/STOP”
Laika iestatīšanas poga
1
6
2
5
8
3
7
4
DISPLEJA APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gatavošanas laika rādītājs
Ūdens satura rādītājs
Tvaika gatavošanas režīma rādītājs
Atsaldēšanas režīma rādītājs
Grila režīma rādītājs
Laika displeja rādītājs
Ieslēgta taustiņa bloķēšana
Temperatūras displejs
Diennakts laiks vai gatavošanas displeja laiks
PT5120
1
5
9
2
3
4
8
6
7
27
LV
EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI
PIEZĪME
Pirms uzsākt izmantot jaunu ierīci, higiēnas prasību dēļ notīriet virsmu un ierīces iekšpusi ar mitru lupatu.
Nomazgājiet visas noņemamās daļas siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli vai trauku mazgājamajā mašīnā.
Pēc tam ieslēdziet ierīci bez ēdiena grila režīmā maksimālajā temperatūrā uz 20 minūtēm (skatīt turpmāk
sniegtos ekspluatācijas norādījumus). Iespējams, ka no ierīces izdalīsies viegla smarža un dūmi, tam pēc kāda
brīža vajadzētu izzust. Šo darbību laikā istaba ir labi jāvēdina.
BRĪDINĀJUMS!
Atveriet durvis lēni un uzmanīgi. Ja atverat durvis darbības laikā vai pēc gatavošanas, izplūst liels tvaika
daudzums un no durvju apakšējās malas var pilēt kondensētais karstais ūdens. Pastāv applaucēšanās risks!
Neieslēdziet ierīci atsaldēšanas vai tvaika gatavošanas režīmā uzreiz pēc cepšanas. Pēc tam ļaujiet iekšpusei
atdzist 5 - 10 minūtes.
Laika iestatīšana
Kad ierīce ir pievienota elektrības avotam, displejā mirgo 12:00 - varat turpināt ar 2. darbību.
1. Ja laika displejs nemirgo, turiet nospiestu pogu . Displejs sāk mirgot.
2. Iestatiet diennakts laiku ar pogām +/-.
3. Lai apstiprinātu, nospiediet pogu .
Atsaldēšanas funkcija
Ierīce var atsaldēt ēdienu temperatūrā no 55 līdz 65 °C.
1. Izņemiet ūdens tvertni un piepildiet to ar ūdeni. Uzmanīgi ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ. Pārliecinieties, ka
tā ievietojat pilnīgi līdz galam.
2. Nospiediet pogu .
3. Iestatiet atsaldēšanas laiku ar pogām +/-.
4. Nospiediet pogu
.
5. Nospiediet pogu + vienreiz vai divreiz, lai iestatītu atsaldēšanas temperatūru.
6. Ieslēdziet ierīci ar pogu .
7. Aktivizējiet tvaika izplūdes funkciju programmas laikā ar pogu . Tas aizņem 3 minūtes, kā laikā tvaiks no
iekšpuses tiek izsūknēts, lai samazinātu applaucēšanās risku pēc durvju atvēršanas. Darbojošos programmu
aptur, vēlreiz nospiežot pogu .
Piezīme: gatavošanas laiku varat mainīt programmas laikā, lietojot pogu un +/-. Varat mainīt temperatūru
ar pogu °C un +/-.
Tvaika gatavošana
Var iestatīt temperatūras starp 70 un 100 °C.
1. Izņemiet ūdens tvertni un piepildiet to ar ūdeni. Uzmanīgi ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ. Pārliecinieties, ka
tā ievietojat pilnīgi līdz galam.
2. Spiediet pogu .
3. Ar pogām + un - iestatiet nepieciešamo temperatūru.
4. Nospiediet pogu .
5. Iestatiet gatavošanas laiku ar pogām +/-.
6. Ieslēdziet ierīci ar pogu .
28
PT5120
LV
7. Aktivizējiet tvaika izplūdes funkciju programmas laikā ar pogu . Tas aizņem 3 minūtes, kā laikā tvaiks no
iekšpuses tiek izsūknēts, lai samazinātu applaucēšanās risku pēc durvju atvēršanas. Darbojošos programmu
aptur, vēlreiz nospiežot pogu .
Piezīme: gatavošanas laiku varat mainīt programmas laikā, lietojot pogas un +/-. Varat mainīt
temperatūru ar pogām °C un +/-.
Grila režīms
Var iestatīt temperatūras starp 120 un 200 °C.
1. Divreiz nospiediet pogu .
2. Ar pogu + un - iestatiet nepieciešamo temperatūru.
3. Nospiediet pogu .
4. Iestatiet gatavošanas laiku ar pogām +/-.
5. Ieslēdziet ierīci ar pogu .
6. Varat aktivizēt tvaika izplūdes funkciju programmas laikā ar pogu . Tas aizņem 3 minūtes, kā laikā
tvaiks no iekšpuses tiek izsūknēts, lai samazinātu applaucēšanās risku pēc durvju atvēršanas. Darbojošos
programmu aptur, vēlreiz nospiežot pogu .
Piezīme: gatavošanas laiku varat mainīt programmas laikā, lietojot pogu un +/-. Varat mainīt temperatūru
ar pogu °C un +/-.
Kombinētais grila/tvaika gatavošanas režīms
Var iestatīt temperatūru starp 120 un 200 °C.
1. Izņemiet ūdens tvertni un piepildiet to ar ūdeni. Uzmanīgi ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ. Pārliecinieties, ka
tā ievietojat pilnīgi līdz galam.
2. Trīsreiz nospiediet pogu .
3. Ar pogām + un - iestatiet nepieciešamo temperatūru.
4. Nospiediet pogu .
5. Iestatiet gatavošanas laiku ar pogām +/-.
6. Ieslēdziet ierīci ar pogu .
7. Varat aktivizēt tvaika izplūdes funkciju programmas laikā ar pogu . Tas aizņem 3 minūtes, kā laikā
tvaiks no iekšpuses tiek izsūknēts, lai samazinātu applaucēšanās risku pēc durvju atvēršanas. Darbojošos
programmu aptur, vēlreiz nospiežot pogu .
Piezīme: Gatavošanas laiku varat mainīt programmas laikā, lietojot pogas un +/-. Varat mainīt temperatūru
ar pogām °C un +/-.
Iepriekš iestatītās programmas
Ierīce nodrošina kopā 18 iepriekš iestatītas programmas.
A)Tvaika gatavošana
Programmas numurs
A-1
PT5120
Temperatūra (°C)
100
LIETOŠANA
Gatavošana tvaikos (dārzeņi, gaļa)
29
LV
Programmas numurs
Temperatūra (°C)
LIETOŠANA
A-2
95
A-3
90
Kraukšķīga un mīksta ēdiena, augļu, augļu salātu gatavošana
(pagatavota ēdiena atkārtota uzsildīšana, omlete, pildīti tomāti
utt.).
A-4
85
Kraukšķīgi un mīksti ēdieni (zivis).
A-5
80
Šokolādes, sviesta kausēšana, augļu un dārzeņu sildīšana
tūlītējai pasniegšanai.
A-6
75
Mazas zivis (sardīnes utt.).
A-7
60
A-8
55
Ēdiena atsaldēšana tālākai gatavošanai.
B)Režim grilu
Programmas numurs
Temperatūra (°C)
LIETOŠANA
B-1
200
Vispārēja cepšana (gaļas šķēles, zivs filejas, vistu stilbiņi un
spārniņi, pica utt.).
B-2
180
Gaļas šķēles, veselas vistas, vistu gabaliņi.
B-3
160
Desas, šķiņķis utt.
B-4
140
Maizes un konditorejas izstrādājumu cepšana.
B-5
120
Sagatavotu ēdienu atkārtota sildīšana.
C)Kombinovaný režim grilu a vaření v páře
Programmas numurs
30
Temperatūra (°C)
LIETOŠANA
C-1
200
Vispārēja cepšana tvaikos (gaļas šķēles, zivs filejas, vistu stilbiņi
un spārniņi, pica utt.).
C-2
180
Gaļas šķēles, veselas vistas, vistu gabaliņi.
C-3
160
Desas, šķiņķis utt.
C-4
140
Maizes un konditorejas izstrādājumu cepšana.
C-5
120
Augļu un dārzeņu sildīšana un cepšana.
PT5120
LV
Bērnu aizturis
1. Varat aktivizēt bērnu aizturi, turot pogu . Atskan pīkstoša skaņa un parādās simbols „ „. Tagad vadības
bloka pogas ir bloķētas.
2. Varat dezaktivēt bērnu aizturi, atkal turot pogu . Simbols pazūd.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Iztīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes, lai novērstu tauku, piedegušu ēdiena atlieku uzkrāšanos un nepatīkamas
smakas.
Pirms tīrīšanas un pēc izmantošanas, izslēdziet ierīci, atvienojiet elektrības vadu no sienas izvada, izlejiet ūdeni
no tvertnes un ļaujiet ierīcei atdzist.
Nepieļaujiet elektrības vada, spraudkontakta vai pašas ierīces nokļūšanu ūdenī vai jebkādā citā
šķidrumā.
Nomazgājiet piederumus remdenā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli un noskalojiet tīrā ūdenī vai izmantojiet trauku
mazgājamo mašīnu.
Notīriet iekšējās un ārējās virsmas ar mitru audumu. Varat lietot šķidru tīrīšanas līdzekli.
Nelietojiet sūkļus, metāla birstes, abrazīvus tīrītājus vai šķīdumus (benzīnu, atšķaidītāju utt.). Tie bojā
aizsargslāni.
Pirms piederumu salikšanas, ļaujiet visām detaļām nožūt.
Padeves caurulei jābūt tīrai, un tā regulāri jāpārbauda pēc katras izmantošanas.
KAĻĶAKMENS IZTĪRĪŠANA
Normālas lietošanas laikā uzkrājas ūdens netīrumi.
Notīriet kaļķakmens nosēdumus uz iztvaicēšanas trauka, izmantojot etiķa un ūdens
šķīdumu. Varat uzsildīt šo šķīdumu, uzliet to uz iztvaicēšanas trauka, ļaut tam reaģēt,
pēc tam notīrīt paliekas ar mitru audumu.
Piezīme: ja neplānojat izmantot ierīci ilgāku laika periodu, ieteicams sūkņa shēmas
atlikušo ūdeni iztukšot.
1. Izņemiet no ierīces ūdens tvertni (Att. 1).
2. Vienlaicīgi nospiediet pogu un pogu °C. Sūknis tiek aktivizēts.
3. Turiet šīs pogas nospiestas, līdz ūdens pārstāj pilēt uz iztvaicēšanas trauka.
Att. 1
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
Parādītais kods
PT5120
Iemesls
Risinājums
E-1
Iekšpusē augsta temperatūra
Izslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist.
E-2
Temperatūras sensora kļūda
Ierīce jāpārbauda pilnvarotā servisa centrā.
E-3
Iztvaicēšanas trauka elementa
pārkaršana.
Izslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist.
31
LV
Parādītais kods
Iemesls
E-4
Bojāts sildītājs.
E-5
Bojāts sildītājs.
E-6
Temperatūras sensora kļūda
E-7
Temperatūras sensora kļūda
E-8
Temperatūras sensora kļūda
E-9
Ūdens līmeņa sensora kļūda.
Risinājums
Ierīce jāpārbauda pilnvarotā servisa centrā.
Pārbaudiet tvertnes ūdens daudzumu un tās pozīciju.
REMONTS UN APKOPE
Vides aizsardzība
• Iepakojuma materiāls un novecojušas elektropreces jānodod otrreizējai pārstrādei.
• Transportēšanas iepakojumu var izmest kā šķirojamo atkritumu.
• Polietilēna (PE) maisus jānodod otrreizējai pārstrādei.
Ierīci aizliegts izsviest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. To ir nepieciešams nodot elektrisko
un elektronisko ierīču savākšanas punktos. Veids, kā drīkstat atbrīvoties no ierīces, būs norādīts uz simbola,
lietošanas instrukcijā vai uz iepakojuma materiāla.
Kā jau norādīts uz marķējuma, visi materiāli ir otrreiz pārstrādājami. Vecu ierīču otrreizēja pārstrāde, materiālu
pārstrāde vai cita veida otrreizējā lietošana ir ļoti būtiska dabas aizsardzības labā.
Jautājiet savai vietējai pašvaldībai par atbilstošām vietām, kur iespējams atbrīvoties no šāda veida ierīcēm.
32
PT5120
EN
ACKNOWLEDGEMENT
Thank you for purchasing a Concept product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.
Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place
for future reference. Make sure that any persons handling the vacuum cleaner are also familiar with this Operating
Manual.
TECHNICAL PARAMETERS
Voltage
Power input
230 V ~ 50 Hz
1,850 W (baking in steam), 1,250 W (grill)
Internal capacity of the oven
Temperature settings
26 l
55 – 65 °C (defrost), 70 – 100 °C (baking in steam)
120 - 200 °C (grill or combined mode)
Baking time adjustment
5 – 60 minutes
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use the unit only as described in this operating manual.
Remove all the packaging and marketing materials from the unit before the first use.
Make sure the mains voltage corresponds to the values on the rating plate. Use grounded wall outlets only.
Do not leave the unit unattended during operation.
Place the unit only on a stable and heat-resistant surface, out of the reach of other heat sources. This surface shall
have sufficient load capacity to carry the unit with its content.
Do not cover the unit. There is a risk of overheating.
Do not put anything on the unit during operation.
Use glass or metal kitchenware suitable for use in ovens. Never use materials such as cardboard, paper, plastic and the
like.
Do not store anything inside the oven.
Do not move a unit that is switched on or has hot contents in it.
Do not touch hot surfaces. Use the handles and buttons. Use potholders to handle hot accessories.
Keep a safe distance of the unit from other appliances; 10cm on the sides and back, and 20cm above the unit. Make
sure there is a safe distance between the unit and flammable materials, such as furniture, curtains, lace, blankets,
paper, clothing etc.
Do not put anything on the unit.
Keep the unit clean. Do not let any objects enter the unit through the grille. This could cause a short circuit, damage
to the unit, or fire.
Do not put oversized food or metal objects inside the oven. These could cause a fire.
Unplug the appliance from the wall outlet when not in use.
When disconnecting the unit from the wall outlet, never pull the power cord. Grasp the plug and disconnect it by
pulling.
Do not allow children or unskilled people to handle the unit. Use the unit out of the reach of these individuals.
Take extra care when using the unit near children.
Don’t let anyone use the unit as a toy.
Make sure the power cord does not overhang the working area, and that children cannot reach it.
Do not use the product outdoors or on wet surfaces. Electric shock hazard!
Use only accessories recommended by the manufacturer.
PT5120
33
EN
• Never use an appliance with a damaged power cord or plug. Contact an authorized service center immediately to
have defective components repaired or replaced.
• It is forbidden to pull and move the product by grasping the power cord.
• Keep the unit away from heat sources, such as radiators, ovens etc. Do not expose the unit to direct sunlight or
moisture.
• Do not touch the unit with wet or damp hands.
• Turn off the product and disconnect the plug from the mains outlet in case of any failure.
• Do not touch the moving parts during operation of the unit.
• The unit is suitable for domestic use only. It is not designed for commercial operation.
• Do not immerse the power cord, plug, or appliance into water or any other liquid.
• Check the appliance and power cord for damage regularly. Do not switch on a damaged unit.
• Turn the unit off and let it cool down for at least 30 minutes before cleaning and after use.
• Before each use fill the water tank, push it in properly, and do not take it out during operation.
• WARNING! A large volume of steam is released when you open the door. Be careful. There is a risk of
scalding!
• Do not use the unit without food in it.
• Use the potholders to handle hot accessories.
• When preparing or heating food or drink for babies, mix it well and check the temperature to prevent scalding.
• When using the unit in the grill or combined mode, wait 5 – 10 minutes before you switch on the steam mode, to let
the air inside cool down.
• Do not use the unit when the door or packing is damaged. Have the unit repaired in an authorized service center.
• Do not use the unit for preparing or heating food in sealed vessels, as they may explode.
• Do not repair the appliance yourself. Contact an authorized service center.
Failure to follow the manufacturer‘s instructions may lead to refusal of warranty repair.
1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
PRODUCT DESCRIPTION
1. Safety closing system
2. Door
3. Air outlet grille
4. Condensed water collection tray
5. Evaporating dish
6. Water supply tube
7. Upper heater
8. Lower heater
9. Control panel
10. Water tank
3
9
10
4
2
34
7
8
6
5
1
PT5120
EN
Accessories
A Grill
B Perforated baking pan
C Sheet pan collecting oil etc.
D Stacker grid
E Baking pan holder
B
E
D
C
A
DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Display
Mode selection button (defrost, steam, grill, combined)
Temperature setting button
+/- setting button
Preset program selection button
Time of preparation setting button
START/STOP button
Time setting button
1
6
2
5
8
3
7
4
DESCRIPTION OF THE DISPLAY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Time of preparation indicator
Water content indication
Steam baking mode indicator
Defrost mode indicator
Grill mode indicator
Time display indicator
Activated key lock
Temperature display
Time of day or time of preparation display
PT5120
1
5
9
2
3
4
8
6
7
35
EN
OPERATING INSTRUCTIONS
NOTE
Prior to using a new unit, wipe the surface and the inside with a wet cloth for hygienic reasons. Wash all
the removable parts in warm water with a detergent, or in a dishwasher.
Then, heat the unit without food in grill mode at maximum temperature for 20 minutes (see the Operating
Instructions below). It‘s possible that the unit will emit a slight smell and smoke, which should disappear
after a while. Air the room well during this process.
WARNING!
Open the door slowly and carefully. When opening the door during operation, or after preparation, a large
volume of steam is released, and condensed hot water may drip from the lower door edge. There is a risk
of scalding!
Do not switch on the unit in defrost or steam baking mode immediately after broiling. Let the inside cool
down for 5 - 10 minutes afterwards.
Time setting
After the unit is plugged into a power source, 12:00 will blink on the display - you may continue to step No. 2.
1. If the time display does not blink, hold the button. The display will start blinking.
2. Set the time of day using the +/- buttons.
3. To confirm push the button.
Defrost function
The unit can defrost food at temperatures of 55 – 65 °C.
1. Take out the water tank and fill it with water. Reinsert the water tank carefully. Make sure it goes all the way
down.
2. Push the button.
3. Set the defrost time using the +/- buttons.
4. Push the
button.
5. Push the + button once or twice to set the defrost temperature.
6. Switch on the unit using the button
7. Activate the steam exhaust function during program using the button. This takes 3 minutes, during
which time steam from the inside will be suctioned out to reduce the risk of scalding after opening the door.
You will suspend the running program by pushing the button again.
Note: You may change the time of preparation during the program using the and +/- buttons. You may
change the temperature using the °C and +/- buttons.
Steam baking
Temperatures between 70 and 100 °C can be set.
1. Take out the water tank and fill it with water. Reinsert the water tank carefully. Make sure it goes all the way
down.
2. Push the button.
3. Set the required temperature using the + and – buttons.
4. Push the button.
5. Set the preparation time using the +/- buttons.
36
PT5120
EN
6. Switch on the unit using the button
7. Activate the steam exhaust function during program using the button. This takes 3 minutes, during
which time steam from the inside will be suctioned out to reduce the risk of scalding after opening the door.
You will suspend the running program by pushing the button again.
Note: You may change the time of preparation during the program using the and +/- buttons. You may
change the temperature using the °C and +/- buttons.
Grill mode
Temperatures between 120 and 200 °C can be set.
1. Push the button twice.
2. Set the required temperature using the + and – buttons.
3. Push the button.
4. Set the preparation time using the +/- buttons.
5. Switch on the unit using the button.
6. You can activate the steam exhaust function during the program using the button. This takes 3 minutes,
during which time steam from the inside will be suctioned out to reduce the risk of scalding after opening the
door. You will suspend the running program by pushing the button again.
Note: You may change the time of preparation during the program using the and +/- buttons. You may
change the temperature using the °C and +/- buttons.
Combined grill/steam baking mode
Temperatures between 120 and 200 °C can be set.
1. Take out the water tank and fill it with water. Reinsert the water tank carefully. Make sure it goes all the way
down.
2. Push the button three times.
3. Set the required temperature using the + and – buttons.
4. Push the button.
5. Set the preparation time using the +/- buttons.
6. Switch on the unit using the button
7. You can activate the steam exhaust function during the program using the button. This takes 3 minutes,
during which time steam from the inside will be suctioned out to reduce the risk of scalding after opening the
door. You will suspend the running program by pushing the button again.
Note: You may change the time of preparation during the program using the and +/- buttons. You may
change the temperature using the °C and +/- buttons.
Preset programs
The unit offers a total of 18 preset programs.
A)Steam baking
Number of program
A-1
PT5120
Temperature (°C)
100
USE
Steam baking (vegetables, meat)
37
EN
Number of program
Temperature (°C)
USE
A-2
95
A-3
90
Preparation of crunchy and soft food, fruit, fruit salads
(reheating finished food, scrambled eggs, stuffed tomatoes
etc.).
A-4
85
Crunchy and soft food (fish).
A-5
80
Melting chocolate, butter, warming fruit and vegetables for
immediate serving.
A-6
75
Small fish (sardines etc.).
A-7
60
A-8
55
Defrosting food for further preparation.
B)Grill mode
Number of program
Temperature (°C)
USE
B-1
200
General broiling (meat slices, fish fillets, chicken legs and
wings, pizza etc.).
B-2
180
Meat slices, whole chickens, chicken pieces.
B-3
160
Sausages, ham, etc.
B-4
140
Baking bread and pastry.
B-5
120
Reheating finished food.
C)Combined grill/steam baking mode
Number of program
38
Temperature (°C)
USE
C-1
200
General steam broiling (meat slices, fish fillets, chicken legs
and wings, pizza etc.).
C-2
180
Meat slices, whole chickens, chicken pieces.
C-3
160
Sausages, ham, etc.
C-4
140
Baking bread and pastry.
C-5
120
Warming and baking fruit and vegetables.
PT5120
EN
Child lock
1. You may activate the child lock by holding the button. You will hear a beeping sound, and the „ „
symbol will be displayed. The control panel buttons are blocked now.
2. You may de-activate child lock by holding the button again. The symbol will disappear.
CLEANING AND MAINTENANCE
Clean the unit after each use to prevent the accumulation of grease, burned-on remnants of food, and
unpleasant smells.
Turn the unit off, unplug the power cord from the wall outlet, pour the remaining water out of the tank and let
the unit cool before cleaning and after use.
Do not immerse the power cord, plug, or appliance into water or any other liquid.
Wash the accessories in tepid water with detergent and rinse in clean water, or use a dishwasher.
Clean the inner and outer surfaces with a wet cloth. You can use a liquid cleaning agent.
Do not use sponges, steel wool, abrasive cleaners or solvents (petrol, thinners, etc.). You might damage the
protective layer.
Let all the parts dry before assembling the accessories.
Keep the supply tube clean, and check it regularly after each operation.
REMOVAL OF LIMESCALE
Impurities from water collect during normal use.
Remove the limescale sediments on the evaporating dish using a vinegar and water
solution. You can warm the solution, pour it into the evaporating dish, let it react, then
clean the remnants with a wet cloth.
Note: If you are not going to use the unit for an extended period of time, we
recommend emptying the pump circuit of the remaining water.
1. Take the water tank out of the unit (Fig. 1).
2. Press the and °C buttons simultaneously. The pump will be activated.
3. Hold the buttons until water stops dripping on the evaporating dish.
Fig. 1
TROUBLESHOOTING
Displayed code
PT5120
Cause
Solution
E-1
High temperature inside
Switch off the unit and let it cool down.
E-2
Temperature sensor error
Have the unit checked by an authorized service center.
E-3
Overheating of the evaporating
dish element.
Switch off the unit and let it cool down.
39
EN
Displayed code
Cause
E-4
Defective heater.
E-5
Defective heater.
E-6
Temperature sensor error
E-7
Temperature sensor error
E-8
Temperature sensor error
E-9
Water level sensor error.
Solution
Have the unit checked by an authorized service center.
Check the volume of water in the tank, and its position.
SERVICE
Any larger maintenance or repairs requiring intervention into the internal parts of the product shall only be performed
by an authorized service
ENVIRONMENTAL PROTECTION
- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene bags shall be handed over for recycling.
Recycling the product at the end of its service life
The symbol affixed to the product or its packaging indicates that the product may not be disposed of as
household waste. It must be taken to the collection facility authorized for recycling electric and electronic
waste. By ensuring that this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed information about the treatment, recovery and recycling of this
product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased
the product.
40
PT5120
DE
DANKSAGUNG
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Concept entschieden haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit
diesem Produkt über seine gesamte Gebrauchsdauer zufrieden sein werden.
Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Stellen Sie
sicher, dass auch andere Personen, die den Staubsauger benutzen werden, sich mit dieser Anleitung vertraut gemacht
haben.
Technische Parameter
Spannung
230 V ~ 50 Hz
Leistung
1850 W (Backen im Dampf ), 1250 W (Grill)
Innenvolumen der Röhre
Einstellung der Temperatur
26 l
55 – 65 °C (Auftauung ), 70 – 100 °C (Backen im Dampf )
120 - 200 °C (Grill oder Kombibetrieb)
Einstellung der Backzeit
5 – 60 Minuten
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
• Das Gerät nicht anders benutzen als in dieser Anleitung beschrieben.
• Vor dem ersten Einsatz alle Verpackungen und Marketingunterlagen vom Gerät entfernen.
• Überprüfen Sie, ob die Anschlussspannung den Werten auf dem Typenschild des Gerätes entspricht. Verwenden Sie
nur Steckdosen mit Erdung.
• Gerät während des Betriebes nicht ohne Aufsicht lassen.
• Das Gerät nur auf einer stabilen und hitzebeständigen Oberfläche nicht in der Nähe anderer Wärmequellen
anbringen. Diese Oberfläche muss eine ausreichende Tragfähigkeit haben, um das Gerät auch mit dem vorbereiteten
Inhalt tragen zu können.
• Das Gerät nicht abdecken, es droht Überhitzungsgefahr.
• Nichts auf dem Gerät während des Betriebs ablegen.
• Zum Braten in der Röhre geeignetes Glas- oder Metallgeschirr verwenden. Nie Werkstoffe, wie z.B. Karton, Papier,
Kunststoff etc. verwenden.
• Keine Gegenstände im Innenraum des Gerätes lagern.
• Tragen Sie das Gerät nie im eingeschalteten Zustand oder mit heißem Inhalt.
• Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche. Benutzen Sie die Griffe und Tasten. Sofern Sie mit heißen Teilen umgehen,
verwenden Sie Küchenhandschuhe.
• Sicheren Abstand des Gerätes zu anderen Geräten von mindestens 10 cm an den Seiten und hinten und 20 cm über
dem Gerät einhalten. Besondere Aufmerksamkeit dem Abstand zu brennbaren Stoffen, wie z.B. Möbel, Gardinen,
Vorhänge, Bettdecken, Papier, Kleidung etc. widmen.
• Nichts auf das Gerät legen.
• Das Gerät sauber halten und darauf achten, dass keine Fremdkörper in die Öffnungen der Gitter eindringen. Diese
könnten einen Kurzschluss verursachen, das Gerät beschädigen oder einen Brand verursachen.
• Keine übermäßig großen Lebensmittel oder Metallgegenstände in den Innenraum des Gerätes legen. Sie könnten
einen Brand verursachen.
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
• Zum Trennen des Gerätes von der Steckdose nie am Kabel ziehen, sondern den Stecker greifen und aus der Steckdose
herausziehen.
• Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Unbefugten auf und vermeiden Sie, dass diese
mit ihm in Berührung kommen.
• Verwenden Sie das Gerät nur mit großer Vorsicht in der Nähe von Kindern.
• Das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
• Vermeiden Sie, dass das Zuleitungskabel frei über die Kante der Arbeitsplatte hängt, wo es Kinder greifen könnten.
PT5120
41
DE
• Benutzen Sie das Gerät nicht draußen oder auf einer nassen Oberfläche, es droht Verletzungsgefahr durch
Stromschlag.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, lassen Sie den Fehler von einem
autorisierten Service-Center umgehend beheben.
• Ziehen Sie und tragen Sie das Gerät nicht am Zuleitungskabel.
• Gerät von Wärmequellen, wie Heizungskörpern, Öfen etc. fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit
schützen.
• Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
• Bei einer Störung das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose des Stromnetzes herausziehen.
• Sich bewegende Bauteile nicht während des Betriebs vom Gerät berühren.
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet, es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.
• Tauchen Sie das Anschlusskabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Das Gerät und das Anschlusskabel regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Beschädigtes Gerät nicht
einschalten.
• Vor dem Reinigen und nach dem Einsatz das Gerät ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.
• Vor jedem Einsatz des Gerätes den Wasservorratsbehälter befüllen, diesen ordentlich einschieben und während des
Betriebs nicht herausnehmen.
• VORSICHT! Beim Öffnen der Tür entweicht eine große Menge Dampf. Gehen Sie vorsichtig vor.
Verbrühungsgefahr!
• Gerät nicht ohne eingelegte Lebensmittel benutzen.
• Sofern Sie mit heißen Gegenständen umgehen, verwenden Sie Küchenhandschuhe.
• Bei der Vorbereitung oder Aufwärmung von Säuglingsnahrung, die Speise oder das Getränk gut durchmischen und
die Temperatur prüfen, um Verbrennungen zu vermeiden.
• Sofern Sie das Gerät im Betrieb Grill oder Kombibetrieb benutzen, warten Sie bitte 5 - 10 Minuten vor dem Einschalten
des Dampfbetriebs, um die Luft im Inneren des Gerätes abkühlen zu lassen.
• Gerät nicht benutzen, sofern die Tür oder die Türdichtung beschädigt sind. Lassen Sie diese in einem autorisierten
Service-Center reparieren.
• Gerät nicht zur Vorbereitung und Aufwärmung von Lebensmitteln in geschlossenen Verpackungen benutzen, diese
können explodieren.
• Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturservice.
Bei einer Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers kann eine eventuelle Reparatur nicht als
Gewährleistungsreparatur anerkannt werden.
PRODUKTBESCHREIBUNG
1. Sicherheitsschließsystem
2. Tür
3. Gitter am Luftausgang
4. Schüssel zum Auffangen
des kondensierten Wassers
5. Verdampfungsschüssel
6. Wasserzuleitungsrohr
7. Heizkörper oben
8. Heizkörper unten
9. Bedienungspaneel
10. Wasservorratsbehälter
3
9
10
4
2
42
7
8
6
5
1
PT5120
DE
Zubehör
A Rost
B Gelochtes Blech zum Backen
C Auffangblech für Öl etc.
D Ablegerost
E Halter zum Herausziehen des Bleches
B
E
D
C
A
BESCHREIBUNG DES BEDIENUNGSPANEELS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Display
Betriebswahltaste (Auftauen, Dampf, Grill,
Kombibetrieb)
Temperatureinstellungstaste
Einstelltasten +/Wahltaste des vorgewählten Programms
Taste zum Einstellen der Vorbereitungszeit
START/STOP Taste
Taste zum Einstellen der Tageszeit
1
6
2
5
8
3
7
4
BESCHREIBUNG DES DISPLAYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Anzeige der Vorbereitungsdauer
Anzeige der Wassermenge im Vorratsbehälter
Betriebsanzeige vom Dünsten / Dampf
Betriebsanzeige des Auftauens
2
Betriebsanzeige des Grills
3
Anzeige der Tageszeit
4
Aktiviertes Tastenschloss
Temperaturanzeige
Anzeige der Tages- oder Vorbereitungszeit
PT5120
1
5
9
8
6
7
43
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
HINWEIS
Bevor Sie das neue Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie dieses aus hygienischen Gründen von außen und von
innen mit einem feuchten Tuch abwischen. Alle abnehmbaren Teile in warmen Wasser mit Spülmittel oder in
einer Geschirrspülmaschine reinigen.
Danach wird das Gerät in Betrieb genommen und zwar im Betrieb Grill ohne Lebensmittel mit maximaler
Temperatur über eine Zeit von 20 Minuten (siehe Absatz Bedienungsanleitung). Es ist möglich, dass das Gerät
während dieser Zeit einen leichten Geruch und Rauch abgibt, die nach kurzer Zeit verschwinden. Während
dieses Prozesses den Raum gut belüften.
VORSICHT!
Tür der Röhre langsam und vorsichtig öffnen. Beim Öffnen der Tür im Laufe der Vorbereitung oder nach
Beendigung der Speisenvorbereitung entweicht eine große Menge Dampf und von der unteren Türkante kann
kondensiertes heißes Wasser abtropfen. Verbrühungsgefahr.
Das Gerät nicht sofort nach Beendigung des Grillens im Betrieb Auftauen oder Dampf einschalten. Lassen Sie
den Innenraum des Gerätes 5 - 10 Minuten auskühlen.
Einstellung der Tageszeit
Nach Anschluss des Gerätes in die Steckdose des Stromnetzes erscheint auf dem Display eine blinkende Angabe
12:00, dann können Sie zum Schritt Einstellung Nr. 2 übergehen
1. Sofern die angezeigte Zeitangabe dauerhaft leuchtet, drücken Sie etwas länger die Taste . Die angezeigte
Zeitangabe fängt an zu blinken.
2. Mit den Tasten + und - die Tageszeit einstellen.
3. Die Taste zur Bestätigung drücken.
Auftauen von Lebensmitteln
Das Gerät ermöglicht das Auftauen von Lebensmitteln bei einer Temperatur von 55 – 65 °C.
1. Den Wasservorratsbehälter herausnehmen und diesen mit Wasser befüllen. Setzen Sie ihn vorsichtig wieder
ein und vergewissern Sie sich, dass dieser bis zum Anschlag richtig eingerastet ist.
2. Drücken Sie die Taste .
3. Mit den Tasten + und - die Auftauzeit einstellen.
4. Drücken Sie die Taste
.
5. Die Taste + einmal oder zweimal zum Einstellen der Auftautemperatur drücken.
6. Mit der Taste schalten Sie das Gerät ein.
7. Durch Drücken der Taste im Laufe des Programms schalten Sie die Funktion Dampfabsaugung ein. Diese
dauert 3 Minuten und binnen dieser Zeit wird der Dampf aus dem Innenraum des Gerätes abgesaugt, um das
Verbrühungsrisiko nach Öffnen der Tür zu verringern. Durch weiteres Drücken der Taste unterbrechen
Sie das laufende Programm.
Bem.: Im Programmverlauf können Sie die Vorbereitungszeit durch Drücken der Taste und mit den Tasten
+ und - korrigieren. Die Temperatur können Sie durch Drücken der Taste °C und mit den Tasten + und korrigieren.
Dünsten mit Dampf
Zum Dünsten kann man die Temperatur im Berneich von 70 – 100 °C einstelle.
1. Den Wasservorratsbehälter herausnehmen und diesen mit Wasser befüllen. Setzen Sie ihn vorsichtig wieder
ein und vergewissern Sie sich, dass dieser bis zum Anschlag richtig eingerastet ist.
2. Drücken Sie die Taste .
3. Mit den Tasten + und - die Soll-Temperatur einstellen.
4. Drücken Sie die Taste .
44
PT5120
DE
5. Mit den Tasten + und - die Vorbereitungszeit einstellen.
6. Mit der Taste schalten Sie das Gerät ein.
7. Durch Drücken der Taste im Laufe des Programms schalten Sie die Funktion Dampfabsaugung ein. Diese
dauert 3 Minuten und binnen dieser Zeit wird der Dampf aus dem Innenraum des Gerätes abgesaugt, um das
Verbrühungsrisiko nach Öffnen der Tür zu verringern. Durch weiteres Drücken der Taste unterbrechen
Sie das laufende Programm.
Bem.: Im Programmverlauf können Sie die Vorbereitungszeit durch Drücken der Taste und mit den Tasten
+ und - korrigieren. Die Temperatur können Sie durch Drücken der Taste °C und mit den Tasten + und korrigieren.
Betrieb Grill
Zum Grillen kann man die Temperatur im Bereich von 120 – 200 °C einstellen.
1. Zweimal die Taste drücken.
2. Mit den Tasten + und - die Soll-Temperatur einstellen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Mit den Tasten + und - die Vorbereitungszeit einstellen.
5. Mit der Taste schalten Sie das Gerät ein.
6. Durch Drücken der Taste im Laufe des Programms schalten Sie die Funktion Dampfabsaugung ein. Diese
dauert 3 Minuten und binnen dieser Zeit wird der Dampf aus dem Innenraum des Gerätes abgesaugt, um das
Verbrühungsrisiko nach Öffnen der Tür zu verringern. Durch weiteres Drücken der Taste unterbrechen
Sie das laufende Programm.
Bem.: Im Programmverlauf können Sie die Vorbereitungszeit durch Drücken der Taste und mit den Tasten
+ und - korrigieren. Die Temperatur können Sie durch Drücken der Taste °C und mit den Tasten + und korrigieren.
Kombibetrieb - Grill und Dünsten
Für diesen Betrieb kann man die Temperatur im Bereich von 120 – 200 °C einstellen.
1. Den Wasservorratsbehälter herausnehmen und diesen mit Wasser befüllen. Setzen Sie ihn vorsichtig wieder ein
und vergewissern Sie sich, dass dieser bis zum Anschlag richtig eingerastet ist.
2. Dreimal die Taste drücken.
3. Mit den Tasten + und - die Soll-Temperatur einstellen.
4. Drücken Sie die Taste .
5. Mit den Tasten + und - die Vorbereitungszeit einstellen.
6. Mit der Taste schalten Sie das Gerät ein.
7. Durch Drücken der Taste im Laufe des Programms schalten Sie die Funktion Dampfabsaugung ein. Diese
dauert 3 Minuten und binnen dieser Zeit wird der Dampf aus dem Innenraum des Gerätes abgesaugt, um das
Verbrühungsrisiko nach Öffnen der Tür zu verringern. Durch weiteres Drücken der Taste unterbrechen Sie
das laufende Programm.
Bem.: Im Programmverlauf können Sie die Vorbereitungszeit durch Drücken der Taste und mit den Tasten +
und - korrigieren. Die Temperatur können Sie durch Drücken der Taste °C und mit den Tasten + und - korrigieren.
Vorgewählte Programme
Das Gerät bietet insgesamt 18 vorgewählte Programme an:
A)Dünsten mit Dampf
Programmnummer
A-1
PT5120
Temperatur (°C)
100
Einsatz
Dünsten (Gemüse, Fleisch).
45
DE
Programmnummer
Temperatur (°C)
Einsatz
A-2
95
A-3
90
Vorbereitung spröder und feiner Lebensmittel, Obst, Kompotte
(Zwischenüberhitzung fertiger Speisen, Vorbereitung von
Rühreiern, gefüllten Tomaten etc.).
A-4
85
Vorbereitung spröder und feiner Lebensmittel (Fische).
A-5
80
Antauen von Schokolade, Butter, Anwärmen von Obst und
Gemüse zur sofortigen Verabreichung.
A-6
75
Vorbereitung feiner Fische (Ölsardinen etc.).
A-7
60
A-8
55
Auftauen von Lebensmitteln zur weiteren Verarbeitung.
B)Tryb grilla
Programmnummer
Temperatur (°C)
Einsatz
B-1
200
Generelles Grillen (Fleischscheiben, Fischfilets, Hühnerschenkel
und -flügel, Pizza etc.). B-2
180
Fleischscheiben, ganzes Hühnchen, Hühnerfleisch.
B-3
160
Würstchen, Schinken etc.
B-4
140
Backen von Gebäck oder Kuchen
B-5
120
Anwärmen fertiger Speisen.
C)Kombinowany tryb grilla i gotowania na parze
Programmnummer
46
Temperatur (°C)
Einsatz
C-1
200
Generelles Grillen im Dampf (Fleischscheiben, Fischfilets,
Hühnerschenkel und -flügel, Pizza etc.). C-2
180
Fleischscheiben, ganzes Hühnchen, Hühnerfleisch.
C-3
160
Würstchen, Schinken etc.
C-4
140
Backen von Gebäck oder Kuchen
C-5
120
Anwärmen und Backen von Obst und Gemüse
PT5120
DE
Kinderschloss
1. Durch langes Drücken der Taste aktivieren Sie das Kinderschloss. Es meldet sich ein Piepen und auf
dem Display erscheint das Symbol . Die Tasten des Bedienpaneels sind nun blockiert.
2. Durch wiederholtes langes Drücken der Taste deaktivieren Sie das Kinderschloss.
Das Symbol verschwindet.
REINIGUNG UND WARTUNG
Das Gerät nach jedem Einsatz reinigen, um das Ansammeln von Fettprodukten, angebrannten Lebensmittelresten
und die Entstehung eines unangenehmen Geruchs zu vermeiden.
Vor dem Reinigen und nach dem Einsatz das Gerät ausschalten, von der Steckdose des Stromnetzes trennen,
das restliche Wasser aus dem Vorratsbehälter ausschütten und das Gerät abkühlen lassen.
Tauchen Sie das Anschlusskabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das auswechselbare Zubehör in warmem Seifenwasser abwaschen und mit sauberem Wasser abspülen oder die
Geschirrspülmaschine verwenden.
Die Innen- und Außenoberfläche des Gerätes mit einem feuchten Lappen reinigen. Sie können ein flüssiges
Reinigungsmittel benutzen.
Zum Reinigen keinen Schwamm, Drahtschwamm, abrasive Mittel oder Lösungsmittel (Benzin, Verdünner etc.)
verwenden. Sie könnten die Oberflächenschutzschicht beschädigen.
Vor dem Zusammensetzen des Zubehörs alle Teile trocknen lassen.
Das Wasserzuleitungsrohr sauber halten, dieses regelmäßig nach jeder Speisenvorbereitung kontrollieren.
ENTFERNEN VON KALKABLAGERUNGEN
Durch den üblichen Einsatz setzen sich Wasserablagerungen ab.
An der Verdampfungsschüssel angesetzte Kalkablagerungen mit einer Lösung
von Weinessig und Wasser entfernen. Die Lösung können Sie aufwärmen, in
die Verdampfungsschüssel gießen, eine Weile wirken lassen und die restlichen
Ablagerungen mit einem feuchten Lappen reinigen. Bem.: Sofern Sie das Gerät eine längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir den
Pumpenkreis zu entleeren, so dass in diesem keine Wasserreste verbleiben.
1. Den Wasservorratsbehälter aus dem Gerät herausnehmen (Abb. 1) .
2. Gleichzeitig die Tasten und °C drücken. Die Pumpe wird eingeschalten.
3. Halten Sie die Tasten gedrückt, solange das Wasser nicht aufhört in die
Verdampfungsschüssel zu fließen.
Abb. 1
PROBLEMLÖSUNGEN
Angezeigter
Code
Ursache
E-1
Zu hohe Temperatur im Inneren
des Gerätes.
Gerät ausschalten und abkühlen lassen.
E-2
Fehler des Temperaturgebers.
Gerät durch einen autorisierten Service prüfen lassen.
E-3
Überhitzung des Heizelementes
der Verdampfungsschüssel
Gerät ausschalten und abkühlen lassen.
PT5120
Lösung
47
DE
Angezeigter
Code
Ursache
E-4
Heizelement defekt.
E-5
Heizelement defekt.
E-6
Fehler des Temperaturgebers.
E-7
Fehler des Temperaturgebers.
E-8
Fehler des Temperaturgebers.
E-9
Fehler des Wasserstandgebers im
Wasservorratsbehälter.
Lösung
Gerät durch einen autorisierten Service prüfen lassen.
Die Wassermenge im Vorratsbehälter prüfen und ob der
Vorratsbehälter richtig angebracht ist.
SERVICE
Die Wartung umfangreicherer Probleme oder das Ausführen einer Reparatur, die einen Eingriff in die inneren Teile des
Produktes erfordert, ist durch einen Fach-Servicemitarbeiter vorzunehmen.
UMWELTSCHUTZ
- Recyclen Sie die Verpackungsmaterialien und alte Geräte.
- Die Verpackung des Gerätes im sortierten Abfall entsorgt werden.
- Plastikbeutel aus Polyethylen (PE) entsorgen Sie beim Werkstoff-Recycling.
Recyclen des Gerätes am Ende der Lebensdauer:
Das Symbol am Produkt oder dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht in den Haushaltsabfall
gehört. Es ist erforderlich, dieses in eine Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer
Anlagen abzuliefern. Durch Sicherstellung einer richtigen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie,
negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch
eine ungeeignete Entsorgung dieses Produktes verursacht würden. Detailliertere Informationen zum Recycling dieses
Produktes können Sie bei der entsprechenden örtlichen Behörde in Erfahrung bringen, beim Dienst für Entsorgung von
Haushaltsabfall oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.
48
PT5120
Jindřich Valenta – ELKO Valenta Czech Republic, Vysokomýtská 1800,
565 01 Choceň, Tel. +420 465 322 895, Fax: +420 465 473 304, www.my-concept.cz
ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466, www.my-concept.sk
Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o., Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14, www.my-concept.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement