arcwb

arcwb
OPERATING
INSTRUKCJA
MANUAL
OBSŁUGI
Instrukcja
AUTO
MON TUE WED THU FRI SAT SUN ALL
12
12
OVERRIDE
12
DRY
AUTO
COOL
TURBO QUIET
MODE
DELAY
TIMER
HEAT
FAN
SWING
SLEEP
ROOM
TEMP.
SET
TEMP.
TURBO
SWING
TIMER
TIMER
ON
FAN
Operating
Manual
obsługi
zestawu English
Polski
Handset
Wireless
przewodowego
OFF
QUIET
Mode D’emploi
Combiné sans fil
Français
Bedienungsanleitung
Drahtloses Handgerät
Deutsch
SLEEP
ON / OFF
Bedieningsaanwijzing
Draadloos handapparaat
Nederlands
Manual De Instrucciones
Auricular Inalámbrico
Español
Руководство По Зксплуатации
Беспроводное Дистанционное Управление
Pycckий
Kullanım Kılavuzu
Kablosuz Kulaklık
Εγχειρίδιο Οδηγιών
Ασύρματη Χειροσυσκευή
Manual De Funcionamento
Aparelho Sem Fios
Türkçe
Ελληνικά
Português
OM-SLM9-0312(0)-SIESTA
OM-SLM9-0312(0)-SIESTA
Nr części: R08019037545
Part No.: R08019037545
Baterie
Battery
POLSKI
1)
AAA.R03
1) Typ:
Type:
AAA.R03
2)
2 sztuki
2) Ilość:
Quantity:
2 pieces
Wymagania
dotyczące usuwania wyposażenia
Disposal Requirements
Baterie dostarczane ze sterownikiem posiadają ten symbol.
The
batteries supplied with the controller are marked with this symbol.
Ten symbol oznacza, że nie należy łączyć baterii z nieposortowanymi odpadami
This means that the batteries shall not be mixed with unsorted household waste.
gospodarstwa domowego.
IfJeżeli
a chemical
symbol
is printed
beneath
the symbol,
thisoznacza
chemical
means
that
pod tym
symbolem
znajduje
się symbol
chemiczny,
to,symbol
że bateria
zawiera
the
battery contains a heavy metal above a certain concentration.
ciężki metal powyżej pewnego stężenia.
Possible
chemicalchemiczne:
symbols are:
Możliwe symbole
nnPb:
Pb:lead
ołów(>0,004%)
(>0 004%)
Zużyte
należy
do wyspecjalizowanego
punktu zbiórki
w celuBy
ichensuring
utylizacji.correct
Waste baterie
batteries
mustoddawać
be treated
at a specialized treatment
facility baterii
for re-use.
Poprzez
prawidłowe
usunięcie
baterii,
użytkownik
pomaga
w ograniczaniu
negatywnego
wpływu
na
disposal,
you will help
to prevent
potential
negative
consequences
for the
environment
and human
środowisko
i zdrowie
człowieka.
W celu
uzyskania
informacji
dodatkowych, prosimy o skontaktowanie
health. Please
contact
your local
authority
for more
information.
się z lokalnym urzędem.
i
WSKAZANIE
STEROWANIA
ARCWB
ARCWB
Controller
Indication
AUTO
MON TUE WED THU FRI SAT SUN ALL
12
12
OVERRIDE
12
DRY
3
2
1
COOL
TURBO QUIET
MODE
10
9
11
8
Nr
AUTO
DELAY
TIMER
HEAT
FAN
SWING
SLEEP
ROOM
TEMP.
SET
TEMP.
TURBO
SWING
TIMER
TIMER
ON
OFF
FAN
4
5
QUIET
SLEEP
ON / OFF
Przycisk
6
7
12
13
Funkcja
1.
NO
MODE (TRYB)
KEY
Wybór sterowania trybami operacyjnymi
(chłodzenie/grzanie/autom./osuszanie/wentylator)
FUNCTION
2.
1.
TURBO (TURBO)
MODE
Włączenie/wyłączenie
Select
operating Modesfunkcji
controlturbo
(Cool/ Heat/ Auto/ Dry/ Fan)
2.
3.
TURBO
SWING (NAWIEW)
Activate/deactivate
Turbonawiewem.
functionPrzytrzymać przycisk, aby zmienić tryb nawiewu
Włączenie/wyłączenie sterowania
3.
4.
SWING
QUIET (CICHA PRACA)
5.
4.
6.
5.
7.
6.
SET TEMP UP (ZWIĘKSZENIE TEMP. NASTAWY)
QUIET
SET TEMP DOWN (ZMNIEJSZENIE TEMP. NASTAWY)
SET TEMP UP
SLEEP
(CZUWANIE)
SET
TEMP
DOWN
Activate/deactivate
Swing
control
Włączenie/wyłączenie
funkcji
cichej pracy
Hold Key to change Swing Mode
Włączenie/wyłączenie
funkcji
Decrease
set temperature
in °Cczuwania
or °F
8.
7.
OFF TIMER (TIMER WYŁ.)
SLEEP
Włącza/wyłącza zdarzenie
1 i 2 w trybie ustawienia TIMER WYŁ.
Activate/deactivate
Sleep function
9.
8.
ON TIMER
OFF
TIMER(TIMER WŁ.)
Włącza/wyłączathe
zdarzenie
i2w
trybieTIMER
ustawienia
TIMER
WŁ.
Enable/disable
Event 1 1and
2 OFF
setting
mode
Wzrost temperatury nastawy w °C lub °F
Activate/deactivate Quiet function
Zmniejszenie temperatury nastawy w °C lub °F
Increase set temperature in °C or °F
9. ON
TIMER
the Event
1 andopóźnienia
2 ON TIMER setting mode
10.
DELAY
TIMER (TIMER OPÓŹNIENIA) Enable/disable
Włączenie/wyłączenie
timera
10.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
DELAY
TIMER
FAN (WENTYLATOR)
FAN
ON/OFF (WŁ./WYŁ.)
ON/OFF
REAL TIME CLOCK (RTC)
REAL TIME CLOCK (RTC)
Activate/deactivate
delay timerwentylatora (autom./duża/średnia/mała)
Wybór sterowania prędkościami
Select Fan speeds control (Auto/ High/ Med/ Low)
Włączenie/wyłączenie urządzenia z przełączaniem wszystkich ustawień timera
On/Off the unit with overriding all the timer settings
Włączenie/wyłączenie trybu ustawienia zegara czasu rzeczywistego (RTC)
Enable/disable the Real Time Clock (RTC) setting mode
Uwaga:
NOTE:turbo i cichej pracy jest dostępna tylko w wybranych modelach.
Funkcja
Turbo and quiet function are for selected models only.
ii ii
3
4
5
6
POLSKI
ENGLISH
Original
Instruction
ENGLISH
Original
Instruction
Original Instruction ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
1.1 MODE Button
1.1
1.1 MODE
MODEButton
Button
models only. 1.2
TURBO
Fan
Speed
display
towłączyć
see in which
mode the control
is wentylatora.
set. *HEAT, AUTO
and DRY
are
available
forthe
selected
Press
MODE
button
to switch operation
MODE
1.1Button
MODE
Nacisnąć
przycisk
TURBO,
aby
prędkość
Turbo
Pojawi
się
symbol
Turbo.
Aby
wyłączyć
1.1 Button
MODE
Button
Press
the
PressthetheMODE
MODEbutton
buttontotoswitch
switchoperation
operationfrom
fromCOOL,
COOL,HEAT*,
HEAT*,AUTO*,
AUTO*,DRY*,
DRY*,FAN.
FAN.Check
Check
the
Press
the TURBO key once to activate Turbo f
models
only.
1.2
TURBO
Fan
Speed
OPERATING
INSTRUCTION
display
to
see
in which mode the control is
Press the MODE
to
switch
operation
from
COOL,
HEAT*,
AUTO*,
DRY*,
FAN.
Check
the
Pressbutton
the MODE
button
to
switch
operation
from
COOL,
HEAT*,
AUTO*,
DRY*,
FAN.
Check
the
Press the MODE button to switch operation from COOL, HEAT*, AUTO*, DRY*, FAN. Check the
Instruction
Original InstructionOriginal
ENGLISH
1.1
display
to seeoperation
in which from
mode
the control
is s
OPERATING
to switch
COOL,
HEAT*,
OPERATING
OPERATINGINSTRUCTION
INSTRUCTION Press the MODE button
1.1 MODE
Button
models
OPERATING
INSTRUCTION
OPERATING
INSTRUCTION
display to see in which
modeonly.
the control is set. *HEAT, AUTO a
OPERATING
INSTRUCTION
Press the
MODE button
to switch operation from COOL, HEAT*, AUTO*, DRY*, FAN. Check the
Prędkość wentylatora
TURBO
(TURBO)
ENGLISH
1.2
Przycisk MODE (TRYB)
OPERATING
Nacisnąć przycisk MODE (TRYB), aby przechodzić między trybami CHŁODZENIE, OGRZEWANIE*, AUTO*,
OPERATING INSTRUCTIO
OSUSZANIE*, WENTYLATOR. Sprawdzić na wyświetlaczu, jaki tryb jest ustawiony.
*OGRZEWANIE,
1.1 MODE Button
AUTO I OSUSZANIE są dostępne tylko w wybranych
modelach.
OPERATING
INSTRUCTION
1.1 MODE Button Press the MODE button to switch operation f
1.5
„ ” lub „ ” - przycisk ustawienia temperatury
1.6
Funkcja CZUWANIA
1.7
„TIMER WŁĄCZENIA” i „TIMER WYŁĄCZENIA”
Original Instruction
ENGLISH
Original Instruction
PressPress
the SLEEP
buttonbutton
to activate
the sleep
mode.mode.
SLEEP
function
is notisavailable
in1DRY
modemode
the SLEEP
to activate
the sleep
SLEEP
function
not available
in DRY
and FAN
mode.mode.
and FAN
1
ENGLISH
Prędkość wentylatora QUIET (cicha praca)
Original Instruction
1.4
Original Instruction
Automatyczny nawiew powietrza
ENGLISH
1.3
Original Instruction
mode
control
is isset.
AUTO
forforselected
displaytotosee
seeininwhich
modethethe
control
set.*HEAT,
*HEAT,
AUTOand
andDRY
DRYareareavailable
available
selected
prędkość Turbo display
wentylatora
i which
powrócić
do
poprzedniej
prędkości
wentylatora,
należy
ponownie
speed
and backnacisnąć
to previous fan speed, pr
Press theselected
TURBO keyfan
once
to activate
models
only. Turbo fan speed. Turbo symb
display to seedisplay
in which
mode
the
control
isthe
set.
*HEAT,
AUTO
and
DRY
areand
available
for
selected
to see
in which
control
is set.
*HEAT,
AUTO
DRY are
display
toonly.
seemode
in which
mode
the
control
is set.
*HEAT,
AUTO
andavailable
DRY arefor
available
for (CICHA
selected
1.2
TURBO
Fan
Speed
models
only.
models
przycisk
Turbo.
Jeżeli
użytkownik
naciśnie
przycisk
FAN
(WENTYLATOR)
lub
QUIET
PRACA)
lub
button
or QUIET
button
or turn
off the key
unit,on
t
1.1
MODE
Button
fan
speed
and
back
to
previous
fan
speed,
press
the Turbo
models only. models only.
models only.
Press the TURBO key once to activate Turbo fan speed. Turbo symbol will be shown.
To
disable
Turbo
1.2
TURBO
Fan
Speed
during
COOL
and
HEAT
selected
m
Press
the
MODE button
to switch
operation from
COOL,
HEAT*,
AUTO*,
DRY*,
FAN.
Check
wyłączy urządzenie,
prędkość
turbo
zostanie
wyłączona.
Ta
prędkość
jest
dostępna
wyłączenie
trybie
1.2
Fan
1.2 TURBO
TURBO
FanSpeed
Speed
button
or
QUIET
button
or turn
off thew
unit,
themode
turbofor
speed
will be
fan speed and back to previous fan speed, press the Turbo key once again. If user presses
theTURBO
FAN key once to activate Turbo
Press
the
1.2 TURBO
Speed
1.2 Fan
TURBO
Fan
Speed
display
tokey
see
intowhich
mode
the fan
control
is Turbo
set.
*HEAT,
AUTO
and
DRY
are
available
for
selected
1.2 i OGRZEWANIE
TURBO
Fan
Speed
Press
thethe
TURBO
key
once
activate
Turbo
speed.
symbol
will
bebe
shown.
ToTo
disable
Turbo
Press
TURBO
once
to
activate
Turbo
fan
speed.
Turbo
symbol
will
shown.
disable
Turbo
OPERATING
INSTRUCTION
during
COOL
and
HEAT
mode
forair
selected
models.
CHŁODZENIE
wybranych
modelach.
1.3
Automatic
swing
button
orw
QUIET
button
orspeed.
turn
off
the be
unit,
the will
turbo
speed
will
be
disabled.
This speed
isspeed
only and
validback
fan
to previous fan speed, p
Press the TURBO
to
activate
Turbo
fan
speed.
Turbo
symbol
will
shown.
To
disable
Turbo
Presskey
the once
TURBO
key
once
to
activate
Turbo
fan
Turbo
symbol
be
shown.
To
disable
Turbo
models
only.
Press
the TURBO
key
once
to activate
Turbopress
fan
speed.
symbol
will
be If
shown.
Topresses
disable
Turbo
fan
and
toto
previous
fan
thetheTurbo
again.
thethe
FAN
fanspeed
speed
andback
back
previous
fanspeed,
speed,
press
Turbokey
keyonce
once
again.
Ifuser
userpresses
FAN
• button
Press or
theQUIET
SWING
to off
activate
the
during
COOL
and
HEAT
mode
for again.
selected
models.
Automatic
air swing
buttonbutton
or turn
the unit,
fan speed andfan
back
to1.1
previous
speed,
press
the
Turbo
key
once
Ifonce
user
presses
the
FAN
speed
and
back
to
previous
fanprevious
speed,
press
the
Turbo
key
again.
If1.3
user
presses
the
FAN
MODE
Button
fan
speed
and
back
to
fan
speed,
press
the
Turbo
key
once
again.
If
user
presses
the
FAN
button
orfan
QUIET
button
or
unit,
thetheturbo
speed
will
This
speed
is isonly
valid
button
or
QUIET
button
orturn
turnoff
offthe
the
unit,
turbo
speed
willbe
bedisabled.
disabled.
This
speed
only
valid
•
To
distribute
the
air
to
a
specific
direction
1.2
TURBO
Fan
Speed
•
Press
the
SWING
button
to
activate
the
automatic
air
swing
during
COOL and HEAT mode for selectedf
button or QUIET
button
orduring
turn
off
theor
unit,
the
turbo
speed
will
bespeed
disabled.
speed
isbe
only
valid
button
or QUIET
button
turn
off
the
unit,
the
turbo
will This
be
disabled.
This
speed
is
only
validis
Press
the
MODE
button
to
switch
operation
from
COOL,
HEAT*,
AUTO*,
DRY*,
FAN.
button
or
QUIET
button
ormode
turn
off
the
unit,
the
turbo
speed
will
disabled.
This
speed
onlyCheck
valid the
1.3
Automatic
air
swing
during
COOL
and
HEAT
for
models.
COOL
and
HEAT
mode
forselected
selected
models.
move
to the
desired
direction
andSWING
press the
Press
the models.
TURBO
key models.
once to activate Turbo fan speed. Turbo symbol
will be shown.
Toto
disable
Turbo
•
To
distribute
the
air
a
specific
direction,
press the
during COOLduring
and HEAT
mode
for
selected
COOL
and
HEAT
mode
for
selected
display
see the
in which
mode
the
control
is set.the
*HEAT,
AUTO
and DRY
are available
for
selected powietrza.
during
COOL
and
HEAT
mode
for,button
selected
models.
• to
Press
SWING
to
activate
automatic
air swing
function.
• Nacisnąć przycisk
SWING
(NAWIEW)
aby
aktywować
funkcję
nawiewu
1.3
Automatic
air
swing
Swing
mode
selection
method
(for
cass
fanair
speed
and back to previous
fan speed, press
the Turboautomatycznego
key once
again.
If
user
presses
the
FAN
1.3
swing
1.3 Automatic
Automatic
air
swing
move to the desired direction and press the button once again.
models
• only.
To distribute the air to a specific direction, press the SWING
button and wait• •until
the
louver
1.3 • Automatic
air 1.3
swing•Automatic
1.3rozprowadzić
Automatic
swing
Press
the
SWING
button
Press
SWING
( cassette
) button
4 activate
seconds the
to
button
orwQUIET
button
or turn
off
the
unit,należy
the
turbo
speed
will
be
disabled.
speed
is
only
valid
Aby
powietrze
określonym
kierunku,
nacisnąć
przycisk
SWING
(NAWIEW)
i for
air
swing
Press
thethe
SWING
button
totoactivate
the
airair
swing
function.
•air
Press
SWING
button
activate
theautomatic
automatic
swing
function.
Swing
mode This
selection
method
(for
E to
model)
move
totoautomatic
the
desired
direction
andairpress
thefunction.
button once again.
•
To
distribute
the
air
to
a
specific
directio
• Press the SWING
button
to
activate
the
air
swing
function.
• Press the
SWING
button
activate
the
automatic
swing
will
only
show
SWING
MODE
(
).
1.2
TURBO
Fan
Speed
during
COOL
and
HEAT
mode
for
selected
models.
OPERATING
INSTRUCTION
Press
theprzesunięcia
SWING
to activate
automatic
swing function.
•• •To
thetheairairtobutton
direction,
press
SWING
button
and
until
Todistribute
distribute
toa aspecific
specific
direction,
pressthetheair
SWING
button
andwait
wait
untilthe
louver
• Press
SWING
( the
)louver
button
for 4 seconds
to enter field setting mo
odczekać do momentu
żaluzji
w the
żądanym
kierunku,
następnie
ponownie
nacisnąć
przycisk.
Swing
mode
selection
method
(for
cassette
E
model)
move
to the( desired
direction
and press
the
• To distribute
thedistribute
air to• amove
specific
direction,
the to
SWING
button
wait
until
thewait
louver
• To
the
airthe
to
a the
specific
direction,
press
the
SWING
button
and
until
louver
•louver
Press
temperature
and button
to selec
Press
TURBO
key
activate
Turbo
fanand
speed.
Turbo
symbol
will
bethe
shown.
Tothe
disable
Turbo
To
distribute
airpress
todirection
aonce
specific
direction,
press
the
SWING
button
and
wait
until
to
desired
direction
and
press
the
button
once
again.
move
tothe
the
desired
and
press
the
button
once
again.
will
only
show
SWING
MODE
).
Metoda
wyboru
trybu
nawiewu
(dla
kasety
model
E).
1.3 and•Automatic
air
Pressthe
SWING
(swing
) button
foronce
4 seconds
to enter field setting mode. While in field Swing
setting
mode,
itselection method (for cas
mode
moveMODE
to the desired
press
button
once
again.
move
todirection
theSwing
desired
direction
and
press
the
button
again.
Swing
Mode
1.1
Button
fan mode
speed
and
back
to
previous
fan
press
the
Turbo
user presses the
move
tomode
the
desired
direction
and
press
the
button
once
again. key once• again.
Swing
selection
method
(for
cassette
EE
model)
selection
method
(forspeed,
cassette
model)
Press If
temperature
andFAN
button3.
to select SWING MODE (
will
only
MODE
). the automatic
•(for
Press
theshow
SWING
to
activate
air swingwfunction.
• Swing
Naciskać
przycisk
SWING
(NAWIEW)
(for
)button
przez
4to(enter
sekundy,
aby
wejść
ustawień
miejscowych.
• There
Press
SWING
( ) button
forMODE,
4 seconds
mode
selection
cassette
ESWING
model)
mode
selection
method
(for
cassette
Ethe
model)
3 different
SWING
whit
PressSwing
the
MODE
button
toSWING
switch
from
HEAT*,
AUTO*,
DRY*,
FAN.
Check
the
button
or QUIET
or
turn
off
unit,
theE
turbo
speed
will
beWhile
disabled.
This
speed
is•mode,
only
mode
selection
method
(for
cassette
model)
•Swing
Press
SWING
(operation
for
4COOL,
to
field
setting
mode.
intryb
setting
itvalid
•method
Press
( ) button
) button
4seconds
seconds
enter
field
setting
mode.
While
infield
field
setting
it are
Swing
Mode
3. mode,
•
Press
temperature
and
button
to
select
SWING
MODE
(it ) button
rotation
Swing
Mode
1show
to SWING MODE ( ).
•
To
distribute
the
air
to
a
specific
direction,
press
the
and
wait
the louver
will
• W
Press
SWING
button
for
4SWING
to
field
setting
While
in
field
setting
mode,
• ustawień
Press
(only
) seconds
button
for
seconds
to
field
mode.
While
inSWING
field
mode,
itfrom
display
to( see)SWING
in•which
mode
the SWING
isMODE
set.
*HEAT,
andfield
DRY
are
available
for
selected
during
COOL
and
HEAT
mode
selected
models.
). MODE,
trybie
miejscowych,
na
wyświetlaczu
pojawi
się
tylko
TRYB
(until
Press
(control
)4enter
button
for
4 enter
seconds
tosetting
enter
setting
mode.
While
inNAWIEWU
field
mode,
it only
will
show
( for
will
only
show
SWING
MODE
( ).mode.
).AUTO
• setting
There
are setting
3 different
SWING
which are:
Swing
Mode
3. ).
move
to
the( desired
direction and press the button once again.
• Swing
temperature
and 2 button
sele
will only
show
SWING
MODE
( show
).MODE
will
only•show
SWING
models
only.
will
only
SWING
( to
).toselect
mode
Swingtomode
temperature
and
button
MODE
( ( ) rotation
Mode
1Press
•Press
Press
temperature
and
button
selectSWING
SWING
MODE
) rotation
from
Swing
Mode
1toto mode
• Nacisnąć
przycisk
temperatury
i MODE
, aby
wybrać
TRYB
NAWIEWU
( from
) zSwing
trybu
nawiewu
11 doSwing
trybu
1.3
Automatic
air
swing
•
There
are
3
different
SWING
MODE,
which
are:
Swing
mode
selection
method
(for
cassette
E model)
Swing
Mode
3.
• Press temperature
and
button
to
select
SWING
MODE
(
)
rotation
from
Swing
Mode
1
to
• Press temperature
and
button
to
select
SWING
MODE
(
)
rotation
from
Swing
Mode
1
to
• Swing
Press
temperature
and
button
to
select
SWING
MODE
(
)
rotation
from
Swing
Mode
1
to
SwingMode
Mode3.3.
SWING
MODE
will not
Swing mode
Swingsetting
mode 2mode,
Swing
3 activate unless SW
1.2
Speed
nawiewu
3.
•3. Press• the
SWING
to activate
the automatic
airfield
swing
function.
Press
SWING button
( ) button
for 4 seconds
to enter
setting
mode.
While1 in field
it mode SWING
• Swing
There isare
3 different
MODE, wh
SwingTURBO
Mode Swing
3. FanMode
Swing
Mode
3.
• •There
are
There
are3 3different
differentSWING
SWINGMODE,
MODE,which
whichare:
are:
indicated
the logo:
SWING
MODE
will
not
activate
unlessby
SWING
is activated.
Press
the
TURBO
key
once
to
activate
Turbo
fan
speed.
Turbo
symbol
will
be
shown.
To
disable
Turbo
•
To
distribute
the
air
to
a
specific
direction,
press
the
SWING
button
and
wait
until
the
louver
will
only
show
SWING
MODE
(
).
Swing
mode
1
Swing
mode
2
Swing
mode
3
• • Dostępne
są trzy
różne
TRYBY
NAWIEWU:
There are 3• different
SWING
MODE,
which
are:
There
are
3
different
SWING
MODE,
which
are:
• There
are
3 different SWING MODE, which are:
• Ifthe
no mode changes within 4 seconds, unit wi
OPERATING
INSTRUCTION
OPERATING
INSTRUCTION
is indicated
fan speed
and back to
previous
fandesired
speed,
press
Turbo
keythe
once
again.
Ifagain.
user
presses (Swing
the )FAN
move
to
the
direction
and
press
once
• SWING
Press
temperature
and
button
tobutton
select
SWING
MODE
rotation
from by
Swing logo:
Mode 1 to
MODE
willthe
not
activate
unless
SWING
is
activated.
Swing mode 1
Swing mode 2
Swing mod
Swing
mode
1
Swing
mode
2
Swing
mode
3
Swing
mode
1
Swing
mode
2
Swing
mode
3
•
If
no
mode
changes
within
4 seconds,
unit
will operate
according
to
button or QUIET button
or
turn
off
the
unit,
the
turbo
speed
will
be
disabled.
This
speed
is
only
valid
Swing mode
(for cassette E model)
Swingselection
Mode
3. method
OPERATING
INSTRUC
OPERATING
INSTRU
1.4
QUIET
Fan
Speed
Swing
is
indicated
by
the
logo:
Swing mode 1 Swing
Swing
mode
2
Swing
mode
3
mode
1
Swing
mode
2
Swing
mode
3
SWING
MODE
will
not
activate
unless S
MODE
Button
1.1
MODE
Button
Swing
mode
1
Swing
mode
2
Swing
mode
3
SWING
MODE
will
not
activate
unless
SWING
is
SWING
MODE
will
not
activate
unless
SWING
isactivated.
activated.
during
COOL
and
HEAT
mode
for
selected
models.
•
Press
SWING
(
)
button
for
4
seconds
to
enter
field
setting
mode.
While
in
field
setting
mode,
it
•
There
are
3
different
SWING
MODE,
which
are:
Press
the
QUIET
key
once
to
activate
Quiet
fa
Tryb
nawiewu
1not
Tryb
nawiewu
2is activated.
Tryb
nawiewu
3 the
• unless
Ifnot
noactivate
mode
changes
within
4 seconds,
unit will
operate according
to the selected
SWING MODE
).
QUIET
Fan Speed
Swing is( indicated
by the logo:
SWING
MODE
will
activate
SWING
SWING
MODE
will
unless
SWING
is FAN.
activated.
PressPress
the MODE
button
to switch
operation
from
COOL,
HEAT*,
AUTO*,
DRY*,
Check
the MODE
button
to switch
operation
from
COOL,
HEAT*,
AUTO*,
the 1.4 1.1
SWING
MODE
will
not
activate
unless
SWING
is Check
activated.
Swing
is is
indicated
by
Swing
indicated
bythe
thelogo:
logo:
MODE
Button
1.1
MODE
Button
will
only
show
SWING
MODE
(DRY*,
). FAN.
fan
speed
and
back
to
previous
fan
speed,
pre
Press the
QUIET (NAWIEW).
key once
activate
Quiet fan
speed.
QUIETunit
symb
TRYB
nie
aktywuje
się
do
aktywowania
SWING
jest
1.3
Automatic
If).to
no
modeNawiew
changes
within
4 seconds,
w
Swing
isNAWIEWU
indicated
by
logo:
is •the
indicated
the
logo:
display
to seetoinsee
which
mode
theSwing
control
isswing
set.
*HEAT,
AUTO
and
DRY
are
available
for
selected
display
in which
mode
theair
control
set.
*HEAT,
AUTO
and
DRY
are
available
for
selected
Swing
isby
indicated
bywithin
the
logo:
1.4
QUIET
Fan
Speed
mode
changes
within
4and
seconds,
unit
will
operate
according
toprzycisku
SWING
MODE
(• (TURBO
•If
If
mode
changes
4momentu
seconds,
unit
will
operate
according
tothethe
selected
SWING
MODE
).button
Press
the
MODE
button
tobutton
switch
from
COOL,
H
Press
the MODE
to switch
operation
from
COOL
•noisno
Press
temperature
button
select
SWING
MODE
( selected
)fan
rotation
Swing
Mode
1 tofan
oroperation
turn
off
unit,
the
Swing
mode
1the
Swing
mode
2 to
Swing
mode
3 selected
speedfrom
and
back
toor
previous
speed,
press
thethe
QUIET
keyquie
aga
If no mode
within
seconds,
unit
will
operate
according
to
the
selected
SWING
MODE
(
).
•changes
Ifthe
noSWING
mode
within
4
seconds,
unit
will
operate
according
to
the
SWING
MODE
(
).
• Press
button
to
activate
automatic
air
swing
function.
models
only. only.• wskazywany
models
logo:
• changes
If4no
mode
changes
within
4
seconds,
unit
will
operate
according
to
the
selected
SWING
MODE
(
).
Press
the QUIET
key once to activate Quiet fan speed. QUIET symbol will
be shown.
To
disable
Quiet
display
to
in
which
mode
themode
control
isselected
set.
*HEAT,
A
display
to see
in which
mode
the
control
is set.
*HEAT
Swing
Mode
3. MODE
1.4see
QUIET
HEAT
models.
SWING
will not
unlessbutton
SWING
iswait
activated.
1.4
Speed
1.4 QUIET
QUIET
Fan
Speed
orthe
TURBO
button
or COOL
turn
offand
theFan
unit,Speed
the quietfor
speed
will be
disabl
• To distribute
the
air to Fan
afan
specific
direction,
press
theactivate
SWING
and
until
louver
speed
and
back
to
previous
fan speed,
press
the
QUIET
key again.
If user
presses
the FAN
button key once to activate Quiet f
models
only.
models
only.
Jeżeli
żaden
tryb
nie
zmieni
się
w
ciągu
4
sekund,
urządzenie
będzie
pracować
zgodnie
z
wybranym
•
There
are
3
different
SWING
MODE,
which
are:
Press
the
QUIET
1.4
QUIET
Speed
1.4 Fan
QUIET
Fan
Speed
TURBO
Fan• Speed
1.2
TURBO
Fan
Speed
Swing
is
indicated
by
the
logo:
1.4
QUIET
Fan
Speed
Press
the
QUIET
key
once
toto
activate
Quiet
fan
speed.
QUIET
symbol
will
bebe
shown.
disable
Press
the
QUIET
key
once
activate
Quiet
fan
speed.
QUIET
symbol
will
shown.
To
disable
Quiet
COOL
and To
HEAT
mode
models.
move to
the desired
direction
and
press
the
button
once
1.5
“Quiet
”for
orselected
“ and
” Set
Temperature
Button
or TURBO
button
or
turn
off
theagain.
unit,
the
quiet
speed
will
be disabled.
ThisQuiet
speed
is only
valid
fan
speedduring
previous fan speed, pr
Press
the
QUIET
key
once
tofan
activate
Quiet
fan
speed.
QUIET
symbol
will
be
shown.
To
disable
Press
theTurbo
QUIET
key
once
to
activate
Quiet
fan
speed.
QUIET
symbol
will
be
shown.
To
disable
PressPress
the TURBO
key
once
to activate
speed.
symbol
be
To
disable
Turbo
the TURBO
key
once
to
activate
Turbo
fan
speed.
Turbo
symbol
will
be
Tounit
disable
Turbo
TRYBEM
NAWIEWU
(speed
).IfTurbo
•and
no
mode
changes
within
4shown.
seconds,
will
operate
according
to1.2
the
selected
SWING
MODE
( back
). tobutton
Press
the
QUIET
key
once
towill
activate
Quiet
fan
speed.
QUIET
symbol
will
be
shown.
To
disable
Quiet
fan
speed
and
back
to
previous
fan
speed,
press
the
QUIET
key
again.
IfQuiet
presses
thethe
FAN
button
fan
back
to
previous
fan
speed,
press
the
QUIET
key
again.
Ifuser
user
presses
FAN
button
1.2
TURBO
Fan
Speed
TURBO
Fan
Speed
Swing
mode
selection
method
(for
cassette
Eshown.
model)
Press
the
temperature
and
set
the temp
COOL
and
HEAT
mode
for
selected
models.
1.5
“the”FAN
or “button
” Set
Temperature
or
TURBO Button
button or turn off the unit, the qu
fanback
speed
and
back
tofan
previous
fan
speed,
press
the
QUIET
key
again.
Ifspeed
user
presses
the
FAN
button
fan
speed
and
back
toand
previous
fan
speed,
press
the
QUIET
key
again.
user
presses
Swing
mode
1or
Swing
mode
2unit,
Swing
mode
3the
fan speed
and back
to
previous
fan
speed,
press
the
Turbo
key
once
again.
If
user
presses
FAN
fan speed
and
previous
speed,
press
the
key
once
again.
Ifquiet
user
presses
thebeIfbe
FAN
fan
speed
back
to
previous
fan
speed,
press
the
QUIET
key
again.
IfThis
user
presses
the
FAN
button
or
TURBO
button
off
the
unit,
the
will
disabled.
This
speed
is it
only
during
TURBO
button
orturn
turn
off
the
the
quiet
speed
will
speed
is
only
valid
during
Press
the valid
TURBO
key
onceonce
to activate
Turbo
fan speed.
Turb
Press
the
TURBO
key
tochanges
activate
Turbo
fan
speed.
T
•to Press
SWING
(or
) button
for
4Turbo
seconds
to
enter
field
setting
mode.
While
indisabled.
field
setting
mode,
once,
temperature
by
1°C
oryour
1°F.
The
1.4
QUIET
Fan
Speed
Press
the
temperature
button
and
set
the
temperature
of
choi
COOL and HEAT mode for selected models
or
TURBO
button
oroff
turn
off
the
unit,
the
quiet
will
beThis
disabled.
This
speed
only
valid during
oroff
TURBO
button
orthe
turn
the
unit,
the
quiet
speed
will
be
disabled.
This
speed
is
only
validisduring
buttonbutton
or QUIET
button
or turn
the
unit,
the
turbo
speed
will
be
disabled.
speed
is
only
valid
or QUIET
button
or
turn
the
unit,
turbo
speed
will
be
disabled.
This
speed
iswill
only
valid
SWING
MODE
will
not
activate
unless
SWING
isisbe
activated.
or
TURBO
button
or
turn
off
the
unit,
the
quiet
speed
disabled.
This
speed
onlyspeed
valid
during
1.5
“MODE
”off
or
“( mode
”speed
Set
Temperature
Button
COOL
and
HEAT
mode
for
selected
models.
COOL
and
HEAT
for
selected
models.
fan
speed
and
back
to
previous
fan
speed,
press
the
Turbo
fan
and
back
to
previous
fan
speed,
press
the
Tu
will
only
show
SWING
).
(60°F
to
86°F).
When
the
Option
20
30ºC
Press
the
QUIET
key once to activate Quiet fan speed. QUIET symbol
will be shown.
To disable
once, temperature
changes
by 1°CQuiet
or 1°F. The default temperaturei
and
HEAT
mode
formodels.
selected
models.
COOL
andselected
HEAT
mode
for
selected
models.
during
COOL
andCOOL
HEAT
for
selected
during
COOL
and HEAT
mode
for
models.
Swing
isbutton
indicated
by selected
the
logo:
COOL
and
HEAT
mode
for
models.
Press
the
temperature
button
and
set the
temperature
of your
choice
by
pressing
”“orbutton
“ to
”86°F).
button
button
or1.5
QUIET
or
turn
offTemperature
the
the
turbo
speed
button
or“ QUIET
button
turn
off unit,
the
unit,
the
turbo
sp
•mode
Press
temperature
and
to
select
SWING
MODE
(
)
rotation
from
Swing
Mode
1
to
”
or
“
”orSet
Button
(68°F
both
keys
simultan
fan
speed
and
back
to
previous
fan
speed,
press
the
QUIET
key
again.
If
user
presses
the
FAN
button
1.5
”• ”orIfor“no“mode
” ”Set
Temperature
Button
1.5 “ “QUIET
Set
Temperature
Button
(60°F
to 86°F).
Whenwentylatora.
the Option 20
-Pressing
30ºC
is set,
the
temperature
Nacisnąć
przycisk
(CICHA
PRACA),
aby
włączyć
prędkość
Quiet
(cicha
praca)
Pojawi
się
changes
within
4 seconds,
unit
according
to the selected
SWING
MODE
( the
). temperature
once,
temperature
changes
by 1°C
or will
1°F.operate
The
default
temperature
setting
range
isCOOL
from
16°C
to
30°C
during
COOL
and
HEAT
mode
for
selected
models.
during
and
HEAT
mode
forbutton
selected
models.
Mode
Press
and
settoggle
the dur
tem
1.5air “swing
or “ Swing
”“ Set
Temperature
1.5
”1.5
or
“ 3.
Set
Button
ºF.
No
temperature
setting
iswill
allowed
Automatic
1.3
Automatic
air” swing
or
button
orand
turn
off
the
unit, the quiet
speed
will be
disabled.
only
valid
during
“”Press
” the
orTemperature
“Button
”TURBO
Set Temperature
Button
Press
temperature
button
set
thethe
temperature
ofofyour
byby
pressing
“ 86°F).
” ”button
the
temperature
buttonand
set
temperature
yourchoice
choice
pressing
“ ” speed
”oror“Pressing
“ is
button
(68°F
toThis
both
keys
simultaneously
th
(60°F
to
86°F).
When
the Option
20
-pressing
30ºC
is set,
the
range
limit isdo
settemperature
to
20ºC
to 30ºC
symbol
QUIET
(CICHA
PRACA).
Aby
wyłączyć
cichą
pracę
ior
powrócić
poprzedniej
prędkości
There
arethe
different
SWING
which
are:
• temperature
once,
temperature
changes
by 1°C
or 1°F.
the
button
and
set
the
temperature
of
your
choice
by
“wentylatora
or temperature
“ setting
”by
Press
temperature
button
and
set
the
temperature
ofThe
your
choice
by”pressing
“button
”range
“ isNo
”is
button
display.
QUIET
Fan
Speed
COOL
and
HEAT
mode
selected
models.
• Press
the SWING
button
to activate
the
automatic
airMODE,
swing
function.
• Press
the Press
SWING
button
to31.4
activate
the
automatic
air
swing
function.
Press
the
temperature
button
and
set
the
temperature
oftemperature
your
choice
pressing
“from
” or
“ ”air
once,
temperature
changes
byby
1°C
orfor
The
default
temperature
16°C
tobutton
30°C
once,
temperature
changes
1°C
or1°F.
1°F.
default
setting
range
from
16°C
to
30°C
and
ºF.
temperature
setting
is allowed
during FAN
mode
(NoTh
s
1.3
Automatic
swing
1.3
Automatic
air
swing
(68°F
toThe
86°F).
Pressing
both keys
simultaneously
will
toggle
the
temperature
setting
between
ºC When the Option 20 - 30ºC
(60°F
to naciśnie
86°F).
once,
temperature
changes
byPress
1°C
or
1°F.
default
temperature
setting
range
is
from
16°C
30°C
temperature
by
1°C
orthe
1°F.
The
default
temperature
setting
range
isto
from
16°C
to
30°C
wentylatora,
należy
ponownie
nacisnąć
przycisk
(CICHA
PRACA).
Jeżeli
użytkownik
przycisk
the
QUIET
key
once
tobutton
activate
Quiet
fan
speed.
QUIET
symbol
will
be
To
disable
Quiet
• To•distribute
the
air
toair
a specific
direction,
press
the
SWING
button
and
wait
until
the
louver
To distribute
the
toonce,
a specific
direction,
press
the
SWING
wait
until
the
louver
once,
temperature
changes
by
1°C
or
The
default
temperature
setting
range
from
16°C
30°C
(60°F
tochanges
When
the
Option
20
30ºC
isQUIET
set,
the
temperature
range
limit
is•isisshown.
set
todisplay.
20ºC
toSLEEP
30ºC
(60°F
to86°F).
86°F).
When
Option
20-1°F.
-and
30ºC
is
set,
the
temperature
range
limit
set
to
20ºC
to
30ºC
temperature
Press
the
SWING
button
to
activate
the
automatic
air
•
Press
the
SWING
button
to
activate
the
automatic
1.6
Function
and
is range
allowed
during
FAN
mode
(No
set temp
display).
There
isto
no86°F).
room Pressing both keys simultas
1.5
“the-2ºF.
”30ºC
orNo
“istemperature
”mode
Set
Temperature
Button
(68°F
(60°F
to 86°F).
When
the
Option
20
set,
the
is
set
tolimit
20ºC
toset
30ºC
(60°F
to
When
Option
20
-previous
30ºC
issetting
set,
the
temperature
range
is
to
tosetting
30ºC
Swing
mode
186°F).
Swing
mode
Swing
3temperature
fan
and
back
toboth
fan
speed,
the
QUIET
key
again.
If20ºC
user
presses
the
FAN
button
movemove
to thetodesired
direction
and
press
the
button
once
again.
the
desired
direction
and
press
the
button
once
again.
(60°F
86°F).
When
the
Option
20
- simultaneously
30ºC
ispress
set,limit
the
temperature
range
limit
is• setting
set
to
20ºC
toPress
30ºC
(68°F
tospeed
Pressing
keys
simultaneously
will
toggle
thethe
temperature
between
ºC
(68°F
to
86°F).
Pressing
both
keys
will
toggle
temperature
between
ºC
FAN
(WENTYLATOR)
lub
TURBO
(TURBO)
lub
wyłączy
urządzenie,
cicha
praca
zostanie
wyłączona.
Tadirection,
To
distribute
the
air
to
atospecific
press
thesleep
SW
•
To
distribute
the
air
a specific
direction,
press
the
the
SLEEP
button
to
activate
the
temperature
display.
Press
the
temperature
button
and
set
the
temperature
of
your
choice
by
pressing
“
”
or
“
”
button
1.6temperature
SLEEP
Function
and
ºF. No temperature setting is allowed du
(68°F
to method
86°F).
Pressing
both
keys
simultaneously
will
toggle
the
temperature
setting
between
ºC
(68°F
to
86°F).
Pressing
both
keys
simultaneously
will
toggle
the
temperature
setting
between
ºC
SWING
MODE
will
not
activate
unless
SWING
issimultaneously
activated.
or
TURBO
button
or
turn
off
the
unit,
the
quiet
speed
will
be
disabled.
This
speed
is
only
valid
during
Swing
modemode
selection
(for
cassette
E
model)
Swing
selection
method
(for
cassette
E
model)
(68°F
to
86°F).
Pressing
both
will
toggle
the
setting
between
ºC
and
ºF.
No
temperature
setting
iskeys
during
FAN
mode
(No
setsettemp
display).
There
isthe
no
room
and
ºF.
No
temperature
setting
isallowed
allowed
during
FAN
mode
(No
temp
display).
There
is
no
room
move
to
desired
direction
and
press
the button
once
ag
move
to
the
desired
direction
and
press
the
button
onc
and
FAN
mode.
prędkość
jest
dostępna
wyłączenie
w
trybie
CHŁODZENIE
i
OGRZEWANIE
w
wybranych
modelach.
once,
temperature
changes
by
1°C
or
1°F.
The
default
temperature
setting
range
is
from
16°C
to
30°C
Press
the
SLEEP
button
to
activate
the
sleep
mode.
SLEEP
funct
display.
and
temperature
setting
allowed
during
FAN
mode
(No
set
tempsetting
display).
is no
room
and4 ºF.
No
temperature
setting
issetting
allowed
during
FAN
mode
(No
set
temp
display).
There
is no There
room is no temperature
Swing
is
indicated
byis
the
logo:
COOL
and
HEAT
mode
for
models.
• Press
SWING
( )ºF.
button
for
seconds
to1.6
enter
field
setting
mode.
While
in
field
setting
mode,
itThere
• Press
SWING
( No
) button
for
4 seconds
toNo
enter
field
mode.
While
in
field
mode,
it set
and
ºF.
temperature
setting
isselected
allowed
during
FAN
mode
(No
temp
display).
room
SLEEP
Function
temperature
display.
temperature
display.
Swing
mode
selection
method
(for
cassette
E
mode
Swing
mode
selection
method
(for
cassette
E
mo
(60°F to 86°F). When the Option 20 - 30ºC is set, the temperature
rangemode.
limit
is set“ON
to 20ºC
to 30ºC and “OFF TIMER”
and FAN
temperature
display.
1.7
TIMER”
• MODE
If display.
no
mode
4display.
seconds,
unit will
operate
accordingthe
to sleep
the selected
).not
will only
SWING
( changes
).( temperature
will show
only temperature
show
SWING
MODE
). withinPress
the SLEEP
button
to activate
mode.SWING
SLEEP MODE
function( •is Press
available
in( DRY
mode
SWING
)( button
for
to enter
fieldfield
set
• Press
SWING
)Function
button
4 seconds
to enter
1.6
SLEEP
1.5SLEEP
“ ”Function
or
“ ”toSet
Temperature
Button
(68°F
86°F).
Pressing both
keys simultaneously will toggle the temperature
setting
between
ºC 4forseconds
1.6
1.6
SLEEP
Function
The
unit
has
2-event
timer,
namely
Timer 1 a
• Press
temperature
and
button
to
select
SWING
MODE
(
)
rotation
from
Swing
Mode
1
to
• Press
temperature
and
button
to
select
SWING
MODE
(
)
rotation
from
Swing
Mode
1
to
and FAN mode.
1.7
“ON
TIMER”
and
“OFF
TIMER”
will
only
show
SWING
MODE
(
).
will
only
show
SWING
MODE
(
).
Press
the
SLEEP
button
to
activate
the
slee
1.6 SLEEP
Function
1.6
SLEEP
Function
1.4 QUIET 1.6
Fan Speed
Press
the
temperature
and
setsleep
the
temperature
ofFAN
your
choice
by
pressing
“inin”DRY
or
“TIMER.
”mode
button
and
ºF.button
No
temperature
setting
is allowed
mode
set
temp display).
There
is The
no room
SLEEP
Press
thetheFunction
SLEEP
tobutton
thethe
mode.
SLEEP
function
is(No
available
mode
Press
SLEEP
button
toactivate
activate
sleep
mode.during
SLEEP
function
isnot
not
available
DRY
key
press
activity
for
Timer
SwingSwing
ModeMode
3.Press
3. the SLEEP
The unit
has
2-event
timer,
namely
Timer
Timer
2,
each ON
eve
• raz
Press
to select
SWING
MO
•mode
temperature
and
button
to
select
SWING
and
mode.
button
to
activate
the
SLEEP
function
is
not
available
in DRY
mode
the SLEEP
button
to sleep
activate
the
sleep
mode.
SLEEP
function
isshown.
not
available
DRY
Nacisnąć
przycisk
temperatury
imode.
ustawić
wybraną
temperaturę
naciskając
przycisk
”and
lub
„button
”,1 and
PressPress
the
QUIET
key
once
to
activate
Quiet
speed.
QUIET
symbol
will be
Tois
disable
Quiet
once,
temperature
changes
by“OFF
1°C
orTIMER”
1°F.
The
default
temperature
setting
range
is Press
from
16°C
to„FAN
30°C
temperature
display.
Press
the
SLEEP
button
tofan
activate
the
sleep
mode.
SLEEP
function
notinavailable
intemperature
DRY
mode
1.7
“ON
TIMER”
and
and
FAN
mode.
and
FAN
mode.
• There
are 3 are
different
SWING
MODE,
which
are:
• There
3 different
SWING
MODE,
which
are:
TIMER.
The
key
press
activity
for
Timer
ON
and
Timer
OFF
is
sh
Swing
Mode
3.
Swing
Mode
3.
and
FAN
mode.
and FAN
mode.
fan speed
and
back
previous
fan lub
speed,
press
the QUIET
again.
user
presses
therange
FAN
button
to 1°C
86°F).
When
theDomyślne
Option
20 - key
30ºC
is set,
the
temperature
toTIMER
20ºC
toand
30ºC
andto(60°F
FAN
mode.
The
unit
has
2-event
timer,
namely
Timer
1 Ifand
Timer
2, each
eventlimit
has is
an
ON
an
OFF do
temperatura
zmieni
się
o
1°F.
temperatura
jest
ustawiona
wset
zakresie
od
16°C
1.7
“ON
TIMER”
and30°C
“OFF
TIMER”
1.6TIMER”
SLEEP
Function
1.7
“ON
and
“OFF
TIMER”
1.7
“ON
TIMER”
and
“OFF
TIMER”
•
There
are
3
different
SWING
MODE,
which
are:
There
are
3
different
SWING
MODE,
which
are:
•
or TURBO
button
or(68°F
turn
off
the
unit,
thekey
quiet
speed
will simultaneously
be disabled.
This
speed
isOFF
only
during
to
86°F).
Pressing
both
keys
will
toggle
theisvalid
temperature
setting
ºChas 2-event timer, namely Timer 1
TIMER.
The
press
activity
for
Timer
ON
and
Timer
shown
on Table
1.1between
The
unit
1.7 1 “ON
TIMER”
and
“OFF
TIMER”
1.7
“ONSwing
TIMER”
and
“OFF
TIMER”
(60°F
domode
Po
ustawieniu
opcji
20
- 30°C,
limit
zakresu
temperatur
ustawiony
namode
20°C do
Press
the
SLEEP
button
toTimer
activate
the
sleep2,mode.
SLEEP
function
isTIMER
not available
in
DRY
1.7
“ON
TIMER”
and
“OFF
TIMER”
The
has
2-event
timer,
namely
Timer
1 1and
Timer
ananzostanie
ON
and
OFF
The
unit
2-event
timer,
namely
and
Timer
2,each
eachevent
eventhas
has
ONTIMER
andanan
OFF
SwingSwing
mode mode
Swing
mode
2 86°F).
mode
3unit
1
Swing
2 HEAT
Swing
mode
3 has
COOL
and
mode
for
selected
models.
and
ºF.
No
temperature
setting
is Timer
allowed
during
FAN
mode
(Noan
setOFF
tempand
display).
There isTIMER.
no roomThe key press activity for Timer ON
The
unit
has
2-event
timer,
namely
Timer
1
and
Timer
2,
each
event
has
an
ON
TIMER
and
The
unit
has
2-event
timer,
namely
1
and
2,
each
event
has
an
ON
TIMER
an
OFF
and
FAN
mode.
The
unit
has
2-event
timer,
namely
Timer
1ON
and
Timer
2,OFF
each
has
an
ON 1.1
TIMER
and an OFF
TIMER.
The
key
press
activity
forforTimer
ON
and
Timer
onon
Table
TIMER.
The
key
press
activity
Timer
and
Timer
OFFisevent
isshown
shown
Table
1.1
30°C
(68°F
dounless
86°F).
Jednoczesne
naciśnięcie
obydwu
przycisków
spowoduje
przełączanie
ustawienia
SWING
MODE
will not
activate
SWING
is
activated.
SWING
MODE
will
not activate
unless
SWING
is
activated.
Swing
modemode
1 1Swing
modemode
2 2Swing
modemode
3 3
Swing
Swing
Swing
temperature
display.
TIMER.
key
activity
forThe
Timer
ON
and
Timer
OFF
isTimer
shown
on Table
1.1
TIMER.
key
press
activity
for
Timer
ON
and
is shown
onisTable
1.1on Table 1.1
1.5
“The
”the
orlogo:
“press
”The
Set
Temperature
Button
TIMER.
keyW
press
activity
for
Timer
ONOFF
and
Timer
OFF
shown
SwingSwing
is indicated
by the
is indicated
bylogo:
temperatury
między
a °F.
trybie
WENTYLATORA
(brak
SWING
MODE
willwill
notwyświetlacza
activate
unless
SWING
is activ
SWING
MODE
not
activate
unless
SWING
is a
1.7°C “ON
TIMER”
and
“OFF TIMER” nie można ustawiać temperatury
1
Press
the4 temperature
button
and
set thetotemperature
of your
choice
by
pressing
or “ ” button
1.6
SLEEP
Function
• If no
changes
within
4 seconds,
unit will
operate
according
thetoselected
SWING
MODE
).(Timer
• mode
If no mode
changes
within
seconds,
unit
will operate
the
selected
SWING
MODE
). “ 2, ”each
is TIMER
indicated
by an
the
logo:
is indicated
byOFF
the logo:
The
unitaccording
has 2-event
timer,
namely
Timer
1( and
event hasSwing
anSwing
ON
and
ustawień
temp.).
Wyświetlacz
temperatury
w
pomieszczeniu
nie
jest
dostępny.
once, temperature changes
by 1°C
or 1°F.
Thetodefault
temperature
is function
from 16°C
Press the
SLEEP
button
activate
the sleep setting
mode. range
SLEEP
is to
not30°C
available in DRY mode
• on
If•no
changes
within
4 1seconds,
unit unit
will will
operate
accor
Ifmode
no mode
changes
within
4 seconds,
operate
ac
1-OM-SLM9-0312(0)SIESTA-EN.indd
TIMER. The key press activity for Timer ON 1and Timer OFF is shown
Table
1.1
QUIET
Fan Speed
1.4
QUIET
Fan Speed(60°F to 86°F). When
theFAN
Option
20 - 30ºC is set, the temperature range limit is set to 20ºC to 30ºC
and
mode.
PressPress
the QUIET
key once
to activate
Quiet
fan
speed.
QUIET
symbol
will
be
shown.
To
disable
Quiet
the QUIET
key(68°F
once
to
activate
Quiet
fan
speed.
QUIET
symbol
will
be
shown.
To
disable
Quiet
1-OM-SLM9-0312(0)SIESTA-EN.indd
1
1
1
to 86°F). Pressing both keys simultaneously will toggle the temperature setting 1.4
between
ºCQUIET
FanFan
Speed
1.4QUIET
Speed
“ON
TIMER”
“OFF
TIMER”
1presses
fan speed
and back
to previous
speed,
press
the
QUIET
key1and
again.
If user
the
button
fan speed
and back
to
previous
fan1.7
speed,
press
the is
QUIET
keyduring
again.
If
user
presses
the
FAN
button There is no room
1FAN
and
ºF.fan
No
temperature
setting
allowed
FAN
mode
(No
set temp
display).
Press
the QUIET
key key
onceonce
to activate
Quiet
fan speed.
QUIE
Press
the QUIET
to activate
Quiet
fan speed.
QU
1-OM-SLM9-0312(0)SIESTA-EN.indd
1
5/10/12
3:16:59
PM
The
unit
hasbe
2-event
timer,
namely
Timer
and valid
Timer
2, each event
has an ON
TIMER and an
OFF
Nacisnąć
przycisk
SLEEP
(CZUWANIE),
aby
włączyć
tryb
czuwania.
Funkcja
CZUWANIA
nie
jest
dostępna
or TURBO
buttonbutton
or
turn
off
unit,
the
speed
will
disabled.
This
speed
is only
during
or TURBO
ortemperature
turnthe
off
thedisplay.
unit,quiet
the
quiet
speed
will
be disabled.
This
speed
is1valid
only
during
fan
speed
and and
backback
to previous
fan fan
speed,
press
the QUIET
fan
speed
to
previous
speed,
press
the QUI
1-OM-SLM9-0312(0)SIESTA-EN.indd
1
TIMER.
The
1.1 5/10/12
COOL
and HEAT
mode
for
selected
models.
COOL
and HEAT
mode
for
selected
models.
1-OM-SLM9-0312(0)SIESTA-EN.indd
1 1key press activity for Timer ON and Timer OFF is shown on Table
3:16:59
PM
1-OM-SLM9-0312(0)SIESTA-EN.indd
5/10/12
3:16:59
PMthe
w
trybie
OSUSZANIE
i WENTYLATOR.
or TURBO
button
or
turn
off
the quiet
speed
willwi
be
or TURBO
button
or turn
off unit,
the unit,
the quiet
speed
1
1-OM-SLM9-0312(0)SIESTA-EN.indd
1 Function 1
5/10/12
3:16:59
PM
1-OM-SLM9-0312(0)SIESTA-EN.indd
5/10/12
3:16:59
PM
1.6 1-OM-SLM9-0312(0)SIESTA-EN.indd
SLEEP
1
5/10/12 3:16:59 PM
COOL
and and
HEAT
mode
for selected
models.
COOL
HEAT
mode
for selected
models.
“ ”“or “” or”“Set”Temperature
Button
1.5
Set Temperature
Button
Press the SLEEP button to activate the sleep mode. SLEEP function is not available in DRY mode
PressPress
the temperature
button
and set
the
of your
choice
by pressing
“ ” or
the temperature
and
settemperature
the temperature
of your
choice
by pressing
“ “” or” button
“ ” button
andbutton
FAN
mode.
1.5 1.5“ “” or”“or “” Set
Temperature
Button
” Set
Temperature
Button
1-OM-SLM9-0312(0)SIESTA-EN.indd
1
5/10/12 3:16:59 PM
once,once,
temperature
changes
by 1°C
1°F.
temperature
setting
rangerange
is from
16°C16°C
to 30°C
temperature
changes
byor
1°C
or The
1°F.default
The default
temperature
setting
is from
to 30°C
Press
the
temperature
button
and
set
the
temperature
of you
Press
the
temperature
button
and
set
temperature
of
Urządzenie
w
funkcję
2 zdarzeń,
Timer
zdarzenia można ustawić the
1.7
“OFF
TIMER”
(60°F(60°F
to 86°F).
When
the“ON
Option
20wyposażono
- 30ºC
is set,
temperature
range
limit limit
is setTimer
20ºC
toi 30ºC
to 86°F).
When
the TIMER”
Option
20 -and
30ºC
isthe
set,
the
temperature
range
istoset
to11
20ºC
to 30ºC2, do każdego
once,
temperature
changes
by 1°C
or 1°F.
TheThe
default
tempe
once,
temperature
changes
by 1°C
or 1°F.
default
te
The
unit
haskeys
2-event
namely
and
2,setting
eachsetting
event
has ºC
an ON
and an OFFi wyłączenia timera została
TIMER
WŁĄCZENIA
itimer,
TIMER
WYŁĄCZENIA.
Aktywność
przycisków
włączenia
(68°F(68°F
to 86°F).
Pressing
both
keys
simultaneously
will
toggle
the1temperature
between
to 86°F).
Pressing
both
simultaneously
willTimer
toggle
the Timer
temperature
between
ºCTIMER
(60°F
to 86°F).
When
the the
Option
20 -20
30ºC
is set,
the the
tempte
(60°F
to 86°F).
When
Option
- 30ºC
is set,
TIMER.
The
press
activity
for mode
Timer
ON
andtemp
Timer
OFF
is There
shown
onnoTable
and ºF.
setting
is allowed
FAN
mode
(No set
temp
display).
There
is no is
room
andNo
ºF.temperature
No temperature
setting
is key
allowed
during
FAN
(No
set
display).
room1.1
przedstawiona
wduring
tabeli
1.1
(68°F
to 86°F).
Pressing
bothboth
keyskeys
simultaneously
willwil
to
(68°F
to 86°F).
Pressing
simultaneously
5/10/12 3:16:59 PM
temperature
display.
temperature
display. 1-OM-SLM9-0312(0)SIESTA-EN.indd 1
and and
ºF. No
setting
is allowed
during
FANFAN
mode
ºF. temperature
No temperature
setting
is allowed
during
m
temperature
display.
temperature
display.
SLEEP
Function
1.6
SLEEP
Function
ENGLISH
2
1.1
Original Instruction
1
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1.6 1.6SLEEP
Function
SLEEP
Function
Press
the the
SLEEP
button
to activate
the the
sleep
mode.
SLEEP
Press
SLEEP
button
to activate
sleep
mode.
SL
and and
FANFAN
mode.
mode.
Tabela 1.1: WŁĄCZENIE i WYŁĄCZENIE timera
PRZYCISK WŁĄCZENIA TIMERA
PRZYCISK WYŁĄCZENIA TIMERA
Timer WŁĄCZENIA 1
Timer WŁĄCZENIA 2
Timer WYŁĄCZENIA 1
Timer WYŁĄCZENIA 2
Wyłączony
Wyłączony
Wyłączony
Wyłączony
Włączony
Wyłączony
Włączony
Wyłączony
Wyłączony
Włączony
Wyłączony
Włączony
Wszystkie timery są timerami uruchamianymi zdarzeniem i można je zmieniać przyciskiem ON/OFF
i funkcją przełączania.
Ustawienie timerów zdarzenia 1 i 2
Procedura WŁĄCZANIA i WYŁĄCZANIA timera jest taka sama.
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) timera przez 3 sekundy, aby wejść w tryb ustawień
timera.
(ikona ON 1 lub OFF 1 zacznie migać)
2. Nacisnąć przycisk UP (W GÓRĘ) lub DOWN (W DÓŁ), aby wybrać Timer 1 lub Timer 2 w celu ustawienia.
(migająca ‘1’ oznacza wybranie timera 1, migająca ‘2’ oznacza wybranie timera 2)
3. Ponownie nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) timera, aby potwierdzić. (Dzień zacznie migać)
4. Nacisnąć przycisk UP (W GÓRĘ) lub DOWN (W DÓŁ), aby wybrać dzień.
5. Ponownie nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) timera, aby potwierdzić dzień. (Godzina zacznie migać)
6. Nacisnąć przycisk UP (W GÓRĘ) lub DOWN (W DÓŁ), aby zmienić godzinę.
7. Ponownie nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) timera, aby potwierdzić godzinę. (Minuta zacznie migać)
8. Nacisnąć przycisk UP (W GÓRĘ) lub DOWN (W DÓŁ), aby zmienić minutę.
9. Ponownie nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) timera, aby potwierdzić minutę.
Każdy timer (Timer 1 ON lub Timer 1 OFF lub Timer 2 ON lub Timer 2 OFF) zostanie ustawiony po wykonaniu
wszystkich 7 etapów. Jeżeli w czasie ustawiania timera żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 5 sekund,
nastąpi automatyczne wyjście z trybu ustawień i żadne zmiany nie zostaną wprowadzone.
Timer WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA zostanie sprawdzany co 1 minutę.
Nie zaleca się ustawiania tych samych wartości dla timera WŁĄCZENIA i timera WYŁĄCZENIA. W takim
przypadku, priorytetowo będzie traktowany obowiązujący timer, jak określono w tabeli 1.2.
Przykład:
Ustawienia ON TMR 2: DZIEŃ – WTOR., TIMER – 17.00
Ustawienia OFF TMR 1: DZIEŃ – WTOR., TIMER – 17.00
Rezultat, gdy na zegarze (RTC) pojawi się 17.00 we wtorek:
- gdy urządzenie jest włączone, brak reakcji.
- gdy urządzenie jest wyłączone, urządzenie włączy się.
Tabela 1.2: Priorytet timera
Priorytet
Timer
1 (najwyższy)
ONTMR 2
2
OFFTMR 2
3
ONTMR 1
4 (najniższy)
OFFTMR 1
Po włączeniu IR, bezprzewodowy zdalny sterownik na podczerwień przełączy ustawienia TIMERA
WŁĄCZENIA 2 i TIMERA WYŁĄCZENIA 2.
2
1.9
Funkcja TIMERA OPÓŹNIENIA
Naciśnięcie przycisku DELAY TIMER (TIMER OPÓŹNIENIA) aktywuje funkcję timera opóźnienia na 1 godzinę.
Wskaźnik „PRZEŁĄCZANIA” pojawi się na wyświetlaczu LCD. Ponowne naciśnięcie tego przycisku zwiększy
ustawienie do 2 godzin. Pojawi się wskaźnik „PRZEŁĄCZANIE”. Kolejne naciśnięcie spowoduje wyłączenie
funkcji timera opóźnienia. Po zakończeniu działania przez timer opóźnienia, funkcja zostanie wyłączona
i logo WYŁĄCZY SIĘ. Działanie wszystkich innych timerów zostanie wznowione.
Funkcja prędkości WENTYLATORA
Można zmieniać prędkość wentylatora naciskając przycisk FAN:
Mała > Średnia > Duża > Auto >
*Prędkość WENTYLATORA jest niedostępna w w trybie OSUSZANIA.
1.10
1.11
1.12
Przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.)
Rozpoczynanie operacji:
- Nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.), pojawi się pełen ekran LCD i urządzenie zostanie włączone.
Wyłączanie operacji:
- Nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.), na wyświetlaczu LCD pojawi się zegar czasu rzeczywistego i urządzenie
wyłączy się.
Ustawienie załączania zasilania
Po podłączeniu zasilania, urządzenie uruchamia się na ostatnim ustawieniu. Jeżeli informacje na temat
ostatniego stanu nie są dostępne, urządzenie wykorzysta domyślne ustawienia. Ustawienia domyślne:
Jednostka:
wył.
Tryb:
chłodzenie
Prędkość wentylatora: duża
RTC:
12:00, Poniedziałek
Nawiew:
wył.
Tryb nawiewu:
standard
Timery:
wył.
Turbo:
wył.
Cicha praca:
wył.
Tryb czuwania:
wył.
Tryb przełączania:
wył.
Wyświetlacz zegara czasu rzeczywistego (RTC)
RTC pojawi się na ekranie po włączeniu lub wyłączeniu urządzenia z wyjątkiem awarii zasilania lub
pojawienia się błędu.
Ustawienie zegara czasu rzeczywistego (RTC)
1. Naciśnięcie raz przycisku RTC aktywuje tryb ustawiania RTC. (Dzień zacznie migać)
2. Nacisnąć przycisk UP (W GÓRĘ) lub DOWN (W DÓŁ), aby wybrać dzień.
3. Nacisnąć ponownie RTC, aby potwierdzić dzień. (Godzina zacznie migać)
4. Nacisnąć przycisk UP (W GÓRĘ) lub DOWN (W DÓŁ), aby zmienić godzinę.
5. Nacisnąć ponownie RTC, aby potwierdzić godzinę. (Minuta zacznie migać)
6. Nacisnąć przycisk UP (W GÓRĘ) lub DOWN (W DÓŁ), aby zmienić minutę.
7. Nacisnąć ponownie RTC, aby potwierdzić minutę.
RTC zostanie ustawiony po wykonaniu wszystkich 7 etapów. Jeżeli w czasie ustawiania RTC żaden przycisk
nie zostanie naciśnięty przez 5 sekund, RTC automatycznie wyjdzie z trybu ustawień i żadne zmiany nie
zostaną wprowadzone.
1.13
Blokada przycisków
Ta funkcja blokady przycisków uniemożliwia zmianę ustawień. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków
TURBO (TURBO) i QUIET (CICHA PRACA) przez 5 sekund włączy/wyłączy funkcję blokady przycisków; na
wyświetlaczu LCD pojawi się/zniknie „KEYLOCK”. Po zablokowaniu wszystkich przycisków, można nacisnąć
wyłącznie przycisk
ON/OFF (WŁ./WYŁ.), TURBO (TURBO) i QUIET (CICHA PRACA) (w celu odblokowania).
3
POLSKI
1.8
1.14
Zasilanie rezerwowe
Zasilanie rezerwowe jest używane do utrzymania ustawień RTC i zaprogramowanego
7-dniowego timera w przypadku awarii zasilania przez minimalny okres 1 miesiąca
w sposób ciągły w przypadku każdego nowo zainstalowanego zestawu baterii.
W przypadku urządzeń bez zasilania rezerwowego, ustawieniem domyślnym będzie 12:00
Poniedziałek i timer powróci do tego ustawienia po włączeniu zasilania.
1.15
Wskazanie błędu
W razie wykrycia nieprawidłowego stanu, na ekranie pojawi się kod błędu. Kod błędu jest
wyświetlany za pomocą segmentów RTC (migających), co oznacza, że za każdym razem,
gdy pojawi się błąd RTC nie pojawi się a pojawi się kod błędu. Format kodu błędu jest
następujący:
Kod błędu DX
Opis błędu
Przerwa lub zwarcie w czujniku pomieszczenia
Przerwa w czujniku wężownicy jednostki wew.
Przerwa w czujniku wężownicy jednostki zew.
Przeciążenie sprężarki/zwarcie czujnika wężownicy jednostki wew./zwarcie czujnika wężownicy jednostki zew. E4
Wyciek gazu
Usterka pompy wodnej
Obecny czujnik wężownicy jednostki zew. (model MS)
Błąd sprzętowy (zwarcie styku przełącznika dotykowego)
Błąd sygnału zwrotnego wentylatora jednostki wew.
Błąd EEPROM
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EE
Kod błędu CW
Opis błędu
Przerwa lub zwarcie w czujniku pomieszczenia
Przerwa lub zwarcie czujnika wody orurowania
Nieprawidłowa temperatura wody w orurowaniu
Usterka/nieprawidłowa temperatura wody w orurowaniu
Błąd pompy wodnej
Błąd sprzętowy (zwarcie styku przełącznika dotykowego)
Błąd sygnału zwrotnego wentylatora jednostki wew.
E1
E2
E4
E5
E6
E8
E9
Diagnostyka usterek (tylko dla inwertera)
W razie wykrycia nieprawidłowego stanu, sterownik przewodowy ARCWB wyświetli migający
kod błędu
KOD BŁĘDU
00
A1
A3
A5
A6
AH
C4
C5
C7
C9
Znaczenie
DZIAŁANIE NORMALNE
BŁĄD PCB JEDNOSTKI WEW.
NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE POMPY SPUSTOWEJ
ZAMARZNIĘCIE (CHŁODZENIE)/PRZEGRZANIE WYMIENNIKA CIEPŁA (OGRZEWANIE)
NIEPRAWIDŁOWA PRACA SILNIKA WENTYLATORA JEDNOSTKI WEW.
NIEPRAWIDŁOWA PRACA ELEKTRYCZNEGO OCZYSZCZACZA POWIETRZA
ZWARCIE/PRZERWA TERMISTORA WYMIENNIKA CIEPŁA JEDNOSTKI WEW. (1)
ZWARCIE/PRZERWA TERMISTORA WYMIENNIKA CIEPŁA JEDNOSTKI WEW. (2)
BŁĄD PRZEŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO ŻALUZJI
PRZERWA/ZWARCIE TERMISTORA PRZEDZIAŁU JEDNOSTKI WEW.
4
E1
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
F3
F6
HO
H3
H6
H7
H8
H9
J1
J3
J5
J6
J7
J8
J9
L1
L3
L4
L5
L8
L9
LC
P1
P4
PJ
U0
U2
U4
U7
UA
UF
UH
Znaczenie
BŁĄD PCB JEDNOSTKI ZEW.
OCHRONA PRZED WYSOKIM CIŚNIENIEM
OCHRONA PRZED NISKIM CIŚNIENIEM
BLOKADA SILNIKA SPRĘŻARKI/PRZECIĄŻENIE SPRĘŻARKI
BŁĄD ROZRUCHU SPRĘŻARKI
BLOKADA SILNIKA WENTYLATORA DC JEDNOSTKI ZEW.
PRZETĘŻENIE NA WEJŚCIU AC
BŁĄD EXV
BŁĄD ZAWORU 4-DROŻNEGO
PRZEGRZANIE PRZEWODU WYLOTOWEGO
PRZEGRZANIE WYMIENNIKA CIEPŁA
BŁĄD SYSTEMU CZUJNIKA SPRĘŻARKI
BŁĄD PRZEŁĄCZNIKA WYSOKIEGO CIŚNIENIA
BŁĄD WYKRYWANIA SYGNAŁU ZWROTNEGO SPRĘŻARKI
PRZECIĄŻENIE/PRZETĘŻENIE SILNIKA WENTYLATORA/NIEPRAWIDŁOWA PRACA CZUJNIKA
BŁĄD CZUJNIKA PRĄDU AC
PRZERWA/ZWARCIE TERMISTORA POWIETRZA JEDNOSTKI ZEW.
BŁĄD CZUJNIKA CIŚNIENIA
PRZERWA/ZWARCIE/NIEPRAWIDŁOWE UMIESZCZENIE TERMISTORA PRZEWODU WYLOTOWEGO SPRĘŻARKI
PRZERWA/ZWARCIE TERMISTORA PRZEWODU SSĄCEGO
ZWARCIE/PRZERWA TERMISTORA WYMIENNIKA CIEPŁA JEDNOSTKI ZEW.
ZWARCIE/PRZERWA TERMISTORA WYMIENNIKA CIEPŁA DOCHŁADZANIA
PRZERWA/ZWARCIE TERMISTORA PRZEWODU CIECZY
PRZERWA/ZWARCIE TERMISTORA PRZEWODU GAZOWEGO
BŁĄD PCB JEDNOSTKI ZEW. Z INWERTEREM
PRZEGRZANIE SKRZYNKI STEROWNICZEJ JEDNOSTKI ZEW.
PRZEGRZANIE ROZPRASZACZA CIEPŁA
BŁĄD IPM/BŁĄD IGBT
PRZETĘŻENIE SPRĘŻARKI Z INWERTEREM
OCHRONA PRZED PRZETĘŻENIEM SPRĘŻARKI
BŁĄD KOMUNIKACJI (PCB STEROWANIA I PCB INWERTERA JEDNOSTKI ZEW.)
FAZA OTWARCIA LUB ASYMETRIA NAPIĘCIA
ZWARCIE/PRZERWA TERMISTORA ROZPRASZACZA CIEPŁA
BŁĄD USTAWIEŃ POJEMNOŚCI
NIEWYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ GAZU
NAPIĘCIE DC POZA ZAKRESEM
BŁĄD KOMUNIKACJI
BŁĄD KOMUNIKACJI (PCB STEROWANIA I PCB IPM JEDNOSTKI ZEW.)
BŁĄD INSTALACJI
NIEDOPASOWANIE ORUROWANIA I INSTALACJI OKABLOWANIA/NIEPRAWIDŁOWE OKABLOWANIE/NIEWYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ GAZU
OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM (POZOSTAŁE POMIESZCZENIA)
5
POLSKI
KOD BŁĘDU
USTAWIENIA SPRZĘTU
2.0
Urządzenie wyposażono w opcję 2 zworki do sterowania funkcją płyty.
Tabela 2.0: Podsumowanie ustawień sprzętu
2.0 OPCJA
HARDWARE SETTING
Ze zworką
Ustawienie
Ustawienie temp.,
Settings
temp. Table
Zakres2.0: Summary of Hardware
zakres
od 20°C – 30°C
WyłączenieWith
trybu
wentylatora turbo
OPTION
Jumper
TURBO_QUIET
i cichej pracy (domyślnie)
The unit has 2 jumpers option to control the board function.
Bez zworki
Ustawienie temp.,
zakres od 16°C – 30°C (domyślnie)
Włączenie
trybu wentylatora turbo
Without
Jumper
i cichej pracy
Set Temp. Range
Set temp. range from 20°C – 30°C
Set temp. range from 16°C – 30°C
(Default)
TURBO_QUIET
Disable turbo and quiet fan speed
(Default)
Enable turbo and quiet fan speed
* Dotyczy wyłącznie modeli z funkcją turbo lub cichej pracy.
INSTALACJA
3.0
* Only applicable to model with built in Turbo or Quiet features.
3.0 INSTALLATION
Wyposażenie
dodatkowe
3.1
1.
2.
3.
4.
1.11
I.
II.
III.
Razem
instrukcją obsługi są dostarczane poniższe akcesoria. W razie braku jakiejkolwiek części,
3.1 zAccessories
należy natychmiast
skontaktować
się z dealerem.
The following accessories
are included
together with this manual. If any part is missing, contact your
Zdalny sterownik
dealer immediately.
Wkręt do1. drewna
(2 szt.) i wkręt do części metalowych (2 szt.)
Remote controller
Instrukcja
obsługi
2. Wooden screw (2 pieces) & machine screw (2 pieces)
Baterie 3. Instruction manual
4. Battery
Instrukcja
krok po kroku
3.2 Step-by-step guide
Najpierw otworzyć zacisk w górnej części sterownika, następnie w dolnej jego części. Zdjąć górną
I. Open the clip on the top of the controller first follow by the bottom clip. Remove the top case of
obudowę sterownika
z jego dolnej obudowy.
the controller from the bottom case.
Przymocować
dolną
obudowę
do ściany za pomocą 2 dostarczonych wkrętów. Następnie włożyć przewód
II. Fix the bottom case to the wall with the 2 screw provided. Then insert the connection wire through
łączący przez
w górnej
obudowie
na środku, w sposób przedstawiony.
theotwór
slot on the
upper center
case as shown.
Najpierw
założyć
z
powrotem
dolny
zacisk,
następnie
górny
the upper part
shut.i zatrzasnąć.
III. Insert back the bottom clip first then snap
Zdalny wyświetlacz
LCD Remote
LCD (górna
(Top obudowa)
case)
Przewody
łączące
Connection
wires
MOD
E
TURB
O
SWING
DELA
Y
TIME
R
QUIET
TIME
R
TIME
R
FAN
SLEE
P
ON /
OFF
2 x Wooden
screw
2 x wkrętaki
do
drewniane
LCD Remote
Zdalny wyświetlacz
(Bottom case)
LCD (dolna
obudowa)
6
1-OM-SLM9-0312(0)SIESTA-EN.indd 6
5/10/12 3:17:00 PM
6
•
W przypadku wszelkich sprzeczności w interpretacji pomiędzy niniejszym dokumentem a jego
tłumaczeniem na dowolny inny język, decydujące znaczenie będzie miała wersja w języku angielskim.
•
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach i projekcie urządzeń
przedstawionych w tej instrukcji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.
•
In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of
the same in any language, the English version of this manual shall prevail.
•
The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein
at any time without prior notification.
•
En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version
anglaise fera autorité.
•
Le fabriquant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la conception et les
caractéristiques techniques des appareils présentés dans ce manuel.
•
Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer
Übersetzungen gilt die Ausführung in Englisch.
•
Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen
Geräte bleiben dem Hersteller jederzeit vorbehalten.
•
In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geïnterpreteerd
dan de Engelse versie, geldt de Engelse versie.
•
De fabrikant behoudt zich het recht voor specificaties en ontwerpkenmerken die in dezes worden
vermeld, te allen tijde te herzien zonder voorafgaande kennisgeving.
•
En caso de conflicto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma,
prevalecerá la versión inglesa.
•
El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones y diseños
contenidos en el presente manual en cualquier momento y sin notificación previa.
•
В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и
того же текста, английский вариант рассматривается как приоритетный.
•
Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию
в любое время без предварительного уведомления.
•
Bu k›lavuzun anlafl›lmas›nda bir çat›flma oldu¤unda ve farkl› dillerdeki tercümeler farkl›l›k
gösterdi¤inde, bu k›lavuzun ‹ngilizce sürümü üstün tutulacakt›r.
•
Üretici burada bulunan herhangi teknik özellikleri ve tasar›mlar› herhangi bir zamanda ve
önceden haber vermeden de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
•
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε
γλώσσα, υπερισχύει η Αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.
•
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που
περιέχονται στο παρόν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
•
A versão em inglês do Manual prevalecerá na eventualidade de qualquer conflito na interpretação
deste Manual e de qualquer tradução do mesmo.
•
O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especificações e concepção/design
aqui contido a qualquer altura sem aviso prévio.
N.V.
Zandevoordestraat 300,
Oostende,
Belgia
N.V.Zandvoordestraat
300,B-8400
B-8400
Oostende,
Belgium
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages