DeWalt | 7779 | Technical data | DeWalt 7779 Technical data

®
DW711
1
Dansk
8
Deutsch
15
English
23
Español
30
Français
37
Italiano
44
Nederlands
51
Norsk
58
Português
65
Suomi
72
Svenska
79
Türkçe
86
EÏÏËÓÈη
00
Copyright DEWALT
2
B&D_19a
2
1
13
3
4
12
5
11
6
7
10
9
8
A1
14
19
15
16
17
18
A2
B&D_19a
3
20
A3
21
22 23
25
24 21 22 20
26
25
27
A4
31
28
21
32 30
33
29
A5
B
35
34
C1
C2
36
C3
4
C4
B&D_19a
D
38
37
E1
41
40
43
39
44
45
E2
4
42
46
E3
40
E5
E4
7
8
F1
9
F2
B&D_19a
10
47
5
43
11
48
49
F4
F3
49
43
12
12
48
G1
G2
51
50
53
52
53
G4
G3
55
12
H1
6
51
54
H2
B&D_19a
56
18
18
I1
I2
31
57
2 mm
5 mm
J1
J2
K
L
58
M
N
B&D_19a
7
DANSK
KAP- OG GERINGSSAV TIL BORDBRUG DW711
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling
og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Afgiven effekt
Klingediameter
Huldiameter
Maks. klingehastighed
Maks. skæring på tværs ved 90°
Maks. skæring på tværs ved 45°
Maks. skæredybde ved 90°
Maks. skæredybde ved smig 45°
Gering (maks.-positioner)
Smig (maks. positioner)
Kombinerede skæringer
90° gering
Maks. skæredybde ved 45° smig
Maks. skæredybde ved 48° smig
45° gering
Maks. skæredybde ved 45° smig
Maks. skæredybde ved 48° smig
48° gering
Maks. skæredybde ved 45° smig
Maks. skæredybde ved 48° smig
Maks. spaltningskapacitet venstre/højre
Maks. skæredybde for bordsav
Automatisk klingebremsetid
Vægt
V
W
W
mm
mm
omdr./min
mm
mm
mm
mm
venstre
højre
venstr
Sikringer:
230 V maskiner
DW711
230
1.300/1.100
900/800
260
30
2.750/2.850
140
100
96
45
50°
50°
48°
DW711
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i henhold til
EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 61029,
prEN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst kontakte DEWALT på
nedenstående adresse eller se bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med EU-direktiverne 86/188/EØF &
98/37/EØF, målt i henhold til prEN 61029-2-11:
DW711
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
90,8
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
98,8
* ved operatørens øre
Anvend høreværn.
mm
mm
48
45
mm
mm
48
45
Den vægtede geometriske middelværdi af accelerationsfrekvensen i
henhold til prEN 61029-2-11:
DW711
< 2,5 m/s2
mm
mm
mm
mm
s
kg
48
45
180/60
0 - 50
< 10,0
20
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9910407
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Angiver risiko for personskade, livsfare eller ødelæggelse af
værktøjet, hvis brugervejledningens instruktioner ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Skarpe kanter.
8
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
B&D_19a
DANSK
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender faststående elværktøj skal de lokale
sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at nedsætte riskoen for
brand, elektrisk stød og personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden værktøjet
tages i brug.
Gem denne manual til fremtidige opslag.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent.
Rodede områder og bænke kan forvolde ulykker.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke værktøjet på fugtige eller
våde pladser. Sørg for en god belysning over arbejdsområdet
(250 – 300 Lux). Anvend ikke værktøjet, hvor der er risiko for,at der kan
opstå brand eller forekomme eksplosioner. F. eks. aldrig i nærheden af
let antændelige væsker eller gasser.
3 Hold børn borte
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme i nærheden af
arbejdsområdet eller røre ved værktøjet eller netkablet.
4 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan sidde fast i
bevægelige dele. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Brug passende
handsker og skridsikkert fodtøj, når du arbejder udendørs.
5 Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller støvmaske, når brug af
værktøjet kan danne støv eller flyvende partikler. Bær også et
varmebestandigt forklæde, hvis disse partikler er meget varme.
Brug altid høreværn. Bær altid en beskyttelseshjelm.
6 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe). Når man bruger værktøjet under ekstreme
forhold (f. eks. høj fugtighed, når der dannes metalspåner osv.) kan den
elektriske sikkerhed forbedres ved at indsætte en isolerende
transformer eller en (FI) fejlstrømsafbryder.
7 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
8 Vær opmærksom
Se på det du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet, når du
er træt.
9 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde arbejdsemnet fast. Det
er sikrere end at bruge hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
10 Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til at tilslutte støvudsugnings- og
støvopsamlingsudstyret, skal man sørge for, at disse er tilsluttet og
bruges korrekt.
11 Fjern justernøgler og skruenøgler
Kontroller altid at nøgler og justerværktøj er fjernet fra værktøjet,
inden det startes.
12 Forlængerkabler
Før brugen skal forlængerkablet efterses og udskiftes, hvis det er
skadet. Når man bruger værktøjet udendørs, må man kun benytte
forlængerkabler, der er beregnet til udendørs brug og mærkede til dette.
13 Brug egnet værktøj
Denne instruktionsbog rummer en beskrivelse af de formål, som dette
værktøj er beregnet til. Tving ikke små maskiner eller tilbehør til at
udføre et arbejde, som kræver en kraftig maskine. Maskinen gør
arbejdet bedre og mere sikkert ved den hastighed, som den er
beregnet til. Værktøjet må ikke forceres.
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller udstyr eller udførelse af
andre opgaver med dette værktøj end de, der anbefales i dette
manual, kan medføre risiko for personskader.
14 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet for beskadigelser, før det
tages i brug. Check de bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, brud på dele, skader på skærme og kontakter
samt alt andet, der kan påvirke værktøjets funktion. Kontrollér, at
værktøjet fungerer rigtigt og kan udføre det arbejde, det er beregnet til.
Værktøjet må ikke benyttes, hvis én af delene er beskadiget eller
defekt. Brug ikke værktøjet, hvis det ikke kan tændes og slukkes ved
afbryderen. Alle skadede eller defekte dele skal repareres eller udskiftes
på et autoriseret DEWALT-værksted. Forsøg aldrig selv at reparere
værktøjet.
15 Afbryde værktøjet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du forlader det.
Afbryd altid værktøjet, når det ikke er i brug, og før du udskifter nogen
som helst værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr, og før der
foretages service.
16 Undgå utilsigtet start af værktøjet
Sørg for, at værktøjet er slukket, når ledningen tilsluttes strømmen.
17 Ledningen må ikke misbruges
Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes på afstand af varme, olie og skarpe kanter.
18 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt, sikkert aflåst
sted eller uden for børns rækkevidde.
19 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at det kan fungere bedst
og sikrest. Følg vejledningerne for vedligeholdelse og udskiftning af
tilbehør. Hold alle håndtag og kontakter tørre, rene og fri for olie og fedt.
20 Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser. Få dit
værktøj repareret på et autoriseret DEWALT-værksted. Reparationer
må kun foretages af dertil kvalificerede personer, som bruger originale
reservedele. I modsat fald kan der opstå betydelig fare for brugeren.
Ekstra sikkerhedsregler for geringssave
• Sørg altid for, at alle låseknapper og klemmehåndtag er spændt, før du
begynder at bruge værktøjet.
• Brug ikke maskinen, hvis ikke skærmen er anbragt, eller hvis skærmen
ikke fungerer eller ikke er rigtigt vedligeholdt.
• Anvend aldrig saven uden savsporspladen.
• Stik aldrig en hånd ind i området omkring klingen, når saven er tilsluttet
til den elektriske strøm.
• Prøv aldrig at standse en kørende maskine hurtigt ved at lade et
redskab eller lignende blokere imod klingen; på den måde kan man
komme til at forvolde alvorlige ulykker.
• Se altid i brugsanvisningen, før et stykke tilbehør tages i anvendelse.
Forkert brug af tilbehør kan medføre skader.
• Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal saves.
• Overhold maksimumhastigheden (markeret på savklingen).
• Brug en holder eller bær handsker, når du håndterer en savklinge.
• Kontrollér, at klingen roterer den rigtige vej. Kontrollér, at klingen er skarp.
• Brug ikke klinger med større eller mindre diameter en den anbefalede.
Vedrørende korrekte klingespecifikationer, se de tekniske data.
Brug kun de klinger, der er angivet i denne håndbog, og som er
i overensstemmelse med EN 847-1.
• Overvej at bruge specielt designede, støjreducerende klinger.
• Brug ikke HSS-klinger.
• Brug ikke knækkede eller beskadigede savklinger.
• Brug ikke nogen form for slibende skiver.
• Løft klingen fra savsporet i arbejdsemnet før kontakten frikobles.
• Kontroller at armen er sikkert fastspændt, før du udfører smigsnit.
• Kil ikke noget fast mod ventilatoren for at blokere motorakslen.
• Klingeafskærmningen på saven går automatisk op, når armen føres
ned; den går ned over klingen, når armen løftes.
B&D_19a
9
DANSK
•
•
•
•
•
•
Afskærmningen kan løftes med hånden, når savklingen skal monteres
eller fjernes, eller når man vil inspicere saven. Løft aldrig klingeskærmen
med hånden, uden at ledningen er taget ud at stikket.
Hold området omkring maskinen godt vedligeholdt og frit for løse
materialer, f.eks. spåner og afskårne stykker.
Check med mellemrum, at luftsprækkerne i motoren er rene og fri for
spåner.
Udskift savsporspladen, når den er slidt.
Tag stikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse, eller før
du skifter klinge.
Foretag aldrig nogen som helst rengøring eller vedligeholdelse,
mens maskinen stadig kører, og hovedet ikke er i hvilepositionen.
Monter altid maskinen på en bænk, når det er muligt.
Ekstra sikkerhedsregler for savbænker
• Forsikker dig om at klingen drejer den rette vej og at tænderne peger
mod savbænkens forside.
• Forsikker dig om at alle låsehåndtag er strammede før du begynder at
bruge saven.
• Forsikker dig om at klingerne og flangerne er rene og recessiderne på
kravenvender mod klingen. Stram dornmøtrikken forsvarligt.
• Sørg for at savklingen altid er skarp og befinder sig i den korrekte position.
• Forsikker dig om at spaltekniven er justeret så den befinder sig på rette
afstand fra klingen - maksimalt 5 mm.
• Brug aldrig saven hvis ikke de øverste og underste klingebeskyttere er
på plads.
• Sørg for at holde hænderne væk fra savklingen.
• Kobl saven fra elektricitetsforsyningen før savklinger udskiftes eller der
udføres vedligeholdelsesarbejde.
• Brug altid en skubbestang og sørg for ikke at holde hænderne for tæt
på savklingen under arbejdet, afstanden bør være mindst 150 mm.
• Brug udelukkende den anbefalede strømenergi.
• Kom ikke smørelse på klingen når denne drejer rundt.
• Lad være med at række om bag savklingen.
• Anvend ikke saven til andre materialer end træ.
• Vær forsigtig ved notning.
Anden fare
Følgende risici er forbundet med anvendelsen af save:
- skader, der forårsages ved berøring af de bevægende dele
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer. Disse farer er:
- Høreskader.
- Risiko for uheld med de roterende savklingers uafdækkede dele.
- Risiko for skade under udskiftning af klinger.
- Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af afskærmningen.
- Helbredsrisiko ved indånding af træstøv, der udvikles under savning,
især fra eg, bøg og MDF.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Monteret kap- og geringssav til bordbrug
1 Parallelanslag
1 Afskærmning til maskinsavposition
1 Nedre afskærmning til maskinsavposition
1 Skubbestok
1 Umbrachonøgle 4/6 mm
1 Umbrachonøgle 5 mm
1 Nøgle
1 Adapter for spånudsugning til øverste afskærmning
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
• Tag forsigtigt saven ud af emballagen.
• Frigør låseknappen for at løfte maskinens hoved.
Beskrivelse (fig. A1 - A5)
DW711 kap- og geringssaven til bordbrug er udviklet til professionelt brug.
Denne præcisionsmaskine kan hurtigt og let indstilles til tværskæring,
smig, gering eller kombineret gering.
A1
1 Afbryder
2 Håndtag til løftning af maskinhovedet
3 Ekstra låseknap for savbænkens bord
4 Flytbar nedre klingeafskærmning
5 Fast bord
6 Udsparing for klinge
7 Geringsstang
8 Geringslås
9 Drejebord/geringsarm
10 Geringsskala
11 Afskærmning
12 Låseknap til smig
13 Låseknap til sænkning af maskinhovedet
A2
14 Savbænkens bord
15 Spaltekniv
16 Øvre klingeafskærmning
17 Parallelanslag
18 Fast nedre afskærmning (til brug i savbænkposition)
19 Monteringshuller til ekstraudstyr
Ekstraudstyr
Etiketter på værktøjet
Følgende piktogrammer ses på værktøjet:
Læs brugsanvisningen før brugen
Når maskinen bruges i geringssavsfunktion, skal du sørge for,
at den øverste del af savklingen er helt dækket af den øverste
klingebeskyttelsesskærm. Brug kun saven, når maskinsavsbordet
er i højeste position.
Når maskinen bruges i maskinsavsfunktion, skal du sørge for,
at både øverste og nederste beskyttelsesskærm er på plads.
Brug kun maskinen, når maskinsavsbordet er i vandret position.
10
A3
20 Endeplade til bord
21 Understøttende styreskinner
22 Støtteplade til materiale
23 Materialeklemme
24 Drejeligt stop
25 Justerbart stativ 760 mm (maks. højde)
26 Benstativ
A4
27 Længdestop til korte arbejdsemner (til brug med styreskinner[21])
B&D_19a
DANSK
A5
28 Benstativ
29 Rullebord
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding. Kontroller, at strømforsyningen
svarer til spændingen på typeskiltet.
• Fjern skruen (38) fra bordets bageste søjle ved hjælp af en
unbraconøgle (fig. D). Fjern møtrikken og skiven fra den anden ende af
skruen.
• Fjern bordet.
• Bordet anbringes igen med de samme handlinger i omvendt
rækkefølge.
Montering af savklingen (fig. E1 - E5)
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den bortskaffes på sikker
måde. Et stik med blottede kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være
farlige.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes et kabel svarende
til maskinens strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den mindste
lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden samling og justering.
Montering af den øvre afskærmning (fig. B)
• Sæt skærmen (30) fast på spaltekniven (31) med bolten (32).
• Anbring skiven og vingemøtrikken på den anden ende af bolten og
spænd fast.
• Montér spånudkastningen (33) til klingeafskærmningen.
Et separat spånudkastningssæt kan købes som ekstraudstyr (DE7779).
Montering og indstilling af parallelanslaget (fig. C1 - C4)
Parallelanslaget består af et fast og et forskydeligt anslag.
• Løsn anslagsstøttens låseknap (34), som holder klemmepladen på
plads (fig. C1).
• Skub anslaget til bordets forside ved at bruge den U-formede slids
som føring (fig. C2 & C3).
• Skub anslaget mod klingen og fastspænd låseknappen.
• Kontrollér, at anslaget er parallelt med klingen.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn det forskydelige anslags låseknap (35) (fig. C1), og skub anslaget
tilbage, indtil de to huller (36) (fig. C4) i anslagets overside bliver synlige.
• Med en lille unbraconøgle løsnes de to unbracoskruer, der holder
anslaget fast på anslagsstøtten. Unbracoskruerne er tilgængelige
gennem de to huller i anslagets overkant.
• Indstil anslaget således, at det er parallelt med klingen ved at
kontrollere afstanden mellem klingen og anslaget på klingens for- og
bagside.
• Når indstillingen er fuldført, fastspændes unbracoskruerne igen, og det
kontrolleres, at anslaget er parallelt med klingen.
Indstilling af savbænkens bord (fig. A1, B & D)
Bordet (14) kan skydes manuelt op og ned. Bordet holdes på den
ønskede højde ved hjælp af to låseknapper.
• Løsn bordets låseknapper, både hovedlåseknappen (37) (fig. D) og den
ekstra låseknap (3) (fig. A1) uden at fjerne dem.
• Indstil bordet i den ønskede højde.
• Fastspænd bordets låseknapper (fig. A1 & D).
Fjernelse af savbænkens bord
Bordet kan fjernes, så der er adgang til savklingen.
• Fjern den øvre klingeafskærmning (39 (fig. B).
• Løsn bordets låseknapper, både hovedlåseknappen (37) (fig. D) og den
ekstra låseknap (3) (fig. A1) uden at fjerne dem.
Montér en ny savklinge ved at fjerne bordet og løfte savhovedet til den
højeste stilling.
• Tag stiftnøglen (39) og anbring i de to huller på ydersiden af den ydre
spindelflange (40) (fig. E1).
• Brug 6 mm unbraconøglen til at løsne klingens bolt (41) ved at dreje
med uret. Fjern klingebolten (41), skiven og flangen (40).
• Træk den nedre klingeafskærmning (4) tilbage. Det gøres ved at tage
unbracoskruen (42) ud og skubbe afskærmningen tilbage.
Lad afskærmningen være i tilbagetrukket position (fig. E2).
• Fjern savklingen (43) (fig. E1).
• Montér den nye savklinge på skulderen (44) på den indvendige flange (45)
(fig. E3). Sørg for, at tænderne nederst på klingen peger mod anslaget
(væk fra brugeren) (fig. E1).
• Sæt den udvendige flange (40) på plads, idet du sørger for, at
lokaliseringshullerne (46) sidder korrekt med et hul på hver side af
motorspindelen (fig. E4).
• Sæt klingens bolt gennem hullet, idet du sørger for, at skiven holdes på
plads bag rammen (fig. E5).
• Spænd klingebolten (41) ved at dreje mod uret (fig. E1).
• Flyt afskærmningen ned igen og sæt unbracoskruen på plads (42) (fig. E2).
Justering af savklingen (fig. E1)
Hvis savklingen slingrer ved start og bremsning, skal den justeres som følger:
• Løsn skruen for spindelflangen (40), og drej klingen (43) en kvart
omdrejning.
• Fastspænd skruen igen og kontrollér, om klingen stadig slingrer.
• Gentag disse skridt, indtil klingen ikke slingrer mere.
Kontrol og justering af klingen i forhold til anlægget (fig. F1 - F4)
• Løsn geringslåsen (8).
• Anbring din tommelfinger på geringsstangen (7), og klem geringslåsen
(8) for at løsne geringsarmen (9) (fig. F1).
• Drej geringsarmen, indtil låsen anbringer den i 0° geringsstilling.
• Træk hovedet ned, og lås det på dets position ved hjælp af
låseknappen (3) (fig. A1).
• Kontrollér, at de to 0°-markeringer (47) på skalaen (10) lige netop er
synlige (fig. F2).
• Anbring en vinkel (48) mod den venstre side af anslaget (11) og klingen
(43) (fig. F3).
Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn skruerne (49) og flyt skalaen/geringsarmenheden mod venstre
eller højre, indtil klingen står i en vinkel på 90° mod anslaget som målt
ved vinklen (fig. F4).
• Spænd skruerne (49) igen.
Kontrol og justering af klingen i forhold til bordet (fig. G1 - G4)
• Løsn smiglåsehåndtaget (12) (fig. G1).
• Tryk savhovedet til højre for at sikre, at det er fuldstændigt lodret,
og fastspænd låseknappen til smig igen.
B&D_19a
11
DANSK
• Anbring en vinkel (48) på bordet og op mod klingen (43) (fig. G2).
Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn smiglåshåndtaget (12) (fig. G1), og drej stopskruen til justering af
lodret position (50) ind eller ud (fig. G3), indtil klingen står 90° i forhold
til bordet som målt med vinklen (fig. G2).
• Hvis smigviseren (51) ikke viser nul på smigskalaen (52), løsn da de
skruer (53), der holder skalaen, og flyt denne så meget, som det er
nødvendigt (fig. G4).
Kontrol og justering af smigvinklen (fig. H1 & H2)
Smigtilsidesættelsesknappen (54) giver mulighed for, at en maksimal
smigvinkel på 45° eller 48° efter behov kan sættes (fig. H1).
- Venstre = 45°
- Højre = 48°
• Sørg for, at tilsidesættelsesknappen (54) befinder sig i venstre position.
• Løsn smiglåshåndtaget (12), og før savhovedet til venstre. Dette er 45°
smigpositionen.
• Indstil på følgende måde:
• Drej stopskruen (55) ind eller ud efter behov, indtil viseren (51) angiver
45° (fig. H2).
På- og afmontering af beskyttelsesskærmen (fig. I1 & I2)
Når enheden bruges som savbænk, skal den faste nedre afskærmning (18)
altid bruges (fig. I1).
• Fjern sekskantskruen M10 (56) og montér afskærmningen som vist (fig. I2).
• Sæt møtrikken tilbage og fastspænd den, således at afskærmningen er
fikseret i denne position.
• Fjern afskærmningen i modsat rækkefølge.
Justering af spaltekniven (fig. A1, J1 & J2)
Den rigtige stilling er opnået, når spalteknivens top (31) er ikke mere end
2 mm mm under klingens højeste tand og kroppens radius er maks. 5 mm
fra savtændernes spidser (fig. J1).
• Fjern savbænkens bordet.
• Løsn unbracoskruen (57), som man kan dreje bøjlen og bevæge
spaltekniven op og ned med (fig. J2).
• Drej bøjlen og glid spaltekniven enten op eller ned, indtil kniven er
indstillet rigtigt.
• Spænd skruen (57) igen.
• Genplacér bordet.
Smøring
Denne maskine kræver ikke ekstra smøring. Motorens lejer er allerede
smurt fra fabrikken og er vandtætte.
• Undgå at bruge olie eller fedt, da dette kan medføre at spåner og
savsmuld ophober sig, hvilket forårsager problemer.
• Rengør de dele, hvor træspåner og savsmuld ophober sig
regelmæssigt meden tør børste.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende
foreskrifter.
• Sørg for at materialet, der skal saves, er godt fastspændt.
• Pres kun ganske lidt med værktøjet og undgå at presse
sidelæns.
• Undgå overbelastning.
• Fjern altid støvet fra maskinen efter brugen, for at sikre at den
nedre skærm fungerer korrekt.
12
Før værktøjet tages i brug:
• Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke overstige
savklingens maksimale omdrejningshastighed.
• Forsøg ikke at save for små genstande.
• Lad klingen save frit. Pres ikke.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen påbegyndes.
• Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
Tænd og sluk (fig. A1)
• Tryk på afbryderen (1) for at tænde for maskinen.
• Maskinen slukkes ved at trykke på afbryderen (1) igen.
Grundlæggende savning
Geringssavning
Brug uden afskærmning er farligt. Skærmen skal være monteret under
savning.
Forvis dig om, at arbejdsemnerne af aluminium er godt fastklemt.
Lodret tværsnit (fig. A1 & K)
• Løsn geringslåsen (8), og klem den efterfølgende.
• Aktivér geringslåsen (8) på 0° positionen, og spænd geringslåsen.
• Anbring træet, der skal saves, mod anslaget (11).
• Grib fat om maskinens håndtag, og tryk på hovedlåsens udløserarm (2)
for at frigøre hovedet.
• Træk hovedet ca. 10 mm ned og slip håndtaget (2).
• Tænd maskinen og tryk hovedet ned, så klingen saver gennem
arbejdsemnet i bordets udsparing.
• Afbryd maskinen efter savningen og stil hovedet tilbage i den øverste
hvilestilling.
Lodret geringstværsnit (fig. A & L)
• Klem geringslåsen (8). Før armen til venstre eller til højre, til den står i
den ønskede vinkel.
• Geringslåsen sættes automatisk ved 0°, 15°, 22,5°, 45° og 50° til
venstre og højre. Hvis der ønskes en mellemliggende vinkel, så hold
hovedet fast, og lås det ved at spænde geringslåsen.
• Sørg altid for, at geringslåsen er stramt låst før savningen.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Ved gering af enden af et stykke træ med ringe afskæring
placeres træstykketsådan at afskæringen sker på den side af
klingen, med størst vinkel til anlægget:
venstre gering, afskæring til højre
højre gering, afskæring til venstre.
Smigtværsnit (fig. H1 & M)
Smigvinkler kan indstilles fra 0° til 48° til venstre. Smig op til 45° kan
skæres med smigarmen indstillet mellem nul og et maksimum på 45°
geringsposition til højre eller venstre.
• Løsn smiglåsen (12), og indstil smigvinklen efter ønske.
• Indstil tilsidesættelsesknappen (54) efter behov.
• Hold hovedet fast, og sørg for, at det ikke falder.
• Spænd smiglåsen (12) godt.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Savning i savbænkstilling
Kløvning (fig. A2 & N).
• Indstil klingen til lodret stilling.
• Forvis dig om, at afskærmningspladen af plast (18) er låst.
• Indstil skæredybden ved at skyde bordet (14) op eller ned. Klingen er
indstillet rigtigt, når der ses tre tænder over træets overside.
B&D_19a
DANSK
• Monter det svingbare stop (24) på den bagerste støttestang.
• Anvend det svingbare stop (24) til at justere længden af middel lange
og lange arbejdsemner. Det kan justeres sidelæns og svinges væk,
når det ikke anvendes.
• Indstil kløvningsanslaget (17) efter behov for at støtte så meget af
arbejdsemnet som muligt. Anslagets bagside skal mindst flugte med
spalteknivens forside.
• Indstil parallelanslaget i den ønskede savbredde ved hjælp af skalaen,
der er indlagt i bordets forside.
• Tænd maskinen.
• Fremfør arbejdsemnet langsomt under forsiden af den øvre
klingeafskærmning, idet du trykker det fast mod parallelanslaget.
• Husk altid at bruge skubbepinden (58) (fig. N).
• Sluk for maskinen efter skæringen.
Anvendelse af rullebord (fig. A3 & A5)
Rullebordet (33) gør håndteringen af store og lange emner af træ meget
nem (fig. A5). Det kan kobles til både højre og venstre side af saven.
Rullebordet kan kun anvendes sammen med ekstra støtteben (fig. A3).
Snitkvalitet
Ethvert snits glathed afhænger af en række forskellige variable, f.eks. det
anvendte materiale. Hvis man ønsker et så glat snit som muligt med
henblik på støbning eller anden form for præcisionsarbejde, vil man opnå
de ønskede resultater ved at anvende en skarp (60 tands karbid) klinge og
en langsom, jævn savehastighed.
Sørg for at materialet ikke bevæger sig under savningen,
spænd det godt fast. Lad altid klingen standse helt, før armen
løsnes. Hvis der opstår små træfibre bagest på arbejdsemnet,
kan man sætte et stykke tape på træemnet, der hvor snittet
skal foretages. Sav igennem tapen og fjern tapen, når
savningen er udført.
Ekstraudstyr
Støvudsugning
Et spånudsugningssæt (DE7779) til optimal afsugning af spåner/savsmuld
kan købes som ekstraudstyr.
Monter rullebordet i henhold til den vejledning, der følger med
støttebenene.
• Udskift de korte standard-støttestænger, der følger med støttebenene,
med støttestængerne fra rullebordet på den side, hvor bordet skal
anvendes.
• Følg alle instruktioner, der følger med rullebordet.
Savklinger der kan købes (anbefalede klinger)
Klingetype
DT1529 series 40
Klingediametre
(diameter x hul
x antal tænder)
260x30x24
DT1530 series 40
DT1736 series 60
DT1737 series 60
260x30x80
260x30x58
260x30x80
Anvendelse
Til universal anvendelse, længde- og
tværskæring af træ og kunststoffer
TCG til skæring af aluminium
ATB til fin skæring af kunst- og naturtræ
TCG til ekstra fin skæring af kunst- og
naturtræ
Kontakt din forhandler for at få yderligere information om det passende
tilbehor.
Fastspænding af arbejdsemnet (fig. A3)
• I de fleste tilfælde er savklingens bevægelse nok til at holde emnet på
plads mod anslaget.
• Hvis materialet har tendens til at løfte sig op eller bevæge sig væk fra
anslaget, kan man gøre brug af en klemme, der fås som tilbehør (23).
• Brug altid klemmen, hvis der skæres i ærmetaller.
Transport
For nem transport af geringssaven skal hovedet skubbes ned og
låseknappen for hovedet (13) trykkes ind.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
muligvedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
Savning af korte arbejdsemner (fig. A3 & A4)
Vi anbefaler brug af længdestop (27) både til seriearbejde og til korte
arbejdsemner af forskellige længde. Længdestoppet kan kun anvendes
sammen med et par ekstra støttestænger (21).
Savning af lange arbejdsemner (fig. A3)
Opslidt værktøj og miljøet
Anvend altid støtter til lange arbejdsemner.
Fig. A3 viser den ideelle opstilling til savning af lange arbejdsemner,
når saven anvendes fritstående (alt udstyr fås som tilbehør). Dette udstyr
(med undtagelse af støttebenene og materialeklemmen) er nødvendigt på
indgangs- og på udgangssiden.
- Støtteben (28) (med montagevejledning).
- Støttestænger (500 eller 1.000 mm) (21).
- Stativ (25) til støttestængerne. Anvend ikke støttestængerne til at støtte
maskinen! Støttestængerne kan justeres i højden.
- Emnestøtter (22).
- Endestykke (20) til støtte af støttestængerne (også når der arbejdes på
en eksisterende bænk).
- Klemme (23).
- Svingbart emnestop (24).
• Anbring saven på støttebenene og monter støttestængerne.
• Skru emnestøtterne (22) godt fast på støttestængerne (21).
Klemmen (23) fungerer nu som længdestop.
• Monter endestykkerne (20).
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort
sammen med almindeligt affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et autoriseret
serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste om yderligere information eller
kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående specifikationer
ændres, hvilket ikke meddeles separat.
B&D_19a
13
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALT-værktøj, kan du returnere
værktøjet til forhandleren inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet. Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALT-værktøj inden for de første
12 måneder efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af materiale-eller
produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes enheden
uden beregning under følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til
forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede serviceværksted, se
aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT.
Alternativt kan De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgs-service på Internettet
på følgende adresse: www.2helpU.com
14
B&D_19a
DEUTSCH
TISCH-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE DW711
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange
DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der
Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Abgabeleistung
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Max. Sägeblattdrehzahl
Max. Ablängeleistung bei 90°
Max. Ablängeleistung 45°
Max. Schnittiefe 90°
Max. Tiefe des Neigungsschnitts 45°
Gehrung (max. Einstellung)
Neigung (max. Positionen)
Kombinationsschnitte
90° Gehrung
Max. Schnittiefe bei 45° Neigung
Max. Schnittiefe bei 48° Neigung
45° Gehrung
Max. Schnittiefe bei 45° Neigung
Max. Schnittiefe bei 48° Neigung
48° Gehrung
Max. Schnittiefe bei 45° Neigung
Max. Schnittiefe bei 48° Neigung
Max. Längschneidekapazität links/rechts
Max. Schnittiefe der Tischsäge
Automatische Bremszeit des Blattes
Gewicht
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
(Volt)
(Watt)
(Watt)
(mm)
(mm)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
links
rechts
links
DW711
230
1.300/1.100
900/800
260
30
2.750/2.850
140
100
96
45
50°
50°
48°
(mm)
(mm)
48
45
(mm)
(mm)
48
45
DW711
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den
Richtlinien und Normen 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 61029-1, prEN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter
unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten
Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen
Gemeinschaft 86/188/EWG und 98/37/EWG gemessen nach
prEN 61029-2-11:
DW711
LpA (Schalldruck)
dB(A)*
90,8
LWA (Schalleistung)
dB(A)
98,8
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach prEN 61029-2-11:
DW711
< 2,5 m/s2
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(s)
(kg)
48
45
180/60
0 - 50
< 10,0
20
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Zertifikat-Nr.
BM 9910407
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche
Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
elektrische Spannung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
scharfe Kanten
B&D_19a
15
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von stationären Elektrowerkzeugen sind zum Schutz
gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr die
nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie das Elektrowerkzeug verwenden.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung. Sorgen Sie
für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches (250 - 300 Lux).
Benutzen Sie das Werkzeug nicht an Orten, wo Feuergefahr oder
Explosionsgefahr besteht, z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom Arbeitsbereich fern und sorgen
Sie dafür, daß Sie das Werkzeug und das Netzkabel nicht berühren.
4 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden können. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
5 Schutzmaßnahmen
Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atemschutzmaske,
falls die Arbeiten Staub oder Späne erzeugen können. Falls diese
Teilchen heiß sind, so müssen Sie auch eine hitzebeständige Schürze
tragen. Tragen Sie stets einen Gehörschutz. Tragen Sie stets einen
Schutzhelm.
6 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren,
Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub
usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht
werden.
7 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
8 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es wird damit sicherer gehalten und ermöglicht die Bedienung des Werkzeuges mit beiden Händen.
10 Schließen Sie Vorrichtungen zur Staubabsaugung an!
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum Sammeln von Staub an
das Werkzeug angeschlossen werden können, vergewissern Sie sich,
daß diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
11 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und
Einstellwerkzeuge entfernt sind.
12 Verlängerungskabel
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel und tauschen
Sie es aus, falls es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät im Freien
verwenden, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die sich für den
Einsatz im Freien eignen und entsprechend gekennzeichnet sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung
beschrieben.
16
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Zubehörteile für
schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung empfohlenen Anbaugeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Werkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen
Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
14 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf Beschädigungen
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der Arbeit auf
Beschädigungen. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile richtig
montiert sind, ob keine Teile gebrochen sind, ob keine Schutzvorrichtungen und Schalter beschädigt sind, und ob irgendwelche andere
Schäden den einwandfreien Betrieb des Werkzeuges beeinträchtigen
könnten. Vergewissern Sie sich, daß das Werkzeug ordnungsgemäß
funktionieren wird. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn irgendein
Teil defekt ist. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn der Ein-/AusSchalter nicht funktioniert. Lassen Sie defekte Teile immer von einer
unserer autorisieren DEWALT-Kundendienstwerkstätten austauschen.
Versuchen Sie nie, das Werkzeug selber zu reparieren.
15 Ziehen Sie den Netzstecker.
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie, bis das Werkzeug
vollkommen zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt
lassen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie irgendwelche Werkzeuge, Zubehörteile oder Geräteteile
auswechseln und bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten vornehmen.
16 Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten!
Vergewissern Sie sich, daß das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es
an die Stromversorgung anschließen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
19 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher
arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel. Halten Sie sämtliche Handgriffe
und Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
20 Reparaturen:
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie Reparaturen nur von einer autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen. Reparaturen sind nur von
autorisierten Fachkräften und mit Original-Ersatzteilen vorzunehmen;
andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Gehrungssägen
• Vergewissern Sie sich, daß alle Feststellknöpfe und -hebel angezogen
sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
• Betreiben Sie die Maschine nur, wenn sich die Schutzvorrichtung an
ihrem Platz befindet, funktioniert und sich in einem einwandfreien
Zustand befindet.
• Verwenden Sie die Säge niemals ohne die Schlitzplatte.
• Halten Sie Ihre Hände nicht in der Nähe des Sägeblatts, wenn die Säge
an der Stromversorgung angeschlossen ist.
• Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell
abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas anderes gegen das
Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere Verletzungen verursacht
werden können.
• Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in der
Bedienungsanleitung nach. Die falsche Verwendung von Zubehör kann
Sachschäden verursachen.
• Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das zu schneidende Material.
• Beachten Sie die auf dem Sägeblatt angegebene Höchstgeschwindigkeit.
B&D_19a
DEUTSCH
• Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt einen Halter oder
tragen Sie Handschuhe.
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in die richtige Richtung
dreht. Achten Sie darauf, daß das Sägeblatt scharf ist.
• Verwenden Sie keine Blätter mit einem kleineren oder größeren Durchmesser als empfohlen. Verwenden Sie nur Sägeblätter, die den in den
technischen Daten enthaltenen Anforderungen entsprechen.
Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch spezifizierten Sägeblätter
im Einklang mit EN 847-1.
• Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten lärmmindernden
Sägeblättern in Erwägung.
• Verwenden Sie keine HSS-Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine gespaltenen oder beschädigten Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine Schleifscheiben.
• Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie den
Schalter loslassen.
• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Neigungsschnitten,
daß der Arm sicher befestigt ist.
• Blockieren Sie nie den Ventilator, um die Antriebswelle zu stoppen.
• Der Blattschutz an Ihrer Säge wird automatisch hochgezogen, wenn
der Arm gesenkt wird; er schwenkt wieder zurück, wenn die Säge in
die Ausgangsposition zurückkehrt. Der Blattschutz kann von Hand
hochgezogen werden, wenn Sägeblätter ausgewechselt werden und
wenn der Zustand der Säge geprüft werden soll. Ziehen Sie den Blattschutz nie per Hand hoch, außer wenn die Säge ausgeschaltet ist und
der Netzstecker gezogen wurde.
• Halten Sie den Bereich um die Maschine herum ordentlich und frei von
losem Material wie beispielsweise Spänen und Schnittresten.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors
sauber und spanfrei sind.
• Tauschen Sie die Schlitzplatte aus, wenn sie verschlissen ist.
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von Wartungsarbeiten
und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
• Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch, solange
die Maschine noch läuft und sich der Kopf nicht in der Ruhestellung
befindet.
• Sofern möglich, sollte sich die Maschine immer auf einer Werkbank
befinden.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tischkreissägen
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in die richtige Richtung
dreht und daß die Sägezähne zur Vorderseite der Tischsäge hin zeigen.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Spannvorrichtungen festgezogen sind,
bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Blatt- und Wellenkränze sauber sind
und daß die versenkten Seiten der Kränze gegen das Blatt anliegen.
Ziehen Sie die Wellenmuttern fest an.
• Achten Sie darauf, daß das Sägeblatt scharf und gut eingestellt ist.
• Achten Sie darauf, daß der Spaltkeil den richtigen Abstand zum Sägeblatt hat - maximal 5 mm.
• Benutzen Sie immer sowohl den oberen als auch den unteren
Sägeblattschutz.
• Halten Sie Ihre Hände dem Schnittweg des Sägeblattes fern.
• Schalten Sie die Säge vor Wartungs- oder Einrichtarbeiten aus und
warten Sie, bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen ist.
• Benutzen Sie einen Schiebestock, um das Werkstück am Sägeblatt
vorbeizubewegen.
• Fügen Sie keine Schmiermittel zu, wenn das Sägeblatt sich noch dreht.
• Greifen Sie nicht um das Sägeblatt herum.
• Verwenden Sie die Säge ausschließlich für das Sägen von Holz.
• Gehen Sie bei Schlitzschnitten vorsichtig vor.
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz von Sägen sind:
- die rotierenden Teile, z.B. Berühren des Sägeblatts
Beim Betrieb von Sägen lassen sich bestimmte Restrisiken trotz der
Verwendung von Schutzeinrichtungen und der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Es handelt sich hierbei insbesondere um:
- Gehörschaden durch Lärmbelastung.
- Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
- Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
- Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
- Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim Arbeiten anfallenden
Holzstaubes, insbesondere bei Eichen- und Buchenstaub.
Schilder auf dem Werkzeug
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem Werkzeug:
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung
Bei Verwendung des Werkzeugs in der GehrungsschnittBetriebsart vergewissern Sie sich, daß der obere Teil des
Sägeblatts vollständig vom oberen Sägeblattschutz abgedeckt
ist. Verwenden Sie das Werkzeug nur, wenn sich der Sägetisch in seiner höchsten Position befindet.
Bei Verwendung der Säge in der Werkbanksäge-Betriebsart
vergewissern Sie sich, daß sich die oberen und unteren
Schutzvorrichtungen an ihrem Platz befinden. Verwenden Sie
das Werkzeug nur, wenn sich der Sägetisch in der waagerechten Position befindet.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Aufgebaute Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge
1 Parallelanschlag
1 Schutzhaube
1 Untere Sägeblattabdeckung
1 Schiebestock
1 Innensechskantschlüssel 4/6 mm
1 Innensechskantschlüssel 5 mm
1 Stirnlochschlüssel
1 Staubabsaugadapter für Schutzhaube
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
• Nehmen Sie Ihre Säge vorsichtig aus der Transportverpackung.
• Lösen Sie den Knopf der unteren Kopfverriegelung, um so den
Maschinenkopf anzuheben.
Gerätebeschreibung (Abb. A1 - A5)
Ihre DW711 Tisch-Kapp- und Gehrungssäge wurde für professionelle
Anwendungsbereiche entwickelt. Dieses Präzisionsgerät läßt sich schnell
und bequem auf Ablängung, Neigung, Gehrung oder Kombinationsgehrung einstellen.
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B&D_19a
Ein-/Aus-Schalter
Auslösehebel der oberen Kopfverriegelung
Zusätzlicher Sperrhebel des Sägetisches
Pendelhaube
Sägetisch
Sägeeinlage
Gehrungshebel
Gehrungsverriegelung
Drehbarer Tisch-/Gehrungsarm
17
DEUTSCH
Montage und Einstellung des Parallelanschlags (Abb. C1 - C4)
Der Parallelanschlag besteht aus einem Anschlaghalter und einem verstellbaren Anschlagteil.
• Lösen Sie die Klemmschraube des Parallelanschlags (34), die dafür
sorgt, daß die Spannplatte in Position bleibt (Abb. C1).
• Schwenken Sie den Anschlaghalter zur Vorderseite des Tisches.
Benutzen Sie dabei den u-förmigen Schlitz als Führung (Abb. C2 & C3).
• Schwenken Sie den Anschlaghalter zum Blatt. Sichern Sie die Klemmschraube.
• Überzeugen Sie sich davon, daß der Anschlaghalter parallel zum Blatt
steht.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie die Klemmschraube des verstellbaren Anschlagteils (35)
(Abb. C1). Schwenken Sie den verstellbaren Anschlagteil zurück, bis
die beiden Öffnungen (36) (Abb. C4) auf der Oberseite des Anschlagteils deutlich zu sehen sind.
• Lösen Sie mit Hilfe des Sechskantschlüssels die beiden
Innensechskantschrauben, die den verstellbaren Anschlagteil am
Anschlaghalter sichern. Zugang erhalten Sie durch die beiden
Öffnungen auf der Oberseite des Anschlagteils.
• Stellen Sie den Anschlag so ein, daß er parallel zum Blatt steht,
indem Sie den Abstand zwischen dem Blatt und dem Anschlag vorne
und hinten am Sägeblatt überprüfen.
• Nach Abschluß der Einstellung ziehen Sie die
Innensechskantschrauben an. Prüfen Sie nochmals, ob der Anschlag
parallel zum Blatt steht.
10 Gehrungsskala
11 Anschlag
12 Exzenter-Spannhebel für Neigungsschnitte
13 Knopf der unteren Kopfverriegelung
A2
14 Sägetisch
15 Spaltkeil
16 Obere Schutzhaube
17 Parallelanschlag
18 Sägeblattabdeckung
19 Befestigungsöffnungen für Zubehör
Lieferbares Zubehör
A3
20 Werkstückauflage (DE3490)
21 Führungsstangen 1000 mm (DE3494)
22 Werkstückauflage mit Anschlag (DE3495)
23 Werkstückspanner (DE3499)
24 Seitenanschlag, schwenkbar (DE3462)
25 Stativ, verstellbar (max. Höhe 760 mm) (DE3477)
26 Untergestell (DE3493)
A4
27 Seitenanschlag für kurze Werkstücke
(zur Verwendung mit Führungsstangen [21]) (DE3492)
A5
28 Untergestell (DE3493)
29 Rollentisch (DE3497)
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie
deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild der Maschine
angegebenen Spannung entspricht.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme der Maschine ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei
Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Einstellen des Sägetisches (Abb. A1, B & D)
Der Tisch (14) wird von Hand nach oben und unten bewegt. In der
gewünschten Höhe wird er mit zwei Klemmschrauben gesichert.
• Lösen Sie die Tischverriegelungsknöpfe, und zwar sowohl den Haupt(37) (Abb. D) als auch den Zusatzknopf (3) (Abb. A1). Nehmen Sie
diese aber nicht ab.
• Stellen Sie die Tischplatte korrekt auf die gewünschte Höhe ein.
• Ziehen Sie die Klemmschrauben der Tischplatte an (Abb. A1 & D).
Entfernen des Sägetischs
Der Sägetisch kann entfernt werden, um Zugang zum Sägeblatt zu
erhalten.
• Entfernen Sie den oberen Sägeblattschutz (30) (Abb. B).
• Lösen Sie die Tischverriegelungsknöpfe, und zwar sowohl den Haupt(37) (Abb. D) als auch den Zusatzknopf (3) (Abb. A1). Nehmen Sie diese aber nicht ab.
• Entfernen Sie die Schraube (38) mit dem Innensechskantschlüssel vom
hinteren Tischgestell (Abb. D). Nehmen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe vom anderen Ende der Schraube.
• Entfernen Sie die Tischplatte.
• Zum Montieren des Sägetischs gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Montage des Sägeblatts (Abb. E1 - E5)
Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf und
können gefährlich sein.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer
den Netzstecker.
Montage der Schutzhaube (Abb. B)
• Befestigen Sie die Schutzhaube (30) mit der Schraube (32) am Spaltkeil
(31).
• Legen Sie die Unterlegscheibe und die Flügelmutter auf das andere
Ende der Schraube. Ziehen Sie diese an.
• Schließen Sie die Staubableitung (33) an die Schutzhaube an.
Ein separates Staubabsaugset ist als Zubehör erhältlich (DE7779).
18
Um ein neues Sägeblatt anzubringen, ist es notwendig, den Sägetisch zu
entfernen und den Sägekopf bis zur höchsten Position anzuheben.
• Setzen Sie den Stirnlochschlüssel (39) in den beiden Löchern auf der
Außenseite des Außenflanschs (40) an (Abb. E1).
• Lösen Sie die Sägeblattschraube (41), indem Sie sie mit einem 6-mmInnensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie die
Sägeblattschraube (41), die Unterlegscheibe und den Flansch (40).
• Schieben Sie die untere Sägeblatt-Schutzvorrichtung (4) wieder zurück.
Nehmen Sie hierzu die Innensechskantschraube (42) heraus und schieben Sie die Schutzvorrichtung zurück. Lassen Sie den Sägeblattschutz
in dieser Stellung (Abb. E2).
B&D_19a
DEUTSCH
• Entfernen Sie das Sägeblatt (43) (Abb. E1).
• Bringen Sie das neue Sägeblatt auf der Schulter (44) an, die sich am
inneren Flansch (45) befindet (Abb. E3). Vergewissern Sie sich, daß die
Zähne an der Unterkante des Blatts zum Anschlag weisen (weg vom
Bediener) (Abb. E1).
• Bringen Sie den Außenflansch (40) wieder an und vergewissern Sie
sich dabei, daß die Ausrichtungsnasen (46) auf jeder Seite der Motorwelle richtig eingreifen (Abb. E4).
• Bringen Sie die Sägeblattschraube wieder im Loch an und vergewissern Sie sich dabei, daß die Unterlegscheibe hinter dem Rahmen in
ihrer Lage gehalten wird (Abb. E5).
• Ziehen Sie die Sägeblattschraube (41) durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn an (Abb. E1).
• Bewegen Sie die Schutzvorrichtung zurück nach unten und setzen Sie
die Innensechskantschraube (42) wieder ein (Abb. E2).
Einstellen des Sägeblattes (Abb. E1)
Falls das Sägeblatt beim Ein- und Ausschalten flattert, nehmen Sie folgende Einstellung vor.
• Lösen Sie die Schraube für den Flansch (40). Führen Sie mit dem Blatt
(43) eine Vierteldrehung durch.
• Ziehen Sie die Schraube wieder an. Prüfen Sie, ob das Blatt noch flattert.
• Wiederholen Sie die beiden vorigen Schritte, bis das Blatt nicht mehr
flattert.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und Anschlag
(Abb. F1 - F4)
• Lösen Sie die Gehrungsverriegelung (8).
• Legen Sie den Daumen auf den Gehrungshebel (7), und drücken Sie
die Gehrungsverriegelung (8), um den Gehrungsarm (9) freizugeben
(Abb. F1).
• Schwenken Sie den Gehrungsarm, bis die Verriegelung ihn in der
0°-Gehrungsposition hält.
• Ziehen Sie den Sägekopf herunter und sichern Sie ihn mit dem
Halteknopf (3) in dieser Position (Abb. A1).
• Überzeugen Sie sich davon, daß die beiden 0°-Markierungen (47) auf
der Skala (10) gerade eben zu sehen sind (Abb. F2).
• Legen Sie einen Winkel (48) an die linke Seite des Anschlags (11) und
an das Blatt (43) (Abb. F3).
• Falls der Neigungszeiger (51) nicht Null auf der Neigungsskala (52) anzeigt, lockern Sie die Schrauben (53), die die Skala sichern, und bewegen Sie die Skala wie erforderlich (Abb. G4).
Prüfen und Justieren des Neigungswinkels (Abb. H1 & H2)
Mit dem Neigungsumgehungsknopf (54) kann der maximale Neigungswinkel je nach Erfordernissen auf 45° oder 48° eingestellt werden (Abb. H1).
- Links = 45°
- Rechts = 48°
• Stellen Sie sicher, daß sich der Umgehungsknopf (54) in der linken
Position befindet.
• Lockern Sie den Neigungsspannhebel (12) und bewegen Sie den
Sägekopf nach links. Dies ist die 45°-Neigungsposition.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Drehen Sie die Anschlagschraube (55) wie erforderlich herein oder
heraus, bis der Zeiger (51) 45° anzeigt (Abb. H2).
Montieren und Entfernen der Schutzhaube (Abb. I1 & I2)
Wenn die Maschine als Tischkreissäge verwendet wird, ist die Sägeblattabdeckung (18) grundsätzlich zu verwenden (Abb. I1).
• Entfernen Sie die M10-Sechskantmutter (56). Bringen Sie die
Sägeblattabdeckung wie abgebildet an (Abb. I2).
• Ziehen Sie die Mutter (38) an, so daß die Sägeblattabdeckung in der
betreffenden Position gesichert wird.
• Gehen Sie zum Entfernen der Schutzhaube in umgekehrter Reihenfolge
vor.
Spaltkeileinstellung (Abb. A1, J1 & J2)
In der korrekten Position liegt die Spitze des Spaltkeils (31) nicht mehr als
2 mm unter dem höchsten Zahn des Blattes und der Radiuskörper
höchstens 5 mm von den Spitzen der Sägeblattzähne entfernt (Abb. J1).
• Entfernen Sie die Tischplatte.
• Lösen Sie die Innensechskantschraube (57) (Abb. J2).
• Drehen Sie die Klammer und schwenken Sie den Spaltkeil auf oder ab,
bis die korrekte Position erreicht ist.
• Ziehen Sie die Schraube (57) wieder an.
• Bringen Sie die Tischplatte wieder an.
Schmierung
Diese Maschine benötigt keine zusätzliche Schmierung. Die Lager des
Motors sind vorgeschmiert und wasserdicht.
• Vermeiden Sie die Verwendung von Öl oder Schmiermittel, denn
dadurch könnte es in Verbindung mit dem Sägestaub und Sägespänen
zu Verstopfung und somit zu Schwierigkeiten kommen.
• Reinigen Sie die Teile, in und auf denen sich Sägestaub und -späne
ansammeln, regelmäßig mit einer trockenen Bürste.
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkel.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Schrauben (49) und bewegen Sie die Skala-/
Gehrungsarmkonstruktion nach links oder rechts, bis der mit dem
Winkelmaß gemessene Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem
Anschlag 90° beträgt (Abb. F4).
• Ziehen Sie die Schrauben (49) wieder an.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu sägende Material gesichert
wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur leicht an und üben Sie
nie seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
• Vermeiden Sie die Überlastung der Säge.
• Befreien Sie die Maschine nach dem Gebrauch grundsätzlich
von Staub, damit sichergestellt ist, daß die untere Sägeblattabdeckung korrekt funktioniert.
Überprüfen und Einstellen des Blattes auf den Tisch (Abb. G1 - G4)
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (12) (Abb. G1).
• Drücken Sie den Sägekopf nach rechts, um sicherzugehen, daß er
völlig senkrecht steht. Ziehen Sie den Exzenter-Spannhebel wieder an.
• Legen Sie einen Winkel (48) flach auf den Tisch und senkrecht an das
Blatt (43) (Abb. G2).
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkel.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie den Neigungsfeststellhebel (12) (Abb. G1), und drehen Sie
die Anschlagschraube für die senkrechte Stellung (50) hinein bzw.
heraus (Abb. G3), bis sich das Sägeblatt 90° zum Tisch befindet, wenn
mit dem Winkelmaß gemessen wird (Abb. G2).
Vor dem Betrieb:
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig
abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl der Säge darf
nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
B&D_19a
19
DEUTSCH
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl
beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
Ein- und Ausschalten (Abb. A1)
• Zum Einschalten des Geräts drücken Sie den Ein-/Ausschalter (1).
• Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut.
Grundschnitte
Sägen im Kappbetrieb
Es ist gefährlich, ohne Schutzvorrichtung zu arbeiten.
Alle Schutzvorrichtungen müssen beim Sägen betriebsbereit sein.
Überzeugen Sie sich davon, daß Aluminiumwerkstücke sicher aufgespannt
sind.
Gerader vertikaler Querschnitt (Abb. A1 & K)
• Lockern Sie die Gehrungsverriegelung (8) und drücken Sie sie
anschließend zusammen.
• Lassen Sie die Gehrungsverriegelung (8) in der 0°-Position einrasten
und ziehen Sie sie wieder an.
• Legen Sie das Werkstück, das bearbeitet werden soll, gegen den
Anschlag (11).
• Halten Sie den Tragegriff und drücken Sie auf den KopfblockierungsFreigabehebel (2), um den Sägekopf freizugeben.
• Ziehen Sie den Kopf rund 10 mm herunter und geben Sie den
Verriegelungshebel frei.
• Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie den Kopf herunter, damit das
Blatt durch das Werkstück schneidet und in den Schlitz der Tischplatte
eintritt.
• Nach Abschluß des Schnitts schalten Sie das Gerät aus und bringen
Sie den Kopf wieder in die obere Ruhestellung.
Vertikaler Gehrungsquerschnitt (Abb. A1 & L)
• Drücken Sie die Gehrungsverriegelung (8) zusammen. Bewegen Sie
den Arm nach links oder nach rechts zum benötigten Winkel.
• Die Gehrungsverriegelung arretiert automatisch bei 0°, 15°, 22,5°, 45°
und 50° – und dies sowohl links als auch rechts. Für alle anderen
Zwischenwerte halten Sie den Kopf gut fest und ziehen Sie die
Gehrungsverriegelung an.
• Ziehen Sie vor dem Schneiden die Gehrungsverriegelung immer fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Wenn der Gehrungsquerschnitt bei einem Stück Holz mit einer
unebenen Kante angewendet wird, legen Sie das Holz so in die
Säge, daß die unebene Kante sich an der Seite des Sägeblattes
befindet, wo der Winkel zum Anschlag am größten ist.
Gehrung nach links, unebene Kante rechts
Gehrung nach rechts, unebene Kante nach links.
Neigungskappschnitte (Abb. H1 & M)
Die Neigungswinkel können von 0° bis 48° nach links eingestellt werden.
Neigungswinkelschnitte bis 45° können durchgeführt werden, wenn der
Gehrungsarm zwischen Null und maximal 45° Gehrungsposition nach
rechts oder links eingestellt wird.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (12), und stellen Sie die
Neigung auf den gewünschten Wert ein.
• Verwenden Sie den Umgehungsknopf (54), falls erforderlich.
• Halten Sie den Sägekopf sicher fest, damit er nicht herunterfällt.
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellhebel (12) fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
20
Sägen im Tischbetrieb
Längsschnitte (Abb. A2 & N)
• Stellen Sie das Blatt vertikal ein.
• Überzeugen Sie sich davon, daß die Kunststoff-Sägeblattabdeckung
(18) fest montiert ist.
• Stellen Sie die Schnittiefe ein, indem Sie die Tischplatte (14) nach oben
oder unten bewegen. In der korrekten Position ragen die Spitzen von
drei Zähnen über die Oberkante des Holzes hinaus.
• Stellen Sie den Längsschnittanschlag (17) wie erforderlich ein, um das
Werkstück zu viel wie möglich zu unterstützen. Das hintere Ende des
Anschlags muß auf gleicher Höhe mit der Vorderseite des Spaltkeils
stehen.
• Stellen Sie den Anschlag mit Blick auf die erforderliche Schnittbreite mit
Hilfe der in die Vorderseite der Tischplatte eingelassenen Skaleneinteilung ein.
• Schalten Sie das Gerät ein.
• Führen Sie das Werkstück langsam unter die Vorderseite der Schutzhaube hindurch. Drücken Sie es dabei fest gegen den Anschlag.
• Achten Sie immer darauf, daß Sie den Schiebestock (58) verwenden
(Abb. N).
• Schalten Sie nach Abschluß des Schnitts die Maschine aus.
Schnittqualität
Saubere Schnittkanten hängen von einer Reihe von Variablen ab, wie z.B.
vom Werkstoff. Wenn für Form- und ähnliche Präzisionsarbeiten sehr glatte Schnitte verlangt werden, empfiehlt sich die Verwendung eines scharfen
Sägeblatts (Hartmetall, 60 Zähne) bei einer niedrigen, gleichmäßigen
Schnittgeschwindigkeit.
Sorgen Sie dafür, daß das Material während des Schneidens
nicht kriecht; sichern Sie es sorgfältig. Lassen Sie das
Sägeblatt immer zum Stillstand kommen, bevor Sie den
Sägearm hochziehen. Falls dennoch an der Hinterseite des
Werkstückes kleine Holzfasern abgespaltet werden, kleben Sie
ein Stück Kreppband über das Holz, wo es geschnitten
werden soll. Sägen Sie durch das Kreppband und entfernen
Sie es nach dem Schneiden.
Lieferbares Zubehör
Staubabsaugung
Ein Bausatz für optimale Staubabsaugung (DE7779) ist erhältlich.
Sichern des Werkstücks (Abb. A3)
• In den meisten Fällen reicht der Druck des Sägeblatts aus, um das
Werkstück fest gegen den Anschlag zu halten.
• Falls das Werkstück zum Verkanten oder Verschieben neigt, verwenden
Sie am besten den als Zubehör erhältlichen Werkstückspanner (23).
• Verwenden Sie beim Schneiden nichteisenhaltiger Metalle grundsätzlich die Spannvorrichtung.
Verarbeiten kurzer Werkstücke (Abb. A3 & A4)
Es empfiehlt sich, für die Verarbeitung kurzer Werkstücke den Seitenanschlag (27) zu verwenden, sowohl für Serienabschnitte als auch für
kurze Einzelwerkstücke unterschiedlicher Länge. Der Seitenanschlag ist
nur in Verbindung mit den als Zubehör erhältlichen Führungsstangen (21)
zu verwenden.
Verarbeiten langer Werkstücke (Abb. A3)
Stützen Sie lange Werkstücke immer ab.
B&D_19a
DEUTSCH
Abb. A3 zeigt eine optimale Einrichtung für die Verarbeitung langer Werkstücke mit der Säge in freier Aufstellung. Alle Vorrichtungen sind als
Zubehör erhältlich. Mit Ausnahme des Untergestells und des Werkstückspanners sind die Vorrichtungen sowohl an der Zufuhr- als an der Abfuhrseite erforderlich:
- Untergestell (28) (wird mit Montagevorschriften geliefert)
- Führungsstangen (500 oder 1000 mm) (21)
- Stative (25) zum Unterstützen der Führungsstangen. Verwenden Sie
die Stative nicht zum Unterstützen der Maschine! Die Höhe der Stative
ist verstellbar.
- Werkstückauflagen (22)
- Werkstückauflagen (20) zum Unterstützen der Stangen
(auch beim Arbeiten mit einer vorhandenen Werkbank)
- Werkstückspanner (23)
- Schwenkbarer Seitenanschlag (24)
• Stellen Sie Ihre Säge auf das Untergestell und montieren Sie die
Führungsstangen.
• Verschrauben Sie die Werkstückauflagen (22) fest mit den Führungsstangen (21).
• Montieren Sie die Tischauflagen (20).
• Montieren Sie den schwenkbaren Seitenanschlag (24) an der hinteren
Stange.
• Verwenden Sie den schwenkbaren Seitenanschlag (24), um die Länge
des Werkstücks einzustellen. Er läßt sich seitlich verstellen; bei Nichtverwendung können Sie ihn beiseite schwenken.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen
möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Recycling (nicht zutreffend für Österreich und
die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die recycelt werden
können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT
und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein
Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem Anwender eine
problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente
netz- und akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling
werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe
gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt.
Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel
und Markenherstellern.
Arbeiten mit dem Rollentisch (Abb. A3 & A5)
Der Rollentisch (33) erleichtert die Verarbeitung langer und großer Werkstücke (Abb. A5). Er kann entweder links oder rechts an der Maschine
angebracht werden. Der Rollentisch ist in Verbindung mit dem als Zubehör
erhältlichen Untergestell zu verwenden (Abb. A3).
Montieren Sie den Rollentisch gemäß den Montagevorschriften, die dem Untergestell beiliegen.
• Tauschen Sie an der Seite, wo der Rollentisch montiert werden soll, die
kurzen Führungsstangen des Untergestells gegen die Exzenteradapter
des Rollentisches aus.
• Befolgen Sie die Vorschriften, die dem Rollentisch beiliegen.
Sortiment erhältlicher Sägeblätter (empfohlene Blätter)
Best.-Nr.
DT1529 Serie 40
DT1531 Serie 40
DT1530 Serie 40
DT1735 Serie 60
DT1736 Serie 60
DT1737 Serie 60
Blattmaße
Anwendung
(Durchmesser x Bohrung
x Zahnzahl)
260x30x24
WZSPAN-Allzweckblatt, Längsund Querschnitte in Holz
260x30x48
WZSPAN für feine Längs- und
Querschnitte in Holz
260x30x80
TFZ neg. für Aluminium, Kunststoffe, feinste Schnitte in Holz
260x30x24
WZ für Längs- und Querschnitte
in Holz
260x30x48
WZ für feine Schnitte in Holz und
Holzwerkstoffen
260x30x80
TFZ neg. für besonders feine
Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen
und Kunststoffen
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an
Ihren Händler.
Transport der Maschine
Um das Tragen zu erleichtern, ziehen Sie den Kopf herunter und drücken
Sie den Knopf der unteren Kopfverriegelung (13).
B&D_19a
21
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Elektrowerkzeuges nicht
völlig zufrieden sind, können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem
DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten
Ihr Geld zurück. Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungsoder Kundendienstleistungen für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter
Vorlage des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den OriginalKaufbeleg nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße
Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als zum
Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im
Internet: www.2helpU.com
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit.
Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das
Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber
geltend machen.
22
B&D_19a
ENGLISH
TABLE TOP MITRE SAW DW711
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product
development and innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
Power output
Blade diameter
Blade bore
Max. blade speed
Max. cross-cut capacity at 90°
Max. cross-cut capacity 45°
Max. depth of cut 90°
Max. depth of bevel cut 45°
Mitre (max. positions)
Bevel (max. positions)
Compound cuts
90° mitre
Max. depth of cut at 45° bevel
Max. depth of cut at 48° bevel
45° mitre
Max. depth of cut at 45° bevel
Max. depth of cut at 48° bevel
48° mitre
Max. depth of cut at 45° bevel
Max. depth of cut at 48° bevel
Max. ripping capacity left/right
Max. depth of cut bench saw
Automatic blade brake time
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
V
V
W
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
left
right
left
DW711
230
230/115
1,300/1,100
900/800
260
30
2,750/2,850
140
100
90
45
50°
50°
48°
DW711
DEWALT declares that these Power Tools have been designed in
compliance with: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029-1,
prEN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the address below or
refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC & 98/37/EEC,
measured according toprEN 61029-2-11:
DW711
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
90.8
dB(A)
98.8
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the protection of hearing.
mm
mm
48
45
mm
mm
48
45
mm
mm
mm
mm
s
kg
48
45
180/60
0 - 50
< 10.0
20
Weighted root mean square acceleration value according to
prEN 61029-2-11:
DW711
< 2.5 m/s2
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
230 V tools
230 V tools
BM 9910407
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this manual:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the
tool in case of non-observance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
Sharp edges.
B&D_19a
23
ENGLISH
Safety instructions
When using stationary power tools, always observe the safety
regulations applicable in your country to reduce the risk of fire,
electric shock and personal injury.
Read all of this manual carefully before operating the tool.
Save this manual for future reference.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250 - 300 Lux). Do not use the
tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g. in the
presence of flammable liquids and gases.
3 Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come near the work area or
to touch the tool or the mains cable.
4 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Wear protective hair covering to keep long hair out of the
way. When working outdoors, preferably wear suitable gloves and
non-slip footwear.
5 Personal protection
Always use safety glasses. Use a face or dust mask whenever the
operations may produce dust or flying particles. If these particles might
be considerably hot, also wear a heat-resistantapron. Wear ear
protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
6 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed or surfaces (e.g. pipes, radiators,
cookers and refrigerators). When using the tool under extreme
conditions (e.g. high humidity, when metal swarf is being produced,
etc.), electric safety can be improved by inserting an isolating
transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
7 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
8 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees both
hands to operate the tool.
10 Connect dust extraction equipment
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collection facilities, ensure that these are connected and properly used.
11 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
12 Extension cables
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When using the tool outdoors, only use extension cables intended for
outdoor use and marked accordingly.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. The tool
will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
Do not force the tool.
Warning! The use of any accessory or attachment or performance of
any operation with this tool other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
14 Check for damaged parts
Before use, carefully check the tool and mains cable for damage.
Check for misalignment and seizure of moving parts, breakage of
parts, damage to guards and switches and any other conditions that
may affect its operation.
24
Ensure that the tool will operate properly and perform its intended
function. Do not use the tool if any part is damaged or defective.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and off. Have any
damaged or defective parts replaced by an authorised DEWALT repair
agent. Never attempt any repairs yourself.
15 Unplug tool
Switch off and wait for the tool to come to a complete standstill before
leaving it unattended. Unplug the tool when not in use, before changing
any parts of the tools, accessories or attachments and before servicing.
16 Avoid unintentional starting
Be sure that the tool is switched off before plugging in.
17 Do not abuse cord
Never pull the cord to disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
19 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry, clean and free from oil
and grease.
20 Repairs
This tool is in accordance with the relevant safety regulations.
Have your tool repaired by an authorised DEWALT repair agent.
Repairs should only be carried out by qualified persons using original
spare parts; otherwise this may result in considerable danger to the user.
Additional safety rules for mitre saws
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting
any operation.
• Do not operate the machine without the guard in position, or if the
guard does not function or is not maintained properly.
• Never use your saw without the kerf plate.
• Never place either hand in the blade area when the saw is connected
to the electrical power source.
• Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or
other means against the blade; serious accidents can be caused
unintentionally in this way.
• Before using any accessory consult the instruction manual.
The improper use of an accessory can cause damage.
• Select the correct blade for the material to be cut.
• Observe the maximum speed marked on the saw blade.
• Use a holder or wear gloves when handling a saw blade.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction.
Keep the blade sharp.
• Do not use blades of larger or smaller diameter than recommended.
For the proper blade rating refer to the technical data. Use only the
blades specified in this manual, complying with EN 847-1.
• Consider applying specially designed noise-reduction blades.
• Do not use HSS blades.
• Do not use cracked or damaged saw blades.
• Do not use any abrasive discs.
• Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the
switch.
• Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel cuts.
• Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
• The blade guard on your saw will automatically raise when the arm is
brought down; it will lower over the blade when the arm is raised.
The guard can be raised by hand when installing or removing saw
blades or for inspection of the saw. Never raise the blade guard
manually unless the saw is switched off.
• Keep the surrounding area of the machine well maintained and free of
loose materials, e.g. chips and cut-offs.
• Check periodically that the motor air slots are clean and free of chips.
B&D_19a
ENGLISH
• Replace the kerf plate when worn.
• Disconnect the machine from the mains before carrying out any
maintenance work or when changing the blade.
• Never perform any cleaning or maintenance work when the machine is
still running and the head is not in the rest position.
• When possible, always mount the machine to a bench.
Additional safety rules for saw benches
• Make sure that the blade rotates in the correct direction and that the
teeth are pointing to the front of the saw bench.
• Be sure all clamp handles are tight before starting any operation.
• Be sure all blade and flanges are clean and the recessed sides of the
collar are against the blade. Tighten the arbor nut securely.
• Keep the saw blade sharp and properly set.
• Make sure that the riving knife is adjusted to the correct distance from
the blade - maximum 5 mm.
• Never operate the saw without the upper and lower guards in place.
• Keep your hands out of the path of the saw blade.
• Disconnect the saw from the mains supply before changing blades or
carrying out maintenance.
• Use a push stick at all times, and ensure that you do not place hands
closer than 150 mm from the saw blade while cutting.
• Do not attempt to operate on anything but the designated voltage.
• Do not apply lubricants to the blade when it is running.
• Do not reach around behind the saw blade.
• Do not use the saw for cutting any material other than wood.
• Take care when slotting.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of saws:
- injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
- Impairment of hearing.
- Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw
blade.
- Risk of injury when changing the blade.
- Risk of squeezing fingers when opening the guards.
- Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
Labels on tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read the instruction manual before use
When using the machine in the mitre saw mode, make sure
that the upper part of the saw blade is fully covered by the
upper saw blade guard. Only use the machine when the bench
saw table is in highest position.
When using the machine in the bench saw mode, make sure
that the upper and lower guards are in place. Only use the
machine when the bench saw table is in horizontal position.
1
1
1
1
1
1
Allen key 4/6 mm
Allen key 5 mm
Two-pin spanner
Dust extraction adapter for top guard
Instruction manual
Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
• Remove the saw from the packaging material carefully.
• Release the head lock down knob to raise the head of the machine.
Description (fig. A1 - A5)
Your DW711 table top mitre saw has been developed for professional
applications. This high precision machine can be easily and quickly set to
crosscut, bevel, mitre, or compound mitre.
A1
1 On/off switch
2 Head lock up release lever
3 Additional saw bench table locking knob
4 Moveable lower blade guard
5 Fixed table
6 Blade slot
7 Mitre lever
8 Mitre latch
9 Rotating table/mitre arm
10 Mitre scale
11 Fence
12 Bevel clamp handle
13 Head lock down knob
A2
14 Saw bench table
15 Riving knife
16 Upper saw blade guard
17 Rip fence
18 Fixed lower guard (for use in bench saw position)
19 Attachment mounting holes
Optional accessories
A3
20 Table end plate
21 Support guide rails
22 Material support plate
23 Material clamp
24 Swivelling stop
25 Adjustable stand 760 mm (max. height)
26 Legstand
A4
27 Length stop for short workpieces (to be used with guide rails [21])
A5
28 Legstand
29 Roller table
Package contents
The package contains:
1 Assembled table top mitre saw
1 Parallel rip fence
1 Guard for bench saw position
1 Bottom guard for bench saw position
1 Push stick
Electrical safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
B&D_19a
25
ENGLISH
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
A separate dust kit is available as an option (DE7779).
• Should your mains plug need replacing and you are competent to do
this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact an
authorizedDEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug with bared copper
conductors is dangerous if engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs fitted with the correctly
rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection
points of most good quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2), blue is for
Neutral (N) (4) and green/yellow is for Earth (E).
• Before replacing the top cover of the mains plug ensure that the cable
restraint (3) is holding the outer sheath of the cable firmly and that the
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Adjusting the saw bench table (fig. A1, B & D)
The table (14) slides up and down manually and is held at the required
height with two locking knobs.
• Loosen the table locking knobs, both main (37) (fig. D) and additional (3)
(fig. A1), but do not take them off.
• Set the table to the proper height needed.
• Tighten the table locking knobs (fig. A1 & D).
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth pin
marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W, we recommend to
fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved extension cable suitable
for the power input of this machine (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
Cable rating (Amperes)
0.75
6
1.00
10
1.50
15
2.50
20
4.00
25
Cable length (m)
7.515 25 30 45
60
Voltage
Amperes
Cable rating (Amperes)
230
0 - 2.0
6
6
6
6
2.1 - 3.4
6
6
6
6
3.5 - 5.0
6
6
6
6
5.1 - 7.0 10 10
10 10
7.1 - 12.0 15 15
15 15
12.1 - 20.0 20 20
20 20
Removing the saw bench table
The table can be removed to gain access to the saw blade.
• Remove the upper blade guard (30) (fig. B).
• Loosen the table locking knobs, both main (37) (fig. D) and additional
(3) (fig. A1), but do not take them off.
• Use the Allen key to remove the screw (38) from the rear table column
(fig. D). Take the nut and washer off the other end of the screw.
• Remove the table.
• To replace the table, proceed in reverse order.
Mounting the saw blade (fig. E1 - E5)
The teeth of a new blade are very sharp and can be
dangerous.
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always unplug the tool.
Mounting the upper guard (fig. B)
• Fasten the guard (30) to the riving knife (31) with the bolt (32).
• Place the washer and wingnut onto the other end of the bolt and tighten.
• Fit the dust spout (33) to the blade guard.
26
Mounting and adjusting the rip fence (fig. C1 - C4)
The rip fence consists of a fixed and a sliding fence.
• Loosen the fence support locking knob (34) which holds the clamping
plate inposition (fig. C1).
• Slide the fence onto the front of the table using the U-shaped slot as
the guide (fig. C2 & C3).
• Slide the fence towards the blade and tighten the locking knob.
• Check that the fence is parallel to the blade.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the sliding fence locking knob (35) (fig. C1) and slide the sliding
fence backwards in order to obtain full sight on the two holes (36)
(fig. C4) in the top of the fence.
• Using the small Allen key, loosen the two Allen screws fastening the
fence to the fence support. Access is gained through the two holes in
the top of the fence.
• Adjust the fence so that it is parallel to the blade by checking the distance
between the blade and the fence at the front and rear of the blade.
• When the adjustment has been carried out, re-tighten the Allen screws
and check again that the fence is parallel to the blade.
In order to fit a new saw blade it is necessary to remove the table and
raise the saw head to its highest position.
• Take the pin spanner (39) and place the two holes on the outside of the
outer flange (40) (fig. E1).
• Using the 6 mm Allen key, loosen the blade bolt (41) by turning
clockwise. Remove the blade bolt (41), its washer and the flange (40).
• Retract the lower blade guard (4). To do so, take out the Allen screw
(42) and slide the guard back. Leave the guard retracted (fig. E2).
• Remove the saw blade (43) (fig. E1).
• Install the new saw blade onto the shoulder (44) provided on the inner
flange (45) fig. E3). Make sure that the teeth at the bottom edge of the
blade are pointing towards the fence (away from the operator) (fig. E1).
• Replace the outer flange (40), making sure that the location lugs (46)
are engaged correctly, one on each side of the motor spindle (fig. E4).
• Replace the blade bolt through the hole, ensuring that the washer is
held in position behind the frame (fig. E5).
• Tighten the blade bolt (41) by turning counter-clockwise (fig. E1).
• Move the guard back down and replace the Allen screw (42) (fig. E2).
B&D_19a
ENGLISH
Adjusting the saw blade (fig. E1)
If the saw blade is wobbling during start up and run down, then adjust as
follows.
• Loosen the screw for the arbor collar (40) and rotate the blade (43) a
quarter turn.
• Retighten the screw and check to see if the blade has any wobble.
• Repeat these steps until the blade wobble has been eliminated.
Checking and adjusting the blade to the fence (fig. F1 - F4)
• Slacken the mitre latch (8).
• Place your thumb on the mitre lever (7) and squeeze the mitre latch (8)
to release the mitre arm (9) (fig. F1).
• Swing the mitre arm until the latch locates it at the 0° mitre position.
• Pull down the head and lock it in this position using the lock down
button (3) (fig. A1).
• Check that the two 0° markings (47) on the scale (10) are just visible
(fig. F2).
• Place a square (48) against the left side of the fence (11) and blade (43)
(fig. F3).
Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the screws (49) and move the scale/mitre arm assembly left or
right until the blade is at 90° to the fence as measured with the square
(fig. F4).
• Retighten the screws (49).
Checking and adjusting the blade to the table (fig. G1 - G4)
• Loosen the bevel clamp handle (12) (fig. G1).
• Press the saw head to the right to ensure it is fully vertical and tighten
the bevel clamp handle.
• Place a set square (48) on the table and up against the blade (43) (fig. G2).
• Remove the M10 hex nut (56) and fit the guard as shown (fig. I2).
• Replace the nut and tighten so that the guard is fixed in position.
• To remove the guard, proceed in reverse order.
Adjusting the riving knife (fig. A1, J1 & J2)
The correct position is for the top of the riving knife (31) to be no more
than 2 mm below the highest tooth of the blade and the body of the radius
to be a maximum of 5 mm from the tips of the saw blade teeth (fig. J1).
• Remove the saw bench table.
• Loosen the Allen screw (57) which allows both the bracket to rotate
and the riving knife to move up and down (fig. J2).
• Rotate the bracket and slide the knife either up or down until the
correct position is attained.
• Retighten the screw (57) firmly.
• Replace the table.
Lubrication
This machine requires no additional lubrication. The bearings of the motor
are pre-lubricated and watertight.
• Avoid using oil or grease as this can cause clogging with sawdust and
chips and create problems.
• Clean the parts subject to accumulation of sawdust and chips
periodically with a dry brush.
Instructions for use
Always observe the safety instructions and applicable
regulations.
The attention of UK users is drawn to the „woodworking machines
regulations 1974“ and any subsequent amendments.
• Ensure the material to be sawn is firmly secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool and do not exert side
pressure on the saw blade.
• Avoid overloading.
• Always remove the dust from the machine after using to
ensure the lower guard operates properly.
Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the bevel clamp handle (12) (fig. G1) and turn the vertical
position adjustment stop screw (50) in or out (fig. G3) until the blade is
at 90° to the table as measured with the square (fig. G2).
• If the bevel pointer (51) does not indicate zero on the bevel scale (52),
loosen the screws (53) that secure the scale and move the scale as
necessary (fig. G4).
Checking and adjusting the bevel angle (fig. H1 & H2)
The bevel override knob (54) allows the max. bevel angle to be set at 45°
or 48° as required (fig. H1).
- Left = 45°
- Right = 48°
• Make sure the override knob (54) is located in the left position.
• Loosen the bevel clamp handle (12) and move the saw head to the left.
This is the 45° bevel position.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Turn the stopscrew (55) in or out as necessary until the pointer (51)
indicates 45° (fig. H2).
While performing this adjustment, it is advisable to take the
weight of the saw head by holding it. This will make it easier to
turn the adjustment screw.
Mounting and removing the guard (fig. I1 & I2)
When the unit is being used as a saw bench, the fixed lower guard (18)
should always be used (fig. I1).
Prior to operation:
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades.
The maximum rotation speed of the tool must not exceed that of the
saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
Switching on and off (fig. A1)
• To switch the machine on, press the on/off switch (1).
• To switch the machine off, press the on/off switch again.
Basic saw cuts
Sawing in mitre saw mode
It is dangerous to operate without guarding. Guards must be in position
when sawing.
Ensure that aluminum workpieces are clamped securely.
Vertical straight cross cut (fig. A1 & K)
• Slacken the mitre latch (8) and subsequently squeeze it.
• Engage the mitre latch (8) at the 0° position and fasten the mitre latch.
• Place the wood to be cut against the fence (11).
• Take hold of machine handle and press the head lock-up release lever
(2) to release the head.
B&D_19a
27
ENGLISH
• Pull down the head approximately 10 mm and release the lock-up lever.
• Switch on the machine and depress the head to allow the blade to cut
through the workpiece and enter the table slot.
• After completing the cut, switch off the machine and return the head to
its upper rest position.
Optional accessories
Dust extraction
A dust extraction kit is available for optimal dust extraction.
Clamping the workpiece (fig. A3)
• In most cases, the action of the blade is sufficient to hold the material
firmly against the fence.
• If the material has a tendency to lift or come forward from the fence,
preferably use the optional material clamp (23).
• Always use the clamp if cutting non-ferrous metals.
Vertical mitre cross-cut (fig. A1 & L)
• Squeeze the mitre latch (8). Move the arm left or right to the required
angle.
• The mitre latch will automatically locate at 0°, 15°, 22.5°, 45° and 50°
both left and right. If any intermediate angle is required hold the head
firmly and lock by fastening the mitre latch.
• Always ensure that the mitre latch is locked tightly before cutting.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Sawing short workpieces (fig. A3 & A4)
It is advisable to use the length stop for short workpieces (27) both for batch
sawing and for short individual workpieces of different lengths. The length
stop can only be used in conjunction with a pair of optional guide rails (21).
When mitring the end of a piece of wood with a small off-cut,
position the wood to ensure that the off-cut is to the side of
the blade with the greater angle to the fence:
left mitre, off-cut to the right
right mitre, off-cut to the left.
Sawing long workpieces (fig. A3)
Always support long workpieces.
Bevel cross-cut (fig. H1 & M)
Bevel angles can be set from 0° to 48° to the left. Bevels up to 45° can be
cut with the mitre arm set between zero and a maximum of 45° mitre
position right or left.
• Loosen the bevel clamp handle (12) and set the bevel as desired.
• Set the override button (54) if required.
• Hold the head firmly and do not allow it to fall.
• Tighten the bevel clamp handle (12) firmly.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Sawing in the bench mode
Ripping (fig. A2, & N)
• Set the blade to the vertical position.
• Ensure the plastic guard plate (18) is in fixed position.
• Set the depth of cut by sliding the table (14) up or down. The correct
position is to have the tips of three teeth above the top surface of the
wood.
• Set the rip fence (17) as required in order to support as much of the
workpiece as possible. At least the rear end of the fence should be
level with the front of the riving knife.
• Set the rip fence for the width of cut required by using the scale let into
the front of the table.
• Switch on the machine.
• Slowly feed the workpiece underneath the front of the upper blade
guard, keeping it firmly pressed against the rip fence.
• Remember to always use the push stick (58) (fig. N).
• After completing the cut, switch off the machine.
Quality of cut
The smoothness of any cut depends on a number of variables, e.g. the
material being cut. When smoothest cuts are desired for moulding and
other precision work, a sharp (60 tooth carbide) blade and a slower, even
cutting rate will produce the desired results.
Figure A3 shows the ideal configuration for sawing long workpieces when
the saw is used free-standing (all items available as an option).
These items (except the legstand and the material clamp) are required
both on the infeed and the outfeed side:
- Legstand (28) (supplied with mounting instructions).
- Guide rails (500 or 1,000 mm) (21).
- Stands (25) to support the guide rails. Do not use the stands to
support the machine! The height of the stands is adjustable.
- Material support plates (22).
- Table end plate (20) for supporting the rails (also when working on an
existing bench).
- Material clamp (23).
- Swivelling stop (24).
• Place your saw on the legstand and fit the guide rails.
• Firmly screw the material support plates (22) to the guide rails (21).
The material clamp (23) now functions as a length stop.
• Install the table end plates (20).
• Install the swivelling stop (24) to the rear rail.
• Use the swivelling stop (24) to adjust the length of medium and long
workpieces. It can be adjusted sideways or swung out of the way
when not in use.
Using the roller table (fig. A3 & A5)
The roller table (33) makes the handling of large and long pieces of wood
very easy (fig. A5). It can be connected either to the left or to the right of
the machine. The roller table requires the use of the optional legstand (fig. A3).
Assemble the roller table following the instructions supplied
with the legstand.
• Replace the short support bars provided with the legstand with the
irregular rails from the table on the side the table is to be used.
• Follow all instructions provided with the roller table.
Ensure that the material does not creep while cutting; clamp it
securely in place. Always let the blade come to a full stop
before raising the arm. If small fibres of wood still split out at
the rear of the workpiece, stick a piece of masking tape on the
wood where the cut will be made. Saw through the tape and
carefully remove tape when finished.
28
B&D_19a
ENGLISH
Range of saw blades available (recommended blades)
Type of blade
DT1529 series 40
Blade dimensions
(diameter x bore
x no. of teeth)
260x30x24
DT1530 series 40
DT1736 series 60
260x30x80
260x30x58
DT1737 series 60
260x30x80
GUARANTEE
Usage
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
For general purpose, ripping and
cross-cutting of wood and plastics
TCG for use with aluminum
ATB for fine cutting of manmade and
natural wood
TCG for extra fine cutting of manmade
and natural wood
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Transporting
To facilitate carrying, pull down the head and push in the head lock down
knob (13).
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair agent where it will be
disposed of in an environmentally safe way.
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT machine, simply return it within 30 days, complete as
purchased, to the point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT machine, in the
12 months following purchase, it will be undertaken free of charge at an
authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be produced.
Includes labour and spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials or
workmanship within 12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of charge or, at our
discretion, replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutoryrights.
For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,
please use the appropriate telephone number on the back of this
manual. Alternatively, a list of authorized DEWALT repair agents and full
details on our after-sales service are available on the Internet at
www.2helpU.com
B&D_19a
29
ESPAÑOL
SIERRA DE INGLETES DE SOBREMESA DW711
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años de experiencia
y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus productos han
convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Consumo de potencia
Diámetro de la hoja
Diámetro interior de la hoja
Velocidad máxima de la hoja
Capacidad máx. de corte transversal a 90°
Capacidad máx. de corte transversal a 45°
Profundidad máx. de corte a 90°
Profundidad máx. de corte en bisel a 45°
Inglete (posiciones máximas)
Bisel (posiciones máx.)
Cortes combinados
Inglete 90°
Profundidad máx. de corte con bisel de 45°
Profundidad máx. de corte con bisel de 48°
Inglete 45°
Profundidad máx. de corte con bisel de 45°
Profundidad máx. de corte con bisel de 48°
Inglete 48°
Profundidad máx. de corte con bisel de 45°
Profundidad máx. de corte con bisel de 48°
Máx. capacidad de aserrado izquierda/derecha
Máx. profundidad de corte de la sierra de banco
Tiempo de frenado automático de la hoja
Peso
V
W
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
izquierda
derecha
izquierdo
DW711
230
1.300/1.100
900/800
260
30
2.750/2.850
140
100
96
45
50°
50°
48°
mm
mm
48
45
mm
mm
48
45
mm
mm
mm
mm
s
kg
48
45
180/60
0 - 50
< 10,0
20
DW711
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido construidas
de acuerdo a las normas siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 61029-1, prEN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT, véase abajo o
consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las normas 86/188/CEE &
98/37/CEE, medida de acuerdo con prEN 61029-2-11:
DW711
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
90,8
dB(A)
98,8
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger sus oídos.
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración según
prEN 61029-2-11:
DW711
Fusibles
Herramientas 230 V:
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
10 A
Cert. No.
BM 9910407
En el presente manual figuran los pictogramas siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes mortales o de averías
en la herramienta en caso de no respeto de las instrucciones
en este manual.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Indica tensión eléctrica.
Bordes afilados.
30
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
B&D_19a
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las reglas de seguridad en
vigor en su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio.
Lea completamente este manual antes de utilizar la herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas posteriores.
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo
de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
No exponga herramientas a la lluvia. No utilice la herramienta en
ambientes húmedos o mojados. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada (250 - 300 Lux). No utilice la herramienta donde exista
riesgo de incendio o explosión, p. ej. en la proximidad de líquidos
o gases inflamables.
3 Mantenga alejados a los niños.
No permita que niños, otras personas o animales se acerquen al área
de trabajo ni toquen la herramienta o el cable de corriente.
4 Vista ropa de trabajo apropiada.
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser atrapados por
piezas en movimiento. Si tiene el pelo largo, manténgalo recogido y
cubierto. Cuando trabaje en ambientes externos utilice
preferentemente guantes y calzado antideslizante apropiados.
5 Protección personal
Utilice siempre gafas de protección. Utilice una mascarilla si el trabajo a
ejecutar produce polvo u otras partículas volantes. Si esas partículas
están a una temperatura considerablemente caliente utilice también un
delantal de trabajo. Lleve puesta siempre la protección auditiva.
Lleve un casco de seguridad en todo momento.
6 Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (p. ej. humedad elevada, formación
de polvo metálico, etc.), se puede mejorar la seguridad eléctrica
intercalando un transformador de separación o un disyuntor con
derivación a tierra (FI).
7 No intente realizar demasiadas cosas al mismo tiempo
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
8 Esté siempre alerta
Concéntrese en lo que esté haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando esté cansado.
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la pieza de trabajo. Es más
seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 Conecte los accesorios para la extracción de polvo.
Si se suministran adaptadores para la conexión de accesorios
extractores y para el almacenamiento del polvo, asegúrese de que
conectarlos y utilizarlos adecuadamente.
11 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las llaves
y utensilios de reglaje hayan sido retirados.
12 Cables alargadores
Compruebe que el cable alargador no presente despecfectos antes de
utilizarlo. Al utilizar las herramientas en exteriores, utilice exclusivamente
aquellos cables prolongadores diseñados para estas condiciones.
13 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso está destinada cada herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables de baja potencia para
ejecutar trabajos pesados. La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus características técnicas.
No fuerce la herramienta.
Atención! El uso de otros accesorios, adaptadores, o la propia utilización
de la herramienta en cualquier forma que no sea la recomendada en
este manual de instrucciones puede presentar riesgo de lesiones a los
usuarios.
14 Compruebe que no haya piezas averiadas.
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente que la herramienta y el
cable de corriente nopresenten desperfectos. Compruebe que no
existan piezas móviles mal alineadas o atascadas, piezas quebradas,
protectores o interruptores dañados e interruptores o cualquier otro
condicionante que pueda afectar al funcionamiento correcto de la
herramienta. Asegúrese de que la herramienta puede funcionar
adecuadamente y cumplir con el cometido para el que ha sido diseñada.
No use la herramienta si hay alguna pieza defectuosa o averiada. No
utilice la herramienta si no es posible apagar y encender el interruptor.
Encargue al servicio técnico autorizado que repare o sustituya las
piezas defectuosas o averiadas. Jamás intente repararla usted mismo.
15 Desconecte la herramienta.
Desconecte la herramienta y no la pierda de vista hasta que haya
dejado de funcionar completamente. Desenchufe la herramienta
cuando no la esté utilizando, antes de sustituir piezas, accesorios o
acoplamientos, y antes de efectuar revisiones.
16 Evite ponerla en funcionamiento involuntariamente.
Asegúrese de que la herramienta esté apagada cuando la enchufe.
17 No someta el cable de alimentación a presión innecesaria.
Nunca tire del cable para desconectarlo del enchufe. Proteja el cable
de las fuentes de calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas eléctricas que no se utilizen deben estar guardadas
en un lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
19 Tenga cuidado al realizar labores de mantenimiento.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para trabajar mejor y
de forma más segura. Siga las instrucciones de mantenimiento y
sustitución de accesorios. Mantenga los mandos y conmutadores
secos, limpios y libres de aceite y grasa.
20 Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas de seguridad en vigor.
Haga reparar su herramienta en Centros de Servicio DEWALT.
Las reparaciones deben llevarse a cabo por personal cualificado,
utilizando piezas de recambio originales. Caso contrario podría
provocar situaciones de riesgo considerable para el usuario.
Normas de seguridad adicionales de las ingletadoras
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos están bien
apretados antes de ponerla en marcha.
• No ponga la máquina en funcionamiento sin el protector en posición,
o si el protector no funciona o no se mantiene estable.
• Nunca use la sierra sin la placa de corte.
• Nunca coloque las manos en la región de la hoja cuando la sierra esté
conectada a la red eléctrica.
• No intente nunca detener la máquina en movimiento rápidamente
presionando una herramienta u otro objeto contra la hoja; esto podría
ocasionar graves accidentes involuntariamente.
• Antes de usar un accesorio, consulte el manual de instrucciones.
El uso inadecuado de un accesorio puede ocasionar daños.
• Seleccione la hora correcta para el material que vaya a cortar.
• Observe la velocidad máxima marcada en la hoja de sierra.
• Al manipular la hoja de sierra, utilice un instrumento de protección
o guantes.
• Asegúrese de que la hoja gira en la dirección correcta. Mantenga la
hoja afilada.
• No utilice hojas con un diámetro superior o inferior al recomendado.
Consulte los datos técnicos en relación con las especificaciones
adecuadas de la hoja. Utilice sólo las hojas que se especifican en este
manual, que cumplen la norma EN 847-1.
• Considere la utilización de hojas reductoras de ruido especialmente
proyectadas.
B&D_19a
31
ESPAÑOL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No utilice hojas HSS.
No utilice hojas de sierra que estén agrietadas o dañadas.
No utilice discos abrasivos.
Levante la hoja del corte en la pieza de trabajo antes de soltar el
interruptor.
Compruebe que el brazo está firmemente sujeto cuando realice cortes
biselados.
No encaje nada contra el ventilador para detener el eje del motor.
El protector de la hoja de la sierra se levantará automáticamente
cuando se baje el brazo y cubrirá la hoja al levantar el brazo. Es posible
levantar el protector con la mano al instalar o extraer una hoja o para
inspeccionar la sierra. No levante nunca el protector de la hoja con la
mano a menos que la sierra esté desconectada.
Mantenga la zona alrededor de la máquina bien conservada y libre de
materiales sueltos, por ej., virutas y recortes.
Compruebe periódicamente que las ranuras de aire del motor están
limpias y libres de virutas.
Sustituya la placa de corte cuando esté desgastada.
Desconecte la máquina de la red antes de realizar cualquier tarea de
mantenimiento o cuando cambie la hoja.
Nunca realice tareas de limpieza o mantenimiento mientras la máquina
esté funcionando y el cabezal no esté en posición de reposo.
Siempre que sea posible, monte la máquina sobre un banco.
Normas de seguridad adicionales para las sierras de banco
• Compruebe que la hoja gira en la dirección correcta y que los dientes
apuntan hacia la parte delantera de la sierra.
• Antes de empezar a utilizar la sierra, cerciórese de que todas las
manivelas de sujeción están bien apretadas.
• Compruebe que la hoja y los collarines están limpios, y que la parte
rebajada del collarín está en contacto con la hoja. Apriete bien la tuerca
del collarín.
• Mantenga la hoja de la sierra afilada y cerciórese de que está bien
montada.
• Compruebe que la distancia entre la cuchilla de ranurar y la hoja es
correcta (5 mm como máximo).
• Nunca utilice la sierra sin los protectores superior e inferior en su sitio.
• Mantenga las manos alejadas de la hoja de la sierra.
• Desconecte la sierra de la corriente antes de cambiar la hoja o realizar
tareas de mantenimiento.
• Utilice siempre un taco para empujar las piezas que debe serrar y
mantenga las manos alejadas por lo menos 150 mm de la hoja de la
sierra mientras corta.
• No intente trabajar con un voltaje distinto del indicado.
• No aplique lubricantes a la hoja mientras esté en funcionamiento.
• No se incline por encima de la hoja de la sierra.
• No utilice la sierra para cortar otro material distinto de la madera.
• Tenga cuidado cuando lime.
Riesgos remanentes
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de la sierra:
- lesiones provocadas por tocar las piezas giratorias
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes
y del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse, tales como:
- Dificultades auditivas.
- Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas del
disco de sierra giratorio.
- Riesgo de lesiones al cambiar el disco de sierra.
- Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los cierres de
protección.
- Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al cortar
madera, en especial de roble, haya y MDF.
32
Etiquetas sobre la herramienta
En la herramienta se indican los siguientes pictogramas:
Antes de usarla, lea el manual de instrucciones
Cuando utilice la máquina en modo de serrado a inglete,
asegúrese de que la parte superior de la hoja de sierra esté
totalmente cubierta por el protector superior de la hoja de
sierra. Utilice la máquina únicamente cuando la mesa de
serrado en banco esté en la posición más elevada.
Cuando utilice la máquina en el modo de serrado en banco,
asegúrese de que los protectores superior e inferior estén
colocados. Utilice la máquina únicamente cuando la mesa de
serrado en banco esté en posición horizontal.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra de ingletes de sobremesa ensamblada
1 Guía rectilínea
1 Protector para la posición de sierra de banco
1 Protector inferior para la posición de sierra de banco
1 Palo
1 Llave Allen 4/6 mm
1 Llave Allen 5 mm
1 Llave de dos clavijas
1 Adaptador de extracción de polvo para el protector superior
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
• Saque la sierra de la caja con cuidado.
• Afloje la perilla de bloqueo para levantar el cabezal de la máquina.
Descripción (fig. A1 - A5)
La sierra de ingletes de sobremesa DW711 ha sido creada para aplicaciones
profesionales. Esta máquina de alta precisión puede ajustarse con
facilidad y rapidez para cortes transversales, en bisel, de inglete o de
inglete compuesto.
A1
1 Interruptor de marcha/parada
2 Palanca de desenganche del bloqueo del cabezal
3 Perilla adicional de bloqueo del tablero de la sierra
4 Protector inferior móvil de la hoja
5 Mesa fija
6 Ranura de la hoja
7 Palanca de inglete
8 Enganche de ingletes
9 Mesa giratoria/brazo de ingletes
10 Escala de ingletes
11 Guía
12 Empuñadura de apriete del bisel
13 Pomo de bloqueo del cabezal
A2
14 Mesa de la sierra
15 Guarda de corte
16 Protector superior de hoja
17 Guía rectilínea
18 Protector inferior fijo (para usar en la posición sierra de banco)
19 Agujeros de montaje del accesorio
B&D_19a
ESPAÑOL
• Una vez ajustada, vuelva a apretar los tornillos Allen y compruebe de
nuevo que la guía haya quedado paralela a la hoja.
Accesorios opcionales
A3
20 Tope de la mesa
21 Carriles de guía del soporte
22 Placa de montaje del material
23 Mordaza del material
24 Tope deslizable
25 Soporte graduable hasta 760 mm (altura máxima)
26 Caballete
Ajuste de la mesa de la sierra (fig. A1, B & D)
La mesa (14) se desplaza hacia arriba y hacia abajo manualmente y se fija
a la altura deseada con dos perillas de bloqueo.
• Afloje las perillas de bloqueo de la mesa, la principal (37) (fig. D) y la
adicional (3) (fig. A1), pero sin sacarlas.
• Gradúe la mesa a la altura requerida.
• Apriete las perillas de bloqueo de la mesa (fig. A1 & D).
A4
27 Tope de longitud para piezas de trabajo cortas
(para usar con carriles de guía [21])
Retirada de la mesa de la sierra
La mesa puede ser retirada para obtener acceso a la hoja de sierra.
• Retire el protector superior de la hoja (30) (fig. B).
• Afloje las perillas de bloqueo de la mesa, la principal (37) (fig. D)
y la adicional (3) (fig. A1), pero sin sacarlas.
• Use la llave Allen para aflojar el tornillo (38) de la columna posterior de
la mesa (fig. D). Saque la tuerca y la arandela del otro extremo del tornillo.
• Retire la mesa.
• Para volver a colocar la mesa, proceda en orden inverso.
A5
28 Caballete
29 Mesa de deslizamiento
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la red corresponde al valor indicado
en la placa de características.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo cuidado: un enchufe
con conectores de cobre desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de prolongación, deberá
ser un cable de prolongación aprobado, adecuado para la potencia de
esta herramienta (véanse las característicastécnicas). La sección mínima
de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de proceder con el montaje y
los ajustes.
Montaje del protector superior (fig. B)
• Sujete el protector (30) a la guarda rajadora (31) con el perno (32).
• Coloque la arandela y la tuerca de mariposa en el otro extremo del
perno y apriételas.
• Acople el tubo de salida del polvo (33) al protector de la hoja.
Se puede adquirir aparte un equipo de aspiración de polvo (DE7779).
Montaje y ajuste de la guía rectilínea (fig. C1 - C4)
La guía rectilínea consta de una guía fija y otra deslizante.
• Afloje la perilla de bloqueo de la base de la guía rectilínea (34) que
mantiene en posición la placa de fijación (fig. C1).
• Deslice la guía hacia el frente de la mesa usando la ranura en U para
guiarse (fig. C2 & C3).
• Deslice la guía hacia la hoja y apriete la perilla de bloqueo.
• Compruebe que la guía esté paralela a la hoja.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje la perilla de bloqueo de la guía deslizante (35) (fig. C1) y deslícela
hacia atrás para dejar a la vista los dos orificios (36) (fig. C4) de la parte
superior de la guía.
• Usando la llave Allen pequeña, afloje los dos tornillos Allen que sujetan
la guía a su soporte. El acceso se efectúa a través de los dos orificios
de la parte superior de la guía.
• Gradúe la guía para que quede paralela a la hoja comprobando la
distancia entre ésta y la guía por delante y por detrás de la hoja.
Montaje de la hoja de la sierra (fig. E1 - E5)
Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden
ser peligrosos.
Para colocar una nueva hoja de sierra es necesario quitar la mesa y
levantar el cabezal de la sierra hasta su posición más alta.
• Tome la llave de entallas (39) y encaje las dos entalladuras en la parte
externa de la brida exterior (40) (fig. E1).
• Utilizando la llave Allen de 6 mm, afloje el perno de la hoja (41) girando
en el sentido de las agujas del reloj. Retire el perno de la hoja (41),
su arandela y la brida (40).
• Repliegue el protector inferior de la hoja (4). Para hacerlo, saque el
tornillo Allen (42) y deslice hacia atrás el protector. Deje el protector
replegado (fig. E2).
• Quite la hoja de sierra (43) (fig. E1).
• Monte la hoja de la sierra nueva sobre el resalte (44) que hay en la
brida interior (45) (fig. E3). Asegúrese de que los dientes del extremo
inferior de la hoja estén apuntando hacia la guía (alejados del operario)
(fig. E1).
• Vuelva a colocar la brida exterior (40), asegurándose de que las patillas
posicionadoras (46) estén correctamente acopladas, una a cada lado
del eje motor (fig. E4).
• Vuelva a introducir el perno de la hoja en el orificio, asegurándose de
que la arandela esté en su posición detrás del bastidor (fig. E5).
• Apriete el perno de la hoja (41) girando en el sentido contrario a las
agujas del reloj (fig. E1).
• Mueva el protector hacia abajo y vuelva a colocar el tornillo Allen (42)
(fig. E2).
Ajuste de la hoja de sierra (fig. E1)
Si la hoja oscila al arrancar y al parar debe ajustarla según se indica a
continuación.
• Afloje el tornillo del collarín del husillo (40) y gire la hoja (43) un cuarto
de vuelta.
• Vuelva a apretar el tornillo y compruebe si la hoja oscila.
• Repita la maniobra hasta eliminar por completo la oscilación.
Comprobación y ajuste de la hoja a la guía (fig. F1 - F4)
• Afloje el enganche de ingletes (8).
• Coloque el dedo pulgar en la palanca de inglete (7) y apriete el
enganche (8) para soltar el brazo de inglete (9) (fig. F1).
• Balancee el brazo de inglete hasta que el enganche lo sitúe en la
posición de inglete de 0°.
B&D_19a
33
ESPAÑOL
• Empuje el cabezal de sierra hacia abajo y bloquéelo en esta posición
utilizando el botón de bloqueo (3) (fig. A1).
• Cerciórese de que las dos marcas de 0° (47) de la escala (10) sean
apenas visibles (fig. F2).
• Coloque una escuadra (48) contra el lateral izquierdo de la guía (11) y
de la hoja (43) (fig. F3).
• Gire la abrazadera y mueva la guarda en ambas direcciones hasta
emplazarla en la posición correcta.
• Vuelva a apretar el tornillo (57).
• Vuelva a colocar la mesa.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
• Asegúrese de que el material que va a serrar esté bien sujeto.
• Aplique únicamente una presión suave en la herramienta y no
ejerza presión lateral en la hoja de la sierra.
• Evite la sobrecarga.
• Quite siempre el polvo de la máquina después de usarla para
comprobar que el protector inferior funciona adecuadamente.
No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje los tornillos (49) y desplace el conjunto de escala/brazo de
inglete hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la escuadra
indique que la hoja está situada en un ángulo de 90° respecto a la guía
(fig. F4).
• Vuelva a apretar los tornillos (49).
Comprobación y ajuste de la hoja a la mesa (fig. G1 - G4)
• Afloje el mango de sujeción de bisel (12) (fig. G1).
• Empuje el cabezal de la sierra hacia la derecha para asegurarse de que
esté totalmente vertical y apriete el mango de sujeción del bisel.
• Coloque una escuadra (48) sobre la mesa y apoyada contra la hoja
(43) (fig. G2).
Antes de trabajar:
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta no debe
ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos están bien
apretados.
No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje el mango de sujeción del bisel (12) (fig. G1) y gire hacia adentro
o hacia fuera (fig. G3) el tornillo de tope de ajuste de posición vertical
(50) hasta que la hoja esté a 90° respecto de la mesa medido con la
escuadra (fig. G2).
• Si la posición del indicador de bisel (51) en la escala de biseles (52) no
es igual a 0, afloje los tornillos (53) que sujetan la escala y mueva ésta
tal como sea necesario (fig. G4).
Comprobación y ajuste del ángulo oblicuo (fig. H1 & H2)
El pomo de anulación de biselado (54) permite ajustar el ángulo máximo
de bisel a 45º o 48° según sea necesario (fig. H1).
- Izquierda = 45°
- Derecha = 48°
• Asegúrese de que el pomo de anulación (54) esté situado en la
posición izquierda.
• Afloje el mango de sujeción de bisel (12) y mueva el cabezal de la sierra
hacia la izquierda. Ésta es la posición de bisel de 45°.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Gire el tornillo de tope (55) hacia dentro o hacia fuera según sea
necesario hasta que el indicador (51) señale 45° (fig. H2).
Montar y desmontar el protector (fig. I1 & I2)
Cuando se usa la unidad como sierra circular de mesa, se debe usar
siempre el protector inferior fijo (18) (fig. I1).
• Afloje la tuerca hexagonal M10 (56) y acople el protector tal como se
muestra (fig. I2).
• Coloque de nuevo la tuerca y apriétela hasta que el protector quede
inmovilizado en su posición.
• Para retirar el protector, proceda en orden inverso.
Ajuste del abridor (fig. A1, J1 & J2)
La posición correcta requiere que el extremo superior de la guarda de
corte (31) no sobresalga más de 2 mm por debajo del diente más alto de
la hoja y que el radio del cuerpo no exceda de 5 mm a partir del ápice de
los dientes de la hoja de sierra (fig. J1).
• Retire la mesa de la sierra.
• Afloje el tornillo Allen (57) que permite la rotación de la abrazadera y el
movimiento ascendente y descendente de la guarda (57).
34
Encender y apagar (fig. A1)
• Para encender la máquina, presione el interruptor de encendido/
apagado (1).
• Para apagar la máquina, pulse otra vez el interruptor de encendido/
apagado.
Cortes de sierra básicos
Serrado en el modo de inglete
Es peligroso usar la sierra sin los protectores. Los protectores deben estar
siempre bien colocados.
Compruebe que las piezas de aluminio estén bien sujetas.
Corte transversal vertical (fig. A1 & K)
• Afloje el enganche de ingletes (8) y apriételo después.
• Fije el enganche de ingletes (8) en la posición de 0° y bloquee el
enganche.
• Coloque la pieza de madera que desea cortar apoyada sobre la guía
rectilínea (11).
• Sujete la empuñadura de la máquina y presione la palanca de
desbloqueo del cabezal (2) para soltarlo.
• Baje el cabezal unos 10 mm y afloje la palanca de bloqueo.
• Encienda la máquina y baje el cabezal para que la hoja sierre la pieza
de trabajo y se introduzca en la ranura de la mesa.
• Una vez efectuado el corte, apague la máquina y lleve el cabezal a su
posición superior de descanso.
Corte transversal a inglete vertical (fig. A1 & L)
• Apriete el enganche de ingletes (8). Mueva el brazo a la izquierda o a la
derecha hasta el ángulo preciso.
• El enganche de ingletes se colocará automáticamente a 0°, 15°, 22,5°,
45° y 50°, tanto a izquierda como a derecha. Para obtener cualquier
ángulo intermedio, sujete el cabezal con firmeza y bloquéelo apretando
el enganche de ingletes.
• Antes de realizar un corte, compruebe siempre que el enganche de
ingletes esté bien sujeto.
• Siga las instrucciones que se dan para „Corte transversal recto
vertical“.
B&D_19a
ESPAÑOL
Al ingletear el extremo de una pieza de madera con un resto
pequeño, coloque la madera de modo que ésta quede situado
en el lado de la hoja que tiene un ángulo mayor respecto a la
guía:
inglete izquierdo, resto a la derecha
inglete derecho, resto a la izquierda.
Corte transversal oblicuo (fig. H1 & M)
Los ángulos oblicuos se pueden establecer desde 0 a 48° a la izquierda
Los biseles hasta 45° se pueden cortar con el brazo de inglete colocado
entre cero y una posición máxima de inglete de 45° a la derecha o a la
izquierda.
• Afloje el mango de sujeción de bisel (12) y establezca el bisel que desee.
• Ajuste el botón de anulación (54) si fuera necesario.
• Sostenga firmemente el cabezal y no lo deje caer.
• Apriete el mango de sujeción de bisel (12) con firmeza.
• Siga las instrucciones que se dan para „Corte transversal recto vertical“.
Serrado en el modo de banco
Corte paralelo (fig. A2, & N)
• Ponga la hoja en posición vertical.
• Compruebe que la placa protectora de plástico (18) esté fijada en su
sitio.
• Establezca la profundidad del corte desplazando la mesa (14) hacia
arriba o hacia abajo. La posición es correcta cuando las puntas de tres
dientes sobrepasan la cara superior de la pieza de madera.
• Gradúe la guía rectilínea (17) según se requiera para que se apoye la
mayor parte posible de la pieza de trabajo. Por lo menos el extremo
posterior de la guía debe estar a nivel con el frontal de la guarda
rajadora.
• Gradúe la guía rectilínea según el ancho del corte requerido usando
la escala acoplada en el frente de la mesa.
• Encienda la máquina.
• Introduzca lentamente la pieza por debajo del frontal del protector
superior de la hoja, presionándola firmemente contra la guía rectilínea.
• Recuerde que siempre debe usar la varilla empujadora (58) (fig. N).
• Una vez efectuado el corte, apague la máquina.
Calidad de corte
La uniformidad de un corte depende de distintas variables como,
por ejemplo, el material que se corta. Cuando desee obtener cortes de la
mayor uniformidad para molduras y otros trabajos de precisión, utilice una
hoja bien afilada (de carburo de 60 dientes) y una velocidad de corte
uniforme y más lenta.
Asegúrese de que el material no se deslice durante el corte;
sujételo bien. Deje siempre que la hoja se detenga por
completo antes de levantar el brazo. Si aún quedan pequeñas
fibras de madera en la parte posterior de la pieza de trabajo,
coloque un trozo de cinta adhesiva en la madera donde va a
realizar el corte. Sierre sobre la cinta adhesiva y retírela con
cuidado cuando haya terminado.
• Si un determinado material tiene tendencia a separarse de la guía,
utilice, preferiblemente, las mordazas diseñadas como accesorio
opcional (23).
• Use siempre la mordaza para cortar metales no ferrosos.
Serrado de piezas cortas (fig. A3 & A4)
Para piezas cortas, tanto piezas sueltas de distinta longitud como piezas
serradas en serie, se recomienda usar el tope longitudinal (27). Este tope
sólo se puede usar con un par de tubos de guía opcionales (21).
Serrado de piezas largas (fig. A3)
Utilice siempre un soporte para las piezas largas.
En la figure A3 se muestra la configuración ideal para serrar piezas largas
si la sierra se utiliza sin soportes (todos los elementos disponibles como
opción). Estos elementos (a excepción del soporte con patas y la mordaza
para material) son necesarios en los dispositivos de introducción y salida
de la madera serrada:
- Soporte con patas (28) (suministrado con instrucciones de montaje).
- Tubos de guía (500 o 1.000 mm) (21).
- Soportes (25) para los tubos de guía. No utilice los soportes con la
máquina. La altura del soporte es ajustable.
- Placas de soporte del material (22).
- Placa del extremo de la mesa (20) para el soporte de los tubos
(también cuando se trabaja sobre un banco).
- Mordaza para material (23).
- Tope oscilante (24).
• Coloque la sierra en el soporte con patas e instale los tubos de guía.
• Atornille bien las placas de soporte del material (22) a los tubos de guía
(21). A continuación, la mordaza para material (23) funciona como tope
longitudinal.
• Instale las placas del extremo de la mesa (20).
• Instale el tope oscilante (24) en el tubo posterior.
• Utilice el tope oscilante (24) para ajustar la longitud de piezas medianas
o largas. Puede realizar un ajuste lateral o dejarlo suelto cuando no se
usa.
Uso de la mesa de rodillos (fig. A3 & A5)
La mesa de rodillos (33) facilita la manipulación de piezas de madera
anchas y largas (fig. A5). Se puede conectar a la derecha o la izquierda de
la sierra y requiere el empleo del soporte opcional con patas (fig. A3).
Para montar la mesa, siga las instrucciones suministradas con
el soporte con patas.
• Cambie las barras de soporte pequeñas suministradas con el soporte
con pastas (en el lado en que vaya a utilizar la mesa de rodillos) por los
tubos de forma irregular de la mesa.
• Siga las instrucciones suministradas con la mesa de rodillos.
Surtido de hojas de sierra disponibles (hojas recomendadas)
Accesorios opcionales
Tipo de hoja
Extracción de polvo
Está disponible un equipo opcional (DE7779) para una extracción efectiva
del polvo.
DT1529 serie 40
Sujeción de la pieza a serrar (fig. A3)
• En la mayoría de los casos, la presión de la hoja es suficiente para
mantener el material a serrar contra la guía.
DT1530 serie 40
DT1736 serie 60
DT1737 serie 60
B&D_19a
Dimensiones de la hoja Uso
(diámetro x luz
x nº de dientes)
260x30x24
Para uso general, corte longitudinal
y transversal de madera y plástico
260x30x80
TCG para usar con aluminio
260x30x58
ATB para cortes finos de madera
aglomerada y natural
260x30x80
TCG para cortes extrafinos de
maderaaglomerada y natural
35
ESPAÑOL
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Transporte
Para facilitar el transporte, baje el cabezal y empuje la perilla de bloqueo
hacia adentro. (13).
Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta DEWALT,
contacte con su Centro de Servicio DEWALT. Presente su
reclamación, juntamente con la máquina completa, así como la
factura de compra y le será presentada la mejor solución.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio DEWALT, donde será
eliminada sin efectos perjudiciales para el medio ambiente.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para su herramienta
DEWALT en los 12 meses siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT. Para ello es
imprescindible presentar la prueba de compra. Incluye mano de obra
y piezas para las Herramientas Eléctricas. No se incluye los accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto debido a fallos de
materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de
compra, le garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas
defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte de una persona no
autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT más cercano,
consulte el dorso de este manual. Como alternativa, hay disponible
en Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT e información
completa sobre nuestro servicio postventa en www.2helpU.com
36
B&D_19a
FRANÇAIS
SCIE À TABLE ET À ONGLETS DW711
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années,
DEWALT produit des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Puissance utile
Diamètre de lame
Alésage
Vitesse maximale de lame
Capacité de coupe en travers à 90°
Capacité de coupe en travers à 45°
Profondeur max. de coupe à 90°
Profondeur max. de biseautage à 45°
Onglet (positions maximales)
Biseau (positions max.)
Coupes composées
Onglet 90°
Profondeur max. de coupe à 45° biseau
Profondeur max. de coupe à 48° biseau
Onglet 45°
Profondeur max. de coupe à 45° biseau
Profondeur max. de coupe à 48° biseau
Onglet 48°
Profondeur max. de coupe à 45° biseau
Profondeur max. de coupe à 48° biseau
Capacité de refente max. à gauche/à droite
Profondeur de coupe max. de la scie à table
Temps d’arrêt automatique de la lame
Poids
V
W
W
mm
mm
courses/min
mm
mm
mm
mm
gauche
droite
à gauche
DW711
230
1.300/1.100
900/800
260
30
2.750/2.850
140
100
96
45
50°
50°
48°
DW711
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec
les normes 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029-1,
prEN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT à l’adresse
ci-dessous ou se reporter au dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE & 98/37/CEE, mesuré
suivant prEN 61029-2-11:
DW711
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
dB(A)*
90,8
dB(A)
98,8
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe.
mm
mm
48
45
mm
mm
48
45
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération suivant
prEN 61029-2-11:
DW711
< 2,5 m/s2
mm
mm
mm
mm
s
kg
Fusible:
Outils 230 V
48
45
180/60
0 - 50
< 10,0
20
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9910407
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel:
Directeur de développement produits
Horst Großmann
En cas de non-respect des instructions dans le présent
manuel, il y a risque de blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension électrique.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
Bords tranchants.
B&D_19a
37
FRANÇAIS
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque d’électrocution, de blessure et d’incendie
lors de l’utilisation d’outils électriques immobiles, respectez toujours
les consignes de sécurité en vigueur dans votre pays.
Lire et observer attentivement les instructions contenues dans ce
manuel avant d’utiliser l’outil.
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter lors de prochaines
utilisations.
Généralités
1 Conserver votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas exposer l’outil à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée (250 - 300 Lux).
Ne pas utiliser l’outil s’il existe un risque d’incendie ou d’explosion,
par exemple en présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les animaux s’approcher de
l’aire de travail ou toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
4 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ni de bijoux. Ils pourraient être
happés par les pièces en mouvement. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux longs. Lorsque le travail
s’effectue à l’extérieur, porter de préférence des gants adéquats et des
chaussures antidérapantes.
5 Protections
Porter en permanence des lunettes de protection. Porter un masque
anti-poussière si le travail exécuté produit de la poussière ou des
particules volantes. Si ces particules peuvent être extrêmement
chaudes, porter également un tablier résistant à la chaleur.
Toujours porter une protection auditive. Porter en permanence un
casque de protection.
6 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés à la terre, comme
par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Dans des conditions de travail extrêmes (par exemple : humidité
élevée, production de limaille, etc.), la sécurité électrique peut être
améliorée en insérant un transformateur d’isolement ou un disjoncteur
différentiel (FI).
7 Adopter une position confortable
Conserver en permanence son équilibre et les deux pieds à terre.
8 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas utiliser l’outil
lorsque l’on est fatigué.
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec un dispositif de serrage
ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
10 Brancher le dispositif dépoussiéreur.
Si vous disposez de systèmes pour brancher les dispositifs
d’extraction et d’aspiration de poussière, s’assurer qu’ils sont bien
branchés et qu’ils fonctionnent correctement.
11 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, vérifier toujours si les clés et outils
de réglage ont été retirés.
12 Rallonges
Vérifier la rallonge avant de l’utiliser et la remplacer si elle est
endommagée. Pour utiliser cet outil à l’extérieur, n’utiliser que des
rallonges prévues à cet effet et portant une inscription adéquate.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans le présent manuel. Ne
pas utiliser des outils ou des accessoires de trop petite taille pour exécuter
des travaux lourds. Ne pas utiliser des outils à des fins et pour des
travaux pour lesquels ils n’ont pas été conçus. Ne pas forcer sur l’outil.
38
Attention ! L’utilisation d’accessoires ou la réalisation de travaux
autres que ceux recommandés dans ce manuel pourrait entraîner un
risque de blessure corporelle.
14 Contrôler si l’outil est endommagé
Avant toute utilisation, s’assurer que l’outil et le câble d’alimentation ne
sont pas endommagés. Vérifier l’alignement des pièces en mouvement,
leur prise et toute rupture de pièces, tout endommagement des
protections et des interrupteurs et toutes autres conditions pouvant
affecter lefonctionnement de l’outil. Veiller à ce que l’outil fonctionne
correctement et qu’il exécute les tâches pour lesquelles il est conçu.
Ne pas utiliser l’outil si une pièce est défectueuse. Ne pas utiliser l’outil
si l’interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas. Faire remplacer toute
pièce endommagée par un agent DEWALT agréé. Ne jamais essayer
de le réparer soi-même.
15 Pour débrancher l’outil
Éteindre l’outil puis attendre qu’il s’arrête complètement avant de le
laisser sans surveillance. Débrancher l’outil lorsqu’il n’est pas utilisé,
avant de changer toute pièce ou tout accessoire et avant de procéder
à l’entretien.
16 Pour éviter tout démarrage involontaire
S’assurer que l’outil est en position d’arrêt avant de le brancher.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne jamais tirer sur le câble pour le débrancher. Préserver le câble
de la chaleur, de l’huile et des arêtes vives.
18 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à clé et hors
de portée des enfants.
19 Entretenir vos outils avec soin
Garder les outils en bon état et propres afin d’assurer des conditions
de travail optimales et sûres. Observer les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Maintenir les poignées et les interrupteurs
secs, propres et exempts d’huile et de graisse.
20 Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur.
Faire réparer l’outil par un agent de réparation DEWALT agréé.
Les réparations ne devront être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces de rechange d’origine. Dans le cas
contraire, cela pourrait être très dangereux pour l’utilisateur.
Directives de sécurité complémentaires pour les scies à onglets
• Vérifier que tous les boutons de verrouillage et les leviers de blocage
sont bien serrés avant toute utilisation.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil si le protecteur n’est pas en place,
s’il ne fonctionne pas ou n’est pas maintenu correctement.
• Ne jamais utiliser la scie sans l’insert.
• Ne posez jamais la main sur le trajet de la lame lorsque la machine est
raccordée au secteur.
• Ne pas essayer d’arrêter rapidement le mouvement de la machine en
appuyant un outil ou un autre objet contre la lame ; de graves
accidents peuvent être provoqués involontairement de cette façon.
• Consultez le manuel d’instructions avant l’utilisation de tout accessoire.
Le mauvais usage d’un accessoire peut provoquer des dommages.
• Sélectionnez la lame adéquate pour le matériel à découper.
• Respectez la vitesse maximale indiquée sur la lame de scie.
• Utilisez un support ou portez des gants pour manipuler la lame de scie.
• S’assurer que la lame tourne dans le sens correct. Maintenir la lame
bien affûtée.
• Ne pas utiliser de lames de diamètres plus élevés ou plus faibles que
ceux recommandés. Se référer aux données techniques pour obtenir
les caractéristiques appropriées des lames. N’utilisez que les lames
indiquées dans ce manuel, conformes à la norme EN 847-1.
• Étudiez la possibilité d’utiliser des lames spécialement conçues pour
réduire le bruit.
• N’utilisez pas de lames HSS.
• N’utilisez pas de lames de scies endommagées ou cassées.
B&D_19a
FRANÇAIS
• N’utilisez pas de disques abrasifs.
• Tirer la lame de la coupe avant de relâcher l’interrupteur.
• Prenez soin de fixer le bras solidement lors de la réalisation de coupes
en biseau.
• Ne jamais caler d’objet contre le ventilateur du moteur pour bloquer
l’axe du moteur.
• Le protecteur s’ouvre automatiquement quand le bras est abaissé et il
se referme automatiquement sur la lame quand le bras remonte.
Le protecteur peut être levé manuellement lors de l’installation ou le
retrait de lames de scie ou lors du contrôle de la scie. Ne jamais lever
le protecteur quand la scie est sous tension.
• L’espace environnant de l’appareil doit être bien entretenu et libre de
tout matériau, comme par exemple copeaux et chutes.
• Vérifier périodiquement que les orifices d’aération du moteur sont libres
de copeaux.
• Changez l’insert lorsqu’il est usé.
• Débranchez l’appareil du secteur avant d‘effectuer tout travail
d’entretien ou lors du changement de la lame.
• Ne jamais effectuer de nettoyage ou d’entretien lorsque l’appareil est
en cours de fonctionnement ou si la tête n’est pas en position d’arrêt.
• Lorsque cela est possible, toujours fixer l’appareil sur un établi.
Directives de sécurité complémentaires pour établis de sciage
• S’assurer que la lame tourne dans le sens correct et que les dents sont
orientées vers la partie frontale de l’établi de sciage.
• S’assurer que toutes les poignées de blocage sont serrées avant de
démarrer toute opération.
• S’assurer que tous les flasques et les lames sont propres et que les
faces évidées du plateau se trouvent contre la lame. Serrer fermement
l’écrou de l’arbre.
• Veiller à ce que la lame de scie soit affûtée et correctement placée.
• S’assurer que le couteau diviseur est réglé à la distance correcte par
rapport à la lame - maximum 5 mm.
• Ne jamais faire fonctionner la scie sans que les carters supérieur et
inférieur de protection ne soient en place.
• Tenir les mains à l’écart du trajet de la lame de scie.
• Débrancher la scie de sa source d’alimentation avant de changer des
lames ou d’effectuer un entretien.
• Toujours utiliser un pousseur et s’assurer de ne pas placer les mains à
moins de 150 mm de la lame de scie en fonctionnement.
• Ne pas essayer de travailler avec une autre tension que celle indiquée.
• Ne pas lubrifier la lame lorsqu’elle tourne.
• Ne pas passer les bras à l’arrière de la lame de la scie.
• N’employez pas la scie pour couper des matériaux autres que le bois.
• Prenez garde au moment de la fente.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de ces scies:
- risque de blessure causé par les pièces rotatives (p. ex. la lame de scie)
En dépit de l’application des directives appropriées de sécurité et de la
réalisation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
être évités; ceux-ci sont énumérés ci-dessous:
- Diminution de l’acuité auditive.
- Risque d’accidents provoqués par des parties non protégées de la
lame de scie en rotation.
- Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
- Risque de coincement de doigts lors de l’ouverture des carters
deprotection.
- Risques pour la santé provoqués par la respiration de poussières
dégagées lors du sciage du bois, en particulier du chêne, du hêtre et
du MDF.
Étiquettes apposées sur les outils :
Les pictogrammes suivants sont inscrits sur l’outil :
Lisez le manuel d’instruction avant utilisation
Lors de l’utilisation de la machine en mode scie à onglets,
veillez à ce que la partie supérieure de la lame de la scie soit
entièrement couverte par le protecteur correspondant.
N’utilisez la machine que si la table d’établi de scie est sur la
position la plus élevée.
Lors de l’utilisation de la machine en mode établi de sciage,
veillez à ce que les protecteurs supérieur et inférieur soient
bien en place. N’utilisez la machine que si la table d’établi de
scie est sur la position la plus horizontale.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Scie à table et à onglets assemblée
1 Guide parallèle de refente
1 Carter de protection pour position de scie d’établi
1 Carter de protection inférieur pour position de scie d’établi
1 Poussoir
1 Clé Allen 4/6 mm
1 Clé Allen 5 mm
1 Clé à ergots
1 Adaptateur d’aspiration de poussière pour carter de protection supérieur
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas
de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
• Sortir la scie de son emballage avec précaution.
• Débloquez le bouton de blocage de la tête pour relever la tête
de la machine.
Description (fig. A1 - A5)
Votre scie à table et à onglets DW711 a été conçue pour des applications
professionnelles. Cette machine de haute précision peut être aisément
adaptée pour la coupe transversale, la coupe de chanfreins et la coupe à
onglets simple ou double.
A1
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Levier de déblocage de la tête
3 Bouton de blocage additionnel de table d’établi de scie
4 Carter de protection inférieur mobile
5 Table fixe
6 Fente de lame
7 Levier d’onglet
8 Verrou d’onglet
9 Table tournante/bras d’onglet
10 Échelle graduée d’onglet
11 Guide
12 Manette de blocage de biseau
13 Bouton de blocage de la tête
A2
14 Table d’établi de scie
15 Couteau à refendre
16 Carter de protection supérieur
17 Guide de refente
B&D_19a
39
FRANÇAIS
18 Carter de protection inférieur fixe (pour usage en position de scie d’établi)
19 Trous de montage de l’accessoire
Accessoires disponibles en option
A3
20 Plaque d’extrémité de table
21 Support des barres de guidage
22 Plaque de support du matériel
23 Dispositif de blocage du matériel
24 Butée pivotante
25 Pied réglable 760 mm (hauteur max.)
26 Piétement
Ajustement de la table d’établi de scie (fig. A1, B & D)
On peut coulisser manuellement la table (14) vers le haut et vers le bas et
la retenir à la hauteur requise au moyen de deux boutons de blocage.
• Desserrez les deux boutons de blocage de la table, aussi le bien le
principal (37) (fig. D) que le supplémentaire (3) (fig. A1), mais sans les
retirer.
• Mettez la table à la bonne position nécessaire.
• Serrez les boutons de blocage de la table (fig. A1 & D).
A4
27 Butée de longueur pour petites pièces à ouvrer
(à employer avec les barres de guidage [21])
A5
28 Piétement
29 Table à rouleaux
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifier si la
tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque d’identification.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du
câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I (Conducteur de terre) - outils
Retrait de la table d’établi de scie
La table peut être retirée pour accéder à la lame de scie.
• Retirez le carter de protection supérieur de la lame (30) (fig. B).
• Desserrez les deux boutons de blocage de la table, aussi le bien le principal
(37) (fig. D) que le supplémentaire (3) (fig. A1), mais sans les retirer.
• En vous servant de la clé Allen, retirez la vis (38) de la colonne arrière
de la table (fig. D). Enlevez l’écrou et la rondelle de l’autre bout de la vis.
• Retirez la table.
• Pour remettre la table, procédez en ordre inverse.
Montage de la lame de scie (fig. E1 - E5)
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la fiche, s’en débarrasser
en songeant à la sécurité car il est dangereux de réutiliser un cordon
secteur ou une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder à
l’assemblage ou au réglage.
Montage du carter de protection supérieur (fig. B)
• Attachez le carter de protection (30) au couteau à refendre (31) à l’aide
du boulon (32).
• Placez la rondelle et l’écrou à oreilles à l’autre bout du boulon et serrez.
• Montez l’embout d’aspiration de poussière (33) au niveau du carter de
protection de la lame.
Un kit d’aspiration de poussière est disponible en option (DE7779).
Montage et ajustement du guide de refente (fig. C1 - C4)
Le guide de refente se compose d’un guide fixe et d’un guide coulissant.
• Desserrez le bouton de blocage du support de guide (34) qui maintient
la plaque de serrage en place (fig. C1).
• Coulissez le guide sur l’avant de la table en vous servant de la fente en
forme de U en guise de guide (fig. C2 & C3).
• Glissez le guide en direction de la lame et serrez le bouton de blocage.
• Vérifiez si le guide est parallèle à la lame.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez le bouton de blocage du guide coulissant (35) (fig. C1) et
glissez le guide coulissant vers l’arrière afin d’obtenir une vue complète
sur les deux trous (36) (fig. C4) présents en haut du guide.
40
• En vous servant de la petite clé Allen, desserrez les deux vis Allen qui
retiennent le guide contre le support de guide. L’accès s’obtient par les
deux trous situés en haut du guide.
• Ajustez le guide de manière à ce qu’il soit parallèle à la lame en vérifiant
l’écart entre la lame et le guide à l’avant et à l’arrière de la lame.
• Après avoir procédé à l’ajustement, resserrez les vis Allen et vérifiez
encore une fois si le guide est parallèle à la lame.
Les dents d’une nouvelle lame de scie sont très tranchantes et
potentiellement dangereuses.
Afin d’installer une nouvelle lame de scie, il est nécessaire de retirer la table
et de redresser la tête de scie jusqu’à sa position la plus élevée.
• Prenez la clé à ergots (39) et placez les deux trous à l’extérieur de la
flasque extérieure (40) (fig. E1).
• À l’aide d’une clé Allen de 6 mm, desserrez le boulon de lame (41) en
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. Retirez le boulon de
lame (41), sa rondelle et la flasque (40).
• Rétractez le carter de protection inférieur de la lame (4). Pour ce faire,
utilisez une clé Allen (42) pour faire glisser le carter vers l’arrière.
Laissez le carter en retrait (fig. E2).
• Retirez la lame de scie (43) (fig. E1).
• Installez la nouvelle lame de scie sur l’épaulement (44) fourni par la
flasque intérieure (45) fig. E3). Assurez-vous que les dents du bord
inférieur de la lame pointent vers le guide (sens opposé de l’opérateur)
(fig. E1).
• Remplacez la flasque extérieure (40), en vous assurant que les pattes
de positionnement (46) sont correctement engagées, une de chaque
côté de l’axe du moteur (fig. E4).
• Replacez le boulon de lame dans le trou, en vous assurant que la
rondelle est bien positionnée derrière le bâti (fig. E5).
• Serrez le boulon de lame (41) en vissant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre (fig. E1).
• Rabattez le carter de protection puis remettez la vis Allen en place (42)
(fig. E2).
Ajustement de la lame de scie (fig. E1)
Si la lame de scie oscille pendant le démarrage et le ralentissement,
ajustez comme suit.
• Desserrez la vis de la collerette du mandrin (40) et faites tourner la lame
(43) d’un quart de tour.
• Resserrez la vis et vérifiez si la lame présente oscille.
• Répétez ces opérations jusqu’à ce que la lame n’oscille plus.
B&D_19a
FRANÇAIS
Contrôle et réglage de la lame sur le guide arrière (fig. F1 - F4)
• Desserrez le verrou d’onglet (8).
• Placez votre pouce sur le levier d’onglet (7) et serrez-le (8) pour
relâcher le bras d’onglet (9) (fig. F1).
• Faites pivoter le bras d’onglet jusqu’à ce que le verrou se trouve en
position d’onglet 0°.
• Abaissez la tête et verrouillez-la en cette position à l’aide du bouton de
blocage (3) (fig. A1).
• Vérifiez que les deux repères 0° (47) sur la graduation (10) sont juste
visibles (fig. F2).
• Placez une équerre (48) contre le côté gauche du guide (11) et la lame
(43) (fig.F3).
Ne pas toucher les pointes des dents de la lame avec l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez les vis (49) et déplacez l’ensemble graduation/bras d’onglet
vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que la lame se trouve à 90° du
guide selon l’équerre (fig. F4).
• Resserrez les vis (49).
• Retirez la table d’établi de scie.
• Desserrez la vis Allen (57) qui permet à la fois au support de tourner et
au couteau à refendre de monter et de descendre (fig. J2).
• Tournez le support et coulissez le couteau en haut et en bas jusqu’à ce
que vousobteniez la position correcte.
• Resserrez la vis (57).
• Remettez la table en place.
Lubrification
Cette machine n’exige pas de lubrification supplémentaire. Les paliers du
moteur sont pré-lubrifiés et étanches à l’eau.
• Évitez l’emploi d’huile ou de graisse car ces derniers peuvent
provoquer une obstruction par la sciure et les copeaux et créer des
problèmes.
• Nettoyez régulièrement à l’aide d’une brosse sèche les pièces sujettes
à l’accumulation de sciure et de copeaux.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
• Bien fixer la pièce à scier.
• Appliquer une force modérée sur l’outil. Une pression
excessive n’accélère pas le sciage mais altère la performance
de l’outil et risque de réduire sa durée de vie.
• Eviter de solliciter l’outil au-delà de son régime normal d’utilisation.
• Après usage, enlevez toujours la poussière de la machine pour
assurer le fonctionnement correcte du carter de protection
inférieur.
Contrôle et réglage de la lame sur la table (fig. G1 - G4)
• Desserrez la molette de verrouillage de l’inclinaison (12) (fig. G1).
• Appuyez sur la tête de scie vers la droite pour vous assurer qu’elle est
totalement verticale et serrez la molette de verrouillage de l’inclinaison.
• Placez une pièce carrée (48) sur la table et contre la lame (43) (fig. G2).
Ne pas toucher les pointes des dents de la lame avec l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez la molette de verrouillage de l’inclinaison (12) (fig. G1) et
faites tourner la vis de butée de réglage de la position verticale (50) vers
l’intérieur ou vers l’extérieur (fig. G3) jusqu’à ce que la lame repose sur
la table à 90° comme indiqué par l’équerre (fig. G3).
• Si l’index d’inclinaison (51) ne pointe pas sur le zéro de la graduation
(52), desserrez les vis (53) de fixation de la graduation et déplacez-la au
besoin (fig. G4).
Contrôle et réglage de l’angle d’inclinaison (fig. H1 & H2)
Le bouton de surpassement de la butée d’inclinaison (54) permet un angle
d’inclinaison maximum de 45° ou 48° selon les besoins (fig. H1).
- Gauche = 45°
- Droite = 48°
• Vérifiez que le bouton de surpassement (54) se trouve en position gauche.
• Desserrez la manette d’inclinaison (12) et déplacez la tête de scie vers
la gauche. Il s’agit de la position inclinée à 45°.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Tournez la vis butoir (55) vers l’intérieur ou l’extérieur jusqu’à ce que
l’index (51) indique 45° (fig. H2).
Montage et démontage du carter de protection (fig. I1 & I2)
Si le dispositif est utilisé en guise d’établi à scier, il convient d’utiliser
toujours le carter de protection inférieur fixe (18) (fig. I1).
• Retirez l’écrou à six pans M10 (56) et montez le carter de protection
comme illustré (fig. I2).
• Remettez l’écrou en place et serrez-le de manière à ce que le carter de
protection ne bouge plus.
• Pour enlever le carter de protection, procédez en ordre inverse.
Réglage du couteau diviseur (fig. A1, J1 & J2)
La position correcte du haut du couteau à refendre (31) ne doit pas être
de plus de 2 mm au-dessous de la dent la plus élevée de la lame et le
corps du rayon doit être au maximum à 5 mm des pointes des dents de la
lame de scie (fig. J1).
Avant la mise en marche:
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames trop
émoussées. La vitesse maximale de rotation de l’outil ne doit pas
excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant de
commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes de serrage
soient bien serrés.
Mise en marche et arrêt (fig. A1)
• Pour mettre la machine en marche, appuyez sur le bouton marche/
arrêt (1).
• Pour éteindre la machine, appuyez de nouveau sur l’interrupteur
marche/arrêt.
Coupes de base
Sciage en mode scie à onglets
Il est dangereux de faire fonctionner la machine sans protecteur.
Tous les protecteurs doivent être en place.
Assurez-vous que les pièces à ouvrer en aluminium sont parfaitement
bloquées.
Coupe droite verticale (fig. A1 & K)
• Desserrez le verrou d’onglet (8) puis pressez-le.
• Engagez le verrou d’onglet (8) en position 0° et bloquez-le.
• Disposez le morceau de bois à couper contre le guide (11).
• Tenez la poignée de la machine et pressez sur le levier de
déverrouillage de la tête (2) afin de libérer la tête.
• Abaissez la tête de 10 mm environ et débloquez le levier de blocage.
• Mettez la machine en marche et appuyez sur la tête pour permettre à
la lame de couper à travers la pièce à ouvrer et de pénétrer dans la
fente de la table.
B&D_19a
41
FRANÇAIS
• Après avoir achevé la coupe, éteignez la machine et remettez la tête à
sa position de repos supérieure.
Aspiration de poussière
Un kit d’aspiration de poussière (DE7779) est disponible pour assurer une
aspiration optimale de la poussière.
Coupe transversale verticale d’onglet (fig. A1 & L)
• Pressez le verrou d’onglet (8). Faites pivoter le bras vers la gauche ou
vers la droite pour obtenir l’angle requis.
• Le verrou d’onglet doit automatiquement se positionner sur 0°, 15°,
22,5°, 45° et 50° à droite comme à gauche. Si un angle intermédiaire
est requis, tenez la tête fermement en place et verrouillez-la en
bloquant le levier d’onglet.
• Assurez-vous toujours que le levier d’onglet est bien bloqué avant de
procéder à la coupe.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Fixation de la pièce (fig. A3)
• Dans la plupart des cas, l’action de la lame est suffisant pour maintenir
le matériau fermement contre la butée.
• Si le matériau a tendance à se soulever ou à s’écarter de la butée, il est
préférable d’utiliser l’étau optionnel de matériau (23).
• Utilisez toujours l’étau pour couper les métaux non-ferreux.
Coupe de pièces courtes (fig. A3 & A4)
Il est recommandé d’utiliser l’arrêt en longueur pour pièces courtes (27) à
la fois pour le sciage en série et pour de petites pièces individuelles de
longueurs différentes. L’arrêt en longueur ne peut être utilisé qu’en
association avec une paire de rails optionnels de guidage (21).
Pour assembler par onglet l’extrémité d’une pièce de bois en
effectuant une petite découpe, positionner la pièce de telle
sorte que cette petite découpe se trouve du côté de la lame
ayant le plus grand angle par rapport au guide arrière:
onglet gauche, découpe à droite
onglet droit, découpe à gauche.
Sciage de longues pièces (fig. A3)
Coupe transversale inclinée (fig. H1 & M)
Les angles d’inclinaison sont réglables de 0° à 48° à gauche. Des coupes
inclinées de 45° sont possibles avec le bras d’onglet réglé entre zéro et un
maximum de 45° à droite ou à gauche.
• Desserrez la manette d’inclinaison (12) et réglez l’inclinaison comme
requis.
• Réglez le bouton de dépassement (54) si nécessaire.
• Maintenez fermement la tête et ne la laissez pas tomber.
• Serrez fermement la manette de serrage d’inclinaison (12).
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Sciage en mode établi
Coupe longitudinale (fig. A2 & N)
• Mettez la lame en position verticale.
• Assurez-vous que le plaque de sûreté plastique (18) est en position fixe.
• Réglez la profondeur de coupe en faisant coulisser la table (14) vers le
haut ou vers le bas. La position correcte consiste à ce que les pointes
de trois dents dépassent la surface supérieure du bois.
• Réglez le guide de refente (17) selon les besoins afin de soutenir autant
que possible la pièce à ouvrer. Il convient au minimum que l’extrémité
arrière du guide soit au même niveau que l’avant du couteau à refendre.
• Réglez le guide de refente à la largeur de coupe requise en vous
servant de l’échelle graduée ajoutée à l’avant de la table.
• Allumez la machine.
• Faites avancer la pièce à ouvrer au-dessous de l’avant du carter de
protection supérieur de la lame, en la maintenant fermement appuyée
contre le guide de refente.
• N’oubliez pas d’utiliser toujours la tige-poussoir (58) (fig. N).
• Après avoir achevé la coupe, éteignez machine.
Qualité de la coupe
La régularité de la coupe dépend d’un certain nombre de facteurs, tel que
le type de matériau à couper. Lorsque des coupes de grande qualité sont
requises pour les assemblages de pièces moulurées ou autres travaux de
précision, une lame affûtée (60 dents, en carbure) et une vitesse de coupe
lente et régulière donnent les résultats escomptés.
S’assurer que le matériau ne glisse pas pendant la coupe; bien
le bloquer. Toujours attendre que la lame soit complètement
arrêtée avant de lever le bras. Au cas où des petites fibres de
bois sont visibles à l’arrière de la pièce, appliquer un morceau
de bande adhésive à l’endroit de la coupe. Couper à travers la
bande adhésive et l’enlever prudemment après la coupe.
42
Accessoires disponibles en option
Toujours supporter de longues pièces.
La figure A3 représente la configuration idéale pour le sciage de pièces
longues lorsque la scie est utilisée séparément (tous les accessoires sont
disponibles en option). Tous ces accessoires (à l’exception du support sur
pieds et de l’étau pour pièce) sont nécessaires tant du côté de l’entrée
que du côté de la sortie:
- Support sur pieds (28) (fourni avec instructions de montage).
- Rails de guidage (500 ou 1.000 mm) (21).
- Supports (25) pour soutenir les rails de guidage. Ne pas utiliser les
supports pour soutenir la machine! La hauteur des supports est réglable.
- Plaques de support de matériaux (22).
- Plaque d’extrémité de table (20) pour soutenir les rails
(également lors de travail sur un établi existant).
- Etau pour pièce (23).
- Arrêt pivotant (24).
• Placer la scie sur le support à pieds et adapter les rails de guidage.
• Visser fermement les plaques de support de matériaux (22) aux rails de
guidage (21). L’étau (23) sert maintenant d’arrêt en longueur.
• Installer les plaques d’extrémités de table (20).
• Installer l’arrêt pivotant (24) au rail arrière.
• Utiliser l’arrêt pivotant (24) pour régler la longueur des pièces
moyennes ou longues. Il peut être utilisé latéralement ou basculé
lorsqu’il n’est pas en fonction.
Utilisation de la table à rouleaux (fig. A3 & A5)
La table à rouleaux (33) facilite la manipulation de pièces longues et larges
en bois (fig. A5). Elle peut être adaptée à gauche ou à droite de la
machine. La table à rouleaux nécessite l’utilisation du support sur pieds
optionnel (fig. A3).
Monter la table à rouleaux suivant les instructions fournies avec
le support sur pieds.
• Remplacer les courtes barres de support fournies avec le support sur
pieds, par les rails non-standard montés du côté où la table doit être
utilisée.
• Suivre toutes les instructions fournies avec la table à rouleaux.
B&D_19a
FRANÇAIS
Gamme des lames de scie disponibles (lames recommandées)
Type de lame
DT1529 série 40
Dimensions de la lame
(diamètre x alésage
x nbre de dents)
260x30x24
DT1530 série 40
DT1736 série 60
260x30x80
260x30x58
DT1737 série 60
260x30x80
GARANTIE
Usage
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
A usages multiples, refente et
coupe en travers du bois et des
plastiques
TCG pour usage avec aluminium
ATB pour coupe fine de bois
artificiel et naturel
TCG pour coupe extra-fine de bois
artificiel et naturel
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui
conviennent le mieux pour votre travail.
Transport
Pour faciliter le transport, abaissez la tête et enfoncez le bouton de
blocage de la tête (13).
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine DEWALT ne vous
donne pas entière satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat à votre distributeur,
ou à un centre de service après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg, retournez
votre machine à DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait une révision ou des
réparations dans les 12 mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service après-vente agréé
sur présentation de la preuve d’achat. Ce service comprend pièces et
main-d’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps avec un minimum
d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure d’un
entretien soigneux et régulier.
Au cas où votre machine DEWALT présenterait un défaut de fabrication
dans les 12 premiersmois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de
l’unité entière, et ce à notre discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT ou du centre de service
après-vente agréé le plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel. Comme alternative, une liste de centres de
service après-vente DEWALT agréés et des renseignements plus
détaillés sur le service après-vente sont disponibles sur l’Internet
(www.2helpU.com).
B&D_19a
43
ITALIANO
TRONCATRICE DA TAVOLO DW711
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Potenza resa
Diametro lama
Alesatura lama
Velocità max. lama
Max. capacità di taglio trasversale a 90°
Max. capacità di taglio trasversale a 45°
Max. profondità di taglio a 90°
Max. profondità di taglio inclinato a 45°
Taglio obliquo (posizioni max.)
Taglio inclinato (posizioni max.)
Tagli compositi
Angolazione a 90°
Max. profondità di taglio ad inclinazione di 45°
Max. profondità di taglio ad inclinazione di 48°
Angolazione a 45°
Max. profondità di taglio inclinato a 45°
Max. profondità di taglio inclinato a 48°
Angolazione a 48°
Max. profondità di taglio inclinato a 45°
Max. profondità di taglio inclinato a 48°
Capacità max. di taglio longitudinale sinistra/destra
Profondità max. di taglio sega a banco
Tempo di frenatura automatica della lama
Peso
V
W
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
sx
a destra
sinistra
Fusibili:
Modelli da 230 V
DW711
230
1.300/1.100
900/800
260
30
2.750/2.850
140
100
96
45
50°
50°
48°
DW711
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle
norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029-1,
prEN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo qui sotto
o consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/CEE e 98/37/CEE,
dati ricavati in base alla norma prEN 61029-2-11:
DW711
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
90,8
LWA (potenza sonora)
dB(A)
98,8
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito.
mm
mm
48
45
mm
mm
48
45
Il valore medio quadratico ponderato dell’accelerazione secondo
prEN 61029-2-11:
DW711
< 2,5 m/s2
mm
mm
mm
mm
s
kg
48
45
180/60
0 - 50
< 10,0
20
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9910407
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Indica rischio di infortunio, pericolo di morte o danno
all’apparecchio qualora non ci si attenga alle istruzioni
contenute nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
Bordi affilati.
44
B&D_19a
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d’incendio,
scariche elettriche e ferimenti.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le istruzioni di cui
al presente manuale.
Conservare questo manuale di istruzioni per successive
consultazioni.
Informazioni generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile in ambienti
carichi di umidità. Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
l’utensile quando vi sia rischio di provocare un incendio o una
esplosione, per es. in luoghi con atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o animali di avvicinarsi alla
zona di lavoro, toccare l’utensile o il cavo di alimentazione.
4 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Raccogliere i capelli se
si portano lunghi. Quando si lavora all’esterno, è preferibile indossare
dei guanti adeguati e delle scarpe antisdrucciolevoli.
5 Protezione personale
Indossate occhiali di sicurezza. Indossate una mascherina contro la
polvere ogni volta che l’uso dell’utensile provochi polvere o schegge.
Se tali particelle possono essere particolarmente calde, indossare
anche un grembiule resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi di
otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
6 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per es. tubi,
termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi (per es. alto
livello di umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare la sicurezza
elettrica collegando in serie un trasformatore d’isolamento o un
interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
7 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
8 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non utilizzare l’utensile quando si è stanchi.
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare. Ciò aumenta
la sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per
operare meglio.
10 Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere
Se sono forniti i dispositivo per la connessione delle macchina
aspirazione e raccolta della polvere, verificare che vengano collegate
e utilizzate correttamente.
11 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di misura
Prima di mettere in funzione l’utensile si abbia cura di togliere chiavi
e altri strumenti.
12 Prolunghe
Ispezionare la prolunga prima dell’uso e sostituirla se è danneggiata.
Quando l’utensile viene impiegato all’esterno, usare unicamente le
prolunghe per uso esterno.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare utensili
e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza. Non forzare l’utensile.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature diversi o l’impiego del
presente utensile per scopi diversi da quelli indicati nel presente
manuale d’uso comportano il rischio di infortuni.
14 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile e il cavo elettrico
per rilevare eventuali danni. Controllare se ci sono parti non allineate o
parti mobili con gioco, pezzi rotti, danni alle protezioni oagli interruttori
e qualsiasi altra condizione che possa incidere sul funzionamento
dell’utensile. Accertare che l’utensile funzioni come previsto e che
venga impiegato per lo scopo per cui è stato progettato. Non usate
l’utensile se presenta elementi danneggiati o difettosi. Non impiegare
l’utensile se non è possibile accenderlo e spegnerlo mediante l’interruttore.
Eventuali componenti difettosi o danneggiati vanno sostituiti o riparati
da un tecnico autorizzato. Non tentare mai di effettuare delle riparazioni.
15 Scollegare l’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto completo prima di
lasciarlo incustodito. Estrarre la spina dalla presa di alimentazione
quando l’utensile non è in uso, o prima di cambiare pezzi, accessori
o complementi o prima di eseguire lavori di manutenzione.
16 Evitare accensioni accidentali
Prima di collegare l’utensile alla presa, verificare che sia spento.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non tirare mai il cavo per estrarlo dalla presa. Proteggere il cavo dal
calore, dagli oli minerali e dai bordi taglienti.
18 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli utensili elettrici in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
19 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più
sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Mantenere le impugnature e gli interruttori asciutti,
puliti e senza tracce di olio o grassi.
20 Riparazioni
Il presente utensile elettrico è conforme alle principali norme di
sicurezza vigenti. Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati
DEWALT per le riparazioni Le riparazioni devono essere eseguite
soltanto da personale qualificato e con pezzi di ricambio originali, per
evitare di esporre gli utenti a considerevoli rischi.
Norme di sicurezza supplementari per troncatrice
• Prima di iniziare qualsiasi operazione, accertarsi che le manopole e le
impugnature di bloccaggio siano serrate.
• Non adoperare l’utensile se il riparo non è in posizione oppure se non
funziona o non è stato sottoposto agli interventi di manutenzione del caso.
• Non utilizzare mai la troncatrice senza la tavola di taglio.
• Non collocare mai le mani nell’area della lama quando la troncatrice è
connessa all’alimentazione elettrica.
• Non tentare mai di arrestare una macchina in funzione bloccandone la
lama con un utensile o altro oggetto: in questo modo ci si espone al
rischio di gravi incidenti.
• Consultare il manuale d’istruzioni prima di utilizzare qualsiasi
accessorio. L’uso non corretto di un accessorio può causare danni.
• Selezionare la lama corretta per il materiale da tagliare.
• Rispettare la velocità massima indicata sulla lama della troncatrice.
• Quando si maneggia una lama di troncatrice, adoperare un supporto
o indossare dei guanti.
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione corretta. Mantenere le lame
affilate.
• Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore rispetto a quello
consigliato. Per il tipo di lama indicato fare riferimento ai dati tecnici.
Adoperare esclusivamente le lame specificate nel presente manuale,
conformi alla normativa EN-847-1.
• Considerare l’opportunità di applicare lame speciali antirumore.
• Non utilizzare lame in acciaio rapido.
• Non utilizzare lame di troncatrice spaccate o danneggiate.
• Non utilizzare mole a disco.
• Prima di rilasciare l’interruttore sollevare la lama dal taglio praticato nel
pezzo di lavorazione.
B&D_19a
45
ITALIANO
• Quando si eseguono dei tagli di sbieco, verificare che il braccio sia
fissato saldamente.
• Non inserire alcun oggetto a cuneo contro il ventilatore per trattenere
l’albero motore elettrico.
• Il riparo lama della troncatrice si solleva automaticamente quando si
abbassa il braccio, e si abbassa sulla lama quando si solleva il braccio.
Il riparo si può sollevare manualmente durante l’attacco e il distacco
delle lame o per il controllo della macchina. Non sollevare mai il riparo
della lama manualmente se la macchina non è disattivata.
• Curare lo stato di manutenzione dell’area circostante la macchina e
tenerlo sgombero da materiali come schegge e residui della
lavorazione.
• Controllare periodicamente che le prese d’aria del motore siano pulite
e non ostruite dalle schegge.
• Sostituire tavola di taglio, se usurata.
• Staccare la macchina dall’alimentazione di rete prima di eseguire gli
interventi di manutenzione o di sostituire la lama.
• Non svolgere mai lavori di manuntezione o pulizia se la macchina è
ancora in funzione e la testa non è in posizione di riposo.
• Quando possibile montare sempre la macchina su un banco.
Norme di sicurezza supplementari per seghe a banco
• Controllate che la lama ruoti nella direzione corretta e che i denti siano
rivolti verso la parte anteriore della sega a banco.
• Assicuratevi che tutte le manopole di bloccaggio siano strette prima di
iniziare qualsiasi operazione.
• Verificate che tutta la lama e le flange siano pulite e che i lati incassati
della flangia siano a contatto con la lama. Serrate bene il dado di
fissaggio dell’albero.
• Mantenete la lama della sega affilata e montata correttamente.
• Accertatevi che il coltello apritaglio sia regolato alla corretta distanza
dalla lama - max. 5 mm.
• Prima di azionare la sega, accertatevi sempre che siano correttamente
in posizione le protezioni superiore ed inferiore della lama.
• Tenete le mani lontano dalla traiettoria della lama della sega.
• Scollegate la macchina dalla rete di alimentazione elettrica prima di
procedere alla sostituzione della lama o ad interventi di manutenzione.
• Utilizzate sempre uno spingipezzo, avendo cura di non avvicinare le
mani a più di 150 mm dalla lama della sega quando in funzione.
• Non tentate di utilizzare la sega a tensioni diverse da quelle raccomandate.
• Non lubrificate la lama quando è in funzione.
• Non mettete le mani al di dietro o attorno alla lama.
• Non usare la troncatrice per tagliare materiali diversi dal legno.
• Fare attenzione durante la stozzatura.
Rischi residui
I rischi seguenti riguardano l’utilizzo di seghe:
- ferite provocate dal contatto con parti rotanti
L’applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l’installazione di
dispositivi di sicurezza non consentono comunque di eliminare i seguenti
rischi residui:
- Diminuzione dell’udito.
- Rischio di incidenti provocati da parti scoperte della lama della sega in
rotazione.
- Rischio di ferirsi durante la sostituzione della lama.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle difese.
- Pericoli per la salute causati dall’inspirazione della polvere prodotta
durante la segatura del legno, in modo particolare quercia, faggio e MDF.
Se si usa la macchina nella modalità di troncatrice, assicurarsi
che la parte superiore della lama sia completamente coperta
dal riparo superiore della lama. Usare la macchina solo quando
il tavolo della sega da banco si trova nella posizione più alta.
Se si usa la macchina nella modalità di sega da banco,
assicurarsi che i ripari superiore e inferiore siano in posizione.
Usare la macchina solo quando il tavolo della sega da banco si
trova in posizione orizzontale.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Troncatrice con tavolo montato
1 Guidapezzo parallelo
1 Riparo per posizione sega da banco
1 Riparo inferiore per posizione sega da banco
1 Asta
1 Chiave per brugole 4/6 mm
1 Chiave per brugole 5 mm
1 Chiave a due naselli
1 Adattatore aspirapolveri per riparo superiore
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
• Rimuovere la sega dall’imballaggio con la massima attenzione.
• Rilasciare il pomello di bloccaggio testata per sollevare la testata.
Descrizione (fig. A1 - A5)
La vostra troncatrice da tavolo DW711 è stata concepita per applicazioni
professionali. Questa macchina ad elevata precisione può essere rapidamente
regolata per eseguire tagli traverso-vena, obliqui, inclinati o obliqui composti.
A1
1 Interruttore acceso/spento
2 Leva di rilascio bloccaggio testata verso l’alto
3 Pomello di bloccaggio ausiliario per tavolo di sega da banco
4 Riparo lama inferiore mobile
5 Tavolo fisso
6 Scanalatura lama
7 Leva taglio obliquo
8 Fermo taglio obliquo
9 Tavolo girevole/braccio troncatrice
10 Righello inclinazione
11 Guida
12 Manopola bloccaggio inclinazione
13 Leva di bloccaggio testata
A2
14 Tavolo sega da banco
15 Cuneo
16 Riparo lama superiore
17 Guidapezzo
18 Riparo inferiore fisso (da usarsi nella posizione di sega da banco)
19 Fori di montaggio accessorio
Accessori opzionali
Etichette sull’utensile
Sull’utensile sono presenti le seguenti immagini:
Leggere il manuale di istruzioni prima di mettere in funzione
46
A3
20 Piastra terminale tavolo
21 Guida scorrevole di supporto
22 Piastra supporto materiale
B&D_19a
ITALIANO
23 Fermo materiale
24 Arresto orientabile
25 Supporto regolabile 760 mm (altezza max.)
26 Cavalletto
Regolazione del tavolo della sega da banco (fig. A1, B & D)
Il tavolo (14) scorre verso l’alto e verso il basso manualmente ed è fissato
all’altezza desiderata mediante due pomelli di bloccaggio.
• Allentare i pomelli di bloccaggio del tavolo, sia quello principale (37)
(fig. D) che quello ausiliario (3) (fig. A1), senza tuttavia rimuoverli.
• Regolare il tavolo all’altezza desiderata.
• Serrare i pomelli di bloccaggio del tavolo (fig. A1 & D).
A4
27 Registro di lunghezza pezzi corti (da usare con binari guide [21])
A5
28 Cavalletto
29 Tavolo girevole
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a quello indicato
sulla targhetta.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre
la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) - utensili elettrici
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina vecchia in modo
appropriato; è pericoloso inserire una spina con i conduttori di rame
scoperti in una presa di corrente sotto tensione.
Smontaggio del banco della sega
E’ possibile smontare il tavolo per accedere alla lama della sega.
• Togliere il paralama superiore (30) (fig. B).
• Allentare i pomelli di bloccaggio tavolo, sia quello principale (37) (fig. D)
che quello ausiliario (3) (fig. A1), senza tuttavia rimuoverli.
• Con la chiave a brugola, rimuovere la vite (38) dalla colonna posteriore
del tavolo (fig. D). Togliere dado e rondella dall’altra estremità della vite.
• Togliere il tavolo.
• Per il montaggio del tavolo invertire l’ordine delle operazioni indicate in
precedenza.
Montaggio lama della troncatrice (fig. E1 - E5)
I denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere
pericolosi.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà essere di tipo
omologato e di dimensione idonee a garantire l’alimentazione elettrica
della macchina (vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione minima
del conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la regolazione disinserire
sempre la spina dalla presa di alimentazione.
Montaggio del riparo superiore (fig. B)
• Fissare la protezione (30) al cuneo (31) con il bullone (32).
• Collocare la rondella ed il dado ad alette sull’altra estremità del dado
e serrare.
• Montare il bocchettone aspirapolveri (33) sul riparo della lama.
A parte, è disponibile un kit di aspirazione polveri (DE7779).
Montaggio e regolazione del guidapezzo (fig. C1 - C4)
Il guidapezzo presenta una guida fissa e una scorrevole.
• Allentare il pomello di bloccaggio del supporto guida (34) che mantiene
la piastra di fissaggio in posizione (fig. C1).
• Far scorrere la guida sulla parte anteriore del tavolo usando la
scanalatura a forma di U come guida (fig. C2 & C3).
• Far scorrere la guida verso la lama e serrare il pomello di bloccaggio.
• Controllare che la guida sia parallela alla lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare il pomello di bloccaggio della guida scorrevole (35) (fig. C1) e
far scorrere quest’ultima all’indietro per ottenere piena visione dei due
fori (36) (fig. C4) sulla parte superiore della guida.
• Avvalendosi della chiave a brugola piccola, allentare le due brugole che
fissano la guida sul relativo supporto, alle quali si accede attraverso
i due fori sulla parte superiore della guida.
• Regolare la guida in modo che sia parallela alla lama controllando la
distanza tra la lama e la guida nella parte anteriore e posteriore della
lama.
• Una volta effettuata la regolazione, serrare nuovamente le brugole
e controllare ancora una volta che la guida sia parallela alla lama.
Per montare una nuova lama, è necessario rimuovere il tavolo e sollevare
la testa della troncatrice alla massima altezza.
• Con la chiave a dente (39), posizionare i due fori all’esterno della flangia
esterna (40) (fig. E1).
• Utilizzando la chiave a brugola da 6 mm, allentare il bullone della lama
(41) ruotando in senso orario. Togliere il bullone della lama (41),
la relativa rondella e la flangia (40).
• Portare indietro il paralama inferiore (4). Per farlo, togliere la brugola
(42) e far scorrere all’indietro la protezione. Lasciare la protezione in
posizione arretrata (fig. E2).
• Rimuovere la lama della troncatrice (43) (fig. E1).
• Installare la nuova lama sullo spallamento (44) presente sulla flangia
interna (45) fig. E3. Verificare che i denti del bordo inferiore della lama
siano rivolti verso la guida (lato opposto operatore) (fig. E1).
• Rimontare la flangia esterna (40), verificando che i bulloni di
posizionamento (46) siano correttamente impegnati, uno per ogni lato
dell’alberino motore (fig. E4).
• Rimontare il bullone della lama attraverso il foro, assicurandosi che la
rondella sia mantenuta in posizione dietro al telaio (fig. E5).
• Serrare il bullone della lama (41) girando in senso antiorario (fig.E1).
• Abbassare la protezione e riposizionare la brugola (42) (fig. E2).
Regolazione della lama della sega (fig. E1)
Se durante le fasi di accensione e spegnimento la lama si muove da un
lato all’altro irregolarmente, eseguire le seguenti regolazioni.
• Allentare la vite della ghiera alberino (40) e ruotare la lama (43) di un
quarto di giro.
• Serrare nuovamente la vite e controllare che la lama non presenti
oscillazioni.
• Ripetere l’operazione fino ad eliminare tali oscillazioni.
Controllo e regolazione lama rispetto al guidapezzo (fig. F1 - F4)
• Allentare il fermo taglio obliquo (8).
• Posizionare il pollice sulla leva (7) e premere il fermo taglio obliquo (8)
onde rilasciare il braccio taglio obliquo (9) (fig. F1).
• Fare oscillare il braccio taglio obliquo finché il fermo non lo colloca in
posizione di taglio obliquo 0°.
• Abbassare la testa e bloccarla in questa posizione, utilizzando il
pulsante di bloccaggio (3) (fig. A1).
• Controllare che i due contrassegni indicanti 0° (47) sul righello (10)
siano ben visibili (fig. F2).
B&D_19a
47
ITALIANO
• Posizionare una squadra (48) contro il lato sinistro della guida (11)
e della lama (43) (fig. F3).
Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della
lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare le viti (49) e spostare il gruppo scala graduata/braccio taglio
obliquo verso sinistra o verso destra finché la lama non risulta a 90°
rispetto al guidapezzo, in base a quanto indicato dalla squadra (fig. F4).
• Stringere nuovamente le viti (49).
Lubrificazione
Il presente utensile non richiede ulteriori lubrificazioni. I cuscinetti del
motore sonoprelubrificati e stagni.
• Non usare olio o grasso per evitare di provocare accumuli di polvere
o trucioli che potrebbero rivelarsi problematiche.
• Periodicamente, pulire i componenti soggetti ad accumulo di polvere
e trucioli con una spazzola asciutta.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Applicare all’utensile esclusivamente pressioni di leggera entità,
e non esercitare pressione laterale sulla lama della sega.
• Evitare sovraccarichi.
• Per garantire il corretto funzionamento della protezione inferiore,
rimuovere sempre la polvere dalla macchina dopo l’uso.
Controllo e regolazione della lama rispetto al tavolo (fig. G1 - G4)
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (12) (fig. G1).
• Spingere la testa della sega verso destra per garantire che sia
perfettamente verticale e serrare la manopola di bloccaggio inclinazione.
• Posizionare una squadra di riscontro (48) sul tavolo e in verticale contro
la lama (43) (fig. G2).
Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della
lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (12) (fig. G1)
e ruotare la vite di arresto regolazione posizione verticale (50) per
allentarla o stringerla (fig. G3) fino a che la lama non è a 90° rispetto al
piano, in base a quanto indicato dalla squadra (fig. G2).
• Se l’indicatore taglio inclinato (51) non indica zero sulla scala graduata
taglio inclinato (52), allentare le viti (53) di bloccaggio della scala e
posizionarla correttamente (fig. G4).
Controllo e regolazione angolo taglio inclinato (fig. H1 & H2)
La manopola di sovrapposizione taglio inclinato (54) consente
l’impostazione dell’angolo massimo di inclinazione a 45 o a 48° come
necessario (fig. H1).
- Sinistra = 45°
- Destra = 48°
• Verificare che la manopola di sovrapposizione (54) sia in posizione
a sinistra.
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (12) e spostare
a sinistra la testa della troncatrice. Questa è la posizione taglio inclinato
a 45°.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Ruotare la vite d’arresto (55) avvitandola o svitandola come necessario,
finché l’indicatore (51) non segnala 45° (fig. H2).
Montaggio e smontaggio della difesa (fig. I1 & I2)
Quando si usa l’utensile come sega da banco, usare sempre il riparo
inferiore fisso (18) (fig. I1).
• Rimuovere il dado esagonale M10 e (56) montare il riparo come
descritto in figura (fig. I2).
• Sostituire il dado e serrare in modo che il riparo sia fissato in posizione.
• Per rimuovere il riparo, procedere in ordine inverso.
Regolazione coltello apritaglio (fig. A1, J1 & J2)
Affinché sia in posizione corretta, la parte superiore del cuneo fenditore (31)
deve trovarsi a non oltre 2 mm sotto il dente più alto della lama e il corpo del
raggio deve distare dalle punte dei denti della lama non oltre 5 mm (fig. J1).
• Togliere il tavolo.
• Allentare la brugola (57) che consente sia la rotazione della staffa sia il
movimento del cuneo verso l’alto e verso il basso (fig. J2).
• Ruotare la staffa e far scorrere il cuneo o verso l’alto o verso il basso
fino a raggiungere la posizione corretta.
• Stringere nuovamente la vite (57).
• Rimontare il tavolo.
48
Prima del funzionamento:
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame eccessivamente
usurate. La velocità max. di rotazione dell’utensile non deve superare
quella della lama della troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia
raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio siano serrate.
Accensione e spegnimento (fig. A1)
• Per accendere la macchina, premere l’interruttore acceso/spento (1).
• Per spegnere la macchina premere nuovamente l’interruttore acceso/
spento.
Tagli principali della segatrice
Lavorazione in modo troncatrice
E’ pericoloso operare senza protezioni. Le protezioni devono essere
sempre in posizione quando si effettuano tagli.
Assicurarsi che i pezzi in alluminio siano fissati in modo sicuro.
Taglio verticale a troncare (fig. A1 & K)
• Allentare il fermo taglio obliquo (8), quindi premerlo.
• Innestare il fermo taglio obliquo (8) in posizione 0° e serrare la
manopola di bloccaggio taglio obliquo.
• Posizionare il pezzo da lavorare contro la guida (11).
• Afferrare l’impugnatura della macchina e premere la leva di sbloccaggio
testa (2) per rilasciare quest’ultima.
• Tirare indietro la testata di circa 10 mm e rilasciare la leva di
bloccaggio.
• Accendere la macchina e premere sulla testata per consentire alla lama
di tagliare il pezzo ed entrare nella scanalatura del tavolo.
• Dopo aver completato l’operazione di taglio, spegnere la macchina e
riportare la testata verso l’alto, in posizione di riposo.
Taglio trasversale a squadra verticale (fig. A1 & L)
• Premere il fermo taglio obliquo (8). Spostare il braccio verso sinistra
o verso destra, nell’angolazione desiderata.
• Il fermo taglio obliquo si posiziona automaticamente a 0°, 15°, 22,5°,
45° e 50° sia a sinistra che a destra. Qualora si desideri un qualsiasi
angolo intermedio, tenere saldamente la testa e bloccarla serrando il
fermo per taglio obliquo.
• Prima di eseguire il taglio accertarsi sempre che il fermo del taglio
obliquo sia saldamente serrato.
• Procedere come indicato per il „Taglio trasversale rettilineo verticale“.
B&D_19a
ITALIANO
Quando si esegue il taglio obliquo all’estremità obliqua di un
pezzo di legno, posizionare il legno con l’angolo maggiore
rivolto verso il guidapezzo.
Taglio trasversale inclinato (fig. H1 & M)
Gli angoli di taglio inclinato possono essere impostati da 0 a 48° a sinistra.
E’ possibile eseguire tagli inclinati fino a 45° con il braccio taglio obliquo
impostato tra zero ed un massimo di 45° a destra o a sinistra.
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (12) e impostare
quest’ultimo come desiderato.
• Impostare il pulsante di sovrapposizione (54) se necessario.
• Afferrare saldamente la testa e fare attenzione a non farla cadere.
• Serrare saldamente l’impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (12).
• Procedere come indicato per il „Taglio trasversale rettilineo verticale“.
Lavorazione in modo sega da banco
Taglio longitudinale (fig. A2, & N)
• Posizionare la lama in verticale.
• Assicurarsi che la piastra del riparo in plastica (18) sia fissata in posizione.
• Impostare la profondità di taglio facendo scorrere il tavolo (14) verso
l’alto o verso il basso. Per essere in posizione corretta, le punte dei tre
denti devono sovrastare la superficie superiore del pezzo di legno.
• Posizionare il guidapezzo (17) come necessario per supportare la
maggior lughezza possibile del pezzo in lavorazione. Almeno l’estremità
posteriore della guida deve essere a livello rispetto alla parte anteriore
del cuneo.
• Impostare il guidapezzo sulla larghezza di taglio richiesta nella parte
anteriore del tavolo.
• Accendere la macchina.
• Alimentare lentamente il pezzo sotto la parte anteriore del riparo lama
superiore, tenendolo saldamente premuto contro il guidapezzo.
• Ricordarsi di impiegare sempre uno spezzone di spinta (58) (fig. N).
• Una volta completata l’operazione di taglio, spegnere la macchina.
Qualità di taglio
L’uniformità di qualsiasi taglio dipende da numerose variabili, come ad es.
il materiale da tagliare. Quando siano richiesti tagli particolarmente levigati
per modanature e altri lavori di precisione, i migliori risultati si ottengono
con una lama affilata (60 denti, in carburo) e con una velocità di taglio più
bassa e uniforme.
Accertarsi che il materiale non slitti durante il taglio; bloccarlo
saldamente in posizione. Prima di sollevare il braccio attendere
sempre che la lama si arresti completamente. Se fibre di legno
di piccole dimensioni continuano a staccarsi sul lato posteriore
del pezzo di lavorazione, applicare un tratto di nastro adesivo
protettivo sul legno nel punto in cui si deve eseguire il taglio.
Segare attraverso il nastro adesivo, quindi rimuoverlo con
cautela al termine dell’operazione.
Taglio di pezzi corti (fig. A3 & A4)
Si raccomanda di utilizzare il fermo in lunghezza per pezzi corti (27) sia per
il taglio in serie che per singoli piccoli pezzi di diversa lunghezza. Il fermo in
lunghezza può essere utilizzato in congiunzione con una coppia di tubi di
guida (21).
Taglio di pezzi lunghi (fig. A3)
Dotare sempre i pezzi lunghi di adeguati supporti.
La figura A3 rappresenta la configurazione ideale per il taglio di pezzi
lunghi quando la sega è impiegata semplicemente appoggiata sul
pavimento (tutti gli accessori optional). Tali accessori (tranne le zampe
d’appoggio e il morsetto di bloccaggio del pezzo) sono necessari sia sul
lato di inserimento che in quello di uscita del pezzo:
- Zampe d’appoggio (28) (fornite con istruzioni di montaggio).
- Tubi di guida (500 o 1.000 mm) (21).
- Supporti (25) atti a sostenere i tubi di guida. Non utilizzare i supporti
per sostenere la macchina! L’altezza dei supporti è regolabile.
- Piastre di supporto poggia pezzi (22).
- Piastra di supporto terminale (20) per sostenere i tubi di guida (ossia
quando si opera su un banco pre-esistente).
- Morsetto di bloccaggio del pezzo (23).
- Fermo orientabile (24).
• Collocare la sega sulle zampe d’appoggio e montare i tubi di guida.
• Avvitare saldamente le piastre di supporto poggia pezzi (22) ai tubi di
guida (21). Il morsetto di bloccaggio del pezzo (23) ora funziona da
fermo in lunghezza.
• Installare le piastre di supporto terminali (20).
• Unire il fermo orientabile (24) al tubo di guida posteriore.
• Usare il fermo orientabile (24) per regolare la lunghezza di taglio di pezzi
medi e lunghi. Può essere regolato lungo il lato o ruotato via quando
non è necessario.
Utilizzo del banco a rulli (fig. A3 & A5)
Il banco a rulli (33) rende più facile la lavorazione di pannelli di legno lunghi
e larghi (fig. A5).Può essere applicato sia sul lato destro che su quello
sinistro della macchina. Per potere applicare il banco a rulli, è necessario
acquistare le zampe di appoggio aggiuntive (fig. A3).
Per il montaggio seguire le istruzioni fornite in dotazione alle
zampe di appoggio.
• Sostituire le barre corte di supporto fornite in dotazione alle zampe
d’appoggio con i tubi irregolari sporgenti dal banco sul lato in cui si va
ad usare il banco.
• Attenersi a tutte le istruzioni fornite con il banco a rulli.
Gamma di lame disponibili (lame consigliate)
Accessori opzionali
Tipo di lama
Aspirazione polveri
Per un’aspirazione polveri ottimale, è disponibile un apposito kit (DE7779).
DT1529 serie 40
Dimensioni lama
(diametro x foro
x numero di denti)
260x30x24
DT1530 serie 40
DT1736 serie 60
260x30x80
260x30x58
DT1737 serie 60
260x30x80
Bloccaggio del pezzo (fig. A3)
• Nella maggior parte dei casi, l’azione della lama è sufficiente per tenere
fermo il pezzo contro la battuta.
• Se il materiale da tagliare avesse la tendenza ad alzarsi o a spostarsi in
avanti dalla battuta, si consiglia di ricorrere in via preferenziale al
morsetto di bloccaggio disponibile come accessorio (23).
• Impiegare sempre il morsetto per la lavorazione di metalli non ferrosi.
Utilizzo
Per usi generici, taglio longitudinale e
trasversale di legno e plastica
TCG da usarsi su alluminio
ATB per taglio sottile di pezzi artigianali
o di legno naturale
TCG per taglio sottilissimo di pezzi
artigianali o di legno naturale
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
B&D_19a
49
ITALIANO
Trasporto
Per facilitare il trasporto, tirare verso il basso la testata e premere verso
l’interno il pomello di bloccaggio testata (13).
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE •
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per durare a lungo
richiedendo solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione
periodica.
Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro
utensile DEWALT, potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza per ottenere il rimborso
o il cambio dell’utensile, presentando debita prova dell’avvenuto
acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più utilizzabili nel rispetto
dell’ambiente, si consiglia di portare il vostro vecchio utensile presso una
delle Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno della loro
eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
L’eventuale manutenzione o assistenza necessaria per il vostro utensile
DEWALT nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà effettuata
gratuitamente da parte del Centro Assistenza autorizzato su
presentazione della prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse pienamente conforme alle
caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di lavorazione o
vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di acquisto,provvederemo alla
sostituzione gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio, alla
sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza DEWALT, con la
prova della data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato
da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non
facenti parte del nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del Centro
di Assistenza Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro del
presente manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei Centri di Assistenza
Tecnica DEWALT, completo di dettagli sul servizio assistenza
post-vendita.
50
B&D_19a
NEDERLANDS
TAFELBLAD-VERSTEKZAAG DW711
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring,
voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Zaagbladdiameter
Asgat
Max. snelheid zaagblad
Max. dwarsdoorsnede capaciteit bij 90°
Max. dwarsdoorsnede capaciteit bij 45°
Max. diepte van snede 90°
Max. diepte van afschuinsnede 45°
Verstek (max. posities)
Afschuining (max. posities)
Samengestelde sneden
90° verstek
Max. diepte van snede bij afschuining van 45° mm
Max. diepte van snede bij afschuining van 48° mm
45° verstek
Max. diepte van snede bij afschuining van 45° mm
Max. diepte van snede bij afschuining van 48° mm
48° verstek
Max. diepte van snede bij afschuining van 45° mm
Max. diepte van snede bij afschuining van 48° mm
Max. capaciteit schulpzagen links/rechts
Max. diepte van snede tafelzaag
Automatische remtijd blad
Gewicht
Zekeringen:
230 V machines
V
W
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
links
rechts
links
DW711
230
1.300/1.100
900/800
260
30
2.750/2.850
140
100
96
45
50°
50°
48°
DW711
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn
met: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, prEN 61029-2-11, EN 55014,
EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres
hieronder of op de achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG & 98/37/EEG,
gemeten volgens prEN 61029-2-11:
DW711
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
90,8
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
98,8
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor gehoorbescherming.
48
45
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling
overeenkomstig prEN 61029-2-11:
48
45
DW711
< 2,5 m/s2
48
45
mm
mm
s
kg
180/60
0 - 50
< 10,0
20
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9910407
10 A
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
Scherpe randen.
B&D_19a
51
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van stationaire elektrische machines altijd de
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine niet in een
vochtige of natte omgeving. Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht
(250 – 300 Lux). Gebruik de machine niet op plaatsen waar brand- of
explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of
gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het werkgebied en laat ze
de machine of de elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Houd lang haar bijeen. Draag
bij het werken buitenshuis bij voorkeur geschikte werkhandschoenen
en schoenen met profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
Draag eveneens een hittebestendig schort indien de vrijkomende
spanen aanzienlijk heet kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming.
Draag altijd een veiligheidshelm.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten). Bij gebruik onder extreme
werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-schakelaar voor te
schakelen, verhoogd worden.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk.
Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen
worden bediend.
10 Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de aansluiting van
stofafvoer en voorzieningen voor stofopvang, zorg dan dat deze zijn
aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
12 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer. Vervang het snoer indien het
beschadigd is. Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik van
verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis en als
zodanig zijn gemerkt.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt
voor het beoogde doel. Overbelast de machine niet.
52
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend volgens bestemming.
14 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade. Controleer of alle
bewegende delen correct gemonteerd zijn, of er geen onderdelen
gebroken zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars beschadigd
zijn en of er andere gebreken zijn die invloed op de werking van de
machine zouden kunnen hebben. Vergewis u er van dat de machine
correct werkt. Gebruik de machine niet als enig onderdeel defect is.
Gebruik de machine niet als de aan/uit-schakelaar niet werkt.
Defecte of beschadigde onderdelen dienen door een erkend DEWALT
servicecentrum te worden vervangen. Probeer nooit om de machine
zelf te repareren.
15 Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de machine volledig tot
stilstand is gekomen voordat u deze achterlaat. Verwijder de stekker uit
het stopcontact als u de machine niet gebruikt, voordat u
gereedschappen, accessoires of onderdelen van de machine
verwisselt en voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.
16 Voorkom onbedoeld inschakelen
Wees ervan verzekerd dat de machine is uitgeschakeld voordat u de
stekker in het stopcontact steekt.
17 Misbruik het snoer niet
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te worden opgeborgen in een
droge, afsluitbare plaats, buiten bereik van kinderen.
19 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Houd de handgrepen en schakelaars
droog en vrij van olie en vet.
20 Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT Service-center
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde
vakmensen en met behulp van originele reserveonderdelen; anders kan
er een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor verstekzagen
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Gebruik de machine niet als de beschermkap niet op zijn plaats zit,
of als de beschermkap niet functioneert of niet goed onderhouden is.
• Gebruik de zaag nooit zonder de sleufplaat.
• Houd handen uit de buurt van het zaagblad wanneer de machine is
aangesloten op de elektrische voeding.
• Probeer nooit om een draaiende machine te stoppen door het
zaagblad te blokkeren; op deze manier kunnen de ernstigste
ongelukken gebeuren.
• Lees altijd eerst de handleiding voordat u een accessoire gebruikt.
Onjuist gebruik van een accessoire kan schade veroorzaken.
• Selecteer het juiste zaagblad voor het te zagen materiaal.
• Neem de op het zaagblad aangeduide maximum snelheid in acht.
• Gebruik een houder of draag handschoenen bij het hanteren van
zaagbladen.
• Let erop dat het zaagblad in de juiste richting draait. Houd de
zaagbladen scherp.
• Gebruik geen zaagblad met een grotere of kleinere diameter dan is
voorgeschreven. Voor de juiste specificaties van het zaagblad,
zie technische gegevens. Gebruik alleen de bladen die in deze
handleiding worden gespecificeerd en voldoen aan EN 847-1.
• Overweeg om speciaal ontwikkelde geluidsarme bladen te gebruiken.
• Gebruik geen HSS-bladen.
B&D_19a
NEDERLANDS
• Gebruik geen gescheurde of beschadigde zaagbladen.
• Gebruik geen slijpschijven.
• Licht het zaagblad uit de zaagsnede in de werkstukopening,
voordat de bedieningsschakelaar wordt losgelaten.
• Zorg dat de arm bij het uitvoeren van afschuinzaagsneden goed vastzit.
• Zet geen wig tegen de ventilator om op die manier de motoras tegen te
houden.
• De beschermkap van het zaagblad zal automatisch omhooggaan als
de arm naar beneden wordt getrokken. De beschermkap kan met de
hand omhoog geduwd worden bij het monteren of verwijderen van het
zaagblad of voor inspectie van het zaagblad. Licht de beschermkap
nooit op terwijl de machine ingeschakeld is.
• Houd de omgeving van de machine schoon en vrij van rondzwervend
materiaal zoals bijv. spaanders en restafval.
• Controleer regelmatig of de luchtsleuven van de motor schoon en vrij
van spaanders zijn.
• Vervang de sleufplaat indien versleten.
• Ontkoppel de machine van de voeding wanneer
onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd of wanneer
het zaagblad moet worden vervangen.
• Voer nooit schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit terwijl de
machine nog draait en de kop niet in ruststand is.
• Monteer de machine indien mogelijk altijd op een werkbank.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor tafelzaagmachines
• Controleer of het zaagblad in de juiste richting draait en of de
zaagtanden naar voren gericht zijn.
• Zorg ervoor dat alle kleminrichtingen zijn aangespannen voordat u
begint te werken.
• Controleer of het zaagblad en de flenzen schoon zijn en dat de
verzonken zijden van de kraag tegen het zaagblad geplaatst zijn.
Draai de borgmoer goed vast.
• Houd het zaagblad scherp en correct gezet.
• Controleer of het spouwmes zich op de juiste afstand van het zaagblad
bevindt - max. 5 mm.
• Gebruik de zaag nooit zonder de onderste en bovenste
beschermkappen.
• Plaats uw handen niet in de buurt van het zaagblad.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u een zaagblad verwisselt
of andere werkzaamheden aan de zaagmachine wilt uitvoeren.
• Gebruik altijd een duwhout en zorg dat uw handen minimaal 15 cm van
het zaagblad verwijderd blijven.
• Controleer of u wel met de voorgeschreven spanning werkt.
• Breng geen smeermiddelen op het zaagblad aan wanneer dit draait.
• Terwijl u voor de machine staat is het absoluut af te raden over het
zagende gedeelte te reiken.
• Gebruik de machine niet voor het zagen van andere materialen dan hout.
• Ga extra voorzichtig te werk bij het zagen van sleuven.
Overige gevaren
De volgende gevaren zijn inherent aan het gebruik van deze zaagmachines:
- verwonding door het aanraken van roterende delen
Ondanks toepassing van de veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen
van beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan, en wel met name:
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
- Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte gedeelten van het
zaagblad.
- Gevaar voor verwonding bij het verwisselen van het zaagblad.
- Gevaar voor beklemming van vingers bij het openen van de afdekkap.
- Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukehout.
Labels op de machine
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Lees voor het gebruik de handleiding
Zorg er bij het gebruik van de machine in de verstekzaagmodus
voor dat het bovenste deel van het zaagblad volledig wordt
afgedekt door de bovenste beschermkap. Gebruik de machine
alleen wanneer de zaagbanktafel in de hoogste positie staat.
Zorg er bij het gebruik van de machine in de tafelzaagmodus
voor dat de bovenste en onderste beschermkappen op hun
plaats zitten. Gebruik de machine alleen wanneer de
zaagbanktafel in horizontale positie staat.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Geassembleerde tafelblad verstekzaag
1 Parallelle langsgeleider
1 Beschermkap voor tafelzaagstand
1 Onderste beschermkap voor tafelzaagstand
1 Duwhout
1 Inbussleutel 4/6 mm
1 Inbussleutel 5 mm
1 Spansleutel
1 adapter voor stofafzuiging voor bovenste beschermkap
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
• Verwijder de verpakkingsmaterialen zorgvuldig van de zaagmachine.
• Draai de knop voor vergrendeling van de kop in de laagste stand los
om de kop van de machine omhoog te kunnen brengen.
Beschrijving (fig. A1 - A5)
Uw DW711 tafelblad-verstekzaag is ontwikkeld voor professionele
toepassingen. Deze machine met hoge precisie kan gemakkelijk en snel
ingesteld worden voor afkorten, afschuinen, verstekzagen of
dubbelverstekzagen.
A1
1 Aan/uit-schakelaar
2 Ontkoppelingshendel vergrendeling kop in de hoogste stand
3 Extra vergrendelingsknop zaagbanktafel
4 Beweegbare onderste beschermkap
5 Vaste tafel
6 Bladgleuf
7 Verstekhendel
8 Verstekgrendel
9 Draaibare tafel/verstekarm
10 Verstekschaalverdeling
11 Geleider
12 Afschuinklemhendel
13 Knop voor vergrendeling van de kop in de laagste stand
A2
14 Zaagbanktafel
15 Spouwmes
16 Bovenste beschermkap
17 Langsgeleider
18 Vaste onderste beschermkap (voor gebruik in tafelzaagstand)
19 Montagegaten voor accessoires
B&D_19a
53
NEDERLANDS
• Zet zodra de aanpassing is uitgevoerd de inbusschroeven weer vast en
controleer nogmaals of de geleider parallel aan het blad loopt.
Opties
A3
20 Tafeleindeplaat
21 Rails hulpgeleider
22 Hulpplaat materiaal
23 Materiaalklem
24 Draaibare stop
25 Verstelbare stander 760 mm (max. hoogte)
26 Steunpoot
Het aanpassen van de zaagbanktafel (fig. A1, B & D)
De tafel (14) kan handmatig omhoog en omlaag worden geschoven en wordt
met twee vergrendelingsknoppen op de gewenste hoogte vastgezet.
• Draai de tafelvergrendelingsschroeven, zowel de hoofdschroef (37)
(fig. D) als de hulpschroef (3) (fig. A1), los, maar verwijder ze niet helemaal.
• Stel de tafel op de juiste gewenste positie in.
• Draai de vergrendelingsknoppen van de tafel vast (fig. A1 & D).
A4
27 Lengtestop voor korte werkstukken (te gebruiken met geleiderails [21])
A5
28 Steunpoot
29 Roltafel
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Verwijderen van de zaagbanktafel
De tafel kan worden verwijderd om toegang tot het zaagblad te verkrijgen.
• Verwijder de bovenste beschermkap (30) (fig. B).
• Draai de tafelvergrendelingsschroeven, zowel de hoofdschroef (37) (fig. D)
als de hulpschroef (3) (fig. A1), los, maar verwijder ze niet helemaal.
• Verwijder met behulp van de inbussleutel de schroef (38) van de
achterste tafelkolom (fig. D). Haal de moer en sluitring van het andere
uiteinde van de schroef.
• Verwijder de tafel.
• Ga in omgekeerde volgorde te werk om de tafel weer te monteren.
Monteren van het zaagblad (fig. E1 - E5)
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet de oude stekker c.q.
het oude snoer worden weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
De tanden van een nieuw blad zijn erg scherp en kunnen
gevaarlijk zijn.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedgekeurd
verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine (zie
technische gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede hebben
van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
Montage van de bovenste beschermkap (fig. B)
• Zet de beschermkap (30) met de bout (32) op het spouwmes (31) vast.
• Plaats de sluitring en de vleugelmoer op het andere uiteinde van de
bout en draai de moer vast.
• Zet het stofmonstuk (33) op de beschermkap van het blad.
Een aparte stofset is als optie verkrijgbaar (DE7779).
Montage en aanpassing van de langsgeleider (fig. C1 - C4)
De langsgeleider bestaat uit een vaste en een verschuifbare geleider.
• Draai de vergrendelingsknop (34) van de geleidersteun die de
klemplaat op de plaats houdt los (fig. C1).
• Schuif de geleider op de voorkant van de tafel, waarbij de U-vormige
gleuf als geleider wordt gebruikt (fig. C2 & C3).
• Schuif de geleider in de richting van het blad en zet de
vergrendelingsknop vast.
• Controleer of de geleider parallel aan het blad loopt.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de vergrendelingsknop van de verschuifbare geleider (35) los
(fig. C1) en schuif de verschuifbare geleider naar achteren om volledig
zicht op de twee gaten (36) (fig. C4) boven in de geleider te krijgen.
• Draai met behulp van de kleine inbussleutel de twee inbusschroeven
die de geleider op de geleidersteun vastzetten los. Via de twee gaten
boven in de geleider heeft u nu toegang.
• Pas de geleider zodanig aan, dat deze parallel aan het blad loopt door
de afstand tussen het blad en de geleider aan de voorkant en aan de
achterkant van het blad te controleren.
54
Voor het plaatsen van een nieuw zaagblad moet de tafel worden verwijderd
en de zaagkop in de hoogste stand worden gezet.
• Neem de pensleutel (39) en plaats de twee gaten buiten de buitenste
flens (40) (fig. E1).
• Draai de borgbout van het zaagblad (41) los door de 6 mm inbussleutel
rechtsom te draaien. Verwijder de borgbout (41), de sluitring en de
flens (40).
• Trek de onderste zaagbladbeschermkap (4) terug. Draai hiervoor de
inbusschroef (42) los en schuif de beschermkap terug. Houd de
beschermkap ingetrokken (fig. E2).
• Verwijder het zaagblad (43) (fig. E1).
• Plaats het nieuwe zaagblad op de kraag (44) van de binnenste flens
(45) (fig. E3). Zorg er hierbij voor dat de tanden aan de onderzijde van
het zaagblad in de richting van de aanslag, dus van de gebruiker
vandaan wijzen (fig. E1).
• Breng de buitenste flens (40) weer aan en zorg ervoor dat de
positioneringsnokken (46) goed aan weerszijden van de motoras
vastklikken (fig. E4).
• Plaats de inbusschroef terug via het gat, waarbij u ervoor zorgt dat de
sluitring op zijn plaats achter het frame wordt gehouden (fig. E5).
• Draai de borgbout van het zaagblad (41) vast door hem linksom te
draaien (fig. E1).
• Beweeg de zaagbladbeschermkap terug en breng de inbusschroef (42)
aan (fig. E2).
Het aanpassen van het zaagblad (fig. E1)
Als er tijdens het opstarten en uitlopen een slag in het blad zit, pas deze
dan als volgt aan.
• Draai de schroef van de askraag (40) los en draai het blad (43) een
kwartslag.
• Draai de schroef weer vast en controleer of er een slag in het blad zit.
• Herhaal deze stappen tot de slag in het blad is verdwenen.
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. de parallelgeleiding
(fig. F1 - F4)
• Draai de vertstekgrendel (8) los.
• Plaats uw duim op de verstekhendel (7) en druk de verstekgrendel (8)
in om de verstekarm (9) vrij te geven (fig. F1).
B&D_19a
NEDERLANDS
• Draai de verstekarm totdat deze in de stand 0° verstek wordt
vergrendeld.
• Trek de kop naar beneden en vergrendel hem in deze stand met
behulp van de vergrendelknop (3) (fig. A1).
• Controleer of de twee 0° markeringen (47) op de schaalverdeling (10)
net zichtbaar zijn (fig. F2).
• Zet een winkelhaak (48) tegen de linkerzijde van de geleider (11) en het
blad (43) (fig. F3).
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de schroeven (49) los en beweeg de verstekarm met
verstekschaal naar links of naar rechts, totdat de met de winkelhaak
gemeten hoek tussen het zaagblad en de parallelgeleiding 90°
bedraagt (fig. F4).
• Draai de schroeven (49) weer vast.
• Draai de inbusschroef (57) die de beugel laat draaien en het spouwmes
omhoog en omlaag laat bewegen los.
• Draai de beugel en schuif het mes omhoog of omlaag tot de juiste
positie is bereikt.
• Draai de schroef (57) weer stevig vast.
• Plaats de tafel terug.
Smering
Deze machine vereist geen extra smering. De lagers van de motor zijn van
tevoren gesmeerd en waterdicht.
• Vermijd het gebruik van olie of vet, omdat hierdoor zaagsel en
spaanders kunnen vastkoeken en problemen kunnen ontstaan.
• Maak de onderdelen waar zaagsel en spaanders zich kunnen ophopen
regelmatig met een droge borstel schoon.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Oefen geen overmatige druk uit op de machine. Geef geen
zijdelingse druk op het zaagblad.
• Voorkom overbelasting.
• Verwijder na gebruik altijd het stof van de machine zodat de
onderste beschermkap naar behoren blijf werken.
Het controleren en aanpassen van het blad aan de tafel (fig. G1 - G4)
• Draai de afschuinklemknop (12) los (fig. G1).
• Druk de zaagkop naar rechts, zodat hij volledig in verticale positie staat
en draai de afschuinklemknop vast.
• Plaats een winkelhaak (48) op de tafel en omhoog langs het blad (43)
(fig. G2).
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Maak de afschuinklemknop (12) (fig. G1) los en draai de
aanslagschroef verticale-positieafstelling (50) in of uit (fig. G3) totdat de
met de winkelhaak gemeten hoek tussen het zaagblad en het tafelblad
90° bedraagt (fig. G2).
• Als de stand van de afschuinwijzer (51) op de afschuinschaal (52)
ongelijk is aan 0, draai dan de borgschroeven (53) los en stel de wijzer
op 0 in (fig. G4).
Controleren en instellen van de afschuinhoek (fig. H1 & H2)
Met behulp van de deblokkeerknop (54) kan de max. afschuinhoek naar
behoefte worden ingesteld op 45° of 48° (fig. H1).
- Links = 45°
- Rechts = 48°
• Zorg ervoor dat de deblokkeerknop (54) naar links wijst.
• Draai de afschuinklemknop (12) los en beweeg de zaagkop naar links.
Dit is de 45° afschuinpositie.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de stopschroef (55) naar binnen of buiten totdat de wijzer (51)
45° aanwijst (fig. H2).
Monteren en demonteren van de beschermkap (fig. I1 & I2)
Als de eenheid als een zaagbank wordt gebruikt, moet de vaste onderste
beschermkap (18) altijd worden gebruikt (fig. I1).
• Verwijder de M10 zeskantmoer (56) en zet de beschermkap zoals
aangegeven vast (fig. I2).
• Plaats de moer terug en zet deze zodanig vast dat de beschermkap in
de juiste positie wordt vastgezet.
• Ga in omgekeerde volgorde te werk om de beschermkap te verwijderen.
Instellen van het spouwmes (fig. A1, J1 & J2)
De juiste positie van de bovenkant van het spouwmes (31) is niet meer
dan 2 mm onder de hoogste tand van het blad en met het lichaam van de
straal maximaal 5 mm van de uiteinden van de tanden van het zaagblad
(fig. J1).
• Verwijder de zaagbanktafel.
Voor gebruik:
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig versleten
zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor het maximum
toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
In- en uitschakelen (fig. A1)
• Om de machine in te schakelen, drukt u de aan/uit-schakelaar (1) in.
• Om de machine uit te schakelen, drukt u de aan/uit-schakelaar
nogmaals in.
Basis zaagsneden
Zagen in de verstekzaagmodus
Het is gevaarlijk en verboden om de zaag zonder beschermkappen te
gebruiken. Let erop dat de beschermkappen juist zijn gemonteerd
alvorens met zagen te beginnen.
Zorg ervoor dat aluminium werkstukken stevig worden vastgeklemd.
Verticale rechte afkortsnede (fig. A1 & K)
• Draai de vertstekgrendel (8) los en druk hem vervolgens in.
• Zet de verstekgrendel (8) in de 0°-positie en zet de verstekgrendel vast.
• Plaats het te zagen hout tegen de geleider (11).
• Pak de machinehendel vast duw de zaagkop-ontgrendeling (2) in om
de zaagkop vrij te zetten.
• Trek de kop ongeveer 10 mm naar beneden en ontkoppel de
vergrendelingshendel.
• Zet de machine aan en druk de kop naar beneden, zodat het blad door
het werkstuk kan zagen en in de tafelgleuf kan zakken.
• Zet na het zagen de machine uit en zet de kop weer in de hoogste
ruststand.
Verticale rechte afkortsnede (fig. A1 & L)
• Druk de vertstekgrendel (8) in. Beweeg de arm naar links of naar rechts
om de juiste hoek in te stellen.
B&D_19a
55
NEDERLANDS
• Indien het werkstuk toch loskomt van de tafel of de parallelaanslag,
gebruik dan de optionele materiaalklem (23).
• Gebruik de klem altijd voor het zagen van non-ferro-materialen.
• De vaste verstekgrendelposities zijn 0°, 15°, 22,5°, 45° en 50° zowel
links als rechts. Houd voor tussenliggende hoeken de zaagkop stevig
vast en zet hem vast door de verstekgrendel vast te zetten.
• Zorg er voor het zagen altijd voor dat de verstekgrendel is vastgezet.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Als het afvalstuk van het werkstuk erg klein is, leg het hout dan
zo tegen de zaag, dat het afvalstuk zich aan de kant met de
grootste hoek t.o.v. de parallelgeleiding bevindt:
bij zagen met verstek naar links het afvalstuk naar rechts
bij zagen met verstek naar rechts het afvalstuk naar links
Zagen van korte werkstukken (fig. A3 & A4)
Het is aan te bevelen om de aanslag voor korte werkstukken (27) te
gebruiken, zowel voor het zagen van een aantal stukken met dezelfde
lengte als voor het zagen van individuele stukken van verschillende lengte.
De aanslag kan alleen worden gebruikt in combinatie met een stel
optionele geleidestangen (21).
Zagen van lange werkstukken (fig. A3)
Zagen met afschuining (fig. H1 & M)
De afschuinhoek kan worden ingesteld tussen 0° en 48° naar links.
Bij afschuinhoeken tot en met 45° kan de verstekarm tussen 0° en
maximaal 45° naar links of naar rechts worden ingesteld.
• Draai de afschuinklemknop (12) los en stel de afschuinhoek op de
gewenste waarde in.
• Stel indien nodig de deblokkeerknop (54) in.
• Houd de zaagkop stevig vast, laat hem niet vallen.
• Draai de afschuinklemknop (12) stevig vast.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Ondersteun lange werkstukken altijd.
Zagen in de bankmodus
Schulpzagen (fig. A2 & N)
• Zet het blad in de verticale stand.
• Controleer of de kunststof beschermkap (18) vastzit.
• Stel de diepte van de snede in door de tafel (14) omhoog of omlaag te
schuiven. De juiste positie is als de toppen van de drie tanden boven
het bovenoppervlak van het hout uitkomen.
• Stel de langsgeleider (17) als gewenst in om zoveel mogelijk van het
werkstuk te ondersteunen. De achterkant van de geleider moet ten
minste op gelijke hoogte zijn met de voorkant van het spouwmes.
• Stel de langsgeleider op de gewenste breedte van de snede met
behulp van de in de voorkant van de tafel verzonken schaalverdeling in.
• Schakel de machine in.
• Voer het werkstuk langzaam onder de voorzijde van de bovenste
beschermkap van het blad door, waarbij deze stevig tegen de
langsgeleider wordt gedrukt.
• Vergeet niet om altijd de duwstok (58) (fig. N) te gebruiken.
• Zet na het zagen de machine uit.
Kwaliteit van de zaagsnede
Hoe glad een zaagsnede is, hangt altijd af van een aantal variabelen, zoals
het te zagen materiaal. Als optimale zaagsneden nodig zijn, bijvoorbeeld
voor het maken van lijsten en ander precisiewerk, gebruik dan een scherp
zaagblad (60 tanden, hardmetaal) en een lagere, gelijkmatige zaagsnelheid
om het gewenste resultaat te bereiken.
Zorg er voor dat het materiaal tijdens het zagen niet kruipt;
maak het stevig vast. Laat de zaagarm pas omhoogkomen als
het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen. Als aan de
achterkant toch kleine splinters ontstaan, plak dan een stuk
crêpe-plakband op de plaats waar de zaagsnede zal worden
gemaakt. Zaag door het crêpe-plakband en verwijder het
voorzichtig na het zagen.
Figuur A3 toont de ideale opstelling voor het zagen van lange werkstukken
waarbij de zaag vrijstaand gebruikt wordt (alle onderdelen zijn verkrijgbaar
als optie). Deze onderdelen (behalve het onderstel en de materiaalklem)
moeten zowel aan de aanvoer- als uitvoerzijde worden gemonteerd:
- Onderstel (28) (wordt geleverd met montagehandleiding).
- Geleidestangen (500 of 1.000 mm) (21).
- Steunen (25) om de geleidestangen te ondersteunen. Gebruik deze
steunen niet om de machine te ondersteunen! De hoogte van de
steunen kan worden aangepast.
- Materiaalsteunen (22).
- Eindplaat (20) voor het ondersteunen van de stangen
(ook wanneer u op een bestaande werkbank werkt).
- Materiaalklem (23).
- Wegklapbare aanslag (24).
• Plaats uw zaag op het onderstel en monteer de geleidestangen.
• Schroef de materiaalsteunen (22) stevig aan de geleidestangen (21).
De materiaalklem (23) functioneert nu als een aanslag.
• Bevestig de eindplaten (20) aan de tafel.
• Bevestig de wegklapbare aanslag (24) aan de achterste geleidestang.
• Gebruik de wegklapbare aanslag (24) om de lengte van halflange en
lange werkstukken in te stellen. Hij kan zijdelings worden verplaatst of
weggeklapt wanneer hij niet wordt gebruikt.
Gebruik van de rollentafel (fig. A3 & A5)
De rollentafel (33) maakt het bewerken van lange en brede werkstukken
erg gemakkelijk (fig. A5). De rollentafel kan links of rechts aan de machine
worden bevestigd. Om de rollentafel te kunnen gebruiken heeft u een
extra onderstel nodig (fig. A3).
Monteer de rollentafel zoals beschreven in de handleiding van
het onderstel.
• Vervang de korte steunstangen van het onderstel met de excentrische
stangen van de tafel aan de kant waar u de tafel wilt gebruiken.
• Volg dan de verdere aanwijzingen in de handleiding van de rollentafel
Opties
Stofafzuiging
Voor optimale stofafzuiging is een stofafzuigingsset (DE7779) verkrijgbaar.
Vastklemmen van het werkstuk (fig. A3)
• Meestal is de drukkracht van het zaagblad voldoende om het werkstuk
stevig tegen de parallelaanslag aan te drukken.
56
B&D_19a
NEDERLANDS
Verkrijgbare zaagbladen (aanbevolen bladen)
GARANTIE
Soort blad
Afmetingen blad
Gebruik
(diameter x boring
x aantal tanden)
DT1529 series 40 260x30x24
Voor algemeen gebruik, schulpzagen en
dwarsdoorsneden zagen in hout en
kunststof
DT1530 series 40 260x30x80
TCG voor gebruik met aluminium
DT1736 series 60 260x30x58
ATB voor het nauwkeurig zagen van
kunstmatig gemaakt hout en natuurlijk
hout
DT1737 series 60 260x30x80
TCG voor extra nauwkeurig zagen van
kunstmatig gemaakt hout en natuurlijk
hout.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste
accessoires.
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om welke reden dan ook
niet geheel aan uw verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet
zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap binnen 12 maanden na
aankoop nazicht of reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze Service-centers op vertoon
van het aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Transport
Trek de kop naar beneden en druk de knop voor het in de laagste stand
vergrendelen van de kop (13) in om dragen mogelijk te maken.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste
behandeling en regelmatige reiniging van de machine garanderen een
hoge levensduur.
Gebruikte machines en het milieu
• 30 DAGEN „NIET GOED, GELD TERUG“ GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap binnen 12 maanden na
datum van aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze vervanging van alle
defecte delen of van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-hoofdkantoor naar het adres
van het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT Service-centers en
nadere informatie over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is, breng deze dan naar
een DEWALT Service-center waar de machine op milieuvriendelijke wijze
zal worden verwerkt.
B&D_19a
57
NORSK
BENKGJÆRINGSSAG DW711
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling
og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Effektforbruk
Bladdiameter
Utsparingsdiameter
Maks. omdr.hastighet/min
Maks. tverrsagingskapasitet ved 90°
Maks. tverrsagingskapasitet ved 45°
Maks. skjæredybde 90°
Maks. avfasingsdybde 45°
Gjærsnitt (ytterstillinger)
Avfasing (maks. posisjoner)
Kombinasjonskutt
90° gjæring
Maks. skjæredybde ved 45° avfasing
Maks. skjæredybde ved 48° avfasing
45° gjæring
Maks. skjæredybde ved 45° avfasing
Maks. skjæredybde ved 48° avfasing
48° gjæring
Maks. skjæredybde ved 45° avfasing
Maks.skjæredybde ved 48° avfasing
Maksimal kløyvekapasitet venstre/høyre
Maksimal kuttedybde, sag for benkmontering
Tid, automatisk bladbrems
Vekt
V
W
W
mm
mm
mm
mm
mm
mm
venstre
høyre
venstre
Sikring:
230 V
DW711
230
1.300/1.100
900/800
260
30
2.750/2.850
140
100
96
45
50°
50°
48°
DW711
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029-1, prEN 61029-2-11,
EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 98/37/EEC,
målt i henhold til prEN 61029-2-11:
DW711
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
90,8
dB(A)
98,8
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen.
mm
mm
48
45
mm
mm
48
45
Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge
prEN 61029-2-11:
DW711
< 2,5 m/s2
mm
mm
mm
mm
s
kg
48
45
180/60
0 - 50
< 10,0
20
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Sert. Nr.
BM 9910407
10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke
følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Skarpe kanter.
58
B&D_19a
NORSK
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av fastmontert elektroverktøy må du alltid følge de
gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere faren for brann,
elektrisk støt og personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner
å bruke verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i våte eller fuktige
omgivelser. Sørg for god belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux).
Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å forårsake brann eller
eksplosjon, for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av arbeidsområdet
eller berøre verktøyet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de
bevegelige delene. Bruk hårnett hvis du har langt hår. Ved arbeid
utendørs bør du bruke egnede hansker og fottøy som ikke glir.
5 Personlig vern
Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske når arbeidet
kan forårsake støv eller flygende partikler. Hvis slike partikler kan bli
svært varme, bør du også bruke et varmehindrende forkle. Bruk alltid
hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av metallstøv), kan du
øke sikkerheten ved å montere en isolerende transformator eller en (FI)
jordfeilbryter.
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere
enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å styre verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvavsug og
støvoppsamling, må du sørge for at dette koples til og brukes riktig.
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er fjernet, før du starter
verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den ut hvis den er
skadet. Når du bruker verktøyet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs bruk og er merket for dette.
13 Bruk riktig verktøy.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken. Ikke bruk
underdimensjonert verktøy eller tilbehør til å gjøre jobber som egentlig
krever kraftig verktøy. Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere jobb om
det brukes med den hastigheten det er beregnet for. Overbelast ikke
verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen
og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre risiko
for personskade.
14 Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig for skade før bruk.
Kontroller at de bevegelige delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
Kontroller også at de øvrige delene, brytere og verneutstyr ikke er
skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil som kan påvirke
verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer som det skal og
utfører beregnet funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene er
skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og av
med strømbryteren. Hvis feil oppstår, skal delene repareres eller byttes
ut av et autorisert DEWALT serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
15 Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille, før du forlater det.
Trekk ut støpslet når verktøyet ikke er i bruk, før du skifter deler på
verktøyet, tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Pass på at verktøyet er slått av før du setter i støpslet.
17 Stell pent med ledningen
Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen for
varme, olje eller skarpe kanter.
18 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt og sikret
sted, innlåst og utilgjengelig for barn.
19 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og sikrere ytelse.
Følg instruksjonene for vedlikehold og skifte av tilbehør. Hold alle
håndtak og brytere tørre, rene og fri for olje og fett.
20 Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Reparasjon av
verktøyet må utføres av en autorisert DEWALT-reparatør.
Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte personer som benytter
originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig fare.
Ekstra sikkerhetsregler for gjærsager
• Forviss deg om at alle låserattene og klemmehåndtakene er strammet
til før du starter noen operasjon.
• Ikke bruk maskinen uten at skjermen er på plass, eller hvis skjermen
ikke fungerer eller ikke er riktig vedlikeholdt.
• Bruk aldri sagen uten snittplaten.
• Pass på at du ikke får hendene inn i bladområdet når sagen er koplet til
en elektrisk strømkilde.
• Forsøk aldri å stoppe en maskin ved å føre verktøy eller lignende inn
mot bladet, dette kan føre til alvorlige uhell.
• Se i instruksjonshåndboken før du bruker tilbehør. Feil bruk av tilbehør
kan medføre skade.
• Velg riktig blad for materialet som skal skjæres.
• Se maksimalhastigheten som er markert på sagbladet.
• Bruk en holder eller hansker når du håndterer et sagblad.
• Kontroller at bladet roterer rett vei. Hold bladet skarpt.
• Bruk ikke blad med større eller mindre diameter enn anbefalt. Du finner
opplysninger om riktig blad under tekniske data. Bruk bare bladene
som er angitt i denne håndboken, og som oppfyller EN 847-1.
• Vurder å bruke spesielt beregnede støyreduserende blader.
• Bruk ikke HSS-blader.
• Bruk ikke hakkede eller skadede sagblader.
• Bruk ikke slipedisker.
• Hev sagbladet fra snittet i arbeidsstykket før du slipper bryteren.
• Kontroller at armen er godt festet når du utfører avfasing.
• Forsøk aldri å kile fast noe i viften for å holde igjen motorakselen.
• Bladskjermen løftes automatisk når armen beveges nedover og senkes
over bladet når armen går opp. Skjermen kan løftes manuelt når du
skal montere eller ta av sagbladet, eller kontrollere sagen.
Løft bladskjermen manuelt bare når sagen er slått av.
• Hold området rundt maskinen godt vedlikeholdt og uten løse materialer
som spon og avkapp.
• Kontroller regelmessig at motorens lufteåpninger er rene og fri for spon.
• Skift ut snittplaten når den er slitt.
• Kople maskinen fra strømtilførselen før du utfører vedlikehold eller
bytter blad.
B&D_19a
59
NORSK
• Aldri utfør rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når maskinen er i gang
og hodet ikke er i hvileposisjon.
• Hvis mulig skal maskinen alltid monteres på en benk.
Ekstra sikkerhetsregler for sagbord
• Pass på at bladet roterer riktig vei og at tennene peker mot sagbordets
forside.
• Pass på at alle låsehåndtak er strammet før maskinen startes.
• Pass på at alle blader og flenser er rene og at hylsens side med
utsparing ligger mot bladet. Stram spindelmutteren nøye.
• Hold sagbladet skarpt og riktig justert.
• Pass på at spaltekniven er justert til riktig avstand fra bladet maksimalt 5 mm.
• Bruk aldri sagen uten at øvre og nedre vern er satt på.
• Hold hendene unna sagbladets bane.
• Når det skiftes blad eller utføres vedlikehold, må maskinen koples fra
strømforsyningen.
• Bruk alltid en påskyver, hold aldri hendene dine nærmere enn 150 mm
fra sagbladet mens du sager.
• Bruk aldri maskinen med en annen spenning enn foreskrevet.
• Ha ikke smøremidler på bladet mens det går.
• Strekk deg ikke rundt og bak sagbladet.
• Ikke bruk sagen til å skjære andre materialer enn tre.
• Vær forsiktig ved kløving.
Ekstra farer
Følgende farer er forbundet med bruk av sager:
- skader som følge av berøring av roterende deler
Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende
sagbladet.
- Fare for skader ved skifting av blad.
- Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
- Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, særlig eik, bjørk og MDF.
Etiketter på utstyret
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Les bruksanvisningen før bruk
Når maskinen brukes til gjæringssaging, må du sørge for at
øvre del av sagbladet er helt dekket av det øvre sagbladvernet.
Maskinen må bare brukes når sagbenken er i høyeste stilling.
Når maskinen brukes til benksaging, må du sørge for at øvre
og nedre deksel er på plass. Maskinen må bare brukes når
sagbenken er i vannrett stilling.
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
• Ta sagen forsiktig ut av innpakningen.
• Utløs låsehjulet for å heve hodet til maskinen.
Beskrivelse (fig. A1 - A5)
Din DW711 benkgjæringssag er utviklet for profesjonell bruk.
Denne presisjonsmaskinen kan lett og hurtig innstilles kapping, avfasing,
gjærsaging eller dobbel gjærsaging.
A1
1 Strømbryter
2 Sperrespak, hode opp
3 Ekstra låsehjul for sagbenk
4 Bevegelig nedre bladvern
5 Fast bord
6 Bladspor
7 Gjærehåndtak
8 Låsehendel for innstilling av gjæringsvinkel
9 Dreibar bord/gjæringsarm
10 Gjæringsskala
11 Skjerm
12 Avfasingsklemmehendel
13 Låsehjul
A2
14 Sagbenkbord
15 Spaltekniv
16 Øvre bladvern
17 Parallellanslag
18 Fast nedre vern (for bruk i stilling som sagbenk)
19 Festehull
Tilleggsutstyr
A3
20 Endeplate til bord
21 Ledeskinner
22 Støtteplate til materialer
23 Materialklemme
24 Svingstopp
25 Justerbart stativ 760 mm (maks. høyde)
26 Benstativ
A4
27 Lengdestopp til korte arbeidsemner (brukes sammen med
ledeskinnene [21])
A5
28 Benstativ
29 Rullebord
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Montert benkgjæringssag
1 Parallellanslag
1 Vern for benksagposisjon
1 Nedre vern for benksagposisjon
1 Påskyver
1 Umbrakonøkkel 4/6 mm
1 Umbrakonøkkel 5 mm
1 Pinnenøkkel
1 Støvutsugsadapter til øvre vern
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
60
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid
at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel
med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende
kontakt.
B&D_19a
NORSK
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent
skjøteledning som er egnet til denne maskinens kraftbehov
(se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og
justering av verktøyet.
Montere øvre vern (fig. B)
• Fest beskyttelsen (30) til spaltekniven (31) ved hjelp av bolten (32).
• Plasser skiven og vingemutteren på den andre siden av bolten og trekk
til.
• Sett støvuttaket (33) på bladvernet.
En separat støvutsugsenhet kan bestilles som ekstrautstyr (DE7779).
Justere sagbladet (fig. E1)
Hvis sagbladet hopper under start og bremsing, justerer du det som følger:
• Løsne skruen til spindelflensen (40) og drei bladet (43) en kvart omdreining.
• Stram skruen på nytt og sjekk om bladet hopper fremdeles.
• Gjenta disse trinnene til bladet ikke hopper lenger.
Montere og justere parallellanslaget (fig. C1 - C4)
Parallellanslaget består av en fast og en skyvbar skjerm.
• Løsne låsehjulet til skjermstøtten (34) som holder klemmeplaten i
posisjon (fig. C1).
• Skyv skjermen inn på forsiden av bordet. Bruk det u-formede sporet
som leder (fig. C2 & C3).
• Skyv skjermen mot bladet, og stram låsehjulet.
• Sjekk at skjermen er parallelt med bladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne låsehjulet til den skyvbare skjermen (35) (fig. C1) og skyv
skjermen bakover til begge hullene (36) (fig. C4) på oversiden av
skjermen er helt synlige.
• Skru løs de to skruene med innvendig sekskant, som fester
avskjermingen til underlaget, ved hjelp av den lille sekskantnøkkelen.
Du får tilgang til disse gjennom de to hullene øverst på skjermen.
• Juster skjermen slik at den står parallelt med bladet ved å sjekke
avstanden mellom bladet og skjermen forrest og bakerst på bladet.
• Når du er ferdig med justeringen, strammer du sekskantskruene på
nytt og sjekker om skjermen står parallelt med bladet.
Kontrollere og justere bladet i forhold til føringsstykket (fig. F1 - F4)
• Løsne sperrehåndtaket for gjæring (8).
• Plasser tommelen på gjæringshåndtaket (7) og klem ned
sperrehåndtaket for gjæring (8) for å løsne gjæringsarmen (9) (fig. H1).
• Beveg gjæringsarmen til låsehendelen setter den i stillingen for 0° gjæring.
• Trekk ned hodet og lås det i posisjon ved hjelp av låseknappen (3) (fig. A1).
• Kontroller at de to 0°-merkene (47) på skalaen (10) såvidt er synlige
(fig. F2).
• Legg en vinkelhake (48) an mot venstre side av parallellanlegget (11) og
bladet (43) (fig. F3).
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
Justere sagbenkbordet (fig. A1, B & D)
Bordet (14) kan skyves opp og ned manuelt og festes i ønsket høyde ved
hjelp av de to låsehjulene.
• Løsne låsehjulene for bordet, både hovedhjulet (37) (fig. D) og
tilleggshjulet (3) (fig. A1), men ikke ta dem av.
• Still bordet til ønsket høyde.
• Stram låsehjulene til bordet (fig. A1 & D).
Fjerne sagbenkbordet
Bordet kan fjernes for å få tilgang til sagbladet.
• Ta av øvre bladvern (30) (fig. B).
• Løsne låsehjulene for bordet, både hovedhjulet (37) (fig. D) og
tilleggshjulet (3) (fig. A1), men ikke ta dem av.
• Bruk sekskantnøkkelen og fjern skruen (38) fra bakerste bordsøyle
(fig. D). Ta mutteren og skiven av den andre enden av skruen.
• Fjern bordet.
• Når du skal sette bordet tilbake, går du fram i motsatt rekkefølge.
Montere sagbladet (fig. E1 - E5)
• Bruk den 6 mm sekskantnøkkelen og løsne bladskruen (41) ved å skru
med klokka. Fjern bladskruen (41), tilhørende skive og flensen (40).
• Trekk den nedre bladskjermen (4) tilbake. For å få til det, må skruen
med innvendig sekskant (42) tas ut og skjermen føres bakover.
La skjermen stå tilbaketrukket (fig. E2).
• Fjern sagbladet (43) (fig. E1).
• Monter det nye sagbladet på skulderen (44) som finnes på den indre
flensen (45) (fig. E3). Se til at tennene på bunnen av bladet peker mot
skjermen (og altså bort fra operatøren) (fig. E1).
• Monter tilbake den ytre flensen (40) og se til at posisjonsknastene (46)
sitter riktig, en på hver side av motorspindelen (fig. E4).
• Sett tilbake bladskruen gjennom hullet, og se til at skiven holdes på
plass bak rammen (fig. E5).
• Stram bladskruen (41) ved å dreie den mot klokka (fig. E1).
• Sett vernedekslet tilbake igjen og sett på plass skruen med innvendig
sekskant (42) (fig. E2).
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne skruene (49) og skyv skalaen/gjæringsarmen mot venstre eller
høyre til sagbladet står i 90° vinkel mot føringsstykket, målt med
vinkelhaken (fig. F4).
• Trekk til skruene (49) igjen.
Kontrollere og justere bladet i forhold til bordet (fig. G1 - G4)
• Løsne hendelen for innstilling av skråsnitt (12) (fig. G1).
• Skyv saghodet mot høyre for å sikre at det er helt vertikalt, og stram
hendelen for innstilling av avfasing.
• Sett en vinkelhake (48) på bordet og inn mot bladet (43) (fig. G2).
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne hendelen for innstilling av avfasing (12) (fig. G1) og drei
justeringsstoppskruen for vertikal posisjon (50) inn eller ut (fig. G3) til
bladet står 90° i forhold til bordet, som målt med vinkelhaken (fig. G2).
• Hvis avfasingsindikatoren (51) ikke indikerer null på avfasingsskalaen
(51), løsner du skruen (53) som sikrer skalaen og flytter skalaen så langt
som nødvendig (fig. G4).
Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige.
Når du skal montere et nytt sagblad, må du ta av bordet og heve
saghodet til høyeste stilling.
• Ta stiftnøkkelen (39) og plasser i de to hullene på utsiden av den ytre
flensen (40) (fig. E1).
Sjekke og justere avfasingsvinkelen (fig. H1 & H2)
Overstyringsknappen (54) for avfasing gjør det mulig å stille inn maks.
avfasingsvinkel til 45° eller 48° etter behov (fig. H1).
- Venstre = 45°
- Høyre = 48°
B&D_19a
61
NORSK
• Kontroller at overstyringsknappen (54) er plassert i venstre posisjon.
• Løsne innstillingshendelen for skråsnitt (12), og flytt saghodet mot
venstre. Dette er innstillingen for 45° skråsnitt.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Flytt stoppskruen (55) inn eller ut til indikatoren (51) angir 45° (fig. H2).
• Sett sperrehåndtaket (8) for gjæring i posisjon 0°, og fest det.
• Plasser arbeidsemnet av tre inn mot skjermen (11).
• Grip tak i maskinens håndtak og trykk ned utløserhendelen (2) for å
frigjøre saghodet.
• Trekk hodet omtrent 10 mm ned og slipp sperrespaken.
• Slå på maskinen og trykk hodet ned, slik at bladet kan skjære gjennom
arbeidsemnet ned i sporet i bordet.
• Når du er ferdig med å sage, slår du av maskinen og setter hodet
tilbake i øverste hvilestilling.
Montering og fjerning av beskyttelsesdekselet (fig. I1 & I2)
Når utstyret blir brukt som sagbenk, må alltid det faste, nedre vernet (18)
benyttes (fig. I1).
• Fjern sekskantskruen M10 (56) og monter vernet som vist (fig. I2).
• Sett tilbake mutteren og stram, slik at vernet holdes på plass.
• For å fjerne vernet, går du frem i omvendt rekkefølge.
Justere kløyvkniven (fig. A1, J1 & J2)
I riktig posisjon skal ikke øverste kant av spaltekniven (31) være mer enn
2 mm under den høyeste tannen på bladet, og kroppens radius skal være
høyst 5 mm fra spissene på sagtennene (fig. J1).
• Fjern sagbenkbordet.
• Løsne skruen (57), slik at støtten kan dreies og spaltekniven kan føres
opp og ned (fig. J2).
• Roter støtten skyv kniven enten opp eller ned til den står i riktig stilling.
• Trekk til skruen (57) igjen.
• Sett tilbake bordet.
Smøring
Denne maskinen krever ingen ekstra smøring. Lagrene i motoren er
forhåndssmurte og vanntette.
• Ikke bruk olje eller fett, da dette kan føre til tilstopping med sagmugg
og spon og forårsake problemer.
• Bruk en tørr børste og rengjør delene der sagmugg og spon kan
samles, med jevne mellomrom.
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages, er spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke sidelengs
på bladet.
• Unngå overbelastning.
• Fjern alltid støvet fra maskinen etter bruk for å forsikre deg om
at det nedre beskyttelsesdekslet fungerer som det skal.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt. Sagbladet må
være konstruert for en omdreiningshastighet som er større enn eller lik
maksimal omdreiningshastighet for sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
Vanlig skjæring
Når du gjærsager med lite avskjær, skal arbeidsstykket plasseres
slik at avskjæret er på den siden av bladet som har størst
vinkel mot føringsstykket. Det vil si at du skal skjære av mot
høyre ved gjæring av venstre kant og skjære av mot venstre
ved gjæring av høyre kant.
Skråsnitt (fig. H1 & M)
Avfasingsvinkler kan stilles inn fra 0° til 48° til venstre. Skråsnitt opptil 45°
kan skjæres med gjæringsarmen innstilt mellom null og et maksimum på
45° gjæringsvinkel til høyre eller venstre.
• Løsne innstillingshendelen for avfasing (12), og still inn ønsket avfasing.
• Still inn overstyringsknappen (54) om nødvendig.
• Hold saghodet godt, og ikke la det falle.
• Trekk innstillingshendelen for avfasing (12) godt til.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Bruksanvisning
Start - stopp (fig. A1)
• For å slå på maskinen, trykker du inn på/avbryteren (1).
• For å slå av maskinen, trykker du inn på/avbryteren (1) igjen.
Gjærsaging uten skråsnitt (fig. A1 & L)
• Klem inn sperrehåndtaket for gjæring (8). Still inn riktig vinkel ved å
flytte armen mot venstre eller høyre.
• Sperrehåndtaket for gjæring vil automatisk finne 0°, 15°, 22,5°, 45° og
50°, både til venstre og høyre. Hvis du skal skjære i en annen vinkel,
holder du hodet fast og låser ved å feste sperrehåndtaket for gjæring.
• Sperrehåndtaket for gjæring må alltid være trukket godt til før du skjærer.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Sage i sagbenkstilling
kløving (fig. A2 & N)
• Sett bladet i vertikal stilling.
• Pass på at verneplaten av plast (18) er i sperret stilling.
• Still inn sagdybden ved å skyve bordet (14) opp eller ned. I riktig stilling
ser du tre sagtenner over overflaten til arbeidsemnet.
• Plasser anslaget (17) slik det kreves for å støtte så mye av arbeidsstykket
som mulig. I det minste må den bakerste enden av skjermen være på
linje med forsiden til spaltekniven.
• Still parallellanslaget til ønsket sagbredde ved hjelp av skalaen på
forsiden av bordet.
• Slå på maskinen.
• Mat arbeidsemnet sakte inn under fremsiden av det øvre bladvernet,
mens du holder det fast ned mot parallellanslaget.
• Husk alltid på å bruke skyvestang (58) (fig. N).
• Slå av maskinen når sagingen er avsluttet.
Snittkvalitet
Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags materiale
det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på pyntelister eller annet
presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns karbidblad og en lav og jevn
skjærehastighet gi ønsket resultat.
Saging i gjæringsstilling
Det er farlig å bruke sagen uten deksel. Beskyttelsesdekselet må sitte på
plass under saging.
Pass på at arbeidsemner av aluminium er ordentlig fastspent.
Pass på at arbeidsstykket ikke flytter seg mens du skjærer.
Spenn det godt fast. La alltid sagbladet stoppe helt før du
hever betjeningsarmen. Hvis små trefliser fortsatt blir revet ut
på baksiden av arbeidsstykket, kan du sette på et stykke
maskeringstape der du skal skjære i arbeidsstykket.
Skjær gjennom tapen, og fjern forsiktig tapen til slutt.
Kapping (fig. A1 & K)
• Løsne sperrehåndtaket (8) for gjæring, og klem deretter på det.
62
B&D_19a
NORSK
Tilleggsutstyr
Tilgjengelige sagblader (anbefalte blader)
Støvavsug
En støvutsugsenhet (DE7779) kan bestilles for optimalt støvutsug.
Type blad
Fastmontering av arbeidsstykket (fig. A3)
• I de fleste tilfellene holder det med sagbladets bevegelse for å holde
arbeidsstykket på plass mot det bakre anlegget.
• Hvis arbeidsstykket har en tilbøyelighet til å føres opp med det bakre
anlegget, fest arbeidsstykket med den spesielle holderen (23) som
finnes som ekstra tilbehør.
• Spenn alltid fast arbeidsstykket når du skal kappe ikke-ferrometaller.
DT1529 serie 40
Bladdimensjoner
(diameter x akselhull
x antall tenner)
260x30x24
DT1530 serie 40
DT1736 serie 60
DT1737 serie 60
260x30x80
260x30x58
260x30x80
Bruk
Generell bruk, kløving og tverrsaging
av tre og plast
TCG til aluminium
ATB til finsaging av kunst- og naturtre
TCG til ekstra fin saging av kunst- og
naturtre
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
Saging av korte arbeidsstykker (fig. A3 & A4)
Det anbefales å bruke lengdestoppen for korte arbeidsstykker (27) både
for porsjonssaging og for enkelte korte arbeidsstykker av forskjellige
lengder. Lengdestoppen kan bare brukes sammen med et par
føringsstenger (21) som finnes som ekstra tilbehør.
Transport
Det blir lettere å bære utstyret hvis du trekker hodet ned og trykker inn
sperrehjulet (13).
Vedlikehold
Saging av lange arbeidsstykker (fig. A3)
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid
med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Lange arbeidsstykker bør alltid støttes.
Fig. A3 viser den ideelle oppstillingen for saging av lange arbeidsstykker
når sagen brukes frittstående (alle deler fås som ekstra tilbehør).
Disse delene (unntatt stativet og fastspenningsanlegget) trengs både på
innmatings- og på utmatingssiden:
- Stativ (28) (leveres med monteringsveiledning).
- Føringsstenger (500 eller 1.000 mm) (21).
- Stativer (25) for å støtte føringsstengene. Ikke bruk stativene for å
støtte maskinen! Stativenes høyde kan justeres.
- Oppleggsstøtter (22).
- Endestøtter (20) for å støtte stengene (også når du arbeider på en
eksisterende benk).
- Fastspenningsanlegg (23).
- Svingbar materialstopp (24).
• Plasser sagen på stativet og juster føringsstengen
• Fest oppleggstøttene (22) til føringsstengene (21).
Fastspenningsanlegget (23) fungerer nå som lengdestopp.
• Installer endestøttene (20).
• Installer den svingbare materialstoppen (24) til den bakre stang.
• Bruk den svingbare materialstoppen (24) for å justere lengden av
mellomlange og lange arbeidsstykker. Den kan justeres til siden eller
svinges bort når den ikke brukes.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er
utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert
serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller
ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli
endret, noe som ikke blir opplyst separat.
Bruk av rullebord (fig. A3 & A5)
Rullebordet (33) letter behandling av store og lange arbeidsstykker
(fig. A5). Den kan kobles både til venstre og venstre siden av sagen.
Bruk av rullebord forutsetter bruk av det valgfrie stativet (fig. A3).
Monter rullebordet i.h.t. veiledningen som leveres med stativet.
• Erstatt de korte støttestenger på stativet med rullebordetss
føringsstenger på den side der bordet skal brukes.
• Følg bruksanvisningen som leveres med rullebordet.
B&D_19a
63
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres
innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første
12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt
DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller,
etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til
Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i
DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett
informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com
64
B&D_19a
PORTUGUÊS
SERRA DE ESQUADRIA DE TOPO DE MESA DW711
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência, um
desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Consumo de potência
Diâmetro da lâmina
Furo da lâmina
Velocidade max. da serra
Capacidade máx. de corte transversal a 90°
Capacidade máx. de corte transversal a 45°
Profundidade máx. de corte a 90°
Profundidade máx. de corte em bisel a 45°
Corte em esquadria (posições max.)
Bisel (posições máximas)
Cortes compostos
90° em esquadria
Profundidade máx. de corte em bisel a 45°
Profundidade máx. de corte em bisel a 48°
45° em esquadria
Profundidade máx. de corte em bisel a 45°
Profundidade máx. de corte em bisel a 48°
48° em esquadria
Profundidade máx. de corte em bisel a 45°
Profundidade máx. de corte em bisel a 48°
Capacidade máxima de serraç o esquerda/direita
Profundidade máxima da serra de esquadria
Tempo de travagem automática da lâmina
Peso
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
V
W
W
mm
mm
rpm
mm
mm
mm
mm
esq.
dir.
esquerda
DW711
230
1.300/1.100
900/800
260
30
2.750/2.850
140
100
96
45
50°
50°
48°
mm
mm
48
45
mm
mm
48
45
mm
mm
mm
mm
s
kg
48
45
180/60
0 - 50
< 10,0
20
DW711
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em
conformidade com 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029-1,
prEN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT no endereço abaixo
ou a parte de trás do presente manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE & 98/37/CEE da Comunidade
Europeia, o nível de potência sonora, medido de acordo com a
prEN 61029-2-11, é:
DW711
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
90,8
dB(A)
98,8
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos.
Valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração
conforme à prEN 61029-2-11:
DW711
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
10 Ampéres
Cert. No.
BM 9910407
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou danos à
ferramenta no caso do não-cumprimento das instruções deste
manual.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Indica tensão eléctrica.
Arestas afiadas.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
B&D_19a
65
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas fixas observe as regras de
segurança aplicáveis no seu país para reduzir o risco de incêndio,
choque eléctrico e acidentes pessoais.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar a ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada.
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha a ferramenta à chuva Não utilize a ferramenta em
situações em que haja humidade ou água. Mantenha a área de
trabalho bem iluminada (250 - 300 Lux). Não utilize a ferramenta onde
haja risco de fogo ou explosão, como por exemplo na presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças, visitantes ou animais aproximem-se da área
de trabalho ou que toquem a ferramenta ou o cabo de força.
4 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias, pois podem prender-se numa peça
móvel. Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido. Ao trabalhar ao ar
livre, de preferência use luvas adequadas e calçados anti-derrapantes.
5 Protecção pessoal
Sempre use óculos de protecção. Utilize uma máscara de protecção
para o rosto ou anti-poeira sempre que as operações possam produzir
poeira ou partículas que voem. Caso tais partículas sejam
consideravelmente quentes, use também um avental resistente ao
calor. Use sempre protectores auriculares. Utilize sempre um capacete
de segurança.
6 Cuidado com choques eléctricos
Evite contacto corporal com superfícies aterradas, como por exemplo
canos, radiadores, fogões e refrigeradores. Quando usar a ferramenta
em condições extremas tais como alto grau de humidade ou ao
trabalhar com soldaduras, a segurança eléctrica pode ser melhorada
com a colocação de um transformador de isolamento ou disjuntor de
fuga de terra (FI).
7 Verifique a sua posição
Mantenha-se sempre bem posicionado e em equilíbrio.
8 Esteja atento
Preste atenção no que faz. Use o bom senso. Não utilize ferramentas
quando estiver cansado.
9 Segure firmemente a peça de trabalho
Use grampos ou um torno para segurar a peça. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
10 Conecte o equipamento de extracção de pó
Caso sejam fornecidos dispositivos para a extracção e colecta de pó,
assegure-se de que os mesmos sejam correctamente conectados e
utilizados.
11 Retire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste e chaves inglesas foram
retiradas da ferramenta antes de utilizá-la.
12 Cabos de extensão
Antes de iniciar o uso, verifique o estado do cabo de extensão e
substitua-o se estiver danificado. Quando usar a ferramenta ao ar livre,
utilize somente cabos de extensão apropriados para tal e
correctamente rotulados.
13 Use a ferramenta apropriada.
Neste manual consta as aplicações da ferramenta. Não force pequenas
ferramentas ou acessórios para que efectuem o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma maneira
mais segura se for utilizada para o fim indicado. Não force a ferramenta.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da própria ferramenta para
realizar quaisquer operações além das recomendadas neste manual
de instruções pode causar riscos de ferimento.
66
14 Verifique se há peças danificadas
Antes do uso, verifique cuidadosamente se a ferramenta e o cabo de
força não estão danificados. Verifique se as peças móveis estão
alinhadas e engatadas, se há alguma peça partida, se as protecções e
os interruptores estão danificados, bem como quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento da ferramenta.
Assegure-se de que a ferramenta esteja a funcionar correctamente e a
desempenhar as funções para as quais foi projectada. Não utilize a
ferramenta se houver alguma peça defeituosa. Não utilize a ferramenta
se o interruptor não funcionar para ligá-la ou desligá-la. Providencie
para que um técnico autorizado DEWALT efectue a troca de quaisquer
peças danificadas ou defeituosas. Nunca tente efectuar reparos por
sua própria conta.
15 Desconecte a ferramenta
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse todo movimento antes
de afastar-se dela. Desconecte a ferramenta quando não estiver em
uso, antes de trocar quaisquer peças ou acessórios e antes de realizar
a manutenção.
16 Evite o accionamento involuntário
Certifique-se de que a ferramenta esteja desligada antes de conectá-la.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca puxe o cabo para retirar o conector da tomada. Proteja o cabo
contra o calor e evite o contacto com óleo e objectos cortantes.
18 Guarde as ferramentas que não estiverem em uso
Guarde as ferramentas que não estiverem em uso em lugar seco.
Feche-as com segurança, fora do alcance das crianças.
19 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro, mantenha as ferramentas
em boas condições e limpas. Siga as instruções para manutenção
e troca de acessórios. Mantenha todas as alavancas e interruptores
secos, limpos e livres de óleo e graxa.
20 Reparos
Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança relevantes.
Providencie para que um técnico autorizado DEWALT conserte sua
ferramenta. Os reparos devem ser realizados somente por pessoas
qualificadas e as peças de reposição devem ser originais. A não
observância disso poderá resultar em perigos consideráveis para os
utilizadores.
Instruções de segurança adicionais para serras de esquadria
• Assegure-se de que todos os botões de bloqueio e manípulos de
fixação estão apertados antes de iniciar qualquer operação.
• Não opere a máquina sem ter o resguardo colocado, ou se este não
funcionar correctamente ou se a respectiva manutenção não tiver sido
efectuada.
• Nunca utilize a serra sem a chapa da ranhura.
• Evite colocar as mãos na área da lâmina quando a serra estiver
conectada à energia eléctrica.
• Nunca tente parar a máquina de repente quando esta estiver em
movimento tentando encravá-la com uma ferramenta ou de outra
forma contra a lâmina; pode causar um acidente grave.
• Antes de utilizar qualquer acessório consulte o manual de instruções.
Uma má utilização de um acessório pode causar danos.
• Seleccione a lâmina adequada ao material a cortar.
• Observe a velocidade máxima marcada na lâmina de serra.
• Utilize um suporte ou luvas ao manusear a lâmina de serra.
• Certifique-se de que a lâmina roda no sentido correcto. Mantenha a
lâmina afinada.
• Não use lâminas com diâmetro maior ou menor do que o
recomendado. Para lâminas de medida correcta, referimos aos dados
técnicos. Utilize apenas as lâminas especificadas nesse manual,
conforme a norma EN 847-1.
• Considere a aplicação de lâminas especialmente projectadas para
redução de ruído.
• Não utilize lâminas HSS.
• Não utilize lâminas de serra danificadas ou rachadas.
B&D_19a
PORTUGUÊS
• Não utilize discos abrasivos.
• Levante a lâmina da serra do corte na peça a trabalhar antes de soltar
o interruptor.
• Assegure-se de que o braço está completamente fixo aquando da
execução de cortes com o bisel.
• Nunca meta qualquer objecto contra o ventilador para manter o eixo
da serra parado.
• O resguardo da sua serra subirá automaticamente ao abaixar o braço;
ele descerá à volta da lâmina, quando o braço for levantado.
O resguardo pode ser levantado com a mão, quando se instala ou se
retira a lâmina da serra ou para inspecção da serra. Nunca levante o
resguardo com a mão sem que a serra esteja parada.
• Mantenha a área à volta da máquina limpa e livre de resíduos,
tais como lascas e fragmentos.
• Verifique periodicamente se as saídas de ar do motor estão limpas e
sem lascas.
• Substitua a chapa da ranhura quando estiver gasta.
• Desligue a máquina da tomada de rede antes de efectuar qualquer
trabalho de manutenção ou quando mudar a lâmina.
• Nunca efectue qualquer trabalho de limpeza ou manutenção com a
máquina em funcionamento e se a cabeça não estiver na posição de
repouso.
• Quando possível, monte sempre a máquina numa bancada.
Instruções de segurança adicionais para mesas de serrar
• Certifique-se de que a lâmina roda no sentido correcto e de que os
dentes estão virados para a parte frontal da mesa de serrar.
• Verifique se todos os manípulos de travamento estão apertados antes
de começar a trabalhar.
• Certifique-se de que a lâmina e todas as flanges estão limpas e de que
as superfícies de contacto do colar estão em contacto com a lâmina.
Aperte firmemente a porca do eixo.
• Mantenha a lâmina da serra afiada e correctamente montada.
• Certifique-se de que a guia de corte está ajustada para a distância
correcta da lâmina - máximo 5 mm.
• Nunca ponha a serra a funcionar sem os resguardos superior e inferior
estarem colocados.
• Mantenha as mãos fora do alcance da lâmina da serra.
• Desligue a serra e retire a ficha da tomada quando pretender levar a
cabo qualquer operação de manutenção ou mudança de lâmina.
• Utilize sempre um pau para empurrar, e certifique-se de que não
coloca as mãos a menos de 150 mm da lâmina durante o corte.
• Não utilize a máquina com uma voltagem diferente da indicada.
• Não aplique lubrificantes na lâmina quando esta estiver a funcionar.
• Não se debruce sobre a máquina para chegar à parte detrás desta.
• Não utilize a serra para cortar qualquer material que não madeira.
• Tenha atenção aquando da execução de entalhes.
Riscos residuais
Os riscos seguintes são inerentes à utilização de serras:
- ferimentos causados por se tocar nas peças em rotação
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Eles são:
- Diminuição da audição
- Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas da lâmina
rotativa.
- Risco de ferimento ao mudar a lâmina.
- Risco de apertão dos dedos ao abrir os resguardos.
- Problemas de saúde provocados pela inalação do pó produzido aos
serrar madeira, sobretudo carvalho, faia e MDF.
Etiquetas da ferramenta
Aparecem os seguintes pictogramas na ferramenta:
Leia o manual de instruções antes da utilização
Aquando da utilização da máquina no modo de serra de
esquadria, certifique-se de que a parte superior da lâmina da
serra está completamente tapada pelo resguardo superior da
lâmina da serra. Utilize a máquina apenas quando a mesa de
serrar estiver na posição mais alta.
Aquando da utilização da máquina no modo de mesa de
serrar, certifique-se de que os resguardos superior e inferior
estão colocados. Utilize a máquina apenas quando a mesa de
serrar estiver na posição horizontal.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Conjunto da serra de esquadria de topo de mesa
1 Paralela de corte
1 Resguardo para posição da mesa de serrar
1 Resguardo inferior para posição da mesa de serrar
1 Alavanca de comando
1 Chave Allen 4/6 mm
1 Chave Allen 5 mm
1 Chave de dois pinos
1 Adaptador de extracção de poeira para o resguardo superior
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
• Retire cuidadosamente a serra da caixa.
• Liberte o botão inferior de bloqueio da cabeça para levantar a cabeça
da máquina.
Descrição (fig. A1 - A5)
A sua serra de esquadria de topo de mesa DW711 foi concebida para
aplicações profissionais. Esta máquina de elevada precisão pode ser fácil
e rapidamente regulada para cortes transversais, em bisel, esquadria ou
esquadria composta.
A1
1 Interruptor on/off
2 Alavanca de libertação do bloqueio da cabeça
3 Botão de travamento adicional da mesa de serrar
4 Resguardo da lâmina inferior amovível
5 Mesa fixa
6 Ranhura da lâmina
7 Alavanca da esquadria
8 Trinco de esquadria
9 Braço de esquadria/mesa rotativa
10 Escala de esquadria
11 Protecção
12 Manípulo de fixação do bisel
13 Botão inferior de bloqueio da cabeça
A2
14 Mesa de serrar
15 Lâmina separadora
16 Protector superior de lâmina
17 Paralela de corte
B&D_19a
67
PORTUGUÊS
• Desaperte os dois parafusos Allen que fixam a protecção ao suporte
com a chave Allen pequena. O acesso é conseguido através dos dois
orifícios no topo da protecção.
• Ajuste a protecção de modo a que fique paralela à lâmina, verificando
a distância entre a lâmina e a protecção e a protecção frontal e
posterior da lâmina.
• Após ter terminado o ajuste, volte a apertar os parafusos Allen e
certifique-se novamente de que a protecção está paralela em relação à
lâmina.
18 Resguardo inferior fixo (para utilizar na posição da mesa de serrar)
19 Orifícios de montagem de acessórios
Acessórios opcionais
A3
20 Placa da extremidade da mesa
21 Carris da guia de suporte
22 Placa de suporte do material
23 Grampo do material
24 Travão giratório
25 Suporte ajustável 760 mm (altura máx.)
26 Suporte
Ajustar a mesa de serrar (fig. A1, B & D)
A mesa (14) desliza para cima e para baixo manualmente e pode ser
ajustada à altura necessária com dois botões de travamento.
• Desaperte os botões de travamento da mesa, tanto o principal (37)
(fig. D) como o adicional (3) (fig. A1), mas não os retire.
• Ajuste a mesa à altura necessária.
• Aperte os botões de travamento da mesa (fig. A1 & D).
A4
27 Batente longitudinal para peças de trabalho pequenas
(para usar com os carris da guia [21])
A5
28 Suporte
29 Mesa de rolos
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão. Verifique sempre
se a tensão da rede corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma segura; uma ficha com
condutores de cobre a descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Retirar a mesa de serrar
Pode retirar-se a mesa para se obter acesso à lâmina da serra.
• Retire o resguardo superior da lâmina (30) (fig. B).
• Desaperte os botões de travamento da mesa, tanto o principal (37)
(fig. D) como o adicional (3) (fig. A1), mas não os retire.
• Use a chave Allen para retirar o parafuso (38) da coluna da mesa
posterior (fig. D). Retire a porca e a anilha da outra extremidade do
parafuso.
• Remova a mesa.
• Para recolocar a mesa, proceda da forma inversa.
Montagem da lâmina da serra (fig. E1 - E5)
Os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser
perigosos.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo especial, conveniente
para a corrente desta máquina (Veja os dados técnicos).
A dimensão mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da afinação retire sempre
a ficha da tomada.
Montar o resguardo superior (fig. B)
• Fixe o resguardo (30) à lâmina separadora (31) com o parafuso (32).
• Coloque a anilha e a porca de orelhas na outra extremidade do
parafuso e aperte.
• Monte o tubo de extracção de poeiras (33) no resguardo da lâmina.
Como opção, encontra-se disponível um kit de extracção de poeiras em
separado (DE7779).
Montar e ajustar a paralela de corte (fig. C1 - C4)
A paralela de corte consiste numa protecção fixa e noutra deslizável.
• Desaperte o botão de travamento de suporte da protecção (34) que
segura a placa de fixação na posição (fig. C1).
• Faça deslizar a protecção para a frente da mesa usando a ranhura em
forma de U como guia (fig. C2 & C3).
• Faça deslizar a protecção para a lâmina e aperte o botão de
travamento.
• Certifique-se de que a protecção está paralela à lâmina.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte o botão de travamento da protecção deslizável (35) (fig. C1)
e desloque a protecção deslizável para trás, de modo a poder ver os
dois orifícios (36) (fig. C4) no topo da protecção.
68
Para montar uma nova lâmina de serra, é necessário retirar a mesa e
levantar a cabeça da serra até à sua posição mais elevada.
• Com a chave de pinos (39), faça os dois orifícios na parte exterior da
flange exterior (40) (fig. E1).
• Utilizando a chave Allen de 6 mm, desperte o parafuso da lâmina (41)
rodando no sentido dos ponteiros do relógio. Retire o parafuso da
lâmina (41), a anilha e a flange (40).
• Puxe o resguardo inferior da lâmina (4). Para fazer esta operação,
retire o prafuso Allen (42) e faça deslizar o resguardo para trás.
Deixe a protecção retraída (fig. E2).
• Retire a lâmina da serra (43) (fig. E1).
• Instale a nova lâmina da serra no flanco (44) na flange interior (45)
(fig. E3). Certifique-se de que os dentes na borda interior da lâmina
apontam para a protecção (em sentido contrário ao operador) (fig. E1).
• Coloque a flange exterior (40), certificando-se de que as patilhas de
localização (46) estão encaixadas correctamente, de cada lado do veio
do motor (fig. E4).
• Coloque o parafuso da lâmina através do orifício, certificando-se de
que a anilha está devidamente posicionada atrás da armação (fig. E5).
• Aperte o parafuso da lâmina (41) rodando-o no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio (fig. E1).
• Mova o resguardo para trás e coloque o parafuso Allen (42) (fig. E2).
Ajustar a lâmina da serra (fig. E1)
Se a lâmina da serra vibrar durante o arranque e o funcionamento, ajuste
do seguinte modo.
• Desaperte o parafuso para o aro do eixo (40) e rode a lâmina (43) um
quarto de volta.
• Volte a apertar o parafuso e verifique se a lâmina vibra.
• Repita estes passos até eliminar a vibração da lâmina.
B&D_19a
PORTUGUÊS
Controlo e ajuste da lâmina da serra em relação ao apoio (fig. F1 - F4)
• Afrouxe o trinco de esquadria (8).
• Coloque o seu dedo polegar na alavanca para o corte em esquadria (7)
e aperte o trinco de esquadria (8) para libertar o braço de esquadria (9)
(fig. F1).
• Oscile o braço de esquadria até que o trinco o coloque na posição de
corte em esquadria de 0°.
• Puxe para baixo a cabeça e trave-a nesta posição utilizando o botão
de travamento (3) (fig. A1).
• Verifique se as duas marcas de 0° (47) na escala (10) estão visíveis
(fig. F2).
• Coloque um esquadro (48) contra o lado esquerdo da protecção (11)
e da lâmina (43) (fig. F3).
Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Solte os parafusos (49) e mova o conjunto de escala/braço de corte
em esquadria para a direita ou a esquerda, até que a lâmina esteja a
90° em relação à protecção, como medido com o esquadro (fig. F4).
• Volte a apertar os parafusos (49).
Ajuste da guia de corte (fig. A1, J1 & J2)
Atingirá a posição correcta quando o topo da lâmina separadora (31) não
estiver mais de 2 mm abaixo do dente mais elevado da lâmina e o corpo
do raio estiver a um máximo de 5 mm das extremidades dos dentes da
lâmina da serra (fig. J1).
• Remova a mesa de serrar.
• Desaperte o parafuso Allen (57) que permite a rotação do suporte
e o movimento para cima e para baixo da lâmina separadora.
• Rode o suporte e faça deslizar a lâmina para cima ou para baixo até
atingir a posição correcta.
• Volte a apertar o parafuso (57).
• Volte a montar a mesa.
Lubrificação
Esta máquina não necessita de qualquer lubrificação adicional.
Os suportes do motor foram lubrificados e impermeabilizados de origem.
• Evite utilizar óleo ou massa lubrificante, já que isso pode provocar uma
obstrução com poeiras e aparas e criar problemas.
• Limpe periodicamente as partes sujeitas a acumulação de poeiras e
aparas com uma escova seca.
Modo de emprego
Verificar e ajustar a lâmina à mesa (fig. G1 - G4)
• Solte o manípulo do grampo do ângulo em bisel (12) (fig. G1).
• Pressione a cabeça da serra para a direita para garantir que se
encontra completamente na vertical e aperte o manípulo do grampo
do ângulo em bisel.
• Coloque um esquadro (48) na mesa e contra a lâmina (43) (fig. G2).
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se de que o material a serrar está bem fixo no
devido lugar.
• Aplique apenas uma pressão suave sobre a ferramenta e não
exerça pressão lateral sobre a lâmina da serra.
• Evite sobrecarga.
• Remova sempre a poeira da máquina depois de a utilizar para
garantir o funcionamento correcto do resguardo inferior.
Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Solte o manípulo do grampo do ângulo em bisel (12) (fig. G1) e vire o
parafuso de travamento de ajuste de posição vertical (50) para dentro
ou para fora (fig. G3), até que a lâmina esteja a 90° em relação à mesa,
conforme medida realizada com o esquadro (fig. G2).
• Se o indicador da inclinação (51) não indicar zero na escala de ângulos
em bisel (52), solte os parafusos (53) que fixam a escala e mova a
escala, conforme necessário (fig. G4).
Verificar e ajustar o ângulo em bisel (fig. H1 & H2)
O botão de neutralização do ângulo de inclinação (54) permite que o ângulo
em bisel máx. seja colocado em 45 ou 48°, conforme necessário (fig. H1).
- Esquerda = 45°
- Direita = 48°
• Certifique-se de que o botão de neutralização (54) está localizado na
posição do lado esquerdo.
• Desaperte o manípulo do grampo do ângulo em bisel (12) e mova a
cabeça da serra para a esquerda. Esta é a posição do corte em bisel
de 45°.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Rode o parafuso de travamento (55) para dentro ou para fora até que
o ponteiro (51) indique 45° (fig. H2).
Montagem e remoção do resguardo (fig. I1 & I2)
Quando a unidade estiver a ser usada como mesa de serrar, o resguardo
inferior fixo (18) deve ser sempre utilizado (fig. I1).
• Retire a porca hexagonal M10 (56) e monte o resguardo como
indicado (fig. I2).
• Volte a colocar a porca e aperte-a para que o resguardo fique bem
preso.
• Para retirar o resguardo, proceda de forma inversa.
Antes da operação:
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado gastas.
A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve exceder a
indicada na lâmina.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os manípulos dos
grampos estão fixos.
Ligar e desligar (fig. A1)
• Para ligar a máquina, prima o interruptor de ligar/desligar (1).
• Para desligar a máquina, pressione de novo o interruptor de ligar/desligar.
Cortes básicos com a serra
Serrar no modo de esquadria
É perigoso trabalhar sem resguardo. Os resguardos devem estar
correctamente posicionados quando a serra estiver em funcionamento.
Certifique-se de que as peças de trabalho de alumínio estão bem fixas.
Corte transversal vertical (fig. A1 & K)
• Solte o trinco de esquadria (8) e depois prima-o.
• Engrene o trinco de esquadria (8) na posição 0° e aperte-o.
• Coloque a madeira a ser cortada contra a protecção (11).
• Segure no manípulo da máquina e carregue na alavanca de libertação
de bloqueio da cabeça (2) para soltar a cabeça.
• Puxe a cabeça para baixo cerca de 10 mm e liberte a alavanca de
bloqueio.
• Ligue a máquina e pressione a cabeça para permitir que a lâmina corte
através da peça de trabalho e entre na ranhura da mesa.
• Após terminar o corte, desligue a máquina e faça regressar a cabeça
à sua posição de descanso superior.
B&D_19a
69
PORTUGUÊS
Acessórios opcionais
Corte transversal vertical em esquadria (fig. A1 & L)
• Aperte o trinco de esquadria (8). Mova o braço para a esquerda ou
para a direita para o ângulo desejado.
• O trinco de esquadria colocar-se-á automaticamente em 0°, 15°,
22,5°, 45° e 50°, do lado esquerdo e do lado direito. Se desejar um
ângulo intermédio, mantenha a cabeça agarrada firmemente e fixe-a,
apertando o trinco de esquadria.
• Assegure-se sempre que o trinco de esquadria está bem fixo no seu
lugar, antes de realizar o corte.
• Proceda como para „Corte transversal“.
Extracção do pó
Para uma óptima extracção das poeiras encontra-se disponível um kit de
extracção de poeiras (DE7779).
Fixação da peça de trabalho (fig. A3)
• Na maior parte dos casos, a acção da lâmina é suficiente para segurar
o material firmemente de encontro à guia.
• Se o material tiver tendência para levantar ou afastar-se da guia,
utilize de preferência o grampo de fixação do material opcional (23).
• Utilize sempre o grampo para cortar metais n o ferrosos.
Quando efectuar um corte em esquadria na extremidade
duma peça de madeira com uma parte pequena a ser
cortada, posicione a madeira de forma a que o corte seja no
lado da lâmina com o maior ângulo em relação ao apoio:
esquadria à esquerda, corte à direita
esquadria à direita, corte à esquerda.
Serrar pequenas peças (fig. A3 & A4)
É aconselhável utilizar o batente de comprimento para peças de
pequenas dimensões (27) tanto para serrar objectos semelhantes como
pequenas peças de trabalho de dimensões diferentes. O batente de
comprimento pode ser utilizado juntamente com um par opcional de
trilhos de guia (21).
Corte em bisel (fig. H1 & M)
Os ângulos em bisel podem ser ajustados desde 0 até 48° à esquerda.
Os ângulos em bisel até 45° podem ser cortados com o braço de
esquadria ajustado entre zero e um máximo de posição de esquadria de
45° à direita ou à esquerda.
• Solte o manípulo do grampo do ângulo em bisel (12) e defina a
inclinação desejada.
• Se necessário, ajuste o botão de neutralização (54).
• Segure na cabeça firmemente e não a deixe cair.
• Aperte o manípulo do grampo do ângulo em bisel (12) firmemente.
• Proceda como para „Corte transversal“.
Serrar peças grandes (fig. A3)
Apoie sempre as peças grandes
Serrar no modo de bancada
Corte lateral (fig. A2, & N)
• Regule a lâmina para a posição vertical.
• Certifique-se de que a placa de resguardo de plástico (18) está na
posição fixa.
• Regule a profundidade de corte, fazendo deslizar a mesa (14) para
cima e para baixo. Atingirá a posição correcta quando as extremidades
de três dentes estiverem acima da superfície superior da madeira.
• Regule a paralela de corte (17) conforme necessário para apoiar a
peça de trabalho o mais possível. Pelo menos a extremidade posterior
da protecção deve estar alinhada com a parte frontal da lâmina
separadora.
• Ajuste a paralela de corte para a largura de corte necessária, utilizando
a escala localizada na parte frontal da mesa.
• Ligue a máquina.
• Coloque cuidadosamente a peça de trabalho por baixo da parte frontal
do resguardo da lâmina superior, mantendo-a firmemente pressionada
contra a paralela de corte.
• Utilize sempre a haste de compressão (58) (fig. N).
• Após terminar o corte, desligue a máquina.
Qualidade do corte
A regularidade de qualquer corte depende de uma quantidade de
factores, p.e. o material a cortar. Quando se precisa de cortes perfeitos
para molduras e outros trabalhos de precisão, uma lâmina (de 60 dentes
de pastilhada) e um corte suave e uniforme produzem os resultados
desejados.
Certifique-se de que o material não se desloca durante o
corte; fixe-o bem no seu lugar. Espere sempre que a lâmina
pare, antes de levantar o braço da serra. Se se formarem
pequenos fragmentos de madeira na traseira da peça a
trabalhar, cole um pedaço de fita cola na madeira onde o
corte vai sair. Serre através da fita cola e retire-o depois
cuidadosamente.
70
A figura A3 mostra a configuração ideal para serrar peças grandes
quando a serra é utilizada em posição livre (todos os items estão
disponíveis em opção). Estes items (excepto a armação de suporte/
conjunto de pés e o grampo de fixação do material) são necessários tanto
nos lados de alimentação interior como nos de alimentação exterior:
- Armação de suporte/conjunto de pés (28) (fornecida com instruções
de montagem).
- Trilhos de guia (500 ou 1.000 mm) (21).
- Pés de suporte (25), para apoio aos trilhos de guia. Não utilize os pés
de suporte para apoiar a máquina! A altura dos pés de suporte é
ajustável.
- Placas de apoio do material (22).
- Placa batente da bancada (20) para apoiar os trilhos (inclusive quando
trabalhando num banco já existente).
- Grampo de fixação do material (23).
- Batente de inclinação (24).
• Coloque a serra na armação de suporte/conjunto de pés e ajuste os
trilhos de guia (21).
• Aparafuse firmemente as placas de apoio do material (22) aos trilhos
de guia (21). O grampo de fixação do material (23) funciona como
batente de comprimento.
• Instale as placas de batente da bancada (20).
• Instale o batente de inclinação (24) no trilho da parte posterior.
• Utilize o batente de inclinação para ajustar o comprimento de peças de
média e grande dimensão. Podem ser ajustadas de lado ou serem
postas de lado quando não estiverem a ser utilizadas.
Utilizar a mesa com rolos (fig. A3 & A5)
A mesa com rolos (33) transforma o transporte de peças de madeira
largas e longas em algo muito fácil (fig. A5). Pode ser ligada tanto ao lado
esquerdo, como ao lado direito da máquina. A mesa com rolos requer a
utilização de uma armação de suporte/conjunto de pés opcional (fig. A3).
Monte a mesa com rolos seguindo as instruções fornecidas
com a armação de suporte/conjunto de pés.
• Substitua as barras curtas de apoio fornecidas com a armação de
suporte pelos trilhos irregulares da mesa que irá ser utilizada.
• Siga todas as instruções fornecidas com a mesa com rolos.
B&D_19a
PORTUGUÊS
GARANTIA
Gama de lâminas de serrar disponíveis (lâminas recomendadas)
Tipo de lâmina
DT1529 série 40
Dimensões da lâmina
(diâmetro x orifício
x n de dentes)
260x30x24
DT1530 série 40
DT1736 série 60
260x30x80
260x30x58
DT1737 série 60
260x30x80
utilização
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a sua ferramenta
DEWALT, contacte um Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Apresente a sua reclamação, juntamente com a máquina completa,
bem como a factura de compra e ser-lhe á apresentada a melhor
solução.
Para um uso geral, cortes na
vertical e cortes transversais de
madeira e plástico
TCG para uso com alumínio
ATB para cortes finos de madeira
artificial e natural
TCG para cortes extra finos de
madeira artificial e natural
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua ferramenta DEWALT,
durante os 12 meses após a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar uma prova
da compra.
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
revendedor autorizado.
• UM ANO DE GARANTIA •
Transporte
Para facilitar o transporte, puxe a cabeça para baixo e empurre o botão
de bloqueio inferior da cabeça (13).
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida para funcionar durante
muito tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de Assistência Técnica DEWALT
onde ela será eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de montagem ou de
material, durante os 12 meses a partir da data da compra, garantimos
a substituição de todas as peças defeituosas sem encargos desde
que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido efectuadas por pessoas
estranhas aos Centro de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência Técnica DEWALT mais
próximo, queira consultar a parte de trás do presente manual. Em
alternativa, encontrará uma lista de Centros de Assistência Técnica
DEWALT e todas as informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com
B&D_19a
71
SUOMI
PÖYTÄJIIRISAHA DW711
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Virrankulutus
Terän halkaisija
Teräkeskiön halkaisija
Suurin pyörimisnopeus/min
Max. poikkileikkaus 90°
Max. poikkileikkaus 45°
Sahauksen enimmäissyvyys 90°
Viistosahauksen enimmäissyvyys 45°
Jiirileikkaus (max kulmat)
Viistosahaus (suurin kulma)
Yhdistesahaus
90° jiiraus
Enimmäissyvyys, kun viisto 45°
Enimmäissyvyys, kun viisto 48°
45° jiiraus
Enimmäissyvyys, kun viisto 45°
Enimmäissyvyys, kun viisto 48°
48° jiiraus
Enimmäissyvyys, kun viisto 45°
Enimmäissyvyys, kun viisto 48°
Enimmäishalkaisu vasen/oikea
Penkkisahan leikkauksen enimmäissyvyys
Automaattisen teränjarrutuksen aika
Paino
Sulakkeet:
230 V
V
W
W
mm
mm
mm
mm
mm
mm
vasen
oikea
vasen
DW711
230
1.300/1.100
900/800
260
30
2.750/2.850
140
100
96
45
50°
50°
48°
mm
mm
48
45
mm
mm
48
45
DW711
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin
standardien 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029-1,
prEN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan
takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja
98/37/EEC mukainen, mitattu prEN 61029-2-11:n mukaisesti:
DW711
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
90,8
dB(A)
98,8
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo prEN 61029-2-11:n mukaan:
DW711
< 2,5 m/s2
mm
mm
mm
mm
s
kg
48
45
180/60
0 - 50
< 10,0
20
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9910407
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Terävät reunat.
72
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
B&D_19a
SUOMI
Turvaohjeet
Käytettäessä kiinteitä koneita on aina noudatettava kyseisessä
maassa voimassa olevia turvamääräyksiä, jotta tulipalon,
sähköiskun ja henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta välttyäksesi
vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300 luksia).
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim.
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta tai
koskea koneeseen tai sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet
ulkona, käytä sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka eivät luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos työskennellessä syntyy
pölyä tai hiukkasia. Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös
lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina
suojakypärää.
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim. putket, lämpöpatterit,
liedet ja jääkaapit). Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa metallilastuja),
sähköturvallisuutta voidaan parantaa asentamalla koneeseen
eristysmuunnin tai maavuodon virrankatkaisin.
7 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua,
kun olet väsynyt.
9 Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta työstökappale pysyy kunnolla
kiinni. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi työhön.
10 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja pölynkeräyslaitteistolle,
varmista, että ne on kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on poistettu koneesta ennen
kuin käynnistät sen.
12 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda vaurioitunut johto uuteen.
Käytettäessä konetta ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön
soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.
13 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä tee pienillä
työkaluilla tai varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista työkalua.
Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
14 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto ole vaurioitunut.
Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä suoja ole viallisia, ja että
kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää tehtävänsä. Älä käytä
konetta, jos jokin sen osista on vahingoittunut tai viallinen. Älä käytä
konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy virrankatkaisijasta. Viallinen osa
tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
15 Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin pysähtynyt, ennen
kuin poistut paikalta. Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen vaihtamista,
sekä ennen huoltoa.
16 Vältä tahatonta käynnistämistä
Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin kytket sen virtalähteeseen.
17 Huolehdi johdon kunnosta
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä johdosta.
Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
18 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa paikassa tai
korkealla lasten ulottumattomissa.
19 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana tehokasta ja turvallista
työskentelyä varten. Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja
puhtaina öljystä ja rasvasta.
20 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden mukainen Korjauta
työkalusi valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät alkuperäisosia, muutoin
koneen käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita.
Erityisiä turvallisuusohjeita katkaisu- ja jiirisahoilla varten
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja puristimien varret on tiukasti
kiristetty ennen kuin käytät laitetta.
• Älä käytä konetta, jos teräsuojus ei ole paikallaan, se ei toimi tai sitä ei
ole ylläpidetty asianmukaisesti.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman kitapalaa.
• Älä koskaan aseta kättä terän lähelle, kun saha on kytketty sähköliitäntään.
• Älä koskaan yritä pysäyttää toiminnassa olevaa konetta työntämällä
työkalua tai vastaavaa terää vasten. Tämä saattaa johtaa vakavaan
onnettomuuteen.
• Tarkista käyttöohje ennen lisävarusteiden käyttöä. Lisävarusteen väärä
käyttö voi aiheuttaa vaurioita.
• Valitse leikattavalle materiaalille oikea terä.
• Noudata sahanterään merkittyä maksiminopeutta.
• Käytä pidikettä tai käsineitä käsitellessäsi sahanterää.
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan. Pidä terä terävänä.
• Älä käytä koneessa suositusten vastaisia sahanteriä. Tarkista sahanterän
sopivuus teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä käsikirjassa
eriteltyjä, SFS-EN 847-1:n mukaisia teriä.
• Harkitse erityisten melua vähentävien terien käyttämistä.
• Älä käytä HSS-teriä.
• Älä käytä haljenneita tai vioittuneita sahanteriä.
• Älä käytä hiomalaikkoja.
• Nosta terä työkappaleen sahausurasta ennen kuin sammutat koneen.
• Varmista vinosahauksia suoritettaessa, että sahausvarsi on tiukasti kiinni.
• Älä myöskään yritä jarruttaa moottoria työntämällä esineitä tuulettimen
aukkoon.
• Koneen teränsuojus nousee automaattisesti kun lasket terän alas ja
päinvastoin. Teränsuojusta voi nostaa kädellä, kun sahanterää
vaihdetaan tai sahaa tarkistetaan. Älä koskaan nosta sahanterää käsin,
ellei sahaa ole sammutettu.
• Pidä konetta ympäröivä alue asianmukaisessa kunnossa ja puhtaana
irtonaisista materiaaleista, esim. lastuista ja leikkuujätteistä.
• Tarkista säännöllisin väliajoin, että moottorin ilma-aukot ovat puhtaat
eikä niissä ole lastuja.
• Vaihda kulunut kitapala.
B&D_19a
73
SUOMI
• Irrota kone verkkovirrasta ennen sen huoltoa ja terää vaihdettaessa.
• Älä koskaan suorita puhdistus- tai huoltotöitä koneen käydessä,
kun sahauspää ei ole lepoasennossa.
• Asenna kone penkille aina, kun se on mahdollista.
Erityisiä turvallisuusohjeita sahauspenkkien käyttöä varten
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että terän hampaat
osoittavat sahauspenkin etupuolelle.
• Varmista että kaikki puristinkahvat on kiristetty tiukkaan ennen kuin
käynnistät sahan.
• Varmista että kaikki terät ja laipat ovat puhtaat ja että kauluksen
uurretut puolet ovat terää vasten. Kiristä karamutteri tiukkaan.
• Pidä sahanterä terävänä ja oikein säädettynä.
• Varmista että jakoveitsi on säädetty oikealle etäisyydelle terästä,
enintään 5 mm:n päähän.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman että ylä- ja alasuojukset ovat paikoillaan.
• Pidä sormet loitolla terän sahausurasta.
• Tee saha jännitteettömäksi ennen terän vaihtoa ja huoltotöitä.
• Käytä aina työntökeppiä. Älä pidä käsiä 15 cm lähempänä terää
sahauksen aikana.
• Liitä kone ainoastaan arvokilvessä mainittuun jännitteeseen.
• Älä voitele terää sahauksen aikana.
• Älä kurkottele sahatessasi sahan terän taakse.
• Käytä sahaa vain puun sahaamiseen.
• Ole varovainen urittaessasi.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät sahaa:
- tapaturmat, jotka aiheutuvat liikkuvien osien koskettamisesta
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta
tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat aiheuttavat.
- Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
- Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
- Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Laitteen merkit
Koneessa on seuraavat piktogrammit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä
Kun käytät konetta jiiriasennossa, tarkista, että yläsuojus
peittää sahanterän yläosan kokonaan. Käytä konetta vain,
kun sahauspenkki on yläasennossa.
Kun käytät konetta penkkisaha-asennossa, varmista,
että ylä- ja alasuojus on paikallaan. Käytä konetta vain,
kun sahauspenkki on vaaka-asennossa.
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
• Poista saha pakkauksesta varovasti.
• Vapauta sahauspään alas-lukitusnuppi nostaaksesi koneen
sahauspään.
Kuvaus (kuva A1 - A5)
DW711 pöytäjiirisahasi on suunniteltu ammattikäyttöön. Erittäin tarkka
kone voidaan helposti ja nopeasti säätää katkaisemaan, viistosahaamaan,
jiiraamaan tai yhdistejiiraamaan.
A1
1 Virtakytkin
2 Sahauspään ylöslukituksen vapautusvipu
3 Sahauspenkkipöydän lisälukitsin
4 Liikutettava alempi teräsuojus
5 Kiinteä pöytä
6 Teräaukko
7 Jiirisahauksen vipu
8 Jiirisahauksen salpa
9 Pyörivä pöytä/jiirivarsi
10 Jiiriasteikko
11 Ohjain
12 Viistosahauksen puristuskahva
13 Sahauspään alas-lukitusnuppi
A2
14 Sahauspenkkipöytä
15 Suojakiila
16 Ylempi teräsuojus
17 Sivuohjain
18 Kiinteä alempi suojus (käytettäessä penkkisaha-asentoa)
19 Lisälaite reikien asentamista varten
Lisävarusteet
A3
20 Pöydänpäätylevy
21 Tukiohjaustangot
22 Työkappaleen tukilevy
23 Työkappaleen puristin
24 Kääntyvä rajoitin
25 Säädettävä jalka 760 mm (enimmäiskorkeus)
26 Jalusta
A4
27 Pituusrajoitin lyhyitä työkappaleita varten (käytetään ohjaustankojen
kanssa [21])
A5
28 Jalusta
29 Rullapöytä
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Asennettu pöytäjiirisaha
1 Rinnakkainen sivuohjain
1 Penkkisaha-asennon suojus
1 Penkkisaha-asennon pohjasuojus
1 Työntökapula
1 Kuusiokoloavain 4/6 mm
1 Kuusiokoloavain 5 mm
1 Kahdella tapilla varustettu kiristysavain
1 Päällissuojuksen pölynpoistoliitin
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
74
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa
on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa
(katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät
kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
B&D_19a
SUOMI
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta.
Ylemmän suojuksen asentaminen (kuva B)
• Kiinnitä suojus (30) suojakiilaan (31) pultilla (32).
• Aseta aluslaatta ja siipimutteri pultin toiseen päähän ja kiristä uudelleen.
• Sovita pölysuutin (33) teräsuojukseen.
Erillinen pölynimusarja on saatavana lisävarusteena (DE7779).
Sivuohjaimen asentaminen ja säätäminen (kuva C1 - C4)
Sivuohjain sisältää kiinteän ja siirrettävän ohjaimen.
• Löysää ohjainta tukevaa lukitsinta (34), joka pitää kiinnityslaatan
paikallaan (kuva C1).
• Siirrä ohjain pöydän etuosaan käyttämällä U-muotoista aukkoa
ohjaimena (kuva C2 & C3).
• Siirrä ohjain terää kohti ja kiristä lukitsin.
• Tarkista, että ohjain on terän kanssa yhdensuuntainen.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää siirrettävän ohjaimen lukitsinta (35) (kuva C1) ja siirrä siirrettävää
ohjainta taaksepäin nähdäksesi kunnolla ohjaimen päällä olevat kaksi
reikää (36) (kuva C4).
• Löysää pientä kuusiokoloavainta käyttäen kaksi kuusiokoloruuvia,
jotka kiinnittävät ohjaimen tukeen. Ulotut niihin ohjaimen päällä olevien
reikien läpi.
• Säädä ohjain niin, että se on terän kanssa yhdensuuntainen,
tarkistamalla terän ja ohjaimen välinen etäisyys terän edessä ja takana.
• Kun säätö on suoritettu, kiristä jälleen kuusiokoloruuvit ja tarkista taas,
että ohjain on terän kanssa yhdensuuntainen.
• Asenna ulkolaippa (40) takaisin. Varmista, että korvakkeet (46) ovat
kiinnittyneet oikein, yksi moottorin karan kummallekin puolelle (kuva E4).
• Varmista myös, kun asetat kuusiokoloruuvin takaisin reiän läpi,
että aluslaatta pysyy paikallaan kehyksen takana (kuva E5).
• Kiristä terän pultti (41) kääntämällä vastapäivään (kuva E1).
• Siirrä suojus takaisin alas ja aseta kuusiokoloruuvi (42) takaisin (kuva E2).
Sahanterän säätäminen (kuva E1)
Jos sahanterä värisee käynnistyksen ja pysähtymisen aikana,
säädä seuraavasti.
• Löysää tuurnakauluksen (40) ruuvia ja pyöritä terää (43)
neljänneskierros.
• Kiristä ruuvi uudelleen ja tarkista, väriseekö terä.
• Toista, kunnes terä ei enää värise.
Sahanterän säätö suhteessa takavasteeseen (kuva F1 - F4)
• Löysää jiirisalpa (8).
• Aseta peukalo jiirisahauksen vivulle (7) ja paina jiirisahauksen salpaa (8)
jiirisahausvarren (9) vapauttamiseksi (kuva F1).
• Käännä jiirisahausvartta kunnes jiiri on 0° asennossa.
• Vedä pää alas ja lukitse se tähän asentoon lukituspainikkeella (3)
(kuva A1).
• Tarkista, että kaksi asteikossa (10) olevaa 0°-merkkiä (47) ovat juuri
näkyvissä (kuva F2).
• Aseta kulmaviivain (48) ohjaimen (11) ja terän (43) vasenta sivua vasten
(kuva F3).
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää ruuvit (49) ja siirrä jiirisahaus/asteikko -kokoonpanoa oikealle tai
vasemmalle, kunnes sahanterä on 90° takavasteeseen nähden
suorakulmaimella mitattaessa (kuva F4).
• Kiristä ruuvit (49) uudelleen.
Sahauspenkkipöydän säätäminen (kuva A1, B & D)
Pöytä (14) siirtyy ylös ja alas käsikäyttöisesti ja pysyy kahden lukitsimen
avulla halutulla korkeudella.
• Löysää pöydän lukitsimia, sekä päälukitsinta (37) (kuva D) että
lisälukitsinta (3) (kuva A1), mutta älä irrota niitä.
• Aseta pöytä tarvittavalle oikealle korkeudelle.
• Kiristä pöydän lukitsimet (kuva A1 & D).
Sahapenkkipöydän irrottaminen
Pöytä voidaan irrottaa niin, että pääset käsiksi sahanterään.
• Ylemmän teräsuojuksen (30) poistaminen (kuva B)
• Löysää pöydän lukitsimia, sekä päälukitsinta (37) (kuva D) että
lisälukitsinta (3) (kuva A1), mutta älä irrota niitä.
• Käytä kuusiokoloavainta ruuvin (38) poistamiseen pöydän takapilarista
(kuva D). Irrota mutteri ja aluslaatta ruuvin toisesta päästä.
• Siirrä pöytä.
• Asentaessasi pöydän takaisin toimi päinvastaisessa järjestyksessä.
Sahanterän asentaminen (kuva E1 - E5)
Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo ettet loukkaa
itseäsi.
Uuden sahanterän sijoittamiseksi on välttämätöntä, että pöytä irrotetaan ja
sahauspää nostetaan korkeimpaan asentoonsa.
• Ota mutteriavain (39) ja aseta kaksi reikää uloimmaisen laipan (40)
ulkopuolelle (kuva E1).
• Käytä 6 mm:n kuusiokoloavainta ja löysennä terän pulttia (41) kääntämällä
myötäpäivään. Irrota terän pultti (41), sen aluslevy ja laippa (40).
• Vedä ulompi teränsuojus (4) ulos. Käytä kuusiokoloavainta (42) ja liu’uta
suojus takaisin. Jätä suojus taaksevedettyyn asentoon (kuva E2).
• Irrota sahanterä (43) (kuva E1).
• Asenna uusi sahanterä olkaosaan (44), joka on sisälaipassa (45) kuva
E3). Varmista, että terän alareunan hampaat osoittavat kohti ohjainta
(pois käyttäjästä) (kuva E1).
Terän tarkistaminen ja säätäminen pöytään (kuva G1 - G4)
• Löysää vinosahauksen lukitusvipu (12) (kuva G1).
• Paina sahauspää oikealle varmistaaksesi, että se on täysin
kohtisuorassa, ja kiristä viistosahauksen puristuskahva.
• Aseta kulmaviivain (48) pöydälle ja terää vasten (43) (kuva G2).
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää vinosahauksen lukitusvipua (12) (kuva G1) ja kierrä pystysuoran
asennon lukitusruuvia (50) sisään tai ulos (kuva G3), kunnes terä on 90°
kulmassa pöytään nähden suorakulmaimella mitattaessa (kuva G2).
• Jos kulmasahauksen osoitin (51) ei ole asteikolla (52) täsmälleen
nollassa, löysää ruuvit (53), jotka pitävät asteikon paikoillaan, ja siirrä
asteikkoa tarpeen mukaan (kuva G4).
Vinosahauksen kulman tarkistus ja säätö (kuva H1 & H2)
Vinosahauksen ohitusnuppi (54) mahdollistaa vinosahauksen kulmaksi 45°
tai 48° tarpeen mukaan (kuva H1).
- Vasen = 45°
- Oikea = 48°
• Varmista, että ohitusnuppi (54) on vasemmalla.
• Löysää vinosahauksen lukitusvipu (12) ja siirrä sahauspää vasemmalle.
Tämä on 45° vinosahausasento.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Käännä pysäytysruuvi (55) tarpeen mukaan sisään tai ulos, kunnes
osoitin (51) näyttää 45° (kuva H2).
B&D_19a
75
SUOMI
Laikan suojuksen asennus ja irrotus (kuva I1 & I2)
Kun yksikköä käytetään sahauspenkkinä, kiinteää alempaa suojusta (18)
tulisi aina käyttää (kuva I1).
• Irrota M10-kuusiomutteri (56) ja sovita suojus kuvan mukaisesti (kuva I2).
• Aseta mutteri takaisin ja kiristä niin, että suojus on kiinteästi paikallaan.
• Kun haluat irrottaa suojuksen, toimi päinvastaisessa järjestyksessä.
Jakoveitsen asentaminen (kuva A1, J1 & J2)
Suojakiilan (31) kärjen oikea paikka on korkeintaan 2 mm terän korkeimmalla
olevan hampaan alla ja sen säteen paikka korkeintaan 5 mm sahanterän
hampaiden kärjistä (kuva J1).
• Irrota sahapenkkipöytä.
• Löysää kuusiokoloruuvia (57), joka mahdollistaa sekä kiinnittimen
pyörimisen että suojakiilan ylös- ja alas –liikkumisen (kuva J2).
• Pyöritä kiinnitintä ja siirrä kiila joko ylös tai alas, kunnes saavutat oikea
asennon.
• Kiristä ruuvi (57) uudelleen.
• Aseta pöytä takaisin paikalleen.
Voitelu
Kone ei tarvitse lisävoitelua. Moottorin laakerit on esivoideltu ja ne ovat
vedenpitävät.
• Vältä öljyn tai rasvan käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa sahanpurun ja
lastujen kanssa tukkeutumia ja aiheuttaa ongelmia.
• Puhdista sahanpurujen ja lastujen kertymiselle alttiina olevat osat
määräajoin kuivalla harjalla.
Jiirisahaus (kuva A1 & L)
• Purista jiirisalpaa (8). Käännä sahausvartta oikeaan tai vasempaan
haluttuun kulmaan.
• Salpa lukkiutuu automaattisesti 0°, 15°, 22,5°, 45° ja 50° kulmiin sekä
vasemmalle että oikealle. Jos haluat valita jonkin välikulman, pidä
sahauspäätä paikallaan ja kiristä jiirisahauksen salpa.
• Varmista aina ennen sahausta että jiirisahauksen salpa on kunnolla
kiristetty.
• Jatka kuten kohdassa „Kohtisuora sahaus“.
Kun sahataan laudan päätä ja siitä jää vain pieni jäännöspala,
aseta lauta sahauspöydälle siten, että irrotettava kappale
(jäännöspala) jää sille puolen terää, missä jiirikulma suhteessa
takavasteeseen on suurempi:
kun jiiri on vasempaan, jäännöspala jää oikealle;
jos taas jiiri on oikeaan, jää jäännöspala vasemmalle.
Vinosahaus (kuva H1 & M)
Vinosahauskulmaksi voidaan asettaa 0° - 48° vasemmalle.
Vinosahauskulmat voidaan säätää 45° asti, ja samalla jiirisahausvarsi
voidaan säätää välille 0 ja enintään 45° vasempaan tai oikeaan.
• Löysää vinosahauksen lukitusvipu (12) ja säädä haluttu
vinosahauskulma.
• Aseta ohituspainike (54) vaadittaessa.
• Pitele päästä kunnolla kiinni äläkä anna sen tippua.
• Kiristä vinosahauksen lukitusvipu (12).
• Jatka kuten kohdassa „Kohtisuora sahaus“.
Käyttöohjeet
Penkkisahalla sahaaminen
•
•
•
•
Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä, älä taivuta sahanterää.
Vältä ylikuormitusta.
Poista koneesta aina pöly käytön jälkeen varmistaaksesi,
että alempi suojus toimii kunnolla.
Ennen käyttämistä:
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän
suurinta pyörimisnopeutta.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva A1)
• Kun haluat käynnistää laitteen, paina käynnistyskytkintä (1).
• Paina käynnistyskytkintä uudelleen, kun haluat sammuttaa laitteen.
Tavallinen sahaus
Jiiraussahaus
Sahaus ilman suojuksia on erittäin vaarallista! Suojusten on oltava
paikoillaan sahattaessa.
Varmista, että alumiiniset työkappaleet on puristettu tiukasti kiinni.
Pystysuora katkaisusahaus (kuva A1 & K)
• Löysää jiirisalpa (8) ja purista sitä sen jälkeen.
• Lukitse jiirisalpa (8) asentoon 0° ja kiinnitä jiirisalpa sen jälkeen.
• Aseta leikattava puukappale ohjainta (11) vasten.
• Tartu kädensijasta ja paina sahauspään vapautusnuppia (2).
• Vedä sahauspäätä noin 10 mm alaspäin ja päästä ylöslukituksen
vapautusvipu irti.
• Käynnistä kone ja paina sahanpää alas antaen terän leikata
työstettävän kappaleen läpi ja osua pöydän vakoon.
• Kun leikkaaminen on suoritettu, sammuta kone ja palauta sahauspää
sen ylempään lepoasentoon.
76
Kuituja pitkin tapahtuva sahaus (kuva A2, & N)
• Aseta terä pystysuoraan asentoon.
• Varmista, että muovinen suojalevy (18) on kiinteässä asennossa.
• Säädä leikkaussyvyys siirtämällä pöytää (14) ylös tai alas. Oikeassa
asennossa kolmen hampaan kärjet ovat puun päällispinnan yläpuolella.
• Säädä sivuohjain (17) niin, että se tukee työkappaletta mahdollisimman
hyvin. Ainakin ohjaimen takaosan tulisi olla samalla tasolla kuin
suojakiilan etuosa.
• Säädä sivuohjain halutulle leikkausleveydelle käyttämällä pöydän
edessä olevaa asteikkoa.
• Käynnistä kone.
• Ruoki hitaasti työkappaletta ylemmän teräsuojuksen etuosan alle pitäen
sitä lujasti sivuohjainta vasten painettuna.
• Muista aina käyttää työntökapulaa (58) (kuva N).
• Suoritettuasi leikkauksen, sammuta kone.
Sahausjäljen laatu
Sahausjäljen tasaisuus riippuu monista tekijöistä, esim. sahattavasta
materiaalista. Kun tarvitaan hyvin tasaista jälkeä listoja ja muita
tarkkuustöitä varten, terävä sahanterä (60-hampainen karbiditerä) ja
hitaampi, tasainen sahaus antaa paremman tuloksen.
Varmista ettei sahattava materiaali siirry paikaltaan sahattaessa.
Kiinnitä työstökappale kunnolla. Anna sahanterän
pyörimisliikkeen pysähtyä aina ennen kuin nostat sahauspäätä.
Jos puunkappaleen takaosa sahattaessa säröytyy, liimaa pala
peiteteippiä puuhun leikkauskohtaan. Sahaa teipin läpi ja
poista teippi varovasti kun sahaus on tehty.
Lisävarusteet
Pölyn poisto
Saatavilla on pölynpoistosarja (DE7779) optimaalista pölynpoistoa varten.
B&D_19a
SUOMI
Työkappaleen puristaminen (kuva A3)
• Useimmiten terän liike riittää pitämään sahattavan materiaalin vakaasti
vastetta vasten.
• Mikäli materiaalilla kuitenkin on taipumus nousta tai liukua eteenpäin
vasteesta, käytä lisävarusteena saatavaa materiaalipuristinta (23).
• Käytä aina kiristintä, jos leikkaat epärautametalleja.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Kuljetus
Kantamisen helpottamiseksi, paina sahauspää alas ja paina sahauspään
alas-lukitusnuppi sisään (13).
Huolto-ohjeita
Lyhyiden työstökappaleiden sahaaminen (kuva A3 & A4)
Pituusrajoitinta on hyvä käyttää silloin, kun sahaat lyhyitä työkappaleita (27)
joko sarjana tai eripituisiksi yksittäiskappaleiksi. Pituusrajoitinta voidaan
käyttää vain lisävarusteena saatavan ohjauskiskoparin (21) kanssa.
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Pitkien työstökappaleiden sahaaminen (kuva A3)
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana
pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun
DEWALTin huoltopisteeseen.
Kannattele aina pitkiä työstökappaleita.
Kuvassa A3 esitetään paras menettelytapa pitkien työstökappaleiden
sahaukseen, kun sahaa käytetään vapaasti seisovana (kaikki osat on
saatavina lisävarusteina). Nämä osat (jalustaa ja materiaalipuristinta
lukuunottamatta) tarvitaan sekä sisä- että ulkosyöttöpuolelta:
- Jalusta (28) (mukana toimitetaan asennusohjeet).
- Ohjauskiskot (50 cm tai 1 m) (21).
- Kannattimet (25) ohjauskiskojen tukemiseen. Älä käytä kannattimia
koneen tukemiseen! Kannattimien korkeus on säädettävissä.
- Materiaalitukilevyt (22).
- Pöydän päätylevy (20) kiskojen tukemiseen (myös työskentelyyn
työpenkin avulla).
- Materiaalipuristin (23).
- Kääntörajoitin (24).
• Aseta saha jalustalle ja sovita ohjauskiskot paikoilleen.
• Ruuvaa materiaalitukilevyt (22) tiukasti kiinni ohjauskiskoihin (21).
Materiaalipuristin (23) toimii nyt pituusrajoittimena.
• Asenna pöydän päätylevyt (20).
• Asenna kääntörajoitin (24) takakiskoon.
• Käytä kääntörajoitinta (24) keskipitkiä ja pitkiä työkappaleita varten.
Kääntörajoitin voidaan asettaa sivuttain tai kääntää pois tieltä, kun se ei
ole käytössä.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua.
Niistä emme ilmoita erikseen.
Pyöröpöydän käyttäminen (kuva A3 & A5)
Pyöröpöytä (33) helpottaa suurten ja pitkien puukappaleiden käsittelyä
(kuva A5). Se voidaan asentaa joko koneen vasemmalle tai oikealle
puolelle. Pyöröpöytä edellyttää lisävarusteena saatavan jalustan käyttöä
(kuva A3).
Kokoa pyöröpöytä jalustan mukana toimitettavien ohjeiden
mukaisesti.
• Vaihda jalustan mukana toimitettavat lyhyet tukitangot epäsäännöllisiin
kiskoihin pöydästä sille puolelle, millä pöytää käytetään.
• Noudata kaikkia pyöröpöydän mukana toimitettavia ohjeita.
Saatavilla on valikoima sahanteriä (suositellut terät)
Terätyyppi
DT1529-sarjat 40
DT1530-sarjat 40
DT1736-sarjat 60
DT1737-sarjat 60
Terän mitat
Käyttö
(halkaisija x reikä
x hampaiden määrä)
260x30x24
Yleiskäyttöön, puun ja muovin
halkaisemiseen ja poikkileikkaamiseen.
260x30x80
TCG alumiinia käytettäessä
260x30x58
ATB keinopuun ja luonnollisen puun
hienoleikkaukseen
260x30x80
TCG keinopuun ja luonnollisen puun
erityisen hienoon leikkaukseen
B&D_19a
77
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai
valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi
12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme.
Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja
varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia.
Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai
valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan
lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen
osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä
DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
78
B&D_19a
SVENSKA
BÄNKGERINGSSÅG DW711
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Strömförbrukning
Klingdiameter
Håldiameter
Max. klinghastighet/min
Max. kapningsbredd vid 90°
Max. kapningsbredd vid 45°
Max. sågningsdjup 90°
Max. djup vid fassnitt 45°
Gering (max. positioner)
Fas (max. positioner)
Kombinationssnitt
90° gering
Max. sågningsdjup vid 45° fas
Max. sågningsdjup vid 48° fas
45° gering
Max. sågningsdjup vid 45° fas
Max. sågningsdjup vid 48° fas
48° gering
Max. sågningsdjup vid 45° fas
Max. sågningsdjup vid 48° fas
Max. klyvningsbredd höger/vänster
Max. sågdjup sågbänk
Tid automatisk bladbroms
Vikt
Säkring:
230 V
V
W
W
mm
mm
mm
mm
mm
mm
vänster
höger
vänster
DW711
230
1.300/1.100
900/800
260
30
2.750/2.850
140
100
96
45
50°
50°
48°
DW711
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse
med följande normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 61029-1,
prEN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående
adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska Gemenskapens bestämmelser
86/188/EEG & 98/37/EEG, uppmätt enligt prEN 61029-2-11:
DW711
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
90,8
dB(A)
98,8
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd.
mm
mm
48
45
mm
mm
48
45
Det vägda geometriska medelvärdet av accelerationsfrekvensen enligt
prEN 61029-2-11:
DW711
< 2,5 m/s2
mm
mm
mm
mm
s
kg
48
45
180/60
0 - 50
< 10,0
20
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9910407
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Anger risk för personskada, livsfara eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner som ges i handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Vassa kanter.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
B&D_19a
79
SVENSKA
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder stationära elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för att minska risken för
brand, elektriska stötar och personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder verktyget.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktiga eller våta
platser. Ha bra belysning över arbetsytan (250 - 300 Lux). Använd inte
verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Håll barn undan
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i närheten av
arbetsplatsen eller att röra vid verktyget eller sladden.
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga
delar. Använd hårnät om du har långt hår. Vid arbete utomhus bör du
helst bära lämpliga handskar och halkfria skor.
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon. Använd ansiktsmask om arbetet
förorsakar damm eller partiklar i luften. Om dessa partiklar kan väntas
vara heta, bör du också bära ett värmebeständigt förkläde.
Använd alltid hörselskydd. Bär alltid en skyddshjälm
6 Eliminera risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör, värmeelement,
vattenkokare och kylskåp). Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om metallspån produceras etc.),
kan den elektriska säkerheten förbättras genom att använda en
isolerande transformator eller en (FI) jordslutningsbrytare.
7 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
8 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du
är trött.
9 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket.
Det är säkrare än att använda handen och du får bägge händerna fria
för arbetet.
10 Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning för dammutsugning
och dammuppsamling ska sådan utrustning anslutas och användas på
korrekt sätt.
11 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från verktyget
innan det startas.
12 Förlängningssladdar
Kontrollera förlängningssladden innan den används. Byt ut den om det
behövs. Om verktyget används utomhus ska bara förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk användas.
13 Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är avsedda för. Tvinga inte
verktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd endast tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Överbelasta inte verktyget.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och katalogerna. Användning av
annat verktyg eller tillbehör kan innebära risk för personskada.
14 Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget och sladden för skador innan du använder verktyget.
Kontrollera att de rörliga delarna inte har fastnat eller är felmonterade.
80
Kontrollera även att övriga delar och skydd inte är skadade och att det
inte föreligger några andra fel som kan påverka verktygets funktion.
Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan utföra de avsedda
funktionerna. Använd inte verktyget om fel uppstått på någon av dess
delar. Använd inte verktyget om det inte kan kopplas till och från med
strömbrytaren. Om fel uppstår skall delarna bytas ut av en auktoriserad
DEWALT serviceverkstad. Försök aldrig reparera verktyget själv.
15 Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan du lämnar det utan
tillsyn. Tag ur kontakten när verktyget inte är i bruk samt före byte av
någon del av verktyget, tillbehör eller verktygsfästen och innan
serviceåtgärder utförs.
16 Undvik oavsiktlig start
Kontrollera att verktyget är avstängt innan du sätter i kontakten.
17 Misshandla inte sladden
Drag aldrig i sladden för att koppla lös stickkontakten. Utsätt inte
sladden för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
18 Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras på en torr plats och låsas
undan ordentligt, utom räckhåll för barn.
19 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre och säkrare funktion.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte av tillbehör. Håll alla
handtag och strömbrytare torra, rena och fria från olja och fett.
20 Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta säkerhetsbestämmelser. Låt det
endast repareras av ett auktoriserat DEWALT serviceombud.
Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal som använder
originaldelar, annars kan användaren utsättas för stor fara.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för geringssågar
• Se till att alla låsskruvar och klämhandtag är åtdragna.
• Använd inte maskinen utan skyddet i läge, eller med skyddet ur
funktion eller inte underhållet.
• Använd aldrig sågen utan spårskiva.
• Ha aldrig händerna i närheten av klingan medan sågen är ansluten till
strömkällan.
• Försök aldrig snabbstoppa en maskin genom att blockera klingan med
ett verktyg o.d. Det kan helt oavsiktligt orsaka allvarliga olyckor.
• Kontrollera i handboken innan du använder något tillbehör.
Felaktig användning av något tillbehör kan orsaka skador.
• Välj rätt klinga för det material som ska sågas.
• Överskrid inte max-hastigheten som anges på sågklingan.
• Använd en hållare eller bär handskar när du hanterar en sågklinga.
• Kontrollera att sågklingan roterar åt rätt håll. Kontrollera att klingan är
skarp.
• Använd aldrig klinga med större eller mindre diameter än rekommenderat.
Se tekniska data för besked om rätt klingor. Används endast de klingor
som anges i denna handbok, de måste uppfylla EN 847-1.
• Eventuellt kan du använda specialklingor för reducerat buller.
• Använd aldrig HSS-klingor.
• Använd aldrig spruckna eller skadade sågklingor.
• Använd aldrig slipskiva.
• Lyft klingan från skåran i arbetsstycket innan du släpper brytaren.
• Se till att armen är fixerad när du sågar vinklade skär.
• Försök aldrig spärra motoraxeln genom att kila fast fläktbladen.
• Sågens skydd höjs automatiskt när armen sänks. Det sänks över
bladet när armen höjs. Skyddet kan höjas för hand vid montering och
byte av sågklingan eller för kontroll av sågen. Lyft aldrig skyddet för
hand om sågen inte är bortkopplad från strömkällan.
• Städa runt maskinen och se till att det är fritt från löst material som
flisor och stumpar.
• Kontrollera regelbundet att motorns ventilationsöppningar är rena och
fria från flisor och spån.
• Byt ut spårskivan när den är utsliten.
B&D_19a
SVENSKA
• Koppla bort maskinen från strömkällan före underhållsarbeten eller
klingbyte.
• Utför aldrig rengöring eller underhåll medan maskinen är i gång och
huvudet inte står i viloläge.
• Montera alltid maskinen på en bänk när det är möjligt.
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för sågbänkar
• Se till att bladet roterar i rätt riktning och att tänderna pekar mot
sågbänkens framsida.
• Se till att alla klämhandtag är åtdragna innan du börjar utföra något arbete.
• Se till att alla flänsringar för blad och spindel är rena och att flänsringens
försänkta sida ligger mot bladet. Drag åt spindelmuttern stadigt.
• Håll sågbladet vasst och välriktat.
• Håll klyvkniven inställd på rätt avstånd från bladet - max 5 mm.
• Använd aldrig sågen utan både det övre och det undre bladskyddet på
plats.
• Håll händerna undan från sågbladets bana.
• Frånkoppla maskinen från strömnätet innan du byter blad eller utför
underhållsverksamheter.
• Använd alltid ett skjutträ och se till att du inte håller händerna närmare
sågbladet än 150 mm medan du sågar.
• Försök aldrig köra på fel nätspänning.
• Smörj aldrig bladet medan det löper.
• Sträck dig aldrig bakom sågbladet.
• Använd inte sågen till att såga något annat material än trä.
• Var försiktig vid slitsning.
Övriga risker
Följande risker är förbundna till användningen av sågar:
- kroppsskador orsakade av att man vidrör roterande delar
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas. Dessa är:
- Hörselskada.
- Risk för olyckor orsakade av det roterande sågbladets oskyddade delar.
- Risk för kroppsskada vid bladbyte.
- Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
- Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning av trä,
i synnerhet ek, bok och MDF.
Märken på apparaten
Följande symboler syns på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användning
Var när maskinen används i geringsläge noga med att sågbladets
övre del täcks helt av det övre bladskyddet. Använd maskinen
endast med sågbänkens bord i sitt högsta läge.
Var när maskinen används i sågbänksläge noga med att både
det övre och det undre bladskyddet är på plats. Använd
maskinen endast med sågbänkens bord i sitt horisontella läge.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Monterad transportabel bänkgeringssåg
1 Parallellanslag
1 Skyddskåpa för läge som sågbänk
1 Underkåpa för läge som sågbänk
1 Påskjutare
1 Sexkantnyckel 4/6 mm
1 Sexkantnyckel 5 mm
1 Nyckel
1 Spånutsugningsadapter för övre kåpa
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
• Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet.
• Lossa spärrknappen för att höja maskinens huvud.
Beskrivning (fig. A1 - A5)
Din DW711 bänkgeringssåg är konstruerad för professionella
tillämpningar. Denna precisionsmaskin kan snabbt och enkelt ställas in för
kapning, fas, gering eller kombinationssnitt.
A1
1 Strömbrytare
2 Spärrspak huvud upp
3 Extra spärrknapp för sågbänk
4 Rörlig undre bladkåpa
5 Fast bord
6 Bladspringa
7 Geringsspak
8 Geringsspärr
9 Vridbar arm bord/gering
10 Geringsskala
11 Anslag
12 Handtag fasklämma
13 Spärrknapp huvud ned
A2
14 Sågbänksbord
15 Spaltkniv
16 Övre skydd
17 Parallellanslag
18 Fast undre kåpa (för bruk i läge som sågbänk)
19 Monteringshål tillbehör
Extra tillbehör
A3
20 Ändplatta bord
21 Ledarräls
22 Stödplatta material
23 Materialklämma
24 Svängstopp
25 Inställbart stativ 760 mm (max. höjd)
26 Benstativ
A4
27 Längdstopp för korta arbetsstycken (for bruk med ledarräls [21])
A5
28 Benstativ
29 Rullbord
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera alltid
att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut sladden eller kontakten.
En kontakt med frilagda kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
B&D_19a
81
SVENSKA
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd en godkänd
förlängningssladd lämpad för den här maskinens strömförbrukning
(se tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med montering och
inställning.
Montering övre kåpa (fig. B)
• Montera skyddskåpan (30) på spaltkniven (31) med skruven (32).
• Sätt brickan och vingmuttern på skruvens andra ända och dra åt.
• Sätt spånutkastet (33) på skyddskåpan.
En separat spånutsugningssats kan erhållas som extra utrustning (DE7779).
Montering och inställning parallellanslag (fig. C1 - C4)
Parallellanslaget består av ett fast och ett skjutbart anslag.
• Lossa anslagsstagets spärrknapp (34) som håller klämplattan på plats
(fig. C1).
• Skjut anslaget på bordets framsida med det U-formade spåret som
ledare (fig. C2 & C3).
• Skjut anslaget mot bladet och dra åt spärrknappen.
• Kontrollera att anslaget är parallellt med klingan.
• Inställningen går till så här:
• Lossa det skjutbara anslagets spärrknapp (35) (fig. C1) och skjut
anslaget bakåt tills de båda hålen (36) (fig. C4) på anslagets ovansida
är helt synliga.
• Lossa med den lilla insexnyckeln de båda insexskruvarna som håller
anslaget vid sitt stöd. Dessa kan kommas åt genom de båda hålen på
anslagets ovansida.
• Ställ in anslaget parallellt med bladet genom att både framtill och baktill
mäta avståndet mellan bladet och anslaget.
• Drag efter utförd justering åt insexskruvarna på nytt och kontrollera än
en gång att anslag och blad är parallella.
Inställning av sågbänksbordet (fig. A1, B & D)
Bordet (14) skjuts manuellt uppåt och nedåt och hålls på önskad höjd med
två spärrknappar.
• Lossa bordets spärrknappar, både huvudspärren (37) (fig. D) och den
extra spärren (3) (fig. A1), men avlägsna dem ej.
• Ställ in bordet på önskad höjd.
• Drag åt bordets spärrknappar (fig. A1 & D).
Avlägsnande av sågbänksbordet
Bordet kan avlägsnas för att komma åt sågbladet.
• Avlägsna det övre bladskyddet (30) (fig. B).
• Lossa bordets spärrknappar, både huvudspärren (37) (fig. D) och den
extra spärren (3) (fig. A1), men avlägsna dem ej.
• Använd insexnyckeln till att avlägsna skruven (38) från bordets bakre
pelare (fig. D). Avlägsna muttern och brickan från skruvens andra ända.
• Avlägsna bordet.
• För montering av bordet utförs dessa steg i omvänd ordning.
Montering av sågklinga (fig. E1 - E5)
Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och kan vara farliga.
För montering av ett nytt sågblad måste bordet avlägsnas och såghuvudet
sättas i sitt högsta läge.
• Tag stiftnyckeln (39) och sätt den i de båda hålen på utsidan av den
yttre flänsen (40) (fig. E1).
• Använd insexnyckeln 6 mm till att lossa bladskruven (41) genom att
vrida medurs. Avlägsna bladskruven (41), dess bricka och flänsen (40).
82
• Drag undan det undre bladskyddet (4). För detta avlägsnar du
insexskruven (42) och skjuter skyddet bakåt. Lämna skyddet i detta
läge (fig. E2).
• Avlägsna bladet (43) (fig. E1).
• Montera det nya sågbladet på upphöjningen (44) på den inre flänsen
(45) fig. E3). Se till att tänderna nedtill på sågbladet pekar mot anslaget
(bort från användaren) (fig. E1).
• Sätt tillbaka den yttre flänsen (40) och se till att riktklackarna (46) griper
ordentligt, en på varje sida av motorspindeln (fig. E4).
• Sätt tillbaka bladskruven genom hålet och se till att brickan hålls på
plats bakom ramen (fig. E5).
• Dra åt bladskruven (41) genom att vrida moturs (fig. E1).
• Fäll åter ned skyddet och sätt tillbaka insexskruven (42) (fig. E2).
Justering sågblad (fig. E1)
Om sågbladet vinglar under start och bromsning ska det justeras på
följande sätt.
• Lossa skruven för spindelflänsen (40) och vrid bladet (43) ett kvarts varv.
• Dra åt skruven på nytt och kontrollera om bladet fortfarande vinglar.
• Upprepa dessa steg tills bladet inte längre vinglar.
Kontroll och inställning av klingan mot anslaget (fig. F1 - F4)
• Lossa geringsspärren (8).
• Placera tummen på geringsspaken (7) och tryck in geringsspärren (8)
för att frigöra geringsarmen (9) (fig. H1).
• Sväng geringsarmen tills spärren låser den i läge för 0° gering.
• Dra ned huvudet och spärra det i detta läge med spärrknappen (3)
(fig. A1).
• Kontrollera att de båda markeringarna för 0° (47) på skalan (10) nätt
och jämnt syns (fig. F2).
• Sätt en vinkelhake (48) mot vänstra sidan av anslaget (11) och bladet
(43) (fig. F3).
Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
• Inställningen går till så här:
• Lossa skruvarna (49) och justera anordningen geringsarm/skala åt
höger eller vänster tills vinkelhaken visar att klingan står 90° mot
anslaget (fig. F4).
• Dra åt skruvarna (49) på nytt.
Kontroll och justering av bladet gentemot bordet (fig. G1 - G4)
• Lossa fasklämmans handtag (12) (fig. G1).
• Tryck såghuvudet åt höger så att det är helt vertikalt och dra åt
fasklämmans handtag.
• Sätt en vinkelhake (48) på bordet och uppåt mot bladet (43) (fig. G2).
Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
• Inställningen går till så här:
• Lossa spännhandtaget (12) (fig. G1) och vrid justeringsskruven för
vertikalt läge (50) in eller ut (fig. G3) tills vinkelhaken visar att klingan står
90° mot anslaget (fig. G2).
• Om visaren (51) inte anger noll på fasskalan (52): lossa skruvarna (53)
som håller fast skalan och flytta denna efter behov (fig. G4).
Kontroll och justering av fasvinkeln (fig. H1 & H2)
Med fasvinkelns förbigångsknapp (54) kan den maximala fasvinkeln ställas
in på 45° eller 48° efter behov (fig. H1).
- Vänster = 45°
- Höger = 48°
• Se till att förbigångsknappen (54) står i det vänstra läget.
• Lossa fasklämmans handtag (12) och för såghuvudet åt vänster.
Detta är läget för 45° fasvinkel.
B&D_19a
SVENSKA
• Inställningen går till så här:
• Vrid stoppskruven (55) in eller ut efter behov tills visaren (51) anger 45°
(fig. H2).
Montering och demontering av skyddet (fig. I1 & I2)
När apparaten används som sågbänk måste alltid den fasta undre
skyddskåpan (18) användas (fig. I1).
• Avlägsna sexkantskruven M10 (56) och montera kåpan enligt bilden
(fig. I2).
• Sätt tillbaka muttern och drag åt tills kåpan är fixerad på plats.
• För att avlägsna kåpan, handla i omvänd ordningsföljd.
Inställning av klyvkniven (fig. A1, J1 & J2)
Spaltkniven (31) står i rätt läge när dess översta punkt inte är mer än 2 mm
under bladets översta tand och kroppens radie är högst 5 mm från
sågtändernas spetsar (fig. J1).
• Avlägsna sågbänksbordet.
• Lossa insexskruven (57) så att bygeln kan vridas och spaltkniven kan
föras uppåt och nedåt.
• Vrid bygeln och skjut kniven uppåt eller nedåt tills den står i rätt läge.
• Dra åt skruven (57) på nytt.
• Sätt tillbaka bordet.
• Dra ned huvudet ca. 10 mm och släpp spärrspaken.
• Starta maskinen och för huvudet nedåt så att bladet sågar genom
virket ned i bordets springa.
• Stäng av maskinen efter avslutat snitt och återställ huvudet till sitt övre
viloläge.
Vertikal geringskapning (fig. A1 & L)
• Tryck in geringsspärren (8). Flytta armen åt höger eller vänster till
önskad vinkel.
• Spärren griper automatiskt vid 0°, 15°, 22,5°, 45° och 50°, både åt
höger och vänster. Om arbetet kräver någon mellanvinkel, håll huvudet
stadigt och spärra det genom att dra åt geringsspärren.
• Se alltid till att geringsspärren är ordentligt fastsatt innan du börjar såga.
• Följ samma procedur som för „vertikal rak kapning“.
När du snedsågar en liten bit från trästyckets ända, placera trät
så att biten som ska sågas av befinner sig på sidan med den
större vinkeln mot anslaget; alltså stycket som ska sågas av till
höger vid vänstergering och till vänster vid högergering.
Smörjning
Maskinen kräver ingen extra smörjning. Motorns lager är försmorda och
vattentäta.
• Undvik att använda olja eller fett. Detta kan orsaka anhopning av spån
och leda till problem.
• Rengör alla delar där spån kan samlas regelbundet med en torr borste.
Fasvinklad kapning (fig. H1 & M)
Fasvinklar kan ställas in från 0° till 48° åt vänster. Fasvinklar upp till 45°
kan sågas med geringsarmen inställd mellan noll och maximalt 45°
geringslägen till höger eller vänster.
• Lossa fasklämmans handtag (12) och ställ in önskad fasvinkel.
• Använd vid behov förbigångsknappen (54).
• Håll huvudet stadigt och låt det inte falla.
• Dra åt spännhandtaget (12) stadigt.
• Följ samma procedur som för „vertikal rak kapning“.
Bruksanvisning
Sågning i sågbänksläge
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
• Se till att allt material som ska sågas är ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck mot maskinen och tryck aldrig
i klingans sidriktning.
• Undvik överbelastning.
• Avlägsna alltid allt damm från maskinen efter bruk, så att den
undre skyddskåpan fungerar ordentligt.
Innan Du börjar:
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är för slitna.
Apparatens högsta varvtal får inte överskrida sågklingans.
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
Till- och från-koppling (fig. A1)
• Tryck på strömbrytaren (1) för att starta maskinen.
• Tryck åter på strömbrytaren för att stänga av maskinen.
Grundläggande sågning
Klyvning (fig. A2 & N)
• Ställ bladet i vertikalt läge.
• Se till att skyddsplattan av plast (18) är i spärrat läge.
• Ställ in sågdjupet genom att föra bordet (14) uppåt eller nedåt.
I rätt läge syns tre tandspetsar ovanför virkets övre yta.
• Sätt klyvanslaget (17) i önskat läge så att det stöder så mycket som
möjligt av arbetsstycket. Anslagets baksida ska åtminstone vara i linje
med spaltknivens framsida.
• Ställ in parallellanslaget på önskad sågningsbredd med hjälp av den
inlagda skalan i bordets framsida.
• Starta maskinen.
• Mata arbetsstycket långsamt under framsidan av den övre
skyddskåpan och håll det stadigt tryckt mot parallellanslaget.
• Glöm aldrig att använda skjutträt (58) (fig. N).
• Stäng av maskinen efter avslutad sågning.
Sågningens kvalitet
Hur jämnt ett sågsnitt blir beror på många faktorer, t ex materialet som
sågas. Vid listverk och andra precisionsändamål som kräver ett jämnt
sågsnitt får du bäst resultat med en vass sågklinga (60 tänder karbidstål)
och en långsam, jämn sågrörelse.
Sågning i geringsläge
Se till att materialet inte kryper medan du sågar; kläm det
ordentligt på plats. Låt alltid klingans stanna helt innan du lyfter
armen. Om det ändå bryts ut små fibrer vid arbetsstyckets
bakända, klistra en bit maskeringstejp på trät där sågningen
ska göras. Såga igenom tejpen och avlägsna den försiktigt när
du är färdig.
Maskinen är farlig om inte skydden används. Alla skydd måste sitta på
plats vid sågning.
Se till att arbetsstycken av aluminium är ordentligt fastspända.
Kapning (fig. A1 & K)
• Lossa geringsspärren (8) och tryck sedan in den.
• Låt geringsspärren (8) gripa i läget 0° och sätt fast den.
• Lägg virket som ska sågas mot anslaget (11).
• Grip maskinens handtag och lossa huvudets spärrspak (2) för att
frigöra huvudet.
Extra tillbehör
Dammsugning
En spånutsugningssats (DE7779) finns tillgänglig för optimal utsugning.
B&D_19a
83
SVENSKA
Fastmontering av arbetsstycket (fig. A3)
• I de flesta fall räcker det med sågklingans rörelse för att hålla
arbetsstycket på plats mot anhållet.
• Om materialet har en tendens att lyfta eller åka framåt mot anhållet,
kan det vara lämpligt att använda fastspänningsanordningen (23) som
finns som tillbehör.
• Använd alltid klämman vid sågning av icke-järnhaltiga metaller.
Transport
För att bära apparaten ska huvudet dras nedåt och spärrknappen (13)
tryckas in.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
Sågning av korta arbetsstycken (fig. A3 & A4)
Vi rekommenderar användning av längdstopp (27) både för seriearbeten
och för korta arbetsstycken av olika längd. Längdstoppet kan endast
användas tillsammans med ett par extra stödstänger (21).
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom att inte slänga den
tillsammans med vanligt avfall. Lämna den till de uppsamlingsställen som
finns i Din kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
Sågning av långa arbetsstycken (fig. A3)
Använd alltid stöd till långa arbetsstycken.
Figur A3 visar den idealiska uppställningen vid sågning av långa
arbetsstycken när sågen används fristående (all utrustning kan fås som
tillbehör). Denna utrustning (med undantag av stödbenen och
fastspänningsanordningen för arbetsstycken) behövs både på inmatningsoch utmatningssidan:
- Stödben (28) (med monteringsinstruktioner).
- Stödstänger (500 eller 1.000 mm) (21).
- Stativ (25) för stödstängerna. Använd inte stativet till att stötta
maskinen! Stativets höjd är justerbar.
- Materialstöd (22).
- Ändbricka (20) för att stötta stängerna (även vid arbete på en
existerande bänk).
- Fastspänningsanordning (23).
- Svängbart materialstopp (24).
• Sätt sågen på stödbenen och montera stödstängerna.
• Skruva fast materialstöden (22) ordentligt på stödstängerna (21).
Fastspänningsanordningen (23) fungerar nu som längdstopp.
• Sätt ändbrickorna på plats (20).
• Sätt fast det vridbara materialstoppet (24) på den bakre stödstången.
• Använd det vridbara materialstoppet (24) för att justera kapning av
medellånga och långa arbetsstycken. Det kan justeras sidledes och
svängas bort när det inte används.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad
serviceverkstad. Se aktuell prislista/katalog för vidare information elle
kontakta DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående specifikationer
ändras vilket inte meddelas separat.
Användning av rullbord (fig. A3 & A5)
Rullbordet (33) underlättar hanteringen av stora och långa arbetsstycken
(fig. A5). Den kan kopplas både till höger och vänster sida av sågen.
Rullbordet går bara att använda tillsammans med de extra stödbenen (fig. A3).
Montera rullbordet enligt bruksanvisningen som följer med
stödbenen.
• Ersätt de korta standardstödstängerna på stödbenen med
stödstängerna från rullbordet på den sida där bordet ska användas.
• Följ alla instruktioner som följer med rullbordet.
Tillgängliga sågblad (rekommenderade blad)
Typ sågblad
DT1529 serie 40
DT1530 serie 40
DT1736 serie 60
DT1737 serie 60
Bladdimensioner
Ändamål
(diameter x axelhål
x antal tänder)
260x30x24
För allmänna ändamål, klyvning och
kapning av trä och plast
260x30x80
TCG för bruk med aluminium
260x30x58
ATB för finsågning av konst- och naturträ
260x30x80
TCG för extra fin sågning av konst- och
naturträ
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
84
B&D_19a
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-produkts prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad serviceverkstad
för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum kräver
underhåll eller service, utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar arbets- och
reservdelskostnader för elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar
defekter på grund av brister i material eller vid produktionen, garanterar
vi att kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är separat från köparens
föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade serviceverkstad,
se aktuell katalog för vidare information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT serviceverkstad
och kompletta detaljer om vår after-sales service tillgängliga på
Internet: www.2helpU.com
B&D_19a
85
TÜRKÇE
MASA ÜSTÜ GÖNYE TESTERESİ DW711
Tebrikler!
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan1
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede yllarn deneyimi D E WALT’ profesyonel kullanclar
işin en güvenilir partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
Güç ihtiyac
Güç çkş
Bçak çap
Bçak deliği
Azami bçak hz
Azm. çapraz kesim kapasitesi 90°
Azm. çapraz kesim kapasitesi 45°
Azm. kesim derinliği 90°
Azm. meyilli kesim derinliği 45°
Gönye (azami konumlar)
Meyil (azm. konumlar)
Bileşik kesimler
90°’lik gönye
45° meyilde azm. kesim derinliği
48° meyilde azm. kesim derinliği
45°’lik gönye
45° meyilde azm. kesim derinliği
48° meyilde azm. kesim derinliği
48°’lik gönye
45° meyilde azm. kesim derinliği
48° meyilde azm. kesim derinliği
Azm. kesme kapasitesi sol/sağ
Testere tezgah kipinde azami kesim
derinliği
Otomatik bçak durdurma süresi
Ağrlk
Sigortalar
230 V aletler
DW711
V
W
W
mm
mm
min -1
mm
mm
mm
mm
sol
right
sol
230
1.300/1.100
900/800
260
30
2.750/2.850
140
100
96
45
50°
50°
48°
mm
mm
48
45
mm
mm
48
45
mm
mm
mm
48
45
180/60
mm
s
kg
0 - 50
< 10,0
20
DW711
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/
23/EEC, EN 61029-1, prEN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarlandğn
beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki adresden D E WALT ile
temas kurun veya klavuzun arkasna bakn.
prEN 61029-2-11’e uygun ölçümlendiğinde, ses şiddeti
seviyesi 86/188/EEC & 98/37/EEC’ye uygundur:
DW711
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
90,8
L WA (akustik gücü)
dB(A)
98,8
* kullancnn kulağnda
Kulaklar korumak için gerekli önlemleri aln.
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağrlkl kökü prEN
61029-2-11’e uygundur:
DW711
< 2,5 m/s 2
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Almanya
Vesika numaras
BM 9910407
10 A
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller kullanlmştr:
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
Bu klavuzdaki talimatlara uyulmamas halinde,
yaralanma, ölüm veya aletin hasar görmesi tehlikesi
olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi olduğunu gösterir.
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
Keskin kenarlar.
86
B&D_19a
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar1
Elektrikli aletleri kullan1rken daima, yangin, elektrik
çarpmas1 ve yaralanma riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar1na uyun.
Cihaz1 kullanmadan önce bu kullan1m k1lavuzunu
dikkatlice okuyunuz.
Bu kullan1m k1lavuzunu gelecekteki kullan1mlar için
saklay1n1z.
Genel Bilgiler
1 Çal1şma alan1n1z1 temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya neden olabilir.
2 Çal1şma alan1n1z1n çevre koşullar1na dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz brakmayn. Aleti nemli
ve slak ortamlarda kullanmaynz. Çalisma alanini iyi
isiklandirin (250 - 300 Lux). Aleti yangn ve patlama
olaslğ olan yerlerdekullanmaynz Örneğin, ateş alc
likit ve gazlarn bulunduğu yerlerde.
3 Çocuklar1 aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya hayvanlarn çalşlan alana girmesine ve
elektrik kablosuna dokunmasna müsaade etmeyiniz.
4 Uygun giyinin
Bol kiyafet giymeyin ve taki takmayin, aletin hareket eden
kisimlarina kaptirabilirsiniz. Saçnz uzunsa koruyucu
başlk giyin. Açik havada çalisirken uygun eldiven ve
kaymayan ayakkabi giyilmesi uygundur.
5 Kendi korunmaniz
Daima emniyet gözlükleri taknz. İşlemin toz veya
frlayan parçack yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullann. Eğer tanecikler çok scaksa ayrca s geçirmez
önlük takn. Her zaman kulak korumalarn takn.
Her zaman emniyet kask takn.
6 Elektrik çarpmas1na karş1 önlem al1n
Topraklanmş yüzeylere temastan kaçnn (Örn: borular,
radyatörler, ocaklar ve buzdolaplar). Aleti olagan üstü
sartlarda kullanirken (Örnegin yüksek miktarda nem varsa,
maden talasi üretiliyorsa) yalitimli transformatör veya bir
(FI) toprak kaçagi devre kesicisi yerlestirilerek elektrik
emniyeti arttirilabilinir.
7 Aş1r1 uzanarak çal1şmay1n
Uygun bir sekilde yere basin ve dengeyi her zaman
muhafaza edin.
8 Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi kullann.
Yorgunken aleti kullanmayn.
9 İşlediğiniz parçay1 iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için, işkence veya mengene
kullann. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalmş olur.
10 Toz çekme c1haz1n1n tak1m1.
Eger toz çekme ve toplama fasilitileri baglanmasi için
yerler saglanmissa, bunlarin dogru olarak kullanildigina
emin olun.
11 Ayar anahtarlar1n1 ve aparatlar1n1 ç1kart1n
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtar ve
aparatnn bulunmamasna dikkat edin.
12 Uzatma kablolari
Kullanmadan önce uzatma kablolarini gözden geçirin ve
eger zarar görmüsse degistirin. Alet açk havada
kullanldğnda, daima açk havada kullanm için özel
yaplmş ve böyle olduğunu gösteren bir damga taşyan
uzatma kablolar kullann.
13 İşe uygun alet kullan1n
Bu ürünün kullanm tasarm bu kullanm klavuzunda
anlatlmştr. Küçük alet veya aksesuarlar, ağr hizmet
tipi aletin görevini yapmaya zorlamayn. Alet, imalat
amacna uygun olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Aleti zorlamayn.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye edilenlerin
dşnda aksesuar ve parçalarn kullanm yaralanma riski
doğurabilir.
14 Hasarl1 parça kontrolü yap1n
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu zarara karsi iyice
kontrol edin. Hareketli parçalarn ayarsz olup olmadğ
veya tutukluk yapp yapmadğn, krk parça olup
olmadğn ve çalşmasn etkileyebilecek diğer durumlar
kontrol edin. Aletin düzgün olarak çalisacagini ve
istenilen görevi yerine getirecegini garanti ediniz. Cihaz
herhangi bir parças arzalysa ve hatalysa kullanmaynz.
Eger aç kapa dügmesi çalismiyorsa aleti kullanmayiniz.
Arzal parçalar yetkili servislerde tamir ettiriniz veya
değiştiriniz. Hiçbir tamirata kendi kendinize
kalkismayiniz.
15 Aleti fişten ç1kartma
Aleti kapatn ve terk etmeden önce tamamen durmasn
bekleyin. Aleti kullanmadğnz zaman, herhangibir
parçasn, aleti, aksesuarlar veya bağlantlar
değiştireceğiniz zaman aleti fişten çekiniz.
16 Cihaz1n yanl1şl1kla çal1şmas1na engel olun
Fişi takarken tetiğin çekili olmamasna dikkat edin.
17 Kabloyu dikkatli kullan1n
Fisten kordonu çekerek asla çikarmayiniz. Kabloyu, s,
yağ ve keskin kenarlardan uzak tutun.
18 Kullan1lmayan aletleri saklay1n
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde saklayn.
19 Aletlerinize iyi bak1n
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi iyi
durumda ve temiz tutun. Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Tüm komuta mekanizmasn kuru, temiz
ve yağlardan uzak tutun.
20 Tamiri
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarna uygundur.
Aletinizi, yetkili bir D E WALT onarm merkezinde onartn
Tamirat daima kalifiye kisiler tarafindan, orijinal yedek
parçalar kullanilarak yapilir Aksi taktirde kullanan kisiye
gözönüne alinmayan tehlikelere yol açar.
Şevli testereler için ek emniyet kurallar
• Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilit düğmelerinin
ve skştrma kollarnn skştrlmş olduğundan emin olun.
• Koruma yerinde bulunmuyorsa veya çalşmyorsa veya
bakm düzgün yaplmamşsa makineyi kullanmayn.
• Testerenizi asla çentik plakas olmakszn kullanmayn.
• Testere elektrik güç kaynağna bağlyken asla ellerinizi
bçak alanna sokmayn.
• Hareket halindeki makinenin levhasna herhangi bir alet
veya başka bir şeyi yerleştirerek çabucak durdurmaya
çalşmayn; bu yolla istenmeyen çok ciddi kazalar oluşabilir.
• Herhangi bir aksesuar kullanmadan önce talimat
klavuzuna bakn. Aksesuarlarn yanlş kullanm hasar
oluşmasna yol açabilir.
• Kesilecek malzeme için uygun kesim levhasn seçin.
• Testere levhas üzerinde yazl bulunan maksimum hz
dikkate aln.
• Testere levhasyla işlem yaparken tutucu veya eldiven kullann.
• Bçağn doğru yönde dönmesine dikkat edin.
Bçağn keskin kalmasna özen gösterin.
B&D_19a
87
TÜRKÇE
• Tavsiye edilenden daha küçük veya büyük çaptaki testere
levhalarn kullanmayn. Doğru testere levhas ayarlar için
teknik verilere başvurun. Sadece bu klavuzda belirtilen
EN 847-1’e uygun levhalar kullann.
• Ses çkş azaltlmş özel levhalar kullanabilirsiniz.
• HSS levhalar kullanmayn.
• Çatlak veya hasarl testere levhalarn kullanmayn.
• Yapşkanl diskleri kullanmayn.
• Düğmeyi açmadan önce kesim levhasn işlenecek
parçadaki çentikten kaldrn.
• Yivli kesim yapmadan önce kolun güvenli bir şekilde
sabitlendiğinden emin olun.
• Motor şaftn tutmak üzere pervaneye herhangi bir şey
skştrmayn.
• Kol demiri aşağ getirildiğinde testere üzerindeki levha
korumas otomatik olarak kalkar; kaldrldğnda ise
levhann üzerinden iner. Testerenin kontrolü srasnda
veya kesim levhas taklp çkarlrken koruma elle
kaldrlabilir. Asla testereyi kapatmadan levha korumasn
elle kaldrmayn.
• Makinenin etrafndaki alan ihmal etmeyin ve etraf talaş,
döküntü parçalar gibi rasgele savrulan malzemelerden
temizleyin.
• Düzenli olarak motorun hava deliklerinin temiz ve talaştan
arndrlmş olup olmadğn kontrol edin.
• Çentik plakas ypranrsa bunu değiştirin.
• Bakm yaparken veya kesim levhasn değiştirirken
makineyi elektrikten çekin.
• Makine çalşrken ve başlk durma konumunda değilken,
herhangi bir temizlik veya bakm işlemi yapmayn.
• İmkan bulursanz makineyi daima bir tezgaha monte edin.
Testere tezgahlar için ek emniyet kurallar
• Testere bçağnn doğru yönde dönmesine ve bçak dişlerinin
testere tezgahnn ön tarafna bakmasna dikkat edin.
• Makineyi çalştrmadan önce tüm skştrma kollarn
skştrn.
• Tüm bçak ve flanşlarn temiz olmasna ve bileziğin iç
taraflarnn bçağa bakmasna dikkat edin. Mil somununu
iyice skştrn.
• Testere bçağn keskin tutun ve yerine iyice tespit
edilmesine dikkat edin.
• Keski demiri ile bçak arasndaki mesafenin doğru olarak
- azami 5 mm - ayarlanmasna dikkat edin.
• Testereyi, üst ve alt siperler yerinde olmadan çalştrmayn.
• Ellerinizi testere bçağnn hareket yolundan uzak tutun.
• Makineyi, bçak değiştirmeden ve her türlü bakm
çalşmasndan önce prizden çekin.
• Her zaman itme çubuğu kullann ve kesim srasnda
ellerinizi bçağa 150 mm’den daha fazla yaklaştrmayn.
• Makineyi uygun voltajda çalştrn.
• Dönen bçağa madeni yağ sürmeyin.
• Ellerinizi, testere bçağnn arkasna uzatmayn.
• Testereyi ahşap dşnda malzemeleri kesmek için kullanmayn.
• Yark açarken dikkatli olun.
Diğer tehlikeler
Aşağdaki tehlikeler testere kullanmnda görülebilmektedir:
- dönen parçalara dokunma sonucu yaralanmalar
İlgili güvenlik kurallarnn uygulanmasna ve güvenlik
donanmlarnn kullanlmasna rağmen baz tehlikelerin
önüne geçilememektedir. Bu tehlikeler arasnda:
- Duyma hissinin azalmas.
- Dönen testere bçağnn açkta kalan ksmnn neden
olduğu kaza tehlikesi.
88
- Bçak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
- Siperleri açarken parmaklarn ezilme tehlikesi.
- Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşep
keserken meydana gelen tozun yutulmas sonucu oluşan
sağlk sorunlar bulunmaktadr.
Alet üzerindeki plakalar
Aşağdaki işaretler alet üzerinde gösterilmektedir:
Kullanmadan önce talimat kullanm klavuzunu
okuyun
Makineyi gönye testere kipinde kullanrken, testere
bçağnn üst ksmnn üst testere bçak siperi ile
tümüyle kapl olmasna dikkat edin. Makineyi sadece
tezgah testere tablas en yüksek konumdayken
kullann.
Makineyi tezgah testere kipinde kullanrken,
üst ve alt siperlerin yerinde olmasna dikkat edin.
Makineyi sadece tezgah testere tablas yatay
konumdayken kullann.
Ambalaj1n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Monte edilmiş masa üstü gönye testeresi
1 Paralel yan ayna
1 Testere tezgah konumu siperi
1 Testere tezgah konumu alt siperi
1 İtme çubuğu
1 Allen anahtar 4/6 mm
1 Allen anahtar 5 mm
1 Çift pimli anahtar
1 Üst siper için toz çekme adaptörü
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya aksesuarlarnda
hasar oluşup oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice okuyup
anlamaya zaman ayrn.
• Testereyi dikkatli bir şekilde ambalajdan çkartn.
• Makinann başlğ kaldrmak için başlk kilitleme
düğmesine basnz.
Tan1m (şekil A1 - A5)
DW711 masa üstü gönye testereniz profesyonel kullanm için
geliştirilmiştir. Çok hassas çalşabilmenizi sağlayan bu
makine kolayca ve süratle çapraz, meyil, gönye ya da bileşik
gönye kesimine ayarlanabilmektedir.
A1
1 Açma/kapama anahtar
2 Başlk kilidi açma kolu
3 Ek testere tezgah kilitleme düğmesi
4 Hareketli bçak alt siperi
5 Sabit tezgah
6 Bçak oluğu
7 Şev kolu
8 Şev mandal
9 Döner tabla/gönye kolu
10 Gönye skalas
11 Ayna
12 Meyil tespit kolu
13 Başlk kilitleme düğmesi
B&D_19a
TÜRKÇE
A2
14 Testere tezgah tablas
15 Keski demiri
16 Üst testere bçağ siperi
17 Yan ayna
18 Sabit alt siper (testere tezgah konumunda kullanm için)
19 Eklenti montaj delikleri
• Küçük Allen anahtar ile aynay, ayna desteğine tespit
eden iki viday gevşetiniz. Bunlara sabit ayna üzerindeki
deliklerden ulaşabilirsiniz.
• Aynay, bçak ile ayna arasndaki mesafeyi bçağn her iki
ucundan ölçerek bçağa paralel olacak şekilde konumlandrn.
• Ayar işlemini tamamladktan sonra Allen vidalarn tekrar
skp aynann bçağa paralel olup olmadğn kontrol ediniz.
Testere tezgah tablasnn ayarlanmas (şekil A1, B & D)
Elle yukar ya da aşağ kaydrlabilen tabla (14), iki kilitleme
düğmesi ile istenen yükseklikte tutulmaktadr.
• Hem ana (37) (şekil D) hem de yardmc (3) (şekil A1)
tabla kilitleme düğmelerini gevşetin ancak çkartmayn.
• Tablay istenen yüksekliğe ayarlayn.
• Tabla kilitleme düğmelerini skn (şekil A1 & D).
Opsyonel aksesuarlar
A3
20 Tezgah ucu plakas
21 Destek klavuz raylar
22 Malzeme destek plakas
23 Malzeme mengenesi
24 Dönüş engeli
25 Ayarlanabilir sehpa 760 mm (azm. yükseklik)
26 Ayakl sehpa
A4
27 Ksa ahşap parçalar için uzunluk engeli (klavuz raylar ile
kullanlacaktr [21])
A5
28 Ayakl sehpa
29 Makaral tabla
Testere tezgah1 tablas1n1n ç1kart1lmas1
Testere bçağna erişim kazandrmak için tabla çkartlabilir.
• Üst bçak siperini çkartn (30) (şekil B).
• Hem ana (37) (şekil D) hem de yardmc (3) (şekil A1)
tabla kilitleme düğmelerini gevşetin ancak çkartmayn.
• Allen anahtar ile, tablann arka kolonundaki viday (55)
sökün (şekil D). Vidann diğer ucundaki somunu ve pulu
çkartn.
• Tablay çkartn.
• Tablay yerine yeniden takmak için ters dizide işlem
uygulayn.
Elektrik güvenliği
Testere bçağnn taklmas (şekil E1 - E5)
Elektrik motoru, sadece tek voltaj için tasarlanmştr.
Daima şebeke voltajnn, aletinizin üstünde yazl olan
voltajla ayn olmasna dikkat edin.
Yeni bir bçağn dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr tellerin arz ettiği
tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve çplak iletken,
kötü bağlant, hasarl yaltm kontrolü yapn. Gerekli
onarmlar yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce mutlaka aletin fişini
çekin.
Üst siperin taklmas (şekil B)
• Siperi (30), bir civata (32) ile keski bçağna (31) sklaynz.
• Rondela ve kelebek somununu, civatann diğer ucuna
yerleştirip civatay sknz.
• Toz ağzn (33) bçak siperine taknz.
Ayr bir toz kiti seçeneği de mevcuttur (DE7779).
Yan aynann taklmas ve ayarlanmas (şekil C1 - C4)
Yan ayna, biri sabit diğeri ise hareketli iki aynadan
oluşmaktadr.
• Skştrma levhasn tutan ayna desteği kilitleme
düğmesini (34) gevşetin (Şekil C1).
• Aynay, U şekilli oluğu kullanarak tezgahn ön tarafna
çekiniz (şekil C2 & C3).
• Aynay, bçağa doğru kaydrp kilitleme düğmesini skn.
• Aynann bçakla paralel olmasna dikkat edin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Ayna kilitleme düğmesini (35) (şekil C1) gevşetip,
hareketli aynay, sabit ayna üzerindeki her iki deliği (36)
görene kadar geri (şekil C4) çekiniz.
Yeni bir testere bçağ takmak için, tablay çkartmak ve
testere başlğn en üst konumuna yükseltmek gerekmektedir.
• Açk ağzl anahtar (39) kullanarak her iki deliği dş
flanşn (40) dş tarafna yerleştirin (40) (şekil E1).
• 6 mm’lik Allen anahtar kullanarak, saat yönünde çevirerek
bçak civatasn (41) gevşetin. Bçak civatasn (41),
pulunu ve flanşn (40) çkartn.
• Alt bçak siperini çekin (4). Bunu yapmak için, Allen
vidasn (42) çkartn ve siperi geri kaydrn. Siperi geri
çekilmiş konumda brakn (şekil E2).
• Bçağ (43) sökün (şekil E1).
• Yeni kesim bçağn, flanşn (45) içindeki omuza (44) takn
(şekil E3). Bçağn alt köşesindeki dişlerin, aynaya doğru
baktğna emin olun (operatörden uzakta) ( şekil E1).
• Motor çubuğunun her iki tarafndaki tespit çkntlarnn
(46) doğru olarak ayarlandğna emin olarak dş flanş (40)
yerine takn (şekil E4).
• Pulun çerçevenin arkasna bir konumda tutulduğuna emin
olarak bçak civatasn deliğin içine yerleştirin (şekil E5).
• Bçak civatasn (41) saat yönünün tersine döndürerek
skştrn (şekil E1).
• Siperi geri aşağya doğru hareket ettirin ve Allen vidasn
(42) yerine takn (şekil E2).
Testere b1çağ1n1n ayarlanmas1 (şekil E1).
Testere bçağ, makine çalştrldğnda ya da kapatldğnda
titriyorsa, aşağdaki ayar işlemini uygulayn.
• Mil halkasnn (40) vidasn gevşetip bçağ (43) bir çeyrek
tur döndürün.
• Viday tekrar skarak bçağn titreyip titremediğini kontrol
edin.
• Bu işlemleri, titreme giderilene kadar tekrarlayn.
B&D_19a
89
TÜRKÇE
Bçağn kontrol edilmesi ve aynaya göre ayarlanmas
(şekil F1 - F4)
• Şev mandaln (8) gevşetin.
• Şev kolunu (9) serbest brakmak için baş parmağnz
gönye koluna (7) yerleştirin ve şev mandaln (8) skştrn
(şekil F1).
• Mandal şev demirini 0° şev konumunda buluncaya kadar
şev demirini döndürün.
• Baş aşağya çekin ve kilitleme düğmesini (3) kullanarak
bu pozisyonda kilitleyin (şekil A1).
• Skala (10) üzerindeki her iki 0° işaretinin (47) görülebilir
olmasna dikkat edin (şekil F2).
• Aynann (11) ve bçağn (43) sol tarafna bir iletki (48)
yerleştirin (şekil F3).
Kare blokun bçak dişlerinin uçlarna temaz
etmemesine özen gösterin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Vidalar (49) gevşetin ve gönyeyle ölçüldüğünde levha
sipere 90° olana kadar kadran/şev montajn sola veya sağa
hareket ettirin (şekil F4).
• Vidalar (49) yeniden skştrn.
Kesme demirinin ayarlanmas (şekil A1, J1 & J2)
Keski demirinin (31) üst ksm, bçağn en yüksek dişinden en
fazla 2 mm aşağda; keski demiri gövdesi ise bçak uçlarndan
en fazla 5 mm uzaklkta olmaldr (şekil J1).
• Tablay çkartn.
• Allen vidasn (57) gevşeterek braketin dönmesini ve keski
demirinin yukar aşağ hareket edebilmesini sağlaynz
(şekil J2).
• Doğru konum elde edilene kadar braketi çeviriniz ve keski
demirini aşağ yukar hareket ettiriniz.
• Viday (57) yeniden skn.
• Tablay yeniden takn.
Yağlama
Bu makinenin ayrca yağlanmas gerekmemektedir.
Motorun rulmanlar fabrikada yağlanmştr ve su geçirmez.
• Talaş ve krntlarla karşarak skşmaya ve başka sorunlara
neden olabileceği için yağ ya da gres kullanmaynz.
• Talaş ve krnt birikimi meydana gelen parçalar periyodik
olarak kuru bir frça ile temizleyiniz.
Kullan1m talimatlar1
• Daima güvenlik talimatlarna ve uygulanan kurallara
uyun.
• Kesilecek parçann, skca tespit edilmiş olmasna
dikkat edin.
• Alete hafifçe bastrn ve testere bçağnn üzerine
yan basnç binmemesine dikkat edin.
• Aşr yüklemeden kaçnn.
• Alt siperin düzgün çalşmasn sağlamak için her
kullanmdan sonra makine üzerinde biriken tozu
temizleyiniz.
Bçağn kontrol edilmesi ve tablaya ayarlanmas
(şekil G1 – G4)
• Yiv skştrma kolunu (12) gevşetin (şekil G1).
• Testere başnn tam dikey olduğundan emin olmak için
bunu sağa doğru bastrn ve meyil mengenesi kolunu
skştrn.
• Tezgaha ve bçağn (43) üst karşsna bir kare blok (48)
yerleştirin (şekil G2).
Kare blokun bçak dişlerinin uçlarna temaz
etmemesine özen gösterin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Yiv skştrma kolunu (12) ( şekil G1) gevşetin ve levha,
gönyeyle ölçüldüğünde masaya 90° oluncaya kadar dikey
konum ayar engeli vidasn (50) içeri veya dşar (şekil G3)
doğru çevirin (şekil G2).
• Yiv kadran (51) üzerinde yiv göstergesi (52) sfr
göstermiyorsa, göstergeyi sabitleyen vidalar (53) gevşetin
ve göstergeyi gerektiği şekilde hareket ettirin (şekil G4).
Yiv açsnn kontrolü ve ayarlanmas (şekil H1 & H2)
Yiv aşma düğmesi (54), istendiği gibi maksimum yiv açsnn
45° veya 48°’ye ayarlanmasn sağlar (şekil H1).
- Sol = 45°
- Sağ = 48°
• Aşma düğmesinin (54) sol konumunda bulunduğundan
emin olun.
• Yiv skştrma kolunu (12) gevşetin ve testere başlğn
sola hareket ettirin. Bu 45° yiv konumudur.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Gösterge (51) 45°’yi gösterene kadar engel vidasn (55)
içeri veya dşar doğru çevirin (şekil H2).
Makinenin açlp-kapatlmas (şekil A1)
• Makineyi açmak için, açma/kapama düğmesine (1) basn.
• Makineyi kapatmak için, açma/kapama düğmesine tekrar
basn.
Temel kesimler
Gönye testere kipinde kesme
Testereyi siper olmadan çalştrmak çok tehlikelidir.
Siperler kesim srasnda yerli yerinde olmaldr.
Alüminyum parçalarn skca tespit edilmiş olmalarna dikkat
edin.
Siperin taklmas ve çkarlmas (şekil I1 & I2)
Cihaz, tezgah testere olarak kullanldğnda sabit alt siper (18)
daima kullanlmaldr (şekil I1).
• M10 altgen somunu (56) söküp siperi şekilde gösterildiği
gibi taknz (şekil I2).
• Somunu yeniden takp, siperi yerine sabitleyiniz.
• Siperi çkartmak için işlemi ters srayla yürütün.
90
Kullanmadan önce:
• Uygun testere bçağn takn. Çok aşnmş bçaklar
kullanmayn. Makinenin azami devri, bçağn azami
devrinden fazla olmamal.
• Çok küçük parçalar kesmeye çalşmayn.
• Bçağn serbestçe kesmesini sağlayn. Kesimi zorlamayn.
• Kesime başlamadan önce motorun tam hza ulaşmasn
bekleyin.
• Tüm skştrma düğmeleri ve skştrma kollarnn kavrar
vaziyette olmasna dikkat edin.
Dikey düz çapraz kesim (şekil A1 & K)
• Şev mandaln (8) gevşetin ve daha sonra onu skştrn.
• Şev mandaln (8) 0° konumunda kilitleyin ve şev
mandaln skn.
• Kesilecek ahşap parçasn aynaya (11) dayayn.
• Başlğ gevşetmek için, testerenin tutma kolunu kavrayp
başlk kilidi açma kolunu (2) bastrn.
B&D_19a
TÜRKÇE
Kesilen malzemenin kesim srasnda yürümemesine
dikat edin; parçay skca tespit edin. Testere
kolunu kaldrmadan önce daima bçağn tamamen
durmasn bekleyin. Kesilen parçann arka ksmnda
hala küçük çapl yrtlmalar oluyorsa, kesilecek
ahşabn üzerine bir seloteyp şeridi yapştrn.
Kesimi şeridin içinden yaptktan sonra,
şeridi dikkatli bir şekilde çkartn.
• Başlğ yaklaşk 10 mm aşağ çekip başlk kilidi açma
kolunu saln.
• Makineyi çalştrnz ve başlğ aşağ bastrarak bçağn
parçay kesmesini ve tezgah oluğuna girmesini sağlayn.
• Kesimi tamamladktan sonra makineyi kapatnz ve başlğ
park konumuna kaldrn.
Dikey şev çapraz kesim (şekil A1 & L)
• Şev mandaln (8) skştrn. Kol demirini sağa veya sola
istediğiniz açya getirin.
• Şev mandal otomatik olarak solda ve sağda 0°, 15, 22,5°,
45° ve 50°’ye solda ve sağda yerleşecektir. Orta aç
isterseniz başlğ skca tutun ve şev kolunu skştrarak
kilitleyin.
• Kesim yapmadan önce daima şev kolunun skca
kilitlendiğinden emin olun.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Opsyonel aksesuarlar
Toz çekme
Toz çekme takm (DE7779) kullanlarak, çalşrken meydana
gelen tozlar en iyi şekilde çekilebilmektedir.
Bir ahşap parçasnn ucunu küçük bir kesimdş
aralk ile keserken, parçay, kesimdş aralğn bçak
gövdesinin yannda ve büyük aç ayna tarafnda
olacak şekilde konumlandrn:
sol gönye, kesimdş aralk sağda
sağ gönye, kesimdş aralk solda.
Yiv çapraz-kesim (şekil H1 & M)
Meyil açlar 0°’den 48° sola ayarlanabilir. 45°’ye kadar olan
meyiller, sfrla maksimum sağa veya sola doğru 45° meyil
konumunda ayarlanmş olan gönye koluyla kesilebilmektedir.
• Yiv skştrma kolunu (12) gevşetin ve yivi istediğiniz
şekilde ayarlayn.
• İsteniyorsa aşma düğmesini (54) ayarlayn.
• Başlğ skca tutun ve düşmemesini sağlayn.
• Meyil skştrma kolunu (12) skca skştrn.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Tezgah kipinde kesme
Yan ayna ile kesme (şekil A2, & N)
• Bçağ dikey konuma ayarlayn.
• Plastik siper plakasnn (18) yerine takl olmasna dikkat
edin.
• Tablay (14) yukar aşağ kaydrarak kesim derinliğini
ayarlayn. Doğru yükseklik, üç bçak dişi ucunun kesilecek
ahşap yüzeyin üstünde olduğu konumdur.
• Olabildiğince iş parçasn desteklemek için yan aynay (17)
istendiği gibi ayarlayn. En azndan aynann arka ucu,
keski demirinin ön taraf ile ayn çizgide olmaldr.
• Yan aynay, tablann ön kenarndaki skalay kullanarak
istenen kesim genişliğine ayarlaynz.
• Makineyi açn.
• İş parçasn, yan aynaya skca bastrarak yavaşça üst bçak
siperinin altndan geçiriniz.
• Her zaman itme çubuğunu (58) kullann (şekil N).
• Kesimi tamamladktan sonra makineyi kapatnz.
Kesim kalitesi
Bir kesimin düzgün olmas, kesilen malzemenin cinsi gibi bir
dizi değişkene bağldr. Kalp çkarma ve hassaslk gerektiren
diğer işler için çok düzgün kesim gerektiğinde, keskin
(60 dişli karpit) bçak ve yavaş, düzenli bir kesim hz en iyi
sonuçlar sağlayacaktr.
Kesilecek parçann tespit edilmesi (şekil A3)
• Çoğu durumda, bçağn hareketi malzemeyi aynaya doğru
skca bastrmak için yeterlidir.
• Malzeme kesim srasnda kalkyorsa ya da aynadan öteye
hareket ediyorsa, opsyonel malzeme mengenesini (23)
kullanmanz önerilir.
• Demir içermeyen metaller kesiliyorsa daima mengeneyi
kullannz.
Ksa parçalarn kesilmesi (şekil A3 & A4)
Ksa parçalarn kesilmesinde, hem toplu kesim hem de farkl
uzunluklardaki parçalarn kesiminde ksa parçalar için
uzunluk engelini (27) kullanmanz öneriyoruz.
Uzunluk engeli yalnzca bir çift opsyonel klavuz rayyla (21)
birlikte kullanlabilmektedir.
Uzun parçalarn kesilmesi (şekil A3)
Uzun parçalar daima destekleyin.
Şekil A3’de, testerenin serbest durmas halinde uzun parçalarn
kesilmesi için gereken ideal donanm gösterilmektedir
(tüm aksesuarlar opsyoneldir). Buaksesuarlar (sehpa ve
malzeme mengenesi dşnda), hem malzeme giriş hem de çkş
taraflarnda kullanlmas gerekiyor:
- Sahpa (28) (montaj talimatlar ile birlikte).
- Klavuz raylar (500 ya da 1.000 mm) (21).
- Klavuz raylar için ayak (25). Bu ayaklar makineyi
desteklemek için kullanmayn! Ayaklarn yüksekliği
ayarlanabilmektedir.
- Malzeme destek levhalar (22).
- Raylarn desteklenmesi için tezgah ve levha (20)
(tezgah üzerinde çalşrken de kullanlr).
- Malzeme mengenesi (23).
- Dönme engeli (24).
• Testerenizi sehpa üzerine yerleştirin ve klavuz raylar takn.
• Malzeme destek levhalarn (22) klavuz raylarna (21)
skca vidalayn. Malzeme mengenesi (23) artk bir uzunluk
engeli görevini görmektedir.
• Tezgah ve levhalar (20) monte edin.
• Dönme engelini (24) arka raya monte edin.
• Orta ya da uzun parçalarn boyunu ayarlamak için dönme
engelini (24) kullann. Dönme engeli, yana doğru
ayarlanabilmekte ya da kullanlmadğnda katlanarak
yoldan çekilebilmektedir.
B&D_19a
91
TÜRKÇE
GARANTİ
Makaral tezgahn kullanlmas (şekil A3 & A5)
Makaral tezgahla (33) uzun ve büyük ahşap parçalarn
kesilmesini çok kolaylaştrmaktadr (şekil A5).
Makaral tezgah testerenin sağ ya da sol tarafna monte
edilebilmektedir. Makaral tezgah, opsyonel sahpann
kullanlmasn gerektirmektedir (şekil A3).
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletinizin performans
sizi tam olarak tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas için
yetkili bayinize geri götürebilirsiniz. Satn alma belgesinin
ibraz şarttr.
Makaral tezgah, sehpa ile birlikte gönderilen
talimatlara göre monte edin.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm D E WALT aletleri bir
yl süreyle ücretsiz servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan hiçbir onarm ve
koruyucu bakm işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• Sehpann ksa destek çubuklarn tezgahn kullanlacağ
tarafta tezgahn değişken şekilli raylaryla değiştirin.
• Makaral tezgah ile birlikte verilen tüm talimatlar
uygulayn.
Mevcut testere bçaklar paleti (önerilen bçaklar)
Bçak Modeli
DT1529 serisi 40
DT1530 serisi 40
DT1736 serisi 60
DT1737 serisi 60
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
Bçak boyutlar Kullanm alan
(çap x iç çap
x diş says)
260x30x24
Ahşap ve plastiğin yan
ayna ya da çapraz kesimi
için çok amaçl testere
bçağ
260x30x80
Aluminyum için TCG
260x30x58
İnce yapay ve doğal ahşap
kesim işleri için ATB
260x30x80
Çok ince yapay ve doğal
ahşap kesim işleri için TCG
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize
başvurun.
Taşma
Testereyi taşmak için başlğ aşağ çekip başlk kilitleme
düğmesine (13) basnz.
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletleri, satş tarihinden
itibaren bir yl süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar ücretsiz onarlr.
Lütfen aleti herhangi bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya girişimde bulunulan
onarmlardan kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve aşnmadan, alet
üzerinde değişiklik ve amaç dş kullanmdan
kaynaklanan hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir acentesi için lütfen bu
klavuzun arkasnda bulunan uygun telefon numarasn
kullann. Buna ek olarak, D E WALT yetkili tamir servislerinin
bir listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile ilgili tüm detayli
bilgileri Internet’de www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
Bak1m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum bakmla uzun süre
çalşacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz
çalşmas, alete gerekli bakmn yaplmasna ve düzenli
temizliğe bağldr.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi etkilemeyecek biçimde
ortadan kaldran D E WALT onarm merkezlerine götürün.
92
B&D_19a
∂§§∏¡π∫∞
E¶π∆ƒ∞¶E∑π√ º∞§∆™√¶ƒπ√¡√ DW711
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË
ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡˜
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
√‹ ÙÚÔ¯Ô‡
ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÏÂ›‰·˜
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ Û ÁˆÓ›· 90°
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ Û ÁˆÓ›· 45°
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜, Û ÁˆÓ›· 90°
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ Û ÁˆÓ›· 45°
°ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ (̤ÁÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ)
V
W
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
·ÚÈÛÙÂÚ¿
‰ÂÍÈ¿
·ÚÈÛÙÂÚ¿
¶Ï¿ÁÈ· ÎÔ‹ (̤ÁÈÛÙË ı¤ÛË)
™˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ÎÔ‹
§ÔÍ‹ ÎÔ‹ 90°
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ 45°
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ 48°
§ÔÍ‹ ÎÔ‹ 45°
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ 45°
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ 48°
§ÔÍ‹ ÎÔ‹ 48°
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ 45°
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ 48°
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ÎÔ‹˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÚÈÔÓÈÔ‡
ÃÚfiÓÔ˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÊÚÂÓ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘
µ¿ÚÔ˜
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
DW711
230
1.300/1.100
900/800
260
30
2.750/2.850
140
100
96
45
50°
50°
48°
mm
mm
48
45
mm
mm
48
45
mm
mm
mm
mm
s
kg
48
45
180/60
0 - 50
< 10,0
20
DW711
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËηÓ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜: 98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN
61029-1, prEN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ
DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK &
98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿ prEN 61029-2-11:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DW711
90,8
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
98,8
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜
Û·˜.
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ
prEN 61029-2-11:
DW711
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
10 A
Cert. No.
BM 9910407
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∞ȯÌËÚ¤˜ Ï¢ڤ˜.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
B&D_19a
93
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÚ·Û›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÁ·Û›·˜
Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ʈÙÈṲ̂ÓË (250 - 300 Lux). ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË,
.¯. ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ·È‰È¿, ÂÈÛΤÙ˜ ‹ ˙Ò· Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ
¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
4 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó·
È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿
ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û ˘·›ıÚÈÔ˘˜
¯ÒÚÔ˘˜, ÊÔÚ¤ÛÙ ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ù· ηٿÏÏËÏ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù·.
5 ∞ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·
ºÔÚ¤ÛÙ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿. ºÔÚ¤ÛÙ ̿Ûη ÚÔÛÒÔ˘ ‹
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÂÚÁ·Û›·
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ
ۈ̷Ùȉ›ˆÓ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ù· ۈ̷ٛ‰È· ·˘Ù¿ Ó· ›ӷÈ
Ôχ ıÂÚÌ¿, Ó· ÊÔÚ¿Ù Â›Û˘ ԉȿ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙË ıÂÚÌfiÙËÙ·.
ºÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ˆÙ·Û›‰Â˜. ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÎÚ¿ÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
6 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ
(.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ (.¯. ÛÂ
˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi
Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
7 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ¿ÛË Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
8 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô
Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
E¿Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Û˘Û΢ÒÓ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ηÈ
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜
Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ.
11 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ
¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
12 ∫·Ï҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ, ·Ó ¤¯ÂÈ Êı·Ú›. E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ÛÂ
˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ Î·Ï҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηٿÏÏËÏ·
ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‹Ì·ÓÛË.
94
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈÎÚ¿ ÂÚÁ·Ï›· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó·
ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
ªË ˙ÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È
Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜. EϤÁÍÙ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Î·Î‹
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÁÈ· ̤ÚË Ô˘
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ, ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜, Î·È ÁÂÓÈο οı ›‰Ô˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ·
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó οÔÈÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÏ¿Ùو̷. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô, Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ı¤ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘¯fiÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÂÈÛ΢¿ÛÂÙÂ
ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
15 µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔÙÔ‡
·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›Ù ·fi ·˘Ùfi. µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· fiÙ·Ó
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÚÔÙÔ‡ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, Î·È ÚÈÓ
·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘.
16 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
¶ÚÔÙÔ‡ ‚¿ÏÂÙ ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi Ù˘. ¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È ηÈ
·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
19 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ fiϘ ÔÈ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ Ó· ›ӷÈ
ÛÙÂÁÓÔ›, ηı·ÚÔ› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ï¿‰È· ‹ ÁÚ¿Û·.
20 EÈÛ΢¤˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ù˘ DEWALT. √È ÂÈÛ΢¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È
ÌfiÓÔ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο
ÁÓ‹ÛÈˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ
ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÁˆÓȷο ÚÈfiÓÈ·
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜ ÙˆÓ
ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ Â›Ó·È ÁÂÚ¿ ÛÊÈÁ̤ӷ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ªËÓ ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‹ ·Ó Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹ ‰ÂÓ
Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È ÛˆÛÙ¿.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Ͽη
ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË.
B&D_19a
∂§§∏¡π∫∞
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ηӤӷ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û¤Á·˜ fiÙ·Ó ÙÔ
ÚÈÔÓÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· fiÙ·Ó Â›Ó·È
Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ¿ÏÏÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙËÓ ÏÂ›‰· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÌÏÔοÚÂÙÂ. ªÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ηٿ
Ï¿ıÔ˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜.
• ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ. ∏ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë.
• EÈϤÍÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂ›‰· ÁÈ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· Îfi„ÂÙÂ.
• ªËÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË
ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÌÈ· ı‹ÎË ‹ ÊÔÚ¤ÛÙÂ Á¿ÓÙÈ· fiÙ·Ó È¿ÓÂÙÂ ÌÈ·
ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÔÚ¿.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙË ÏÂ›‰· ÎÔÊÙÂÚ‹.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂ›‰Â˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘
·fi ÙË Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË. °È· ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ÏÂ›‰Â˜
Ì ÚԉȷÁڷʤ˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 847-1.
• ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÏÂ›‰Â˜ ÂȉÈ΋˜
ۯ‰›·Û˘, ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıfiÚ˘‚Ô.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂ›‰Â˜ ·fi HSS (¯¿Ï˘‚· ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜).
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂ›‰Â˜ Ì ڈÁ̤˜ ‹ ˙ËÌȤ˜.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂÈ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜.
• ∞Ó˘„ÒÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ·fi ÙËÓ ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘
ÚÈÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ fiÙ·Ó
Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÏÔͤ˜ ÎÔ¤˜.
• ªË ÛÊËÓÒÓÂÙ ٛÔÙ ÛÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔÓ
¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• √ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÏÂ›‰·˜ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ı· ·Ó˘„ˆı› ·˘ÙfiÌ·Ù·
fiÙ·Ó Î·Ù¤‚ÂÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜. £· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙË ÏÂ›‰· fiÙ·Ó
·Ó˘„ˆı› Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜. √ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó˘„ˆı› ÌÂ
ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‹ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹ÚˆÓ
ÏÂ›‰·˜ ‹ ÁÈ· ÂÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·Ó˘„ÒÓÂÙ ÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ› Ë
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË
¯ˆÚ›˜ ‰È¿Û·ÚÙ· ˘ÏÈο, .¯. ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· Î·È ·ÔÎfiÌÌ·Ù·.
• EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο fiÙÈ ÔÈ Û¯ÈṲ̂˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ›ӷÈ
ηı·Ú¤˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ˘ÏÈÎÔ‡.
• √Ù·Ó Êı·Ú› Ë Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÈÓ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ fiÙ·Ó
·ÏÏ¿˙ÂÙ ÙËÓ ÏÂ›‰·.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ‹
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ fiÙ·Ó ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ÎÂÊ·Ï‹
‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ ı¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
• √ÔÙÂ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¿ÓÙ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ¤Ó·
¿ÁÎÔ.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ¿ÁÎÔ˘˜ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹
ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
¿ÁÎÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈÁ͢ Â›Ó·È ÛÊÈÁ̤Ó˜ ÚÈÓ
·Ú¯›ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·.
• ™ÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Î·È ÔÈ ÊÏ¿ÓÙ˙˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ηÈ
fiÙÈ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿Ì„Ë ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó
ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ. ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ· ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ
·ÛʷϤ˜.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÎÔÊÙÂÚfi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÛˆÛÙ‹
·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ - ̤ÁÈÛÙË 5 ¯ÈÏ.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Ù·
¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÈÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ‹ Ó· οÓÂÙÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
• ¶¿ÓÙÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈ· ˆÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô, Î·È ÔÙ¤ ÌË
ÏËÛÈ¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 150 ¯ÈÏ.
·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÚÈÔÓÈÔ‡ ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹.
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ٿÛË ¿ÏÏË ·fi
ÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ÏÈ·ÓÙÈο ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ fiÛÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
• ªË ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È
·fi ͇ÏÔ.
• ¡· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÙ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Ù ۯÈṲ̂˜.
¶·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ
√È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ú›ÔÓˆÓ:
- ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ٷ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù·
¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
- µÏ¿‚Ë ÛÙËÓ ·ÎÔ‹.
- ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌË Î·Ï˘Ì̤ӷ
ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂ›‰·˜.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Û‡ÓıÏȄ˘ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙ ٷ ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
- µÏ¿‚˜ ÛÙËÓ ˘Á›· ·fi ÂÈÛÓÔ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿
ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘, ÂȉÈο Ô͢¿˜, ‰Ú˘fi˜ Î·È MDF.
EÙÈΤÙ˜ Â› ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
¶¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ Û¯ËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ:
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·‚¿ÛÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡ ÚÈÔÓÈÔ‡, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ¿Óˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ Î·Ï˘Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÙÔ˘. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
fiÙ·Ó Ô ÙÚ·¤˙È ÚÈÔÓÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ı¤ÛË.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ηٿÛÙ·ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ¿ÁÎÔ, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ
ÚÔÛٷ٢ÙÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÌfiÓÔ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· fiÙ·Ó Ô ÙÚ·¤˙È ÚÈÔÓÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ı¤ÛË.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ
1 ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜
1 ¶¿Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
1 ∫¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
1 æÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô
1 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂÈ‰Ô 4/6 mm
1 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂÈ‰Ô 5 mm
1 ∫ÏÂȉ› Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜
1 EÍ¿ÚÙËÌ· ··ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
B&D_19a
95
∂§§∏¡π∫∞
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ
ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û˘Û΢·Û›·˜.
• •ÂÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ οو ÁÈ· Ó·
ÛËÎÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A1 - A5)
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
∆Ô ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ DW711, Ô˘ ¤¯ÂÙÂ, ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ˘„ËÏ‹˜ ·ÎÚȂ›·˜
ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Â‡ÎÔÏ· ÁÈ· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹,
ÏÔÍ‹ ÎÔ‹, Ï¿ÁÈ· ÎÔ‹ ‹ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ê·ÏÙÛÔÎÔ‹.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¿Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. B)
• ™Ê›ÍÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (30) ÛÙÔ Û¯ÈÛÙÈÎfi Ì·¯·›ÚÈ (31) Ì ÙÔÓ
Îԯϛ· (32).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÚÔ‰¤Ï· Î·È ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÂÙ·ÏÔ‡‰· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ
ÙÔ˘ Îԯϛ· Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÏÔ‡ÎÈ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË (33) ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘
‰›ÛÎÔ˘.
∫·Ù’ ÂÈÏÔÁ‹, ‰È·Ù›ıÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙfi ÎÈÙ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË (DE7779).
A1
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 ªÔ¯Ïfi˜ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ Â¿Óˆ
3 µÔËıËÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
4 ∫ÈÓËÙfi˜ οو ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰›ÛÎÔ˘
5 ™Ù·ıÂÚfi ÙÚ·¤˙È
6 EÁÎÔ‹ ‰›ÛÎÔ˘
7 ªÔ¯Ïfi˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
8 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
9 ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È/‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
10 ∫ϛ̷η ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
11 √‰ËÁfi˜
12 §·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜
13 ∫Ô˘Ì› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ οو
A2
14 ∆Ú·¤˙È ÚÈÔÓÈÔ‡
15 ™¯ÈÛÙÈÎfi Ì·¯·›ÚÈ
16 ¶¿Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
17 ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜
18 ™Ù·ıÂÚfi˜ οو ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÙÔ ÙÚ·¤˙È
ÚÈÔÓÈÔ‡)
19 √¤˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
A3
20 ¶·ÙÔ‡Ú· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
21 ƒ¿Á˜ Ô‰ËÁÔ› ÛÙ‹ÚÈ͢
22 ¶Ï¿Î· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜
23 ™ÊÈÎÙ‹Ú·˜ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜
24 ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÛÙÔ
25 ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ‚¿ÛË 760 mm (̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜)
26 ™Ù·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË Ì fi‰È·
A5
28 ™Ù·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË Ì fi‰È·
29 ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ
Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
96
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. C1 - C4)
√ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ¤Ó·
Û˘ÚfiÌÂÓÔ Ô‰ËÁfi.
• •ÂÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ (34) Ô˘
Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙÔ ¤Ï·ÛÌ· Û‡ÛÊÈ͢ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ (ÂÈÎ. C1).
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙÔ ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡,
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÁÎÔ‹ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ U (ÂÈÎ. C2 & C3).
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• •ÂÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÚfiÌÂÓÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (35)
(ÂÈÎ. C1) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔÓ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ
‰‡Ô ÙÚ‡˜ (36) (ÂÈÎ. C4) ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏÂȉ› Allen, ÍÂÛÊ›ÍÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜
Allen Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘.
ªÔÚ›Ù ӷ ÊÙ¿ÛÂÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÙÚ‡˜ ÛÙÔ ¿Óˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ,
ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁfi,
ÛÙÔ ÂÌÚfi˜ Î·È ÙÔ ›Ûˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
• √Ù·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË, ÛÊ›ÍÙ ¿ÏÈ ÙȘ ‚›‰Â˜ Allen ηÈ
ÂϤÁÍÙ ·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. A1, B & D)
∆Ô ÙÚ·¤˙È (14) Û‡ÚÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ÚÔ˜ Ù· οو Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ,
ÂÓÒ Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‡„Ô˜ Ì ‰‡Ô ÎÔ˘ÌÈ¿ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜.
• •ÂÛÊ›ÍÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡, ÙfiÛÔ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi
(37) (ÂÈÎ. D) fiÛÔ Î·È ÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi (3) (ÂÈÎ. A1), ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù·
Í‚ȉÒÛÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‡„Ô˜.
• ™Ê›ÍÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. A1 & D).
A4
27 ™ÙÔ ÁÈ· ÎÔÓÙ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ (¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙȘ Ú¿Á˜
Ô‰ËÁÔ‡˜ [21])
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∞Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
∆Ô ÙÚ·¤˙È ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ (30) (ÂÈÎ. µ).
• •ÂÛÊ›ÍÙ ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡, ÙfiÛÔ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi
(37) (ÂÈÎ. D) fiÛÔ Î·È ÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi (3) (ÂÈÎ. A1), ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù·
Í‚ȉÒÛÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÎÏÂȉ› Allen ÁÈ· Ó· Í‚ȉÒÛÂÙ ÙË ‚›‰· (38) ·fi
ÙËÓ ›Ûˆ ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. D). µÁ¿ÏÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È Î·È ÙË
ÚÔ‰¤Ï· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ‚›‰·˜.
• µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È.
B&D_19a
∂§§∏¡π∫∞
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ¿ÏÈ ÙÔ ÙÚ·¤˙È, ÂÓÂÚÁ‹ÛÙ Ì ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË
ÛÂÈÚ¿.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. E1 - E5)
∆· ‰fiÓÙÈ· ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÏÂ›‰·˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·.
°È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰›ÛÎÔ ÚÈÔÓÈÔ‡, Ú¤ÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÙ ÙÔ
ÙÚ·¤˙È Î·È Ó· ÛËÎÒÛÂÙ ÙË ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÙÂÏ›ˆ˜ Â¿Óˆ.
• ¶¿ÚÙ ÙÔ ÂȉÈÎfi ÎÏÂȉ› (39) Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙȘ
Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÊÏ¿ÓÙ˙·˜ (40) (ÂÈÎ. E1).
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› Allen 6 mm, χÛÙ ÙÔÓ Îԯϛ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
ÎÔ‹˜ (41) ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Îԯϛ· ÙÔ˘
‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ (41) Ì·˙› Ì ÙË ÚÔ‰¤Ï· Î·È ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· (40).
• ∞ÔÛ‡ÚÂÙ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ (4). µÁ¿ÏÙ ÙË
‚›‰· Allen (42) Î·È ÔÏÈÛı‹ÛÙ ›Ûˆ ÙÔÓ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÙÚ·‚ËÁ̤ÓÔ (ÂÈÎ. E2).
• µÁ¿ÏÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÚÈÔÓÈÔ‡ (43) (ÂÈÎ. E1).
• ∆ÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÛÙË ˘Ô‰Ô¯‹ (44) Ô˘
ÚԂϤÂÙ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· (45) (ÂÈÎ. E3). µÂ‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ù· ‰ÔÓÙÈ¿ ÛÙË Î¿Ùˆ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi (Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ¯Â›ÚÈÛÙË) (ÂÈÎ. E1).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· (40), ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù·
ÙÂÚ‡ÁÈ· ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ (46) ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿, ¤Ó· ÛÂ
οı ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· (ÂÈÎ. E4).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ Îԯϛ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÙÚ‡·,
ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ë ÚÔ‰¤Ï· Ó· Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË Ù˘, ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. E5).
• ™Ê›ÍÙ ÙÔÓ Îԯϛ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ (41) ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜
·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· (ÂÈÎ. E1).
• ∫·Ù‚¿ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¿ÏÈ
ÙË ‚›‰· Allen (42) (ÂÈÎ. E2).
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. E1)
∞Ó Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È, fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
Î·È fiÙ·Ó ÛÙ·Ì·Ù¿, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ˆ˜ ÂÍ‹˜.
• •ÂÛÊ›ÍÙ ÙË ‚›‰· ÙÔ˘ ÎÔÏ¿ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (40) Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ
‰›ÛÎÔ (43) ηٿ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ Ù˘ ÛÙÚÔÊ‹˜.
• ™Ê›ÍÙ ¿ÏÈ ÙË ‚›‰· Î·È ÂϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Ù˙fiÁÔ.
• E·Ó·Ï¿‚·Ù ٷ ‚‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÎÌˉÂÓ›ÛÂÙ ÙÔ Ù˙fiÁÔ ÙÔ˘
‰›ÛÎÔ˘.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. F1 - F4)
• §·ÛοÚÂÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (8).
• ∆ÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ Û·˜ ÛÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (7) ηÈ
ȤÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (8) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙÂ
ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (9) (ÂÈÎ. F1).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ̤¯ÚÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 0°.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ οو ÙË ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ÎÏÂȉÒÛÙ ÙËÓ Û’·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ (3) (ÂÈÎ. ∞1).
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÔÈ ‰‡Ô ÂӉ›ÍÂȘ 0° (47) Ù˘ Îϛ̷η˜ (10) ÌfiÏȘ Ó·
Ê·›ÓÔÓÙ·È (ÂÈÎ. F2).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· ÔÚıÔÁˆÓÈ¿ (48) ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
Ô‰ËÁÔ‡ (11) Î·È ÙÔ ‰›ÛÎÔ (43) (ÂÈÎ. F3).
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (49) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Îϛ̷η˜/
‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰·
Ó· Â›Ó·È Û ÁˆÓ›· 90°Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (ÂÈÎ. F4).
• ™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙȘ ‚›‰Â˜ (49).
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È (ÂÈÎ. G1 - G4)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (12) (ÂÈÎ. G1).
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿, ÁÈ· Ó·
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ηٷÎfiÚ˘ÊË, Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË Ï·‚‹
Û‡ÛÊÈ͢ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· ÔÚıÔÁÒÓÈ· (48) ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È
·ÎÔ˘Ì‹ÛÙ ÙËÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ (43) (ÂÈÎ. G2).
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (12) (ÂÈÎ. G1) ηÈ
ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ı¤Û˘ (50) ÚÔ˜
Ù· ̤۷ ‹ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ (ÂÈÎ. G3) ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó· ‚ÚÂı› ÛÙȘ
90°Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¿ÁÎÔ, fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ
(ÂÈÎ. G2).
• E¿Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (51) ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ Îϛ̷η
Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (52), ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (53) Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ
Îϛ̷η Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È (ÂÈÎ. G4).
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (ÂÈÎ. H1 & H2)
∆Ô ÏÔÍfi ÎÔ˘Ì› ·Ú¿Î·Ì„˘ (54) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ì¤ÁÈÛÙ˘
ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜ ÛÙȘ 45°Ë 48°fiˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È (ÂÈÎ. H1).
- ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ = 45°
- ¢ÂÍÈ¿ = 48°
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·Ú¿Î·Ì„˘ (54) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ
·ÚÈÛÙÂÚ‹ ı¤ÛË Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (12) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙÂ
ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË
ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ 45°.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ™ÙÚ¤„Ù ÙËÓ ‚›‰· ·Ó·ÛÙÔϤ· (55) ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ‹ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ
fiˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ (51) Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ 45° (ÂÈÎ. H2).
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. I1 & I2)
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÚÈÔÓÈÔ‡, Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi οو ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (18) (ÂÈÎ. I1).
• •Â‚ȉÒÛÙ ÙÔ ÂÍ·ÁˆÓÈÎfi ·ÍÈÌ¿‰È M10 (56) Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (ÂÈÎ. I2).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ, ÁÈ· Ó·
ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·, ÂÓÂÚÁ‹ÛÙ Ì ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË
ÛÂÈÚ¿.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ (ÂÈÎ. A1, J1 & J2)
™ÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË Ú‡ıÌÈÛ˘, Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ (31) ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi 2 mm ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‰fiÓÙÈ ÙÔ˘
‰›ÛÎÔ˘ Î·È Ë ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ Ó· ÌËÓ ·¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi 5 mm ·fi
ÙȘ ·È¯Ì¤˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ (ÂÈÎ. J1).
• ∞Ê·›Ú¤ÛÙ ÙÔ ÙÚ·Â˙È ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• •ÂÛÊ›ÍÙ ÙË ‚›‰· Allen (57) ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› ÙÔ ÌڷΤÙÔ Ó·
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ – οو (ÂÈÎ. J2).
• ™ÙÚ›„Ù ÙÔ ÌڷΤÙÔ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ‹
ÚÔ˜ Ù· οو, ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔ Ê¤ÚÂÙ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙË ‚›‰· (57).
• •·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÙÚ·Â˙È.
§›·ÓÛË
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ï›·ÓÛË. ∆· ÎÔ˘˙ÈÓ¤Ù· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú
Â›Ó·È ·˘ÙÔÏÈ·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ˘‰·ÙÔÛÙÂÁ·Ó¿.
• ∞ÔʇÁÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ Ͽ‰È ‹ ÁÚ¿ÛÔ, ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· Ó· ÛÙÔÌÒÛÂÈ ·fi ÚÈÔÓ›‰È· Î·È ·ÔÎfiÌÌ·Ù· Î·È Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ٷÎÙÈο Ù· ̤ÚË fiÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ÚÈÔÓ›‰È· ηÈ
·ÔÎfiÌÌ·Ù· Ì ÛÙÂÁÓfi ÈÓ¤ÏÔ.
B&D_19a
97
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÈÔÓÈÛÙ› ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ ·ÛΛÙÂ
Ï¢ÚÈ΋ ›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË.
• ¡· ηı·Ú›˙ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÁÈ· Ó·
›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Ô Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÛˆÛÙ¿.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜ ÏÂ›‰Â˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ªË ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·. ªË ÙËÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙÂ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙË Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ÎÔ‹.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈ͢
Â›Ó·È ÛÊȯ٤˜.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. A1)
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
on/off (1).
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ȥ۷Ù ¿ÏÈ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË on/off.
µ·ÛÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔ‹˜
ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÂ ÏÔÍ‹ ÎÔ‹
E›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ˆÚ›˜ ÚÔʇϷÍË.
√È ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙÂ.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ٷ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÊÈÁ̤ӷ.
∫¿ıÂÙË Â˘ı›· ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹ (ÂÈÎ. A1 & K)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (8) Î·È Â·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ
ȤÛÙ ÙËÓ.
• ∆ÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (8) ÛÙË ı¤ÛË 0°Î·È
·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙËÓ.
• ∞ÎÔ˘Ì‹ÛÙ ÙÔ Í‡ÏÔ Ô˘ ı· Îfi„ÂÙ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (11).
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ (2) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙÂ
ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹.
• ∫·Ù‚¿ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÂÚ›Ô˘ 10 mm Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi
ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ Â¿Óˆ.
• ∞Ó¿„Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ȤÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÔ˜ Ù· οو, ̤¯ÚÈ Ô
‰›ÛÎÔ˜ Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ÌÂÈ ÛÙËÓ ÂÁÎÔ‹ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹, Û‚‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ηÈ
Â·Ó·Ê¤Ú·Ù ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙËÓ ¿Óˆ ı¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÁˆÓȷ΋ ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹ (ÂÈÎ. A1 & L)
• ¶È¤˙·Ù ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (8). ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ
‚Ú·¯›ÔÓ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁˆÓ›·.
• ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÙÔÔıÂÙ›Ù ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙȘ 0°, 15°,
22,5°, 45°Î·È 50°·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿. E¿Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÂӉȿÌÂÛË ÁˆÓ›·, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ηϿ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ÎÏÂȉÒÛÙÂ
·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• £· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ fiÙÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
Â›Ó·È Î·Ï¿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÔ‹.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ·
ÙÔÌ‹.
98
∫·Ù¿ ÙËÓ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÂÓfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ͇ÏÔ˘
Ì ÌÈÎÚ‹ ÙÔÌ‹, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Í‡ÏÔ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙÂ
fiÙÈ Ë ÙÔÌ‹ Â›Ó·È ÛÙË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÁˆÓ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi
·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹, ÙÔÌ‹ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿
‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹, ÙÔÌ‹ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
§ÔÍ‹ ÎÔ‹ ÂÁοÚÛÈ· (ÂÈÎ. H1 & M)
§Ôͤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ·fi 0° Û 48° ÛÙ’·ÚÈÛÙÂÚ¿.
§Ôͤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ¤ˆ˜ 45° ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜
ÎÔ‹˜ Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ Û ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ìˉ¤Ó Î·È 45° ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ë
‰ÂÍÈ¿.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (12) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË
Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›· fiˆ˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·Ú¿Î·Ì„˘ (54) Â¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
• ∫Ú¿ÙÈÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙË ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ÌËÓ ÙËÓ ·Ê‹ÓÂÙ·È Ó· ¤ÛÂÈ.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (12).
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ·
ÙÔÌ‹.
∫Ô‹ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÚÈÔÓÈÔ‡
∏ ÎÔ‹ (ÂÈÎ. A2, & N)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Û ηٷÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ô Ï·ÛÙÈÎfi˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ (18) Ó· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi˜
ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ‹ ηÙ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ
ÙÚ·¤˙È (14). ∏ ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ fiÔ˘ Âͤ¯Ô˘Ó ÔÈ ·È¯Ì¤˜
ÙÚÈÒÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÎÔ‹˜ (17) Ôfi˜ ··ÈÙ›Ù ÁÈ· Ó· ηχ„Ù fiÛÔ
ÔÈÔ ÔÏÏ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ Á›ÓÂÙÂ. ∆Ô ›Ûˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡
Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
Û¯ÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ï¿ÙÔ˜
ÎÔ‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Îϛ̷η ÛÙÔ ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ∞Ó¿„Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
• ™ÚÒÍÙ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ οو ·fi ÙÔ ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ¿Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘, Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ¿Óˆ
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ¡· ı˘Ì¿ÛÙ ¿ÓÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂȉÈÎfi Ú·‚‰› ÁÈ· Ó·
ÛÚÒÍÂÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ (58) (ÂÈÎ. N).
• ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹, Û‚‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
¶ÔÈfiÙËÙ· ÎÔ‹˜
∏ ÔÌ·ÏfiÙËÙ· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÎÔ‹˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜
·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. .¯. ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Îfi‚ÂÙ·È. √Ù·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ô̷Ϥ˜
ÎÔ¤˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÎÚȂ›·˜, Ì›·
ÎÔÊÙÂÚ‹ (60 ‰fiÓÙÈ· ηڂȉ›Ô˘) ÏÂ›‰· Î·È ¤Ó·˜ ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ˜,
ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÎÔ‹˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.
EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ‰ÂÓ ÁÏÈÛÙÚ¿ ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹.
™Ê›ÍÙ ÙÔ Î·Ï¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ¶¿ÓÙ· ·Ê‹ÓÂÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó·
¤ÚıÂÈ Û Ï‹ÚË ·ÎÈÓËÛ›· ÚÈÓ ·Ó˘„ÒÛÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ·.
E¿Ó ÌÈÎÚ¤˜ ›Ó˜ ͇ÏÔ˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ·fi ÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘, ÎÔÏÏ‹ÛÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Í‡ÏÔ fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë
ÎÔ‹. ¶ÚÈÔÓ›ÛÙ ̤ۈ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ Ù·ÈÓ›· fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË
À¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ¤Ó· ÎÈÙ ··ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (DE7779), ÁÈ· ηχÙÂÚË
·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ÛÎfiÓ˘.
B&D_19a
∂§§∏¡π∫∞
™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÈÎ. A3)
• ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ›ӷÈ
Â·Ú΋˜ ÒÛÙ ӷ ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÛÙ·ıÂÚ¿ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ∞Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù›ÓÂÈ Ó· ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È ‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔÓ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ˘ÏÈÎÔ‡ (23).
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú·, fiÙ·Ó Îfi‚ÂÙ ÌË ÛȉËÚÔ‡¯·
̤ٷÏÏ·.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· ÌÈÎÚÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÈÎ. A3 & A4)
™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ì‹ÎÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÙÂÌ¿¯È· (27) ÙfiÛÔ
ÁÈ· ÚÈfiÓÈÛÌ· ‰¤ÛÌ˘ ÙÂÌ·¯›ˆÓ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÙÂÌ¿¯È·
ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜. ∏ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ì‹ÎÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÌfiÓÔ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ ÙÚÔ¯ÈÒÓ Ô‰ËÁÒÓ
Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο (21).
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Ì·ÎÚÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÈÎ. A3)
¢È·ı¤ÛÈÌÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ÚÈÔÓÈÔ‡ (Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ)
∆‡Ô˜ ‰›ÛÎÔ˘
DT1529 ÛÂÈÚ¿ 40
DT1530 ÛÂÈÚ¿ 40
DT1736 ÛÂÈÚ¿ 60
DT1737 ÛÂÈÚ¿ 60
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰›ÛÎÔ˘
ÃÚ‹ÛË
(‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ x ‰È·Ì¤ÙÚËÌ·
x ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÔÓÙÈÒÓ)
260x30x24
°ÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ÁÈ· ÙËÓ
·Ú¿ÏÏËÏË Î·È ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹
͇ÏÔ˘ Î·È Ï·ÛÙÈÎÒÓ
260x30x80
TCG ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘
260x30x58
ATB ÁÈ· ÏÂÙ‹ ÎÔ‹ Ê˘ÛÈÎÒÓ
ÙÂÌ·¯›ˆÓ ͇ÏÔ˘ ηÈ
¯ÂÈÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ
260x30x80
TCG ˘¤ÚÏÂÙË ÎÔ‹ Ê˘ÛÈÎÒÓ
ÙÂÌ·¯›ˆÓ ͇ÏÔ˘ ηÈ
¯ÂÈÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
¡· ÛÙËÚ›˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ٷ Ì·ÎÚÈ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜.
∏ ÂÈÎfiÓ· A3 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÈ· ÚÈfiÓÈÛÌ· Ì·ÎÚÈÒÓ
ÙÂÌ·¯›ˆÓ fiÙ·Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È fiÚıÈÔ (fiÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο). ∆· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‚¿ÛË
ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ˘ÏÈÎÔ‡) ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿
ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿:
- µ¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ (28) (·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ԉËÁ›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘).
- ∆ÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ› (500 ‹ 1.000 mm) (21).
- ÀÔÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· (25) ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÈÒÓ Ô‰ËÁÔ‡.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ˘ÔÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜! ∆Ô ‡„Ô˜ ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ.
- ¶Ï¿Î˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ˘ÏÈÎÔ‡ (22).
- ¶Ï¿Î· ¿ÎÚÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (20) ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÈÒÓ (Â›Û˘ ÁÈ·
ÂÚÁ·Û›· Û ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ¿ÁÎÔ).
- ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ˘ÏÈÎÔ‡ (23).
- ™ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (24).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙȘ
ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡.
• µÈ‰ÒÛÙ ÁÂÚ¿ ÙȘ ϿΘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ˘ÏÈÎÔ‡ (22) ÛÙȘ ÙÚԯȤ˜
Ô‰ËÁÔ‡ (21). √ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ˘ÏÈÎÔ‡ (23) ÙÒÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó
·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ì‹ÎÔ˘˜ (ÛÙÔ Ì‹ÎÔ˘˜).
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙȘ ϿΘ ¿ÎÚÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (20).
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (24) ÛÙËÓ ›Ûˆ ÙÚԯȿ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (24) ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ
Ì‹ÎÔ˜ ÌÂÛ·›ˆÓ Î·È Ì·ÎÚÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÔÚ› Ó·
Ú˘ıÌÈÛÙ› Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ‹ Ó· Âͤ¯ÂÈ fiÙ·Ó ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
ªÂÙ·ÊÔÚ¿
°È· ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, ηÙ‚¿ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹
Î·È ȤÛÙ ̤۷ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ οو (13).
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘
‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ·ÏÈÛ˘ (ÂÈÎ. A3 & A5)
TÔ ÙÚ·¤˙È Î‡ÏÈÛ˘ (33) ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ¿Ú· Ôχ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÌÂÁ¿ÏˆÓ
Î·È Ì·ÎÚÈÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ͇ÏÔ˘ (ÂÈÎ. A5). E›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Û˘Ó‰Âı› ›ÙÂ
ÛÙË ‰ÂÍÈ¿, ›Ù ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô ÙÚ·¤˙È
·ÏÈÛ˘ ··ÈÙ› ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ (ÂÈÎ. A3).
™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Î‡ÏÈÛ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙË ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢.
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙȘ ÎÔÓÙ¤˜ Ì¿Ú˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì ÙË
‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì ÙȘ ·Î·ÓfiÓÈÛÙ˜ ÙÚԯȤ˜ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ·fi ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ fiϘ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÙÚ·¤˙È
·ÏÈÛ˘.
B&D_19a
99
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒØ¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT,
ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù·
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›·
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜
12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË ‰ˆÚ¿Ó
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ
ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
Service, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· aftersales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
www.2helpU.com.
100
B&D_19a
B&D_19a
101
102
B&D_19a
B&D_19a
103
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel: +32 (0)015 - 15 47 9211
Fax: +32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
BLACK & DECKER (E§§∞™) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & §ÂˆÊ. µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
166 74 °Ï˘Ê¿‰· - ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.
º·Í
010 8981616
010 8982630
010 8983285
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT ROFO Kundendienst
Gewerbezone Seeblick
3213 Kleinbösingen
Tel:
026 - 674 93 93
Fax:
026 - 674 93 94
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Rota Elektrikli El Aletleri San. ve Tic Ltd. Şti.
Dudullu Cad. Kerembey Sok.
No.1 Özdemir İş Merkezi
Küçükbakkalköy / İstanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
104
PART. n. 868310-02
B&D_19a
(0216) 455 89 73
(0216) 455 20 52
01753-56 70 55
01753-57 21 12
04/04
GRAFICA E STAMPA SERIART - FABRIANO (AN) italy 0039+732+23069
214 66 75 00
214 66 75 75
Download PDF