Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange

Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange
Bedienungsanleitung für abnehmbare Kugelstange
Achtung!
Vor jeder Fahrt muss die ordnungsgemäße Verriegelung der abnehmbaren Kugelstange auf folgende
Merkmale kontrolliert werden:
· Der Klappstecker (G) bzw. ein Vorhängeschloss muss in der Sicherungsbohrung (F) des Bolzens (E)
stecken und zusammengeklappt bzw. verriegelt sein.
· Kugelstange (A) muss völlig fest im Aufnahmerohr (B) sitzen. Durch Rütteln von Hand prüfen.
· Der Handgriff (H) muss in die Arretierung (L) eingerastet sein.
Falls die Prüfung aller 3 Merkmale nicht zufriedenstellend ausfällt, ist die Montage zu wiederholen.
Sofern auch dann nur eines der Merkmale nicht erfüllt wird, darf die Anhängevorrichtung nicht benutzt werden,
es besteht Unfallgefahr. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.
Die Montage und Demontage der Kugelstange ist mit normaler Handkraft problemlos auszuführen.
Niemals Hilfsmittel, Werkzeuge usw. verwenden, da hierdurch der Mechanismus beschädigt werden kann.
Nie bei angekuppeltem Anhänger bzw. montiertem Lastträger entriegeln!
Bei Fahrt ohne Anhänger bzw. Lastträger muss die Kugelstange abgenommen und immer der
Verschlussstopfen in das Aufnahmerohr eingesetzt werden. Dies gilt besonders, wenn durch die Kugel die
Sichtbarkeit des amtlichen Kennzeichens bzw. der Beleuchtungseinrichtung eingeschränkt wird.
Montage der Kugelstange:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Stopfen (C) aus dem Aufnahmerohr (B) herausziehen.
Kugelstange (A) in das Aufnahmerohr (B) einsetzen, so dass die Bohrungen von Kugelstange und
Aufnahmerohr deckungsgleich sind.
Bolzen (E) seitlich durch die Bohrung (J), das Aufnahmerohr (B) und Kugelstange (A) stecken bis die
Sicherungsbohrung (F) frei liegt. Nun den Bolzen (E) mit Hilfe des Handgriffes (H) drehen bis die Kugelstange (A) im Aufnahmerohr (B) spielfrei sitzt.
Nun den Klappstecker (G) durch die Sicherungsbohrung (F) stecken und den Ring des Klappsteckers
umklappen, so dass der Klappstecker nicht aus der Bohrung gezogen werden kann.
Der Klappstecker (G) kann durch ein Vorhängeschloss (Diebstahlschutz) ersetzt werden.
Den Handgriff (H) bis zum Anschlag in Pfeilrichtung (K) ziehen (Freilauf) und gleichzeitig in Richtung der
Arretierung (L) drehen. Nun den Handgriff (H) in der Arretierung (L) einrasten und dadurch den Handgriff
(H) gegen Verdrehen sichern.
307 286 691 102 – 03/05 – 001
7
Demontage der Kugelstange:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Den Ring des Klappsteckers (G) umklappen und Klappstecker aus der Sicherungsbohrung (F) herausziehen.
Den Handgriff (H) bis zum Anschlag aus der Arretierung (L) in Pfeilrichtung (K) ziehen (Freilauf) und
gleichzeitig drehen. Den Bolzen (E) mit Hilfe des Handgriffes (H) drehen, bis die Kugelstange (A) im
Aufnahmerohr (B) gelöst ist.
Bolzen (E) mit Hilfe des Handgriffes (H) aus Aufnahmerohr (B) und Kugelstange (A) herausziehen.
Kugelstange (A) aus dem Aufnahmerohr (B) entfernen.
Stopfen (C) in das Aufnahmerohr (B) stecken.
Kugelstange im Kofferraum sicher und gegen Verschmutzen geschützt verstauen.
Hinweise!
Reparaturen und Zerlegungen der abnehmbaren Kugelstange dürfen grundsätzlich nur vom Hersteller
durchgeführt werden.
Beiliegendes Hinweisschild am Kfz. in der Nähe des Aufnahmerohres oder an der Innenseite des
Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.
Um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, muss die Kugelstange und das Aufnahmerohr stets
sauber sein.
Auf regelmäßige Pflege der Mechanik ist zu achten. Lagerstellen und Gleitflächen mit harzfreiem Fett bzw. Öl
regelmäßig fetten bzw. ölen. Das Fetten und Ölen dient auch als zusätzlicher Korrosionsschutz.
8
Návod k použití odnímatelné tyče s koulí
Upozornění!
Před každou jízdou je třeba zkontrolovat řádné zajištění odnímatelné tyče s koulí z hlediska následujících
zásad:
· Sklápěcí kolík (G) nebo visací zámek musí být v zajišťovacím otvoru (F) čepu (E) a sklapnut resp.
zamknut.
· Tyč (A) musí pevně držet v úchytné rouře (B). Vezměte do ruky a zatřeste.
· Rukojeť (H) musí být zaklapnutá v aretaci (L).
Není-li splněna některá ze 3 výše uvedených podmínek, proveďte montáž znovu.
Pokud zůstane i potom některá z podmínek nesplněna, nesmí se závěsné zařízení použít. Existuje nebezpečí
nehody. Kontaktujte výrobce.
Při montáži a demontáži tyče s koulí vystačíte bez problémů s běžnou silou ruky.
Nikdy nepoužívejte pomůcky, nástroje atd., protože by tím mohlo dojít k poškození mechanizmu.
Nikdy neodjišťujte při zapojeném přívěsu resp. namontovaném nosiči břemen !
Při jízdě bez přívěsu nebo nosiče břemen je nutno závěsnou tyč odmontovat a do úchytné roury nasadit vždy
záslepku. To platí zejména tehdy, je-li SPZ nebo osvětlení koulí zakryto.
Montáž tyče s koulí:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Vytáhněte záslepku (C) z úchytné roury (B).
Tyč (A) nasaďte do úchytné roury (B) tak, aby otvory tyče a roury lícovaly.
Čep (E) nasunout zboku do otvoru (J), úchytné roury (B) a tyče (A) tak, aby se uvolnil bezpečnostní otvor
(F). Nyní otočit čepem (E) pomocí rukojeti (H) tak, aby tyč (A) v úchytné rouře (B) neměla vůli.
Poté prostrčit sklápěcí kolík (G) bezpečnostním otvorem (F) a kroužek kolíku překlopit tak, aby kolík
nebylo možné z otvoru vytáhnout.
Sklápěcí kolík (G) může být nahrazen visacím zámkem (ochrana proti krádeži).
Vytáhnout rukojeť (H) až na doraz ve směru šipky (K) (volnoběh) a současně otočit ve směru aretace (L).
Nyní rukojeť (H) zaklapnout do aretace (L), tímto bude rukojeť (H) zajištěna proti přetáčení.
9
Demontáž tyče s koulí:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
kroužek sklápěcího kolíku (G) překlopit a kolík vytáhnout ze zajišťovacího otvoru (F).
Rukojeť (H) vytáhnout až na doraz z aretace (L) ve směru šipky (K) (volnoběh) a současně otočit. Otočit
čepem (E) pomocí rukojeti (H) tak, aby se tyč s koulí (A) v úchytné rouře (B) uvolnila.
Vytáhnout čep (E) pomocí rukojeti (H) z úchytné roury (B) a tyče (A).
Tyč (A) vyjmout z úchytné roury (B).
Do úchytné roury (B) nasadit záslepku (C).
Tyč do zavazadlového prostoru ukládejte tak, aby byla bezpečně zajištěna a chráněna před znečištěním.
Poznámky!
Opravy a rozebírání odnímatelné tyče s koulí smí zásadně provádět jen výrobce.
Přiloženou nálepku upevněte na vozidle v blízkosti úchytné roury nebo na vnitřní straně zavazadlového
prostoru na dobře viditelném místě.
Pro zajištění správné funkce musí být tyč i úchytná roura stále čisté.
Provádějte pravidelnou údržbu mechaniky. Pravidelně mazejte místa uložení a kluzné plochy tukem resp.
olejem bez obsahu pryskyřic. Mazání slouží současně také jako dodatečná ochrana proti korozi.
10
Betjeningsvejledning til aftagelig kuglestang
Bemærk!
Før hver kørsel skal det kontrolleres, at den aftagelige kuglestang er låst forsvarligt, så nedenstående
opfyldes:
· Snaplåsen (G) eller en hængelås skal være sat i boltens (E) sikringshul (F) og den skal være klappet
sammen hhv. aflåst.
· Kuglestangen (A) skal sidde helt fast i monteringsrøret (B). Kontrollér det ved at rykke i den med
hånden.
· Håndtaget (H) skal være faldet i hak i låsen (L).
I tilfælde af at kontrollen af alle 3 punkter ikke er tilfredsstillende, skal man gentage montagen.
Hvis derefter også blot et af punkterne ikke er opfyldt, må man ikke anvende anhængeranordningen. Der er
fare for ulykker. Kontakt fabrikanten.
Montagen og afmonteringen af kuglestangen kan uden problemer gennemføres manuelt.
Brug aldrig hjælperedskaber, værktøj osv., da man derved kan komme til at beskadige mekanismen.
Lås aldrig op, når der er tilkoblet en anhænger eller monteret en lastbærer!
Ved kørsel uden anhænger eller lastbærer skal kuglestangen tages af og lukkeproppen skal altid sættes ind
i monteringsrøret. Dette gælder især, hvis kuglen spærrer for udsynet til køretøjets nummerplade eller lygter.
Montering af kuglestangen:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Træk proppen (C) ud af monteringsrøret (B).
Sæt kuglestangen (A) ind i monteringsrøret (B), så hullerne i kuglestangen og monteringsrøret sidder ud
for hinanden.
Stik bolten (E) fra siden ind gennem hullet (J), monteringsrøret (B) og kuglestangen (A), indtil
sikringshullet (F) kommer til syne. Drej nu bolten (E) ved hjælp af håndtaget (H), indtil kuglestangen (A)
sidder i monteringsrøret (B) uden spillerum.
Stik derpå snaplåsen (G) ind gennem sikringshullet (F) og klap snaplåsens ring til side, så snaplåsen
ikke kan trækkes ud af hullet.
Snaplåsen (G) kan også skiftes ud med en hængelås (tyverisikring).
Træk håndtaget (H) i pilens retning (K) indtil anslaget (friløb) og drej samtidig i retning mod låsen (L).
Lad nu håndtaget (H) falde i hak i låsen (L), så håndtaget (H) sikres mod at kunne dreje sig.
11
Afmontering af kuglestangen:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Klap snaplåsens (G) ring til side og træk snaplåsen ud af sikringshullet (F).
Træk håndtaget (H) ud af låsen (L) i pilens retning (K) (friløb) indtil anslaget og drej samtidig. Drej bolten
(E) ved hjælp af håndtaget (H), indtil kuglestangen (A) sidder løst i monteringsrøret (B).
Træk bolten (E) ud af monteringsrøret (B) og kuglestangen (A) ved hjælp af håndtaget (H).
Tag kuglestangen (A) ud af monteringsrøret (B).
Sæt proppen (C) i monteringsrøret (B).
Læg kuglestangen sikkert i bagagerummet og beskyt den mod snavs.
Bemærk!
Den aftagelige kuglestang må kun repareres og skilles ad af fabrikanten.
Det vedlagte henvisningsskilt skal placeres på køretøjet i nærheden af monteringsrøret eller indvendigt i
bagagerummet og skal være synligt.
For at garantere en ordentlig funktion skal kuglestangen og monteringsrøret være rene.
Man skal være opmærksom på, at man regelmæssigt plejer anordningen. Lejesteder og glideflader skal
regelmæssigt smøres ind med harpiksfri fedtstof eller olie. Smøring med fedstof og olier udgør også en ekstra
korrosionsbeskyttelse.
12
Instrucciones para el manejo de la barra de rótula desmontable
¡Atención!
Antes de emprender viaje, es obligatorio verificar los siguientes puntos para asegurarse de que la barra de
rótula desmontable está enclavada correctamente:
· El pasador clavija (G) o un candado debe encontrarse encajado en el taladro de seguridad (F) del
perno (E) y estar doblado o bloqueado.
· La barra de rótula (A) está completamente fija en el tubo de alojamiento (B). Verifique sacudiéndola
con la mano.
· El tirador (H) debe estar enclavado en el mecanismo de bloqueo (L).
Si la comprobación de estos tres puntos no resulta satisfactoria, habrá que repetir el montaje.
Si no se cumple alguno de estos puntos, no se admite utilizar el enganche. Corre peligro de accidente.
Póngase en contacto con el fabricante.
El montaje y desmontaje de la barra se puede efectuar sin problema con la simple fuerza de las manos.
No use nunca medios auxiliares, herramientas, etc., pues podrían dañar el mecanismo.
No desbloquee cuando el enganche o dispositivo portador de carga esté montado.
Si se viaja sin enganche o dispositivo portador de carga se tiene que desmontar la barra de rótula y colocar
siempre el tapón en el tubo de alojamiento. Esto se aplica sobre todo si se limita la visibilidad de la matrícula
del vehículo o se disminuye el alcance de la instalación de iluminación.
Montar la barra de rótula:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Extraiga del tubo (B) el tapón (C).
Encaje la barra de rótula (A) en el tubo de alojamiento (B), de modo que coincidan los taladros de la
barra de rótula y el tubo de alojamiento.
Encaje el perno (E) lateralmente por el taladro (J), el tubo de alojamiento (B) y la barra de rótula (A),
hasta que el taladro de seguridad (F) esté libre. A continuación, gire el perno (E) con ayuda del asidero
(H), hasta que la barra de rótula (A) esté en el tubo de alojamiento (B) exenta de juego.
Ahora encaje el pasador clavija (G) por el taladro de seguridad (F) y abata el anillo del pasador clavija
de modo que no se pueda sacar del taladro dicho pasador.
Este pasador (G) se puede sustituir por un candado (protección antihurto).
Tire del tirador (H) en dirección de la flecha (K) hasta el tope (marcha libre) y gire simultáneamente, en
dirección del bloqueo (L). A continuación, enclave el tirador (H) en el bloqueo (L), asegurando así el
tirador (H) para que no se retuerce.
13
Desmontar la barra de rótula:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Abata el anillo del pasador clavija (G) y saque el pasador clavija del taladro de seguridad (F).
Tire del tirador (H) sacándolo del bloqueo (L) en dirección de la flecha (K) (marcha libre) y gire
simultáneamente. Gire el perno (E) con ayuda del asidero (H), hasta soltar la barra de rótula (A) en el
tubo de alojamiento (B).
Saque, del tubo de alojamiento (B) y la barra de rótula (A), el perno (E) con ayuda del asidero (H).
Saque del tubo de alojamiento (B) la barra (A).
Inserte el tapón (C) en el tubo de alojamiento (B).
Guarde la barra en el maletero, de modo que esté asegurada y protegida contra la suciedad.
¡Indicaciones!
Las reparaciones y el desarme de la barra de rótula desmontable deben ser realizadas únicamente por el
fabricante.
Coloque el rótulo de advertencia adjuntado en el vehículo, en un punto visible, al lado del tubo de alojamiento
o en el lado interior del maletero.
Para garantizar un funcionamiento correcto la barra de rótula y el tubo de alojamiento deben estar siempre
limpios.
Efectúese un cuidado regular de la parte mecánica del dispositivo. Lubrique regularmente con grasa o aceite
sin resina los puntos de alojamiento y las superficies de deslizamiento. Con la lubricación, protege también
las piezas contra la corrosión.
14
Notice d’utilisation de la rotule amovible
Attention !
Avant toute utilisation de l’attelage, contrôler que la rotule amovible a été verrouillée correctement en
vérifiant les points suivants :
· La goupille à anneau rabattant (G) ou un cadenas doit être engagé(e) dans le trou (F) de l’axe
enfichable (E) et doit être rabattu(e) ou verrouillé(e).
· La rotule (A) ne doit absolument plus bouger dans le tube de logement (B). Vérifier en secouant avec
la main.
· La poignée (H) doit être enclènchée dans le dispositif de blocage (L).
Recommencer le montage si la vérification de ces 3 points ne donne pas satisfaction.
Le dispositif d’attelage ne doit pas être utilisé même si seulement un seul des quatre points n’est pas comme
il convient. Sinon, risque d’accident. Contactez alors le fabricant.
La rotule peut être montée et démontée manuellement sans le moindre problème.
Ne jamais utiliser de quelconques instruments, outils, etc., pouvant endommager le mécanisme.
Ne jamais procéder au déverrouillage lorsque l’attelage est accouplé ou lorsque le porte-charge est monté!
Lors de trajets effectués sans attelage ou porte-charge, déposer la rotule et toujours insérer l’obturateur
dans le tube de logement. Cette mesure s’applique tout particulièrement dans le cas où la boule risquerait
d’entraver la bonne visibilité de la plaque minéralogique ou du dispositif d’éclairage.
Montage de la rotule :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Retirer l’obturateur (C) du tube de logement (B).
Introduire la rotule (A) dans le tube de logement (B) de telle manière que les trous de la rotule et du tube
de logement coïncident.
Faire passer latéralement l’axe (E) à travers le trou (J), le tube de logement (B) et la rotule (A) jusqu’à ce
que le trou (F) soit dégagé. Maintenant, tourner l’axe (E) à l’aide de la poignée (H) jusqu’à ce que la
rotule (A) repose sans jeu dans le tube de logement (B).
Maintenant, faire passer la goupille à anneau rabattant (G) à travers le trou (F) et rabattre l’anneau de la
goupille de telle manière que celle-ci ne puisse plus être retirée du trou.
Possibilité de remplacer la goupille à anneau rabattant (G) par un cadenas (protection antivol).
Tirer la poignée (H) jusqu’en butée dans le sens de la flèche (K) (roue libre) tout en la tournant en
direction du dispositif de blocage (L). Ensuite, encliqueter la poignée (H) dans le dispositif de blocage (L)
pour empêcher ainsi la poignée (H) de pivoter.
15
Démontage de la rotule :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Rabattre l’anneau de la goupille (G) et extraire la goupille à anneau rabattant du trou (F).
Tirer la poignée (H) jusqu’en butée hors du dispositif de blocage (L) dans le sens de la flèche (K) (roue
libre) tout en la tournant. Tourner l’axe (E) à l’aide de la poignée (H) jusqu’à ce que la rotule (A) dans le
tube de logement (B) soit desserrée.
Extraire l’axe (E) à l’aide de la poignée (H) du tube de logement (B) et de rotule (A).
Sortir la rotule (A) du tube de logement (B).
Mettre l’obturateur (C) dans le tube de logement (B).
Bien ranger la rotule dans le coffre et à l’abri des salissures.
Remarques !
Seul le constructeur est autorisé à effectuer des réparations et à désassembler la rotule amovible.
Apposer à proximité du tube de logement ou à l’intérieur du coffre, en un endroit bien visible, la plaquette
jointe.
Un fonctionnement correct n’est possible que si la rotule et le tube de logement sont toujours propres.
Toujours bien entretenir le mécanisme. Mettre régulièrement de la graisse sans résine ou de l’huile sur les
paliers et les surfaces de glissement. Le graissage et le huilage assurent également une protection
anticorrosion supplémentaire.
16
Irrotettavan vetopään käyttöohje
Huomio!
Irrotettavan kuulatangon asianmukainen lukitus on tarkastettava aina ennen ajoa seuraavat tunnusmerkit
huomioon ottaen:
· Kääntöpistikkeen (G) tai riippulukon on oltava pultin (E) varmistusreiässä (F) taitettuna tai lukittuna.
· Kuulatangon (A) on istuttava lujasti asennusputkessa (B). Varmistu ravistamalla käsin.
· Kahvan (H) on oltava nyt lukituksessa (L) .
Jos näitä 3 seikkaa tarkastettaessa ilmenee puutteita, on asennus suoritettava uudelleen.
Niin kauan kuin yhdessäkin kohdassa on puutetta, ei vetolaitetta saa käyttää. On olemassa tapaturmavaara.
Ota yhteys valmistajaan.
Kuulatanko voidaan asentaa ja purkaa vaivattomasti tavallisin käsivoimin.
Apuvälineitä, työkaluja jne. ei saa koskaan käyttää, koska ne saattavat vaurioittaa mekanismia.
Lukitusta ei saa päästää koskaan perävaunun ollessa kytkettynä tai kuormatuen ollessa asennettuna!
Ajettaessa ilman perävaunua tai kuormatukea on kuulatanko irrotettava ja tulppa asetettava aina
asennusputkeen. Tämä pätee varsinkin silloin, kun kuula peittää rekisterinumeron ja/tai estää valolaitteiden
näkyvyyttä.
Kuulatangon asennus:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Tulppa (C) vedetään ulos asennusputkesta (B).
Kuulatanko (A) asetetaan asennusputkeen (B) niin, että kuulatangon ja asennusputken reiät ovat
vastakkain.
Pultti (E) työnnetään sivulta käsin reikään (J), asennusputkeen (B) ja kuulatankoon (A) kunnes
varmistusreikä (F) on näkyvissä. Pulttia (E) kierretään kahvan (H) avulla kunnes kuulatanko (A) istuu
asennusputkessa (B) ilman välystä.
Kääntöpistike (G) pistetään nyt varmistusreikään (F) ja kääntöpistikkeen rengas käännetään siten, että
kääntöpistikettä ei voida vetää reiästä.
Kääntöpistike (G) voidaan korvata riippulukolla (varkaussuoja).
Kahvaa (H) vedetään nuolensuuntaan (K) vasteeseen asti (vapaa käynti) ja kierretään samalla
lukituksen (L) suuntaan. Kahva (H) lukitaan nyt lukitukseen (L), näin kahva (H) varmistetaan vääntymistä
vastaan.
17
Kuulatangon purku:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Kääntöpistikkeen (G) rengas käännetään ja kääntöpistike vedetään ulos varmistusreiästä (F).
Kahvaa (H) vedetään lukituksesta (L) nuolensuuntaan (K) vasteeseen asti (vapaa käynti) ja kierretään
samalla. Pulttia (E) kierretään kahvan (H) avulla, kunnes kuulatanko (A) on irrotettu asennusputkesta
(B).
Pulttia (E) kierretään kahvan (H) avulla ulos asennusputkesta (B) ja kuulatangosta (A).
Kuulatanko (A) poistetaan asennusputkesta (B).
Tulppa (C) pistetään asennusputkeen (B).
Aseta kuulatanko tavaratilaan tukevasti niin, että se on lialta suojattu.
Vihjeitä!
Yksinomaan me valmistajana saamme suorittaa irrotettavan vetopään korjaukset ja purun.
Kiinnitä mukana oleva ohjekilpi ajoneuvoon asennusputken läheisyyteen tai tavaratilan sisäpuolelle hyvin
näkyvään kohtaan.
Jotta asianmukainen toiminta voitaisiin taata, täytyy vetopään ja asennusputken olla aina puhtaita.
Mekaniikka täytyy huoltaa säännöllisesti. Laakerikohdat ja liukupinnat rasvataan tai öljytään säännöllisesti
hartsittomalla rasvalla tai öljyllä. Rasvaus ja öljyäminen ovat myös lisäkorroosiosuoja.
18
Operating instructions for the detachable ball bar
Important!
Check the following points to ensure correct locking of the detachable ball bar before each journey:
· The linchpin (G) or a padlock has to be inserted into the secure hole (F) in the pin (E) and be folded or
locked respectively.
· The ball bar (A) has to be fully inserted into the receiver (B) and be tight. Check by shaking it.
· The handle (H) has to be engaged in the lock (L).
Repeat the installation procedure if any of the 3 checks is not satisfactory.
To avoid the risk of accidents the towing device should not be used if any of the requirements is not met.
Contact the manufacturer if this occurs.
The ball bar can be easily installed and removed with the normal force of your hands.
Never use any sort of aids or tools etc. as this might damage the mechanism.
Never unlock if trailers are attached or load bearing implements mounted!
Always remove the ball bar and insert the plug into the receiver for journeys without a trailer or load bearing
implement. This is especially important if the tow ball impedes sight of the vehicle’s registration number or
lights.
Installation of the ball bar:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Remove the plug (C) from the receiver (B).
Insert the ball bar (A) into the receiver (B) making sure that the holes in the ball bar and receiver are
aligned.
Insert the pin (E) from the side through the hole (J), the receiver (B) and the ball bar (A) until the secure
hole (F) is visible. Now turn the pin (E) with the help of the handle (H) until the ball bar (A) sits free from
play in the receiver (B).
Now insert the linchpin (G) through the secure hole (F) and fold down the linchpin’s ring, thus fixing the
linchpin in the hole.
A padlock can be used instead of the linchpin (G) as a theft prevention measure.
Pull the handle (H) until the limit stop in the direction of the arrow (K) (free-wheel) and simultaneously
rotate it in the direction of the lock (L). Now allow the handle (H) to engage in the lock (L), thus
preventing the handle (H) from rotating.
19
Removal of the ball bar:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Fold back the ring of the linchpin (G) and extract the linchpin from the secure hole (F).
Pull the handle (H) out of the lock (L) until the limit stop in the direction of the arrow (K) (free-wheel) and
simultaneously rotate it. Turn the pin (E) with the help of the handle (H) until the ball bar (A) is released
from the receiver (B).
Extract the pin (E) from the receiver (B) and the ball bar (A) with the help of the handle (H).
Remove the ball bar (A) from the receiver (B).
Insert the plug (C) into the receiver (B).
Stow the ball bar in a safe place in the boot of the vehicle and protect it against dirt
Notes!
Any repairs or dismantling of the detachable ball bar should only be carried out by the manufacturer.
Fix the enclosed information plate to the car close to the receiver or inside the boot where it is clearly visible.
Always keep the ball bar and the receiver clean to ensure proper operation.
Ensure regular servicing of the mechanical parts. Lubricate the bearing points, friction surfaces and balls with
resin-free grease or oil. Grease and oil also function as additional protection against corrosion.
20
Οδηγίες λειτουργίας για κινητές ράβδους σφαίρας
Προσοχή!
Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση το σωστό µαντάλωµα της κινητής ράβδου σφαίρας, και συγκεκριµένα τα
ακόλουθα στοιχεία:
· Το πτυσσόµενο στέλεχος (G) ή ένα λουκέτο πρέπει να βρίσκεται στην τρυπά ασφάλισης (F) του
βλήτρου (E) και να είναι πτυσµένο ή κλειδωµένο.
· Η ράβδος σφαίρας (A) πρέπει να εφαρµόζει τελείως σταθερά στο σωλήνα υποδοχής (B). Ελέγξτε
ανακινώντας µε το χέρι.
· Η λαβή (H) πρέπει να πιάσει στην ασφάλιση (L).
Εάν και εφόσον ο έλεγχος των ανωτέρω 3 σηµείων δεν αποβεί ικανοποιητικός, επαναλάβετε τη
συναρµολόγηση.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται και ένα µόνο από τα ανωτέρω σηµεία, δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιήσετε τη διάταξη ζεύξης. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.
Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση της ράβδου σφαίρας εκτελείται χωρίς πρόβληµα µε κανονική
δύναµη χεριού.
Μην χρησιµοποιείτε ποτέ βοηθητικά µέσα, εργαλεία κτλ., διότι µπορεί έτσι να προκληθούν ζηµιές στο
µηχανισµό.
Ποτέ µην απασφαλίζετε τη ράβδο όταν έχει προσδεθεί ρυµούλκα ή άλλο φορτίο!
Όταν οδηγείτε χωρίς ρυµούλκα ή άλλο φορτίο πρέπει να αφαιρείτε τη ράβδο σφαίρας και να τοποθετείτε
πάντα το κατάλληλο πώµα στο σωλήνα υποδοχής! Προσέχετε το ιδιαίτερα, όταν η σφαίρα καλύπτει εν µέρει
την πινακίδα οχήµατος ή το φωτισµό.
Συναρµολόγηση της ράβδου σφαίρας:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Αφαιρέστε το πώµα (C) από το σωλήνα υποδοχής (B).
Βάλτε τη ράβδο σφαίρας (A) στο σωλήνα υποδοχής (B), έτσι ώστε οι τρύπες της ράβδου σφαίρας και
του σωλήνα υποδοχής βρίσκονται η µια πάνω στην άλλη.
Βάλτε το βλήτρο (E) πλευρικά µέσα στην τρυπά (J), στο σωλήνα υποδοχής (B) και στη ράβδο σφαίρας
(A) µέχρι που να δείτε την τρυπά ασφάλισης (F). Περιστρέψτε τώρα µε τη λαβή (H) το βλήτρο (E) µέχρι
που η ράβδος σφαίρας (A) να βρίσκεται σταθερά στο σωλήνα υποδοχής (B).
Βάλτε τώρα το πτυσσόµενο στέλεχος (G) µέσα στην τρυπά ασφάλισης (F) και γυρίστε τον κρίκο του
στελέχους, έτσι ώστε το στέλεχος να µην µπορεί να τραβηχτεί από την τρυπά.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αντί του στελέχους (G) ένα λουκέτο (προστασία κλοπής).
Τραβήξτε τη λαβή (H) στην φορά του βέλους (K) µέχρι τέρµα (ελεύθερη κίνηση) και περιστρέψτε την
ταυτόχρονα στην κατεύθυνση της ασφάλισης (L). Φροντίστε να πιάσει η λαβή (H) στην ασφάλιση έτσι
ώστε να µην µπορεί να περιστραφεί πια η λαβή (H).
21
Αποσυναρµολόγηση της ράβδου σφαίρας:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Γυρίστε τον κρίκο του στέλεχου (G) και τραβήξτε το στέλεχος από την τρυπά ασφάλισης (F).
Τραβήξτε τη λαβή (H) στη φορά του βέλους (Κ) από την ασφάλιση (L) µέχρι τέρµα (ελεύθερη κίνηση)
περιστρέφοντάς την ταυτόχρονα. Περιστρέψτε µε τη λαβή (H) το βλήτρο (E), µέχρι που η ράβδος
σφαίρας (A) στο σωλήνα υποδοχής (B) απελευθερωθεί.
Τραβήξτε µε τη λαβή (H) το βλήτρο (E) από το σωλήνα υποδοχής (B) και τη ράβδο σφαίρας (A).
Αφαιρέστε τη ράβδο σφαίρας (A) από το σωλήνα υποδοχής (B).
Βάλτε το πώµα (C) στο σωλήνα υποδοχής (B).
Βγάλτε τη ράβδο σφαίρας στο πορτ-µπαγκάζ µε ασφαλή τρόπο και σκεπασµένη για να µην σκονίζεται.
Υποδείξεις!
Οι επισκευές και το λύσιµο της κινητής ράβδου σφαίρας επιτρέπεται να γίνονται µόνο από τον κατασκευαστή.
Η συνηµµένη πινακίδα πρέπει να τοποθετηθεί στο όχηµα κοντά στο σωλήνα υποδοχής ή στην εσωτερική
πλευρά του πορτ-µπαγκάζ σε εµφανή θέση.
Προκειµένου να λειτουργούν σωστά, πρέπει η ράβδος σφαίρας και ο σωλήνας υποδοχής να είναι πάντοτε
καθαροί.
Μεριµνάτε για την τακτική φροντίδα των µηχανικών µερών. Επαλείφετε τακτικά µε γράσο χωρίς ρητίνη ή µε
λάδι τα σηµεία εδραίωσης και τις λείες επιφάνειες. Γράσο και λάδι προστατεύουν ταυτόχρονα από σκουριά.
22
Levehető vonóhorog használati utasítása
Figyelem!
A levehető vonóhorog szabályszerű reteszelését minden menet előtt ellenőrizni kell az alábbi jellemzők
szempontjából:
· Az összecsukható dugónak (G) ill. a függőlakatnak be kell dugva lennie a csap (E) biztonsági furatába
(F), és összecsukott, ill. reteszelt állapotban kell lennie.
· A vonóhorognak (A) teljesen szilárdan kell állnia a felvevő csőben (B). Ellenőrizzük kézzel történő
rángatással.
· Fontos, hogy a kézi fogantyú (H) beugrott a reteszelésbe (L).
Ha mind a 3 jellemző vizsgálata nem mutatkozik kielégítőnek, akkor az összeszerelést meg kell ismételni.
Amennyiben a jellemzők közül csak egy is nem teljesül, a vontató készüléket használni tilos, balesetveszély
áll fenn. Lépjünk kapcsolatba a gyártóval.
A vonóhorog összeszerelését és szétszedését normál kézi erővel, problémamentesen kell végrehajtani.
Segédeszközök, szerszámok, stb. használata tilos, mivel ezáltal a szerkezet megsérülhet.
A reteszelés megszüntetése összekapcsolt vontatónál ill. összeszerelt teherviselő esetén tilos!
Vontató ill. teherhordó nélküli utazás esetén a vonóhorgot le kell venni, és a felvevő csőbe mindig bele kell
dugni a záródugót.
Ez különösen érvényes, ha a hivatalos rendszám, ill. a világító készülék láthatósága a gömbfej miatt
korlátozott.
Vonóhorog összeszerelése:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
A felvevő csőből (B) húzzuk ki a záródugót (C).
A vonóhorgot (A) helyezzük be a felvevő csőbe (B), úgy, hogy a vonóhorog és a felvevő cső furatai
egybevágóak legyenek.
Az (E) csapot dugjuk át oldalt a (J) furaton, a (B) felvevő csövön, és az (A) vonóhorgon, amíg az (F)
biztonsági furat szabaddá nem válik. Most forgassuk el a (H) kézi fogantyú segítségével az (E) csapot,
amíg az (A) vonóhorog a (B) felvevő csőben játékmentesen el nem helyezkedik.
Ekkor dugjuk át az összecsukható dugót (G) a biztonsági furaton (F), az összecsukható dugó gyűrűjét
pedig billentsük át úgy, hogy az összecsukható dugót ne lehessen kihúzni a furatból.
Az összecsukható dugó (G) helyettesíthető egy függőlakattal (lopásvédelem).
A kézi fogantyút (H) húzzuk ütközésig a nyíl (K) irányában (szabadonfutás) és ezzel egyidejűleg
forgassuk el a reteszelés (L) irányába. Ezután ugrasszuk be a kézi fogantyút (H) a reteszelésbe (L)
biztosítva ezzel a kézi fogantyút (H) az elfordulás ellen.
23
Vonóhorog szétszerelése:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Az összecsukható dugó (G) gyűrűjét billentsük át, az összecsukható dugót pedig húzzuk ki a biztonsági
furatból (F).
A kézi fogantyút (H) húzzuk ki a nyíl (K) irányában a reteszelésből (szabadonfutás) és ezzel egyidejűleg
forgassuk el. A csapot (E) forgassuk el a kézi fogantyú (H) segítségével, amíg a vonóhorog (A) a felvevő
csőben (B) ki nem lazul.
A csapot (E) a kézi fogantyú (H) segítségével húzzuk ki a felvevő csőből (B) és a vonóhorogból (A).
A vonóhorgot (A) távolítsuk el a felvevő csőből (B).
A dugót (C) dugjuk be a felvevő csőbe (B).
A vonóhorgot a csomagtartóban biztonságosan, a szennyeződésektől védett módon kell tárolni.
Utasítások!
A levehető vonóhorog javításait és szétszedését alapvetően csak a gyártónak szabad végrehajtania.
A mellékelt utasító táblát a járműre a felvevő cső közelében, vagy a csomagtartó belső oldalára kell felszerelni
jól látható helyre.
A kifogástalan működés biztosítása érdekében a vonóhorgot és a felvevő csövet mindig tisztán kell tartani.
A szerkezet (mechanika) rendszeres ápolására figyelni kell.
A csapágyhelyeket, csúszófelületeket és gömbcsuklókat (golyókat) gyantamentes zsírral ill. olajjal kell
zsírozni, ill. olajozni. A zsírzás és olajozás kiegészítő korrózióvédelemként is szolgál.
24
Istruzioni per l’uso della barra di traino a testa sferica amovibile
Attenzione!
Prima di mettersi in viaggio deve essere controllato il corretto bloccaggio della barra di traino a testa sferica
amovibile, secondo le seguenti condizioni:
· La spina ad anello pieghevole (G) deve essere inserita nel foro di sicurezza (F) dello spinotto (E) ed
avere tale anello ripiegato su se stesso. In alternativa può essere inserito un lucchetto, il quale deve
essere chiuso.
· Barra a testa (A) sferica solidamente fissata nel tubo d'alloggiamento (B). Controllare scuotendo con
la mano.
· L’impugnatura (H) deve essere inserita nel bloccaggio (L) fino allo scatto in posizione.
Se a seguito del controllo tutti i 3 requisiti non sono stati soddisfatti, la procedura di montaggio deve
essere ripetuta.
Qualora anche uno solo dei requisiti non sia soddisfatto, il gancio di traino non deve essere utilizzato,
altrimenti sussiste il pericolo di incidenti. Contattare il costruttore del giunto.
La barra di traino a testa sferica può essere montata e smontata manualmente, ossia senza che siano
necessari attrezzi.
Non utilizzare mai mezzi o attrezzi di lavoro, poiché in tal caso il meccanismo potrebbe venire danneggiato.
Non sbloccare mai in caso di rimorchio attaccato al veicolo o di portacarichi montato.
In caso di marcia senza rimorchio o senza portacarichi la barra di traino a testa sferica deve essere rimossa e
il tappo di chiusura deve essere sempre inserito nel tubo d’alloggiamento. Ciò vale in particolare se viene
ridotta la visibilità dei caratteri della targa oppure dell’impianto di illuminazione.
Montaggio della barra di traino a testa sferica:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Anzitutto togliere il tappo (C) dal tubo di supporto (B).
Inserire la barra di traino (A) nel tubo di alloggiamento (B), in modo che i fori della barra di traino e del
tubo di alloggiamento siano coincidenti.
Inserire lo spinotto (E) lateralmente, spingendolo attraverso il foro (J), il tubo di alloggiamento (B) e la
barra di traino (A), finché sia libero il foro di sicurezza (F). A questo punto ruotare lo spinotto (E) per
mezzo dell’impugnatura (H), sino a che la barra di traino (A) non sia posizionata senza gioco nel tubo di
alloggiamento (B).
Inserire la spina ad anello pieghevole (G) attraverso il foro di sicurezza (F) e ripiegare l’anello su sé
stesso, in modo che la spina non possa fuoriuscire dal foro.
In luogo della spina ad anello pieghevole (G) può essere utilizzato un lucchetto (antifurto).
Tirare l’impugnatura (H) in direzione della freccia (K) fino all’arresto (funzionamento a ruota libera) e
contemporaneamente ruotare in direzione del bloccaggio (L). A questo punto inserire l’impugnatura nel
bloccaggio (L) fino allo scatto in posizione, assicurando in tal modo l’impugnatura (H) contro movimenti
di torsione.
25
Smontaggio della barra di traino:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Ripiegare l’anello della spina ad anello pieghevole (G) ed estrarla dal foro di sicurezza (F).
Estrarre l’impugnatura (H) dal bloccaggio (L) in direzione della freccia (K) fino all’arresto (funzionamento
a ruota libera) e contemporaneamente ruotare. Ruotare lo spinotto (E) per mezzo dell’impugnatura (H)
sino ad allentare la barra di traino (A) inserita nel tubo di alloggiamento (B).
Estrarre lo spinotto (E) dal tubo di alloggiamento (B) e dalla barra di traino (A) per mezzo
dell’impugnatura (H).
Rimuovere la barra di traino (A) dal tubo di alloggiamento (B).
Inserire il tappo (C) nel tubo di alloggiamento (B).
Sistemare la barra di traino nel bagagliaio in modo che non possa essere sporcata o danneggiata da altri
oggetti trasportati.
Avvertenze!
La barra a testa sferica amovibile deve essere riparata e scomposta solo dal costruttore.
La targhetta a corredo va applicata in un punto ben visibile della vettura, nelle vicinanze del tubo di supporto o
nel lato interno del bagagliaio.
Per assicurare un funzionamento corretto del sistema bisogna eliminare regolarmente tutti i depositi di
sporcizia dalla barra a testa sferica e dal tubo di supporto.
La manutenzione dei componenti meccanici deve essere effettuata negli intervalli prescritti. Lubrificare
periodicamente con grasso senza resina o olio le articolazioni e le superfici di scorrimento. La lubrificazione
serve anche quale ulteriore protezione anticorrosione.
26
Bruksanvisning for avtakbar kulestang
Obs!
Før du kjører må du alltid kontrollere at den avtakbare kulestangen er forskriftmessig forriglet. Dette
kontrolleres på følgende måte:
· En akselpinne (G) eller en hengelås må settes inn i sikringsboringen (F) på bolten (E) og hhv. vippes
ned eller låses.
· Kulestangen (A) sitter fast i koplingsrøret (B). Du kan kontrollere dette ved å riste og dra litt i
kulestangen.
· Håndtaket (H) må gå på plass i låsen (L).
Hvis ikke alle de 3 kriteriene er oppfylt, må du utføre monteringen på nytt.
Hvis fortsatt ikke alle kriteriene er oppfylt, kan du ikke bruke tilhengerfestet. Fare for ulykker. Ta kontakt med
produsenten.
Du kan uten problemer montere og demontere kulestangen med vanlig håndkraft.
Bruk aldri hjelpemidler, verktøy osv., da dette kan skade mekanismen.
Forriglingen på kulestangen må aldri fjernes når tilhenger eller støttelast er tilkoblet.
Når du kjører uten tilhenger eller støttelast, må kulestangen tas av og låsepluggen alltid settes inn i
koplingsrøret. Dette er spesielt viktig når kulen sperrer for utsikten til registreringsskiltet eller lysanlegget.
Montere kulestangen:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Trekk pluggen (C) ut av koplingsrøret (B).
Sett kulestangen (A) inn i koplingsrøret (B) slik at boringene til kulestangen og koplingsrøret står i én
linje.
Sett en bolt (E) inn i boringen (J), koplingsrøret (B) og kulestangen (A) til sikringsboringen (F) ligger
åpen. Skru deretter på bolten (E) ved hjelp av håndtaket (H) til kulestangen (A) sitter i koplingsrøret (B)
uten klaring.
Sett deretter akselpinnen (G) inn i sikringsboringen (F) og vipp ned ringen på akselpinnen slik at
akselpinnen ikke kan trekkes ut av boringen.
Akselpinnen (G) kan erstattes med en hengelås (tyverisikring).
Trekk håndtaket (H) i pilretningen (K) til det stopper (friløp) og drei det samtidig i retning låsen (L). La
håndtaket (H) gå på plass i låsen (L), slik at håndtaket (H) ikke kan bevege seg utilsiktet.
27
Demontere kulestangen:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Vipp opp ringen på akselpinnen (G) og trekk akselpinnen ut av sikringsboringen (F).
Trekk håndtaket (H) i pilretningen (K) og ut av låsen (L) til det stopper (friløp) samtidig som du vrir på
det. Skru på bolten (E) ved hjelp av håndtaket (H) til kulestangen (A) løsnes fra koplingsrøret (B).
Trekk bolten (E) ut av koplingsrøret (B) og kulestangen (A) ved hjelp av håndtaket (H).
Ta kulestangen (A) ut av koplingsrøret (B).
Sett pluggen (C) inn i koplingsrøret (B).
Legg kulestangen i bagasjerommet og plasser den slik at den er beskyttet mot støv og smuss.
Henvisninger!
Hvis den avtakbare kulestangen må repareres eller tas fra hverandre, må dette alltid utføres av produsenten.
Monter det medfølgende skiltet på kjøretøyet på et godt synlig sted i nærheten av koplingsrøret eller i
bagasjerommet.
For å sikre at anordningen virker som den skal, må du påse at kulestangen og koplingsrøret alltid er rene.
Sørg for regelmessig vedlikehold og rengjøring av de mekaniske delene. Bruk fett eller olje uten harpiks til
lagerpunkter og glideflater. Fett og olje fungerer også som ekstra rustbeskyttelse.
28
Bedieningshandleiding voor de afneembare kogelstang
Attentie!
Vóór iedere rit moet de reglementaire vergrendeling van de afneembare kogelstang op de volgende
kenmerken worden gecontroleerd:
· De klapsteker (G) resp. een hangslot moet in de veiligheidsboring (F) van de bout (E) steken en
samengeklapt resp. vergrendeld zijn.
· Kogelstang (A) moet geheel vast in de opnamepijp (B) zitten. Door schokken met de hand controleren.
· De handgreep (H) moet in de vergrendeling (L) vastgeklikt zijn.
Als deze controle van alle 3 kenmerken niet tot tevredenheid verloopt, moet de montage worden herhaald.
Als na deze controle nog afwijkingen worden geconstateerd, mag de trekhaak niet worden gebruikt. Er bestaat
kans op ongevallen. Neem contact op met de fabrikant (leverancier).
De montage en demontage van de afneembare kogelstang kan zonder problemen met normale handkracht
worden uitgevoerd.
Maak nooit enig gebruik van hulpmiddelen, gereedschap etc., omdat hierdoor het mechanisme kan worden
beschadigd.
Nooit bij vastgekoppelde aanhanger resp. gemonteerde lastdrager ontgrendelen!
Bij het rijden zonder trekhaak resp. lastdrager moet de kogelstang worden verwijderd en steeds de sluitstop
in de steunpijp worden ingezet. Dit geldt vooral als door de kogel de zichtbaarheid van het kenteken resp. van
de verlichting wordt beperkt.
Montage van de kogelstang:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Trek de plug (C) uit de steunpijp (B).
Kogelstang (A) in de opnamepijp (B) inzetten, zo dat de boringen van kogelstang en opnamepijp
congruent zijn.
Bout (E) zijdelings door de boring (J), de opnamepijp (B) en kogelstang (A) steken tot de
veiligheidsboring (F) vrij ligt. Nu de bout (E) met behulp van de handgrendel (H) draaien tot de
kogelstang (A) in de opnamepijp spelvrij zit.
Nu de klapsteker (G) door de veiligheidsboring (F) steken en de ring van de klapsteker omklappen, zo
dat de klapsteker niet uit de boring kan worden getrokken.
De klapsteker (G) kan door een hangslot (beveiliging tegen diefstal) worden vervangen.
Trek de handgreep (H) helemaal in de richting van de pijl (K) (vrijloop) en draai hem tegelijkertijd in de
richting van de vergrendeling (L). Klik de handgreep (H) nu vast in de vergrendeling (L). Hierdoor borgt u
de handgreep (H) zodat hij niet meer gedraaid kan worden.
29
Demontage van de kogelstang:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
De ring van de klapsteker (G) omklappen en de klapsteker uit de veiligheidsboring (F) eruit trekken.
Trek de handgreep (H) helemaal uit de vergrendeling (L) in de richting van de pijl (K) (vrijloop) en draai
hem tegelijkertijd. De bout (E) met behulp van de handgrendel (H) draaien tot de kogelstang (A) in de
opnamepijp (B) is losgemaakt.
Bout (E) met behulp van de handgreep (H) uit opnamepijp (B) en kogelstang (A) eruit trekken.
De kogelstang (A) uit de steunpijp (B) nemen.
Stop (C) in de opnamepijp (B) steken.
Kogelstang veilig en tegen vervuilingen beschermd in de kofferruimte leggen.
Aanwijzingen!
Reparaties en demontagewerkzaamheden van de afneembare kogelstang mogen principieel alleen door de
fabrikant worden uitgevoerd.
Plak de bijgevoegde waarschuwingssticker op de auto, in de buurt van de steunpijp of aan de binnenzijde van
de kofferruimte op een goed zichtbare plaats.
Om er zeker van te zijn dat de trekhaak goed functioneert, moeten de kogelstang en de steunpijp steeds
schoon zijn.
Er dient op een regelmatig onderhoud van de mechanica te worden gelet. Lagerplaatsen en glijvlakken met
harsvrij vet resp. olie regelmatig vetten resp. oliën. Het vetten en oliën dient ook als aanvullende bescherming
tegen corrossie.
30
Instruções de serviço para barra de esfera removível
Atenção!
Antes de cada trajecto, a trava regular da barra de esfera removível deve ser controlada com relação aos
seguintes aspectos:
· O pino de fixação (G), ou ainda, o cadeado deve estar dentro do furo de segurança (F) do munhão (E)
de modo travado, ou ainda, trancado.
· A barra de esfera (A) deve estar fixa dentro do tubo de alojamento (B). Verificar sacudindo
manualmente.
· A pega manual (H) tem que estar engatada na retenção (L).
Caso a verificação de todos os 3 pontos não tenha sido satisfatória, a montagem deve ser repetida.
Se, após a nova montagem, um dos aspectos citados ainda não for cumprido correctamente, o dispositivo
para reboque não deve ser usado, visto que há risco de acidentes. Entre em contacto com o fabricante.
A montagem e a desmontagem da barra de esfera pode ser efectuada sem problemas apenas com força
manual.
Nunca utilizar dispositivos auxiliares, ferramentas, etc., isto pode danificar o mecanismo.
Nunca desbloquear com reboque acoplado, ou ainda, com dispositivo de transporte de cargas montado!
Caso você viaje sem reboque, ou dispositivo de transporte de cargas, a barra de esfera tem de ser retirada e
o tampão tem de ser sempre colocado no tubo de alojamento. Isto é especialmente válido, quando a esfera
reduz a visibilidade da matrícula do veículo, ou ainda as luzes.
Montagem da barra de esfera:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Retirar o tampão (C) do tubo de alojamento (B).
Inserir a barra de esfera (A) no tubo de alojamento (B), de tal modo que as perfurações da barra de
esfera e do tubo de alojamento se sobreponham.
Colocar o munhão (E) lateralmente através do furo (J), do tubo de alojamento (B) e da barra de esfera
(A) até que o furo de segurança (F) fique livre. Agora, com auxílio da pega manual (H), girar o munhão
(E), até que a barra de esfera (A) esteja firmemente inserida no tubo de alojamento (B), sem jogo.
Agora, atravessar o pino de fixação (G) pelo furo de segurança (F) e virar o anel do pino de fixação, de
modo que o pino de fixação não possa ser puxado para fora do furo.
O pino de fixação (G) pode ser substituído por um cadeado (protecção contra ladrões).
Puxar a pega manual (H) até ao fim na direcção da seta (K) (marcha livre), girando ao mesmo tempo na
direcção da retenção (L). Agora engatar a pega manual (H) na retenção (L) e, assim, fixar a pega
manual (H) contra torção.
31
Desmontagem da barra de esfera:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Dobrar o anel do pino de fixação (G) e puxar o pino de fixação para fora do furo de segurança (F).
Puxar a pega manual (H) até ao fim para fora da retenção (L), na direcção da seta (K) (marcha livre),
girando ao mesmo tempo. Com auxílio da pega manual (H), girar o munhão (E), até que a barra de
esfera (A) esteja solta no tubo de alojamento (B).
Com auxílio da pega manual (H), puxar o munhão para fora do tubo de alojamento (B) e da barra de
esfera (A).
Retirar a barra de esfera (A) do tubo de alojamento (B).
Colocar o tampão (C) no tubo de alojamento (B).
Guardar a barra de esfera no porta-malas, de modo seguro e protegido contra sujidades.
Indicações!
Reparos e desmontes da barra de esfera removível somente podem ser efectuados pelo fabricante.
Fixar a placa indicativa no veículo próximo ao tubo de alojamento, ou na parte interna do porta-malas, num
ponto bem visível.
Afim de garantir um funcionamento correcto, a barra de esfera e o tubo de alojamento devem sempre estar
limpos.
A parte mecânica deve ser cuidada de modo regular. Pontos de apoio, superfícies de deslize e esferas
devem ser engraxadas, ou ainda lubrificadas, regularmente com graxa, ou ainda óleo, livre de resina.
Engraxar e lubrificar o mecanismo é um modo adicional de protegê-lo contra corrosão.
Ao limpar o veículo com jatos de vapor a barra de esfera deve ser retirada antes, e o tampão deve ser
colocado. A barra de esfera não deve entrar em contacto com jatos de vapor.
32
Instrukcja obsługi zdejmowanego drążka kulowego
Uwaga!
Przed każdą jazdą należy koniecznie sprawdzić, czy spełnione są poniższe warunki dotyczące prawidłowego
zablokowania zdejmowanego drążka kulowego:
· Zawleczka (G) lub kłódka musi być włożona do otworu zabezpieczającego (F) trzpienia (E)
i zamknięta.
· Drążek kulowy (A) musi tkwić całkowicie i mocno w rurze mocującej (B). Sprawdzić poprzez
szarpnięcie ręką.
· Uchwyt (H) musi być zatrzaśnięty w blokadzie (L).
Montaż należy powtórzyć, jeśli wynik sprawdzenia powyższych 3 warunków jest niezadowalający.
Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, hak holowniczy nie może być używany.
Istnieje wtedy niebezpieczeństwo wypadku. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem.
Do wykonania montażu i demontażu drążka kulowego wystarczy siła rąk.
Nie używać żadnych środków pomocniczych, narzędzi itp., ponieważ może to spowodować uszkodzenie
mechanizmu.
Nigdy nie dokonywać odryglowania drążka przy zaczepionej przyczepie lub zamontowanym urządzeniu
nośnym do transportu drogowego!
W przypadku jazdy bez przyczepy lub drogowego urządzenia nośnego należy koniecznie zdjąć drążek kulowy
i zawsze założyć zaślepkę do rury mocującej. Jest to szczególnie ważne, gdy drążek kulowy ogranicza
widoczność tablicy rejestracyjnej pojazdu lub oświetlenia.
Montaż drążka kulowego:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Wyjąć zaślepkę (C) z rury mocującej (B).
Włożyć drążek kulowy (A) do rury mocującej (B) tak, aby otwory w drążku i rurze pokrywały się.
Trzpień (E) wsunąć do otworu (J), rury mocującej (B) i drążka kulowego (A) tak, aby po drugiej stronie
był widoczny otwór zabezpieczający (F). Następnie za pomocą uchwytu (H) przykręcić trzpień (E), aby
usunąć luz między drążkiem kulowym (A) a rurą mocującą (B).
Następnie włożyć zawleczkę (G) do otworu zabezpieczającego (F) i przełożyć pierścień zawleczki tak,
aby zawleczka nie wysunęła się z otworu.
Zawleczkę (G) można zastąpić kłódką, która stanowi dodatkową ochronę przed kradzieżą.
Uchwyt (H) pociągnąć do oporu w kierunku strzałki (K) (mechanizm wolnego biegu) i jednocześnie
obrócić w kierunku blokady (L). Zatrzasnąć uchwyt (H) w blokadzie (L) i w ten sposób zabezpieczyć go
przed przekręceniem.
33
Demontaż drążka kulowego:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Przełożyć pierścień zawleczki (G) i wyciągnąć zawleczkę z otworu zabezpieczającego (F).
Uchwyt (H) wyciągnąć do oporu z blokady (L) w kierunku strzałki (K) (mechanizm wolnego biegu) i
jednocześnie obrócić. Obrócić trzpień (E) za pomocą uchwytu (H), aby poluzować drążek kulowy (A) w
rurze mocującej (B).
Wyciągnąć trzpień (E) za pomocą uchwytu (H) z rury mocującej (B) i drążka kulowego (A).
Wyjąć drążek kulowy (A) z rury mocującej (B).
Włożyć zaślepkę (C) do rury mocującej (B).
Drążek kulowy należy umieścić w bezpiecznym miejscu w bagażniku i zabezpieczyć przed
zabrudzeniem.
Wskazówki!
Naprawy i rozkładanie drążka kulowego na części mogą być wykonywane jedynie przez producenta.
Załączoną tabliczkę informacyjną należy umieścić na samochodzie w pobliżu rury mocującej lub we wnętrzu
bagażnika w dobrze widocznym miejscu.
W celu zapewnienie prawidłowego działania mechanizmu, zarówno drążek kulowy, jak i rura mocująca muszą
być zawsze czyste.
Należy zwrócić uwagę na regularną pielęgnację układu mechanicznego drążka kulowego. Miejsca
łożyskowania oraz powierzchnie ślizgowe należy regularnie smarować lub oliwić za pomocą smaru lub oleju
nie zawierającego żywicy. Smarowanie i oliwienie pełnią rolę dodatkowej ochrony antykorozyjnej.
34
Bruksanvisning för avtagbar dragkulstång
Observera!
Kontrollera före varje körning att den avtagbara dragkulstången har spärrats på avsett vis samt att den
uppvisar följande kännetecken:
· Sprinten (G) eller hänglåset som har satts in i bultens (E) säkerhetshål (F) måste vara låst.
· Dragkulstången (A) måste sitta fast ordentligt i fäströret (B). Kontrollera detta genom att skaka den
med handen.
· Handtaget (H) måste ha snäppt in i spärren (L).
Om kontrollen av de 3 punkterna inte ger tillfredsställande resultat, ska monteringen göras om igen.
Om punkterna ovan inte uppfylls då heller, får du inte använda draganordningen. Risk för personskador. Ta
då kontakt med tillverkaren.
Dragkulstången ska kunna demonteras och monteras med normal handkraft.
Använd aldrig hjälpmedel, verktyg osv. eftersom det då finns risk för att mekanismen skadas.
Lås aldrig upp medan släpvagnen är påkopplad eller lasthållaren är monterad.
Vid körning utan släpvagn resp. lasthållare måste dragkulstången tas av och skyddspluggen alltid sättas in i
fäströret. Detta gäller särskilt om fordonets registreringsskylt eller belysning döljs av kulan.
Montering av dragkulstången:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Dra ut pluggen (C) ur fäströret (B).
Sätt in dragkulstången (A) i fäströret (B) så att borrhålen i dragkulstången och fäströret ligger över
varandra.
Skjut in bulten (E) från sidan in i hålet (J), fäströret (B) och dragkulstången (A) tills säkerhetshålet (F)
ligger fritt. Vrid därefter bulten (E) med hjälp av handtaget (H) tills dragkulstången (A) sitter utan spelrum
i fäströret (B).
Skjut därefter in sprinten (G) i säkerhetshålet (F) och fäll över sprintens ring så att sprinten inte kan dras
ut ur hålet.
Sprinten (G) kan bytas ut mot ett hänglås (stöldskydd).
Dra handtaget (H) i pilens riktning (K) till stopp (frigång) och vrid samtidigt mot spärren (L). Låt därefter
handtaget (H) snäppa in i spärren (L) för att handtaget (H) ska säkras mot att vridas runt.
35
Demontering av dragkulstången:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Fäll över sprintens (G) ring och dra ut sprinten ur säkerhetshålet (F).
Vrid och dra ut handtaget (H) ur spärren (L) i pilens riktning (K) till stopp (frigång).
Vrid bulten (E) med hjälp av handtaget (H) tills dragkulstången (A) har lossnat från fäströret (B).
Dra ut bulten (E) ur fäströret (B) och dragkulstången (A) med hjälp av handtaget (H).
Ta ut dragkulstången (A) ur fäströret (B).
Sätt in pluggen (C) i fäströret (B).
Stuva in dragkulstången ordentligt på ett smutsskyddat ställe i bagageutrymmet.
Obs!
I princip får endast tillverkaren reparera och ta isär den avtagbara dragkulstången.
Sätt fast det bifogade märket väl synligt på bilen i närheten av fäströret eller i bagageutrymmet.
För att garantera fullgod funktion måste dragkulstång och fäströr alltid hållas rena.
Utför regelbundet underhåll på den mekaniska utrustningen. Fetta/olja regelbundet in lager-ställen och glidytor
med hartsfritt fett eller olja. Infettningen och inoljningen fungerar även som ett extra korrosionsskydd.
36
Uputstvo za rukovanje kukom za demontažu
Pažnja!
Pre svake vožnje se moraju kontrolisati sledeće tačke za uredno blokiranje kuke za demontažu:
· Preklopni utikač (G) odnosno lokot mora biti u sigurnosnoj rupi (F) čivije (E) i mora biti zatvoren
odnosno zablokiran.
· Kuka (A) mora sasvim čvrsto biti u prijemnoj cevi (B). Ispitajte naleganje drmanjem rukom.
· Ručka (H) mora da uskoči u otvor (L).
Ako ispitivanje sve 3 tačke nije zadovoljavajuće, montažu treba ponoviti.
Ako i tada samo jedna od tački nije u redu, uređaj za vuču se ne sme koristiti - postoji opasnost od nesreće.
Stupite u kontakt sa proizvođačem.
Montažu i demontažu kuke treba izvesti bez problema, normalnom snagom ruke.
Nikada nemojte koristiti pomoćna sredstva, alatke itd, jer se na taj način može oštetiti mehanizam.
Nemojte nikada otvoriti blokadu kada je spojena prikolica ili montiran nosač tereta!
Kada vozite bez prikolice odnosno nosača tereta, morate skinuti kuku i uvek staviti zapušač za zatvaranje u
prijemnu cev. Ovo naročito važi, ako se zbog kugle ne može videti deo registarske tablice ili zadnjeg
osvetljenja.
Montaža kuke za prikolice:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Izvaditi zapušač (C) iz prijemne cevi (B).
Staviti kuku (A) u prijemnu cev (B) tako da se rupe u kuki i u prijemnoj cevi preklapaju.
Staviti čiviju sa strane kroz otvor (J), prijemnu cev (B) i kuku (A), sve dok sigurnosna rupa ne bude
vidljiva. Sada okrenuti čiviju (E) uz pomoć ručke (H), dok kuka (A) bez zazora ne nalegne u prijemnu cev
(B).
Sada staviti preklopni utikač (G) kroz sigurnosnu rupu (F) i preklopiti prsten preklopnog utikača, tako da
se preklopni utikač ne može izvaditi iz rupe.
Umesto preklopnog utikača (G) možete koristiti lokot (zaštita od krađe).
Izvući ručku (H) do kraja u pravcu strele (K) (prazni hod) i okrenuti istovremeno u pravcu blokade. Sada
ručka (H) mora uskočiti u otvor (L) i na taj način osigurati ručku (H) od odvrtanja.
37
Demontaža kuke za prikolice:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Preklopiti prsten preklopnog utikača (G) i izvaditi preklopni utikač iz sigurnosne rupe (F).
Izvući ručku (H) u pravcu strele (K) do graničnika iz blokade (L) (prazni hod) i istovremeno okrenuti.
Okrenuti čiviju (E) uz pomoć ručke, dok kuka (A) više nema hoda u prijemnoj cevi (B).
Izvući čiviju (E) uz pomoć ručke (H) iz prijemne cevi (B) i kuke (A).
Izvaditi kuku (A) iz prijemne cevi (B).
Staviti zapušač (C) u prijemnu cev (B).
Smestiti kuku u prtljažnik sigurno i zaštićeno od prljavštine.
Uputstva!
Popravke i rastavljanja kuke za demontažu načelno može izvesti samo proizvođač.
Montirati priloženu tablicu s uputstvima na motornom vozilu u blizini prijemne cevi ili na unutrašnjoj strani
prtljažnika na vidnom mestu.
Kako bi bila obezbeđena uredna funkcija, kuka i prijemna cev moraju uvek biti čiste.
Mehanika se uredno mora negovati. Redovno podmazati odnosno nauljiti ležajna mesta i klizne površine
mašću odnosno uljem bez smole. Stavljanje masti i ulja služi i dodatnoj zaštiti od korozije.
38
Çıkarılabilir Topuz Kolu Kullanım Rehberi
Dikkat!
Yola çıkmadan önce her defasında çıkarılabilir topuz kolunun usulüne uygun kilitlenmiş olduğu aşağıda
belirtilen şartlara göre kontrol edilmelidir:
· Katlanır fiş (G) veya bir asma kilit pimin (E) emniyet deliğine (F) takılarak katlanmış veya kilitlenmiş
olmalıdır.
· Topuz kolu (A) tam sabit şekilde yatak borusuna (B) geçmiş olmalı ve elle sallayarak kontrol
edilmelidir.
· Kulpun (H) durdurucuda (L) yerine oturması gerekir.
Bu 3 şartın kontrolü tatmin edici sonuç vermediğinde montaj tekrarlanmalıdır.
Montaj tekrarlandıktan sonra da bu şartlardan biri dahi yerine getirilmediğinde, kaza tehlikesi doğduğundan
römork tertibatı kullanılmamalıdır. Bu durumda üreticiyle irtibata geçilmesi gerekir.
Topuz kolunun montaj ve demontajı normal el kuıvvetiyle sorunsuz gerçekleşmelidir.
Kesinlikle yardımcı maddeler, aletler vb. kullanılmamalıdır. Aksi takdirde mekanizma hasar görebilir.
Römork takılı veya yük taşıyıcı monte edilmiş olduğu hallerde topuz kolunun kilidi kesinlikle çözülmemelidir!
Römork veya yük taşıyıcı takılı olmadan yapılan yolculuklarda topuz kolu çıkarılmalı ve yatak borusuna daima
kapama tapası takılmalıdır. Bu husus, özellikle topuzun taşıt plâkası veya lâmbalarının görülmesini
engellediği durumlar için geçerlidir.
Topuz Kolunun Montajı:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
Tapayı (C) çekerek yatak borusundan (B) çıkarın.
Topuz kolunu (A) yatak borusuna (B) takın ve topuz kolu ile yatak borusundaki deliklerin tam üst üste
gelmesini sağlayın.
Pimi (E), emniyet deliği (F) dışarı bakana kadar yandan olmak üzere delik (J), yatak borusu (B) ve topuz
kolundan (A) geçirin. Ardından, topuz kolu (A) toleranssız şekilde yatak borusuna (B) geçene kadar pimi
(E) kulp (H) yardımıyla çevirin.
Daha sonra katlanır fişi (G) emniyet deliğinden (F) geçirin ve katlanır fiş çekildiğinde delikten çıkmayacak
şekilde katlanır fişin halkasını katlayın.
Katlanır fiş (G) yerine bir asma kilit de (hırsızlığa karşı önlem) takılabilir.
Kulpu (H) sonuna kadar ok işaretine (K) doğru çekin (serbest hareket konumu) ve aynı zamanda
durdurucu (L) tarafına doğru çevirin. Kulpun (H) durdurucuda (L) yerine oturmasını sağlamak suretiyle
kulpun (H) dönmesini önleyin.
39
Topuz Kolunun Demontajı:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Katlanır fişin (G) halkasını katlayın ve katlanır fişi emniyet deliğinden (F) çıkarın.
Kulpu (H) sonuna kadar ok işaretine (K) doğru durdurucudan (L) çekin (serbest hareket konumu) ve aynı
zamanda çevirin. Yatak borusundaki (B) topuz kolu (A) çözülene kadar pimi (E) kulp (H) yardımıyla
çevirin.
Kulp (H) yardımıyla pimi (E) çekerek yatak borusu (B) ve topuz kolundan (A) çıkarın.
Topuz kolunu (A) yatak borusundan (B) çıkarın.
Yatak borusuna (B) tapayı (C) takın.
Topuz kolunu güvenli ve kirden korunacak şekilde bagaja yerleştirin.
Uyarılar!
Çıkarılabilir topuz kolunun onarımı ve parçalara ayrılması gibi çalışmalar prensip olarak sadece üretici
tarafından yapılmalıdır.
Teslimat kapsamındaki uyarı etiketini yatak borusu yakınlarına veya bagajın iç tarafında görülür bir yere olmak
üzere taşıt üzerine yapıştırın.
Kusursuz fonksiyonu sağlamak için topuz kolu ve yatak borusunun daima temiz olmaları gerekir.
Mekanizmanın bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Yatak yerleri ve kayıcı yüzeyler reçinesiz gres yağıyla veya
sıvı yağla düzenli olarak yağlanmalıdır. Yağlama ayrıca paslanmayı da önler.
40
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project