Compaq | SLR Tape Drive | SLR tapedrive

SLR tapedrive
Gebruikershandleiding
Tweede editie (januari 1998)
Artikelnummer 340622-332
Compaq Computer Corporation
Kennisgeving
De informatie in deze uitgave kan zonder enige kennisgeving worden gewijzigd.
COMPAQ COMPUTER CORPORATION AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID
VOOR TECHNISCHE FOUTEN, DRUKFOUTEN OF WEGLATINGEN IN DEZE
PUBLICATIE; OOK AANVAARDT COMPAQ COMPUTER CORPORATION GEEN
AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF VOOR SCHADE DIE WORDT
VEROORZAAKT DOOR VERSTREKKING, EVENTUELE ONDOELMATIGHEID OF
GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL. COMPAQ COMPUTER CORPORATION WIJST ELKE
EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJK VOORGESCHREVEN GARANTIE AF EN
WIJST EXPLICIET DE IMPLICIET VERONDERSTELDE GARANTIE VAN
VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK, GOEDE
NAAM EN TEGEN INBREUKEN VAN DE HAND.
Deze uitgave bevat informatie die onder het copyright valt. De handleiding of een gedeelte
daarvan mag niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Compaq Computer Corporation.
1997 Compaq Computer Corporation.
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Groot-Brittannië.
De software die in deze handleiding wordt beschreven, valt onder een licentie-overeenkomst of
een geheimhoudingsovereenkomst. De software mag alleen worden gebruikt of gekopieerd
volgens de bepalingen van de overeenkomst.
Compaq, Deskpro, Fastart, Compaq Insight Manager, SystemPro, Systempro/LT, ProLiant,
ROMPaq, QVision, SmartStart, NetFlex, QuickFind, PaqFax en ProSignia zijn als
handelsmerk gedeponeerd bij het U. S. Patent and Trademark Office.
Netelligent, Systempro/XL, SoftPaq, QuickLock en QuickBlank zijn handelsmerken en/of
dienstmerken van Compaq Computer Corporation.
Microsoft, MS-DOS, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation.
Andere productnamen in deze publicatie kunnen handelsmerken en/of gedeponeerde
handelsmerken zijn van hun respectievelijke houders.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
Tweede editie (januari 1998)
Artikelnummer:340622-332
iii
Inhoud
Informatie over deze handleiding
Tekstconventies....................................................................................................................vii
Symbolen in tekst............................................................................................................... viii
Help opvragen.................................................................................................................... viii
Website van Compaq................................................................................................... viii
Telefoonnummers...........................................................................................................ix
Hoofdstuk 1
Specificaties
Capaciteit van de drive....................................................................................................... 1-1
De prestaties van de drive................................................................................................... 1-1
Gegevenscompressie........................................................................................................... 1-1
Specificaties, compatibiliteit en formaten van de cartridge.................................................. 1-2
Inhoud van de doos ............................................................................................................ 1-3
Hoofdstuk 2
De drive installeren
Vereisten............................................................................................................................ 2-1
Hulpmiddelen.............................................................................................................. 2-1
Controller.................................................................................................................... 2-1
Software ...................................................................................................................... 2-1
Het systeem voorbereiden ................................................................................................... 2-2
De SCSI-ID van de drive instellen...................................................................................... 2-2
Plaats van het jumperblok............................................................................................ 2-3
De SCSI-ID selecteren................................................................................................. 2-3
De drive installeren ............................................................................................................ 2-4
De drive met montagebeugels installeren..................................................................... 2-6
De drive zonder montagebeugels installeren ................................................................ 2-8
De verlengkabel voor de voeding installeren................................................................ 2-9
Het systeem weer in elkaar zetten ....................................................................................... 2-9
De installatie voltooien....................................................................................................... 2-9
Handleiding Compaq SLR tapedrive
iv
Hoofdstuk 3
De drivers installeren
De juiste drivers ................................................................................................................. 3-1
Novell IntranetWare/NetWare ............................................................................................ 3-3
ASPI-ondersteuning .................................................................................................... 3-4
Microsoft Windows NT ...................................................................................................... 3-6
Microsoft Windows 95 ....................................................................................................... 3-7
SCO OpenServer................................................................................................................ 3-8
SCO UnixWare .................................................................................................................. 3-9
IBM OS/2 .........................................................................................................................3-10
SunSoft Solaris..................................................................................................................3-11
Banyan VINES..................................................................................................................3-12
Hoofdstuk 4
De drive bedienen en reinigen
Bediening........................................................................................................................... 4-2
Lampje op het voorpaneel............................................................................................ 4-2
Ejectknop .................................................................................................................... 4-3
Cartridge gebruiken en opslaan ................................................................................... 4-4
Cartridge laden en verwijderen.................................................................................... 4-5
Cartridge opnieuw opwinden....................................................................................... 4-6
Cartridge voorzien van schrijfbeveiliging .................................................................... 4-7
Gegevenscompressie inschakelen................................................................................. 4-7
Richtlijnen voor het reinigen .............................................................................................. 4-7
Reinigingsprocedure.................................................................................................... 4-7
Hoofdstuk 5
Problemen oplossen
Snelle controlelijst.............................................................................................................. 5-2
Apparaatcontroles ....................................................................................................... 5-2
Softwarecontroles ........................................................................................................ 5-2
Bronconflicten oplossen ..................................................................................................... 5-4
Het werkblad systeemconfiguratie invullen .................................................................. 5-4
De voeding van de drive controleren .................................................................................. 5-6
De drive controleren........................................................................................................... 5-6
Handleiding Compaq SLR tapedrive
v
Problemen oplossen verfolg
Software controleren .......................................................................................................... 5-7
Sensecodes .................................................................................................................. 5-7
Problemen oplossen in Novell IntranetWare/Netware .................................................. 5-8
Problemen in Microsoft Windows NT oplossen ........................................................... 5-8
Problemen oplossen in SCO OpenServer ....................................................................5-12
Problemen in IBM OS/2 oplossen...............................................................................5-13
Problemen oplossen in Banyan VINES .......................................................................5-13
Problemen in ArcServe voor NT oplossen...................................................................5-15
Problemen in ArcServe for Netware oplossen .............................................................5-18
Recente wijzigingen controleren........................................................................................5-20
Terugkerende storingen verhelpen.....................................................................................5-21
De firmware upgraden.......................................................................................................5-22
De firmware met een cartridge upgraden ....................................................................5-23
De firmware met behulp van de optie-ROMPaq upgraden...........................................5-23
Appendix A
Internationale kennisgevingen
Federal Communications Commission Notice ....................................................................A-1
Class B Equipment......................................................................................................A-1
Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only...A-2
Modifications ..............................................................................................................A-2
Cables .........................................................................................................................A-2
Canadian Notice (Avis Canadien) ......................................................................................A-3
Class B Equipment......................................................................................................A-3
Europese kennisgeving.......................................................................................................A-3
Japanese Notice..................................................................................................................A-4
Class B Equipment......................................................................................................A-4
Australian Notice ...............................................................................................................A-4
Appendix B
Elektrostatische ontlading
Aardingsmethoden ............................................................................................................. B-2
Handleiding Compaq SLR tapedrive
vi
Appendix C
Configuratie-opties voor de drive
Plaats van het jumperblok ..................................................................................................C-1
De jumpers identificeren..............................................................................................C-2
Een SCSI-ID selecteren......................................................................................................C-3
De SCSI-ID in een SCO OpenServer-omgeving configureren ......................................C-4
Buspariteit inschakelen/ uitschakelen .................................................................................C-4
Testen ................................................................................................................................C-4
Index
Handleiding Compaq SLR tapedrive
vii Informatie over deze handleiding
Informatie over deze handleiding
Deze gebruikershandleiding bevat stapsgewijze instructies voor de installatie
van de SLR tapedrive en kan worden gebruikt als naslagmateriaal voor het
gebruik van het apparaat en het oplossen van problemen.
Tekstconventies
In deze handleiding worden de volgende conventies gebruikt om
tekstelementen te onderscheiden:
Toetsen
Toetsen worden vetgedrukt weergegeven. Een plusteken
(+) tussen twee toetsen betekent dat ze gelijktijdig
moeten worden ingedrukt.
DOOR DE GEBRUIKER IN
TE VOEREN OPDRACHTEN
De door de gebruiker in te voeren opdrachten hebben
een ander lettertype en verschijnen in hoofdletters.
BESTANDSNAMEN
Bestandsnamen worden in cursieve hoofdletters
weergegeven.
Menu-opties,
Opdrachtnamen,
Dialoogvensternamen
De eerste letter van deze tekstelementen is een
hoofdletter.
OPDRACHTEN,
NAMEN VAN
DIRECTORY'S EN
NAMEN VAN
SCHIJFEENHEDEN
Deze worden altijd in hoofdletters weergegeven.
Typen
Als u informatie moet typen, typt u de gevraagde
informatie en drukt u daarna niet op Enter.
Enter
Als u informatie moet invoeren, typt u de informatie en
drukt u op Enter.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
viii Informatie over deze handleiding
Symbolen in tekst
De volgende aanwijzingen kunnen in deze handleiding voorkomen. Zij hebben
de volgende betekenis.
!
WAARSCHUWING: Geeft aan dat u lichamelijk letsel met
mogelijk fatale gevolgen riskeert als u de aanwijzingen niet
opvolgt.
VOORZICHTIG: Deze mededeling geeft aan dat het niet
opvolgen van de aanwijzingen in de tekst schade aan de
apparatuur of informatieverlies kan veroorzaken.
BELANGRIJK:
Geeft een nadere toelichting of specifieke instructies.
OPMERKING:
Geeft commentaar, wetenswaardigheden en interessante informatie.
Help opvragen
Als u een probleem heeft en in deze handleiding geen oplossing ervoor kunt
vinden, kunt u op de volgende lokaties terecht voor verdere informatie en
uitleg.
Website van Compaq
Op de Website van Compaq vindt u informatie over dit product en de nieuwste
drivers, Flash ROM bestanden en internationale telefoonnummers voor
technische ondersteuning. U krijgt toegang tot de Website van Compaq door u
aan te melden bij Internet op het adres
http://www.compaq.nl.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
ix Informatie over deze handleiding
Telefoonnummers
Neem voor meer informatie contact op met uw Compaq dealer of service
provider. Voor informatie over de dichtstbijzijnde Compaq dealer of service
provider bij u in de buurt kunt u contact opnemen met Compaq
(telefoonnummer 0182-565805).
Op de Compaq website op http://www.compaq.nl vindt u telefoonnummers
voor technische ondersteuning.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
1-1
Specificaties
Hoofdstuk 1
Specificaties
Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende onderwerpen:
■
De capaciteit van de drive
■
De prestaties van de drive
■
Gegevenscompressie
■
Specificaties, compatibiliteit en formaten van de cartridge
■
Inhoud van de doos
Capaciteit van de drive
De Compaq SLR tapedrive is een tapedrive voor een 0,25 inch tapecartridge,
die 8 GB gecomprimeerde gegevens of 4 GB niet-gecomprimeerde gegevens
kan lezen of wegschrijven. De drive biedt een goedkope vorm van
gegevensbeveiliging voor workstations en servers op het niveau van
gegevensinvoer.
De prestaties van de drive
De maximale overdrachtssnelheid van de Compaq SLR tapedrive is:
■
760 KB/seconde voor gecomprimeerde gegevens
■
380 KB/seconde voor niet-gecomprimeerde gegevens
Gegevenscompressie
De drive gebruikt de Lempel-Ziv algoritmen voor gegevenscompressie
waarmee gegevens tot maximaal de helft kunnen worden gecomprimeerd. De
functie voor gegevenscompressie is standaard ingeschakeld, maar kan
softwarematig worden uitgeschakeld.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
1-2
Specificaties
Specificaties, compatibiliteit en formaten
van de cartridge
BELANGRIJK: Aanbevolen wordt alleen tapecartridges te gebruiken van
door Compaq aangeraden leveranciers, te weten Sony en Imation.
De drive ondersteunt de standaard QIC-formaten uit de volgende tabel.
Tabel 1-1
QIC-formaat
QIC-4GB
QIC-2GB-DC
QIC-1000
QIC-525
QIC-150
Capaciteit
cartridge
Product van
Imation
8,0 GB (gecomprimeerd) Magnus 4.0
of4,0 GB
(niet-gecomprimeerd)
Product van Sony
QD9400
2,5 GB
Magnus 2.5
QD9250
2,0 GB
Magnus 2.0
1,2 GB
Magnus 1.2
1,0 GB
Magnus 1.0
525 MB
DC-6525
320 MB
DC-6320
250 MB
DC-6250
QD6250
150 MB
DC-6150
QD6150
QD9120
QD6525
OPMERKING: De Compaq SRL tapedrive biedt volledige achterwaartse
compatibiliteit (lezen en schrijven) tussen de in de bovenstaande tabel
genoemde formaten.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
1-3
Specificaties
Inhoud van de doos
De doos waarin de SLR tapedrive wordt geleverd bevat het volgende:
■
Een Compaq SLR drive met geïnstalleerde montagebeugels
■
Extra bevestigingsschroeven
■
Een gegevenscartridge
■
Een reinigingscartridge
■
Een Wide-to-Narrow SCSI-adapter
■
Een verlengkabel voor de voeding
Handleiding Compaq SLR tapedrive
2-1
De drive installeren
Hoofdstuk 2
De drive installeren
Dit hoofdstuk bevat informatie over het installeren van de drive in:
■
De schijfpositie voor verwisselbare media in een workstation of server
■
Een externe opslageenheid
OPMERKING: In het vervolg van deze gebruikershandleiding wordt de term
"systeem" in plaats van "workstation" en/of "server" gebruikt.
Vereisten
Voor de installatie heeft u het volgende nodig:
Hulpmiddelen
■
Torx T-15 schroevendraaier
■
Cd met SmartStart en ondersteunende software
Controller
U wordt aangeraden uw systeem uit te rusten met een 32-bit Fast-SCSI-2
controller of een recentere controller die de Compaq SLR tapedrive volledig
ondersteunt.
Software
Zie hoofdstuk 3 „De drivers installeren“ voor informatie over de software die u
nodig heeft, en waar u deze software kunt vinden.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
2-2
De drive installeren
Het systeem voorbereiden
Voorafgaande aan de installatie moet u het volgende doen:
1.
Sluit het systeem op een normale manier af.
2.
Zet het systeem uit.
3.
Zet alle externe randapparatuur uit die op het systeem is aangesloten.
4.
Maak alle netsnoeren los - eerst uit de stopcontacten en vervolgens uit
het systeem en de randapparatuur.
5.
Ontkoppel de signaalkabels van de externe randapparatuur.
De SCSI-ID van de drive instellen
Aangezien elk apparaat op dezelfde SCSI-bus een unieke ID moet hebben, kan
het nodig zijn de ID van de drive vóór de installatie in te stellen.
BELANGRIJK: Uw drive is door Compaq ingesteld op SCSI-ID = 6. Zie
appendix C "Configuratie-opties voor de drive" voor meer informatie over het
instellen van de SCSI-ID van de drive in een SCO OpenServer-omgeving.
De SCSI-ID van de drive wordt geselecteerd met een jumperblok dat zich op
de achterkant van de drive bevindt.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
2-3
De drive installeren
Plaats van het jumperblok
Het jumperblok bevindt zich op de achterkant van de drive.
SCSI-connector
Jumperblok
Voedingsconnector
Afbeelding 2-1.
De achterkant van de Compaq SLR tapedrive
De SCSI-ID selecteren
Jumpers voor SCSI-ID
SEL2 SEL1 SEL0
Afbeelding 2-2.
Selectiejumpers voor de SCSI-ID
Handleiding Compaq SLR tapedrive
2-4
De drive installeren
BELANGRIJK:
controllers.
Gebruik SCSI-ID =7 niet. Deze is gereserveerd voor SCSI-
Tabel 2-1
Selecteren van de SCSI-ID
SEL2
SEL1
SEL0
SCSI-ID
OPEN
OPEN
OPEN
0
OPEN
OPEN
GESLOTEN
1
OPEN
GESLOTEN
OPEN
2
OPEN
GESLOTEN
GESLOTEN
3
GESLOTEN
OPEN
OPEN
4
GESLOTEN
OPEN
GESLOTEN
5
GESLOTEN
GESLOTEN
OPEN
6
GESLOTEN
GESLOTEN
GESLOTEN
7
OPMERKING:
De term "GESLOTEN" in deze tabel betekent dat de jumper is geïnstalleerd.
De drive installeren
Raadpleeg de documentatie die bij het systeem wordt geleverd, voor specifieke
instructies over toegang tot de schijfpositie voor verwisselbare media waarin de
drive wordt geïnstalleerd.
WAARSCHUWING:
Om het risico van een elektrische schok of
schade aan de apparatuur te beperken moet u de voeding naar het
systeem uitschakelen door alle netsnoeren uit het stopcontact of uit het
systeem te halen.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
2-5
De drive installeren
WAARSCHUWING: Sommige Compaq systemen kunnen
gevaarlijk hoge energieniveaus produceren. U beperkt als volgt het
risico op lichamelijk letsel:
■
Probeer niet de veiligheidsvergrendelingen te verbreken
die voorkomen dat u in contact komt met gedeelten met
een gevaarlijk hoog energieniveau.
■
Verricht geen reparaties aan onderdelen in afgesloten
gedeelten van het systeem of in gedeelten die zijn
beveiligd met een veiligheidsvergrendeling. Reparaties
aan het systeem moeten alleen worden uitgevoerd door
bevoegde onderhoudsmonteurs met ervaring in onderhoud
van computerapparatuur en producten die gevaarlijk hoge
energieniveaus produceren.
WAARSCHUWING: Maak gebruik van de aardingsvoorziening
van het netsnoer en schakel deze niet uit om het risico van een
elektrische schok of schade aan de apparatuur te beperken. Dit
apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De
geaarde stekker is een belangrijke beveiligingsvoorziening.
VOORZICHTIG: Elektrostatische ontlading kan elektronische
onderdelen beschadigen. Zorg voor een goede aarding voordat u
met een installatieprocedure begint. Zie appendix B
"Elektrostatische ontlading" voor meer informatie.
BELANGRIJK: De drive wordt geleverd met montagebeugels. De
schijfposities voor verwisselbare media in sommige systemen zijn zodanig
opgebouwd, dat u eerst de montagebeugels moet verwijderen voordat u de
drive kunt installeren. Raadpleeg de documentatie bij het systeem.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
2-6
De drive installeren
De drive met montagebeugels installeren
Afbeelding 2-3.
Voorbeeld van een schijfpositie - Montagebeugels zijn hier nodig
1.
Open het systeem
2.
Installeer de drive.
3.
Zet de drive goed vast. (Hiervoor kunt u de schroeven gebruiken die bij
de set zitten.)
4.
Sluit een voedingskabel en SCSI-signaalkabel op de drive aan.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
2-7
De drive installeren
Afbeelding 2-4.
Aansluiten van het netsnoer en de SCSI-kabel
BELANGRIJK: Gebruik de laatste connector aan de voedingskabel als deze
beschikbaar is. Aangezien de voedingsaansluiting van de drive dieper in de
drive is aangebracht, heeft u een verlengkabel nodig om een andere
connector dan de laatste te kunnen gebruiken. Zie „De verlengkabel voor de
voeding installeren“ voor meer informatie.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
2-8
De drive installeren
De drive zonder montagebeugels installeren
Afbeelding 2-5.
Voorbeeld van een schijfpositie - Montagebeugels zijn hier niet nodig
1.
Open het systeem.
2.
Verwijder de montagebeugels van de drive.
3.
Schuif de drive in de schijfpositie.
4.
Zet de drive in de schijfpositie vast.
5.
Sluit een voedingskabel en SCSI-signaalkabel op de drive aan.
BELANGRIJK: Gebruik de laatste connector aan de voedingskabel als
deze beschikbaar is. Aangezien de voedingsaansluiting van de drive dieper
in de drive is aangebracht, heeft u een verlengkabel nodig om een andere
connector dan de laatste te kunnen gebruiken. Zie „De verlengkabel voor
de voeding installeren“ voor meer informatie.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
2-9
De drive installeren
De verlengkabel voor de voeding installeren
U moet de bijgeleverde verlengkabel voor de voeding installeren als u een
andere connector van de voedingskabel wilt gebruiken dan de laatste. De
verlengkabel is niet nodig als u de laatste connector aan de voedingskabel
gebruikt.
Afbeelding 2-6.
De verlengkabel voor de voeding installeren
Het systeem weer in elkaar zetten
Zet het systeem weer in elkaar en volg vervolgens de stappen onder "Het
systeem voorbereiden" eerder in dit hoofdstuk in omgekeerde volgorde uit.
De installatie voltooien
U voltooit de installatie van de drive als volgt:
1.
2.
Installeer de software. Zie hoofdstuk 3 „De drivers installeren“ voor
meer informatie.
Reinig de drive voordat u deze voor de eerste keer gaat gebruiken. Zie
hoofdstuk 4 „De drive bedienen en reinigen“ voor meer informatie over
het reinigen van de drive.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
3-1
De drivers installeren
Hoofdstuk 3
De drivers installeren
Dit hoofdstuk bevat richtlijnen voor het installeren van drivers voor de
volgende besturingssystemen:
■
Novell IntranetWare/NetWare
■
Microsoft Windows NT
■
Microsoft Windows 95
■
SCO OpenServer
■
SCO UnixWare
■
IBM OS/2
■
SunSoft Solaris
■
Banyan VINES
De juiste drivers
Als uw besturingssysteem niet over de juiste drivers beschikt, moet u de
volgende drivers installeren:
■
Een driver voor een tapedrive
■
Een driver voor de Compaq SLR tapedrive
■
Een driver voor de optionele SCSI-controller
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de software voor andere vereisten.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
3-2
De drivers installeren
U kunt de juiste drivers op de volgende locaties vinden:
■
De cd met SmartStart en ondersteunende software die bij het systeem
wordt geleverd
■
De QuickFind-database
■
De Website van Compaq op Internet: http://www.compaq.com en
http://www.compaq.nl
■
Het Compaq Forum op CompuServe
■
Andere elektronische mediadiensten
Zie de volgende onderdelen van dit hoofdstuk voor informatie over drivers
voor specifieke besturingssystemen.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
3-3
De drivers installeren
Novell IntranetWare/NetWare
In tabel 3-1 vindt u informatie voor het bepalen van de juiste drivers voor
Compaq SCSI-controllers:
Tabel 3-1
Novell IntranetWare/NetWare
Controller
32-bit Fast-Wide SCSI-2-controller
of 32-bit Fast-Wide SCSI-2-controller
of Wide-Ultra SCSI-controller
Informatie over de driver
Raadpleeg het bestand STORAGE.RDM op
de diskette Support Software for Novell
Products (NSSD), versie 3.13 of hoger, die bij
het systeem is geleverd.
Een van de volgende drivers kan worden
gebruikt:
■
CPQS710.DSK
■
CPQSCSI.HAM - ondersteunt de
NWPA-specificatie
Als u met applicaties wilt werken waarvoor ASPI-ondersteuning vereist is, zijn
er op het gebied van drivers nog andere zaken waarop u moet letten. Zie het
volgende onderdeel voor meer informatie.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
3-4
De drivers installeren
ASPI-ondersteuning
Voor bepaalde applicaties is de Advanced SCSI Programming Interface (ASPI)
nodig. In de informatie die bij de applicatie wordt geleverd, kunt u vinden of
ASPI-ondersteuning wel of niet nodig is.
In afbeelding 3-1 staat welke NLM's en drivers er voor welke applicaties nodig
zijn. Als u bijvoorbeeld een Compaq SLR tapedrive met een 32-bit Fast-Wide
SCSI-2 controller heeft geïnstalleerd en u wilt een NetWare versie 4.x ASPIapplicatie gebruiken, kunt u de volgende drivers laden:
■
CPQSCSI.HAM voor de controller
■
NWPA.NLM voor de drive (wordt automatisch geladen als u
CPQSCSI.HAM laadt)
■
NWASPI.CDM voor de ASPI-interface
OPMERKING:
Een van de volgende drivers kan worden gebruikt:
❏
CPQASPI.NLM, versie 1.14 of hoger
❏
NWASPI.CDM, versie 1.00n - ondersteunt de NWPA-specificatie
Handleiding Compaq SLR tapedrive
3-5
De drivers installeren
ASPI-ondersteuning
van Compaq
Elke ASPI-compatibele
toepassing
Cheyenne ARCserve
Seagate Backup Exec
(toepassingen voor
tape-backup)
CPQSASPI.NLM
NWASPI.CDM
Applicatie- en
driverniveau
CPQSXPT.DSK
NWPA.NLM
CPQS710.DSK
CPQSCSI.HAM
SCSI-controller
Op hardwareniveau
Afbeelding 3-1.
Drivers voor de applicatie selecteren
Handleiding Compaq SLR tapedrive
3-6
De drivers installeren
Microsoft Windows NT
In tabel 3-2 vindt u informatie voor het bepalen van de juiste drivers voor
Compaq SCSI-controllers:
Tabel 3-2
Microsoft Windows NT
Controller
32-bit Fast-Wide SCSI-2-controller
of 32-bit Fast-Wide SCSI-2controller
of Wide-Ultra SCSI-controller
Informatie over de driver
Raadpleeg „Compaq SCSI Controller Support“ in
het bestand NTREADME.HLP op de diskette
Compaq Support Software for Microsoft
Windows NT. Gebruik versie 2.02 of hoger voor
NT 4.0 en versie 1.26 of hoger voor NT 3.51.
Windows NT is standaard uitgerust met een driver die de Compaq SLR
tapedrive ondersteunt.
BELANGRIJK: Als de SCSI-controller waarop de drive is aangesloten, niet
aanwezig was tijdens de eerste installatie van Windows NT, moet u de SCSIapparaatdriver voor de controller installeren VOORDAT u de driver van de
tapedrive installeert.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
3-7
De drivers installeren
Microsoft Windows 95
In tabel 3-3 vindt u informatie voor het bepalen van de juiste drivers voor
Compaq SCSI-controllers:
Tabel 3-3
Microsoft Windows 95
Controller
32-bit Fast-Wide SCSI-2-controller
of 32-bit Fast-Wide SCSI-2-controller
of Wide-Ultra SCSI-controller
Informatie over de driver
Raadpleeg het bestand W95READ.HLP
voor een overzicht van controllers die
door Microsoft Windows 95 worden
ondersteund.
BELANGRIJK: Als de SCSI-controller waarop de drive is aangesloten, niet
aanwezig was tijdens de eerste installatie van Windows NT, moet u de SCSIapparaatdriver voor de controller installeren VOORDAT u de driver van de tape
installeert.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
3-8
De drivers installeren
SCO OpenServer
De volgende drivers zijn nodig voor de ondersteuning van de Compaq SLR
tapedrive onder SCO UNIX:
■
De SCO SCSI-tapedriver stp die is ingebouwd in SCO OpenServer;
raadpleeg de SCO System Administrator's Guide voor informatie over
het configureren van de driver
■
Een geschikte driver voor de SCSI-controller
In tabel 3-4 vindt u informatie voor het bepalen van de juiste drivers voor
Compaq SCSI-controllers:
Tabel 3-4
SCO UnixWare
Controller
32-bit Fast-Wide SCSI-2-controller
of 32-bit Fast-Wide SCSI-2-controller
of Wide-Ultra SCSI-controller
Informatie over de driver
Raadpleeg het betreffende bestand
README op de Compaq Support
Software cd.
De naam van de driver is cha.
Bovendien is de juiste versie van het Compaq Extended Feature Supplement
(EFS) voor SCO UnixWare vereist:
■
Voor SCO Open Server 3 heeft u Compaq EFS versie 3.16 of hoger
nodig
■
Voor SCO Open Server 5 heeft u Compaq EFS versie 5.16 of hoger
nodig
EFS voor SCO OpenServer is beschikbaar op zowel de Compaq cd met
SmartStart en ondersteunende software als op de Compaq SmartStart cd en
wordt tijdens de installatie van SmartStart automatisch geïnstalleerd en
geconfigureerd.
BELANGRIJK: Zie appendix C „Configuratie-opties voor de drive“ voor
informatie over het configureren van de SCSI-ID voor SCO OpenServer.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
3-9
De drivers installeren
SCO UnixWare
In tabel 3-5 vindt u informatie voor het bepalen van de juiste drivers voor
Compaq SCSI-controllers:
Tabel 3-5
SCO UnixWare
Controller
32-bit Fast-Wide SCSI-2-controller
of 32-bit Fast-Wide SCSI-2-controller
of Wide-Ultra SCSI-controller
Informatie over de driver
Raadpleeg de online documentatie van
SCO UnixWare op de Compaq cd met
SmartStart en ondersteunende software.
De naam van de driver is cpqsc.
Bovendien is de juiste versie van de Compaq Extended Feature Supplement
(EFS) voor SCO UnixWare vereist. Gebruik EFS versie 2.16 of hoger voor
SCO UnixWare versie 2.1x.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
3-10
De drivers installeren
IBM OS/2
In tabel 3-6 vindt u informatie voor het bepalen van de juiste drivers voor
Compaq SCSI-controllers:
Tabel 3-6
IBM OS/2
Controller
32-bit Fast-Wide SCSI-2-controller
of 32-bit Fast-Wide SCSI-2-controller
of Wide-Ultra SCSI-controller
Informatie over de driver
Raadpleeg voor IBM OS/2 versie 2.x of
hoger SCSI.RDM op de diskette OS/2
Support Software van Compaq, versie
2.15 of hoger.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
3-11
De drivers installeren
SunSoft Solaris
In tabel 3-7 vindt u informatie voor het bepalen van de juiste drivers voor
Compaq SCSI-controllers:
Tabel 3-7
SunSoft Solaris
Controller
32-bit Fast-Wide SCSI-2-controller
of 32-bit Fast-Wide SCSI-2-controller
of Wide-Ultra SCSI-controller
Informatie over de driver
Raadpleeg voor Solaris 2.5.x de online
documentatie op de Solaris 2.5.x OS cd
en Compaq Driver Update (CDU) versie 1.1
of hoger.
Raadpleeg voor Solaris 2.6 de
installatiehandleiding van Solaris 2.6. De
vereiste driver is CPQncr.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
3-12
De drivers installeren
Banyan VINES
In tabel 3-8 vindt u informatie voor het bepalen van de juiste drivers voor
Compaq SCSI-controllers:
Tabel 3-8
Banyan VINES
Controller
Fast-SCSI-2-controller
of 32-bit Fast-SCSI-2/P controller
of 32-bit Fast-Wide SCSI-controllers
of Wide-Ultra SCSI-controller
Informatie over de driver
Raadpleeg voor VINES 7.x de
documentatie die bij Banyan
Supplemental Drivers for VINES 7.x
versie 2.1 of hoger wordt geleverd.
Raadpleeg voor VINES 6.x de
documentatie die bij Banyan
Supplemental Drivers for VINES 6.x
versie 1.3 of hoger wordt geleverd.
Deze driverpakketten kunnen vanaf de
website van Banyan op
http://www.banyan.com worden
geladen.
Compaq Peripheral Adapter Support
Software voor Banyan Vines 6.x en 7.x,
versie 2.05 of hoger is vereist.
Raadpleeg README.SSD voor meer
informatie.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
4-1
De drive bedienen en reinigen
Hoofdstuk 4
De drive bedienen en reinigen
Dit hoofdstuk bevat richtlijnen voor het bedienen en reinigen van de Compaq
SLR tapedrive en behandelt de volgende onderwerpen:
■
■
Bediening
❏
Lampje op het voorpaneel
❏
Lampje op het achterpaneel
❏
Cartridge gebruiken en opslaan
❏
Cartridge laden en verwijderen
❏
Cartridge opnieuw opwinden
❏
Cartridge voorzien van schrijfbeveiliging
❏
Gegevenscompressie inschakelen
Reinigen
❏
Richtlijnen voor het reinigen
❏
Reinigingsprocedure
Handleiding Compaq SLR tapedrive
4-2
De drive bedienen en reinigen
Bediening
Lampje op het voorpaneel
Ejectknop cartridge
lampje
Afbeelding 4-1.
Het voorpaneel van de Compaq SLR tapedrive
Op het voorpaneel bevindt zich een lampje dat uit kan zijn of groen, oranje of
rood kan knipperen of branden. Zie tabel 4-1 voor meer informatie.
Tabel 4-1
Betekenis van het lampje op het voorpaneel
Status van lampje
Betekenis
UIT
Er is geen cartridge geladen.
BRANDT GROEN
Er is een cartridge geladen.
KNIPPERT GROEN
De drive is actief - de motor draait of er worden gegevens
overgebracht.
Zie volgende pagina
Handleiding Compaq SLR tapedrive
4-3
De drive bedienen en reinigen
Betekenis van de lampjes op het voorpaneel vervolg
Status van lampje
BRANDT ORANJE
Betekenis
Er heeft zich een fout op de cartridge of de apparatuur
voorgedaan.
U herstelt deze fout door de cartridge te verwijderen en de
drive opnieuw in te stellen (softwarematig of door de drive
uit en weer aan te zetten).
Deze fout kan erop wijzen dat de drive moet worden
schoongemaakt of dat de cartridge defect is.
KNIPPERT ORANJE
De drive heeft een reinigingscartridge gedetecteerd die
niet meer reinigt.
Verwijder de cartridge en gooi deze weg.
BRANDT ROOD
Er heeft zich een fatale fout voorgedaan.
De drive moet wellicht worden vervangen.
KNIPPERT ROOD
Deze fout heeft te maken met de zelftests van de drive en
valt buiten het bestek van deze handleiding.
Ejectknop
Op het voorpaneel bevindt zich de ejectknop voor de cartridge. (Zie afbeelding
4-1.) Met de ejectknop haalt u de cartridge uit de drive.
OPMERKING:
ontgrendeld.
De cartridges worden niet automatisch door de drive
Handleiding Compaq SLR tapedrive
4-4
De drive bedienen en reinigen
Cartridge gebruiken en opslaan
De betrouwbaarheid van gegevens hangt van veel factoren af en kan worden
verbeterd door de cartridge op de juiste manier te gebruiken en op te slaan. U
dient zich aan de volgende richtlijnen te houden:
■
Laat cartridges niet vallen.
■
Zorg ervoor dat de drive in een schone omgeving staat en de cartridge
in een schone omgeving wordt opgeslagen.
■
Laat de cartridge eerst minstens vier uur in de werkomgeving liggen
voordat u de cartridge gaat gebruiken.
■
Laat de cartridge niet langdurig in een ruimte met een hoge
vochtigheidsgraad liggen, tenzij de cartridge voordat deze wordt
gebruikt drie tot vier dagen de tijd heeft om op te drogen en tijdens die
periode buiten de verpakking wordt opgeslagen.
■
Gebruik geen versleten cartridges of cartridges die lawaai maken.
■
Gebruik geen cartridges die harde lees- of schrijffouten bevatten.
■
Gebruik geen cartridges waarop grote aantallen blokken per spoor
regelmatig opnieuw moeten worden weggeschreven.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
4-5
De drive bedienen en reinigen
Cartridge laden en verwijderen
Afbeelding 4-2.
Laden van een cartridge
U laadt een cartridge als volgt:
1.
Druk op de ejectknop voor de cartridge om het klepje van de drive te
openen.
2.
Plaats de cartridge. Zorg ervoor dat u de cartridge op de juiste manier
in de drive plaatst. (Zie afbeelding 4-2.)
3.
Duw de cartridge naar binnen totdat u de cartridge op zijn plaats hoort
vastklikken.
U verwijdert een cartridge als volgt:
1.
Als de drive nog in werking is, moet u wachten totdat de drive klaar is.
2.
Druk op de ejectknop voor de cartridge om het klepje van de drive te
openen.
3.
Wanneer het klepje van de drive is geopend, kunt u de cartridge eruit
halen.
4.
Sluit het klepje van de drive.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
4-6
De drive bedienen en reinigen
Cartridge opnieuw opwinden
BELANGRIJK:
Gebruik de applicatie voor het opnieuw opwinden van de cartridge.
Het opnieuw opwinden van een cartridge bestaat uit het volledig voor- en
achteruitspoelen van de cartridge.
In de volgende gevallen moet u een cartridge opnieuw opwinden:
■
Voordat er naar een cartridge wordt geschreven
■
Nadat er een leesfout is gedetecteerd. Voer in een dergelijk geval de
volgende procedure uit:
❏
Reinig de drive.
❏
Wind de cartridge opnieuw op.
❏
Voer de leesbewerking nogmaals uit.
❏
Als de leesfout weer optreedt, kan het zijn dat dit een harde fout is.
Deze fout kan het gevolg van een probleem met de drive zijn.
Vervang in dat geval de cartridge en voer de procedure helemaal
opnieuw uit.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
4-7
De drive bedienen en reinigen
Cartridge voorzien van schrijfbeveiliging
Afbeelding 4-3.
De schakelaar om de cartridge te voorzien van schrijfbeveiliging
Gegevenscompressie inschakelen
Ggegevenscompressie kan softwarematig worden in- en uitgeschakeld.
Richtlijnen voor het reinigen
De drive moet in de volgende gevallen worden gereinigd:
■
Nadat de drive 50 uur is gebruikt of zeven dagen ingeschakeld is
geweest - welke van de twee zich het eerst voordoet
■
Nadat er een nieuwe cartridge is gebruikt
■
Als de drive lees- of schrijffouten geeft
Reinigingsprocedure
1.
Plaats de reinigingscartridge in de drive. De drive laadt automatisch de
cartridge en reinigt de kop van de drive. Tijdens het reinigen knippert
het lampje op het voorpaneel groen.
2.
Na enkele seconden is de drive gereinigd. Het lampje op het voorpaneel
brandt groen.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
4-8
De drive bedienen en reinigen
3.
Haal de reinigingscartridge uit de drive.
4.
Schrijf de reinigingsdatum op het etiket van de cartridge. Gebruik de
cartridge niet meer dan 50 keer.
BELANGRIJK: Als de drive een niet meer reinigende reinigingscartridge
detecteert (een cartridge die meer dan 50 keer is gebruikt), gaat het lampje
op het voorpaneel oranje knipperen. Gebruik de reinigingscartridge niet meer.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-1
Problemen oplossen
Hoofdstuk 5
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk bevat richtlijnen voor het oplossen van problemen met uw
Compaq SLR tapedrive en behandelt de volgende onderwerpen.
■
Snelle controlelijst voor hardware en software
■
Bronconflicten oplossen aan de hand van het Werkblad
systeemconfiguratie.
■
De voeding van de drive controleren
■
De drive controleren
■
Software controleren:
❏
om te kunnen vaststellen of de juiste drivers zijn geladen;
❏
om meer informatie over fouten te krijgen.
■
Controleren of recente wijzigingen niet de oorzaak van het probleem
zijn.
■
Terugkerende storingen verhelpen
■
De firmware van de tapedrive upgraden met behulp van een cartridge of
diskette
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-2
Problemen oplossen
Snelle controlelijst
Hieronder staan enkele controles waarmee u problemen met de drive kunt
identificeren.
Als u het probleem niet aan de hand van onderstaande lijsten kunt
identificeren, raadpleegt u dan de flowchart met oplossingen voor problemen.
Apparaatcontroles
Controleer het volgende:
■
Herkent het systeem de drive tijdens de POST?
■
Heeft u de lampjes op het voorpaneel van de drive gecontroleerd?
■
Heeft u de richtlijnen voor het reinigen van de drive gevolgd??
■
Heeft het Compaq diagnoseprogramma een probleem met de drive
geconstateerd?
■
Is de drive op de juiste manier geconfigureerd? Als er meerdere drives zijn,
heeft elke drive dan een unieke SCSI-ID?
■
Zijn de signaalkabel en het netsnoer aangesloten? Is de controller goed
geplaatst?
Softwarecontroles
Controleer het volgende:
■
Heeft u in de applicatie gecontroleerd of er eventueel fouten zijn
gemeld?
■
Heeft u gecontroleerd of er conflicten met de systeembronnen zijn als
het hulpprogramma Systeemconfiguratie van Compaq wordt gebruikt?
■
Zijn de juiste softwaredrivers geïnstalleerd?
Als u denkt dat er problemen met de software zijn en u heeft het
probleem na het uitvoeren van deze controles niet kunnen lokaliseren, moet u de
software opnieuw installeren.
OPMERKING:
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-3
Problemen oplossen
Oorzaak van probleem
JA
JA
Lampje
brandt als cartridge
is geladen?
NEE
Zie „BRONCONFLICTEN
OPLOSSEN“
Zie „DE VOEDING
VAN DE DRIVE
CONTROLEREN“
NEE
Is de drive goed
geïnstalleerd?
JA
Treedt de storing
weer op?
JA
Zie „TERUGKERENDE
STORINGEN VERHELPEN“
NEE
Zie „DE DRIVE
CONTROLEREN“
Zie „SOFTWARE
CONTROLEREN“
Zie „RECENTE
WIJZIGINGEN
CONTROLEREN“
Afbeelding 5-1
Flowchart voor foutoplossingen
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-4
Problemen oplossen
Bronconflicten oplossen
Veel van de problemen die zich tijdens de installatie voordoen, vloeien voort
uit bronconflicten tussen de drive, controller en andere apparaten in het
systeem.
Vul het Werkblad systeemconfiguratie in om de conflicten met de bronnen te
lokaliseren en op te lossen. (Zie afbeelding 5-1.)
Het werkblad systeemconfiguratie invullen
1.
Start het hulpprogramma Systeemconfiguratie en kies Stap 4.
2.
Noteer op het werkblad systeemconfiguratie de instellingen van de
schakelaars voor alle uitbreidingskaarten.
3.
Verwijder de betreffende afdekkapjes of panelen om bij de optiekaarten te
kunnen komen. Noteer op het werkblad systeemconfiguratie de instellingen
van de schakelaars op elke uitbreidingskaart.
4.
Vergelijk de instellingen die op het blad zijn genoteerd. Als er verschillen
zijn, moet u de schakelaars op de kaart instellen volgens de instellingen in
het hulpprogramma Systeemconfiguratie.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-5
Problemen oplossen
Tabel 5-1
Werkblad systeemconfiguratie
Item
Opmerkingen
Besturingssysteem
Versie besturingssysteem
Beschikbaar basisgeheugen voor software
Leverancier van tapesoftware
Versie van tapesoftware
Versie van hulpprogramma
Systeemconfiguratie (alleen voor op EISA
gebaseerde Compaq systemen)
Aanbevolen instellingen voor
schakelaar
ADDR
IRQ
DMA
Werkelijke instellingen van
schakelaars op optiekaart
ADDR
AIRQ
DMA
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-6
Problemen oplossen
De voeding van de drive controleren
Als de tapedrive niet functioneert, controleer dan of het netsnoer op de drive is
aangesloten.
1.
Zet het systeem aan en plaats de tapecartridge in de drive.
2.
Als het lampje op het voorpaneel niet gaat branden:
a.
Controleer of het netsnoer op de drive op de juiste manier is
aangesloten.
b.
Maak de SCSI-signaalkabel van de tapedrive los. Als het lampje nu
brandt, moet u nagaan of de SCSI-kabel defect is of misschien
verkeerd is aangesloten of dat de controller defect is.
c.
Vervang de tapedrive.
De drive controleren
Als de voedingskabel op de drive is aangesloten en er is nog steeds een
probleem, kunt u het volgende proberen:
1.
Controleer of de SCSI-kabel goed is aangesloten.
2.
Ga na of de applicatie melding van fouten heeft gemaakt.
OPMERKING: Zie het gedeelte „Software controleren“ in dit hoofdstuk voor
informatie over het interpreteren van fouten die door de software worden gemeld.
3.
Start het systeem en vervolgens de applicatie opnieuw.
4.
Start het hulpprogramma Systeemconfiguratie vanaf de vaste schijf of
diskette.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-7
Problemen oplossen
5.
6.
7.
Configureer alle kaarten in het systeem. Voer de volgende controles uit:
a.
Controleer of alle geïnstalleerde EISA-kaarten in het slotdiagram
worden weergegeven. Voeg de ontbrekende EISA-kaarten toe.
b.
Controleer of de instellingen van de schakelaars die door het
hulpprogramma Systeemconfiguratie worden gegeven,
overeenkomen met de werkelijke instellingen op de kaarten.
Controleer of de instellingen van de kaart overeenkomen met de
instellingen die door het hulpprogramma worden gegeven.
Bekijk de lijst met geïnstalleerde apparaten. Als de tapedrive niet in de
lijst voorkomt, kunt u het volgende proberen:
a.
Controleer de aansluitingen van de SCSI-kabel.
b.
Controleer de plaatsing van de controller.
c.
Als er meerdere tapedrives worden gebruikt, moet er aan elke
tapedrive een unieke SCSI-ID zijn toegewezen.
Als het probleem daarmee niet is verholpen, moet u de kabels, de
tapedrive en tenslotte eventueel de controller vervangen.
Software controleren
Dit gedeelte bevat informatie over: :
■
Controleren van fouten (sensecodes) die door de software worden
gemeld.
■
Bepalen of de juiste drivers zijn geïnstalleerd.
Sensecodes
De tapedrive maakt melding van een sensecode als er zich een probleem in de
hardware, firmware of media voordoet. Een sensecode bestaat uit zes
hexadecimale tekens,
bijvoorbeeld: 03 31 00.
Zie verderop in dit hoofdstuk voor informatie over het weergeven van
sensecodes in specifieke softwareomgevingen.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-8
Problemen oplossen
Een uitleg van de sensecodes valt buiten het bestek van deze handleiding. Als
uw drive melding van een sensecode heeft gemaakt, moet u contact met
Compaq opnemen.
Problemen oplossen in Novell
IntranetWare/Netware
Raadpleeg het bestand STORAGE.RDM op de diskette Support Software for
Novell products (NSSD) die bij het systeem wordt geleverd, voor informatie
over het oplossen van problemen.
Problemen in Microsoft Windows NT
oplossen
Dit gedeelte heeft betrekking op applicaties zoals Arcada Backup Exec for NT,
SQLServer for NT, en NT Backup die onder Windows NT draaien, en bevat
informatie over de volgende onderwerpen:
■
Fouten evalueren met het systeemgebeurtenissenlogboek
■
Controleren of de juiste softwaredrivers zijn geïnstalleerd.
Het systeemgebeurtenissenlogboek
gebruiken
Nadat er een fout is waargenomen, doet de softwaredriver het volgende:
■
de fout opnemen in het systeemgebeurtenissenlogboek;
■
een stopbericht weergeven.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-9
Problemen oplossen
Afbeelding 5-2.
Een voorbeeld van een stopbericht
De volgende berichten zijn voorbeelden van stopberichten:
■
‘The tape device reported an error on a request to read data from tape.
Error reported: Bad data.’
■
‘Tape device „Archive 1“ reported an error on a request to write data to
tape. Error reported: Hardware error.’
■
‘The device, \Device\Tape0, is not ready for access yet.’
U kunt als volgt gedetailleerde informatie ophalen over een fout die aan het
systeemgebeurtenissenlogboek is gemeld:
1.
Start de NT Event Viewer.
2.
Open het menu Logboek.
3.
Selecteer Systeem.
4.
Markeer het item voor de tapedrive om de gegevens van de betreffende
gebeurtenis weer te geven.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-10
Problemen oplossen
Afbeelding 5-3.
Een voorbeeld uit Event Viewer
OPMERKING: Het apparaat in bovenstaande afbeelding is een DAT-drive: zorg ervoor
dat u de 4/8 GB SLR Drive selecteert.
5.
Schakel de knoppen Gegevens om van Bytes naar Woorden om de
informatie gemakkelijker te kunnen lezen.
6.
Noteer de laatste drie tekens van de weergave: deze geven de sensecode
weer.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-11
Problemen oplossen
Van bytes in
woorden
Sensecode
03 31 00
Afbeelding 5-4.
Een voorbeeld van een detail van een gebeurtenis
OPMERKING: Als de laatste zes tekens 00 00 00 zijn, betekent dit dat er geen
sensecode is aangemeld.
U kunt het systeemgebeurtenissenlogboek als volgt opslaan:
1.
Selecteer het menu Logboek in Event Viewer.
2.
Selecteer Systeem.
3.
Selecteer Opslaan als in het menu Logboek.
4.
Voer een bestandsnaam met de extensie .EVT in.
5.
Klik op OK.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-12
Problemen oplossen
Softwaredrivers controleren
U controleert als volgt of de juiste softwaredrivers zijn geïnstalleerd:
1.
Controleer als volgt of de driver voor de SCSI-controller is
geïnstalleerd.
❏
Start het installatieprogramma van Microsoft Windows NT.
❏
Gebruik het configuratiescherm Devices (Apparaten) vanuit het
Configuratiescherm.
❏
Klik op het pictogram Tape devices (Tape-apparaten) in het
Configuratiescherm.
2.
Installeer indien nodig de softwaredriver voor de SCSI-controller.
3.
Controleer of de softwaredriver voor de Compaq SLR tapedrive is
geïnstalleerd door op een van de volgende manieren te werk te gaan:
4.
❏
Start het installatieprogramma van Microsoft Windows NT.
❏
Gebruik het configuratiescherm Devices (Apparaten) vanuit het
Configuratiescherm.
❏
Klik op het pictogram Tape devices (Tape-apparaten) in het
Configuratiescherm.
Installeer indien nodig de softwaredriver voor de Compaq SLR
tapedrive.
Problemen oplossen in SCO OpenServer
Controleer of de driver van de tapedrive in de kernel is geconfigureerd:
1.
2.
Ga als volgt na of de driver is geïnstalleerd of controleer op een van de
volgende manieren de parameters van de tape:
❏
Kies de opdracht Hwconfig.
❏
Open het bestand /USR/ADM/MESSAGES.
Installeer de driver in de kernel of wijzig de huidige parameters van de
tape via de opdracht Mkdev Tape.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-13
Problemen oplossen
Problemen in IBM OS/2 oplossen
De juiste driver moet voor de drive zijn geïnstalleerd om de drive op de juiste
manier te kunnen laten functioneren. Ga als volgt te werk als de drive niet
goed functioneert:
1.
Installeer de driver opnieuw.
2.
Controleer of tijdens de installatie van de driver de juiste instructie aan
het bestand CONFIG.SYS is toegevoegd. Voeg indien nodig de
instructie toe.
3.
Start het systeem opnieuw op als u wijzigingen heeft aangebracht.
BELANGRIJK:
Raadpleeg de documentatie van IBM OS/2 voor meer informatie.
Problemen oplossen in Banyan VINES
Het maken van backups kan in Banyan door de gebruiker zo worden
geconfigureerd dat fouten aan het systeemlogboek worden gemeld.
OPMERKING:
Banyan meldt sensecodes in decimale en niet in hexadecimale notatie.
Het systeemlogboek is op twee manieren te openen (zie de volgende gedeelten
voor een gedetailleerde beschrijving):
■
vanuit het menu Operator
■
vanuit het hulpprogramma Operate
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-14
Problemen oplossen
Het systeemlogboek vanuit het menu
Operator openen
Ga als volgt te werk:
1.
Selecteer 10 om het menu System Maintenance te openen.
2.
Selecteer 4 voor Save/Display Server Log Reports.
3.
Selecteer 1 om het besturingssysteem voor de server op te geven.
4.
Selecteer N om de consistentiecontrole over te slaan.
5.
Druk op Enter voor de prompt.
6.
Druk op Return.
7.
Geef aan of u het systeemlogboek wilt weergeven of opslaan.
Het systeemlogboek vanuit het
hulpprogramma Operate openen
Ga als volgt te werk:
1.
Selecteer Manage Server Logs.
2.
Selecteer 1 (Generate).
3.
Geef het systeemlogboek op door:
a.
de optie System Log te markeren en
b.
op Enter te drukken
4.
Druk op F10.
5.
Voer de begin- en einddatum voor de te onderzoeken periode in.
6.
Druk op Enter om de consistentiecontrole over te slaan.
7.
Geef aan of u het systeemlogboek wilt weergeven of opslaan.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-15
Problemen oplossen
Problemen in ArcServe voor NT oplossen
ArcServe voor Microsoft Windows NT neemt belangrijke informatie in de
volgende logboeken op:
Tabel 5-2
Logboeken van ArcServe voor NT
Naam van logboek
Activity Log
(Activiteitenlogboek)
Inhoud
Dit logboek meldt of het maken van een reservekopie wel
of niet is gelukt.
(ARCSERVE.LOG)
Tape Engine Log (Tapeenginelogboek)
In dit logboek staat informatie over de sensecode.
(TAPE.LOG)
U schakelt deze sensecodegegevens als volgt in:
1.
Start het hulpprogramma ArcServe Server Admin.
2.
Kies Configuration..\\ in het menu Admin.
3.
Klik in het scherm Configuration op de tab Tape engine.
4.
Verander het berichtenniveau van None in Brief.
5.
Verander de uitvoer van het bericht in File Only of Both Screen and
File, afhankelijk van wat u op dat moment nodig heeft.
6.
Selecteer de tapedrive of All Devices in Device to monitor.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-16
Problemen oplossen
Op de volgende manier geeft u informatie uit het activiteitenlogboek en het
tape-enginelogboek weer:
1.
Start het hulpprogramma ArcServe Server Admin.
2.
Selecteer het pictogram Manager.
3.
Selecteer Quick Status.
4.
Selecteer het betreffende tabblad om het activiteitenlogboek of het tapeengine logboek weer te geven.
Algemene foutmelding
Afbeelding 5-5.
Een voorbeeld van een activiteitenlogboek
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-17
Problemen oplossen
Specifieke sensecode
03 31 00
Afbeelding 5-6.
Een voorbeeld van een tape-engine logboek
BELANGRIJK: Tijdens het oplossen van problemen kunt u het beste
deze logboeken regelmatig raadplegen. Verouderde gegevens moet u
verwijderen of archiveren om de grootte van de logboeken handelbaar te
houden.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-18
Problemen oplossen
Problemen in ArcServe for Netware oplossen
ArcServe for Novell NetWare neemt belangrijke informatie in de volgende
logboeken op:
Name of Log
Contents
Tabel 5-3
Logboeken van ArcServe for NetWare
Naam van logboek
Inhoud
Activity Log (Activiteitenlogboek)
Dit logboek meldt of het maken van een reservekopie
wel of niet is gelukt.
(ARCH$SVR.LOG)
Tape Server Log
(Tapeserverlogboek)
Dit logboek bevat informatie over de sensecode.
(TAPE$SVR.LOG)
Op de volgende manier geeft u informatie uit het activiteitenlogboek en het
tapeserverlogboek weer::
1.
Selecteer Manager op de menubalk en vervolgens Reports.
2.
Selecteer Activity Log.
3.
Kijk in het activiteitenlogboek of er eventueel fouten zijn. Fouten
worden normaal gesproken in rood weergegeven.
4.
Noteer datum en tijd van de fouten.
5.
Selecteer het tapeserverlogboek.
6.
De tijden in het tapeserverlogboek waarop de fouten zich hebben
voorgedaan, geven meer informatie.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-19
Problemen oplossen
Algemene foutmelding
Afbeelding 5-7.
Een voorbeeld van een activiteitenlogboek
Foutberichten in het activiteitenlogboek bestaan uit twee gedeelten,
bijvoorbeeld:
E1014 Failed to format tape TESTTAPE1
Controller failure
Het eerste deel van het foutbericht geeft aan welk type fout er zich heeft
voorgedaan en het tweede gedeelte geeft aan wat de mogelijke oorzaak van de
fout zou kunnen zijn.
BELANGRIJK: De voorgestelde oorzaken in het activiteitenlogboek zijn niet
altijd juist. Time-outs en vergrendelingen van de drive worden bijvoorbeeld
ook aangemeld als storingen in de controller.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-20
Problemen oplossen
Specifieke sensecode
04 44 AF
Afbeelding 5-8.
Een voorbeeld van een tapeserverlogboek
Recente wijzigingen controleren
Als de drive goed is geïnstalleerd maar is er toch steeds een probleem
opgetreden, moet u de recente wijzigingen aan het systeem nalopen om te
kunnen bepalen of deze wijzigingen het probleem veroorzaken. Probeer het
volgende:
1.
Als er iets aan de systeemconfiguratie is veranderd, maakt u de
wijziging in kwestie ongedaan om na te gaan of die wijziging de
oorzaak van het probleem is.
2.
Als er een kaart of optie is toegevoegd, moet u de instellingen van het
DMA-, IRQ- en poortadres controleren en nagaan of die geen conflicten
kunnen veroorzaken. Verwijder de kaart of optie.
3.
Als er een SCSI-apparaat is toegevoegd, controleert u of de SCSI-ID
van het apparaat niet de oorzaak van het conflict is. Controleer of de
juiste SCSI-terminator is geplaatst.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-21
Problemen oplossen
Terugkerende storingen verhelpen
Ga als volgt te werk als er steeds weer storingen met de drive zijn:
1.
Reinig de drive.
2.
Voer het diagnoseprogramma van Compaq en het diagnoseprogramma
van de tapedrive uit.
3.
Als de drive gewoon begint te werken maar stopt door een fout, kunt u
het volgende doen:
a.
Probeer een andere cartridge.
b.
Als de fout zich steeds bij dezelfde directory of hetzelfde bestand
voordoet, moet u dat bestand of die directory uit de lijst verwijderen
omdat dit item kan zijn beschadigd. Corrigeer eventuele fouten in
het bestandssysteem.
c.
Controleer het revisieniveau van de firmware van de drive door
Inspect te starten waarmee u de versie van de revisie kunt
vaststellen. Als dat niet zo is, moet u de nieuwste firmware
installeren en controleren of hiermee het probleem is verholpen.
d.
Start Systeemconfiguratie en controleer of de adresinstellingen van
de DMA, IRQ en de poort niet voor conflicten zorgen. In geval van
een conflict wijzigt u de betrokken instelling of verwijdert u het
apparaat dat het conflict veroorzaakt.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-22
Problemen oplossen
De firmware upgraden
Compaq stelt zo nu en dan bijgewerkte firmware beschikbaar waarmee u
specifieke problemen kunt verhelpen. Zorg er dus voor dat u over de meest
recente versie van de firmware voor de drive beschikt. U stelt het revisieniveau
van de huidige firmware als volgt vast:
1.
2.
Start het Compaq hulpprogramma Inspect vanuit een van de volgende
bronnen:
❏
Het hoofdmenu van het Compaq hulpprogramma
Systeemconfiguratie
❏
Het diagnoseprogramma van Compaq
Bekijk wat er wordt weergegeven. Bijvoorbeeld het volgende:
System Storage:
Wide SCSI Controller in slot 4, IRQ11
Embedded Wide SCSI Controller, IRQ10
Device ........................................................ Internal ProLiant - REV JM14
Device ........................................................ 4/8 GB SLR SCSI Tape
SCSI ID ....................................................... 6
Revision ...................................................... 0912FY/0912
3.
Noteer het revisieniveau van de firmware van de drive.
Bij een van de volgende informatiepunten kunt u informeren naar het
revisieniveau van de firmware:
■
In de Verenigde Staten: 1-800-OK-COMPAQ
■
De Compaq website op Internet http://www.compaq.com en
http:/www.compaq.nl
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-23
Problemen oplossen
De firmware met een cartridge upgraden
Als de firmware van de drive niet de meest recente revisie is, kunt u op de
volgende plaatsen een upgradecartridge bestellen:
■
Een Compaq service provider
■
In de Verenigde Staten: 1-800-OK-COMPAQ
U kunt de firmware als volgt met een cartridge upgraden:
1.
Sluit eerst alle applicaties.
2.
Controleer of de drive niet wordt gebruikt.
3.
Plaats de cartridge in de drive.
4.
Het upgradeproces begint automatisch. Het lampje op het voorpaneel brandt
groen.
VOORZICHTIG: Onderbreek het upgradeproces niet. Dit kan de firmware
namelijk beschadigen.
5.
Als de firmware-update is voltooid (dit duurt ongeveer drie minuten),
knippert het lampje groen.
6.
Verwijder de cartridge.
De firmware met behulp van de optieROMPaq upgraden
Als de firmware van de drive niet de meest recente revisie is, kunt u een
ROMPaq diskette gebruiken om de firmware te updaten.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-24
Problemen oplossen
Een ROMPaq diskette maken
U maakt de diskette als volgt:
1.
Start uw systeem vanaf de Compaq cd met SmartStart en
ondersteunende software versie 3.10 of later.
2.
Selecteer Diskette met ondersteunde software maken in het scherm
Compaq hulpprogramma's.
3.
Selecteer in het scherm Diskette Builder de betreffende optie voor uw
systeem.
4.
Volg de instructies op het scherm om de diskette te maken.
De firmware upgraden
U voert de upgrade als volgt uit:
1.
Start uw systeem vanaf de diskette op.
2.
Selecteer Enter in het welkomstscherm.
3.
Selecteer in het scherm Apparaat selecteren de drive uit de lijst met
programmeerbare apparaten.
4.
Selecteer Enter in het scherm Apparaat selecteren.
5.
Controleer de gegevens in het scherm Image selecteren.
Tabel 5-4
Scherm Image selecteren
Item
Inhoud
Te herprogrammeren apparaat:
De naam van het apparaat
Huidige ROM-versie:
De datum van de huidige firmware
Firmware-bestanden selecteren:
De datum van de nieuwste firmware op de
diskette
6.
Selecteer indien nodig Enter in het scherm Image selecteren.
7.
Controleer de gegevens in het scherm Waarschuwing.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
5-25
Problemen oplossen
Tabel 5-5
Waarschuwingsscherm
Item
Inhoud
Te herprogrammeren apparaat:
De naam van het apparaat
Huidige ROM-versie:
De datum van de huidige firmware
Firmware-bestanden selecteren:
De datum van de nieuwste firmware op de
diskette
8.
9.
Bepaal of u uw firmware wel of niet wilt upgraden:
❏
Druk op Enter als de informatie in het Waarschuwingsscherm
correct is.
❏
Als de informatie in het Waarschuwingsscherm niet correct is,
moet u op Escape drukken om terug te keren naar het scherm
Image selecteren zonder de firmware te upgraden.
In het venster Firmware herprogrammeren wordt aangegeven dat de
firmware-upgrade plaatsvindt.
VOORZICHTIG: Onderbreek het upgradeproces niet. Dit kan de
firmware namelijk beschadigen.
10. Op het scherm wordt gemeld wanneer de firmware-upgrade voltooid is.
11. Verwijder de diskette en start het systeem opnieuw op.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
A-1 Internationale kennisgevingen
Appendix A
Internationale kennisgevingen
Federal Communications
Commission Notice
Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules and
Regulations has established Radio Frequency (RF) emission limits to provide
an interference-free radio frequency spectrum. Many electronic devices,
including computers, generate RF energy incidental to their intended function
and are, therefore, covered by these rules. These rules place computers and
related peripheral devices into two classes, A and B, depending upon their
intended installation. Class A devices are those that may reasonably be
expected to be installed in a business or commercial environment. Class B
devices are those that may reasonably be expected to be installed in a
residential environment (i.e., personal computers). The FCC requires devices
in both classes to bear a label indicating the interference potential of the device
as well as additional operating instructions for the user.
The rating label on the device shows which class (A or B) the equipment falls
into. Class B devices have an FCC logo or FCC ID on the label. Class A
devices do not have an FCC logo or ID on the label. Once the class of the
device is determined, refer to the following corresponding statement.
Class B Equipment
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more
of the following measures:
Handleiding Compaq SLR tapedrive
A-2 Internationale kennisgevingen
■
Reorient or relocate the receiving antenna.
■
Increase the separation between the equipment and receiver.
■
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
■
Consult the dealer or an experienced radio or television technician for
help.
Declaration of Conformity for Products
Marked with FCC Logo, United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to
the following two conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation. For questions
regarding this declaration, contact:
Compaq Computer Corporation
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, Texas 77269-2000
Or call (281) 514-3333
To identify this product, refer to the Series number found on the product.
Modifications
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications
made to this device that are not expressly approved by Compaq Computer
Corporation may void the user's authority to operate the equipment.
Cables
Connections to this device must be made with shielded cables with metallic
RFI/EMI connector hoods in order to maintain compliance with FCC Rules
and Regulations.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
A-3 Internationale kennisgevingen
Canadian Notice (Avis Canadien)
Class B Equipment
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian
Interference-Causing Equipment Regulations.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du
Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.
Europese kennisgeving
Producten met CE-aanduiding voldoen aan zowel de EMC-richtlijn
(89/336/EEC) als de Lage-netspanningsrichtlijn (73/23/EEC) van de
Commissie van de Europese Gemeenschap.
Deze richtlijnen zijn in overeenstemming met de volgende Europese normen
(tussen haakjes staan de equivalente internationale normen):
■
EN55022 (CISPR 22) - Storing van radiofrequentie
■
EN50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) - Elektromagnetische
immuniteit
■
EN60950 (IEC950) - Productveiligheid
Handleiding Compaq SLR tapedrive
A-4 Internationale kennisgevingen
Japanese Notice
Class B Equipment
Australian Notice
This customer equipment is to be installed and maintained by service
personnel as defined by AS/NZS 3260 Clause 1.2.14.3. Service Personnel.
Incorrect connection of connected equipment to the General Purpose Outlet
could result in a hazardous situation.Safety requirements are not fulfilled
unless the equipment is connected to a wall socket outlet with protective earth
contact.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
B-1 Elektrostatische ontlading
Appendix B
Elektrostatische ontlading
Om schade aan het systeem te voorkomen moet u de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht nemen wanneer u het systeem instelt of de
componenten vastpakt. Een ontlading van statische elektriciteit van een vinger
of een andere geleider kan systeemkaarten of andere statisch-gevoelige
onderdelen beschadigen. Dit soort schade kan de levensduur van de apparatuur
bekorten.
Neem de volgende maatregelen in acht om schade ten gevolge van
elektrostatische ontlading te voorkomen:
■
Zorg ervoor dat u de componenten zo weinig mogelijk met de handen
aanraakt door ze in anti-statische dozen te vervoeren en te bewaren.
■
Bewaar statisch-gevoelige onderdelen in de bijbehorende verpakking
zolang ze zich niet op een plek bevinden die vrij is van statische
elektriciteit.
■
Leg onderdelen op een geaard oppervlak als u ze uit de verpakking
haalt.
■
Voorkom dat u pinnen, voedingsdraden of circuits aanraakt.
■
Zorg ervoor dat u geen elektriciteit geleidt als u een onderdeel aanraakt
dat gevoelig is voor statische elektriciteit.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
B-2 Elektrostatische ontlading
Aardingsmethoden
Er zijn verschillende methoden waarmee u voor aarding kunt zorgen. Hanteer
een of meer van de volgende maatregelen wanneer u omgaat met
elektrostatisch-gevoelige onderdelen of wanneer u dergelijke onderdelen
installeert:
■
Gebruik een polsbandje dat met een aardedraad is aangesloten op een
geaard werkstation of computerkast. Polsbanden zijn flexibele bandjes
met een minimumweerstand van 1 MOhm 10 procent in de
aardedraden. Draag het bandje strak tegen de huid voor voldoende
aarding.
■
Gebruik hiel-, teen- of laarsbandjes bij staande werkstations. Draag de
bandjes om beide voeten wanneer u op een geleidende vloer of
dissiperende vloermat staat;
■
Gebruik geleidend onderhoudsgereedschap.
■
Gebruik een draagbare gereedschapskist met een opvouwbare antistatische werkmat.
Als u niet beschikt over de aanbevolen hulpmiddelen voor juiste aarding, laat
de Compaq dealer dan het onderdeel installeren.
OPMERKING: Neem contact op met de Compaq dealer voor meer
informatie over statische elektriciteit of hulp bij installatie van onderdelen.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
C-1 Configuratie-opties voor de drive
Appendix C
Configuratie-opties voor de drive
De Compaq SLR tapedrive is door Compaq zo ingesteld dat deze aan de eisen
van de standaard gebruiker voldoet. Dit hoofdstuk bevat informatie over het
wijzigen van de standaardconfiguratie.
Het merendeel van de opties van de drive wordt intern bestuurd. Via het
jumperblok op de achterkant van de drive kunt u ook bepaalde opties instellen.
U kunt zo de volgende opties instellen:
■
Een SCSI-ID selecteren
■
Buspariteit inschakelen/uitschakelen
■
Testen
Plaats van het jumperblok
Het jumperblok bevindt zich aan de achterkant van de drive.
SCSI-connector
Jumperblok
Voedingsconnector
Afbeelding C-1.
De achterkant van de Compaq SLR tapedrive
Handleiding Compaq SLR tapedrive
C-2 Configuratie-opties voor de drive
De jumpers identificeren
SELECTIE
2 1 0
TPWR
PARITEIT
IN
TESTAANSLUITING
TEST
UIT
Het jumperblok is als volgt opgebouwd:
Afbeelding C-2.
Layout van het jumperblok
Handleiding Compaq SLR tapedrive
C-3 Configuratie-opties voor de drive
Een SCSI-ID selecteren
Aangezien elk apparaat op dezelfde SCSI-bus een unieke ID moet hebben, kan
het noodzakelijk zijn de ID van de drive vóór de installatie in te stellen.
BELANGRIJK: Uw drive is door Compaq ingesteld op SCSI-ID = 6. Gebruik
SCSI ID = 7 niet: deze is namelijk gereserveerd voor SCSI-controllers.
In de volgende tabel staan de juiste jumperinstellingen:
Tabel C-1
Selecteren van de SCSI-ID
SEL2
SEL1
SEL0
SCSI-ID
OPEN
OPEN
OPEN
0
OPEN
OPEN
GESLOTEN
1
OPEN
GESLOTEN
OPEN
2
OPEN
GESLOTEN
GESLOTEN
3
GESLOTEN
OPEN
OPEN
4
GESLOTEN
OPEN
GESLOTEN
5
GESLOTEN
GESLOTEN
OPEN
6
GESLOTEN
GESLOTEN
GESLOTEN
7
OPMERKING:
geïnstalleerd.
De term "GESLOTEN" in deze tabel betekent dat de jumper is
BELANGRIJK: De drive leest de instellingen van het jumperblok als de drive
wordt ingeschakeld. De wijzigingen worden pas van kracht als u de drive uiten weer inschakelt of als de drive een reset van een SCSI-bus ontvangt.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
C-4 Configuratie-opties voor de drive
De SCSI-ID in een SCO OpenServer-omgeving configureren
In de voorgeconfigureerde kernel die wordt gebruikt voor het installeren van
SCO OpenServer, worden de volgende SCSI-ID's automatisch ingesteld:
■
Schijf = 0
■
Tape = 2
■
Cd-rom = 5
Indien nodig kunt u met de opdracht mkdev tape de ID voor de Compaq SLR
tapedrive opnieuw configureren. U controleert de ID door met de opdracht
hwconfig naar dezelfde %tape string te zoeken of de %tape string te
controleren als deze verschijnt wanneer de kernel opstart. De informatie wordt
ongeveer als volgt weergegeven:
%tape - - - type= S ha=0 id=2 lun=0 ht= ...
In dit voorbeeld geeft de „id=2“ aan dat de SCSI-ID van de drive 2 is.
BELANGRIJK: De kernel van de SCO OpenServer zal alleen communiceren
met de eerste SCSI-controller in het systeem. Verwijder het algemene
stuurprogramma van de tape bij SCSI ID = 2 en installeer vervolgens het juiste
stuurprogramma voor de tape. Stel de vereiste SCSI-ID, bus- en lun-waarden
in.
Buspariteit inschakelen/
uitschakelen
Door het installeren van de jumper PARITY wordt de pariteitscontrole van de
bus ingeschakeld.
BELANGRIJK:
Compaq levert de drive met deze jumper geïnstalleerd af.
Testen
Met de jumpers TEST en TEST CONN worden de zelftest en de online
testmogelijkheden ingeschakeld die echter buiten het bestek van dit boek
vallen.
Handleiding Compaq SLR tapedrive
Index -1
Index
Controleren
drive 5-6
software 5-7
Controller, defect 5-6
A
Aardingsmethoden B-2
Activiteitenlogboek 5-16; 5-18
Arcada Backup Exec for NT,
problemen oplossen 5-8
ArcServe for Netware, problemen
oplossen 5-18
ArcServe voor NT, problemen
oplossen 5-15
D
De drive reinigen
richtlijnen 5-2
Drive bedienen
cartridge gebruiken 4-4
cartridge opnieuw
opwinden 4-6
de ejectknop 4-3
gegevenscompressie
inschakelen 4-7
knoppen op het voorpaneel 4-3
lampje op voorpaneel 4-2
Drive installeren
de installatie voltooien 2-9
het systeem voorbereiden 2-2
met montagebeugels 2-6
mogelijke opties 2-1
SCSI-ID instellen 2-2
systeem weer in elkaar
zetten 2-9
zonder montagebeugels 2-8
Drive reinigen
na de installatie 2-9
richtlijnen 4-7
Drive reiningen
procedure 4-7
Drivers
ondersteunde omgevingen 3-1
B
Banyan VINES
drivers identificeren 3-12
ondersteuningssoftware voor
Compaq Peripheral Adapter
installeren 3-12
Problemen oplossen 5-13
Betekenis van de lampjes 4-3
Betrouwbaarheid van gegevens 4-4
Buspariteit controleren C-4
C
Capaciteit 1-1
Cartridge
gebruiken 4-4
opnieuw opwinden 4-6
opslag 4-4
reinigt niet meer 4-8
Compatibiliteit, lezen/schrijven 1-2
Compressie 1-1
Conflicten met bronnen, controleren
op 5-4
E
Elektrostatische ontlading B-1
Handleiding Compaq SLR tapedrive
Index -2
Inspect-hulpprogramma 5-22
F
Firmware
upgraden 5-22
upgraden met een
cartridge 5-23
upgraden met een ROMPaq
diskette 5-23
Formaten 1-2
ondersteunde QIC-formaten 1-2
Fouten
herstellen van 4-3
interpreteren van de
lampjes 4-3
wat te doen met een fatale
fout 4-3
Installatievereisten
controller 2-1
hulpmiddelen 2-1
software 2-1
J
Jumperblok
jumpers identificeren C-2
plaats C-1
K
Kabels
aansluiten op de drive 2-6
G
Gebruiken
activiteitenlogboek 5-16; 5-18
hulpprogramma Inspect 5-22
ROMPaq diskette 5-24
systeemgebeurtenissenlogboek
5-8
systeemlogboek 5-13
tape-enginelogboek 5-16
tapeserverlogboek 5-18
Gegevenscompressie
inschakelen 4-7
L
lampje 4-7; 4-8; 5-6; 5-23
Lampjes 5-2
M
Media, aanbevolen 1-2
Microsoft Windows 95
drivers identificeren 3-7
wanneer te installeren 3-7
Microsoft Windows NT
Drivers controleren 5-12
drivers identificeren 3-6
Problemen oplossen 5-8
wanneer te installeren 3-6
I
IBM OS/2
drivers identificeren 3-10
Problemen oplossen 5-13
Identificeren
jumpers C-2
Inhoud van de doos 1-3
N
Novell IntranetWare/Netware
Handleiding Compaq SLR tapedrive
Index -3
drivers identificeren 3-3
ondersteuning van ASPI 3-4
problemen oplossen 5-8
NT Backup, problemen oplossen 5-8
SQLServer for NT 5-8
terugkerende storingen
verhelpen 5-21
voeding van de drive
controleren 5-6
werkblad systeemconfiguratie
gebruiken 5-4
O
Opnieuw opwinden van
cartridge 4-6
Overdrachtssnelheid 1-1
R
Reinigingscartridge, reinigt niet
meer 4-3
ROMPaq diskette
gebruiken 5-24
maken 5-24
P
Pariteit controleren C-4
Prestaties 1-1
Problemen oplossen
de drive controleren drive 5-6
Problemen oplossen
apparaatcontroles 5-2
Arcada Backup Exec for
NT 5-8
ArcServe for Netware 5-18
ArcServe for NT 5-15
Banyan VINES-omgeving 5-13
controleren op conflicten met
bronnen 5-4
IBM OS/2-omgeving 5-13
met de Snelle controlelijst 5-2
Microsoft Windows NTomgeving 5-8
Novell IntranetWare/NetWareomgeving 5-8
NT Backup 5-8
recente wijzigingen
controleren 5-20
SCO OpenServeromgeving 5-12
software controleren 5-7
softwarecontroles 5-2
S
Schijfpositie verwisselbaar medium
montagebeugels niet
noodzakelijk 2-8
montagebeugels
noodzakelijk 2-6
toegang tot 2-4
SCO OpenServer
Compaq Extended Feature
Supplement installeren 3-8
drivers identificeren 3-8
Problemen oplossen 5-12
SCSI-ID configureren 3-8
SCO UnixWare
Compaq Extended Feature
Supplement installeren 3-9
drivers identificeren 3-9
SCSI ID
instellen bij SCO
OpenServer 2-2
SCSI-ID
bij SCO OpenServer C-4
Handleiding Compaq SLR tapedrive
Index -4
gereserveerd 2-4
instellen 2-2; C-3
instellen bij SCO
OpenServer 3-8
instelling 5-7
jumpers selecteren 2-3
Sensecode 5-7
Setinhoud 1-3
Snelle controlelijst 5-2
Software
drivers installeren 2-9
Drivers van Microsoft Windows
NT controleren 5-12
installatievereisten 2-1
SQLServer for NT, problemen
oplossen 5-8
Stopbericht 5-8
SunSoft Solaris
drivers identificeren 3-11
Systeemgebeurtenissenlogboek 5-8
Systeemlogboek 5-13
T
Tape-enginelogboek 5-16
Tapeserverlogboek 5-18
Testen
met een offline tester C-4
zelftests C-4
W
Werkblad systeemconfiguratie,
gebruiken 5-4
Handleiding Compaq SLR tapedrive
Download PDF

advertising