Polar Electro | F55 | Polar F55 Südame löögisageduse monitor

Austatud ostja,
Õnnitleme Teid Polar F55 ostu puhul!
Polar F55 aitab teil saavutada teie isiklikke fitnessi-alaseid eesmärke.
Polar F55
Südame löögisageduse monitor
TM
Polar F55 funktsioonide hulka kuulub lisaks “Own”-funktsioonidele ka Polar Keeps U Fit , mis
võimaldab teil koostada isikliku treeningprogrammi, pidada treeningpäevikut ja jälgida oma
edusamme. Programm põhineb teie aeroobse võimekuse andmetel, mis mõõdetakse Polar
Fitness Testi abil. Valige välja oma programmi suunitlus ning soovitav treeningute maht ning
südame löögisageduse monitor koostab teie jaoks treeningprogrammi. Kasutage Polari südame
löögisageduse monitori treeningute ajal ning vaadake salvestatud andmed järgi treeningpäevikust.
Treeningpäevik annab teile ülevaate tulemustest ja ka võrdluse eesmärkidega. Kasutage Polar
Fitness Test funktsiooni üks kuni kaks korda kuus, et jälgida oma kehalise võimekuse muutumist.
See kasutusjuhend sisaldab südame löögisageduse monitori kasutamist ja hooldamist puudutavat
informatsiooni. Palun lugege see kasutusjuhend läbi, et saada ettekujutus südame löögisageduse
monitori funktsioonidest ning saada maksimaalset kasu südame löögisageduse monitoriga
treenimisest!
Palun külastage ka meie kodulehekülgi Polari tooteid ja nende kasutamist puudutava info
saamiseks ning lisateenuste kasutamiseks: www.polarpersonaltrainer.com ja www.polar.fi.
Kasutusjuhend
Vajutage nuppu OK menüüdesse sisenemiseks.
Vajutage nuppe ▲ ja ▼ menüüdes liikumiseks.
Vajutage ja hoidke all nuppu Back kellajarežiimi naasmiseks.
2
1. POLAR F55 TUTVUSTUS
1.1 SÜDAME LÖÖGISAGEDUSE MONITORI OSAD
SISUKORD
1. POLAR F55 TUTVUSTUS ......................................................................................................
1.1. Südame löögisageduse monitori osad ...........................................................................
1.2. Südame löögisageduse monitori nupud ja ekraanile ilmuvad sümbolid.........................
1.3. Põhiseadistused .............................................................................................................
1.4. Südame löögisageduse mõõtmine .................................................................................
2. POLAR FITNESS TEST - OWNINDEX ......................................................................................
2.1. Polar Fitness Testi läbiviimine........................................................................................
2.2. Fitness Testi trend..........................................................................................................
3. TREENINGPROGRAMMID ......................................................................................................
3.1. Keeps U Fit treeningprogramm ......................................................................................
3.1.1. Treeningprogrammi koostamine..................................................................................
3.1.2. Programmi läbivaatamine ja muutmine .......................................................................
3.1.3. Programmi seaded ......................................................................................................
3.1.4. Programmi uuendamine ..............................................................................................
3.2. Polar Body Workout treeningprogramm .........................................................................
3.2.1. Body Workout programmi koostamine ........................................................................
3.2.2. Body Workout programmi läbivaatamine ja muutmine................................................
3.2.3. Body Workout programmi seaded...............................................................................
4. TREENING ...........................................................................................................................
4.1. Treeningu andmete salvestamise alustamine ................................................................
4.2. Funktsioonid treeningu ajal ............................................................................................
4.3. Treeningu lõpetamine.....................................................................................................
4.4. Treeningu seaded ..........................................................................................................
4.5. OwnZone........................................................................................................................
5. OMA EDUSAMMUDE JÄLGIMINE ............................................................................................
5.1. Päeva andmete fail.........................................................................................................
5.2. Nädala andmete fail .......................................................................................................
5.3. Treeningute summaarsete näitude fail ...........................................................................
5.4. Päevik.............................................................................................................................
5.5. Iganädalane ja igakuine andmete kokkuvõte .................................................................
6. OWNRELAX ........................................................................................................................
6.1. Lõdvestussessiooni läbiviimine ......................................................................................
6.2. Tulemuste tõlgendamine ................................................................................................
6.3. Trendi vaatamine............................................................................................................
7. ANDMEVAHETUS ARVUTIGA..................................................................................................
8. SEADISTUSED .....................................................................................................................
8.1. Kellaaja seadmine ..........................................................................................................
8.2. Südame löögisagedusega seotud seadistused..............................................................
8.3. Kasutajaandmete seadmine...........................................................................................
8.4. Üldseadistused...............................................................................................................
9. HOOLDUS JA KORRASHOID ..................................................................................................
10. ETTEVAATUSABINÕUD .......................................................................................................
10.1. Polari südame löögisageduse monitorid ja ülekoste ....................................................
10.2. Riskide vähendamine südame löögisageduse monitoriga treenimisel.........................
11. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED.......................................................................................
12. TEHNILISED ANDMED .........................................................................................................
13. POLARI PIIRATUD RAHVUSVAHELINE GARANTII ....................................................................
14. DISCLAIMER ......................................................................................................................
3
4
4
4
6
7
8
9
11
12
12
13
14
17
17
18
18
19
20
21
21
21
25
26
28
30
30
32
33
34
36
36
37
38
39
40
40
40
44
45
46
47
49
49
50
50
52
53
53
Südame löögisageduse monitor Polar F55 koosneb järgnevatest osadest:
Randmevastuvõtja sisaldab Polar Keeps U
Fit treeningprogrammi. Randmevastuvõtja abil
saate luua programmi ja seda uuendada ning
kontrollida oma edusamme programmi
suhtes.
Kodeeritud
vööandur
ülekandega
Polar
WearLink
Saatja
saadab
registreeritud
signaali
randmevastuvõtjale.
Elastse kummipaela elektroodid registreerivad
südame signaali.
See kasutusjuhend sisaldab Polar F55 kasutamiseks vajalikku informatsiooni. Kiire ülevaate
randmevastuvõtja funktsioonidest leiate kaasas olevast kiirjuhendist.
Andmevahetus arvutiga
Selle randmevastuvõtja abil on võimalik andmevahetus arvutiga. Lisainfo saamiseks lugege läbi
peatükk Andmevahetus arvutiga.
1.2 SÜDAME LÖÖGISAGEDUSE MONITORI NUPUD JA EKRAANILE ILMUVAD SÜMBOLID
Märkus: Lühikesel nupuvajutusel (nupu allhoidmine kuni 1 sekundi vältel) ja nupu vajutamisel ja
allhoidmisel (vähemalt 2 sekundi vältel) on erinev tähendus.
Nupu Light vajutamisel:
•
Lülitub sisse taustvalgustus
Vajutades ja hoides all nuppu Light kellaajarežiimis või
treeningu ajal, saate te peale panna ja maha võtta kõikide
nuppude, välja arvatud nupu Light lukustuse . Vajutage ja
hoidke all nuppu Light, kuni ekraanile ilmub Buttons Locked
(nupud lukustatud) või Buttons Unlocked (nuppude lukustus
maha võetud).
Nupu Back vajutamisel:
•
Väljutakse ekraanilolevast menüüst ja randmevastuvõtja
naaseb eelnevale menüütasemele.
•
Loobute seatavast väärtusest ning randmevastuvõtja
jääb eelneva sisestatud näidu juurde.
•
Lülitub äratuskella helisignaal välja.
Nupu Back vajutamisel ja all hoidmisel:
•
Randmevastuvõtja naaseb kellajarežiimi.
•
Kellajarežiimis liigute otse kellaaja seadmise režiimi.
4
LIGHT
BACK
tuletab teile meelde vajadust kontrollida eelmise
Ümbriku sümbol
nädala treeninguid. Lisainfot leiate lõigus Iganädalane ja igakuine
andmete kokkuvõte.
HeartTouch
Tooge treeningu ajal randmevastuvõtja vööanduril oleva Polari logo
juurde ning ekraanile ilmub kellaaeg.
Patarei sümbol viitab randmevastuvõtja patarei tühjenemisele.
Lisainfo leiate peatükist Hooldus ja korrashoid.
viitab sellele, et äratus on sisse lülitatud. Lisainfo
Äratuse sümbol
leiate lõigus Kellaaja seadmine.
Nupu ▲ vajutamisel:
•
Liigute menüüde loetelus ja valikutes üles.
•
Suurendate seatavat väärtust, kui ekraanil on +.
▲
Kuufaaside indikaator:
Esimene veerand – Kuust on näha vähem kui pool, kuu kasvab
Nupu ▲ vajutamisel ja all hoidmisel:
•
Saate muuta kellaajarežiimis ekraanile kuvatavat logo.
•
Saate treeningu ajal muuta ekraani ülemisse ritta kuvatavat
infot.
Täiskuu – Kuu on täielikult nähtav
Viimane veerand – Kuust on näha vähem kui pool, kuu kahaneb
Uus kuu – Kuud ei ole näha
OK
▼
Nupu OK vajutamisel:
•
Sisenete kellaajarežiimist menüüsse.
•
Sisenete ekraanil olevasse menüüsse.
•
Kinnitate tehtud valikud.
Südame sümbol, mille ümber on raam, viitab südame
löögisageduse signaali kodeeritud ülekandele. Lisainfo leiate lõigus
Südame löögisageduse mõõtmine.
Nupu ▼ vajutamisel:
•
Liigute menüüde loetelus ja valikutes alla.
•
Vähendate seatavat väärtust, kui ekraanil on -.
Salvestamise sümbol viitab treeningu andmete salvestamisele.
Helisignaali sümbol viitab kontrollvahemikust väljumise helisignaali
sisselülitamisele. Lisainfo leiate lõigus Funktsioonid treeningu ajal.
Vajutades ja hoides kellaajarežiimis all nuppu ▼ saate te vahetada ajavööndit.
Sümbolid
Menüütaseme indikaator näitab teile ära menüüs kättesaadavate
menüüs. Sümbol tähistab võimalikke valikuid.
Järjestikuste seadistuste puhul tähistab sümbol
vilkuv sümbol
Hantli sümbol tähistab Body Workout programmi.
teie asukohta
valikute arvu. Menüüs liikumisel tähistab sümbol
valikute arvu ning
tähistab teie poolt seatavat valikut.
1.3 PÕHISEADISTUSED
Kui te käivitate randmevastuvõtja esmakordselt, saate te seadistamist alustada põhiseadistustest.
Kui randmevastuvõtja on sisse lülitatud, pole teda enam võimalik välja lülitada.
Veel ühe võimalusena saate te põhiseadistused teha oma arvutis ning need siis
randmevastuvõtjale üle kanda. Lisainfo leiate peatükist Andmevahetus arvutiga.
Märkus: On tähtis, et te sisestaksite andmed võimalikult täpselt, sest need mõjutavad Keeps U Fit
programmi täpsust.
1.
2.
3.
4.
5
Käivitage randmevastuvõtja vajutades ükskõik millist randmevastuvõtja nuppu. Ekraanile
ilmuvad kõik võimalikud sümbolid. Vajutage nuppu OK.
Ekraanile ilmub WELCOME TO POLAR FITNESS WORLD. Vajutage nuppu OK seadistuste
alustamiseks.
Language: valige nuppude ▲ ja ▼ abil keel. Vajutage nuppu OK.
Ekraanile ilmub START WITH BASIC SETTINGS. Vajutage nuppu OK põhiseadistuste
tegemiseks.
6
5.
Ekraanile ilmub Time. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige, kas soovite kasutada 12 H või 24 H
režiimi. Vajutage nuppu OK.
12 H: ekraanil on tunnid 1-st kuni 12-ni ning lisamärge am või pm tähistab vastavalt
ennelõunat ja pärastlõunat. Selle režiimi valimisel kuvatakse kuupäeva ja sünnipäeva puhul
kõigepealt kuu ja seejärel päev (mm.dd).
•
Nuppude ▲ ja ▼ abil valige AM või PM. Vajutage nuppu OK.
•
Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke tunnid. Vajutage nuppu OK.
•
Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke minutid. Vajutage nuppu OK.
24 H: ekraanil on tunnid 1-st kuni 23-ni. Selle režiimi valimisel kuvatakse kuupäeva ja
sünnipäeva puhul kõigepealt päev ja seejärel kuu (dd.mm).
•
Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke tunnid. Vajutage nuppu OK.
•
Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke minutid. Vajutage nuppu OK.
6. Ekraanile ilmub Date. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke kuu (mm) või päev (dd). Vajutage nuppu
OK.
•
Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke päev (dd) või kuu (mm). Vajutage nuppu OK.
•
Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke aasta (yy). Vajutage nuppu OK.
7. Ekraanile ilmub Units. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige, kas soovite kasutada mõõtühikutena
kilogramme ja sentimeetreid (KG/CM) või naelu ja jalgu (LB/FT). Vajutage nuppu OK.
Märkus: mõõtühikute valik mõjutab ka seda, kuidas kuvatakse energiaarvestuse korral kalorite
näitu. Kui valite lb/ft, on ühikuks Cal, kui kg/cm, siis kcal.
8. Ekraanile ilmub Weight. Nuppude ▲ ja ▼ abil sisestage kehakaal. Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui olete kogemata valinud valed mõõtühikud, on teil mõõtühikuid võimalik muuta
vajutades ja hoides all nuppu Light.
9. Ekraanile ilmub Height. Nuppude ▲ ja ▼ abil sisestage pikkus. Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui olete valinud mõõtühikuks lb/ft, tuleb kõigepealt sisestada jalad ja seejärel tollid.
10. Ekraanile ilmub Birthday. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke kuu (mm) või päev (dd). Vajutage
nuppu OK.
•
Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke päev (dd) või kuu (mm). Vajutage nuppu OK.
•
Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke aasta (yy). Vajutage nuppu OK.
11. Ekraanile ilmub Sex: Nuppude ▲ ja ▼ abil valige MALE (mees) või FEMALE (naine).
Vajutage nuppu OK.
12. Ekraanile ilmub SETTINGS OK? (kas seadistused on tehtud õigesti?). Nuppude ▲ ja ▼ abil
valige YES (jah) või NO (ei). Vajutage nuppu OK.
Kui vastate jaatavalt, võetakse teie tehtud seadistused kasutusele ning te võite alustada oma
südame löögisageduse monitori kasutamist.
Kui vastate eitavalt, saate te põhiseadistusi veel muuta. Vajutage nuppu Back, kuni jõuate
näiduni, mida soovite muuta.
1.4. SÜDAME LÖÖGISAGEDUSE MÕÕTMINE
Südame löögisageduse mõõtmiseks peate kandma südame löögisageduse vööandurit.
Südame löögisageduse signaali kodeerimine vähendab teistelt südame löögisageduse anduritelt
signaali registreerimise võimalust. Veendumaks koodi leidmise õnnestumises ning häireteta
signaali ülekandmises hoidke randmevastuvõtja 1 meetri raadiuses vööandurist. Veenduge, et teie
läheduses ei ole teisi südame löögisageduse monitori kasutajaid ega elektromagnetiliste häirete
allikaid. Lisainfo leiate peatükist Ettevaatusabinõud.
1. Niisutage kummipaela elektroodide osa jooksva vee all ning
veenduge, et elektroodid on märjad.
2. Ühendage ühenduslüli saatja kummiosaga. Ühendage
kummipaela L tähistusega ots ühenduslüliga LEFT-ga
tähistatud kohas ja suruge need kokku.
3. Reguleerige kummiosa pikkust, nii et see oleks ümber
rindkere tihedalt, kuid samas mugavalt. Pange saatja ümber
rindkere ja ühendage saatja kummiosa teine ots
ühenduslüliga.
4. Kontrollige, et niisked elektroodid oleksid vastu teie keha ja
Polari logo on eestpoolt vaadates õiget pidi ja loetav.
5. Pange randmevastuvõtja käe peale. Kellaajarežiimis olles vajutage
nuppu OK menüüsse sisenemiseks. Ekraanile ilmub Exercise.
Randmevastuvõtja alustab teie südame löögisageduse signaali otsinguid.
Hiljemalt 15 sekundi pärast ilmub ekraanile südame löögisageduse näit ja
. Raam südame sümboli ümber
raamiga südame löögisageduse sümbol
viitab sellele, et kasutusel on kodeeritud ülekanne. Südame löögisageduse
näit on küll ekraanil, kuid treeningu andmeid mällu ei salvestata, kuni te ei
ole alustanud treeningu andmete salvestamist. Südame löögisageduse ja
teiste treeningu andmete salvestamise alustamise kohta leiate infot
peatükist Treening.
Märkus: Kui randmevastuvõtja ei suuda registreerida südame löögisageduse vööandurilt lähtuvat
signaali ning ekraanile ilmub - - või 00, veenduge, et elektroodid on niisked ning vööandur on
piisavalt tihedalt ümber rindkere. Tooge randmevastuvõtja vööanduril oleva Polari logo lähedale.
Randmevastuvõtja asub otsima südame löögisageduse signaali.
2. POLAR FITNESS TEST - OWNINDEX
OwnIndex on Polar Fitness Testi tulemus. Selle testi abil on võimalik lihtsalt, ohutult ja kiiresti leida
oma kehalise võimekuse tase. OwnIndexi leidmine põhineb rahuoleku südame löögisageduse ja
7
8
südame löögisageduse vahelduvuse analüüsil, kusjuures arvesse võetakse ka teie sugu, pikkus,
kehakaal, vanus ning teie subjektiivne hinnang oma kehalisele võimekusele. OwnIndex on
väärtus, mis on võrreldav VO2max-ga, mida sageli kasutatakse aeroobset võimekust kirjeldava
näitajana.
Kardiovaskulaarne ehk aeroobne võimekus on seotud sellega, kui hästi toimub hapniku transport
organismis. Mida suurem on kardiovaskulaarne võimekus, seda tugevam on süda ja efektiivsem
selle töö. Heal kardiovaskulaarsel võimekusel on mitmeid eeliseid, näiteks vähendab see südame
ja veresoonkonnahaigustesse ja kõrgvererõhutõppe haigestumise ning insuldi riski. Kui te soovite
parandada oma kardiovaskulaarset võimekust, on märgatava muutuse saavutamiseks vajalik
regulaarne treenimine vähemalt 6 nädala vältel. Halvemas vormis isikutel on tulemused näha isegi
kiiremini, aktiivsematel inimestel kulub aga rohkem aega.
Kardiovaskulaarne võimekus paraneb kõige tõhusamalt spordialade puhul, mille korral
kasutatakse suuri lihasgruppe. Nendeks on näiteks kõndimine, sörkjooks, ujumine, sõudmine,
uisutamine, murdmaasuusatamine ja jalgrattasõit.
Et oleks võimalik jälgida võimekuse paranemist, tuleb usaldusväärse algväärtuse saamiseks
esimese kahe treeningunädala jooksul OwnIndex’it määrata mitu korda. Seejärel tuleks testi
korrata üks kuni kaks korda kuus.
Polari Fitness Test on ette nähtud tervetele täiskasvanutele.
Kehalise
aktiivsuse tase
TOP (tipp)
HIGH (kõrge)
MODERATE
(mõõdukas)
LOW (madal)
Kirjeldus
Te võtate osa regulaarsest raskest kehalisest treeningust vähemalt 5 korda
nädalas. Näiteks treenite te võistluseesmärkidel.
Te võtate osa regulaarsest raskest kehalisest treeningust vähemalt 3 korda
nädalas. Näiteks jooksete te 10-20 km nädalas või võtate 3-4 korda nädalas
osa aeroobsetest rühmatreeningutest või jõusaalitreeningutest või saate
võrreldavat kehalist koormust 2-3 tunni jooksul.
Võtate regulaarselt osa liikumisüritustest. Näiteks on teie nädalane
jooksukilometraaž 5-10 km või käite jõusaalis või aeroobikatrennis 1-2 korda
nädalas või te kulutate kehalisele aktiivsusele 0,5-2 tundi nädalas. Üheks
mõõduka taseme valiku kriteeriumiks võib olla ka mõõdukas kehaline
koormus töökohal.
Te ei tegele regulaarselt harrastussporditreeninguga ega raske kehalise
koormusega. Teete jalutuskäike vaid enda lõbuks ning harva treenite nii, et
see kutsuks esile hingeldamise ning higistamise.
Testi alguses ilmub ekraanile Fitness Test ja teie südame löögisagedus.
Juurdetulevad kolmnurgad viitavad testi edenemisele. Püsige
lõdvestununa. Hoidke käed keha kõrval, vähendage liigutamine
miinimumini ning ärge suhelge teiste inimestega.
2.1 POLAR FITNESS TESTI LÄBIVIIMINE
Märkus: Enne Polar Fitness Testi läbiviimist tuleb teil sisestada kasutajaandmed ning anda
hinnang oma pikaajalisele kehalise aktiivsuse tasemele ja kanda südame löögisageduse
vööandurit.
Testi kestuseks on 3-5 minutit.
Usaldusväärsete testi tulemuste saamiseks tuleb kinni pidada järgnevatest juhistest:
•
Test võib toimuda ükskõik kus – kodus, tööl või spordiklubis – tingimusel, et ümbritsev
keskkond on rahulik. Ümberringi ei tohiks olla häirivaid helisid (näiteks töötavat telerit, raadiot
ega helisevaid telefone), ega teisi inimesi, kes teid häirida võiks.
•
Korrake testi samas kohas, samal kellaajal ning samades tingimustes.
•
Peate olema lõdvestunud ja rahulik.
•
Hoiduge 2-3 tundi enne testi rohkest söömisest ja suitsetamisest.
•
Hoiduge raskest kehalisest pingutusest, alkohoolsetest jookidest ja stimuleerivatest ainetest
testi läbiviimise ja sellele eelneval päeval.
•
Heitke pikali ja lõdvestuge 1-3 minuti jooksul enne testi.
Märkus:
•
Kui ekraanile ilmub USER SETTINGS MISSING, puuduvad randmevastuvõtja mälus olulised
kasutajaandmed. Vajutage nuppu OK kasutajaandmete täiendamiseks. Lisainfot leiate lõigust
Kasutajaandmete seadmine.
•
Teil on võimalik test katkestada vajutades nuppu Back. Mõneks sekundiks ilmub ekraanile
Fitness Test Failed. Teie viimast OwnIndexi väärtust ei asendata.
•
Kui randmevastuvõtja ei suuda registreerida südame löögisageduse signaali testi alguses või
selle kestel, test ebaõnnestub. Veenduge, et vööanduri elektroodid on niisutatud ning
elektroodid on tihedalt vastu keha.
Kui test saab läbi, ilmub ekraanile järgnev informatsioon.
Teie hetke OwnIndex (VO2max, ml/min/kg)
Teie kehalise võimekuse klass (vt ka Kehalise võimekuse klassid)
Testi toimumise kuupäev
1. Kellajarežiimis vajutage nuppu OK. kraanile ilmub Exercise.
2. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil Test. Vajutage nuppu OK.
3. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil TEST. Vajutage nuppu OK.
Kui te ei ole sisestanud oma pikaajalise kehalise aktiivsuse taset kasutajaandmete seadistuste
juures, ilmub ekraanile Activity. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil TOP, HIGH, MODERATE või LOW.
Vajutage nuppu OK.
Aktiivsuse tase peab iseloomustama teie kehalise aktiivsuse taset. Valige see näit, mis
iseloomustab teie kehalise aktiivsuse iseloomu ja intensiivsust viimase kolme kuu jooksul.
9
4. Vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub UPDATE USER SET? (kas uuendada kasutajaandmeid).
5. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige YES (jah) või NO (ei). Vajutage nuppu OK. Valige No vaid siis, kui
teate oma laboratoorse testi käigus mõõdetud VO2max väärtust ja see erineb enam kui ühe
kehalise võimekuse klassi võrra OwnIndexi tulemusest. Sellisel juhul uuendatakse vaid Fitness
Testi trendi.
Kui te valite Yes, salvestatakse uus OwnIndexi väärtus nii kasutajaandmetesse kui ka
uuendatakse Fitness Testi trendi.
6. Jätkake Fitness Testi trendi vaatamisega (punkt 3 lõigus Fitness Test Trend) või vajutage ja
hoidke all nupp Back, kuni randmevastuvõtja naaseb kellaajarežiimi.
10
2.2 FITNESS TESTI TREND
Fitness Test Trend funktsioon kogub teie OwnIndexi tulemused. Fitness Test Trend menüüs saate
järgi vaadata 47 viimase Fitness Testi tulemust. Kui tulemuste mälu saab täis, asendab hiliseim
tulemus varaseima tulemuse. Kui soovite salvestada pikema perioodi tulemused, kandke
tulemused Fitness Test Trend funktsioonist Polar Fitness Trainer veebikeskkonda kasutades Test
Send menüüd. Lisainfo leiate peatükist Andmevahetus arvutiga.
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK.
2. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil Test. Vajutage nuppu OK.
3. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil TREND. Vajutage nuppu OK.
Ekraanile ilmub järgnev informatsioon:
Viimase testi kuupäev
OwnIndexi tulemuste graafiline trend
Teie viimane OwnIndex
Vanus
(aastad)
1
2
3
4
5
6
7
(väga
(nõrk) (rahuldav) (keskmine) (hea)
(väga
(suurenõrk)
hea)
pärane)
20-24
27-31
32-36
37-41
42-46
47-51
>51
≤ 27
25-29
26-30
31-35
36-40
41-44
45-49
>49
≤ 26
30-34
25-29
30-33
34-37
38-42
43-46
>46
≤ 25
35-39
24-27
28-31
32-35
36-40
41-44
>44
≤ 24
40-44
22-25
26-29
30-33
34-37
38-41
>41
NAISED
≤ 22
45-49
21-23
24-27
28-31
32-35
36-38
>38
≤ 21
50-54
19-22
23-25
26-29
30-32
33-36
>36
≤ 19
55-59
18-20
21-23
24-27
28-30
31-33
>33
≤ 18
60-65
16-18
19-21
22-24
25-27
28-30
>30
≤ 16
Allikas: See klassifikatsioon põhineb 62 uurimuse põhjal koostatud ülevaatel. Uurimustes mõõdeti
USAs, Kanadas ja 7 Euroopa riigis tervetel täiskasvanutel VO2max. Originaal: Shvartz E, Reihold
RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space
Environ Med; 61:3-11, 1990.
3. TREENINGPROGRAMMID
Kõik tulemused saate läbi vaadata nuppude ▲ ja ▼ abil.
Vajutage ja hoidke all nuppu Back kellaajarežiimi naasmiseks või jätkake OwnIndexi
kustutamisega.
OwnIndexi kustutamine
1. Vajutage ja hoidke all nuppu Light väljavalitud OwnIndexi kustutamiseks.
2. Ekraanile ilmub DELETE VALUE? (väärtuse kustutamine). Valige nuppude ▲ ja ▼ abil YES
(jah) või NO (ei).
3. Vajutage nuppu OK. Randmevastuvõtja naaseb Fitness Test Trend menüüsse.
Kehalise võimekuse klassid
Testi tulemus – OwnIndex – on kõige tähendusrikkam, kui seda võrrelda oma individuaalsete
väärtustega ja jälgida selle muutusi. OwnIndex’it saab tõlgendada ka soost ja vanusest lähtuvalt.
Leidke järgnevast tabelist oma OwnIndex’i asukoht teie vanusele vastavas reas, et kindlaks teha
oma võimekuse tase ja võrrelge seda nendega, kes on samast soost ja vanuses.
Vanus
(aastad)
MEHED
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-65
1
(väga
nõrk)
≤ 32
≤ 31
≤ 29
≤ 28
≤ 26
≤ 25
≤ 24
≤ 22
≤ 21
2
(nõrk)
32-37
31-35
29-34
28-32
26-31
25-29
24-27
22-26
21-24
3
4
(rahuldav) (keskmine)
38-43
36-42
35-40
33-38
32-35
30-34
28-32
27-30
25-28
11
44-50
43-48
41-45
39-43
36-41
35-39
33-36
31-34
29-32
5
(hea)
51-56
49-53
46-51
44-48
42-46
40-43
37-41
35-39
33-36
6
(väga
hea)
57-62
54-59
52-56
49-54
47-51
44-48
42-46
40-43
37-40
7
(suurepärane)
>62
>59
>56
>54
>51
>48
>46
>43
>40
3.1 KEEPS U FIT TREENINGPROGRAMM
Polar Keeps U Fit treeningprogramm koos teiste “Own”-funktsioonidega põhineb teie hetke
kehalise võimekuse tasemel ning annab teile soovitusi selle kohta, kui palju peaksite treenima, et
saavutada endale seatud eesmärgid.
Teie isiklik Keeps U Fit programm aitab teil plaanida oma treeninguid, andes soovitusi summaarse
treeningute kestuse, kalorikulu ja erinevates intensiivsuse tsoonides treenimise kestuse kohta.
Programm võtab arvesse teie kehalise võimekuse taseme, teie poolt seatud eesmärgi ning selle,
mitu korda nädalas soovite treenida. Nende andmete põhjal saate te treeningsoovitused päeva ja
nädala kohta. Programm annab teile soovituse nädalase treeningute kestuse ja kalorikulu kohta
ning üksikute treeningute arvu, kestuse ja intensiivsuse kohta.
Kasutage Polari südame löögisageduse monitori treeningute ajal ning vaadake salvestatud
andmed järgi elektroonilisest treeningpäevikust. Päevikus saate võrrelda oma tulemusi oma
nädalaste sihtidega ning saada teada, kas olete sihte saavutamas. File-menüüs leiate täpsema
informatsiooni oma treeningute tulemuste kohta. Korrates Polar Fitness Testi üks kuni kaks korda
saate te kontrollida oma kehalise võimekuse taset ning võrrelda edusamme Fitness Test trendi
abil.
Keeps U Fit treeningprogrammi ülevaade
Testige oma kehalise võimekuse taset Polar Fitness Testi abil
Tulemuseks on teie kehalist võimekust iseloomustav OwnIndex
▼
Koostage endale programm
Tulemusena saate teada nädalased ja päevased soovitused kehalise
koormuse osas
▼
Treenige vastavalt programmi poolt antud soovitustele
Tulemusi saate jälgida File-menüüst
▼
Jälgige oma tulemusi iga nädal uuenevast elektroonilisest treeningpäevikust
Tulemusena saate ülevaate nädala jooksul saavutatust
12
◄
▲
Jälgige
pikaajalisi
kehalise
võimekuse
muutusi
▲
►
3.1.1. TREENINGPROGRAMMI KOOSTAMINE
Selles lõigus sisaldub info Keeps U Fit programmi koostamise kohta.
Võimalikult täpse treeningprogrammi saamiseks alustage oma kehalise võimekuse taseme
kindlakstegemisest nagu kirjeldatud peatükis Polar Fitness Test – OwnIndex.
1. Alustage kellaajarežiimist. Vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil Program. Vajutage nuppu OK.
3. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil CARDIO. Vajutage nuppu OK.
4. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil CREATE. Vajutage nuppu OK.
Märkus:
•
Kui te pole varem Polar Fitness Testi teinud või kui teie viimasest testist on möödunud üle
kuue kuu, ilmub ekraanile OWN INDEX MISSING. DEFAULT USED. Naaske kellaajarežiimi
vajutades ja hoides all nuppu Back ning sooritage Polar Fitness Test nagu seda on
kirjeldatud peatükis Polar Fitness Test – OwnIndex. Kui te seda ei tee, võetakse teie kehalise
võimekuse hindamisel arvesse vaikimisiseaded ning soovitused treeningu intensiivsuse osas
võivad osutuda ebatäpseks.
•
Kui ekraanile ilmub START WITH BASIC SETTINGS, puuduvad randmevastuvõtjas olulised
põhiseadistused. Vajutage nuppu OK seadistuste tegemiseks. Lisainfot leiate lõigust
Põhiseadistused.
•
Kui te olete juba programmi koostanud, ilmub ekraanile OWERWRITE CURRENT?. Valige
nuppude ▲ ja ▼ abil YES, kui soovite luua senise asemel uue programmi või valige NO, kui
soovite senise programmi asendamisest uuega loobuda. Vajutage nuppu OK.
5. OwnIndex: Teie kehalise võimekuse tasemest sõltub programmi soovitus kehalise koormuse
hulga osas erinevatel intensiivsuse tasemetel.
•
Kui te olete Fitness Testi selle randmevastuvõtjaga teinud, ilmub ekraanile teie viimane
OwnIndex.
Kui te teate oma maksimaalset aeroobset võimekust/maksimaalse hapnikutarbimise näitu
(VO2max, ml/min/kg), mis on kindlaks tehtud laboratoorsete testide või mõne muu
regulaarselt teostatava testi abil, saate te OwnIndexi väärtust muuta nuppude ▲ ja ▼ abil.
Vajutage nuppu OK.
6. Target: Valige nuppude ▲ ja ▼ abil millise suunitlusega peaks programm olema: MAXIMIZE
(maksimaalselt arendav), IMPROVE (kehalist võimekust parandav) või MAINTAIN (kehalise
võimekuse taset hoidev). Valikust sõltub programmi poolt soovitatav kehalise koormusega
tegelemiseks nõutav aeg. Vajutage nuppu OK.
7. Exe.Count (treeningute arv): Lähtuvalt OwnIndexi väärtusest ja valitud
programmi tasemest annab programm soovituse treeningkordade arvu
kohta nädalas. Kursor viitab soovituslikule kordade arvule.
Soovi korral saate seda muuta nuppude ▲ ja ▼ abil.
8. Randmevastuvõtja ekraanile ilmub mõne sekundi järel tekst YOUR
PERSONAL PROGRAM ja teie nädalased treeningueesmärgid.
Kui soovite veelkord üle vaadata treeningute eesmärgid, võite jätkata
lõigust Teie nädalased treeningueesmärgid. Teil on võimalik naasta
kellaajarežiimi vajutades ja hoides all nuppu Back.
3.1.2 PROGRAMMI LÄBIVAATAMINE JA MUUTMINE
Selles lõigus sisaldub informatsioon Polar Keeps U Fit programmi vaatamise ja muutmise kohta.
1. Kui alustate kellaajarežiimist, vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige Program. Vajutage nuppu OK.
3. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil CARDIO. Vajutage nuppu OK.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige EDIT. Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui te pole veel programmi koostanud, ilmub ekraanile Empty. Randmevastuvõtja
soovitab teil kõigepealt koostada programm. Lisainfo leiate lõigus Programmi koostamine.
Teie nädalased treeningueesmärgid
Nädalased treeningueesmärgid
Treeningute arv nädalas
Treeningute summaarne kestus nädalas
Treeningutel nädalas kulutatav kalorite hulk
Vajutage edasiliikumiseks nuppu ▼.
Weekly HR zones: Teie nädalane treeningkoormus on jaotatud kolme erineva intensiivsusega
treeningtsooni: Light (madal intensiivsus), Moderate (mõõdukas intensiivsus) ja Hard (kõrge
intensiivsus) sõltuvalt valitud programmi tasemest.
Maximize
Valige Maximize, kui teie eesmärk on maksimaalselt tõsta oma kehalise võimekuse taset.
Maximize-taseme võite valida siis, kui olete juba regulaarselt treeninud vähemalt 10-12 nädalat ja
treenimine pea iga päev ei peaks olema teie jaoks probleemne. Programm soovitab ligi viis tundi
kehalist aktiivsust nädala jooksul, mis jaguneb nelja kuni kuue treeningu vahel.
Hard
Improve
Valige Improve, kui teie eesmärgiks on oma praeguse kehalise võimekuse parandamine ning teil
on võimalus regulaarselt treenida. Programm soovitab ligi kolm tundi kehalist aktiivsust nädalas,
mis jaguneb kolme kuni viie treeningu vahel.
Light
Maintain
Valige Maintain, kui teie eesmärgiks on oma praeguse kehalise võimekuse taseme hoidmine. Kui
te pole viimasel ajal regulaarselt treeninud, on Maintain-tase hea võimalus treeningutega
alustamiseks ning esialgse taseme parandamiseks. Programm soovitab umbes poolteist tundi
kehalist aktiivsust nädalas, mis jaguneb kahe kuni nelja treeningu vahel.
13
Tulba kõrgus kujutab
treenimise eesmärki.
selles
treeningtsoonis
Moderate
Light
Treenimine madala intensiivsusega* (60-70% SLSmax-st) sobib nii tervise kui ka aeroobse
võimekuse parandamiseks. Selles tsoonis treenimine parandab vastupidavust ning aitab taastuda
rasketest koormustest.
Moderate
Treenimine mõõduka intensiivsusega (70-80% SLSmax-st) on efektiivne võimalus aeroobse
võimekuse parandamiseks. Kõik programmid sisaldavad treeninguid selle intensiivsuse tasemega.
14
Hard
Kõrge intensiivsuse tsoon (80-90% maksimaalsest südame löögisagedusest) on mõeldud
lühikesteks suure koormusega treeninguteks. Sellise intensiivsusega treenimine kutsub esile
raske hingeldamise, lihasväsimuse, üldise väsimuse ning toob kaasa maksimaalse võimekuse
kasvu. Vaid Improve ja Mazimize-tasemega programmid sisaldavad treenimist selle
intensiivsusega.
*Polar kasutab madala intensiivsusega treeningu määratlemisel modifitseeritud definitsiooni, sest
rahvusvaheliste ekspertide soovituste kohaselt loetakse madala intensiivsusega treeninguks ka
treeningut, mille puhul intensiivsus jääb alla 60% SLSmax-st.
Vajutage nuppu OK erinevates intensiivsuse tsoonides treenimise kestuse vaatamiseks.
Intensiivsuse tsooni nimi
Intensiivsuse tsooni tulp on esile toodud
Valitud intensiivsuse tsoonis treenimise kestus nädalas
Nuppude ▲ ja ▼ abil on teil võimalik läbi vaadata ka teistes
intensiivsuse tsoonides treenimise kestused.
Vajutage nuppu Back menüüsse Weekly HR zones naasmiseks.
Vajutage edasiliikumiseks nuppu ▼.
Treeningu eesmärgid
Treeningu nimi / Eesmärk
Treeningu kestus
Kalorite arv, mille peaksite treeningu jooksul kulutama
Vajutage edasiliikumiseks nuppu ▼.
Vajutades nuppu OK on teil aga võimalik treeningu eesmärke muuta, selleks jätkake lõigust
Treeningu eesmärkide muutmine.
Teil on võimalik ka nuppu Light vajutades ja all hoides treening treeningprogrammist kustutada.
Lisainfot leiate lõigust Treeningute kustutamine.
HR Zones Targets: Iga teie treening on jaotatud kolme erinevasse intensiivsuse tsooni: Light,
Moderate ja Hard.
Vajutades nuppu OK saate läbi vaadata konkreetse treeningu eesmärgid treeningtsoonide kaupa.
Intensiivsuse tsooni nimi
Soovitus konkreetses intensiivsuse tsoonis treenimise kohta.
Erinevates intensiivsuse tsoonides treenimise kestus sõltub teie
poolt valitud programmi tasemest.
Konkreetse treeningu eesmärgid
Kui alustate kellaajarežiimist, korrake punktides 1-3 kirjeldatut ning vajutage nuppu ▲ või ▼, kuni
ekraanile ilmub Weekly Exercises.
Weekly Exercises: Sõltuvalt teie poolt valitud treeningute arvust nädalas, jaguneb teie nädalane
treeningute kestus mitmeks erineva kestusega treeninguks. Treeningute nimedeks on SHORT
(lühike), NORMAL (keskmine) ja LONG (pikk) vastavalt nende kestusele.
Weekly Exercises menüüs näete te kokkuvõtet nädala treeningutest,
kusjuures need on grupeeritud kestuse järgi. Kui soovite vaadata
treeningute eesmärke ühekaupa, vajutage nuppu OK.
Exercises menüüs näete te soovituslikku treeningute järjekorda. Teil
on võimalik välja valida soovitud treening selle täpsemaks
läbivaatamiseks nuppude ▲ ja ▼ abil. Teil on võimalik treeningute
lisamiseks kasutada menüüvalikut ADD. Vajutage nuppu OK.
Nuppude ▲ ja ▼ abil on teil võimalik läbi vaadata ka teistes
intensiivsuse tsoonides treenimise kestused.
Teil on võimalik muuta erinevates intensiivsuse tsoonides treenimise kestust vajutades nuppu OK.
Jätkake lõigust Treeningu eesmärkide muutmine.
Treeningu eesmärkide muutmine
1. EDIT DURATION? (kestuse muutmine) ilmub ekraanile. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige YES (jah)
või NO (ei). Vajutage nuppu OK.
Kui valite Yes, hakkab vilkuma kestuse tundide number. Kui valite No, naaseb randmevastuvõtja
Targets view menüüsse.
2. Seadke kestuse tunnid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
3. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil CARDIO. Vajutage nuppu OK.
4. Seadke kestuse minutid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
5. Randmevastuvõtja ekraanile ilmub EXERCISE CALORIES UPDATED. Teie treeningute
kalorikulu nädalased eesmärgid uuendatakse automaatselt ning randmevastuvõtja naaseb
Targets view menüüsse.
Märkus: Kui muudate oma treeningute eesmärke, kontrollib randmevastuvõtja automaatselt
treeningu kestust ning muudab treeningu tüübi, kui see on muutunud. Samal ajal uuendatakse ka
teie nädala treeningute eesmärke.
Treeningute lisamine programmi
Kui olete valinud ADD, seadke paika treeningu kestus (Duration).
1. Seadke treeningu kestuse tunnid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
2. Seadke treeningu kestuse minutid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
3. Randmevastuvõtja ekraanile ilmub tekst EXERCISE CALORIES UPDATED. Treeningutel
eeldatavasti kulutatav kalorite hulk uuendatakse automaatselt ning randmevastuvõtja ekraanile
ilmuvad lisatud treeningu andmed.
Märkus: Lisatud treeningu andmed lisatakse nädalaste treeningueesmärkide hulka, jaotus
treeningtsoonidesse pannakse paika vastavalt teie poolt valitud treeningprogrammi tasemele.
15
Treeningute kustutamine
Teil on võimalik väljavalitud treening kustutada vajutades ja hoides all nuppu Light Exercise
Session Targets menüüs.
1. DELETE EXERCISE? (treeningu kustutamine) ilmub ekraanile. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige
YES (jah) või NO (ei). Vajutage nuppu OK.
2. Kui valite Yes, ilmub ekraanile tekst ARE YOU SURE? (olete te kindel). Kui te ei soovi
treeningut treeningprogrammist kustutada, valige NO. Valige YES, kui soovite treeningu
kustutada. Vajutage OK. Märkus! Kui olete treeningu kustutanud, ei saa te seda enam taastada.
16
3. Kui valite Yes, naaseb randmevastuvõtja Exercise view menüüsse. Vajutage nuppu Back
Weekly Exercises menüüsse naasmiseks. Kui olete muutnud treeningute eesmärke või
treeninguid kustutanud, uuendatakse teie nädalased eesmärgid automaatselt.
Randmevastuvõtjalt saate kinnituse muutuste kohta teksti PROGRAM TARGETS UPDATED näol.
3.1.3 PROGRAMMI SEADED
Program Settings menüüs saate te sisse ja välja lülitada programmi ja OwnZone-funktsiooni
(automaatne südame löögisageduse kontrollvahemiku leidmine) ning ümber nimetada programmi
treeninguid.
1. Alustage kellaajarežiimist. Vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige Program. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige SETTINGS. Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui valite Exercises ning te pole veel programmi koostanud, ilmub ekraanile Empty.
Koostage kõigepealt programm. Lisainfo leiate lõigus Programmi koostamine.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige OWNZONE, RENAME või ON/OFF. Vajutage nuppu OK.
OwnZone-funktsiooni sisse- ja väljalülitamine (ON/OFF)
OwnZone-funktsiooni abil on teil võimalik treeningu alguses automaatselt leida südame
löögisageduse kontrollvahemiku piirid. Lisainfo leiate lõigus OwnZone.
Programmi sisse- ja väljalülitamiseks valige ON (sisse lülitatud) või OFF (välja lülitatud) nuppude
▲ ja ▼ abil.
Märkus: OwnZone funktsiooni valik puudutab kõiki programmi kuuluvaid treeninguid.
Treeningute ümbernimetamine
• Teil on võimalik anda igale treeningule kuni 8 tähemärgi pikkune nimetus. Võimalikeks
sümboliteks on 0-9, tühik, A-Z, a-z, - % / ( ) * + . : ?
• Seatav sümbol vilgub ning on allakriipsutatud. Nuppude ▲ ja ▼ abil saate sümboleid muuta.
• Vajutage nuppu OK valiku kinnitamiseks.
• Juba seatud tähe juurde naasmiseks vajutage nuppu Back.
• Vajutage ja hoidke all nuppu OK ülejäänud sümbolite seadmise vahelejätmiseks.
• Kui olete seadnud viimase tähe, vajutage nuppu OK.
Programmi sisse- ja väljalülitamine (ON/OFF)
Programmi sisse- ja väljalülitamiseks valige ON (sisse lülitatud) või OFF (välja lülitatud) nuppude
▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui te lülitate programmi välja, ei kuvata treeningute eesmärke päevikus ning te ei saa
valida programmipõhiseid treeninguid Exercise menüüs. Isegi kui te lülitate programmi välja, jääb
see randmevastuvõtja mällu. Lülitades programmi sisse, saate seda taas kasutada.
Vajutage ja hoidke all nuppu Back kellaajarežiimi naasmiseks.
3.1.4 PROGRAMMI UUENDAMINE
Oma programmi muutmiseks on kaks võimalust: olemasoleva programmi treeningute muutmine
või täiesti uue programmi loomine.
Kui te kohe algusest peale tunnete, et mõned treeningud on liiga kerged või liiga rasked, võite te
ise muuta treeningute eesmärkideks seatud väärtusi. Lisainfo leiate lõigust Programmi
läbivaatamine ja muutmine.
17
Te võiksite koostada uue programmi kui:
•
olete läbinud programmi nagu plaanitud ning parandanud oma kehalist võimekust vähemalt
ühe kehalise võimekuse klassi võrra.
•
programm, mille te olete koostanud, ei ole teie kehalist võimekust parandanud.
•
programm, mille te olete koostanud, on liiga kerge või liiga raske.
•
teil on tekkinud muud probleemid programmi järgimisel või teie seisund on muutunud.
Näiteks saate lubada endale rohkem aega harjutamiseks ning te soovite oma kehalise
võimekuse taseme säilitamise asemel oma kehalise võimekuse taset parandada.
3.2 POLAR BODY WORKOUT TREENINGPROGRAMM
Polar Body Workout juhendab teie jõutreeninguid. Teil on võimalik koostada endale
randmevastuvõtjas jõutreeningute programm ning jälgida oma edusamme randmevastuvõtja
ekraanilt treeningu ajal. Kasutajaandmete põhjal pakub randmevastuvõtja jõutreeningute
baasprogrammi, näidates ära harjutused, seeriate arvu, korduste arvu ja raskuste kaalu.
Baasprogramm sisaldab kümmet erinevat harjutust.
Randmevastuvõtjas koostatud baasprogramm on suurepäraseks treeningute alguspunktiks, kui te
pole varem jõutreeninguga tegelenud. Sel juhul treenige baasprogrammi järgi kaks korda nädalas
kolme kuu jooksul. Alustage kergemat kaalu raskustega ning suurendage raskuste kaalu, kui
tunnete, et suudate seda teha korrektset tehnikat säilitades.
Teil on võimalik baasprogrammi muuta lisades harjutus 17 erineva harjutuse seast ja kustutades
valikust mittesobivaid treeninguid. Ühes programmis saab kasutada maksimaalselt 14 harjutust.
Kui olete üht programmi kasutanud kolme kuu jooksul, tehke selles muudatusi, lisades ja
kustutades programmist erinevaid harjutusi.
Lisainfot selle kohta, kuidas harjutusi sooritada, leiate komplektis olevast lisast Body Workout
Card.
Oma
isikliku
Body
Card’i
saate
välja
trükkida
veebikeskkonnast
www.PolarFitnessTrainer.com.
Märkus: Korduste arv ja kaalud kuvatakse ekraanile salvestusrežiimis. Baasprogrammi harjutused
ja korduste arv on ühesugused kõigi kasutajate jaoks; raskuste kaalud arvutatakse välja lähtuvalt
teie kehakaalust ja soost.
3.2.1 BODY WORKOUT PROGRAMMI KOOSTAMINE
1. Alustage kellaajarežiimist. Vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil Program. Vajutage nuppu OK.
3. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil BODY. Vajutage nuppu OK.
4. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil CREATE. Vajutage nuppu OK.
5. Randmevastuvõtja ekraanile ilmub BODY EXERCISE ja mõneks sekundiks jõutreeningute
programmi sihid.
Kui soovite jõutreeningute programmi sihte vaadata, jätkake lõigust Teie jõutreeningute programmi
sihid. Kellaajarežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Back.
Märkus:
•
Kui ekraanile ilmub START WITH BASIC SETTINGS, on puudu põhiseadistused. Vajutage
nuppu OK põhiseadistuste tegemiseks. Lisainfot leiate lõigust Põhiseadistused.
•
Kui te olite juba varem programmi koostanud, ilmub ekraanile OVERWRITE CURRENT?.
Valige nuppude ▲ ja ▼ abil YES, kui soovite koostada uue programmi, või NO, kui soovite
uue programmi koostamisest loobuda. Vajutage nuppu OK.
•
Jõutreeningute eesmärgid (treeningu kestus, kalorikulu ja üks harjutuskord) lisatakse nädala
eesmärkidele, kui olete koostanud Polar Keeps U Fit treeningprogrammi. Kui te pole veel
programmi loonud või olete programmi välja lülitanud, kuvatakse ekraanile vaid tulemused.
Seatud eesmärke saate kontrollida päevikust.
18
3.2.2 BODY WORKOUT PROGRAMMI LÄBIVAATAMINE JA MUUTMINE
Valitud
nimi
Lihasgrupp
Kursor
tähistab
valitud harjutust
See lõik käsitleb jõutreeningute programmi vaatamist ja muutmist.
harjutuse
1. Kui alustate kellaajarežiimist, vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil Program. Vajutage nuppu OK.
3. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil BODY. Vajutage nuppu OK.
4. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil EDIT. Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui te ei ole veel programmi koostanud, ilmub ekraanile Empty. Koostage kõigepealt
programm. Lisainfot leiate lõigust Body Workout programmi loomine.
Body Workout programmi sihid
Ekraanile ilmuvad harjutuste nimetused, mis vahelduvad konkreetset harjutust puudutava infoga.
Info valitud
harjutuse kohta
Seeriate arv
Harjutuse nimetus
Harjutused
Seeriate arv
Lihasgrupp
7. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil soovitud harjutus. Vajutage nuppu OK.
8. Sets: Seadke nuppude ▲ ja ▼ abil seeriate arv. Vajutage nuppu OK.
Ekraanile ilmub MOVEMENT ADDED ja randmevastuvõtja naaseb harjutuste nimekirja.
Märkus: Üks harjutus võib programmis esineda vaid üks kord. Kui programmis on maksimaalne
võimalik arv harjutusi (14) või on kõik lihasgrupi harjutused juba valitud, ilmub ekraanile ADDING
NOT POSSIBLE. Selleks, et lisada harjutus programmi, tuleb eelnevalt mõni harjutustest
eemaldada.
Oma programmi muutmise järel vajutage nuppu Back, et naasta Program menüüsse.
Randmevastuvõtja kinnitab muutusi ning ekraanile ilmub Body Exercise Updated.
Vajutage ja hoidke all nuppu Back kellaajarežiimi naasmiseks.
Programm jagab keha kuueks lihasgrupiks: legs (jalad), chest (rindkere), deltoids e delts
(deltalihased), back (selg), arms (käed) ja abdomens e abs (kõhulihased).
5. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil harjutus. Vajutage nuppu OK. Teil on võimalik valida ka ADD
MOVE harjutuse lisamiseks programmi. Vajutage nuppu OK ja jätkake lõigust Harjutuse lisamine.
Valitud harjutuse nimetus
6. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil EDIT SET (seeriate arvu muutmine) või
DELETE (harjutuse eemaldamine). Vajutage nuppu OK.
3.2.3 BODY WORKOUT PROGRAMMI SEADISTAMINE.
Tehes seadistusi saate te programmi sisse ja välja lülitada ning programmi ümber nimetada.
1. Alustage kellaajarežiimist. Vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil Program. Vajutage nuppu OK.
3. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil BODY. Vajutage nuppu OK.
4. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil SETTINGS. Vajutage nuppu OK.
5. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil RENAME või ON/OFF. Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui te ei ole veel programmi koostanud, ilmub ekraanile Empty. Koostage kõigepealt
programm. Lisainfot leiate lõigust Body Workout programmi loomine.
Programmi ümbernimetamine
Seeriate arvu muutmine
Kui alustate kellaajarežiimist, korrake punktides 1-6 kirjeldatud tegevust.
7. Sets: Seadke nuppude ▲ ja ▼ abil seeriate arv (1-3). Vajutage nuppu OK.
Ekraanile ilmub SETS UPDATED ja randmevastuvõtja naaseb harjutuste nimekirja.
Harjutuse eemaldamine
Kui alustate kellaajarežiimist, korrake punktides 1-6 kirjeldatud tegevust.
7. DELETE MOVEMENT? Ilmub ekraanile: Valige nuppude ▲ ja ▼ abil YES (harjutuse
eemaldamine) või NO (harjutuse eemaldamisest loobumine). Kui valite Yes, ilmub
randmevastuvõtja ekraanile MOVEMENT DELETED ja randmevastuvõtja naaseb harjutuste
nimekirja.
Harjutuse lisamine
Kui alustate kellaajarežiimist, korrake punktides 1-5 kirjeldatud tegevust.
6. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil lihasgrupp LEGS, CHEST, DELTS, BACK, ARMS või ABS.
Vajutage nuppu OK.
Ekraanil vahelduvad võimalikud harjutused valitud harjutuse nimega.
Teil on võimalik oma programmile anda nimi, kasutades selleks kaheksat sümbolit. Teil on
võimalik seada kaheksatäheline tekst, mis ilmub meeldetuletusena ekraanile. Võimalikeks
sümboliteks on 0-9, tühik, A-Z, a-z, - % / ( ) * + . : ?
• Seatav sümbol vilgub ning on allakriipsutatud. Nuppude ▲ ja ▼ abil saate sümboleid muuta.
• Vajutage nuppu OK valiku kinnitamiseks.
• Juba seatud tähe juurde naasmiseks vajutage nuppu Back.
• Vajutage ja hoidke all nuppu OK ülejäänud sümbolite seadmise vahelejätmiseks.
• Kui olete seadnud viimase tähe, vajutage nuppu OK ning randmevastuvõtja naaseb
meeldetuletuse seadmise menüüsse.
Body Workout programmi sisse- ja väljalülitamine
Teil on võimalik Body Workout programm lülitada sisse (ON) või välja (OFF) nuppude ▲ ja ▼ abil.
Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui lülitate programmi välja, ei ilmu Body Workout programmi Exercise menüü valikusse.
Isegi kui lülitate programmi välja, jääb see randmevastuvõtja mällu. Programmi taas kasutamiseks
lülitage see sisse.
Vajutage ja hoidke all nuppu Back kellaajarežiimi naasmiseks.
19
20
4. TREENING
Kalorikulu (ekraanile kuvatavateks ühikuteks on kas Cal või kcal)
Menüüs Exercise saate te jälgida ja salvestada treeninguinformatsiooni, nagu näiteks südame
löögisagedus, treeningu kestus ja energiakulu.
4.1. TREENINGU ANDMETE SALVESTAMISE ALUSTAMINE
1.
2.
3.
4.
Kandke vööandurit nii, nagu seda on kirjeldatud lõigus Südame löögisageduse mõõtmine.
Vööanduri kasutamisel treeningu ajal arvutab randmevastuvõtja automaatselt treeningu
energiakulu, samuti ka muu treeninguinfo südame löögisageduse andmete põhjal.
Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK.
Ekraanile ilmub Exercise. Randmevastuvõtja alustab südame löögisageduse signaali
registreerimist. Vajutage nuppu OK.
Ekraani ülemisse ritta ilmub vaheldumisi Exercise ja treeningu nimetus. Valige nuppude ▲ ja
▼ abil START. Vajutage nuppu OK treeningu andmete salvestamise alustamiseks.
Randmevastuvõtja alustab treeningu kestuse loendamist.
Alternatiivselt, kui soovite valida muu treeningu, kui ekraani ülemises reas nimetatu, valige
nuppude ▲ ja ▼ abil SETTINGS. Vajutage nuppu OK.
Valige nuppude ▲ ja ▼ abil EXERCISE. Vajutage nuppu OK.
Valige nuppude ▲ ja ▼ abil soovitud treening, vajutage nuppu OK korduvalt, kuni treening algab
ning käivitub stopper.
•
•
•
•
Kui ekraanile ilmub OwnZone, leiate lisainfo lõigus OwnZone.
Kui soovite OwnZone leidmise vahele jätta ning kasutada eelnevalt leitud OwnZone
kontrollvahemiku piire, vajutage nuppu OK. Juhul, kui te pole leidnud OwnZone
kontrollvahemiku piire, võetakse kasutusele vanusel põhinevad südame löögisageduse
kontrollvahemiku piirid.
Kui olete valinud programmi kuuluva treeningu, kuid ei soovi OwnZone’i leida, lülitage
OwnZone-funktsioon välja programmi seadistustes enne treeningu alustamist. Kui olete
valinud treeningu Manual (kasutaja poolt seatavate kontrollvahemiku piiridega treening),
saate treeningu seadistustes muuta kontrollvahemiku seadistus.
Kui ekraanile ilmub START WITH BASIC SETTINGS, puuduvad randmevastuvõtjas mõned
põhiseadistused. Vajutage nuppu OK puuduvate seadistuste tegemiseks. Lisainfo leiate
lõigus Põhiseadistused.
4.2 FUNKTSIOONID TREENINGU AJAL
Märkus: Teie treeningu andmed salvestatakse vaid siis, kui salvestuse kestus ületab 1 minuti.
Kellaaja kontrollimine
Tooge randmevastuvõtja vööanduril oleva Polari logo lähedale. Ekraanile ilmub kellaaeg ja teie
südame löögisagedus.
Treeninguinfo kontrollimine
Vajutage nuppe ▲ ja ▼ järgnevate valikute vaatamiseks:
Treening
Treeningu kestus
Südame löögisagedus löökidena minutis või protsendina maksimaalsest
südame löögisagedusest (%HRmax), sõltuvalt teie poolt tehtud valikutest.
kõrval tähistab treenimist südame
Noole sümbol südame kujutise
löögisageduse kontrollvahemiku alumisest piirist madalama südame
löögisagedusega
Hetkeseisuga treeningul kulutatud kalorite hulk.
Polari poolt kasutatav kalorikulu arvestus võimaldab jälgida energiakulu
treeningu ajal. Seeläbi saate te endale seada kindla kalorikulu treeningu või
nädala treeningute summana. Jälgige oma kalorikulu treeningu kalorikulu,
nädalase kalorikulu või ka enda poolt valitud treeningute kalorikulu põhjal.
Südame löögisagedusel põhinevad intensiivsuse treeningtsoonid
(kuvatakse siis, kui on valitud programmil põhinev treening)
Hetkel kasutusel olevas intensiivsuse tsoonis treenimise kestuse näit.
Intensiivsuse tsooni sümbol viitab tsoonile, milles treenite.
Tsoonile vastav tulp on esile toodud, kui püsite etteseatud treeningtsoonis.
Treeningu eesmärgid (kuvatakse siis, kui on valitud programmil põhinev
treening)
Treeningu nimetus
Eesmärgiks seatud treeningu kestus
Eesmärgiks seatud kulutatavate kalorite hulk
Märkus: Teie südame löögisageduse kontrollvahemiku piirid sõltuvad programmi kuuluvast
treeningust. Kui teie treening kindlas kontrollvahemikus on kestnud programmi poolt eesmärgiks
seatud aja, muutuvad kontrollvahemiku piirid automaatselt. Näiteks kui teie programm näeb ette
treenimist nii mõõduka (Moderate) kui ka kõrge (High) intensiivsusega, on esialgu
kontrollvahemiku alumiseks piiriks mõõduka intensiivsuse tsooni alumine piir ning kui te olete
saavutanud eesmärgi mõõduka tsooni osas, muutub kõrge intensiivsuse tsooni alumine piir
kontrollvahemiku alumiseks piiriks. Kui olete täitnud eesmärgi kõigi tsoonide osas, muutuvad
kerge intensiivsuse tsooni piirid kontrollvahemiku piirideks.
Kontrollvahemikus treenimise kestus In Zone (kuvatakse siis, kui
kasutakse kontrollvahemiku piire)
Kui südame löögisageduse kontrollvahemiku leidmine OwnZone-funktsiooni
.
abil õnnestus, ilmub ekraanile sümbol
Kontrollvahemiku piirides treenimise kestus
Kontrollvahemiku alumine ja ülemine piir väljendatuna kas löökidena minutis
või protsendina maksimaalsest südame löögisagedusest.
Sümbol
liigub
paremale
või ülemisest piirist kõrgema südame löögisagedusega
treenimist.
21
või
vasakule
vastavalt
teie
südame
ei ole ekraanil, tähendab see
löögisageduse muutumisele. Kui sümbolit
seda, et teie südame löögisagedus on ületanud kontrollvahemiku ülemise
piiri
või langenud allapoole alumist piiri
. Sellisel juhul kostub
helisignaal , kui olete selle sisse lülitanud.
22
Body exercise (ilmub ekraanile, kui valisite jõutreeningu Body Workout
programmist)
Vajutage alustamiseks nuppu OK.
Kui te olete lõpetanud kõigi harjutuste kõik seeriad, ilmub ekraanile Body
exercise completed.
Te võite treeningut jätkata, treeninguinfo ekraanile kuvamiseks vajutage
nuppu või .
Treeningu andmete salvestamise lõpetamiseks vajutage nuppu Back.
Ekraanil vahelduvad soovituslikus järjekorras harjutused ja informatsioon valitud harjutuse kohta.
Jõutreeningu harjutused
Kursor viitab valitud harjutusele
Seeriate arv
Lihasgrupp
Ekraanile kuvatava info muutmine
Kui ekraanile kuvatakse treeninguinformatsiooni või kalorikulu informatsiooni, on teil võimalik
ülemises reas kuvatavat informatsiooni muuta vastavalt oma soovidele vajutades ja hoides all
nuppu ▲.
Treeningu kestus
Kalorikulu
Kellaaeg
Kellaaeg
Kalorikulu
Treeningu kestus
Fitness bullets – iga 10
kontrollvahemikus
treenimise minuti kohta
ilmub ekraanile üks
tärn.
Fitness bullets
Info valitud harjutuse kohta
Seeriate arv
Harjutuse nimetus
Vajutage nuppu OK esimese harjutuse alustamiseks.
Teil on võimalik valida soovitud harjutus nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
Ekraanile ilmub järgnev informatsioon:
Harjutuse nimetus
Seeriate arv
Korduste arv
Raskused (naeltes/kilogrammides)
Kui soovitatud raskused ei sobi teile, saate neid muuta nuppude ▲ ja
▼ abil. Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui muudate raskeuste kaalu, soovitab järgmisel korral randmevastuvõtja parandatud
raskusi.
Sooritage harjutuste seeriad. Pidage meeles, et seeriate vahel tuleks pidada 2-3-minutilisi pause.
Teil on võimalik HeartTouch funktsiooni abil kontrollida kellaaega ja jälgida taastumise kestust.
Kui olete lõpetanud kõik harjutuse seeriad, vajutage nuppu OK. Ekraanile
ilmub hetkeks harjutuse nimi ja COMPLETED, randmevastuvõtja naaseb
harjutuste nimekirja juurde.
Seeria lõpetamise järel kustub harjutus nimekirjast.
Kui te ei soovi sooritada kõiki seeriaid korraga, vajutage nuppu Back ja
valige järgmine harjutus.
23
Taustvalgustuse sisselülitamine
Vajutage nuppu Light ning taustvalgustus süttib mõneks sekundiks põlema.
.
Kui te olete kasutanud taustvalgustust treeningu ajal, ilmub ekraanile öörežiimi sümbol
Taustvalgustus süttib kuni treeningu lõpuni automaatselt iga kord, kui vajutate randmevastuvõtja
nuppe või toote randmevastuvõtja vööanduril oleva Polari logo lähedale.
24
Nuppude lukustuse
Treeningu kestus (hh.mm.ss)
Treeningul kulutatud kalorite hulk (Cal/kcal)
sisse- ja väljalülitamine
Vajutage ja hoidke all nuppu Light. Sellega lukustate kõik nupud, välja arvatud nupu Light.
Ekraanile ilmub BUTTONS LOCKED või BUTTONS UNLOCKED.
Vahelduvad treeningu maksimaalne (max) ja keskmine südame
löögisagedus (avg) kas löökidena minutis (bpm) või protsendina
maksimaalsest südame löögisagedusest (%HRmax).
Treeningu peatamine
Teil on võimalik treeningu salvestamine peatada näiteks joogipausi pidamiseks või ka muul
põhjusel.
1. Vajutage nuppu Back. Ekraanile jääb teie hetke südame löögisagedus. Andmete salvestamine
asemel
.
peatub. Ekraanil on
2. Treeningu jätkamiseks valige CONTINUE nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
Seadistuste muutmine treeningu ajal
Teil on võimalik muuta seadistusi nii treeningu andmete salvestamise ajal kui ka siis, kui treeningu
andmete salvestamine on peatatud.
1. Kui soovite muuta seadistusi ilma treeningu andmete salvestamise peatamiseta, vajutage ja
hoidke all nuppu OK.
Kui soovite seadistamise ajaks treeningu andmete salvestamise peatada, vajutage nuppu
Back ja valige nuppude ▲ ja ▼ abil SETTINGS. Vajutage nuppu OK.
2. Ekraanile ilmub HR ALARM, HR LIMITS ja HR VIEW. Oma valiku tegemiseks kasutage
nuppe ▲ ja ▼. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
HR alarm puhul: Valige VOL 2 (tugev heli), VOL 1 (vaikne heli) ja OFF (helisignaal välja lülitatud)
vahel nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
HR limits puhul: Kui kasutate OwnZone funktsiooni või südame löögisageduse kontrollvahemiku
piiride automaatse väljaarvutamise funktsiooni, on teil võimalik valida nuppude ▲ ja ▼ abil HARD,
MODERATE, LIGHT ja BASIC vahel. Vajutage nuppu OK. Teie südame löögisageduse
kontrollvahemiku piirid ilmuvad mõneks hetkeks ekraanile.
Kui kasutate enda poolt seatud südame löögisageduse kontrollvahemiku piire, ilmuvad ekraanile
teie poolt seatud piiride väärtused.
HR view puhul: teil on võimalik südame löögisageduse näit kuvada ekraanile löökidena minutis
HR või protsendina maksimaalsest südame löögisagedusest HR% nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage
nuppu OK.
Seadistuste lõpetamisel naaseb randmevastuvõtja kas treeningrežiimi või peatunud treeningu
seisu.
Lisainfo leiate lõigus Südame löögisagedusega seotud seadistused.
Märkus: Kui te ei vajuta ühe minuti jooksul ühtegi nuppu, naaseb randmevastuvõtja ise
treeningrežiimi või peatunud treeningu seisu.
4.3 TREENINGU LÕPETAMINE
1. Vajutage nuppu Back. Jätkub teie südame löögisageduse kuvamine ekraanile. Treeningu
andmete salvestamine peatub. Ekraanile ilmub sümbol
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige Exit ja vajutage nuppu OK.
Ekraanile ilmub treeningu kokkuvõte (Summary).
.
3. Vajutage nuppu OK Exercise menüüsse sisenemiseks või vajutage ja hoidke all nuppu Back
kellaajarežiimi naasmiseks.
Märkus:
•
Kui olete treeningu peatanud ja vööanduri ära võtnud, kuid unustasite treeningu lõpetada,
naaseb randmevastuvõtja viie minuti möödumisel kellaajarežiimi.
•
Informatsiooni vööanduri hoolduse kohta leiate peatükist Hooldus ja korrashoid.
4.4 TREENINGU SEADED
Exercise Settings menüüs saate te vaadata ja valida eelseisvat treeningut ja treeningu ajal
kasutatavaid seadistusi.
1. Alustage kellajarežiimist. Vajutage nuppu OK.
2. Ekraanile ilmub Exercise. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige SETTINGS. Vajutage nuppu OK.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige EXERCISE, HR ALARM või HR VIEW. Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui te ei ole veel programmi koostanud või olete programmi välja lülitanud, ilmub
ekraanile HR ALARM, HR LIMITS ja HR VIEW. Tehke soovitud valik nuppude ▲ ja ▼ abil.
Vajutage nuppu OK. Jätke vahele treeningu valimine.
Treeningu valimine
Ekraanile ilmub Exercises ning programmis sisalduvad treeningud programmi poolt soovitatavas
järjekorras.
Nuppude ▲ ja ▼ abil valige üks programmi treeningutest või valige enda poolt koostatud treening
(Manual). Vajutage nuppu OK.
Valige treening välja valides SELECT või vaadake treeningu eesmärke valides VIEW. Vajutage
nuppu OK.
Kui valite Select, võetakse treening kasutusele ning randmevastuvõtja naaseb Exercise
menüüsse.
View-menüüs saate te treeningu info eelnevalt läbi vaadata nuppude ▲ ja ▼ abil.
Kui valite treeningu Manual (kasutaja poolt seatavate kontrollvahemiku piiridega treening) või
jõutreeningute programmi treeningu, saate selle kasutusse võtta valides SELECT. Teil on võimalik
valida ka VIEW treeningu eelnevaks läbivaatamiseks. Valige HR LIMITS, et muuta südame
löögisageduse kontrollvahemiku piire. Vajutage nuppu OK ja jätkake punktist Südame
löögisageduse kontrollvahemiku piiride seadmine.
Südame löögisageduse kontrollvahemikust väljumise helisignaali helitugevuse seadmine
Valige VOL 2 (tugev heli), VOL 1 (vaikne heli) ja OFF (helisignaal välja lülitatud) vahel nuppude ▲
ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
Kui valisite Vol 2 või Vol 1, kostub helisignaal, kui teie südame löögisagedus väljub treeningu ajal
kontrollvahemiku piiridest.
25
26
SÜDAME LÖÖGISAGEDUSE KUVAMISE VORMINGU VALIMINE
Nuppude ▲ ja ▼ abil valige kas soovite südame löögisagedust jälgida löökidena minutis (HR) või
protsendina maksimaalsest südame löögisagedusest (HR%). Vajutage nuppu OK.
SÜDAME LÖÖGISAGEDUSE KONTROLLVAHEMIKU PIIRIDE SEADMINE
Valige OWNZONE, AUTOMATIC, MANUAL ja OFF vahel nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu
OK.
Märkus: Teil on võimalik muuta südame löögisageduse kontrollvahemiku piire, kui te ei ole
programmi loonud, kui olete selle välja lülitanud või valinud treeningu Manual. Programmi kuuluva
treeningu kontrollvahemiku piire on teil võimalik muuta lülitades OwnZone-funktsiooni sisse või
välja Program Settings menüüs.
OWNZONE:
AUTOMATIC:
Kontrollvahemik
HARD
MODERATE
LIGHT
BASIC
MANUAL:
OFF:
Randmevastuvõtja leiab treeningu alguses teile sobivaima kontrollvahemiku
piirid. Lisainfo leiate lõigust OwnZone.
Valige nuppude ▲ ja ▼ abil HARD, MODERATE, LIGHT ja BASIC vahel.
Vajutage nuppu OK. Randmevastuvõtja ekraanile ilmuvad eelnevalt selle tsooni
tarvis leitud südame löögisageduse kontrollvahemiku piirid. Kui te pole seni
OwnZone funktsiooni abil kontrollvahemiku piire leidnud, kuvatakse ekraanile
vanuse põhjal arvutatud südame löögisageduse kontrollvahemiku piirid. Neid
piire kasutatakse ka siis, kui OwnZone funktsiooni abil kontrollvahemiku piiride
leidmine ebaõnnestub.
Automaatselt vanuse põhjal arvutatavad südame löögisageduse piirid.
Valige nuppude ▲ ja ▼ abil HARD, MODERATE, LIGHT ja BASIC vahel.
Vajutage nuppu OK. Ekraanile kuvatakse vanuse põhjal arvestatud südame
löögisageduse kontrollvahemiku piirid.
Treening
Kõrge intensiivsuse tsoon (80-90% maksimaalsest südame löögisagedusest)
on mõeldud lühikesteks suure koormusega treeninguteks. Sellise
intensiivsusega treenimine kutsub esile raske hingeldamise, lihasväsimuse,
üldise väsimuse ning toob kaasa maksimaalse võimekuse kasvu.
Treenimine mõõduka intensiivsusega (70-80% SLSmax-st) on efektiivne
võimalus aeroobse võimekuse parandamiseks. See intensiivsuse tase on
soovitatav regulaarselt treenivatele inimestele.
Treenimine madala intensiivsusega (60-70% SLSmax-st) sobib nii tervise kui
ka aeroobse võimekuse parandamiseks. Selles tsoonis treenimine parandab
vastupidavust ning aitab taastuda rasketest koormustest.
Üldise treeningu tsoon (65-85% SLSmax-st). See intensiivsuse tsoon on sobiv
aeroobsete harjutuste sooritamiseks.
Lisaks võimalusele leida kontrollvahemiku funktsioonid Polar OwnZone
funktsiooni abil või automaatselt vanuse põhjal on teil need võimalik sisestada
käsitsi, juhul kui te soovite need ise kindlaks määrata näiteks vanuse põhjal.
Randmevastuvõtja ekraanile ilmuvad eelnevalt seatud kontrollvahemiku piirid.
Kui te pole varem kontrollvahemiku piire seadnud, ilmuvad ekraanile vanuse
põhjal leitud kontrollvahemiku piirid.
Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke kontrollvahemiku ülemine piir. Vajutage nuppu
OK.
Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke kontrollvahemiku alumine piir. Vajutage nuppu
OK.
Südame löögisageduse kontrollvahemiku piiride seadmise funktsioon on välja
lülitatud ning kontrollvahemikke treeningu ajal ei kasutata.
Teie kontrollvahemikuks on südame löögisageduse väärtuste vahemik, mis jääb kontrollvahemiku
alumise ja ülemise piiri vahele. Piiride väärtusi on võimalik seada protsendina maksimaalsest
südame löögisagedusest või südame löökidena minutis. Maksimaalne südame löögisagedus
27
(SLSmax) on maksimaalse kehalise pingutuse korral saavutatav suurim südamelöökide arv
minutis. Randmevastuvõtja arvutab välja teie SLSmax vanuse põhjal valemi 220-vanus abil. Oma
tegeliku SLSmax väljaselgitamiseks paluge spordiarstil või spordifüsioloogil läbi viia maksimaalse
pingutuse test.
Allpool olevas tabelis leiate vanuse põhjal välja arvutatud südame löögisageduse vahemikud, mis
vastavad erinevatele treeningu intensiivsuse tsoonidele (vanused on valitud 5-sekundiliste
intervallidega). Arvutage välja oma SLSmax, leidke enda jaoks vanusel põhinevad intensiivsuste
vahemikud ning valige iga treeningu jaoks sobiv vahemik.
Vanus
SLSmax
(220-vanus)
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155
Madal
intensiivsus*
60-70%
SLSmax-st
120-140
117-137
114-133
111-130
108-126
105-123
102-119
99-116
96-112
93-109
Keeps U Fit
treeningprogrammi
intensiivsused
Mõõdukas
intensiivsus
70-80%
SLSmax-st
140-160
137-156
133-152
130-148
126-144
123-140
119-136
116-132
112-128
109-124
Body Workout
treening
Kõrge
intensiivsus
80-90%
SLSmax-st
160-180
156-176
152-171
148-167
144-162
140-158
136-153
132-149
128-144
124-140
55-90%
SLSmax-st
110-180
107-176
105-171
102-167
99-162
96-158
94-153
91-149
88-144
85-140
*Polar kasutab madala intensiivsusega treeningu määratlemisel modifitseeritud definitsiooni, sest
rahvusvaheliste ekspertide soovituste kohaselt loetakse madala intensiivsusega treeninguks ka
treeningut, mille puhul intensiivsus jääb alla 60% SLSmax-st.
Kui keskmine südame löögisagedus jääb Body Workout treeningute jääb allapoole alumist piiri,
viitab see sellele, et te pole piisavalt keskendunud treeningule või on jõutreeningud teile veel
harjumatud. Hiljem, kui olete jõutreeningutega rohkem kohanenud, võib teie südame löögisagedus
lühiajaliselt ka ületada ülemist piiri (90% SLS-st). See tuleneb lühematest pausidest harjutuste
vahel ning suuremate raskuste kasutamisest.
Kui teie keskmine südame löögisagedus jõutreeningute ajal ületab 55% SLSmax-st, tähendab see
seda, et lisaks jõuomaduste parandamisele saite koormust, mis arendab südant ja veresoonkonda
ning omab positiivset efekti kehakalu korrigeerimisele.
4.5 OWNZONE
Polar F55 on võimeline määrama treeningu individuaalse südame löögisageduse vahemiku
eelseisva treeningu jaoks. Seda vahemikku nimetatakse OwnZone’iks (OZ) ning see on võimalik
leida kuni 5-minutilise soojenduse käigus kõndides või sörkjooksu tehes. Teil on võimalik
OwnZone vahemik leida ka muud spordiala harrastades. Tegevuse põhimõte seisneb aeglases
tempos alustamises. Seejärel tuleb koormust suurendada nii, et teie südame löögisagedus
tõuseks. OwnZone funktsiooni abil leitud südame löögisageduse kontrollvahemiku kasutamine
teeb treenimise lihtsamaks ja nauditavamaks. Te ei pea enam muretsema treeninguks sobiva
kontrollvahemiku piiride väljaarvutamise pärast.
Olemas on 4 erinevat intensiivsuse tsooni, mida teil on võimalik OwnZone-funktsiooni abil leida:
Light, Moderate, Hard ja Basic. Kui treenite vastavalt Polar Keeps U Fit treeningprogrammile,
saate OwnZone-funktsiooni kasutada programmi kuuluvate treeningute intensiivsuse tsoonide
28
piiride täpsustamiseks. Valige OwnZone Program Settings menüüs. Kui valite treeningu Manual,
saate OwnZone valida ka Exercise Settings menüüs
5. Astmete 1-5 ajal kuulete te mingil hetkel kaht helisignaali. See tähendab, et südame
löögisageduse monitor on leidnud OwnZone’i südame löögisageduse piirid.
OwnZone funktsiooni kasutamine tagab treeningute mitmekülgsuse. OwnZone kontrollvahemiku
leidmine põhineb südame löögisageduse vahelduvuse hindamisel soojendusperioodil. Südame
löögisageduse vahelduvus (erinevused üksteisel järgnevate südamelöökide vahel) kajastab keha
füsioloogilisi muutusi. Kui teie südame löögisageduse vahelduvus muutub liiga aeglaselt või liiga
kiiresti või kui südame löögisagedus ületab ohutuspiirid OwnZone leidmise ajal, võtab
randmevastuvõtja kasutusele eelnevalt leitud kontrollvahemiku piirid. Kui aga te pole varem
OwnZone funktsiooni abil kontrollvahemiku piire leidnud ning OwnZone’i leidmine ei õnnestu taas,
võetakse kasutusele vanusel põhinevad Ownzone’i piirid.
Kui OwnZone’i leidmine õnnestub, ilmub ekraanile järgnev info:
OwnZone on välja töötatud pidades silmas terveid isikuid. Teatud tervisliku seisundi puhul võib
südame löögisageduse vahelduvusel põhinev OwnZone-funktsioon tõrkuda, näiteks kõrge
vererõhu puhul, südamearütmia puhul ning teatud ravimite tarvitamisel.
Kontrollvahemiku piiride leidmine OwnZone’i abil
Veenduge, et olete enne OwnZone’i leidmist:
•
Sisestanud oma kasutajaandmed.
•
Olete sisse lülitanud OwnZone funktsiooni. Iga kord, kui alustate treeningu info salvestamist
ja olete eelnevalt lülitanud sisse OwnZone funktsiooni, käivitub OwnZone leidmine. Lisainfot
leiate lõigus Treeningu seaded.
OwnZone’i abil tuleks oma kontrollvahemiku piirid leida kui:
•
Muudate oma treeningukeskkonda või treeningute tüüpi.
•
Kui tunnete end eriliselt: kui olete stressis või haigestunud või teie kehaline seisund on
tavalisest erinev.
•
Olete vahepeal muutnud kasutajaandmeid.
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK.
2. Ekraanile ilmub Exercise. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige START ja vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub OwnZone.
Kui otsustate Ownzone’i leidmise vahele jätta ja kasutada eelnevalt leitud OwnZone
kontrollvahemiku piire, vajutage nuppu OK ja liikuge punkti 5 juurde.
4. Algab kontrollvahemiku piiride leidmine OwnZone funktsiooni abil. Selleks tuleb läbida kuni viis
astet. Iga astme lõppemisel kuulete te helisignaali (kui helisignaal on sisse lülitatud) ja süttib
taustvalgustus (kui te olete treeningu ajal taustvalgustust kasutanud), mis tähistab astme
lõppemist.
OwnZone Updated
Südame löögisageduse kontrollvahemiku piirid löökidena minutis või
protsendina maksimaalsest südame löögisagedusest, sõltuvalt teie
seadistustest.
Teie hetke südamelöögisagedus
Kui OwnZone’i leidmine ei õnnestunud, ilmub ekraanile tekst OwnZone Limits ja
teie eelnevalt kindlaks määratud OwnZone kontrollvahemiku piirid kas löökidena
minutis või protsendina maksimaalsest südame löögisagedusest. Kui te pole
OwnZone funktsiooni abil piire varem leidnud, võetakse kasutusele vanusel
põhinevad OwnZone’i piirid.
Võite nüüd treeningut jätkata. Treeningu efektiivsuse suurendamiseks üritage
hoida oma südame löögisagedust kontrollvahemiku piirides.
5. OMA EDUSAMMUDE JÄLGIMINE
5.1 PÄEVA ANDMETE FAIL
Mälus hoitakse informatsiooni teie viimase 26 salvestatud treeningute kohta, sealhulgas info
treeningu kestuse, kulutatud kalorite hulga, maksimaalse ja keskmise südame löögisageduse, ja
erinevates intensiivsuse tsoonides treenimise kestuse kohta.
Kui mälu saab täis, asendatakse kõige vanem salvestis uusimaga. Kui soovite informatsiooni alles
hoida pikema ajaperioodi jooksul, soovitame teil info üle kanda Polar Fitness Trainer
veebikeskkonda kasutades File Send menüüd. Lisainfot leiate peatükist Andmevahetus arvutiga.
Kõndige väga aeglases tempos 1 minuti jooksul. Selle astme ajal peaks
teie südame löögisagedus jääma alla 100 löögi minutis / 50% SLSmaxst.
Kõndige tavalises tempos 1 minuti jooksul. Suurendage selle astme
jooksul sujuvalt oma südame löögisagedust 10 löögi võrra / 5%
SLSmax-st.
Kõndige kiires tempos 1 minuti jooksul. Suurendage selle astme
jooksul sujuvalt oma südame löögisagedust 10 löögi võrra / 5%
SLSmax-st.
Sörkige aeglases tempos 1 minuti jooksul. Suurendage selle astme
jooksul sujuvalt oma südame löögisagedust 10 löögi võrra / 5%
SLSmax-st.
1. Alustage kellaajarežiimist. Vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü File. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige DAILY. Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui ekraanile ilmub Empty, pole mälus treeninguinformatsiooni.
Ekraanile ilmub järgnev informatsioon:
Jookske 1 minuti jooksul.
29
30
Treeningu nimetus, kui kasutasite programmi kuuluvat treeningut
Graafilised tulbad kujutavad treeninguid. Tulba kõrgus tähistab
treeningu kestust.
seatud kontrollvahemiku piire)
Kontrollvahemiku piirid
Kontrollvahemiku piirides treenimise kestus
Kursor tähistab valitud treeningut
Valitud treeningu kuupäev
Valige treeninguid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
Järgneva info saate läbi vaadata kasutades nuppe ▲ ja ▼.
Duration (kestus)
Treeningu nimetus
Treeningu alustamise kellaaeg
Treeningu kestus (tunnid.minutid.sekundid)
Calories (kulutatud kalorite hulk)
Treeningu ajal kulutatud kalorite hulk (Cal/kcal)
Rasva arvel kulutatud kalorite osakaal* (ei kuvata, kui kasutasite
Body Workout treeningut)
* Rasva arvel kulutatud kalorite osakaal arvutatakse treeningul
kulutatud kalorite hulga põhjal. Rasva osakaal kalorikulus võib olla
vahemikus 0 kuni 60% ning kuvatakse 5%-lise täpsusega.
Heart Rate (südame löögisagedus)
Maksimaalse (Max) ja
keskmise (Avg) südame löögisageduse näidud vahelduvad ekraanil
löökidena minutis ja protsendina maksimaalsest südame
löögisagedusest
Daily File menüüsse naasmiseks vajutage nuppu Back.
Kellaajarežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Back.
Faili kustutamine
1. Kui ekraanil on Duration (treeningu kestus), vajutage ja hoidke all nuppu Light, kuni ekraanile
ilmub DELETE FILE?
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige YES (jah) või NO (ei). Vajutage nuppu OK.
3. Kui valite Yes, ilmub ekraanile ARE YOU SURE? (olete te kindel?). Kui te ei soovi faili
kustutada, valige NO. Valige YES, kui soovite faili kustutada. Vajutage nuppu OK. Märkus! Kui
olete faili kustutanud, ei ole seda võimalik taastada.
5.2. NÄDALA ANDMETE FAIL
Weekly File menüüs saate kontrollida automaatselt salvestatavat informatsiooni nädalate kaupa.
Nädala andmete failis sisaldub informatsioon viimase 26 nädala kohta. Kui nädala andmete failile
eraldatud mälu saab täis, asendatakse kõige vanem salvestis uusimaga. Andmed nädala kohta
salvestatakse pühapäeva keskööl. Samal ajal algab informatsiooni kogumine päevikusse jooksva
nädala kohta.
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü File. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige WEEKLY. Vajutage nuppu OK.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige EXE.COUNT (treeningute arv), EXE.TIME (treeningute kestus),
CALORIES (energiakulu) või HR ZONES (erinevates treeningu intensiivsuse tsoonides treenimise
kestus). Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui ekraanile ilmub Empty, pole mälus treeninguinformatsiooni.
Järgneva info saate läbi vaadata kasutades nuppe ▲ ja ▼. Must kursor liigub nädala kaupa.
Vajutage nuppu Back Weekly File menüüsse naasmiseks.
Südame löögisageduse treeningtsoonid (kuvatakse vaid siis, kui
kasutasite programmi kuuluvat treeningut)
Vajutage nuppu OK informatsiooni saamiseks madala, mõõduka ja
kõrge
intensiivsusega
treeningtsoonides
treenimise
kohta.
Intensiivsuse tsoonide vahel saate liikuda nuppude ▲ ja ▼ abil
Exe.Count (treeningute arv)
Valitud intensiivsuse tsoonis treenimise eesmärk
Exe.Time (treeningute kestus)
Intensiivsuse tsooni tulp on esile toodud
Valitud nädala viimane päev (pühapäev)
Treeningute arv
Valitud nädala viimane päev (pühapäev)
Treeningute kestus (tunnid.minutid.sekundid)
Valitud tsoonis treenimise kestus.
Vajutage nuppu Back HR zones menüüsse naasmiseks.
Time in Zone (südame löögisageduse kontrollvahemikus treenimise
kestus, kuvatakse vaid juhul, kui treeningu ajal kasutasite enda poolt
31
32
Calories (energiakulu)
Kui alustate kellaajarežiimist, korrake punktides 1-3 kirjeldatut.
4. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil Reset Total Counters?. Vajutage
nuppu OK.
5. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil ALL (kõik näidud), EXE.COUNT,
DURATION või CALORIES. Vajutage nuppu OK.
6. Ekraanile ilmub ARE YOU SURE? (olete te kindel?). Nuppude ▲ ja
▼ abil valige YES (jah) või NO (ei). Vajutage nuppu OK.
Valitud nädala viimane päev (pühapäev)
Treeningute energiakulu
HR Zones (erinevates treeningu intensiivsuse tsoonides treenimise kestus)
Valitud nädala viimane päev (pühapäev)
Treeningute summaarne kestus mõõduka intensiivsusega treeningtsoonis
(Moderate). Vajutage nuppu OK erinevates tsoonides treenimise kestuse
vaatamiseks. Intensiivsuste vahel valimiseks kasutage nuppe ▲ ja ▼.
Vajutage nuppu Back treeningtsoonide üldvaate juurde naasmiseks.
Teil on võimalik vajutades ja hoides all nuppu Back naasta kellaajarežiimi.
5.3. TREENINGUTE SUMMAARSETE NÄITUDE FAIL
Totals File menüüs näete te treeningute summaarseid näite, summaarset treeningute arvu,
kestust ja energiakulu alates näitude viimasest nullimisest.
Kellaajarežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Back.
5.4 PÄEVIK
Selles lõigus leiate infot selle kohta, kuidas võrrelda reaalset treeningute kestust, treeningute arvu,
energiakulu ja erineva intensiivsusega treeningtsoonides treenimise kestust eesmärgiks seatud
väärtustega. Nii saate viivitamatult usaldusväärset infot oma edusammude kohta ning kontrollida,
kas treeningud kulgevad plaanipäraselt.
Päevikus uueneb info kalendaarse nädala kohta.
Treeningu info salvestatakse päevikusse, kui salvestatud treeninginformatsiooni kestus on
vähemalt kümme minutit.
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü File. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige TOTALS. Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui ekraanile ilmub Empty, pole mälus treeninguinformatsiooni.
Järgneva info saate läbi vaadata kasutades nuppe ▲ ja ▼.
Total Exe.Count (treeningute arv)
Summaarse treeningute arvu näidu viimase nullimise kuupäev
Summaarne treeningute arv alates viimasest nullimisest
Märkus: Kui treeningute arv ületab 65 535, algab loendamine uuesti
nullist.
Total Duration (treeningute kestus)
Summaarse treeningute kestuse näidu viimase nullimise kuupäev
Summaarne treeningute kestus alates viimasest nullimisest
Märkus: Kuni 99 tunni 59 minuti saavutamiseni kuvatakse
summaarset treeningute kestust tundides ja minutites. Seejärel
kuvatakse treeningute kestust tundides kuni 9999 tunni
saavutamiseni, mille järel alustatakse loendamist nullist.
Total Calories (energiakulu)
Summaarse treeningute energiakulu näidu viimase nullimise kuupäev
Summaarne treeningute energiakulu alates viimasest nullimisest
Märkus: Kui treeningute energiakulu ületab 999 999 Cal/kcal, algab
loendamine uuesti nullist.
1. Alustage kellajarežiimist ja vajutage nuppu ▲.
2. Päevikute vahel liikumiseks vajutage nuppe ▲ ja ▼.
3. Vajutage nuppu OK valitud päevikusse sisenemiseks.
Märkus:
•
Jõutreeningute eesmärgid (treeningu kestus, kalorikulu ja üks harjutuskord) lisatakse nädala
eesmärkidele, kui olete koostanud Polar Keeps U Fit treeningprogrammi. Kui te pole veel
programmi loonud või olete programmi välja lülitanud, kuvatakse ekraanile vaid tulemused.
•
Randmevastuvõtja nullib päevikute sisu ja treeningtsoonide info ööl vastu esmaspäeva kell
12. Samal ajal salvestatakse täisnädala andmed päeviku faili.
Päevik
Exe.Count (treeningute arv)
Eesmärgiks seatud treeningute arv
Treeningute arvu tulp on esile toodud.
Summaarne treeningute arv
Summaarsete näitude nullimine
33
34
Vaikimisi esimesena kuvatav näit.
Exe.Time (treeningute kestus)
Eesmärgiks seatud treeningute kestus
Treeningute kestuse tulp on esile toodud
Summaarne treeningute kestus
5.5 IGANÄDALANE JA IGAKUINE ANDMETE KOKKUVÕTE
Calories (kalorikulu)
Eesmärgiks seatud kalorikulu
Kalorite tulp on esile toodud
Treeningutel kulutatud kalorite hulk
Iganädalane andmete kokkuvõte
Iganädalase andmete kokkuvõtte funktsioon teeb ülevaate teie edusammudest ning tuletab teile
meelde vajaduse üle vaadata eelmise nädala treeningud. Meeldetuletus ilmub ekraanile
pühapäeva öösel vastu esmaspäeva kell 12.
1. Vajutage nuppu ▲ meeldetuletuse
avamiseks.
2. Ekraanile ilmub CHECKING YOUR WEEKLY
EXERCISES. Vajutage nuppu OK eelmise nädala
treeningute vaatamiseks või vajutage ja hoidke all nuppu
Back kellaajarežiimi naasmiseks.
Vajutage nuppu Back päeviku vaate juurde naasmiseks ning vajutage nuppu ▼ treeningtsoonide
info juurde liikumiseks. Vajutage nuppu OK. Kellaajarežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all
nuppu Back.
Südame löögisageduse treeningtsoonid
Light (madal intensiivsus)
Eesmärgiks seatud madala intensiivsusega treeningu kestus
Ekraanile ilmub Result ja alljärgnev info:
Madala intensiivsuse tsooni tulp on esile toodud
Eelmise nädala treeningute arv
Treeningute kogukestus eelmisel nädalal
Madala intensiivsusega tsoonis treenimise kestus
Eelmisel nädalal treeningutega kulutatud kalorite hulk (Cal/kcal)
Nädala eesmärkide täitmise protsent
Moderate (mõõdukas intensiivsus)
Eesmärgiks seatud mõõduka intensiivsusega treeningu kestus
Ekraanil hakkavad vahelduma tulemused ja karika kujutis
nädalane kalorikulu ületanud 75% seatud eesmärgist.
Mõõduka intensiivsuse tsooni tulp on esile toodud
3. Kellaajarežiimi naasmiseks vajutage nuppu OK.
Mõõduka intensiivsusega tsoonis treenimise kestus
Hard (kõrge intensiivsus)
Eesmärgiks seatud kõrge intensiivsusega treeningu kestus
Kõrge intensiivsuse tsooni tulp on esile toodud
Kõrge intensiivsusega tsoonis treenimise kestus
Vajutage nuppu Back treeningtsoonide info vaate juurde naasmiseks, vajutage ja hoidke all nuppu
Back kellaajarežiimi naasmiseks.
Vaikimisi esimesena kuvatava näidu muutmine
Kui vajutate nuppu Back päeviku vaate või treeningtsoonide info vaate
juurde naasmiseks, võetakse viimati ekraanil olnud näit esimesena
kuvatavaks näiduks.
Järgmine kord, kui sisenete päevikusse või treeningtsoonide infosse,
ilmub ekraanile esimesena kuvatav näit.
35
, kui teie
Märkus: Kellaajarežiimis olles jääb karika kujutis alternatiivseks kujutiseks.
Kujutist on teil võimalik vahetada vajutades ja hoides all nuppu ▲.
Igakuine andmete kokkuvõte
Kuu esimesel päeval tuletab randmevastuvõtja meelde vajadusest sooritada Fitness Test teie
kehalise võimekuse kindlaksmääramiseks, kui te pole viimase kuu jooksul ise testi sooritanud.
avamiseks.
1. Vajutage nuppu ▲ meeldetuletuse
2. Ekraanile ilmub TEST YOUR OWNINDEX Vajutage nuppu OK Fitness Test menüüsse
sisenemiseks. Kui te ei soovi Fitness Testi sooritada, vajutage ja hoidke all nuppu Back
kellaajarežiimi naasmiseks. Lisainfot Fitness Testi kohta leiate peatükist Polar Fitness Test –
OwnIndex.
6. OWNRELAX
OwnRelax on lõdvestussessiooni jälgimisel saadav tulemus, mis näitab kiiresti ja lihtsalt, kuivõrd
lõdvestunud te olete. OwnRelax põhineb südame löögisageduse ja südame löögisageduse
vahelduvuse andmetel.
36
Südame löögisagedus ja südame löögisageduse vahelduvus on üldise lõdvestuse mõõtmise ja
hindamise seisukohalt tundlikud parameetrid. Lõdvestussessiooni ajal peaksite olema lamamisvõi istumisasendis. Selleks, et üksteisele järgnevate lõdvestussessioonide tulemused oleksid
võrreldavad, peaksid mõõtmised toimuma standardiseeritud (ühetaolistes) tingimustes.
Kui sessioon saab läbi, kostub helisignaal ja ekraanile ilmub järgnev info:
Teie OwnRelax tulemus millisekundites (sessiooni keskmine väärtus).
Joon tulbal vastab väärtusele millisekundites
6.1 LÕDVESTUSSESSIOONI LÄBIVIIMINE
Soovitav on lõdvestussessioon läbi viia:
• Üldise lõdvestusseisundi hindamiseks hommikul ja ühetaolistes tingimustes
• Treeninguks valmisoleku kontrollimiseks treeningu eel
• Treeningu järel taastumise hindamiseks.
• Lõdvestusseisundi hindamiseks ükskõik millisel ajal
Lõdvestussessiooni läbiviimiseks piisab 5 minutist.
Usaldusväärsete tulemuste saavutamiseks pidage silmas järgmist:
• Lõdvestussessioon võib aset leida ükskõik kus – kodus, kontoris, treeningsaalis või
terviseklubis – tingimuseks on rahulik keskkond teie ümber. Teid ei tohiks segada helid (näiteks
raadio, teler või telefon) ega teiega rääkivad inimesed. Te ei tohiks tegelda lugemisega.
• Te peaksite olema lamamis- või istumisasendis.
1. Kandke vööandurit nagu kirjeldatud lõigus Südame löögisageduse mõõtmine.
2. Alustage kellaajarežiimist. Vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
3. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil Relax. Vajutage nuppu OK.
4. Ekraanile ilmub Begin to relax. Randmevastuvõtja alustab lõdvestussessiooni jälgimist, otsides
teie südame löögisagedust.
Kui randmevastuvõtja registreerib südame löögisageduse signaali, ilmub ekraanile mõneks
sekundiks Session starts ja seejärel järgnev info:
Relax
OwnRelax tulemus tulbal
Tagasilugemisega taimeri näit lõpuni jäänud aja kohta
Lõdvestussessiooni
väärtus)
südame
löögisagedus
(sessiooni
keskmine
Märkus:
•
Teie OwnRelax väärtus millisekundites võib olla vahemikus 1 kuni 200 millisekundit.
•
Tulp kuvab näidu vahemikus 1 kuni 100 ms. Vasakpoolne tulba ots vastab 1 millisekundile ja
parempoolne tulba ots vastab 100 millisekundile või enamale.
Selleks, et täpselt tõlgendada oma tulemust, leidke teie südame löögisageduse ja südame
löögisageduse vahelduvuse andmetel põhinev seletus järgnevatel lehekülgedel esitatud tabelist.
Vajutage nuppu OK tulemuste trendi vaatamiseks ning jätkake lõigust Trendi vaatamine. Teil on
võimalik naasta kellaajarežiimi vajutades ja hoides all nuppu Back.
6.2 TULEMUSTE TÕLGENDAMINE
Lõdvestussessiooni tulemused on alati individuaalsed ning neid saab võrrelda ainult sama isiku
andmetega. Enne tulemuste tõlgendamise alustamist tuleb kindlaks teha südame löögisageduse
baastase rahuolekus.
Rahuoleku südame löögisageduse kindlakstegemine
Rahuoleku südame löögisageduse tase võib olla kõrge või madal sõltuvalt teie füsioloogilistest
omadustest ja treenitusest. Üldiselt kehtib põhimõte, et mida madalam on teie südame
löögisagedus rahuolekus teie baastasemega võrreldes, seda lõdvestunum on teie keha.
Lõdvestussessiooni ajal peaks südame löögisagedus alanema.
OwnRelax
Üldiselt, mida kõrgem on OwnRelax väärtus, seda enam on keha lõdvestunud. Keha
lõdvestumisel OwnRelax väärtus tõuseb.
Regulaarne treenimine ja lõdvestustreeningute läbiviimine, nagu ka vaimse ja psühholoogilise
taastumise parandamine, parandavad organismi üldist lõdvestustaset. Lõdvestussessioon on
mõeldud tervetele täiskasvanutele, kes ei tarvita ravimeid.
Mida enam paremal pool on OwnRelax tulemus tulbal, seda suurem on teie südame
löögisageduse vahelduvus ja teie lõdvestusseisund. Vastupidi, mida rohkem vasakul on teie
tulemus tulbal, seda väiksem on teie südame löögisageduse vahelduvus ja seda väiksem on teie
vaimne ja füüsiline lõdvestusseisund.
OwnRelax (millisekundites) ja südame löögisagedus (löökidena minutis) vastavalt vanusele
meestel ja naistel.
Märkus:
•
Kui randmevastuvõtja ei leia teie südame löögisagedust, ilmub ekraanile Session stopped ja
sessioon peatub. Veenduge, et vööanduri elektroodid on niisked ja piisavalt tihedalt ümber
rindkere. Taaskäivitage lõdvestussessioon.
•
Teil on võimalik lõdvestussessioon peatada igal hetkel vajutades nuppu Back. Ekraanile
ilmub mõneks sekundiks Session stopped.
37
38
1. Leidke oma südame löögisageduse väärtus ülemisest horisontaalreast ja valige sobiv veerg,
näites 66-75.
2. Vasakust veerust valige sugu ja teie vanusele vastav rida, näites 35-44.
3. Võrrelge oma OwnRelax väärtust OwnRelax vahemikuga, näites 16-23- ms.
4. Kui teie OwnRelax tulemus on keskmiste vahemikust madalam, olete tõenäoliselt vähem
lõdvestunud. Kui teie OwnRelax tulemus on keskmiste vahemikust kõrgem, olete tõenäoliselt
rohkem lõdvestunud.
7. ANDMEVAHETUS ARVUTIGA
Teie südame löögisageduse monitor võimaldab
andmevahetust randmevastuvõtja, PC-tüüpi arvuti ja
ühilduva Nokia mobiiltelefoni vahel. Teil on võimalik
teha arvutis seadistusi ning need randmevastuvõtjale
üle kanda Polar UpLink Tool tarkvara abil. Enamgi
veel,
teil
on
võimalik
randmevastuvõtja
isikupärasemaks muutmiseks disainida oma logo või
valida meeldivaim Polari logode galeriist (Polar Logo
Gallery). Lisainfot miinimumnõuete kohta arvutile
leiate infot peatükist Tehnilised andmed.
6.3 TRENDI VAATAMINE
Relaxation Trend sisaldab teie OwnRelax tulemusi. Relaxation Trend vaates näete te viimast 47
OwnRelax tulemust. Kui kogunenud on enam tulemusi, asendab uusim tulemus vanima. Kui
soovite jälgida tulemusi pikema perioodi kohta, kandke andmed üle veebikeskkonda Polar Fitness
Trainer. Lisainfot leiate peatükist Andmete ülekanne.
1. Kui alustate kellaajarežiimist, vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil Relax. Vajutage nuppu OK.
Valige nuppude ▲ ja ▼ abil TREND. Vajutage nuppu OK.
4. Ekraanile ilmub järgnev info.
Relax (ms)
Viimase OwnRelax tulemuse kuupäev
OwnRelax väärtuste graafiline trend
Viimase OwnRelax tulemuse väärtus
5. Vajutage nuppu OK põhjaliku info vaatamiseks valitud OwnRelax tulemuse kohta.
Teie OwnRelax tulemus millisekundites (sessiooni keskmine väärtus).
Joon tulbal vastab väärtusele millisekundites
Lõdvestussessiooni südame löögisagedus (sessiooni keskmine
väärtus)
Polar WebLink tarkvara võimaldab teil pikaajaliseks
edusammude jälgimiseks ja andmete graafiliseks
analüüsiks
kanda
randmevastuvõtjas
olevad
treeningute andmed Polar Fitness Trainer veebikeskkonnas asuvasse treeningpäevikusse. Polar
Fitness Trainer (www.PolarFitnessTrainer.com) on teie treeningute toetamiseks mõeldud
veebiteenus. Tasuta registreerumine võimaldab teil koostada treeningprogrammi, kasutada
treeningpäevikut, teste ja kalkulaatoreid, kokkuvõtteid ja lugeda kasulikke artikleid. Veebiteenuse
juurdepääs ja registreerimisprotsess algavad aadressilt www.PolarFitnessTrainer.com. Lisainfot
miinimumnõuete kohta arvutile leiate infot peatükist Tehnilised andmed.
Polar MobileLink to Fitness tarkvara abil on võimalik saata andmeid randmevastuvõtjalt
ühilduvasse Nokia mobiiltelefoni ja ühilduvast Nokia mobiiltelefonist Polar Fitness Trainer
veebikeskkonda. Samas saate Nokia mobiiltelefonil kasutada muid kasulikke fitness-tööriistu.
Tarkvara kohta leiate lisainfot aadressilt www.polar.fi/mobilelink. Samast leiate ka ühilduvate
telefonide nimekirja ja juhised tarkvara allalaadimiseks ja kasutamiseks. Teatud tegevused ja
funktsioonid sõltuvad telefonis olevast SIM-kaardist ja kasutatava võrgu toest.
Edasised juhised leiate aadressidelt www.polar.fi ja www.PolarFitnessTrainer.com.
8. SEADISTUSED
Menüüs Settings saate te läbi vaadata ja muuta oma seniseid seadistusi, nagu näiteks kellaaeg ja
kuupäev, ning teha uusi seadistusi, nagu näiteks südame löögisageduse kontrollvahemiku piirid,
helisignaali tugevus või äratuskella seaded.
6. Trend vaatesse naasmiseks vajutage nuppu Back.
8.1. KELLAAJA SEADMINE
Teil on võimalik vaadata ka teisi OwnRelax tulemusi, valige soovitud tulemus nuppude ▲ ja ▼
abil.
Vajutage ja hoidke all nuppu Back kellaajarežiimi naasmiseks, teil on võimalik ka jätkata
OwnRelax tulemuse kustutamisega.
Pange tähele, et kellaaega ja kuupäeva on võimalik esitada kahel moel. Seda on teil võimalik
valida tehes valiku 12 h (järjekord: kuu-päev-aasta) või 24 h (järjekord: päev-kuu-aasta) vahel.
OwnRelax tulemuse kustutamine
5. Vajutage ja hoidke all nuppu Light valitud näidu kustutamise alustamiseks.
6. Ekraanile ilmub DELETE VALUE? Valige nuppude ▲ ja ▼ abil YES või NO.
7. Vajutage nuppu OK. Randmevastuvõtja naaseb Trend-vaatesse.
8. Vajutage ja hoidke all nuppu Back kellaaja režiimi naasmiseks.
39
40
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü Settings. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige WATCH. Vajutage nuppu OK.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige TIMER (taimerid), REMIND (meeldetuletus), ALARM (äratuskell),
TIME (kellaaeg), TIME 2 (alternatiivne ajavöönd) või DATE (kuupäev). Vajutage nuppu OK.
Märkus:
•
Teil on ükskõik millisest menüüst võimalik kellaajarežiimi naasta vajutades ja hoides all
nuppu Back.
•
Kellaaja seadmise režiimi pääsemiseks on teil võimalik kellaajarežiimis vajutada ja hoida all
nuppu Back.
•
Teil on võimalik kellaaja ja kuupäeva seadeid vahele jätta vajutades ja hoides all nuppu OK.
Taimerite seadmine
Teil on võimalik tagasilugemisega taimer panna andma helisignaali etteseatud aja möödumisel.
Kui alustate kellaajarežiimist, korrake punktides 1-3 kirjeldatut.
4. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil TIMER. Vajutage nuppu OK.
5. Seadke taimeri tunnid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
6. Seadke taimeri minutid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK. Taimer käivitub ning
ekraanile ilmub Timer.
Taimeri käivitumise järel on teil võimalik taimer taaskäivitada vajutades ja hoides all nuppu OK.
Taimer on võimalik peatada vajutades nuppu Back. Ekraanile kuvatavat infot on teil võimalik
muuta vajutades ja hoides all nuppu ▲. Taimer jätkab aja tagasilugemist isegi siis, kui taimeri
näitu ei ole ekraanil.
6. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke kuu (mm) või päev (dd). Vajutage nuppu OK.
7. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke päev (dd) või kuu (mm). Vajutage nuppu OK.
8. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke aasta (yy). Vajutage nuppu OK.
Meeldetuletuse aeg:
9. Kui kasutate 12 tunni režiimi, valige AM või PM nuppude ▲ ja ▼ abil.
10. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke tunnid. Vajutage nuppu OK.
11. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke minutid. Vajutage nuppu OK.
Meeldetuletuse helisignaal:
12. Valige nuppude ▲ ja ▼ abil häire kostumisaeg. Teil on võimalik meeldetuletuse häire panna
helisema 1 päev (1 DAY), 1 tund (1 HOUR), 30 minutit (30 MIN), 10 minutit (10 MIN) enne
etteseatud aega või etteseatud ajal (ON TIME). Vajutage nuppu OK.
Kordumine (Repeat):
13. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige, kas soovite, et meeldetuletus korduks. Meeldetuletust on
võimalik panna korduma igal aastal (YEARLY), igal kuul (MONTHLY), igal nädalal (WEEKLY),
igal päeval (DAILY), igal tunnil (HOURLY) või ka panna helisema ainult üks kord (ONCE) või
hoopis meeldetuletus välja lülitada (OFF). Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui te lülitate meeldetuletuse välja, saate ta uuesti sisse lülitada valides kordusaja.
Treening (Exercise):
14. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige treening, mille te soovite ühendada meeldetuletusega või NONE,
kui te ei soovi treeningut meeldetuletusega ühendada. Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kui te pole veel programmi koostanud, siis ei saa te ka ühendada treeningut
meeldetuletusega, ainsaks võimalikuks valikuks on NONE.
Meeldetuletuse teksti muutmine
Taimeri helisignaali
väljalülitamine
Märkus:
•
Taimeri helisignaal lülitub sisse kõigis menüüdes, välja arvatud Exercise menüüs. Kui taimeri
helisignaal käivitub mõnes muus menüüs olles, ilmub ekraanile helisignaali kostmise ajaks
ekraanile Timer Alarm.
•
Kui helisignaali kostumise ajaks olid nupud lukustatud, vabanevad need lukustusest
helisignaali kostumisel.
Teil on võimalik seada kaheksatäheline tekst, mis ilmub meeldetuletusena
ekraanile. Võimalikeks sümboliteks on 0-9, tühik, A-Z, a-z, - % / ( ) * + . : ?
• Seatav sümbol vilgub ning on allakriipsutatud. Nuppude ▲ ja ▼ abil
saate sümboleid muuta.
• Vajutage nuppu OK valiku kinnitamiseks.
• Juba seatud tähe juurde naasmiseks vajutage nuppu Back.
• Vajutage ja hoidke all nuppu OK ülejäänud sümbolite seadmise
vahelejätmiseks.
• Kui olete seadnud viimase tähe, vajutage nuppu OK ning
randmevastuvõtja naaseb meeldetuletuse seadmise menüüsse.
Teil on võimalik jätkata meeldetuletuste vaatamist ja muutmist või ka naasta kellaajarežiimi
vajutades ja hoides all nuppu Back.
Meeldetuletuse seadmine
Meeldetuletuste vaatamine ja muutmine
Kui ekraanil vilgub tekst Timer ja kostub helisignaal, vajutage nuppu Back taimeri helisignaali
katkestamiseks. Taimeri helisignaali lõpetamisel lülitub automaatselt sisse taustvalgustus ning
randmevastuvõtja naaseb kellaajarežiimi. Kui te helisignaali ei katkesta, kostub see ühe minuti
jooksul ning seejärel naaseb randmevastuvõtja kellaajarežiimi.
Teil on võimalik seada kuni 7 erinevat meeldetuletust, mis teatavad teile tähtsate sündmuste
saabumisest või soovitusest treenida kindlal kellaajal. Teil on võimalik muuta meeldetuletuse
teksti, kuupäeva, kellaaega, kordumist ning ühendada meeldetuletusega treening.
Meeldetuletuse lisamine
1. Kui alustate kellaajarežiimist, vajutage nuppu OK.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü Settings. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige WATCH. Vajutage nuppu OK.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige REMIND. Vajutage nuppu OK.
5. Kui te pole varem meeldetuletusi seadnud, ilmub ekraanile ainult ADD. Vajutage nuppu OK
esimese meeldetuletuse seadmiseks.
Kui te olete seadnud esimese meeldetuletuse, lisandub see meeldetuletuste nimekirja. Valige see
meeldetuletus välja selle muutmiseks.
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü Settings. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige WATCH. Vajutage nuppu OK.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige REMIND. Vajutage nuppu OK.
5. Valige soovitud meeldetuletus nuppude ▲ ja ▼ abil.
Valige soovitud meeldetuletus nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
Ekraanile ilmub järgnev info:
Meeldetuletuse kuupäev:
41
42
Meeldetuletuse tekst
Treeningu nimetus (kui
meeldetuletusega on
ühendatud treening)
Meeldetuletuse aeg
Meeldetuletuse helisignaali
aeg
Meeldetuletuse kuupäev
6. Vajutage nuppu OK meeldetuletuse muutmiseks.
Reminder Selection menüüsse naasmiseks vajutage nuppu Back.
Teiste meeldetuletuste vaatamiseks vajutage ja hoidke all nuppu ▲ või ▼.
7. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige EXERCISE, TIME, ALARM, DATE, REPEAT või TEXT, kui soovite
neid seadeid muuta, või valige DELETE, kui soovite meeldetuletust kustutada. Vajutage nuppu
OK.
8. Muutke valitud väärtus nagu kirjeldatud lõigus Meeldetuletuse seadmine.
Kui valite Delete, ilmub ekraanile DELETE REMINDER? (meeldetuletuse kustutamine). Nuppude
▲ ja ▼ abil valige YES (jah) või NO (ei). Vajutage nuppu OK. Märkus! Kui olete meeldetuletuse
kustutanud, ei ole seda võimalik enam taastada.
Meeldetuletuse helisignaali
väljalülitamine
Kui ekraanile ilmub SNOOZE? ja meeldetuletuse tekst ning kostub helisignaal, tuleb helisignaali
väljalülitamiseks vajutada nuppu Light. Meeldetuletuse tekst jääb ekraanile. Vajutage nuppu Back
meeldetuletuse ekraanilt kustutamiseks. Kui te kustutate meeldetuletuse ekraanilt, lülitub
automaatselt sisse taustvalgustus ja randmevastuvõtja naaseb kellaajarežiimi. Vajutage nuppu
OK, kui soovite seada helisignaalile 10-minutilise viiteaja ja käivitada tagasilugemisega taimerit.
Kui te helisignaali ei lõpeta, kostub see ühe minuti jooksul ning seejärel naaseb randmevastuvõtja
kellaajarežiimi. Kellaajarežiimis on teil ekraanile kuvatavat infot võimalik muuta vajutades ja hoides
all nuppu ▲.
Märkus:
•
Meeldetuletus käivitub, kui ekraanil on ükskõik milline menüüdest, välja arvatud Exercise
menüü. Kui meeldetuletuse helisignaal käivitub mõnes muus menüüs olles, ilmub ekraanile
helisignaali kostumise ajaks Reminder Alarm.
•
Ühekorraga võib kostuda ainult ühe meeldetuletuse helisignaal. Kui samaaegselt on seatud
mitu meeldetuletust, kostub vaid esimese meeldetuletuse helisignaal.
•
Kui helisignaali kostumise ajaks olid nupud lukustatud, vabanevad need lukustusest
helisignaali kostumisel.
kostub uuesti 10 minuti möödumisel. Kui te helisignaali ei lõpeta, kostub see ühe minuti jooksul
ning seejärel naaseb randmevastuvõtja kellaajarežiimi.
Märkus:
•
Kui äratuse helisignaal käivitub mõnes muus menüüs olles, ilmub helisignaali kostumise
ajaks ekraanile Alarm.
•
Kui helisignaali kostumise ajaks olid nupud lukustatud, vabanevad need lukustusest
helisignaali kostumisel.
Kellaaja seadmine
Kellaajarežiimist alustades korrake punktides 1-3 loetletut.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige TIME (kellaaeg). Vajutage nuppu OK.
5. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige 12 H või 24 H režiim. Vajutage nuppu OK.
Kui kasutate 12 tunni režiimi: valige AM või PM nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
6. Seadke tunnid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
7. Seadke minutid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
Kellaaja 2 seadmine
Kellaajarežiimist alustades korrake punktides 1-3 loetletut.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige TIME 2 (kellaaeg). Vajutage nuppu OK.
5. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke ajavahe kellaaeg 1-ga (hh.mm). Aeg muutub 30 minuti kaupa.
Vajutage nuppu OK.
Märkus: Kellaajarežiimis on teil kellaaegade vahel võimalik valida vajutades ja hoides all nuppu
▼.
Kuupäeva seadmine
Kellaajarežiimist alustades korrake punktides 1-3 loetletut.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige DATE (kuupäev). Vajutage nuppu OK.
5. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke kuu (mm) või päev (dd). Vajutage nuppu OK.
6. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke päev (dd) või kuu (mm). Vajutage nuppu OK.
7. Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke aasta (yy). Vajutage nuppu OK.
Kellaajarežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Back.
8.2. SÜDAME LÖÖGISAGEDUSEGA SEOTUD SEADISTUSED
Menüüs HR (Heart Rate) Set saate muuta treeningu ajal kasutatavaid seadistusi, helisignaali
seadeid ja kuvamisrežiimid treeningu ajal.
Äratuskella seadmine
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü Settings. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige WATCH. Vajutage nuppu OK.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige ALARM (äratuskell). Vajutage nuppu OK.
5. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige DAILY (iga päev), MON-FRI (esmaspäevast reedeni) või OFF
(äratuskell välja lülitatud). Vajutage nuppu OK.
Kui valisite OFF, jätkake järgmise seadistuse juurest.
Kui kasutate 12 tunni režiimi: valige AM või PM nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
6. Seadke tunnid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
7. Seadke minutid nuppude ▲ ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
Äratuse helisignaali
väljalülitamine
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü Settings. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige HR SET. Vajutage nuppu OK.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige HR ALARM või HR VIEW. Vajutage nuppu OK.
Kui ekraanile ilmub SNOOZE?, kostub helisignaal ning taustvalgustus hakkab vilkuma, tuleb
helisignaali väljalülitamiseks vajutada nuppu Back. Äratuse helisignaali lõpetamisel lülitub
automaatselt sisse taustvalgustus ja randmevastuvõtja naaseb kellaajarežiimi. Kui te vajutate
äratuse helisignaali kostumisel nuppu OK või nuppe ▲ ja ▼, läheb äratus üle viiterežiimi ning
HR Alarm – Südame löögisageduse kontrollvahemikust väljumise helisignaali tugevuse seadmine
Valige VOL 2 (tugev heli), VOL 1 (vaikne heli) ja OFF (helisignaal välja lülitatud) vahel nuppude ▲
ja ▼ abil. Vajutage nuppu OK.
43
44
HR View – südame löögisageduse kuvamisrežiimi valimine
Nuppude ▲ ja ▼ abil valige kas soovite südame löögisagedust jälgida löökidena minutis (HR) või
protsendina maksimaalsest südame löögisagedusest (HR%). Vajutage nuppu OK.
Kellaajarežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Back.
8.3. KASUTAJAANDMETE SEADMINE
Kasutajaandmete seadmise menüüs saate te muuta oma andmeid, nagu näiteks kehakaal, pikkus,
sünniaeg, sugu ja teisi andmeid.
testide käigus väljaselgitatud väärtusi. Vajutage nuppu OK sellesse menüüsse sisenemiseks.
Kelllaajarežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Back.
12. Maksimaalne südame löögisagedus (HRmax): Nuppude ▲ ja ▼ abil sisestage oma
maksimaalse südame löögisageduse näit. Vajutage nuppu OK.
Maksimaalne südame löögisagedus (SLSmax) on maksimaalse kehalise pingutuse korral
saavutatav suurim südamelöökide arv minutis. Oma SLSmax võimalikult täpseks teadasaamiseks
tuleks lasta laboris läbi viia maksimaalse pingutuse test. SLSmax võib kasutada treeningkoormuse
intensiivsuse kindlakstegemiseks. SLSmax näitu võetakse arvesse ka treeningu energiakulu
kindlaksmääramisel.
13. Südame löögisagedus istumisasendis (HRsit): Nuppude ▲ ja ▼ abil sisestage oma
südame löögisageduse näit istumisasendis. Vajutage nuppu OK.
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü Settings. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige USER. Vajutage nuppu OK.
4. Weight: Nuppude ▲ ja ▼ abil sisestage oma kehakaal. Vajutage nuppu OK.
5. Height: Nuppude ▲ ja ▼ abil sisestage oma pikkus. Vajutage nuppu OK.
6. Birthday: Sisestage nuppude ▲ ja ▼ abil kuu (mm) või päev (dd). Vajutage nuppu OK.
Märkus: Teil on võimalik sünnipäeva seadmine vahele jätta, vajutades ja hoides all nuppu OK.
7. Sisestage nuppude ▲ ja ▼ abil päev (dd) või kuu (mm) .Vajutage nuppu OK.
8. Nuppude ▲ ja ▼ abil sisestage aasta (yy). Vajutage nuppu OK.
9. Sex (sugu): Valige nuppude ▲ ja ▼ abil MALE (mees) või FEMALE (naine). Vajutage nuppu
OK.
10. Activity: Seadke nuppude ▲ ja ▼ abil oma pikaajaline kehalise aktiivsuse tase (TOP, HIGH,
MODERATE või LOW). Vajutage nuppu OK.
Aktiivsuse tase peab iseloomustama teie kehalise aktiivsuse taset. Valige see näit, mis
iseloomustab teie kehalise aktiivsuse iseloomu ja intensiivsust viimase kolme kuu jooksul.
Kehalise
aktiivsuse tase
TOP (tipp)
HIGH (kõrge)
MODERATE
(mõõdukas)
LOW (madal)
Kirjeldus
Te võtate osa regulaarsest raskest kehalisest treeningust vähemalt 5 korda
nädalas. Näiteks treenite te võistluseesmärkidel.
Te võtate osa regulaarsest raskest kehalisest treeningust vähemalt 3 korda
nädalas. Näiteks jooksete te 10-20 km nädalas või võtate 3-4 korda nädalas
osa aeroobsetest rühmatreeningutest või jõusaalitreeningutest või saate
võrreldavat kehalist koormust 2-3 tunni jooksul.
Võtate regulaarselt osa liikumisüritustest. Näiteks on teie nädalane
jooksukilometraaž 5-10 km või käite jõusaalis või aeroobikatrennis 1-2 korda
nädalas või te kulutate kehalisele aktiivsusele 0,5-2 tundi nädalas. Üheks
mõõduka taseme valiku kriteeriumiks võib olla ka mõõdukas kehaline
koormus töökohal.
Te ei tegele regulaarselt harrastussporditreeninguga ega raske kehalise
koormusega. Teete jalutuskäike vaid enda lõbuks ning harva treenite nii, et
see kutsuks esile hingeldamise ning higistamise.
11. View Extra User Settings: Järgnevate andmete (maksimaalne südame löögisagedus,
maksimaalse hapnikutarbimise näit) muutmine on soovitatav vaid siis, kui teate laboratoorsete
45
Südame löögisagedus istumisasendis (HRsit) peaks tähistama teie südame löögisagedust
jõudeolekus (näiteks istudes). HRsit on vajalik energiakulu täpsemaks kindlaksmääramiseks.
Selleks, et mõõta HRsit väärtus, võtke istet, pange peale vööandur ja käivitage randmevastuvõtjal
südame löögisageduse mõõtmine. Heitke 2-3 minuti järel pilk randmevastuvõtja ekraanile ning
fikseerige SLS näit. See ongi teie HRsit. Täpsemaks HRsit kindlaksmääramiseks kandke
vööandurit ja randmevastuvõtjat terve päeva jooksul. Aeg-ajalt, kui olete istumas ning pole kehalist
koormust saanud 2-3 minuti jooksul, pange kirja oma südame löögisageduse näit. Päeva lõpus
arvutage kirjapandud näitude keskmine.
14. Maksimaalse hapnikutarbimise näit (VO2max, ml/min/kg): Nuppude ▲ ja ▼ abil sisestage
oma maksimaalse hapnikutarbimise näit. Vajutage nuppu OK.
VO2max tähistab organismi poolt maksimaalse koormuse puhul omastatavat hapniku hulka. Seda
näitu tuntakse ka maksimaalse aeroobse võimusena. VO2max iseloomustab hästi aeroobset
(südame ja vereringkonna) võimekust. VO2max täpseks kindlaksmääramiseks tuleb läbi teha
laboris teostatav maksimaalse hapnikutarbimise test. Aeroobne võimekus kirjeldab seda, kui hästi
suudab süda, hingamis- ja vereringesüsteem omastada ja transportida hapnikku. VO2max näitu
kasutatakse treeningu energiakulu täpsemaks kindlaksmääramiseks.
Märkus:
•
VO2max väärtus on vajalik programmi loomisel. Kui te ei tea selle väärtust, võite Polar Fitness
Testi sooritades kindlaks määrata OwnIndexi, mis on võrreldav VO2max väärtusega.
•
Kui olete seadistusi muutnud kogemata, saate te naasta algseadistuste juurde, kui vajutate ja
hoiate all nuppu Light. Ekraanile ilmub RESTORE DEFAULT?. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige
YES (jah) või NO (ei). Vajutage nuppu OK.
8.4. ÜLDSEADISTUSED
Selles menüüs saate muuta randmevastuvõtja üldseadistusi. Üldseadistusteks on näiteks
helisignaali tugevus, nuppude lukustamine, abifunktsioon, keelevalik ja mõõtühikute valimine.
1. Kellaajarežiimist alustades vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub Exercise.
2. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige menüü Settings. Vajutage nuppu OK.
3. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige GENERAL. Vajutage nuppu OK.
4. Nuppude ▲ ja ▼ abil valige SOUND, KEYLOCK, UNITS või LANGUAGE. Vajutage nuppu OK.
46
1. Helisignaali tugevus Sound
Nuppude ▲ ja ▼ abil seadke helitugevus. Valikuteks on tugev (VOL 2), vaikne (VOL 1) või välja
lülitatud (OFF). Vajutage nuppu OK.
Helisignaali muutmisel VOL 1-lt VOL 2-le või vastupidi ei mõjuta see südame löögisageduse
kontrollvahemikust väljumise, äratuskella, taimeri ja meeldetuletuse helisignaali helitugevust.
Kui valite valiku OFF, lülitatakse nupuvajutuse ja tegevuse helisignaalid välja. Äratuskella
helisignaali on võimalik sisse ja välja lülitada menüüst Watch Settings. Kontrollvahemikust
väljumise helisignaali on võimalik välja lülitada menüüs Exercise Settings või ka treeningu ajal.
2. Nuppude lukustamine Button Lock ( Keylock)
Nuppude lukustus on võimalik sisse lülitada kellaajarežiimis ja treeningu andmete salvestamise
ajal.
Kui alustate kellaajarežiimist, korrake punktides 1-4 kirjeldatut.
Nuppude ▲ ja ▼ abil valige MANUAL või AUTOMATIC. Vajutage nuppu OK.
Automatic
Manual
Kui te ei vajuta ühtki nuppu ühe minuti jooksul, lukustuvad automaatselt kõik
nupud peale nupu Light. Nuppude lukustuse saate välja lülitada vajutades ja
hoides all nuppu Light, kuni ekraanile ilmub BUTTONS UNLOCKED.
Teil on võimalik nuppude lukustus sisse ja välja lülitada vajutades ja hoides all
nuppu Light, kuni sümboli
süttimiseni või ekraanilt kustumiseni.
3. Mõõtühikute valimine
Kui alustate kellaajarežiimist, korrake punktides 1-4 kirjeldatut.
Nuppude ▲ ja ▼ abil valige KG/CM või LB/FT. Vajutage nuppu OK.
Kehakaal
Pikkus
Energiakulu
lb/ft
naelad
jalad/tollid
Cal
kg/cm
kilogrammid
sentimeetrid
kcal
4. Keele valimine
Kui alustate kellaajarežiimist, korrake punktides 1-4 kirjeldatut.
Nuppude ▲ ja ▼ abil valige soovitud keel. Vajutage nuppu OK.
Ekraanile ilmub ARE YOU SURE? (olete te kindel?). Nuppude ▲ ja ▼ abil valige YES (jah) või
NO (ei). Vajutage nuppu OK.
Kellaajarežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu Back.
Märkus: Võib juhtuda, et vahetate keele kogemata ära ning te ei suuda randmevastuvõtjat tagasi
lülitada soovitud keelele. Taastage randmevastuvõtja tehaseseaded vajutades korraga kõiki
randmevastuvõtja nuppe, välja arvatud nuppu Light, kuni ekraan täitub kõigi võimalike
sümbolitega. Vajutage nuppu OK. Ekraanile ilmub START WITH BASIC SETTINGS. Vajutage
nuppu Back ning valige sobiv keel nuppude ▲ ja ▼ abil. Jätkake põhiseadistustega nagu
kirjeldatud lõigus Põhiseadistused. Kui te olete juba üks kord põhiseadistused teinud, võite need
vahele jätta, kui olete seadnud kuupäeva vajutades ja hoides all nuppu Back.
Teenindus
Kaheaastase garantiiperioodi jooksul soovitame teil hoolduse vajadusel pöörduda Polari poolt
volitatud teeninduskeskusesse. Garantii alla ei kuulu vigastused ja kahju, mis on tekkinud Polari
poolt volitamata isikute poolt läbiviidud hooldusest.
Südame löögisageduse monitori hooldus
•
Hoidke südame löögisageduse monitor puhtana. Peale kasutamist puhastage vööandurit
regulaarselt vee ja seebiga. Kuivatage oma südame löögisageduse monitor korralikult ja
ettevaatlikult käterätiga. Ärge kasutage alkoholi ega abrasiivseid materjale nagu terasvill või
puhastusvahendid.
o
o
•
Kaitske südame löögisageduse monitori külma (alla -10 C) ja kuuma (üle +50 C) eest.
•
Ärge jätke südame löögisageduse monitori pikaks ajaks otsese päikesevalguse kätte, näiteks
autosse.
Randmevastuvõtja patareid
Polari randmevastuvõtja patarei keskmine hinnatav tööiga tavalise kasutamise juures (1 tund
treeninguid päevas, 7 päeva nädalas) on poolteist aastat. Pange tähele, et ulatuslik
taustvalgustuse ja helisignaali kasutamine võib tühjendada patarei kiiremini. Patarei tühjenemise
sümbol ekraanil viitab vajadusele vahetada randmevastuvõtja patarei. Ärge avage iseseisvalt
randmevastuvõtjat. Tagamaks randmevastuvõtja veekindlust ja ettenähtud varuosade kasutamist,
tuleb patareivahetus läbi viia Polari poolt volitatud teeninduskeskuses. Samaaegselt viiakse läbi ka
perioodiline südame löögisageduse monitori kontroll.
Märkus:
•
Kui olete seadnud äratuskella enne patarei tühjenemise sümboli ilmumist ekraanile, kostub
äratuse helisignaal veel üks kord etteseatud ajal. Seejärel kaob äratuskella sümbol
ekraanilt. Kui te üritate äratuskella seadeid muuta, ilmub ekraanile tekst Battery Low. Teil ei
ole võimalik äratuskella seadistada enne, kui te pole lasknud vahetada randmevastuvõtja
patareid.
Kui te üritate äratuskella seadistusi muuta, ilmub ekraanile Battery Low. Teil ei ole võimalik
äratuskella seadeid muuta enne patarei vahetamist.
•
Patarei tühjenemise sümbol võib ilmuda ekraanile külmades tingimustes ning kaduda taas
ekraanilt normaalse temperatuuri juurde naasmisel.
•
Patareivahetuse korral Polari poolt volitamata isikute poolt ei ole võimalik garanteerida
randmevastuvõtja veekindlust.
WearLink vööanduri hooldamine
Ühendage elektroodidega kummipael saatjast lahti peale treeninguid. Kui te kasutate
putukatõrjevahendit oma kehal, peate te olema kindel, et see ei puutu vastu vööandurit.
WearLink saatja
•
Peske saatja regulaarselt peale kasutamist nõrga seebilahusega.
•
Ärge kunagi kasutage alkoholi ega abrasiivseid materjale nagu terasvill või
puhastuskemikaalid saatja ükskõik millise osa puhastamiseks.
•
Ärge kuivatage saatjat mingil muul moel kui ainult käterätiga. Väär käsitsemine võib selle
rikkuda.
•
Ärge pange saatjat kunagi pesumasinasse ega kuivatisse.
Polari südame löögisageduse monitor on kõrgtehnoloogiline seade, mida tuleb käsitseda
ettevaatlikkusega. Siin on teile abiks allpool toodud soovitused, mis aitavad teil garantiikohustusi
täita.
WearLink elastne kummipael
•
Elastset kummipaela võib pesta pesumasinas temperatuuril +40°C. Soovitame kummipael
asetada pesu ajaks väikeste esemete pesemises mõeldud pesukotti.
•
Soovitame elastset osa pesta pärast selle kasutamist kõrge kloorisisaldusega basseinivees.
•
Ärge tsentrifuugige ega kuivatage elastset osa kuivatis.
•
Ärge triikige elastset osa.
47
48
9. HOOLDUS JA KORRASHOID
Vööandur
Eeldatav vööanduri patarei tööiga on 2 aastat (kasutamisel 1 tund päevas, 7 päeva nädalas). Kui
teie vööandur ei tööta, võib see olla tingitud patarei tühjenemisest.
Patarei vahetamiseks vajate te münti, tihendit ja patareid (CR2025).
1. Tehke lahti ühenduslüli patareipesa kaas, pöörates seda
mündi abil vastupäeva positsioonist CLOSE positsiooni
OPEN.
2. Eemaldage patareipesa kaas, võtke sõrmedega patarei
välja ja asetage kohale uus patarei.
3. Eemaldage tihend ning asetage patareipesa kaanele uus
tihend.
4. Veenduge, et asetate patarei “-”-pooluse allapoole ja “+”pooluse patareipesa kaane poole.
5. Asetage tagasi patareipesa kaas, nii et nool oleks asendis
OPEN. Kontrollige, et tihend oleks korralikult soone sees.
6. Suruge ettevaatlikult patareipesa kaas veidi sissepoole, nii et ta oleks ühenduslüli välispinnaga
tasa.
7. Pöörake patareipesa kaas mündi abil päripäeva, positsioonist OPEN positsiooni CLOSE.
Veenduge, et patareipesa kaas oleks korralikult kinni.
Märkus:
•
Selleks, et kindlustada patareipesa kaane maksimaalne eluiga, avage see vaid siis, kui
soovite vahetada patareid või taastada tehaseseadistusi. Me soovitame teil asendada
patareipesa kaane tihend iga kord, kui te vahetate patareid. Tihendid on saadaval Polari
volitatud teeninduskeskustes ning hästivarustatud Polari müügikohtades. USA-s ja Kanadas
on tihendid saadaval vaid Polari teeninduskeskustes.
•
Hoidke patareid laste käeulatusest väljas. Juhul, kui laps neelab patarei alla, võtke
viivitamatult ühendust arstiga.
•
Patareide hävitamine peab toimuma kooskõlas kohalike reeglite ja eeskirjadega.
10. ETTEVAATUSABINÕUD
10.1. POLARI SÜDAME LÖÖGISAGEDUSE MONITORID JA ÜLEKOSTE
Elektromagnetilised häired
Elektromagnetilisi häireid võivad põhjustada kõrgepingeliinid, valgusfoorid, elektri õhuliinid,
trammi- ja trolliliinid,
televiisorid, automootorid, rattakompuutrid, elektrimootoriga
treeningvarustus, mobiiltelefonid või metallidetektori väravate läbimine.
Treeningvarustus
Häireid südame löögisageduse monitori töös võib põhjustada ka treeningvarustus või selle
elektroonilised või elektrilised komponendid nagu LED-ekraanid, mootorid ja elektrilised pidurid.
Häirete vältimiseks toimige järgnevalt.
1. Eemaldage vööandur rindkerelt ja kasutage treeningvarustust nagu tavaliselt.
2. Liigutage randmevastuvõtjat ringi seni, kuni leiate ala, kus puudub ekraanil väärnäit ning
ekraanil on 00. Häireid esineb tavaliselt kõige rohkem treeningvarustuse ekraani ees, ekraanist
paremal ja vasakul pool on suhteliselt häirevaba.
3. Kinnitage vööandur uuesti ümber rindkere ja hoidke randmevastuvõtja häirevabas alas.
4. Kui südame löögisageduse monitor ei tööta ikka koos treeningvarustusega, ei sobi viimast koos
juhtmeta südame löögisageduse monitoriga kasutada.
Ülekoste
Kodeerimata ülekande režiimis registreerib Polar F55 kõik signaalid 1 meetri raadiuses
randmevastuvõtjast. Teistelt vööanduritelt tuleva südame löögisageduse signaali registreerimine
võib põhjustada südame löögisageduse väärnäitusid.
Südame löögisageduse monitori kasutamine vees
49
Polari südame löögisageduse monitor on veekindel kuni 30 meetri sügavuseni. Veekindluse
säilitamiseks ei tohi vee all randmevastuvõtja nuppe vajutada.
Südame löögisageduse mõõtmine vees on tehniliselt keeruline järgmistel põhjustel.
•
Suure kloorisisaldusega basseinivesi ja merevesi võivad olla väga hea juhtivusega,
põhjustades vööanduri elektroodide lühisesse sattumise, mille tagajärjel ei ole vööandur
enam võimeline EKG-signaale leidma.
•
Vette hüppamisel või jõuliste liigutuste tõttu ujumise ajal võib muutuda vööandur asukoht
ning see ei ole enam võimeline EKG-signaali leidma.
•
EKG-signaali tugevus on indiviiditi erinev, sõltudes kudede koostisest. Südame
löögisageduse mõõtmisel veekeskkonnas esineb probleeme tunduvalt sagedamini kui selle
muude kasutuste korral.
10.2. RISKIDE VÄHENDAMINE SÜDAME LÖÖGISAGEDUSE MONITORIGA TREENIMISEL
Sportimises võib peituda ka teatud ohtusid, eriti neile, kes on olnud istuva eluviisiga. Võimalike
riskide vähendamiseks soovitame teil arvesse võtta järgnevaid nõuandeid. Enne
treeningprogrammi alustamist on soovitav vastata järgmistele küsimustele kontrollimaks teie
tervislikku seisundit. Kui vastate kasvõi ühele järgnevatest küsimustest positiivselt, soovitame teil
enne treeningute alustamist pöörduda konsultatsiooniks arsti poole.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kas te ei ole regulaarselt harjutanud viimase 5 aasta jooksul?
Kas teil on kõrge vererõhk?
Kas teil on kõrge verekolesterooli tase?
Kas teil on mõne haiguse sümptomeid?
Kas te tarvitate vererõhu- või südameravimeid?
On teil olnud hingamisprobleeme?
Olete te taastumas tõsisest haigusest või ravist?
Kas te kasutate südamestimulaatorit või on teil implanteeritud mõni elektrooniline seade?
Kas te suitsetate?
Kas te olete rase?
Pöörake tähelepanu ka sellele, et südame löögisagedust võivad muuhulgas mõjutada südame-,
veresoonkonna (eriti kõrgvererõhutõve) ja astma ravimid, samuti mõned ravimid, mida
pihustatakse hingamisteedesse ning ka energiajoogid, alkohol ja nikotiin.
Tähtis on tähele panna oma organismi reaktsioone sportimise ajal. Kui te tunnete ootamatut
valu või väsimust, soovitatakse treenimine lõpetada või jätkata väiksema koormusega.
Märkus inimestele, kellele on paigaldatud südamestimulaator, defibrillaator või muu
elektrooniline seade. Südamestimulaatoriga inimesed võivad südame löögisageduse monitori
kasutada omal vastutusel. Enne selle kasutuselevõtmist soovitame me arsti järelevalve all läbi viia
kasutustest selleks, et tagada stimulaatori ja südame löögisageduse monitori kooskasutamise
ohutus ja usaldusväärsus.
Kui teil on allergia nahaga kokkupuutuvate ainete suhtes või kahtlustate allergilist
reaktsiooni seoses toote kasutamisega, kontrollige, ega need pole märgitud Tehniliste andmete
peatükis Polari südamelöögisageduse monitoris kasutatavate materjalide nimekirjas. Reaktsiooni
ärahoidmiseks kandke vööandurit alussärgi peal. Niisutage särki korralikult kohtades, mis jäävad
elektroodide alla, et tagada südame löögisageduse monitori tõrgeteta töö.
11. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Mida teha kui...
...ma ei tea, kus ma menüüdes asun?
Vajutage ja hoidke all nuppu Back, kuni randmevastuvõtja naaseb kellaajarežiimi.
50
...randmevastuvõtja ei reageeri nupuvajutustele?
Taastage randmevastuvõtja tehaseseaded (reset). Tehaseseadistuste
taastamine nullib kellaaja ja kuupäeva seadistused. Vajutage korraga
kõiki randmevastuvõtja nuppe, välja arvatud nuppu Light, kuni ekraanile
ilmuvad kõik sümbolid. Vajutage nuppu OK. Lisainfot järgneva tegevuse
kohta leiate lõigust Põhiseadistused. Kui olete põhiseadistused juba
ükskord teinud, võite peale kuupäeva ja kellaaja seadistamist muud
seadistused vahele jätta, vajutades ja hoides all nuppu Back. Kui te ei
vajuta peale tehaseseadete taastamist ühtegi nuppu ühe minuti jooksul,
naaseb randmevastuvõtja ise automaatselt kellaajarežiimi. Kui
tehaseseadete taastamine ei lahenda teie probleemi, laske kontrollida
patareisid.
...ekraanilt puudub südame löögisageduse näit (- -)?
1. Kontrollige, et vööanduri elektroodid oleksid niisked ja et te kannaksite vööandurit nagu
juhendatud.
2. Kontrollige, kas vööandur on puhas.
3. Kontrollige, et randmevastuvõtja vahetus läheduses ei oleks elektromagnetkiirguse allikaid
nagu televiisorid, mobiiltelefonid jne.
4. Südamearütmia võib põhjustada ebakorrapäraseid näite või on põetud südamehaigus
muutnud teie EKG-d. Sellisel juhul konsulteerige oma arstiga.
...südame sümbol vilgub ebakorrapäraselt?
1. Kontrollige, kas randmevastuvõtja on ülekanderaadiuses ja vööandurist alla 1 meetri
kaugusel.
2. Kontrollige, et elastne kummipael ei oleks treenimise käigus lõdvenenud.
3. Veenduge, et vööandur elektroodid oleksid niisked.
4. Veenduge, et ülekanderaadiuses (1 m) ei oleks teisi südame löögisageduse monitore.
5. Südame rütmihäired võivad olla ebakorrapäraste näitude põhjuseks. Sellisel juhul
konsulteerige oma arstiga.
... OwnZone’i leidmisel on piirid väga erinevad (OwnZone Updated)?
Südame löögisageduse vahelduvus reageerib väga tundlikult kõigile teie keha ja keskkonnaga
toimuvatele muutustele. OwnZone’i abil leitud kontrollvahemiku piiride väärtust mõjutab muuseas
ka teie kehaline võimekus, OwnZone’i leidmise kellaaeg, treeningu tüüp ja teie meeleolu.
Tavaliselt kõigub OwnZone’i alumine piir 5-10 lööki, kuid ka 30-löögiline kõikumine on võimalik.
Sellegipoolest on tähtis, et harjutused, mille te viite läbi OwnZone leidmisel, tunduks kerge või
mõõduka koormusena. Näiteks, kui te tõstate koormust liiga kiiresti esimese astme järel, võite
saada enda jaoks liiga kõrged OwnZone piirid. Kui teile tundub, et OwnZone’i abil leitud piirid on
liiga kõrged, soovitame teil korrata piiride leidmist OwnZone’i abil.
...südame löögisageduse näit muutub ebakorrapäraseks või äärmiselt kõrgeks?
Ebakorrapäraseid näite võib põhjustada tugev elektromagnetiline signaal. Seepärast liikuge
eemale võimalikest häirete allikatest nagu kõrgepingeliinid, valgusfoorid, trollide ja trammide
õhuliinid, automootorid, rattakompuutrid, mootoriga käitatavad seadmed (nagu näiteks kehalise
võimekuse testseadmed) või mobiiltelefonid.
12. TEHNILISED ANDMED
Kui võimalikust häire allikast eemaldumine ei aita ja näit püsib ebakorrapärasena, aeglustage
tempot ja kontrollige pulssi käsitsi. Kui teile tundub, et tegelik südame löögisagedus vastab
näidule, võib teil olla arütmiahoog. Enamus arütmiatest ei ole tõsised, kuid sellegipoolest tasub teil
pöörduda arsti poole.
Polari südame löögisageduse monitor F55 on mõeldud
•
isiklike kehalise võimekuse eesmärkide saavutamisele kaasaaitamiseks.
•
füsioloogilise pinge määra ja sportimise või treenimise intensiivsuse astme esitamiseks.
Teistsugust kasutamist pole ette nähtud ega eeldatud.
...randmevastuvõtja ekraan on tühi?
Tehasest väljasaatmisel on Polar F55 patareisäästurežiimis. Polar F55 sisselülitamiseks vajutage
ükskõik millist nuppu kaks korda. Ekraanile ilmub WELCOME TO POLAR FITNESS WORLD.
Lisainfo leiate lõigust Põhiseadistused.
Randmevastuvõtja
Patarei tüüp: CR 2032.
Patarei tööiga: keskmiselt 1,5 aastat (koormusel 1 tundi päevas, 7 päeva nädalas).
o
o
Töötemperatuur: -10 C kuni +50 C.
Veekindel: kuni 30 meetrini.
Tagakaas on valmistatud roostevabast terasest, mis vastab EÜ direktiivile 94/27/EU ja selle
parandustele 1999/C 205/05.
o
Kella täpsus: parem kui ± 0,5 sekundit päevas temperatuuril +25 C
Südame löögisageduse mõõtmise täpsus: ± 1% või ± 1 löök minutis ükskõik missugune on
suurem, muutumatute tingimuste puhul.
...näidud randmevastuvõtja ekraanil muutuvad tuhmiks?
Esimeseks viiteks patarei vahetamise vajaduse kohta on patarei tühjenemise sümboli ilmumine
ekraanile või ekraanile kuvatavate märkide tuhmumine taustvalgustuse kasutamisel. Laske
patareisid kontrollida.
...on vaja vahetada randmevastuvõtja patarei?
Teeninduse soovitame lasta läbi viia Polari volitatud teeninduskeskuses. See on
vajalik selleks, et garantii ei kaotaks kehtivust. Polari 2-aastane rahvusvaheline garantii ei kata
kahju ja vigastusi, mis on tekkinud või põhjustatud seadme hooldamisest volitamata isikute poolt.
Teeninduses kontrollitakse patarei vahetamise järgselt ka südame löögisageduse monitori
veekindlust ja viiakse läbi südame löögisageduse monitori täielik perioodiline kontroll.
...keegi teine hakkab kasutama minu randmevastuvõtjat?
Iga kord, kui keegi teine hakkab kasutama randmevastuvõtjat treeninguks, tuleb tal kõigepealt
sisestada oma kasutajaandmed ning koostada uus programm. Kasutajaandmete muutmine ega ka
uue programmi loomine ei kustuta mälus olevaid andmeid, mis on Exercise, Totals ja Diary
failides.
51
Saatja (vööandur)
Patarei tüüp: CR2025.
Patarei tööiga: keskmiselt 2 aastat (koormusel 1 tundi päevas, 7 päeva nädalas).
Patareipesa tihend: O-tihend 20,0 x 1,0, materjal FPM
o
o
Töötemperatuur: -10 C kuni +50 C.
Veekindel sügavuseni 30 m
Materjal: Polüamiid
Kummipaela materjal: Polüuretaan, nailon, polüamiid, polüester ja elastaan
Piirväärtused
Kronomeeter: 23 h 59 min 59 sek
Südame löögisageduse piiride seadmise vahemik: 30-199 lööki minutis
Treeningute summaarne kestus: 0-9999 tundi 59 minutit 59 sekundit
Treeningute summaarne kalorikulu: 0-999 999 kcal
Summaarne treeningute arv: 65 535
Sünnipäeva seadmisvahemik: 1921-2020
52
•
Nõuded arvutile
Polar WebLink tarkvara, andmete ülekanne
SonicLink tehnoloogia abil
•
PC-tüüpi arvuti
•
Windows® 98/98SE/ME/2000/XP
•
Helikaart
•
Mikrofon
Polar UpLink Tool tarkvara
•
•
•
•
PC-tüüpi arvuti
Windows® 98/98SE/ME/2000/XP
Helikaart
Dünaamilised kõlarid või kõrvaklapid
13. POLARI PIIRATUD RAHVUSVAHELINE GARANTII
•
•
•
•
•
•
Neile, kes ostsid selle toote USAs või Kanadas, on Polari piiratud rahvusvahelise garantii
andjaks Polar Electro Inc. Neile, kes ostsid selle toote teistes riikides, on Polari piiratud
rahvusvahelise garantii andjaks Polar Electro Oy.
Käesolevaga garanteerib Polar Electro Oy selle südamelöögisageduse monitori esmaostjale,
et tootel ei esine tootmis- ega materjalivigu 2 (kahe) aasta jooksul ostukuupäevast.
Palun hoidke alles ostutšekk või rahvusvaheline garantiikaart, see on ostu
tõenduseks!
Garantii ei kata patarei tühjenemist, vigu, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest,
õnnetusjuhtumitest või ettevaatusabinõude eiramisest ning ebaõigest hooldusest;
kommertskasutusest, samuti südame löögisageduse monitori mõranemist või purunemist ja
elastse kummipaela purunemist.
Garantii ei kata kahjusid, kahjustusi, kahjumit, kulusid ja väljaminekuid, olgu need otsesed,
kaudsed, juhuslikud või järelduslikud, mis tulenevad või on seotud tootega. Garantiiperioodi
vältel toode kas parandatakse või asendatakse tasuta.
Garantii ei mõjuta tarbija kohalikel seadustel põhinevaid õigusi ega tarbija ostu-müügi
lepingust tulenevaid õigusi edasimüüja suhtes.
See CE tähistus näitab selle toote vastavust direktiivile 93/42/EEC.
Selline läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et Polari tooted on
elektroonikaseadmed ning neid hõlmavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu elektriliste
ja elektrooniliste jäätmete direktiiv 2002/96/EC. Euroopa Liidu riikides tuleb need
muudest jäätmetest eraldada. Tooted on turule jõudnud peale 2005. aasta 13. augustit.
Polar julgustab teid vähendama võimalikku kahju keskkonnale ja tervisele ka väljaspool
Euroopa Liitu järgides kohalikke jäätmemajanduse korraldamist puudutavaid seadusi
ning võimaluse korral hävitades elektroonilisi seadmeid olmeprügist eraldatuna.
•
Polar Electro OY ei tee mingeid kinnitusi ega anna garantiisid selle kasutusjuhendi ega selles
mainitud toodete alusel.
Polar Electro Oy ei vastuta ei otsese ega kaudse, juhusliku ega süülise kahju eest, mis
tuleneb või on seotud selle infomaterjali või selles kirjeldatud toodete kasutamisest.
Seda toodet kaitsevad järgmised patendid:
FI55293, FI88223, US5491474, DE4215549, GB2257523B, HK113/1996, SG9591671-4,
FI110303, WO96/20640, EP 0748185, US6104947, FI100452, WO96/20641, EP 0804120,
US5840039, FI114202, US 6537227. Teised patendid on taotlemisel.
Tootja:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 Kempele
FINLAND/SOOME
Telefon +358 8 5202 100
Faks + 358 8 5202 300
www.polar.fi
Maaletooja:
AS Mefo
Uku tänav 4
Tallinn
10918
Eesti Vabariik
Telefon 670 7077
Faks 670 7078
E-mail: mefo@mefo.ee
http://www.mefo.ee
Käesolev kasutusjuhend on tõlgitud AS Mefo poolt 28. aprillil 2006. aastal.
Polar Electro Oy vastab ISO 9001:2000 tingimustele.
Copyright © 2005 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finland.
Polar Electro Oy is a ISO 9001:2000 certified company.
All rights reserved. No part of this manual may be used or reproduced in any form or by any
means without prior written permission of Polar Electro Oy.
The names and logos marked with a ™ symbol in this user manual or in the package of this
product are trademarks of Polar Electro Oy.
The names and logos marked with a ® symbol in this user manual or in the package of this
product are registered trademarks of Polar Electro Oy, except that Windows is a trademark of
Microsoft Corporation.
14. DISCLAIMER
•
Materjal selles kasutusjuhendis on esitatud puhtalt informeerimise eesmärgil. Tooted ja
omadused, mida selles kirjeldatakse, võivad muutuda ilma etteteatamiseta tootjapoolse
pideva arendustegevuse tõttu.
53
54
Download PDF

advertising