Zanussi | ZK 57/38 R | Pokaż treść!

Pokaż treść!
I GENEWSKI KOM TET
ROZBROJENIOW. f
DZIENNIK z
Bold pamięci
W. Gomułki
Wydanie
I
I bm. w przeddzień 80 rocznicy
arodzin Władysława Gomułki na
Jego rrobie w alei zasłużonych
omentarza komunalnego na POWl\11·
kach złożono wieńce i Wil\zankl
kwiatów.
Hołd pamlęol wybitnego dslała­
et:a robotniczego i męża stanu zło­
łyli członkowie Biura Politycznego I Sekretariatu KC PZPR:· Józef Czyrek, Tadeusz Porębski i
Henryk Bednarski, przedstawiciele Komitetu Warszawskiego par&11, organizacji partyjnych Huty
„Warszawa" I FSO, delegacje organizacji społecznych l młodzie:to­
wych.
Uroczysto§6, której asystowała
Kompania Reprezentacyjna WP. zaodegranie MiędzyD.aro­
kończyło
dówkL
łro4a, ł
Rok XLI
r..oni1985 roku
lutego
31 (10826)
PL ISSN 0208-7707
Nr Indeksu 35004
Cena
5
zł
LóDZKI
We wtorek rozpoczęły się w
Genewie obrady Komitetu llozbrojcniowego, w którym zasiadają przedstawiciele 40 panstw
Europy, Azji, Afryki i Am..ry ·
kl. K·o mitet omawia cały kom ·
pleks zagadnień związanych z
wysiłkami na rzecz pow~• r / Y
mania dalszego wyścigu zbro·
jądrowych i zapobieżenia
jeń
wojnie nuklearnl'J.
Sekretarz generalny ONZ Javier
z
Biuro Polityczne KC PZPR 5 bm. w przededniu 80 r<1cznlcY
urodzin Władysława Gomułki - Wiesława. wybitnego działa­
cza polskiego ruchu robotniczego, podjęło uchwałę w sprawie
edyc.ii jego nism.
PublikacJa umożliwi społeeze6stwu lepsze zaznajomienie się
s założeniami koncepcji politycznych polskie.i lewicy, wzbogaci
znacznit> wiedzę o historii I dorobku Polski Ludowej,
Biuro Polityczme mP<>Ulalo sie z
t>rzebieinem kampanii sorawozda.w·
cze; w PZPR. Stwierdzono. ;ż cha
rakternuie la wvsoka frekwencia
i aktywność członków ore:anizaci
l)Odstawowvch
i
oddzialowvch
1est wvkonanie
PZPR Ooeni.a.ne
uchw.ał IX Zjazdu tmrl;ii. rO'Llicza
się wV'konaniP zadań il!ldywidual~
n:v-ch uchwal 1 oroi;rramów.
t>artyiitlei:
strzee:alliie dVSCVPliiny
POrusza ne <;a (cwegtje tXJ<Prawv e:oomarnooe:raniczania
oodarności
traW\9twa zwalczania oatolo!!'id S!)(>7
ze:odnie
ił
Podkreślono
lecznei.
zaleceniam: XVIII Plenum sprawY te tak lak i inne oroblemv
być SZC2'lee:ólnie
00<winnY
:ziałóe:.
ood.czas
rozpatrzone
wnikliwie
~;~:;;:=:;';;.;
maiaceE!<> si~ odbyć
WY\Siłków
Zlll!ieirza iacvch do zapep;rzyszlości
ookoiowei
wza.iem 1ee:o
świata. do budoWY
zrozumieni.a wSP6lpracv i przviaź·
Swiatowv
nModruni.
n1 miedzy
Kone:res In.telektualistów w Obrownienia
Oświadczenie
nie Pokoi()!Wei PrZ,YtSzlości SWiata w
Warszawie będzie kontynuacją .dei.
legły u oodiakie w 1948 roku
sta.w soobkania intele.ktuali.stó·N ,,._,
ob"oniP ookoiu we Wroclav.riu.
Biuro Polityczne podkreśliło. że
w naJSzvm kraiu. którv ta!{ do.::kliwie odczul sk'LLtk; woien a ~1vla­
szcza II woirnv światowei wymowę sziczególll1a ma -oatriotv.czne zaku.lturv
twól"CÓw
ane:ażoWJanie
nauk<l'\vców wsoiero.iacych SIVl'<>1m1
budO<WV
ideę
oracami i oostawami
ookoiowei Pn:Y!Szlości świata t>rzeciwistawiaią.cych 5ie groźbjp nuklearnei zagłady lumi!{()ści ; cywiliza(PAP)
ctL
wizytą
,
rządu
w
tre~i:
nAS'ępuJ~
DZIŚ ROZPOCZYNA SI~
TRWAJĄ KONSUl TACJE
OT A IE PRZEDSTA ICIELI
PODWYŻEK CEN
o
Trwa społeczna konsultacja
propozycji podwyżek cen żyw­
ności i o gran ic>!'.enia reglamentacji Zainteresowanie przi:di.tawionvmi wariautowo propozycjami wprawdzie słabnie. jednak nadal do punktów k„msuluw'lgi.
nad.:hodzą
Łacy jnych
wnioski i opinie Przygotowują
je także instytucje orgamzecje
i stowarzyspołeczne, ośrodki
szenia naukowe uczestniczącP
w konsultacjach Pracują wojewódzkie punkty konsultacyjne, w których dyżurują specjaliści
W najbliższych dniach rozpo~zna się prace nad dotychczasopodsumowanie zgłoszonych propozycji. uwag, opinii i wniosków.
Oczekuje się, te wstępne wyniki znane będą w przyszłym
tygodniu. Na ich podstawie
:>raz opinii związków zawodowych. która wpłynąć ma w
terminie
późniejszym
nieco
sformułowane zostaną ostateczne propozycje w tej ważnej
społecznie kwestii.
wym plonem konsultacji -
Christie zalicza się do
klasyków powieści kryminalnej Jej książki wyda3e
się w dużych nakładach Na
ich podstawie wystawia się spektakle teatralne, realizuje filmy Od
niedawna materiałem dla ekranizacji stała się również biografia
Christie. M. in zrealizowano film
„Agata", opowiadaiący o jej „tajemniczym zniknięciu" w 1926 ;roku.
A
jałtańskiej
·Konferencja prasowa rzecznika
W tvch dniach miia 40 rocznica
kon!erencii iałtańskiei i -i;!>dpisania historY'CZ!l.vch l)C)rozumień. któ.
re wespół z -późniejszymi oo-rozumieniami ooozd..a.msldrni etworzylv
Podczas dwudniowych obrad plenarnych przewiduje się dyskusję
na temat integracji ~ił społecznych
w dziele umacniania politycznego
i gospodarczego poszczególnych krajów ·oraz na temat społecznej dzlalalności w dziele umacniania pokoju, bezpieczeństwa i współpracy
międzynarodowej w warunkach ro.snących napięć I groźby konfrontacji nuklearnej. Każda z delegacji przedstawi swój dorobek i program pracy w tej dziedzinie. Przewiduje się przyjęcie rezolucji pokojowej.
Niektóre z delegacji u.granicznych przybyły do Warszawy W<'zewykorzystując czas poprześniej,
obrady na rozmowy w
dzający
o atn1a
gatę
Epizod, o którym mowa w filmie wydarzył się w rzeczywistości.
W wersji realizatorów przekszLałcil
się on w romantyczną historię, w
której mająca nieporozumienia z
mężem pisarka wpada na po!Tlvsł
„skończenia z sobą" i jednoczesnego zemszczenia się na młc..d€] rywalce Film ten cieszył się dużym
poworl7eniem wśród widzów.
Inną drogą poszła .TanPtte Morautorka nowej biogri;fii
gan Christie, która uka?.ała się ostatnio
Londynie. W książce probuje
\V
ina odtworzyć rzeczywiste o.1mlicz-
zbulwersowało
Radzie Krajowej PRON l w ogniwach terenowych tego ruchu, na
spotkania z działa-:zami poszczeprzyjażni
towarzystw
gólnych
Goście zwiedzali też Warszawę Zamek Królewski, nowe osiedla
mieszkaniowe, plac budowy metra.
(PAP)
Zakłócenia
Przedstawiciel kliniki Humana w
Louisville ujawnił w poniedziałek,
że William Schroeder, który 25 listopada ub. r. otrzymał jako drugi człowiek na świecie sztuczne
serce, ostatnio ma podwyżs:roną
temperaturę od 37 do 38,8 st. C.
Wzrost temperatury pacjenta ma
być reakcją na podawane leki, w
związku z czym w piątek lekarze
odstawili środki antydepresyjne,
specyfiki mające regulować funkcjonowanie układu nerwowego I leki aplikowane w związku z lekką
infekcją dróg moczowych W czasie weekendu skoki temperatury
Aga
Do poszukiwali. włączyły alę 1•zety. Reporter „Daily Sketch" po
zdobyciu puderniczki pisarki, pokazał ją „jasnowidzącej" wróżce, która orzekła, że ciało leży w porzuconej chacie w lesie Dziennikarze
udali się na poszukiwania i ~na­
leźli chatę, w której niedawno ktoś
mieszkał. Nie było tam jednak kobiety.
Atmosfera tajemniczości wokół
popularnej autorki kryminałów zagęszczała się. W kilka dni po jej
ucieczce już kilka tysięcy ludzi
„wielkich mewzięło udział w
dzielnych poszukiwaniach". Prasa
atakowała płk Christie. Ten jednak
milczał.
Kiedy burza wokół Agaty nasilala się roraz bardziej. ona sama
Na pierwszym posiedzeniu nowej sesji wystąpił szef delegncjl
radzieckiej Wiktor faraelian. Podkreślił on, że Związek Radziecki
zawsze udzielał poparcia wysiłkom
zmierzającym do zapobieżenia nowej wojnie 1 umocnienia pokoju.
Jest to zasadnicza linia polityki zagranicznej państwa radzieckiego,
ustalona jeszcze przez Lenina.
ZSRR I Inne kraje socjalistyczne wyrażają przeświariczenie, że istnieją możliwości poprawy sytuacji
międzynarodowej w tym zakresie„
akcje
ratowniczą
w!{opalni „~lanifest Lipcowy"
Jak już informowaliśmy 4 bm to jego ciało. Stwierdzono, źe pow kopalni „Manifest Lipcowy" na- niósł on śmierć na miejscu. AkW jego zasięgu zna- cję ratowniczą w kopalni „Manistąpił zawał
W wynik.u fest Lipcowy" zakonczono.
lazło się 9 górników
natychmiast podjętej akcji ratowniczej ze stre!y zawalu wyprowadzono 7 górników. Nie odnieśli oni
Tego sapoważniejszych obrażeń
mego dnia w godzinach v.. ie<:?.Or·
nych ratownicy wydobyli spod zawału ciało nieżyjącego 11órnika Jana Kowalskiego. Prowadzono na
szeroką skalę akcję ratowniczą w
poszukiwaniu znajdującego ale w
btrefie zawału górnika Ryszarda
Pękali. 5 bm. o godz 17 wydoby-
(PAP)
DZIER
IESIE
o decyzji
o ej Zelandii
40-lecfe Jałty i 40-lecle z.wyol.estwa nad faszyzmem iest niestetv
wY'korzystvwane Przez zimnowo;'?nnych falszerzv histo.rii Liczą oni
na to te U'DłVW ezasu zatrze w
świadomośei narodów i lU>dzi 1'&·
mieć o straszliwvch laitach II woinY światowel I t.e dzieki temu możliwe bedzje maniPul-O<Wa.nie faktad1a doraźnych
mi historvicznvmi
celów oolitvcznrch. a konkrebnie
W depeszy z Wellingtonu Agendla wzmagania na.P'iecia w stosunkach międzynarodowych. dla agre- cja Reutera pisze, te pakt wojsH -orooa..e:andowel i ine:erencii w skowy ANZUS pogrążył się we
wtorek w stan największego w historii kryzysu po odwołaniu za((Dalszy ciąg na str. 3)
planowanych na marzec br. dorocz„Sea
nych manewrów morskich
Eagle'', w których mieli uczestniczyć 3 członkowie ANZUS: Stany
Zjednoczone, Australia I Nowa Zelandia.
Ilość białyC'h
zmniejszyły się, a
ciałek zaczęła powracać do norW Waszyngtonie zakomunikowamy.
no, te manewry zostały odwołane
z powodu odmowy Nowej Zelandii
Lekarze zapewniają, te stan pa- zezwolenia na odwiedzenie portów
cjenta nie budzi obaw i ' w końcu nowozelandzkich przez amer y kań­
tego miesiąca Schroeder będzie skie okręty zdolne do przewożenia
mógł przenieść się do specjalnie broni nuklearnej.
przygotowanego dlań mieszkania w
Louisville w pobliżu kliniki, a
Tymczasem we wtorek Nowa Zetakże udać się w przyszłym mie- landia raz jeszcze potwierdziła, że
do
siącu do rodzinnego Jasper w In- nie cofnie zakazu wpływania
dianie na ślub syna.
portów nowozelandzkich okrętow
nawet jeżeli USA
nuklearnych,
W przyszłym tygo".lnlu Schroeder ,Postawiłyby to jako warunek poobchodzić będzie 53 urodziny.
zostania w pakcie ANZUS.
W 3" 4nfu roku słońce wzeo godz. 7.08, zajdzie zaś o
szło
18.a3
lmi
manewrów
nie tylko z ludimi bliskimi Agacie Christie, lecz również z autorytetami w dziedzinie psychiatrii Jej
wniosek jest następujący: nie może być mowy o żadnym fortelu.
w stanie 111nego
się
Znajdując
stresu, Agata przeżyła nieoczekispokojnie mieszkała w hotelu w wany zanik pamięci. Naukowcom
miejscowości wypoczynkowej Har- są dobrze znane podobne przypadrogate. W końcu ktoś rozpozna! il ki.
l powiadomił policję. Przybył niezwłocznie płk Chr•stie i zabrał u„Mając bogat" wyobrainlę l Intuciekinierkę do domu.
icję, nieśmiała z usposobienia. była ona w stanie poddać aię 11<1moyłania się pytanie, w jaki hipnozle" pisze autorka. Całko­
sposób Agata dostała się do wicie możliwe było utraceme wykurortu? Ponieważ w tym obrażenia o własnym „ja", a jedcelu trzeba było przeJśr 8 nocześnie prowadzenie zw; lrłego
kilometrów pieszo do najbli7&1ej życia. Wersję tę potwierdza iP.szstacji, wsiąść do pociągu, jad11cego cze jeden fakt Już po wojnie Agado Londynu I stąd - również po- ta Christie zwracała się do !Jrofeciągiem udać się do Harrogate, na- sora psychiatrii z Oxfordu z proś­
leżałoby przypuszczać, źe zni1rnię­ bą o pomoc w odtworzeniu w pacie było dokładnie obmyślonym mięci przeżytych wtedy wyda1 zeń.
Profesor nie zdołał wywiąza" sit;
trickiem.
w pełni z zadania. jednak starał
Zbierając materiały do biografii, się przekonać pisarkę, że me ma
Morgan przeprowadziła rozmowy za co siebie winić„.
iny be odzq
Dorota, Bohdan, Tytus,
„Sea [agle''
wrekonwalescencji W. Schroedera
t jemnica
wydarzenia, które nlegdył
W. Brytanię.
ak pisze Morgan, w końcu
1926 roku stosunki Agaty
z pułkownikiem Archibal]
dem Christie zaostrzyły 11ę
do maksimum. Cię:i'ko przezywttją­
ca nieuchronność zerwania z mę­
żem, Agata w nocy wsiadła :.lrJ samochodu i odjechała, nie mówiąc
nikomu o swych zamiarach Rankiem pusty samochód znaleziono
w rowie przy szosie w odległości
45 kilometrów od Londynu. l:'olicja powiadomiła o tym pułkow­
nika i wszczęła dochodzenie. Cl,
którzy je prowadzili, uważali. że
'\gata po wypadku wydostała się
z samochodu i zabłądziła w okolicznych lasach. Na miejsce wyda'rzenia przybyło 500 policjantów.
noścl
ood t>OkolowY kształt
PO<lw:i.lin:v
oowoiennef Eurooy I całych stosunków miedz.ynarodowych. J~ to
okazia dla nrzvoomnienla oodstawowei wawdv. te walka z ae:resia
i militarvzmem wvmaita zespoleni.a
sil 7.e uhrzvmanie ookoiru i beznieczeńistwia le.st możliwe tY•l ko w
.itmosfe!"LE' konstl'l.l.ktvwnei ws-oóloracv mied.zynarodowei. Do -orzvatmosferv dążv
wrócenia takiei
wraz ze swvm1
wvtrwale Polska
WarszawUkładzie
w
sojusznikami
skim. Jest to ooli tyka wszystkich
Pańatw socialistyiczmych.
Zakończono
Odwołanie
W Warszawie rozpoczyn:i się fi
bm V spotkanie przedstawicieli
bratnich frontów narodowych. ruchów i organizacji krajów socjalistycznych i zaprzyjaźnionych. Gospodarzem spotkania jest Rada Krajowa PRON. a udział w nim przyjęło 17 państw z czterech kontytypu
Poprzednie tego
nentów
spotkania odbyły się w Bułgarii,
na Węgrzech, w NRD i na Kubie
to najzadania stojące przed
Komitetem Rozbrojeniowym.
Szef delegacji radzieckiej wyrateż przeświadcz<mie, że niemałą rolę w tym zakresie mogą odePo kilkudniowej odwilży p<lwrl1 cila zima. Chyba najbardzieJ umegrać obrady genew5kiego Komiteszyło to dzieci i młodzież pt7eby wającą na zimowiskach.
CAF - S. JAKUBO\°l''SKJ tu Rozbrojeniowego.
N/z: na zimowisku w Koniakowie.
gen. Wojciecha Jaruzelskiego w Indiach
ośwladci:e; ~
w kosmosie -
ził
w sprawie 40 rocznicy konferencji
Warszawie
SwiatoWC!!o Kongre611 Intelektu.aie
We wtn!"Ck 5 bm.. odbyła
li.,;tów w Obronie Po.Koiowei t'rzY- cotygodniowa konferencja rzeczni·
szlośct $wiata
ka prasowego rządu J. Urbana •
dziennikarzami zagranicznymi
Stwierdzono. te tnJc\a.ltYWa 1><>ls- ll"rupa kra.iowycb,
k.ich intelektualwtów z.wołania to.
odezytal
Na WL'Jtel>ie J. Ua-ba.n
orzed.st.awid~l:i
wvbitnvch
rum
św1 atowei nauki Jrul:t.ury i 11Ztuki. poświ~one.e:o wielkiei humanistycznei idei obrony l)C)koiu. zai:l(>bieżenia e:roźbie katastrofy nuklearnei t>rZY'CzY!Di sie do umacni.ania
\
iądrowych
ważniejsze
W. Israe lian podkreślił Istotne
znaczenie porozumienia genewskiego, które przewiduie podjęcie radziecko-amerykańskich rozmów na
temat rozbrojenia jadrowego I kosmicznego. Rokowania rozbrojeniowe powinny doprowadzić do likwidacji broni nuklearnej wszędzie I
na zawsze.
Proces w Toruniu
Przed
Perez de Cuellar w depeszy prze-
słanej do uczf!stnikow obrad wskazał, że zapobieżenie wojnie jądro­
wej. jak też całkowity zakaz doś­
wiadczeń z bronią nuklearną i niedqpuszczenie do wyścigu zbrojeń
Paweł
yiurny synopty
w dniu 4zlsleJszym przewidu.i c
dla Lodzi następującą. pogodę:
zachmurzenie n:i ogół duże.
:Motliwośó wystąpienia opadów
śniegu. Temperatura maksymalna w dzień -2 st. C. Wiatry
przewatnlo południowo­
słabe
wsehodnie.
Ciśnienie o fl'Odz. 19 wynosiło
988,8 hPa (741,7 mm),
1sze rocznice
Ur. W. Gomułka, dziapolskleg0 1 międzynarodo­
wego ruchu robotniczego (zm.
1905 -
łacz
19&2 r.).
1911 - Ur. R, Reagan, prezydent USA.
a a 1obi myli
Kto sle usuwa w cisze 1 deó,
ten sle do tywych ni~ liczy.
Christie
~
- Minu• dwanaście stopni!
Przy piętnastu odchodzę.„
PRZED DEBATĄ BUDŻETOWĄ
W KONGRESIE USA
MS alpejczyków pod dyktando Szwajcarów
„złoto"
Znów
dla Zurbriggena
Czwar&.a konkurencja l czwarty
doty medal dla Szwajca.rll. Tegoroczne
na.rcia.rskie
mistrzostwa
iwlała w konkurencjach aJpejskicb
1toj- pod znakiem sup1·ema.c.i1 re
prezentantów tego kraju. 22-letni
Plrmin Zurbrlgi:en wywa.lczyl we
wtorek zwycięstwo w kombina.-0Ji,
wyprzed:i:aJ"4! Austriaka Rldels1>errera ł lłWel'o
rodaka Buerglera.
Na mecie itr.a·tJUihacie złori:yl mu· slawtn.Y llJll.I'Clan tr.an01Wki Kit!.]y. 1titó
O' urrzyjiech.a.ł do Bol'l!Illio aibv Oldadać 6WleSCO następcę. Talk iak nie~yś Kii!llly talk dzsi.a.i Zur'bril!'iten
:adumdewa WISWCMbrO!llllośctą . wvllltlWU ie z OOIWOO.zeniem
na tra98Ch zlia:zdOWVl:!h
i sl.alomow~h
za.daM1.c kłam teOiiom o koniecil!OOc; w!llSkriel sooicial12Jacil. S'llllocellY Z1uribri~a . kitónr roobyl Już 2
!lł.ate medaJle <bieg zia:zdowv i kornbiinacia), bud.a Powszechny oodz:Lw.
Zaledlwtie wzed 1O dillimn; o1,111lkil
on · SZJl)it.al 1>0 ot>etr.a.eii
loollaai.a
I oowszechinie Slld?.-Oono. te nde bed.zie w stanie wYStartować. Tym• czasem w Boamio odi!l<lSi Z.W'.Y'Ciestwa i w stafom.ach bedizle mi.al z
l>eW'll<JrŚCli4 tri wie.le do l>OWied~e­
ni a. Oto oolaJWI~ !idę nairelan na
mi~
Sa:i~e<!'a
i
Killy'eiro.
JEBtem w 'De'Łni UBaitys!.a,kc}<>11.ÓWainY dwoma złotymi meda.La.mi.
Kombinacja eta.ie się ooraa. popula.nnielsza i WSZYSCY naldeoei. ns. roi.a.rze l!ltairbuia w ndei chehnie. Czy
-
mam SM!l$e oodobnie i.alit S!lliler i
K!Jll.y zW\Yl(lieżyć je.s?JCZe w i•n nych
ko!likJurencJiacll? MY'ślę. te nie iest
bo niemOOIJl.we. W każdym razie
czekam na wiedYlOek w s1a.LQ<mle
1 Gkairdellim. Dziś w-Oil.al.em po...
Jechać bez ryizYlk:a.. by nie stzraicić
:i;?ota w komlbiinSJClU W tielni kontrolowałem DIZebiel! obyd.W!ll wze-)a.:!ldów llÓwiedrz:ial ZUI'bri~l!'en
Prned eilal~em-Jdgam.tem (odbę­
da:ie sill dlzllś) Malgon:ata Tlałków­
na miała dzień od~. Razem
• o].icem. kltór:v imtY'jeohal do Borm io. OllllJ!ldała 2l!>wOOY
sla lo.movre
m~ na trAfJie w Sell.Vio, ne.tom~.1St Dorota Ttałkówna t><>Zootała w St. CaiterLna i hrenow.ala z
Andrzejem Kooa.kicm na traSie it!~.aintoowel.
We
witorek
matem d'll la
na l:wa±niejisizym
l:>V'ł
straiik
k ów wloak.iej 'Dl"lilSY. rl8d!i.a. I telewiz i'i. WSkutek tel<X> miJJony ki biców soorbu nairciansikiego we Wło­
szech Illi.e o.ltiądaly bra.n5Illi&ii teleWliZYiillY'Oh. a dziś nie wkażą si.e ii:a-
ze:t..v.
Ekilpa l>Ol&ka w Bormio ie.9t bardzo skirom.na - sta11bują tytko dwie
siootry Tlałkówiny, ale le.9t tu wielu Polaików w ekliPie USA WYS eooie 19-Jet.Illia
Ewa Twardokens
(&ktb\la1na mislJrzym,j St&iów Ziednocrz~h w lrombiinacjd) Ewa móWli PO t>OJ,sku a wśród lotorePorterów ctesrr.v sie dużym powodze.
mem oonieważ iest iedną z nalladn ieisz:vch \.IJC'lestnicze.k tef!o;:"OCZn:vch m istrzo$w 9wialł.a.. W eki:Pie
kanady<jsk!i.el startuje 21-leitmi Feliks Plelezyk. W ektl>ie !ra!lO\.IJSkie.i
iest byty re1Dreumtaint Polski. Ryszard Cwilda.
DoDiero WCZOO'ai d2ll..a.ta.ctze szwa iCllJ!\9CV utaiwiru1i. te '1JlrZed n.iedzielnym blie~ zlMd~ mę2iczy:z.n
cda ekllrPa tego kra JIU w so.botę
nie<» W'02)eŚn.iel nit ~ t>0'5zła
st>ać. Cala. oP!"ÓOZ Jedne.eo n:iirc!.a.rna. Tym ' W'Y'll!ltilciem
był Peter
Mueller. - .•To tll!'a:wda - mówi
narcia.t'!Z - 1a do pótna p~lem ~· wo. ZIOOli!wi twierdzą . 7..e być m0t.e d!la~o nie W'Y'.l!'ralem. bo u
ba.rdzo kireciło mi sl.ę w
srl<llW'iP..
Ale me wled'Zll on.1 Ile 1)\wa nsllil"~wdę moi!:e w:v"Pi ~ tslki cht01Da'k
laik la Cóit 'Zn~ te kilka m.lclan~ek .
.''
Wysoka porażka
hokeistów LKS
We wtorek rozPQCZęły się l-o2l?J."Y1Wlk:i fazy fLnałowe i ekst1·akl!JSY
lodzie. w k tórel wynajlepszych
ze6J)Olów.
s:Y&temem wcharo<wvm
W roretta.n ycli sootkaruiach padły
wyiru!k;f: Podh.aile
Now.y Tarir GKS Tyclt-v 8:1 (3:1 . 4:0. 1 :OJ PolooLa Bytom - LKS L6dt 7 :1 (3 :O.
3:0. 1:1). Naiµrzód Jai!lÓW 1 - Cra..
rovia 3 :O (2 :O. O:O. 1 :O) , Za,!rlębie
S<>isnowiec - Stoaz.niowiec Gdańsk
6 :3 (2 :O 2 :1. 2 :2) . Koleinie EIPO.tk.'.lte- n :a I rund:v finalO'W'el roz<? i?m'.'le
l)racownn-
hokeja na
stęp.uje 8
~aiJlcych
ZO.'l!ta.ną W
1)'.i!llteik.
Mistrzostwa Europy w Goeteborgu
Filipowski
„po szkole"
piąty
6'trzostw uważa, ii 1łównym faworytem Imprezy jest Sabovczik. Ma
on znakomitą pozycję wyjściową
do zdobycia pierwszego w swej karierze mistrzowskiego tytułu. Walkę o pozostałe Jnedale powinni stoczyć Fischer, Kotin i Filipowski.
Tak więc w agencyjnych rozważaniach
na temat medalowych
szans chyba po raz pierwszy w
historii pojawiło się nazwisko Polaka.
Drugi
nasz
reprezentant
Gwinner jest po jeżdzie obowiąz­
kowej 19 - 11,4 pkt. Wystartowało w tej konkurencji 21 łyżwiarzy.
Nikt natomiast w Goeteborgu nie
jest w stanie wyjaśnić dlaczego
Katarina Witt z NRD, zdecydowanie najlepsza łyżwiarka świata w
011tatnich latach pojechała tak sła­
bo program skrócony. Nie wykonała ani jednego potrójnego skoku, a to co zaprezentowała było
dalekie od poprawności technicznej. Był to zdecydowanie najsłab­
szy wy.tęp Witt w historii jej
startów w mi.Btrzow&klch imprezach. Sędzia z Flnlandll u wartość techniczną programu przyznał
mistrzyni Europy notę 4,8 pkt. Pomimo wtorkowej klęski Witt nie
pogrzebała
jeszcze szans obront
mistrzowskiego tytułu . Jednak bardzo ciężko będzie jej wyprzedzić
radzleck11 łytwiarkę lwanową, która P9 programie skróconym wy"" Ro:z.efOL'ano tny ~le meClle szła na prowadzenie. Szanse walki
ł rundy pilkarslciego Puchairu
An- o złoto ma też obecnie trzecia Leig lii. Wy·n.likl: Cheaea - Mlllwall I :a, stner (RFN).
West Ham - Norwich 1:ł, Telford Darlington a:o.
We wtori::k przed południem podnaa łyżw iarskich mistrzostw Europy w hali „Scandinsvium" w
Goete borgu rywalizację rozpoc:r.ęli
soliśc i. Po jeździe obowiązkowej
Grzegorz Filipowski, na którego
spadł obowiązek „obrony" całego
polskiego ł;tżwiarstwa figurowego
jest piąty - 3,0 pkt. Prowadzi dość
niespodziewanie Francuz Fedronie
' - 0,6 pkt. Aktualny m istrz Francji jest godnym następcą Simonda,
który od roku 1981 w każdych mistrzostwach Europy wygrał jazdę
obowiązkową. Podobnie jednak jak
Simond Fedronlc znacznie słabiej
prezentuje aię w programie skróconym i dowolnym. Jak pisze
agencja AFP, już po wyg1aniu
przez niego jazdy szkolnej; celem
20-letniego Francuza będzie lokata w pierwszej ósemce. Oprócz
Fedronica, Filipowskiego wyprzedzili jeszcze Sabovozik (CSRS) - 1,2
pkt„ Fischer (RFN) - 1,8 pkt. oraz
Kolin (ZSRR) - 2,4 pkt.
Większość
obserwatorów
ml-
"" Genrd Cldl.:llt, ktory we wszeł_
Joego rndzaju plebiscytach na rtajlepszych
piłkarzy,
na~populM'niej­
szych sportowców la~ u•biegłych, pla.
mowat się na czołowych miejscach,
wzbogac!.I swoj11 kolekcję o je~u
jeden laur. ZOsl.ał bowiem zwycl41<1cą plebiscytu „Gońca Górnośląt!kie­
go" na nadlepszego sportowca Chorrowa łO..lecla Polski Ludowej.
raiz 5 w so.nowcu odbył się z okazji wyzwolenia
tego
miasta halowy turniej w piłce noż.
nej kob iet. Startowała cała kra jowa
cz.oló\vka - Telpod Kraków, Pafawa<g Wrocław, Piast GUw!ce, dwie
dirużyny Czarnych Sosnowlec
oraz
p.!tkarki ze Slowacj! - tj.
Slavia
Holic. P!el'WSze miejsce zajęły pił..,
kark! Czarnych Sosnowiec, kt6.re w
finale pokonały Pafawag Wrocław 2:1
(11:1). Trzecie miejsce zajęła dtrutyna
Telpcxi Kraików.
""
Jut po
~
W Pradize od.bywa się międey­
na ro d·owy turniej szachowy. W trze.
ciej run dzie Schmidt z.remdsowal ze
S i.r·~p'klem (Polska).
Inny z po.lskirh szac histów uczestniczących w
t ur „ieju, Stępi etl, przegrał z Gindą
(W ęgr y).
Boniek i Rossi
na cenzurowanym
Giovanni
Apelli,
pre1e1
„Fia-
gra dobrze tylko wówczal, cdy
mecz transmituje Eurowizja. Była
to oczywiłcle aluzja do wy11tępu
„Zibiego" w finale superpucharu.
Po ligowym meczu z drużyną Como Boniek kontratakował: - „Zdarzają ml się jednak dobre mecze
tak:i:e w lidze. W każdym razie dekla.racje takle nie dziwiłyby w
ustach jakiegoś tifosa leos wydają
się zaskakujące, gdy wycłasza je
szef tak szacownego klubu ja.k
„juve".„ Wypada jednak dodać, te
Agnelli surowy był nie tylko w
stosunku do Bońka. O Rossim ostatnio powiedział: - "Na jeden celny
strzał
na.sz łrodkowy napastnik
mus! zep1u6 eo najmniej eztery
wyborne okazje. Strzela mniej
więcej tyle bramek oo Bonlni",
Komunikat Totka
LIGA ANGIELSKA
PISMO ŚWIĘTE INSPIRACJĄ
DLA PROGRAMÓW ZBROJENIOWYCH
Prezydent Reagan,
poszukując
różnych sposobów przeciwstawienia
się rosnącej presji Kongresu USA
i amerykańskiej opinii publicznej
przeciw ko obłędowi zbrojeniowemu administracji i jednoczesnym
redukcjom nakładów państwa na
orogramy socjalne, powołał się na
Pismo
Swięte,
stwierdzając,
iż
znajduje w nim przykłady uzasadniające dalszą rozbudowę amerykańskiej potęgi militarnej. Prezydent Reagan wygłosił przemówienie w Białym Domu do przedstawicieli kół wielkiego biznesu. w
l:tórym powołał sir, na Ewangelię
św. Łukasza jako fródło inspiracji
dla programów zbrojeniowych Stanów Zjednoczonych.
Oświadczając, iż Pismo Swięte
i opatrzność boska · są po stronie
tych, którzy w Stanach Zjednoczonych dążą do dalszej rozbudowy
amerykańskich
arsenałów
atomowych, prezydent Reagan powołał
się na Ewangelię św Łukasza oraz
przypowieść
Chrystusa o królu,
który mając 10 tys. żcłnierzy chciał
wypowiedzieć
wojnę
dwukrotnie
silniejszemu niepuy jacielowi, mającemu 20 tys. żołnierzy. Prezydent Reagan atwierdził, iż nie wyobraża sobie, aby Stany Zjednoczone kiedykolwiek były o poło­
wę słabsze od Związku Radzieckiego i jednocześnie gotowe do prowadzenia rozmów rozbrojeniowych.
Prezydent Reagan podkreślił w
swym przemówieniu do przedstawicieli wielkiego biznesu, iż całą
Na konferencji prasowej w Managui minister kultury Nikaragui,
na sukce1 w rokowa- ksiądz Ernesto Cardenal potwierniach rozbrojeniowych ze Związ­ dził w poniedziałek , że Watykan
kiem Radzieckim opiera na dal- zawiesił go w czynnościach duchoszej rozbudowie amerykańskiej po- . wnego za to, iż odmówił ustapietęgi militarnej.
nla z rządu .
Memorandum Departamentu Stanu USA
na temat Jałty
Departament Stanu USA rozpowśród dziennikarzy ob-
wszechnił
LIBAN
R ząd libański oskarżył w poniedziałek wojska izraelskie, wycofujące aię z niektórych rejonów Libanu południowego, o pozostawianie różnych przedmiotów, wypeł­
nionych materiałami wybuchowymi,
które eksplodują przy zetknięciu
slę :r: nimi, jak również zatrutej
żywności. Władze libańskie ostrzegły ludność tych terenów przed
stykaniem się z przedmiotami l
mieniem pozostawionymi przez arm l ę okupacyjną.
CZM
Medycznej w Łodzi - 4,15 1. Człon­
kowie ZSMP przy ŁKB „Sródm1e2,6 1 Klub HDK przy ZaPrzemysłu Wełnianego w
Opocznie - 8,2 1. Klub HDK im.
35-lec!a Powrotu Ziemi Bytowskiej do Macierzy - 4,4 l. Klub
HDK przy RUSW w Pabianicach
- 6,014 1. Klub HDK przy Zarzą­
dzie Zakładowym ZSMP w Zakładach Urządzeń Chemicznych i
Aparatury Przemysłowej „Chemar"
w Kielcach - 23,45 1. Dzielnicowy Klub HDK Im. PCK Wrocław­
Sródmieście - 8,94 1. Ponadto prezes tego klubu Waldemar Banaszewski przekazał na konto budowy CZM 9 tys. zł z otrzymanej
Nagrody Miasta Wrocławia.
ście" kładach
(n)
lek Ministerstwo Obrony USA, pre.
zydent Reagan postanowll przedłu.
tyć mandat gen. Bernarda
ROgena
dowódcy amerykańsk1ch
Przebywa•jący w Moskwie Wll.cepre- Jak<>
sił
mier Zbigniew Szałajda spotkti się zbro~nych w Europie zach<>dniej o
z wicepremjerem, przewodniczącym dw a lata, tj. do 30 czerwca 198'1.
Państwowego
Komitetu Rady Mlllll- Sta howisko to gen. Roger& piast•1je
strów ZSRR rui. Nau!kl I Techinikl. od c:r:erwca 19'19 roku.
Gurij~m Marczukiem. Tematem rozPRAWDOPODOBIERSTWO
mowy była realizacja pMtancw!etl
OPOZNIENIA STARTU
zawa<rtych w poi·-0zum1enlach pod.pl.
„CHALLENGERA"
sainych w czasie grudniowej wl.zyty
w Polsce wicepremiera Ma!fc:zrulka.
Wla.rygodne łródla w WauynlftOnie podały w poniech!.ale<ll:, te tttart
OBRAX,OWAŁA RADA
waha<ilowca
„Chall9'Ilger" przewiaPOŁECZNO-GOSPODARCZA
dzia ny na 20 lu.U.go, jest raczej nleprarwdopodobny
w tym ttt.rminae.
Opl.ni• o proJeG<cie wnawy o 111114anle U11tawy o podatilllu
crochodo.
TOKSYCZNY WYCIBK.
wym przyjęła I bm. na awym po.
W STANU: INDIANA
sieduniu Rad.a Społectm0-G09J>oc:IM·
cza pt'%Y Sejmie PRL Dyskutowano
Powa.lny wyciek llanl.• tollulyC2:nerówniet propozycje nowych
cum
tyw.notcł i og·ranlC!Zenla
reglamen- go łrodKa chemicJiMCo nutą.pił w
amerY'katl~ miricl• !llilr.ha~
w
tacji.
irtani. Indian._ Wydobywaj11cy
z
ualkodzon•j
cyst•rny
Mmoohodowei
JtWIATY POD POMNIKIEM
lllw9• :r.mlHUl ile z powt•trzem
T. JtOSCIVSraa
1tworzył d'uty Obłok :trących oparów.
SPOTKANIE Z. SZAŁAJDA G. MARCZUK.
•I•
w w
r-1~
llfOdr.An
TedeuwM
Wobec
powałlllego
1:&8fotenla
"" Swietny francuski piłkars Gl.r e,;se oowied zi ał ostatnio d2iennin tcYl!W. z lł traif. - wygrane po
ka rzom. te z pi l'ką nie r02Staje się ok 76.000 zł, U1115 rozw. z 12 traf. nlgd;.. ~ aw ~t w nocy. Na d1>wód wygrane po ok. 1.500 Tlł, 1'1'.'l'le 'CO'JJW.
wyj ą! spod koszulki . łańcuszek, kt6. 7. 111
t'nl!f. wyga-ane po m sł,
rege te d yną ozdob, była maleńka 10'1.!19'!1 r0%w. & 10 traf. - WYC'l'&nt
zło t a . piłka .
po ł4 zł.
lllłro­
wanyna:tonl• odbyła w!a I tye.!a m1oj.scowej ludno6oi,
ne.
a:l• uroczyeto:lć rloterua w1etlca pod wlame ml.wta prnprowadsiły
pomtnikiem naszego w1elldegio 'baba. t)<ehmiastow, ewakuac'• iniee&lkal\tera
narodowego. Willn!ec
Ibn~ CĆ"lt & rejonu awarll.
cbarde d'affat reti PRL w USA Zd!d.DOLAa W Ol'BNllTWm
sław
Ludwl<:zaat
w towarsye~e
ciiłonk6w ambasady.
Mlma Ule.Il into~}')l:rft
po.
dejmowanych pnoa banki eanit:ramo
MOWY ORGAX RWPG
Kokius:zlki
w
waluta
amerykańska
uiajduj•
szerne memorandum z okazji p1zypadającej w tych dniach 40 rocznicy konferencji jałtańskiej, w którym podjęto próbę pozbaw1tnia
istotnego znaczenia zawartych w
Jałcie
Okupanci pozostawiają
wybuchowe pułapki
,Krwiodawcy dla
Sukcesywn ie rosme konto Banku Krwi Cent rum Zdrowia Matki
przy Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Lodzi. .Jak nas poinformował szef banku mgr Zygmunt Krawczyński, do końca 1984
r . krwiodawcy z całego kraju oddali na potrzeby Szpitala-Pomnika
Matki-Polki już 3.290 l tego najcenniejszego leku oraz zadeklarowali oddanie dalszych 2.208 I.
Oto lista ostatnich dawców. Klub
Honorowych Dawców Krwi przy
Gorzowskim Przedsi ębiorstwie Budownictwa Przemysłowego - 6,641
krwi. Klub HDK przy Oddziale
Obrony Cywilnej 1~ w Lesku 8.2 1. Klub HDK przy Wytwórni
Sprzętu Komunikacyjnego w Lubowidzu - 5,6 1. Studenci Akademii
DECYZJA WATYKANU
JEST NIESPRAWIEDLIWA
nadzieję
li~
porozumień.
Oskarżono
też
Ernesto Cardenał określi ł poru-nięcie Watykanu jako nies: j) aw1edliwe i oświadczył, iż nie zamierza zrezygnować z pełnienia funkcji w rządz ie, gd yż oznaczałoby
to zdradę i opuszc:renie narodu nikaraguańskiego.
Przyjmując
do
wiadomości
pożar
władz kościel­
Ernesto Cardenal zapowiedział, że
nadal pozostanie duchownym.
.,Jako katolik - powiedział !:rnesto Cardenal boleję głęhcko
nad tym, Iż papież Jan Paweł Il
nie powiedział ani słowa o agresjach. na które narażony jest nau
naród. Jeszcze boleśniej odczuwam
fakt, iż jego
pozycja polityczna
jest zbieżna z pozycją prezydenta
Reagana".
Decyzję Watykanu przyjęto
w
Nikaragui z oburzeniem. OO-letni
Ernesto Cardenal
jest znanym
działaczem społecznym i
religijnym, który poświęcił życie obronie
nokoju i przeciwstawianiu się ingerencji USA w sprawy panstw
W
dokumencie
Departamentu
Stanu nie ukrywa się, że Stany
Zjednoczone chciałyby dokonać rewizji Istniejących granic między
państwami europe jskimi i Innych
realiów
terytorialno-politycznych.
jakie ukształtowały się po dr•i°giej
wojnie światowej.
Jeszcze bardziej otwarcie wypowiedział się dziennik „Washmgton
Times", który wezwał do rewizji
decyzji konferencji jałtańskiej i
poradził Białemu Domowi, aby nie
zapominał
o „pouczających lekcjach" Jałty i nie powtarzał „błę­
dów z przeszłości" podcza1 zbliża­
jących się nowych amerykaó.skoradzieckich rokowat'1 rozbrojeniowych. W podobnym duchu wypowi~da~y się inne dzienniki amerykansk1e,
zwłaszcza
„Washington
Post" i „New York Times".
Przed
Papież kończy
· wizytę w Peru
Wtorek był ostatnim dniem wizyty Jana Pawła II w Peru. Koncząc swą podróż po krajach Ameryki Łacińskiej papież udaje 1ię.
jeszcze do Trynidadu Tobago.
We wtorek Jan Paweł Il odwiedził jedną z najwiekszych dzielnic nędzy w stolicy Peru, Limie.
Agencje piszą, że lr1kalne włudze
zmuszone były zastosować wvjqtkowe wprost środki bezpieczei1stwa.
Papież udał się do dzielnicy nę­
dzy opancerzonym samochodem, a
setki żołnierzy i policjantów powstrzymywało tłum, nie pozwalając mu zbliżyć się na odległoś6
mniejszą niż 100 m. Nuncjatura, w
której papież spędził noc z poni„
działku na wtorek, była strzeżona
przez ponad 1000 agentów służby
bezpieczeństwa.
sądem
wystąpień
w Toruniu zakończenie
stron procesowych
Wczwartek
egłoszenie
3 bm. przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu wystąpiła mec.
Barbara Marczuk, broniąca w procesie oskarżonego Adama Pietruszkę. Kodeks postępowania karneao
- wskazała - nakłada na organa prowadzące postępowanie karne,
a więc i na prokuraturę obowią­
zek badania i uwzględniania okoliczności przemawiających zarówno
na korzyść, jak i na niekorzyść
oskarżonego . Ten przepis mówi także, iż oskarżonego nie uważa się
za w innego, dopóki nie zostanie mu
udowodniona wina i dalej - że
nie dających usunąć się wątpliwoś­
ci nie wolno rozstrzy gać na niekon:yść oskadonego. Te fundamentalne zasady polskiego prawa karnego
są znane. Jednakże trzeba je zaakcentować, bowiem pozostały w cieniu. Nawiązując do wydarzeń poprzedzających 13 I 19 października
ub. r., mec. Marczuk przypomniała
ił eh~ sami oskarżeni i kolejni
świadkowie r6inlll 11~ w ocenie
ich znaczenia wiele 1 teco co
zaszło, 1łuiyło w
latocle uprawdopodobnieniu wielkiej mistyfikacji o „człowieku w masce na IÓr.ze". Tw6rc4 tej mi.tyfikacji był
Gn:tlOl'I Plotrow1kl To on relacjooował ro:r.mowy, jakie rzekomo
prowaddł z dyrekcją , To on 1Ugerował wan „akcji", przedstawiał
jej kolejno planowane wer1je.
Mec. B. Marczuk podkrełllła, !t
A. Pietruszka nie miał tadnych
powodów, aby 1zuka6 gwałtownych
ro.w!ązd. Czai :sreszt11 pracował
na niekorzy•6 działań księdza. W
toku załatwiania była irprawa jego
wyjazdu na ltypendlum.
Sz:c:r:egółowo anallzuJ11c ujawnione w toku jled.ztwa I rozprawy
fakty, obroflc!l postawiła pytania:
czy, gdzla i jakle 14 dowody na
to, te Adam Pieruszka akcepto-wał działania podjęte przez pozo-
stałą
trójkę
jak i
13
19
Żfódłem
wvroku
oskarżonych
października
zarówno
ub. r .
wiedzy oskarżenia
znowu Grzegorz Piotrowski -
jetlt
po-
wiedziała.
1te19t bronić Adami
Mó..
wlił Że do ora wdv dochOO.Zl:.ł • &toi>Na.Jitrudndel
Pieirusz.kę
oozed nim &!UllY'ffi
ruowo
zw.ra.cal u.w.age na ist<l!t•
Że
bacząc
na =ególy,
Tera.z :z t.Y10h szczesrólów iest roz..
sprawy
ni„
Liiozam.y,
W korillt.l'Ull..iti
mec. B. Ma.ricz.uk
Adam P:eroszka n.i•
~al ani do Mbóio>twa. and do
uorowadzenia ka. PoPiełuszk.i . Nie
udziehl w t.Ym wzoobalei tróice
stwJ~rdzila
iż
ook&rżooiych żadnei ooanocy.
Nie
Uitl"lldn:ia} madom.ie. a.ni nie udaremniał 'DOOtłl!POW.ania kaooell:<>.
ObrOińca wn!l(iel.a o Uill;jewinmden.le
oskarione~o Adama Pietruszki od
staJwiia.mnch mJU za;n..utów
Na&tępnie lron:y&tając · s 1'1l"&wa
dio re!Pliik!l ZSJbral ~ 1'rolruraitor
-
Leszedr
P.iebrasińskL
W~eni.a obrońców
Ol9karlo~
w
nii!n,ielsz:e.1 sprawie -'s~Tli.ł 7.awi&alą szietrell od-
ocem i W<n !Ol!ików od
tl'rll. takle ofta.rivcicle pru,blX7m1
zaw„rli w 8WIO!t0h 'P!'Ul!llówieruach.
mieninY1clJ
Z'JrodnJe z l>~fll!lltow.aina Dr1lez 1>0~Y'Oh Mka~ lilnją o..
broM- .fc:h obrońcy ina.az~i nit nro~
zaruia.r ookado-
ooenali
nNh. ilClh wilin4t. kiw&ldtlikacie wa:w-
AA ozYn6w. a takie ~tfonovr.._
kair W!nfoskow.a.nych
1!. wY'90llwść
J:ml,ł!E
~r.&.
Jest 1->
7lro0U•
miale, dbow!em w k~Yl­
n:vm oohs!dm urocesie lM,rillY'lTI tek
wila.ślllie 'Zl'W!Y11ci.e rea.łi'2'lll le sie wa..
wo ~eito do obrony. Te zro..
zunual.e różndce
w ocerul.e miedizy
.
W W'.VBtlliPien~u t>ana ediw.
wskiel!'O zaiw.iwtr Z'OStał baro:zo ~
~
ra.zw.arty sad
<Dat.n efa•
Komunikat .WUSW
Trauicznv
decyzj~
nych,
ZSRR o naruszenie „ducha i litery" tych porozumieli Autorzy dokumentu przy toczyli wypowiedzi
prezydenta
Reagana,
sekretarza 1:1 t.vnoamerykańsklch .
stanu Shultza i wiceprezydenta
Busha, którzy ąficjalnie utrzymywali, że obecna sytuacja w Europie jest rezultatem odmowy Związ­
ku Radzieckiego zrealizowania · postanowień jałtańskie.i „deklaracji o
wyzwolonej Europie".
nleprfft'Wanio w ofensywie l w p0nłedztałek mów ~ktak.ularnła
11mocniła
Ili• na rynku am•rY':U.fllkim
W'2Cl~mi
ku.rau
lnnycl\
-ltut
Przem)"llle Mi.Qyruiwym. omawia
m. ln. dolwment zal!ołyciel9kl., wta~ wym1.en!amych. W stoeunk.u do me~.
odl ńrUl'klJll'rfl OT'gHliucyjru, nowego or. kl achodnionlemieck!ej dolarr
(alll'U, powołaneeo na Jl ae11ji rady notował w poin!edzlałek w Nowym
Jorku
na<jwytszy
kun
od
11
lat,
\j.
w H&wanio.
od wrowad%ema
płynnych kur.Ow
wymlenn~h.
Przejłciowo
kurs
do:kAPOBT NA DMAT
lara wobec mar'ltl wyn.lólł
nawet
lłADZIECKICH „NARUSZE:icł"
POROZUMIE~ :ROZBROJENIOWYCH 3,1!110 DM, by w kotlcowYch opera.
c1ach obnltyć Ilię do pod.om·u 3,ti1'10.
opr. (ja~
:etaty Dom opu·bll.kował raport prezyd'l!<lllta Reagana przeinacziony
dila
Kong.resu na temart rzekiomych radzieckich na,ruwzeń por071Umó.eń ®tyczący kon!lroll zbroj eń.
Au•t orzy
raportu nie pnytacriaj11c :t<adnych do.
wodów, posługu•j' się określe.nlam!
w
rodzaju „prawdopodobne''
!lub
,,m.ołliwe
We:r.ora1 o módzililiie 14.117
narumenla".
Co wl~j
strd
ra.p ort powołuje 1lę na te po1'07JU- Portama ZOBtala W'e!2JWlailla .na. ui1
mle.n!t, jak np. układ SALT-2" , któ. Pómooną 21. 11,'dwie W}'buoh.! oożaT
r ych nie rafytlkowały same S~ny
llllieszkainiu S'tetaina U. na PieirZjed.noc:rione ) w Istocie uniemotll- w
Strażacy
zastali
wlly wprowad:enło tego ukJadu w wszrm oięltrze.
ołom.ący Prv.e<i'POikój i lcl.ótrego 'Pło­
tycie.
mienie wychiodzlf.ły na k.la.tike scho®wą. Z WY7,mych olet« ewakuoPROTEST PRZBCIWltO
UWOLNIENIU W. REDERA
w.a.no DO driablmach n.a zewnaitrz
budmnJlw - C?Jtery 09Qlby i dzieoko
Setlc.retarlat
Mlędzyinarodowej J'e.
Wł.a.śoiciel
mieszkania
p.ollliósł
deracji
Bojow.n.ików Ruchu Oporu
na skutek
zaczadzenia.
kategoryc~nle zaprotestował przeciw· śmi~rć
ko uwolndenfu Zibrodniarza nazlstow. DWlle lokat.miki Aniela Sz. i Helesklego WaUera Redera. W opuób-ltko- na K. miemJkaiace oietro wyż.ej uwanym w Wiedniu ośw!ade7.eni-u tel lei.stlrv
lteilszemu
zaczad'Zeniu i
organizacji stwierdza się , te podjęta M"Le'bYWaią w szuitalu.
p1'Zf!1' włoskie władze de<:yzja wypu.
Pir.a.W'doipodo<bn~„ PI"Zvcz.vm1 za.oo.szczenia na wol'llość teg<> przestęp­ lenta bJ'ł.o 7lb:v't. b1isklie uat.aiwi en ie
cy wwl,acu pamlfl(:l ofiar faszyzmu.
oieca o.girizewcz.ego, ~azowiwto przv
kiainoe dilialO<Wel.
PRZEDŁUŻENIE MANDATU
Komisarjat Milicji ObywatelskieJ·
Sbr.s.ty w:vnoszą ok. 200 tys, :d.
GEN. JtOGERSA
lin~owało siedem &ekci1 S tlra- w Koluszkach (woj piotrkowskie)
,„„_ "'"'{Ol!!unt~o \va~o w Of'.)n\edzta- ty POOa.rnvc h
(zr) na podstawie listu g ończego wydaW ~lc7 ZS1Ul l'CllllpCleSęło Il• wtorek
lna·u guncyjna
poe1ed%eai•
Komiitriu RWPG da. Wspótpracy
w
tit•
miał ostatnio powled:r.leć, że
Boniek trochę 10 denerwuje. Polak
ta",
ERNESTO CARDENAL:
·W
„.
om..
..tr.
łt
Piotrkowie
nego przez Prokuraturę Rejonowlł
w Tomaszowie l\1az. poszukuje
Waldemara FELDTA, 1. Władysła­
wa i Leokadii z d Ołubek ur
22.07.1947 r. w żak~wlcach, 'zam:
Żakowice, ul. Piotrkowska 2 (gm
Koluszki).
·
R Y S O P I S: wzrost 175 cm,
krępej budowy ciała, łysina czoło­
wa. oczy niebieskie
Znaki szczególne: na cał..-m ciele
liczne tatuaże. Może nosić" wąsy l
bokobrody.
Wy~ie~iony, oferując pomoc w
załatwieniu
samochodów
osobowych, ciężarowych. ciągników i
maszyn rolniczych od osób zam!es~kałycb 11:a tereniP woj ewód ztw:
p:otr~o~sk1ego,
łódzk i ego ,
sk icrn:ew1ck1ego, sieradzkiego i plock1ego, wyłudzał znaczne k woh
Osoby. które zostały oszuk a-~e ł
e wentualnie znają jego m iejsce pobftU, proszone są o skon ta l:tow ame się telefoniczne h1 h osobiste z
Komisariatem MO w J'{olu•7kac h
ul. Kopernika 9, tel t • . 1;;..;~1· lub
r naj bliższą jedncst'<~ ,.,.0
(Dokończenie
ze str. l)
ID!"81W'J' WE>Wlllei=ne iinnYICh J>8.ństw.
•• io rachub:r ekazane na fiasko.
O trwałym znaczeniu wr<n.umień
tałta.ńilko-'J)()C2Xl.amsk1ch
łwi.adcz.v
D&Jleiplej 40-letini okre.s l)Ok<>iu w
~fe n-.Jdłu2szy w nowożY'l;nei
blebol'ił
~
kont}'inen'bll
llP(>śród
W'Y\['Óżni.a.Jący
tinn~h
•
wa rzecznika rz
nc1a
części
Następruie Jerzy Urban UBtOO".tn- uważa on (gen. Jal'l.l:Zoe]ski) śmier­
6w1iarta Swiadcz.ą o tym i8tnieJąiee
l>OlitY'C7JIJe reali.a.. k:.tórych uznanie kO\Wll sl.e do .niekitór.Y'Ch 'DUbliJkll(!ii! Cd drucil.<JIW'nego za Drzest~wo" .
Talk l>isze zachodini<'>niemiecki ty1eet "P<>Clsta.wową prasy zachodrniel. do!tyc:zą,cyich ,Polł ~e.l(am.~e
godnik, niedwuznacznie ignorując
~iką bezt>ieczeń.stwa i Wl>-'l>Ól- ski.
ośwtl.adcza.nia
l>?'Zedeż
Kończ;T ld.Q 'DCOCE!>'l wzecliwko U... wynzlste
pracy- w Eu.roPie w tym - koni;)r,nJuacii wocesu KBWE
bólcoim U. POPiełuazkL Być mo1Je W&ZYBtkich
władz txi.Utycz.~h i
taJk7'e
Szczególne iest znaczellli.e i><>ro- Jeeiicze dzisiaj - t>OWi~ał - dO- PańsbwOIWYlOh w
Polsce
EWllień iałtańsk:ich dla Pol.3ki. Nai- bielit'!llie końca W"Zewód są.d<JIWY. W stwierdzenie i;:en. W. Jaruze.Lskiie.l(o
kirÓOej można ie ująć w stwierdze- prasie zachodrniel i><>i.a.wilo "1.ę bar- n.a . P.lien'l.lm KC PZPR W}"l'ażają.ce
mu. Że .l((lV'bY nie bylo Jałty ia.ko dzo wie1e pub.lńJkacl! na ten t.emat. 1edn<Jl2lruWZIJ,'f stosunek do t. l zbrowstępu do POC2ldamu, nie byV,c)by Dodam nad.w rot... dni I w ogóle be'Li:>raW'Il:VOh me?>Ublilkaci·i
~ Gdań.ska, Szcze<:ina. Wro- ~ Ni• lromentOtW.a.lem ich. bo tod. Cal& ta i:>ubllkact.a Jeet oczynile llZ.aJSll.dmioną
ela.'W'iia. nie byłoby obecnych ~an.ie nie bylo tłllkiel 1>0l:tweby, Ale Ol!lta.t- wistą i niczym
.Der
PoLsikl 1 n iekltórych tnmych Państw nio zaohodnionlem:!ookie QZMO<Pismo 'OO~ W k001entarzu
w swoim Spieltla" M i ~ kła.msbwa. Il!P.
europejskich. Dla.te.go w 'POllBkiei •Der S'P!egej" ?><>daje
'DOli.tyice za.lliM11iC7Jllel. w dziala1noś­ koment.a= do te.go l)t"()OeSU sfoir- stwierdzenie. ie na saiLi sądowel
c:I d.Y'Dlorna.tY'CZ!lel. nauce i wooa- mulowairui.a, kltóre wze.k'1'aocza..1ą tuż w T<>l'Ullliu zrlemaslww.a.ne zootalv
ool&
Otóż J.alkleś .• tai.l eminice w:viwiad.u
ll'arud!zie będziemy nada.I wYStei»- W'92lelkie sira.n:l!ce abswróu.
tow.a.!ZYISZY wać Przeciw próbom f.atszowamia ulanriem tego Pisma proce.s w To... kiego"; prooesow.i
historii bronić hist~znych o.s:ią­ runiu dowodzi..
:!:e diYik:.iatu.ra - 1>0noć - oaly szereit innych ta jeliQ!lieć wYni·ka iących ze zv..-viciestwa iaik to Pi1Sllllo oklreśla POo1skie ~a­ mnicz..~h zajść. włąJC2lllie z „:rzekosa.mocho<lową" wlec mą ka ta.strofą
się. Pdsze
nad n iemieckim f.aszyzm.em do któ- dze - kruszy
ref!<> Polska wini.oBla dan in e kirw' . ..Der Spiegel": „wla&:y abso1utni 1.aik okre.śla ..Der Spie!(IE)l" W'Y1P<Lpołoiyła WYkorzVl'ltvwall
Kon!eirencia iailtańska
w oown.~h wa- dek. w którym zgi.neli funk.c:ionafundamenty pod ład pokojowy nie run.ka.ch ludzi lako swo1e na.rze- r:illlsze MSW płk Trafa~i i mitr
znisrozyć ich Piątelk. Idą.c dailei airtykul w •.Der
na.ste-onle
abv
.
d'Zli.a
konale ula.bWila
b'liko Europy,
w historii publicZl!lie lako wiinnY'Ch. odiciąża- Spiel!liu" 'llOdklreśla. lź cel. la.kim
8f:ruow.a.nie 'Pierwszel
l>OIW\Szechne, orga,nirz.aicli naństw - 1ą.c tym samym eleble. Z te.l(o tx>- było „uspokojenie gniewu narodu"
E?dY'bY
który n:ie zostałby o.s:iąginięty .
Zjednoczo... W'Odu
11:enerał Jaru.zelskd.
Orga.nWa.clii NM"odów
nYCh, oklreś1enie iei celów I zasad wśród swego proletairiatu z:yskal 0- WSZS"&eY osk.airl:en.i za;przeczYli swel
rrziucil na 1)3Sbwe winiP. l>Odc:za.s procl!\9U, lak CZYtrli
oi•nie ka1nał!i,
cl.z.ialania.
Cllterech ofLoe- to Adam Pietru.s?Jka. Oskarżeni. a
Dla.te.I(<> - s te"° PtLnłDbu Wl.dze- O<Pillli~ pu.bllcznef
ledien z nich. ten
'Pl"ZY'n&lmniel
nla - oodważaaiiie Jalty Jest. o.bie- rów Służby Bezt>ieczeń.sbwa".
i
celów
ktywnle, kwestionowaniem
Poza tą obrarr.ą ezefa r:zą,du, kltó- naJełahsłzy - zac:vitowal J. Urban
mu&eli zostać na&pije.gla"
„Deir
reoreze-n.towa.ć
ry mam zaszclyit
rzaił~eń ONZ.
się we
do przY7JTla.nia
w l1Ulblln- kłonieni
oZl!lajmił J. Uil'bam wzyiety 'J)l!'Zez
Lad 1>0k<>j()W']' w .l!lurople, to ~ o1i te1 zaw.airte lESt leszic:ze stwier- wlaściWY SJ>OSÓb.
2lbrodni.a ~ Shl21be Beupiecz.eństwa. mi.a.n.owicie
9Zainowan.ie ioel realiów tervtorial- dzenie IŻ lest to
D.YCh. E?r&nic :milęidzy nańsbwam~ o- Jaruzel6kiego k!łlórel wvkonaiwców metoldą za.<itraszenia. ..Nie le.st wYDale.i klucwce, że ChmieleWl'lki by! torraz suwerennie wY'branych in-zez świadomie om t>Oświęcil.
dokładl!lie
„Ja!k.<> fmrowamy, aby l>Odal
1e1 n.airody UBlrojów l!l!>Oleczn':>--PO- .. Der Spiegel" stwierdza:
dobry komu.ndst.a byin.a.inn.n4e1 nie ok:~noOO! 'PQl)ebnieniia przestępllt.Y1CmnYlCh.
(Dokończenie ze str. 2)
~ ur21Ut. że org~ ścigania
wiedziały )UŻ 20 oaidzierinika 1984
r., ~ SPNLwicamd. u.prowadzenia kil.
J. PoPiełuszkd byli oskarl.en.i Piotrowislci, Chnrlelewak; i Pękala. a
mimo to ;i0h za.brZYl!lla.nie nastll!Piło
:ribYt oóźno. bO<wiiem dooiero rano
Kolejny dzień procesu ouprowadzenie
no zwłoki ks. Pop!ełu~. Kto tu
Włada:a pań­
jest wiarygodny?
stwowa, czy cl, którzy wobec tej
paidziernib 1984 r. władzy budzą stale nieutność i nlew diiWu 23
tym 1)0..
Potem w wvsta;1>ien.iu
nawiićl
u wal!a ?>Od
JaWia sl.e ironi-Ozinfl
Wywód adw. Jana Olszewskiego
aby rru:zei prowadzi dalej do konkluzji,
adresem nrokuratora..
że
wsbrzymal s ie z wyraża.niem wiel- motywem działania sprawców zace ooz:vtvwnyich ocen do.slownie - bójstwa musiała być chęć do..lto..:roixlziefonia laurek" - o dziala- nania prowokacji politycz.nej. Hiniach ori?a.n ów 9cii?ania w tel s:>ra- potezy tej prokurator nie odrzucił,
Wlie.
była ona prezentowana w oficjalSą to zdrumiewaJą.ce preterus>Je. bo
trzy dali to w praiktY'Ce oznac:za nych wystąpieniach I dokumenn iemal t.Y'le co na.tyJchmi.ast. A tu tach. Przypuszczeinie to nadal bę­
wytTaW'IlY pr.aWl!1i~ nie w.ie. :t.e do dzie weryfikowane.
Faktem jest jednak, f:e śledz­
aresztowlll!l ia w tak P<>wa.Ż;nei St>rawiie P<>trzebne są dowody, a nie two i proces nie wykryły zewi :!;p wzed nętrznego, tzn. usytuowanego poty1ko prz~n:l.a
zg:romadzeniem niezbędn._wh dow°" nad oskarżonym Pietruszką i poza
dów P<>Stei:><>Wać triieba niezwvkle resortem źródła inspiracji. Taka Jest
Po trzeeh m iesiacach materia procesowa. Pan odwokat
o.strożnie.
postę powania karnego, na sali są­ Olszewski daleko odbiega od wszyd owei kiedv iuż wiszV1Stk:e fa ktv stkiego co zostało wykryte, ujawsą z na ne wvda ć s:le może ż,e oo- nione oraz ustalone i prezentuje
oczywisti> dla sądowi własne swobodnie snute
one bvć
wimi..Y
Jednak konstrukcje zdarzeit. Powiada, że
wszystkich od ooc:zątku
nasza dzLsiet.sza w iedza o tel zbr<>- musiała to być inspiracja zagranidni nara.sitała stoioniowo. chocia2 czna mająca na celu podjudzenie
oburzonego zbrodnią społeczeństwa
szybko.
makisvm.a gł<>&i : przeciwko siłom porządkowym. ZaStara rzym.ska
„spiesz sie u<>w<>li !" Ma on.a za.sto- razem miała ona w MSW stwooowanie do teeo właśnie przVTPad- rzyć przekonanie, że podziemie zaku Istnieiące 20 paź<liziernlka 1984 częło stosować terror i usiłuje pror . ?>l"ZY'PlliliZCZenia istotnie kierun · wokacyjnie obarczyć odpowiedzialkowalv POdeiTienia na o<;<>be Grze- nością za akty terroru siły pogorza Piotrowskiego. Wiadomo jed- rządkowe. Chodziło o prowokowanak wówczas było, że sprawców nie ostrych środków antyterrorystycznych i w sumie zaostrzenie
by ło trzech.
na stosunków wewnętnnych w Polsce.
pozostawiony
Jednocześnie
malo wiarygodne
szosie orzełek,
Ten przewód myślowy pęka jedwówczas okoliczności ucieczki oraz nak w chwili, kiedy stwierdza się,
dziwne zachowanie się Waldemara że nie ma w Polsce takich sił,
Chrostowskiego po ucieczce, fak- które są zainteresowane zaogniatycznie opóźniające akcję poszuki- niem antagonizmów politycznych i
wawczą I pośc i gową . nasuwało u- zaostrzeniem
sytuacji politycznej
zasadnione podejrzenie prowokacji To zupełnie nieprawda! Są takle
wobec organów MSW. Zbyt szyb- siły I adw. Olszewski zna je przekie zatrzymalllie G. Piotrowskie- cież, nie tylko ze słyszenia. Podw tych warunkach ziemie używające nazwy „Solidargo mogłoby
dla ność" wydało właśnie wezwanie
realne zagrożenie
stworzyć
efektywnego i szybkiego pootępu do powszechnego strajku. Czymże
śledztwa. Było to wielce realne w to jest jeśli nie próbę wzniecania
pierwszych złożonych w konfliktów i niepokojów, rozpaczświetle
śled ztwie przez osk . Piotrowskiego liwym
przerwania
usiłowaniem
wyjaśnień . w których nie ujawnił procesu stabilizacji?
oraz miejsca
on współs prawców
Snując swoje swobodne domyznajdowania się ks. Popiełuszki. W sły, które w żaden sposób nie wymógł
Piotrowski
t ej postawie osk.
nikają z materii procesowej, adw.
trwać długo, bardzo długo, aź do Olszewski zastanawia się głośno w
interesie byłoby organizoczyim
dzisiaj
Trzeba więc zapytać panów peł­ wanie w Polsce prowokacji pol!nomocników - i co wtedy z dal. tycznej podsycającej antagonizmy.
szych postępów śledztwa? Czy zo- Dziwne to jednak, że pełnomocnik
stałby bez osłonek ujawniollly ca- oskarżyciela posiłkowego nie chciał
ły mechanizm zbrodni? Czy zosta- nam odpowiedzieć w czyim to leży
zabójstwo ks. interesie Potężne siły polityczne
łoby udowodnione
Po r,iełus zki bez odnalezienia jego na Zachodzie głośno I jawnie mózwło k ? Owe trzy dni pozwoliły u- wią o tym, że nadal stawiają na
z wzrost antagonizmów i konfliktów
st al ić bezbłędnie, że wspólnie
osk . Piotrowskim 19 pa ź dz iernika w Polsce. Pisze się na ten temat
mający fałszywe artykuły, wygłasza przemówienia.
1984 r . d z iałali
alibi oskar żeni Pękala I Chmielew- Na wewnętrzne zachwianie się pań­
stwa polskiego liczą rewizjoniści z
ski.
Prawie jednocześnie zatrzymano RFN uznając, że wtedy będą mogli
trzech sprawców czynu. Stworzy- podn i eść sprawę naszych granic zało to optymalne szanse ro nv i nięeia <'hodnich Zachodnie rozgłośnie polktóre trzy dni później sko .języczne, a szczególnie Wolna
śled z twa .
błyskawicznie rozwinęło s ię i dało F.uropa przez wiele godzin każdego
znane obecnie pełne i satysfakcjo- dnia usiłują podj•ldzać wszelkie
ustalenia. Py - a ntagonizmy polityczne większe i
nujące wszystkkh
tam w iec. dlaczego z tego obecnie mn iejsze. aby upragniony moment
szyclzi s ie? .Test w tym pewna me- konfliktu przybyliżyć . Oprócz tej
Chodzi bow iem o posianie iawnej działalności prowadzone też
toda!
nieu fno ,ci i pod elanie w wą tpli­ sa operacie utajone na rzecz zmą­
w cenia w Polsce stabilizacji. Wy syw o ść- szczero'ri int encji władz
t ej s nrawie. Tych szlachet n ych in- ła sie do Polski z Zachodu sprzęt
t en cji. które i najwyżs z ego szcze- techniczny służący propagandzie
b la tak szybko zo!rtał y powiedzia- nienawiści I prowokowaniu konnarodowi, o czym W k tów.
ne całemu
Znakomicie więc wiadomo, komu
św i aclcza komunika ty systematycznie publikowane od 20 pa ź dzierni­ na świecie zależy na uczynieniu z
k a 1984 r .. w których zwrarano Polski ogniska konfliktów wewnę­
trznych.
sie o pomoc do społeczeństwa.
O niektórych śladach powiązań.
Po cóż więc próbuje się na tej
nie- które się w tej sprawie zarysowasali k sz ta łt owa ć płaszc zyz nę
Oczy wiście ły, wsp omniałem w swoim wystą­
do władz?
ufno·<c·i
k szt a łt uje się ją nie w imię praw- nieniu. Materiał procesowy w tej
dy m aterialnej tego procesu , lecz konkretnej sprawie nie dostarczy!
Dla iedPalde dowodów na Istnienie indla !'elów pozaprocesowych.
celów szk a !owania władzy! Wszy- s niracji wicdącej p~za granice Pol·
scy w iemy prz ecież, że w postę­ ski.
Panowie adwokaci - Wende, Olpow an iu karnym, w ostateczn ym
rachunk u liczą się tylko fakty , a szewski i Grabiński, zgodnym chófakty są takle, że wykryto szyb- rem odmawiają oskarżonvm w niko zh ro<l n iany, kt órzy obecnie od- nie jszej sprawie prawa do działa­
pow;eclaj:i p1'7ed ""'' n~. octnalezio- n;a z motywów polity cznych, przy-
stwa. Ohodi7Jilo bowiem o 1-0l.9 caletwier<Wi ..Der St>iel{O narodu ltel" - .l((lyt ll'dyiby nie doszło do
~ia sie l(rollilo to w cial('U
drni lub ~i.n ?)l'Zer<>dzeniem sie
niebem>iecznel s.vlfJu.e.Ci1 i><>lit~znei
w nową rewolucie".
Sform.ulow.ania podobne! nat'Ury
niesootYka111ei
tak ood WlZJtitl>dem
jadow.Ltości. llak: i za.waro~h w nich
n<>rmal:iP
mą.cących
absurdów.
WISPÓłŻYCie mi tl>dzv Polską a kira iamd 7;11.Choóniml znaldu.femy także
w niektórYIC'h publiik.aclach wasv
szwedzik.i.el Dla zobNIZO'W.alll ia styooii:><>łudin·101Wa
lu oodaie. te IllP.
=ale za
.l(amta •.A1'tonb1adet"
Goebe1s
trdne Pisa.nie : ,własny
reż imu JaD:"U:reLskieiro. tmw. rzeoztrlk w.esowy Jerzy Urban, w tym
CZl!lsi.e kiedv oskarżY'Ciel P'\1blicznv
wvgłaszal w Toruniu swoją mowe
orzeszedł do at.a.ku wzooi.wko ksied2u T Bo$Ickiemu z WarszalWV
mi.a.I rzekomo
który zniesławiać
rząd" . Dysprowrcja miedey et>itetalllli typu GoebeLs i .grozą" faktu. iakim iest PO!em1ka z ksierząd zniest.awiającym
dzem
1est doisvt
podkreślil J. Urba111 wYm<Jlw•na.
Z kolei zachodmloniem~eck!e PiSmo „Frain.kfutrte.r Aflig>emeinp Zeitumg" pisze iż ..meczni:k rządu w
nrzebrainiru pisma.ka doma.ga sie
abv Kościół zainieohał swej mi.sii
Gotów iestem
ohrreściljańskiel".
o...
ufundować WVISIOką n.a.m-ooę Jeśli „Fra.n kznaimd.ł J. Utrban furter Allgemeine Zelrung" twierd:ren!e swole wtra:l'i udowodnić.
Ta..'de 1 Im t>Odobne ailreenkv w
niek.tórych publika.cia.cll zachodnich
dowodzą. ż.e cokolw iek by .:;l ę w
Pohsce dz.ialo i iaiką.!mlwiek była­
by rzeczywista wymowa zdarzen zakraiu. to
chodzących w naszym
niektórzy oµblicyśoi zachod.nL zaorogramowa.ni w oka'eślCllnV soosób
przez swoich politycznych dybpOnentów będą ohs.ać bzdury, łgać i
iudzić. Jest to wYJil<>WllY przyozynek do z.arewmień o wolnym charakterze prasy na Zachodzie i jej
umilow<łllliiU oł:li.ektvwnei oratWaY
Kole ine diwa pytania - J)rzedsta.wiciJela Pras.v oolon i> i.nel i korespondenta agencji AP - dotyczyły z.a.i><>wiedzia.nei wilzY'tY geneJa.ruzeliskiego w Indiach
rała W
Pvtano w szczególności o ewentualiei terminu i
n<>Sć orz~u.nieciia.
cz.v sa okoli.czmośc; niesi>rzvia iaioo
ięi orzebiegowi
W od1>0w1ed.zii J . Urban zacY'tow.al
Ministeroświadczenie rzeczm.ik.a
Indii
stwa Spraw Zag;ranicznych
Salma.na Ha ida.ra , z!OO;one 4 bm.
Powiedział on przedstawicielowi agencj.; „Inter]lress": .Oczek:uiemv
z zadowoleniem tei w i.zyty Indie
tradyicyi.nie utrzyimują przyi=e ;
cieołe stosunki z Po1ska Od wielu lat dobrze r<J12JWi ia sie również
na1>-za wsoólwaca l?'OISll><Joda,rcza. Dobrą ULP<>Wiedzdą wi'Z.Y'tY na naiw:vź­
szyim szicz.eblru b~y w tvm kontekiście i:>o:my'Ślme WY'!liiki za.kończo­
ne i niedaWlno w Warszaw.ie ecsii
PoLsko-Indyjskiel Kom is .li Mieszanej ds. Wsoółlpracy Gosood311"C7Jel
i N a.ukowo-TechiniczneJ.
Korespondent AP leszx:ze raz naw.iąza! do 1)'J:'()j00$\1 torruńsk)m~o. 'Or<>-
zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki
(
pisując Im, te działali w celu osiągnięcia korzyści. Jeżeli już nie
można powiedzieć, ża była to korzyść majątkowa, albowiem z samochodu nic nie zginęło, a przy
zwłokach ks. Popiełuszki znaleziono 144.870 zł, których sprawcy za-
bójstwa nie zabrali, to przynajmniej twierdzi się, że działali oni
dla osiągnięcia korzyści osobistych.
Jakich, wysoki sądzie?
Zasiadają na ławie oskarżonych
i oczekują na wyrok. Czy na tym
polega ta ich korzyść osobista? Nie
szydzmy ze zdrowego rozsądku!
W tym odmówiemu oskarżonym
możliwości działania z motywow
politycznych jest jectnak także pewna metoda. Pan adw. Wenae z
niezwykłą
rzeoznilka rządu o oc.e.n e. w
i.a.ki sPOSób p roces wul v:n ą ł na ŻY­
cte w PoLooe i na stan{)•W'.eko s:>0leczeńi9~wa wobce rz:i<lu.
od,powiEdzi.ał rzecznik
s ą,p.zę ie to p yrta nje icst i:>rzed wczesne .
Tn 11dno w trakc'e procesu. pirzed
wYrOkiem . m ówi ć o wis.zvis/-kich POli tvi::znV'C'h i ."!Polecznych ie :z.~ reoer!n1.s.i.ach . PI"ZV'PUS'Zczam iednaik
- na podts+awi.e obecn ei w iedzy <>
nas' roi.ach i reakc i=h spok"cznY'Ch
- ie 1x<>C'€1S te." mvia,rv-:t·od nił Prawor-zą,d.no:ść w Pol.sice. ookazal równleż lud.z.om od no.~2 ą•c v,n Siie z
nieuf.noś.cią do nas"e i ooL!v'k i. że
władze oobtyczne i pań.s.'.WOłWe z
bmn ia
zd ec.vd0<waniem
wielkim
prawa sp ra.wi~dlLwośc:i i P r<LWoOrząd•noo~i. W imie tych za.sad gotówe są <lo z<l>eeyxlow unych po~
~·e!l>~i.e p rooo.s te.n
W tym
n i eć
sorzyia ooroz,um ieni'll naro.c!owemu •
O ile sarna zbr<Jld•nia bY'la obiekitY•
wnie Pr<JIWOka.cią wvm 'erzoną w to
to dzi ęki post.a.wie.
ooro. zumi·eon~e
i.a.k ą zaielv władlre oo.ńis!.wo1;e 1
tym i Ple m.1m KC
poli.tviczne w
z.ostał ten ~
PZPR CllSł ab :ony
skutek iaki zbrodnia ta m0<gla soowodować Oczywi ści e . w w.vm iillirZe
oolity~nym: bo w wYm i.arze lrudrz·
kim teeo złego skutku ia.kim 1eet
śmierć człowieka n ic iuż nie nroglo wvmazać . Podob i eństwo reakci i CzY!1ników pańs ~WG·WYICh I ko.ł­
c ielnvich ta.kżP wvkazało · że mób.Y
łama.nia prawa. zamienienia Po.Iski w k.rai oodobny do tych. wik:Jtórych szalele terrorv.z.m ! roane.1•
sie za.bói.stwa Poli tyczne 6POtv3ul.•
i.a me z bam.A> iednorodnym odiruchem oolttV'CZnei?o i rrwraJm.1e1i?'O
wteoienia Dramatyczne to WJ"dia,..
obyWatel<ą
rzen'e ba!I'dzo w i.elu
orziede WSZV'Slikim cz eści wienąic:ycl\
- dało dużo do m:viślenfa na temat
zlyich dil.a Wl91>Ólżyicja 500lec:z.n~o
oorzeC?.nY'Ch z urawaml
skutków
dz,ialań ni~lór.vich 06Ób w obręb1e
(PAP)
Lnst.vitu.cl~ kośc ieLnY'Ch.
&!llC
ostroscią
zaatakował
nom i królom". Grzegorz XVI w
hście do biskupów polskdch w czasie powstania listopadowego potę­
piał powstanie, surowo nakazywał
też biskupom głosić uległość wobec
zabQI'cy, 'l'en sam papież w czasie
narodowowyzwoleńczych
ruchów
w GaLicji w roku 1846 nazywał
zryw ludu polskiego n.iegoazlwym
sµiskiem przeciwko „najnuiszemu
~;ynowi naszemu cesarzowi Austrii".
Pius IX określił powstanie styczniowe jako najszkodliwszy bunt.
W ślad za tą d.Yrektywlł np . ks.
Kasiewicz f.nnatycznie krzyczał z
ambony, że rząd narodowy jest
ze był
szatański. Przypomnijmy,
to rząd najbardziej bohaterski I
Romęczeński, którym kierował
muald Traugutt.
polskim
Leon XIII nakazywał
i>iSkupom podporządkowanie się I
uległość wobec zaborców,
Przedwojenny wiceminister spraw
zagranicznych. Szembek, zanotował
w swoim pamiętniku, że w sierpniu 1939 r. Stolica Apostolska zaleciła układanie się z Hitlerl'm w
i
s;>rawie oddania mu Gdańska
korytarza.
Cofnijmy się do czasów, gdy Pol~ka u schyłku XVIII wieku traC tła niepodległość. Biskupi Massalska. Kossakowski i Skarczewski
poparli II rozbiór i Targowicę. Lud
Warszawy powiesił za to biskupów Kossakow1'kiego i Massalskiego. Biskupa Skarczewskiego od kary śmierci za szpiegostwo na rzecz
zaborców uratował Tadeusz Koś­
cmszko na prośbę nuncjusza papieskiego. Po upadku powstania
hierarchia kokościuszkowskiego
ścielna zarządziła msze żałohue za
biskupowieszonych zdrajców pów. Kto poszedł na te ówczesne
,msze1 za ojczyzne" dostawał odpust zupełny, W bistor.Id Ko!cioła
dobre 1
są w~c różne karty -
przemówienie oskarżyciela publicznego zarzucając mu posługiwanie
się inwektywami. Powied ział także, że nie należy się na tym procesie :1ajmować 1vrog4 ~anstwu
kil. JerzE!go Popiedziałalno.iic1ą
łuszki oraz innych podobnie działających przedstawicieli kleru. Rozumiem, że publiczne omawianie
faktów :i: tego zakresu jest mewygodne instytucjom koscielnym.
Zdumiewające to jednak oczekiwanie, że będziemy osądzać zbrodnie, lecz przemilczać: i skrywać jej
motywy. Zirytowanie prawdą JeS~
poniżej 1tandardów moralnych teJ
rozprawy.
Pan adw. Wende zgłosił protest
przeciwko rzekomemu &t~w1an,i~
przez prokuratora znaku rownosci
Jej
ofiarą zbrodni, a
pomiędzy
sprawcami. Jest to pomówienie niczym nie uzasadnione. Prokuratura
z całą ostrością odniosła 111ę do
sprawców zabójstwa, ich czynu i
jego motywów. Nie wolno jednak
zaciemniać i zamazywać podłoża
tej zbrodni. Ma ono charakter po- złe.
lityczny. Twierdzenie, że jedne poWyso~ Sąd mógłby zapytali jalitycznie skrajne postawy wywoły­ ki ta historyczna prawda ma :r:wiąwały inne politycznie skrajne po- 2'1!k ze sprawą o zabójstwo ks. Postawy i czyny jest prawdą, bez piełuszki? M'.a zwdązek. Niektórzy
której nie można zrozumieć nicze- pełnomocnicy oskarżycieli pusiłko­
go z tych przestępstw, które tu 1ą wych usiłują sugerowac, lit motyosądzane.
mają
wy osądzanej dz!li zbrodni
Pan adw. Wende stawia działal­ UUlY charakter i że żadna dTiałal­
ność k&. Jerzego Popiełuszki wy- ność Ich ofiary nie mogła sµrC1womierzoną w nasze państwo i po4 kC'wać zbrodniczego czynu. Sugerządek prawny obok działalności rują, że cokolwiek robi ksiątlz :i:
wybitnych postępowych księży Ko- natmy rzeczy jest dobre i szlanarskiego, Brzóski, Stojałowslnego. chetne, gdyż wszyscy kiilęta zawTak
Listę pat riotów w ;.utannach, l.dó- S7e służyli dobrze narodoWIL.
rzy w przeszłości dobrze &łuzyli jednak nńe było t nie jest. Fakty
współczesności
naszej narodowej sprawie mozna i z historl.!I i ze
wydłużyć. Polska Ludowa oddaje przeczą tym próbom zamazywania
postępowym patriotom w sutannach prawdy, Bez właściwej oceny dzianależną cześć. Pan adw. Wende po- łalności ofiary zabójstwa nie moż­
podłoża
wiedział jednak, cytuję: „W his- na ocenić rzeczywlsteco
torii nie można dobierać tylko wy- zbrodni Plotrowsk~ego, Pietruszki.
godnych aktualnie faktów". Celne P'lkali i Chmielewsk;lego.
- Adw. Wende powi!Atdział. ,ltowskazanie. Szkoda, że tak zupeł­
nie się z nim rozminął w swoim sciół nie może pozo8tawić nikogo
wywodzie. Przemilczał więc, że na w błędzie odnośnle tego co jest
dobrem a co złem". Kościół rzeczypostępowego księdza Stojałowskie­
nikogo nie pozostawił w
go, którego wymienił, papież Leon wiście
zabójstwo k1. Popiebłędzie. f:e
XIII rzucił klątwę. Arcybiskup PU- łuszki
było złem. Tak było kiedy
zyna suspendował go i wyrzucił z zabLto księdza, inaczej zupełnie
probostwa. Biskupi ogłosili też list je&t jednak kiedy kS'il\dz zabija.
pasterski zakazujący wiernym czyOstatnio zdarzyły się w Pn\sce
tania pism Stojałowskiego. Stoja- dwa
takie wypadk:!.. Niektórzy
łowskl musiał wreszcie potępić i przedstawiciele Kościoła publicznie
odwołać wszystko to co głosił
wystepnych
wystąpili w obronie
Pan adw. Wende powiada, :i:e w kapłanów
mów.ląc o okoli !znoś­
imię prawdy nie wolno czynić kry- ruach i o motywach. Kiiedy więc
tycznych uwag o szkodliwej dla ksiądz zahlja - okoliczności I mopaństw a i narodu działalności nie- tywy wewnętrzne sprawcy Gł\ w
których księży, gdyż ksiądz Brzós- rozumieniu niektórych przeC111tawlka walczył w powstaniu narodo- ciell Kościoła sprawą pi~rwszej
wym. Umiłowanie prawdy powin- wagi - sama śmierć człowieka zaś
no nakazywać jednak mówić i o Już nie ma tak wielkiego znaczetym, że wielu księży np. ks. Piotr nia .
Żyliński, ks. Andrzej Niemekszta.
Na początku 1992 r. zginąl' traks. Stanisław Piotrowicz, ks . Ed- 6icznie funkcjonariusz MO 11ler.
ward Tupalski, ks. Ferdynand Len- Karos. Został on zastrzelony i zim~
czykowskl nosili na sutannach car- 'lą krwią przez młodych ludzi.
skie medale za uśmierzenie pow- ,:>r;;wie dzieci, których umysły zastan la styczniowego. Działali oni trute były 1adem nienawiści. Ich
zresztą zgodnie z zaleceniami Sto- duchowym przywódcą i powiernikiem był kapłan . To on znał ich
licy Apostolskiej.
m or&lnego
im
Od pierwszego rozbioru at do plany, udzielał
odzyskania niepodległości zalerała wsparcia, podsycał upór I determiona polsk.lemu klerowi lqjalne pod- nację,
Sierż. Kał'ol pozOl!ltawlł wdowę
porządkowanie się zaborcom i ich
Kościół
polityce. Pius VI po trzecim roz- I dwoje małych dzieci.
biorze nakazywał klerowł i wier- w imię miłości bliźniego trosklinym . ,posłuszeńs bwo i miłosł pa wie opiekuje się moralnym wino-
i faktycznym współwino­
ich sieroctwa - ks. Zychem,
który wciąż jest księdzem. Nigdy
jednak nie zainteresował się losami żyjących ofiar zbrodni - żo..
ną I dziećmi 1lerż. Kar011a. Z obfitych darów, jakle płyną z: zagranky . do lnstytUJCji kościelnych,
nigdy
dzieci zabitego milicjanta
nie dostały ani tabliczki czekolady. Wdowa nigdy nie usły1zała
z ust przedstawiciela kleru an!
słów ubolewania, ani słów współ­
czucia.
Jak·! ma to związek z: obecną
sprawą? Ma związek, gdyż przez
pryzmat ciszy nad grobem sierofiary polityczżanta Karosa nego zabójstwa, oceniać trzeba rozgłośne polityczne wiecowania nad
śmiercią ks. Popiełuszki, tych, którzy milczeli o zabójstwie sierż.
Kar osa.
Ma też związek bardziej bezpośredni. Adw. We.nde wbrew prawdzie zarzuca prokuraturze trakt.owanie na równi ofiary zbrodni i
jej sprawców. Kiedy sprawcami
za b6jstwa ks. Popiełu1Zkl Gkazall
się być funkcjonariusze pańatwa państwo odcięło 1lę od nich :i: całą
mocą I potraktowało bez tadnego
Jego organy pospiepobłażania.
a
prawdę,
szyły ujawniać całą
nie półprawdy l call\ tę sprawę
wajcą
wajcą
ujawniły!
Oskadyciele pwbllcznl., zar6wno
w akcie oskarżenia, jak 1 w swoich wystąpieniach na rozprawie,
nie podnosili spraw, kit6re omówione zostały w replice. Zostaliś­
my do tego zmuneinl ni. w pełni
obiektywnymi wystąpieniami nlekt6rych pełnomocników oskariyclelł po11łkowych.
Z kolei głoa
zabrali, polemiruj11c
ze sta111owi11kiem prokuratury oraz
obrońców - pełnomocnicy oskarży­
cieli posiłkowych. Po Ich wystą­
pieniach sąd wysłuchał ostatniego
słowa o.skarlonych.
Padło na tej sali wiele mocnych
poIłów pod moim · ackesem wiedział G . Piotrowski. „Cyniczny,
okrutny człowiek, pełen pychy I
fałszywy polityczny
zarozumiały,
prowdka·tor". Należę do ludzi, których poczucie winy nie paraliżuje
do tego 1topnla, aby milcząco przyj116 kaMe oskarieinle. Nawet w
obliczu szubienicy nie powiem, te
pada deszcz, gdy ktoś pluje... Meritum tego procesu jest jame: są
jest trzech oskarżonych,
zwłoki,
którzy tę Amlerć spowodowali.
Chodzi natomiast o udowodnienie
tl!2:y, te Amlerć była wynikiem zaTakle
b6jstwa z premedytacją.
tw!e-rdzelllie nie zostało udowodnione, bo udowodnione być nie mo-
to.
że
fest soci.ail:!styczmac.
łJbcSxv
wobec tej socjali.st~nei P<11J&ki. n1'e
.::zują żadin~h obowiązków, ich za,.
chodnim oromotolrom T.rudmo Jllł
SPOlkó.l E?d..Y poony&1~
ia jednak im pomogłem ...
za.chować
ł4
PeŁnomoonicy ookiairżYlCieU l>Qlllł..
mówił G, PLotrowski że wałka s
zrozumieć.
Ko8olołem . to nie to sam.o co wa~
ka z nieprawdą o Koścleile. M<>i&
wiedza. o Ko9alele, choć l)<)d.waża.-
koWYCh nie chcą
11.a. w nrooeeie. iest na tyle si:ero-
ka. by wiedzieć że Kościół l a
taili: samo złożony lak sPCllleczeńkaa:>Ła.nt
stwo 1 że są rówmicl
tn7J!OOiiwlko
czv;nnie za.ani?ażo.wa.ni
pań.stwu_
Stoie w obliic:zu 'W1Ylt'OikJu.,
moż.e sk.aże mnie na
być
leży
Roo:.strzygnnęcie
WY190kiego Sądu. Mam
w
któn
śmierć.
rękach
taki charakter :!:e nie i><>bra.fie woo!ć o lfl.
'POWietość. Chicialbyro iedym.ie
dzieć że człowiek w t&k•lel s.Ytua•
cli próbu.ie :z.naleźć u.zasa.d.nie1!1Ji4
iuż stało za oo
dla tego co sie
34-letnie żyicie.~
oddaie to swoje
chciałbym
tego sen.su
Szu.kaiąc
mieć świadomość . że tuż ni!?dy 111(
Polsce n ie będzie: Zyc hów i Piotirowskioch Karosów i Popielrus.z.
ków. Jed.Ylne o co moge prosić to
tvlko o wYr<l1Zll1Iliałość dll.a L. PekaJ.i i W. Chmielewskiego Ja miaaby orze:w:idy;wa.4.
łem oodsta.wv.
onil. modi ulec sugesti~ 1 .f&9cy.naciil..
Cbclalb.vm WYtrazić sWole Jaelx>- pCJ<Wiediział
k:ie t>OCZIUCiP winy
I rorzumlem
L. Pęka.la - widzę
SWÓJ Ol?!l'ClmnY bląd klrzyiwde, do
którei Bie PTZYJCZY'llilem. Brałem ud!Zial w czynie. który od począ,!:Jtiu
który d~ do
był absurdem.
9lrutlru w'brew m-OLm zamiarom I
Nie potrafie wy.:-awY<J1bNIŻeniorn
tel
ża.lu z P<l'W'Odu
zić swoiei?o
śmierd. Nikit n iil?dy nie bedizlle w
stainde tego naprawić. odtwlró.:: i~.­
C>S7JCZedizlć cl.eiioienia i bólu rod7.i •
nie zm.a.rle.g o ni>MZcześci111 naszy10h
roctzl,n Zdale sobie też sprawe. te
J)I'zyl!ljoslo to ogromną szkodę pań­
stwu I re.sortowi. Osk.airżony przy:im.al nastePnie. że zb.vit pÓŹno z:roBetik:rv'tYCTlllie
r.umial swól bląd.
pozorom.
sbw.a.rz.ain.vm
uwierzvł
Chciałbym pro.Slić sąd o wYillierrzenie kacy - oowiedzial - kltóra
'OOrlwol:i md mieć nadzieie na 'POwrót do sooleczeństwa by rzetelna. u.czci.wą i:>racą odkiuniić swoia
Wine. Prooze o da.nie m; tej sza.nWY!Tliaa."
sY i możl.ilwie na i•n iiżazy
k.a.\"Y.
To 'IWIZY\Sl1Jko co si.ę st.a.to lest dil.a
mnie naiwiękiszą osobistą tragedią
- stwiet'dzi~ z kolei ookaria n:v W
Chmielewski - i to nie dilatego, te
stale lako oska.rż.ocny, ale dlate go.
że nle żyje czlowt!ek:. Poni ósł bezNa szczęście
91!111SOw.ną śm i erć. ..
z grunrtru zła !
oała ta SPrawa.
niet>Ottr:zebna z.na!.azJa final "Drzed
sądem. C>.slk.a.rżany dał wyiraa: swołemu żalowi wobec 'l>n: elożon~h.
zlllSliedli na
którz.v razem z nim
Mam żal oskarżonych.
swojej lawie
Nigdy nie negowałem
ż,e wylror.zyista]Jj mooowiedzi.ał faktycznej roli w tym dramacie, l.li wia.re. moie wzekona·nia. moje
który się wydarzył - kontynuo- zaufa.nie Mimo
że ten d:rama,t
1twlerdzam miał mieisce
wał G. Piotrowski wbrew wszeJlkim
jednoznacz.nle, te jestem winien moim zami.airoan, to iedmaik do nietej śmierci. Na sali padła uwaga: ~ doszło W. Chmielewski z!Wlrócil
niech Piotrowski n~e roni łez, nie sle do sądu z prośbą o lagodJ!J7
przeprasza kolegów, gdyż brzmi to ;vymjaT kary.
pocynkz:n.le... Moje uczucia Jako oota !1l1i zabral irlo.<J OSlkarlowiedział oskarżony - nalełl\ tylko ny Ad.am Pie.trusrZ:ka Od.wotal i;i4
do mnie I do tych, do których to do słów proklllr.ato.ra. i:ż iest to t>romówię.
oes o kmtalt praw<Jll"Zą.dno9c i. A vr
G. PLotll'OIWl9lq mówdl J'l.llBtwnie zakres tego 'P<>lecia wichodzi i to.
~!?o odmówtlł odiDoW'ledzl na a·by osoba nie winna n ie p0<niosJa
z:wlas7..c-La 7.aś n:ieza,slu.ź{)Jl:vich kons ekwencj i. Móniektó:ne pY'l;atnda.
dfaczego uchv'1il s!e od od:oowiedzi Wiono iż na ław i e
oskacio-nyoh
TJ<>Sil- z.:naidują s ie l udzie t><>wiedizia2
oełinomocnikoan oskall'żvcieli
kowych: znam ich dobrze z ich - którzy sa n ieszczęśliLwi. J a też
W10Ześnie1SZV'Ch wvstaii:>i eń . k1.eidv to ie.stem niesz.częś liwv. że wraz ze
m. In. bronili oskadonych przy- mną za.siedli na nie i IDClli n iedawn~
czv też W1SPÓl'Pracownicy , J estem niew.c7.eKPN 1 KOR.
w<Xk6w
l!TUJPY śli.wv i dl.a!eE!o. że CZYlll. k tóry oote~e1
C7lłonk6w
SPQIWOO-CJowałv
zabóistwa sierl oeln iono i p roces
która dakonal.a
KarOS!! ChOodrz ilo zreiszta. laik sa- wie1'kie wk ody Dolil;ymne. i ż.e dadize. n1e tv1e o mole od;oowiecJz; ło to a.sumt>t <lo uaildY'Wnie1ni a e'i.Q
lecz o to bv stawiać oV'tani.a Ja si ł wro!!'ich soc ial:isty.cZl!le i oj1czyź­
sa-d'Ze że ri'le wolno cvinkzn ie WY- n·ie że rz u ciło to c i eń na całv re~
korzvstvwać śmiea'OI kS. P0<0iełusz· sort tak orz ecież o icz Y ź.ni-e Otd<l an.v.
A P ietruszka wVTa zil r.irze!mnaki do zbilanla i><>litvc-znego ka-o!nie te sąd przy.chyli się do wll'iootału ...
na te1 sali Pvlal!l ie: ka.I ie!!o obrońcy.
Stawl.amo
Są<l oosfan<J1W1i1 odrocz.vć wydaKomu może zależeć bv Polska był.a slaba? Ja odPoWi.arlam. że tvm nie WY'rok-;u do czw a<rttku 7 lu tego
(PAP)
wszvsiJklirm któl'YIC'h km 1.e w oczy br.
gło.
DZIENNIK ŁODZitl nr 31 (10826) I
PO l1RODZENl11 DZIECKA
OZrrELl'(JCZltA r - Córka, na kłór, tlo*'4 pobien.łam •rodsinny, wyszła H mlłt. prserywaJąo naukę ze względu
na komplikacje ciążowe. Zię6 pracuje, ale zakład odmawia
wypłacania mu osiłku na :tonę, powołUj1ł9 1ię na brak obllruJ1toyoh ro do tero przepisów.
aiłek
Na straco ej pozycji? pracy
Inspektor
Od dłutazego czasu kredyt na zagospodaroRED.: - Zasiłek rodzinny, aarówno na lonę, jak I na dziectemu młode­
ko, motna pob1eracl: dopiero po urodzeniu dziecka. W zasiłek wanie się mote być przyznany tylko
mu małże1'lstwu, które otrzymało pierwsze samoten wtopiona będzie równiet rekompensata.
dzielne mieszkanie. Niedawno w gronie osób
jak Informuje nu dyrekcja uprawnionych do uzyskania kredytu znaleźli się
NałomJut w okresie oilłly ZUS - zakład zięcia może wypłacacl: mu tylko rekompensatę . i państwo S. Udało im się bowiem otrzymać
Na podstawie zaświadczenia mówiącego, te przed dniem 1 lu- przydział na od dawna oczekiwane spółdzielcze
te10 1984 roku matka tony pobierała na nią to ilwiadczenie. „M" przed p rzekroczeniem 35 roku życia. Nim
(h)
jednak ob j ęli w posiadanie swój lokal musieli
przedstawić spółdzielni odpowiednie za świ ad­
WRAZ Z REKOMPENSATĄ
czenie mówi ące, że dotychczas byli t ylkt> i wyR. W.1 - Syn rozpoczl\ł naukę zawodu w zakładzie prywat- ł~cznie sublok atorami Uczynili to bez grymanym. Za praktykę otrzymuje jakieś niewielkie wynagrodze- sow, rozumie j ąc, ż e wymóg jest słus zn y, bo danie bez rekompensaty. l\lyślałam, że wobec tego będę ją moria poblera6 w swoim zakładzie, ale okazuje się, że nie. Pro- je gwaramJCję iż deficytowego dobra, jakim sa
szę o wyjaśnienie tej niezbyt jasnej dla mnie sprawy, a prze- dziś miesiz;kan ia. nie dootainie ktoś ~ dysponuje j uż innym lokalem.
de wszystkim, ile syn powinien dostawać za swojlł pra 0 ~
RED: - Kwestię wynagrodzenia pracowników młodocian yc h
W.reszcie, gdy wszystkie !ormalności zwl'ąza.
re1uluje rozporządzenie RM z 16 stycznia 1984 roku, OI,Jublisfinalizowan~
kowane w Dz. U. nr 3/84. Ustala ono nasti:pująco stawki wy- ne z :i:asiedleniem zostały już
nagrodzeń dla młodocianych w okresie nauki zawodu: · od 2050 małżonkowie zapragnęli zaciągnąć pożyczkę na
zł do 2.250 zł w pierwszym roku nauki; od 2.400 do 2.700 w meble. Ale pożyczki, mimo starań dotąd nie
drugim roku nauki i 3.200 zł do 8.500 w roku trzec!ln.
dostali, bo choć spełniają wszystkie wymogi oW wynagrodzenie to jest równie! wtopiona rekompensnta. kreślone w najnowszym rozporządzeniu RM z.
(h)
3 września 1984 roku 0 udzielaniu kredytów
„MM" to nie mogą przedstawić w banku niemówiącej o otrzymaniu
zbędnej podkładki
pierwszego mieszkania.. A to z tego względu,
te st>6łd.7Jielnia ka.tegoryO'lJll'.!e odma.w1a wydania i<>. tłumacząc sie brakiem przepisów oblifującycli ją do tego. Brzmi to moi.e jak surrealisty<l2l!ly żart zwa.żY'WSzy, 7-e POZOStałe M>6ld.zieLnie nie mają l>Odobnyoh obiekcji i dzieki
temu Jmistytucja kredytów „MM" nie uległa
na gnm,oie lódwm ~te.I ~widaicji.
*
PONOWNK PRZELICZENIB EHERYTVRY
W.1 - Chciałbym wietl•le6, esy tloaoroy-porłiersy " w
nassym województwie łódzkim nllczani do defloytoweJ grupy pracowników. I ozy po prsepracowaniu dwóch lat na pół
etatu będę mógł starać 1ię o P!>dwy:tszenie emerytury I czy
w or6le .istnieje taka mo:l:liwoU.
L
RED.: - W naszym wojewdztwio portierzy Sił zaliczani do
grupy stanowisk o charakterze deficytowym. Toteż wynagrodzenie osiągane z tytułu tegot zatrudnienia w uspołecznio­
nym zakładzie pracy mote wynleścl: w ciągu roku kalendarzowe10 kwo~ 130 tys. zl Ponowne przeliczenie emerytucy może naatl\pić dopiero po ustaniu zatrudnienia i po przepracowaniu pełnych 24 miesięcy. Jeśli więc obecne pana zarolbki
okatą się wytsze od poprzednich, na podstawie których wyliczono panu przęd laty emeryturę, będzie pan mógł wystą­
przeliczenie pańskich
pić do ZUS z wnioskiem o ponowne
świadczetr. I doliczenie do ogólnego statu pracy także i tych
lat, przepracowanych na pół etatu.
(I)
PRZEPISY NIE OBJJSl..Y
.B. P.1 - Prosię o wyjamienle mojeJ akompllkowanej sprawy. Pracowałem wiele lał w ZPB im. J. Ma.rehlewsklero na
marcu 1980 r. przyznano mi
produkc,ił. Zachorowałem l w
na rok rentę m grupy. Po roku jednak do pracy mnifl nie
przywr6cono i otrzymałem łę rentę jut na stałe. Po 4 latach
przeszedłem na emeryturę, Cii:y przysłuruJe uil odprawa emerytalnaT Kadry twierdzi\, łe mi •lę ona nie należy.
RED.: - Kwestie, o które pan pyta, re1ulują wyllloznle regulaminy zakładowe. Zwr6ciliśmy się do pańskiego macierzystego zakładu z prośbą o udostępnienie te10 fragmentu regulaminu, który określa, jakie warunki m111zą być spełnione,
żeby odprawę emerytalną otrzymać.
wynika, *• '9
dodatkowego
łwiadczenh1
są
Z nadesłanego wyjaśnienia
z lipca 1981
na podstawie protokołu
r. z moc!\ obowiązującą od l stycznia 1981 r. Ale pan od polowy kwietnia 1980 r. przestał być pracownikiem, gdył przeszedł na rentę Inwalidzki\. To dlatego powyższ;o przepisy pana
jako rencisty już nie objęły.
(g)
wypłacane
-----------------------------
A jedna k lokato r ...
Nie lada kłopoty miał ze zlewounywakiem czytelnik 1 ul. Rojnej 45. Sam próbował dojść z nim
do ładu, czyszcząc kolanko i rurę.
Nie dało to rezultatu. Uznał więc,
le zaistniała awaria. Zgłosfl Jlł · do
administracji. Wkrótce zjawiło się
dwóch hydraulików. Stwlerd.i:ill, te
oczyszczenia.
wymaga
kolanko
Chcieli to nawet „od ręki" zrobić,
ale wyłącznie na koszt lokatora.
Zażądali po 250 d dla każdego.
Właściciel zlewu zrezygnował jednak z tej usługi. Chciano Jl\ wykonać b ądtaźt co bądt ływ godzłatlnach
op y za
s n 1o wzros
pracy.
oz;ynsz - stwierdza czytelnik. O
co tu więc chodzi? Wątpliwości te
przesłaliśmy Spółdzielni Mieszkaulowej „Teofilów".
Z wyjaśnienia jakie otr:zymalił-
my, wynika le w tejto 1półdzielni obowiązuje, zatwierdzony 1rrz.ez
rad4= spółdzielni, regulamin rozlf...
czenia k011Ztów opłat za ulywanle
lokali oraz podział obowiązków w
zakresie napraw między członków
i spółdzielnię. Właśnie prace typu
pneczysze:u.nla 1prętyną pod e jście
do
nalet11
zlewozmywakowe go,
spółdzielcy. Oczy.wiście, . ie administracja, na jego tyczenie, może
wykonać je odpłatnie. Koazt u11łuzgodnie z oenn1ltiem
gł wynosi - ł!Ol zl Należnoś~ płaci się doplero po otrzymaniu faktury.
Podejmowanie pracy przez emerytów i rencistów jest dziś zjawiskiem powszechnym. W
dodatku korzystnym dla obu stron. Dz.lęki temu coraz bardziej wyciszają się spory, czy
płacić półetatowcom dodatek sta:ż()wy czy też
nie. Tym bardziej, że Ministerstwo Pracy, Płac
i ,Spraw Socjalnych ciągle podkreśla w swych
wyjaśnieniach, iż nie widzi przeszkód. Nic zatem dziwnego, że nawet w tych instytucjach, w
których dotąd odżegnywano się od półetatów
zaznajdują one racje bytu. A półetatowcy robek powiększony o dodatek za stat.
Bez specjalnych korowodów pewne łódzkie
przedsiębiorstwo przymało więc ten dodatek
nowo zatrudnionej na pół eta'tu emerytce. Zatrudnionej - podkreślamy to - na stanowisku
na które nie było z.byt wielu amatorów z racji
więcej n!ż skromnych zarobków. Toteż po pew_
nym czasie, gdy pracownica sprawdziła aię, zakład zaproponował jej zwiększenie wymiaru
godzin i tym samym podwyższenie dotychcza·
sowych poborów. Pracownica przystała z ochotą, lecz jut przy pierwszej wypłacie stwic!rdziła, że wyszła jak Zabłocki na mydle. Zakła 1
bowiem przy operacji zwiększenia czasu pra·
cy cofnąl jej dodaitek stażowy, Niewie1ki,
niemniej d a jący jakąś satysfakcję pracownicy
o długoletnim stażu i byna jmniej nie rzutujący
ujemnie na jej prawo do emerytury. „Skąd
pyta redakwięc taka krzywdząca decyzja" A przede wszystkim dlaczego nikt nie
cję uznał za stosowne wyjaśnić na jakiej p~sta­
wie raz coś się pracownikowi daje, a potem
bez słowa odbiera? Zdaję sobie sprawę, :!:ot w
sporze z zakładem stoję na straconej p:n:ycj~.
Dla własnego spokoju chcę jednak wiedzie.'.!
czy naprawdę istnieje przepis zakazujący wypłaty dodatku stażowego tym, którzy zamiast
4 godzin chcą i mogą pracować 5 czy li .:odzin dziennie.
*
W kwietniu 1983 roku pani B. K. kupił11 dywan, uznany przez producenta - fabrykę ,,Dy\\<ilan" za produkt I jakości. W styczniu br
właścicielka, która hołubiła nabyte z dużym
trudem „cudo", dostrzegła przy jednym z rogów pęknięcie o długości około 15 cm. Dla·
tego też pani B. K. wierząc w swe racje udała
lię do „Dywilanu". Tam jednak usłyszała, :te
reklamacje dotyczą~ dywanów mogą być zgła­
szane tylko w ciągu jednego roku, a ewentual::i.a reper.arja ~ chyba jej nie UMtYf!fakc}onujo. bo będzie tyle kosztować eo IOOWY dywan.„
*
we wszystkich tych sprawach
interweoo:le. Dziek!
temu p ań stw o S. mog<1 j uż wystąpić o kredyt,
i 'Pa.ni B. K. odetchnąć z ulgą. gdn dyrekcja
„Dywilanu" - po ponownym i bardziej wnikliwym zbadaniu reklamacji - uwierzyła klientce,
te mechaniczne uszkodzenie dywanu nie powstało z jej winy (co często niestety ma mieJ!lce)
i zdecydowała poddać dywan fachowej naprawie u siebie.
Wciąż tylko w zawieszeniu pozostaje St>r&W•
dodatku stażowego dla naszej emerytki. A to
dlatego, że mkładowy radca prawny od którego opinii tak wiele z;ależy ma wciąż wątpl!woś­
d
zwlekając
Nie
nasz
dział ł1tC7Jlloścl l)Odjał
oo
Po powro_cie z wojsko
Mnóstwo kłopotów i wątpliwości maj' nasi młod:i:I czytelnicy podejmujący pracę po powrozie z
wojska. I to zarówno ci, kterzy jut pracowali, jak
i podejmujący awoje pierwsze zatrudnienie. A klopoty ich wynl.'kają s reguły z nieznajomoaci przepisów lub prób dowolnego stosowania własnych
wykładnl tychte przepisów.
Znamiennym przykładem moto N by~ następujący list: „Wiedząc, te na podjęcie pracy mam
jako absolwent pełne trzy miesiące przy1t,pi!em
do niej w 86 dniu licz;ąc od dnia z;wolnlenia z
wojska. I apotkała mnie niemiła niespodzianka.
Odmówiono ml udzielenia urlopu za 1984 rok, choć
w Innych zakładach wazyatkim wracającym s wojaka urlopy takie daje 1ię w wymiarze proporcjonalnym do liczby miesięcy pozostałych do konca
roku kalendarzowego. Proszę :u.tem o podanie konkretnego przepisu, abym mógł przekonaó zakład,
te decyzja jego była błędna".
z odmowa\ udzielenia urlopu wypocgyukowego
w roku powrotu do pracy, po odbyciu zaaadniczej
słutby wojskowej, spotkał •hi równloł pan Z. lt..
Jednakże s innych przyczyn. Ot6t zrezycnował on
z pracy w zakładzie, w którym był zatrudniony
przed powołaniem i qłotił sUi do Wydziału Zatrudnienia, gdzie otrzymał ato.ownll do swoich
kwalifikacji ofer~. Wszyatko to zajęło mu r.poro
czasu tym bardziej, le w nowym zakładzie ni•
zawsze było z kim rozmawiać, a w dodatku należałoby przeprowadził ' aereg badań lekarskich.
W rezultacie nan: czytolnlJt podJl\ł pracę w IM
dniu, licząc od daty zwolnienia :z wojaka. Miało
to ten skutek, le nowy pracodawca doszedł do
wniosku, Ił pan z. K. przekroczył dopuszczalną
przerw11 wb'-~jtrudnioniu llanp~zbawłłnł 10 bieźąc~
pe y ur1op wy,_
ur1opu, o ,..,.u l\O „w zam
czynkowy po przepracowaniu 12 m!eaięcy.
Urlop wypoczynkowy nowo mtrudnlonemu praeownikowi nalety si11 po przepracowaniu całeco
roku - 12 mi„lęcy. Ale okres służby wojskowej
wllcaa .S. de okrłlll utrudnienia w alr::ładzt., w
którym pracownik podejmuje pracę. I to w 1&kresie wszelkich uprawnień wynikających z kodeksu pracy oraz przepilów szczególnych. Tak stanowi art. 125 ust. 1 jednolitego tek!tu ustawy s
dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony PRL zam. w Dz. U. 7/84. Zał kolejne ustępy te&o artykułu mówilł, ie przepil
ustf;pu 1 ma również zastoaowanie do podejmujących pracę na podstawie sldorowania terenowe10
organu administracji państwowej stopnia podatawowe10, jeżeli wnloiek o skierowanie do pracy
został złożony temu organowi w cil\IU 30 dni od
zwolnienia z zasadniczej lub okresowej służby
wojskowej. Pan Z. K. spełnił ten podstawowy wymó1. Toteł choć rozpoczął pracę pótniejch- - a napo-*'piło to z przyczyn usprawiedliwiony
winien być potraktowany tak jakby :u.cząl pra'l'ym
4).
(ust.
cować w przewidzianym terminie
samym nalety mu się odpowiednia ozę6b urlopu
wypoczynkowe10 .
Wszystko to powin.Do był mano pracowu!Jlom
służb socjalnych, bo q to n:eosy podstawowe I nie
ma zakładu, do którego wc1-t nie przychodziliby
ludzie zwolnieni z woj&ka. Motna aię więc dziwić
l oburzał, te 1łużby w :u.kładzie zatrudniaj,cym
JIUZego ezytelnika nlowl\tpliwie dy1ponuJl\ce odpowiednimł dokumentami, któl')'DI w tym wypadku jest Dl:. U. 7/84 nie chciał)' się dotj\d upoznaó
• zawa~ w nim ustaw11.
W 6wietle przepia6w zawartych w art. lZS nl•
, ma natomiut szan.t na wcześniejsze uzymnlo urlopu autor pierwszego cytowaneco listu, kt6ry
przy&tl\pil do pracy po 85 dniach. Chyba b: wykate, to nie mógł wys~pi6 z wnioskiem o skierowanie ddo ,i:rjacy hw ,:il\becgu -~ dni z prqczyn
u1praw1e 11w„ llCYC n ....o n°"" w pracy.
Czas odbywania służby wojskowej zOl!tanle mu
jednak wliczony do okr"11 zatrudnienia w zakre1le wymiaru urlopu wypoczynkowego I wy10koścł odprawy połmłerinej oraz uprawnlen eme(h)
rytalno-rentowyc h.
ujawnił„.
--=--=--------i-
HANDEL URLOPAMI
PRACOWNICZY MI
lataob
W ostatllll.ch dwóch
(1983 I 1984) u,fa.wniouo w ZPB
.,Boruta" w Zgierzu u 18 Pr&l'·
zawodowych.
padk6w. ohorób
Spośród nich. 10 dotyczyfo praw
zatrudnionych
cowników
czterech wydziałach produkcyjnych, gdzie obowiązu.1e skrócony czas pracy, właśnie ze wzglc:dn na szkodliwe warunki pra'
cy.
1'7maz.asem w tyohłe ezterech
zatrudniano lł3
wyd:dlllach,
ip"&OC>Wników w •odzlnach DMlJlczbowych, C3 - w niedziele I
IO 1'0doua Ich wlamiych urJ:o.
pów wypoczynkowych . 8tw1er•
dził te fakty 11tan•:r Inspektor
pracy - ml'r Henryk Makow1kl.
Bezwzglednfe zareagował on na
tak Jaskrawe naruszenie prseptsów nchwaly nr 9 Rady Ministrów
z lutego 1983 r.. która zak~u­
praoown1k6w Je zatrudnla6
ekst>Oaeil na
w warunkach
toksyczne - posa
substancje
A Ju.ł
Cil&S pracy.
ustalony
Jest „kilpo..
wręoz kar)'irod!te
wanie" urlopów wypocs;rnko-
-----=----=--=
=
-=
-e=--=
i
-----=
-e
-=--e=
-=
--==
-=--5
5
5
wYOh.
l'raeownią nara.łeni
na ntto-
dlłwe d•ia.łanle ró:łnych
chemi-
kall6w, powhmi w okresie 9Wołoh
urlol>Ów. wYPGezy-ws6, a naweł
leozy6 Ili• w sana.iorfach. To
Ju:I: nie tylko uchybienie Pl"Jleplsów arł. 151 i 182 kodeba
pracy, ale Dal'Wlzenłe pdll~
Praw ob:vwatelskich.
WOWych
zagwaraintowa.nych w Konstytu·
cJł PRL.
Za czyny 6e Inspektor Pn.ef
altaral dyrektora -.kładu «nyIO tys. sł,
wtllł w wy11ok.ofcl
.fego zastę~ do 11praw tecbnł­
cznycb 18 bs. zł I 4 kierowników wydziału ITVWlll!I po li
tys, Ił.
Bpera t.e dolegllwof6 ftn&asowa, 1rdył bry płacone sĄ 1
ltle«zenl. .Jest ona
własnych
mimo to I ła.k nleWWpółmierna
do szkód Jakte wynfkn1116 mogły z powodu cboroby robotr; ków. Albowiem wówczas w:vellminowano by Ich w ogóle a
pracy zawodoweJ.
Ro•nmiem:r, te ,,.Boruta'" ma
- Jak wsz:vstk;io zresrilł sakłase
w Lod%1. - kłopoty
dy
Ale
skompletowaniem załogi.
włałnte dlate1ro. ~ b.k ltudno
o nowych Pr&cownłków. dyrekcja nowlnna dba.6 • zdnmrle I
kondycję boh. których Jnt za•
i
łrndnl&,
:
E
i
=
5
_
:
5
:
:
=-_
:
5
ALB
(g)
GRZECZNI Je,
NIESKUTECZNI •
PruprcUZ4m, ł• w aprowłe
'4k d1'o1>nej jole 1tud.zlm1co ._
lłczna. Cóż, kiedy 1prawnolt jej
/unkcjonoioonło ma decudujqce
maczenie dla 1cUkttdzi11iłcłu lokatorów domu przy ul. Soko·
lej 14. Ty~zaaem od chwłlł nodejfcf4 mrozów ltudzienka jelf
nteczunn4, · do
permamentnie
lił
czego o ironio pr2yczynłl
jej remont ł br4k
noldytego
strony ad:;: nadzoru nad niq zewięc
tera•
młn.tatr4cjł. Gdy
:
Pono6 owi dwaj komerwatol'ZJ
kontaktujemy •ił z ROM
:
p-rzy ul. Tuszyńłkiej wska.zujqcr,
poinformowali o tym alnterenowanego, który 1ly&ZlłC o takiej auż• nł• mGmy Ju:I: dł do
:
uenia wody z odległej poseaJł
mle, • u1łu1l R'11Z7gnowal
łr)
przt1 ul. ZugmuntowskieJ przuJna1 tam grzecznie, ale
H././.U.U~..D:ITH.HIHLU"//.//././/./././/.//.//.M E muJq
J. K.
IVhV.U/AYH..U'D'"H/H.Q)V.DYA9'HH///.Q//./H./H/H./.U./././AY.DY..UAZU'.DIO'U/A'"H./AVHAY./AY.D7/./U
nł111kutecznt•.
0
KODEKS PRACY NA CO DZIEŃ
Pn:ed trzema laty pracownica byta
w zaawansowanej clą:ty. W zakładal.e,
w którym przepracowała kilka lat, zaczeły li«a zmiany kadrowe. Prz:yszła
matka poprosiła więc o okolicznosc10 ·
Zlotyła
wy urlop do dnia porodu.
także pismo, li po zakończeniu urlopu macierzyńskiego I wychowawczego
nie Pi>dejmie pracy w tymże nkła­
dzie.
Na trzy tygodnie przed zakończeniem
dwuletniego płatnego urlopu wychowawczego, pracownica poprosiła zakład o przedłużenie o kilka miesięcy
urlopu, tym razem już bezpłatnego, a ż
do dnia porod\!, gdyż właśnie spodzieZ3kład
wała się drugiego dziecka.
prośby jednak nie uwzględnił i wkróL
ce rozwiązał ·z; nią umowę o prac~ na
zasadzie porozumienia stron. Znaczyło to, że kobieta została pozbawiona
prawa nie tylko do urlopu macierzyń­
skiego, ale i do wychowawczego . Zmu.
8 zona więc była zwrócić się o pomoc
do komisji odwoławczej, która po dokładnym zbadaniu !l)rawy, zakwestic ·
C DZIENNIK ŁODZKI nr 31 (10826)
nowała
nie dał
deoJ'SJ• saktad11. Ten a lrolei
za wygrallfł i odwołał 1141 do
qdu pracy, podając jako argument,
te to przecie:!: sama praoownica takll
propozycj• na ręce dyrektora zfotyła,
więc o co jej tera• ehoduT Tym bardmej te rozwiązani• umowy o pracą
na zasadzie porozumienia stron nastą­
piło dopiero po całkowitym wykon:ystaniu przez nią dwuletniego płatne10
urlopu wychowawcugo .
Sl\d pracy umai jednak, ie komisja
dokonała
odwoławcza
ustaleń i nie przyznał
prawidłow1ch
racji zakłado­
treścią par. 3
wi. Albowiem zgodnie z
rozporządzenia Rady Ministrów s 17
lipca 1981 w sprawie urlopów wychowawczych (Dz. U. 19 p<n. 9'f 1 póź ­
niejszymi zmianami), zakład ma obowiązek uwLględnlć zarówno pierwny,
Jak i kolejny wniosek o urlop wychowawczy na dziecko.
Pracownica złożyła wniosek o udzielenie jej dal!ł'Lego url{)pU wYChowawprzed upływem
czego bezpłatnego ,
pterwaeso
W7ehow&Waec'J
płatnego, a wi40 w czuie 1irwanla sto·
łWlku pracy. Wraa • tym pismem 1ło­
tyła równiet uświadczenie lekaraki1
atwiierdzająoe
takie
1unek
slOIMI
st•
W
chwi!ll. kdedJ
zaświadczenie 1kładała, jej 1topracy wciąi trwał, a więc obję­
0chronĄ 1 art. 17'7, par. 1 kp,
który zakazuje WYPowiadanła lub ro:i:willZyWania umowy o pracę z pracownicą będącłł w atąty. Ponadto podlePła ona równiet ochronie przewidzia-
ta
była
nej w par. 4 ust41P I cytowanego jut
który zakazuje roz
rozporządz;enia,
wfł\zyWania umowy o pracę w razie
złotenia przez pracownicę wniosku o
udzielenie urlopu wychowawczego .
Sąd wytłumaczył przedstawicielow i
znaczenia dla
zakładu, dlaczego bes
sprawy okazało się 0 we pismo pracow.
nicy, oznajmiające, it nie będzie kontyn20111ała pracy. Ot6t pismo to zło­
żone było w szczególnej sytuacji, I nte
ma co ukrywać, :te 1 pod pewną presj„.
Mogłoby ono odnieść skutek, ale dopiero po ukończeniu urlopu wycho-
waW'Olqo. I w zuad:tte dopiero -wte.ły,
a nie na upu - powinno być zło.
łone.
Pracownica nie mogła bowiem pn:ewid.zieć, te przed końcem urlopu wychowa~zego._ znów będzie 1podz;iewała się dziecka. W tej nowej dla slabie
sytuacji, na pewno takiego ośwlad­
cxenia by nle złożyła, gdyt w ten 1pos~b świadomie pozbawiłaby si11 wszelkich łwiadczeń, związanych z macieżyństwem. Tym bardziej te będą:: w
okresie ochronnym, cofneła 1woje oś­
wiadC%enie o ::hęci rozwiązania umowy
o pracę. Zakład nie mógł więc rozwią­
zać z nit umowy na podstawie porozumienia stron, gdyż takiego porozumienia ju:t nie było.
Oto dlaczego sąd pracy oddal!ł >rlwołanie 'zakładu. Zmienił jednak treść
orzeczenia komisji, gdyt uznnł, że stosunek pracy między stronami nie uległ rozwiązaniu, a zatem nie było
potrzeby przywracania pracownicy do
pracy.
Q
BARGIELOW ,\
5
=
=
a
i
KTO
!
a=
--=-
Młeulcam
EKCJF
przr tal. Hu/cowef
ey-
Rł'łkinł. W ubległum
borcłze
godnlu poczułam •ił
M
il• ł poatanowłłam zrobU t0błe
5 EKG.
--=----=
---=
-------=
przuchodnł
nJonowej
Thaelmanna ok421alo
n.iemożtłw1, gduż prz11•Ił to
chodn!G ni• zost4ł4 dotqd wy.
po~żona w odpowiedni aparat.
Z koniecznokl udał4m sit M
ul. Olimpłjskq. Tam aparat buł,
ale zepsuty. W przycllodnl :PUii
ul. S. Allende aparat dztałol
jak należy, lecz trzeba by!o iakopłaać tit w przudHiatej
leje•.
przu
W
ul.
Pozo1talo tnł łtflko przuchoul.
dn!a k4rdiologicznG prz11
potd
M. Fomo.lakleJ. Tu
chcia.no
czątkowo nie bardze
mn!e przyjąć, al• w końcu po.
ni obsługująca aparat dał4 •ił
przekonać l wykona!4 łtosowne
bcdaflła. Dzil czuJt sif już !•piej, na tyle, że mogt podzieltl!
sił z redakcjq awołmi mvagGmł
wypos4żenło ojrocł­
no temat
Retków służby zdrowia na
kinł 1.11 oaiedtu dużym t to1c
=
~
WYKON A
bGrdzo oddalonym od ce-nt r um
B. R.
miasta.
Zamiast
„Poloneza"
- „maluch" ~ub
„FSO J500"
Chałupnicy
GORZKI SMAK PIWA
„Niie iprodiwlw.jemy bardzo dobrego pi.wa,
to 'P!'aiwidia Ale n.ie robiro.Y tiaż -o.ilwa najlgorsz.ego. Nasze Piwo ui.liQl.iYtbym do
śreó­
rui.ch" - mów; na W\Sltę?ie z-<Ca dylrE!ktora
dis. teohnicz.n<>-OrodukcY'invch Zakładów Piwowairakich w Lodzii. iin.ż. Jul:!an K!rześ.
Jedna,k nie dJlatego, że iEsteśm;v na.rodi!m
.hubiąicym alikohol. ~ 1;o t>rzecie'L na1póJ.
W ~nnych k>raiach - w USA RFN _ Aiwlbralli. Czechoslow.a.cii NRD czy DainH - 'PLJie
się go zmaiczni€ wie.cel niż _ u na.s A ~
czeizo u n!l5 t>i·le sie mniej? Ozy dll:atei(o.
że mało sie 1'!"od111Jmie? Nie:rupelnie. choć
Zalcla(]_v Piwmva~ie w ze&Zllym roiku nlianill n ie WYk-Od1ałv
KieroW1niczk.a d!Zialiu airtY'kułów żY'Wn<l\9oilQo­
wYxm róilnyoh - 1>811i Helena Pie.tl"l.162Jk.a
z Zaikł.arlu OOb1.0rn J a·ko...;ci <>Wei;(o T<l'Wa.rów
„Społem" powiedziała mi, że bywa czasem talk. iż sklepy nie zama1w ia.ia piwa bo
nie chcą miee !cloPOhl z reld:a.ma.ciami
a
tych 1~t bardzo dJu.żo Powód? Zł.a. takość.
P:iwo iest
n·iekla.,r-oWl!le.
z.anieczy\9ZC7l0Jne.
ste=entowarne. Bu.tel!k; są brudne, e. e<tykdiety 'Pr7JYlkJeiruie nioot'8.Nllll·nie.
WY':i.muie z torby diwie buteJikj ,LódiJk.ieale nie z zamiarem poczę.!;bo'W'8.ll.ia dyrektora W zakładzie pracy? l To ma byt
nieS'OOdzianka W:iem 7-e w butelkach
ie&t
ii*łWze ooś oOII'ÓC:z 1>1wa. W ie<lnei jakieś
mety, brudy w drwl:iei - mallutik' kartofelek. .Dost.alem ie od z~Y dyrektora ZaJdadiu Odb101ro Ja.lrośctowego Towairów ..SJ»lem" PSS w Lodzi. ~ An.drzeia Tun'l!kiego, lako ar~ do ro=owy 2. J)OO(!u-
iro·•.
. Kiedy przed paroma laty przyjmowano przedpłaty samochodowe,
„Polonez" kosztował ok. trzystu
tysięcy złotych I ten, kto wy losował wtedy prawo odbioru tego typu samochodu w l984 roku, nie
przypuszczał pewnie, iż w momencie odbierania wozu jego cena osiągnie milion. Są tacy, dla których nie jest to suma zbyt a11ża,
ale„ zdarzają się również
tacy,
których na to po prostu nie stać.
Ponieważ na dodatek „Polmozbyt"
nie mógł uporać się z wydawanien1 „Polonezów" w terminie, proponuje teraz ofiarom inflacji, posiadającym nie zrealizowane przedpłaty
z roku ubiegłego zamiast
„Poloneza" za milion „FSO 1500"
za 740 tys. lub zgoła „mal•Jcha"
u trzysta Oczywiście, zamiana nie
jest przymusowa. „FSO 1500" lub
,.malucha" (na zamianę) można dostać od ręki.
C€!11tem
Piwo Il. .,wkłllJdlką" robi wrażenie. ale nie
aż takie. iaik się soodziewalem. Dyir
J.
Kirześ mówi. że i takie ; ru!JWert gorsz.-e rzec:z;y zdar2Jaią się MOO;.e kt<>ś z zaloiri 1ubi
Al€ to
~
13. Są to t>iiwa lll1e '1)86teiryrrow&ne.
a t&1gj modukrt w temperallu.rze
25 S-..opn \
zaczyna termeDJtować" .
Czy handel W&t w starue za1oewnić 001»
wiedn.i<> wa1"llllllki orz.ech.<l'Wvw·arui.a? To ;.uż
i•nina soraw.a..
l
Wairt.o wiedzieć. że wY'tWaJr"La>ne w Łodzi
napoje gazowane (np. „Oi'ange", „Cytroneta." ,
„Pepsi-cola" również nie podlegają u pro<lluicenta tl. w Zak!.ada.ch
Piwowarskich
kontrol< iaikośoi St><>lem" . O co tu chodzi'/
Otóż zarządzenle ministra. finansów z 23
ma.rea 1976 r w st>raWie oiró1n}'{:b wa:ru.ników
umów sori.zedaży mi ecb:v ied·nostkami
gospcda,rk; 1JISl'D()łeczn1one1 mówi o tym że ba·
danie iakościowe towairiu może odbywać sie
u t>rOO.uoent.a.
oZY11i w sklel>ie.
uwaigę.
baidź w
Zakłady
punkci,.
SIP'!Zedaży.
Piwowairskie i:n1t,eir1)I'ebuią tein nrz€'Pis 1ednozn.acznie· skoro ies•
ba.ka ailtetrnait:vwa to oo co robić zamieszanie? ..K.ontirole .Soolem' 'uiważam za zbytecz;n. ą . Mamy .swoią zakładową" mówi
dY". J. Kimeś .
tYlllko 1edn.a strona medalu.
Jeśli chod.zi o sk:la.d chem iOZl!lY takich
badań sie nie 'PrO<Wadzi. Są zbyt drogie.
J eśl:i ntP. koszt 'bada.nja \V1'1!losi 5 ty& zł, to
kara. i.a.ką rnu.s; za..pl.a.cić producerut - ok.
l ty.s. Konikiret nie: k,a;ry wyno.szą 8 l)NJC.
ceny detalikznei ie§J; zauważona ustet1ka iest
natychmiast oouniet.a i 15 l)l'OC ieśli piwo
ze s!Jwie.roizoną wa.da id2li.e clio moou!kcli -
-<:zaTny hum<ll!' 111.Lb robi to pr.zez :z.lośl:ilwość? ...
Nairr>ewniei i.ednaik ®liede się to i:mzez; n ie-
Nie iestem o tym t>rrz.ekon.any. Trudne war'ltrl!ki. niedoon.westowanie. \W.Mn.a
kontirola - i w efekcie to ś:r ed n ie piwo. A
średnie ie.st dlaite-ito te iest kieroskie i iiakości. zainiecrz;y&oczone i nrzed.e wszvstkim
nie lest pastea;rzowaine Dolldadniei mówią.c
pasterY'2l!l.Je Ilię 'tylnto 15 woc. roci>nei oro<l.Ullroi!.
cz.:rli na stól.
'pi nowych
-
Kogo ata6 na
Wykreować
wyłsze
magistra
ceny
w
kryzysie
Domek z kari
Proza młoda I najmłodsza
Primadonna z wysokim ,,f"
Michael Jackson I Inni
Swiadectwo dojrzałości
Wrzód
mięt.nikt
RadJLi.ńsk'i
IRODA, I LUTEGO
PROGRAM 1
1
wspomnlenla:
-
Jerzy szuny d.o T.rójJr:l. :t3.5<1 Michaił Kuir;.
mln ,,Pnzygody A1rne Lebeufa"
odc. I.
„Obywaitel jall'.Q:"
odc
3.
ló.10
Wspomiinamy
prof.
T.
Oc!ililwsklego - aud. 15.40 Gdy do
domu ruroń
wcllodzi - reportaż.
16.00 Wielikie dziele. lUO
RObin
Cook „Spiączka" - fr. 1'7.00 Wiad
17.05 Rozwiązanie zagadki
muzycz.
neJ (Ł). 17 .10 Aktualności dnia (ł.).
11.30 „13 z 33". (Ł). 18.30 KJl.ulb Stereo. 19.SO Wiecaór w
f.ilharmonM.
20.5-0 Wtad 20.55 Wiecze>rne refleksje.
21.00 Gitara Al Di Meoti. 211.3'0 u.
tera tura l muzylka.
!Il.OO Radio ki~owców. 1'1.0CI Koncert. 11.5'1 Komnmlk&ty. U.li$ Sygnai
cu~m. 12.05 Mag. Ln!ormacyjny. 1~.30
?JO'Wieckie przyśpiewk.l. .12."6 Ro!m.ie11:y kwadrans. 13.00
Komuniilcaty.
1".10 Radio kierowców. 11'!.20 Spiewa
Peter Mate. 13.30 Mu-zyka wojskowa.
H.05 Magazyn muzyczny. 15.55
Radio kierowców. 11(1.05 Muzyka 1 aktualności.
lll'.30 Z koncertów 1 festiwali - aud. 18.05 Gorący
temat.
18.16 K<>neert dnia. 19.00 Dzlerurlk.
19.20 M!niTecltad. 19.30 R.a>dd.o - dzlea!om: „35 maja" - cz. III słuch. 20.05
W klliku taktach. 20.10 Koncert tyczeń. 20.31 KomunLka•ty TOtali'ZB~ra
Sportowego. !0.40 Mada
R<><hiewlczóWttla - „Czahary" k. 211.SO Jam
w plg.\Jh:e. !Il.OO Korruun4/ka~y.
7ll..05
Kroni'ka sp<>rtowa. tl.18 Encyklope.
d1a wte'ladch głosów. 22.00 Z kraju
I ze :świata . ~2.2S Piosenlke
nie jest
mi obca. 23.2'1 Dla tych co ni.i lubią
rocka.
PROGRAM m
111.20 Mun:ycs:ny Lnite<r<klub Kin.
masz płylt. lll.&O Vladlmtr Nabokov „Plll.!n" - odc. 1. u.oo serwa Trójki. 12.05 W tonacji Trójki. u.oo St:a-
n~łSł\V Lem „Koncres twturodio&lcm y". 13.10
Powtórita 11 :roerywld.
Ił.OO M:isllr:row.!e batwty. li.OO
Se.r.
wis Trójki. 1!.05 Reggae - pleśni wę.
drowców - aud. 15.46 Syllwe<tlkl. 141.00
Zapraszamy do Trójki. a.oc;> Codrnlennle powieść: Ingmar BeTgmen „Setny z tycia malteńsklego" - odc. I.
19.30 'llroehę swkl.g.u... li.IO Vladimir
Nabokov - „Pin~n" odc. I. IO.OO ~­
d'lo nagirań - a'l.ld. I0.38 Klub Trój.
ki: „Transplan.tacje" aud.
Il.OO
:my k.wadran&e jaaou, - aud. :U.411
Kliuób Trój,Jd (m. Il).
U.Oli
Inf.
sportowe. n.111 W klręgiu
balllady:
The Alan Pa.r110n1 Project (11). • · •
„Na·jalowsze tendencje w ciramat~CU
rarn.l.ecld~j"
- cz. 11. ».OO Zapra-
PROGRAM H
1G.OO Godzina
melomana. ttt.00 Zawsze po jedenastej. 1.1.10 Murzyczny
sto.p. l~.00 Zespoły
ohóraiLne.
Kandby, reggae,
jem.
13.00
Wlad. 13.05 Se,rwls Informacyjny (Ł).
13.10 Jeszcze raz o baraninie
aud. B. Szurgota (Ł). 13.20 Z malowanej skrzyni. 13.30 Album operowy.
lł.00 Romnowy o m'll2yce. 16.00 Pa.
non
12.2'5
ł.
i' P.
ksiądz STANISŁAW KOśMIASKI
ttomu aakonnego w ł.odal, smart 4Dta I l'Qep JIU r.
w M roku życia, ł7 roku powoła.nta zakonnego 1 H roku kapla41twa.
przełotony
UroC'Zy&t<>śi:t pogrzttbowe odbęda Ili~ w :kołCliele Kalęty l-tt6w
przy ulicy M. Curie-Skłodowskie! u w nwa.rHir. dD.la f l•teso
1985 roku o e:odzlnle H.30.
Złożenie Ciała do &Tobu .na cmentarzu Da Dołaob., o ..,,m poWladamiaJa1
głębokim
b6lem aawlaclamlamy, te w
„ ..
smarł
łDt. 1
i..._. ins rolPl
P.
mgr WlADVStAW wt0DARCZV1C
10.00 Ta.jemnice
przyirody.
10.30
Kwartet smycZ!kowy. 111.00 „Od ga_
wota de> 1oxtrotta" - aud. U.30 Pły.
towe ke>lekcje.
11.59 Sygn.al crzasu.
12 05 Wiad. 12.10 Spotkanie z reporta<tem - rep. 12.30 Radio Moookwa.
13.00 Za•klęty świat sztlllkl. 18.25 su.
perw.LrtuO'Z - Gyorgy Czif!ra. lł.UO
Popołudnie młodych. 16.00 ,,Sto 1 Je4en pomysłów na ferie" a.ud.
16.10 V-ademecum ploseil!ld. lł.)Q Wl.d.nokrą.c „Pierwsi
chlennLkane".
17.00 Wlad. 1'7.0li Dzieje opery
aud. 18.00 PoradnLk drzi.ałik<>wca. 11.20
M'\JQ:yczne hobby. 18.40 StlluUo ekspertów. 11.30 Wlad. 1'.311
Chwila mu18.łO
zyki.
.Jęsyk
hlnpańllld
(lł).
19.llł
20.ilłl
Sz:'koła wmpółe<te90& aud.
Chwila musykl. J0.20
W~ór
mWEykl. li.OO Interpretacje choplnow1kl• - wd. n.llO Lektury Czwórki
- :Sinsy Wi•leyko - „życie codzlen.
ne w Wau-zawie :u Waww".
2s.oo
M~ykoteupla.
ft.30 Cdowlek
1
na.u!ka. 23.llO WUd. IS.Ili Kalend:a1111
radlowY.
TELEWIZJA
PROGRAM I
I.OO Teleferie .... film prod.
NRD - "Chata RoblnlOO.a"
10.ao DT - władomołcl
11.00 ll'llm dla I amlany - „l!!n1•1emenł" - prod. pot
15.21 NURT
1U5 DT - wlaclomołeł
16.10 Festiwal wldowłllk łallro­
w;rch - "Dllmroka I ar:rf"
1,7.211 DT - wladomCIMI
17.SO Lołlowanle Małeao LoUEa !!zprnm Lotka
17.48 Slalom fłgant kobiet
18.10 Cą chcemy 1amor~d11T
•
ll•bołd• lalom •w111Aaml...
my, to w
Ir.•
smarł&
łDI•
1 . . . _ Ull
re-
„ „
.....
-
PROGRAM D
17.35 Muzyka
po południu
A. Hiolski
18.00 „Koń, mój przyjaciel''
- .,Opowieść gitarzysty"
franc film dok.
13.30 Wiadomoici (L)
19.80 „Zbli:l:enia" - ftyll ło i owo
o filmie {L)
19.20 Przeboje „Dw6jkl"
19.30 Dziennik
20.00 Za kierownic~
20.15 „Dookoła łwiata" - „Indie"
21.00 Przyjechała telewizja
21.15 DT wydarzenia - wlefon „DWój·k i"
21.llO „Bli:lej prawa" „Opieka
I kuratela"
li.OO ME w ły:lwłarllłwlo lłsuro­
wym - sollści
12.fO DT - wladomołol
wep6łe1Alcla
ll.Ol&DU
DR
A.
•
KLINIKI
CBIRURGICZNll!:J AM w 1.0-
PllA.COWNJCy
DZL
W a'!i::.ktm
l - Izawlad
Y. toW•
w -..
lutep
Ułl roku zmarł,
prwtywwy lat
Ił. naa1 naJukoUa11.mr - t , OJ·
Ol•• t Dtlł&Ut„
STANIStAW BRACH
I
hlłełre
~.,.„
"r. o 1o4a.
nym pow1a4amlaJ'•
..
na emoe
Zanew,
SYN. llTMJOWA.
l WNUCZU.
ł:rrwlr.t. lillutrMYld l i oWPD.lao
~
ł.
mgr
zo st ~ nle
przy ul.
lnł.
ł
-i„
tratte11:neJ
,.,
JANUSZA BOCHEIQSKIEGO
odprawiona msza łwtęła o gods. !I w
o czym aawladam.taJ"
lr;Głolelo
itw. Anny
Promlńsk.lego,
łlONA
t DZIECI
„
ełęt.klcll
ł
~ierplo­
Dnta I
łllte&o
ł.
P.
SABINA LUDWIKA
IMlbędsle ne w dniu
JliotrrMb
T luteJrO i. (eawartek) o godzinie U.Io 11 kaplicy cmentarza na
Dolach. o czym zawladamlaJa IJO·
irrąkni w talu:
1H5 roku .miar!
ł
p,
JOZEF SIEKIERSKI
JN40'll'Dlll lui7iuł• T•ehnlkl
c.teiplaoJ, !tyły IFUłępca
4yr. 41. naakoW)'da. kłerowaik Zakładu ~dU4 BIHTl•tYkl JtOnwen.ojODałlleJ oclS11.._a„ Jtrsytem Jtawa!enk!m Orderu Odrodzo..
nla Poi.ki, ~tYID Krsyłona ZUłust, Złotą Odan&ka zu1utone10
dla lhlcrgetyk!, Honorowa Oduiak" .M. Łodzi . Redaktor nacseilly
W)"ClaWll:lq · ITC. CSIOllek Rady Naukowej ITC, oałonek Jtom1totu
Tennod}'lla.mlllt I Spalania PAN, wykładowca Politffhnlk! ł.6dzklej,
n9CllOllUIWCa l!IIMP,
llutytut 1 nauka polska traol d8'wla4non.eco
W 'lllmarlym t wnechst:romieiro apecJali.t,,
Wyrazy ._nao wspólc:we1a Rodlrlnle z.m&rł„o składa.Jiu
DYRBltCJA. POP PZPR, ZW, ZAW PaA.C. !TC !U.J111.12'.81 WSPOŁPRACOW-NICY. KOLE:tANKI I KOLEDZY
a INSTYTUTU TECHNI'Jt!J CIEPLNE.J w ŁODZI.
Poaneb IMlbędsło llle I l•tego ttH roku o Sod1' u • kaplicy
Cmontana Stcqo (czę&e ewan.sellcka) prsy 111. Ogrod-•J.
POJtaeb
odbed'.de elę w 4ntu
8 luteco 1985 roku o codz. tł.30
z kogcloła św. Józefa w Rudzie
Pabianickiej.
llODZINA
IL\~ 1 COBiJtA 11 aODZINĄ
Kał4e • - 'ltędste s'ltń ·blade,
llly oddae ~ boleł6 s powodu
odeJłoia DUM&• -..uezyclela
I
ll>OWieilnlka
UDl:DZA PBOBOSZCZA
ł. ł P.
STANISŁAWA
KÓśMl1'1SKIEGO
Ma _.,,_
llUHID
naJwlNnl•JllH&o I oddanego PrzyjaetelL Był tym, ktmy prostował
łcletkl nanego łycla.
Dlaczego naa opuśclłeAT
łe,snamy
Wl:DMI
doc. dr Int. StAWOMIR SIENNICKI
491.eolJłta
'PO
a cl.Om• JtRAUZll.
~"'-'
1 - llomunalnf11l
zmarła
SIKORSKĄ
li 1'0woc!M. .......
.......
s lł•bołllm lalom 1awlatlam.1a.
my, te w dniu I lutego 1935 ro·
nl.M:ll.
JERZEMU
OKRASZEWSKIEMU
o, c
Dom Mody Pnemy11łu Odsleiowego „Telimena" w Łodsi szyje bardzo szeroki asortyment dam1klch ubiorów: sukienki (wełniane, jed·
wabne, bawełniane), całodzienne, wizytowe l wieczorowt1; spódnice,
dwuczęściowe komplety, spodnie, sportowe kostiumy, ocieplane pła­
szoze, pelisy I wiele Innych.
W 1984 roku wyprodukowane tu towary wartołel ponad 115CI mln
słotych, w bieżącym roku planuje się sprzedać artykuły r.a kwotę
ponad 700 mln liłotyoh. Prawie cała produkcja przeznaczona jest na
rynek krajowy, a jej spnedai:11i zajmuje się 28 patronackich sklepów
na terenie oałe10 kraju,
Ilu,
IL\S.
l'Toalmy o lllleeddad.aalo 1r.011.<lolencJI,.
1185 rollnl w
so-
wiadomości
23.20 DT -
„~
r.a nyna.-ka&. aa Zarftwlo.
łyżwiarstwie
liści
Wyprowad.zem.le dzoclcll :nam swłOłt od.będde ele w dlll1F I !litego 1985 roku o irodz. l i .,. Starego Cmentarsa pra:v ul. Oll'odOweJ, o csym aawiadam1aJ' po1rątone w 1ł11boklm ADutkut
llułego
r.-
komentarze
22.40 ME w
HELENA LINDNER
modslnle J.&.lt s kapltty emonta-
oft•or WoJllka Polak1qo,
od.znaaony K.raytem K.awal•rakim urdoru OdrodzenJa Polski.
lkąro­
wym Medalem aa ZUługt dla Obronnośnt KraJ-. Boao.rową 04..
snaka Mluta łA>dst I tnnymJ.
w dnhl I
Do podjęcia się pracy chałupni­
czej nie jest wymagane ani specjalne przygotowanie zawodowe, ani
specjalistyczne
kwalltikacje.
Chałupnicy bowiem wykonują
cznie takie czynności jak oplatanie (zszywanie) skórą wierzchnich
części damskich mokasynów, które w głównej mierze produkowane są w zakładzie na eksport.
18.40 „Arktyka w służbie mfoteorologii" - film dok . r·adz.
19.00 Dobranoc - „Miś Us:ratek"
19.10 Zakochani w ziemi
19.30 Dziennik
20.00 Publicystyka
20.15 „Engagement" - polski tilm
telewizyjny
21.15 „Wiesław" program dokumentalny o Władysławie
22.15 DT -
W1prewr' fi• . . . - „'lt.ate
Ile w dllla T l•łffo 1111 roka •
•~lk kampanlł wrHłntowełz
łmlerel
Interesującą formą połączenia interesu zakładu z interesem z.ałogi
jest wprowadzona w łódzkim ..Skoga.rze". od października ubiegltgo
roku, praca. nakładcza W tym systemie - na zasadach umowy okresowej zakład zatrudnił 120
O$ób, przeważnie młode pracownice prze~ywające na urlopach wychowawczych, rencistów i emerytów, ale ta,kże stałych swoich pracowników. którym
umożliwiono
pracę chałupniczą na zasadzie umowy zlecenia.
Gomułce
PROGRAM IV
ł
z
Wiadomo, że w łódzkim przemyjedną z barier wzrostu produkcji jest brak rąk do pracy . Sz ·zególnie odczuwany
jest niedobór
pracowników w zawoda ~ h podstawowych robotników
różnych
specjalności. Na sytuację tę złoży­
ły siC' skutki decyzii o wcześniej­
szych emeryturaC'h. a.le także moż­
liwośc
korzystania przez
mkde
matki z urlopów 'wychowawc-zvch.
śle
W pierwszym kwartale br. mięk­
kie, kolorowe mokasyny, dzięki
pracy załogi „Skogaru" I chałup­
ników trafią również do naszych
sklepów w Ilości 20 tys. par. Mokuyny zostan\ wyeksportowane m.
in. do Anglll i HolandiL
„Odgłosach"
-
"Skogo rze"
nell!O'' -
W dniu • l•teeo tDU reku w
Wieku Tl lat smarta długoletnia
pielęgniarka ł6dskleJ 1łUtby adrowta, 1zlachetny I prawy c zlowlek. 1tal1 s.atroskany 0 illnych
ł.
ł
P.
LEOKADIA
KASPERSKA
POIJl'Hb odbędzie ale w dniu
S lutego 1985 roku o IJOdz. 1'.30
na cmentarzu rzymskokatolickim
~w. Anny na Zarzewie, o czym
w głębokim b61u zawiadamiają:
z ałęboklm talem aawłada.mta­
m.y, te w dniu 31 stycznia 1985
roku zmarł l>O krótkich a clętk i ch
cierpieniach
w
wieku 73 lat.
naaz najukochallszy '\laż, Ojciec,
Dsladek I Pradziadek
ł. ł P•
LEONARD
NOWOSZCZV1'1SKI
Pogrzeb
odbedde
Ilię
w d.n:lu
f Juteco br. o god't. U.30 z kaplicy cmentarza katolickiego Za-
r""'ż-ONA. C0RKA. ZIĘC, WNUCZEK li ŻONĄ, PRAWNUCZEK i POZ-OSTAŁA RODZINA.
Z &łęboklm talem uwiadamia.
my. te w dniu ł lutego 1985 roku zmarła
KAZIMIERA
STAWSKA
LAT IO.
Pogneb
odbędzie Ile w dntu
6 lutego 1985 roku o godz. 12.30
· na cmentarzu Mania.
BRATANEK z Jt.ODZIS'Ą
t GRONO PRZYJACIOŁ
&ODZYNA
DZIENNIK
ŁODZKI
nr 31 (10826)
li
•
tODZKIE
OGRODNICZE
BIURO PODRÓŻY
WOJCIECHA MARZYRSKIEGO
Udi, ul. Narutowicza Zł, tel 3Z-OZ-71
PRZEDSIĘBIORSTWO
w to i ul Wojska Polskie o
8':ł
OFERUJE W 198.5 ROKU
1. UTRZYMA IA ZIELENI
renowacja trawników,
nasadzenia drzew i krzewów,
zakładanie i obsadzanie kwietników,
wycinanie i przycinanie drzew, krzewów,
żywopłotów.
WNĘT~Z MATERIAŁEM'
RO~LINNVM.
2. DEKORACJI
dodo szycie
nową
mow11 „Łucznik"
1przedam. &2-H..59.
-
MASZYN:ę
3. LECZENIA I PRZECHOWYWANIA ROSUN
DONICZKOWYCH.
illU g
do pisania „ErLka"
Oferty 2929
sprzedam.
Piotr_
Biuro OgłO!IZeń,
kowska 96.
SPRZEDAM maszyn11 dwu_
materiał szkółkarski (drzewa, krzewy),
materiał roślinny kwietnikowy,
Igłową
drewno opałowe_ (wałki, szczapy dł. 1 m).
nowy overSPRZEDAM
Prlvlleg
lock ł~nltkowy
4000, Kobus, Mullnowlcza
4/6 m. 10 po l'I.
3223g
463-k
55..14..32.
KOLUMNA - działk41 1000
m kw uzbrojon11
3222
Ofet'ty
sprzed·a m
PiotrBluro Ogłoszeń,
kowska 9ll.
DUŻA willa "' zae1ftnym
mlejSC'U na dutej dział­
wy_
ce w U>dzi, •tan
1przedam
kończentowy,
Oferty 3179 Biuro Ogło.
Piotrko;wska 98.
szeń
rejentalnie
<o;PRZEDAM
kw. 2G
3300 m
działkę
Więckow­
km od rA>dzl,
skiego 5ł m. I.
DZIAł.KJ:
budowlani\
Widzew (SilO m) sprzezamienię na
lub
dam
25070
O!erty
większą
Sten.
Ogłoszeń,
Blu~o
klewlcza 3/5.
dzclałkę
TANIO sprzedam
budowlaną 1224 m z do_
puszczeniem do rzemlo.
w Hucie Jagodnicy
sła
78-!11-74
k . t.odzi. Tel.
godlz. 15-18.
S935 g
budowlaną
500
m kw. okolice Wyciecz.
Okowej - sprzedam.
Oglo
ferty 2989 Biuro
Plotrkowska 96
szeń,
1,5 ha ziemi, dom mieBZ·
kalny budynki war!jZta.
towe 300 m - sprzedam
tele.
lub wydzierżawię,
fon 55-54-0ł (wieczorem)
DZIAŁKĘ
2ł881
g
MATKI-POLKI
ZATRUDNI NATYCHMIAST:
A
A
A
A
A
.ł.
A
A
kupię.
-
grzecznościowy
stolarzy,
cieśli,
murarzy,
tynkarzy,
dekarzy-blacharzy,
zbrojarzy,
betoniarzy,
brukarzy,
posadzkarzy-lastrykarzy,
operatorów średniego
sprzętu budowlanego,
instalatorów urządzeń
sanitarnych,
robotników budowlanych,
magazynierów.
+
Pracownikom realizu1ącym robobędą
szpitalnych
ty' i'la obiektach
zwiększone o 20 proc.
przyznawane
stawki płac.
gwarantujemy
Zamiejscowym
miejsca w hotelu robotniczym I kategorii ~ stołówką.
• Zgłoszenia przyjmuje dział 11>raw
pracownkzvch Lódi. ul Piotrkowska
55 li piętro p<i-k6J 219. tel 32-62-05
lub 32 - 91-40 w 204 oraz Kierownictwo
Budowv Szpitala - Pomnika. Łódt.
ul. Rzgowska n1" 27~ . tel 33-11-00.
wo1ew6dztwa
Kandydaci spoza
•
miejskiego łódzkiego musza posiadać
9kierowanla z terenowych wvdzlalów
zatrudnienia.
4186-k
+
mar.
SPRZEDAl\I płytki
(10 m
murowe włoskie
kw.), radio samochodowe
z odtwarzaczem 1 głośTelefon
nikami Philipa.
3700 g
34..lł-6!.
100 !tupię. Ofer.
WANNĘ
Ogłoszeń
ty 23263 Biuro
Sienkiewicza 3/1.
do
z •llnlkiem
POMPĘ
kuplę.
hydroforu
Rzgów, pt IOO-lecia 17.
2:;101 g
KUPIĘ
dam
bony PKO,
taksom•tr.
kupl41,
KOKS (11.-19).
•
orzyJmle ?am6w' ni na
a Clllllt
1prze_
23-4~-25,
25132 g
33-M-52,
251138 g
sprzedam, tet 118-21-84.
3UI g
SPRZEDAM meble, pelisę,
telewizor, tel. Tł-111-lł.
!12-15 I
ŁUCZNIK
1pne.
884 Bturo
dam. Oferty ll'Tł
Ogłoszeń, PlotrkoW11ka M
Łódź,
NAT,YCHMIAST
bransoletę
1przedam.
72 gramy Oferty :U20 Biuro Ogło.
Plotrkow&ka 96.
szeń,
I pierścionek
OBRĄCZKĘ
- sprzedam. Tel. 36-43-83
au1 g
„Sha!fhausen" ZŁOTY
- aprzedam. Tel. 48-03-45
:uu
„
137.
25160 g
ogro~
SPRZEDAl\I 1la!Jcę
dzentow11 I nową ramę
84-84-77
do Nysy. Tel.
25266 g
(l•S-20).
SINGER - walizkowy, ma.
ma.
paania,
azynę do
gneto!on „Sharp" dolby
Mły.
Ble - sprzedam.
25261 g
narska 92.
stołoANTYIU komplet
Mar.
aprzedam,
wy 312.
blOk
ł3/5
chlewsklego
25247 g
PERKUS.JJ: „PoilmUIZ" i<e•taw podstawowy
sprzedam. Tel. 18-lł-IS.
21>238 g
TELEWIZOR „Antarea" 1pnedam, tel. &2-42-48.
zakład jubl~J
u
s:m
g
KOMBAJN „PanallOnlC" magnetofon, radio tv ate.
Tel.
8Przedam.
reo TB..20-70.
lłC'7 I
SPRZEDAM pompę głębL
lltół,
te-lewdzor,
nOW11,
krzesła, fotel den tystycsz.
ny. Tel. 441-9'f-Oli.
2&1'11 g
SPRZEDAM 'łłdeo japo!\_
llkle, nowe. TeL lł-90-20
:1111oe g
kolorowy,
TELEWIZOR
„!llektr0onLka"
przenołny
aprriedam. Tłtl. IT·'l!-M.
S5080 g
19''
LODOWJUI „Mińft
Tel.
nOWll - 11przedam.
IOn I
18..51..lł.
onant
·-
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTU i SPRZĘTU
BUDOWLANEGO
w ŁODZI, ul. TRAKTOROWA 109
WYNAJMUJE
3IJ02 g
autobus marki ,,Autosan" oru
samoch6c1 towarowo-osoboWJ' „żuk"
p0
M
z
cenach orzystepnych.
aJtOU a
'15-'ld>
a a
A ślusarzy,
A stolarza,
A blacharza-dekarza.
Warunki pracy I płacy do om6wlenia w dziale kadr I szkolenia, adres I tel. J.w.
444-k
SPRZEDAM owczarki azko_
Szczenięta
collie.
ckle
złotej
po wielokrotnej
medallstc, ewe - „cachampionie
I
rinie"
CACIB, zwycięzcy z Po.
„Ne.
ręby Scytowsktej mo". Sieradz, teL 72-239
:251784 g
BULTERIERA, jamnika sprzedam. Tel. 51-54.03.
25115 g
BIAŁE
palmę
1tka
pudelki szczenięta,
- sprzedam. Styr.
m.
I
19.
2978 g
mlniatu.rowe, are.
rodowodowe
!łprzedam. Łódt. Hall<! 27
m. ł, tel. 114-19-37.
PUDLE
brne .
2962 g
a
(1'78) po remoncie 1
magnetofon Uwertura stetel.
sprzedam.,
reo -
126 p
rok
Ładę
36-15~.
teL
• 211113 g
p" po remoncie
1przedam. ła-11-M.
isoas g
spru_
"Ul p" (lfi6) dam - zamien141 na „12e
p". Rysownicza 30 m. 11
18.
3249 g
OPONY utywane 145 X t3
Tlgar sprzedam. 4\\-79-M.
3260 g
MZ 350 (1983) 10 km
ul.
sprzedam. Głowno
32G'! g
Topolowa Ił.
SILNIK do „Forda Tau.
nusa 1300" ze skrzynią
biegów - sprzedam. O.
Ogło­
ferty ~129 Biuro
szeń, Piotrkowska M.
34 Ah
NOWY akumulator
sprzedam. Tel.
suchy 3093 '
51-25-611.
ze1_
Fiata 126 p po li tya. pr:te.
biegu oraz Urala - czę.
sprzedam. Telefon
Ile!
KOMPLETNY 1Unlk
połem
111-325
SPRZEDAM
prod. 111111,
Pil
52-24-49
KUPl.ę
Z
napędowym
(7-ł}.
nowego
lllłlO g
Poloneza
lub l.ftdę . Odstąpię wkład
odbiór
na Fla ta 126 p
1985. TeL 57-441-14.
~,
ZBIORNIK paliwa
600 D Multipla tel. 51-55-81.
na.ta
kupią.
OPONY do Poloneza 0kuplę. Te-1.
124 1'75/13 2M4ł
78-59-46.
&
SILNIK górny po kapitalplerwsz)' ·
nym remoncie
szlif, 5 opon SM>-18, war.
szawę na części - sprzedam. Tel. 51-96-45 (111.30
25m'f I
do 18).
1przedam.
pilnie
ŻUKA
Tel. 78-63-29
ll!2M I
dlltty
SPRZEDAM nowy,
garat składany - dostar
tele'fon
czę I unontttJ'I.
57-211-113 po 16.
!997 )ł
camplngow11
PRzyczEPĘ
,,Rom!" - sprzedam. Tokarzewskiego 415 m. a.
pletną
tel.
25272 '
'
komkuplę
deskę rózdzielczą,
PASSAT -
SS-46- 7ł.
GARAŻU
l!l-411-7ł.
poszukuję ,
14897 c
tel.
248'J3 Il
„Ul
2S082 g
(1979) -
BIURO PODROŻY
W. MARZYIQSKIEGO
Udt, uL Narutowicza Zł. tel. 31-02-"ll.
Na zgl°"zenia oczekujemy codmennie
od l>OOiedziaMtu do piatlw, w l(odz.
399..,k
10-17,
%Ct12 r;
I
CZYNNY
sprzedam. Ofer.
Łódż ty 31.!81 Biuro Ogł08Zel\,
Piotrkowska N.
Akai
MAGNETOFONY1
HX 2, M :MOI S, kosprze_
W
lumny 25
dam, tel. 55-111..&I.
JOSI g
rasy
SPRZEDAM nutrie
atanda.rd I złociste, Chojny, Klasowa T m. 1.
produkcji
MASZYNJ: do
o1pttedam.
frotte"
Ogło.
ferty 2993 Biuro
szeń, Piotrkowska 96.
I
RADIOMAGNETOFON
tel
pamięcią sprzedam,
33"40 g
55-39.18.
Altue
Deck
CASSETTB
D 60 do milnLwiety
1prze-dam, tel. 86-80-98.
g
99 m.
WCZASY DLA SAMOTNYCH
w MARCU
„KARKONOSZE-85"
ZAPRASZA
SPRZEDAM dywan zagra_
nlczny :Z,I X J,5, A. St.ru3075 g
ga 5 m. I.
aprzedam,
PIERSCIONEK
3077 g
56-72-19.
basów na
AKORDEON
spnedam,
gwarancji Zgierz, Wiloen7 Ludów 83
3054 g
i.prze_
DYWAN belgijski
dam, &'1-60-411.
A z-cę kierownika zakładu produkcji wody,
A z-cę kierownika działu socjalnego,
A kierownika magazynu - specjalistę ds. bhp,
A st. dyspozytorów wod.-kan. (ruch ciągły),
.A st. dyspozytora ds. transportu,
A monterów - konserwatorów sieci wod.-kan.,
A. maszynistów stacji pomp wodociągowych,
A elektroenergetyków,
A palacza c.o.,
A tokarzy,
sprzedam.
-
Dąbrows.klego
ul. Wierzbowa 52, tel. 78-35-66
ZATRUDNI
łapki
błam
SPRZEDAM
tel.
greclde,
czarne llM g
25193 g
12-11-11.
nowy
Deok
ko_ CASSETTB
SPRZEDAM dam9kt
1prze.
DE-2
Hi tac hi"
tuch używany (1zczupły),
dam. &Uł-06. (
tel. 48-93-51.
1&2126 -,
111111 g
WTRYSKAR~ hydraullcz.
VIDEO ,,Sharp" • ka1eta100
n11 półautomat do
m1 oraz dywan - 1prze_
1. tunele ogrodnicze bez
Biuro
dam. Oferty 1193
folii 8 x 3-0, butle 30 kg,
Ogłoszeń, Piotrkowska !6
rower „Jaguaft'" - sprze•uknlę
TANIO •przedam
dam. Tel. 5'7 -3S-87.
zagranic7ltll\. Tel.
ślubną
25228 g .
3169 g SEGMENT „Ner" - •prze_
55-80-95.
dam. 11-67-57.
magiel-praso.
MASZYN:ę
SS196 I
walnie: - sprzedam. Tel
BOAZERII: świerkową
115-82-95 godz. 16-19.
ta.
sucha, polerowana,
"SHl9 g
KL
nla, oferuje sklep
SPRZEDAM Ca~ette Deck
lińskiego ł4 tel. 33-112-85,
51-73-58
Tel.
„Sharp".
25168 g
Sobczyński.
god'Z. 17-19.
„Ency.
„ATLAS świata",
1181 g
. sprzedam
klopedię"
przemysłowy
OVERLOCK
25155 g
52-57-73.
3-nltkowy „Singer"
l,'n! sprzePIEC Camlno
aprzedam. Tel 36-88-70 po
325<1 g
dam 43-79-66.
tti8 g PUDELKI
11.
miniaturowe
czarne - 11przedam, tel.
ko_
RADIO „Amator" z
Ml g
51.13-98.
sprzedam.
lumnaml
.JAMNIKI szczenięta sprzeKuplę sUnlk 5,5 kW oraz
dam, teL 313-71-24.
slłownl.ld hydrauliczne o
nłl g
Tel.
średnicy IO i 120.
Jl.H g .JAMNllU brązowe - sprze
ł3-43.SO.
lub
&ł-17-911
TeL
dam
STOŁ, krze-sla od „Newa2839 g
&ł-0!5-113.
japoń._
dy", „Bonanzy".
atereo. FUTRO łapki kanadyjskie,
ski odtwarzacz
czame, nowe, zamrai:!ardrzwi mieszkalne
dUtl\
chłodllllę
k'I
sprzedam. Tel. 88-S0-4'1'.
spt'Zedam, tel. a:!-44-79.
Jl.25 g
N935 g
1115 g
m~tau nie_
żelaznych wypożyczę, kuBiuro
Oferty 2ll59
pię
Ogłoszeń, Piotrkowska 96
konstrukcji stalowych, ogrodzeń, elementów
itp., ·
stolarki budowlane), drzwi, wrota garaiowe
itp .•.
obróbki drewna i suszenia tarcicy.
Informacje tel. 43-33-69 wewn. 268.
294-k
ślusarskich
I KANALIZACJI
O
I
GU tO
WYKRYWACZ
SPOt!CZNI
NI
IUD
w tODZI, ul. PUSZKINA 82
I DZIENNDl l.ODZIU •
Głe>w
ł170 g
no po 16.
re_
SPRZEDAM dzlałk41
kreacyjno • budowlaną w
miejscowości letnlskowe-j,
tel. M-73-17
rejentalnie,
po godz. li.
2519ł g
SPRZEDAM aegment
os. Pienista. Oferty 1513-1
Biuro Ogłoszeń, Sle-nldewlcza 3~.
DOM w Nowosolne-j
B!u_
kuplę . Oferty 29'78
Plot.rkow _
ro OgłoS'Zeń,
ska 96.
Kurookolice
PLAC wic - kuplq. Tel. 46.9'2.61
25071 g
PRZEDSIĘBIORSTWO
•
•
•
137
w
Tel.
llft g
1100 m w cen.
sprze
trum Sokolnik Blu.
dam Oferty 3203
Piotrkowro O~łoS'Zeń,
ska 96.
PLAC od 0,3-1 ha przy
trasie E..16 od Starowej
skrzyżowania
Góry do
Rzgów-Pabianice - zde.
Ofercydowanle kuplę.
ty 25159 Biuro ogłoszeń
Sienkiewicza 3/1.
t6dzki Kombinat Budowlany
O D M I E ś C I E"
,,.
Generalny Wykonawca
Budow
IKA
SZPITALA-PO
A
Głownie
DZlAŁKą
DOM - sprzedam, zamie.
dwa mieS'Zkania
nię na
Czart, Budziszyńska 31.
i508 g
•·
A
A
A
budowlaną
DZIAŁKą
wieloczynnoś_
„Łucznik"
l\IASZYN:ę
cl.ową
męsk11
ZŁOTĄ
LODOWK.J:
458 k
uzyskać pod
fik')~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ldn11
do
1000 m, ROllllnów, SokoL
Oferty
nlld lub okolice.
2134 Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 98, lub telefon
łańcuszkow11
„Juki" MH-38, stan Idealny. Wrocław, tel. 21-75-12
57-59-00 łub 57-85-00.
KUPIĘ notarialnie
działkę rekreacyjn11
maS'Zynę
WALIZKOWĄ
Ponadto oferujemy do sprzedaży:
numer~m telefonu:
WODOCIĄGOW
ZAPRASZA NA:
.... Zl- lub Zł-dniowe wczasy lecznicze
w Krynicy, Polanicy i Swieradowie
Zdro.fu
.... W marcu i kwietniu "I-, 10- i lł­
dniowe pobyty wypoczynkowe i
narciarskie w Wiśle. Szklarskiej
Swieradowie
Polanicy,
Porębie,
ZdroJu, Beskidzie Żywieckim.
• 6-. 8-dniowe pobyty wielkanocne w
mieJscowo§ciacb górskich.
różnych
UW AGA, WŁASCICIELE KW ATERI
Biuro posz.uku1e pokoi. domków letni1kowvch. nawiąże współprace z wlatcicielam! obiektów wYPOCzvnkowvch
oolożonych w nobliżu Łodzi l. !nnvch
398-k .
rejonac:h kraju.
jednostkom gospodarki uspołecznionej I osobom
fizycznym usługi w zakresie:
Szczegółowe informacje można
PRZEDSIĘBIORSTWO
SIMCA laG'I QLS
•tan bardzo dobry pilLnne
nie 8PTZedam lub
propozycje. Tel. 1111-.13-88.
25<179 g
(1976}
„FIATA 1111"
lub zam1eni41
1przedam
Rótana
na „126". Łódi,
li
l!ł
m. 31.
p
3066 g
8Przedam,
I
ł
l
dla dziewcząt i chłopców,
którzy ukończyli 10 lat,
te-le!on
lł-ł9-łł.
29SH '
de. następujących sekcji:
3MI g
taekwon-do,
aikido,
ju-itsu.
TRABANTA IGl t8nlo
Aleksa·nd~6w,
1pnedam,
Danyńskleso
u:e u.
lODZKI KLUB TAEKWONDO
OROANIZUJE
Pl
11~.
BMW (1950)
SPRZEDAM
Zelów, D11broW1Jkiego 17.
32113 g
(1V18} „AUSTINA IOOO"
zamienię
aprzedam lub
na mruejszy. Tet M-75.sa
ll092 g
spnedam .
WARSZAWJI 68,
JanóW\ka, Gl6wna
2524'1 g
Andrespol.
aprze.
SYRENĘ R..M dam. TeL 313-~9-4.
='1111
na.
odbl6r
„121 p" - sprzedam.
tyclundast
Oferty 3ut BLuro Ogłon•ń, Piotrkowska Ili.
Zajęcia
prowadzą
mistrzowie
poszczególnych stylów.
lapisy przyjmuje sekretariat klubu w Łodzi, ul. Piotrkowska 262
w godz. 14-18 codziennie
447-k
oprócz sobót.
~DHO'IUIUD~D'HUHIU~D'DHU0:~.07HDHHHD7~1
tt~~ttłttt· iii ·video
iI · p~}inujemy
iia : .
§
I
i:lodatkowe zarii6wienia:
.
.
.
.
kasetę· VIDEO HfTACHI VHS _120min. •
I
I .
~
I
I
§
~
z
PROGRAMEM .f!OZf!YWKOWYMf;.
•
PIOTR
JAN PIETRZAK .
.,
FR~N~ZEWS~l .. rtC~„N~~ .
\Nv..so06~ •
BOHDAN
s
I
„„ ~
•.. ~.
.SMOLEŃ\
, .· •.
.
iti. warszaw.a. ul ka/atoVlikt ą;t
•
~
~
§
.
§
~
~AMI
~. 43 16 00_ SKDNTAK-:r'UJ Sii;!..
~
~./././././H./.H7HHH././.H7//07././H./././//.///HU//.H7.//.H7//.Hf/LF,l"ł"l"''/"l'"".Fl'NffHU//HH/././/fffiZ"~.-;. ·,~ 'l-'ł'i.T,.7Ld~
z
WOJE\VODZKI URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH
w LODZI, ul. LUTOMIERSKA 108/112
OGLASZA PRZETARG
na .swzedaż n.w PQj azdów:
własności.owe
(57 m )
Ju!iano w - pl.lnie sprze _
Biuro
d.am. Oferty 31'83
Ogłoszeń , Piotrkowska OO
M.Z s telefonem w Dornu
- Teofilów
Samotnych
na M-4
zamien.lę
Górna. Tel. ł3-07-SS.
2151'9 g
duże
HANDLO\VO..mie&"Zlk.
(bloki) M-2, zamienię
sprzedam. 84-71-78.
l\t-j
Marka pojazdu
Rok prod.
Nr poilwoz ia
19111
1981
1980
1978
1972
1975
1975
1970
1979
922575
2006770
924738
217205
5578fJ9
3621050
3620995
l:J5H52
840374
l. „Fiat 125p"
,.Fiat 125p"
s. „Fiat 125p"
I. .~Ysa 522"
s. „Gaz 69M"
B. ,.MZTS 250"
7. ,,MZTS 250"
8. „MZES 250/2"
9. ,,Fiat 125p" .
e.
Cena
WYW.
96.200
96.200
85.100
97.440
45.937
11.280
12.221
7.990
74.000
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
Prretarg odbędzie sie w dniu 20 lutego br. o godz. 10 w gmachu Domu
Kulturv Milicjanta w Łodzi. ul. Nawrot 27.
Poiazdy oglą.diać można w Lodzi. ul. 19 Styczmia 7/9 w dm. 19 11\ltego br.
w godz. 11-13.
Wadi um w wvsoloości 10 proc. ceny wywoławczej n.ail.eźy wpłacić do
kMy WUSW w Lodzi . przy ul. 19 Stycznia 7/9 w dniu 19 lutego br. w
godz. 11-13. Wpłaty dokonane orrek87leltn poc~ov.rym nie bedą uwzglednlone.
Braków w o.gprzecie I wyposażeniu zgłoszonych do przeta.riru ooia.zidów
n.ie ll'ZUpełniamy, 1a·k również nrie bierzemy odpowiedzial111o ści m wady
ukryte.
Przeta.r g pt7.eprowad.7JOny :wstanie zgodnie z zarządzeniem ministra Jromwiikncji. ogłos·zonym w Monitorze Polskim rur 28 z dn. 26 listopada 1982
roku ooz. 250.
Z~tr?,ega się prawo uniewa:lm.ienia lub cześciow~o wyoo:fa'Illia poia2ld6w
480-k
z przetargu bez l)Odania przyczyn.
TRANSPORTU SANITARNEGO w ŁODZI
OGLASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
WOJEWODZKA KOLUMNA
na
Marka
1.
z.
3.
4.
5.
6.
'J.
8.
9.
10.
11.
l!.
Fiał
Nr rej.
SPrzedaż
Rok prod.
LDG 6668
LDB 949D
LDB H4 D
LDB 740E
LDB 565D
LDB 556 D
LDB 378 D
LDB 5530
LDA 969 K
LDA 1154 Y
LDB 301 D
LDB-760 B
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Piał
Fiat
żuk
Fiat
Fiat
Fiał
n.w. samochodów:
1981
1982
1!182
1981
1981
1981
1981
1981
1978
1980
1981
1982
Nr siln.
Nr podw.
998159
542808
1005167
814151
1005151
813574
997459
751686
bez siln. 1001830
bez siln. 1002405
1001191
'185663
bez siln. 1002514
!98765
383316
988079
148720
1000!l6:l
834611
bez siln. 1004185
Zm.
Cena wyw.
650/o
600/o
.600/o
65%
256.000 zł
293.000 zł
293.000 zł
256.000 zł
146.000 zł
110.000 zł
146.000 zł
219.000 zl
203.000 zł
219.000 zł
256.000 zl
146.000 zł
SO~o
85 /o
80%
700/o
700/o
70%
65%
800/o
II PRZETARG
1. Ny•
!.
Słar
19'78
1975
LDA-T4%G
LDG-6058
%2556'1
bez siln.
209821
45285
75%
75%
120.000
150.000
r;ł
zł
Wymienione pojazdy mo:ilna ogląda~ w dniu 19 luti:!go br. na teren:e
WK.TS w Łodzi, ul. War~ka 2 w ~z. 10-12.
Przebri? odbędzie się dtl!i.a 20 lutego br. o godz. 10 na terenie Wo;ewódzkie1 Kolumny Transportu Sanńtarnego w Łodzi, ul. Warecka 2.
Zainteresowani winni najdale-i w o.rzeddzień przetargu wpładć wadium
w W)"80kości 10 proc. ceny wywoławczej na konto NBP IV DIM Lódź
17047-2105-139-32 z l)(ldaniem celu wpłaty. nazwy instytucji i 1e1 a<lre&u.
Zastrzega się praM> odwołania pl'?;etargu lub wycofania niektórych samochodów bez oodimia orzvcZV'!l oraz zmiame cen wywolawozvch.
Za występujące wadv ukrvte w 1>01azd.:tch za kład nie poolQSf odpowie431-k
:izialoości oraz nie uzupełnia braków.
ZAKŁADY PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO
,,OPTIMA".
Udź. ul. A. Struga fil
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na spnedał samochodu Żuk A 13, nr podwozia 305309 rok produkcji 1979,
stopień zułycia 45 proc„ cena wYWoławcza 328.350 zł.
OGŁASZAJĄ
Przetarg odbedzle się w dniu 21 lutego 1985 roku o l?od.z. 10 w siedzibie
na warunkach okr~lonych w Monitorze Polskim nr 28/82. poz.
250 Pojazd można ogląd~ w dniach od 14 luteito 1985 rokiu w godzinach 10-14.
Wadium w wysokości 10 -proc. ceny wywoławczej na.leży wpłacić do ka.zy zakładu na1p6źniei w pl'?Jeddzień pn.etargu.
W przypadku. gdy I pnełarg nie dojdzie do sklutku. II ~ odbedz'e się w tvm samym dniu o 11odz. 11.
Cena wywoławcza ulega WÓWC'ZBA obniżeniu o 30 proe.
~kładu
Braków w osprzecie i wyoosażeniu oo1a7Xlu nńe U'IJUl)eln!amy,
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podanLa przycey1i.·
448-k
LODZKIE ZAKLADY RADIOWE „FONICA"
w ł.odzi, ul. Wróblewskiego 18/18
OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY
1a wykonanie robót remontowo-budowlan ych na teremie sakladu. obeJmu1acych:
konsenvac.fe dachów,
meśclowe
obróbki bladlarskie,
Orientacyjna 11owierzcbnia dach6w - IO.OOO mkw.
Termin wvkonanla robót - III kw. 1985 roku.
W pnetargu mogą brać udzia1 przedsiębiorstwa l<JSP<>da.rtd UllPOłecmło'
nej i nie ll.'tl>nleczn.iooei.
Informacji związainvch z przetargiem udziel.a dział lłówneeo mechanib
w i;todz. 7-14 tel 84-35-38 lub 84-57-00 w. 362.
Oferty należy skladać do w.w. działu w clą.gu H dni od daty \likua-nda
-
s.!e 01doszenia.
Otwarcie ofert nastąpi następnego dlnla ro:boczeieo DO upłyniociu
nu skład!ll1lia ofert. o «-O<lz. 10 w dziale główn~ mechanika.
ł4rmi­
Z~a się prawo wyboru oferenta oraz odwołania 1 undewia±nienia
ormtargu bez l>Odaaiia wzyezyn.
H9.«
Rok ·s pokojnego słońca ....................„..
rei. KRZYSZTOF ZANUSSI
.
.
.. • I
.
.
„ .. . ........... „ .
C zuJę EHę... sw1etn e .. ~ ............
td. WALDEMAR SUREK
~
·
Szaleństwa pan~y Ewy...... „ ..........• „
mieS7Jkand.e lokatorskie M-4/ li, 70 m kw
na 2 lokat orskie
SDM
M..3 lub M..3 1 M...2. tel.
ZAMIENIĘ
reż.
Mgła ....... ................................ ··~ ·...... ·'· .... ·.
3324 g
36-3Q..50.
sprzedał nit.ej
wymienionych pojMX!ów:
1. Samochód Słar A-29. nr reJ. PTA 003 P. stopień zużycia n proc., cena
'704.000 d,
wywoławcza 2. Samo<'hód Star A 29 nr rej. PTP-865 F, stopień zufycla 80 proc., cena
wywohwcza - 869 OOO zl.
3 Samochód Star A 29 nr reJ. PTF-162 I[, stopień sufycla 70 proe„ oena
869.000 zł,
WY\VOfaWC7'8 ł. Samochód Star A 29 . nr rej. PTD-409 D, stopld mfycla '15 proc .. oena
wvwolawcza 704 OOO 7.l,
5. Samochód Star .\ 29 nr reJ. PTF-174 K, stopień mycia n proe„ oena
wYWOławcza - 70ł.000 zł.
rok.u o godz. 10 w Zia.kładiaich
1985
Prreta re odbedzie sie 15 lutego
P1'7.<"mYRh1 Dziewiarskiego .. Sigmatex" w Piotrkowie Tryb.
Wad ium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić naj1óźniei w prze<ld7 i eń przełariru w kasie zakładu . Poi32Jdy moona oglądać
'/rzez trzv dni orzed term inem orretargu w godz. 10-12.
?:a braki techniC1JTJe w wyposażenQu nie odpowiadamy. Zastrzegamy -pra„o odstąpienia o<l przetargu bez podalllia przyczyn.
1141-k
na
~AM KUCŻVNSIH
rd.
IPtUden cki e ,
bezd zietne poszoouje sa_
mLesz.kania,
rnodzielnego
tel M-89-76 (&-13, 16-2'1).
:&246 g
domek.
M-6 zamieni ę na
segment. 86-&L24.
MA:LŻE°RSTWO
Przeklęte oko proroka.:.; ·.......... '. .... .
rel.PAWEł..KOl\fOROWSll
·-
Fetysz ............. „ ••••••••••••••••••••.• ·: ::-:••.••.••. : ..
• nł.· DZ1SZTOJ' WOJCJ!CHOWSKI
miesl'lka.
dwa
nla I-pokojowe własooś..
cl owe na dom 2-rodz!n.
n y . Tel. 32-ł'l-16.
l507r.l g
DWA pokoje z kuchnią w
WarszawU.e ul. In.flanc-ka
zami enię na 3 pokoje w
Lod:z1 (wł.a•mościowe). Oferty 25016 Biuro Ogło_
Sienkiewicza 3/5.
szeń.
mru..
PRZY.JM.Ę do pracy
rarzy. Tel !12-79-&8.
DWUPOKOJOWE z kuch25098 g
bez
n i ą , 85 m, wygody
Sródmieśc i e
c.o. KRAWIEC pode jmie pra c ę
rrunlejsze
na
zamienię
prywa t nym.
w sektorze
M..3 lub M...2 z wygodaOferty 32114 Biuiro Ogło·
mi. Tel. 32-92-03.
szeń, Piotr kowska 96.
7.946 g
pracowników
ZATRUDNIĘ
SRODMIESCIE - I pokow og rodnictwie . CiepJa.r _
wszystkie
je, ku<:hnia,
pie1lę
214473 g UNIEWAZNlA
nlana a.
parter
wygOdy, t elefon,
czątkę o brzmieniu . :Sp ena
zamien~ę
78 m nr 3505
dytor-ładowacz
Oferty
mni.ejsze bloki.
PTHW Zakład nr 3 w
3118 Biuro o.gł-OS?,eń, P io_
25114-g
Lodzi.
tl1kowska 96.
OS. ZaDNIA :a3 bm. 3-pokojowe [
M-3 Retkin1a
ga jn ltkowa - Z11glnąl i,.ies,
zamienię na M-4 o k ollce
duż y , czar-ny, uszy duze
ronda Titowa, Chojn y Zakrawat,
biały
stojące,
Tel. Sl-65-65
torze
wykastroZAKLAD lt N on - ln~t.h.t ' ' u:sierść krótk a,
:b5270 g
l
Wysoka nagroda
wany.
pl wszelki e robactwo
gryzonie . Gw a rancja Rawiadomość : tel. 34-34· 92.
CUDZOZIEMCOWI umeblo
25062'..g
chunki. 36-67-00 Milewski
centrum
wane M..3 24478-g PSS „Społem'' un1ewaznia
251&1
Oferty
wynajmę.
\en.
S
Ogłoszeń,
Biuro
elektrcruplomoownicę
TAKSOlHE'IRY
zagubioną
klew!cza 3/5.
o treści:
do plasteliny
czne, dwuletnia gw.i r an17·74-26,
cja, Warszawa
zamienię
„Stol. i Buf. nr 133'".
M-1 Dąbrowa 2.5061-&
287-k
Oferty
Gołaszewski.
na 2 oddzie!J!l.e.
2920 ..Biuro Oglos-zeń, PioPRANIE dywanów 1 WY· ELIGIA Klimczak zgubUa
trkowska 96. ,
leg. studencką 523UY Pt..
kładzi.n, sprzątanie wnętrL
J067-&
tel. 32·88-99,
mote
M-1,
Szewców,
POSZUKUJ.Ę
2547-g ZAGLNĘŁA
52-71-51.
stare budownictwo,
być
16 •Lycznia
te'l. 18-95-lll.
p•WMONTAŻ bo~er11 i
ZLOTY SPANIEL - le25121 g
czona suc7.:Ca. Dzieci prolaczy. 86·07-95 . SzymczaK.
2907...g
uą. Tel 67-27-86. .Nagro-KAWALERKI lub pokoju
l9U-&
dal
po- ~l10DRUK - wzory wła­
do końea roklll fl.4..!il2.lrl.
s„Ulkuję.
sne i powierzone . K r e- U.NlEWAZNlA 1ię zaiiubio309'7 g
ną pi ec zątkę z napisem :
cia 76, Pryc, 52-51 - ~ .
ładowacz
250b4-g
,,Spedytor
mleszka-nla
POSZUKUJ.Ę
4819 PTHW w <..Octzi"
nr
za
w blokach. Płatne
WANNY a żywic pollestro2934-g
rok z góry. Oferty 2'921
wych. Wyrób i sp1zcuaż.
PiotrBiuro Ogłoszeń.
Ryszard Czwajda Sobo~ka P :n1w f illa w Zgierzu ukowska 9«.
ruew a żn1a p1ec•ą tkl <J na62-660 Dąb i e . Inform acje
bnunieniu:
25109-g
stępu;ącym
pokój % kuchn! ą.
Kolo tel 22-131.
KUPIĘ
Spedy rnr - ladowac.z nr
tel. 5'7-TI-111, 57..38..57 (po BOAZERIE - 48-91-94, c„e.
w l:.od.Zl.,
tiUaO PTHW
3065 g
godz. 19).
2oU83-g
pil.
Spedytor - ładowacz nr
po_ BLACHARSTWO
MŁODE małteństwo
aamoŁ.O<iu.
w
'fHW
P
6053
zlelnego
samod•
uukuje
chodowe, krótkie L"rm13023-&
mieszkania do wynajęcia
ny; 20 proc boru!l.katy.
bu.
- mme być stare
Kacprzak, Konstantynów u, Ui.~1" A.t:NlA a. ę z&Ubio„Jaro15-44.
pleczą•llk'ł
4".ł11"1
dOW!nlctwo. Tel.
,9~2-g
1 Maja 70.
2963 g
aław Ba1cera.k leka.n
UKLADANIE glazury. Pl ·
terynaru 92-215 Ł.out , ul.
2963-g
aarski ła-57-93.
4026-i
ormiańska 2a",
UKF, tel
ANTENY tv,
Ale~­
l\.IAJU.:K. J aakólakl.,
33ł2-g
51-13·81 Wolniak.
aandrow, ul Bratoazewakiego 11/1.!I zgubił ie~­
WYCl!:iZANlli: 1 zabezpi e.f'KP
słutbow4
tymację
czanie drzwi. Ewa Roprzez
wyd.
34}71
nr
gal.ska, Andrzeja Struga
.l2:SO-g
ZSME - U>di.
ł , Tel. 32·19·54 g-Odz. 1216, tel. 32-7'7-2'1 cały eh.leń ZD.l..ISLAW Stn:„lec.ki Gro2918-i:
korepe_
MATEMATYKA •
za&ubll
14/16
d.7.i.eńaka
4144-g
tycje, Sbudniiars.ka, godz.
prawo jazdy.
zabezpieWYCl~ZANl.11: l
&-10, po 19 34-17-98.
i
Błonie
obijanie
Matusiak
JERZ\'.
czanie drzwi,
l161Z-M g
blo·
zakładanie
&m. P1llte.lt &gubil prablachą,
do szycia kw-tek
U31HI
OSOB~
kad. S:l.ymozw 16-07-4111.
wo ja7.dy.
Ził trudnię. Tel. :W.J.1-1.1
2908-g w LODZIMIERZ
Knewlń:net g TELENAPRAWA po li.
re1ellki zgubił prawo jazdy,
jamy
Ł.óclt. p~
RENCISTA, pt&IW'O
klne&kopów
neracja
„BCET'' podejmie pracę
JllOI....
32-48..fi Hrecaanik.
O- sektor prywatny.
IU4-I Wł.ODZIIU&JlZ
C;aelt.U&JU
ferty 31'7'1 muro Ogło­
ODSWIEżAMY od.ziet llkóL6dź, Bo;I. Getta War•zainefl. Plotl'kll'WBka ee.
wllkieiao 1ł agubll prawo
n:an11 llcow,. Włady ByPRZYJM.Ę chałulpniczo rr:y_
'11'1-a
tomskiej 31. Staniszewski.
Judy.
komblnm:octe kurtek,
llOS-g JERZY Matual.ak
zc1erz,
n6w lqt„ teł. ll-1'3-111.
Obywatelska li A. qubll
msg ZABEZPIECZANII: mJ.eu- prawo
aw-a
Judy.
włamaniem
llaA przed
preyj_
CHAŁUPNICTWO
uniaµ, blokady), mooteł PAW.Kl. Tokar*. BardowrnAI, ~ ayete. Tel.
rozporoprawo
kołki
aacubll
u,
kanilazy,
lk1eao
J'Mł g
ł:Ul-'11.
iUO'ł-c
we. 111-67-11 Pol*Judy.
lhałupnl.aDo kurSZYCIE
lltłl-g
pr•w• jaacl)'.
ZGUBIONO
.zimowych
tek i 11podn1
Stanllław lk;r6ald, aorWYIUlYWACZS metali .Ol!ÓD.
st~ dla dwócll
Wfi-a
k.iqo i'f.
koło 1 m. Zakład elektrottll1 g
Tel.. 111-ll..M.
~ jalldy.
ZGUBIONO
n!Alsny. Int. Andrzej StaSZWACZ~ w prac~ Naru.Dy
Henryk
Pn:aWrocław!.
lllak,
UL Kolwnny
zał.i:udni'ł.
Hlll-ł
towio&a ••
'81.
a,
atnenna U ll08ł g
111.
aoda. 11-11.
Ił atyan1a Olkolioa Marygumateryjno_
ZAKŁAD
a!Aakl•J ·~ eockerzatrudni
wędldinlarnt
11,paniel ałoty, Diaq kraTllLBNAl'BAW'4 ICllł4..
a.6dł, IL
cnladnilt6w,
we.t,, j„nJ - . w łra;k..
łl•lL'll,
Di• 1 fac~.
c:ia leczeni.a. Wytok.a naMrylk-..U "·
mA. Mart.,mu.
aroda. WiadomoU1 Ma.... •
'81.
18&.Jlll,
ryańaka
reNM1:1E4 SZWACZKI!
lllai-1
11-41-łi.
-~-~li· TSLJłKAPUWA - KUuZAGUBIONO pra- ~117
tyńaki, W. 311-~L
M • · 81•ra4zk1 :Edwar41 • ł..ódi
Jlqow1ka M lll M.
mechanik
KIEROWCA
11111-C
podl(lm1e
kat BCS ..&poł-" lllllewa&Dia
precę w reeonte prywatplombow°'"'1'ł
...ubio1111
n'1!L trute. Ofwty 8ll58
1
do pl.a.t.eltny. ,.&łlDł.
:ei.uro ogł!On•it, · Plotll"But. Ili.' .....
kOWllka ts.
WM-&l
DZIEWIARZA r~ na
llkradsloUNOWAżNIAll
Oln~erlock przyjm,.
"Wytw11~ pi,ec:qtk'ł:
Ogłoferty 30M Biuro
rsulle art)'K\lłów w -•~fl. P1otrkOW&ka M.
bUdOW'ł fermy
JtO!ltCZJI
a
pnetworów
krHl.e
ZATRUDNI~ na Widzewie
futeriww)'cll tW<1r.zyw 1ztucznych, pr&•elektryka, na 1 f2 etatu
o- twar:&ania 1 uszlachetniaprzyjmę wspólnika.
meehanlka eleactryka, tel.
ferty 3062 Biuro Ogłoszeń,
nie granulatu1 wytw. sa!034
ofeTty
'fS.M..31?.
Piotrkowska 96.
Dawllk, kloclltow t
:Piotr.
Biuro Ogłonefl,
tek. G. Majewska, Zgierz
marwybór ofert
DUŻY
kowwka 96.
Pr.zemy1łowa a1",
dyakrettrymonlalnych
(WyMŁODĄ nleulem11
WU-&
nie przesyła „NEPTUN"
jazdy w c;le[egecje) prąj_
piaezlltUNU:WAZNIA
'1.
8krytlka
50,
Gdańllk
mę do pracy w zakładzie
k'ł o treicl: „zaxład MuDla Pań oferty aagranio.terty
memieślniczym.
rar11d, J.nt. Lech Sucho113-k
cm.e.
OgłOISZeń,
Bluro
3lll'7
ra ł..ódt, ul. Gorkiego
uZLECI; przyjmowanie
Plotrk<l'WSka 111.
262211-&
I".
m
Posia,
telęfon
na
sług
RENCISTĘ z umlejętnoklą
Gor.!c.iego
wypoaa:terue LECH Suchora
dam lokal,
do
toczen!.e w drewnie
zaguDił prawo Jazdy.
85,
elektry=o-mechanl.czne
m.ontatu za trudni zakład
li229-g
propozycji.
oczekuję
elektromechaniczny. Tel.
Oferty 3182 Biuro Ogło­ KRZYSZTOF GrochówiecI,
34-9'7~.
Doroszewskiego
kl,
uefl, Piott'kow!lka 91.
zgubil prawo jazdy.
WSPOLNIKA z uprawnle25211-C
nlaml do zakładu 1tolu- UNIEWAŻNIAM zagubioną
oprzyjmę.
skiego O·
pieczątkę „Taksówka
p • RcrJl:
li
P I I
ferty 3113 Biuro Ogłoszeń
sobowa nr 4520, Marek
Piotrkowska 98.
Gersona 7
Zając, Lódt,
25144-g
om 17".
POSIADAM samochód
sobowy, dostawczy. po- ZGINĄŁ czar.ny doberman
w kagańcu z nie obcięty.
lub przypracę
dejmę
siv
wabi
stąpię do spółki. Oferty
mi uszami,
Fra.nct82lkań25126 Biuro Ogłoszeń Sien„Ramzea"',
llka 11 m 33 tel. 43-3'7 ·55.
kiewicza 3/5.
25111-g
zaOFERTY krajowe 1
Wrow GRZEGORZ Sokół,
graniczne znajdziesz
praHgublł
6,
cławska
~-952
Weiita.,
BLurze
25136-1
wo jazdy.
Szczeci.n, Skrylllka m.
~
ZAMIENI.Ę
ROZPRAWA DOKTORSKA
Dslekals i Rada Wydziału l\lechanlczneco Po11...-.
111ki Ł61łzkleJ PQd.ają do \\ ladomości, ~ w dniu :llll
lute.go 1985 roku o ,łO<iz. lł.16 w sali Seneotu (&mada
Chemii Ogólnej, I piętro . ul. żwirki 36) odbędzie •~
publiczna obrona pucy doktorskiej m~ int. Wiesława
Nowidskiero na temat: „Komputerowy system dlalo~owy przeznacz.'Ony do rozw iązywania zagadnień i rU mechanizmów i maszyn".
Promotorzy: prof. ck hab. inż. Edward K11cki doc. d.r hab. in~. Miroe!.a.w
l?oHtechnlka Lódallu;
Roszkowski - Politechnika Łódzka.
Z rCYZprawą doktorska 1 op!.niam.l recenzentó\\ - :ioznać sle można w czytelni Biblioteki Głównej PołłHl
Utechnlki Lód;ikieJ .
K.O.LEŻAN'CB
IRENIE IGNACZEWSKIEJ
„.
„_..,_„
z
współczucia
nczerero
wyrazy
powodu
śmierci
OICA
skladaJa:
DYREKCJA, POP PZPR, RADA PRA·
COWNlCZA oraz KOLEŻANKI i KOLE·
DZY z ZARZADU 'rn MONTOlV i IN·
GOSPODARKI MIESZKA·
WESTYCJI
NIOWEJ w ŁODZL
-..
sfębokle11:0
Wyrazy
·w
rsmw·
naazeJ W.ole·
wsp6łc~ucia
łan ee
INŻ.
DELĄG
ANNIE
z powodu
łmierel
MATltl
Heleny Kubickiej
1kład&J11
K.OLEŻANKI I KOLEDZY
SPOŁDZIELNI
NIC'ZEJ
w•-
w
„RUSAŁKA"
z CUKIER ·
INWAUDOW
ŁOD'ZJL
żepamy Zmarłe10
mgr ANDRZEJA MATUSZYKA
praeownlka Międzyszkolnego Klubu Sportowe·
110 w Pablanlcach. Odszedł od nas 1erdeezny
PnyJaetel i Człowiek wlelkłego serea.
Jłod.z1nle Zmarłflgo
w1p6łC'&uei&.
składamy
wyrasy acze.
ruo
az&-zow w IJODZI,
MŁODZIEŻ
PRACOWNlCY
MKS PABlANiiCI:.
=·-
rsr
I
WANDZIE PACIOREK
• P911'M•
łmient
~
ZAllfLĄD, ZWL\Dll lllAWODO·
ora• JtOLEŻANXI I
pOp PZPR
AULEDZY a ODZIEŻOWEJ SPOŁDZIE·
FORNALSKIEJ w
!\I,
1m.
PRACY
LNI
aADA,.
~~
ŁODZI
Jl'rO..•
.,,,,
... ł '·
......,......
EDWARDA KRUKA
I'„
SONA
rllWi•r_.
pami'-
ZAKLADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO ,,SIGMATEX"
w Piotrkowie Tryb., ul. Sulejowska 45
OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY
... .
KAZIMIERZ TARNAS
„
•5
TELENAPRAWA
tel. 34-98-65,
A. Bednarek.
25156-g
• „ • .,. „
a
C0&1tĄ
JOLI TOMCZYK
I :ffWOd•
łmlerel
OICA
*ladaAI
ORDYNATOR, PRACOWNllCY ODDZIA·
I.U CHmURGICZNEOO I BLOKU OPE·
llACYJNEGO SZPITALA im. W. BIE·
· GAilłSKIEGO
W plerwa. łtol„na rocu.tce łmlercl nuzeJ
lloehaneJ Matki, Babel I Prababci
S.
ZOFII
t
P.
J~BŁONKI
M>•tallle odprawiona Jlltlza Aw. w kościele p.w.
Iw. Anny (ul. Pro-m Jó.sklego) dnla 8 lutego br.
' 1odz. I rano (w piątek), na która zaprasza
tyc:lliwYeh lei vamlecl ·
RODZINA
DZIENNIK t.ODZKI 111" 31
(108!ł)
f
,---STAWY JANA W samo i><>Jludnde
iem tiu n,1ewiele dizlecL
Ferie almowe minęły półmetek. Za klika dni rozpocznl\ się
Oka21Ute
sajęcla w szkołach Jak spędzają czas wolny od nauki uczniosię że o i;tod.z.. 11 roz.l>OCZelv
sie
wie łódzkich szkól przebywający w mieście? Nie wszyscy mozaiecia sportowe w hal; Choteń­
skiego Klubu Sportoweiro - Wl9061&'li bowiem wyjechać na zimowiska.
orga.ndJzatora
!eril
dla dz.ieci i
młoclrzieży
Dowiadlu.iemv
się, iż
feriP
orzebiei<.a.ia
tu
ood hasłem
Aby sie o tym nr7Jekonać. od'W'ie- ruvsba z a.tra.kcv)n.wh
za teć na .Zima
n.a
Chojnach"
Oprócz
dziliśmy wczoraj 1)1"7.ied oołooniem
ś WlieŻY'ffi l>Owiellr'2ru.. Jak nas PCJli n- WOSiR I Chojeńskiego Klubu Srporobiekty
Woiewódzkie~o
Ośrodka
Sporbu 1 Rekreacji
w Lodzi. w
l!Jtórych - o czym w swoim cz.asie
linformO<Waliśmy
- nomyśl.amo o
zori<.a.nizowaniu abrakcvi.nvch zaięć
dla m.ł~ieżv i dziec.I na lodowi1>
ka.eh l itóiikach saineczkO<WYOO.
LODOWISKO „ZARZEW". Kilka
mil.nUJt oo itodiz.
11 zasbaiem.y tu
R'lt'Pe di7;Jeoi. które biorą udzial w
soartakia&ie SOO<I"lów
zim~h .
Na t>łycje lodowiska w tl"'leCh kate.e:oriach wiekowvch odbvwaia się
k;on,krurencte na łyżwach. Zorganirowamo talk.że cieszace się duży;n
oowodzeniem za.woclv saneczik{)IWe
Na lodowisku tym od POCZart'ku
terdi zimowvch ka.Mego dnia nonad 30 da;ie.wczat I chlo-pców ko-
A
I' I
.
J
formOWlała k·!erown!c.zb teiro obleWanda Wojciechowska. oomvślano też o balu maskowym na
lodz.ie z woda.iretem. lillJl)re-za ta
odbed,zie sie na za.kończenie !er.Li
mmowvch.
1
toweito. równid kl'Ulb
ooledłoWIV
orzy snóldzie.1ni
mieszkaniowei
.Choj,ny-Zatorze" iest wsPÓIOO"ganiu.torem immerz. kitóire rovooczelv
sie 29 sty>CZmia, a zakończą 8 lutel(<>. Niestety. lic:ziba m.ieisc b~a
kitu -
o.stra.niozona t :raledwie 34 dzieci
k:orzvsta 7JC wri<ania:<JIW&n.VCh ferii.
K~ oraa: f!JrY ; zabaWY na śnie·
!!'U ł lodrzie. wvciCC2lki do kima. ltrV
i z.abawv świetlicowe . z.aiecia SP<>rto~ to tylko niektóre z imorez uro7Jlllaioonego oroi?:ramu .zimy na Choinach". U C12J0S1m.icy ferii
m.atą za<PeWllli.oale śniadamie i obiad .
RETKINIA - największe w l.olodowisko
na otwartym 1>Cr
wietrzu. Nic
Wliec dziwnego. że
wczora i o itodiz. 13 byl tu olbrzym; tłok Na tafli looowei W5taliś­
m.v 7JW01enników tlwniei<U hokeiowego ()II1!lrZ J&7Jdy na ł:viżwach. Podobnie iaik na lodowiSkach
.7.ar7.ew" ! ..SbaiWY Jana". i tu nikt
a.i e I18JI'Zeka na brak
ciekMVVCh
za.leć soorto<\VY'Ch t rekreacyin..vch
Jedn<>c:ześniP na tafli może jeź-.
dzić n.a łyżwach Olkolo 200 dzieci
dla którvch nrzygotowaino w wy.
oożycz.a.ln; 125 oar butów z łyitwam.i. Jest tu talkie
S2Jkó~ka. a
n.aiukę la.zdy na łyżwach nrowiarlza
bY'li lyżwiaJl'ZJe
KS ..S-polem" Ewa Jankowska I Jolanta Wrzask.
U.kr)
~
VH/7.//'.////H//'H/////UH/.Q// /H/H/.HD7/.H/HH.//AZr.h;ff '/'HH/'/'/'/'H/'H.U/'/'/'/'/'/'/'/' /'/'/'HHH/'/'H/'H/'/'/'/'H/'/'/'/ 'H/'./'/'HA
pytają.„
Radni
Na ostatniej sesji Rady Narodowej Miasta Lodzi jednym z punktów obrad - podobnie jak na innych sesjach - były interpelacje
radnych. Wybraliśmy kilka z nich,
zasługujących na szczególną uwagę,
bo wymagających szybkiego załat­
wienia.
Sprawy komunikacji miejskiej.
Nle zabrakło pod adresem MPK
krytycznych uwag Radna Zofia
Suska-Janakowska zgłosiła interpelację w sprawie kursowania autobusów MPK wzdłuż ul. Fran·
clszkańskiej. Na ulicy tej znajduje
się spółdzielnia inwalidzka. Inwalidom trudno jest chodzić do pracy z odległego przystanku.
W interpelacjach nie brakowało
również pretensji radnych pod adresem PKS. I tak np. mieszkancy
iminy Brójce narzekają na auto;
busy pospieszne kursujące na linii
Łódź Tomaszów, które nie zatrzymują się w Kurowicach. Autobusy zwykłe są zawsze przepeł­
nione I nie można się do nich dostać.
Nie po raz pierwszy też na sesji
Rady Narodowej m. Łodzi radni
składają Interpelację pod a.dresem
PKP. Również na ostatniej sesji
powróciła
jak bumerang sprawa
adaptacji na przystanek kolejowy
budynku w Zgierzu, który został
przeznaczony na ten cel. Z budynku tego już dawno wyprowadzono wszystkich lokatorów (wła­
dze Zgierza postarałv się dla nich
o mieszkania). ale PKP nie przystępują · do
robót adaptacyjnych.
Nic dziwnego, że do budynku tego
zdążyli już wprowadzić się „dzicy
lokatorzy". Mówiła o tym zgłasza­
j11c swoją Interpelację radna Barbara. Surma, która stwierdziła, że
PKP na wszelkie monity w tej
sprawie nie dają żadnej odpowiedzL
(j. kr.)
Zespól Poselski Miasta l.od'zi
l'llfoQl!Til'llfo. że w ramach konsulltacii soołecznei
PTZYtmuie
uwa~i i Wlniooki nt. z.alożoeń do
Pr<>iekht ordvnacii wvbo.rczei do
Sejlll1JU PRL Uwagi ;
wniooki
naJeżv kierować
lXld a.drresem
Zespołu Posel•9kiego r11l. Ptot:rkoWlSka 104. 90-926 Lódź) d0o 'PO!loWY mall'ICa br.
Byłem wczoraj na giełdzie zabawkarskiej zorganizowanej w Domu Technika staraniem łódzkiego
Zrzeszenia Przemysłu Zabawkarskiego Choć dzieckiem przestałem
być już ładnych parę lat temu, to
jednak wizyta ta napełniła mnie
dużym wzruszeniem, bowiem spotkałem starych znajomych. A więc
samochody na baterie, układanki
ze zwierzątkami i scenami z bajek, kolorowe piłl<i, klocki, zoł­
nierzyki, wreszcie misie niewiele
różniące się od tych, które pamiętam z dawnych lat. Podobne
surowce, rozwiązania techniczne,
kolory ...
Gdy porówna się tę o!-ertę kilkunastu wytwórców z całego kraju z tym, co można kupić w sklepach z zabawkami, to trzeba dojść
do 1 wniosku, że wczoraj na gieł­
dzie był.o w czym wybierać. I tak
zakłady zabaw arskie z· Częstocho­
wy po.kazały napędzane prądem
24 a.WIB4'ie woo.ociw~ WY'Ill.8J{aJące prac Zliemnych mieli wcr.oc.-.a.i
do uaunlęcia oracowindcy PWiKOL.
Wiele domów 1>0Zbaw•ionyioh było
dooly·wu wody. Do tel(() dochodziły
równi.ei: inne kom'Plilkacie. Tak nP.
oond.ediliallrowe uszkodzenie rurocią,gu na UJ1 Tuw1im.a soowod011Va·
Io ko.n.ieczność W\Slłirz:vmania na tel
ulicy ruchu tramwa towe,110. Od a.I
KOOciTuSZJki do krańcówki przy ul
Kooctńsk:leiro u.ru.chom1i0<no za.<>teoc:za komu.ni1k acie autoburową. Awaria m!ala być usunieta wcz<llrai oo
pol>u<llnlin.t O tej samet mniei wieooi norze
mial bY'Ć W\Slbrzym.ainv
bątdź ogr.a.niczony. l"UJCh tramwiaiowy na od.ci;nlru ul. Kilińskiego. I
tu nowodem była
pęllrnięta rura
wodociągowa. DYtSPOZY'tor PWiKOl.
- Leonidas Puezko - nie był t>Cwde.n czy nawa wa uszkodzenia n.i-e
orzect~g;nii.e się do ra.n.a. Po oolu.dniiu. a n.a.jrpó:lm'le.1 wieczorem miała
bY'Ć usu.nieta. !l!waria przy ul. Niemolotu
Uśmiech
dziecka
Staraniem
samorzqdu
mlesz.
kańców z ul. Abramowskiego, 19
stycznia w sait Technikum Gas.
tronomlcznego przy ul.
Sienkie.
wlcza zorganizowano zabawę dla
dzieci. Gra! zespól
by!y
tańce,
m!odzleżowy,
konkursy,
herbata,
pqczkl.
„Najwspanialszy
by! 1\1\kola;I,
który bawi! się z małymi dzleć.
ml, da;lqc Im uciechy co niemla.
ra" pisze w Imieniu 4-lctnle;I
Anielki ;lej mama. Z przyjemno§clq spe!niamy pro.foq
ma!ych
uczestników tego balu, by ser.
decznle
podziękować
cz!onkom
samorzqdu mieszkańców,
którzy
zorganlzowalt takq frajdę
dla
dzieci.
Naśladownictwo
wskazane/
K. K.
Oddajcie szablony
W pontedzlalck r zaparkowane.
go przy ul. Obornickiej 8 ma!e.
go „Fiata" zglnę!y bezcenne dla
w!afolclela pana J. Janowskiego,
rzeczy - projekty malowania sa.
molotu, szablony samolotu I o!ów.
kl
kreślarskie .
M!odszym
wię_klem
Czytelntloom przypominamy,
te
pan J. J. jest twórcq „Przqfalczkl" pierwszego !6dzklego sa.
I§
§
§
§
§
§
§S
S
S
S
S
§
S
§
~
~
konstrukcji amatorskiej.
Teraz przygotowuje alę do wzlę.
eta udztaiu w zagranicznej wy.
stawie swego nowego
modetu.
Jdli nie odzyska
zaginionych
dokumentów - bezwartofolowych
dla przypadkowego posladacn wszystkie jego plany I praca :ro.
staną przekreAlonc.
Apelujemy więc do posiadacza
owych dokumentów o tetetontcz.
ne skontal<towanie się z panem
Janowskim tel. 52-08-06,
tub
redakcjq tet. 33-03-04, bo czas
nagli, ;lako że wyjazd na wy.
stawę już w przysz!ym tyl1.odnlu.
(h)
Lokatorów
jeszcze nie ma,
a woda już cieknie.„
Od Listopada ub. roku
przy
ul. ŁagiewnicMej 29/31 1tojq ciwa
wieżowce, a trzeci jest w
trak.
cie budowy. Inwestorem
;leń
Wojewódzka
Dyrekcja Inwesty.
cjl z ul. Dqbrowsklego 87,
a
wykonawcq Łódzki Kombinat Budowlany „Wschód".
Wprawdzie część uslugowa ni•
;jest jeszcze wykończona, ate tudzle mogliby ;lvż w tych
blokach mleszkeć. Nte mieszkają je.
dnak I budynki staja puste. Ciekawe kto za to placl1
W!aśctclet wieżowców PGM
Ba!uty ;już ma spora k!opoty.
Chodzi o to, te KTOS tvy!qczy!
napięcie w
sieci, co spowodowa.
!o, że przestały dzta!ać pompy I
zamarzla woda centralnego ogrzewania. Potem rury popękaly
i
woda wyctek!a. Prace przy usuwaniu „usterki" trwa;lq od
11
stycznia.
W. M.
.,Polonezy" I duże „Fiaty", spół­
dzielnia „Palart" z Wrocławia oferowała handlowcom m. in żółwie
na baterie, domina i bączki. Społ­
dzielcy z Tomaszowa przywieźli do
Łodzi różne układanki i warcaby,
zaś członkowie „Chemitechniki' pokazali mnóstwo zabawek z 11lastyku z „małym k:uchcikiem"
Spółdzielczość „Wytwórczość Róż­
kręci
który może „samodzielnie"
Bardzo miłe puchate misie oraz inne pluszowe zwierzątk~
proponowali handlowcom przedstawiciele zakładów z Olecka.
niem,
skręcać
Gdyby zabawki z giełdy wypeł­
nasze sklepy, to dużo łatwiej
byłoby coś wybrać rodzicom oraz
tym, którzy chcieliby zrobić prezent
cudzym dzieciom.
I byłoby na giełdzie bardzo miło,
gdyby nie pokaz tego, czym w roku ubiegłym handlowano na targach zabawek w Norymberdze. Jeden z uczestników tych targów zaprezentował polskim producentom
i handlowcom slajdy, opatrując je
krótkim komentarzem.
niły
na" zaprezentowała kolorowe pił-·
ki, warszawiacy ze spółdzielni im.
S. Dubois - cymbałki, skakanki,
krosna. Były też huśtawki z Mrą­
gowa, duże drewniane samochody
ze „Strykowianki", żołnierzyki z
Puszczykowa. Bardzo ładnie wyglądały proste, kolorowe i funkcjonalne samochodziki typu „matchNie chodzi już o to, że tamte
box" ze spółdzielni „Synteza" w
Bydgoszczy, r.nakomite zabawki za- zabawki jeżdżą, pływają, latają,
prezentował łódzki ,;Prozapol": na- chodzą, błyskają światłami, wydają
dmuchiwane zwierzątka oraz sa- dźwięki, dyszą prawdziwą parą.
mochód z programowym sterowa- Sęk w tym, ie są one nie tylko
do patrzenia, a do zajmowania się
nimi. Dają się rozkładać i składać
na sto sposobów, można przy ich
konstrukcji spędzać całe godziny,
są duże dla większych dzieci I
moiewsk!ieJ?o. ~e wody 'l>QZ.bawione by,!y cztery blokJ! t 15 dom- mniejsze dla maluchów, inne do
k:ów jedinorodzLninYch.
zaba y w domu, a inne na świe­
żym powietrzu. Najważniejsze jedSpO,ŚrÓd mniej lfroźnych, ale ntl&
koniecznie mnie! u.ciąż!J.iwy(!h uste- nak, że uczą my~!eć, wymagają
rek Wl!IPC>mnieć nale!y zam.ai'l:niecie .Iwagi, a za dobrze wykonaną przez
ok. 250 (I) uliozonyich hydirantów. dziecko pracę dają mu wielką saPodobno tz.w. 7ldiroie matą neŁne tysfakcję. To już nie epoka czy
orawo z.amairzat! zimą (i<lunlo bv
bY!lo. OOY'bY latem.. .> i żadne o'PB- dwie - różnica między zabawkami pokazanym! na giełdzie i na
bllla.nie ndc tu nie oomoże.
Na pocieszelllie uslY1SZeliśmy, te targach. Jesteśmy w tej dziedzitv<eh diw.adrzieścia
kilka
awM"in nie mniej więcej w epoce kamie·
dziennie to wcale
nie Jest talk:
dulio. Przy sia10CzY1Stych mrorz.a.ch nia łupanego.
K. K.
zdmrz.a się 1 40
(ab)
z
kroniki MO
PRZEPIŁ
STO
TYSIĘC'l'.
Poleska milicja zatrzymała 44-letniego Jerzego T., nigdzie nie
pracującego, wielokrotnie karanego
za kradzieże I włamania, a przy
tym ojca rodziny. Jerzy T. od
dłuższego czasu wynosił z domu
różne przedmioty, które sprzedawał przygodnym nabywcom, a zdobyte w ten sposób pieniądze tm!.epijał w melinach. W sumie ograbił własny dom na ok. 100 tys.
zł. Gdy pojawiał się w mieszkaniu, zajmował się głównie maltretowaniem żony i dzieci, które Z!IlUszone były szukać schronienia poza domem. Na podstawie decyzji
prokuratora wyrodny ojciec i mąż
został
tymczasowo
aresztowany.
Wk:rótce stanie przed sądem.
DI'ZYlll<MW.
W1SZC1Zeto
wia.WlC2le
u.staiwy
Przooi'WUco soekullamtowi
'!)OIStępowanie
WAŻNE
TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie l\10
Informacja telefoniczna
Informacja PKS
Dw. Centralny
Dw. P6łnocny
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie energetyczne:
L6dź: P6łnoc
199
997
913
32-65-96
Sl-2ł-33
32-51-11
33-34.3)
L6dź Południe
33-3ł-ZS
S
TELEFON ZAUFANIA
:U-37-37
l\ILODZIEZOWY TELEFON
ZAUFANIA - 33-S0-66 czynny w
godz. 13-ll.
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z ciążą problemow~ - 57-ł0-33
w godz. 12-U.
sSS
~
S
s
~
~
S
S
Sl-53-51, t9Z
11-35-ZI, 11-ł0-85
TEATRY
~
S
S
S
S
~
S
S
WIELKI _ godz. li „Próba"
NOWY - godQ:. 111.111 „Mleszikanko Zojki"
.JARACZA - god<t. 11, 1ł „Kra1noludki, krasnoludlkl"
MALA SCENA - godz. Ił „Kreacja"
MUZYCZNY - gods. li „Kra~na
~
-
godz. l i „Kor-
dian"
~
S
§Sg HISTORII
NEGO
S
~
sS
~
~
S
S
S
MUZEA
RUCHU REWOLUCYJ.
13) godz. 11-11
ODDZlAL RADOGOSZCZ (Zgler.
ska 147) godz 9-16
ARCHEJOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE (pl. Wolności 14) godz.
10-17
BIOLOGIJ
EWOLUCYJNEJ UL
(park Sienkiewicza) godz. 10-18
HlSTORll MIASTA LODZI (Ogrodowa 15) godz. l!-15
SPOR.TU I TURYSTYKI (Worcel..
la 21) godz lł-18
Wł.OKJENNICTWA
(Piotrikowska
282> godz. 9-17
SZTUKI (Więckowskiego 38) godz.
(Gdańska
lł-17
MIASTA ZGIERZA (Dąbrowskiego 21) godz 11-18
S MIASTA PABIANIC (Pabianice
(pl. Obrońców Stalingradu 1)
g godz. 10-15
S
• • e
zoo czynne w godz 9-17 <kasa
"'
do ISl
S PAl.MIARNIA czynna w gods.
S 10-18 Copróc2 oonledzlałków)
§
S
S
S
S
S
~ BAŁTYK
i.li
S
S
S
S
~
~
S
~
"'
S
S
s§
S
~
~
S
~
S
S
S
S
S
s
~ss
~
S
i.li
S
IS
S
~
na ootdsbaiwde 'Prae.lli..sów ~
k-al1Ilo...skairbowel.
(ab)
S
i.li
S
S
S
~
KOMA - „Anielska diablica" - S
cze&. od lat Ul godz. 10, 17.15, ~
19.30; „Za.n<iarm na emeryturze"
tr. od lat 12 godz. 12 15, 15
~
S'l'OK.I - .,W pustyni I w pu- ~
szczy" cz. I pol. b.o. godz. 16,
KIUb
Fllmowy .• OSCAR"
.•star-80" USA od lat 18 1<><1z.
lB
SWIT - „Tajemnica szyfru Ma.
rabuta" poi b.o. godz. 115; „Czy
~~clg~~a~ ~;~~;7'' USA od lat
TATUY - „Czy lecl :& nami Pilot?" - USA od lat 12 godz.
15 30, 17.30, 19.30
HALKA
- „Porwany
przez
Ind.i.an" NRD od lat l~ godz
15 „Duch" USA od lat 15 godz.
17.
REKORD
- „Deszczowa pani"
NRD b.o. godz. 16.15; Pcnegnanie z tytule.n - „Dz1ed7.lictwo"
ang. od lat 18 godz. 18 APTEKI
Nlciarn!ana 15, Dąbrowskiego 89
Lutomierska lł6, Olimpijska 7a.
Pl'>trkowska 67.
Pabianice - Armil Czerwonej
1, Konstantynów Sadowa 10,
Głowno t.owicka 33, Alel<san.
drów - KoścluszkJ 4, Zgierz Slkorsldego 16, Dąbrowskiego lS,
ozorków - Wyszyńskiego a.
uśmiechu"
~ STUDYJNY
s
S
S
sS
s:
S
&INA
- .Powrót Jedl" USA
od lat 11 godz. 9, 11.411, lł.30,
17.16, 20
lWANOWO - „Colargol na Dzlkim Zachodde" poL b.o. godz.
13; .,Klasz.tor Sha0oUn" Hong.
kong-Chiny od lat 15 g<><h. 14.30,
17, 19.30
PRZEDWIOSNJE
„Szaleństwa
pa.nny Ewy" pol b.o. godz. IO,
l!.30, lł .30 17, ,19łl" USA od
lat 15; .,Dotknięcie'' WFO w łOleciu kinematografii polskiej godz l9.30
WLOKNIARZ - „Klasztor Shao.
!Ln" Hongkong.Chiny od lat 15
godz. 9.30. 14.30, 17, 19.30; „Konlk Garbusek" radz.. b.o. godz..
12
WOLNOSC - „E. T." USA b.o.
godz. 9.30, 14, 14.30, 17, 19.30
WISŁA - „Star - 80" USA od
lat 18; Sens tycia - WFO w 40-leciu klnematografl! polskiej godJz. IO, 12.15. lł.30, 17, 19.30
ZACHĘTA „Błękitny
Grom"
USA Od lat 15 godz. 10, 14.30,
17, „T&Jjemnlca starego ogrodu"
pol. b.o. godz.
12.15.
Seans
przedpremierowy, „Spokojnie, to
tylko awaria" USA od lat 15,
oraz fLlmy krótkome-trafowe god-z. 19.30
·
STUDIO - „Wlęz!efl Brubaker" USA od 1at 18 godz. 16.45; Fla.m
przedpremierowy „O-BI, O.BA"
poL od lat 15 godz. 19.15
STYLOWY - Premiera studyjna
„Ręce do góry" poL od
lat
18 godz. Ml, !UO, li. 19.30
MALE STUDYJNE - ,,Sąd
do.
raźny" jug. od lat li godz. 18
DKM - Iluzjon - aktorskie portrety - Dmttiln Hoffman
godz. 17, 19.30
OKA - „Siedmiogrod:rilanle
na
Dzikim Zachodzle" od lat 12
rum. god%. 13.30, „Butch Cassidy ! Sundance Kid" od lat
15 USA godz. 8.30, 11, 18, 11.30
GDV"11A - Klnfl non stop
orl
god>z. Hl-!t „Uc!e~ka z No-go Jorku" USA od lat lł
MLODA GWARDIA - Pot~gnanie z tytułem „Proces poszla-
DYŻURY
Bałuty
ŁODZKI
nr 31 (10826)
I
S
S
I
Barlickiego
SZPITALI
- Szpital Im.
§~
codziennie dla
pr.zychodni rejonowych nr 7 I 8, Szpital itll. ~
Btegańsk1ego codzienrue dla ~
przychodru rejonowych nr nr i. S§
2, ł, e 1 10; Szpital un. SkłodflWSkleJ-Curte - codziennie dla ~
Przychodni
Rejonowej
nr ll
(OS Radogoszcz> miasta I gmmy
Aleksandrów
Dla przychodni o.'.'
rejonowych nr a 1 5; - szpital ~
im. Brudzińskiego w dnlach: ~
1, S, 5. 7, 9, U, 13, 15, 11. 19, 1!i
:n, 23, 25, 27; - Szpital
lm. ~
Jonschera w dniach. 2. 4, a, 10,
lł, 1G,
22, 26, 28; - Szpital
im Kopernfka w dniach: 6. 12, !Il
16 20 , 24.
Dla
Przychodni 2!l
Rejonowej nr 9 - Szpital un. ~
Sonenberga w dni nleparzyste
- Szpital Im.. Pasteura w dni ~
parzyste.
Gorna - Szpital Im Biernackie. S
go - codziennie dla
gminy S
Rzgów; Szpltal Im. Brudzińskie.
go (Kos. Gdyńskich 61)
S
Polesie - Stpl tal UJl B1ernack1e. S
go - codzlenme dla m Kons. ... ~
tantynowa; Szpital Im. Koper.
nika (Pabla.nicka 62)
'
Sródmteścle Szpital Im. Ba~- S
lickiego - codziennie dla przy.
chodni rejonowych nr łl, ł3; S
Szpital lm. Sonenberga (Pieniny
30)
~
Widzew - Szpital Im. Sonenber. ~
ga (Pieniny 30)
Clllrug1a urazowa - Szpital 1m
Radlińskiego <Drewnowska 75)
S
Neurochirurgta - Szpital
lm ~
Skłodowskiej-Curie (Zglerz,
Pa-
sS
S
I
S
§
S
rzęczewska 35)
I
Ii;
OkuUstyka - Szpital tm. SkłodowskleJ.Curie
(Zgterz, Pan:ę-1
czewska 35)
Chtrurgia dziecięca - Inlltytut
Ped•iatrii (Sporna 36/50)
S
La ryngologla dzlecięca - lnsty. s~
tut Pediatrii (Sporna 36/50)
Chirurgia
szczękowo.twarzowa
- Szpital Im Sklodowsklej.C~le ~
(Zgierz, Parzęczewska 35)
si~
Laryngologia - Szpital Lm. Bullckiego (Kopcińskiego 22)
Toksykologia - lnstytut Medy_
cyny Pracy (Teresy 8)
wenerologia
_
Przychodnia
Dermatologiczna (Zakątna ł4)
0
AMBULATORIUM
DORAZNEJ POl\fOCY
uL Sienkiewicza 137,
tel. 36.37 -oo w. 31
- Gabinet
chirurgiczny czynny
całą dobę
-
Gabinet lntern!.styczny C"Zynny
w go.dz. 15-7; w dni
woLne
od pracy _ całą dobę.
I
II
I
~
I
ul. Armil Czerwonej 15,
tel. 33-95-95 do 99 w. 225
- Gabi'!let
chirurgii
czynny
w godz. 18-7;
w dnl wolne ~
od pl"acy
całą dobę.
S
20 maja ub. roku nie znani wówczas sprawcy włamali się przy poul. Kopcińskiego zz,
mocy dopasowanego klucza do mie- S
tel. 78-64-83
szkania przy ul. Retkińskiej, .Fkąd S
S
Ga·
b
inet
stomatologiczny czyn.
skradli biżuterię wartości ok. mi- S
ny w godlz. 19-7; w dni wolne ~
liona zl. Prowadzący śledztwo w
od pracy całą dobę.
~
tej sprawie funkcjonariusze DUSW ~
•
•
•
Łódż-Polesie dość
szybk:o ustalili S
Pomoc ambulatoryjna, lnternl-1
personalia włamywaczy lfl...let- S
styczna dla dorosłych mleszkafl.
niej Renaty W. I o trzy lata star- S
~
ców
dzielnicy L6dź-Balutv
ul
sz.ego Krzysztofęi W. DłużeJ n<1toMokra 10(12 - czynna cod~!ennl~
miast, bo ponad pół roku, trwały ~
w godz 19-7•
b
t
50 0
poszukiwania przestępczej
16--7. '
' w
pary,
Y w go~.
zakończone zresztą tylko połowicz­
~~.IJliiP'l.l'.l.llLllllll.1.l.l.11'.1.1.1..1711.11'.lll.ll'.L'IZl".ILlllllLIJ
nym sukcesem. Niedawno millcja
zatrzymała jednego ze sprawców,
drugi natomiast nadal się ukrySPEKULANCI
wa.
Jak wykazało dochodzenie,
Fru:nlktjonairirusze DUSW
Lódt- pieniądze uzyskane ze sprzedaży
Gónn.a iza.trzym,add ina „Góml.ak;u" skradzionej biżuterii włamywacze
przeznaczyli na wojaże po kraju
StalThis!a.wę G. i tel pirzyjacfela Przed Sądem Wojewódzkim w
Heru:ylka S .. ba.mcl!1u.jących biell.rzmą i życie na „odpowiednim pozio- Łodzi toczyła się rozprawa prze- ka nie wiedziała. Obaj zajęli 1lę
wynoszeniem telewizora, radia i
damską 1 dziecięcą.
6karoetam.i. mie".
ciwko 22-letniemu Krzysztofowi M. Innych rzeczy.
rajstopami itd., które sprzedawali
i
26-letniemu
Krzysztofowi
P.
OZA DWIE PARY SKARPET.•.
oo odi!lowi!ednio !Za~nych cebydwaj dokonali najścia na jedno
~zed sądem przymali lię
do
nach. W omsie 'D!'ZeS7JUikania dokoz mieszkań przy ul. Księży Mtyn. winy. Przeprosili napadniętą dzieOk.
godz.
19
do
przechodzącego
nanego w miesz.ka.nlu
z.a.trzymaByli w stanie nietrzeźwym. W mie- wczynkę ł jej matkę. Krzysztof
nych 2ina1eziono haindlowa .,rezer- ulicą Mielczarskiego mężczyzny podeszli dwaj młod7i ludzie i bez szkaniu była tylko 11-letnia córka M. usiłował wyjaśnić, że nożem
wę" w pootaJCi 135 nar rai.stoio.
Napa11tnicy zjawili 1lę nie groził, ale te wyjaśnienia nie
Irunego soekruJtam,ta
:zatrzymał.a słowa zaczęli go bić. Gdy stracił lokatorki.
świetle dowodów.
m:ilicja z GÓimej 'Prud "Uruiwer- przytomność, zabrali mu siatkę na w pokoju po wejściu przez wybltl\ ostały się w
salem". Jest to niiej.aki
Hen!'Yik zakupy I uciekli. W torbie hyło w kuchennym oknie szybę. Prze- Został skazany na 5 lat pozbawi...
B.. miesz..k.a.ndoec ZgwzieLca, którv mleko, jajka I dwie pary sk:arpet.
nla wolności i 20 tys. zł grzywny.
Po kilku dniach śledztwa i po- rażona dziewczynka rozpoznała oP'l'ZY'Woz;ił do Lodzi soore
za;paBY
Jeden z nich Jego wspólnlkowl sąd wymierzył
. .enetrdOIW!Skiei" ICZlekolatdy 1 so11Ze- sz;ukiwań poleska milicja zatrzy- bydwu mężczyzn.
dawial ją na u.Li.cy 'P:> 200-250 zt mała sprawców rozboju. Okazali (Krzysztof M.J stanął przed ntłł 1 karę 2 lat pozbawienia wolności i
J alk si~ oka.zalo pan &w mLal w się nimi 18-letni Radosław O. i 2130 tys. zł grzywny.
nożem w ręku, grożąc jej okalena.szvm mle.9ciie rmin<>oniere. w lttó- -letnl Jacek W. Obaj zostali areczeniem, jeżeli nie powie, cdzle
re i :mi.a[eziono 130 tablliczelk creko- sztowani.
Wyrok jest nieprawomocny.
(ab) znajdują się pieniądze. Dziewczynlady i zn.aiozm.e fil.OOci. .~hodli~h"
(tar)
S
S
§
rro zo
1
-en ą zewe ne
„07.U:N'lllK LODZKI" - dziennik Robotniczej Spóld1.1elnl
Wydawniczej „Prasa-Kslątka-Rucb'', Wydawca: f.odzkle Wydawnictwo Prasowe, Uldź, al Piotrkowska 98.
Dn;k : Prasowe Zakłady Grafic:ine w Lodzl Redaguje kolegtllln. aedakcja: kod 90-103 Lódż, ul Piotrkowska 96. Adres pocdowy: „DL", t.6dż, akr. poczt. 89. felercmy:
centrala· l2 93 oo <łączy a wseystkimi d:iiałami). Redaki nr naczelny: Henryk Wa.lenda 36 4a 85. zastępcy redaktora nac:&elnegn: 84 ·06 · ł5 I 33 07 ·26. sekretari tidpnwłedzialny I li sekretan
32 - 0-ł 75 Sprawy miasta• 33 U -10, 33 37-47, społeczn11-ekonnm1czoe: 32-28 3!. S3 I0 -38. fotoreporter: 33· 78-97, kultura I o•wiata S8 21 60 sport: SZ 08 95, da. 12'CZDo§cl
1 czstelnikaml. Interwencje I 1'eldon Usługc·wy: 33-03 04. sprawy terenowe: 32 23 05 (rękopisów r:ile zamówłonycb redakcja nie zwraca). Redakcja nocna: 78-69 68 I 78-68-78. Ogłoszenia i nekrnlogl
- Biuro Reklam I Ogłoszeń. t.ódż, ul Piotrkowska 96, teL 36-49-10 I al Sienkiewicza S/5. tel 32-59- 11 (za tre§6 ogłoszeń redakcja nie odpowiada). Warunki prenumerat:v podają
oddziały PU PIK RSW .•Prasa - l~sląika-Rucb"<
8 DZIEl'JNIK
I
I
s
~
Pogotowie gazowe
Pogotowie dźwigowe
'P!1ZY'l!at<>- 2!]
UJĘTO WŁAMYWACZA
I
S
S
w-.oku
ltowy" jap. od 1at 18 godz. !O. ~
17.15, 19.30, ,,Imperium
kontr. ~
a.tal<uJe" USA od lat J.ll godz. S
13.15, lł.ł5.
~
,,lUZA - „Przygody łiucka Fin- ~
na" radz. b.o godz. 16.15; „ Wej. S
ście smoka" tiougkong- USA od S
lat 18 godz 18. lli
S
1 MAJA - „Akademia Pana Kle. S
l<sa" cz. Il pol. godz. 16.15, 18 S
t'u ... oJ
.,::>uµeqJUtwo1"
Jap ~
b.o. godz. 15, 17. ..Czas dOJrzewama" pol. od lat lli godz. ~
§
§
~
Łza się
~zrr==,lillfl"",,,,.,„,,,.,„1.1.1111111111111.111J
P-4
~r
lndeksa
1500ł
'I I
I
lł
'
,~........
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising