Bosch | PKD9..N24.. | PKD9..N24.., PKV9..N24.. Płyta grzejna Varná deska Варочная

PKD9..N24.., PKV9..N24..
Płyta grzejna
Varná deska
Варочная панель
Főzőfelület
[pl] Instrukcja obsługi ......................................2
[cs] Návod k použití ........................................14
[ru] Правила пользовани .............................. 25
[hu] Használati utasítás .................................. 37
3.'1
3.91
‘
‘
‘[ ‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
ë Spis treści
aobInstrukcjpl]sługi[
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ................................... 2
Przyczyny uszkodzeń .........................................................................4
Ochrona środowiska ................................................................. 4
Ekologiczna utylizacja ........................................................................4
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................4
Opis urządzenia ......................................................................... 5
Pulpit obsługi .......................................................................................5
Pola grzejne .........................................................................................5
Wskaźnik ciepła resztkowego ..........................................................5
Nastawianie płyty grzejnej ........................................................ 6
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej .............................................6
Nastawianie pola grzejnego .............................................................6
Tabela gotowania................................................................................6
Sensoryka smażenia ................................................................. 7
Patelnia do sensoryki smażenia ......................................................8
Stopnie smażenia ...............................................................................8
Nastawianie sensoryki smażenia.....................................................8
Tabela smażenia .................................................................................8
Programy smażenia............................................................................9
Zabezpieczenie przed dziećmi................................................ 10
Włączanie i wyłączanie zabezpieczenia przed dziećmi............ 10
Automatyczne zabezpieczenie przed dziećmi ........................... 10
Timer ..........................................................................................10
Pole grzejne powinno wyłączyć się automatycznie .................. 10
Automatyczny timer ......................................................................... 10
Minutnik ............................................................................................. 11
Automatyczne ograniczenie czasu .........................................11
Blokada ustawień .....................................................................11
Ustawienia podstawowe| .........................................................11
Zmiana ustawień podstawowych.................................................. 12
Czyszczenie i konserwacja ......................................................12
Ceramika szklana ............................................................................ 12
Rama płyty grzejnej......................................................................... 12
Usuwanie usterek .....................................................................13
Serwis ........................................................................................13
Produktinfo
Więcej informacji na temat naszych produktów, wyposażenia,
części zamiennych oraz serwisu można znaleźć na stronie
internetowej: www.bosch-home.com oraz w sklepie
internetowym: www.bosch-eshop.com
: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Instrukcję obsługi i montażu oraz
metryczkę urządzenia należy zachować do
późniejszego wglądu lub dla kolejnego
użytkownika.
Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan
urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie
zostało uszkodzone podczas transportu.
Urządzenie bez wtyczki może podłączyć
wyłącznie specjalista z odpowiednimi
uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja
nie obejmuje szkód wynikających z
niewłaściwego podłączenia.
2
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. Urządzenia należy
używać wyłącznie do przygotowywania
potraw i napojów. Nie zostawiać
włączonego urządzenia bez nadzoru.
Urządzenia używać wyłącznie w
zamkniętych pomieszczeniach.
Nie używać pokryw ani nieodpowiednich
barierek zabezpieczających dla dzieci.
Mogą one prowadzić do wypadków, np. w
wyniku przegrzania, zapłonu lub
rozpryskiwania się materiałów.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z
ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także
osoby nie posiadające wystarczającego
doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczeństwo lub zostały pouczone,
jak właściwie obsługiwać urządzenie i są
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie
mogą być wykonywane przez dzieci, chyba
że mają one ukończone 8 lat i są
nadzorowane przez osobę dorosłą.
Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy
pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani
przewodu przyłączeniowego.
Niebezpieczeństwo pożaru!
■ Gorący olej lub tłuszcz może szybko
zapalić się. Nigdy nie pozostawiać
rozgrzanego tłuszczu lub oleju bez
nadzoru. Nigdy nie gasić ognia wodą.
Wyłączyć pole grzejne. Ostrożnie stłumić
ogień używając pokrywki, koca
gaśniczego lub podobnego przedmiotu.
■ Pola grzejne są bardzo gorące. Nigdy nie
odkładać łatwopalnych przedmiotów na
płytę grzejną. Nie używać płyty grzejnej do
przechowywania jakichkolwiek
przedmiotów.
■ Urządzenie jest bardzo gorące. Nie
przechowywać przedmiotów łatwopalnych
ani sprayów w szufladach znajdujących
się bezpośrednio pod płytą grzejną.
■ Płyta grzejna wyłącza się samoczynnie i
nie można jej uruchomić. Później może
włączyć się samoczynnie. Wyłączyć
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo poparzenia!!
■ Pola grzejne oraz ich otoczenie są bardzo
gorące. Nie dotykać gorących
powierzchni. Nie pozwalać dzieciom
zbliżać się do urządzenia.
■ Pole grzejne grzeje, lecz wskaźnik nie
działa. Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
Niebezpieczeńs two pożaru!!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy
stanowią poważne zagrożenie.Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanych techników
serwisu.Jeśli urządzenie jest uszkodzone,
należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub
wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
■ Wnikająca wilgoć może spowodować
porażenie prądem. Nie używać myjek
wysokociśnieniowych ani parowych.
■ Uszkodzone urządzenie może prowadzić
do porażenia prądem. Nigdy nie włączać
uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć
wtyczkę z gniazda lub wyłączyć
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis.
■ Pęknięcia lub zarysowania ceramiki
szklanej mogą spowodować porażenie
prądem. Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo obrażeń!!
Jeśli powierzchnia między polem grzejnym
a spodem garnka jest mokra, garnki mogą
nagle "podskoczyć". Pole grzejne i spód
garnka muszą być zawsze suche.
■
Niebezp ieczeństwo porażenia prądem!
Niebezp ieczeństwo porażenia prądem!
Niebezp ieczeństwo porażenia prądem!!
Niebezpieczeńs two pożaru!!
Niebezpieczeńs two pożaru!!
Niebezpieczeńs two pop arzen ia!!
3
Przyczyny uszkodzeń
■
Uwaga!
■
■
■
Szorstkie spody garnków i patelni uszkadzają ceramikę
szklaną.
■
Jeśli na płytę spadną twarde lub ostre przedmioty, mogą
spowodować uszkodzenia.
Folia aluminiowa lub pojemniki z tworzyw sztucznych topią
się na gorącej płycie. Folia ochronna do kuchenek nie nadaje
się do osłony płyty grzejnej.
Nie wolno stawiać pustych garnków na włączonym polu
grzejnym. Może dojść do uszkodzeń.
Nigdy nie wolno stawiać gorących patelni i garnków na
pulpicie obsługi, wskaźnikach lub ramie urządzenia. Może
dojść do uszkodzeń.
Zestawienie
Poniższa tabela zawiera zestawienie najczęściej występujących
uszkodzeń:
Uszkodzenie
Przyczyna
Środek zaradczy
Plamy
Potrawy, które wykipiały
Natychmiast należy usunąć pozostałości potraw za pomocą skrobaczki do
szkła.
Nieodpowiednie środki czyszczące
Należy używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do ceramiki szklanej.
Sól, cukier i piasek
Nie wolno używać płyty grzejnej jako powierzchni roboczej lub miejsca do
odstawiania.
Szorstkie spody garnków i patelni
uszkadzają ceramikę szklaną.
Należy sprawdzić naczynia.
Nieodpowiednie środki czyszczące
Należy używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do ceramiki szklanej.
Ścierające się garnki (np. z aluminium)
Garnki i patelnie unosić przy przesuwaniu.
Cukier, potrawy zawierające jego
duże ilości
Natychmiast należy usunąć pozostałości potraw za pomocą skrobaczki do
szkła.
Zarysowania
Przebarwienia
Pęknięcie
Ochrona środowiska
Należy rozpakować urządzenie i zutylizować opakowanie
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie odpowiada przepisom Dyrektywy
europejskiej 2002/96/WE dotyczącej starych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych (waste
electrical and electronic equipment – WEEE).
Dyrektywa podaje zasady obowiązujące w całej UE
dotyczące zwrotu i recyklingu zużytych urządzeń.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
■
■
■
■
■
■
4
Zawsze używać pasujących pokrywek do garnków. Podczas
gotowania bez pokrywki zużycie energii jest czterokrotnie
wyższe. Szklana pokrywka umożliwia zajrzenie do garnka bez
podnoszenia jej.
Należy używać garnków i patelni z płaskim spodem.
Wypaczony spód zwiększa zużycie energii.
Średnice garnków i patelni należy dopasować do średnicy
pól grzejnych. Stawianie na polu grzejnym zbyt małych
garnków powoduje straty energetyczne. Należy pamiętać, że
producenci naczyń często podają średnicę góry garnka. Jest
ona z reguły większa od średnicy spodu.
Do małych ilości potraw należy używać małego garnka. Duży
garnek wypełniony niewielką zawartością zużywa dużo
energii.
Należy gotować w niewielkiej ilości wody. Wpływa to na
zmniejszenie zużycia energii. Warzywa zachowują witaminy i
związki mineralne.
W odpowiednim momencie należy przełączyć z powrotem na
niższy stopień mocy grzania.
■
Należy wykorzystać ciepło resztkowe płyty grzejnej. W
przypadku dłuższych czasów gotowania można wyłączyć
pole grzejne już 5-10 minut przed zakończeniem
przewidzianego czasu gotowania.
Opis urządzenia
Instrukcja obsługi dotyczy różnych płyt grzejnych. Na stronie 2
znajduje się zestawienie typów urządzeń wraz z wymiarami.
Pulpit obsługi
3RZLHU]FKQLDREVĥXJL
3SURJUDPyZ
:VNDŎQLNL
DXWRPDW\F]Q\FK
VWRSQLDPRF\
ÍZĭøF]DQLD
JU]DQLD³É
GRGDWNRZHJR
FLHSĭD
REZRGXJU]HZF]HJR UHV]WNRZHJR‡¤
:VNDŎQLNL
VWRSQLDVPDşHQLD
VHQVRU\NLVPDşHQLD
3RZLHU]FKQLDREVĥXJLGR
Z\ERUXSRODJU]HMQHJR
PLQ
3RZLHU]FKQLDREVĥXJL
ZĭøF]QLNDJĭyZQHJR
EORNDG\XVWDZLHį
']DEH]SLHF]HQLDSU]HGG]LHúPL
WLPHUD
Powierzchnie obsługi
Po dotknięciu symbolu włącza się odpowiadająca mu funkcja.
ORZ
PHG
PD[
6WUHIDQDVWDZLDQLD
GRQDVWDZLDQLDVWRSQLDPRF\
JU]DQLDGRQDVWDZLDQLDWLPHUD
3RZLHU]FKQLDREVĥXJL
ÀF]XMQLNDVPDşHQLD
Wskazówki
Jednoczesne dotknięcie kilku pól nie powoduje zmiany
ustawień. Pozostałości potraw, które wykipiały, można więc
zetrzeć ze strefy nastawiania.
■
■
Powierzchnie obsługi powinny być zawsze suche. Wilgoć
wpływa niekorzystnie na ich funkcjonowanie.
Pola grzejne
Pole grzejne
Włączanie i wyłączanie
$
Pole jednostrefowe
ð
Pole dwustrefowe
Wybrać pole grzejne, dotknąć symbol włączania ð
ò
Pole trójstrefowe
Wybrać pole grzejne, dotknąć symbol włączania ð , 2 obwód grzewczy załącza się
Ponownie dotknąć symbol włączania ð , 3 obwód grzewczy załącza się
Włączanie dodatkowego pola grzejnego: świeci się odpowiedni wskaźnik
Włączanie pola grzejnego: ostatnio nastawiona wielkość jest wybierana automatycznie
â Pola grzejne z połączonym elementem grzejnym
Wskaźnik ciepła resztkowego
W przypadku tych pól grzejnych możliwe jest połączenie dwóch
pojedynczych pól w jedną dużą strefę smażenia za pomocą
połączonego elementu grzejnego.
Płyta grzejna wyposażona jest w dwustopniowy wskaźnik ciepła
resztkowego dla każdego pola grzejnego.
W normalnym trybie oba pola grzejne funkcjonują jako pole
jedno- lub dwustrefowe.
Włączanie połączonego elementu grzejnego: pole
jednostrefowe musi być wyłączone.
Jeśli wskaźnik wyświetla •, wówczas pole grzejne jest jeszcze
gorące. Można na nim utrzymać ciepło niewielkiej potrawy lub
roztopić kuwerturę. Gdy pole grzejne ostygnie, na wskaźniku
pojawi się œ. Wskaźnik gaśnie, gdy pole grzejne ostygnie w
wystarczającym stopniu.
1. Włączyć pole dwustrefowe.
2. Dotknąć symbol ð. Zewnętrzny obwód grzewczy pola
dwustrefowego zostanie załączony. Świeci się lampka
kontrolna.
3. Ponownie dotknąć symbol ð. Strefa smażenia zostanie
włączona. Świeci się lampka kontrolna.
Wyłączanie strefy smażenia: dotknąć symbol ð. Lampka
kontrolna gaśnie. Strefa smażenia zostanie wyłączona.
Stopień mocy grzania można zmieniać na pulpitach obsługi
obydwu pól grzejnych.
5
Nastawianie płyty grzejnej
Niniejszy rozdział opisuje, w jaki sposób nastawiać pola
grzejne. Tabela zawiera stopnie mocy grzania i czas gotowania
różnych potraw.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej
Włączenie i wyłączenie płyty grzejnej odbywa się za pomocą
włącznika głównego.
Włączanie: dotknąć symbol #. Rozbrzmiewa sygnał. Świeci się
wskaźnik nad włącznikiem głównym i wskaźniki pól grzejnych
$. Płyta grzejna jest gotowa do pracy.
Wyłączanie: dotykać symbol #, aż zgaśnie wskaźnik nad
włącznikiem głównym i wskaźniki pól grzejnych $. Wszystkie
pola grzejne są wyłączone. Wskaźnik ciepła resztkowego
świeci się tak długo, aż pola grzejne ostygną w wystarczającym
stopniu.
Nastawianie stopnia mocy grzania
1. Dotknąć symbol $, aby wybrać pole grzejne.
Na wskaźniku stopnia mocy grzania świeci się ‹.‹ oraz
jasno świeci się symbol $ wybranego pola grzejnego.
2. W strefie nastawiania ustawić żądany stopień mocy grzania.
Wskazówka: Płyta grzejna wyłącza się automatycznie, jeśli
wszystkie pola grzejne są wyłączone przez ponad 15 sekund.
Nastawianie pola grzejnego
W strefie nastawiania nastawia się żądane stopnie mocy
grzania.
Stopień mocy grzania 1 = najniższa moc
Stopień mocy grzania 9 = najwyższa moc
Każdy stopień mocy grzania posiada jeden stopień pośredni.
Jest on w strefie nastawiania oznaczony symbolem Û.
Wskazówka: Pole grzejne jest regulowane poprzez włączanie
się i wyłączanie elementu grzejnego. Także przy najwyższej
mocy element grzejny może się włączać i wyłączać.
Zmiana stopnia mocy grzania:
Wybrać pole grzejne i w strefie nastawiania nastawić żądany
stopień mocy grzania do dalszego gotowania
Wyłączanie pola grzejnego:
Wybrać pole grzejne i w strefie nastawiania wybrać 0.
Tabela gotowania
W poniższej tabeli zamieszczono kilka przykładów.
Czasy gotowania i stopnie mocy grzania zależą od rodzaju,
wagi i jakości potraw. Dlatego możliwe są odchylenia.
Podczas podgrzewania gęstych potraw należy je często
mieszać.
Do gotowania używać 9 stopnia mocy grzania.
Stopień mocy grza- Dalsze gotowanie w
nia do dalszego
minutach
gotowania
Roztapianie
Czekolada, kuwertura, masło, miód
1-2
-
Żelatyna
1-2
-
Potrawa jednogarnkowa (np. zupa z soczewicy)
1-2
-
Mleko**
1.5-2.5
-
Kiełbaski podgrzewane w wodzie**
3-4
-
Szpinak mrożony
2.5-3.5
20-30 min.
Gulasz mrożony
2.5-3.5
10-15 min.
Kluski, knedle
4.5-5.5
20-30 min.
Ryba
4-5*
10-15 min.
Białe sosy, np. sos beszamelowy
1-2
3-6 min.
Sosy ubijane, np. sos bernaise, sos holenderski
3-4
8-12 min.
Podgrzewanie i utrzymywanie temperatury potraw
Rozmrażanie i podgrzewanie
Gotowanie na małym ogniu, powolne dogotowywanie
* Dalsze gotowanie bez pokrywki
** Bez pokrywki
6
Stopień mocy grza- Dalsze gotowanie w
minutach
nia do dalszego
gotowania
Gotowanie, gotowanie na parze, duszenie
Ryż (z dwiema miarkami wody)
2-3
15-30 min.
Ryż na mleku
1.5-2.5
25-35 min.
Ziemniaki w mundurkach
4-5
25-30 min.
Gotowane ziemniaki
4-5
15-25 min.
Potrawy mączne, makarony
6-7*
6-10 min.
Potrawa jednogarnkowa, zupy
3.5-4.5
15-60 min.
Warzywa
2.5-3.5
10-20 min.
Warzywa mrożone
3.5-4.5
10-20 min.
Gotowanie w szybkowarze
4-5
-
Zrazy zawijane
4-5
50-60 min.
Pieczeń duszona
4-5
60-100 min.
Gulasz
2.5-3.5
50-60 min.
Sznycel, naturalny lub panierowany
6-7
6-10 min.
Sznycel, mrożony
6-7
8-12 min.
Kotlet, naturalny lub panierowany
6-7
8-12 min.
Stek (3 cm grubości)
7-8
8-12 min.
Pierś kurczaka (2 cm grubości)
5-6
10-20 min.
Pierś kurczaka, mrożona
5-6
10-30 min.
Ryba i filet rybny, naturalne
5-6
8-20 min.
Ryba i filet rybny, panierowane
6-7
8-20 min.
Ryba i filet rybny, panierowane i mrożone, np. paluszki rybne
6-7
8-12 min.
Langusty i krewetki
7-8
4-10 min.
Potrawy z patelni, mrożone
6-7
6-10 min.
Naleśniki
6-7
smażenie ciągłe
Omlet
3.5-4.5
smażenie ciągłe
Jajka sadzone
5-6
3-6 min.
Duszenie
Smażenie**
Smażenie w głębokim tłuszczu (porcje po 150-200 g smażyć w sposób ciągły w 1-2
l oleju**)
8-9
Produkty mrożone, np. frytki, chicken nuggets
7-8
-
7-8
-
6-7
-
5-6
-
5-6
-
4-5
-
Krokiety
Kuleczki z mięsa mielonego:
Mięso, np. kawałki kurczaka
Ryba panierowana lub w cieście piwnym
Warzywa, grzyby panierowane lub w cieście piwnym
Drobne wypieki, np. pączki, owoce w cieście piwnym
-
* Dalsze gotowanie bez pokrywki
** Bez pokrywki
Sensoryka smażenia
W przypadku korzystania z pola grzejnego z sensoryką
smażenia, czujnik reguluje temperaturę patelni.
■
Korzyści podczas smażenia
■
Pole grzejne nagrzewa się wyłącznie wówczas, gdy jest to
konieczne. Wpływa to na zmniejszenie zużycia energii. Olej i
inne tłuszcze nie przegrzewają się.
■
Wskazówki
Nigdy nie rozgrzewać tłuszczu bez nadzoru.
■
Patelnię stawiać na środku pola grzejnego. Średnica spodu
patelni powinna odpowiadać średnicy pola grzejnego.
Nie przykrywać patelni pokrywką. W przeciwnym razie
regulator nie działa. Siatkową osłonę do patelni można
stosować. Regulator wówczas działa.
Należy używać wyłącznie tłuszczu przeznaczonego do
smażenia. W przypadku smażenia na maśle, margarynie,
oliwie z oliwek i smalcu stopień smażenia nastawiać na min.
7
Patelnia do sensoryki smażenia
Dostępność i możliwość zamówienia online różni się w
poszczególnych krajach.
Patelnia systemowa jako wyposażenie specjalne
Podane poniżej stopnie smażenia dotyczą smażenia na patelni
systemowej.
Patelnię optymalną do smażenia przy użyciu sensoryki
smażenia można kupić w specjalistycznych sklepach
elektrycznych lub w internecie pod adresem www.boscheshop.com: HEZ390230
Wskazówka: Smażenie z sensoryką smażenia możliwe jest
również na zwykłych patelniach. Patelnie należy wypróbować
nastawiając najpierw niski stopień smażenia, a w razie
konieczności, zwiększając go. Na wysokim stopniu smażenia
patelnia może się przegrzać.
Stopnie smażenia
Stopień
smażenia
Temperatura
Zastosowanie
max
wysoka
np. placki ziemniaczane, ziemniaki smażone i stek krwisty.
med
średnia ­ wysoka
np. cienkie mięso jak sznycel, panierowane produkty mrożone, potrawka, warzywa
low
niska ­ średnia
np. grube mięso, jak kotlety mielone i kiełbaski, ryba
min
niska
np. omlety, produkty smażone na maśle, oliwie lub margarynie
Nastawianie sensoryki smażenia
Należy wybrać z tabeli odpowiedni stopień smażenia. Postawić
patelnię na polu grzejnym.
Sensoryka smażenia została aktywowana. Automatycznie
włącza się duże pole dwustrefowe.
Płyta grzejna musi być włączona.
1. Dotknąć symbol Ô . Na wyświetlaczu świeci się ‘. W
menu wskaźników pojawiają się stopnie smażenia.
PLQ
PLQ
ORZ
PHG
ORZ
PHG
PD[
PD[
Symbol temperatury świeci się do momentu, aż osiągnięta
zostanie temperatura smażenia. Następnie rozbrzmiewa
sygnał. Symbol temperatury gaśnie.
3. Na patelnię położyć tłuszcz, a następnie potrawę.
2. W ciągu następnych 10 sekund wybrać w strefie nastawiania,
poniżej menu wskaźników, żądany stopień smażenia.
Obracać jak zwykle, żeby się nie przypaliło.
Wyłączanie sensoryki smażenia
W strefie nastawiania wybrać 0.
Tabela smażenia
Tabela pokazuje, jaki stopień smażenia odpowiedni jest dla
danej potrawy. Czas smażenia zależy od rodzaju, wagi,
grubości i jakości danego produktu.
Mięso
Stopień
smażenia
Łączny czas smażenia
liczony od sygnału
Sznycel, naturalny lub panierowany
med
6-10 min
Filet
med
6-10 min
Kotlet
low
10-17 min
Cordon bleu
low
15-20 min
Steki krwiste (3 cm grubości)
max
6-8 min
Steki średnio wypieczone lub dobrze wypieczone (3 cm grubości)
med
8-12 min
Pierś kurczaka (2 cm grubości)
low
10-20 min
low
8-20 min
low
6-30 min
min
6-9 min
med
7-12 min
med
6-10 min
min
5-8 min
Kiełbaski parzone lub surowe
Hamburgery / kotlety mielone
Pieczeń rzymska
Potrawka, gyros
Mięso mielone
Boczek
* Kłaść na zimną patelnię
8
Podane stopnie smażenia dotyczą smażenia na patelni
systemowej. W przypadku smażenia na innych patelniach
stopnie smażenia mogą odbiegać od tutaj podanych.
Ryba
Potrawy z jaj
Ziemniaki
Warzywa
Produkty mrożone
Inne
Stopień
smażenia
Łączny czas smażenia
liczony od sygnału
Ryba smażona
low
10-20 min
Filet rybny, naturalny lub panierowany
low/med
10-20 min
Langusty, krewetki
med
4-8 min
Naleśniki
med
smażenie ciągłe
Omlety
min
smażenie ciągłe
Jajka sadzone
min/med
2-6 min
Jajecznica
min
2-4 min
Cesarski omlet
low
10-15 min
Francuskie tosty
low
smażenie ciągłe
Ziemniaki smażone z ziemniaków w mundurkach
max
6-12 min
Ziemniaki smażone z surowych ziemniaków*
low
15-25 min
Placki ziemniaczane
max
smażenie ciągłe
Ziemniaki glazurowane
med
10-15 min
Czosnek/ cebula
min
2-10 min
Cukinia, oberżyna
low
4-12 min
Papryka, zielone szparagi
low
4-15 min
Grzyby
med
10-15 min
Warzywa glazurowane
med
6-10 min
Sznycel
med
15-20 min
Cordon bleu
low
10-30 min
Pierś kurczaka
min
10-30 min
Gyros, kebab
med
10-15 min
Filet rybny, naturalny lub panierowany
low
10-20 min
Paluszki rybne
med
8-12 min
Frytki
med/max
4-6 min
Potrawy z patelni/ warzywa z patelni
min
8-15 min
Sajgonki
low
10-30 min
Camembert / ser
low
10-15min
Camembert / ser
low
7-10 min
Gotowe suche potrawy z dodatkiem wody, np. potrawy makaro- min
nowe z patelni
low
Grzanki
min
Prażenie migdałów / orzechów / orzeszków pinii*
4-6 min
6-10 min
3-7 min
* Kłaść na zimną patelnię
Programy smażenia
Programy smażenia odnoszą się wyłącznie do smażenia na
patelni systemowej.
Używając programów smażenia można przyrządzić następujące
potrawy:
Program smaże- Potrawa
nia
P1
Sznycel
P2
Pierś kurczaka, cordon bleu
P3
Stek krwisty
P4
Stek średnio lub dobrze wypieczony
P5
Ryba
P6
Potrawy z patelni / warzywa z patelni, mrożone
P7
Piekarnik ­ frytki, mrożone
P8
Naleśniki
P9
Omlety, jajka
9
Nastawianie programów smażenia
Wybrać pole grzejne.
1. Dotknąć symbol ˜. Na wskaźniku stopnia mocy grzania
świeci się ˜‹.
2. W ciągu następnych 10 sekund wybrać w strefie nastawiania
żądany program smażenia.
Symbol temperatury ª świeci się do momentu, aż osiągnięta
zostanie temperatura smażenia. Następnie rozbrzmiewa sygnał.
Symbol temperatury ª gaśnie.
Na patelnię położyć tłuszcz, a następnie potrawę. Obracać jak
zwykle, żeby się nie przypaliło.
Wyłączanie programów smażenia
W strefie nastawiania ustawić na ‹.
Program smażenia jest włączony.
Zabezpieczenie przed dziećmi
Dzięki zabezpieczeniu przed dziećmi można zapobiec
włączeniu płyty grzejnej przez dzieci.
Wyłączanie: dotykać symbol D przez ok. 4 sekundy. Blokada
została wyłączona.
Włączanie i wyłączanie zabezpieczenia przed
dziećmi
Automatyczne zabezpieczenie przed dziećmi
Płyta grzejna musi być wyłączona.
Włączanie: dotykać symbol D przez ok. 4 sekundy. Symbol D
świeci się przez 4 sekund. Płyta grzejna jest zablokowana.
W momencie wyłączenia płyty grzejnej zabezpieczenie przed
dziećmi jest zawsze automatycznie aktywowane.
Włączanie i wyłączanie
Jak włączyć automatyczne zabezpieczenie przed dziećmi,
zostało opisane w rozdziale Ustawienia podstawowe.
Timer
Timer spełnia 2 różne funkcje:
Czas trwania upływa.
■
Pole grzejne powinno wyłączyć się automatycznie.
■
Jako minutnik.
Po upływie nastawionego czasu
Po upływie nastawionego czasu trwania pole grzejne wyłącza
się. Na wskaźniku pola grzejnego świeci się ‹.‹. Rozlega się
sygnał. Na wskaźniku timera świeci się ‹‹ przez 10 sekund.
Dotknąć symbol 0. Wskaźniki gasną i sygnał wyłącza się.
Pole grzejne powinno wyłączyć się
automatycznie
Dla wybranego pola grzejnego wprowadzić czas trwania. Po
upływie tego czasu pole grzejne wyłącza się automatycznie.
Nastawianie czasu trwania
Pole grzejne musi być wybrane i ustawione.
1. Dwukrotnie dotknąć symbol 0. Świeci się wskaźnik ‹
odpowiedniego pola grzejnego. Pojawia się symbol r, a na
wskaźniku timera świeci się ‹‹.
Korekta lub kasowanie nastawionego czasu trwania
Wybrać pole grzejne i dwukrotnie dotknąć symbol 0. W strefie
nastawiania zmienić czas trwania lub ustawić na ‹‹.
Funkcja timera w przypadku zastosowania sensoryki
smażenia
Podczas smażenia z wykorzystaniem sensoryki smażenia
nastawiony czas trwania włącza się dopiero, gdy zostanie
osiągnięta temperatura wybranego zakresu.
Wskazówka: Czas trwania można nastawić do 99 minut.
Wskazówki
Jeśli ustawiony jest minutnik, na wskaźniku timera zawsze
wyświetla się czas odliczany przez minutnik. Aby sprawdzić
czas gotowania na danym polu grzejnym, należy wybrać pole
grzejne i dwukrotnie dotknąć symbol 0. Czas gotowania
pojawia się na 10 sekund na wskaźniku timera.
■
3
PLQ
[
■
2. W ciągu następnych 10 sekund ustawić w strefie nastawiania
żądany czas trwania.
Czas trwania można nastawić do 99 minut.
Automatyczny timer
Dzięki tej funkcji możliwe jest ustawienie czasu trwania dla
wszystkich pól grzejnych. Po włączeniu każdego z pól
grzejnych rozpoczyna się odliczanie nastawionego dla niego
czasu. Po upływie tego czasu pole grzejne wyłącza się
automatycznie.
3
PLQ
10
■
Jeśli zostały ustawione czasy trwania dla kilku pól grzejnych,
na wskaźniku timera zawsze pojawia się czas dotyczący
wybranego pola grzejnego.
W jaki sposób włączyć automatyczny timer, zostało opisane w
rozdziale Ustawienia podstawowe.
Wskazówka: Możliwa jest zmiana czasu trwania lub wyłączenie
automatycznego timera dla danego pola grzejnego.
Wybrać pole grzejne i dwukrotnie dotknąć symbol 0. W strefie
nastawiania zmienić czas trwania lub ustawić na ‹‹.
Minutnik
Za pomocą minutnika można nastawiać czas do 99 minut.
Minutnik działa niezależnie od innych ustawień.
Sposób nastawiania
1. Dotknąć symbol 0, wskaźnik V minutnika zaświeci się. Na
2. W strefie nastawiania ustawić żądany czas.
Po kilku sekundach rozpoczyna się odliczanie czasu.
Po upływie nastawionego czasu
Po upływie nastawionego czasu rozlega się sygnał. Na
wskaźniku timera świeci się ‹‹. Wskaźnik V minutnika świeci
się. Po 10 sekundach wskaźnik wyłącza się.
Korekta nastawionego czasu
Dotknąć symbol 0, wskaźnik V minutnika zaświeci się. W
strefie nastawiania ustawić żądany czas.
wskaźniku timera świeci się ‹‹.
Automatyczne ograniczenie czasu
Jeśli pole grzejne użytkowane jest przez dłuższy czasu i
ustawienia nie zostaną zmienione, wówczas aktywowane
zostanie automatyczne ograniczenie czasu.
Nagrzewanie pola grzejnego zostanie przerwane. Na wskaźniku
pola grzejnego świeci się ”‰.
Dotknięcie dowolnej powierzchni obsługi powoduje zgaśnięcie
wskaźnika. Można przeprowadzić nowe ustawienia.
Kiedy aktywowane zostanie ograniczenie czasu, zależy od
ustawionego stopnia mocy grzania (od 1 do 10 godzin).
Blokada ustawień
Jeśli podczas wycierania pulpitu obsługi płyta grzejna jest
włączona, może dojść do zmiany ustawień.
jest zablokowany na 30 sekund. Można wytrzeć pulpit obsługi
bez zmiany ustawień.
Aby tego uniknąć, płyta wyposażona jest w funkcję blokady
ustawień. Dotknąć symbol -. Rozlega się sygnał. Pulpit obsługi
Wskazówka: Włącznik główny nie jest objęty funkcją blokady
ustawień. Płytę grzejną można wyłączyć w każdej chwili.
Ustawienia podstawowe|
Urządzenie ma wiele ustawień podstawowych. Ustawienia te
można dopasować do indywidualnych potrzeb.
Wskazanie
Funkcja
™‚
Automatyczne zabezpieczenie przed dziećmi
‹ wyłączone.*
‚ włączone.
™ƒ
Sygnał
‹ wyłączony sygnał potwierdzający i sygnał błędnej obsługi.
‚ włączony tylko sygnał błędnej obsługi.
ƒ włączony sygnał potwierdzający i sygnał błędnej obsługi.*
™†
Automatyczny timer
‹ wyłączony.*
‚-ŠŠ czas, po upływie którego wyłączają się pola grzejne.
™‡
Długość sygnału timera po upływie nastawionego czasu
‚ 10 sekund.*
ƒ n30 sekund.
„ 1 minuta.
™ˆ
Włączanie dodatkowych obwodów grzewczych
‹ wyłączone.
‚ włączone.
ƒ ostatnie ustawienie przed wyłączeniem pola grzejnego.*
* Ustawienie podstawowe
11
Wskazanie
Funkcja
™Š
Czas wyboru pola grzejnego
‹ Nieograniczony: w każdej chwili można nastawić ostatnio wybrane pole grzejne bez dokonywania nowego
wyboru.*
‚ Ostatnio wybrane pole grzejne można nastawić w ciągu 10 sekund po dokonaniu wyboru, po upływie tego czasu
trzeba ponownie wybrać pole grzejne.
™‹
Przywrócenie ustawień podstawowych
‹ wyłączone.
‚ włączone.
* Ustawienie podstawowe
Zmiana ustawień podstawowych
3. Dotykać symbol 0 tyle razy, aż na wyświetlaczu po lewej
stronie pojawi się żądane wskazanie.
Płyta grzejna musi być wyłączona.
4. W strefie nastawiania ustawić żądaną wielkość.
1. Włączyć płytę grzejną.
2. W ciągu następnych 10 sekund dotykać symbol 0 przez 4
sekundy.
5. Dotykać symbol 0 przez 4 sekundy.
Ustawienie zostało aktywowane.
Na wyświetlaczu po lewej stronie pojawia się ™‚, po prawej ‹.
Wyłączanie
Aby opuścić ustawienia podstawowe, należy wyłączyć płytę
grzejną włącznikiem głównym i ustawić na nowo.
Czyszczenie i konserwacja
Niniejszy rozdział zawiera wskazówki dotyczące właściwej
pielęgnacji płyty grzejnej.
Odpowiednie środki czyszczące i pielęgnacyjne można nabyć
w serwisie lub w naszym sklepie internetowym.
Ceramika szklana
Płytę grzejną należy czyścić po każdym użyciu. Dzięki temu
pozostałości po gotowaniu nie przywierają zbyt mocno.
Płytę grzejną czyścić dopiero wówczas, gdy wystarczająco
ostygnie.
Należy używać wyłącznie środków czyszczących
przeznaczonych do ceramiki szklanej. Przestrzegać wskazówek
producenta podanych na opakowaniu środka.
Nigdy nie używać:
■
nierozcieńczonego płynu do mycia naczyń
■
środków przeznaczonych do stosowania w zmywarce
■
środków do szorowania
■
żrących środków czyszczących, jak spray do piekarnika lub
odplamiacz
■
szorstkich gąbek
■
myjki wysokociśnieniowej lub parowej
Silne zabrudzenia najlepiej usuwać dostępną w sprzedaży
skrobaczką do szkła. Należy przestrzegać wskazówek
producenta.
Odpowiednią skrobaczkę do szkła można nabyć również w
serwisie lub w naszym sklepie internetowym.
12
Rama płyty grzejnej
Aby zapobiec uszkodzeniu ramy płyty grzejnej, należy
przestrzegać poniższych wskazówek:
■
Użyć wyłącznie ciepłego roztworu środka myjącego.
■
Nie używać środków do szorowania ani środków żrących.
■
Nie używać skrobaczki do szkła.
Usuwanie usterek
Przyczynami wystąpienia usterek są często drobiazgi. Przed
skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z
poniższymi wskazówkami.
Wskazanie Usterka
Rozwiązanie problemu
Brak
Przerwa w zasilaniu.
Sprawdzić bezpiecznik urządzenia w skrzynce bezpiecznikowej. Poprzez włączanie innych urządzeń elektrycznych sprawdzić, czy nie nastąpiła przerwa w
zasilaniu.
“ miga
Powierzchnia obsługi jest wilgotna lub
leży na niej jakiś przedmiot.
Wytrzeć do sucha powierzchnię obsługi lub zdjąć z niej przedmiot.
“§ + liczba Zakłócenia w układzie elektronicznym. Wyłączyć bezpiecznik lub wyłącznik zabezpieczający urządzenie w skrzynce
bezpiecznikowej i ponownie włączyć po 30 sekundach. Wezwać serwis, jeśli
wskazanie ponownie się pojawi.
”ƒ
Układ elektroniczny uległ przegrzaniu i Odczekać, aż układ elektroniczny wystarczająco ostygnie. Następnie dotknąć
odpowiednie pole grzejne zostało wyłą- powierzchnię obsługi pola grzejnego.*
czone.
”…
Układ elektroniczny uległ przegrzaniu i Odczekać, aż układ elektroniczny wystarczająco ostygnie. Następnie dotknąć
wszystkie pola grzejne zostały wyłądowolną powierzchnię obsługi.*
czone.
”ˆ
Uszkodzony czujnik smażenia.
”‰
Pole grzejne było za długo użytkowane Można od razu ponownie włączyć pole grzejne.
i wyłączyło się.
Potwierdzić komunikat o usterce poprzez dotknięcie dowolnej powierzchni
obsługi. Można gotować bez sensoryki smażenia. Wezwać serwis.
* Nie stawiać gorących garnków w pobliżu, ani na pulpicie obsługi
Serwis
W razie konieczności naprawy urządzenia należy skontaktować
się z naszym serwisem.
Numer E i numer FD:
Serwisowi należy podać symbol produktu (E-Nr) oraz numer
fabryczny (FD) urządzenia. Tabliczka znamionowa z tymi
numerami znajduje się w metryczce urządzenia.
Należy pamiętać, że wezwanie pracownika serwisu w
przypadku nieprawidłowej obsługi urządzenia jest odpłatne
również w okresie gwarancyjnym.
Adresy serwisów wszystkich krajów znajdują się w załączonym
spisie autoryzowanych serwisów.
Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki
PL
0801 191 534
Prosimy zaufać kompetencjom producenta. W ten sposób
można zapewnić, że naprawy przeprowadzane będą przez
wykwalifikowanych techników serwisu, wyposażonych w
oryginalne części zamienne.
13
Ö Obsah
[cs]Návodtíkpouži
Bezpečnostní pokyny .............................................................. 14
Příčiny poškození............................................................................. 15
Ochrana životního prostředí ................................................... 15
Likvidace neohrožující životní prostředí....................................... 15
Tipy, jak ušetřit energii.................................................................... 15
Seznámení se spotřebičem..................................................... 16
Ovládací panel ................................................................................. 16
Varné zóny ........................................................................................ 16
Ukazatel zbytkového tepla ............................................................. 16
Nastavení varné desky ............................................................ 17
Zapnutí a vypnutí varné desky ...................................................... 17
Nastavení varné zóny...................................................................... 17
Tabulka pro vaření........................................................................... 17
Pečení se senzory.................................................................... 18
Pánev pro pečení se senzory........................................................ 19
Stupně pečení .................................................................................. 19
Nastavení pečení se senzory......................................................... 19
Tabulka pečení masa...................................................................... 19
Programy pro pečení ...................................................................... 20
Dětská pojistka......................................................................... 21
Zapnutí a vypnutí dětské pojistky ................................................. 21
Automatická dětská pojistka ......................................................... 21
Timer ..........................................................................................21
Varná zóna se má automaticky vypnout ..................................... 21
Automatický timer ............................................................................ 21
Kuchyňský budík.............................................................................. 21
Automatické časové omezení ..................................................22
Blokování při utírání .................................................................22
Základní nastavení....................................................................22
Změna základních nastavení......................................................... 23
Čištění a údržba ........................................................................23
Sklokeramika .................................................................................... 23
Rám varné desky............................................................................. 23
Odstranění poruchy..................................................................24
Zákaznický servis .....................................................................24
Produktinfo
Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech
a servisu najdete na internetu na: www.bosch-home.com
a v internetovém obchodu: www.bosch-eshop.com
: Bezpečnostní pokyny
Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod
k použití, návod k montáži a doklad
spotřebiče uschovejte pro pozdější potřebu
nebo pro další majitele.
Po vybalení spotřebič zkontrolujte.
V případě poškození během přepravy
spotřebič nezapojujte.
Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat
pouze oprávněný odborník. Pokud je
spotřebič nesprávně zapojený, nemáte
v případě škody nárok na záruku.
Tento spotřebič je určený pouze pro použití
v domácnosti a v odpovídajícím prostředí
domácnosti. Spotřebič používejte pouze
k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič
mějte během provozu pod dozorem.
Spotřebič používejte pouze v uzavřených
prostorech.
Nepoužívejte žádné krycí desky nebo
nevhodné ochranné mříže za účelem
zajištění bezpečnosti dětí. Mohou vést
k nehodám způsobeným např. přehřátím,
vznícením nebo prasknutím materiálu.
Děti od 8 let a osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo s nedostatkem
zkušeností a vědomostí smějí tento
spotřebič používat pouze pod dozorem
nebo pokud byly seznámeny s bezpečným
14
používáním spotřebiče a pochopily
nebezpečí s tím spojená.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění
a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti
bez dozoru.
Nebezpečí požáru!
■ Horký olej a tuk se rychle vznítí. Horký olej
a tuk nikdy nenechávejte bez dozoru.
Nikdy nehaste oheň vodou. Vypněte
varnou zónu. Plameny opatrně uduste
pokličkou, hasicí deskou a podobně.
■ Varné zóny jsou velmi horké. Na varnou
desku nikdy nepokládejte hořlavé
předměty. Na varné desce nenechávejte
žádné předměty.
■ Spotřebič je horký. V zásuvkách přímo
pod varnou deskou nikdy neuchovávejte
hořlavé předměty nebo spreje.
■ Varná deska se samočinně vypne a nelze
ji ovládat. Později se může neúmyslně
zapnout. Vypněte pojistku v pojistkové
skříňce. Zavolejte servis.
Nebezpečí po žáru!
Nebezpečí po žáru!
Nebezpečí po žáru!
Nebezpečí popálení!
■ Varné zóny a jejich okolí jsou velmi horké.
Nikdy se nedotýkejte horkých ploch.
Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
■ Varná zóna hřeje, ale ukazatel nefunguje.
Vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
Zavolejte servis.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
■ Neodborné opravy jsou nebezpečné.
Pokud je spotřebič vadný, vypněte
pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte
servis. Opravu smí vykonávat výhradně
technik zákaznického servisu vyškolený
naší společností.
Nebezpečí p opálení!
Nebezpečí ú razu elektrickým proudem!
Pokud by do spotřebiče vnikla vlhkost,
může to mít za následek úraz elektrickým
proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani
parní čistič.
■ Vadný spotřebič může způsobit úraz
elektrickým proudem. Vadný spotřebič
nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku
v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
■ Praskliny nebo trhliny ve sklokeramické
desce mohou způsobit úraz elektrickým
proudem. Vypněte pojistku v pojistkové
skříňce. Zavolejte servis.
Nebezpečí úrazu!
Pokud se mezi dnem hrnce a varnou zónou
nachází tekutina, může hrnec náhle vyskočit
do výšky. Udržujte varné zóny a dna hrnců
vždy suché.
■
Neb ezpečí úrazu elektrickým p ro udem!
Neb ezpečí úrazu elektrickým p ro udem!
Příčiny poškození
Pozor!
■
■
Drsná dna hrnců a pánví mohou poškrábat sklokeramiku.
■
Neohřívejte prázdnou nádobu. Mohlo by dojít k poškození.
■
■
Na ovládací panel, oblast ukazatelů ani na rám nikdy
neodkládejte horké pánve a hrnce. Mohlo by dojít
k poškození.
Jestliže na varnou desku upadnou tvrdé nebo špičaté
předměty, mohou ji poškodit.
Alobal nebo plastové nádoby se mohou na horké varné zóně
roztavit. Ochranná fólie sporáku není pro vaši varnou desku
vhodná.
Přehled
V následující tabulce najdete nejčastější poškození:
Poškození
Skvrny
Poškrábání
Změny barvy
Příčina
Opatření
Pokrmy, které přetečou
Pokrmy, které přetečou, okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo.
Nevhodné čisticí prostředky
Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku.
Sůl, cukr a písek
Nepoužívejte varnou desku jako pracovní nebo odkládací plochu.
Drsná dna hrnců a pánví mohou
poškrábat sklokeramiku
Zkontrolujte své nádobí.
Nevhodné čisticí prostředky
Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku.
Odření hrncem (např. hliník)
Hrnce a pánve při posouvání nazdvihněte.
Nerovnosti povr- Cukr, pokrmy s vysokým obsahem
chu
cukru
Pokrmy, které přetečou, okamžitě odstraňte pomocí škrabky na sklo.
Ochrana životního prostředí
Spotřebič vybalte a obaly ekologicky zlikvidujte.
■
Likvidace neohrožující životní prostředí
■
Tento přístroj odpovídá evropské směrnici 2002/
96/ES o elektrickém a elektrotechnickém odpadu
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Směrnice udává rámec pro zpětné přijetí a
recyklaci starých přístrojů s celoevropskou
platností.
■
■
Tipy, jak ušetřit energii
■
Hrnce vždy přiklopte pokličkou vhodné velikosti. Při vaření
bez pokličky se spotřebuje čtyřikrát více energie. Skleněná
poklička umožňuje nahlédnout do hrnce, aniž by bylo nutné ji
zvednout.
■
■
Používejte hrnce a pánve s rovným dnem. Nerovná dna
zvyšují spotřebu energie.
Průměr dna hrnce a pánve by měl odpovídat velikosti varné
zóny. Zejména příliš malé hrnce na varné zóně způsobují
energetické ztráty. Upozorňujeme, že výrobci nádobí často
udávají horní průměr hrnce. Většinou bývá větší než průměr
dna.
Pro malé množství používejte malý hrnec. Velký, jen málo
naplněný hrnec spotřebuje mnoho energie.
Vařte v malém množství vody. Ušetříte tak energii. U zeleniny
zůstanou zachovány vitaminy a minerální látky.
Včas přepínejte na nižší stupeň vaření.
Využívejte zbytkové teplo varné desky. Při delší době vaření
vypněte varnou zónu již 5 až 10 minut před koncem doby
vaření.
15
Seznámení se spotřebičem
Návod k použití platí pro různé varné desky. Na straně 2
naleznete přehled typů s rozměry.
Ovládací panel
2YOiGDFtSORľNDSUR
3SURJUDPRYRX
DXWRPDWLNX
ÍSŀLSRMHQtWRSQñFK
RNUXKŔ
8ND]DWHOH
VWXSQč
YDŀHQt³É
]E\WNRYpKR
WHSOD‡¤
8ND]DWHOH
VWXSijŔSHÿHQtSHÿHQt
VHVHQ]RU\
2YOiGDFtSORľNDSUR
YROEXYDUQp]yQ\
PLQ
2YOiGDFtSORľNDSUR
KODYQtY\StQDÿ
EORNRYiQtSŀLXWtUiQt
'GčWVNRXSRMLVWNX
WLPHU
Ovládací plošky
Pokud se dotknete nějakého symbolu, zaktivuje se příslušná
funkce.
ORZ
PHG
PD[
2EODVWQDVWDYRYiQt
3URQDVWDYHQtVWXSQčYDŀHQt
3URQDVWDYHQtWLPHUX
2YOiGDFtSORľNDSUR
ÀSHÿHQtVHVHQ]RU\
Upozornění
Pokud se současně dotknete více políček, zůstanou
nastavení beze změny. Tak můžete například otřít nečistoty
v oblasti nastavování.
■
■
Ovládací plošky udržujte vždy suché. Vlhkost má negativní
vliv na funkci.
Varné zóny
Varná zóna
Připojení a odpojení
$
Jednookruhová varná zóna
ð
Dvouokruhová varná zóna
Zvolte varnou zónu, dotkněte se symbolu připojení ð.
ò
Trojokruhová varná zóna
Zvolte varnou zónu, dotkněte se symbolu připojení topných okruhů ð , zapne se 2. topný
okruh.
Znovu se dotkněte symbolu připojení topných okruhů ð , zapne se 3. topný okruh.
Připojení varné zóny: Svítí příslušný ukazatel.
Zapnutí varné zóny: Automaticky se zvolí naposledy nastavená velikost.
âVarné zóny s můstkovým topným tělesem
Ukazatel zbytkového tepla
U těchto varných zón lze dvě jednotlivé varné zóny pomocí
můstkového topného tělesa spojit do velké pečicí zóny.
Varná deska má pro každou varnou zónu dvoustupňový
ukazatel zbytkového tepla.
V normálním provozu fungují obě tyto varné zóny jako běžná
jednookruhová a dvouokruhová varná zóna.
Když se na ukazateli zobrazí •, je varná zóna ještě horká. Na
varné zóně můžete např. udržovat teplé malé množství pokrmu
nebo rozpustit polevu. Když varná zóna zchladne, ukazatel se
přepne na œ. Ukazatel zhasne, když je varná zóna dostatečně
vychladlá.
Zapnutí můstkového topného tělesa: Jednookruhová varná
zóna musí být vypnutá.
1. Zapněte dvouokruhovou varnou zónu.
2. Dotkněte se symbolu ð. Připojí se vnější topný okruh
dvouokruhové varné zóny. Kontrolka svítí.
3. Znovu se dotkněte symbolu ð. Zapne se také pečicí zóna.
Kontrolka svítí.
Vypnutí pečicí zóny: Znovu se dotkněte symbolu ð. Kontrolka
zhasne. Pečicí zóna se vypne.
Stupeň vaření můžete volitelně měnit ovládacími panely obou
varných zón.
16
Nastavení varné desky
V této kapitole je popsáno nastavení varných zón. V tabulce
naleznete stupně a doby vaření pro různé pokrmy.
Zapnutí a vypnutí varné desky
Varná deska se zapíná a vypíná hlavním vypínačem.
Zapnutí: Dotkněte se symbolu #. Zazní akustický signál.
Rozsvítí se ukazatel nad hlavním vypínačem a ukazatele
varných zón $. Varná deska je připravená k provozu.
Nastavení stupně vaření
1. Pro zvolení varné zóny se dotkněte symbolu $ .
Na ukazateli stupně vaření svítí ‹.‹ a symbol $ pro volbu
varné zóny svítí jasně.
2. V oblasti nastavování nastavte požadovaný stupeň vaření.
Vypnutí: Dotýkejte se symbolu #, dokud ukazatel nad hlavním
vypínačem a ukazatele varných zón $ nezhasnou. Všechny
varné zóny jsou vypnuté. Ukazatel zbytkového tepla svítí dál,
dokud nejsou varné zóny dostatečně vychladlé.
Upozornění: Varná deska se vypne automaticky, pokud jsou
všechny varné zóny déle než 15 sekund vypnuté.
Nastavení varné zóny
V oblasti nastavování se nastavuje požadovaný stupeň vaření.
Stupeň vaření 1 = nejnižší výkon
Stupeň vaření 9 = nejvyšší výkon
Každý stupeň ohřevu má mezistupeň. V oblasti nastavování je
vyznačený symbolem Û.
Upozornění: Teplota varné zóny se reguluje zapínáním
a vypínáním ohřevu. I při nejvyšším výkonu se ohřev může
zapínat a vypínat.
Změna stupně vaření:
Zvolte varnou zónu a v oblasti nastavování nastavte
požadovaný stupeň dalšího vaření.
Vypnutí varné zóny:
Zvolte varnou zónu a v oblasti nastavování nastavte 0.
Tabulka pro vaření
V následující tabulce najdete několik příkladů.
Doby vaření a stupně vaření závisí na druhu, hmotnosti a kvalitě
pokrmů. Proto jsou možné odchylky.
Při ohřívání hustých pokrmů tyto pokrmy v pravidelných
intervalech míchejte.
Pro uvedení do varu používejte stupeň vaření 9.
Stupeň pro další
vaření
Doba trvání dalšího
vaření v minutách
Čokoláda, poleva, máslo, med
1-2
-
Želatina
1-2
-
Eintopf (např. čočkový eintopf)
1-2
-
Mléko**
1.5-2.5
-
Ohřívání párků ve vodě**
3-4
-
Zmrazený špenát
2.5-3.5
20-30 min
Zmrazený guláš
2.5-3.5
10-15 min
Knedlíky
4.5-5.5
20-30 min
Ryby
4-5*
10-15 min
Bílé omáčky, např. bešamelová omáčka
1-2
3-6 min
Šlehané omáčky, např. bearnská omáčka, holandská omáčka
3-4
8-12 min
Rozpouštění
Ohřívání a udržování teploty
Rozmrazování a ohřívání
Dovařování, svařování
* Další vaření bez pokličky
** Bez pokličky
17
Stupeň pro další
vaření
Doba trvání dalšího
vaření v minutách
Rýže (s dvojnásobným množstvím vody)
2-3
15-30 min
Vaření, vaření v páře, dušení
Mléčná rýže
1.5-2.5
25-35 min
Brambory vařené ve slupce
4-5
25-30 min
Vařené loupané brambory
4-5
15-25 min
Těstoviny
6-7*
6-10 min
Eintopf, polévky
3.5-4.5
15-60 min
Zelenina
2.5-3.5
10-20 min
Zelenina, zmrazená
3.5-4.5
10-20 min
Vaření v tlakovém hrnci
4-5
-
Rolády
4-5
50-60 min
Dušená pečeně
4-5
60-100 min
Guláš
2.5-3.5
50-60 min
Řízek, přírodní nebo obalovaný
6-7
6-10 min
Řízek, zmrazený
6-7
8-12 min
Kotleta, přírodní nebo obalovaná
6-7
8-12 min
Steak (silný 3 cm)
7-8
8-12 min
Drůbeží prsa (silná 2 cm)
5-6
10-20 min
Drůbeží prsa, zmrazená
5-6
10-30 min
Ryby a rybí filé přírodní
5-6
8-20 min
Ryby a rybí filé obalované
6-7
8-20 min
Ryby a rybí filé, obalované a zmrazené, např. rybí prsty
6-7
8-12 min
Scampi a garnáti
7-8
4-10 min
Zmrazené směsi
6-7
6-10 min
Palačinky
6-7
postupně
Omelety
3.5-4.5
postupně
Volská oka
5-6
3-6 min
Zmrazené potraviny, např. hranolky, kuřecí nugety
8-9
-
Krokety
7-8
-
Kuličky z mletého masa
7-8
-
Maso, např. části kuřete
6-7
-
Maso obalované nebo v pivním těstíčku
5-6
-
Zelenina, houby obalované nebo v pivním těstíčku
5-6
-
Drobné pečivo, např. vdolky/koblihy, ovoce v pivním těstíčku
4-5
-
Dušení
Pečení**
Fritování (postupně fritujte porce po 150-200 g v 1-2 l oleje**)
* Další vaření bez pokličky
** Bez pokličky
Pečení se senzory
Pokud používáte varnou zónu se senzory, teplotu pánve
reguluje senzor.
Výhody při pečení
Varná zóna hřeje, jen pokud je to nutné. Ušetříte tak energii.
Olej a tuk se nepřehřeje.
Upozornění
Tuk nikdy neohřívejte bez dozoru.
■
■
Položte pánev doprostřed varné zóny. Dno pánve by mělo mít
správný průměr.
18
■
■
Pánev nepřikrývejte pokličkou. Regulátor by jinak nefungoval.
Pokud použijete ochranné síto na pánev, regulátor funguje.
Používejte výhradně tuk vhodný ke smažení. U másla,
margarínu, olivového oleje nebo vepřového sádla použijte
stupeň pečení min.
Pánev pro pečení se senzory
Dostupnost a možnosti objednání on-line jsou v jednotlivých
zemích rozdílné.
Systémová pánev jako zvláštní příslušenství
Níže uvedené stupně pečení jsou přizpůsobené pro
systémovou pánev.
Pánev, která je optimálně vhodná pro pečení se senzory,
můžete zakoupit také v prodejně s elektrospotřebiči nebo na
www.bosch-eshop.com: HEZ390230
Upozornění: Pečení se senzory je možné i s jinými pánvemi.
U těchto pánví vyzkoušejte nejprve nižší stupně pečení
a případně stupeň pečení změňte. Při vyšším stupni pečení
může dojít k přehřátí pánve.
Stupně pečení
Stupeň
pečení
Teplota
Vhodné pro
max.
vysoká
např. bramboráky, opékané brambory nebo krvavé steaky
med
střední ­ vysoká
např. slabé opékané potraviny, jako řízky, obalované zmrazené potraviny, maso na nudličky,
zelenina
low
nízká ­ střední
např. silnější opékané potraviny, jako frikadely a párky, ryby
min
nízká
např. omelety, pokrmy pečené na másle, olivovém oleji nebo margarínu
Nastavení pečení se senzory
Podle tabulky zvolte vhodný stupeň pečení. Položte pánev na
varnou zónu.
aktivováno. Automaticky se zapne velká dvouokruhová varná
zóna.
Varná deska musí být zapnutá.
1. Dotkněte se symbolu Ô . Na ukazateli se rozsvítí ‘.
V nabídce se zobrazí možné stupně pečení.
PLQ
PLQ
ORZ
PHG
ORZ
PHG
PD[
PD[
Dokud není dosažena teplota pečení, svítí symbol teploty.
Poté zazní akustický signál. Symbol teploty zhasne.
3. Vložte do pánve tuk na pečení a poté pokrm.
Obracejte podle potřeby, aby se nic nepřipálilo.
2. Během následujících 10 sekund zvolte v oblasti nastavování
z nabídky požadovaný stupeň pečení. Pečení se senzory bylo
Vypnutí pečení se senzory
V oblasti nastavování nastavte 0.
Tabulka pečení masa
V tabulce je uvedeno, který stupeň pečení je vhodný pro určitý
pokrm. Doba pečení může záviset na druhu, hmotnosti, tloušťce
a kvalitě potravin.
Maso
Uvedené stupně pečení jsou přizpůsobené pro systémovou
pánev. U jiných pánví mohou být stupně pečení odlišné.
Stupeň
pečení
Celková doba pečení od
zaznění signálního tónu
Řízek, přírodní nebo obalovaný
med
6-10 min
Filé
med
6-10 min
Kotleta
low
10-17 min
Cordon bleu
low
15-20 min
Steaky krvavé (silné 3 cm)
max
6-8 min
Steaky středně nebo hodně propečené (silné 3 cm)
med
8-12 min
Drůbeží prsa (silná 2 cm)
low
10-20 min
Párky vařené nebo syrové
low
8-20 min
Hamburgery / frikadely
low
6-30 min
Jemná sekaná
min
6-9 min
Maso na nudličky, gyros
med
7-12 min
Mleté maso
med
6-10 min
Špek
min
5-8 min
* Dejte do studené pánve
19
Ryby
Vaječné pokrmy
Brambory
Zelenina
Zmrazené potraviny
Ostatní
Stupeň
pečení
Celková doba pečení od
zaznění signálního tónu
Pečené ryby
low
10-20 min
Rybí filé, přírodní nebo obalované
low/med
10-20 min
Scampi, garnáti
med
4-8 min
Palačinky
med
postupné smažení
Omelety
min
postupné smažení
Volské oko
min/med
2-6 min
Míchaná vejce
min
2-4 min
Císařský trhanec
low
10-15 min
Chudí rytíři /francouzské toasty
low
postupné smažení
Opékané brambory z brambor vařených ve slupce
max
6-12 min
Opékané brambory ze syrových brambor*
low
15-25 min
Bramboráky
max
postupné smažení
Glazované brambory
med
10-15 min
Česnek/cibule
min
2-10 min
Cuketa, baklažány
low
4-12 min
Paprika, zelený chřest
low
4-15 min
Houby
med
10-15 min
Glazovaná zelenina
med
6-10 min
Řízky
med
15-20 min
Cordon bleu
low
10-30 min
Drůbeží prsa
min
10-30 min
Gyros, kebab
med
10-15 min
Rybí filé, přírodní nebo obalované
low
10-20 min
Rybí prsty
med
8-12 min
Hranolky
med/max
4-6 min
Zmrazené směsi/zmrazené zeleninové směsi
min
8-15 min
Jarní závitky
low
10-30min
Camembert / sýr
low
10-15min
Camembert / sýr
low
7-10 min
Instantní hotové pokrmy s přidanou vodou, např. těstovinové
pokrmy
min
4-6 min
krutony
low
6-10 min
min
3-7 min
Pražené mandle / ořechy / piniová semínka*
* Dejte do studené pánve
Programy pro pečení
Programy pro pečení používejte výhradně se systémovou
pánví.
Program pro
pečení
Pokrm
P1
Řízky
P2
Drůbeží prsa, Cordon bleu
P3
Steak krvavý
P4
Steak středně nebo hodně propečený
P5
Ryby
P6
Zmrazené směsi / zmrazené zeleninové směsi
P7
Hranolky do pečicí trouby, zmrazené
P8
Palačinky
P9
Omelety, vejce
20
Pomocí programů pro pečení můžete připravovat následující
pokrmy:
Dokud není dosažena teplota pečení, svítí symbol teploty ª.
Poté zazní akustický signál. Symbol teploty ª zhasne.
Nastavení programů pro pečení
Zvolte varnou zónu.
1. Dotkněte se symbolu ˜. Na ukazateli stupně vaření svítí ˜‹.
2. Během následujících 10 sekund zvolte v oblasti nastavování
požadovaný program pro pečení.
Vložte do pánve tuk na pečení a poté pokrm. Obracejte podle
potřeby, aby se nic nepřipálilo.
Vypnutí programů pro pečení
V oblasti nastavování nastavte ‹.
Program pro pečení je zapnutý.
Dětská pojistka
Pomocí dětské pojistky můžete zajistit, aby varnou desku
nemohly zapnout děti.
Zapnutí a vypnutí dětské pojistky
Automatická dětská pojistka
Pomocí této funkce se dětská pojistka automaticky aktivuje
vždy po vypnutí varné desky.
Varná deska musí být vypnutá.
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí: Cca 4 sekundy se dotýkejte symbolu D. Na dobu 4
sekund se rozsvítí symbol D. Varná deska je zablokovaná.
Postup pro zapnutí automatické dětské pojistky je popsaný
v kapitole Základní nastavení.
Vypnutí: Cca 4 sekundy se dotýkejte symbolu D. Zablokování
se zruší.
Timer
Timer lze používat dvěma různými způsoby:
■
Varná zóna se má automaticky vypnout.
■
Jako kuchyňský budík.
Po uplynutí nastaveného času
Po uplynutí doby trvání se varná zóna vypne. Na ukazateli varné
zóny svítí ‹.‹. Zazní akustický signál. Na ukazateli timeru svítí
10 sekundy ‹‹. Dotkněte se symbolu 0. Ukazatele zhasnou
a signální tón utichne.
Varná zóna se má automaticky vypnout
Pro požadovanou varnou zónu zadáte dobu trvání. Po uplynutí
doby trvání se varná zóna automaticky vypne.
Nastavení doby trvání
1. Dvakrát se dotkněte symbolu 0. Ukazatel ‹ požadované
varné zóny svítí. Zobrazí se symbol r a na ukazateli timeru
se rozsvítí ‹‹.
3
Pokud pečete se senzory, začne se doba trvání odměřovat
teprve tehdy, až je dosaženo teploty pro zvolené rozmezí.
Upozornění: Dobu trvání můžete nastavovat až na 99 minut.
Upozornění
■ Pokud jste nastavili kuchyňský budík, na ukazateli timeru se
bude zobrazovat čas kuchyňského budíku. Pro zjištění doby
trvání pro některou varnou zónu zvolte příslušnou varnou
zónu a dvakrát se dotkněte symbolu 0. Na ukazateli timeru
se na 10 sekund zobrazí doba trvání.
Zvolte varnou zónu a dvakrát se dotkněte symbolu 0. V oblasti
nastavování změňte dobu trvání nebo ji nastavte na ‹‹.
Funkce timeru u pečení se senzory
Musí být zvolená a nastavená varná zóna.
PLQ
Oprava nebo vymazání doby trvání
■
■
[
2. Během následujících 10 sekund zvolte v oblasti nastavování
požadovanou dobu trvání.
Pokud jste nastavili dobu trvání pro více varných zón, zobrazí
se na ukazateli timeru vždy doba trvání zvolené varné zóny.
Dobu trvání můžete nastavovat až na 99 minut.
Automatický timer
Pomocí této funkce můžete předvolit dobu trvání pro všechny
varné zóny. Při každém zapnutí varné zóny se začne
odpočítávat předvolená doba trvání. Po uplynutí doby trvání se
varná zóna automaticky vypne.
Postup pro zapnutí automatického timeru je popsaný v kapitole
Základní nastavení.
Upozornění: Můžete změnit dobu trvání pro některou varnou
zónu nebo automatický timer pro varnou zónu vypnout:
3
PLQ
Doba trvání se začne odměřovat.
Zvolte varnou zónu a dvakrát se dotkněte symbolu 0. V oblasti
nastavování změňte dobu trvání nebo ji nastavte na ‹‹.
Kuchyňský budík
S kuchyňským budíkem můžete nastavit dobu až 99 minut. Je
nezávislý na všech ostatních nastaveních.
21
Takto provedete nastavení
Po uplynutí nastaveného času
1. Dotýkejte se symbolu 0, dokud se nerozsvítí ukazatel V pro
Po uplynutí nastaveného času zazní akustický signál. Na
ukazateli timeru svítí ‹‹. Ukazatel V pro kuchyňský budík svítí.
Po 10 sekundách se ukazatel vypne.
kuchyňský budík. Na ukazateli timeru svítí ‹‹.
2. V oblasti nastavování nastavte požadovaný čas.
Po několika sekundách se začne čas odměřovat.
Změna času
Dotýkejte se symbolu 0, dokud se nerozsvítí ukazatel V pro
kuchyňský budík. V oblasti nastavování nastavte požadovaný
čas.
Automatické časové omezení
Pokud je varná zóna v provozu delší dobu a nezměníte
nastavení, aktivuje se automatické časové omezení.
Jakmile se dotknete libovolné ovládací plošky, ukazatel zhasne.
Můžete provést nové nastavení.
Ohřev varné zóny se přeruší. Na ukazateli varné zóny svítí ”‰.
Za jak dlouho se aktivuje časové omezení, závisí na
nastaveném stupni vaření (1 až 10 hodin).
Blokování při utírání
Pokud chcete ovládací panel utřít, když je varná deska zapnutá,
mohla by se změnit nastavení.
signál. Ovládací panel se na 30 sekund zablokuje. Ovládací
panel můžete otřít, aniž by se změnila nastavení.
Aby se to nestalo, je vaše varná deska vybavená funkcí
blokování při utírání. Dotkněte se symbolu -. Zazní akustický
Upozornění: Na hlavní vypínač se funkce blokování při utírání
nevztahuje. Varnou desku můžete kdykoli vypnout.
Základní nastavení
Váš spotřebič má různá základní nastavení. Tato nastavení si
můžete upravit dle svých vlastních zvyklostí.
Ukazatel
Funkce
™‚
Automatická dětská pojistka
‹ Vypnutá.*
‚ Zapnutá.
™ƒ
Signální tón
‹ Potvrzující signál a signál při nesprávném ovládání je vypnutý.
‚ Zapnutý pouze signál při nesprávném ovládání.
ƒ Zapnutý potvrzující signál a signál při nesprávném ovládání.*
™†
Automatický timer
‹ Vypnutý.*
‚-ŠŠ Doba, po které se varné zóny vypnou.
™‡
Doba trvání signálu timeru
‚ 10 sekund.*
ƒ n30 sekund.
„ 1 minuta.
™ˆ
Připojení topných okruhů
‹Vypnuté.
‚ Zapnuté.
ƒ Poslední nastavení před vypnutím varné zóny.*
™Š
Doba volby varné zóny
‹ Neomezená: Vždy můžete nastavit naposledy zvolenou varnou zónu, aniž byste ji museli zvolit znovu.*
‚ Naposledy zvolenou varnou zónu můžete nastavit 10 sekund po zvolení, poté musíte varnou zónu před nastavením znovu zvolit.
* Základní nastavení
22
Ukazatel
Funkce
™‹
Resetování na základní nastavení
‹Vypnuté.
‚ Zapnuté.
* Základní nastavení
Změna základních nastavení
3. Dotýkejte se symbolu 0 tolikrát, dokud se na levém displeji
nezobrazí požadovaný ukazatel.
Varná deska musí být vypnutá.
4. V oblasti nastavování nastavte požadovanou hodnotu.
1. Zapněte varnou desku.
2. Během následujících 10 sekund se 4 sekundy dotýkejte
symbolu 0 .
5. Po dobu 4 sekund se dotýkejte symbolu 0.
Nastavení bylo aktivováno.
Na levém displeji se zobrazí ™‚, na pravém displeji ‹.
Vypnutí
Pro opuštění základního nastavení vypněte varnou desku
hlavním vypínačem a znovu ji nastavte.
Čištění a údržba
Pokyny v této kapitole vám pomohou při údržbě varné desky.
Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky obdržíte u zákaznického
servisu nebo v našem internetovém obchodě.
Sklokeramika
Varnou desku vyčistěte po každém vaření. Zbytky pokrmů se
tak nepřipečou.
Varnou desku čistěte, až když je dostatečně vychladlá.
Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku.
Dodržujte pokyny pro čištění uvedené na obale.
Nikdy nepoužívejte:
■
nezředěné prostředky na ruční mytí nádobí,
■
čisticí prostředky pro myčku nádobí,
■
abrazivní prostředky,
■
agresivní čisticí prostředky, jako jsou spreje na pečicí trouby
nebo odstraňovače skvrn,
■
abrazivní houbičky,
■
vysokotlaké čističe nebo parní čističe.
Silné znečištění odstraníte nejlépe škrabkou na sklo, která se
prodává. Řiďte se pokyny výrobce.
Vhodnou škrabku na sklo obdržíte také u zákaznického servisu
nebo v našem internetovém obchodě.
Rám varné desky
Abyste zabránili poškození rámu varné desky, dodržujte
následující pokyny:
■
Používejte pouze teplý mycí roztok.
■
Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní prostředky.
■
Nepoužívejte škrabku na sklo.
23
Odstranění poruchy
Jestliže se vyskytne porucha, často se jedná jen o maličkost.
Než zavoláte servis, věnujte pozornost následujícím pokynům.
Ukazatel
Chyba
Opatření
Žádný
Přerušené napájení.
Zkontrolujte domovní pojistku spotřebiče. Pomocí jiných elektrických spotřebičů zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.
“ bliká
Ovládací ploška je vlhká nebo na ní
leží nějaký předmět.
Ovládací plošku osušte nebo odstraňte předmět.
“§ + číslo Porucha elektroniky.
Spotřebič vypněte a cca po 30 sekundách znovu zapněte domovní pojistkou
nebo jističem v pojistkové skříňce. Pokud se ukazatel zobrazí znovu, zavolejte
servis.
”ƒ
Elektronika je přehřátá a vypnula příslušnou varnou zónu.
Počkejte, až elektronika dostatečně vychladne. Pak se dotkněte ovládací
plošky varné zóny.*
”…
Elektronika je přehřátá a vypnula
všechny varné zóny.
Počkejte, až elektronika dostatečně vychladne. Pak se dotkněte libovolné
ovládací plošky.*
”ˆ
Vadný senzor pro pečení se senzory.
Dotknutím se ovládací plošky potvrďte chybové hlášení. Můžete vařit bez
funkce pečení se senzory. Zavolejte servis.
”‰
Varná zóna byla v provozu příliš dlouho Varnou zónu můžete ihned znovu zapnout.
a vypnula se.
* Na ovládací panel ani k němu nepokládejte horké hrnce.
Zákaznický servis
Pokud je nutné váš spotřebič opravit, je tu náš servis.
Číslo E a číslo FD:
Pokud se obrátíte na náš servis, sdělte prosím číslo E a číslo
FD spotřebiče. Typový štítek s těmito čísly naleznete v dokladu
spotřebiče.
Mějte na paměti, že návštěva servisního technika není
v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby.
Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu
zákaznických servisů.
Objednávka opravy a poradenství při poruchách
CZ
251.095.546
Důvĕřujte kompetentnosti výrobce. Zajistíte tak, že oprava bude
provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají
k dispozici originální náhradní díly.
24
î Оглавление
по[ru]Пльзованир
Правила техники безопасности ................................................. 25
Причины повреждений ........................................................................ 26
Автоматическая блокировка для безопасности детей ...............32
Таймер ............................................................................................ 33
Охрана окружающей среды ...................................................... 27
Экологически чистая утилизация .................................................... 27
Рекомендации по экономии электроэнергии............................... 27
Знакомство с прибором .............................................................. 27
Панель управления .............................................................................. 27
Конфорки................................................................................................ 28
Индикатор остаточного тепла........................................................... 28
Настройка варочной панели ...................................................... 28
Включение и выключение варочной панели ................................ 28
Регулировка конфорок ....................................................................... 28
Таблица приготовления ...................................................................... 29
Автоматическое отключение конфорок .........................................33
Автоматический таймер.......................................................................33
Бытовой таймер .....................................................................................33
Автоматическое ограничение времени.................................... 33
Защита при вытирании ................................................................ 34
Базовые установки....................................................................... 34
Изменение базовых установок ..........................................................35
Очистка и уход.............................................................................. 35
Стеклокерамика ....................................................................................35
Рама варочной панели ........................................................................35
Устранение неисправностей ...................................................... 36
Сенсорный режим жарения....................................................... 30
Сковороды для жарения в сенсорном режиме ........................... 30
Режимы жарения .................................................................................. 30
Настройка сенсорного режима жарения ...................................... 30
Таблица для жарения .......................................................................... 31
Программы жарения............................................................................ 32
Блокировка для безопасности детей....................................... 32
Включение и выключение блокировки для безопасности детей
................................................................................................................... 32
Сервисная служба........................................................................ 36
Produktinfo
Более подробную информацию о продукции, принадлежностях,
запасных частях и службе сервиса можно найти на
официальном сайте www.bosch-home.com и на сайте интернетмагазина www.bosch-eshop.com
: Правила техники безопасности
Внимательно прочитайте данное
руководство. Сохраняйте руководство по
эксплуатации и инструкцию по монтажу, а
также паспорт прибора для дальнейшего
использования или для передачи новому
владельцу.
Распакуйте и осмотрите прибор. Не
подключайте прибор, если он был
поврежден во время транспортировки.
Подключение прибора без штепсельной
вилки должен производить только
квалифицированный специалист.
Повреждения из-за неправильного
подключения приводят к снятию
гарантийных обязательств.
Этот прибор предназначен только для
домашнего использования. Используйте
прибор только для приготовления блюд и
напитков. Следите за прибором во время
его работы. Используйте прибор только в
закрытом помещении.
Не используйте крышки или неподходящие
защитные решётки для безопасности
детей. Их использование может привести к
опасным ситуациям из-за перегрева,
воспламенения или растрескивания
материалов.
Дети до 8 лет, лица с ограниченными
физическими, умственными и
психическими возможностями, а также
лица, не обладающие достаточными
знаниями о приборе, могут использовать
прибор только под присмотром лиц,
отвественных за их безопасность, или
после подробного инструктажа и
осознания всех опасностей, связанных с
эксплуатацией прибора.
Детям не разрешается играть с прибором.
Очистка и обслуживание прибора не
должны производиться детьми, это
допустимо, только если они старше 8 лет и
их контролируют взрослые.
Не допускайте детей младше 8 лет к
прибору и его сетевому проводу.
Опасность возгорания!
■ Горячее растительное масло или жир
легко воспламеняются. Не оставляйте
без присмотра горячее масло или жир.
Никогда не тущите огонь водой.
Выключите конфорку. Пламя можно
осторожно погасить крышкой,
пламягасящим покрывалом или
подобными предметами.
■ Конфорки очень сильно нагреваются.
Никогда не кладите легко
воспламеняющиеся предметы на
варочную панель. Не складывайте
предметы на варочную панель.
Опасность во згор ания!
Опасность во згор ания!
25
Прибор нагревается. Не храните
легковоспламеняющиеся предметы или
аэрозольные балончики в ящиках под
варочной панелью.
■ Варочная панель самопроизвольно
отключается и перестаёт реагировать на
сигналы управления. В дальнейшем она
может так же самопроизвольно
включиться. Отключите предохранитель в
блоке предохранителей. Вызовите
специалиста сервисной службы.
Опасность ожога!
■ Конфорки и поверхность вокруг них
сильно нагреваются. Не прикасайтесь к
раскаленным поверхностям. Не
подпускайте детей близко.
■ Конфорка нагревается, однако индикатор
не работает. Отключите предохранитель
в блоке предохранителей. Вызовите
специалиста сервисной службы.
Опасность удара током!
■ При неквалифицированном ремонте
прибор может стать источником
опасности.Поэтому ремонт должен
производиться только специалистом
сервисной службы, прошедшим
■
О пасность воз горания!
О пасность ожога!
специальное обучение.Если прибор
неисправен, выньте вилку из розетки или
отключите предохранитель в блоке
предохранителей. Вызовите специалиста
сервисной службы.
■ Проникающая влага может привести к
удару электрическим током. Не
используйте очиститель высокого
давления или пароструйные очистители.
■ Неисправный прибор может быть
причиной поражения током. Никогда не
включайте неисправный прибор. Выньте
из розетки вилку сетевого провода или
выключите предохранитель в блоке
предохранителей. Вызовите специалиста
сервисной службы.
■ Трещины или сколы на стеклокерамике
могут привести к удару электрическим
током. Отключите предохранитель в
блоке предохранителей. Вызовите
специалиста сервисной службы.
Опасность травмирования!
Из-за жидкости между дном кастрюли и
конфоркой кастюля может неожиданно
подпрыгивать вверх. Поэтому дно посуды и
конфорки всегда должны быть сухими.
Опасно сть удара то ком!
Опасно сть удара то ком!
Опасно сть удара то ком!
Причины повреждений
Внимание!
■ Шероховатое дно кастрюли или сковороды может стать
причиной появления царапин на стеклокерамике.
■
Не нагревайте пустую посуду. Это может стать причиной
повреждений.
■
Никогда не ставьте горячие кастрюли и сковороды на панель
управления, зону индикаторов и раму. Это может стать
причиной повреждений.
■
Падение твёрдых или острых предметов на варочную панель
может вызвать её повреждение.
■
При соприкосновении с горячими конфорками алюминиевая
фольга и пластмассовая посуда могут расплавиться.
Защитная плёнка не предназначена для вашей варочной
панели.
Обзор
В следующей таблице приведены самые частые причины
повреждений:
Повреждения
Причины
Способ устранения
Пятна
Остатки пищи
Удаляйте остатки пищи специальным скребком для стеклянных поверхнос
тей.
Неподходящие чистящие средства
Используйте только чистящие средства, предназначенные для очистки
стеклокерамики.
Соль, сахар и песок
Не используйте варочную панель в качестве полки или рабочего стола.
Царапины
Шероховатое дно кастрюли или ско Проверьте используемую посуду.
вороды может стать причиной появле
ния царапин на стеклокерамике.
Изменения цвета Неподходящие чистящие средства
Неровности
26
Используйте только чистящие средства, предназначенные для очистки
стеклокерамики.
Следы трения посуды (например,
алюминиевой)
Передвигайте кастрюли и сковородки, приподнимая их над стеклокерамической поверхностью.
Сахар и продукты с высоким содер
жанием сахара
Удаляйте остатки пищи специальным скребком для стеклянных поверхнос
тей.
Охрана окружающей среды
Распакуйте прибор. Утилизируйте упаковку в соответствии с
требованиями охраны окружающей среды.
Экологически чистая утилизация
Этот прибор соответствует Европейской директиве
2002/96/EG по обращению со старыми
электрическими и электронными приборами (waste
electrical and electronic equipment – WEEE). Эта
директива устанавливает порядок возврата и
утилизации старых приборов, действующий по всей
Европе.
Рекомендации по экономии электроэнергии
■
Всегда закрывайте кастрюли подходящей крышкой. В
противном случае значительно возрастает расход
электроэнергии. Стеклянная крышка позволит вам наблюдать
за приготовлением блюда даже в закрытой кастрюле.
■
Используйте кастрюли и сковороды с плоским дном.
Использование посуды с неровным дном может стать
причиной повышенного расхода электроэнергии.
■
Диаметр дна кастрюли или сковороды должен совпадать с
размером конфорки. Использование кастрюль с диаметром
дна меньше диаметра конфорки ведёт к потере
электроэнергии. Помните: изготовители посуды часто
указывают верхний диаметр, который, как правило, больше,
чем диаметр дна.
■
Для приготовления небольших объёмов пищи используйте
маленькую кастрюлю. При приготовлении в большой
кастрюле расходуется много электроэнергии.
■
При приготовлении пищи наливайте немного воды. Это
экономит электроэнергию, а овощи сохраняют все
содержащиеся в них витамины и минеральные вещества.
■
Своевременно переключайте конфорку на более низкую
ступень нагрева.
■
Используйте остаточное тепло варочной панели. При
длительном приготовлении можно выключать конфорку уже
за 5-10минут до истечения времени приготовления.
Знакомство с прибором
Данное руководство по эксплуатации действительно для
различных варочных панелей. На странице 2 вы найдёте
описание основных типов с указанием размеров.
Панель управления
ƾǏǜǔǚǫǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮ
3dzǴDzǧǴǤǰǰǤǰǬ
ǤǦǶDzǰǤǶǬǻǩǵǮDzǧDz
dzǴǬǧDzǶDzǦǯǩDZǬȃ
ÍdzDzǨǮǯȂǻǩDZǬǩǰ
ƷǜǓǗǙǏǡǝǟǪ
ǴǩǪǬǰǤǪǤǴǩDZǬȃǵǩDZǵDzǴDZDzǧDz
ǴǩǪǬǰǤǪǤǴǩDZǬȃ
ƾǏǜǔǚǫǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮ
ǦǿǥDzǴDzǰǮDzDZǸDzǴǮǬ
ƷǜǓǗǙǏǡǝǟǪ
ǮDzDZǸDzǴDzǮ³É
DzǵǶǤǶDzǻDZDzǧDz
ǶǩdzǯǤ‡¤
PLQ
ƾǏǜǔǚǫǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮ
ǧǯǤǦDZǿǰǦǿǮǯȂǻǤǶǩǯǩǰ
ǫǤǽǬǶDzǭdzǴǬǦǿǶǬǴǤDZǬǬ
'ǥǯDzǮǬǴDzǦǮDzǭǨǯȃ
ǥǩǫDzdzǤǵDZDzǵǶǬǨǩǶǩǭ
ǶǤǭǰǩǴDzǰ
ORZ
PHG
PD[
ƶǝǜǏǜǏǠǡǟǝǘǙǗ
ǨǯȃǴǩǧǷǯǬǴDzǦǮǬǵǶǷdzǩDZǬDZǤǧǴǩǦǤǮDzDZǸDzǴDzǮ
ǨǯȃDZǤǵǶǴDzǭǮǬǶǤǭǰǩǴǤ
ƾǏǜǔǚǫǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮ
ÀǵǩDZǵDzǴDZǿǰǴǩǪǬǰDzǰǪǤǴǩDZǬȃ
Панель управления
При прикосновении к символу активизируется
соответствующая функция.
Указания
■ Если одновременно прикоснуться к нескольким полям,
установки не изменятся. Благодаря этому можно без
проблем вытереть, например, следы убежавшей жидкости в
зоне настроек.
■
Следите за тем, чтобы панель управления была сухой. Влага
отрицательно сказывается на функционировании прибора.
27
Конфорки
Конфорка
Подключение и отключение
$
Одноконтурная конфорка
ð
Двухконтурная конфорка
Выберите конфорку, прикоснитесь к символу ð.
ò
Трёхконтурная конфорка
Выберите конфорку, прикоснитесь к символу подключения ð , подключается второй
нагревательный контур.
Еще раз прикоснитесь к символу подключения ð , подключается третий нагревательный
контур.
Подключение конфорки: загорается соответствующий индикатор.
Включение конфорки: автоматически выбирается последняя установка.
â Конфорки с соединяющим нагревательным элементом
С помощью соединяющего нагревательного элемента можно
объединить две отдельные конфорки в одну большую зону
нагрева для жаровни.
В нормальном режиме эти конфорки работают как обычные
одноконтурные и двухконтурные конфорки.
Подключение соединяющего нагревательного элемента:
одноконтурная конфорка должна быть выключена.
1. Включите двухконтурную конфорку.
2. Прикоснитесь к символу ð. Включается внешний
нагревательный контур двухконтурной конфорки. Загорается
индикатор.
3. Ещё раз прикоснитесь к символу ð. Включается зона
нагрева для жаровни. Загорается индикатор.
Отключение зоны нагрева для жаровни: ещё раз прикоснитесь
к символу ð. Индикатор гаснет. Зона нагрева для жаровни
выключается.
Ступень нагрева можно изменить с панелей управления обеих
конфорок.
Индикатор остаточного тепла
Каждая конфорка варочной панели имеет двухступенчатый
индикатор остаточного тепла.
Если на индикаторе отображается символ •, это означает, что
конфорка ещё горячая. Её можно использовать для
разогревания небольшого блюда или растапливания
шоколадной глазури. По мере остывания конфорки индикация
изменяется на œ. Когда конфорка достаточно остынет,
индикатор погаснет.
Настройка варочной панели
В данной главе описывается процесс регулировки конфорок.
Ступени нагрева конфорок и время приготовления для
различных блюд указаны в таблице.
Включение и выключение варочной панели
Включение и выключение варочной панели осуществляется
главным выключателем.
Включение: прикоснитесь к символу #. Раздаётся сигнал.
Загораются индикатор главного выключателя и индикаторы
конфорок $. Варочная панель готова к эксплуатации.
Выключение: прикасайтесь к символу #, пока индикатор над
главным выключателем и индикаторы конфорок $ не погаснут.
Все конфорки выключены. Индикатор остаточного тепла
продолжает гореть до тех пор, пока конфорки достаточно не
остынут.
Указание: Варочная панель автоматически выключается
примерно через 15 секунд после выключения всех конфорок.
Регулировка конфорок
Установите требуемую ступень нагрева конфорки в зоне
настройки.
Ступень нагрева конфорки 1 = минимальная мощность
Ступень нагрева конфорки 9 = максимальная мощность
Каждая ступень нагрева конфорки имеет промежуточное
положение, В зоне настроек она обозначена символом Û.
Установка ступени нагрева конфорки
1. Прикоснитесь к символу $ для выбора конфорки.
На индикаторе ступени нагрева конфорки загорается символ
‹.‹ и символ $ выбора конфорок горит ярким светом.
2. Установите нужную ступень нагрева конфорки в зоне
настройки.
28
Указание: Температура конфорки регулируется включением и
выключением нагревательного элемента. Даже при самой
высокой мощности нагревательный элемент может включаться
и выключаться.
Изменение ступени нагрева конфорки:
Выберите конфорку и установите требуемую ступень слабого
нагрева в зоне настройки.
Выключение конфорки:
Выберите конфорку и установите 0 в зоне настройки.
Таблица приготовления
Приведённая ниже таблица содержит несколько примеров
приготовления.
При разогревании густых блюд периодически перемешивайте
их.
Время приготовления и ступень нагрева конфорки зависит от
вида, веса и качества продуктов. Поэтому возможны некоторые
отклонения от указанных значений.
Используйте для варки ступень нагрева 9.
Ступень слабого
нагрева
Продолжительность
приготовления на
ступени слабого
нагрева, мин
Шоколад, шоколадная глазурь, сливочное масло, мёд
1-2
-
Желатин
1-2
-
Рагу, густой суп, например, чечевичный
1-2
-
Молоко**
1,5-2,5
-
Варка сосисок в воде**
3-4
-
Шпинат глубокой заморозки
2,5-3,5
20-30 мин
Гуляш глубокой заморозки
2,5-3,5
10-15 мин
Клёцки, фрикадельки
4,5-5,5
20-30 мин
Рыба
4-5*
10-15 мин
Белые соусы, например, «бешамель»
1-2
3-6 мин
Взбитые соусы, например, «бернез», голландский соус
3-4
8-12 мин
Рис (в двойном объёме воды)
2-3
15-30 мин
Молочный рис
1,5-2,5
25-35 мин
Картофель в мундире
4-5
25-30 мин
Отварной картофель
4-5
15-25 мин
Изделия из теста, макароны
6-7*
6-10 мин
Рагу, супы
3,5-4,5
15-60 мин
Овощи
2,5-3,5
10-20 мин
Овощи глубокой заморозки
3,5-4,5
10-20 мин
Приготовление в скороварке
4-5
-
Рулеты
4-5
50-60 мин
Тушёное мясо
4-5
60-100 мин
Гуляш
2,5-3,5
50­60 мин
Шницель в панировке или без неё
6-7
6-10 мин
Шницель глубокой заморозки
6-7
8-12 мин
Отбивная в панировке или без неё
6-7
8-12 мин
Стейк (3 см толщиной)
7-8
8-12 мин
Грудка птицы (2 см толщиной)
5-6
10­20 мин
Грудка птицы глубокой заморозки
5-6
10-30 мин
Рыба и рыбное филе без панировки
5-6
8-20 мин
Рыба и рыбное филе в панировке
6-7
8-20 мин
Рыба и рыбное филе в панировке глубокой заморозки, например, рыбные палочки
6-7
8-12 мин
Омары и креветки
7-8
4-10 мин
Растапливание
Разогревание и поддержание в горячем состоянии
Размораживание и разогревание
Доведение до готовности, варка без кипения
Варка, варка на пару, тушение
Тушение
Жарение**
Блюда для жарения глубокой заморозки
6-7
6­10 мин
Блины
6-7
непрерывно
Омлет
3,5-4,5
непрерывно
Яичница-глазунья
5-6
3-6 мин
* Приготовление на медленном огне без крышки
** Без крышки
29
Ступень слабого
нагрева
Продолжительность
приготовления на
ступени слабого
нагрева, мин
Жарение во фритюре (порции по 150-200 г, непрерывное жарение в 1-2 л растительного масла**)
8-9
Продукты глубокой заморозки, например, картофель фри, куриные нагеты
7-8
-
7-8
-
6-7
-
5-6
-
5-6
-
4-5
-
Крокеты
Мясные шарики
Мясо, например, цыплёнок кусочками
Рыба в панировке или в пивном кляре
Овощи, грибы в панировке или пивном кляре
Мелкая выпечка, например, пончики, пышки, фрукты в пивном кляре
-
* Приготовление на медленном огне без крышки
** Без крышки
Сенсорный режим жарения
Если вы пользуетесь конфоркой с сенсорным режимом
жарения, температуру сковороды регулирует сенсор.
Преимущества при жарении
Конфорка нагревается только тогда, когда необходимо. Это
экономит электроэнергию, а масло или жир не перегреваются.
Указания
Никогда не разогревайте жир без присмотра.
■
Сковороды для жарения в сенсорном
режиме
Системная сковорода в качестве спецпринадлежности
Сковороду, которая оптимально подходит для жарки в
сенсорном режиме жарения, Вы можете купить в
специализированном магазине электроники или через
www.bosch­eshop.com: HEZ390230
■
Ставьте сковороду на середину конфорки. Следите за тем,
чтобы диаметр дна сковороды был подходящим.
Ассортимент и возможность заказа спецпринадлежностей online может различаться в зависимости от страны.
■
Не закрывайте сковороду крышкой, иначе система
регулировки работать не будет. Можно использовать сито для
защиты от брызг, система регулировки будет работать.
Указанные в приложении режимы жарения подходят для
системной сковороды.
■
Используйте только жир, подходящий для жарения. Если вы
хотите использовать для жарения сливочное масло,
маргарин, оливковое масло или топленое свиное сало,
устанавливайте режим жарения min.
Указание: Сенсорный режим жарения можно использовать и с
обычными сковородами. Сначала проверьте сковороды в
режиме жарения min, а при необходимости измените режим.
При более мощном режиме жарения сковорода может
перекалиться.
Режимы жарения
Режим
жарения
Температура
Подходят для
max
высокая
для картофельных оладий, жареного картофеля, стейков с кровью
med
средняя ­ высокая
для жарки тонких кусков: шницелей, продуктов глубокой заморозки в панировке, бефстроганов,
овощей
low
низкая ­ средняя
для жарки толстых кусков: рубленые котлеты и колбаски, рыба
мин
низкая
для омлетов, для обжаривания в оливковом или сливочном масле или в маргарине
Настройка сенсорного режима жарения
варочная панель должна быть включена.
Выберите в таблице режим жарения, подходящий для
приготовления вашего блюда. Поставьте сковороду на
конфорку.
1. Прикоснитесь к символу Ô . На дисплее загорается ‘. В
меню индикаторов появляются возможные режимы жарения.
PLQ
30
ORZ
PHG
PD[
2. В следующие 10 секунд в зоне настроек, ниже индикатора
меню, выберите необходимый режим жарения. Сенсорный
режим жарения активизирован. Большая двухконтурная
конфорка автоматически включается.
3. Положите в сковороду сначала жир для жарения, а затем
продукты.
Переворачивайте блюдо как обычно, чтобы оно не
пригорело.
Выключение сенсорного режима жарения
Установите 0 в зоне настройки.
PLQ
ORZ
PHG
PD[
Символ температуры будет гореть, пока не будет достигнута
заданная температура. Потом раздастся сигнал. Символ
температуры погаснет.
Таблица для жарения
В таблице указано, какие режимы жарения для каких блюд
рекомендуется использовать. Время жарения может зависеть
от вида, веса, толщины и качества исходных продуктов.
Указанные в приложении режимы жарения подходят для
системной сковороды. При использовании других сковород
режимы жарения могут быть иными.
Режим
жарения
Мясо
Шницель в панировке или без неё
med
6-10 мин
Филе
med
6-10 мин
Котлеты
low
10-17 мин
Кордон блю
low
15-20 мин
Стейки с кровью (3 см толщиной)
max
6-8 мин
Стейки среднепрожаренные или хорошо прожаренные (3 см
толщиной)
med
8-12 мин
Грудка птицы (2см толщиной)
low
10-20 мин
low
8-20 мин
low
6-30 мин
мин
6-9 мин
Колбаски вареные или сырые
Рубленые шницели по-гамбургски/фрикадельки
Паштет
med
7-12 мин
med
6-10 мин
мин
5-8 мин
Рыба жареная
low
10-20 мин
Рыбное филе в панировке или без нее
low/med
10-20 мин
Омары, креветки
med
4-8 мин
Блины
med
непрерывно жарить
Омлеты
мин
непрерывно жарить
Яичница-глазунья
min/med
2-6 мин
Яичница-болтунья
мин
2-4 мин
Шмаррен по-королевски
low
10-15 мин
Гренки/французские тосты
low
непрерывно жарить
Бефстроганы, гирос
Мясной фарш
Шпиг
Рыба
Блюда из яиц
Картофель
Овощи
Общее время приготовления
после звукового сигнала
Сваренный в мундире и затем обжаренный картофель
max
6-12 мин
Жареный картофель*
low
15-25 мин
Картофельные оладьи
max
непрерывно жарить
Глазированный картофель
med
10-15 мин
Чеснок/лук
мин
2-10 мин
Кабачки цуккини, баклажаны
low
4-12 мин
Сладкий перец, зелёная спаржа
low
4-15 мин
Грибы
med
10-15 мин
Глазированные овощи
med
6-10 мин
* Выкладывать в холодную сковороду
31
Продукты
глубокой
заморозки
Прочее
Режим
жарения
Общее время приготовления
после звукового сигнала
Шницель
med
15-20 мин
Кордон блю
low
10-30 мин
Грудка птицы
мин
10-30 мин
Гирос, кебаб
med
10-15 мин
Рыбное филе в панировке или без нее
low
10-20 мин
Рыбные палочки
med
8-12 мин
Картофель фри
med/max
4-6 мин
Блюда для жарения/овощи для жарения
мин
8-15 мин
Весенние рулеты
low
10-30 мин
Камамбер/сыр
low
10-15 мин
Камамбер/сыр
low
7-10 мин
Сухие готовые блюда с добавлением воды, например макаронник
мин
4-6 мин
Крутоны
low
6-10 мин
мин
3-7 мин
Обжарка миндаля/фундука/кедровых орехов*
* Выкладывать в холодную сковороду
Программы жарения
Используйте программы жарения только с системной
сковородой.
С помощью программ жарения вы можете приготовить
следующие блюда:
Программа
жарения
Блюдо
P1
Шницель
P2
Грудка птицы, кордон блю
P3
Стейк с кровью
P4
Стейк среднепрожаренный или хорошо прожаренный
P5
Рыба
P6
Блюда для жарения/овощи для жарения глубокой заморозки
P7
В духовом шкафу ­ картофель фри глубокой заморозки
P8
Блины
P9
Омлеты, яйца
Настройка программ жарения
Выберите конфорку.
1. Прикоснитесь к символу ˜. На индикаторе конфорки
появляется ˜‹.
2. В течение следующих 10 секунд выберите в зоне настроек
требуемую программу жарения.
Программа жарения включена.
Символ температуры ª будет гореть, пока не будет достигнута
температура жарения. Потом раздается сигнал. Символ
температуры ª гаснет.
Положите в сковороду сначала жир для жарения, а затем
продукты. Переворачивайте продукты как обычно, чтобы они не
пригорели.
Выключение программы жарения
В зоне настроек установите ‹.
Блокировка для безопасности детей
Функция блокировки для безопасности детей препятствует
самостоятельному включению детьми варочной панели.
Автоматическая блокировка для
безопасности детей
Включение и выключение блокировки для
безопасности детей
При наличии этой функции блокировка для безопасности детей
автоматически активизируется каждый раз при выключении
варочной панели.
Варочная панель должна быть выключена.
Включение: прикоснитесь к символу D и удерживайте его
нажатым в течение 4 секунд. Символ D будет гореть
4 секунды. Варочная панель заблокирована.
Выключение: прикоснитесь к символу D и удерживайте его
нажатым в течение 4 секунд. Блокировка снимается.
32
Включение и выключение
О включении автоматической блокировки для безопасности
детей см. в главе «Базовые установки».
Таймер
Таймер можно использовать двумя различными способами:
■
для автоматического выключения конфорок
■
в качестве обычного бытового таймера
Функция таймера для сенсорного режима жарения
При приготовлении в сенсорном режиме жарения отсчет
установленного времени приготовления начинается только по
достижении температуры выбранного режима.
Автоматическое отключение конфорок
Вы можете установить время приготовления для выбранной
конфорки. По истечении установленного времени конфорка
автоматически выключается.
Установка времени
Выберите и установите конфорку.
1. Дважды прикоснитесь к символу 0. Загорается индикатор ‹
выбранной конфорки. На дисплее появляется символ r, а на
индикаторе таймера появляется‹‹.
Указание: Максимальное время, которое может быть
установлено, составляет 99 минут.
Указания
Если вы установили время для бытового таймера, то на
индикаторе таймера всегда будет отображаться время
бытового таймера. Чтобы узнать время, установленное для
какой-либо конфорки, нужно выбрать конфорку и дважды
прикоснуться к символу 0. На индикаторе таймера на
10 секунд появится время, установленное для конфорки.
■
■
Если у вас установлено время для нескольких конфорок, на
индикаторе таймера будет отображаться время,
установленное для выбранной конфорки.
■
Максимальное время, которое может быть установлено,
составляет 99 минут.
Автоматический таймер
3
PLQ
[
2. В течение следующих 10 секунд установите в зоне настроек
нужное время приготовления.
С помощью этой функции можно выбрать время приготовления
для всех конфорок. После включения каждой конфорки
начинается отсчёт заданного времени. По истечении
установленного времени конфорка автоматически
выключается.
О включении автоматического таймера см. в главе «Базовые
установки».
Указание: Можно изменить время приготовления для любой
конфорки или выключить автоматический таймер:
Выберите конфорку и прикоснитесь к символу 0 2 раза.
Измените время приготовления в зоне настройки или
установите его на ‹.
Бытовой таймер
3
PLQ
Начинается отсчет времени.
По истечении времени
На бытовом таймере можно устанавливать время до 99 мин.
Эта функция не зависит от других установок.
Установка
1. Прикоснитесь к символу 0, загорается символ бытового
таймера V. На индикаторе таймера появляется ‹‹.
2. Установите требуемое время в зоне настройки.
Отсчёт времени начинается через несколько секунд.
По истечении установленного времени конфорка выключается.
На индикаторе конфорки появляется ‹.‹ . Раздаётся звуковой
сигнал. На индикаторе таймера на 10 секунд появляется ‹‹.
Прикоснитесь к символу 0. Индикаторы гаснут, а сигнал
выключается.
По истечении времени раздаётся звуковой сигнал. На
индикаторе таймера появляется ‹‹. Символ V продолжает
гореть. Через 10 секунд вся индикация гаснет.
Изменение или сброс времени приготовления
Изменение времени
Выберите конфорку и прикоснитесь к символу 0 2 раза.
Измените время приготовления в зоне настройки или
установите его на ‹ .
Прикоснитесь к символу 0, загорается символ бытового
таймера V. Установите требуемое время в зоне настройки.
По истечении времени
Автоматическое ограничение времени
Если конфорка включена в течение долгого времени и
установки остаются неизменными, активизируется функция
автоматического ограничения времени.
Момент активизации функции ограничения времени зависит от
установленной ступени нагрева (через 1-10 часов).
Нагрев конфорки прекращается. На индикаторе конфорки
появляется ”‰.
При прикосновении к любой панели управления индикатор
гаснет. После этого можно заново выполнить установки.
33
Защита при вытирании
В случае протирания панели управления при включённой
варочной панели возможно изменение настроек.
30 секунд. После этого вы можете протереть панель
управления, не боясь изменения установок.
Для предотвращения этого варочная панель оснащена
функцией защиты при вытирании. Прикоснитесь к символу -.
Раздаётся звуковой сигнал Панель управления блокируется на
Указание: Функция защиты при вытирании не
распространяется на главный выключатель. Можно выключить
варочную панель в любой момент.
Базовые установки
Ваш прибор имеет различные базовые установки. Вы можете
заменить эти установки на более удобные для вас.
Индикация
Функция
™‚
Автоматическая блокировка для безопасности детей
‹ Выключено*
‚ Включено
™ƒ
Звуковой сигнал
‹ Сигналы подтверждения и сообщения об ошибке выключены
‚ Включён только сигнал сообщения об ошибке
ƒ Сигналы подтверждения и сообщения об ошибке включены*
™†
Автоматический таймер
‹ Выключено*
‚-ŠŠ Время, по истечении которого конфорки выключаются
™‡
Продолжительность сигнала истечения времени таймера
‚ 10 секунд*
ƒ n30 секунд
„ 1 минута
™ˆ
Подключение нагревательных контуров
‹ Выключено
‚ Включено
ƒ Последняя установка перед выключением конфорки*
™Š
Время выбора конфорки
‹ Не ограничено. Можно в любой момент установить последнюю выбранную конфорку без повторного выбора.*
‚ После выбора конфорки можно выполнять установки в течение 10 секунд, по истечении этого времени перед
установкой следует снова выбрать конфорку.
™‹
Восстановление базовых установок
‹ Выключено
‚ Включено
*Базовая установка
34
Изменение базовых установок
3. Прикасайтесь к символу 0, пока на левом дисплее не
появится требуемая индикация.
Варочная панель должна быть выключена.
4. Установите нужное значение в зоне настройки.
1. Включите варочную панель.
2. В течение следующих 10 секунд прикоснитесь к символу 0 и
удерживайте 4 секунды.
5. Прикоснитесь к символу 0 и удерживайте его 4 секунды.
Установка активизирована.
На левом дисплее появляется ™‚, а на правом - ‹.
Выключение
Чтобы выйти из базовых установок, выключите и снова
включите варочную панель главным выключателем.
Очистка и уход
Данная глава содержит указания, которые помогут вам
правильно ухаживать за варочной панелью.
Рекомендуемые чистящие средства и средства по уходу вы
можете приобрести через сервисную службу или в нашем
интернет-магазине.
Стеклокерамика
Каждый раз после приготовления пищи не забывайте протирать
варочную панель. В противном случае остатки пищи будут
пригорать.
Чистите варочную панель только после её охлаждения.
Используйте только чистящие средства, предназначенные для
очистки стеклокерамики. Соблюдайте указания на упаковке.
Никогда не используйте:
■
неразбавленные средства для мытья посуды
■
средства для посудомоечных машин
■
абразивные средства
■
агрессивные чистящие средства, в том числе спрей для
очистки духовок и пятновыводители
■
жёсткие губки
■
очистители высокого давления и пароструйные очистители
Сильные загрязнения лучше всего удаляются с помощью
скребка для стеклянных поверхностей. Соблюдайте указания
от изготовителя.
Скребок для стеклянных поверхностей можно приобрести
через сервисную службу или в нашем интернет-магазине.
Рама варочной панели
Во избежание повреждения рамы варочной панели соблюдайте
следующие указания:
■
Используйте для очистки только тёплый мыльный раствор.
■
Не используйте едкие или абразивные чистящие средства.
■
Не используйте скребок для стеклянных поверхностей.
35
Устранение неисправностей
Часто случается, что причиной неисправности становится
какая-то мелочь. Прежде чем обращаться в сервисную службу,
внимательно прочитайте следующие указания.
Индикация Неисправность
Способ устранения
Отсутс
твует.
Прервана подача электроэнергии.
Проверьте предохранитель прибора. Проверьте с помощью других электроприборов, если ли ток в сети.
“ мигает
Влага или посторонний предмет на
панели управления.
Насухо протрите панель управления или уберите посторонний предмет.
“§ + число Неисправность электронного блока.
Отключите прибор с помощью предохранителя или предохранительного
выключателя в блоке предохранителей и по истечении примерно 30 секунд
включите снова. Если индикация появляется снова, вызовите специалиста
сервисной службы.
”ƒ
Электронный блок перегрелся и
Подождите, пока электронный блок остынет. После этого снова включите
отключил соответствующую конфорку. конфорку с панели управления.*
”…
Электронный блок перегрелся и
отключил все конфорки.
Подождите, пока электронный блок остынет. После этого снова включите
любую конфорку с панели управления.*
”ˆ
Сенсор жарения неисправен.
Подтвердите сигнал сообщения об ошибке прикосновением к панели управ
ления. Готовьте без сенсорного режима жарения. Вызовите специалиста сервисной службы.
”‰
Конфорка была включена в течение
слишком долгого времени и поэтому
отключилась.
Вы в любой момент можете снова включить конфорку.
* Не ставьте горячие кастрюли близко к панели управления или на неё.
Сервисная служба
Если ваш прибор нуждается в ремонте, наша сервисная служба
всегда к вашим услугам.
Номер E и номер FD
При вызове специалиста сервисной службы всегда указывайте
номер изделия (номер E) и заводской номер (номер FD)
прибора. Фирменная табличка с номерами находится в
паспорте прибора.
Обратите внимание, что визит специалиста сервисной службы
для устранения повреждений, связанных с неправильным
уходом за прибором, даже во время действия гарантии не
является бесплатным.
Заявка на ремонт и консультация при неполадках
Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном
списке сервисных центров.
Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда вы можете
быть уверены, что ремонт будет произведëн грамотными
специалистами и с использованием фирменныx запасныx
частей.
36
á Tartalomjegyzék
Ha[huatásiuíznl]
Biztonsági útmutató ................................................................. 37
A sérülések okai .............................................................................. 38
Környezetvédelem .................................................................... 38
Környezetkímélő ártalmatlanítás ................................................... 38
Energiatakarékossági ötletek ........................................................ 38
A készülék megismerése ......................................................... 39
Kezelőfelület...................................................................................... 39
Főzőhelyek ........................................................................................ 39
Maradékhő-kijelzés .......................................................................... 39
A főzőfelület beállítása ............................................................ 40
Főzőfelület be­ és kikapcsolása.................................................... 40
Főzőhely beállítása .......................................................................... 40
Főzési táblázat.................................................................................. 40
Sütés-érzékelő .......................................................................... 41
Sütés-érzékelőhöz való serpenyő ................................................. 42
Sütési fokozatok............................................................................... 42
Sütésérzékelő beállítása................................................................. 42
Sütési táblázat .................................................................................. 42
Sütési programok ............................................................................ 43
Gyerekzár .................................................................................. 44
Gyerekzár be­ és kikapcsolása..................................................... 44
Automatikus gyerekzár ................................................................... 44
Időzítés ...................................................................................... 44
A főzőhelynek automatikusan ki kell kapcsolnia....................... 44
Automatikus időzítés ....................................................................... 44
Konyhai óra....................................................................................... 45
Automatikus időkorlát ............................................................. 45
Törlési védelem ........................................................................ 45
Alapbeállítások......................................................................... 45
Alapbeállítások megváltoztatása .................................................. 46
Tisztítás és ápolás ................................................................... 46
Üvegkerámia..................................................................................... 46
A főzőfelület kerete.......................................................................... 46
Üzemzavar elhárítása............................................................... 47
Ügyfélszolgálat......................................................................... 47
Produktinfo
További információkat a termékekről, a tartozékokról, az
alkatrészekről és a szervizzel kapcsolatban internetes
oldalunkon: www.bosch-home.com és az Online-Shop-ban:
www.bosch-eshop.com talál.
: Biztonsági útmutató
Gondosan olvassa el ezt az útmutatót. A
használati és a szerelési útmutatót, valamint
a készülék garanciajegyét őrizze meg
későbbre vagy a következő tulajdonos
részére.
Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket.
Szállítási sérülés esetén ne csatlakoztassa.
A csatlakozódugó nélküli készüléket csak
hivatalos engedéllyel rendelkező
szakember csatlakoztathatja. Hibás
csatlakoztatás miatt keletkezett károkra
nem vonatkozik a garancia.
Ez a készülék csak háztartásban vagy ház
körül való alkalmazásra készült. A
készüléket kizárólag ételek és italok
készítésére használja. A készüléket
üzemelés közben soha ne hagyja felügyelet
nélkül. A készüléket csak zárt helyiségben
használja.
Ne használjon fedőlapot és nem a típushoz
való gyermek-védőrácsot. Ezek használata
balesetet okozhat, pl. a túlhevülhetnek,
meggyulladhatnak vagy elpattanhatnak.
Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és
csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességű, ill. tapasztalatlan személyek
csak a biztonságukért felelős személy
felügyelete mellett használhatják, illetve
akkor, ha megtanulták a készülék
biztonságos használatát és megértették az
ebből eredő veszélyeket.
Soha ne engedjen gyerekeket a
készülékkel játszani. A tisztítást és a
felhasználói karbantartást nem végezhetik
gyerekek, kivéve ha 8 évnél idősebbek és
felügyelet mellett vannak.
8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a
készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.
Tűzveszély!
■ A forró olaj és a zsír könnyen meggyullad.
Soha ne hagyja felügyelet nélkül a forró
olajat és zsírt. Soha ne vízzel oltsa el a
tüzet. Kapcsolja ki a főzőhelyet. A lángot
óvatosan fojtsa el fedővel, oltókendővel
vagy hasonlóval.
■ A főzőhelyek nagyon forrók. Soha ne
tegyen gyúlékony tárgyakat a főzőfelületre.
Ne tároljon tárgyakat a főzőfelületen.
■ A készülék forró. Ne tartson gyúlékony
tárgyakat vagy sprayt a főzőfelület alatti
fiókokban.
■ A főzőfelület magától lekapcsol és utána
már nem lehet kezelni. Később véletlenül
bekapcsolhat. Kapcsolja ki a biztosítékot a
biztosítékszekrényben. Hívja az
ügyfélszolgálatot.
Tűzveszély!
Tűzveszély!
Tűzveszély!
37
Égésveszély!
■ A főzőhelyek és a környezetük nagyon
forró. Soha ne érintse meg a forró
felületeket. Tartsa távol a gyerekeket.
■ A főzőhely fűt, de a kijelző nem működik.
Kapcsolja ki a biztosítékot a
biztosítékszekrényben. Hívja az
ügyfélszolgálatot.
Áramütésveszély!
■ A szakszerűtlen javítások
veszélyesek.Javításokat csakis
szakképzett ügyfélszolgálati technikus
végezhet.Ha a készülék meghibásodott,
húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy
cserélje ki a biztosítékot a
biztosítékszekrényben. Hívja az
ügyfélszolgálatot
É gés veszély !
Á ramü tésveszély!
Az intenzív nedvesség áramütést okozhat.
Ne használjon magasnyomású vagy
gőzsugaras tisztítógépet.
■ A hibás készülék áramütést okozhat. Soha
ne kapcsolja be a hibás készüléket. Húzza
ki a csatlakozódugót és kapcsolja ki a
biztosítékot a biztosítékszekrényben. Hívja
az ügyfélszolgálatot
■ Az üvegkerámiában keletkezett repedések
vagy törések áramütést okozhatnak.
Kapcsolja ki a biztosítékot a
biztosítékszekrényben. Hívja az
ügyfélszolgálatot.
Sérülésveszély!
A főzőedények az edény alja és a főzőhely
között keletkező folyadék miatt hirtelen
megemelkedhetnek. A főzőhelyet és az
edény alját mindig tartsa szárazon.
■
Áramütésv es zély!
Áramütésv es zély!
A sérülések okai
Figyelem!
■
■
■
■
Az edények és serpenyők érdes alja megkarcolhatja az
üvegkerámiát.
■
Kerülje az edények üresen való melegítését. Sérülések
keletkezhetnek.
Ha a főzőfelületre kemény vagy hegyes tárgy esik, a
főzőfelület megsérülhet.
Az alufólia vagy a műanyag edények ráolvadnak a forró
főzőhelyre. Ezért a tűzhelyvédő fólia nem alkalmazható az Ön
főzőfelületén.
Soha ne tegyen forró serpenyőt vagy edényt a kezelőfelületre,
a kijelzőterületre vagy a keretre. Sérülések keletkezhetnek.
Áttekintés
A következő táblázatban megtalálja a leggyakoribb sérüléseket:
Sérülések
Okok
Intézkedés
Foltfajták
Kifutott ételek
A kifutott ételt haladéktalanul távolítsa el egy üvegkaparóval.
Alkalmatlan tisztítószerek
Csak üvegkerámiához alkalmas tisztítószert használjon
Só, cukor és homok
Ne használja a főzőfelületet munka- vagy lerakóhelyként
Az edények és serpenyők érdes alja
megkarcolhatja az üvegkerámiát.
Ellenőrizze az edényt.
Alkalmatlan tisztítószerek
Csak üvegkerámiához alkalmas tisztítószert használjon
Edény okozta kidörzsölődés (pl. alumínium)
Emelje meg az edényeket és serpenyőket, amikor elmozdítja azokat.
Cukor, magas cukortartalmú ételek
A kifutott ételt haladéktalanul távolítsa el egy üvegkaparóval.
Karcolások
Elszíneződések
Kagylóformájú
repedés
Környezetvédelem
Csomagolja ki a készüléket, és a csomagolást környezetbarát
módon ártalmatlanítsa.
Energiatakarékossági ötletek
■
Környezetkímélő ártalmatlanítás
Ez a készülék megfelel az elektromos és
elektronikus régi készülékekről (waste electrical and
electronic equipment ­ WEEE) szóló 2002/96/EG
európai irányelvnek. Az irányelv a régi készülékek az
egész EU-ban érvényes visszavételét és
értékesítését szabályozza.
38
■
■
Az edényt mindig fedje le egy megfelelő méretű fedővel.
Fedő nélküli főzésnél négyszer több energia szükséges. Az
üvegfedőn át bármikor megnézheti az ételt, anélkül hogy a
fedőt felemelné.
Használjon egyenletes aljú edényeket és serpenyőket. Az
egyenetlen alj növeli az energiafelhasználást.
Az edény­ és serpenyőalj átmérőjének meg kell egyeznie a
főzőhely nagyságával. Különösen a túl kis méretű edények
főzőhelyen történő használata okoz energiaveszteséget.
Vegye figyelembe: Az edény gyártói gyakran az edények
felső átmérőjét adják meg. Ez legtöbbször nagyobb, mint az
edény aljának az átmérője.
■
■
Kis mennyiségekhez kis edényt használjon. A nagy, csak
kevés ételt tartalmazó edény sok energiát igényel.
■
■
Kevés vízzel főzzön. Ezzel energiát takarít meg. A
zöldségfélék megtartják a vitaminokat és ásványi anyagokat.
Időben kapcsoljon át alacsonyabb főzési fokozatra.
Használja a főzőfelület maradékhőjét. Hosszabb főzési idők
esetén a főzőhelyet a főzési idő lejárta előtt már 5-10 perccel
kapcsolja ki.
A készülék megismerése
A használati utasítás különböző főzőfelületekre vonatkozik. A 2.
oldalon egy méreteket megadó típustáblázat található.
Kezelőfelület
.H]HOıIHOOHWD
3SURJUDPDXWRPDWLND
ÍKR]]iNDS
FVROiViKR]
.LMHO]ıND
Iĺ]pVL
IRNR]DWKR]³É
PDUDGpNKĺK|]
‡¤
.LMHO]ıND
VWpVpU]pNHOĺVWpVLIRNR]DWDLKR]
.H]HOıIHOOHWD
Iĺ]ĺKHO\NLYiODV]WiViKR]
PLQ
.H]HOıIHOOHWD
IĺNDSFVROyKR]
W|UOpVLYpGHOHPKH]
'J\HUHN]iUKR]
LGĺ]tWpVKH]
Kezelőfelületek
Amikor megérint egy szimbólumot, a megfelelő funkció
bekapcsol.
ORZ
PHG
PD[
%HiOOtWiVLWDUWRPiQ\
$Iĺ]pVLIRNR]DWEHiOOtWiViKR]
$]LGĺ]tWpVEHiOOtWiViKR]
.H]HOıIHOOHWD
ÀVWpVpU]pNHOĺK|]
Utasítások
A beállítások nem változnak meg, ha több mezőt egyidejűleg
érint meg. Így letörölheti a beállítási tartományra kifutott ételt.
■
■
A kezelőfelületeket mindig tartsa szárazon. A nedvesség
befolyásolhatja a működést.
Főzőhelyek
Főzőhely
Hozzákapcsolás és kikapcsolás
$
Egykörös főzőhely
ð
Kétkörös főzőhely
Válassza ki a főzőhelyet, érintse meg a hozzákapcsolás ð szimbólumot.
ò
Háromkörös főzőhely
Válassza ki a főzőhelyet, érintse meg a hozzákapcsolásð szimbólumot, a 2. fűtőkör hozzákapcsol.
Ismét érintse meg a hozzákapcsolásð szimbólumot, a 3. fűtőkör hozzákapcsol.
Főzőhely hozzákapcsolása: a megfelelő kijelző világít.
Főzőhely bekapcsolása: a készülék automatikusan az utoljára beállított teljesítményt választja.
â Főzőhelyek hídfűtőtesttel
Az ilyen főzőhelyek esetében egy híd­fűtőtest segítségével
össze tud kapcsolni két külön főzőhelyet egy nagy sütőzónává.
Normál üzemmódban mindkét főzőhely szabályos egykörös és
kétkörös főzőhelyként működik.
A hídfűtőtest hozzákapcsolása: az egykörös főzőhelynek
kikapcsolva kell lennie.
1. A kétkörös főzőhely bekapcsolása.
2. Érintse meg a ð szimbólumot. A kétkörös főzőhely külső
fűtőköre hozzákapcsol. A jelzőlámpa világít.
3. Érintse meg ismét a ð szimbólumot. A sütőzóna
hozzákapcsol. A jelzőlámpa világít.
A sütőzóna kikapcsolása: érintse meg ismét a ð szimbólumot.
A jelzőlámpa kialszik. A sütőzóna kikapcsol.
A főzési fokozat tetszés szerint állítható mindkét főzőhely
kezelőfelületével.
Maradékhő-kijelzés
A főzőfelület minden egyes főzőhelye egy kétfokozatú
maradékhő-kijelzéssel rendelkezik.
Ha a kijelzőn megjelenik egy •, a főzőhely még forró. Melegen
tarthat pl. egy kis adag ételt vagy csokoládébevonatot
olvaszthat. Ha a főzőhely tovább hűl, a kijelző œ-ra vált. Amikor
a főzőhely elegendően lehűlt, a kijelző kialszik.
39
A főzőfelület beállítása
Ebből a fejezetből megtudható a főzőhelyek beállítása. A
táblázatban megtalálhatók a főzési fokozatok és a különböző
ételekre vonatkozó főzési idők.
Főzőfelület be­ és kikapcsolása
A főzőfelületet a főkapcsolóval tudja be- és kikapcsolni.
Bekapcsolás: érintse meg a # szimbólumot. Egy hangjelzés
hallható. A főkapcsoló feletti kijelző és a főzőhelykijelzők $
világítanak. A főzőfelület üzemkész.
Kikapcsolás: érintse meg a # szimbólumot, míg a főkapcsoló
feletti kijelzés és a főzőhelykijelzők $ ki nem alszanak.
Valamennyi főzőhely ki van kapcsolva. A maradékhő-kijelzés
mindaddig világít, amíg valamennyi főzőhely megfelelően ki
nem hűlt.
Utasítás: A főzőfelület automatikusan kikapcsol, ha valamennyi
főzőhely 15 másodpercnél hosszabb ideig ki van kapcsolva.
Főzőhely beállítása
A beállítási tartományban állíthatja be a kívánt főzési fokozatot.
1-es főzési fokozat = legalacsonyabb teljesítmény
9-es főzési fokozat = legnagyobb teljesítmény
Minden főzési fokozat rendelkezik egy közbenső fokozattal is.
Ez a beállítási tartományban a Û szimbólummal van jelölve.
Főzési fokozat beállítása
1. Érintse meg a $ szimbólumot a főzőhely kiválasztásához.
A főzésifokozat-kijelzőn világít ‹.‹ és a főzőhely-kiválasztás
szimbóluma $.
2. Állítsa be a beállítási tartományban a kívánt főzési fokozatot.
Utasítás: A főzőhely szabályozása a fűtés be­ és
kikapcsolásával történik. A fűtés a legnagyobb teljesítményen is
be­ és kikapcsolhat.
A főzési fokozat módosítása
Válassza ki a főzőhelyet, és a beállítási tartományban állítsa be
a kívánt továbbfőzési fokozatot.
Főzőhely kikapcsolása:
Válassza ki a főzőhelyet, és a beállítási tartományban állítsa 0ra.
Főzési táblázat
Az alábbi táblázatban néhány példa található.
A főzési időt és a főzési fokozatot befolyásolja az ételek fajtája,
súlya és minősége. Emiatt eltérések lehetnek.
Sűrűn folyós ételek melegítésekor rendszeresen keverje meg
az ételt.
Forraláshoz a 9-es főzési fokozatot használja.
Továbbfőzési foko- Továbbfőzési időtarzat
tam percben
Olvasztás
Csokoládé, csokoládébevonat, vaj, méz
1-2
-
Zselatin
1-2
-
Egytálétel(pl. lencsefőzelék
1-2
-
Tej**
1.5-2.5
-
A virslit vízben főzze meg**
3-4
-
Mélyhűtött spenót
2.5-3.5
20-30 perc
Mélyhűtött pörkölt
2.5-3.5
10-15 perc
Gombóc
4.5-5.5
20-30 perc
Hal
4-5*
10-15 perc
Fehér mártások, pl. besamelmártás
1-2
3-6 perc
Felvert mártások, pl. Bermaise mártás, holland mártás
3-4
8-12 perc
Melegítés és melegen tartás
Kiolvasztás és melegítés
Puhára párolás, főzés
* Továbbfőzés fedő nélkül
** Fedő nélkül
40
Továbbfőzési foko- Továbbfőzési időtarzat
tam percben
Főzés, gőzölés, párolás
Rizs (kétszeres vízmennyiséggel)
2-3
15-30 perc
Tejberizs
1.5-2.5
25-35 perc
Héjában főtt burgonya
4-5
25-30 perc
Sós burgonya
4-5
15-25 perc
Tésztafélék, metélt
6-7*
6-10 perc
Egytálételek, levesek
3.5-4.5
15-60 perc
Zöldség
2.5-3.5
10-20 perc
Zöldség, fagyasztott
3.5-4.5
10-20 perc
Főzés kuktában
4-5
-
Göngyölt hús
4-5
50-60 perc
Párolt sült
4-5
60-100 perc
Pörkölt
2.5-3.5
50-60 perc
Hússzelet, natúr vagy panírozott
6-7
6-10 perc
Hússzelet, mélyhűtött
6-7
8-12 perc
Karaj, natúr vagy panírozott
6-7
8-12 perc
Steak (3 cm vastag)
7-8
8-12 perc
Szárnyas mellehúsa (2 cm vastag)
5-6
10-20 perc
Szárnyas mellehúsa, fagyasztott
5-6
10-30 perc
Hal és halfilé natúr
5-6
8-20 perc
Hal és halfilé panírozott
6-7
8-20 perc
Hal és halfilé, panírozott és fagyasztott, pl. halrudacska
6-7
8-12 perc
Scampi és garnéla
7-8
4-10 perc
Serpenyőben készített ételek fagyasztva
6-7
6-10 perc
Palacsinta
6-7
folyamatosan
Omlett
3.5-4.5
folyamatosan
Tükörtojás
5-6
3-6 perc
Mélyhűtött termékek, pl. hasábburgonya, csirke nugget
8-9
-
Krokett
7-8
-
Fasírt
7-8
-
Hús, pl. darabolt csirke
6-7
-
Hal panírozva vagy sörtésztában
5-6
-
Zöldség, gomba panírozva vagy sörtésztában
5-6
-
Aprósütemény, pl. fánk/berliner (töltött fánk), gyümölcs sörtésztában
4-5
-
Párolás
Sütés**
Olajban sütés (150-200 g adagonként folyamatosan süsse 1-2 l olajban**)
* Továbbfőzés fedő nélkül
** Fedő nélkül
Sütés-érzékelő
Ha a főzőhelyet a sütés-érzékelővel működteti, a serpenyőben
lévő hőmérsékletet egy érzékelő szabályozza.
■
Előnyök sütéskor
A főzőhely csak akkor fűt, ha szükséges. Ezzel energiát takarít
meg. Az olaj és a zsír nem hevül túl.
■
Ne tegyen fedőt a serpenyőre. Fedővel a szabályozó nem
működik. Spriccelésvédő szitát használhat, a szabályozó
működik.
Csak sütéshez alkalmas zsírt használjon. Vajhoz,
margarinhoz, olívaolajhoz vagy sertészsírhoz válassza a min
sütési fokozatot.
Utasítások
Zsírt soha ne forrósítson felügyelet nélkül.
■
■
Állítsa a serpenyőt a főzőhely közepére. Ügyeljen a serpenyő
aljának megfelelő átmérőjére.
41
Sütés-érzékelőhöz való serpenyő
Országonként eltér a készlet, illetve hogy online
megrendelhető-e a termék.
Gyári serpenyő kiegészítő tartozékként
Az alábbiakban megadott sütési fokozatok a gyári serpenyőre
vonatkoznak.
A sütésérzékelővel való sütéshez alkalmas serpenyőt az
elektromos szakkereskedésekben vagy a
www.bosch­eshop.com oldalon is beszerezheti: HEZ390230
Utasítás: A sütés-érzékelő más serpenyőkkel is működik. A
serpenyőket először alacsonyabb sütési fokozattal tesztelje,
majd szükség esetén változtasson a sütési fokozaton. Nagyobb
sütési fokozatnál a serpenyő túlhevülhet.
Sütési fokozatok
Sütési foko- hőmérséklet
zat
alkalmas
max
magas
pl. krumplilángoshoz, sült burgonyához és enyhén sült (véres) steakhez
med
közepes ­ magas
pl. vékony sütnivalóhoz, úgymint hússzelethez, panírozott mélyhűtött termékekhez, vékony csíkokra vágott húshoz, zöldséghez
low
alacsony ­ közepes pl. vastag sütnivalóhoz, úgymint húsgombóchoz és virslihez, halhoz
min
alacsony
pl. omletthez, vajjal, olívaolajjal vagy margarinnal készített sültekhez
Sütésérzékelő beállítása
2. A következő 10 másodpercben válassza ki a kijelző beállítási
tartományában a kívánt sütési fokozatot . A sütésérzékelő
aktiválódott. A nagy kétkörös főzőhely automatikusan
bekapcsolt.
Válassza ki a táblázatból a megfelelő sütési fokozatot. Tegye a
serpenyőt a főzőhelyre.
A főzőfelület legyen bekapcsolva.
1. Érintse meg a Ô szimbólumot. A ‘ világít a kijelzőn. A
kijelzőben megjelennek a lehetséges sütési fokozatok.
PLQ
PLQ
ORZ
PHG
ORZ
PHG
PD[
PD[
A hőmérséklet-szimbólum addig világít, amíg a sütési
hőmérsékletet nem érte el. Ekkor egy hangjelzés hallható. A
hőmérséklet-szimbólum kialszik.
3. Tegye a serpenyőbe a sütőzsírt, azután pedig az ételt.
Forgassa meg a szokott módon, hogy oda ne égjen.
Sütésérzékelő kikapcsolása
A beállítási tartományban állítsa a kapcsolót 0-ra.
Sütési táblázat
A táblázatból megtudható, hogy melyik sütési fokozat melyik
ételhez alkalmas. A sütési idő függhet az élelmiszer fajtájától,
súlyától, vastagságától és minőségétől.
A megadott sütési fokozatok a gyári serpenyőre vonatkoznak.
Más serpenyőknél a sütési fokozatok eltérhetnek.
Sütési foko- Teljes sütési idő a hangjelzat
zéstől számítva
Hús
Hússzelet, natúr vagy panírozott
med
6-10 perc
Filé
med
6-10 perc
Karaj
low
10-17 perc
Cordon bleu
low
15-20 perc
Enyhén sült steak (3 cm vastag)
max
6-8 perc
Közepesen vagy jól átsütött steak (3 cm vastag)
med
8-12 perc
Szárnyas mellhúsa (2 cm vastag)
low
10-20 perc
Főtt vagy nyers virsli
low
8-20 perc
Hamburger / húsgombóc
low
6-30 perc
Májpástétom
min
6-9°perc
Vékony csíkokra vágott hús, Gyros
med
7-12 perc
Darált hús
med
6-10 perc
Szalonna
min
5-8 perc
* A még hideg serpenyőbe tegye
42
Sütési foko- Teljes sütési idő a hangjelzéstől számítva
zat
Hal
Tojásos étel
Burgonya
Zöldség
Hal sütve
low
10-20 perc
Halfilé natúr vagy panírozott
low/med
10-20 perc
Scampi, garnéla
med
4-8 perc
Palacsinta
med
folyamatosan süsse
Omlett
min
folyamatosan süsse
Tükörtojás
min/med
2-6 perc
Rántotta
min
2-4 perc
Császármorzsa
low
10-15 perc
Armer Ritter /francia pirítós
low
folyamatosan süsse
Sült burgonya héjában főtt burgonyából
max
6-12 perc
Sült burgonya nyers burgonyából*
low
15-25 perc
Krumplilángos
max
folyamatosan süsse
Glazírozott burgonya
med
10-15 perc
Fokhagyma/ vöröshagyma
min
2-10 perc
Cukkini, padlizsán
low
4-12 perc
Paprika, zöld spárga
low
4-15 perc
Gomba
med
10-15 perc
Glazírozott zöldség
Mélyhűtött termé- Hússzelet
kek
Cordon bleu
Egyebek
med
6-10 perc
med
15-20 perc
low
10-30 perc
Szárnyas mellhúsa
min
10-30 perc
Gyros, Kebab
med
10-15 perc
Halfilé, natúr vagy panírozott
low
10-20 perc
Halrudacskák
med
8-12 perc
Hasábburgonya
med/max
4-6 perc
Serpenyőben készített ételek /serpenyőben készített zöldség
min
8-15 perc
Tavaszi tekercs
low
10-30 perc
Camembert / sajt
low
10-15 perc
Camembert / sajt
low
7-10 perc
Száraz-készételek víz hozzáadásával pl. serpenyős tészta
min
4-6 perc
Kruton
low
6-10 perc
Mandula / diófélék / fenyőmag pirítása*
min
3-7 perc
* A még hideg serpenyőbe tegye
Sütési programok
Kizárólag gyári serpenyővel használja a sütési programokat.
A sütési programokkal az alábbi ételek készíthetők:
Sütési program
Étel
P1
Hússzelet
P2
Szárnyas mellehúsa, Cordon bleu
P3
Steak angolosan (véresen)
P4
Steak közepesen vagy jól átsütve
P5
Hal
P6
Serpenyőben készített ételek / serpenyőben készített zöldség, mélyhűtött
P7
Sütőben – hasábburgonya, mélyhűtött
P8
Palacsinta
P9
Omlett, tojás
43
Sütési programok beállítása
Válassza ki a főzőhelyet.
1. Érintse meg a ˜ szimbólumot. A főzésifokozat-kijelzőn világít
a ˜‹.
2. A következő 10 másodpercben válassza ki a beállítási
tartományban a kívánt sütési programot.
A hőmérséklet szimbólum ªaddig világít, amíg a sütési
hőmérsékletet nem érte el. Ekkor egy hangjelzés hallható. A
hőmérséklet szimbólum ª kialszik.
Tegye a serpenyőbe a sütőzsírt, azután pedig az ételt. Forgassa
meg a szokott módon, hogy oda ne égjen.
Sütési programok kikapcsolása
A beállítási tartományban állítsa a kapcsolót ‹-ra.
A sütési program be van kapcsolva.
Gyerekzár
A gyerekzárral megakadályozható, hogy a gyerekek
bekapcsolják a főzőfelületet.
Kikapcsolás: érintse meg a D szimbólumot kb. 4
másodpercig. A zár kioldott.
Gyerekzár be­ és kikapcsolása
Automatikus gyerekzár
A főzőfelületnek kikapcsolva kell lennie.
Ezzel a funkcióval a gyerekzár mindig automatikusan
aktiválódik, ha kikapcsolja a főzőfelületet.
Bekapcsolás: érintse meg a D szimbólumot kb. 4
másodpercig. A D szimbólum 4 másodpercig világít. A
főzőfelület le van zárva.
Be­ és kikapcsolás
Az automatikus gyerekzár bekapcsolásáról az Alapbeállítások
fejezetben olvashat.
Időzítés
Az időzítés kétféleképpen használható:
Az időtartam lefut.
■
A főzőhelynek automatikusan ki kell kapcsolnia.
■
Konyhai óraként.
Az időtartam letelte után
Amikor az időtartam lefutott, a főzőhely kikapcsol. A főzőhely
kijelzőjén világít a ‹.‹ jelzés. Egy hangjelzés hallható. Az
időzítés-kijelzőn 10 másodpercig világít a ‹‹. Érintse meg a 0
szimbólumot. A kijelzők kialszanak és a hangjelzés elhallgat.
A főzőhelynek automatikusan ki kell
kapcsolnia
Írjon be egy időtartamot a használni kívánt főzőhelyhez. Az
időtartam leteltekor a főzőhely automatikusan kikapcsol.
Időtartam beállítása
A főzőhely legyen kiválasztva és beállítva.
1. Érintse meg kétszer a 0 szimbólumot. A kívánt főzőhely ‹
kijelzése világít. Megjelenik a r szimbólum és az időzítéskijelzőn világít a ‹‹.
Időtartam korrigálása vagy törlése
Válassza ki a főzőhelyet és érintse meg kétszer az 0
szimbólumot. A beállítási tartományban módosítsa az
időtartamot vagy állítsa ‹‹-ra.
Az időzítés­funkció működése sütésérzékelőnél
A sütésérzékelő használatakor a beállított időtartam csak akkor
kezdődik, ha a hőmérséklet már elérte a kívánt hőmérséklettartományt.
Utasítás: Legfeljebb 99 perces időtartamot állíthat be.
Utasítások
Ha beállította a konyhai órát, az időzítés-kijelző mindig a
konyhai óra állását mutatja. A főzőhelyhez beállított időtartam
lekérdezéséhez válassza ki a főzőhelyet, és érintse meg
kétszer az 0 szimbólumot. Az időtartam 10 másodpercre
megjelenik az időzítés-kijelzőn.
■
3
PLQ
[
■
2. A következő 10 másodpercben állítsa be a kívánt időtartamot
a beállítási tartományban.
Legfeljebb 99 perces időtartamot állíthat be.
Automatikus időzítés
Ezzel a funkcióval előválaszthatja az időtartamot az összes
főzőhelyhez. Egy főzőhely minden egyes bekapcsolásakor lefut
az előválasztott időtartam. Az időtartam leteltekor a főzőhely
automatikusan kikapcsol.
3
PLQ
44
■
Ha több főzőhelyhez is beállított időtartamot, az időzítéskijelzőn mindig a kiválasztott főzőhelyhez tartozó időtartam
jelenik meg.
Az automatikus időzítés bekapcsolásáról az Alapbeállítások
fejezetben olvashat.
Utasítás: Megváltoztathatja a főzőhelyhez beállított időtartamot,
vagy kikapcsolhatja egy főzőhely automatikus időzítését:
Válassza ki a főzőhelyet, és érintse meg kétszer az 0
szimbólumot. A beállítási tartományban módosítsa az
időtartamot vagy állítsa ‹‹-ra.
2. Állítsa be a beállítási tartományban a kívánt időt.
Néhány másodperc múlva az idő lefut.
Az időtartam letelte után
Konyhai óra
Az idő letelte után felhangzik egy hangjelzés. Az időzítéskijelzőn világít a ‹‹. A konyhai óra kijelzője V világít. 10
másodperc után a kijelző kikapcsol.
A konyhai órával legfeljebb 99 perces időtartamot állíthat be.
Ez minden egyéb beállítástól függetlenül működik.
Az idő korrigálása
Így állítsa be
1. Érintse meg a 0 szimbólumot mindaddig, míg a konyhai óra
Érintse meg a 0 szimbólumot mindaddig, míg a konyhai óra
kijelzője V nem világít. Állítsa be a beállítási tartományban a
kívánt időt.
kijelzője V nem világít. Az időzítés-kijelzőn világít a ‹‹.
Automatikus időkorlát
Ha egy főzőhely sokáig üzemel, és Ön nem módosítja a
beállítást, az automatikus időkorlát aktiválódik.
Ha megérint egy tetszőleges kezelőfelületet, a kijelző kialszik.
Újra beállíthatja.
A főzőhely fűtése megszakad. Az időzítés-kijelzőn világít a ”‰.
Az időkorlát aktiválódása a beállított főzési fokozathoz igazodik
(1-10 óra).
Törlési védelem
Ha letörli a kezelőfelületet, miközben a főzőfelület be van
kapcsolva, a beállítások megváltozhatnak.
zárva. Letörölheti a kezelőfelületet anélkül, hogy a beállításokat
megváltoztatná.
Ennek elkerülése érdekében a főzőfelület törlési védelem
funkcióval rendelkezik. Érintse meg a " szimbólumot. Egy
hangjelzés hallható. A kezelőfelület 30 másodpercig le van
Utasítás: A főkapcsolót a törlési védelem funkció nem érinti. A
főzőfelületet bármikor kikapcsolhatja.
Alapbeállítások
A készülék különböző alapbeállításokkal rendelkezik. Ezeket a
beállításokat a saját szokásaihoz igazíthatja.
Kijelző
Funkció
™‚
Automatikus gyerekzár
‹ Kikapcsolva.*
‚ Bekapcsolva.
™ƒ
Hangjelzés
‹ Nyugtázó jel és hibás kezelés jelzése kikapcsolva.
‚ Csak a hibás kezelés jelzése van bekapcsolva.
ƒ Nyugtázó jel és hibás kezelés jelzése bekapcsolva.*
™†
Automatikus időzítés
‹ Kikapcsolva.*
‚-ŠŠ Időtartam, mely után a főzőhelyek kikapcsolnak
™‡
Időzítés-vége hangjelzés időtartama
‚ 10 másodperc.*
ƒ n30 másodperc
„ 1 perc.
™ˆ
Fűtőkörök hozzákapcsolása
‹ Kikapcsolva.
‚ Bekapcsolva.
ƒ Utolsó beállítás a főzőhely kikapcsolása előtt.*
* Alapbeállítás
45
Kijelző
Funkció
™Š
A főzőhely kiválasztásának ideje*
‹ Korlátlan: Az utolsóként kiválasztott főzőhelyet bármikor beállíthatja, anélkül hogy újra kiválasztaná.*
‚ Az utolsóként kiválasztott főzőhelyet a kiválasztást követő 10 másodpercben beállíthatja, később a beállítás előtt
újra ki kell választania a főzőhelyet.
™‹
Visszaállítás alapbeállításra
‹ Kikapcsolva.
‚ Bekapcsolva.
* Alapbeállítás
Alapbeállítások megváltoztatása
4. A beállítási tartományban állítsa be a kívánt értéket.
A főzőfelületnek kikapcsolt állapotban kell lennie.
1. Kapcsolja be a főzőfelületet.
2. A következő 10 másodpercben érintse meg a 0
szimbólumot, és tartsa nyomva 4 másodpercig.
5. Érintse meg a 0 szimbólumot, és tartsa nyomva 4
másodpercig.
A beállítás aktiválódott.
Kikapcsolás
A bal kijelzőn megjelenik a ™‚, a jobb kijelzőn a ‹.
3. Érintse meg a 0 szimbólumot többször egymás után
Az alapbeállítások módosításához a főkapcsolóval kapcsolja ki
a főzőfelületet, majd állítsa be újra.
mindaddig, amíg a bal kijelzőn meg nem jelenik a kívánt
kijelzés.
Tisztítás és ápolás
Az ebben a fejezetben szereplő utasítások a főzőfelület
ápolásában nyújtanak Önnek segítséget.
Alkalmas tisztító­ és ápolószerek az ügyfélszolgálatnál vagy
e­boltunkban kaphatók.
Üvegkerámia
A főzőfelületet minden főzés után tisztítsa meg. Így a
főzésmaradványok nem égnek rá.
Csak akkor tisztítsa a főzőfelületet, ha az már lehűlt.
Csak üvegkerámiához alkalmas tisztítószert használjon.
Ügyeljen a csomagoláson található tisztítási utasításokra.
Soha ne használjon:
■
higítatlan kézi mosogatószert
■
mosogatógéphez használatos tisztítószert
■
súrolószert
■
agresszív tisztítószert, mint pl. tűzhelytisztító sprayt vagy
folteltávolítót
■
karcolást okozó szivacsot
■
magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet
Az erős szennyeződést legjobban a kereskedelemben kapható
üvegkaparóval távolíthatja el. Tartsa be a gyártó utasításait.
Az erre alkalmas üvegkaparó az ügyfélszolgálatnál vagy
e­boltunkban szerezhető be.
46
A főzőfelület kerete
A főzőfelület keretén bekövetkező sérülések elkerülése
érdekében tartsa be a következő utasításokat:
■
Csak meleg mosogatóvizet használjon.
■
Ne használjon éles eszközt vagy súrolószert.
■
Ne használja az üvegkaparót.
Üzemzavar elhárítása
Ha valami zavar keletkezik, akkor igen gyakran csak apróságról
van szó. Mielőtt hívná az ügyfélszolgálatot, kérjük, vegye
figyelembe az alábbiakat.
Kijelző
Hiba
Intézkedés
Nincs
Az áramellátás megszakadt.
Ellenőrizze a készülék háztartási biztosítékát. Ellenőrizze más elektronikus
készülékeknél, hogy nem áramkimaradásról van-e szó.
“ villog
A kezelőfelület nedves, vagy egy tárgy Törölje szárazra a kezelőfelületet, vagy távolítsa el a tárgyat.
van rajta.
“§ + szám Zavar az elektronikában.
Kapcsolja ki a készüléket a háztartási biztosítékkal vagy a biztosítékos védőkapcsolóval (kismegszakító), majd kb. 30 másodperc múlva kapcsolja ismét
be. Ha a kijelzés újra megjelenik, hívja az ügyfélszolgálatot.
”ƒ
Az elektronika túlhevült és lekapcsolta Várja meg, míg az elektronika elegendően lehűlt. Azután érintse meg a főzőa megfelelő főzőhelyet.
hely valamelyik kezelőfelületét.*
”…
Az elektronika túlhevült és lekapcsolta Várja meg, míg az elektronika elegendően lehűlt. Azután érintse meg a főzőaz összes főzőhelyet.
hely tetszőleges kezelőfelületét.*
”ˆ
Sütés-érzékelő meghibásodott.
”‰
A főzőhely túl sokáig üzemelt és kikap- A főzőhelyet azonnal újra bekapcsolhatja.
csolt.
Nyugtázza a hibakijelzést egy kezelőfelület megérintésével. Sütés-érzékelő
nélkül is lehet főzni. Hívja az ügyfélszolgálatot.
* Ne tegyen forró edényt a kezelőfelület közelébe vagy a kezelőfelületre
Ügyfélszolgálat
Ha a készüléket javítani kell, ügyfélszolgálatunk az Ön
rendelkezésére áll.
E-szám és FD-szám:
Ha ügyfélszolgálatunkhoz fordul, adja meg készüléke E-számát
és FD-számát. A típustábla a számokkal együtt a készülék
garanciajegyén található.
Tartsa szem előtt, hogy a vevőszolgálati technikus kiszállása
hibás kezelésből fakadó zavarok esetén a garanciális
időszakban sem ingyenes.
Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt
ügyfélszolgálati jegyzékben.
Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén
H
01 489 5461
Bízzon a gyártó hozzáértésében. Ezzel biztosítja, hogy a
javításokat szakképzett szerviztechnikusok fogják elvégezni,
akik háztartási készülékébe eredeti pótalkatrészeket fognak
beszerelni.
47
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com
*9000645351*
9000645351
920130
Download PDF

advertising