RoHS IP65 - SLV Webshop

DecaLED®
Pro Flex Neon Range
www.decaled.com
Product code(s)
95205600, 95205605, 95205709
ErP
COMPLIANT
RoHS
IP65
24
VDC
Technische specificaties | Technical specifications
W1
Neon Flex 2700K
95205600
Neon Flex 4000K
95205605
Wattage | Power
12 W p/m
Voltage driver
Yes
Leds per meter
60
Kleur | Colour
Kleurtemperatuur | Color temperature
Warm white
Neutral white
RGB
2700 °K
4000 °K
-
Stralingshoek | Beam angle
160°
Lumenstroom | Luminous flux
Gemid. levensduur | Expected life time
320 Lm p/m
320 Lm p/m
Kniplengte| Cutting length L
3
Bescherming | Protection
IP65
Veiligheidsinstructies
Safety instructions
•
•
•
•
•
•
•
100 Lm p/m
100 mm (6 leds)
20 m
•
Laat dit product installeren en onderhouden door een geschoolde technicus.
De beschikbare netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning in de specificaties
van deze handleiding.
Houd dit product buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
Dit verlichtingsproduct heeft geen ingebouwde voorziening om het los te koppelen
van het stroomnet. Isoleer het product elektrisch voor de installatie of onderhoud.
Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet gekneld of geplooid is en bescherm het tegen
beschadigingen. Waarschuwing! Indien de voedingskabel beschadigd is, dan moet
deze door de fabrikant, diens servicedienst, of een gelijkwaardig bekwaam persoon
vervangen worden om gevaar te voorkomen.
Attentie: mogelijk gevaarlijke optische straling uitgezonden door dit product. Kijk nooit
rechtstreeks in de lichtbron. Dit kan leiden tot oogletsel.
Attentie: dit product wordt warm tijdens het gebruik. Gebruikt u het product niet in de
verpakking of in opgewikkelde toestand, want door zelfverwarming kan het product
vernield worden.
Attentie: gedurende de gehele installatie moet de aansluitingsleiding zonder
spanning zijn! Een aansluiting onder spanning vernielt de LEDs!
Gebruik het product conform IP65 beschermingsklasse. Product slechts gebruiken
met contacten die op adequate wijze afgedicht zijn. Voor het afdichten van
verbindingen en open einden slechts geschikte krimpmoffen gebruiken.
Alle elektrotechnische installaties dienen te worden uitgevoerd volgens de IEE
bedradingsrichtlijnen.
Het product mag niet mechanisch worden belast.
•
•
•
•
•
•
•
•
A qualified technician shall install and service this device.
Make sure that the available voltage does not exceed the voltage stated in the
specifications of this manual.
Keep this device away from children and unauthorized users.
This product does not have a built-in device to disconnect it from the electric mains.
Make sure to electrically isolate the product before installation or maintenance
activities are performed. Do not crimp the power cord and protect it against
damage. Warning! If the power cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid any
hazard.
Caution: possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not look
at operating lamp. Eye injury may result.
Caution: device heats up during use. Do not operate the product rolled-up or in its
package. The product may be destroyed by its self-generated heat.
Caution: keep the whole installation off power until the work is completely finished. A
connection with the power on will damages the LEDs.
Utilize the product according to IP65 protection class. Operate the product only when
all contacts are sealed. Use only appropriate shrinking sleeves and caps for sealing of
contacts and open ends.
All electrical installations must be carried out according to IEE wiring regulations.
The product must not be mechanically stressed.
Reiniging en onderhoud
Cleaning and maintenance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L3
21 / 11,5 mm
Max. lengte | Max. length
•
H2
25000-40000 hours
Afmetingen | Dimensions W1 / H2
•
LE D
24 VDC
Dimbaar | Dimmable
•
•
Neon Flex RGB
95205609
Dit verlichtingsproduct heeft geen ingebouwde voorziening om het los te koppelen
van het stroomnet. Isoleer het product elektrisch voor de installatie of onderhoud.
De voedingskabels mogen niet beschadigd zijn.
Laat het product onderhouden door een geschoolde technicus.
Indien het PVC omhulsel beschadigd is, moet u de strip onmiddellijk loskoppelen
van het stroomnet. Gebruik de strip niet indien het PVC omhulsel gebarsten of
beschadigd. Het omhulsel is niet vervangbaar.
De gebruiker mag geen onderdelen vervangen.
Bestel eventuele reserveonderdelen bij uw plaatselijke verdeler.
Maak het product geregeld schoon met een vochtige, niet pluizende doek.
Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen voor de reiniging.
Controleer of het PVC omhulsel nog intact en niet broos is. Bij beschadigingen
is het product niet meer IP65 beschermd en mag dit niet meer onder vochtige
omstandigheden worden toegepast.
•
•
•
•
•
•
•
•
This product does not have a built-in device to disconnect it from the electric mains.
Make sure to electrically isolate the product before installation or maintenance
activities are performed.
The electric power supply cables must not show any damage.
Have a qualified technician maintain the device.
If the PVC shell is damaged, immediately disconnect the strip from the mains. Do not
use the strip if the PVC shell shows cracks or damage. The shell is not replaceable.
There are no user-serviceable parts.
Contact your dealer for spare parts if necessary.
Wipe the device regularly with a moist, lint-free cloth.
Do not use alcohol or solvents for cleaning.
Check that the PVC shell is intact and not brittle. In case of damage, the product is
no longer IP65 protected and this should not be used in humid conditions.
Versie 2016.06
Installatie
Installation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Respecteer altijd de veiligheidsinstructies! Neem deze door voordat u met de
installatie begint.
Niet installeren bij een omgevingstemperatuur lager dan 5°C of hoger dan 45°C.
Schakel de stroom uit / los, voordat u begint aan de installatie of de bedrading.
Gebruik uitsluitend een geschikte voeding met 24 V/DC constante uitgangsspanning.
Om IP65 bescherming te waarborgen, dienen connectoren en open einden met
geschikte krimpmoffen en lijm te worden afgesloten.
De juiste elektrische polariteit moet in acht worden genomen. Verkeerde polariteit
kan de strip permanent beschadigen.
Zorg ervoor dat de secundaire zijde van de voeding is aangesloten aan het product,
voordat u de primaire zijde van stroom voorziet.
Sluit de primaire zijde van de driver aan op de stroomvoorziening, conform IEE
regelgeving.
Zie tekeningen voor de aansluitinstructie.
Montage in profielen of clips. Schroef het profiel / de clips vast op de ondergrond,
druk de strip zachtjes in het profiel. Druk niet op componenten om beschadiging te
voorkomen.
Er mag maximaal 10m strip aaneengesloten worden.
De strip kan in secties worden ingekort; zie markeringen op het product. Knip exact
haaks op de strip, met een scherpe schaar of kniptang.
De minimale buigdiameter is 12 cm.
Strip niet torderen of los in de lucht hangen.
Always respect the safety instructions! Check them out before you begin the
installation.
Do not install in an ambient temperature below 5°C or above 45°C.
Turn the power off / disconnect, before starting the installation or wiring.
Use only a suitable power supply unit, output: 24V/DC constant.
To ensure IP65 protection, all connectors and open ends should be sealed with
suitable shrink sleeves and glue.
Correct electrical polarity needs to be observed. Wrong polarity may damage the
strip permanently.
Make sure the secondary side of the power supply is connected to the product
before connecting the primary side with power.
Connect the primary side of the driver to the power supply in accordance with IEE
regulations.
See drawings for connection instruction.
Mounting in profile or clips. Screw the profile / clips onto the surface, gently press the
strip in the profile. Do not press components to prevent damage.
There may be up to 10m strip contiguous.
The strip can be cut into sections; see markings on the product. Cut exactly at right
angles to the strip, with a sharp scissors or cutters.
Minimum bending diameter 12 cm.
Not twist or hang loose strip in the air.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
S hading Sheet
Cover
Light Surface
En d Ca p
1
Fron t Connecto r
Gl u
e
×
8
Pa y attention to
wide open side
With 1/3 glues
G lu e
2
Connecto r Pin s
9
3
HS T
HS T
Light Surface
×PCB
×
Light Surface
×
√PCB
Strip
Aluminium profile
10
Anti-skidding Cli p
×
Light Surface
√
Glue s on the edges.
Connecto r Pin s
Pins on th e back of
PC B is correct .
Refe r to Fig . 6.
×
Light Surface
7
Installation surface
4
HEAT
HE AT
Screw
11
Strip
5
10mm
7.5mm
HS T
Aluminium profile
Installation surface
12
6
Screw
Fron t Co nne
cto r Anti-skiddin g Clip
Connecto r Pin s
En d Ca p
Ligh t Surfa
ce
Fron t Conne
ctor
Anti-skiddin
Cove r
g Clip
Shadin g Sh
eet
Connecto r Pin s
Connecto r Pin s
LE D
LED
Connecto r Pin s
LE D
Aluminium Self-Lock profile
LE D
HS T
PC B
PC B
√
×
PC B
Connecto r Pin s
Connecto r Pin s
Connecto r Pin s
LE D
LED
√
PC B
HS T
PC B
√
×
LE D
PC B
×
Connecto r Pin s
LE D
PC B
√
PC B
×
Algemeen gebruik
General usage
DecaLED® Pro Flex Neon wordt bij uitstek toegepast voor contourlijnen en het aanbrengen
van verlichte accenten in façades van gebouwen, trappen en de openbare ruimte. Het
resultaat is vergelijkbaar met “ouderwetse” neonverlichting, maar dan flexibel, duurzaam,
laag in energieverbruik en gemakkelijk te installeren. Dit 24V product is waterdicht (IP65)
en bevat 60 leds per meter. Beschikbaar in warm wit, neutraal wit en RGB, voor vrijwel
onbeperkte mogelijkheden.
DecaLED® Pro Flex Neon is especially suited for contour lines and the installation of
illuminated accents on facades of buildings, staircases and public spaces. The result is
similar to “old fashioned” neon lights, but flexible, durable, low in power consumption
and easy to install. This 24V product is waterproof (IP65) and contains 60 LEDs per meter .
Available in warm white, neutral white and RGB, for almost unlimited possibilities.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bescherm dit product tegen extreme temperaturen.
Bescherm het product tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening.
Bestudeer eerst de functies van het product voordat u het gaat gebruiken.
Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen aan het product.
Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het product, valt
niet onder de garantie.
Gebruik het product enkel waarvoor het gemaakt is. Andere toepassingen kunnen
leiden tot kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, enz.
De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in
deze handleiding. Uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of
problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
Gebruik de oorspronkelijke verpakking wanneer u het product vervoert.
Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Keep this device away from extreme temperatures.
Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating the
device.
Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
All modifications of the device are forbidden for safety reasons. Damage caused by
user modifications to the device is not covered by the warranty.
Only use the device for its intended purpose. All other uses may lead to short circuits,
burns, electroshocks, lamp explosion, crash, etc.
Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by
the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or
problems.
Use the original packaging if the device is to be transported.
Keep this manual for future reference.
Afvoeren van het product (WEEE)
Disposal of the product (WEEE)
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn
levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan
het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone
huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen
voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal
recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
This symbol on the device or the package indicates that disposal of the
device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of
the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a
specialized company for recycling. This device should be returned to your
distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental
rules.
Product Number List:
95205600 DecaLED Pro Flex Neon 2700K 60 leds/m 24V per mtr
95205605 DecaLED Pro Flex Neon 4000K 60 leds/m 24V per mtr
95205651 DecaLED Pro Flex Neon Feed-in Right Side 1mtr Single Color
95205652 DecaLED Pro Flex Neon Feed-in Left Side 1mtr Single Color
95205653 DecaLED Pro Flex Neon Feed-in Right Side 3mtr Single Color
95205654 DecaLED Pro Flex Neon Feed-in Left Side 3mtr Single Color
95205671 DecaLED Pro Flex Neon Middle Connector Single Color
95205672 DecaLED Pro Flex Neon Link Cable Single Color
95205673 DecaLED Pro Flex Neon Split Cable Single Color
Cable Length Indication:
24 Vdc
Power / Watt
Ampere
Cable conductor
2.5mm°
Cable conductor
1.5mm°
24
48
72
1
2
3
95205709 DecaLED Pro Flex Neon RGB 60 leds/m 24V per mtr
95205751 DecaLED Pro Flex Neon Feed-in Right Side 1mtr RGB
95205752 DecaLED Pro Flex Neon Feed-in Left Side 1mtr RGB
95205753 DecaLED Pro Flex Neon Feed-in Right Side 3mtr RGB
95205754 DecaLED Pro Flex Neon Feed-in Left Side 3mtr RGB
95205771 DecaLED Pro Flex Neon Middle Connector RGB
95205772 DecaLED Pro Flex Neon Link Cable RGB
95205773 DecaLED Pro Flex Neon Split Cable RGB
96 120 144 168 192 216 240
4
5
6
7
8
9
10
Cable Lenghth
1
2
3
4
95205881 DecaLED Pro Flex Neon End Cap RGB & SC
95205891 DecaLED Pro Flex Neon Aluminum Profile 5cm
95205892 DecaLED Pro Flex Neon Aluminum profile 2 mtr
95205894 DecaLED Pro Flex Neon Aluminum Lock Profile 2m
95205895 DecaLED Pro Flex Neon Aluminum Lock Profile 5cm
5
6
7
8
9
10
Advised Powersupplies:
11
95791403
95791406
95791410
95791420
12
13
14
15
DecaLED 24Vdc 30Watt Power Supply ( 2mtr Pro Flex Neon )
DecaLED 24Vdc 60Watt Power Supply ( 4mtr Pro Flex Neon )
DecaLED 24Vdc 100Watt Power Supply ( 5mtr Pro Flex Neon )
DecaLED 24Vdc 200Watt Power Supply ( 10mtr Pro Flex Neon )
230V AC
16
Maximum Continuous Length 20 mtr!
17
24Vdc
Powersupply
18
19
DecaLED ® Pro Flex Neon Single Color
Energize from both ends!
20
21
22
Advised Single Color PWM Dimmer:
23
95342136 DecaLED 1-Channel DMX / 1-10V Dimmer Single Color Solution
24
25
Advised RGB PWM Dimmer with integrated powersupply:
DMX / 1-10V
Controller
230V AC
95350245 DecaLED 24Vdc 300Watt 2x3 Channel DMX
DMX / 1-10V signal
Maximum Continuous Length 20 mtr!
24Vdc
Powersupply
DecaLED ® Pro Flex Neon Single Color
Energize from both ends!
Advised RGB PWM Dimmer:
95342139 DecaLED 1-4-Channel DMX Dimmer RGB Solution
DMX
Controller
Energize from both ends!
Maximum Continuous Length 15 mtr RGB!
24Vdc
Powersupply
B
R
G
W
+
DecaLED ® Pro Flex Neon RGB
Energize from both ends!
230V AC
Advised RGB (W) PWM Dimmer with integrated powersupply:
95801100 EldoLED 24Vdc 100Watt 1-4 Channel DMX / Dali
DecaLED ® Pro Flex Neon RGB
Maximum Continuous Length 10 mtr!
B
R
G
W
DecaLED ® Pro Flex Neon RGB
+
230Vac
{
DMX signal
Maximum Continuous Length 8 mtr RGB!
N
L
+
M
W
+
B
R
G
W
set operating DIP switch to 24Vdc!
B
R
G
Common anode
R
G
B
Dali signal
+
Maximum Continuous Length 10 mtr!
DMX signal
24V
12V
Non functional
Energize from both ends!
B
R
G
W
DecaLED ® Pro Flex Neon RGB
+
+
B
R
G
W