Untitled - Philips
Alin — ratas, mt сыт щите несе VD A
но не нее 0 pr — =
PHILIPS
AZ 1202 CD Radio Cassette Recorder
HELD
000000200 "00569 3
о
Instructions for use
Руководство по эксплуатации
Instrukcja obstugi |
Návod k obsluze |
Navod na pouZitie |
Használati útmutató
© PHILIPS
{ == = о ———
CESKA REPUBLIKA
MAGYARORSZAG
Vystraha!
Tento prístroj pracuje s laserovym paprskem. Pú
nesprávné manipulaci s prístrojem (v rozporu s
timto ndvodem) mie dojit k nebezpetnému
ozéfenf. Proto prístroj za chodu neotevírejte ani
nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu védy
svérte specializovanému servisu.
Nebezpetí!
PA sejmutf krytú a odjisténi bezpeénostnich
spínatú hrozí nebezpetí neviditelného laserového
záreni!
Chrañte se pred primym zásahem laserového
paprsku.
Zaruka
Tento pfistroj byl vyroben s nejv&t3f petlivosti
a nejmodeméjsimi vÿrobnimi metodami, Jsme
presvédéeni, Ze vam bude bezchybné slouzit, pokud
budete dodrZovat pokyny v ndvodu. V pfipadé
jakékoli závady se laskavé obrafte na svého
obchodnfka nebo pfimo na servisnf organizaci firmy
Philips. Dbejte téz, aby vám prodávajicí rádné
vyplnil zéruËnf list.
Pokud by vSak byly na piistroji shledény cizi zésahy,
nebo byl obsluhovén v rozporu s pokyny v névodu,
zérutnf néroky zanikajf. Zérutné doba je dvanéct
mésíci ode dne prodeje.
Pokud byste z jakéhokoli dúvodu pristroj
demontovali, vzdy nejdríve vytáhnéte sifovou
zástreku.
Minoségtanúsitás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozé
vállalat a 2/1984. (111.10.) BKM-IpM egyúttes rendelet
értelmében tanúsitja, hogy ezen készülék megfelel a
mûszaki adatokban megadott értékeknek.
Figyelem!
A meghibásodott készúléket - beleértve a hálózati
csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javithatja.
Ne tegye ki a késziiléket esdnek vagy nedvesség
hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap
garanciat vállal.
Névleges fesziiltség 220-230 V
Elemes müködeshez 6 x R20
Névleges frekvencia 50 Hz
Teljesftmény
maximélis 35 W
névieges 10W
készenléti állapotban 35W
Erintésvédelmi osztály II.
Tómeg 4,2 kg
Befoglaló méretek
szélesség 470 mm
magasság 175 mm
mélység 250 mm
Rédidrész vételi tartomény
URH _..…………everserrenseneacnes 64,7—75,2/87—108,5 MHz
Kozéphullámá 522-1607 kHz
Erósitórész
Pristroj chraiite pred jakoukoli vihkostf i pred Kimeneti teljesftmény mere 80 W PMPO
kapkami vody. 2x 1,6 W RMS
SLOVAK REPUBLIC
Pristroj sa nesmie pouZivat v mokrom a vlhkom
prostredí! Chránte pred striekajúcou a
kvapkajúcou vodoul
É, - Controls 4 CDplayer...........—mmm.. 7-9
Engl ish Power supply ...........—..e....... 5 Cassette recorder.......... 10-11 a
Basic fUctions ..........e...e.... 6 General information............. 12 ©
\_ Radio 6 Troubleshooting ................... 13
, Ц Кнопки управления .........ееенее. 14 Проигрыватель ©Э........... 17-18 =
Русский Питание 15 Maroon... mn —=
OcCHOBHbIE MYHKLNA ..........———.. 16 Общая информация...............- 22 2
Радио 16 Verpanenve неисправностей 23 a
/ - Ooi mo —
pis przetacznikóW .............. 24 Odtwarzacz CD .............. 27-29 _
Polski Zasilanie 25 Magnetofon................... 30-31 =
Podstawowe funkeje ........... 26 Informacie ogólne................ 32 ©
\_ Radio 25 Usuwanie usterek................ 33
( Oviádací tlatítka ............... 34 Prehrávat CD.............. 37-39
Cesky Napájení 35 Kazetovy magnetofon... 40-41 =
Z&kladni funkce 36 VSeobecné informace .......... 42 E
_ Radiopfijimat....................... 36 Pfehled moZnych zévad ......43
a Oviádacie gombiky.............. 44 Prehrávat CD................ 47-49 >
Slovens ky Napájanie .............meomeono0... 45 Kazetovf magnetofón...50-51 Е
Zé&kladné funkcie.................. 46 VsSeobecné informácie......... 52 3
\_ Rádioprijímat..............—.... 46 Prehfad moZnych chyb......... 53 5
@ Vezérló gombok.................... 54 CD-ejátszó.................. 57-59 _
Magya r Tápfeszilltség.................... 55 Magnetofon........co.... 60-61 =
Alapfunkciék..…………………vere 56 Altalános informäciök.......... 62 =
_ Radio 9 Hibakeresés ..............—...——.. 63
CONTROLS
ys Aug
BASIC FUNCTIONS
(1) POWER:
CD, TUNER, TAPE...selects the sound source
(2) INCREDIBLE
SURROUND........... creates a phenomenal
stereo effect
()DBB........... mn... enhances the bass
(A) VOLUME -.............. adjusts the volume level
en. 3.5mm headphone socket
Note: Connecting the headphones will switch
off the speakers.
(6) Display
(7) CD PLAYER
A OPEN ............. opens the CD
compartment
STOP EG... stops CD play and erases
the program
PLAY-PAUSE DII...starts and interrupts CD
play
SEARCH aa pp.....skips and searches
forward and backward
PROGRAM ............ programs track numbers
and reviews the program
SHUFFLE ............... plays CD tracks in random
order
REPEAT ................. repeats a track, the entire
CD, or the program
RADIO
TUNING ................ tunes to radio stations
BAND.................... selects the wave band
(9) CASSETTE RECORDER
PAUSE DI............... interrupts recording or
playback
STOP-OPEN CIA ...stops the tape and opens
the cassette compartment
SEARCH > ........... rewinds the tape
SEARCH « ........... fast forwards the tape
PLAY A... starts playback
RECORD O ............ starts recording
POWER SUPPLY
Batteries |
For the set (optional) = ==
Open the battery compartment of the set and insert 6 batteries, —, ze!
type B20, UM-1 or D-cells {preferably alkaline). 1 A
JE Et
Remove batteries if they are flat or the set is not going to be used
for a longer period of time.
Batteries contain chemical substances, so they should be
disposed of properly.
Mains
1 Check whether the mains voltage as shown on the type plate
corresponds to your local mains voltage. If it does not, consult
your dealer or service organisation. The type plate is located
on the bottom side of the set.
2 If the set is equipped with a VOLTAGE selector 6), set this
selector to the local mains voltage.
3 Connect the mains cable to the AC MAINS inlet and the wall
socket. This switches on the mains supply. The mains cable is
inside the battery compartment.
The battery supply will be switched off when the set is connected
to the mains. To change over to battery supply, pull out the plug
from the units AC MAINS socket.
To disconnect the set from the mains completely, remove the mains
plug from the wall socket.
Environmental information
All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into three mono materials: cardboard (box), polystyrene foam {buffer)
and polyethylene (bags, protective foam sheet).
Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company.
Please observe the local regulations regarding the disposal of packing materials, exhausted
batteries and old equipment.
English
BASIC FUNCTIONS
ys1jbu3
Switching on and off
Set the POWER slider to the desired sound source:
CD, TUNER, or TAPE.
The set is switched off when the POWER slider is in position
OFF/TAPE and the keys of the tape deck are released.
Note: If you run the set on batteries, always be sure to switch the
set off after use. This will avoid unnecessary power
consumption.
Adjusting volume and sound
Adjust the volume using the VOLUME control.
Increase and decrease the bass level by pressing DBB.
Switch the surround sound effect on and off by pressing
INCREDIBLE SURROUND.
The bass level can also be emphasised if you place the set against
a wall or shelf. Do not cover any vents and leave sufficient room
around the unit for ventilation.
Note: The effect of INCREDIBLE SURROUND may vary with
different types of music.
Radio — tuning to radio stations
1 Set the POWER slider to TUNER.
2 Select the wave band by using the BAND selector.
3 Tune to the desired radio station by using the TUNING knob.
Improving RADIO reception
For FM stations, pull out the telescopic antenna. To improve the
signal, incline and tum the antenna. Reduce its length if the signal
is too strong (very close to a transmitter).
For MW stations, direct the built-in antenna by turning the whole
set. The telescopic antenna is not needed.
CD PLAYER
Playing a CD
1 Set the POWER slider to CD.
2 Press A OPEN to open the CD compartment.
3 Insert an audio CD (printed side up) and close the CD
compartment.
— The CD player starts and scans the contents list of the CD.
Then, the CD player stops. Display indication: the total
number of tracks.
4 Press the PLAY-PAUSE D>11 button to start CD play.
— Display indication: the current track number.
5 Press the STOP 3 button to stop CD play.
— Display indication: the total number of tracks.
You can interrupt CD play by pressing PLAY-PAUSE >00. Continue
CD play by pressing the button again.
— Display indication: the current track number flashes.
Note: CD play will also stop if:
— you open the CD compartment.
— the end of the CD is reached, or
— you move the POWER slider to TUNER or TAPE.
If you make a mistake when operating the CD player, or the
CD player cannot read the CD, the display shows £ or na. (See
chapter “TROUBLESHOOTING".)
If you press PLAY-PAUSE D>00 and there is no CD inserted the
display shows na.
= ——]—] от тЫ теще еж ож нос LD Lo AL A ———_—_——l она = = = =. = = еее ко —
pris Ti
y jl 3 y
ry |
English
CD PLAYER
ysijbiug
Different playing modes: SHUFFLE / REPEAT
SHUFFLE — Playing in random order
1 Press SHUFFLE before or during CD play.
— All the tracks of the CD (or program if available) will now be
played in random order.
2 Press SHUFFLE again to return to normal CD play.
REPEAT — Repeating the entire CD or one track of the CD
1 Before or during CD play, press REPEAT repeatedly to cause the
display to show the different repeating modes.
— REPEAT: the current track is played repeatedly.
— REPEAT ALL: the entire CD or program is played repeatedly.
2 Press REPEAT until the display indication disappears to return to
normal CD play.
Note: You can activate the different playing modes at the same
time, e. g. you can repeatedly play the entire CD or program Dn Г A
in random order (SHUFFLE REPEAT ALL). e) STONE
ALL
Search backward «a and forward >>
Selecting another track
Briefly press the SEARCH 14 or bbi button once/several times to
skip to the beginning of the current/previous or subsequent
track(s).
During play:
CD play continues automatically with the selected track.
When CD playback is stopped:
Press PLAY-PAUSE D>10 to start CD play.
— Display indication: the selected track number.
Searching for a passage during CD play
1 Hold down the SEARCH wt or pi button to find a particular
passage in a forward or backward direction.
— CD play continues at a low volume.
2 Release the button when you have reached the desired passage.
Note: In the SHUFFLE and REPEAT modes or when playing a program,
searching is only possible within the particular track.
Programming track numbers
You can select a number of tracks and store these in the memory
in the desired sequence. You can store any track more than once.
A maximum of 20 tracks can be stored in the memory.
1 Select the desired track with SEARCH ia or pi.
2 As soon as the number of the desired track is displayed, press
the PROGRAM button to store the track in the memory.
— PROGRAM appears in the display and # lights up briefly.
Then, the number of the stored track is shown.
3 Select and store all desired tracks in this way.
You can review your settings by pressing the PROGRAM button
for more than 2 seconds.
— The display shows all stored track numbers in sequence.
If you try to store more than 20 tracks the display shows ©.
a — PR OGRAM
da a A UU IL 4
Playing the program
If you have selected the tracks in the stop position, press
PLAY-PAUSE >10.
If you have selected the tracks during CD play, first press STOP O,
then press PLAY-PAUSE Pin.
Cn no
oe
(Erasing the program when CD playback is stopped
From the stop position, press STOP 0.
— mo lights up briefly, PROGRAM disappears and your program
is erased.
Note: The program will also be erased if you
~ interrupt the power supply,
— open the CD compartment, or
— move the POWER slider to TUNER or TAPE.
|
SU PROGRAM
‹
LAN.
English
CASSETTE RECORDER
ystjbug
Playing a cassette
1 Set the POWER slider to TAPE.
2 Press STOP-OPEN CIA to open the cassette compartment.
3 Insert a recorded cassette with the open side upwards and close
the cassette compartment.
4 Press PLAY < to start playback.
5 Press >> or << to rewind or fast forward the tape.
6 To stop the tape press STOP-OPEN OA.
Note: The keys are released at the end of the tape.
General information on recording
Recording is permissible insofar as copyright or other rights of
third parties are not infringed upon.
For recording on this set you should use a cassette of the type
NORMAL (IEC type I). This deck is not suitable for recording on
cassettes of the type CHROME (IEC type II) or METAL (IEC
type IV).
The recording level is set automatically. The controls VOLUME,
INCREDIBLE SURROUND and DBB do not affect the recording.
At the very beginning and end of the tape, no recording will take
place in the 7 seconds during which the leader tape passes the
recorder heads.
Protecting tapes from accidental erasure
Keep the cassette side to be protected in front of you and snap off aN
the left tab. Now, recording on this side is no longer possible.
To record again on this side of the cassette, cover the aperture
with a piece of adhesive tape.
10
CASSETTE RECORDER
Recording from the CD player — CD synchro start |
1 Set the POWER slider to CD.
2 Insert a CD and, if desired, program track numbers.
3 Press STOP-OPEN GA to open the cassette compartment.
4 Insert a blank, unprotected cassette and close the cassette
compartment.
5 Press RECORD O to start recording.
— Playing of the CD or program starts automatically. It is not
necessary to start the CD player separately.
6 For brief interruptions press PAUSE 00. Press the PAUSE 11 key
again to resume recording.
7 To stop recording, press STOP-OPEN OA.
Note: the recording can be started from different positions:
~ if the CD player is in pause mode, recording will start
from this very position (use SEARCH taa or vr;
— if the CD player is in stop mode, recording will start from
the beginning of the CD or program.
Recording from the radio
1 Set the POWER slider to TUNER.
2 Tune to the desired radio station (see chapter “RADIO”).
3 Press STOP-OPEN CIA to open the cassette compartment.
4 Insert a blank, unprotected cassette and close the cassette
compartment.
5 Press RECORD O to start recording.
6 For brief interruptions press PAUSE 11. To resume recording press
the PAUSE 07 key again.
7 To stop recording, press STOP-OPEN DA.
11
_—— Er mpi mn le mmm Rl me A rw fh Mr — ноет он = ет тес ==
English
GENERAL INFORMATION
ysy bug
General maintenance
Do not expose the set, batteries, CDs or tapes to humidity,
rain, sand or excessive heat (caused by heating equipment or direct
sunlight).
The mechanical parts of the set contain self-ubricating bearings
and must not be oiled or lubricated!
You can clean the set with a soft, slightly dampened lint-free cloth.
Do not use any cleaning agents as they may have a corrosive effect.
Tape deck maintenance
To ensure proper recording and playback quality, clean the parts
@. ® and © after approx. 50 hours of operation. Use a cotton
swab slightly moistened with alcoho! or head-cleaner fluid.
Press PLAY <I and clean the rubber pressure rollers ©.
Press PAUSE 1 and clean the capstans (6) and the heads (4).
Note: Cleaning of the heads (8) can also be done by playing a
cleaning tape once.
(CD player and CD handling
The lens X) of the CD player should never be touched. Always
keep the CD compartment closed to avoid dust on the lens.
The lens may cloud over when the set is suddenly moved from cold
to warm surroundings. Playing a CD is not possible then. Leave the
CD player in a warm environment until the moisture evaporates.
To take the CD out of its box easily, press the centre spindle while
lifting the CD. Always pick up the CD by the edge and put it back
in its box after use.
To clean the CD, wipe it in a straight line from the center toward
the edge using a soft, lint-free cloth. A cleaning agent may
damage the disc!
Never write on a CD or attach a sticker to it.
12
Et alia к -
TROUBLESHOOTIN
G
If a fault occurs, first check the points listed
WARNING ,
below before taking the set for repair.
Under no circumstance should you try to
repair the set yourself as this will
invalidate the guarantee.
If you are unable to solve a problem by
following these hints, consult your dealer or
service center.
Problem Possible cause Solution
No sound, VOLUME is not adjusted. Adjust volume.
no power Headphone is connected. Disconnect headphone.
Mains cable is not securely connected. Connect mains cable properly.
Batteries are flat. Insert fresh batteries.
Batteries are inserted incorrectly. Insert batteries correctly.
Trying to change over from mains to Remove the mains plug from the
battery supply without removing the plug. unit's AC MAINS inlet.
No reaction to Electrostatic discharge. Disconnect the set from power supply,
operation of any keys reconnect after a few seconds.
Poor radio reception Weak radio signal. Direct the antenna for optimum
reception.
Interference caused by vicinity of electrical Keep the radio away from electrical
equipment like TVs, computers, engines, etc.. equipment.
no or & indication The CD is badly scratched or dirty. Replace or clean the CD.
No CD is inserted. Insert a CD.
The CD is inserted upside down. Insert CD with label upwards.
The laser lens is steamed up. Wait until the lens has cleared.
The CD skips tracks The CD is damaged or dirty. Replace or clean the CD.
SHUFFLE Or PROGRAM is active. Switch off SHUFFLE Or PROGRAM play.
Poor cassette Dust and dirt on the heads, capstans or Clean heads, capstans, and pressure
sound quality pressure rollers. rollers.
Use of unsuitable cassette types Only use NORMAL type cassettes for
(METAL or CHROME} for recording. recording.
Recording does Cassette tab(s) may be snapped off. Apply a piece of adhesive tape over
not work the aperture.
13
English
Jim] sm | om] vn)
3140 115 2377.1
Meet Philips at the Internet
http://www. philips.com
CLASS 1
LASER PRODUCT
AZ1202
VieSRP9731
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement