Blu-ray Disc™/DVD Thuisbioscoopsysteem

4-485-800-13(1) (NL)
Blu-ray Disc™/DVD
Thuisbioscoopsysteem
Gebruiksaanwijzing
BDV-N9200W/BDV-N9200WL
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/BDV-N5200W
WAARSCHUWING
Installeer het apparaat niet in een te
kleine ruimte zoals een boekenkast
of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
ventilatieopeningen van het apparaat
niet worden afgedekt met kranten,
tafelkleedjes, gordijnen, enz.
Stel het apparaat niet bloot aan open
vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen).
Stel het apparaat niet bloot aan vocht of
water om het risico op brand of
elektrische schokken te verminderen.
Plaats evenmin met vloeistof gevulde
voorwerpen zoals een vaas op het
apparaat.
Batterijen of apparaten met geplaatste
batterijen mogen niet worden
blootgesteld aan overmatige warmte,
zoals zonlicht en vuur.
Om verwondingen te voorkomen,
moet dit apparaat stevig worden
vastgemaakt aan de grond/muur in
overeenstemming met de installatieinstructies.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Dit toestel is getest en conform
bevonden met de beperkingen
zoals vermeld in de EMC-richtlijn
met gebruikmaking van een
verbindingskabel van minder
dan 3 meter. (Alleen bij modellen
voor Europa)
Spanningsbronnen
• Het toestel blijft onder spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact
zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
• De stekker wordt gebruikt om het
toestel los te koppelen; verbind het
toestel daarom met een stopcontact
waar u gemakkelijk bij kunt. Als
u een onregelmatigheid in het
toestel opmerkt, trekt u de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
2NL
OPGELET
Het gebruik van optische instrumenten
bij dit product verhoogt het risico op
oogletsel.
De laserstraal die wordt gebruikt in
dit Blu-ray Disc/DVD-thuisbioscoopsysteem is schadelijk voor de ogen.
Probeer de behuizing daarom niet uit
elkaar te halen.
Laat alle onderhoud over aan bevoegd
personeel.
De pick-upeenheid van dit apparaat is
geclassificeerd als een laserproduct van
klasse 3R. Wanneer de laserwerende
behuizing wordt geopend, worden
zichtbare en onzichtbare laserstralen
verspreid; zorg er dus voor dat u nooit
rechtstreeks in deze bron kijkt.
Deze aanduiding bevindt zich onderaan
op de buitenkant van het
hoofdapparaat.
Voor klanten in Europa
en Rusland
Dit toestel is geclassificeerd als een
laserproduct van klasse 1. Deze
aanduiding bevindt zich onderaan op
de buitenkant van het hoofdapparaat.
Voor het hoofdapparaat en de
surroundversterker
Het naamplaatje bevindt zich onderaan
op de buitenkant.
Aanbevolen kabels
Voor verbinding met hostcomputers
en/of randapparatuur dienen goed
afgeschermde en geaarde kabels en
stekkers te worden gebruikt.
Voor klanten in Europa
Verwijdering van
oude batterijen,
en elektrische en
elektronische
apparaten (toepasbaar
in de Europese Unie
en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de batterij
of de verpakking wijst erop dat het
product en de batterij niet als
huishoudelijk afval mogen worden
behandeld. Op sommige batterijen kan
dit symbool voorkomen in combinatie
met een chemisch symbool.
De chemische symbolen voor kwik (Hg)
of lood (Pb) worden toegevoegd als
de batterij meer dan 0,0005 % kwik
of 0,004 % lood bevat. Door deze
producten en batterijen op juiste wijze
af te voeren, voorkomt u voor mens
en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Het
recyclen van materialen draagt bij aan
het behoud van natuurlijke bronnen.
Wanneer de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband
met data-integriteit een permanente
verbinding met een ingebouwde
batterij vereisen, dient deze batterij
enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij,
en de elektrische en elektronische
apparatuur correct worden verwerkt,
dienen deze producten aan het eind
van de levenscyclus overhandigd
te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recycling
van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we
u naar het gedeelte over hoe de batterij
veilig uit het product te verwijderen.
Lever de batterij in bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor
de recycling van batterijen. Voor meer
details in verband met het recyclen
van dit product of deze batterij, neemt
u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval
of de winkel waar u het product of de
batterij hebt gekocht.
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor
apparatuur verkocht in landen waar
de EU-richtlijnen van kracht zijn.
Dit product is vervaardigd door of
namens Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Vragen die gerelateerd
zijn aan het voldoen van het product
aan wetgeving van de Europese Unie
dienen te worden gericht aan de
gevolmachtigde vertegenwoordiger,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken
verwijzen wij u graag naar de adressen
die in de afzonderlijke service- of
garantiedocumenten worden gegeven.
Sony Corp. verklaart hierbij dat
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W/TA-SA700WR/
TA-SA600WR/TA-SA500WR in
overeenstemming zijn met de
essentiële vereisten en andere
relevante bepalingen van
Richtlijn 1999/5/EG.
3NL
Ga voor meer informatie naar
de volgende website:
http://www.compliance.sony.de/
Dit product is bedoeld voor gebruik in
de volgende landen.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
Band van 5,15 GHz – 5,35 GHz is
uitsluitend beperkt tot gebruik
binnenshuis.
Dit Blu-ray Disc/DVDthuisbioscoopsysteem is bedoeld
voor het afspelen van geluid en video
van schijven of USB-apparaten,
of het streamen van muziek van
een NFC-compatibele smartphone of
een Bluetooth-apparaat en FM-tuner.
Dit systeem ondersteunt tevens
netwerkstreaming en Screen mirroring.
Opmerking bij het bekijken van
3D-beelden
Sommige mensen kunnen
ongemakken ervaren (vermoeide ogen,
vermoeidheid of misselijkheid) bij het
bekijken van 3D-beelden. Sony raadt
alle gebruikers aan regelmatig
rustpauzes in te lassen bij het bekijken
van 3D-beelden. De lengte en de
frequentie van de nodige rustpauzes
variëren van persoon tot persoon.
U moet zelf beslissen wat voor u het
best is. Als u ongemakken ervaart, dient
u het bekijken van 3D-beelden stop
te zetten tot het ongemak over is.
Raadpleeg indien nodig een dokter.
Raadpleeg eveneens (i) de
gebruiksaanwijzing en/of het
waarschuwingsbericht van eventuele
andere apparaten die u gebruikt met
dit product of van Blu-ray Disc-inhoud
die u afspeelt met dit product,
en (ii) onze website
4NL
(http://esupport.sony.com/) voor de
recentste informatie. De ogen van jonge
kinderen (vooral jonger dan zes jaar) zijn
nog steeds in ontwikkeling. Raadpleeg
een arts (bijv. een kinderarts of oogarts)
voor u jonge kinderen 3D-beelden laat
bekijken.
Volwassen dienen ervoor te zorgen dat
jonge kinderen de bovenstaande
aanbevelingen opvolgen.
Kopieerbeveiliging
• Blu-ray Disc- en DVD-media maken
gebruik van geavanceerde systemen
voor kopieerbeveiliging. Deze
systemen, die AACS (Advanced Access
Content System) en CSS (Content
Scramble System) worden genoemd,
bevatten mogelijk enkele beperkingen
voor afspelen, analoge uitvoer en
andere soortgelijke functies.
De bediening van dit product en
de geldende beperkingen kunnen
variëren afhankelijk van de
aankoopdatum, aangezien de
regulerende instantie van de AACS
de beperkingsregels kan aanvullen
of wijzigen na de aankoopdatum.
• Cinavia-opmerking
Dit product maakt gebruik van Cinaviatechnologie om het gebruik van
onbevoegde kopieën van bepaalde
commercieel geproduceerde films
en video's en de muziek daarvan te
beperken. Wanneer ongeoorloofd
gebruik van een onbevoegde kopie
wordt gedetecteerd, wordt een
melding gegeven en wordt het
afspelen of kopiëren onderbroken.
Meer informatie over Cinaviatechnologie vindt u bij het online
consumenteninformatiecentrum van
Cinavia op http://www.cinavia.com.
Voor meer informatie over Cinavia
per post stuurt u een brief met uw
postadres naar: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, VS.
Auteursrechten en
handelsmerken
• Dit systeem is uitgerust met een
Dolby* Digital en Dolby Pro Logic
adaptive matrix surround decoder en
het DTS** Digital Surround System.
* Geproduceerd onder licentie van
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic
en het dubbele D-symbool
zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories.
** Voor DTS-patenten raadpleegt
u http://patents.dts.com.
Geproduceerd onder licentie van
DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
het symbool, en DTS en het symbool
samen, zijn gedeponeerde
handelsmerken van DTS, Inc. © DTS,
Inc. Alle rechten voorbehouden.
• Dit systeem is uitgerust met HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™)-technologie.
De termen HDMI en HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
en het HDMI-logo zijn handelsmerken
of geregistreerde handelsmerken van
HDMI Licensing LLC in de VS en andere
landen.
• Java is een handelsmerk van Oracle
en/of zijn partners.
• DVD Logo is een handelsmerk van DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• “Blu-ray Disc”, “Blu-ray”, “Blu-ray 3D”,
“BD-LIVE”, “BONUSVIEW” en logo‘s zijn
handelsmerken van de Blu-ray Disc
Association.
• “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” en
“CD”-logo‘s zijn handelsmerken.
• “Super Audio CD” is een handelsmerk.
• App Store is een servicemerk van
Apple Inc.
• “BRAVIA” is een handelsmerk van
Sony Corporation.
• “AVCHD 3D/Progressive” en het
“AVCHD 3D/Progressive”-logo zijn
handelsmerken van Panasonic
Corporation en Sony Corporation.
• , “XMB” en “xross media bar” zijn
handelsmerken van Sony Corporation
en Sony Computer Entertainment Inc.
• “PlayStation” is een geregistreerd
handelsmerk van Sony Computer
Entertainment Inc.
• “Sony Entertainment Network”-logo
en “Sony Entertainment Network” zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
• Muziek- en videoherkenningstechnologie en daaraan gerelateerde
gegevens worden verstrekt door
Gracenote®. Gracenote is de
industrienorm voor de verstrekking
van muziekherkenningstechnologie en
gerelateerde inhoud. Meer informatie
vindt u op www.gracenote.com.
CD-, DVD-, Blu-ray Disc- en muzieken videogerelateerde gegevens van
Gracenote, Inc., copyright © 2000heden Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000-heden
Gracenote. Een of meerdere patenten
die het eigendom zijn van Gracenote
zijn van toepassing op dit product
en deze service. Raadpleeg de
Gracenote-website voor een
gedeeltelijk overzicht van geldende
Gracenote-patenten. Gracenote,
CDDB, MusicID, het Gracenote-logo
en logotype, en het “Powered by
Gracenote”-logo zijn een handelsmerk
of geregistreerd handelsmerk van
Gracenote, Inc. in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® en
Wi-Fi Alliance® zijn geregistreerde
handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ zijn
handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Het N-logo is een handelsmerk of
gedeponeerd handelsmerk van NFC
forum, Inc. in de Verenigde Staten en
andere landen.
5NL
• Android™ is een handelsmerk van
Google Inc.
• Google Play™ is een handelsmerk van
Google Inc.
• “Xperia” is een handelsmerk van
Sony Mobile Communications AB.
• Het woord en logo Bluetooth® zijn
gedeponeerde handelsmerken in
eigendom van Bluetooth SIG,
Inc. en het gebruik van dergelijke
merken door Sony Corporation
geschiedt onder licentie. Andere
handelsmerken en handelsnamen
zijn van de respectieve eigenaren.
• MPEG Layer-3
audiocoderingstechnologie en
patenten gelicenseerd door
Fraunhofer IIS en Thomson.
• Dit product bevat
eigendomstechnologie onder licentie
van Verance Corporation en wordt
beschermd onder Amerikaans patent
7,369,677 en andere Amerikaanse
en wereldwijde patenten die zijn
afgegeven of in behandeling zijn
evenals onder de bescherming van
copyright en handelsgeheimen voor
bepaalde aspecten van dergelijke
technologie. Cinavia is een
handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle rechten
voorbehouden door Verance.
Reverse engineering of demontage
is verboden.
• Windows Media is een geregistreerd
handelsmerk of handelsmerk van
Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
Dit product wordt beschermd
door bepaalde intellectuele
eigendomsrechten van de
Microsoft Corporation. Gebruik
of distributie van een dergelijke
technologie buiten dit product om
is verboden zonder een licentie van
Microsoft of een geautoriseerde
vertegenwoordiger van Microsoft.
6NL
Inhoudseigenaren maken gebruik van
Microsoft PlayReady™-technologie
voor inhoudstoegang om hun
intellectuele eigendom, waaronder
inhoud met copyright, te beschermen.
Dit toestel maakt gebruik van
PlayReady-technologie voor het
openen van inhoud die beschermd
is door PlayReady en/of WMDRM.
Als het apparaat er niet in slaagt om
beperkingen op het gebruik van de
inhoud af te dwingen, kunnen de
eigenaars van de inhoud eisen dat
Microsoft de mogelijkheid van het
apparaat om inhoud te openen die
beschermd is door PlayReady op te
heffen. Deze opheffing oefent geen
invloed uit op onbeveiligde inhoud
of inhoud beveiligd door andere
toegangstechnologieën.
Inhoudseigenaars kunnen u vragen
PlayReady bij te werken om hun
inhoud te kunnen gebruiken. Als u een
dergelijke upgrade weigert, zult u de
inhoud waarvoor deze upgrade is
vereist niet kunnen gebruiken.
• DLNA™, het DLNA-logo en DLNA
CERTIFIED™ zijn handelsmerken,
servicemerken of kwaliteitsmerken van
de Digital Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK van Opera
Software ASA. Copyright 1995-2013
Opera Software ASA. Alle rechten
voorbehouden.
• Alle andere handelsmerken zijn
handelsmerken van hun respectieve
eigenaars.
• Andere systemen en productnamen
zijn veelal handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van
hun fabrikanten. De symbolen ™ en ®
worden niet weergegeven in deze
handleiding.
Licentie-informatie voor de
eindgebruiker
Eindgebruikerslicentieovereenkomst voor Gracenote®
Deze toepassing of dit apparaat bevat
software van Gracenote, Inc. uit
Emeryville, Californië (“Gracenote”).
Met de software van Gracenote
(de “Gracenote-software”) kan
deze toepassing schijf- en
bestandsidentificatie uitvoeren
en muziekgerelateerde informatie
verkrijgen, waaronder de naam,
de artiest, het nummer en
titelinformatie (“Gracenote-gegevens”)
via online servers of opgenomen
databases (gezamenlijk: “Gracenoteservers”) en andere functies uitvoeren.
U mag Gracenote-gegevens alleen
gebruiken door middel van beoogde
functies van de eindgebruiker voor
deze toepassing of dit apparaat.
U stemt ermee in dat u Gracenotegegevens, de Gracenote-software
en de Gracenote-servers uitsluitend
aanwendt voor uw eigen, nietcommerciële gebruik. U stemt ermee
in de Gracenote-software of eventuele
Gracenote-gegevens niet toe te wijzen
aan, kopiëren voor of overdragen aan
een derde partij. U STEMT ERMEE
IN DE GRACENOTE-SOFTWARE,
DE GRACENOTE-GEGEVENS EN DE
GRACENOTE-SERVERS NIET ANDERS
TE GEBRUIKEN OF EXPLOITEREN DAN
ZOALS UITDRUKKELIJK TOEGESTAAN
IN DIT DOCUMENT.
U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve
licentie om Gracenote-gegevens, de
Gracenote-software en de Gracenoteservers te gebruiken, wordt beëindigd
als u zich niet houdt aan deze
beperkingen. Als uw licentie wordt
beëindigd, stemt u ermee in het
gebruik van Gracenote-gegevens,
de Gracenote-software en de
Gracenote-servers te staken. Gracenote
behoudt alle rechten van Gracenote-
gegevens, de Gracenote-software en de
Gracenote-servers, waaronder alle
eigendomsrechten. Onder geen
enkele omstandigheid is Gracenote
aansprakelijk voor eventuele betaling
aan u voor informatie die u levert.
U stemt ermee in dat Gracenote,
Inc. haar rechten ten opzichte van
u krachtens deze overeenkomst direct
mag uitoefenen in haar eigen naam.
De Gracenote-servers gebruiken een
unieke identificatie om zoekopdrachten
te traceren voor statistische doeleinden.
Het doel van een willekeurig
toegewezen identificatienummer is het
mogelijk maken voor de Gracenoteservice om zoekopdrachten te tellen
zonder iets te weten te komen over
wie u bent. Voor meer informatie
verwijzen we u naar de website voor
het privacybeleid van Gracenote
voor de Gracenote-service.
Voor de Gracenote-software en alle
items van de Gracenote-gegevens krijgt
u een “AS IS”-licentie. Gracenote is geen
vertegenwoordiger en verleent geen
garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met
betrekking tot de nauwkeurigheid van
Gracenote-gegevens op de Gracenoteservers. Gracenote behoudt het recht
om gegevens te verwijderen van
de Gracenote-servers of om
gegevenscategorieën te wijzigen op
gronden die Gracenote voldoende acht.
Er wordt geen garantie verstrekt dat de
Gracenote-software of Gracenoteservers vrij zijn van fouten of dat de
werking van Gracenote-software of
Gracenote-servers ononderbroken zal
plaatsvinden. Gracenote is niet verplicht
u nieuwe, verbeterde of aanvullende
gegevenstypen of -categorieën te
leveren die Gracenote in de toekomst
kan bieden en het staat Gracenote vrij
om deze service te allen tijde stop te
zetten.
7NL
GRACENOTE WIJST ALLE EXPLICIETE EN
IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND,
WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT,
IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE
VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, TITEL EN
NIET-SCHENDING. GRACENOTE BIEDT
GEEN GARANTIE VOOR DE RESULTATEN
DIE U VERKRIJGT DOOR HET GEBRUIK
VAN DE GRACENOTE-SOFTWARE OF EEN
GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE IS
IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK
VOOR GEVOLG- OF BIJKOMENDE
SCHADE OF VOOR GEDERFDE WINST
OF INKOMSTEN.
© Gracenote, Inc. 2013
8NL
Over deze
gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing staan
de bedieningselementen op de
afstandsbediening beschreven. U kunt
ook de bedieningselementen op het
hoofdapparaat gebruiken als ze
dezelfde of soortgelijke namen
hebben als deze op de
afstandsbediening.
• In deze handleiding wordt “schijf”
gebruikt om te verwijzen naar BD's,
DVD's, Super Audio CD's of CD's, tenzij
anders aangegeven door de tekst of
illustraties.
• De aanwijzingen in deze
gebruiksaanwijzing gelden voor
BDV-N9200W, BDV-N9200WL,
BDV-N7200W, BDV-N7200WL en
BDV-N5200W. Ter illustratie wordt hier
het model BDV-N9200WL gebruikt.
Elk verschil in werking is duidelijk
aangegeven in de tekst, bijvoorbeeld
door het toevoegen van “alleen
BDV-N9200WL”.
• Sommige afbeeldingen worden
voorgesteld als conceptuele
tekeningen en kunnen afwijken
van de werkelijke producten.
• De items die worden weergegeven
op het scherm van de tv kunnen
verschillen afhankelijk van de
regio waar u zich bevindt.
• De standaardinstelling is onderstreept.
Inhoud
Over deze
gebruiksaanwijzing ............. 8
Uitpakken ...................................11
Uitleg over onderdelen en
bedieningselementen ........ 14
Aan de slag
Stap 1: De luidsprekers
installeren ...................... 21
Stap 2: Het systeem
aansluiten ...................... 21
De luidsprekers
aansluiten ......................
De tv aansluiten ................
De overige apparaten
aansluiten ......................
De antenne aansluiten ......
Stap 3: Voorbereiden voor
netwerkverbinding .........
Stap 4: Het draadloze
systeem installeren ........
Stap 5: De snelinstelling
uitvoeren ........................
Stap 6: De afspeelbron
selecteren .......................
Stap 7: Surroundgeluid
weergeven .....................
22
23
24
26
26
28
29
30
Afspelen
Een schijf afspelen ....................33
Afspelen vanaf een
USB-apparaat .....................35
Genieten van muziek vanaf
een Bluetooth-apparaat .....35
Screen mirroring gebruiken .....37
Verbinding maken met een
extern apparaat via functie
met één druk op de knop
(NFC) ................................... 38
“SongPal” gebruiken ................ 41
Afspelen via een netwerk ......... 41
Beschikbare opties .................. 44
Geluid aanpassen
De audio-indeling, meertalige
muzieknummers of
het kanaal selecteren .........47
Multiplex Broadcast Sound
weergeven ..........................47
Tuner
Naar de radio luisteren ............ 48
Radio Data System-gegevens
(RDS) ontvangen ................ 49
31
9NL
Overige functies
De functie Controle voor
HDMI gebruiken voor
“BRAVIA” Sync ....................50
De gewenste
luidsprekerinstellingen
automatisch kalibreren ...... 51
De luidsprekers instellen ......... 52
De timer gebruiken ..................54
De knoppen op het
hoofdapparaat
uitschakelen .......................54
De helderheid aanpassen ........ 55
Visualisatie op het tv-scherm
weergeven ......................... 55
Genieten van de
luidsprekerverlichting ........56
Energie besparen
in de stand-bymodus .........56
Websites bezoeken ................. 57
Verdere instellingen voor het
draadloze systeem .............58
Instellingen en aanpassingen
Het instelscherm gebruiken .... 61
[Software-update] ....................62
[Scherminstellingen] ................62
[Audio-instellingen] .................64
[BD/DVD-instellingen] .............66
[Kinderbeveiliging] ...................66
[Muziekinstellingen] ................. 67
[Systeeminstellingen] .............. 67
[Externeingangsinstellingen] ........... 68
[Netwerkinstellingen] ...............69
[Snelle netwerkinstelling] ........70
[Terugstellen] ...........................70
10NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen .............71
Opmerkingen over schijven ..... 73
Probleemoplossing .................. 74
Afspeelbare schijven ................ 81
Afspeelbare bestandstypen ....82
Ondersteunde
audio-indelingen ................84
Specificaties .............................85
Taalcodelijst ............................. 87
Index .........................................89
Uitpakken
• Gebruiksaanwijzing (alleen voor
modellen voor Oceanië, Afrika, India,
het Midden-Oosten, Singapore, China,
Thailand, Taiwan en Rusland)
• Beknopte installatiegids
• Installatiegids voor de luidspreker
• Referentiegids (alleen voor modellen
voor Europa)
• Afstandsbediening (1)
• R03 (AAA)-batterijen (2)
• FM-draadantenne (1)
Alleen BDV-N9200W/
BDV-N9200WL
• Voorste luidsprekers (2),
surroundluidsprekers (2)
(alleen BDV-N9200W)
of
• Kalibratiemicrofoon (1) (alleen
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL)
(alleen BDV-N9200WL)
• High Speed HDMI®-kabel (1) (alleen
voor modellen voor Afrika, India, het
Midden-Oosten, Singapore, China,
Thailand en Taiwan)
• Middenluidspreker (1)
• Surroundversterker (1)
• Subwoofer (1)
(alleen BDV-N9200W)
11NL
(alleen BDV-N9200WL)
Alleen BDV-N7200W/
BDV-N7200WL
• Voorste luidsprekers (2),
surroundluidsprekers (2)
(alleen BDV-N7200W)
• Luidsprekerkabels
– (5, rood/wit/grijs/blauw/groen)
(alleen BDV-N9200W)
– (1, groen) (alleen BDV-N9200WL)
(alleen BDV-N7200WL)
• Voeten (4)
• Onderste delen van de voor- en
surroundluidsprekers (4)
• Middenluidspreker (1)
• Subwoofer (1)
(alleen BDV-N7200W)
• Schroeven (groot) (4)
• Schroeven (klein) (12)
12NL
(alleen BDV-N7200WL)
Alleen BDV-N5200W
• Voorste luidsprekers (2)
• Luidsprekerkabels
– (5, rood/wit/grijs/blauw/groen)
(alleen BDV-N7200W)
– (1, groen) (alleen BDV-N7200WL)
• Surroundluidsprekers (2)
• Middenluidspreker (1)
• Voeten (voor voor- en
surroundluidsprekers) (4)
• Subwoofer (1)
• Schroeven (8)
13NL
Uitleg over onderdelen en bedieningselementen
Meer informatie vindt u op de pagina's tussen haakjes.
Hoofdapparaat
Boven- en voorpaneel
2
3
4
5
6
1 9
A "/1 (aan/stand-by)
Hiermee kunt u het hoofdapparaat
inschakelen of de stand-bymodus
activeren.
B Schijfdeksel (pagina 33)
C Display op het bovenpaneel
D
(N-logo) (pagina 38)
Plaats het NFC-compatibele
apparaat in de buurt van deze
aanduiding om de NFC-functie in te
schakelen.
14NL
8
7 Sleuf
E Ledlampje
Wit: lampje gaat branden als het
hoofdapparaat wordt ingeschakeld.
Blauw (voor status BLUETOOTH):
– Systeem is klaar om te koppelen:
knippert snel
– Tijdens koppelen: knippert snel
– NFC-apparaat gedetecteerd:
knippert
– Verbinding is tot stand gebracht:
brandt
F Soft-touch-knoppen/lampjes
N* (afspelen)
x* (stoppen)
./> (vorige/volgende)
VOL +/–
FUNCTION (pagina 30)
Hiermee kunt u de afspeelbron
selecteren.
* Raak N op het hoofdapparaat
minstens 2 seconden aan en de
ingebouwde geluidsdemonstratie
wordt op het systeem afgespeeld.
Als een USB-apparaat wordt
aangesloten, wordt de audiocontent
van het USB-apparaat als
geluidsdemonstratie afgespeeld.
Raak x aan om de demonstratie
te stoppen.
Opmerking
Tijdens de demonstratie kan het
geluidsniveau hoger zijn dan het
geluidsniveau dat u had ingesteld.
G
H
(afstandsbedieningssensor)
I Z (openen/sluiten)
Over de soft-touch-knoppen/
lampjes
De lampjes voor de soft-touchknoppen knipperen wanneer u het
hoofdapparaat inschakelt. Wacht
totdat de lampjes niet meer knipperen.
De knoppen werken alleen wanneer
de lampjes branden.
Opmerking
• U kunt de knoppen inschakelen door ze
licht aan te raken. Oefen geen overmatige
druk uit bij het aanraken van deze
knoppen.
• Als de knop niet werkt, moet u de knop
loslaten en een paar seconden wachten.
Raak de knop vervolgens nogmaals aan
en bedek met uw vinger het lampje van
de knop.
(USB)-poort (pagina 35)
Plaats uw vingernagel in de sleuf
om de afdekplaat te openen.
Aanduidingen in het display op het bovenpaneel
Herhaald afspelen
Dempen
ingeschakeld
Stereogeluid
ontvangen
(alleen radio)
De status van het systeem
(radiofrequentie, enzovoort)**
BLUETOOTHvermogen
ingeschakeld
De HDMI (OUT)aansluiting is correct
aangesloten op een
apparaat dat HDCP*
ondersteunt met
een HDMI-ingang
* High-bandwidth Digital Content Protection
** Door op DISPLAY te drukken, wordt de invoerinformatie/decoderingsstatus
weergegeven wanneer de functie is ingesteld op “TV”. De invoerinformatie/
decoderingsstatus wordt mogelijk niet weergegeven afhankelijk van de invoer
of het item dat wordt gedecodeerd.
15NL
Achterpaneel
1
9
A SPEAKER ILLUMINATIONaansluitingen (alleen BDVN9200WL/BDV-N7200WL)
(pagina 22)
B TV (DIGITAL IN OPTICAL)aansluiting (pagina's 23, 24)
C A.CAL MIC-aansluiting (alleen
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL)
(pagina's 29, 51)
2
8
3 4
7
5
6
D AUDIO IN (L/R)-aansluitingen
(pagina's 23, 24)
E ANTENNA (FM COAXIAL 75 )aansluiting (pagina 26)
F HDMI (OUT)-aansluiting
(pagina 23)
G HDMI (IN 1/IN 2)-aansluitingen
(pagina 24)
H LAN (100)-aansluiting (pagina 26)
I SPEAKERS-aansluitingen
(pagina 22)
Surroundversterker
Voorpaneel
12
A "/1 (aan/stand-by)
B LINK/STANDBY-aanduiding
(pagina 28)
U kunt de status van de draadloze
overdracht tussen het
hoofdapparaat en de
surroundversterker controleren.
C SPEAKERS-aansluitingen
16NL
Achterpaneel
3
4 5
D SPEAKER ILLUMINATIONaansluitingen (alleen BDVN9200WL/BDV-N7200WL)
(pagina 22)
E SECURE LINK-knop (pagina 59)
Hiermee kunt u de functie
Secure Link starten.
Afstandsbediening
BDV-N9200WL/
1 BDV-N7200WL
2
BDV-N9200W/
3 BDV-N7200W/
BDV-N5200W
4
5
6
7
8
9
[Controle voor HDMI] is ingesteld op
[Aan] (pagina 67).
TV ?/1 (aan/stand-by) (pagina 19)
Hiermee kunt u de tv inschakelen of
de stand-bymodus activeren.
?/1 (aan/stand-by) (pagina 29)
Hiermee kunt u het systeem
inschakelen of de stand-bymodus
activeren.
B SPEAKER ILLUMINATION
(pagina 56)
Hiermee kunt u het
verlichtingspatroon op de
luidsprekers selecteren.
COLOUR PATTERN (pagina 55)
VISUALIZER (pagina 55)
Hiermee kunt u het
visualisatiepatroon selecteren.
DIMMER (pagina 55)
Hiermee kunt u de helderheid
aanpassen van het display op het
bovenpaneel, de lampjes van de
soft-touch-knoppen, het ledlampje
en de verlichting* van de
luidsprekers.
* Alleen BDV-N9200WL/BDV/
N7200WL
• De toetsen AUDIO, N en 2 + zijn
voorzien van een voelstip. Gebruik de
voelstip als referentiepunt wanneer
u de afstandsbediening gebruikt.
•
: Voor bediening van de tv
(Zie “De afstandsbediening
voorbereiden om uw tv te bedienen”
(pagina 19) voor meer informatie.)
A Z (openen/sluiten)
Hiermee kunt u het schijfdeksel
openen of sluiten.
SPEAKERS TVyAUDIO
Hiermee kunt u selecteren of het
geluid van de tv wordt afgespeeld
via de luidsprekers van het systeem
of via de luidspreker(s) van de tv.
Deze functie werkt alleen wanneer
C Knoppen geluidsveld
Zie “Stap 7: Surroundgeluid
weergeven” (pagina 31).
CLEARAUDIO+, SOUND FIELD,
MUSIC EQ, GAME, NIGHT,
CONCERT HALL, FOOTBALL,
CINEMA STUDIO, MUSIC ARENA
D Kleurtoetsen
Sneltoetsen voor het selecteren van
items in de menu's van bepaalde
BD's (kan ook worden gebruikt
voor interactieve Javafuncties
van een BD).
17NL
E TOP MENU
Hiermee kunt u het hoofdmenu van
de BD of DVD openen of sluiten.
POP UP/MENU
Hiermee kunt u het pop-upmenu
van de BD-ROM of het menu van de
DVD openen of sluiten.
OPTIONS (pagina‘s 31, 44, 58)
Hiermee kunt u het optiemenu
weergeven op het tv-scherm of in
het display op het bovenpaneel.
(De locatie verschilt naargelang
de geselecteerde functie.)
RETURN
Hiermee kunt u terugkeren naar de
vorige weergave.
B/V/v/b
Hiermee kunt u de markering
verplaatsen naar een weergegeven
item.
Tip
V/v zijn sneltoetsen voor het zoeken
van muzieknummers tijdens het
afspelen van een muziek-cd.
(enter)
Hiermee kunt u het geselecteerde
item bevestigen.
F MIRRORING (pagina's 37, 40)
Hiermee kunt u de functie “SCR M”
selecteren.
BLUETOOTH (pagina 36)
Hiermee kunt u de functie “BT”
selecteren.
HOME (pagina‘s 30, 52, 61)
Hiermee kunt u het startmenu van
het systeem openen of sluiten.
SEN
Hiermee krijgt u toegang tot de
online dienst “Sony Entertainment
Network™”.
18NL
FUNCTION (pagina 30)
Hiermee kunt u de afspeelbron
selecteren.
Door [Instelling invoer overslaan]
(pagina 68) in te stellen, kunt u
ongebruikte ingangen overslaan
wanneer u een functie selecteert.
G DISPLAY (pagina’s 34, 42, 49, 57)
Hiermee kunt u afspeel- en
webinformatie weergeven op
het tv-scherm.
Hiermee kunt u de vooraf
ingestelde radiozender, frequentie,
enzovoort weergeven in het display
op het bovenpaneel.
SLEEP (pagina 54)
Hiermee kunt u de timer instellen.
AUDIO (pagina 47)
Hiermee kunt u de audio-indeling/
het muzieknummer selecteren.
SUBTITLE
Hiermee kunt u de taal van de
ondertiteling selecteren wanneer
meertalige ondertitels zijn
opgenomen op een BD-ROM/DVD
VIDEO.
3D
Hiermee kunt u 2D-inhoud wijzigen
in gesimuleerde 3D-inhoud bij
aansluiting op een apparaat dat
3D-compatibel is.
H Knoppen afspeelbediening
Zie “Afspelen” (pagina 33).
m/M (snel/langzaam/framevoor-frame-weergave)
Snel achteruitspoelen/snel
vooruitspoelen tijdens het afspelen.
Telkens als u op deze knop drukt,
wijzigt de zoeksnelheid.
Wanneer u deze knop langer
dan een seconde indrukt in de
pauzestand, wordt de vertraagde
weergave geactiveerd.
Wanneer u deze knop indrukt in de
pauzestand, wordt één frame per
keer afgespeeld.
Opmerking
I
Terugspoelen met behulp
van vertraagde weergave en
enkelbeeldweergave is niet
beschikbaar tijdens het afspelen
van Blu-ray 3D-schijven.
./> (vorige/volgende)
Hiermee kunt u het vorige/
volgende hoofdstuk,
muzieknummer of bestand
selecteren.
N (afspelen)
Hiermee kunt u het afspelen
starten of hervatten.
Hiermee kunt u afspelen met
één druk op de knop (pagina 50)
activeren wanneer het systeem
is ingeschakeld en de functie
“BD/DVD” is geactiveerd.
X (pauzeren)
Hiermee kunt u het afspelen
pauzeren of hervatten.
x (stoppen)
Hiermee kunt u het afspelen
stoppen en wordt het stoppunt
(hervatpunt) onthouden.
Het hervatpunt van een titel/
muzieknummer is het laatste punt
dat u hebt afgespeeld of de laatste
foto die u hebt bekeken in een
fotomap.
Hiermee kunt u de ingebouwde of
USB-geluidsdemonstratie stoppen.
(geluidsonderdrukking)
Hiermee kunt u het geluid tijdelijk
uitschakelen.
2 (volume) +/–
Hiermee kunt u het volume
aanpassen.
TV 2 (volume) +/–
Hiermee kunt u het volume van de
tv aanpassen.
TV t (ingang)
Hiermee kunt u de invoerbron van
de tv schakelen tussen de tv en
andere bronnen.
De afstandsbediening
voorbereiden om uw tv
te bedienen
Als het signaal van de
afstandsbediening juist is ingesteld,
kunt u uw tv bedienen met de
meegeleverde afstandsbediening.
Opmerking
Wanneer u de batterijen van
de afstandsbediening vervangt,
wordt het codenummer mogelijk
automatisch opnieuw ingesteld op
de standaardinstelling (van SONY).
Stel de afstandsbediening opnieuw in.
1
2
Houd TV ?/1 ingedrukt.
Druk op de juiste toets voor uw
tv (zie onderstaande tabel) en
druk op .
Radiobedieningstoetsen
Zie “Tuner” (pagina 48).
TUNING +/–
PRESET +/–
19NL
Fabrikant
Knop
SONY (standaard)
CLEARAUDIO+
LG
MUSIC EQ
PANASONIC
GAME
PHILIPS
NIGHT,
CINEMA STUDIO,
MUSIC ARENA
SAMSUNG
SOUND FIELD,
MUSIC EQ,
MUSIC ARENA
SHARP
CONCERT HALL
TOSHIBA
FOOTBALL
Opmerking
De merkcodes van tv’s zijn toegewezen
aan de knoppen in bovenstaande tabel.
Als de instelling niet lukt, wordt de code
die reeds geregistreerd was, niet
gewijzigd. Druk nogmaals op de
bijbehorende toets.
Als meerdere knoppen zijn vermeld,
drukt u één voor één op de knoppen
tot u de juiste knop voor uw tv hebt
gevonden.
3
Laat TV ?/1 los.
U kunt nu de knoppen TV ?/1,
TV 2 +/– en TV t gebruiken
om uw tv te bedienen.
20NL
Opmerking
Stap 1: De luidsprekers
installeren
Plaats de luidsprekers aan de hand
van de onderstaande illustratie.
Raadpleeg de meegeleverde
“Installatiegids voor de luidspreker”
voor informatie over het monteren van
de luidsprekers.
A Voorste luidspreker links (L)
B Voorste luidspreker rechts (R)
C Middenluidspreker
D Surroundluidspreker links (L)
E Surroundluidspreker rechts (R)
F Subwoofer
G Tv
De surroundluidsprekers in de
achterste positie installeren
(Luidsprekerindeling:
[Standaard])
A
G C
B
Tip
• Om doelmatiger geluid te kunnen
voortbrengen wanneer de instelling
[Alles vóór] is geselecteerd, raden we
aan de voorste luidsprekers en de
surroundluidsprekers dichter bij elkaar
te plaatsen.
• U kunt de luidsprekers aan een muur
bevestigen. Meer informatie hierover
vindt u in de meegeleverde
“Installatiegids voor de luidspreker”.
F
D
E
Alle luidsprekers in de voorste
positie installeren
(Luidsprekerindeling:
[Alles vóór])
DA
F
G C BE
Stap 2: Het systeem
aansluiten
Steek het netsnoer van het
hoofdapparaat pas in een stopcontact
wanneer alle andere verbindingen tot
stand zijn gebracht.
Opmerking
Wanneer u andere apparatuur met een
volumeregeling aansluit, verlaagt u het
volume van de apparatuur tot een niveau
waarop het geluid niet wordt vervormd.
21NL
Aan de slag
Aan de slag
• Zorg ervoor dat u de instelling voor
de indeling van uw luidsprekers kiest
(pagina 52) in overeenstemming met hoe
u uw luidsprekers hebt geïnstalleerd.
• Wees voorzichtig bij het plaatsen van
luidsprekers en/of luidsprekerstandaards
op een speciaal behandelde vloer
(bijvoorbeeld met was of olie of
gepolijst): er kunnen vlekken of
verkleuringen ontstaan.
• Leun niet tegen de luidspreker en ga
er ook niet op steunen, omdat hij dan
kan vallen.
• De luidsprekers van dit systeem zijn
niet magnetisch afgeschermd. Hierdoor
kunnen kleuroneffenheden optreden
wanneer ze worden geplaatst in de buurt
van een beeldbuis-tv of -projector.
Aan de slag
De luidsprekers aansluiten
Verbind de luidsprekerkabels
met de SPEAKERS-aansluitingen
op het hoofdapparaat en de
surroundversterker met dezelfde kleur.
Steek de stekker van de luidspreker in
het toestel tot u een klik hoort.
Naar het hoofdapparaat
Rood
(Voorste luidspreker
rechts (R))
Paars
(Subwoofer)
De SPEAKER ILLUMINATIONaansluiting aansluiten
(alleen BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL)
Sluit de connector van de
luidsprekerverlichting (die vastzit
aan het luidsprekersnoer) aan
op het hoofdapparaat en de
surroundversterker, zodat u kunt
genieten van het verlichtingseffect
op uw luidsprekers.
U kunt het gewenste
verlichtingspatroon selecteren
door herhaaldelijk op SPEAKER
ILLUMINATION te drukken (pagina 56).
Naar het hoofdapparaat
Voorste
luidspreker
rechts (R)
Wit
(Voorste
luidspreker
links (L))
Groen
(Middenluidspreker)
Voorste
luidspreker
links (L)
Naar de surroundversterker
Naar de surroundversterker
Surroundluidspreker
links (L)
Blauw
(Surroundluidspreker
links (L))
22NL
Grijs
(Surroundluidspreker
rechts (R))
Surroundluidspreker
rechts (R)
De tv aansluiten
B
C
A
Videoverbinding
A
HDMI®-kabel1) (alleen geleverd bij modellen
voor Afrika, India, het Midden-Oosten,
Singapore, China, Thailand en Taiwan)
2)
of
1)
2)
High Speed HDMI®-kabel
Dankzij de ARC-functie (Audio Return Channel) kan televisiegeluid door het systeem
met een HDMI-verbinding worden afgespeeld, zonder dat onderstaande verbinding B
of C hoeft te worden uitgevoerd. Zie [Audio Return Channel] (pagina 67) als u de
ARC-functie op dit systeem wilt instellen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
uw tv om te controleren of de ARC-functie van uw tv compatibel is.
Audioverbindingen
Als de HDMI-aansluiting van uw tv niet compatibel is met de ARC-functie, kiest u een
passende audioverbinding (B of C) om naar het geluid van de tv te luisteren via de
luidsprekers van het systeem.
B
Hoge kwaliteit
Digitale optische kabel (niet meegeleverd)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Audiokabel (niet meegeleverd)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standaardkwaliteit
23NL
Aan de slag
Selecteer een van de volgende aansluitingswijzen afhankelijk van de aansluitingen
op uw tv.
Aan de slag
Opmerking
U kunt het geluid van de tv beluisteren door de functie “TV” te selecteren voor
aansluiting B of de functie “AUDIO” voor aansluiting C.
De overige apparaten aansluiten
Het systeem, de tv en overige apparatuur sluit u als volgt aan.
U kunt de audio en video van op de tv aangesloten apparatuur niet weergeven via dit
systeem wanneer het is uitgeschakeld of in de stand-bymodus staat.
TV
Video-uitvoer*
Apparatuur
(Decoder, videorecorder, PlayStation®,
digitale satellietontvanger, enzovoort)
A
Systeem
B, C
Signaalverloop
: Videosignaal
: Audiosignaal
* Deze verbinding is niet nodig bij verbinding A (HDMI-verbinding).
Selecteer een van de volgende verbindingsmethoden naargelang het type
aansluiting op de apparatuur.
B
C
A
24NL
A
Hoge kwaliteit
Aan de slag
HDMI®-kabel* (niet meegeleverd)
HDMI OUT
* High Speed HDMI®-kabel
B
Digitale optische kabel (niet
meegeleverd)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Audiokabel (niet meegeleverd)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standaardkwaliteit
Bij het maken van verbinding A
Via deze verbinding kunnen zowel video- als audiosignalen worden verzonden.
Opmerking
• Videosignalen van de HDMI (IN 1/2)-aansluitingen worden alleen verzonden naar
de HDMI (OUT)-aansluiting wanneer de functie “HDMI1” of “HDMI2” is geselecteerd.
• Mogelijk moet u de instelling voor de audio-uitvoer wijzigen om een audiosignaal van de
HDMI (IN 1/2)-aansluitingen naar de HDMI (OUT)-aansluiting te sturen. Zie [Audio-uitvoer]
in [Audio-instellingen] (pagina 65) voor meer informatie.
• U kunt de audio-invoer van apparatuur die is aangesloten op de HDMI (IN 1)-aansluiting
wijzigen in de TV (DIGITAL IN OPTICAL)-aansluiting. Zie [HDMI1-audio-ingangsfunctie] in
[HDMI-instellingen] (pagina 67) voor meer informatie. (Alleen bij modellen voor Europa.)
Bij het maken van verbinding B, C
Sluit het systeem aan zodat videosignalen van het systeem en andere apparatuur
naar de tv worden gestuurd, en audiosignalen van de apparatuur naar het systeem
worden gestuurd.
Opmerking
• Als u een van de bovenstaande verbindingen doorvoert, stelt u [Controle voor HDMI]
bij [HDMI-instellingen] onder [Systeeminstellingen] in op [Uit] (pagina 67).
• U kunt geluid van de apparatuur beluisteren door de functie “TV” te selecteren voor
aansluiting B of de functie “AUDIO” voor aansluiting C.
25NL
Aan de slag
De antenne aansluiten
Achterkant van het hoofdapparaat
Stap 3: Voorbereiden
voor netwerkverbinding
Tip
Om het systeem op uw netwerk aan te
sluiten, voert u [Snelle netwerkinstelling]
uit. Zie “Stap 5: De snelinstelling uitvoeren”
(pagina 29) voor meer informatie.
of
FM-draadantenne
(meegeleverd)
Opmerking
Selecteer de methode op basis van uw
LAN-omgeving (Local Area Network).
• Als u draadloos LAN gebruikt
Het systeem is uitgerust met Wi-Fivoorzieningen. U kunt het systeem
dus verbinden met uw netwerk door
de juiste netwerkinstellingen op
te geven.
• Als u bekabeld LAN gebruikt
Gebruik een LAN-kabel om de LAN
(100)-aansluiting te verbinden met
het hoofdapparaat.
• Rol de FM-draadantenne volledig af.
• Nadat u de FM-draadantenne hebt
aangesloten, dient u deze zo horizontaal
mogelijk te plaatsen.
Tip
Gebruik bij een slechte FM-ontvangst een
75-ohm-coaxkabel (niet meegeleverd)
om het hoofdapparaat aan te sluiten
op een FM-buitenantenne.
Breedbandrouter
LAN-kabel (niet meegeleverd)
Tip
We raden aan een afgeschermde en
rechte interfacekabel (LAN-kabel)
te gebruiken.
26NL
Voordat u de netwerkinstellingen
uitvoert
• Als uw draadloos netwerk is beveiligd,
de veiligheidssleutel (WEP-sleutel,
WPA-sleutel).**
* De SSID (Service Set Identifier) is een
naam die een bepaald draadloos
netwerk identificeert.
** U moet de instellingen van uw
draadloze LAN-router controleren
voor informatie over SSID en de
veiligheidssleutel. Meer informatie:
– ga naar de volgende website:
Voor klanten in Europa en Rusland:
http://support.sony-europe.com/
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/section/
support
– raadpleeg de bedieningshandleiding
die bij de draadloze LAN-router is
geleverd
– raadpleeg de fabrikant van de
draadloze LAN-router
x WEP
WEP past beveiligingsmaatregelen toe
op communicatie om te verhinderen dat
buitenstaanders deze communicatie
onderscheppen of binnendringen in
uw draadloos netwerk. WEP is een
beveiligingstechnologie die ervoor
zorgt dat oudere apparaten die TKIP/
AES niet ondersteunen, kunnen worden
aangesloten.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK
(TKIP)
TKIP is een beveiligingstechnologie die
werd ontworpen om de tekorten van
WEP te corrigeren. TKIP biedt een hoger
beveiligingsniveau dan WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES is een beveiligingstechnologie die
gebruikmaakt van een geavanceerde
beveiligingsmethode die verschilt van
WEP en TKIP. AES biedt een hoger
beveiligingsniveau dan WEP of TKIP.
Over beveiliging van
draadloos LAN
Aangezien bij de functie voor draadloos
LAN gecommuniceerd wordt via
radiogolven, kunnen de draadloze
signalen onderschept worden. Om de
draadloze communicatie te beveiligen,
ondersteunt dit systeem verschillende
beveiligingsfuncties. Zorg ervoor dat
u de beveiligingsinstellingen correct
configureert in overeenstemming met
uw netwerkomgeving.
27NL
Aan de slag
Wanneer uw draadloze LAN-router
(toegangspunt) compatibel is met
Wi-Fi Protected Setup (WPS), kunt
u de netwerkinstellingen eenvoudig
instellen met de WPS-knop.
Wanneer dat niet het geval is,
controleert u vooraf de volgende
informatie en schrijft u deze in de
ruimte hieronder.
• De netwerknaam (SSID*) van uw
netwerk.**
x Geen beveiliging
Hoewel het eenvoudig is instellingen
door te voeren, dient u er rekening
mee te houden dat iedereen draadloze
communicatie kan onderscheppen of
kan binnendringen in uw draadloos
netwerk, zelfs zonder geavanceerde
instrumenten. Houd er rekening
mee dat er een risico bestaat
op ongeoorloofde toegang of
onderschepping van gegevens.
Aan de slag
Stap 4: Het draadloze
systeem installeren
Het hoofdapparaat verzendt
geluid naar de surroundversterker
die is aangesloten op de
surroundluidsprekers. Voer de volgende
stappen uit om de draadloze overdracht
te activeren.
1
2
Sluit het netsnoer van het
hoofdapparaat aan.
Voor u het netsnoer aansluit,
dient u ervoor te zorgen dat alle
verbindingen doorgevoerd tijdens
“Stap 2: Het systeem aansluiten”
(pagina 21) correct zijn.
Over de LINK/STANDBYaanduiding
De LINK/STANDBY-aanduiding geeft de
status van de draadloze overdracht als
volgt weer.
Wordt groen
Het systeem is ingeschakeld, de draadloze
overdracht is geactiveerd en
surroundsignalen worden ontvangen.
Wordt oranje
Het systeem is ingeschakeld, de draadloze
overdracht is geactiveerd met de functie
Secure Link en surroundsignalen worden
ontvangen.
Knippert langzaam groen of oranje
De draadloze overdracht is niet geactiveerd.
Wordt rood
De stand-bymodus is geactiveerd voor de
surroundversterker terwijl de stand-bymodus
geactiveerd is voor het systeem of de
draadloze overdracht uitgeschakeld is.
Druk op ?/1 om het systeem aan
te zetten.
Wordt uitgeschakeld
De surroundversterker wordt uitgeschakeld.
?/1
Knippert rood
De bescherming van de surroundversterker
is actief.
Over de stand-bymodus
3
Sluit het netsnoer van de
surroundversterker aan.
LINK/STANDBY-aanduiding
Wanneer de draadloze overdracht
geactiveerd is, licht de LINK/
STANDBY-aanduiding groen op.
Raadpleeg “Draadloze audio”
(pagina 77) als de LINK/STANDBYaanduiding niet oplicht.
28NL
De stand-bymodus wordt automatisch
geactiveerd op de surroundversterker
wanneer de stand-bymodus
geactiveerd is voor het hoofdapparaat
of de draadloze overdracht
uitgeschakeld is.
Wanneer het hoofdapparaat wordt
ingeschakeld en de draadloze
overdracht geactiveerd is, wordt
de surroundversterker automatisch
ingeschakeld.
De draadloze verbinding
opgeven
3
Stap 5: De snelinstelling
uitvoeren
Voer de onderstaande stappen uit voor
de basis- en netwerkinstellingen van
het systeem.
De weergegeven items verschillen
afhankelijk van de regio.
1
4
5
Plaats twee R03 (AAA)-batterijen
(meegeleverd) en houd daarbij
rekening met de aanduidingen 3
en # op de batterijen en in de
batterijhouder.
6
2
Zet de tv aan.
Druk op [/1 om het systeem aan
te zetten.
Stel de ingangskiezer van de tv zo
in dat het signaal van het systeem
op het tv-scherm verschijnt.
Het scherm [Snelle
begininstellingen] van de
schermtaalkeuze wordt
weergegeven.
Voer [Snelle begininstellingen]
uit. Volg de instructies op het
scherm om de basisinstellingen
door te voeren met B/V/v/b
en .
29NL
Aan de slag
Als u gebruik maakt van meerdere
draadloze producten of als uw buren
draadloze producten gebruiken,
kunnen er storingen optreden. Om dit
te verhinderen kunt u de draadloze
verbinding opgeven voor het koppelen
van het hoofdapparaat met de
surroundversterker (functie Secure
Link). Zie “Verdere instellingen voor het
draadloze systeem” (pagina 58) voor
meer informatie.
Sluit de kalibratiemicrofoon
aan op de A.CAL MIC-aansluiting
op het achterpaneel. (Alleen
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL)
Plaats de kalibratiemicrofoon
op oorhoogte met bijvoorbeeld
een statief (niet meegeleverd).
De kalibratiemicrofoon dient op
het tv-scherm te worden gericht.
De voorzijde van elke luidspreker
moet naar de kalibratiemicrofoon
gericht zijn en er mogen zich
geen obstakels bevinden
tussen de luidsprekers en
de kalibratiemicrofoon.
Aan de slag
B/V/v/b
7
8
Zie “De gewenste
luidsprekerinstellingen automatisch
kalibreren” (pagina 51) voor meer
informatie over [Autokalibratie].
(Alleen BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL)
Druk herhaaldelijk op FUNCTION.
Wanneer u één keer op FUNCTION
drukt, wordt de huidige functie
weergegeven in het display op het
bovenpaneel. Telkens als u daarna op
FUNCTION drukt, wordt de functie als
volgt stapsgewijs gewijzigd.
Nadat u [Snelle begininstellingen]
hebt afgerond, drukt u op V/v
om [Snelle netwerkinstelling]
te selecteren. Druk vervolgens
op .
Het scherm [Snelle
netwerkinstelling] verschijnt.
“BD/DVD” t “USB” t “FM” t
“HDMI1” t “HDMI2” t “TV” t
“SCR M” t “BT” t “AUDIO”
Volg de instructies op het scherm
om de netwerkinstellingen in te
voeren met B/V/v/b en .
Als het systeem geen verbinding
kan maken met het netwerk,
raadpleegt u “Netwerkverbinding”
(pagina 80) of “Draadloos LANverbinding” (pagina 80).
Het scherm [Snelle
netwerkinstelling] oproepen
1
2
3
Stap 6: De afspeelbron
selecteren
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het
tv-scherm.
Druk op B/b om
te selecteren.
[Instellen]
Druk op V/v om [Snelle
netwerkinstelling] te selecteren en
druk daarna op .
30NL
“BD/DVD”
Door het systeem af te spelen schijf of
netwerkapparaat
“USB”
USB-apparaat dat is aangesloten op de
(USB)-poort (pagina 14)
“FM”
FM-radio (pagina 48)
“HDMI1”/“HDMI2”
Apparatuur die is aangesloten op de HDMI
(IN 1)- of HDMI (IN 2)-aansluitingen
(pagina 24)
“TV”
Apparatuur (tv, enzovoort) die is aangesloten
op de TV (DIGITAL IN OPTICAL)-aansluiting,
of een tv die compatibel is met de functie
Audio Return Channel en is aangesloten op
de HDMI (OUT)-aansluiting (pagina's 23, 24)
“SCR M”
[Screen mirroring]
Apparaat dat compatibel is met
Screen mirroring (pagina's 37, 40)
“BT”
[Bluetooth AUDIO]
Bluetooth-apparaat dat A2DP ondersteunt
“AUDIO”
Apparatuur die is aangesloten op
de AUDIO IN (L/R)-aansluitingen
(pagina's 23, 24)
Tip
Stap 7: Surroundgeluid
weergeven
Nadat u de vorige stappen hebt
doorlopen en begonnen bent met
afspelen, kunt u ook eenvoudig
voorgeprogrammeerde geluidsvelden
beluisteren die zijn afgestemd op
verschillende geluidsbronnen.
Zo ervaart u thuis geweldig en
krachtig geluid.
Opmerking
Het geluidsveld kan alleen worden
geselecteerd wanneer [Geluidseffect] is
ingesteld op [Sound Field On] (pagina 65).
Wanneer [Geluidseffect] is ingesteld op
een andere instelling dan [Sound Field On],
kan de geluidsveldinstelling niet worden
toegepast.
Het geluidsveld selecteren
Druk tijdens het afspelen
herhaaldelijk op SOUND FIELD.
U kunt ook op CLEARAUDIO+, GAME
of NIGHT drukken om het bijbehorende
geluidsveld te selecteren.
ClearAudio+
U kunt geluid beluisteren met het door Sony
aanbevolen geluidsveld. Het geluidsveld wordt
automatisch geoptimaliseerd op basis van de
afgespeelde inhoud en afspeelfunctie.
• 2-kanaalsbron: er wordt uitvoer van
5.1-kanaalsluidsprekers gesimuleerd.
• Multikanaalsbron: het systeem voert via
de luidsprekers geluid uit zoals het is
opgenomen.
Movie
Het systeem zorgt voor geoptimaliseerd geluid
bij het kijken van films.
Music
Het systeem zorgt voor geoptimaliseerd geluid
bij het luisteren van muziek.
Verbetering van digitale muziek
[Digital Music]
Deze technologie is door Sony ontwikkeld
om de geluidskwaliteit van gecomprimeerde
geluidsbestanden te verbeteren door geluid in
het hogere frequentiebereik te herstellen na
compressie.
Game
Het systeem zorgt voor geoptimaliseerd geluid
bij het spelen van videogames.
Night
Geschikt om ´s avonds films te kijken doordat
harde geluiden worden gedempt, maar
gesprekken duidelijk worden weergegeven.
Tip
• Om een 2-kanaalsbron, zoals een cd,
te beluisteren in multikanaalsweergave,
raden we aan [ClearAudio+] te selecteren.
• Wanneer u het geluidsveld instelt op
[ClearAudio+] en internetinhoud van
het Berliner Philharmoniker (het Berlijns
Filharmonisch Orkest) afspeelt, schakelt
het systeem automatisch over naar de
modus [Philharmonic Hall] (pagina 32)
(alleen in gebieden waar deze service
beschikbaar is).
• Wanneer de luidsprekerindeling is
ingesteld op [Alles vóór] en u een
meerkanaalsbron afspeelt, kunt
u [ClearAudio+], [Movie], [Game] of
[Night] selecteren om te genieten
van virtueel surroundgeluid.
Het geluidsveld selecteren uit het
optiemenu
1
Druk op OPTIONS en V/v om
[Sound Field] te selecteren en druk
vervolgens op .
2
Druk op V/v om het geluidsveld te
selecteren en druk vervolgens op .
31NL
Aan de slag
• Sommige functies kunnen worden
gewijzigd via het tv-scherm door te
drukken op FUNCTION, V/v en .
• U kunt ook op de afstandsbediening
op de toets BLUETOOTH of MIRRORING
drukken om de functie “BT” of “SCR M”
te selecteren.
Aan de slag
De vooringestelde
muziekequalizer selecteren
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk
op MUSIC EQ.
U kunt naar wens het geluid kiezen.
Wanneer u op de toets drukt, wordt
de instelling als volgt stapsgewijs
gewijzigd.
[Standaard] t [Rock] t [Hiphop] t
[Electronica]
U kunt de muziekequalizer ook in het
optiemenu selecteren. Volg stap 1 en 2
hierboven. Selecteer [Music] in stap 2.
Druk vervolgens op V/v en
om de
instelling te selecteren.
Het geavanceerde
geluidsveld selecteren
U kunt muziek bij u thuis net zo
laten klinken als in een bioscoop of
concertzaal door een van de volgende
geluidsvelden te selecteren.
Druk op CONCERT HALL om
[Philharmonic Hall : Aan]
te selecteren.
Het systeem bootst het karakteristieke
geluid van een concertzaal in Berlijn na.
In deze modus kan kristalhelder geluid
worden geproduceerd.
Druk op CINEMA STUDIO om
[Cinema Studio 9.1ch : Aan]
te selecteren.
Hiermee wordt het karakteristieke
geluid van een filmstudio nagebootst.
Met deze instelling kan een geluidsbron
worden uitgebreid tot een
9.1 kanaalssysteem, waarop een
verticale component is aangesloten,
en wordt een dimensie van
aanwezigheid en diepte gegeven.
32NL
Druk op MUSIC ARENA om
[Music Arena : Aan] te selecteren.
Geniet van muziek alsof u aanwezig
bent bij een live concert dankzij de
unieke Audio DSP-technologie van
Sony. (Digital Music Arena)
Het geavanceerde geluidsveld
selecteren uit het optiemenu
1
Druk op OPTIONS en V/v om [Cinema
Studio 9.1ch], [Music Arena] of
[Philharmonic Hall] te selecteren
en druk vervolgens op
.
2
Druk op V/v om [Aan] te selecteren
en druk daarna op
.
Opmerking
De geavanceerde geluidsvelden worden
automatisch ingesteld op [Uit] wanneer
u de volgende handelingen uitvoert.
– Schakel het systeem uit.
– Druk op een van de geluidsveldknoppen
(pagina 17).
De voetbalmodus selecteren
• [Football : Commentaar Aan]:
u krijgt het gevoel alsof u in een
voetbalstadion zit dankzij versterkt
stadiongejuich.
• [Football : Commentaar Uit]: het
stadiongevoel wordt nog intenser
door niet alleen het gejuich
te versterken, maar ook het
volumeniveau van het commentaar
lager te zetten.
• [Football Uit]: de voetbalmodus wordt
uitgeschakeld.
Afspelen
Een schijf afspelen
Zie “Afspeelbare schijven” (pagina 81)
voor afspeelbare schijven.
1
2
Stel de ingangskiezer van de tv zo
in dat het signaal van het systeem
op uw tv-scherm verschijnt.
Druk op Z en plaats een schijf in
de schijflade totdat deze vastklikt.
Opmerking
• We raden aan de voetbalmodus te
selecteren wanneer u naar het verslag
van een voetbalwedstrijd zit te kijken.
• Als u onnatuurlijk geluid hoort wanneer
u [Football : Commentaar Uit] hebt
gekozen, wordt [Football : Commentaar
Aan] aangeraden.
• De voetbalmodus wordt automatisch
ingesteld op [Football Uit] wanneer
u de volgende handelingen uitvoert.
– Schakel het systeem uit.
– Druk op een van de
geluidsveldknoppen (pagina 17).
• Deze functie ondersteunt geen
monogeluid.
Tip
• U kunt de voetbalmodus ook in het
optiemenu selecteren.
• Als er een 5.1-kanaals audiostream
beschikbaar is, raden we aan deze
te selecteren op uw tv of decoder.
3
Druk op Z om het deksel van de
schijflade te sluiten.
Het afspelen wordt gestart.
Als het afspelen niet automatisch
start, selecteert u
in de categorie
[Video],
[Music] of
[Foto]
en drukt u op
.
Genieten van BONUSVIEW/
BD-LIVE
Sommige BD-ROM's met het “BD-LIVElogo*” bevatten bonusinhoud en
andere gegevens die u kunt
downloaden om ze te kunnen bekijken.
*
1
Sluit het USB-apparaat aan op
de (USB)-poort (pagina 35)).
Gebruik voor lokale opslag een
USB-geheugen van 1 GB of groter.
33NL
Afspelen
Druk herhaaldelijk op FOOTBALL
terwijl u een uitzending van een
voetbalwedstrijd bekijkt.
Wanneer u de voetbalwedstrijd bekijkt,
krijgt u het gevoel alsof u in het
stadion zit.
2
3
Maak het apparaat klaar voor
BD-LIVE (alleen BD-LIVE).
• Verbind het systeem met een
netwerk (pagina 26).
• Stel [BD-internetverbinding]
in op [Toestaan] (pagina 66).
Plaats een BD-ROM met
BONUSVIEW/BD-LIVE.
De bedieningsmethode verschilt
afhankelijk van de schijf. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de schijf.
De afspeelinformatie
weergeven
U kunt de afspeelinformatie enz.
controleren door op DISPLAY te
drukken.
De weergegeven informatie verschilt
afhankelijk van het type schijf en de
status van het systeem.
Voorbeeld: afspelen van een BD-ROM
Tip
Om gegevens op het USB-geheugen te
verwijderen, selecteert u [BD-gegevens
wissen] bij
[Video] en drukt
u vervolgens op . Alle gegevens
die zijn opgeslagen in de map buda,
worden gewist.
Genieten van Blu-ray 3D
U kunt Blu-ray 3D-schijven bekijken
waarop het 3D-logo* staat.
2
B Titelnummer of -naam
C De huidig geselecteerde instelling
voor audio
*
1
A Uitvoerresolutie/videofrequentie
Maak het apparaat klaar om een
Blu-ray 3D-schijf af te spelen.
• Sluit het systeem aan op een tv die
3D ondersteunt met behulp van
een High Speed HDMI-kabel
(pagina 23).
• Stel [3D-uitgangsinst.] en
[Instelling tv-schermafm. voor 3D]
in bij [Scherminstellingen]
(pagina 62).
Plaats een Blu-ray 3D-schijf.
De bedieningsmethode verschilt
afhankelijk van de schijf. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing bij de schijf.
Tip
Raadpleeg eveneens de
gebruiksaanwijzing van uw 3D-tv.
34NL
D Beschikbare functies (
hoek,
audio,
ondertiteling)
E Afspeelinformatie
Geeft afspeelmodus,
afspeelstatusbalk, type schijf,
videocodec, bitsnelheid, type
herhaling, speelduur, totale duur
weer
F Hoofdstuknummer
G De geselecteerde hoek
Afspelen vanaf een
USB-apparaat
1
2
3
4
Sluit het USB-apparaat aan op
de (USB)-poort.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van het USB-apparaat voor u het
aansluit.
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het
tv-scherm.
Druk op B/b om
[Video],
[Music] of
[Foto] te
selecteren.
Druk op V/v om
[USB-apparaat] te selecteren
en druk daarna op
.
Opmerking
Verwijder het USB-apparaat niet tijdens
het gebruik. Om beschadigde gegevens
of schade aan het USB-apparaat te
vermijden, schakelt u het systeem uit
voordat u het USB-apparaat aansluit
of verwijdert.
Afspelen
U kunt video-/muziek-/fotobestanden
afspelen die op een aangesloten
USB-apparaat zijn opgeslagen.
Raadpleeg “Afspeelbare
bestandstypen” (pagina 82) voor
meer informatie over afspeelbare
bestandstypes.
Genieten van muziek
vanaf een Bluetoothapparaat
Over de draadloze
Bluetooth-technologie
Bluetooth is een draadloze technologie
met een kort bereik die draadloze
gegevensuitwisseling tussen digitale
apparaten mogelijk maakt.
De draadloze Bluetooth-technologie
werkt binnen een bereik van circa
10 meter.
Ondersteunde Bluetooth-versie
en -profielen
Profiel verwijst naar een standaardreeks
functies voor diverse Bluetoothproductcapaciteiten. Zie “Bluetoothgedeelte” (pagina 85) voor meer
informatie over de ondersteunde
Bluetooth-versie en -profielen.
Opmerking
• Afhankelijk van de specificaties van het
Bluetooth-apparaat kunnen de functies
afwijken, zelfs als het apparaat hetzelfde
profiel ondersteunt als dit systeem.
• De audioweergave op dit systeem kan
trager zijn dan die van het Bluetoothapparaat, vanwege de kenmerkende
eigenschappen van de draadloze
Bluetooth-technologie.
35NL
Dit systeem koppelen met
een Bluetooth-apparaat
5
Bij koppelen worden Bluetoothapparaten vooraf bij elkaar
geregistreerd. Zodra koppelen is
uitgevoerd, hoeft het niet te worden
herhaald.
1
2
3
4
Opmerking
U kunt maximaal 9 Bluetoothapparaten koppelen. Bij het 10e
Bluetooth-apparaat dat wordt
gekoppeld, wordt het apparaat dat het
minst recent is gekoppeld, vervangen
door het nieuwe apparaat.
Plaats het Bluetooth-apparaat
binnen 1 meter van het
hoofdapparaat.
Druk op BLUETOOTH.
U kunt ook
[Bluetooth AUDIO]
selecteren onder
[Invoer] in het
startmenu.
Zet het Bluetooth-apparaat in de
modus om te koppelen.
Voor meer informatie over hoe u het
Bluetooth-apparaat in de modus
om te koppelen zet, raadpleegt
u de gebruiksaanwijzing die bij
het apparaat is geleverd.
Selecteer de naam van uw
systeem (bijvoorbeeld
“BDV-N9200W”) op het
scherm van het apparaat.
Voer deze stap uit binnen
5 minuten, anders wordt het
koppelen geannuleerd.
Opmerking
Als het Bluetooth-apparaat om een
wachtwoord vraagt, voert u “0000” in.
Het wachtwoord kan verschillende
benamingen hebben, bijvoorbeeld
“Wachtwoord”, “Pincode”,
“Pinnummer” of “Paswoord”.
Tip
U kunt wijzigen welke systeemnaam
op uw apparaat wordt weergegeven
via [Device Name] onder
[Systeeminstellingen] (pagina 68).
36NL
Zodra het koppelen is voltooid,
wordt het apparaat automatisch
verbonden met het systeem.
De naam van het apparaat
verschijnt op het televisiescherm.
6
7
Start het afspelen op het
Bluetooth-apparaat.
Pas het volume aan.
Pas eerst het volume aan van
het Bluetooth-apparaat. Als het
volumeniveau nog steeds te laag is,
past u het volumeniveau van het
hoofdapparaat aan.
Koppelen annuleren
Druk op HOME of FUNCTION.
Vanaf dit systeem
verbinding maken met
een Bluetooth-apparaat
U kunt vanaf dit hoofdapparaat
verbinding maken met een Bluetoothapparaat.
Controleer het volgende voordat
u muziek afspeelt:
– De Bluetooth-functie van het
Bluetooth-apparaat is ingeschakeld.
– De apparaten zijn gekoppeld
(pagina 36).
1
Druk op BLUETOOTH.
Opmerking
2
3
4
5
6
1
2
Volg stap 1 tot 3 hierboven.
3
Druk herhaaldelijk op V/v om
[Verwijderen] te selecteren en druk
vervolgens op
.
4
Druk herhaaldelijk op B/b om [OK] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op OPTIONS.
Selecteer [Apparatenlijst] en druk
vervolgens op
.
Er verschijnt een lijst met
gekoppelde Bluetooth-apparaten.
Druk herhaaldelijk op V/v om het
gewenste apparaat te selecteren
en druk daarna op
.
Druk op N om het afspelen
te starten.
Pas het volume aan.
Pas eerst het volume aan van
het Bluetooth-apparaat. Als het
volumeniveau nog steeds te laag is,
past u het volumeniveau van het
hoofdapparaat aan.
Opmerking
• Zodra het hoofdapparaat en het
Bluetooth-apparaat verbonden zijn, kunt
u het afspelen bedienen door op N, X,
x, m/M en ./> te drukken.
• U kunt met een gekoppeld Bluetoothapparaat ook verbinding maken met het
systeem in andere functies dan “BT”,
als u [Bluetooth Power Setting] onder
[Externe-ingangsinstellingen] instelt op
[Aan] (pagina 69).
Tip
U kunt de ontvangst van AAC-audio van
een Bluetooth-apparaat in- of uitschakelen
(pagina 68).
De verbinding met het Bluetoothapparaat verbreken
Druk herhaaldelijk op V/v om het
gewenste apparaat te selecteren
en druk daarna op OPTIONS.
Screen mirroring
gebruiken
“Screen mirroring” is een functie
waarmee door de Miracast-technologie
het scherm van een mobiel apparaat op
de tv kan worden weergegeven.
U kunt het hoofdapparaat rechtstreeks
aansluiten op een apparaat dat Screen
mirroring ondersteunt (bijvoorbeeld
een smartphone of tablet). Vervolgens
kunt u het weergavescherm van het
apparaat weergeven op uw grote tvscherm. Er is geen draadloze router
(of toegangspunt) vereist om deze
functie te gebruiken.
1
2
Druk op MIRRORING.
Volg de instructies op het scherm.
Activeer de functie Screen mirroring
op uw apparaat.
Raadpleeg voor meer informatie
over het activeren van de functie
de gebruiksaanwijzing bij uw
apparaat.
Druk op HOME, FUNCTION of RETURN.
37NL
Afspelen
Om verbinding te maken met
het meest recent verbonden
Bluetooth-apparaat, drukt u op N.
Ga vervolgens verder naar stap 5.
Een gekoppeld Bluetoothapparaat uit de apparatenlijst
verwijderen
Opmerking
• Als u Screen mirroring gebruikt, kan de
kwaliteit van het beeld en geluid soms
verslechteren door storing van andere
netwerken.
• Sommige netwerkfuncties zijn mogelijk
niet beschikbaar tijdens Screen mirroring.
• Controleer of het apparaat compatibel is
met Miracast. Connectiviteit wordt niet
gegarandeerd met alle apparaten die
Miracast ondersteunen.
• De kwaliteit van het beeld en geluid
kan verslechteren afhankelijk van de
gebruiksomgeving.
Tip
U kunt ook het gehele scherm van uw
Xperia-smartphone draadloos op een
groot tv-scherm weergeven met de
mirroringfunctie met één druk op de
knop (NFC) (pagina 40).
Verbinding maken met
een extern apparaat via
functie met één druk op
de knop (NFC)
Wat is “NFC”?
NFC (Near Field Communication)
is een technologie die draadloze
gegevensuitwisseling tussen diverse
apparaten mogelijk maakt, zoals
bijvoorbeeld mobiele telefoons
en IC-tags. Dankzij de NFC-functie
kunnen gegevens gemakkelijk worden
uitgewisseld door het apparaat in de
buurt van
(het N-logo) te houden op
NFC-compatibele apparaten.
38NL
Opmerking
• Het systeem kan slechts met één
NFC-compatibel apparaat tegelijkertijd
verbinding maken.
• Afhankelijk van uw externe apparaat
dient u mogelijk vooraf de NFC-functie
op uw apparaat in te schakelen.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van het externe
apparaat.
• Stel [NFC] in op [Aan] (pagina 67) voordat
u de NFC-functie gebruikt.
Verbinding maken met
een extern apparaat via
luisterfunctie met één druk
op de knop (NFC)
Door een NFC-compatibel extern
apparaat in de buurt van het N-logo
op het hoofdapparaat te houden,
doorlopen het hoofdapparaat en het
externe apparaat het koppelingsproces
en wordt de Bluetooth-verbinding
automatisch tot stand gebracht.
Compatibele externe apparaten
Externe apparaten met een
ingebouwde NFC-functie
(Besturingssysteem: Android
2.3.3 – 4.x.x, met uitzondering
van Android 3.x)
1
3
Houd het externe apparaat in
de buurt van het N-logo op het
hoofdapparaat (pagina 38), totdat
het externe apparaat trilt.
Het trillen geeft aan dat het externe
apparaat is herkend door het
hoofdapparaat. Volg de instructies
op het scherm van het externe
apparaat en voltooi de procedure
voor de Bluetooth-verbinding.
Zodra de Bluetooth-verbinding tot
stand is gebracht, stopt het blauwe
ledlampje op het bovenpaneel met
knipperen. De afspeeltijd verschijnt
in het display op het bovenpaneel.
Opmerking
Tweedimensionale
streepjescode* voor
rechtstreekse toegang
* Gebruik een toepassing die
tweedimensionale streepjescodes
kan lezen.
Voor sommige externe apparaten is deze
functie mogelijk beschikbaar zonder
dat u “NFC Easy Connect” hoeft te
downloaden. In dat geval wijken de
bediening en specificaties van het externe
apparaat mogelijk af van de beschrijving in
deze handleiding.
Tip
Opmerking
De toepassing is in sommige landen/
regio‘s mogelijk niet beschikbaar.
2
Open de toepassing
“NFC Easy Connect” op het
externe apparaat.
Zorg ervoor dat het scherm van de
toepassing wordt weergegeven.
Wanneer het niet lukt te koppelen en
een Bluetooth-verbinding tot stand te
brengen, probeert u het volgende.
– Open nogmaals “NFC Easy Connect”
en beweeg het externe apparaat
langzaam over het N-logo.
– Verwijder het hoesje van het externe
apparaat als u een hoesje gebruikt
als accessoire.
Naar muziek luisteren
Start het afspelen van een audiobron
op het externe apparaat. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van uw externe
apparaat voor meer informatie over
bediening bij het afspelen.
Tip
Als het geluidsniveau te laag is, past
u eerst het volume van het externe
apparaat aan. Als het geluidsniveau nog
steeds te laag is, past u het volume van
het hoofdapparaat aan.
39NL
Afspelen
Download en installeer de
toepassing “NFC Easy Connect”.
“NFC Easy Connect” is een gratis
toepassing voor externe
Android-apparaten en kan worden
verkregen via Google Play. Zoek
op de site naar de toepassing met
de zoekterm “NFC Easy Connect”
of ga rechtstreeks naar de
downloadpagina door de
onderstaande streepjescode
te scannen.
“NFC Easy Connect” is gratis, maar
kosten voor gegevensverkeer
bij het downloaden worden
afzonderlijk in rekening gebracht.
Afspelen stoppen
Het afspelen wordt gestopt wanneer
u een van de volgende handelingen
uitvoert.
– Houd het externe apparaat nogmaals
in de buurt van het N-logo op het
hoofdapparaat.
– Stop de muziekspeler op het externe
apparaat.
– Schakel het hoofdapparaat of het
externe apparaat uit.
– Wijzig de functie.
– Schakel de Bluetooth-functie op het
externe apparaat uit.
Verbinding maken met
een Xperia-smartphone via
mirroringfunctie met één
druk op de knop (NFC)
U kunt ook het gehele scherm van uw
Xperia-smartphone draadloos op een
groot tv-scherm weergeven door een
Xperia die de mirroringfunctie met
één druk op de knop ondersteunt
in de buurt van het N-logo op het
hoofdapparaat te houden. U kunt
samen met familie en vrienden video's
bekijken of browsen. Er is geen
draadloze router (of toegangspunt)
vereist om deze functie te gebruiken.
Compatibele Xperia-smartphones
Xperia met de mirroringfunctie met
één druk op de knop
40NL
1
2
3
Druk op MIRRORING.
Houd de Xperia-smartphone in
de buurt van het N-logo op het
hoofdapparaat (pagina 38), totdat
de Xperia-smartphone trilt.
Het trillen geeft aan dat de
Xperia-smartphone is herkend
door het hoofdapparaat.
Het hoofdapparaat brengt een
verbinding tot stand met de
Xperia-smartphone.
Zodra de verbinding tot stand is
gebracht, wordt het scherm van
de Xperia-smartphone op het
televisiescherm weergegeven.
De Xperia-smartphone wordt bij het
systeem geregistreerd.
Mirroring beëindigen
Druk op HOME, RETURN of FUNCTION.
Opmerking
• U hebt geen toegang tot andere
netwerken tijdens mirroring.
• De kwaliteit van het beeld en geluid
kan soms verslechteren door storing
van andere netwerken.
Tip
U kunt tijdens mirroring uw favoriete
geluidsveld selecteren. Druk op de
geluidsveldknoppen (pagina 17).
“SongPal”
gebruiken
Opmerking
Werk voordat u deze functie gebruikt
de software bij naar de laatste versie
(pagina 62).
Genieten van het Sony
Entertainment Network
(SEN)
Afspelen
Er is een speciale app voor dit model
beschikbaar via zowel Google Play
als App Store. Zoek op “SongPal” en
download de gratis app voor meer
informatie over de handige functies.
“SongPal”, de app voor eenvoudige
bediening, ondersteunt draadloze
werking. Hiermee kunt u:
– muziek/audio kiezen vanuit
geïntegreerde functies van
verschillende apparaten en
smartphones.
– verschillende instellingen intuïtief
regelen.
– de muziek visueel versterken met het
scherm van uw smartphone.
Afspelen via een netwerk
Sony Entertainment Network fungeert
als een poort naar geselecteerde
internetinhoud en brengt een keur
aan on-demand-entertainment,
rechtstreeks op uw hoofdapparaat.
Tip
• Voor bepaalde internetinhoud is vooraf
registratie op een pc vereist om deze
te kunnen weergeven. Ga voor meer
informatie naar de volgende website:
Voor klanten in Europa en Rusland:
http://support.sony-europe.com/
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/section/
support
• Sommige internetinhoud is in bepaalde
landen/regio's mogelijk niet beschikbaar.
1
2
3
Sony Entertainment Network
voorbereiden
Verbind het systeem met een
netwerk (pagina 26).
Druk op SEN.
Druk op B/V/v/b om
internetinhoud en een
verscheidenheid aan on-demandentertainment te selecteren en
druk vervolgens op
.
41NL
Configuratiescherm
videostreaming
Het configuratiescherm wordt
weergegeven wanneer een
videobestand wordt afgespeeld.
De weergegeven items kunnen
verschillen afhankelijk van de
aanbieder van de internetinhoud.
Druk op DISPLAY om deze nogmaals
weer te geven.
A Besturing
Druk op B/V/v/b of
om de
weergavefuncties te bedienen.
B Afspeelstatusbalk
Statusbalk, cursor die de huidige
positie aanwijst, speelduur, duur
van het videobestand
C Aanduiding netwerkstatus
toont de signaalsterkte van
een draadloze verbinding.
wijst op een bedrade
verbinding.
D Netwerkoverdrachtssnelheid
E Naam van het volgende
videobestand
F Naam van het momenteel
geselecteerde videobestand
Bestanden op een
thuisnetwerk afspelen
(DLNA)
U kunt video-/muziek-/fotobestanden
op andere apparatuur met DLNAcertificatie afspelen door ze aan te
sluiten op uw thuisnetwerk.
Dit hoofdapparaat kan worden gebruikt
als speler en als renderer.
• Server: slaat digitale media-inhoud op
en deelt deze
• Speler: vindt digitale media-inhoud en
speelt deze af vanaf de DMS
• Renderer: ontvangt bestanden en
speelt ze af vanaf de server; kan
worden bediend via andere
apparatuur (controller)
• Controller: bedient de
renderapparatuur
Maak het toestel klaar om de
DLNA-functie te gebruiken.
• Verbind het systeem met een netwerk
(pagina 26).
• Maak andere apparatuur met
DLNA-certificatie klaar om te
gebruiken. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing
van de apparatuur.
Bestanden die opgeslagen zijn
op een DLNA-server weergeven
via het systeem (DLNA-speler)
Selecteer het pictogram van de DLNAserver bij
[Video],
[Music] of
[Foto] in het startmenu en selecteer
het bestand dat u wilt weergeven.
Server
Speler
(dit systeem)
42NL
Externe bestanden weergeven
door het systeem (renderer)
te bedienen via een
DLNA-controller
1
2
Renderer
(dit systeem)
Server
3
4
Controller
Voor meer informatie raadpleegt
u de gebruiksaanwijzing van de
DLNA-controller.
Opmerking
Bedien het systeem nooit tegelijk met de
meegeleverde afstandsbediening en een
DLNA-controller.
Tip
Het systeem ondersteunt de functie
“Afspelen met” van Windows Media®
Player 12 die standaard is ingebouwd in
Windows 7.
Zoeken naar video-/
muziekinformatie
U kunt informatie over inhoud opvragen
met behulp van Gracenote-technologie
en zoeken naar verwante informatie.
Plaats een schijf met inhoud
waarover u informatie wilt
opzoeken.
U kunt een videozoekopdracht
uitvoeren voor een BD-ROM of
DVD-ROM en een
muziekzoekopdracht voor een
CD-DA (muziek-cd).
Afspelen
U kunt het systeem bedienen via
een controller met DLNA-certificatie
(een mobiele telefoon, enzovoort)
als u bestanden weergeeft die zijn
opgeslagen op een DLNA-server.
Verbind het systeem met een
netwerk (pagina 26).
Druk op B/b om
[Video]
of
[Music] te selecteren.
Druk op V/v om
[Video
zoeken] of
[Muziek zoeken]
te selecteren.
Informatie over de inhoud
(zoals titel, cast, afspeelnummer of
artiest), [Weergavegeschiedenis]
en [Zoekgeschiedenis] worden
weergegeven.
• [Weergavegeschiedenis]
Geeft een lijst meer met eerder
afgespeelde titels op een
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(muziek-cd). Selecteer een titel
om de inhoudsinformatie op
te vragen.
• [Zoekgeschiedenis]
Geeft een lijst weer met
eerdere zoekopdrachten die zijn
uitgevoerd met behulp van de
functie [Video zoeken] of
[Muziek zoeken].
Zoeken naar verwante informatie
Selecteer een item uit de lijsten en
selecteer vervolgens de dienst voor
zoeken.
43NL
TV SideView gebruiken
TV SideView is een gratis mobiele
toepassing voor het externe apparaat
(smartphone, enzovoort). Door TV
SideView te gebruiken in combinatie
met dit systeem kunt u gemakkelijk van
het systeem genieten door het systeem
vanaf uw externe apparaat te bedienen.
U kunt een dienst of toepassing
rechtstreeks vanaf het externe apparaat
bedienen en de schijfinformatie
bekijken tijdens het afspelen van de
schijf. TV SideView kan ook worden
gebruikt als externe bediening of
als toetsenbord voor software.
Voordat u het TV SideView-apparaat
voor het eerst in combinatie met dit
systeem gebruikt, dient u eerst het
TV SideView-apparaat te registreren.
Volg de instructies op het scherm om
het TV SideView-apparaat te kiezen dat
u wilt registreren.
Opmerking
Registratie is pas mogelijk zodra het
startmenu verschijnt op het tv-scherm.
[Philharmonic Hall]
Hiermee kunt u de Philharmonic Hall-modus
in- of uitschakelen (pagina 32).
[Football]
Hiermee kunt u de voetbalmodus selecteren
(pagina 33)
[Herhaalinstelling]
Hiermee kunt u herhaald afspelen instellen.
[3D-menu]
[Gesimuleerde 3D]: hiermee kunt u het
gesimuleerde 3D-effect aanpassen.
[3D-diepte aanpassen]: hiermee kunt u de
diepte van 3D-beelden aanpassen.
[2D-weergave]: hiermee kunt u het afspelen
instellen op 2D-beeld.
[Weergeven/Stoppen]
Hiermee kunt u de weergave starten of
stoppen.
[Weerg. v/a begin]
Hiermee kunt u het item afspelen vanaf het
begin.
[Categorie wijzigen]
Hiermee kunt u schakelen tussen de
categorieën
[Video],
[Music] en
[Foto] bij “BD/DVD” (alleen schijven),
de “USB”-functie of de DLNA-server.
Dit menu-item is alleen beschikbaar
wanneer de weergavelijst voor de
categorie beschikbaar is.
Alleen
Beschikbare opties
Door op OPTIONS te drukken kunt
u verschillende instellingen en
weergavefuncties raadplegen.
De beschikbare items verschillen
afhankelijk van de situatie.
Algemene opties
[Sound Field]
Hiermee kunt u de geluidsveldinstelling
wijzigen (pagina 31).
[Cinema Studio 9.1ch]
Hiermee kunt u de Cinema Studio 9.1 channelmodus in- of uitschakelen (pagina 32).
[Music Arena]
Hiermee kunt u de Digital Music Arena-modus
in- of uitschakelen (pagina 32).
44NL
[Video]
[A/V-SYNC]
Hiermee kunt u de vertraging tussen beeld en
geluid aanpassen (pagina 46).
[3D-uitgangsinst.]
Hiermee kunt u instellen of al dan niet
automatisch 3D-beelden worden uitgevoerd.
Opmerking
3D-video van de HDMI (IN 1)- of HDMI (IN 2)aansluiting wordt ongeacht deze instelling
uitgevoerd.
U kunt de volgende beeldinstellingen
naar voorkeur aanpassen en opslaan in
de instellingen [Aangepast1]/[Aangepast2].
• [Tekstuur bewerken]: hiermee kunt u de
scherpte en het detail van de randen
aanpassen.
• [Superresolutie]: hiermee kunt u de resolutie
verbeteren.
• [Vloeiend maken]: hiermee kunt u
streepvorming op het scherm verminderen
door de gradaties op vlakke gebieden
vloeiend te maken.
• [Contrast bewerken]: hiermee kunt u de
zwart-witniveaus automatisch zo instellen
dat het scherm niet te donker is en het beeld
wordt gemoduleerd.
• [Helder zwart]: hiermee kunt u de weergave
van donkere elementen van de afbeelding
aanpassen. Schaduwvorming wordt niet
onderdrukt; het maakt zeer mooi
gereproduceerde zwarte kleuren mogelijk.
[Pauze]
Hiermee kunt u het afspelen pauzeren.
[Hoofdmenu]
Hiermee kunt u het hoofdmenu van de BD of
DVD weergeven.
[Ruisvermind. IP-content Pro]
Hiermee kunt u de videokwaliteit voor
internetinhoud aanpassen.
[Video zoeken]
Hiermee kunt u informatie weergeven over de
BD-ROM/DVD-ROM gebaseerd op Gracenotetechnologie.
[Nummerveld]
Hiermee kunt u nummers invoeren. Gebruik
B/V/v/b om het nummer te selecteren.
Alleen
[Music]
[Track zoeken]
Hiermee kunt u het muzieknummer zoeken
tijdens het afspelen van een muziek-cd.
[BGM diavoorst. toev.]
Hiermee kunt u muziekbestanden in
het USB-geheugen registreren als
achtergrondmuziek (BGM) voor de
diavoorstelling.
[Muziek zoeken]
Hiermee kunt u informatie weergeven
over de audio-cd (CD-DA) gebaseerd op
Gracenote-technologie.
[Visualizer]/[Colour Pattern]
Hiermee kunt u het kleureffect van de
visualizer op het tv-scherm wijzigen
(pagina 55).
[Menu/Pop-upmenu]
Hiermee kunt u het pop-upmenu van de
BD-ROM of het menu van de DVD weergeven.
Alleen
[Titel zoeken]
Hiermee kunt u naar een titel op BD-ROM's/
DVD VIDEO's zoeken en het afspelen starten
vanaf het begin.
[Diavoorstelling]
Hiermee kunt u een diavoorstelling starten.
[Hoofdstuk zoeken]
Hiermee kunt u naar een hoofdstuk zoeken en
het afspelen starten vanaf het begin.
[Audio]
Hiermee kunt u de audio-indeling/het
muzieknummer selecteren.
[Ondertiteling]
Hiermee kunt u de taal van de ondertiteling
selecteren wanneer meertalige ondertitels zijn
opgenomen op BD-ROM‘s/DVD VIDEO‘s.
[Foto]
[Snelh.diavoorst.]
Hiermee kunt u de snelheid van de
diavoorstelling wijzigen.
[Diavoorst.effect]
Hiermee kunt u het effect instellen tijdens het
weergeven van een diavoorstelling.
[BGM diavoorst.]
• [Uit]: hiermee kunt u de functie uitschakelen.
• [Mijn Muziek van USB]: hiermee kunt u de
muziekbestanden instellen die zijn
geregistreerd bij [BGM diavoorst. toev.].
• [Weergvn. muziek-cd]: hiermee kunt u de
muzieknummers op CD-DA's instellen.
45NL
Afspelen
[Video-instellingen]
[Beeldkwaliteitsfunctie]: hiermee kunt u de
beeldinstellingen ([Direct], [Heldere kamer],
[Theatre Room], [Auto], [Aangepast1] en
[Aangepast2]) selecteren.
[Hoek]
Hiermee kunt u van kijkhoek wisselen
wanneer meerdere hoeken zijn opgenomen
op BD-ROM's/DVD VIDEO's.
[Scherm omschakelen]
Hiermee kunt u schakelen tussen
[Rasterweergave] en [Lijstweergave].
Wanneer de functie “TV” is
geselecteerd
[Linksom draaien]
Hiermee kunt u de foto 90 graden linksom
draaien.
1
[Rechts draaien]
Hiermee kunt u de foto 90 graden rechtsom
draaien.
[Beeld bekijken]
Hiermee kunt u het geselecteerde beeld
weergeven.
De vertraging tussen beeld
en geluid aanpassen
(A/V-SYNC)
Wanneer het geluid niet tegelijk met
het beeld wordt weergegeven op het
tv-scherm, kunt u de vertraging tussen
beeld en geluid voor de volgende
functies aanpassen.
De instelmethode verschilt afhankelijk
van de functie.
Wanneer de functie “BD/DVD”,
“USB”, “HDMI1” of “HDMI2” is
geselecteerd
1
2
3
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven
op het tv-scherm.
Druk op V/v om [A/V-SYNC] te
selecteren en druk daarna op
.
Druk op B/b om de vertraging aan
te passen en druk daarna op
.
U kunt aanpassen van 0 ms tot
300 ms in stappen van 25 ms.
46NL
2
3
4
Druk op OPTIONS.
“AV.SYNC” wordt weergegeven in
het display op het bovenpaneel.
Druk op
of b.
Druk op V/v om de vertraging aan
te passen en druk daarna op
.
U kunt aanpassen van 0 ms tot
300 ms in stappen van 25 ms.
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu in het display op het
bovenpaneel verdwijnt.
Opmerking
Geluid aanpassen
Bij het afspelen van een BD/DVD VIDEO
die is opgenomen in verschillende
audio-indelingen (PCM, Dolby Digital,
MPEG-audio of DTS) of met meertalige
muzieknummers, kunt u de audioindeling of de taal wijzigen.
Bij een cd kunt u het geluid van het
linker- of rechterkanaal selecteren en
naar het geluid van het geselecteerde
kanaal luisteren via zowel de linker- als
de rechterluidsprekers.
Druk tijdens het afspelen
herhaaldelijk op AUDIO om het door
u gewenste audiosignaal te kiezen.
De audio-informatie verschijnt op het
tv-scherm.
x CD
• [ Stereo]: het
standaardstereogeluid.
• [ 1/L]: het geluid van het linkerkanaal
(mono).
• [ 2/R]: het geluid van het
rechterkanaal (mono).
• [ L+R]: het geluid van zowel het
linker- als het rechterkanaal wordt
via elke luidspreker uitgevoerd.
Multiplex Broadcast
Sound weergeven
(DUAL MONO)
Multiplex broadcast-geluidsweergave
is mogelijk bij ontvangst van een
Dolby Digital multiplex-zendsignaal.
Opmerking
x BD/DVD VIDEO
De taalopties variëren, afhankelijk
van de BD/DVD VIDEO.
Als 4 cijfers worden weergegeven,
geven deze een taalcode aan.
Zie “Taalcodelijst” (pagina 87).
Als dezelfde taal twee of meer
keer verschijnt, is de BD/DVD VIDEO
opgenomen in meerdere audioindelingen.
Om een Dolby Digital-signaal te
ontvangen, moet u een tv of andere
apparatuur aansluiten op de TV (DIGITAL IN
OPTICAL)-aansluiting via een digitale
optische kabel (pagina's 23, 24).
Als de HDMI IN-aansluiting van uw
tv compatibel is met de functie
Audio Return Channel (pagina's 23, 67)
kunt u een Dolby Digital-signaal
ontvangen via een HDMI®-kabel.
x DVD-VR
De soorten muzieknummers die op
een schijf zijn opgenomen, worden
weergegeven.
Voorbeeld:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Hoofd]
• [ Sub]
• [ Hoofd/Sub]
Druk herhaaldelijk op AUDIO tot het
door u gewenste signaal verschijnt
in het display op het bovenpaneel.
• “MAIN”: het geluid van de hoofdtaal
wordt weergegeven.
• “SUB”: het geluid van de subtaal wordt
weergegeven.
• “MN/SUB”: het gemengde geluid van
zowel hoofd- als subtaal wordt
weergegeven.
47NL
Geluid aanpassen
De audio-indeling,
meertalige
muzieknummers of
het kanaal selecteren
[ Stereo (Audio1)] en [ Stereo (Audio2)]
verschijnen niet wanneer er slechts één
audiostream op de schijf is opgenomen.
Tip
U kunt de [FM-modus] voor elke
voorgeprogrammeerde zender
afzonderlijk instellen.
Tuner
Naar de radio luisteren
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION
tot “FM” verschijnt in het display
op het bovenpaneel.
Selecteer een radiozender.
Automatisch afstemmen
Houd TUNING +/– ingedrukt tot
het scannen begint.
[Automatisch afstemmen]
wordt weergegeven op het
televisiescherm. Het scannen
stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd.
Om automatisch afstemmen
te annuleren, drukt u op een
willekeurige knop.
U kunt tot 20 zenders
voorprogrammeren. Voordat u op een
zender afstemt, dient u het volume te
verlagen tot het minimum.
1
2
3
Handmatig afstemmen
Druk herhaaldelijk op TUNING +/–.
3
Radiozenders vooraf
instellen
Druk herhaaldelijk op 2 +/– om
het volume aan te passen.
4
5
Als een FM-programma wordt
verstoord
Druk herhaaldelijk op FUNCTION
tot “FM” verschijnt in het display
op het bovenpaneel.
Houd TUNING +/– ingedrukt tot
het scannen begint.
Het scannen stopt wanneer op een
zender wordt afgestemd.
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven
op het tv-scherm.
Druk op V/v om
[Preselectiegeheugen] te
selecteren en druk daarna op
.
Druk op V/v om het gewenste
voorkeuzenummer te selecteren
en druk vervolgens op
.
Als een FM-programma wordt
verstoord, kunt u kiezen voor monoontvangst. Het stereo-effect valt weg
maar de ontvangst is beter.
6
1
Een voorkeuzenummer wijzigen
2
3
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven
op het tv-scherm.
Druk op V/v om [FM-modus] te
selecteren en druk daarna op
.
Druk op V/v om [Mono] te
selecteren en druk daarna op
• [Stereo]: stereo-ontvangst.
• [Mono]: mono-ontvangst.
48NL
.
Herhaal stap 2 tot 5 om andere
zenders op te slaan.
Selecteer naar wens het
voorkeuzenummer door op PRESET +/–
te drukken en doorloop vervolgens de
procedure vanaf stap 3.
Een vooraf ingestelde
radiozender selecteren
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
“FM” verschijnt in het display op het
bovenpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die
het laatst werd ontvangen.
Tip
Elke keer dat u op DISPLAY drukt, verandert
de weergave op het display in het
bovenpaneel als volgt:
Frequentie t Voorkeuzenummer t
Decodeerstatus*
* Verschijnt wanneer [Sound Effect]
is ingesteld op [Dolby Pro Logic], [DTS
Neo:6 Cinema] of [DTS Neo:6 Music]
(pagina 65).
(alleen bij modellen voor Europa)
Het systeem biedt de RDS-functie
waarmee u aanvullende informatie over
radiozenders kunt bekijken.
Selecteer een zender uit de FM-band.
De zendernaam wordt op het tv-scherm
weergegeven.
Opmerking
• RDS werkt mogelijk niet goed wanneer
de zender waarop u hebt afgestemd,
het RDS-signaal niet goed verzendt of
wanneer de signaalsterkte zwak is.
• Niet alle FM-zenders hebben een
RDS-dienst of een gelijkaardige dienst.
Als u het RDS-systeem niet goed kent,
neemt u contact op met plaatselijke
radiozenders voor meer informatie
over RDS-diensten in uw regio.
49NL
Tuner
Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om
de vooraf ingestelde zender te
selecteren.
Radio Data Systemgegevens (RDS)
ontvangen
Overige functies
De functie Controle voor
HDMI gebruiken voor
“BRAVIA” Sync
Deze functie is beschikbaar op tv's
die zijn uitgerust met de functie
“BRAVIA” Sync.
Door met een HDMI®-kabel Sonyapparatuur aan te sluiten die
compatibel is met de functie Controle
voor HDMI wordt de bediening
vereenvoudigd.
Afspelen met één druk op
de knop
Wanneer u op N drukt op de
afstandsbediening worden het systeem
en uw tv ingeschakeld en wordt de
invoer van uw tv ingesteld op de
HDMI-ingang waarop het systeem
is aangesloten.
Geluidscontrole van het systeem
U kunt het geluid van de tv of andere
apparatuur beluisteren met eenvoudige
bediening.
U kunt de functie [Controle voor HDMI]
van het systeem automatisch instellen
door de overeenstemmende instelling
op de tv te activeren.
Raadpleeg “[HDMI-instellingen]”
(pagina 67) voor meer informatie
over de functie Controle voor HDMI.
U kunt de functie geluidscontrole van
het systeem als volgt gebruiken:
• Wanneer het systeem wordt
ingeschakeld, kan het geluid van de
tv of andere apparatuur uitgevoerd
worden via de luidsprekers van het
systeem.
• Wanneer het geluid van de tv of
andere apparatuur wordt uitgevoerd
via de luidsprekers van het systeem,
kunt u ervoor kiezen om het geluid via
de luidsprekers van de tv uit te voeren
door op SPEAKERS TVyAUDIO te
drukken.
• Wanneer het geluid van de tv of
andere apparatuur wordt uitgevoerd
door de luidsprekers van het systeem,
kunt u via de tv het volume aanpassen
en het geluid van het systeem
uitschakelen.
Systeem uitschakelen
Audio Return Channel
U kunt het systeem en de tv
tegelijkertijd uitschakelen.
U kunt genieten van het geluid van de tv
via het systeem met slechts één HDMI®kabel. Raadpleeg “[Audio Return
Channel]” (pagina 67) voor meer
informatie over het instellen.
Opmerking
Als u de functie “BRAVIA” Sync wilt
gebruiken, moet u het systeem en alle
aangesloten apparatuur inschakelen nadat
de HDMI-verbinding tot stand is gebracht.
Controle voor HDMI - Snelle
instelling
Opmerking
Het systeem wordt niet automatisch
uitgeschakeld tijdens het afspelen van
muziek of wanneer de functie “FM” is
gekozen.
50NL
Taal volgen
Wanneer u de schermtaal van de tv
wijzigt, wordt de schermtaal van het
systeem eveneens gewijzigd wanneer
u het systeem uit- en daarna weer
inschakelt.
Routering
Wanneer u Afspelen met één druk op
de knop uitvoert via de aangesloten
apparatuur, wordt het systeem
ingeschakeld en wordt de
systeemfunctie ingesteld op “HDMI1” of
“HDMI2” (afhankelijk van de gebruikte
HDMI-aansluiting). De ingang van uw tv
wordt automatisch ingesteld op de
HDMI-ingang waarmee het systeem
is verbonden.
2
3
4
5
[Autokalibratie]
(alleen BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL)
D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) past automatisch de
instellingen voor de afstand, locatie
en akoestiek van de luidsprekers aan en
zorgt voor een ideale geluidservaring.
Opmerking
• Het systeem geeft een luid testgeluid
weer wanneer [Autokalibratie] wordt
gestart. U kunt het volume niet lager
zetten. Houd rekening met kinderen
en buren.
• Voordat u [Autokalibratie] uitvoert,
moet u controleren of
– alle luidsprekers zijn aangesloten
op het hoofdapparaat en de
surroundversterker.
– de surroundversterker is ingeschakeld
en op een geschikte plaats is
geïnstalleerd, om te zorgen dat
een draadloze verbinding met de
surroundversterker tot stand kan
worden gebracht.
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het
tv-scherm.
Druk op B/b om
te selecteren.
[Instellen]
Druk op V/v om [Audioinstellingen] te selecteren en druk
daarna op
.
Druk op V/v om [Autokalibratie]
te selecteren en druk daarna
op
.
Het scherm [Selecteer
luidsprekeropstelling.] verschijnt.
Druk op V/v om instellingen te
selecteren die overeenkomen met
de opstelling van uw luidsprekers
en druk daarna op
.
• [Standaard]: de
surroundluidsprekers worden in
de achterste positie opgesteld.
• [Alles vóór]: alle luidsprekers
worden in de voorste positie
opgesteld.
Het bevestigingsscherm voor
[Autokalibratie] verschijnt.
6
Sluit de kalibratiemicrofoon aan
op de A.CAL MIC-aansluiting op
het achterpaneel.
Plaats de kalibratiemicrofoon
op oorhoogte met bijvoorbeeld
een statief (niet meegeleverd).
De kalibratiemicrofoon dient op
het tv-scherm te worden gericht.
De voorzijde van elke luidspreker
moet naar de kalibratiemicrofoon
gericht zijn en er mogen zich
geen obstakels bevinden
tussen de luidsprekers en
de kalibratiemicrofoon.
51NL
Overige functies
De gewenste
luidsprekerinstellingen
automatisch kalibreren
1
7
8
Druk op V/v om [OK] te
selecteren.
Selecteer [Annuleren] als u wilt
annuleren.
[Luidsprekerinstellingen]
Druk op
.
[Autokalibratie] wordt gestart.
Het systeem past automatisch
de luidsprekerinstellingen aan.
Maak geen geluid terwijl de meting
bezig is.
Voor een optimaal surroundgeluid dient
u de afstand van de luidsprekers tot uw
luisterpositie in te stellen.
Opmerking
2
Terwijl de functie [Autokalibratie]
wordt uitgevoerd, mag u het systeem
niet bedienen.
9
De luidsprekers instellen
Controleer de resultaten van
[Autokalibratie].
De afstand en het niveau voor elke
luidspreker worden weergegeven
op het tv-scherm.
1
3
4
Opmerking
• Als de meting is mislukt, volgt u het
bericht en probeert u [Autokalibratie]
opnieuw.
• Wanneer geen middenluidspreker
wordt gedetecteerd, wordt
[Middenluidspreker] automatisch
ingesteld op [Uit].
5
10 Druk op V/v om [OK] of
[Annuleren] te selecteren en
druk daarna op
.
x De meting is OK.
Koppel de kalibratiemicrofoon los
en selecteer [OK]. Het resultaat
wordt uitgevoerd.
x De meting is niet OK.
Volg het bericht en selecteer
vervolgens [OK] om opnieuw te
proberen.
Druk op B/b om
te selecteren.
[Instellen]
Druk op V/v om [Audioinstellingen] te selecteren
en druk daarna op
.
Druk op V/v om
[Luidsprekerinstellingen] te
selecteren en druk daarna op
.
Het scherm [Selecteer
luidsprekeropstelling.] verschijnt.
Druk op V/v om instellingen te
selecteren die overeenkomen met
de opstelling van uw luidsprekers
en druk daarna op
.
• [Standaard]: de
surroundluidsprekers worden in
de achterste positie opgesteld.
• [Alles vóór]: alle luidsprekers
worden in de voorste positie
opgesteld.
Opmerking
Elke keer dat u de instelling voor de
luidsprekeropstelling wijzigt, worden
alle instellingen teruggesteld op de
standaardinstellingen.
6
7
52NL
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het
tv-scherm.
Druk op B/b om [OK] of
[Annuleren] te selecteren
en druk daarna op
.
Druk op V/v om het item te
selecteren en druk vervolgens
op
.
8
9
Druk op V/v om de parameter
aan te passen.
Druk op B/b en
om de
instellingen te bevestigen.
Controleer de volgende
instellingen.
x [Middenluidspreker]
x [Afstand]
Wanneer u de luidsprekers verplaatst,
dient u de parameters in te stellen voor
de afstand van de luisterpositie tot de
luidsprekers.
U kunt de parameters instellen tussen
0,0 en 7,0 meter.
[Voor Lnks/Rhts] 3,0 m: hiermee kunt
u de afstand van de voorste luidspreker
instellen.
[Midden] 3,0 m: hiermee kunt u de
afstand van de middenluidspreker
instellen. Deze instelling is alleen
beschikbaar als [Middenluidspreker]
is ingesteld op [Aan].
[Surround Lnks/Rhts] 3,0 m: hiermee
kunt u de afstand van de
surroundluidspreker instellen.
[Subwoofer] 3,0 m: hiermee kunt u de
afstand van de subwoofer instellen.
x [Niveau]
U kunt het geluidsniveau van de
luidsprekers aanpassen. U kunt de
parameters instellen tussen –6,0 dB en
+6,0 dB. Zorg ervoor dat [Testtoon]
op [Aan] staat zodat u gemakkelijk een
en ander kunt aanpassen.
[Voor Lnks/Rhts] 0,0 dB: hiermee kunt
u het niveau van de voorste luidspreker
instellen.
x [Verplaatsing] (alleen
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL)
U kunt de positie van de luidspreker
virtueel wijzigen om het surroundeffect
te verbeteren.
[Aan]: hiermee kunt u geluid horen
van een virtueel verplaatste
luidsprekerpositie die is bepaald
door [Autokalibratie].
[Uit]: hiermee kunt u geluid horen vanaf
de werkelijke luidsprekerpositie.
Opmerking
• Deze instelling wordt alleen
weergegeven nadat [Autokalibratie]
is uitgevoerd.
• U kunt deze instelling niet selecteren als
uw luidsprekeropstelling is ingesteld op
[Alles vóór].
x [Testtoon]
De luidsprekers produceren een
testtoon om [Niveau] te regelen.
[Uit]: de luidsprekers produceren geen
testtoon.
[Aan]: bij het regelen van het
niveau produceert elke luidspreker
achtereenvolgens de testtoon.
Wanneer u een item onder
[Luidsprekerinstellingen] kiest,
produceert elke luidspreker
achtereenvolgens een testtoon.
Pas het geluidsniveau als volgt aan.
53NL
Overige functies
[Aan]: de middenluidspreker is
aangesloten.
[Uit]: de middenluidspreker is niet
aangesloten.
[Midden] 0,0 dB: hiermee kunt u het
niveau van de middenluidspreker
instellen. Deze instelling is alleen
beschikbaar als [Middenluidspreker]
is ingesteld op [Aan].
[Surround Lnks/Rhts] 0,0 dB: hiermee
kunt u het niveau van de
surroundluidspreker instellen.
[Subwoofer] 0,0 dB: hiermee kunt u het
niveau van de subwoofer instellen.
1
2
Stel [Testtoon] in op [Aan].
Druk op V/v om [Niveau] te
selecteren en druk daarna op
De timer gebruiken
.
3
Druk op V/v om het gewenste type
luidspreker te selecteren en druk
daarna op
.
4
Druk op B/b om de linker- of
rechterluidspreker te selecteren en
druk daarna op V/v om het niveau
aan te passen.
5
6
7
Druk op
8
Druk op V/v om [Testtoon] te
selecteren en druk daarna op
9
.
U kunt het systeem op een vooraf
ingesteld tijdstip laten uitschakelen,
zodat u in slaap kunt vallen met muziek.
Druk op SLEEP.
Telkens als u op SLEEP drukt,
veranderen de minuten (resterende tijd)
in het display op het bovenpaneel in
stappen van 10 minuten.
Wanneer u de timer instelt, wordt
de resterende tijd elke 5 minuten
weergegeven.
Wanneer de resterende tijd minder dan
2 minuten bedraagt, knippert “SLEEP”
in het display op het bovenpaneel.
Herhaal stap 3 tot 5.
Druk op RETURN.
Het systeem keert terug naar de
vorige weergave.
.
Druk op V/v om [Uit] te selecteren en
druk daarna op
.
Opmerking
• De testtoonsignalen worden niet
uitgevoerd via de HDMI (OUT)aansluiting.
• De middenluidspreker produceert
geen testtoon als [Middenluidspreker]
is ingesteld op [Uit].
De resterende tijd controleren
Druk eenmaal op SLEEP.
De resterende tijd wijzigen
Druk herhaaldelijk op SLEEP.
Tip
De knoppen op het
hoofdapparaat
uitschakelen
Druk op 2 +/– om het volume van alle
luidsprekers tegelijkertijd aan te passen.
(Kindervergrendeling)
U kunt de knoppen op het
hoofdapparaat uitschakelen
(behalve ?/1) om ongeoorloofd gebruik
te voorkomen, zoals door kattenkwaad
van een kind.
54NL
Raak x op het apparaat minstens
5 seconden aan.
“LOCKED” wordt weergegeven in het
display op het bovenpaneel.
De functie kindervergrendeling wordt
geactiveerd en de knoppen op het
hoofdapparaat zijn vergrendeld.
(U kunt het systeem nog bedienen
via de afstandsbediening).
Om te annuleren, raakt u x minstens
5 seconden aan totdat “UNLOCK” wordt
weergegeven in het display op het
bovenpaneel.
U kunt de helderheid van de volgende
items wijzigen:
– Verlichting van de luidsprekers
(alleen BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL)
– Display op het bovenpaneel
– Lampje van de soft-touch-knoppen
– Ledlampje op het bovenpaneel
Druk op DIMMER.
Telkens wanneer u op deze knop drukt,
wordt de helderheid van het item
gewijzigd.
U kunt de helderheid in 3 niveaus
aanpassen.*
* Voor het display op het bovenpaneel is
de helderheid voor de instellingen
[Dimmer : 1], [Dimmer : 2] en
[Dimmer : 3] gelijk.
Tip
U kunt de helderheid van de verlichting op
de luidsprekers ook aanpassen wanneer
het hoofdapparaat is uitgeschakeld. Zorg
dat u de luidsprekerverlichting vooraf hebt
ingeschakeld (pagina 56).
U kunt het visualisatie-effect weergeven
waarmee het ritme van de afgespeelde
bronnen wordt omgezet in kleurrijke
ontwerpen en afbeeldingen. U kunt de
effecten streamen tijdens het afspelen
van muziek (alleen voor de functies
“BD/DVD”, “USB”, “FM”, “TV”, “BT”
en “AUDIO”) en de ingebouwde
geluidsdemonstratie.
Druk herhaaldelijk op VISUALIZER.
(Alleen BDV-N9200W/BDV-N7200W/
BDV-N5200W)
Druk herhaaldelijk op COLOUR
PATTERN. (Alleen BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL)
De visualisatie wordt op het tv-scherm
weergegeven en met het ritme van de
muziek gesynchroniseerd. Wanneer
u op de toets drukt, wordt het
kleureffect als volgt stapsgewijs
gewijzigd:
[RAINBOW] t [PASSION] t
[OCEAN] t [FOREST] t [Uit]
Opmerking
Het visualisatie-effect kan schokkerig
worden wanneer u audio met een hoge
bitsnelheid van meer 15 Mbps afspeelt.
Tip
• Als u wilt voorkomen dat informatie
op het tv-scherm wordt weergegeven
en de visualisatie verstoort, stelt
u [Automatische weergave] onder
[Systeeminstellingen] in op [Uit]
(pagina 68).
• U kunt het visualisatie-effect ook in het
optiemenu selecteren.
55NL
Overige functies
De helderheid
aanpassen
Visualisatie op het
tv-scherm weergeven
Genieten van de
luidsprekerverlichting
(alleen BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL)
U kunt het realistische gevoel alsof
u zelf in een voetbalstadion, concertzaal
of bioscoop zit, nog meer verbeteren
door de verlichting op de luidsprekers
in te schakelen. U kunt het
verlichtingspatroon van de voorste
en surroundluidsprekers naar eigen
voorkeur selecteren.
Opmerking
Het ledlampje van de verlichting is helder;
zorg dat u niet rechtstreeks in het
ledlampje kijkt. Als de verlichting te fel
brandt, kunt u de luidsprekerverlichting
uitschakelen of de helderheid van het
ledlampje aanpassen (pagina 55).
Tip
Wij raden aan de luidsprekers te gebruiken
onder de volgende omstandigheden.
– Plaats de luidsprekers ongeveer
0,5 meter van de muur.
– Het verlichtingseffect is mooier wanneer
de luidsprekers voor een helder
gekleurde muur worden geplaatst.
Druk herhaaldelijk op
SPEAKER ILLUMINATION.
“IMMERSIVE”
[Immersive Colour]
Tijdens videoweergave zijn de wijzigingen
van de verlichtingskleur afhankelijk van de
kleur van het tv-scherm.
Tijdens het weergeven van muziek of
foto's (waarbij MP3-bestanden worden
afgespeeld), zijn de wijzigingen van
de verlichtingskleur afhankelijk van de
visualisatiekleur (pagina 55) en wordt deze
gesynchroniseerd met het ritme van de
muziek.
Tijdens het weergeven van foto's (zonder dat
MP3-bestanden worden afgespeeld) is de
verlichtingskleur blauw.
56NL
“AMBIENT”
[Ambient Colour]
Het ledlampje van de verlichting brandt
blauw.
“REAR IMMERSIVE OFF”
[Immersive Colour (Rear Off)]
De verlichting van de surroundluidsprekers
is uitgeschakeld. Het verlichtingspatroon
van de voorste luidsprekers is gelijk aan de
instelling [Immersive Colour].
“REAR AMBIENT OFF”
[Ambient Colour (Rear Off)]
De verlichting van de surroundluidsprekers
is uitgeschakeld. Het verlichtingspatroon
van de voorste luidsprekers is gelijk aan
de instelling [Ambient Colour].
“OFF”
[Uit]
De verlichting van alle luidsprekers is
uitgeschakeld.
Wanneer het hoofdapparaat is
uitgeschakeld.
Druk op SPEAKER ILLUMINATION om het
ledlampje van de voorste luidsprekers in
of uit te schakelen. Het ledlampje van
de verlichting brandt blauw.
Energie besparen in de
stand-bymodus
Controleer of u de volgende instellingen
hebt ingevoerd:
– [Controle voor HDMI] onder [HDMIinstellingen] is ingesteld op [Uit]
(pagina 67).
– [Snel starten] is ingesteld op [Uit]
(pagina 67).
– [Opstarten op afstand] is ingesteld op
[Uit] (pagina 70).
– [NFC] is ingesteld op [Uit] (pagina 67).
De internetbrowser sluiten
Websites bezoeken
1
2
3
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het
tv-scherm.
Druk op B/b om
te selecteren.
Internetbrowserweergave
U kunt de website-informatie
controleren door op DISPLAY te
drukken. De weergegeven informatie
verschilt afhankelijk van de website
en de paginastatus.
[Netwerk]
Overige functies
4
Stel het apparaat in om te surfen
op internet.
Verbind het systeem met een
netwerk (pagina 26).
Druk op HOME.
Druk op V/v om [Internetbrowser]
te selecteren en druk daarna
op
.
Het scherm [Internetbrowser]
verschijnt.
Opmerking
Het is mogelijk dat bepaalde websites niet
correct weergegeven of niet geladen
worden.
Een URL invoeren
Selecteer [URL invoeren] in het
optiemenu.
Voer de URL in met behulp van het
softwaretoetsenbord en selecteer
vervolgens [Enter].
De standaardstartpagina
instellen
Selecteer [Stel in als startpag.] in het
optiemenu terwijl de pagina die u wilt
instellen wordt weergegeven.
Teruggaan naar de vorige pagina
Selecteer [Vorige pagina] in het
optiemenu.
Als de vorige pagina niet wordt
weergegeven nadat u [Vorige pagina]
hebt geselecteerd, selecteert
u [Vensterlijst] uit het optiemenu
en selecteert u de pagina die u wilt
weergeven uit de lijst.
A Paginatitel
B Adres van de pagina
C Cursor
Beweeg de cursor met B/V/v/b.
Plaats de cursor op de koppeling die
u wilt bekijken en druk vervolgens
op . De gevraagde website wordt
weergegeven.
D SSL-pictogram
Wordt weergegeven wanneer de
gekoppelde URL beveiligd is.
E Aanduiding signaalsterkte
Wordt weergegeven wanneer het
systeem is verbonden met een
draadloos netwerk.
F Voortgangsbalk/laadpictogram
Wordt weergegeven wanneer de
pagina wordt gelezen of tijdens
het downloaden/overzetten van
bestanden.
57NL
G Tekstinvoerveld
Druk op en selecteer vervolgens
[Invoer] in het optiemenu om het
softwaretoetsenbord te openen.
H Schuifbalk
Druk op B/V/v/b om de
paginaweergave naar links, rechts,
omhoog of omlaag te verplaatsen.
Beschikbare opties
Door op OPTIONS te drukken kunt
u verschillende instellingen en functies
raadplegen.
De beschikbare items verschillen
afhankelijk van de situatie.
[Instellen browser]
Hiermee kunt u de instellingen voor de
internetbrowser weergeven.
• [Zoom]: hiermee kunt u het formaat van
de weergegeven inhoud vergroten of
verkleinen.
• [JavaScript instellen]: hiermee kunt
u JavaScript in- of uitschakelen.
• [Cookie instellen]: hiermee kunt u instellen
of browsercookies worden geaccepteerd.
• [SSL-alarmweergave]: hiermee kunt u
instellen of SSL wordt in- of uitgeschakeld.
[Vensterlijst]
Hiermee kunt u een lijst weergeven met alle
op dit moment geopende websites.
Hiermee kunt u terugkeren naar een eerder
weergegeven website door het
overeenkomstige venster te selecteren.
[Bladwijzerlijst]
Hiermee kunt u de bladwijzerlijst weergeven.
[URL invoeren]
Hiermee kunt u een URL invoeren wanneer
het softwaretoetsenbord wordt
weergegeven.
[Vorige pagina]
Hiermee kunt u naar een eerder
weergegeven pagina gaan.
[Volgende pagina]
Hiermee kunt u naar de volgende pagina
gaan.
[Laden annuleren]
Hiermee kunt u het laden van een pagina
stoppen.
58NL
[Herladen]
Hiermee kunt u dezelfde pagina opnieuw
laden.
[Toevoegn. bladwijzer]
Hiermee kunt u de huidig weergegeven
website toevoegen aan de bladwijzerlijst.
[Stel in als startpag.]
Hiermee kunt u de huidig weergegeven
website instellen als de
standaardstartpagina.
[Open in nw. venster]
Hiermee kunt u een koppeling openen in een
nieuw venster.
[Tekencodering]
Hiermee kunt u het systeem instellen voor
tekencodering.
[Weergavecertificaat]
Hiermee kunt u servercertificaten weergeven
die zijn verzonden door pagina's die SSL
ondersteunen.
[Invoer]
Hiermee kunt u het softwaretoetsenbord
weergeven om tekens in te kunnen voeren
tijdens het bezoeken van een website.
[Einde]
Hiermee kunt u de cursor verplaatsen naar
de volgende regel in het tekstinvoerveld.
[Wissen]
Hiermee kunt u het teken links van de cursor
wissen tijdens het invoeren van tekst.
Verdere instellingen
voor het draadloze
systeem
U kunt nog meer instellingen voor
het draadloze systeem configureren
met behulp van de instellingen
[Draadloos-geluid-verbinding].
1
2
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het
tv-scherm.
Druk op B/b om
te selecteren.
[Instellen]
3
4
Druk op V/v om
[Systeeminstellingen] te
selecteren en druk daarna op
5
.
Druk op V/v om [Draadloosgeluid-verbinding] te selecteren
en druk daarna op
.
Het scherm [Draadloos-geluidverbinding] verschijnt.
• [Secure Link] (pagina 59)
• [RF Band]* (pagina 59)
• [RF-kanaal] (pagina 60)
6
Druk op
nadat het bericht
[De instelling van Secure Link
is klaar.] wordt weergegeven.
De surroundversterker is gekoppeld
aan het hoofdapparaat en de LINK/
STANDBY-aanduiding wordt oranje.
Als het bericht [Kan Secure Link niet
instellen.] niet wordt weergegeven,
volgt u de instructies op het scherm.
De functie Secure Link annuleren
Draadloze overdracht tussen
specifieke apparaten
activeren
Voor het hoofdapparaat
Selecteer [Uit] bij stap 3 hierboven.
Voor de surroundversterker
[Secure Link]
U kunt de draadloze verbinding
opgeven voor het koppelen van
het hoofdapparaat met de
surroundversterker via de functie
Secure Link.
Deze functie kan bijdragen tot het
verminderen van storing bij het gebruik
van meerdere draadloze producten of
wanneer uw buren draadloze producten
gebruiken.
1
2
3
4
Selecteer [Draadloos-geluidverbinding] onder
[Systeeminstellingen] (pagina 58).
Druk op V/v om [Secure Link] te
selecteren en druk daarna op
.
Druk op V/v om [Aan] te
selecteren en druk daarna op
Druk op SECURE LINK op de
achterkant van de
surroundversterker.
Ga binnen enkele minuten door
naar de volgende stap.
.
Houd SECURE LINK op de achterzijde
van de surroundversterker ingedrukt tot
de aanduiding LINK/STANDBY groen
wordt of groen begint te knipperen.
De frequentiebandbreedte
selecteren
[RF Band]
(alleen voor modellen voor Europa,
Oceanië, Afrika, India, het MiddenOosten, Thailand en Rusland)
U kunt de juiste frequentiebandbreedte
selecteren voor [RF-kanaal].
Opmerking
Deze functie is in sommige landen/regio‘s
mogelijk niet beschikbaar.
1
Selecteer [Draadloos-geluidverbinding] onder
[Systeeminstellingen] (pagina 58).
59NL
Overige functies
* Deze functie is in sommige landen/
regio‘s mogelijk niet beschikbaar.
Druk op B/b om [Starten] te
selecteren en druk dan op
.
Selecteer [Annuleren] om terug te
keren naar het vorige scherm.
2
3
Druk op V/v om [RF Band] te
selecteren en druk daarna op
3
.
Druk op V/v om de gewenste
instelling te selecteren en druk
daarna op
.
• [Auto]: kies normaal deze
instelling. Het systeem selecteert
automatisch het kanaal met de
sterkste frequentiebandbreedte
voor signaaloverdracht.
• [5,2 GHz], [5,8 GHz]: het systeem
verzendt geluid volgens
de geselecteerde
frequentiebandbreedte.
Tip
We raden aan [RF Band] in te stellen
op [Auto].
Als de draadloze overdracht
niet stabiel is
[RF-kanaal]
Wanneer u meerdere draadloze
systemen gebruikt, zoals een draadloos
LAN (Local Area Network), zijn de
draadloze signalen mogelijk onstabiel.
Wanneer dit het geval is, kunt u de
overdracht verbeteren door de
volgende instelling bij [RF-kanaal]
te wijzigen.
1
2
Selecteer [Draadloos-geluidverbinding] onder
[Systeeminstellingen] (pagina 58).
Druk op V/v om [RF-kanaal] te
selecteren en druk daarna op
.
60NL
Druk op V/v om de gewenste
instelling te selecteren en druk
daarna op
.
• [Auto]: kies normaal deze
instelling. Het systeem selecteert
automatisch het kanaal met een
betere signaaloverdracht.
• [1], [2], [3]: het systeem verzendt
geluid door het kanaal voor
verzending vast te leggen.
Selecteer het kanaal met de
beste signaaloverdracht.
Opmerking
• De overdracht kan worden verbeterd
door het overdrachtskanaal (frequentie)
te wijzigen van de andere draadloze
systemen. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing
van de andere draadloze systemen.
• U kunt deze instelling niet selecteren
als [RF Band] is ingesteld op [Auto]
(pagina 59).
Pictogram Uitleg
Instellingen en aanpassingen
Het instelscherm
gebruiken
U kunt diverse beeld- en
geluidsinstellingen aanpassen.
De standaardinstellingen zijn
onderstreept.
Opmerking
1
2
3
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het
tv-scherm.
Druk op B/b om
te selecteren.
[Instellen]
Druk op V/v om het pictogram
voor de instellingencategorie te
selecteren en druk daarna op .
Pictogram Uitleg
[Software-update]
(pagina 62)
Hiermee voert u een update
uit van de software van het
systeem.
[Scherminstellingen]
(pagina 62)
Hiermee voert u de
scherminstellingen in
volgens het type televisie.
[Kinderbeveiliging]
(pagina 66)
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor de
functie Kinderbeveiliging.
[Muziekinstellingen]
(pagina 67)
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor het
afspelen van een Super
Audio CD.
[Systeeminstellingen]
(pagina 67)
Hiermee voert
u systeeminstellingen in.
[Externeingangsinstellingen]
(pagina 68)
Hiermee configureert u de
instelling Invoer overslaan
voor elke externe ingang.
[Netwerkinstellingen]
(pagina 69)
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor internet
en netwerken.
[Snelle netwerkinstelling]
(pagina 70)
Hiermee voert u [Snelle
netwerkinstelling] uit om
de basisinstellingen voor
het netwerk in te voeren.
[Terugstellen] (pagina 70)
Hiermee herstelt u de
fabrieksinstellingen
van het systeem.
[Audio-instellingen]
(pagina 64)
Hiermee voert u de audioinstellingen in volgens het
type aansluitingen.
61NL
Instellingen en aanpassingen
Weergave-instellingen die op de schijf
zijn opgeslagen, hebben voorrang op de
instellingen van het instelscherm. Om die
reden worden sommige functies mogelijk
niet uitgevoerd.
[BD/DVD-instellingen]
(pagina 66)
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor het
afspelen van een BD/DVD.
[Software-update]
Door uw software bij te werken naar de
meest recente versie kunt u profiteren
van de nieuwste functies.
Tijdens een software-update wordt
“UPDATE” weergegeven in het display
op het bovenpaneel. Wanneer de
update voltooid is, wordt het
hoofdapparaat automatisch
uitgeschakeld.
Zet het hoofdapparaat niet aan of uit
en bedien het hoofdapparaat of de tv
niet zolang het apparaat nog wordt
bijgewerkt. Wacht tot de softwareupdate is voltooid.
Opmerking
Bezoek de volgende website voor
informatie over updatefuncties:
Voor klanten in Europa en Rusland:
http://support.sony-europe.com/
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/section/
support
x [Update via Internet]
Hiermee voert u een update uit van de
systeemsoftware via het beschikbare
netwerk. Zorg dat het netwerk is
verbonden met internet. Zie “Stap 3:
Voorbereiden voor netwerkverbinding”
(pagina 26) voor meer informatie.
x [Update via USB Memory]
Hiermee voert u een software-update
uit via USB-geheugen. Controleer of de
map voor software-updates de juiste
naam heeft (“UPDATE”).
62NL
[Scherminstellingen]
x [3D-uitgangsinst.]
[Auto]: kies normaal deze instelling.
[Uit]: selecteer deze instelling om alle
inhoud in 2D weer te geven.
Opmerking
3D-video van de HDMI (IN 1)- of HDMI (IN 2)aansluiting wordt ongeacht deze instelling
uitgevoerd.
x [Instelling tv-schermafm. voor 3D]
Hiermee kunt u het schermformaat van
uw 3D-compatibele tv instellen.
Opmerking
Deze instelling werkt niet voor 3D-video
van de HDMI (IN 1)- of HDMI (IN 2)aansluiting.
x [Type televisie]
[16:9]: selecteer deze instelling wanneer
u een breedbeeld-tv of een tv met
breedbeeldfunctie aansluit.
[4:3]: selecteer deze instelling wanneer
u een tv met 4:3-scherm of een tv
zonder breedbeeldfunctie aansluit.
x [Schermformaat]
[Vol]: selecteer deze instelling wanneer
u een tv met breedbeeldfunctie
aansluit. Geeft 4:3-beelden weer in
hoogte-breedteverhouding 16:9,
zelfs op een breedbeeld-tv.
[Normaal]: hiermee wijzigt u de
afmetingen van het beeld, zodat het
beeld op het scherm past in zijn
oorspronkelijke hoogtebreedteverhouding.
x [DVD-beeldverhouding]
[Horizontale banden]: voor een breed
beeld met zwarte banden aan de
boven- en onderzijde.
[Zijkanten afsnijden]: voor een beeld
van volledige hoogte over het hele
scherm, met bijgesneden zijden.
x [Video-uitvoerresolutie]
[Auto]: voert een videosignaal uit
naargelang de resolutie van de tv
of aangesloten apparatuur.
[Oorspronkelijke resolutie]: voert
een videosignaal uit naargelang de
resolutie die op de schijf is opgeslagen.
(Als de resolutie lager is dan
SD-resolutie, wordt deze opgeschaald
naar SD-resolutie.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: voert een videosignaal
uit naargelang de gekozen resolutieinstelling.
* Als het kleurensysteem van uw
schijf NTSC is, kan de resolutie
van videosignalen alleen worden
geconverteerd naar [480i] en [480p].
x [DVD-ROM 24p-uitvoer]
[Auto]: voert alleen 24p-videosignalen
uit wanneer u met behulp van een
HDMI-verbinding een tv aansluit die
1080p/24p ondersteunt en wanneer de
[Video-uitvoerresolutie] is ingesteld op
[Auto] of [1080p].
[Uit]: selecteer deze optie als uw tv
niet compatibel is met videosignalen
van 1080/24p.
x [4K-uitvoer]
[Auto1]: voert videosignalen van 2K
(1920 × 1080) uit wanneer video wordt
afgespeeld en videosignalen van 4K
wanneer foto‘s worden weergegeven,
als het systeem is aangesloten op
apparatuur van Sony die 4K
ondersteunt.
Hiermee worden videosignalen van 4K
uitgevoerd tijdens weergave van
24p-video-inhoud van
BD/DVD-ROM‘s of foto‘s als verbinding
wordt gemaakt met apparatuur die niet
van Sony is maar wel 4K ondersteunt.
Deze instelling werkt niet wanneer
3D-videobeelden worden afgespeeld.
[Auto2]: hiermee worden automatisch
4K/24p-videosignalen uitgevoerd
wanneer u verbinding maakt met
apparatuur die 4K/24p ondersteunt
en u de corresponderende instellingen
63NL
Instellingen en aanpassingen
x [Bioscoop-conversiefunctie]
[Auto]: kies normaal deze instelling. Het
hoofdapparaat detecteert automatisch
of het om video- of filmmateriaal gaat
en schakelt over naar de geschikte
conversiemethode.
[Video]: de conversiemethode die
geschikt is voor videomateriaal wordt
altijd gekozen, zonder rekening te
houden met het materiaal.
x [BD-ROM 24p-uitvoer]
[Auto]: voert alleen 24p-videosignalen
uit wanneer u met behulp van een
HDMI-verbinding een tv aansluit die
1080p/24p ondersteunt en wanneer de
[Video-uitvoerresolutie] is ingesteld op
[Auto] of [1080p].
[Aan]: selecteer deze optie als uw
tv compatibel is met videosignalen
van 1080/24p.
[Uit]: selecteer deze optie als uw tv
niet compatibel is met videosignalen
van 1080/24p.
invoert bij [BD-ROM 24p-uitvoer]
of [DVD-ROM 24p-uitvoer]. Daarnaast
worden er 4K/24p-fotobeelden
uitgevoerd wanneer u 2Dfotobestanden weergeeft.
[Uit]: hiermee kunt u de functie
uitschakelen.
Opmerking
Als uw Sony-apparatuur niet wordt
gedetecteerd wanneer [Auto1] wordt
geselecteerd, heeft de instelling
hetzelfde effect als de instelling [Auto2].
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: hiermee wordt automatisch het
type externe apparatuur gedetecteerd
en de overeenkomstige kleurinstelling
gekozen.
[YCbCr (4:2:2)]: voert YCbCr 4:2:2videosignalen uit.
[YCbCr (4:4:4)]: voert YCbCr 4:4:4videosignalen uit.
[RGB]: selecteer deze optie als
u een apparaat aansluit met een DVIaansluiting die compatibel is met HDCP.
x [HDMI-uitvoer met diepe kleuren]
[Auto]: kies normaal deze instelling.
[16 bit], [12 bit], [10 bit]: hiermee worden
videosignalen van 16 bit/12 bit/10 bit
uitgevoerd wanneer de
aangesloten tv compatibel is met
de functie Deep Colour.
[Uit]: selecteer deze instelling wanneer
het beeld onstabiel is of de kleuren er
onnatuurlijk uitzien.
x [SBM] (Super Bit Mapping)
[Aan]: hiermee wordt de gradatie
van videosignalen die vanuit de HDMI
(OUT)-aansluiting worden uitgevoerd
vloeiender gemaakt.
[Uit]: selecteer deze instelling wanneer
videosignalen worden vervormd of de
kleuren er onnatuurlijk uitzien.
64NL
x [Ruisvermind. IP-content Pro]
[Video3]/[Video2]/[Video1]/
[Film1]/[Film2]/[Film3]: hiermee kunt
u de videokwaliteit voor internetinhoud
aanpassen. Deze instelling is gelijk aan
de instelling in het optiemenu wanneer
u de internetservice gebruikt.
[Uit]: uit.
x [Pauzestand]
[Auto]: kies normaal deze instelling. Het
beeld, inclusief bewegende elementen,
wordt zonder trillingen weergegeven.
[Frame]: het beeld, inclusief statische
elementen, wordt met hoge resolutie
weergegeven.
[Audio-instellingen]
x [BD Audio MIX-instelling]
[Aan]: hiermee voert u de audio uit
die u verkrijgt door de interactieve en
secundaire audio met de primaire audio
te mengen tijdens BDMV-weergave.
[Uit]: hiermee voert u enkel de primaire
audio uit.
x [Audio DRC]
U kunt het dynamische bereik van het
geluid comprimeren.
[Auto]: hiermee wordt afgespeeld met
het dynamische bereik dat door de
schijf wordt opgegeven (alleen
BD-ROM).
[Aan]: hiermee geeft het systeem
het muzieknummer weer met het
oorspronkelijke dynamische bereik,
zoals het door de opnametechnicus
is bedoeld.
[Uit]: geen compressie van het
dynamische bereik.
x [Dempinstellingen - AUDIO]
Er kan vervorming optreden wanneer
u naar apparatuur luistert die is
aangesloten op de AUDIO IN (L/R)aansluitingen. Om vervorming te
voorkomen, kunt u het invoerniveau
van het hoofdapparaat verzwakken.
[Aan]: het invoerniveau wordt
afgezwakt. Het uitvoerniveau wordt
verminderd bij deze instelling.
[Uit]: normaal invoerniveau.
[Luidspreker]: multikanaalsgeluid wordt
enkel uitgevoerd via de luidsprekers van
het systeem.
[Luidspreker + HDMI]:
multikanaalsgeluid wordt uitgevoerd
via de luidsprekers van het systeem en
2-kanaals lineaire PCM-signalen via de
HDMI (OUT)-aansluiting.
[HDMI]: geluid wordt alleen uitgevoerd
via de HDMI (OUT)-aansluiting.
De geluidsindeling hangt af van
de aangesloten apparatuur.
Opmerking
• Wanneer [Controle voor HDMI] wordt
ingesteld op [Aan] (pagina 67), wordt
[Audio-uitvoer] automatisch ingesteld op
[Luidspreker + HDMI] en kan deze
instelling niet worden gewijzigd.
• Audiosignalen worden niet uitgevoerd via
de HDMI (OUT)-aansluiting als [Audiouitvoer] is ingesteld op [Luidspreker +
HDMI] en [HDMI1-audio-ingangsfunctie]
(pagina 67) is ingesteld op [TV]. (Alleen bij
modellen voor Europa)
[Sound Field On]: hiermee wordt het
surroundeffect van het geluidsveld
ingeschakeld (pagina's 31, 32).
[Dolby Pro Logic]: hiermee simuleert
het systeem surroundgeluid bij
2-kanaalsbronnen en voert het geluid
uit via alle (5.1-)kanaalsluidsprekers
(Dolby Pro Logic-decodering).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
het systeem simuleert surroundgeluid
bij 2-kanaalsbronnen en brengt
meerkanaals geluid voort (decodering
in DTS Neo:6 Cinema-/DTS Neo:6
Music-modus).
[2ch Stereo]: Dit systeem stuurt alleen
geluid uit via de voorste luidsprekers
(links/rechts) en subwoofer.
Multikanaals-surroundgeluid
wordt gereduceerd tot 2 kanalen
(downmixen).
[Uit]: de geluidseffecten zijn
uitgeschakeld. U hoort het geluid
zoals het is opgenomen.
x [Luidsprekerinstellingen]
Stel de luidsprekers in om het
optimale surroundgeluid te bereiken.
Zie “De luidsprekers instellen”
(pagina 52) voor meer informatie.
x [Autokalibratie]
(alleen BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL)
U kunt de juiste instellingen automatisch
kalibreren. Zie “De gewenste
luidsprekerinstellingen automatisch
kalibreren” (pagina 51) voor meer
informatie.
65NL
Instellingen en aanpassingen
x [Audio-uitvoer]
U kunt selecteren hoe het audiosignaal
wordt uitgevoerd.
x [Geluidseffect]
U kunt de geluidseffecten van het
systeem (instelling SOUND FIELD
(pagina 31)) in- of uitschakelen.
Voor een 2-kanaalsbron kunt
u [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema]
of [DTS Neo:6 Music] selecteren om
surroundgeluid te simuleren.
[BD/DVDinstellingen]
x [Taal van BD/DVD-menu]
U kunt de standaardmenutaal
selecteren voor BD-ROM's en
DVD-ROM's.
Als u [Selecteer taalcode] selecteert,
verschijnt het scherm om de taalcode
in te voeren. Raadpleeg “Taalcodelijst”
(pagina 87) om de code voor uw taal
in te voeren.
x [Taal van audio]
U kunt de standaardtaal van het geluid
selecteren voor BD-ROM's en DVD
VIDEO's.
Als u [Origineel] kiest, wordt de
voorkeurstaal op de schijf gekozen.
Als u [Selecteer taalcode] selecteert,
verschijnt het scherm om de taalcode
in te voeren. Raadpleeg “Taalcodelijst”
(pagina 87) om de code voor uw taal
in te voeren.
x [Taal van ondertiteling]
U kunt de standaardtaal van de
ondertiteling selecteren voor BD-ROM's
en DVD VIDEO's.
Als u [Selecteer taalcode] selecteert,
verschijnt het scherm om de taalcode
in te voeren. Raadpleeg “Taalcodelijst”
(pagina 87) om de code voor uw taal
in te voeren.
x [Weergavelaag van
BD-hybridedisc]
[BD]: hiermee speelt u de BD-laag af.
[DVD/CD]: hiermee speelt u de dvd- of
cd-laag af.
x [BD-internetverbinding]
[Toestaan]: kies normaal deze instelling.
[Niet toestaan]: maakt de
internetverbinding onmogelijk.
66NL
[Kinderbeveiliging]
x [Wachtwoord]
Hiermee kunt u het wachtwoord voor
de kinderbeveiligingsfunctie instellen
of wijzigen. Met behulp van een
wachtwoord kunt u een beperking
instellen voor het afspelen van
BD-ROM's, DVD VIDEO's of
internetvideo's. Indien nodig kunt
u een onderscheid maken tussen de
beperkingsniveaus voor BD-ROM's en
DVD VIDEO's.
x [Regiocode van kinderbeveiliging]
Het afspelen van sommige BD-ROM's of
DVD VIDEO's kan worden beperkt op
basis van het geografische gebied.
Scènes kunnen vergrendeld of
vervangen worden door andere scènes.
Volg de instructies op het scherm en
voer uw wachtwoord van vier cijfers in.
x [Kinderbeveiliging voor BD]/
[Kinderbeveiliging voor DVD]/
[Internetvideo-kinderbeveiliging]
Door kinderbeveiliging in te stellen,
kunnen scènes worden vergrendeld of
vervangen door andere scènes. Volg de
instructies op het scherm en voer uw
wachtwoord van vier cijfers in.
x [Internetvideo niet-geclassificeerd]
[Toestaan]: hiermee staat u het afspelen
van niet-beoordeelde internetvideo's
toe.
[Blokkeren]: hiermee blokkeert u het
afspelen van niet-beoordeelde
internetvideo's.
[Muziekinstellingen]
x [Weergavelaag van
Super Audio CD]
[Super Audio CD]: hiermee wordt de
Super Audio CD-laag afgespeeld.
[CD]: hiermee wordt de cd-laag
afgespeeld.
[Systeeminstellingen]
x [Taal van weergaveschermtekst]
U kunt kiezen in welke taal de schermen
van het systeem worden weergegeven.
x [Draadloos-geluid-verbinding]
U kunt nog meer instellingen
configureren voor het draadloze
systeem. Zie “Verdere instellingen voor
het draadloze systeem” (pagina 58)
voor meer informatie.
U kunt ook de status van de draadloze
overdracht controleren. Wanneer
de draadloze overdracht wordt
geactiveerd, wordt [OK] rechts van
[Status] weergegeven.
x [HDMI-instellingen]
[Controle voor HDMI]
[Aan]: hiermee wordt de functie
[Controle voor HDMI] ingeschakeld.
Het is mogelijk afwisselend te werken
met apparatuur die via een
HDMI®-kabel is aangesloten.
[Uit]: uit.
[HDMI1-audio-ingangsfunctie]
(alleen bij modellen voor Europa)
U kunt de audio-ingang selecteren van
de apparatuur die is aangesloten op
de HDMI (IN 1)-aansluiting.
[HDMI1]: het geluid van de apparatuur
die is aangesloten op de HDMI (IN 1)aansluiting, wordt ingevoerd via de
HDMI (IN 1)-aansluiting.
[TV]: het geluid van de apparatuur die
is aangesloten op de HDMI (IN 1)aansluiting, wordt ingevoerd via de TV
(DIGITAL IN OPTICAL)-aansluiting.
x [NFC]
[Aan]: hiermee wordt de NFC-functie
ingeschakeld waarmee u de luister- en
mirroringfunctie met één druk op de
knop kunt gebruiken (pagina 38).
[Uit]: uit.
x [Snel starten]
[Aan]: hiermee wordt de opstarttijd uit
de stand-bymodus verkort. Nadat u het
systeem inschakelt, kunt u het al snel
bedienen.
[Uit]: de standaardinstelling.
x [Energiebesparend discstation]
[Aan]: hiermee wordt het
elektriciteitsverbruik bij een
laag volume verminderd.
[Uit]: normale status. Het systeem
kan geluidsvolume uitvoeren.
67NL
Instellingen en aanpassingen
x [Weergavekanalen Super Audio CD]
[DSD 2ch]: hiermee wordt de
2-kanaalszone afgespeeld.
[DSD Multi]: hiermee wordt de
multikanaalszone afgespeeld.
[Audio Return Channel]
Deze functie is beschikbaar wanneer
u het systeem aansluit op de HDMI INaansluiting van een tv die compatibel is
met de functie Audio Return Channel
en wanneer [Controle voor HDMI]
is ingesteld op [Aan].
[Auto]: het systeem kan het digitale
audiosignaal van uw tv automatisch
ontvangen via een HDMI®-kabel.
[Uit]: uit.
x [Automatische standby]
[Aan]: hiermee wordt de functie
[Automatische standby] ingeschakeld.
Wanneer u het systeem gedurende
ongeveer 20 minuten niet bedient,
schakelt het automatisch over naar
de stand-bymodus.
[Uit]: uit.
x [Automatische weergave]
[Aan]: informatie wordt automatisch op
het scherm weergegeven wanneer u de
titel, beeldmodus, het audiosignaal,
enzovoort wijzigt.
[Uit]: informatie wordt alleen
weergegeven wanneer u op DISPLAY
drukt.
x [Schermbeveiliging]
[Aan]: hiermee wordt de
schermbeveiliging ingeschakeld.
[Uit]: uit.
x [Bericht over software-update]
[Aan]: het systeem informeert
u wanneer er een nieuwere
softwareversie beschikbaar is
(pagina 62).
[Uit]: uit.
x [Gracenote-instellingen]
[Auto]: hiermee wordt automatisch
schijfinformatie gedownload wanneer u
het afspelen van de schijf start of stopt.
Het systeem moet verbonden zijn met
het netwerk om te kunnen downloaden.
[Handmatig]: hiermee wordt
schijfinformatie gedownload wanneer
[Video zoeken] of [Muziek zoeken] is
geselecteerd.
x [Naam van apparaat]
U kunt de naam van dit systeem naar
eigen voorkeur wijzigen zodat u het
beter herkent voor de functie “BT” of
“SCR M”. De naam wordt ook gebruikt in
andere netwerktoepassingen, zoals
DLNA en TV SideView. Volg de
instructies op het scherm en gebruik het
softwaretoetsenbord om de naam in te
voeren.
x [Systeeminformatie]
U kunt informatie over de
softwareversie van het systeem en het
MAC-adres weergeven.
x [Informatie over softwarelicentie]
U kunt de Informatie over
softwarelicentie weergeven.
[Externeingangsinstellingen]
x [Instelling invoer overslaan]
De instelling om over te slaan is een
handige functie waarmee u ongebruikte
ingangen kunt overslaan wanneer u een
functie selecteert door op FUNCTION te
drukken.
[Niet overslaan]: het systeem slaat de
geselecteerde functie niet over.
[Overslaan]: het systeem slaat de
geselecteerde functie over.
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
U kunt AAC-audio in- en uitschakelen.
[Aan]: AAC-audio wanneer het
Bluetooth-apparaat AAC ondersteunt.
[Uit]: SBC-audio.
68NL
Opmerking
Tip
U kunt genieten van geluid van hoge
kwaliteit als AAC is ingeschakeld. Wanneer
u geen AAC-geluid kunt beluisteren vanaf
uw apparaat, kiest u [Uit].
Ga voor meer informatie naar de volgende
website en raadpleeg de veelgestelde
vragen:
x [Bluetooth Power Setting]
[Aan]: het BLUETOOTH-vermogen
is ingeschakeld. Een gekoppeld
Bluetooth-apparaat kan altijd
verbinding maken met het
hoofdapparaat.
[Uit]: het BLUETOOTH-vermogen wordt
alleen ingeschakeld wanneer de functie
“BT” wordt geselecteerd.
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/section/
support
[Netwerkinstellingen]
x [Internetinstellingen]
Verbind het systeem vooraf met het
netwerk. Zie “Stap 3: Voorbereiden voor
netwerkverbinding” (pagina 26) voor
meer informatie.
[Bedraad instellen]: selecteer deze
instelling wanneer u een
breedbandrouter aansluit met een
LAN-kabel. Wanneer u deze instelling
selecteert, wordt het ingebouwde
draadloos LAN automatisch
uitgeschakeld.
[Draadloos instellen (ingebouwd)]:
selecteer deze instelling wanneer u het
ingebouwde draadloos LAN gebruikt
voor een draadloze netwerkverbinding.
x [Netwerkverbindingstatus]
Hiermee wordt de huidige
verbindingsstatus van het netwerk
weergegeven.
x [Diagnose van netwerkverbinding]
U kunt een netwerkdiagnose uitvoeren
om na te gaan of de netwerkverbinding
correct tot stand is gebracht.
x [Instellingen voor
serververbinding]
Hiermee wordt ingesteld of de
verbonden DLNA-server wordt
weergegeven.
x [Auto Renderer Access Permission]
[Aan]: hiermee kan automatische
toegang voor een nieuw gedetecteerde
DLNA-controller worden toegestaan.
[Uit]: uit.
x [Toegangscontrole Renderer]
Hiermee kunt u instellen of opdrachten
van DLNA-controllers al dan niet
worden aanvaard.
x [Geregistreerde Remoteapparaten]
Hiermee wordt een lijst weergegeven
van uw geregistreerde externe
apparaten.
69NL
Instellingen en aanpassingen
Opmerking
In sommige toepassingen kunt u niet
rechtstreeks verbinding maken met het
Bluetooth-apparaat, zelfs wanneer
u [Bluetooth Power Setting] hebt ingesteld
op [Aan]. Druk in dat geval op BLUETOOTH.
Voor klanten in Europa en Rusland:
http://support.sony-europe.com/
x [Opstarten op afstand]
[Aan]: hiermee kan het systeem worden
ingeschakeld door een apparaat
waarmee het via een netwerk is
verbonden, mits het systeem in de
stand-bymodus staat.
[Uit]: het systeem kan niet worden
ingeschakeld door een apparaat
waarmee het via een netwerk is
verbonden.
[Snelle
netwerkinstelling]
Hiermee voert u [Snelle
netwerkinstelling] uit om de
basisinstellingen voor het netwerk
in te voeren. Volg de instructies op
het scherm.
[Terugstellen]
x [Terugstellen op de
fabrieksinstellingen]
U kunt de instellingen van het
systeem terugstellen naar de
fabrieksinstellingen door een
groep instellingen te selecteren.
Alle instellingen binnen die groep
worden teruggesteld.
x [Persoonlijke informatie
initialiseren]
U kunt uw persoonlijke informatie
wissen die in het systeem is
opgeslagen.
70NL
Opmerking
Als u dit systeem weggooit,
overdraagt of verkoopt, wordt uit
veiligheidsoverwegingen aangeraden
alle persoonlijke informatie te verwijderen.
Neem passende maatregelen nadat u een
netwerkservice hebt gebruikt, bijvoorbeeld
door uit te loggen.
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Wanneer er een voorwerp of vloeistof
in de behuizing terechtkomt, moet
u de stekker uit het stopcontact
trekken en het systeem eerst door een
deskundige laten nakijken, alvorens
het weer in gebruik te nemen.
• Raak het netsnoer niet met natte
handen aan. Dit kan een elektrische
schok veroorzaken.
Spanningsbronnen
Plaatsing
• Installeer het systeem op een goed
geventileerde plaats om te
voorkomen dat het oververhit raakt.
• Het systeem kan tijdens gebruik warm
worden. Dit duidt niet op een storing.
Als u dit systeem doorlopend met
hoog volume gebruikt, kunnen de
boven-, zij- en onderpanelen van de
behuizing na verloop van tijd heet
worden. Raak de behuizing niet aan.
U kunt zichzelf branden.
• Plaats het systeem niet op een zacht
oppervlak (tapijten, matten, enz.) dat
de ventilatieopeningen zou kunnen
afsluiten.
• Installeer het systeem niet in de buurt
van warmtebronnen zoals radiatoren
of heteluchtblazers of op een plaats
waar het is blootgesteld aan directe
zonlicht, overmatig stof, mechanische
trillingen of schokken.
Werking
Indien het systeem direct van een koude
in een warme of zeer vochtige ruimte
wordt gebracht, kan er condensvorming
optreden op de lenzen in het
hoofdapparaat. In dat geval kan
de werking van het systeem worden
verstoord. Verwijder in dat geval de
schijf en laat het systeem ongeveer
een half uur aan staan totdat al het
vocht is verdampt.
Volumeregeling
Zet het volume niet hoger bij het
beluisteren van een zeer stille passage
of een gedeelte zonder geluid. Als u dat
toch doet, kunnen de luidsprekers
worden beschadigd wanneer er plots
een piekwaarde wordt bereikt.
71NL
Aanvullende informatie
Als u het systeem langere tijd niet gaat
gebruiken, dient u de stekker van het
systeem uit het stopcontact te halen.
Trek altijd aan de stekker en nooit aan
het netsnoer als u het netsnoer uit het
stopcontact haalt.
• Zet het systeem niet schuin.
Het systeem is ontworpen voor
gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het systeem als schijven
uit de buurt van componenten waarin
een krachtige magneet wordt
gebruikt, zoals een grote luidspreker
of magnetron.
• Plaats geen zware voorwerpen op het
systeem.
• Plaats geen metalen voorwerpen voor
het voorpaneel. Dit kan de ontvangst
van radiogolven belemmeren.
• Plaats het systeem niet op een plaats
waar medische apparatuur wordt
gebruikt. Dit kan storingen
veroorzaken in de medische
apparatuur.
• Als u een pacemaker of een ander
medisch apparaat gebruikt, dient
u uw dokter of de fabrikant van het
medische apparaat te raadplegen
voor u de functie voor draadloos
LAN gebruikt.
Reiniging
Over Bluetooth-communicatie
Reinig de behuizing, het voorpaneel
en de bedieningselementen met een
zachte doek die lichtjes is bevochtigd
met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponzen, schuurmiddelen of
oplosmiddelen, zoals alcohol of
benzine.
• Bluetooth-apparaten dienen binnen
een straal van circa 10 meter
(zonder tussenliggende obstakels)
van elkaar te worden gebruikt.
Het daadwerkelijke bereik voor
communicatie kan korter zijn onder
de volgende omstandigheden.
– Wanneer een persoon, metalen
voorwerp, wand of ander metalen
obstakel zich tussen de apparaten
met een Bluetooth-verbinding
bevindt
– Locaties waar een draadloos LAN is
geïnstalleerd
– In de buurt van magnetrons die
worden gebruikt
– Locaties waar andere
elektromagnetische golven
optreden
• Bluetooth-apparaten en draadloos
LAN (IEEE 802.11b/g) gebruiken
dezelfde frequentieband (2,4 GHz).
Wanneer u uw Bluetooth-apparaat
gebruikt in de buurt van een apparaat
met functionaliteit voor draadloos
LAN, kan er elektromagnetische
storing optreden. Dit kan leiden tot
lagere gegevensoverdrachtsnelheden
en ruis. Het kan mogelijk zelfs
verhinderen dat er verbinding wordt
gemaakt. Als dit gebeurt, probeert
u de volgende oplossingen:
– Gebruik dit hoofdapparaat op ten
minste 10 meter afstand van het
apparaat met draadloos LAN.
– Schakel de stroom naar de
apparatuur voor draadloos LAN uit
wanneer u uw Bluetooth-apparaat
binnen een afstand van 10 meter
gebruikt.
– Plaats dit hoofdapparaat en het
Bluetooth-apparaat zo dicht
mogelijk bij elkaar.
Schijven reinigen,
schijf-/lensreinigers
Gebruik geen in de handel
verkrijgbare reinigingsschijven of
schijf-/lensreiniger (inclusief vloeistof
of spray). Deze kunnen defecten
veroorzaken.
Vervanging van onderdelen
Als dit systeem zou worden hersteld,
worden herstelde onderdelen mogelijk
bewaard voor hergebruik of recycling.
Kleuren op uw tv-scherm
Als de luidsprekers zorgen voor
onregelmatige kleuren op uw tvscherm, dient u de tv uit te schakelen
en na 15 tot 30 minuten weer in te
schakelen. Als de kleuren nog altijd
vervormen, moet u de luidsprekers
verder van de tv af zetten.
BELANGRIJK
Opgelet: dit systeem kan voor
onbepaalde duur een stilstaand
videobeeld of instelscherm op het
tv-scherm weergeven. Als u dit beeld
lange tijd op het tv-scherm laat staan,
bestaat het gevaar dat het tv-scherm
onherstelbaar wordt beschadigd. Tv's
met plasmaschermen en projectietv's zijn hier gevoelig voor.
Het systeem verplaatsen
Controleer, voordat u het systeem
verplaatst, of er geen schijf is geplaatst
en trek het netsnoer uit het stopcontact.
72NL
onmogelijk maken om verbinding
te maken of die leiden tot andere
bedieningsmethoden, weergaven
of werking.
• Ruis kan zich voordoen of de audio
kan haperen, afhankelijk van het
Bluetooth-apparaat dat op dit
hoofdapparaat is aangesloten,
de communicatieomgeving of
plaatselijke omstandigheden.
Raadpleeg uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer wanneer u een vraag
hebt of problemen ondervindt.
Opmerkingen over
schijven
Schijven hanteren
• Neem de schijf vast bij de randen,
zodat deze schoon blijft. Raak het
oppervlak niet aan.
• Plak geen papier of plakband op
de schijf.
• Stel de schijf niet bloot aan direct
zonlicht of warmtebronnen zoals
heteluchtblazers en laat deze niet
achter in een auto die in de volle
zon staat geparkeerd en waarin de
temperatuur sterk kan oplopen.
• Berg schijven na gebruik weer op in
de hoesjes.
73NL
Aanvullende informatie
• De radiogolven die door dit
hoofdapparaat worden uitgezonden,
kunnen de werking van sommige
medische apparaten beïnvloeden.
Aangezien deze beïnvloeding kan
leiden tot storingen, dient u op de
volgende locaties altijd de stroom
naar dit hoofdapparaat en het
Bluetooth-apparaat uit te schakelen:
– In ziekenhuizen, in treinen,
in vliegtuigen, bij benzinestations,
en op elke locatie waar mogelijk
brandbare gassen aanwezig zijn
– In de buurt van automatische deuren
of brandalarmen
• Dit hoofdapparaat ondersteunt
veiligheidsfuncties die voldoen aan de
Bluetooth-specificaties, om te zorgen
voor een veilige verbinding tijdens
communicatie door middel van
Bluetooth-technologie. Deze
beveiliging kan echter ontoereikend
zijn afhankelijk van de instellingen van
de inhoud en overige factoren. U dient
daarom altijd voorzichtig te zijn bij
communicatie door middel van
Bluetooth-technologie.
• Sony kan op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gehouden
voor schade of andere verliezen als
gevolg van informatielekken tijdens
communicatie door middel van
Bluetooth-technologie.
• Bluetooth-communicatie is niet per
se gegarandeerd met alle Bluetoothapparaten die hetzelfde profiel
hebben als dit hoofdapparaat.
• Bluetooth-apparaten die op dit
apparaat worden aangesloten,
dienen te voldoen aan de Bluetoothspecificaties zoals die zijn vastgelegd
door Bluetooth SIG, Inc. en dienen
gecertificeerd te zijn met betrekking
tot hun conformiteit. Zelfs wanneer
een apparaat echter voldoet aan de
Bluetooth-specificaties, kunnen
er gevallen zijn waarbij de
eigenschappen of specificaties
van het Bluetooth-apparaat het
Reiniging
• Maak de schijf voor het afspelen
schoon met een reinigingsdoekje.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals
benzine, thinner en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen
of antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
Dit systeem kan alleen standaard ronde
schijven afspelen. Het gebruik van
schijven met een andere vorm
(bijv. kaart-, hart- of stervormig)
kan een defect veroorzaken.
Gebruik geen schijf waaraan een in
de handel verkrijgbaar accessoire is
bevestigd, zoals een label of een ring.
Probleemoplossing
Als u problemen ondervindt bij het
gebruik van dit systeem, probeer die
dan eerst zelf op te lossen aan de hand
van de onderstaande lijst. Als een
probleem blijft aanhouden, neemt
u contact op met de dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Als zich een probleem voordoet met
de functie voor draadloze audio, dient
u het volledige systeem (hoofdapparaat
en surroundversterker) te laten
controleren door een Sony-dealer.
74NL
Algemeen
Het apparaat kan niet worden
ingeschakeld.
t Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
De afstandsbediening werkt niet.
t De afstand tussen de
afstandsbediening en het
hoofdapparaat is te groot.
t De batterijen in de
afstandsbediening zijn bijna leeg.
Het deksel van de schijflade opent niet
en u kunt de schijf niet verwijderen,
ook niet nadat u op Z hebt gedrukt.
t Probeer het volgende:
1 Raak N en Z op het
hoofdapparaat minstens
5 seconden aan om het deksel
van de schijflade te openen.
2 Verwijder de schijf.
3 Koppel het netsnoer los van het
stopcontact en sluit het enkele
minuten later weer aan.
Het systeem werkt niet zoals het hoort.
t Koppel het netsnoer los van het
stopcontact en sluit het enkele
minuten later weer aan.
Berichten
[Op het netwerk is een nieuwe
softwareversie gevonden. Voer een
versie-update uit onder “Softwareupdate”.] wordt weergegeven op
het televisiescherm.
t Zie [Software-update] (pagina 62)
om het systeem bij te werken naar
de nieuwste softwareversie.
“LOCKED” knippert in het display
op het bovenpaneel wanneer
u op een willekeurige knop op
het hoofdapparaat drukt.
t Schakel de functie
kindervergrendeling uit (pagina 54).
“D. LOCK” wordt weergegeven in het
display op het bovenpaneel.
t Neem contact op de dichtstbijzijnde
Sony-dealer of een plaatselijke,
erkende Sony-servicedienst.
“E xxxx” (x is een getal) verschijnt in het
display op het bovenpaneel.
t Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer of een
plaatselijke, erkende servicedienst
van Sony en geef de foutcode door.
wordt weergegeven zonder een
melding op het tv-scherm.
t Neem contact op de dichtstbijzijnde
Sony-dealer of een plaatselijke,
erkende Sony-servicedienst.
“NOT.USE” verschijnt in het display op
het bovenpaneel wanneer u op een
van de geluidsveldknoppen drukt
(pagina 17).
t De instelling voor de
geluidsveldknoppen kan niet
worden gewijzigd wanneer
[Geluidseffect] is ingesteld op een
andere instelling dan [Sound Field
On]. Stel [Geluidseffect] onder
[Audio-instellingen] in op
[Sound Field On] (pagina 65).
Beeld
Er is geen beeld of het beeld wordt niet
correct weergegeven.
t Controleer de uitvoermethode van
uw systeem (pagina 23).
t Raak de knoppen N en VOL –
op het hoofdapparaat minstens
5 seconden aan om de videouitvoerresolutie te herstellen
naar de laagste resolutie.
t Voor BD-ROM's controleert u de
instellingen van [BD-ROM 24puitvoer] onder [Scherminstellingen]
(pagina 63).
Er wordt geen beeld weergegeven bij
verbinding via een HDMI®-kabel.
t Het hoofdapparaat is aangesloten
op een invoerapparaat dat niet
compatibel is met HDCP (Highbandwidth Digital Content
Protection) (“HDMI” in het
bovenpaneel gaat niet branden)
(pagina 23).
3D-beelden van de HDMI (IN 1)- of
HDMI (IN 2)-aansluiting worden niet
weergegeven op het tv-scherm.
t Mogelijk worden 3D-beelden niet
weergegeven, afhankelijk van de tv
of de videoapparatuur.
75NL
Aanvullende informatie
“PRTECT”, “PUSH” en “POWER”
verschijnen om beurten in het
display op het bovenpaneel.
t Druk op ?/1 om het systeem uit
te schakelen en controleer de
onderstaande items nadat “STBY”
is verdwenen.
• Zijn de + en – luidsprekerkabels
kortgesloten?
• Gebruikt u uitsluitend de
meegeleverde luidsprekers?
• Zijn de ventilatiegaten van het
systeem geblokkeerd?
• Na controle van de bovenstaande
items en het oplossen van
eventuele problemen, kunt
u het systeem weer inschakelen.
Wanneer de oorzaak van het
probleem na het controleren
van de bovenstaande punten
niet is gevonden, neemt
u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Het donkere gedeelte van het beeld is
te donker/het heldere gedeelte is te
helder of onnatuurlijk.
t Stel [Beeldkwaliteitsfunctie] in op
[Auto] (standaard) (pagina 45).
Het beeld vertoont ruis.
t Reinig de schijf.
t Als de beelduitvoer van het systeem
via uw apparatuur naar uw tv gaat,
kan het schrijfbeschermingssignaal
gebruikt voor bepaalde BD/DVDprogramma's de beeldkwaliteit
beïnvloeden. Als u nog steeds
problemen ervaart wanneer
u het hoofdapparaat rechtstreeks
op uw tv aansluit, sluit u het
hoofdapparaat aan op een andere
ingang.
Het beeld wordt niet schermvullend
weergegeven.
t Controleer het ingestelde
[Type televisie] onder
[Scherminstellingen] (pagina 62).
t De hoogte-breedteverhouding op
de schijf ligt vast.
Er treedt een kleurafwijking op het
tv-scherm op.
t Als de luidsprekers met een CRT-tv
of -projector worden gebruikt, moet
u ze op minstens 0,3 meter van de
tv installeren.
t Als de kleurafwijking blijft, schakelt
u de tv uit en na 15 tot 30 minuten
weer in.
t Zorg ervoor dat er geen magnetisch
voorwerp (magnetische sluiting
op een tv-standaard, medische
apparatuur, speelgoed, enz.) dicht
bij de luidsprekers wordt gezet.
76NL
Geluid
Er is geen geluid hoorbaar.
t De luidsprekerkabels zijn niet
goed aangesloten.
t Controleer de
luidsprekerinstellingen (pagina 52).
Het Super Audio CD-geluid van
apparatuur die aangesloten is op de
HDMI (IN 1)- of HDMI (IN 2)-aansluiting
wordt niet uitgevoerd.
t HDMI (IN 1) en HDMI (IN 2)
accepteren geen audio-indelingen
die zijn beschermd door
kopieerbeveiliging. Sluit de analoge
audio-uitgang van de apparatuur
aan op de AUDIO IN (L/R)aansluitingen van het
hoofdapparaat.
De tv produceert geen geluid bij
verbinding via de HDMI (OUT)aansluiting wanneer de functie
Audio Return Channel wordt gebruikt.
t Stel [Controle voor HDMI]
onder [HDMI-instellingen] of
[Systeeminstellingen] in op [Aan]
(pagina 67). Stel daarnaast
[Audio Return Channel]
onder [HDMI-instellingen]
of [Systeeminstellingen] in
op [Auto] (pagina 67).
t Controleer of uw televisie
compatibel is met de functie
Audio Return Channel.
t Zorg ervoor dat er een HDMI®-kabel
verbonden is met een aansluiting
op uw tv die compatibel is met de
functie Audio Return Channel.
Het systeem voert het geluid van tvprogramma's niet correct uit wanneer
het is aangesloten op een decoder.
t Stel [Audio Return Channel]
onder [HDMI-instellingen] van
[Systeeminstellingen] in op [Uit]
(pagina 67).
t Controleer de aansluitingen
(pagina 24).
Er is plotseling luide muziek te horen.
t De ingebouwde of USBgeluidsdemonstratie is geactiveerd.
Druk op 2 – om het volume te
verminderen of druk op x om de
demonstratie te beëindigen.
Sterke brom of ruis is hoorbaar.
t Plaats de audioapparatuur verder
van de televisie vandaan.
t Reinig de schijf.
De draadloze overdracht is niet
geactiveerd of de
surroundluidsprekers produceren
geen geluid.
t Controleer de status van de LINK/
STANDBY-aanduiding op de
surroundversterker.
• Wordt uitgeschakeld.
– Controleer of het netsnoer van
de surroundversterker goed is
aangesloten.
– Schakel de surroundversterker in
door op ?/1 op de
surroundversterker te drukken.
• Knippert rood.
– Druk op ?/1 om de
surroundversterker uit te
schakelen en controleer
de onderstaande items.
1 Zijn de + en –
luidsprekerkabels
kortgesloten?
2 Zijn de ventilatiegaten van
de surroundversterker
geblokkeerd?
Na controle van de
bovenstaande items en het
oplossen van eventuele
problemen, kunt u de
surroundversterker weer
inschakelen. Wanneer de
oorzaak van het probleem
na het controleren van de
bovenstaande punten niet is
gevonden, neemt u contact
op met de dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Wanneer u een cd afspeelt, wordt het
geluid niet langer in stereo uitgevoerd.
t Selecteer stereogeluid door op
AUDIO te drukken (pagina 47).
De surroundluidsprekers produceren
geen of slechts een heel zwak geluid.
t Controleer de
luidsprekeraansluitingen en
-instellingen (pagina's 22, 52).
t Controleer de geluidsveldinstelling
(pagina 31).
t Bij sommige geluidsbronnen is het
effect van de surroundluidsprekers
minder duidelijk.
t Stel [Sound Field] in op
[ClearAudio+] (pagina 31).
Er treedt geluidsvervorming op bij
aangesloten apparatuur.
t Verlaag het invoerniveau voor
de aangesloten apparatuur door
[Dempinstellingen - AUDIO]
in te stellen (pagina 65).
77NL
Aanvullende informatie
Alleen de middenluidspreker werkt.
t Bij sommige schijven komt het
geluid alleen uit de
middenluidspreker.
Draadloze audio
• Knippert langzaam groen of
oranje, of wordt rood.
– Selecteer opnieuw de instelling
[Secure Link] (pagina 59).
– Geluidsoverdracht is slecht.
Verplaats de surroundversterker
zodat de LINK/STANDBYaanduiding groen of oranje
wordt.
– Plaats het systeem uit de buurt
van andere draadloze
apparaten.
– Vermijd het gebruik van andere
draadloze apparaten.
• Wordt groen of oranje.
– Controleer de
luidsprekeraansluitingen en
-instellingen.
De surroundluidsprekers produceren
ruis of het geluid van de
surroundluidsprekers hapert.
t De draadloze overdracht is niet
stabiel. Wijzig de instelling
[RF-kanaal] in [Draadloos-geluidverbinding] (pagina 60).
t Plaats het hoofdapparaat en de
surroundversterker dichter bij
elkaar.
t Plaats het hoofdapparaat en de
surroundversterker niet in een
gesloten meubel, op een metalen
rek of onder een tafel.
Tuner
Er kan niet worden afgestemd op
radiozenders.
t Controleer of de antenne goed is
aangesloten. Regel de antenne en
sluit eventueel een buitenantenne
aan.
t Het zendersignaal is te zwak
(bij gebruik van automatisch
afstemmen). Stem handmatig af.
78NL
Afspelen
De schijf wordt niet afgespeeld.
t De regiocode op de BD/DVD komt
niet overeen met die van het
systeem.
t Er is condensvorming opgetreden
in het hoofdapparaat, waardoor de
lenzen kunnen worden beschadigd.
Verwijder de schijf en laat het
hoofdapparaat ongeveer een
half uur aan staan.
t Een schijf die niet goed is
gefinaliseerd, kan niet door het
systeem worden afgespeeld
(pagina 81).
Bestandsnamen worden niet correct
weergegeven.
t Het systeem kan enkel tekens
weergeven die compatibel zijn met
ISO 8859-1. Andere tekens worden
mogelijk anders weergegeven.
t Afhankelijk van de gebruikte
schrijfsoftware, worden de
ingevoerde tekens anders
weergegeven.
Een schijf begint niet te spelen vanaf
het begin.
t Afspelen hervatten is geselecteerd.
Druk op OPTIONS en selecteer
[Weerg. v/a begin]. Druk vervolgens
op
.
Het afspelen start niet vanaf het
hervatpunt waar het afspelen de
vorige keer werd gestopt.
t Afhankelijk van de schijf wordt
het hervatpunt mogelijk uit het
geheugen gewist wanneer
• u het deksel van de schijflade
opent.
• u het USB-apparaat loskoppelt.
• u andere inhoud afspeelt.
• u het hoofdapparaat uitschakelt.
De taal voor geluidsspoor/ondertitels
of de hoeken kunnen niet worden
gewijzigd.
t Probeer deze instellingen te
wijzigen via het BD- of DVD-menu.
t Meertalige geluidssporen,
ondertitels en meervoudige
hoeken zijn niet opgenomen
op de BD/DVD.
USB-apparaat
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
t Probeer het volgende:
1 Schakel het systeem uit.
2 Verwijder het USB-apparaat
en sluit het opnieuw aan.
3 Schakel het systeem in.
t Controleer of het USB-apparaat
correct is aangesloten op de
(USB)-poort.
t Controleer of het USB-apparaat of
een kabel is beschadigd.
t Controleer of het USB-apparaat is
ingeschakeld.
t Als het USB-apparaat is
aangesloten via een USB-hub,
koppelt u het USB-apparaat los en
sluit u het rechtstreeks aan op het
hoofdapparaat.
Het beeld/geluid is van slechte
kwaliteit/bepaalde programma's
worden minder gedetailleerd
weergegeven, vooral bij snel
bewegende of donkere scènes.
t De beeld-/geluidskwaliteit kan
slecht zijn afhankelijk van de
internetinhoudprovider.
t De beeld-/geluidskwaliteit kan
worden verbeterd door de
verbindingssnelheid te wijzigen.
Sony raadt een verbindingssnelheid
aan van minstens 2,5 Mbps voor
SD-beelden en 10 Mbps voor
HD-beelden.
t Niet alle video's bevatten geluid.
Het beeld is klein.
t Druk op V om in te zoomen.
“BRAVIA” Sync
([Controle voor HDMI])
De functie [Controle voor HDMI] werkt
niet (“BRAVIA” Sync).
t Controleer of [Controle voor HDMI]
is ingesteld op [Aan] (pagina 67).
t Als u de HDMI-verbinding wijzigt,
zet dan het systeem uit en weer
aan.
t Stel na een stroomstoring
[Controle voor HDMI] in op [Uit]
en stel [Controle voor HDMI]
vervolgens weer in op [Aan]
(pagina 67).
t Controleer de volgende punten en
raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van de apparatuur.
• Zorg ervoor dat de aangesloten
apparatuur compatibel is met de
functie [Controle voor HDMI].
• Zorg ervoor dat de instelling van
de aangesloten apparatuur voor
de functie [Controle voor HDMI]
correct is.
79NL
Aanvullende informatie
Bonusinhoud of andere gegevens
op een BD-ROM kunnen niet worden
weergegeven.
t Probeer het volgende:
1 Verwijder de schijf.
2 Schakel het systeem uit.
3 Verwijder het USB-apparaat
en sluit het opnieuw aan
(pagina 35).
4 Schakel het systeem in.
5 Plaats de BD-ROM met
BONUSVIEW/BD-LIVE.
BRAVIA Internet Video
Netwerkverbinding
Het systeem kan geen verbinding
maken met het netwerk.
t Controleer de netwerkverbinding
(pagina 26) en de
netwerkinstellingen (pagina 69).
Draadloos LAN-verbinding
U kunt uw pc niet verbinden met
het internet na het uitvoeren van
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
t De draadloze instellingen van de
router kunnen automatisch worden
gewijzigd als u de functie Wi-Fi
Protected Setup gebruikt voordat
u de routerinstellingen aanpast.
Wijzig in dat geval de draadloze
instellingen van uw pc
dienovereenkomstig.
Het systeem slaagt er niet in om
verbinding te maken met het netwerk
of de netwerkverbinding is niet stabiel.
t Controleer of de router voor
draadloos LAN is ingeschakeld.
t Controleer de netwerkverbinding
(pagina 26) en de
netwerkinstellingen (pagina 69).
t Afhankelijk van de
gebruiksomgeving
(bijv. het materiaal waaruit
de muren bestaan, de
ontvangstomstandigheden voor
de radiogolven of obstakels tussen
het systeem en de router voor
draadloos LAN) is het mogelijk dat
de communicatieafstand kleiner
wordt. Plaats het systeem en de
router voor draadloos LAN dichter
bij elkaar.
80NL
t Apparaten die gebruikmaken van
een frequentieband van 2,4 GHz,
zoals een magnetron, Bluetoothapparaat of een digitaal draadloos
apparaat, kunnen de communicatie
verstoren. Plaats het hoofdapparaat
uit de buurt van dergelijke
apparaten of zet deze uit.
t De verbinding via draadloos LAN
kan instabiel zijn afhankelijk van
de gebruiksomgeving, vooral
wanneer de Bluetooth-functie
van het systeem wordt gebruikt.
Pas in dergelijke gevallen de
gebruiksomgeving aan.
De door u gewenste draadloze router
wordt niet weergegeven in de lijst met
draadloze netwerken.
t Druk op RETURN om terug te keren
naar het vorige scherm en probeer
[Draadloos instellen (ingebouwd)]
opnieuw. Als de door u gewenste
draadloze router nog steeds
niet wordt gevonden, kiest u
[Nieuweaansluitingregistratie]
uit de netwerklijst. Selecteer
vervolgens [Handm. registratie]
om handmatig een netwerknaam
(SSID) in te voeren.
Bluetooth-apparaat
Er kan niet worden gekoppeld.
t Plaats het Bluetooth-apparaat
dichter bij het hoofdapparaat.
t Koppelen is misschien niet mogelijk
wanneer er andere Bluetoothapparaten in de buurt van het
hoofdapparaat aanwezig zijn.
Schakel in dergelijke gevallen de
overige Bluetooth-apparaten uit.
t Verwijder het systeem uit uw
Bluetooth-apparaat en doorloop
nogmaals het koppelingsproces
(pagina 36).
Er kan geen verbinding worden
gemaakt.
t De registratie-informatie over het
koppelen is gewist. Doorloop
nogmaals het koppelingsproces
(pagina 36).
Het geluid slaat over of hapert, of de
verbinding wordt verbroken.
t Het hoofdapparaat en het
Bluetooth-apparaat bevinden
zich te ver van elkaar af.
t Wanneer zich obstakels tussen het
hoofdapparaat en uw Bluetoothapparaat bevinden, verwijdert of
vermijdt u de obstakels.
t Wanneer er apparatuur in de buurt
is die elektromagnetische straling
genereert, zoals een draadloos LAN,
een ander Bluetooth-apparaat,
of een magnetron, verplaatst
u deze apparatuur.
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)4)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (muziek-cd)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Aangezien de specificaties voor Blu-ray
Discs nieuw en volop in ontwikkeling zijn,
is het mogelijk dat bepaalde schijven niet
kunnen worden afgespeeld afhankelijk
van het type schijf en de versie.
Daarnaast verschilt de audio-uitvoer
afhankelijk van de bron, de aangesloten
uitgang en de geselecteerde audioinstellingen.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 met organisch
pigmenttype BD-R (LTH-type)
BD-R´s die zijn opgenomen op een pc
kunnen niet worden afgespeeld wanneer
postscripts opneembaar zijn.
3)
Een cd of dvd die niet correct is
gefinaliseerd, kan niet worden
afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de
opnameapparatuur voor meer
informatie.
4)
Dvd's die zijn opgenomen in AVCREC- of
HD Rec-indeling, kunnen niet worden
afgespeeld door het systeem.
Schijven die niet kunnen worden
afgespeeld
• BD's met een cartridge
• BDXL's
• DVD-RAM's
• HD-DVD's
• DVD-audioschijven
• PHOTO CD's
• Dataonderdelen van CD-Extra's
81NL
Aanvullende informatie
Er is geen geluid hoorbaar.
t Zorg ervoor dat het hoofdapparaat
niet te ver van het Bluetoothapparaat af staat en dat het
systeem niet wordt gestoord
door een Wi-Fi-netwerk, overige
draadloze apparaten op de 2,4 GHzband of een magnetron.
t Controleer of de Bluetoothverbinding tussen dit systeem en
het Bluetooth-apparaat correct tot
stand wordt gebracht.
t Koppel dit systeem nogmaals met
het Bluetooth-apparaat.
t Houd het hoofdapparaat uit de
buurt van metalen voorwerpen of
oppervlakken.
t Zorg ervoor dat de functie “BT” is
geselecteerd.
t Pas eerst het volume aan van het
Bluetooth-apparaat. Als het
volumeniveau nog steeds te laag is,
past u het volumeniveau van het
hoofdapparaat aan.
Afspeelbare schijven
• Super VCD's
• De kant met audiomateriaal op
DualDiscs
Opmerkingen bij audio-cd's
Dit product is ontworpen om schijven af
te spelen die voldoen aan de CD-norm
(Compact Disc).
DualDiscs en sommige muziekschijven
die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
voldoen niet aan de CD-norm (Compact
Disc). Het is daarom mogelijk dat deze
schijven niet compatibel zijn met dit
product.
Opmerking over de
afspeelfuncties van een BD/DVD
Bepaalde afspeelfuncties van een
BD/DVD kunnen opzettelijk door
softwareproducenten zijn vastgelegd.
Aangezien dit systeem een
BD/DVD afspeelt volgens de inhoud
van de schijf zoals deze door de
softwareproducenten ontworpen is,
is het mogelijk dat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar zijn.
Opmerking bij Dual Layer
BD's/DVD's
De weergegeven beelden en het
geproduceerde geluid kunnen kort
worden onderbroken wanneer er van
de ene naar de andere laag wordt
overgeschakeld.
Regiocode (alleen BD-ROM/
DVD VIDEO)
Er staat een regiocode vermeld op de
onderkant van het hoofdapparaat. Het
apparaat kan alleen een BD-ROM/DVD
VIDEO (alleen weergave) afspelen met
dezelfde regiocode of ALL .
82NL
Afspeelbare
bestandstypen
Video
Codec
Container
Extensie
MPEG-1 Video*1
PS
.mpg,
.mpeg
MPEG-2 Video*2
Xvid
MPEG4/AVC*5
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
Real Video*1*7
MKV
.mkv
PS*3
.mpg,
.mpeg
TS*4
.m2ts, .mts
MKV*1
.mkv
AVI
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
FLV
.flv, .f4v
TS
.m2ts, .mts
MKV
.mkv
MKV
.mkv
ASF
.wmv, .asf
Quick Time .mov
AVI
.avi
RV
.rm, .rv,
.rmvb
Indeling
AVCHD (versie 2.0)*1*8*9
*10
Muziek
Codec
Extensie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*12
*1*12
AAC/HE-AAC
WMA9 Standard
*1
.mp3
.m4a, .aac*6
.wma
Het systeem speelt geen geanimeerde
PNG- of GIF-bestanden af.
*11
Bij andere MPO-bestanden dan 3D
wordt de belangrijkste afbeelding of
de eerste afbeelding afgespeeld.
*12
Het systeem kan bestanden met de
extensie “mka” afspelen. Dit bestand
kan niet worden afgespeeld op een
DLNA-server.
*13
Het systeem kan geen bestanden met
DST-codering afspelen.
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*12
.ac3
DSF*6
.dsf
Opmerking
DSDIFF*6*13
.dff
AIFF*6
.aiff, .aif
ALAC*6
.m4a
• Sommige bestanden kunnen niet worden
afgespeeld afhankelijk van de
bestandsindeling, de bestandscodering,
de opnameomstandigheden of de
DLNA-serveromstandigheden.
• Sommige bestanden die bewerkt zijn
op een pc kunnen mogelijk niet worden
afgespeeld.
• Sommige bestanden kunnen de functie
snel vooruitspoelen of snel
achteruitspoelen niet uitvoeren.
• Het systeem kan geen bestanden
afspelen die zijn gecodeerd met
bijvoorbeeld DRM en Lossless.
• Het systeem kan de volgende bestanden
of mappen op BD's, DVD's, CD's en
USB-apparaten herkennen:
– mappen tot in de 9e laag (waaronder de
hoofdmap)
– tot 500 bestanden/mappen binnen een
enkele laag
• Het systeem kan de volgende bestanden
of mappen herkennen die opgeslagen
zijn op de DLNA-server:
– mappen tot en met de 19e laag
– tot 999 bestanden/mappen binnen een
enkele laag
• Het systeem ondersteunt de volgende
framesnelheden:
– tot 60 fps, alleen bij AVCHD.
– tot 30 fps bij alle andere videocodecs.
• Het systeem ondersteunt een
videobitsnelheid tot 40 Mbps.
• Het systeem ondersteunt een
videoresolutie tot 1920 × 1080p.
• Het is mogelijk dat sommige USBapparaten niet werken met dit systeem.
Foto
Indeling
Extensie
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*11
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Mogelijk speelt het systeem bestanden
met deze indeling niet af op een
DLNA-server.
Het systeem kan op een DLNA-server
uitsluitend SD-video afspelen.
Het systeem speelt geen bestanden in
DTS-formaat af op een DLNA-server.
Het systeem kan alleen bestanden in
Dolby Digital-formaat afspelen op een
DLNA-server.
Het systeem ondersteunt AVC tot
niveau 4.1.
Het systeem speelt bestanden
met deze indeling niet af op een
DLNA-server.
Alleen voor modellen voor Singapore,
China, Thailand en Taiwan.
Het systeem ondersteunt
framesnelheden tot 60 fps.
Het systeem speelt bestanden met
AVCHD-indeling af die zijn opgenomen
met een digitale videocamera,
enzovoort.
Een schijf met AVCHD-indeling die niet
correct is gefinaliseerd, kan niet worden
afgespeeld.
83NL
Aanvullende informatie
LPCM*12
• Het systeem herkent Mass Storage Class
(MSC)-apparaten (zoals een
flashgeheugen of een HDD), apparaten
voor het nemen van stilstaande beelden
(SICD's) en toetsenborden met 101
toetsen.
• Het systeem kan videobestanden met
een hoge bitsnelheid op een DATA CD
mogelijk niet vloeiend afspelen. Het is
aan te raden om videobestanden met een
hoge bitsnelheid af te spelen vanaf een
DATA DVD of DATA BD.
Ondersteunde audioindelingen
De volgende audio-indelingen worden
door dit systeem ondersteund.
Functie
Indeling
“BD/DVD” “HDMI1”
“HDMI2”
“TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES Discrete
6.1,
DTS-ES Matrix
6.1
a*
a*
a*
DTS96/24
a
a*
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
–
a: ondersteunde indeling.
–: niet-ondersteunde indeling.
* wordt gedecodeerd als DTS core.
Opmerking
• De HDMI (IN 1/2)-aansluitingen voeren
geen geluid in bij een audio-indeling die
kopieerbeveiligingen bevat, zoals een
Super Audio CD of DVD-Audio.
• Voor de indeling LPCM 2ch bedraagt de
ondersteunde bemonsteringsfrequentie
van het digitale signaal maximaal 96 kHz
bij gebruik van de functie “HDMI1” of
“HDMI2”, en 48 kHz bij gebruik van de
functie “TV”.
• Voor de indeling LPCM 5.1ch bedraagt de
ondersteunde bemonsteringsfrequentie
van het digitale signaal maximaal 48 kHz
bij gebruik van de functie “HDMI1” of
“HDMI2”.
84NL
Bluetooth-gedeelte
Specificaties
Versterkergedeelte
UITGANGSVERMOGEN (nominaal)
Voor L/Voor R:
125 W + 125 W (bij 6 ohm, 1 kHz,
1% THD)
UITGANGSVERMOGEN (referentie)
Voor L/Voor R:
200 W (per kanaal bij 6 ohm, 1 kHz)
Midden:
200 W (bij 6 ohm, 1 kHz)
Subwoofer:
200 W (bij 6 ohm, 80 Hz)
HDMI-gedeelte
Connector
Type A (19-pins)
BD/dvd/Super Audio CD/cd-systeem
Signaalformaat
NTSC/PAL
USB-gedeelte
(USB)-poort:
Type A (voor het aansluiten van een
USB-geheugen, geheugenkaartlezer,
digitale fotocamera en digitale
videocamera)
LAN-gedeelte
LAN (100)-aansluiting
100BASE-TX-aansluiting
Draadloos LAN-gedeelte
Voldoet aan normen
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frequentieband
2,4 GHz, 5 GHz
1)
Het daadwerkelijke bereik varieert
afhankelijk van factoren als obstakels
tussen apparaten, magnetische velden
rondom een magnetron, statische
elektriciteit, draadloze telefoons,
ontvangstgevoeligheid, prestaties
van de antenne, besturingssysteem,
softwaretoepassingen, enzovoort.
2) Bluetooth-standaardprofielen geven
aan wat het doel is van de Bluetoothcommunicatie tussen apparaten.
3) Codec: Compressie- en conversieformaat
voor geluidssignalen
4)
Subband Codec
FM-tunergedeelte
Systeem
Digitale PLL-kwartssynthesizer
Afstembereik
87,5 MHz – 108,0 MHz
(stappen van 50 kHz)
Antenne
FM-draadantenne
Antenne-aansluitingen
75 ohm, asymmetrisch
85NL
Aanvullende informatie
Ingangen (analoog)
AUDIO IN
Gevoeligheid: 2 V/700 mV
Ingangen (digitaal)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Ondersteunde indelingen: LPCM 2CH
(maximaal 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Ondersteunde indelingen: LPCM 5.1CH
(tot 48 kHz), LPCM 2CH (tot 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Communicatiesysteem
Bluetooth-specificatie versie 3.0
Uitvoer
Bluetooth-specificatie energieklasse 2
Maximaal communicatiebereik
Gezichtslijn circa 10 m1)
Frequentieband
2,4 GHz
Modulatiemethode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Ondersteunde Bluetooth-profielen2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Ondersteunde codecs3)
SBC4), AAC
Overdrachtsbereik (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Samplefrequentie
44,1 kHz, 48 kHz)
Luidsprekers
Voor (SS-TSB133)/surround
(SS-TSB138) voor BDV-N9200W
Voor (SS-TSB134)/surround
(SS-TSB139) voor BDV-N9200WL
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
102 mm × 705 mm × 71 mm
(onderdeel bevestigd aan de muur)
270 mm × 1,200 mm × 270 mm
(volledige luidspreker)
Gewicht (ongeveer)
SS-TSB133/SS-TSB138:
1,9 kg (onderdeel bevestigd aan
de muur)
4,2 kg (volledige luidspreker)
SS-TSB134/SS-TSB139:
2,0 kg (onderdeel bevestigd aan
de wand inclusief
luidsprekerkabel)
4,4 kg (volledige luidspreker)
Voor (SS-TSB135)/surround
(SS-TSB140) voor BDV-N7200W
Voor (SS-TSB136)/surround
(SS-TSB141) voor BDV-N7200WL
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
100 mm × 450 mm × 57 mm
(zonder voet)
147 mm × 455 mm × 147 mm (met voet)
Gewicht (ongeveer)
SS-TSB135/SS-TSB140:
1,1 kg (zonder voet)
1,2 kg (met voet)
SS-TSB136/SS-TSB141:
1,2 kg (zonder voet, met
luidsprekerkabel)
1,3 kg (met voet)
Voor (SS-TSB137) voor BDV-N5200W
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
91 mm × 275 mm × 96 mm
Gewicht (ongeveer)
0,71 kg (met luidsprekerkabel)
Surround (SS-TSB142) voor
BDV-N5200W
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Gewicht (ongeveer)
0,58 kg (met luidsprekerkabel)
86NL
Midden (SS-CTB125) voor
BDV-N9200W/BDV-N7200W
Midden (SS-CTB126) voor
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
365 mm × 73 mm × 77 mm
Gewicht (ongeveer)
1,1 kg
Midden (SS-CTB127) voor
BDV-N5200W
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Gewicht (ongeveer)
0,58 kg (met luidsprekerkabel)
Subwoofer (SS-WSB126) voor
BDV-N9200W/BDV-N7200W
Subwoofer (SS-WSB127) voor
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
SS-WSB126:
265 mm × 430 mm × 265 mm
SS-WSB127:
265 mm × 425 mm × 265 mm
Gewicht (ongeveer)
SS-WSB126: 6,3 kg
SS-WSB127: 6,2 kg
Subwoofer (SS-WSB128) voor
BDV-N5200W
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Gewicht (ongeveer)
5,8 kg (met luidsprekerkabel)
Algemeen
Hoofdapparaat
Voeding
Model voor Taiwan:
120 V wisselstroom, 50/60 Hz
Andere modellen:
220 V – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik
Aan: 95 W (HBD-N9200W/
HBD-N7200W/HBD-N5200W)
105 W (HBD-N9200WL/
HBD-N7200WL)
Stand-by: 0,3 W (Raadpleeg pagina 56
voor meer informatie over het
instellen.)
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
480 mm × 78 mm × 212,5 mm incl.
uitstekende onderdelen
Gewicht (ongeveer)
3,1 kg
Surroundversterker (TA-SA500WR)
voor BDV-N9200W/BDV-N7200W
Surroundversterker (TA-SA600WR)
voor BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Stroomverbruik stand-by
0,5 W (stand-bymodus)
0,3 W (uitgeschakeld)
Afmetingen (b/h/d) (ongeveer)
200 mm × 64 mm × 211,5 mm
Gewicht (ongeveer)
1,3 kg
Ontwerp en specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Surroundversterker (TA-SA700WR)
voor BDV-N5200W
Versterkergedeelte
TA-SA500WR/TA-SA600WR:
UITGEVOERD VERMOGEN (referentie)
Surround L/Surround R:
200 W (per kanaal bij 6 ohm, 1 kHz)
Nominale impedantie
6Ω
Communicatiesysteem
Specificatie voor draadloze audio
versie 3.0
Frequentieband
Voor modellen voor Europa, Oceanië,
Afrika*, India, het Midden-Oosten*,
Thailand en Rusland: 5,2 GHz, 5,8 GHz
Voor modellen voor Singapore en
Taiwan: 5,8 GHz
Chinees model: 5,2 GHz
* 5,2 GHz of 5,8 GHz is in sommige
landen/regio‘s mogelijk niet
beschikbaar.
Modulatiemethode
DSSS
Voeding
Model voor Taiwan:
120 V wisselstroom, 50/60 Hz
Andere modellen:
220 V – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik
Aan: 55 W (TA-SA500WR)
70 W (TA-SA600WR)
45 W (TA-SA700WR)
Taalspelling conform ISO 639: 1988
(E/F)-norm.
Code
1403
1028
1027
1032
1511
1039
1044
1233
1045
1051
1052
1053
1151
1066
1130
1060
1061
1070
1059
1363
1057
1299
1079
1684
1093
1226
1097
1105
1376
1144
Taal
(Afan)Oromo
Abkhazian
Afar
Afrikaans
Albanian
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Basque
Bengali;
Bangla
Bhutani
Bihari
Bislama
Breton
Bulgarian
Burmese
Byelorussian
Cambodian
Catalan
Chinese
Corsican
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Code
1145
1150
1171
1166
1165
1174
1181
1194
1287
1109
1142
1298
1196
1203
1209
1257
1217
1229
1253
1248
1235
1239
1245
1183
1254
1261
1283
1300
1305
1297
1491
Taal
Esperanto
Estonian
Faroese
Fiji
Finnish
French
Frisian
Galician
Georgian
German
Greek
Greenlandic
Guarani
Gujarati
Hausa
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Irish
Italian
Japanese
Javanese
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kinyarwanda
87NL
Aanvullende informatie
TA-SA700WR:
UITGEVOERD VERMOGEN (referentie)
Surround L/Surround R:
100 W (per kanaal bij 6 ohm, 1 kHz)
Taalcodelijst
Code
1311
1482
1301
1307
1327
1313
1334
1326
1332
1349
1345
1357
1350
1358
1347
1356
1353
1352
1365
1369
1379
1393
1408
1435
1157
1428
1436
1417
1463
1481
1483
1489
1507
1501
1495
1186
1512
1502
88NL
Taal
Kirghiz
Kirundi
Korean
Kurdish
Laothian
Latin
Latvian;
Lettish
Lingala
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Moldavian
Mongolian
Nauru
Nepali
Norwegian
Occitan
Oriya
Pashto;
Pushto
Persian
Polish
Portuguese
Punjabi
Quechua
RhaetoRomance
Romanian
Russian
Samoan
Sangho
Sanskrit
Scots Gaelic
Serbian
SerboCroatian
Code
1514
1534
1508
1498
1503
1513
1505
1506
1509
1149
1515
1517
1516
1532
1527
1521
1540
1525
1528
1067
1529
1535
1539
1538
1531
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1103
1613
1632
1269
1665
1697
Taal
Sesotho
Setswana
Shona
Sindhi
Singhalese
Siswati
Slovak
Slovenian
Somali
Spanish
Sundanese
Swahili
Swedish
Tagalog
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga
Tsonga
Turkish
Turkmen
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
1703
Niet
gespecificeerd
Lijst met regiocode van
kinderbeveiliging
Code
2044
2047
2057
2070
2090
2092
2093
2115
2109
2424
2165
2174
2200
2219
2239
2248
2238
2254
2276
2304
Regio
Argentinië
Australië
België
Brazilië
Chili
China
Colombia
Denemarken
Duitsland
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongkong
Ierland
India
Indonesië
Italië
Japan
Korea
Code
2333
2363
2362
2376
2390
2379
2046
2427
2428
2436
2489
2501
2149
2543
2528
2184
2586
2499
2086
Regio
Luxemburg
Maleisië
Mexico
Nederland
Nieuw-Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Pakistan
Polen
Portugal
Rusland
Singapore
Spanje
Taiwan
Thailand
Verenigd
Koninkrijk
Vietnam
Zweden
Zwitserland
Index
D
3D 34
3D-uitgangsinst. 62
D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) 51
Diagnose van netwerkverbinding 69
Diavoorstelling 45
Digital Music Arena 32, 44
Dimmer 55
Display op het bovenpaneel 15
DLNA 42, 69
Dolby Digital 47
Draadloos-geluid-verbinding 67
DTS 47
DVD 81
DVD-beeldverhouding 63
DVD-ROM 24p-uitvoer 63
A
A/V-SYNC 46
Achterpaneel 16
Afspeelbare schijven 81
Afspeelinformatie 34
Afstandsbediening 17
Attenuation settings - AUDIO 65
Audio DRC 64
Audio Return Channel 67
Audio-instellingen 64
Audio-uitvoer 65
Auto Renderer Access Permission 69
Autokalibratie 51, 65
Automatische standby 68
Automatische weergave 68
E
Energiebesparend discstation 67
Externe-ingangsinstellingen 68
B
F
BD Audio MIX-instelling 64
BD/DVD-instellingen 66
BD-internetverbinding 66
BD-LIVE 33
BD-ROM 24p-uitvoer 63
Bioscoop-conversiefunctie 63
BLUETOOTH 35
Bluetooth AUDIO - AAC 68
Bluetooth Power Setting 69
BONUSVIEW 33
Bovenpaneel 14
BRAVIA Sync 50
FM-modus 48
G
Geluidseffect 65
Geregistreerde Remoteapparaten 69
Gracenote-instellingen 68
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 64
HDMI-uitvoer met diepe kleuren 64
C
CD 81
Controle voor HDMI 50, 67
89NL
Aanvullende informatie
Getallen
I
R
Informatie over softwarelicentie 68
Instelling invoer overslaan 68
Instelling tv-schermafm. voor 3D 62
Instellingen voor
serververbinding 69
Internetinhoud 41
Internetinstellingen 69
Internetvideo niet-geclassificeerd 66
Internetvideo-kinderbeveiliging 66
RDS 49
Regiocode 82
Regiocode van kinderbeveiliging 66
K
Kinderbeveiliging 66
Kinderbeveiliging voor BD 66
Kinderbeveiliging voor DVD 66
Kindervergrendeling 54
L
Luidsprekerinstellingen 52, 65
Afstand 53
Niveau 53
Luidsprekerverlichting 56
M
Multiplex broadcast sound 47
Muziekinstellingen 67
N
Netwerkinstellingen 69
NFC 38
O
Opstarten op afstand 70
P
Pauzestand 64
Persoonlijke informatie
initialiseren 70
S
SBM 64
Schermbeveiliging 68
Schermformaat 62
Scherminstellingen 62
Screen mirroring 37, 40
SLEEP 54
Snel starten 67
Snelinstelling 29
Snelle netwerkinstelling 70
Software-update 62
SongPal 41
Surroundversterker 16
Systeeminformatie 68
T
Taal van audio 66
Taal van BD/DVD-menu 66
Taal van ondertiteling 66
Taal van weergaveschermtekst 67
Taalcodelijst 87
Terugstellen 70
Terugstellen op de
fabrieksinstellingen 70
Testtoon 53
Toegangscontrole Renderer 69
TV SideView 44
Type televisie 62
U
Update 62
USB 35
V
Visualizer 55
Voetbalmodus 33
Voorpaneel 14
90NL
W
Wachtwoord 66
Websites bezoeken 57
Weergavekanalen Super
Audio CD 67
Weergavelaag van
BD-hybridedisc 66
Weergavelaag van Super
Audio CD 67
WEP 27
WPA2-PSK (AES) 27
WPA2-PSK (TKIP) 27
WPA-PSK (AES) 27
WPA-PSK (TKIP) 27
Aanvullende informatie
91NL
De software van dit systeem kan in de toekomst worden bijgewerkt. Informatie
over eventueel beschikbare updates vindt u op de volgende URL:
Voor klanten in Europa en Rusland:
http://support.sony-europe.com/
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2014 Sony Corporation