SEOWON INTECH | WiMAX | Seowon Indoor

Seowon Indoor
Содржина
Вовед во производот
Функционални карактеристики
Информации за сијаличките (LED)
Информации за задната страна
03
03
03
04
Конфигурирање
Конфигурирање на мрежата
Содржина на кутијата
Конфигурурање на компјутерот (Windows XP)
Како да ја проверите вашата IP адреса
05
05
06
07
10
Веб пристап
11
Веб сетирања на уредот
WiMAX Статус
LAN конфигурирање
LAN (MAC адреса)
LAN (статус)
Firewall
DMZ & Port Forwarding)
VPN pass through)
Администратор (Верзија)
Администратор (Лозинка)
Администратор (Надградба на уредот)
Администратор (Рестартирање)
12
12
14
15
15
16
17
19
20
20
21
22
Отстранување на проблеми
23
Оперативни информации
25
Гаранција и корисничка поддршка
26
Информации за гаранцијата
27
02
Вовед во производот
Уредот прима надворешен WiMAX сигнал, формирајќи внатрешна инфраструктура на
WiMAX мрежа и е покриена со внатрешна Етернет мрежа. Уредот претставува и рутер.
Сепка намената на уредот е да обезбедува сигнал до корисникот, па поради тоа главната улога е
сигналот,а не улогата на рутер.
Карактеристики на функциите
Функција
Карактеристика
IEEE802.16e WiMAX Поддршка
Wave2 = DL : 20Mbps / UL : 6Mbps (Максимален дата пренос)
IEEE802.3u Ethernet Поддршка
10/100Mbps жичано LAN поврзување
LAN порта
Вграден 1 Port 10/100Mbps Ethernet Switch
Cable Auto Sense
Straight (Direct) or Cross Cable auto sensing
NAT функции
Поддржува до 253 жичани и безжични конекции
Firewall функции
Основен firewall и IP/port базирани правила
LED информации
LED индикатор
LED боја
Функција
PWR
Црвена
Уредот е вклучен (свети)
LAN
Зелена
Свети кога уредот е поврзан со компјутер, трепка при трансфер
RSSI1~RSSI5
Жолта
Represents WiMAX received signal strength indication (RSSI),
on when router mode is selected.
WiMAX
Сина
Свети кога уредот е поврзан со компјутер, трепка при трансфер
03
Вовед во производот
Информации за задната страна на уредот
Power Switch
WiMAX Antenna
(Main)
Power
Adapter
Hardware
Reset
Item
Надворешна антена
WiMAX Antenna
(Diversity)
PC
Details
Antenna1 : WiMAX Diversity
Antenna2 : WiMAX Main
Antenna Classification
- M23 : 2.3G
- M25 : 2.5G
- M35 : 3.5G
Струја
Power On/Off Switch (Switch between On/Off by pressing right or left)
DC 5V
Power Adapter connection (DC 5V
LAN
PC or Hub connection
RESET
Restore the CPE Factory Default
Note
2.0A)
Во случај да ја изгубите лозинката или IP адресата, икоритете го ресет копчето
за да го вратите уредот во оригиналните фабрички сетирања.
04
Конфигурирање
Конфигурурање на мрежата
Локална мрежа
WiMAX уред
Надворешна мрежа
Internet
PC
WiMAX
За потврда дека уредот функционира нормално, проверете ги следните сијалички (LED), откако ќе го
поврзете уредот.
LED
Доколку сијаличката не свети
Нормално функционирање
Струја
Свети кога е поврзан
Проверето го адаптерот за струја
LAN
Свеети кога кабелот е поврзан
Проверето го кабелот и компјутерот
Го покажува WiMAX сигналот, свети
WiMAX
е поврзан во режим на рутер
Проерете дали е вклучен рутер режимот
Ако една или повеќе сијалички не се во „нормално функционирање“ превземете ги дејствата
предложени во табелата. Исталирајте рутер после поврзување на мрежата.
If normal connection between router and PC is checked, you have to set up the PC and router.
PC setup is to control network configuration for Windows 98, Windows 2000, or Windows XP to
use the Internet while the PC is connected to a router.
Router setup is to connect a router to the Internet.
Please refer to the "CPE setup on the web page" chapter.
05
Конфигурирање
Содржина на кутијата
Главниот уред
Корисничко упатство
Антени - две
Кабел
06
Струен адаптер
Конфигурирање
Конфигурирање на компјутерот (Windows XP)
Оваа процедура служи за враќање на мрежните сетирање на нивните стандардни вредности.
Доколку оперативниот систем е инсталиран за прв пат на компјутерот, не се потребни никакви
Промени, но сепак би требало да ги проверите вредностите прикажани во продолжение.
После завршување на мрежните сетирања на компјутерот, поврзете го компјутерот со уредот со
кабелот и вклучете го уредот.
Притиснете на Старт копчето и изберете Settings >> Control Panel.
Два пати притиснете на “Network Connection” иконата во Control Panel.
Double-click “Network and Internet Connections”
Double-click “Network Connections”
07
Конфигурирање
Притиснете два пати на Local Area Connection во Network Connection листата.
Притиснете два пати на “Local Area Connection”
Притиснете “Properties” во Local Area Connection прозорецот.
Притиснете “Properties”
08
Конфигурирање
Притиснете два пати на Internet Protocol (TCP/IP), потоа изберете ги
“Obtain an IP address automatically” и “Obtain a DNS Server address automatically”.
Притиснете TCP/IP
Изберете “Obtain an IP address automatically” и
“Obtain a DNS Server address automatically” и
притиснете OK
По завршување со сетирањата пртиснете ОК и затворете ги сите Area Connection Properties
прозорци.
Кога мрежните сетирања за завршени, IP адреса автоматски се доделува од страна на уредот.
За ова е потребно уредот и компјутерот да се поврзани со LAN кабелот.
You can check the automatic IP address assignment by using the ipconfig command from the
Command Prompt.
09
How to check your IP address
To run the Command Prompt, click the Start button at the lower left corner of the Windows
screen. Click Run, then enter “cmd” in the Open box, and click OK.
Run cmd
When the Command Prompt window opens, enter the “ipconfig” command to verify the IP
address, Subnet mask, and Gateway, which are automatically assigned to PC.
Note
All PCs connected to CPE will receive their own assigned IP address.
Verify IP address
Note
If an IP address is not assigned, check the following, and then restart the PC and
check whether an IP address is assigned.
LAN cable connection between PC and CPE
Check TCP/IP setup details
10
Веб пристап
Веб пристапот се користи за менаџирање на уредот и проверка на моменталната состојба.
Можете да се поврзете на веб пристапот на уредот и кога не сте поврзани на
интернет.
За да пристапите до веб пристапот, отворете го Internet Explorer и внесете “192.168.1.1”,
Како што е прикажано во продолжение :
Доколку компјутерот е поврзан со уредот, меѓутоа не е поврзан на интернет,
Внесувањето на адресата 192.68..1 ќе ве поврзе со веб пристапот на уредот.
Во одредени случаеви оваа функција може да не функционира.
После поврзувањето со веб пристапот, следната страница ќе се отвори
Стандардните корисничко име и лозинка се admin и истите може да се сменат.
Корисничко име/ лозинка = admin / admin
Доколку не ја користите страната повеќе од 1 час, конекцијата се исклучува
Во тој случај поврзете се повторно, со истата постапка.
11
Веб сетирања на уредот
WiMAX состојба
Изберете “WiMAX” → “Status” од менито.
Можете да ги видите информациите за конекцијата и состојбата на WiMAX.
Погледнете ја следната табела за детални WiMAX информации.
12
Веб сетирања на уредот
WiMAX информации
MAC Адреса
MAC Адреса на WiMAX уредот
WiMAX Состојба
STANDBY : WiMAX сигнал пронајден,
Но уредот сеуште не е поврзан
AWAKE : WiMAX конекција воспоставена
OUTOFZONE : Не е пронајден WiMAX сигнал
Base Station ID
Сифра за идентификација на базната станица
CINR & RSSI Info
CINR: Сооднос на шум
RSSI: Индикатор на јачина на сигналот
Power Control Mode
Состојба на
Tx Power Info
Tx power / Tx power maximum value
Frequency
WiMAX фреквенција
13
Веб сетирања на уредот
LAN (LAN конфигурирање)
Изберете “LAN” → “LAN Configuration” мени.
Поставување на LAN IP адреса
LAN IP адресата се користи во LAN што е менаџирано од уредот.
Поставете ја LAN IP адресата во “IP Address/Subnet Mask” полињата за текст.
Стандардната вреснот е “192.168.1.1/255.255.255.0” и само последната вредност во “Subnet Mask”
полето може да биде променета.
Поставување на DHCP сервер
Овозможете DHCP серверот да издава IP адреса на компјутерот поврзан со уредот преку кабел.
Максимално време на издавање (во секунди), Почетна IP адреса, број на корисници и WINS
Сервер адреса.
Зачувајте ги промените со притискање на “Apply” копчето. Прозорец со информации за промените
ќе се појави.
14
Веб сетирања на уредот
LAN (MAC адреса)
MAC адреса е уникатен број доделен на повеќето уреди
Од страна на производителот за идентификација.
Изберете “LAN” → “MAC address” од менито.
Моменталната адреса на уредот е прикажана.
Променете ја адресата доколку е потребно.
Зачувајте ги промените со притискање на “Apply” копчето. Прозорец со информации за
промените ќе се појави.
LAN (состојба)
Изберете “LAN” → "Status" од менито.
Можете да ги видите деталите од LAN поставувањата.
15
Веб сетирања на уредот
Апликација (Firewall)
Firewall апликацијата ви овозможува да го сетирате уредот да не може да му се влијае од
надворешни упади,вклучувајќи Ping Flooding или DoS. Компјутерите најчесто се заштитени и без
користење на оваа апликација, меќутоа препорачливо е да биде вклучена.
Изберете “Application” → “Firewall” од менито.
Ако сакате да ја користите Firewall функцијата, притиснете на “Enable” полето.
Зачувајте ги промените со притискање на “Apply” копчето. Прозорец со информации за
промените ќе се појави.
16
Веб сетирања на уредот
Апликација (DMZ и Port пренасочување)
DMZ финцијата ви овозможува да одредите еден компјутер кој што ќе биде поставен надвор
Од NAT firewall заштитата. Ова може да биде потребно во случаи кога заштитата предизвикува
проблеми со апликации, како што се игри и слично. Користете ја оваа функција привремено
затоа што компјутерот надвор од заштитата е отворен на упади.
Port Forwarding функцијата ви овозможува да пренасочите дојдовни пакети од одреден TCP/IP
порт од надвор до избраниот компјутер. Овваа функција се користи во случаеви на користење на
VoIP апликации, P2P апликации.
17
Веб сетирања на уредот
Изберете “Advance” → “DMZ & Port Forwarding“ од менито.
Configure DMZ (Demilitarized Zone)
Select whether or not to enable the DMZ function.
Set the IP address to have all ports opened in “Private LAN IP” content.
Finish setup by clicking the “Apply” button. A window informing you of the result will appear.
Configure Port Forwarding
The port forwarding function can be configured when DMZ is disabled.
Enter the information for port forwarding.
To add port forwarding list, click the “Add” button.
Added port forwarding is shown.
Click “Apply” button to apply port forwarding list.
To modify/delete the existing Port Forwarding list, use the “Edit/Delete” checkbox.
Changed configuration is applied immediately
18
CPE Setup on the web page
Application (VPN pass through)
The VPN (Virtual Private Network) function is used to obtain access to a security network
installed in a company or an organization via the Internet network.
If there is a VPN Server outside, and one has access to the VPN Server via the Internet
network by using CPE, this screen shows how to activate the security protocol supported by the
appropriate VPN Server.
Select “Advance” → “VPN pass through” from the menu.
SWC-3x00 supports 3 types of service: PPTP, L2TP and IPSEC.
Select the type(s) of VPN pass-through to use with the checkboxes.
Finish setup by clicking the “Apply” button. A window informing you of the result will appear.
Changed configuration is applied immediately.
19
CPE Setup on the web page
Admin (Version)
Select “Admin” → “Version” from the menu.
You can see the versions of the SWC-3x00 firmware and the WiMAX firmware in use.
Admin (Password)
Select “Admin” → “Password” from the menu.
Set the Password to be given to the Administrator who manages the CPE.
Enter the new password, and re-type it to confirm.
Finish setup by clicking the “Apply” button. A pop-up window informing you of the result will
appear.
20
CPE Setup on the web page
Admin (CPE Upgrade)
Select “Admin” → “CPE Upgrade” from the menu.
Input the CPE firmware path directly, or search for the firmware file by clicking the “Browser”
button.
To start the firmware update, click “Upgrade”.
21
CPE Setup on the web page
This will take several minutes, and time will vary according to the environment.
In some case, a pop-up window asking to rebuild the system will be opened due to a version
difference. If this occurs, click “Yes” to rebuild the system.
CPE is rebooted automatically after the upgrade process is complete.
Caution
To avoid failure of the CPE, do not power off the CPE during the upgrading
process.
Admin (Reboot/Default Setting)
Select “Admin” → “Reboot” from the menu.
Select “Reboot” to reboot the CPE.
Check “Reboot” checkbox to reboot the CPE and initialize CPE configuration.
To reboot the CPE, click “Apply”.
The CPE is rebooted automatically. This takes about 40 seconds.
For making a factory default, select “Reset to all default settings(It will be reboot)”
22
Trouble Shooting
Actions to be taken when the Internet is disconnected
1. Check the status of external type modem.
Check that the Link lamps of cable, modem are illuminated.
2. Check the LED status of CPE.
Check that the POWER LED is illuminated.
Check if the LEDs of WiMAX are illuminated.
For LAN port, check that the lamp of the port connected to the PC is illuminated.
3. Check the IP address of PC.
For Windows 98/ME
Click [Start] >> [Run] and enter the [winipcfg] command to open the [IP Address] window,
and then check the [IP Address].
For Windows 2000/XP
Run [Command Prompt] and enter the [ipconfig] command to check the [IP address].
4. If IP Address is not normal – Set the IP Address of the PC manually.
For Windows 98/ME
1) Execute [Run >> Control Panel >> Network], and then click Properties of [TCP/IP] for LAN
card.
2) Check [Use the assigned IP address], enter [192.168.1.100] for [IP Address] and
[255.255.255.0] for [Subnet Mask].
3) Select [Gateway] and enter [192.168.1.1] for [New Gateway], and then click [Add].
4) Select [DNS Configuration], check [Use DNS], enter any name for [Host], enter [DNS
Server Address to search], and click [Add].
5) Click [OK], click [OK] again in the [Network Properties] window, and then click [OK] from
the [Change System Setup] window to reboot the PC.
23
Trouble Shooting
For Windows 2000
1) Execute [Start >> Control Panel >> Network and Dial-UP Connections],
double-click [Local Area Connection], and click [Properties].
2) Click Properties of [Internet Protocol (TCP/IP)] among Components.
3) Click [Use the following IP address].
4) Enter [192.168.1.100] for [IP Address], [255.255.255.0] for [Subnet Mask], and
[192.168.1.1] for [Default Gateway].
5) Click [Use the following DNS Server Address].
6) For [Basic Setup DNS Server], enter the communication company server of each country.
7) Click [OK]. Click [OK] again in the [Local Area Connection Properties] window.
For Windows XP
1) [Start >> Control Panel >> Network and Internet Connection], double-click [Local Area
Connection], and click [Properties]. Click Properties of [Internet Protocol (TCP/IP)] among
Components.
2) Click [Use the following IP address].
3) Enter [192.168.1.100] for [IP Address], [255.255.255.0] for [Subnet Mask],
and [192.168.1.1] for [Default Gateway].
4) Click [Use the following DNS Server Address].
5) For [Basic Setup DNS Server], enter the communication company server of each country.
6) Click [OK]. Click [OK] again in the [Local Area Connection Properties] window.
For MAC OS X
1) From the "Apple" menu, Choose "System Preference..“
2) Click on the [Network] icon in the [Internet & Network] category.
3) Click on the [Ethernet] option from the left hand side of the Network setting window.
4) Select [Manually] option from the [Configure] drop-down menu.
5) Enter [192.168.1.100] for [IP Address], [255.255.255.0] for [Subnet Mask],
and [192.168.1.1] for [Router].
6) For [DNS Server], enter the communication company server of each country.
7) Click [Apply].
5. Run [MS-DOS] or [Command Prompt] and then perform PING Test with [192.168.1.1]
A message [Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64] should appear when
running [ping 192.168.1.1] command. If the result of the Ping test does not arrive properly,
please contact the Customer Support Center.
24
Operating Information
Temperature Range and power rating for the SWC-3x00
Operating temperature for the units is 0℃ ~ 40℃
Power Rating AC for the SWC-3x00
110-240V ~ 50/60Hz 0.6A Max
25
Product Warranty and Customer Support
Product Warranty
Product Name : Gateway Modem
Model Name : SWC-3x00
This product comes with a one-year warranty, which is described in the following :
Contents of Warranty Rules
1. Equipment for Warranty : SWC-3x00
2. Warranty Period : 1 year
3. Free Repair Service or Replacement
If a defect or failure of the product occurs within the warranty period.
4. Warranty does not cover the following.
If a defect or failure of the product occurs after the expiration of the warranty period.
If a defect or failure of the product occurs due to a natural disaster, such as fire, flood,
and lightning.
If a defect or failure of the product occurs due to any unauthorized alteration or repair to the
product.
If a defect or failure of the product occurs due to other actions of the consumer.
26
Warranty Information
Safety Precaution
Caution
When minor injury or product damage can
occur from violation of the following directions.
Do not put any object on the product.
Avoid heating devices.
Never disassemble, repair or redesign the product.
Be careful not to let any alien particle get inside the product.
Do not leave the Product near a magnet or direct magnetic field.
If you use the product at a location where static electricity is severe, it can cause malfuction
to the product.
Do not put any metallic object (coin, hair pin) or flammable object inside the product or drop
the product.
WEEE Notice
The purpose of this Directive is, as a first priority, the prevention of WEEE, and in addition,
to promote the reuse, recycling and other forms of recovery of such wastes so as to reduce
disposal.
The WEEE logo on the product or on its box indicates that this product must
not be disposed of or dumped with your other household waste.
You are liable to dispose of all your electronic or electrical waste equipment
by relocating over to the specified collection point for recycling of such
hazardous waste.
27
Warranty Information
Quality Warranty
1. This product is manufactured through strict quality control and inspection process.
2. In case of a problem in normal condition, the product will be repaired / replaced free of
charge during the warranty period.
3. When requesting for repair, you must provide the warranty.
4. Keep the warranty in a safe location because it is not reissued.
Purchase date
Quality warranty period
1(one) year
Seller
Telephone number
Name
Consumer
Address
Telephone number
E-mail
In the following cases, warranty conditions do not include.
- In case of issue due to inappropriate use.
- In case of issue after repair by uncertified service center.
- In case of issue after disassembling Product by consumer.
- In case of problem by natural disaster such as fire, earthquake etc.
28
SEOWON INTECH CO., LTD.
R&D Center 689-47, Kumjung-Dong, Kunpo-City, Kyunggi-Do,435-862, Korea
TEL 82-31-428-9531 FAX 82-31-428-9599 E-mail wimax@seowonintech.co.kr
www.seowonintech.co.kr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising