XXX-88102 / XXX-88103
DIGITALE KLOKTHERMOSTAAT VOOR VERWARMING MAX 1 A
1. BESCHRIJVING
Deze digitale klokthermostaat is geschikt voor inbouw in een binnenmuur of -wand.
Met deze thermostaat kun je elektroventielen of een elektrische verwarming aansturen om zo de
kamertemperatuur te regelen.
Deze thermostaat is beschikbaar in alle Niko afwerkingen en bestaat in de volgende twee versies:
•xxx-88102 voor klauwbevestiging
•xxx-88103 voor schroefbevestiging.
Hij moet verder afgewerkt worden met een afdekplaatje naar keuze.
De digitale klokthermostaat bestaat uit een sensor en een actor:
•sensor = het zichtbare, elektronische onderdeel, verkrijgbaar in alle Niko-afwerkingen en -kleuren, dat
automatisch of na manuele bediening een schakelcommando naar de gekoppelde actor stuurt.
•actor = het onderdeel dat wordt ingebouwd en dat na het verkrijgen van een commando afkomstig van de
gekoppelde sensor de aangesloten belasting schakelt. Het betreft een éénkanaalsactor met een éénpolige
potentiaalvrije relaisuitgang van 1 A.
2. TECHNISCHE GEGEVENS SENSOR/ACTOR
2.1. TECHNISCHE GEGEVENS ACTOR
•voedingsspanning: 230 V~ 50 Hz
•minimumdiepte inbouwdoos: 40 mm
•6 aansluitklemmen, max. capaciteit per aansluitklem: 2 x 1,5 mm2 of 1 x 2,5 mm2
•geschikt voor gebruik in een omgeving met een niet-condenserende luchtvochtigheid
•potentiaalvrije relaisuitgang van 1 A voor motoren (geen ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
5.2. RP-waarde instellen
Niet alle verwarmingsinstallaties reageren even snel. Daarom moet de in-/uitschakelsequentie van de
installatie aan de lokale omstandigheden (regelperiode) aangepast worden. Dit gebeurt via de RP-waarde.
Het toestel is voorzien van 6 RP-waarden: RP1 voor kleine ruimten (snelle regelperiode) tot en met RP6
voor grote ruimten (trage regelperiode).
RP-waarde Minuten
Toepassing
1
4
kleine ruimten, elektrische verwarming 4...6 °C/uur
2
8
3
12
4
16
5
20
6
24
grote ruimten, vloerverwarming 1…2 °C/uur
1
Druk
2
Druk op
3
Druk op
Resultaat
en
Toestel gaat naar RP-instelling.
gelijktijdig in.
of
om RP-waarde in te stellen.
RP1; RP2; … ; RP6
Terug naar basisscherm
.
Symbool
Standaardinstelling
zon
+ 20°C
tussen nachttemperatuur en +30°C
maan
+ 15°C
tussen +7°C en dagtemperatuur
ijskristal
+ 7°C
Vaste waarde, niet instelbaar
Antivries
Instelbaar
Het is mogelijk de instellingen van de dag- en nachttemperatuur te wijzigen, volgens volgende procedure
Stap Handeling
T°
20°C
19°C
18°C
Cycle 1
Cycle 2
100%
100%
Cycle 3
Cycle 4
Cycle ...
RELAY ON
t
50%
30%
10%
1
Druk 3s op
2
Druk op
Resultaat
Toestel schakelt over op programmering.
.
om te kiezen tussen dag of nachttemperatuur. Zon of maan verschijnen links op het display.
3
Druk op
4
Druk op
of
Temperatuur verhogen/verlagen per 0,5°C.
.
Terug naar basisscherm
.
5.4. Offset-waarde instellen
Bepaalde factoren kunnen een temperatuurmeting beïnvloeden. Het is dus mogelijk dat er een verschil is tussen
de temperatuur weergegeven op de thermostaat en de reële temperatuur in de ruimte. Om dit verschil te
corrigeren gaat u als volgt te werk. Wacht minstens 10min, zodat de temperatuurweergave op de klokthermostaat
gestabiliseerd is. Lees op een thermometer in de ruimte de temperatuur af. Als de temperatuur op de thermostaat
lager / hoger is dan de temperatuur op de thermometer, moet u de offsetwaarde respectievelijk positief / negatief
instellen. Op deze manier kan u de temperatuur bijstellen van -6°C tot +6°C.
10%
worden enkel gebruikt bij de eerste indienstneming of bij het programmeren van de
menu programmering
menu tijdsinstelling
menu instelling
temperatuurniveau
verwarming
aanduiding temperatuurniveau:
geheugenplaats
ingeschakeld
zon = dagtemperatuur
maan = nachttemperatuur
manueel bedienen
ijskristal = antivriestemperatuur
actief
5. CONFIGURATIE
Als tijdens de configuratie gedurende 30s geen bediening wordt uitgevoerd, keert het toestel automatisch
terug naar het basisscherm. Na ±10min is de temperatuurweergave op de klokthermostaat gestabiliseerd.
Basisinstellingen
De basisinstellingen moeten uitgevoerd worden bij eerste ingebruikneming of na een RESET. De basisinstellingen zijn: weekdag en uur, RP-waarde (afhankelijk van de grootte van de ruimte) en regelwaarde voor
dag-, nacht- en antivriestemperatuur.
5.1. Weekdag en uur instellen
Als de spanning voor het eerst ingeschakeld wordt of na een RESET, verschijnen alle symbolen en segmenten kort op het display. Als er nog geen uur opgeslagen is, gaat het toestel automatisch naar de mode
voor instelling van uur en weekdag. In dit geval knipperen uur en weekdag en kan u onmiddellijk naar
STAP 2 gaan.
PMXXX-8810XR16343nv Niko sa
.
Nacht
ToetsenFunctie
ingestelde temperatuur verhogen (stapsgewijs: kort drukken; scrollend: lang drukken)
ingestelde temperatuur verlagen (stapsgewijs: kort drukken; scrollend: lang drukken)
weekdag kiezen
actuele tijd weergeven en bevestigen
programmeren
actuele temperatuur weergeven
RESET (Deze toets niet indrukken met scherpe, metalen voorwerpen)
Druk op
1 = maandag, 2 = dinsdag…
• kort drukken: instellen per minuut
• lang drukken: stappen van 5min, daarna per uur
Terug naar basisscherm
om de tijd in te stellen.
Dag
4. DISPLAY EN BEDIENINGSTOETSEN
huidige weekdag
1 = maandag
4
of
Temperatuurniveau
Hou bij de installatie rekening met:
•reactietijden van de regelkleppen. Meestal hebben deze een reactietijd van 0-100% in 3 minuten.
•de nalooptijd van de verwarmingsketel. Maak desnoods gebruik van een bypass.
De toetsen
en
klokthermostaat.
Druk op
Tijd en weekdag knipperen.
5.3. Temperatuurniveaus instellen
In het toestel zijn onderstaande temperatuursinstellingen standaard ingesteld.
•Installatievoorschriften:
-- ± 1,5 m hoogte
-- vrije luchtcirculatie
-- buiten direct zonlicht plaatsen
-- buiten rechtstreekse invloed van het verwarmingselement plaatsen
•Omgevingstemperatuur: 0 – 40 °C
•Stockagetemperatuur: -25 – 75 °C
De thermostaat heeft een interne PI-regeling en
stuurt het verwarmingssysteem aan met pulsbreedtemodulatie (PWM). De thermostaat zal
zijn regeling verdelen over verschillende cycli.
Afhankelijk van de gemeten temperatuur kan hij
tijdens de volgende cyclus het contact gedurende
10 tot 100 procent van de cyclus aansturen. De
lengte van een volledige cyclus is afhankelijk van
de RP-waarde (zie RP-waarde instellen).
3
Resultaat
Stap Handeling
2.2. TECHNISCHE GEGEVENS SENSOR
•Dag-/weekprogrammering
•Instelprecisie: ± 0,5 °C
•Gangreserve: na spanningsonderbreking blijft de klok 30min verder werken, het geheugen blijft bewaard
•Manueel bedienbaar
•Max. 24 schakelbevelen instelbaar
•3 types temperatuurniveau: dag-, nacht- en antivriesniveau
•Tijd- of temperatuurdisplay permanent instelbaar
•6 regelsnelheden in functie van de grootte van de ruimte (RP-waarde)
3. WERKING
Stap Handeling
Druk 3s op om de mode voor instelling
1
uur en weekdag te activeren.
Druk op om de dag van de week in te
2
stellen.
OPGELET: om een stabiele temperatuur te garanderen stelt u de offset-waarde bij eerste ingebruikneming
in. De fabrieksinstelling is 0.
Stap Handeling
Resultaat
1
Druk tegelijkertijd op
2
Druk op
3
Druk op
of
.
,
en
Toestel gaat naar offset-instelling. (aanduiding op scherm: POd)
Offset verhogen/verlagen per 0,5°C.
Terug naar basisscherm
.
De offset-waarde is instelbaar van -6°C tot +6°C ten opzichte van de standaardinstelling.
6. GEBRUIK
6.1. Ingestelde temperatuur manueel aanpassen (manuele mode)
Als u wenst af te wijken van de ingestelde temperatuur, dan kan u de temperatuur steeds manueel wijzigen.
Een manuele handeling wordt op het display door een knipperend ‘handsymbool’ weergegeven en tegelijkertijd verdwijnt het symbool ‘thermometer’. Als de temperatuur manueel aangepast is, kan het display
niet meer overschakelen naar tijdsweergave. Na enkele seconden duidt het display opnieuw de actuele
kamertemperatuur aan.
Stap Handeling
Resultaat
om de temperatuur te verhogen of verlagen. Gewenste temperatuur knippert.
1
Druk op
of
2
Druk op
ter bevestiging van de gewenste temperatuur.
Terug naar basisscherm, de actuele
temperatuur wordt weergegeven.
Wanneer de temperatuur onder de dagtemperatuur of boven de nachttemperatuur moet ingesteld worden,
gaat u als volgt te werk.
Stap Handeling
Resultaat
1
Druk op of tot de standaard dag- of
nachttemperatuur.
2
Kort
3
Druk op
4
Druk op ter bevestiging van de gewenste
temperatuur.
of
loslaten.
of
tot de gewenste temperatuur.
Dag- of nachttemperatuur wordt weergegeven.
Dag- of nachttemperatuur knippert.
Gewenste temperatuur wordt weergegeven.
Terug naar basisscherm, de actuele
temperatuur wordt weergegeven.
1
6.2. Omschakelen van manuele naar automatische mode
Zolang er een knipperend ‘handsymbool’ op het display staat, bevindt de klokthermostaat zich in de
manuele mode. De manuele mode wordt automatisch uitgeschakeld als een schakelbevel uitgevoerd wordt.
Om over te schakelen van de manuele mode naar de automatische mode gaat u als volgt te werk:
Stap Handeling
Resultaat
Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@niko.be — www.niko.eu
NL
XXX-88102 / XXX-88103
1
Druk op of tot de standaard dag-, nacht- of
antivriestemperatuur.
2
Kort
3
Druk op om over te schakelen naar automatische mode.
of
Dag-, nacht- of antivriestemperatuur wordt
weergegeven.
Dag-, nacht- of antivriestemperatuur
knippert.
loslaten.
Terug naar basisscherm, handsymbool is
verdwenen.
-
Plaats de thermostaat niet op een muur die rechtstreeks in contact staat met de buitenlucht.
-
Plaats de thermostaat niet in de onmiddellijke omgeving van een verwarmingsbron (kachel, verwarming,…) of een elektrisch toestel dat warmte kan afgeven (TV, computer, …).
-
Plaats de thermostaat niet in direct zon- of kunstmatig licht.
-
Plaats de thermostaat niet achter een gordijn of draperie.
-
Vermijd luchtcirculatie in de leidingen van de verwarmingsinstallatie. Dicht gaten eventueel met PU-schuim.
6.3. Dag of weekprogramma’s instellen
In het toestel zijn onderstaande schakelbevel standaard ingesteld (fabrieksinstelling).
XXX-8810X
Programma
Schakeltijd
Temperatuurniveau
Temperatuur
Dag
RP
01
07h00
Dag
20°C
1234567
1
02
23h00
Nacht
15°C
1234567
1
Het ingestelde programma activeert dagelijks om 07h00 de dagtemperatuur en om 23h00 de nachttemperatuur. U kan ook zelf een programma samenstellen dat aangepast is aan uw persoonlijke levensritme.
Hiervoor beschikt het toestel over 24 schakelbevelen. Elk schakelbevel bevat schakeltijd, weekdag/
weekblok en temperatuurniveau.
1,50m
Schakelbevel toevoegen
Stap Handeling
1
2
Resultaat
om in programmeermode te gaan. Het eerste schakelbevel wordt weergegeven (01).
Druk 3s op
In volgorde:
- blok 'hele week' ma. - zon. (1234567)
- blok ‚lange werkweek’ ma. – zat. (123456)
om de weekdag of weekblok - blok 'korte werkweek' ma. - vrij. (12345)
- blok 'lang weekend' vrij. - zon. (567)
- blok 'kort weekend' zat. / zon. (67)
- afzonderlijke weekdagen ma, di... (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7)
Druk kort op
in te stellen.
3
Druk op
4
Druk op om te kiezen tussen dag-, nacht- of
Zon, maan of kristal verschijnt links op het display.
antivriestemperatuur.
5
Druk op
.
De volgende geheugenplaats wordt opgeroepen.
6
Druk op
.
Terug naar basisscherm
of
Schakeltijd vermeerderen/verminderen.
.
Opmerking: wordt de geheugenplaats na een vrije geheugenplaats geselecteerd, dan verschijnt op het
display het aantal geheugenplaatsen dat nog vrij is. Bv: rE21 = nog 21 geheugenplaatsen vrij.
Schakelbevel wijzigen
Stap Handeling
Resultaat
om in programmeermode te gaan. Het eerste schakelbevel wordt weergegeven (01).
1
Druk 3s op
2
Druk kort op tot het gewenste schakelbevel
Het te wijzigen schakelbevel wordt geselecteerd.
geselecteerd is.
3
In volgorde:
- blok 'hele week' ma. - zon. (1234567)
- blok ‚lange werkweek’ ma. – zat. (123456)
om de weekdag of weekblok - blok 'korte werkweek' ma. - vrij. (12345)
- blok 'lang weekend' vrij. - zon. (567)
- blok 'kort weekend' zat. / zon. (67)
- afzonderlijke weekdagen ma., di… (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7)
Druk kort op
in te stellen.
4
Druk op
5
Druk op om te kiezen tussen dag-, nacht- of
Zon, maan of kristal verschijnt links op het display.
antivriestemperatuur.
6
Druk op
of
Schakeltijd vermeerderen/verminderen.
.
Terug naar basisscherm
.
Schakelbevel wissen
Stap Handeling
Resultaat
om in programmeermode te gaan. Het eerste schakelbevel wordt weergegeven (01).
1
Druk 3s op
2
Druk kort op
3
Druk gelijktijdig
4
Druk op
tot het gewenste schakelbevel. De te verwijderen geheugenplaats wordt geselecteerd.
en
Inhoud van geselecteerde geheugenplaats wordt
verwijderd.
.
Terug naar basisscherm
.
8. TROUBLESHOOTING
Het symbool ‘vlam’ blijft op het display staan, zelfs al is de temperatuur in de ruimte reeds bereikt. De thermostaat bevat een digitale regeling en anticipeert op temperatuurschommelingen. Aangezien de pomp tijd nodig
heeft om de ruimte op te warmen, stuurt de thermostaat de pomp reeds op voorhand aan en blijft ook nog
even actief nadat de ingestelde temperatuur bereikt is. Op die manier kan de temperatuur constant blijven,
wat zorgt voor een maximaal rendement en een minimaal verbruik.
9. WAARSCHUWINGEN VOOR INSTALLATIE
•De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en volgens de geldende voorschriften.
•Deze handleiding moet aan de gebruiker worden overhandigd. Het moet bij het dossier van de elektrische
installatie worden gevoegd en worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende exemplaren
zijn verkrijgbaar via de website of supportdienst van Niko. Op de Niko website is altijd de meest recente
handleiding van het product terug te vinden.
•Tijdens de installatie moet rekening gehouden worden met (niet-limitatieve lijst):
-- de geldende wetten, normen en reglementen.
-- de stand van de techniek op het moment van de installatie.
-- deze handleiding die alleen algemene bepalingen vermeldt en moet worden gelezen in het kader van
elke specifieke installatie.
-- de regels van goed vakmanschap.
Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Indien van toepassing, vind je
de EU-verklaring van overeenstemming met betrekking tot dit product op www.niko.eu.
10. NIKO SUPPORT
Heb je twijfel? Of wil je het product omruilen in geval van een eventueel defect? Neem dan contact op met je
groothandel of de Niko supportdienst:
•België: +32 3 778 90 80
•Nederland: +31 880 15 96 10
Contactgegevens en meer informatie vind je op www.niko.eu onder de rubriek “Hulp en advies”.
11. GARANTIEBEPALINGEN
•De garantietermijn bedraagt vier jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van
aankoop van het product door de consument. Als er geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum.
•De consument is verplicht Niko schriftelijk te informeren over het gebrek aan overeenstemming, en dit uiterlijk
binnen de twee maanden na vaststelling.
•In geval van een gebrek aan overeenstemming heeft de consument enkel recht op een kosteloze herstelling
of vervanging van het product, wat door Niko bepaald wordt.
•Niko is niet verantwoordelijk voor een defect of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of
onachtzaam gebruik, een verkeerde bediening, transformatie van het product, onderhoud in strijd met de
onderhoudsvoorschriften of een externe oorzaak zoals vochtschade of schade door overspanning.
•De dwingende bepalingen in de nationale wetgeving over de verkoop van consumptiegoederen en de bescherming
van consumenten in landen waar Niko rechtstreeks of via zuster- of dochtervennootschappen, filialen,
distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande bepalingen.
Dit product mag u niet bij het ongesorteerd afval gooien. Breng uw afgedankt product naar een containerpark of een erkend
verzamelpunt. Net als producenten en importeurs speelt ook u een belangrijke rol in de bevordering van sortering, recycling
en hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Om de ophaling en verwerking te kunnen financieren,
heft de overheid in bepaalde gevallen een recyclingbijdrage (inbegrepen in de aankoopprijs van dit product).
Alles wissen en terug naar fabrieksinstelling
Hierdoor worden alle door de gebruiker ingevoerde programma’s en instellingen gewist.
Handeling
Hou
2
ingedrukt en druk kort op .
Resultaat
Alle programma’s en instellingen worden gewist.
Toestel keert terug naar fabrieksinstellingen.
6.4. Functies met externe schakelaar
Er wordt een actor gebruikt waarbij het mogelijk is een externe schakelaar aan te sluiten. Als een externe
schakelaar op E1 aangesloten is, heeft hij in combinatie met de klokthermostaat de volgende functie:
• schakelaar UIT: normale werking
• schakelaar AAN: nachttemperatuurniveau actief (handsymbool zichtbaar)
Opgepast: zolang de schakelaar AAN staat, zal de nachttemperatuur actief blijven! Het is in deze mode
enkel mogelijk de thermostaat te programmeren of te resetten.
12. AANSLUITSCHEMA’S
L
230 Vac
N
7. WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK
•In het geval van storingen, kort de RESET-toets indrukken. Het programma blijft bewaard.
• De temperatuurweergave is stabiel na ±10min. Dit is een normaal verschijnsel en wijst niet op een defect.
•De klokthermostaat mag niet gebruikt worden om een mazoutbrander rechtstreeks aan te sturen. De
klokthermostaat dient de circulatiepomp van de centrale verwarming te activeren.
•Er zijn heel wat factoren die een temperatuurmeting kunnen beïnvloeden. Om een correcte temperatuurmeting te garanderen, moet op het volgende gelet worden:
NLnv Niko sa Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@niko.be — www.niko.eu
PMXXX-8810XR16343
XXX-88102 / XXX-88103
THERMOSTAT NUMÉRIQUE POUR CHAUFFAGE MAX 1 A
1. DESCRIPTION
Ce thermostat numérique est conçu pour être encastré dans une cloison intérieure ou mur intérieur.
Avec ce thermostat, vous pouvez commander les électrovannes ou un chauffage électrique afin de réguler
la température de la pièce.
Ce thermostat est disponible dans toutes les finitions Niko et se décline dans les deux versions suivantes :
•xxx-88102 pour fixation par griffes
•xxx-88103 pour fixation par vis.
Il doit en outre être pourvu d’une plaque de recouvrement au choix.
Le thermostat numérique se compose d’un capteur et d’un actuateur :
•capteur = la pièce électronique visible, disponible dans toutes les finitions et coloris Niko, qui commande
automatiquement ou manuellement une commande de commutation vers l'actuateur associé.
•actuateur = la pièce qui est encastrée et qui commute la charge connectée après avoir reçu une commande
provenant du capteur associé. Il s'agit d'un actuateur à un canal doté d'une sortie de relais unipolaire
libre de potentiel de 1 A.
2. DONNÉES TECHNIQUES CAPTEUR/ACTUATEUR
2.1. DONNÉES TECHNIQUES ACTUATEUR
•Tension d’alimentation : 230 V~ 50 Hz
•Profondeur minimum boîte d'encastrement : 40 mm.
•6 bornes de raccordement, capacité max. par borne de raccordement : : 2 x 1,5 mm2 ou 1 x 2,5 mm2
•Pour une utilisation dans un environnement dont le degré hygrométrique de l’air ne permet pas la condensation
•Sortie de relais libre de potentiel de 1 A pour moteurs (aucun TBTS, très basse tension de sécurité)
2.2. DONNÉES TECHNIQUES CAPTEUR
•Programmation journalière/hebdomadaire
•Précision du réglage : ± 0,5 °C
•Réserve de marche : après une coupure de la tension, l’horloge continue à fonctionner pendant 30 minutes,
la mémoire est conservée de façon permanente
•Commande manuelle possible
•max. 24 commandes réglables
•3 niveaux de température : jour, nuit et antigel
•Possibilité d'afficher l'heure ou la température
•6 vitesses de réglage en fonction de la taille de la pièce (valeur RP)
Appuyez simultanément sur
2
Appuyez sur
RP.
3
Appuyez sur
ou sur
et sur
L'appareil passe au réglage de la valeur RP.
.
pour régler la valeur
RP1 ; RP2 ; … ; RP6
Retour à l'écran de base
.
5.3. Réglage des niveaux de température
Les réglages de température suivants sont installés par défaut dans l’appareil.
Symbole
Valeur standard
Jour
Soleil
+ 20°C
entre température nocturne et +30°C
Nuit
Lune
+ 15°C
entre +7°C et température diurne
Cristal de
glace
+ 7°C
Valeur fixe, non réglable
Étape Manipulation
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Réglable
t
100%
50%
30%
10%
10%
Lors de l’installation, tenez compte des éléments suivants :
•Les temps de réaction des vannes de régulation. Celles-ci ont généralement un temps de réaction de
0-100% en 3 minutes.
•Le délai d’arrêt différé de la chaudière Utilisez au besoin une dérivation.
4. AFFICHAGE ET TOUCHES DE COMMANDE
Fonction
augmenter la température réglée (progressivement : appuyer brièvement ; en déroulant : appuyer longuement)
diminuer la température réglée (progressivement : appuyer brièvement ; en déroulant : appuyer longuement)
sélectionner le jour de la semaine
afficher et confirmer l’heure actuelle
programmer
afficher la température ambiante
réinitialisation (ne pas appuyer sur cette touche avec des objets métalliques pointus)
Les touches et sont uniquement utilisées lors de la première mise en service et lors de la programmation
du thermostat numérique.
Jour de la semaine
programmation du menu
actuel (1 = lundi)
réglage horaire du menu
réglage du menu
niveau de température
chauffage
indication du niveau de température : activé
soleil = température diurne
emplacement mémoire
lune = température nocturne
commande manuelle
cristal de glace = température antigel
active
Résultat
1
Appuyez 3s sur
2
Appuyez sur
et nocturne.
Cycle ...
RELAY ON
100%
3
Appuyez sur
4
Appuyez sur
L'appareil passe en mode programmation.
.
pour choisir entre la température diurne Le soleil ou la lune apparaît à gauche de
l'écran.
ou sur
Augmenter/réduire la température de 0,5°C.
.
Retour à l'écran de base
.
5.4. Réglage de la valeur offset
Certains facteurs peuvent influencer la mesure de la température. Il est donc possible qu’il y ait une différence
entre la température indiquée sur le thermostat et la température réelle dans la pièce. Pour corriger cette
différence, procédez comme suit. Attendez au moins 10 min afin que l’affichage de la température sur le
thermostat numérique soit stabilisé. Mesurez la température dans la pièce à l’aide d’un thermomètre. Si la
température sur le thermostat est inférieure/supérieure à la température indiquée sur le thermomètre, vous
devez régler une valeur offset respectivement positive/négative. De cette manière, vous pouvez corriger la
température de -6°C à +6°C.
ATTENTION : pour garantir une température stable, réglez la valeur offset lors de la première mise en service.
Le réglage d’usine est 0.
Étape Manipulation
1
Résultat
Appuyez simultanément sur
sur et sur
2
Appuyez sur
3
Appuyez sur
ou sur
.
, L'appareil passe au réglage de la valeur offset. (indication sur
l’écran : POd)
Augmenter/réduire la valeur offset de 0,5°C.
Retour à l'écran de base
.
La valeur offset est réglable de -6°C à +6°C par rapport à la valeur standard.
6. UTILISATION
6.1. Adaptation manuelle de la température réglée (mode manuel)
Si vous souhaitez modifier provisoirement la température réglée, vous pouvez toujours effectuer un changement manuel. Une manipulation manuelle est symbolisée à l’écran par une main qui clignote, alors que le
symbole du thermomètre disparaît. Si la température est adaptée manuellement, l’écran ne peut plus indiquer l’heure. Au bout de quelques secondes, l’écran indique à nouveau la température ambiante actuelle.
Étape Manipulation
5. CONFIGURATION
Si, pendant la configuration, aucune commande n’est activée pendant 30s, l’appareil revient automatiquement à l’écran de base. Après ±10min, l’affichage de la température sur le thermostat numérique est
stabilisé.
Réglages de base
Les réglages de base doivent être réalisés lors de la première mise en service ou après une réinitialisation.
Les réglages de base sont : jour de la semaine et heure, valeur RP (selon la taille de la pièce) et la valeur
de réglage pour la température diurne, nocturne et antigel.
5.1. Réglage du jour de la semaine et de l’heure
Lors d’une première mise sous tension ou après une réinitialisation, tous les symboles et segments apparaissent brièvement à l’écran. Si l’heure n’a pas encore été enregistrée, l’appareil passe automatiquement
PMXXX-8810XR16343nv Niko sa
Résultat
1
Il est possible de modifier les réglages de la température diurne et nocturne en suivant la procédure
suivante.
20°C
19°C
18°C
Étape Manipulation
Antigel
T°
Le thermostat possède un réglage PI interne et
commande le système de chauffage par modulation de largeur d’impulsion (PWM). Le thermostat
répartira son réglage sur différents cycles. Selon la
température mesurée, il peut commander le contact pendant 10 à 100% du cycle au cours du cycle
suivant. La longueur d’un cycle complet dépend de
la valeur RP (voir réglage de la valeur R).
5.2. Réglage de la valeur RP
Les installations de chauffage ne réagissent pas toutes à la même vitesse. C’est la raison pour laquelle, la
séquence d’activation/désactivation de l’installation doit être adaptée aux conditions locales (période de
régulation). Cela se fait à l’aide de la valeur RP. L’appareil est doté de 6 valeurs RP : RP1 pour les petites
pièces (régulation rapide) jusqu’à RP6 pour les grandes pièces (régulation lente).
Valeur RP
Minutes
Application
1
4
petites pièces, chauffage électrique 4...6 °C/heure
2
8
3
12
4
16
5
20
6
24
grandes pièces, chauffage par le sol 1…2 °C/heure
Niveau de température
•Consignes d'installation :
-- ± 1,5 m de hauteur
-- Circulation libre de l'air
-- À placer à l'abri de la lumière directe du soleil.
-- À placer à l'abri de l'influence directe des éléments de chauffage
•Température ambiante : 0 – 40 °C
•Température de stockage : -25 – 75 °C
3. FONCTIONNEMENT
au mode de réglage de l’heure et du jour de la semaine. Dans ce cas, l’heure et le jour de la semaine
clignotent et vous pouvez passer immédiatement à l’ÉTAPE 2.
Étape Manipulation
Résultat
Appuyez 3s sur pour activer le mode de
L'heure et le jour de la semaine clignotent.
1
réglage de l'heure et du jour de la semaine.
Appuyez sur pour régler le jour de la
2
1 = lundi, 2 = mardi…
semaine.
• En appuyant brièvement, vous réglez minute
par minute
3 Appuyez sur ou sur pour régler l'heure.
• En appuyant longuement, vous réglez par étapes de 5 min, puis par heure
4 Appuyez sur .
Retour à l'écran de base
Résultat
1
Appuyez sur ou sur
nuer la température.
2
Appuyez sur
souhaitée.
pour augmenter ou dimi- La température souhaitée clignote.
pour confirmer la température
Retour à l'écran de base, la température
ambiante s'affiche.
3
Lorsque la température doit être inférieure à la température diurne ou supérieure à la température nocturne,
procédez comme suit.
Étape Manipulation
1
Appuyez sur ou sur
ou nocturne standard.
Résultat
jusqu'à la température diurne La température diurne ou nocturne s'affiche.
Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@niko.be — www.niko.eu
FR
XXX-88102 / XXX-88103
2
Relâchez brièvement
3
Appuyez sur
souhaitée.
4
Appuyez sur
souhaitée.
ou
La température diurne ou nocturne clignote.
.
jusqu'à la température La température souhaitée s'affiche.
ou sur
Manipulation
Maintenez
sur .
Retour à l'écran de base, la température
ambiante s'affiche.
pour confirmer la température
6.2. Passage du mode manuel au mode automatique
Tant qu’un symbole représentant une main clignote à l’écran, le thermostat numérique est en mode manuel.
Le mode manuel est automatiquement désactivé lorsqu’une commande est exécutée.
Pour passer du mode manuel au mode automatique, procédez comme suit :
Étape Manipulation
Résultat
1
Appuyez sur ou sur jusqu'à la température
diurne, nocturne ou antigel standard.
La température diurne, nocturne ou antigel
standard s'affiche.
2
Relâchez brièvement
ou
La température diurne, nocturne ou antigel
clignote.
3
.
Retour à l'écran de base, le symbole de la
pour passer au mode automatique.
main a disparu.
Appuyez sur
6.3. Réglage des programmes journaliers ou hebdomadaires
Les commandes suivantes sont installées par défaut dans l’appareil (réglage d’usine).
Délai de déclenchement
Niveau de température
Température
Jour
RP
01
07h00
Jour
20°C
1234567
1
02
23h00
Nuit
15°C
1234567
1
Programme
Suppression de tous les réglages et retour au réglage d’usine
Cette fonction permet de supprimer tous les programmes et les réglages enregistrés par l’utilisateur.
Le programme réglé active chaque jour la température diurne à 7h00 et la température nocturne à 23h00.
Vous pouvez composer vous-même un programme adapté à votre rythme de vie personnel. Pour ce faire,
l’appareil dispose de 24 commandes. Chaque commande est composée d’un délai de déclenchement, d’un
jour de la semaine/bloc hebdomadaire et d’un niveau de température.
6.4. Fonctions avec interrupteur externe
Un actuateur est utilisé pour raccorder un interrupteur externe. Lorsqu’un interrupteur externe est raccordé
sur E1, il a la fonction suivante en association avec le thermostat numérique :
• Interrupteur ÉTEINT : fonctionnement normal
• Interrupteur ALLUMÉ : niveau de température nocturne actif (symbole représentant la main visible)
Attention : tant que l’interrupteur est allumé, la température nocturne restera active ! Dans ce mode, il est
uniquement possible de programmer ou de réinitialiser le thermostat.
7. MISES EN GARDE RELATIVES À L’UTILISATION
•En cas de pannes, appuyez brièvement sur la touche RÉINITIALISATION. Le programme reste conservé.
•L’affichage de la température est stable au bout de ±10 min. Ce phénomène est naturel et n’indique pas
un défaut.
•Le thermostat numérique ne peut être utilisé pour commander un brûleur à mazout. Le thermostat numérique sert à activer la pompe de circulation du chauffage central.
•Certains facteurs peuvent influencer la mesure de la température. Pour garantir une mesure correcte de la
température, il convient de veiller aux éléments suivants :
-
Ne placez pas le thermostat sur un mur en contact direct avec l’air extérieur.
-
Ne placez pas le thermostat à proximité immédiate d’une source de chaleur (poêle, radiateur, etc.) ou d’un
appareil électrique susceptible de dégager de la chaleur (téléviseur, ordinateur, etc.).
-
Ne placez pas le thermostat en contact direct avec la lumière du soleil ou une lumière artificielle.
-
Ne placez pas le thermostat derrière un rideau ou une tenture.
-
Évitez toute circulation d’air dans les conduites de l’installation de chauffage. Colmatez éventuellement les
trous avec de la mousse en PU.
XXX-8810X
Ajout d’une commande
Étape Manipulation
Résultat
pour passer au mode de
1
Appuyez 3s sur
programmation.
2
Dans l'ordre :
- bloc « semaine entière » lun. - dim. (1234567)
- bloc « longue semaine de travail » lun. – sam.
(123456)
Appuyez brièvement sur
pour régler le jour - bloc « courte semaine de travail » lun. - ven.
(12345)
de la semaine ou le bloc hebdomadaire.
- bloc « week-end long » ven. - dim. (567)
- bloc « week-end court » sam. / dim. (67)
- jours de la semaine à part, lun, ma... (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7)
3
Appuyez sur
4
Appuyez sur pour choisir entre température Le soleil, la lune ou le cristal de glace apparaît à
gauche de l'écran.
diurne, nocturne et antigel.
5
Appuyez sur
.
L'emplacement mémoire suivant est appelé.
6
Appuyez sur
.
Retour à l'écran de base
ou sur
La première commande s'affiche (01).
1,50m
Augmenter/réduire le délai de déclenchement
.
8. DÉRANGEMENTS
Remarque : si l’emplacement mémoire est sélectionné après un emplacement mémoire vide, le nombre
d’emplacements mémoire encore libres apparaît à l’écran. Par ex. : rE21 = encore 21 emplacements
mémoire libres.
Le symbole « flamme » continue d’apparaître à l’écran, même lorsque la température est déjà atteinte dans la
pièce. Le thermostat possède une régulation numérique et anticipe les variations de température. Étant donné
que la pompe a besoin de temps pour chauffer la pièce, le thermostat commande la pompe à l’avance et
continue à être actif même si la température réglée a déjà été atteinte. De cette manière, la température peut
rester constante, ce qui assure un rendement maximal et une consommation minimale.
Modification de la commande
9. MISES EN GARDE CONCERNANT L‘INSTALLATION
Étape Manipulation
Résultat
pour passer au mode de
1
Appuyez 3s sur
programmation.
2
Appuyez brièvement sur
jusqu'à ce que la
La commande à modifier est sélectionnée.
commande souhaitée soit sélectionnée.
3
Dans l'ordre :
- bloc « semaine entière » lun. - dim. (1234567)
- bloc « longue semaine de travail » lun. – sam.
(123456)
Appuyez brièvement sur
pour régler le jour - bloc « courte semaine de travail » lun. - ven.
(12345)
de la semaine ou le bloc hebdomadaire.
- bloc « week-end long » ven. - dim. (567)
- bloc « week-end court » sam. / dim. (67)
- jours de la semaine à part, lun, ma... (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7)
La première commande s'affiche (01).
4
Appuyez sur
5
Appuyez sur pour choisir entre température Le soleil, la lune ou le cristal de glace apparaît à
gauche de l'écran.
diurne, nocturne et antigel.
6
Appuyez sur
ou sur
Augmenter/réduire le délai de déclenchement
.
Retour à l'écran de base
.
Étape Manipulation
Résultat
pour passer au mode de La première commande s'affiche (01).
1
Appuyez 3s sur
programmation.
2
Appuyez brièvement sur
jusqu'à ce que la L'emplacement mémoire à supprimer est sélectionné.
commande souhaitée soit sélectionnée.
3
Appuyez simultanément sur
4
Appuyez sur
.
•L’installation doit être effectuée par un installateur agréé et dans le respect des prescriptions en vigueur.
•Ce mode d’emploi doit être remis à l’utilisateur. Il doit être joint au dossier de l’installation électrique et
être remis aux nouveaux propriétaires éventuels. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus
sur le site web ou auprès du service support de Niko.
•Il y a lieu de tenir compte des points suivants pendant l’installation (liste non limitative):
-- les lois, les normes et les réglementations en vigueur.
-- l’état de la technique au moment de l’installation.
-- ce mode d’emploi qui stipule uniquement des dispositions générales et doit être lu dans le cadre de
toute installation spécifique.
-- les règles de l’art.
Ce produit est conforme à l’ensemble des directives et règlements européens applicables. Le cas échéant, vous
trouverez la déclaration UE de conformité relative à ce produit sur le site www.niko.eu.
10. SUPPORT DE NIKO
En cas de doute ou si vous voulez échanger le produit en cas de défaut éventuel, veuillez prendre contact avec
votre grossiste ou avec le service support de Niko:
•Belgique: +32 3 778 90 80
•France: +33 820 20 66 25
Vous trouverez les coordonnées et de plus amples informations sur le site www.niko.eu, sous la rubrique
“Aide et conseils”.
11. DISPOSITIONS DE GARANTIE
Suppression de la commande
4
Résultat
enfoncé et appuyez brièvement Tous les programmes et réglages sont effacés.
L'appareil revient aux réglages d'usine.
et sur
.
Le contenu de l'emplacement mémoire sélectionné est supprimé.
Retour à l'écran de base
•Le délai de garantie est de quatre ans à partir de la date de livraison. La date de la facture d’achat par le
consommateur est considérée comme la date de livraison. En l’absence de facture, la date de fabrication
est valable.
•Le consommateur est tenu de prévenir Niko par écrit de tout défaut de conformité, dans un délai maximum
de deux mois après constatation.
•En cas de défaut de conformité, le consommateur peut uniquement prétendre à la réparation gratuite ou
au remplacement gratuit du produit, selon l’avis de Niko.
•Niko ne peut être tenu pour responsable d’un défaut ou de dégâts résultant d’une installation fautive, d’une
utilisation impropre ou négligente, d’une commande erronée, d’une transformation du produit, d’un entretien
contraire aux consignes d’entretien ou d’une cause externe telle que de l’humidité ou une surtension.
•Les dispositions contraignantes de la législation nationale ayant trait à la vente de biens de consommation
FRnv Niko sa Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@niko.be — www.niko.eu
PMXXX-8810XR16343
XXX-88102 / XXX-88103
et à la protection des consommateurs des différents pays où Niko procède à la vente directe ou par
l’intermédiaire d’entreprises sœurs, de filiales, de succursales, de distributeurs, d’agents ou de représentants
fixes, prévalent sur les dispositions susmentionnées.
Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets non triés. Apportez vos équipements obsolètes électriques et électroniques
à un point de collecte agréé. Tout comme les producteurs et importateurs, vous jouez un rôle important dans le triage, le
recyclage et la réutilisation des appareils électriques et électroniques. Afin de pouvoir financer la collecte et le traitement
écologique, les autorités imposent dans certains cas une cotisation de recyclage (comprise dans le prix d’achat de ce produit).
EMBALLAGES
CARTONS ET PAPIER
À TRIER
DIGITALER UHRTHERMOSTAT FÜR HEIZUNG MAX. 1 A
1. BESCHREIBUNG
Dieser digitale Uhrthermostat ist für den Einbau in eine Innenwand geeignet.
Mit dem Thermostaten können für die Regelung der Raumtemperatur elektrisch ansteuerbare Heizungsventile
bzw. eine Elektroheizung angesteuert werden.
Dieser Thermostat ist in allen Niko-Ausführungen und in den folgenden zwei Versionen erhältlich:
•xxx-88102 für Klauenbefestigung
•xxx-88103 für Schraubbefestigung.
Die weitere Fertigstellung erfolgt mit einer kleinen Abdeckplatte nach Wahl.
12. SCHÉMAS DE RACCORDEMENT
Der digitale Uhrthermostat besteht aus einem Sensor und einem Aktor:
•Sensor = der sichtbare, elektronische Teil, der in allen Niko-Ausführungen und -Farben erhältlich ist und
der automatisch oder nach manueller Bedienung einen Schaltbefehl an den zugewiesenen Aktor sendet.
•Aktor = Einbauteil, das nach Erhalt eines Befehls des mit ihm verknüpften Sensors den angeschlossenen
Verbraucher steuert. Es betrifft einen Einkanalaktor mit einem einpoligen potentialfreien Relaisausgang von 1 A.
L
2. TECHNISCHE DATEN SENSOR/AKTOR
N
2.1. TECHNISCHE DATEN AKTOR
•Versorgungsspannung: 230 V~ 50 Hz
•Mindesttiefe der Unterputzdose: 40 mm.
•6 Anschlussklemmen, max. Kapazität pro Anschlussklemme: 2 x 1,5 mm2 oder 1 x 2,5 mm2
•Geeignet für Einsatz in Umgebung mit nicht-kondensierender Luftfeuchtigkeit
•Potentialfreier Relaisausgang von 1 A für Motoren (keine SELV, Sicherheitskleinspannung)
230 Vac
2.2. TECHNISCHE DATEN SENSOR
•Tages- / Wochenprogrammierung
•Einstellgenauigkeit: ± 0,5 °C
•Gangreserve: Nach einer Spannungsunterbrechung funktioniert die Uhr noch 30 Minuten, der Speicher wird
nicht gelöscht.
•Manuelle Bedienmöglichkeit
•Max. 24 Schaltbefehle einstellbar
•3 Temperaturniveau-Einstellungen: Tages-, Nacht- und Frostschutzniveau
•Zeit- oder Temperaturanzeige permanent einstellbar
•6 Regelgeschwindigkeiten, abhängig von der Raumgröße (RP-Wert)
•Installationsvorschriften:
-- ± 1,5 m Höhe
-- freie Luftzirkulation
-- nicht der direkten Sonneneinwirkung aussetzen
-- nicht im direkten Einflussbereich des Heizelements anbringen
•Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C
•Lagertemperatur: -25 – 75 °C
3. FUNKTIONSWEISE
Der Thermostat verfügt über eine interne
PI-Regelung und steuert die Heizungsanlage über
Pulsbreitenmodulation (PWM) an. Der Thermostat
wird seine Regelung über verschiedene Zyklen
verteilen. Je nach gemessener Temperatur kann er
während des folgenden Zyklus den Kontakt um 10
bis 100 Prozent des Zyklus ansteuern. Die Länge
eines vollständigen Zyklus hängt vom RP-Wert ab
(siehe RP-Wert einstellen).
T°
20°C
19°C
18°C
Cycle 1
Cycle 2
100%
100%
Cycle 3
Cycle 4
Cycle ...
RELAY ON
t
50%
30%
10%
10%
Bei der Installation ist Folgendes zu berücksichtigen:
•Reaktionszeiten der Regelventile. Meistens haben diese eine Reaktionszeit von 0 bis 100 % in 3 Minuten.
•Nachlaufzeit des Heizungskessels. Verwenden Sie nötigenfalls einen Bypass.
4. DISPLAY UND BEDIENTASTER
TastenFunktion
Erhöhung der eingestellten Temperatur (schrittweise: kurz drücken; scrollend: länger drücken)
Senkung der eingestellten Temperatur (schrittweise: kurz drücken; scrollend: länger drücken)
Auswahl des Wochentages
Anzeige und Bestätigung der aktuellen Zeit
Programmieren
Anzeige der aktuellen Temperatur
RESET (Diese Taste niemals mit spitzen Metallgegenständen betätigen)
Die Tasten und werden nur bei der ersten Inbetriebnahme oder beim Programmieren des Uhrthermostaten
verwendet.
heutiger Wochentag
Programmiermenü
1 = Montag
Menü Zeiteinstellung
Einstellungsmenü
Temperaturniveau
Heizung
Anzeige des Temperaturniveaus: Speicherplatz
eingeschaltet
Sonne = Tagestemperatur
Mond = Nachttemperatur
manuelle Bedienung
Eiskristall = Frostschutztemperatur
aktiv
5. KONFIGURATION
Wenn bei der Konfiguration 30 Sekunden lang keine Bedienung vorgenommen wird, kehrt das Gerät
automatisch zum Basisbildschirm zurück. Nach ±10 Min. ist die Temperaturanzeige am Uhrthermostaten
wieder stabil.
Grundeinstellungen
Die Grundeinstellungen müssen bei einer ersten Inbetriebnahme oder nach einem RESET vorgenommen werden. Die Grundeinstellungen sind: Wochentag und Uhrzeit, RP-Wert (je nach Raumgröße) und
Regelwert für Tages-, Nacht- und Frostschutztemperatur.
PMXXX-8810XR16343nv Niko sa
Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@niko.be — www.niko.eu
DE
5
XXX-88102 / XXX-88103
5.1. Wochentag und Uhrzeit einstellen
Wenn die Spannung zum ersten Mal eingeschaltet wird oder nach einem RESET werden alle Symbole und
Segmente kurz im Display angezeigt. Falls noch keine Uhrzeit gespeichert wurde, wird das Gerät automatisch in den Einstellungsmodus für Uhrzeit und Wochentag geschaltet. In diesem Fall blinken Uhrzeit und
Wochentag und können Sie sofort zu SCHRITT 2 gehen.
Schritt Handlung
Ergebnis
Drücken Sie 3 Sekunden, um den
Uhrzeit und Wochentag blinken.
1
Einstellungsmodus für Uhrzeit und
Wochentag zu aktivieren.
Drücken Sie , um den Wochentag ein1 = Montag, 2 = Dienstag etc.
2
zustellen.
• kurz drücken: einstellen pro Minute
Drücken Sie oder , um die Zeit einzus3
• länger drücken: Schritte von 5 Min., danach
tellen.
pro Stunde
4
Zurück zum Basisbildschirm
Drücken Sie .
5.2. RP-Wert einstellen
Nicht alle Heizungsanlagen reagieren gleich schnell. Deshalb muss die Ein-/Ausschaltfolge der Anlage den
lokalen Bedingungen (Regelzeitraum) angepasst werden. Dies erfolgt mithilfe des RP-Werts. Das Gerät
ist mit 6 RP-Werten versehen: RP1 für kleine Räume (schnelle Regelzeit) bis einschließlich RP6 für große
Räume (langsame Regelzeit).
RP-Wert
Minuten
Anwendung
1
4
kleine Räume, Elektroheizung 4...6 °C/Stunde
2
8
3
12
4
16
5
20
6
24
große Räume, Bodenheizung 1…2 °C/Stunde
Schritt Handlung
Schritt Handlung
1
2
Kurz
3
Drücken Sie
Temperatur.
4
Drücken Sie
Temperatur.
Drücken Sie gleichzeitig
2
Drücken Sie
einzustellen.
3
Drücken Sie .
Das Gerät wird in die RP-Einstellung geschaltet.
und .
oder , um den RP-Wert
RP1; RP2; … ; RP6
Zurück zum Basisbildschirm
5.3. Temperaturniveaus einstellen
Im Gerät sind folgende Temperatureinstellungen standardmäßig eingestellt.
Zurück zum Basisbildschirm,
die aktuelle Temperatur wird angezeigt.
Schritt Handlung
Ergebnis
1
Drücken Sie oder bis zur standardmäßig eingestellten Tages-, Nacht- oder
Frostschutztemperatur.
Die Tages-, Nacht- oder
Frostschutztemperatur wird angezeigt.
2
Kurz
Die Tages-, Nacht- oder
Frostschutztemperatur blinken.
3
Drücken Sie , um in den automatischen Modus Zurück zum Basisbildschirm, das
Handsymbol ist verschwunden.
zu wechseln.
oder
loslassen.
6.3. Tag/Tagesprogramme oder Wochenprogramme einstellen
Im Gerät sind folgende Schaltbefehle standardmäßig eingestellt (Werkseinstellung).
Programm
Schaltzeit
Temperaturniveau
Temperatur
Tag
RP
01
07.00 Uhr
Tag
20 °C
1234567
1
02
23.00 Uhr
Nacht
15 °C
1234567
1
Das eingestellte Programm aktiviert täglich um 07.00 Uhr die Tagestemperatur und um 23.00 Uhr die
Nachttemperatur. Sie können auch selbst ein auf Ihren persönlichen Lebensrhythmus zugeschnittenes
Programm zusammenstellen. Dazu verfügt das Gerät über 24 Schaltbefehle. Jeder Schaltbefehl enthält
Schaltzeit, Wochentag/Wochenblock und Temperaturniveau.
Schaltbefehl hinzufügen
Schritt Handlung
Ergebnis
2
Das Gerät wird in das Programmiermenü geschaltet.
3
Drücken Sie
Drücken Sie Taste , um zwischen Tages- Sonne oder Mond werden links auf dem Display
angezeigt.
oder Nachttemperatur zu wählen.
4
Drücken Sie , um zwischen Tages-,
Sonne, Mond oder Kristall werden links auf dem
Nacht- oder Frostschutztemperatur zu
Display angezeigt.
wählen.
Nacht
Symbol
Standardeinstellung
Sonne
+ 20 °C
Regelbar
Mond
+ 15 °C
zwischen +7 °C und Tagestemperatur
Eiskristall
+ 7 °C
Fester Wert, nicht regelbar
zwischen Nachttemperatur und +30
°C
Die Einstellungen der Tages- und Nachttemperatur können mit folgendem Verfahren geändert werden:
Schritt Handlung
Drücken Sie
3
Drücken Sie
4
Drücken Sie .
Ergebnis
3 Sekunden lang.
oder
.
Temperatur um jeweils 0,5 °C erhöhen/senken.
5
Drücken Sie .
Es wird der nächste Speicherplatz aufgerufen.
6
Drücken Sie .
Zurück zum Basisbildschirm
ACHTUNG: Um eine stabile Temperatur zu gewährleisten, stellen Sie den Offset-Wert bei der ersten
Inbetriebnahme ein. Die Werkseinstellung beträgt 0.
Schritt Handlung
1
2
Drücken Sie
Drücken Sie .
Hinweis: Bei Auswahl der Speicherplätze nach einem freien Speicherplatz wird die Anzahl der noch freien
Speicherplätze angezeigt. z. B.: rE21 = es sind noch 21 Speicherplätze frei.
Schaltbefehl ändern
Schritt Handlung
.
Offset um jeweils 0,5 °C erhöhen/senken.
1
2
Drücken Sie kurz , bis der gewünschte
Der zu ändernde Schaltbefehl wird ausgewählt.
Schaltbefehl ausgewählt wurde.
3
In folgender Reihenfolge:
- Block 'ganze Woche' Mo. - So. (1234567)
- Block 'lange Arbeitswoche' Mo. - Sa. (123456)
Drücken Sie kurz , um den Wochentag - Block 'kurze Arbeitswoche' Mo. - Fr. (12345)
- Block 'langes Wochenende Fr. - So. (567)
oder den Wochenblock einzustellen.
- Block 'kurzes Wochenende' Sa. / So. (67)
- separate Wochentage Mo., Di. usw. (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7)
Zurück zum Basisbildschirm
Der Offset-Wert ist in Bezug auf die Standardeinstellung von -6 °C bis +6 °C regelbar.
6. ANWENDUNG
6.1. Eingestellte Temperatur manuell anpassen (manueller Modus)
Wenn Sie von der eingestellten Temperatur abweichen möchten, können Sie die Temperatur stets manuell
ändern. Eine manuelle Handlung wird auf dem Display mit einem blinkenden ‘Handsymbol’ angezeigt.
Gleichzeitig verschwindet das Symbol ‘Thermometer’. Nach manueller Anpassung der Temperatur kann
das Display nicht mehr in die Zeitanzeige wechseln. Nach einigen Sekunden zeigt das Display wieder die
aktuelle Raumtemperatur an.
Schritt Handlung
Ergebnis
1
oder , um die Temperatur zu Die gewünschte Temperatur blinkt.
Drücken Sie
erhöhen bzw. zu senken.
2
Drücken Sie
Temperatur.
zur Bestätigung der gewünschten
Zurück zum Basisbildschirm,
die aktuelle Temperatur wird angezeigt.
Wenn die Temperatur unter der Tagestemperatur oder über der Nachttemperatur eingestellt werden muss,
verfahren Sie wie folgt.
Ergebnis
3 Sekunden, um in den
Drücken Sie
Der erste Schaltbefehl wird angezeigt (01).
Programmiermodus zu wechseln.
Ergebnis
Drücken Sie gleichzeitig , Das Gerät wird in die Offset-Einstellung geschaltet (Anzeige auf
dem Bildschirm: POd).
und .
oder
Schaltzeit erhöhen/senken.
oder .
Zurück zum Basisbildschirm
5.4. Offset-Wert einstellen
Bestimmte Faktoren können eine Temperaturmessung beeinflussen. Deshalb ist es möglich, dass die auf dem
Thermostaten angezeigte Temperatur sich von der tatsächlichen Raumtemperatur unterscheidet. Um diesen
Unterschied auszugleichen, verfahren Sie wie folgt: Warten Sie mindestens 10 Minuten, bis die Temperaturanzeige
am Uhrthermostaten wieder stabil ist. Lesen Sie die Raumtemperatur an einem Thermometer aus. Wenn die
Temperatur am Thermostaten über/unter der Thermometertemperatur liegt, müssen Sie den Offset-Wert jeweils
positiv / negativ einstellen. So können Sie die Temperatur von -6 °C bis +6 °C regeln.
6
zur Bestätigung der gewünschten
In folgender Reihenfolge:
- Block 'ganze Woche' Mo. - So. (1234567)
- Block 'lange Arbeitswoche' Mo. - Sa. (123456)
Drücken Sie kurz , um den Wochentag - Block 'kurze Arbeitswoche' Mo. - Fr. (12345)
- Block 'langes Wochenende Fr. - So. (567)
oder den Wochenblock einzustellen.
- Block 'kurzes Wochenende' Sa. / So. (67)
- separate Wochentage Mo., Di. usw. (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7)
Frostschutz
3
bis zur gewünschten Die gewünschte Temperatur wird angezeigt.
1
Tag
2
Die Tages- oder Nachttemperatur blinkt.
loslassen.
oder
Die Tages- oder Nachttemperatur wird angezeigt.
3 Sekunden, um in den
Drücken Sie
Der erste Schaltbefehl wird angezeigt (01).
Programmiermodus zu wechseln.
Temperaturniveau
1
oder
bis zur Standardtages- oder
6.2. Wechseln vom manuellen in den automatischen Modus
Solange ein blinkendes ‘Handsymbol’ angezeigt wird, befindet sich der Uhrthermostat im manuellen
Modus. Der manuelle Modus wird bei einem Schaltbefehl automatisch ausgeschaltet.
Um vom manuellen in den automatischen Modus zu wechseln, verfahren Sie wie folgt:
Ergebnis
1
Ergebnis
Drücken Sie oder
Nachttemperatur.
4
Drücken Sie
5
Drücken Sie , um zwischen TagesSonne, Mond oder Kristall werden links auf dem
, Nacht- oder Frostschutztemperatur zu
Display angezeigt.
wählen.
6
Drücken Sie .
Schaltzeit erhöhen/senken.
oder .
Zurück zum Basisbildschirm
Schaltbefehl löschen
Schritt Handlung
Ergebnis
1
3 Sekunden, um in den Der erste Schaltbefehl wird angezeigt (01).
Drücken Sie
Programmiermodus zu wechseln.
2
Drücken Sie kurz , bis der gewünschte Der zu löschende Speicherplatz wird ausgewählt.
Schaltbefehl ausgewählt wurde.
3
Drücken Sie gleichzeitig
4
Drücken Sie .
und .
Der Inhalt des gewählten Speicherplatzes wird
entfernt.
Zurück zum Basisbildschirm
DEnv Niko sa Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@niko.be — www.niko.eu
PMXXX-8810XR16343
XXX-88102 / XXX-88103
Alles löschen und zurück zur Werkseinstellung
Dadurch werden alle vom Benutzer eingegebenen Programme und Einstellungen gelöscht.
Handlung
Halten Sie
Ergebnis
Alle Programme und Einstellungen werden gelöscht.
Das Gerät kehrt zu den Werkseinstellungen zurück.
gedrückt und drücken Sie kurz
6.4. Funktionen mit externem Schalter
Es wird ein Aktor verwendet, mit dem/an den ein externer Schalter angeschlossen werden kann. Wenn
ein externer Schalter an E1 angeschlossen ist, hat er in Kombination mit dem Uhrthermostaten folgende
Funktion:
• Schalter AUS: normaler Betrieb
• Schalter AN: Nachttemperaturniveau aktiv (Handsymbol sichtbar)
Achtung: Solange der Schalter auf AN steht, ist die Nachttemperatur aktiv! In diesem Modus kann der
Thermostat nur programmiert oder zurückgesetzt werden.
zum Verbraucherschutz haben vor den obigen Bestimmungen Vorrang in den Ländern, in denen Niko
direkt oder über seine Neben- oder Tochtergesellschaften, Filialen, Vertriebsstellen, Agenten oder über
feste Vertreter verkauft.
Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Haus- bzw. Restmüll entsorgt werden. Das zu entsorgende Gerät muss zu
einer Mülldeponie oder einer Sondermüllsammelstelle gebracht werden. Neben den Herstellern und Importeuren haben
auch Sie als Verbraucher eine Verantwortung bei der Mülltrennung, dem Recycling und der Wiederverwertung von
elektrischen und elektronischen Geräten die entsorgt werden sollen. Um die Entsorgung und Verarbeitung finanzieren
zu können, hat die Regierung in bestimmten Fällen einen Recycling-Beitrag festgelegt, der im Kaufpreis dieses Produktes enthalten
ist.
L
230 Vac
N
7. WARNHINWEISE ZUR BEDIENUNG
•Bei Störungen kurz RESET-Taste drücken. Das Programm bleibt gespeichert.
•Die Temperaturanzeige ist nach ±10 Minuten stabil. Dies ist normal und weist nicht auf einen Defekt hin.
•Der Uhrthermostat darf nicht für die direkte Ansteuerung eines Heizölbrenners verwendet werden. Der
Uhrthermostat muss die Umwälzpumpe der Zentralheizung aktivieren.
•Es gibt sehr viele Faktoren, die eine Temperaturmessung beeinflussen können. Um eine korrekte
Temperaturmessung zu gewährleisten, ist Folgendes zu beachten:
-
Montieren Sie den Thermostaten nicht an einer Wand, die eine direkte Verbindung zur Außenluft hat.
-
Montieren Sie den Thermostaten nicht in unmittelbarer Umgebung einer Wärmequelle (Kamin, Heizkörper
usw.) oder eines elektrischen Geräts, das Wärme abgeben kann (TV, Computer usw.).
-
Setzen Sie den Thermostaten keinem direkten Sonnen- oder Kunstlicht aus.
-
Montieren Sie den Thermostaten nicht hinter einen Vorhang oder eine Gardine.
-
Vermeiden Sie Luftzirkulation in den Leitungen der Heizungsanlage. Löcher eventuell mit PU-Schaum dichten.
XXX-8810X
1,50m
8. FEHLERSUCHE
Das Symbol ‘Flamme’ bleibt angezeigt, sogar nach Erreichung der Raumtemperatur. Der Thermostat enthält
eine digitale Regelung und nimmt Temperaturschwankungen vorweg. Weil die Pumpe Zeit braucht, um den
Raum zu heizen, steuert der Thermostat die Pumpe bereits im Voraus und bleibt auch nach Erreichung
der eingestellten Temperatur kurz aktiv. So kann die Temperatur konstant bleiben, was einen maximalen
Wirkungsgrad und einen minimalen Verbrauch garantiert.
9. WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION
•Die Installation darf ausschließlich von einer Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der geltenden
Vorschriften ausgeführt werden.
•Diese Gebrauchsanleitung muss dem Benutzer ausgehändigt werden. Die Gebrauchsanleitung ist den Unterlagen
der elektrischen Anlage beizufügen und muss auch eventuellen neuen Besitzern ausgehändigt werden.
Zusätzliche Exemplare erhalten Sie über die Internetseiten von Niko oder über den Kundendienst von Niko.
•Beachten und berücksichtigen Sie bei der Installation unter anderem folgende Punkte:
-- die gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien.
-- den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation.
-- die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Anweisungen, wobei diese Gebrauchsanleitung nur
allgemein gültige Bestimmungen enthält, die für jede Anlage spezifisch angewendet werden müssen.
-- die allgemein anerkannten Regeln fachmännischer Arbeit.
Dieses Produkt erfüllt alle anwendbaren europäischen Richtlinien und Verordnungen. Die für dieses Produkt
zutreffende EU-Konformitätserklärung erhalten Sie gegebenenfalls unter www.niko.eu.
10. NIKO UNTERSTÜTZUNG
Bei Zweifel oder falls Sie bei einem eventuellen Defekt des Produkts noch Fragen bezüglich des Umtausches
haben, dann nehmen Sie bitte Kontakt auf mit dem Kundendienst von Niko (Belgien: +32 3 778 90 80) oder
wenden Sie sich an Ihren Großhändler. Kontaktdaten und weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
www.niko.eu in der Rubrik “Unterstützung und Beratung”.
11. GARANTIEBEDINGUNGEN
•Der Garantiezeitraum beträgt vier Jahre ab Lieferdatum. Als Lieferdatum gilt das Rechnungsdatum
zum Zeitpunkt des Kaufs durch den Endverbraucher. Falls keine Rechnung mehr vorhanden ist, gilt das
Produktionsdatum.
•Der Endverbraucher ist verpflichtet, Niko schriftlich über einen Produktmangel innerhalb von zwei Monaten
nach dessen Feststellung zu informieren.
•Im Falle eines Mangels hat der Endverbraucher nur Recht auf kostenlose Reparatur oder Ersatz des Produkts.
Eine Entscheidung darüber obliegt allein Niko.
•Niko ist nicht für Mängel oder Schäden verantwortlich, die durch fehlerhafte Installation, nicht
bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch, durch falsche Bedienung, Anpassen/Ändern des
Produktes, infolge von unsachgemäßer Wartung entgegen den Wartungsvorschriften oder die sich aus
äußeren Umständen, wie beispielsweise infolge Feuchtigkeit oder Überspannung, ergeben.
•Zwingende Vorschriften der nationalen Gesetzgebung bezüglich des Verkaufs von Konsumgütern und
PMXXX-8810XR16343nv Niko sa
Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@niko.be — www.niko.eu
7
DE
XXX-88102 / XXX-88103
DIGITAL CLOCK THERMOSTAT FOR HEATING MAX 1 A
1. DESCRIPTION
This digital clock thermostat is suitable for flush mounting in an interior wall or partition.
This thermostat is used to control electronic valves or electrical heating in order to regulate the temperature
of the room.
This thermostat is available in all Niko finishings and comes in the following two versions:
•xxx-88102 for claw fixing
•xxx-88103 for screw fixing.
It must be finished with a flush surround plate of choice.
The digital clock thermostat consists of a sensor and an actuator:
•sensor = the visible, electronic component, available in all Niko finishings and colours, which automatically
or upon manual control sends a switching command to the connected actuator.
•actuator = the built-in component which, upon receiving a command from the connected sensor, switches
the connected load. It concerns one single-channel actuator with a single-pole potential-free 1 A relay output.
2. TECHNICAL DATA SENSOR/ACTUATOR
2.1. TECHNICAL DATA ACTUATOR
•power supply voltage: 230 V~ 50 Hz
•minimum depth flush-mounting box: 40 mm
•6 connection terminals, max. capacity per connection terminal: 2 x 1.5 mm² or 1 x 2.5 mm²
•designed for use in an environment with non-condensing humidity
•potential-free 1 A relay output for motors (non-SELV, safety extra-low voltage)
•Installation requirements:
-- ± 1.5 m height
-- free circulation of air
-- place away from direct sunlight
-- place outside of direct influence of the heating element
•Ambient temperature: 0 - 40 °C
•Storage temperature: -25 - 75 °C
The thermostat has an internal PI regulator and
controls the heating system with Pulse Width
Modulation (PWM). The thermostat will distribute
its control over different cycles. Depending on the
measured temperature values during one cycle,
the thermostat can control the contact for 10
to 100 percent of the duration of the cycle. The
duration of a full cycle depends on the RP-value
(see set RP-value).
T°
20°C
19°C
18°C
Cycle 1
Cycle 2
100%
100%
Cycle 3
Cycle 4
Cycle ...
RELAY ON
t
50%
30%
10%
10%
ButtonsFunctions
increase set temperature (step by step: press briefly; scrolling: hold down)
lower set temperature (step by step: press briefly; scrolling: hold down)
choose day of the week
display and confirm current time
programming
display current temperature
RESET (do not use sharp metal objects to press this button)
are used only for the initial activation or for the programming of the clock thermostat.
current day of the week
1 = Monday
programming menu
settings menu
temperature setting
time settings menu
heating
indication temperature setting:
memory location
activated
sun = day temperature
moon = night temperature
manual control
ice crystal = frost temperature
active
5. CONFIGURATION
If you do nothing for a period of 30 seconds while programming, the device automatically returns to the start
screen. After ±10 min the temperature display on the clock thermostat will be stabilised.
8
Simultaneously press
2
Press
3
Press
or
and
Device goes to RP-setting.
.
RP1; RP2; … ; RP6
to set the RP-value.
Return to main menu
.
5.3. Set temperature settings
The device has the following standard temperature settings.
Temperature setting
Symbol
Standard setting
sun
+ 20°C
Night
moon
+ 15°C
between +7°C and day temperature
Frost
ice crystal
+ 7°C
Fixed value, not adjustable
Day
Step Operation
4. DISPLAY AND CONTROL BUTTONS
and
Result
1
Adjustable
between night temperature and
+30°C
It is possible to change the settings of the day and night temperature; use the following procedure
Take into account the following while installing:
•response times of the control valves. They usually have a response time of 0-100% in 3 minutes.
•the lag time of the boiler. If necessary, make use of a bypass.
The buttons
5.2. Set RP value
Not all heating installations have the same response time. Therefore, the sequence for switching the installation on and off needs to be adapted to the local situation (regulation period). This can be achieved using
the RP value. The device is equipped with 6 RP values: RP1 for small rooms (fast regulation period) up to
RP6 for large rooms (slow regulation period).
RP-value
Minutes
Application
1
4
small rooms, electrical heating 4...6 °C/hour
2
8
3
12
4
16
5
20
6
24
large rooms, underfloor heating 1…2 °C/hour
Step Operation
2.2. TECHNICAL DATA SENSOR
•Daily/weekly programmes
•Programming precision: ± 0.5°C
•Operation reserve: after a power cut, the clock continues to operate for 30 min, the memory is permanently saved
•Manual mode option
•Max. 24 switchings can be set
•3 types of temperature levels: day, night and frost levels
•Time or temperature display can be permanently set
•6 control speeds depending of the size of the room (RP value)
3. OPERATION
Step Operation
Result
Hold down for 3s to activate the mode for
Time and day of the week are flashing.
1
setting the hour and day of the week.
2 Press to set the day of the week.
1 = Monday, 2 = Tuesday…
• press briefly: set per minute
3 Press or to set the time.
• hold down: steps of 5min, then per hour
4 Press .
Return to main menu
Basic settings
The basic settings must be carried out during initial activation or after a RESET. The basic settings are:
day of the week and hour, RP-value (depending on the size of the room) and regulation value for day, night
and frost temperature.
5.1. Set day of the week and hour
When connecting to the power for the first time and after each reset, all symbols and segments appear
briefly on the display. If no hour has been saved yet, the device automatically goes into the mode to set the
hour and day of the week. In this case hour and day of the week are flashing, meaning you can immediately
go to STEP 2.
Result
1
Press
for 3s.
Device goes into programming mode.
2
Press
to choose between night and day temperature.
Sun or moon will appear on the left-hand
side of the display.
3
Press
4
Press
or
Increase/lower temperature per 0.5°C.
.
Return to main menu
.
5.4. Set offset-value
Certain factors can influence a temperature measurement. This means there might be a difference between
the temperature shown on the thermostat and the actual temperature in the room. To correct this difference,
proceed as follows. Wait at least 10 min to ensure that the temperature display on the clock thermostat is
stabilised. Read the temperature on a thermometer in the room. If the temperature on the thermostat is lower
/ higher than the temperature on the thermometer, the offset-value must be set either positively / negatively. In
doing so, the temperature can be adjusted from -6°C to +6°C.
ATTENTION: to guarantee a stable temperature, set the offset-value during initial activation. The factory
setting is 0.
Step Operation
Result
1
Simultaneously press
2
Press
3
Press
or
,
Device goes to offset setting. (indication on screen: POd)
and
Increase/lower temperature per 0.5°C.
.
Return to main menu
.
The offset-value can be adjusted from -6°C to +6°C compared to the standard setting.
6. USE
6.1. Manually change set temperature (manual mode)
If you wish to deviate from the set temperature, you can always change the temperature manually. On the
display, a manual operation is indicated with a flashing ‘hand symbol’, while simultaneously the symbol
‘thermometer’ disappears. If the temperature is manually changed, the display can no longer switch to the
time display. After several seconds, the display will show the current room temperature.
Step Operation
1
2
Press
Press
or
Result
Desired temperature is flashing.
to increase or lower the temperature.
Return to main menu, the current
temperature is shown.
to confirm the desired temperature.
To set the temperature below the day temperature or above the night temperature, proceed as follows.
Step Operation
Result
Press or until you reach the standard day or
night temperature.
Day or night temperature is shown.
2
Hold
Day or night temperature is flashing.
3
Press
or
perature.
4
Press to confirm the desired
temperature.
1
down briefly or release
.
until you reach the desired tem- Desired temperature is shown.
Return to main menu, the current
temperature is shown.
6.2. Switch from manual to automatic mode
As long as a flashing ‘hand symbol’ is shown on the display, the clock thermostat is in manual mode. The
manual mode is automatically deactivated once a switching command is carried out.
To switch from manual mode to automatic mode, proceed as follows:
ENnv Niko sa Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@niko.be — www.niko.eu
PMXXX-8810XR16343
XXX-88102 / XXX-88103
Step Operation
Result
1
Press or until you reach the standard day,
night or frost temperature.
Day, night or frost temperature is shown.
2
Hold
Day, night or frost temperature is flashing.
3
Press
down briefly or release
.
Return to main menu, hand symbol has
disappeared.
to switch to automatic mode.
6.3. Set day or week programmes
The device has the following standard switching command (factory setting).
Day
Programme
Switching
time
Temperature setting
Temperature
01
07h00
Day
20°C
1234567
1
02
23h00
Night
15°C
1234567
1
defect.
•The clock thermostat may not be used to directly control a burner. The clock thermostat is meant to activate
the circulation pump of the central heating.
•There are many factors which may influence a temperature measurement. To guarantee a correct temperature measurement, please do not place the thermostat:
on an exterior wall.
within the immediate vicinity of a heat generating source (heater, radiator, ...) or electrical equipment that
may radiate heat (TV, computer, ...).
-
in direct sunlight or artificial light.
-
behind a curtain or drapes.
-
Avoid circulation of air in the pipes of the heating installation. If needed, fill in any gaps using PU foam.
RP
XXX-8810X
The set programme daily activates the day temperature at 7h00 and the night temperature at 23h00. You
can also customize a programme which meets your personal life pattern. For this, the device is equipped
with 24 switching commands. Each command contains switching time, week day/week block and temperature setting.
Add switching command
Step Operation
1
Result
for 3s to go into programming
Hold down
mode.
In order:
- block 'entire week' Mon - Sun (1234567)
- block 'long working week' Mon - Sat (123456)
to set the day of the week or
- block 'short working week' Mon - Fri (12345)
- block 'long weekend' Fri - Sun (567)
- block 'short weekend' Sat/Sun (67)
- separate weekdays Mon, Tue... (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
2
Briefly press
week block.
3
Press
4
Press to choose between day, night or frost Sun, moon or crystal will appear on the left-hand
side of the display.
temperature.
or
Increase/reduce switching time.
.
5
Press
.
The next memory location is called up.
6
Press
.
Return to main menu
Attention: if the memory location following an available memory location is selected, then the number of
memory locations that are still available appears on the display. E.g.: rE21 = there are still 21 memory
locations available.
Change switching command
Step Operation
Result
for 3s to go into programming
1
Hold down
mode.
2
Briefly press
until the desired switching
The switching command to be changed is selected.
command is selected.
3
The first switching command is displayed (01).
In order:
- block 'entire week' Mon - Sun (1234567)
- block 'long working week' Mon - Sat (123456)
to set the day of the week or
- block 'short working week' Mon - Fri (12345)
- block 'long weekend' Fri - Sun (567)
- block 'short weekend' Sat/Sun (67)
- separate weekdays Mon, Tue... (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Briefly press
week block.
4
Press
5
Press to choose between day, night or frost Sun, moon or crystal will appear on the left-hand
side of the display.
temperature.
6
Press
or
Increase/reduce switching time.
.
Return to main menu
.
Change switching command
Step Operation
Result
for 3s to go into programming The first switching command is displayed (01).
1
Hold down
mode.
2
Briefly press
until you reach the desired The memory location to be deleted is selected.
switching command.
3
Simultaneously press
4
Press
and
.
.
1,50m
The first switching command is displayed (01).
The contents of the selected memory location
are deleted.
Return to main menu
8. TROUBLESHOOTING
The ‘flame’ symbol remains on the display, even once the right temperature in the room has been reached.
The thermostat is digitally controlled and anticipates temperature changes. As the pump needs time to heat
up the room, the thermostat sends a signal to the pump in advance, as well as staying active once the set
temperature has been reached. In doing so, the temperature can stay constant, ensuring maximum efficiency
and minimum consumption.
9. WARNINGS REGARDING INSTALLATION
•The installation should be carried out by a registered installer and in compliance with the statutory regulations.
•This user manual should be presented to the user. It should be included in the electrical installation file,
and it should be passed on to any new owners. Additional copies are available on the Niko website or via
the Niko support service.
•During installation, the following should be taken into account (non-exhaustive list):
-- the statutory laws, standards and regulations.
-- the technology currently available at the time of installation.
-- this user manual, which only states general regulations and should therefore be read within the scope
of each specific installation.
-- the rules of proper workmanship.
This product complies with all of the relevant European guidelines and regulations. If applicable, you can find
the EU declaration of conformity regarding this product at www.niko.eu.
10. NIKO SUPPORT
In case of doubt or for the specific exchange procedure in case of a possible defect, contact the Niko support
service in Belgium at +32 3 778 90 80 or your wholesaler/installer. Contact details and more information can
be found at www.niko.eu under the “Help and advice” section.
11. GUARANTEE PROVISIONS
•The period of guarantee is four years from the date of delivery. The delivery date is the invoice date of
purchase of the product by the consumer. If there is no invoice, the date of production applies.
•The consumer is obliged to inform Niko in writing about the non-conformity, within two months after
stating the defect.
•In case of a non-conformity, the consumer only has the right to a product repair or replacement free of
charge, which shall be decided by Niko.
•Niko shall not be held liable for a defect or damage resulting from incorrect installation, improper or careless
use, incorrect operation, transformation of the product, maintenance that does not adhere to the maintenance
instructions or an external cause, such as damage due to moisture or overvoltage.
•The compulsory regulations of the national legislation concerning the sale of consumer goods and the
protection of the consumer in the countries where Niko sells, directly or via sister companies, subsidiaries,
chain stores, distributors, agents or permanent sales representatives, take priority over the above-mentioned
rules and regulations.
Do not dump this product with the unsorted waste. Bring it to a recognised waste collection point. Together with producers
and importers, you have an important role to play in the advancement of sorting, recycling and reusing discarded electrical
and electronic appliances. In order to finance the waste collection and processing, the government levies a recycling
contribution in some cases (included in the purchase price of this product).
Delete everything and return to factory settings
To do so, all programmes and settings entered by the user are deleted.
Operation
Hold down
Result
and briefly press .
All programmes and settings are deleted.
Device returns to factory settings.
6.4. Functions with external switch
An actuator is used enabling the connection of an external switch. If an external switch is connected to E1,
it has the following function in combination with the clock thermostat:
• switch OFF: normal operation
• switch ON: night temperature level active (hand symbol visible)
Attention: as long as the switch is ON, the night temperature will remain active! In this mode it is only
possible to program or reset the thermostat.
12. WIRING DIAGRAMS
L
230 Vac
N
9
7. USAGE WARNINGS
•In the event of malfunctions, press RESET key briefly. The programme is retained.
•The temperature display is stable after ±10 min. This is a normal occurrence and does not indicate a
PMXXX-8810XR16343nv Niko sa
Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@niko.be — www.niko.eu
EN
XXX-88102 / XXX-88103
DIGITÁLNY TERMOSTAT S HODINAMI URČENÝ PRE KÚRENIE (MAX. 1 A)
1. OPIS
Tento digitálny termostat s hodinami je vhodný na zapustenú montáž do interiérovej steny alebo priečky.
Tento termostat sa používa ovládanie elektronických ventilov alebo elektrického kúrenia za účelom regulovať
teplotu v miestnosti.
Tento termostat je dostupný vo všetkých prevedeniach, ktoré spoločnosť Niko ponúka. Vyhotovuje sa v
dvoch nasledovných verziách:
•xxx-88102 upevnenie pomocou rozperiek
•xxx-88103 upevnenie pomocou skrutiek.
Musí byť zakončený rámčekom podľa Vášho výberu.
Digitálny termostat s hodinami sa skladá zo snímača a aktora:
•snímač = viditeľný elektronický komponent dostupný vo všetkých vyhotoveniach a farbách, ktoré spoločnosť
Niko ponúka, a ktorý automaticky alebo po manuálnom ovládaní odošle spínací príkaz na pripojený aktor.
•aktor = zabudovaný komponent, ktorý po prijatí príkazu z pripojeného snímača, spína pripojenú záťaž. Ide
o jeden jednokanálový aktor s jednopólovým bezpotenciálovým 1 A reléovým výstupom.
2. TECHNICKÉ ÚDAJE SNÍMAČA/AKTORA
2.1. TECHNICKÉ ÚDAJE AKTORA
•sieťové napätie: 230 V~ 50 Hz
•minimálna hĺbka zapustenej montážnej krabice: 40 mm
•6 pripojovacích svoriek, max. kapacita na pripojovaciu svorku: 2 × 1,5 mm² alebo 1 × 2,5 mm²
•určené na použitie v prostredí s takou vlhkosťou vzduchu, pri ktorej nedochádza ku kondenzácii
•bezpotenciálový 1 A reléový výstup pre motory (žiadne SELV, bezpečné nízke napätie)
2.2. TECHNICKÉ ÚDAJE SNÍMAČA
•Denné/týždenné programy
•Presnosť programovania: ± 0,5°C
•Záloha prevádzky: po výpadku elektrického prúdu budú hodiny v zálohovom chode v prevádzke ďalších 30
minút. Pamäť sa trvalo uloží.
•Možnosť manuálneho režimu
•Môžete nastaviť max. 24 spínaní
•3 typy teplotných úrovní: deň, noc a mrznutie
•Môžete natrvalo nastaviť zobrazovanie času alebo teploty
•regulačných rýchlostí v závislosti od veľkosti miestnosti (RP hodnota)
Termostat má interný PI regulátor a ovláda vykurovací systém pomocou pulzno-šírkovej modulácie
(PWM). Termostat budete meniť svoje riadenie
počas jednotlivých cyklov. V závislosti od nameranej teploty počas jedného cyklu, môže termostat
ovládať kontakt na 10 až 100 percent počas doby
trvania cyklu. Doba trvania celého cyklu závisí od
hodnoty RP (viď. nastavenie hodnoty RP).
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle ...
RELAY ON
t
100%
50%
30%
10%
16
5
6
20
24
veľké miestnosti, podlahové kúrenie 1…2 °C/hodinu
Krok Prevádzka
Výsledok
Zariadenie prejde do nastavovania RP.
1
Súčasne stlačte
2
Pre nastavenie hodnoty RP stlačte
3
Stlačte
a
.
alebo
. RP1; RP2; … ; RP6
Návrat do hlavnej ponuky
.
5.3. Nastavenie teplotných nastavení
Zariadenie má nasledujúce štandardné teplotné nastavenia.
Symbol
Štandardné nastavenie Nastaviteľné
Deň
slnko
+ 20°C
od nočnej teploty do +30°C
Noc
mesiac
+ 15°C
od +7°C do dennej teploty
Mráz
snežná
vločka
+ 7°C
Pevne nastavená hodnota bez
možnosti nastavenia
Výsledok
1
3 sekundy podržte stlačené tlačidlo
2
Stlačte
teplotu.
3
Stlačte
4
Stlačte
Zariadenie sa prepne do programovacieho
režimu.
.
a tým si vyberiete buď dennú alebo nočnú V ľavej časti displeja sa zobrazí slnko
alebo mesiac.
alebo
Zvýšte/znížte teplotu postupne po 0,5°C.
.
Návrat do hlavnej ponuky
.
10%
4. ZOBRAZOVACIE A RIADIACE TLAČIDLÁ
TlačidláFunkcie
zvýšte nastavenú teplotu (postupne: krátke stlačenie; posúvanie: podržanie)
znížte nastavenú teplotu (postupne: krátke stlačenie; posúvanie: podržanie)
vyberte deň v týždni
zobrazenie a potvrdenie aktuálneho času
programovanie
zobrazenie aktuálnej teploty
RESET (resetovanie - na stlačenie tohto tlačidla nepoužívajte ostré kovové predmety)
sa používajú iba na prvotné spustenie alebo na naprogramovanie termostatu s hodinami.
5.4. Nastavenie hodnoty odchýlky
Niektoré faktory môžu ovplyvniť meranie teploty. To znamená, že môže byť rozdiel v teplote zobrazenej na
termostate a skutočnou teplotou v miestnosti. Ak chcete tento rozdiel vyrovnať, postupujte nasledovne. Počkajte
aspoň 10 minút, aby ste sa uistili, že zobrazovanie teploty na termostate s hodinami je stabilizované. Pozrite sa,
akú teplotu ukazuje teplomer v miestnosti. Ak je teplota na termostate nižšia/vyššia ako teplota na teplomere,
tak musíte nastaviť pozitívnu/negatívnu hodnotu odchýlky. Takto môžete teplotu upraviť od -6°C do +6°C.
UPOZORNENIE: ak chcete mať zaručenú stabilnú teplotu, nastavte hodnotu odchýlky ešte počas prvotnej
aktivácie. Továrenské nastavenie je nastavené na 0.
Krok Prevádzka
Výsledok
Súčasne stlačte
,
2
Stlačte
.
3
Stlačte
1
alebo
a
Zariadenie sa prepne do nastavenia odchýlky. (indikácia na
obrazovke: POd)
Zvýšte/znížte teplotu postupne po 0,5°C.
Návrat do hlavnej ponuky
.
aktuálny deň v týždni
1 = Pondelok
ponuka programovania
Hodnota odchýlky môže byť nastavená od -6°C do +6°C v porovnaní so štandardným nastavením.
ponuka nastavení času
6. POUŽITIE
ponuka nastavení
teplotné nastavenie
6.1. Manuálne zmeňte nastavenú teplotu (manuálny režim)
Ak sa chcete odchýliť od nastavenej teploty, tak vždy môžete manuálne zmeniť teplotu. Na displeji bude
indikovaná manuálna prevádzka prostredníctvom blikajúceho „symbolu ruky“, zatiaľ čo súčasne zmizne aj
symbol „teplomera“. Ak bola teplota zmenená manuálne, tak displej už nemôže viac prepínať do zobrazovania času. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí aktuálna teplota v miestnosti.
kúrenie
indikácia teplotného nastavenia:
pamäťová pozícia
aktivovaná
slnko = teplota počas dňa
mesiac = teplota počas noci
manuálne ovládanie
snežná vločka = teplota pri mrznutí
aktivovaná
5. KONFIGURÁCIA
Ak počas programovania v priebehu 30 sekúnd nič nespravíte, tak sa zariadenie automaticky vráti na
úvodnú obrazovku. Po ±10 minútach sa teplota na displeji termostatu s hodinami stabilizuje.
10
12
4
Krok Prevádzka
20°C
19°C
18°C
100%
a
3
Môžete zmeniť nastavenia denných a nočných teplôt; použite nasledovný postup
T°
Pri inštalovaní berte nasledujúce do úvahy:
•dobu odozvy regulačných ventilov. Ich doba odozvy je behom 3 minút zvyčajne od 0 do 100 %.
•dobu oneskorenia kotla. V prípade potreby použite bypass.
Tlačidlá
5.2. Nastavenie hodnoty RP
Nie všetky inštalácie na vykurovanie majú rovnaký čas odozvy. Preto musí byť sekvencia pre zapínanie
a vypínanie inštalácie prispôsobená miestnej situácii (doba regulovania). Toto môžete nastaviť pomocou
hodnoty RP. Zariadenie používa 6 hodnôt RP: od RP1 pre malé miestnosti (rýchla doba regulovania) do RP6
pre veľké miestnosti (pomalá doba regulovania).
RP hodnota Minúty
Použitie
1
4
malé miestnosti, elektrické kúrenie 4...6 °C/hodinu
2
8
Teplotné nastavenie
•Požiadavky na inštaláciu:
-- ± 1,5 m na výšku
-- dobrá cirkulácia vzduchu
-- neinštalujte na miesto s priamym slnečným žiarením
-- inštalujte mimo miesta, ktoré je priamo ovplyvňované vykurovacím telesom
•Okolitá teplota: 0 až 40 °C
•Skladovacia teplota: -25 až 75 °C
3. PREVÁDZKA
nastavenie času a dňa v týždni. V tomto prípade bude blikať čas a deň v týždni, čiže môžete okamžite
prejsť na krok č. 2.
Krok Prevádzka
Výsledok
3 sekundy podržte stlačené tlačidlo , ak
1 chcete aktivovať režim pre nastavenie času Čas a deň v týždni budú blikať.
a dňa v týždni.
2 Stlačte a tým nastavíte deň v týždni.
1 = Pondelok, 2 = Utorok…
• krátke stlačenie: nastavenie po minútach
3 Stlačte alebo a tým nastavíte čas.
• podržanie: nastavenie vždy po 5 minútach,
potom vždy po hodine
4 Stlačte .
Návrat do hlavnej ponuky
Základné nastavenia
Základné nastavenia musia byť nastavené počas prvotnej aktivácie alebo po resetovaní. Základné nastavenia sú: deň v týždni a hodina, hodnota RP (v závislosti od veľkosti miestnosti) a regulačná hodnota pre
denné a nočné teploty a teploty pri mrznutí.
5.1. Nastavenie dňa v týždni a času
Pri prvom zapojení na zdroj napájania a po každom resetovaní sa na displeji nakrátko zobrazia všetky
symboly a segmenty. Ak ešte nebol uložený žiaden čas, zariadenie sa automaticky prepne do režimu pre
Krok Prevádzka
1
2
Stlačte
Stlačte
alebo
Výsledok
ak chcete zvýšiť alebo znížiť teplotu.
a tým potvrdíte požadovanú teplotu.
Požadovaná teplota bliká.
Návrat do hlavnej ponuky, zobrazí sa
aktuálna teplota.
Ak chcete nastaviť teplotu, ktorá je nižšia ako denná teplota alebo vyššia ako nočná teplota, postupujte
nasledovne.
Krok Prevádzka
Výsledok
1
alebo , až kým nedosiahnete štan- Zobrazí sa denná alebo nočná teplota.
Stláčajte
dardnú dennú alebo
nočnú teplotu.
2
Krátko podržte stlačené
alebo pustite
.
Bude blikať denná alebo nočná teplota.
SKnv Niko sa Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@niko.be — www.niko.eu
PMXXX-8810XR16343
XXX-88102 / XXX-88103
3
Stláčajte alebo
vanú teplotu.
4
Stlačte
teplotu.
Prevádzka
, až kým nedosiahnete požado- Zobrazí sa požadovaná teplota.
Podržte stlačené tlačidlo
Návrat do hlavnej ponuky, zobrazí sa aktuálna
teplota.
a tým potvrdíte požadovanú
6.2. Prepnutie z manuálneho do automatického režimu
Kým bude na displeji zobrazený blikajúci „symbol ruky“, tak termostat s hodinami je v manuálnom režime.
Manuálny režim sa automaticky vypne po vykonaní spínacieho príkazu.
Ak chcete prepnúť z manuálneho do automatického režimu, postupujte nasledovným spôsobom:
Krok Prevádzka
Výsledok
Stláčajte alebo , až kým nedosiahnete štandardnú dennú alebo nočnú teplotu alebo teplotu
pri mrznutí.
Zobrazí sa denná alebo nočná teplota alebo
teplota pri mrznutí.
2
Krátko podržte stlačené
Denná alebo nočná teplota alebo teplota pri
mrznutí bude blikať.
3
Stlačením tlačidla
režimu.
1
alebo pustite
.
prepnete do automatického
Návrat do hlavnej ponuky, zobrazí sa symbol
ruky.
6.3. Nastavenie denných alebo týždenných programov
Zariadenie má nasledujúci štandardný spínací príkaz (továrenské nastavenie).
Program
Spínací čas
Teplotné nastavenie
Teplota
Deň
RP
01
07:00
Deň
20°C
1234567
1
02
23:00
Noc
15°C
1234567
1
Nastavený program denne aktivuje dennú teplotu o 7:00 a nočnú teplotu o 23:00. Môžete
takisto nastaviť program, ktorý vyhovuje Vášmu osobnému životnému štýlu. Práve preto je
zariadenie vybavené 24 spínacími príkazmi. Každý príkaz obsahuje čas spínania, týždenný
alebo denný/týždenný blok a teplotné nastavenie.
Výsledok
a krátko stlačte . Všetky programy a nastavenia budú zmazané.
Zariadenie sa vráti do továrenských nastavení.
6.4. Funkcie s externým spínačom
Je použitý aktor, ktorý umožňuje pripojenie externého spínača. Ak je na E1 pripojený externý spínač E1, tak
má nasledujúcu funkciu v kombinácii s termostatom s hodinami:
• spínač v polohe VYP: bežná prevádzka
• spínač v polohe ZAP: aktivovaná úroveň nočnej teploty (je viditeľný symbol ruky)
Upozornenie: kým je spínač v polohe ZAP, bude aktivovaná nočná teplota! V tomto režime je možné iba
naprogramovať alebo resetovať termostat.
7. UPOZORNENIA PRE POUŽÍVATEĽA
•V prípade nefunkčnosti/porúch krátko stlačte tlačidlo RESET. Program je zachovaný.
•Zobrazovanie teploty je stabilizované po ±10 min. Toto je bežný jav a neznamená poruchu.
•Termostat s hodinami nesmie byť používaný na priame ovládanie horáka. Termostat s hodinami je určený na
aktivovanie obehového čerpadla ústredného kúrenia.
•Sú mnohé faktory, ktoré môžu ovplyvniť meranie teploty. Ak chcete zabezpečiť správne meranie teploty, tak
neumiestňujte termostat:
na vonkajšie steny.
do bezprostrednej blízkosti zdroja tepla (ohrievač, radiátor, atď.) alebo elektrického zariadenia, ktoré môže
vyžarovať teplo (TV. počítač, atď.).
-
na priame slnečné žiarenie alebo umelé osvetlenie.
-
za záves alebo záclony.
-
Vyhýbajte sa cirkulácii vzduchu v potrubiach vykurovacej inštalácie. V prípade potreby vyplňte všetky
medzery pomocou polyuretánovej peny.
Pridanie spínacieho príkazu
Krok Prevádzka
Výsledok
1
a tým
3 sekundy podržte stlačené tlačidlo
Zobrazí sa prvý spínací príkaz (01).
sa prepnete do programovacieho režimu.
2
V danom poradí:
- blok „celý týždeň“ PON - NED (1234567)
- blok „dlhý pracovný týždeň“ PON - SOBT
(123456)
Krátko stlačte a tým nastavíte deň v týždni - blok „krátky pracovný týždeň“ PON - PIA
(12345)
alebo týždenný blok.
- blok „dlhý víkend“ PIA - NED (567)
- blok „krátky víkend“ SOB/NED (67)
- samostatné dni v týždni PON, UTO... (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7)
3
Stlačte
4
Stlačte , aby ste si vybrali medzi dennou, V ľavej časti displeja sa zobrazí slnko, mesiac,
nočnou teplotou alebo teplotou pri mrazoch. alebo mesačná vločka.
5
Stlačte
.
Dôjde k vyvolaniu ďalšieho pamäťového miesta.
6
Stlačte
.
Návrat do hlavnej ponuky
alebo
Zvýšenie/zníženie spínacieho času.
.
Upozornenie: ak je zvolená pamäťová pozícia, ktorá nasleduje za dostupnou pamäťovou pozíciou, tak sa
na displeji zobrazí počet ešte dostupných pamäťových pozícií. Napr.: rE21 = znamená, že je dostupných
ešte 21 pamäťových pozícií.
Zmenenie spínacieho príkazu
Krok Prevádzka
Výsledok
1
a tým
3 sekundy podržte stlačené tlačidlo
Zobrazí sa prvý spínací príkaz (01).
sa prepnete do programovacieho režimu.
2
Krátko stlačte , až kým nie je zvolený
Je zvolený spínací príkaz, ktorý má byť zmenený.
požadovaný spínací príkaz.
3
V danom poradí:
- blok „celý týždeň“ PON - NED (1234567)
- blok „dlhý pracovný týždeň“ PON - SOBT
(123456)
Krátko stlačte a tým nastavíte deň v týždni - blok „krátky pracovný týždeň“ PON - PIA
(12345)
alebo týždenný blok.
- blok „dlhý víkend“ PIA - NED (567)
- blok „krátky víkend“ SOB/NED (67)
- samostatné dni v týždni PON, UTO... (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7)
4
Stlačte
5
Stlačte , aby ste si vybrali medzi dennou, V ľavej časti displeja sa zobrazí slnko, mesiac, alebo
nočnou teplotou alebo teplotou pri mrazoch. mesačná vločka.
6
Stlačte
alebo
1,50m
Zvýšenie/zníženie spínacieho času.
.
Návrat do hlavnej ponuky
.
Zmenenie spínacieho príkazu
Krok Prevádzka
Výsledok
1
a tým Zobrazí sa prvý spínací príkaz (01).
3 sekundy podržte stlačené tlačidlo
sa prepnete do programovacieho režimu.
2
Krátko stlačte
, až kým nedosiahnete Je zvolená pamäťová pozícia, ktorá má byť zmazaná.
požadovaný spínací príkaz.
3
Súčasne stlačte
4
Stlačte
a
.
.
Obsah pamäťovej pozície sa zmaže.
Návrat do hlavnej ponuky
Zmazanie všetkého a obnovenie továrenských nastavení
Ak to urobíte, budú všetky programy a nastavenia, ktoré zadal používateľ, zmazané.
PMXXX-8810XR16343nv Niko sa
8. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Symbol „plameňa“ bude zobrazený na displeji aj potom, ako bola v izbe dosiahnutá správna teplota. Termostat
je digitálne ovládaný a predpovedá teplotné zmeny. Keďže čerpadlo potrebuje čas na zohriatie miestnosti,
termostat odošle čerpadlu signál už vopred a takisto zostane zapnutý aj potom, ako bola dosiahnutá nastavená
teplota. Týmto spôsobom môže teplota zostať konštantná, čo zabezpečí maximálnu efektívnosť a minimálnu
spotrebu.
9. UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE
•Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér v súlade s platnými predpismi.
•Tento návod musí byť odovzdaný užívateľovi. Musí byť súčasťou dokumentácie o elektrickej inštalácii a musí
byť odovzdaný každému novému užívateľovi. Ďalšie kópie sú k dispozícii na webovej stránke Niko alebo
prostredníctvom služby podpory. Najnovší manuál pre tento produkt je vždy k dispozícii na webovej stránke Niko.
•Počas inštalácie je potrebné brať do úvahy nasledovné (neobmedzuje sa iba na nasledovný zoznam):
-- aktuálne platné zákony, normy a vyhlášky.
-- aktuálny stav dostupnej technológie v čase inštalácie.
-- tento návod, ktorý obsahuje iba všeobecné pravidlá, je potrebné použiť s ohľadom na špecifiká každej
inštalácie.
-- pravidlá správnej inštalácie.
Tento výrobok spĺňa všetky relevantné Európske predpisy a nariadenia. V prípade potreby nájdete príslušné EÚ
vyhlásenie o zhode na stránke www.niko.eu.
10. NIKO PODPORA
V prípade pochybností alebo ak si prajete vymeniť chybný produkt, obráťte sa na svojho predajcu alebo na
podporu spoločnosti Niko:
•Belgicko +32 3 778 90 80
•Holandsko: +31 880 15 96 10
Ďalšie informácie a kontakty nájdete na stránke www.niko.eu v sekcii „Pomoc a podpora“.
11. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
•Záručná doba je štyri roky od dátumu dodávky. Dátum dodania je dátum nákupu výrobku zákazníkom uvedený
na faktúre. V prípade, že faktúra nebola vystavená, platí dátum výroby.
•Zákazník je povinný písomnou formou informovať spoločnosť Niko o poruche do dvoch mesiacov od jej objavenia.
•V prípade poruchy výrobku má zákazník nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu (na základe posúdenia
firmy Niko).
•Niko nenesie zodpovednosť za poruchu alebo poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym
alebo nedbalým použitím, prepravou výrobku, nesprávnou údržbou, alebo vonkajšími vplyvmi ako sú zvýšená
vlhkosť či prepätie.
•Záväzné zákony národnej legislatívy, týkajúce sa predaja tovaru a ochrany zákazníka platné v krajinách, kde
sa predávajú výrobky Niko, priamo alebo cez sesterské či dcérske spoločnosti, reťazce, distribútorov, agentov
alebo stálych predajných zástupcov, sú nadriadené vyššie uvedeným pravidlám a nariadeniam.
Tento produkt nemôže byť odstraňovaný spolu s netriedeným odpadom. Váš starý produkt zoberte do zberného dvora
alebo na určené zberné miesto odpadu alebo do recyklačného strediska Takisto, ako aj výrobcovia a dovozcovia, aj vy
zohrávate veľmi dôležitú úlohu pri podpore triedenia, recyklovania a opätovného používania odpadu vzniknutého z
elektrických a elektronických zariadení. Aby bolo možné financovať zber, triedenie a spracovanie odpadu, vláda v určitých
prípadoch odvádza poplatky za recykláciu (tie sú zahrnuté v cene tohto výrobku).
Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@niko.be — www.niko.eu
SK
11
XXX-88102 / XXX-88103
12. SCHÉMY ZAPOJENIA
L
230 Vac
N
12
SKnv Niko sa Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@niko.be — www.niko.eu
PMXXX-8810XR16343
Download PDF

advertising