EN Instruction manual NL Gebruiksaanwijzing FR Manuel d

EN Instruction manual
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
VE5905
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
1
2
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
SAFETY
• This appliance shall not be used by children
veiligheidsinstructies.
aged less than 8 years. This appliance can be • Als het netsnoer beschadigd is, moet het
used by children aged from 8 years and above
worden vervangen door de fabrikant, de
and persons with reduced physical, sensory or
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
mental capabilities or lack of experience and
personen met een soortgelijke kwalificatie om
knowledge if they have been given
gevaar te voorkomen.
supervision or instruction concerning use of
• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
the appliance in a safe way and understand
te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
the hazards involved. Children shall not play
verstrikt kan raken.
with the appliance. Keep the appliance and its • Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
cord out of reach of children aged less than 8
ondergrond worden geplaatst.
years. Cleaning and user maintenance shall
• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
not be made by children unless older than 8
achterlaten wanneer de stekker zich in het
and supervised.
stopcontact bevindt.
• By ignoring the safety instructions the
• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
manufacturer can not be hold responsible for
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
the damage.
is.
• If the supply cord is damaged, it must be
• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
replaced by the manufacturer, its service
niet onder in water of andere vloeistoffen om
agent or similarly qualified persons in order to
elektrische schokken te voorkomen.
avoid a hazard.
ONDERDELENBESCHRIJVING
• Never move the appliance by pulling the cord 1. Knop voor instelling van de snelheid
2. Timer-knop
and make sure the cord can not become
3. Ventilator
entangled.
4. Basis
• The appliance must be placed on a stable,
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
• Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers,
level surface.
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
• The user must not leave the device
• Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
unattended while it is connected to the supply. onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
producten.
• This appliance is only to be used for
• Draai de schroeven uit de onderzijde van de ventilator.
household purposes and only for the purpose • Bevestig beide bodemplaten aan elkaar en zorg hierbij dat de
voedingskabel door het gat in het midden loopt.
it is made for.
• Bevestig de bodemplaat met schroeven aan de onderzijde van het
apparaat.
• To protect yourself against an electric shock,
het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
do not immerse the cord, plug or appliance in • Plaats
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
the water or any other liquid.
PARTS DESCRIPTION
1. Speed adjustment knob
2. Timer knob
3. Fan
4. Base
3
BEFORE THE FIRST USE
• Take the appliance and accessories out the box. Remove the
stickers, protective foil or plastic from the device.
• Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
• Unscrew the screws out of the bottom of the fan.
• Fasten both bottom plates to each other, make sure the power cable is
put through the hole in the middle.
• Screw the bottom plate onto the bottom of the fan.
• Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
• Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the
voltage which is indicated on the device matches the local voltage
before connecting the device. Voltage 220V-240V 50/60Hz)
4
USE
• Set the speed adjustment switch into the desired position.
• The timer switch can be used to set the desired operation time.
CLEANING AND MAINTENANCE
• Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
• Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
GUARANTEE
• This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
purpose for which it was created. In addition, the original purchase
(invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
• For the detailed warranty conditions, please refer to our service
website: www.service.tristar.eu
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
• Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Let op: Zorg er voor het
aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
voltage overeenkomt met de plaatselijke
netspanning. Voltage: 220V-240V~ 50/60Hz)
GEBRUIK
• Zet de snelheidsschakelaar in de gewenste positie:
• De tijdschakelaar kan worden gebruikt om de gewenste bedrijfstijd in te
stellen.
REINIGING EN ONDERHOUD
• Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en
schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
beschadigt het apparaat.
• Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
GARANTIE
• Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
artikelnummer van het product.
• Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
service.tristar.eu!
FR Manuel d'instructions
SÉCURITÉ
• L'appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
Support
physique, sensoriel ou mental voire ne
You can find all available information and spare parts at
disposant pas des connaissances et de
service.tristar.eu!
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
NL Gebruiksaanwijzing
toute sécurité et de compréhension des risques
VEILIGHEID
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
cordon d'alimentation hors de portée des
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
door personen met verminderde lichamelijke,
maintenance utilisateur ne doivent pas être
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
aan de benodigde ervaring en kennis indien
plus et sont sous surveillance.
ze onder toezicht staan of instructies krijgen
•
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
over hoe het apparaat op een veilige manier
fabricant ne saurait être tenu responsable des
kan worden gebruikt alsook de gevaren
dommages.
begrijpen die met het gebruik samenhangen.
•
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
doit être remplacé par le fabricant, son
Houd het apparaat en het netsnoer buiten
réparateur ou des personnes qualifiées afin
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat
d'éviter tout risque.
reiniging en onderhoud niet door kinderen
•
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
onder toezicht staan.
entortillé.
• L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
• Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
• Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
• Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide .
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Bouton de réglage de vitesse
2. Bouton de minuteur
3. Ventilateur
4. Base
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
• Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte. Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
• Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
• Desserrez les vis hors du fond du ventilateur.
• Fixez ensemble les deux plaques inférieures et assurez-vous que le
câble d'alimentation passe par l'orifice au milieu.
• Vissez la plaque inférieure sur le fond du ventilateur.
• Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
• Branchez le cordon d’alimentation à la prise. (Remarque : Veillez à ce
que la tension indiquée sur l’appareil corresponde à celle du secteur
local avant de connecter l'appareil. Tension 220-240V~ 50/60Hz)
UTILISATION
• Réglez le sélecteur de vitesse (3) sur la position voulue.
• Le minuteur peut servir à régler le temps de fonctionnement voulu.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
• N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
GARANTIE
• Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
du détaillant et le numéro d'article du produit.
• Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
notre site Internet de service : www.service.tristar.eu
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
service.tristar.eu !
DE Bedienungsanleitung
SICHERHEIT
• Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
• Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
• Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
• Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
• Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
• Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Geschwindigkeitseinstellknopf
2. Timer-Knopf
3. Lüfter
4. Basis
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
• Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
• Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
Scheuermittel.
• Entfernen Sie die Schrauben an der Unterseite des Ventilators.
• Befestigen Sie die beiden unteren Platten gegeneinander und stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel durch die Bohrung in der Mitte geführt wird.
• Schrauben Sie die untere Platte auf der Unterseite des Ventilators fest.
• Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
• Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose. (Hinweis: Stellen Sie
vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem Gerät
angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt. Spannung: 220V-240V 50/60Hz)
GEBRAUCH
• Stellen Sie den Geschwindigkeitseinstellschalter auf die gewünschte
Position.
• Der Timer-Schalter kann verwendet werden, um die gewünschte
Betriebszeit einzustellen.
REINIGUNG UND PFLEGE
• Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
GARANTIE
• Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
• Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!
ES Manual de instrucciones
SEGURIDAD
• Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
• Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
• Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
• Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
• El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
• El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
• Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
• Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Mando de ajuste de velocidad
2. Mando del temporizador
3. Ventilador
4. Base
ANTES DEL PRIMER USO
• Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
• Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
• Desenrosque los tornillos para sacarlos de la parte inferior del ventilador.
• Fije ambas placas inferiores entre sí, asegurándose de que el cable
eléctrico pase por el orificio del centro.
• Atornille la placa inferior en la parte inferior del ventilador.
• Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
uso en exteriores.
• Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. (Nota:
Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con
la tensión local antes de conectarlo. Tensión 220V-240V 50/60Hz)
USO
• Sitúe el interruptor de ajuste de velocidad en la posición deseada:
• El interruptor del temporizador puede utilizarse para ajustar el tiempo de
funcionamiento deseado.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el
aparato.
• No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato
no se puede lavar en el lavavajillas.
GARANTÍA
• Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si
el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito
para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra
original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la
compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
• Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la
página web de servicio: www.service.tristar.eu
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
¡Puede encontrar toda la información y recambios en service.tristar.eu!
PT Manual de Instruções
SEGURANÇA
• Este aparelho não deve ser utilizado por
crianças com idades compreendidas entre
menos de 8 anos. Este aparelho pode ser
utilizado por crianças com mais de 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, assim como com falta de
experiência e conhecimentos, caso sejam
supervisionadas ou instruídas sobre como
utilizar o aparelho de modo seguro e
compreendam os riscos envolvidos. As crianças
não devem brincar com o aparelho. Mantenha o
aparelho e respectivo cabo fora do alcance de
crianças com idade inferior a 8 anos. A limpeza
e manutenção não devem ser realizadas por
crianças a não ser que tenham mais de 8 anos
e sejam supervisionadas.
• Se não seguir as instruções de segurança, o
fabricante não pode ser considerado
responsável pelo danos.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado,
deve ser substituído pelo fabricante, o seu
representante de assistência técnica ou alguém
com qualificações semelhantes para evitar
perigos.
• Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
e certifique-se de que este nunca fica preso.
• O aparelho deve ser colocado numa superfície
plana e estável.
• O utilizador não deve abandonar o aparelho
enquanto este estiver ligado à alimentação.
• Este aparelho destina-se apenas a utilização
doméstica e para os fins para os quais foi
concebido.
• Para se proteger contra choques eléctricos, não
mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em
água ou qualquer outro líquido.
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1. Botão de ajuste de velocidade
2. Botão do temporizador
3. Ventoinha
4. Base
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
• Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, a
película ou plástico de protecção do aparelho.
• Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as peças
amovíveis com um pano húmido. Nunca utilize produtos abrasivos.
• Desaperte e retire os parafusos da parte inferior da ventoinha.
• Aperte as placas inferiores uma à outra, certificando-se de que o cabo
de alimentação passa através do orifício no centro.
• Aparafuse a placa inferior à parte inferior da ventoinha.
• Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e deixe, no
mínimo, 10 cm de espaço livre à volta do aparelho. Este aparelho não
está adaptado para a instalação num armário ou para a utilização no
exterior.
• Ligue o cabo de alimentação à tomada. (Nota: antes de ligar o aparelho,
certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão
local. Tensão de 220V-240 V, 50/60 Hz).
UTILIZAÇÃO
• Coloque o interruptor ajuste de velocidade na posição pretendida.
• O interruptor do temporizador pode ser utilizado para definir o tempo de
funcionamento pretendido.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
• Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de limpeza
agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço, que
danifica o dispositivo.
• Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não é
adequado para a máquina de lavar louça.
GARANTIA
• Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida
se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade
para a qual foi concebido. Além disso, a compra original (factura ou
recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor
e o número de artigo do produto.
• Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso
website de serviço: www.service.tristar.eu
IT Istruzioni per l'uso
Regulátor časovače
• Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan 2.
3. Ventilátor
inget ansvar utkrävas av tillverkaren för
SICUREZZA
4. Základna
• L'apparecchio non deve essere utilizzato da
Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim
eventuella skador som uppkommer.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem
bambini di età inferiore agli 8 anni.
• Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice. Ze spotřebiče odstraňte
• Om nätsladden är skadad måste den bytas ut
de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado
nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
L'apparecchio può essere utilizzato da bambini
no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua
av tillverkaren, dess servicerepresentant eller
• Před prvním použitím tohoto spotřebiče otřete všechny odnímatelné
atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste
di almeno 8 anni e da persone con ridotte
součásti vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky.
liknande kvalificerade personer för att undvika
aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados,
• Vyšroubujte šrouby na spodní straně ventilátoru.
capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure
está a contribuir de forma significativa para a protecção do nosso
fara.
• Obě spodní desky k sobě připevněte tak, aby napájecí kabel procházel
ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos
senza la necessaria pratica ed esperienza sotto • Flytta aldrig apparaten genom att dra den i
otvorem uprostřed.
de recolha.
šrouby na spodní straně ventilátoru.
la supervisione di un adulto o dopo aver
sladden och se till att sladden inte kan trassla in •• Zašroubujte
Umístěte spotřebič na rovný stabilní povrch a zajistěte minimálně 10 cm
Assistência
ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in
volného prostoru kolem spotřebiče. Tento spotřebič není vhodný pro
sig.
Encontra todas as informações e peças de substituição em
instalaci do skříně nebo pro venkovní použití.
sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i
service.tristar.eu!
• Apparaten måste placeras på en stabil, jämn
• Napájecí kabel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Před zapojením
possibili rischi. I bambini non devono giocare
spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá
yta.
místnímu síťovému napětí. Napětí: 220V-240V 50/60Hz)
con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio e il • Använd aldrig apparaten obevakad när den är
PL Instrukcje użytkowania
relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di
POUŽITÍ
ansluten till vägguttaget.
BEZPIECZEŃSTWO
• Spínač nastavení rychlosti nastavte do požadované polohy.
età inferiore agli 8 anni. I bambini non devono
• Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą używać
• Denna apparat får endast användas för
• Spínač časovače lze použít k nastavení požadované doby provozu.
eseguire interventi di manutenzione e pulizia
tego urządzenia. Z urządzenia mogą korzystać
hushållsändamål och endast för det syfte den
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
almeno che non abbiano più di 8 anni e non
dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby
är konstruerad för.
• Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani
abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které poškozují
siano controllati.
o ograniczonych możliwościach fizycznych,
• För att undvika elektriska stötar ska du aldrig
spotřebič.
• Il produttore non è responsabile di eventuali
sensorycznych i psychicznych bądź
sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i • Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není
vhodné pro mytí v myčce.
danni e lesioni conseguenti alla mancata
nieposiadające odpowiedniej wiedzy
vatten eller någon annan vätska.
osservanza delle istruzioni di sicurezza.
i doświadczenia, pod warunkiem, że są
ZÁRUKA
BESKRIVNING AV DELAR
• Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve 1. Hastighetsknapp
nadzorowane lub otrzymały instrukcje
produkt používán pro účely, pro něž byl vyroben. Navíc je třeba předložit
2.
Timervred
essere sostituito dal produttore, da un addetto
dotyczące bezpiecznego używania urządzenia,
originální doklad o koupi (fakturu, účtenku nebo doklad o koupi), na
3. Fläkt
němž je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo
all'assistenza o da personale con qualifiche
4. Bas
a także rozumieją związane z tym zagrożenia.
výrobku.
analoghe per evitare rischi.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
• Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
internetové stránky: www.service.tristar.eu
• Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan. Avlägsna klistermärken,
• Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il
Urządzenie oraz dołączony do niego kabel
skyddsfolie och plast från apparaten.
cavo e controllare che il cavo non possa
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci,
PROSTŘEDÍ
• Innan apparaten används för första gången, torka av alla avtagbara
delar med en dammtrasa. Använd aldrig slipande produkter.
rimanere impigliato.
które nie ukończyły 8 lat. Czyszczenia
• Skruva loss skruvarna från fläktens nederdel.
• Collocare l'apparecchio su una superficie
i konserwacji nie powinny wykonywać dzieci
Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do
• Fäst båda bottenplattorna i varandra, kontrollera att strömkabeln
domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo
passerar genom hålet i mitten.
stabile e piana.
chyba, że ukończyły 8 lat i znajdują się pod
k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na
• Skruva fast bottenplattan på fläktens nederdel.
• Non lasciare mai l'apparecchio senza
nadzorem osoby dorosłej.
spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém
• Placera enheten på en platt yta och se till att det finns 10 cm fritt
upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné.
utrymme runt enheten. Enheten lämpar sig inte för placering i ett skåp
sorveglianza quando è collegato
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za
Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně
eller för användning utomhus.
all'alimentazione.
uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania
životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se
• Anslut nätsladden till uttaget. (Obs: Kontrollera att spänningen som står
zeptejte na místním obecním úřadě.
angiven på enheten motsvarar den lokala spänningen innan du ansluter
• Questo apparecchio è destinato a un uso
instrukcji bezpieczeństwa.
enheten. Spänning 220V-240V 50/60Hz)
esclusivamente domestico e deve essere
• W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby
Podpora
ANVÄNDNING
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony
• Ställ hastighetsreglaget till önskat läge:
service.tristar.eu!
przez producenta, jego agenta serwisowego lub • Per proteggersi dalle scosse elettriche, non
• Tidsbrytaren kan användas för att ställa in önskad driftstid.
immergere il cavo, la spina o l'apparecchio
osoby o podobnych kwalifikacjach.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
SK Používateľská príručka
nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.
• Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za
• Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller
BEZPEČNOSŤ
frätande
rengöringsmedel,
skursvamp
eller
stålull
då
det
kan
skada
przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
enheten.
• Tento spotrebič nesmejú používať deti
1. Manopola di regolazione della velocità
• Urządzenie należy umieścić na stabilnej i
• Sänk aldrig den elektriska anordningen i vatten eller annan vätska.
2. Manopola del timer
mladších ako 8 rokov. Tento spotrebič smejú
Enheten
är
inte
diskmaskinsäker.
wypoziomowanej powierzchni.
3. Ventilatore
detí staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú
4. Base
• Nigdy nie należy zostawiać włączonego
GARANTI
znížené fyzické, senzorické alebo duševné
•
Denna
produkt
har
en
garanti
på
24
månader.
Din
garanti
är
giltig
om
urządzenia bez nadzoru.
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål
schopnosti, alebo osoby bez patričných
•
Estrarre
apparecchio
e
accessori
dall'imballaggio. Rimuovere
adesivi,
• Urządzenie przeznaczone jest tylko do
som den tillverkades. Dessutom skall ursprungsköpet (faktura,
pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ
kassakvitto
eller
kvitto)
vidimeras
med
inköpsdatum,
återförsäljarens
eksploatacji w gospodarstwie domowym, w
• Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti
namn och artikelnummer på produkten.
na nich dozerá osoba zodpovedná za ich
amovibili
con
un
panno
umido.
Non
utilizzare
mai
prodotti
abrasivi.
sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
• För detaljerade garantivillkor, se vår servicewebbplats:
• Svitare le viti sul fondo del ventilatore.
bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred
www.service.tristar.eu
• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym,
• Fissare le due piastre di fondo fra loro, verificare che il cavo di
poučí o bezpečnej obsluhe spotrebiča a
alimentazione
sia
passato
nel
foro
centrale.
OMGIVNING
nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani
• Avvitare la piastra inferiore sul fondo del ventilatore.
príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so
urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
• Posizionare l’apparecchio su una superficie piana stabile e assicurare
spotrebičom. Spotrebič a napájací kábel
un minimo di 10 cm di spazio libero intorno. Questo apparecchio non è
Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den
OPIS CZĘŚCI
idoneo per l'installazione in un armadietto o per uso all'aperto.
uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8
slutat
fungera.
Den
ska
slängas
vid
en
återvinningsstation
för
elektriskt
1. Przycisk do regulacji prędkości
• Collegare il cavo di alimentazione alla presa. (Nota: Assicurarsi che la
och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten,
rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti,
2. Pokrętło regulatora czasowego
tensione indicata sul dispositivo corrisponda alla tensione locale prima di bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta.
3. Wentylator
collegarlo. Tensione 220 V-240 V 50/60 Hz)
ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.
Materialen
som
används
i
denna
apparat
kan
återvinnas.
Genom
att
4. Podstawa
återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. • V prípade ignorovania týchto bezpečnostných
USO
Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
• Impostare l'interruttore di regolazione della velocità sulla posizione
pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek
• Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Usuń z urządzenia
desiderata.
Support
naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
zodpovednosti za vzniknutú škodu.
• Il timer può essere utilizzato per impostare il periodo di funzionamento
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på service.tristar.eu!
• Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wytrzeć wszystkie
desiderato.
•
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho
wyjmowane części wilgotną szmatką. Nigdy nie należy używać
szorstkich środków czyszczących.
vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo
PULIZIA E MANUTENZIONE
• Odkręć śruby znajdujące się na spodzie wentylatora.
CS Návod
k
použití
• Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri
podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo
• Zamocuj jedną spodnią płytę do drugiej, upewniając się, że kabel
e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggia l'apparecchio.
BEZPEČNOST
zasilający przechodzi przez otwór na środku.
nebezpečenstvu.
• Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Non è possibile
• This appliance shall not be used by children
• Przykręć spodnią płytę do spodu wentylatora.
pulire l'apparecchio in lavastoviglie.
•
Spotrebič nikdy nepremiestňujte za kábel a
• Urządzenie umieścić na odpowiedniej, płaskiej powierzchni i zapewnić
from children aged less than 8 years. Tento
minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie to nie
dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
GARANZIA
spotřebič mohou osoby starší 8 let a lidé se
jest przystosowane do montażu w szafce lub do użytkowania na wolnym • Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il
•
Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú
powietrzu.
prodotto viene utilizzato in conformità con le istruzioni e per lo scopo per
sníženými fyzickými, smyslovými nebo
• Kabel zasilający należy podłączyć do gniazda elektrycznego. (Uwaga:
il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di
plochu.
mentálními schopnostmi či nedostatkem
Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie
acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di
•
Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez
wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci lokalnej. Napięcie:
acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.
zkušeností a znalostí používat, pouze pokud
220V-240V 50/60Hz)
• Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web:
dozoru.
jsou pod dohledem nebo dostali instrukce
www.service.tristar.eu
• Tento spotrebič sa smie používať iba na
UŻYTKOWANIE
týkající se bezpečného použití přístroje a
• Ustawić regulator prędkości w odpowiednim położeniu.
AMBIENTE
špecifikované účely v domácom prostredí.
• Wyłącznik czasowy służy do ustawienia czasu pracy urządzenia.
rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se
• Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič
spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
neponárajte do vody ani do žiadnej inej
Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici
• Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy
dosahu dětí mladších 8 let. Čištění a údržbu
alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di
kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým
używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do
riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo
nemohou vykonávat děti, které jsou mladší 8 let
szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
prúdom.
sull'apparecchio,
il
manuale
di
istruzioni
e
la
confezione
sottolineano
tale
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
a bez dozoru.
importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono
Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
POPIS KOMPONENTOV
essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire
• Při ignorování bezpečnostních pokynů není
1. Regulátor nastavenia rýchlosti
alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni
GWARANCJA
výrobce
odpovědný
za
případná
poškození.
2. Gombík časovača
in merito ai punti di raccolta.
• Na produkt udzielana jest 24-miesięczna gwarancja. Gwarancja jest
3. Ventilátor
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
ważna, jeśli produkt jest używany zgodnie z instrukcjami oraz w celu, do
4. Podstavec
Assistenza
jakiego jest on przeznaczony. Dodatkowo należy przesłać oryginalne
vyměněn
výrobcem,
jeho
servisním
zástupcem
Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito
potwierdzenie zakupu (faktura, dowód sprzedaży lub paragon) wraz z
PRED PRVÝM POUŽITÍM
service.tristar.eu.
nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se
datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji, określonym dla
• Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo spotrebiča odstráňte
tego produktu.
nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
předešlo
možným
rizikům.
• Szczegółowe warunki gwarancji podane są na naszej stronie
• Pred prvým použitím spotrebiča utrite všetky demontovateľné diely
•
Nikdy
spotřebič
nepřenášejte
tažením
za
SV Instruktionshandbok
serwisowej: www.service.tristar.eu
vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte abrazívne výrobky.
• Vyskrutkujte skrutky zo spodnej strany ventilátora.
přívodní
šňůru
a
ujistěte
se,
že
se
kabel
SÄKERHET
ŚRODOWISKO
• Pripevnite obe spodné dosky k sebe, uistite sa, že napájací kábel vedie
• Apparaten ska inte användas av barn som är
nemůže zaseknout.
otvorom uprostred.
yngre än 8 år. Apparaten kan användas av barn • Spotřebič musí být umístěn na stabilním a
• Priskrutkujte spodnú dosku na spodnú stranu ventilátora.
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go
• Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby
från och med 8 års ålder och av personer med
rovném povrchu.
wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane
okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok
ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp
w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
• Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez
elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach
• Napájací kábel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Pred zapojením
eller
brist
på
erfarenhet
och
kunskap
om
de
dozoru.
użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy
spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá
övervakas eller instrueras om hur apparaten
zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się
napätiu siete. Napätie 220 V-240 V, 50/60 Hz)
• Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti
do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego
ska
användas
på
ett
säkert
sätt
och
förstår
de
za
účelem,
pro
který
byl
vyroben.
POUŽÍVANIE
jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy
• Spínač nastavenia rýchlosti nastavte do požadovanej polohy.
risker som kan uppkomma. Barn får inte leka
skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje
• Abyste se ochránili před elektrickým výbojem,
• Spínač časovača môžete použiť na nastavenie doby prevádzky.
dotyczące punktów zbiórki odpadów.
med apparaten. Håll apparaten och nätkabeln
neponořujte napájecí kabel, zástrčku či
ČISTENIE A ÚDRŽBA
utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
Wsparcie
spotřebič do vody či jiné tekutiny.
• Spotrebič očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné
Wszelkie informacje i części zamienne są dostępne na stronie
Rengöring
och
underhåll
får
inte
utföras
av
barn
čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k
service.tristar.eu.
POPIS SOUČÁSTÍ
poškodeniu spotrebiča.
såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
1. Knoflík nastavení rychlosti
AMBIENTE
• Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.
ZÁRUKA
• Záruka na tento výrobok je 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak sa
výrobok používa v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol
vyrobený. Navyše je treba predložiť doklad o pôvodnom nákupe
(faktúru, predajný pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe), ktorý
obsahuje dátum nákupu, meno predajcu a číslo položky tohto výrobku.
• Kvôli detailným a podrobným podmienkam záruky, pozri prosím našu
servisnú webovú stránku: www.service.tristar.eu
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s
komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku
určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na
spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú
skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať.
Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate
k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám
poskytnú miestne úrady.
Podpora
Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na service.tristar.eu!
Download PDF

advertising