Refrigerator-Freezer type I Chladnička-Mrazák typu I

Refrigerator-Freezer type I
Chladnička-Mrazák typu I
Chladnička-Mraznička typu I
Chłodziarko-Zamrażarka typu I
Külmik-Sügavkülmik I tüüpi
Hladnjak-Zamrzivač tipa I
RCSA240M20W
EN
Index
Safety first /1
Electrical requirements /2
Transportation instructions /2
Installation instructions /2 Getting
to know your appliance /3
Suggested arrangement of food in the appliance
/3 Temperature control and adjustment /4
Before operating /4
Storing frozen food /4
Freezing fresh food
/4 Making ice cubes
/4 Defrosting /5
Replacing the interior light bulb
/5 Cleaning and care /5
Repositioning the door /6
Do’s and don’ts /6
Energy consumption /7
Information about operating noises
/7 Troubleshooting /7
CZ
Obsah
Bezpečnost především /9
Elektrické požadavky /10
Pokyny pro transport /10
Pokyny pro instalaci /10
Seznámení s vaším spotřebičem /11 Doporučené
rozložení potravin ve spotřebiči /11
Kontrola a nastavení teploty /12
Před spuštěním /12
Ukládání zmrzlých potravin /12
Mražení čerstvých potravin /12
Tvorba kostek ledu
/12 Odmrazování /13
Výměna vnitřní žárovky
/13 Čištění a péče /13
Změna pozice dvířek /14
Co dělat a co nedělat
/14 Spotřeba energie /15
Informace o provozních hlucích /15
Odstraňování potíží /15
SK
Index
Bezpečnosť nadovšetko /17
Elektrické požiadavky /18
Prepravné pokyny /18
Inštalačné pokyny /18
Poznávanie spotrebiča /19
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v spotrebiči
/19 Riadenie a nastavenie teploty /20
Pred uvedením do prevádzky /20
Skladovanie zmrazených potravín /20
Mrazenie čerstvých potravín
/20 Tvorba kociek ľadu /20
Rozmrazovanie /21
Výmena žiarovky vnútorného svetla /21
Čistenie a údržba /21
Premiestňovanie dverí /22
Čo sa má a čo sa nesmie robiť /22
Spotreba energie /23
Informácie o prevádzkovom hluku
/23 Riešenie problémov /23
PL
Spis treści
Bezpieczeństwo przede wszystkim /25
Podłączenie do zasilania /26
Instrukcja transportu i ustawienia /26
Montaż /26
Zapoznaj się z Twoim urządzeniem /27
Porady dotyczące przechowywania żywności /27
Regulacja temperatury; Uruchamianie /28
Porady dotyczące przechowywania zamrożonej
żywności /28
Mrożenie świeżej żywności; Jak robić kostki lodu /29
Odmrażanie; Wymiana żarówki /29
Czyszczenie urządzenia /30
Zmiana kierunku otwierania drzwi /30
Środki ostrożności w trakcie użytkowania /30
Odzysk opakowania; Usuwanie usterek /31
Zużycie energii; Dźwięki wydawane podczas pracy /32
Odzysk starego urządzenia chłodniczego /33
Rozmieszczenie żywności; Przykłady zastosowań /34
Zalecane ustawienia /34
EST
Register
Ohutus ennekõike! /35
Elektriohutus /36
Transpordieeskirjad /36
Paigaldusjuhised /36 Esmane
tutvus seadmega /37
Toiduainete soovituslik paigutus seadmes /37
Temperatuuri valik ja reguleerimine /37 Enne
seadme kasutamist /37
Külmutatud toiduainete säilitamine /38
Värskete toiduainete külmutamine /38
Jääkuubikute valmistamine /38
Sulatamine /38
Sisevalgusti pirni vahetamine /39
Puhastamine ja hooldus /39
Ukse avanemissuuna muutmine /39
Käsud ja keelud /40
Energiakulu /41
Seadme töötamisel tekkiv müra ja vibratsioon /41
Probleemide kõrvaldamine /42
BiH
Sadržaj
Sigurnost na prvom mjestu /43
Električal priključak /44
Upute za transport; Upute za instalaciju /44
Upoznavanje s uređajem /45 Preporučeni
raspored hrane u uređaju /45
Kontrola temperature i podešavanje /46 Prije
upotrebe; Pohrana zamrznute hrane /46
Zamrzavanje svježe hrane /47
Priprema kockica leda /47
Odmrzavanje /47
Zamjena sijalice unutarnjeg osvjetljenja /48
Čišćenje i održavanje /48
Premještanje vrata /48
Učiniti / Ne učiniti /49
Potrošnja energije /50
Informacije u vezi buke i vibracija /50
Otklanjanje problema /51
WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant the
R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules:
Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by the manufacturer.
Do not destroy the refrigerating circuit.
Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been recommended by the
manufacturer.
UPOZORNĚNÍ!
Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí médium R600a
(vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla:
Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje.
Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem.
Nelikvidujte chladicí okruh.
Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce.
VAROVANIE!
Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo R600a (horľavé len pri
určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:
Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča.
Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca.
Neporušujte chladiaci okruh.
Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca.
UWAGA!
Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach) środek
chłodniczy R600a, chłodziarko-zamrażarki, należy przestrzegać następujących zasad:
Nie należy blokować swobodnego przepływu powietrza wokół chłodziarko-zamrażarki.
W celu przyśpieszenia rozmrażania nie należy używać żadnych innych urządzeń mechanicznych niż zalecane przez producenta.
Nie wolno uszkodzić obwodu chłodniczego.
Wewnątrz komory przechowywania żywności nie należy używać żadnych innych urządzeń elektrycznych niż
ewentualnie zalecanych przez producenta.
HOIATUS!
Et külmutusseade, mis kasutab igati keskkonnasõbralikku külmutusagensit R600a (tuleohtlik ainult teatavatel tingimustel), töötaks
normaalselt, peate järgima järgmisi eeskirju:
Ärge blokeerige õhu vaba ringlust seadme ümbruses.
Ärge püüdke sulamist kiirendada mehaaniliste abivahenditega, mida tootja ei ole soovitanud.
Ärge kahjustage külmutusagensikontuuri.
Ärge kasutage toiduainete hoiukambrites elektriseadmeid, mida tootja ei ole soovitanud.
UPOZORENJE!
Kako bi se osigurao normalan rad vašeg zamrzivača koji koristi kompletno ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R600a
(zapaljivo samo pod određenim uvjetima), trebate se pridržavati slijedećih pravila:
Ne ometati slobodnu cirkulaciju zraka oko zamrzivača.
Ne koristiti mehanička sredstva za ubrzavanje odleđivanja, koja nije preporučio proizvođač.
Paziti da se ne ošteti krug rashladnog sredstva.
Unutar prostora zamrzivača za spremanje namirnice ne koristiti električne uređaje koje nije preporučio proizvođač.
1
C Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not correspond exactly with your product. If the
subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other models.
C Obrázky uvedené v tomto návodu k použití jsou schematické a nemusejí přesně korespondovat s vaším výrobkem. Pokud
zobrazené části nejsou obsaženy v produktu, který jste zakoupili, jde o součásti jiných modelů.
C Obrázky v tejto príručke k obsluhe sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vaším produktom. Ak produkt, ktorý
ste si zakúpili, nedisponuje uvádzanými časťami, potom sa to týka iných modelov.
C Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle odpowiadać waszemu modelowi lodówki.
Jeśli pewnych części nie ma w Waszej lodówce, to znaczy, że odnoszą się do innych modeli.
C Kasutusjuhendis esinevad joonised on skemaatilised ja ei pruugi täpselt vastata teie tootele. Kui kõnealused osad ei ole
teie soetatud tootega kaasas, kehtib see teiste mudelite kohta.
C Ilustracije koje se nalaze u ovome uputstvu za upotrebu su shematske i mogu da se razlikuju od stvarnog izgleda vašeg
proizvoda. Ukoliko su opisani neki dijelovi koji nisu uključeni u proizvod koji ste vi kupili, onda se oni odnose na druge modele.
2
3
4
5
7
9
6
8
10
EN
Instruction for use
Congratulations on your choice of a BEKO Quality
Appliance, designed to give you many years of service.
Safety first!
Do not connect your appliance to the electricity supply
until all packing and transit protectors have been
removed.
• Leave to stand for at least 4 hours before switching
on, to allow compressor oil to settle, if transported
horizontally.
• If you are discarding an old appliance with a lock or
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe
condition to prevent the entrapment of children.
• This appliance must only be used for its intended
purpose.
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your
appliance contains non CFC substances in the
insulation which are flammable. We suggest you
contact your local authority for information on disposal
and available facilities.
• We do not recommend use of this appliance in an
unheated, cold room. (e.g. garage, conservatory,
annex, shed, out-house etc.)
To obtain the best possible performance and trouble
free operation from your appliance it is very important to
read these instructions carefully. Failure to observe
these instructions may invalidate your right to free
service during the guarantee period.
Please keep these instructions in a safe place for easy
reference.
Original Spare parts will be provided for 10 years,
following the product purchasing date
This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
1
EN
Instruction for use
Electrical requirements
3. Failure to comply with the above
instructions could result in damage to the
appliance, for which the manufacturer will
not be held liable.
4. The appliance must be protected
against rain, moisture and other
atmospheric influences.
Before inserting the plug into the wall socket
make sure that the voltage and the frequency
shown in the rating plate inside the appliance
corresponds to your electricity supply.
We recommend that this appliance is
connected to the mains supply via a suitably
switched and fused socket in a readily
accessible position.
Important!
• Care must be taken while cleaning/carrying
the appliance not to touch the bottom of the
condenser metal wires at the back of the
appliance, as this could cause injury to fingers
and hands.
• Do not attempt to sit or stand on top of
your appliance as it is not designed for such
use. You could injure yourself or damage
the appliance.
• Make sure that the mains cable is not caught
under the appliance during and after moving,
as this could damage the cable.
• Do not allow children to play with the
appliance or tamper with the controls.
Warning! This appliance must be earthed.
Repairs to electrical equipment should only be
performed by a qualified technician. Incorrect
repairs carried out by an unqualified person
are carry risks that may have critical
consequences for the user of the appliance.
ATTENTION!
This appliance operates with R600a which is
an environmental friendly but flammable gas.
During the transportation and fixing of the
product, care must be taken not to damage
the cooling system. If the cooling system is
damaged and there is a gas leakage from the
system, keep the product away from open
flame sources and ventilate the room for a
while.
WARNING - Do not use mechanical devices
or other means to accelerate the defrosting
process, others than those recommended by
the manufacturer.
WARNING - Do not damage the refrigerant
circuit.
WARNING - Do not use electrical appliances
inside the food storage compartments of the
appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
WARNING - If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
Installation instructions
1. Do not keep your appliance in a room
where the temperature is likely to fall below
10 degrees C (50 degrees F) at night and/or
especially in winter, as it is designed to
operate in ambient temperatures between +10
and +38 degrees C (50 and 107 degrees F).
At lower temperatures the appliance may not
operate, resulting in a reduction in the
storage life of the food.
2. Do not place the appliance near cookers
or radiators or in direct sunlight, as this will
cause extra strain on the appliance's
functions. If installed next to a source of heat
or freezer, maintain the following minimum
side clearances:
From Cookers 30 mm
From Radiators 300 mm
From Freezers 25 mm
3. Make sure that sufficient room is
provided around the appliance to ensure
free air circulation (Item 2).
• Put the back airing lid to the back of your
refrigerator to set the distance between
the refrigerator and the wall (Item 3).
Transportation instructions
1. The appliance should be transported only
in an upright position. The packing as
supplied must be intact during transportation.
2. If during the transport the appliance, has
been positioned horizontally, it must not be
operated for at least 4 hours, to allow the
system to settle.
2
EN
Instruction for use
4 . The appliance should be positioned on a
smooth surface. The two front feet can be
adjusted as required.To ensure that your
appliance is standing upright adjust the two
front feet by turning clockwise or anticlockwise, until firm contact is secured with
the floor. Correct adjustment of feet prevents
excessive vibration and noise (Item 4).
5 . Refer to "Cleaning and Care" section
to prepare your appliance for use.
4. Cooked dishes should be stored in
airtight containers.
5. Fresh wrapped produce can be kept on
the shelf. Fresh fruit and vegetables should
be cleaned and stored in the crispers.
6. Bottles can be kept in the door section.
7. To store raw meat, wrap in polythene
bags and place on the lowest shelf. Do not
allow to come into contact with cooked food,
to avoid contamination. For safety, only store
raw meat for two to three days.
8. For maximum efficiency, the removable
shelves should not be covered with paper or
other materials to allow free circulation of
cool air.
9. Do not keep vegetable oil on door
shelves. Keep the food packed, wrapped or
covered. Allow hot food and beverages to
cool before refrigerating. Leftover canned
food should not be stored in the can.
10. Fizzy drinks should not be frozen and
products such as flavoured water ices should
not be consumed too cold.
11. Some fruit and vegetables suffer
damage if kept at temperatures near 0°C.
Therefore wrap pineapples, melons,
cucumbers, tomatoes and similar produce in
polythene bags.
12. High-proof alcohol must be stored
upright in tightly closed containers. Never
store products that contain an inflammable
propellant gas (e.g. cream dispensers, spray
cans, etc.) or explosive substances. These
are an explosion hazard.
13. To take out the baskets from the freezer
compartment please proceed as in Item 9.
Getting to know your appliance
(Item 1)
1 - Thermostat and lamp housing
2 - Adjustable Cabinet shelves
3 - Water collector
4 - Crisper cover
5 - Crispers
6 - Compartment for quickly freezing
7 - Ice tray support & ice tray
8 - Compartments for frozen froods keeping
9 - Adjustable foot
10 - Shelf for jars
11 - Shelf for bottles
Suggested arrangement of food in
the appliance
Guidelines for obtaining optimum storage
and hygiene:
1. The fridge compartment is for the shortterm storage of fresh food and drinks.
2. The freezer compartment is
rated
and suitable for the freezing and storage of
pre-frozen food.
The recommendation for
storage
as stated on the food packaging should be
observed at all times.
3. Dairy products should be stored in
the special compartment provided in the
door liner.
3
EN
Instruction for use
Temperature control and adjustment
8. Do not load the appliance immediately it is
switched on. Wait until the correct storage
temperature has been reached. We
recommend checking the temperature with an
accurate thermometer (see; Temperature
Control and Adjustment).
Operating temperatures are controlled by the
thermostat knob (Item 5) and may be set at
any position between 1 and 5 (the coldest
position).
The average temperature inside the fridge
should be around +5°C (+41°F).
Therefore adjust the thermostat to obtain the
desired temperature. Some sections of the
fridge may be cooler or warmer (such as
salad crisper and top part of the cabinet)
which is quite normal. We recommend that
you check the temperature periodically with a
thermometer to ensure that the cabinet is kept
to this temperature. Frequent door openings
cause internal temperatures to rise, so it is
advisable to close the door as soon as
possible after use.
Storing frozen food
Your freezer is suitable for the long-term
storage of commercially frozen foods and also
can be used to freeze and store fresh food.
If there is a power failure, do not open the
door. Frozen food should not be affected if the
failure lasts for less than 16 hrs. If the failure
is longer, then the food should be checked
and either eaten immediately or cooked and
then re-frozen.
Freezing fresh food
Before operating
Please observe the following instructions to
obtain the best results.
Do not freeze too large a quantity at any one
time. The quality of the food is best preserved
when it is frozen right through to the core as
quickly as possible.
Do not exceed the freezing capacity of your
appliance in 24 h.
Placing warm food into the freezer
compartment causes the refrigeration
machine to operate continously until the food
is frozen solid. This can temporarily lead to
excessive cooling of the refrigeration
compartment.
When freezing fresh food, keep the
thermostat knob at medium position. Small
quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) can be
frozen without adjusting the temperature
control knob.
Take special care not to mix already frozen
food and fresh food.
Final Check
Before you start using the appliance
check that:
1 . The feet have been adjusted for
perfect levelling.
2 . The interior is dry and air can
circulate freely at the rear.
3 . The interior is clean as recommended
under "Cleaning and care.”
4 . The plug has been inserted into the
wall socket and the electricity is switched
on. When the door is open the interior
light will come on.
And note that:
5 . You will hear a noise as the compressor
starts up. The liquid and gases sealed within
the refrigeration system may also make some
(noise), whether the compressor is running or
not. This is quite normal.
6. Slight undulation of the top of the cabinet is
quite normal due to the manufacturing
process used; it is not a defect.
7 . We recommend setting the thermostat
knob midway and monitor the temperature to
ensure the appliance maintains desired
storage temperatures (See section
Temperature Control and Adjustment).
Making ice cubes
Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and
place it in the freezer. Loosen frozen trays
with a spoon handle or a similar implement;
never use sharp-edged objects such as
knives or forks.
4
EN
Instruction for use
Defrosting
Replacing the interior light bulb
A) Fridge compartment
The fridge compartment defrosts automatically.
The defrost water runs to the drain tube via a
collection container at the back of the appliance
(Item 6).
During defrosting, water droplets may form at
the back of the fridge compartment where a
concealed evaporator is located. Some droplets
may remain on the liner and refreeze when
defrosting is completed. Do not use pointed or
sharp-edged objects such as knives or forks to
remove the droplets which have refrozen.
If, at any time, the defrost water does not drain
from the collection channel, check that no food
particles have blocked the drain tube. The
drain tube can be cleared with a pipe-cleaner
or similar implement.
Check that the tube is permanently placed
with its end in the collecting tray on the
compressor to prevent the water spilling on
the electric installation or on the floor (Item 7).
B) Freezer compartment
Defrosting is very straightforward and
without mess, thanks to a special defrost
collection basin.
Defrost twice a year or when a frost layer of
around 7 (1/4") mm has formed. To start the
defrosting procedure, switch off the appliance
at the socket outlet and pull out the mains plug.
All food should be wrapped in several layers of
newspaper and stored in a cool place (e.g.
fridge or larder).
Containers of warm water may be
placed carefully in the freezer to speed
up the defrosting.
Do not use pointed or sharp-edged objects,
such as knives or forks to remove the frost.
Never use hairdryers, electrical heaters or other
such electrical appliances for defrosting.
Sponge out the defrost water collected in the
bottom of the freezer compartment. After
defrosting, dry the interior thoroughly (Item 8) .
Insert the plug into the wall socket and switch
on the electricity supply.
To change the Bulb/LED used for illumination
of your refrigerator, call your
AuthorisedService.
The lamp(s) used in this appliance is not
suitable for household room illumination. The
intended purpose of this lamp is to assist the
user to place foodstuffs in the
refrigerator/freezer in a safe and comfortable
way.
The lamps used in this appliance have to
withstand extreme physical conditions such
as temperatures below -20°C.
Cleaning and care
1. We recommend that you switch off the
appliance at the socket outlet and pull out the
mains plug before cleaning.
2. Never use any sharp instruments or
abrasive substances, soap, household cleaner,
detergent or wax polish for cleaning.
3. Use luke warm water to clean the cabinet
of the appliance and wipe it dry.
4. Use a damp cloth wrung out in a solution of
one teaspoon of bicarbonate of soda to one pint
of water to clean the interior and wipe it dry.
5. Make sure that no water enters
the temperature control box.
6. If the appliance is not going to be used for a
long period of time, switch it off, remove all
food, clean it and leave the door ajar.
7. We recommend that you polish the metal
parts of the product (i.e. door exterior, cabinet
sides) with a silicone wax (car polish) to
protect the high quality paint finish.
8. Any dust that gathers on the condenser,
which is located at the back of the appliance,
should be removed once a year with a vacuum
cleaner.
9. Check door seals regularly to ensure
they are clean and free from food particles.
5
EN
Instruction for use
Do- Chill white wines, beer, lager and mineral
water before serving.
Do- Check contents of the freezer every so often.
Do- Keep food for as short a time as possible
and adhere to "Best Before" and "Use by"
etc. dates.
Do- Store commercially frozen food in accordance
with the instructions given on the packets.
10. Never:
• Clean the appliance with unsuitable material; eg
petroleum based products.
• Subject it to high temperatures in any way,
• Scour, rub etc., with abrasive material.
11. Removal of dairy cover and door tray :
• To remove the dairy cover, first lift the cover up
by about an inch and pull it off from the side where
there is an opening on the cover.
• To remove a door tray, remove all the contents
and then simply push the door tray upwards from
the base.
12. Make sure that the special plastic container at
the back of the appliance which collects defrost
water is clean at all times. If you want to remove
the tray to clean it, follow the instructions below:
• Switch off at the socket outlet and pull out the
mains plug
• Gently uncrimp the stud on the compressor,
using a pair of pliers, so that the tray can be
removed
• Lift it up.
• Clean and wipe it dry
• Reassemble, reversing the sequence and
operations
13. To remove a drawer, pull it as far as possible,
tilt it upwards and then pull it out completely.
Do- Always choose high quality fresh food and
be sure it is thoroughly clean before you
freeze it.
Do- Prepare fresh food for freezing in small
portions to ensure rapid freezing.
Do- Wrap all food in aluminium foil or freezer
quality polythene bags and make sure any
air is excluded.
Do- Wrap frozen food immediately after
purchasing and put it in to the freezer as
soon as possible.
Do- Defrost food in the fridge compartment.
Don’t- Store bananas in your fridge
compartment.
Don’t- Store melon in your fridge. It can be
chilled for short periods as long as it is
wrapped to prevent it flavouring other
food.
Don’t- Cover the shelves with any protective
materials which may obstruct air
circulation.
Don’t- Store poisonous or any dangerous
substances in your appliance. It has
been designed for the storage of edible
foodstuffs only.
Don’t- Consume food which has been
refrigerated for an excessive length
of time.
Don’t- Store cooked and fresh food together in
the same container. They should be
packaged and stored separately.
Don’t- Let defrosting food or food juices drip
onto food.
Don’t- Leave the door open for long periods, as
this will make the appliance more costly
to run and cause excessive ice
formation.
Don’t- Use sharp edged objects such as knives
or forks to remove the ice.
Don’t- Put hot food into the appliance. Let it
cool down first.
Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans
containing carbonated liquids into the
freezer, as they may burst.
Don’t- Exceed the maximum freezing loads
when freezing fresh food.
Repositioning the door
Proceed in numerical order (Item 10).
Do’s and don’ts
Do- Clean and defrost your appliance regularly
(See "Defrosting")
Do- Keep raw meat and poultry below cooked
food and dairy products.
Do- Take off any unusable leaves on vegetables
and wipe off any soil.
Do- Leave lettuce, cabbage, parsley and
cauliflower on the stem.
Do- Wrap cheese firstly in greaseproof paper and
then in a polythene bag, excluding as much
air as possible. For best results, take out of
the fridge compartment an hour before
eating.
Do- Wrap raw meat and poultry loosely in
polythene or aluminium foil. This prevents
drying.
Do- Wrap fish and offal in polythene bags.
Do- Wrap food with a strong odour or which may
dry out, in polythene bags, or aluminium foil
or place in airtight container.
Do- Wrap bread well to keep it fresh.
6
EN
Instruction for use
Don’t- Give children ice-cream and water ices
direct from the freezer. The low
temperature may cause 'freezer burns'
on lips.
Don’t- Freeze fizzy drinks.
Don’t- Try to keep frozen food which has
thawed; it should be eaten within 24
hours or cooked and refrozen.
Don’t- Remove items from the freezer with
wet hands.
Information concerning the noise
and the vibrations which might
appear during the operation of the
appliance
1. The operation noise can increase during the
operation.
- In order to keep the temperatures at the adjusted
temperatures, the compressor of the appliance
starts periodically. The noise produced by the
compressor becomes stronger when it starts and
a click can be heard when it stops.
- The performance and operation features of the
appliance can change according to the
modifications of the temperature of the ambient
environment. They must be considered as
normal.
2. Noises like liquids flowing or as being sprayed
- These noises are caused by the flow of the
refrigerant in the circuit of the appliance
and comply with the operation principle of
the appliance.
3. Other vibrations and noises.
- The level of noise and vibrations can be caused
by the type and the aspect of the floor on which
the appliance is placed. Make sure that the floor
does not have significant level distortions or if it
can yield to the weight of the appliance (it is
flexible).
- Another source of noise and vibrations is
represented by the objects placed on the
appliance. These objects must be removed from
the appliance
- The bottles and the vessels placed in the
refrigerator touching each other. In such cases
move the bottles and the vessels so that there is
a small distance between them.
Energy Consumption
Maximum frozen food storage volume is
achieved without using the drawers provided
in the freezer compartment. Energy
consumption of your appliance is declared
while the freezer compartment is fully loaded
without using the drawers.
Practical advice concerning the
reduction of the electricity consumption
1. Make sure that the appliance is located in
well- ventilated areas, far from any source of
heat (cooker, radiator etc.). At the same time,
the location of the appliance must be done in
such a way that it prevents it to be under the
direct incidence of the sunbeams.
2. Make sure that the food purchased in
refrigerated/frozen condition is placed into the
appliance as soon as possible, especially during
summertime. It is recommended to use thermal
insulated bags to transport the food home.
3. We recommend the thawing of the packets
taken out from the freezer compartment be
done in the refrigerator compartment. For this
purpose, the packet which is going to be thawed
will be placed in a vessel so that the water
resulting from the thawing does not leak in the
refrigerator compartment. We recommend you
to start the thawing at least 24 hours before the
use of the frozen food.
4. We recommend reducing the number of door
openings to the minimum.
5. Do not keep the door of the appliance open
more than necessary and make sure that after
each opening the door is well closed.
7
EN
Instruction for use
Troubleshooting
If the appliance does not operate when
switched on, check;
• That the plug is inserted properly in the
socket and that the power supply is on. (To
check the power supply to the socket, plug in
another appliance)
• Whether the fuse has blown/circuit breaker
has tripped/main distribution switch has
been turned off.
• That the temperature control has been
set correctly.
• That the new plug is wired correctly, if
you have changed the fitted, moulded
plug.
If the appliance is still not operating at all
after above checks, contact the dealer from
whom you purchased the unit.
Please ensure that above checks have
been done, as a charge will be made if no
fault is found.
The symbol
on the product or on packaging indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling
of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negatyve consequences for the environment and humann health, which
could otherwise be otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, you
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
8
CZ
Pokyny pro používání
Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče BEKO,
který je určen pro mnoho let služby.
Bezpečnost především!
Nezapojujte spotřebič do napájecí sítě, dokud
neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály.
• Před zapnutím nechte nejméně 4 hodin stát, aby se
usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální
poloze.
• Pokud likvidujete starý spotřebič s zámkem nebo
západkou na dveřích, ujistěte se, že je v bezpečném
stavu a dětem nehrozí uvíznutí uvnitř.
• Tento spotřebič musí být používán pro stanovený
účel.
• Neodkládejte spotřebič do ohně. Váš spotřebič
obsahuje v izolační vrstvě látky bez CFC, které jsou
hořlavé. Doporučujeme kontaktovat místní úřady pro
informace o likvidaci a dostupných zařízeních.
• Nedoporučujeme používat tento spotřebič v
nevytápěné chladné místnosti. (např. garáž, sklad,
přístavba, kůlna, hospodářské stavení atd.)
Pro co nejlepší výkonnost a bezporuchovou službu
vašeho spotřebiče je velmi důležité pozorně si přečíst
tyto pokyny. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete
riziku zrušení možnosti bezplatného servisu po dobu
záruční lhůty.
Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro
snadné vyhledání.
Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální
způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby mohou spotřebič
používat jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a nebo pokud je
zodpovědná osoba poučila o správném používaní spotřebiče.
Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.
9
CZ
Pokyny pro používání
Elektrické požadavky
3. Nedodržení výše uvedených pokynů by
mohlo vést k poškození spotřebiče, za které
výrobce nezodpovídá.
4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku
a jiným atmosférickým vlivům.
Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte,
že napětí a kmitočet (na štítku uvnitř
spotřebiče) odpovídají vašemu zdroji.
Doporučujeme připojit tento spotřebič do sítě
přes vhodně vypínanou a zajištěnou zásuvku
na snadno dostupném místě.
Důležité upozornění!
• Při čištění/přenášení spotřebiče se
nedotýkejte spodní části kovových kabelů
kondenzátoru na zadní straně spotřebiče,
mohlo by dojít k poranění prstů a rukou.
• Nepokoušejte se stoupat nebo sedat na
horní okraj spotřebiče, jelikož na toto není
určen. Mohli byste se zranit nebo
poškodit spotřebič.
• Ujistěte se, že napájecí kabel není
zachycen pod spotřebičem během a po
přesouvání, mohlo by to poškodit kabel.
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem
nebo manipulovat s ovladači.
Upozornění! Tento spotřebič musí být
uzemněn.
Opravy elektrického vybavení by měl
provádět jen kvalifikovaný technik. Nesprávné
opravy provedené nekvalifikovanou osobou
představují riziko, které by mohlo mít kritické
dopady pro uživatele spotřebiče.
POZOR!
Tento spotřebič používá R600a, což je plyn,
který je šetrný k životnímu prostředí, ale je
hořlavý. Během přepravy a upevňování
výrobku je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby
nedošlo k poškození chladicí soustavy. Pokud
je chladicí soustava poškozená a ze systému
uniká plyn, udržte výrobek mimo otevřený
oheň a nějakou dobu v místnosti větrejte.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte mechanické
nástroje nebo jiné prostředky k urychlení
procesu odmrazení s výjimkou těch, které
doporučuje výrobce.
UPOZORNĚNÍ – Nepoškozujte chladicí
obvod.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte elektrické
spotřebiče uvnitř prostor na skladování
potravin spotřebiče, pokud se nejedná o
typy doporučené výrobcem.
UPOZORNĚNÍ – V případě poškození
napájecího kabelu je nutno jej nechat vyměnit
u výrobce, jeho servisního zástupce či
podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo
nebezpečí.
Pokyny pro instalaci
1. Nepřechovávejte spotřebič v místnosti, kde
může teplota klesnout pod 10°C v noci a/nebo
zejména v noci, jelikož je určen na provoz v
teplotách mezi +10 a +38 stupni Celsia. Při
nižších teplotách nemusí spotřebič fungovat,
čímž poklesne doba skladovatelnosti potravin.
2. Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků
nebo radiátorů nebo na přímé sluneční světlo,
dojde tím ke zvýšenému napětí funkcí
spotřebiče. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla
nebo mrazničky udržujte minimální odstupy
po stranách:
Od sporáků 30 mm
Od radiátorů 300 mm
Od mrazniček 25 mm
3. Ujistěte se, že kolem spotřebiče je
dostatečný odstup tak, aby se zaručil
volný oběh vzduchu (Položka 2).
• Umístěte zadní odvětrávací víko na
zadní stranu vaší chladničky, abyste viděli
vzdálenost mezi chladničkou a stěnou
(Položka 3).
Pokyny pro přepravu
1. Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé
pozici. Obaly musí zůstat během přepravy
neporušené.
2. Pokud byl spotřebič během přepravy
umístěn vodorovně, nesmí být používán po
vybalení nejméně 4 hodin, aby se systém
mohl ustálit.
10
CZ
Pokyny pro používání
4 . Spotřebič by měl být umístěn na hladkém
povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle
potřeby. Abyste měli jistotu, že váš spotřebič
stojí vzpřímeně, nastavte obě přední nožky tak,
že jimi otočíte doprava nebo doleva, dokud není
zajištěn pevný kontakt s podlahou. Správným
nastavením nožek předejdete přílišným
vibracím a hluku (Položka 4).
5 . Informace pro přípravu spotřebiče na
použití naleznete v oddíle „Čištění a údržba“.
3. Mléčné výrobky by měly být skladovány
ve zvláštním prostoru ve dveřích.
4. Vařené potraviny by se měly skladovat
ve vzduchotěsných nádobách.
5. Čerstvé balené výrobky lze skladovat na
polici. Čerstvé ovoce a zeleninu je třeba
očistit a skladovat v přihrádkách na čerstvou
zeleninu.
6. Láhve lze uchovat ve dveřní části.
7. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte
je do polyetylénových sáčků a umístěte na
nejnižší polici. Nenechte je přijít do kontaktu
s vařenými potravinami, aby nedošlo ke
kontaminaci. Z bezpečnostních důvodů
skladujte syrové maso jen dva až tři dny.
8. Pro maximální účinnost by se neměly
výsuvné police překrývat papírem nebo
jinými materiály, aby studený vzduch mohl
volně proudit.
9. Neskladujte rostlinný olej na policích ve
dveřích. Potraviny uchovávejte zabalené,
chráněné nebo překryté. Teplé potraviny a
nápoje nechte před zchlazením
vychladnout. Zbývající potraviny z konzerv
by se neměly skladovat v konzervách.
10. Šumivé nápoje by se neměly zmrazovat
a výrobky jako ochucený led do vody by se
neměly konzumovat příliš studené.
11. Některé ovoce a zelenina se může
poškodit, pokud se skladuje v teplotách kolem
0°C. Ananasy, melouny, okurky, rajčata a
podobné produkty balte do
polyetylénových sáčků.
12. Silný alkohol se musí skladovat ve
vzpřímené pozici a pevně uzavřených
nádobách. Nikdy neskladujte výrobky
s obsahem vznětlivého pohonného plynu
(např. šlehačku ve spreji, plechovky spreje
atd.) nebo výbušné látky. Představují
riziko výbuchu.
13. Chcete-li vyjmout košíky z prostoru
mrazničky, postupujte podle odstavce 9.
Seznámení s vaším spotřebičem
(Položka 1)
1 - Umístění termostatu a světla
2 - Nastavitelné poličky
3 - Kolektor vody
4 - Kryt přihrádek na čerstvé potraviny
5 - Přihrádky na čerstvé potraviny
6 - Prostor pro rychlé zmražení
7 - Podpěra podnosu na led a podnos na led
8 - Přihrádky pro uchovávání zmražených
potravin
9 - Nastavitelná nožka
10 - Polička na nádoby
11 - Polička na lahve
Doporučené rozložení potravin ve
spotřebiči
Návody pro optimální uskladnění a hygienu:
1. Prostor chladničky je pro krátkodobé
ukládání čerstvých potravin a nápojů.
2. Prostor mrazničky je
vhodný a
určený pro mražení a skladování předmražených potravin.
Doporučení pro
skladování dle
informací na obalu potraviny by měly být vždy
dodržovány.
11
CZ
Pokyny pro používání
Kontrola a nastavení teploty
8. Nezaplňujte spotřebič ihned po jeho
zapnutí. Počkejte na dosažení správné
skladovací teploty. Doporučujeme
kontrolovat teplotu přesným teploměrem (viz:
Kontrola a nastavení teploty).
Provozní teploty kontroluje tlačítko termostatu
(Položka 5) a lze jej nastavit na jakoukoli
pozici mezi 1 a 5 (nejchladnější pozice).
Průměrná teplota uvnitř chladničky by měla
být kolem +5°C.
Nastavte tedy termostat tak, abyste dosáhli
požadované teploty. Některé části chladničky
mohou být chladnější či teplejší (např.
přihrádka na uchovávání čerstvého salátu a
horní část chladničky), což je naprosto
normální. Doporučujeme vám kontrolovat
teplotu pravidelně teploměrem, abyste měli
jistotu, že chladnička stále zachovává tuto
teplotu. Častým otevíráním dveří stoupnou
vnitřní teploty, takže doporučujeme zavírat
dvířka co nejdříve po použití.
Skladování zmražených potravin
Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé
uchovávání běžně dostupných
zmražených potravin a lze ji též použít na
zmražení a uskladnění čerstvých potravin.
Dojde-li k výpadku elektrické energie,
neotvírejte dveře. Zmrzlé potraviny by měly
zůstat nepoškozeny, pokud závada trvá
necelých 16 hodin. Pokud je výpadek
delší, pak by měly být potraviny
zkontrolovány a buď ihned upraveny, nebo
uvařeny a pak znovu zmraženy.
Před zahájením provozu
Mražení čerstvých potravin
Poslední kontrola
Než začnete používat spotřebič, zkontrolujte,
zda:
1 . Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu.
2 . Vnitřek je suchý a vzduch může
vzadu volně cirkulovat.
3 . Vnitřek je čistý dle doporučení v
oddíle „Čištění a údržba“.
4 . Zásuvka byla zasunuta do sítě a
elektřina je zapnutá. Po otevření dvířek se
rozsvítí vnitřní osvětlení.
A nezapomeňte, že:
5 . Uslyšíte hluk při startování kompresoru.
Kapalina a plyny uzavřené v chladicí soustavě
mohou dělat další hluk, ať je kompresor
v chodu, nebo není. Je to zcela normální.
6 . Nepatrné zvlnění horní části chladničky
je zcela normální a je způsobeno použitým
výrobním procesem; nejedná se o závadu.
7 . Doporučujeme nastavovat tlačítko
termostatu na střed a sledovat teplotu, abyste
zajistili, že spotřebič udržuje požadovanou
teplotu skladování (viz oddíl Kontrola a
nastavení teploty).
Pro dosažení nejlepších výsledků
prosím dodržujte následující pokyny.
Nezmrazujte příliš velké množství najednou.
Množství potravin se nejlépe uchovává,
pokud se zmrazí hloubkově a co nejrychleji.
Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho
spotřebiče na 24 hodin.
Umístěním teplých potravin do mrazničky
uvedete chladicí zařízení do nepřetržitého
chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé.
Může tím dojít k dočasnému přílišnému
zchlazení chladicího prostoru.
Při zmrazování čerstvých potravin nastavte
tlačítko termostatu na střední pozici. Malé
množství potravin až do ½ kg lze zmrazit bez
nastavování ovládacího tlačítka termostatu.
Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již
zmrzlé a čerstvé potraviny.
Tvorba ledových kostek
Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a
umístěte jej do mrazničky. Zmrzlé podnosy
uvolněte koncem lžičky nebo podobným
nástrojem; nepoužívejte ostré předměty,
jako jsou nože nebo vidličky.
12
CZ
Pokyny pro používání
Odmrazování
Výměna vnitřní žárovky
A) Prostor chladničky
Prostor chladničky se odmrazuje automaticky.
Odmražená voda stéká do odčerpávací
trubice přes sběrnou nádobu na zadní straně
spotřebiče (Položka 6).
Během odmrazování se mohou na zadní
stěně prostoru chladničky utvořit kapky vody
v místech, kde je umístěn odpařovač. Několik
kapek může zůstat na obvodu, ty zmrznou po
skončení odmrazování. Znovu zmrzlé kapky
neodstraňujte špičatými nebo ostrými
předměty, jako jsou nože nebo vidličky.
Pokud se kdykoli odmražená voda
neodčerpává ze sběrného kanálu,
zkontrolujte, zda odčerpávací trubici neblokují
části potravin. Odčerpávací trubici lze vyčistit
čističem potrubí nebo podobným nástrojem.
Zkontrolujte, zda je hadice neustále
umístěná koncem v sběrném tácu na
kompresoru, aby nedošlo k rozlití vody na
elektrickou instalaci nebo zem (položka 7).
B) Prostor mrazničky
Odmrazování je velmi jednoduché a bez
nečistot díky zvláštní nádržce pro sběr
odmražené vody.
Odmrazujte dvakrát ročně nebo tehdy,
když se utvoří vrstva námrazy asi 7 mm.
Pro spuštění procesu odmrazování vypněte
přístroj ze sítě.
Všechny potraviny zabalte do několika vrstev
novinového papíru a uskladněte na chladném
místě (např. chladnička nebo spíž).
Nádoby s teplou vodou lze umístit opatrně do
mrazničky, urychlí se tím odmrazování.
Námrazu
neodstraňujte
špičatými
nebo ostrými předměty, jako jsou nože
nebo vidličky.
Nepoužívejte sušiče na vlasy, elektrické
radiátory nebo jiné elektrické spotřebiče
na odmražení.
Odmraženou vodu setřete houbičkou ze dna
prostoru mrazničky. Po odmražení pečlivě
vnitřek vysušte (Položky 8). Zasuňte zásuvku
do sítě a zapněte přívod elektrické energie.
Za účelem výměny žárovky osvětlení v
chladničce prosím kontaktujte Autorizovaný
servis.
Lampa (y) použité v tomto přístroji nejsou
vhodné pro osvětlení místnosti domácnosti.
Zamýšlený účel tohoto svítidla je pomoci
uživateli umístit potraviny do chladničky /
mrazničky bezpečně a pohodlně.
Žárovky použité v tomto spotřebiči musí
vydržet extrémní fyzické podmínky,
např. teploty pod -20°C.
Čištění a péče
1. Doporučujeme vypnout přístroj ze sítě a
vyjmout hlavní zásuvku, než přistoupíte
k čištění.
2. Nikdy nepoužívejte ostré předměty či
brusné látky, mýdlo, domovní čistič,
odmašťovač či voskové čistidlo.
3. Používejte vlažnou vodu pro vyčištění
skříně a otřete ji pak dosucha.
4. Používejte vlhký hadřík namočený do
roztoku jedné čajové lžičky sody bikarbony
na půl litru vody na vyčištění vnitřku, pak jej
dosucha otřete.
5. Ujistěte se, že do skříňky pro
kontrolu teploty nepronikne žádná voda.
6. Pokud spotřebič delší dobu nebudete
používat, vypněte jej, vyjměte všechny
potraviny, vyčistěte jej a nechte dveře otevřené.
7. Doporučujeme vyčistit kovové součásti
výrobku (např. vnější část dvířek, posuvné
části) silikonovým voskem (autoleštidlem) pro
ochranu vysoce kvalitního povrchového nátěru.
8. Prach, který se usadí na kondenzátoru,
který je umístěný na zadní straně spotřebiče,
by měl být jednou ročně odstraněn vysavačem.
9. Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek, abyste
zajistili jejich čistotu a nezanesení částečkami
potravin.
13
CZ
Pokyny pro používání
Ano- Chléb dobře zabalte, aby zůstal čerstvý.
Ano- Bílé víno, pivo, ležák a minerální
vodu před podáváním vychlaďte.
Ano- Průběžně kontrolujte obsah mrazničky.
Ano- Uchovávejte potraviny co nejkratší dobu a
dodržujte jejich lhůtu spotřeby atd.
Ano- Již zmrazené potraviny skladujte
v souladu s instrukcemi uvedenými na
jejich obalech.
Ano- Vždy si vybírejte kvalitní čerstvé
potraviny a před jejich zmrazením se
ujistěte, zda jsou zcela čisté.
Ano- Připravte čerstvé potraviny na
zmrazení v malých částech, abyste
zajistili rychlé zmražení.
Ano- Zabalte všechny potraviny do alobalu
nebo polyetylénových sáčků vhodných
pro mražení potravin a ujistěte se, že
uvnitř není žádný vzduch.
Ano- Zmrazené potraviny obalte ihned po
zakoupení a co nejrychleji je vložte do
mrazničky.
Ano- Potraviny rozmrazujte v chladničce.
10. Nikdy:
• Nečištěte spotřebič nevhodnými materiály; tzn.
výrobky na bázi petroleje.
• Nevystavujte vysokým teplotám.
• Nedrhněte, nebruste atd. brusnými materiály.
11. Odstranění krytu mléčných výrobků a
dveřního podnosu:
• Pro odstranění krytu mléčných výrobků
nejprve zvedněte kryt asi o 2,5 cm nahoru a
vytáhněte jej ze strany, kde je v krytu otvor.
• Pro odstranění dveřního podnosu odstraňte
všechen obsah a pak jen zvedněte dveřní
podnos vzhůru ze základny.
12. Ujistěte se, že zvláštní plastová nádoba na
zadní straně spotřebiče, která shromažďuje
odmraženou vodu, je neustále čistá. Pokud
chcete odstranit podnos a vyčistit jej, postupujte
podle níže uvedených pokynů:
• Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel.
• Jemně odpojte čep na kompresoru pomocí
kleští, aby bylo možné tác vyjmout
• Zvedněte jej.
• Očistěte jej a otřete.
• Při montáži postupujte v opačném pořadí.
13. Pro vyjmutí zásuvky ji vytáhněte co nejdále,
nadzvedněte ji a pak ji zcela vytáhněte ven.
Ne- skladujte banány v chladničce.
Ne- skladujte melouny v chladničce. Lze je
zchladit na krátkou dobu, dokud jsou
zabaleny, aby nemohly ovlivnit svým aroma
jiné potraviny.
Ne- zakrývejte police ochrannými materiály,
které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu.
Ne- skladujte ve spotřebiči jedovaté nebo
nebezpečné látky. Byl určen na skladování
jen jedlých potravin.
Ne- konzumujte potraviny, které byly zmraženy
po příliš dlouhou dobu.
Ne- skladujte vařené a čerstvé potraviny
společně ve stejné nádobě. Měly by
být zabaleny a uskladněny zvlášť.
Ne- nechte rozmrazované potraviny nebo šťávy
potravin kapat na potraviny.
Ne- nechte dveře otevřené delší dobu, provoz
spotřebiče se tím prodraží a dojde
k nadbytečné tvorbě ledu.
Ne- používejte ostré předměty jako nože nebo
vidličky na odstranění ledu.
Ne- vkládejte do spotřebiče teplé potraviny.
Nechte je nejprve vychladnout.
Ne- vkládejte lahve s kapalinou nebo zavřené
plechovky s perlivými kapalinami do
mrazničky, mohly by explodovat.
Ne- překračujte maximální náplň mrazničky při
zmrazování čerstvých potravin.
Výměna dvířek
Postupujte v číselném pořadí (Položka 10).
Co dělat a co nedělat
Ano- Pravidelně čistěte a odmrazujte spotřebič
(viz „Odmrazování“)
Ano- Syrové maso a drůbež skladujte pod
vařenými potravinami a mléčnými výrobky.
Ano- Otrhávejte ze zeleniny nepoužitelné
lístky a otírejte přebytečnou zeminu.
Ano- Nechte salát, zelí, petržel a květák na
stonku.
Ano- Sýr balte do nepropustného papíru a pak
do polyetylénového sáčku tak, aby uvnitř
zůstalo co nejméně vzduchu. Nejlepší je
jej vyjmout z chladničky asi hodinu před
podáváním.
Ano- Obalte syrové maso těsně do polyetylénu
nebo alobalu. Zabráníte tím vysušení.
Ano- Balte ryby a vnitřnosti do polyetylénových
sáčků.
Ano- Balte potraviny se silným aroma nebo ty,
které by mohly vyschnout, do
polyetylénových sáčků, alobalu nebo je
ukládejte do vzduchotěsných nádob.
14
CZ
Pokyny pro používání
Ne- dávejte dětem zmrzlinu a led do vody
přímo z mrazničky. Nízká teplota může
způsobit na rtech „popáleniny od mrazu“.
Ne- zmrazujte šumivé nápoje.
Ne- snažte se uchovat zmrzlé potraviny, které
rozmrzly; měli byste je sníst do 24 hodin,
nebo uvařit a znovu zmrazit.
Ne- odstraňujte předměty z mrazničky
mokrýma rukama.
Informace týkající se hlučnosti a
vibrací, které se mohou objevit
při provozu spotřebiče
1. Provozní hluk se může při provozu zvýšit.
- Aby teplota zůstala na nastavených
hodnotách, kompresor spotřebiče se spouští
pravidelně. Hluk od kompresoru je hlasitější,
když se spustí, a po jeho zastavení je slyšet
cvaknutí.
- Výkon a provozní vlastnosti spotřebiče se
mohou měnit podle úprav teploty okolního
prostředí. Musejí být považovány za normální.
2. Hluky připomínající tekoucí kapalinu nebo
postřik
- Tyto zvuky způsobuje proudění chladicího
média v obvodu spotřebiče a jsou v souladu s
provozními zásadami spotřebiče.
3. Další vibrace a zvuky.
- Intenzita zvuku a vibrací může být ovlivněna
typem a stavem podlahy, na které je spotřebič
umístěn. Zkontrolujte, zda na podlaze nejsou
značné výkyvy v úrovni, nebo zda unese
hmotnost spotřebiče (je pružná).
- Dalším zdrojem hluku a vibrací jsou
předměty umístěné na spotřebiči. Tyto
předměty je nutno ze spotřebiče odstranit
- Lahve a nádoby v chladničce se dotýkají. V
tomto případě rozmístěte lahve a nádoby tak,
aby mezi nimi byla malá vzdálenost.
Spotřeba energie
Maximální objem pro mražené potraviny
dosáhnete bez použití střední přihrádky a krytu
horní police v prostoru mrazničky. Spotřeba
energie vašeho spotřebiče je uváděna za
situace, kdy je prostor mrazničky plně naplněn
bez použití střední přihrádky a krytu horní
police.
Praktické rady ohledně snižování spotřeby
elektřiny.
1. Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn na řádně
odvětraném místě, mimo zdroje tepla (sporák,
radiátor, atd.). Současně musí být umístění
spotřebiče provedeno tak, aby nebyl na přímém
slunečním světle.
2. Zajistěte, aby potraviny, které zakoupíte v
chlazeném/zmrazeném stavu, byly umístěny do
spotřebiče co nejdříve, zejména v létě.
Doporučujeme používat tepelně izolované tašky
pro přepravu potravin domů.
3. Doporučujeme rozmrazovat balíčky vytažené
z mrazničky v prostoru chladničky. Přitom
umístěte balíček, který chcete rozmrazit, do
nádoby tak, aby voda z rozmražení neunikala
do prostoru chladničky. Doporučujeme zahájit
rozmrazování nejméně 24 hodin před použitím
zmražené potraviny.
4. Snižte otevírání dveří na minimum.
5. Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená
déle než nezbytně dlouho a zajistěte, aby byla
dvířka po každém otevření řádně uzavřena.
15
CZ
Pokyny pro používání
Odstraňování potíží
Pokud spotřebič po zapnutí nefunguje,
zkontrolujte;
• Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a je
zapnutý přívod elektrické energie. (Pro
kontrolu napětí v zásuvce do ní zapojte další
spotřebič)
• Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval
přerušovač obvodu/hlavní jistič není vypnutý.
• Zda byla správně nastavena funkce ovládání
teploty.
• Zda je nová zásuvka správně propojená,
pokud jste změnili osazenou tvarovanou
zásuvku.
Pokud spotřebič po provedení těchto kontrol
stále nefunguje, kontaktujte prodejce, u něhož
jste přístroj zakoupili.
Proveďte prosím všechny výše uvedené
kontroly, v případě nezjištění závady
bude kontrola zpoplatněna.
Symbol
na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že spotřebič nepatří do
běžného domácího odpadu. Místo toho je třeba jej odevzdat do speciální sběrny odpadu
na recyklování elektrických a elektronických zařízení. Vaší podporou správné likvidace
pomáháte zabránit potenciálně negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak nesprávná likvidace výrobku mohla způsobit. Další informace a recyklování tohoto
spotřebiče získáte na místním úřadě, ve sběrně odpadu nebo u prodejce, kde jste
spotřebič zakoupili.
16
SK
Návod na použitie
Blahoželáme k Vášmu výberu BEKO kvalitného
spotrebiča, navrhnutého tak, aby Vám slúžil veľa rokov.
Bezpečnosť nadovšetko!
Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú
odstránené baliace a ochranné prostriedky.
• Nechajte spotrebič stáť minimálne 4 hodiny pred tým,
ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil, ak bol
prepravovaný horizontálne.
• Ak znehodnocujete starý spotrebič, jeho zámok alebo
závoru uspôsobenú k dverám, uistite sa, že sú
odstránené bezpečným spôsobom, aby ste predišli
tomu, že sa dnu zamknú deti.
• Tento spotrebič musí byť výlučne použitý pre
navrhnutý účel.
• Nevystavujte spotrebič ohňu. Spotrebič neobsahuje
CFC substancie v izolácií, ktoré sú horľavé.
Navrhujeme vám kontaktovať miestne úrady pre
informácie na disponovanie a využitie zariadenia.
• Neodporúčame využívať toto zariadenie v
nevykurovanej, studenej miestnosti. (napr.: garáž,
sklad, prístavba, prístrešok, na vonku, atď...)
Aby ste dosiahli najlepší možný výkon a bezproblémový
chod spotrebiča, je veľmi dôležité podrobne si prečítať
tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže zrušiť
vaše právo na bezplatný servis počas záručnej doby.
Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre
ľahšie použitie.
Originálne náhradné súčiastky budú dodávané po dobu
10 rokov od kúpy výrobku.
Tento spotrebič by nemali používať osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou
spôsobilosťou alebo s nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami. Tieto osoby môžu
spotrebič používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak ich
zodpovedná osoba poučila o správnom používaní spotrebiča.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
17
SK
Návod na použitie
Elektrické požiadavky
3. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov
by mohlo mať za následok poškodenie
spotrebiča, za ktoré výrobca nebude niesť
zodpovednosť.
4. Spotrebič musí byť chránený proti dažďu,
vlhkosti a iným poveternostným vplyvom.
Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene
sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené
na výkonovom štítku zodpovedajú
zásobovaniu elektrickou energiou.
Odporúčame aby toto zariadenie bolo
zapojené do elektrickej sústavy cez vhodnú
zásuvku so spínačom v ľahko dostupnej
pozícií.
Dôležité!
• Klaďte dôraz na opatrnosť počas
čistenia/údržby spotrebiča, nedotýkajte sa
spodku chladiacich kovových vedení na
zadnej strane spotrebiča, mohlo by vám
to spôsobiť úraz prstov a rúk.
• Nepokúšajte sa sadať alebo stáť na vrch
zariadenia, pretože nie je navrhnuté pre
takéto použitie. Mohli by ste sa poraniť
alebo poškodiť zariadenie.
• Uistite sa, že elektrický kábel nie je
pricviknutý pod zariadením počas presúvania a
po presunutí, mohlo by to poškodiť kábel.
• Nedovoľte
deťom
hrať
sa
so
zariadením alebo s ovládačmi.
Varovanie! Tento spotrebič musí
byť uzemnený.
Opravy tohto zariadenia by mal vykonávať
kvalifikovaný technik. Nesprávne opravy
vykonané nekvalifikovanou osobou
prinášajú riziko nepriaznivých následkov pre
užívateľa zariadenia.
POZOR!
Tento spotrebič pracuje s plynom R600a,
ktorý je ekologicky nezávadný, ale horľavý.
Počas prepravy a zostavovania produktu
dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiaci
systém. Ak je poškodený chladiaci systém a
unikol zo systému plyn, držte zariadenie
mimo otvoreného ohňa a na chvíľu vyvetrajte
miestnosť.
VAROVANIE – Nepoužívajte mechanické
prístroje alebo iné prostriedky na
urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, inak
ako odporúča výrobca.
VAROVANIE – Nepoškoďte chladiaci okruh.
VAROVANIE – Nepoužívajte elektrické
zariadenia vo vnútri priestoru na potraviny,
iba ak ide o typy odporúčané výrobcom.
VAROVANIE – Ak je sieťový kábel
poškodený, je potrebné, aby ho vymenil
výrobca, servisný agent alebo podobne
kvalifikovaná osoba, vyhnete sa tak možnému
nebezpečenstvu.
Inštalačné pokyny
1. Nedržte spotrebič v miestnosti, kde teplota v
noci pravdepodobne klesne pod 10 stupňov
C (50 stupňov F) a/alebo hlavne v zime,
pretože je navrhnutý na prevádzku pri
vonkajších teplotách medzi +10 až +38
stupňov C (50 až 107 stupňov F). Pri
nižších teplotách spotrebič nemusí
fungovať, čoho dôsledkom je zníženie doby
skladovania potravín.
2. Neumiestnite spotrebič blízko pri
sporákoch alebo radiátoroch alebo pri
priamom slnečnom svetle, pretože to spôsobí
mimoriadne poškodenie funkcií spotrebiča. Ak
je nainštalovaný pri zdroji tepla alebo
mrazničke, zachovajte nasledujúce minimálne
bočné vôle:
Od sporákov 30 mm
Od radiátorov 300 mm
Od mrazničiek 25 mm
3. Uistite sa, že okolo spotrebiča je
dostatočný priestor na zabezpečenie voľnej
cirkulácie vzduchu (Položka 2).
• K zadnej časti chladničky položte zadný
vetrací kryt na nastavenie vzdialenosti
medzi chladničkou a stenou (Položka 3).
Prepravné pokyny
1. Spotrebič musí byť prepravovaný
výlučne vo vertikálnej polohe. Obal musí
počas prepravy ostať neporušený.
2. Ak bol spotrebič počas prepravy v
horizontálnej polohe, nesmiete ho uvádzať
do prevádzky najbližšie 4 hodiny, aby sa
systém ustálil.
18
SK
Návod na použitie
4 . Spotrebič by sa mal umiestniť na hladký
povrch. Dve predné nohy sa dajú nastaviť
podľa požiadaviek. Aby ste zabezpečili, že
váš spotrebič stojí rovno, nastavte dve predné
nohy otočením v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa nezabezpečí
pevný kontakt s podlahou. Správne
nastavenie nôh bráni nadmernej vibrácii a
hluku (Položka 4).
5 . Odkazujeme na časť „Čistenie a údržba“,
kde nájdete popis, ako pripraviť spotrebič na
používanie.
4. Varené jedlá by sa mali skladovať
vo vzduchotesných nádobách.
5. Čerstvé zabalené výrobky sa
môžu uchovávať na poličke. Čerstvé
ovocie a zelenina by sa mali umyť a
uskladniť v špeciálnych priehradkách.
6. Fľaše sa môžu držať v časti dvier.
7. Surové mäso zabaľte do polyetylénových
vreciek a položte na najspodnejšiu poličku.
Zabráňte kontaktu s varenými potravinami,
aby ste sa vyhli kontaminácii.
Z bezpečnostných dôvodov skladujte
surové mäso len dva až tri dni.
8. Pre maximálnu účinnosť by odnímateľné
poličky nemali byť pokryté papierom, či iným
materiálom, aby sa umožnila voľná cirkulácia
chladného vzduchu.
9. Na dverových poličkách neskladujte
rastlinný olej. Potraviny skladujte zabalené
alebo zakryté. Horúce potraviny a nápoje
pred vložením do chladničky ochlaďte.
Zvyšné konzervované potraviny by sa nemali
skladovať v konzerve.
10. Šumivé nápoje by sa nemali zmrazovať
a výrobky ako ochutené vodové zmrzliny
by sa nemali konzumovať príliš studené.
11. Niektoré druhy ovocia a zeleniny sa
poškodia, ak sa uchovávajú pri teplotách
blížiacich sa 0°C. Preto baľte ananásy,
melóny, uhorky, paradajky a podobné
produkty do polyetylénových sáčkov.
12. Vysokostupňový alkohol sa musí
uskladňovať vo vertikálnej polohe v tesno
uzavretých nádobách. Nikdy neskladujte
produkty, ktoré obsahujú horľavý stlačený plyn
(napr. dávkovače šľahačky, postrekovacie
konzervy, atď.) alebo výbušné látky.
Predstavujú nebezpečenstvo výbuchu.
13. Aby ste vybrali košíky z priečinka
mrazničky, postupujte spôsobom, ako
pri položke 9.
Poznávanie spotrebiča
(Položka 1)
1 - Termostat a kryt svietidla
2 - Nastaviteľné poličky
3 - Zberač vody
4 - Kryt priehradky
5 - Priehradky
6 - Priestor pre rýchle zmrazovanie 7
- Držiak tácky na ľad a tácka na ľad
8 - Priestory pre uchovávanie
mrazených potravín
9 - Nastaviteľná noha
10 - Polička pre nádoby
11 - Polička pre fľaše
Navrhnuté rozmiestnenie potravín
v spotrebiči
Pokyny na dosiahnutie optimálneho
skladovania a hygieny:
1. Priestor chladničky je pre krátkodobé
skladovanie čerstvých potravín a nápojov.
2. Priestor mrazničky je
predpísaný a vhodný na mrazenie
a skladovanie predmrazených potravín.
Odporúčanie pre
skladovanie
uvedené na obale potravín, by sa malo vždy
dodržať.
3 . Mliekarenské výrobky by sa mali skladovať
v špeciálnej priehradke vo vložke dvier.
19
SK
Návod na použitie
8. Nenaplňte spotrebič hneď po zapnutí.
Počkajte, kým sa nedosiahne správna teplota
skladovania. Odporúčame skontrolovať
teplotu presným teplomerom (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty)
Riadenie a nastavenie teploty
Prevádzkové teploty sa riadia ovládačom
termostatu (položka 5) a môžu sa nastaviť do
akejkoľvek polohy medzi 1 a 5
(najchladnejšia poloha).
Priemerná teplota vo vnútri chladničky by
mala byť okolo +5°C (+41°F).
Nastavte preto termostat tak, aby ste dosiahli
požadovanú teplotu. Niektoré časti chladničky
môžu byť chladnejšie alebo teplejšie (ako
napríklad priehradka na šalát a vrchná časť
vitríny), čo je celkom normálne. Odporúčame
vám, aby ste pravidelne kontrolovali teplotu
teplomerom . Tak zabezpečíte, že vitrína sa
udržiava pri tejto teplote. Časté otváranie
dvier spôsobuje zvýšenie vnútornej teploty,
preto sa odporúča zatvoriť dvere čo možno
najskôr po použití.
Skladovanie mrazených potravín
Vaša mraznička je vhodná na dlhodobé
skladovanie komerčne zmrazených potravín a
môže sa použiť aj na mrazenie a skladovanie
čerstvých potravín.
Ak došlo k výpadku prúdu, neotvárajte dvere.
Mrazené potraviny by sa nemali poškodiť, ak
výpadok trvá menej ako 16 hodín. Ak je
výpadok dlhší, potraviny by sa mali
skontrolovať a buď okamžite zjesť alebo
uvariť, a potom znova zmraziť.
Mrazenie čerstvých potravín
Pred prevádzkou
Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste
dosiahli najlepšie výsledky.
Nemrazte príliš veľké množstvo naraz. Kvalita
potravín sa najlepšie zachová, keď sa mrazia
správne až do vnútra čo možno najrýchlejšie.
Neprekračujte zmrazovací výkon vášho
spotrebiča v 24 h.
Vloženie teplých potravín do priestoru
mrazničky spôsobuje, že chladiaci stroj
funguje neustále, až kým potraviny nie
sú pevne zmrazené. To môže dočasne
viesť k nadmernému chladeniu priestoru
chladničky.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín udržujte
ovládač termostatu v strednej polohe. Malé
množstvá potravín do ˝ kg sa môžu mraziť bez
nastavenia ovládača riadenia teploty.
Buďte zvlášť opatrní a nemiešajte mrazené
a čerstvé potraviny.
Záverečná kontrola
Pred začatím používania spotrebiča
skontrolujte, či:
1 . Sú nohy nastavené do úplného vyrovnania.
2 . Vnútro je suché a vzduch môže
voľne cirkulovať vzadu.
3 . Vnútro je čisté podľa odporúčania v
časti „Čistenie a údržba“.
4 . Zástrčka je vsunutá do zásuvky v stene
a elektrina je zapnutá. Keď sa otvoria dvere,
vnútorné svetlo sa zapne.
A všimnite si, že:
5 . Budete počuť zvuk pri zapnutí kompresora.
Aj kvapalina a plyny utesnené v chladiacom
systéme môžu vydávať nejaký zvuk, či
kompresor je alebo nie je v prevádzke. To je
normálne.
6 . Mierne zvlnenie na vrchu vitríny je
normálne a spôsobené použitým výrobným
procesom, nie je to chyba.
7 . Odporúčame nastavenie ovládača
termostatu do stredu a monitorovať teplotu,
aby sa zaistilo, že spotrebič udržiava
požadovanú teplotu skladovania (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty).
Tvorba kociek ľadu
Naplňte podnos na kocky ľadu vodou a vložte
ho do mrazničky. Zamrznuté podnosy uvoľnite
rúčkou lyžice alebo podobným nástrojom;
nikdy nepoužívajte predmety s ostrými
hranami, ako nože alebo vidličky.
20
SK
Návod na použitie
Rozmrazovanie
Výmena žiarovky vnútorného svetla
A) Priestor mrazničky
Priestor mrazničky rozmrazuje automaticky.
Odmrazená voda steká do výtokového
potrubia cez zbernú nádrž na zadnej strane
spotrebiča (Položka 6).
Počas rozmrazovania sa môžu vytvárať
kvapky vody na zadnej strane priestoru
chladničky, kde sa nachádza skrytý výparník.
Niektoré kvapky môžu zostať na vložke a
znovu zamrznúť, keď sa rozmrazovanie
dokončí. Na odstraňovanie kvapiek, ktoré
znovu zamrzli, nepoužívajte špicaté predmety
ani predmety s ostrou hranou, ako nože
alebo vidličky.
Ak sa, kedykoľvek, odmrazená voda nevypustí
zo zberného kanála, skontrolujte, či
čiastočky potravín neupchali výtokové
potrubie. Výtokové potrubie môžete vyčistiť
čističom trubiek alebo podobným nástrojom.
Skontrolujte, či je trubka permanentne
umiestnená koncom v zbernom podnose na
kompresore, aby sa zabránilo rozliatiu vody na
elektroinštaláciu alebo na podlahu (Položka 7).
B) Priestor mrazničky
Rozmrazovanie je veľmi priamočiare a bez
zmätkov vďaka špeciálnej rozmrazovacej
zbernej miske.
Rozmrazovanie dvakrát do roka alebo keď sa
vytvorila namrznutá vrstva asi 7 (1/4") mm. Pri
začatí rozmrazovacieho postupu vypnite
spotrebič zo zásuvky a vytiahnite zástrčku.
Všetky potraviny by mali byť zabalené do
niekoľkých vrstiev novín a skladované na
chladnom mieste (napr. v chladničke alebo
v komore).
Nádrže teplej vody sa môžu opatrne položiť
do mrazničky na urýchlenie rozmrazovania.
Na odstránenie námrazy nepoužívajte
špicaté predmety ani predmety s
ostrou hranou, ako nože alebo vidličky.
Na rozmrazovanie nikdy nepoužívajte
sušiče vlasov, elektrické ohrievače alebo iné
elektrické spotrebiče.
Odsajte rozmrazenú vodu zhromaždenú na
dne priestoru mrazničky. Po rozmrazení
starostlivo osušte interiér (Položka 8).
Vložte zástrčku do zásuvky v stene a zapnite
dodávku elektriny.
Ak chcete vymeniť lampu použitú na
osvetlenie vaše j chladničky, zavolajte
do autorizovaného servisu.
Lampa(y) použité v tomto prístroji nie sú
vhodné pre osvetlenie miestnosti domácnosti.
Zamýšľaný účel tohto svietidla je pomôcť
užívateľovi umiestniť potraviny do
chladničky/mrazničky bezpečne a pohodlne.
Žiarovky použité v tomto spotrebiči musí
vydržať extrémne fyzické podmienky, napr.
teploty pod -20°C.
Čistenie a údržba
1. Pred čistením odporúčame vypnúť spotrebič
zo zástrčky a odtiahnuť elektrickú šnúru.
2. Nikdy na čistenie nepoužívajte žiadne ostré
predmety alebo brúsne látky, mydlo, domáce
čistidlá, detergenty alebo voskové politúry.
3. Použite teplú vodu na čistenie spotrebiča a
vytrite ho do sucha.
4. Použite sacie plátno a rozmiešajte roztok
jednej čajovej lyžičky sódy bikarbóny a pol
litra vody. Umyte interiér a vytrite do sucha.
5. Uistite sa, či sa do krytu
termostatu nedostala voda.
6. Ak sa spotrebič nechystáte používať dlhšie
obdobie, vypnite ho, odstráňte všetky potraviny,
vyčistite ho a nechajte dvere pootvorené.
7. Odporúčame vyleštiť kovové časti interiéru
(napr.: dvere, mriežky...) so silikónovým voskom
(leštidlo na karosériu) na ochranu farbených
častí.
8. Všetok prach, ktorý sa nazbieral na chladiči,
ktorý je umiestnený na zadnej strane
spotrebiča, by sa mal odstrániť vysávačom raz
ročne.
9. Skontrolujte tesnenie dverí či je čisté a
zbavené čiastočiek potravín.
21
SK
Návod na použitie
Urobte- Ryby a omrvinky zabaľte
do polyetylénových sáčkov.
Urobte- Potraviny so silnou vôňou alebo tie,
ktoré môžu vyschnúť, zabaľte do
polyetylénových sáčkov alebo hliníkovej fólie
alebo ich uložte do vzduchotesnej nádoby.
Urobte- Chlieb dobre zabaľte, aby sa
udržal čerstvý.
Urobte- Biele vína, pivo, svetlé pivo a
minerálku pred podávaním vychlaďte.
Urobte- Často kontrolujte obsah chladničky.
Urobte- Uchovávajte potraviny čo najkratší čas
a dodržujte dátumy "Spotrebovať pred"
a „Použiť do“, atď.
Urobte- Skladujte komerčne zmrazené
potraviny v súlade s pokynmi uvedenými
na obale.
Urobte- Vždy si vyberajte vysokokvalitné
čerstvé potraviny a uistite sa, že sú
pred mrazením starostlivo čisté.
Urobte- Pripravujte čerstvé potraviny
na mrazenie v malých porciách, aby
sa zabezpečilo rýchlo mrazenie.
Urobte- Baľte všetky potraviny do hliníkovej
fólie alebo kvalitných mraziarenských
polyetylénových sáčkov a uistite sa, že je
vylúčený akýkoľvek vzduch.
Urobte- Zabaľte mrazené potraviny okamžite po
nákupe a vložte ich čo najskôr do mrazničky.
Urobte- Potraviny rozmrazujte v
priestore chladničky.
10. Nikdy :
• Nečistite spotrebič s nevhodnými materiálmi;
ako sú ropné produkty.
• Nepodrobujte ho vysokým teplotám,
• Neleštite,
neutierajte
atď.
s
brúsnymi materiálmi.
11. Odstránenie mliečneho krytu a zásobníka
dvier:
• Ak chcete odstrániť mliečny kryt, najprv
zdvihnite kryt do výšky asi jedného palca a
stiahnite ho zo strany, kde je otvor na kryte.
• Ak chcete odstrániť zásobník dvier, vyberte
celý obsah, a potom jednoducho posuňte
zásobník dvier hore z podkladu.
12. Uistite sa, či je špeciálna plastická nádoba
na zadnej strane spotrebiča, ktorá zbiera vodu
po rozmrazovaní, stále čistá Ak chcete vybrať
nádobu a vyčistiť ju, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
• Vypnite spotrebič zo zásuvky a
odtiahnite elektrický kábel.
• Jemne vytiahnite spojovací prvok na
kompresore, použitím klieští tak, že sa
nádoba bude dať vybrať
• Zdvihnite ju hore.
• Vyčistite a utrite do sucha
• Podobne postupujte pri spätnej operácií
13. Ak chcete odstrániť zásuvku, vytiahnite ju
tak ďaleko, ako je to možné, nakloňte ju nahor,
a potom úplne vytiahnite.
Zmena otvárania dverí
Nerobte- Neskladujte banány v
priestore chladničky.
Nerobte- V chladničke neskladujte melón. Môže
sa schladiť na krátky čas, pokiaľ je zabalený,
aby sa zabránilo páchnutiu iných potravín.
Nerobte- Neprikrývajte poličky žiadnymi
ochrannými materiálmi, ktoré môžu
zabrániť cirkulácii vzduchu.
Nerobte- V spotrebiči neskladujte jedovaté alebo
iné nebezpečné látky Spotrebič bol navrhnutý
len na skladovanie jedlých potravín.
Nerobte- Nekonzumujte potraviny, ktoré
boli v chladničke nadmerne dlhý čas.
Nerobte- Neskladujte varené a čerstvé
potraviny spolu v tej istej nádobe. Mali by
byť oddelene zabalené a uskladnené.
Nerobte- Nenechajte rozmrazené
potraviny alebo šťavy odkvapkávať na
ostatné potraviny.
Vysvetlené v poradí (Položka 10).
Čo sa má a čo sa nesmie robiť
Urobte- Pravidelne čistite a odmrazujte váš
spotrebič (Pozri „Rozmrazovanie")
Urobte- Skladujte surové mäso a hydinu
pod varenými potravinami a
mliekarenskými výrobkami.
Urobte- Odstráňte nepoužiteľné listy na
zelenine a odstráňte zem.
Urobte- Nechajte šalát, kapustu, petržlen
a karfiol na stonke.
Urobte- Syr najprv zabaľte do papiera odolného
voči tukom, a potom do polyetylénového sáčku,
pričom odstráňte čo možno najviac vzduchu.
Pre najlepšie výsledky vyberte z priestoru
chladničky hodinu pred jedením.
Urobte- Zabaľte surové mäso a hydinu voľne
do polyetylénovej alebo hliníkovej fólie.
Zabraňuje to vysušeniu.
22
SK
Návod na použitie
Nerobte- Nenechávajte dvere otvorené dlhý
čas, pretože to spôsobí drahšiu prevádzku
spotrebiča a nadmernú tvorbu ľadu.
Nerobte- Na odstránenie ľadu nepoužívajte
predmety s ostrými hranami, ako nože
alebo vidličky.
Nerobte- Nevkladajte do spotrebiča horúce
potraviny. Najprv ich nechajte vychladnúť.
Nerobte- Do mrazničky nevkladajte fľaše
s kvapalinami alebo uzavreté konzervy
obsahujúce sódové kvapaliny, pretože môžu
vybuchnúť.
Nerobte- Neprekračujte maximálne mraziace
nosnosti pri mrazení čerstvých potravín.
Nerobte- Nedávajte deťom zmrzlinu a
vodové zmrzliny priamo z mrazničky. Nízka
teplota môže spôsobiť omrzliny na perách.
Nerobte- Nezmrazujte šumivé nápoje.
Nerobte- Nepokúšajte sa skladovať mrazené
potraviny, ktoré sa rozpustili, mali by sa zjesť
do 24 hodín alebo uvariť a znovu zmraziť.
Nerobte- Nevyberajte tovar z mrazničky
mokrými rukami.
4. Počet otvorení dverí vám odporúčame
znížiť na minimum.
5. Dvere spotrebiča nenechávajte otvorené
dlhšie, ako je potrebné a po otvorení dverí
sa ubezpečte, že sú dobre zatvorené.
Informácie týkajúce sa zvukov a
vibrácií, ku ktorým môže dôjsť
počas prevádzky spotrebiča
1. Prevádzkový hluk sa môže počas
prevádzky zvýšiť.
- Kompresor spotrebiča sa bude pravidelne
spúšťať kvôli uchovaniu teplôt na
nastavených hodnotách. Hluk vytváraný
kompresorom zosilnie po jeho spustení a po
jeho zastavení môžete počuť cvaknutie.
- Výkonové a prevádzkové vlastnosti
spotrebiča sa môžu zmeniť podľa zmien teploty
okolitého prostredia. Musíte ich považovať za
normálne.
2. Zvuky
podobné
prúdiacim
alebo rozstrekovaným kvapalinám
- Tieto zvuky sú spôsobené prúdením
chladiacej zmesi v obvode spotrebiča a sú v
súlade s prevádzkovým princípom spotrebiča.
3. Iné vibrácie a zvuky.
- Úroveň zvuku a vibrácií môže byť spôsobená
typom a stavom podlahy, na ktorej je spotrebič
umiestnený. Ubezpečte sa, že podlaha
neobsahuje veľké množstvá deformácií a tiež, že
unesie hmotnosť spotrebiča (ak je flexibilná).
- Ďalší zdroj zvuku a vibrácií predstavujú
predmety umiestnené na spotrebiči. Tieto
predmety musíte zo spotrebiča odstrániť.
- Fľaše a nádoby umiestnené v chladničke
sa dotýkajú. V takýchto prípadoch
premiestnite fľaše a nádoby tak, aby bol medzi
nimi malý priestor.
Spotreba energie
Maximálny úložný objem mrazených potravín
dosiahnete ak vyberiete zásuvky
nachádzajúce sa v priečinku mrazničky.
Spotreba energie vášho spotrebiča sa
deklaruje pri úplnom naplnení priečinka
mrazničky bez použitia zásuviek.
Praktické rady týkajúce sa zníženia
spotreby elektrickej energie
1. Ubezpečte sa, že sa spotrebič nachádza v
dobre vetranej oblasti, ďaleko od akýchkoľvek
zdrojov tepla (sporák, radiátor a pod.) Poloha
spotrebiča musí zároveň zabraňovať priamemu
kontaktu so slnečným žiarením.
2. Ubezpečte sa, že potraviny zakúpené v
chladenom/zamrazenom stave do spotrebiča
umiestnite čo možno najskôr, najmä v lete. Na
prenos potravín domov odporúčame použitie
tepelne izolovaných tašiek.
3. Rozmrazovanie balíkov vybratých z priečinka
mrazničky vám odporúčame vykonávať v
priečinku chladničky. Pre tento účel umiestnite
balíček určený na rozmrazenie do nádoby, z
ktorej voda vzniknutá následkom rozmrazovania
nevytečie do priečinka chladničky.
Rozmrazovanie vám odporúčame začať
najmenej 24 hodín pred použitím zmrazenej
potraviny.
23
SK
Návod na použitie
Riešenie problémov
Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý,
skontrolujte,
• či je zástrčka správne vložená do zásuvky a či
je zapnutý napájací zdroj. (Ak chcete
skontrolovať napájací zdroj k zásuvke, pripojte
iný spotrebič)
• Či poistka vyhorela/sa prerušovač rozpojil/sa
hlavný rozvodový spínač vypol.
• Či bolo riadenie teploty nastavené správne.
• Či je nová zástrčka správne zapojená, ak ste
vymenili namontovanú, lisovanú zástrčku.
Ak spotrebič po tom všetkom stále
nepracuje, kontaktujte servisného technika.
Zabezpečte vykonanie vyššie uvedených
kontrol, pretože, ak sa nezistí žiadna chyba,
môže sa to spoplatniť.
Symbol na výrobku alebo na balení označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie manipulovať ako s
odpadom z domácnosti. Namiesto toho by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste,
kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne nebezpečným negatívnym následkom na
životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohla spôsobiť nevhodná likvidácia tohto výrobku.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na miestny mestský
úrad, na spoločnosť, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu z domácností, alebo na predajňu, v ktorej
ste výrobok kúpili.
24
PL
Instrukcja obsługi
Gratulujemy dokonania mądrego wyboru!
BEKO to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w
Europie. Produkty naszej marki to dla konsumentów w
ponad 100 krajach synonim funkcjonalności,
niezawodności i przystępnej ceny. Obecnie już ponad 250
milionów użytkowników urządzeń BEKO potwierdza, że
był to mądry wybór.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Opisana tu chłodziarko-zamrażarka jest najnowszym
modelem urządzeń chłodniczych wchodzących
w skład serii produktów BEKO.
Została ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z
międzynarodowymi normami. Przed przystąpieniem do
użytkowania prosimy zapoznać się uważnie z instrukcją
obsługi. Zastosowanie się do poniższych zaleceń
zagwarantuje uzyskanie optymalnego zużycia energii
elektrycznej i zapewnieni bezpieczeństwo eksploatacji oraz
uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodzeń.
Ostrzeżenie!
Urządzenie to może być użytkowane wyłącznie zgodnie
z przeznaczeniem, dla którego zostało wyprodukowane.
Urządzenie należy instalować w miejscu o odpowiednich
wymiarach oraz nie narażonym na działanie deszczu,
wilgoci, itd.
Ważne!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody
wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej korzystać
w razie konieczności. Może być ona przydatna również dla
innego użytkownika.
Oryginalne części zamienne będą dostępne przez 10 lat
od daty zakupu produktu
Używanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi lub mentalnymi ograniczeniami
powinno odbywać się tylko pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
Należy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
25
PL
Instrukcja obsługi
Podłączenie do zasilania
• Ustawiając zamrażarkę należy zadbać, aby
nie stała na przewodzie zasilającym, co może
grozić jego uszkodzeniem.
• Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w
gniazdku zasilającym. Nie należy stosować
ani przedłużaczy ani rozdzielników.
• Parametry elektryczne zamrażarki podano
na tabliczce znamionowej umieszczonej w
jej wnętrzu.
• Elektryczny przewód zasilający należy
ułożyć tak, aby można go było łatwo włączyć
i wyłączyć po zakończeniu instalacji.
• Jeśli nie ma dostępu do przewodu
zasilającego należy użyć przekładki
izolacyjnej (dla modeli do zabudowy).
(!) Urządzenie jest przeznaczone do pracy
przy zasilaniu ~220-240V.
Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy
zasilaniu ~220 -240 V, 50 Hz. Przed
podłączeniem urządzenia do sieci należy
upewnić się, czy napięcie, rodzaj prądu i
częstotliwość w sieci są zgodne z
wartościami podanymi na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Nie należy podłączać urządzenia za
pośrednictwem przedłużaczy elektrycznych.
Zanim podłączysz kabel do gniazda
elektrycznego sprawdź czy nie jest
uszkodzony. Jeżeli kabel ulegnie
uszkodzeniu, to powinien być on
zastąpiony specjalnym kablem dostępnym
w autoryzowanym serwisie.
Ostrzeżenie!
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest
gwarantowane tylko wtedy, gdy jego
gniazdo zasilające jest uziemione zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Podłączenie uziemiające
jest obowiązkowe!
Nie należy dotykać urządzenia gołymi
rękoma będąc boso.
Ostrzeżenie!
Nie wolno nigdy próbować samemu
naprawiać urządzeń elektrycznych.
Wszelkie naprawy wykonywane (oprócz
czynności opisanych w tabeli poniżej) przez
osoby nieuprawnione są niebezpieczne dla
użytkownika i powodują utratę uprawnień
gwarancyjnych.
W razie uszkodzenia przewodu zasilającego,
aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi go
wymienić producent, jego agent serwisowy lub
podobnie wykwalifikowany personel.
Podłączenie do zasilania
Ostrzeżenie!
Urządzenie to musi być uziemione
• Należy sprawdzić, czy rodzaj i napięcie
zasilania w miejscu ustawienia
zamrażarki odpowiadają danym na
tabliczce znamionowej w jej wnętrzu,
• Bezpieczeństwo zamrażarki pod względem
elektrycznym zapewnione jest tylko wtedy,
jeśli domowy system uziemienia
zainstalowano zgodnie z przepisami.
Instrukcje transportu i ustawiania
Urządzenie musi być transportowane
wyłącznie w pozycji pionowej. W trakcie
transportu nie wolno naruszać opakowania.
Gdyby jednak zdarzyło się, iż urządzenie było
transportowane w pozycji poziomej, to przed
uruchomieniem należy pozostawić je w
pozycji pionowej - nie uruchamiając, przez co
najmniej 4 godzin.
Niezastosowanie się do powyższej instrukcji
może spowodować uszkodzenie sprężarki i
nie uznanie naprawy gwarancyjnej.
Przesuwając, ustawiając lub podnosząc
urządzenie nie należy tego robić chwytając
za rączki lub skraplacz (umieszczony z tyłu
lodówki).
Montaż
Urządzenie będzie pracować prawidłowo w
zakresie temperatur otoczenia od +10°C do
+38°C. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu
przekroczy +38°C, to wtedy temperatura
wewnątrz urządzenia może wzrosnąć.
Urządzenie należy umieścić w odpowiedniej
odległości od ściany, z dala od grzejników,
kuchenek lub innych źródeł ciepła. Będą one
powodować niepotrzebne uruchamianie się
całego urządzenia, co prowadzi do
większego zużycia energii i skrócenia jego
czasu eksploatacji.
26
PL
Instrukcja obsługi
Jeżeli jest to niemożliwe należy zachować
następujące minimalne odległości:
Porady dotyczące przechowywania
żywności
- od kuchni 30 mm
- od grzejników 300 mm
- od zamrażarek 25 mm
Aby efekty i higiena przechowywania
były najlepsze:
• Chłodziarka jest przeznaczona do
krótkotrwałego przechowywania
świeżej żywności i napoi.
• Zamrażarka jest przeznaczona do
przechowywania żywności zamrożonej
oraz do zamrażania żywności świeżej.
• Produkty gotowane należy
przechowywać w szczelnych pojemnikach,
przez okres nie dłuższy niż 2-3 dni.
• Produkty świeże w opakowaniach można
kłaść na półkach. Świeże warzywa i owoce
należy przechowywać w pojemniku na
owoce i warzywa (rys. 1/5).
• Butelki należy przechowywać w
balkoniku na butelki (rys 1/11) znajdującym
się po wewnętrznej stronie drzwi.
• Aby zachować świeżość chłodzonego
mięsa, należy zapakować je do woreczków
przeznaczonych do przechowywania
żywności. Nie może ono stykać się z
żywnością gotową do spożycia. Świeżego
mięsa nie należy przechowywać dłużej niż
2 lub 3 dni.
• Aby zapewnić optymalną wydajność
chłodzenia, nie należy przykrywać półek
papierem lub innym materiałem; umożliwi
to swobodną cyrkulację zimnego powietrza.
• Całą żywność należy przechowywać
zapakowaną lub przykrytą. Żywność w
puszkach konserwowych należy po ich
otwarciu przenieść do szczelnego
pojemnika przeznaczonego do
przechowywania produktów spożywczych.
• Gorącą żywność należy ostudzić
przed włożeniem do chłodziarki.
• Aby uniknąć ryzyka eksplozji, napoje z
dużą zwartością alkoholu należy
przechowywać w pozycji pionowej, w
dobrze uszczelnionych pojemnikach.
• Aby wyjąć koszyki z komory zamrażalnika,
prośmy postępować wg instrukcji z Rys. 9.
Należy zapewnić wolną przestrzeń wokół
całego urządzenia w celu uzyskania
prawidłowej cyrkulacji powietrza (patrz rys. 2).
Po ustawieniu urządzenia na równej
powierzchni, należy je wypoziomować przez
pokręcanie jego nóżek w prawo lub w lewo
dotąd, aż wszystkie będą się stykać z podłogą
(patrz rys. 4). Prawidłowe wyregulowanie
nóżek pozwoli uniknąć wibracji i nadmiernego
hałasu.
Dwie poprzeczki dystansowe skraplacza
umożliwiające właściwą cyrkulację
powietrza należy zamontować w sposób
pokazany na rysunku 3 (patrz rys 3).
Zapoznaj się z twoim urządzeniem
(Patrz rys. 1)
1. Obudowa termostatu i lampy
2. Półki wyjmowane
3. Rynienka odprowadzająca wodę z
odszraniania
4. Pokrywa pojemnika na owoce i warzywa
5. Pojemnik na owoce i warzywa
6. Komora szybkiego zamrażania
7. Pojemnik na kostki lodu
8. Komora zamrożonej żywności
9. Regulowane nóżki
10. Balkonik na nabiał
11. Balkonik na butelki
27
PL
Instrukcja obsługi
Regulacja temperatury
Uruchamianie
Chłodziarka
Temperaturę wnętrza należy regulować
pokrętłem termostatu (rys 5 ). Temperatura
wewnątrz urządzenia może się wahać w
zależności od takich warunków jego
użytkowania, jak: miejsce ustawienia,
temperatura w pomieszczeniu, częstość
otwierania drzwi oraz ilość przechowywanej
żywności; zależnie od tych warunków należy
odpowiednio ustawiać pokrętło termostatu.
Przy temperaturze pomieszczenia równej
25°C zaleca się ustawienie pokrętła
regulacji termostatu w pozycji środkowej.
Termostat zapewnia również automatyczne
odszranianie chłodziarki. Podczas
odszraniania temperatura wewnątrz
chłodziarki może się podnieść do +8°C, lecz
w trakcie chłodzenia spada ona do 2-3°C
dając średnią temperaturę całego cyklu
roboczego około +5°C.
Należy unikać ustawiania pokrętła termostatu
na zbyt niską temperaturę, która powoduje
ciągłą pracę urządzenia. Efektem tego będzie
spadek temperatury poniżej 0°C, co powoduje
zamarznięcie napoi i świeżej żywności oraz
nadmierne gromadzenie się lodu na
wewnętrznych ścianach; wszystko to
prowadzi do zwiększenia zużycia energii i
spadku wydajności urządzenia.
Podczas pracy chłodziarki na tylnej ściance
gromadzi się skroplona woda lub
cząsteczki lodu. Nie jest konieczne
usuwanie tego osadu, gdyż ścianka ta jest
automatycznie odszraniana.
Woda z odszraniania jest odprowadzana przez
specjalny odpływ i zbiera się w wanience
ściekowej umieszczonej na sprężarce, gdzie
ulega odparowaniu. Co jakiś czas należy
oczyścić odpływ, aby woda mogła swobodnie
spłynąć do wanienki ściekowej.
Przed uruchomieniem urządzenia należy
wyczyścić jego wnętrze (jak podano w
rozdziale "Czyszczenie urządzenia”). Do
czyszczenia nie należy używać produktów
ściernych i silnych detergentów.
Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie
należy podłączyć do sieci zasilającej,
następnie otworzyć drzwi (powinna zaświecić
się lampka) i ustawić pokrętło termostatu w
pozycji środkowej. Pozostawić urządzenie
uruchomione, lecz puste, przez około 2
godziny. Świeżą żywność można włożyć i
zacząć zamrażać po upływie minimum 12
godzin od włączenia.
Porady odnośnie przechowywania
zamrożonej żywności
Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania
świeżej żywności oraz do przechowywania
mrożonek przez dłuższy okres czasu.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zamrażania,
żywność należy szczelnie opakować.
Materiał opakowania powinien: nie
przepuszczać powietrza, być obojętny
chemicznie w stosunku do opakowanej
żywności, być odporny na niskie temperatury,
nie nasiąkać płynami, tłuszczem, parą wodną
i zapachami oraz powinien być zmywalny. Na
opakowania odpowiednie są takie materiały
jak folie plastikowe i aluminiowe oraz
pojemniki plastikowe, aluminiowe
przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z
żywnością. Nie należy przechowywać
zamrożonej żywności w szklanych
opakowaniach. W przypadku przerwy w
dopływie prądu nie należy otwierać drzwi
urządzenia. Jeżeli przerwa w dopływie prądu
trwa krócej niż kilka godzin, to nie będzie to
mieć szkodliwego wpływu na zamrożoną
żywność.
Zamrażarka
Ustawienie termostatu może mieć również
wpływ na temperaturę w zamrażarce.
Ogólnie, temperatura ta waha się w
granicach od -18°C do -28°C w trakcie całego
cyklu roboczego.
28
PL
Instrukcja obsługi
Mrożenie świeżej żywności
WAŻNE!
Kolektor wodny i wąż odprowadzający należy
utrzymywać w czystości, aby umożliwić
swobodny odpływ wody powstałej podczas
odszraniania. Należy sprawdzać, czy koniec
węża odpływowego znajduje się zawsze
wewnątrz wanienki ściekowej na sprężarce,
aby zapobiec wylewaniu się wody na
okablowanie elektryczne lub na podłogę (rys.
7). Należy regularnie sprawdzać grubość
osadzonego lodu wewnątrz zamrażarki.
Odszranianie należy wykonywać 2 razy w
roku lub gdy grubość warstwy lodu osiągnie
6-8 mm (co się zdarza raz lub dwa razy w
roku); jest to konieczne, gdyż lód jest
izolatorem ciepła i powoduje zmniejszenie
wydajności zamrażania, a co za tym idzie
zwiększenie zużycia energii elektrycznej.
Przed rozpoczęciem odszraniania należy
ustawić pokrętło termostatu na maksimum,
w celu głębokiego zamrożenia żywności.
Następnie należy wyjąć zamrożoną żywność,
owinąć ją w papier i położyć w zimnym
miejscu. Później wyjąć wtyczkę z gniazda
sieci zasilającej. Drzwiczki zamrażarki należy
pozostawić otwarte, a do jej wnętrza można
wstawić pojemnik z gorącą wodą (o
temperaturze maks. 80°C); przyśpieszy to
proces odszraniania.
Nie należy usuwać lodu przy użyciu ostrych
przedmiotów metalowych aby nie uszkodzić
ścianek zamrażarki.
Nie należy przyspieszać odszraniania
przy użyciu suszarek do włosów lub
innych urządzeń elektrycznych.
Wodę ze stopionego lodu należy usunąć z
pojemnika na ściekającą wodę (rys 8), a
następnie wytrzeć go suchą gąbką lub
szmatką.
Do zamrażania świeżej żywności należy
używać komory oznaczonej 4 gwiazdkami
(czyli komory szybkiego zamrażania).
• Nie należy zamrażać jednocześnie dużych
ilości żywności. Najlepsze rezultaty w
przechowywaniu żywności są osiągane
wtedy, gdy jest ona głęboko zamrażana w
możliwie jak najkrótszym czasie. Dlatego nie
powinno się przekraczać wydajności
zamrażania, podanej w charakterystyce
technicznej. Ustawienie termostatu należy
wtedy tak wyregulować, aby w zamrażarce
osiągnąć jak najniższą temperaturę, lecz
jednocześnie żeby temperatura w
chłodziarce nie spadła poniżej 0°C.
• Produkty spożywcze już zamrożone
(gotowe mrożonki) można wkładać od razu do
zamrażarki, bez potrzeby regulowania
termostatu.
• Jeżeli na opakowaniu nie podano daty
zamrożenia, to jako maksymalny okres
przechowywania należy ogólnie przyjąć
3 miesiące.
• Nie wolno ponownie zamrażać żadnej
rozmrożonej żywności, nawet, gdy jest ona
tylko częściowo rozmrożona. Żywność
taką należy skonsumować niezwłocznie
lub ugotować i dopiero wtedy - ponownie
zamrozić.
•
Jak robić kostki lodu
Napełnić wodą pojemnik na lód do 3/4
wysokości i włożyć go do zamrażarki. Kostki
lodu można łatwo wyjąć wstawiając
pojemnik z lodem na kilka sekund pod
strumień zimnej bieżącej wody.
Odmrażanie
Chłodziarka
Odmrażanie chłodziarki następuje całkowicie
samoczynnie za każdym razem, gdy termostat
wyłączy sprężarkę. Nie jest przy tym konieczna
żadna ingerencja użytkownika.
Powstała w wyniku rozmrażania woda zbiera
się w wanience ściekowej umieszczonej na
sprężarce (rys 6) i jest odparowywana przez
ciepło wytwarzane przez sprężarkę.
29
PL
Instrukcja obsługi
Czyszczenie zespołu sprężarka-skraplacz
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej.
Zespół sprężarki ze skraplaczem
(zamontowany z tyłu urządzenia) należy
czyścić z kurzu przy użyciu miękkiej
szczotki lub odkurzacza.
W trakcie czyszczenia należy uważać, aby
nie zgiąć rurek lub nie uszkodzić przewodów
elektrycznych. Po zakończeniu czyszczenia
wstawić akcesoria na swoje miejsce i
ponownie podłączyć urządzenie do sieci
elektrycznej.
Wymiana żarówki
Aby wymienię lampkę używaną do
oświetlenia chłodziarki, prosimy wezwać
autoryzowany serwis.
Lampa (lampy) wykorzystywane w tym
urządzeniu nie są przeznaczone do
oświetlania pomieszczeń. Lampa ta
ma pomagać użytkownikowi wygodnie
i bezpiecznie umieszczać pożywienie
w lodówce/zamrażarce.
Żarówki używane w urządzeniu muszą
wytrzymywać ekstremalne warunki
fizyczne, jak np. temperatury poniżej -20°C.
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Czyszczenie urządzenia
Należy wykonać kolejno czynności pokazane
na rysunku 10.
Czyszczenie wnętrza
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia zaleca się
wykonywać po każdym jego odmrożeniu.
Wnętrze urządzenia należy czyścić letnią
wodą z dodatkiem sody amoniakalnej (w
stężeniu 1 łyżeczka sody na 4 litry wody); nie
wolno nigdy używać mydła, detergentów,
benzyny lub acetonu, gdyż mają one
nieprzyjemny zapach. Do czyszczenia
należy używać wilgotnej gąbki, a do
suszenia - miękkiej szmatki.
W trakcie czyszczenia nie należy stosować
nadmiaru wody, aby nie przedostała się
ona do wnętrza izolacji termicznej, gdyż
może to spowodować wydzielanie
nieprzyjemnego zapachu.
Nie wolno dopuszczać do tego, aby do
wnętrza termostatu przedostała się woda.
Po zakończeniu czyszczenia należy
ponownie podłączyć urządzenie do sieci
elektrycznej. W trakcie czyszczenia prosimy
pamiętać o dokładnym wytarciu suchą
szmatką uszczelek drzwi.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Części zewnętrzne należy czyścić gąbką
nasączoną ciepłą wodą z mydłem, a
następnie miękką suchą szmatką.
Nie wolno nigdy używać proszków do
czyszczenia, silnych detergentów lub
narzędzi ściernych.
Środki ostrożności w
trakcie użytkowania
Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
• Urządzenie należy odłączyć od źródła
zasilania podczas odmrażania i czyszczenia.
Urządzenie należy odłączać przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno tego
robić przez pociąganie za kabel.
• Nie należy nigdy wspinać się na
urządzenie lub stawać na jego poprzeczce,
drzwiach, komorach czy półkach.
• W urządzeniu nie wolno przechowywać
produktów lub pojemników zawierających
palne lub wybuchowe gazy.
• Nie wolno zostawiać otwartych drzwi
urządzenia na dłużej, niż to jest konieczne
do wyjęcia lub włożenia żywności.
• Gdy urządzenie nie jest używane, nie
należy pozostawiać żywności w zamrażarce.
• Napoje gazowane (np. napoje
bezalkoholowe, woda mineralna oraz
szampan) nie powinny być przechowywane
w zamrażarce; ich butelki mogą tam
eksplodować. Nie należy zamrażać
plastikowych butelek.
• Nie wolno nigdy dawać dzieciom lodów
prosto z zamrażarki; niska temperatura
może spowodować urazy.
•
30
PL
Instrukcja obsługi
• Nie należy dotykać zimnych części
• Hałasy powodowane przez stykające się
metalowych lub wewnętrznych ścianek
urządzenia, gdyż mogą one spowodować
odmrożenia.
• Jeżeli urządzenie ma pozostać nie używane
przez kilka dni, to nie ma potrzeby, żeby
odłączyć je od zasilania. Jednak gdy przerwa ta
ma trwać dłużej niż kilka dni, należy
postępować w sposób następujący:
- odłączyć urządzenie od sieci zasilającej;
- opróżnić chłodziarkę i zamrażarkę;
- odszronić i wyczyścić wnętrze urządzenia; Pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec
powstaniu nieprzyjemnych zapachów.
butelki lub pojemniki; należy pozostawić między
nimi niewielki odstęp.
Odzysk opakowania
Ostrzeżenie!
Nie należy trzymać opakowań w zasięgu dzieci.
Zabawa ze złożonymi kartonami lub arkuszami
plastykowymi niesie ze sobą niebezpieczeństwo
uduszenia się dziecka.
Urządzenie to zostało zapakowane w sposób
wystarczający na czas transportu. Wszystkie
materiały pakunkowe zostały
wyprodukowane zgodnie z przepisami ochrony
środowiska i dlatego mogą być poddane
odzyskowi. Prosimy o pomoc w ochronie
środowiska naturalnego przez umożliwienie
ponownego uzdatniania odpadów wszędzie
tam, gdzie jest to możliwe.
W przypadku zauważenia...
• Wibracji kratek lub półek: należy sprawdzić,
czy są one wstawione całkowicie do oporu,
na swoje miejsce.
Usuwanie usterek
Problem
1. Lampka nie świeci
podczas pracy
urządzenia.
2. Woda gromadzi się w
dolnej części chłodziarki.
3. Urządzenie chłodnicze
uruchamia się zbyt
często i pracuje przez
dłuższe niż normalnie
okresy czasu.
4. Urządzenie nie
chłodzi.
Możliwe przyczyny
Żarówka jest spalona.
Zatkany kanał
odpływowy wody.
- Drzwiczki urządzenia są
zbyt często otwierane.
- Wokół urządzenia nie
ma swobodnego
przepływu powietrza.
- Urządzenie zostało
unieruchomione lub
odłączone od zasilania
elektrycznego.
- Termostat ustawiony w
pozycji "0" .
31
Środki zaradcze
Aby wymienię lampkę używaną do
oświetlenia chłodziarki, prosimy wezwać
autoryzowany serwis.
Wyczyścić kanał i rurę odprowadzania wody.
- Należy unikać niepotrzebnego otwierania
drzwiczek.
- Umożliwić swobodny przepływ powietrza
wokół urządzenia.
- Sprawdzić, czy jest prąd w sieci
elektrycznej, czy nie są spalone bezpieczniki
oraz czy kable wtyczki są podłączone
prawidłowo.
- Zmienić pozycję pokrętła termostatu z "0"
na inną.
PL
Instrukcja obsługi
Zużycie energii
Informacja dotycząca odgłosów i
drgań, które mogą wystąpić przy
pracy chłodziarki
Maksymalną ilość przechowywanych mrożonek
można osiągnąć nie używając szuflad
umieszczonych w komorze zamrażania.
Zużycie energii przez chłodziarkę określono
przy całkowicie wypełnionej komorze
zamrażania i nie używając szuflad.
1. Odgłos ten może się nasilić w trakcie pracy.
- Aby utrzymać nastawioną temperaturę,
co jakiś czas uruchamia się sprężarka
chłodziarki. Odgłos sprężarki nasila się, gdy
się uruchamia, zaś kiedy się wyłącza może
być słychać kliknięcie.
- Wydajność i własności użytkowe
chłodziarki mogą się zmieniać wraz ze
zmianami temperatury otoczenia. Jest to
zupełnie normalne.
2. Odgłosy przepływu lub rozpylania płynu.
- Odgłosy te powoduje przepływ chłodziwa w
obwodzie chłodziarki i są zgodne z zasadą jej
działania.
3. Inne drgania i odgłosy
- Pewne odgłosy i drgania może
powodować rodzaj i powierzchnia podłogi, na
której stoi chłodziarka. Upewnij się, że
podłoga jest równa i płaska oraz że nie ugina
się pod ciężarem chłodziarki (jest sztywna).
- Kolejnym źródłem odgłosów i drgań mogą
być przedmioty ustawione na chłodziarce.
Należy je z niej zdjąć.
- Butelki i naczynia ustawione w chłodziarce
stykają się ze sobą. W takich przypadkach
przesuń butelki i naczynia tak, aby
zachować między nimi niewielki odstęp.
Rady praktyczne jak zmniejszyć
zużycie energii elektrycznej
1. Upewnij się, że chłodziarka stoi w
dobrze wentylowanym miejscu, z dala od
źródeł ciepła (kuchenka, kaloryfer, itp.).
2 . Dbaj o to, aby żywność kupowana w
stanie schłodzonym/ zamrożonym wkładać do
chłodziarki możliwie najprędzej, zwłaszcza
latem. Zaleca się używanie izolowanych
termicznie toreb do przenoszenia żywności
do domu.
3 . Zalecamy rozmrażanie w komorze
chłodzenia paczek wyjętych z komory
zamrażalnika. W tym celu paczkę, która
ma zostać rozmrożona, umieszcza się w
naczyniu, aby powstała przy tym woda nie
wyciekła do komory chłodzenia. Zalecamy
rozpoczynać rozmrażanie zamrożonej
żywności na co najmniej 24 godziny przez
jej użyciem.
4 . Zalecamy otwierać drzwiczki
najrzadziej, jak to możliwe.
5. Nie należy trzymać drzwiczek otwartych
dłużej niż to konieczne i dbać o to, aby po
każdym otwarciu starannie je zamykać.
32
PL
Instrukcja obsługi
Odzysk starego urządzenia
chłodniczego
Jeżeli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić
urządzenie starsze, to prosimy przeczytać
uważnie poniżej podane uwagi.
Stare urządzenia chłodnicze nie są
bezużytecznymi odpadkami; usunięcie ich
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu
cennych surowców wtórnych.
Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć
należy postąpić w następujący sposób:
- odłączyć je od źródła zasilania;
- odciąć kabel zasilania;
- wymontować wszelkie zamki drzwiowe,
aby ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem
się wewnątrz.
Chłodziarko-zamrażarki zawierają materiały
izolacyjne i czynniki chłodnicze, które należy
poddać odpowiedniej utylizacji (uzdatnieniu do
ponownego użycia).
Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący
R600a, który spełnia wymogi norm ochrony
środowiska. Prosimy dopilnować tego, aby nie
uszkodzić obiegu chłodniczego i opróżnić z
niego czynnik chłodniczy w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po
okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
UWAGA!
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
33
PL
Instrukcja obsługi
Rozmieszczenie żywności
Półki w komorze zamrażalnika
Taca na jajka
Półki komory chłodniczej
Balkoniki w drzwiczkach komory chłodniczej
Pojemnik na świeże warzywa
Różne mrożonki, np. mięso, ryby, lody,
warzywa, itp.
Jajka
Potrawy w garnkach, na talerzach z
pokrywkami i w zamkniętych pojemnikach
Niewielkie zapakowane potrawy lub napoje
(np. mleko, soki owocowe, piwo)
Warzywa i owoce
Przykłady zastosowań
Białe wino, piwo i woda mineralna
Banany
Ryby lub podroby
Ser
Melony
Surowe mięso i drób
schłodzić przed użyciem
nie przechowywać w chłodziarce
przechowywać wyłącznie w woreczkach
polietylenowych
użyć pojemników hermetycznych lub
woreczków polietylenowych; najlepiej wyjąć z
chłodziarki na godzinę przed spożyciem.
przechowywać tylko przez krótki okres czasu,
użyć hermetycznego pojemnika/ opakowania
nie przechowywać razem z żywnością
delikatną, taką jak potrawy gotowane lub
mleko
Zalecane ustawienia
Pozycja pokrętła termostatu
2½
1
5
1-5
Objaśnienia
Jest to ustawienie normalne i zalecane.
Najniższa intensywność chłodzenia/mrożenia
Najwyższa intensywność
chłodzenia/mrożenia
Jeśli użytkownik uważa, że w komorze
chłodzenia nie jest dostatecznie zimno z
powodu wysokiej temperatury otoczenia lub
częstego otwierania i zamykania drzwiczek.
Importer:
Beko S.A.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa
www.beko.com.pl
Wyprodukowano w Rumunii
34
EST
Kasutusjuhend
Palju õnne aruka valiku puhul, BEKO meie
kvaliteetseade teenib teid kindlasti palju aastaid.
Ohutus ennekõike!
Ärge ühendage seadet elektrivõrku enne, kui pakendi
ja transpordikaitsme kõik osad on eemaldatud.
• Laske seadmel enne sisselülitamist vähemalt 4
tundi seista, et süsteemi tööseisund saaks pärast
horisontaalasendis transporti taastuda.
Luku või riiviga varustatud seadme kasutuselt
kõrvaldamisel jätke lukk/riiv ohutusse asendisse,
et lapsed ei saaks seadmesse lõksu jääda.
• Seadet võib kasutada ainult ettenähtud otstarbeks.
• Ärge utiliseerige seadet põletamise teel. Seadme
isolatsiooni koostisse kuuluvad kloorfluorsüsinikke
mittesisaldavad ained, mis on tuleohtlikud. Lisateabe
saamiseks utiliseerimismeetodite ja -võimaluste
kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.
• Me ei soovita seadet kasutada kütmata külmas ruumis
(nt
garaaž,
kasvuhoone,
juurdeehitis,
kuur,
kõrvalhoone vms).
Tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga, et oskaksite seadet
optimaalselt ja probleemideta kasutada. Juhiste
eiramisel võite jääda ilma tasuta garantiiteeninduse
õigusest.
Hoidke juhendit kindlas kohas, et see
vajadusel kergesti leida.
Originaalvaruosad on saadaval 10 aasta jooksul
seadme valmistamisest
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsilise, meele- või vaimupuudega või nappide
kogemuste ja teadmistega inimestele, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad seda
oma ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või on saanud vastavad juhised.
Lastel tuleb silma peal hoida, et nad ei saaks seadmega mängida.
35
EST
Kasutusjuhend
NB!
• Seadme puhastamisel/transportimisel tuleb
vältida seadme tagaküljel asuva
kondensaatori metalltraatide puudutamist,
sest need võivad vigastada sõrmi või käsi.
• Ärge istuge ega seiske seadme peal, sest
see ei ole selleks ette nähtud. Võite end
vigastada või seadet kahjustada.
• Et mitte vigastada toitejuhet, jälgige seadme
teisaldamisel, et toitejuhe ei jääks seadme
alla.
• Ärge laske lastel seadme ja selle nuppudega
mängida.
Elektriohutus
Enne seadme vooluvõrku ühendamist
kontrollige, kas seadme sees paiknevale
andmesildile märgitud toitepinge ja sagedus
vastavad vooluvõrgu näitajatele. Soovitame
ühendada seadme vooluvõrku
sobivas kohas paikneva kaitsmega varustatud
seinakontakti kaudu.
Hoiatus! Seade peab olema maandatud.
Elektriseadmete remondiga võivad tegelda
ainult kvalifitseeritud spetsialistid.
Kvalifitseerimata isiku tehtud oskamatu
remont võib põhjustada ohte, mis võivad
seadme kasutajat tõsiselt kahjustada.
TÄHELEPANU!
Seadmes on kasutusel külmutusagens
R600a, mis on keskkonnasõbralik, kuid
tuleohtlik gaas. Toodet tuleb transportida ja
paigaldada ettevaatlikult, et mitte kahjustada
jahutussüsteemi. Kui jahutussüsteem on
viga saanud ja on tekkinud gaasileke, hoidke
toodet eemal lahtistest leekidest ja tuulutage
veidi aega ruumi.
HOIATUS: ärge kasutage sulatusprotsessi
kiirendamiseks mehaanilisi vms abivahendeid
peale tootja soovitatute.
HOIATUS: ärge kahjustage
külmutusagensikontuuri.
HOIATUS: ärge kasutage toiduainete
hoiukambrites elektriseadmeid, välja arvatud
tootja soovitatud seadmetüübid.
HOIATUS: Ohtude vältimiseks peab defektse
toitejuhtme välja vahetama tootja, volitatud
teenindus või samaväärse kvalifikatsiooniga
isik.
Paigaldusjuhised
1. Ärge hoidke seadet ruumis, kus
temperatuur võib öösiti langeda alla 10 °C
(50 °F), seda eriti talvel, sest seade on
mõeldud tööks ümbritseva keskkonna
temperatuuril +10 kuni +38 °C (50 kuni
100 °F). Madala temperatuuri juures ei pruugi
seade töötada, mistõttu lüheneb toiduainete
säilivusaeg.
2. Ärge asetage seadet pliidi või radiaatori
lähedusse ega otsese päikesevalguse kätte,
sest see koormab liigselt seadme funktsioone.
Seadme paigaldamisel sügavkülmiku või
küttekeha lähedusse jätke vajalik vahemaa:
pliidist 30 mm
radiaatorist 300 mm
külmkapist 25 mm
3. Veenduge, et seadme ümber on piisavalt
ruumi õhu vaba ringluse jaoks (Joonis 2).
• Külmkapi ja seina õige vahemaa
seadmiseks paigaldage külmkapi taha
õhutuskate (Joonis 3).
4. Seade tuleb paigutada ühetasasele
pinnale. Kahte esijalga saab vajadusel
reguleerida. Seadme loodimiseks reguleerige
kahte esijalga, pöörates neid päri- või
vastupäeva, kuni seade seisab põrandal
kindlalt ja otse. Jalgade õige reguleerimine
aitab vältida liigset vibratsiooni ja müra
(Joonis 4).
5. Juhiseid seadme kasutamiseks
ettevalmistamiseks leiate lõigust
"Puhastamine ja hooldus".
Transpordieeskirjad
1. Seadet võib transportida ainult
püstasendis. Tarnepakend peab transpordi
käigus terveks jääma.
2. Kui seadet on transporditud
horisontaalasendis, ei tohi seda vähemalt 4
tundi kasutada, et süsteem saaks taastuda.
3. Eespool toodud juhiste eiramisel võib
seade saada kahjustusi, mille eest tootja
ei vastuta.
4. Seade peab olema kaitstud vihma,
niiskuse ja muude atmosfäärimõjude eest.
36
EST
Kasutusjuhend
Esmane tutvus seadmega
10. Gaseeritud jooke ei tohi külmutada ja
külmutatud tooteid (nt mahlajäätist) ei
tohi tarbida liiga külmalt.
11. Mõned puu- ja köögiviljad ei kannata
hoidmist temperatuuril 0 °C ringis.
Seepärast tuleb ananassi, melonit, kurki,
tomatit jms hoida kilekotis.
12. Kanget alkoholi tuleb hoida püstiselt
tihedalt suletud anumates. Ärge hoidke
külmkapis kunagi tooteid, mis sisaldavad
kergsüttivaid ohtlikke gaase (nt
sifoonpudelid, pulverisaatorid jne) või
plahvatusohtlikke aineid. Plahvatusoht.
13. Sahtlite
eemaldamisel
külmutuskambrist juhinduge joonisest 9.
(Joonis 1)
1 - Termostaat ja valgusti
2 - Reguleeritavad riiulid
3 - Veekogumisanum
4 - Juurviljakasti kate
5 - Juurviljakastid
6 - Kiirkülmutuskamber
7 - Jääalus toetust & jääkarp
8 - Sügavkülmutatud toiduainete kambrid
9 - Reguleeritav jalg
10 - Purgiriiul
11 - Pudeliriiul
Toiduainete soovituslik paigutus
seadmes
Temperatuuri valik ja reguleerimine
Juhised optimaalse säilivuse ja hügieeni
tagamiseks:
1. Jahutuskamber on ette nähtud värskete
toiduainete ja jookide lühiajaliseks
hoidmiseks.
nõuetele
2. Külmutuskamber vastab
ja sobib eelkülmutatud toiduainete
külmutamiseks ja säilitamiseks.
Alati tuleb järgida toiduainete pakendile
märgitud soovitusi
säilitustingimuste
kohta.
3. Piimatooteid tuleb hoida ukse küljes
paiknevas spetsiaalses hoidikus.
4. Valmistoitu tuleb hoida õhukindlalt suletud
anumates.
5. Pakendatud töötlemata tooteid võib hoida
riiulil. Värsked puu- ja köögiviljad tuleb
puhtaks pesta ja hoida köögiviljasahtlites.
6. Pudeleid võib hoida ukseriiulis.
7. Toorest liha hoidke kilekotis kõige
alumisel riiulil. Vältige selle kokkupuudet
valmistoiduga, et viimane ei saastuks.
Ohutuse huvides ärge säilitage toorest liha
üle kahe-kolme päeva.
8. Maksimaalse efektiivsuse tagamiseks ei
tohi eemaldatavaid riiuleid katta paberi või
muu materjaliga, mis takistab õhuringlust.
9 . Ärge hoidke taimeõli ukseriiulis. Hoidke
toiduaineid pakendis, kilekotis või kaanega
suletud nõus. Laske kuumal toidul ja joogil
enne külmkappi panekut jahtuda. Avatud
plekkpurkide sisu tuleb tõsta ümber teise
anumasse.
Töötemperatuuri seatakse termostaadinupuga
(Joonis 5), mille võib seada asendisse 1–5
(kõige külmem).
Keskmine temperatuur jahutuskambris
peaks olema umbes +5 °C (+41 °F).
Reguleerige termostaati vastavalt soovitud
temperatuurile. Jahutuskambri mõned osad
võivad olla jahedamad või soojemad (nt
salatikamber ja külmiku ülaosa) – nii see peabki
olema. Soovitame kontrollida temperatuuri
regulaarselt termomeetriga ja veenduda, et
külmikus on vajalik temperatuur.
Ukse sage avamine põhjustab temperatuuri
tõusu külmiku sisemuses, seetõttu on
soovitatav uks pärast avamist võimalikult
ruttu sulgeda.
Enne seadme kasutamist
Viimane kontroll
Enne, kui asute seadet kasutama,
kontrollige järgmist:
1. Kas seade on jalgade abil
korralikult looditud?
2. Kas külmiku sisemus on kuiv ja kas
õhk saab selle tagaosas vabalt liikuda?
3. Kas sisemus on puhas (vt lõiku
"Puhastamine ja hooldus")?
4. Kas pistik on seinakontakti ühendatud
ja elektrivarustus sisse lülitatud? Kas ukse
avamisel süttib jahutuskambri tuli?
37
EST
Kasutusjuhend
Arvestage järgmist:
5 . Kompressori käivitumisega kaasneb
müra. Külmutussüsteemis olev vedelik ja
gaasid võivad samuti müra tekitada, seda
isegi juhul kui kompressor ei tööta. See on
täiesti normaalne nähtus.
6 . Kapipealse kergelt laineline kuju
tuleneb tootmisprotsessist ja ei ole defekt.
7. Soovitame seada termostaadinupp
keskmisse asendisse ja kontrollida, et
seadmes oleks püsivalt etteantud
säilitustemperatuur (vt lõiku
"Temperatuuri valik ja reguleerimine").
8 . Ärge asetage toitu külmikusse kohe pärast
selle sisselülitamist. Oodake, kuni seade
saavutab õige säilitustemperatuuri. Soovitame
kontrollida temperatuuri täpse termomeetriga
(vt lõiku "Temperatuuri valik ja
reguleerimine").
Jääkuubikute valmistamine
Täitke jäänõu kolmveerandini veega ja
asetage külmutuskambrisse. Kasutage
jäätunud nõude eemaldamiseks lusika
käepidet vms, aga mitte mingil juhul
teravaservalisi esemeid (nt nuga või kahvlit).
Sulatamine
A) Jahutuskamber
Jahutuskambrit sulatatakse automaatselt.
Sulamisvesi voolab läbi äravoolutoru
kogumisanumasse, mis asub seadme tagaosas
(Joonis 6).
Jää sulatamise ajal võivad moodustuda
veepiisad jahutuskambri tagaküljele, mille taga
asub aurusti. Mõned veepiisad võivad pärast
sulatamise lõppu külmuda. Ärge kasutage
külmunud veepiiskade eemaldamiseks teravaid
või terava servaga esemeid nagu noad või
kahvlid.
Kui sulamisvesi ei voola läbi kogumiskanali
ära, tuleb veenduda, et äravoolutoru pole
toiduosakeste tõttu ummistunud. Äravoolutoru
saab puhastada torupuhasti vms vahendiga.
Veenduge, et äravoolutoru ots asetseb kindlalt
kogumiskünas kompressori peal, et vesi ei
voolaks elektrisüsteemi või põrandale
(Joonis 7).
Külmutatud toiduainete säilitamine
Sügavkülmik sobib kauplusest ostetud
külmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks
ning seda võib kasutada ka värske toidu
külmutamiseks ja säilitamiseks.
Voolukatkestuse ajal ärge avage seadme ust.
Kui voolukatkestus kestab vähem kui 16 tundi,
ei mõjuta see külmutatud toiduainete säilivust.
Kui voolukatkestus kestab kauem, tuleb
toiduaineid kontrollida ja kohe ära
tarvitada või kuumtöödelda ja seejärel
uuesti külmutada.
B) Külmutuskamber
Sulatamine on väga lihtne ja puhas tänu
spetsiaalsele sulatusvee kogumise nõule.
Sulatage külmikut kaks korda aastas või kui on
tekkinud umbes 7 mm jääkiht.
Sulatusprotseduuri alustamiseks lülitage seade
pistiku juurest välja ning eemaldage juhe
seinakontaktist.
Kogu toit tuleks pakkida mitmekihiliselt
ajalehtedesse ja panna hoiule jahedasse
kohta (nt. külmik või sahver).
Värskete toiduainete külmutamine
Parima tulemuse saavutamiseks
järgige alltoodud juhiseid.
Ärge külmutage korraga liiga suurt toidukogust.
Toidu kvaliteet säilib kõige paremini, kui see
võimalikult kiiresti läbi külmub.
Ärge ületage seadme külmutusjõudlust 24
tunni jooksul.
Sooja toidu asetamisel külmutuskambrisse
töötab külmutussüsteem lakkamatult, kuni
toit läbi külmub. See võib ajutiselt langetada
temperatuuri jahutuskambris.
Värskete toiduainete külmutamisel hoidke
termostaadinuppu keskmises asendis. Väikese
toidukoguse (kuni 1/2 kg) külmutamiseks ei
pea temperatuuri reguleerima.
Jälgige, et värsked toiduained ei seguneks
külmutatud toiduainetega.
Külmkambrisse võib ettevaatlikult asetada
soojaveenõud, et kiirendada sulamist.
Ärge kasutage jää eemaldamiseks
teravaid või terava servaga riistu nagu
noad või kahvlid.
Ärge kunagi kasutage sulatamiseks
fööni, kuumapuhurit või teisi sarnaseid
elektriseadmeid.
Eemaldage käsnaga külmutuskambri põhja
kogunenud sulatusvesi. Pärast sulatamist
kuivatage seadme sisemus korralikult
(Joonis 8). Ühendage pistik seinakontakti ja
lülitage elektrivarustus sisse.
38
EST
Kasutusjuhend
Sisevalgusti pirni vahetamine
10. Mitte kunagi ei tohi:
• puhastada seadet sobimatu ainega,
nt naftapõhiste toodetega;
• hoida seadet kõrge temperatuuri käes;
• küürida ja hõõruda abrasiivsete vahenditega;
11. Piimatoodete kambri katte ja ukseriiuli
eemaldamine:
• Piimatoodete kambri katte eemaldamiseks
kergitage seda paari sentimeetri võrra ja tõmmake
lahti sellest küljest, milles on ava.
• Ukseriiuli eemaldamiseks tõstke välja selle sisu
ja seejärel vabastage ukseriiul kinnitusest,
lükates seda üles.
12. Hoolitsege, et seadme taga olev plastist
sulaveeküna oleks alati puhas. Kui soovite küna
puhastamiseks eemaldada, järgige alltoodud
juhiseid:
• Eemaldage pistik vooluvõrgust.
• Vabastage küna plõksklamber näpitsate abil
ettevaatlikult kompressori küljest, nii et küna
saaks eemaldada.
• Tõstke see üles.
• Puhastage ja pühkige kuivaks.
• Paigaldage tagasi vastupidises järjekorras.
13. Sahtli eemaldamiseks tõmmake see välja
nii kaugele kui võimalik, kallutage ülespoole
ning tõmmake seejärel täiesti välja.
Külmiku sisevalgusti pirni vahetamiseks
pöörduge volitatud teenindusse.
Lamp/lambid, mida selles seades
kasutatakse, ei sobi kodumajapidamise
siseruumide valgustamiseks. Selle lambi
sihtotstarbeks, on aidata kasutajal paigutada
toiduaineid külmikusse/sügavkülmikusse
ohutult ja mugavalt.
Las lámparas utilizadas en este
electrodoméstico deben soportan unas
condiciones físicas extremas como
temperaturas inferiores a -20º C.
Puhastamine ja hooldus
1. Enne puhastamist soovitame lülitada
seadme välja ja eemaldada pistiku
seinakontaktist.
2. Ärge kasutage puhastamiseks teravaid
instrumente, abrasiivseid puhastusvahendeid,
seepi, puhastuskemikaali, detergenti või vaha.
3. Puhastage seadme korpust leige veega
ning pärast kuivatage see.
4. Puhastage seadme sisemust lapiga,
mida on niisutatud söögisooda vesilahuses
(teelusikatäis soodat poole liitri vee kohta),
seejärel pühkige sisepinnad kuivaks.
5. Vältige vee sattumist
temperatuuriregulaatorisse.
6. Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata,
lülitage see välja, eemaldage kogu toit,
puhastage seade ja jätke uks praokile.
Ukse avanemissuuna muutmine
Järgige juhiseid numbrite järgi (Joonis 10).
7. Soovitame toote metallosi (nt ukse välispinda,
korpuse külgi) poleerida silikoonvahaga
(autopoleerimisvahendiga), mis kaitseb
kvaliteetset värvkatet.
8. Puhastage seadme taga asuvat
kondensaatorit kord aastas tolmuimejaga.
9. Kontrollige regulaarselt uksetihendeid,
veendumaks et need on puhtad ega ole
toiduosakestega määrdunud.
39
EST
Kasutusjuhend
Ei tohi: hoida jahutuskambris banaane.
Ei tohi: hoida jahutuskambris meloneid. Neid
võib jahutada lühikest aega kilekotti
pakituna, et lõhn ei kanduks teistele
toiduainetele.
Ei tohi: katta riiuleid kaitsematerjalidega, mis
võivad takistada õhuringlust.
Ei tohi: hoida seadmes mürgiseid või ohtlikke
aineid. Seade on mõeldud ainult
söödava kraami hoidmiseks.
Ei tohi: tarbida toiduaineid, mida on hoitud
külmikus liiga kaua.
Ei tohi: hoida valmistoitu ja töötlemata
toiduaineid ühes anumas. Neid
tuleb hoida eraldi pakendis.
Ei tohi: lasta toiduainetest nõrguval mahlal või
sulamisveel tilkuda teistele
toiduainetele.
Ei tohi: jätta ust pikemaks ajaks lahti, sest sel
juhul suureneb elektrikulu ja seadmes
tekib rohkem jääd.
Ei tohi: kasutada jää eemaldamiseks terava
servaga esemeid (nt nuge-kahvleid).
Ei tohi: asetada seadmesse sooja toitu. Laske
sellel esmalt maha jahtuda.
Ei tohi: asetada sügavkülmikusse vedelikuga
täidetud pudeleid või kinniseid
plekkpurke gaseeritud jookidega, sest
need võivad lõhkeda.
Ei tohi: asetada sügavkülmikusse rohkem
värskeid toiduaineid kui lubatud.
Ei tohi: anda lastele jäätist ja mahlajäätist otse
sügavkülmikust. Madal temperatuur
võib põhjustada huultel külmaville.
Ei tohi: külmutada gaseeritud jooke.
Ei tohi: säilitada ülessulanud toiduaineid; need
tuleb ära tarvitada 24 tunni jooksul või
kuumtöödelda ja seejärel uuesti
külmutada.
Ei tohi: võtta toitu sügavkülmikust märgade
kätega.
Käsud ja keelud
Tehke nii: puhastage seadet regulaarselt (vt
"Sulatamine").
Tehke nii: hoidke toorest liha valmistoidust ja
piimatoodetest allpool.
Tehke nii: puhastage köögiviljad mullast ja
eemaldage kasutuskõlbmatud
pealmised lehed.
Tehke nii: ärge eemaldage lehtsalati, kapsa,
peterselli ja lillkapsa juurt.
Tehke nii: mähkige juust kõigepealt
pärgamentpaberisse ja pakkige
seejärel võimalikult õhukindlalt
kilekotti. Parema tulemuse
saamiseks võtke see jahutuskambrist
välja tund aega enne tarvitamist.
Tehke nii: pakkige toores liha kilekotti või
alumiiniumfooliumisse (mitte tihedalt).
See kaitseb liha kuivamise eest.
Tehke nii: hoidke liha ja rupskeid kilekotis.
Tehke nii: hoidke tugeva lõhnaga või kergesti
kuivavaid toiduaineid kilekotis,
fooliumis või õhukindlas pakendis.
Tehke nii: et leib püsiks värske, ärge hoidke
seda lahtiselt.
Tehke nii: jahutage valget veini, õlu ja
mineraalvett enne serveerimist.
Tehke nii: kontrollige regulaarselt
külmutuskambri sisu.
Tehke nii: säilitage toitu võimalikult lühikest
aega ja järgige pakendile
märgitud säilivusaega.
Tehke nii: hoidke kauplusest ostetud külmutatud
toiduaineid vastavalt pakendil toodud
juhistele.
Tehke nii: eelistage alati kvaliteetseid värskeid
toiduaineid ja veenduge enne
külmutamist, et need on täiesti
puhtad.
Tehke nii: külmutage värskeid toiduaineid
väikeste portsjonitena, et need
kiiresti läbi külmuksid.
Tehke nii: pakkige kõik toiduained õhukindlalt
fooliumisse või sügavkülmutamiseks
sobivatesse kilekottidesse.
Tehke nii: pakkige külmutatud toiduained kohe
pärast poest toomist fooliumisse või
kilekotti ja asetage need kohe
sügavkülmikusse.
Tehke nii: sulatage toitu alati jahutuskambris.
40
EST
Kasutusjuhend
Seadme töötamisel tekkiv müra ja
vibratsioon
Energiakulu
Maksimaalse koguse külmutatud toidu
mahutamiseks võib loobuda külmutuskambri
sahtlite kasutamisest. Seadme energiakulu
ametlik väärtus on saadud olukorras, kus
külmutuskamber on täiesti täis ning sahtleid
ei kasutata.
1. Töömüra suureneb, kui külmik töötab.
- Et seadmes oleks pidevalt vajalik
temperatuur, lülitub aeg-ajalt sisse
kompressor. Seda müra tekitab kompressori
võimsuse suurenemine käivitumisel.
Kompressori seiskumisel on kuulda
klõpsatust.
- Külmiku jõudlus ja töönäitajad võivad
muutuda sõltuvalt ümbritsevast
temperatuurist. Tegu on normaalse
nähtusega.
2. Vedeliku voolamise või pihustamise heli
- See müra on tingitud seadme tööpõhimõttest
ja seda tekitab külmutusagensi voolamine
seadme külmutusahelas.
3. Muu vibratsioon või müra
- Müra tugevus ja vibratsioon võib sõltuda
ka seadmealuse pinna konarustest ja
põrandakatte tüübist. Jälgige, et põrandal ei
oleks suuremaid konarusi ja et see taluks
seadme raskust (elastsus).
- Müra ja vibratsiooni võivad tekitada ka
seadme peale asetatud esemed. Need
esemed tuleb seadme pealt eemaldada.
- Samuti võib põhjuseks olla külmikus
asetsevate pudelite puutumine üksteise vastu.
Sellisel juhul asetage pudelid ja anumad nii,
et nende vahele jääks veidi ruumi.
Praktilised nõuanded
elektrikulu vähendamiseks
1. Seade tuleb paigutada hea
ventilatsiooniga kohta, küttekehadest (pliit,
radiaator jne) eemale. Ühtlasi tuleb valida
selline paigalduskoht, et seade ei oleks
otsese päikesekiirguse käes.
2. Poest ostetud jahutatud/sügavkülmutatud toit
tuleb võimalikult ruttu külmikusse panna, eriti
suvisel ajal. Toidu kojutoomiseks on soovitatav
kasutada soojust isoleerivaid kotte.
3. Külmutuskambrist välja võetud pakendeid
soovitame sulatada jahutuskambris. Selleks
asetatakse sulatamist vajav pakend
anumasse, et sulamise käigus tekkiv vesi
jahutuskambris laiali ei voolaks.
Sügavkülmutatud toitu soovitame sulatama
hakata vähemalt 24 tundi enne kasutamist.
4. Soovitame ust avada nii harva kui võimalik.
5. Seadme ust ei tohi liiga kauaks lahti jätta
ning iga kord tuleb see kindlalt sulgeda.
41
EST
Kasutusjuhend
• Kui olete asendanud originaalpistiku pistiku
uuega, kas uus pistik on õigesti ühendatud?
Kui seade pärast nimetatud punktide
kontrollimist ikkagi tööle ei hakka,
pöörduge edasimüüja poole, kellelt seadme
ostsite. Enne teeninduskeskuse poole
pöördumist kontrollige eespool nimetatud
punkte, kuna juhul, kui viga ei avastata,
peate tasuma põhjuseta väljakutse kulud.
Probleemide kõrvaldamine
Kui seade ei tööta, kontrollige järgmist:
• Kas pistik on korralikult pesas ja kas
pistikupesa töötab? (Voolu olemasolu
pistikupesas saate kontrollida mõne teise
elektriseadmega.)
• Kas kaitse on läbi põlenud, kaitselüliti on
rakendunud või pealüliti on välja lülitatud?
• Kas temperatuurilüliti on õiges asendis?
Sümbol
tootel või pakendil näitab, et toodet ei või käidelda olmejäätmena. See tuleb
toimetada vastavasse kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete
ringlussevõtuga. Tagades toote nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise, aitate ära hoida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võib põhjustada
kõnealuse toote ebapiisav jäätmekäitlus. Täpsema teabe saamiseks toote ringlussevõtu
kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmejäätmeid käitleva ettevõtte või toote müünud
kaupluse poole.
42
BiH
Uputstvo za upotrebu
Čestitamo na odabiru kvalitetnog uređaja BEKO napravljenog da
Vam služi mnogo godina.
Sigurnost na prvom mjestu!
Nemojte priključivati uređaj na struju prije nego uklonite omot
pakiranja i transportnu zaštitu.
• Ako je uređaj transportiran u vodoravnom položaju, ostavite ga
na mjestu barem 4 sata prije uključivanja, da se slegne
kompresorsko ulje.
• Ako bacate stari uređaj s bravom ili kvakom na vratima, pazite
da ga ostavite na sigurnom mjestu da se djeca ne bi tokom igre
zatvorila.
• Ovaj uređaj mora se koristiti samo za predviđenu namjenu.
• Nemojte izlagati uređaj vatri. Vaš uređaj sadrži ne CFC tvari u
izolacijskom materijalu koje su lako zapaljive. Predlažemo da se
obratite lokalnim vlastima za informaciju o odlaganju i
raspoloživim mjestima.
• Ne preporučujemo upotrebu ovog uređaja u hladnoj, negrijanoj
prostoriji (npr. garaže, izvan kuće, šupe, podrumi i sl.)
Radi osiguranja optimalnog i sigurnog rada uređaja, potrebno je
da pažljivo pročitate ova uputstva.
Nepridržavanjem uputstvima možete izgubiti pravo na besplatan
servis tokom garantnog perioda.
Čuvajte ove upute na sigurnom i dostupnom mjestu.
Originalni rezervni dijelovi biće obezbijeđeni za narednih 10
godina počev od datuma kupovine proizvoda.
Ovaj uređaj nije namjenjen za upotrebu osobama sa smanjenim fizičkim, motoričkim ili
mentalnim sposobnostima, sa nedostatkom iskustva, sem ako nisu pod nadzorom ili
instrukcijama u vezi korištenja uređaja datih od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
Djeca bi trebala biti pod stalnim nadzorm, kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
43
BiH
Uputstvo za upotrebu
Electričal priključak
4. Uređaj mora biti zađtićen od kiđe, vlage
ili drugih atmosferskih utjecaja.
Važno!
• Prilikom čiđćenja/ nođenja uređaja, ne
dirajte rukama metalne žice kondenzatora
na stra-žnjoj strani uređaja, jer možete
ozlijediti prste.
• Nemojte stajati ili sjediti na uređaju, jer
nije za to predviđen. Možete se ozlijediti ili
ođtetiti uređaj.
• Pazite da tokom transporta ili pomicanja,
naponski kabel ne dođe pod uređaj jer to
može ođtetiti kabel.
• Nemojte dozvoliti djeci da se igraju s uređajem ili samovoljno pritiđću kontrolne tipke.
Prije uključivanja utikača u utičnicu na zidu,
uvjerite se da su napon i frekvencija navedeni
na pločici na unutarnjoj strani uređaja u
skladu sa strujnom mrežom. Preporučujemo
da priključite uređaj na utičnicu koja ima
prikladan prekidač i osigurač na lako
dostupnom mjestu.
Upozorenje! Uređaj mora biti uzemljen.
Popravke na električnom uređaju treba
uraditi samo ovlaštena osoba. Loše izvedeni
popravci obavljeni od strane neovlaštene
osobe, nose rizik koji može uključivati kritične
posljedice za lice koje koristi uređaj.
PAŽNJA!
Ovaj uređaj radi sa R 600a koji je bezopasan
za okolinu, ali zapaljiv gas. Tokom transporta i
fiksiranja uređaja, mora se voditi računa da se
ne ošteti sistem hlađenja. Ako je oštećen
sistem hlađenja i dolazi do curenja gasa iz
sistema, držite uređaj daleko od izvora
plamena i na izvjesno vrijeme provjetrite
prostoriju.
UPOZORENJE - Nemojte koristiti mehaničke
sprave ili ostala sredstva kako bi ubrzali
proces odmrzavanja, drugačije od onih koji su
preporučeni od strane proizvođača.
UPOZORENJE - Nemojte oštetiti zamrzavajuć e kolo.
UPOZORENJE - Nemojte koristiti električne
uređaje unutar odjeljaka za spremanje hrane
ukoliko nisu vrsta koju je preporučio
proizvođač.
UPOZORENJE - Ukoliko je napojni kabal
oštećen, mora biti zamijenjen od strane
proizvođača, ovlaštenog servisa ili osoba
sličnih kvalifikacija da bi se izbjegla opasnost.
Upute za instalaciju
1. Nemojte držati uređaj u prostoriji gdje
postoji vjerojatnost pada temperature ispod
10°C (50°F) tokom noći i/ili posebno zimi, jer
je uređaj predviđen za rad u prostoriji gdje se
temperatura kreće u rasponu od +10°C do
+38°C (50°F do 107°F). Na nižim
temperaturama, uređaj možda neće raditi, đto
će smanjiti vijek trajanja namirnica
pohranjenih u uređaj.
2. Ne stavljajte uređaj blizu kuhala ili
radijatora ili direktno na sunce, jer će to
izazvati dodatni rad uređaja. Ako je uređaj
postavljen uz izvor topline ili zamrzivač,
držite se minimalnih razmaka:
Od kuhala 30 mm
Od radijatora 300 mm
Od zamrzivača 25 mm
3. Pazite da oko uređaja ima dovoljno
slobodnog prostora radi nesmetane cirkulacije
zraka. (Slika 2)
• Stavite stražnji odstojnik za cirkulaciju zraka
na stražnji dio hladnjaka, da odredite razmak
između hladnjaka i zida. (Slika 3)
Upute za transport
1. Uređaj treba transportovati samo u uspravnom položaju. Kutija u koju je uređaj upakovan ne smije se oštetiti tokom transporta.
2. Ako se tokom transporta uređaj mora staviti
u vodoravan položaj, ne smije se koristiti
najmanje 4 sata radi stabilizacije sustava.
3. Nepoštivanje gornjih uputa može dovesti
do oštećenja uređaja, za što proizvođač
neće biti odgovoran.
44
BiH
Uputstvo za upotrebu
3. Mliječne proizvode treba spremati u za
to predviđen pretinac u vratima.
4. Kuhanu hranu treba staviti u posude s
hermetičkim zatvaranjem.
5. Svježi zamotani proizvodi mogu se
držati na policama. Svježe voće i povrće
treba očistiti i držati u posudi za povrće.
6. Boce možete držati u vratima.
7. Sirovo meso spremajte na način da
ga stavite u polietilenske vrećice i
odložite na najnižu policu.
Nemojte dozvoliti da dođe u dodir s
kuhanom
hranom,
kako
bi
izbjegli
kontaminaciju. Radi sigurnosti sirovo meso
čuvajte najviše 2 do 3 dana.
8. Radi maksimalne efikasnosti, pomične
police nemojte pokrivati papirom ili
drugim materijalima, kako bi omogućili
slobodnu cirkulaciju hladnog zraka.
9. Nemojte držati biljno ulje u pregradama
vrata. Držite hranu zapakiranu, zamotanu ili
pokrivenu. Pustite toplu hranu i piće da se
ohladi prije stavljanja u hladnjak. Ostatke
konzervirane hrane nemojte držati u konzervi.
10. Pjenušava pića ne smiju se zamrzavati, a
proizvodi kao aromatizirana pića ne smiju se
konzumirati previše hladni.
11. Neko voće i povrće gubi na kvaliteti kod
temperature oko 0°C. Zato ananas, lubenice,
krastavce, paradajz i slično stavljajte u
plastične vrećice.
12. Alkoholna pića sa visokim postotkom
alkohola moraju se spremiti u dobro zatvorenim, uspravno postavljenim bocama.
Nikada ne spremajte proizvode koji sadrže
zapaljive pogonske plinove (npr. Razni
raspršivači itd.) ili eksplozivne tvari. Pos-toji
opasnost od eksplozije.
4 . Uređaj treba postaviti na glatku ravnu
podlogu. Prednje dvije nožice mogu se po
potrebi prilagoditi po visini. Da bi bili sigurni
da je uređaj u uspravnom položaju, okrenite
prednje nožice u smjeru kazaljke na satu ili
suprotno, dok ne ostvarite čvrsti kontakt s
podlogom. Propisno namještene nožice
spriječiti će pretjeranu buku i vibracije
(Slika 4).
5 . Pogledajte u poglavlje “Čišćenje i
održavanje” da pripremite uređaj za upotrebu.
Upoznavanje s uređajem
(Slika 1)
1 - Kutija za termostat i lampu (za
unutrašnje osvjetljenje)
2 - Rešetka koja se odvaja
3 - Sabirni kanal za otopljenu vodu
Odvodna cijev
4 - Poklopac posude za povrće
5 - Posuda za povrće
6 - Odjeljak za brzo zamrzavanje
7 - Odjeljak za spremanje leda
8 - Odjeljak za čuvanje zamrznute hrane
9 - Podesive prednje nožice
10 - Polica za jaja
11 - Polica za boce
Preporu čeni raspored
hrane u uređaju
Preporuke za ostvarenje
optimalnog pohranjivanja i higijene:
1 . Pretinac za hlađenje namijenjen je
za kratkoročno pohranjivanje svježe
hrane i pića.
2 . Odjeljak zamrzivača označen je s
i prikladan je za zamrzavanje i čuvanje
prethodno zamrznute hrane. Preporuka za
spremanje hrane nalazi se na
pakiranju i treba je se pridržavati.
45
BiH
Uputstvo za upotrebu
Radne temperature podešavaju se
dugmetom termostata (Slika 5) i mogu biti
postavljene u bilo koju poziciju između 1 i 5
(najhladnija pozicija).
Prosječna temperatura u hladnjaku treba
biti oko +5°C (+41°F).
Zato namjestite termostat za postizanje
željene temperature. Neki odjeljci hladnjaka
mogu biti hladniji ili topliji (kao što je posuda
za povrće ili gornji dijelovi hladnjaka) što je
sasvim normalno. Preporučujemo povremenu
provjeru temperature termometrom kako bi
se uvjerili da se hladnjak održava na
preporučenoj temperaturi. Često otvaranje
vrata izaziva porast unutarnje temperature,
zato se preporučuje zatvaranje vrata što je
prije moguće nakon upotrebe.
I zapamtite da:
5. ćete čuti buku kompresora kada počne s
radom. Tekućina i plin u rashladnom
sistemu mogu također prouzročiti buku,
bez obzira da li kompresor radi ili ne. To
je normalno.
6. je lagano podrhtavanje u gornjem dijelu
hladnjaka normalno uslijed procesa
proizvodnje koji je korišten; to nije kvar.
7. preporučujemo postavljanje termostata na
srednju vrijednost uz praćenje unutrašnje
temperature kako bi se uvjerili da uređaj
održava željenu temperaturu. (Vidi
“Kontrola temperature i podešavanje”).
8. ne stavljate stvari u hladnjak neposredno
nakon uključenja. Pričekajte dok se
unutrašnjost ne rashladi na željenu
temperaturu. Preporučujemo provjeru temperature pouzdanim termometrom (Vidi
“Kontrola temperature i podešavanje”).
Prije upotrebe
Pohrana zamrznute hrane
Završna provjera
Vaš zamrzivač prikladan je za duže čuvanje
tvornički zamrznute hrane, a može se
koristiti za zamrzavanje i čuvanje svježe
hrane. Ako nestane struje, nemojte otvarati
hladnjak. Hrana bi trebala ostati zamrznuta
ako prekid struje ne traje duže od 16 sati.
Ako nestanak struje traje duže, hranu treba
provjeriti i odmah je koristiti ili skuhati te
ponovo zamrznuti.
Kontrola temperature i
podešavanje
Prije početka upotrebe uređaja provjerite da:
1. su prednje nožice podešene tako da su u
savršenoj ravnini.
2. je unutrašnjost suha i zrak može slobodno
cirkulirati.
3. je unutrašnjost čista kao što je preporučeno u “Čišćenju i održavanju”.
4. je utikač utaknut u mrežnu utičnicu i da
ima struje. Kada otvorite vrata, pali se
unutarnje svjetlo.
46
BiH
Uputstvo za upotrebu
Zamrzavanje svježe hrane
Odmrzavanje
Molimo da se pridržavate uputa kako bi
dobili najbolje rezultate.
Nemojte zamrzavati prevelike količine
odjedanput. Kvalitet hrane najbolje je očuvan
ako se zamrzne što brže, u cjelosti. Nemojte
prelaziti kapacitet zamrzavanja uređaja unutar
24 sata.
Stavljanje tople hrane u odjeljak za zamrzavanje prouzročiti će trajni rad kompresora
sve dok se hrana ne zamrzne u cjelosti. To
može dovesti do prekomjernog hlađenja u
hladnjaku.
Kada zamrzavate svježu hranu držite dugme
termostata na srednjem položaju. Manje količine hrane do 1/2 kg mogu se zamrznuti
bez podešavanja termostata.
Posebno pazite da ne mješate već
zamrznutu i svježu hranu.
A) Odjeljak hladnjaka
Odjeljak hladnjaka odmrzava se automatski.
Voda nakupljena odmrzavanjem odvodi se
putem sabirne posude na stražnjoj strani uređaja do odvodne cijevi (Slika 6).
Tokom odmrzavanja mogu se formirati kapljice
vode na stražnjem dijelu odjeljka hladnjaka, jer
je iza njega smješten isparivač.
Neke kapi mogu zaostati i nakon
odmrzavanja ponovno se zamrznuti. Nemojte
ih uklanjati oštrim ili šiljatim predmetima kao
što su noževi ili viljuške. Ako se u bilo kom
trenutku voda nakupljena odmrzavanjem ne
drenira iz sabirnog kanala, provjerite da li su
dijelovi namirnica začepili odvodnu cijev.
Drenažna cijev se može očistiti sa čistačem
za slavine ili sličnim predmetom (Slika 7).
B) Odjeljak za zamrzavanje
Priprema kockica leda
Odmrzavanje je izravno i bez ikakvih
problema zahvaljujući specijalnoj sabirnoj
posudi za odmrznutu vodu. Odmrzavanje
provedite otprilike 2 puta godišnje ili kada je
naslaga leda deblja od 7 mm. Kako bi
započeli postupak odmrzavanja, isključite
uređaj i izvucite mrežni utikač iz utičnice u
zidu. Svu hranu izvadite iz frižidera, stavite u
nekoliko posuda ili umotajte u novinski papir
te odložite na hladno mjesto (npr. hladnjak ili
ostavu). Posude s toplom vodom možete
pažljivo staviti u odjeljak za zamrzavanje da
ubrzate postupak odmrzavanja.
Nemojte koristiti oštre ili šiljate predmete kao
što su noževi ili viljuške za uklanjanje leda.
Nikada nemojte koristiti sušilo za kosu, električne grijalice ili slične električne naprave
za odmrzavanje.
Spužvom pokupite otopljenu vodu sa dna
odjeljka za zamrzavanje. Nakon odmrzavanja,
osu šite unutrašnjost. (Slika 8 & 9). Utaknite
mrežni utikač u utičnicu i uključite uređaj.
Napunite posudu za ledene kocke do 3/4
zapremine i stavite u zamrzivač. Izvadite
zamrznute kocke drškom žlice ili sličnim
predmetom; nikada nemojte koristiti oštre
predmete kao što su noževi ili viljuške.
47
BiH
Uputstvo za upotrebu
Zamjena sijalice unutarnjeg
osvjetljenja
10. Nikad:
• Nemojte čistiti uređaj neprikladnim sred
stvima; npr. Onima na bazi petroleja.
visokoj
• Nemojte
izlagati
uređaj
temperaturi na bilo koji način.
• Nemojte grebati, strugati ili sl. S
abrazivnim materijalima.
11. Vađenje poklopca pretinca za mliječne
proizvode i pretinaca u vratima:
• Za skidanje poklopca pretinca za mlije- čne
proizvode, prvo podignite poklopac pretinca
za oko 2,5 cm i odmaknite ga od vrata kako
bi vidjeli otvor na poklopcu.
• Za skidanje pretinaca na vratima,
izvadite sve predmete i zatim jednostavno
izvadite pretince pomicanjem prema gore.
12. Pazite da plastična sabirna posuda za
odmrznutu vodu na stražnjoj strani uređaja
bude uvijek čista. Ako želite skinuti
posudu radi čišćenja slijedite uputstva:
• Isključite uređaj iz mrežne utičnice u zidu
• Pažljivo otpustite žičane držače na
kompresoru kliještima za žicu, kako bi
se posuda mogla izvaditi.
• Podignite posudu.
• Očistite je i osušite.
• Vratite posudu obrnutim redoslijedom.
13. Prekomjerne nakupine leda u zamrzivaču
moraju se odstraniti plastičnom stru-galicom
koju ste dobili s uređajem. Nakupine leda
smanjuju efikasnost zamrzivača.
Da biste promijenili lampicu/LED za
osvjetljenje u frižideru, pozovite ovlašteni
servis.
Lampa (e) koji se koristi u ovom uređaju nije
prikladna za kućno osvjetljenje. Cilj ove lampe
je da pomogne korisniku da postavi hranu u
hladnjak/zamrzivač na siguran i ugodan
način.Lampice koje se koriste u ovom uređaju
moraju podnositi ekstremne fizičke uslove kao
što su temperature ispod -20°C.
Čišćenje i održavanje
1 . Priječišćenja preporučujemo da
isključite uređaj iz mrežne utičnice na zidu.
2. Nikada ne koristite oštre predmete ili
abrazivna sredstva, sapune, sredstva za
čišćenje u domaćinstvu, deterdžente ili
polirajuć a sredstva za čišćenje.
3 . Za čišćenje koristite mlaku vodu i
nakon toga dobro osušite uređaj.
4. Koristite mekanu krpu umočenu u otopinu
sode bikarbone (čajna žličica na 1/2 l vode) za
čišćenje unutrašnjosti, nakon toga dobro
osušite.
5 . Provjeravajte da voda ne uđe u kutiju
za kontrolu temperature.
6 . Ako uređaj nećete koristiti duže
vrijeme, isključite ga, izvucite utikač iz
zida, izvadite svu hranu, očistite ga i
ostavite vrata pritvorena.
7. Preporučujemo poliranje vanjskih
metalnih dijelova (vanjski dio vrata, bočne
stranice) silikonskim voskom za poliranje (za
automobile) kako bi zaštitili visokokvalitetni
završni premaz boje.
8 . Prašina nakupljena na kondenzatoru koji
se nalazi na stražnjoj strani uređaja, treba se
čistiti jednom godišnje usisivačem za prašinu.
9 . Redovno provjeravajte brave na
vratima kako bi se uvjerili da su čiste i da
na njima nema ostataka hrane.
Premještanje vrata
Postupite prema brojčanom redoslijedu
(Slika 10).
48
BiH
Uputstvo za upotrebu
Nemojte- Stavljati banane u odjeljak za
hladnjak.
Nemojte- Stavljati lubenice u hladnjak.
Možete ih zamotane ohladiti u
hladnjaku kraće vrijeme da
njihova aroma ne pređe na druge
namirnice.
Nemojte- Pokrivati police nikakvim zaštitnim
materijalom koji može spriječiti
stru janje zraka.
Nemojte- Spremati otrovne ili bilo kakve
opasne tvari u uređaj. Predviđen
je samo za spremanje jestivih
namirnica.
Nemojte- Jesti hranu koja je predugo bila
zamrznuta.
Nemojte- Spremati kuhanu i svježu hranu u
istoj posudi. Moraju biti zapakirane
i spremljene odvojeno.
Nemojte- Dozvoliti da sa hrane koja se otapa
ili sokovi sa hrane kapaju po drugoj
hrani.
Nemojte- Ostavljati vrata otvorena duže
vrijeme, to će dovesti do
neekonomičnog rada uređaja
i prekomjernog stvaranja leda.
Nemojte- Koristiti oštre ili šiljaste
predmete kao što su noževi ili
viljuške za odstranjivanje leda.
Nemojte- Stavljati toplu hranu u uređaj.
Pustite da se prvo ohladi.
Nemojte- Stavljati tekućinu koja sadrži ugljični dioksid bilo u boci bilo u
konze-rvi jer može puknuti.
Nemojte- Prekoračiti najveću dozvoljenu količinu za zamrzavanje kada zamrzavate svježu hranu.
Nemojte- Davati djeci vodu ili sladoled
direktno iz zamrzivača. Niska
temperatura može prouzročiti
smrzotine na usnama.
Nemojte- Zamrzavati pjenušava pića.
Nemojte- Ponovo zamrzavati odmrznutu hranu,
morate je pojesti unutar 24 sata ili
skuhati i ponovno zamrznuti.
Nemojte- Vaditi stvari iz zamrzivača mokrim
rukama.
Učiniti / Ne učiniti
Da- Čistite i odmrzavajte uređaj redovito (vidi
“Odmrzavanje”)
Da- Držite sirovo meso i perad ispod hrane
koja je kuhana i mliječnih proizvoda.
Da- Odstranite neupotrebljive dijelove povrća
(listove) i obrišite nečistoće.
Da- Ostavite zelenu salatu, povrće, peršun i
cvjetaču na jezgri (stapki).
Da- Sir prvo umotajte u masni papir, zatim
stavite u plastičnu vrećicu sa što
manje zraka. Za najbolji okus, izvadite
sir sat vremena prije konzumacije.
Da- Sirovo meso i perad slobodno umotajte u
plastičnu ili aluminijsku foliju. Ovaj
postupak spriječava sušenje.
Da- Ribu i iznutrice stavite u plastične
vrećice.
Da- Hranu jakog mirisa ili onu koja se može
isušiti, zamotajte i stavite u plastične vrećice, zatim odložite u posudu nepropusnu za zrak.
Da- Hljeb dobro umotajte da se održi svježim.
Da- Ohladite vino, pivo, mineralnu vodu prije
posluživanja.
Da- Često provjeravajte sadržaj zamrzivača.
Da- Hranu držite zamrznutu što je kraće
moguće i pazite na oznake datuma na
pakiranju za “Upotrijebiti prije” i za
“Najbolje prije”
Da- Tvornički zamrznutu hranu spremajte
prema uputama proizvođača na
pakiranju.
Da- Uvijek koristite najkvalitetniju svježu
hranu i temeljito je očistite prije
zamrzivanja.
Da- Pripremite svježu hranu za zamrzavanje
u manjim količinama kako bi osigurali
brzo zamrzavanje.
Da- Svu hranu zamotajte u aluminijsku ili
plastič nu foliju odgovarajuće kvalitete i
istisnite sav zrak.
Da- Zamotajte zamrznutu hranu odmah nakon
kupovine i stavite je u zamrzivač
što prije.
Da- Odmrzavajte hranu iz odjeljka za
hladnjak.
49
BiH
Potrošnja energije
Maksimalan kapacitet pohranjivanja zamrznute
hrane se postiže bez korištenja ladica koji se
nalaze u komori za zamrzavanje. Potrošnja
energije vašeg uređaja deklariše se dok je
komora za zamrzavanje napunjena bez
korištenja ladica.
Praktični savjeti u vezi redukcije
potrošnje električne energije
1. Osigurajte da je uređaj smješten u dobro
ventiliranom prostoru, udaljen od bilo kakvih
izvora topline (šporet, radijator itd.). U isto
vrijeme, lokacija uređaja mora biti takva da
je sprječeno da uređaj bude izložen
direktnom udaru sunčevih zraka.
2. Budite sigurni da kupljenu
hladnu/zamrznutu hranu smjestite u uređaj
što je prije moguće, naročito tokom ljetnog
perioda. Preporučuje se da se koriste termo
izolacijske vrećice kako biste hranu donijeli do
kuće.
3. Preporučujemo da se otapanje paketa s
hranom izvađenih iz komore za
zamrzavanje vrši u frižideru. U tu svrhu,
paket s hranom koju treba otopiti stavite u
posudu da bi se izbjeglo da voda koja
nastaje otapanjem ne procuri u frižifer.
Preporučujemo vam da proces otapanja
započnete barem 24 sata prije nego šte ćete
upotrijebiti zamrznutu hranu.
4. Preporučujemo da se otvaranje
vrata reducira na minimum.
5. Nemojte otvarati vrata uređaja češće nego je
to neophodno i budite sigurni da ste nakon
svakog otvaranja vrata ista propisno i zatvorili.
Uputstvo za upotrebu
Informacije u vezi buke i vibracija
koji se mogu pojaviti za vrijeme
rada uređaja
1. Radna buka se može pojačati tokom rada.
- Da bi se temperature održavale na
podešenim vrijednostima, kompresor u
uređaju se uključuje periodično. Buka koju
proizvodi kompresor pojačava se kada se
on pokrene i zvuk klik se može čuti kada se
isključi.
- Performance i svojstva rada uređaja mogu
se mijenjati u skladu sa modifikacijama
temperature okoline. One se moraju uzeti u
obzir kao normalne.
2. Zvukovi poput proticanja tečnosti ili poput
prskanja
- Ovi zvukovi su uzrokovani protokom agensa
za hlađenje tokom kruženja u uređaju i oni su u
skladu sa principima rada uređaja.
3. Ostale vibracije i vrste buke.
- Nivo buke i vibracija mogu biti uzrokovani
tipom i vrstom poda na kojem je uređaj
postavljen. Budite sigurni da pod nema
značajan nivo deformacija ili da li može
podnijeti težinu uređaja (to je felksibilno).
- Još jedan izvor buke i vibracija predstavljaju
predmeti postavljeni na uređaj. Ti predmeti se
moraju ukloniti sa uređaja
- Boce i posude postavljene u frižideru tako
da dodiruju jedni druge. U takvim slučajevima
premjestite boce i posude tako da se stvori
mali prazan prostor između njih.
50
BiH
Uputstvo za upotrebu
Otklanjanje problema
• Da li je novi utikač propisno ožičen, ako
ste ga mijenjali.
Ako uređaj još uvijek ne radi nakon gornjih
provjera, kontaktirajte prodavača kod kojeg
ste kupili uređaj.
Molimo da provedete gornje provjere, jer će
se dolazak naplatiti ukoliko nema kvara na
uređaju.
Ako uređaj ne radi nakon uključenja,
provjerite:
• Da li je uređaj pravilno utaknut u mrežnu
utičnicu i da li ima struje (Kako bi
provjerili da li ima struje u utičnici,
uključite drugi uređaj).
• Da li je pregorio osigurač / iskočio osigurač
/ glavna sklopka izbacila.
• Da li je regulator temperature propisno
namješten.
Simbol
na proizvodu ili pakovanju, pokazuje da se taj proizvod ne može tretirati kao
kućni otpad. Umjesto toga, treba ga predati na lokaciji koja je određena za odlaganje
električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem proizvoda, pomoćete u sprječavanju
negativnih posljedica po okolinu i zdravlje ljudi koje mogu nastati neodgovarajućim
odlaganjem. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, molimo da kontaktirate
lokalno komunalno preduzeće, službu za upravljanje otpadom iz domaćinstva ili prodajnom
osoblju trgovine u kojoj ste proizvod kupili.
4578336444/AA
EN,PL,CZ,SK,EST,BiH
51
4578336444/AA
EN,PL,CZ,SK,EST,BiH
Download PDF

advertising