CR 7956 CR 7956

CR 7956
CR 7956
CR 7956
le humidit
tab
Adju
s
300ml/h
300ml/h
delay start
mist function
W
Ionization
auto-off
humidstat
ionisation
layed start
De
Timer
r level sens
e
t
a
or
Timer
r level sens
e
t
a
or
W
Ionization
Efficiency
evel
yl
evel
yl
Adju
s
on / off
Efficiency
ramic filter
e
C
ent
tm
le humidit
tab
ume adju
vol
s
Steam
ramic filter
e
C
ent
tm
Steam
ume adju
vol
s
CR 7956
layed start
De
Quiet and efficient
Creates a comfortable living
and sleeping environment
Capacity
5,8L
Ultrasonic high frequency
oscillation atomize
the water into mist quickly.
Operating time with full water tank ~ 19 hours
Capacity
5,8L
GB Ultrasonic humidifier
Capacity 5,8l
Electronic control
Large display
Ionic
Timer
Preset function
Adjustable humidity lever
Water level sensor
Air humidity measurement
Performance to 300ml/h
Operating time with full water tank ~ 19 hours
Steam volume adjustment
Ceramic water filter
Power: 30W
Power supply: 230V~50Hz
Product weight: 1,67kg
D Ultraschallbefeuchter
Volumen 5,8l
Elektronische Steuerung
Großes Display
Ionisierung
Timer
Funktion des verzögerten Startes
Regulierung der Menge des erzeugten Dampfs
Fühler des Wasserniveaus
Feuchtigkeitsmessung in einem Raum
Leistungsfähigkeit bis zu 300 ml/h
Arbeitszeit bei vollem Wasserbehälter ~ 19 Stunden
Möglichkeit der Einstellung des erforderlichen Feuchtigkeitsniveaus
Keramischer Wasserfilter
Leistung: 30W
Leistung: 230V~50Hz
Gewicht netto: 1,67kg
PL Nawilżacz ultradźwiękowy
EST Ultraheli-õhuniisuti
P Humidificador ultra-sónico
E Humidificador ultrasónico
Capacidad de 5,8l
Control electrónico
Pantalla grande
Ionización
Temporizador
Función de inicio con retraso
Regulación del volumen de vapor
Sensor de nivel de agua
Medición de humedad en habitación
Rendimiento de 300 ml/h
Tiempo de trabajo con el depósito lleno de agua ~ 19 horas
Posibilidad de ajuste del nivel de humedad requerido
Filtro de agua cerámico
Potencia: 30W
Alimentació: 230V~50Hz
Neto de peso: 1,67kg
LT Ultragarsinis drėkintuvas
Talpa 5,8l
Elektroninis valdymas
Didelis displėjus
Jonizavimas
Laikmatis
Atidėtojo įjungimo funkcija
Išskiriamų garų kiekio reguliavimas
Vandens lygio jutiklis
Patalpos drėgnio matavimas
Našumas iki 300 ml/h
Veikimo trukmė su pilnu vandens indu – 19 valandų
Galimybė nustatyti pageidaujamą drėgnio lygį
Keraminis vandens filtras
Galia: 30W
Maitinimas: 230V~50Hz
Grynasis svoris: 1,67kg
F Humidificateur ultrasonique
LV Ultraskaņas mitrinātājs
Tilpums 5,8l
Elektriskā vadība
Liels displejs
Jonizācija
Taimeris
Aizkavētā starta funkcija
Izdalītā tvaika daudzuma regulācija
Ūdens līmeņa sensors
Mitruma līmeņa rādītājs telpās
Ražīgums 300 ml / h
Darba laiks ar pilnu ūdens tvertni ~ 19 stundas
Iespēja iestatīt nepieciešamo gaisa mitruma līmeni
Keramiskais ūdens filtrs
Jauda: 30W
Barošanas avots: 230V~50Hz
Neto svars: 1,67kg
RO Umidificator cu ultrasunete
Capacitate 5,8l
Comandare electronică
Display mare
Ionizare
Timer
Funcţia startului întârziat
Reglarea cantităţii de abur produs
Senzorul nivelului de apă
Măsurarea umidităţii în încăpere
Performanţă de până la 300 ml/h
Timpul de funcţionare când recipientul pentru
apă este plin ~ 19 ore
Posibilitatea de setare a nivelului de umiditate
Filtrul ceramic al apei
Putere: 30W
Alimentare: 230V~50Hz
Greutatea produsului: 1,67kg
BIH Ultrazvučni uređaj za vlaženje
Kapacitet 5,8l
Elektronsko upravljanje
Veliki displej
Jonizacija
Timer
Funkcija starta sa zakašnjenjem
Regulacija količine vodene pare
Senzor nivoa vode
Mjerenje vlažnosti u prostoriji
Potrošnja do 300 ml/h
Vrijeme rada pri punom rezervoaru za vodu ~ 19 sati
Mogućnost podešavanja zahtjevanog nivoa vlažnosti
Keramički filter vode
Snaga: 30W
Napajanje: 230V~50Hz
Težina proizvoda 1,67kg
Maht 5,8l
Elektrooniline juhtimine
Suur ekraan
Ioniseerimisfunktsioon
Taimer
Viitkäivituse funktsioon
Auru koguse reguleerimise funktsioon
Veetaseme näidik
Ruumi õhuniiskuse mõõtmise funktsioon
Võimsus kuni 300 ml/h
Tööaeg täis veemahutiga ~ 19 tundi
Soovitud õhuniiskuse sisestamise võimalus
Keraamiline veefilter
Võimsus: 30W
Toide: 230V~50Hz
Netokaal: 1,67kg
Capacidade do depósito de água 5,8l
Comando eletrónico
Grande mostrador
Ionização
Cronómetro
Função de ligação atrasada
Regulação de produção de vapor
Sensor do nível de água
Medição de humidade
Capacidade até 300 ml/h
Tempo de trabalho com depósito de água cheio ~ 19 horas
Possibilidade de ajustar o nível de humidade desejado
Filtro de água cerâmico
Potência: 30W
Tensão de alimentação: 230V~50Hz
Peso neto: 1,67kg
Capacité: 5,8l
Commande électrique
Grand écran
Ionisation
Minuterie
Fonction départ différé
Réglage de la quantité de vapeur produite
Capteur de niveau d’eau
Mesure de taux d’humidité de l’air intérieur
Rendement jusqu’à 300 ml/h
Temps de fonctionnement avec le réservoir d’eau plein ~19 heures
Possibilité de programmer un taux d’humidité
Filtre à l’eau céramique
Puissance: 30W
Alimentation: 230V~50Hz
Poids net: 1,67kg
Pojemność 5,8l
Sterowanie elektroniczne
Duży wyświetlacz
Jonizacja
Timer
Funkcja opóźnionego startu
Regulacja ilości wytwarzanej pary
Czujnik poziomu wody
Pomiar wilgotności w pomieszczeniu
Wydajność do 300ml/h
Czas prac przy pełnym pojemniku na wodę ~ 19godzin
Możliwość utrzymania stałej wilgotności
Filtr ceramiczny wody
Moc: 30W
Zasilanie: 230V~50Hz
Waga netto: 1,67kg
Producer
ADLER EUROPE GROUP
ADLER SP. Z O.O.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa
tel. +48 728 595 006
info@camryhome.eu
Product weight: 0.8kg
Download PDF

advertising