Køleskab Jääkaappi Frigorifero Frigorífico

Køleskab Jääkaappi Frigorifero Frigorífico
FSE 1073
FSE 1073 X
FSE 1073 X
Køleskab
Jääkaappi
Frigorifero
Frigorífico
FSE 1000
FSE 1070
FSE 1072
FSE 1074
FSE 1072 X
Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug.
Kære kunde,
Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne produktionsanlæg og kontrolleret
under de grundigste kvalitetskontrolprocedurer, vil give yde dig en effektiv service.
Vi anbefaler, at denne brugsanvisning læses grundigt inden køleskabet tages i brug
og manualen opbevares til fremtidig reference.
Denne vejledning
• Vil hjælpe dig med at bruge køleskabet hurtigt og sikkert.
• Læs manualen inden ovnen installeres og tages i brug.
• Følg instruktioner, særlig dem angående sikkerhed.
• Opbevar altid brugsvejledningen ved hånden for hurtig reference.
• Læs også andre dokumenter vedlagt til produktet.
Bemærk, at denne brugsvejledning også kan være gyldig for andre modeller.
Symboler og deres beskrivelse
Denne brugsvejledning indeholder følgende symboler:
C
Vigtige informationer eller brugbare tips.
A
Advarsel mod farlige forhold for liv og ejendom.
B
Advarsel mod strømspænding.
Genvinding
Dette produkt er udstyret med symbolet for selektiv sortering af affald fra elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE).
Det betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til det Europæiske Direktiv
2002/96/EC for at blive genanvendt eller afmonteret for at minimere påvirkningen af
miljøet. For yderligere information bedes du kontakte de lokale myndigheder.
Elektroniske produkter, der ikke er omfattet af den selektive sorteringsproces, er potentielt
farlige for miljøet og menneskets sundhed pga. af tilstedeværelsen af farlige substanser.
INDHOLD
1 Køleskabet 2 Vigtige
sikkerhedsadvarsler
3
4 Forberedelse
12
4
5 Anvendelse af
køleskabet
13
Tilsigtet brug.......................................4
For produkter med en vanddispenser;.6
Børnesikkerhed..................................6
HCA Advarsel.....................................6
Energibesparende foranstaltninger......7
Indstilling af driftstemperaturen.........13
Lysdiodeindikatorer og
betjeningspanel................................13
3 Installation
Beskyttelse af plasticoverflader ........17
8
Punkter, der skal tages hensyn til, hvis
køleskabet skal transporteres igen......8
Inden køleskabet betjenes..................8
Elektrisk tilslutning..............................8
Bortskaffelse af emballagen................9
Bortskaffelse af det gamle køleskab....9
Placering og installation......................9
Justering af fødder..............................9
Vende dørene...................................10
Vende dørene...................................11
2
6 Vedligeholdelse og
rengøring
17
7 Anbefalede løsninger på
problemerne
18
DA
1 Køleskabet
34 5
1
2
6
7
8
8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Reflektorer
Topbeklædning
Kontakt til hurtig-frys
Indikatorlys
Termostat drejeknap
Isbakke
Rum til hurtig-frys
Rum til dybfrost
Justerbare forreste fødder
C Tallene i denne manual er skematiske og svarer måske ikke helt til dit produkt. Hvis
delene ikke er indeholdt i det produkt, du har købt, findes de i andre modeller.
3
DA
2 Vigtige sikkerhedsadvarsler
Gennemgå følgende informationer.
Hvis man undlader at overholde
disse informationer, kan det forårsage
kvæstelser eller materiel skade.
Ellers vil alle garantier og løfter om
driftssikkerhed blive ugyldige.
Brugslevetiden for enheden, du har
købt, er 10 år. Det er den periode, de
reservedele bevares, der er nødvendige
for, at enheden kan køre som beskrevet.
•
•
•
•
Tilsigtet brug
Dette produkt er beregnet til at blive
brugt
– indendørs og i lukkede områder, som
f.eks. hjem;
– i lukkede arbejdsmiljøer, som f.eks.
butikker og kontorer;
– i lukkede boligområder, som f.eks.
stuehuse, hoteller, pensionater.
• Dette produkt skal ikke bruges
udendørs.
•
•
•
Generelle sikkerhedsregler
• Når du vil bortkaste/skrotte produktet,
anbefaler vi, at du rådfører dig med
den autoriserede service for at tilegne
dig de krævede informationer samt
med de autoriserede myndigheder.
• Kontakt den autoriserede forhandler
for at få svar på spørgsmål og
problemer omkring køleskabet.
Undlad at foretage indgreb eller lade
andre foretage indgreb på køleskabet
uden at informere den autoriserede
forhandler.
• For produkter med fryser; Undlad
at spise vaffelis eller isterninger lige
efter, du har taget dem ud af fryseren!
4
•
•
DA
(Det kan forårsage forfrysninger i
munden.)
For produkter med fryser; læg ikke
flydende drikkevarer på flaske eller
kande i fryseren. De kan eksplodere.
Rør ikke frosne madvarer med
hænderne, da de kan hænge fast i
din hånd.
Tag køleskabet ud af stikket inden
rengøring eller afrimning.
Damp og fordampede
rengøringsmaterialer skal aldrig
bruges ved rengøring og afrimning
af køleskabet. Hvis det sker, kan
dampen komme i kontakt med
de elektriske dele og forårsage
kortslutning eller elektrisk stød.
Brug aldrig delene på køleskabet,
som f.eks. lågen til at støtte dig på
eller stå på.
Brug ikke elektriske apparater inde i
køleskabet.
Undlad at beskadige de dele, hvor
kølemidlet cirkulerer, med bore- eller
skæreværktøjer. Kølemidlet, som
kan blæse ud, når fordamperens
gaskanaler, forlængerrørene eller
overfladebelægningerne punkteres,
kan forårsage hudirritationer og
øjenskader.
Undlad med nogen form for
materiale at tildække eller blokere
ventilationshullerne på køleskabet.
Elektrisk udstyr må kun repareres af
autoriserede personer. Reparationer,
der er udført af inkompetente
personer, skaber en risiko for
brugeren.
• I tilfælde af fejlfunktion under
vedligeholdelses- eller
reparationsarbejde skal køleskabets
forsyningsnet afbrydes ved enten at
slukke for den relevante sikring eller
ved at tage apparatets stik ud af
kontakten.
• Træk ikke i ledningen, når stikket skal
tages ud.
• Placer de drikkevarer, der indeholder
højere alkoholprocent, stramt lukket
og lodret.
• Opbevarer aldrig sprayflasker, der
indeholder brændbare og eksplosive
substanser, i køleskabet.
• Der må ikke anvendes mekanisk
udstyr eller andre midler, ud over de
af producenten anbefalede, for at
fremskynde afrimningsprocessen.
• Dette produkt er ikke beregnet til
at bruges af personer med fysiske
handicap, føleforstyrrelser og psykiske
lidelser eller personer, som ikke
har modtaget instruktion (herunder
børn), medmindre de er ledsaget af
en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed eller som instruerer dem i
brug af produktet.
• Lad ikke et beskadiget køleskab køre.
Kontakt serviceagenten, hvis du har
nogen betænkeligheder.
• Der kan kun garanteres for
køleskabets strømsikkerhed, hvis
jordingssystemet i dit hjem opfylder
standarderne.
• At udsætte produkterne for regn, sne,
sol og vind er farligt hvad angår elsikkerheden.
• Kontakt autoriseret service, hvis der
er et beskadiget strømkabel, for at
undgå fare.
5
• Sæt aldrig køleskabet ind i
stikkontakten under installationen.
Hvis det sker, kan der opstå risiko for
dødsfald eller alvorlig skade.
• Dette køleskab er kun beregnet til at
opbevare madvarer. Det bør ikke
bruges til andre formål.
• Typeskiltet med tekniske informationer
er placeret på den venstre væg i
køleskabet.
• Tilslut aldrig køleskabet til elbesparende systemer; de kan
beskadige køleskabet.
• Hvis der er et blåt lys i køleskabet, så
undlad at kigge på det blå lys med
optiske instrumenter.
• For manuelt betjente køleskabe skal
man vente mindst 5 minutter med at
starte det efter strømsvigt.
• Denne brugermanual skal afleveres til
den nye ejer når det skifter ejermand.
• Undlad at beskadige strømkablet,
når køleskabet transporteres. Det
kan forårsage brand at bøje kablet.
Placer aldrig tunge genstande på
strømkablet. Rør ikke ved stikket med
vådehænder, når du tager stikket ud.
• Tilslut ikke køleskabet hvis
stikkontakten er løs.
• Vand bør ikke blive sprayet direkte
på indre og ydre dele af produktet af
sikkerhedsmæssige årsager.
DA
• Undlad at sprøjte substanser, der
indeholder brændbare gasser, som.
f.eks. propangas, nær ved køleskabet
for at undgå risiko for brand og
eksplosion.
• Placer aldrig beholdere, der er fyldt
med vand, oven på køleskabet, da
det kan forårsage elektrisk stød eller
brand.
• Overfyld ikke køleskabet med
overdrevne mængder mad. Hvis
det er overfyldt, kan maden falde
ned og beskadige dig og beskadige
køleskabet, når lågen åbnes. Placer
aldrig genstande oven på køleskabet;
disse genstande kan falde ned, når du
åbner eller lukker køleskabslågen.
• Vacciner, varmefølsome
medikamenter, videnskabelige
materialer osv. bør ikke opbevares i
køleskabet, da de har brug for præcis
temperatur.
• Køleskabet skal tages ud af
stikkontakten, hvis det ikke skal
bruges i længere tid. Et evt. problem i
strømkablet kan forårsage brand.
• Spidsen på stikket bør rengøres
jævnligt; ellers kan den forårsage
brand.
• Spidsen af stikket bør rengøres
jævnligt med en tør klud, da det ellers
kan forårsage brand.
• Køleskabet kan flytte sig, hvis de
justerbare ben ikke er sikret godt
nok på gulvet. Rigtigt sikrede
justerbare ben på gulvet kan forhindre
køleskabet i at flytte sig.
• Når køleskabet skal bæres, må man
ikke holde i lågens håndtag. Hvis det
sker, kan det brække.
6
• Hvis produktet skal placeres ved
siden af et andet køleskab eller
fryser, skal afstanden mellem de to
apparater være mindst 8 cm. Ellers
kan de tilgrænsende sidevægge blive
fugtige.
For produkter med en
vanddispenser;
Vandtrykket skal være mindst 1 bar.
Vandtrykket skal være højst 8 bar.
• Brug kun drikkevand.
Børnesikkerhed
• Hvis døren har en lås, bør nøglen
opbevares uden for børns
rækkevidde.
• Børn skal overvåges for at forhindre,
at de piller ved produktet.
HCA Advarsel
Hvis køleskabets kølesystem
indeholde R600a:
Denne gas er brændbar. Du skal
derfor være opmærksom på ikke at
ødelægge kølesystemet og kølerørene
under brug og transport. I tilfælde af
beskadigelse skal produktet holdes
væk fra mulige brandkilder, der kan
forårsage, at produktet går i brand, og
du skal sørge for at lufte ud i rummet,
hvor produktet er placeret.
Ignorer denne advarsel, hvis dit
køleskabs kølesystem indeholder
R134a.
DA
Gastypen, der bruges i produktet,
er meddelt på typeskiltet, der er på
venstre væg inde i køleskabet.
Kast aldrig produktet i en brand for
bortskaffelse.
Energibesparende
foranstaltninger
• Undlad at lade lågerne i køleskabet
stå åbne i lang tid.
• Put ikke varm mad eller drikke i
køleskabet.
• Overfyld ikke køleskabet, så
luftcirkulationen bliver forhindret.
• Placer ikke dit køleskab under direkte
sollys eller tæt på varmeudstrålende
apparater, som f.eks. ovne,
opvaskemaskiner eller radiatorer.
• Vær omhyggelig med at opbevare
maden i lukkede beholdere.
• Produkter med en fryser: Du kan
opbevare maksimal mængde
madvarer i fryseren, hvis du fjerner
hylden eller skuffen i fryseren.
Energiforbrugsværdien, der er angivet
for køleskabet, er blevet bestemt ved
at fjerne fryserhylden eller -skuffen
og under maksimal indfyldning. Der
er ingen skade ved at bruge en
hylde eller skuffe der passer i form
og størrelse til de madvarer der skal
fryses.
• Optøning af frossen mad i køleskabet
vil både skabe energibesparelse og
bevare madens kvalitet.
7
DA
3 Installation
BHusk, at producenten ikke holdes
1
ansvarlig, hvis oplysningerne givet i
brugsanvisningen ikke er overholdt.
2
3
3
Punkter, der skal tages
hensyn til, hvis køleskabet
skal transporteres igen
1. Køleskabet skal tømmes og rengøres
inden transport.
2. Hylder, tilbehør, grøntsagsskuffer osv.
i køleskabet skal fastgøres sikkert for
at modvirke stød, inden produktets
pakkes igen.
3. Emballagen skal fastgøres med tykt
tape og stærke reb, og reglerne for
transport, der er trykt på pakken, skal
følges.
Glem ikke, at...
Alt
genbrugsmateriale
er
en
uundværlig kilde for naturen og for vore
nationale ressourcer.
Hvis du ønsker at medvirke til
at genbruge emballagen, kan du
få
yderligere
informationer
hos
miljøorganisationerne eller de lokale
myndigheder.
Inden køleskabet betjenes
Inden du begynder at bruge
køleskabet,
skal
du
kontrollere
følgende:
1. Er køleskabet tørt indvendigt, og kan
luften cirkulere frit bagved det?
2. Installer de 2 plastikkiler som vist på
figuren. Plastickilerne vil give den
krævede afstand mellem dit køleskab
og væggen, så der bliver plads til
luftcirkulation. (Den illustrerede tegning
er kun et eksempel og passer ikke
præcist med dit produkt.)
8
3
1
3. Rengør køleskabet indvendigt som
anbefalet i afsnittet “Vedligeholdelse
og rengøring”.
4. Sæt køleskabets stik ind i kontakten.
Når køleskabsdøren åbnes, vil
køleskabets indvendige lys tændes.
5. Der vil kunne høres en lyd, når
kompressoren starter. Kølevæsken og
luftarterne, der findes i kølesystemet,
kan også støje lidt, selv om
kompressoren ikke kører, hvilket er
helt normalt.
6. Køleskabets forreste kanter kan
føles varme. Dette er normalt. Disse
områder er beregnet til at være varme
for at undgå kondensering.
Elektrisk tilslutning
Tilslut produktet til en jordet kontakt,
der er beskyttet af en sikring med
passende kapacitet.
DA
Vigtigt:
• Tilslutningen skal være i
overensstemmelse med de nationale
regulativer.
• Strømstikket skal være nemt
tilgængeligt efter installationen.
• Den angivne spænding skal være lig
med spændingen på dit el-net.
• Mellemkabler og stikdåser med flere
stik skal ikke bruges til tilslutningen.
BBeskadiget netledning skal udskiftes
af autoriseret elektriker.
BProduktet må ikke betjenes, før det er
repareret! Der er fare for elektrisk stød!
Bortskaffelse af emballagen
Emballagen kan være farlig for
børn. Hold emballagen væk fra børns
rækkevidde eller bortskaf dem, idet
du skal klassificere dem i henhold
til affaldsinstruktionerne. Smid dem
ikke væk sammen med det øvrige
husholdningsaffald.
Køleskabets emballage er produceret
af genanvendelige materialer.
Bortskaffelse af det gamle
køleskab
Bortskaf det gamle køleskab uden at
skade miljøet.
• Du kan spørge din forhandler eller
genbrugsstationen i din kommune
angående bortskaffelse af køleskabet.
Inden køleskabet bortskaffes, skal du
skære elstikket af, og hvis der er låse i
lågen, skal du gøre dem ubrugelige for
at beskytte børn mod fare.
er bred nok til køleskabet at komme
igennem, skal du kontakte autoriseret
serviceagent for at fjerne køleskabsdøre
og så bære køleskabet sidelæns
igennem døren.
1. Installér køleskabet på et sted, hvor
det er nemt at bruge.
2. Hold køleskabet væk fra varmekilder,
fugtige steder og direkte sollys.
3. Der skal være tilstrækkelig ventilation
rundt om køleskabet for at opnå en
effektiv funktion. Hvis køleskabet skal
placeres i en fordybning i væggen, skal
der være mindst 5 cm afstand fra loft og
væg. Hvis gulvet er belagt med tæppe,
skal produktet hæves 2,5 cm fra gulvet.
4. Placér køleskabet på en
jævn gulvoverflade for at undgå
rystebevægelser.
5. Stil ikke køleskabet på et sted, hvor
de omgivende temperaturer er under
10°C.
Justering af fødder
Hvis køleskabet ikke er i balance;
Du kan bringe køleskabet i balance
ved at dreje de forreste ben som
illustreret på tegningen. Det hjørne,
hvor benet befinder sig, bliver sænket,
når du drejer i retning af den sorte pil,
og hævet, når du drejer i den modsatte
retning. Hvis du får hjælp fra nogen til at
løfte køleskabet let, vil det lette denne
proces.
Placering og installation
A Hvis indgangsdøren til rummet,
hvor køleskabet skal installeres, ikke
9
DA
Vende dørene
Fortsæt i numerisk rækkefølge
9
7
7
8
5
6
1
6
4
60°
3
2
12
12
10
11
14
11
13
60°
16
15
10
DA
Vende dørene
Fortsæt i numerisk rækkefølge
a
a
c
b
d
b
e
1
595 mm
820 mm
840 mm
55 mm
2
3
b
b
4
11
DA
4 Forberedelse
C Køleskabet skal installeres mindst
30 cm væk fra varmekilder, som
f.eks. kogeplader, ovne, radiatorer
og brændeovne, og mindst 5 cm
væk fra elektriske ovne, og det
bør ikke placeres i direkte sollys.
C Den omgivende rumtemperatur
bør være mindst 10°C. Betjening af
køleskabet under køligere forhold end
dette anbefales ikke med hensyn til
apparatets ydeevne.
C Sørg for at rengøre køleskabet
indvendigt meget grundigt.
C Hvis der skal installeres to køleskabe
ved siden af hinanden, bør afstanden
mellem dem være mindst 2 cm.
C Når du betjener køleskabet første
gang, skal du være opmærksom på
følgende i de første seks timer.
- Lågen skal ikke åbnes ofte.
- Det skal køre tomt uden nogen form
for mad i det.
- Tag ikke køleskabets stik ud af
stikkontakten. Hvis der forekommer
strømudfald uden for din kontrol,
så læs advarslerne under afsnittet
"Anbefalede løsninger ved
problemer".
C Original indpakningsmateriale bør
opbevares for fremtidig brug under
transport eller flytning.
12
DA
5 Anvendelse af køleskabet
Indstilling af driftstemperaturen
4
2
3
Lysdiodeindikatorer og
betjeningspanel
1
5
Rød indikator (3) lyser:
a) Hvis den forudindstillede temperatur
Der er 3 farvede indikatorlys placeret
på apparatets front, som viser fryserens
drift-modus.
Grøn indikator (1): Lyser, når apparatet
er tilsluttet strømmen og vil lyse, så
længe der er elektricitet. Det grønne
lys vil ikke lyse, hvis termostaten er
indstillet på position “0”. Den grønne
indikator giver ikke nogen indikation af
temperaturen i fryseren.
Gul indikator (2): Denne indikator vil
lyse, når hurtig-frys knappen er tændt,
og vil fortsætte med at lyse, indtil hurtigfrys knappen slukkes. Kompressoren
vil køre kontinuerligt, mens hurtig-frys
er tændt. Hurtig-frysning er beregnet
for indfrysning af friske madvarer.
13
ikke kan holdes.
b) Hvis der placeres for store mængder
friske madvarer i fryseren.
c) Hvis fryserdøren er efterladt åben
ved et uheld.
Termostatknap (5) Termostatknappen
er placeret på indikatorlyssættet.
VIGTIGT: Når du trykker på hurtigfrys knappen, kan der være en lille
forsinkelse, inden kompressoren starter
op. Dette er normalt og indikerer ikke
en fejl ved kompressoren.
DA
Driftstemperaturen
temperaturstyringen.
reguleres
ved
Cold
Warm
1 = Laveste indstilling til køl (varmeste
indstilling)
4 = Højeste indstilling til køl (koldeste
indstilling)
(Eller)
Min. = Laveste indstilling til køl
(Varmeste indstilling)
Maks. = Højeste indstilling til køl
(Koldeste indstilling)
Vælg
indstilling
temperatur.
efter
ønsket
Den indvendige temperatur afhænger
også af rumtemperaturen, hvor ofte
lågen åbnes, og mængden af madvarer,
der opbevares i køleskabet.
Hvis lågen åbnes ofte, får det den
indvendige temperatur til at stige.
Det anbefales derfor at lukke lågen så
hurtigt som muligt efter brug.
Den normale opbevaringstemperatur
for din fryser bør være -18 °C (0 °F).
Hvis termostatknappen er drejet mod
urets retning fra position 1, vil apparatet
slukke, og en “klik”-lyd vil høres. Lavere
temperaturer kan opnås ved at justere
termostatknappen mod Position 4.
14
Vi anbefaler, at du kontrollerer
temperaturen med et termometer for at
sikre, at rummene til opbevaring holdes
på den ønskede temperatur.
Husk at aflæse med det samme, da
termometerets temperatur vil stige
meget hurtigt, efter du tager det ud af
fryseren.
Nedfrysning af mad
Fryseområdet
er
markeret
med
symbolet
på
lågebeklædningen.
Du kan bruge fryseren til at fryse friske
madvarer samt til at opbevare præfrossen mad.
Referer venligst til angivelserne på
madvarernes emballage.
A Bemærk:
Frys ikke drikkevarer med brus, da
flasken kan sprænge, når væsken deri
fryses.
Vær forsigtig med frosne produkter
som f.eks. farvede isterninger.
Overskrid
ikke
apparatets
indfrysningskapacitet pr døgn. Se
mærkeskiltet.
For at opretholde madens kvalitet
skal frysningen udføres så hurtigt som
muligt.
På den måde vil frysekapaciteten ikke
blive overskredet, og temperaturen i
fryseren vil ikke stige.
A Bemærk:
Opbevar altid de allerede dybfrosne
madvarer adskilt fra nyligt placerede
madvarer.
DA
Når der dybfryses varm mad, vil
kølekompressoren
arbejde,
indtil
maden er helt frossen. Dette kan
midlertidigt forårsage overdreven køling
af køleskabsrummet.
Lad i stedet isterningerne optø
langsomt, eller sæt bunden af bakken
i varmt vand et lille øjeblik.
Hvis du synes, at fryserlågen er svær
at åbne, lige efter du har lukket den,
skal du ikke være bekymret. Dette
skyldes trykforskellen, der vil udjævnes
og lade lågen åbne normalt efter et par
minutter.
Du vil høre en vakuum-lyd lige efter at
have lukket døren. Dette er helt normalt.
Hvis der skal fryses store mængder
ferske madvarer ned, skal du trykke
på hurtig-frys knappen 24 timer, før du
lægger de ferske madvarer ned i hurtigfrys rummet.
Fremstille isterninger
Fyld isterningbakken 3/4 fuld med
vand og sæt den i fryseren.
Så snart vandet er blevet til is, kan du
tage isterningerne ud.
Brug aldrig skarpe objekter som f.eks.
knive eller gafler til at tage isterningerne
ud. Der er risiko for skade!
1-
-2
4-
-3
15
Hurtig-frys
Det anbefales kraftigt at have hurtigfrys knappen tændt 24 timer for
at fryse den maksimum mængde
ferske madvarer, der er angivet som
frysekapacitet. Vær især opmærksom
på ikke at blande frosne madvarer med
friske madvarer.
DA
Afrimning af apparatet
Overdreven dannelse af is vil påvirke
din frysers frysekapacitet.
Det anbefales derfor, at du afrimer din
fryser mindst 2 gange om året, eller hver
gang isdannelsen overstiger 7 mm.
Afrim fryseren, når der kun er lidt eller
ikke noget mad i den.
Tag det dybfrosne mad ud. Pak det
dybfrosne mad ind i flere lag papir, eller
et tæppe, og opbevar det på et koldt
sted.
Tak stikket ud af kontakten eller
sluk for kontakten for at starte
afrimningsprocessen.
Tag tilbehørsdelene ud (så som hylde,
skuffe, osv.) af apparatet og brug en
passende beholder til at opsamle det
optøede vand.
Brug en svamp eller en blød klud til at
fjern optøet vand, om nødvendigt
Hold døren åben under afrimning.
For hurtigere afrimning kan du sætte
beholdere med varmt vand ind i
apparatet.
Brug
aldrig
elektrisk
udstyr,
optøningsspray eller spidse eller skarpkantede genstande, som f.eks. knive
eller gafler, til at fjerne isen.
Når afrimningen er gjort, skal der
gøres rent indvendigt.
Slut igen apparatet til strømforsyningen.
Sæt de frosne madvarer ind i skufferne
og skub skufferne ind i fryseren.
16
DA
6 Vedligeholdelse og rengøring
ABrug aldrig benzin, benzen eller
Beskyttelse af
plasticoverflader
BVi anbefaler, at apparatet tages ud af
C Put ikke flydende olier eller olie-
lignende substanser til rengøring.
stikkontakten inden rengøring.
tilberedte måltider i køleskabet i
åbne beholdere, da de ødelægger
køleskabets plasticoverflader. Hvis
der spildes eller smøres olie på
plasticoverfladerne, skal den relevante
del af overfladen renses og skylles
med det samme med varmt vand.
BAnvend aldrig skarpe, slibende
redskaber, sæbe, rengøringsmidler,
detergenter og pudsemidler med
voks til rengøring.
C Vask køleskabskabinettet i lunkent
vand og tør det med en klud.
C Anvend en fugtig klud vredet op
i en opløsning af én teskefuld
natriumbikarbonat (tvekulsurt natron)
til 1/2 liter vand til rengøring af
indersiderne, og tør efter med en klud.
BSørg for at der ikke kommer vand
ind i lampehuset eller andre elektriske
genstande.
BHvis køleskabet ikke skal benyttes i
længere tid: Tag stikket ud, fjern alle
madvarer, rengør det, og lad døren
stå på klem.
C Kontroller gummilisterne jævnligt
for sikre, at de er rene og fri for
madpartikler.
C For at fjerne dørhylder tømmes
indholdet ud, hvorefter dørhylden
ganske enkelt løftes op fra sin plads.
17
DA
7 Anbefalede løsninger på problemerne
Læs denne liste igennem, inden du ringer efter service. Det kan spare dig for
tid og penge. Denne liste indeholder ofte forekommende reklamationer, der ikke
opstår af defekt udførelse eller materialebrug. Det er muligt, at nogle af de her
beskrevne funktioner ikke findes i dit produkt.
Køleskabet virker ikke
• Er køleskabet sat rigtigt i stikkontakten? Sæt stikket i kontakten i væggen.
• Er sikringen, som køleskabet er tilsluttet, eller hovedsikringen sprunget? Kontroller
sikringen.
Kondens på siden af køleskabet (MULTIZONE, KØLEKONTROL og FLEXIZONE).
• Meget kolde omgivelser. Ofte åbning og lukning af lågen. Højt fugtindhold i
omgivelserne. Opbevaring af mad, der indeholder væske, i åbne beholdere.
Lågen står på klem. Sæt termostaten på koldere grader.
• Reducér tiden, hvor lågen står åben, eller brug den mindre ofte.
• Dæk maden, der opbevares i åbne beholdere, til med passende materiale.
• Tør kondensvandet af vha. en tør klud og kontroller, om det vedvarer.
Kompressoren kører ikke.
• Beskyttelsestermo fra kompressoren vil blæse ud under pludselig strømudfald
eller tilkoblinger frakoblinger, da kølemiddeltrykket i køleskabets kølesystem ikke er
bragt i balance endnu. Køleskabet vil starte med at køre efter ca. 6 minutter. Ring
efter service, hvis køleskabet ikke starter efter denne periode.
• Køleskabet er ved at afrime. Dette er normalt for et køleskab med fuldautomatisk
afrimning. Afrimning foregår med jævne mellemrum.
• Køleskabsstikket er ikke sat i kontakten. Sørg for, at stikket er sat ordentligt i
kontakten.
• Er temperaturindstillingerne foretaget rigtigt?
• Strømmen kan være afbrudt.
18
DA
Køleskabet kører ofte eller i lang tid.
• Det nye køleskab kan være bredere end det foregående. Dette er helt normalt.
Store køleskabe arbejder i længere perioder.
• Den omgivende rumtemperatur kan være høj. Dette er helt normalt.
• Køleskabet kan have været sat til for nylig eller have været fyldt op med mad.
Komplet nedkøling af køleskabet kan vare et par timer længere.
• Store mængder varm mad kan være blevet sat ind i køleskabet fornylig. Varm
mad medfører, at køleskabet skal køre i længere tid, indtil maden når den
ønskede temperatur.
• Lågerne kan have været åbnet jævnligt eller have stået på klem i lang tid. Den
varme luft, der er kommet ind i køleskabet, får køleskabet til at køre i længere
perioder. Undlad at åbne lågen så ofte.
• Fryserens eller køleskabets dør kan have stået på klem. Kontroller om lågerne er
lukket tæt.
• Køleskabet er indstillet meget koldt. Indstil køleskabstemperaturen højere, indtil
temperaturen er tilpas.
• Køleskabets eller fryserens lågepakning kan være snavset, slidt, ødelagt eller ikke
sat ordentligt på. Rengør eller udskift pakningen. Beskadiget/brækket pakning
forårsager, at køleskabet kører i længere perioder for at vedligeholde den aktuelle
temperatur.
Frysertemperaturen er meget lav, mens køleskabstemperaturen er tilpas.
• Frysertemperaturen er indstillet meget koldt. Juster frysertemperaturen varmere
og kontroller.
Køleskabstemperaturen er meget lav, mens fryserstemperaturen er tilpas.
• Køleskabstemperaturen er indstillet til en meget lav temperatur. Juster
køleskabstemperaturen varmere og kontroller.
Mad, der opbevares i køleskabet, fryser.
• Køleskabstemperaturen er indstillet til en meget lav temperatur. Juster
køleskabstemperaturen varmere og kontroller.
Temperaturen i køleskab eller fryser er meget høj.
• Køleskabstemperaturen er indstillet til en meget lav temperatur.
Køleskabsindstillingen har virkning på fryserens temperatur. Skift køleskabets eller
fryserens temperatur, indtil køleskabs- eller frysertemperatur når et tilpas niveau.
• Lågerne kan have været åbnet jævnligt eller have stået på klem i lang tid.
• Døren kan have stået på klem, luk døren helt.
• Store mængder varm mad kan være blevet sat ind i køleskabet fornylig. Vent til
køleskabet eller fryseren når den ønskede temperatur.
• Køleskabet kan være taget ud af kontakten fornylig. Komplet nedkøling af
køleskabet tager tid.
19
DA
Funktionslyden øges, når køleskabet kører.
• Egenskaberne for køleskabets driftsydelse kan ændre sig alt efter ændringerne i
den omgivende temperatur. Det er normalt og ikke en fejl.
Vibrationer eller støj.
• Gulvet er ikke lige, eller det er svagt. Køleskabet vipper, når det flyttes langsomt.
Sørg for, at gulvet er lige, stærkt og kapabelt til at bære køleskabet.
• Støjen kan være forårsaget af de genstande, der er lagt i køleskabet. Ting oven
på køleskabet skal fjernes.
Der er støj som væske, der løber over eller sprøjter.
• Væske- og gasstrømning sker i henhold til køleskabets driftsprincipper. Det er
normalt og ikke en fejl.
Der er en støj som en vind, der blæser.
• Ventilatorer bruges til at køle køleskabet. Det er normalt og ikke en fejl.
Kondensvand på køleskabets indervægge.
• Varmt og fugtigt vejr øger isdannelse og udsvedning. Det er normalt og ikke en
fejl.
• Dørerne kan have stået på klem, sørg for de er helt lukkede.
• Lågerne kan have været åbnet jævnligt eller have stået på klem i lang tid.
Der opstår fugt på ydersiden af køleskabet eller mellem lågerne.
• Der kan være fugtighed i luften hvilket er normalt i fugtigt vejr. Når fugtigheden er
mindre, vil kondensen forsvinde.
Dårlig lugt inde i køleskabet.
• Køleskabets skal rengøres indvendigt. Rengør køleskabet indvendigt med en
svamp, varmt vand eller kulstofholdigt vand.
• Nogle beholdere eller emballeringsmaterialer kan forårsage lugten. Brug en anden
beholder eller et andet mærke indpakningsmateriale.
Døren lukker ikke.
• Madbeholdere forhindrer lågen i at lukke. Omplacer pakkerne, der blokerer lågen.
• Køleskabet står ikke helt lodret på gulvet og vipper når det flyttes lidt. Justér
højdeskruerne.
• Gulvet er ikke lige eller stærkt. Sørg for, at gulvet er lige, stærkt og kapabelt til at
bære køleskabet.
Grøntsagsskuffer sidder fast.
• Maden berører måske skuffens top. Omarranger maden i skuffen.
20
DA
Lue tämä käyttöopas ensin!
Hyvä asiakas,
toivomme, että nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa valmistamamme ja erittäin huolellisella
laadunvalvonnalla tarkastettu tuote toimii käytössäsi mahdollisimman tehokkaasti.
Tämän varmistamiseksi toivomme, että luet huolellisesti koko käyttöoppaan ennen jääkaapin
käyttöön ottoa, ja säilytät sitä helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten.
Tämä käyttöopas
• Auttaa käyttämään jääkaappia nopeasti ja turvallisesti.
• Lue käyttöopas ennen jääkaapin asennusta ja käyttöä.
• Noudata ohjeita, erityisesti niitä, jotka koskevat turvallisuutta.
• Säilytä käyttöopasta helposti saatavilla olevassa paikassa, sillä voit tarvita sitä myöhemmin.
• Lue myös muut tuotteen mukana tulleet asiakirjat.
Huomaa, että tämä käyttöopas voi soveltua myös muihin malleihin.
Symbolit ja niiden kuvaus
Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja:
C
Tärkeitä tietoja tai hyödyllisiä käyttövihjeitä.
A
Varoitus hengelle ja omaisuudelle vaarallisista olosuhteista.
B
Varoitus sähköjännitteestä.
Tässä tuotteessa on sähköisten ja elektronisten laitteiden jätteiden (WEEE)
valikoivan lajittelun symbolimerkintä.
Tämä tarkoittaa, että tätä tuotetta pitää käsitellä Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2002/96/EY:n mukaisesti, jotta sitä voidaan kierrättää ja
purkaa minimoiden ympäristövaikutukset. Saat lisätietoja paikallisilta tai alueellisilta
viranomaisilta.
Elektroniset laitteet, jotka eivät ole mukana valikoivassa lajittelussa ovat potentiaalisesti
vaarallisia ympäristölle ja ihmisen terveydelle, koska ne sisältävät vaarallisia aineita.
SISÄLTÖ
1 Jääkaappi 3
2 Tärkeitä
turvallisuusvaroituksia
4
Käyttötarkoitus......................................... 4
Laitteet, joissa on vesiautomaatti.............. 6
Lasten turvallisuus.................................... 6
HCA-varoitus............................................ 6
Energian säästötoimet.............................. 7
3 Asennus
8
Jääkaapin kuljetuksessa huomioitavat
asiat......................................................... 8
Ennen jääkaapin käyttöä........................... 8
Sähköliitännät........................................... 9
Pakkauksen hävittäminen......................... 9
Vanhan jääkaapin hävittäminen................. 9
Sijoittaminen ja asennus........................... 9
Jalkojen säätäminen............................... 10
Ovien uudelleen sijoitus.......................... 11
Ovien uudelleen sijoitus.......................... 12
2
4 Valmistelu
13
5 Jääkaapin käyttäminen 14
Käyttölämpötilan asettaminen................. 14
LED-merkkivalot ja ohjauspaneeli............ 14
6 Ylläpito ja puhdistus
18
Muoviosien suojelu ................................ 18
7 Suositellut
ongelmanratkaisut
FI
19
1 Jääkaappi
34 5
1
2
6
7
8
8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Reflektorit
Yläkarmi
Pikapakastuskytkin
Osoitinvalot
Termostaattivalitsin
Jääkotelo
Pikapakastuslokero
Pakastelokerot
Säädettävät etujalat
C Tämän ohjekirjan kuvitus on mallikuviin perustuvaa eikä se ehkä vastaa täysin todellista
tuotetta. Jos jokin osa puuttuu ostamastasi tuotteesta, kuvaus koskee muita malleja.
3
FI
2 Tärkeitä turvallisuusvaroituksia
Tutustu seuraaviin ohjeisiin. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa loukkaantumisen tai aineellisia
vahinkoja. Muuten kaikki takuu- ja
käyttövarmuusvastuut mitätöityvät.
Ostamasi laitteen käyttöikä on 10 vuotta.
Tämä on myös aika, jonka kuluessa laitteen
toimintaan kuvatulla tavalla tarvittavia
varaosia on saatavana.
Käyttötarkoitus
Tämä tuote on suunniteltu
– sisätiloihin ja suljettuihin tiloihin kuten
koteihin,
• Tuotteet joissa on pakastusosasto:
Älä laita pullotettuja tai tölkitettyjä
nesteitä pakastinosastoon. Ne voivat
pakastettaessa särkyä.
• Älä kosketa käsin pakastettua ruokaa, se
voi tarttua käteesi.
• Irrota jääkaappi verkkovirrasta ennen
puhdistamista tai sulattamista.
• Höyryä ja höyrystyviä puhdistusaineita
ei saa koskaan käyttää jääkaapin
puhdistuksessa ja sulatuksessa. Höyry voi
tässä tapauksessa päästä kosketuksiin
sähköosien kanssa ja aiheuttaa oikosulun
tai sähköiskun.
• Älä koskaan käytä jääkaapin osia, kuten
ovea, tukena tai askelmana.
– suljettuihin työskentely-ympäristöihin,
kuten myymälöihin ja toimistoihin,
– suljettuihin majoitustiloihin kuten maatiloille,
hotelleihin ja pensionaatteihin.
• Tuotetta ei saa käyttää ulkona.
Yleinen turvallisuus
• Kun haluat hävittää/romuttaa laitteen,
suosittelemme ottamaan yhteyttä
valtuutettuun huoltoon vaadittavien tietojen
ja valtuutettujen tahojen selville saamiseksi.
• Ota yhteys valtuutettuun huoltoon kaikissa
jääkaappiin liittyvissä kysymyksissä ja
ongelmissa. Älä puutu tai anna kenenkään
muun puuttua jääkaapin huoltoon
ilmoittamatta valtuutettuun huoltoon.
• Älä käytä sähkölaitteita jääkaapin sisällä.
• Älä vahingoita poraamalla tai leikkaamalla
osia, joissa jäähdytysaine kiertää.
Jäähdytysainetta voi suihkuta ulos, kun
haihduttimen kaasukanava, johdon jatke
tai pinnoite puhkaistaan, ja se voi aiheuttaa
ihon ärsytystä ja silmävahinkoja.
• Älä peitä tai tuki millään materiaalilla
jääkaapin tuuletusaukkoja.
• Vain valtuutetut henkilöt saavat korjata
sähkölaitteita. Epäpätevän henkilön
tekemät korjaukset voivat aiheuttaa vaaran
käyttäjälle.
• Tuotteet joissa on pakastusosasto: Älä
laita jäätelöä tai jääkuutioita suuhusi heti
otettuasi ne pakastinosastosta! (Se voi
aiheuttaa suuhun paleltuman.)
4
FI
• Vian ilmetessä tai jääkaappia huollettaessa
tai korjattaessa sammuta virta joko
kääntämällä sulake pois päältä tai
irrottamalla virtajohto.
• Älä vedä johdosta irrottaessasi pistokkeen.
• Tämä jääkaappi on tarkoitettu pelkästään
elintarvikkeiden säilytykseen. Sitä ei saa
käyttää mihinkään muihin tarkoituksiin.
• Tekniset tiedot sisältävä tyyppikilpi sijaitsee
jääkaapin sisällä vasemmalla seinällä.
• Älä liitä jääkaappia
sähkönsäästöjärjestelmiin. Ne voivat
vahingoittaa jääkaappia.
• Säilytä väkevät alkoholijuomat tiukasti
suljettuna pystyasennossa.
• Älä säilytä jääkaapissa suihkepulloja, jotka
sisältävät syttyviä ja räjähtäviä aineita.
• Jos jääkaapissa palaa sininen valo, älä
katso sitä optisilla laitteilla.
• Älä käytä sulatusprosessin
nopeuttamiseen mekaanisia tai muita
keinoja, joita valmistaja ei suosittele.
• Odota käsin ohjattavan jääkaapin kohdalla
vähintään 5 minuuttia ennen jääkaapin
käynnistämistä sähkökatkon jälkeen.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden (lapset mukaan lukien)
käytettäväksi, joilla on heikentyneet
fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt
tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa,
jollei heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö valvo heitä ja opasta heitä laitteen
käytössä.
• Tämä käyttöopas tulee luovuttaa uudelle
omistajalle tuotteen mukana, jos tuote
vaihtaa omistajaa.
• Älä käytä rikkoutunutta jääkaappia. Jos
epäilet vikaa, ota yhteys huoltoedustajaan.
• Vältä vahingoittamasta virtajohtoa, kun
siirrät jääkaappia. Johdon taivuttaminen
saattaa aiheuttaa tulipalon. Älä sijoita
painavia esineitä sähköjohdon päälle. Älä
kosketa pistoketta märin käsin, kun liität
tuotteen.
• Jääkaapin sähköturvallisuus taataan
vain, jos kodin maadoitusjärjestelmä on
standardien mukainen.
• Laitteen altistaminen sateelle, lumelle,
auringolle ja tuulelle on vaarallista
sähköturvallisuuden kannalta.
• Ota yhteys valtuutettuun huoltoon, jos
sähköjohto on vahingoittunut, jotta
vältetään vaarat.
• Älä kytke jääkaappia pistorasiaan, jos
sähköliitäntä on löysä.
• Älä koskaan liitä jääkaappia pistorasiaan
asennuksen aikana. Se voi aiheuttaa
vaaran, joka voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan.
• Vettä ei saa turvallisuuden vuoksi koskaan
suihkuttaa suoraan tuotteen sisä- tai ulkoosiin.
• Älä suihkuta lähellä jääkaappia syttyviä
aineita, kuten propaanikaasua, sillä se
aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran.
5
FI
• Älä aseta vettä sisältäviä astioita jääkaapin
päälle, sillä sellainen voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
• Älä täytä jääkaappia liian suurella
elintarvikemäärällä. Jos jääkaappi on
ylikuormitettu, se saattaa kaatua ja
vahingoittaa sinua, ja rikkoa jääkaapin
ovea avattaessa. Älä aseta esineitä
jääkaapin päälle, sillä ne saattavat pudota
jääkaapin ovea avatessa tai sulkiessa.
• Sellaisia tuotteita, jotka vaativat tarkan
lämpötilan säädön (esim. rokotteet,
lämpöherkät lääkkeet, tieteellinen
materiaali jne.), ei tule säilyttää jääkaapissa.
• Jos jääkaappia ei käytetä pitkään
aikaan, se on irrotettava verkkovirrasta.
Mahdollinen ongelma sähköjohdossa
saattaa aiheuttaa tulipalon.
Laitteet, joissa on
vesiautomaatti
Vesijohdon paineen tulee olla vähintään 1
bar. Vesijohdon paineen tulee olla enintään
8 bar.
• Käytä vain juomavettä.
Lasten turvallisuus
• Jos ovessa on lukko, avain tulee pitää
lasten ulottumattomissa.
• Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse
leikkimään laitteella.
HCA-varoitus
• Sähköpistokkeen kärki on puhdistettava
säännöllisesti. Se voi muuten aiheuttaa
tulipalon.
• Sähkötulpan kärki on puhdistettava
säännöllisesti kuivalla liinalla. Se voi
muuten aiheuttaa tulipalon.
• Jääkaappi saattaa siirtyä, jos säädettäviä
jalkoja ei ole kiinnitetty oikein lattiaan.
Säädettävien jalkojen kiinnittäminen
lattiaan oikein voi estää jääkaappia
siirtymästä.
• Kun kannat jääkaappia, älä pidä kiinni sen
ovenkahvasta. Se saattaa silloin särkyä.
• Kun laite täytyy sijoittaa toisen jääkaapin
tai pakastimen viereen, laitteiden välisen
etäisyyden tulee olla vähintään 8 cm.
Muuten vastakkaiset seinät saattavat
härmistyä.
6
Jos laite on varustettu
jäähdytysjärjestelmällä, joka sisältää
R600a-kylmäainetta:
Tämä kaasu on syttyvää. Varo siksi
vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää ja
putkistoa käytön ja kuljetuksen aikana. Pidä
laite erossa mahdollisista tulenlähteistä,
jotka saattavat sytyttää sen tuleen. Tuuleta
huone, johon laite on sijoitettu.
Ohita tämä varoitus, jos laitteen
kylmäjärjestelmä sisältää R134akylmäainetta.
Laitteessa käytetyn kaasun tyyppi on
ilmoitettu jääkaapin sisäpuolella vasemmalla
seinällä olevassa tyyppikilvessä.
Älä hävitä laitetta polttamalla.
FI
Energian säästötoimet
• Älä jätä jääkaapin ovea auki pitkäksi aikaa.
• Älä laita lämpimiä ruokia tai juomia
jääkaappiin.
• Älä ylikuormita jääkaappia niin, että ilman
kierto kaapin sisällä estyy.
• Älä asenna jääkaappia suoraan
auringonpaisteeseen tai lähelle
lämmönlähteitä, kuten uunit,
astianpesukoneet tai lämpöpatterit.
• Pidä huoli, että säilytät elintarvikkeita
suljetuissa astioissa.
• Tuotteet joissa on pakastusosasto: voit
säilyttää pakastimessa mahdollisimman
paljon elintarvikkeita, kun irrotat
pakastimen hyllyn tai lokeron. Jääkaapissa
ilmoitetut energiankulutusarviot on
määritetty maksimitäytöllä irrottamalla
jääkaapin hylly tai lokero. Vaaraa ei ole
käytettäessä hyllyä tai vetolaatikkoa
pakastettavien elintarvikkeiden mukaan.
• Pakastetun ruoan sulattaminen
jääkaappiosastossa säästää sekä
energiaa että säilyttää ruoan laadun.
7
FI
3 Asennus
BMuista, että valmistaja ei ole vastuussa,
1
2
jos käyttöoppaassa annettuja tietoja ei
noudateta.
3
3
3
1
Jääkaapin kuljetuksessa
huomioitavat asiat
1. Jääkaappi on aina tyhjennettävä ja
puhdistettava ennen kuljetusta.
2. Jääkaapin hyllyt, lisävarusteet,
vihanneslokerot jne., on kiinnitettävä
paikoilleen kunnolla teipillä niiden
suojaamiseksi tärinältä ennen
uudelleenpakkausta.
3. Pakkaus on sidottava vahvoilla teipeillä
4. Liitä jääkaapin virtajohto pistorasiaan. Kun
ja naruilla ja pakkaukseen painettuja
kuljetusohjeita on noudatettava.
Älä unohda...
Kaikki kierrätetyt materiaalit ovat korvaamaton
lähde luonnolle ja kansallisille resursseille.
Jos haluat osallistua pakkausmateriaalien
kierrätykseen, saat lisätietoja
ympäristöosastoilta tai paikallisilta
viranomaisilta.
jääkaapin ovi avataan, jääkaapin sisätilan
valo syttyy.
5. Kuulet ääntä, kun kompressori käynnistyy.
Jäähdytysjärjestelmään suljetut nesteet ja
kaasut voivat myös aiheuttaa jonkin verran
ääntä silloinkin, kun kompressori ei ole
käynnissä. Se on aivan normaalia.
6. Jääkaapin etureunat voivat tuntua
lämpimiltä. Tämä on normaalia. Näiden
alueiden on suunniteltu olevan lämpimiä
kondensaation estämiseksi.
Ennen jääkaapin käyttöä
Tarkista seuraava ennen kuin alat käyttää
jääkaappia:
1. Ovatko jääkaapin sisäpinnat kuivia ja
kiertääkö ilma vapaasti jääkaapin takana?
2. Asenna 2 muovikiilaa kuten kuvassa
on esitetty. Muovikiilat varmistavat
vaadittavan etäisyyden jääkaapin ja seinän
välillä ilman kierron takaamiseksi. (Kuva
on vain esimerkki eikä vastaa tuotetta
täsmällisesti.)
3. Puhdista jääkaapin sisäpinnat, kuten on
suositeltu osassa "Ylläpito ja puhdistus".
8
FI
Sähköliitännät
Sijoittaminen ja asennus
Liitä jääkaappi maadoitettuun pistorasiaan,
joka on suojattu riittävän tehokkaalla
sulakkeella.
Tärkeää:
• Liitännän on oltava kansallisten säädösten
mukainen.
A Jos oviaukko jääkaapin
• Virtakaapelin pistokkeen on oltava helposti
saatavilla asennuksen jälkeen.
• Määritetyn jännitteen on oltava sama kuin
sähköverkolla.
• Liitäntään ei saa käyttää jatkokaapeleita tai
haaroitusrasioita.
asennushuoneeseen ei ole tarpeeksi
leveä, soita valtuutettuun huoltoon ja
pyydä heitä irrottamaan jääkaapin ovet,
jolloin se saattaa mahtua ovesta sivuttain.
1. Asenna jääkaappi paikkaan, jossa sitä on
helppo käyttää.
2. Pidä jääkaappi etäällä lämmönlähteistä,
kosteista paikoista ja suoralta
auringonpaisteelta.
3. Jääkaapin ympärillä on oltavaa tilaa
kunnolliselle tuuletukselle, jotta se toimisi
tehokkaasti. Jos jääkaappi asetetaan
seinän syvennykseen, väliä kattoon ja
seiniin on jäätävä vähintään 5 cm. Jos
lattia on päällystetty matolla, jääkaapin on
oltava koholla lattiasta vähintään 2,5 cm.
BVahingoittunut virtakaapeli on jätettävä
pätevän sähköteknikon vaihdettavaksi.
BTuotetta ei saa käyttää ennen kuin se on
korjattu! Se aiheuttaa sähköiskun vaaran!
Pakkauksen hävittäminen
Pakkausmateriaali voi olla lapsille
vaarallista. Pidä pakkausmateriaali lasten
ulottumattomissa tai hävitä se lajittelemalla
jätteidenhävitysohjeiden mukaisesti. Älä
hävitä pakkausmateriaalia kotitalousjätteen
mukana.
Jääkaapin pakkaus on valmistettu
kierrätettävistä materiaaleista.
4. Aseta jääkaappi tasaisella lattiapinnalle
tärinän ehkäisemiseksi.
5. Älä säilytä jääkaappia tilassa, jonka
lämpötila on alle 10 °C.
Vanhan jääkaapin hävittäminen
Hävitä vanha jääkaappi aiheuttamatta
vahinkoa ympäristölle.
• Voit ottaa yhteyden valtuutettuun
jälleenmyyjään tai kunnalliseen
jätehuoltokeskukseen saadaksesi ohjeet
jääkaapin hävittämisestä.
Ennen kuin hävität jääkaapin, leikkaa
virtapistoke irti, ja jos ovessa on lukitus,
tee siitä toimintakyvytön, jottei siitä koidu
vaaraa lapsille.
9
FI
Jalkojen säätäminen
Jos jääkaappi on epätasapainossa
Voit tasapainottaa jääkaapin kiertämällä
etujalkoja kuten kuvassa. Kulma, jossa jalka
sijaitsee, laskeutuu, kun jalkaa kierretään
mustan nuolen suuntaisesti ja nousee, kun
sitä kierretään vastakkaiseen suuntaan.
Toimenpidettä helpottaa, jos joku toinen
auttaa nostamalla hieman jääkaappia.
10
FI
Ovien uudelleen sijoitus
Etene numerojärjestyksessä
9
7
7
8
5
6
1
6
4
60°
3
2
12
12
10
11
14
11
13
60°
16
15
11
FI
Ovien uudelleen sijoitus
Etene numerojärjestyksessä
a
a
c
b
d
b
e
1
595 mm
820 mm
840 mm
55 mm
2
3
b
b
4
12
FI
4 Valmistelu
C Jääkaappi on asennettava vähintään
30 cm:n etäisyydelle lämmönlähteistä,
kuten keittotaso, liesi, keskuslämmitin ja
uuni sekä vähintään 5 cm:n etäisyydelle
sähköliedestä, eikä sitä saa sijoittaa
suoraan auringonpaisteeseen.
C Jääkaapin sijoitushuoneen lämpötilan on
oltava vähintään 10 °C. Jääkaapin käyttöä
kylmemmissä olosuhteissa ei suositella,
sillä sen tehokkuus kärsii.
C Varmista, että jääkaapin sisäpinta on
puhdistettu huolellisesti.
C Jos kaksi jääkaappia asennetaan
rinnakkain, niiden väliin on jätettävä tilaa
vähintään 2 cm.
C Kun käytät jääkaappia ensimmäistä
kertaa, huomioi seuraavat ohjeet
ensimmäisten kuuden tunnin aikana.
- Ovea ei saa avata jatkuvasti.
- Laitetta on käytettävä tyhjänä ilman
elintarvikkeita.
- Älä irrota jääkaappia verkkovirrasta. Jos
ilmenee itsestäsi riippumaton virtakatkos,
katso varoitukset osassa "Suositellut
ongelmanratkaisut".
C Alkuperäiset pakkaus- ja
vaahtomuovimateriaalit kannattaa säilyttää
tulevaa kuljetusta tai siirtoa varten.
13
FI
5 Jääkaapin käyttäminen
Käyttölämpötilan asettaminen
4
2
3
LED-merkkivalot ja
ohjauspaneeli
Laitteessa on kolme värillistä osoitinvaloa,
jotka osoittavat pakastimen toimintatilat.
Vihreä merkkivalo (1): Syttyy, kun laite
on liitetty verkkovirtaan, ja palaa niin kauan
kuin sähkövirtaa on. Vihreä valo ei pala,
jos termostaatti on asetettu asentoon 0.
Vihreä osoitinvalo ei osoita pakastimen
sisälämpötilaa.
Keltainen osoitinvalo (2): Tämä
merkkivalo palaa, kun pikapakastuskytkin
on käytössä ja palaa kunnes
pikapakastustoiminto kytketään käytöstä.
Kompressori toimii jatkuvasti, kun
pikapakastuskytkin on kytketty käyttöön.
Pikapakastustoiminto on tuoreen ruuan
pakastamista varten.
14
1
5
Punainen osoitinvalo (3) Syttyy:
a) Jos asetettua lämpötilaa ei voida
ylläpitää.
b) Jos pakastuslokeroon on asetettu
liikaa tuoreruokaa.
c) Jos laitteen ovi jää vahingossa auki.
Termostaattivalitsin (5)
Termostaattivalitsin sijaitsee osoitinvalojen
kehyksessä.
TÄRKEÄÄ: Painettaessa
pikapakastuskytkintä saattaa esiintyä
pieni viive, ennen kuin kompressori alkaa
toimimaan. Tämä on normaalia eikä ole
kompressorivika.
FI
Käyttölämpötilaa säädetään
lämpötilasäätimellä.
Warm
Cold
Muista lukea mittari heti, sillä sen lämpötila
nousee hyvin nopeasti, kun olet ottanut sen
pakastimesta.
Ruoan pakastaminen
Pakastusalue on merkitty tällä
symbolilla oven suojuksessa.
Voit käyttää laitetta tuoreen ruoan
pakastamiseen
sekä
pakasteruokien
säilytykseen
Tarkista ruokien päällysteen suositukset.
A Huomio
1 = Pienin jäähdytysasetus (Lämpimin
asetus)
4 = Suurin jäähdytysasetus (Kylmin
asetus)
(tai)
Min. = Pienin jäähdytysasetus
(Lämpimin asetus)
Max. = Suurin jäähdytysasetus
(Kylmin asetus)
Älä pakasta hiilihappojuomia, sillä jäätyvä
neste saattaa rikkoa pullon.
Aseta asetus halutun lämpötilan mukaan.
Sisälämpötila riippuu myös ympäröivästä
lämpötilasta, oven avaamistiheydestä ja
laitteessa olevien ruokien määrästä.
Oven jatkuva avaaminen aiheuttaa
sisälämpötilan nousun.
Tästä syystä suositellaan, että ovi
suljetaan välittömästi käytön jälkeen.
Laitteen normaalin säilytyslämpötilan tulee
olla -18 °C (0 °F). Jos termostaattisäädintä
käännetään vastapäivään asennosta
1, laite kytketään pois päällä ja kuuluu
naksahtava ääni. Matalampiin lämpötiloihin
päästään säätämällä termostaattivalitsinta
kohti asentoa 4.
Suosittelemme tarkistamaan lämpötilan
lämpömittarilla, jotta varmistetaan,
että säilytyslokerot ovat halutuissa
lämpötiloissa.
15
Ole varovainen pakastetuotteiden, kuten
värillisten jääkuutioiden, käsittelyssä.
Älä ylitä laitteen pakastuskykyä 24 tuntiin.
Katso luokituskilpi.
Ruuan
laadun
säilyttämiseksi
on
pakastuksen tapahduttava mahdollisimman
nopeasti.
Silloin ei pakastuskapasiteettia ylitetä eikä
pakastimen sisälämpötila nouse.
A Huomio
Säilytä jo pakastetut ruuat eri osastossa
kuin juuri pakastimeen laitettu tuoreruoka.
Kun pakastat kuumia ruokia,
jäähdytyskompressori toimii, kunnes
ruoka on täysin pakastunut. Tämä voi
tilapäisesti johtaa jääkaappiosan liialliseen
kylmenemiseen.
Jos pakastimen oven avaaminen heti
sulkemisen jälkeen on hankalaa, älä
huolestu. Tämä johtuu paine-eroista,
jotka tasoittuvat, jolloin oven voi avata
normaalisti muutaman minuutin kuluttua.
Kuulet tyhjiöäänen heti oven sulkemisen
jälkeen. Tämä on aivan normaalia.
FI
Jääpalojen teko
Laitteen sulattaminen
Täytä jääpalarasia ¾ täyteen vettä ja laita
se pakastimeen.
Heti kun vesi on jäätynyt, voit ottaa
jääpalat esiin.
Älä käytä teräviä esineitä, kuten veitsiä
tai haarukoita, jääpalojen irrottamiseen. Ne
aiheuttavat loukkaantumisvaaran!
Liiallinen jään kertyminen vaikuttaa laitteen
pakastuskykyyn.
Siksi laitteen sulatusta suositellaan
vähintään kaksi kertaa vuodessa tai aina,
kun jääkertymää on yli 7 mm.
Sulata laite silloin, kun siinä on vain vähän
ruokia tai ei lainkaan.
Anna jääpalojen sen sijaan hieman sulaa
tai aseta astian pohja hetkeksi kuumaan
veteen.
Ota pakasteruuat esiin laatikoista. Kääri
ne useaan kerrokseen paperia tai huopaan,
ja laita ne viileään paikkaan.
Irrota laite verkosta tai sammuta
virtakatkaisija, ja aloita sulatusprosessi.
Pikapakastus
Jos pakastetaan suuri määrä tuoretta
ruokaa, pikapakastuspainiketta on
painettava 24 tuntia ennen ruuan
laittamista pikapakastusosastoon.
Suositellaan pikapakastuskytkimen
pitämistä päällä 24 tuntia, jotta
tuoretta ruokaa voidaan pakastaa
pakastuskapasiteetissa mainittu
maksimimäärä. Vältä sekoittamasta jo
pakastettuja ja pakastamattomia ruokia.
1-
-2
4-
-3
16
FI
Ota lisävarusteet (kuten hyllyt, laatikot
jne.) laitteesta, ja käytä sopivaa astiaa
sulatusveden keräämiseen.
Pyyhi sulatusvesi tarvittaessa sienellä tai
pehmeällä liinalla.
Jätä ovi auki sulatuksen ajaksi.
Aseta laitteeseen lämmintä vettä sisältäviä
astioita nopeampaa sulatusta varten.
Älä käytä sähkölaitteita, sulatussuihkeita
tai suippokärkisiä tai teräviä esineitä, kuten
veitsiä tai haarukoita, jään poistamiseen.
Kun sulatus on suoritettu, puhdista
sisäpuoli.
Kytke laite takaisin verkkovirtaan. Aseta
pakasteruoka vetolaatikoihin ja työnnä
laatikot pakastimeen.
17
FI
6 Ylläpito ja puhdistus
Muoviosien suojelu
AÄlä koskaan käytä puhdistamiseen
bensiiniä, bentseeniä tai vastaavia aineita.
BSuosittelemme, että irrotat laitteen
C Älä laita nestemäistä öljyä tai öljyssä
keitettyjä elintarvikkeita jääkaappiin
avoimissa astioissa, sillä ne vahingoittavat
jääkaapin muovipintoja. Jos öljyä vuotaa
tai tarttuu muovipinnoille, puhdista ja
huuhtele kohta heti lämpimällä vedellä.
verkkovirrasta ennen puhdistusta.
BÄlä koskaan käytä puhdistamiseen
teräviä, hankaavia välineitä, saippuaa,
puhdistusainetta, pesuainetta ja vahaa.
C Käytä jääkaapin sisätilojen puhdistukseen
haaleaa vettä ja pyyhi kuivaksi.
C Käytä sisätilojen puhdistukseen liinaa, joka
on kostutettu 1 tl ruokasoodaa ja 1/2 litraa
vettä sisältävässä liuoksessa ja puristettu
kuivaksi, kuivaa lopuksi.
BVarmista, ettei vettä pääse
lamppukoteloon ja muihin sähköosiin.
BJos jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan,
irrota virtajohto pistorasiasta, poista
kaikki ruoat, puhdista jääkaappi ja jätä ovi
raolleen.
C Tarkista oven eristeet säännöllisesti
varmistaaksesi, että ne ovat puhtaita ja
vapaita ruoantähteistä.
AOvitelineiden irrottamiseksi poista niistä
kaikki sisältö ja työnnä sitten ovitelinettä
pohjasta ylöspäin.
18
FI
7 Suositellut ongelmanratkaisut
Tarkista tämä luettelo, ennen kuin soitat huoltoon. Se voi säästää aikaa ja rahaa. Tämä
luettelo sisältää useita valituksia, jotka eivät johdu virheellisestä työstä tai käytetystä
materiaalista. Joitain tässä kuvatuista ominaisuuksista ei ehkä ole laitteessasi.
Jääkaappi ei toimi.
• Onko jääkaapin virtajohto kunnolla kiinni pistorasiassa? Aseta pistoke seinäpistorasiaan.
• Onko jääkaapin pistorasian sulake tai pääsulake palanut? Tarkista sulake.
Kondensaatiota jääkaappiosaston sivuseinässä (MONIALUE, JÄÄHDYTYKSEN
OHJAUS ja JOUSTAVA ALUE).
• Hyvin kylmä ympäristö. Oven jatkuva avaaminen ja sulkeminen. Hyvin kostea ympäristö.
Nestepitoisten ruokien säilytys avoimessa astiassa. Oven jättäminen raolleen. Termostaatin
kytkeminen kylmemmälle.
• Oven avoinna oloajan lyhentäminen tai käyttämällä sitä harvemmin.
• Avoimissa astioissa säilytettyjen ruokien peittäminen sopivalla materiaalilla.
• Pyyhi kondensoitunut vesi kuivalla liinalla ja tarkista tuleeko sitä lisää.
Kompressori ei käy
• Kompressorin lämpövastus työntyy ulos äkillisen virtakatkoksen sattuessa tai kun virta
sammuu ja syttyy uudelleen, kun jääkaapin jäähdytysjärjestelmän jäähdytysaineenpaine ei
ole vielä tasapainossa. Jääkaappi käynnistyy noin 6 minuutin kuluttua. Soita huoltoon, jos
jääkaappi ei käynnisty tässä ajassa.
• Jääkaapin sulatusjakso on käynnissä. Tämä on normaalia täysautomaattisesti
itsesulattavassa jääkaapissa. Sulatuskierto tapahtuu tietyin väliajoin.
• Jääkaappia ei ole kytketty pistorasiaan. Varmista, että pistoke on asetettu kunnolla
pistorasiaan.
• Onko lämpötila-asetukset tehty oikein?
• Kyse voi olla virtakatkoksesta.
19
FI
Jääkaappi käy alituiseen tai pitkän ajan.
• Uusi tuotteesi voi olla leveämpi kuin edellinen. Tämä on aivan normaalia. Suuret jääkaapit
käyvät kauemmin.
• Huonelämpötila voi olla liian korkea. Tämä on aivan normaalia.
• Jääkaappi on voitu kytkeä päälle äskettäin tai siihen on säilötty äskettäin ruokaa.
Jääkaapin jäähtyminen oikeaan lämpötilaan voi kestää muutamia tunteja kauemmin.
• Suuri määrä ruokaa on voitu säilöä jääkaappiin äskettäin. Lämmin ruoka aiheuttaa
jääkaapin käymisen pitempään, kunnes se saavuttaa turvallisen säilytyslämpötilan.
• Ovet on voitu avata äskettäin tai jätetty raolleen pitkäksi aikaa. Jääkaappiin päässyt lämmin
ilma aiheuttaa jääkaapin käymisen pitemmän aikaa. Avaa ovia harvemmin.
• Pakastin- tai jääkaappiosaston ovi on voitu jättää raolleen. Tarkista onko ovet suljettu
tiukasti.
• Jääkaappi on säädetty hyvin alhaiselle lämpötilalle. Säädä jääkaapin lämpötila
lämpimämmäksi ja odota, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu.
• Jääkaapin tai pakastimen oven tiiviste voi olla likainen, kulunut, rikkoutunut tai huonosti
paikallaan. Puhdista tai vaihda tiiviste. Vahingoittunut, rikkoutunut tiiviste aiheuttaa
jääkaapin käymisen pitempiä aikoja nykyisen lämpötilan ylläpitämiseksi.
Pakastimen lämpötila on hyvin alhainen, kun jääkaapin lämpötila on sopiva.
• Pakastin on säädetty hyvin alhaiselle lämpötilalle. Säädä pakastimen lämpötila
lämpimämmäksi ja tarkista.
Jääkaapin lämpötila on hyvin alhainen, kun pakastimen lämpötila on sopiva.
• Jääkaappi on voitu säätää hyvin alhaiselle lämpötilalle. Säädä jääkaapin lämpötila
lämpimämmäksi ja tarkista.
Jääkaappiosaston vetolaatikoissa säilytetty ruoka jäätyy.
• Jääkaappi on voitu säätää hyvin alhaiselle lämpötilalle. Säädä jääkaapin lämpötila
lämpimämmäksi ja tarkista.
Jääkaapin tai pakastimen lämpötila on hyvin korkea.
• Jääkaapin lämpötila on voitu säätää hyvin korkealle lämpötilalle. Jääkaapin säädöt
vaikuttavat pakastimen lämpötilaan. Muuta jääkaapin tai pakastimen lämpötilaa, kunnes
jääkaappi tai pakastin saavuttaa riittävän tason.
• Ovet on voitu avata äskettäin tai jätetty raolleen pitkäksi aikaa. Avaa niitä harvemmin.
• Ovi on voitu jättää raolleen. Sulje ovi kokonaan.
• Suuri määrä lämmintä ruokaa on voitu säilöä jääkaappiin äskettäin. Odota, kunnes
jääkaappi tai pakastin saavuttaa halutun lämpötilan.
• Jääkaapin virtajohto on voitu liittää pistorasiaan äskettäin. Jääkaapin kokonaan
jäähtyminen kestää oman aikansa.
Käyntiääni voimistuu, kun jääkaappi käy.
• Jääkaapin käyttöteho saattaa muuttua ympäristön lämpötilan muutosten mukaan. Se on
normaalia eikä ole vika.
Tärinä tai käyntiääni.
• Lattia ei ole tasainen tai se on heikko. Jääkaappi huojuu, kun sitä siirretään hitaasti.
Varmista, että lattia kestää jääkaapin painon ja että se on tasainen.
• Melu saattaa johtua jääkaappiin laitetuista kohteista. Jääkaapin päällä olevat esineet on
poistettava.
20
FI
Jääkaapista kuuluu nesteen vuotamisen tai suihkuamisen kaltaisia ääniä.
• Neste- ja kaasuvuotoja ilmenee jääkaapin käyttöperiaatteiden mukaisesti. Se on normaalia
eikä ole vika.
Kuuluu tuulen huminan kaltaista ääntä.
• Jääkaapin jäähdyttämiseen käytetään tuulettimia. Se on normaalia eikä ole vika.
Kondensaatio jääkaapin sisäseinissä.
• Kuuma ja kostea sää lisää jäätymistä ja kondensaatiota. Se on normaalia eikä ole vika.
• Ovet on voitu jättää raolleen. Varmista, että ovet on suljettu kokonaan.
• Ovet on voitu avata äskettäin tai jätetty raolleen pitkäksi aikaa. Avaa niitä harvemmin.
Kosteutta esiintyy jääkaapin ulkopinnoilla tai ovien välissä.
• Ilma saattaa olla kosteaa. Tämä on normaalia kostealla säällä. Kun kosteutta on
vähemmän, kondensaatio häviää.
Paha haju jääkaapin sisällä.
• Jääkaapin sisäpuoli on puhdistettava. Puhdista jääkaapin sisäpuoli sienellä, haalealla
vedellä tai hiilihapollisella vedellä.
• Jotkut astiat tai pakkausmateriaalit voivat olla hajun aiheuttajia. Käytä erilaista säilytysastiaa
tai erimerkkistä pakkausmateriaalia.
Ovi ei sulkeudu.
• Elintarvikepakkaukset voivat estää oven sulkeutumisen. Poista pakkaukset, jotka ovat
oven esteenä.
• Jääkaappi ei ole täysin suorassa lattialla ja se keinuu vähän liikutettaessa. Säädä
nostoruuveja.
• Lattia ei ole tasainen tai kestävä. Varmista, että lattia on tasainen, ja että se kestää
jääkaapin painon.
Lokerot ovat juuttuneet.
• Elintarvikkeet voivat olla kosketuksissa lokeron katon kanssa. Järjestä ruoat uudelleen
vetolaatikossa.
21
FI
Leggere innanzitutto il manuale di istruzioni.
Gentile Cliente,
ci auguriamo che l'articolo da Lei scelto, prodotto in moderni stabilimenti e sottoposto ai più
severi controlli di qualità, risponda interamente alle Sue esigenze.
A tal fine, La invitiamo a leggere attentamente il manuale di istruzioni del prodotto prima di
procedere al suo utilizzo e di conservarlo per eventuali consultazioni future.
Il presente manuale
• Aiuterà l'utente ad utilizzare l'apparecchio in modo rapido e sicuro.
• Leggere le istruzioni per l'uso prima di installare e utilizzare il prodotto.
• Seguire attentamente le istruzioni, in particolare quelle inerenti alla sicurezza.
• Conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile per eventuali future
consultazioni.
• Leggere inoltre gli altri documenti forniti assieme al prodotto.
Il presente manuale può essere valido anche per altri modelli.
Simboli e loro descrizione
Il manuale di istruzioni contiene i seguenti simboli:
C
Informazioni importanti o consigli utili di utilizzo.
ASegnale di avvertimento in caso di situazioni pericolose per la persona o i beni.
B
Segnale di avvertimento in caso di problemi con il voltaggio.
Riciclaggio
Questo prodotto riporta il simbolo di raccolta differenziata per le
apparecchiature elettriche ed elettroniche di rifiuto (WEEE).
Ciò significa che il prodotto deve essere gestito in conformità alla direttiva
europea 2002/96/EC in modo che durante il riciclaggio e lo smontaggio sia
ridotto al minimo l’impatto sull’ambiente. Per ulteriori informazioni contattare
le autorità locali o regionali.
I prodotti elettronici non inclusi nel processo di raccota differenziata sono
potenzialmente pericolosi per l’ambiente e la salute umana a causa della
presenza di sostanze pericolose.
INDICE
1 Il frigorifero 3
2 Importanti avvertenze per
la sicurezza
4
Uso previsto............................................. 4
Sicurezza generale................................... 4
Sicurezza bambini.................................... 6
Avvertenza HCA....................................... 6
Cose da fare per risparmiare energia........ 6
3 Installazione
7
Punti da tenere in considerazione quando
si trasporta nuovamente il frigorifero......... 7
Prima di utilizzare il frigorifero.................... 7
Collegamento elettrico.............................. 7
Smaltimento del materiale di imballaggio.. 8
Smaltimento del vecchio frigorifero........... 8
Posizionamento e installazione................. 8
Regolazione dei piedini............................. 9
Inversione degli sportelli.......................... 10
Inversione degli sportelli.......................... 11
2
4 Preparazione
12
5 Utilizzo del frigorifero
13
Impostazione della temperatura di
funzionamento........................................ 13
Indicatori LED e pannello di controllo ..... 13
6 Manutenzione e pulizia 17
Protezione delle superfici di plastica ...... 17
7 Soluzioni consigliate per i
18
problemi
IT
1 Il frigorifero
34 5
1
2
6
7
8
8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Riflettori
Guarnizione superiore
Interruttore di congelamento rapido
Spie
Manopola del termostato
Borsa del ghiaccio
Scomparto congelamento rapido
Scomparto cibi congelati
Piedi anteriori regolabili
C Le illustrazioni contenute in questa guida sono schematiche e potrebbero non corrispondere
esattamente al prodotto in uso. Se le parti in oggetto non sono incluse nel prodotto
acquistato, significa che sono da intendersi per altri modelli.
3
IT
2 Importanti avvertenze per la sicurezza
Prendere
in
esame
le
seguenti
informazioni. Se queste informazioni non
vengono rispettate, possono verificarsi
lesioni personali o danni materiali. Quindi
tutte le garanzie e gli impegni sull’affidabilità
diventerebbero privi di validità.
La vita d’uso dell’unità acquistata è 10
anni. Questo è il periodo in cui si conservano
le parti di ricambio necessarie perché l’unità
funzioni come descritto.
Uso previsto
• Non mettere bottiglie e lattine di bibite
liquide nello scomparto del freezer.
altrimenti potrebbero esplodere.
• Non toccare con le mani gli alimenti gelati;
possono incollarsi ad esse.
• Il vapore e i materiali per la pulizia
vaporizzati non devono mai essere usati
per pulire e scongelare il frigorifero. In
questo caso il vapore può entrare in
contatto con le parti elettriche e provocare
corto circuito o scossa elettrica.
• Non usare mai parti del frigorifero come
lo sportello come mezzo di supporto o
movimento.
• Questo apparecchio è destinato ad un
uso domestico e applicazioni simili come
– aree destinate a cucina in negozi, uffici e
altri ambienti di lavoro;
– fattorie e da clienti in alberghi, motel e altri
ambienti di tipo residenziale;
• Non utilizzare dispositivi elettrici all’interno
del frigorifero.
• Non deve essere usato all’esterno. L’uso
esterno non è appropriato anche se
coperto da un tetto.
• Non danneggiare il circuito di
raffreddamento, in cui circola il refrigerante,
con utensili perforanti o taglienti. Il
refrigerante può scoppiare quando i canali
del gas dell’evaporatore, le estensioni dei
tubi o le pellicole superficiali vengono punti
e possono provocare irritazioni alla pelle e
lesioni agli occhi.
Sicurezza generale
• Non bloccare o coprire la ventilazione
dell’elettrodomestico.
• Quando si vuole smaltire/eliminare
l'apparecchio, è consigliabile consultare
il servizio autorizzato per apprendere le
informazioni necessarie e conoscere gli
enti autorizzati.
• Le riparazioni agli apparecchi elettrici
devono essere eseguite solo da personale
qualificato. Le riparazioni eseguite da
personale non competente possono
provocare danni all’utilizzatore.
• Consultare il servizio di manutenzione
autorizzato per tutti i problemi relativi al
frigorifero. Non intervenire o far intervenire
sul frigorifero senza informare il servizio
manutenzione autorizzato.
• In caso di guasto o durante lavori di
riparazione e manutenzione, scollegare la
fornitura d'energia principale spegnendo
il fusibile principale o scollegando la presa
dell’apparecchio.
• Non mangiare coni gelati ghiacciati p
cubetti di ghiaccio o gelati appena presi
dal freezer! (possono provocare bruciature
da freddo alla bocca). (Ciò potrebbe
causare sintomi di congelamento in
bocca).
• Non tirare dal cavo quando si estrae la
spina.
– ambienti tipo bed and breakfast;
– catering e simili applicazioni non
commerciali.
4
• Posizionare le bibite più alte molto vicine e
in verticale
• Non conservare sostanze esplosive come
aerosol con gas propellenti infiammabili
nell'apparecchio.
IT
• Questo manuale deve essere trasferito al
successivo proprietario del frigorifero, in
caso di passaggio di proprietà.
• Non utilizzare apparecchiature
meccaniche o altri mezzi diversi da quelli
consigliati dal produttore, per accelerare il
processo di sbrinamento.
• Quando si sposta l'apparecchio,
assicurarsi di non danneggiare il cavo di
alimentazione. Per evitare che il cavo di
alimentazione si incendi, evitare di torcerlo.
Non mettere oggetti pesanti sul cavo di
alimentazione. Quando il frigorifero viene
collegato alla rete, non toccare la presa di
alimentazione con le mani bagnate.
• Questo apparecchio non deve essere
usato da persone (compresi bambini)
con capacità fisiche, sensoriali o mentali
ridotte, o mancanza di esperienza e
conoscenza, a meno che non ricevano
la supervisione o le istruzioni per l’uso
dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza.
• Non utilizzare frigoriferi danneggiati.
Consultare il servizio assistenza in caso di
dubbi.
• La sicurezza elettrica del frigorifero è
garantita unicamente se il sistema di
messa a terra dell’apparecchiatura è
conforme agli standard.
• L’esposizione del prodotto a pioggia,
neve, sole e vento è pericolosa per la
sicurezza elettrica.
• Contattare l’assistenza autorizzata quando
ci sono danni ai cavi ecc., in modo che
non creino pericoli per l’utente.
• non collegare mai il frigorifero alla presa a
muro durante l’installazione, per evitare il
rischio di morte o lesioni gravi.
• Non collegare il frigorifero alla rete se la
presa elettrica è allentata.
• Non far schizzare l'acqua direttamente
sulle parti esterne o interne del frigorifero
per ragioni di sicurezza.
• Non spruzzare materiali infiammabili come
gas propano, ecc. nelle vicinanze del
frigorifero, a causa del rischio di incendio
ed esplosioni.
• Questo frigorifero è destinato solo alla
conservazione di alimenti. Non deve
essere usato per altri fini.
• Non mettere oggetti pieni di acqua sopra
al frigorifero poiché potrebbero provocare
uno shock elettrico o un incendio.
• L'etichetta che descrive le specifiche
tecniche del prodotto si trova a sinistra
nella parte interna del frigorifero.
• Non sovraccaricare il frigorifero con
troppi alimenti. Gli alimenti in eccesso
possono cadere quando viene aperto lo
sportello, causando lesioni alla persona
o danneggiando il frigorifero. Non
mettere oggetti sopra al frigorifero poiché
potrebbero cadere quando si apre o si
chiude lo sportello dell'apparecchio.
• Non collegare il frigorifero a sistemi di
risparmio energetico poiché possono
danneggiare l'apparecchio.
• Se il frigorifero presenta una luce blu, non
guardarla usando dispositivi ottici.
• Se l'alimentazione è scollegata negli
apparecchi controllati manualmente,
attendere almeno 5 minuti prima di
ricollegarla.
• Materiali che richiedono determinate
condizioni di temperatura come vaccini,
farmaci termosensibili, materiali scientifici,
ecc. non devono essere tenuti in
frigorifero.
5
IT
Avvertenza HCA
• Se il frigorifero non viene usato per molto
tempo, deve essere scollegato dalla rete.
Un problema nell'isolamento del cavo
elettrico potrebbe provocare un incendio.
• La punta della spina elettrica deve essere
regolarmente pulita altrimenti potrebbe
provocare un incendio.
• La punta della spina deve essere pulita
regolarmente con un panno asciutto;
altrimenti può provocare un incendio.
• Il frigorifero potrebbe spostarsi quando
i piedini regolabili non sono posizionati
in modo fermo a terra. Usando i piedini
regolabili si assicura che il frigorifero sia
posizionato in modo stabile sul pavimento.
• Se il frigorifero ha una maniglia sullo
sportello, non tirare l'apparecchio dalla
maniglia quando lo si sposta, altrimenti la
maniglia potrebbe staccarsi.
• Se è necessario utilizzare l’apparecchio
vicino ad un altro frigorifero o un altro
freezer, la distanza tra gli apparecchi deve
essere almeno 8 cm. Altrimenti si può
creare condensa sulle pareti laterali che
sono l’una di fronte all’altra.
• La pressione principale dell’acqua non
deve scendere sotto 1bar. La pressione
principale dell’acqua non deve essere
superiore a 8 bar.
Se il prodotto è dotato di un sistema di
raffreddamento che contiene R600a:
Questo gas è infiammabile. Pertanto, fare
attenzione a non danneggiare il sistema
di raffreddamento e le tubazioni durante
l’uso e il trasporto. In caso di danni, tenere
il prodotto lontano da potenziali fonti di
incendio che possono provocarne l’incendio
e ventilare la stanza in cui si trova l'unità.
Ignorare l’avvertenza se il prodotto è
dotato di un sistema di raffreddamento
che contiene R134a.
Si può vedere il gas usato nella produzione
del dispositivo sull'etichetta informativa che
si trova nella parte interna sinistra dello
stesso.
Non gettare mai il prodotto nel fuoco.
Cose da fare per risparmiare
energia
• Non lasciare lo sportello del frigorifero
aperto per lungo tempo.
• Non inserire cibo caldo o bevande calde
nell'elettrodomestico.
• Non sovraccaricare il frigorifero
impedendo la circolazione dell’aria al suo
interno.
• Non installare il frigorifero sotto la luce
diretta del sole o nelle vicinanze di forni,
lavastoviglie o radiatori.
• Usare solo acqua potabile.
Sicurezza bambini
• Se la porta ha un lucchetto, la chiave deve
essere tenuta lontana dalla portata dei
bambini.
• I bambini devono ricevere la supervisione
necessaria ad assicurare che non giochino
con l’apparecchio.
6
• Porre attenzione nel conservare il cibo in
contenitori chiusi.
• La quantità massima di alimenti può
essere posta nello scomparto freezer del
frigorifero quando il ripiano o il cassetto
dello scomparto freezer sono rimossi. Il
valore di consumo energetico dichiarato
per il frigorifero è stato stabilito con il
ripiano o il cassetto dello scomparto
freezer rimossi e con la quantità massima
di alimenti caricata. Non c'è rischio
nell'usare un ripiano o un cassetto
secondo le forme e le dimensioni degli
alimenti da congelare.
IT
3 Installazione
BRicordarsi che il fabbricante non è
1
responsabile della mancata osservanza
delle informazioni fornite nel manuale di
istruzioni.
2
3
3
3
1
Punti da tenere in
considerazione quando si
trasporta nuovamente il
frigorifero
1. Deve essere svuotato prima di ogni
trasporto.
2. Scaffali, accessori, cestelli ecc. devono
essere fissati nel frigorifero in modo sicuro
per mezzo di nastro adesivo prima di
essere di nuovo imballati.
3. L’imballaggio deve essere eseguito
con nastro spesso e forte e le norme di
trasporto devono essere scrupolosamente
seguite.
Cose da non dimenticare…
Tutti i materiali riciclati sono una fonte
indispensabile per la natura e per le nostre
risorse naturali.
Se si vuole contribuire al riciclaggio di
materiali da imballo, è necessario rivolgersi
per ulteriori informazioni alle autorità locali
per l’ambiente.
Prima di utilizzare il frigorifero
Prima di avviare l’uso del frigorifero,
controllare quanto segue:
1. L’interno del frigorifero è asciutto e l’aria
può circolare liberamente sul retro?
2. Installare i 2 distanziali in plastica come
illustrato in figura. I distanziali di plastica
garantiranno la distanza necessaria alla
circolazione dell'aria tra il frigorifero e la
parete. (La figura è soltanto un esempio
e non rappresenta l'esatto modello
dell'apparecchio).
3. Pulire la parte interna del frigorifero come
consigliato nella sezione “Manutenzione e
pulizia”.
4. Collegare il frigorifero alla presa elettrica.
Quando lo sportello del frigorifero viene
aperto si accenderà la luce interna allo
scomparto frigo.
5. Si udrà un rumore quando il compressore
si avvia. I liquidi e i gas sigillati nel sistema
refrigerante possono produrre dei rumori,
anche se il compressore non è in funzione;
questo è abbastanza normale.
6. I bordi anteriori del frigorifero possono
essere tiepidi. Questo è normale. Queste
zone sono progettate per essere tiepide
per evitare la condensazione.
Collegamento elettrico
Collegare il frigorifero ad una presa di
messa a terra protetta da un fusibile della
capacità appropriata.
Importante:
• Il collegamento deve essere conforme ai
regolamenti nazionali.
• Il cavo di alimentazione deve essere
facilmente accessibile dopo l’installazione.
7
IT
• La tensione specificata deve essere pari a
quella di rete.
• Le prolunghe e le prese multiple non
devono essere usate per il collegamento.
BUn cavo di alimentazione danneggiato
deve essere sostituito da un elettricista
qualificato.
BL’apparecchio non deve essere usato
finché non viene riparato! C’è pericolo di
shock elettrico!
Smaltimento del materiale di
imballaggio
I materiali di imballaggio potrebbero essere
dannosi per i bambini. Tenere i materiali di
imballaggio fuori dalla portata dei bambini o
smaltirli classificandoli secondo le istruzioni
sui rifiuti. Non smaltirli insieme ai normali
rifiuti domestici.
L’imballaggio del frigorifero è prodotto con
materiali riciclabili.
calore, luoghi umidi e luce diretta del sole.
3. Intorno al frigorifero deve esserci
ventilazione appropriata per poter avere
operatività efficiente. Se il frigorifero deve
essere posizionato in un recesso della
parete, è necessario porlo ad almeno 5 cm
di distanza dal soffitto e a 5 cm dalla parete.
Se il pavimento è coperto con un tappeto,
l'apparecchio deve essere sollevato di 2,5
cm dal pavimento.
4. Posizionare l'elettrodomestico solo
su superfici uniformi e piane per evitare
dondolii.
5. Non tenere il frigorifero in ambienti con
temperature inferiori ai 10°C.
Smaltimento del vecchio
frigorifero
Smaltimento del vecchio frigorifero senza
danni per l’ambiente.
• Bisogna consultare il rivenditore
autorizzato o il centro di raccolta rifiuti
della propria città per quanto riguarda lo
smaltimento del frigorifero.
Prima di smaltire il frigorifero, tagliare la
spina elettrica e, se ci sono blocchi allo
sportello, renderli inutilizzabili per proteggere
i bambini da eventuali pericoli.
Posizionamento e installazione
A Nel caso in cui la porta di ingresso
della stanza in cui il frigorifero deve essere
posizionato non è abbastanza grande
per il passaggio del frigorifero, chiamare il
servizio autorizzato per rimuovere le porte
del frigorifero e per farlo passare attraverso
la porta.
1. Installare il frigorifero in un luogo che ne
permetta il facile utilizzo.
2. Tenere il frigorifero lontano da fonti di
8
IT
Regolazione dei piedini
Se il frigorifero non è in equilibrio:
è possibile bilanciare il frigorifero ruotando
i piedini anteriori come illustrato in figura.
L’angolo in cui i piedini sono più bassi
quando girati in direzione della freccia nera
e rialzati quando girati in direzione opposta.
Un aiuto per sollevare leggermente il
frigorifero faciliterà tale processo.
9
IT
Inversione degli sportelli
Procedere in ordine numerico
9
7
7
8
5
6
1
6
4
60°
3
2
12
12
10
11
14
11
13
60°
16
15
10
IT
Inversione degli sportelli
Procedere in ordine numerico
a
a
c
b
d
b
e
1
595 mm
820 mm
840 mm
55 mm
2
3
b
b
4
11
IT
4 Preparazione
C Il frigorifero dovrà essere installato ad
almeno 30 cm lontano da fonti di calore,
come forni, riscaldamento centrale e stufe
e ad almeno 5 cm da forni elettrici e non
deve essere esposto alla luce diretta del
sole.
C La temperatura ambiente della stanza
in cui viene installato il frigorifero deve
essere almeno 10°C . Usare il frigorifero in
ambienti con temperatura inferiore non è
consigliabile per motivi di efficienza.
C Assicurarsi che l’interno del frigorifero sia
ben pulito.
C In caso di installazione di due frigoriferi
l’uno accanto all’altro, devono esservi
almeno 2 cm di distanza tra di loro.
C Quando il frigorifero viene messo in
funzione per la prima volta, osservare le
seguenti istruzioni per le prime sei ore.
- La porta non si deve aprire
frequentemente.
- Deve funzionare vuoto senza alimenti
all’interno.
- Non staccare il frigo dalla presa di
corrente. Se si verifica un calo di potenza
al di là del controllo dell'utente, vedere
le avvertenze nella sezione “Soluzioni
consigliate per i problemi”.
C Conservare i materiali originali di
imballaggio per futuri trasporti o
spostamenti.
12
IT
5 Utilizzo del frigorifero
Impostazione della temperatura di funzionamento
4
2
3
Indicatori LED e pannello di
controllo
Le tre spie colorate sulla parte anteriore
dell'elettrodomestico mostrano la modalità
di funzionamento del freezer
Spia verde (1):
Si illumina quando
l'elettrodomestico è collegato alla rete
e resta acceso purché sia disponibile la
corrente elettrica. La spia verde non si
accende se il termostato è impostato sulla
posizione "0". La spia verde non fornisce
indicazioni sulla temperatura all'interno del
freezer.
Spia gialla (2):
Questo indicatore
lampeggia
quando
l'interruttore
di
congelamento rapido è attico e continua
a lampeggiare finché l'interruttore di
congelamento rapido non viene spento. Il
compressore funziona continuativamente
fino a quando l'interruttore di congelamento
rapido è acceso. Il funzionamento in
congelamento rapido serve a congelare i
cibi freschi.
13
1
5
Spia rossa (3) Si illumina:
a) Se non è possibile mantenere la
temperature preimpostata.
b) Se vengono inserite quantità eccessive
di cibi freschi.
c) Se lo sportello dell'elettrodomestico
viene lasciato aperto per errore.
Manopola del termostato (5) La
manopola del termostato si trova sul
pannello delle spie.
IMPORTANTE: Quando si preme
l'interruttore di congelamento rapido, può
verificarsi un breve ritardo prima che il
compressore cominci a funzionare. Si tratta
di una cosa normale e non di un guasto del
compressore.
IT
La temperatura di funzionamento
regolata con il comando temperatura.
Warm
è
Cold
1 = impostazione raffreddamento minimo
(Impostazione più calda)
4 = impostazione raffreddamento massimo
(Impostazione più fredda)
(Oppure)
Min. = impostazione raffreddamento
minimo
(Impostazione più calda)
Max. = impostazione raffreddamento
massimo
(Impostazione più fredda)
Scegliere l'impostazione
temperatura desiderata.
secondo
la
La temperatura interna dipende anche
dalla temperatura ambiente, dalla frequenza
con cui lo sportello viene aperto e dalla
quantità di cibo contenuto all'interno.
L'apertura frequente dello sportello
provoca un aumento della temperatura
interna.
Per questo motivo si consiglia di chiudere
lo sportello subito dopo l'uso, il più
velocemente possibile.
Si consiglia di controllare la temperatura
con un termometro per assicurare che gli
scomparti di conservazione restino della
temperatura desiderata.
Ricordare di effettuare la lettura subito
poiché la temperatura del termometro si
alzerà con molta rapidità dopo che è stato
rimosso dal freezer.
Congelamento alimenti
L'area di congelamento è marcata con il
simbolo
sullo sportello.
È possibile usare l'elettrodomestico
per congelare cibi freschi ma anche per
conservare cibi pre-congelati.
Vedere i consigli presenti sulle confezioni
degli alimenti.
A Attenzione
Non congelare bibite gassate, poiché
la bottiglia potrebbe esplodere quando il
liquido al suo interno si congela.
Fare attenzione ai prodotti congelati, ad
esempio cubetti di ghiaccio colorati.
Non superare la capacità di congelamento
dell'elettrodomestico in 24 ore. Vedere
l'etichetta informativa.
Per conservare la qualità degli alimenti,
il congelamento deve avvenire quanto più
rapidamente possibile.
In questo modo, non verrà superata la
capacità di congelamento e la temperatura
all'interno del freezer non aumenterà.
A Attenzione
Mantenere il cibo già surgelato separato
dal cibo appena messo.
La temperatura normale di conservazione
dell'elettrodomestico dovrebbe essere di
-18 °C (0 °F). Se la manopola del termostato
è ruotata in senso antiorario dalla posizione
1, l'elettrodomestico verrà spento e si
udirà il "click" dello scatto. Per ottenere
temperature inferiori regolare la manopola
del termostato sulla posizione 4.
14
IT
Quando si surgela cibo caldo, il
compressore di raffreddamento lavorerà
finché il cibo non è perfettamente congelato.
Ciò può temporaneamente causare un
raffreddamento eccessivo dello scomparto
di refrigerazione.
Se lo sportello del freezer si apre con
difficoltà dopo averlo appena chiuso, non
c'è da preoccuparsi. Ciò è dovuto alla
differenza di pressione che si livellerà e
consentirà allo sportello di essere aperto
normalmente dopo pochi minuti.
Si sentirà un rumore a vuoto subito dopo
aver chiuso lo sportello. Ciò è abbastanza
normale.
Congelamento rapido
Se è necessario congelare grandi quantità
di cibo fresco, premere l'interruttore di
congelamento rapido 24 ore prima di
inserire il cibo fresco nello scomparto per il
congelamento rapido.
Si consiglia di tenere attivo l'interruttore
per il congelamento rapido per 24 ore per
congelare la quantità massima di cibo fresco
riportata come capacità di congelamento.
Fare attenzione a non mescolare cibi
congelati e cibi freschi.
Preparazione dei cubetti di ghiaccio
Riempire la vaschetta per cubetti di
ghiaccio per 3/4 con acqua e metterla nel
freezer.
Quando l'acqua si è trasformata in
ghiaccio, è possibile estrarre i cubetti.
Non usare mai oggetti taglienti come
coltelli o forchette per rimuovere i cubetti.
Pericolo di lesioni!
Lasciare che i cubetti si sciolgano
leggermente o mettere la parte inferiore
della vaschetta in acqua calda per poco
tempo.
1-
-2
4-
-3
15
IT
Sbrinamento dell'elettrodomestico
Una eccessiva formazione di ghiaccio
influenza la prestazione di congelamento
dell'elettrodomestico.
Si consiglia pertanto di sbrinare
l'elettrodomestico almeno due volte all'anno
o ogniqualvolta le formazioni di ghiaccio
superano i 7 mm.
Sbrinare l'elettrodomestico quando c'è
poco cibo o non ce n'è affatto.
Estrarre gli alimenti surgelati dai cassetti.
Avvolgere gli alimenti surgelati in vari strati di
carta o in una coperta e tenerli in un posto
freddo.
Scollegare l'elettrodomestico o spegnere
l'interruttore per avviare il processo di
sbrinamento.
Estrarre gli accessori (come ripiani,
cassetti, ecc.) dall'elettrodomestico e
usare un contenitore adatto per raccogliere
l'acqua di sbrinamento.
Usare una spugna o un panno morbido
per rimuovere l'acqua di sbrinamento se
necessario.
Tenere lo sportello aperto durante lo
sbrinamento.
Per uno sbrinamento più veloce,
mettere dei contenitori con acqua calda
nell'elettrodomestico.
Non usare mai apparecchi elettrici, spray
per lo sbrinamento o oggetti appuntiti
o taglienti come coltelli o forchette per
rimuovere il ghiaccio.
Al termine dello sbrinamento, pulire la
parte interna (vedere la sezione "Pulizia e
manutenzione").
Ricollegare l'elettrodomestico alla rete.
Mettere gli alimenti congelati nei cassetti e
far scorrere i cassetti all'interno del freezer.
16
IT
6 Manutenzione e pulizia
ANon usare mai gasolio, benzene o
Protezione delle superfici di
plastica
BÈ consigliato scollegare l’apparecchio
C Non inserire oli liquidi o piatti cotti in olio
sostanze simili per scopi di pulizia.
prima della pulizia.
nel frigorifero se in contenitori non sigillati
poiché questi possono danneggiare
le superfici in plastica del frigorifero. In
caso di fuoriuscita di olio sulle superfici in
plastica, pulire e asciugare le parti della
superfici con acqua tiepida.
BNon utilizzare mai attrezzi appuntiti o
sostanze abrasive, saponi, detergenti per
la casa o cere per la pulizia.
C Utilizzare acqua tiepida per pulire
l'alloggiamento del frigorifero e asciugarlo.
C Utilizzare un panno umido intriso di una
soluzione composta da un cucchiaino
di bicarbonato di soda e da circa mezzo
litro di acqua e pulire l'interno, quindi
asciugare.
BAssicurarsi che l'acqua non penetri nel
quadro di comando della temperatura.
BSe il frigorifero non viene usato per un
lungo periodo di tempo, scollegare il
cavo di alimentazione, rimuovere tutti gli
alimenti dal suo interno, pulirlo e lasciare lo
sportello aperto.
C Controllare le guarnizioni della porta
periodicamente per garantire che siano
pulite e che non siano presenti particelle di
cibo.
APer rimuovere il vassoio dello sportello,
rimuovere tutto il contenuto e spingere
semplicemente il vassoio verso l'alto.
17
IT
7 Soluzioni consigliate per i problemi
Prima di chiamare il servizio assistenza, rivedere la lista precedente. Si risparmierà
tempo e denaro. Questa lista comprende frequenti reclami che non derivano da difetti
di lavorazione o dai materiali utilizzati. Alcune delle funzioni descritte qui potrebbero non
esistere nel proprio prodotto.
Il frigorifero non funziona.
• Il frigorifero è correttamente collegato alla corrente? Inserire la spina nella presa a muro.
• Il fusibile della presa a cui è collegato il frigorifero è funzionante o il fusibile principale è
saltato? Controllare il fusibile.
Condensa sulla parete laterale dello scomparto frigo (MULTIZONE, COOL CONTROL e
FLEXI ZONE).
• Ambiente in condizioni molto fredde. Apertura e chiusura frequente della porta Ambiente
in condizioni molto umide Conservazione del cibo contenente liquidi in contenitori aperti.
Porta lasciata aperta. Portare il termostato a temperatura inferiore.
• Diminuire il tempo di apertura della porta o aprirla meno frequentemente.
• Coprire il cibo contenuto in contenitori aperti con materiale adatto.
• Asciugare la condensa con un panno asciutto e controllare se continua.
Il compressore non funziona
• La protezione termica del compressore è inattiva in caso di mancanza di corrente o di
mancato collegamento alla presa, se il sistema refrigerante non è ancora stato regolato. Il
frigorifero comincerà a funzionare dopo circa 6 minuti. . Chiamare il servizio assistenza se il
frigorifero non inizia a funzionare al termine di questo periodo.
• Il frigorifero è nel ciclo di sbrinamento. Si tratta di una cosa per un frigorifero con
sbrinamento completamente automatico. Il ciclo di sbrinamento si verifica periodicamente.
• L'elettrodomestico non è collegato alla presa. Accertarsi che la spina sia inserita in modo
corretto nella presa.
• Le regolazioni di temperatura sono eseguite correttamente?
• Potrebbe esserci un'assenza di corrente.
18
IT
Il freezer funziona frequentemente o per lunghi periodi.
• Il nuovo frigorifero è più grande del precedente. Ciò è abbastanza normale. I grandi
frigoriferi lavorano per lunghi periodi di tempo.
• La temperatura ambiente può essere alta. Ciò è abbastanza normale.
• Il frigorifero è stato collegato alla presa di recente o è stato riempito di cibo. Lo sbrinamento
completo del frigorifero può durare un paio d’ore.
• Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. I cibi caldi devono essere
raffreddati fino alla temperatura ambiente prima di essere riposti nel frigorifero.
• La porta del freezer rimane aperta per un lungo periodo o le porte sono state aperte di
frequente. L’aria tiepida entrata nel frigorifero ne provoca il funzionamento per un periodo
più lungo. Aprire le porte meno frequentemente.
• La porta del frigorifero o del freezer è stata lasciata aperta. La/e porta/e non si chiude/
chiudono.
• Il frigo è regolato a temperatura molto bassa. Regolare la temperatura del frigorifero ad un
livello più alto e attendere fino a che la stessa sia acquisita.
• La chiusura della porta del frigorifero o del freezer può essere usurata, rotta o non inserita
in modo appropriato. Pulire o sostituire la guarnizione. Guarnizioni rotte o danneggiate
provocano il funzionamento del frigo per periodi più lunghi per mantenere la temperatura
corrente.
La temperatura ambiente è molto bassa mentre la temperatura del frigorifero è sufficiente.
• Il frigo è regolato a temperatura molto bassa. Regolare la temperatura ad un livello più alto
e controllare.
La temperatura ambiente è molto bassa mentre la temperatura del freezer è sufficiente.
• Il frigorifero potrebbe essere stato regolato a temperatura molto bassa. Regolare la
temperatura ad un livello più alto e controllare.
Il cibo che è nei cassetti dello scomparto frigo si sta congelando.
• Il frigorifero potrebbe essere stato regolato a temperatura molto bassa. Regolare la
temperatura ad un livello più alto e controllare.
La temperatura del frigo o freezer è molto alta.
• Il frigorifero potrebbe essere stato regolato a temperatura molto alta. La regolazione del
frigorifero provoca effetti sulla temperatura del freezer. Cambiare la temperatura di frigo o
freezer fino a che essa non raggiunge un livello sufficiente.
• La porta del freezer rimane aperta per un lungo periodo o le porte sono state aperte di
frequente; aprire con minore frequenza.
• La porta potrebbe essere rimasta aperta; chiudere la porta completamente.
• Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. Attendere fino a che il
frigorifero o freezer non raggiungono la temperatura desiderata.
• Il frigorifero è stato collegato alla presa di recente. Lo sbrinamento completo del frigorifero
ha bisogno di tempo.
Il rumore aumenta quando il frigorifero sta lavorando.
• La performance operativa del frigorifero può cambiare secondo i cambiamenti della
temperatura ambiente. Si tratta di una cosa normale e non di un guasto.
19
IT
Vibrazioni o rumore.
• Il pavimento non è orizzontale o è debole. Il frigorifero ondeggia quando si sposta
lentamente. Accertarsi che il pavimento sia in piano e forte abbastanza da sopportare il
frigorifero.
• Il rumore potrebbe essere provocato dagli oggetti nel frigorifero. Bisogna rimuovere gli
oggetti sopra al frigorifero.
Ci sono rumori che provengono dal frigorifero come gocciolamenti o spruzzo di liquidi.
• Il flusso di liquido e gas si verifica secondo i principi operativi del frigorifero. Si tratta di una
cosa normale e non di un guasto.
C’è un rumore come vento che soffia.
• Le ventole sono usate per raffreddare il frigorifero. Si tratta di una cosa normale e non di un
guasto.
Condensa sulla parete interna del frigorifero.
• Il clima caldo/umido aumenta il ghiaccio e la condensa. Si tratta di una cosa normale e non
di un guasto.
• Le porte potrebbero essere state lasciate aperte; assicurarsi che sono completamente
chiuse.
• La porta del freezer rimane aperta per un lungo periodo o le porte sono state aperte di
frequente; aprire con minore frequenza.
Umidità al di fuori del frigorifero o tra le porte.
• Potrebbe esserci umidità nell'aria; questo è normale nei climi umidi. Al diminuire
dell’umidità, la condensa scompare.
Odore cattivo dentro al frigorifero.
• L’interno del frigorifero deve essere pulito. Pulire l’interno con una spugna, acqua tiepida o
carbonata.
• Alcuni contenitori o alcuni materiali per la confezione possono provocare odori. Usare
contenitori diversi o marche diverse.
La porta non è chiusa.
• Il cibo impedisce la chiusura della porta. Sostituire le confezioni che ostruiscono la porta.
• Il frigorifero non è completamente verticale sul pavimento e rotola quando è spostato
leggermente. Regolare le viti di elevazione.
• Il pavimento non è orizzontale o forte. Accertarsi che il pavimento sia in piano, forte e in
grado di sopportare il frigorifero.
Gli scomparti frutta e verdura sono bloccati.
• Il cibo potrebbe toccare il tetto del cassetto. Risistemare il cibo nel cassetto.
20
IT
Por favor, leia primeiro este manual!
Caro cliente,
Esperamos que o seu produto, que foi produzido em modernas instalações e testado
através de rigorosos controlos de qualidade, ofereça-lhe um serviço efectivo.
Para isso, recomendamos que leia cuidadosa e inteiramente o manual do seu produto
antes de utilizá-lo e guarde-o para futuras consultas.
Este manual
• Ajudá-lo-á a utilizar o seu equipamento de forma rápida e segura.
• Leia o manual antes de instalar e operar o seu equipamento.
• Siga as instruções, especialmente as relativas à segurança.
• Guarde o manual num local acessível, já que poderá precisar dele mais tarde.
• Além disso, leia também os outros documentos fornecidos com o seu produto.
Observe que este manual também pode ser válido para outros modelos.
Os símbolos e as suas descrições
Este manual de instruções contém os seguintes símbolos:
C
Informações importantes ou dicas úteis de utilização.
A
Aviso contra condições de risco para a vida e a propriedade.
B
Aviso contra a voltagem eléctrica.
Este produto ostenta o símbolo de classificação selectiva para resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).
Isto significa que este produto deve ser tratado de acordo com a Directiva Europeia
2002/96 EC para que seja reciclado ou desmantelado afim de minimizar o seu impacto
no meio ambiente. Para mais informações, contacte por favor as suas autoridades
locais ou regionais.
Os produtos electrónicos não incluídos neste processo de classificação selectiva são
potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana devido à presença de
substâncias perigosas.
CONTEÚDO
1 O seu frigorífico 2 Avisos importantes de
segurança
3
4
Uso pretendido...................................4
Para produtos com um dispensador
de água;.............................................6
Segurança com crianças....................6
Aviso HCA..........................................7
O que se pode fazer para economizar
energia...............................................7
3 Instalação
8
4 Preparação
5 Utilizar o seu frigorífico 14
Ajuste da temperatura de
funcionamento..................................14
Indicadores LED e painel de
controlo............................................14
6 Manutenção e limpeza 18
Protecção das superfícies plásticas .18
7 Soluções recomendadas
para os problemas
19
Pontos a serem considerados
ao transportar novamente o seu
frigorífico.............................................8
Antes de funcionar o seu frigorífico.....8
Eliminação da embalagem..................8
Eliminação do seu frigorífico velho......8
Colocação e instalação......................9
Ajuste dos pés..................................10
Inverter as portas..............................11
Inverter as portas..............................12
2
13
PT
1 O seu frigorífico
34 5
1
2
6
7
8
8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Reflectores
Armação superior
Interruptor de Descongelação Rápida
Luzes indicadoras
Botão do termóstato
Banco de gelo
Compartimento para congelação rápida
Compartimentos para congelação de alimentos
Pés frontais ajustáveis
C As figuras que aparecem neste manual de instruções são esquemáticas e podem
não corresponder exactamente ao seu produto. Se as partes referidas não estiverem
incluídas no produto que adquiriu, é porque são válidas para outros modelos.
3
PT
2 Avisos importantes de segurança
Por favor, reveja as informações
seguintes. A não-observância destas
informações pode causar ferimentos
ou danos ao material. Caso contrário,
todas as garantias e compromissos de
fiabilidade tornar-se-ão inválidos.
A vida útil da unidade que adquiriu
é de 10 anos. Este é o período para
manter as peças de reposição exigidas
para a unidade a funcionarem conforme
descrito.
Uso pretendido
Este produto está concebido para ser
usado
– áreas internas e fechadas como casas;
– em ambientes de trabalho fechados,
como lojas e escritórios;
– em áreas de hospedagem fechadas,
como casas rurais, hotéis, pensões.
• Este produto não deve ser usado em
exteriores.
Segurança geral
• Quando quiser eliminar/desfazer-se
do produto, recomendamos que
consulte o serviço de assistência e os
órgãos autorizados para obter mais
informações.
• Consulte o seu serviço de assistência
autorizado para todas as questões
e problemas relativos ao frigorífico.
Não tente reparar e nem permita
que ninguém o faça sem notificar os
serviços de assistência autorizados.
• Para produtos com um compartimento
de congelador; Não coma cones de
gelados e cubos de gelo imediatamente
após retirá-los do compartimento
do congelador! (Isto pode provocar
queimaduras de frio na sua boca).
4
• Para produtos com compartimento
de congelador; Não coloque bebidas
líquidas enlatadas ou engarrafadas no
compartimento do congelador. Caso
contrário, podem rebentar.
• Não toque nos alimentos congelados;
podem ficar presos à sua mão.
• Desligue o seu frigorífico da tomada
antes da limpeza ou descongelação.
• O vapor e materiais de limpeza
vaporizados nunca deverão ser
utilizados nos processos de limpeza
e descongelação do seu frigorífico.
Em tais casos, o vapor poderá entrar
em contacto com as partes eléctricas
e provocar curto-circuito ou choque
eléctrico.
• Nunca use as partes do seu frigorífico,
tal como a porta, como meios de apoio
ou degrau.
• Não utilize dispositivos eléctricos dentro
do frigorífico.
• Não danifique as partes por onde
circula a refrigeração, com ferramentas
perfurantes ou cortantes. O refrigerante
que pode explodir quando os canais
de gás do evaporador, as extensões do
tubo ou os revestimentos da superfície
são perfurados, causa irritações na pele
ou ferimentos nos olhos.
• Não cubra ou bloqueie os orifícios
de ventilação do seu frigorífico com
nenhum tipo de material.
• Os dispositivos eléctricos só devem ser
reparados por pessoas autorizadas.
As reparações realizadas por pessoas
incompetentes causam riscos ao
utilizador.
• Em caso de qualquer falha quer durante
uma manutenção ou num trabalho
de reparação, desligue a alimentação
PT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
eléctrica do seu frigorífico, desligando
o fusível correspondente ou retirando a
ficha da tomada.
Não puxe pelo cabo quando for retirar a
ficha da tomada.
Coloque as bebidas com teor alcoólico
mais elevado bem fechadas e na
vertical.
Nunca guarde latas de aerossol
inflamáveis e substâncias explosivas no
frigorífico.
Não utilize dispositivos mecânicos
ou outros para acelerar o processo
de descongelação. Siga apenas
as instruções recomendadas pelo
fabricante.
Este produto não se destina a ser
usado por pessoas com incapacidades
físicas, sensoriais ou mentais ou
sem conhecimento ou experiência
(incluindo crianças), a menos que
sejam supervisionadas por alguém
responsável pela sua segurança ou que
as instrua sobre o uso do produto.
Não utilize um frigorífico avariado.
Consulte o agente autorizado se tiver
qualquer questão.
A segurança eléctrica do seu frigorífico
apenas poderá ser garantida se o
sistema de ligação à terra da sua
casa estiver em conformidade com as
normas.
A exposição do produto à chuva, neve,
sol e vento é perigosa no que toca à
segurança eléctrica.
Para evitar qualquer perigo, contacte o
serviço autorizado se o cabo eléctrico
estiver danificado.
Nunca ligue o frigorífico à tomada de
parede durante a instalação. Caso
contrário, poderá ocorrer perigo de
morte ou ferimentos graves.
5
• Este frigorífico foi concebido
unicamente para guardar alimentos.
Não deverá ser utilizado para quaisquer
outros fins.
• A etiqueta das especificações técnicas
está localizada na parede esquerda no
interior do frigorífico.
• Nunca ligue o seu frigorífico a sistemas
de poupança de electricidade, pois
podem danificá-lo.
• Se o frigorífico possuir luz azul, não olhe
para ela com dispositivos ópticos.
• Para frigoríficos controlados
manualmente, aguarde pelo menos 5
minutos para voltar a ligá-lo após uma
falha eléctrica.
• Este manual de instruções deverá
ser entregue ao novo proprietário do
produto quando for dado/vendido a
outros.
• Evite causar danos ao cabo eléctrico
quando transportar o frigorífico. Dobrar
o cabo pode causar incêndio. Nunca
pouse objectos pesados no cabo
eléctrico. Não toque na ficha com as
mãos molhadas quando a introduz na
tomada para ligar o produto.
• Não ligue o frigorífico à tomada, se a
tomada de parede estiver solta.
• Não deverá ser vaporizado
directamente nas partes interiores ou
interiores do produto devido a razões
de segurança.
PT
• Para evitar risco de incêndio e
explosão, não vaporize substâncias
que contenham gases inflamáveis, tais
como gás propano, etc., próximo ao
frigorífico.
• Não coloque recipientes que
contenham água sobre o topo do
frigorífico, visto que tal poderá resultar
em choque eléctrico ou incêndio.
• Não sobrecarregue o frigorífico
com excesso de alimentos. Se
sobrecarregado, os alimentos podem
cair e feri-lo a si e danificar o frigorífico
ao abrir a porta. Nunca coloque
objectos no topo do frigorífico, visto que
estes podem cair quando se abre ou
fecha a porta do frigorífico.
• Como precisam de um controlo
de temperatura exacta, as vacinas,
medicamentos sensíveis ao
aquecimento, materiais científicos,
etc., não deverão ser guardados no
frigorífico.
• Se não for utilizado por um longo
tempo, o frigorífico deve ser desligado
da tomada. Qualquer problema possível
no cabo eléctrico poderá resultar em
incêndio.
• A extremidade da ficha eléctrica deverá
ser limpa regularmente, caso contrário,
poderá provocar incêncio.
• A extremidade da ficha eléctrica deverá
ser limpa regularmente com um pano
seco; caso contrário, poderá provocar
incêndio.
• O frigorífico pode mover-se se os pés
não estiverem devidamente fixados ao
piso. O ajuste seguro e apropriado dos
pés ao piso pode impedir o frigorífico se
mova.
• Ao transportar o frigorífico, não segure
pelo puxador da porta. Caso contrário,
pode quebrar.
6
• Se posicionar o seu frigorífico próximo
de outro frigorífico ou arca frigorífica, a
distância entre os dispositivos deve ser
de pelo menos 8 cm. Caso contrário,
as paredes laterais adjacentes podem
humedecer.
Para produtos com um
dispensador de água;
A pressão da conduta de água deve
ser de no mínimo 1 bar. A pressão
da conduta de água deve ser de no
máximo 8 bar.
• Use apenas água potável
Segurança com crianças
• Se a porta possuir uma fechadura, a
chave deverá ser mantida afastada do
alcance das crianças.
• As crianças devem ser vigiadas para
impedir que brinquem com o produto.
PT
Aviso HCA
O sistema de arrefecimento do seu
produto contém R600a:
Este gás é inflamável. Por isso, tenha
cuidado em não danificar o sistema de
arrefecimento e a tubagem durante o
uso e transporte. No caso de algum
dano, mantenha o seu produto longe de
potenciais fontes de fogo que possam
fazer com que o produto de incendeie
e ventile o compartimento no qual a
unidade está colocada.
consumo de energia indicado no seu
frigorífico foi determinado removendo
a prateleira do congelador ou a gaveta
e com carga máxima. Não existe
qualquer risco em utilizar uma prateleira
ou gaveta de acordo com as formas
e tamanhos dos alimentos a serem
congelados.
• Descongelar os alimentos congelados
no compartimento do frigorífico
poupará energia e preservará a
qualidade dos alimentos.
Ignore este aviso se o sistema
de arrefecimento do seu produto
contiver R134a:
O tipo de gás usado no produto está
indicado na placa de características
localizada na parede esquerda no interior
do frigorífico.
Nunca elimine o seu produto no fogo.
O que se pode fazer para
economizar energia
• Não deixe as portas do seu frigorífico
abertas durante muito tempo.
• Não coloque alimentos ou bebidas
quentes no seu frigorífico.
• Não sobrecarregue o seu frigorífico para
que a circulação do ar no interior não
seja dificultada.
• Não instale o seu frigorífico sob a luz
solar directa ou próximo de aparelhos
que emitem calor tais como fornos,
máquinas de lavar louça ou radiadores.
• Tenha cuidado em manter os seus
alimentos em recipientes fechados.
• Para produtos com um compartimento
de congelador; Pode armazenar uma
quantidade máxima de alimentos no
congelador se remover a prateleira
ou gaveta do congelador. O valor do
7
PT
3 Instalação
BPor favor, lembre-se de que o fabricante
não pode ser responsabilizado se não
forem observadas as informações
fornecidas no manual de instruções.
Pontos a serem
considerados ao transportar
novamente o seu frigorífico
1. O seu frigorífico deve ser esvaziado e
limpo antes de ser transportado.
2. As prateleiras, acessórios, gaveta para
frutas e legumes, etc. do seu frigorífico
devem ser firmemente presos com fita
adesiva, devido aos solavancos antes
de voltar a empacotá-lo.
3. A embalagem deve ser amarrada com
fitas grossas e cordas fortes e devem
ser seguidas as normas de transporte
indicadas na mesma.
• A ligação deve estar em concordância
com os regulamentos nacionais.
• A ficha do cabo de alimentação deve
estar facilmente acessível após a
instalação.
• A voltagem especificada deve ser igual
à sua voltagem eléctrica.
• Não devem ser usados cabos de
extensão e fichas multiusos para a
ligação.
BUm cabo de alimentação danificado
deve ser substituído por um electricista
qualificado.
BO produto não deve ser utilizado antes
de ser reparado! Há risco de choque
eléctrico!
Eliminação da embalagem
Não se esqueça...
Todo material reciclado é uma fonte
indispensável para a natureza e para os
nossos recursos nacionais.
Se quiser contribuir para a reciclagem
dos materiais da embalagem, pode
obter mais informações nos organismos
relativos ao ambiente ou junto das
autoridades locais.
Antes de funcionar o seu
frigorífico
Antes de iniciar a utilização do seu
frigorífico, verifique o seguinte:
1. O interior do frigorífico está seco e o ar
pode circular livremente na sua parte
traseira?
Ligação eléctrica
Ligue o seu produto a uma tomada de
terra, que esteja protegida por um fusível
com a capacidade apropriada.
Importante:
8
Os materiais de embalagem podem ser
perigosos para as crianças. Guarde os
materiais da embalagem fora do alcance
das crianças ou elimine-os, classificandoos de acordo com as instruções sobre o
lixo. Não os elimine juntamente com o
lixo doméstico normal.
A embalagem do seu frigorífico é
produzida com materiais recicláveis.
Eliminação do seu frigorífico
velho
Elimine o seu frigorífico velho sem causar
qualquer perigo ao meio ambiente.
• Pode consultar o seu revendedor
autorizado ou o centro de recolha do
lixo do seu município a respeito da
eliminação do seu frigorífico.
Antes de se desfazer do seu frigorífico,
corte a ficha eléctrica e, se houver trincos
nas portas, deixe-os inutilizados, a fim
de proteger as crianças contra qualquer
perigo.
PT
1.O interior do frigorífico está seco e o
ar pode circular livremente na sua parte
traseira?
2.Introduza os 2 calços plásticos na
ventilação traseira, conforme mostrado
na figura seguinte. Os calços plásticos
proporcionarão a distância necessária
entre o seu frigorífico e a parede,
permitindo assim a livre circulação do ar.
1
2
3
3
3
1
3.Limpe o interior do frigorífico conforme
recomendado na secção “Manutenção e
limpeza”.
4.Ligue o frigorífico à tomada eléctrica.
A luz interior acender-se-á quando a
porta do frigorífico for aberta.
5.Ouvirá um ruído quando o compressor
começar a trabalhar. O líquido e os gases
no interior do sistema de refrigeração
também podem fazer algum ruído,
mesmo que o compressor não esteja a
funcionar, o que é perfeitamente normal.
6.As arestas da frente do frigorífico
podem ficar quentes. Isto é normal. Estas
arestas são projectadas para ficarem
quentes, a fim de evitar a condensação.
9
Colocação e instalação
A Se a porta de entrada do
compartimento onde o frigorífico será
instalado não for o suficientemente larga
para que ele passe, chame o serviço de
assistência autorizado para que possam
remover as portas do seu frigorífico e
passá-lo de forma inclinada através da
porta.
1. Instale o seu frigorífico num local que
permita fácil acesso.
2. Mantenha o seu frigorífico longe das
fontes de calor, lugares húmidos e luz
solar directa.
3. Deve existir uma circulação de ar
adequada à volta do seu frigorífico, para
que obtenha um funcionamento eficiente.
Se o frigorífico for colocado numa
reentrância da parede, deve haver uma
distância mínima de 5cm do tecto e, pelo
menos, 5 cm da parede. Se o piso for
coberto por alcatifa, o seu produto deve
ter uma elevação de 2,5 cm do chão.
4. Coloque o seu frigorífico num
pavimento
uniforme
para
evitar
solavancos.
5. Não mantenha o seu frigorífico em
temperaturas ambientes inferiores a
10ºC.
PT
Ajuste dos pés
Se o seu frigorífico estiver desnivelado;
Pode equilibrar o seu frigorífico,
rodando os seus pés frontais conforme
ilustrado na figura. O canto onde está o
pé é baixado quando roda na direcção
da seta preta e levantado quando roda
na direcção oposta. Peça ajuda a alguém
para erguer ligeiramente o frigorífico,
facilitará este processo.
10
PT
Inverter as portas
Proceda em ordem numérica
9
7
7
8
5
6
1
6
4
60°
3
2
12
12
10
11
14
11
13
60°
16
15
11
PT
Inverter as portas
Proceda em ordem numérica
a
a
c
b
d
b
e
1
595 mm
820 mm
840 mm
55 mm
2
3
b
b
4
12
PT
4 Preparação
C
O seu frigorífico deverá ser instalado
a uma distância mínima de 30 cm de
quaisquer fontes de calor, tais como
placas, fornos, aquecimento central e
fogões e de 5 cm de fornos eléctricos e
não deverá ficar exposto directamente
à luz solar.
C A temperatura ambiente do
compartimento onde está instalado
o seu frigorífico não deve ser inferior
a 10ºC. Utilizar o seu frigorífico em
condições de temperatura mais baixas
não é recomendado em atenção à sua
eficiência.
C
Certifique-se de que o interior do seu
frigorífico esteja completamente limpo.
C Se forem instalados dois frigoríficos
lado a lado, deverá existir uma distância
mínima de 2 cm entre eles.
C Quando utilizar o seu frigorífico pela
primeira vez, por favor, observe as
seguintes instruções durante as seis
horas iniciais.
- A porta não deverá ser aberta
frequentemente.
- Deve começar a funcionar vazio, sem
alimentos no interior.
- Não retire a ficha da tomada do seu
frigorífico. Se houver uma falha de
energia inesperada, por favor consulte
os avisos na secção “Soluções
recomendadas para os problemas”.
C A embalagem original e os materiais de
esponja deverão ser guardados para
transportes ou deslocações futuras.
13
PT
5 Utilizar o seu frigorífico
Ajuste da temperatura de funcionamento
4
2
3
Indicadores LED e painel de
controlo
Existem três luzes indicadoras coloridas
situadas na frente do equipamento que
mostram o modo de funcionamento do
congelador (Fig. 2)
Indicador Verde
(1):
Acende-se
quando o congelador é ligado à corrente e
assim se manterá enquanto for fornecida
alimentação eléctrica. A luz verde não se
acenderá se o termóstato for colocado
na posição “0”. O indicador verde não dá
qualquer informação sobre a temperatura
no interior do congelador.
Indicador Âmbar (2): Este indicador
acenderá quando o interruptor de
congelação rápida estiver ligado e
continuará aceso até que o interruptor
de congelação rápida seja desligado. O
compressor funcionará continuamente
enquanto o interruptor de congelação
rápida estiver ligado. A operação de
congelação rápida é para congelar
alimentos frescos.
14
1
5
Indicador vermelho (3). Acende:
a) Se uma temperatura predefinida não
puder ser mantida.
b)
Se forem colocadas dentro
quantidades excessivas de alimentos
frescos.
c) Se a porta do equipamento for
deixada aberta acidentalmente.
Botão do termóstato (5) . O botão do
termóstato está situado no conjunto de
luzes indicadoras.
IMPORTANTE: Quando premir o
interruptor de congelação rápida, pode
ocorrer um pequeno atraso antes do
compressor começar a trabalhar. Esta
situação é normal e não indica uma falha
do compressor.
PT
A temperatura de funcionamento é
regulada pelo respectivo controlo.
Warm
Cold
1 = Definição de arrefecimento mais
baixa (Definição mais quente)
4 = Definição de arrefecimento mais
elevada (Definição mais fria)
(Ou)
Mín. = Definição de arrefecimento mais
baixa
(Definição mais quente)
Máx. = Definição de arrefecimento mais
elevada
(Definição mais fria)
Escolha a definição de acordo com a
temperatura pretendida.
A temperatura inferior também depende
da temperatura ambiente, da frequência
com que a porta é aberta e da quantidade
de alimentos mantidos no interior do
equipamento.
A abertura frequente da porta faz subir a
temperatura inferior.
Assim, recomendamos o fecho da
porta o mais rapidamente possível após
a utilização.
A
temperatura
normal
de
armazenamento do frigorífico deve ser de
-18 °C (0 °F). Se o botão do termóstato
for rodado para a esquerda a partir da
posição 1, o frigorífico será desligado e
15
ouvir-se-á um “click”. Podem ser obtidas
temperaturas mais baixas regulando o
termóstato para a Posição 4.
Recomendamos que verifique a
temperatura com um termómetro,
para garantir que os compartimentos
de armazenamento se mantêm à
temperatura pretendida.
Deve verificar a temperatura muito
rapidamente, porque a temperatura
do termómetro subirá também muito
rapidamente após ser retirado do
congelador.
Congelar alimentos
A área de congelação está marcada
no revestimento
com o símbolo
da porta.
Pode utilizar o equipamento para
congelar alimentos frescos, bem como
para guardar alimentos pré-congelados.
Consulte as recomendações fornecidas
na embalagem do alimento.
A Atenção
Não congele bebidas gaseificadas já
que a garrafa pode rebentar quando o
líquido estiver congelado.
Tenha cuidado com os produtos
congelados, como os cubos de gelo
coloridos.
Não ultrapasse a capacidade de
congelação do equipamento por um
período superior a 24 horas. Consulte a
placa de características.
Para manter a qualidade dos alimentos,
o congelamento deve ser efectuado o
mais rapidamente possível.
Assim, a capacidade de congelação
não será excedida, e a temperatura no
interior do congelador não aumentará.
PT
A Atenção
Nunca utilize objectos pontiagudos,
como facas ou garfos, para remover os
cubos de gelo. Este procedimento pode
causar lesões!
Quando congelar alimentos quentes, o
compressor de arrefecimento funcionará
até os alimentos estarem completamente
congelados. Esta situação pode provocar,
temporariamente, um arrefecimento
excessivo
do
compartimento
de
refrigeração.
Deixe os cubos de gelo descongelarem
ligeiramente, ou coloque o fundo da
forma em água quente durante um curto
espaço de tempo.
Mantenha os alimentos já congelados
sempre separados dos alimentos
guardados frescos.
Se tiver dificuldade em abrir a porta do
congelador, após ela ter sido aberta, não
se preocupe. Esta situação deve-se à
diferença de pressão de compensação.
Após alguns minutos a porta abrir-se-á
normalmente.
Ouvirá um som de vácuo logo após
o fecho da porta. Esta situação é
perfeitamente normal.
Fazer cubos de gelo
Congelação rápida
Se
pretender
congelar
grandes
quantidades de alimentos frescos, prima
o respectivo interruptor 24 horas antes
de colocar os alimentos frescos no
compartimento de congelação rápida.
Recomendamos fortemente que deixe
o botão de congelação rápida ligado nas
24 horas para congelar a quantidade
máxima de alimentos frescos declarada.
Tenha um cuidado especial para não
misturar alimentos já congelados com
alimentos frescos.
Encha as formas para gelo até 3/4
da sua capacidade e coloque-as no
congelador.
Assim que a água se transformar em
gelo, pode retirar os cubos.
1-
-2
4-
-3
16
PT
Descongelação do equipamento
O gelo em excesso afecta o desempenho
de congelação do equipamento.
Por
isso,
recomendamos
que
descongele o equipamento pelo menos
duas vezes por ano, ou sempre que a
altura do gelo exceder 7 mm.
Descongele o equipamento com ele
vazio ou quando tiver poucos alimentos.
Retire os alimentos congelados
das gavetas. Embrulhe os alimentos
congelados em várias camadas de papel,
ou numa manta, e guarde-os num local
frio.
Para
iniciar
o
processo
de
descongelação, retire a ficha da corrente
eléctrica ou desligue o interruptor de
circuito.
Retire os acessórios (prateleiras,
gavetas, etc.) do equipamento e utilize
um recipiente adequado para recolher a
água proveniente da descongelação.
Utilize uma esponja ou um pano macio
para remover a água da descongelação,
se necessário.
Mantenha a porta aberta durante a
descongelação.
Para uma descongelação mais rápida,
coloque recipientes com água quente no
interior do equipamento.
Nunca utilize dispositivos eléctricos,
aerossóis de descongelação ou objectos
pontiagudos, como facas ou garfos, para
remover o gelo.
Depois da descongelação estar
concluída, limpe o interior (Consulte a
secção “Limpeza e cuidados”).
Ligue novamente o equipamento à
electricidade. Coloque os alimentos
congelados nas gavetas e deslize-as
para dentro do congelador
17
PT
6 Manutenção e limpeza
ANunca use gasolina, benzeno ou
APara remover os suportes da porta,
substâncias semelhantes para a
limpeza.
retire todo o seu conteúdo e, em
seguida, apenas puxe cuidadosamente
o seu suporte para cima a partir da
base.
BRecomendamos que desligue a ficha
do equipamento da tomada antes da
limpeza.
Protecção das superfícies
plásticas
BNunca utilize na limpeza objectos
abrasivos ou pontiagudos, sabões,
produtos de limpeza doméstica,
detergentes ou ceras abrilhantadoras.
C Não coloque óleos líquidos ou comidas
cozinhadas no óleo no seu frigorífico,
em recipientes abertos, já que podem
danificar as superfícies plásticas do
seu frigorífico. No caso de derrame
ou salpico de óleo nas superfícies
plásticas, limpe e enxagúe a parte
correspondente da superfície com água
morna.
C Utilize água morna para limpar o exterior
do seu frigorífico e seque-o com um
pano.
C Utilize um pano humedecido numa
solução composta por uma colher de
chá de bicarbonato de soda dissolvido
em cerca de meio litro de água para
limpar o interior e depois seque-o.
BCertifique-se de que não entra água
no compartimento da lâmpada e nos
outros itens eléctricos.
BSe o seu frigorífico não for utilizado
durante um longo período de tempo,
remova o cabo de alimentação, retire
todos os alimentos, limpe-o e deixe a
porta entreaberta.
C Verifique regularmente as borrachas
herméticas da porta, para assegurar
que elas estão limpas e sem restos de
alimentos.
18
PT
7 Soluções recomendadas para os problemas
Por favor, reveja esta lista antes de telefonar para a assistência. Com isso, pode
poupar tempo e dinheiro. Esta lista abrange as reclamações frequentes resultantes de
defeitos de fabricação ou utilização do material. Algumas das funções descritas aqui
podem não existir no seu produto.
O frigorífico não funciona
• O frigorífico tem a ficha eléctrica ligada correctamente à tomada? Introduza a ficha na
tomada de parede.
• O fusível da tomada na qual o frigorífico está ligado ou o fusível principal não está
queimado? Verifique o fusível.
Condensação na parede lateral do compartimento do refrigerador (MULTIZONE, COOL
CONTROL e FLEXI ZONE).
• Condições ambientais muito frias. Abertura e fecho frequentes da porta. Condições
ambientais de alta humidade. Armazenamento de alimentos que contém líquidos em
recipientes abertos. A porta foi deixada entreaberta. Comute o termóstato para um grau
mais frio.
• Diminua o número de vezes de abertura da porta ou utilize menos frequentemente.
• Cubra os alimentos guardados em recipientes abertos com um material apropriado.
• Limpe a condensação usando um pano seco e verifique, se persistir.
O compressor não está a funcionar.
• A protecção térmica do compressor deixará de funcionar durante falhas eléctricas
repentinas ou na extracção/colocação da ficha eléctrica, já que a pressão refrigerante no
sistema de arrefecimento do frigorífico ainda não se encontra estabilizada. O seu frigorífico
voltará a funcionar aproximadamente 6 minutos depois. Por favor, chame a assistência se
o frigorífico não começar a operar no fim deste período.
• O refrigerador está no ciclo de descongelação. Isto é normal num frigorífico de
descongelação totalmente automático. O ciclo de descongelação ocorre periodicamente.
• O seu frigorífico não está ligado à tomada. Certifique-se de que a ficha está correctamente
ligada à tomada.
• A regulação da temperatura está feita correctamente?
• A corrente deve ser desligada.
19
PT
O refrigerador está a funcionar frequentemente ou por um longo tempo.
• O seu novo produto pode ser mais largo do que o anterior. Esta situação é perfeitamente
normal. Os frigoríficos grandes operam por um período maior de tempo.
• A temperatura ambiente pode estar muito elevada. Esta situação é perfeitamente normal.
• O frigorífico foi ligado à tomada há pouco tempo ou carregado com alimentos. O
arrefecimento total do frigorífico pode demorar mais do que duas horas.
• Podem ter sido colocadas recentemente grandes quantidades de alimentos quentes no
frigorífico. Os alimentos quentes obrigam a um funcionamento mais vigoroso do frigorífico
até que alcance a temperatura segura de armazenamento.
• As portas podem estar a ser abertas frequentemente ou foram deixadas entreabertas
por longo tempo. O ar quente que entrou no frigorífico faz com que o mesmo tenha que
funcionar por períodos mais longos. Abra as portas com menos frequência.
• A porta do compartimento do refrigerador ou do congelador pode ter sido deixada
entreaberta. Verifique se as portas estão completamente fechadas.
• O frigorífico está ajustado para uma temperatura muito baixa. Ajuste a temperatura do
frigorífico para um grau mais quente e aguarde até que a temperatura seja atingida.
• O vedante da porta do refrigerador ou do congelador pode estar sujo, gasto, roto ou
não ajustado correctamente. Limpe ou substitua o vedante. O vedante danificado/roto
faz com que o frigorífico funcione por um período de tempo maior para que mantenha a
temperatura actual.
A temperatura do congelador está muito baixa, enquanto que a temperatura do
refrigerador é suficiente.
• A temperatura do congelador está ajustada para uma temperatura muito baixa. Ajuste a
temperatura do congelador para um grau mais quente e verifique.
A temperatura do refrigerador está muito baixa, enquanto que a temperatura do
congelador é suficiente.
• A temperatura do refrigerador pode ter sido ajustada para uma temperatura muito baixa.
Ajuste a temperatura do refrigerador para um grau mais quente e verifique.
Os alimentos guardados nas gavetas do compartimento do refrigerador estão
congelados.
• A temperatura do refrigerador pode ter sido ajustada para uma temperatura muito baixa.
Ajuste a temperatura do refrigerador para um grau mais quente e verifique.
A temperatura no refrigerador ou no congelador é muito alta.
• A temperatura do refrigerador pode ter sido ajustada para um grau muito alto. O ajuste do
refrigerador tem efeito na temperatura do congelador. Altere a temperatura do refrigerador
ou do congelador até que a temperatura do refrigerador ou do congelador atinja um nível
suficiente.
• As portas podem estar a ser abertas frequentemente ou foram deixadas entreabertas por
longo tempo; abra-as menos frequentemente.
• A porta poderá ter sido deixada entreaberta; feche-a completamente.
• Podem ter sido colocadas recentemente grandes quantidades de alimentos quentes no
frigorífico. Aguarde até que o refrigerador ou o congelador atinja a temperatura desejada.
• O frigorífico pode ter sido ligado à tomada há pouco tempo. O total arrefecimento do
frigorífico leva tempo.
O ruído de funcionamento aumenta quando o frigorífico está a funcionar.
• O desempenho de funcionamento do frigorífico pode variar devido às alterações na
temperatura ambiente. Esta situação é normal e não é um problema.
20
PT
Vibrações ou ruído.
• O piso não está nivelado ou não é resistente. O frigorífico balança quando deslocado
lentamente. Certifique-se de que o piso é suficientemente forte para suportar o frigorífico, e
nivelado.
• O ruído pode ser causado pelos itens colocados sobre o frigorífico. Os itens sobre o topo
do frigorífico devem ser removidos.
Há ruídos que surgem do frigorífico como líquidos a verter ou gotejar.
• Os fluxos de gás e líquidos acontecem conforme os princípios de funcionamento do seu
frigorífico. Esta situação é normal e não é um problema.
Há um ruído parecido com o vento a soprar.
• As ventoinhas são utilizadas para arrefecer o frigorífico. Esta situação é normal e não é um
problema.
Condensação nas paredes internas do frigorífico.
• O tempo quente e húmido aumenta a formação de gelo e de condensação. Esta situação
é normal e não é um problema.
• As portas poderão ter sido deixadas entreabertas; certifique-se que as mesmas estão
completamente fechadas.
• As portas podem estar a ser abertas frequentemente ou foram deixadas entreabertas por
longo tempo; abra-as menos frequentemente.
Há ocorrência de humidade no exterior do frigorífico ou entre as portas.
• Poderá existir humidade no ar; isto é bastante normal no tempo húmido. Quando a
humidade for menor, a condensação irá desaparecer.
Maus odores dentro do frigorífico.
• O interior do frigorífico deve ser limpo. Limpe o interior do frigorífico com uma esponja,
água morna ou água com gás.
• Alguns recipientes ou materiais de embalagem podem provocar cheiros. Utilize um
recipiente diferente ou um material de embalagem de marca diferente.
A porta não está fechada.
• Os pacotes de alimentos podem impedir o fecho da porta. Coloque de outra forma as
embalagens que estão a obstruir a porta.
• O frigorífico não está completamente na vertical no pavimento e balanceia quando
ligeiramente movido. Ajuste os parafusos de elevação.
• O piso não é sólido ou não está nivelado. Certifique-se de que o piso está nivelado e
capaz de suportar o frigorífico.
As gavetas para frutos e legumes estão bloqueadas.
• Os alimentos podem estar a tocar o tecto da gaveta. Arrume novamente os alimentos na
gaveta.
21
PT
WARNING !
* DO NOT USE ANY COPPER POT, DISH INSIDE THE CABINET!
* DO NOT LOAD ANY FOOD WITHOUT PACKAGE!
WARNUNG !
* BENUTZEN SIE KEINERLEI KUPFERGESCHIRR IM GERÄT!
* GEBEN SIE KEINE UNVERPACKTEN LEBENSMITTEL IN DAS
GERÄT!
AVERTISSEMENT !
* N'UTILISEZ PAS DE RECIPIENTS OU DE PLATS EN CUIVRE A
L'INTERIEUR DES COMPARTIMENTS !
* N'INTRODUISEZ PAS DE DENREES NON EMBALLEES
48 3198 0010 / AI
2/4
da-fi-it-pt
www.beko.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising