TC78037
EN
NL
FR
ES
DE
PT
TOWEL WARMER - WALL-MOUNTED
HANDDOEKVERWARMER - WANDMONTAGE
SÈCHE-SERVIETTE - MONTAGE MURAL
RADIADOR TOALLERO - MONTAJE MURAL
BADHEIZKÖRPER - WANDMONTAGE
SECADOR DE TOALHAS - MONTAGEM NA PAREDE
USER MANUAL
HANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DO UTILIZADOR
3
6
9
12
15
18
TC78037
V. 01 – 30/05/2016
2
©Velleman nv
TC78037
USER MANUAL
1.
Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could
harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should
be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to
a local recycling service. Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
Thank you for choosing Toolland. Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If
the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer.
2.
Safety Instructions
Keep this device away from children and unauthorized users.
This device can be used by children aged from 8 years and above, and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning the use of the device in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Do not use the device when damage to the power cord or the device itself is noticed.
Do not run the power cord under carpeting, rugs or the like. Arrange the power cord in such way that
it cannot be tripped on.
Not dimmable.
Always disconnect mains power when the device is not in use or when servicing or maintenance
activities are performed. Handle the power cord by the plug only.
Indoor use only!
Specific Safety Instructions

This device is only intended for drying damp towels.

This device is not intended for use with an extension cord. Connect directly to the mains.

Keep the device away from any flammable materials and combustible liquids.

Never install the device where it may fall into a bathtub or other water container.

The device should only be installed and used in the upright position.
3.
General Guidelines
Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages of this manual.
Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating the device.

Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.

All modifications of the device are forbidden for safety reasons. Damage caused by user modifications to
the device is not covered by the warranty.

Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way will void the
warranty.
V. 01 – 30/05/2016
3
©Velleman nv
TC78037

Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the
dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.

Do not switch the device on immediately after it has been exposed to changes in temperature. Protect the
device against damage by leaving it switched off until it has reached room temperature.

Keep this manual for future reference.
4.
Features

wrap yourself in a dry and warm towel after every bath or shower thanks to this electric towel warmer

splash proof (IP22)

on/off switch with indicator light
5.
Installation
WARNING
Install so that the lower rail is at least 600 mm above the floor.
Install so that the switches and controls cannot be touched by a person standing in
the bath or shower.
1. Fix the foot [a] on the nut [b] using the included screw [c].
2. Measure the distance between the feet and mark on the wall.
3. Drill the holes in the wall and insert a nylon plug in each of the holes.
4. Fix the anchors onto the wall.
V. 01 – 30/05/2016
4
©Velleman nv
TC78037
5. Slide the towel heater onto the anchors and fix with an appropriate Allen key.
6.
Operation
1. Before connecting the device to the mains, make sure the on-off switch is in the off position.
2. Connect the device to the mains.
3. Switch on the device by flicking on-off switch to the on position. The device will start heating.
4. Switch off after use.
7.
Cleaning and Maintenance
This device does not need any particular maintenance.
Occasionally wipe with a damp cloth to keep it looking new. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or
strong detergents.
If the power cord of this device is damaged, it must only be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
Store the device in a cool and dry place.
8.
Technical Specifications
power supply .................................................................................................. 230 V~, 50 Hz
power consumption .................................................................................................... 165 W
dimensions .......................................................................................... 1155 x 530 x 105 mm
weight ...................................................................................................................... 4.6 kg
colour ......................................................................................................................... white
Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event
of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device. For more info concerning this
product and the latest version of this manual, please visit our website www.toolland.eu. The
information in this manual is subject to change without prior notice.
© COPYRIGHT NOTICE
The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this
manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the
prior written consent of the copyright holder.
V. 01 – 30/05/2016
5
©Velleman nv
TC78037
HANDLEIDING
1.
Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt
weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele
batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf
terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt
brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.
Dank u voor uw aankoop. Lees deze handleiding grondig door voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het
toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.
2.
Veiligheidsvoorschriften
Houd dit toestel buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
Dit toestel is geschikt voor gebruik door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met fysieke, zintuiglijke
of verstandelijke beperkingen, of door personen met gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde
dat dit onder toezicht gebeurt van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of hun
aanwijzingen heeft gegeven, hoe zij het toestel moeten gebruiken en zich bewust zijn van de risico's
die het gebruik van het toestel met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Gebruik het toestel niet indien de voedingskabel of het toestel beschadigd is.
Leg de voedingskabel niet onder een tapijt of vloerkleed. Leg de kabel op een plaats, waar niemand
erover kan struikelen.
Niet dimbaar.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is of voordat u het toestel
reinigt. Houd de voedingskabel altijd vast bij de stekker en niet bij de kabel.
Gebruik het toestel enkel binnenshuis!
Specifieke veiligheidsinstructies

Dit toestel is uitsluitend geschikt voor het drogen van vochtige handdoeken.

Dit toestel is niet geschikt voor gebruik met een verlengkabel. Sluit het toestel rechtstreeks aan op het
lichtnet.

Houd het toestel uit de buurt van ontvlambare materialen en brandbare vloeistoffen.

Installeer het toestel niet op een plaats waar het in een bad of ander waterreservoir kan vallen.

Het toestel mag uitsluitend rechtopstaand geïnstalleerd en gebruikt worden.
3.
Algemene richtlijnen
Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze handleiding.
Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening van het toestel.

Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.

Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen aan het toestel. Schade door wijzigingen die de
gebruiker heeft aangebracht aan het toestel valt niet onder de garantie.
V. 01 – 30/05/2016
6
©Velleman nv
TC78037

Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd
gebruik.

De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw
dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee
houden.

Schakel het toestel niet onmiddellijk in nadat het werd blootgesteld aan temperatuurschommelingen. Om
beschadiging te vermijden, moet u wachten tot het toestel de kamertemperatuur heeft bereikt.

Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
4.
Eigenschappen

een warme en droge handdoek na elke douchebeurt dankzij deze elektrische handdoekverwarmer

spatwaterdicht (IP22)

aan/uit-schakelaar met led
5.
Installatie
WAARSCHUWING
Installeer het toestel zodanig dat de onderste rail zich op minstens 600 mm boven
de grond bevindt.
Installeer het toestel zodanig dat de schakelaars en andere regelaars niet door
iemand in een bad of douche kunnen worden aangeraakt.
1. Bevestig de voet [a] aan de moer [b] met de meegeleverde schroef [c].
2. Meet de afstand tussen de voet en de markering op de muur.
3. Boor de gaten in de muur en plaats een nylon plug in elk gat.
4. Steek de pluggen in de voorgeboorde gaten.
V. 01 – 30/05/2016
7
©Velleman nv
TC78037
5. Schuif het toestel over de pluggen en bevestig met een geschikte inbussleutel.
6.
Gebruik
1. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar op OFF staat voordat u het toestel aansluit.
2. Sluit het toestel aan op het lichtnet.
3. Zet de aan/uit-schakelaar op ON, om het toestel in te schakelen. Het toestel begint op te warmen.
4. Schakel uit na gebruik.
7.
Reiniging en onderhoud
Dit toestel heeft geen speciaal onderhoud nodig.
Reinig het toestel af en toe met een vochtige doek. Gebruik geen bijtende chemische producten,
reinigingsmiddelen of sterke detergenten.
Indien de voedingskabel beschadigd is, dan moet de fabrikant, een vakman of een andere bekwame persoon de
kabel vervangen.
Bewaar het toestel in een koele en droge ruimte.
8.
Technische specificaties
voeding .......................................................................................................... 230 V~, 50 Hz
vermogen.................................................................................................................. 165 W
afmetingen .......................................................................................... 1155 x 530 x 105 mm
gewicht ..................................................................................................................... 4.6 kg
kleur .............................................................................................................................. wit
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of
kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de
laatste versie van deze handleiding, zie www.toolland.eu. De informatie in deze handleiding kan te
allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
© AUTEURSRECHT
Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden.
Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te
bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
rechthebbende.
V. 01 – 30/05/2016
8
©Velleman nv
TC78037
MODE D'EMPLOI
1.
Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination d’un appareil en fin de vie peut
polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles)
parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchetterie traitera l’appareil en question.
Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la
réglementation locale relative à la protection de l’environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat. Lire attentivement le présent mode d'emploi avant la mise en service de
l’appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l’installer et consulter votre revendeur.
2.
Consignes de sécurité
Garder l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes manquant
d’expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et
connaissent les risques encourus. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et
l'entretien effectués normalement par l'utilisateur ne doivent pas l'être par des enfants sans
supervision.
Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil sont endommagés.
Ne pas poser le câble d'alimentation sous un tapis ou une moquette. Placer le câble d'alimentation de
manière à éviter de trébucher dessus.
Non adapté à des variateurs.
Toujours déconnecter l'appareil lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Tirer sur la
fiche pour débrancher l'appareil ; non pas le câble.
Utiliser cet appareil uniquement à l'intérieur !
Consignes de sécurité spécifiques

L'appareil est conçu uniquement pour sécher des serviettes mouillées.

L'appareil n’est pas conçu pour un usage avec une rallonge. Brancher directement sur le réseau électrique.

Garder l’appareil à l’écart des matériaux inflammables et des liquides combustibles.

Ne jamais installer l'appareil au-dessus d'une baignoire ou tout autre récipient.

L'appareil ne doit être installé et utilisé qu'en position verticale.
3.
Directives générales
Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de ce mode d'emploi.
Protéger l’appareil des chocs et de l'abus. Traiter l'appareil avec circonspection pendant
l’opération.

Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.

Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les dommages occasionnés par des
modifications par le client ne tombent pas sous la garantie.

N’utiliser l'appareil qu’à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.
V. 01 – 30/05/2016
9
©Velleman nv
TC78037

La garantie ne se s’applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce mode
d'emploi et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en
résultent.

Ne pas brancher immédiatement l’appareil après exposition à des variations de température. Afin d’éviter
des dommages, attendre jusqu’à ce que l’appareil ait atteint la température ambiante.

Garder ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
4.
Caractéristiques

une serviette chaude et sèche après chaque douche grâce à ce sèche-serviette électrique

résistant aux éclaboussures (UPO22)

interrupteur on/off avec indicateur LED
5.
Installation
AVERTISSEMENT
Installer l'appareil de façon à ce que la barre inférieure soit au moins à 600 mm audessus du sol.
Installer l'appareil de façon à ce que les interrupteurs et autres dispositifs de
contrôle ne puissent pas être touchés par une personne se trouvant dans la
baignoire ou sous la douche.
1. Fixer le pied [a] à l'écrou [b] avec la vis fournie [c].
2. Mesurer la distance entre le pied et le marquage sur le mur.
3. Percer les trous dans le mur et insérer une cheville en nylon dans chaque trou.
4. Enfoncer les chevilles dans le mur.
V. 01 – 30/05/2016
10
©Velleman nv
TC78037
5. Faire glisser l'appareil sur les chevilles et fixer avec une clé Allen appropriée.
6.
Emploi
1. Avant de connecter l'appareil au réseau électrique, s'assurer que l'interrupteur on/off est en position OFF.
2. Connecter l'appareil au secteur.
3. Mettre l'interrupteur on/off en position ON pour allumer l'appareil. L'appareil commence à chauffer.
4. Éteindre après usage.
7.
Nettoyage et entretien
L'appareil ne nécessite aucun entretien particulier.
Nettoyer occasionnellement l'appareil avec un chiffon humide. Ne pas utiliser d'agents chimiques agressifs, de
solvants ni de détergents puissants.
Un câble d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, un technicien ou une autre personne
qualifiée pour éviter tout danger.
Ranger l'appareil dans un endroit frais et sec.
8.
Spécifications techniques
alimentation ................................................................................................... 230 V~, 50 Hz
consommation ........................................................................................................... 165 W
dimensions .......................................................................................... 1155 x 530 x 105 mm
poids ........................................................................................................................ 4.6 kg
couleur ....................................................................................................................... blanc
N'employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. Velleman SA ne peut, dans la mesure
conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects)
pouvant résulter de l’utilisation de cet appareil. Pour plus d’informations concernant cet article et la
dernière version de ce mode d'emploi, visiter notre site web www.toolland.eu. Les spécifications et
le continu de ce mode d'emploi peuvent être modifiés sans notification préalable.
© DROITS D’AUTEUR
Velleman SA est l’ayant droit des droits d’auteur de ce mode d'emploi. Tous droits mondiaux
réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce mode
d'emploi par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l’accord préalable
écrit de l’ayant droit.
V. 01 – 30/05/2016
11
©Velleman nv
TC78037
MANUAL DEL USUARIO
1.
Introducción
A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto
Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el
medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una
empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje
local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.
Gracias por elegir Toolland. Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si ha
sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.
2.
Instrucciones de seguridad
Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.
Este aparato no es apto para niños menores de 8 años ni para personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas ni para personas con una falta de experiencia y conocimientos del
producto, salvo si están bajo la vigilancia de una persona que pueda garantizar la seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con este dispositivo. Nunca deje que los niños limpien o
manipulen el aparato sin supervisión.
No utilice el aparato si no funciona correctamente o si el cable de alimentación está dañado.
No esconde el cable de alimentación bajo alfombras, etc. Asegúrese de que nadie pueda tropezar con
el cable de alimentación.
Intensidad de luz no regulable.
Desconecte el aparato siempre que no esté en uso o antes de limpiarlo o mantenerlo. Tire siempre del
enchufe para desconectar el cable de red, nunca del propio cable.
El aparato sólo es apto para el uso en interiores.
Instrucciones de seguridad específicas

Este aparato sólo es apto para secar toallas húmedas.

Este aparato no es apto para un uso con prolongador. Enchufe el aparato directamente a la toma de
corriente.

No utilice el aparato cerca de materiales inflamables y líquidos combustibles.

Nunca coloque el aparato en un sitio donde pueda caer en un baño u otro depósito con agua.

Este aparato sólo puede ser instalado en posición vertical.
3.
Normas generales
Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final de este manual del usuario.
Proteja el aparato contra choques y golpes. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo.

Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.

Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas. Los daños
causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.

Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual Su uso incorrecto anula la garantía
completamente.
V. 01 – 30/05/2016
12
©Velleman nv
TC78037

Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía
y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.

No conecte el aparato si ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura. Espere hasta que el
aparato llegue a la temperatura ambiente.

Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo.
4.
Características

ideal para utilizar como calefacción y secatoallas

a prueba de salpicaduras (IP22)

interruptor ON/OFF con indicador LED
5.
Instalación
ADVERTENCIA
Asegúrese de instalar el aparato con la parte inferior mín. 600 mm del suelo.
Asegúrese de instalar el aparato de tal manera que una persona que se encuentra
en el baño o la ducha no pueda tocar los interruptores u otros controles.
1. Fije los soportes [a] a la tuerca [b] con el tornillo [c] incluido.
2. Mida la distancia entre los soportes y marque su posición en la pared.
3. Taladre los agujeros e introduzca un taco de nylon en cada agujero.
4. Fije los soportes a la pared.
V. 01 – 30/05/2016
13
©Velleman nv
TC78037
5. Fije el radiador toallero a los soportes y fije con una llave Allen adecuada.
6.
Funcionamiento
1. Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que el interruptor ON/OFF esté en la posición OFF.
2. Enchufe el aparato.
3. Ponga el interruptor ON/OFF en la posición ON para activar el aparato. El aparato empezará a calentarse.
4. Desactive el aparato después del uso.
7.
Limpieza y mantenimiento
Este aparato no necesita mantenimiento especial.
Limpie el aparato de vez en cuando con un paño húmedo. No utilice químicos abrasivos, detergentes fuertes ni
disolventes de limpieza para limpiar el aparato.
Un cable de alimentación dañado sólo debe ser reemplazado por el distribuidor, un técnico u otra persona
cualificada para evitar cualquier peligro.
Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.
8.
Especificaciones
alimentación ................................................................................................... 230 V~, 50 Hz
consumo ................................................................................................................... 165 W
dimensiones ........................................................................................ 1155 x 530 x 105 mm
peso ......................................................................................................................... 4.6 kg
color ......................................................................................................................... blanco
Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni
lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto
y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página www.toolland.eu. Se
pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.
© DERECHOS DE AUTOR
Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos
mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este
manual del usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del propietario del copyright.
V. 01 – 30/05/2016
14
©Velleman nv
TC78037
BEDIENUNGSANLEITUNG
1.
Einführung
An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes
nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder
verwendeten Batterien) nicht als unsortierter Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien
müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den
Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen
Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.
Vielen Dank, dass Sie sich für Toolland entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein,
verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.
2.
Sicherheitshinweise
Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
Beachten Sie, dass Kinder das Gerät nicht reinigen oder bedienen.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es oder das Netzkabel beschädigt ist.
Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen o.ä. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand
darüber stolpern kann.
Nicht dimmbar.
Trennen Sie das Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz. Fassen Sie dazu den
Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie nie an der Netzleitung.
Das Gerät eignet sich nur für die Anwendung im Innenbereich!
Spezifische Sicherheitshinweise

Das Gerät eignet sich nur zum Trocknen von feuchten Handtüchern.

Das Gerät eignet sich nicht für den Gebrauch mit Verlängerungskabel. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien und Flüssigkeiten.

Stellen Sie das Gerät niemals dort auf, wo es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.

Installieren und benutzen Sie das Gerät nur aufrecht.
3.
Allgemeine Richtlinien
Siehe Velleman® Service- und Qualitätsgarantie am Ende dieser Bedienungsanleitung.
Vermeiden Sie Erschütterungen. Wenden Sie bei der Bedienung keine Gewalt an.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.

Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten. Bei Schäden verursacht durch
eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch.
V. 01 – 30/05/2016
15
©Velleman nv
TC78037

Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung. Bei falscher
Anwendung dieses Gerätes erlischt der Garantieanspruch.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der
Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerät bei Temperaturschwankungen nicht sofort einschalten. Schützen Sie das Gerät vor
Beschädigung, indem Sie es ausgeschaltet lassen bis es die Zimmertemperatur erreicht hat.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Einsichtnahme auf.
4.
Eigenschaften

dieser elektrische Handtuchwärmer eignet sich ideal zum Vorwärmen oder Trocknen Ihrer Handtücher

spritzwassergeschützt (IP22)

Ein/Aus-Schalter mit LED-Anzeige
5.
Installation
WARNUNG
Installieren Sie das Gerät so, dass die Unterseite des Gerätes mindestens 600 mm
vom Boden liegt.
Installieren Sie das Gerät so, dass die Schalter und andere Regler nicht von einer
Person in der Badewanne oder Dusche berührt werden kann.
1. Befestigen Sie die Halterung [a] mit der beiliegenden Schraube [c] an der Mutter [b].
2. Messen Sie den Abstand zwischen den Halterungen und übertragen Sie diese Bohrpositionen auf die Wand.
3. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie jeweils einen Nylondübel in die Bohrungen ein.
4. Befestigen Sie die Halterungen an der Wand.
V. 01 – 30/05/2016
16
©Velleman nv
TC78037
5. Befestigen Sie den Handtuchtrockner an den Halterungen und fixieren Sie mit einem geeigneten
Inbusschlüssel.
6.
Anwendung
1. Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, vergewissern Sie sich davon, dass der EIN/AUS-Schalter
auf OFF steht.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter auf ON, um das Gerät einzuschalten. Der Heizvorgang beginnt.
4. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus.
7.
Reinigung und Wartung
Das Gerät erfordert keine besondere Wartung.
Reinigen Sie das Gerät ab und zu mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien,
Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel.
Ist der Stromkabel beschädigt, dann soll nur der Hersteller, eine Fachkraft oder eine andere geeignete Person
das Kabel ersetzen.
Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.
8.
Technische Daten
Stromversorgung ............................................................................................ 230 V~, 50 Hz
Stromverbrauch ......................................................................................................... 165 W
Abmessungen ...................................................................................... 1155 x 530 x 105 mm
Gewicht .................................................................................................................... 4.6 kg
Farbe ........................................................................................................................... weiß
Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine
Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für mehr
Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe
www.toolland.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
© URHEBERRECHT
Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte
vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese
Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu
speichern.
V. 01 – 30/05/2016
17
©Velleman nv
TC78037
MANUAL DO UTILIZADOR
1.
Introdução
Aos cidadãos da União Europeia
Importantes informações sobre o meio ambiente no que respeita a este produto
Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto desperdícios, poderão causar danos
no meio ambiente. Não coloque a unidade (ou as pilhas) no depósito de lixo municipal; deve dirigir-se
a uma empresa especializada em reciclagem. Devolva o aparelho ao seu distribuidor ou ao posto de
reciclagem local. Respeite a legislação local relativa ao meio ambiente.
Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para os resíduos.
Agradecemos o facto de ter escolhido a Toolland. Leia atentamente as instruções do manual antes de usar o
aparelho. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto
com o seu distribuidor.
2.
Instruções de segurança
Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas.
Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com
capacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos
acerca do aparelho, desde que sejam supervisionadas e informadas acerca da utilização do aparelho e
possíveis acidentes. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não
devem ser feitas por crianças sem a devida supervisão.
Não utilize o aparelho no caso de verificar alguma deficiência no cabo de alimentação ou no próprio
aparelho.
Não passe o cabo de alimentação por baixo de tapetes, cartpetes ou algo semelhante. Coloque o cabo
de alimentação de forma a que ninguém corra o risco de tropeçar.
Não permite o uso de um regulador de intensidade.
Desligue sempre o aparelho da tomada elétrica se este não vai ser utilizado ou antes de quaisquer
operações de manutenção. Segure sempre na ficha para desligar o cabo da rede, nunca no próprio
cabo.
Apenas para usar no interior!
Normas de Segurança Específicas

Este aparelho destina-se unicamente a secar toalhas húmidas.

Não é aconselhável utilizar extensões para o cabo de alimentação. O aparelho deve ser ligado diretamente
na tomada elétrica.

Mantenha o aparelho afastado de quaisquer materiais inflamáveis e líquidos combustíveis.

Nunca instale o aparelho num local no qual possa cair dentro de uma banheira ou algo que tenha água.

Este aparelho só deve ser usado e instalado na posição vertical.
3.
Normas gerais
Consulte a Garantia de serviço e qualidade Velleman® na parte final deste manual do utilizador.
Proteja o aparelho de quedas e má utilização. Evite usar força excessiva ao utilizar o aparelho.

Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de o utilizar.

Por razões de segurança, estão proibidas quaisquer modificações do aparelho desde que não autorizadas.
Os danos causados por modificações não autorizadas do aparelho não estão cobertos pela garantia.
V. 01 – 30/05/2016
18
©Velleman nv
TC78037

Utilize o aparelho apenas para as aplicações descritas neste manual. Uma utilização incorreta anula a
garantia completamente.

Danos causados pelo não cumprimento das normas de segurança referidas neste manual anulam a garantia
e o seu distribuidor não será responsável por quaisquer danos ou outros problemas daí resultantes.

Não ligue o aparelho depois de exposto a variações de temperatura. Para evitar danos, espere que o
aparelho atinge a temperatura ambiente.

Guarde este manual para posterior consulta.
4.
Características

Envolva-se-se numa toalha seca e quente sempre que toma banho graças a este secador de toalhas elétrico

à prova de salpicos (IP22)

interruptor on/off com luz indicadora
5.
Instalação
ADVERTÊNCIA
Instalar de forma a que a calha mais baixa fique a pelo menos 600 mm do chão.
Instalar de forma a que os interruptores e os comandos não possam ser acionados
por que pessoa que esteja dentro da banheira ou no duche.
1. Fixe o pé [a] à porca [b] usando o parafuso incluído [c].
2. Meça a distância entre os pés e a marca na parede.
3. Faça os furos na parede e meta uma bucha em nylon em cada um dos furos.
4. Fixe as âncoras à parede.
V. 01 – 30/05/2016
19
©Velleman nv
TC78037
5. Faça deslizar o secador de toalhas pelas âncoras e fixe-o usando uma chave Allen.
6.
Utilização
1. Antes de ligar o aparelho à corrente elétrica, verifique se o interruptor está na posição "off".
2. Ligue o aparelho à corrente elétrica.
3. Ligue o aparelho colocando o interruptor na posição "on". O aparelho começa a aquecer.
4. Desligar depois de utilizar.
7.
Limpeza e manutenção
Este aparelho não necessita de qualquer manutenção especial.
De vez em quando limpe o aparelho com um pano húmido para que fique como novo. Não use químicos,
solventes ou detergentes abrasivos.
Caso o cabo de alimentação esteja danificado, o mesmo só deve ser substituído pelo fabricante, um agente
autorizado ou um técnico igualmente qualificado, de modo a evitar quaisquer acidentes.
Guarde o aparelho num local fresco e seco.
8.
Especificações
alimentação .................................................................................................... 230 V~, 50 Hz
consumo ................................................................................................................... 165 W
dimensões ........................................................................................... 1155 x 530 x 105 mm
peso ......................................................................................................................... 4.6 kg
cor ........................................................................................................................... branco
Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A Velleman NV não será responsável por
quaisquer danos ou lesões causados pelo uso (indevido) do aparelho. Para mais informação sobre
este produto e para aceder à versão mais recente deste manual do utilizador, visite a nossa página
www.toolland.eu. Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.
© DIREITOS DE AUTOR
A Velleman NV detém os direitos de autor deste manual do utilizador. Todos os direitos mundiais
reservados. É estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou
partes deste sem prévia autorização escrita por parte da detentora dos direitos.
V. 01 – 30/05/2016
20
©Velleman nv
Velleman® Service and Quality Warranty
Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive
experience in the electronics world and currently distributes its
products in over 85 countries.
All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations
in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go
through an extra quality check, both by an internal quality
department and by specialized external organisations. If, all
precautionary measures notwithstanding, problems should occur,
please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).
General Warranty Conditions Concerning Consumer Products
(for EU):
• All consumer products are subject to a 24-month warranty on
production flaws and defective material as from the original date of
purchase.
• Velleman® can decide to replace an article with an equivalent
article, or to refund the retail value totally or partially when the
complaint is valid and a free repair or replacement of the article is
impossible, or if the expenses are out of proportion.
You will be delivered a replacing article or a refund at the value of
100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first
year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at
50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the
retail value in case of a flaw occurred in the second year after the
date of purchase and delivery.
• Not covered by warranty:
- all direct or indirect damage caused after delivery to the article
(e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the
article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss
of profits;
- consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging
process during normal use, such as batteries (rechargeable, nonrechargeable, built-in or replaceable), lamps, rubber parts, drive
belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural
disaster, etc.…;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper
handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the
manufacturer’s instructions;
- damage caused by a commercial, professional or collective use of
the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months
when the article is used professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the
article;
- all damage caused by modification, repair or alteration performed
by a third party without written permission by Velleman®.
• Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer,
solidly packed (preferably in the original packaging), and be
completed with the original receipt of purchase and a clear flaw
description.
• Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual
and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting
the article for repair. Note that returning a non-defective article can
also involve handling costs.
• Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping
costs.
• The above conditions are without prejudice to all commercial
warranties.
The above enumeration is subject to modification according to
the article (see article’s manual).
Velleman® service- en kwaliteitsgarantie
Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime ervaring
opgebouwd in de elektronicawereld en verdeelt op dit moment
producten in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden
aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in
de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op
regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze
eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde
organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem
optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie
waarborgvoorwaarden).
Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen
(voor Europese Unie):
• Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24
maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de
oorspronkelijke aankoopdatum.
• Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging
van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten
verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel
te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van
het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt
u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van
de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na
aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de
kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2
jaar.
• Valt niet onder waarborg:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering
veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof,
vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van
data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die onderhevig zijn
aan veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen (zowel
oplaadbare als niet-oplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen,
rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen,
natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een
onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal
gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van
de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief
gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de
garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport
van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd
door derden zonder toestemming van Velleman®.
• Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw
Velleman®-verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het
oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking
(bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke
foutomschrijving bij.
• Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog
eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het
toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt
u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte
toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.
• Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten
aangerekend worden.
• Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden
naargelang de aard van het product (zie handleiding van het
betreffende product).
Garantie de service et de qualité Velleman®
Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le
secteur de l’électronique et est actuellement distributeur dans plus de
85 pays.
Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses
et à des dispositions légales en vigueur dans l’UE. Afin de garantir la
qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles
de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que
par un service qualité externe. Dans le cas improbable d’un défaut
malgré toutes les précautions, il est possible d’invoquer notre
garantie (voir les conditions de garantie).
Conditions générales concernant la garantie sur les produits
grand public (pour l’UE) :
• tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de
production ou de matériaux à dater du jour d’acquisition effective ;
• si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement
d’un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s’avèrent
disproportionnés, Velleman® s’autorise à remplacer ledit article par
un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix
d’achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de
remplacement ou le remboursement complet du prix d’achat lors
d’un défaut dans un délai de 1 an après l’achat et la livraison, ou un
article de remplacement moyennant 50% du prix d’achat ou le
remboursement de 50% du prix d’achat lors d’un défaut après 1 à 2
ans.
• sont par conséquent exclus :
- tout dommage direct ou indirect survenu à l’article après livraison
(p.ex. dommage lié à l’oxydation, choc, chute, poussière, sable,
impureté…) et provoqué par l’appareil, ainsi que son contenu (p.ex.
perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de
revenus ;
- toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement causé par
un usage normal comme p.ex. piles (rechargeables comme non
rechargeables, intégrées ou remplaçables), ampoules, pièces en
caoutchouc, courroies… (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d’un incendie, de la foudre, d’un
accident, d’une catastrophe naturelle, etc. ;
- out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une
utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l’appareil
contraire aux prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d’une utilisation commerciale,
professionnelle ou collective de l’appareil (la période de garantie sera
réduite à 6 mois lors d’une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l’appareil qui résulte d’une utilisation incorrecte ou
différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme
décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l’appareil emballé dans
un conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne
sans l’autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de
et vers Velleman® si l’appareil n’est plus couvert sous la garantie.
• toute réparation sera fournie par l’endroit de l’achat. L’appareil doit
nécessairement être accompagné du bon d’achat d’origine et être
dûment conditionné (de préférence dans l’emballage d’origine avec
mention du défaut) ;
• tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles,
piles, etc. avant de retourner l’appareil. Un appareil retourné jugé
défectueux qui s’avère en bon état de marche pourra faire l’objet
d’une note de frais à charge du consommateur ;
• une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera
l’objet de frais de transport ;
• toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions
susmentionnées.
La liste susmentionnée peut être sujette à une
complémentation selon le type de l’article et être mentionnée
dans la notice d’emploi.
Garantía de servicio y calidad Velleman®
Desde su fundación en 1972 Velleman® ha adquirido una amplia
experiencia como distribuidor en el sector de la electrónica en más de
85 países. Todos nuestros productos responden a normas de calidad
rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la
calidad, sometemos nuestros productos regularmente a controles de
calidad adicionales, tanto a través de nuestro propio servicio de
calidad como de un servicio de calidad externo. En el caso
improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las
precauciones, es posible recurrir a nuestra garantía (véase las
condiciones de garantía).
Condiciones generales referentes a la garantía sobre
productos de venta al público (para la Unión Europea):
• Todos los productos de venta al público tienen un período de
garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en
materiales desde la adquisición original;
• Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un
artículo no es posible, o si los gastos son desproporcionados,
Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente
o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este
caso, usted recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo
del precio de compra si encuentra algún fallo hasta un año después
de la compra y entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio
de compra o el reembolso del 50% del precio de compra si encuentra
un fallo después de 1 año y hasta los 2 años después de la compra y
entrega.
Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:
- todos los daños causados directa o indirectamente al aparato (p.ej.
por oxidación, choques, caída,...) y a su contenido (p.ej. pérdida de
datos) después de la entrega y causados por el aparato, y cualquier
indemnización por posible pérdida de ganancias;
- partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste causado por
un uso normal, como por ejemplo baterías (tanto recargables como
no recargables, incorporadas o reemplazables), bombillas, partes de
goma, etc. (lista ilimitada);
- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua,
rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;
- defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos, un
mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a
las instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del
aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso
profesional);
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está
previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del
usuario;
- daños causados por una protección insuficiente al transportar el
aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por
una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®;
- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya
no está cubierto por la garantía.
• Cualquier artículo que tenga que ser reparado tendrá que ser
devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con la
factura de compra original y transpórtelo en un embalaje sólido
(preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena
descripción del fallo;
• Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas,
etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el
artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
• Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una
reparación efectuada fuera del período de garantía.
• Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.
La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el
tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en
cuestión).
Velleman® Service- und Qualitätsgarantie
Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung als
Verteiler in der Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut.
Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und
gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu
gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen
Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen
Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten
Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme
auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe
Garantiebedingungen).
Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter
(für die Europäische Union):
• Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine
Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
• Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur
oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten
dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber
entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen
oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem
Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte
von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach
Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte
von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 %
im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.
• Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät
und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall,
Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B.
Datenverlust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen
Gebrauch dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht
nur aufladbare, sondern auch nicht aufladbare, eingebaute oder
ersetzbare), Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte
Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz,
Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder
unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete
Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der
Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder
kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung
wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und
unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen,
Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne
Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
• Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt
(vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem OriginalKaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung hinzu.
• Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die
Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf
de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur
zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Gerätes heraus,
dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine
Untersuchungspauschale berechnet.
• Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden
Transportkosten berechnet.
• Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.
Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst
werden gemäß der Art des Produktes (siehe
Bedienungsanleitung des Gerätes).
Garantia de serviço e de qualidade Velleman®
Desde a sua fundação em 1972 Velleman® tem adquirido uma
amplia experiencia no sector da eletrónica com uma distribuição em
mais de 85 países.
Todos os nossos produtos respondem a exigências rigorosas e a
disposições legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade,
submetemos regularmente os nossos produtos a controles de
qualidade suplementares, com o nosso próprio serviço qualidade
como um serviço de qualidade externo. No caso improvável de um
defeito mesmo com as nossas precauções, é possível invocar a nossa
garantia. (ver as condições de garantia).
Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos
grande público (para a UE):
• qualquer produto grande público é garantido 24 mês contra
qualquer vício de produção ou materiais a partir da data de aquisição
efectiva;
• no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou
substituição de um artigo é impossível, ou quando os custo são
desproporcionados, Velleman® autoriza-se a substituir o dito artigo
por um artigo equivalente ou a devolver a totalidade ou parte do
preço de compra. Em outro caso, será consentido um artigo de
substituição ou devolução completa do preço de compra no caso de
um defeito no prazo de 1 ano depois da data de compra e entrega,
ou um artigo de substituição pagando o valor de 50% do preço de
compra ou devolução de 50% do preço de compra para defeitos
depois de 1 a 2 anos.
• estão por consequência excluídos:
- todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do artigo
(p.ex. danos ligados a oxidação, choques, quedas, poeiras, areias,
impurezas…) e provocado pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex.
perca de dados) e uma indemnização eventual por perca de receitas;
- consumíveis, peças ou acessórios sujeitos a desgaste causado por
um uso normal, como p.ex. pilhas (recarregáveis, não recarregáveis,
incorporadas ou substituíveis), lâmpadas, peças em borracha
correias… (lista ilimitada);
- todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um
acidente, de una catastrophe natural, etc.;
- danos provocados por negligencia, voluntária ou não, uma
utilização ou manutenção incorrecta, ou uma utilização do aparelho
contrária as prescrições do fabricante;
- todos os danos por causa de uma utilização comercial, profissional
ou colectiva do aparelho ( o período de garantia será reduzido a 6
meses para uma utilização profissional);
- todos os danos no aparelho resultando de uma utilização incorrecta
ou diferente daquela inicialmente prevista e descrita no manual de
utilização;
- todos os danos depois de uma devolução não embalada ou mal
protegida ao nível do acondicionamento.
- todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem a
autorização de SA Velleman®;
- despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não
estiver coberto pela garantia.
• qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O aparelho
será obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e
bem acondicionado (de preferência dentro da embalagem de origem
com indicação do defeito ou avaria);
• dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos,
pilhas, etc. antes de devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que
estiver em bom estado será cobrado despesas a cargo do
consumidor;
• uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado despesas
de transporte;
• qualquer garantia comercial não prevalece as condições aqui
mencionadas.
A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de
artigo e estar mencionada no manual de utilização.
Made in PRC
Imported for Toolland by Velleman nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.toolland.eu
Download PDF